You are on page 1of 5

Associated Motorways LTD: Bảo ôn đường ống hơi và khuôn lưu hoá lốp/quá trình lưu hoá tại

bộ phận sản xuất cao su.

ASSOCIATED MOTORWAYS LIMITED

Bảo ôn đường ống dẫn hơi và khuôn lưu hoá lốp tại bộ phận sản xuất cao su

TÓM TẮT GIẢI PHÁP

Associated Motorways Limited là một trong những nhà máy sản xuất cao su hàng đầu
ở Sri Lanka, sản xuất lốp xe, săm và đắp lốp xe. Công ty bao gồm một số công ty con,
trong đó có bộ phận sản xuất cao su (RPD). Mỗi tháng, bộ phận này sản xuất trung bình
2.700 lốp xe 3 bánh và 3.400 lốp xe máy.

Đánh giá chi tiết Sản xuất Sạch hơn/ sử dụng năng lượng hiệu quả đã xác định được rất
nhiều hao phí năng lượng và dòng thải. Công ty đã tiến hành phân tích nguyên nhân
tìm ra nguyên nhân gây hao phí và đưa ra giải pháp cho những thất thoát này. Dựa trên
những kết quả thu được, công ty đã tiến hành bảo ôn đường ống hơi và khuôn lốp
trong quá trình lưu hoá. Chi phí đầu tư là 1.480 USD, lượng dầu đốt tiết kiệm mỗi năm
là 6.000 lít, tương đương 1.380 USD, thời gian hoàn vốn là 13 tháng. Giảm phát thải
GHG 18 tấn CO2 mỗi năm.

Công ty đã bắt đầu xây dựng hệ thống thu hồi nước ngưng. Hiện tại, nước ngưng vẫn
được thải ra ngoài môi trường, thường xuyên sửa chữa bảo ôn, bịt các vết rò rỉ.
TỪ KHÓA

Hoá chất, Sri Lanka, Phân phối và sử dụng hơi, Cao su, Lốp xe, Quá trình lưu hoá cao
su
QUAN SÁT

Đội SXSH đã tiến hành đánh giá toàn diện hiệu quả sử dụng năng lượng/SXSH ở bộ
phận RPD và đã xác định được một số dòng thải:
• Các đường ống hơi không được bảo ôn. Đội SXSH đã đo độ dài và nhiệt độ bề
mặt ống để ước tính tổn thất.
• Khuôn lốp không được bảo ôn. Do phát hiện có nhiệt độ cao gần khuôn lốp, đội
SXSH đã xem xét kỹ hơn khu vực này. Sau đó, đội SXSH đã thực hiện những
công việc sau:
- Đo khối lượng nước ngưng thu được để tính toán lượng hơi cung cấp
cho khuôn
- Phân tích các nguyên nhân dẫn đến sự dao động về tiêu thụ hơi theo chu
kỳ thời gian. Nguyên nhân được xác định chủ yếu do tổn thất nhiệt từ
khuôn do bề mặt khuôn không bảo ôn.
- Ước tính tổn thất nhiệt từ khuôn

1
Hướng dẫn sử dụng năng lượng hiệu quả trong các ngành công nghiệp ở khu vực Châu Á –
www.energyefficiencyasia.org
- Phân tích các ảnh hưởng khác đến tổn thất nhiệt tại khuôn, như quá trình
lưu hoá, nhiệt độ hơi, và khí nén cung cấp cho khuôn.
• Tổn thất nước ngưng: Hao phí một lượng khá lớn hơi giãn áp do nước ngưng
không được thu hồi mà để chảy ra hệ thống nước thải trong nhà máy
Công ty đã tiến hành bàn bạc kỹ lưỡng để tìm ra nguyên nhân và xác định các dòng thải
khác. Kết quả phân tích nguyên nhân cho trong bảng dưới đây.

Bảng 1: Ví dụ phân tích nguyên nhân và giải pháp đề xuất


Quy trình Dòng thải Nguyên nhân Giải pháp
Rò rỉ hơi Bịt kín các vết rò hơi và bảo ôn

Hiệu quả máy nén thấp Tăng cường bảo trì phòng ngừa
Chuẩn bị kế hoạch sản xuất hiệu quả
Kế hoạch sản xuất không
để sử dụng tốt máy móc thiết bị và
hợp lý
Tổn thất năng nhân lực.
lượng Kiểm soát và ổn định nguồn cung hơi
Máy quá nóng
theo yêu cầu
Không bọc khuôn ép Bọc các khuôn ép
Đường ống dẫn hơi
Bảo ôn đường ống dẫn hơi
không được bảo ôn
Mất điện Cải tiến rơle của máy phát điện
Hỏng túi khí Đào tạo nhân viên sửa chữa túi khí
Túi khí mòn Sử dụng túi khí chất lượng tốt để gia
Độ bền giảm
Ép tăng tuổi thọ
Hỏng săm Đào tạo công nhân vận hành
Săm hỏng Sử dụng săm chất lượng tốt để gia tăng
Độ bền ngắn
tuổi thọ
Quản lý nội vi kém Cải thiện hệ thống quản lý nội vi
Dao đông nhiệt Sử dụng nguồn cấp hơi ổn định
Bảo trì kém Tăng cường bảo trì dự phòng
Đào tạo và nhận thức
Tổ chức các chương trình đào tạo
Lốp hỏng kém
Cải tiến rơle chuyển mạch của máy
Mất điện
phát điện
Sử dụng đúng khuôn và kiểm tra trước
Khuôn hỏng
khi dùng
Rò rỉ đường ống nước Sửa đường ống nước
Nước thải
Nước thải thoát ra cống Xây dựng nhà máy xử lý nước thải

Hướng dẫn sử dụng năng lượng hiệu quả trong các ngành công nghiệp ở khu vực Châu Á –
www.energyefficiencyasia.org 2
Associated Motorways LTD: Bảo ôn đường ống hơi và khuôn lưu hoá lốp/quá trình lưu hoá tại
bộ phận sản xuất cao su.

GIẢI PHÁP

Đã tiến hành những giải pháp sau:


ƒ Bảo ôn ống dẫn hơi bằng sợi thuỷ tinh và dùng giấy thiếc phản xạ nhiệt bọc bên
ngoài để giảm thiểu tổn thất nhiệt do bức xạ.
ƒ Sử dụng sợi thuỷ tinh bảo ôn 2 phần của khuôn lưu hoá và bọc nhôm tấm bên
ngoài lớp sợi thuỷ tinh để giảm thiểu các tổn thất nhiệt do bức xạ.

Công ty đã bắt đầu phát hiện và sửa chữa các điểm rò rỉ hơi. Ngoài ra, hiện tại công ty
đang xem xét giải pháp thu hồi nước ngưng bằng cách sử dụng một máy bơm thích hợp
và bảo ôn 200 mét ống thu hồi nước ngưng (tương đương khoảng cách tới nồi hơi)

Hình 1: Khuôn chưa được bảo ôn tại bộ phận RPD tại AMW

KẾT QUẢ

Lợi ích kinh tế


Bảo ôn đường ống dẫn hơi và khuôn lốp:
ƒ Đầu tư: 1.480 USD, bao gồm:
• Vật liệu bảo ôn (bông thuỷ tinh) và lớp nhôm tấm bọc đường ống dẫn hơi: 700
USD
• Vật liệu bảo ôn (bông thuỷ tinh) và lớp nhôm bọc khuôn: 600 USD
• Chi phí nhân công lắp đặt bảo ôn: 180 USD
ƒ Chi phí vận hành: chưa xác định
ƒ Tiết kiệm mỗi năm: 1.380 USD (6.000 lit dầu X 0.23 USD /lít)
ƒ Thời gian hoàn vốn: 1 năm

Chi tiết tài chính dự tính cho giải pháp thu hồi nước ngưng:
ƒ Đầu tư: 3.200 USD, bao gồm:
• Nhiên liệu và máy bơm: 3.000 USD

3
Hướng dẫn sử dụng năng lượng hiệu quả trong các ngành công nghiệp ở khu vực Châu Á –
www.energyefficiencyasia.org
• Nhân công 200 USD
ƒ Chi phí vận hành hàng năm: 1.200 USD (ước tính)
ƒ Tiết kiệm hàng năm: 15.456 USD (67.200 lít dầu X 0.23 USD /lít)
ƒ Thời gian hoàn vốn: 4 tháng

Ban lãnh đạo công ty hài lòng với những kết quả đạt được từ những giải pháp và để
kiểm soát, giảm hơn nữa tiêu thụ hơi, công ty đang tiến hành lắp đặt đồng hồ đo lưu
lượng hơi với chi phí xấp xỉ 2.000 USD.

Lợi ích môi trường


Lắp đặt ống dẫn hơi và khuôn lốp:
ƒ Tiết kiệm dầu đốt lò hàng năm: 6.000 lít (500 lít/tháng X 12 tháng), ước tính cứ tăng
nhiệt độ nước đưa vào nồi hơi mỗi 6oC, hiệu suất nồi hơi tăng 1% và mức tiêu thụ
nhiên liệu giảm 1%)
ƒ Giảm GHG hàng năm: 18 tấn CO2/năm (6000 lít X 3.08 tấn CO2/1000 lít)
ƒ Giảm khí SOx: Chưa tính được

Lợi ích môi trường do giải pháp thu hồi nước ngưng đem lại:
ƒ Tiết kiệm dầu đốt hàng năm: 67,200 lít (5,600 lít/tháng X 12 tháng), ước tính cứ tăng
nhiệt độ nước đưa vào nồi hơi lên 6oC, hiệu suất nồi hơi tăng tương ứng 1% và
mức tiêu thụ nhiên liệu giảm 1%)
ƒ Giảm GHG hàng năm: 207 tấn CO2 (67,200 lít X 3.08 tấn CO2/1000 lít)

Các lợi ích khác


ƒ Điều kiện làm việc của nhân viên trong nhà máy dễ chịu hơn nhờ giảm toả nhiệt.
ƒ Giảm thời gian chu kỳ nhờ giảm được nhiệt hao phí từ khuôn, nhờ đó nâng cao
năng suất.
ƒ Do RPD có thể giảm chi phí hơi cung cấp cho AMW, bộ phận này phải trả ít tiền
hơi hơn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

GERIAP National Focal Point (NFP) of Sri Lanka


Mr. Nihal Cooray, Manager
Small and Medium Enterprise Developers (SMED)
Level 4, No. 53, Vauxhall Lane
Colombo 02, Sri Lanka
Tel: +94 1 304287, Fax: +94 1 304291
E-mail: projsmed@slt.lk

GERIAP Company Sri Lanka


Mr. Ananda Caldera

Hướng dẫn sử dụng năng lượng hiệu quả trong các ngành công nghiệp ở khu vực Châu Á –
www.energyefficiencyasia.org 4
Associated Motorways LTD: Bảo ôn đường ống hơi và khuôn lưu hoá lốp/quá trình lưu hoá tại
bộ phận sản xuất cao su.

Director General Manager (Factory)


Associated Motorways Ltd
Nagoda, Kalutara, Sri Lanka
Tel: +94 34 2222386 / 2222437
Mobile: +94 777 891611

Khuyến cáo:
Nghiên cứu điển hình trên là một phần của dự án “Giảm thải khí nhà kính của các ngành công
nghiệp ở Châu Á và Thái Bình Dương” (GERIAP) Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhằm đảm bảo nội
dung của tài liệu này luôn sát với thực tế. Tuy nhiên UNEP không chịu trách nhiệm về tính
chính xác hay hoàn thiện của nội dung và sẽ không chịu bồi thường thiệt hại có thể gây ra một

5
Hướng dẫn sử dụng năng lượng hiệu quả trong các ngành công nghiệp ở khu vực Châu Á –
www.energyefficiencyasia.org