PROCÉS DE PRODUCCIÓ DELS PNEUMÀTICS

Primerament es talla a trossos el cautxú natural i el sintetic, seguidament es fonen tots dos junts i tot seguit safegeixen diversos aditius com el sofre, l'òxid de zinc i el carbó negra. Després és transportada fins una màquina on és espremuda per formar la emprempta del pneumàtic. Aquesta emprempta és enviada a la màquina formadora de pneumàtics. Mentrestant es fabrica la capa del pneumàtic que està feta de cautxú i cordons de nylon en una calandra de rodets multiples i tallada en un angle específic i, finalment enviada a la màquina de producció de pneumàtics. També es fabriquen els llistons en forma d'anella fets servir per fer els llistons de les llantes. Es fan automaticament per una serie de màquines que fan servir filferros recoberts de cautxú per formar llaços que son envolicats amb la capa de nylon de cautxú produida anteriorment. Tot seguit els llistons son transportats a la màquina formadora de pneumàtics. En la màquina formadora de pneumàtics es col·loca la capa de nylon, els llistons i la emprempte, amb aquest ordre. Les capes de nylon engomat son envolicades pels llistons en direcció oposada per formar el centre del pneumàtic. La banda de rodament és col·locada al voltant del perímetre extern del centre del pneumàtic i doblat conjuntament formant el pneumàtic verd. Aquest pneumàtic verd és col·locat en una prensa de curada que subministra calor, vapor i presió per formar el pneumàtic vulcanitzat. Per acabar, els pneumàtics son pulits, retallats, balancejats; després pasen un control de cualitat, s'empaqueten i s'emagatzemen.

DIAGRAMA DEL PROCÉS
Transport de les materies primeres a la fabrica. Control de cualitat de les materies primeres. Es fonen els dos tipus de cautxú.

AL MATEIX MOMENT
Afegiment dels aditius. Transport . Crear emprempta. Transport a al màquina formadora de pneumàtics. Es col·loca la capa de nylon, els llistons i la emprempte. Envolicar les capes de nylon amb els llistons. Col·locar la banda de rodament i doblar-la. Subministrar calor, vapor i presió al pneumàtic verd. Polir els pneumàtics. Retallar els pneumàtics. Control de cualitat. Empaquetatge. Emagatzematge. Fabricació de la capa en els rodets. Tallat amb un angle específic. Transport a la màquina formadora de pneumàtics. Fabricació dels llistons. Envoltura amb la capa de nylon. Transport a la Màquina formadora de pneumàics.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful