You are on page 1of 58

DOI PE UN BALANSOAR

Oscar: Jerry Ryan, mã bucur sã te vãd !
Jerry: ªi eu mã bucur, Oscar.
Oscar: Pe tine, mã aºteptam cel mai puþin
sã te întâlnesc !
Jerry: Dupã o lunã, simþeam nevoia
sã vãd o faþã familiarã. Vãd cã încã mai pictezi.
Oscar: ªi merge foarte bine. Jerry, când mã gândesc cã mi-aº
fi irosit talentul în Nebraska! New York m-a salvat. Pictez ce-mi place!
Am un set complet.
Sophie: Oscar ! Uitã-te la spaghete,sã nu se lipeascã !
Oscar: Cui îi pasã ? Vino aici. Sophie, el e Jerry Ryan,e din oraº cu
mine.
Sophie: Se vede cã-i artist, nu-i pasã !Încântatã, Jerry ! Zi-i sã se
uite la spaghete.
Jerry: Sigur... Oscar, mergi.
Oscar: Revin imediat.
Sophie: Pune-þi de bãut, fã conversaþie !
Tipul la costum: Scopul artei e comunicarea.
Da sau nu ?
Pulover+ochelari: Ba s-avem pardon !Spui asta ca un tipar.
Eºti dogmatic, conformist.
Negresa: ... ºi fãcând compromisuri.
Ai vãzut improvizaþia mea. Era clarã motivaþia ?
Pulover: Sincer, am simþit o dihotomie. Motivaþia ta e simplistã...
Gittel: Ai bani, mãnânci la restaurant. Cu un rãcitor, poþi face
economii. Încerc sã-þi fac un serviciu.Cu 5 dolari aº fi bogatã!
Ochelari de soare: ªi eu mai sãrac cu 5 dolari.
Gittel: Cât costã o salatã mixtã ? Mai puþin de-un dolar, nu? Ia-o din
magazin, e 20 de cenþi,þine-o la rece ºi-i perfectã. Dacã te rãzgândeºti,
mã gãseºti în cartea de telefon. Gittel Mosca. M-O-S-C-A, Mosca ! (catre
Jerry) Ai un foc ? Pune-þi pãlãria, ca sã nu mai ieºi în evidenþã !
(catre altcineva) Am ceva amuzant sã-þi povestesc !
A doua zi - dupa petrecere
Jerry (darama ceva): Ce porcãrie !
Gittel: Alo ? La naiba ! (Curge pe ea crema din gogoasa) Eºti o purcicã !
(suna telefonul) Alo ?
Jerry: Dra. Gittel Mosca ?
Gittel: Da, cine e ?
Jerry: Jerry Ryan, ne-am cunoscut la Oscar.
Gittel: Ah, da ?
Jerry: Þi-am aprins þigara. Credeai cã am nimerit greºit.
Gittel: Eºti cel tãcut, fãrã pãlãrie !
Jerry: Sunt puþine pãlãrii vorbitoare !
Gittel: Hm ?
Jerry: Pot sã vin sã vãd rãcitorul pe care-l vinzi ?
Gittel: L-am dat unui tip pe care mi l-a trimis Sophie. Acum e la el, de
ce n-ai sunat ieri ?
Jerry: Am fost foarte ocupat. Dar azi m-am hotãrât sã mã bucur de viaþã,
acum 10 minute. Mã gândeam sã trec pe la tine.
Gittel: Dar nu-l mai am !
Jerry: Totuºi aº putea sã vin...Da, bine... Mulþumesc, oricum ! (inchide
telefonul)

Gittel (inchide telefonul): Rahat !
Gittel: Imediat, mi-a dat laptele în foc ! Am umplut aragazul de lapte !
Da ? Alo ?E cineva ?
Jerry: Nu...
Gittel: Ai ?
Sophie: Alo ?
Gittel: Sophie, Oscar e acolo ?
Sophie: Da.
Gittel: ªtie telefonul tipului fãrã pãlãrie ?
Sophie: Îþi lipseºte ?
Gittel: Vezi dacã Oscar nu i-a scris numãrul în palma ta !
Sophie: Nu te ºtiam aºa pornitã !
Stai puþin... Gittel, numãrul e Circle 5-9970. Ai notat ?
Gittel: 9-9-7-0, da.
Sophie: Nu fi ingratã, zi-mi "mersi" !
Gittel: Ce amuzant ! O sã-þi dau un comision.
Jerry: Da ?
Gittel: M-am rãzgândit cu rãcitorul. Te duci la tipul ãla ºi-i dai un
dolar sau doi. Poate-l vinde, doar l-a luat gratis. Mai eºti acolo ?
Jerry: Ce-aº putea zice ? Cum mi-ai aflat numãrul ?
Gittel: De la Sophie, Oscar îl avea. Cum rãmâne cu rãcitorul ?
Jerry: N-ai sunat pentru asta.
Gittel: Cum ?
Jerry: N-aveai altceva de fãcut.
Gittel: Ba am o grãmadã de treburi de fãcut !
Jerry: Dar nu ceva important. Dovadã e cã m-ai sunat !
Gittel: Mã înºel cumva, nu tu m-ai sunat pentru rãcitor ?
Jerry: Nu.
Gittel: Ba da, tu ai sunat primul !
Jerry: Am sunat fiindcã singurãtatea mã înnebuneºte. Am sunat ca sã
vorbesc cu o reprezentantã a sexului slab.
Gittel: Bine, iatã-mã, sunt aici !
Jerry: Am sunat sã te invit la masã ºi poate la cinema, dacã vrei.
Gittel: De ce n-ai zis aºa ?
Jerry: Mi-era teamã de-un refuz.
Gittel: Aº fi spus "bineînþeles" !
Jerry: Deja avem niºte probleme. Ce film ? Unde mâncãm ?
Gittel: Stai, încã nu m-am hotãrât !Nu ºtiu dacã sã accept,
îmi pari un tip complicat.
Jerry: Oh !
Gittel: Eu sunt fata ºi tu, bãiatul, corect ? Hotãrãºte-te, invitã-mã, ºi
eu o sã decid.
Jerry: Tot încerc de-o lunã.
Gittel: Ce, sã mã inviþi ?
Jerry: Nu, sã mã desprind dintr-o capcanã de muºte ! Când þi-ai fãcut zob
piciorul, eziþi când faci primul pas. Atunci am închis fiindcã nu vroiam
sã-þi spun: "Ajutã-mã !".
Gittel: Am o întâlnire cu niºte copii, o sã fiu ocupatã pânã la 18:30.
Putem sã ne vedem, sã zicem, la 18:45 ?
Jerry: 18:45 sã fie !
Gittel: Îþi place mâncarea chinezeascã ?
Jerry: Da.
Gittel: E un restaurant, Pãunul... lângã piaþa Sheridan. Apare în
ghiduri, e cantonez. Crezi cã te descurci ?
Jerry: Cu ce ?
Gittel: Cu piciorul !
Jerry: Cred cã am probleme cu capul ! Ne întâlnim la Pãunul, cantonez, la
18:45, de acord ?

Gittel: De acord.
Restaurantul
Gittel: Am întârziat !
Jerry: Da, ºtiu. A doua oarã voi face miºto.
Gittel: Acum e a doua oarã ! Repede, vrem sã mergem la film.
Ospatarul: Da, doamnã !
Gittel: ªi orez... Îþi place prãjit ?
Jerry: Nu.
Gittel: Orez simplu ºi douã ceaiuri.
Ospatarul: Bine...
Jerry: Aº vrea o cafea.
Ospatarul: Bine, domnule !
Gittel: Deci, eºti un provincial ?
Jerry: Din Nebraska.
Gittel: Nebraska ? E în California ?
Jerry: Nu, faci confuzie cu Nevada. Care e în California.
Gittel: ªi ce faci la New York ?
Jerry: Mã plimb, zi ºi noapte. Monoton, dar sãnãtos.
Gittel: ªi când dormi ?
Jerry: N-am timp ! Cine erau copiii care te-au reþinut pânã la 18:30 ?
Gittel: Un grup de dansatori. Credeau cã-i pot ajuta cu costumele.
Jerry: ªi poþi ?
Gittel: Da, am obþinut comanda. I-am împrumutat 75 de cenþi coregrafului,
da' o sã câºtig câþiva dolari cu costumele.
Jerry: Aºa-þi câºtigi pâinea ?
Gittel: Printre altele. Mai e ºi indemnizaþia de ºomaj. Tu cu ce te ocupi
? Ce fãceai în Nebraska ?
Jerry: Eram avocat.
Gittel: Asta o sã faci ºi aici ?
Jerry: Nu ºtiu, mersul îmi ia tot timpul.
Ospatarul: Mulþumitã ?
Gittel: E bine, mulþumesc. Gustã, e delicios. Nu ! Ia cu sos.
Jerry: Gittel? Sunã exotic. Ce e, italian, eschimos ?
Gittel: Jidãnesc !
Jerry: Mosca ?
Gittel: Ãsta e exotic! E numele de scenã, Moskowitz e prea lung.
Jerry: Eºti actriþã ?
Gittel: Dansatoare.
Jerry: Mai dansezi ?
Gittel: Dar asta e meseria mea! Am studiat ani de zile cu José.
Jerry: Care José ?
Gittel: Glumeºti ? Lemien, cel mai bun !
Jerry: E important pentru tine ?
Gittel: Dacã n-ar fi, aº pierde 7,75 pe sãptãmânã ! Deci... Cum e în
Nebraska ? N-am plecat niciodatã din New York. Din Bronx pânã în
Manhattan ºi Brooklyn, ãsta-i teritoriul lui Gittel Mosca. Trebuia sã
plec în Florida, odatã, aveam ºi banii. La Miami. M-am mãritat, el a
plecat în Florida, am divorþat...
Jerry: ªi tu ?
Gittel: Eºti însurat ?
Jerry: Nevastã-mea vrea sã divorþãm, e în Omaha.
Gittel: Un þãrãnoi...
Jerry: Hm ?
Gittel: Cineva din acelaºi oraº. Cât a durat mariajul ?
Jerry: Doiºpe ani.
Gittel: E mult. S-a cuplat cu altul ?
Jerry: Nu, s-a plictisit de mine. Chiar vrei sã mergem la film ?

Gittel: Nu ºtiu... Te deranjeazã sã vorbim de cãsãtorie ºi divorþ ?
Jerry: Oh, nu. Mã gândeam la altceva. Cum sã aflãm dacã chiar vrem sã
mergem la cinema ?
Gittel: Descurcã-te, eºti avocat.
Jerry: Aici e mai exotic.
Casa ei
Gittel: Trebuie sã fii liliac ca sã gãseºti drumul !
Jerry: Am mulþi prieteni lilieci. Îmi pierd des echilibrul.
Gittel: ªi de ce nu te descurci ?
Jerry: Nu-i nimic... 60% din accidente sunt casnice. Excludem
divorþurile. N-ai casã, eºti în siguranþã !
Gittel: De-aia te plimbi pe strãzi ! Cola, bere, apã mineralã ?
Jerry: Dar tu ?
Gittel: Lapte cald.
Jerry: Lapte ? Probabil cã sunt prea bãtrân pentru tine. Vreau o cola.
Gittel: Are cofeinã, mai bine bea o bere.
Jerry: Nu mã dãdãci, 12 ani am fost cocoloºit ca un bolnav. Se ocupa
numai de mine, mã rãsfãþa.
Gittel: Nevastã-ta ?
Jerry: Tess, era ca o sorã de caritate. Avea o grijã excesivã de mine.
Numai cola ºi cipsuri.
Gittel: Da, de aceea n-ai somn.
Jerry: Aunci dã-mi o bere.
Gittel: Sã revenim...Jerry, vrei cola sau bere ?
Jerry: Lapte cald, ca sã mã relaxez cu adevãrat !
Gittel: Ce pat ai, de nu poþi dormi ?
Jerry: Unul de 8 $ de la Armata Salvãrii.
Gittel: Nu mã mir... Încearcã-l pe ãsta, hai ! ªtii cât am dat pe
saltea ? 59 de dolari. N-aº putea fãrã pat, în el ne petrecem o treime
din viaþã.
Jerry: Ai o viaþã socialã intensã.
Gittel: Bine, doar juma' din viaþã. Dac-ai avea un pat bun, nu te-ai mai
plimba atât.
Jerry: Probabil, dar n-am posibilitãþi pentru
un pat confortabil ºi fãrã ploºniþe. E un cerc vicios.
Gittel: Ai ploºniþe ?
Jerry: Da, printre alte insecte.
Gittel: Avocat sau ce-oi fi, n-ai o slujba?
Jerry: Sã te dezlipeºti de-o hârtie de muºte poate fi foarte dificil. (ea
ii ofera fursecuri) Nu, nu... Acum ºtiu de ce beau asta. Dar tu ºtii ?
Gittel: Am ulcer duodenal.
Jerry: Adevãrat ? ªtiam cã femeile au scãpat de ulcer ! Nu e o boalã a
bãrbaþilor în zilele noastre ?
Gittel: Eu am ulcer.
Jerry” Cine eºti, de fapt ? Eºti de modã veche sau bãieþoasã, ºi ai
reguli bãrbãteºti ?
Gittel: Ce mai conteazã ?
Jerry: Vreau sã ºtiu dacã îmi termin bãutura ºi plec, sau rãmân peste
noapte.
Gittel: Doar nu pleci pe patru cãrãri, nu ?
Jerry: Cine-i frumosul ? Fostul ?
Gittel: Wally nu mi-a lãsat vreo pozã. E Larry, partenerul meu.
Jerry: Arãþi mai suplã aici.
Gittel: De la ulcer te îngraºi. Mãnânc de 6 ori pe zi, de la ultima
hemoragie am pus 8 kilograme !
Jerry: Ultima ?
Gittel: Sper, dar mai am destul sânge.

Jerry: Câte crize ai avut ?
Gittel: Douã. Cum n-arãtam prea bine, m-au operat, dar de altceva.
Apendicitã ! Nu glumesc, fizic sunt o epavã.
Jerry: Nu prea arãþi ruinatã fizic.
Gittel: Ai aflat ce boli am. Tu de ce suferi ?
Jerry: De nimic special, numai cã avem o problemã. Trebuie sã ne decidem.
Gittel: În legãturã cu ce ?
Jerry: Sã rãmân ? Apreciez invitaþia, dar nu vreau sã par insistent.
Gittel: Nu te înþeleg, Jerry. Nu ºtiai dacã sã iei masa cu mine ºi acum
eziþi sã rãmâi. De ce ?
Jerry: Tatonez. Cum sã ºtiu ce gândesc
dacã nu-mi exprim ideile ?
Gittel: Aºa iei toate hotãrârile ?
Jerry: Aºa evit greºelile. Tu cum procedezi ?
Gittel: Nu gândesc, câteva greºeli pot fi benefice.
Jerry: Sã nu ne grãbim, sã analizãm consecinþele.
Gittel: Am zis cumva "da" ? N-am voie sã
intru în atmosferã ?
Jerry: Chiar e nevoie ?
Gittel: Oh, Doamne !
Jerry: Sã încercãm o apropiere clasicã, prin muzicã. E ceva ce mi-a
lipsit.
Gittel: N-ai nici mãcar un radio ?
Jerry: N-am nici televizor.
Gittel: Dar toþi au un radio, costã mai puþin de 20 de dolari. Jerry,
chiar eºti falit ?
Jerry: De ce mã întrebi ?
Gittel: Eºti departe de casã, n-ai de lucru. ªtii pe cineva sã te
împrumute ?
Jerry: Numai pe tine.
Gittel: De cât ai nevoie ?
Jerry: Eºti o fatã generoasã, chiar prea generoasã. Poþi sã fii muºcatã,
dacã hrãneºti lupii.
Gittel: Dar eºti lefter.
Jerry: Tu ai spus asta. Anul trecut am câºtigat
30.000 de dolari.
Gittel: Mai am 18 dolari ºi tot eu vreau sã te ajut !
Jerry: Aº spune cã eºti o victimã.
Gittel: A cui ?
Jerry: A ta însãþi.
Gittel: Mi-e milã de tine. E ceva rãu ?
Jerry: Þi-e milã de mine ?
Gittel: Desigur.
Jerry: Gittel, câþi ani ai ?
Gittel: 29 de ani.
Jerry: Nu mai vorbi ca la 28, ocupã-te ºi de necazurile tale. Nu e bine
aºa, câte un contract, ici-colo ºi alocaþia de ºomaj.
Gittel: Dar am multe proiecte !
Jerry: Proiecte ?
Gittel: Pregãtesc cu Larry un recital de dans. Caut o spaþiu ieftin
pentru o ºcoalã de dans... Ce-i aºa de rãu ? Fiindcã mi-a fost milã de
tine ?
Jerry: Nu cred cã te pot întreþine. Nu sunt pregãtit pentru o fiinþã care
are ºi slãbiciuni...
Gittel: Cine a fãcut aºa o propunere ?
Jerry: Eu, dar pot s-o retrag. Nu sunt nici gata, nici capabil, sã am
grijã de cineva. Mai ales de-o naivã ingenuã. Asta mã iritã, decepþia.
Gittel: Ce-i aia, ingenuã ? Inteligenþã ?

Gittel: Cum ? Jerry: Mi-am cumpãrat ºi un trabuc de-un dolar. am spus doar cã. Gittel: Oh. Mã trezesc asfixiat. Jerry: Povestea mea e scurtã. dar n-am susþinut asta toatã seara. Ia o prãjituricã. Nu-mi permit nici mãcar un radio ! Gittel: Taci ! Ãia 30. Gittel: Dar astã-searã ai cheltuit 16.. Jerry: Te-ai culcat cu Fãt-Frumos ? Gittel: E partenerul meu de dans. nu-i aºa ? Dar nu mã testezi pe mine! Vrei sã ºtii cum stai cu sentimentele. m-a întors pe dos.Jerry: Prostuþã. Gittel: Chiar n-ai cerut pomanã niciodatã ? Jerry: Ce ? Gittel: Toatã seara asta ai fãcut ! Patul. dacã nu mam aruncat de pe un pod cu o searã înainte. .80 ! Jerry: O nebunie la aniversarea mea. naivã. Nu spune "pleacã" când sufletul zice "vino". Jerry: Mersi. Încerc sã trãiesc cu 3. Aveam o ocupaþie. o casã. chiar dacã n-ai vrut. Nu mã plâng. e firesc. Gittel: Þi-ai luat singur un cadou ? De ce nu mi-ai spus ? Jerry: De ce ? Îmi fãceai un cadou ? Gittel: Bineînþeles. Jerry.. vroiam rãzbunare. Jerry: Nu. o sã te gãseascã mort. Jerry: Cine a zis asta ? Gittel: Chiar tu. Mã crezi aºa de uºuraticã ? În plus. singurãtatea. Mã crezi o trãsnitã ? Dar tu eºti ? Jerry: Ce sã fiu ? Gittel: Vreun ciudat ? Jerry: Ai mers cam departe !(o saruta) Gittel: De cât timp eºti abstinent ? Jerry: Un an. Am o regulã de aur. Suntem doar prieteni. toatã discuþia asta. nu mã culc cu un bãrbat de la prima întâlnire.. Þi-am povestit toatã viaþa. ploºniþele. Ai grijã cu aceste motivaþii. ai dreptate aºa cum ai pus problema. Jerry: Eºti o femeie experimentatã ? Gittel: Asta e altã poveste. Gittel: Ai spus-o ºi eu am acceptat. Asta nu e prea feminin. Te-ai dat la mine? Trebuia sã mã culc cu tine? Doar pentru sãnãtate? Nici nu ºtiu ce mãnânci. falimentul. dar dacã mã insulþi. Totul a dispãrut! Cât despre prezent.000 au fost ca sã mã impresionezi ? Jerry: N-am vrut sã-mi fie uºor. Gittel: Ai fost la închisoare? (o saruta din nou) Sã nu ne aprindem prea tare. Jerry: Ploºniþe nefericite ? Gittel: Pat. calmeazã-te ºi pe urma poþi sã pleci. trãiesc într-o camerã de 31 $ pe lunã ºi holul e plin de gunoaie. Jerry: A fost mai degrabã o manevrã oratoricã. iat-o. sãritura de pe pod. Jerry: Nu.. nefericirea. nimic. ºi tu.. Mai devreme. Gittel: Mi-ai cerut ajutorul ºi la telefon.. am plecat cu 500 de dolari. o nevastã. am avut propria mea camerã la 16 ani ! ªi nu ca sã mã joc ºotron. Jerry: Sã plec ? Am greºit cu ceva ? Gittel: Nu. Doar îþi place sã testezi. dar nu vreau pomanã de la femei adorabile ºi zurlii. nefericire ! Dacã nu mã culc cu tine.. sã nu-þi rãspund la fel ? Am spus ceva care te-a rãnit ? Eram nervoasã. Gunoaiele. o viaþã.50 pe zi..

o sã dorm în el. Nu remarcasem pânã acum. Jerry: Gittel! Ar trebui sã ai mai multã grijã de tine.Gittel: Cum anume ? Jerry: Cã cer de pomanã. doar n-am înnebunit !? Ai sunat la ora 5 ca sã . Gaseste o scrisoare: “DRAGà JERRY. la ora asta.. Gittel: Unde vrei sã pleci ? Jerry: Mã reîntorc la singurãtatea mea. Gittel: De asta ai plecat ? Jerry: Parþial. De acord? Adjudecat! Te îngrijoreazã lenjeria? Am spãlat-o ieri ºi am fãcut duº asearã. Dacã continui aºa. þi-am telefonat. dar. Exerseazã un pic ! Haide ! Gittel: Adicã ? Jerry: Þipã la mine.. AI DE GÂND Sà RÃSPUNZI LA TELEFON? VREAU SÃ-ÞI SPUN LA MULÞI ANI ! CU DRAGOSTE. Jerry: Sã rãmân ? Gittel: Dupã un somn bun o sã-þi fie mai bine. Gittel: Dacã urãºti aºa de mult acel loc. dar tot îþi trebuie puþin antrenament. dar s-a întâmplat astãsearã. Jerry: Þi-ai schimbat regula de aur ? Gittel: Ce ? N-am putut sã rezist superbei tale pãlãrii. Jerry: ªi mâine o sã mã simt mai bine. Am un pat pliant. Ea pleaca. Jerry: De ce ? Gittel: Faci pe prostul? Eram îngrijoratã ! Jerry: E bine. Jerry: Nu. Gittel: La ce ? Jerry: De ce nu obiectezi cã te-am sunat aºa devreme ? Gittel: Cât e ceasul ? Jerry: E puþin peste cinci. Se dezbraca) Ce naiba ! La mulþi ani! (pleaca cand apare el) Gittel (catre batranul de pe scara): Ar trebui sã dormi. Revine.. am ºters-o pe furiº. Gittel. Gittel: Da.. o sã. Gittel: ªi tu eºti eºti un dulce. ªi chiar mã bucur c-ai telefonat. Gittel ! Gittel: Tot te mai agiþi ? Mi-am fãcut patul. Jerry! Eºti bine ? Jerry: Super. Queensboro. Jerry: Gittel. nu trebuia sã-l dai pe degeaba. dar n-ai rãspuns. Am testat un pod nou. Gittel: Salut... Jerry: Chiar pot sã rãmân ? Gittel: Terminã ! Vrei sã rãmâi ? Atunci. Gittel. am remarcat. ªi dacã aºa a fost. Încearcã sã te odihneºti. Gittel: Dacã þip. devin nervoasã. la vârsta ta ! Jerry ajunge acasa. de ce te sun la ora asta ! Gittel: De ce vorbeºti aºa rãstit ? Jerry: E pentru binele tãu.. Mâine sã dai cu ceva contra insectelor. Jerry: Sigur n-ai fãcut un gest de caritate? Am primit odatã pomanã ºi mi-a ajuns. Gittel: Da' ce ? Ai un pat nasol. eºti o fatã dulce. Jerry: Te-am pãrãsit ºi totuºi mi-ai telefonat ? Gittel: Doar de douã ori. Sã protestezi mai mult... TESS.” Jerry (o suna pe Gittel): Acel rãcitor. Jerry: Crezi cã a cere pomanã e o slãbiciune din partea mea ? Gittel: Te referi la aniversarea ta ? Perna ! Scuzã-mã. Gittel: Ce. Toaleta e acolo.. rãmâi. culcã-te! (El merge in baie. Gittel: Mi-am fãcut griji pentru tine.

Sã mergem ! (vrea sa plece. Gittel: Hm ? Oh... poþi sã-mi detaliezi toate etapele ? Jerry: Am cunoscut-o pe Tess în ultimul an de liceu.. m-a luat la cabinetul lui de avocaþi. Gittel: Jerry. Lucius a construit casa în care am locuit cu Tess. Cred cã n-a fost cel mai bun început pentru noi. 50% din viaþa mea a fost o pomanã pe care singur am cerut-o. asta nu-l face pe un bãrbat sã se simtã. Vin la tine imediat ! Ce faci dacã-þi sângereazã dintele ? Gittel: Ai ºi tu probleme ? Jerry: Acum e vorba de tine. Molinari. mã simþeam în ea ca un cãþeluº fãrã pedigri. înþelegi ? Gittel: Da. îl pãstrez aºa. Ca tine. Jerry: Ia micul dejun cu mine. face 5 dolari ºi tot aºa. continuã. fãrã apendice ºi cu ulcer. îl las sã sângereze pânã se opreºte.M-au primit în familia lor. Gittel: Cred cã-i un pod fermecat. cea de la tine.s-o lãsãm pe altã datã.O casã uriaºã. dvs.. Gittel: Mulþumesc. Rãmâi aºa pânã data viitoare. Queensboro ãsta ! Jerry: Da. e bun ? Gittel: ªtie sã bage tampoane. ºtii ceva ? Cu tine devin foarte uºor confuzã. Când am înþeles. Gittel: Cum ? Jerry: S-ar putea sã fiu interesat de aºa o fiinþã umanã. Gittel: Acolo ai fost copleºit de atenþie ? Jerry: Într-atât încât n-am mai avut nimic al meu. era aºa de bogat cã nu-i pasã cã eu nu eram. Dentistul Jerry: Doctorul ãsta. nu ? Asistenta: Bunã ziua ! Gittel: Bunã ! Asistenta: Dle. Da o gaurã. dacã priveºti înapoi ? Jerry: Cã mi-am fãcut-o cu mâna mea. am refuzat încã una. la cine sã mã duc ? Baietelul catre mama: Nu te-a durut. Dacã mi-ai aprinde acolo o lumânare. Adicã. Gittel: Ce crezi acum. face 5 dolari.. vara un tampon. Nevada. Gittel ! Gittel: Da. Când nu mai suporþi. Gittel: Ca sã înþeleg cât mai bine... Asta-i toatã povestea. De ce ? Jerry: Nu conteazã. Jerry: Atunci de ce am venit pânã-n Bronx ca sã-l vedem ? Gittel: E dentistul maicã-mii. Jerry. dar n-am fãcut-o. n-o sã putem face mai nimic. dintele ãsta aiurit nu mã mai doare de douã zile.. se ocupã ºi de dinte. Kruger. Taicã-su. La 9 îmi scot un dinte. te întorci peste o sãptãmânã. Când îþi mai bagã niºte vatã. am sunat sã-þi spun cã eºti o fatã minunatã. Lucius.ca sã te luminez un pic ! Gittel: De acord.mai viril. oferã o priveliºte minunatã.Omaha. nici eu. Puteam sã spun "ajunge". Jerry: ªi dac-aº merge cu tine la dentist ? Gittel: De ce ? Jerry: Pentru cã aºa vreau. sã zicem. Cred cã s-a rezolvat. sau sã plec. Cred c-o sã pierd mult sânge ºi. Jerry: Bine. Am primit o bursã ca sã studiez dreptul. un mare barosan. Chiar dacã o faci din dragoste. o retine) . ar lumina pânã în Omaha. urmaþi ! Molinari: Vreþi sã intraþi înainte ? Eu nu mã grãbesc.m-auzi zbierând ? Jerry: Nu.

Gittel: Când ? Jerry: Dupã ce te aºez în pat. n-are bãi. Spatiul de inchiriat Gittel: Miroase de parc-ar fi un cadavru aici ! Administratorul: De la blãnuri. gheaþã. Gittel: Adicã ? Jerry: Caut cazuri similare din trecut. Flori. dar mai îngustã ca o pistã de bowling. Jerry: Încep de mâine. în rest e perfect. trebuie sã le pun în apã. 60 de dolari pe lunã. Gittel: Hai în camerã. Dacã deschizi fereastra. înseamnã c-ai obþinut slujba.98 pentru gheaþã. o sã aºtept.. Gittel: Bine.. 3 luni în avans. Dupã pãrerea mea.. Reparaþiile vã privesc pe voi. curate. nu se mai simte. Taubman. Jerry: Gittel. dar agitaþia asta nu ne ajutã deloc. Jerry: ªi eu. ªtiind cât costã. un taxi. Gittel: A muºcat careva din tine ? Jerry: Nu. Jacoby ? Administratorul: Da. Jerry: Puteþi sã aranjaþi puþin spatiul? Administratorul: Nici sã nu vã gândiþi. Gittel: Vrei sã-mi închiriezi unul ? Jerry: De ce nu ? Vreau sã mã exploatezi. ªi e plãcutã slujba asta ? Jerry: Se plãteºte bine. Jerry: Plus închirierea unui studio de dans. te costã o avere. Gittel: Podeaua trebuie raºchetatã ca sã se poatã dansa. Când un þãcãnit îl atacã pe altul ºi judecãtorul nu ºtie care-i mai þãcãnit. e o afacere a-ntâia ! Jerry: E mai mare decât un dulap. Jerry: Pot sã încerc ? Administratorul: Chiar te rog. în centru ! Gittel: 2. Administratorul: WC-uri ! Un etaj mai jos. Gittel: La ale tale o sã le tai mânecile. Ce-þi face dintele ? Gittel: Bine. Nu închiriez la hipioþi ! Gittel Nu te ambala ! Aici vreau sã þin lecþii de dans. Gittel: O sã fii din nou avocat ? Jerry: Nu încã. trebuie sã dau examenele. Dac-am fi douã jumãtãþi de mãr. Deocamdatã numai cu sacul de gheaþã. Gittel: Stai. nimeni n-a stat aici.Jerry (in taxi): Strada Front.. Jerry (despre rochia de pe manechin): Le prefer pe cele fãrã mâneci. Acasa la ea. dar fetele costã mult. O sã-i pregãtesc dosarele. ce amabil eºti !Unde e cutia cu bomboane în formã de inimã ? Jerry: Nu se gãseºte pânã la Sf. Vreþi sã staþi aici. Te mai bâþâi mult ? Gittel: Sunt emoþionatã. Gittel: 60 de dolari pe lunã ! Nu are nici budã ! Administratorul: Ce nu are ? Gittel: Toalete. un nume mare în avocaturã. Jerry: Sunt pe cale de-a face o avere. Gittel: O sã te duci pe podul ãla ºi o sã jefuieºti pe cineva ? Jerry: Mã întâlnesc cu un tip pentru un job. Doamne. Valentin. au ºi prosoape de hârtie. Jerry: Dle.. Jerry vine cu un buchet de flori. judecat prin 1890. sau ce ? Nu e un apartament. . Gittel: Oh. se raporteazã la un caz similar. Gittel: Aºteptam sã mã potoleºti..

Jerry: Nu te miºca ! Miroase bine.000 pot deveni fidel. Gittel: Dumnezeule ! 60 de dolari pe lunã ! Jerry: Uºurel. pare cel mai tare loc turistic. tocmai a. nu locuieºte nimeni aici ! Biroul lui Taubman Taubman: Asta cred c-ar merge. Gittel: Sã fiu deci lipitoare ? Jerry: Dacã-þi place. Un chilipir. De ce nu dai examenul pentru barou ? Jerry: Nu va fi uºor.500. Cu 14... Jerry: Nu pot sã-i cer asta.. te primim cu drag. Pregãteºte-te de negocieri. jos mã aºteaptã la treabã.. Orice hotãrâþi. Dragii mei. foarte bine. Taubman: E ridicol ca un om priceput ca tine sã facã pe funcþionarul.Administratorul: Pentru copii ? Jerry: Poate. Regis. Se pare cã-i vechi. nu mai pot.000 pe an. Nu e mai intim cu lumânãri ? Jerry: Minunat.dupã câteva pahare. perdele ! Gittel: Crezi cã vin doar sã te vãd ? Stai puþin. Ãsta-i cel mai potrivit. Ce te amuzã ? Jerry: Tu. Gittel: Sã mai cãutãm. intrã în barou cu recomandare. Jerry: De acord. O sã te susþin. îmi creºte valoarea. Acasa Gittel: Bunã.. Mulþumesc. aºa ca sã fie 15. . Gittel: Ce-ar putea paradi ? E aºa de frumos aici ! Administratorul: Gãsesc ei ceva. Taubman vrea sã ne întâlnim la 17:00. 59 de cenþi sticla. sã coborâþi cu cheia. mai puþin partea cu calmul. Brillo. Taubman: Îþi trebuie recomandarea unui avocat de renume din Nebraska.. facem contract. sã nu þi se activeze ulcerul. În ultimele 5 sãptãmâni am vãzut peste o sutã de spaþii. fi o lipitoare. Jerry: Dragã. Dacã-l vreþi. Jerry: Sunteþi foarte amabil.. Dacã nu. Taubman: Ciudat. n-am mai studiat de ani. Taubman: Treci peste asta. De ce ? Administratorul: Dacã-i vorba de copii. este fostul meu socru.. Vã las sã vã sfãtuiþi. plãtiþi voi. Taubman: Mai gândeºte-te. Gittel: Ce ai în sacoºã ? Jerry: De toate. Tot ce stricã. Jerry: Cât va fi salariul ? Taubman: Pot sã-þi ofer 10.. Gittel: Vrei sã te eschivezi ? Jerry: Nu vrei sã mã ajuþi în carierã ? Gittel: Nu face pe ºmecherul ! Cât te vezi cu Taubman.000. dar eu ofer mai puþin. asta face 12. Jerry: ªi eu nu pot accepta aceastã ofertã. Fostul tãu ºef ar fi cel mai potrivit. iubitule. Jerry: Hei. Gittel: Dar 60 de dolari ? Jerry: Câºtig de douã ori mai mult pe sãptãmânã. Buretele de sârmã. o sã mã mai gândesc ºi la cinã o sã discutãm cu calm. mergeþi sãnãtoºi. (o saruta) Gittel: Tinere domn. Gittel: Vroiam sã-þi spun. Jerry: Trebuie sã vã previn cã. Taubman: Sã mergem sã bem ceva la St. Ia loc ! Jerry: Mersi. Dacã voi lucra cu normã întreagã. cartofi ºi vin de la gheaþã.. un pui ! Gittel: Cu salatã. ce-i înãuntru ? A.

De ce mãnânci cartofi prãjiþi ? Doar ºtii cã nu-þi fac bine ! Câþi ai mâncat ? Gittel: Trei.credea cã-s telefonista. Gittel: Sunt prea sexy ? Jerry: Cred cã amesteci lucrurile. Jerry: Nu vreau sã vorbesc cu Tess. nu ! Gittel: Prea slabã ? Jerry: Eºti un monument de feminitate.. mi-a venit rãu.. Vroiam sã fac miºto. crezând cã sunt bomboane. Dacã mã uit bine. Am vorbit cu ea. Puiul e delicios. M-am îngrãºat trei kile ! Bune bomboane ! Jerry: Gittel. Gittel: Jerry. Gittel: Ziceai de-un monument ! Mai degrabã o epavã. Gittel: Un sãpun ! Am nevoie de o baie ? Jerry: N-ar fi indicat.. sã. ºtii sã gãteºti. fãrã unt ºi fãrã gust. e absurd ! Gittel: Care-i problema cu Schraffts ? Jerry: Te exploateazã.. Când am primit factura. Jerry: Schraffts ? Chelneriþe ? Gittel: Orice-o fi. de ce n-ar suna sã-l întrebe: Salut. Gittel: O sã am un studio pe munca mea. Sã discutãm chestii mai vesele. în Florida. Jerry: Desert. o copie de 5 dolari. Fãrã sare. Am fãcut un singur apel interurban în toatã viaþa mea. Jerry: De la cine ? Gittel: De la soþia ta. imediat dupã cãsãtorie.. dragã ? E din cauza telefonului ? Totul s-a sfârºit. dar era vorba de-o roºcatã. Anul trecut am vândut bomboane. sã coºi. Se serveºte cu linguriþa. Mai bine mãnâncã . n-o sã-l mãnânc. Gittel: Te ocupi tu de vin ? Jerry: Desigur. are gust de gin. deci nu ! Verdictul acuzãrii. Jerry: E fabulos. ai fundul cam sus. Iatã. Începusem sã-þi spun c-o sã ai un apel interurban. mã duc mâine. cred care nevoie de tine. Jerry: Oh. Dar gãsi un diamant smuls din ochiul unui idol. Jerry: Când a sunat ? Gittel: A sunat de vreo trei ori ºi o sã revinã..(se saruta) O sã se ardã puiul. ba o sã-l mâncãm. ªi un cadou pentru tine. definitiv ºi irevocabil. e cea mai bunã metodã. Ai gãsit un studio mai bun decât cel al lui Jacoby ? Gittel: Asta-i vesel ? Nu.. ªtiam ºi totuºi am sunat. ce mai faci ?" M-am rãzgândit ºi m-am ocupat de pui. La Tallahassee. Ce-þi face stomacul ? Gittel: E bine. dar m-am gândit: "A fost mãritatã atâþia ani.. Jerry: Ai ºi mâncat ? Gittel: Sunt prea grasã ? Jerry: Dumnezeule. semnãm actele mâine. Ea þipã. Gittel: Atunci n-o face. prãjiturã de soia. Pe toþi sfinþii. Gittel: Sexy ºi toate celelalte ? Jerry: Bine zis. Jerry: Bine. am luat un bulin.. Jerry: Trei e prea mult ! Bine. Jerry: N-o sã rãspund la telefon.. Gittel: Cred cã cel mai trãsnit dintre noi eºti tu ! Dacã e 5 dolari.. Bine. Avem ceva de sãrbãtorit. Ce ai. trebuie sã vãd ce-i înãuntru ! Jerry: Ea desfãcu cadoul de la amant. Wally zicea cã munceºte acolo. Gittel: E cu gin. Schraffts cautã fete.Gittel: Da. poþi sã mai iei unul. Este Chanel N° 5. Sã vezi ce-am discutat cu Frank Taubman..

Jerry: Nu e chiar aºa o grabã. dar aº vorbi cu el. Jerry: Dragã. Gittel: Ce ? Jerry: Pãsãrici. Gittel: Vorbesc serios. De ce sã intre ºarpele ? De-abia am scãpat de ploºniþe. Gittel: Sunt bunicuþe cu câte 11 nepoþei care merg la facultate ! Jerry: Arãt cumva a bunicuþã ? Eu vreau doar sã te ajut ºi tu mã trimiþi la ºcoalã ! Gittel: N-am nevoie de ajutor. Gittel: Eºti cumva în vacanþã aici ? Jerry: Vroiam sã spun cã. deºi asta îmi provoacã niºte emoþii. trebuie sã faci ceva în sensul ãsta. Gittel: Asta þi-a adus faima ? Fir-ai tu sã fii!(suna telefonul) Nu mai suport ! Jerry: Nu rãspunde ! Gittel: Alo ? Larry: Eu sunt ! Jerry: Închide ! Gittel: E Larry ! De ce n-ai sunat pânã acum ? Larry: De abia m-am întors..La fel e ºi cu Wally. Jerry:Nu mai înþeleg. Bine. Jerry: Mai bine vorbim despre studio.. Vrei s-o auzi ? Vorbeºte cu ea. nu trebuie sã fac la fel ! Gittel: Nu. Jerry: Tess n-a avut niciodatã nevoie de mine.. în Eden. Mai bine dau examenul. Am citit despre ulcer.. ªtii. dar tu trebuie sã iei examenul. Vezi cartea asta ? Este manualul de drept al statului New York. Gittel: Wally nu meritã sã nu vorbesc cu el ! Jerry: Asta-i treaba voastrã. am uitat ce voce are ! Cum þi s-a pãrut ? Gittel: Cum adicã ? Are o voce plãcutã. Gittel: Bine. Gittel: Cât ? Larry: 625 ! Ce facem ? Gittel: Nu ºtiu.asta. Erai un mare avocat în Nevada. nici mãcar nu ºtii ce vrei sã mã convingi.. Vorbim altãdatã. Gittel: De ce aveai succes ? Jerry: Am împuºcat cam 70. uite ce mã enerveazã pe mine. Ceea ce nu ºtiu ar umple o întreagã bibliotecã. o sã fii din nou avocat ? Jerry: Dar nu pot accepta o favoare de la fostul socru. (catre Jerry) Ce þi-a fãcut femeia . dragã. nu mi-ar conveni. tocmai eram la masã.. Totul s-a sfârºit. nu pot vorbi acum. poate are nevoie de ajutor ! Poþi afla numai dacã rãspunzi. Mâine închiriem studioul. crede-mã ! Vei servi cafeaua unui bogãtan ºi habar n-ai de asta ! Taubman vrea sã m-angajeze. Larry: Ai luat studioul ? Gittel: Nu încã... Jerry. trebuie sã mãnânci numai ce ai voie. ca Adam ºi Eva. pot sã-mi permit. eºti dansatoare.. Gittel: Jerry. E un om. Gata. zici tu. Gittel: Jerry. ºtii ce-þi lipseºte ? Mai multã încredere în tine.. bine ? Gittel: Merg sã aduc cafeaua. ªi ce-au spus ? Larry: Vor 625 de dolari. Dragã. mai departe cu 1500 km. Gittel: O sã-i faci praf ! Jerry: De ce crezi asta ? Gittel: Am o presimþire. Dacã ar suna. Jerry: Miroºi mai bine ca Chanel. care-ar fi diferenþa ? Jerry: Nebraska. Vrei sã vorbesc cu ea ? Sunt cu tine. Jerry: Nu ºtiu legile de pe aici ºi sunt bãtrâior pentru învãþat. Ar însemna sã revin la vechile obiceiuri.

nimic durabil. e greu sã te rupi.. ai nevoie de cineva ! Gittel: Dã-mi drumul ! Jerry: De cineva. da sau nu ? Gittel: Nu. vreau.De ce eºti aºa timid ? Jerry: N-ai înþeles nimic din ce-am zis ? Gittel: Ba da! Dacã eram jurat. Jerry: Nu-i adevãrat. Se folosesc de tine ºi apoi. Gittel. Când un bãrbat îþi întinde mâna. poate am sã reuºesc.. Nu poþi uita ce-a fost. Gittel: Dar nu înþelegi? Nevorbind cu ea. Jerry: Dumnezeule. Gittel: Opreºte-te. mã aºtept la ce-i mai rãu. Jerry: Sã iau examenul pentru barou ? Gittel: Nu ! Jerry: Ce vrei de la mine ? Gittel:Absolut nimic ! Jerry: Opreºte-te. Tess revenise la vechea ei viaþã.aia ? Jerry: M-a iubit ºi s-a mãritat cu mine. Cui îi mai pasã de tine. Gittel: Asta te obsedeazã ? Jerry: Aproape cã mã obiºnuisem. Mai bine ai scuipa... mã condamnam 5 ani ! Jerry: Serios. Eu eram ocupat. Jerry: Sã te lovesc ? Asta aºtepþi de la idilele tale ? Gittel: Când e vorba de bãrbaþi. ºtii cã-þi face rãu la stomac ! Gittel: Sunt cu stomacul meu de aproape 30 de ani.. Tu i-ai plãtit biletul de tren ? Gittel: Era falit.. mã învineþeºti! Plec înainte sã mã loveºti.ai trãit lângã cineva atâta timp.Mã tot întâlneam cu ei. Jerry: M-a bãtut gândul ãsta. roiul ! Nu e un joc. suntem la New York. de la un bãrbat la altul. Ridicã receptorul.. dacã-i aºa de important pentru tine ! Gittel: Ba pentru tine ! Jerry: Dar nu vreau ! Tu chiar vrei. nici nu ºtiu ce caut aici ! Strig dupã ajutor ºi . Toþi pleacã fãrã întoarcere. dar toþi vagabonzii cãlãtoresc pe gratis ! ªi nu-nþelegi de ce se întâmplã aºa ? Sã-þi spun eu.. Gittel: ªi asta te-a întors pe dos ? Jerry: Pãi. Eºti stãpâna ta. Lasã-mã brutã.. da ! Ai încredere într-un bãrbat. de ce ai plecat din Nebraska ? Cel puþin acolo aveai o slujbã. dacã eºti aºa tare. A întâlnit o veche iubire. Gittel: Ajutor ! Jerry: Ai înnebunit. Jerry. ne înþelegem bine.. Gittel: Dacã þi-era aºa de bine. ªi pânã la urmã. de fapt fugi ! Jerry: Doar impulsioneazã-mã. un tip cu care probabil se va mãrita. Eºti un mare avocat. în afarã de mine ? Nu-mi scuipa în palmã. când ai fost cãsãtorit cu cineva 12 ani. te descurci ! De la o slujbã la alta. tu îi dai de pomanã.. s-ar putea sã ai surprize plãcute ! Ai înþeles la cine mã refer ? Gittel: Bineînþeles.. Gittel. ai ajuns la þãrmul Atlanticului ! Jerry: Acum nu mai fug. nu mai eºti copil. Jerry: Chiar vrei s-o fac ? Gittel: Da. tu. nu încerca sã mã ajuþi. Tess n-are nevoie de mine. Gittel: Serios ? Lasã-mã sau þip ! Jerry: N-ai curaj.. te minþi singurã ! Bine. ªi se pãrea cã merge. Gittel: ªi te-a pãrãsit ! Ce scumpete ! Jerry: I-am oferit motive ºi a fãcut ce era mai bine pentru amândoi. am fugit.. chiar ai fãcut-o ! I-ai plãtit biletul. o sã te audã ! Gittel: Nu vine nimeni.

sunt. vreau sã te uit ! Tess: Eu nu pot sã te uit. Tess: De ce ? Ca sã vorbim de divorþ.360 --> 01:00:10. Ajutã-mã ! Gittel: Cum ? 690 01:00:05. Nu-mi pasã de ea. Divorþul o sã se pronunþe..680 . Gittel: Nu. gata. Gittel: Nu e vorba de ea. dragã. Dar nu ºtiu de ce.. da ? .. De ce aº fi luat o amãrâtã de mansardã ? Jerry: Gata. sã rãmânem prieteni.320 Ajutã-mã sã mã agãþ de ceva. e YMCA. Jerry Ryan.. Bine. sunt bine. Jerry: Tess. Jerry. asta e. Jerry: Nu te preface.520 --> 01:00:41. Jerry: Nu vreau ! Pleacã din viaþa mea. Tess: Am încercat. Gittel: Larry zicea cã cei de la YMCA vor 625 de dolari. Am o prietenã. chiar ºi de-un studio amãrât. Tess: ªtii cã te-am mai cãutat ? Jerry: Da. Tess: Mã bucur. Jerry: Nu. Centrala: Un apel din Omaha..880 --> 01:00:27. Jerry: Nu mai fi.La studio. 694 01:00:30.. Jerry: Nu e nimic de discutat.. Gittel ! Gittel: Dacã mã sprijin de tine o sã cad în gaura aia mare din Nevada ! Jerry: Alo ? Centrala: Cu dl.440 --> 01:00:33. e recitalul. 693 01:00:21. te rog.. 691 01:00:14. Nu fi supãrat pe mine.nimeni nu vine ! Pe cine aº putea sã contez ? Jerry: Pe mine. dar stinge lumina. vã rog.000 --> 01:00:18.600 . Gittel.000 Bine. Tess: Sunt îngrijoratã.. dar nu pot. Tess. Jerry: Îmi pare rãu.720 Amândoi am apucat-o pe cai noi.De ce aº face asta ? . Tess: Bunã ! Jerry: Bunã.720 --> 01:00:21. vrei sã nu mai plângi ? Gittel.520 Dar sunt ºi eu speriatã. 692 01:00:18.La studio ? . Tess. Sã ne întâlnim la mijlocul drumului. Jerry: Eu sunt. Nu ºtiu în ce mã bag. ºtiu. nu plânge ! Tess. 695 01:00:36. e din cauza ei. e vorba de dans.Fiindcã eu o fac.. dragã. am de lucru.

240 Rotiþi.Pe spate.. împinge.920 --> 01:01:43. sari ! Bine ! 697 01:00:53.880 .640 ªi sãri. împinge. . pe spate.680 --> 01:01:27.080 --> 01:01:47. hai toþi.. atingeþi.. rotiþi.Mã supãrã stomacul.600 --> 01:00:53. eu sunt. 701 01:01:15.280 --> 01:01:38. 708 01:01:47..600 --> 01:01:13.600 Bine.. Acum. .Cum te simþi ? . 706 01:01:40. la dreapta. rotiþi.760 ªi rotiþi.840 --> 01:00:59..720 Aþi prins.. sari ! 698 01:00:59.Alo ? 707 01:01:44. rotiþi. rotiþi.880 ªi la stânga.520 --> 01:01:17.480 Sunteþi toþi puþin în urmã. aºa.680 --> 01:01:10..040 . rotiþi.400 ªi atingeþi. împinge.920 Toatã lumea.. atingeþi. 699 01:01:03.520 --> 01:01:33. Sari..120 . sus..696 01:00:49. sus..320 --> 01:01:51.400 Împinge. Sophie.. aºa. împinge ! 700 01:01:10.. 704 01:01:30. 705 01:01:35.. 702 01:01:18.Salut.920 --> 01:01:03.. 703 01:01:24.Gittel. .440 --> 01:01:22.

718 01:02:19.Dar cu Max ? . eram o victimã. 714 01:02:07. 715 01:02:10. .Ãla era diferit.240 Niciunul nu mi-a luat un studio de 60 $ pe lunã ºi Molly are o clasã nouã.560 ªi încã îmi datoreazã 70 de dolari.Eºti liberã vineri searã ? .Îmi cumpãrã ciocolatã.040 .080 --> 01:01:59.Care Max ? 716 01:02:13.400 Pânã s-aparã Jerry.680 --> 01:02:07.080 în rest sunt bine.Cu Wally a durat 15 minute. 720 01:02:27.040 .160 .La ce te referi ? 713 01:02:03.320 --> 01:02:12.600 --> 01:02:32. sã vãd mai întâi ce are ºi el în minte.560 Max din Rosendale ! 717 01:02:14. 712 01:01:59. .240 --> 01:01:53.Nu chiar de mult.600 --> 01:02:19.040 .Vineri ? 711 01:01:56.920 .240 --> 01:02:26.709 01:01:51. .280 --> 01:01:56.480 .Aº vrea ºi eu sã ºtiu.240 --> 01:02:10.000 --> 01:02:14.Seymour se descurcã mereu.120 . 719 01:02:23.000 --> 01:02:30. . 721 01:02:30.320 Mã întâlnesc cu Jerry.360 --> 01:02:03.Sunteþi de mult timp împreunã.440 --> 01:02:23. 710 01:01:53.

pentru tine e zero ! .240 --> 01:02:35. 731 01:03:00. 729 01:02:55. . Sophie. 727 01:02:49.440 --> 01:02:51.440 Nu.Am revenit.Ce ºtii tu ? 733 01:03:05.Ziceai ceva de Jerry..560 --> 01:02:54. n-am mai cunoscut niciunul sã joace.360 . . 726 01:02:46.. da ? . 732 01:03:03.Da. 723 01:02:35.Du-l acasã sã-þi cunoascã mama.. 722 01:02:32.160 --> 01:02:57.200 --> 01:03:03.560 --> 01:02:39.240 .De ce el.760 .. .Ai plãtit pânã la ora 10.400 .600 --> 01:02:42..12 dolari.160 Tu nu-l înþelegi pe Jerry.800 .Vrei un împrumut ? 728 01:02:51.960 --> 01:02:46.640 S-a dat cu exploatatorii.Mare scofalã ! .080 --> 01:03:05.840 --> 01:02:49. 725 01:02:42. cãci trebuie sã-l înapoiez..680 Dacã nu e pictor. Uite banii tãi murdari.Patroana e uricioasã.000 --> 01:03:00.440 --> 01:03:07.Stai puþin.Ce ? . 730 01:02:58.400 Ce.000 Joacã golf.480 . am înnebunit ? Va pleca din New York val-vârtej ! 724 01:02:39.

760 --> 01:03:09. .Taubman ºi Asociaþii.280 --> 01:05:36.734 01:03:07. Sau. nu mã mai pisa ! 744 01:05:32.600 --> 01:03:23.000 Sã devinã bigam ? 740 01:03:25. încerc.Sunt amica ta.Cu ce ? .880 .360 . 737 01:03:16.000 Da.800 .Mã pisezi ! 743 01:03:33.Pot vorbi cu dl. .920 --> 01:03:38. . 739 01:03:23.920 --> 01:03:31. 741 01:03:28.720 . Ryan ? .Atunci.360 --> 01:03:20.Sunt Gittel Mosca.000 --> 01:05:34.520 --> 01:03:33.Ar trebui sã te mãriþi.160 --> 01:03:25. Lucrezi ceva ? 735 01:03:09. 736 01:03:13. mã enervezi ! 742 01:03:31.120 Care-i graba. 738 01:03:20.E ocupat.De ce ? .Sophie. .720 Sã nu ne certãm. cel puþin.Mai bine m-aº apuca de golf.A deschis cumva subiectul ? .800 --> 01:03:13. divorþul nu s-a pronunþat.560 .240 .520 .Încã nu.040 --> 01:03:16.160 E greu dupã o pauzã aºa lungã. 745 01:05:34. pentru recital.000 --> 01:03:28.

da ? .Salut Jerry. De ce n-am merge la el ? 755 01:07:22.320 Convorbirile cu Omaha pot fi lungi.240 . 753 01:07:14.120 --> 01:07:14.800 --> 01:07:27.040 . 758 01:07:33.160 --> 01:07:02.360 --> 01:07:37.240 Nu era ceva important.520 Mi s-a spus cã vorbeºti cu Omaha.920 --> 01:05:52.Ieºim la o cafea ? .480 .000 Doar nu suntem lipiþi unul de altul. dragã ? .040 .Nimic. 749 01:07:00. . 747 01:05:44.880 Oh.Ce ai. .600 Taubman face ºi el bairam. 757 01:07:30. numai cã mã grãbesc.680 Sophie ºi Oscar dau o petrecere vineri.720 --> 01:07:22.160 .680 --> 01:07:07.Am aflat cã m-ai cãutat.800 --> 01:07:30.280 --> 01:05:47. poate dura.000 --> 01:05:42. 748 01:05:48. O sã ne distrãm amândoi. tocmai plecam.Alo. aºtept. 752 01:07:12. 756 01:07:27. 751 01:07:07. dragã ! 750 01:07:02.080 --> 01:07:33. vrei sã mergem ? 754 01:07:18.440 --> 01:07:11. atunci nu mai aºtept.Vorbeºte în Nebraska.Bunã.Nu-i nimic.800 Du-te tu.320 --> 01:07:18.746 01:05:37. eu mã duc la Sophie.

Ei ? 766 01:08:14. 759 01:07:37.Nu mã supãr.Au plecat acum o orã.520 Da. nu pot sã te întâlnesc.000 trebuie sã cobor 3 etaje. 765 01:08:11. Sophie. Pe curând ! 762 01:08:02.Ei bine.640 --> 01:07:43.600 --> 01:08:30.680 ..120 . .720 --> 01:08:21.De ce ? .440 .Nu te supãra cã întreb ! . .000 .680 care mã duce la Larry.Sunt prietenã cu Gittel.. 760 01:07:39.880 --> 01:08:17.000 --> 01:08:06. Sophie.160 .360 --> 01:08:33. nu ? Poate face ce vrea..120 --> 01:07:46.600 Am renunþat.Te credeam la o petrecere cu ºtaif..640 --> 01:08:10. .600 --> 01:08:14. 768 01:08:21. de ce eºti aºa de uricioasã ? 769 01:08:26.Nu.Bunã. cu un tip. sã prind autobuzul.. 764 01:08:08. 763 01:08:06.000 --> 01:08:08. un invitat.680 Gittel nu-i aici. fiindcã.400 Bineînþeles. vreau sã-i fac o surprizã iubitei. 761 01:07:43. 767 01:08:17.240 --> 01:07:39.680 Doar n-a greºit.. 770 01:08:30.880 --> 01:08:26..

040 . Jerry.000 Hai.160 Bunã.440 --> 01:11:14.O sã vã sune doctorul.Alo ? . 781 01:11:21. Kurtzman ? 776 01:11:04. o sã-mi cer scuze.ªi eu.Canal 6-2098.200 --> 01:08:34. 773 01:08:39.440 .960 --> 01:11:08.120 --> 01:11:11.400 O secretarã enervatoare ? 778 01:11:11. Te-ai distrat la bairam ? .560 --> 01:08:43.Ce telefon aveþi ? .E o urgenþã ! 779 01:11:14.080 .760 Nu prea cred.Noapte-bunã ! 774 01:09:35.Eu. 772 01:08:34. .Dr. sunt foarte bolnavã. prieten.Cine întreabã ? . tu cine eºti ? 777 01:11:08. Sophie.960 .720 . .000 --> 01:11:04. Noapte-bunã..Cine sunteþi ? .Mulþumesc.Îmi fac datoria.520 . 780 01:11:18.760 --> 01:11:50.480 .920 --> 01:11:24. 782 01:11:45.360 Dacã m-am înºelat.800 --> 01:08:39. Ceva important ? .240 --> 01:11:21.680 --> 01:11:18. 771 01:08:33.600 --> 01:09:39.Mersi. dã-mi un pupic ! 775 01:11:03.Gittel Mosca.

120 El a insistat sã mã sãrute. aprinde focul.080 .480 .800 Toatã seara mi-a fost sete ºi am tras la mãsea. n-ai încredere în mine ? 795 01:12:55. 791 01:12:22.960 --> 01:12:49.400 Ce-i.783 01:11:50. 784 01:11:53. am cam bãut.680 .200 --> 01:12:13. 785 01:11:58.Unde erai ? .000 --> 01:12:04.360 Nu aºa ca tine.680 --> 01:12:10.840 --> 01:12:54.Ca de obicei.080 --> 01:12:18. .320 .Te-ai îmbãtat ? . d-aia l-ai sãrutat ? 789 01:12:15.880 Nu te-ai dus la Frank Taubman ? 792 01:12:29. 786 01:12:02. pe lângã tine.960 .520 --> 01:12:59.000 Hm ? Jake.Da.Dar e apã ! 794 01:12:51.360 --> 01:11:52. 790 01:12:18.360 --> 01:11:57.Terminã cu bãutura ! . E pictor.720 Sponsorizezi pictura.600 --> 01:12:01.000 Dragule. 788 01:12:10.520 --> 01:12:21.520 --> 01:12:33. noul val.080 --> 01:12:24.Nu mã puteam opri. mi-e frig ! 793 01:12:45.Cu cine ai fost ? 787 01:12:04.

797 01:13:03.000 Ar trebui sã ºtii.560 .080 --> 01:13:08.880 Ai fãcut-o.000 Îþi vine sã plângi. nu-i aºa ? 803 01:13:38. Mi-am ruinat viitorul ? 800 01:13:24. Jerry ? Mie. da...920 --> 01:13:49.720 Ei ºi.200 --> 01:13:51.Citeºti cumva viitorul ? .160 --> 01:13:55.Dupã ce-aþi plecat de la Sophie..200 Ce-ai fãcut douã ore ? Ai admirat picturi moderne ? 798 01:13:17.000 --> 01:13:35.960 .320 --> 01:13:27.120 --> 01:13:37. .960 --> 01:13:24.640 Nu asta mã intereseazã.760 --> 01:13:20.120 --> 01:13:03.720 De ce ? 806 01:13:50. Te-ai culcat cu el ? 801 01:13:31.Te-ai culcat cu el ? 804 01:13:41.880 Ce conteazã ? ..760 .Bietul Jerry. e sfârºitul lumii ? 805 01:13:47.De ce ? .760 --> 01:13:44.Da ºi nu-mi place.120 Am bãut vreo ºase pahare. 802 01:13:35. doar erai lângã mine ! La el.Ce conteazã ? 807 01:13:52.840 --> 01:13:41. 799 01:13:20. unde v-aþi dus ? 796 01:12:59.

De ce ai bãut ? 814 01:14:17.960 Ce faci.ªi de tine ? 809 01:13:58.De ce te-ai dus la el ? .280 M-ai ameþit de tot.Nu asta mã frãmântã acum.120 Am fost prietenã cu Jake acum vreo trei ani. . . mã judeci ? Tu trebuia sã fii la Taubman.Doar þi-am spus.Te invitasem ºi pe tine. 816 01:14:26. .000 . eram beatã ! 817 01:14:31.Nu era ceva de nasul meu.160 --> 01:14:26. bãusem mai mult.440 . 811 01:14:05.De ce ai fãcut-o ? 810 01:14:01.480 .320 --> 01:14:04.680 --> 01:14:43.Vrei o declaraþie scrisã ? .920 --> 01:13:57. avocatule ! 819 01:14:38.640 --> 01:14:21.480 Hai.. 813 01:14:15.320 . vorbeºte..040 --> 01:14:34. 815 01:14:22.Jerry ! . De ce te-ai dus cu el ? 812 01:14:10.000 --> 01:14:09.Eram nostalgicã. ªi n-am zis c-am fãcut-o.Nu pleca.120 --> 01:14:17.Chiar nu-þi pasã de mine ? 808 01:13:55.400 .520 --> 01:14:38. avem de vorbit ! 818 01:14:34.600 Nu ºtiu.320 --> 01:14:15.000 --> 01:14:01.800 .120 .480 --> 01:14:31.

960 --> 01:15:36.280 --> 01:15:02.400 --> 01:15:06.Am fãcut ceva de care te poþi plânge ? . aºa.Nu mã mai iubeºti ? .Jake ! .760 Vrei sã scapi de mine ? 826 01:15:06.880 --> 01:15:10.Ãsta-i subiectul.ªi nu am dreptate ? .320 --> 01:15:32.480 --> 01:15:30. Jerry. mã doare capul ! 828 01:15:18.Ce-i ? 831 01:15:32.840 Sã mai încerci ºi cu alþi purtãtori de pantaloni ? 827 01:15:12.Nu schimba subiectul. 822 01:14:50.840 --> 01:15:20.000 --> 01:15:15.Joker. lasã-mã.Tu eºti cel care plânge ! 821 01:14:47.560 Foarte bine.240 Vorbim mâine dimineaþã când o sã ai mintea limpede.Jerry ? .320 .Nu-i adevãrat.160 .Nu poþi arunca la gunoi relaþia noastrã. fãrã motiv.040 .840 .240 --> 01:14:50. 823 01:14:58.800 --> 01:15:04.080 Oh. 829 01:15:25. . 820 01:14:43.200 --> 01:14:56.880 . 825 01:15:04.080 . noi doi.760 Ce greºealã a mea te-a împins sã te duci cu Joker ? 824 01:15:02.680 --> 01:14:47. 830 01:15:30.

560 --> 01:16:33.880 .360 Dacã nu m-ai fi vãzut dansând. .720 Stãteam ºi mã gândeam ca o naufragiatã.Te urãsc. eºti mulþumitã ? 832 01:15:37. 837 01:16:00. e plãcerea mea.Asta e concluzia ? 840 01:16:25. întoarce-te ! 833 01:15:41. 838 01:16:08.920 ªtii ceva.200 --> 01:16:54.000 Aºa vrei sã dormi ? .080 --> 01:16:15.000 N-am nevoie de ajutorul tãu ! 844 01:16:51.Nu mã pricep la dans.680 De ce dramatizezi ? Hai.000 Nu mã urãºti. doar þi-e milã de mine. mã gãseai foarte dramaticã.160 Hai.000 --> 01:15:52.Pot ºi eu ! .360 Vrei puþin lapte ca sã-þi calmezi stomacul ? 841 01:16:29.200 --> 01:16:38.360 --> 01:15:45.120 --> 01:16:44.920 --> 01:16:29. Jerry ? 839 01:16:12. trage ! 836 01:15:55.040 --> 01:15:55.040 --> 01:15:39.760 --> 01:16:10. mã descurc ! 843 01:16:40. 835 01:15:52.840 .880 --> 01:16:00.560 --> 01:16:05.Nu.640 Altceva nu-þi mai place la mine decât stomacul ? 842 01:16:35.000 Lasã-mã.. 834 01:15:48.

640 Nu ºtiu ce valoare am. departe de Lucius. vrei sã rãmân sau sã plec ? 846 01:17:03..800 --> 01:17:06.Mi-e teamã.440 .000 Sã plec. deci.000 Putem s-o facem pânã dimineaþa ! 855 01:18:03.000 --> 01:18:02. vreau sã fiu avocat ! 856 01:18:17.880 Da ! 849 01:17:23.120 --> 01:17:44..320 --> 01:17:01.440 --> 01:17:30.O sã dai examenul ? .680 --> 01:18:09.600 --> 01:17:26. 857 01:18:20.000 --> 01:17:15.240 --> 01:17:52. 858 .000 Las focul aprins ? 848 01:17:14.040 Nu mai suport sã verific dosare.680 De ce mai eºti aici ? 854 01:17:58.Jerry ? .000 Jerry ? 852 01:17:44.520 --> 01:17:47.. 847 01:17:10..680 --> 01:18:23.840 .845 01:16:57.000 Gittel.440 --> 01:17:13. 851 01:17:42.Ce-i ? 853 01:17:50.000 --> 01:18:19.000 Mai ai nevoie de mine ? 850 01:17:27.120 Bineînþeles cã nu.

000 .480 N-am chef sã vorbesc.De ce nu.Sã mã-ntorc acolo unde sunt deja avocat.000 .360 Examenul ? Jake ? Stomacul ? Incertitudinea ? 866 01:19:06. toatã sãptãmâna þi-a stat ceva pe limbã ! 869 01:19:22.200 --> 01:19:06.080 --> 01:18:35.Vrei sã te întorci acolo ? .560 --> 01:19:10.360 --> 01:18:39.320 --> 01:18:44. sã sune ! 863 01:18:46.160 De ce te faci preº pentru .Continuã ! .520 --> 01:18:49.Cred cã meriþi mai mult.520 --> 01:18:31.320 Acolo unde ea se va mãrita cu altul ? 860 01:18:35.ªi ce-ai putea face ? .920 Zi-i.600 --> 01:19:15.520 --> 01:19:21.880 .000 --> 01:18:46.Cine-o fi.480 --> 01:19:34. ce mã reþine ? 865 01:19:01.ªi ce dacã ? 864 01:18:56.Ce ºanse am aici ? 861 01:18:42.Rãspunde ! 862 01:18:44.440 --> 01:19:01.000 Poþi sã-mi spui ? Sau preferi sã te confesezi primului gigolo întâlnit ? 870 01:19:29. 859 01:18:32. .120 --> 01:19:28.000 .01:18:25.000 . amorezul tãu ? .880 Nu crezi cã sunt la fel de nesigurã ca tine ? 867 01:19:13.400 Bine ! 868 01:19:17.

Aºa e.Douã.800 --> 01:19:45.760 --> 01:19:42.Câte ? .440 --> 01:20:54.640 Nu scapi aºa de uºor de mine ! 874 01:19:45. 875 01:19:49.760 Când o sã pleci ? 873 01:19:42.760 --> 01:20:44.640 Am planuri noi.840 --> 01:19:55.760 .Mi-a zis sã evit emoþiile.Bine.440 --> 01:20:51.400 . nu ? 882 01:20:51.320 Dacã þi-e rãu. 878 01:20:30.400 --> 01:20:33.960 --> 01:20:04.440 --> 01:20:40.Da'ai cãutat-o. de ce nu mergi la doctor ? 879 01:20:33.560 Bineînþeles. .440 ªtie ce vrea o femeie.000 . vreau sã reînnod relaþia cu Jake.. ce crezi.760 --> 01:20:26. .. cã sunt de fier ? 881 01:20:48. spune-mi odatã adevãrul ! 877 01:20:24. dacã mã înþelegi.720 .840 --> 01:19:49. .600 --> 01:19:40.Nu þi-ai cerut iertare.Când ce ? 872 01:19:40. 876 01:19:59.560 .oricine îþi iese în cale ? 871 01:19:38.Îmi pare rãu.Te doare rãu ? Eu sunt de vinã ? 880 01:20:40. . Când ? .760 Nu asta vreau sã aud.

pot s-o mai fac. 891 01:21:31.440 --> 01:21:09..240 --> 01:21:19.Palma nu înseamnã renunþare. 893 01:21:40.520 printre oamenii de acolo.440 Sunt prea rafinaþi. te-aº lua cu mine oriunde.600 --> 01:21:45.883 01:20:54.240 Gittel. 894 01:21:42.520 --> 01:21:29.360 Ce prostie.De ce n-ai vrut sã mergi ? . 887 01:21:13.480 --> 01:21:48. 888 01:21:16.640 Sunt mai multe cauze.440 .Deci nu mai pleci ? .000 Cui îi place ? Doamne.600 Cred cã ceea ce conteazã suntem noi doi.240 --> 01:21:16. chiar nu ºtiu încotro s-o apuc.480 Foarte bine.720 Am zis eu c-o sã mã loveºti ! 884 01:20:56. 896 .760 --> 01:21:04.640 Dacã-þi place. 889 01:21:19. 892 01:21:36.840 --> 01:21:40.800 --> 01:21:22.240 .760 --> 01:20:59. ce palmã ! 886 01:21:04. De ce sã mã dau mare ? 895 01:21:45. printre care ºi petrecerea de la Taubman. 885 01:20:59. Jerry.280 --> 01:21:36.Nu m-aº fi simþit bine..440 --> 01:21:42.640 De ce ai acþionat aºa astã searã ? 890 01:21:27.080 --> 01:20:56.

când mã giugiuleam în pridvor.000 --> 01:22:25. 899 01:22:03. 907 01:22:41. 905 01:22:33. 908 01:22:47. Pe când ea.440 --> 01:22:44.480 --> 01:22:57. dar cu reþinere. ci tu ºi ea. 903 01:22:25.840 --> 01:22:33. 909 01:22:52.200 Asta-i problema. nu.280 --> 01:21:56.280 --> 01:22:07. 904 01:22:30.680 Ci cã eu nu pot fi ca ea.360 N-aº zice.360 --> 01:22:00.520 --> 01:22:41.600 . 906 01:22:37.880 Ca în tinereþe.760 Dacã nu.680 --> 01:21:52. am gâtul prea lung.Ba nu. Nu eu ºi tu.480 Sunt incultã.240 --> 01:22:51.480 .320 Cine-i Jake ? Un gigolo. 902 01:22:22. 900 01:22:12.080 M-ai lua.000 --> 01:22:14.000 Eºti o fatã minunatã. .240 Îi dai banul ºi face tot ce vrei.01:21:49.Ba da.080 --> 01:22:21. Jerry.800 --> 01:22:37. crezi cã nu ºtiu ? 898 01:21:57. 901 01:22:17..080 Dar nu asta-i problema. Eºti încã al ei.400 --> 01:22:28. 897 01:21:52.960 ªi asta încã de când ne-am cunoscut..

280 Studioul. 913 01:23:10. Nu mi le-ai dat mie. 910 01:22:58. 918 01:23:30.. n-o sã sune.Nu. 919 01:23:40.600 --> 01:23:30.120 --> 01:23:06.880 Te întrebi: o sã sune.360 --> 01:23:10.. da. Am nevoie de tine ! 921 01:23:48. cadourile.760 --> 01:23:46.600 Ea îþi dãdea de pomanã.920 --> 01:23:17. iar eu sunt încã pe prispã..Ba ei.080 --> 01:23:42.400 Cine zice asta atât de tranºant ? . 914 01:23:13.480 În faþa ei n-aveai replicã.. 917 01:23:26.000 Bine. 911 01:23:03.680 --> 01:23:02. 920 01:23:42. .Ea e înãuntru.720 deºi am ºi eu opinia mea.680 --> 01:23:13. 912 01:23:06.800 --> 01:23:22.520 Când eºti melancolic.920 --> 01:23:33.440 Peste tot e ea.160 . 916 01:23:23.. o sã-mi scrie.000 --> 01:23:50.920 Tot ce ai facut a fost sã-i dovedeºti ei ceva. Asta-i diferenþa.080 --> 01:23:26. n-o sã-mi scrie. pe când cu mine. nu cred cã eu sunt de vinã. acum îmi dai tu mie. ci ei.840 Apoi zici: "Am nevoie de tine".. 915 01:23:17. þie ºi mie însumi.

160 Tu ce dai. crezi cã oferi ceva.080 Cu o monedã. dar nu-mi oferi decât celofanul. 927 01:24:15. 925 01:24:07. aºa.. 932 01:24:50.160 --> 01:24:55. .120 --> 01:25:00. nu-l forþezi sã cearã.320 Parc-ai plãti o facturã.000 --> 01:24:05.880 --> 01:24:37. .Asta fiindcã am fost cu Jake. am un gigolo. Pe când tu.880 Dacã þii la cineva. o parte din mine a rãmas încã acolo.280 --> 01:24:20.Desigur.680 Tu-mi ceri sã mã ofer.. Jerry ? Care-i câºtigul meu ? 926 01:24:11.320 .840 --> 01:24:49.000 Deci asta am fãcut. 923 01:23:54.922 01:23:50.Acum nu-i vorba de ea ! 931 01:24:46.760 .280 --> 01:24:26. 928 01:24:21.Aºa am procedat ºi cu ea.600 --> 01:23:53.240 Eºti un cadou frumos ambalat. 934 .000 Înºeli oamenii. pe tavã. 933 01:24:57.560 E adevãrat. 929 01:24:33...760 --> 01:24:11.360 --> 01:24:15. Aºa ceva se numeºte cadou ? 924 01:24:01.640 Mã refeream la ce faci acum. dar nu este aºa. 930 01:24:43.120 --> 01:24:46.080 --> 01:23:58.

943 01:25:50..360 Nu amândoi.520 Dar sufletul tãu a rãmas neîntinat.320 --> 01:26:02. 940 01:25:31. 944 01:25:55.520 --> 01:25:30. meschin.680 --> 01:26:07.880 Mai vorbim ºi mâine.000 Amândoi suntem niºte rataþi.520 Sub aceastã faþã drãguþã se vede un om simplu.680 --> 01:25:54. copilo. .480 Pe când tu oferi totul din inimã.000 Aºa ar trebui sã fim toþi..600 --> 01:25:17. tu nu eºti ratatã.680 --> 01:25:25. ca mine. 936 01:25:11.280 --> 01:25:09.280 Dar juma' de cadou era fals.720 --> 01:25:58.080 --> 01:25:47.880 Am încercat sã te cuceresc cu un cadou.240 Am încercat sã te fac sã gândeºti ca mine.360 --> 01:25:03.040 Nu eºti o ratatã.000 Te pui în pat cu vagabonzi ca Jake. Aºa eºti tu. 946 01:26:05. vreau sã am tot fiindcã am avut prea puþin. de pe stradã.840 Zgârcit. eu însumi. eºti manã cereascã. 937 01:25:17. 941 01:25:35. 942 01:25:43. 945 01:25:58. 935 01:25:04.01:25:00. neatins de nimeni ºi de nimic. 938 01:25:22.880 --> 01:25:35.440 --> 01:25:21.520 --> 01:25:41. 939 01:25:26.

720 .640 --> 01:26:51. de ce nu mi-ai spus ? Inconºtiento.760 El cred cã a sunat. .480 --> 01:27:02. .760 --> 01:26:54.080 --> 01:26:38. zãpãcito ! 958 01:27:08.Mai taci. 957 01:27:05.720 N-am vrut sã afli.280 .120 --> 01:26:24. e în cartea de telefon. nu pleca ! 950 01:26:36. toantã ! 956 01:27:03..440 --> 01:26:12. 948 01:26:22.Sunt înspãimântatã. 954 01:26:54.Obligat ? .920 --> 01:27:15.360 .Copil fãrã minte. 955 01:26:58.080 Nu mã urî. Ai vorbit cu doctorul ? 953 01:26:51. nu mã lãsa ! .600 Iubesc gâtul tãu lung.000 --> 01:26:35. Jerry ! 952 01:26:47.280 De asta am întârziat atât la Jake. Kurtzman.560 De aia mi-e foarte sete.360 --> 01:26:47.960 --> 01:26:58.. N-a fost nici un alt motiv. 959 01:27:11. Ajutã-mã. Jerry. sã te simþi obligat.947 01:26:09.760 Jerry.680 Doamne.Mi-e aºa de ruºine.280 --> 01:27:08.880 Jerry.Nu vroiam ca sã afli.040 --> 01:27:05.000 Jerry ! 949 01:26:33. sunt bolnavã ! 951 01:26:44.480 --> 01:27:11.

360 --> 01:27:42. Studiaþi bine întrebãrile. 964 01:27:57.320 Sala de dans e a voastrã.600 --> 01:28:40.240 Ce doctor tânãr ! 963 01:27:38.120 --> 01:28:03. 968 01:28:11.040 care permit o înþelegere în afara legii.000 --> 01:27:59.240 Injecþia-ºi face efectul.Eu am întârziat. La timp ! 972 01:28:40. nu plec nicãieri.000 --> 01:27:30. 965 01:27:59.800 --> 01:28:35... O sã revin miercuri. 962 01:27:32. 971 01:28:36.440 --> 01:28:06. .000 Mâine e examenul pentru 1951. din cauza lor.920 --> 01:27:19. liniºteºte-te. 969 01:28:14.Molly.320 --> 01:28:18.560 Fiþi atenþi la toate excepþiile ºi la reglementãrile.000 ºi sã vã familiarizaþi cu legislaþia despre fraude.880 .200 Hai.400 Mama lui cred cã este foarte mândrã.760 --> 01:28:10.520 --> 01:28:14.. de ajuns pentru astãzi. am un cec . Sunt aici. 970 01:28:29. 966 01:28:03. Stai puþin.320 --> 01:28:44.960 01:27:15.280 Gata.040 De acord.840 --> 01:27:35. 967 01:28:06. scuze de întârziere.. 961 01:27:28.080 Vã sfãtuiesc sã studiaþi programa.

976 01:28:52.Bun. nu pleca ! 980 01:29:05. Vreþi s-o salutaþi ? 982 01:29:35.240 --> 01:29:01.000 de dolari pagubele ! 981 01:29:21.Cum se simte ? 974 01:28:46. Gittel ! .560 Asta dovedeºte cã sunteþi un vizionar.280 --> 01:29:45.520 --> 01:28:55. .760 Bine.360 --> 01:29:24. mulþumesc.560 --> 01:29:38. . 984 01:29:45.600 --> 01:29:04.000 --> 01:28:48. Jacoby.600 --> 01:29:11. Sun-o sau treci s-o vezi.pentru Gittel.Bunã.240 --> 01:28:45. .680 60 de dolari chiria ºi 6.800 --> 01:28:52.480 . 979 01:29:01.760 Ce sã zic ! Hei. dragule ! 983 01:29:42.560 --> 01:29:48.160 Am zis eu c-o sã facã stricãciuni ! 978 01:28:58.600 ªi podeaua e plinã de pete de acadele ! 977 01:28:55.000 .Sigur þi-e foame.880 E mai bine. 973 01:28:44.800 .760 Sã ne grãbim. 975 01:28:48.Ce caraghios.480 Monºtrii ãºtia mici au spart deja o fereastrã. dle.Bunã. trebuie sã fiu la birou la 13:30.640 --> 01:28:58.

040 --> 01:30:26. 990 01:30:07.000 Mâine o sã încerc sã umblu un pic..280 --> 01:30:20.000 Vrei deja sã escaladezi Everestul ? 997 . þi-am tot repetat asta.240 --> 01:30:13.Ai stat în pat ? .880 --> 01:29:59.440 --> 01:30:07.160 Þi-am tot spus asta.000 . 988 01:29:59.Am încercat sã ajung la baie.440 --> 01:30:17. 987 01:29:56.520 . 991 01:30:10.Jerry ? .560 --> 01:30:10.240 .880 Am tot aºteptat-o pe Sophie.Adicã oricum întârzii ? 986 01:29:52.200 --> 01:30:29.360 .280 --> 01:30:23.Aºa ºi aºa.000 . 996 01:30:26. . . 989 01:30:03.985 01:29:48.240 Nu te hrãnesc cu sandviºuri.Alte reclamaþii ? .200 --> 01:30:03..040 . deºi sunt încã slãbitã.Ar fi apãrut la ºtiri ! 993 01:30:18. 992 01:30:13.840 --> 01:29:52.720 --> 01:29:56.880 Fã-mi un sandviº.Cum þi-a fost de dimineaþã ? .A fost acum douã minute.Da ? 995 01:30:23. nu-þi risca poziþia pentru zece minute.Ar fi fost o victorie.Cine se plânge ? Sunt doar politicoasã. 994 01:30:21.

01:30:29. 1003 01:30:58.O sã mã bucur c-ai luat examenul. 1007 01:31:23.400 .760 --> 01:30:41. Mosca.200 --> 01:30:31. 1000 01:30:41.600 --> 01:31:16.Sã termin cu examenul ! 1005 01:31:07.640 --> 01:31:27.520 --> 01:30:58.440 Alþii de ce se caþãrã ? 998 01:30:37.Eºti de acord ? . 1002 01:30:51.400 Poate o sã mai ai timp sã-mi spui "bunã ziua".840 --> 01:31:02.120 --> 01:31:07.640 Eu am bâjbâit ? .280 --> 01:30:50. mai bâjbâi mult ?" 1009 01:31:32.720 --> 01:30:45.De ce tocmai vineri ? .920 Întremeazã-te pânã vineri.520 --> 01:31:32. pe iarbã.440 Tu ºi doctorul ! "Drã.560 Nu prea am avut ocazia sã merg în Central Park.560 ªtii unde-aº vrea sã fiu ? 999 01:30:39.880 Bunã ! Dar tu îmi spui odatã cã eºti de acord cu plimbarea ? 1008 01:31:28. 1006 01:31:13. 1004 01:31:03. E deja primãvarã.640 Mai ales într-o zi ca asta.280 --> 01:30:39.880 --> 01:31:13.000 În Central Park. ºi o sã mergem în Central Park.680 .080 În pat. 1001 01:30:47.640 --> 01:31:35.

760 Oh.000 --> 01:31:54. n-o spune în ºoaptã. Acum mã simt fragilã ca un ou.480 Ce altceva crezi cã m-a interesat ? 1016 01:31:58.040 --> 01:31:57. 1017 01:32:03.440 --> 01:32:16. mi-am amintit. 1022 01:32:29.680 Când spui aºa ceva. fata mea. 1012 01:31:42.080 --> 01:31:44.080 --> 01:32:25.000 În curând o sã stai cu mine numai pentru banii mei ! 1015 01:31:54.680 --> 01:32:05..Dupã bãtãlie.000 E de la Molly.960 .240 15:30.160 Ai zis ceva ? 1021 01:32:23.320 ªi cât va dura viitorul ? 1020 01:32:16. 1013 01:31:46. 1011 01:31:39.560 Fripturã ! 1018 01:32:06. 1019 01:32:13.680 --> 01:32:09.000 --> 01:31:48. 1014 01:31:50.240 --> 01:31:41. .680 --> 01:31:39.560 Asta poate te va întãri..720 Cã te iubesc. vineri ºi oricând vrei tu în viitor.280 --> 01:32:32.920 --> 01:32:02.240 Vreau sã am picioarele tari.Ce limbaj e ãsta ? 1010 01:31:35.ªi când o sã ai timp de mine ? .360 --> 01:32:18.

. cred cã fiindcã mi-e fricã.680 Cum adicã ? Vrei sã te îmbolnãveºti ? 1030 01:33:23. 1029 01:33:18.080 --> 01:32:47. moarã stricatã.800 . poþi s-o faci mai des.520 .600 --> 01:32:53. sincer. îþi aduc mâncarea ! 1027 01:33:13.000 Terminã cu bolboroseala.040 Nu vreau sã profit de tine. .760 Nu mai debita prostii ºi mãnâncã ! 1034 01:33:37.240 Muncã.160 --> 01:33:15.880 --> 01:33:34. te distrugi singur ! 1031 01:33:25. 1035 01:33:42.360 --> 01:33:28. 1026 01:32:55. o s-o fac poate de douã ori pe sãptãmânã.200 --> 01:33:25.880 Fi liniºtit.720 --> 01:33:18.880 --> 01:33:00.160 --> 01:33:40.Doar ºtii cã-mi place ! 1033 01:33:31.840 Nu te reþine.560 O sã iau un sandviº la birou.320 --> 01:33:31.080 --> 01:33:47.Mai ai ºi grijã de mine. 1025 01:32:48.760 --> 01:33:22. studiile. tragi ca o locomotivã. atunci voi zbiera ! 1024 01:32:44.Nu mai am timp.440 --> 01:32:43.160 Jerry. 1028 01:33:15.Tu ai mâncat ? . 1032 01:33:28.000 Bine.1023 01:32:40.000 Dacã mã întrebi de ce.

000 --> 01:34:26.Îi scriu proprietarului..1036 01:33:56.640 --> 01:34:32.560 --> 01:34:10. 1037 01:34:01.000 N-are sens sã vorbim despre asta. Dar nu m-am gândit la asta. 1047 01:34:55.Fricã de ce. 1043 01:34:28.000 Sã fii îndrãgostit. mã duc la poºtã. 1048 01:35:01.320 De ce nu mi-ai zis despre cravate ºi toate celelalte ? 1046 01:34:39.400 . 1045 01:34:33.800 Puteam s-o rezolv de mult.960 --> 01:34:39.760 --> 01:34:06.920 --> 01:34:20.680 M-am obiºnuit cu prezenþa ta.000 .280 --> 01:34:14. Gittel ! .600 . 1041 01:34:16. 1038 01:34:03. Jerry Ryan. îþi îmbunãtãþeºte aspectul ? 1042 01:34:23.480 Sincere salutãri. 1039 01:34:06.Bine.080 --> 01:34:00.920 --> 01:35:01.520 Poate din cauzã cã stau aºa.. draga mea ? .680 --> 01:35:05.160 --> 01:34:03. 1044 01:34:30.Ce faci ? . o sã-þi iei cravatele acasã la tine.080 --> 01:34:30.Ei bine.440 Cu lucrurile tale peste tot. 1040 01:34:11.840 Când o sã mã ridic din pat.800 Îl anunþ c-o sã mã mut. ca o legumã.Nu te miºca ! .520 --> 01:34:44.

720 Asta îmi doresc.640 . 1058 01:36:01.560 ªi n-o sã mai pot sã întreþin o fetiþã neascultãtoare. Appleton vã aºteaptã de-o jumãtate de orã.840 --> 01:35:24. ªi obiºnuieºte-te cu ideea cã-mi aparþii. dar nu imediat.360 --> 01:36:05. Þine ! Sincere salutãri.600 --> 01:35:55. 1056 01:35:51. 1051 01:35:24.440 --> 01:36:28. 1060 01:36:25. dar e formidabil ! . 1053 01:35:32.760 --> 01:35:38.Da. Ai înþeles ? Da ? 1054 01:35:41. Gittel Mosca ! 1052 01:35:29.520 --> 01:36:01.000 Ia-þi medicamentele. ca de obicei.000 Tu o sã te culci. .880 Nici mãcar ca sã te am. Vreau sã am cravatele aici.1049 01:35:15. 1055 01:35:46.Bine.Sunt o pãpuºã vie.960 --> 01:35:51.120 --> 01:36:10.360 --> 01:35:43. 1059 01:36:05.080 --> 01:35:32. 1050 01:35:19.280 --> 01:35:19.Dragã.680 .560 Îmi place aici.880 Dl. .360 Pot sã merg la muncã ? Altfel voi fi concediat.600 --> 01:35:28. 1057 01:35:57.000 Sã mesteci bine carnea înainte sã înghiþi.400 Dar n-am fost ºi n-o sã fiu o ºantajistã ordinarã.

Ieri.1061 01:36:28. 1066 01:36:46. s-a pronunþat sentinþa.880 --> 01:37:24.400 --> 01:37:12. Jerry ? 1070 01:37:19. 1062 01:36:31.Jerry ? 1068 01:37:12.680 Jessie.200 Am un mesaj sã sunaþi la. 1063 01:36:35. operator 12.320 .V-a cãutat soþia..400 .720 Sunaþi la Omaha. 1067 01:37:10.280 --> 01:36:35. Jerry.760 .000 Jerry.840 --> 01:37:34.Divorþat.Când ? . 1072 01:37:29. 1071 01:37:25. 1069 01:37:16.000 Sunã.080 --> 01:36:37. 1065 01:36:41...600 Deci.120 --> 01:36:46.Cum sã fiu ? .800 --> 01:36:40.560 . .680 .840 --> 01:37:28.Îmi pare rãu.480 --> 01:37:16. fã-i legãtura. nu ne mai leagã nimic ? 1073 01:37:41.680 Cum e sã fii liber. Regret cã nu mai putut gãsi. bãtrânul Appleton ºi-a cam pierdut rãbdarea. Vorbeºte din biroul meu.. 1064 01:36:37.640 Bunã.240 --> 01:37:44.360 --> 01:36:48. Tess.960 --> 01:36:31. Mã ocup eu de Appleton.840 --> 01:37:19.Alo ? .

840 --> 01:38:11.240 .880 Dacã le vrei.320 Oh ! Ajutã-mã ! 1078 01:38:05. dã-le jos.160 N-am reuºit s-o repar ca lumea.000 . 1081 01:38:15. 1086 01:38:45.. 1082 01:38:22..160 --> 01:37:49.Ce ronþãi ? .840 Vrei sã luãm ºi perdelele ? 1084 01:38:39. 1080 01:38:11.000 Nu ºtiu.280 --> 01:38:45.760 --> 01:37:52.280 --> 01:38:04.Hm ? .120 . nãzdravano.Ce ? .ªi oalele ? Vrei sã le ambalezi separat ? 1074 01:37:44.000 --> 01:38:08.160 --> 01:38:38. 1076 01:37:50.960 .960 Cred cã nu m-am gândit cã.000 Rãmâi pe podea.720 Bineînþeles ! 1077 01:38:02.520 --> 01:37:46.080 --> 01:38:18.O bananã.. 1083 01:38:36.Separat de ce ? .De farfurii.720 .Nenorocita asta de barã ! 1079 01:38:08.680 --> 01:38:13... 1075 01:37:47.Nimic.040 --> 01:38:41.000 --> 01:38:25.Ce s-a întâmplat ? ..920 --> 01:38:48. 1085 01:38:43.

Da. . ascultã ! 1097 01:39:28.640 --> 01:39:28.Dragã.600 --> 01:39:08..240 --> 01:39:05..200 Chiar avem nevoie de vechiturile astea ? 1098 01:39:32.400 --> 01:39:36. . 47 de cenþi metrul.Dar pe tine ? . le luãm sau nu ? 1095 01:39:21..480 ªi aici se terminã investigaþia.Nu. .O bananã.Nu mai vreau nimic.Oh.Eu încerc sã aflu ce te roade. înþeleg.Am întrebat primul.Hm ? .560 . .440 Aplicele. vrei ºi tu ? 1087 01:38:48. pe mine ? 1088 01:38:54. de la reduceri. 1089 01:38:57..640 --> 01:39:02. .Dacã tu le vrei.Oh.Bine.400 Mã roade sã aflu ce te frãmântã.920 --> 01:39:25. Ce te frãmântã ? .840 Ce vechituri ? E marfã bunã.440 --> 01:38:57.320 --> 01:38:52..480 --> 01:39:32.080 --> 01:39:17.Atunci nu le lua.10 cenþi.680 --> 01:39:11.360 --> 01:39:21. 1091 01:39:05. 1090 01:39:02.120 . au costat ceva.040 .280 .400 .160 . 1094 01:39:17. le vrei ºi p-astea ? 1093 01:39:14.440 . 1092 01:39:08.. Unde-i ºurubelniþa ? 1096 01:39:25..

440 --> 01:40:05.Nu sunt deloc.000 . 1102 01:40:01.040 --> 01:39:40.920 Am multe planuri.760 .040 --> 01:40:50. Nu vreau sã fiu o povarã.Ba deloc.800 --> 01:39:58. Jerry. mã întristez.280 Trebuia sã sãrbãtorim reuºita mea la examen.240 .480 . 1105 01:40:15.160 --> 01:40:01.000 Jerry.000 Nu-mi mai purta de grijã.800 --> 01:40:47.760 --> 01:40:25.De ce eºti aºa deprimatã ? .280 --> 01:40:15.000 Divorþul se va pronunþa curând..320 Parcã ceva nu merge ca lumea. 1110 01:40:47.De ce scumpo ? .. de ce nu terminãm cu prostiile ºi sã ne cãsãtorim ? 1109 01:40:44.120 --> 01:40:53. 1108 01:40:40.560 . mã sufoci cu amabilitatea ta.840 --> 01:40:09. ca sã luãm masa undeva ? 1101 01:39:59.960 Ne oprim un pic.Pari obositã.1099 01:39:37.320 --> 01:40:19. 1111 01:40:51.Pot face o grãmadã de chestii din ea ! .Dar când vãd cutiile.Zi-mi doar zece. . 1100 01:39:55.560 --> 01:40:22. 1104 01:40:12.240 --> 01:40:44. . 1107 01:40:22. sunt într-al nouãlea cer ! 1103 01:40:05.320 . 1106 01:40:19.Habar n-am.ªi sã ne mutãm împreunã.

1115 01:41:03. 1117 01:41:11. 1122 01:41:28.760 . Dar nu-i putem primi într-o magherniþã.Vreau sã învãþ stenografia. Fam.640 În plus.520 Poate ºi infractori. 1113 01:40:56. 1116 01:41:06..640 --> 01:41:15.680 Clienþi.400 Aºa zic ºi eu. 1120 01:41:23.000 Aºa vei putea face economii.560 Când o sã-þi deschizi cabinet.680 sã vinã ºi sã vadã un gândac ! 1123 01:41:30.680 --> 01:41:23. o sã fiu secretara ta.440 --> 01:40:56.560 --> 01:41:25. 1114 01:41:00.. parteneri de-ai tãi.880 --> 01:41:33.960 --> 01:41:19.840 --> 01:41:11.600 --> 01:41:06..440 Era singurul lucru care lipsea în relaþia noastrã.440 Mai târziu poate ne mutãm într-o casã. 1112 01:40:53. Taubman.640 --> 01:41:00. . 1121 01:41:25. Un drogat care ºi-a asasinat mama.Vrei sã dai recepþii ? .720 --> 01:41:30. 1119 01:41:19.De ce nu ? 1118 01:41:15..680 Ar fi ºocant.440 Aºa cum e nu putem primi pe nimeni.440 --> 01:41:28. vreau sã aranjez apartamentul mai modern.680 --> 01:41:03. apar gândaci de peste tot.

000 Radioul ºi prãjitorul de pâine.120 --> 01:41:41.200 --> 01:42:46..440 Trebuia sã se pronunþe deja. 1133 01:42:12.760 --> 01:42:12. 1136 01:42:43.080 --> 01:41:39. 1135 01:42:28.760 --> 01:42:16. 1126 01:41:39.720 --> 01:41:45.Da ? 1130 01:41:59. 1128 01:41:47.680 Da.Un ascensor.000 --> 01:41:52.880 Ai vorbit..Pe mine ? . nu m-am gândit la asta.680 Aºa poþi primi mai multã lume. nimic special.760 --> 01:42:22.080 .Oh.000 S-a pronunþat pe 14. De fapt ea a insistat. 1129 01:41:54.000 .Jerry ? . în Omaha ? 1131 01:42:05.1124 01:41:33. m-a cãutat de mai multe ori.360 --> 01:42:03.200 --> 01:42:09.880 ªtii ce mi-am dorit dintotdeauna sã am într-o casã ? 1125 01:41:37.680 --> 01:41:57. Cred c-am mai avansat un pic. cu ºtii tu cine.000 Poate cã da.560 . acum douã sãptãmâni.680 Mã întrebam. þi-a zis ceva de divorþ ? 1134 01:42:18. 1132 01:42:09.000 De ce nu mi-ai spus. 1127 01:41:41.640 --> 01:41:36. Jerry ? .De ce ? .760 --> 01:42:33.

240 --> 01:43:29. de ce nu i-ai spus ? 1147 01:43:39.760 Cred c-am fost copleºit de emoþie.000 --> 01:43:41. mai întâi vroiam sã mã obiºnuiesc cu ideea.160 --> 01:42:56. 1139 01:42:58.200 A trebuit sã mã obiºnuiesc.520 --> 01:43:35.560 I-ai spus ceva despre mine ? 1143 01:43:19. 1138 01:42:53.000 --> 01:43:39.520 --> 01:43:08. 1140 01:43:02.320 Chiar ºi dupã divorþ n-ai curaj sã-i spui ! 1149 01:43:45.240 --> 01:43:19.400 --> 01:43:48.680 --> 01:43:12.560 Chiar îmi pare rãu.000 .N-am putut. 1144 01:43:25.000 N-ai vrut ca sã ºtiu.Jerry.680 --> 01:43:45. nu-mi pasã ! Eu plec ! 1146 01:43:36.Da.Mãcar sã-i fi spus de mine.000 O sã te cãsãtoreºti cu mine ºi ea o sã afle prima ! .1137 01:42:46. 1148 01:43:41.000 --> 01:43:01.680 --> 01:43:24.560 .Gittel ! .600 --> 01:42:51.600 . 1141 01:43:09.880 Nu cred.800 Sparge-le.000 Ingratule ! De ce n-am ºtiut ºi eu ? 1145 01:43:31. 1142 01:43:16. .Cã locuim împreunã ? .

880 Nu vreau doar sã.080 --> 01:44:47.120 Te vreau numai aici. Mã vrea din nou acasã..880 Potoleºte-te ! 1152 01:44:05.. 1159 01:44:37.760 --> 01:44:40..360 --> 01:44:34. Ai putea vreodatã . spune-mi adevãrul.. 1155 01:44:18..Eºti prietenul meu ? .440 Nu e drept ce faci ! 1154 01:44:14.320 --> 01:44:22.1150 01:43:48... I-am spus de tine.000 --> 01:44:54.Ba bine cã nu ! 1151 01:43:50.080 --> 01:43:50.680 .120 . 1156 01:44:22.080 --> 01:44:09. Ascultã-mã. 1162 01:44:48.000 Vreodatã.800 Jerry. sunt. 1158 01:44:32.320 --> 01:44:25.520 Niciodatã pânã acum n-am plesnit un nemernic ! 1153 01:44:10..Eu vreau sã rãmâi aici.880 Atunci. 1157 01:44:26.760 --> 01:44:31. .Da. ascultã.000 --> 01:44:13. cu un motiv.000 --> 01:44:43.280 Gittel. 1161 01:44:45. Adicã.Dar sunt aici.880 .N-o sã pleci ! .320 Mi-a cerut sã mã întorc. 1160 01:44:41.320 --> 01:44:18.240 --> 01:43:51.

sã spui: "Te iubesc" ? 1163 01:44:56. dar douã fiinþe care au trãit împreunã. .000 --> 01:45:10..000 Asta. 1173 01:45:49.Am spus-o numai odatã. 1170 01:45:31.640 --> 01:45:06.840 --> 01:45:03.320 --> 01:45:24. tu ai zis-o.680 Am ºtiut-o de când am primit-o. Odatã i-am povestit un vis de-al meu 1171 01:45:37.760 --> 01:45:37.. .560 --> 01:45:18.000 --> 01:45:53.400 --> 01:45:58.240 E ceva. 1166 01:45:07..120 --> 01:45:31.680 Atât de profund. 1169 01:45:25...000 ºi am realizat cã-i povesteam un vis de-al ei..600 Li se întâmplã multora. ca Tess ºi eu.000 Aici scrie: "Legãturile matrimoniale sunt definitiv alterate.800 .240 ºi în timp ce vorbeam.320 Orice tribunal ar spune cã aºa e. 1172 01:45:42..." 1168 01:45:18. 1167 01:45:13.Poate fi ºi o a doua oarã. Nu poþi ºti cine e de vinã sau cine a început.880 Numai c-am îngropat-o de vie. 1165 01:45:03. Cãsãtoria nu mergea.....800 Ai zis cã e moartã ºi îngropatã. Tess a început sã zâmbeascã. Uite.320 --> 01:44:59. 1164 01:44:59. 1174 01:45:53.320 --> 01:45:46. Ce scrie aici nu-i adevãrat.320 --> 01:45:42.

1185 01:47:05.440 De ce ai face aºa un efort dacã zici cã totul merge bine ? .880 Sã încerc sã te înduioºez cu câte-o hemoragie ? 1183 01:46:57.080 --> 01:46:44.dar nu-i adevãrat. Jerry.200 . te iubesc. .M-am strãduit sã n-o fac. 1178 01:46:29.560 Te-am avut pe jumãtate cãci sunt o nimeni.960 Legãturile nu sunt "definitiv alterate".000 --> 01:46:50.000 ªi de ce ne mutãm împreunã ? De ce n-ai refuzat-o ? 1177 01:46:24.680 O sã mã schimbi cu alta.920 Gittel.640 --> 01:47:04.080 --> 01:46:29. 1176 01:46:15.Ce spui este greºit. 1186 01:47:09.600 --> 01:46:35. Continuãm aºa ? 1184 01:47:01. nu vreau sã te vãd suferind sau dezamãgitã. practic te-am forþat s-o faci.120 O sã te mai simþi atras de ea ? 1181 01:46:50.240 --> 01:47:01. 1179 01:46:39.120 Cum aº putea sã mã lupt cu ea ? 1182 01:46:53.880 --> 01:46:53.720 --> 01:47:09.400 Eu þi-am cerut-o.920 --> 01:46:02.400 --> 01:47:14.440 Care-i viitorul nostru.320 --> 01:46:22. Jerry ? O sã te tot gândeºti la ea ? 1180 01:46:47. 1175 01:45:58.200 --> 01:46:56.

1190 01:47:34.480 --> 01:48:01. 1192 01:47:44. tu refuzi.560 Ce zici sã punem punct aici ? 1199 01:48:30.000 Vreau pe cineva care sã simtã pentru mine ce-ai zis tu despre ea. tu nu-mi poþi da.000 --> 01:47:47. 1198 01:48:19. 1191 01:47:38. nu mã iubeºti.000 Nu-mi mai convine. Tu crezi cã dai totul.080 --> 01:47:57.1187 01:47:15.640 .800 --> 01:48:23.240 --> 01:47:41. o sã te cicãlesc sã te însori cu mine. ºtii asta. Ceea ce vreau eu.040 Nu vreau ca tot restul vieþii sã cerºesc. 1188 01:47:21. Jerry.200 --> 01:47:34.880 --> 01:48:34.320 Nu conteazã c-am învãþat stenografia ºi cã dansez ºi ce nu-mi place.120 --> 01:47:26.120 --> 01:48:05. Absolut deloc ! 1197 01:48:06.000 ªi ce-o sã am în schimb ? 1195 01:47:57.880 Ce-þi pot da eu. 1193 01:47:47. eu sunt cea prinsã în capcanã.880 Vom sta împreunã.680 ªi cu timpul nu va fi nici o schimbare. 1194 01:47:54. 1196 01:48:01. 1189 01:47:28.000 Jerry.360 --> 01:47:37.080 --> 01:47:20. Jerry.000 Lucrurile nu merg bine.880 Dacã nu vrei sã mã iubeºti.000 --> 01:47:52.800 --> 01:48:12.

880 --> 01:50:41. 1209 01:50:35. 1210 01:50:38. poþi sã pleci sau sã rãmâi.240 --> 01:48:47. 1211 01:50:41.Dragã.560 --> 01:48:51.000 --> 01:50:45. o sã fiu la hotelul Commodore din Lincoln. .Alo.000 Vreau o perioadã de refacere. 1207 01:50:25. 1201 01:48:42.480 --> 01:50:20.520 nu m-am restabilit dupã hemoragia aceea.120 --> 01:50:35. mai mult de bucãtãrie.560 --> 01:50:22. 1212 01:50:45.840 --> 01:50:49.120 Bunã.760 Am mai lãsat niºte lucruri. 1205 01:50:20.120 Ca sã fiu sincerã.000 --> 01:48:44.960 --> 01:50:28..080 --> 01:48:40. nu Nevada.640 Dacã ai vreo urgenþã. 1204 01:50:17. 1203 01:48:47. 1208 01:50:29.440 --> 01:50:38. am împachetat. ca sã mã pot întoarce la ea ? 1200 01:48:36. Jerry ! 1206 01:50:22.320 Dacã vrei sã mã vezi.240 --> 01:50:25.920 poþi sã iei ce vrei. Jerry.O faci pentru mine. sunt gata.800 Lincoln din Nebraska. da ? . 1202 01:48:44.000 Nu Nevada.Nu vreau nimic. sunã-l pe Frank Taubman..880 Nu conteazã.880 .480 .

îþi promit. . Jerry.000 Eºti o comoarã. Nu-þi irosi viaþa. un telefon.480 --> 01:51:23.680 . tu doar sunã-l. 1214 01:50:55. 1217 01:51:11. 1219 01:51:19.ªi þie la fel.560 --> 01:51:44. . Gittel. pe bune.000 --> 01:51:13. 1220 01:51:24.400 --> 01:51:28. ªtii cã sunt ca o drãcoaicã.Nu aºa. promite-mi. 1222 01:51:31. 1216 01:51:06.800 --> 01:50:59. 1221 01:51:28. draga mea.000 .000 . 1213 01:50:50.000 O sã propun cãsãtoria mai des. cu un birou. .880 N-o s-o irosesc. .560 N-o sã mai repet greºelile. un stilou ºi mintea mea.080 --> 01:51:35. 1215 01:51:00.800 --> 01:51:40.000 Acum am o pãrere mai bunã despre mine.000 O sã fiu eu însumi. am aranjat.Aºa da.680 Îmi merge bine.240 --> 01:51:10.Bine. 1224 01:51:40.Sã þi se îndeplineascã.O sã încerc.600 --> 01:51:30.240 --> 01:51:05.Da.Sper sã-þi gãseºti liniºtea.800 E un oraº mare.600 --> 01:51:18. oi gãsi ºi eu pe undeva un tip.Nu-i dai nicio explicaþie.480 --> 01:50:55.360 . . 1223 01:51:36. 1218 01:51:13.

Gittel.240 Vreau pe cineva.000 .560 --> 01:52:01.Tu mi-ai deschis ochii. 1233 01:52:25. sã avem grijã unul de celãlalt.Adevãrat.720 --> 01:51:50..960 Acum privesc viaþa altfel.040 --> 01:52:15. îþi va fi dator vândut. ..400 --> 01:52:06. Ei nu pot sã aibã grijã de mine.240 --> 01:52:43. 1228 01:52:02. 1236 01:52:39. 1229 01:52:06.120 --> 01:52:38.440 --> 01:52:09.560 Nu Sam sau Jake.000 --> 01:52:29. Gittel ? 1234 01:52:29.560 --> 01:52:34.1225 01:51:47. 1235 01:52:34. 1231 01:52:15.De douã ori pe sãptãmânã ? .Pe bune ? Dacã ºtiu asta.440 --> 01:52:19.240 --> 01:51:55. Sã fie al meu. 1230 01:52:10.520 Pot sã-þi trimit câte-o carte poºtalã ? 1226 01:51:51... 1237 .880 .Chiar m-ai ajutat.320 Faci ceea ce trebuie. Jerry. . Nu mai pot accepta favoruri.000 Oricine va fi individul. Jerry.880 E prima oarã când plec mai bogatã decât când am venit.320 Nu. amândoi nu mai vrem.040 . 1232 01:52:21. ce-am fãcut ? 1227 01:51:56.840 Dar nici nu le pot refuza pe toate.880 --> 01:52:24.

.240 --> 01:53:04.000 Toatã viaþa sã þii minte cã..560 --> 01:53:20.000 --> 01:52:46.000 --> 01:52:59.. copilule ! .000 Mulþumesc.320 Atunci. chiar dacã n-o va ºti niciodatã. 1242 01:53:09. draga mea ! 1240 01:53:02...000 --> 01:53:12..880 Te iubesc. 1238 01:52:47.560 ultimele vorbe auzite de la mine au fost "te iubesc !" 1243 01:53:16.000 ªi eu te iubesc.640 --> 01:52:52.000 ªi ea îþi va fi datoare.000 --> 01:53:09.01:52:44. Jerry ! 1241 01:53:05. Adio. 1239 01:52:56.