You are on page 1of 4

NAMO SARVA JÀYA

NAMO RATNATRAYÀYA
NAMAH AMITABHÀYA TATHÀGATÀYA ARHETE SAMYAKSAMBUDDHÀYA
NAMAH ÀRYA AVALOKITE’SVARÀRA BODHISATVÀYA MAHÀ SATVÀYA MAHÀ KÀRONIKÀYA
NAMAH MAHÀ STHAMAPRÀPTÀYA BODHISATVÀYA MAHÀ SATVÀYA MAHÀ KÀRONIKÀYA
NAMO BHAGAVATE VIPULA VIMANA SUPRATISTITA SUMGHYA SURYA ‘SATA SAHASRA
ATREKA PRABHAVABHASITTA AMRTYE MAHÀ MANI MAKUTA KUNDARA DHARIDE
BHAGAVATE PADMAPÀNAYE
SARVA LOKÀPAYA ‘SAMA NAYA VIVIDHA BHAYA DUHKHA SAMA VE’SAVISTA
SARVA SATVA PARIMOCANAYA
TADYATHÀ
OM- BHÙRU BHÙVAH
MAHÀ LOKA KARANA ATMA STIMIRA PATARA VINA’SANA KARAYA
RÀGA DHAISA MAHÀ MOHA JÀLA ‘SAMAKA ‘SAMAKA ROKSAKA
SARVÀPAYA DUHKHA DURGATI PRA’SAMAKANA KARAYA
SARVA TATHÀGATA SAMA VANDHANA KARA
SARVA SATVÀ ‘SAPARIPURAKA
SARVA SATVA SAMA SVASA KARA
EHYEHI
MAHÀ BODHISATVA VARADA PADMA LOKSAM BHÙTA

MAHÀ RUNIKÀ JATA MAKUTA LUMKRTA ‘SARASI MANI KANAKA RÀJATA VAJRA VAITURYA LUMKRTA ‘SARIRA AMITABHA JINA KAMALA LUMKRTA PRAVARANARANÀRICANA MAHÀ JANANARANÀRI ‘SATA SAHÀSRAAVILASITA KAYA MAHÀ BODHISATVA VIDHAMA VIDHAMA VIDHA’SAYA VIDHA’SAYA MAHÀ YANTRA KRE’SAKA VATABHA MARDHA SUMSARA CARAKA PRAMATHNA PURUSA PADMA PURUSA DGA PURUSA SAGARA VIRAJA VIRAJAYA SUTANTA SUTANTA PR VRTA DAMA DAMA SAMA SAMA DHURU DHURU PRA’SASAYA PRA’SASAYA GIRI GIRI .

VIRI VIRI CILI CILI CURU CURU MURU MURU MUYU MUYU MUMCA MUMCA RAKSA RAKSA MAMA SARVA SATVÀNAMCA SARVA BHAYE BHYAH DHUNA DHUNA VIDHUNA VIDHUNA DHURU DHURU GAYAGAYA GADAYA GADAYA HASA HASA PRAHASA PRAHASA VIDHA VIDHA KRE’SA VÀSANA MAMA SYA HARA HARA .

SUMHARA SUMHARA DHURUTI DHURUTI MAHÀ MANDALA KIRANA ‘SATA PRASEKA VABHASA VIMANA ‘SAMAKA MAHÀ BODHISATVA VARADA SVÀHÀ .