You are on page 1of 1

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.

E
R.E.E Mechanical & Electrical Engineering Joint Stock Company
364 Cong Hoa St., Tan binh Dist., HCM City, Vietnam. Tel: (84.8) 8104469 Webstie: www.reeme.com.vn

BẢNG TÍNH LỰA CHỌN VAN CHILLER
SELECTION TABLE OF CHILLER VALVE
Thông số van
Valve specifications
Vị trí
Location

DN

250

Mã hiệu
Code

DN

Hãng sx
Manufacturer

Mã hiệu
Code

Hãng sx
Manufacturer

A1.3, A1.4
B2.3, B2.4

H7200W630-S3

150

Regin

RVA25-24A

Regin

1

H7200W630-S7

200

Belimo

GV12-24-SR-T

Belimo

5

H7200W630-S3

150

Regin

RVA25-24A

Regin

H7200W630-S3

150

Regin

RVA25-24A

Regin

H7200W630-S7

200

Belimo

GV12-24-SR-T

Belimo

A1.1, A1.2
B2.1, B2.2

GTRS150-310

150

Regin

RVA25-24A

Regin

2

GTRS100-160

100

Regin

RVA18-24A

Regin

C3.1, C3.2
D4.1, D4.2

GTRS150-310

150

Regin

RVA25-24A

Regin

6

GTRS150-310

150

Regin

RVA25-24A

Regin

7

GTRS150-310

150

Regin

RVA25-24A

Regin

8

V5329A2077

65

Honeywell

ML7420A8088-E

Honeywell

3

V5013R1099

50

Honeywell

ML7420A8088-E

Honeywell

10

V5013R1099

50

Honeywell

ML7420A8088-E

Honeywell

4

V5013R1099

50

Honeywell

ML7420A8088-E

Honeywell

C3.3, C3.4
D4.3, D4.4
9

200

125

Chấp hành
Actuator

100

80