You are on page 1of 2

PROCÉS DE PRODUCCIÓ DELS

PNEUMÀTICS

Primerament es talla a trossos el cautxú natural i el sintetic, seguidament es fonen tots


dos junts i tot seguit safegeixen diversos aditius com el sofre, l'òxid de zinc i el carbó
negra. Després és transportada fins una màquina on és espremuda per formar la
emprempta del pneumàtic. Aquesta emprempta és enviada a la màquina formadora de
pneumàtics.
Mentrestant es fabrica la capa del pneumàtic que està feta de cautxú i cordons de
nylon en una calandra de rodets multiples i tallada en un angle específic i, finalment
enviada a la màquina de producció de pneumàtics.
També es fabriquen els llistons en forma d'anella fets servir per fer els llistons de les
llantes. Es fan automaticament per una serie de màquines que fan servir filferros
recoberts de cautxú per formar llaços que son envolicats amb la capa de nylon de
cautxú produida anteriorment. Tot seguit els llistons son transportats a la màquina
formadora de pneumàtics.
En la màquina formadora de pneumàtics es col·loca la capa de nylon, els llistons i la
emprempte, amb aquest ordre. Les capes de nylon engomat son envolicades pels
llistons en direcció oposada per formar el centre del pneumàtic. La banda de
rodament és col·locada al voltant del perímetre extern del centre del pneumàtic i
doblat conjuntament formant el pneumàtic verd. Aquest pneumàtic verd és col·locat
en una prensa de curada que subministra calor, vapor i presió per formar el pneumàtic
vulcanitzat.
Per acabar, els pneumàtics son pulits, retallats, balancejats; després pasen un control
de cualitat, s'empaqueten i s'emagatzemen.

DIAGRAMA DEL PROCÉS


Transport de les materies primeres a la fabrica.

Control de cualitat de les materies primeres.

Es fonen els dos tipus de cautxú.


AL MATEIX MOMENT
Afegiment dels Fabricació de la Fabricació dels
aditius. capa en els rodets. llistons.

Transport . Tallat amb un Envoltura amb


angle específic. la capa de nylon.

Crear emprempta. Transport a la màquina Transport a la


formadora de pneumàtics. Màquina formadora
de pneumàics.
Transport a al màquina
formadora de pneumàtics.

Es col·loca la capa de nylon,


els llistons i la emprempte.

Envolicar les capes de nylon amb els llistons.

Col·locar la banda de rodament i doblar-la.

Subministrar calor, vapor i presió al pneumàtic verd.

Polir els pneumàtics.

Retallar els pneumàtics.

Control de cualitat.

Empaquetatge.

Emagatzematge.