You are on page 1of 56

cover-index-editorial r6 23/03/2010 11:46 Ì

 ™ÂÏ›‰·1

∆∂ÀÃ√™ 6 ñ º∂µƒ√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2010

ŒÏÂÓ· ¶·Ó·Ú›ÙË
∆· ‡ÎÔÏ· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó... ‡ÎÔÏ·

°ÈÒÚÁÔ˜
¶··‰ËÌËÙÚ¿Î˘
∆·
∆· "ÎfiÎÎÈÓ·
"ÎfiÎÎÈÓ· ¯·ÏÈ¿"
¯·ÏÈ¿" ‰ÂÓ
‰ÂÓ Â›Ó·È
Â›Ó·È ÈÙ¿ÌÂÓ·
ÈÙ¿ÌÂÓ·
∞ÊȤڈ̷
∞ÊȤڈ̷
™Ù¿‰ÈÔ °. ∫·Ú·˚Ûο΢
∂Ó·
∂Ó· Á‹‰Ô
Á‹Â‰Ô ÌÈ·
ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·
ÈÛÙÔÚ›·
GR - 185 33 ¶ÂÈÚ·È¿˜

∫ø¢π∫√™: 8524
∆·¯˘‰Ú. ‰È‡ı˘ÓÛË:

∂¡∆À¶√ ∫§∂π™∆√
ª›ÓˆÔ˜ 6

ISSN
ISSN 1791-8758
1791-8758
cover-index-editorial r6 23/03/2010 10:13 Ì ™ÂÏ›‰·2
cover-index-editorial r6 23/03/2010 09:03 Ì ™ÂÏ›‰·3

¶ ÂÚȯfiÌÂÓ·
Δ‡¯Ô˜ 06 / ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2010
∂∫¢√Δ∏™ - ¢π∂À£À¡Δ∏™
Ã. ¶·ÁÒÓ˘

06 À¶∂À£À¡√π ™À¡Δ∞•∏™
°. §Ô˘ÙÚÈ·Ó¿Î˘
∞. ΔÚ·¯›Ï˘
¢. ΔÚ·¯›Ï˘

¢∏ª√™π∂™ ™Ã∂™∂π™ & ¢π∞º∏ªπ™∏


¢. ¶·ÁÒÓË

ART DIRECTOR
°. ∫·Ó¿Î˘

™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ Δ∂ÀÃ√À™
∞. °·ÏÈÒÓË
μ. ∞ÚÁ˘ÚÈ¿‰Ë˜
μ. ∫·Ú›˘
∂. ¶·ÁÒÓ˘
∂. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿ÎË
π. μ·¯ÏÈÒÙ˘
π. °Ú¿„·˜
∫. ∞Ó·ÛÙÔÔ‡ÏÔ˘
¡. °Ú¿„·˜

™À¡∂¡Δ∂À•∏ ∂. ¶∞¡∞ƒπΔ∏ (¶∞™√∫) ..............................................................6 ∂¶πª∂§∂π∞ ∫∂πª∂¡ø¡


™À¡∂¡Δ∂À•∏ ∫. ∑∂À°ø§∏ (VODAFONE) .........................................................10 ∞. °·ÏÈÒÓË
§À™∏ ™Δ√ √π∫√¡√ªπ∫√ ∞¢π∂•√¢√ ..............................................................12 ∫. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿ÎË
√ ¶∂πƒ∞π∞™ Δ∏™ ¢∂∫∞∂Δπ∞™ Δ√À ‘50 ..............................................................13
12 ¶ƒ∞°ª∞Δ∞ ¶√À ∂ª∞£∞ ∞¶√ Δ∏ WIKIPEDIA ...........................................14 À¶∂À£À¡√™ ¢π∞¡√ª∏™
¢∂•π∞ Vs ºπ§∂§∂À£∂ƒπ™ª√À - ∏ ºπ§√™√ºπ∞ Δ∏™ ¢∂•π∞™ ............................16 π. μ·¯ÏÈÒÙ˘
Δ√ ƒ√§√π .......................................................................................................18
°∂¡π∫∞ ¡∂∞ ....................................................................................................21 ºøΔ√°ƒ∞ºπ∂™
ª∞£∏ª∞Δπ∫∏ ™Àªμπø™∏..............................................................................26 www.sxc.hu
∂∫∫§∏™π∞, ¢∏ª∞ƒÃ∂π√ ◊ ™Àªμ√§∞π√°ƒ∞º√™ ............................................27 www.flickr.com
°∏¶∂¢√ °. ∫∞ƒ∞´™∫∞∫∏™ ...............................................................................28 www.wikimedia.org
GADGETS........................................................................................................34
¢π∞™∫∂¢∞™∏...................................................................................................36 π¢π√∫Δ∏™π∞

∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ °π∞ Δ√¡ ¶∂πƒ∞π∞ ..............................................37 Re-Port

BUSINESS NEWS..............................................................................................40
TECHNOLOGY NEWS ......................................................................................45 ¡√ªπ∫√™ ™Àªμ√À§√™

¶ø™ ¡∞ ∫∞æ∂Δ∂ §π¶√™ √Δ∞¡ °Àª¡∞∑∂™Δ∂..................................................48 μ. ¶ÂÙ·Ï¿˜

™À¡∂¡Δ∂À•∏ °. ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒ∞∫∏ (∫√∫∫π¡∞ Ã∞§π∞) ..................................50


ª√¢∞ ............................................................................................................54

28
¢π∂À£À¡™∏
ª›ÓˆÔ˜ 6, Δ∫ 18533, ¶ÂÈÚ·È¿˜

URL
www.re-port.gr

E-MAIL
re-port@re-port.gr

Δ∏§∂ºø¡√
211 8007678

FAX
211 7907678

50 ∫π¡∏Δ√
6944 746 554

Δ∂ÀÃ√™ 04 05
cover-index-editorial r6 22/03/2010 08:52 Ì ™ÂÏ›‰·4

∂ditor’s Note

M º›Ï˜ Î·È º›ÏÔÈ,

ªÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ÍÂΛÓËÛ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ Ì·˜ ÔÏÈÙÈ΋. ∞Ê‹Û·Ì ›Ûˆ ÙÔÓ ·ÓÙÈ·ÌÂÚÈηÓÈ-
ÛÌfi Î·È ·Ó·Î·Ï‡„·Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÁÂÚÌ·ÓÈÛÌfi. ¶ÈÛÙÔ› ÛÙÔ ‰fiÁÌ· fiÙÈ ÌÈ· ˙ˆ‹ ÊÙ·›Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ
Î·È fi¯È ÙÔ ÛÙÚ·‚fi Ì·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ.

∞fi Ô‡ ÎÈ ˆ˜ Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ‰Èο Ì·˜ ÂÏÏ›ÌÌ·-
Ù· Î·È ÙË ‰È΋ Ì·˜ ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘ Î·È ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜. ∫·ÏÒ˜ ‹
ηÎÒ˜ ÌfiÓÔÈ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ï‡ÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì·˜ ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔÈ Ì·˜ Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ.
M ·Ó¿Ù˘ÍË fï˜. ãÔ¯È ¿ÁÚÈ· ÊÔÚÔÏÔÁ›· Î·È ·ÓÂÚÁ›·. ◊ Ì‹ˆ˜ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘
ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ˘fiÛ¯ÂÛ˘ "ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÚΛ Ó· Ù· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ";

ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ÊÈÏfiÙÈÌÔ Î·È Â›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ı˘Û›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔÈ
ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ÔÈ ı˘Û›Â˜ Ì·˜ ı· ¿Ó ÛÙÔÓ ‚ÚfiÓÙÔ. ∞fi ÙÔ ’85 ηÈ
ÌÂÙ¿ Û ÌÈ· ‰È·Ú΋ ÏÈÙfiÙËÙ· Ì·˜ ı˘Ì¿Ì·È, ·ÏÏ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ìˉ¤Ó. °È·Ù›;

∏ ·¿ÓÙËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ Î·È Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ì·˜ ˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ˆ˜ Ï·fi˜:
- ÷ÔÙÈÎfi˜ Î·È ‰˘ÛΛÓËÙÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜. ∞ÏÏÔ‡ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ·ÏÏÔ‡
ÂÏÏ›„ÂȘ. ÀËÚÂۛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·ÁÓÔԇ̠ÙËÓ
‡·ÚÍË ÙÔ˘˜. À¿ÏÏËÏÔÈ Ì ÊÈÏfiÙÈÌÔ Ô˘ ·ÓÙ·ÂͤگÔÓÙ·È Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÛÙȘ ··È-
Ù‹ÛÂȘ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‚ÔÏÂ̤ÓÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› ηÚÂ-
ÎÏÔΤÓÙ·˘ÚÔÈ. √È ‰Â‡ÙÂÚÔÈ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Î·È ÔÈ ÈÔ ˘„ËÏ¿ ·ÌÔÈ‚fiÌÂÓÔÈ!
- ∫·Îfi˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi˜. ™ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, ·Ó
¤Ó·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ
Ô˘ ı· ÙÔÓ ÂÈÏ‹ÍÂÈ. ∂›Û˘ Ù· ۈ̷Ù›· ¢ÓÔÔ‡Ó ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ·Ù› ·˘Ù¤˜ Â› Ù˘
Ô˘Û›·˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂‰Ò ·ÓÙ›ıÂÙ·,¤ÓÙ ÓÔÌ·Ù·›ÔÈ Â›Ó·È Èη-
ÓÔ› Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ı· ¤‰ÈÓ·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ∫È ÂÌ›˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ
‚¤‚·È· ηıfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÈÙ¿ÌÂ.
- •ÂÓÔÌ·Ó›·. ªÈ· ˙ˆ‹ ÛÓÔÌ¿ÚÔ˘Ì ٷ ∂ÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ŒÙÛÈ, fi¯È ÌfiÓÔ Ê‡ÁÂÈ ¯Ú‹Ì·
·fi ÙË ¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓˆıÔ‡Ó ‹ Ó·
ÎÏ›ÛÔ˘Ó. "∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÙËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ì fiÏÔÈ" ¤ÏÂÁ ÌÈ· ‰È·Ê‹ÌÈÛË Á‡Úˆ
ÛÙ· 1985-86. ∫·È ¤ÙÛÈ Â›Ó·È. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂȘ fiÙ·Ó ÂÈÛ¿ÁÂȘ Ù· ¿ÓÙ·.
- º·ÁˆÌ¿Ú·. ªÈ· ˙ˆ‹ ÙÚˆÁfiÌ·ÛÙ ÌÂٷ͇ Ì·˜ Î·È ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ fiÔÈ· ÚfiÔ‰Ô. ∂›Ó·È
ÛÙÔ DNA Ì·˜. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ ÛÙÔ ·›Ì· Ì·˜:
ñ ªÂÙ¿ ÙËÓ Ï·ÌÚ‹ Ó›ÎË Â› ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ‹Úı·Ó ÔÈ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ› fiÏÂÌÔÈ Ô˘
¯ÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· ‰‡Ô.
ñ §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821 ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·È ÔÈ ÂÌʇÏȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ! ª¤¯ÚÈ
ÙÔ 1825 ›¯·Ó ÍÂÛ¿ÛÂÈ ‰‡Ô ÂÌʇÏȘ ‰È·Ì¿¯Â˜, ›¯Â Ê˘Ï·ÎÈÛÙ› Ô ‹Úˆ·˜ ∫ÔÏÔÎÔ-
ÙÚÒÓ˘, ÂÓÒ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ô˘ ›¯·Ì ¿ÚÂÈ Íԉ‡ÙËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÛˆ-
ÙÂÚÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·ÓÙ› Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜. ∂ΛÓË
ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Â›¯·Ó È‰Ú˘ı› ÙÚ›· ÎfiÌÌ·Ù·. ΔÔ ∞ÁÁÏÈÎfi, ÙÔ °·ÏÏÈÎfi Î·È ÙÔ ƒÒÛÈÎÔ!
ñ ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÔϤÌÔ˘ ÎÈ ÂÓÒ fiÏË Ë ∂˘ÚÒË ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·‰Ô-
ÌÂ›Ù·È Î·È Ó· ·Ó·Î¿ÌÙÂÈ ÂÌ›˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ì·˜ Ì ÙÔÓ
ÂÌʇÏÈÔ. ŒÓ·Ó ÂÌʇÏÈÔ Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÔÏÈÙÈοÓÙˉ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢-
ÙÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ "ηÎÈ¿ ‰ÂÍÈ¿" ‹ ÙËÓ "ηÎÈ¿ ·ÚÈÛÙÂÚ¿.

°È’ ·˘Ùfi Ë Ï‡ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ̷˜. ∞˘Ù‹ Ë ÊÔ‡Ûη οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ¤ÛηÁÂ. ŒÚÂ ӷ
›¯·Ì ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ∞˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÒÚ·. √˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ fï˜. Ÿ¯È
‚Ô‹ıÂÈ· ·’ ¤Íˆ, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Δ· ÂȉÂÈÓÒÓÂÈ Î·È Ù· ÌÂÙ·-
ı¤ÙÂÈ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ…

04
peireas-griniaris 23/03/2010 11:49 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

¶∂πƒ∞π∞™ √... °∫ƒπ¡π∞ƒ∏™

¢‡ÛÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· °ÈÒÚÁÔ ÌÔ˘. ∞ÏÏ¿ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È:


“∞Ì·ÚÙ›·È ÁÔÓ¤ˆÓ ·È‰Â‡Ô˘ÛÈ Ù¤ÎÓ·”

¢ÂÓ Â›¯·Ì ÎÈ ÂÌ›˜ Ì˘·Ïfi ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·.


“ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ Ï·fi˜ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ηÎÔ‡˜ ÔÈÓÔ¯fiÔ˘˜ ÌÂı¿ÂÈ ·fi ηٿ¯ÚËÛË.
∫·È Ì ÙËÓ Î·Ù¿¯ÚËÛË Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙË ‰Ô˘Ï›·”
¶Ï¿ÙˆÓ

º·ÈÓfiÙ·Ó fï˜ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ.


“¶ÔÏÈÙ›· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û·Ó ‚¿ÛË Ù˘ ÙËÓ ·È‰Â›·,
Â›Ó·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ.”
∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ ∫ÔÚ·‹˜

ŒÎÙÔÙ ¤Ú·Û·Ó ·ÚÎÂÙÔ› “ÛˆÙ‹Ú˜” Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ¯Ú˘Û¤˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘:
- ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ “ʈÛÙ‹Ú˜”
“√ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ·ÚÈıÌÔ‡˜,
·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÏÔÁÈÛÙ¤˜.”
- ÏÔÁÈÛÙ¤˜ “ı·˘Ì·ÙÔÔÈÔ›”
“∏ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË ÂÈÓÔ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË Ù¿ÍË
ÁÈ· Ó· ‰Ú¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÎfiˆÓ Ù˘ ηÙÒÙÂÚ˘ Ù¿Í˘.”
August Strindberg
- ÌÂÙ¿ ¿ÏÈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ “ʈÛÙ‹Ú˜”
“∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë ÈÛÙÔÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È, ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó.”
Sam Ewing

∆ÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ∫·È Ù· ı·‡Ì·Ù· ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÓˆÚ›˜.


“√ÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ¯Ú‹Ì· ·fi ¯¤ÚÈ Û ¯¤ÚÈ
̤¯ÚÈ Ô˘ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ Ù›ÔÙ·.”
Robert W. Sarnof,

ª·˜ ›·Ó fï˜ ÍÂοı·Ú· fiÙÈ ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó ·˘ÙÔ›. √È ¿ÏÏÔÈ ÊÙ·›ÓÂ.
“ŸÔÈÔ˜ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
ŸÔÈÔ˜ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ.”
George Orwell

∫·È ‰ÂÓ Ì·˜ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜. ◊Úı·Ó ÎÈ ÔÈ Í¤ÓÔÈ ·ÓÙÔÁÓÒÛÙ˜ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚԂϤ„ÂȘ.
“∏ ÌfiÓË ·Í›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ Â›Ó·È
fiÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁ›· Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ·ÍÈfiÈÛÙË.”
John Kenneth Galbraith

∆· Ú¿ÁÌ·Ù· ˙fiÚÈÛ·Ó.
“ŸÙ·Ó Ô Á›ÙÔÓ·˜ ¯¿ÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË.
ŸÙ·Ó ÙË ¯¿Óˆ ÂÁÒ, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË.”
Ã¿Ú˘ ∆Úԇ̷Ó

∫È ¤ÙÛÈ ·Ú¯›Û·Ì ӷ “Ì·˙¢fiÌ·ÛÙ”.


“™›ÙÈ fiÛÔ ¯ˆÚ›˜ Î·È ¯ˆÚ¿ÊÈ fiÛÔ ÌÔÚ›˜.”

∫È ·Ó ı˜ οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ.


“µÚ¤Í fi‰È·, Ó· Ê·˜ Ì·ÚÌÔ‡ÓÈ·.”

∫È fi¯È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ. ª’ ·˘Ù¿ Ô˘ Ϙ ¤¯ˆ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó’ ·ÓËÛ˘¯Ò fiÙÈ ı· ÍÂÔ˘Ï‹ÛÂȘ. ∆È ı· Â›Ó·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ.
ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÂÚ›ÂÚÁÔ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ì·È ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¢ÈfiÙÈ:
“∏ ∂ÏÏ¿˜ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ Î·È ı· ˙‹ÛÂÈ!”
∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜

“¶›ÛÙ¢· ˆ˜ fiÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ì·˜ Ì ¯·ÌfiÁÂÏÔ.


TÔ ÚÔÛ¿ıËÛ·, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔÈ Â¤ÌÂÓ·Ó Ó· ı¤ÏÔ˘Ó ÌÂÙÚËÙ¿...”
ŒÏÏËÓ·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜

∆∂ÀÃ√™ 06 05
panariti 23/03/2010 11:52 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

™À¡∂¡∆∂À•∏

ŒÏÂÓ·¶·Ó·Ú›ÙË
µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¶∞™√∫

∆· ‡ÎÔÏ· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó... ‡ÎÔÏ·.


∏ ŒÏÂÓ· ¶·Ó·Ú›ÙË, ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ‰¤¯ıËΠÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË Ì ÙËÓ Â›ÛÔ-
‰Ô Ù˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ∏ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚΋ Ù˘
ηÚȤڷ, ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÌfi‰ÈÛ·Ó Ó· ‰Â¯Ù› ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó·
Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. §·ÎˆÓÈ΋ Î·È Ô˘ÛÈ҉˘. ◊Úı ÁÈ· Ó· ÚÔ-
ÛʤÚÂÈ. ∞Ó fï˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ˆ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Â›Ó·È ¤Ó· "¿‰ÂÈÔ Ô˘Î¿-
ÌÈÛÔ", ‰ÂÓ ı· ‰ÈÛÙ¿ÛÂÈ Ó· ÙÔ… ‚Á¿ÏÂÈ.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ¶·ÁÒÓË

- ¶·Ú·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ·fi ÔÈÔ˘˜, fi¯È ÁÈ· Ó· ÂÁÎψ‚È˙fiÌ·ÛÙ ηÈ
Û·˜ "∂˘ËÌÂÚ›· ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ·", ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ηıËψÓfiÌ·ÛÙ Û ·ÚÂÏıÔÓÙÔÏÔÁÈΤ˜
Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÙËÓ "·ÔÙ˘¯›· ÏÔÁÈΤ˜, ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ, Ó· ÌËÓ
¯ˆÚ›˜ fiÚÈ·". ¶ÔÈ¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔ- Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ٷ ›‰È· Ï¿ıË. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙË-
ÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÌfiÓÔ Ú›˙ÂÙ·È Û ۷ıÚÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰·.
Û ‰Èο Ì·˜ Ï¿ıË; À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ıÂÛÌÈÎfi Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ
∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÛÙÔ "ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi ÂÈηχ„ÂȘ Î·È ÎÂÓ¿.
Ìˉ¤Ó", ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·˜ ‰Ú·Ì·ÙÈο, Ù· Ï¿ıË, ∂›Û˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ó‰Èοٷ Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÏÏË-
ÙȘ ·Ú·Ï›„ÂȘ, ÙËÓ Ù¿ÛË ÁÈ· ÙÔÓ Â‡ÎÔÏÔ Ì¤Ó· Û ÛÙÂÓ¿ Û˘ÓÙ¯ÓȷΤ˜ ÏÔÁÈΤ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó
‰ÚfiÌÔ, Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ·Ó ¤Ó· ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi
Ì·˜. Œ¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Ó· ͤÚÔ˘Ì ÙÈ ¤ÁÈÓ ۇÛÙËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ì·˜.

06
panariti 23/03/2010 11:52 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

À¿Ú¯ÂÈ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿, Ô˘ ÁÈο, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·.
·Ú·Ï‡ÂÈ Î¿ı ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. ªÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏË
°È’ ·˘Ùfi ϤÌ ÂÌ›˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ٷ ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÂÌ¿˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó·
ıÂÛÌÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο, fiÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ·Ó Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ
‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· ΛÓËÙÚ·. ∆ÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚ› Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÛÙÂ-
‰Ô‡Ì ÌÚÔÛÙ¿, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Ì ¢ı‡ÓË, ÙfiÏÌË ÚÂ›Ù·È ÙÔ ϤÔÓ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÙË ÓÂÔ-
Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. Ï·›· Ì ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÙËÓ ·‰ÈÎÔ‡Ó.
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘
Û·˜, ı· ¤ÏÂÁ· ˆ˜ Ó·È. ∆Ô Ï¿ıÔ˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - ¶fiÙ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋
Ù˘ ¡.¢. ‹Ù·Ó Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ¯·Ï› ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ·Ó·Î¿ÌÙÂÈ;
·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˆ˜ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ·fiÚÚÔÈ· £· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. £·
Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ¶™∞, ·fi ÙËÓ
˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘ÙÒÓ Ô˘ Û·˜ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·. øÛÙfi-
- √È EÏÏËÓ˜ ηÙËÁÔÚԇ̷ÛÙ ·fi ÙÔÓ ÛÔ, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Â›Ó·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË
ͤÓÔ Ù‡Ô, ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, ÁÈ· ÊÔÚÔ- ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.
‰È·Ê˘Á‹, ‰È·ÊıÔÚ¿, ‰È·ÏÔ΋ ÎÏ. ™ÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ fï˜ ÙÔÓ "ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi" ηÏÔ‡ÓÙ·È - À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÁÈ· ¿ÏϘ
Ó· ÙÔÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘;
Ô˘ ¿ÊËÓ·Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ™·ÊÒ˜ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ οı ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÙȘ
Î·È ÂÓÓÔÒ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, fiÏˆÓ ·ÓÂÍ·È- ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ¤˜ Ù˘. ¢È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁÈ΋
Ú¤Ùˆ˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ‚¿ÛË ¤¯ÂÈ .¯. Ë ∂ÏÏ¿‰·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ë πÛ·-
Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÈÌË, ·˘Ùfi Â›Ó·È Ó›· ‹ Ë πÙ·Ï›·. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ¤Ó·Ó
Û›ÁÔ˘ÚÔ. ∫¿ÙÈ Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· Á›ÓÂÈ. ∆È; ÂÎÚËÎÙÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ηÈ
∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û·˜ ˆ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÌÈ· Ôχ ÈÛ¯Ó‹
Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÂÏÏË- ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.
ÓÈΤ˜ "·ÚÂÙ¤˜"… °›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÔ‡ Î·È Á›ÓÔÓÙ·Ó
¿ÓÙ·. ∆Ô ı¤Ì· fï˜ Â›Ó·È ÂÌ›˜ Ó· ‰Ô‡Ì ٷ
ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Ì·˜ Î·È Ó· Ù· ‰Ô‡Ì ¿ÌÂÛ·. ∏ ¯ÒÚ· √ ¶ÂÈÚ·È¿˜ Â›Ó·È ÌÈ· fiÏË ÁÂÌ¿ÙË ÚÔ-
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ÔÏÏ¿. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ÎÏ‹ÛÂȘ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë Î‡ÚÈ·
ÙÔÌ‹ Ô˘ ı· ÍÂÚÈ˙ÒÓÂÈ ÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÙÒÓ, Ë ‡ÏË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ
ÔÔ›· ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ù· ‰˘Ó·Ù¤˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ, ¤Ó· Ï·fi Ô˘ Ûʇ-
ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·. ª¿˙ÂÌ· Î·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi ÛÙÔ ˙ÂÈ ·fi ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, Ô˘ ÌÔ¯ı›
ıËÚÈ҉˜ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÛÊÈÎÙÔ‡˜ Î·È ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ÎÔ˘-
ηÓfiÓ˜ ÛÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ Î·È Ù· ¤ÚÁ·, ·fiÏ˘ÙË ‚·Ï¿ÂÈ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ï‚ÂÓÙÈ¿.
‰È·Ê¿ÓÂÈ· Û fiÏÔ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô, ¿ÚÛË Ù˘
ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ¢ÓÔ› Î·È ÂÎÙÚ¤ÊÂÈ ÙË ‰È·-
ÊıÔÚ¿. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ï›ÁÔ Ôχ ÁÓˆÛÙ¿. ¶¤Ú· - ∂ÈÏÂÁ‹Î·Ù ·fi ÙÔ °·ÏÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó·
·fi Ù· ̤ÙÚ·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓË
ÕÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› Û ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ-
ÂΛӘ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı· ηٷÚÁÔ‡Ó ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Ó¤ˆÓ,
Î·È ı· ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÙȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ Î·È ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓˆÓ
ÙȘ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÛÙËÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. £¤ÏÂÙ ӷ Ì·˜ ›ÙÂ
ηÙ‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÙ·- οÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi.
ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ∏ ÚfiÛÎÏËÛË ·˘Ù‹ Ì ÙÈÌ¿ ȉȷ›ÙÂÚ·. ∏ Â›ÛÎÂ-
·Ó¿Ù˘ÍË, ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ì ÌÈ· ‡ÊÂÛË „Ë ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌË, Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË
‰È·ÚΛ·˜ Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ì- ÁÈ· ÙÔÓ ª¿ÈÔ.
Ê›‚ÔÏ· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ∫·È ‚¤‚·È·, ¤Ú·
Î·È ¿Óˆ ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Î·È ÔÈ - ∞Ó Î·È Â›ÛÙ ÔÏ›Ù˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ηٿÁÂ-
ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔ- ÛÙ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ¶ÔȘ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË
ÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ‡ÎÔÏ· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó… ‡ÎÔ- Û·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ fiÏ˘
Ï·! ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ‰˘Ó·- Î·È Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜;
ÙfiÙËÙ˜ Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·. ∞˜ ¿Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ ∫·Ù¿ÁÔÌ·È ·fi ÙË §·ÎˆÓ›· Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·fi
‰ÚfiÌÔ, ·˜ ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘Ú- ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∂›Ì·È ‰ËÌfiÙ˘ ¶ÂÈÚ·È¿,

∆∂ÀÃ√™ 06 07
panariti 23/03/2010 11:52 Ì
 ™ÂÏ›‰·4

™À¡∂¡∆∂À•∏

ÙÔ "ÎÏÂȉ›" ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ ÎÚ·Ù¿ÂÈ


¿ÓÙ· Ë ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ë ÔÌ·‰ÈÎfiÙË-
Ù·, Ë ÂÈÌÔÓ‹, Ë ˘ÔÌÔÓ‹, Ë ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfi-
ÙËÙ· Î·È Ô ‰·Ì·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÁˆÈÛÌÔ‡.

- ŒÚ¯ÂÛÙÂ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿;


¡·È. ∫·È Â›Û˘ fiÙ·Ó ÌÔÚÒ, ÚÔÛ·ıÒ Ó·
‚Ϥˆ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ "∫·Ú·˚ÛοÎË"…

- Œ¯ÂÙ ̛· ¿ÎÚˆ˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ÛÙÔ


Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ı· ›¯·Ù ·Úfi-
ÌÔÈ· ÔÚ›· ·Ó ̤ӷÙ ‰Ò; ª‹ˆ˜ Ë
∂ÏÏ¿‰· ÙÚÒÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ù˘;
∆Ô Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂȘ Î·È Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂȘ ÛÙȘ ∏¶∞
Â›Ó·È ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË… ¢›ÓÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ Ë ¯ÒÚ·
·˘Ù‹, ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ì fiÏÔÈ ·fi ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘
¤¯Ô˘Ì ÔÏÏÔ› ŒÏÏËÓ˜ ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ Ì·˜.
¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· ›¯Â Á›ÓÂÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›¯·
¿ÂÈ. •¤Úˆ fï˜, fiÙÈ fiÔ˘ Î·È Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜,
ÙÔ "ÎÏÂȉ›" ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ¿ÓÙ· Ë
ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ë ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·, Ë ÂÈÌÔÓ‹, Ë
˘ÔÌÔÓ‹, Ë ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ô ‰·Ì·ÛÌfi˜ ÙÔ˘
ÂÁˆÈÛÌÔ‡.

- ŒÌÂÈÚË Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜


ÙÔÌ›˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏËı‹Î·Ù ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, Ó¤·
ŸÛÔ ÎÚ›Óˆ Î·È ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È, fiÙÈ Ë ‰Ô˘- fï˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ‰Ë ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋.
ÏÂÈ¿ Ô˘ ηÏÔ‡Ì·È Ó· οӈ Û·Ó ‚Ô˘- ¶ˆ˜ Ù· ‚ϤÂÙ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ı· Û·˜ ÎÂÚ-
ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi Û٤ϯԘ ¤¯ÂÈ ‰›ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ÙÔ̤·˜;
™ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ú¤ıËη Ôχ Í·ÊÓÈ-
ÓfiËÌ· Î·È ÂÚȯfiÌÂÓÔ ı· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó·
ο. ¢ÂÓ ÙÔ Â›¯· ÔÙ¤ ÛÎÂÊÙ›. ◊Ù·Ó Î·È Â›Ó·È ÌÈ·
ÙÔ Î¿Óˆ. ∞Ó Î·È fiÔÙ ‰È·ÈÛÙÒÛˆ fiÙÈ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ó· ‚ϤÂÈ
fiÏÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· "¿‰ÂÈÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ", ıÂÙÈο ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ ‰È·ÛÔ-
‰ÂÓ ¤¯ˆ ·Ú¿ Ó· ÙÔ… ‚Á¿Ïˆ. Ú¿˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÚÈı› Û ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó.
∫·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ·ÔÙÂ-
„ËÊ›˙ˆ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ ‰È·-
Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. √ ¶ÂÈÚ·È¿˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÔÚ¿˜, Â›Ó·È ÚfiÎÏËÛË Î·È Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ
fiÏË ÁÂÌ¿ÙË ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë ·ÙÚ›‰·, ·ÚΛ Ó· ÙÔÏÌÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜
·ÚÈ· ‡ÏË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÌÈÛÙ¢ÙÔ‡Ó. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ Ó· ÂÌϷΛ
‰˘Ó·Ù¤˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ, ¤Ó· Ï·fi Ô˘ Ûʇ˙ÂÈ ·fi ηÓ›˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÔÏÈÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·, ›ӷÈ
·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, Ô˘ ÌÔ¯ı› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· οÙÈ Ô˘ Û ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì ·ÓÙÈÊ·ÙÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù· ηÈ
Ó· ÙËÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰È·ı¤ÛÂȘ. ªÂ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘
Ï‚ÂÓÙÈ¿. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË Ó·˘ÙÈÏ›·, ÂΛÓÔ Ô˘ ˙ˆ ‰Ò, ·ÏÏ¿ ÌÂ Û˘Ó·Ú¿˙ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÁÈ·
ÌÔÚÒ Ó· ˆ, Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ: ∏ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤¯ˆ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙË
ÂÌÔÚÈ΋ Ì·˜ Ó·˘ÙÈÏ›· Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi˜ ˘ÏÒÓ·˜ ¯ÒÚ· ÌÔ˘. ŸÛÔ ÎÚ›Óˆ Î·È ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È, fiÙÈ Ë
ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÔÏÈÙ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ηÏÔ‡Ì·È Ó· οӈ Û·Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜
ÛÙËÚ›˙ÂÈ ıÂÛÌÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi Û٤ϯԘ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Î·È ÂÚȯfi-
Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÒÚ· Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ··È- ÌÂÓÔ ı· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ. ∞Ó Î·È fiÔÙÂ
Ù› ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î¿ı ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒÛˆ fiÙÈ fiÏÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· "¿‰ÂÈÔ Ô˘-
·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ fiÏÔ˘. οÌÈÛÔ", ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·Ú¿ Ó· ÙÔ… ‚Á¿Ïˆ.

08
cover-index-editorial r6 22/03/2010 09:08 Ì ™ÂÏ›‰·2
vodafon zevgoli 23/03/2010 11:53 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

™À¡∂¡∆∂À•∏

¡·˘ÛÈο ∑¢ÁÒÏË
À‡ı˘ÓË ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Vodafone

Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ISO 14001 ηÈ


ÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫·ÓÔÓÈÛÌfi EMAS, ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜.
∂¿Ó ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÈϤÍÔ˘Ì ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ
ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ «ıÂÛÌfi˜»
Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ,
·ÍÂÛÔ˘¿Ú Î·È ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÒÙË
Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙÔ 2003.
¶ÚfiÛÊ·Ù·, Ù· ÛËÌ›· fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ·ı›
ο‰ÔÈ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ù˘ Vodafone ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· 1.000
·ÓÂÏÏ·‰Èο, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ȉȈÙÈÎÔ‡˜
‹ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂ-
Ú·, ¤¯Ô˘Ì ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
Ú· ·fi 150.000 ÚÔ˚fiÓÙ· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ηÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 14 ÙfiÓÔ˘˜ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ.

¶fiÙ οÔÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Û·˜, ıˆÚ›Ù fiÙÈ


¤Ù˘¯Â; ∂›Ó·È ı¤Ì· ·Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈ-
ÌfiÙËÙ·˜ ‹ ÙÔ ·›ÛıËÌ· fiÙÈ «¤Î·Ó· ÙÔ ÛˆÛÙfi»;
™›ÁÔ˘Ú· Ë ·Ô‰Ô¯‹ Î·È Ë ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ·ÔÙÂÏ› ÛÙÔȯ›Ô
ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. øÛÙfiÛÔ, ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ·
ÂÌ¿˜ Â›Ó·È Ë ÂÎfiÓËÛË ÂÓfi˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ÚÔ-
°È· ÂÌ¿˜ ÛÙË Vodafone ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Ì ÌÈ· ‰ÔÌË̤-
Ë ∂Ù·ÈÚÈ΋ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ÓË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·, Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ·Ó·-
ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘, ÔÈ
·ÔÙÂÏ› ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÔÔ›ÔÈ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ÚÔÛÔ¯‹˜, fiÛÔ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ηÈ

∫˘Ú›· ∑¢ÁÒÏË. ∏ Vodafone Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜


Â›Ó·È ·fi ÙȘ ϤÔÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈË̤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›-
˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂∫∂ (∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜
∂˘ı‡Ó˘). ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ
2009 ÁÈ· 3Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Û·˜ ‹Ù·Ó
̤۷ ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙÔ
Accountability Rating Greece. £· ÌÔÚÔ‡Û·ÙÂ
Ó· Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ Ì ÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈϤÁÂÙÂ
ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ‰Ú¿Û˘ Û·˜;
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¶ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜,
∂ÊԉȷÛÙÈ΋ ∞Ï˘Û›‰·, ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ·
ı¤Ì·Ù· Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ™˘ÓÂÈÛÊÔ-
Ú¿ Â›Ó·È ÔÈ ÙÔÌ›˜ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ Ë Vodafone ¤¯ÂÈ ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘. ∂ÂϤÁËÛ·Ó ·ÊÂÓfi˜, ̤۷ ·fi ÙËÓ
«∞Ó¿Ï˘ÛË ∂ÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜» (Risk Assessment), ÌÂ
ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÌÂÏÂÙ¿ Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙËÓ Â›‰Ú·-
ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÛÙÔ
¢ڇÙÂÚÔ Û‡ÓÔÏÔ Î·È, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, ̤ۈ Ù˘ «ŒÚ¢ӷ˜
∂ӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ªÂÚÒÓ»(Stakeholder Engagement
Survey), Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·˙ËÙ¿ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ
Î·È ÚÔÛ‰Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ·fi ·˘Ù‹Ó.

ªÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÁÈ· «ıÂÛÌÔ‡˜»


Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙË ‰Ú¿ÛË Û·˜;
™ÙË Vodafone ›̷ÛÙ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘ÌÂ, ·fi
ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô

10
vodafon zevgoli 23/03/2010 11:53 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÚÒÓ, ÒÛÙ ӷ


·Ó·Ù‡ÍÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ·
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ
·˘Ù¤˜.
£· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ì›· ÚˆÙÔ-
‚Ô˘Ï›· ıˆÚԇ̠fiÙÈ ¤Ù˘¯Â fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·ÌÂ
ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ì·˜, ·˘Ù‹ ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÎÈÓËÙ‹˜ ÂÈÎÔÈ-
ÓˆÓ›·˜, ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘, ‹Ù·Ó ηÈÓÔÙfiÌ· Î·È ÙÔ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ ÚÔÛ¤‰ˆÛ ÂÈÚfiÛıÂÙË ·Í›·
(added value).

°È·Ù› ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘


∂∫∂; ∂›Ó·È ı¤Ì· marketing, «ÂÎ·›‰Â˘Û˘» ÙÔ˘
ηٷӷψً ‹ ÂÈÙ·Á‹˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÎÔÈÓˆ-
Ó›·˜.
∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜, ÁÈ· Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÛÂ
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ™Ù· 2 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔ-
ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙËÏÂ˚·ÙÚÈ΋˜, ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·-
Û Èı·ÓÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË
·Í›· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ï› ÂÚ›Ô˘ 4.000 ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ̤ۈ
·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹/Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘. ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ Vodafone.
ªÔÚ›Ù ӷ Ì·˜ ÌÈÏ‹ÛÂÙ ϛÁÔ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·Ì-
Ì· ∆ËÏÂ˚·ÙÚÈ΋˜; ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È
∏ ∆ËÏÂ˚·ÙÚÈ΋ Â›Ó·È ¤Ó· ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Vodafone, ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢È·‰Ë-
ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ù˘ ÌÔÙÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜
ÎÈÓËÙ‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ √∆∞ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ
˘Á›·˜, Ì ÛÎÔfi Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘, ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û fiÏÔ˘˜ ·ÓÂ- π·ÙÚÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ıËÓÒÓ ˆ˜ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi
Í¿ÚÙËÙ· Ì ÙÔ Ô‡ ηÙÔÈÎÔ‡Ó. √È È·ÙÚÈΤ˜ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË
˘ËÚÂۛ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Vidavo. ™Ù·
‰˘Ó·ÌÈο ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ 2 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜,
Vodafone, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ıÈÛÙ¿ ÂÊÈÎÙ‹ ÙË ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ÂÚ›Ô˘ 4.000 ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ,
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ Vodafone, ÂÓÒ ÔÈ
∆ËÏÂ˚·ÙÚÈ΋˜, ÂÓÒ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÎÔ- π·ÙÚÔ› ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ¤¯Ô˘Ó «Û˘Ó‰Âı›»
fi˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ‰È·Ú΋˜ ÂͤÏÈ- ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÁÈ· ÙËÓ
ÍË Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË
˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘. Ï‹„Ë ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤-
ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ «∆ËÏÂ˚·ÙÚÈ΋», ·Ó·ÊÂÚfi- ÓÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘
Ì·ÛÙ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ï‹„˘ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ∞ıËÓÒÓ.
fiˆ˜ ¤Ó· ηډÈÔÁÚ¿ÊËÌ·, ̤ۈ ÂȉÈ-
ÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, Û ·ÛıÂÓ›˜ ÂÓfi˜ ÂÚÈ- §fiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ¤¯ÂÙÂ
ÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ -·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ˘- È·ÙÚ›Ԣ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ Ù· Ï¿Ó· Û·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤·
Î·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Û Ù˘ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘;
οÔÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ̤ۈ ÙÔ˘ °È· ÂÌ¿˜ ÛÙË Vodafone Ë ∂Ù·ÈÚÈ΋ À¢-
‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÎÈÓËÙ‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ı˘ÓfiÙËÙ·, ·ÔÙÂÏ› ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË,
Vodafone, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Âͤٷۋ ÙÔ˘˜ ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·-
·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ π·ÙÚÔ‡˜ (ÁÈ· ·Ú¿- ÙÈ΋ Ì·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘
‰ÂÈÁÌ· ηډÈÔÏfiÁÔ) Ô˘ ··ÓÙÔ‡Ó Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ
ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. ·ÁÔÚ¿.
™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÂ
17 ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Û fiÏË ∫·È ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Ï¿Ó· Û·˜ ÁÈ· ÙÔ 2010;
ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·fi ÙÔ ¡¤Ô ™È‰ËÚÔ¯ÒÚÈ ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ
ƒÔ‰fi˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË °·‡‰Ô. ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜
¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ
ÛÙfi¯Ô Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ fiÔÈ· ·ÚÓËÙÈ-
΋ Â›‰Ú·ÛË ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì·˜ Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘-
ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ¤¯Ô˘Ì ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙË ıÂÙÈ΋ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Á‡Úˆ Ì·˜. °È· Ù·
ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤-
ÓÔ˘˜ Î·È ÌÂÙÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿-
150.000 ÚÔ˚fiÓÙ· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈ- ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ 7Ô ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ À¢ı˘ÓfiÙË-
Ó›·˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 14 Ù·˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2008-ª·ÚÙ›Ô˘
2009, Ô ÔÔ›Ô˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ù·-
ÙfiÓÔ˘˜ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Á› ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ∞ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ GRI.

∆∂ÀÃ√™ 06 11
e-mails 22/03/2010 09:16 Ì ™ÂÏ›‰·2

§∞μ∞ª∂ ª∂ E-MAIL

§À™∏ ™Δ√ √π∫√¡√ªπ∫√ ∞¢π∂•√¢√ Δ∏™ Ãøƒ∞™...


Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ:

1. ¢·Ó›˙Ô˘Ì ÂÌ›˜ (ÔÈ ŒÏÏËÓ˜) ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¿ÌÂÛ·. Œ¯Ô˘Ì ̷ӛ· Î·È °·ÏÏ›·. ªÂ ÙÚfiÌÔ ‚ϤÔ˘Ó ÔÈ ∂Ù·›ÚÔÈ ÂÈÛÚÔ‹
·ÚÎÂÙ¤˜ ηٷı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜. Δ·˘- 15.000 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì ∂ÏÏËÓÈ-
Ùfi¯ÚÔÓ·, ‰›‰ÔÓÙ·˜ Â͈ÊÚÂÓÈο ÚÔÓfiÌÈ· ÛÙÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ ο ‰È·‚·Ù‹ÚÈ·.
(ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ˙ÒÓË ÂÏ¢ı¤ÚÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÁÈ· ›‰Ú˘ÛË ÌÔÓ¿‰ˆÓ
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È "ÂÍÂ˘Úˆ·˚ÛÌÔ‡" ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
ÙÔ˘˜) ÙÔ˘˜ Ô˘Ï¿Ì 40 Ì 50 ‰È˜ ¢ÚÒ ÔÌfiÏÔÁ·. ŒÓ· ÌÂÁ¿-
ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ∂˘ÚÒ Ô˘ Ì·˙‡ÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ·fi Ù· ·Ú·-
¿Óˆ ÙÔ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Û ‰ÔÏ¿ÚÈ· (‰Â›Ù ÙÔ ÁÈ·Ù› ÛÙÔ 4)

2. ∫·Ïԇ̠ÙÔ ¢¡Δ ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ·. £·


ÏËÚÒÛÔ˘Ì ηÙÈÙ›˜ ·Ú·¿Óˆ ·ÏÏ¿
ı· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ٷ ÌÔ‡ÙÚ· ÙˆÓ
"∂Ù·›ÚˆÓ" fiÙ·Ó Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó fiÙÈ Ë
∂˘Úˆ·˚΋ ÙÔ˘˜ ŒÓˆÛË Â›Ó·È ¤Ó·
Ì¿ÙÛÔ ÎÔ˘ÚÂÏfi¯·ÚÙ·. £· ·ÔÏ·‡-
ÛÔ˘Ì Â›Û˘ Ì›· ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤-
ÓÔ˘ ÍÂÊٛϷ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÚÂ-
ÎÏÔÎÂÓÙ·‡ÚˆÓ Ù˘.

3. ∞Ó·ıˆÚԇ̠ÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi


ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜

4. ∫·Ïԇ̠ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Ó· ‰ÂÈ ÙÔ


ı¤Ì· ÂÍfi‰Ô˘ Ì›·˜ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙË 7. ∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ·ÂÏÈṲ̂ÓË Î·Ï› ÙÔ˘˜ ∂Ù·›ÚÔ˘˜ Ó· ·Ó·ıˆ-
∑ÒÓË ÙÔ˘ ∂˘ÚÒ, ÌÈ· Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÏÔÈ fï˜ ‚ϤÔ˘Ó
ÚԂϤÂÙ·È Ô˘ıÂÓ¿. ªÂ ÙÔ Ô˘ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÚÁ¿.
ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Ë Â›‰ËÛË ÙÔ
∂˘ÚÒ ı· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ 30% Ù˘ ·Í›·˜ 8. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·ÈÙÂ›Ù·È ·Ô¯Ò-
ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ. ™ÙÔ ÚËÛ‹˜ Ù˘ ·fi ÙÔ ∂˘ÚÒ.
ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓË- ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Ë πÙ·Ï›· ηÈ
ÛË Ô˘Ï¿ÂÈ Ù· ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ∂˘ÚÒ. ΔÔ Î¤Ú‰Ô˜ Â›Ó·È πÛ·Ó›· Ô˘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó
25% (Ì ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ) Î·È ÔÈ °ÂÚÌ·Ó·Ú¿‰Â˜ ÙÔ Ê˘Û¿ÓÂ Î·È ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ÛÎÏËÚfi ∂˘ÚÒ
‰ÂÓ ÎÚ˘ÒÓÔ˘Ó. Î·È ÙËÓ ÎˉÂÌÔÓ›· ÙˆÓ °ÂÚ-
Ì·ÓÒÓ. ΔÔ ∂˘ÚÒ Î·Ù·ÚÚ¤ÂÈ.
5. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÛÔ‚·Ú¢fiÌ·ÛÙÂ Î·È ‰Ô˘Ï‡ԢÌÂ Î·È ÏË- ∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È Û‡Û-
ÚÒÓÔ˘Ì ÊfiÚÔ˘˜ ÛˆÌË. √È ÕÁÁÏÔÈ Î·ÙËÁÔ-
ÚÔ‡Ó °ÂÚÌ·Ó›· Î·È °·ÏÏ›· fiÙÈ Ù· ¤Î·Ó·Ó ÌÔ‡ÛÎÂÌ· ηÈ
6. ™˘Ó¿ÙÔ˘ÌÂ Û˘Óı‹ÎË Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ™˘ÓıËÎÒÓ.
ÔÔ›· ‰›ÓÔ˘Ì ∂ÏÏËÓÈ΋ (¿Ú· Î·È ∂˘Úˆ·˚΋) ˘ËÎÔfiÙËÙ·
Û fiÔÈÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ ÔÏ›ÙË ¤¯ÂÈ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ̤¯ÚÈ ‚' ‚·ıÌÔ‡ Ì 9. Œ¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012. ªÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜
ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Ô˘ ÂÎÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËı˘- ·ÚÁfiÙÂÚ· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Ÿ¯È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fï˜,
ÛÌÒÓ. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿- ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ (Î·È Ù· 15 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ)
ÓÔ ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›·... Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ıÂÛ›˙Ô˘Ì ·ÎfiÌ· ÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ì ٷ ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈ· ÙˆÓ ∂Ï ÛÙÔÓ ÕÏÊ·
‡ÎÔÏ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÏÏËÓÔÔ›ËÛ˘ (Ì ·Ú¿‚ÔÏÔ 3.000 ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘. ª·˙› ÙÔ˘˜ ÛÒıËÎ·Ó Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ͤÌ·ÚΘ
∂˘ÚÒ) ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ. °ÂÚÌ·Ó›‰Â˜ Ô˘ ›¯·Ó ·ÓÙÚ¢Ù› οÙÈ ÁηÚÛfiÓÈ· ·fi ÙËÓ
∫·È ·˘ÙÔ› ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÁÈ· ÙË °ÂÚ- ª‡ÎÔÓÔ...

12
istror 50ies peir 22/03/2010 09:21 Ì ™ÂÏ›‰·3

¶∂πƒ∞π∞™

√ ¶ÂÈÚ·È¿˜ ÛÙË 10ÂÙ›· ÙÔ˘ ’50


fiˆ˜ ÙÔÓ ¤˙ËÛ· Î·È ÙÔÓ ı˘Ì¿Ì·È ª¤ÚÔ˜ 5Ô

ÙÔ˘ ª·ÓÒÏË ¶·ÁÒÓË

™˘ÁÎÔÈӈӛ˜

∏ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50


ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ٷ ψÊÔÚ›· ÙˆÓ 24 ı¤ÛˆÓ, Ù· ÙÚ·Ì
Î·È ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi. Δ· Ù·Í› ‹Ù·Ó Ï›Á· Î·È ·ÚfiÛÈÙ·
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜.

Δ· ÙÚ·Ì ‹Ù·Ó:
- ÙÔ 21: ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ – ¶·Ï·Ìˉ›Ô˘
- ÙÔ 17: ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ – ¡¤Ô º¿ÏËÚÔ
- ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi: ÕÁÈÔ˜ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ – ¶·Ï·Ù¿ÎÈ Î·È
- ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ: ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ – ¶¤Ú·Ì·

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Â͢ËÚÂÙÔ‡Û η Ù· ÏËÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘


¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡. ¶ÂÚ› ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔ-
Ì‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¶¤Ú·Ì·, ˘‹Ú¯Â Ê˘Ï¿ÎÈÔ Ì ‡ÏË,
Ù˘ ¡·˘ÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ô˘ Â¤ÙÚÂ ÙËÓ Â›ÛÔ-
‰Ô ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ Ó·‡Ù˜ Î·È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¤ÊÙ·-
Ó·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù·. ™Â ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌ›Ô
˘‹Ú¯Â Î·È ÙÔ ÏÔÈ¿ÚÈÔ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÙË Û˘ÁÎÔÈ-
ÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ¡·‡ÛÙ·ıÌÔ Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜. ∞fi ÎÂÈ
Â›Û˘, ¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙȘ ¡·˘ÙÈΤ˜
μ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™Î·Ú·Ì·Áο ·ÏÏ¿ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi.
√ ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ·fi ¶ÂÈÚ·È¿ ¤ÊÙ·Ó ÌfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ
√ÌfiÓÔÈ·. °‡Úˆ ÛÙÔ 54-55 ÂÂÎÙ¿ıËΠ̤¯ÚÈ ÙË
μÈÎÙˆÚ›· ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∞ÙÙÈ-
΋˜ Î·È ÛÈÁ¿ – ÛÈÁ¿ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿. Δ·
‚·ÁfiÓÈ· ‹Ù·Ó ͇ÏÈÓ· Î·È ÔÈ Û˘ÚÌÔ› ÌÈÎÚÔ›. ™ÙËÓ
·Ú¯‹ ‹ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÚÌÔ‡ ˘‹Ú¯Â Ë Û΢Ô-
ÊfiÚÔ˜. ŒÓ· ‚·ÁfiÓÈ ¯ˆÚ›˜ ηı›ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ·Ô-
¤‰ÈÓ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈÓfiÙ·Ó
Û΢¤˜. √È ÂÈÛ΢¤˜ ¤ÚÂ ӷ ˙˘ÁÈÛÙÔ‡Ó Î·È
̤۷ ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Î· ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Î·È ÂÍfi‰Ô˘˜ ÌÂ
Ï‹ÚˆÓ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜. √È ÂӉȿÌÂÛÔÈ
ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ηӤӷ˜ Ó· ÍÂʇÁÂÈ. ΔȘ
ÛÙ·ıÌÔ› ·fi ¶ÂÈÚ·È¿ ‹Ù·Ó:
ÒÚ˜ ·È¯Ì‹˜ ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ı¤ÛË ‹Ù·Ó
‹ Ù˘¯ÂÚÔ› ‹ η¿ÙÛÔÈ. √ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ-
- ¡¤Ô º¿ÏËÚÔ
- ªÔÛ¯¿ÙÔ (οı 2Ô ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ) Ô˜ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ¤ÚÂ ӷ ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ
- ∫·ÏÏÈı¤· ÙÚ¤ÓÔ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ÌÂȘ. √È ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘
- £ËÛÂ›Ô Î¿ıÔÓÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ·Ú¿ı˘Ú· ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·
- ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙË ı¤· ‚ϤÔÓÙ·˜ Ù· ÂÚÈ‚fiÏÈ·
Î·È ÙȘ ·ÁÂÏ¿‰Â˜ Ó· ‚fiÛÎÔ˘Ó.
∫·È ÙÂÚÌ¿ÙÈ˙ ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÁÈÓÂ Ô ªÂÙ¿ ÙÔ ¡¤Ô º¿ÏËÚÔ Î·È ÚÈÓ ÙÔ ªÔÛ¯¿ÙÔ fiÏÔ
ÛÙ·ıÌfi˜ ÙˆÓ ¶ÂÙÚ·ÏÒÓˆÓ Î·È Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚fiÏÈ· ˘‹Ú¯·Ó. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È ÌÂٷ͇ ªÔÛ¯¿ÙÔ˘
Δ·‡ÚÔ˘. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· Ù· ÚÔÌËı¢- Î·È ∫·ÏÏÈı¤·˜. ∂ÈÎfiÓ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Î·È ¿ÁÓˆÛÙ˜
Ù›˜ ÌfiÓÔ ÛÙ· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜, ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋
ÂÓÈ·›·. ¢‹ÏˆÓ˜ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Î·È Ô Ù·Ì›·˜ ÛÔ˘ ÙÔ˘ ’50.

Δ∂ÀÃ√™ 06 13
12
12pragmata 22/03/2010 09:28 Ì ™ÂÏ›‰·2

§∞μ∞ª∂ ª∂ E-MAIL

12 Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤Ì·ı· ·fi ÙË Wikipedia


1
√ ΔÈÙ·ÓÈÎfi˜ ‚˘ı›ÛÙËΠÛÙȘ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1912, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ 1517 ¿ÓıÚˆÔÈ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÈ-
‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ΔÈÙ·ÓÈÎÔ‡ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ ŒÏÏËÓ˜.
™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ:
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÃÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜ (ÂÙÒÓ 18)
∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÃÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜ (ÂÙÒÓ 26),
μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∫·Ù·‚¤ÏÔ˜ (ÂÙÒÓ 19)
¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ (ÂÙÒÓ 30).
ŸÏÔÈ Î·Ù¿ÁÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÕÁÈÔ˜ ™ÒÛÙ˘ Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜.
ŸÏÔÈ Ù·Í›‰Â˘·Ó ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË. ŸÏÔÈ Ó›ÁËηÓ.

2
∏ ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Avalanche (ÃÈÔÓÔÛÙÔÈ‚¿‰·), ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜
ηÎÔ‡˜ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ ÎfiÌÈÎ X-MEN ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜
∫ÚËÙÈÎfi˜ ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ· Ó· ›ӷÈ
¢ÔÌ›ÓÈÎÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ¶ÂÙÚ¿Î˘!

3
∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1923, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 15 ÔÏÈÙÒÓ. ∏
∏ ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘Û›‰· ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏ›ˆÓ BVLGARI ȉڇıËÎÂ
∂ÏÏ¿‰· Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ∂ıÓÒÓ Ë ÔÔ›· ·Ú¯Èο
·fi ÙÔÓ ™ˆÙ‹ÚÈÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË (1887-1932) fiÙ·Ó ¿ÓÔÈÍ ÙÔ
ηٷ‰›Î·Û ÙËÓ πÙ·Ï›·, ·ÏÏ¿ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·
ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ηٿÛÙËÌ· ÛÙËÓ ¶·Ú·Ì˘ıÈ¿ £ÂÛÚˆÙ›·˜. ∞fi ÂΛ
¤ÚÂ ӷ ÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ô˘ ·Í›ˆÓÂ Ë πÙ·Ï›·.
Ì ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Î·È ÙË ¡¿ÔÏË Î·Ù¤-
∞ÊÔ‡ ¤ÁÈÓ ·˘Ùfi ÔÈ πÙ·ÏÔ› ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÛÙȘ
ÏËÍ ÙÔ 1881 ÛÙË ƒÒÌË. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ÔÈÎÔ-
27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1923. ∂›·Ù οÙÈ ÁÈ· ÔÏÂÌÈΤ˜ ·Ô˙ËÌÈÒ-
Á¤ÓÂÈ· (Î·È Ê˘ÛÈο Ë ÂÙ·ÈÚ›·) ÈÙ·ÏÔÔÈ‹ıËΠÏ‹Úˆ˜.
ÛÂȘ;;;;

4 6
√ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °ÂÚ¿Î˘
(Constantine Phaulcon) (1647-1688) ¤ÊÙ·Û ÙÔ 1675 ÛÙËÓ
Δ·˚Ï¿Ó‰Ë (ÚÒËÓ ™È¿Ì) ˆ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ μÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›-
·˜ ÙˆÓ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ πÓ‰ÈÒÓ. ŒÌ·ı Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Δ·˚Ï·Ó‰¤˙È-
η Î·È ¯¿ÚË ÛÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ Î·È ÛÙË ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘
(ÁÓÒÚÈ˙ ∞ÁÁÏÈο, °·ÏÏÈο, ¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈο Î·È ª·Ï¿˚) ÂÈÛ¯Ò-
ÚËÛ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¡·Ú¿˚ Ù˘ Δ·˚ϿӉ˘. ŒÂÈÙ· ·fi
¤ÓÙ·ÛË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ™È¿Ì-μÚÂÙ·Ó›·˜, Ô °ÂÚ¿Î˘ ¤·ÈÍÂ Î·Ù·Ï˘-
ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ™È¿Ì Î·È °·ÏÏ›·˜. ™ÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘
‚·ÛÈÏÈ¿ ¤˙ËÛ Û ¿ÓÂÛË, οÙÈ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÚÔοÏÂÛ ÊıfiÓÔ, ÌÂ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiÙ·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¡·Ú¿˚ ¤ÂÛ ‚·ÚÈ¿ ¿ÚÚˆÛÙÔ˜, Ô
°ÂÚ¿Î˘ Î·È Ë ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÛÊÂÙÂ-
ÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ıÚfiÓÔ˘ ·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿.
™ÙȘ 6 πÔ˘Ó›Ô˘ 2002, ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ¤ÎÚËÍË ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙËÓ
5 ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÌÂٷ͇ ∫Ú‹Ù˘ Î·È §È‚‡Ë˜ (34ÆN 21ÆE) ·ÂÏ¢-
ıÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÚ›Ô˘ ‰ÈÏ¿ÛÈ· ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ÂÎχ-
ΔÔ 1923 ˘‹ÚÍ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯¿Ú·ÍË ÙˆÓ Û˘Ófi- ıËΠ·fi ÙË ‚fiÌ‚· ÛÙË ÃÈÚÔ̷ۛ. ∂Èο˙ÂÙ·È fiÙÈ ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ
ÚˆÓ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∞Ï‚·Ó›·˜. ∏ ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ∂ıÓÒÓ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ· οÔÈ-
(“ÚfiÁÔÓÔ˜” ÙÔ˘ √∏∂) fiÚÈÛ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ó· ‰È¢ıÂ- Ô˘ ·ÛÙÂÚÔÂȉԇ˜ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÂÚ›Ô˘ 9m, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÚÔ-
Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ªÂÚÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë πÙ·Ï›· ·Ú›¯·Ó ÛÙÚ·- Û¤ÁÁÈÛË ÛÙË °Ë ‰ÂÓ Â›¯Â ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÓÈ-
ÙÈÒÙ˜ ÚÔ˜ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¯Ó¢ı›. ¢È·Ï‡ıËΠÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ
‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ™ÙȘ 27 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1923, 4 πÙ·ÏÔ› ÛÙÚ·- ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÂÈÏ‹.
ÙÈÒÙ˜ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Â›ıÂÛË Î·È ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋
ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ, ıˆÚËÙÈο ·fi ŒÏÏËÓ˜ ÏËÛÙ¤˜. ™ÙȘ
29 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1923, Ë πÙ·Ï›· ¤ÛÙÂÈÏ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ˙ËÙÒÓÙ·˜
7
·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 50 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ΔÔ Etox Zafer, ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 50,000-88,000$, ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ΔÔ˘Ú-
πÙ·ÏÈÎÒÓ ÏÈÚÂÙÒÓ Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ-‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ. √È Î›· ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Etox Ô˘ ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙ· ÛÔÚ ·˘ÙÔΛ-
ÏËÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë πÙ·Ï›· ÓËÙ·. ∂ÓÒ Â‰Ò ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÁÈ·Ù›
Ó· ‚ÔÌ‚·Ú‰›ÛÂÈ Î·È Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÙËÓ 31Ë ÙÔÓ “‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ó” ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ·Ú¿‰Â˜ Ì·˜.

14
12pragmata 22/03/2010 09:28 Ì ™ÂÏ›‰·3

ÛÌ· Ô˘ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi Ì ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi Î·È Ô˘ ı·


·ÔÙÂÏÔ‡Û Ӥ· ÂÌÔÚÈ΋ Ô‰fi ÚÔ˜ ÙËÓ ∫›Ó· Î·È ÙËÓ πÓ‰›·
(οÙÈ Ô˘ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ). ΔÂÏÈο Ô πˆ¿ÓÓ˘ ºˆÎ¿˜ ¤ÌÂÈ-
Ó ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ Ô˘ ‹ÚÂ Î·È ÙÔ
fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÛÙÂÓfi ÃÔ˘¿Ó ÓÙ ºÔ‡Î· (Juan de Fuca strait).
Δ· ÛÙÂÓ¿ ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ê˘ÛÈÎfi ‰˘ÙÈÎfi Û‡ÓÔÚÔ
ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∏¶∞ (ÔÏÈÙ›· Ù˘ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ) Î·È ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿
(ÔÏÈÙ›· Ù˘ British Columbia). ¶ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ô
πˆ¿ÓÓ˘ ºˆÎ¿˜ Á‡ÚÈÛ ÛÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿ fiÔ˘ Î·È ¤ı·ÓÂ.

8 10
ΔÔ ¯ˆÚÈfi §Â‚›ÛÛÈ (ÙÔ˘ÚÎÈο ∫·ÁÈ·ÎÈfi˚,
¢È¿Û·ÚÙÔÈ ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· (ÎfiÎÎÈÓ˜ ÎÔ˘ÎΛ‰Â˜ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË) ‚Ú›-
Kayaköy) Â›Ó·È ¤Ó· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi
ÛÎÔÓÙ·È Ï›ıÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙˆÓ
¯ˆÚÈfi ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ªÔ‡ÁÏ· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜
™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÒÓ ÙÔ˘ ÌÂÛ·›ˆÓ· (μ·Ú¿ÁÁÔÈ, μ›ÎÈÓÁΘ, Î.·.) ÛÙËÓ
(·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ƒfi‰Ô). ∞¤¯ÂÈ 8¯ÏÌ ·fi ÙËÓ
ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Ù˘ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ™ÙÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜
fiÏË Fethiye (ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ª¿ÎÚË, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜
·˘ÙÔ‡˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Grikkland (“∂ÏÏ¿‰·”) ÙÚÂȘ
οÙÔÈÎÔ› Ù˘ ›‰Ú˘Û·Ó ÙÔ 1923 ÙË ¡¤· ª¿ÎÚË
ÊÔÚ¤˜, Ë Ï¤ÍË Grikk(j)ar (“ŒÏÏËÓ˜”) 25 ÊÔÚ¤˜, ‰‡Ô ·Ó·Ê¤-
ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋). ÃÙ›ÛÙËΠÁ‡Úˆ ÛÙ· 1700 Î·È ÚÈÓ
ÚÔ˘Ó ÙË Ï¤ÍË grikkfari (“Ù·ÍȉÈÒÙ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”) Î·È Ì›·
ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËı˘ÛÌÒÓ ·ÚÈıÌÔ‡ÛÂ ÂÚ›-
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· Grikkhafnir (“∂ÏÏËÓÈο ÏÈÌ¿ÓÈ·”). √È ÂÚÈÛ-
Ô˘ 2000 ŒÏÏËÓ˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ΔÔ §Â‚›ÛÛÈ ¤¯ÂÈ
ÛfiÙÂÚÔÈ Ï›ıÔÈ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÒÓ Ô˘
·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ UNESCO ˆ˜ ¯ˆÚÈfi
˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ Â›ÏÂÎÙË μ·Ú·ÁÁÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿ Ù˘ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜
¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ∂ÓfiÙËÙ·˜.
∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù¤ÙÔÈ·˜ ÂÈÁÚ·-
Ê‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ “§ÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿”
(‚Ϥ Re-Port 1Ô Ù‡¯Ô˜). √È μ·Ú¿ÁÁÔÈ ‹Ù·Ó ™Î·Ó‰ÈÓ·‚Ô›
ÌÈÛıÔÊfiÚÔÈ, ‰ÂÈÓÔ› ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜, Ô˘ ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ‰È·-
11
‰Ú·Ì¿ÙÈÛ·Ó ıÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ μ˘˙·ÓÙÈ- √ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ∫ÒÛÙ·˜ °ÂˆÚÁ¿Î˘ (1948 –
Ó‹˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ (ÂÚ›Ô‰Ô˜ 839-1204). 1970) ‹Ù·Ó ÊÔÈÙËÙ‹˜ °ÂˆÏÔÁ›·˜ ÛÙË Δ˙¤ÓÔ· Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ◊Ù·Ó
ÛÙÔ 3Ô ¤ÙÔ˜ fiÙ·Ó ·˘ÙÔ˘ÚÔÏ‹ıËΠÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ì·Ú-
Ù˘ÚËı› ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÃÔ‡ÓÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ¢·È-
ÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. Δ· ÍËÌÂÚÒ-
Ì·Ù· Ù˘ 19˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1970 ÛÙËÓ Ï·Ù›· ª·ÙÙÂfiÙÙÈ Ù˘
Δ˙¤ÓÔ·, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ̤Á·ÚÔ, ÂÚȤÏÔ˘Û ÙÔÓ
·˘Ùfi ÙÔ˘ Ì ‚ÂÓ˙›ÓË Î·È ·˘ÙÔ˘ÚÔÏ‹ıËÎÂ, ʈӿ˙ÔÓÙ·˜
“∑‹Ùˆ Ë ÂχıÂÚË ∂ÏÏ¿‰·”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ
ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô fiÔ˘ Î·È ¤ı·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Ï›Á˜ ÒÚ˜. ∏ Îˉ›·
ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË °¤ÓÔ‚· ÛÙȘ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi
·ÔÛȈ‹ıËΠ·fi ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·, ÚÔοÏÂÛ fï˜ ¤ÓÙÔÓË
·›ÛıËÛË ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∏ ÛÔÚfi˜ ÙÔ˘ ÌÂٷʤÚıËÎÂ
ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ, ÏfiÁˆ
ÂÛÎÂÌÌ¤ÓˆÓ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁÈÒÓ Ù˘ ÃÔ‡ÓÙ·˜. ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÛËÌ›Ô
fiÔ˘ ·˘ÙÔ˘ÚÔÏ‹ıËΠ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ Ͽη Ì ÙËÓ
ÂÈÁÚ·Ê‹ “∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÙÔÓ ı˘Ì¿Ù·È ÁÈ· ¿ÓÙ·” ÂÓÒ ÛÙËÓ
ȉȷ›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ ÙÔ˘ Û Ï·Ù›· Ô˘
ʤÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘.
9
√ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿ πˆ¿ÓÓ˘ ºˆÎ¿˜ (1536-1602)
˘‹ÚÍ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ı·Ï·ÛÛÔfiÚÔ˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈ-
12
ÏÈ¿ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ºÈÏ›Ô˘ μ’. √ ·Ô‡˜ ÙÔ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ΔÔ ÏÔ›Ô ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· “¡·˘¿ÁÈÔ” Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È
ºˆÎ¿˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ ¶fiÏË ÙÔ 1453 ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ Î·È “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘”. ¡·˘ËÁ‹ıËΠÙÔ 1937 ÛÙË °Ï·ÛÎfi‚Ë Ù˘
ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠ·Ú¯Èο ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ÙÂÏÈο ÛÙÔ ™ÎˆÙ›·˜. ∂›¯Â Ì‹ÎÔ˜ 49m Î·È Ï¿ÙÔ˜ 8m. ∫‡ÚÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË-
¯ˆÚÈfi μ·ÏÂÚÈ·Ófi Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Ù¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û ÌÈÎÚ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ
ºˆÎ¿ ‹Ù·Ó Ó· ‚ÚÂÈ ¤Ó· ‚fiÚÂÈÔ (ÂχıÂÚÔ ·fi ¿ÁÔ) ¤Ú·- ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ú˯ÒÓ ÓÂÚÒÓ. ∞Ú¯Èο ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠSaint Bedan. ΔÔ
1964 ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠ·fi ŒÏÏËÓ˜, ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ“ªÂÚfiË”
Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. To
1966 ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ۠“ÿÚȘ”. To 1975 ÌÂÙ·ˆÏ‹ıËΠηÈ
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÂÓÒ ÌÂÙÔÓÔÌ¿-
ÛÙËΠ۠“¶·Ó·ÁÈÒÙ˘”. To 1980 ÎfiÏÏËÛ ÛÙ· ·‚·ı‹ ÛÙËÓ
ÙˆÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÙÔÔıÂÛ›· Î·È ÂÁηٷÏ›ÊıËÎÂ. √È Û˘Óı‹Î˜ ˘fi
ÙȘ Ôԛ˜ ¤ÁÈÓ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙ˜. ∂Èο˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ
“¶·Ó·ÁÈÒÙ˘” ›¯Â ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ϷıÚÂÌÔÚÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô
ÌÂÙ¤ÊÂÚ ϷıÚ·›· ÙÛÈÁ¿Ú· ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÛÙËÓ πÙ·Ï›· (›Ûˆ˜
Î·È ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ Ì·Ê›·˜). §fiÁˆ ηÎÔηÈÚ›·˜ ‹ ÂÂȉ‹
¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÏÈÌÂÓÈÎfi, ¤ÁÈÓ ϷÓı·Ṳ̂ÓÔ˜
¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ Î·È ÎfiÏÏËÛ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÙÔÔıÂÛ›·.

Δ∂ÀÃ√™ 06 15
charitos 6 peir 22/03/2010 09:32 Ì ™ÂÏ›‰·2

¶∂πƒ∞π∞™

∏ ºπ§√™√ºπ∞ Δ∏™ ¢∂•π∞™


¢ÂÍÈ¿ vs ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡
ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÷ڛÙÔ˘*

¢ÂÍÈ¿ vs ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡
™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓÔ˜ Ë È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ΢ÚÈ·Ú-
¯›· ÙÔ˘ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ‰ڷȈ̤ÓË. ™Â ·˘Ùfi
Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÔÏÏÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜: Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ·ÛÙÈ-
΋˜ ٿ͈˜ Ô˘ ¯ÂÈÚ·ÊÂÙ‹ıËΠÔÏÈÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ-
ο ·fi ÙËÓ ªÔÓ·Ú¯›· Î·È ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋ ·ÚÈÛÙÔ-
ÎÚ·Ù›·, Ë ¿ÓıËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹-
ıËÎ·Ó ˆ˜ fiÏÔ Î·Ù¿ "Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜",
Ô ΔÂÎÙÔÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ μ·ÛÈ-
Ϥˆ˜ Ì ÙȘ ÂÍÈÛˆÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ.
√È ·Ú¯¤˜ Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È
ÛÙ· ÂÍ‹˜:
ñ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ Ê‡ÛË ÙÔ˘ ηÏfi˜ ηÈ
·Á·ıfi˜, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ·ÏÏÔÙÚÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Î·ÎÔ›
ıÂÛÌÔ› Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÏ¢ıÂÚ›·˜.
ñ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ηٷӷ-
ÁηÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi
ÙËÓ ªÔÓ·Ú¯›· Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÔÙȉ‹ÔÙÂ
‰ÂÓ Â›Ó·È Â·ÏËı‡ÛÈÌÔ Ì ÙÔÓ √Úıfi §fiÁÔ Î·È
̤ۈ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÂÏ¢-
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ıÂÚ›·.
∏ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ¡.¢. ·fi ÙÔÓ Î. ™·Ì·- ñ ∏ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË
Ú¿ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë È‰ÂÔÏÔÁÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙÔ˜ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÙÔÌÈ΋
¡.¢., ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ ·Ú·Ù¿Íˆ˜ Û˘ÓÔÏÈο. °È· ñ √ §fiÁÔ˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ›ӷÈ
ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ƒËÁ›ÏÏ˘ ·ÎÔ‡ÛıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· ηıÔÏÈÎfi˜ Î·È ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜, ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÂÙ·È
fiˆ˜ "ȉÂÔÏÔÁÈ΋ ËÁÂÌÔÓ›·", "·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙËÓ Î·ÌÌ›· ÂÍ·›ÚÂÛË, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ Î·È
·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÛΤ„Ë", "·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÙȉ‹Ô-
‰ÂÍÈ¿˜ Ù·˘ÙfiÙËÙÔ˜". Ù ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÂÌfi‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÌÂÚÈÛı›.
™ÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¡.¢. Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜
Ì›ÏËÛ Ì ·ÚÚËÛ›·: "ΔÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ ∏ Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜ ÛΤ„ˆ˜
Ó· οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ¿„Ô˘Ì ӷ ÎÚ‡‚Ô˘Ì ÙȘ ȉ¤Â˜ ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ú‡̷ ÛΤ„ˆ˜ ‹Úı ÚÒÙÔ˜ Ó· ·ÓÙÈ·-
Ì·˜. ¡· ¿„Ô˘Ì ӷ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ÌËÓ Ì·˜ ηÎÔ¯·Ú·- Ú·ÙÂı› Ô ¡·ÔÏÈÙ¿ÓÔ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ μ›ÎÔ ÙÔ 1725, ÌÂ
ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜. ¡· Í·Ó·‚Úԇ̠ÙËÓ È‰Â- ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ "∞Ú¯¤˜ Ì›·˜ Ó¤·˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÔÏÔÁÈ΋ Ì·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¡· Û·„Ô˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙȘ ÙËÓ Ê‡ÛË ÙˆÓ ÂıÓÒÓ", ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÎÚÈÙÈοÚÂÈ ÙËÓ
‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ Ì·˜ ·Í›Â˜. ¡· ÙȘ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘ÌÂ, Ó· ÙȘ ηıÔÏÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔÓ
οÓÔ˘Ì ÛËÌ·›· Ì·˜, Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ‰È·Ï˘ÙÈÎfi ·ÙÔÌÈÎÈÛÌfi Ô˘ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ, ÚÔÙ¿Û-
∂Ï¢ıÂÚ›·, ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ·ÙÚ›‰·, Â›Ó·È ÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ·Ú·‰fiÛÂ-
·Í›Â˜ Î·È È‰·ÓÈο Ô˘ Ù· ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· ÙÔ ˆ˜ Î·È ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙÔ˜, fiˆ˜
Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜". ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ‰Â›ÍÂÈ Ù· ·Ô- ·˘Ù‹ ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÂÙ·È ÛÙ· ¤ıÓË. "√ ¿ÓıÚˆÔ˜, ¤ÁÚ·ÊÂ
ÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘. Ô μ›ÎÔ, ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÎ ÙÔ˘ ÌˉÂ-
ŸÏ· ·˘Ù‹ Ë ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓË ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ¡.¢. Ófi˜, ÔÈ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ·fi
ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË Ô˘ Ù˘ ·ÛΛ Ô ÎÔÈÓˆÓ›· Û ÎÔÈÓˆÓ›·". ◊Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜
§·˚Îfi˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˜ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ Ì ÙÔÓ °. ∫·Ú·Ù˙·- Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ÙËÓ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·ıÔ-
ʤÚË. ∞Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô §∞.√.™., Ë ¡.¢. ı· Û˘Ó¤¯È˙ ÏÈ΋ ÈÛ¯‡ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ‰È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡.
ÙȘ ıˆ›˜ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÍÂÎfi„ÂÈ Î¿ı ȉÂ- ∞˘Ùfi˜ fï˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï ٷ ̤ÁÈÛÙ· ÛÙËÓ ‰ÂÍÈ¿
ÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ¢ÂÍÈ¿. ·ÓÙÈ-ÊÈÏÂχıÂÚË ÛΤ„Ë ‹Ù·Ó Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÊÈÏfiÛÔ-
ΔÈ Â›Ó·È fï˜ Ë ¢ÂÍÈ¿, ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜, ÊÔ˜ äÚÓÙÂÚ, Ô ıÂÌÂÏȈً˜ ÙÔ˘ "ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ÂıÓÈ-
ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈΤ˜ Ù˘ ·ÊÂÙËڛ˜ ‰ÈÂıÓÒ˜, ÎÈÛÌÔ‡". ™ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÙÔ˘ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· "°È· Ì›· ¿ÏÏË
fiıÂÓ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ ·ÍÈ·Îfi Ù˘ corpus (ÛÒÌ·); °È·Ù› ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜" (1774) ·Ó¤ÙÚ„ fiÏË ÙËÓ
Ë ¢ÂÍÈ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi, ÊÈÏÂχıÂÚË ÛΤ„Ë. °È· ÙÔÓ Ã¤ÚÓÙÂÚ "Ô ¿ÓıÚˆÔ˜
Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Â¯ıÚÈÎfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¢ÂÍÈ¿, ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ηٷ‚ÔϤ˜, ÙËÓ ÈÛÙÔ-
fiÛÔ Î·È Ô Ì·ÚÍÈÛÌfi˜ Ì ÙÔÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi; ∞˜ οÓÔ˘- Ú›·, ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÙËÓ ÁÏÒÛÛ·. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÊÙÈ¿-
Ì ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙȘ ··Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. ¯ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘". ∏ ÃÂÚÓÙÂÚÈ·Ó‹
ÿÛˆ˜ ÂΛ Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÛΤ„Ë Í‰ÈÏÒÓÂÙ·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈο: "ÊÈÏÂχıÂÚÔ,
Û‹ÌÂÚ·. ÂÍÈÛˆÙÈÎfi Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÙÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi Ó‡̷

16
charitos 6 peir 22/03/2010 09:32 Ì ™ÂÏ›‰·3

·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ¿ÙÔÌ·. Èڛ˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜, ·Ô- ∞Ó ı¤Ï·Ì ӷ Έ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜
ÎÔÌ̤ÓÔ ·fi ÙÔ ¤ıÓÔ˜ ÙÔ˘, ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÎfiÓË. ÛËÌÂÈÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ ÛΤ„ˆ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ
∏ ÂÏ¢ıÂÚ›· Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÛÔ, fi¯È ¤Ó·˜ ÛÎÔfi˜". ÙÔ˘ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙȘ ·Ô-
√ äÚÓÙÂÚ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ÂÍ‹˜:
¤ıÓÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈ- ¢ÂÍÈ¿ ºÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi˜
Ó˘ ‚Ô˘Ï‹Ûˆ˜, ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Û ¢ı›· ·ÓÙ›ıÂÛË Ì πÛÙÔÚ›·/·Ú¿‰ÔÛË ......√Úıfi˜ §fiÁÔ˜
ÙÔÓ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi Ô˘ ·Ó¿ÁÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ŒıÓÔ˜ .........................¿ÙÔÌÔ
·ÓıÚÒÔ˘ Û ·fiÏ˘ÙË ·Ú¯‹, ¤Íˆ ·fi οı ÈÛÙÔÚÈ- ∫ÔÈÓfiÙËÙ·...................·ÙÔÌÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·
Îfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. √ äÚÓÙÂÚ ‹Ù·Ó Î·È Ô £Âfi˜ ..........................·ÁÓˆÛÙÈÎÈÛÌfi˜
ÚÒÙÔ˜ Ô˘ fiÚÈÛ ÙÔ "ÂıÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜" ˆ˜ ÙÔ ÌfiÓÔ ¶›ÛÙË .........................ÓfiËÛË
"Ê˘ÛÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜". °Ú¿ÊÂÈ: "ÙÔ ÈÔ Ê˘ÛÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ πÂÚ·Ú¯›· .....................ÈÛfiÙËÙ·
Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ÌfiÓÔ Ï·fi Ì ¤Ó· ∫·ı‹ÎÔÓÙ· .................‰ÈηÈÒÌ·Ù·
ÌfiÓÔ ÂıÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·". ÃÏ¢¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ∏ ÂÚÌËÓ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ ‰‡Ô
Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ Â·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜, ¤ÏÂÁ fiÙÈ "Ë ·‰ÂÏÊÔÛ‡- ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔÛÌÔı¿ÛÂȘ. ∏ ÚÒÙË ÓÔËÌ·ÙÔ‰fiÙË-
ÓË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·Ï›„ÂÈ Ù· ÂıÓÈο Û ÙËÓ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ÙÔÓ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÙÔÓ
Î·È Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈο Û‡ÓÔÚ·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi. ∏ ¢ÂÍÈ¿
Ô‡ÙÂ Ô ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜". Î·È Ô ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó
™Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·˘ÙÒÓ, ‹ÚıÂ Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜ Û ÌÂÙˆÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË
ÕÁÁÏÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜, Ô ŒÓÙÌÔ˘ÓÙ ªÂÚÎ, ¤ˆ˜ ÙËÓ √ÎÙˆ‚ÚÈ·Ó‹ Â·Ó¿-
Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ "ÙÔ Û¿ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ‰ÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙ·ÛË. ªfiÓÔ Ë ·ÂÈÏËÙÈ΋
·ÓıÚÒÔ˘ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ" Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈ-
η˘ÙËÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ "ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ" ÙÔ˘ ƒÔ˘Û- ÛÌÔ‡ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ Ï›·ÓÛË
ÛÒ. °È· ÙÔÓ ªÂÚÎ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· "Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Û˘Ì‚fi- ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÛˆÓ, Ô˘
Ï·ÈÔ", Ô˘ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È ·fi ÁÂÓÈ¿ Û ÁÂÓÈ¿ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ Û‹ÌÂ-
ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·. Œ‚ÏÂ- Ú· Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘-
 ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· "fi¯È ˆ˜ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·ÙfïÓ, ·ÏÏ¿ ÓÈÛÌÔ‡, ·ÊÔ‡ Ë ¢ÂÍÈ¿ ÂÍ·-
ˆ˜ ¤Ó· ÛÒÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ
˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ÂÚfi- ¤ıÓÔ˜ ˆ˜ ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ ¿ÍÔÓ·
ÎÂÈÙÔ Ó· ÁÂÓÓËıÔ‡Ó". °È· ÙÔÓ ªÂÚÎ "ÙÔ ¤ıÓÔ˜ ¤¯ÂÈ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÂÓÒ Ô ÊÈÏÂÏ¢-
·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ‡·ÚÍË ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔ- ıÂÚÈÛÌfi˜ ÚÔ‚¿ÏÂÈ Í·Ó¿ ÙȘ
Ú›· Î·È Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ·fi ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙÈ-ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜
Î·È ÙÔÓ ÔÚıfi ÏfiÁÔ". ÙÔ˘ ·Ú·‰Ô¯¤˜.
£ÂˆÚÒ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛΛ Ô ªÂÚÎ
ÛÙȘ ËÁÂÙÈΤ˜ Âϛ٠Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. "∏ °·ÏÏÈ΋ Â·Ó¿- ∏ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ Û‹ÌÂÚ·
ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ Ì›·˜ ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ¢ÂÍÈ¿ ÛΤ„Ë
¿Ú¯Ô˘Û·˜ Ù¿Í˘, ÂÍ·ÛıÂÓË̤Ó˘ ·fi ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· Î·È ÊÈÏÔÛÔÊ›· Â›Ó·È Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Ù˘
Ù˘ Î·È ·fi Ì›· „‡ÙÈÎË ÊÈÏÔÛÔÊ›·" Î·È Û˘ÌÏËÚÒ- ÂÔÈı‹ÛÂȘ Â‰Ò Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 250 ¯ÚfiÓÈ·, Ôχ
ÓÂÈ: "Â›Ó·È Ì›· Û¤ÎÙ· Ô˘ ÂÈ˙ËÙ¿ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÈÓ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Ì·ÚÍÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÛÔÛÈ·ÏÈ-
΢ÚÈ·Ú¯›· Î·È ÍÂΛÓËÛ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ °·Ï- ÛÙÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ. √È ·Í›Â˜ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜ Â›Ó·È ÚÔ-ηÈÙ·ÏÈ-
Ï›·˜"! ÛÙÈΤ˜, Â›Ó·È Îˆ‰ÈÎÔÔÈË̤Ó˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘
°È· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Â·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜.
°ÂÚÌ·Ófi˜ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ Δ·ÈÓ, Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ÎÏ·- £· ÚfiÛıÂÙ· ‰Â fiÙÈ Â›Ó·È Î·È ·ÓÙÈ-ηÈÙ·ÏÈÛÙÈΤ˜,
ÛÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ "∫ÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·": "ÙÔ Ó¤Ô ÛÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ ¤Ó·˜ Ù‡Ô˜ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È
ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi Ó‡̷ ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÚÒÙ· ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔ- Ì ÙÔ ‰ÈÂıÓÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈο ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÎÚ·Ù›·. Δ· ‰fiÁÌ·Ù· Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡.
‰ÈÂÈÛ‰‡Ô˘Ó Û fiÏË ÙËÓ Ù¿ÍË Ô˘ ͤÚÂÈ ·Ó¿ÁÓˆÛË. ªÂ ¶·Ú¿ Ù· ÂÌfi‰È· fï˜, ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÚÔ·Á¿Ó‰·
·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÔÈ π·Îˆ‚›ÓÔÈ. √ ‰È·Êˆ- Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ÙËÓ Â¯ıÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈ-
ÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ì›· Ó¤· ıÚËÛΛ·, Ë ÔÔ›· ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈ- ÛÌÔ‡, Ë ‰ÂÍÈ¿ ÛΤ„Ë ·Ó·‰‡ÂÙ·È Í·Ó¿, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜
‚ÏËı› fi¯È ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ËÁÂÌÔÓ›·. ¢ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋
ÙÔ˘ ÔÚıÔ‡ ÏfiÁÔ˘"! ¯ˆÚ›˜ ȉÂÔÏÔÁÈο ÚfiÛËÌ·, ‰›¯ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ·Ú·Î·-
ŒÁÚ·ÊÂ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ Action Francaise ™·ÚÏ ªˆÚ- Ù·ı‹Î˜.
∏ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Ù˘ÍË Û‹ÌÂÚ· ÙˆÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÚÈ˙Ô-
Ú¿˜: "Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì›· ÂÎÔ‡ÛÈ· ¤ÓˆÛË, ›ӷÈ
Û·ÛÙÈ΋˜ ¢ÂÍÈ¿˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÛÂ
¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ¢ÂÓ ÂÈϤÁÂÙ·È ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘.
ÎÂÓfi ÛΤ„ˆ˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁ›·˜. ¶ÔÚ‡ÂÙ·È Û ¤Ó·
¢ÂÓ ÂÈϤÁÔ˘Ì ԇÙ ÙÔ ·›Ì· Ì·˜, Ô‡Ù ÙËÓ ·ÙÚ›‰·
Ú‡̷ ÛΤ„ˆ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚·ıȤ˜ Ú›˙˜ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È
Ì·˜, Ô‡Ù ÙËÓ ÁÏÒÛÛ· Ì·˜, Ô‡Ù ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ Ì·˜.
ÛÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. °È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ù·
ΔÔ ¤ıÓÔ˜ Â›Ó·È Ë ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ·fi fiϘ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈ-
¤ıÓË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÁÈ· ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ ı· Û¤‚ÂÙ·È
ÎfiÙËÙ˜. ∏ ÈÛfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÓÂÎÚÔÙ·-
ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ Î·È ı· ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙȘ ·Ê‡-
Ê›·".
ÛÈΘ ÂÍÈÛˆÙÈΤ˜ Ô˘ÙÔ›Â˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡ ηÈ
ª‹ˆ˜ ÂΛ ‰ÂÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÔÈ ÂÍÈÛˆÙÈΤ˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ
ÙÔ˘ Ì·ÚÍÈÛÌÔ‡.
ÙÔ˘ Ì·ÚÍÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰fiÁÌ· Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÈÛfiÙËÙÔ˜;
∞fi ÙÔÓ ƒÔ‚ÂÛȤÚÔ ÛÙÔÓ ª·ÚÍ, ·fi ÂΛ ÛÙÔÓ §¤ÓÈÓ
Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì·˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ù· ÁÎԇϷ- * Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÷ڛÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. ÛÙËÓ ∞’
ÁÎ ÙÔ˘ ™Ù¿ÏÈÓ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Û ̛· ¢ı›· ȉÂÔÏÔÁÈ΋ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜
ÁÚ·ÌÌ‹. ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ "ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ¢ÂÍÈ¿" (ÂΉfiÛÂȘ ¶ÂÏ·ÛÁfi˜)

Δ∂ÀÃ√™ 06 17
to roloi 6 peir 22/03/2010 09:40 Ì ™ÂÏ›‰·2

Δ√ ƒ√§√π

ÀÔı·Ï¿ÛÛÈ· Û‡Ó‰ÂÛË ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· "™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ °ÔÓ¤ˆÓ"


™·Ï·Ì›Ó·˜ - ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¶¤Ú·Ì·

∫‡ÚÈÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ë "™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÁÔÓÈÒÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ Â›Ó·È
˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ· Ô‰È΋ Û‡Ó‰ÂÛË ™·Ï·Ì›Ó·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔϘ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍԇ̠ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘
–¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ °ÔÓ¤ˆÓ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÔ
Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË" ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘
΢‚¤ÚÓËÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ
"∞Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿". ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·- "™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ °ÔÓ¤ˆÓ" ÙÔ˘ ¢∏¶√¶ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¡∂§∂
ÎÔ›ÓˆÛË Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜, ÁÈ· ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ¶ÂÈÚ·È¿.
΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È¤Ï¢- ª¤Û· ·fi ‚Ȉ̷ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó·
Û˘ ·fi ÙÔ ¶ÔÚıÌÂ›Ô ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘- ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋, Û¯ÔÏÈ΋ ηÈ
ÛÌÔ‡ Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜, ÙÔ˘ ¡·˘ÛÙ¿ıÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ Û¯¤ÛˆÓ, ÔÈÎÔÁ¤-
Î·È ÙˆÓ ÂΉÚÔ̤ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ™·Úˆ- ÓÂÈ·˜ Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·
ÓÈÎÔ‡. ÙÔ˘˜. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ¢∏.¶.√.¶.
∏ ηٷÛ΢‹ Ù˘ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ·˜ Ô‰È΋˜ Û‡Ó- (¡ÂˆÚ›ˆÓ Î·È ºˆÎ›ˆÓÔ˜ 3).
‰ÂÛ˘ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ·ÔÛ˘ÌÊÔÚ‹ÛÂÈ ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔ-
ÙÔ ¶¤Ú·Ì· Î·È ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·- ÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 210-4414-700.
ÛË ÚÔ˜ ™·Ï·Ì›Ó·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi, ∂›Û˘, Ô ¢∏¶√¶ ÍÂÎÈÓ¿ ‰ˆÚÂ¿Ó Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÛÙÔ
Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ πÎfiÓÈÔ. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô πÎÔÓ›Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÂÁÁÚ·-
Î·È ÙÔ˘ 3Ô˘ ‰ÚfiÌÔ˘, Ù·¯Â›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ʤ˜ Û ÙÌ‹Ì·Ù· ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÃÔÚÒÓ, ª·Ï¤ÙÔ˘, ∞ÚÌÔÓ›Ô˘,
·fi ÙÔ ¶ÔÚıÌÂ›Ô ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ ¤ˆ˜ ÙË §ÂˆÊfi- ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ Î·È ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηÈ
ÚÔ ™¯ÈÛÙÔ‡, ̤ۈ fiÚÔ˘˜ ∞ÈÁ¿Ïˆ, Â›Ó·È ÂÁÁڷʤ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ¢∏¶√¶ ‹ Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô
‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ÛÔ˘‰·›· ¤ÚÁ· πÎÔÓ›Ô˘.
Ô˘ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ·Ô- Naftemporiki.gr
Ê·ÛÈÛÙÈο ÛÙË Ï‡ÛË ÂÓfi˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ÚÔ‚Ï‹-
Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ
ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‰È¤Ï¢ÛË ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ∞Ó¿Ï·ÛË Ú·Û›ÓÔ˘
ÏËı˘ÛÌÔ‡.
Naftemporiki.gr √ ¢‹ÌÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
Î·È ÙÔ˘ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ú·Û›ÓÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛÂ
ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ ∫ˆ Î·È ¡ÈÛ‡ÚÔ˘ ÛÙËÓ ¶.
∫ÔÎÎÈÓÈ¿. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ¤ÁÈÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘, ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠ¯ÏÔ-
ÔÙ¿ËÙ·˜ Î·È Ê˘Ù‡ÙËÎ·Ó Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Ó¤· Ê˘Ù¿ Ô˘ ·Ú‰Â‡ÔÓÙ·È ÌÂ
·˘ÙfiÌ·ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô. ∏ Ê˘ÙÔÙ¯ÓÈ΋ ·Ó¿Ï·ÛË Û˘ÌÏËÚÒıËΠ̠ÙÔÔı¤ÙËÛË
ÛÈÓÙÚÈ‚·ÓÈÔ‡ Î·È ¯·ÌËÏ‹˜ ͇ÏÈÓ˘ ÂÚ›Êڷ͢ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘
¯ÒÚÔ˘. ™ÙÔÓ £ÂÌÈÛÙfiÎÏÂÈÔ ∫‹Ô ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó¿Ï·Û˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Âͤ-
ÏÈÍË. Œ¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÁηٷÛÙ·ı› ‰‡Ô ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ·, Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ˘‰Ú·˘-
ÏÈÎÒÓ Î·È ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÒÓ ÛˆÏËÓÒÛˆÓ, ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ·ÓÙÏÈÒÓ ÓÂÚÔ‡ ηÈ
Ï·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÏÂοÓ˘ .
∏ Ê˘ÙÔÙ¯ÓÈ΋ ·Ó¿Ï·ÛË ÚԂϤÂÈ ÚÔÛı‹ÎË Ó¤Ô˘ ÎË¢ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÌ·ÙÔ˜
& ‚ÂÏÙȈÙÈÎÒÓ Â‰¿ÊÔ˘˜, ·Ê·›ÚÂÛË ÍËÚÔ‡ Î·È ÁËÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ Ê˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡,
ÎÏ·‰Ôοı·ÚÔ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ Ú·Û›ÓÔ˘, ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘
ʇÙ¢Û˘ Ì Ӥ· ‰¤Ó‰Ú· & ı¿ÌÓÔ˘˜ & ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·˘ÙfiÌ·Ù˘
¡›Î·È·: £ÂÌÂÏÈÒıËΠÙÔ 1 ¿Ú‰Â˘Û˘.
9Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ www.pireasnet.gr
2,7 ÂηÙ. ‰

£ÂÌÂÏÈÒıËΠÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ı· ÛÙÂ-


Á¿ÛÂÈ ÙÔ 19Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô
¡›Î·È·˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡
2,7 ÂÎ. ¢ÚÒ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi
ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ηÈ
·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·‰Ôı› ÙÔÓ √ÎÙÒ-
‚ÚÈÔ. ΔËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë
Δ¯ÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡›Î·È·˜. ∞Í›˙ÂÈ
Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Èη-
ÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰È·ÚΤ˜ ·›ÙËÌ· ¢‹ÌÔ˘ ηÈ
ηÙÔ›ÎˆÓ ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ‰ÈÏ‹ ‚¿Ú‰È·.

Naftemporiki.gr

18
to roloi 6 peir 22/03/2010 09:40 Ì ™ÂÏ›‰·3

ŒÎıÂÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∞™∫Δ

™ÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 256, ÛÙÔÓ ∞Á. πˆ¿ÓÓË ƒ¤ÓÙË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ¤ÎıÂ-


ÛË ÙˆÓ ·fiÊÔÈÙˆÓ Ù˘ ∞ÓˆÙ¿Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ, fiÔ˘
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔÓ ÁÓÒÚÈÌfi ÙÔ˘˜
ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ "¡›ÎÔ˜ ∫ÂÛÛ·ÓÏ‹˜". ∏ Ó¤·, Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Úԉȷ-
ÁÚ·ÊÒÓ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ.
∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ. √
ÏËÓfi˜ (·ÙËÙ‹ÚÈ) Ô˘ ‚Ú¤ıËΠı· ÚÔÛٷ٢ı› Î·È ı· Â›Ó·È ÚÔ-
Û‚¿ÛÈÌÔ˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ
¶ÚÒÙÔ Î·È ¿ÏÈ Ì 23,3% Ô˘ ı· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ
ÙÔ ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË Δ¯ÓÒÓ. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÎfiÌË ¤Ó· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·
æËÊÈ·ÎÒÓ ªÔÚÊÒÓ Δ¤¯Ó˘, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙË Ó¤· ·Î·‰ËÌ·˚΋ ¯ÚÔ-
¶ÚÒÙÔ Û ÙËÏÂı¤·ÛË ‹Ù·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ∫·Ú- ÓÈ¿ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÏ˘Ì¤-
Ó·‚¿ÏÈ ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ·‰fiıËΠۈÓ.
˙ˆÓÙ·Ó¿ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ Alpha, www.myrentis.gr
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ 27,5% ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙËÏÂı¤·Û˘
ÛÙȘ ËÏÈ˘ ·fi 25-44 Î·È 23,3% ÛÙÔ Û‡ÓÔ-
ÏÔ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Alpha ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ
ÙËÏÂı¤·ÛË ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ-
¯·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ AGB, ÙÔ ∫·Ú-
Ó·‚¿ÏÈ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 7,5% ÌÂÚ›-
‰ÈÔ ÙËÏÂı¤·Û˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ, Ù˘ •¿Óı˘ 8,7
Î·È ÙÔ˘ ªÔÛ¯¿ÙÔ˘ 5,8% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘
ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ·ÚÌ¿-
ÙˆÓ, ÙˆÓ ÛÙÔÏÒÓ, ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜
ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË
‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ
ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È Î¿ıÂ
¯ÚfiÓÔ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ‹¯Ë „ËÏfiÙÂÚ· ÂͤÊÚ·-
ÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË Î. °ÈÒÚÁÔ˜ πˆ·ÎÂÈÌ›-
‰Ë˜, Ô˘ ÌfiÓÔ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó·
Â›Ó·È ·fi ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ›¯Â ʤÙÔ˜
ÙÔ ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ. √È ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚ-
Á¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ∫·ÚÓ·‚·ÏÈÔ‡ ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË ÙÔ 2011
ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·… ¶ÚÔ΋ڢÍË 6Ô˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡
¶·È‰ÈÎÔ‡ ¶·Ú·Ì˘ıÈÔ‡

√ ¢‹ÌÔ˜ ∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ


™ÙËÓ Ï·Ù›· §·Ô‡, 3Ô °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
›·Ì fi¯È ÛÙ· Ó·ÚΈÙÈο ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜
Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙÔÓ 6Ô ¢È·Áˆ-
√ ¢‹ÌÔ˜ ∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘ Û ÓÈÛÌfi ¶·È‰ÈÎÔ‡ ¶·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô
Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ £ÂÚ·¢ÙÈ- ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù· ¢ËÌÔÙÈο Î·È Ù·
Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· "¡fiÛÙÔ˜", ¡ËÈ·ÁˆÁ›· ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘ ·Ó¿ ÙÌ‹Ì· ‹
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË Ì ٷ ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·:
Î·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ñ ΔÔ Îϛ̷ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ∂̤ӷ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ; (°È·
ÁÈ· Ù· Ó·ÚΈÙÈο ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ)
§·Ô‡ ·fi ÙȘ 2 – 4 ª·ÚÙ›Ô˘. ñ ∏ ÁË Ì·˜ Â›Ó·È ¿ÚÚˆÛÙË Î·È Ì›˜ ›̷ÛÙÂ
∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ £. ¶. ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ù˘. (°È· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ
"¡fiÛÙÔ˜" Î·È ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ)
Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ - æ˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ΔÔ ı¤Ì· ÂÈϤ¯ıËΠ̠ÛÎÔfi ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
¢‹ÌÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
§·Ô‡ Î·È ÂÓË̤ڈÓ οı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ, ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ·È‰› ·' ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ËÏÈΛ· Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ-
ÂÓÒ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ fiˆ˜: Ëı› ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ÌËÓ
- ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Ê·Ú- ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙÔ Îϛ̷,
̷Λ·, ηÊÂÙ¤ÚȘ Î.Ï.. ηıÒ˜ Â›Û˘ Ó· ÂÎ·È‰Â˘Ù› Û Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÔ‡Ó ÂÓ¤Ú-
- ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÁÂÈ·.
Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÎˉÂÌfiÓˆÓ. Δ· ‚Ú·‚›· ı· ‰ÔıÔ‡Ó Û ÂΉ‹ÏˆÛË, Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜
- ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Û ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂ- ∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ 2009-2010.
ۛ˜ Ù˘ fiÏ˘ ηıÒ˜ Î·È ÔÌ¿‰Â˜ ÂÊ‹‚ˆÓ.
www.keratsini.gr

Δ∂ÀÃ√™ 06 19
to roloi 6 peir 22/03/2010 09:40 Ì ™ÂÏ›‰·4

Δ√ ƒ√§√π

"∞fiÁÔÓÔÈ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ
¶ÚÔÛʇÁˆÓ 1922"

√ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÈÎÚÔϛ̷-


ÓÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ "∞fiÁÔÓÔÈ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ
1922" ÛÙȘ 31/01/2010 ¤ÎÔ„Â ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË
›Ù· ÙÔ˘ Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ Ù˘
¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ¶ÂÈÚ·È¿, ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘ ·Ú¯ÒÚËÛÂ Ë ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ £. ¢Ú›ÙÛ·
¡ÔÌ·Ú¯›·. ∏ ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘
ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‹Ù·Ó ·ıÚfi·.
√ £Ô‰ˆÚ‹˜ ¢Ú›ÙÛ·˜ ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó·˜ ˘ÂÚ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜
√ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ηÏ› fiÛÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÛÙÔ
‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÁÈ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ·Í›˙Ô˘Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô
ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È Ó·
‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙË
Á›ÓÔ˘Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘.
‚Ô˘Ï‹ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Î·È fiϘ
™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ›ӷÈ:
ÙÔ˘ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤-
- Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı›
ÚÔ˘ÌÂ:
ˆ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ Î·È ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˜ Ì ÓfiÌÔ ÙÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜
- Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
5/03/2010
ÙÔ˘ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘ ∂ÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È
- Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·‰Ô- ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, ¢È· μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚË-
ÛÈ·ÎÔ‡ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ηÙÔÈΛ· ÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ
- Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ £¤Ì·: °È·Ù› ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ë ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÎÙËÚ›Ô˘
ηÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘ Ô˘ ı· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙÔ ƒ¿ÏÏÂÈÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È §‡ÎÂÈÔ ¶ÂÈÚ·È¿;
- Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ηıÒ˜
Î·È Ë ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ ËıÒÓ Î·È ÙˆÓ Âı›ÌˆÓ ÙˆÓ 9.03.2010
·ÏËÛÌfiÓËÙˆÓ ·ÙÚ›‰ˆÓ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. ∂ÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡
Î·È ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜
Δ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÔ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ: £¤Ì·: ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ
¶¿ÚÔ‰Ô˜ ∞' ·ÚÈıÌfi˜ 5, ¶ÂÈÚ·È¿˜ Δ∫ 18533 ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¡·˘ÙÈÎÒÓ ¢ÔÎ›ÌˆÓ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿
ΔËÏ: 210-4112595, Fax: 210-4118394 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·fi ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ·ıÏË-
ÙÈο ۈ̷Ù›· Ù˘ fiÏ˘.

9.03.2010
∂Áη›ÓÈ· ÔÏ˘˚·ÙÚ›Ԣ ÛÙÔ ¶¤Ú·Ì· ∂ÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È
¢ÈÎÙ‡ˆÓ ¶·È‰Â›·˜, ¢È· μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ
™ÙȘ 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÂÁηÈ- £¤Ì·: £· ‚ÚÂı› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ ÎÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÛÙÂ-
ÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ Ó¤Ô ¶ÔÏ˘˚·ÙÚÂ›Ô Á·ÛÙ› ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi 38Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¶ÂÈÚ·È¿;
ÙˆÓ °È·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ ÛÙÔ
¶¤Ú·Ì·. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Û˘Ì-
‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜
& ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ 5 Î·È ·Ú¤¯ÂÈ
‰ˆÚÂ¿Ó È·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÂ
∞¡¢ƒ∂∞™ °. Δƒ∞Ãπ§∏™
¿ÔÚÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ ¢ËÌfiÙ˜, Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ- ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ √‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜
ÎÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÌË ¤¯ÔÓÙ˜
ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜. ∂·Ó‰ÚÒÓÂÙ·È
·fi ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜.
™Ù· ÂÁη›ÓÈ· ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ
ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î. ∫·ÙÚÈ‚¿ÓÔ˜, ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜
ÙËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Î. ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿. ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50 ΔËÏ.: 210 9320424
¡¤· ™Ì‡ÚÓË 17122 ∫ÈÓ.: 6977-459421
Naftemporiki.gr

20
genika nea r6 22/03/2010 09:56 Ì ™ÂÏ›‰·1

°∂¡π∫∞ ¡∂∞

∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙË ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·
¶·È‰ÈÎfi ÙÔ classico ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ ÔÈ ∏¶∞
Û ۯ¤ÛË Ì ∂ÏÏ¿‰·!
ø˜ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ °ÂÚÔ˘-
ŸÙ·Ó ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ πÛ·Ó›· fiÙÈ Û›· ÙË ÛÊ·Á‹ ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ ÙÔ 1915, Ì 23
ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜- „‹ÊÔ˘˜ ˘¤Ú Î·È 22 ηٿ. H ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘
√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÈÛ·ÓÈÎfi, ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹, ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË, ηıÒ˜
ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-ƒÂ¿Ï, Â›Ó·È ·È‰ÈÎfi ·È- ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, Ë ÕÁ΢ڷ
¯Ó›‰È, οÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ. ™Â ÂÎÙÂÓ¤˜ ·ÊȤڈ̷ οÏÂÛ ÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ Ú¤Û‚Ë ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÁÈ·
‚·ÛÎÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È Ù· ‰Â‰Ô- ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ. √ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜,
̤ӷ ÙˆÓ ‰˘Ô “·ÈˆÓ›ˆÓ”. ƒÂÙ˙¤ Δ·Á›Ì ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ: “ÂÏ‹ÁËÛ·Ó
ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙËÓ ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÔ-ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ”.
∫¿¯· §·ÌÔÚ¿Ï ÛÙȘ 4 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ™∂º, Ë ÂÊË-
ÌÂÚ›‰· “Noticiasdealava” ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÎfiÓÙÚ·
¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ √È ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜ ¯·Ú›˙Ô˘Ó Â˘Ù˘¯›·
ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ fï˜ ·fi
ÙÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ.
∏ ÈÛÙÔÚ›· ı¤ÏÂÈ ÙÔ˘˜ "ÂÚ›ÂÚ-
√ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÂÎÙ›ÌËÛÂ, fiÙÈ ÙÔ
ÁÔ˘˜" ŒÏÏËÓ˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡-
ÓÙ¤ÚÌÈ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-ƒÂ¿Ï Â›Ó·È ¤Ó· ·È‰ÈÎfi ·È-
ÙÔ˘Ó ÙË Á‡ÛË Ù˘ ·Ù¿Ù·˜,
¯Ó›‰È Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi classico √Ï˘ÌÈ·-
ÂÂȉ‹ Ô ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ ηٿϷ-
Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù·
ÂÚ·Á̤ӷ ÙˆÓ ‰˘Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÁÈ· ÙË ‚ ·fi ÓˆÚ›˜ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜
ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÎfiÓÙÚ· fiÙÈ “ÛÙÔÓ Ó¤Ô fiÏÂÌÔ Ù˘ ΔÚÔ›- fiÙ·Ó ··ÁÔÚ‡ÂȘ οÙÈ, ·˘ÙfiÌ·-
·˜, Ë ˆÚ·›· ∂ϤÓË ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÙË ı¤ÏË- Ù· ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi
ÛË ÁÈ· ΢ÚÈ·Ú¯›· Ì ÙÔ˘˜ ·‰ÂÚÊÔ‡˜ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘- οı ¿ÏÏÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â
ÏÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó Ó· ηٷϿ‚ÂÈ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ùfi
ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·fi ÙÔ˘˜ ·‰ÂÚÊÔ‡˜ °È·ÓÓ·- Ô˘ Ì·˜ ¤ÊÂÚ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ì·˜ ¤Î·ÓÂ Î·È ÈÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜!
ÎfiÔ˘ÏÔ˘˜”. Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙÂ, Î·È Ë ·Ù¿Ù· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙÔ ÓÔ‡-
Δ¤ÏÔ˜, Ë ‚·ÛÎÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· οÓÂÈ ÂÎÙÂÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÌÂÚÔ 1 Ê·ÁËÙfi Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ ·È‰È-
ÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÔ‰¤„ÂÈ ÔÈ ·‰ÂÚÊÔ› ∞ÁÁÂ- Îfi Î·È Ó·ÓÈÎfi ηÏÔÊ·Á¿‰ÈÎÔ ÎÔÈÓfi.
ÏfiÔ˘ÏÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ™‹ÌÂÚ·, ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ ÕÛÙÔÓ ÛÙÔ ª¤ÚÌÈÓ¯·Ì ·¤-
ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙËÁ·ÓËÙÒÓ ·Ù·ÙÒÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË
Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη Ì·˙› Ì ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ÈÔ ‹ÚÂÌÔ˘˜ ηÈ
ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ÈÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ΔÔ ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ·Ó Î·È ÌÈÎÚfi, ˘ÔÏÔÁ›ÛÙË-
Π۠60 Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¿Ó‰Ú˜, ÎÏ‹ıËΠӷ ‰ÂÈ ¤Ó· ÂÓÙ¿ÏÂÙÔ ÊÈÏÌ
Ô˘ ·ÂÈÎfiÓÈ˙ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ‚fiÌ‚·˜ Ô˘ ¤ÂÛ ÛÙË
Δ˙¿È·ÓÙ Δ˙ÔÚÙ˙, Ô „ËÏfiÙÂÚÔ˜ Î·È ÃÈÚÔ̷ۛ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢Â˘Ù¤ÚÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘.
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘! ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿, ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ‰fiıËΠ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÁÈ· Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ó
ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Êڛ΢ Ô˘ ÌfiÏȘ ›‰·Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ¤Ó·
ªÂ ‡„Ô˜ 1,09 Ì Î·È È¿ÙÔ Ì ÙËÁ·ÓÈÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛ·Ó ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ‹ ÙÔ Ê·ÁË-
‚¿ÚÔ˜ 111 ÎÈÏ¿, Ô Ùfi (·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜) ÙÔ˘˜ ‰fiıËΠӷ Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ÂÚˆ-
Δ˙¿È·ÓÙ Δ˙ÔÚÙ˙ (°›Á·- ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ.
ÓÙ·˜ Δ˙ÔÚÙ˙) η٤ÎÙË- Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷο. "Δ· ‰Â‰Ô̤ӷ
Û ‰‡Ô Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÙ· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ô˘ ¤Ê·Á·Ó ÙÔ È¿ÙÔ Ì ÙȘ ÙËÁ·ÓÈÙ¤˜
‚Ú·‚›· °Î›Ó˜, ·Ù¿Ù˜ ·Ó¤‚ËÎ·Ó „˘¯ÔÏÔÁÈο ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰È¿‚·-
·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ „ËÏfiÙÂ- Û·Ó ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi", ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ª¿ÈÎ
ÚÔ˘ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡ Û·- °ÎÚÈÓ. "°È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ë ËÚÂÌ›· Î·È Ë Â˘Ù˘¯›· Â·Ó‹Ïı·Ó ÌÂÙ¿ ·fi
ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È 15 Ì 20 ÏÂÙ¿" Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚ¢-
·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ „ËÏfiÙÂ- ÓËÙ¤˜, ÔÈ ÙËÁ·ÓÈÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜ ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ‰‡Ô Èı·ÓÔ‡˜
ÚÔ˘ Û·ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÏfiÁÔ˘˜: ›Ù ÂÂȉ‹ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ˘‰·Ù¿ÓıڷΘ, ›Ù ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó-
ÈÛÙÔÚ›·. √ ÙÂÙÚ¿¯ÚÔ- ‰Âı› ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì ÙËÓ ·È‰È΋ ·Ó¤ÌÂÏË ËÏÈΛ·.
ÓÔ˜ ÁÎÚ›˙Ô˜ ¢·ÓÈÎfi˜
ªÔÏÔÛÛfi˜ ·fi ÙÔ ΔÔ˘ÎÛfiÓ Ù˘ ∞ÚÈ˙fiÓ·˜ ¤Ú·Û ÛÙËÓ
ÈÛÙÔÚ›· ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÂÈ- Δ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ¶ÂÈÚ·È¿, ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, §·˘Ú›Ô˘
ıˆÚËÙÒÓ ÙˆÓ °Î›Ó˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂȂ‚·›ˆÛ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘, Î·È ƒ·Ê‹Ó·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó holding ÂÙ·ÈÚ›·
·fi ÙȘ ·ÙÔ‡Û˜ ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘.
√ Δ˙¿È·ÓÙ Δ˙ÔÚÙ˙, Ô˘ ÛËÌÂȈ٤ÔÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÛÂ- ΔËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· holding ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›·
Ï›‰· www.giantgeorge.com fiˆ˜ Î·È ÛÂÏ›‰Â˜ ÛÙÔ ı· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿,
Facebook Î·È ÛÙÔ Twitter, ΤډÈÛ ηٿ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, ÙÔ˘ §·˘Ú›Ô˘ Î·È Ù˘ ƒ·Ê‹-
·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘, ¤Ó· ›‰È·˜ Ú¿ÙÛ·˜ ªÔÏÔÛÛfi, ÙÔÓ ΔÈÙ¿Ó· ·fi Ó·˜ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔ-
ÙÔ ™·Ó ¡ÙȤÁÎÔ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜. ΔÔ ÌfiÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÔÈ‹ıËΠÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·È-
Û·ÏÔ˘, Ô˘ ηٷ‚ÚÔ¯ı›˙ÂÈ 50 ÎÈÏ¿ ÙÚÔÊ‹˜ οı ̋ӷ,
Ò˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË
Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ Û΢ÏfiÛÈÙÔ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘. ΔÔ ·ÊÂ-
·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘
ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ¡Ù¤È‚ ¡¿ÛÂÚ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ô Δ˙ÔÚÙ˙ ÎÔÈÌ¿Ù·È ÛÙÔ
΢‚¤ÚÓËÛ˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜.
‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎÈÓÁÎ- Û¿È˙ ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ.

Δ∂ÀÃ√™ 06 21
genika nea r6 22/03/2010 09:56 Ì ™ÂÏ›‰·2

°∂¡π∫∞ ¡∂∞

™ÙËÓ „ËÊȷ΋ ÂÔ¯‹ Ë μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜


μڋΠÙÔ ÎfiÏÔ ∂ÛıÔÓ›·
™¯Â‰fiÓ ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜ ‰Ú¿Û˘ ηχÙÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ
Û‹ÌÂÚ· Ë μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË
∂ÏÏ‹ÓˆÓ. π‰Ú‡ıËΠÙÔ 1844, ·fi ÙËÓ
ÚÒÙË μÔ˘Ï‹ Ô˘ Û˘Ó‹Ïı ·ÊÔ‡ Ù¤ıËÎÂ
μÚ‹Î·Ó ÙÔ ÎfiÏÔ ÔÈ
Û ÈÛ¯‡ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÔ˘ 1844. ∏ μÈ‚ÏÈÔ-
∂ÛıÔÓÔ› ÁÈ· Ó· ηٷ-
ı‹ÎË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÂÙ·È Î·È ˘ÈÔ-
ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ
ıÂÙ› ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·.
ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ΔÈ
ª¤Û· ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË
¤Î·ÓÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË
http://catalog.parliament.gr, ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜
Ù˘ ¯ÒÚ·˜; ∞ÔÊ¿ÛÈ-
¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÔ˘Ó ·Ϥ˜ Î·È Û˘Ó‰˘·ÛÙÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜
Û ӷ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ÈÓÙÂÚÓÂÙÈÎfi
ÂÓÙ‡ˆÓ Î·È ÌÈÎÚÔÙ·ÈÓÈÒÓ, Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÓË-
ÛÙÔ›¯ËÌ· ÛÙË ¯ÒÚ·. ™ÙÔ ÂÍ‹˜ ÔÈ
ÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÍÂÓfiÁψÛÛˆÓ
ÂÁ¯ÒÚÈÔÈ ÌԢΠÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ-
ÂΉfiÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.
ÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ηÈ
™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË, ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ 3.000 Ù›ÙψÓ
online. ∫·È ·fi ÙÔ 2011 ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ
ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È 20Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÂÓÒ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
Ë ·ÁÔÚ¿ Û fiϘ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜, fi¯È
ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÛÂÏ›‰Â˜ ÂÓÙ‡ˆÓ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·Ó ¤ˆ˜ ÙÔ 1940. ¶ÚfiÎÂÈ-
ÌfiÓÔ Û’ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ
Ù·È ÁÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ˘„ËÏ‹˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ·ÏÏ¿ ηÈ
∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ
ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÙÔÈΤ˜, ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜, Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó, fï˜, fi„ÂȘ ÙˆÓ ÎÔÈ-
·ÌÂÚÈοÓÈΘ Î·È ·ÛÈ·ÙÈΤ˜.
ÓˆÓÈÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ÔÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜.
∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ∂ÛıÔÓ›·˜ Â›Ó·È ·fi
∞ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· "∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜" (¤ÚÁÔ "ΔÂÎÌË-
ÙȘ ÈÔ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓ˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ-
Ú›ˆÛË, ∞ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ∞Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ™˘ÏÏÔÁÒÓ Ù˘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜"), Ë
·˚΋ ŒÓˆÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋
μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¤¯ÂÈ „ËÊÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 15.000 ÌÈÎÚÔÙ·Èӛ˜ (·fi ÙȘ Û˘ÓÔÏÈ-
ÎÚ›ÛË. ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ
ο 21.000 Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜) Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÔÎÙÒ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· „ËÊȷο ÙÂÎÌ‹ÚÈ·,
2009 ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 36% ÙÔ˘ ∞∂¶,
ηıÒ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 3.000 Û¿ÓÈ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Î·È ¤ÓÙ˘·.
ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ ·fi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏
΢‚¤ÚÓËÛË ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÊfiÚÔ
5% Ô˘ ı· ‚¿ÏÂÈ ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ
ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ı· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÁÂÓÓ·›Ô
∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓË Ë Ù‹ÛË ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔÓ ·¤Ú· 47 ¤ÛÔ‰Ô, Ô˘ ı· ÙË ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó·
ÏÂÙ¿. ŸÙÈ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ Î¿ˆ˜ ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈfi Ù˘.
ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ "·fiÚ·ÙÔ˘" ∏ ·ÁÔÚ¿, ‚¤‚·È·, Ù˘ ∂ÛıÔÓ›·˜ ‰ÂÓ
ÚÒÙË Ù‹ÛË ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÂÈÙ˘-
ÚˆÛÈÎÔ‡ Ì·¯ËÙÈÎfi ¯›·" ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Interfax Â›Ó·È Î¿ÙÈ È‰È·›ÙÂÚÔ. §›ÁÔ ¿Óˆ ·fi
ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ηٷÛ΢¿ÛÙÚÈ·˜ ÂÙ·È- ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â›Ó·È Ô ÏËı˘-
ΔËÓ ÚÒÙË ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ Ù‹ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ú›·˜ Sukhoi. ÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÔÈ ∂ÛıÔÓÔ› ‰ÂÓ
Ì·¯ËÙÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ ¤ÌÙ˘ ÁÂÓÈ¿˜, To Sukhoi T-50, fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È, Â›Ó·È ¤¯Ô˘Ó ÙË Ê‹ÌË ÙˆÓ Ê·Ó·ÙÈÎÒÓ Ù˙Ô-
Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ stealth, Ë ÔÔ›· ηıÈÛÙ¿ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ F-22 Á·‰fiÚˆÓ. ∞ÏÏ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÔÈ ÂÙ·È-
‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ ·fi Ù· Raptor, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÏψÛÙ ·ÚÔ˘ÛÈ¿- Ú›˜ Ó· οÓÔ˘Ó… Ô˘Ú¿ ÛÙÔ
Ú·ÓÙ¿Ú, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ƒˆÛ›·. ˙ÂÈ ÂÌÊ·Ó›˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜. ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ·
ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ˘fi ΔÔ F-22 Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ·ÚıÂÓÈ΋ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· Î·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·-
¿ÎÚ· Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ Ù‹ÛË ÙÔ 1997. ΔÔ T-50, ·fi ÙËÓ ıÔ‡Ó ÌfiÓÈÌ· ÂΛ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ı·
ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÚˆÛÈÎÒÓ ÂÓfiÏˆÓ ¿ÏÏË, ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÈ Û ˘ËÚÂ- ‚¿ÏÔ˘Ó (ÓfiÌÈÌÔ) fi‰È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Ú¢ӷ˜ Û›· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ 2015. Ù˘ μ·ÏÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ı· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó
ۯ‰fiÓ ‰‡Ô ‰ÂηÂÙÈÒÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÈ- ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÙË ƒˆÛ›·,
ÙËÓ πÓ‰›·. "∏ Ù‹ÛË ‹Ù·Ó ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË. ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÂÌÊ·Ó‹˜ ηÈÓÔÙÔÌ›· ÛÙÔ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ·
ÙÔ˘˜ online ÌԢ΅"

·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Â›Ó·È Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· stealth.


∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fï˜ fiÙÈ Èı·Ófiٷٷ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈ› ·Ï·ÈfiÙÂÚ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÎÈÓË-
Ù‹Ú˜. ∏ Sukhoi ‹Ù·Ó ÊÂȉˆÏ‹ Û fiÙÈ
·ÊÔÚ¿ Ù· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘
·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÙÔ Δ-
50 Â›Ó·È ÈηÓfi ÁÈ· ˘ÂÚ˯ËÙÈΤ˜ Ù‹ÛÂȘ
Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÂÍÂÏÈÁ̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·
ÂϤÁ¯Ô˘ Ù‹ÛÂȘ, ÒÛÙÂ Ô ÈÏfiÙÔ˜ Ó· ÌÔ-
Ú› ·ÂÚ›Û·ÛÙÔ˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙ·
Ù·ÎÙÈο ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ·. ƒˆÛÈο ÂȉËÛÂÔ-
ÁÚ·ÊÈο Ú·ÎÙÔÚ›· ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ë
ÂÌ‚¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ Δ-50 Â›Ó·È 5.500 ¯ÏÌ. ΔÔ F-
22 Raptor ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· 2.960 ¯ÏÌ.,
Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›·.

22
genika nea r6 22/03/2010 09:56 Ì ™ÂÏ›‰·3

∏ ˙¿¯·ÚË ‚ÔËı¿ÂÈ
¶ÚÒÙ˜ ÔÈ ∏¶∞ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ
ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ 2010
∞Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÚÂÙ οÔÈ·
™ÙÔ 15,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ ı· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ı· ‹Ù·Ó ηϋ
·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÙÔ 2010 ÔÈ ‰·¿- ȉ¤· Ó· ț٠ÚÈÓ ¤Ó· ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi
Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÛÙȘ ∏Óˆ- Ì ˙¿¯·ÚË, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· Ó¤·
̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜, ÔÛÔÛÙfi ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ,
Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ë ÔÔ›· ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË
‰·¿Ó˜ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÙÔ˘ ˙·¯¿ÚÔ˘ ÛÙÔ ·›Ì· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÈÔ ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÏÈÁfi-
¤ÓÙ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ÙÂÚÔ ·ÚÔÚÌËÙÈÎÔ‡˜. ∏ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ¤ÁÈÓ ·fi ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›-
™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ Ô˘ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ¡Ù·ÎfiÙ· ˘fi ÙÔ˘˜ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘˜ ™È¿Ô-ΔÈ¿Ó °Ô˘¿ÓÁΠηÈ
Economist, ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙËÓ ƒfiÌÂÚÙ ¡Ù‚fiÚ·Î Î·È ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi "Psychological Science"
·ÁÎfiÛÌÈ· ηٿٷÍË ‚¿ÛÂÈ (æ˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ∂ÈÛÙ‹ÌË), Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ô.
ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· √È „˘¯ÔÏfiÁÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ
¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË, ÙÔ˘˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ·Ó ı· ¿ÚÔ˘Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi-
Ì ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÂÚÔ ÔÛfi ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ "·‡ÚÈÔ" ‹ ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛfi ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √È ÂıÂ-
ÔÚȷο ÙÔ 10% Â› ÙÔ˘ ∞∂¶. ÏÔÓÙ¤˜ ›¯·Ó ¯ˆÚÈÛÙ› Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜: ÔÈ ÌÈÛÔ› ¤ÚÂ ӷ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ
™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋, ¿‰ÂÈÔ ÛÙÔÌ¿¯È Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÈÛÔ› ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ›¯·Ó ÈÂÈ ·Ó·„˘ÎÙÈ-
fiÔ˘ ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Îfi Ì ˙¿¯·ÚË ‹ Ù¯ÓËÙ‹ ÁÏ˘Î·ÓÙÈ΋ Ô˘Û›· (·Û·ÚÙ¿ÌË).
ÛÙÔ 7,5% Â› ÙÔ˘ ∞∂¶ ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘- Δ· Â›‰· ÁÏ˘Îfi˙˘ ÛÙÔ ·›Ì· ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ›ڷ̷. ªfiÏȘ
ıÔ‡Ó Ë ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË-ƒˆÛ›· Î·È Ë ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÔ‡, Ô˘ ·‡ÍËÛ ÙÔ ˙¿¯·-
ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹-∞ÊÚÈ΋ Ì ÔÛÔÛÙ¿ ÎÔÓÙ¿ ÚÔ ÛÙÔ ·›Ì·, ‹Ù·Ó ‹‰Ë Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ‹Û·Ó ÈÔ Úfiı˘ÌÔÈ Ó·
ÛÙÔ 6% Â› ÙÔ˘ ∞∂¶. ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛfi ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ
Δ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Â›‰· ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÓËÛÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ¤‚ÏÂ·Ó ÙËÓ ÒÚ· Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘˜
‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi.
ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ √Ì¿Ì· ÁÈ· ˘ÏÔ- "∂›Ó·È fiˆ˜ Ì ÙÔ Ê·ÁËÙfi: fiÙ·Ó ÙÔ ˙¿¯·ÚÔ ÛÙÔ ·›Ì· Â›Ó·È ˘„ËÏfi, ÙfiÙ ÌÔ-
Ô›ËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁÁÂÏı¤ÓÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ú› ηÓ›˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÈÔ ÔÏÏ‹ ÒÚ· ̤¯ÚÈ Ó· Ê¿ÂÈ", ‰‹ÏˆÛ·Ó ÔÈ ÂÚ¢-
ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ 2010. ÓËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ì¤Ú·Ó·Ó fiÙÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÁÏ˘Îfi˙˘ ÛÙÔ ·›Ì· ‰ÂÓ Î·ıÔ-
Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ˙ˆ‹˜ Û ·ÁÎfi- Ú›˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÙÚÔÊ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ·
ÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ Û 72,5 Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ŸÙ·Ó ηÓ›˜ ¤¯ÂÈ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ˙¿¯·ÚÔ, ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
¤ÙË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ 523 ÂηÙ. ÈÔ ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎfi˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ· ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ (¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ‹ ¿ÏÏË ·fiÏ·˘-
¿ÓıÚˆÔÈ –7,6% ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÏËı˘- ÛË), Û˘ÓÂÒ˜ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ "·ÓıÂÎÙÈÎfi˜" ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‚È·-
ÛÌÔ‡– ı· ˘ÂÚ‚Ô‡Ó Ù· 65 ¤ÙË. ÛÙÈÎfi˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ›ÓÂÈ ¤Ó· ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi
∞˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ı· ‰È·›Ù˘ (¯ˆÚ›˜ ˙¿¯·ÚË), ÙfiÙ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ οÙÈ Ì ˆÚ·›· Á‡ÛË, ·ÏÏ¿
ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó Ù· ·ÁÎfiÛÌÈ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘Á›·˜, ¯ˆÚ›˜ ıÂÚÌ›‰Â˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· "Ì›ÓÈ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÎÚ›ÛË"
·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈ- ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ·ı› ÂÓÛÙÈÎÙˆ‰Ò˜ Ó· "·Ú¿ÍÂÈ" ÔÙÈ-
ÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· Û·„Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi ÙË ‰‹ÔÙ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ - Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ
‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, ÙËÓ ÚÔÏËÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÙËÓ ÙÚÔÊ‹. ™˘ÓÂÒ˜ Ë Û˘¯Ó‹ ηٷӿψÛË "˘ÁÈÂÈÓÒÓ" ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Ô‰ËÁ›
Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÚÔÚÌËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÈÔ "‚È·ÛÙÈΤ˜" ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ
Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ.

™›ÙÈ· Ì Ϸ¯·ÓfiÎËÔ˘˜ ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË

ŒÓ· ÚˆÙfiÙ˘Ô Ì¤ÙÚÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Ú¿ÛÈÓË ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜


΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ÔÔ›· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Ù· ‰Èο
ÙÔ˘˜ ÌÔÛÙ¿ÓÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó fiÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚfiÊÈÌ· ÌÔ-
ÚÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜.
¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ·ÙÔÌÈΤ˜ ‹ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Ù¤ÙÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜,
Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ηıÈÂÚÒÛÂÈ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· "ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Ì›Ûıˆ-
Û˘ Á˘" ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Á˘ ·fi fiÛÔ˘˜
ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È.
Àfi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· "ÙÚ¿Â˙· Á˘", Ë ÔÔ›· ı· ‰È·-
ı¤ÙÂÈ ÙȘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔfi Ó· ÙȘ ηÏÏÈÂÚÁ‹-
ÛÔ˘Ó. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ı· ÙÔÓÒÛÔ˘Ó
ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Ó‡̷ Î·È ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, ηıÒ˜ ηÈ
fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ˘Á›·˜.
∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁÁÂÏÈÒÓ ·fi ÙË Ã›Ï·ÚÈ ªÂÓ, ˘Ô˘ÚÁfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ-
ÓÙÔ˜ Î·È ÙÚÔʛ̈Ó, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË
Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·, ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ·fi ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ηÈ
ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ÁˆÚÁ›· Î·È ÙËÓ ·ÏÈ›·.

Δ∂ÀÃ√™ 06 23
genika nea r6 22/03/2010 09:57 Ì ™ÂÏ›‰·4

°∂¡π∫∞ ¡∂∞

ΔÔ ›ڷ̷ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ- ÛÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· ÌË Ê·ÓÔ‡Ó… ‚ϿΘ. ∞ÎfiÌ·, ·Ó
Ô‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÂÈ ¤Ó· ·ÛÙ›Ô, ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Á‡Úˆ
ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· "ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó" ¤Ó· ·ÛÙÂ›Ô Î·È, Ù˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÌË ÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó Î·ıfiÏÔ˘,
·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤¯Ô˘Ó ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÏÈÁfiÙÂ- ÂÓÒ ·Ó ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÛÙÂ›Ô Û ϛÁÔ,
ÚË ·Ó·ÌÔÓ‹ fiÙÈ ı· ÙÔ ‚ÚÔ˘Ó ·ÛÙ›Ô. ∂›Û˘, ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÍÂηÚ-
fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÛÙÂ›Ô Ì ‰ÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Á¤ÏÈ·! Δ¤ÏÔ˜, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙȘ
ÌÈ· ÂÏ·ÊÚÈ¿ ¯ÚÔÓÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË Û ۯ¤ÛË Ì ·fi„ÂȘ ΈÌÈÎÒÓ, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈο ÈÔ
ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛ- "··ÈÙËÙÈΤ˜" ÛÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙÔ˘˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó
ÛfiÙÂÚÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, ÔÈ ÔÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ·ÛÙÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó, ÂÓÒ ÔÈ
√È Á˘Ó·›Î˜ ·ÚÁÔ‡Ó Á˘Ó·›Î˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ÈÔ ÂÍÂ˙Ë- ¿Ó‰Ú˜ Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ
ÙË̤ÓÔ Î·È "ÛÔÊÈÛÙÈΤ" ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔ- ·Ú·ÌÈÎÚfi - ·ÎfiÌ· Î·È Ì ηÎfiÁÔ˘ÛÙ· Ú¿Á-
Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ¤Ó· ·ÛÙÂ›Ô ÔÈÔ‡Ó ÈÔ ÔχÏÔΘ ÂÁÎÂÊ·ÏÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘Ú- Ì·Ù·.
Á›Â˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·ÛÙ›Ô. ∞fi ÙËÓ
ΔÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÈÛÙ‹ÌË. ∞ÎfiÌ· ¿ÏÏË, ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ
Î·È ÛÙ· ·ÛÙ›·, Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¿Ó‰Ú˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ó· ÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ·ÛÙ›Ô, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÙÔ ‰Ô˘Ó
Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· Ó¤· ‹ ÙÔ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó, ÌÂÙ¿ ¤ÊÙÔ˘Ó ÈÔ ·fiÙÔÌ·
·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ, Ë ÔÔ›· ÛÂ… ηٿıÏÈ„Ë.
‚·Û›ÛÙËΠ۠ÂÈÚ¿Ì·Ù· Î·È ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÂÁÎÂ- Œ¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛı› ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ
Ê¿ÏÔ˘. Ÿˆ˜ ‰È·›ÛÙˆÛÂ, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¯ÚËÛÈ- ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ʇϷ.
ÌÔÔÈÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ƒÔÓÙ
Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Û ۯ¤ÛË ª¿ÚÙÈÓ ÙÔ˘ ηӷ‰ÈÎÔ‡ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘
Ì ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÁÈ· Ó· "È¿ÛÔ˘Ó" ¤Ó· ·ÛÙ›Ô, ¢˘ÙÈÎÔ‡ √ÓÙ¿ÚÈÔ, ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·-
·ÏÏ¿, ÌfiÏȘ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó, ÙÔ ·ÔÏ·Ì‚¿- ÓfiÙÂÚÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó "ÂÈıÂÙÈÎfi" ηÈ
ÓÔ˘Ó ÈÔ Ôχ. "¯ıÚÈÎfi" ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÎÚÈÙÈ΋ (Ó·
∂ÈϤÔÓ, ·ÓÙ›ıÂÙ·, Ì ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, ‰‡ÛÎÔÏ· "ÂÈÚ¿ÍÔ˘Ó") Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ Î·È Ó· ÂÈ-
ı· ÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· "ÎÚ˘¿‰·", ηıÒ˜ ·Ó·- ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯È΋ ı¤ÛË ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›-
˙ËÙÔ‡Ó ÔÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. ıÂÙ· ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ϤÓ ·ÛÙ›· ÌÂÙ·-
∏ ¤Ú¢ӷ ¤ÁÈÓ ·fi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈ- ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜
ÛÙËÌ›Ô˘ ™Ù¿ÓÊÔÚÓÙ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜, ˘fi ÙÔÓ Î·È Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ÈÔ ¿ÓÂÙ·.
ηıËÁËÙ‹ ÕÏ·Ó ƒ¿È˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ÈÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜. ∞Ó
¢ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ÛÙȘ ∂ÈÛً̘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ "È¿ÓÔ˘Ó" ¤Ó· ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ‹ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ
∂ÁÎÂÊ¿ÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ "Δ¿È̘ ÙÔ˘ ·ÛÙ›Ô, ı· ÙÔ Ô˘Ó, ÂÓÒ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜, ·ÎfiÌ· ηÈ
§ÔÓ‰›ÓÔ˘". ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÛÙ›Ô, ı· ÁÂÏ¿-
genika nea r6 22/03/2010 09:57 Ì ™ÂÏ›‰·5

∏ ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË


ΔÔ ·ÏÎÔfiÏ Î·Ù·Ï‡Ù˘
ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡; ªÂ ı·̷ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÈÔ-
ÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›·, Ì ÙË °ÂÚÌ·-
£· ÌÔÚÔ‡Û οÓÂȘ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› fiÙÈ ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ ·ÔÙ¤- Ó›· Î·È ÙË μÚÂÙ·Ó›· Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ϤÔÓÙÔ˜.
ÏÂÛ ÙÂÏÈο ÙÔÓ "ÛÈÓı‹Ú·" ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÁˆÚ- ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ∞ÈÔÏÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÔ 2009
Á›·˜ Î·È ÙÂÏÈο ÙËÓ ·Ó¿‰˘ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˜; ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÂ Â˘Úˆ·˚ο ‡‰·Ù· Î·È Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Ì ٷ ‰›ÎÙ˘·
∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ¤Ó·˜ ·ÌÂÚÈηÓfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, Ô ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ 200 ÂÚ›Ô˘ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ –ÔÈ ÌÈÛ¤˜ ÂÚ›Ô˘
ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ‰›„· ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ ÁÈ· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ¤ÚÁ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÛÙË
Ì›Ú· Î·È ¿ÏÏ· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔÓ Î·Ù·- μÚÂÙ·Ó›·.
χÙË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¶·Ú' fiÏ· ·˘Ù¿, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Â¿Ó Ù· ÊÈÏfi‰ÔÍ· Û¯¤‰È· ı·
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÂÏÈÎÒ˜. ¢‡ÛÎÔÏË ıˆÚ›ٷÈ, ¿ÓÙˆ˜, Ë ÂÎÏ‹ÚˆÛË
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‚ÈÔÌÔ- ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ 20% Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi
ÚÈ·Îfi ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ ·fi ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 2020. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙÔ
¶¿ÙÚÈÎ ª·Î°Î¿‚ÂÚÓ ÙÔ˘ ÁÔÚÁfi ‚‹Ì· ηٷÛ΢‹˜ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ·ÛΛ ÌÂÁ¿Ï˜ ȤÛÂȘ ÛÙȘ ·Ï˘-
·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ¶ÂÓ- Û›‰Â˜ ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂȉÔÙ‹ÛˆÓ.
ÛÈÏ‚¿ÓÈ·, ·Ó ÔÈ ÚÔ˚ÛÙÔ- ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ Economist, ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ ηٿ-
ÚÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÔÊ¿- Ù·Í˘ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ·Ú¿-
ÛÈÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÎÙÈˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ η٤¯ÂÈ Ë μÚÂÙ·Ó›·, ÂÓÒ Î·Ù¿
·fi ΢ÓËÁÔ›-Û˘ÏϤÎÙ˜ fi‰·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë °ÂÚÌ·Ó›·. §›ÁÔ ÈÔ ›Ûˆ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ë ™Ô˘Ë‰›·
Û ÁˆÚÁÔ‡˜, ‹Ù·Ó Î·È Ë ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ÔÈ Ôԛ˜ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·È Ù¤Ù·ÚÙË
΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ ›¯·Ó ¤Ó· ı¤ÛË, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
ÈÛ¯˘Úfi ΛÓËÙÚÔ: ‹ıÂÏ·Ó
Ó· ÈÔ‡Ó! "ΔÔ ·ÏÎÔfiÏ ·Ú›¯Â ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ΛÓËÙÚÔ Î·È ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Ú ÌÚÔ˜ Ë Ì˯·Ó‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜", ‰‹ÏˆÛÂ,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ "πÓÙÂ¤ÓÙÂÓÙ".
∏ ‚ÈÔÌÔÚȷ΋ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜
ÙÔ̤·˜, ηٿ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜, ÚˆÙÔfiÚÔ˜
ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘‹ÚÍÂ Ô ª·ÎÁο‚ÂÚÓ. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜
ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ÌÂϤÙË ÙˆÓ ·Ú¯·›-
ˆÓ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰Â›-
¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó ÔÙ¿ ‹‰Ë ÚÈÓ 9.000
¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ ·Ùfi ‰Â›ÁÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ, ¯ÚÔÓÔ-
ÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 7.000 .Ã. ÂÚ›Ô˘ Î·È ·ÊÔÚ¿ ıÚ·‡-
ÛÌ·Ù· ‹ÏÈÓˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ ·fi ¤Ó· ÓÂÔÏÈıÈÎfi ¯ˆÚÈfi ÛÙËÓ
∫›Ó·, ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó ›¯ÓË Ù·ÚÙ·ÚÈÎÔ‡ ÔͤԘ,
ÌÈ·˜ ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿.
√È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÔÙÒÓ Èı·Ófiٷٷ ı· ‚·Û›˙Ô-
ÓÙ·Ó Û ÌÈ· ÚˆÙfiÁÔÓË Ì¤ıÔ‰Ô ·Ú·Û΢‹˜, Ù· ‰fiÓÙÈ·
Î·È ÙÔ Û¿ÏÈÔ ÙÔ˘˜. ∞Ú¯Èο, ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ˙‡ÌˆÛË, ı·
Ì·ÛÔ‡Û·Ó ¿ÁÚÈÔ Ú‡˙È Î·È ı· ÙÔ ÌÂÙ¤ÙÚÂ·Ó ÙÔ ¿Ì˘ÏÔ ÛÂ
‚‡ÓË. ∞˘Ù‹Ó ı· ÙËÓ ÚfiÛıÂÙ·Ó Û ¤Ó· Ì›ÁÌ· ÌÂÏÈÔ‡, ¶ËÁ¤˜: www.emea.gr, www.gazzetta.gr, naftemporiki.gr,
·ÁÚÈÔÛÙ¿Ê˘ÏˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ, Ô˘ fiÏ· ı· ÌÔ- i-diadromi.blogspot.com, zougla.gr, Protothema.gr
ÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. apolitistosteki.blogspot.com/, www.kerdoskopos.com
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ª·Î°Î¿‚ÂÚÓ, ÔÈ ¡ÂÔÏÈıÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ∂§∂À£∂ƒπ∞, The Guardian
‹ıÂÏ·Ó Ì ¿ıÔ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ηÏÏÈÂÚÁË̤-
Ó· Ê˘Ù¿ ÙÔ˘˜, ·fi fiÔ˘ ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó ·ÏÎÔfiÏ, ÒÛÙÂ… η٤-
ÏËÍ·Ó ·ÁÚfiÙ˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ÔÈ
ÚÒÙÔÈ ÁˆÚÁÔ› ‹Û·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ˙˘ıÔÔÈÔ› Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ
ÔÙÔÔÈÔ›.
∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ
‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó Ù· „˘¯ÔÏÔÁÈο ÊÚ¿ÁÌ·Ù· Î·È ÔÈ ·Ó·-
ÛÙÔϤ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ·
VIA - DEI
fiÛÔÈ ›ÓÔ˘Ó, ÓÈÒıÔ˘Ó ÈÔ ·ÓÔȯÙÔ› Î·È ÁÂÌ¿ÙÔÈ ·˘ÙÔÂ-
Ô›ıËÛË, ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ Î·È ÙfiÙÂ, Ú¿Á- °À¡∞π∫∂π∞ À¶√¢∏ª∞Δ∞, Δ™∞¡Δ∂™,
Ì· Ô˘ ı· Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ ·ÎfiÌ· ÈÔ ¢∂ƒª∞Δπ¡√ ƒ√ÀÃ√
‰ËÌÔÊÈϤ˜.
∂ÈϤÔÓ, Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘
·ÏÎÔfiÏ ı· ‹Ù·Ó ÌÈ· Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤ÊÂÚ-
∞°π√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À 15 ¶∂πƒ∞π∞™
Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÈÛfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÚˆÙfiÁÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›·.
∞ÎfiÌ·, ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÔ ÛÙ·‰È·Î¿ ÁÈ· È·ÙÚÈÎÔ‡˜ Δ∏§. 210 4114666
ÛÎÔÔ‡˜, ηıÒ˜ Î·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ıÚËÛ΢- www.via-dei.com.gr
ÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ.

Δ∂ÀÃ√™ 06 25
e-mails 22/03/2010 09:59 Ì ™ÂÏ›‰·2

§∞μ∞ª∂ ª∂ E-MAIL

∏ ª∞£∏ª∞Δπ∫∏ Û˘Ì‚›ˆÛË
∂͛ۈÛË 1
ÕÓ‰Ú·˜ = ÙÚÒÂÈ + ÎÔÈÌ¿Ù·È + ‰Ô˘Ï‡ÂÈ + ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ
°·˚‰Ô‡ÚÈ = ÙÚÒÂÈ + ÎÔÈÌ¿Ù·È

ÕÚ·,

ÕÓ‰Ú·˜ = Á·˚‰Ô‡ÚÈ + ‰Ô˘Ï‡ÂÈ + ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ =>


ÕÓ‰Ú·˜ - ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ = Á·˚‰Ô‡ÚÈ + ‰Ô˘Ï‡ÂÈ

ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·,

ŒÓ·˜ ÕÓ‰Ú·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ò˜ Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ = Á·˚‰Ô‡ÚÈ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ

∂͛ۈÛË 2
ÕÓ‰Ú·˜ = ÙÚÒÂÈ + ÎÔÈÌ¿Ù·È + ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·
°·˚‰Ô‡ÚÈ = ÙÚÒÂÈ + ÎÔÈÌ¿Ù·È

ÕÚ·,

ÕÓ‰Ú·˜ = Á·˚‰Ô‡ÚÈ + ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· =>


ÕÓ‰Ú·˜ - ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· = Á·˚‰Ô‡ÚÈ

ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·,

ÕÓ‰Ú·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· = Á·˚‰Ô‡ÚÈ

∂͛ۈÛË 3
°˘Ó·›Î· = ÙÚÒÂÈ + ÎÔÈÌ¿Ù·È + Íԉ‡ÂÈ
°·˚‰Ô‡ÚÈ = ÙÚÒÂÈ + ÎÔÈÌ¿Ù·È

ÕÚ·,

°˘Ó·›Î· = Á·˚‰Ô‡ÚÈ + Íԉ‡ÂÈ => °˘Ó·›Î· - Íԉ‡ÂÈ = Á·˚‰Ô‡ÚÈ

ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·,

°˘Ó·›Î· Ô˘ ‰Â Íԉ‡ÂÈ = Á·˚‰Ô‡ÚÈ

™˘ÓÂÒ˜ ·fi ÙËÓ Â͛ۈÛË 2 Î·È ÙËÓ Â͛ۈÛË 3:

ÕÓ‰Ú·˜ Ô˘ ‰Â ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· = Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‰Â Íԉ‡ÂÈ

√ ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÙË Á˘Ó·›Î· Ó· Á›ÓÂÈ Á·˚‰Ô‡ÚÈ (·Í›ˆÌ· 1)

∫·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ Íԉ‡ÂÈ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Ó· Á›ÓÂÈ Á·˚‰Ô‡ÚÈ (·Í›ˆÌ· 2)

ŒÙÛÈ ¤¯Ô˘ÌÂ:

ÕÓ‰Ú·˜ + Á˘Ó·›Î· = Á·˚‰Ô‡ÚÈ + ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· + Á·˚‰Ô‡ÚÈ + Íԉ‡ÂÈ => (1) & (2)

ÕÓ‰Ú·˜ + Á˘Ó·›Î· = 2 Á·˚‰Ô‡ÚÈ· Ô˘ ˙Ô˘Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ Ì·˙›!

26
nomika 22/03/2010 10:05 Ì ™ÂÏ›‰·3

¡√ªπ∫∞ £∂ª∞Δ∞

∂ÎÎÏËÛ›·, ¢Ë̷گ›Ô, ‹ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜;


Ù˘ ª·Ú›·˜ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˘ *

°
È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1982, Ì ÙÔ ÓfiÌÔ
1250/1982, ıÂÛ›ÛÙËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ‰˘Ó·ÙfiÙË-
Ù· Ù¤ÏÂÛ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Á¿ÌÔ˘, ÈÛfiÙÈÌÔ˘ ÓÔÌÈο ÌÂ
ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi, Ô˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ ÂΛÓË
ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ı¤ÛÈÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Á¿ÌÔ˘,
Ô˘ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÍÂۋΈÛ ·̷ ·ÓÙÈ-
‰Ú¿ÛˆÓ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ fï˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ıÂÚÌÔ‡˜
˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜. ªfiÏȘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2008, Ì ÙÔ ÓfiÌÔ
3719/2008 Ô˘ ÙÈÙÏÔÊÔÚ›ٷÈ, ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙÔ ·È‰›, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ,
ıÂÛ›ÛÙËΠÙÔ Û‡ÌʈÓÔ Û˘Ì‚›ˆÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰›ÓÂÈ ÙË
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ÂÙÂÚfiÊ˘Ï· ˙¢Á¿ÚÈ·, Ô˘ Û˘Ì‚ÈÒÓÔ˘Ó
¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÂϤÛÂÈ Á¿ÌÔ, Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó·
ÙÂϤÛÔ˘Ó Á¿ÌÔ, Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙÔ ›‰È· Ù· ˙¢-
Á¿ÚÈ· fiÛÔ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹ ÙË ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, Ì ÙÔ Û‡ÌʈÓÔ È‰Ú‡ÂÙ·È Î·È ÎÏËÚÔ-
Û¯¤ÛË, Ù· ÓÔÌÈο Î·È ÂÚÈÔ˘Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÙˆÓ ÓÔÌÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ÂÈ˙›, ÛÙËÓ ÂÚÈ-
·ÓÙÚÂÌ¤ÓˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ˆ˜ Û‡ÌʈÓÔ Û˘Ì- Ô˘Û›· ÙÔ˘ ı·ÓfiÓÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ¤Ó·
‚›ˆÛ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÚÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÚfiÛˆË ¤ÎÙÔ Ù˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Ì ÎÏËÚÔ-
·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡, ÂÓÒÈÔÓ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ Ù¿Í˘, (·È‰È¿ ÙÔ˘ ÎÏËÚÔ-
ÓÔÂ›Ù·È Ë Û˘Ìʈӛ· ‰‡Ô ÂÓ‹ÏÈÎˆÓ ÂÙÂÚfiÊ˘ÏˆÓ ÚÔ- ÓÔÌÔ‡ÌÂÓÔ˘), ÛÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ, ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÌÂ
ÛÒˆÓ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙË Û˘Ì‚›ˆÛË ÙÔ˘˜. ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ ¿ÏÏˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ Î·È Û ÔÏfiÎÏË-
∏ ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ Û˘Ìʈӛ·˜ ‰ÂÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙË ÚË ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÁÂÓ‹˜
Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿- ÙÔ˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÔ˘Ì¤ÓÔ˘, Ô˘ Ó· ηÏÂ›Ù·È ˆ˜
ÊÔ˘, ·ÏÏ¿ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfi- ÂÍ ·‰È·ı¤ÙÔ˘ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˜. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù·
ÌÂÓÔ˘˜ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÌÊÒÓÔ˘ ÛÙÔ ÏËÍ›·Ú¯Ô ÙÔ˘ ·È‰È¿ Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
ÙfiÔ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÙÔ Î·Ù·- Û˘ÌÊÒÓÔ˘ Û˘Ì‚›ˆÛ˘ ‹ ̤۷ ÙÚÈ·ÎÔÛ›ˆÓ
¯ˆÚ› Û ÂȉÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ §ËÍÈ·Ú¯Â›Ô˘. ∏ Û‡Ó·„Ë ÙÔ˘ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙË Ï‡ÛË ‹ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘
Û˘ÌÊÒÓÔ˘ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· ÔÌfiÊ˘Ï· ˙¢Á¿ÚÈ· ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘, ·˘Ù¿ ÙÂÎÌ·›ÚÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó
ÂÓÒ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Û‡Ó·„‹ ÙÔ˘ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔË- ·Ù¤Ú· ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ÌËÙ¤Ú·
ÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Á¿ÌÔ˜ ‹ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Û‡ÌʈÓÔ Û˘Ì‚›ˆÛ˘ ηٿÚÙÈÛ ÙÔ Û‡ÌʈÓÔ, ÂÓÒ Ë ·Î˘ÚfiÙËÙ· ‹ Ë ·Î‡Úˆ-
ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·fi ·˘Ù¿, ÛË ÙÔ˘ Û˘ÌÊÒÓÔ˘ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÙÚfiÙËÙ· ÙˆÓ
Ô‡Ù ÌÂٷ͇ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÂÍ ·›Ì·ÙÔ˜ Û ¢ı›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ù¤ÎÓˆÓ. Δ· Ù¤ÎÓ· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· Î·È ÂÎ Ï·Á›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ Û˘ÌÊÒÓÔ˘ Û˘Ì‚›ˆÛ˘, ʤÚÔ˘Ó ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ Ô˘ Â¤-
‚·ıÌfi, Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÌÂٷ͇ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛÂ Î·È ÏÂÍ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Ì ÎÔÈÓ‹ Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË ‰‹ÏˆÛË
·˘ÙÔ‡ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ. ™‡ÌʈÓÔ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ı· Û˘Ó·- ÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÌʈÓÔ ‹ Û ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ
Êı› ÌÂٷ͇ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ÚÈÓ ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘
··ÁÔÚ‡ÛÂȘ Â›Ó·È ¿Î˘ÚÔ Î·È ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÈ ·ÔÙÂϤ- ÚÒÙÔ˘ Ù¤ÎÓÔ˘. ΔÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÎÔÈÓfi ÁÈ· fiÏ·
ÛÌ·Ù·, ÂÓÒ ÙËÓ ·Î˘ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÌÊÒÓÔ˘ Û˘Ì‚›ˆÛ˘ Ù· Ù¤ÎÓ· Î·È Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜
ÌÔÚ› Ó· ÂÈηÏÂÛÙ›, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÈÒÓÔÓÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ‹ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂˆÓ‡ÌˆÓ ÙÔ˘˜,
Î·È fiÔÈÔ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ÂÓÒ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
‹ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋˜ ʇÛ˘, .¯. ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˜ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô ÂÒÓ˘Ì·. ∞Ó Ë ‰‹ÏˆÛË ·Ú·-
‰‡Ô Û˘Ì‚ÏËı¤ÓÙ˜, ÂÈı˘ÌÒÓÙ·˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ·fi ÏÂÈÊı›, ÙÔ Ù¤ÎÓÔ ı· ¤¯ÂÈ Û‡ÓıÂÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ, ·ÔÙÂÏÔ‡-
ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘. Δ¤ÏÔ˜,
ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌ›· ÙÔÓ ÂÈ˙ÒÓÙ· Û˘Ì‚ÏËı¤ÓÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜
ÙÔ Û‡ÌʈÓÔ Û˘Ì‚›ˆÛ˘ χÂÙ·È, ÌÂ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ Û˘Ì-
¯ˆÚ›˜ ÙÔ ¤Á΢ÚÔ Û‡ÌʈÓÔ Û˘Ì‚›ˆÛ˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÙ¿ ÎÏË-
‚ÏËı¤ÓÙˆÓ, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙÔÚfiÛˆ· ÌÂ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔ-
ÚÔÓÔÌÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·. ΔËÓ ·Î˘ÚfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ
ÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Ì ÌÔÓÔÌÂÚ‹ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈ΋
·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ· Î·È Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜, ·Ó ÙÔ Û‡ÌʈÓÔ Û˘Ì-
‰‹ÏˆÛË, ·ÊfiÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÎÔÈÓÔÔÈËı› Ì ‰ÈηÛÙÈÎfi ÂÈ-
‚›ˆÛ˘ ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· Ù¿ÍË. ∏ Û‡Ó·„Ë ÙÔ˘
ÌÂÏËÙ‹ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Î·È Ù¤ÏÔ˜, ·Ó Û˘Ó·Êı› Á¿ÌÔ˜ ›ÙÂ
Û˘ÌÊÒÓÔ˘ Û˘Ì‚›ˆÛ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ˘ÛȷΤ˜
ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ì‚ÏËı¤ÓÙˆÓ Â›Ù ÌÂٷ͇ ÂÓfi˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜
Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡, ηıÒ˜ Ì ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Ú˘ı-
Î·È ÙÚ›ÙÔ˘. ∏ χÛË ÙÔ˘ Û˘ÌÊÒÓÔ˘ Û˘Ì‚›ˆÛ˘, Ì ÙȘ
ÌÈÛÙ› Ë Ù‡¯Ë ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ı· ·Ô-
Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ÚԷӷʤÚıËηÓ, ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿-
ÎÙËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÌÊÒÓÔ˘. ∞Ó ‰ÂÓ
ıÂÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ‹ Ù˘ ÌÔÓÔ-
˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· Ù· ·ÔÎÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ
ÌÂÚÔ‡˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ÛÙÔ ÏËÍ›·Ú¯Ô, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚË-
οı ̤ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ Û˘ÌÊÒÓÔ˘, ·Í›ˆÛË
ı› Î·È Ë Û‡ÛÙ·ÛË ·˘ÙÔ‡.
ηٿ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÁÈ· fi,ÙÈ ·˘Ùfi ·¤ÎÙËÛÂ Î·È Ì ÙË ‰È΋
Ÿˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿-
ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹. √ÌÔ›ˆ˜ ÛÙÔ Û‡ÌʈÓÔ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÌÂÙ·-
ÊËΠηı›ÛÙ·Ù·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ï‹, ÙfiÛÔ Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘
ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÌÔÚ› Ó·
Û˘ÌÊÒÓÔ˘, Ì ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ·˘Ù‹ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È,
ÂÚȤ¯ÂÙ·È Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È, ›ÙÂ
·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘
·fi ÙÔ ¤Ó· ‹ ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ›ÙÂ Î·È ·ÌÔÈ‚·›·, ˘Ô¯Ú¤-
‰È·˙˘Á›Ô˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹
ˆÛË ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ
̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ‹ ÌË ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ıÂÛÌÔ‡,
ÔÔ›·, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ Û˘ÌÊÒÓÔ˘, ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù·
ı· Ê·Ó› ·fi ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ηÈ
̤ÚË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·fi
ı· ÂÍ·ÚÙËı› ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ ·Ó Ì ÙÔ ıÂÛÌfi ·˘Ùfi ÌÔ-
Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‹ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Û‡Á-
¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÂΛÓÔ˜ Ô˘, ÂÓ fi„ÂÈ Î·È ÙˆÓ ¯ÚÔÓ˘ ÂÔ¯‹˜.
ÏÔÈÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÙË
‰ÒÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ Ë ‰È΋ ÙÔ˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹. * ∏ ª·Ú›· ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˘ Â›Ó·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ

Δ∂ÀÃ√™ 06 27
karaiskaki thema 22/03/2010 10:22 Ì ™ÂÏ›‰·2

∞ºπ∂ƒøª∞

™Ù¿‰ÈÔ °. ∫·Ú·˚Ûο΢
ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §Ô˘ÙÚÈ·Ó¿ÎË, george@re-port.gr

∞fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠˆ˜ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ, ÛÙڈ̤ÓÔ Ì ηڂԢÓfi-


ÛÎÔÓË, ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ “°. ∫·Ú·˚Ûο΢” ¤Ú·Û ·fi… Û·Ú¿ÓÙ· ·̷ٷ, ¿ÏÏ·ÍÂ
‰È‡ı˘ÓÛË ÙÚÂȘ Û˘ÓÔÏÈο ÊÔÚ¤˜, “›‰Â” ·›Ì· ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ¯‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÛηÏÔ-
¿ÙÈ· ÙÔ˘, Ù·Ú·ÎÔ˘Ó‹ıËÎÂ Û˘ı¤ÌÂÏ· Û ÁÎÔÏ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô˘ ¤ÌÂÏÏ ӷ Á›ÓÂÈ
£Ú‡ÏÔ˜ Ì ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘, ̤۷ ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÁˆÓÈ-
ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ΔÒÚ· ϤÔÓ ÌÔÚ› Ó· η˘¯È¤Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È fiÙÈ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È
fiÌÔÚÊÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ.

28
karaiskaki thema 22/03/2010 10:22 Ì ™ÂÏ›‰·3

1895
∫·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ÙÔ “¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜” ÙÔ
ÔÔ›Ô ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜
∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 1896. ΔÔ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ¤ÁÈÓ Û ¤ÎÙ·-
ÛË Ô˘ ·Ó‹Î ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ ∞ıË-
ÓÒÓ – ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ë ÔÔ›· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ∂È-
ÙÚÔ‹ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÛȉËÚÔ‰Úfi-
ÌˆÓ ·Ó¤Ï·‚ ηٿ 80% ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ηÈ
ËÏÂÎÙÚÔÊÒÙÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈ-
Ô 20% Ë √Ï˘Ìȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÔÏÔÎÏË-
ÚÒıËΠ۠¤Ó· ÙÚ›ÌËÓÔ. ◊Ù·Ó ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘ ÂÓÒ ‰È¤-
ıÂÙÂ Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∏ ÊÔÚ¿
ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ‹Ù·Ó ‚ÔÚÚ¿˜-ÓfiÙÔ˜, Ì ٷ
Ù¤ÚÌ·Ù· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ô‰Ô‡
¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜.

1898 (™Â٤̂ÚÈÔ˜)
¢ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜:
¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ - ¶Ô‰ËÏ·ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ 4 - 4.

1906 (24 ∞ÚÈÏ›Ô˘)


∏ ÚÒÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È
ÌÂ ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ·.
∂ÏÏ¿˜ – ¢·Ó›· 0 - 9.

1925 (10 ª·ÚÙ›Ô˘)


π‰Ú‡ÂÙ·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ
¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ˆ˜ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ηÈ
ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ªÂ ‰Èο ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰·
ηٷÛ··Û ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜. ΔÔ ÙÂÚ¤Ó
‹Ù·Ó ·fi ηڂԢÓfiÛÎÔÓË. §¤ÁÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÔÈ
›‰ÈÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ
·fi ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· Ó· ηχ-
ÙÔ˘Ó ÙȘ ÙÚ‡˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ-
Îfi ¯ÒÚÔ. ΔÔ ¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ˆ˜
¤‰Ú· ÙÔ˘˜ Â›Û˘ Ô ∂ıÓÈÎfi˜, Ô ¶ÂÈÚ·˚Îfi˜ Î·È Ë ™¯ÔÏ‹
¡·˘ÙÈÎÒÓ ¢ÔΛ̈Ó.

1931
∏ ∂¶√ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÙÔ 1Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.
™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó:
ñ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ∂ıÓÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿,
ñ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ∞∂∫, ∞fiÏÏˆÓ ·fi ∞ı‹Ó· ηÈ
ñ ÕÚ˘, ¶∞√∫, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙˆÓ ∞Ó‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏˆÓ Î·Ù·ÎÙ¿ ÙÔ
¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¿ÓÂÛË. ¡›ÎËÛ ÙÔÓ
¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi 3-1 Î·È 3-2, ÙËÓ ∞∂∫ Ì 3-1 Î·È 2-0,
ÙÔÓ ÕÚË Ì 3-1 Î·È 2-1 Î·È Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¶∞√∫ ÌÂ
3-1 Î·È ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Ì 4-1 ÂÓÒ ÁÓÒÚÈÛ ÌfiÓÔ Ì›· ‹ÙÙ·
·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∏ ·ÔÓÔÌ‹ Á›ÓÂÙ·È
ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÙÔ “¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ”.

Δ∂ÀÃ√™ 06 29
karaiskaki thema 22/03/2010 10:22 Ì ™ÂÏ›‰·4

∞ºπ∂ƒøª∞

„˘ÎÙ‹ÚÈÔ ÎÏ. √ÓÔÌ¿˙ÂÙ·È “™Ù¿‰ÈÔ °. ∫·Ú·˚Ûο -


΢”, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ŒÏÏËÓ· ‹Úˆ·, °ÂˆÚ-
Á›Ô˘ ∫·Ú·˚ÛοÎË Ô˘ ÛÎÔÙÒıËΠÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ÁË¤-
‰Ô˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ 1821. ∏
¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó 31.032 ı¤ÛÂȘ ÂÓÒ Ô ·ÁˆÓÈ-
ÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ¤ÁÈÓ οıÂÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÏÈfi (·Ó·ÙÔ-
Ï‹-‰‡ÛË), Ì ٷ Ù¤ÚÌ·Ù· Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ
∫·Û٤Ϸ Î·È ÙÔ º¿ÏËÚÔ. ∏ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÛÙ·-
‰›Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ë ∞ı‹Ó· ÙË
‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ 8Ô˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜
ÛÙ›‚Ô˘ ÙÔ 1969 fiˆ˜ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ.

1969
¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Î¿Ï˘„˘ ÙÔ˘
∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ›‚Ô˘ ¯Ù›˙ÂÙ·È Ô ‡ÚÁÔ˜
ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ë ™Ô‚ÈÂÙÈ΋
ÛÊ·ÈÚÔ‚fiÏÔ˜ ¡·ÓÙ¤˙ÓÙ· ΔÛ›ÛÔ‚· ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÚÒÙÔ
·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË”.

1954-57
ΔÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙ˜ Âͤ‰Ú˜ Î·È ÙÔ “¶Ô‰ËÏ·ÙÔ-
‰ÚfiÌÈÔ” ·ÔÎÙ¿ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÂÚ›Ô˘ 20.000
ı¤ÛˆÓ.

1964
ΔÔ 1964 ÙÔ “¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ”, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÚË
·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘, ‰›ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ
·ıÏËÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞ÔÎÙ¿ ÛÙ›‚Ô, ·›ıÔ˘-
Û˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Î¿Ùˆ ·’ ÙȘ Âͤ‰Ú˜, ·Ó·-

8 / 2 / 1981 ÁÏ›ÛÙÚËÛ ÛÙ· ÛηÏÔ¿ÙÈ·


Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô. ∏
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ
Δ˙¿ÓÂÈÔ Ì ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ˙ˆÁÚ·-
ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜
·ÈÌÔ‰fiÙ˜ Ó· Û‡ÛÔ˘Ó ÛÙ·
ÌÔÈÚ·›· fiÚÙ· ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ‹ ‹ ÊÈṲ̂ÓË ÛÙ· ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜. ‰‡Ô ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜
Δ· 35.450 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ›¯·Ó ÌÈÛ¿ÓÔȯÙË Û‡Ìʈӷ Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÚÔÛʤÚÔ˘Ó
ÂΉÔı› ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ›¯·Ó ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ Î·Îfi ‰ÂÓ ¿ÚÁË- 17:50: Δ· ÙËÏÂÔÙÈο ‰›ÎÙ˘· ·›Ì·.
Á›ÓÂÈ ·Ó¿Ú·ÛÙ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚÈ- Û ӷ Á›ÓÂÈ, ηıÒ˜ ‰Âο‰Â˜ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ηÈ
ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √ √Ï˘- ¿ÙÔÌ· ¤ÂÛ·Ó ÙÔ ¤Ó· ¿Óˆ οÓÔ˘Ó ¤ÎÎÏËÛË Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ 18:50: ºÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Δ˙¿ÓÂÈÔ
ÌÈ·Îfi˜ ¤·È˙ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È Ô‰Ô·Ù‹ıË- Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ Δ˙¿ÓÂÈÔ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘
Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÌfiÏȘ ‰‡Ô ηÓ, ·ÊÔ‡ ·fi ›Ûˆ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÊË- Î. ¢·‚¿Î˘, Ô ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜
‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔ- ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Î·Ù¿ ÌÂÚ‡ÔÓÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ·ÈÌÔ- ¶ÚÔ‰ڛ·˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î.
Á›·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Î·Ó ÙÔ Î‡Ì·Ù·. ‰fiÙ˜. ∫ÈÓËÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂÈϤÔÓ ∞¯ÈÏϤ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ·ÓÒ-
·È¯Ó›‰È ÂÚ›·ÙÔ ÛÎÔÚ›˙Ô- ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÛÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi ÙÂÚÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔ-
ÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜ 17:03: ∫¿ÔÈÔÈ ·ÛÙ˘Ê‡Ï·- ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ fiÔ˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ì›·˜ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘-
ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. 6 – 0! ¶ÔÏÏÔ› Θ ηÙÔÚıÒÓÔ˘Ó Ó· ÍÂÚÈ˙Ò- οÔÈÔÈ ‚·ÚÈ¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔÈ. ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ù˘ ∞∂∫.
·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÓÈΤ Î·È 19:00: ªÂ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘-
£Ú‡ÏÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙË Ó· ·ÂÁÎψ‚›ÛÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ·ÚÎÂ- 18:20: ºÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Δ˙¿ÓÂÈÔ ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞̤ÛÔ˘ μÔ‹-
£Àƒ∞ 7, ¤ÙÚÂÍ·Ó Ï›ÁÔ ÚÈÓ Ùfi ÎfiÛÌÔ. Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀË- ıÂÈ·˜ Î. ∫·Ú·‚¿ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó·
·fi ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ó· ÚÂÛÈÒÓ Î. ¢ÔÍÈ¿‰Ë˜ Î·È ÔÈ ÙÂı› Û ÂÈÊ˘Ï·Î‹ Î·È ÙÔ
ËÁË: www.pefolefkosias.com

‚ÁÔ˘Ó ¤Íˆ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· 17:15: ¡ÂÎÚÔ› Î·È ÙÚ·˘Ì·- ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ› Î.Î. ΔÛԢηÓÙ¿˜ ∫∞Δ, ÁÈ· Ó· ‰Â¯Ù› ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜
¿Ó ÛÙË £‡Ú· 1 Î·È Ó· ˘Ô- ٛ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ì ÂÚÈÔ- Î·È ∞ÔÛÙÔÏ¿ÙÔ˜ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·È Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Ó¢ÚÔ¯ÂÈ-
‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù¤˜. ÏÈο Î·È 13 ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÛÙÔÓ ÂÓÙÔϤ˜ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ- ÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÂÂÌ‚¿Ûˆ˜.
Δ˙¿ÓÂÈÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶ÂÈÚ·È¿, ÚË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È
16:58: ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‹ıÂÏ ‰‡Ô ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÛËÌ¿ÓÂÈ ÁÂÓÈ΋ ÎÈÓË- ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ. 19:15: ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ·
ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ÙÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ
∫¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. 18:30: ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÕÌÂÛ˘ Δ˙¿ÓÂÈÔ Î·È Ì ·ÁˆÓ›· ˙ËÙÔ‡Ó
Ô˘ ¤ÙÚ¯·Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ, ¢Ú¿Ûˆ˜ ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi Ù· ÏË- Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù·
¿ÙËÛ οÔÈÔ Ì·ÍÈÏ·Ú¿ÎÈ Î·È 17:30: ∞ÚÎÂÙÔ› ʛϷıÏÔÈ ÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÈÔÏÈÎÒÓ Î·È ÓÂÎÚÒÓ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ.

30
karaiskaki thema 22/03/2010 10:22 Ì ™ÂÏ›‰·5

ΔÂÏÈÎÔ› ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÛÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË

1957 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ - ∏Ú·ÎÏ‹˜ 2-0


1958 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ - ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ 5-0
1960 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ - ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 3-0 (Â·Ó·ÏËÙÈÎfi˜)
1965 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ - ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 1-0
1969 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ - √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 1-1 (ÎÏ‹ÚˆÛË)
1971 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ - ¶∞√∫ 3-1
1972 ¶∞√∫ - ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 2-1
1973 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ - ¶∞√∫ 1-0
1975 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ - ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 1-0
1977 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ - ¶∞√∫ 2-1
1978 ∞∂∫ - ¶∞√∫ 2-0
1979 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ - ∞∂∫ 3-1
1970 (√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜) 1992 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ - ¶∞√∫ 2-0 μ’ ΔÂÏÈÎfi˜
√ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ οÓÂÈ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ 1997 ∞∂∫ - ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 0-0 (5-3 ÂÓ.)
ÛÙÔ ¿ÏÌ· Â› ÎÔÓÙÒ Ì 5,49 Ì. ΔÔ ÚÂÎfiÚ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ 1998 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ - ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 1-0
22 ¯ÚfiÓÈ· .

1971 (19-21 ª·˝Ô˘) ŒÙÛÈ ÛÙȘ 21 ª·˝Ô˘ Ë ΔÛ¤ÏÛÈ ÓÈÎÒÓÙ·˜ 2 – 1 ηٷÎÙ¿


ΔÔ “™Ù¿‰ÈÔ °. ∫·Ú·˚Ûο΢” ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÂÏÈ- ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
Îfi ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È Ë ÚÒÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋
∞ÓÙ›·ÏÔÈ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∫˘ÂÏÏÔ‡¯ˆÓ ·ÓÙȉÈÎÙ·ÙÔÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ì ÙÔ ÁÈÔ˘¯¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ °.
ÔÌ¿‰ˆÓ Ë ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Î·È Ë §ÔÓ‰Ú¤˙ÈÎË ΔÛ¤ÏÛÈ. √ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ı·٤˜, ηٿ ÙËÓ
ÙÂÏÈÎfi˜ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 19 ª·˝Ô˘ 1971 ÌÚÔÛÙ¿ Û 42.200 ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘.
ı·٤˜ Î·È Î·Ï‡ÊıËΠÙËÏÂÔÙÈο ·fi ÙÔÓ ÙfiÙ ÎÚ·ÙÈ-
΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. √ ·ÁÒÓ·˜ ¤ÏËÍ ÈÛfi·ÏÔ˜ 1 – 1. ∂ÂÈ- 1981 (8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘)
‰‹ ÙfiÙ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ, ÔÚ›ÛÙË- ∏ Ì·‡ÚË Ë̤ڷ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ÙÔÓ √Ï˘-
ΠÂ·Ó·ÏËÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ‰‡Ô ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ÌÈ·Îfi ·ÏÏ¿ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi.

19:30: ∞ıÚfi· Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¤- 20:15: √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘


Ï¢ÛË ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ·ÈÌÔ‰Ô- 7Ô˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜
ÙÒÓ, ÂÓÒ ‰Âο‰Â˜ Á˘Ó·›Î˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆ-
ÏÈÔı˘ÌÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÁˆÓ›·. ÌÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ £Àƒ∞ 7, ·Ó·˙Ë-
ÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Èٛ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡
19:40: √ ÀÔ˘ÚÁfi˜ Î. ¢ÔÍÈ¿- ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜.
‰Ë˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ¶Úˆı˘-
Ô˘ÚÁfi Î. ƒ¿ÏÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ 20:30: ™ÙÔ Δ˙¿ÓÂÈÔ ÊÙ¿ÓÂÈ Ô
‰›ÓÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
·Ó·Áη›· ̤ÙÚ· Î·È ÂÓËÌÂÚÒ- ƒ¿ÏÏ˘ ÂÓÒ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·˘Ì·-
ÓÂÈ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔ- ٛ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi
ÎÚ·Ù›·˜ Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ∫Ú·ÙÈÎfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ÛÙÔ
∫∞Δ. °È·ÙÚÔ› Î·È ÓÔÛÔÎfi̘
19:45: ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÏÔ- ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ì ηٷ̷و̤Ó˜
οÚÔ˘Ó ÙÔ Δ˙¿ÓÂÈÔ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙȘ ÌÏÔ‡˙˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰Úfi-
ÙˆÓ ª∞Δ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔ˘˜ Î·È ÊˆÓ¿˙Ô˘Ó ÔÓfiÌ·Ù·
·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ. ∞ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÙÔÌ· Ì ¿ÁÚȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔ-
·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÁÈ· Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÏÈÔı˘ÌÔ‡Ó. ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ Ì›Ԣ ÁÈ·Ù› ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ
Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ Â‡ÎÔÏË Ë Úfi- ÛÙ¿‰ÈÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË Î·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÂÚÈÔÏÈÎÒÓ Î·È
Û‚·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È 20:50: Δ· Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈο ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜. ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ, ÂÓÒ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ
ÛÙÔ˘˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜. ‰›ÎÙ˘· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÌÂÙ·‰›- ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÌÈ·
ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ÁÈÓfiÓÙÔ˘Û·Ó
‰Ô˘Ó ¤ÓıÈÌË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÓÒ ‰ÈÌÔÈÚ›· ÙˆÓ ª∞Δ.
Î·È ·fi Ù· ÙËÏÂÔÙÈο ‰›ÎÙ˘·.
20:00: ™ÎËÓ¤˜ ·ÏÏÔÊÚÔÛ‡- ·Ú¿ÏÏËÏ·, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ¤Ó-
Ó˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Δ˙¿- ıÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Îfi„ÂÈ ÙÔ Úfi- 21:15: √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ Δ˙·-
ÓÂÈÔ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜. ∞Ó·- ÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜. Ó›Ԣ Î. ∞¤ÚÁ˘ ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙÔ 22:00: √ ÎfiÛÌÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó·
ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÙÚ›· ÚÒÙ· ‰È¿‰ÚÔÌÔ Î·È Î¿ÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿
ı‡Ì·Ù·. 21:00: °‡Úˆ ÛÙ· 300 Ì 400 ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi Ù· ‰‡Ô ÓÔÛÔÎÔÌ›·...

Δ∂ÀÃ√™ 06 31
karaiskaki thema 22/03/2010 10:22 Ì ™ÂÏ›‰·6

∞ºπ∂ƒøª∞

°ÓˆÚ›˙ÂÙÂ fiÙÈ:
ñ ΔÔ Ó¤Ô Á‹Â‰Ô Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠ۠¯ÚfiÓÔ ÚÂÎfiÚ, 428
Ë̤Ú˜.

ñ ΔÔ Ó¤Ô Á‹Â‰Ô Â›Ó·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ·fi ‚ÔÚÚ¿


ÚÔ˜ ÓfiÙÔ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ·ÏÈfiÙÂÚ·.
∞ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙÔ 1964 ¤ˆ˜ ÙÔ 2003 Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜
ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ‹Ù·Ó ηٿ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ·Ó·ÙÔÏ‹˜ – ‰‡Û˘.

ñ ∏ °·ÏÏ›· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜. Δ˘ ª·ÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘


§˘ÒÓ (Olympique de Marseille Î·È Olympique Lyonnais
·ÓÙ›ÛÙÔȯ·).

ñ ΔÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ Olympique de Marseille ϤÁÂÙ·È


“Velodrome” (¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ).

ñ ΔÔ fiÓÔÌ· “√§Àª¶π∞∫√™” ÙÔ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ·ÂÚÔfiÚÔ˜


¡fiÙ˘ ∫·Ì¤ÚÔ˜ ÂÓÒ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ª·ÓÔ‡ÛÎÔ˜ ÙÔ ÔÏÔ-
ÎÏ‹ÚˆÛ Û “√§Àª¶π∞∫√™ ™À¡¢∂™ª√™ ºπ§∞£§ø¡
¶∂πƒ∞πø™”.

ñ √ ¡fiÙ˘ ∫·Ì¤ÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˜ “ΔÚÂÏfi˜-


∫·Ì¤ÚÔ˜” ÏfiÁˆ Ù˘ ËÚˆÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿Û˘ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ
‚Ϥ Re-Port Ù‡¯Ô˜ 4). √ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÙÔ˘ 1912-13 (‚
ÛÌfi˜ “ÙÚÂÏÔηÌ¤ÚÔ˜” ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ¤ÎÙÔÙ ¢ڇ-
ٷٷ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ì·˜.

ñ ™ÙȘ 4 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 1961 Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Û ÊÈÏÈÎfi


·ÁÒÓ· ÛÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË, ÂÈÎÚ·Ù› Ù˘ ™¿ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ıÚ˘-
ÏÈÎÔ‡ ¶ÂϤ Ì 2-1. 44 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ÛÙȘ 12 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘
2005, Ô ¶ÂϤ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË Î·È
¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡.

ñ ΔÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË ‹Ù·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘


∫˘¤ÏÏÔ˘ UEFA ÙÔ˘ 2006 Î·È ÙÔ˘ 2007. ΔÂÏÈο fï˜
‰ÂÓ ÂÈϤ¯ıËΠÏfiÁˆ ÌÈÎÚ‹˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ 2006 ηÈ
ÏfiÁˆ ‰‡Ô ÙÂÏÈÎÒÓ ÛÙËÓ ›‰È· ¯ÒÚ· ÙÔ 2007 ÌÈ·˜ Î·È Â›¯Â
ÂÈÏÂÁ› Ë ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ Champions League.

ñ ΔÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ UEFA ˆ˜


Á‹Â‰Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó·
ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÂÏÈÎfi ΢¤ÏÏÔ˘ UEFA.

ªÂÙ¿ ÙË ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ Ó›ÎË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â› Ù˘


∞∂∫ Ì ÛÎÔÚ 6-0 ʛϷıÏÔÈ Ù˘ ı‡Ú·˜ 7, ¤ÙÚÂÍ·Ó Ó·
‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ·ÔıÂÒÛÔ˘Ó ÙËÓ
ÔÌ¿‰·. ∏ fiÚÙ· fï˜ ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ‹ (‹ ۯ‰fiÓ ÎÏÂÈ-
ÛÙ‹ Û‡Ìʈӷ Ì ¿ÏÏÔ˘˜) Î·È ÔÈ ·ÛÊ¿ÏÂȘ Ù˘ ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ fï˜, ÌË ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÂÁÔ-
Ófi˜ ·˘Ùfi, Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ηÙ‚·›ÓÂÈ Î·Ù¿ ‰Âο‰Â˜. √‡ÙÂ
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘
Ù˘ ÛοϷ˜. ΔÔ Î·Îfi ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ Û˘Ì‚Â› fiÙ·Ó
οÔÈÔ˜ ʛϷıÏÔ˜ ÁÏ›ÛÙÚËÛ ÛÙË ÛοϷ. ∞ÔÏÔÁÈ-
ÛÌfi˜: 21 ·È‰È¿ ÓÂÎÚ¿ Î·È ‰Âο‰Â˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ∫·È
·ÎfiÌ· ¢ı‡Ó˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Ôı› ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ÙÚ·-
Áˆ‰›·.

1997
√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ·fi Ù· Û˘Ó¯fiÌÂÓ·
¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ‡ÛÙÂÚ· ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂÁηٷ-
Ï›ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ¤‰Ú·.

32
karaiskaki thema 22/03/2010 10:22 Ì ™ÂÏ›‰·7

Δ
Ô Ó¤Ô Á‹Â‰Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·Ú·˚Ûο΢, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘ πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜
ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡.
∏ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, ÙfiÛÔ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÎÙÈ-
Úȷ΋ Î·È ·ıÏËÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, fiÛÔ Î·È ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ˘.
∏ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË ‰È·ı¤ÛÈÌË ¤ÎÙ·ÛË Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ·
ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ·fi ¡fiÙÔ ÚÔ˜ μÔÚÚ¿.
√ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ù˘ ÁˆÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘, ˘ÂÚ-
ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ηχÙÂ-
Ú˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÂÓfi˜
·ÁÒÓ·.
∏ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘
ı¤Û˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ º·ÏËÚÈÎfi ŸÚÌÔ. ∫˘Ú›·Ú¯· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈο, Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ º¤ÚÔÓÙÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ™ÙÂ-
Á¿ÛÙÚÔ˘.
ΔÔ Ó¤Ô Á‹Â‰Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÂÚÈÌÂÙÚÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Î˘ÎÏÔ-
ÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ‰È·Î›ÓËÛË ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜.
√È ÚÔÛ‚¿ÛÂȘ Â›Ó·È ‰È·ÎÚÈÙ¤˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, fiÔ˘ Â͢ËÚÂ-
ÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ (Â›ÛËÌÔÈ, Ù‡Ô˜, ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ÍȈ̷ÙÔ‡-
¯ÔÈ ·ÁÒÓˆÓ), Î·È ÛÙȘ ÏÔÈ¤˜ Ï¢ڤ˜ fiÔ˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ı·-
Ù¤˜.
ΔÔ Ï‹ıÔ˜ ̤ۈ 20 ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ·Û›ˆÓ, ÌÈ·˜ Ú¿Ì·˜ (·fi ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ)
Î·È ÌÈ·˜ Á¤Ê˘Ú·˜ (·¢ı›·˜ ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ∏™∞¶), ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È
ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Â›Â‰Ô Î›ÓËÛ˘ Î·È ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ ÎÔ›ÏÔ.
∂Λ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È 34 ı‡Ú˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÚÔ˜ ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜, fiÔ˘
˘¿Ú¯Ô˘Ó 33,334 ı¤ÛÂȘ. ™ÙÔ Á‹Â‰Ô ·˘Ùfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÒÚÔÈ ˘ÁÈÂÈ-
Ó‹˜ (24 ÌÔÓ¿‰Â˜), Î·È ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈ· (12 ÌÔÓ¿‰Â˜), ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â͢-
ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ÃÒÚÔÈ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ
‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, ‰›Ï· ÛÙȘ Ú¿Ì˜ ÚÔÛ‚¿ÛÂȘ ∞ª∂∞
(2 ÌÔÓ¿‰Â˜), Î·È ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Â›Â‰Ô Î›ÓËÛ˘.
™Ù· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›‰· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, ¯ˆÚÔ-
ıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÙÔ VIP LOUNGE, ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÙÔ CHAMPIONS CLUB, 40
ÛÔ˘›Ù˜, ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ Î·È Û¯ÔÏÈ·ÛÙÒÓ Î·È ÙÔ
control room ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘.
√ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÔ›ÏÔ˘ ÙˆÓ ÎÂÚΛ‰ˆÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙË-
Ù·, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ-
ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ÙÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ÛÂ Û˘Ó-
2003 (30 ª·˝Ô˘) ‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ.
°›ÓÂÙ·È Ë ÙÂÏÂÙ‹ ηÙ‰¿ÊÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘.

2004
ŒÓ· Ó¤Ô ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ Î·ı·Ú¿ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Á‹Â-
ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡
‰Ô ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 33.334 Ï‹Úˆ˜ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӈÓ
ı¤ÛÂˆÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ- ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ ∫·Ú·˚ÛοÎË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ √Ï˘-
Ëı› ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2004. ∏ ¯ˆÚÔ- ÌÈ·ÎÔ‡. ŒÓ· ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÂÊÙ›. ¶ÔÏÏ¿
ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË ‰È·ı¤ÛÈÌË ¤ÎÙ·ÛË Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ·fi Ù· ÙÚfi·È· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Û fiÏ· Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù·. ¶Ô‰fiÛÊ·È-
¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ÚÔ, Ì¿ÛÎÂÙ, ‚fiÏÂ˚, fiÏÔ, ÎÔχ̂ËÛË... ÿÓÂȘ ÙÔ Ì¤ÙÚËÌ·. ∫·È Ó·
·fi ¡fiÙÔ ÚÔ˜ μÔÚÚ¿, fiˆ˜ Î·È ÙÔ “¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰Úfi- Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏ· ·ÊÔ‡ ·ÚÎÂÙ¿ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ì›ÓÂÈ
ÌÈÔ”. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÊÈÏÔͤÓËÛ 11 ÛÙË Ï¤Û¯Ë ÛÙÔ ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ. ∂Λ ı· ‰Â›ÙÂ Î·È ÔÏϤ˜ Û¿ÓȘ ʈÙÔ-
·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Áڷʛ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÂÈÌ‹ÏÈ·. ÃÂÈÚfiÁÚ·Ê· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿-
·Ó‰ÚÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙˆÓ ‰·˜, ÎÂÈÌ‹ÏÈ· ·ÈÎÙÒÓ ÎÏ. ™Â ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ‚Ú›ÛÎÔ-
Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∞fi ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ¤‰Ú· ÓÙ·È Ë fiÚÙ· Ù˘ ı‡Ú·˜ 7 ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘, ¤Ó· ·fi Ù· ÛηÏÔ-
Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ™ÙÔ Ó¤Ô “∫·Ú·˚- ¿ÙÈ· Ù˘ Î·È Û¯ÂÙÈÎfi ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ∞Í›˙Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο
ÛοÎË” ˘¿Ú¯Ô˘Ó 21 Ì·‡Ú· ηı›ÛÌ·Ù· ÛÙË ı‡Ú· 7 ÔÏÏ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·È-
Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ¿‰ÂÈ·, ˆ˜ ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ˘˜ 21 ÚÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ.
ÓÂÎÚÔ‡˜ Ù˘ ı‡Ú·˜ 7. √È ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı 15 ̤Ú˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ∞ÁÒÓ·˜
¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. °›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È
ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘.
∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ ÛÙÔ
Î·È ÙËÓ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ΔÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘ ÙËϤʈÓÔ 210 4819440, ÛÙÔ Ê·Í 210 4143114 Î·È ÛÙÔ email
ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ··Ú·›ÙËÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ mouseio@olympiacos.org.
Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡.

Δ∂ÀÃ√™ 06 33
gadgets r6 22/03/2010 10:27 Ì ™ÂÏ›‰·2

GADGETS

ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ·˘Ùfi
ı· ·˘ÙÔηٷÛÙÚ·Ê›... ¡¤Â˜ 3D ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ
·fi ÙËÓ Sony
Tiger Text. ŒÙÛÈ Ï¤ÁÂÙ·È Ë Ó¤· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘
X Sigma Partners Ë ÔÔ›· Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ π·ˆ-
‰È·ÁÚ¿„ÂÙ ٷ sms Ô˘ ÛÙ›ϷÙ ·fi Ù· Ó›· Ë Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂˆÓ LCD Ù˘ Sony Ô˘ ı·
ÎÈÓËÙ¿ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ô˘ Ù· ¤Ï·‚·Ó! ∞˘Ùfi ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÚÈۉȿÛٷ٘ ÂÈÎfiÓ˜. ∂›Û˘ ı· ÌÔ-
ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Â›Ù Ì ÔÚÈÛÌfi ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó Û ÙÚÈۉȿÛٷ٘ ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜
‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÎfiÓ˜ ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. °È· Ó· ‰ÂÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ
ÌËӇ̷ÙÔ˜ ›Ù Ì ÔÚÈÛÌfi ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ Û οÔÈÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂȉÈο Á˘·ÏÈ¿. ∏ Sony
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚfiÓÔ. ۯ‰ȿ˙ÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ·È¯ÓȉÈÒÓ ÙÚÈÒÓ
∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· Â›Ó·È ÂÁηÙÂ- ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ· PlayStation 3 (PS3),
ÛÙË̤ÓË Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Û˘Û΢- Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÙËÏÂÔ-
¤˜, ·ÔÛÙÔϤ· Î·È Ï‹ÙË. ∏ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ú¿ÛÂˆÓ 3D. “√ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÊÙ¿-
¤Î‰ÔÛË ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ iphone ÓÂÈ ·fi ÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÛÙ· Û›ÙÈ·”,
ÂÓÒ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂΉfi- ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ë È·ˆÓÈ΋ ÂÙ·È-
ÛÂȘ ÁÈ· BlackBerry Î·È Android. Ú›·. ™ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜
ı· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿
·fi ™Â٤̂ÚÈÔ.

3D Webcam
Minoru ϤÁÂÙ·È Ë Î¿ÌÂÚ· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ
ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ̤ۈ webcam Ó· Û·˜
‚ϤÔ˘Ó ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ, ·ÚΛ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù·
ÂȉÈο Á˘·ÏÈ¿! ∞Ó ‰ÂÓ Ù· ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ Úfi-
‚ÏËÌ·. ∏ Minoru ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Û·Ó Û˘Ì-
‚·ÙÈ΋ webcam.

34
gadgets r6 22/03/2010 10:27 Ì ™ÂÏ›‰·3

eco phone: Samsung Blue Earth


ŒÓ· touch screen ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ, ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓ, ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë Vodafone. ΔÔ Samsung Blue
Earth ÔÔ›Ô ÊÔÚÙ›˙ÂÈ Î·È Ì ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ̤ۈ ÙÔ˘
ÂÓۈ̷و̤ÓÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÏϤÎÙË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ
›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜. ™˘Óԉ‡ÂÙ·È Â›Û˘ ·fi ÊÔÚ-
ÙÈÛÙ‹ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ 5 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂȉÔ-
ÔÈ› ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË fiÙ·Ó ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙ›ÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ
Ó· ÙÔÓ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
Δ· Ï·ÛÙÈο ̤ÚË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÚÔ-
¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ӷ ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÓÂÚÔ‡, Û˘Ì-
‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ηٷӿψÛ˘ η˘-
Û›ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ηٿ
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜.
ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ “Eco mode”, Ë ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· Ù˘ Ôıfi-
Ó˘ Î·È ÙÔ Bluetooth Ù›ıÂÓÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌË-
Û˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ¤Ó· ÌfiÓÔ ÎÏÈÎ. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· “Eco
Walk” ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÂÙÚ¿ Ù· ‚‹Ì·-
Ù· Ô˘ οÓÂÈ Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ ÂÓۈ̷و̤ÓÔ˘ ‚ËÌ·ÙfiÌÂÙÚÔ˘
Î·È Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ‰ÈÔÍÂÈ-
‰›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi
ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Ô˘ ‰È·ÛÒıËÎ·Ó Ì ÙÔ Ó· ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›
ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘.

eco gadget:
∏ÏÈ·Îfi˜ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜
ÁÈ· ÎÈÓËÙ¿
∂ÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÙ ¯Ú‹Ì·Ù· ÌÂ
‰ˆÚÂ¿Ó ÊfiÚÙÈÛË ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ
Î·È ÚÔÛٷ٤„Ù ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
∏ Vodafone ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÔÎÏÂÈ-
ÛÙÈο ¤Ó·Ó ËÏÈ·Îfi ÊÔÚÙÈÛÙ‹
Û˘Ì‚·Ùfi Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Áο̷
ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ. √ ÊÔÚÙÈ-
ÛÙ‹˜ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ Êˆ˜
·ÔıË·ÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙËÓ ÔÔ›·
ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi
ÙËϤʈÓÔ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹.
∫·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ·ÎfiÌ· Î·È Ó·
·ÏÏ¿ÍÂÙ ÎÈÓËÙfi ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ.

Δ∂ÀÃ√™ 06 35
pure red 22/03/2010 10:29 Ì ™ÂÏ›‰·2

¢π∞™∫∂¢∞™∏

°È· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ıÚ‡ÏÔ˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ

ª
ÂÙ¿ ·fi Ôχ ÛΤ„Ë Î·È ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ ·Ô- ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÂfiÌÂÓË. ΔÔ Ê·ÁËÙfi ‹Ù·Ó οÙÈ ·Ú·¿Óˆ
Ê·Û›Û·Ì ӷ ÂÈÛÎÂÊıԇ̠ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·fi ηÏfi. √È ÌÂÚ›‰Â˜ ‹Ù·Ó ¿Ú· Ôχ ηϤ˜ Î·È Ë ÔÈ-
ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ∫·Ú·˚ÛοÎË ÙÔ ‰È¿- fiÙËÙ· ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋.
ÛËÌÔ ϤÔÓ PURE RED. Δ· ηϿ ÏfiÁÈ· Ô˘ ›¯·Ì ΔËÓ Ì¤Ú· Ù˘ ÂÈÛΤ„ÂÒ˜ Ì·˜ ‰È·ÈÛÙÒÛ·ÌÂ Î·È Î¿ÙÈ
·ÎÔ‡ÛÂÈ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ΤÓÙÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ¿ Ì·˜. ·ÎfiÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙·ÌÂ. À¿Ú¯ÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙfi˜
∏ ¤ÎÏËÍË ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ‹Ù·Ó ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶ÔÈÔ˜ ı· ÙÔ ›ÛÙ¢Â
¢¯¿ÚÈÛÙË. ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ˆ˜ ÌÔÚ› fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ·›ıÔ˘Û· ÁÈ· ÙÔ
ÊÈÏÈÎfi Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ. ∏ ‰È·ÎfiÛÌËÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
Á¿ÌÔ ÙÔ˘ ‹ ÁÈ· ÙËÓ ‚¿ÊÙÈÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó
Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ¶ÔÏϤ˜ ÔıfiÓ˜ ÁÈ·
ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο meetings. √È ˘‡ı˘-
ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÒÚ·
ÙÔ˘˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ·, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ›ÓÔÓÙ·˜ ÓÔÈ ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ οı ÂӉȷ-
ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜, ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘˜ . ∏ ı¤· ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ ÂΉËÏÒÛˆÓ.
ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì·˜ ÙÚ¿‚ËÍ ÁÈ· ηϿ ÙËÓ ∏ Â›Û΄‹ Ì·˜ ÛÙÔ PURE RED ›¯Â ηı·Ú¿ Ù˘ÈÎfi ηÈ
ÚÔÛÔ¯‹. ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ΔÂÏÈο ‚ڋηÌ ÙÔ Ó¤Ô Ì·˜
∏ ·Ú¯È΋ ȉ¤· ‹Ù·Ó Ó· οÙÛÔ˘Ì ÁÈ· ¤Ó·Ó ·Ïfi ηʤ. ÛÙ¤ÎÈ Â›Ù ·Ó‹ÎÔ˘Ì ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡,
√ ηʤ˜ fï˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ì ›Ù fi¯È. ∫·È οÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌÂ.
ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ʷÁËÙfi. ∏ Ì›· ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ‰È·- À¿Ú¯ÂÈ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ·ÚοÚÈÛÌ·.

36
anaptyx programm peir 22/03/2010 10:37 Ì ™ÂÏ›‰·1

¶∂πƒ∞π∞™

∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿

Œ
ÚÁ· ‡„Ô˘˜ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÛÙȘ
4 ª·ÚÙ›Ô˘, ηٿ ÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘
¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ˘fi
ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘,
£Âfi‰ˆÚÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜
ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË
ÂÚÈÔ¯‹, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘
ªÂÙÚfi Î·È ÙÔ˘ ΔÚ·Ì.
Δ· ¤ÚÁ· ·ÊÔÚÔ‡Ó:
ñ ∂¤ÎÙ·ÛË ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, Ù· ÔÔ›·
‰È·Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ì ÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·.
ñ ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÌÂ
ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ù˘ ÂÈ‚·ÙËÁÔ‡˜ fiÛÔ Î·È
Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ Ó·˘ÙÈÏ›·˜.
ñ ŒÚÁ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ-
‚¿ÛÂȘ
ñ ∞ÛÙÈΤ˜ ·Ó·Ï¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó
ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙˆÓ
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ - ÂÈÛÎÂ-
ÙÒÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿.

°È· Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿, ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘


¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ
∂™¶∞, ÔÈ ™˘ÌÚ¿ÍÂȘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ÌÂÛÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÌÂÙÚfi ÛÙ· ∫·Ì›ÓÈ·,
Î·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ì ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ- ñ ÙÚ·Ì Î·È ÌÂÙÚfi,
·˚΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ.
ñ ÌÔÓÔ‰ÚfiÌËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ fiÏ˘
°È· ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi, ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔ-
ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿,
Á‹ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡
ñ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘,
∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È
∂ÈÙÂÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ñ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ƒÔÏÔÁÈÔ‡,
ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ À¶√π∞¡ ñ Ó¤Ô ¢Ë̷گ›Ô,
Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: ñ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘,
ñ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¡·˘ÙÈÏȷ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ñ ·ÎÙ‹ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ,
ÙÔ˘ À¶√π∞¡, ñ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ¶¿ÚÎÔ ÛÙÔÓ
ñ Ô ÓÔ̿گ˘, ÕÁÈÔ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ,
ñ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, ñ ·ÛÙÈΤ˜ ·Ó·Ï¿ÛÂȘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜
ñ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √§¶, ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿
ñ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ñ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ‰È¿ÛˆÛ˘, ÚÔÛÙ·-
∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·È¿, Û›·˜ Î·È ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ù˘ ∏ÂÙÈÒÓÂÈ·˜ ¶‡Ï˘ ÛÙÔ
ñ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ¶ÂÈ- ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ Ù˘ ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·˜.
Ú·È¿, ñ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∞ÎÙ‹˜ ÛÙËÓ ∞ÎÙ‹ μ·ÛÈ-
ñ Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÏÂÈ¿‰Ë ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ √§¶
ñ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂π ñ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ §È·ÛÌ¿ÙˆÓ ¤ÎÙ·-
Û˘ 660 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ.
∫¿ÔÈ· ·fi Ù· ¤ÚÁ· Ù· ÔÔ›· Ì·˜... ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó Ô
ñ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ πÔ‰¿ÌÂÈ·˜ ∞ÁÔÚ¿˜ ¶ÂÈ-
‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. º·ÛԇϷ˜ Î·È Ô ÓÔ̿گ˘ Î. ª›¯·˜ ÛÙȘ
Ú·È¿
ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ:
ñ ÂÎıÂÛÈ·Îfi Î·È Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ,
ñ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, ∫ÔÛÌÔÁÔÓ›· ‰ËÏ·‰‹!!! ¶Â›Ù ÚÔηÙÂÈÏËÌ̤ÓÔ,
ñ ηٷÛ΢‹ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¤ÓÙ ·ÛÙ¤ÚˆÓ, ›Ù Ì ηÎfiÈÛÙÔ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÈÛÙ‡ˆ. °È· Ì›·
ñ ÌÔÓÔÚ¤˚Ï ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ıˆÚÒ fiÙÈ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi "ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ
ñ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó- ∞ıËÓÒÓ" ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È ÙÔ˘˜
‰Ú¤Ô˘ ˆ˜ Ù·¯Â›·˜ ÎÏÂÈÛÙ‹˜ ψÊfiÚÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ∞Ï¿ ı¤ÏÂÈ Ï›ÁÔ Ó· "ÛÔ˘ÏÔ˘-
ÏÈÌ¿ÓÈ, ÒÛÂÈ" ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔ˘˜
ñ ˘ÔÁÂÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÙÔ˘ ∏™∞¶ ·fi ÙÔ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘. ª·Î¿ÚÈ Ó· ‚Áˆ „‡Ù˘ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó
º¿ÏËÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂӉȿ- fiÏ· fiÛ· ˘ÔÛ¯¤ıËηÓ.

Δ∂ÀÃ√™ 06 37
anaptyx programm peir 22/03/2010 10:37 Ì ™ÂÏ›‰·2

¶∂πƒ∞π∞™

www.karidisblogs.gr
ª›· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¤Ï·‚ ÚfiÛÊ·Ù· Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞' ¶ÂÈÚ·È¿ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú‡‰Ë˜ ηÏÒÓÙ·˜
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó "¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÙÔ˘ ∞‡ÚÈÔ". ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›-
‰· ÙÔ˘ www.karidisblogs.gr ¤‰ˆÛ ‚‹Ì· ‰È·ÏfiÁÔ˘ Û fiÏÔ˘˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û οı ¤Ó· ·fi Ù· Û¯fiÏÈ·. ∞ÊÔÚ-
Ì‹ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÔ˜ ÂÎfiÓËÛË ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿.
∞Í›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ Î. ∫·Ú‡‰Ë Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙÈ-
ÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· Ô˘ Ù˘ ‰›ÓÂÈ.
¶·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ÂΉfiÙË Ì·˜ Î. Ã. ¶·ÁÒÓË ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘
Î. ∫·Ú‡‰Ë.
ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·ÁÒÓ˘
11/02/2010

∫‡ÚÈ ∫·Ú‡‰Ë, 3. ∫∞£∞ƒπ√Δ∏Δ∞ – ∞¡∞∫À∫§ø™∏


∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi fi¯È
ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Û·˜. ∞Ó Î·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ‰‹ÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ∂›Ó·È ÚÔ-
Â›Ì·È «ÂÎÚfiıÂÛÌÔ˜» ˆ˜ ÚÔ˜ Ê·Ó¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ù ÂÚÈÛ-
ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi ›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ÚÔ-
Ù˘ 5˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÛˆÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡. ∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ô ‰‹ÌÔ˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı›
ı· ‹ıÂÏ·, Î·È ÔÊ›ψ, Ó· ηٷ- ·˜ ÂίˆÚËı› Ë Â˘ı‡ÓË ·˘Ù‹ Û ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ªÂÚÈΤ˜
ı¤Ûˆ οÔȘ ·fi„ÂȘ Î·È ÚÔ- ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÔÈÔ˜ οÓÂÈ Î¿ÙÈ ·ÏÏ¿ ÙÔ ÙÈ Î¿ÓÂÈ.
Ù¿ÛÂȘ ÌÔ˘. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fï˜ Î·È ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ fiÏË
Ì·˜ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·fi ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù·
1. ª∂Δƒ√ ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· Ó· Ì·˜ Û˘ÓÂÙ›˙Ô˘Ó.
∏ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË Î·È
‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ÂÈ Ó¤Â˜ ·Ó·‚ÔϤ˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fï˜ ηχÙÂÚÔ Û¯Â- 4. ¶∂∑√¢ƒ√ª∏™∂π™ – ∂•øƒ∞´™ª√™
‰È·ÛÌfi ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ› ηχÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ª›· ÒıËÛË ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ı· ÌÔ-
fiÏ˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘. ∂›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚÔ‡Û ӷ ‰Ôı› ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜
Ï¿ıÔ˜ Ô ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ó· ÌËÓ Â͢ËÚÂÙ›: ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
- ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Δ˙¿ÓÂÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, Ì·Á·˙ÈÒÓ
- ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ªÂÙ·Í¿ ‹È·˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Î·È ›Ûˆ˜ οÔÈÔ˘ ‹
- ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¶ÂÈÚ·˚΋˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ (∫·ÏÏ›- οÔÈˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ ı· ÚÔÛ¤ÏÎ˘Â Î·È ı·
ÔÏË, Ã’’΢ÚÈ¿ÎÂÈÔ ÎÏ) Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Û ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÚÈÓ ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›-
- ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÚ‹ÁÔÚ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘˜ Û οÔÈÔ ÓËÛ›. °È·Ù› ¤Ó·˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ Ô˘ ı·
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ù· ÚÔ¿ÛÙÈ·. ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·ÎÔ-
ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ıˆÚÒ fiÙÈ Ë Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ Ó· ÌË Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ªÈ·
ÌÂÙÚfi Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÂÈÚ·˚΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· ›¯Â ıÂÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ ··Û¯fi-
Ì ¤Ó·Ó ÂÈϤÔÓ ÛÙ·ıÌfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Δ˙¿ÓÂÈÔ. ÏËÛË Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ fiÏ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ
∂›Û˘, Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙË ÏÔÁÈ΋ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÙÚfi ı· ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜. ∞˘Ù‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ı· ÌÔ-
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È .¯. Ë ÏÂÁfiÌÂÓË "ÙÚÔ‡Ì·" ‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘ ÏÂηÓÔ‰›Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘.
Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì›· Ó¤· ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· .¯. ∏ ÓÙÚÔ‹ Ì ٷ ÎÙ›ÚÈ· – Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ("¡¤Ô
¶¤Ú·Ì· – μԇϷ. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ: ‰Ë̷گ›Ô", "¶‡ÚÁÔ˜", "¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ"- ªÈÎÚÔÏ›-
- ÁÚ‹ÁÔÚË ÌÂٷΛÓËÛË ·fi Î·È ÚÔ˜ Ù· ÓfiÙÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· Ì·ÓÔ) Ú¤ÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ∞˜ Ù· ÁÎÚÂÌ›-
- Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙË ™·Ï·- ÛÔ˘Ì ӷ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘ÌÂ. ÕÏψÛÙ ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ÙÈ ÊıÔÚ¤˜
̛ӷ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ˆ˜ ÁÈ·È¿ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ÁÈ·› –
- Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ «Ó¤Ô ¢Ë̷گ›Ի ı· ÌÔÚÔ‡Û οÏÏÈÛÙ· Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Ï·-
ψÊfiÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ Ù›· (fi¯È Ì ÙÛÈ̤ÓÙÔ fiˆ˜ Ë ∫ÔÚ·‹ ·ÏÏ¿ Ì Ú¿ÛÈÓÔ) ηÈ
οو ·fi ·˘Ù‹ Ó· ÊÙÈ·¯Ù› ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ô˘ ı· Â͢-
2. Δƒ∞ª ËÚÂÙ› ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘
∏ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Û¯Â‰›·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÚ·Ì Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÌÂÙÚfi.
·Ú·¿Óˆ ·fi ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙ› ۯ‰fiÓ Î·Ó¤- ∫›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË fi„ÂˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ∫˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ
Ó·Ó. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÏÏ¿ ΤÓÙÚÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÓÂÔÎÏ·ÛÈο Ô˘ ÚËÌ¿˙Ô˘Ó. ∏
Â›Ó·È ·ÚÁfi Î·È ‰˘ÛΛÓËÙÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÚÔ- ·Ó··Ï·›ˆÛË ÙÔ˘˜ ı· ¿ÏÏ·˙ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘
ÙÈÌËÙ¤Ô ÁÈ· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ¶Èı·Ó‹ ¤Ï¢ÛË Î¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜.
ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ ı· ›¯Â ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó¤- ¶ÚfiÛÙÈÌ· Û fiÛÔ˘˜ Ú˘·›ÓÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ‹ ÔÙÈο ÙËÓ
ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ- fiÏË. √È ·Ú¿ÓÔ̘ ηٷÛ΢¤˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ηÈ
‚Ï‹Ì·Ù· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ·Ú¿ ı· ¤Ï˘ÓÂ. ∏ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË "·ÈÛıËÙÈο ÛÎÔ˘›‰È·". ∂›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó
Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ÚÔÙÈ- ηıËÌÂÚÈÓ¿ fiÛÔ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈÎÔ› ÌÔÚ› Ó· Ê·ÈÓfiÌ·ÛÙÂ. ∏
ÌfiÙÂÚÔ Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ ∫·ÌÈÓ›ˆÓ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÓÔ¯‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ì·˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ fiÛÔ ÙÚÈ-
ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÂÓÒ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·È Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο ÙÔÎÔÛÌÈÎÔ› ›̷ÛÙÂ.
Ù· ∫·Ì›ÓÈ· Î·È Ë §Â‡Î·. ¶ÚfiÛ‚·ÛË Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÎÈÓËÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·ÓÙÔ‡.

38
anaptyx programm peir 22/03/2010 10:37 Ì ™ÂÏ›‰·3

∂›Ó·È ·Ï¿ ·˘ÙÔÓfiËÙË ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ì·˜. ¶ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚÔÛ·ı›
˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∞ÚΛ Ó· ÂÊ·Ú- ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÚΛ. ∞˜ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (·Ó ÌÔ-
Ìfi˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ÚÔ‡ÌÂ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο) ‹ ¤ÛÙˆ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜
5. ∞™º∞§∂π∞ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Û fiϘ ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜.
∏ ¤ÎÚËÍË Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ Î·È ÌË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÛÂ Û˘Ó- ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·ÁÒÓ˘
‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ·˘Í‹ÛÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ∂ΉfiÙ˘ – ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Re-Port

∞Á·ËÙ¤ ÃÚ‹ÛÙÔ, fiÏˆÓ Ì·˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Î·È Û¯ÂÙÈο Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂȘ,
™Â ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ôχ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂ- ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÚÔ-
ÙÔ¯‹ ÛÔ˘ ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‰ËÌfi- ÛˆÈÎÔ‡ Ì ÚfiÛÏË„Ë Ó¤ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. ∫¿ı ÛΤ„Ë, οı Í¯ˆÚÈÛÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ √‰Ôηı·ÚÈÛÌÔ‡.
ȉ¤· Î·È Î¿ı ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÊÙ¿-
ÓÂÈ Û ̤ӷ Ì ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ηٷ- ¶∂∑√¢ƒ√ª∏™∂π™ – ∂•øƒ∞´™ª√™ & ∞™º∞§∂π∞
ÓÔ‹Ûˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ Î·È ÚËÍÈΤÏ¢-
ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤- ı˜ Ì ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Û‡ÌʈÓÔ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘˜.
Ûˆ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ¶Ú¤ÂÈ fï˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Ó·
ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ Ì·˜ ÛÙfi¯ˆÓ. Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÎÈÓËıÔ‡-
Ì ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÈ̘ χÛÂȘ
∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ Ô˘ ı¤ÙÂȘ, ı· ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. ◊‰Ë ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ √§¶ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ
‹ıÂÏ· Ó· ÛÔ˘ ˆ Ù· ÂÍ‹˜: ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2014. £· ‹Ù·Ó ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı›˜
ª∂Δƒ√ ·fi ÙÔ site ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÔÏ-
™˘ÌʈÓÒ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÛÔ˘ ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÛÙËÓ Ï¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
ÂÈÚ·˚΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ Î·È Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· οÙÈ Ô˘ ı· Ô˘ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ
Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÌÂϤÙË Î·È ¯¿Ú·ÍË Ù˘ ÁÚ·Ì- ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÛÔ˘.
Ì‹˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ¿ÌÂÛ·. £· Ú¤ÂÈ Ì ϛÁ·
ÏfiÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·¯ı› Î·È ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ¿Ú·
Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÚfiÛıÂÙË ÌÂϤÙË Î·È ÚfiÓÔÈ· ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Ôχ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. ΔÔ Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘
ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÛÙ· ÛËÌ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂȘ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ· Î·È ·’ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î. ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô›‰Ë ›ӷÈ
fiÛÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÁÚ·ÌÌ‹˜ «fiÏÔÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ». ◊‰Ë ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ2000 ÂÚ›Ô˘ ·ÛÙ˘-
Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÏÈ·ÎÒÓ ‰‹ÌˆÓ. ÓÔÌÈÎÔ› Ì 1000 Ì˯·Ó¤˜ Ó· ÂÚÈÔÏÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘
∞ÙÙÈ΋˜. ™Ô‚·Úfi ÌÂÚ›‰ÈÔ, ¿Óˆ ·fi 200 Ì˯·Ó¤˜ ı· ¤¯ÂÈ Ô
Δƒ∞ª ¶ÂÈÚ·È¿˜. ∂·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â›Û˘ Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ-
∞fi ı¤ÛË ·Ú¯‹˜ ›̷ÛÙ ˘¤Ú ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙÚԯȿ˜ ÎÔ‡ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜.
ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏÔÁÈÎÔ‡˜. ø˜ ΔÒÚ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¿Ô„‹ ÌÔ˘ ›ӷÈ
ÚÔ˜ ÙȘ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÚ·Ì Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈ̘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔ-
ÛÔ˘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈË- ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·Ú·‚¿ÛˆÓ
ıÔ‡Ó. ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ∂§∞™ Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ·ÂÚ›Û·ÛÙË ÁÈ· ÙË ‰›ˆÍË Ù˘
ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
∫∞£∞ƒπ√Δ∏Δ∞ – ∞¡∞∫À∫§ø™∏ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘
™˘ÌʈÓÒ Ì·˙› ÛÔ˘ fiÙÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ· ¤¯ÂÈ Ôχ ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË,
ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Ë ·ÙÔÌÈ΋ ¢ı‡ÓË Î·È Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú‡‰Ë˜

Δ∏ ™À¡Δ∞•∏ °¡øª√¢√Δ∏™∏™ Δ∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂πø¡ °π∞ Δ√ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ™Ù¤Á·Û˘ Î·È Ù˘ ∞ÛÙÈ-
™Àªμ√À§π√ À¶√Àƒ°ø¡ ™Δ∂°∞™∏™ Δ∏™ ∂.∂. ∞¡∂§∞μ∂ √ ™¶. ™¶Àƒπ¢ø¡ ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, οÙÈ Ô˘ ÙËÓ Î·ıÈÛÙ¿
·ÎfiÌË ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋.
°ÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋ ÌÂϤÙË Ì ı¤Ì· Ù˘ πÛ·Ó›·˜, ÛÙȘ 21-22 πÔ˘Ó›- £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ-
«Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ÁÈ· Ô˘. ΔËÓ ¤ÎıÂÛË ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ÒÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ‚·ÛÈο
ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘- ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ì ÔÏÈÙÈο fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∂∂. ∫·Ù¿ ‚¿ÛË, Úfi-
͢ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË» ·Ó¤Ï·‚ ӷ Â›ÛËÌË ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Ë ÈÛ·ÓÈ- ÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘
Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ- ΋ ÚÔ‰Ú›· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
‹˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ
Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ™. ™˘Ú›‰ˆÓ·, Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ È‰ÂÒÓ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÔÏÈ-
«ÀÂÚÓÔÌ·Ú¯›· ¢Ú¿Û˘» ™‡- ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ù˘ ÌÔÚÊ‹ Ì·˙› Ì ÙÈ΋˜ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ηÈ
ÚÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ, ÂÓÒ ÚfiÎÂÈÙ·È ÙȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ, ¤Ú· ·fi ÙÔ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ
Ó· ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÕÙ˘Ë ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈÎfi Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎË-
™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ™Ù¤- ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û˘ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ıÂÛÌÈÎfi ÛÙÂÚ¤ˆÌ·.
Á·Û˘ Î·È ∞ÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚- ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·- √ ™. ™˘Ú›‰ˆÓ ·ÔÙÂÏ› ̤ÏÔ˜ Ù˘ Ù·
΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ô˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô Ú·Û΢‹ Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ù˘ ∂∂ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·.

Δ∂ÀÃ√™ 06 39
business news 6 22/03/2010 10:44 Ì ™ÂÏ›‰·2

BUSINESS NEWS

μÈÔÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ H&M

∏ ∏&ª ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÌÂ


ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ‚ÈÔÏÔÁÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ Ï·ÓÛ¿ÚÂÙ·È ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ
·Ú¯¤˜ ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù˙ÂÏ ÁÈ· ÙÔ ÓÙÔ˘˜, Îڤ̷ ·Ô-
ϤÈÛ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Îڤ̷ ¯ÂÚÈÒÓ Î·È ÂÓ˘‰·ÙÈÎfi ¯ÂÈÏÒÓ, Ù· ÔÔ›·
Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi Ê˘ÛÈο Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÈÛÙÔÔÈË-
̤ӷ ·fi ÙÔÓ Ecocert. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜
Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÛÌ¤Ô˘ÚÔ-ÂfiÓÈ ‹ Ï‚¿ÓÙ·-̤ÓÙ· Î·È Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÓÂÛÂÛ¤Ú Î·È ÙÛ·-
ÓÙ¿ÎÈ· ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ‚·Ì‚¿ÎÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ∏&ª ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› Ó·
∫˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ Fiat ·˘Í‹ÛÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ ηٿ 50% ÂÙËÛ›ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2013.
ÛÙË Ì›ˆÛË
ÂÎÔÌÒÓ CO2
∫ÔÈÓ‹ ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÙˆÓ “Carrefour” Î·È “ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜”
ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË
ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ
∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜
·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡- ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ Ù˘ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜
ÙÂÚ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜, ÔÈ fiÌÈÏÔÈ “Carrefour” Î·È “ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜” ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó,
ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Ë Fiat ·fi ÎÔÈÓÔ‡, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· (∞Ï‚·Ó›·,
Automobiles ¤Ù˘¯Â ÙÔ μÔÛÓ›·, ∫ÚÔ·Ù›·, ™ÎfiÈ·, ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ, ™ÂÚ‚›· Î·È ™ÏÔ‚ÂÓ›·).
¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ∏ Ó¤· ·˘Ù‹ ÂÙ·ÈÚ›· ı· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ
ÂÎÔÌÒÓ CO2 ÁÈ· Ù· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ Î·È ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ Ù˘ Carrefour ˘fi
·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ Ô˘Ï‹ıË- ÙË ÌÔÚÊ‹ franchise. To 60% Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ı· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ “ª·ÚÈ-
Î·Ó ÙÔ 2009: 127,8 g/km ÓfiÔ˘ÏÔ˜” Î·È ÙÔ 40% ÛÙËÓ “C Carrefour ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜” (ÂÙ·È-
(‹Ù·Ó 133,7 g/km ÙÔ 2009). Ú›· Ô˘ Î·È ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Ù˘ “Carrefour” Î·È Ù˘ “ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜”).
ΔÔ ÚÂÎfiÚ ·˘Ùfi ÂȂ‚·ÈÒ- ∂›Û˘, Ë ÎÔÈÓ‹ ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· (Û‹ÌÂÚ· 80% Ù˘ Carrefour ª·ÚÈÓfi-
ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ÏÔ˜ Î·È 20% Ù˘ Carrefour SA) ı· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ÂÙ·ÈÚ›·.
JATO, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÁÎÔ- √È ÂÙ·ÈÚ›˜ “Carrefour” Î·È “ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜”, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 17 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ
ÛÌ›ˆ˜ ÛÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘fi ÙÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ·, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÂÙ·ÈÚ›·
˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙËÓ ¤Ú¢ӷ “Carrefour ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜”, 35 ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ, 219 ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ Î·È 284 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¢ÎÔ-
ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹- Ï›·˜ (convenience stores), Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ù˙›ÚÔ (2009) 2.419 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û˘ÓÂÚÁ¿˙Ô-
ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ȉڇıËΠÙÔ ÓÙ·È ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ·fi ÙÔ 2007.
1984 Î·È Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· ÛÂ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 40
¯ÒÚ˜. Δ· ÙÂÏÈο ÓÔ‡ÌÂÚ·
¶Ï·›ÛÈÔ: Ë ÛÂÈÚ¿ Turbo-X Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Î·È ÙÔ 2009
ʤÚÓÔ˘Ó ÙË Fiat ÌÚÔÛÙ¿
·fi ÙȘ: ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›·
Toyota (130,1 g/km),
Peugeot (133,6 g/km), ∏ ÛÂÈÚ¿ desktop ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Turbo-X Û˘Ó¤¯ÈÛÂ
Renault (137,5 g/km), Î·È ÙÔ 2009 ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Ù˘ ÔÚ›·, ηٷ-
Citroen (137,9 g/km), ÎÙÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ
Ford (140,0 g/km), ηٷӷψÙÒÓ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·-
Opel/Vauxhall (148,9 g/km), ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔÈ-
Volkswagen (150,4 g/km), ¯Â›· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ IDC report ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿
AUDI (160,9 g/km) Î·È Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, ÙÔ ¶Ï·›ÛÈÔ ‰È¤ıÂÛ 73.839 desktop
Mercedes (176,4 g/km). ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‰ËÏ·‰‹ ÔÛÔÛÙfi 21,1% Â› ÙÔ˘
∂ÈϤÔÓ, Ë Fiat ηٷٿÛ- Û˘ÓfiÏÔ˘, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ
ÛÂÙ·È ÚÒÙË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÌÚÔÛÙ¿ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÌÂÁ¿Ï·
ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ (131,0 ‰ÈÂıÓ‹ brands. To ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi Ì¿ÏÈÛÙ·
g/km), ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 4,9% Û ۯ¤ÛË ÌÂ
Toyota, PSA, Renault Î·È ÙÔ 2008. °ÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹, Ô ª¿ÚÙÈÔ˜ ÛÙÔ ¶Ï·›ÛÈÔ Â›Ó·È Ì‹Ó·˜ desktop.
Hyundai. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ŸÛÔÈ ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¶Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó
ÔÌ›ÏÔ˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi Ì›· Áο̷ ¤ÙÔÈÌˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÁÈ· οıÂ
ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¯Ú‹ÛË. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ¶Ï·›ÛÈÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜:
Ù˘ Alfa Romeo, Ô˘ Ì ÙËÓ -¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡ÓıÂÛ˘ Built-to-Order ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË Û fiÏ· Ù· Turbo-X desktop
̤ÛË Ì›ˆÛË ÙˆÓ 18,3g/km Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ˆÏËÙÒÓ
Î·È Ì 109.542 Ô¯‹Ì·Ù· -™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ·fi ˘ÏÈο ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ηٷÛ΢·ÛÙÒÓ
Ô˘ Ô˘Ï‹ıËηÓ, ηٿÊÂ- -™‡Á¯ÚÔÓÔ Î¤ÓÙÚÔ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
Ú ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË -¢ˆÚÂ¿Ó ÁÚ·ÌÌ‹ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢
fiÏ˘ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. -¢ˆÚÂ¿Ó Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ì¤Û· Û 4 ÒÚ˜, Û 20 ÛËÌ›· ·ÓÂÏÏ·‰Èο

40
business news 6 22/03/2010 10:44 Ì ™ÂÏ›‰·3

Etihad: Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘


˘Á›·˜ ÛÙȘ Ù‹ÛÂȘ ¡¤· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋
‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·
∏ Etihad Airways ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÁηٷ- ÛÙÔÓ √§¶
ÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· ·ÂÚÔÛοÊË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηÈ
Ôχ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ Ó¤· ÙÂÏ¢- ΔËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ı¤Û˘
Ù·›·˜ Ϥ͢ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¢È¢-
·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÈ- ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ √§¶ ·fi ÙËÓ
‚·ÙÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛËÌ¿‰È· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË μÂÓ¿Ú‰Ô˘
·‰È·ıÂÛ›·˜ Î·È Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ÔÚÁ·ÓÈ-
¯Ú‹˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˘ È·ÙÚÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜. ÛÌfi˜. ∏ η μÂÓ¿Ú‰Ô˘
ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· “TTempus IC” ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙ· ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ˘‡ı˘ÓË §ÔÁÈ-
̤ÏË ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ- ÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ √§¶.
ο ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ. √È ÏË-
ÚÔÊÔڛ˜ ηχÙÔ˘Ó ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ “˙ˆÙÈÎÒÓ ÛËÌ›ˆÓ” ÙˆÓ ÂÈ-
‚·ÙÒÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ·ÚÙËÚȷ΋˜ ›ÂÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔ-
ηډÈÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∂›Û˘, ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ Ó· ™‡Ì‚·ÛË 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ù˘ Intrasoft ÌÂ
·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈο. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Û ÌÈ· È·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÂȉÈÎÒÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ Ù˘ ∞ÂÚÔÏÔ˝·˜
ÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û ·ÚfiÔÙ· È·ÙÚÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÂÓ
ÒÚ· Ù‹Û˘. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ϋڈ̷ ı· ·Ô- ∏ Intrasoft International - ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Intracom
Ê·Û›ÛÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· οÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈ‚¿ÙË Î·È ÙËÓ Ù‹ÛË. IT Services - ÂÈϤ¯ıËΠӷ ·Ú¿Û¯ÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ·Ó¿-
∏ Etihad ı· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Tempus IC, Ë ÔÔ›· ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Î·È Ù˘Í˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∞ÛÊ¿-
ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ RDT Ì ¤‰Ú· ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ, ÛÙ· ·ÂÚÔ- ÏÂÈ·˜ Ù˘ ∞ÂÚÔÏÔ˝·˜ (European Aviation Safety
ÛοÊË ∞340 Î·È Boeing 777 Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÛÙfiÏÔ Agency - EASA) ÛÙËÓ ∫Ôψӛ· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ˆ˜ ÂÈÎÂ-
ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ. Ê·Ï‹˜ ÂÙ·›ÚÔ˜ ÛÂ
Û‡ÌÚ·ÍË Ì ÙË
ÚÔ˘Ì·ÓÈ΋ ÂÙ·È-
Ú›· Siveco.
¡¤· ÛÙÂϤ¯Ë ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰·
∏ ·Í›· Ù˘ ‰ÈÂÙÔ‡˜
ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Public ۇ̂·Û˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·fi Ù· ÔÔ›· Ë
Intrasoft International ı· Ï¿‚ÂÈ 2,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂›Û˘,
ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¿Ù·Û˘ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÁÈ·
ÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ë ·Ï˘Û›‰· ‰‡Ô ÂÈϤÔÓ ¯ÚfiÓÈ·.
ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Public ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ √È ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ı· ·Ú¿Û¯ÂÈ Ë Intrasoft ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ
·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¢È‡- ˘ÏÔÔ›ËÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿-
ı˘ÓÛ˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÈÛÙÔÛÂ-
Ó¤ˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ·Ï·ÈfiÙÂ- Ï›‰ˆÓ, Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘
ÚˆÓ ÛÙÂϯÒÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÚÔ‹˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∂›Û˘ ı·
¢ËÌ‹ÙÚ˘ πÌÚÔ¯ÒÚ˘ ·Ó¤Ï·‚ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 11 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÛÙÚ·ÙË-
ηı‹ÎÔÓÙ· Commercial Director ÛÙËÓ Public, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÁÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÌÂÏÂÙÒÓ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜, ÙÔ Û¯Â‰È·-
ÙË Bacardi Hellas. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πÌÚÔ¯ÒÚ˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÛÌfi χÛÂˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÁÈ· ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÙ·ÈÚÈ-
¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Category Management ÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË Ï‡ÛÂˆÓ ECM ÛÂ
Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Commercial Management ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÏËÚÔÊÔÚȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ‰ÈÂ-
Marketing Î·È ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ °ÂÓÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›- Í·ÁˆÁ‹ ‰ÔÎÈÌÒÓ, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË
·˜, ƒfiÌ˘ ªÔ˘ÚÏ¿. ™ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ Ï‡ÛˆÓ.
Î·È Ë ª¿ÚÈ·Ì ™·ÓÙÚ›, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Marketing
Manager Î·È Ë ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ SATO.
¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Ë Public ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó·-
‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ™‹ÏÈÔ˘ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi Category Manager •ÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
CD/DVD, ı¤ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ηÙ›¯Â Â› 3,5 ¯ÚfiÓÈ·, Û Commercial ÙÔ˘ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙȘ 22/3
Manager CD/DVD.
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÌÂÙ¿ ·fi 2,5 ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÔÚ›·˜ ˆ˜ ™Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı¤ÙÂÈ
Category Manager Books/Toys/Stationary, Ô μ·Û›Ï˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ·fi ÙȘ 22 ª·ÚÙ›Ô˘
ÚÔ¿ÁÂÙ·È Û Commercial Manager Books/Toys/Stationary. 2010 Ô fiÌÈÏÔ˜ π∞™ø
Δ¤ÏÔ˜, ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È ÂÛˆÙÂÚÈο Ë ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÁÂÓÈ΋-
ºˆÙÂÈÓ‹ ¶·ÙÚÈΛԢ Û Events Manager, -·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙËÓ ∞Óı‹ Ì·È¢ÙÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋
ΔÚÔÎÔ‡‰Ë (¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ ™¯¤ÛˆÓ)- π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜
·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ events ÙˆÓ Public Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È
·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ concept Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜. Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ ÂÂÓ-
Δ· Ó¤· ÛÙÂϤ¯Ë ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ‰ÔÌ‹ ÛÙËÓ Public ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜
Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ë ÔÔ›· ∞.∂. ÙÂÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 70 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·ÓÙ› Ù˘ ·Ú¯Èο
ۯ‰ȿ˙ÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Ì¤Û· ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı›۷˜ 75 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

Δ∂ÀÃ√™ 06 41
business news 6 22/03/2010 10:44 Ì ™ÂÏ›‰·4

BUSINESS NEWS

¢ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù·
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Intralot: ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Ì ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ Sisal
·fi ÙË Microsoft ÛÙË Ã›Ô Î·È ·Ó¿ÏË„Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÏÔÙ·Ú›·˜ ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›·

H Microsoft ∂ÏÏ¿˜ ÂÁηÈÓ›·Û ÙÔ √ fiÌÈÏÔ˜ Intralot ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹


∞ÂÚÈfiÚÈ-
5Ô, ηٿ ÛÂÈÚ¿, ∫¤ÓÙÚÔ “∞ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Ì ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Sisal, ‰È·-
ÛÙ˜ ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ˜”, Ì ¤‰Ú· ·˘Ù‹ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Ù˘¯ÂÚÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È ·ıÏËÙÈÎÔ‡
ÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ √ÌËÚÔ‡ÔÏË Ù˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ 15.000 ÙÂÚÌ·ÙÈ-
Ã›Ô˘. Δ· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ÂÎÙÂÓ¤˜ ‰›ÎÙ˘Ô ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·-
∫¤ÓÙÚÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ı¤ÙÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∂ÈϤÔÓ, Ë Intralot ı· ·Ú¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜
ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ √ÌËÚÔ‡Ô- ∏ Sisal, ȉڇıËΠÙÔ 1946. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂÙ·ÈÚ›˜
Ï˘ ÛÙË Ã›Ô. ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘¯ÂÚÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· η٤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÚ›‰ÈÔ 12,3% Ù˘
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ “∞ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ¢˘Ó·- ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘¯ÂÚÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.
ÙfiÙËÙ˜” ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ¢ڇÙÂÚ˘ ÚˆÙÔ- ™ÙË μÚ·˙ÈÏ›· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÏÔÙ·Ú›·˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Minas Gerais, ·Ó¤-
‚Ô˘Ï›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜, Ë Microsoft Ï·‚Â Ë Intralot do Brasil ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Intralot. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ
∂ÏÏ¿˜ ˘ÏÔÔÈ› ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Ù¯ÓÔ- ı· ¤¯ÂÈ ·Ú¯È΋ ÈÛ¯‡ ¤ÍÈ ÂÙÒÓ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Â¤ÎÙ·Û˘ ÁÈ· ÂÈ-
ÏÔÁ›· ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘. ϤÔÓ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ÚÒÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ı· ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ÔÏÈ-
ª¤Ûˆ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ë Ù›·˜ Ë Intralot ı· Â›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ù‡Ô˘ ∫π¡√ ÂÓÒ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·ÎÔ-
Microsoft ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙȘ ¢¿ÏˆÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ·ÚÈıÌÔÏ·¯Â›·. ∏ Intralot ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË
ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÔÈ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Î·È ı·
¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È ÔÈ ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÙË ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ˘Ô‰ÔÌ‹ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∏ ÔÏÈÙ›·
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÛÙË Minas Gerais Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ 26 Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÈÔ ÔÏ˘ÏË-
¯Ú‹ÛË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂ- ı‹˜, Ì 20 ÂηÙ. ηÙÔ›ÎÔ˘˜, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ· Î·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË ÈÔ ÌÂÁ¿-
ÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÏË Û ¤ÎÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ·. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÛÙË ‚Ú·˙È-
¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÏÈ¿ÓÈÎË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÂÚ›Ô˘ 9% ÂÓÒ ÙÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÂÈÛfi-
·ÎÏÔ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÚ›Ô˘ 60 ‰ËÌ¿ Ù˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ Ù· 4.500 ‰ÔÏ.
ˆÚÒÓ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ
ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ȉȷ›-
ÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÊfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÁÔÚ¿
ÂÚÁ·Û›·˜ Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË Attica Group: ¯ÔÚËÁfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ·˘Ù‹˜. “ÕÁÔÓË °Ú·ÌÌ‹ °fiÓÈÌË 2010”
Δ¤ÛÛÂÚ· ÂÈϤÔÓ ∫¤ÓÙÚ· “∞ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ¢˘Ó·-
ÙfiÙËÙ˜” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‹‰Ë ÛÙËÓ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·, °È· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ë Blue Star Ferries, ̤ÏÔ˜
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙËÓ ΔÚ›Ô- ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Attica Group ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ÌË
ÏË, ÂÓÒ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 200 ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· “¢È¿‰Ú·ÛË” ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔ-
¿ÙÔÌ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “Õ ÕÁÔÓË °Ú·ÌÌ‹ °fiÓÈÌË” Ô˘ ˘ÏÔÔÈ›-
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È Ó· ÏÔËÁÔ‡ÓÙ·È Ù·È Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Û ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ
ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘.
ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. °È· ÙÔ 2010 Ô fiÌÈÏÔ˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ª¤Á·˜ ÃÔÚËÁfi˜ ÙÔ
∏ Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ “∞ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ¢˘Ó·Ùfi- ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÓËÛÈ¿ ∏Ú·-
ÙËÙ˜” ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÏÂÈ¿, ∞ÌÔÚÁfi, ∞ÛÙ˘¿Ï·È·, £ËÚ·ÛÈ¿ Î·È ∫·ÛÙÂÏ-
‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÏfiÚÈ˙Ô fiÔ˘ ı· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, ÂΉËÏÒÛÂȘ
Microsoft “Unlimited Potential – ∞ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ Û ÔÏÈÙÈÛÙÈο ΤÓÙÚ·, ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜ Î.·, ηıÒ˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÚÒÌÂÓ· fiˆ˜
¢˘Ó·ÙfiÙËÙ˜”, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÒıË- ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ „ËÊÈ·ÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ, ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Û΢‹˜ „ËÊȉˆÙÔ‡, ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ
ÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¯ÔÚÔ‡, ™˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ÙËÓ ∫Ú·ÙÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ∞ıËÓÒÓ, μÚ·‰È¤˜
Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û ÛÈÓÂÌ¿ Î·È ∂ÈÛΤ„ÂȘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μÈ‚Ï›Ô˘.
ÙÚÂȘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜: ÙË ÌÂÙÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÎ·›- ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ú¿ÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘
‰Â˘Û˘, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ›ÛˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ ÁÈ· Ù˘ Attica Group Ô˘ ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È “ªÂ ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi ÂÛ¿˜” Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙ·
fiÏÔ˘˜ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜. ÓËÛÈ¿ Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› Ô fiÌÈÏÔ˜ Ì ٷ ÏÔ›· Blue Star Ferries Î·È Superfast Ferries.

∂ÏÏËÓÈ΋ “ÚˆÙÈ¿” ·fi ÙËÓ Info-Quest ÛÙ· ‚Ú·‚›· IT Europa

ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô “European Distributor of the Year” ·¤ÓÂÈÌ ÛÙËÓ Info-Quest Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹
Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ IT Europa European IT Excellence Awards 2010, Ë ÔÔ›· ·ÔÛÎÔ› ÛÙË ‰È¿-
ÎÚÈÛË ÙˆÓ ‚¤ÏÙÈÛÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ χÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË Û ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Â›-
‰Ô, ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜.
∏ πΔ Europa, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ European IT Excellence Awards, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈ-
Ṳ̂ÓÔ˜ ·ÓÂ˘Úˆ·˚ο ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi˜ Î·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜
Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∏ Info-Quest ‰È·ÎÚ›ıËΠÌÂٷ͇ ÙˆÓ Â›Û˘ ÊÈÓ·Ï›ÛÙ Î·È ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ‰È·ÓÔÌ‹˜
Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.S., Azlan Î·È Arrow ECS GmbH, ¯¿ÚË ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ù˘ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÔÓ·‰ÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ Ô˘
Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Ï·ÙÊfiÚ̘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·Í›· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÂÏ¿ÙË.

42
business news 6 22/03/2010 10:44 Ì ™ÂÏ›‰·5

∏ AIESEC Hellas ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û ÂÚÈÛ-


ÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 200 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ÂÌÂÈÚ›· ·Ó¿-
∂ÌÔÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·: Ó¤Ô ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi
Ù˘Í˘ Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 2Ô ÙÚ·Â˙Ô·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÂıÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ıËÙ›· 2009-2010.
ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Â›Ó·È ∏ ∂ÌÔÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È Ë
“achieving together”. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈ Ó¤ÔÈ ∂ÌÔÚÈ΋ ∑ˆ‹˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó
Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ٷ fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜, Ó· Ù· ¤Ó· Ó¤Ô ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·Ì-
·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· Ù· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó. ∏ Ì·, ÙÔ “Emporiki ∂ÈÛfi‰ËÌ·+,
AIESEC, fiÓÙ·˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, ¤¯ÂÈ 2Ë ŒÎ‰ÔÛË”, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÈ-
ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ‰ÈÂıÓ‹ ı¤Ì·Ù· Û¯‡ÂÈ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â-
Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÈ ˙·˜, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘
Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ·˘Ù¿. √ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔ- “∂∂ÌÔÚÈ΋ ∂ÈÛfi‰ËÌ· +”. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· Â¤Ó‰˘-
Ú› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÌÂÈڛ˜ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘, ˙ÒÓÙ·˜ Û˘ 10 ÂÙÒÓ, ÚÔÛʤÚÂÈ ˘„ËÏfi ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È 100%
ÙËÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÏ˘ÔÏÈ- ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙË Ï‹ÍË, Ì ¯·ÌËÏfi
ÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔÓ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ. ÔÛfi ÂÎΛÓËÛ˘, ÌfiÏȘ ÛÙ· 5.000 ¢ÚÒ. ∏ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ
ªÔÚ›˜ Î·È ÂÛ‡ Ó· ÙÔ ˙‹ÛÂȘ!! ∂ÌÔÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È ÙËÓ ∂ÌÔÚÈ΋ ∑ˆ‹˜ ̤ۈ ÚÔÂÁÁÚ·ÊÒÓ
“¢Â˘Ù¤Ú· ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ô˘ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ·fi ÙËÓ 1Ë ¤ˆ˜ ÙȘ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010. ™˘ÁÎÂ-
·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÌÔ˘,ÙÂÏ›ˆÛ· ÙËÓ ‰Ô˘- ÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ “Emporiki ∂ÈÛfi‰ËÌ·+, 2Ë ŒÎ‰ÔÛË” ÚÔÛʤÚÂÈ
ÏÂÈ¿ Î·È Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ʇÁˆ. £· ¿Ì Ì ٷ ÂÙ‹ÛÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ·fi‰ÔÛË 2,5% ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘
·È‰È¿ ÁÈ· ηʤ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘
Â¤Ó‰˘Û˘ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÙ‹ÛÈ·˜ ·fi‰ÔÛ˘ 6,68% ·fi ÙÔÓ
∞ÈÁ‡ÙÔ˘, o Josef ÌÔ˘ › fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ì·˙›
ÙÚ›ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¤ˆ˜ Î·È ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘, ÂÊfiÛÔÓ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘
Ì·˜ Î·È ‰˘Ô ·È‰È¿ Ô˘ ‹Úı·Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi
¢Â›ÎÙË ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 20%
ÙËÓ ∫›Ó·, ¤Ú·Û·Ó ÎÈfiÏ·˜ 2 Ì‹Ó˜ Î·È fï˜
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋. ∂›Û˘, ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÙ‹-
οı ̤ڷ ·Ó·Î·Ï‡Ùˆ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¯ÒÚ·” ÛÈ·˜ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ 2,5% ÁÈ· οı ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ·fi Ù·
∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ¿Óˆ ·fi 5500 ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¤ÙË Î·Ù¿ Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ·Ú·¿-
·ÓıÚÒˆÓ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÈ· ηıËÌÂÚÈ- Óˆ Û˘Óı‹ÎË (·fi ÙÔ 3Ô ¤ÙÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿).
ÓfiÙËÙ¿ Ô˘ ¤¯ÂȘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÙËÓ
·ÎÔ‡ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙËÓ ˙‹ÛÂȘ.
∏ AIESEC Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÊÔÈÙËÙÈÎfi˜
∞Ó·‰¿ÛˆÛË ÛÙÔÓ ÀÌËÙÙfi Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË
ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó·
˙‹ÛÂȘ ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ó· Â›Û·È ÂÛ‡ ÛÙËÓ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜
ı¤ÛË Ù˘ ÕÓÓ·˜ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ 100 ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘
‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ AIESEC. ª¤Ûˆ Ù˘ AIESEC ÌÔ- ªÂ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÌÔ-
Ú›˜ Ó· οÓÂȘ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÛÔ˘ ¿ÛÎËÛË ¿Óˆ ÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂ-
ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÔ˘ ·fi 2-12 Ù·È Ë ·Ó·‰¿ÛˆÛË ÙˆÓ ‰·ÛÈ-
Ì‹Ó˜ Ì ϛÁÔ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÀÌËÙÙÔ‡,
ÌÈÛıfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞ÎfiÌ· ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤- Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙȘ ˘Ú-
¯ÂȘ ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË Ô˘ ηÁȤ˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ Ì ÙË Ê‡Ù¢ÛË 65.000 ‰ÂÓ-
ÛÔ˘ ηχÙÔ˘Ó ÙÚÔÊ‹ Î·È ÛÙ¤ÁË Î·È ı· ¤¯ÂȘ ‰Ú˘ÏÏ›ˆÓ. ∏ ∂ÌÔÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ›¯Â ‰È·ı¤ÛÂÈ 1,4 ÂηÙ.
ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÚÁ·ÛÙ›˜ ¿Óˆ ÛÙ· ÌÂÁ·Ï‡- ¢ÚÒ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ºÔÚ¤· ¢·ÛÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰¿ÛˆÛË ÙÔ˘
ÙÂÚ¿ trends ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Δ·˛ÁÂÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÀÌËÙÙÔ‡.
ª¤Ûˆ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰˘Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂȘ ∂›Û˘ Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ-
ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÚÁ·Ûı›˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‹˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ·Ú¤‰ˆÛÂ, Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, ¤Ó· ˘ÚÔÛ‚Â-
C.S.R(ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË),ÛÙÔ ÛÙÈÎfi fi¯ËÌ· ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∫ÂÚ·Ù¤·˜. ¢¤Î· ·Ó¿ÏÔÁ· Ô¯‹Ì·Ù·
FINANCE, HUMAN RESOURCES MARKETING, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔÛÊÂÚı› Û √Δ∞ ΔÔÈÎÒÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ¢‹ÌˆÓ ηÈ
¶ËÁ¤˜: www.emea.gr, www.naftemporiki.gr

BUSINESS ADMINISTRATION ηıÒ˜ Î·È Û ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Û ÓÔÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜, ÂÓÒ
fiÏ· Ù· ‰›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘ÓÔÏÈο ÚԂϤÂÙ·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ 19 Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ
(INFORMATION TECHNOLOGY). Î·È Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ.
∞Ó ÂӉȷʤÚÂÛ·È Î·È ÂÛ‡ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂȘ Û ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Úfi-
·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·Ó ÂӉȷʤÚÂÛ·È Ó· Â›Û·È ÁÚ·ÌÌ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ˘ÚfiÏËÎÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜,
Î·È ÂÛ‡ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 5500 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 6,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ ¤ıÂÛ Û ÂÊ·Ú-
Ëã ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ·˘Ù‹Ó ÌÔÁ‹ Ë ∂ÌÔÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÌÂÙ¿ ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ 2007, Ì ÙËÓ
ÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›· ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹- ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Credit Agricole Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ
ÛÂȘ Ì ÙËÓ AIESEC ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ ¶ÂÈ-
ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÌÔÚÈ΋ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ
Ú·È¿.
ÛÙÔÓ ÌËÙÚÈÎfi Ù˘ fiÌÈÏÔ. ™Ùfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ-
email:aiesec.papei@gmail.com
΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ Credit Agricole ‹Ù·Ó Ë ¿ÌÂÛË
ÙËϤʈÓÔ:211-7509048, 211-7509047 ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÏËÁ¤ÓÙˆÓ, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ
‰È‡ı˘ÓÛ‹:μÔ‡ÏÁ·ÚË 97 ¶ÂÈÚ·È¿˜ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
(οو ·Ú¿ÏÏËÏ‹ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘) Î·È ÙˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜.
flÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ: 11:00- 17:00

Δ∂ÀÃ√™ 06 43
business news 6 22/03/2010 10:44 Ì ™ÂÏ›‰·6

BUSINESS NEWS

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∂¡π™ÃÀ™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ °π∞


¢∞¶∞¡∂™ ∂ƒ∂À¡∞™ & Δ∂á√§√°π∞™ (R & D)
ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· °·Ï·Ó‹*

Ú¿˜, ÂÊfiÛÔÓ Ë Ú¿ÍË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ˘fi


Û˘Óı‹Î˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÈ-
¯Â›Ô ·ı¤ÌÈÙ˘ Û‡Ìڷ͢.
Â) «™™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÁÂÓÈο ¤ÍÔ‰·» Ô˘ ÔÊ›ÏÔ-
ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ-
Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆÓ..
ÛÙ) ÕÏϘ «ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜», ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤-
ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ˘ÏÈÎÒÓ, ÂÊÔ‰›ˆÓ (·Ó·ÏÒÛÈÌ·,
ÌÈÎÚÔÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·) Î·È ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Ô˘ Â›Ó·È ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜.

£∂ª∞Δπ∫√π Δ√ª∂π™ ∂ƒ∂À¡∞™


¢π∫∞π√ÀÃ√π ∂¡π™ÃÀ™∏™ – √ƒ√π ™Àªª∂Δ√Ã∏™ √È ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ› ÙÔÌ›˜ ÚÔÙÂÚ·Èfi-
¢Èη›ˆÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚfiÙ·Û˘ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÚÔ- ÙËÙ·˜ (ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
΋ڢÍË ¤¯Ô˘Ó: ı· ÂȯÔÚËÁËıÔ‡Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ‡Û·
ñ ¡¤Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤ˆ˜ 6 ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛË Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ:
(·ÓÂÍ·Úًو˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ÌÔÚÊ‹˜). ™ÙȘ Ӥ˜ ÂÈ- 1. Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ
¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó fiÛ˜ 2. °ÂˆÚÁ›·, ∞ÏÈ›·, ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›·, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È μÈÔÙÂ-
Â›Ó·È ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ ¿ÏÏˆÓ ‹ ÂΛӘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¯ÓÔÏÔÁ›·
ÎÂʷϷȷο Ì ‹‰Ë ‰ڷȈ̤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û 3. ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ Î·È Ù¯ÓÔ-
ÔÛÔÛÙfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 50% (Û˘ÓÔÏÈο). ÏÔÁ›Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË Û ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜
ñ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ¯ÚfiÓÔ˘ ÏÂÈ- ÎÏ¿‰Ô˘˜ (ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›·, ¤Ó‰˘ÛË, ηٷ-
ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÌÔÚÊ‹˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚË- Û΢¤˜, ¤ÈÏÔ, ¯ËÌÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ‰¤ÚÌ·).
Ì·ÙÔ‰ÔÙËı› ÁÈ· ¤Ú¢ӷ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÂıÓÈ- 4. ¶ÚÔËÁ̤ӷ ˘ÏÈο, ¡·ÓÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›· – ¡·ÓÔÂÈ-
ÎÔ‡˜ ‹ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ûً̘ Î·È ªÈÎÚÔËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋
(Ӥ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÚˆÙÔÂÌÊ·- 5. ∂Ó¤ÚÁÂÈ·
ÓÈ˙fiÌÂÓ˘). 6. ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜
7. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶√™∞ ∂¡π™ÃÀ™∏™ -¶ƒ√£∂™ªπ∂™ 8. ÀÁ›·
ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰¤¯ÂÙ·È ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ‡„Ô˘˜ ¤ˆ˜ 9. ¢È¿ÛÙËÌ· Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
200.000 _ Ì ÔÛÔÛÙ¿ ÂȉfiÙËÛ˘ ·fi 40% ¤ˆ˜ 10. ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿
70%. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÌÔÚ›
Ó· Á›ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 10/9/2010 ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ª∂ ∂¶π™Δ∏ª√¡π∫√À™ º√ƒ∂π™
¢›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ó· ÂÎÙÂÏ›ٷÈ
∂¶π§∂•πª∂™ ∫∞Δ∏°√ƒπ∂™ ¢∞¶∞¡ø¡ ˘ÂÚÁÔÏ·‚Èο ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡˜-
√È ÂÈϤÍÈ̘ ηÙËÁÔڛ˜ ‰··ÓÒÓ Ù˘ Ú¿Í˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜:
ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: 1. ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ∞∂π (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Δ∂π) ‹ Ù· ∫¤ÓÙÚ·
·) ¢·¿Ó˜ «ÚÔÛˆÈÎÔ‡»: ·ÊÔÚ¿ ‰·¿Ó˜ ÂÚ¢- Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜ ÙˆÓ Δ∂π.
ÓËÙÒÓ, Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏÔ˘ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ- 2. ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ¢ËÌfiÛÈˆÓ ∂Ú¢ÓËÙÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ‹
ÛˆÈÎÔ‡, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙˆÓ (fiˆ˜ ∂π∂, E∫∂º∂ “¢”, πΔ∂, ∂∫∂Δ∞,
ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ. ∂£π∞°∂ ÎÙÏ).
‚) ¢·¿Ó˜ ÁÈ· «fiÚÁ·Ó· Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi»: ·ÊÔÚ¿ 3. ∂Ù·ÈÚ›˜ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜
‰·¿Ó˜ ÁÈ· fiÚÁ·Ó· Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÛÙÔ ‚·ıÌfi ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ °°∂Δ, Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∫·ÈÓÔÙÔÌÈÒÓ
Î·È ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚ¢- ÙÔ˘ ∂√ªª∂à (∂∫∂¶À AE, ∂μ∂Δ∞ª AE, ∂Δ∞∫∂π
ÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ. AE, ∂Δ∞Δ ∞∂, ∂§∫∂¢∂ AE, ∂∫∂μÀ§ ∞∂).
Á) ¢·¿Ó˜ ÁÈ· «¤Ú¢ӷ Â› Û˘Ì‚¿ÛÂÈ»: ·ÊÔÚ¿ 4. ºÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 12 ÙÔ˘ ¡.3297/23.12.2004
‰·¿Ó˜ ÁÈ· ¤Ú¢ӷ Â› Û˘Ì‚¿ÛÂÈ ·fi ÓÔÌÈο (fiˆ˜ ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ °ÂˆÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ªÂÙ·ÏÏ¢ÙÈ-
(ÀÂÚÁÔÏ·‚›·) Î·È Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·, ¤ˆ˜ ÙÔ ÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ, Ù· π‰Ú‡Ì·Ù· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıË-
35% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÓÒÓ, ÙÔ ∂∞ πΔÀ ÎÙÏ).
¤ÚÁÔ˘.
‰) ¢·¿Ó˜ ÁÈ· «·ÁÔÚ¿ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ – Ù¯ÓÔÁÓˆ-
* √ ∞¡¢ƒ∂∞™ °∞§∞¡∏™ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ “∞¡¢ƒ∂∞™
Û›·˜» ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‹/Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi:: °∞§∞¡∏™ & ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™” ˆ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÈ-
·ÊÔÚ¿ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ‰ÈÏÒ- ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿-
Ì·Ù· ¢ÚÂÛÈÙ¯ӛ·˜ Ô˘ ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎ·Ó ‹ ÂίˆÚ‹- Ù˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ™ÙÔȯ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ΔËÏ.: 210-
ıËÎ·Ó ·fi Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÁÔ- 6538009, info@epidotoumena.com

44
technology r6 22/03/2010 10:52 Ì ™ÂÏ›‰·3

TECHNOLOGY NEWS

∫ÔÓÙ¿ ÛÙ· 1,3 ÂηÙ. ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ PC


MLS ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋:
¢È·‰Ú·ÛÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ·Ê‹˜ ™Ù· 1.278.661 ÙÂÌ¿¯È· ¤ÊÙ·Û·Ó ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ
MLS Board ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙÔ 2009 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Gartner
Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÙÔ www.sepe.gr. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, HP Î·È Acer ‹Ù·Ó
ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ï›ÛÙ·˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ
ΔËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘
Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆ-
Ó¤Ô˘, ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔ‡,
ÙÔ Â›Ó·È ·ÎfiÌË fiÙÈ ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÙÔ ‰’ÙÚ›ÌËÓÔ ¤ÎÏÂÈÛ ÌÂ
‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡ ›Ó·Î·˜
¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ 7,7%. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Gartner, ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ËÏÂ-
·Ê‹˜ MLSBoard, ÌÂ
ÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ¤ÊÙ·Û·Ó Ù·
ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛÙԯ‡ÂÈ Ó·
395.584 ÙÂÌ¿¯È·, ¤Ó·ÓÙÈ 367.373 ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ú˘ÛÈ.
ηχ„ÂÈ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í·Ófi-
∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ
ÌÂÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ
˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
Ë MLS ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë
ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ¯Ú‹ÛÙ˜
ÂÙ·ÈÚ›· Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË
¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 161.095 ÙÂÌ¿¯È·,
¤Ú¢ӷ˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ú·ÛÙÈ-
¤Ó·ÓÙÈ 183.897 ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÙÔ
ÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ MLS Board ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÌÂ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ú˘ÛÈ
ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋
ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆ-
·ÁÔÚ¿. “™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ MLS Â›Ó·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ
ÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ˘Ô-
ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ
ÏÔÁÈÛÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ
¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ì Ӥ˜
ÔÈÎȷ΋ ¯Ú‹ÛË ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ·
ηÈÓÔÙƠ̂˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ
234.489 ÙÂÌ¿¯È·, ¤Ó·ÓÙÈ 183.476
3D”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “√
ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ·
MLS Board ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ
¤Ú˘ÛÈ. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘
Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Ú¿ÛÈÓÔ ›Ó·Î· ÎÈ̈ϛ·˜ ‹ ÙÔÓ
2009 ÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ¿‰· ÛÙȘ
Ï¢Îfi ›Ó·Î· ÙÔ˘ Ì·Úη‰fiÚÔ˘ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ
ˆÏ‹ÛÂȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ó¤·, ηÈÓÔÙfiÌ· ÂÚÁ·Ï›·
ÛÙÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ HP Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ
‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙË ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋
·ÁÔÚ¿˜ 19,2%, Acer Ì 19,1%, ¶Ï·›ÛÈÔ Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙË Ì¿ıËÛË. ¶Ï¤ÔÓ, Ë ‰È‰·Ûη-
10,1%, Sony ÌÂ 8,9%, Toshiba ÌÂ 8,2%.
Ï›· Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Â‡ÎÔÏË, ÈÔ ·Ï‹, ÈÔ Ô˘ÛÈ·-
ÛÙÈ΋, ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û·”.

Vodafone: NetPolis, ÙÔ ÚÒÙÔ web-based game


∫Ô˘Ì·Ú¿˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜! ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ù˘ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜
O Power Hog Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÎÔ˘Ì·Ú¿˜ Ô˘ ۯ‰ȿ- ∏ Vodafone ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
ÛÙËΠÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ “¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ Gadget”. ˙ÂÈ Ùo NetPolis, ¤Ó· ‰È·-
Œ¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÁÔ˘ÚÔ˘ÓÈÔ‡ Û·Ó ¤Ó·˜ ÎÏ·ÛÈÎfi˜ ÎÔ˘- ÛΉ·ÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È
Ì·Ú¿˜ Î·È ÛÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘ ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈ- ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ-
Τ˜ Û·˜ Û˘Û΢¤˜. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ΋˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ
Ú‡̷ ÁÈ· Ì›· Û˘Û΢‹ ı· ÚÒÙÔ web-based
Ú¤ÂÈ Ó· Ú›¯ÓÂÙ ¤Ó· game ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ·
ΤÚÌ· ÛÙÔ ÎÔ˘- ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ù˘ ÎÈÓË-
Ì·Ú¿. ∞˘Ùfi˜ Ù‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜. √È
ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ Netpolis,
Ú‡̷ ÁÈ· 30 ÔÈ… NetpoliÙ˜, ˙Ô˘Ó
ÏÂÙ¿. ŸÛÔ Û ˆÚ·›· Û›ÙÈ·, ‰Ô˘-
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ï‡ԢÓ, οÓÔ˘Ó ‚fiÏ-
Ú‡̷ ¯ÚËÛÈÌÔ- Ù˜, „ÒÓÈ·, ¿Ó ÛÙÔ
Ôț٠ÙfiÛÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÛÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜, Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó. Œ¯Ô˘Ó fï˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi-
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ΤÚ- ‚ÏËÌ·. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. √È ·›ÎÙ˜,
Ì·Ù· Ú›¯ÓÂÙÂ. ̤۷ ·fi ÙÚÂȘ ›ÛÙ˜, ı· ˙‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ó· “¯Ù›ÛÔ˘Ó” ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô
ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚfiÔ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Ù˘ NetPolis ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ·Ú·Ì¤-
ÚÔÛ·ı› Ó· Û·˜ ÙÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ·
‰Â›ÍÂÈ ÔÛÔÙÈο fiÛÔ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. °È· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Netpol›Ù˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ
Ú‡̷ Íԉ‡ÂÙÂ Î·È ·Ú¿ Ó· ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÂȘ http://www.netpolisgame.gr. EÎÙfi˜ ·fi
Ó· Û·˜ ÚÔÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜, ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ Ì›· ·fi ÙȘ 27 Û˘Û΢¤˜
οÓÂÙ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Vodafone 360 Samsung M1 Ô˘ ı· ÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·,
Û ·˘Ùfi. ÂÓÒ ·Ó ηٷʤÚÂȘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛÎÔÚ, ı· ÎÂÚ‰›-
ÛÂȘ ¤Ó· Netbook Î·È Ì›· Û‡Ó‰ÂÛË Vodafone Mobile Broadband ÁÈ·
2 ¯ÚfiÓÈ·! ΔÔ NetPolis ·Ó·Ù‡¯ıËΠ˘fi ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Â›‚Ï„Ë
ÙÔ˘ ¢Ú. £Âfi‰ˆÚÔ˘ ™·Ì·Ú¿, ∂›ÎÔ˘ÚÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘
ƒ·‰ÈÔÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

Δ∂ÀÃ√™ 06 45
technology r6 22/03/2010 10:52 Ì ™ÂÏ›‰·4

TECHNOLOGY NEWS

ΔÔ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ password

ÁÔ˘Ó ÔÓfiÌ·Ù·, Û˘ÓıËÌ·ÙÈ-


Τ˜ ϤÍÂȘ, ÎÔÈÓ¤˜ ϤÍÂȘ ‹
οÙÈ ÚÔÊ·Ó¤˜ fiˆ˜ Û˘ÓÂ-
¯fiÌÂÓ· „ËÊ›· Î.·. ΔÔ
ϤÔÓ Û‡ÓËı˜ Â›Ó·È ÙÔ
«123456».
Δ· ˘fiÏÔÈ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ηÈ
ÚÔÊ·Ó‹ passwords Â›Ó·È Ù·
To «1 123456» Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÂÍ‹˜:
‰ËÌÔÊÈϤ˜ password Û‡Ì-
ʈӷ Ì ÌÂϤÙË Ô˘ ¤ÁÈÓ Û # Password
‰Â›ÁÌ· 32 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ 1 123456
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì 2 12345
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ RockYou. ∏ 3 123456789
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÂ 4 Password
¤Ú¢ӷ Ù˘ Impeva Ë ÔÔ›· 5 iloveyou
·Ó¿Ï˘ÛÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ¯ÚË- 6 Princess
£· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË °Ë ÛÙÒÓ fiÙ·Ó ÂÈϤÁÔ˘Ó 7 Rockyou
̤۷ ÛÙÔ 2010 password. H ¤Ú¢ӷ ÂÓÙfiÈ- 8 1234567
Û ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÌÈÎÚÔ‡ 9 12345678
“ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ı· Ì‹ÎÔ˘˜ passwords, ¤ÏÏÂÈ„Ë 10 Abc123
¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Ï·Ó‹ÙË, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ËÏÈ·Îfi ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È 11 Nicole
Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ı· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Â˙ÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Î·È ÎÔÈ - 12 Daniel
Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì ÙË °Ë”, ‰‹ÏˆÛ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ Ó¤˜ ϤÍÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ Ì›· 13 Babygirl
·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ªÈÛ¤Ï ª·ÁÈfiÚ ÙÔ˘ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ 14 Monkey
·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ °ÂÓ‡˘. √ ª·ÁÈfiÚ ‹Ù·Ó Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú·‚›·Û˘ Έ‰ÈÎÔ‡ (brute 15 Jessica
ÔÌ¿‰·˜ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ Â͈Ï·Ó‹ÙË forcing/password recovery 16 Lovely
ÙÔ 1995. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ application) Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ 17 Michael
ÙˆÓ 50 ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ·˘Ùfi Ù˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ 18 Ashley
Â͈Á‹ÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ (SETI), ‰‹ÏˆÛ ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· ·Ó·Î·Ï˘Êı› ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ì¤Û· Û ϛÁ· 19 654321
Û‡ÓÙÔÌ· ¤Ó·˜ Ï·Ó‹Ù˘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙË Û‡Ó- ÏÂÙ¿. Δ· ‚·ÛÈο Û˘ÌÂÚ¿- 20 Qwerty
ıÂÛË Ù˘ °Ë˜. ÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ›ӷÈ:
ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Î·Ï˘Êı› ¿Óˆ ·fi 400 Â͈Ï·- * ªÂ ÌfiÏȘ 110 ÚÔÛ¿ıÂÈ- ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÛËÌÂȈ-
Ó‹Ù˜, ·ÏÏ¿ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË °Ë Î·È Ó· ˜, οÔÈÔ˜ hacker ÌÔÚ› ı› ˆ˜ ÙÔ “123456” ›¯Â
‰È·ı¤ÙÂÈ Û˘Óı‹Î˜ ηٿÏÏËϘ ÁÈ· ˙ˆ‹. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÂÓÙÔÈÛı› ˆ˜ password ÛÂ
¤¯Ô˘Ó Ôχ ˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ÌÂÁ¿ÏÔÈ, Û ¤Ó·Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi οı ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË 10000
Û˘ÓÂÒ˜ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÂÓÂÚÁ¤˜ ÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ ϿΘ, ¿Ú· ·ÛÙ·ı‹ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙÔ˘ hotmail
ÁˆÏÔÁ›·. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Â͈Ï·Ó‹Ù˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ * ΔÔ 30% ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÂÈ- ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ.
‚ÚÂı›, Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 1,7 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ϤÁÔ˘Ó password Ì ÏÈÁfi- øÛÙfiÛÔ fiˆ˜ ‡ÛÙÔ¯·
Ì·˜. ÙÂÚÔ˘˜ ·fi 6 ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜
∞Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ı· Â›Ó·È Ô Â͈Ï·Ó‹Ù˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È * ΔÔ 60% ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÂÈ- ÙÔ˘ ZDNet.com, Ë ‡·ÚÍË
Û ηٿÏÏËÏË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ¿ÛÙÚÔ-‹ÏÈÔ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ϤÁÔ˘Ó passwords ·fi ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ password ·ÓÙ›
ÌËÓ Â›Ó·È Ô‡Ù η˘Ùfi˜, Ô‡Ù ·ÁˆÌ¤ÓÔ˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ¤Ó· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Û‡ÓÔÏÔ ÂÓfi˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˘, ÌÈÎÚfi ÚfiÏÔ
‰È·ı¤ÙÂÈ ˘ÁÚfi ÓÂÚfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∂Ï‚ÂÙfi ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ, ÙÔ ·ÏÊ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹- ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô
·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiÈÔ ∫¤ÏÂÚ, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚˆÓ. ¯Ú‹ÛÙ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ¤Ó·Ó
ÔÙ¤ ÛÙ·Ï› ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÙÚԯȿ Ù˘ °Ë˜, ı· Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ * ™¯Â‰fiÓ ÙÔ 50% ÙˆÓ ¯ÚË- ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÂı›
Ô˘ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ “ÛˆÛÙfi” Â͈Ï·Ó‹ÙË. ÛÙÒÓ ˆ˜ passwords ÂÈϤ- Û ÈÔ‡˜.

∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ· ÎÈÓËÙfi ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ BBC

¢‡Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË Î·È sports ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô BBC, fiˆ˜ ·Ó·-
ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô Î. Erik Huggers, Director of Future Media. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ BBC
ı· Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ BBC News, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ
Î·È ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ·ıÏËÙÈο. ∂ÈϤÔÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. Huggers,
·ÚÁfiÙÂÚ· ̤۷ ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ μμC ı· Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÁÈ· ÙÔ iPlayer, ·Ú¤¯Ô-
ÓÙ·˜ ˘ËÚÂۛ˜ catch-up TV Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ı·
Ï·ÓÛ·ÚÈÛÙÔ‡Ó ·Ú¯Èο ÁÈ· ÙÔ iPhone Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙȘ Blackberry ηÈ
ÙȘ Android Û˘Û΢¤˜. √ Î. Huggers ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ
Ô˘ ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·Ùfi-
ÙËÙ· ÚÔÛˆÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î¿Ï˘„Ë ·fi ÌÂÁ¿Ï· ·ıÏËÙÈο events.

46
technology r6 22/03/2010 10:52 Ì ™ÂÏ›‰·5

∞ÓÙ›Ô ÛÙ· ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ


ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˜ ¯¿ÎÂÚ, ·Ú·‚›·ÛÂ
∂ÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ӷ ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ Î·È ÙÔ ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ Û·˜. ΔÔ˘˜ ÂfiÌÂ-
Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÛÂÏ›‰·˜ ÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÒÏËÛË Û˘Û΢ÒÓ Ô˘ ı· Ì·˜
ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ηӿÏÈ· ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔ ÎÔÌÈ-
Ô‡ÙÂÚ Ì ÌÈ· ·Ï‹ ΛÓËÛË ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ Ì·˜. ŒÙÛÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÛËÌ·Û›·
√ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˜ ¯¿ÎÂÚ ΔÈÓ ∫ÔÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ Â¿Ó ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË: “¶Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ÙËÏÂÎÔ-
·ÚÂÏıfiÓ Â›¯Â ‚ÚÂÈ «·ÓÔ›ÁÌ·Ù·» ÛÙËÓ ÓÙÚfiÏ;”
Â›ÛËÌË ÛÂÏ›‰· Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÀËÚÂ- ¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›;
Û›·˜ ∞ÂÚÔÓ·˘ÙÈ΋˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ™Ù·ı›Ù ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙË Û˘Û΢‹ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÊԉȷṲ̂ÓÔÈ Ì οÌÂÚ·
(NASA), ·Ú·‚›·Û ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ ËÏÂ- Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· “¯ÂÈÚÔÓÔÌÈÒÓ” Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ ·ÓÔ›ÍÂÙ Ì ÌÈ· ··Ï‹
ÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÛÂÏ›‰·˜ ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÂÓfi- ÌÔ˘ÓÈ¿ ÛÙÔÓ ·¤Ú·. °È· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ηӿÏÈ· ·ÚΛ Ó· ÎÔ˘Ó¿Ù ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜
ÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÛÂÏ›‰· ‰ÂÍÈ¿- ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÂÓÒ ÁÈ· Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÂÙ ÙË ÊˆÓ‹
Army Housing OneStop, Ë ÔÔ›· ÂÍÂȉÈ- Êı¿ÓÂÈ ÌÈ· ΛÓËÛË ¿Óˆ- οو. ∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÊˆÙÔ-
ÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ÔıfiÓË, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙË ÌÂÁÂı‡ÓÂÙÂ
·ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È
ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ „ËÏ¿ Î·È ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Ù· ‰¿¯Ù˘-
‰È¢ÎÔχÓÛÂˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÚÔ-
Ï·, ÂÓÒ Ë ·ÓÙ›ıÂÛË Î›ÓËÛË ÙËÓ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ
ÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ÛÙÚ·ÙȈ- ·Ú¯ÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜. Δ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÙÒÓ, ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó Ë ªicrosoft
ÛÙ¤Á˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ‚ÈÓÙÂÔÁΤÈÌ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜
¯¿ÎÂÚ, Ô ›‰ÈÔ˜ Ì‹Î ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ 75 “°ÂÓ¤ıÏÈÔ Û¯¤‰ÈÔ”, ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Û¤Ú- Wii Ù˘ ¡intendo. ∂Λ Ô˘ ÙÔ Wii ··ÈÙ› ˘ÂÚ¢·›ÛıËÙ·
‚ÂÚ Ù˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ÛÂÏ›‰·˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡- ÎÔÓÙÚfiÏ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ÎÈÓ‹-
Û ӷ ·ÔÛ¿ÛÂÈ «ÂÌÈÛÙ¢ÙÈΤ˜» ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∏ “·Ú·- ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË, ÙÔ ¡atal ‰ÂÓ ··ÈÙ› Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛ-
‚›·ÛË” Ù˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÛÂÏ›‰·˜ ¤ÁÈÓ Ì ÙË ÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÎÔÚÌ›. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Â›Û˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜
̤ıÔ‰Ô SQL (Structured Query Language), Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈ- Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ È·ˆÓÈ΋ ∏itachi Ô˘ ı· ÂÈ-
ÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ¯¿ÎÂÚ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË Ó· ÙȘ ·ÓÔ›ÍÂÈ, Ó· „¿ÍÂÈ Î·Ó¿ÏÈ· Î·È Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ
¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ʈӋ˜ Ì ·Ϥ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ. §¿ÙÔ Î·È ¿ÏÏÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜

¶ËÁ¤˜: naftemporiki.gr, siteseeing.gr, ClopYPastE.gr , ClopYandPastE.blogspot.com, Telocom times, Tanea.gr


·‰‡Ó·Ì· «ÎÏÂȉȿ» ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ
Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ·Ú·‚È¿ÛÔ˘Ó. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi Î·È Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÈÓ
¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∫·È ¤ÙÛÈ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÔÈ ÔıfiÓ˜ ·Ê‹˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô-
Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·Áˆ- ÓÙ·È ÛÂ Û˘Û΢¤˜ ·Ï·È¿˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ηıÒ˜ ÌfiÓÔ Ì ̛· ΛÓËÛ‹ Ì·˜ ÌÔ-
Á‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ÙÔ˘˜ Úԇ̠ӷ ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ DVD ÌÚÔÛÙ¿ ‹ ›Ûˆ.
ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô (cyber-patrolling).

Wind: ¡¤· 3 Û 1 ÚÔÛÊÔÚ¿


Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÍÔÏÈÛÌfi
ΔÔ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Fast Company, Ô˘ ÂΉ›‰Â-
Ù·È ÛÙȘ ∏¶∞ οı ̋ӷ, ¤¯ÚÈÛ ÙË Huawei ˆ˜ ÙËÓ ¤ÌÙË ΔËÓ ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Ï‡ÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û fiÛÔ˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜
ÈÔ Î·ÈÓÔÙfiÌ· ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙÔ 2010. ∞Í›˙ÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ∫ÈÓËÙ‹ – ™Ù·ıÂÚ‹ Î·È Internet (ADSL) ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘
ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤Ú¯ÂÙ·È ¤ÌÙË ÌfiÏȘ, ÌÂÙ¿ ·fi ÌfiÓÔ ·fi 42,90 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Wind. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·,
ÂÙ·ÈÚ›˜ fiˆ˜ ÔÈ Facebook, Amazon, Apple, Î·È Google. ∏ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ
Huawei ‹Ù·Ó Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ó¤· ÚÔÛı‹ÎË ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· Û˘Ó‰˘·ÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ηχÙÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ÙËÏÂ-
ÂÓÙ¿‰· ÙˆÓ ÈÔ Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ, ·ÊÔ‡ ı· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó Î·È ·fi ÌÔÓ·-
‰ÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ fiˆ˜:
ñ ‰ˆÚÂ¿Ó Û˘Û΢‹ ÎÈÓËÙÔ‡ ηÈ
ªË¯·ÓÈÛÌÔ› ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘
ñ ‰ˆÚÂ¿Ó ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÙËϤʈÓÔ (Dect) Panasonic ηÈ
ÛÙËÓ ÂÚÈ·ÁˆÁ‹ ñ ‰ˆÚÂ¿Ó wi-fi router
Î·È ÂÈϤÔÓ ¤ÎÙˆÛË ·fi 10 ¤ˆ˜ Î·È 20 ¢ÚÒ ÛÙÔ ¿ÁÈÔ ÙÔ˘ ÎÈÓË-
ΔË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ‡ ÙÔ˘˜ οı ̋ӷ ÁÈ· ¿ÓÙ·, ÂÓÒ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÌfiÓÔ ÏÔÁ·-
Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ fiÚÈÔ, Â›Ó·È ÚÈ·ÛÌfi ·fi ÙË Wind. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 ¤ˆ˜
·fi ÙËÓ 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ- Î·È 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Wind ÌÔ-
·˚΋ ŒÓˆÛË ˘Ô¯Úˆ̤Ó˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÂÈÎÔÈÓˆ-
ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ÂÚÈ·ÁˆÁ‹˜. Ó›·˜ Â¿Ó Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó:
√˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ù›ıÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ù˘ ∂∂ Ô˘ ¤¯ÂÈ ñ ŒÓ· ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· WIND XS, S, M, L, XL1000, XL, XXL, 3XL
ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ·fi ȉȷ›ÙÂÚ· ˘„Ë- ‹ WIND 100, WIND 140, WIND 200, WIND 250 ηÈ
ÏÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ófi ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ fiÙ·Ó ñ ŒÓ· ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Tellas Double Play Unlimited, Tellas
ÔÈ ¯ÚÂÒÛÂȘ ÂÚÈ·ÁˆÁ‹˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ˘„ËϤ˜. ¶Ú·ÎÙÈο, ÔÈ Û˘Ó- Double No Limit, Tellas Double Play Best Price.
‰ÚÔÌËÙ¤˜ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì›· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË fiÙÈ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ
fiÚÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·Ó
ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÚÈ·ÁˆÁ‹˜ ‹
fi¯È. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ÙÔ fiÚÈÔ Â›Ó·È 50 ¢ÚÒ ÙÔ ΔÔ ¶Ï·›ÛÈÔ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙË ÛÂÈÚ¿ Turbo-X ÌÂ
Ì‹Ó·, fï˜, ÔÈ ¿ÚÔ¯ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ‰‡Ô Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· „ËÊȷ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÙÔ
ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚ· fiÚÈ· Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘ Turbo-X i50 Î·È ÙÔÓ
·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙÔ fiÚÈÔ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó, ηıÒ˜ ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ù· 50 High Definition ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ „ËÊÈ·-
¢ÚÒ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÛÙ¿ÓÙ·ÚÓÙ fiÚÈÔ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÂÓËÌÂ- ÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ Turbo-X HD1000.
ÚÒÓÔÓÙ·È, fiÙ·Ó ı· Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 80% ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı›.

Δ∂ÀÃ√™ 06 47
diatrfi r6 22/03/2010 11:08 Ì ™ÂÏ›‰·2

¢π∞Δƒ√º∏

¶Ò˜ Ó· ο„ÂÙÂ
Ï›Ô˜ fiÙ·Ó
Á˘ÌÓ¿˙ÂÛÙÂ
Δ˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜ ª·ÚÛ¤ÏÔ˘ *

¢È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÂÈϤ-


ÁÔÓÙ·˜ ÙÚÔʤ˜ Ì ¯·ÌËÏfi ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎfi ‰Â›ÎÙË ÚÈÓ Î·È
ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Î·È ÙÚÔʤ˜ Ì ˘„ËÏfi
ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎfi ‰Â›ÎÙË ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÌÂÁÈ-
ÛÙÔÔț٠ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Û·˜ ÂÓÒ ·˘Í¿ÓÂÙ ÙËÓ ·ÓÙÔ-
¯‹ Û·˜.


ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È £˘ÌËı›Ù fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÚÈÓ Î·È
ÛÎÏËÚ‹ Î·È ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ¿ÛÎËÛË ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi οı ÚÔfiÓËÛË Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÈ·
ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ‚¿ÚÔ˜ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ηϋ ¤Ó·Ó Ì·Ú·ıˆÓÔ‰ÚfiÌÔ, ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ıÏËÙ‹ Ô˘ ı· ÙÚ¤-
˘Á›·. ∫·Ó¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi. Èڛ˜ ÍÂÈ Û ·ÁÒÓ· 100 ̤ÙÚˆÓ ‹ ÁÈ· ¤Ó· ˘¤Ú‚·ÚÔ ¿ÙÔÌÔ.
·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ ¯¿ÓÂÈ Î·Ó›˜ ŒÚ¢Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ÚˆÈÓ‹ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ ›ӷÈ
·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Â›Ó·È Ï›ÁÔ-ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¤Ú¢Ó˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎfi Ú˘ıÌfi ÁÈ· 10 ¤ˆ˜
‰Â›¯ÓÔ˘Ó 3-4 ÎÈÏ¿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ªfiÓÔ fiÙ·Ó ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘- Î·È 12 ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ‚Ú·‰ÈÓ‹ Á˘ÌÓ·-
Ì ÙËÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ì·˜, ı· ‰Ô‡Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÙÂϤ- ÛÙÈ΋ Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎfi Ú˘ıÌfi ÁÈ· 4-5
ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜ Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÒÚ˜ Î·È ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÙ·È ¿ÏÈ fiÙ·Ó ¿Ì ÁÈ· ‡ÓÔ.
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜
Ì·˜.
ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, ·Ó Âȉ›‰ÂÛÙ Û οÔÈÔ ¿ıÏËÌ· Ë ·Ó Ô
ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Û·˜ ··ÈÙ› ۈ̷ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·,
Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ¤¯ÂÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. ∏ ·fi-
‰ÔÛË Û·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ÔÛfi ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο
‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÔÈ Ì‡Â˜ Û·˜ ÌÈ·˜ Î·È ÔÈ Ì‡Â˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È
ÛÙÔ Û˘Ó¯‹ ÂÊԉȷÛÌfi ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚÈÓ, ηٿ ÙËÓ
‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË. √È ÁÂÌ¿Ù˜ ·Ôı‹Î˜
ÁÏ˘ÎÔÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ Û˘ÎÒÙÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ̇˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·-
ÛÌfi Ì ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈ΋ η‡ÛË Ï›Ô˘˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙË-
Ù·.

48
diatrfi r6 22/03/2010 11:08 Ì ™ÂÏ›‰·3

∂›Û˘ Ë ¿ÊıÔÓË Î·Ù·-


ӿψÛË ˘ÁÚÒÓ, Ì·˙›
Ì ¿ÛÎËÛË Î·È ÌÈ· ‰È·-
ÙÚÔÊ‹ ÏÔ‡ÛÈ· ÛÂ
ÊÚÔ‡Ù·, Ï·¯·ÓÈο, ‰ËÌË-
ÙÚȷο ÔÏÈ΋˜ ¿ÏÂÛ˘ ηÈ
fiÛÚÈ· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ηٿ
Ù˘ ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋˜ ΢ÙÙ·Ú›ÙÈ-
‰·˜.
Δ¤ÏÔ˜ ·Ó ¤¯ÂÙ ‰È·‚‹ÙË Ù‡Ô˘ 2, Ë ‹È·
·ÂÚÔ‚È΋ ¿ÛÎËÛË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ÙÚfiÔ˜
Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ٷ Â›‰· ۷ί¿ÚÔ˘ Û ÈÛÔÚÚÔ›·
Î·È Ó· ηٷӷÏÒÓÂÙ ˘‰·Ù¿ÓıڷΘ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÛÂ
ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎfi ‰Â›ÎÙË. °È· ‰È·‚‹ÙË Ù‡Ô˘ 1 ÛËÌ·ÓÙÈ΋
Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÓÛÔ˘Ï›Ó˘ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ
ΔÔ È‰·ÓÈÎfi ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi ηÈ
Ê˘ÛÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·
1 ÊÚÔ‡ÙÔ Ì ¯·ÌËÏfi ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô fiˆ˜ ›ӷÈ
˘‰·Ù¿Óıڷη Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘
ÙÔ Ì‹ÏÔ Ë Ì›· Ì¿Ú· ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÛÂ Ê˘ÙÈ-
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÈÛÔÙÔÓÈο ÔÙ¿.
Τ˜ ›Ó˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚˆÈÓfi ͇ÓËÌ·.
°È· Ó· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈËı› Ë ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÚˆÈÓ‹˜ Á˘ÌÓ·-
* ∏ ¢¤ÛÔÈÓ· ª·ÚÛ¤ÏÔ˘ Â›Ó·È ¢È·ÈÙÔÏfiÁÔ˜-¢È·ÙÚÔÊÔÏfi-
ÛÙÈ΋˜ Ó· ηٷӷÏÒÛÂÙ ÚˆÙ½ÓË fiˆ˜ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Ë ÁÔ˜ (BSc) Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙËÓ ∫ÏÈÓÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ·ÓÔÛÔ-
Á¿Ï· (Â¿Ó ı¤ÏÂÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÙ Ì ÛÎfiÓË ÏÔÁ›· (MSc)
Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù Û super market). ™ÙÔȯ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ΔËÏ.: 2104536144,
∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο, Â¿Ó ˘ÔʤÚÂÙ ·fi ÎÚ¿Ì˜, 2 ʤÙ˜ ¢È‡ı˘ÓÛË: ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 67, ¶ÂÈÚ·È¿˜,
ÊÚ˘Á·ÓÈṲ̂ÓÔ „ˆÌ› ÔÏÈ΋˜ ¿ÏÂÛ˘ Ì ÏȈ̤ÓË Ì·- email: dmarselou@hotmail.com,
Ó¿Ó· Î·È Î·Ó¤Ï· Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ ·fi 1 ÔÙ‹ÚÈ Á¿Ï· site: www.despoinamarselou.com
Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜
·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÏ˘Î·ÁfiÓ˘ Î·È ÙËÓ ·˘ÍËÙÈ΋
ÔÚÌfiÓË, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ Ì˘˚Îfi ÈÛÙfi Î·È ÙËÓ
η‡ÛË ÙÔ˘ Ï›Ô˘˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ ηÈ
·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ‰ËÏ·‰‹:
°È· ·ÂÚfi‚È· ¿ÛÎËÛË: ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›·
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ôχ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ·Ó Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË ‹ ¤¯ÂÈ
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙfiÙ ·ÎÔÏÔ˘ı› η‡ÛË Ï›Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Â-
Ï¢ı¤ÚˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
∏ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÂÚfi‚È· ¿ÛÎËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó·
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚˆÙ½ÓË Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο Ì ˘‰·Ù¿Ó-
ıڷη ¯·ÌËÏÔ‡ ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎÔ‡ ‰Â›ÎÙË ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·-
Ï‹ÚˆÛË ÁÏ˘ÎÔÁfiÓÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·‡ÍËÛË Ì˘˚΋˜
Ì¿˙·˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÓÈÒıÂÙ È·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂-
ÓÔÈ. ªÈ· ηϋ ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È Ú‡˙È Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Ë Á¿Ï·
Ì ‰ËÌËÙÚȷο Û·Ó ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Á‡̷.
¶ÚÔfiÓËÛË Ì ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ‚·Ú¿ÎÈ·: ∏ ÚÔfiÓËÛË
Ì ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó·ÂÚÔ‚È΋ ÌÔÚÊ‹ ¿ÛÎËÛ˘
Î·È ÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓ
ÁÏ˘ÎÔÁfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ̇˜ Î·È fi¯È ÙÔ Ï›Ô˜. ¶·ÚfiÏ·
·˘Ù¿ ·Ó Ë ¿ÛÎËÛË ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ηıÒ˜ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ
ηٷӷÏÒÛÂÈ fiÏ· Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ÁÏ˘ÎÔÁfiÓÔ˘ ÙÔ
ÛÒÌ· Ì·˜ ı· ÛÙÚ·Ê› ÚÔ˜ ÙÔ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ Ï›Ô˜
ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó ηٷӷÏÒÛÔ˘Ì ˘‰·Ù¿ÓıÚ·-
Θ. ∏ ‰È·ÙÚÔÊÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÏÔÈfiÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Á‡̷ ˘„ËÏfi Û ÚˆÙ½ÓË fiˆ˜
ÎÚ¤·˜ / ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Ì ۷Ͽٷ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÙÔÊ¿-
ÁÔ˘˜ fiÛÚÈ· Ì „¿ÚÈ.
º˘ÛÈο Ù· ÏÈ·Ú¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¯·ÌËÏ¿ ηÈ
ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô Ù‡Ô˘˜ ·Û΋ÛÂˆÓ Â¿Ó ÂÈı˘Ì›Ù ·Ò-
ÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Û ϛÔ˜ ÂÓÒ ·Ó
ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Ì·˜ Ë
¤ÓÙ·ÍË ÍËÚÒÓ Î·ÚÒÓ Î·È ÊÚÔ‡ÙˆÓ ı· ·›ÍÂÈ ÛËÌ·-
ÓÙÈÎfi ÚÔÏfi. ªÈ· ηϋ Û˘ÓÙ·Á‹ Â›Ó·È ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Ì Ì·-
Ó¿Ó· ÛÙÔ ÌϤÓÙÂÚ Ì ϛÁÔ ÊÈÛÙÈÎÔ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Î·È Î·Ó¤-
Ï·. £˘ÌËı›Ù ӷ ÂÓ˘‰·ÙÒÓÂÛÙ ·ÊÔ‡ ÁÈ· οı 1 ÁÚ
ÁÏ˘ÎÔÁfiÓÔ˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È 3 ‰ÂÛÌÔ› ÓÂÚÔ‡.

Δ∂ÀÃ√™ 06 49
kokkina xalia new 23/03/2010 12:08 ÌÌ ™ÂÏ›‰·2

™À¡∂¡∂À•∏

°ÈÒÚÁÔ˜ ¶··‰ËÌËÙÚ¿Î˘
∆· "ÎfiÎÎÈÓ· ¯·ÏÈ¿" ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÙ¿ÌÂÓ·
™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË
™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙËÓ
ÛÙËÓ ¢¤ÛÔÈÓ·
¢¤ÛÔÈÓ· ¶·ÁÒÓË
¶·ÁÒÓË

™˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ™¿‚‚·ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∂˘ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ˜, ¿ÌÂÛÔ˜, ¿ÓÂÙÔ˜, ÚÔÛÁÂȈ̤ÓÔ˜,


ÒÚÈÌÔ˜, Ì Ôχ ıÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·!!! √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··‰ËÌËÙÚ¿Î˘ Ì·˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÂΛ-
ÓÔÓ, Ù· «∫fiÎÎÈÓ· ÷ÏÈ¿» Î·È ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ.

50
kokkina xalia new 23/03/2010 12:08 ÌÌ ™ÂÏ›‰·3

∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ «∫fiÎÎÈÓ· ÷ÏÈ¿»;


£¤ÏÔ˘Ì ӷ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ì·˜ ˆ˜ ۇ̂ÔÏÔ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ì·˜ ˆ˜
TÔ «∫fiÎÎÈÓÔ», Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ ¿ıÔ˜, ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË, ÙËÓ Û‡Ì‚ÔÏÔ. TÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ ¿ıÔ˜,
·Á¿Ë ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË, ÙËÓ ·Á¿Ë ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÁÈ· ÙË
Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ. T· «Ã·ÏÈ¿» Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ. T·
ÙËÓ ÚÔÛÁ›ˆÛË ÛÙËÓ Ô˘Û›· Î·È ÙÔ fiÙÈ Û οı ̷˜
‚‹Ì· Î·È Û fiÙÈ ÎÈ ·Ó οÓÔ˘Ì Ú¤ÂÈ Ó· ·Ù¿Ì ÛÙ·-
÷ÏÈ¿ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÙËÓ ÚÔ-
ıÂÚ¿ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ¯·ÌËÏ¿. ¡ÔÌ›˙ˆ ÛÁ›ˆÛË ÛÙËÓ Ô˘Û›· Î·È ÙÔ fiÙÈ Û οı ̷˜
ˆ˜ fiÛÔ ÈÔ Ôχ ÙÔ ÂÙ˘¯·›ÓÂȘ ·˘Ùfi ÙfiÛÔ ÈÔ Ôχ ‚‹Ì· Î·È Û fiÙÈ ÎÈ ·Ó οÓÔ˘Ì Ú¤ÂÈ Ó·
¤¯ÂȘ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÂÏ›˙ÂȘ fiÙÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ·˜ ·Ù¿Ì ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÎÔÈÙÒ-
ηχÙÂÚ·. ÓÙ·˜ ¯·ÌËÏ¿.
∞Ó·‰ÂȯًηÙ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È «Ã-factor». ¶ÔÈ·
Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË Û·˜ ÙÒÚ· ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi; ÙÔÓ §Â˘Ù¤ÚË, ÂȉÈο Ì ÙÔÓ §Â˘Ù¤ÚË ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙ·Ó
∆Ô «Ã-factor», ‹Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ·fi Ù· 12 Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ·…
ÂÌ¿˜. ∫Ú¿ÙËÛ ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ı˘Ì¿Ì·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi
ÌÔ˘ ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘- ¶·È‰È΋ ÊÈÏ›·;
·Ú›Ô˘ Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·. ∆Ô √ §Â˘Ù¤Ú˘ ¤ÌÂÓÂ Î·È Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÃÔÏ·ÚÁfi ·ÎfiÌ·.
Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ∂ÁÒ ÛÙÔ˘ ¶·¿ÁÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ‰ÈÏ·Ó¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∆ÔÓ
ÙÔ˘ reality. ™ÙËÓ Ô˘Û›·, ‰È·ÁˆÓ›˙ÂÛ·È Î¿ı ‚‰ÔÌ¿- ‹ÍÂÚ· ·fi ÌÈÎÚfi Û·Ó ÓÙÚ¿ÌÂÚ Î·È ÁÂÓÈο Û·Ó ÌÔ˘ÛÈ-
‰·, ϤÁÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Îfi. ◊Ù·Ó ·fi ÌÈÎÚfi˜ Ôχ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ Î·È Â›Ó·È
ÛÙ¿‰ÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È, Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È fiÏÔ. ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜. Œ¯Ô˘Ì ‚ÚÂı› ÛÂ
∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÙÔ ÂÈϤͷÌÂ, ÂÚȤ¯ÂÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Û ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì Ì¿ÓÙ˜ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ Î·È ÛÈÁ¿
ÁÎÚÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÚˆÙfiÙ˘Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û ۯ¤ÛË - ÛÈÁ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔÓ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÎÚ›ÎÔ. √ §Â˘Ù¤Ú˘
Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì¿ÓÙ˜ Ô˘ ·˘Ùfi ‹ÍÂÚ ÙÔÓ ºÒÙË, Ô ºÒÙ˘ ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ... •Â¯ˆÚÈ-
Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ∫·È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ηٷ- ÛÙ¿ Ô Î·ı¤Ó·˜... ∂ÁÒ ‰Ô‡Ï¢· ÚÔÙÔ‡ οÓÔ˘Ì ÙÔ
ʤÚÂȘ Û Â›Â‰Ô promo Ó· οÓÂȘ Ù· ÚÒÙ· ÛÔ˘ ÁÎÚÔ˘ ÛÙÔ ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘, Î·È Ù· ·È‰È¿ ÛÔ˘-
‚‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÌÂȘ ÛÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·, Ó· Û ÈÛÙ¤- ‰¿˙·ÓÂ. √ ºÒÙ˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ¤Î·Ó ÌÂÙ·-
„Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ô˘ ÁÈ· ̤ӷ Â›Ó·È ÙÔ ϤÔÓ Ù˘¯È·Îfi ÛÙËÓ ªÔ˘ÛÈ΋ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·. √ §Â˘Ù¤Ú˘
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. ∂›Ó·È Ôχ ÛÔ‡‰·˙ ÛÙÔÓ ¡¿Î· ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Â›¯Â οÓÂÈ 1
‰‡ÛÎÔÏË Ë ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ϤÔÓ. semester ÛÙÔ ª¤ÚÎÏÂ˚ ÛÙËÓ µÔÛÙfiÓË Î·È Ô ∞ϤͷÓ-
‰ÚÔ˜, ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ ªÔ˘ÛÈ΋ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·. ∫·È ÛÈÁ¿ -
¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ «Ã-factor» ˘‹ÚÍ·Ó Î¿ÔȘ ÚÔ- ÛÈÁ¿ ·ÊÔ‡ Ù· ·È‰È¿ ÙÂÏÂÈÒÛ·Ó ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜, ‚ÚÂı‹-
Û¿ıÂȘ ·fi ÙËÓ ‰È΋ Û·˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿; ηÌ ͷӿ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘ Î·È Î·ÙfiÈÓ
¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ «Ã-factor», ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙ·Ó Ì ٷ ·È- ÌÈ· ȉ¤·˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ
‰È¿, Î·È Ì ÙÔÓ ºÒÙË Î·È Ì ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ Î·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÁÎÚÔ˘.

∆∂ÀÃ√™ 06 51
kokkina xalia new 23/03/2010 12:08 ÌÌ ™ÂÏ›‰·4

™À¡∂¡∂À•∏

∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì·˜ "Sugar Queen" Û ÌÔ˘ÛÈ-


΋ °ÈÒÚÁÔ˘ £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜ Î·È ÛÙ›¯Ô˘˜ Aaron
Curtis (ÙÔ˘ ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÔ‡ Ù˘ Rihanna) ı·
΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ CD soundtrack Ù˘ Ù·È-
Ó›·˜ "Life Borders" ÙÔÓ ª¿ÈÔ.

¢ËÏ·‰‹ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜ ‹Ù·Ó ˘‡ı˘-


ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘;
¡·È, o °ÈÒÚÁÔ˜ £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ô Úˆ-
ÙÂÚÁ¿Ù˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ¡· ÛÔ˘ ˆ ˆ˜
·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÁÈÓÂ… À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ›Ûˆ ·fi fiÏÔ
·˘Ùfi. °ÓˆÚÈÛًηÌ ÛÙÔ ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘ fiÔ˘
ÂÚ¯fiÙ·Ó Ë ÚÒËÓ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Ë ∂˘Ú˘‰›ÎË Ì·˙› ÌÂ
ÙÔÓ ∫ÔÚÁÈ·Ï¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi Û¯‹Ì· Ì·˜ Ô˘
‹Ù·Ó ¶·Ú·Û΢‹ – ™¿‚‚·ÙÔ. ∆Ô˘ › «¤¯ˆ Ó· ÛÔ˘
ÚÔÙ›ӈ ¤Ó·Ó ηÏfi ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹, ¤Ï· Ó· ÙÔÓ ‰ÂȘ».
◊ÚıÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ Ì·Á·˙›. ªÈÏ‹Û·ÌÂ,
Í·Ó·ÌÈÏ‹Û·ÌÂ... ªÔ˘ › «ÂӉȷʤÚÔÌ·È Ó· Ì·Ó·-
Ù˙¿Úˆ ¤Ó· ÁÎÚÔ˘». ¡· ‚ÔËı‹Ûˆ Ó· ‚ÁÂÈ ÚÔ˜ Ù·
¤Íˆ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ù· ¯ˆÚ¿ÂÈ Ù· ÁÎÚÔ˘.
À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÙÚ‡· ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÛÙË
‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·. ™ÈÁ¿, ÛÈÁ¿ ·˘Ù‹ Ë È‰¤· Ô˘ ›¯Â, ÌÂÙ·-
ÙÚ¿ËΠ۠·˘Ùfi Ô˘ οӷÌÂ. ªÂÙ¿ ·fi 3 Ì‹Ó˜
Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ ∞¡∆1 Ì ÙÔ X-factor. ∂Λ ª›ÏËÛ˜ ÁÈ· Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ∆ÂÏÈο ·fi ÙÈ ¤¯ÂÙ ÂË-
‰ËÏÒÛ·Ì ÎÈ ÂÌ›˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ˆ˜ ÌÈ· Ú·ÛÙ› ÌÔ˘ÛÈο; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Û·˜;
ηϋ ¢ηÈÚ›· Î·È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó fiÏÔ. ∫·È ·fi ÙfiÙ ‰Ô˘- ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ∫·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Îԇ̠‰È·-
χԢÌ ۯ‰fiÓ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·. ∆ÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ, ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. √ È·Ó›ÛÙ·˜ Ì·˜, Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜,
Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·. ·ÎÔ‡ÂÈ Ù˙·˙, ηٿ ‚¿ÛË ª›ÌÔ, Nine Inch Nails. √
§Â˘Ù¤Ú˘, Ô ÓÙÚ¿ÌÂÚ Ì·˜, ·ÎÔ‡ÂÈ ÈÔ hard core
¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Û·˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Û΋ÓË Î·È ÈÔ progressive metal fiˆ˜ ÔÈ Dream
̤¯ÚÈ ÙÒÚ·; Theater, Cannibal Corpse. √ ºÒÙ˘ Ô ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜
Œ¯Ô˘Ì οÓÂÈ 1 CD single Û ÌÔ˘ÛÈ΋ °ÈÒÚÁÔ˘ £ÂÔ- Ì·˜ ·ÎÔ‡ÂÈ ·ÏÈ¿ hard rock, funk ÎÏ. ∂ÁÒ Â›Ì·È
Ê¿ÓÔ˘˜, Î·È ÛÙ›¯Ô˘˜ £¿ÓÔ˘ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ ÙÔ˘ Brit Pop Rock Î·È ∞ÌÂÚÈοÓÈ-
΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔ˘ Rock ‰ËÏ·‰‹ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ¿Ú· Ôχ ÔÈ Fall
¶¿Û¯· ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Ô ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ Out Boy, ÔÈ 30 Seconds to Mars, ÔÈ Killers, ÔÈ Muse,
Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ‰Èο Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÌÈ· ‹ ‰‡Ô ∂˘ÚˆÌ¿ÓÙ˜ ‰ËÏ·‰‹.
‰È·Û΢¤˜ Î·È ›Ûˆ˜ ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi Ó¤Ô˘˜
Û˘Óı¤Ù˜. ŒÓ· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ £· ‹ıÂϘ Ó· οÓÂÙ ˆ˜ Ì¿ÓÙ· ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›·
Á›ÓÂÈ Û·Ó Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÌ¿˜. ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi;
¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ Â›Â‰Ô ·ÎfiÌ·.
™›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ÂÈı˘Ì›·. ∆Ô ÚˆÙ‡ÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi
Û ÌÈ· Ì¿ÓÙ· Â›Ó·È Ó· οÓÂÈ Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ηϤ˜
·Ú¿ÁˆÁ˜, οÏÔ ‹¯Ô, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì οÔȘ ȉȷÈÙÂ-
ÚfiÙËÙ˜. ¡· ·ÊÔÚÔ‡Ó Î¿ÙÈ Î·È Î¿ÔÈÔÓ. Œ¯Ô˘Ì οÓÂÈ
¤Ó· ÍÂÓfiÁψÛÛÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ·ÁÁÏÈÎfi ÛÙ›¯Ô ·fi ÙÔÓ
Aaron Curtis ÙÔÓ ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi Ù˘ Rihanna. §¤ÁÂÙ·È
Sugar Queen. £· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ CD soundtrack
Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ "Life Borders" Î·È ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
ÙÔÓ ª¿ÈÔ. ∂›Ó·È ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ηÈ
ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜ fiˆ˜
Î·È fiÏÔ˘ ÙÔ˘ CD soundtrack. °ÂÓÈο, ·Ó ·Ú·ÎÔ-
ÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î¿ÓÂȘ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·˜ ı· ‰ÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘-
Ì ÔÏÏ¿ ͤӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ۯ‰fiÓ Ù· ÌÈÛ¿ ·fi ·˘Ù¿
Ô˘ ·›˙Ô˘ÌÂ. ∫·È Ù˘ ÈÔ new rock ÛÎËÓ‹˜ ηٿ
·ÚÈÔ ÏfiÁÔ. ª·Î¿ÚÈ Ó· ¢ԉˆı› οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ηÈ
Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. ™ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ
ÔÙ¤ Ó· ·˜ Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· fiÙÈ ¤¯ˆ οÓÂÈ Î¿ÙÈ, Ú¤ÂÈ
Ó· ·˜ Î·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂȘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ
Á›ÓÂÙ·È. ¡· ¿ˆ Î·È Ó· ÂÙ‡¯ˆ Í·ÊÓÈο ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È,
ı¤ÏÂÈ ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿.

52
kokkina xalia new 23/03/2010 12:08 ÌÌ ™ÂÏ›‰·5

¶∂πƒ∞´∫∞ ¡∂∞

∂›Û·È ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¿Óˆ ÛÙË ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ÔÙ¤ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ‰ËÏ·‰‹ Ë ‰È·ÛΤ‰·-
ÛÎËÓ‹ ‰›ÓÔ˘Ó ·Ú¿ Ôχ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ¶ˆ˜ Ù· ÛË ¤ÌÂÈÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÁÌ·: ÛÈÓÂÌ¿, Ê›ÏÔÈ,
ηٷʤÚÓÂȘ; ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Û›ÙÈ Î·È Ôχ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·.
∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ·fi Ôχ ÌÈÎÚfi˜ ¤Î·Ó· ÚˆÙ·-
ıÏËÙÈÛÌfi. Œ·È˙· ÛÙÔ˘ ¶·¿ÁÔ˘ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ì¿- ªÂٷ͇ Û·˜ οÓÂÙ ·Ú¤·;
ÛÎÂÙ Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÈÛfi Ì ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î¿Óˆ ÚÔ- ∫¿ÓÔ˘Ì ·Ú¤· ¿ÏÏ· ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ Ë Ù˘È΋ ÎÔÏÏËÙ‹
fiÓËÛË Ì ¤Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ôχ οÏÔ ÚÔÛˆÈÎfi
·Ú¤· Ô˘ ı· ¤ÏÂÁ οÔÈÔ˜. √ ηı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜
Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ÙÔÓ µ·˚ÓfiÁÏÔ˘, ÛÙË ¡¤· ™Ì‡Ú-
ÎÔÏÏËÙÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜, ¿ÏÏ· ÁÂÓÈο
ÓË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ¿Ú· Ôχ ηÈ
Û Â›Â‰Ô ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Û Â›Â‰Ô ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Ôχ ȉȷ›ÙÂÚË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ Ì·˜ Ì ÙËÓ
¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ Ô ¤Ó·˜ Û¤‚ÂÙ·È Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. •¤ÚÔ˘-
∂›˜ fiÙÈ ÌÂÁ¿ÏˆÛ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶·¿- Ì ¿Ú· Ôχ ηϿ Ó· Û‚fiÌ·ÛÙ ÙȘ ÂÏ¢ı¤ÚȘ ηÈ
ÁÔ˘. ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Î·È ÙÔ ÙÚfiÔ ¤ÎÊÚ·Û˘
°ÂÓÓ‹ıËη ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ. ª¤Óˆ ÙÔ˘ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ë ÈÛÔÚÚÔ›·
ÛÙÔ˘ ¶·¿ÁÔ˘ ·fi Ù· 3 ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·fi Â›Ó·È Ô˘ Û ÎÚ·Ù¿ÂÈ Û·Ó Ì¿ÓÙ·, Û·Ó Û‡ÓÔÏÔ, Û·Ó
ÙfiÙ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤„·Ì ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ÔÌ¿‰·.
Œ¯ˆ ‰˘Ô ·‰¤ÚÊÈ·, ¤Ó·Ó ·‰ÂÚÊfi Î·È ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
·‰ÂÚÊ‹. ∞fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Ì ÔÈfiÓ ı·
‹ıÂϘ Ó· ÂȘ ¤Ó· ÓÙÔ˘¤ÙÔ;
∂›Ó·È ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘;
¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ ¿Ú· Ôχ ÙÔ «ª·˙›
Ÿ¯È. ∂›Ó·È ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ·ÙÂÚ¿
ÌÔ˘ ¤Ï· ¿Óˆ ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¶ÔÚÙÔ-
Ì·˜ ‚·ÛÈο. ∫·È Ë Ì·Ì¿ Â›Ó·È ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜.
οÏÔÁÏÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ‹‰Ë ÌÈ· ‰È·-
¶ˆ˜ Í¤Ê˘Á˜ ÂÛ‡; Û΢‹ Î·È Èı·ÓÔÏÔÁԇ̠fiÙÈ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ Î·È ÙËÓ
∫·È ÂÁÒ ÛÙËÓ ∞™√∂∂ ›̷È. ∂›Ì·È ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ó· ÙÔ ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì·˜ ‰›ÛÎÔ.
∞™√∂∂ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· management.
¶Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÛÙÂ, Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ Û·˜ ‚ÚÔ‡ÌÂ;
ªÂ ÙfiÛ˜ ·Û¯Ôϛ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ‰È·ÛΤ- ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ «™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘» ̤۷ ÛÙÔÓ
‰·ÛË; ∞Ú›ÏÈÔ, ¶·Ú·Û΢Ô-™¿‚‚·Ù· Ì ÙÔÓ ª‡ÚˆÓ· ™ÙÚ·-
¶Ôχ Û¿ÓÈ· ı· Ì·˜ ‰Â›Ù ӷ ΢ÎÏÔÊÔÚԇً̠۠.
ÎÏ·Ì ‹ Û Ì·Ú ¤ÎÙÔ˜ ·Ó Â›Ó·È Û ̷Á·˙È¿ Ô˘ ‰Ô˘-
ÏÂ‡Ô˘Ó ÎÔÏÏËÙÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ. °ÂÓÈο ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ›‰È˜ ™Ô˘ ‡¯ÔÌ·È Ó· ¤¯ÂȘ ¿ÓÙ· ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È Ó·
Û˘Ó‹ıÂȘ Ô˘ ›¯·ÌÂ Î·È ÓˆÚ›ÙÂÚ·.
Â›Û·È ¿ÓÙ· Ô ÚÔÛÁÂȈ̤ÓÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ô˘
Û˘Ó¿ÓÙËÛ· Û‹ÌÂÚ·!
∆· «∫fiÎÎÈÓ· ÷ÏÈ¿» Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÚÔ-
¶ÚÔ˜ ÙÔ ¶¿Û¯· ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÁÂȈ̤ӷ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÈÙ¿ÌÂÓ·!
Ô ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ Ì·˜.
™Â ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ôχ!

∆∂ÀÃ√™ 06 53
fashion thema 22/03/2010 11:52 Ì ™ÂÏ›‰·2

FASHION

ΔÈ ÙÛ¿ÓÙ· Ó· ÎÚ·Ù‹Ûˆ;
Δ
Ô ÊÂÙ›¯ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Á˘Ó·È- ÎÔÚ·ÏÏÔ-ÔÚÙÔηϛ), ÚÔ˙, ̈‚, ÏÈÏ¿, Ú¿ÛÈÓÔ! ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο
ÎÒÓ… Ë ÙÛ¿ÓÙ·! ¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ‹ fi¯È ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ··Ú·Ù‹ÚËÙ˜.
Â›Ó·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú! ∏ Ì·Ì¿ ™˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Â›Ó·È Î·È ÈÔ Ú·ÎÙÈΤ˜ (Ë ÙÛ¿ÓÙ· ÙÔ˘
ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ ·fi ÌÈÎÚ‹ fiÙÈ Ë ÙÛ¿ÓÙ· Î·È ÙÔ Sport Billy!!) ¶Ï¤ÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ̤ıÔ-
·Ô‡ÙÛÈ Â›Ó·È ÂΛӷ Ù· ÔÔ›· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙ˘Ï! ‰ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÌÈ·˜ ÙÛ¿ÓÙ·˜, fiˆ˜ Ù˘ˆ-
∫·È Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·! ∏ ÓÔÔÙÚÔ›· fiÙÈ Ë ÙÛ¿ÓÙ· ̤Ó˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜. ªÔÚ›, Â›Û˘
Ú¤ÂÈ Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ٷ ·Ô‡ÙÛÈ·, ‰ÂÓ Ó· Â›Ó·È ÛÙÔÏÈṲ̂Ó˜ Ì ʷÓÙ·¯ÙÂÚ¤˜ ¤ÙÚ˜,
ÈÛ¯‡ÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÙÈÏÈÛÙÈΤ˜ ÎÂÓÙ‹Ì·Ù·, ·ÁÎڿʘ ‹ ·Ϥ˜, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ
Ù¿ÛÂȘ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fï˜ fiÙÈ fiÙ·Ó Û˘Ì- ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi. ™Â ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹Ì·Ù·, ‹ ÎÏ·ÛÛÈ-
‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ôχ ÛÈο- Τ˜! ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·fi ‰¤ÚÌ·, ‰ÂÚÌ·Ù›ÓË,
ÙÔ. ·fi ‡Ê·ÛÌ·, ·fi Ï·ÛÙÈÎfi, ·fi ÏÔ˘ÛÙÚ›-
Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ì ÙÛ¿ÓÙ· ÓÈ, Ó· Â›Ó·È ¯Ô˘¯Ô˘ÏÈ¿ÚÈΘ, ‹ Û ÈÔ
ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜! ªÂ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ ‹
ÛÙ˘Ï, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎfiÙË- ¯ˆÚ›˜, ·ÔÛÒÌÂÓÔ ‹ fi¯È ÒÛÙ ӷ
Ù¿ Ù˘, ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi Ê¿ÎÂ-
ÙËÓ ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘, ÙÔ ÏÔ, Û ÙÛ¿ÓÙ· Ì ÎÚÂÌ·ÛÙfi ÏÔ˘Ú›.
̤ÁÂıÔ˜, ÙËÓ ÂÔ¯‹, ÙË Ìfi‰·… ∫ÚÂÌ·ÛÙfi ·fi ÙÔÓ ÒÌÔ ‹ Ì ¯ÂÈÚÔÏ·-
ÕÏÏË ÙÛ¿ÓÙ· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹- ‚¤˜ Ô˘ ÎÚ·Ù¿˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·Ó ¯·ÚÙÔʇϷη.
ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÌÈ· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂÌÊ¿- ŸÏ· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Î·È fiÏ· Â›Ó·È ÛÙË Ìfi‰·! ∞ÚΛ Ó· ›ӷÈ
ÓÈÛË, Ó· ¿Ì ¤Ó·Ó ηʤ, Ó· ¿Ì ÎÔÌ„¤˜ Î·È Ó· ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÛÙ˘Ï Î·È ÁÔ‡ÛÙÔ! √È
ÛÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ¿ÏÏË .¯. ÁÈ· ÂÈÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏϤ˜. ªÔÚ›Ù ӷ ‰È·Ï¤ÍÂÙ ÌÈ· ÙÛ¿ÓÙ·
Ó· ¿Ì Û ¤Ó·Ó Á¿ÌÔ. ∏ ηٿÏ- ÁÈ· ¤Ó· ÛÔÊÈÛÙÈΤ look, ÁÈ· ÈÔ ·˘ÛÙËÚfi, ÈÔ ÎÏ·ÛÛÈÎfi, ÈÔ
ÏËÏË ÙÛ¿ÓÙ· ÁÈ· fiϘ Ì·˜ ÙȘ ·Ó¿Ï·ÊÚÔ, ÈÔ ¯·ÚÈو̤ÓÔ, ÈÔ ·È¯ÓȉȿÚÈÎÔ, ÈÔ Ú·ÎÙÈÎfi!
ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ı¤ÏÔ˘Ì ∏ ÂÚÒÙËÛË Â›Ó·È ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÈ ÙÛ¿ÓÙ˜ ÁÈ· ÙȘ
Ó· ›̷Û٠ͯˆÚÈÛÙ¤˜. Á˘Ó·›Î˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ fiÔÈÔ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓÙÚ˜
º¤ÙÔ˜ ÏÔÈfiÓ (Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ô‡-
ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ÙÛÈ·!). ΔËÓ ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ÙËÓ Í¤Úˆ. ªÔ-
ηÈÚfi, ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ› ۯ‰ȷ- Ú› ÁÈ·Ù› ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ ı· ÙÔ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÌÈ·
ÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÙÔ ÛÙ˘Ï Û·Î›‰ÈÔ, ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙËÓ ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î· (ÔÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ
Ï¿ÙË... ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô! ™Â ‰È¿ÊÔ- Ô˘ ϤÓÂ). ÿÛˆ˜ Ó· Â›Ó·È Ë ‰È΋ Ì·˜ Èη-
Ú· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ˘Ê¿ÛÌ·Ù·. ΔÔ ÛÙ˘Ï ·˘Ùfi ÓÔÔ›ËÛË, Ë ÚÔÛˆÈ΋ Ì·˜ ÈÓÂÏÈ¿ ÁÈ·
ÌÔÚ› ·fi οÔÈÔ˘˜ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Ï›ÁÔ Ó· ›̷ÛÙÂ Î·È Ó· ·ÈÛı·ÓfiÌ·Û٠ͯˆÚÈ-
Úfi¯ÂÈÚÔ. °È· Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ¿ÏÏË ÛÙ¤˜. ªÔÚ› Ù›ÔÙ· ·fi ·˘Ù¿… ‰ÂÓ

‹Á˜: http://www.thebaglady.tv/, http://www.handbags800.com/, http://handbagcomment.com/,


ÌÔÚÊ‹, ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÂÓÙ˘ˆ- ͤڈ… ·ÏÏ¿ (Û ÂÛ¿˜ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ·¢-
Ûȷο Ì·ÏÒÌ·Ù·, Ï·ÌÂÚ¤˜ ·ÁÎڿʘ, ı‡ÓÔÌ·È)… ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÙÂ

http://www.b2bfashionbags.com, http://thebeautyquest.co.uk/blog/, http://www.osoblog.tv/


ˆÚ·›· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ÏÔ˘ÚÈ¿! ÌÈ· Á˘Ó·›Î· οÓÙ Ù˘ ‰ÒÚÔ ÌÈ· ÙÛ¿ÓÙ·!
∞Ó ı¤ÏÂÙ οÙÈ ÈÔ Ï·ÌÂÚfi Î·È ÊÈÓÂÙÛ¿ÙÔ ∂›Ó·È ¿ıÔ˜, ÂÌÌÔÓ‹; ÀÂÚ‚ÔÏ‹; ŒÓ·
Î·È ÁÈ· ÈÔ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÌÔÚ›Ù ӷ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ! ¶ÔÏϤ˜ ›̷ÛÙ ÂΛӘ
ÂÈϤÍÂÙ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÛ·ÓÙ¿ÎÈ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ì “ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ”, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
ÛÙ˘Ï Ê·Î¤ÏÔ˘ ‹ ÎÚÂÌ·ÛÙ¿ Ì ϷÌÂÚ¿ ÌÈ· ÊÔÚ¿, Ì ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Ô˘ ›‰·Ì ÛÙËÓ
strass, Î·È ·Ï˘Û›‰· ÁÈ· Ó· ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ·fi ‚ÈÙÚ›Ó·!!! ∫·È ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÙËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ
ÙÔÓ ÒÌÔ! ∂›Ó·È sexy Î·È ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ¤Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌ·…. ∞¯!
¯·ÚÈو̤ÓÔ Î·È ·È¯ÓȉȿÚÈÎÔ ÛÙ˘Ï. ™Â
ÛÎÔ‡Ú· ¯ÚÒÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÈÔ Ê·ÓÙ·-
¯ÙÂÚ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·. ∫¿ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ÌÔ-
Ú› Ó· Â›Ó·È ·fi ÁÔ‡Ó· (ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋
¤ÙÛÈ;) ÁÈ· ÙȘ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈΘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Û·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi
ÏÔ˘ÛÙÚ›ÓÈ, ‰¤ÚÌ· ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÌÂÙ·ÏÏÈο ˘ÏÈο, ÛÂ
¤ÓÙÔÓÔ ¯Ú˘Ûfi Î·È ·ÛËÌ›! ∫˘ÎÏÔÊÔÚ› ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈ-
Ï›·!
°È· ÈÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, ÚÔÛˆÈο ÚÔ-
ÙÈÌÒ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÛ¿ÓÙ˜, ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈ-
ο ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÛ¿ÓÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÎÚ¤ÌÔ-
ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÒÌÔ. Δ· ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘
ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏÏ¿!
Δ· ÎÏ·ÛÛÈο Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Ì·‡ÚÔ, ηʤ,
Ù·Ì¿ ·ÏÏ¿ Î·È Û ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ô¯ÚÒ-
ÛÂȘ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο ¯ÚÒÌ·Ù· fiˆ˜
ÎfiÎÎÈÓÔ, ÔÚÙÔηϛ (ηٷÏËÎÙÈÎfi

54
easter 23/03/2010 09:23 Ì ™ÂÏ›‰·1

ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜


Ô˘ Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÁÈ·
Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ Re-Port ÎÔÓÙ¿ Û·˜.

¢√À¢ø¡∏™ ™øΔ∏ƒ∏™
∫√ªªø™∂π™
∞§∫πμπ∞¢√À 148 ¶∂πƒ∞π∞™

BIS
°À¡∞π∫∂π∞ ∂¡¢Àª∞Δ∞
∞§∫πμπ∞¢√À 148 ¶∂πƒ∞π∞™

DOLCE & PANINI


¶ƒ∞Δ∏ƒπ√ ∞ƒΔ√À & ∂π¢ø¡ ∑∞Ã∞ƒ√¶§∞™Δπ∫∏™
¶∞¶∞¡∞™Δ∞™π√À 44 ∫∞™Δ∂§§∞

PURE RED
∂™Δπ∞Δ√ƒπ√
™Δ∞¢π√ ∫∞ƒ∞´™∫∞∫∏, ¡∂√ º∞§∏ƒ√

™Δ∂§§∞
∫√ªªø™∂π™
∂À∞°°∂§π™Δƒπ∞™ 41-43 ¶∂πƒ∞π∞™

∞¡¢ƒ∂∞™
∞¡¢ƒπ∫∂™ ∫√ªªø™∂π™
∂À∞°°∂§π™Δƒπ∞™ 42 ¶∂πƒ∞π∞™

¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ ¶ƒ√¶√
™∫√À∑∂ 31 & ¶ƒ∞•πΔ∂§√À™ ¶∂πƒ∞π∞™

VIA DEI
°À¡∞π∫∂π∞ À¶√¢∏ª∞Δ∞
∞°π√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À 15 ¶∂πƒ∞π∞™

§∞∑∞ƒ√¶√À§√™
∞ƒΔ√¶√ππ∞ – ∑∞Ã∞ƒ√¶§∞™Δπ∫∏
∞ƒ°Àƒ√∫∞™Δƒ√À 39 ¶∂πƒ∞π∞™

°. ∫. ∫ø™Δ√¶√À§√™
∫∞Δ/ª∞ ∞¡Δ∞§§∞∫Δπ∫ø¡ ∏§∂∫Δƒπ∫ø¡ ™À™∫∂Àø¡ &
ªπ∫ƒ√™À™∫∂Àø¡, ∂ª¶√ƒπ∞ SERVICE
¢. ª√ÀΔ™√¶√À§√À 44 ∫∞ªπ¡π∞

ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜


‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›
Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Re-Port.

∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙËÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋, ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤·, ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË, ÙËÓ


ÕÓÓ·, ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË, ÙÔÓ ¿ÏÏÔ μ·ÁÁ¤ÏË, ÙÔÓ μ·Û›ÏË ∞.,
ÙÔÓ μ·Û›ÏË ¶., ÙËÓ μÈÎÙÒÚÈ·, ÙÔÓ °È¿ÓÓË μ., ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫.,
ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢., ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ §., ÙËÓ ¢¤ÛÔÈÓ·, ÙÔÓ ¢ËÌ‹-
ÙÚË ∑., ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË Δ., ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË, ÙÔÓ πˆ·Î›Ì, ÙËÓ ∫ˆÓ-
ÛÙ·ÓÙ›Ó·, ÙÔÓ ª¿ÎË, ÙÔÓ ª·ÓÒÏË, ÙÔÓ ¡›ÎÔ, ÙËÓ ¡¿ÁÈ·,
ÙËÓ ¡Ù›Ó·, ÙËÓ ™¿ÓÙ˘, ÙËÓ Ã·Ú¿
fashion thema 23/03/2010 09:25 Ì ™ÂÏ›‰·4