You are on page 1of 5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


TAHUN 5 2016
STANDARD PRESTASI
MINGGU /
TARIKH
M1

M3

BIDANG /
TAJUK

SISTEM
RANGKAIA
N DAN
DUNIA
INTERNET

STANDARD
KANDUNGAN

1.0
Mengenal
Rangkaian
Komputer

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Menerangkan konsep


rangkaian

TAHAP
PENGUAS
AAN
1

TAFSIRAN
Menyatakan maksud, kegunaan
dan medium rangkaian

Menjelaskan medium wayar dan


tanpa wayar serta 3 contoh
kegunaan rangkaian

1.3 Menyatakan kegunaan


rangkaian

1.4 Membuat ilustrasi model


rangkaian

Memilih medium rangkaian yang


sesuai mengikut situasi yang
diberi

Mengenalpasti kelebihan
penggunaan rangkaian dan
kelebihan rangkaian wayar atau
tanpa wayar.

1.2 Menerangkan medium


rangkaian: wayar dan tanpa
wayar

5
Meramal dan memberi justifikasi
perkakasan lain yang boleh
dirangkaikan berdasarkan
konsep rangkaian yang dipelajari
dalam kehidupan seharian
6
Melakar satu model rangkaian di
rumah yang menghubungkan 4
perkakasan secara kreatif dan
inovatif.

1 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK)

CATATAN

Perkakasan:
-Komputer
-LCD
Projektor
-Kertas
bersaiz A4
Perisian:
-Ms Word
-Ms
PowerPoint
PdP Abad
21:
- Literasi
Teknologi,
Maklumat
dan
Komunikasi
Rujukan:
-modul SRDI
1
-komputer
-buku teks

STANDARD PRESTASI
MINGGU /
TARIKH

BIDANG /
TAJUK

M5

SISTEM
RANGKAIA
N DAN
DUNIA
INTERNET

M7

STANDARD
KANDUNGAN
2.0
Memahami
Fungsi Peranti
Rangkaian
Komputer

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Menamakan peranti


rangkaian:

kabel rangkaian
kad antaramuka
rangkaian (NIC)
wireless card/adapter
hab
suis (switch)
modem
penghala (router)
Titik Capaian Tanpa
Wayar (Wireless Access
Point)

2.2 Menerangkan fungsi peranti


rangkaian

TAHAP
PENGUAS
AAN
1

2.3 Menilai dan membanding


keupayaan peranti rangkaian
6

TAFSIRAN
Menama dan menyatakan fungsi
peranti rangkaian yang dipelajari

Menunjuk, menama dan


menyatakan fungsi 4 peranti
rangkaian apabila diminta
Memilih peranti rangkaian
yang perlu ada bagi
menyediakan rangkaian
wayar atau tanpa wayar
Mengenalpasti kesan jika
sesuatu peranti rangkaian tidak
berfungsi
Menilai dan membentang
hasil carian mengenai
keupayaan sesuatu
peranti rangkaian
Melakar peranti rangkaian
masa depan yang mempunyai
pelbagai fungsi secara kreatif
dan inovatif

2 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK)

CATATAN

Perkakasan:
-Komputer
-LCD Projektor
-Kertas bersaiz
A4
Perisian:
-Ms Word
-Ms PowerPoint
-Internet
Explorer
PdP Abad 21:
- Pemikiran kritis
dan
Penyelesaian
Rujukan:
-modul SRDI 2
-komputer
-buku teks

STANDARD PRESTASI
MINGGU /
TARIKH

BIDANG /
TAJUK

M9

SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
INTERNET

M11

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

3.0
3.1 Menyatakan maksud Internet
Mengenal
Internet

3.2 Menyenaraikan
perkhidmatan Internet

TAHAP
PENGUAS
AAN
1

TAFSIRAN

Menyatakan maksud internet


dan menyenaraikan
perkhidmatan internet
yang diketahui.

3 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK)

CATATAN

Perkakasan:
-Komputer
-LCD
Perisian:

MINGGU /
BIDANG3.0
/ TAJUK
M13
TARIKH
SISTEM
RANGKAIAN
Mengenal
DAN DUNIA
Internet
M15
INTERNET
M21
SISTEM
3.0
Mengenal
RANGKAIAN
M17
3.0
Internet
SISTEM
DAN
DUNIA
RANGKAIAN
INTERNET
Mengenal
DAN DUNIA
Internet
INTERNET
M19

M23

MINGGU /
TARIKH
M25
M27

SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
INTERNET

3.0
Mengenal
Internet

BIDANG /
TAJUK
SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
DUNIA
INTERNET
PANGKALAN
DATA

STANDARD
KANDUNGAN
3.0
Mengenal
Internet
1.0
Memahami
ukuran data

STANDARD
STANDARD
STANDARD
Menyenaraikan laman web
3.3 Mencari maklumat
KANDUNGAN
PEMBELAJARAN
PRESTASI
mengikut kategori yang CATATAN
betul
menggunakan pencarian
TAHAP
melalui carian yang dibuat.
Boolean (AND,OR),
PENGUAS
TAFSIRAN
berfrasa( ) atau simbol (*)
3
AAN
Mencari laman web yang

3.3 Mengelas jenis laman web:


komersial,peribadi,
3.4 Menyebarkan maklumat
organisasi, hiburan, berita
menggunakan mailing list
dan sosial
dalam buku alamat e-mel

3.4 Menyenaraikan kebaikan dan


keburukan Internet

4
6

3.5 Menghasilkan laman blog

spesifik dengan
satuterhadap
cubaan
Membuat
penilaian
dan menyebarkan
kepada
kandungan
bahan yang
dimuat
rakanatau
melalui
naik
muate-mail
turun dari aspek
etika dan kesan terhadap diri
Membuat
perbandingan antara
dan
masyarakat
2 jenis laman web dan
membuat pembentangan
Menghasilkan
blog secara
kumpulan yang mengandungi
teks, imej dan hiperlink secara
kreatif dan inovatif

persatuan atau kelab secara


berkumpulan .
STANDARD PEMBELAJARAN

3.7 Menghasilkan laman blog


persatuan atau kelab secara
berkumpulan .
1.1 Mengenal pasti jenis data

TAHAP
PENGUAS
AAN
1

1.2 Menghasilkan maklumat dari


data yang dikumpul
2

STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

Mengenal pasti 3 jenis data yang


dipelajari untuk menghasilkan
maklumat
Menjelaskan setiap jenis
data yang sesuai untuk
kegunaan sesuatu maklumat
Membentuk maklumat dari data yang
diberi.
Menganalisa petikan yang diberi
untuk memperoleh data.

Menentukan jenis data dari petikan


yang dianalisa ke dalam bentuk
jadual.

Membuat perkongsian maklumat

dengan menggunakan media sosial


4 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK)
6

-Ms Word
-Ms
PowerPoint
-Internet
Explorer
Perkakasan:
-Mozila
Firefox
-Komputer
-Google
-Kemudahan
Chrome
internet
-Hotmail
-LCD Abad
PdP
Projector
21:
--LCD Screen
-sambungan
Pembelajaran
internet
Berasaskan
Perisian:
Projek
-Ms Office
-Kepimpinan
-Fail Laman
dan
Web
tanggungjaw
CATATAN
-Internet
ab
Explorer
-Literasi
-Web brosur
maklumat
-Blogspot
Rujukan:
Perkakasan:
-modul
SRDI
PdP Abad
3
-Komputer
21:
-modul
SRDI
4
Perisian:
Pembelajaran
-modul
SRDI
-Ms
Word
Berasaskan
5
2007
Projek
-komputer
-Kepimpinan
-buku
teks
PdP
dan Abad
21:
tanggungjaw
-ab
Cooperative
learning
-Literasi
-maklumat
Komunikasi
dan
Rujukan:
Kolaborasi
-modul SRDI
7
Rujukan:
-komputer
-modul
DPD 1
-buku teks
-komputer
-buku teks

STANDARD PRESTASI
MINGGU /
TARIKH

BIDANG /
TAJUK

MINGGU /
M29
TARIKH
MINGGU /
TARIKH

BIDANG /
DUNIA
TAJUK
PANGKALAN
BIDANG /
TAJUK
DATA

M35
M41

M31
M37

M43
M39

M33

M43

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP
PENGUAS
AAN

TAFSIRAN

CATATAN

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI
CATATAN
TAHAP
TAFSIRAN
2.0
1
Menyatakan
maksud dan ciriPerkakas
2.1 Menerangkan maksud
KANDUNGAN
ciri pangkalan
data
PENGUAS STANDARD
an:
STANDARD
STANDARD
dan ciri-ciriPEMBELAJARAN
pangkalan
PRESTASI
CATATAN
Mengkaji
TAHAP
TAFSIRAN
data.
AAN
KANDUNGAN
Memberi contoh pangkalan
-Komputer
Sistem
PENGUAS
DUNIA
3.0
1
Menyenaraikan
yang
perlu
Perkakas
3.1 Membina jadual
data yang muriddata
pernah
lihat
Pangkalan
2
-LCD
AAN
dikumpul
bagi tujuan
2.2
Menyatakan contoh
atau
tahu
menggunakan
jenis
PANGKALAN
an:
Data
projector
membangunkandata yang perlu
pangkalan
data
yang
Membangunka
DUNIA
3.0
teks, tarikh
dan nombor
1
3.4 data
Menambah
rekod
Menyenaraikan
DATA
Perkakasa
-Lembaran
pangakalan
data
Mengenalbagi
dan
menentukan
n Sistem
-Komputer
menggunakan borang
dikumpul
tujuan
PANGKALAN
3
n:
kerja
jadual, rekod dan medan
Pangkalan
Membangunka
-LCD
membangunkan
DATA
Menerangkan
secara
ringkas
-Komputer
Data
pangakalan data
n
Sistem
3.5 Menyunting rekod
2
projector
fitur dan fungsi
yang
terdapat
DUNIA
2.0
Menentukan
jenis
data
dalam
2.3 Menentukan
jadual,
-LCD
Perisian:
Pangkalan
menggunakan
borang
-Lembaran
MINGGU
/
BIDANG
/
STANDARD
STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
dalam
aplikasi
pangkalan
data
DUNIA
3.0
3.2
Memasukkan
data
pangkalan data
yangringkas
diberi
Menerangkan
secara
PANGKALAN
rekod
dan
medan.
projector
-Ms Word
Data
2
kerja
TAHAP
TAFSIRAN
TARIKH
TAJUK
KANDUNGAN
yang
dipelajari
PANGKALAN
menggunakan
jadual
fitur dan fungsi yang terdapat
Mengkaji
4
DATA
-Lembaran
2007
PENGUAS
Membuat
penilaian
terhadap
Membangunka
DATA
dalam
aplikasi
pangkalan
data
Sistem
kerja
-Ms
Membina
borang
dalam bagi
data dipelajari
yangAAN
dikumpulkan
3
Perisian:
n
Sistem
Pangkalan
yang
PowerPoint
pangkalan
data
tujuan pembinaan
pangkalan
-Ms Access
Pangkalan
Data
3
M40
Membina
borang
dalam
Perisian:
2007
menggunakan
aplikasi
data
Data
DUNIA
3.0
3.6 Membuat carian
5
pangkalan
data
yang dipelajari
-Ms Access
PdP Abad
PANGKALAN
menggunakan
aplikasi
(2/11/2015
DUNIA
3.0
3.3 Membina borang
Menghasilkan
pangkalan
data
PdP Abad
Membuat carian
pada pangkalan
Membangunka
21:
DATA
yang
dipelajari
HINGGA
PANGKALAN
data
yang
telah
dibangunkan
dalam
bentuk
jadual
di
atas
PdP
21: Abad
n Sistem
- Literasi
4
Membangunka
6/11/2015)
DATA
Membuat
carian
pada
pangkalan
kertas
21:
- Literasi
Pangkalan
maklumat
n Sistem
Menjana
report
mengikut
data
yang
telah
dibangunkan
6
Teknologi,
Literasi
Data
- Pemikiran
kehendak carian
Pangkalan
DUNIA ATAU 2.0
2.4 Menentukan jenis medan
maklumat
Maklumat
kritis dan
Menjana report mengikut
Data
dalam pangkalan data
PANGKALAN
5
Membina pangkalan data mudah -dan
Pemikiran
kehendak carian
(Teks, Tarikh dan Nombor)
Penyelesai
5
DATA M41 Mengkaji
yang mengandungi sekurangkritis
Komunikasi
dan
an Masalah
Sistem
(9/11/2015
kurangnya 10 rekod
Penyelesaia
Pemikiran
DUNIA
3.0
2.5
Menghasilkan
pangkalan
3.7
Menjana
Laporan
Membina pangkalan data mudah
HINGGAPangkalan
6
menggunakan aplikasi
n
kritis
Masalah
dan
data secara lakaran di
PANGKALAN
Data
Rujukan:
yang mengandungi sekurang6
13/11/201
pangkalan data
Penyelesai
Membangunka
atas kertas
DATA
-modul
kurangnya 10 rekod
5) n Sistem
Rujukan:
an Masalah
DPD 4
menggunakan aplikasi
Pangkalan
-modul DPD
-modul
pangkalan data
5
Rujukan:
M42 Data
DPD 5
-modul DPD
-komputer
(16/11/201
6
DPD 2
-buku teks
5 Rancangan
5 Pelajaran Tahunan Tahun 5 Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK)
-komputer
-modul
HINGGA
-buku
DPD 3teks
20/11/201
-komputer
5)
-buku teks

ULANGKAJI

UJIAN AKHIR TAHUN 2015

CATATAN