You are on page 1of 4

Vit Nam, trc khi n cm thng c cu mi b m, anh ch

n cm, th Hn Quc cng vy, cng c nhng cu mi trc


khi n cm. Nhng ngi Hn Quc c nhng cch mi khc
chng ta. Ti s n ngon v Ti n rt ngon l nhng cu
ni trc v sau ba n ngi Hn Quc thng dng. Chng ta
hy cng tm hiu nh.

- Cng hc ting Hn Quc.http://hoctienghanquoc.org/tintuc/Goc-Chia-Se/cung-hoc-tieng-han-quoc-166/.


Khi i sng ngy cng pht trin con ngi ta khng ch dng li
vic n no mc m m phi l n ngon mc p. Nhc n
Hn Quc t nc gn lin vi hnh nh hin i, pht trin th
nhng tiu chun n mc c l li cng cao cp, tinh t hn. Tuy
nhin, quan nim v mt ba n ngon ca con ngi hin i l
g? Cao lng m v, thc n t tin c lm nn mt ba n hon
ho hay n cn phi l s kt hp ca nhng yu t xung quanh
nh bu khng kh, tm trng, thi ca nhng ngi c mt?
c bit, mi quc gia, mi nn vn ha d t hay nhiu cng u
c nhng nghi l hoc nguyn tc ring quanh bn n.

Chc nhng ai sng hoc tm hiu v vn ha m thc Hn


Quc u quen thuc vi nhng cu ni mang tnh cht nghi l
trc v sau khi n ca ngi Hn l v
. Ngi Nht Bn cng s dng cch ni vi ngha tng t
nh ting Hn vi cu: () trc khi n v
cu ( ) c dng khi ba
n kt thc. Cu dch st ngha sang ting Vit c
ngha l Ti s n ngon. Cu ny c dng thay cho li mi

Con/chu mi ng b/b m/ch bcn cm m ngi Vit


hay dng. Cu (Ti n rt ngon) c dng
tng t vi cu thng bo Con/ chu n xong ri ! trong
ting Vit. Khi dng ba vi t cch l khch mi, ngi Hn cn
s dng thm cu cm n: .
(Xin cm n. Hm nay ti n rt ngon) hoc khen ti nu n
ca ch nh nh: /
(Bn/ch/ cnu n ngon qu!).

Tr em Hn Quc t khi cn rt nh c gio dc cch cm


n, cch hnh x trong ba n nht l khi dng ba vi ngi ln
tui. Trong gia nh Hn Quc ch sau khi ngi ln tui nht cm
a ln th cc thnh vin cn li trong gia nh mi c bt u
ba n. Trong x hi cng vy, ngi ln tui hoc c v tr cao
nht trong mi tp th, c quan u l ngi ch tr ba n.
y l nhng qui tc bt di bt dch lun c ch trong mt
x hi hin i nhng vn lun c thc duy tr tnh tn ti trt
t. Tuy nhin, nhng li ni v
khng ch n thun l nhng cng thc v nhng qui tc
ng nhin, bt buc c hc thuc v truyn t li.

Th h tr ngy ny tht kh c th tng tng ra, nhng tht


s trong nhng nm thng di ch thng tr ca Nht Bn, trong
sut thi gian ni chin vi Triu Tin, ni m nh ca mi ngi
Hn Quc khng phi l Hm nay n g? m Hm nay liu c
c no bng hay khng?. Ch cn hi chuyn nhng bc trung
nin ngi Hn Quc v cuc sng cch y 30 nm, ta c th d
dng c chia s nhng k nim v nhng ba cm m bc,
nhng bt cm n, thm ch n c th go vng cu tr c
nhp t Vit Nam. Th nhng, ch by nhiu thi cng khin h

nh ngi trc mt mm c v vui sng ni tht ln


, khi n xong cng khng qun cu .

Vi ngi Hn Quc, nhng li ni trn khng n thun l qui


tc m cn hm cha s bit n cuc sng no , th hin s
thu hiu, tri n vi ni vt v ca ngi chun b ba n. Cng
ging nh nhng ngi theo o, cu nguyn trc khi n cng l
mt th tc khng th thiu. Nhng ngi theo o Thin Cha
cu nguyn bi vi h, c c mt ba n l do n phc ca
Cha tri, cu nguyn l cm n Cha cho mnh iu y.
Vi nhng tn ca o Pht, trc ba n h lun tm nim
nhng iu nh:

- Kinh nghim hc ting Hn.http://hoctienghanquoc.org/tintuc/Kinh-Nghiem-Hoc/#.VqmMkk-M90w.


1. Thc n ny l tng phm ca t tri v cng phu lao tc.
2. Xin nguyn sng xng ng th nhn thc n ny.
3. Xin n vi thi khim nhng v lng bit n.
4. Ch xin n nhng thc n c tnh cht nui dng v ngn
nga bnh tt.
5. V mun thnh tu o nghip nn th nhn thc n ny.
(Bi cu nguyn ca s Thch Nht Hnh)

Ngoi ra, c mt s ch nh trong phm vi gia nh hoc trng


hp n d ba cm vi t cch khch mi ta c th s dng
thoi mi hai cu v . Nhng khi i
n chung ti nh hng vi bn b m cha r rng trong vic ai
s l ngi ch chi th vic ni cu i khi s l

tht l. Bi nu dng th ngi ni t mc nhin


cho mnh c quyn c min tr tin cho ba n. V th, trong
trng hp ny, bu khng kh tr nn thoi mi, linh hot, ta
ch cn s dng cu vo cui ba n.

Trong quan nim v vic mi n ung gia Vit Nam v Hn Quc


cng c im khc bit rt th v. i vi ngi Vit, ch khi
quen bit, thn thit mt mc nht nh mi c th mi
nhau cng dng ba. Nhng Hn Quc, nhiu khi mi ch gp
nhau ln u tin ngi ta cng c th d dng ni cu
(Bao gi cng i n nh!) hoc ( ti mi bn
mt ba). Khi ta gip ngi Hn mt vic g , thay v cu
cm n h cng hay s dng cu (Ln
sau ti s mua n ngon cho bn nh!).

Tht ra, nhng li ha ny nhiu khi s c ngi ni thc


hin (khi c dp hoc vi nhng mi quan h lu di, thc s)
nhng cng khng him trng hp tr thnh li ni ca ming,
i bi. Trong nhng trng hp ch i mi m khng thy
ch nhn thc hin li ha cc bn cng ng t ra ngc nhin
hoc tht vng m hy hiu l mt li cho, mt cch th hin
thin ch ca nhng ngi bn Hn Quc nh!
- Ngun tham kho : http://hoctienghanquoc.org
- Mi thng tin chi tit mi cc bn lin h:
TRUNG TM TING NHT SOFL
a ch: S 365 - Ph vng - ng tm -Hai B Trng - H Ni
Email: nhatngusofl@gmail.com
in thoi: (84-4) 62 921 082 Hoc: (84-4) 0964 66 12 88.