You are on page 1of 2

தனனக தத, கறனப தனகன கடனட தர

தனனகததயமன கறனபதனகன கடனடதரயமன ததறநனத மடவ கடனடதர வதகதயசன சசரனநத
ன தவ எனனபதத அறதநனத ககசளனக!
ஒர கடனடதரயதனன கறகளன :
அ. மனனனதர
ஆ. கரதனத
இ. மடவதர
அ. மனனனதர எனனபத எனனன ?
- ஒர ததலபனபதனன அறதமகமன தசனன மனனனதர. ததலபனபதபபன பறனறத
மனனனரர அறதமகபனபடதனத ரவணனடமன.
- தனனகததயதலமன கறனபதனகன கடனடதரயதலமன அதரவ நதகழ ரவணனடமன.
ஆனசலன, எனனன நடகனகதறத ?
** கறனபதனகன கடனடதரதயயமன தனனகதததயயமன கதத ரபசனனற எழதலசமன
எனனற ஒர தவறசன ரபசததன மசணவரனகளததடரய பரபனபபனபடனட
வரகதறத. மசணவரனகளமன இதரவ சரதகயன எணனணத எழதகதனனறனரன. இத
தவறசன வழதகசடனடலசகமன.
** கறனபதனகன கடனடதரரயச தனனகததரயச.... அத கடனடதர என மசணவரனகளன
உணர ரவணனடமன. உணர தவகனகபனபட ரவணனடமன. அதறனககன ரததவ
மனனனதரரய அனனறத, கதத ரபசனனற கதசடகனகமலனல.
ஆ. கரதனத - 4 கரதனதகளன இரகனக ரவணனடமன. ஒவனகவசர கரதனதமன மதறயசக
வதளகனகபனபட ரவணனடமன.

இ. மடவதர - கடனடதரயதனன ததலபனபகனக ஏறனறவசற மடதனத தவகனகபனபட
ரவணனடமன.
****### வததரவதலன ஒர மசததரதகன கடனடதரயடனன தஙனகதளசன சநனததகனகதரறனன.

நசனன ஓடனட வதரமனப மன ஒர வதரநசத மதததவணனட
மனனன தர :
- இனனதறய அறதவதயலன கதசழதலனநடனப வளரனசனசத - வதண, மணன, நநரன என பலவதத
வசகனஙனகளன
- நசனன உரவசகனக வதரமனபவரதச ஒர வதரநசதமசன மதததவணனட
கரதனத 1 ;
- அதமபனப - வணனண தனத பனப சனச த வடவதலன இரகனக மன.
- எதனசலன கசயனய பனப டனட ரகனக மன - கணனண சட நணனண ததழகளன
- ஏனன - உறததயசகவமன இலகவசகவமன இரகனக மன
- இதர அதமபனப களன
கரதனத 2 ;
- பறகனக மன - ஏனன பறகனக ரவணனட மன ?
- இனனத றய கசல கடனட தனத தலன சசதல கநரதசலன - கபரமன சவசலன
- ரபசக ரவணனட ய இடதனத தறனக தன தரதத ரநரதனத தலன கசலனல மடவததலனத ல
- பயனன - எனனன பயனன என வதளகனக பனப ட அலனல த கறபனப ட ரவணனட மன
- ரநரமன மதசனச மசகமன
கரதனத 3:

ககசதல. எனரவ.ஆபதனத தலன உளனள வரனக தளகன கசபனப சறனற இயலமன . . .இனனத றய கசலதனத தலன ததரட. அறதவதயலன பசடஙனக ளதலன கரதனத னனற த படதனத . இத மழகனக மழகனக எததரனக சலசன சழலதலன அதமய ரவணனட மன.ஏனன உரமசறமன தனனத ம ககசணனட ரகனக ரவணனட மன ? .எநனத சன சழலதலமன பயணமன கசயனய மன . மடவதர . .எனனன நனனத ம ? .கணதத. கரதனத 4. பகமனப மன.வசழனக த ன க பசதகசபனப றனற நததலயதலன உளனள த. கடதனத லன .நசனமன எனன கடமனப தனத தனரமன பசதகசபனப சக இரபனர பசமன. கறதபனப : இத எததரனக சலசன சழதல தமயமசகனக த எழதபனப ட ரவணனட ய கடனட தர.உரமசறமன தனனத ம ககசணனட ரகனக மன .கவளனள மன.இதறவனன அரளமன தனனன மனப தகனத கயமன .ஓரன இயநனத தர மனததனசக உரமசறத எனகனக கமயனக னக சபனப ளனசக இரகனக மன . தந வதபதனத --.எனகனக மடனட மலனல சமலன சமதசயதனத கனக மன நசடனட கனக மன கதசணனட சறனற மடயமன.இத வதரநசத ஆதசயசக இரநனத சலமன. ககசளனத ள. நததறரவறமன எனனற நமனப தகனத க இரகனக தறத.. சனசமத.ததண நதறனக மன. 'உமன' எனனற வதகததயதலன எழத ரவணனட மன.கசரணமன . .