You are on page 1of 64

Projektovanje organizacije

1. nedelja

Sadržaj
1. Način polaganja predmeta
2. Projektovanje organizacije – osnovni pojmovi
3. Organizacione šeme

Način polaganja ispita
-

Usmeno
Nova knjiga “Projektovanje organizacije” – nema je u prodaji
“Beneficije” - 10/13 dolazaka
Možete menjati termine slušanja nastave

ekskurzija . april-05. uto. (04-10.Način polaganja ispita pon. mart) 1 1 1 (11-17. april) (29. čet. mart) 2 2 2 (sre.) (15-21. maj) neradni dani Kolokvijumska nedelja 8 aps. sre.) (08-14. mart) 4 4 4 (01-07. mart) 3 3 3 8 (čet. april) 5 5 5 8 (pet. pet. april) 7 7 7 (22-28. sub.) (18-24. april) 6 6 6 (pon.) (25-31.

maj) 9 9 9 (13-19. maj) 8 (06-12. april-05. čet.Način polaganja ispita pon. Kolokvijumska nedelja (29. maj-02. jun) 13 13 13 (10-16. jun) neradni dani Kolokvijumska nedelja menadžerijada sub. maj) 11 11 11 (27. pet. april) sre. uto. jun) 12 12 12 (03-09. maj) 10 10 10 (20-26. (22-28. .

bg.Način polaganja ispita - Sajt predmeta – proorg.rs - - informacije o predmetu prezentacije i materijali sa vežbi evidencija dolazaka Anketa/Projekat/Istraživanje .ac.fon.??? Beer Company Game (2 nedelje) .

Pod oblikovanjem organizacije podrazumeva se definisanje ili preoblikovanje elemenata organizacije koji čine organizacioni sistem. .Osnovni pojmovi Definicija: Projektovanje organizacije je proces oblikovanja organizacije sposobne za realizaciju definisane poslovne strategije i ostvarivanje drugih individualnih i organizacionih ishoda.

Osnovni pojmovi
Pojam projektovanja organizacije se često pogrešno izjednačava sa pojmom
projektovanja organizacione strukture.

Definicija: Organizaciona struktura se definiše kao formalni
način na koji su ljudi i aktivnosti grupisani u radna mesta i
organizacione jedinice

Osnovni pojmovi
Definicija: Elementi organizacije ili elementi organizacionog
dizajna predstavljaju osnovne delove ili „gradivne blokove“
organizacije koji se koriste prilikom projektovanja organizacija.
Definicija: Principi projektovanja organizacija predstavljaju
pravila ili koncepte koji se koriste u definisanju i uređivanju
elemenata organizacije.

Paralela sa dizajniranjem u slikarstvu
Elementi dizajniranja u slikarstvu su:
• Linija
• Oblik
• Pravac
• Veličina
• Tekstura
• Boja
• Tonus

Veliki objekat koji se nalazi u centru moguće je uravnotežiti malim objektom koji se nalazi na ivici… Veliki i svetao objekat može se uskladiti sa manjim tamnim objektom. .Paralela sa dizajniranjem u slikarstvu Balans objekata .

Prelaz od svetlog ka tamnijem uticaće da pogled pomeramo duž objekta.Paralela sa dizajniranjem u slikarstvu Prelaz . .Gradacija u veličini i boji privlači pažnju i objektima daje dinamiku.

Paralela sa dizajniranjem u slikarstvu Dominantnost – Veličina nekog objekta utiče na njegov značaj. .

.Paralela sa dizajniranjem u slikarstvu …”skok” očima …put koji povezuje objekte …drvored koji povezuje objekte Jedinstvo – odnosi se na vizualnu povezanost elemenata na crtežu.

Definicija: Principi projektovanja organizacija predstavljaju pravila ili koncepte koji se koriste u definisanju i uređivanju elemenata organizacije.Osnovni pojmovi Definicija: Elementi organizacije ili elementi organizacionog dizajna predstavljaju osnovne delove ili „gradivne blokove“ organizacije koji se koriste prilikom projektovanja organizacija. .

. 1. Waterman i Tom Peters – 1980. Formalizacija 2. Specijalizacija 3. Centralizacija 5. Robert Simons– 1995. Organizacija Okruženje Ciljevi i strategija Kultura Veličina Tehnologija Struktura Robert H. Hijerarhija autoriteta 4.Jay Galbraith – 2002. Stručnost 6. Racio zaposlenih Richard Daft– 1983. Modeli organizacije Henry Mintzberg – 1979.

Ne postoji hijerarhija između elemenata. Podaci i radovi na temu strategije govore o problemu implementacije strategije.Modeli organizacije – Waterman i Peters 1980. 3. Waterman i Tom Peters 1980 . 4. Robert H. Poruka autora u vezi sa primenom modela: 1. Šema modela prenosi važnu poruku o međusobnoj povezanosti varijabli. Više elemenata ili faktora utiču na sposobnost organizacije da sprovede promenu. 2.

Sposobnosti. 4. 6.Modeli organizacije . Nagrade. 2. 3. Ljudi. Elementi Star ModelTM-a: 1. Procesi.Jay Galbraith 2002. Struktura. Strategija. . Jay Galbraith – 2002. 5.

Organizacione šeme .

Organizacione šeme .

Organizacione šeme Definicija: Organizaciona šema je dijagram koji prikazuje strukturu organizacije. odnosi između strukturnih elemenata organizacije. odnose i rang njenih delova i pozicija/radnih mesta. Na organizacionoj šemi se prikazuju: 1. strukturni elementi organizacije ili blokovi. 2. .

Organizacione šeme Strukturni elementi šeme Pravougaonik je najuobičajeniji geometrijski oblik za prikazivanje organizacionih celina .

4. kombinacija naziva. . 2. zahtevani stepen str. nazivi radnih mesta. spreme. kontakti itd. 3.Organizacione celine U strukturnim elementima ili blokovima mogu se upisivati: 1. 8. nazivi funkcija (poslova). nazivi organizacionih jedinica. funkcije pozicija ili delova koji su prikazani (u kombinaciji sa drugim nazivima). broj bodova RM.šifra RM. nazivi ključnih (menadžerskih) pozicija. ostali podaci . slike. 7. Svrha crtanja organizacione šeme treba da odredi koji će se elementi i podaci prikazivati na šemi. imena zaposlenih (u kombinaciji sa drugim nazivima). broj radnika predviđenih za to RM. 6. 5.

Direktor fabrike X.Organizacione celine 1. Nazivi ključnih (menadžerskih) pozicija Potpredsednik za finansije Primer: Direktor filijale A. Direktor profitnog centra B .

Sektor za održavanje.Organizacione celine 2. Nazivi organizacionih jedinica Sektor za finansije Primer: Direkcija za logistiku. Odeljenje za održavanje motora . Služba za održavanje vozila.

Nazivi radnih mesta Inkasant Primer: Spremačica. Referent za obračun zarada. Tehničar elektro nadzora . Knjigovođa osnovnih sredstava.Organizacione celine 3.

Računovodstvo . kadrovski i opšti poslovi. Nazivi funkcija (poslova) Finansije Primer: Pravni. Marketing.Organizacione celine 4.

pružajući stručno-pravna mišljenja o poštovanju zakona i drugih akata koji se tiču organizacije. kao i konsultativnu podršku pri izradi akata društva.Organizacione celine 5. Funkcije pozicija ili delova koji su prikazani (u kombinaciji sa drugim nazivima) PRAVNA SLUŽBA Pravna služba je specijalizovana služba koja ispunjava stručne zadatke u vezi sa pravnom i kontrolnom funkcijom organizacije. .

Imena zaposlenih (u kombinaciji sa drugim nazivima) Petar Petrović Generalni direktor .Organizacione celine 6.

slike.Organizacione celine 7. zahtevani stepen str. kontakti itd. spreme. Ostali podaci . Broj radnika Šifra RM 240-1 VII-1 Stariji sistem inženjer 3 26. broj bodova RM.šifra RM. broj radnika predviđenih za to RM.8 Zahtevani SSS Broj bodova .

Kombinacija naziva Sektor za finansije Rukovodilac Sektora .Organizacione celine 8.

Organizacione celine Vrsta linije blokova Značenje Puna linija Popunjene pozicije Isprekidana linija Nepopunjene pozicije Tačka-crta Ukinute pozicije Tačkasta linija Neaktivne pozicije .

Organizacione celine Popunjene pozicije Nepopunjene pozicije Ukinute pozicije Neaktivne pozicije .

2. Savetodavni odnosi .odnosi između savetodavnih (npr. 3. Linijski odnosi .Odnosi između pozicija specijalista i drugih pozicija. pomoćnik ili asistent) i drugih pozicija. Funkcionalni odnosi . .direktna veza između nadređene i podređene pozicije. Ovi odnosi mogu biti: 1.Odnosi između organizacionih celina Organizacionom šemom se prikazuju i odnosi koji postoje u organizaciji.

Odnosi između organizacionih celina Vrsta linije blokova Značenje Puna linija Linijski (komandni) autoritet Isprekidana linija Savetodavni ili funkcionalni odnosi .

Blokovi na organizacionoj šemi (organizacione jedinice. radna mesta itd.) koji se u organizaciji nalaze na istom nivou hijerarhije trebalo bi da budu iste veličine i da na šemi budu prikazani na istoj visini. .Pravila crtanja organizacionih šema 1.

Pravila crtanja organizacionih šema 2. elemente koji su na istom hijerarhijskom nivou treba prikazati u vertikali. Kada je prostor na šemi ograničen. . odmah ispod elementa koji je u hijerarhiji iznad njih.

Najznačajniji poslovi se koncentrišu u centru i visoko na šemi.Pravila crtanja organizacionih šema 3. treba koristiti jednu liniju autoriteta i sve elemente direktno povezati sa tom linijom. Ispravno Neispravno . Kada se elementi na šemi prikazuju vertikalno. 4.

Svaki blok na šemi mora da bude povezan sa nekim od drugih blokova. Značajniji poslovi ili pozicije se predstavljaju simbolima većeg formata ili su boldirani. Svaki element mora da bude jasno podređen nekom drugom elementu. Elementi na organizacionoj šemi treba da budu proporcionalno veći.Pravila crtanja organizacionih šema 5. presudna je funkcionalna povezanost. Fizički raspored izvođenja poslova ili izvršilaca ne bi trebalo da utiče na kompoziciju šeme. prema tome kom hijerahijskom nivou pripadaju. 7. Nijedna pozicija ili organizaciona jedinica ne može da bude nezavisna. 8. . 6.

Pravila crtanja organizacionih šema 9. Linije odnosa između elemenata mogu biti pune ili isprekidane. Linije autoriteta su pune linije koje polaze vertikalno od bloka višeg ranga i ulaze vertikalno ili horizontalno u blok nižeg ranga. koristi se isprekidana linija. Za ostale povezanosti između blokova. .

Pravila crtanja organizacionih šema Primer: pomoćne pozicije u organizaciji i savetodavni autoritet .

Pravila crtanja organizacionih šema Primer: specijalizovane funkcije i funkcionalni autoritet .

Pozicija zamenika ili pomoćnika može se nacrtati na dva načina. Način – Zamenik / Pomoćnik kao savetodavna pozicija Zamenik . 1.Pravila crtanja organizacionih šema 10.

Pozicija zamenika ili pomoćnika može se nacrtati na dva načina.Pravila crtanja organizacionih šema 10. Način – Zamenik / Pomoćnik kao linijski rukovodilac Zamenik . 2.

Neispravno Ispravno .Pravila crtanja organizacionih šema 11. Treba izbegavati preklapanje linija autoriteta. 12. 13. To implicira da šeme retko kada prikazuju više od jednog odnosa ili rasporeda u strukturi. Linije autoriteta ne treba crtati dijagonalno. Jednostavnost je jedno od osnovnih pravila grafičkog predstavljanja strukture.

Na šemi treba izbegavati zbunjujuće i komplikovane elemente. Komplikovaniji način Jednostavniji način .Pravila crtanja organizacionih šema 14. Jednostavnost organizacione šeme je jedno od osnovnih zahteva crtanja.

simetrični ili asimetrični. 16.Pravila crtanja organizacionih šema 15. . Grafikon koji nije uravnotežen deluje neusklađeno. kako bi se očuvala jasnost interpretacije. Organizaciona šema bi trebalo da ima “vizuelni balans”. Šeme sa previše elemenata treba dekomponovati na veći broj jednostavnijih šema.

Pravila crtanja organizacionih šema Ispravno Ispravno Neispravno .

18. Ako se koriste različite vrste linija za prikazivanje blokova i odnosa u strukturi.Pravila crtanja organizacionih šema 17. . trebalo bi ih objasniti u legendi. Na šemi bi na prikladnom mestu trebalo staviti datum poslednjeg ažuriranja ili verziju šeme.

• Organizacionom šemom prikazani su samo formalni odnosi i njom je nemoguće prikazati ljudske (društvene) odnose koji se razvijaju u organizaciji. organizaciona šema će vrlo često biti neažurna. posebno u velikim organizacijama u kojima postoji redovna fluktuacija zaposlenih. • Organizaciona šema ne govori ništa o menadžerskom stilu koji je karakterističan za tu organizaciju (npr. autokratski ili demokratski stil) .Organizacione šeme Postoji nekoliko ograničenja u vezi sa organizacionim šemama: • Ako se crtanje vrši ručno (kada koriste softveri kao što je Microsoft Visio ili PowerPoint).

Primeri organizacionih šema .

.Organizacione šeme Organizaciona šema AD “Železnice Srbije” Pravilo 15: Šeme sa previše elemenata treba dekomponovati na veći broj jednostavnijih šema. kako bi se očuvala jasnost interpretacije.

Bolje je NE crtati strelice . .Organizacione šeme Organizaciona šema “Mega stil” Pravilo 12: Linije autoriteta ne treba crtati dijagonalno.

INDUSTRIJSKIH PIROTEHNIKE I PNEUMATIKA HEMIJE Zajedni~ki poslovi Uprava oblasti Sektor kontrole kvaliteta Proizvodnja unutra{nje gume Proizvodnja spoljne gume Sektor proizvodnje Sektor razvoja Proizvodnja Sektor razvoja Sektor odr`avanja Sektor razvoja proizvoda Sektor kontrole kvaliteta Sektor kontrole kvaliteta Sektor aktivnih ugljeva Sektor obezbe|enja kvaliteta Slu`ba kontrole kvaliteta Sektor operativne pripreme Slu`ba skladi{tenja gotovih proizvoda Odr`avanje Sektor odr`avanja ARTIFEXO FABRIKA TERETNIH I FABRIKA ZA[TITNIH INDUSTRIJSKIH SREDSTAVA PNEUMATIKA BU^IM Slika 3.1.Organizacione šeme TRAYAL KORPORACIJA Generalni direktor INVESTICIJE PROJEKTOVANJE I TEHNOENERGETIKA FABRIKA "TEHNOENERGETIKA" FABRIKA SPECIJALNIH ALATA EKONOMSKI POSLOVI IN@ENJERING PROJEKT Zajedni~ki poslovi SEKTOR EKONOMIKE Zajedni~ki poslovi Organizacija i raspodela Sektor proizvodnje i remonta opreme Slu`ba tehnologije obrade specijalnih alata Gra|evinski in`enjering Sektor proizvodnje i odr`avanja energofluida Sektor za projektovanje i realizaciju opreme Plan i analiza Kontrola Cene i statistika Priprema Sektor elektroprojektovanja i realizacije Proizvodnja fabrike specijalnih alata Sektor za projektovanje i realizaciju m a{inskih energofluida Obra~un zarada Sektor proizvodnje i odr`avanja elektroenergetike SEKTOR INFORMATIKE KOMERCIJALNI POSLOVI SEKTOR FINANSIJA SEKTOR KAVALITETA Prodaja Odeljenje doma}eg platnog prometa Biro upravljanja kvaliteta Sektor nabavke Odeljenje inostranog platnog prometa Biro standardizacije i metrologije SEKTOR UNUTRA[NJE KONTROLE Slu`ba kontrole materijalno finansijskog poslovanja Marketing Trayal korporacije Odeljenje kredita Trayal trgovina Odeljenje kupaca i dobavlja~a OP[TE ZAJEDNI^KI POSLOVI STRATE[KI RAZVOJ SEKTOR OP[TIH I ZAJEDNI^KIH POSLOVA SEKTOR STANDARDA Uprava sektora Slu`ba pravnih poslova i obezbe|enja Slu`ba popisa PREDSTAVNI[TVO BEOGRAD Zajedni~ki poslovi Restoran na lokaciji Parunovac Restoran na lokaciji Dedina Restoran na lokaciji Pojate Trayal club hotel Barovi i kafe kuhinje Odmarali{te \enovi}i Slu`ba op{tih poslova Odeljenje odbrane Sektor transporta Slu`ba ra~unovodstva FABRIKA TERETNIH I INDUSTRIJSKIH PNEUMATIKA Slu`ba zajedni~kih poslova TRAYAL [PED FABRIKA AUTO GUMA Slu`ba obezbe|enja kvaliteta Slu`ba obezbe|enja kvaliteta Sektor proizvodnje sme{a Sektor proizvodnje pneumatika Sektor proizvodnje Sektor kalandriranja i poluproizvoda Sektor pripreme proizvodnje Sektor tehni~kotehnolo{kog razvoja Sektor proizvodnje GTR Sektor odr`avanja Sektor skladi{tenja Sektor razvoja sme{a i pneumatika Sektor kontrole kvaliteta TRAYALHEM FABRIKA GUMA ZA DVOTO^KA[E I UNUTRA[NJIH GUMA Sektor upravljanja kvalitetom Slu`ba op{tih poslova OBLAST FABRIKA TERETNIH I EKSPLOZIVA. Organizaciona struktura Trayal korporacije (postoje}e stanje) PROIZVODNA STANICA MAJDANPEK PROIZVODNA STANICA BOR .

proizvodnje Sektor za pravne. poslove Tehnicki direktor Pomocnik tehnickog direktora za proizvodnju Pomocnik tehnickog direktora za održavanje Direktor za finans.Organizacione šeme Generalni direktor Zamenik generalnog direktora Poslovni sekretarijat Direktor za komerc. poslove Pomocnik tehnickog direktora za razvoj investicije i kibernetiku Fabrika Etilen Fabrika Sintetic. kadrovske i opšte poslove . kaucuka RJ mašinskog i gradjevinskog održavanja Sektor razvoj Sektor nabavka Sektor ekonomskih poslova Fabrika PENG Fabrika Panonija plast RJ instrumentalnog odžavanja Sektor investicije Sektor prodaja Sektor finansijsko racunovodstvenih poslova Fabrika PEVG Fabrika Energetika RJ elektro-snabdevanja Sektor kibernetika Sektor marketing Fabrika Elektroliza Fabrika Obrada voda Fabrika VCM Sektor Zaštitna radionica Fabrika PVC Sektor Zaštite Fabrika Cevi i fiting Priprema proizvodnje Sektor logistike Sektor za obezbedjenje kvaliteta i unapredj.

Organizacione šeme .

Organizacione šeme .

Organizacione šeme .

Organizacione šeme .

Organizacione šeme .

Organizacione šeme .

VEŽBA .crtanje organizacione šeme - .

Organizacina šema .AUB .

Hvala na pažnji .