You are on page 1of 15

spela.stres@gmail.

com

Edit this form

167 responses
View all responses

Publish analytics

Summary
1) Kdo louje odpadke v vaem vrtcu?

Vsi otroci
Otroci nad 3 l
Otroci nad 4 l
Otroci nad 5 let
Vzgojiteljice
Kuharice
istilke
Vsak reciklira
Other
0

30

60

90

Vsi otroci

128

76.6%

Otroci nad 3 leta

30

18%

Otroci nad 4 leta

13

7.8%

Otroci nad 5 let

12

7.2%

Vzgojiteljice

123

73.7%

Kuharice

121

72.5%

istilke

119

71.3%

Vsak reciklira svoje odpadke.

35

21%

Other

5.4%

2) Kje imate koe za loene odpadke?

120

V vseh igraln
V kuhinji.
V vrtcu imam
Imamo nekaj

V vseh igralnicah.

130

77.8%

Na igriu.

V kuhinji.

114

68.3%

Na vhodu v v
V vrtcu imamo eno veliko zbiralie za cel vrtec.

28

16.8%

Imamo nekaj vejih zbirali znotraj vrtca.


Other

45

26.9%

Na igriu.
60

30

15

9%120

90

Na vhodu v vrtec.

30

18%

Other

14

8.4%

3) Kdaj loujete odpadke?

Sproti med d
Po kosilu.
Po odhodu ot
Zjutraj e za
Vzgojiteljice l
Other
0

40

80

120

160

Sproti med delom in igranjem.

166

99.4%

Po kosilu.

24

14.4%

Po odhodu otrok iz vrtca.

11

6.6%

Zjutraj e za prejnji dan.

1.2%

Vzgojiteljice loijo odpadke med tem ko otroci spijo.

1.2%

Other

1.2%

4) Zakaj loujete odpadke?


38.8%

55.2%

Ker tako predvideva zakon.

3%

Ker elimo, da se otroci nauijo loevati odpadke.

91

55.2%

Ker elimo imeti isto okolje.

64

38.8%

Other

3%

5) Ali otroke v vrtcih navajate samostojnega loevanja?

87.4%

Da, spodbujamo jih, da sami razvrajo vse odpadke.

146

87.4%

Vasih jih spodbujamo, da sami razvrajo odpadke, vasih pa pospravimo sami.

21

12.6%

Osebje v glavnem samo poskrbi, da so odpadki loeni.

0%

Otrok res ni treba muiti s tem, se bodo e nauili, ko bodo dovolj veliki.

0%

5A) e otroke vzpodbujate k samostojnemu loevanju, prosimo, opiite,


kako to ponete.
Otroke uimo loevanja preko projekta "Eko vrtec", z razlinimi dejavnostmi ter preko
dnevne rutine.
Smo v projektu Eko ola
Na nivoju vrtca imamo poseben projekt: elimo iveti v zdravem in urejenem okolju.
Podprojekti projekta posameznih oddelkov (14 oddelkov) se nanaajo na aktivno
vkljuevanje otrok v okolje in se uijo spotljivega odnosa do narave. Otroci si
pridobivajo izkunje, kako sami in odrasli ljudje vplivajo na naravo in kako lahko
dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. Razvijajo si predstavo
o nastajanju odpadkov ter pomenu in monosti predelave. Ustrezno starosti si
oblikujejo predstavo o planetu Zemlja in dajemo poseben poudarek na loevanju
odpadkov. Mlaji otroci (1-3 let) loujejo odpadke v oddelkih, stareji otroci (3 - 6let)
pa loujejo odpadke v igralnici in jih obasno nosijo v zabojnike za loeno zbiranje
odpadkov. Stareji otroci so si koe za odpadke - papir, izdelali sami.
Vsakoletni projekti v okviru vrtca in obine.
To je redni del predolskega kurikuluma.
Otroci sami:dajo odpadni papir v ko za papir, loijo lonke od jogurta oz ostanka,
posebej dajo pokrovke... zbirajo zamake...
V igralnicah imamo ko za embalao in bio, na hodnikih imamo koe za zamake,
baterije, kartue... otroci sami in s stari oz. vzgojitelji prinaajo v te koe odpadke in
vsi skupaj skrbimo, da je urejen vrtec in okolica. Na igriu je tudi kontejner za papir.

Koe pripravimo in opremimo s slikovnimi pripomoki, ki otrokom e takoj nazorno


pokaejo, kaj spada v kateri ko. Otroci hitro osvojijo loevanje in tovrstna dejanja
postanejo del vsakdanjega ivljenja v vrtcu.
prednostna naloga v olskem letu 2015/16 Nae delo bo usmerjeno v skrb za isto,
varno in zdravo okolje. Varevanje z viri, zdravo prehrano, loevanje odpadkov in
njihovo ponovno uporabo. Otrok bo preko vsakdanjih ivljenjskih situacij spoznaval
okolje, ki ga obdaja ter se uil in skrbel zanj. Spoznaval bo ivo in neivo naravo,
njene raznolikosti, povezanosti in spreminjanja ter estetskih razsenosti. Otrok bo na
ta nain razvijal spotljiv odnos do ive in neive narave.
V mesecu aprilu imamo vsako leto temo o istem okolju. Tudi sicer se veliko
pogovarjamo o naravi in skrbi za njo.
Pogovor o onesnaenju in kaj mi lahko storimo, da bo okolje bolj isto... Vzgled in
pomo pri loevanju odpadkov.
Vzgojno osebje je za otroke pripravilo dramatizacijo ivali v gozdu. Pravljica govori o
onesnaenem gozdu, ki ga na koncu ivali poistijo. Po tej dejavnosti smo po
igralnicah naredili delavnico, kjer smo izdelali koe za loeno zbiranje odpadkov.
Oznaili oz. polepili smo jih z ustreznimi barvami in podali primere odlaganja
odpadkov vanje.
Pri neposrednem delu z otroku: seznanitev otrok s tem kaj so odpadki in kako jih
loujemo ter zakaj. Skuamo uporabiti odpadne materiale za ustvarjanje v vrtcu.
Sodelujemo tudi s Komunalo Breice. delavnice za otroke; v sodelovanju je nastala
tudi knjiica Eko uganke.
trenutno sodelujemo v projektu Mol Zelena prestolnica Ljubljana. Naa tema pa je
Loevanje odpadkov. Skupaj z otroki smo si ogledali center za ponovno uporabo in
RECERO Ljubljana.
Preko nartovanih zaposlitev. Otroci so prinaali razline predmete. Nato smo jih
skupaj sortirali, pregledali, se o vsakem pogovorili. Nato so jih otroci razvrali v
primerne koe.
Vkljueni smo v projekt Ekoola (vrtec) www.ekosola.si/
- projekti - vsakodnevno namensko - prilonostno vsak dan in skozi cel dan
o loevanju govorimo in ga izvajamo v okviru projekta "Zelena Ljubljana", v okviru
dejavnosti snotraj skupin, papri (od risanja esar ne elijo odnesti domov) in organske
odpadke od malice (sadje) pa ves as sproti.
eko projekt
Imamo projekt, preko katerega navajamo drugo starostno obdobje otrok, da louje
odpadke (nekolik pomaga tudi projekt ekoola)
- pogovor in sprotno seznanjanje - vsakodnevna dejavnost - MOL projekt "Ravnanje z
odpadki" - loevanje, ogled odlagali, reciklaa, izdelava izdelkov iz odpadnega
materiala, didaktine igre, slikanice z ekoloko vsebino, lutkovne predstave, pogovor
in opazovanje z delavci snage ....vkljuenih 37 oddelkov.
Skozi zgodbice, sodelovanje s komunalo, lastni projekti
Spodbujamo k razmisleku preden vrejo v ko, koke imamo oznaene ...kam kaj

sada...igramo se igre..oistimo morje, travnik, gibalne igre s padalom na katerega


posipamo papir , embalao, ga premeamo, in nato razvrajo v zabojnike ustreznh
barv,se igramo z lutko metarjem Jako in Kukom Pometavkom...
Z zbiranjem kartu, zamakov, baterij, z raznimi zbiralnimi akcijami (lani smo zbirali
odsluen teksil, letos gospodinjske aparate), pri maljih uporabimo razline pristopa,
stareje uimo loevanja po barvah, pri mlajih pa npr. na ko nariemo brisako,
embalao, papir.. loevanje jim pribliamo z obiskom ekolokih otokov,
opazovanjem le teh, mogoe z vodenjem evidence ustreznosti loenih smeti
doloenega otoka. Veliko je tudi literature, ki jim jo ponudimo preko dneva,
obiskujemo odlagalia, opazujemo smetarje opravljati svoje delo, opazujemo odvoz
smeti... mnogo dejavnosti!
Ko so otroci mlaji in se z loevanjem odpadkov ele spoznavajo, jim pravilno
ravnanje z njimi pribliamo preko iger. Prebiramo razline zgodbe na to temo (npr.
Ples v zabojniku, Helena Kralji), prepevamo pesmi (Koek za smeti, Janez
Bitenc).Ko so bili otroci stareji, smo se posvetili pomenu loevanja papirja - ogledali
smo si kratek dokumentarni film o pridelavi papirja iz lesa, preko katerega so otroci
spoznali pomen recikliranja papirja, saj tako ohranjamo gozodve. V vrtcu so otroci
sami izdelali reciklirani papir in tako spoznali, kako iz odpadnega papirja dobimo
novega.
Pri nas v skupini so otroci pred vstopom v olo, zato jih e nekaj let navajamo in
spodbujamo, da odpadke loujemo. Imeli smo prav en projekt in smo jih motivirali
preko pravljic na temo odpadki, obiskali smo tudi Zbirni center na Bortu, same
vzgojiteljice smo jim bile za zgled in e so sluajno narobe vrgli smeti v ko smo jih
opozorile. e pa sami niso bili sigurni kam morejo odloit, pa so vpraali.
Smo eko vrtec in se z nartnim in sprotnim loevanjem odpadkov aktivno ukvarjamo
e nekaj let. Npr. v nai igralnici imamo koe za loevanje odpadkov, ki so oznaeni s
simboli, kaj sodi v posamezen ko. Otroke e od prvega dne bivanja v oddelku
navajava, da prepoznavajo simbole na koih in ustrezno razvrajo odpadke, Poleg
tega imamo posebno katlo, kamor otroci odlagajo poekan papir, to se shranjuje in
se ob akcijah zbiranja papirja odda v kontejner (zbrani denar od odkupa se namenja
za nakup sredstev, ki jih otroci potrebujejo in tako otroci kot stari so o tem
obveeni). Otroci z razvranjem odpadkov nimajo teav.
Sodelovanje v projektu Ekoola, loevanje odpadkov je tudi del vzgojnega procesa v
vrtcu
Preko projekta eko ole. Z individualnim pristopom in spodbujanjem vsakega
posameznika. V prostorih imamo ve koev, ki so primerno oznaeni, da lahko otroci
brez pomoi odrasle osebe pravilno zavrejo odpadek. Osveamo tudi stare in vse
zaposlene. V bistvu je to pri nas e nain ivljenja.
projekt smi izvedli e pred leti, zdaj je to redna in ustaljena rutina
EKO projekt. K loevanju jih e v najnenejih letih spodbijamo preko igre. pri nas z
gotovostjo trdim, da imajo delno osvojeno veino e pri tretjem letu starosti.
Pri malici imamo za bio odpadke namenjeno posodo, ki stoji na mizi in otroci
samostojno meejo notri, kar ne pojedo. Porisan papir odnesejo v za to namenjen

ko, ki ga dobro poznajo, prav tako lonke po malici. V jaslih lonke zbere vzgojitelj in
povabi kaknega otroka, da skupaj odneseta v za to namenjen ko. Prav tako imamo
ko za meane odpadke in e v jaslih se uijo kaj gre notri.
pogovorimo se in jim pokaemo, kam je treba odnesti katere odpadke.
e vrsto let sodelujemo v projektu Eko vrtec, v sklopu katerega je tudi tema loevanje
odpadkov, reciklaa in uporaba odpadnega materiala. Sodelujemo pa tudi v projektih
Mestne obine Ljubljana, v sklopu katerih izvajamo ve podprojektov na temo
odpakov (zbiranja, loevanja...). V letonjem letu tudi v sklopu projekta Zelena
prestolnica 2016.
Skozi vsakodnevne dejavnosti, projektne dejavnosti (Zelena prestonica, Voda je vir
ivljenja, Igramo se z odpadno embalao, ...).
Vse odpadke, ki jih "pridelamo" v vrtcu nosijo nai otroci na mini ekoloki otok, ki ga
imamo v igralnici. Ko so katle - zabojniki polni, jih izpraznimo na pravem ekolokem
otoku, ki je v neposredni bliini nae enote.
Z prikazom in otrokom povemo kako naj to loujejo
Skupaj z otrokom to ponemo. Npr. ko si umije roke, po jedi, pri dejavnostih ko
manipulira z razlinimi materiali... koe oznaimo in jih imamo v igralnici. V primeru
e so odpadki zameani-povabim otroke, da jih pravilno sortiramo.
Sodelujemo s Komunalo. O tej temi se tudi pogovarjamo. V vrtcu smo pripravili eko
uganke, O je pripravila ilustracije, Komunala je uganke izdala. V mestu je Komunala
postavila veliko smreko, v vrtcu smo iz odpadne embalae izdelovali okraske. V
igralnicah imamo tri posode za loevanje. e od malega sami meejo odpadke v
doloeno posodo. Obasno e kaj zameajo, v veini pa vedo kam kaj gre.
Imeli smo temastski sklop, kjer sm ose poduili skupaj z otroki kako se louje in zakaj
in sedaj je postalo to del nae rutine.
sodelovanje v projektih z Komunalo,preko igre spoznavanje razlinih odpadkov........
bili so projekti; Snaga nam je podarila zabojnike za loevanje odpadkov (Zmajek),...
a
V sodelovanju z obino in KP, ki e 20 let izobrauje otroke v vrtcu o loevanju
odpadkov, tako, da otroci uijo soje stare.
Projekt se izvaja e v samem procesu naega vzgojno izobraevalnega programa - je
del nas, saj vzgajamo po metodi Montessori pedagogike.
Najvekrat pripravimo na temo loevanja odpadkov celoten tematski sklop, pri tem se
vse "nauimo", potem pa pri praktinem delu ponavljamo, znanja uporabljamo v
praksi pri pospravljanju.
- z zgledom, pogovorom
- preko dejavnosti - barve koev - na sprehodu (ustavimo se pred zabojniki)
Razvranje na barve. Zelen, rumen,rde,rjav kos + plakati....
V vsakodnevnih dejavnostih -sprotno, obasno pa ob kaknih projektih, skrbi za
zdravje, okolje,...
V naem vrtcu smo vsi oddelki vkljueni v loevanje odpadkov, e od jaslinih

oddelkov dalje. Otroke ves as spodbujamo z raznimi igricami, prebiramo pravljice na


to temo, izdelujemo plakate, imamo straarje, ki preverijo e so odpadki pravilno
razvreni ipd...V igralnici imamo tri koe; za papir, embalao ter ostale odpadke.
Posebej razvramo e zamake, ki jih otroci prinaajo tudi od doma.
- preko usmerjenih dejavnosti, - projekta zdrav vrtec - preko spontanih dejavnosti
Med igro, dejavnostmi in med pospravljanjem otroke redno opozarjamo na pravilno
loevanje odpadkov.
Letos izvajamo program podjetja Snaga d.o.o. Okoljsko ozaveanje mladih:
http://www.snaga-mb.si/assets/Datoteke/Publikacije/Snaga_brosura_sole_final.pdf
Preko Karitasa smo imeli projekt Afrika in tam smo uporabljali razne zgodbice, katere
smo tudi odigrali. Tema je pa tudi bila VODA - onesnaenje, sprememba vremenskih
razmer - vpliv onesnaenja... Povabili nae komunalno podjetje, da so nam pokazali,
kako in kaj glede loevanja smeti. Obiskali smo jih na njihovi deponiji, kjer so nam
vse razloili in pokazali...
Pokaemo in povemo jim kam morajo vrei doloene odpadke.
- smo eko vrtec in kontinuirano izvajamo posamezne projekte, akcije ... na temo
loevanja odpadkov - v vse vsebine vkljuujemo tudi skrb za trajnostni razvoj, - otroke
vspodbujamo h kritinemu miljenju, odnosov do potronitva, vzgoja k razmisleku,
kaj potrbujemo, esa imamo preve, kritinost do kopienja stvari, predmetov in s tem
odpadkov - recikliranje in igra, didaktina sredstva iz drugi uporabljenih materialov
Otroci sodelujejo pri izdelavi posod za loeno zbiranje odpadkov za papir, zamake,
..., sodelujemo z lokalnim podjetjem, ki skrbi za odvoz odpadkov - otrokom
predstavijo svoje delo, vozila, ..., z igro spomin, dnevno se pogovarjamo in
spodbujamo otroke, da im ve sami loujejo in k temu spodbujajo svoje domae,
vsebine o tem se vrstijo celo leto
V okviru projekta EKO ole/vrtca; Zdravja v vrtcu, posameznih projektov v skupinah,
prilagojeno starosti otrok
projekti in teme v skupini, kjer damo poudarek na loevanje odpadkov, pomen
loevanja, kako loevati, iz esa so smeti, v kateri ko spada vrsta posameznih
odpadkov - z namenom ozaveanja zavedanja in razumevanja o loevanju
odpadkov - lutkovne, dramske igre na to temo, didaktine igre, druabne igre itd.; ves
as se otroke seveda spodbuja k ugotavljanju, v kateri ko vrei odpadek, na koih so
sliice odpadkov za laje razvranje ipd.
Blabla
Otroke navajamo, da odpadke, ki nastanejo pri delu in igri v vrtcu, odloijo v ustrezen
ko.
Smo vkljueni v projekt Ekoola in smo usmerjeni v kakovostno in trajnostno okoljsko
vzgojo od najmlajih naprej. V vrtcu smo vsi vkljueni v projekt, ki nas zavezuje k
loevanju odpadkov, humanitarnim akcijam, varevanju z energijo in vodo, vzgajanju
preko naravoslovnih dejavnosti, recikliranju odpadnega in naravnega materijala, skrbi
za svoj vrtiek,... Dejavnosti potekajo v sodelovanju s stari in okolico, preko otrok
prenaamo skrb za okolje v njihove domove,...

- nabavili smo koe za loeno zbiranje odpadkov in jih opremili poleg napisa e s
slikico
EKO projekt, Zelena prestolnica 2016, odkrivamo drevesa in njihova udesa, zeleni
nahrbtnik zdravje v vrtcu, Altermed-Celje (razstavljamo vsako leto - okoljska tematika,
Mlaji otroci se uijo loevati preko igre z razlinimi materiali. Le-te (plastenke, papir,
naravni material,...) po konani igri razvrstijo v razline koe namenjene razlinim
materialom. Stareji sodelujejo v projektih Snage in v projektu Kems-oba sta
objavljena na spletni strani eko-ole. V starejih skupinah otrokom starejim od 4 leta
loevanje odpadkov postane rutina.
- Zeleni zmajek = projekt skupaj z Zvezo prijateljev mladine, o ekologiji - vzgojiteljice
izvajajo razline, samostojne projekte v zvezi z ekologijo, naravo , loevanjem
odpadkov
To je pri nas nain ivljenja e ve kot 20 let in to je vsa umetnost,
vklueni v projekt in imam od leta 2006 eko zastavo Vrtec Trbovlje, 2 enot
asx
Sprotno, vsakodnevno delo.
V vsaki igralnici imamo ko za: bio odpadke, papir, embalao, steklo in ostalo. Otroci,
ko nesejo nekaj v ko, vedo ( e ne vpraajo), v kateri ko naj neko stvar dajo. Otroci
v naem vrtcu so samostojni pri pospravljanju za seboj.
Pravzaprav smo z internim projektom zaeli sami e pred leti (na pobudo vzgojiteljic
in vodstva, brez dodatnih sredstev za to) in postopoma navajamo vse udeleence
vrtca, da sproti loujemo odpadke.
Ni posebnega projekta. Loevanje odpadkov je del naega vsakdana.
- imeli smo projekt, v katerem so otroci spoznali nain loevanja odpadkov - sprotno
opozarjanje (otroci, ki ne vedo, kam gre kaken odpadek, sami vpraajo)
S pogovorom, tematskimi sklopi na to temo, ki jih nartuje vzgojni tim, z
ozaveanjem otrok o posledicah, ki jih prinaa neloevanje, preve smeti, odpadki v
naravi, reciklaa, igra z recikliranim materialom...
Vsakodnevno v delovnem procesu, kot del ivljenja.
Jasna pravila loevanja (kakne vrste odpadek sodi v doloeno barvo koa, ki je tudi
oznaen s sliko odpadkov-saj e ne znajo brati :) in dosledno sprotno ponavljanje le-
teh. Seznanitev z okoljsko tematiko tudi s slikanicami (npr. 10 stvari za lepi svet -
super knjiga :)
Uporabljamo razline naine in metode: pogovor, knjige, slikanice, medsebojna
komunikacija, ogledi...
Pri otrocih starih 1-2 leti je najbolj pomemben zgled. Vzgojitelji dosledno loujemo
odpadke saj te otroci zelo dobro opazujejo in se uijo s posnemanjem in sami nesejo
odpadek tja, kamor so videli, da ga je odnesla odrasla oseba. Dober zgled vzgojitelja
je pomemben tudi v nadaljnjih letih. Pri starejih otrocih 2-3 leta koe za lievanje
odpadkov opremimo s fotografijami, da otroci laje razvrajo in da se jim slikovna
podpora vsede v spomin. Velikokrat opazujemo tudi tovornjake, ki odraajo odpadke
z ekolokega otoka. Veliko tem in projektov izvedemo na temo loevanja odpadkov in

istega okolja.
eko ola - vrtec
Po malici sami odloijo serviete v ko, odlagajo olupke od sadja (banane,
mandarine..). Ko reejo, sproti pospravijo odpadni papir v katlo za papir, le ta papir
nato prodamo (zbiramo ga dvakrat letno in takrat dodamo nae "ostanke", ki so se
nabirali v katlah.
- projekt vrtca - Majhni koraki- isto okolje - razline dejavnosti po skupinah otrok v
vrtcu (spoznavanje vrst odpadkov in njihovo loevanje, praktina izvedba loevanja,
ogledi posnetkov in slik na temo loevanja, ogledi in obiski podjetja Komunale v
Ribici, sodelovanje v akciji Oistimo Slovenijo, urejanje okolice vrtca in igria -
loevanje odpadkov in ostalih, uporaba odpadnih materialov za izdelavo razlinih
didaktinih pripomokov...)
Kot ima vsaka dejavnost svoje mesto. imajo tudi razni odpadki svoj ko.
-vkljueni smo v eko projekt -zbiramo zamake -zbiramo papir -baterijske vloke -
zbiramo rabljena oblaila.........................
Od leta 2006 smo v projektu Eko ola kot nain ivljenja - www.ekosola.si. Osnovno
naelo delovanja programa Ekoola je, da bodo otroci, uenci in dijaki kmalu v
prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odloitve na vseh ravneh naega
ivljenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresnievanje
trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnaanje odraslih ter spreminjajo njihove
vzorce ravnanja. Program Ekoola je ola za ivljenje, ..... Vkljueni smo tudi v
projekt "Planetu zemlja prijazen vrtec, Zdrav vrtec, Eko vrt,..
EKOLOKI PROJEKT !ZELENI NAHRBTNIK",SKUPAJ Z DRUTVOM
PRIJATELJEV MLADINE.
V okviru eko projektov v vseh skupinah loujemo odpadke. V igralnici loimo papir
(modra posoda), plastiko oz rumena vrea (rumen zaboj) in meane odpadke (zelen
zaboj). V skupnem prostoru loujemo-zbiramo e baterije, kartue in plastine
zamake.
V igralnicah so po tirje koi: papir, bio, plastika, ostali odpadki in pri mlajih e za
plenike.
Izvajamo program Ekoola Izvajamo Eko bralno znako, v katerem otroci preko
literature spoznavajo pomen zbiranja in recikliranja odpadkov Izvedemo Eko dan
Pripravili smo Eko modno revijo in jo predstavili ob Eko dnevu na ravni obine Novo
mesto Sodelujemo s Komunalo Novo mesto - otrokom praktino predstavijo svojo
dejavnost
otroke vzpodbujamo samo s sprotnim loevanjem. ko nekaj uporabi, to pospravi v za
to namenjeno mesto
Z lastnim zgledom, o tem se pogovarjamo vsak dan, ob razlinih prilonostih, na
sprehodih, sodelujemo s stari in jih osveamo, esa so otroci sposobni ter o
pomenu loevanja, ob koncu leta ali ob Dnevu Zemlje organiziramo kviz in zabavne
igre, kjer druine tekmujejo med seboj...
Plastenka nevenka (knjiga in pogovor (

- imamo loene koe za papir, plastiko in bioloke odpadke - obasno obravnavajo


vsebine z ekoloko temo
Odgovor je v zgornjih odgovorih
Projekt za zeleno ljubljano, pa tudi vsakodnevno brez posebnih projektov
- v okviro projekta eko vrtec - otroke navajamo na loevanje skozi celo leto - vsako
leto tej tematiki posvetimo vsaj en tematski sklop
V igralnicah imamo koe za loeno zbiranje odpadkov. otroke ob vkljuitvi v vrtec
uimo, da se odpadki razvrajo. Vzgojitelji spremljajo delo otrok in jih po potrebi
usmerjajo.
Na zaetku se pogovarjamo in spoznavamo embalae iz razlinih materialov. Izdelali
smo male kartonske zabojnike - za papir in embalao. V stareji skupini smo
oblikovali tudi plakat in otroci so lepili in razvrali slike razlinih izdelkov, ki so jih
izrezali iz reklamnih letakov. Vsak dan otroci ob nai spodbudi loujejo odpadke
skupaj z nami. Tudi pravljica je motivacija za loevanje. Prav tako loujemo bio
odpadke po obrokih v manje zbirne posode, ki jih kuharice potem odnesejo v druge
bio zabojnike. Poseben zabojnik imamo za zamake plastenk in tetrapakov (- na
hodniku).
Vsako leto nekaj asa namenimo vsebinam, ki vkljuujejo skrb za nae okolje in
loevanje odpadkov. Otroke dnevno navajamo na loevanje, saj imamo na vsakem
vhodu v umivalnici koe za loeno zbiranje materiala. Tako z dnevno doslednostjo in
upotevanjem loevanja otroke navajamo na ta del, ki jim bo v daljem obdobju
postala rutina, tako kot umivanje rok ali zob.
Po uporabi pvc lonkov, papirja za risanje, papirnatih prtikov,... otroke usmerimo v
kateri zabojnik naj material zavrejo. Pripravljamo razline dejavnosti, ki otroka
spodbujajo k pravilnemu loevanju.
Sodelujemo v projektu Eko vrtec, z uspenim izvajanjem smo si pridobili tudi eko
zastavo. Loevanje odpadkov je e naa dolgoletna praksa, saj je bila naa obina
prva v Sloveniji, ki je priela s pilotnim projektom.
Izvajamo projekte (cilj: otroke ozavestiti, zakaj je loevanje potrebno za bolje pogoje
bivanja, nauiti se ustvarjati im manj odpadkov ter uite se loevati po vrstah
odpadkov. Dejavnosti otrok: zbiranje informacij iz razlinih virov, oblikovanje miselnih
vzorcev na temo ekologije, izvajanje ravnanj, ki pripomorejo h istejemu okolju
(loevanje odpadkov, varevanje z energijo in vodo), didaktine igre na temo
ekologije, izdelovanje igra (ali drugih uporabnih predmetov) iz odpadnega materiala,
itd. Projekt se izvajajo v okviru rednih dejavnosti in dnevne rutine skozi celo olsko
leto.
Ker gre v vrtcu tudi za opisovanje, je vsak zaboj opremljen z svojo barvo in na zaboju
tudi narisano, kaj spada v kateri zaboj, tako, lahko tudi najmljaji otroci prepoznajo
zaboje.
Projekt Ekologija v vrtcu, Zelena Ljubljana,
Imamo temo odpadki, sproti skozi vsa leta se o tem pogovarjamo in spodbujamo
otroke k loevanju.

Ko imajo otroci kak odpadek, jih usmerimo na primerno mesto. al pa v vseh sobah
ni koev za loevenje odpadkov.
Spodbujanje k loevanju odp. je vpeto v vsakdanje aktivnosti.
Preko pravljice jim sporocimo, da je planet onesnazen in ga je treba ocistit. Otroci
potem pomagajo zivalicam pospravit odpadke z jase. Imamo pripravljene skatle in
smeti, kamor otroci locujejo odpadke.
ODRASLI VEMO V ZATERE KOE PAEJO KAKNE SMETI IN RAZLOIMO E
OTROKOM KAM VREJO DOLOENE SMETI.
Vkljueni smo med Eko vrtce, katerih osnovno vodilo je skrb za okolje. V duhu
ekologije skuamo v vsakodnevnem ivljenju otrok in vrtca usvojiti navado loevanja
kot del osebne vrednote. Obasno se vkljuujemo v akcije zbiranja starega papirja
(ker sicer nimamo prostora za stalno zbiranje starega papirja), redno zbiramo
plastine zamake in odpadne kartue za najrazlineje humanitarne akcije.
Povezujemo se z lokalnim javnim podjetjem za zbiranje in predelavo odpadkov
Simbio. Predvsem pa pri ustvarjanju in igri mnogokrat uporabljamo odpadne
materiale z namenom, da otrokom pokaemo, da smo lahko z nestrukturiranim,
odpadnim materialom ustvarjalni in odpadkom vdahnemo novo vrednost.
Ze jaslicne otroke ucimo in spodbujamo locevati odpadke. Na zacetku seveda
pomagamo, nato to delajo spontano.
Za samostojno loevanje odpadkov smo se odloili na nivoju vrtca v okviru okoljske
vzgoje - navajanje na odgovoren odnos do okolja in narave, sledimo pa tudi naelom
in ciljem kurikuluma za vrtce.
Preko vseh dejavnostih, e posebej pa v okviru Eko dejavnosti, saj smo vkljueni v
Eko olo oz. vrtec, sodelujemo v nateajih Saubermacher & Komunale in drugih.
Uimo se preko slikanic, zgodbic. Skupaj loujemo. Skupaj nosimo v velike zabojnike.
Reujemo delovne liste- s slikami se uimo lepimo v pravi smetnjak...
e vrsto let sodelujemo v projektu EKO VRTEC in imamo pridobljeno zeleno zastavo.
V VRTCU E IMAMO VE LET KOE ZA LOEVANJE ODPADKOV IN OTROKE
E OD MAJHNEGA NAVAJAMO NA LOEVANJE. SKUPAJ OZNAIMO KOE - S
SLIKAMI, NAVAJAMO S PRAVLJICAMI, POGOVOROM, OPAZOVANJEM V
OKOLJU....
- s projekti na ravni celotnega vrtca in posameznih oddelkov - v sodelovanju s stari
in zunanjimi sodelavci (komunalno podjetje...) - v povezavi z mednarodnim projektom
S svojim zgledom. Z vodenimi dejavnostmi. Z ogledom smeti.
Otroke spomnimo, kam spada doloeni odpadek, velikokrat otroci e vedo, kam
morajo odloiti odpadek in potrebujejo samo nao potrditev.
Otroci poznajo koe za razline odpadke.Spoznali so jih preko zgodbe e v lanskem
letu. Loujemo sproti po igri,hranjenju... Otroci vedo kam sodi papir,
embalaa,Bioloke odpadke poljemo v kuhinjo. Seveda rabijo e spodbude pri
loevanju.Stari so od 2do4 leta. Pred leti smo zaeli in dobili Eko zastavo, sodelovali
Zdravje v vrtcu (projekt) in vkljuevali v projektno delo z lutko ekoloke vsebine in
skrb za okolje,naravo...

Locevanje je vkljuceno v projekte Ljubljana - zelena prestolnica Evrope 2016. Otroke


sprasujemo kam soada dolocen idpadek, pogledas njegovo izbiro, locevanje, igre
locevanja, lutkovne predstave o locevanju ...
e najmlaje otroke navajamo na dosledno odlaganje in razvrsanje odpadkov, kar
sasoma postane tudi rutina. Pri nabavljanju hrane pa si prizadevamo zmanjevati
koliino odpadkov. Vkljueni smo v mednarodni projekt Ekoola - www.ekosola.si.
Nimamo posebnih projektov, ker je to dogovorjeni vzgojni stil v oddelkih in sploen
odnos do okolja s strani vseh zaposlenih v vrtcu.
V vrtcu imamo projekt loevanja. V zaetku septembra se v vsakem oddelku o
ekologiji temeljito pogovorimo in dogovorimo. Pri najmlajih v oddelku 1 - 2 leti, pa
imamo samo nastavljene razline koe in skupaj z otroki meemo plastine kozarke,
papir, robke v razline koe. To otroci usvojijeo v 2 mesecih. Koi so v vseh oddelkih
enaki in si jih otroci zapomnijo iz oddelka v oddelek. To ponemo e 9 let. Poleg tega
zbiramo star papir, zamake, kartue, tonerje...
Letos smo vkljueni v projekt Grini komunalnega podjetja Prodnik. Otroci so bili skozi
igro in pravljico spodbujeni k loevanju odpadkov.
pri dejavnostih, kjer nastanejo "odpadki", le-te razvrstimo v primerne zabojnike, s tem,
da otroke spodbudimo, da sami ugotovijo v kateri zabojnik odpadki spadajo. Pred
vrtcem imamo tudi "otok", kamor skupaj z otroki nosimo odpadke in jih razvramo v
primerne kontejnerje.
e ve let smo vkljueni v projekt Ekoola kot nain ivljenja.
Trenutno nimamo posebnega projekta. Otroke v sklopu dejavnosti, preko igre
ozaveamo in spodbujamo k loevanju odpadkov. Spomladi imamo istilno akcijo.
Prejna leta smo bili vkljueni v projekt Zeleni nahrbtnik, katerega namen je bil tudi
ekoloko ozaveanje.
MOL projekt loevanje odpadkov v okviru obogatitvene dejavnosti, vsakoleten razpis.
Eko vrtec kot nain ivljenja
Smo Eko vrtec in smo se v okrilju tega zavezali, da skrbno loujemo odpadke ter
zbiramo papir, kartue ter baterije. www.ekosola.si

5B) e otroke vzpodbujate k samostojnemu loevanju, kako dolgo e


uporabljate opisani nain?

17.7%
62.8%
14.6%

Letos prvi

4.9%

Manj kot 3 leta

24

14.6%

Ve kot 5 let

103

62.8%

Odkar pomnim

29

17.7%

5C) e otrok ne navajate na samostojno loevanje, zakaj ne?


XY
Navajamo jih in tako je prav.
/
To se ne sme zgoditi!!!!!!!!!!!!!!
Le najmlaji e ne loujejo.
a
Jih navajamo
Ker pred Zavodom ni urejenega ekolokega otoka oz. loenih zbiralnikov odpadkov.
Problem je v starosti. Stari so namre 1 do 2 leti.
Jih navajamo.

6) Ali menite, da vzgoja majhnih otrok na tem podroju lahko zmanja


onesnaenost okolja?

95.8%

Da

160

95.8%

Ne

0.6%

Mogoe, ampak ne bistveno

3.6%

7) Ali si pri nartovanju dela v skupini v vrtcu pomagate z dodatnimi


orodji in vsebinami, ki jih najdete na internetu (igrice, slikanice,
pesmice)?
38.8%

Da
87 (52.7%)
52.7%

Da

87

52.7%

Da, ampak ni v slovenskem jeziku

0.6%

Obasno

64

38.8%

Redko

5.5%

Ne

2.4%

7A) Ali bi vam za podroje recikliranja odpadkov prav prila kakna


dodatna gradiva za otroke?
42.4%

55.2%

Da

91

55.2%

Morda

70

42.4%

Ne

2.4%

8) Ali nam lahko poljete sliko, kje/kako v vrtcu loujete? Kako izgledajo
vai koi za loevanje?

23.6%

67.9%

Ravno sem vam poslal sliko!

12

7.3%

Nimamo posebnih koev za loevanje v vrtcu.

1.2%

Oprosti, zdaj ne morem poiljati slik!

112

67.9%

Other

39

23.6%

9) Velikost vaega kraja

41.9%

21.6%

pod 5.000 prebivalcev

61

36.5%

od 5.000 do 15.000 prebivalcev36.5%36

21.6%

nad 15.000 prebivalcev

70

41.9%

10) V kateri regiji ima domovanje va vrtec?

45.2%

Pomurska regija

12

7.2%

Podravska

14

8.4%

Koroka

1.2%

Savinjska

5.4%

Zasavska

0.6%

Spodnjeposavska

17

10.2%

Jugovzhodna Slovenija

12

7.2%

Osrednjeslovenska

75

45.2%

Gorenjska

13

7.8%

Primorsko-notranjska

1.8%

Gorika

3.6%

Obalno-kraka

1.2%

HVALA! Poljite nam prosim va email, poslali vam bomo majhno darilce!
renata.rbucka@gmail.com
vrtec-nova.gorica@guest.arnes.si
milena.skocaj@gmail.com
vrtec@sola-solkan.si
vrtecmladirod@gmail.com
petra.osterman@viskivrtci.si
nusa.stankovic@gmail.com
korina.kantoci@gmail.com
sanela.prpic@vrtec-jarse.si
stefanija.pavlic@yahoo.com