You are on page 1of 7

izk.k izfr’Bk dh nqyZHk ,oa lEiw.

kZ fo/kh
fofu;ksx & Å¡ ¡vL; Jh izk.k izfr’Bk eU+=L; czãk fo’.kq% egs”ojk
_’k;% ¼vts”k iùtk +_f’k%½ _X;tq% lkekfu NaUnkfl
izk.k”kfDrZnsork% ik”k vka chte gzha “kfDr% dzkSa dhyda vfLeu Jh
veqd nsoh ¼ nsork ½ uwru ;U=s izk.kizfr’Bkius fofu;ksx% A
¼ blls vius lkeus ik= esa ty NksMsa ½
_’;kfnU;kl %

1 Å¡ czãk fo’.kq egs”ojk% _f’kH;ks ue% f”kjfl A
2 Å¡ vts”k iùtk _f’kH;ks% ue% f”kjfl
3 Å¡ _X;tq% lke NUnsH;ks% ue% eq[ks A
4 Å¡ izk.k”kfDrZnsork;S ue% g`~fn A
5 Å¡ vka chtk; ue% xqg;s A
6 Å¡ gzha “kDr;s ue% ikn;ks% A
7 Å¡ dzkSa dhydk; ue% lokZacç A

‘kMaxU;kl&
ue% A

1 Å¡ ³a da [ka ?ka xa uHkksok¸ofXuokHkwZE;kReus g`n;k;%
2 Å¡ ´a pa Na >a ta “kCnLiZ”k:ijlxU/kkReus f”kjls
Lokgk A
3 Å¡ .ka Va Ba <a Ma Jks=Roa³~u;uftOgkizk.kkReus f”k[kk;S
o’kV~ A

kUra J`fa.kkof/k O.kjH. okS’kV~ A 6 Å¡ “ka .kl & 1 Å¡ ukHksjkH.kl djuk pkfg.wiLFkkReus dopk. g`n.Reus ue% g`fn A 6 Å¡ ‘ka eTtkReus ue% g`fn A 7 Å¡ la “kqdzkReus ue% g`fn A 8 Å¡ gkSa vkstkReus ue% g`fn A 9 Å¡ ga izk.4 Å¡ ua ra Fka /ka na okDikf.kkReus ue% g`fn A 10 Å¡ la ¼ l% ½ thokReus ue% g`fn A rRi”pkr 11 Å¡ . esa U. ukH.a ja oa ya ga ‘ka {ka ya cqf)euksgadkjfpRrkeus vL=k.lkfe A 3 Å¡ eLrdknkjH.lk cksydj f”kj ls ysdj iSjksa rd U.Ura “kfDr chata gzha U. gqe~ A 5 Å¡ ea ia Qa Hka ea oDrO.kchta dzkSa U.kiknik.a RokxkReus ue% g`fn A 2 Å¡ ja vl`xkReus ue% g`fn A 3 Å¡ ya eklkReus ue% g`fn A 4 Å¡ oa esnkReus ue% g`fn A 5 Å¡ “ka vLFkk.s g`n.kl djs ½ . ¼ lkuqLokj½ 1 Å¡ .a ja ya oa “ka ‘ka la ga {ka ew/kkZfnpj. QV~ A chtU. iknkUra ik”kchta vka U.kida djksfe ¼ .lkfe A 2 Å¡ g`n.knkuxeufolZxkuUnkReus us==.k.kl & fuEu eU=ksa dks cksyrs gq.kidU.lkfe A O.

S ue% A rnUrj vka gzha dzkSa ihBk. ue% ls ihB dk iwtu djsa rRi”pkr nsge.ku djsa A blds fy.k.ksa dk iwtu djuk pkfg.ku Å¡ ‘kMgLrknsoh ik”k/kuq%%”kwykfu okegLrs’kq jDrdikykvadq”kck.s gSa A 1 /.ks . dey dh vkB nyksa ij ihB “kfDr.S ue% A fua fuR.S ue% A nksa nksX/kz.S ue% A foa foykflU. dey dh df. rFkk g`n.k”kfDr dk /.k.S ue% A df.S ue% A foa fotk. nks /.kZdk esa 9 Å¡ ea eaxyk.k. mnUoku~ leqnzLr+= iksrks ukSLr= jDrin~ea r= fLFkrke~ A .Fkk 1 2 3 4 5 6 7 8 Å¡ Å¡ Å¡ Å¡ Å¡ Å¡ Å¡ Å¡ ta t. ihB ij izk.ku fn.S ue% A va vftrk.S ue% A va v?kksjk. A .kku~ n{ks’kq A jDre.s x.blds i”pkr g`n.S ue% A va vijkftrk.kZdk esa ukSoh “kfDr dk iwtu djuk pkfg.

s gkFk dh e/.o Ng Hkqtkvksa okyh izk.s rFkk nkfgus gkFk esa diky] vadq”k . A rRi”pkr vc ck¡.oa “kwy /kkj. ij j[kdj nk¡.k”kfDr nsork dk /.s Ng Hkqtkvksa okyh .kh’kwGNwya gLrSZfcZHkzrha jDro.sRizk.k”kfDraf=us=ke~ A A vFkZ % jDre. leqnz esa ukSdk ij yky dey ds Åij cSBh gqabZ ck.ku djuk pkfg.kkZe A jDrksnUoRiksr jDrkacqtLFkka nsoha /.k gkFk g`n.ku djrk gw¡ A izk.s gq.s rFkk nk. A 2 /.U= dks Nwdj fuEu eU=ksa dk rhu rhu ckj ikB djs A .k /kkj.s gq.sa gkFk esa ik”k] /kuq’k .oa ck.k fd.k fd.vFkZ & jDre.k fd.k.oa “kwy /kkj.ku Å¡ ik”ka pkik l`Ddkikysl`.ku djuk pkfg.k”kfDr dk /.k /kkj.oa ck.kizfr’Bk eU= Å¡ vka gzha dzkSa .s gq.k”kfDr dk eSa /.Fkk .s gkFk esa iq’i ysdj vFkok nk¡.k fd.sa rhu us=ksa okyh . leqnz esa ukSdk ij ykydey ij fojkteku ck.sa gkFk esa ik”k /kuq’k .ek v¡xqyh ls .oa rhu us=ksa okyh izk.a ja ya oa “ka ‘ka la gksa vkse {ka la gal% gzha vkse gal% A loZizFke bl eU= ls izk.s gq.sa gkFk esa diky vadq”k .

k% ¼ ‘k’B.U= dk izk.k Jh veqd nsork.k% ¼ ‘k’B.k nsoh ds uohu .kk% bg izk. ee tho bg fLFkr% A 3 Å¡ vka gzha dzkSa .k% ¼ ‘k’B.1 Å¡ vka gzha dzkSa .k Jh veqd nsork.U=L.U=L. ee izk.kf. ee ok³~eu”p+{kq% Jks=?zkk.k Jh veqd nsork.a jay a oa “ka ‘ka la gksa vkse {ka la gal% gzha Å¡ gal% lks∙ga vL.U=L.k Jh veqd nsork.kizk. A rRi”pkr .k izfr’Bk ds lIrk{kj eU= d m)kj AA Å¡ {ka la gal% gzha Å¡ AA ijUrq tc ge fdlh nsork ds .a ja ya oa “ka ‘ka la gksa Å¡ {ka la gal% gzha Å¡ gal% lks∙ga vL. lq[ka fpja fr’BUrq Lokgk vkse {ka la gal% gzha vkse A .Ur uke ½ .Ur uke ½ .k”kfDr nsork dk /.Ur uke ½ .Ur uke ½ .k rhu ckj djuh pkfg.kk% 2 Å¡ vka gzha dzkSa .k izfr’Bk dj jgs gSa rc fof/k bl izdkj gS A Å¡ vka gzha dzkSa .a jay a oa “ka ‘ka la gksa vkse {ka la gal% gzha Å¡ gal% lks∙ga vL.k bg fLFkrkfu 4 Å¡ vka gzha dzkSa . ee loZsfUnz.a ja ya oa “ka ‘ka la gksa vkse {ka la gal% gzha Å¡ gal% A loZizFke bl eU= ls izk.g fdz.a jay a oa “ka ‘ka la gksa vkse {ka la gal% gzha Å¡ gal% lks∙ga vL.ku djuk pkfg. A izk.kk bgSokxR.k% ¼ ‘k’B.U=L.

kk bgkxR.k bg fLFkrkfu 4 Å¡ vka gzha dzkSa .a jay a oa “ka ‘ka la gksa Å¡ {ka la gal% gzha vkse gal% f”ko nsork.ar in ½ tho bg fLFkr% A 3 Å¡ vka gzha dzkSa .ar in ½ izk.k gkFk g`n.ar in ½ ok³~eu”p+{kq% Jks=?zkk.k% ¼ ‘k’B. 1 Å¡ vka gzha dzkSa .k%@ nqxkZ nsork.k rhu ckj djuh pkfg. lq[ka fpja fr’BUrq Lokgk Å¡ {ka la gal% gzha Å¡ A .k% ¼ ‘k’B.kf.a jay a oa “ka ‘ka la gksa Å¡ {ka la gal% gzha vkse gal% f”ko nsork.k] tho] bfUnz.U= dks nksuks gkFkks ls <ddj .k% ¼ ‘k’B.kk% bg izk.k iq’i ls Li”kZdj fuEu eU+=ksa dks rhu rhu ckj tiuk pkfg.k ckW.ar in ½ loZsfUnz. rRi”pkr fuEu eU=ksa dks i<dj iw.a jay a oa “ka ‘ka la gksa Å¡ {ka la gal% gzha vkse gal% f”ko nsork.krks fufe’krks efgRos fo/kse~ vc izfr’Bk okyk eU= i<dj .k lkr ckj fuEu eU= dks i<s .k%@ nqxkZ nsork.ek ÅWxyh ls Li”kZ dj .kZ Hkkouk ds lkFk izk.% izk.kk% 2 Å¡ vka gzha dzkSa .U= ij v{kr NksMsa .kizk. A vc rhu ckj .ksa ]Jks= ?zkk.kizk.k%@ nqxkZ nsork.g fdz..k% ¼ ‘k’B.k%@ nqxkZ nsork. ij j[kdj .a jay a oa “ka ‘ka la gksa Å¡ {ka la gal% gzha vkse gal% f”ko nsork.k gkFk dh e/.o nkW.kk vkfn dk lapkj djuk pkfg.

s gq. ½ /khefg rUuks .nsoh@ nsork% ¼ lifjokj ½ .s /.kizfr’Bk ds i”pkr ‘kksM’kiqpkj djs A mij nh x.kizfr’Bk djrs gSa A .k ewfrZ dk .S nsoRo epkZ.k nsoh dk eU= ds vuqlkj vyx vyx /.U=jktk.=h dh 108 ckj vko`fr djs Å¡ .kr~ A blls .S izk.S izk.kn j[ks .s iUnzg ckj Å¡ dh vko`fr djs A iz. foùgs egk.ku ds vuqlkj /.Urkeks Å¡ Eizfr’B A Å¡ vL.ZK feea ruksRofj’Va .d gh nsork . c`gLifr.S ekegsfr p d”pu AA vc laLdkj dh flf) ds fy.kk% {kjUrq p% A vL.h fo/kh lEiw.Å¡ eukstwfrZtq’krka ekT.k nsoh dk eU= esa fn.kfe A .ko dh vko`fr ds ckn fuEu eU= cksys vusu Jh ----------------------.U=k.Ka lfeea n/kkrq A fo”os~ nsokl bg ekn.ku gksrk gSa A bl izk.ku djs A .U=% izpksn.U= xk. ¼ojiznk.asls gh izk.U= dks vfHkeaf=r djs rRi”pkr nsork . xHkZk/kku iGpn”k laLdkjku lEikn.U= .L.g dgs blds ckn fuEu .oa gjsd .U=L.kZ gS .kk% izfr’BUrq vL.