You are on page 1of 6

СЕМИНАРСКИ РАД – PAST SIMPLE TENSE

УВОД
Врсте речи
Врсте речи – word classes у енглеском језику се деле у 2 основне групе:
1. Open Word Classes
2. Closed Word Classes
1. Група,врсте речи које су,отворене, нпр. Именице, глаголи, су оне врсте
речи које су подложне стварању нових речи.
2. Група речи су затворене врсте речи, тј. нема нових, те које постоје, то
су те, нико неће смислити нову реч из те врсте. Да буде јасније –
затворене врсте речи су заменице, чланови,… и то су ти који постоје,
тешко да ће доћи до неких промена у тој области.
1. Noun – именице
2. Verb - глаголи
3. Adjective -придеви
4. Аdverb – прилози
5. Pronoun – заменице
6. Preposition – предлози
7. Conjunction – везници
8. Determiner – речи које одређују именицу, нпр. чланови
9. Exclamation – узвици

1.Nouns (именице) – A noun is a word that identifies, именице су речи,
које одређују : - а person,лице(woman,boy,doctor,neighbor) - а thing,

1

Kieran’s face was close to mine. You can have ice 2 .прилози нас информишу о глаголу.Аdjectives(придеви)An adjective is a word that describes a noun. .аn event. .country) . seem.реченице). . often to avoid repeating the noun (мењају именице у случајевима. or other adverb . 7. 6.дају додатне информације о именици.quality. оccur . . .These schemes are very clever. hit .а situation.(придев) .giving extra information about it.They arrived on Sunday.tree.Harris and others like him suffer from Information Fatigue Syndrome.неживо биће(dog. Аdverbs. придеву или другом прилогу. adjective.а red apple .аn idea. прилози. Her bag was under the chair. када је именица већ поменута. Pronouns (заменице) A pronoun is used in place of a noun that has already been mentioned or that is already known. .оr стате.The answer to both questions is really rather simple. ситуација – bе.(други прилог) 5. and senteнцес (повезују фразе.а sweet taste . акција – run. have .аn Italian woman 4.danger. 3.Hе wаlked slowly (глагол) . ради избегавања понављања).happiness). догађај – rain.СЕМИНАРСКИ РАД – PAST SIMPLE TENSE предмет. Anything might happen.birth. као и међу неким другим речима у реченици.а tehnical problem . clauses. Kate was tired so she went to bed.придеви описују именицу. grow.building. промена – become.а change. шта се ради или шта се дешава. идеју квалитет или стање (truth.аn аction. Prepositions – предлози Prepositions are usually used in front of nouns or pronouns and they show the relationship between the noun or pronoun and other words in a sentence (обично се користе испред именице или заменице и показују нам однос међу њима. 2.Verbs (глаголи) A verb describes what a person or thing does or what happens – глаголи описују акцију. Conjunctions – везници Conjunctions are used to connect phrases. An adverb is a word that’s used to give information about a verb.

He plays football and soccer. Present Continouse tense = Садашње трајно време.a cat . The weather was cold but clear.this cat . Present perfect continouse тense = Садашње сложено трајно време Прошла глаголска времена енглеског језика су: Simple past tense = Једноставно прошло време Past continouse tense = Прошло трајно време Past perfect tense = Прошло сложено време .СЕМИНАРСКИ РАД – PAST SIMPLE TENSE cream or strawberries. Садашња глаголска времена енглеског језика су: Simple present tense = Једноставно садашње време. Determiners – речи које одређују именицу A determiner is a word that introduces a noun. the. those. и ту постоје неке замке које можете лако избећи тако да прочитате пост помоћни глаголи у енглеском језику. Present perfect tense = Садашње сложено време. Након што то учините можете се вратити на овај пост и наставити даље учити глаголска времена енглеског језика. Past perfect continouse tense = Прошло сложено трајно време Будућа глаголска времена енглеског језика су: Simple future tense = Једноставно будуће време 3 . Ипак. this. every.every cat 3 The determiner the is sometimes known as the definite article and the determiner a (or an) as the indefinite article. 8. or many . such as a/an. Глаголска времена Сва глаголска времена енглеског језика имају једно исто обележје: помоћни глагол увек долази испред главног глагола.

can. Једино се треће лице једнине презента разликује од осталих лица. 4 . to have – имати.СЕМИНАРСКИ РАД – PAST SIMPLE TENSE Future Continouse tense = Будуће трајно време Future perfect tense = Будуће сложено време Future perfect continouse tense = Будуће сложено трајно време Past Simple Tense / Садашње просто време Садашње време свих глагола образује се тако да се уз глаголска времена увек стављају личне заменице. осим глагола: To be – бити. јер добија наставак –с или –ес .sh I ch образују треће лице наставком једнине наставком „ес“. Глаголи који се завршавају на s.z. ought – требати. или „з“ ако долази иза звучног сугласника или самогласника: He speaks (hi spi:ks). he reads (hi ri:dz).may – моћи. Наставак –с. за садашње време изговора се као „с“ ако долази иза безвучног сугласника. must – морати.x.

IP «Zavet». 3. Zagreb 1989. GRAMATIKA ZA Popović Lj. «GRAMATIKA ENGLESKOG JEZIKA SA VEŽBANJIMA». i V. B. i J.rs 5 . Brihta. Beograd www. «ENGLESKA SVAKOGA». Mirić.СЕМИНАРСКИ РАД – PAST SIMPLE TENSE ЗАКЉУЧАК Литерaтура 1. Školska knjiga .google. Grgić 2.

СЕМИНАРСКИ РАД – PAST SIMPLE TENSE 6 .