You are on page 1of 250

28.01.

2016

SINTEZA
tabelară a propunerilor la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor,
care se propun spre modificare sau completare
1
Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845XII din 3 ianuarie 1992
Articolul 91. Activităţi financiare ilegale
(1) Se interzice desfăşurarea de activităţi, altele decât cele
înregistrate şi autorizate în modul prevăzut de legislaţie, prin
care se propune persoanelor, prin ofertă publică, să depună ori
să colecteze mijloace financiare rambursabile, indiferent cum
se realizează această colectare.
(2) Se interzice desfăşurarea de activităţi, altele decât cele
înregistrate şi autorizate în modul prevăzut de legislaţie, prin
care se propune persoanelor, prin ofertă publică, să depună ori
să colecteze mijloace financiare sau să se înscrie pe liste cu
promisiunea câştigurilor financiare rezultate din creşterea
numărului de persoane recrutate sau înscrise, indiferent cum se
realizează această colectare sau înscriere pe liste.
Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la
întreprinderea de stat
Articolul 131. Auditul
(2) Ministerul Finanţelor va înainta anual Guvernului spre
aprobare lista societăţilor de audit pentru auditarea situaţiilor
financiare ale întreprinderilor, selectate conform criteriilor
stipulate la alin.(3). Modul de selectare a societăţilor de audit
şi termenii de referinţă se stabilesc de Guvern.
(3) Societatea de audit trebuie să corespundă următoarelor
criterii:
a) în anexa la licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit să
fie indicaţi cel puţin 2 auditori certificaţi, unul dintre care să
aibă experienţă în domeniu nu mai puţin de 5 ani;
b) societatea de audit, precum şi auditorii din cadrul societăţii

Propunerile de modificare şi completare
2
Art.I. – La articolul 91 alineatele (1) şi (2) din Legea cu
privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845-XII din 3
ianuarie 1992 (Monitorul Parlamentului Republicii
Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările şi completările
ulterioare, cuvîntul „activităţi” se înlocuieşte cu cuvintele
„activităţi financiare”.

Art.II. – Articolul 131 din Legea nr.146-XIII din 16 iunie
1994 cu privire la întreprinderea de stat (republicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.9),
cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:
alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
„(2) Selectarea societăţilor de audit pentru auditarea
situaţiilor financiare anuale se efectuează de către
întreprindere conform criteriilor stipulate la alin.(3). Modul
de selectare a societăţilor de audit şi termenii de referinţă se
stabilesc de Guvern.
(3) Societatea de audit trebuie să corespundă următoarelor
criterii:
a) conform situaţiei la data de 31 decembrie a perioadei de
gestiune precedente, în anexa la Licenţa pentru desfăşurarea

Expunerea explicită a motivelor şi
argumentul propunerilor de modificare
şi completare
3
Modificarea
poartă
un
caracter
redacţional şi are drept scop aducerea în
concordanţă a prevederilor alin.(1) şi
alin.(2) cu denumirea art.91 din Legea cu
privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

Modificarea
propusă
va
exclude
necesitatea stabilirii Listei societăţilor de
audit de către Ministerul Finanţelor şi
aprobarea ulterioară prin Hotărîre de
Guvern.
Procedura
actuală
este
complexă şi necesită mult timp pentru
întocmirea listei şi respectarea regulilor
corespunzătoare
de
elaborare
şi
aprobare. Totodată, Lista societăţilor de
audit se aprobă anual de către Guvern cu
mare întîrziere (pentru anul 2014 a fost
aprobată prin HG nr.817 din 07.10.2014,
iar pentru anul 2015 prin HG nr.799 din
29.10.2015), fapt ce duce la selectarea
necorespunzătoare a societăţilor de

Data
intrării în
vigoare
01.04.2016

01.04.2016

1

de audit să nu aibă sancţiuni aplicate pentru ultimii 2 ani, fapt
confirmat de către Consiliul de supraveghere a activităţii de
audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor.

activităţii de audit să fie indicaţi cel puţin 2 auditori
certificaţi;
b) societatea de audit, precum şi auditorii din cadrul
societăţii de audit să nu aibă sancţiuni aplicate în urma
controlului extern al calităţii lucrărilor de audit pentru
perioada de gestiune precedentă, fapt confirmat de către
Consiliul de supraveghere a activităţii de audit;
c) să aibă în derulare cel puţin 5 misiuni de audit ale
situaţiilor financiare anuale în perioada de gestiune
precedentă, conform listei stabilite şi publicate anual pe
pagina web a Consiliului de supraveghere a activităţii de
audit la situaţia din 31 decembrie.”.

Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995
Articolul 22. Secretul bancar şi obligaţiile fiduciare
(1) Secret bancar constituie orice informaţie referitoare la
persoana, la bunurile, la activitatea, la afacerea, la relaţiile
personale sau de afaceri ale clienţilor băncii, la conturile
clienţilor (solduri, rulaje, operaţiuni derulate), la tranzacţiile
încheiate de clienţi, precum şi altă informaţie despre clienţi,
care i-a devenit cunoscută băncii.
(2) În înţelesul prezentului articol, client al băncii este
considerată orice persoană care beneficiază sau a beneficiat
de serviciile unei bănci ori persoana cu care banca a negociat
o tranzacţie, chiar dacă tranzacţia respectivă nu s-a finalizat.
(3) Administratorii şi funcţionarii băncii, persoanele care
acţionează în numele băncii şi alte persoane care, în virtutea
executării obligaţiilor de serviciu, au obţinut acces la
informaţia prevăzută la alin.(1) au obligaţia de a păstra
secretul bancar, de a nu folosi informaţia indicată în alte
scopuri decît cele de serviciu. Această obligaţie subzistă şi
după încetarea activităţii persoanelor menţionate mai sus sau
în perioada suspendării activităţii lor.
(4) Furnizarea informaţiei ce constituie secret bancar, inclusiv

Art.III. – La articolul 22 alineatul (7) litera c) din Legea
instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2011, nr.78–81, art.199), cu modificările ulterioare, după
cuvîntul „bancare” se introduc cuvintele „şi a operaţiunilor
pe un cont bancar”.

audit, precum şi aprobarea acestora în
majoritatea cazurilor de către Consiliile
de administraţie a întreprinderilor de stat
în lipsa listei aprobate.
Aprobarea cu întîrziere a societăţilor de
audit influenţează şi asupra calităţii
lucrărilor de audit, deoarece nu rămîne
timp
suficient
pentru
efectuarea
calitativă a tuturor procedurilor de audit
necesare desfăşurării misiunii de audit.
Astfel, procedura propusă de selectare a
societăţilor
de
audit
de
către
întreprinderile de stat va fi mai uşor de
urmat, mai simplă şi totodată, mai clară.
De asemenea, menţionăm, că în urma
analizei efectuate, anual vor corespunde
criteriilor de selectare în jur de 25
societăţi de audit.
Modificarea vizează art.133 alin.(2) din
legea cu privire la întreprinderea de stat
și art.89 alin.(1) și alin.(11) din legea
privind societățile pe acțiuni ale
proiectului de lege.
Se propune acordarea dreptului organelor
fiscale de a obţine de la instituţiile
financiare informaţia privind operaţiunile
aferent
unui
cont
bancar
al
contribuabilului în cazurile prevăzute de
Codul fiscal.
Concomitent, se propune stabilirea, în
art.226 din Codul fiscal, a obligaţiei
instituţiilor financiare de informare în
aceeaşi zi, prin intermediul sistemului
informaţional automatizat de creare şi
circulaţie a documentelor electronice
între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile
financiare, a organului fiscal despre
operaţiunile între persoanele juridice
şi/sau întreprinderile cu statut de
persoană fizică privind:
- activităţile sau tranzacţiile realizate
prin virament printr-o operaţiune cu o
valoare ce echivalează sau depăşeşte 500
mii lei;

01.04.2016

2

către autorităţile publice abilitate prin legi speciale să solicite
informaţii de la persoanele fizice şi juridice, se efectuează în
strictă conformitate cu prezentul articol.
(5) Informaţia ce constituie secret bancar urmează a fi
furnizată de bancă, în măsura în care furnizarea acestei
informaţii este justificată de scopul pentru care este solicitată,
în următoarele cazuri:
a) la solicitarea clientului băncii sau a reprezentantului
acestuia;
b) în cazul decesului clientului băncii, la solicitarea
moştenitorului acestuia, cu anexarea certificatului de
moştenitor, precum şi la solicitarea notarului care a deschis
procedura succesorală, cu anexarea copiei certificatului de
deces al clientului băncii;
c) la solicitarea organului de urmărire penală, cu autorizaţia
judecătorului de instrucţie, privind cauza penală concretă;
d) la solicitarea instanţei de judecată, în scopul soluţionării
unei cauze aflate pe rol;
e) la solicitarea organului fiscal, în scopul exercitării
atribuţiilor stabilite de legislaţia fiscală;
f) la solicitarea organului vamal, în privinţa persoanei supuse
supravegherii vamale, în conformitate cu prevederile Codului
vamal;
g) la solicitarea Curţii de Conturi, în privinţa persoanei
auditate, potrivit legii speciale ce reglementează activitatea
Curţii de Conturi;
h) la solicitarea Serviciului de Informaţii şi Securitate, în
scopul exercitării atribuţiilor ce ţin de asigurarea securităţii
de stat;
i) la solicitarea Centrului Naţional Anticorupţie, în privinţa
persoanei care cade sub incidenţa legislaţiei cu privire la
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului;
j) la solicitarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, în
scopul exercitării atribuţiilor ce ţin de domeniul pieţei
financiare nebancare;
j1) la solicitarea Ministerului Finanţelor, în scopul exercitării
atribuţiilor pentru conturile deschise în bănci de către
instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional;
k) la solicitarea organului de executare, în temeiul şi în
limitele prevăzute de documentul executoriu;
l) cînd banca justifică un interes legitim.
(6) Solicitarea de furnizare a informaţiei ce constituie secret
bancar, înaintată de autorităţile menţionate la alin.(5), trebuie

- extragerile de numerar printr-o
operaţiune cu o valoare de cel puţin 100
mii lei.
Propunerea înaintată va duce la
fortificarea capacităţilor şi instrumentelor
Serviciului
Fiscal
de
Stat
de
identificare/investigare
a
fraudelor
fiscale, fapt ce ar conduce la majorarea
nivelului de depistare şi eliminare a
acestora,
întreprinderea
măsurilor
operative de control, precum şi o
monitorizare
mai
riguroasă
a
contribuabililor.
În prezent, identificarea cazurilor de
extragere a numerarului de pe conturile
bancare şi/sau a tranzacţiilor prin
virament efectuate între contribuabili
este posibilă doar în cadrul controalelor
fiscale, fapte constatate în majoritatea
cazurilor mult prea tîrziu.
Astfel, este de menţionat că, pentru
perioada anului 2014, în rezultatul
efectuării controalelor prin metode şi
surse indirecte (din motivul neprezentării
documentelor contabile pentru verificare
(întreprinderi delincvente)), au fost
identificaţi 9 agenţi economici, care nu
au fost înregistraţi în calitate de subiecţi
ai TVA (înregistrarea obligatorie fiind
dacă într-o oricare perioadă de 12 luni
consecutive a efectuat livrări de mărfuri,
servicii în sumă ce depăşeşte 600 mii
lei), dar care conform informaţiei privind
rulajele mijloacelor băneşti pe conturile
bancare depăşise cu mult plafonul
indicat,
prejudiciul
estimat
adus
Bugetului Public Naţional constituind
circa 110 milioane lei.
Modificarea vizează art.22 alin.(7) lit.c)
din Legea instituţiilor financiare şi
art.226 alin.(51) din Codul fiscal ale
proiectului de lege.

3

să conţină: temeiul legal al solicitării, datele de identitate ale
persoanei la care se referă informaţia confidenţială solicitată,
categoria informaţiei solicitate şi scopul pentru care se
solicită aceasta. Solicitarea înaintată trebuie să fie semnată de
persoana cu funcţie de răspundere împuternicită şi să aibă
aplicată ştampila autorităţii date.
(7) Nu constituie încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului
bancar:
a) furnizarea către Banca Naţională a informaţiei necesare
exercitării atribuţiilor ei;
b) furnizarea informaţiei şi a datelor întocmite astfel, încît
identitatea şi informaţiile privind activitatea fiecărui client al
băncii nu pot fi identificate;
c) furnizarea obligatorie organelor fiscale a informaţiei privind
deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor bancare, în
cazurile şi cu referinţă la categoriile de contribuabili prevăzute
de lege;
d) furnizarea informaţiei organizaţiei de audit a băncii, în
limitele necesare exercitării de către aceasta a activităţii de
audit;
e) furnizarea informaţiei Fondului de garantare a depozitelor în
sistemul bancar, în limitele necesare exercitării atribuţiilor
acestuia;
f) furnizarea informaţiei birourilor istoriilor de credit
referitoare la creditele acordate, în conformitate cu legea;
g) furnizarea informaţiei Centrului Naţional Anticorupţie
despre orice activitate sau tranzacţie suspectă, în conformitate
cu legislaţia cu privire la prevenirea şi combaterea spălării
banilor şi finanţării terorismului;
h) furnizarea lunară către Ministerul Finanţelor a informaţiei
privind încasările, plăţile şi soldurile de mijloace băneşti în
conturile deschise în bănci de către instituţiile publice finanţate
de la bugetul public naţional.
(8) Persoanele şi organele abilitate să solicite şi să primească
informaţiile ce constituie secret bancar sînt obligate să
păstreze confidenţialitatea acestora şi le pot utiliza numai în
scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate,
potrivit legii, precum şi sînt obligate să nu o furnizeze sau să o
divulge persoanelor terţe, cu excepţia cazurilor de executare a
obligaţiilor prevăzute de lege.
Legea fondului rutier nr.720-XII din 2 februarie 1996

Art.IV. - Articolul 1 din Legea fondului rutier nr.720-XII
din 2 februarie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2010, nr.247-251, art.753), cu
modificările și completările ulterioare, se modifică după

4

Articolul 1. Destinaţia şi distribuirea fondului
(1) Fondul are o destinaţie speciala, fiind utilizat pentru
finanţarea:
a) întreţinerii, reparaţiei şi reconstrucţiei drumurilor publice
naţionale, locale, comunale şi a străzilor;
b) proiectării de drumuri;
c) dezvoltării bazei de producţie a unităţilor care efectuează
lucrări de întreţinere a drumurilor, procurării tehnicii şi
utilajului pentru acestea;
d) producerii de materiale de construcţie rutieră;
f) lucrărilor de cercetare ştiinţifică, de proiectare şi construcţie
în domeniu;
g) administrării gospodăriei drumurilor;
h) cheltuielilor de deservire şi rambursare a împrumuturilor cu
destinaţie specială aprobate prin lege, conform art.2 alin.(2)
din prezenta lege.

(2) Modul de distribuire a mijloacelor fondului pentru
drumurile publice naţionale, locale, comunale şi pentru străzi
se aprobă anual de Guvern, ţinîndu-se cont de faptul că cel
puţin 50 la sută din ele se vor utiliza pentru finanţarea
drumurilor naţionale.
Legea cu privire la asociaţiile obşteşti nr.837-XIII din 17
mai 1996
Articolul 32. Documentele necesare pentru solicitarea
statutului de utilitate publică
Asociaţia obştească care solicită statutul de utilitate publică

cum urmează:
la alineatul (1) litera a), textul „ , comunale şi a străzilor” se
exclude;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Modul de distribuire a mijloacelor fondului pentru
drumurile publice naţionale și locale se aprobă anual de
Guvern.”.
Art.V. – Articolul 32 din Legea cu privire la asociaţiile
obşteşti nr.837-XIII din 17 mai 1996 (republicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.153–156
BIS), cu modificările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:

Modificarea dată este propusă pentru a
atinge obiectivul specific din Strategia
națională de descentralizare privind
perfecționarea actualului sistem de
finanțe publice locale, astfel încît să se
asigure autonomia financiară a APL.
Aceasta prevede consolidarea bazei de
venituri proprii ale APL și a autonomiei
de decizie asupra lor.
În acest context, este propusă
modificarea la Codul fiscal care prevede
excluderea taxei pentru folosirea
drumurilor de către autovehiculele
înmatriculate în Republica Moldova din
sistemul impozitelor și taxelor de stat și
trecerea acesteia la categoria taxelor
locale (a se vedea art.5 pct.45) şi pct.46),
art.6 alin.(6) lit.a2) şi alin.(10), titlul VI 1,
art.335 alin.(2) lit.a), art.336 pct.1) - 6) şi
pct.10), titlul IX capitolul 2 şi anexa nr.1
din Codul fiscal al proiectului de lege.).
În cazul dat, taxa vizată va deveni sursă
de venit ale autorităților publice locale de
nivelul întîi din contul cărora vor fi
finanțate lucrările de întreținere a
drumurilor comunale și a străzilor
(reparația și reconstrucția).
Conform estimărilor (în condițiile
mărimii existente a taxei), sumele taxei
rutiere redirecționate pentru autoritățile
publice locale de nivelul întîi pentru anul
2017 vor constitui – 346,1,0 mil.lei și,
respectiv, 2018 – 366,2 mil.lei.
A se vedea argumentele expuse mai sus.

01.01.2017

Se propune excluderea sarcinii de
prezentare de către asociaţiile obşteşti a
certificatului privind lipsa sau existenţa
restanţelor la bugetul public naţional
necesar pentru obţinerea statutului de

01.04.2016

01.01.2017

5

se modifică şi se completează după cum urmează: alineatele (1) şi (11) vor avea următorul cuprins: „(1) Auditul obligatoriu al situaţiilor financiare anuale se efectuează la societatea în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social. Ministerul Finanţelor va înainta anual Guvernului spre aprobare lista societăţilor de audit pentru auditarea situaţiilor financiare ale societăţilor în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social. Ministerul Justiţiei urmează să se conecteze la sistemul informaţional automatizat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat . c) raportul de activitate pe anul precedent (în cazul solicitării statutului de utilitate publică pentru prima dată) sau pentru ultimii trei ani (în cazul asociaţiilor care au deţinut statutul de utilitate publică).VI. e) dovada privind publicarea în mijloacele de informare în masă (inclusiv pe pagina web a asociaţiei) a rapoartelor sale anuale privind activitatea statutară..(11) din legea privind societățile pe acțiuni ale proiectului de lege.(2) din legea cu privire la întreprinderea de stat și art. 01. – Articolul 89 din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni Articolul 89. (11) Societatea de audit trebuie să corespundă următoarelor criterii: a) în anexa la licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit să fie indicaţi cel puţin 2 auditori certificaţi. Modul de selectare a societăţilor de audit şi termenii de referinţă se stabilesc de Guvern. în anexa la Licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit să fie indicaţi cel puţin 2 auditori utilitate publică.2016 Modificarea vizează art. cu modificările şi completările ulterioare. Modul de selectare a societăţilor de audit şi termenii de referinţă se stabilesc de Guvern.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Selectarea societăţilor de audit pentru auditarea situaţiilor financiare anuale se efectuează de către societate conform criteriilor stipulate la alin.prezintă Comisiei de certificare următoarele documente: a) cererea. la alineatul (1). selectate conform criteriilor stipulate la alin. Legea nr.”.”..1-4 art. inclusiv despre cheltuielile generale şi cheltuielile administrative. unul dintre care să aibă experienţă în domeniu nu mai puţin de 5 ani. Aceste modificări nu implică suportarea cheltuielilor de către contribuabili sau de către autorităţile publice. care va include: – raportul financiar pentru anul precedent de activitate. d) declaraţia financiară. b) copiile de pe statut şi de pe certificatul de înregistrare. care va conţine informaţii referitoare la proiectele realizate şi activităţile desfăşurate. – informaţia despre sursele de finanţare a asociaţiei. 6 .Contul curent al contribuabilului”.(2) Pentru obţinerea certificatului privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional ale asociaţiilor obşteşti.(2) și alin.133 alin.1). inclusiv granturile primite pentru perioada anterioară depunerii cererii.131 alin.(3) din legea cu privire la întreprinderea de stat. dar nu mai mare de 3 ani. cu acordarea accesului Ministerul Justiţiei la sistemul informaţional automatizat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat . A se vedea argumentele expuse la art.. f) certificatul de la Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa datoriilor la bugetul public naţional. în cadrul căruia acest certificat poate fi generat automat de către autorităţi sau de persoanele interesate. nr. b) societatea de audit.04. Auditul (1) Auditul obligatoriu al rapoartelor financiare anuale se efectuează la societatea entitate de interes public şi la societatea în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social. Art. – datele despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite. Ministerul Justiţiei va obţine de la organul fiscal certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional ale asociaţiilor obşteşti respective. se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: . la valoarea mijloacelor financiare şi/sau a celor materiale obţinute şi folosite pe parcursul perioadei raportate. 2008. Modificările au drept scop micşorarea poverii administrative pentru contribuabili şi optimizarea activităţii curente a organelor fiscale. la categoriile de beneficiari.89 alin.(1) și alin. la mijloacele utilizate pentru acoperirea cheltuielilor administrative.Contul curent al contribuabilului”. (11) Societatea de audit trebuie să corespundă următoarelor criterii: a) conform situaţiei la data de 31 decembrie a perioadei de gestiune precedente. întocmit conform standardelor contabile.(11). precum şi auditorii din cadrul societăţii alineatul unic devine alineatul (1). litera f) se completează în final cu fraza „Asociaţia obştească este în drept să prezinte certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional.(1 1).

etc. la conducerea. precum şi auditorii din cadrul societăţii de audit să nu aibă sancţiuni aplicate în urma controlului extern al calităţii lucrărilor de audit pentru perioada de gestiune precedentă. (2) Auditul solicitat al rapoartelor financiare anuale se efectuează: a) la cererea acţionarilor care deţin cel puţin 10% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii. la conducerea. . ajustarea politicii fiscale şi de administrare fiscală naţională la normele şi standardele europene. se modifică şi se completează după cum urmează: 1. certificaţi. ceea ce va permite alocarea corectă a veniturilor în fiecare stat. cote ce aparţin. sau o parte interdependentă [controlată] cu privire la aceasta. Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri semnate de către Republica Moldova cu alte State (47). la conducerea.acea parte (persoană juridică sau persoană fizică) deţine. în perioada de gestiune precedentă.acea parte controlează efectiv deciziile de afaceri ale oricărei alte părţi. dacă hotărîrea adunării generale a acţionarilor nu prevede altfel. Scopul adoptării cadrului legislativ privind reglementarea preţurilor de transfer ţine de obligarea contribuabililor să aplice principiul deplinei concurenţe (aşa numitul Arm`s Length Principle) la 01. Ghidul OCDE al Preţurilor de Transfer pentru întreprinderile multinaţionale şi administraţiile fiscale (2010). şi anume la Codul de conduită al Uniunii Europene privind documentaţia preţurilor de transfer (2006). direct sau indirect. cu modificările şi completările ulterioare. Modelului OCDE al Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri (2014).1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. controlul sau la capitalul unei alte părţi în cazul în care: . ediţie specială din 8 februarie 2007). fraţii şi surorile părinţilor contribuabilului şi soţiile (soţii) lor. părinţii contribuabilului. sau ii) aceeaşi parte (persoană fizică sau juridică) sau parte/părţi participă direct sau indirect. fapt confirmat de către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit. În sensul prezentului punct: a) familia contribuabilului include: soţia (soţul) contribuabilului. b) societatea de audit. crearea unor condiţii egale de impunere pentru agenţii economici naţionali şi companiile transnaţionale. fraţii şi surorile contribuabilului şi soţiile (soţii) lor. Capitalul social şi/sau drepturile de vot deţinute de părţile interdependente [controlate] a unei părţi din alte entităţi juridice trebuie luate în considerare la determinarea dreptului indirect de proprietate a acelei părţi. conform listei stabilite şi publicate anual pe pagina web a Consiliului de supraveghere a activităţii de audit la situaţia din 31 decembrie. direct sau indirect. persoana fizică este considerată posesor al tuturor cotelor de participaţie în capital. străbunicii contribuabilului. fapt confirmat de către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor.”. este controlat de contribuabil sau se află împreună cu acesta sub controlul unui terţ. controlul sau la capitalul ambelor părţi.04. direct sau indirect. strănepoţii contribuabilului şi soţii (soţiile) lor.de audit să nu aibă sancţiuni aplicate pentru ultimii 2 ani. fraţii şi surorile bunicilor contribuabilului şi soţiile (soţii) lor. c) să aibă în derulare cel puţin 5 misiuni de audit ale situaţiilor financiare anuale.VII. 25% sau mai mult din capitalul social şi/sau drepturilor de vot ale celeilalte părţi (persoană juridică). În sensul literei a) o parte participă. serviciile de audit sînt plătite de aceşti acţionari.1163-XIII din 24. nepoţii (nepoatele) contribuabilului şi soţiile (soţii) lor.04. b) prin control se înţelege posesia (directă sau prin una ori mai multe persoane interdependente) a cel puţin 50% din capitalul sau din drepturile de vot ale unei persoane. În acest caz. în mod direct sau punctul 12) va avea următorul cuprins: „12) Parte interdependentă [controlată]: a) două părţi (persoană fizică sau juridică) sunt considerate a fi părţi interdependente [controlate] în cazul în care: i) o parte participă.2016 7 . Se propune introducerea normelor cu privire la preţul de transfer în scopul reglementării impozitului pe venit. copiii nepoţilor (nepoatelor) contribuabilului de pe frate (soră) şi soţii (soţiile) lor. copiii contribuabilului şi soţii (soţiile) lor. precum şi persoanele enumerate din partea soţiei (soţului) contribuabilului. controlul sau la capitalul celeilalte părţi. fără modificarea statutului juridic al persoanelor juridice şi fizice prevăzut de legislaţia în vigoare: 12) Persoană interdependentă – membru al familiei contribuabilului sau persoana care controlează contribuabilul.1997 Art. bunicii contribuabilului.acea parte este o rudă sau afini de pînă la gradul III inclusiv. sau . Codul fiscal nr. – Codul fiscal nr. contracararea evaziunii fiscale. nepoţii (nepoatele) contribuabilului de pe frate (soră) şi soţiile (soţii) lor. Articolul 5: Articolul 5. copiii fraţilor şi surorilor părinţilor contribuabilului şi soţiile (soţii) lor. Noţiuni generale Următoarele noţiuni se aplică în scopul impozitării. În acest caz.

Totuşi. normele privind necesitatea respectării valorii de piaţă se regăsesc în Convenţiile pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu Statele partenere. se completează cu punctul 121) cu următorul cuprins: „121) Parte independentă [necontrolată] – părţi care nu sunt părţi interdependente [controlate]. membrilor familiei sale.indirect. deoarece în prezent lipsesc mecanisme concrete de verificare de către autorităţile fiscale a respectării principiului deplinei concurenţe. b) o reprezentanţă permanentă a unei persoane juridice nerezidente în Republica Moldova este considerată interdependentă cu o altă persoană juridică nerezidentă. calcularea venitului impozabil. precum şi permiterea organelor fiscale să recalculeze (ajusteze) venitul impozabil în cazul în care contribuabilul nu respectă principiul deplinei concurenţe. c) o persoană juridică rezidentă este considerată interdependentă cu o reprezentanţă permanentă a persoanei juridice nerezidente în afara Republicii Moldova. Concomitent. controlul sau capitalul unei întreprinderi.”.”. Codul fiscal conţine deja anumite norme privind conceptul deplinei concurenţe.  participarea nemijlocită la controlul unei altei întreprinderi prin luarea deciziilor de afacere privind desfăşurarea activităţii acesteia 8 . conceptul preţului de transfer ce urmează a fi introdus în Republica Moldova prevede următoarele aspecte: I. precum şi unele limitări aferente tranzacţiilor între persoane interdependente. Definirea părţilor interdependente este vastă şi se bazează pe următoarele criterii:  controlul formal prin intermediul numărului titlurilor de participare sau al drepturilor de vot (abordarea “de jure”). aceste prevederi din Codul fiscal şi din Convenţiile pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu Statele partenere nu pot fi aplicate în practică. Părţi interdependente Baza pentru recunoaşterea părţilor interdependente în scopuri fiscale constituie participarea acestora în conducerea. În contextul dat.

control” din legislaţia preţurilor de transfer să fie respectată. acest criteriu corespunde practicii internaţionale la etapa de implementare a conceptului dat.  relaţiile personale (familia). Stabilirea gradului III de rudenie sau afinitate drept criteriu de interdependenţă între persoanele fizice derivă atît din practica internaţională cît şi cea naţională. Stabilirea criteriului de interdependenţă a pragului minim de deţinere . Propunem să fie stabilit criteriul de interdependenţă al participării directe sau indirecte la controlul între persoanele fizice şi persoanele juridice sau între persoanele juridice – minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot.25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot se consideră oportun în cazul Republicii Moldova. Articolul 9 din Modelul Convenţiei Fiscale al OCDE şi Ghidul OCDE pentru Preţurile de Transfer nu prevăd o cotă minimă de participare sau de deţinere a capitalului pentru ca criteriul . reieşind din capacităţile de administrare fiscală a organelor fiscale. inclusiv în cazul aplicării metodelor indirecte de estimare a 9 . fiecare ţară are o abordare diferită. şi criteriul de interdependenţă între persoanele fizice dacă acestea sunt rude sau afini de pînă la gradul III.. Concomitent. Astfel. precum şi din faptul că anume începînd cu această pondere o persoană poate influenţa direct sau indirect deciziile persoanei dependente.(abordarea “de facto”). şi  reprezentanţele permanente (RP)/ alte relaţii intra-grup a unei persoane juridice nerezidente în Republica Moldova.

venitului impozabil al persoanelor fizice. în conformitate cu Codul fiscal al Republicii Moldova se impozitează venitul din orice surse aflate în afară Republicii Moldova. Totodată. II. acest criteriu a fost selectat pentru a include tranzacţiile între toate formele de activitate ale părţilor interdependente. S-a decis a nu include în definiţia părţilor interdependente a tranzacţiilor financiare şi comerciale cu părţile localizate în jurisdicţiile/ţările off-shore sau paradisurile fiscale fiind luate în calcul dificultăţile practice cu care se pot confrunta autorităţile fiscale în constatarea şi identificarea relaţiilor între contribuabilul rezident şi părţile străine rezidenţi ale acestor jurisdicţii şi riscul sporit perceput de evaluarea incorectă a preţurilor de transfer asociată cu tranzacţiile cu aceste jurisdicţii. Stabilirea criteriului de interdependenţă pentru controlul efectiv al celeilalte persoane juridice este motivată de necesitatea excluderii cazurilor de abuz ale celorlalte două criterii menţionate mai sus – controlul formal prin numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot. de exemplu toate tipurile de tranzacţii financiare şi comerciale. compania-mamă a RP deţine nivelul cel mai mare de control şi luarea tuturor deciziilor asupra activităţii RP. Cu toate acestea. În cazul RP. astfel implicit şi venitul obţinut din aceste jurisdicţii/ţări off-shore sau paradisuri fiscale. Tranzacţii controlate în Preţurile de Transfer S-a decis aplicarea prevederilor Preţurilor de Transfer asupra tranzacţiilor transfrontaliere şi cele naţionale între părţile asociate. Nu există un plafon pentru astfel de tranzacţii şi nu există cazuri speciale 10 .

Conform definiţiei principiului deplinei concurenţe. Extinderea tranzacţiilor controlate asupra tranzacţiilor naţionale este justificată de existenţa facilităţilor fiscale a impozitului pe venitul persoanelor juridice pentru rezidenţii ZEL care permit contribuabililor să reducă profitul impozabil. Aceasta înseamnă că autoritatea fiscală poate efectua ajustări primare a venitului impozabil al contribuabilului în cazul în care condiţiile tranzacţiilor controlate nu sunt constante cu principiul deplinei concurenţe. III. Includerea acestei prevederi va permite identificarea tranzacţiilor între rezidenţi şi nerezidenţi. Principiul deplinei concurenţe al Preţurilor de Transfer Principiul deplinei concurenţe este analogic “principiului deplinei concurenţe” prevăzut în Articolul 9 din Modelul Convenţiei Fiscale al OCDE şi în articole similare din Convenţiile fiscale ale Republicii Moldova. De asemenea.pentru tranzacţiile naţionale. conceptul propus impune contribuabilii să calculeze venitul impozabil în concordanţă cu principiul deplinei concurenţe. 11 . Definirea principiului deplinei concurenţe are la bază compararea condiţiilor tranzacţiilor controlate cu condiţiile tranzacţiilor necontrolate. Ajustările primare vor fi limitate la cele care vor majora venitul impozabil. condiţiile tranzacţiilor controlate între părţile interdependente nu diferă de condiţiile care s-ar fi aplicat între părţile independente în tranzacţiile necontrolate comparabile în cadrul circumstanţelor comparabile. valoarea cărora nu corespunde cu preţul principiului deplinei concurenţe.

astfel reducînd incertitudinea pentru contribuabili. Cu privire la comparabilitate.  Factorii de comparabilitate.  Sursele de informaţii comparabile. Conceptul Preţurilor de Transfer în Republica Moldova respectă principiile stabilite în Ghidul Preţurilor de Transfer OCDE.Principalele argumente pentru includerea principiului deplinei concurenţe în conceptul Preţurilor de Transfer în Republica Moldova sunt:  Prevede o bază clară pentru determinarea venitului impozabil referitor la tranzacţiile controlate. astfel includerea acestuia va reduce posibilitatea de a dubla impozitarea economică şi de a asigura contribuabilul cu o bază stabilită de practici internaţionale.  Este un principiu preluat internaţional pentru preţurile de transfer.Comparabilitatea în Preţurile de Transfer Comparabilitatea constituie un element principal în aplicarea principiului deplinei concurenţe.  Corespunde cu obligaţiile Republicii Moldova reieşind din reţeaua sa de Convenţii fiscale.  Asigură Codul fiscal al Republicii Moldova cu un instrument suficient pentru a proteja baza impozabilă moldovenească de comutarea profiturilor.  Ajustările de comparabilitate. Aspectele care caracterizează comparabilitatea constituie:  Standardele de comparabilitate. 12 . IV.  Oferă o bază pentru desfăşurarea activităţii a CMN-urilor şi a întreprinderilor independente care activează în Republica Moldova.

şi anume la nivel de informaţii pe mai mulţi ani. Conformarea tranzacţiilor controlate cu principiul deplinei concurenţe se realizează la nivel tranzacţional. (3) clauzele contractuale. Utilizarea unei baze de date pe mai mulţi ani permite evitarea rezultatelor denaturate ca urmare a unor factori anormali sau a diferenţelor între condiţiile economice sau de piaţă cu privire la tranzacţiile controlate şi/sau necontrolate. Procesul analizei comparabile este adaptată conform procesului celor 9 etape din Ghidul Preţurilor de Transfer OCDE şi este reglementată în Hotărîrea Guvernului. Sursele de informaţii comparabile cuprind tranzacţiile necontrolate comparabile interne sau externe. Prevederile suplimentare cu privire la ajutările de comparabilitate sunt incluse 13 . (5) strategiile de afaceri. Standardele comparabilităţii sunt definite în Ghidul Preţurilor de Transfer OCDE. (2) analiza funcţională. şi autorităţilor fiscale li se interzice să utilizeze comparabile confidenţiale (ex. cu luarea în calcul a celor 5 factori de comparabilitate: (1) caracteristicile mărfurilor sau serviciilor. Utilizarea unei baze de date pentru mai mulţi ani. informaţii care sunt disponibile doar autorităţilor fiscale referitor la alţi contribuabili). (4) circumstanţele economice. Aplicarea principiului deplinei concurenţe conform legii Preţurilor de Transfer în Republica Moldova se bazează pe conceptul comparabilităţii. informaţii cu privire la an(i) financiar(i) în care au avut loc tranzacţiile controlate. sau date din anul anterior în care informaţiile cu privire la anul financiar în legătură cu tranzacţia controlată nu sunt disponibile.

(5) Metoda împărţirii profitului (PSM). Aceste metode sunt: (1) Metoda preţului necontrolat comparabil (CUP). (4) Metoda marjei tranzacţionale nete (TNMM). V. Nu sunt incluse prevederi pentru alte metode pentru cazurile în care una din cele 5 metode principale nu poate fi aplicată şi cealaltă metodă oricum oferă un rezultat în conformitate cu principiul deplinei concurenţe.pentru a oferi o claritate adiţională acestui subiect. (3) Metoda cost plus (CPLM). Selectarea metodei preţurilor de transfer Coerenţa într-o tranzacţie controlată a condiţiilor cu principiul deplinei concurenţe e determinată de aplicare celei mai potrivite metode a preţurilor de transfer care este o metodă standard. Metodele Preţurilor de Transfer Conceptul Preţurilor de Transfer moldovenesc include şi defineşte cele 5 metode a preţurilor de transfer prevăzute de Ghidul Preţurilor de Transfer OCDE. Întru determinarea coerenţei condiţiilor într-o tranzacţie controlată nu necesită aplicarea mai multor metode. atunci cînd pot fi ajustate la un indicator financiar al unei tranzacţii necontrolate întru eliminarea impactului diferenţelor în cadrul comparărilor. În cazul în care contribuabil a aplicat una din metodele preţurilor de transfer. Aceste metode sunt utilizate întru determinarea tranzacţiilor controlate în conformitate cu principiul deplinei concurenţe. autoritatea fiscală va examina dacă condiţiile tranzacţiei controlate sunt în conformitate cu principiul deplinei 14 . Nu sunt indicate alte metode specifice pentru alte tipuri de tranzacţii. Această îndrumare este conformă cu Ghidul Preţurilor de Transfer OCDE. (2) Metoda preţului de revînzare (RPM).

Punctul 15 . în cazurile în care sunt identificate tranzacţii necontrolate comparabile. Intervalul deplinei concurenţe Intervalul deplinei concurenţe este definit ca intervalul întreg. Selectarea Părţilor Testate Conceptul moldovenesc a Preţurilor de Transfer prevede selectarea părţilor testate în cazul aplicării metodei cost plus. Un astfel de instrument de statistică are sens în cazul în care intervalul include un număr considerabil de consideraţii.concurenţe reieşind din metoda preţurilor de transfer aplicată de către contribuabil. şi drept interval intercuartilic – un instrument de statistică utilizat întru creşterea fiabilităţii analizei. La selectarea părţilor testate urmează a fi respectată coerenţa cu analiza funcţională a tranzacţiei controlate. Cumularea tranzacţiilor Conceptul moldovenesc a Preţurilor de Transfer prevede evaluarea tranzacţiilor controlate la nivel cumulativ. ex. prin combinarea a celor tranzacţii. Selectarea punctului din interval Întru ajustarea indicatorului financiar al tranzacţiei controlate a contribuabilului va fi utilizat punctul din tendinţa centrală – mediana intervalului deplinei concurenţe. dar cu un punct diferit care poate fi argumentat de către contribuabil sau de către autoritatea fiscală. atunci cînd nu sunt identificate tranzacţii necontrolate comparabile sau sunt mai puţin relevante. Drept parte testată poate fi un contribuabil din Republica Moldova sau din afară. în cazurile în care tranzacţiile controlate sunt strîns legate economic una de alta sau formează o continuare care nu pot fi relevant analizate separat. metodei preţului de revînzare sau metodei marjei tranzacţionale nete.

este de a evita dubla impunere. Cerinţele de documentaţie a preţurilor de transfer vor fi transpuse din Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer şi au drept scop de a 16 . Hotărîrea de Guvern prevede proceduri clare privind solicitarea unei ajustări corespunzătoare pentru tranzacţiile controlate naţionale şi internaţionale. Ajustarea corespunzătoare a Preţurilor de Transfer Conceptul ajustării corespunzătoare a Preţurilor de Transfer în Republica Moldova cuprinde prevederile privind ajustările corespunzătoare pentru tranzacţiile controlate naţionale şi internaţionale. scopul implementării preţurilor de transfer în Republica Moldova este de a asigura că tranzacţiile sunt efectuate la valoarea de piaţă. Dosarul Preţurilor de Transfer Se propune stabilirea asupra tuturor contribuabililor care desfăşoară tranzacţii cu persoane interdependente a obligaţiei de întocmire şi de prezentare a dosarului preţurilor de transfer organelor fiscale. Termenul de achitare a impozitului va fi aplicat conform normelor generale. VI. considerăm că. şi adiţional. conform Convenţiilor fiscale – de a evita dubla impunere fiscală.diferit al intervalului deplinei concurenţe a fost propus pentru a fi oferit un echilibru între certitudine şi flexibilitatea necesară. urmează a fi impozitat la cota standard a impozitului pe venit a persoanelor juridice de 12%. suma profitului impozabil rezultat ca urmare a ajustărilor. şi procedura acordului amiabil. în toate cazurile. Scopul ajustării corespunzătoare în ambele cazuri. Impozitarea Preţurilor de Transfer Dat fiind faptul că.

precum şi instruit personalul responsabil de administrarea preţurilor de transfer şi agenţii economici care vor cădea sub incidenţa normelor privind preţul de transfer. b) începînd cu 01 ianuarie 2018 – de către contribuabilii care efectuează tranzacţii cu părţi interdependente rezidente ale Republicii Moldova.fundamenta şi justifica tranzacţiile cu persoanele interdependente privind respectarea principiului deplinei concurenţe. se propune ca obligaţia contribuabilului de a întocmi şi prezenta dosarul preţului de transfer organului fiscal să fie aplicată: a) începînd cu 01 ianuarie 2017 – de către contribuabilii care efectuează tranzacţii cu părţi interdependente nerezidente ale Republicii Moldova. organele fiscale vor efectua de sine stătător estimarea venitului impozabil. Sancţiunile Preţurilor de Transfer S-a decis stabilirea sancţiunilor pentru:  Neprezentarea dosarului Preţurilor de Transfer şi informaţiile suplimentare solicitate La moment se propune stabilirea unei sume fixe a amenzii de 50. care este egal cu 2. pe parcursul anului 2016 va fi creată infrastructura de date şi informaţii necesară întocmirii dosarului preţului de transfer şi verificării de către organelor fiscale a acestuia (inclusiv conexiunea la baze de date independente). De asemenea. Dosarul preţurilor de transfer va fi prezentat organelor fiscale concomitent cu depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit. Astfel. În cazul în care agentul economic nu va prezenta dosarul preţurilor de transfer sau îl va prezenta incomplet.500 EUR.000 MDL. Această 17 .

Totodată. în cazul în care autoritatea fiscală va recalcula suma profitului impozabil. Valoarea amenzii reprezintă ½ din costul mediu pentru completarea dosarului Preţurilor de Transfer (costul mediu constituie 5.  Prezentarea informaţiilor nerelevante sau a dosarului incomplet a Preţurilor de Transfer Pentru a combate tentaţia unor contribuabili din Republica Moldova de a prezenta informaţii nerelevante sau a dosarului incomplet a Preţurilor de Transfer se propune stabilirea unei sume fixe a amenzii în valoare de 20. Astfel sa procedat şi în cazul introducerii Standardelor Internaţionale pentru Reglementare Financiară.228 al Codului fiscal din Republica Moldova. Valoarea amenzii nu este una foarte mare.amendă este propusă reieşind din experienţa ţării vecine România. pentru întîrzieri (penalităţi) se vor aplica prevederile art. Realizăm că această prevedere va crea discuţii în rîndul contribuabililor. 18 . dar e costisitoare pentru majoritatea contribuabililor din Republica Moldova.000 EUR). Perioada de graţie de 2 ani fiscali pentru această sancţiune va fi permite contribuabililor să înveţe completarea corectă a dosarului Preţurilor de Transfer şi informaţia necesară de a fi inclusă în dosar. Pentru a calma spiritele în rîndul contribuabililor. se propune introducerea unei perioade de graţiere de doi ani fiscali pentru această sancţiune.000 MDL. astfel avînd ca scop evitarea eschivării de la obligaţia de a prezenta dosarul Preţurilor de Transfer sau nerespectarea termenului de prezentare a dosarului Preţurilor de Transfer.

art.(7) şi alin. în Codul fiscal se introduce un titlu nou. 46) Autovehicul înmatriculat în Republica Moldova – autovehicul care este supus în Republica Moldova înmatriculării de stat.30 din Codul fiscal. pe baza şi din momentul căreia autorităţile abilitate ale Republicii Moldova autorizează participarea autovehiculului în traficul rutier sau în procesul tehnologic. Titlul VI1 „Impozitul pe autovehicule”. cu menţinerea disciplinei financiare. scopul acestei măsuri fiind asigurarea autonomiei financiare şi bugetare a autorităţilor publice locale.5 pct.(7) şi alin..2017 19 .45) Autovehicul – sistem mecanic cu autopropulsie. Capitolul 21). cu excepția autovehiculelor pentru 01.se completează cu punctele 45) şi 46) cu următorul cuprins: . se prevede introducerea impozitului pe autovehicule în sistemul taxelor locale. cu excluderea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova din sistemul taxelor rutiere.e).15 lit. art.01. b) locatarii autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova – în cazul contractului de leasing financiar. Această prevedere se aplică tuturor sancţiunilor şi penalităţilor.(8) şi alin. mărfuri pe drumuri sau care execută orice alte lucrări şi servicii aferente transporturilor. cu acelaşi statut ca impozitul pe bunurile imobiliare. bagaje. cu excepţia celui care circulă pe şine.(9). În acest sens.”. art.12 pct. Reieşind din Obiectivele politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2016 – 2018. Astfel. alin. care serveşte în mod normal la transportul de pasageri. Subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice şi fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova: a) proprietarii autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova.12). De asemenea. maximizării eficienţei şi asigurării echităţii în alocarea resurselor.(6). art. se propune ca impozitul pe autovehicule să fie aplicat analogic impozitului pe bunurile imobiliare.24 alin.226 (în denumire) şi alin. sancţiunile Preţurilor de Transfer menţionate anterior nu vor fi permise spre deducere în conformitate cu art. Obiect al impunerii vor constitui toate autovehiculele înmatriculate permanent sau temporar în Republica Moldova.260 alin.(8). Modificarea vizează art.16) – 30.(8). art.

autovehiculelor luate la evidenţă odată cu înmatricularea primară de stat transmise în folosință invalizilor. Cotele impozitului pe autovehicule vor fi percepute la nivelul cotelor taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova pentru anul 2015. numărul de locuri. şi anume caracteristicile tehnice ale autovehiculului specificate în certificatul de înmatriculare al acestuia (tipul autovehiculului. scoase din circulaţie cu condiția excluderii din evidența Registrului de stat al transporturilor.transportul în comun pe fir electric. se propune menţinerea facilităţilor fiscale pentru invalizii posesori de autovehicule cu acţionare manuală. Baza impozabilă a impozitului pe autovehicule va rămîne aceeaşi. fapt confirmat în Registrul de stat al transporturilor. prin acordarea scutirilor la impozitul pe autovehicule. autovehiculelor reutilate în sistem cu dirijare manuală. se propune extinderea facilităților fiscale respective aferent organelor de protecţie socială a populaţiei . capacitatea motorului. Facilitatea fiscală prevăzută la impozitul pe bunurile imobiliare. autovehiculelor din dotarea forţei militare străine. ce ţine de beneficierea unei reduceri cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat în cazul achitării de către contribuabili a sumei integrale a impozitului pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului 20 . De asemenea. autovehiculelor neexploatate provizoriu. etc.).pentru autovehiculele luate la evidenţă odată cu înmatricularea primară de stat transmise în folosinţă invalizilor. Totodată. în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Serviciul de colectare al impozitelor şi taxelor locale al primăriei va expedia fiecărui subiect al impunerii aceeaşi formă standard a avizului de plată a impozitului calculat pentru 21 . Astfel. comunicăm că. Mecanismul de calcul al impozitului pe autovehicule va fi acelaşi ca şi la impozitul pe bunurile imobiliare al persoanelor fizice. În partea ce ţine de furnizarea informaţiei. termenul limită de achitare a impozitului va constitui 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor va asigura accesul Serviciului Fiscal de Stat la datele Registrului de stat al transporturilor în modul stabilit de comun acord cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Avizul de plată al impozitului pe autovehicule va avea o formă analogică cu avizul de plată al impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice. urmează a fi extinsă şi pentru contribuabilii plătitori ai impozitului pe autovehicule. Termenele limită de achitare a impozitului vor constitui 15 august şi 15 octombrie a anului în curs. Impozitul urmează a fi achitat la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul I corespunzător locului de reşedinţă sau de înregistrare. Plata impozitului pe autovehicule va fi efectuată prin intermediul avizului de plată expediat de către Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale al primăriei pentru persoanele juridice şi fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova.respectiv. În cazul dobîndirii autovehiculului după 30 iunie a perioadei fiscale respective.

Serviciul Fiscal de Stat. k) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători 2.6 alin.335 alin.10).01.45) şi pct.6 alin. titlul VI1.1) . j) taxa balneară.5 pct. A se vedea argumentele expuse la art.46).5 pct.”. Inspectoratele fiscale de stat teritoriale vor exercita controlul asupra modului în care autorităţile administraţiei publice locale vor executa implementarea impozitului pe autovehicule. în baza datelor furnizate de MTIC din Registrul de stat al transportatorului. Iar în cazul autovehiculelor dobîndite după 30 iunie a anului fiscal în curs – cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune.45) şi pct.6) şi pct. Forma şi metodele de ţinere a „Autovehiculului fiscal”.a). g) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii. b) taxele pentru resursele naturale.a2) şi alin. f) taxa de aplicare a simbolicii locale. h) taxa de piaţă.1 din Codul fiscal al proiectului de lege. Modificarea vizează art.(10).(6) lit. de eliberare a informaţiei pe care o conţine se stabilesc de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Modificarea vizează art.a). art. titlul IX capitolul 2 şi anexa nr.335 alin.a2) şi alin.336 pct.1 din Codul fiscal al proiectului de lege.46).336 pct. art.Articolul 6.2017 22 . titlul IX capitolul 2 şi anexa nr. va organiza ţinerea sistemului informațional privind fiecare obiect și subiect al impunerii „Autovehiculul fiscal”.6) şi pct. i) taxa pentru cazare. titlul VI1.46) din Codul fiscal al proiectului de lege. art. Impozite şi taxe şi tipurile lor (6) Sistemul impozitelor şi taxelor locale include: a) impozitul pe bunurile imobiliare. a1) impozitul privat.(2) lit. cel tîrziu cu 60 de zile pînă la expirarea primului termen de plată a impozitului stabilit. art. art. art.5 pct.(10).(2) lit.1) . autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. 01.45) şi pct.. Articolul 6: alineatul (6) se completează cu litera a2) cu următorul cuprins: .10).a2) impozitul pe autovehicule. e) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei). c) taxa pentru amenajarea teritoriului. d) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale.(6) lit.

a). calculează şi prezintă pentru acestea din urmă dări de seamă fiscale la impozite şi taxe (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. m) taxa de la posesorii de cîini.(6) lit. Stabilirea. în funcţie de apartenenţa bunului.10). propoziţia „Impozitul pe venitul persoanelor fizice şi taxele rutiere (în partea ce ţine de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova) reprezintă surse de reglementare a veniturilor sistemului bugetar. la alineatul (10).5 pct. precum şi a modului de prezentare a dărilor de seamă fiscale aferent impozitelor şi taxelor calculate. p) taxa pentru parcaj.1) . La articolul 7. a accizelor. buget local) cu efectuarea defalcărilor ulterioare. titlul IX capitolul 2 şi anexa nr.”.1 din Codul fiscal al proiectului de lege. orăşeneşti şi săteşti (comunale).04. Contribuabilii care au subdiviziuni şi / sau obiecte impozabile în afara localităţii în care se află sediul central vor prezenta pentru acestea din urmă dări de seamă şi 01. Articolul 7. a taxelor destinate transferării în fondul rutier şi a impozitului pe venit din activitatea operaţională) aferent sediului amplasării acestora (subdiviziunilor şi/sau obiectelor impozabile). modificarea şi anularea impozitelor şi taxelor de stat şi locale (5) Contribuabilii care au subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică) prezintă pentru acestea din urmă dări de seamă fiscale şi plătesc impozite şi taxe (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. a taxelor destinate transferării în fondul rutier şi a impozitului pe venit din activitatea operaţională) la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la sediul subdiviziunilor.336 pct.45) şi pct.6 alin.(2) lit. art. Modificarea este generată de modul diferit de înscriere a plăţilor la bugetele de diferite nivele (buget de stat. Modificarea are drept scop revederea modului de calculare și achitare a impozitelor şi taxelor de către contribuabilii care au subdiviziuni şi / sau obiecte impozabile situate în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică).6) şi pct. s) taxa pentru dispozitivele publicitare. Modificarea vizează art. l) taxa pentru parcare. art. r) taxa pentru salubrizare. 01. art. Impozitul privat se virează la bugetul de stat sau la bugetul unităţii administrativ-teritoriale.a2) şi alin.5 pct.46) din Codul fiscal al proiectului de lege. alineatul (5) va avea următorul cuprins: „(5) Contribuabilii care au subdiviziuni şi/sau obiecte impozabile situate în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică).(10).01. Pentru unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special.45) şi pct.2017 3.pe rutele municipale. Achitarea impozitelor şi taxelor aferente sumelor calculate se efectuează în modul stabilit de Ministerul Finanţelor. taxa pe valoarea adăugată (în partea ce ţine de taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate de agenţii economici din unitatea autonomă) şi accizele la mărfurile (producţia) supuse accizelor. surse de reglementare a veniturilor sistemului bugetar sînt de asemenea impozitul pe venitul persoanelor juridice (colectat pe teritoriul unităţii teritoriale autonome). a accizelor. fabricate pe teritoriul unităţii date. (10) Impozitele şi taxele percepute în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta reprezintă surse de venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor unităţilor administrativteritoriale.”. Impozitul pe venitul persoanelor fizice şi taxele rutiere (în partea ce ţine de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova) reprezintă surse de reglementare a veniturilor sistemului bugetar.46). A se vedea argumentele expuse la art.” se înlocuieşte cu propoziţia „Impozitul pe venitul persoanelor fizice reprezintă sursă de reglementare a veniturilor sistemului bugetar. titlul VI1.335 alin.2016 23 .

respectînd reglementările aprobate de Guvern. f) în caz de control al respectării legislaţiei fiscale. d) să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător. b) să se pună la evidenţă la organul fiscal în a cărui rază îşi are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare) şi să primească certificatul de atribuire a codului fiscal. inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.2016 24 . d1) şi d2) cu următorul cuprins: „c3) să prezinte informaţii privind rulajele mijloacelor băneşti din rapoartele de închidere zilnică. Drepturile şi obligaţiile contribuabilului (2) Contribuabilul este obligat: a) să respecte modul stabilit de înregistrare (reînregistrare) de stat şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător. să întocmească şi să prezinte organului fiscal şi serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie. Măsura are ca scop monitorizarea de către organele fiscale a tranzacţiilor efectuate în numerar pentru stabilirea riscurilor de neconformare fiscală în modul stabilit de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. precum şi despre alte obiecte ale impunerii. ţinînd cont de prevederile art. Modul de prezentare a informaţiei se va stabili de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.84 alin. 01. calcularea şi achitarea la buget a impozitelor şi taxelor şi 4. Articolul 8: alineatul (2) se completează cu literele c 3). la timp şi integral. iar în dependenţă de apartenenţa bugetară determinată şi aprobată de către Ministerul Finanţelor. c) să ţină evidenţa contabilă conform formelor şi modului stabilit de legislaţie.7 alin. să asigure integritatea documentelor de evidenţă contabilă în conformitate cu cerinţele legislaţiei. să prezinte.04. e) să achite la buget.(5). sumele calculate ale impozitelor şi taxelor. persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală documentele de evidenţă.(3) ale Codului fiscal din proiectul de lege.(5) şi art. Se propune stabilirea obligaţiei contribuabilului de prezentare a informaţiei privind rulajele mijloacelor băneşti din rapoartele de închidere zilnică.Articolul 8. asigurînd exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate. emise de maşinile de casă şi de control. dările de seamă fiscale şi alte documente şi informaţii privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător. plătesc impozite şi taxe (cu excepţia unora) la sediul subdiviziunilor.7 alin. Aceste prevederi nu se aplică persoanelor al căror număr de identificare de stat reprezintă codul fiscal. Modificarea vizează art. emise de maşinile de casă şi de control. în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar. impozitul se va achita respectiv: la bugetul de stat sau la bugetele locale. la prima cerere.

2016 25 . Modificările date reies din Obiectivele politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2016 . precum şi a verificării îndeplinirii obligaţiilor faţă de buget. să permită accesul. să dovedească acest lucru prin documente justificative. k) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală.f) şi g) sînt îndeplinite de alte persoane cu funcţii de răspundere. în scopul aplicării impozitului pe bunurile imobiliare. în localurile de comerţ. din dările de seamă. în alte încăperi şi locuri (cu excepţia încăperilor utilizate exclusiv ca spaţiu locativ) pentru inspectarea lor în scopul verificării autenticităţii datelor din documentele contabile. obligaţiile prevăzute la alin. (3) În caz de absenţă a conducătorului întreprinderii. g) în caz de control al respectării legislaţiei fiscale. din declaraţiile fiscale. în cazul ţinerii evidenţei computerizate. la sistemul electronic de evidenţă contabilă. h) să asiste la efectuarea controlului privind respectarea legislaţiei fiscale. evaluarea şi reevaluarea bunurilor imobiliare ce aparţin persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanelor juridice (cu 01. să asigure persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală accesul liber în spaţiile de producţie. din calcule. să semneze actele privind rezultatul controlului. respectînd cerinţele legislaţiei fiscale. Astfel. în depozite. gestionare ale subiectului impunerii.acordarea facilităţilor. i) în caz de calculare greşită şi determinare incorectă de către organele fiscale a sumei impozitului.2018 şi prevăd modificarea sistemului de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobiliare ce aparţin persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanelor juridice (cu excepția persoanelor juridice – deținători ai drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare).(2) lit. să dea explicaţii în scris sau oral. d1) să efectueze conform legii evaluarea şi reevaluarea bunurilor imobiliare în scopul aplicării impozitului pe bunurile imobiliare. penalităţii. în limitele competenţei lor.04. dobînzii sau amenzii. j) să îndeplinească deciziile adoptate de organele cu atribuţii de administrare fiscală şi alte organe învestite cu funcţii de control pe marginea rezultatelor controalelor efectuate.

baza impozabilă a bunurilor imobiliare în scopul aplicării impozitului pe bunurile imobiliare va constitui valoarea estimată în raportul de evaluare. În cazul în care contribuabilii nu vor efectua o dată în 3 ani reevaluarea 26 . Astfel.” în scopul aplicării impozitului pe bunurile imobiliare. Forma şi modul de prezentare a informaţiilor respective se va stabili de către organele cadastrale. Cheltuielile aferente evaluării sau reevaluării bunurilor imobiliare în scopul aplicării impozitului pe bunurile imobiliare vor fi deductibile în scopul aplicării impozitului pe venit. Contribuabililor li se va acorda o perioadă de tranziţie (începînd cu perioada fiscală a anului 2016) pe parcursul căreia urmează să efectueze evaluarea tuturor bunurilor imobiliare deţinute. pînă la data de 25 ianuarie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune. se va efectua de sine stătător din contul acestora prin intermediul evaluatorilor autorizaţi (evaluatorilor titulari ai certificatelor de calificare sau organelor cadastrale teritoriale).excepția persoanelor juridice – deținători ai drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare). aceştia vor fi sancţionaţi cu o amendă în mărime de 100 mii lei. Informaţia privind bunurile imobiliare şi valoarea acestora urmează a fi transmisă de către subiecții impunerii organelor cadastrale anul. În cazul în care contribuabilii nu vor efectua evaluarea bunurilor imobiliare care aparțin acestora cu drept de proprietate şi nu vor prezenta informaţia aferentă organelor cadastrale. O dată la 3 ani contribuabilii vor avea obligaţia privind reevaluarea bunurilor imobiliare.

Concomitent.2016 27 .280 şi art. se propune stabilirea interdicţiei înregistrării de stat şi/sau înmatriculării bunurilor imobiliare şi/sau mijloacelor de transport a căror valoare depăşeşte suma de 30 mii euro per unitate.30).(8).5 pct. Controlul fiscal al informaţiilor prezentate de către contribuabilii respectivi se va efectua conform prevederilor generale ale Codului fiscal. art. Modificarea vizează art. în modul şi forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu respectarea prevederilor prezentului cod. provenienţa mijloacelor financiare în cazul achiziţionării bunurilor imobiliare şi/sau mijloacelor de transport a căror valoare depăşeşte suma de 30 mii euro per unitate. cota concretă a impozitului pentru bunurilor imobiliare respective va fi majorată de 3 ori. nu se efectuează.(7) şi alin.24 alin. art. Se propune stabilirea obligaţiei persoanelor fizice .15 lit.2591. A se vedea argumentele expuse la art.cetăţeni ai Republicii Moldova de declarare şi justificare a provenienţei mijloacelor financiare în cazul achiziţionării bunurilor imobiliare şi/sau mijloacelor de transport a căror valoare depăşeşte suma de 30 mii euro per unitate.31) cu următorul cuprins: „16) Tranzacţie controlată: a) orice tranzacţie între părţile interdependente [controlate] în cazul în care: i) o parte la tranzacţie este un rezident şi cealaltă parte este un nerezident.(7) şi alin.12).279.d2) să declare şi să justifice. Modul şi forma de declarare şi justificare a provenienţei mijloacelor financiare se va stabili de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. art.4 alin.(2) lit.(6).5 pct. art.”.2016 01.d1). alin.2 din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal ale proiectului de lege. Articolul 12 se completează cu punctele 16) . art. ii) o parte la tranzacţie este o persoană juridică bunurilor imobiliare. Modificarea vizează art.260 alin.(9). Înregistrarea de stat şi/sau înmatricularea bunurilor imobiliare şi/sau mijloacelor de transport a căror valoare depăşeşte suma de 30 mii euro per unitate.(5) .226 (în denumire) şi alin. (41) din Codul fiscal şi art.(8) din Codul 01. art.(8) şi alin.285 alin. art.12 pct.8 alin.(31) şi alin. fără prezentarea documentului ce confirmă declararea acestora la organele fiscale. art.e).12) din Codul fiscal al proiectului de lege.04. Măsura are drept scop diminuarea evaziunii fiscale ale persoanelor fizice -cetăţeni ai Republicii Moldova. 5.(10) şi Anexa nr.16) – pct. fără prezentarea documentului ce confirmă declararea acestora la organele fiscale.06. Capitolul 21).

19) Tranzacţie comparabilă . de înţelegere. şi include un aranjament direct sau indirect. inclusiv de vânzări. 23) Parte testată străină .include toate tipurile de operaţiuni financiare şi comerciale.tranzacţie care nu este tranzacţie controlată. la care tranzacţia este atribuită. 22) Parte testată – parte a tranzacţiei controlate pentru care indicatorul financiar este testat.nerezidentă care are o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova la care tranzacţia este atribuită. iar cealaltă parte este o altă persoană juridică nerezidentă. pentru a îmbunătăţi comparabilitatea. tranzacţii financiare şi tranzacţiile care implică bunuri incorporabile. c) orice relaţie între o persoană juridică rezidentă şi reprezentanţa sa permanentă în afara Republicii Moldova. 24) Intervalul deplinei concurenţe . b) orice relaţie între o persoană juridică nerezidentă şi o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova a acestei persoane juridice nerezidente. 17) Tranzacţia . achiziţii şi furnizarea de bunuri şi servicii.o tranzacţie care nu este o tranzacţie controlată şi care este comparabilă cu tranzacţia controlată în curs de examinare. iii) o parte la tranzacţie este o persoană juridică rezidentă şi cealaltă parte este o persoană juridică rezidentă care are o reprezentanţă permanentă în afara Republicii Moldova. sau acord reciproc indiferent de faptul dacă are o forţă juridică sau intenţionează să aibă o forţă juridică şi include orice relaţie între părţile interdependente [controlate]. 18) Tranzacţie necontrolată .o parte testată care nu este o persoană juridică rezidentă. fiscal al proiectului de lege.o ajustare făcută pentru indicatorul financiar respectiv.un interval de indicatori financiari relevanţi rezultaţi/obţinuţi din aplicarea celei mai 28 . 21) Indicatorul financiar – indicatorul examinat la aplicare metodei preţului preţului de transfer aprobată. 20) Ajustare de comparabilitate .

astfel încât cel puţin 50 la sută din cifrele indicatorilor financiari sunt la sau sub valoarea acestei cifre. a 50-ea percentilă este cea mai mică cifră a indicatorului financiar.potrivite metode de stabilire a preţurilor de transfer la un număr de tranzacţii necontrolate. în cazul în care percentila 25 obţinută prin formulă nu coincide cu un rezultat real. Cu toate acestea. percentila 25 va fi rezultatul obţinut din tranzacţie necontrolată comparabilă care este cel mai apropiat de percentila 25 obţinută prin formulă. Cu toate acestea.ea cifrelor indicatorilor financiari obţinuţi din tranzacţiile necontrolate comparabile care fac intervalul deplinei concurenţei. Cu toate acestea. 28) Mediană intervalului deplinei concurenţei . în cazul în care percentila 75 obţinută prin formulă nu coincide cu un rezultat real. 27) Percentila 75 . şi în cazul în care percentila 25 obţinută prin formulă este în mijlocul a două rezultate. în cazul în care exact 50 la sută din rezultatele sunt la sau sub o 29 .percentila a 50 . percentila 75 va fi rezultatul situat imediat după percentila 75 obţinută prin formulă. unde rezultatele obţinute din tranzacţii necontrolate comparabile sunt aranjate în ordine crescătoare. fiecare din care sunt fiabile şi relativ egal comparabile cu tranzacţia controlată pe baza unei analize de comparabilitate. În acest scop.rezultatul obţinut dintr-o tranzacţie necontrolată comparabilă care reprezintă ¼ x (număr de rezultate + 1)-lea rezultat. percentila 25 va fi rezultatul situat imediat anterior percentilei 25 obţinută prin formulă. percentila 75 va fi rezultatul obţinut dintr-o tranzacţie necontrolată comparabilă care este cel mai apropiat de percentila 75 obţinută prin formulă şi în cazul în care percentila 75 obţinută prin formulă este în mijlocul a două rezultate. 25) Interval intercuartilic (IQR) – un interval cuprins între percentila 25 şi percentila 75 (inclusiv valorile acestor percentile) a rezultatelor obţinute din tranzacţiile necontrolate comparabile. 26) Percentila 25 .rezultatul obţinut dintr-o tranzacţie necontrolată comparabilă care reprezintă ¾ x (număr de rezultate + 1)-lea rezultat. unde rezultatele obţinute din tranzacţii necontrolate comparabile sunt aranjate în ordine crescătoare.

30) Ajustarea corespunzătoare internaţională – ajustare efectuată de către organul fiscal al Republicii Moldova asupra impozitului perceput de la contribuabil în Republica Moldova pentru a elimina dubla impunere fiscală care survine ca urmare a ajustării condiţiilor unei tranzacţii controlate între contribuabil din Republica Moldova şi o parte interdependentă rezidentă în scopuri fiscale a unui Stat Contractant cu care Republica Moldova are încheiate Convenţii fiscale şi care include norma de eliminare a dublei impuneri economice.(8) din Codul fiscal al proiectului de lege. art.e) pentru persoanele juridice al căror venit a fost calculat în conformitate cu Capitolul 21 . 7. De asemenea.12).(7) şi alin.b).(8). percentila 50 este egală cu media aritmetică (medie) a acestei cifre şi următoarea cea mai mare cifră. art.”. alin.226 (în denumire) şi alin. Modificarea vizează art.5 pct. Articolul 15. Capitolul 21). Impozitarea venitului proprietarului decedat „Veniturile generate de proprietatea persoanei decedate se consideră venituri ale succesorului după acceptarea succesiunii.(9). art.e). Modificarea vizează excluderea necesității determinării obligației fiscale a persoanei decedate.anumită cifră a indicatorului financiar.documentaţia pregătită ce urmează a fi depusă concomitent cu declaraţia cu privire la impozitul pe venit a contribuabilului. Aceasta ne va permite de a exclude 01.(2) lit.2016 30 .24 alin.12) din Codul fiscal al proiectului de lege.5 pct. cu următorul cuprins: .04. cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.. Articolul 17 va avea următorul cuprins: Articolul 17.2016 01.o ajustare a sumei venitului impozabil al unui contribuabil efectuată de organul fiscal datorită unei ajustări primare efectuată de către organul fiscal la suma venitului impozabil al celeilalte părţi interdependente într-o tranzacţie controlată. Impozitarea venitului proprietarului decedat (1) Venitul proprietarului decedat se consideră venit al persoanei fizice şi se impozitează ca atare. în momentul în care aceasta încă nu a fost formată la momentul decesului.15 lit.(7) şi alin. art.a) pentru anul fiscal în care a avut loc decesul. art. Articolul 15 se completează cu litera e).în mărime de 12% din rezultatul de ajustare a sumei venitului impozabil. 6. aplicîndu-se art.260 alin. Cotele de impozit Suma totală a impozitului pe venit se determină: Articolul 17.12 pct.30).(8) şi alin.”.(6). prin modificarea dată se propune de a stabili cert cine devine subiectul impozitării venitului generat de proprietatea persoanei decedate și cînd survine termenul de stabilire a acestor venituri. b) suma totală a impozitului pe venit pentru anii fiscali 31) Dosarul preţurilor de transfer .15 lit.”.04. rezidente la momentul decesului: a) venitul proprietarului (inclusiv venitul din averea rămasă după decesul acestuia) se consideră venit al unei singure persoane fizice. (2) În cazul decesului unei persoane. A se vedea argumentele expuse la art. 29) Ajustarea corespunzătoare internă .16) – pct.

conform alin. specifică sursele de venit neimpozabile. În practica fiscală internaţională. mai ales pornind de la sensul art. Mai mult ca atît. o) alte venituri care nu au fost specificate la literele menţionate. restul prezentîndu-se drept neimpozabile. în conformitate cu prevederile art. La articolul 19 litera d).(1) nu se aplică persoanei fizice pentru anul fiscal în care a decedat. Dat fiind faptul că. cuvintele „ca rezultat al diferenţei pozitive” se înlocuiesc cu cuvintele „reieşind din diferenţa pozitivă”.(1) lit. Articolul 19.2016 01. respectiv. respectiv.(1). ceea ce face imposibilă prezentarea ulterioară a declarației pe venit aferentă persoanei decedate. de declarare a veniturilor pentru persoanele decedate. deoarece numărul de înregistrare a acesteia este anulat. atît art. (3) Restricţiile privind deducerea pierderilor de capital prevăzute la alin. La articolul 18. Facilităţile impozabile acordate de patron includ: d) suma dobînzii. deducerea pierderilor de capital i se permite numai în limitele creşterii de capital. cazurile de stabilire a obligației fiscale și. codul fiscal al persoanei se anulează odată cu decesul acesteia. în anul fiscal respectiv sînt considerate ca pierderi de capital suportate în anul următor. Prezenţa ambelor enumerări provoacă interpretare ambiguă a prevederilor legii şi generează tratări neunivoce a acesteia şi. Articolul 18.04.2016 31 . o arie de trafic de influenţă sau abuz de putere din partea organelor de control cu scăderea gradului de conformare benevolă a contribuabililor a prevederilor legale. Restricţiile privind deducerea pierderilor de capital (1) Contribuabilului (persoană fizică sau juridică). fie invers. nu este necesară enumerarea tuturor veniturilor ce vor fi impozabile. litera o) se completează în final cu textul „şi care nu sunt neimpozabile conform legislaţiei fiscale”. determinată ca rezultat al diferenţei pozitive dintre rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg) stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a 9. în partea ce ține de modul de determinare a ratei dobînzii care se va aplica pentru 01.o) al Codului fiscal care oricum le înglobează pe toate. Sursele de venit impozabile În venitul brut se includ: 8. Articolul 39. Se propune concretizarea surselor de venit impozabile nespecificate în Codul fiscal.18 lit.168 alin. (2) Pierderile de capital a căror deducere nu este permisă.c) din Codul fiscal.20 din Codul fiscal cît şi Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II din Codul fiscal. fie se specifică veniturile impozabile. scutirile nefiind permise.04.ulteriori se determină conform cotei de 18% din venitul impozabil. Modificarea vizează racordarea enunțului cu subiectul la care acesta se referă.

la art. atunci conversiunea are loc în două etape. rata dobînzii la creditele pe termen lung – pentru împrumuturile acordate pe un termen mai mare de 5 ani) şi rata dobînzii calculată pentru împrumuturile acordate de către angajator salariatului. în funcţie de termenul lor de acordare. Pentru aceasta se foloseşte metoda directă de corelaţie între cursurile acestor valute străine. atunci apare diferenţa de curs valutar. 32) Dacă în perioada ce s-a scurs la data efectuării tranzacţiei şi data achitării pentru datoria creată cursul oficial al leului moldovenesc s-a modificat. Astfel. Iniţial. Momentul transmiterii către agentul economic transportator a mărfurilor se consideră trecerea în posesia cumpărătorului şi reprezintă data efectuării tranzacţiei. opţioanele şi alte operaţiuni financiare similare. se propune transferarea prevederilor Regulamentului privind modul de calculare a obligaţiilor fiscale în cazul efectuării operaţiunilor în valută străină.1998. care trebuie să coincidă cu data transmiterii către agentul economic transportator. Articolul 21.21 alin. Se propune reglementarea în Codul fiscal a tuturor normelor ce ţin de calcularea obligaţiilor fiscale.488 din 04. Articolul 21 alineatul (3): la punctul 1). în cazul efectuării operaţiunilor în valută străină. În momentul expedierii mărfurilor data tranzacţiei este considerată data menţionată în documentele de însoţire ale furnizorului. b) contractele futures. Dacă achitarea sumei are loc în aceeaşi perioadă a anului fiscal în care a avut loc tranzacţia.2016 31) Data tranzacţiei este considerată data reflectată în extrasul de cont al băncii. sau primirii de către reprezentantul cumpărătorului. precum şi cheltuielile suportate în valută străină se recalculează în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data tranzacţiei. Ministerul Finanţelor poate stabili un curs de schimb mediu. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.(6) din Codul fiscal al proiectului de lege. calcularea dobînzii la împrumuturile acordate.04.2) se consideră venit obţinut sau pierdere suportată în ultima zi a anului fiscal. a cărei sumă este exprimată în valută străină. Reguli speciale referitoare la venit (3) În cazul efectuării operaţiunilor în valută străină: 1) La calcularea venitului impozabil. 10. Modificarea vizează art.(3) şi art. 31). ultima propoziţie se exclude. 4) Operaţiunile în care intervin obligaţii de plată în valută străină se referă la: a) cheltuielile care urmează să fie efectuate sau venitul care urmează să fie obţinut în urma calculelor.97 alin. 01. 32) şi 33) cu următorul cuprins: „21) Dacă operaţiunea se efectuează în valuta străină faţă de care Banca Naţională a Moldovei nu cotează leul moldovenesc. iar în alte cazuri data menţionată în documentele primare. se recalculează la cursul oficial al leului moldovenesc valabil pentru ultima zi a anului fiscal. cu abrogarea regulamentului respectiv.(3) al Codului fiscal. atunci diferenţa de curs valutar dintre suma reflectată iniţial în contabilitate şi suma achitată efectiv reprezintă venitul 32 . valuta străină este recalculată în altă valută străină faţă de care Banca Naţională a Moldovei cotează leul moldovenesc.05. cît şi faţă de contribuabil. 5) Modul de calculare a obligaţiilor fiscale se stabileşte de către Guvern. 3) Orice venit sau pierdere de pe urma recalculării datoriei conform pct. Pentru unele grupuri de operaţiuni.anului precedent anului fiscal de gestiune (rata dobînzii aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt – pentru împrumuturile acordate pe un termen de pînă la 5 ani.21 alin. se completează cu punctele 21). indiferent de perioada în care a fost reflectată în contabilitate a părţilor contractante. Suma obţinută astfel în altă valută străină este recalculată în moneda naţională la cursul oficial al leului moldovenesc. venitul brut şi alte încasări. 2) Orice datorie atît a contribuabilului.

(8) din Codul fiscal al proiectului de lege. art. prevăzute la art.(7) şi alin.2016 01.5 pct.30). Modificarea vizează art. iar diferenţa de curs valutar apărută este considerată drept venit sau pierderi ale aceluiaşi an fiscal.(2) din prezentul articol va fi în concordanţă cu principiul deplinei concurenţe.16) – pct. Articolul 222. Modificarea vizează art. 11.04.12) din Codul fiscal al proiectului de lege.16) – pct. 33) În cazul în care achitarea pentru datoria creată nu are loc în aceeaşi perioadă a anului fiscal în care a avut loc tranzacţia.260 alin.(7) şi alin. art.(8) şi alin. valabil în ziua respectivă. art. (3) Suma venitului impozabil prevăzut la alin.5 pct.(6). Tranzacţii controlate Tranzacţiile controlate între părţi interdependente [controlate] trebuie să fie efectuate în conformitate cu principiul deplinei concurenţe. art.12). (4) În cazul în care condiţiile acestei tranzacţii nu sunt în A se vedea argumentele expuse la art.(8) şi alin. Principiul deplinei concurenţe (1) Principiul deplinei concurenţe solicită ca condiţiile tranzacţiei controlate să nu difere de condiţiile care ar fi aplicate între părţile independente în tranzacţiile necontrolate comparabile efectuate sub circumstanţe comparabile. art. art.260 alin. art.12) din Codul fiscal al proiectului de lege. Capitolul 21).5 pct. alin. 01.24 alin.Capitolul 2 este urmat de un nou capitol 2 1 cu următorul conţinut: „Capitolul 21. art. Diferenţa dintre suma indicată în contabilitate şi suma în care a fost reflectată în contabilitate tranzacţia pe parcursul perioadei sau în anul precedent este considerată drept venit sau pierderi.(7) şi alin.5 pct.sau pierderea anului fiscal curent. art. conturile în valută străină se reflectă în sume echivalente în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină. aceasta este reevaluată de către contribuabil la cursul oficial al leului moldovenesc în ultima zi a anului fiscal pentru care se prezintă declaraţia fiscală. art.226 (în denumire) şi alin.15 lit. punctul 5) se abrogă.12 pct. Capitolul 21).12).226 (în denumire) şi alin.222.(9).e).(8). alin.(8) din Codul fiscal al proiectului de lege. (2) Contribuabilul care se angajează într-o tranzacţie controlată va stabili dacă valoarea venitului impozabil este în concordanţă cu principiul deplinei concurenţe.(6).2016 33 . A se vedea argumentele expuse la art. Indiferent de eventualele fluctuaţii ale cursului oficial al leului moldovenesc pe viitor.04.(8). pentru reflectarea situaţiei financiare a contribuabilului la data întocmirii bilanţului.15 lit.(9).e).12 pct. Reguli speciale referitoare la preţuri de transfer Articolul 221.24 alin.(7) şi alin.”.30). dacă şi condiţiile din această tranzacţie sunt în concordanţă cu principiul deplinei concurenţe.

12 pct. atunci cînd ajustarea comparabilă a unui indicator financiar al unei tranzacţii necontrolate. d) circumstanţele economice şi de piaţă în cazul în care tranzacţiile au loc.30). Articolul 223. luând în considerare activele utilizate şi riscul asumat şi/sau transmis. parte la tranzacţiile necontrolate comparabile.(8).15 lit.16) – pct.(9). art. Capitolul 21).(8) şi alin.(7) şi alin. 01.2016 34 . valoarea venitului impozabil al contribuabilului poate fi ajustată primar prin majorarea acestuia pentru a fi în concordanţă cu principiul deplinei concurenţe.5 pct. alin. care sunt următoarele: a) tranzacţii necontrolate comparabile interne sunt tranzacţiile necontrolate comparabile în cazul în care una dintre părţile la tranzacţiile controlate este. art. b) diferenţa menţionată la litera a) există.(6). de asemenea. şi e) strategiile de afaceri urmărite de părţile la tranzacţii. următorii cinci factori vor fi luaţi în considerare în măsura în care faptele şi circumstanţele tranzacţiilor sunt relevante din punct de vedere economic: a) caracteristicile bunurilor sau serviciilor.5 pct.260 alin. este efectuată rezonabil de exact în scopul de a elimina impactul diferenţei atunci cînd se compară.226 (în denumire) şi alin.12).e). A se vedea argumentele expuse la art. art. b) funcţiile asumate de fiecare parte în ceea ce priveşte tranzacţiile. (5) Stabilirea faptului dacă condiţiile acestei tranzacţii sunt în concordanţă cu principiul deplinei concurenţe şi valorii oricărei ajustări primare se va efectua în conformitate cu prezentul articol.12) din Codul fiscal al proiectului de lege. art.(8) din Codul fiscal al proiectului de lege. Comparabilitatea preţurilor de transfer (1) O tranzacţie necontrolată este compatibilă cu o tranzacţie controlată.(7) şi alin. (2) Pentru a determina dacă două sau mai multe tranzacţii sunt comparabile.24 alin.04. c) termenii şi condiţiile tranzacţiilor contractuale. dacă: a) nu există diferenţe semnificative între tranzacţia controlată şi tranzacţia comparabilă care ar putea avea un impact semnificativ asupra indicatorului financiar care este testat în conformitate cu cea mai potrivită metodă a preţurilor de transfer. Modificarea vizează art.concordanţă cu principiul deplinei concurenţe. b) tranzacţii necontrolate comparabile externe sunt tranzacţiile necontrolate comparabile în cazul în care nici una dintre părţile la tranzacţiile controlate este parte a tranzacţiilor necontrolate comparabile. (3) Sursele de informaţii comparabile includ tranzacţiile necontrolate comparabile interne şi externe. art.

Articolul 224.04. art.(8).5 pct. în cazul în care informaţiile referitoare la tranzacţie nu sunt puse la dispoziţia contribuabilului. în cazul în care informaţiile privind tranzacţia sunt puse la dispoziţia organului fiscal.(7) şi alin.15 lit.(9). atunci informaţiile din anii precedenţi vor fi utilizaţi. art.30). b) Metoda preţului de revînzare (RPM). dezvăluie fapte care trebuie să aibă un impact semnificativ asupra indicatorului financiar care este testat în cadrul celei mai potrivite metode de preţuri de transfer. din acelaşi an fiscal cu tranzacţiile controlate.260 01. Modificarea vizează art. cu condiţia că orice schimbare de pe piaţa de-a lungul timpului acordîndu-se atenţia necesară pentru impactul potenţial al acestora asupra comparabilităţii. (7) Informaţiile privind tranzacţiile necontrolate comparabile interne şi externe pentru a fi utilizate atunci când se evaluează comparabilitatea unei tranzacţii necontrolate comparabile cu o tranzacţie controlată sunt datele referitoare la perioada fiscală în cazul în care a avut loc tranzacţia controlată.226 (în denumire) şi alin.(4) O tranzacţie necontrolată nu poate fi invocată de către organul fiscal în scopul de a face o ajustare primară în conformitate cu art.12) din Codul fiscal al proiectului de lege.2016 35 .222 alin.(8) şi alin. Metodele preţurilor de transfer (1) Metodele de stabilire a preţurilor de transfer sunt următoarele: a) Metoda preţului necontrolat comparabil (CUP). Capitolul 21). (5) O tranzacţie necontrolată internă poate fi invocată numai de către contribuabil în scopul de a demonstra coerenţa la o tranzacţie cu principiul deplinei concurenţei. c) Metoda cost plus (CPLM). art. contribuabilul se poate baza pe informaţiile privind tranzacţiile necontrolate comparabile externe din perioada cea mai recentă pentru care astfel de informaţii sunt puse la dispoziţie.16) – pct. d) Metoda marjei tranzacţionale nete (TNMM). cu excepţia: a) dacă informaţiile privind perioada fiscală în care a avut loc operaţiunea controlată nu este disponibil la momentul evaluării comparabilităţii o tranzacţie necontrolată comparabilă cu o tranzacţie controlată. nu sunt mai mult de 6 ani anterior anului financiar în care a avut loc tranzacţia controlată.e). art. A se vedea argumentele expuse la art.5 pct. (6) În lipsa unor informaţii privind tranzacţiile necontrolate comparabile externe.12 pct. b) în cazul în care informaţiile referitoare la o perioadă. cu condiţia că standardul de comparabilitate este satisfăcut. art.12).24 alin.(4).

12) din Codul fiscal al proiectului de lege. art.24 alin. Modificarea vizează art. (4) Metoda cost plus compară valoarea aplicată costurilor directe şi indirecte suportate în aprovizionarea de mărfuri sau servicii într-o tranzacţie controlată cu valoarea aplicată costurilor directe şi indirecte suportate în aprovizionarea de mărfuri sau servicii într-o tranzacţie comparabilă necontrolată.(8) şi alin.(7) şi alin.15 lit. Capitolul 21). achiziţionat într-o tranzacţie necontrolată comparabilă.12 pct. art. (3) În cazul în care un contribuabil a aplicat una dintre metodele de stabilire a preţurilor de transfer.16) – pct.(8) din Codul fiscal al proiectului de lege.e) Metoda împărţirii profitului (PSM). alin. organul fiscal examinează dacă condiţiile tranzacţiei controlate sunt în concordanţă cu principiul deplinei concurenţe şi se bazează pe metoda preţurilor de transfer aplicată de către contribuabil.5 01.2016 36 .04.260 alin.30). (2) Pentru a determina consecvenţa condiţiilor într-o tranzacţie controlată cu principiul deplinei concurențe poate fi aplicată una sau mai multe metode a preţurilor de transfer. 01. Selectarea părţii testate alin.(8).(6).5 pct.(7) şi alin.(6).(7) şi alin. (5) Metoda marjei tranzacţionale nete compară marja de profit net în raport cu o bază corespunzătoare obţinută de către o persoană juridică într-o tranzacţie controlată cu marja de profit net în raport cu aceeaşi bază obţinută într-o tranzacţie necontrolată comparabilă.226 (în denumire) şi alin. Articolul 225.12). (6) În conformitate cu metoda împărţirii profitului fiecare parte interdependentă care participă într-o tranzacţie controlată îi este alocat astfel cota de profit/pierdere în această tranzacţie.2016 A se vedea argumentele expuse la art. (3) Metoda preţului de revînzare compară marja obţinută prin revînzarea unui produs. într-o tranzacţie independentă la o marjă obţinută prin revînzarea unui produs. în care o entitate juridică independentă ar aştepta să câştige într-o tranzacţie comparabilă independentă. Articolul 226. A se vedea argumentele expuse la art.(9).(8) din Codul fiscal al proiectului de lege. achiziţionat într-o tranzacţie controlată. art. Selectarea şi aplicarea metodelor preţurilor de transfer (1) Consecvenţa condiţiilor din o tranzacţie controlată cu principiul deplinei concurenţe este determinată de aplicarea celei mai adecvate metode a preţurilor de transfer.e).04. art.5 pct. art. alin. (2) Metoda preţului necontrolat comparabil compară preţul perceput pentru mărfurile şi serviciile transferate într-o tranzacţie controlată la preţul perceput pentru mărfurile şi serviciile transferate într-o tranzacţie necontrolată comparabilă.

226 (în denumire) şi alin. art. art. aceste tranzacţii pot fi combinate pentru a efectua analiza de comparabilitate şi a aplica metodele de stabilire a preţurilor de transfer aprobate. A se vedea argumentele expuse la art. alin.12 pct.04.12 pct.12).16) – pct.260 alin. (2) Selectarea părţii testate trebuie să fie în concordanţă cu analiza funcţională a tranzacţiilor controlate.5 pct.12) din Codul fiscal al proiectului de lege.e).(7) şi alin. s-au făcut ajustări de comparabilitate.(7) şi alin. b) În cazul în care informaţiile privind tranzacţia controlată şi tranzacţia comparabilă necontrolată nu sunt suficient de complete este probabil ca toate diferenţele semnificative nu au fost identificate şi/sau cuantificate în deplină concurenţă astfel va fi un interval intercuartilic.(9).12). A se vedea argumentele expuse la art. b) partea testată a fost selectată în conformitate cu prezentul articol.24 alin.2016 37 .30).(8) din Codul fiscal al proiectului de lege. Articolul 227.16) – pct.(8) din Codul fiscal al proiectului de lege. Capitolul 21). art. (2) În cazul în care indicatorul financiar relevant derivat din tranzacţia controlată sau dintr-un set de tranzacţii care sunt combinate în conformitate cu art. art.04.226 (în denumire) şi alin. (3) Utilizarea unei părţi testate străine va fi acceptată de către organul fiscal în cazul în care sunt îndeplinite trei condiţii: a) metoda preţurilor de transfer aplicată este o metodă aprobată de preţuri de transfer. care este cea mai potrivită metodă de preţuri de transfer.e).24 alin.(9). art. art.5 pct.30). art.(6).5 pct. art.(7) şi alin. de deplină concurenţă care va include rezultatele de la toate tranzacţiile comparabile necontrolate. este necesar de a selecta o parte testată.(8) din Codul fiscal al proiectului de lege. 01. adică intervalul valorii de piaţă va fi un interval complet.2016 01.12 pct.260 alin.(7) şi alin. Intervalul deplinei concurenţei (1) Intervalul deplinei concurenţe este definit fie ca întregul interval.(7) şi alin.(8) şi alin.12) din Codul fiscal al proiectului de lege.12).(1) În cazul aplicării metodei cost plus.(8).15 lit. Capitolul 21).(8) şi alin. Capitolul 21).260 alin. alin.(8) şi alin. două sau mai multe tranzacţii care sunt din punct de vedere economic strâns legate una de alta sau care formează o continuitate. Evaluarea tranzacţiei combinate controlate În cazul în care o persoană juridică rezidentă desfăşoară activitatea în aceleaşi sau circumstanţe similare.(9).(6).(6). art.(8).(8).15 lit.12) din Codul fiscal al proiectului de lege.24 alin. Modificarea vizează art.5 pct. art.(7) şi alin. art. astfel încât acestea nu pot fi analizate separat în mod fiabil. Modificarea vizează art.e). art. Modificarea vizează art. metodei preţului de revânzare sau metodei marjei tranzacţionale nete. a) În cazul în care informaţiile privind tranzacţia controlată şi tranzacţia comparabilă necontrolată sunt suficient de complete.30). şi c) persoana juridică rezidentă asigură organul fiscal cu informaţii suficiente cu privire la partea testată astfel încît să permită o evaluare cu privire la conformitatea condiţiilor tranzacţiei controlate cu principiul deplinei concurenţe. alin.226 (în denumire) şi alin. art.16) – pct. fie ca intervalul intercuartilic. Articolul 228. art.15 lit. după caz.22 7 se află în intervalul pct. art.5 pct. este posibil că au fost identificate toate diferenţele materiale şi.

art. Modificarea vizează art. potrivit sumei din venitul impozabil al celeilalte părţi interdependente la tranzacţia controlată.30).12). şi b) aceste rezultate de ajustare în impozitarea în celălalt Stat contractant a unei sume de venit la care partea la tranzacţie controlată este un contribuabil în Republica Moldova şi a fost deja supusă impozitării în Republica Moldova.deplinei concurenţe.(4).12) din Codul fiscal al proiectului de lege. art. tranzacţia controlată nu va fi supusă la o ajustare primară în conformitate cu art. cu excepţia cazului în care contribuabilul sau organul fiscal demonstrează că ajustarea la un alt punct din interval este mai adecvat. 01. Dosarul preţurilor de transfer (1) Contribuabilul care se angajează într-o tranzacţie A se vedea argumentele expuse la art. se va face o ajustare corespunzătoare potrivit sumei impozitului pe venit a contribuabilului în Republica Moldova cu privire la suma acestor venituri.222 alin.e).(3).2016 A se vedea argumentele expuse la art. tranzacţia controlată va fi supusă unei ajustări primare în conformitate cu art.22 8.22 7. (4). (3) În cazul în care indicatorul financiar relevant derivat din tranzacţia controlată sau dintr-un set de tranzacţii care sunt combinate în conformitate cu art.04. alin.226 (în denumire) şi alin.228 alin.12 pct.(4). la valoarea venitului impozabil al unui contribuabil în raport cu tranzacţia controlată internă. (2) În cazul în care: a) o ajustare corespunzătoare a condiţiilor unei tranzacţii controlate se face de către un organ fiscal al unui alt Stat contractant. Baza pentru o astfel de ajustare primară va fi mediana intervalului deplinei concurenţe.5 pct. nu se încadrează în intervalul deplinei concurenţe. în urma unei solicitări făcute de către contribuabil în Republica Moldova va examina coerenţa ca ajustare cu principiul deplinei concurenţe. Capitolul 21). În cazul în care autoritatea fiscală a Republicii Moldova concluzionează că ajustarea corespunzătoare este în concordanţă cu principiul deplinei concurenţe.260 alin. Articolul 2210.(7) şi alin.5 pct. art. art.222 alin.(8) şi alin.(6). art.(8). în conformitate cu art.04.12) din Codul fiscal al proiectului de 01.15 lit. organul fiscal al Republicii Moldova.5 pct. Articolul 229.24 alin. (3) Procedura pentru cererea de ajustare corespunzătoare este reglementată de Guvern.16) – pct.(8) din Codul fiscal al proiectului de lege. Ajustarea corespunzătoare (1) În cazul în care o ajustare primară se face de către organul fiscal în conformitate cu art. alin. şi c) Statul contractant care a făcut ajustarea corespunzătoare are un/o Acord/Convenție aplicabil(ă) cu Republica Moldova care reflectă intenţia de evita dubla impunere fiscală.2016 38 . organul fiscal va face o ajustare corespunzătoare.(9).(7) şi alin.

Capitolul 21). Modificarea vizează art.(7) şi alin.(9).24 alin.5 pct. în mod direct sau mijlocit. art. alin. b) începînd cu 01 ianuarie 2018 – de către contribuabilii care efectuează tranzacţii cu părţi interdependente rezidente ale Republicii Moldova.(7) şi alin. art. cuvintele „defalcărilor în fondurile de rezervă” se înlocuiesc cu cuvîntul „provizioanelor”. art.5 pct. noţiunea .2210 se introduce după cum urmează: a) începînd cu 01 ianuarie 2017 – de către contribuabilii care efectuează tranzacţii cu părţi interdependente nerezidente ale Republicii Moldova.2016 39 .15 lit. Menţionăm că.2016 01. între persoanele interdependente. art. A se vedea argumentele expuse la art. alin. art.Articolul 24.”. Capitolul 21).15 lit.(8).(6). Modificarea vizează art.16) – pct.(6). (3) În cazul în care contribuabilul nu depune dosarul preţurilor de transfer. 13. Articolul 31. alin. Dosarul preturilor de transfer este pregătit de către contribuabil pentru fiecare perioadă fiscală.16) – pct. alineatul (8) se completează în final cu fraza . Articolul 2211.e). La articolul 31 alineatul (2).(9).260 alin.260 alin. efectuate. conform prevederilor art. Capitolul 21).(6).defalcări în 01.226 (în denumire) şi alin. organul fiscal va stabili dacă valoarea venitului impozabil este în concordanţă cu principiul deplinei concurenţe.(8).16) – pct. art.(8) din Codul fiscal al proiectului de lege.15 lit.04.(8) şi alin. art.24 alin.12).12 pct. Limitarea altor deduceri (2) Nu se permite deducerea defalcărilor în fondurile de rezervă. 01. art.2016 A se vedea argumentele expuse la art.(8) din Codul fiscal al proiectului de lege.12 pct.Prevederile prezentului alineat nu se aplică persoanelor care aplică preţurile de transfer conform capitolului 21 al prezentului titlu. Modificarea vizează art. lege.. pentru instituţiile financiare. Deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător (8) Nu se permite deducerea pierderilor în urma vînzării sau schimbului proprietăţii. art. art. (3) În aplicarea prevederilor capitolului 21.12 pct.(8).226 (în denumire) şi alin.(7) şi alin. (2) Modul de aplicare a Capitolului 2 1 va fi reglementat de Guvern.”. vor fi luate în considerare Recomandările preţurilor de transfer pentru întreprinderile multinaţionale şi administraţiile fiscale ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).30).(8) şi alin..12). art.12) din Codul fiscal al proiectului de lege. cu excepţia reducerilor pentru pierderi la active şi la angajamente condiţionale.(8) şi alin.e).e). art. controlată cu o parte interdependentă este obligat să pregătească şi să prezinte dosarul preţurilor de transfer.12) din Codul fiscal al proiectului de lege. îndeplinirii lucrărilor şi prestării serviciilor. art. Implementarea (1) Obligaţia de întocmire şi prezentare a dosarului preţului de transfer.(7) şi alin. (2) Dosarul preţurilor de transfer se depune concomitent cu declaraţia cu privire la impozitul pe venit în termenii stabiliţi pentru prezentarea acesteia.(7) şi alin.04. 12.12).226 (în denumire) şi alin.5 pct.260 alin. art.24 alin.(8) din Codul fiscal al proiectului de lege. procedura de prezentare a acesteia de către contribuabil sunt reglementate de către Guvern. Modificarea poartă un caracter de ajustare a noţiunilor utilizate în Codul fiscal. La articolul 24.30). art.5 pct. (4) Conţinutul dosarului preţurilor de transfer.30).(9).5 pct.04.(7) şi alin.

” se exclude.18 lit.2018 şi prevăd majorarea termenului de reportare a pierderilor rezultate din această activitate. potrivit art. persoanele care ţin contabilitatea de angajamente duc evidenţa venitului. Articolul 18. textul . drept sursă de venit impozabil este nominalizată creşterea de capital definită la art.şase”. Articolul 45.. Modificarea propusă are ca scop aducerea în concordanţă a noţiunilor utilizate în prevederile ce se referă la acelaşi subiect.. Modificarea dată are drept scop concretizarea faptului că. la alineatul (2). 15. deducerilor.e) din Codul fiscal. cuvîntul . schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital este egală cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorică a acestor active. pentru organizaţiile de microfinanţare.şapte”. cu excluderea eşalonării acestora în părţi egale.(7). cheltuielile aferente activităţii de întreprinzător depăşesc venitul brut al contribuabilului în anul curent.37 alin. pe parcursul anului fiscal. Metoda procentajului îndeplinit (1) Evidenţa venitului.04. iar cuvîntul . Articolul 32: la alineatul (1).(4). alineatul (1) va avea următorul cuprins: . (6) Mărimea pierderilor de capital suportate în urma vînzării. efectuate conform alin. redusă cu suma totală permisă spre deducere în fiecare din următorii doi ani. deducerilor. La articolul 37 alineatul (7). trecerilor în cont şi a altor operaţiuni aferent acestor contracte după metoda fondurile de rezervă” a fost substituită în SNC şi este prezentă în IFRS în calitate de . şi pentru pierderi la împrumuturi şi dobînzile aferente (provizioane)..efectuate conform alin.(3). Modificările date reies din Obiectivele politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2016 .... Recunoaşterea şi determinarea creşterii şi pierderilor de capital (5) Mărimea creşterii de capital provenită din vînzare. deducerilor. în cazul contractelor (acordurilor) pe termen lung. Modificările au drept scop susţinerea agenţilor economici în partea ce ţine de perioada de recuperare a investiţiilor şi pierderilor suportate în cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător. Astfel. Această măsură va avea un impact pozitiv asupra rezultatelor activităţii financiar-economice a tuturor agenţilor economici inclusiv și a producătorilor agricoli. Articolul 37. 16. 14. cuvintele „Suma creşterii” se înlocuiesc cu cuvîntul „Creşterea”.2016 01. La articolul 45.provizioane”.(1) În cazul contractelor (acordurilor) pe termen lung. schimbului sau altei forme de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital este egală cu excedentul bazei valorice a acestor active în raport cu venitul obţinut. Articolul 32.2016 01.doi” se înlocuieşte cu cuvîntul .în părţi egale. persoanele care ţin contabilitatea de angajamente duc evidenţa venitului.trei” se înlocuieşte cu cuvîntul . trecerilor în cont şi a altor operaţiuni care ţin de contracte (acorduri) pe termen lung se face după metoda procentajului îndeplinit.2016 40 .(7) din Codul fiscal. Sursele de venit impozabile În venitul brut se includ: e) creşterea de capital definită la art.04. pe următorii trei ani. (7) Suma creşterii de capital în anul fiscal este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal.04. trecerilor în cont şi a altor 01. în părţi egale. Reportarea pierderilor în viitor (1) Dacă. (2) Suma reportată pe unul din anii fiscali următori celui în care s-au înregistrat pierderile este egală cu suma totală a pierderilor. de la 3 ani la 7 ani..37 alin. suma pierderilor rezultate din această activitate va fi reportată eşalonat.

(1). Modificarea are drept scop racordarea prevederilor art. cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă”.2016 01.83 alin. dacă acest venit urmează a fi supus impozitării şi în Republica Moldova. cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă.17 şi art. Articolul 71. A se vedea argumentele expuse la art. nu urmează a fi traduse în limba de stat. ultima frază se completează în final cu textul „ . Astfel.2016 01.33 alin.”. cu excepţia cazurilor în care transportul se efectuează numai între punctele de destinaţie situate în afara Republicii Moldova. emise în limba engleză sau în limba rusă.04. textul „de destinaţie” se exclude. cu traducere în limba de stat. b) persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova. Prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit şi a documentului cu privire la venitul societăţii (2) Sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit: a) persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova.procentajului îndeplinit.71 lit. Trecerea în cont a impozitului pe venit poate fi efectuată cu condiţia prezentării de către contribuabil a documentului. Trecerea în cont a impozitului achitat în străinătate (1) Contribuabilul are dreptul de a trece în cont impozitul pe venit. deoarece cuvintele „de destinaţie” sunt determinate de faptul că o rută internaţională are un singur punct de destinaţie. Articolul 83. . certificat de organul competent al statului străin respectiv.2016 41 . care depăşeşte suma de 29640 lei pe an. inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului. aerian.82 alin. La articolul 82 alineatul (1). care confirmă achitarea (reţinerea) impozitului pe venit peste hotarele Republicii Moldova. cetăţenii străini şi apatrizii. dar: .d) din Codul fiscal al proiectului de lege.90. feroviar sau rutier. 19. documentele care confirmă achitarea (reţinerea) impozitului pe venit peste hotarele Republicii Moldova.obţin venit impozabil sub formă de salariu. Venitul nerezidenţilor obţinut în Republica Moldova (1) Venituri ale nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova se consideră: ………. care depăşeşte suma scutirii personale de 10128 lei pe an. achitat în orice stat străin. La articolul 71 alineatul (1) litera m).(1) la principiile generale reglementate de art. (2) lit.17 din Codul fiscal al proiectului de lege. acordate conform art. Articolul 82. cetăţenii străini.793 din Codul fiscal.obţin venit impozabil din surse altele decît salariul. cu excepţia cazurilor în care obţin venituri impozabile doar din plăţile primite conform art.04. inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului.04. această metodă reprezintă o a treia metodă complementară metodei de casă şi metodei contabilităţii de angajamente. 18. eliminînd astfel percepţia că. Articolul 83: operaţiuni aferent acestor contracte după metoda procentajului îndeplinit. 17. 01. Modificarea dată are drept scop tratarea univocă a venitului nerezidentului obţinut în Republica Moldova în sensul aplicării corecte a prevederilor art. m) veniturile din transportul internaţional maritim. Modificarea vizează art. apatrizii.m) din Codul fiscal.

aceasta urmează să prezinte Forma NERAP (darea de seamă prin care îşi raportează veniturile reprezentanţele) sau Forma VEN12 (darea de seamă prin care îşi raportează veniturile reprezentanţele permanente). În cazul depistării de către contribuabil. potrivit legislaţiei. se propune stabilirea obligaţiei de includere şi prezentare a informaţiei respective în prima declaraţie cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) prezentată de reprezentanţă permanentă din momentul obţinerii acestui statut.(5)-(10). la alineatul (2) litera d). o dare de seamă corectată.obţin venituri impozabile atît sub formă de salariu.alin. În primul caz. de prezentare în termen de 30 de zile a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală a anului precedent pe parcursul căruia a fost desfăşurată activitatea de întreprinzător. în condiţiile prezentului cod. alineatul (10) va avea următorul cuprins: „(10) Reprezentanţa care obţine statut de reprezentanţă permanentă. c) persoanele juridice rezidente.. începînd cu prima zi în care a lansat activitatea de întreprinzător şi pînă la momentul înregistrării în calitate de reprezentanţă permanentă în anul fiscal de raportare.”. la alineatul (4) prima frază. cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice.2016 42 .(5)-(10)” se înlocuieşte cu textul .04. nu este clar ce dare de seamă urmează să prezinte reprezentanţa ce a obținut statut de reprezentanţă permanentă: pe de o parte. indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului.5 pct. Concomitent. după 25 martie.(5)-(9)”. Prin operarea modificărilor în cauză va fi exclusă incertitudinea ce apare la administrarea articolului respectiv. în termen de 30 de zile din ziua obţinerii acestui statut. e) reprezentanţa permanentă a nerezidentului în Republica Moldova. a greşelilor care au drept consecinţă necesitatea introducerii corectărilor în declaraţia fiscală sau în documentul cu privire la venitul societăţii.care obţine statut de reprezentanţă permanentă.obţin venit impozabil care depăşeşte suma de 29640 lei pe an doar din plăţile primite conform art. d) formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică.15).17.alin. în declaraţia prezentată organului fiscal sau în documentul cu privire la venitul societăţii. indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului. precum şi persoanele care administrează succesiunea conform art.15). textul „precum şi persoanele care administrează succesiunea conform art.5 pct.direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget. contribuabilul are dreptul să prezinte. potrivit formei aprobate de acesta. (4) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit sau documentul cu privire la venitul societăţii se completează în conformitate cu procedura stabilită de Guvern. şi se prezintă organului fiscal nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune. . conform art.17. a căror sumă totală depăşeşte 29640 lei pe an. Astfel. cît şi din orice alte surse. este obligată să prezinte în prima declaraţie cu privire la impozitul pe venit prezentată organului teritorial al Serviciului Fiscal de Stat inclusiv şi informaţia aferentă perioadei fiscale pe parcursul căreia a fost desfăşurată activitatea de întreprinzător. (10) Reprezentanţa care obţine statut de reprezentanţă permanentă. . conform art.. cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.. în redacţia existentă la moment.90.” se exclude. acest fapt 01. este obligată să prezinte organului teritorial al Serviciului Fiscal de Stat declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală a anului precedent pe parcursul căruia a fost desfăşurată activitatea de întreprinzător. Se propune excluderea obligaţiei reprezentanţei . indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului. textul .

7 alin. (4) Prevederile prezentului articol nu se aplică agenţilor economici impozitaţi conform regimului fiscal stabilit la cap.88 din Codul fiscal cu noţiunile utilizate de Codul muncii.2016 01. Reţinerea impozitului din salariu 21. şi să reţină din aceste plăţi un impozit. instituţiile şi organizaţiile care au bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la sediul subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se subdiviziunilor” se înlocuieşte cu textul . Achitarea impozitului în rate 20. La articolul 84 alineatul (3). A se vedea argumentele expuse la art.2016 43 . Menţionăm că. este imposibil.. Articolul 88: (1) Fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv la alineatele (1) şi (11). astfel asigurîndu-se. Modificarea în cauză se propune în vederea aducerii în concordanţă a prevederilor art.7 alin. pe de altă parte.transferă la buget află sediul central (adresa juridică) transferă la bugetele suma obligaţiei aferentă sediului amplasării unităţilor administrativ-teritoriale de la sediul subdiviziunilor subdiviziunilor”. textul „transferă la (3) Întreprinderile.(3) ale Codului fiscal din proiectul de lege. Articolul 88. cuvîntul „patron” se înlocuiește cu primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze.04. deoarece prin însăşi esenţa sa. simplitatea procesului de declarare. partea impozitului pe venit calculată proporţional numărului mediu scriptic de salariaţi ai subdiviziunii pentru anul precedent ori partea impozitului pe venit calculată proporţional venitului obţinut de subdiviziune conform datelor din evidenţa financiară a acesteia pe anul precedent. necesitatea prezentării a două forme VEN12 (în cazul în care schimbarea statutului din reprezentanţă în reprezentanţă permanentă a avut loc pe parcursul anului).(5) al Codului fiscal din proiectul de lege.71. ceea ce îngreunează considerabil capacitatea de conformare a contribuabililor. veridicitatea informaţiei prezentate. Pe de altă parte. iar.04.84 alin.Articolul 84.(5) şi art. forma nu prevede posibilitatea reflectării veniturilor din activitatea de întreprinzător. cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri. 01. termenul limită de prezentare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit este de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune. determinat conform modului stabilit de Guvern. reprezentanţa permanentă va prezenta informaţia privind veniturile din activitatea de întreprinzător obţinute pînă la înregistrarea în calitate de reprezentanţă permanentă în prima dare de seamă prezentată. prin operarea modificărilor date. Modificarea vizează art. ţinînd cuvîntul „angajator”. pe de o parte. Astfel.

a). 23. organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi altor subiecţi specificaţi la art. în termen de 3 zile de la data încheierii contractului.07. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta.” se introduc cuvintele „administratorii insolvabilităţii autorizaţi. pe veniturile obţinute de către aceasta conform art. La moment. precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing.15 lit. a notarului public. are loc racordarea prevederilor art. Modificarea în cauză se propune în scopul clarificării aspectelor ce ţin de necesitatea reţinerii la sursa de plată în prealabil a impozitului pe venit. este obligat să reţină din suma impozitului calculat conform alin. remuneraţii şi îndemnizaţii de către membrii consiliului societăţii şi ai comisiei de cenzori în scopuri fiscale sunt considerate de patron drept salariu din care se reţine impozitul pe venit conform normelor general stabilite.20). Persoanele menţionate sînt obligate.15 lit.(11) Fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate). a cabinetului avocatului.90 din Codul fiscal.88 alin. lucrărilor.2014 cu privire la administratorii autorizaţi. în mod expres.54.90 la prevederile Legii nr. 89. Articolul 90.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune.2016 44 . care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit altor persoane decît cele specificate la art. a biroului individual al mediatorului. la solicitarea lucrătorului. a). pentru a exclude o interpretare duală a prevederilor art. din serviciile prestate de către persoanele fizice în favoarea persoanelor specificate la art.54 din Codul fiscal. reprezentanţă permanentă. veniturile obţinute ca recompense. (5) Dacă o persoană fizică care nu desfăşoară activitate de alineatul (5) va avea următorul cuprins: întreprinzător prestează servicii şi/sau lucrări. a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier). 90 1 şi 91. Propunerea are ca scop concretizarea mecanismului de impozitare de la darea în locaţiune a bunurilor imobiliare misiunilor diplomatice.90 din Codul fiscal. gaj. după cuvintele „a executorului judecătoresc. Articolul 901: la alineatul (34) prima frază. să înregistreze contractul încheiat la 22. precum şi”. cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător. inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică. orice reprezentanţă conform art. Reţinerile din alte plăţi efectuate în folosul rezidentului Orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător. Respectiv.”.”.18.20. după cuvintele „şi transmit” se introduce textul „ . 88.5 pct. ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital.04. La articolul 90: după cuvintele „plăţile efectuate în folosul persoanei fizice” se introduc cuvintele „în calitate de contraprestaţie pentru bunurile livrate”. o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice. arendă.161 din 18. Articolul 901. ca parte a impozitului. cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător. plăţile pentru bunurile livrate.(1) cuantumul procentual desemnat conform cererii scrise. achită impozit în mărime de 5% din valoarea contractului.(5) din Codul fiscal. conform art. organizaţie. reţine. urmează a se reţine impozit pe venit la sursa de plată în baza art. a executorului judecătoresc. în prealabil. Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit (34) Subiecţii impunerii persoane fizice. leaseback. uzufruct) proprietate imobiliară.04. instituţie. Se propune specificarea expres în Codul fiscal a faptulului că. procesul de percepere a impozitului pe venit de la darea în 01. venitul ei este „(5) Veniturile achitate persoanei fizice care nu desfăşoară considerat de patron drept salariu din care se reţine impozitul activitate de întreprinzător pentru prestarea serviciilor şi/sau conform cotelor prevăzute la art. persoanelor specificate la art. Astfel. La fel. precum şi membrilor consiliului societăţii şi ai comisiei de cenzori sînt considerate drept salariu din care se reţine impozitul conform cotei prevăzute la art.2016 01. redacţia acestuia urmează să conţină.

25. la laptele şi produsele lactate (0401.organul fiscal în raza căruia sînt deservite. se completează în final cu fraza: „În cazul în care pe parcursul perioadei fiscale persoanele menţionate care sunt obligate să reţină la sursă impozitul pe venit se lichidează sau se reorganizează prin dezmembrare.2016 45 . precum şi sumele veniturilor achitate în folosul lor.901 – în partea în care valoarea venitului achitat depăşeşte scutirea personală stabilită la art. 190590600. sau în avans. Se stabilesc următoarele cote ale T.166 din 11.(1). textul „(1).88-90.91 vor prezenta organului fiscal teritorial.V. Modificarea poartă un caracter redacţional şi are drept scop excluderea cazurilor de interpretare duală asupra valorii venitului ce urmează a fi declarată.04. 040610200). precum şi de la declararea acestora.V. 190540. Achitarea impozitelor reţinute la sursa de plată şi prezentarea către organele fiscale şi contribuabili a documentelor privind plăţile şi/sau impozitele reţinute 24. acestea urmează să prezinte în termen de o lună de la luarea deciziei de încetare a activităţii sau de iniţiere a procesului de reorganizare.54 în categoria celor specificaţi la art. termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Această dare de seamă va include şi datele despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art.04. Acest fapt. Modificarea poartă caracter redacţional. şi art. uzufruct) după data de 2. (3). 0403. b) cote reduse în mărime de: . (31). 0405. precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. pe de o parte. Articolul 96.: a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova. o dare de seamă.A. La articolul 92 alineatul (3): (3) Persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 190590300. Articolul 92.33 alin. art.90. creează o situaţie de incertitudine legislativă.2016 Se propune stabilirea obligaţiei şi termenului de prezentare a informaţiilor privind sumele venitului achitat persoanelor fizice .2016 01. în special. alineatul (1) al articolului 901 din Codul fiscal a fost abrogat prin Legea nr.(1). dat fiind faptul că.”. Articolul 96 litera b): locaţiune a bunurilor imobile este unul anevoios. arendă.10. (33). (4) Reţinerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scuteşte beneficiarul cîştigurilor şi veniturilor specificate la alin. 190590900). 01.cetăţeni şi impozitului aferent reţinut la sursa de plată în cazul reorganizării întreprinderii sau lichidării acesteia. ce nu poate fi admisă. adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile.A. în relaţiile cu misiunile diplomatice şi alte entităţi asimilate acestora.04. Cotele T. (34) şi (35) de la includerea lor în componenţa venitului brut. duce la neîncasarea impozitului pe venit corespunzător la buget. livrate cuvintele „în partea în care” se înlocuiesc cu cuvîntul „dacă”. 0402. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune.” se exclude.90. darea de seamă menţionată.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal. 01. la alineatul (4). iar pe de altă parte. în care vor indica numele şi prenumele (denumirea). permite posibilitatea de interpretare a noţiunilor utilizate şi de asimilare a subiecţilor specificaţi la art. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs. dat fiind faptul că.8% – la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000.

1209.172 din 25.(1) pct. 070999500. 901832. 070930000. 080810. 1205.8% – la mărfurile. 380894. ex. produsă. precum şi pentru mărar şi pătrunjel la liniuţa 6. 060220. 370790. 070940000. 0708. 071420100. 010410100. 900140. 901839000.2). 070700. 070960100. 0705. 060210. . ex. 401511000. ex. 070959300. 070993100. masă vie. 070951000.”. 080719000. în conformitate cu art.104.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor 0709 60 Ardei din genul Capsicum sau din la liniuţa 5. 010420100. 1005. 010231000. 300670000. importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova. 300610. 070999900 – mărar şi pătrunjel. 1214. 070920000.V. în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern. 070959100. 900150. de la poziţiile tarifare: 010221. 1004. accize. 010290200. Modificarea prevede enumerarea propriu . c) cota zero – la mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art. destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină. 010310000. cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii. după cuvintele „zahărul din sfeclă de zahăr” se introduce textul „de la poziţia tarifară 170112. 08101000. 300660000. atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente. produs. 070999400. 1001. atît la cele importate.”. Legea nr. 0703. de la poziţiile tarifare 3005.A. cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova. 081020. poziția tarifară „070960100” se înlocuieşte cu textul „070960. 1201. precum şi pentru mărar şi pătrunjel.zisă a poziţiilor tarifare pentru mărfurile cărora se aplică T. 0704. 07020000.8% – la zahărul din sfeclă de zahăr. 1007. 0713. 0809. 080840000. 070970000. la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890. 0706. 300620000.8% – la producţia din zootehnie în formă naturală. . 382200000. 300630000. 382100000. fitotehnie şi horticultură în formă naturală. 070999100. 481890100. 120600. 080610. 300640000. 080711000. 901831. 080830. cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T. Amendamentul are drept scop eliminarea tratamentului inegal privind TVA pentru ardeiul iute şi cel dulce. taxa vamală sau taxa pentru efectuarea procedurilor vamale şi are drept scop asigurarea aplicării conforme a prevederilor acestor norme potrivit poziţiilor tarifare stabilite în Legea 46 .A.8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004. precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale. cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate. . 0701.07. 121300000. 080231000.8% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711. . Modificarea prevede concretizarea cotei reduse a TVA în mărime de 8% pentru ardeiul iute şi ardeiul dulce.0105 – pui vii de reproducţie. 1002. 900130000. importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova. importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova. 1003.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată.V. 900110900. importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova.103 alin.. . 4014.pe teritoriul Republicii Moldova. 081030. 070999600.

21) din Codul fiscal. alineatul (8) va avea următorul cuprins: „(8) Restituirea T. La articolul 101. art. sau a viitoarelor obligaţii faţă de 01.. taxei vamale şi accizelor în contul stingerii datoriilor numai ai subiectului impunerii/plătitorului vamal. la cererea agentului economic. atunci conversiunea are loc în două etape.V.04. reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără T. calculat sau cursul de schimb valutar stabilit de părţile contractante. art. Modificarea vizează art. modificarea dată are drept scop reflectarea în Codul fiscal a modalităţii de determinare a valorii impozabile cu T. Suma obţinută astfel în altă valută străină este recalculată în moneda naţională la cursul Băncii Naţionale a Moldovei.5 pct. care dispune de decizie de restituire a T. accize sau a drepturilor de import.V.(7) şi alin.(1) pct. Modificarea vizează art. Valoarea impozabilă a livrării impozabile (1) Valoarea impozabilă a livrării impozabile.b) liniuţa 6. la nr. valabil la data la care apare T.(1).2016 47 .1013 alin. art. a livrărilor impozabile contractate în valută străină.28 lit. 27.c) şi lit.V.A. sau cursul de schimb valutar stabilit de părţile contractante.V.A. iar în lipsa datoriilor.96 lit.). (41) şi alin.A.4 şi pct.. achitată în expresie naturală. (2) Dacă plata pentru livrare este.04.070999900 170112 genul Pimenta Altele Zahăr din sfeclă Articolul 97.172 din 25.V.V.99. Articolul 101. (31) În cazul aplicării metodelor şi surselor indirecte de estimare a sumei obligaţiei fiscale. 26. cursul de schimb valutar care se aplică este cursul Băncii Naţionale a Moldovei.8 din Nota la Anexa nr. cu efectuarea decontărilor în monedă naţională. Modificarea dată prevede restituirea T. Articolul 97 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins: „(6) În cazul efectuării livrărilor impozabile contractate în valută străină: 1) La stabilirea valorii impozabile a livrărilor impozabile contractate în valută străină. art. 2) Dacă operaţiunea se efectuează în valuta străină faţă de care Banca Naţională a Moldovei nu cotează leul moldovenesc. sau cursul de schimb valutar utilizat de banca comercială prin care se efectuează decontările. care se determină în conformitate cu art.12) lit. în totalitate sau parţial.A. valoarea impozabilă a livrării impozabile se consideră valoarea estimată în conformitate cu art. cu excepţia T. Suplimentar.21 alin.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor. conform prezentului articol se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional.(43) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal ale proiectului de lege. iar în caz contrar. valabil la data la care apare T. (5) Valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor contabilă şi valoarea de piaţă.07.26) şi art.A.97 alin.A. care dispune de decizie de restituire a T.”.A.A.A.225.V.(3) şi art. Pentru aceasta se foloseşte metoda directă de corelaţie între cursurile acestor valute străine.(3) din Codul fiscal al proiectului de lege. A se vedea argumentele expuse la art.A. valuta străină este recalculată în altă valută străină faţă de care Banca Naţională a Moldovei cotează leul moldovenesc.A.V.p) şi pct. calculat.4 alin.21 alin..Modul de calculare şi achitare a T.2016 01.V. în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al agentului economic.103 alin.(71) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III din Codul fiscal şi art.4 alin.(6) din Codul fiscal al proiectului de lege. (8) Restituirea T. valoarea impozabilă a livrării impozabile constituie valoarea ei de piaţă. sau cursul de schimb valutar utilizat de banca comercială prin care se efectuează decontările.V.c) şi pct.2 din Legea cu privire la tariful vamal. Iniţial.V. (3) Valoarea impozabilă a livrării impozabile include suma totală a tuturor impozitelor şi taxelor care urmează a fi achitate. conform prezentului articol se efectuează în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional numai a subiectului impozabil.

inclusiv în contul stingerii obligaţiilor vamale administrate de organul vamal. taxei vamale şi accizelor în contul bancar al agentului economic în termenii stabiliţi (45 de zile). inclusiv persoanelor juridice şi fizice cesionari. creditorii subiectului impunerii/plătitorului vamal. Acest mecanism preferenţial de restituire a T.V.V. inclusiv persoanele juridice şi fizice cesionari. din motivul lipsei unui flux constant de lichidităţi curente (imediate) în bugetul public naţional.. Se interzice restituirea T. se propune interzicerea restituirii T. În prezent. accize sau a drepturilor de import.. sau la contul bancar al subiectului impozabil respectiv. taxei vamale şi accizelor pentru creditorii subiectului impunerii/plătitorului vamal cu aplicarea modului de stingere a obligaţiei fiscale prin compensare exclude transferarea propriu-zisă a mijloacelor băneşti în bugetul public naţional şi. care dispune de decizie de restituire.A.V. ai subiectului impunerii/plătitorului vamal. inclusiv persoanele juridice şi fizice cesionari ai acestuia... precum şi îmbunătăţirea gestionării Managementului Finanţelor Publice.”. respectiv. imposibilitatea restituirii T. De asemenea. în contul viitoarelor obligaţii ale acestuia faţă de bugetul public naţional.A.V. excluderea oricăror mecanisme abuzive din partea contribuabililor prin cesiunea creanţelor sale faţă de bugetul public naţional către creditorii săi.V. în contul stingerii datoriilor creditorilor subiectului impozabil. taxei vamale şi accizelor în contul stingerii datoriilor creditorilor.V. bugetul public naţional a acestuia. care dispune de decizie de restituire a T. 48 .V.A.A... pot beneficia de suma T.A.cererea subiectului impozabil. care dispune de decizie de restituire a T.A. taxei vamale şi accizelor acceptate spre restituire în contul stingerii datoriilor sale faţă de bugetul public naţional sau a viitoarelor obligaţii faţă de bugetul public naţional. Scopul măsurilor propuse constă în asigurarea bugetului public naţional cu lichidităţi curente (imediate).A.

(2) din Codul vamal şi art. De asemenea.(5) din Codul fiscal.1011 alin. la investiţii (cheltuieli) capitale (4) Restituirea T.125 alin.04.(4) din Legea cu privire la tariful vamal ale proiectului de lege.(3) din Codul fiscal. la cererea subiectului impozabil.176 alin. cesionarii săi pentru a beneficia de mecanismul de stingere a obligaţiilor. sau la contul bancar al subiectului impozabil respectiv. art.V. aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt. iar în lipsa datoriilor.1013 alin.(4). stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune. art.A.V.V. pentru perioada cuprinsă între data primirii cererii şi data compensării de către Trezoreria de Stat.1011 alin. contribuabilului i se plăteşte o dobîndă. 28. care implică încheierea unor contracte fictive dintre agentul economic şi creditorii. La articolul 1011. în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al agentului economic. alineatul (4) va avea următorul cuprins: „(4) Restituirea T. Restituirea T. art.A. în contul stingerii datoriilor În acest sens.(4).29 alin.130 alin. iar în caz contrar. art.1013 alin.(8).(8).(8) din Codul fiscal. art.Articolul 1011. conform legislaţiei fiscale.A. conform prezentului articol se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor). art.101 alin.V. în contul viitoarelor obligaţii ale acestuia faţă de bugetul public naţional. Modificarea vizează art.125 alin.(4) din Legea cu privire la tariful vamal ale proiectului de lege. urmează a fi restituită nu au fost restituite în termen de 45 de zile de la data primirii cererii de către organul fiscal sau în alt termen prevăzut de legislaţia fiscală. la cererea agentului economic.29 alin.(5) din Codul fiscal. A se vedea argumentele expuse la art.2016 49 .101 alin. art.A. conform prezentului articol se efectuează în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional numai a subiectului impozabil. dacă suma plătită în plus şi suma care.(2). Modificarea vizează art. care dispune de decizie de restituire a T.V.(2) din Codul vamal şi art. conform art. 01. cesionarea creanţelor subiecţilor impunerii/plătitorilor vamali faţă de bugetul public naţional către creditorii săi a devenit un element constant şi excesiv..(2). art. Se interzice restituirea T.A.130 alin.101 alin. calculată în funcţie de rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg).

V.130 alin.. Restituirea T.12) lit. începînd cu 1 ianuarie 2013.A.A. Mărimea trecerii în cont a TVA se determină lunar prin aplicarea proratei faţă de suma TVA.(8) din Codul fiscal. cu excepţia şoferului (1) Agenţii economici care nu sînt înregistraţi în calitate de contribuabili de T. art. se efectuează similar livrărilor impozabile. au dreptul la restituirea sumei T. art.V. Prorata se determină prin aplicarea următorului raport: a) la numărător se indică valoarea livrărilor impozabile (fără TVA). inclusiv persoanelor juridice şi fizice cesionari.96 lit.c) şi lit. în contul stingerii datoriilor creditorilor subiectului impozabil. Restituirea T.c) şi pct. aferente procurărilor folosite pentru efectuarea livrărilor obiectelor neimpozabile cu TVA.(7) şi alin.21) din Codul fiscal. în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al agentului economic.28 lit.A.125 alin. iar în lipsa datoriilor.04. alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Restituirea T.V.V.(4). Scopul modificării propuse constă în reglementarea dreptului de trecere în cont a sumei TVA aferent procurărilor de 01.4 şi pct.V. 01. (41) şi alin. art. la cererea agentului economic.4 alin.(1).p) şi pct.V. cît şi scutite de TVA.(4) din Legea cu privire la tariful vamal ale proiectului de lege. achitată sau care urmează a fi achitată.b) liniuţa 6. pe valorile materiale.A.101 alin.1013 alin.(2) din Codul vamal şi art. Articolul 102: se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins: „(31) Trecerea în cont a sumei T. 29. serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor ce nu constituie obiecte impozabile cu T. Amendamentul dat este condiţionat de lipsa prevederilor în Codul fiscal care specifică modul de reflectare a sumelor T. 30.A. iar în caz contrar. serviciile în cauză.A. care dispune de decizie de restituire a T.2 din Legea cu privire la tariful vamal.V. aferente acestor investiţii. Se interzice restituirea T. în contul viitoarelor obligaţii ale acestuia faţă de bugetul public naţional. sau la contul bancar al subiectului impozabil respectiv. Modificarea vizează art. pentru a căror efectuare se utilizează valorile materiale. efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane.4 alin.A.103 alin. conform art. cu excepţia avansurilor primite. în conformitate cu art. art.(2). Modificarea vizează art.(43) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal ale proiectului de lege.”.(2) din Codul fiscal.. la cererea subiectului impozabil.29 alin. Articolul 102.V. conform prezentului articol se efectuează în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional numai a subiectului impozabil.A. conform prezentului articol se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor).V. cît şi scutite de TVA se trece în cont dacă se referă la livrările impozabile.b) liniuţa 6 din Codul fiscal. art. Modificarea respectivă prevede acordarea dreptului la trecerea în cont a sumei T.8 din Nota la Anexa nr.V.A.(5) din Codul fiscal.Articolul 1013.96 lit.A. pe valorile materiale. Trecerea în cont a T. achitată sau care urmează a fi achitată. serviciile care nu constituie obiecte impozabile cu TVA.V. achitată la buget.101 alin.A. la investiţii (cheltuieli) capitale în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane. care dispune de decizie de restituire a T.A.(8)...(71) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III din Codul fiscal şi art.V. art.V. art.04. se efectuează în modul stabilit de Guvern.2016 50 .A. creditorilor subiectului impozabil. art. achitată sau care urmează a fi achitată.1011 alin. aferente procurărilor de mărfuri. după cuvintele „în autovehicule” se introduce textul „de la poziţia tarifară ex.A.”. A se vedea argumentele expuse la art. inclusiv persoanelor juridice şi fizice cesionari.”. şi care. serviciile procurate (3) Suma TVA.V. într-un termen ce nu depăşeşte 45 de zile din data depunerii cererii. Articolul 1013: la alineatul (1).8702”.(2). serviciile procurate care sînt utilizate pentru efectuarea livrărilor atît impozabile. care dispune de decizie de restituire a T.95 alin. pe valorile materiale. (2) Restituirea T.2016 A se vedea argumentele expuse la art.A.V.1013 alin. cu excepţia şoferului. pe valorile materiale.(1) pct.95 alin. serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor atît impozabile.

servicii folosite pentru efectuarea livrărilor ce nu constituie obiecte impozabile cu TVA. serviciile procurate. amendamentul în cauză vine să ajusteze prevederile legislaţiei fiscale la normele existente de evidenţă contabilă. la alineatul (7). în privinţa căreia se permite trecerea în cont a T. la alineatul (4).A. mărfuri. achitată sau care urmează a fi achitată. luînd în considerare acţiunea prevederilor Standardelor Naţionale de Contabilitate. după cuvintele „şi se raportează la cheltuielile perioadei” se introduc cuvintele „sau consumuri”. în modul stabilit) sau să fie importată de către subiectul impozabil. precum şi pe valoarea care nu a fost supusă uzurii a mijloacelor fixe casate. Completarea respectivă specifică modalitatea de atribuire la cheltuieli sau la consumuri a sumei T. pe valorile materiale. cu excepţia avansurilor primite. achitate sau care urmează a fi achitate pe valorile materiale. Prorata definitivă se determină în modul descris mai sus la completarea declaraţiei privind TVA pentru ultima perioadă fiscală a anului şi se bazează pe indicatorii anuali ai livrărilor.V. (7) Livrarea. textul „(eliberată de organul autorizat în modul stabilit)” se înlocuieşte cu textul „(eliberată în modul stabilit)”. amendamentul propus va 01.2016 01. nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei.125 alin.2% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare.04. Totodată. Obiectele impozabile (2) Nu constituie obiecte impozabile: c) livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0. Diferenţa dintre suma TVA trecută în cont în perioadele fiscale precedente şi suma TVA determinată drept urmare a aplicării proratei definitive se reflectă în declaraţia pentru ultima perioadă fiscală a anului..(4) şi art. care nu este trecută în cont. trebuie să fie efectuată subiectului impozabil de către furnizorul care a eliberat factura fiscală (eliberată de organul autorizat. Modificarea vizează art.04. Astfel. Modificarea prevede excluderea obligativităţii utilizării de către contribuabili a facturilor fiscale tipărite centralizat de organul fiscal şi are drept scop acordarea posibilităţii tipăririi de sine stătător a formularelor tipizate de documente primare cu regim special de către contribuabili cu utilizarea seriei şi diapazonului de numere pentru imprimare atribuite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.V. pe valorile materiale procurate care în procesul activităţii de întreprinzător au fost sustrase sau au constituit pierderi supranormativ conform legislaţiei.V.(2) din Codul fiscal al proiectului de lege.b) la numitor se indică valoarea totală a livrărilor impozabile (fără TVA) şi a livrărilor scutite. serviciile în cauză. (4) Suma T. pentru efectuarea cărora se utilizează valorile materiale.102 alin.2016 51 . serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător. Articolul 95.A.A.

în contextul beneficierii de restituire a sumei TVA și accizelor aferente livrării de mărfuri. în ambele cazuri la forma gramaticală respectivă.133 alin. trebuie să dispună de: alineatul (8): 1) pentru livrări de mărfuri: a) contractul în baza căruia a fost efectuat exportul de mărfuri. pe care a fost aplicată semnătura electronică emisă în conformitate cu legislaţia în vigoare a subiectului impozabil.V.(8) pct. după cuvintele „subiectului impozabil”.102 alin.(1) lit. inspectorii fiscali pot examina dosarele pentru restituirea TVA pe valorile materiale şi serviciile exportate inclusiv prin accesarea și verificarea declaraţiei vamale de export prin intermediul sistemului informațional Asycuda.102 alin. şi registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare. în afară de declaraţiile privind T. se introduc cuvintele „sau a brokerului vamal ce a depus declaraţia vamală în format electronic la organul vamal în numele subiectului contribui la micşorarea cheltuielilor ce ţin de documentarea activităţii economice a agentului economic. pe care a fost aplicată semnătura electronică emisă în conformitate cu legislaţia în vigoare a subiectului impozabil.(7) art. Modificarea vizează art.(4) lit. precum şi va eficientiza circuitul documentelor de strictă evidenţă în activitatea operaţională a contribuabilului.c) şi alin.1182 şi art.125 alin. energia termică şi gaze la export: a) confirmarea destinatarului străin privind recepţionarea livrărilor. 01. Modificarea vizează art. b1) declaraţia vamală de export sau extrasul din declaraţia vamală de export în format electronic. 7) pentru energia electrică. subiectul impozabil.(8) În scopul confirmării dreptului la restituirea T. (41) lit. Modificarea prevede excluderea obligativității prezentării de către agenții economici a declaraţiei vamale de export sau extrasul din declaraţia vamală de export în format electronic.04.A. la punctul 1) litera b1) se abrogă. pe care a fost aplicată semnătura electronică la punctul 7) litera b) şi litera c).d) din Codul fiscal al proiectului de lege. (2) lit.b1). b) declaraţiile vamale sau extrasele din declaraţiile vamale în format electronic. Excluderea respectivă este motivată prin faptul că Serviciul Fiscal de Stat în colaborare cu Serviciul Vamal a asigurat acces la sistemul informațional al Serviciului Vamal Asycuda World pentru toate organele fiscale teritoriale.g) din Codul fiscal al proiectului de lege.1) lit.d1) şi alin. b) factura comercială (invoice). În acest sens. art.2016 Se propune atribuirea la documentele confirmative a declarației vamale de export în format electronic cu aplicarea semnăturii electronice de către brokerul vamal pentru restituirea sumei TVA aferentă energiei electrice.V. pe valorile materiale şi serviciile procurate.A. energiei 52 .

se completează cu litera d) cu următorul cuprins: „d) pentru investiţiile (cheltuielile) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor). energie termică şi gaze. serviciilor.A. Astfel. energiei termice și gaze la export se prezintă declaraţia vamală de export sau extrasul din declaraţia vamală de export în format electronic. utilizate pentru efectuarea investiţiilor – facturile fiscale şi documentele de plată ce confirmă achitarea valorii procurărilor în cauză. Completările respective sunt condiţionate de modificările efectuate la art.b 1) din Codul fiscal prin Legea nr.a subiectului impozabil. Însă. precum şi pentru livrarea biomasei lemnoase. la Serviciul Vamal. în cazul exportului de energie electrică. (11) şi la art.71 din 12. erbacee şi din fructe.A. extrasul documentului cadastral ce atestă înscrierea acestora în registrul bunurilor imobiliare.V. 53 . modificarea are drept scop extinderea documentelor confirmative pentru restituirea sumei TVA în cazul în care brokerul vamal depune declaraţia vamală în format electronic cu aplicarea de către acesta a semnăturii electronice. subiectul impozabil poate fi reprezentat de broker vamal. utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele de plată ce confirmă achitarea T. inclusiv T. dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar. eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice. c) la beneficierea de servicii de la nerezidenţi sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova. pentru investiţiile (cheltuielile) capitale în clădiri de producţie.104 lit. în vigoare din data de 01.V. suplimentar se prezintă procesul-verbal de recepţie finală. 15) pentru efectuarea investiţiilor (cheltuielilor) capitale: a) la procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a valorilor materiale. care depune la Serviciul Vamal declaraţia vamală în format electronic cu aplicarea semnăturii electronice a acestuia.”. pentru a beneficia de restituirea sumei TVA aferentă energiei electrice. utilizate pentru efectuarea investiţiilor – impozabil. termice şi a gazelor în adresa importatorului.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative..”. punctul 15): după cuvintele „pentru efectuarea investiţiilor (cheltuielilor) capitale” se introduce textul „şi investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) care sînt date în exploatare şi utilizate conform destinaţiei lor finale:”. dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar. Actualmente. b) la procurarea valorilor materiale de la nerezidenţi sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova.1011 alin. Modificările respective vin să completeze lista documentelor confirmative pentru beneficierea de dreptul de restituire a sumei T.V. pe care a fost aplicată semnătura electronică emisă în conformitate cu legislaţia în vigoare a subiectului impozabil. termice și gaze la export.A. c) confirmarea Serviciului Vamal privind veridicitatea operaţiunilor de export efectuate de subiectul impozabil.04. documentele ce atestă transportarea energiei electrice.05.2015.

b) în cazul prestării serviciilor şi lucrărilor.782 din 25. aferentă procurării lor. b) în cazul prestării serviciilor şi lucrărilor. d) copia scrisorii emise de S. c) facturile fiscale pentru livrările impozitate la cota zero a T. 18) pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate proiectului “Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”: a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări la cota zero a TVA. Este de menționat că. c) factura fiscală. cu indicarea denumirii beneficiarului şi a proiectului şi cu confirmarea că acesta beneficiază de aplicarea cotei “zero” a TVA la serviciile.1992 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal. cu indicarea denumirii beneficiarului şi a proiectului şi cu confirmarea că acesta Totodată.V. 19) pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău: a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări la cota zero a TVA. Hotărîrea Guvernului nr. implementat de către S.09. d) copia scrisorii emise de Primăria municipiului Chişinău pe blanchetă oficială cu antet. Amendamentul respectiv este condiţionat de prevederile art. b) scrisoarea beneficiarului pe blanchetă oficială cu antet privind confirmarea faptului utilizării volumului (cantităţii) procurate conform destinaţiei. conform căruia subiectul impozabil care efectuează livrări de mărfuri. e) documentele agenţilor economici ce confirmă achitarea serviciilor prestate. implementat de Primăria Municipiului Chişinău şi a Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei “zero” a TVA şi a scutirii de taxa vamală 54 .A. “Apă-Canal Chişinău” sau al beneficiarului.A.. cu indicarea menţiunilor contractului în baza căruia acestea au fost executate.documentele ce atestă achitarea la organul fiscal a T. c) factura fiscală.(8) din Codul fiscal cu lista documentelor confirmative pentru beneficierea de dreptul la restituirea sumei TVA aferentă livrărilor de mărfuri şi servicii în cadrul proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”. are dreptul la restituirea sumei cu care a fost depăşită TVA pentru mărfurile şi serviciile respective. mărfurile şi lucrările procurate în Moldova destinate realizării proiectului “Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”.12.A. c) facturile care confirmă primirea materiei prime şi returnarea produselor prelucrate.(5) din Codul fiscal.V.A. „Apă-Canal Chişinău”.101 alin. după punctul 16) se introduce punctul 17). încheiate cu solicitantul plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă. se propune completarea art.4 alin. erbacee şi din fructe destinată producerii energiei termice şi apei calde: a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări la cota zero a T. punctul 18) şi punctul 19) cu următorul cuprins: „17) pentru livrarea produselor din biomasă lemnoasă. contrasemnată de către un reprezentant autorizat al S. precum şi documentele de plată ce atestă beneficierea de aceste servicii. b) factura fiscală pentru serviciile prestate. servicii la cota zero a TVA. precum şi de prevederile art.(137) din Legea nr. d) actul de executare a lucrărilor. contrasemnată de către un reprezentant autorizat al Primăriei municipiului Chişinău sau al beneficiarului.(136) şi alin. “Apă-Canal Chişinău” pe blanchetă oficială cu antet.V.A.A.. procesul-verbal de executare a lucrărilor (actul de executare a lucrărilor). potrivit cărora cota zero a TVA se aplică la importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi a serviciilor destinate proiectelor menţionate supra.. procesul-verbal de executare a lucrărilor (actul de executare a lucrărilor).102 alin.1417-XIII din 17. 16) la prestarea pe teritoriul ţării a serviciilor de prelucrare solicitantului plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă de către agenţii economici din industria uşoară: a) contractele de prestare a serviciilor.

V. Se propune anularea dreptului de trecere în cont a sumei TVA pentru mărfurile. iar art. în scopul intensificării luptei împotriva abuzului de trecere în cont a sumei T.A.11 alin.A. procurarea cărora nu a avut loc de facto.(1) al Legii nr.”.317 din 18.. şi/sau beneficierea de restituire a T. serviciile.”.(8) din Codul fiscal nu prevede expres documentele confirmative necesare a fi prezentate organelor fiscale întru obţinerea dreptului la restituirea sumei TVA aferentă livrărilor de mărfuri şi servicii destinate realizării proiectelor menţionate supra. se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins: „(12) Nu se permite trecerea în cont a T. pentru mărfurile. Actualmente. nu există restricţii în partea ce ține de trecerea în cont a sumei TVA aferentă procurăriilor de mărfuri. mărfurile şi lucrările procurate în Moldova destinate realizării Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău.A. hotărîrile Guvernului sunt emise pentru organizarea executării legilor. şi taxa pentru proceduri vamale. În acest sens.V.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. aplicate mărfurilor (serviciilor) importate şi/sau livrate pe teritoriul ţării.V.V. destinate proiectului “Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău” şi Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău. serviciile. iar scopul documentării acesteia a fost diminuarea obligaţiei fiscale a T. servicii.A.2016 55 . procurarea cărora nu a avut loc de facto.04.beneficiază de aplicarea cotei “zero” a TVA la serviciile. în corespundere cu prevederile art.07. care propriu-zis nu a avut loc. autorităţile fiscale au impus anumite restricţii la acordarea dreptului de trecere în cont a sumei 01. dar a fost reflectată documentar.102 alin. prevede lista documentelor necesare de a fi deținute pentru aplicarea cotei zero nu și pentru confirmarea dreptului la restituirea TVA. În conformitate cu practica ţărilor membre ale Uniunii Europene menţionăm că.

V.V. ce constituie rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova: 31.2016 56 .A.p) şi pct. aferentă livrărilor realizate de furnizorii săi.04.A. A se vedea argumentele expuse la art.1013 alin.2 din Legea cu privire 01. aferente procurărilor fictive în ţările membre ale Uniunii Europene se impune crearea condiţiilor în partea ce ţine de acceptarea trecerii în cont doar a sumei T.4 şi pct.V.A. contribuabilul . Astfel.A.c) şi pct. Scopul modificărilor propuse constă în preîntîmpinarea fraudelor ce ţin de beneficierea nejustificată a dreptului de trecere în cont a sumei TVA aferentă unor tranzacţii fictive în baza cărora se intenţionează diminuarea obligaţiei fiscale la bugetul public naţional.Articolul 103.A.A. (1) T. Articolul 103 alineatul (1): T. serviciilor şi pentru livrările de mărfuri.(1). contribuabilul – cumpărător cu diligenţa caracteristică unui comerciant de bună de credinţă la efectuarea tranzacţiei ştia sau trebuia să ştie despre intenţiile de eschivare ale furnizorilor săi privind plata sumei TVA la buget.V. art.A. Modificarea vizează art.V. art.b) liniuţa 6.21) din Codul fiscal. în cazul în care contribuabilul nu a dat dovadă de pudenţă în selectarea furnizorilor săi. Scutirea de T.8 din Nota la Anexa nr. De asemenea.96 lit. În contextul excluderii fenomenului trecerii în cont a sumei T.12) lit.cumpărător poartă răspunderea pentru achitarea sumei T.(1) pct.c) şi lit. sau a format deliberat situaţia de insolvabilitate.b) liniuţa 6 din Codul fiscal. în cazul în care persoana care a prezentat factura fiscală se eschiva intenţionat de la plata sumei T.V. nu se aplică la importul mărfurilor. Această practică întîlnită în legislaţia fiscală internaţională reprezintă un mecanism eficient orientat spre combaterea fenomenului de evaziune fiscală.V.103 alin.96 lit. servicii efectuate de către subiecţii impozabili. art.28 lit. care este achitată sau garantată că va fi achitată la buget de către furnizori.

modificarea dată este în concordanţă cu noţiunile prevăzute în Legea nr.V. şi anume consumatorii persoane fizice .04.04. indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află aceste locuinţe”. salubrizarea. în calitate de locuinţă sînt recunoscute casele de locuit individuale.(7) şi alin. la punctul 16).12) serviciile financiare: c) importul de bancnote şi monede metalice (inclusiv de bancnote şi monede jubiliare şi comemorative) în monedă naţională. de bancnote şi monede metalice în valută străină (inclusiv în scopuri numismatice) şi alte operaţiuni legate de circulaţia monedei naţionale şi valutei străine (inclusiv operaţiunile legate de folosirea acestora în scopuri numismatice). bloc sanitar etc. stabilite în actele normative.). care satisface cerinţele de trai ale unei persoane sau ale mai multor persoane (familii) şi corespunde exigenţelor minime pentru locuinţe. Prin urmare.(43) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal ale proiectului de lege. 16) cazarea în cămine. Astfel.75 din 30. indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află aceste locuinţe.cetăţeni din locuinţe.4 alin. Modificarea are drept scop elucidarea 01. după cuvîntul „bancnote” în ambele cazuri se introduce textul „de la poziţia tarifară 490700300”. alimentarea cu apă. încăperile locuibile din cămine. Amendamentul propus specifică expres categoria de consumatori pentru care prestarea serviciilor comunale sunt scutite de T.4 alin.A. serviciile comunale acordate populaţiei: închirierea spaţiului locativ. cuvintele „acordate populaţiei” se înlocuiesc cu textul “pentru consumatorii persoane fizice – cetăţeni din locuinţe. serviciile comunale pentru întreţinerea acestora urmează a fi impozitate cu T.2015 cu privire la locuinţe. (41) şi alin. iar după cuvintele „monede metalice” în ambele cazuri se introduce textul „de la poziţia tarifară 7118”..2015.75 din 30. potrivit art. la punctul 12) litera c). persoanele fizice – cetăţeni care deţin (pot deţine) în proprietate bunuri imobile cu altă destinaţie decît cea de locuinţă.V.4 din Legea nr. precum şi din alte încăperi auxiliare (bucătărie.A. pe principii generale.04. apartamentele. locuinţă reprezintă construcţie sau încăpere izolată alcătuită din una sau din mai multe camere de locuit. deservirea tehnică a blocurilor de locuinţe. precum şi importul de mărfuri de la poziţia tarifară 7108 de către Banca Naţională a Moldovei şi alte livrări către/de către Banca Naţională a Moldovei cu aceste mărfuri. art.2016 57 . Este de menţionat faptul că. la tariful vamal. folosirea ascensoarelor.(71) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III din Codul fiscal şi art. canalizarea.

103 alin.2 din Legea cu privire la tariful vamal. art. art. 8433 şi 8437” se înlocuiește cu textul „ . la punctul 271).16) şi art. cu excepția părților acestora”. 843330000. 843330000.b) liniuţa 6. Propunerea de restrîngere a scutirii de T. care sunt orientate spre diminuarea numărului de facilităţi fiscale acordate şi spre trecerea treptată la subvenţionarea directă din partea statului. 8436.4 alin.A.21) timbrele de acciz importate şi destinate marcării mărfurilor supuse accizelor.(1) pct.(43) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal ale proiectului de lege Modificarea prevede acordarea scutirii de TVA aferent livrării și/sau importului tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi a tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481100. 843320.04. cu excepția părților acestora. 843353.b) liniuţa 6 din Codul fiscal. 8433 şi 8437. 843351000. art. 8436. 843352000. 842481910. A se vedea argumentele expuse la art.2016 01.490700100”.4 şi pct. art.1013 alin. 843359. 843320. după cuvintele „timbrele de acciz” se introduce textul „de la poziţia tarifară ex.103 alin. 843359. 843353. 8437 şi părţi ale acesteia de la poziţiile tarifare 8432.28 lit. 271) tractoarele agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare 842481100. 8432.c) şi pct.12) lit.8 din Nota la Anexa nr. Modificarea vizează art.V. 843352000. 843340000.96 lit. 843340000. problemei în partea ce ţine de tratarea neunivocă şi expunerea distinctă a obiectelor pentru care se aplică această scutirea de T.V.(71) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III din Codul fiscal şi art.04.(1). aferent livrării şi/sau importului părţilor tehnicii agricole este înaintată în contextul Obiectivelor politicii fiscale pe termen mediu.104 lit. Amendamentul dat are drept scop acordarea dreptului agentului economic de a livra și/sau importa tehnică agricolă și nu părțile acesteia.4 alin. (41) şi alin.21) din Codul fiscal. 8432. fapt ce va contribui la dezvoltarea sectorului agricol în 01.c) şi lit. textul „ şi părţi ale acesteia de la poziţiile tarifare 8432.96 lit. 842481910.A. 843351000.b) din Codul fiscal al proiectului de lege. 8437. Modificarea vizează art. la punctul 21).(7) şi alin.p) şi pct.(1) pct.2016 58 . a serviciilor comunale acordate populaţiei.

uzufruct. la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate. locaţiune. cu excepţia cazului în care aceste active materiale pe termen lung sînt exportate.(1) pct. transmise în arendă. uzufruct. indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află aceste bunuri.04. În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se comercializează. iar cuvintele „serviciul de import” se înlocuiesc cu Termenele obligaţiei fiscale în cazul contextul modernizării şi retehnologizării tehnicii agricole. La articolul 109 alineatul (1). destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie.16) şi art.04. locaţiune. aceste active materiale pe termen lung nu pot fi comercializate. A se vedea argumentele expuse la art.(1) pct. Articolul 104. precum şi discurajarea utilizării tehnicii agricole uzate. se impozitează următoarele livrări: b) energia electrică.2016 59 . uzufruct. transmise în arendă.04.V. leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea a 3 ani.(1) pct.V. în cazul importului de servicii indiferent de cine 01.2016 01. Articolul 109. Modificarea vizează art.103 alin. Modificarea poartă un caracter redacţional şi are drept scop racordarea prevederilor art. serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate.103 alin. 32. locaţiune. se va calcula şi achita de la valoarea de intrare a acestora. la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor. Livrările impozitate la cota zero La cota zero a T. cuvintele „bunurile imobiliare cu destinaţie locativă” se înlocuiesc cu textul „consumatorii persoane fizice – cetăţeni din locuinţe”. se transmit în arendă.A.A. leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii.29) activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor.2016 alineatul trei se exclude.A. leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani din data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii. T.q2) din Legea cu privire la tariful vamal.103 alin. 01.28 lit. importurilor 33.29) din Codul fiscal la prevederile art. În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se comercializează. leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea a 3 ani. cuvintele „utilizate pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător” se exclud.”. care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă. T. nu pot fi comercializate.V.16) din Codul fiscal al proiectului de lege. la punctul 29): după alineatul unu se introduce fraza: „La active materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor.V. uzufruct. locaţiune. Modificarea dată prevede apariţia obligaţiei fiscale privind T. se calculează şi se achită de către beneficiar (cumpărător) pornind de la valoarea indicată în factura eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă – în cazul livrării de active materiale pe termen lung sau de la valoarea în vamă – în cazul importului acestora la momentul depunerii declaraţiei vamale. La articolul 104 litera b). energia termică şi apa caldă pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă.b) din Codul fiscal al proiectului de lege.104 lit.A. Pentru a beneficia de facilitatea fiscală dată. Activele materiale pe termen lung. dacă anterior au fost importate şi nu au suferit modificări în afara uzurii normale. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern. se transmit în arendă.

Subiectul este obligat să înştiinţeze oficial organul fiscal. utilizate pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător. servicii care nu constituie obiecte impozabile cu T. specificate la art. conform prevederilor art. se include atît valoarea livrărilor impozabile cu T. la importul serviciilor.V.V.V. dat fiind faptul că.95 alin.A” se introduc cuvintele „şi a celor care nu constituie obiecte impozabile în conformitate cu art. (2).71 din 12.A.A. instituţiilor publice. confirmată printr-un extras din contul bancar. servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei. amendamentul propus vine întru corectarea erorii care a fost parţial exclusă la art. La serviciile importate. după cuvintele „cu excepţia livrărilor scutite de T.04.(1) Pentru mărfurile importate utilizate pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător.2016 excluderea 60 .A. Scopul modificării propuse este excluderea situaţiilor de interpretare duală prin aplicarea T. se consideră data efectuării plăţii. dacă el.115 alin. şi să se înregistreze nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în care a avut loc depăşirea. de servicii importate beneficiază atît agenţii economici ce desfăşoară activitate de întreprinzător cît şi instituţiile publice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător.A.V. În acest context. servicii nu apare obligaţia fiscală privind T.A.data depunerii de către importator (declarant) sau de către un terţ a mijloacelor băneşti la casieria organului vamal sau la Contul Unic Trezorerial. cît şi valoarea livrărilor care nu constituie obiecte impozabile cu T. 34. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea.51. (4) Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care beneficiază de acestea: agenţii economici care desfăşoară activitate de întreprinzător sau instituţiile publice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător. fără a include livrările de mărfuri. a efectuat livrări de mărfuri. instituţiilor medico-sanitare publice şi private. cu excepţia autorităţilor publice.V.95 alin. (2) din Codul fiscal prin Legea nr. Modificarea prevede determinarea plafonului pentru înregistrarea obligatorie ca contribuabil al T.511. într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive.V. în valoarea plafonului de înregistrare în calitate de contribuabil al T.V. este obligat să se înregistreze ca contribuabil al T. Totodată. iar data achitării . cuvintele „importul de servicii”.V.(4) şi art.A.A. termenul obligaţiei fiscale se consideră data declarării mărfurilor la punctele vamale de frontieră. La moment. inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import. şi deţinătorilor patentei de întreprinzător. Modificarea prevede 01.. Articolul 112. Scopul modificării propuse constă în excluderea obligaţiei de înregistrare ca plătitor de TVA în cazul efectuării livrărilor de mărfuri.(2) din Codul fiscal.V.112 alin.A.V. este de remarcat faptul că.A. specificate la art. termenul obligaţiei fiscale şi data achitării T. completînd formularul respectiv.04.A. Articolul 112: la alineatul (1).2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. cu excepţia livrărilor scutite de T.”. servicii care nu constituie obiecte impozabile cu TVA. Înregistrarea subiectului impozabil (1) Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător.V. pentru aceste livrări de mărfuri.

V.V. în conformitate cu art. conform legislaţiei.V.A. în cazul datoriilor 35.A.93 pct. Suma T.V. calculată pe livrarea prevederilor alin. a T. precum şi concretizarea perioadei în care urmează a fi efectuată ajustarea sumei T. obligaţiei de înregistrare ca plătitor al T.”. drept datorie suma T. în cazul efectuării importului de servicii scutite de T. cu excepţia livrărilor scutite de T. a sumei la alineatul (2).A.V. calculate pe livrarea efectuată.A. drept datorie compromisă. Articolul 95.A. toată suma sau o parte a ei se consideră. Astfel.V. depăşeşte 600000 de lei este obligat să se înregistreze ca contribuabil al T.. după includerea în declaraţia privind T. scopul modificării propuse constă 01. prevederile art.V. sumei T.A.beneficiază de servicii de import a căror valoare. Actualmente.A.(2).112 alin. T. drept datorie compromisă.A. pe livrarea respectivă.A.V.A. fiind adăugată la valoarea livrărilor de mărfuri. în modul stabilit la alin.A.V.A.(1).V.V. şi a celor care nu constituie obiecte impozabile cu T. c) livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0. la alineatul (4). a sumei înlocuiesc cu cuvintele „Ajustarea sumei”.A. Modificarea data prevede stabilirea modalităţii de ajustare a sumei T.V.A.A. cît şi cele care sînt scutite de T. (1) din Codul fiscal. şi/sau a celor care nu constituie obiecte impozabile cu T.V. efectuate pe parcursul oricăror 12 luni consecutive.V. calculată începînd cu perioada fiscală cînd s-a (2) Dacă suma datoriei compromise se restituie subiectului constatat datoria compromisă.95 alin.V. toată suma sau o parte a cont” se înlocuiesc cu cuvintele „ajustarea sumei T.V.V. Obiectele impozabile (2) Nu constituie obiecte impozabile: a) livrarea mărfurilor.04. după includerea în declaraţia privind T.116 alin. fapt ce contravine principiilor generale de calculare şi trecere în cont a sumei T. Modificarea are drept scop excluderea discrepanţelor existente între prevederile art.”. servicii.(1) din Codul fiscal pot fi înţelese eronat în sensul beneficierii de dreptul de trecere în cont a sumei T. calculate din valoarea livrării de mărfuri.A. cuvintele „servicii de import” se înlocuiesc cu textul „importul serviciilor. alineatul (1) va avea următorul cuprins: subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei „(1) Dacă. achitate pe livrarea efectuată.2016 61 .2% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare.A pentru importul de servicii care sunt scutite de T. Articolul 116.V.(4) din Codul fiscal şi respectiv evitarea apariţiei situaţiilor de depunere a cererii de înregistrare ca contribuabil al T.A.V.A.V.A. subiectul impozabil are dreptul la ajustarea datoriei compromise nerambursate.A în baza importului de servicii impozabile cu T.112 alin.V. aferentă datoriei compromise. (3) Dacă. iar după textul „livrărilor de mărfuri.A.V.V.V.A. sumei datoriei compromise..95 alin.V. pe livrarea care corespunde sumei datoriei compromise doar în urma achitării sumei T.V.V.A. d) transmiterea proprietăţii în cadrul reorganizării agentului economic.A. cuvintele „primirea dreptului de a o trece în T.A.(2) din Codul fiscal.103 din Codul fiscal sau cele care nu constituie obiect al impunerii cu T. în contextul corelării cu amendamentele propuse la art. şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.A. sumei T. b) venitul sub formă de dobîndă obţinut de către locator în baza unui contract de leasing.112 alin.(1).V.V. Trecerea în cont a T. care urmează a impozabil după primirea dreptului de a o trece în cont conform fi ajustată este egală cu suma T.A. Redacţia actuală a art. conform art. cuvintele „Trecerea în cont a” se (1) Dacă. conform legislaţiei. La articolul 116: compromise în denumirea articolului. serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere sau în cadrul regimului de antrepozit vamal. în baza facturii fiscale primite.A. achitată pe livrarea care corespunde sumei compromisă.A.V. calculate”. achitate pentru orice perioadă fiscală privind T. conform legislaţiei.A.V. ei se consideră. servicii” se introduce textul „ . această sumă se consideră ca plată pentru care corespunde sumei datoriei compromise următoarea livrare impozabilă efectuată la momentul primirii nerambursate.9) şi art.V. toată suma sau Suma T.(4) din Codul fiscal acordă posibilitatea contribuabililor de a se înregistra în calitate de plătitor al T. cu excepţia celor scutite”. după includerea în declaraţia privind T.A. servicii considerată drept datorie compromisă. care urmează a fi trecută în cont este egală cu o parte a ei se consideră.

A. La sfîrşitul fiecărei zile de lucru în registrul maşinii de casă şi control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a maşinii de casă şi control. fie prin poştă sau în numerar.04.2016 62 . Factura fiscală (3) Pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate. după cuvintele „instrument de plată” se introduc cuvintele “fără numerar”. dacă sînt respectate următoarele condiţii: a) subiectul impozabil ţine evidenţa sumei primite şi achitate în numerar şi/sau cu card de plată la fiecare punct comercial şi de prestări servicii cu utilizarea maşinilor de casă şi de control. în cadrul comerţului electronic nu este posibilă asigurarea aplicării semnăturii beneficiarului şi returnarea facturii fiscale cu semnătura acestuia către vînzător. 01. înregistrarea facturilor fiscale în Registrul General Electronic a Facturilor Fiscale (în continuare RGEFF) presupune completarea tuturor cîmpurilor obligatorii. Înregistrarea prin maşina de casă şi de control se efectuează în momentul primirii sumei în numerar şi/sau achitării sumei cu alt instrument de plată. pe livrările efectuate. achitarea fiind efectuată fie prin intermediul procedurilor electronice. la efectuarea livrărilor persoanelor fizice . codul fiscal (IDNP). în special în cazurile în care mărfurile sunt livrate beneficiarilor prin intermediul poştei. Concomitent. inclusiv adresa.cetăţeni. Totodată. În cazul în care cîmpurile care necesită completarea obligatorie a datelor în factura fiscală rămîn necompletate. în eliminarea interpretărilor duale a prevederilor art. Reieşind din particularităţile comerţului electronic. cuvintele „cu card de plată” se înlocuiesc în ambele cazuri cu cuvintele „prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar”. în documentaţia de evidenţă este înscrisă suma totală a T. La articolul 117 alineatul (3): după cuvintele „în locurile special amenajate” se introduce textul „şi în cadrul comerţului electronic. Modificarea dată prevede excluderea obligativităţii eliberării facturii fiscale şi aplicarea mecanismelor de plată pentru agenţii economici care activează în cadrul comerţului electronic similare celor care practică activitate de comerţ cu amănuntul în locuri special amenajate. b) la sfîrşitul fiecărei zile de lucru.subiectul impozabil va exclude din trecerea în cont suma T. Articolul 117. nu este posibilă indicarea în factura fiscală a datelor personale (denumirea.V. care corespunde sumei datoriei compromise neachitate. denumirea şi codul fiscal al cumpărătorului (beneficiarului).V.133 din 08. iar în documentul de evidenţă a valorilor materiale procurate se introduc datele din facturile fiscale care au fost achitate în numerar şi/sau cu card de plată. Specificul livrării mărfurilor în cadrul comerţului electronic constă în metode de livrare: prin curier sau poştă. cu aplicarea dispozitivelor personalizate.”. 36.07.2011. cu plata în numerar şi/sau cu card de plată.116 din Codul fiscal. întrucît acestea reprezintă date cu caracter personal interzise utilizării conform Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. adresa) ale cumpărătorului fără consimţămîntul acestuia.A. eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător).

TAN. Totodată.) şi/sau orice serie de proceduri (tehnice – coduri PIN. respectiv înregistrarea facturilor fiscale în RGEFF pentru care sunt prevăzute în Codul fiscal sancţiuni fiscale (art. instrumentele de plată fără numerar utilizate pe teritoriul Republicii Moldova sunt: cardurile de plată.(3) şi alin.3 din Legea nr. transferul de credit. susţinerea şi încurajarea dezvoltării agenţilor economici care activează în cadrul comerţului electronic. debitarea directă şi sistemele de deservire bancare la distanţă.260 alin. La aceasta.05.(3) din Codul fiscal al proiectului de 63 .sistemul RGEFF.117 alin. conform prevederilor art. A se vedea argumentele expuse la art. sau funcţionale – transferul de credit.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică. login/parolă etc.(41)). Astfel. modificarea dată are drept scop reducerea încălcărilor fiscale din cadrul comerţului electronic.(31) din Codul fiscal al proiectului de lege. telefon mobil etc.114 din 18. Modificarea vizează art. În acest sens. instrument de plată reprezintă dispozitiv (dispozitive) personalizat(e) (cardul de plată.117 alin. se propune racordarea prevederilor legislaţiei fiscale la prevederile legislaţiei financiare în partea ce ţine de utilizarea instrumentelor de plată fără numerar. debitarea directă) convenite între utilizatorul serviciilor de plată şi prestatorul de servicii de plată şi folosite de utilizatorul serviciilor de plată pentru a iniţia un ordin de plată. alte tipuri de coduri. precum şi asigurarea echităţii fiscale. nu va permite salvarea acestor facturi fiscale.

Articolul 1181.V.(31) În cadrul comerţului electronic.98”.V. depăşeşte suma de 100000 lei. faţă de buget.V. alineatul (31) se abrogă. Actualmente înregistrarea facturilor fiscale în RGEFF este obligatorie în cazul în care totalul valorii mpozabile a livrării impozabile cu TVA depăşeşte suma de 100000 lei.V.A. La articolul 1181 alineatul (1). servicii. servicii în urma modificării prețurilor sau returnării mărfurilor.2016 64 . după cuvintele „impozabile a livrării impozabile cu T. furnizorul eliberează factura fiscală cu reflectarea în ea a denumirii mărfurilor.V.A. Registrul general electronic al facturilor fiscale (1) Factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale. Se propune înregistrarea în Registru General Electronic al Facturilor Fiscale (în continuare – RGEFF) și a facturilor fiscale în care sunt indicate valorile impozabile cu semnul minus. Cazuri speciale de eliberare a facturilor fiscale 37.117 alin. şi mărimea ajustării valorii impozabile a mărfurilor.A. lege. modalitatea de perfectare a documentelor la ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile cu T. La moment. Modificarea vizează art. atît la nivelul vînzătorului cît şi la nivelul cumpărătorului. serviciilor la care a fost modificată valoarea impozabilă.V. Amendamentul respetiv are drept scop vizualizarea integrală a livrărilor impozabile efectuate în baza facturilor fiscale care sunt pasibile înregistrării în 01. obligaţia fiscală privind T. Totodată.A.(31) din Codul fiscal al proiectului de lege.04.2016 01. Articolul 1171. rezultate din ajustarea valorii impozabile a livrării de mărfuri. Modificarea prevede specificarea modului de documentare a ajustării valorii impozabile a livrării impozabile cu T. după livrarea sau achitarea lor. de mărfuri.A. Articolul 1171 se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins: „(12) La ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile de mărfuri.A. ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile condiţionează modificarea obligaţiilor fiscale privind T. serviciilor care se indică cu semnul „minus” la micşorare şi cu semnul „plus” la majorare. 38.(3) şi alin. Amendamentul respectiv are drept scop excluderea interpretării duale de către contribuabili a modului de documentare a ajustării valorii impozabile cu T. cu totalul valorii impozabile ce depășește suma de 100000 lei.04. eliberarea facturii fiscale este obligatorie. servicii se efectuează în conformitate cu actele normative interne emise de Serviciul Fiscal de Stat.A. inclusiv a valorii impozabile ajustate în condiţiile art. cu plata în numerar şi/sau cu alt instrument de plată. în forma şi în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.V. în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.” se introduce textul „ .”.

Înlesniri la plata accizelor Articolul 125.125 alin.2016 Modificarea are drept scop racordarea legislaţiei fiscale la prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate şi prevede atribuirea la cheltuieli sau la consumuri a diferenţei sumei accizului achitat la mărfurile supuse accizelor. Articolul 124 se completează cu alineatele (15). depusă de către plătitorul de TVA la organul fiscal în a cărui rază de deservire acesta este înregistrat.1 la titlul IV din Codul fiscal. în cazul în care 01. cu transpunerea întocmai a acestora în normele care reglementează propriu-zis scutirea de plata accizului. este scutit de plata accizelor în limita volumului stabilit de ministerul de ramură. utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor.102 alin. organul fiscal examinează cererea depusă şi asigură eliberarea numărului solicitat al formularelor de facturi fiscale sau informează contribuabilul despre respingerea cererii dacă.d1) şi alin.102 alin.(16) şi alin.(7) şi Nota la Anexa nr. Modul şi termenele de eliberare a formularelor de facturi fiscale (1) Formularele de facturi fiscale se eliberează contra plată. după cuvîntul „cheltuieli” se introduc cuvintele „sau consumuri”. în cadrul termenului stabilit în prezentul alineat.04. A se vedea argumentele expuse la art. art.(15). a fost iniţiată procedura de anulare a înregistrării contribuabilului în calitate de plătitor de TVA. în baza unei cereri scrise. 01. RGEFF. alin.124 alin.(2) se consideră următoarea zi lucrătoare ce urmează după ziua în care a fost depusă cererea de eliberare a formularelor de facturi fiscale. Articolul 125: la alineatul (2).(1) lit. Trecerea la cont şi restituirea accizelor achitate (2) Dacă suma accizului achitată la mărfurile supuse accizelor. (2) În termen de 5 zile lucrătoare.2016 Modificarea vizează transferarea normelor din Nota la Anexa nr. iar în cazul marilor contribuabili plătitori de TVA – la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. 01.133 alin. în care se indică numărul de formulare solicitat. (3) Prima zi a termenului stabilit la alin. Modificarea vizează art.”. (17) Mărfurile de la poziţiile tarifare 280430000 şi 280440000 produse pe teritoriul ţării sînt scutite de plata accizului. 39. destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină.04. (16) şi (17) cu următorul cuprins: „(15) Se scuteşte de acciz alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890.1 la Titlul IV din Codul fiscal al proiectului de lege.g) din Codul fiscal al proiectului de lege. în vederea realizării programului de activitate al industriei de parfumerie şi cosmetică pe anul respectiv.(17). în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern. stabilirea obligației fiscale privind TVA înregistrării în RGEFF.(7) din Codul fiscal al proiectului de lege. depăşeşte suma accizului calculată la mărfurile supuse accizelor expediate din încăperea de acciz.1182 şi art.04. diferenţa se reportează la cheltuieli în perioada fiscală în care a avut loc expedierea mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz.2016 65 .(7) art. Modificarea vizează art. Articolul 124. 40. 41. Articolul 1182 se abrogă.Articolul 1182. (16) Alcoolul etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 220710000 destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică. (2) lit. utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor. coordonat cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Serviciul Vamal.

b1).b1) din Codul fiscal al proiectului de lege . Modificarea vizează art.125 alin. b) documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului). subiectul impunerii prezintă organelor Serviciului Fiscal de Stat următoarele documente justificative: a) contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin privind livrarea mărfurilor supuse accizelor.(8) pct. certificată de conducătorul şi de contabilul-şef ai subiectului impunerii. În cazul în care livrarea pentru export a mărfurilor supuse accizelor se efectuează. certificată de la alineatul (4) litera c) se abrogă. subiectul impunerii (comitentul) prezintă organului Serviciului Fiscal de Stat contractul de comision şi contractul (copia contractului) încheiat de comisionar cu partenerul străin. conform contractului de comision. c) declaraţia vamală de export sau copia acesteia. (41) lit.c) şi alin.(2) din Codul fiscal ale proiectului de lege.1) lit. utilizate pentru prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor destinate exportului. pe care a fost aplicată semnătura electronică a subiectului impozabil.d) din Codul fiscal al proiectului de lege. A se vedea argumentele expuse la art. prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova. (4) Pentru a obţine restituirea accizului achitat la mărfurile supuse accizelor.102 66 .102 alin. de către comisionar. art.(8) pct. subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize prezintă organelor Serviciului Fiscal de Stat următoarele documente justificative: d) declaraţia vamală de export sau copia acesteia.aceasta depăşeşte suma accizului calculată la mărfurile supuse accizelor expediate din încăperea de acciz. A se vedea argumentele expuse la art.102 alin. care confirmă încasarea de facto pe contul subiectului impunerii a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin. cu menţiunile organului vamal al Republicii Moldova care a eliberat marfa pentru export. sau extrasul din declaraţia vamală de export în format electronic. la alineatul (41) litera d) se abrogă.102 alin.(4) lit.(4) şi art. Modificarea vizează art. utilizate ulterior pentru prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor destinate exportului. eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice.125 alin.1) lit. (41) Pentru a obţine restituirea accizului achitat pentru mărfurile supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova.

pe care a fost aplicată semnătura electronică a subiectului impozabil.(8) din Codul fiscal. cu transpunerea întocmai a acestora în normele care reglementează propriu-zis trecerea în cont a accizului.2016 Modificarea vizează transferarea normelor din Nota la Anexa nr.130 alin. art. alin.125 alin.(5) din Codul fiscal.125 alin.04.101 alin.125 alin. 290244000.101 alin. iar în lipsa datoriilor.29 alin. (5) Restituirea accizelor conform prezentului articol se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional. este obligat să prezinte declaraţia privind achitarea accizelor pînă la data de 25 a lunii care succede luna în care a fost efectuată expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor.125 alin.(16) şi alin. 270730100. alineatul (5) va avea următorul cuprins: „(5) Restituirea accizelor conform prezentului articol se efectuează în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional numai a subiectului impunerii.124 alin. 01. care dispune de decizie de restituire a accizelor. art.(32) din acelaşi Cod.(15). art. Declararea achitării accizelor (31) Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize. care dispune de decizie de restituire a accizelor. 290211000.2016 67 .(31).conducătorul şi de contabilul-şef ai subiectului impunerii. 290110000.(2). A se vedea argumentele expuse la art. textul „alin.(4).b1).(8) pct. cu menţiunile organului vamal al Republicii Moldova care a eliberat marfa pentru export. 01. 290514. 381400900.1 la titlul IV din Codul fiscal.(4) lit.127 alin. 381700800 se trec în cont dacă mărfurile în cauză sînt utilizate în procesul de producţie în altă calitate decît cea de carburanţi şi combustibili.2016 Modificarea prevede racordarea prevederilor art. 290511000–290513000. Se interzice restituirea accizelor în contul stingerii datoriilor creditorilor subiectului impunerii. 42. se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins: „(7) Sumele accizelor achitate de agenţii economici la procurarea mărfurilor de la poziţiile tarifare 270710100.(31) din Codul fiscal la prevederile art. dar care solicită restituirea accizelor în conformitate cu art. Articolul 127. Modificarea vizează art. la cererea subiectului impunerii. în contul viitoarelor obligaţii ale acestuia faţă de bugetul public naţional. 270900100.(4) din Legea cu privire la tariful vamal ale proiectului de lege. 270750.(31)” se înlocuieşte cu textul „alin.”. Articolul 127 la alineatul (31).(17). art. la cererea agentului economic. inclusiv persoanelor juridice şi fizice cesionari. Modificarea vizează art.1013 alin. sau extrasul din declaraţia vamală de export în format electronic.(32)”. 01.(7) şi Nota la Anexa nr. sau la contul bancar al subiectului impunerii respectiv.(2) din Codul vamal şi art. (41) lit.”. 270720100.125 alin.d) din Codul fiscal al proiectului de lege. 2909. 290519000.1 la Titlul IV din Codul fiscal al proiectului de lege.1) lit.04.102 alin. 290220000. 290290000. Modificarea vizează art. art. 290124000.04. 290129000.1011 alin. 271012110– 271019290. în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al agentului economic. alin. art.(8) pct.(8). 290219000. 290516. eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor administraţiei publice. 290230000.b1) din Codul fiscal al proiectului de lege . Evidenţa mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă). iar în lipsa datoriilor.1) lit.c) şi alin.

04.15 lei 11.34 lei 85.00 lei 12.34 lei 12. hidromel). prin ajustarea acestora la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2016 (10.Anexa nr.83 lei 85. rachiuri. în vederea ajustării graduale a acestora la nivelul ţărilor din regiune. distilate.2 la Titlul IV din Codul fiscal al 68 . gazele lichefiate şi naturale) la mărimea creşterii anuale a produsului intern brut nominal prognozat pentru anul 2016 faţă de anul 2015 (11. cidru de pere.4%).67 lei 43.2018 şi are drept scop neadmiterea afectării veniturilor fiscale prin deprecierea mijloacelor băneşti în timp. urmare a fenomenului inflaţionist. Paralel cu aceasta. alcool etilic şi alte distilate denaturate. cu orice tărie alcoolică 2208 Alcool etilic litru nedenaturat cu tărie alcool alcoolică sub 80% absolut vol. 01. se prevede majorarea cotei accizului pentru ţigaretele cu filtru şi fără filtru.(2) din Codul fiscal.5%) reiese din Obiectivele politicii fiscale şi vamale pe termen mediu 2016 . rachiuri. autoturisme. cidru de pere. lichioruri şi Cota accizului 4 25% 2. De asemenea. hidromel). motorina şi derivaţii acestora. Realizarea măsurii date va permite acumularea de surse financiare suplimentare la buget şi dezvoltarea infrastructurii drumurilor. precum şi diminuarea consumului articolelor din tutun. mărfuri ce au o influenţă negativă asupra sănătăţii populaţiei şi a dezvoltării societăţii în general.83 lei Modificarea privind majorarea cotelor accizelor stabilite în sume fixe (băuturi alcoolice. amestecuri de băuturi fermentate şi amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice.1 şi Anexa nr.17 lei 77. aromatizate cu plante sau cu substanţe aromatizante 220600 Alte băuturi litru fermentate (de exemplu cidru de mere. alte tutunuri şi înlocuitori de tutun fabricate). fapt ce va permite acumularea de noi surse financiare la buget. cu excepția berii.122 alin. alcool etilic şi alte distilate denaturate. Anexa nr. distilate. nedenumite şi necuprinse în altă parte 2207 Alcool etilic litru nedenaturat cu tărie alcool alcoolică de absolut minimum 80% vol. se prevede majorarea cotelor accizelor la produsele petroliere importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova (benzina. cu orice tărie alcoolică 2208 Alcool etilic litru nedenaturat cu tărie alcool alcoolică sub 80% absolut vol.67 lei 77. azot. nedenumite şi necuprinse în altă parte 2207 Alcool etilic litru nedenaturat cu tărie alcool alcoolică de absolut minimum 80% vol.2016 Modificarea vizează Anexa nr. articole de bijuterie sau de giuvaiergerie. inclusiv la standardele europene.1 Mărfurile supuse accizelor Poziţia Denumirea mărfii Unitatea tarifară de măsură 1 2 3 160431000 Caviar valoarea în lei 160432000 Înlocuitori de caviar 220300 Bere fabricată din litru malţ 2205 Vermuturi şi alte litru vinuri din struguri proaspeţi.17 lei 11. amestecuri de băuturi fermentate şi amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice. lichioruri şi Poziţia tarifară Cota accizului 4 25% 5. oxigen. Măsura dată reiese din realizarea dispoziţiei art.1 la titlul IV va avea următorul cuprins: Mărfurile supuse accizelor Denumirea mărfii Unitatea de măsură 1 2 3 160431000 Caviar valoarea în lei 160432000 Înlocuitori de caviar 220300 Bere fabricată din litru malţ 2205 Vermuturi şi alte litru vinuri din struguri proaspeţi. aromatizate cu plante sau cu substanţe aromatizante 220600 Alte băuturi litru fermentate (de exemplu cidru de mere.

care conţin tutun 240220 Ţigarete care conţin tutun: – cu filtru 1000 220 lei + 17%. valoarea 40% trabucuri şi ţigarete.63 lei înlocuitori de tutun. care distilează în proporţie de minimum 65% (inclusiv pierderile) 69 .98 lei 3714 lei 3714 lei 3714 lei 3714 lei proiectului de lege. tutunuri “omogenizate” sau “reconstituite”. extracte şi esenţe de tutun 270710100 Benzoli destinaţi tona 4137 lei utilizării drept carburanţi sau combustibili 270720100 Toluoli destinaţi tona 4137 lei utilizării drept carburanţi sau combustibili 270730100 Xiloli destinaţi tona 4137 lei utilizării drept carburanţi sau combustibili 270750 Alte amestecuri de tona 4137 lei hidrocarburi aromatice. în lei conţinînd înlocuitori de tutun 2403 Alte tutunuri şi kg 122. tutunuri “omogenizate” sau “reconstituite”. alte băuturi spirtoase 240210000 Ţigări de foi (inclusiv valoarea 40% cele cu capete tăiate) în lei şi trabucuri. prelucrate. în lei conţinînd înlocuitori de tutun Alte tutunuri şi kg înlocuitori de tutun.240210 240220 240290000 2403 270710100 270720100 270730100 270750 alte băuturi spirtoase 00 valoarea Ţigări de foi (inclusiv în lei cele cu capete tăiate) şi trabucuri. prelucrate. care distilează în proporţie de minimum 65% 40% 200 lei +18% 50 lei 40% 110. valoarea trabucuri şi ţigarete. extracte şi esenţe de tutun Benzoli destinaţi tona utilizării drept carburanţi sau combustibili Toluoli destinaţi tona utilizării drept carburanţi sau combustibili Xiloli destinaţi tona utilizării drept carburanţi sau combustibili Alte amestecuri de tona hidrocarburi aromatice. care conţin tutun Ţigarete care conţin tutun: – cu filtru 1000 bucăţi/ valoarea în lei – fără filtru 1000 bucăţi Alte ţigări de foi. bucăţi/ dar nu mai valoarea puţin de 250 în lei lei – fără filtru 1000 60 lei bucăţi 240290000 Alte ţigări de foi.

8% în greutate Păcură cu un conţinut de sulf de peste 2. inclusiv combustibil (carburant) diesel şi combustibil pentru cuptoare Păcură destinată a fi supusă unui tratament specific Păcură cu un conţinut de sulf de maximum 0.51 euro 271012110271019290 271019310271019480 271019510 271019620 271019640 271019660 271019680 271020110271020190 271020310271020390 271112 271113 271114000 la 250 grade C după metoda ASTM D 86 Condensat de gaz natural Uleiuri (distilate) uşoare şi medii Motorină. dar nu mai mult de 2.8% în greutate Păcură cu un conţinut de sulf de peste 2.74 euro tona 3714 lei tona 3714 lei 271012110271019290 tona 1544 lei 271019310271019480 tona 348 lei tona 348 lei tona 348 lei tona 348 lei tona 348 lei tona 1544 lei Păcură tona 348 lei Propan Butan Etilenă.1%.1%. propilenă. dar de maximum 1% în greutate Păcură cu un conţinut de sulf de peste 1% în greutate. dar de maximum 1% în greutate Păcură cu un conţinut de sulf de peste 1% în greutate.8% în greutate Motorină 270900100 tona 4137 lei tona 4137 lei tona 1720 lei tona 348 lei tona 348 lei tona 348 lei tona 348 lei tona 348 lei tona 1720 lei Păcură tona 348 lei Propan Butan Etilenă. dar nu mai mult de 2. butilenă şi butadienă 271119000 Altele 280430000 Azot tona tona tona 2313 lei 2313 lei 2313 lei tona tona 2313 lei 116.1% în greutate Păcură cu un conţinut de sulf de peste 0. inclusiv combustibil (carburant) diesel şi combustibil pentru cuptoare Păcură destinată a fi supusă unui tratament specific Păcură cu un conţinut de sulf de maximum 0. propilenă.270900100 (inclusiv pierderile) la 250 grade C după metoda ASTM D 86 Condensat de gaz natural Uleiuri (distilate) uşoare şi medii Motorină.1% în greutate Păcură cu un conţinut de sulf de peste 0. butilenă şi butadienă 271119000 Altele 280430000 Azot tona tona tona 2577 lei 2577 lei 2577 lei tona tona 2577 lei 128.8% în greutate Motorină 271019510 271019620 271019640 271019660 271019680 271020110271020190 271020310271020390 271112 271113 271114000 70 .

3-dienă 00 tona tona 142. eter-fenoli.Alcooli 290513000 monohidroxilici (metanol. eter-fenoli.2905190 Pentanol (alcool 00 amelic) 2909 Eteri. butan-1-ol) 290514 Alţi butanoli 290516 Octanol (alcool octilic) şi izomerii lui ex. sulfonaţi.3-dienă 00 tona tona 128.2901240 Buta-1. propanol. peroxizi de cetone (cu compoziţie chimică definită sau nu) şi derivaţii lor halogenaţi. ciclenice şi cicloterpenice ex. peroxizi de cetone (cu compoziţie chimică definită sau nu) şi derivaţii lor halogenaţi. tona ona 3714 lei 3714 lei tona 3714 lei tona 3714 lei tona tona 3714 lei 3714 lei tona 3714 lei tona 3714 lei 280440000 Oxigen 290110000 Hidrocarburi aciclice saturate ex. eter-alcooli.2905190 Pentanol (alcool 00 amelic) 2909 Eteri. eteralcool-fenoli. peroxizi de eteri. eter-alcooli. sulfonaţi.2902200 Benzen destinat a fi 00 utilizat drept carburant sau combustibil 290230000 Toluen 290244000 Amestec de izomeri ai xilenului 290290000 Alte hidrocarburi ciclice 290511000.74 euro 3714 lei tona 3714 lei 290129000 Alte hidrocarburi aciclice nesaturate 290211000 Ciclohexan 290219000 Alte hidrocarburi ciclanice. peroxizi de eteri. peroxizi de alcooli. butan-1-ol) 290514 Alţi butanoli 290516 Octanol (alcool octilic) şi izomerii lui ex.2902200 Benzen destinat a fi 00 utilizat drept carburant sau combustibil 290230000 Toluen tona 3714 lei tona tona 3714 lei 3714 lei tona 3714 lei 290244000 Amestec de izomeri ai xilenului 290290000 Alte hidrocarburi ciclice 290511000.280440000 Oxigen 290110000 Hidrocarburi aciclice saturate ex.26 euro 4137 lei tona 4137 lei 290129000 Alte hidrocarburi aciclice nesaturate 290211000 Ciclohexan 290219000 Alte hidrocarburi ciclanice.2901240 Buta-1. eteralcool-fenoli.Alcooli 290513000 monohidroxilici (metanol. nitraţi sau nitrozaţi tona 4137 lei tona tona 4137 lei 4137 lei tona 4137 lei tona tona 4137 lei 4137 lei tona 4137 lei tona 4137 lei tona tona 4137 lei 4137 lei tona 4137 lei tona 4137 lei 71 . ciclenice şi cicloterpenice ex. peroxizi de alcooli. propanol.

placate sau dublate cu alte metale preţioase – – din alte metale preţioase. chiar acoperite.27 lei gramul 39. placate sau dublate cu metale preţioase – din metale comune placate sau dublate cu metale preţioase Aparate de valoarea în lei tona 30% 4137 lei tona 4137 lei tona valoarea în lei 4137 lei 25% gramul 2.330300 381400900 381700500 381700800 ex. preparate pentru îndepărtarea vopselelor sau lacurilor – Achilbenzeni lineari Altele Îmbrăcăminte din blană (de nurcă.59 lei gramul 39. placate sau dublate cu metale preţioase – din metale comune placate sau dublate cu metale preţioase 330300 valoarea în lei tona 30% 3714 lei tona 3714 lei 381400900 381700500 tona valoarea în lei 3714 lei 25% 381700800 ex. placate sau dublate cu metale preţioase: – – din argint. chiar acoperite. placate sau dublate cu alte metale preţioase – – din alte metale preţioase.34 lei 711319000 gramul 35.54 lei 711320000 gramul 35. chiar acoperite.27 lei valoarea 15% 72 . vulpe. vulpe polară. vulpe. din metale preţioase sau din metale placate sau dublate cu metale preţioase: – din metale preţioase. placate sau dublate cu metale preţioase: – – din argint. din metale preţioase sau din metale placate sau dublate cu metale preţioase: – din metale preţioase. chiar acoperite. chiar acoperite. preparate pentru îndepărtarea vopselelor sau lacurilor – Achilbenzeni lineari Altele Îmbrăcăminte din blană (de nurcă. samur) Articole de bijuterie sau de giuvaiergerie şi părţi ale acestora.430310 7113 711311000 gramul 2.54 le 8519 Parfumuri şi ape de toaletă Alţi solvenţi şi diluanţi organici compuşi nedenumiţi şi necuprinşi în altă parte. chiar acoperite.4303 7113 711311000 711319000 711320000 nitraţi sau nitrozaţi Parfumuri şi ape de toaletă Alţi solvenţi şi diluanţi organici compuşi nedenumiţi şi necuprinşi în altă parte. vulpe polară. samur) Articole de bijuterie sau de giuvaiergerie şi părţi ale acestora.

125 care sînt stabilite cotele accizelor.(16) şi alin. aparate de înregistrare şi reproducere a sunetului 852110 Aparate video de valoarea 5% înregistrat sau de în lei reprodus. momentul expedierii (transportării). aparate de reproducere a sunetului. acestor mărfuri li se aplică alin. cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas Note: 1. În cazul în care mărfurile supuse accizelor pasibile marcării cu timbru de acciz se expediază (transportă).851 Aparate de valoarea 15% înregistrare a în lei sunetului. chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice 8527 Aparate de recepţie valoarea 5% pentru în lei radiodifuziune.(17) şi art. aparate de reproducere a sunetului. chiar combinate. acestor mărfuri li se aplică un singur timbru de acciz. impozitarea (aplicarea timbrelor de acciz) se efectuează pe baza cotelor aprobate. în acelaşi corp. În cazul în care mărfurile supuse accizelor pasibile marcării cu timbru de acciz se expediază (transportă). chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice 8527 Aparate de recepţie valoarea 5% pentru în lei radiodifuziune.(15). în funcţie de conţinutul de alcool absolut.124 alin. recalculîndu-se volumele în unitatea de măsură dată. a cărui valoare se determină la înregistrare a în lei sunetului. În mod similar se efectuează recalcularea accizelor la spirt. a cărui valoare se determină la lege. 73 . cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas Note: 1. importării mărfurilor în Modificarea vizează art. recalculîndu-se volumele în unitatea de măsură dată. A se vedea argumentele expuse la art. în acelaşi corp.(15). se importă într-o formă ce nu corespunde unităţilor de măsură în care sînt stabilite cotele accizelor.(7) din Codul fiscal al proiectului de un singur timbru de acciz. importă într-o formă ce nu corespunde unităţilor de măsură în care sînt stabilite cotele accizelor. chiar combinate. 2. aparate de înregistrare şi reproducere a sunetului 852110 Aparate video de valoarea 5% înregistrat sau de în lei reprodus. impozitarea (aplicarea timbrelor de acciz) se efectuează pe baza cotelor aprobate. alin. în funcţie de conţinutul de alcool absolut. 2. În cazul în care mărfurile supuse accizelor se expediază (se transportă). chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice cu bandă magnetică 852190000 Alte aparate video de valoarea 5% înregistrat sau de în lei reprodus. În cazul în care mărfurile supuse accizelor se expediază (se transportă). se importă într-o formă ce nu corespunde unităţilor de măsură în care sînt stabilite cotele accizelor.124 importă într-o formă ce nu corespunde unităţilor de măsură în alin. chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice cu bandă magnetică 852190000 Alte aparate video de valoarea 5% înregistrat sau de în lei reprodus. În mod similar se efectuează recalcularea accizelor la spirt.

în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern.(17). 290220000. 3. recalculate în alin. art. inclusiv maşinile de tip “break” şi 01. 290244000.1 şi Anexa nr. este scutit de plata accizelor în limita volumului stabilit de ministerul de ramură.momentul expedierii (transportării). Anexa nr.2016 74 . 290230000. 290211000. Alcoolul etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 220710000 destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică. 290519000. Mărfurile de la poziţiile tarifare 280430000 şi 280440000 produse pe teritoriul ţării sînt scutite de plata accizului.04. 270720100. 290290000. tarifară ea funcţie de termenul de Suplimentar.2 la titlul IV din Codul fiscal al ani ani proiectului de lege. proiectate în principal pentru transportul persoanelor (altele decît cele de la poziţia 8702). coordonat cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Serviciul Vamal. 290124000. 290514. 270900100. Anexa nr. importării mărfurilor în cauză. recalculate în unitatea de măsură necesară. 2909. 381400900. 271012110– 271019290. măsur de transport ă 0–7 8 9 ani 10 aniModificarea vizează Anexa nr. pornindu-se de la cotele aprobate.1 la Titlul IV din Codul unitatea de măsură necesară. Se scuteşte de acciz alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890.1 la titlul IV al Codului fiscal al Poziţia Denumirea mărfii Unitat Cota accizului în proiectului de lege.2 Poziţia Denumirea mărfii Unita Cota accizului în tarifară tea funcţie de termenul de de exploatare a mijlocului măsu de transport ră 0–7 8 9 ani 10 ani ani ani 8703 Autoturisme şi alte autovehicule. 270750. 290129000.(7) şi Nota la Anexa nr. 290219000. 8703 Autoturisme şi alte autovehicule.125 alin. 290511000–290513000. fiscal al proiectului de lege. proiectate în principal pentru transportul persoanelor (altele decît cele de la poziţia 8702). 44. 5. destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină.2 la titlul IV va avea următorul cuprins: A se vedea argumentele expuse la Anexa nr.(16) şi alin. pornindu-se de la cotele aprobate. inclusiv maşinile de tip “break” şi cauză. asigurarea încasărilor la de exploatare a mijloculuiaccize din importul autoturismelor va duce la protecţia mediului ambiant. 270730100. 6. 381700800 se trec în cont dacă mărfurile în cauză sînt utilizate în procesul de producţie în altă calitate decît cea de carburanţi şi combustibili. Sumele accizelor achitate de agenţii economici la procurarea mărfurilor de la poziţiile tarifare 270710100. 4. în vederea realizării programului de activitate al industriei de parfumerie şi cosmetică pe anul respectiv. 290110000. 290516.

dar de maximum 2500 cm3 0.55 1.85 0.47 0.64 euro euro euro euro 870331 cm3 1.48 1.55 0.72 3.58 0.66 0.50 0.72 euro euro euro euro cm3 0.71 euro euro euro euro cm3 1.71 euro euro euro euro cm3 0.72 3.89 0.98 1.64 1. dar de maximum 1500 cm3 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3.58 0.52 0.64 0.72 3. dar de maximum 3000 cm3 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3 – Alte vehicule (autoturisme) cu motor cu piston. cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel): – – Cu capacitatea cilindrică de maximum 1500 cm3 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3.09 euro euro euro euro cm3 1.71 1. dar de maximum 3000 cm3 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3 – Alte vehicule (autoturisme) cu motor cu piston.870321 870322 870323 870324 870331 870332 maşinile de curse: – Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scînteie: – – Cu capacitatea cilindrică de maximum 1000 cm3 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 1000 cm3.48 0.49 euro euro euro euro 870321 cm3 0.55 1.61 0.60 0. cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel): – – Cu capacitatea cilindrică de maximum 1500 cm3 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3.43 0.72 euro euro euro euro 870324 cm3 0. dar de maximum 2500 cm3 0.64 euro euro euro euro 870322 cm3 0.60 0.94 0.72 3.55 1.61 0.79 euro euro euro euro cm3 3. dar de maximum 2000 cm3 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cm3.62 euro euro euro euro 870332 maşinile de curse: – Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scînteie: – – Cu capacitatea cilindrică de maximum 1000 cm3 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 1000 cm3.64 0.99 euro euro euro euro 870323 cm3 1.55 0.45 0.95 0.40 1.71 1.72 3.6 1.54 euro euro euro euro cm3 0.72 3.55 1.40 1.66 0. dar de maximum 2000 cm3 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cm3.79 euro euro euro euro 75 .62 euro euro euro euro cm3 3.05 1. dar de maximum 1500 cm3 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3.48 1.

04. Cota accizelor se majorează pentru autoturismele cu termenul de exploatare: de la 3 la 5 ani – cu 0. Cota accizelor se majorează pentru autoturismele cu termenul de exploatare: Modificarea respectivă are drept scop de la 3 la 4 ani inclusiv – cu 0. punctul 13) se completează în final cu textul „ . se completează cu punctul 61) cu următorul cuprins: Se propune definirea în Codul fiscal a „61) Conformare fiscală voluntară – calcularea corectă.06 euro pentru fiecare cm3. de la 5 la 7 ani – cu 0. dar pe care nu cm3 870333 – – Cu capacitatea cm3 3.Conformare fiscală voluntară” raportarea şi vărsarea deplină şi la timp la buget a obligaţiei care nu se regăseşte în legislaţia fiscală fiscale de către contribuabil în mod benevol fără aplicarea în vigoare.2015. de 10 ani – cu 0. pentru autoturismele prevăzute în Anexa 3 de 7 ani – cu 0. în temeiul ordinului şefului organului fiscal. 2. de la 8 la 9 ani – cu 0. şef (şef semna anumite acte.72 cilindrică de peste euro euro euro euro 2500 cm3 Note: 1. aprobat prin Hotîrărea Guvernului nr.72 3. de la 9 la 10 ani – cu 0. de 10 ani – cu 0.72 3. suma accizului calculat pentru fiecare autovehicul de epocă de la poziţia tarifară 8703 este de 10 mii euro. şefii (şefii adjuncţi) ai inspectoratului fiscal de stat teritorial şi/sau al inspectoratului fiscal de stat specializat.72 3. se definesc următoarele noţiuni: ……… 3) Conducere a organului fiscal – şef (şef adjunct) al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor. taxă sau altă plată.2016 01..72 3. de 9 ani – cu 0.03 euro pentru fiecare cm3. suma accizului calculat pentru fiecare autovehicul de epocă de la poziţia tarifară 8703 este de 10 mii euro. nr. noţiunii .2010.72 3. concretizarea termenului de exploatare 3 de la 5 la 6 ani inclusiv – cu 0. cu excepţia Modificarea dată prevede includerea în obligaţiilor fiscale aferente contribuabililor aflaţi în categoria de .1141 din 16.07 euro pentru fiecare cm3. 13) Restanţă – sumă pe care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca impozit. Articolul 129: Se propune acordarea dreptului şefilor subdiviziunilor organelor fiscale de a punctul 3) se completează în final cu textul „ . de la 7 la 8 ani – cu 0. 2.12..cm3 870333 – – Cu capacitatea cm3 3. 45.04. adjunct) al subdiviziunii organului fiscal”. conform priorităţilor de dezvoltare din Planul de Dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011 . şef (şef adjunct) al inspectoratului fiscal de stat teritorial şi/sau al inspectoratului fiscal de stat specializat.04.05 euro pentru fiecare cm3. Prin derogare de la prezenta anexă.72 3. Prin derogare de la prezenta anexă. Modificarea va contribui la optimizarea şi micşorarea volumului de lucru pentru aceştia şi şeful (şefii adjuncţi) al (ai) Inspectoratului Fiscal Principal de Stat din subordinea Ministerul Finanţelor.restanță” a obligațiilor 01.2016 01.2 al Codului fiscal.”.03 euro pentru fiecare cm . de asigurare şi de executare Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a silită a obligaţiilor fiscale. iniţiat acţiuni de promovare şi sporire a gradului de conformare fiscală în rîndul contribuabililor. 3 de 8 ani – cu 0.2016 76 .02 euro pentru fiecare cm3.04 euro pentru fiecare cm3.02 euro pentru fiecare cm3.04 euro pentru fiecare cm .72 cilindrică de peste euro euro euro euro 2500 cm3 Note: 1. Articolul 129.07 euro pentru fiecare cm3.06 euro pentru fiecare cm3. de către organele cu atribuţii de administrare fiscală a Menţionăm că.05 euro pentru fiecare cm . începînd cu anul 2011 procedurilor de control fiscal. Noţiuni În scopul exercitării administrării fiscale.

04. pe de altă parte – lipseşte restanţa.d1) şi alin. şi de către administratorii acestora pentru a fi prezentate în instanţele de drept.102 alin. 46. precum şi suma majorării de întărziere (penalităţii) şi/sau amenzii.13 pct. Obligaţiile fiscale luate la evidenţă fiscală specială conform art. conform prevederilor art. A se vedea argumentele expuse la art.(7) din Codul fiscal al proiectului de lege.(4) sînt luate la o evidenţă specială. textul „iar contra plată – cu formulare de facturi fiscal aferent contribuabililor aflați în procedura de insolvabilitate.1182 şi art. Obligaţia fiscală care reprezintă obiectul concilierii al contractului încheiat conform art. deoarece se contrazic în esenţă (pe de o parte există restanţă – o condiţie pentru a fi derulată procedura de insolvabilitate. completarea are drept scop evitarea disensiunilor ce apar în cazul în care se solicită certificatele respective de către contribuabili. obligaţiile fiscale a căror executare silită este imposibilă.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. Totodată. care sînt în procedură de insolvabilitate.(7) art.174 alin..206 din prezentul cod nu se consideră restanţe pe perioada aflării la evidenţa fiscală specială. c) atestării lipsei restanţelor faţă de bugetul public naţional ale agenţilor economici. Astfel.133 alin. precum şi contul/codul IBAN deschis în sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor. precum şi contul deschis în sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor.(1). prin modificarea respectivă se legalizează faptul atestării lipsei restanţelor doar pentru a nu fi incluse în certificatele privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional.206 alin.2016 01.”. fapt ce exclude necesitatea de a intenta procedura de insolvabilitate). e) asigurării executării art. b) neprezentării şi/sau anulării dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la contul bancar al contribuabilului. pe perioada existenţei documentelor confirmative ce permit neachitarea datoriilor conform legislaţiei în vigoare.(1) lit. procedură de insolvabilitate. punctul 17) va avea următorul cuprins: „17) Cont bancar – cont/cod IBAN deschis în una din instituţiile financiare (sucursala sau filiala acesteia) din Republica Moldova sau din străinătate. procedura falimentului sau procedura simplificată a falimentului”.04. d) asigurării executării art. emisă pentru asigurarea încasării restanţelor. 17) Cont bancar – cont deschis în o instituţie financiară (sucursala sau filiala acesteia) din Republica Moldova sau din străinătate.(2) şi alin. alin.a plătit-o în termen.(7) din prezentul cod. 01. Modificarea vizează art. Articolul 133: Articolul 133.131 alin.Cont bancar”. precum şi suma obligaţiilor fiscale stinse prin scădere conform art. care este parte componentă a evidenţei generale.(3) al Codului fiscal. Modificarea poartă un caracter de concretizare şi are drept scop racordarea la legislaţia naţională şi internaţională privind noţiunea de . Atribuţiile organului fiscal (1) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor (denumit în continuare Inspectoratul Fiscal Principal de Stat) exercită următoarele atribuţii: d1) organizează asigurarea gratuită a contribuabililor cu la alineatul (1): la litera d1).8) din Legea nr.180 devine restanţă după expirarea termenului modificat în conformitate cu contractul respectiv.2016 77 . Suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de pînă la 100 de lei inclusiv nu se consideră restanţă faţă de bugetul public naţional în scopul: a) beneficierii de reducere cu 50% a amenzii pentru încălcarea fiscală. Modificarea respectivă este generată de faptul că.102 alin.

pct. precum şi inspectoratul fiscal de stat specializat exercită următoarele atribuţii: g) eliberează. în Republica Moldova nu există nici o autoritate abilitată care să autorizeze prestatorii de servicii de asistenţă tehnică a maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală sau să prelungească autorizaţiile expirate. după litera d3) se introduce litera d4) cu următorul cuprins: Modificarea dată prevede acordarea dreptului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de a elibera centrelor de asistentă tehnică pentru instalarea.102 alin. subiecţilor impunerii formulare de alineatul (2). A se vedea argumentele expuse la art.160 din 22.”.d4) eliberează Certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru instalarea.160 din 22. fiscale pe suport de hîrtie” se exclude.5 la compartimentul Institutul Naţional de Metrologie din Anexa la Legea nr. iar contra plată – cu formulare de facturi fiscale pe suport de hîrtie.102 alin. (2) Inspectoratul fiscal de stat teritorial. fiind un act permisiv eliberat gratuit pe un termen de 3 ani. deservirea tehnică a maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală a Certificatului de înregistrare a acestora.04. Serviciile de asistenţă tehnică acordate de către persoanele juridice sau fizice care nu deţin autorizaţia de competenţă tehnică se califică drept încălcare şi atrag după sine aplicarea de sancţiuni. Modificarea vizează art..(1) lit.07.(7) din Codul fiscal al proiectului de lege. contra plată. (2) lit. Actualmente.(7) .2931 alin. litera g) se exclude.07. Modificarea vizează art. repararea.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător şi art.formulare tipizate de dări de seamă fiscale. 01.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător este reglementat Institutul Naţional de Metrologie ca organ ce eliberează acest certificat.(9) din Codul contravenţional ale proiectului de lege. în Legea nr.g) din Codul fiscal al proiectului de lege.2016 78 .133 alin. deservirea tehnică a maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală (Certificat CAT MCC).d4) din Codul fiscal. repararea.17 la compartimentul Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi pct. în detrimentul faptului că.

(2) lit. Legislaţia fiscală poate să prevadă ca persoana căreia i s-a atribuit cod fiscal să se înregistreze suplimentar ca plătitor al diferitelor tipuri de impozite şi taxe. datele actului de identitate). precum şi în cazul practicării activităţilor profesionale licenţiate sau activităţilor de întreprinzător desfăşurate în mod independent. expert judiciar privat. e) să aibă acces la sistemul electronic de evidenţă contabilă al contribuabilului.8 alin.161 alin.g) din Codul fiscal al proiectului de lege. informaţia de contact. birou asociat de executori judecătorești. atribuindu-le coduri fiscale şi actualizînd registrul fiscal în modul stabilit de prezentul titlu şi de instrucţiunea aprobată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.2017 01. eliberată de organul autorizat să înregistreze activităţile respective. prenumele.1182 şi art. birou individual al mediatorului. birou asociat de avocați.c).d1) şi alin.01. conform prezentului capitol.. executor judecătoresc. Modificarea prevede acordarea dreptului organului fiscal şi funcţionarului fiscal de a ridica sistemele informaţionale computerizate şi are drept scop aducerea în concordanţă cu prevederile privind obligaţiile contribuabilului.(5) din Codul fiscal care cuprinde și activitățile de notar public.(1) lit.163 alin. interpret sau asociați de interpreți. cabinet al avocatului. după cuvintele . (2) Codul fiscal.sistemele informaţionale computerizate. (3) Persoanelor cărora codul fiscal le este atribuit de către organul fiscal li se deschid dosare în care sînt îndosariate următoarele documente şi informaţii: a) cererea de atribuire a codului fiscal.2017) g1) să ridice de la contribuabil maşinile de casă şi de control utilizate la decontările în numerar. traducător. alineatul (2) se completează în final cu textul ”. lit. a persoanelor care practică activităţilor profesionale licenţiate sau desfășoară activităţi de întreprinzător în mod independent.să ridice de la contribuabil” se includ cuvintele . în scopul verificării softurilor instalate în acestea. Drepturile organului fiscal şi ale funcţionarului fiscal (1) Organul fiscal şi funcţionarul fiscal au dreptul: 47. inclusiv în scopul atribuirii Codului fiscal. art. Se propune stabilirea obligației de înregistrare suplimentară la organul fiscal.(5) din Codul fiscal al proiectului de lege. indiferent de dispoziţiile legislaţiei fiscale privind stabilirea şi stingerea obligaţiilor fiscale. data naşterii. menţionate la art. Articolul 134. Dispoziţii generale (1) Organul fiscal ţine evidenţa contribuabililor. ale conducătorului şi ale contabilului-şef (numele. Modificarea vizează art. 01.162 alin. La articolul 134 alineatul (1) litera g1). e) documentele care confirmă existenţa conturilor bancare. se atribuie o singură dată.01. f) datele fondatorului (fondatorilor) sau ale persoanelor care au obţinut dreptul de a practica activitatea respectivă. c) copia de pe documentul care confirmă înregistrarea de stat sau care permite practicarea activităţii respective.145. Completarea în cauză este generată reieșind din noțiunea de servicii profesionale stabilită de prevederile pct.”. Articolul 161. lit.. (redacţie valabilă începînd cu data de 01. art. La articolul 161. b) fişa de înregistrare.133 alin.facturi fiscale pe suport de hîrtie în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.”. activitate particulară de detectiv și de pază.c2) din Codul fiscal. întocmind un proces-verbal conform art.(2) lit.(2). birou al administratorului autorizat.c1).04.2016 79 .36) art.(1) și art. adresa. birou asociat de mediatori. d) copia de pe certificatul de atribuire a codului fiscal. (4) Persoanelor al căror număr de identificare de stat reprezintă codul fiscal. organul fiscal le deschide dosare în care se 48.

(2) persoanelor juridice.(1). (7) În cazul pierderii certificatului de atribuire a codului fiscal. întreprinderi cu statut de persoană fizică.2016 80 . inspectoratul fiscal de stat teritorial va transmite dosarul organului fiscal în a cărui rază de activitate se află noul sediu (domiciliu) pentru a lua contribuabilul la evidenţă fără ai atribui un nou cod fiscal.2016 A se vedea argumentele expuse la art.163 alin.161 alin. 01.04. (5) Evidenţa subdiviziunilor fără statut de persoană juridică amplasate în altă parte decît sediul persoanei juridice din care fac parte este ţinută de organele fiscale care atribuie fiecărei subdiviziuni codul acesteia.(2).(1).162 alin. la care se anexează actul ce constată acest fapt. În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii.163 alin. b) persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de întreprinzător în mod independent sau practică servicii profesionale licenţiate.04.(1) și art. precum şi în baza tratatelor internaţionale ratificate de Republica Moldova. precum şi în baza tratatelor internaţionale ratificate de Republica Moldova. iar în cazul persoanelor care activează în baza tratatelor internaţionale – şi certificatul de confirmare eliberat de autoritatea publică competentă.161 alin.161 alin. Atribuirea codului fiscal (1) În conformitate cu prezentul cod.(5) din Codul fiscal al proiectului de lege. la care se anexează actul ce constată acest fapt. un duplicat al certificatului pierdut. Modificarea vizează art. după publicarea avizului respectiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 49. li se atribuie codul fiscal şi li se eliberează certificatul de atribuire a codului fiscal în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii corespunzătoare.161 alin. întreprinzător individual.(1) și art. 01. art. el va depune o cerere pentru transmiterea dosarului organului fiscal la noul sediu (domiciliu). constituite în baza actelor normative.162 alin. Modificarea vizează art. art. conform unui regulament aprobat de aceasta şi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. La articolul 162 alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins: „a) oricărei persoane juridice. Locul. Articolul 162.păstrează informaţiile acumulate şi transmise de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat. li se atribuie codul fiscal şi li se eliberează certificatul de atribuire a codului fiscal în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii corespunzătoare. sau practică activităţi profesionale licenţiate reglementate de legislaţia de specialitate”. precum şi oricărei persoane fizice care desfăşoară activităţi de întreprinzător în mod independent. 50.(2): a) persoanelor juridice. organul fiscal eliberează.(5) din Codul fiscal al proiectului de lege. La articolul 163 alineatul (5) va avea următorul cuprins: ”(5) Prin derogare de la alin.(2). (6) În cazul în care contribuabilul îşi schimbă sediul (domiciliul) din raza de activitate a inspectoratului fiscal de stat teritorial unde se află la evidenţă. Articolul 163. constituite în baza actelor normative. iar în cazul persoanelor care activează în baza tratatelor internaţionale – şi certificatul de confirmare eliberat de autoritatea publică competentă. se atribuie cod fiscal: a) oricărei persoane juridice. la cererea contribuabilului. reglementate de legislaţia de A se vedea argumentele expuse la art. termenele şi modul de atribuire a codului fiscal (5) Prin derogare de la alin. în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. gospodărie ţărănească (de fermieri).

04. precum şi a conturilor trezoreriale de venituri). Articolul 167 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins: „(41) Trezoreria de Stat informează organul fiscal despre deschiderea.162 alin. indicat în licenţă sau alt document care permite practicarea activităţii respective.(1) lit. Concomitent. Se propune stabilirea în Codul fiscal a obligaţiei Trezoreriei de Stat privind informarea organului fiscal despre deschiderea. 51. specialitate. care confirmă deschiderea contului. de depozite la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social). modificarea sau închiderea conturilor deschise instituţiei publice în Sistemul Trezorerial al Ministerului Finanţelor. precum şi a conturilor trezoreriale de venituri) pot demara numai după recepţionarea de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) a documentului electronic. Completarea are drept scop asigurarea realizării acţiunilor de executare silită a obligaţiei fiscale prin prisma art. eliberarea certificatului de atribuire a codului fiscal. să atribuitie cod fiscal diferit de codul fiscal personal. instituţiile financiare şi Banca Naţională a Moldovei. (1) din Codul fiscal. organul fiscal este în drept să nu elibereze documentul electronic care confirmă luarea la evidenţă fiscală. instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) este obligată să informeze în aceeaşi zi organul fiscal prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare. (2) Operaţiunile pe un cont bancar deschis (cu excepţia conturilor de credit şi împrumut. Contul bancar este luat la evidenţă de către organul fiscal în baza documentului electronic. în partea ce ține de instituțiile publice în Sistemul Trezorerial al Ministerului Finanțelor. În cazul în care contribuabilul are restanţe. precum şi confirmarea luării la evidenţă fiscală se efectuează în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. la cererea contribuabilului. modificării sau închiderii conturilor bancare (1) Instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) deschide conturi bancare persoanelor indicate la art.2016 81 . care confirmă luarea la evidenţă fiscală a contului. Documentul electronic care confirmă deschiderea contului şi documentul electronic care confirmă luarea la evidenţă fiscală a contului urmează a fi expediate şi recepţionate prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat.a) şi c).194 alin.”. organul fiscal este în drept. realizarea măsurii va contribui la îmbunătățirea procesului de administrare fiscală.”. emis şi remis de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia).Articolul 167. Despre deschiderea conturilor bancare (cu excepţia conturilor de credit şi împrumut. 01. Obligaţiile în cazul deschiderii. emis şi remis de către organul fiscal. iar Banca Naţională deschide conturi bancare în conformitate cu Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei numai dacă acestea prezintă certificatul de atribuire a codului fiscal sau documentul recunoscut ca atare. Atribuirea codului fiscal. modificarea sau închiderea conturilor deschise instituţiei publice în Sistemul Trezorerial al Ministerului Finanţelor. de depozite la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social).

în termen de 15 zile de la data deschiderii acestuia. Stingerea obligaţiei fiscale prin achitare (1) Stingerea obligaţiei fiscale prin achitare se efectuează în monedă naţională. Achitarea poate avea loc prin plată directă sau prin reţinere la sursă. (4) Instituţiile financiare vor informa în aceeaşi zi organul fiscal prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare despre modificarea sau închiderea contului bancar (cu excepţia conturilor de credit şi împrumut. Poşta Moldovei.04. un certificat de confirmare. 52. Drept confirmare a înregistrării contului. sau în numerar. persoanele indicate la art.a) comunică organului fiscal faptul şi datele corespunzătoare. prin folosirea altor instrumente de plată.163 alin. dacă prezentul cod sau alte acte legislative ce ţin de domeniul fiscal nu prevăd altfel.2016 82 . Articolul 171: la alineatul (2). precum şi a conturilor trezoreriale de venituri). prevăzut la art.(3) Instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) are dreptul să deschidă conturi bancare persoanei fizice rezidente (cetăţean străin sau apatrid) sau cetăţeanului Republicii Moldova numai dacă aceştia prezintă buletin de identitate sau un alt document. Articolul 171. Modificarea are drept scop acordarea posibilităţii de achitare mai rapidă şi comodă obligațiilor fiscale prin intermediul altor prestatori de servicii de plată decît instituţiile financiare. Plata directă se face prin virament.(1) lit. persoanele juridice nerezidente care nu dispun de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau nu au obligaţii fiscale sînt în drept să deschidă conturi bancare în instituţiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) ale Republicii Moldova potrivit reglementărilor Băncii Naţionale a Moldovei. în modul stabilit de legislaţie. Se propune acordarea dreptului stingerii obligaţiei fiscale prin achitare prin virament și/sau în numerar prin intermediul altor prestatori de servicii de plată (prestatorilor de servicii de plată nebancară şi emitenţi de monedă electronică organizații de microfinanţare. de depozite la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social). 01. cuvintele „dacă legislaţia nu prevede altfel” se înlocuiesc cu cuvintele „sau alţi prestatori de servicii de plată”. la alineatul (3) după textul „(sucursalelor sau filialelor acestora)” se introduce textul „sau al altor prestatori de servicii de plată”.) decît instituţiile financiare. care serveşte la stabilirea codului fiscal şi să utilizeze acest cod la ţinerea evidenţei şi în relaţiile cu clientul sau cu alte persoane. autorităţilor administraţiei publice locale. al operatorilor de poştă sau al instituţiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora). în termen de 3 zile. organul fiscal eliberează contribuabilului. Persoanele fizice nerezidente (cetăţeni străini şi apatrizi). (2) Plata prin virament se efectuează prin intermediul instituţiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora) dacă legislaţia nu prevede altfel.162 alin. agenţi economici ce prestează servicii de plată prin intermediul terminalelor cash-in.(4). Autorităţile administraţiei publice locale pot stabili încasarea impozitelor şi taxelor locale şi prin intermediul altor persoane. (3) Plata în numerar poate fi efectuată prin intermediul organului fiscal. inclusiv prin intermediul cardului de plată. (5) În cazul deschiderii contului bancar în străinătate. etc.

(4) Autorităţile şi instituţiile enumerate la alin.(3), cu excepţia
celor financiare, care au încasat bani în numerar de la
contribuabil sînt obligate să verse la buget, în numele acestuia,
în aceeaşi sau în următoarea zi lucrătoare, sumele încasate.
Autorităţile administraţiei publice locale din satele şi comunele
în care nu există instituţii financiare sau subdiviziuni ale
acestora pot stabili pentru serviciul de colectare a impozitelor
şi taxelor locale şi pentru operatorii de poştă o altă
periodicitate de vărsare la buget a sumelor încasate, dar nu mai
rar de o dată pe săptămînă.
(5) În cazul în care contribuabilul deţine la contul său bancar
mijloace băneşti, instituţia financiară (sucursala sau filiala
acesteia) este obligată să execute, în limita acestor mijloace,
ordinul de plată a contribuabilului în decursul zilei lucrătoare
în care a fost primită.
(6) Sumele trecute la scăderi din contul bancar al
contribuabilului pentru stingerea obligaţiilor fiscale se
transferă de instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia)
la buget în ziua lucrătoare în care au fost trecute la scăderi.
Sumele încasate în numerar de la contribuabili pentru stingerea
obligaţiilor fiscale se transferă de instituţia financiară
(sucursala sau filiala acesteia) la buget nu mai tîrziu de ziua
lucrătoare următoare zilei în care au fost încasate.

Concomitent, se propune extinderea
răspunderii pentru încălcările modului de
decontare şi executare a ordinelor de
plată, stabilite la art.259 alin.(4) și alin.
(6) din Codul fiscal, asupra altor
prestatori de servicii de plată (organizaţii
de microfinanţare, Poşta Moldovei,
agenţi economici ce prestează servicii de
plată prin intermediul terminalelor cashin, etc.).
Modificarea vizează art.171 alin.(2) și
alin.(3), art.178 alin.(1) și art.259 din
Codul fiscal al proiectului de lege.

Articolul 172. Stingerea obligaţiei fiscale, inclusiv a
restanţelor, prin anulare
.........
(2) Stingerea obligaţiei fiscale, inclusiv a restanţelor, prin
anulare se efectuează prin actele organelor de drept în mod
obligatoriu definitive şi irevocabile, adoptate conform
legislaţiei.

53. La articolul 172 alineatul (2), după cuvintele „actele
organelor de drept” se introduc cuvintele „privind radierea
din Registrul fiscal”.

Articolul 173. Stingerea obligaţiei fiscale prin prescripţie
Dacă nu a fost exercitat în termenele prevăzute de prezentul
cod, dreptul statului de a determina obligaţia fiscală sau de a o
executa silit se stinge prin prescripţie în modul stabilit de

54. La articolul 173, cuvîntul ,,Guvern” se înlocuieşte cu
cuvintele ,,Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”.

Se propune ajustarea prevederilor art.172
alin.(2) din Codul fiscal, în partea ce ţine
de urmărirea obiectului impozabil în
cazul deciziilor organelor de drept
privind excluderea din Registrul fiscal a
contribuabilului
drept
subiect
al
impozitării.
Astfel, menţionăm că, actele instanţelor
judecătoreşti definitive şi irevocabile sînt
documente executorii, fără a fi posibilă
contestarea acestora, iar odată cu
excluderea din Registrul fiscal a
contribuabilului
drept
subiect
al
impozitării dispare şi posibilitatea
urmăririi şi a obiectului impozabil al
acestui contribuabil.
Se propune ca procedura de stingere a
obligaţiei fiscale prin prescripţie să fie
stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal
de Stat.

01.04.2016

01.04.2016

83

Guvern. Concomitent, se stinge şi obligaţia fiscală a
contribuabilului. Stingerea obligaţiei fiscale în urma survenirii
termenelor de prescripţie se face în baza unei decizii scrise a
conducerii organelor cu atribuţii de administrare fiscală care
administrează obligaţia fiscală respectivă, iar în cazul
serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale – în baza
deciziei adoptate de către consiliul local.
Articolul 174. Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere
(3) Stingerea prin scădere a obligaţiei fiscale a
contribuabilului persoană juridică are loc în urma încetării
activităţii lui prin lichidare, inclusiv pe cale judiciară, sau prin
reorganizare.
(4) Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere are loc în temeiul
unei decizii a conducerii organului cu atribuţii de administrare
fiscală care administrează obligaţia fiscală respectivă, inclusiv
în cazul cînd stingerea ei prin executare silită în conformitate
cu prezentul cod este imposibilă. Decizia inspectoratului fiscal
de stat teritorial privind stingerea obligaţiei prin scădere poate
fi verificată, modificată sau anulată de Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat. În cazul serviciului de colectare a
impozitelor şi taxelor locale, decizia se adoptă de către
consiliul local.

Articolul 178. Data stingerii obligaţiei fiscale
(1) Dată a stingerii obligaţiei fiscale prin achitare se consideră:
a) în cazul achitării prin virament – data la care sumele au fost
înscrise la buget în contul obligaţiei fiscale respective;
b) în cazul achitării în numerar prin intermediul instituţiilor
financiare (sucursalelor sau filialelor acestora) – data la care a

Menţionăm că, în temeiul dreptului
prevăzut de art.133 alin.(1) lit.c) din
Codul fiscal, Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat emite ordine,
instrucţiuni şi alte acte în vederea
executării legislaţiei fiscale.
55. Articolul 174:
la alineatul (3), cuvintele ,,sau prin reorganizare” se
înlocuiesc cu textul ,,prin reorganizare şi în cazul în care
stingerea ei prin executare silită în conformitate cu
prezentul cod este imposibilă”;
la alineatul (4), textul ,, , inclusiv în cazul cînd stingerea ei
prin executare silită în conformitate cu prezentul cod este
imposibilă” se exclude;

se completează cu alineatele (5), (6) şi (7) cu următorul
cuprins:
„(5) Suma obligaţiilor fiscale stinse prin scădere conform
prezentului articol sînt luate la o evidenţă specială, care este
parte componentă a evidenţei generale, în modul stabilit de
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. În cazurile prevăzute
la art.186 alin.(5), sumele luate la evidenţă specială se
restabilesc.
(6) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prezintă
Ministerului Finanţelor rapoarte trimestriale şi anuale
privind suma obligaţiilor fiscale luate la evidenţă specială.
(7) Din data expirării valabilităţii actului de suspendare,
obligaţiile fiscale, luate la evidenţă specială conform
art.206 alin.(1) lit.c) și lit.c1) se restabilesc în conturile
contribuabilului cu data iniţială a actului de suspendare.”.
56. Articolul 178 alineatul (1):

litera b) va avea următorul cuprins:
b) în cazul achitării în numerar prin intermediul instituţiilor

Modificarea poartă un caracter de
concretizare şi are drept scop eliminarea
unor intrepretări duale a prevederilor
art.174 alin.(3) şi alin.(4) din Codul
fiscal, în partea ce ţine de modul de
ţinere a evidenţei obligaţiilor fiscale
stinse prin scădere în cazurile în care
stingerea obligaţiilor fiscale prin
executare silită în conformitate cu Codul
fiscal este imposibilă.

01.04.2016

Se propune transferarea prevederilor
art.206 alin.(3) - (5) din Codul fiscal la
art.174 alin.(5) - (7) din aceeaşi lege,
deoarece
prevederile
acestora
reglementează administrarea evidenţei
obligaţiilor fiscale şi urmează să se
regăsească la art.174 din Codul fiscal.
Modificarea vizează art.174 alin.(5) - (7)
şi art.206 alin.(3) - (5) din Codul fiscal al
proiectului de lege.

01.04.2016

A se vedea argumentele expuse la
art.171 din Codul fiscal al proiectului de
lege.
Concomitent, se propune concretizarea
datei de stingere a obligaţiei fiscale prin
achitare prin intermediul altor prestatori

01.04.2016

84

fost încasată obligaţia fiscală, cu condiţia înregistrării acesteia
în conturile Trezoreriei de Stat;
c) în cazul achitării prin intermediul cardurilor de plată sau
prin serviciile de plată şi monedă electronică – data zilei în
care a fost debitat contul de card sau contul de plăţi electronice
al contribuabilului cu suma obligaţiei fiscale. Debitarea
contului de card respectiv se confirmă prin bonul (chitanţa) de
plată cu card de plată perfectat la terminal POS sau la alt
dispozitiv de utilizare a cardurilor de plată, bon (chitanţă) ce se
eliberează deţinătorului de card. Debitarea contului de plăţi
electronice respectiv se confirmă prin ordin de plată emis de
prestatorul serviciilor de plată.
(2) Dată a stingerii obligaţiei fiscale prin anulare este
considerată data indicată în actul de anulare.
(3) Dată a stingerii obligaţiei fiscale prin prescripţie este
considerată prima zi după data în care a expirat termenul de
prescripţie.
(4) Dată a stingerii obligaţiei fiscale prin scădere este
considerată data:
a) întocmirii actului comun al autorităţii administraţiei publice
locale şi al organului fiscal prin care ele constată că persoana
decedată, declarată moartă, dispărută fără veste, lipsită de
capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrînsă
nu deţinea (nu deţine) bunuri;
b) rămînerii definitive a deciziei de încetare a activităţii
persoanei juridice;
c) emiterii deciziei privind derularea procesului de lichidare
(dizolvare) sau hotărîrii de intentare a procesului de
insolvabilitate.
(5) Dată a stingerii obligaţiei fiscale prin compensare este
considerată data la care Trezoreria de Stat a executat
documentele de plată.
(6) Dată a stingerii obligaţiei fiscale prin executare silită este
considerată data la care sumele obţinute în urma acţiunilor de
executare silită au fost înscrise în contul bugetului respectiv.
Articolul 180. Modificarea termenului de stingere a obligaţiei
fiscale
(1) Modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale se
efectuează prin:
a) amînarea stingerii obligaţiei fiscale (stingerea se va face
printr-o plată unică);
b) eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale (stingerea se va face în
rate).
(2) În cazurile prevăzute de prezentul articol, contribuabilul

financiare (sucursalelor sau filialelor acestora) sau altor
prestatori de servicii de plată – data la care au fost încasate
(preluate) mijloacele băneşti în contul obligaţiei fiscale, cu
înregistrarea ulterioară în conturile Trezoreriei de Stat;”;

de servicii de plată decît instituţiilor
financiare,
inclusiv prin intermediul
Serviciului Guvernamental de plăţi
Electronice (Mpay).
Modificarea vizează art.171, art.178 și
art.259 din Codul fiscal al proiectului de
lege.

se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
,,d) în cazul achitării prin intermediul Serviciului
Guvernamental de plăţi Electronice (Mpay) – data
efectuării plăţii de către contribuabil, fapt adus la cunoştinţa
organului fiscal de către Serviciul MPay printr-o notificare
privind efectuarea completă a plăţii cu înregistrarea
ulterioară în conturile Trezoreriei de Stat;”.

57. Articolul 180 va avea următorul cuprins:
,,Articolul 180. Modificarea termenului de stingere a
obligaţiei fiscale
(1) În cazul admiterii restanţelor la bugetul public naţional,
termenul de stingere a obligaţiei fiscale poate fi modificat,
în conformitate cu prezentul articol, pe o perioadă maximă
de 12 luni consecutive, cu calcularea unei dobînzi,
echivalente cu rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei
la creditele pe termen scurt, care este în vigoare la data

Propunerea respectivă prevede revederea
cazurilor de acordare a dreptului de
modificare a termenului de stingere a
obligației fiscale, precum și a modului de
acordare a dreptului de modificare a
termenului de stingere a obligației fiscale
În acest sens, amînarea sau eşalonarea
stingerii obligației fiscale se va acorda
contribuabilului în cazurile: existenței

01.04.2016

85

are dreptul la amînare sau eşalonare pe parcursul a 12 de luni
consecutive din ziua încheierii contractului cu aplicarea unei
majorări de întîrziere.
(3) Amînarea sau eşalonarea cu calcularea unei majorări de
întîrziere se acordă contribuabilului în cazul:
a) prejudicierii lui materiale în urma unei calamităţi naturale,
catastrofe tehnogene sau altor circumstanţe excepţionale şi
inevitabile;
b1) beneficierii de scutire personală stabilită la art.33 alin.(2);
(4) Amînarea sau eşalonarea se acordă cu condiţia stingerii
obligaţiei fiscale curente în perioada termenului de amînare
sau de eşalonare.
(5) Amînarea sau eşalonarea se acordă în baza unui contracttip, aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, care se
încheie între organul fiscal şi contribuabil. Modul de intrare în
vigoare, de suspendare, de modificare şi de reziliere a
contractului este prevăzut în acesta, iar în cazul prevăzut de
alin.(3) lit.a), cu acordul scris Inspectoratului Fiscal Principal
de Stat.
(6) În cazul nerespectării de către contribuabil a clauzelor
contractului de amînare sau eşalonare, acesta este reziliat din
momentul în care organul fiscal a depistat încălcările, iar
pentru întreaga perioadă de amînare sau eşalonare se
calculează majorări de întîrziere.
(7) Nu se admite încheierea unui nou contract de amînare sau
eşalonare a uneia şi aceleiaşi obligaţii fiscale cu contribuabilul
care nu a îndeplinit condiţiile contractului precedent.
(8) Pînă la expirarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale,
modificat prin amînare sau eşalonare, nu se vor întreprinde
acţiuni de executare silită asupra obligaţiei fiscale care este
obiect al contractului.

acordării amînării sau eşalonării, pentru fiecare zi de
amînare sau eşalonare a termenului de plată, dacă legislaţia
nu prevede altfel. În cazul încălcării termenului amînat sau
eşalonat, se percepe majorare de întîrziere în conformitate
cu prevederile art.228.
(2) Modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale
se efectuează prin:
a) amînarea stingerii obligaţiei fiscale (stingerea se va
efectua printr-o plată unică);
b) eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale (stingerea se va
efectua în rate).
(3) Amînarea sau eşalonarea stingerii obligației fiscale se
acordă contribuabilului, în următoarele cazuri:
a) calamități naturale și tehnogene;
b) distrugerea accidentală a clădirilor de producție;
c) împrejurare imprevizibilă și de neînlăturat, care
împiedică în mod efectiv capacitatea de producție pe o
perioadă lungă de timp și executarea obligației contractuale
a contribuabilului;
d) datoriilor autorităților sau instituțiilor publice (finan țate
de la bugetul public național) față de contribuabil, doar în
limitele sumelor datorate, precum și impozitelor și taxelor
aferente acestora;
e) alte circumstanțe ce duc la imposibilitatea stingerii
obligațiilor fiscale, cu confirmarea documentară privind
măsurile întreprinse de contribuabil pentru stingerea acestor
obligații fiscale.
Cazurile amînării sau eşalonării stingerii obligației fiscale
expuse la alin.(3) lit.a) – lit.c) urmează a fi confirmate prin
acte emise de autoritățile competente.
(4) Amînarea sau eşalonarea stingerii obligației fiscale se
acordă cu condiţia stingerii obligaţiei fiscale curente în
perioada termenului de amînare sau eşalonare.
(5) Amînarea sau eşalonarea stingerii obligației fiscale se
acordă în baza unui contract-tip, aprobat de Inspectoratul
Fiscal Principal de Stat, care se încheie între:
a) organul fiscal şi contribuabil – dacă suma restanțelor la
bugetul public naţional nu depășește suma de 600 000 lei,
inclusiv;
b) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și contribuabil –
dacă suma restanțelor la bugetul public naţional depășește
suma de 600 000 lei.
Modul de intrare în vigoare, de suspendare, de modificare

unor prejudicii materiale provocate de
calamități naturale sau catastrofe
tehnogene, împrejurărilor imprevizibile
și de neînlăturat, care împiedică în mod
efectiv capacitatea de producție pe o
perioadă lungă de timp și executarea
obligației contractuale a contribuabilului,
în cazul datoriilor autorităților sau
instituțiilor publice (finanțate de la
bugetul public național) față de
contribuabilul, doar în limitele sumelor
datorate, precum și în cazul altor
circumstanțe ce duc la imposibilitatea
stingerii
obligațiilor
fiscale,
cu
confirmarea
documentară
privind
întreprinderea de către contribuabil a
tuturor măsurilor pentru recuperarea
creanțelor sale.
De asemenea, amînarea sau eşalonarea
stingerii obligației fiscale se va acorda în
baza unui contract-tip, aprobat de
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,
încheiat între:
a)
organul fiscal şi contribuabil –
dacă suma restanțelor la bugetul public
naţional nu depășește suma de 600 000
lei, inclusiv;
b)
Inspectoratul Fiscal Principal de
Stat și contribuabil – dacă suma
restanțelor la bugetul public naţional
depășește suma de 600 000 lei.
Ținînd cont că, modificarea obligației
financiare presupune într-o oricare
măsură ,,creditarea” agentului economic
din resurse bugetare, se propune ca pe
perioada amînării sau eșalonării să se
calculeze o dobîndă, echivalentă cu rata
de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la
creditele pe termen scurt, care este în
vigoare la data acordării prelungirii sau
eşalonării, pentru fiecare zi de amînare
sau eşalonare a termenului de plată, dacă
legislaţia nu prevede altfel. În cazul
încălcării termenului prelungit sau

86

Articolul 187. Prezentarea dării de seamă fiscale
(1) În cazurile prevăzute de legislaţia fiscală, contribuabilul
este obligat să prezinte în termenul stabilit dări de seamă
pentru fiecare tip de impozit sau de taxă.
(2) Cu excepţia cazurilor expres prevăzute de legislaţia fiscală,
contribuabilul este obligat să prezinte organului fiscal în care
se află la evidenţă dări de seamă privind impozitele şi taxele.

(21) Darea de seamă fiscală se prezintă utilizînd, în mod
obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în
forma şi în modul reglementat de Inspectoratul Fiscal Principal
de Stat, după cum urmează:
a) începînd cu 1 ianuarie 2012 – de către subiecţii înregistraţi
în calitate de plătitori ai T.V.A. care se deservesc de
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspectoratul fiscal de
stat pe municipiul Chişinău, Inspectoratul fiscal de stat pe
municipiul Bălţi şi Direcţia administrării fiscale Comrat din
cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea teritorială
autonomă Găgăuzia;
b) începînd cu 1 ianuarie 2013 – de către subiecţii înregistraţi
în calitate de plătitori ai T.V.A., cu excepţia celor specificaţi la
lit.a).

şi de reziliere a contractului este prevăzut în acesta.
(6) În cazul nerespectării de către contribuabil a clauzelor
contractului de amînare sau eşalonare, acesta este nul din
momentul în care organul fiscal a depistat încălcările.
(7) Nu se admite încheierea unui nou contract de amînare
sau eşalonare a uneia şi aceleiaşi obligaţii fiscale cu
contribuabilul care nu a îndeplinit condiţiile contractului
precedent.
(8) Pînă la expirarea termenului de stingere a obligaţiei
fiscale, modificat prin amînare sau eşalonare, nu se vor
întreprinde acţiuni de executare silită asupra obligaţiei
fiscale care este obiect al contractului.”.
58. Articolul 187:

la alineatul (2) cuvintele ,,organului fiscal în care se află la
evidenţă” se înlocuiesc cu cuvintele ,,oricărui organ fiscal
teritorial”;

alineatul (21) se completează cu litera c) cu următorul
cuprins:
,,c) începînd cu 01.01.2016 – de către subiecţii care au
declarate subdiviziuni şi/sau au mai mult de 10 persoane
angajate prin contract individual de muncă ori prin alte
contracte în vederea executării de lucrări sau prestări de
servicii.”;

se completează cu alineatul (22) cu următorul cuprins:
„(22) Forma şi modul de utilizare a metodelor automatizate
de raportare electronică pentru contribuabilii care benevol

eşalonat, se percep penalităţi în
conformitate cu prevederile art.228 din
Codul fiscal.
Modificarea are drept scop asigurarea
unui mecanism transparent și echitabil
privind modificarea termenului de
stingere a obligației fiscale, asigurarea
transparenței decizionale și controlul
termenului de stingere a obligaţiei fiscale
în sume considerabile, în contextul
realizării
recomandărilor
Fondului
Monetar Internațional din 2015.
Se propune acordarea dreptului agenţilor
economici de depunere a dărilor de
seamă la orice organ fiscal teritorial,
indiferent de locul aflării la evidenţă, în
cazul în care legea nu prevede altfel.

Se
propune
stabilirea
obligaţiei
contribuabililor care au declarate
subdiviziuni şi/sau au mai mult de 10
persoane
angajate
prin
contract
individual de muncă ori prin alte
contracte în vederea executării de lucrări
sau prestări de servicii, privind
prezentarea dărilor de seamă fiscale prin
metode automatizate de raportare
electronic.
Măsura are drept scop majorarea
numărului de contribualili care utilizează
serviciile electronice, ceea ce va
contribui
la
îmbunătăţirea
şi
simplificarea administrării fiscale.
Se propune concretizarea formei şi
modului de utilizare a metodelor
automatizate de raportare electronică

01.04.2016

01.04.2016

01.04.2016

87

nu va fi modificată darea de seamă precedentă dacă cea corectată a fost prezentată: b) după emiterea de către conducerea organului care exercită controlul a unei decizii scrise cu privire la iniţierea efectuării unui control fiscal. depusă înainte sau în termenul stabilit pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale pe o anumită perioadă fiscală se consideră dare de seamă fiscală pentru perioada respectivă. pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat” se exclude.”. Modificarea va contribui la îmbunătățirea administrării fiscale și reducerea poverii administrative a contribuabililor.. prin urmare.1 (3 ) Dacă contribuabilul persoană juridică sau forma organizatorică cu statut de persoană fizică îşi încetează activitatea pe parcursul anului fiscal. această obligație urmează a fi menținută numai pentru contribuabilii înregistrați de către Serviciul Fiscal de Stat. 01. (4) Darea de seamă fiscală corectată nu va fi luată în considerare şi.şi. organului teritorial al Serviciului Fiscal de Stat informaţia despre încetarea activităţii. iar textul .. (2) Contribuabilul care descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine o greşeală sau o omisiune are dreptul să prezinte o dare de seamă fiscală corectată. Se propune acceptarea și modificarea dării de seamă precedente prezentate greşit sau cu omisiuni de către contribuabil. (3) Darea de seamă fiscală corectată. Articolul 188. Aceasta informație se prezintă Camerei Înregistrării de Stat.04.”. care îşi încetează activitatea pe parcursul anului fiscal. al cărui obiect va fi şi darea de seamă prezentată greşit sau cu omisiuni. în termen de 60 de zile de la luarea deciziei de încetare a activităţii. c) pe o perioadă supusă unei verificări documentare sau după le utilizează sînt similare celor expuse în alin. de a prezenta organului fiscal informaţia despre încetarea activităţii. 59. Articolul 188 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins: „(41) Darea de seamă fiscală corectată va fi luată în consideraţie după efectuarea controlului fiscal. persoana responsabilă a acestuia este obligată să prezinte.(21). cu excepția contribuabililor înregistrați de către Serviciul Fiscal de Stat. Darea de seamă fiscală corectată (1) Darea de seamă fiscală corectată este versiunea dării de seamă fiscale precedente. pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat. care transmite prin Web servicii informația despre încetarea activității persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. Se propune excluderea obligației contribuabililor înregistraţi de către Camera Înregistrării de Stat (entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat). benevolă. în mod gratuit. în forma aprobată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. La informaţie se anexează copia de pe decizia de încetare a activităţii. adoptată de fondatori.2016 88 . publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi.persoană juridică sau forma organizatorică cu statut de persoană fizică” se înlocuiesc cu textul “(cu excepţia contribuabililor înregistraţi de către entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat)”. la alineatul (3). în mod gratuit. conform formularului şi modului de întocmire în vigoare pentru darea de seamă fiscală care se corectează. prin urmare va modifica darea de seamă precedentă dacă cea corectată a fost prezentată la solicitarea organului fiscal. precum şi copia de pe avizul privind iniţierea procedurii de încetare a activităţii.04. cuvintele . Astfel. dacă cea corectată (urmare efectuării controlului) a fost prezentată la solicitarea organului fiscal.2016 01.

La articolul 189. care are valoare de document executoriu. alineatele (1) și (2).04. cuvintele „impozitelor şi taxelor”. La articolul 196.04. Ridicarea de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar (1) Executarea silită a obligaţiei fiscale prin ridicarea de 60. Modificarea va contribui la îmbunătățirea administrării fiscale. și anume din momentul emiterii şi aducerii la cunoştinţa contribuabilului a hotărîrii de executare silită a obligaţiei fiscale. în partea ce ține combaterea fenomenului de achitare a salariilor în plic.111 din prezentul titlu. 01. dacă contribuabilul (reprezentantul acestuia) sau persoana lui cu funcţie de răspundere nu prezintă.Din momentul emiterii şi aducerii la cunoştinţa contribuabilului a hotărîrii de executare silită a obligaţiei fiscale. Practica fiscală denotă că. documentele de evidenţă şi/sau dările de seamă fiscale.b).(1) lit.2016 62.2016 89 . se interzice înstrăinarea de către contribuabil a bunurilor sub orice formă. cuvintele „persoană juridică sau persoană fizică subiect al activităţii de întreprinzător” se înlocuiesc cu textul „identificat sub 01. în totalitate sau în parte. alineatul (5) se completează în final cu fraza: . sau după prezentarea documentelor respective. Modificarea prevede aplicarea acţiunilor de executare silită prin ridicarea numerarului de mijloace băneşti de la 01. efectuînd ulterior recalcularea lor după restabilirea evidenţei. Calcularea impozitelor şi taxelor de către organul fiscal (1) Organul fiscal calculează impozitele şi taxele contribuabililor în urma controalelor fiscale. dacă au fost stabilite cazuri de nerespectare a legislaţiei fiscale. în cazul în care organul fiscal deţine probe concludente de achitare a salariilor în plic şi de nereflectare a acestor operaţiuni economice în evidenţa contabilă. inclusiv grevarea acestora.2016 61. (3) Acţiunile prevăzute la alin.194 alin. taxelor. Se propune acordarea dreptului organului fiscal de a calcula contribuţii şi prime. se înlocuiesc cu cuvintele „impozitelor.ea.. contribuabilul înstrăinează bunurile sau le grevează cu anumite obligaţii pentru a nu fi sechestrate de către organul fiscal. promovarea amendamentului respectiv are drept scop combaterea fenomenului de înstrăinare a bunurilor sechestrate de către contribuabil şi asigurarea eficienţei urmăririi bunurilor. c) şi d) se face în temeiul unei hotărîri emise de conducerea organului fiscal pe un formular tipizat aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.”. contribuţiilor sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală”.04. Regulile generale de executare silită a obligaţiei fiscale (5) Organul fiscal este în drept să aplice una sau mai multe modalităţi de executare silită a obligaţiei fiscale. în conformitate cu legislaţia. organul fiscal calculează impozitele şi taxele prin metode şi din surse indirecte. La articolul 198 alineatul (1). (2) Dacă în timpul controlului fiscal sumele impozitelor şi taxelor care urmau să fie vărsate la buget nu pot fi determinate din lipsă de evidenţă contabilă ori din cauza ţinerii ei neconforme. Prevederile prezentului alineat nu se aplică bunurilor sechestrate sau gajate pînă la emiterea hotărîrii de executare silită a obligaţiei fiscale. din momentul derulării procedurii de executare silită a obligaţiei fiscale. Articolul 189. actele respective sînt nule de drept. Se propune interzicerea înstrăinării a bunurilor chiar din momentul iniţierii procedurii de executare silită a obligaţiei fiscale de către organul fiscal. iar în cazul în care se admit asemenea cazuri.(1) pot fi aplicate persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător în cadrul utilizării metodelor indirecte de estimare în conformitate cu prevederile cap. în marea majoritate a cazurilor. precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţia fiscală. Executarea silită a obligaţiei fiscale în modul prevăzut la art. Articolul 198. Astfel. Articolul 196.

prevederile respective vin în contradicţie cu prevederile art. etc. astfel încît de la predarea bunurilor sechestrate spre comercializare şi nemijlocit pînă la comercializarea acestora trece o perioadă îndelungată. (2) Evaluarea şi comercializarea bunurilor sechestrate ale contribuabilului. cu excepţia celor prevăzute la alin.mijloace băneşti în numerar este aplicată contribuabilului persoană juridică sau persoană fizică subiect al activităţii de întreprinzător. iar textul „(9) şi (15)” se exclude. subiect al impunerii – persoană care. se organizează de către organul fiscal.”.194 alin. administratorii autorizaţi.” se înlocuieşte cu textul „alin. este obligată să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite la buget plăţile indicate. comercializarea bunurilor respective se va realiza de către organul fiscal şi nu prin intermediul Bursei de mărfuri. (9) şi (15). iar Bursa de valori va organiza comercializarea acestora.(7). În acest sens. organele fiscale vor remite Bursei de valori documentele aferente sechestrării valorilor mobiliare.(7) şi”. executorii judecătoreşti. inclusiv în valută străină. În acest context. persoană care. conform legislaţiei fiscale. organizate în conformitate cu prevederile capitolului 10. fiind în multe cazuri şi ineficientă.2) din Codul fiscal. adică cele specificate la art. adică permite aplicarea acestei măsuri de executare silită şi faţă de contribuabili persoane fizice (cetăţeni).(1) lit. penalităţile şi amenzile respective. Articolul 203. inclusiv şi persoanelor ce practică activitate profesională (notarii. prin amendamentele date. 63. la alineatul (2). persoanele care conform legislaţiei sunt obligate să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozit şi taxe. fără modificarea statutului juridic al persoanelor juridice şi fizice prevăzut de legislaţia în vigoare: 2) Contribuabil.b) care acordă dreptul organului fiscal de a ridica de la contribuabil mijloacele băneşti în numerar. (8) Comercializarea valorilor mobiliare sechestrate se efectuează de către Bursa de valori în modul stabilit de Comisia Naţională a Pieţei Financiare. Astfel. (7) Expertiza. Comercializarea bunurilor sechestrate (1) Comercializarea bunurilor sechestrate se efectuează la licitaţii. în modul stabilit pentru privatizarea patrimoniului public.5 pct.2016 90 . comercializarea bunurilor Articolul 5. este obligată să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozite şi taxe. Modalităţile de executare silită a obligaţiei fiscale (1) Executarea silită a obligaţiei fiscale se efectuează prin: b) ridicare de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar.5 pct. evaluarea şi comercializarea bunurilor sechestrate ale contribuabilului care fac parte din fondurile fixe ale întreprinderilor şi ale altor obiecte cuprinse în programul de privatizare în care statul deţine mai mult de o pătrime din capitalul social se organizează de către Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei.). Procedura actuală de comercializare prin intermediul Bursei de mărfuri este foarte anevoioasă şi durează foarte mult în timp. avînd în vedere procedurile interne bursiere (tărăgănarea fiind datorată faptului că. fapt inadmisibil însă practicabil ani de zile). Articolul 194.2). noţiunea prevăzută de art. la bursă este responsabil numai o singură persoană de sechestrele organelor fiscale din toată ţara.(7). (8). Articolul 203: Se propune acordarea dreptului organelor fiscale de comercializare a bunurilor sechestrate calificate drept mărfuri bursiere.04. Noţiuni generale Următoarele noţiuni se aplică în scopul impozitării. 01. (9) Bunurile sechestrate calificate drept mărfuri bursiere se comercializează prin intermediul Bursei de mărfuri în modul alineatul (9) se abrogă. conform legislaţiei fiscale. textul „alin. Actualmente.

conform actului de sechestru. valorilor mobiliare şi mijloacelor de transport. a valorilor mobiliare. (1) lit.(1) lit. cît şi majorînd responsabilităţile organelor fiscale la momentul aplicării sechestrelor pe bunurile contribuabilului restanţier.265.pe perioada valabilităţii actului emis (art. obiectelor cuprinse în programul de privatizare în care statul deţine mai mult de o pătrime din capitalul social.169 alin. d) există actul respectiv al instanţei de judecată sau al executorului judecătoresc potrivit căruia perceperea restanţei este imposibilă.(1) lit. evaluare. dar nu au fost solicitate spre a fi comercializate şi au fost excluse din planul de licitaţie conform reglementărilor legale în vigoare. art.129 pct. b) pentru cazurile indicate la alin.a) – perioada termenului de prescripţie prevăzut la art.208 alin.b) – din data emiterii deciziei instanţei de judecată şi pînă la definitivarea procesului. se efectuează prin intermediul unităţilor comerciale. predare.(15). dar nu au fost solicitate spre a fi comercializate şi au fost excluse din planul de licitaţie conform reglementărilor legale în vigoare.” se exclud. comercializarea bunurilor sechestrate a căror valoare. Imposibilitatea executării silite a obligaţiei fiscale (1) Executarea silită a obligaţiei fiscale se consideră imposibilă dacă: a) persoana lichidată nu are succesor şi nu posedă bunuri pasibile urmăririi.04.c) şi d) – din data 64. textul „a bunurilor calificate drept mărfuri bursiere cu valoarea lotului mai mare de 10 000 lei” şi textul „precum şi a bunurilor care au fost expuse la bursa de mărfuri. a imobilului. Articolul 206: alineatul (1) se completează cu litera e) cu următorul cuprins: „e) există Decizia organului fiscal privind suspendarea deciziei pe marginea contestaţiei şi efectuarea unui control repetat .d))”.(9) şi alin. b) persoana se află în proces de lichidare (dizolvare) sau în procedură de insolvabilitate. (15) Prin derogare de la prevederile prezentului articol şi ale art. îmbunătăţinduse în acest sens procedurile de comercializare a bunurilor sechestrate în contul stingerii restanţelor. c) există act judecătoresc ce suspendă executarea deciziei organului fiscal asupra cazului de încălcare fiscală sau de executare silită – pe perioada valabilităţii actului de suspendare.13) din Codul fiscal. c) pentru cazurile indicate la alin.(2). Modificarea respectivă este generată de necesitatea constatării veridice a prezenţei sau lipsei restanţelor faţă de bugetul public naţional conform prevederilor art.271 alin.204. cu excepţia bunurilor din fondurile fixe ale întreprinderilor. precum şi a bunurilor care au fost expuse la bursa de mărfuri.stabilit de Guvern. constituie mai puţin de 10000 lei (cu excepţia mijloacelor de transport. comercializare a patrimoniului menţionat şi de vărsare la buget a sumelor încasate se stabileşte de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. (2) Perioada aflării obligaţiilor fiscale la evidenţă fiscală specială constituie: a) pentru cazurile indicate la alin.(1) lit.203 alin.(5) al Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător ale proiectului de lege.(1) al Codului fiscal şi art. sechestrate. alin. Se propune stipularea expres în lege a imposibilităţii executării silite a obligaţiei fiscale în cazul emiterii Deciziei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind suspendarea deciziei pe marginea contestaţiei şi efectuarea unui control repetat.8 alin. Modificările vizează art. se va efectua de către organul fiscal conform procedurilor stabilite de Titlul V din Codul fiscal.2016 91 . la alineatul (15).(4) din Codul fiscal şi conform noţiunii de restanţă prevăzută în art. Articolul 206. a bunurilor calificate drept mărfuri bursiere cu valoarea lotului mai mare de 10000 lei). Modul de ridicare. 01.

în funcţie de care a fost calculată obligaţia.emiterii actului şi pînă la expirarea valabilităţii acestuia. Articolul 129. Suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de pînă la 100 de lei inclusiv nu se consideră restanţă faţă de bugetul public naţional în scopul: a) beneficierii de reducere cu 50% a amenzii pentru încălcarea fiscală. 92 . se definesc următoarele noţiuni: 13) Restanţă – sumă pe care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca impozit.13 pct. b) neprezentării şi/sau anulării dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la contul bancar al contribuabilului.8) din Legea nr. taxă sau altă plată. precum şi suma majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii. Obligaţia fiscală care reprezintă obiectul concilierii al contractului încheiat conform art.206 din prezentul cod nu se consideră restanţe pe perioada aflării la evidenţa fiscală specială. e) asigurării executării art. Noţiuni În scopul exercitării administrării fiscale. emisă pentru asigurarea încasării restanţelor. Decizia emisă pe marginea contestaţiei (1) Pe marginea contestaţiei împotriva deciziei organului fiscal poate fi emisă una din următoarele decizii privind: d) suspendarea executării deciziei contestate şi efectuarea unui control repetat. stabilite de legislaţia fiscală.(7) din prezentul cod. Articolul 271. Naşterea şi modificarea obligaţiei fiscale (4) Modificarea obligaţiei fiscale reprezintă schimbarea cuantumului ei generată de modificarea circumstanţelor.131 alin. Articolul 169. dar pe care nu a plătit-o în termen.180 devine restanţă după expirarea termenului modificat în conformitate cu contractul respectiv. c) atestării lipsei restanţelor faţă de bugetul public naţional ale agenţilor economici.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. d) asigurării executării art. Obligaţiile fiscale luate la evidenţă fiscală specială conform art.

(8) şi alin. Modificarea vizează art. ora şi locul unde trebuie să se prezinte persoana citată.208 alin.16) – pct.12).(5) din Codul fiscal al proiectului de lege. (8).(3) . 65.186 alin.5 pct. art. (2) şi (4) sînt luate la o evidenţă specială. data.(5) din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător ale proiectului de lege. citaţia bancară. Citaţia la organul fiscal.(2). Articolul 226.174 alin. (4) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prezintă Ministerului Finanţelor rapoarte trimestriale şi anuale privind suma obligaţiei fiscale luate la evidenţă specială.04. cu excepţia celor prevăzute la alin. A se vedea argumentele expuse la art.(8) din Codul fiscal al proiectului de lege. Articolul 208.(1) lit. iar textul „(9) şi (15)” se exclude. Capitolul 21). inclusiv citaţia bancară. precum şi suma obligaţiilor fiscale stinse prin scădere conform art. alineatele (3). procedura de audiere”. sumele luate la evidenţă specială se restabilesc. c) în citaţie să fie specificate documentele de evidenţă sau un alt gen de informaţii dacă urmează să fie prezentate.174 alin.(9) şi alin. b) citaţia să se înmîneze cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data la care persoana citată trebuie să se prezinte dacă legislaţia nu prevede altfel.(7) şi”. (9) şi (15) ale art. În ea se indică scopul citării.(9).2016 93 . procedura de audiere (1) Citaţia este un înscris în care persoana este invitată la organul fiscal ca să depună documente sau să prezinte alt gen de informaţie.24 alin. organizarea evaluării şi comercializării lor se pune în sarcina inspectoratelor fiscale de stat teritoriale/inspectoratelor fiscale de stat specializate.(1). e) persoana citată are dreptul să depună mărturii în prezenţa reprezentantului său.2016 01. art. Modificarea vizează art.(1) al Codului fiscal şi art.(15). (4).(7) şi art. Articolul 226: denumirea articolului va avea următorul cuprins: „Articolul 226.(6).5 pct. Modificările vizează art.04.” se înlocuieşte cu textul „alin. alin.(7). d) la cererea persoanei citate. luate la evidenţă specială conform alin.203. Citaţia la organul fiscal. A se vedea argumentele expuse la art. ora sau locul de prezentare.(5)-(7) din Codul fiscal al proiectului de lege.260 alin. art. (5) Din data expirării valabilităţii actului de suspendare. 01.12) din Codul fiscal al proiectului de lege. citaţia de depunere a dosarului preţurilor de transfer. (5) se abrogă. obligaţiile şi responsabilitatea ei.(7) şi alin.30).(5) . La articolul 208 alineatul (1). art.(8).15 lit.203 din Codul fiscal al proiectului de lege. Organizarea evaluării bunurilor sechestrate (1) După sechestrarea bunurilor.(7).(3) Suma obligaţiei fiscale a cărei executare silită este imposibilă. organul fiscal poate schimba data. art.(5). trebuie respectate următoarele reguli: a) citaţia să fie semnată de conducerea organului fiscal. art. care este parte componentă a evidenţei generale.e).206 alin. alin.226 (în denumire) şi alin. A se vedea argumentele expuse la art. în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. obligaţiile fiscale.(7) şi alin. textul „alin. iar în cazul în care bunurile au fost sechestrate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – în sarcina subdiviziunii responsabile.8 alin.174 alin.203 alin.12 pct. 66. (3) În cazul citării.c) se restabilesc în conturile contribuabilului cu data iniţială a actului de suspendare. În cazurile prevăzute la art. Organul fiscal este în drept să citeze orice persoană pentru a depune mărturii sau a prezenta documente. (2) Modelul citaţiei este stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. relevante pentru determinarea obligaţiei fiscale.

precum şi răspunderea pe care o implică depunerea deliberată a unor mărturii false. (5) Citaţia bancară reprezintă o cerere specifică. La audiere. d) să indice perioada examinării documentelor specificate în ea. Articolul 162. pentru conformitate. în care acesteia i se solicită să prezinte informaţii despre persoana supusă controlului fiscal ori pasibilă de el şi documentele referitoare la operaţiunile din conturile bancare ale persoanei. (4) Înainte de audiere. (7) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea citaţiei bancare. funcţionarul fiscal îi poate adresa întrebări. Toate acestea se trec într-un proces-verbal. După ce persoana depune mărturii. nu este însă în drept să ceară întocmirea şi/sau semnarea de documente. i se expun drepturile. adresată în scris instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) prin intermediul sistemului informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare. se atribuie cod fiscal: a) oricărei persoane juridice.f) organul fiscal este în drept să ceară persoanei citate să prezinte documentele existente. semnat. i se solicită să declare tot ceea ce cunoaşte despre cazul pentru care a fost citată. instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) trebuie să asigure colectarea tuturor documentelor pe care le deţine referitor la contul bancar al contribuabilului şi la operaţiunile efectuate în acest cont pentru perioada (perioadele) supusă examinării şi să le prezinte organului fiscal. de persoana citată. se identifică persoana citată. după caz. întreprinderi cu statut de 94 . c) să fie remisă. instituţiei financiare respective sau filialei (sucursalei) în care contribuabilul are deschis cont bancar ori instituţiei financiare dacă filiala (sucursala) ei nu este cunoscută sau dacă contribuabilul are ori se presupune că are conturi bancare la mai multe filiale ale acesteia. cu excepţia procesului-verbal. obligaţiile. semnat de cel care le-a depus. Atribuirea codului fiscal (1) În conformitate cu prezentul cod. perioadă care va dura cel mult 10 zile din data primirii documentelor. Mărturiile se consemnează în procesul-verbal. (6) Citaţia bancară trebuie să întrunească următoarele condiţii: a) să fie de un model aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

ambele semnate de conducerea organului fiscal.(8). (8) Citaţia de prezentare a dosarului preţurilor de transfer reprezintă o cerere a organului fiscal.c) din Legea instituţiilor financiare şi art.(7) lit. între persoanele indicate la art.12 pct. art. art. (8) şi (9) cu următorul cuprins: „(51) Instituţiile financiare vor informa în aceeaşi zi organul fiscal prin intermediul sistemului informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare despre: a) activităţile sau tranzacţiile realizate prin virament.2016 Se propune revederea categoriilor de 01.(7) lit. 01. alin.260 alin.162 alin. Atribuirea codului fiscal (1) În conformitate cu prezentul cod. Modificarea vizează art.(1) lit. d) include termenul limită de depunere a dosarului preţurilor de transfer.04. printr-o operaţiune cu o valoare de cel puţin 100 mii lei.226 (în denumire) şi alin.22 alin. c) să fie emis în cursul desfăşurării fie a unui control fiscal total.5 pct.12) din Codul fiscal al proiectului de lege. art.a). art.c) din Legea instituţiilor financiare a proiectului de lege. Capitolul 21). printr-o operaţiune cu o valoare ce echivalează sau depăşeşte 500 mii lei.162 alin.(9).(6).(8) şi alin.04.(51) din Codul fiscal ale proiectului de lege. se atribuie cod fiscal: a) oricărei persoane juridice. întreprinderi cu statut de persoană fizică.15 lit.2016 A se vedea argumentele expuse la art.12).e). b) să fie întocmit în două exemplare.30). 01. Modificarea vizează art.226 alin. Subiecţii estimării prin metode indirecte se completează cu alineatele (51).24 alin.”. adresată în scris contribuabilului care se angajează într-o tranzacţie controlată. f) să indice tranzacţiile controlate pentru care se întocmeşte dosarul preţurilor de transfer.(8) din Codul fiscal al proiectului de lege. 67. art.22 alin. e) indică perioada fiscală pentru care dosarul preţurilor de transfer este întocmit.5 pct.2016 95 . Articolul 2263. fie a unui control tematic privind verificarea preţurilor de transfer. efectuate de persoanele indicate la art.04. Articolul 2263 va avea următorul cuprins: A se vedea argumentele expuse la art. b) extragerile de numerar. Articolul 162.(1) lit.(7) şi alin.persoană fizică.16) – pct. prin care i se solicită acestuia să prezinte dosarul preţurilor de transfer pentru a determina dacă valoarea venitului impozabil este în concordanţă cu principiul deplinei concurenţe.a). (9) Citaţia de prezentare a dosarului preţurilor de transfer trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie întocmit în conformitate cu formularul aprobat de Guvern.(7) şi alin.

Persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare a căror construcţie a început pînă la 1 ianuarie 2012. mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma de un milion de lei.22613 alin. nu pot fi aplicate metodele indirecte de estimare a proprietăţii respective. subiecți ai impunerii. Articolul 22613. organul fiscal este în imposibilitatea aplicării metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil. (11) din Codul fiscal. Conform art. c) efectuează.04. mijloace de transport.Subiecţi ai estimării prin metode indirecte sînt persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care: a) în perioada unui an fiscal. iar înregistrarea la organul cadastral s-a efectuat după această dată nu vor fi consideraţi subiecţi ai estimării numai referitor la bunurile imobiliare menţionate. 68. valori mobiliare. adică diferenţa dintre veniturile impozabile estimate calculate în baza situaţiei fiscale şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit este mai mare 300 mii lei. la data de 31 decembrie 2011.22613 alin. prestări servicii ce depăşesc suma de 500 mii lei. iar înregistrarea la organul cadastral s-a efectuat după această dată nu vor fi consideraţi subiecţi ai estimării numai referitor la bunurile imobiliare menţionate. în cazul existenţei probelor ce atestă acordarea împrumutului de mijloace băneşti de către acesta altor persoane fizice. Persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare a căror construcţie a început pînă la 1 ianuarie 2012.”.a) din Codul fiscal. b) efectuează pe parcursul unui an fiscal. concomitent obţin venituri sau efectuează cheltuieli la limita criteriilor actuale de subiect al estimării prin metode indirecte. în cazul existenţei probelor ce atestă acordarea împrumutului de mijloace băneşti de către acesta altor persoane fizice. obţin proprietăţi (bunuri imobiliare. Articolul 2266.(13) din Codul fiscal. ieşiri de bunuri. Analiza şi selectarea persoanelor fizice care urmează a fi supuse verificării (11) Diferenţa este semnificativă dacă între veniturile impozabile estimate calculate în baza situaţiei fiscale şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit este o diferenţă mai mare de 300 mii lei. Astfel. persoana în cauză urmează a fi inclusă în lista persoanelor fizice ce urmează a fi supusă verificării fiscale prealabile. Pentru subiecţii estimării care au depus declaraţia conform art. De exemplu.(11) din Codul fiscal.226 7. persoana fizică nu este subiect al estimării şi. stabilit în art. în conformitate cu prevederile actuale a art.2267. 226 13 alin. venitul impozabil estimat va fi determinat prin diminuarea acestuia cu 500 mii de lei. Însă. veniturile cărora se estimează prin metode indirecte. Subiecţii estimării prin metode indirecte Subiecţi ai estimării prin metode indirecte sunt persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care depăşesc riscul minim acceptat. Metodele indirecte de estimare (6) Pentru subiecţii estimării care. venitul impozabil estimat va fi determinat prin diminuarea acestuia cu suma de mijloace băneşti declarate.”.999 lei. Se propune interzicerea diminuării venitului impozabil estimat al persoanei fizice cu suma de 500 mii lei. pe parcursul unui an fiscal. altele decît cele specificate mai sus. mijloace băneşti. Diferenţa stabilită în sumă de pînă la 300 mii lei inclusiv se va considera risc minim acceptat. cheltuieli individuale.2263 lit. Concomitent. respectiv. Articolul 2266: alineatul (6) după prima propoziţie se completează cu fraza „Nu va fi permisă diminuarea venitului impozabil estimat al persoanei fizice cu suma de 500 mii lei. începînd cu 1 ianuarie 2012. Scopul propunerii este excluderea cazurilor cînd persoanele fizice cu venituri nesemnificative declarate sau declarate incomplet. În acest caz. începînd cu 1 ianuarie 2012. ce depăşesc suma de 500 mii lei. „Articolul 2263. aveau 18 ani împliniţi şi care au fost sau nu au fost obligaţi să depună declaraţia conform art. subiecţi ai estimării prin metode indirecte vor constitui persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care depăşesc riscul minim acceptat stabilit în art. aceiaşi interdicţie se va aplica şi pentru persoanele fizice care au 01.2016 96 . persoana fizică fără venituri declarate în perioada fiscală verificată obţine proprietăţi în valoare de 999.

date despre: a) emitentul documentului (numele. Conform art. vor utiliza dreptul de a acorda împrumuturi. Pentru persoanele fizice care nu au depus declaraţia în conformitate cu alin.(1). b) persoana fizică (numele.(1) se consideră neimpozabile şi se vor lua în considerare la determinarea venitului impozabil estimat obţinut în perioada de după 1 ianuarie 2012.5 milioane de cetăţeni ai Republicii Moldova. pînă la 31 decembrie 2012. 97 . c) suma de mijloace băneşti aflate în cont la situaţia de la 1 ianuarie 2012 sau la altă dată stabilită de lege. (4) Drept documente care confirmă disponibilul sumei declarate. cu indicarea numărului contului – în cazul emiterii documentului de către instituţia financiară. prenumele.Articolul 2267. 500 mii lei se consideră mijloace băneşti neimpozabile pentru persoana fizică şi se vor lua în considerare la determinarea venitului impozabil estimat obţinut în perioada de după 1 ianuarie 2012. b) copia contractului de împrumut şi/sau certificatul eliberat de persoana care a primit împrumutul.(4) vor conţine. prenumele. (31) La declararea disponibilului de mijloace băneşti la situaţia din 1 ianuarie 2012 prin intermediul reprezentantului persoanei fizice cetăţean al Republicii Moldova. (3) Sumele declarate conform alin. prevăzute la alin. De exemplu. circulante pe piaţa internă a Republicii Moldova. fără înregistrarea notarială a contractului de împrumut.01. (2) Formularul declaraţiei şi modul de declarare sînt aprobate de Ministerul Finanţelor.(3) din Codul fiscal.22615 alin. Schemele frauduloase în cauză oferă posibilitatea persoanelor fizice supuse controlului fiscal de a se eschiva de la plata obligaţiunilor fiscale. dacă circa 1. declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti. servesc: a) extrasul din cont eliberat de instituţia financiară pe numele deţinătorului de mijloace băneşti. la declaraţie va fi anexat originalul documentului ce confirmă acest drept. în mod obligatoriu. codul fiscal. autentificat în modul stabilit de legislaţia în vigoare. persoana fizică este obligată să anexeze la declaraţie documentele care confirmă disponibilul sumei declarate.(1). deţine mijloace băneşti în sumă mai mare de 500 mii lei sau echivalentul acesteia în valută străină are obligaţia să depună la inspectoratul fiscal de stat teritorial după locul domiciliului sau reşedinţei ori la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. care nu au prezentat Declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti. adresa juridică). Aceste măsuri au drept scop contracararea fenomenului de întocmire de către persoanele fizice supuse controlului fiscal a contractelor de împrumut false cu persoanele fizice terţe care nu au avut obligaţia de a depune Declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti. În cazul în care suma declarată va fi mai mare de un milion de lei. atunci 750 miliarde lei. Declararea disponibilului de mijloace băneşti (1) Persoana fizică cetăţean al Republicii Moldova care. Astfel. d) soldul de mijloace băneşti împrumutate la situaţia de la 1 ianuarie 2012 cu referire la documentul de primire a mijloacelor în casă sau la contul bancar şi la contractul de luat împrumut de la persoanele fizice care nu au declarat mijloace băneşti la situaţia 01. (5) Documentele enumerate la alin.2012. codul fiscal).(25) din Codul fiscal şi ar avea ca rezultat dispariţia unui asemenea fenomen (tendinţe). mijloacele băneşti respective vor fi considerate ca fiind obţinute după 1 ianuarie 2012. se vor considera mijloace băneşti neimpozabile. modificarea în cauză ar permite iniţierea controlului fiscal prin metode indirecte de estimare a obligaţiei fiscale la persoanele care au acordat împrumut de 500 mii lei în baza art. la situaţia de la 1 ianuarie 2012. denumirea.2267 alin.

obligaţia de a prezenta dovezi privind caracterul impozabil al venitului estimat se pune în seama organului fiscal. conform art. (10) În scopul aplicării metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice. Pentru aceasta este necesar de stabilit şi provenienţa mijloacelor băneşti.”. cu excepţia documentelor întocmite în limba rusă sau în limba engleză. b) analizează informaţiile. dacă persoana care a primit împrumutul are obligaţia de a ţine evidenţa contabilă – în cazul emiterii documentului de către împrumutător. alineatul (10) se completează cu litera h) cu următorul conţinut: „h) în timpul efectuării controlului fiscal verifică provenienţa surselor mijloacelor băneşti depistate la persoana fizică supusă controlului fiscal. în condiţiile legii. (7) Persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care. de la notari. informaţii de la sursele indirecte de informaţii enumerate la art. Modificarea are drept scop determinarea corectă a obligaţiilor fiscale a persoanelor fizice supuse controlului fiscal şi evitarea erorilor la determinarea venitului impozabil. deoarece. Articolul 22615. dispuneau de mijloace băneşti în sumă mai mare de un milion de lei.2016 98 . clarificări. total sau parţial în numerar. documentele şi alte probe referitoare la posibilii subiecţi ai estimării prin metode indirecte. La declaraţia privind disponibilul de mijloace băneşti va fi anexată copia originalului prezentat. în condiţiile legii. cu traducere în limba de stat.226 11. d) solicită. de 28 decembrie 2012 va fi luată în considerare în cazul confirmării documentare a sumei cheltuite. la data de 1 ianuarie 2012. Diferenţa dintre disponibilul în numerar la sfîrşitul zilei de 1 ianuarie 2012 şi soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul zilei de 1 noiembrie 2012 sau. c) confruntă informaţiile obţinute din toate sursele de informaţii cu cele din declaraţiile cu privire la impozitul pe venit sau constată faptul nedepunerii acestei declaraţii. precum şi de la Comisia Electorală Centrală. organul fiscal: a) solicită. (6) Documentele eliberate de persoanele nerezidente sau de persoanele care nu deţin cetăţenia Republicii Moldova urmează a fi prezentate în original. după caz. de la consiliile electorale de circumscripţie. pot confirma disponibilul de numerar prin depunerea acestora în conturile bancare deschise în instituţiile financiare din ţară şi obţinerea extrasului din cont care confirmă suma existentă în cont la sfîrşitul zilei de 1 noiembrie 2012 sau de 28 decembrie 2012. întru respectarea drepturilor persoanei fizice.(7) din Codul fiscal.2266 alin. de la Comisia Naţională de Integritate. executori judecătoreşti şi de la avocaţi. explicaţii. informaţii. organul fiscal este în drept să iniţieze procedura de aplicare a metodelor indirecte de estimare a obligaţiei fiscale. 01. autentificată notarial. e) înregistrarea şi data emiterii documentului.împrumut. Controlul fiscal (25) În cazul în care în procesul controlului fiscal se vor constata cheltuieli sau venituri comune ale persoanei supuse controlului cu alte persoane. dar şi estimării corecte a obligaţiilor fiscale.04.

2012 depuse conform prevederilor art. f) stabileşte. La articolul 22614.2267 alin. De regulă.(11). în baza tratatelor internaţionale. În acest caz. Mecanismul de declarare şi de asigurare a confidenţialităţii (11) Orice informaţie primită de organul fiscal este tratată ca secret fiscal şi.(5). Organul fiscal poate dezvălui informaţia în procedurile judecătoreşti publice sau în baza hotărîrilor judiciare pe problemele legate de utilizarea metodelor indirecte 69. informaţii. explicaţii şi/sau probe suplimentare. informaţii. 01.2016 99 .”. Articolul 22616 : se completează cu alineatul (111) cu următorul cuprins: „(111) Prin derogare de la alin. al cărui rezident este persoana terţă.01. alineatul (8) se completează în final cu fraza „În cazul necesităţii obţinerii de la terţi a unor documente. 70. în procesul verificării fiscale prealabile. e) discută constatările organului fiscal cu persoana fizică supusă controlului şi/sau cu reprezentantul legal al acesteia. g) adoptă o decizie asupra cazului de încălcare fiscală în condiţiile prezentului cod. organul fiscal perfectează o interpelare. de 45 de zile.01. Solicitarea privind eliberarea copiei va fi examinată în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării acesteia. Modificarea are drept scop asigurarea efectuării unei verificări fiscale prealabile calitative ce ar elucida exact toate aspectele propuse.2016 01. verificarea fiscală prealabilă va fi reluată.04. în cazul necesităţii obţinerii de la terţi a unor documente. Respectiv.2012 depuse conform prevederilor art. Se propune acordarea dreptului contribuabilului de a avea acces la informaţia furnizată organului fiscal. după caz. pentru confirmarea sau infirmarea veridicităţii raportului economic. este prezentată doar organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti în scopul examinării cazurilor de evaziune fiscală.documente şi alte probe de la persoana fizică supusă controlului fiscal şi/sau de la persoanele cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice.(1) din Codul fiscal. termenul de 45 de zile se suspendă de la momentul solicitării de la terţi a unor documente. şi anume acordarea copiei Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 01. prin derogare de la art. Verificarea fiscală prealabilă (8) Durata verificării fiscale prealabile nu va depăşi 45 de zile de la data înştiinţării privind iniţierea verificării prealabil. Copia declaraţiei va fi înmînată persoanei fizice numai după Se propune suspendarea termenului limită a verificării fiscale prealabile. explicaţii şi/sau probe suplimentare. După încetarea condiţiilor care a generat suspendarea.04. la solicitarea scrisă a persoanei fizice care a prezentat declaraţia dată. Articolul 22616. Articolul 22614.131 alin. venitul impozabil estimat prin metodele indirecte prevăzute de prezentul cod. perioada de 45 de zile este insuficientă pentru recepţionarea informaţiei solicitate şi definitivarea verificării fiscale prealabile.2267 alin. explicaţii şi/sau probe suplimentare. către organele fiscale ale Statului partener. veridicitatea cărora necesită a fi verificată. se permite eliberarea copiei Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 01. Autorităţile menţionate vor utiliza informaţia numai în acest scop. precum şi obligaţiile fiscale corespunzătoare acestuia. informaţii.(1). se identifică efectuarea unor operaţiuni economice cu persoane nerezidente a Republicii Moldova.

la alineatul (14).adjuncţi ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.04. Expedierea şi înmînarea actelor organelor Serviciului Fiscal de Stat (1) Actele organelor Serviciului Fiscal de Stat se trimit destinatarului prin poştă cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care să asigure transmiterea textului cuprins în act şi confirmarea primirii lui (telegramă. Astfel. Declararea disponibilului de mijloace băneşti (1) Persoana fizică cetăţean al Republicii Moldova care.04. Completarea în cauză prevede acordarea dreptului organului fiscal de a aplica interdicţie de a părăsi ţara faţă de persoana fizică-cetăţean şi faţă de conducătorul/administratorul/persoana cu funcţie de răspundere a persoanei juridice. rudelor. pentru a fi transmise acestuia.(1) se înmînează unui membru adult al familiei lui. Codul se completează cu articolul 230 1 cu următorul cuprins: „Articolul 2301.2016 100 . În cazul în care suma declarată va fi mai mare de un milion de lei. concediu etc. Rezultatele controalelor fiscale pot fi date publicităţii doar după expirarea tuturor căilor de atac. în lipsa şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. citaţia bancară cu privire la solicitarea de la băncile comerciale a informaţiei care se consideră secret bancar urmează a fi semnată de către unul din şefii . precum şi a persoanei fizice care practică activitatea de întreprinzător sau oricărei alte entităţi ce a admis restanţe faţă de bugetul public naţional. interdicţia de a părăsi ţara se va aplica de organul fiscal prin emiterea unei decizii a cărei forme şi conţinut urmează a fi aprobată de 01. Articolul 2267. unei persoane cu funcţie de răspundere din primărie sau preşedintelui asociaţiei locatarilor de la domiciliul destinatarului.) ori se înmînează personal destinatarului sau altor persoane indicate la alin. organul fiscal este în drept de a aplica interdicţia de a părăsi ţara faţă de persoana fizică-cetăţean şi faţă de conducătorul /administratorul /persoana cu funcţie de răspundere a persoanei juridice. declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti. În acest sens.(2) de către organele Serviciului Fiscal de Stat. e-mail etc. Persoana care a primit documentele este responsabilă de transmiterea sau de comunicarea lor semnarea de către contribuabil a declaraţiei privind asumarea responsabilităţii privind confidenţialitatea informaţiei recepţionate.de estimare a veniturilor persoanelor fizice. documentele menţionate la alin. (14) Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat deţine dreptul exclusiv de semnare a citaţiei bancare cu privire la solicitarea de la băncile comerciale a informaţiei care este secret bancar. deţine mijloace băneşti în sumă mai mare de 500 mii lei sau echivalentul acesteia în valută străină are obligaţia să depună la inspectoratul fiscal de stat teritorial după locul domiciliului sau reşedinţei ori la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.2016 01. forma şi conţinutul căreia este aprobată de către Modificarea are drept scop asigurarea executării legii în cazurile lipsei şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (deplasare. pînă la 31 decembrie 2012.). persoana fizică este obligată să anexeze la declaraţie documentele care confirmă disponibilul sumei declarate. cuvîntul „Şeful” se înlocuieşte cu cuvîntul „Conducerea”. precum şi a persoanei fizice care practică activitate de întreprinzător sau oricărei alte entităţi care a admis restanţe faţă de bugetul public naţional în sumă de 100 000 lei în cazul persoanelor juridice şi în sumă de 5 000 lei în cazul persoanelor fizice. Interdicţia de a părăsi ţara (1) În cazul admiterii restanţei la bugetul public naţional în sumă de 100 000 lei de către persoane juridice şi în sumă de 5 000 lei de către persoane fizice. Articolul 1291. la situaţia de la 1 ianuarie 2012. afinilor acestuia sau unei persoane care locuieşte cu destinatarul. 71. (2) Interdicţia de a părăsi ţara este o măsură de asigurare opţională a stingerii obligaţiilor fiscale faţă de buget şi se aplică de către organul fiscal prin emiterea unei decizii. fax. (2) În cazul absenţei destinatarului persoană fizică.”.

iar sub riscul de a pierde dreptul de a se deplasa peste frontieră. din considerentul că. (4) Decizia organului fiscal prin care se dispune aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara se transmite spre executare Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. care ar permite disciplinarea contribuabililor restanţieri. documentele se expediază pe adresa ei juridică şi se consideră recepţionate la data intrării lor în sediu sau la data înmînării lor unui angajat din administraţia. Astfel. (5) Procedura de contestare a deciziei privind aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara se efectuează în conformitate cu prevederile Codului fiscal. Acest fapt însă nu împiedică efectuarea actelor ulterioare ce se impun conform cadrului legal de către organele Serviciului Fiscal de Stat. (3) În cazul persoanei juridice. Astfel. persoana restanţieră nu poate fi urmărită silit în vederea încasării restanţei. numai după luarea de cunoştinţă de către restanţier prin intermediul poştei sau oricăror surse de informare (telegramă. amînarea sau eşalonarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale etc. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Concomitent. Articolul 231: alineatul (4) şi (5) vor avea următorul cuprins: . actul va fi comunicat prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. (5) Destinatarul şi persoana care a primit documentele pentru a le transmite semnează şi restituie avizul de primire.2016 101 . fax. e-mail etc. pentru a fi transmise acestuia.04.neîntîrziată destinatarului şi răspunde pentru prejudiciile cauzate prin necomunicarea sau prin comunicarea tardivă a actelor. Se propune ca drept încălcări nesemnificative să se considere în cazul în care suma impozitului sau taxei constituie pînă la 100 lei pentru 01. iar organul fiscal în baza informaţiei privind achitarea sumelor restanţei înscrise în sistemul de evidenţă a Serviciului Fiscal de Stat.). la prezentarea documentului de plată Poliţiei de Frontieră. va anula din oficiu interdicţia de a părăsi ţara. Practica actuală privind recuperarea restanţelor atestă multiple cazuri cînd restanţa este în imposibilitate de a fi încasată. Documentul se consideră înmînat destinatarului la data indicată în avizul de primire. va fi determinat imediat să achite sumele restanţelor întrucît din practică se cunoaşte că de obicei persoanele se deplasează peste hotare dispunînd şi de mijloace băneşti considerabile. persoanei i se va autoriza părăsirea ţării. numai după luarea de cunoştinţă de către restanţier prin intermediul poştei sau oricăror surse de informare prevăzute de art. În cazul achitării restanţei prin intermediul instituţiilor financiare amplasate la frontieră a sumei depline a restanţei. de altfel opţională.). (3) Interdicţia de a părăsi ţara aplicată contribuabilului restanţier va fi anulată imediat şi necondiţionat de către organul fiscal în cazul în care restanţierul îşi va onora pe deplin obligaţiile fiscale faţă de bugetul public naţional sau vor exista alte circumstanţe legale conform cărora urmează a fi anulată interdicţia.(4) Se consideră nesemnificativă încălcarea fiscală dacă Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. interdicţia de a părăsi ţara aplicată contribuabilului restanţier poate fi anulată în cazul în care restanţierul îşi onorează pe deplin obligaţiile fiscale faţă de bugetul public naţional sau există alte circumstanţe legale conform cărora urmează a fi anulată interdicţia (legi cu privire la anularea restanţelor. (6) Refuzul de a primi actele organelor Serviciului Fiscal de Stat se consemnează de către funcţionarul fiscal responsabil într-un proces-verbal. iar ulterior se deplasează peste hotare.”. din oficiul sau din secretariatul destinatarului. întrucît restanţierul sau persoana lui cu funcţie de răspundere se află peste hotarele ţării. considerăm oportun şi necesar de a implementa o astfel de măsură de asigurare. decizia organului fiscal va fi transmisă spre executare Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. (4) În cazul în care înmînarea actului organelor Serviciului Fiscal de Stat către persoanele indicate la alin.(2) şi (3) nu a fost posibilă..1291. Noţiunea şi temeiurile tragerii la răspundere pentru încălcare fiscală (4) Nesemnificativă se consideră încălcarea fiscală care corespunde cel puţin unui criteriu: 72. precum şi că majoritatea persoanelor revin temporar acasă. Articolul 231.

259. (5) Se consideră semnificativă încălcarea fiscală care nu cade sub incidenţa alin. 2621. 257 1. în cazurile în care încălcarea nu cade sub incidenţa alin.(5) lit. (5) Semnificativă se consideră încălcarea fiscală care corespunde cel puţin unui criteriu: a) suma impozitului sau taxei care urmează a fi achitată este mai mare de 100 lei pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi 1000 lei pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice.260 alin. suma impozitului sau taxei constituie pînă la 100 lei pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi pînă la 1000 lei pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice.a) suma impozitului sau taxei constituie pînă la 100 lei pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi 1000 lei pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice. 262. Sancţiunea nu se aplică dacă suma excedentului nu depăşeşte 20 de lei. Încălcările semnificative se consideră cele care nu cad sub incidența încălcărilor nesemnificative. b) a fost comisă pentru prima dată. inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte – în cazul nedeclarării.(4).261. inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte – în cazul nedeclarării. declarării tardive sau diminuării impozitului sau taxei. art. (2) Efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea maşinii de casă şi de control existente se sancţionează cu amendă de 5000 de lei (3) Neasigurarea emiterii la maşina de casă şi de control a bonului de casă de valoarea sumei real încasate/primite se sancţionează cu amendă de 5000 de lei. (6) Utilizarea maşinii de casă şi de control care nu este sigilată de organul fiscal în modul stabilit se sancţionează cu amendă de 7000 de lei. art. persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi pînă la 1000 lei pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice. b) este prevăzută de art. 254.”. se sancţionează cu amendă de 7000 de lei. Modificările vor contribui la îmbunătățirea administrării fiscale și majorarea nivelului de conformare benevolă a contribuabililor. declarării tardive sau diminuării impozitului sau taxei.(4)-(5). 257. Neutilizarea maşinilor de casă şi de control/terminalelor de plată în numerar (1) Efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa maşinii de casă şi de control. (5) Utilizarea maşinii de casă şi de control defectate care constă în neactivarea memoriei fiscale sau imposibilitatea de identificare a softului instalat se sancţionează cu amendă de 7000 de lei. inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte – în cazul nedeclarării. inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte – în cazul nedeclarării. declarării tardive sau diminuării impozitului sau taxei. 256. Articolul 254.b). 263.253. (4) Neasigurarea bilanţului numerarului în maşina de casă şi de control care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar se sancţionează cu amendă de 5000 de lei. 102 . declarării tardive sau diminuării impozitului sau taxei. în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea ei. 2631 din prezentul cod.

(3) Efectuarea transporturilor auto de călători în regim de taxi 103 . (2) Efectuarea de către agentul transportator a transporturilor auto de călători prin servicii regulate în trafic urban. confecţionat în mod tipografic sau electronic. suburban. fără a dispune de licenţă pentru acest gen de activitate (copia autorizată a licenţei). inclusiv bon de casă emis de maşina de casă şi de control a agenţilor transportatori. listă de control sau contract de prestări servicii pentru traficul intern de călători şi documente de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar. a agenţiilor turistice sau copie a dispoziţiei de plată. Articolul 2541. care se sancţionează cu amendă de 3000 lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport. ce confirmă plata şi primirea bagajelor pentru transport. Neeliberarea biletelor de călătorie (1) Efectuarea transporturilor auto de călători prin servicii ocazionale. ce confirmă dreptul la călătorie al persoanei. interurban. încheierea contractului de transport rutier între operatorul de transport rutier/întreprindere şi persoane. constituie activitate ilicită. (9) Utilizarea terminalului de plată în numerar fără a emite documentul/ bonul fiscal se sancţionează cu amendă de 5000 de lei. (8) Utilizarea terminalului de plată în numerar care nu este înregistrat la organul fiscal în modul stabilit se sancţionează cu amendă de 7000 de lei. în cazul în care achitarea a fost efectuată la oficiu în numerar sau prin alt instrument de plată.(7) Utilizarea maşinii de casă şi de control care nu este înregistrată la organul fiscal în modul stabilit se sancţionează cu amendă de 7000 de lei. Nerespectarea reglementărilor din domeniul transporturilor auto de călători. foaie de parcurs. a agenţiilor de vînzare a biletelor. precum şi faptul asigurării obligatorii a bagajelor) prin intermediul planului unic de facturare şi decontare se sancţionează cu amendă de 3000 lei aplicată agentului transportator. confecţionat în mod tipografic sau electronic. precum şi faptul asigurării obligatorii a persoanei) şi/sau biletelor de bagaje (bilet de bagaje – bon de casă emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat. inclusiv turistice. raional sau internaţional fără emiterea şi/sau raportarea biletelor (bilet – bon de casă emis de maşina de casă şi de control sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat.

Neprezentarea informaţiei despre sediu Neprezentarea. Articolul 255. neautentică beneficiarului plăţilor a informaţiei specificate la art. dar nu mai mult de 5000 de lei. în cazul în care achitarea a fost efectuată la oficiu în numerar sau prin alt instrument de plată. se sancţionează cu amendă de 3000 lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport.29).(4) şi (4 1) de către persoanele care sînt obligate să reţină impozitul la sursa de plată se sancţionează cu amendă în mărime de 200 lei pentru fiecare informaţie. Încălcarea regulilor de calculare şi de plată a impozitelor şi taxelor (4) Diminuarea impozitelor. Articolul 2601.5 pct. Articolul 261. taxelor prin prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date neveridice se sancţionează cu amendă egală cu 30% din 104 . (4) Efectuarea transporturilor auto de călători în regim de taxi fără eliberarea de către conducătorul mijlocului de transport a bonului de casă emis de aparatul de taxat legalizat (maşină de casă şi de control) sau fără deţinerea de către agentul transportator a documentelor de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar la finalizarea cursei. inclusiv a bonului de casă emis de maşina de casă şi de control a agentului transportator. Sînt pasibile de amendă subdiviziunile care corespund noţiunii indicate la art.92 alin. neconformă. sau fără foaie de parcurs constituie activitate ilicită. sau a copiei dispoziţiei de plată. Încălcarea modului de prezentare de către contribuabil a documentelor privind plăţile şi/sau impozitele reţinute Neprezentarea sau prezentarea tardivă. care se sancţionează cu amendă de 3000 lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport.cu mijloc de transport nedotat cu aparat de taxat legalizat (maşină de casă şi de control) sau fără a dispune de copia conformă a licenţei de transport rutier pentru acest gen de activitate (copia autorizată a licenţei). al subdiviziunilor lui se sancţionează cu amenda de 4000 de lei. prezentarea cu întîrziere sau prezentarea organului fiscal a unor informaţii neveridice despre sediul sau despre schimbarea sediului contribuabilului.

cu condiţia ca aceasta să nu conţină informaţii şi date neveridice. Amenda nu se aplică contribuabililor menţionaţi la art. 01.228 alin.2016 74. unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data stabilită pentru prezentarea declaraţiei fiscale.Ministerul Finanţelor şi Se propune absolvirea de răspundere a contribuabilului pentru diminuarea. cuvintele . La articolul 232.04.(5) în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale şi perioadele fiscale pentru care nu se aplică (nu se calculează) majorări de întîrziere (penalităţi). de obligaţia fiscală şi de bunurile contribuabilului. 01. ce a săvârşit o încălcare fiscală. pentru încălcarea fiscală săvârşită de el reprezentantul său legal (părinţii. în modul stabilit la art.c) contribuabilul persoană fizică care practică activitate de întreprinzător ce a săvîrşit o încălcare fiscală sau a cărui persoană cu funcţie de răspundere a săvârşit o încălcare fiscală. tutorele.(3). scăzîndu-se trecerile în cont (cu excepţia impozitului plătit în rate). Articolul 234.(4) nu se aplică în cazul în care contribuabilul depune de sine stătător darea de seamă corectată în conformitate cu art. litera c) va avea următorul cuprins: . a cărui persoană cu funcţie de răspundere a săvârşit o încălcare fiscală. Absolvirea de răspundere pentru încălcare fiscală 73.suma diminuării. taxelor se sancţionează cu o amendă în mărimea impozitului. b) contribuabilul persoană fizică. La articolul 234 alineatul (4). înfietorii..188.. Articolul 232. taxei nedeclarate. Sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 1000 de lei. Persoanele pasibile de răspundere pentru încălcare fiscală Este tras la răspundere pentru încălcare fiscală: a) contribuabilul persoană juridică a cărui persoană cu funcţie de răspundere a săvârşit o încălcare fiscală. Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească. (5) Eschivarea de la calculul şi de la plata impozitelor. Se propune extinderea răspunderii pentru încălcările fiscale asupra contribuabilului persoană fizică care practică activitate de întreprinzător ce a săvîrşit o încălcare fiscală sau a cărui persoană cu funcţie de răspundere a săvârşit o încălcare fiscală. c) contribuabilul persoană fizică care practică activitate de întreprinzător. curatorul) poartă răspundere în funcţie de obiectul impozabil. În cazul în care acesta este lipsit de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu restrânsă. care nu practică activitate de întreprinzător.organul fiscal” se înlocuiesc cu cuvintele . (6) Neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate se sancţionează cu amendă în cuantum calculat.228 alin.”.2016 105 .. (41) Prevederile alin. Impozitul pe venit care urmează a fi plătit reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din anul curent.04.

inclusiv bon de casă emis de maşina de casă şi de control. precum şi cele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa din cauza explicaţiilor greşite. în cazul în care mijlocul de transport auto pleacă din alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) Plecarea mijlocului de transport auto din autogară cu autogară cu pasageri îmbarcaţi în această pasageri îmbarcaţi în această autogară. foaie de parcurs. listă de control sau contract de la alineatul (1). maşina de casă şi de control a autogării. De asemenea. (4) Efectuarea transporturilor auto de călători în regim de taxi fără eliberarea de către conducătorul mijlocului de transport a bonului de casă emis de aparatul de taxat legalizat (maşină de casă şi de control) sau fără deţinerea de către agentul transportator a documentelor de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar la finalizarea cursei. confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar. Neeliberarea biletelor de călătorie (1) Efectuarea transporturilor auto de călători prin servicii ocazionale. organele cu atribuţii de administrare fiscală. listă de control sau contract de prestări servicii pentru traficul intern de călători şi documente de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar. se propune introducerea amenzii de 3000 lei pentru contribuabilul care administrează gara.”. constituie activitate ilicită. se sancţionează cu amendă de 3000 de lei. sau a copiei dispoziţiei de plată. … (3) Efectuarea transporturilor auto de călători în regim de taxi cu mijloc de transport nedotat cu aparat de taxat legalizat (maşină de casă şi de control) sau fără a dispune de copia conformă a licenţei de transport rutier pentru acest gen de activitate (copia autorizată a licenţei).04. Nerespectarea reglementărilor din domeniul transporturilor auto de călători. Articolul 2541. în cazul în care achitarea a fost efectuată la oficiu în numerar sau prin alt instrument de plată. a agenţiilor de vânzare a biletelor. aplicată înregistrate în borderoul de evidenţă a biletelor. calcularea incorectă sau neplata acestora.(4) Persoanele scutite de impozite şi/sau taxe. 01. sau neînregistrarea biletelor în borderoul de evidenţă a sau biletele respective nu au fost biletelor. sau fără foaie de parcurs constituie activitate ilicită. sînt absolvite de răspundere pentru diminuarea. lei. a agenţiilor turistice sau copie a dispoziţiei de plată. inclusiv turistice. foaie de parcurs. care se sancţionează cu amendă de 3000 lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport. 75. calcularea incorectă sau neplata obligaţiunilor fiscale în baza unor explicaţii eronate primite din partea Ministerului Finanţelor. în cazul în care achitarea a fost efectuată la oficiu în numerar sau prin alt instrument de plată. În calculele respective nu a fost luată în consideraţie activitatea ilicită şi automobilele neincluse în licenţă de activitate a agenţilor economici.2016 106 . fără bilete de autogară fără bilete de călătorie emise de călătorie emise de maşina de casă şi de control a autogării. pasageri în regim de taxi. Articolul 2541: Se propune concretizarea sancțiunilor fiscale la efectuarea transporturilor auto de călători în regim de taxi fără a dispune de licenţă pentru acest gen de activitate (copia autorizată a licenţei). care se sancţionează cu amendă de 3000 lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport. organelor cu atribuţii de administrare fiscală. fără a dispune de licenţă pentru acest gen de activitate (copia autorizată a licenţei). şi respectiv o sumă de 20 mil. se constată suma aproximativă a veniturilor nedeclarate pentru anul 2014 în mărime de 202 mil. textul „inclusiv turistice” se înlocuieşte cu prestări servicii pentru traficul intern de călători şi documente de plată care textul „inclusiv turistice sau în regim de taxi”.”. inclusiv a bonului de casă emis de maşina de casă şi de control a agentului transportator. lei a impozitelor care urmau să fie vărsate suplimentar la buget (ceea ce constituie decalajul fiscal pentru 24 de contribuabili din domeniul dat). se sancţionează cu amendă de 3000 lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport. inclusiv bon de casă emis de maşina de casă şi de control a agenţilor transportatori. în cazul în care achitarea a fost efectuată la oficiu în numerar sau prin alt instrument de plată. contribuabilului care administrează autogara. Potrivit estimărilor Serviciului Fiscal de Stat a doar 24 agenţi economici ce prestează servicii de transport auto de alineatul (4) se abrogă. prezentate în scris de organul fiscal.

ca urmare a lacunei din legislaţia în vigoare. De asemenea. Astfel. aceasta fiind obligaţia anagajatorului/agentul economic.(4) din Codul fiscal prevede sancţiune doar pentru şoferul mijlocului de transport pentru neutilizarea MCC.2541 alin.(2) din Codul fiscal şi prevederile art. Modificarea are drept scop disciplinarea 107 . există 2 probleme majore privind limitele răspunderii în situaţia respectivă: 1. Conform art. luând în consideraţie prevederile art. 231 din Codul fiscal. 2. se aplică sancţiuni şoferului mijlocului de transport pentru nedotarea cu MCC a automobilului de către persoana juridică.(4) din Codul fiscal se contrapun cu prevederile art. art. Persoana juridică nu poate fi sancţionată pentru neutilizarea MCC – legislaţia în vigoare prevede doar sancţiuni pentru persoana fizică conducător al mijlocului de transport. Prin urmare.2931 alin. în prezent agenţii economici ce prestează servicii de transport auto de călători în regim de taxi nu pot fi sancţionaţi pentru neutilizarea mașinilor de casă și control (MCC). fapt ce nu este echitabil comparativ cu restul agenţilor economici. ceea ce contravine normelor legale. Persoanele fizice nu pot fi sancţionate deoarece săvârşirea încălcării prevăzute de art. 2541 din Codul fiscal pentru prima dată se califică ca fiind încălcare fiscală nesemnificativă. care sunt sancţionaţi pentru încălcări similare.(4) din Codul contravenţional. 2541 alin.254 alin.(3) din Codul fiscal.Ţinem să menţionăm că. Persoana fizică nu poate obţine şi dota desinestătător automobilul cu MCC. prevederile art.2541 alin.

15 din Legea contabilităţii nr.”. entităţile. ceea ce face imposibilă efectuarea controlului fiscal. persoanelor fizice – conducători ai mijlocului de transport la efectuarea transporturilor auto de calatori în regim de taxi și a contribuabilului care administrează autogara. iar pe de alta parte în caz de nerespectare a cerinţelor date 108 . În acest sens.16 din Legea contabilităţii. cu excepţia instituţiilor publice. metodei de ţinere a contabilităţii. Încălcarea regulilor de ţinere a evidenţei contabile şi a evidenţei în scopuri fiscale ………. 01. Măsura are drept scop disciplinarea contribuabililor întru ducerea conformă a evidenţei contabile şi determinarea corectă a obligaţiilor fiscale. agentul economic pe de o parte este obligat să elaboreze politicile de contabilitate şi să aleagă metoda de ţinere a contabilităţii. (5) Neasigurarea păstrării dărilor de seamă fiscale şi/sau a documentelor de evidenţă şi/sau a benzilor de control şi/sau lipsa totală ori parţială a evidenţei contabile.113-XVI din 27 aprilie 2007. Articolul 257: se completează cu alineatul (52) cu următorul cuprins: „(52) Neîndeplinirea cerinţelor legislaţiei referitor la alegerea sistemului. însă nu prevede sancțiuni pentru nerespectarea acestor cerinţe. elaborează politicile contabile de sine stătător. Codul fiscal prevede alegerea metodei de ţinere a contabilităţii şi de elaborare a politicii de contabilitate. Se propune introducerea amenzii de 10 000 lei pentru contribuabilii care nu îndeplinesc cerinţele legislaţiei în vigoare privind alegerea sistemului şi metodei de ţinere a evidenţei contabile şi a politicii de contabilitate..2016 Potrivit art. entităţile după forma organizatorico-juridică sunt obligate să organizeze şi să ţină contabilitatea în baza sistemului contabil în partidă simplă. în baza Legii contabilităţii şi a standardelor de contabilitate.189 alin. în partidă dublă cu prezentarea situaţiilor financiare simplificate şi în partidă dublă cu prezentarea situaţiilor financiare complete. În acest fel.(2) din prezentul cod. cu calcularea impozitelor şi taxelor respective conform art. se sancţionează cu amendă de 50000 de lei. politicii de contabilitate se sancţionează cu amendă de 10000 lei. menţionăm că. în conformitate cu prevederile art. 76. Concomitent. precum și va permite majorarea semnificativă a încasărilor la bugetul public național.04.Articolul 257.

01. a intrărilor/ieşirilor de mărfuri/servicii fără informarea despre aceasta a inspectorului sau a inspectoratului fiscal de stat responsabil de activitatea postului fiscal se sancţionează cu amendă egală cu suma operaţiunilor economice respective.178 și art.2016 01. Modificarea vizează art.(8) Efectuarea de către agentul economic.2016 109 . contabile și fiscale. A se vedea argumentele expuse la art. Încălcarea de către instituţiile financiare (sucursale sau filialele acestora) a modului de decontare (1) Încălcarea termenelor stabilite de legislaţie pentru înregistrarea mijloacelor băneşti în conturile bancare ale agenţilor economici se sancţionează cu amendă de 10% din suma neînregistrată în termen. executarea de lucrări şi prestarea de servicii. aplicarea unor pîrghii de constrîngere către contribuabilii la care este instituit post fiscal și care continuă să efectueze anumite operațiuni economice fără a anunța inspectorul sau inspectoratul fiscal responsabil de monitorizarea activității acestuia. Astfel.259 din Codul fiscal al proiectului de lege. stabilite pentru efectuarea intrărilor/ieşirilor de mărfuri/servicii fără informarea organului fiscal în cazul instiuirii postului fiscal. completarea dată are ca scop disciplinarea contribuabililor întru ducerea conformă a evidenţei contabile şi determinarea corectă a obligaţiilor fiscale. combaterea evaziunii fiscale. Completarea are ca scop prevenirea cazurilor de încălcare fiscală.04. art. nu este sancţionat.171 din Codul fiscal al proiectului de lege. modalitatea de ţinere a contabilităţii influenţează mărimea impozitelor şi taxelor care urmează a fi achitate la buget. sancțiunea urmează să sporească responsabilitatea contribuabililor prin asigurarea completă și corectă a evidenței financiare. Or. la alineatul (8). în conturile de depozit sau în alte conturi bancare eludîndu-se conturile curente în monedă naţională sau în valută străină se sancţionează cu amendă de 5% din suma înregistrată.04. Totodată. și pentru cazurile de informare tardivă a organului fiscal efectuarea intrărilor/ieşirilor de mărfuri/servicii în cazul instiuirii postului fiscal. la care este instituit post fiscal şi care a fost înştiinţat despre aceasta conform prevederilor legislaţiei în vigoare. după cuvintele ”mărfuri/servicii fără informarea” se completează cu cuvintele ”şi/sau cu informarea tardivă”. Articolul 259: în denumirea articolului după cuvintele „instituţiile financiare” se introduc cuvintele „şi alţi prestatori de servicii de plată”. (2) Înregistrarea mijloacelor băneşti. obţinute din comercializarea de mărfuri. Se propune extinderea sancțiunilor fiscale.171. (3) Neexecutarea sau executarea tardivă a ordinului de plată 77. Articolul 259.

de prezentare a dării de seamă fiscale şi a facturii fiscale.(8) şi alin.d1) din Codul fiscal al proiectului de lege. (2) Prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale se sancţionează cu o amendă în mărime de 200 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv.16) – pct.4 alin.d1). după cuvintele „instituţia financiară” se introduce textul „şi alţi prestatori de servicii de plată (sucursalele sau filialele acestora)”.000 de lei.(8) din Codul fiscal al proiectului de lege.(5) . 79.285 alin. art.12 pct. iar textul „(sucursala sau filiala acesteia)” se exclude.12) din Codul fiscal al proiectului de lege.”.8 alin.5 pct. A se vedea argumentele expuse la art. 78.(2) lit.”. alin.. art. Articolul 260.226 (în denumire) şi alin.8 alin. art. art. (41) din Codul fiscal şi art. 01.(2) lit. dar nu mai mult de 10000 lei pentru toate dările de seamă fiscale neprezentate.(6). Codul se completează cu articolul 2591 cu următorul cuprins: . prevederile nu se aplică pentru o perioadă de până la 2 ani de la punerea în aplicare a obligaţiei de a depune dosarul preţurilor de transfer. Nerespectarea modului de întocmire. pentru fiecare zi de întîrziere. A se vedea argumentele expuse la art. precum şi neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale (1) Neprezentarea dării de seamă fiscale se sancţionează cu o amendă în mărime de 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală neprezentată.2 din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal ale proiectului de lege. Capitolul 21).24 alin.(7) şi alin. Modificarea vizează art.01. (7) Prezentarea dosarului preţurilor de transfer ce conţine informaţii nefiabile şi/sau incomplete se sancţionează cu amenda de 50.2591.5 pct.260 alin.279.(7) şi alin. după cuvintele „Trezoreriei de Stat” se introduce textul „de către instituţiile financiare şi alţi prestatori de servicii de plată (sucursalele sau filialele acestora)”. la alineatul (6).000 lei. (3) Prezentarea dării de seamă fiscale care conţine informaţie la alineatul (4). dar nu mai mult de 2000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate tardiv. art. în cazul suspendării operaţiunilor la acest cont.30)..(7).2016 110 . de 5% din suma neînregistrată în termen. (5) Neprezentarea sau prezentarea tardivă de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) la organul fiscal a informaţiei despre înscrierea în contul bancar al contribuabilului a mijloacelor băneşti. Modificarea vizează art. (7) şi (8) cu următorul cuprins: .04. de 2% din suma care trebuie plătită.2017 01.(10) şi Anexa nr.şi/sau a ordinului incaso privind stingerea obligaţiei fiscale în cazul în care contribuabilul sau debitorul lui dispune de mijloace băneşti la contul bancar se sancţionează cu amendă. (8) Prin derogare de la alin.(9).12). se sancţionează cu amendă în mărime de 1% din suma înscrisă în cont pentru fiecare zi de neprezentare sau de întîrziere. art. art.(31) şi alin.15 lit.(8).e).Articolul 2591. (4) Încălcarea termenelor de înregistrare în conturile Trezoreriei de Stat a sumelor încasate de la contribuabil se sancţionează cu amendă.280 şi art.(6) Neprezentarea dosarului preţurilor de transfer în termenul stabilit şi/sau orice informaţii suplimentare solicitat de către organele fiscale se sancţionează cu amendă de 50. pentru fiecare zi de întîrziere. Articolul 260 se completează cu alineatele (6). art. Nerespectarea regulilor privind evaluarea şi/sau reevaluarea bunurilor imobiliare în scopul aplicării impozitului pe bunurile imobiliare Neefectuarea de către agenţii economici a evaluării bunurilor imobiliare în scopul aplicării impozitului pe bunurile imobiliare se sancţionează cu o amendă în mărime de 100 000 lei. (6) Neexecutarea sau executarea eronată de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) a ordinelor de plată privind achitarea obligaţiilor fiscale faţă de bugetul public naţional în conformitate cu rechizitele indicate de contribuabil se sancţionează cu amendă de 200 de lei pentru fiecare caz de ordin de plată neexecutat sau executat eronat.

depăşesc mărimea acestor restanţe supuse executării silite. dar nu mai puţin de 1 leu şi nu mai mult de 2. (41) Neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale se sancţionează cu o amendă în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neînregistrată. dar nu mai mult de 7000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate care conţin informaţii neautentice. Astfel. inclusiv restanţele. cît şi acţiunile de executare silită. a căror mărime totală la situaţia din 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune nu depăşeşte suma de 10 lei. Spre exemplu: conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2015.04. Articolul 265.neautentică se sancţionează cu o amendă în mărime de 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conţine informaţie neautentică.”. (5) În cazul micşorării (diminuării) venitului impozabil declarat de către contribuabilul care a aplicat cota zero la impozitul pe venit în perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2011. cheltuielile organelor fiscale privind modul de evidenţă a acestor restanţe. Se propune anularea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului. ea poate fi stinsă prin executare silită de către organul fiscal în conformitate cu prezentul titlu sau de către instanţa judecătorească. Termenul de prescripţie pentru stingerea obligaţiei fiscale (1) Dacă determinarea obligaţiei fiscale a avut loc în termen sau în perioada stabilită la art. inclusiv a restanţelor. dar nu mai mult de 72000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite. în cuantum de pînă la 10 lei per ansamblu la toate plăţile administrate de Codul fiscal ale unui contribuabil persoană fizică sau juridică au fost determinate conform art.264. (1).5 lei. se aplică o amendă în mărime de 15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil. dar nu mai mult de 72000 lei pentru toate facturile fiscale neînregistrate în termenele stabilite. atunci acestea se supun anulării la situaţia din 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune. 80. Articolul 265 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: „(11) Dacă obligaţiile fiscale. se compensează din buget cheltuielile ce ţin de transferul impozitelor şi taxelor la buget în limita maximă de 1% pentru o plată de la suma încasată/restituită. inclusiv cele privind comunicarea prin poştă.264 alin. pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor cu instituţiile 01.117 şi 1171 se sancţionează cu o amendă în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată.2016 111 . (4) Neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute la art. însă numai în cazul în care acţiunile organului fiscal sau sesizarea instanţei judecătoreşti au avut loc pe parcursul a 6 ani de după determinarea obligaţiei fiscale. Măsura are drept scop optimizarea activităţii şi reducerea costurilor de administrare a organelor fiscale.

(3) lit. fie printr-o decizie anterioară celei de aprobare a bugetului local. etc. avînd dreptul să depună documente confirmative.04. materiale.270 din Codul fiscal) şi executarea deciziei contestate (art. deoarece la moment Codul fiscal nu reglementează un astfel de termen. fapt despre care este înştiinţat contribuabilul. 01. financiare şi Î. Cazul poate fi examinat în absenţa contribuabilului dacă acesta a fost citat în modul stabilit şi.(3) Controlul în baza deciziei emise pe marginea contestaţiei privind suspendarea executării deciziei contestate urmează a fi iniţiat în termen de 30 de zile.S. în ambele cazuri.. stabilită de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale la adoptarea bugetului unităţii administrativteritoriale respective. „Poşta Moldovei”.272 din Codul fiscal).un exemplar al căreia se remite contribuabilului. Noţiuni 6) Cotă concretă a impozitului – cota ad valorem în procente din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.04.Executarea deciziei pe marginea contestaţiei”.a)-e). Articolul 272.226 alin. conducerea organului fiscal emite o decizie pe marginea contestaţiei un exemplar al căreia se remite contribuabilului. (3) După examinare. (2) şi alin. Stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare urmează a fi la discreţia autorităţilor reprezentative şi deliberative ale administraţiei publice locale. din motive neîntemeiate. la alineatul (3). La articolul 276 punctul 6).2016 Modificările are un caracter redacţional. Articolul 270: la alineatul (1). Timpul cu care se prelungeşte termenul nu va depăşi 30 de zile.04.Articolul 270. 01.2016 112 .”. un exemplar al căreia se înmînează sau se expediază recomandat contribuabilului în decursul a 3 zile după emiterea deciziei. 81. textul „la adoptarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective” se exclude. precum şi stabilirea unui termen exact de 3 zile pentru înmînarea deciziei pe marginea contestaţiei.”. 01. 01. cheltuieli ce ţin de lucrul operaţional (salariu.(1). Suplimentar. precum şi în scopul aplicării uniforme a prevederilor cadrului legal privind examinarea contestaţiei (art. 82. şi se achită de la bugetul de stat. fie concomitent cu decizia de aprobare a bugetului local ca anexă la aceasta sau ca decizie separată. se introduce cuvîntul „lucrătoare”. cuvintele . .” se înlocuiesc cu textul .2016 cuprins se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: . Examinarea contestaţiei (1) Organul fiscal abilitat examinează contestaţia în termen de 30 de zile din data primirii. 83.. Articolul 272: denumirea articolului va avea următorul . Executarea deciziei contestate (1) Copia de pe decizia emisă de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe marginea contestaţiei se remite spre executare inspectoratului fiscal de stat teritorial.2016 Modificarea prevede stabilirea termenului de 30 zile pentru inițierea controlului repetat şi executării Deciziei pe marginea contestaţiei în cazul suspendării executării deciziei contestate. Modificarea are drept scop excluderea legăturii dintre stabilirea cotelor la bunurile imobiliare şi adoptarea bugetului unităţii administrativteritoriale. nu s-a prezentat sau dacă a solicitat examinarea contestaţiei în absenţa sa. Contribuabilul este citat în conformitate cu art. după textul „30 de zile”. cu excepţia cazurilor în care conducerea ei emite o decizie cu privire la prelungirea acestui termen..04.) Se propune concretizarea termenului de examinare a contestaţiei şi a termenului de prelungire a examinării contestaţiei care va fi de 30 zile lucrătoare.. Articolul 276. (2) La examinarea contestaţiei este invitat contribuabilul pentru a da explicaţii.

anual. A se vedea argumentele expuse la art.285 alin.2016 A se vedea argumentele expuse la art.(5) . c) pentru bunurile imobiliare proprietate privată ale persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanelor juridice (cu excepția celor indicate în alin. b) metoda veniturilor.2017 113 .d1) din Codul fiscal al proiectului de lege.2 din Legea 01. 01. rapoartele de evaluare/reevaluare a bunurilor imobiliare în scopul impozitării.4 alin. (6) Finanţarea lucrărilor de evaluare a bunurilor imobiliare se efectuează de la bugetul de stat.2591. art.titulari ai certificatelor de calificare.285 alin.(2) lit.de către organele cadastrale teritoriale. art..8 alin. (2) Evaluarea bunurilor imobiliare se efectuează pe calea evaluării în masă – în cazul obiectelor-tip ce constituie bunuri imobiliare şi pe calea evaluării individuale – în cazul obiectelor specifice (netipice). se completează cu alineatele (7) şi (8) cu următorul cuprins: . art.2591. art.(3) ale Codului fiscal şi art.d1).(5) . prin intermediul evaluatorilor titulari ai certificatelor de calificare şi/sau organelor cadastrale teritoriale. (41) din Codul fiscal şi art.de către organele cadastrale teritoriale.b)) ..280 şi art.c). persoanele.(2) lit. art.(10) şi Anexa nr. (4) La evaluarea bunurilor imobiliare.279. Articolul 279: alineatul (1) va avea următorul cuprins: . art.2591.8 alin.8 alin. 84.(1) lit.”.04. art. Evaluarea şi reevaluarea bunurilor imobiliare (1) Evaluarea bunurilor imobiliare se efectuează de către organele cadastrale teritoriale în baza unei metodologii unice pentru toate tipurile de bunuri imobiliare în modul şi în termenele stabilite de legislaţie. în termen de pînă la 25 ianuarie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune. Modificarea vizează art.(1) lit.(2) lit.2 din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal ale proiectului de lege.2 din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal ale proiectului de lege. (41) din Codul fiscal şi art.01.(5) .d1).297 alin.280 şi art.2017 alineatul (6) se abrogă.(31) şi alin.(2) lit. după cum urmează: a) pentru bunurile imobiliare ale persoanelor fizice ce nu desfăşoară activitate de întreprinzător . art. Modificarea vizează art.6) şi art. eliberate de către evaluatorii .(1) Evaluarea bunurilor imobiliare se efectuează în baza unei metodologii unice pentru toate tipurile de bunuri imobiliare în modul stabilit de Guvern.d1).(10) şi Anexa nr. (5) Reevaluarea bunurilor imobiliare se efectuează de către organele cadastrale teritoriale o dată la 3 ani în modul stabilit de Guvern.(10) şi Anexa nr.8 alin.(2) lit. să prezinte organelor cadastrale.285 alin.de sine stătător.280 şi art..Articolul 279. b) pentru bunurile imobiliare proprietare publică .d1) din Codul fiscal al proiectului de lege.279.(31) şi alin.(7) Începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2016.8 alin. se aplică următoarele metode de determinare a valorii de piaţă: a) metoda analizei comparative a vînzărilor.4 alin.(2) lit.”. Modificarea vizează art.8 alin.276 pct.d1) din Codul fiscal al proiectului de lege. (8) Cheltuielile suportate de către persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice pentru efectuarea evaluării şi/sau reevaluării bunurilor imobiliare în scopul aplicării prezentului titlu se includ în componenţa cheltuielilor ce vor fi deduse în conformitate cu titlul II al prezentului cod. sînt obligate să efectueze evaluarea/reevaluarea tuturor bunurilor imobiliare prin intermediul evaluatorilor titulari ai certificatelor de calificare şi/sau organelor cadastrale teritoriale şi.de către organele cadastrale teritoriale” se exclud. (3) Metoda evaluării individuale a bunurilor imobiliare poate fi aplicată şi în baza deciziei instanţei judecătoreşti. Modificarea vizează art. (41) din Codul fiscal şi art.4 alin. c) metoda cheltuielilor. în dependenţă de destinaţia acestora. indicate în alin. în modul stabilit de Guvern. A se vedea argumentele expuse la art. 01. art.279.20 al Legii privind finanţele publice locale ale proiectului de lege.01. la alineatul (5). cuvintele .(31) şi alin.

(1) lit.2 din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal ale proiectului de lege.2016 114 . b) pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă.4 alin. art.Articolul 280. care conform art. (41) din Codul fiscal şi art.279.8 alin. art.(2) lit. Articolul 285 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins: . Agenţia Relaţii 85.d1) din Codul fiscal al proiectului de lege.285 alin.(1) lit.279 alin. pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate.3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.În cazul în care reevaluarea bunurilor imobiliare ale persoanelor.(2) lit. alineatul (1) se completează în final cu fraza .(10) şi Anexa nr.d1). Structura informaţiei şi modul de transmitere a acesteia se stabilesc de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. nu va fi efectuată în termenele stabilite în art. 86. art. Cotele impozitului (1) Cotele impozitului pe bunurile imobiliare: a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale.280 şi art. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. cota impozitului pentru bunurile imobiliare respective se va majora de 3 ori.01. cel tîrziu pînă la 1 februarie.(5) .(31) şi alin. le prezintă organelor fiscale în termen de 10 zile de la data adoptării lor şi le aduce la cunoştinţă contribuabililor. art.280 şi art.d1).8 alin. Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale.d1) din Codul fiscal al proiectului de lege.2591.2 din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal ale proiectului de lege.cota maximă – 0. inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele – 0. Modificarea vizează art.(31) şi alin.2017 01. Furnizarea informaţiei (1) Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru prezintă.8 alin. de sine stătător efectuează evaluarea bunurilor imobiliare prin intermediul evaluatorilor titulari ai certificatelor de calificare. indicate în art.(2) lit..05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.(41) Subiecţii impunerii.279. Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale. inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora.cota minimă – 0. art.1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare. Articolul 285.8 alin. pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal ale proiectului de lege.(2) lit.”.”.c). A se vedea argumentele expuse la art. . informaţia cu privire la fiecare obiect şi subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare. (41) din Codul fiscal şi art.2591.4 alin. terenuri aferente acestor bunuri) din municipii şi oraşe.04. în modul şi termenii stabiliţi de Guvern. cu excepţia satelor (comunelor) ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi. (2) Autoritatea executivă a administraţiei publice locale monitorizează deciziile consiliului local privind aplicarea impozitului pe bunurile imobiliare pe teritoriul administrat. sînt obligaţi să prezinte organelor cadastrale informaţia despre valoarea estimată a bunurilor imobiliare conform rapoartelor de evaluare. 01.1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare. A se vedea argumentele expuse la art.(5). La articolul 280.(5) . Modificarea vizează art. a1) pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele: .279 alin.. loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele: – cota maximă – 0.c). anual.285 alin. – cota minimă – 0. art.3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.(10) şi Anexa nr.279 alin. (2) În cazul intervenirii unor modificări în informaţia ce se referă la obiectele şi/sau la subiecţii impunerii.

altul decît cel conceput în principal pentru transportul de pasageri sau de mărfuri.6) şi pct. de pompare.45) şi pct. art. 01. radiofurgon etc. 3) Autovehicul pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism sau de microbuz – autovehicul. care.2017 115 . autovehicul-generator. transportului de pasageri şi de mărfuri în compartimente separate. brokeri) şi de la proprietarii bunurilor imobiliare. care se efectuează în conformitate cu legislaţia. titlul IX capitolul 2 şi anexa nr. de curăţare a străzilor. prin construcţie.46). de depanare. art. de împrăştiere a materialelor.46) din Codul fiscal al proiectului de lege. autovehicul de asistenţă tehnică. se definesc următoarele noţiuni: 1) Impozit pe autovehicule – impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget pentru deţinerea autovehiculului înmatriculat în Republica Moldova. 2) Autovehicul mixt – autovehicul destinat.335 alin. autovehicul-laborator.a2) şi alin. (4) Subiectul impunerii este obligat să prezinte organelor cadastrale informaţia necesară pentru evaluarea bunurilor imobiliare. (5) În cazul în care subiectul impunerii refuză să prezinte informaţia necesară pentru evaluarea bunurilor imobiliare. 4) Autovehicul pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion – autovehicul.01. serviciile comunale. art. autovehicul de asistenţă tehnică şi de intervenţie. A se vedea argumentele expuse la art. 87.). este prevăzut pe şasiu de autoturism sau de microbuz (autovehicul de asistenţă medicală. care.45) şi pct. altul decît cel conceput în principal pentru transportul de pasageri sau de mărfuri.1) . prin construcţie şi echipare.(2) lit. (3) Organele cadastrale sînt în drept să solicite informaţia necesară referitoare la obiectul impunerii de la persoanele care înfăptuiesc înregistrarea drepturilor patrimoniale sau a tranzacţiilor cu bunurile imobiliare (inclusiv de la birourile notariale.a).336 pct. evaluarea se efectuează în baza informaţiei deţinute de către organele cadastrale în privinţa obiectelor analoage ce constituie bunuri imobiliare. de stingere a incendiilor. titlul VI1.5 pct. prin construcţie şi echipare. staţie radiologică. este prevăzut pe şasiu de autocamion (automacara.6 alin.(10).1 din Codul fiscal al proiectului de lege. Noţiuni În sensul prezentului titlu. de curăţare a zăpezii.Funciare şi Cadastru prezintă o informaţie actualizată în termen de 10 zile după încheierea trimestrului gestionar. Codul se completează cu Titlul VI1 cu următorul cuprins: „TITLUL VI1 IMPOZITUL PE AUTOVEHICULE Articolul 2871.(6) lit. Modificarea vizează art.10). de curăţare a drumurilor. realteri.5 pct.

autobetonieră, autoatelier, unitate autoradiologică etc.).
Articolul 2872. Subiecţii impunerii
Subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice şi persoanele
fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova:
a) proprietarii autovehiculelor înmatriculate în Republica
Moldova;
b) locatarii autovehiculelor înmatriculate în Republica
Moldova – în cazul contractului de leasing financiar.
Articolul 2873. Obiectul impunerii
(1) Obiect al impunerii sînt autovehiculele înmatriculate
permanent sau temporar în Republica Moldova.
(2) Nu constituie obiect al impunerii:
a) autovehiculele pentru transportul în comun pe fir
electric;
b) autovehiculele din dotarea forţei militare străine, în
conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica
Moldova este parte.
c) autovehiculele neexploatate provizoriu, scoase din
circulaţie cu condiţia excluderii din evidenţa Registrului de
stat al transporturilor.
Articolul 2874. Cotele impozitului şi baza impozabilă
Cotele impozitului şi baza impozabilă a obiectelor
impunerii, în dependenţă de caracteristicile tehnice ale
autovehiculelor, specificate în certificatul de înmatriculare
al acestuia sunt stabilite în anexa la prezentul titlu.
Articolul 2875. Perioada fiscală
Perioada fiscală este anul calendaristic.
Articolul 2876. Calcularea impozitului
(1) Suma impozitului se calculează de către serviciile de
colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor,
anual, pentru fiecare subiect al impunerii, ţinîndu-se cont
de: tipul autovehiculului, caracteristicile tehnice ale
acestuia şi de cota impunerii.
(2) Înştiinţarea subiecţilor impunerii cu privire la suma
impozitului pe autovehicule ce urmează a fi achitată se
realizează de către serviciile de colectare a impozitelor şi
taxelor locale ale primăriilor, prin intermediul avizelor de
plată a impozitului pe autovehicule.
(3) În caz de schimbare, după începerea perioadei fiscale, a
subiectului impunerii, pentru noul subiect al impunerii
impozitul pe autovehicule se calculează din momentul
înregistrării de stat a drepturilor patrimoniale / de leasing
financiar asupra autovehiculelor înmatriculate în Republica
Moldova.

116

(4) În caz de schimbare, după începerea perioadei fiscale, a
subiectului impunerii, subiectul anterior al impunerii este în
drept să solicite calcularea (recalcularea) impozitului pe
autovehicule proporţional perioadei în care a deţinut această
calitate.
(5) În cazul în care subiectul impunerii primeşte
autovehicule prin moştenire sau prin donaţie, obligaţia
fiscală neexecutată de către subiectul precedent al impunerii
este pusă în întregime pe seama noului subiect.
(6) În cazul în care, după începerea perioadei fiscale, au
apărut noi obiecte ale impunerii, impozitul pe autovehicule
se calculează din momentul înregistrării de stat a drepturilor
de proprietate / de leasing financiar.
În cazul în care obiectul impunerii existent a fost rebutat
sau distrus, impozitul pe autovehicule se calculează pînă la
momentul radierii dreptului de proprietate asupra
autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova din
Registrul transporturilor.
Articolul 2877. Termenele achitării impozitului
(1) Impozitul pe autovehicule se achită de către subiectul
impunerii în părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15
octombrie a anului curent.
(2) Contribuabilii care achită suma integrală a impozitului
pentru anul calendaristic în curs pînă la 30 iunie a anului
respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a
sumei impozitului ce urmează a fi achitat.
(3) Prin derogare de la prevederile alin.(1), persoanele
juridice şi persoanele fizice care dobîndesc autovehicule
după 30 iunie a perioadei fiscale respective achită impozitul
pe autovehicule nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei
fiscale următoare celei de gestiune.
(4) Impozitul pe autovehicule se achită la contul trezorerial
de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale
după locul (adresa) îmatriculării autovehiculului:
a) în cazul persoanelor fizice – după adresa de domiciliu;
b) în cazul persoanelor juridice – după adresa juridică;
c) în cazul filialelor, reprezentanţelor – conform sediului
filialei, reprezentanţei.
Articolul 2878. Înlesniri fiscale
De impozitul pe autovehicule sunt scutiţi:
- invalizii - pentru autovehicule reutilate în sistem cu
dirijare manuală, fapt confirmat în Registrul de stat al
transporturilor;
- organele de protecţie socială a populaţiei - pentru

117

autovehiculele luate la evidenţă odată cu înmatricularea
primară de stat transmise în folosinţă invalizilor.
Articolul 2879. Furnizarea informaţiei
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
asigură accesul Serviciului Fiscal de Stat la datele
Registrului de stat al transporturilor în modul stabilit de
comun acord cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe
lîngă Ministerul Finanţelor.
Articolul 28710. Avizul de plată al impozitului
Avizul de plată a impozitului calculat pentru autovehiculele
înmatriculate în Republica Moldova este expediat fiecărui
subiect al impunerii de către serviciul de colectare a
impozitelor şi taxelor locale al primăriei cel tîrziu cu 60 de
zile calendaristice pînă la expirarea primului termen de
plată a impozitului stabilit la art.2877 alin.(1), iar în cazul
autovehiculelor dobîndite după 30 iunie a anului
calendaristic în curs – cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului
următor anului calendaristic de gestiune.
Articolul 28711. Ţinerea autovehiculului fiscal
Serviciul Fiscal de Stat, în baza datelor din Registrul de stat
al transporturilor, organizează ţinerea autovehiculului fiscal
şi monitoringul informaţiei privind fiecare subiect şi obiect
al impunerii.
Forma şi metodele de ţinere a autovehiculului fiscal, de
eliberare a informaţiei pe care o conţine se stabilesc de
către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
Articolul 28712. Responsabilitatea
(1) Inspectoratele fiscale de stat teritoriale exercită
controlul asupra modului în care autorităţile administraţiei
publice locale execută prezentul titlu.
(2) Impozitul neachitat în termen este perceput conform
legislaţiei.

118

Anexă
Cotele impozitului pe autovehicule
Nr.
Unita
crt. Obiectul impunerii
tea de
măsu

Motocicletă cu capacitatea cilindrică
a motorului:
1
a) de pînă la 500 cm³ inclusiv
unitat
e
b)de peste 500 cm³
unitat
e
Autoturisme, autovehicule pentru
utilizări speciale pe şasiu de
autoturism
cu
capacitatea
cilindrică a motorului:
2
a) de pînă la 2000 cm³ inclusiv
cm³
b) de la 2001 la 3000 cm³ inclusiv cm³
c) de la 3001 la 4000 cm³ inclusiv cm³
d) de la 4001 la 5000 cm³ inclusiv cm³
e) de peste 5001 cm³
cm³
3
Remorci cu capacitatea de ridicare
tonă
înscrisă în
certificatul de înmatriculare
Semiremorci cu capacitatea de ridicare
înscrisă în certificatul de înmatriculare:
4
a) de pînă la 20 t inclusiv
tonă
b) de peste 20 t
unitat
e
5
Autoremorchere, tractoare
unitat
e
Autocamioane,
autovehicule
pentru utilizări speciale pe şasiu
de autocamion, orice alte
autovehicule cu autopropulsie, cu
masa totală:
6
a) pînă la 1,6 t inclusiv
unitat
e
b) de la 1,6 t pînă la 5,0 t inclusiv unitat
e
c) de la 5,0 t pînă la 10,0 t inclusiv unitat
e
d) de peste 10,0 t
unitat

Taxa,
lei

300
600

0,60
0,90
1,2
1,5
1,8
270

225
4500
2250

1200
2250
3000
4500

119

e
Autobuze cu capacitatea*:
a) de pînă la 11 locuri

Articolul 288. Noţiuni
În sensul prezentului titlu, se definesc următoarele noţiuni:
10) Numărul mediu scriptic de salariaţi – efectiv de personal
pentru o perioadă gestionară, determinat în funcţie de indicii
numărului scriptic.

12) Servicii de piaţă – servicii prestate de pieţe contra plată.

unitat 2925
e
b) de la 12 la 17 locuri inclusiv
unitat 3600
7
e
c) de la 18 la 24 locuri inclusiv
unitat 4275
e
d) de la 25 la 40 locuri inclusiv
unitat 4725
e
e) de peste 40 locuri
unitat 5400
e
* Numărul de locuri se calculează fără locul şoferului.”.
88. Articolul 288:
la punctul 10), cuvîntul „personal” se înlocuieşte cu
cuvîntul „salariaţi”;
se completează cu punctul 101) cu următorul cuprins:
„101) Efectiv de salariaţi – toate persoanele angajate cu
contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată
(încadraţi în serviciul permanent, sezonier, temporar pentru
executarea anumitor lucrări, inclusiv persoanele cu
contractul individual de muncă suspendat şi cele aflate în
concediul de maternitate), pe termen de o zi şi mai mult din
momentul angajării.
Nu se includ în efectivul de salariaţi:
- persoanele care execută lucrări conform contractelor de
drept civil (contract de antrepriză, contract de prestări
servicii, contract de transport etc.).;
- persoanele care prestează munca prin cumul (cumularzii
externi).”;
punctul 12) va avea următorul cuprins:
„12) Piaţă – zonă special amenajată, unde se
comercializează preponderent produse agricole, produse
alimentare şi nealimentare, precum şi servicii, prin
intermediul unităţilor comerciale amplasate în perimetrul
acesteia, care funcţionează în baza autorizaţiei de
amplasare şi funcţionare, eliberată de autoritatea
administraţiei publice locale, conform legislaţiei în
vigoare.”;

Se propune definirea noţiunii ,,efectiv de
salariaţi” în scopul determinării corecte a
bazei impozabile a taxei pentru
amenajarea teritoriului.

01.04.2016

Se propune definirea în Codul fiscal a
noţiunii ,,Piaţă”, întru eficientizarea
administrării taxei de piaţă.
Totodată, întru asigurarea condiţiilor
echitabile pentru toţi subiecţii care
dispun de bunuri imobile pe teritoriul
pieţei şi se folosesc cu zona special
amenajată în calitate de piaţă se propune
extinderea spectrului de subiecţi ai
impunerii ai taxei de piaţă, prin stabilirea
obligaţiei achitării taxei de piaţă pentru

01.04.2016

120

01. mijloacelor de transport. denumirea localităţii / oraşului se conţine în adresa agentului economic. telex. Articolul 290: c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) – persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care plasează şi/sau difuzează informaţii publicitare (cu excepţia publicităţii exterioare) prin intermediul mijloacelor cinematografice. prevederile art. toţi posesorii bunurilor imobile amplasate pe teritoriul pieţei. instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile şi organizaţiile necomerciale – deţinătorii drepturilor patrimoniale.f) col. Modificarea vizează art. în mod obligatoriu. litera c1) se abrogă. la momentul actual subiectul impunerii – administratorul pieţei are obligaţia de a achita taxa de piaţă reieşind din suprafaţa totală a terenului şi a altor bunuri imobile amplasate pe teritoriul pieţei. panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare. Menţionăm că. indiferent de la cine sunt primite în posesie/folosinţă.04. şi.290 lit.288 pct. a monumentelor istorice.13) Simbolică locală – stema unui oraş sau a unui alt tip de localitate. pancarte.f). conform căreia persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care deţin în posesie/folosinţă sau sînt proprietari de afişe.290 lit.с).c1) nu se referă la art. Se propune excluderea normelor ce dublează prevederile art. telegrafice. a pancartelor. art.291 alin. Articolul 290. ai căror proprietari sînt autorităţile publice. panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea 121 .2016 .04.290 lit. după cuvintele „denumirea lui” se introduce textul „(în calitate de denumire a produsului fabricat)”. tipăriturilor). dublează conţinutul art. Modificarea poartă un caracter concretizare şi are drept scop evitarea interpretărilor duale. devin subiecţi ai impunerii.q) din Codul fiscal. dacă aceştia sînt persoane juridice sau persoane fizice înregistrate în calitate de întreprinzător.290 lit. a panourilor şi a altor mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare. Menţionăm că. la punctul 13). altor mijloace (cu excepţia TV. q) taxa pentru dispozitivele publicitare – persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care deţin în posesie/folosinţă sau sînt proprietari de afişe. urmează a fi plasată pe emblema produsului fabricat.2016 01. c1) în cazul transmiterii în posesie şi/sau folosinţă a afişelor.(1) lit. presei periodice. internetului. reţelelor telefonice. chiar şi în cazul în care aceste bunuri imobile nu aparţin administratorului pieţei dar aparţin altor persoane.290 lit.q) din Codul fiscal. pancarte. Menţionăm că.12). iar adresa.2 din Codul fiscal al proiectului de lege. denumirea lui sau imaginea monumentelor de arhitectură. radioului.f) şi Anexa la titlul VII lit. Subiecţii impunerii Subiecţi ai impunerii sînt pentru: 89. concomitent. art.

2016 01.. f) taxa de piaţă – persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător-administrator al pieţei. panourile şi alte mijloace tehnice prin intermediul cărora se amplasează publicitatea exterioară.(6) şi art. instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile şi organizaţiile necomerciale).288 pct.291 alin. tipăriturilor). video. prin reţelele telefonice. Scutire de taxe Se scutesc de plata: a) tuturor taxelor locale – autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile.04.(1) lit. prin care autorităţile publice sunt scutite de plata tuturor taxelor locale. telegrafice. Articolul 291. Impozite şi taxe şi tipurile lor (6) Sistemul impozitelor şi taxelor locale include: e) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei). instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile şi” se exclude. art. Articolul 291: la litera c). Articolul 295. 122 . radioului. pancarte.291 alin. la litera q) textul „autorităţile publice. cu excepţia celor care se află total în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor – unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii.. presei periodice.288 pct. textul .publicităţii exterioare (cu excepţia cazurilor cînd proprietari sînt autorităţile publice. art. Obiectele impunerii şi baza impozitabilă (1) Obiectul impunerii îl constituie: c) la taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei). 90. Modificarea vizează art.2016 la litera e).(1) lit.cu excepţia celei amplasate integral în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor” şi textul . Modificarea are drept scop excluderea dublării prevederilor art.”. precum şi afişele.e) ale Codului fiscal din proiectul de lege.2016 Se propune ajustarea prevederilor art.04. prin mijloacele de transport.c) şi lit. panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare (cu excepţia cazurilor cînd proprietari sînt autorităţile publice.(2) din Codul fiscal.291 alin.289 alin. e) la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii.12). pancartele. 01. textul .04..f) col. .a) din Codul fiscal.295 lit. pancartele. 01. precum şi afişele. litera f) va avea următorul cuprins: „f) taxa de piaţă – persoanele juridice şi/sau fizice. A se vedea argumentele expuse la art. internetului. cu excepţia celei amplasate integral în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor – serviciile de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice. Modificarea vizează art. cu excepţia celor care se află total în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor” se exclude.2 din Codul fiscal al proiectului de lege. Articolul 6. q) taxa pentru dispozitivele publicitare – persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care deţin în posesie/folosinţă sau sînt proprietari de afişe.e) din Codul fiscal la denumirea corectă a taxei pentru plasarea (amplasarea) publicităţii (reclamei) şi taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii stabilită la art.c) şi lit. panourile şi alte mijloace tehnice prin intermediul cărora se amplasează publicitatea exterioară” se exclud.f).12) din Codul fiscal al proiectului de lege.c) şi lit. care dispun de obiecte ale impunerii pe teritoriul pieţei.(1) lit.f) şi Anexa la titlul VII lit.e) şi anexa la titlul VII lit. indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare. .290 lit. telex. instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile şi organizaţiile necomerciale).6 alin. prin alte mijloace (cu excepţia TV.

caz care nu este reglementat de art.04. se permit numai concomitent cu modificarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. n) şi p)”. în funcţie de posibilităţile şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale. Modificarea poartă un caracter redacţional şi are drept scop menţionarea faptului că. Articolul 294.g) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii. q) la taxa pentru dispozitivele publicitare – suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar pe care se amplasează publicitatea exterioară şi/sau oricare altă informaţie aferentă activităţii de întreprinzător.f) col. Totodată. 01. Modificarea poartă caracter redacţional. alineatul (3) va avea următorul cuprins: .”.288 pct.suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei. (2) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale nu are dreptul să aplice alte taxe locale decît cele prevăzute de prezentul titlu. f) la taxa de piaţă .5 m2.2016 la litera q). (3) Taxele locale se aplică. Modificarea vizează art.f).(3) Pe parcursul anului fiscal (calendaristic).1997.(1) lit.7 alin.(2) al Codului fiscal. Nu constituie obiect al impunerii dispozitivul publicitar amplasat la locul desfăşurării activităţii de întreprinzător care este utilizat pentru afişarea denumirii agentului economic şi a cărui suprafaţă nu depăşeşte 0.04. (2) al Codului fiscal nr. se modifică ori se anulează de către autoritatea administraţiei publice locale concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale. (2) Taxele locale specificate la art. 01. Atribuţiile autorităţii administraţiei publice locale (1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale poate aplica toate sau numai o parte din taxele locale.288 pct. cuvintele „pe care” se înlocuiesc cu cuvintele „prin intermediul cărora”. A se vedea argumentele expuse la art. La articolul 297.12) din Codul fiscal al proiectului de lege. stabilirea de taxe locale conform prezentului cod.2 din Codul fiscal al proiectului de lege.a) – în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier).k). la lit.04. art.1163-XIII din 24.k) şi n) pot fi achitate nemijlocit organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale.04. care sînt obligate de a aplica/stabili taxele locale concomitent 01. textul „la lit.2016 92. Plata taxelor locale (1) Subiecţii impunerii plătesc taxele locale la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativteritoriale. sau anularea ori modificarea taxelor locale. La articolul 294 alineatul (2).k) şi n)” se înlocuieşte cu textul „ la lit.290 lit. Articolul 289.289 lit.2016 91. contribuabilii pot achita taxa locală pentru salubrizare la nemijlocit organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale. norma actuală stabileşte îndatoriri incorecte ale autorităţilor publice locale. prin redacţia nouă.”. e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii. art.04. Relaţiile reglementate de prezentul titlu (2) Sistemul taxelor locale reglementate de prezentul titlu include: c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei). Modificarea are drept scop aducerea în concordanţă cu prevederile art..7 alin. litera f) va avea următorul cuprins: „f) la taxa de piaţă – suprafaţa terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei.291 alin. De asemenea. 01.f) şi Anexa la titlul VII lit.2016 123 .12). se descrie şi cazul cînd pe parcursul anului calendaristic se vor stabili taxe locale conform prevederilor Codului fiscal. Articolul 297.

6) şi art. De regulă.” se exclude. modificarea cotelor şi aplicarea facilităţilor fiscale se permit numai concomitent cu modificarea corespunzătoare a bugetului de stat şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. pentru o dată ulterioară. le prezintă organelor fiscale în termen de 10 zile din data adoptării acestora şi le aduce la cunoştinţă contribuabililor. textul „precum şi pentru prezentarea dărilor de seamă respective către organele fiscale teritoriale.(3) ale Codului fiscal şi art. 2) contravine prevederilor art. modificarea şi anularea impozitelor şi taxelor de stat şi locale (2) Pe parcursul anului fiscal (calendaristic). din redacţia actuală. precum şi pentru prezentarea dărilor de seamă respective către organele fiscale teritoriale. Articolul 298. s-au exclus reglementările ce ţin de aplicarea taxelor locale concomitent cu aprobarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale prin deciziile bugetare anuale. cu aplicare odată cu aprobarea deciziei consiliului local de instituire a acesteia. raţional ar fi ca întîi autorităţile reprezentative şi deliberative să aprobe mărimea cotelor taxelor locale cu punerea în aplicare pentru noul an bugetar şi ulterior. la lit.276 pct.04.297 alin. în afară de cele prevăzute de prezentul cod. 01. cu adoptarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.a) – în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier).129 alin. Stabilirea.276 pct. a se vedea argumentele expuse la art.k).20 al Legii privind finanţele publice locale din proiectul de lege. sau anularea ori modificarea impozitelor şi taxelor în vigoare privind determinarea subiecţilor impunerii şi a bazei impozabile. La articolul 298 alineatul (2). Articolul 7. Responsabilitatea (2) Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a taxelor locale stipulate la art. stabilirea de noi impozite şi taxe de stat şi locale. Astfel. deoarece. instituirea/stabilirea taxelor locale sunt decizii separate ale autorităţilor reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. Suplimentar.289 lit. (9). Drept urmare. autorităţile executive ale consiliilor locale să elaboreze bugetul unităţii administrativ-teritoriale. or.6) din Codul fiscal al proiectului de lege. dar reglementează cazul cînd consiliile locale pot stabili taxe locale pe parcursul anului calendaristic. în baza acestora. n) şi p). Modificarea se propune din următoarele considerente: 1) are drept scop micşorarea numărul de dări de seamă.(4) Autoritatea executivă a administraţiei publice locale monitorizează deciziile consiliului local privind aplicarea taxelor locale pe teritoriul administrat. revine 93. se creează incomodităţi la elaborarea şi aprobarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.2016 124 . în funcţie de situaţia creată în teritoriu. Modificarea vizează art.

organelor împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale. prin acestuia din reţelele afara telefonice. 3)contravine prevederilor art.(1) lit.c) şi lit. prin 94.2016 125 .291 alin.e) al Codului fiscal din proiectul de lege. Anexa la titlul VII : la literele c) şi e). cu difuzare a următoare excepţia celei anunţurilor trimestrului amplasate publicitare prin gestionar integral în zona intermediul drumului public serviciilor şi/sau în zonele cinematografice. 4) subiectul care prezintă darea de seamă şi subiecţii care achită taxele locale. Anexa la Titlul VII al Codului fiscal Taxele locale. perimetrului telegrafice.(1) lit.c) şi lit. telex. localităţilor prin mijloacele de transport..e) ale Codului fiscal din proiectul de lege.187 şi art.(3). A se vedea argumentele expuse la art.c) şi lit. de protecţie ale video.291 alin.292 alin. drept urmare conţinutul dării de seamă poartă un caracter informaţional. sunt diferite persoane. . 5) termenele de prezentare a dării de seamă sunt diferite. termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale Denumirea Baza Unitatea Termenele de taxei impozabilă a de măsură plată a taxei şi obiectului a cotei de prezentare impunerii a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite 1 2 3 4 c) Taxă de Venitul din % Trimestrial. respectiv. cu excepţia celei amplasate integral în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor” se exclude.04. textul . către suma calculată nu pot fi aplicate prevederile titlului V capitolului 6 al Codului fiscal „Responsabilitatea de stingerea obligaţiei fiscale”. plasare vînzări ale pînă la data de (amplasare) a serviciilor de 25 a lunii publicităţii plasare şi/sau imediat (reclamei).e) şi anexa la titlul VII lit. 01. Modificarea vizează art.

parte a scoarţei terestre aflată sub stratul de sol 126 . radioului. presei periodice.(1) lit. 01.3-XVI din 02. pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar Trimestrial.291alin. ale căror compoziţie chimică şi proprietăţi fizice permit folosirea lor în sfera producţiei materiale şi consumului imediat sau după prelucrare. care se întinde pînă la adîncimi accesibile pentru studiere şi valorificare geologică.f) col.04. art.2009. art. precum şi cele sedimentate pe terenurile obiectivelor acvatice. la litera f) coloana 2. tipăriturilor). pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar Articolul 299.f). internetului.2016 95.alte mijloace (cu excepţia TV. 3) Subsol – partea scoarţei terestre situată mai jos de stratul de sol şi de fundul bazinelor de apă. se definesc următoarele noţiuni: 2) Minerale utile – zăcămintele minerale naturale care se conţin în subsol. Articolul 299: Modificarea are drept scop racordarea noţiunilor utilizate în Codul fiscal la prevederile Codului subsolului nr.12) din Codul fiscal al proiectului de lege. 3) Subsol . hidrocarburi şi ape subterane.12). La substanţe minerale utile se referă şi rămăşiţele biologice împietrite (fosile) aflate în subsol.288 pct. Modificarea vizează art.288 pct.2016 punctele 2) şi 3) vor avea următorul cuprins: „2) Minerale utile .04.acumulări.290 lit.f) şi Anexa la titlul VII lit. prestări servicii cu excepţia celor care se află total în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor f) Taxă Suprafaţa totală a de terenului şi a piaţă imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei Lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii Lei anual pentru fiecare metru pătrat Trimestrial. 01.02.2 din Codul fiscal al proiectului de lege. cu excepţia amplasării publicităţii exterioare e) Taxă pentru Suprafaţa unităţile ocupată de comerciale unităţile de şi/sau de comerţ şi/sau de prestări servicii. Noţiuni În sensul prezentului titlu. de minerale naturale. A se vedea argumentele expuse la art. în subsol. cuvintele „totală a” se exclud.

titlul VI1.(2) lit.1) .5 pct. indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.299 pct. Articolul 315.31) şi art. care efectuează extragerea mineralelor utile. La articolul 315. 01. ”. sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise.45) şi pct.(6) lit.5 pct. Subiecţii impunerii Subiecţi ai taxei pentru extragerea mineralelor utile sînt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice.10).2009.02.2016 01. care ajunge pînă la adîncimi accesibile pentru cercetare geologică şi valorificare. g) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de 96. cu excepţia celor clasificate la poziţia tarifară 8703 şi a remorcilor ataşate la acestea. după textul „de organizare. titlul IX capitolul 2 şi anexa nr.(10).45) şi pct.2017 127 .315 ale Codului fiscal din proiectul de lege. c) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală..04. Se propune definirea în Codul fiscal a noţiunii .31) al Codului fiscal din proiectul de lege.46).Beneficiar al subsolului”. Modificarea vizează art. La articolul 335 alineatul (2). Modificarea vizează art. în conformitate cu prevederile legislaţiei.335 alin. clasificate la poziţia tarifară 8716.299 pct.01. Sistemul taxelor rutiere (1) Taxele rutiere sînt taxe percepute pentru folosirea drumurilor şi/sau a zonelor drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor. A se vedea argumentele expuse la art. art.46) din Codul fiscal al proiectului de lege. în scopul aducerii în concordanţă a prevederilor Codului fiscal cu prevederile Codului subsolului nr. A se vedea argumentele expuse la art.31) şi art.”.”. f) taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere. Articolul 335.a). art. e) taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare.6) şi pct.3-XVI din 02. Modificarea vizează art.fertil.2016 01.336 pct. art. are dreptul să desfăşoare activităţi legate de folosirea subsolului. b) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova. ” se introduce textul „beneficiari ai subsolului.6 alin.a2) şi alin.315 ale Codului fiscal din proiectul de lege. (2) Sistemul taxelor rutiere include: a) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. sub suprafaţa terestră şi fundul bazinelor de apă şi apelor curgătoare. litera a) se abrogă. 97.299 pct. se completează cu punctul 31) cu următorul cuprins: „31) Beneficiar al subsolului — persoană juridică sau fizică care.1 din Codul fiscal al proiectului de lege. d) taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj. iar în lipsa acestuia.04.

este prevăzut pe şasiu de autoturism sau de microbuz (autovehicul de asistenţă medicală. autoatelier. transportului de pasageri şi de mărfuri în compartimente separate. conform clasificaţiei bugetare. care. autovehicul de asistenţă tehnică. bagaje. 4) Autovehicul pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism sau de microbuz – autovehicul. de curăţare a străzilor. A se vedea argumentele expuse la art. prin construcţie şi echipare. Modificarea vizează art. art.10). staţie radiologică. Articolul 336.6 alin. mărfuri pe drumuri sau care execută orice alte lucrări şi servicii aferente transporturilor. La articolul 336. Noţiuni generale În sensul prezentului titlu. prin construcţie.6) şi 10) se abrogă. de depanare.).6) şi pct. de curăţare a zăpezii. 2) Autovehicul – sistem mecanic cu autopropulsie. altul decît cel conceput în principal pentru transportul de pasageri sau de mărfuri. unitate autoradiologică etc.a). autovehicul de asistenţă tehnică şi de intervenţie. de curăţare a drumurilor. (4) Taxele rutiere plătite se includ în componenţa cheltuielilor ce vor fi deduse în conformitate cu titlul II al prezentului cod. art. este prevăzut pe şasiu de autocamion (automacara. de pompare. punctele 1) .a2) şi alin. care.335 alin. prestare de servicii. care serveşte în mod normal la transportul de pasageri. această noţiune nu include tractoarele agricole. 6) Autovehicul înmatriculat în Republica Moldova – autovehicul care este supus în Republica Moldova înmatriculării de stat.5 pct. pe baza şi din momentul căreia autorităţile abilitate ale Republicii Moldova autorizează participarea autovehiculului în traficul rutier sau în procesul tehnologic. prin construcţie şi echipare. autovehicul-generator. se definesc următoarele noţiuni generale: 1) Activitate agricolă – activitate de producţie.46) din Codul fiscal al proiectului de lege.01. altul decît cel conceput în principal pentru transportul de pasageri sau de mărfuri.1 din Codul fiscal al proiectului de lege. (3) Subiecţii impunerii achită taxele rutiere la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat.către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova.45) şi pct. radiofurgon etc. de stingere a incendiilor.). 01. de împrăştiere a materialelor.46).2017 128 .336 pct. cu excepţia celui care circulă pe şine. autobetonieră.(6) lit. clasificate la poziţia tarifară 8703. clasificate la poziţia tarifară 8716 (vinieta).45) şi pct. horticulturii şi zootehniei. art. autovehicul-laborator. executare de lucrări în domeniul fitotehniei.1) . şi de către remorcile ataşate la acestea. titlul IX capitolul 2 şi anexa nr.(10). titlul VI1. 5) Autovehicul pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion – autovehicul.5 pct. 98.(2) lit. 3) Autovehicul mixt – autovehicul destinat.

10) Motocicletă – autovehicul cu două roţi. 14) Vinietă – taxă pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova.336 pct. precum şi autovehicul cu trei roţi simetrice faţă de axa sa longitudinală (motocar). sarcină masică pe axă sau ale cărui dimensiuni depăşesc limitele admise – autovehicul a cărui masă totală. 13) Zona drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor – fîşie de teren adiacentă drumurilor din afara perimetrului localităţilor. titlul IX capitolul 2 01.1) .45) şi pct.(10). A se vedea argumentele expuse la art.7) Autovehicul a cărui masă totală. La titlul IX. avînd capacitatea cilindrică a motorului mai mare de 50 cm 3 şi masa echipată mai mică de 400 kg. Modificarea vizează art.5 pct. 8) Folosire a drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova – intrare pe teritoriul Republicii Moldova sau tranzitare a teritoriului Republicii Moldova cu autovehicule care nu au certificat de înmatriculare de stat eliberat de autorităţile abilitate ale Republicii Moldova. 9) Mărfuri periculoase – mărfuri stabilite prin hotărîre de Guvern. şi de către remorcile ataşate la acestea. capitolul 2 se abrogă. a cărei lăţime se stabileşte în funcţie de destinaţia şi amplasarea acestor drumuri.(6) lit. Subiecţii impunerii Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica 99. avînd o capacitate cilindrică a motorului mai mare de 50 cm 3. clasificate la poziţia tarifară 8716. clasificate la poziţia tarifară 8703. art. nici punctul de destinaţie al acestuia nu se află în Republica Moldova. 11) Posesor de autovehicul – persoană fizică sau persoană juridică în a cărei posesie se află autovehiculul. art.01.6) şi pct.(2) lit.5 pct. prezintă pericol pentru om şi pentru mediu. prin proprietăţile lor fizico-chimice. care.2017 129 . sarcină masică pe axă sau ale cărui dimensiuni depăşesc limitele admise pentru efectuarea pe drumuri a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni stabilite de normativele în vigoare.a).335 alin. 12) Tranzit (tranzitare) – trecere pe teritoriul Republicii Moldova a autovehiculului în cazul în care nici punctul de pornire/expediţie al autovehiculului.46) din Codul fiscal al proiectului de lege.6 alin. titlul VI1.a2) şi alin. cu sau fără ataş.46). art.10). a cărei plată se confirmă printr-un certificat valabil pe o anumită perioadă de timp Capitolul 2 TAXA PENTRU FOLOSIREA DRUMURILOR DE CĂTRE AUTOVEHICULELE ÎNMATRICULATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA Articolul 337.45) şi pct.

(4) Înmatricularea. Perioada fiscală şi termenele de achitare a taxei (1) Perioada fiscală este anul calendaristic. Articolul 338.(9). (2) Nu constituie obiect al impunerii: a) tractoarele şi remorcile folosite în activitatea agricolă. semiremorci. c) autovehiculele din dotarea forţei militare străine. specificate în certificatul de înmatriculare. Articolul 340. (2) În cazul apariţiei divergenţelor privind aprecierea caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor. Articolul 341. c) la data efectuării testării tehnice obligatorii anuale a autovehiculului. pornind de la categoria autovehiculului reutilat şi caracteristicile tehnice ale acestuia. Cotele impunerii (1) Cotele taxei se stabilesc conform anexei nr. dacă pînă la această dată taxa nu a fost achitată. autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism sau de microbuz. autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion. b) la data înmatriculării de stat curente a autovehiculului. precum şi testarea tehnică obligatorie a autovehiculului. (3) Taxa se achită de către subiectul impunerii. în funcţie de obiectul impunerii şi de cota impunerii. cota taxei se stabileşte conform anexei nr. Modul de calculare şi de achitare a taxei (1) Taxa se calculează de către subiectul impunerii de sine stătător. autoturisme. în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. (2) Taxa se achită pentru perioada fiscală printr-o plată unică şi în volum deplin. remorci.1 la prezentul titlu. (2) Pentru autovehiculele reutilate.Moldova. b) autovehiculele pentru transportul în comun pe fir electric. tractoare. autocamioane. autoremorchere. autobuze. cu întocmirea şi anexa nr. dacă pînă la această dată taxa nu a fost achitată. Articolul 339.1 la prezentul titlu.341 alin. concluziile de specialitate le prezintă organul abilitat al administraţiei publice centrale. (3) Subiecţii impunerii achită taxa: a) la data înmatriculării de stat a autovehiculului.1 din Codul fiscal al proiectului de lege. Obiectul impunerii (1) Obiect al impunerii sînt autovehiculele înmatriculate permanent sau temporar în Republica Moldova: motociclete. fără prezentarea documentului de plată ce confirmă achitarea taxei pentru anul curent. microbuze. 130 . inclusiv ale celor reutilate. orice alte autovehicule cu autopropulsie. nu se efectuează. cu excepţia cazului stabilit la art.

7 din anexa nr. (4) Taxa se calculează ţinîndu-se cont de caracteristicile tehnice ale autovehiculului. Dacă. sînt supuse testării tehnice obligatorii de două ori pe an. gaj etc.). (10) Taxa se achită indiferent de rezultatele testării tehnice obligatorie. taxa achitată nu se restituie. autovehiculul a fost interzis în exploatare. taxa se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. taxa nu se restituie.6 şi taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. specificate în certificatul de înmatriculare al acestuia.2 şi 6 din anexa nr. în urma testării tehnice obligatorie. taxa. la data cînd autovehiculele sînt supuse testării tehnice obligatorii. (81) Dacă autovehiculul mixt. se află în posesia unei alte persoane decît proprietarul (uzufruct. în condiţiile în care pentru perioada fiscală curentă nu a fost calculată şi achitată de către proprietar sau posesorul anterior. specificate în certificatul de înmatriculare. – autovehiculele nefolosite de către persoanele fizice cetăţeni. uz. Dacă pentru aceste autovehicule taxa a fost achitată pînă la data radierii din evidenţă/scoaterii din circulaţie. În cazul în care taxa a fost achitată şi autovehiculul nu a trecut testarea tehnică obligatorie din cauza necorespunderii lui 131 . scoase din circulaţie sau cele radiate din evidenţa organelor abilitate cu ţinerea evidenţei autovehiculelor. (5) Taxa se achită pentru autovehiculele care se află în posesia subiectului impunerii la data apariţiei obligaţiei de achitare a taxei.1 la prezentul titlu. în baza caracteristicilor tehnice ale autovehiculului. leasing. subiecţii impunerii achită taxa. procură. iar fostului posesor nu i se restituie taxa achitată. taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.documentului de plată.1 la prezentul titlu. (6) În cazul înstrăinării autovehiculului pentru care taxa pe perioada fiscală curentă a fost achitată. (9) Pentru autovehiculele care. în rate egale. precum şi pentru cele neexploatate provizoriu. şi se indică în documentul de plată. (8) Pentru autovehiculele mixte. conform legislaţiei.2. pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicile tehnice ale acestuia. locaţiune. în conformitate cu cotele stabilite la pct. noul posesor nu achită taxa. nu mai poate fi calificat ca microbuz/autobuz. Taxa nu se achită pentru: – autovehiculele rebutate. în baza legii sau a unui act juridic. taxa se calculează şi se achită de către posesor. (7) Pentru autovehiculele care. în urma reutilării. se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată.

cuvintele . clasificate la 01. la supunerea repetată a autovehiculului testării tehnice obligatorie în aceeaşi perioadă fiscală de gestiune. (2) Subiecţii impunerii achită vinieta: b) la punctele autorizate desemnate de autoritatea abilitată a 100.autoritatea abilitată a administraţiei publice centrale” se înlocuiesc cu cuvintele . pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune. Darea de seamă privind achitarea taxei (1) Darea de seamă privind achitarea taxei se prezintă organelor fiscale de la sediul/domiciliul contribuabilului de către următorii subiecţi ai impunerii: a) persoane juridice. gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi. (2) Darea de seamă privind achitarea taxei se prezintă de către subiecţii menţionaţi la alin.. o dare de seamă fiscală unificată.V. anual. litera b). (4) Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor asigură accesul Serviciului Fiscal de Stat la datele Registrului de stat al transporturilor în modul stabilit de comun acord cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor. Articolul 342.(1) din prezentul articol.2016 132 . în mod obligatoriu. pînă la data de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune. Modul de calcul şi de achitare a taxei (1) Taxa se calculează pentru fiecare obiect al impunerii pentru perioada specificată la art.Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor”.04. Articolul 3484: la alineatul (2). (3) Organele şi întreprinderile care efectuează testarea tehnică obligatorie a autovehiculelor sînt obligate să ţină computerizat evidenţa autovehiculelor care au fost supuse testării tehnice obligatorii şi să transmită Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor informaţia necesară pentru completarea Registrului de stat al transporturilor (conturul “G” – “Evidenţa executării legislaţiei fiscale”).3485. metode automatizate de raportare electronică. pe parcursul perioadei fiscale. (11) Suma taxei plătită în plus se trece în contul taxei pasibile de achitare în perioada fiscală următoare sau se restituie subiectului impunerii în modul stabilit.normelor stabilite. (11) Darea de seamă privind achitarea taxei se prezintă utilizînd. b) persoane fizice care practică activitate de întreprinzător. prezintă.187 alin. Articolul 3484. în condiţiile stipulate la art. Articolul 343. taxa nu se achită..A. Se propune ca responsabilitatea pentru calcularea şi încasarea taxei pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova. Întreprinzătorul individual. nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T. Înlesniri Sînt scutiţi de taxă invalizii posesori de autovehicule cu acţionare manuală.(21).

iar achitarea acestei taxe poate fi realizată pe teritoriul statului. implicit după trecerea frontierei statului. Sumele încasate se varsă la bugetul de stat în aceeaşi zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare. este de menţionat că. poziţia tarifară 8703.(1) din Codul contravenţional ale proiectului de lege. Suplimentar. în lei moldoveneşti sau în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil în ziua efectuării plăţii.administraţiei publice centrale. Modificarea vizează art. 133 . constatăm că competenţele de încasare a vinietei sunt atribuite instituţiilor de stat de gestionare a transportului şi infrastructurii. calcularea şi încasarea plăţii pentru vinietă este o activitate improprie activităţii vamale. în numerar şi/sau prin virament. cuvintele ... România.autoritatea competentă” se înlocuiesc cu cuvintele .Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor”. Totodată. analizînd practicile unor state membre UE (Ungaria. dat fiind faptul că preluarea de către Serviciul Vamal a atribuţiilor privind vinieta are un impact direct asupra indicatorilor de performanţă privind facilitarea traficului internaţional.403 alin. iar costurile şi timpul aferent traversării frontierei statului este într-o continuă creştere.3484 din Codul fiscal şi art. Bulgaria). Forma certificatului şi lista de documente în baza cărora se eliberează certificatul se stabilesc de Guvern. să se transmită de la Serviciul Vamal în competenţa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. clasificate la poziţia tarifară 8716 (vinieta). şi de către remorcile ataşate la acestea. autoritatea competentă eliberează un certificat care atestă plata taxei. (5) Subiecţii impunerii sînt obligaţi să aibă asupra lor certificatul ce atestă achitarea vinietei pe întreaga perioadă de aflare pe teritoriul Republicii Moldova. (4) La achitarea vinietei. la alineatul (4).

1 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova Nr.0 t inclusiv unitat 2250 e c) de la 5.2017 134 . crt. Anexa nr.5 pct.1 din Codul fiscal al proiectului de lege.45) şi pct.90 c) de la 3001 la 4000 cm³ inclusiv cm³ 1. orice alte autovehicule cu autopropulsie. titlul IX capitolul 2 şi anexa nr.(10).2 d) de la 4001 la 5000 cm³ inclusiv cm³ 1. A se vedea argumentele expuse la art.60 b) de la 2001 la 3000 cm³ inclusiv cm³ 0.45) şi pct.0 t pînă la 10. tractoare unitat 2250 e Autocamioane. La titlul IX. 01. tea de lei măsu ră Motocicletă cu capacitatea cilindrică a motorului: 1 a) de pînă la 500 cm³ inclusiv unitat 300 e a) de peste 500 cm³ unitat 600 e Autoturisme.6 t inclusiv unitat 1200 e b) de la 1. art.a2) şi alin.(2) lit.5 2 e) de peste 5001 cm³ cm³ 1.0 t inclusiv unitat 3000 101.a). autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism cu capacitatea cilindrică a motorului: a) de pînă la 2000 cm³ inclusiv cm³ 0. Modificarea vizează art. titlul VI1. art.46) din Codul fiscal al proiectului de lege.10). art.8 3 Remorci cu capacitatea de tonă 270 ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare Semiremorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare: a) de pînă la 20 t inclusiv tonă 225 4 b) de peste 20 t unitat 4500 e 5 Autoremorchere.5 pct.6 alin.46).336 pct.1 se abrogă.1) .01.(6) lit.335 alin.6) şi pct. cu masa totală: 6 a) pînă la 1. Obiectul impunerii Unita Taxa. autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion.Anexa nr.6 t pînă la 5.

893–XIII din 26 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului cu privire și utilizarea fondului rutier 1. art. este propusă modificarea la Codul fiscal care prevede excluderea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova din sistemul impozitelor și taxelor de stat și trecerea acesteia la categoria taxelor locale (a se vedea art.VIII.557).02.335 alin. Modificarea dată este propusă pentru a atinge obiectivul specific din Strategia națională de descentralizare privind perfecționarea actualului sistem de finanțe publice locale.720-XIII din 02.d) de peste 10.2 alin.04. cu modificările și completările ulterioare.57. în cuantumul stabilit în Legea bugetului de Stat pe anul respectiv.(10). În acest context. art. Aceasta prevede consolidarea bazei de venituri proprii ale APL și a autonomiei de decizie asupra lor.336 pct.893–XIII din 26 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului cu privire și utilizarea fondului rutier (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. astfel încît să se asigure autonomia financiară a APL.45) şi pct. Hotărîrea Parlamentului nr.46). cu excepţia defalcărilor în bugetele raionale. titlul VI 1. La punctul 1: litera a) va avea următorul cuprins: „a) defalcările de la accizele la benzină și motorină conform cotelor stabilite în Legea fondului rutier”. c) taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în Republica Moldova. nr.2016 01.a2) şi alin.(2) lit. Art.a).a)).0 t e unitat e 4500 Autobuze cu capacitatea*: a) de pînă la 11 locuri unitat 2925 e b) de la 12 la 17 locuri inclusiv unitat 3600 7 e c) de la 18 la 24 locuri inclusiv unitat 4275 e d) de la 25 la 40 locuri inclusiv unitat 4725 e e) de peste 40 locuri unitat 5400 e * Numărul de locuri se calculează fără locul şoferului. .(1) lit. art.1996 (art. litera c) se abrogă. bugetele municipale Chişinău şi Bălţi şi bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia. Sursele de constituire a fondului rutier (denumit în continuare fond) sînt: a) defalcările de la accizele la benzină şi motorină.04.6 alin. art.2016 135 .Hotărîrea Parlamentului nr.1) .(6) lit.6) şi 01.5 pct. Modificarea are drept scop aducerea în concordanță cu prevederile Legii fondului rutier nr. 1996. se modifică după cum urmează: 1.

a plantaţiilor aferente drumurilor. conform art.lei.2016 2. achitate de persoane fizice şi juridice.04. f) taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto. 01.e) taxa pentru gazul lichefiat importat. carnetelor (carnete de drum la autorizaţii multilaterale CEMT) şi taxele pentru transporturi rutiere internaţionale (taxe adecvate). respectiv. în alte ramuri decît în agricultură. şi o varsă o dată pe an în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor.01. 01. c). 01.c) din Legea fondului rutier nr. deteriorarea drumurilor. Totodată.lei și. h) amenzile aplicate pentru nerespectarea regulilor transportului de călători. La punctul 4 textul „c)” și „e)” se exclude.10). МТZ etc.2 la Legea fondului rutier. Capitolul IV se abrogă. Taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în Republica Moldova 15.1. litera e) se abrogă. pentru transportul de încărcături pe drumurile publice sînt. sumele taxei rutiere redirecționate pentru autoritățile publice locale de nivelul întîi pentru anul 2017 vor constitui – 346. în limita în care acestea nu formează bugetul autorităţii publice responsabile de eliberarea lor. conform căreia taxa pentru gazul lichefiat importat a fost exclusă ca sursă de formare a Fondului rutier. A se vedea explicațiile la punctul 1.b).2011 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.720-XIII din 2 februarie 1996. Modificarea are drept scop aducerea în concordanță cu prevederile Legii nr. taxa vizată va deveni sursă de venit ale autorităților publice locale de nivelul întîi din contul cărora vor fi finanțate lucrările de întreținere a drumurilor comunale și a străzilor (reparația și reconstrucția). construcţiilor şi utilajelor rutiere. e) şi f) se percep conform cotelor stabilite prin Legea fondului rutier.2016 3. IV. Conform estimărilor (în condițiile mărimii existente a taxei). pct.(1) lit.267 din 23. 16. Persoanele fizice şi juridice care utilizează. tractoare cu roţi de tip KRАZ-700. d). Plătitori ai taxei sînt persoanele fizice şi juridice posesoare de vehicule înmatriculate în Republica Moldova.04. de asemenea. conform anexei nr. 2018 – 366. Taxele enumerate la pct. Plătitorii calculează taxa de sine stătător.2017 136 .0 mil.2 alin.1 lit. În cazul dat. plata se efectuează pentru vehicule înscrise în bilanţul întreprinderii şi prezentate pentru a fi supuse reviziei tehnice sau testării tehnice. A se vedea explicațiile la punctul 1.2 mil. anterior efectuării reviziei tehnice sau testării tehnice asupra vehiculelor de către organele poliţiei rutiere. 4.12. g) taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale. plătitori ai acestei taxe.

Schimbarea posesorului vehiculului şi reînmatricularea lui în legătură cu aceasta la organele poliţiei rutiere. Organele poliţiei rutiere ce efectuează revizia tehnică sau testarea tehnică asupra vehiculelor ţin registrul sumelor plătite de posesorii acestor vehicule. nu atrag plata unei noi taxe în anul în curs. La capitolul VII: denumirea va avea următorul cuprins: „Taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto”.04. Sînt scutiţi de plata acestei taxe invalizii care posedă autoturisme cu acţionare manuală. în care: St . 28. V1 .cota taxei.Pentru achitarea taxei în cauză. conform căreia taxa pentru gazul lichefiat importat a fost exclusă ca sursă de formare a Fondului rutier.2016 137 .suma taxei care trebuie vărsată la buget. 30. Suma taxei pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto care trebuie vărsată la buget se calculează de către plătitorii taxei de sine stătător. 29. C . 01. conform datelor contorului de evidenţă a gazelor naturale comercializate pe parcursul a 24 de ore.datele contorului la sfîrşitul celor 24 de ore (la predarea schimbului). la fiecare 24 de ore.12. Plătitori ai taxei pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto sînt persoanele juridice.2011 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.datele contorului la începutul celor 24 de ore (la începutul schimbului). Trezoreriei de Stat a Ministerului Finanţelor şi organului abilitat al administraţiei publice centrale li se remite cîte un exemplar de registru.267 din 23. Modificarea are drept scop aducerea în concordanță cu prevederile Legii nr.V2) x C. 17. după efectuarea reviziei tehnice sau testării tehnice. Sumele încasărilor pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto se transferă săptămînal la Contul Unic 4. titulari de licenţă pentru comercializarea acestora. pe formularul prevăzut în anexa nr.1 la Prezentul Regulament. după formula: St = (V1 . Inspectoratului fiscal de stat aflat în raza teritorială a organului poliţiei rutiere. Taxa pentru gazul lichefiat importat se achită de către importatori la vămuire. 19. V2 . capacitatea de încărcare a autospecialelor se determină pornind de la capacitatea de încărcare a unui automobil de referinţă. VII. Taxa pentru gazul lichefiat importat şi taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto 27. 18. punctul 27 se abrogă.

– Legea nr.(1). 1994. prevederile din proiectul 01.(2) şi art. noţiunea „valoarea în vamă a mărfii” va valoarea în vamă a mărfii – valoarea mărfii introduse pe sau avea următorul cuprins: scoase de pe teritoriul vamal. ediţie specială din 1 ianuarie 2007).(6) alin. atestă faptul că.(1) din Legea cu privire la tariful vamal al proiectului de lege. art. Modificarea prevede racordarea noţiunii de „valoare în vamă a mărfurilor” la cea utilizată în Articolul 15 din Acordul privind aplicarea Articolului VII al GATT. Legea cu privire la tariful vamal nr. Articolul 2: (1) În sensul prezentei legi.04.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. valoarea în vamă a mărfurilor anunţată trebuie să fie una reală.”. Necesitatea completării este determinată şi prin faptul că. determinată în scopul perceperii drepturilor de import ad valorem.preţul mărfurilor stabilit în cadrul unei noţiunii noi privind valoarea reală care tranzacţii comerciale externe şi compatibil cu preţul reprezintă preţul mărfurilor stabilit în mărfurilor identice sau similare vîndute sau oferite spre cadrul unei tranzacţii comerciale externe vînzare în condiţii de deplină competivitate. Totodată.2 alin.”.5 alin.Trezorerial al Ministerului Finanţelor. aprobat prin Horărîrea Guvernului nr. în regim vamal de import. se introduce noţiune nouă cu următorul cuprins: Modificarea prevede introducerea „valoarea reală”. stabilită în scopul perceperii „valoarea în vamă a mărfurilor – valoarea mărfurilor plasate drepturilor de import. se definesc următoarele noţiuni: la alineatul (1).9 din Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 Art. art. unde expresia "valoare în vamă a mărfurilor importate" înseamnă valoarea mărfurilor determinată în vederea perceperii drepturilor vamale "ad valorem" pentru mărfurile importate. prevederile pct.2016 138 . Noţiuni de bază 1.(1). şi compatibil cu preţul mărfurilor identice sau similare vîndute sau oferite spre vînzare în condiţii de deplină competitivitate. cu modificările şi completările ulterioare.10 alin. Modificarea vizează art. se modifică şi se completează după cum urmează: Articolul 2.600 din 14 mai 2002.IX. Modificarea în cauză are drept scop racordarea cadrului legislativ vamal la noţiunile utilizate în Articolul VII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ 1994 şi Acordul privind aplicarea Articolului VII al GATT. 1994.

Operaţiunile de import-export efectuate de către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se scutesc de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale în modul aprobat de Guvern.2 alin. Modul de stabilire şi de aplicare a taxei vamale (5) Taxele pentru efectuarea procedurilor vamale se percep conform anexei nr. art.1001 din 19.1001 din 19.2016 139 .(3) din Legea cu privire la tariful vamal al proiectului de lege.1417-XIII din 17. ratificate de către Parlamentul Republicii Moldova.2000 şi în conformitate cu modul stabilit de Hotărîrea Guvernului nr.1417-XIII din 17.4 alin.Articolul 4. Legea nr. modificarea în cauză se propune în scopul asigurării unei concordanţe între normele existente la art.2.2016 01.10 alin. Articolul 5.04. Modificarea vizează art. care actualmente este în proces de elaborare. modificarea respectivă este necesară în contextul de a aduce în concordanţă 01.1 menţionată supra a fost abrogată. organizate în teritoriul zonelor economice libere.172 din 25.12. Sistemul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor (1) Sistemul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor se aplică pentru toate mărfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal. Articolul 4 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins: . valoarea în vamă a mărfurilor trebuie să fie una reală.04. Dispoziţii finale şi tranzitorii (2) În operaţiile de import-export cu alte ţări.4 alin. care face parte integrantă din prezenta lege.2001. la calcularea taxei pe valoarea adăugată. însă la intrarea în vigoare a Legii nr.(5) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr. Anexa nr. şi anume Hotărîrea Guvernului nr. A se vedea argumentele expuse la art.1 din Legea cu privire la tariful vamal. poate fi aplicat criteriul determinat pe baza acordurilor bilaterale încheiate între Republica Moldova şi ţara respectivă. 3. Modificarea prevede reîntroducerea normelor care reglementează faptul că. Norma dată a fost stabilită în pct.6 al Notei la Anexa nr.(6) Operaţiunile de import-export efectuate de către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se realizează în modul aprobat de Guvern.07.(1) şi art. se bazează pe conceptul că. cuvintele „introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal” se înlocuiesc cu cuvintele „plasate în regim vamal de import”. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mostrele şi exponatele aduse de către agenţii economici autohtoni pentru tîrgurile şi expoziţiile internaţionale.(2) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr..2 alin.(1) din Legea cu privire la tariful vamal al proiectului de lege. Operaţiunile de importexport efectuate de către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se realizează în modul aprobat de Guvern. iar prevederile în cauză nu a fost restabilite. Astfel.09. 1054-XIV din 16.2001 cu privire la declararea mărfurilor de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova.1997.09.06.”.12. Articolul 5: la alineatul (1). Hotărîrii de Guvern cu privire la „aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor cu referire la valoarea în vamă a mărfurilor”. Suplimentar.2014. 2.1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal Articolul 4. operaţiunile de import-export efectuate de către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se realizează în modul aprobat de Guvern.

(2) Modul şi condiţiile de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe şi scoase de pe teritoriul vamal. Modificările vizează art.(6) alin.2016 140 . hotărâri relevante ale Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. Aceste instrumente oferă indicaţii privind modul de aplicare a unor anumite dispoziţii privind valoarea în vamă a mărfurilor şi susţin interpretarea şi aplicarea uniformă a dispoziţiilor comunitare relevante. care vor putea fi aplicate în practică de către plătitorii vamali în urma publicării acestora. concluzii. Suplimentar. Astfel.(1).2 alin. Prevederile respective vor permite atît colaboratorilor vamali.04. cît şi plătitorilor vamali să facă cunoştinţă cu instrumentele (comentarii.(1). Modificarea prevede acordarea dreptului Serviciului Vamal de a emite note explicative referitor la valoarea în vamă a mărfurilor.(6) alin.2 alin. dispoziţiile legii cu redacţia propusă a noţiunii de „valoarea în vamă a mărfurilor”. Declararea valorii în vamă a mărfii 4.(2) şi art.10 alin.2016 01. notele explicative referitor la valoarea în vamă a mărfurilor în baza instrumentelor stabilite de către Comitetul tehnic de evaluare în vamă. modificarea respectivă este necesară în contextul de a aduce în concordanţă dispoziţiile legii cu redacţia propusă a noţiunii „valoare în vamă a mărfurilor”.10 alin.(1) din Legea cu privire la tariful vamal al proiectului de lege. Comitetul Codului Vamal al Uniunii Europene.”.5 alin.5 alin. cuvintele „introduse pe şi (1) La trecerea mărfii peste frontiera vamală.(1) din Legea cu privire la tariful vamal al proiectului de lege. precum şi cu actele normative ale Guvernului.(2) Valoarea în vamă a mărfurilor este determinată de către autoritatea vamală în conformitate cu prezenta lege. art. declarantul anunţă scoase de pe teritoriul vamal” se exclud. se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: „(3) Serviciul Vamal este în drept să emită Note explicative cu privire la aplicarea unor prevederi referitor la valoarea în vamă în baza instrumentelor stabilite de către Comitetul tehnic de evaluare în vamă. cu publicarea acestora. cu tratatele internaţionale ratificate de Republica Moldova. art. precum şi forma declaraţiei se stabilesc de către Guvern în conformitate cu prezenta lege şi cu tratatele internaţionale ratificate de Republica Moldova.(1) din 01. art. alte măsuri cuprinse în compendium) care constituie rezultatele examinărilor comitetelor de evaluare cu privire la anumite dispoziţii sau cazuri concrete survenite. valoarea în vamă a acesteia autorităţii vamale. Articolul 6. Modificările vizează art. vor fi cu caracter consultativ pentru toţi plătitorii vamali. art.04.(1). adoptate în scopul executării acestora.2 alin.(2) şi art.(1). A se vedea argumentele expuse la art. Comitetul Codului Vamal al Uniunii Europene emise de Serviciul Vamal. La articolul 6 alineatul (2).

Cheltuielile ce ţin de efectuarea. la insistenţa autorităţii vamale. Drepturile şi obligaţiile declarantului (5) Cheltuielile suplimentare aferente precizării valorii în vamă a mărfii sau prezentării unor informaţii suplimentare referitoare la ea sînt acoperite de declarant.obligaţia de a le prezenta/furniza.04. Articolul 10: A se vedea argumentele expuse la art. nu se regăsesc în prevederile Acordului de aplicare a Articolului VII din GATT. a controlului suplimentar.2 la alineatul (1). 6. Modificarea prevede excluderea obligaţiei declarantului de a acoperi cheltuielile suplimentare aferente precizării valorii în vamă a mărfii sau prezentării unor informaţii suplimentare referitoare la ea. iar declarantul .179 din Codul vamal. Astfel excluderea prevederilor respective ae drept scop eficientizarea mecanismului de determinare a valorii în vamă a mărfurilor.11.2016 01. acestea nu sunt aplicate în practica determinării valorii în vamă şi respectiv.2015.2016 141 .04. organul vamal oferă posibilitate declarantului de a confirma valoarea în vamă declarată. în cazul cînd autorităţile vamale depistează neautenticitatea datelor anunţate în declaraţie. Astfel. cuvintele „introduse pe teritoriul vamal” se alin. Suplimentar. în cazul în care rezultatele acestuia confirmă informaţia iniţială prezentată de declarant. Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii (1)Valoarea în vamă a mărfii introduse pe teritoriul vamal se determină prin următoarele metode: Legea cu privire la tariful vamal al proiectului de lege.Articolul 7.1380-XIII din 20.(1) din legea cu privire la tariful vamal exclud. organul vamal este în drept să solicite acte şi informaţii suplimentare. Articolul 10. Drept temei juridic servesc prevederile art. La articolul 7. alineatul (5) se abrogă. 1994. modificarea respectivă este necesară în contextul de a aduce în concordanţă 01. în cazul cînd rezultatele acestuia confirmă informaţia iniţială prezentată de declarant.7 alin. la insistenţa autorităţii vamale.(2) din Legea cu privire la tariful vamal nr. În cazul în care apar dubii la exactitatea sau veridicitatea valorii în vamă a mărfurilor declarate. Prevederile respective sunt propuse a fi excluse. sînt acoperite de către autoritatea vamală. a controlului suplimentar. art. în cazul cînd autorităţile vamale depistează neautenticitatea datelor anunţate în declaraţie. 5. al proiectului de lege. din motiv că. precum şi excluderea dreptului privind acoperirea de către autoritatea vamală a cheltuielilor ce ţin de efectuarea.

respectiv în baza preţului efectiv plătit sau de plătit. persoanele aflate în relaţie de rudenie şi/sau afinitate sunt considerate 01. cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot emise de ele.. în contextul persoanelor interdependente.una dintre ele exercită controlul. Metodele prevăzute la lit. direct sau indirect. art. Modificările vizează art. se completează în final cu textul: (6) În sensul prezentei legi. persoanele se consideră interdependente dacă: „În sensul prezentului articol.”.(6) alin. de o terţă persoană. se consideră membri ai .(2) şi art. II şi III. În cazul în care metoda principală nu poate fi aplicată. .(1) este metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă. II şi III. art. (2) Principala metodă dintre cele specificate la alin. la dorinţa declarantului. se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: . . .(1).ambele sînt membri ai aceleiaşi familii.ambele sînt supuse controlului.2 alin. Prevederile respective sunt parţial ajustate la normele Regulamentului (CEE) nr. exercită controlul sau deţine.”.împreună exercită controlul. Metoda determinării valorii în vamă a mărfii în 7. c) în baza valorii tranzacţiei cu marfă similară.5 alin. direct sau indirect. şi anume persoanele care sunt legate prin oricare din relaţii de rudenie şi/sau afinitate de gradul I.2 alin. . respectiv în baza preţului efectiv plătit sau de plătit alineatul (6). Modificarea vizează art.2016 142 . f) prin metoda de rezervă.sînt recunoscute legal ca asociaţi.2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar. . d) în baza costului unitar al mărfii. direct sau indirect.una dintre ele este patron. e) în baza valorii calculate a mărfii.(1) din Legea cu privire la tariful vamal al proiectului de lege. De asemenea. Amendamentul are drept scop concretizarea persoanelor interdependente şi evitarea posibilităţii interpretării ambigue şi controversate la acest subiect. A se vedea argumentele expuse la art. reieşind din faptul că. b) în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică. Articolul 11.10 alin. relaţii de rudenie şi/sau afinitate de gradul I. Articolul 11: baza valorii tranzacţiei. Fiecare din metodele succesive se aplică doar în cazul în care valoarea în vamă a mărfii nu poate fi determinată prin metoda precedentă.(3) din Legea cu privire la tariful vamal al proiectului de lege. asupra celeilalte. dispoziţiile legii cu redacţia propusă a noţiunii „valoarea în vamă a mărfurilor”.o persoană oarecare posedă.3) Valoarea în vamă a mărfurilor importate pentru care se calculează drepturi de import se bazează pe valoarea reală a acestor mărfuri sau a mărfurilor similare şi nu se bazează pe valoarea mărfurilor produse pe teritoriul Republicii Moldova sau pe valori arbitrare sau fictive.a) în baza valorii tranzacţiei. Modificarea respectivă prevede enumerarea propriu-zisă a persoanelor ce pot fi considerate membri ai aceleiaşi familii.2 alin.(1).d) şi e) pot fi aplicate în orice consecutivitate. iar cealaltă – salariat.04.10 alin. asupra unei terţe persoane. se folosesc alte metode. .(1) din Legea cu privire la tariful vamal al proiectului de lege.2454 din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. . direct sau indirect.(1) şi art.una dintre ele face parte din consiliul directorilor sau din aceleiaşi familii persoanele care sunt legate prin oricare din consiliul observatorilor celeilalte şi viceversa.

mărfurile importate erau supuse obligatoriu.967-XV din 11.280 din 14. şi în final valoarea în vamă a mărfii. deoarece această obligaţie a fost exclusă prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. Însă. Potrivit prevederilor art.04. Modificarea prevede excluderea prevederilor cu privire la neincluderea în valoarea în vamă a mărfurilor importate a cheltuielilor suportate de cumpărător pentru serviciile de inspecţie înainte de expediţie a mărfurilor de import. Modificarea dată vine întru executarea angajamentelor asumate de Republica Moldova prin Articolul 10.04.11.12. ca una depăşită în timp.2002 pentru completarea articolului 11 din Legea nr.1997 cu privire la tariful vamal.1316-XIV din 26.12.2007. 01. precum şi pentru respectarea prevederilor Acordului de aplicare a Articolului VII din GATT. interdependente. acest fapt poate influenţa preţul contractual al mărfii. norma stabilită la art. În acest sens. Anterior adoptării legii date. concomitent cu Declaraţia de vămuire în detaliu se prezentau de către plătitorul vamal organului vamal. Norma în cauză a fost introdusă prin Legea nr.10. 1994.2013. contra plată unei inspecţii înainte de expediţie.45 din Codul familiei nr. raportul emis de către compania abilitată cu aceste competenţe.11 alin. semnat la Bali pe 06.(8) Cheltuielile suportate de cumpărător pentru serviciile de alineatul (8) se abrogă. care nu reglementează cheltuielile pentru serviciile de inspecţie înainte de expediţie a mărfurilor de import.2016 143 .2000.1380-XIII din 20.5 din Acordul OMC privind facilitarea comerţului. inspecţie înainte de expediţie a mărfurilor de import nu se includ în valoarea în vamă a mărfurilor importate.(8) din Legea cu privire la tariful vamal urmează a fi abrogată. linia şi gradul de afinitate sunt similare liniei şi gradului de rudenie.

şi/sau informaţiile deţinute de organul vamal la momentul evaluării”. cuvintele „în cele mai mari Modificarea poartă un caracter de partide” se înlocuiesc cu cuvintele „în cea mai mare cantitate concretizare şi are drept scop aplicarea totală”.2016 la alineatul (2).Articolul 15. cuvintele . La articolul 15 alineatul (1). (2) Pentru determinarea cu titlu provizoriu a valorii în vamă se iau în considerare următoarele elemente: a) valoarea de tranzacţie care rezultă din documentele prezentate de declarant. d) impozitelor şi taxelor pasibile de plată în legătură cu importul sau vînzarea mărfurilor. ca o condiţie a vînzării mărfurilor importate. b) cheltuielilor obişnuite de transport şi de asigurare.(1). b) în cazul în care preţul efectiv plătit sau de plătit nu include ori este susceptibil de a nu include toate plăţile efectuate sau care urmează a fi efectuate la momentul vămuirii. cît şi cele deţinute de organul vamal la momentul determinării cu titlu provizoriu a valorii 144 . litera d) se completează în final cu texul . Modificările vizează art. b) valoarea cheltuielilor care se includ în valoarea în vamă 8.1 din Legea cu privire la tariful vamal al proiectului de lege.04.04. Articolul 172.4 la articolul 15 pct.2016 Modificarea prevede utilizarea atît a informaţiilor care se conţin în Sistemul informaţional integrat vamal. Determinarea valorii în vamă a mărfii prin metoda costului unitar (1) Dacă marfa introdusă pe teritoriul vamal (marfa de evaluat) este vîndută în ţara de import în starea în care a fost importată. Amînarea determinării definitive a valorii în vamă (1) Amînarea determinării definitive a valorii în vamă se dispune: a) în cazul în care este necesară ajustarea preţului efectiv plătit sau de plătit în conformitate cu prevederile art. c) în situaţia în care pentru determinarea valorii în vamă pe baza valorii de tranzacţie este necesară prezentarea unor documente sau justificări suplimentare referitoare la exactitatea şi veridicitatea valorii declarate şi declarantul nu le poate prezenta la momentul efectuării formalităţilor vamale.04.(1) şi anexa nr. iar declarantul nu poate prezenta la vămuire documentele confirmative pentru determinarea cu exactitate a sumei de ajustat. se va baza pe preţul unitar corespunzător vînzării acestei mărfi ori vînzării mărfii identice sau similare acesteia în cele mai mari partide. concomitent sau aproape concomitent cu importul mărfii de evaluat către persoane care nu sînt în relaţii de interdependenţă cu vînzătorul. şi cu condiţia deducerii: a) comisioanelor plătite ordinar sau convenite ori a marjei aplicate.15 alin.2016 9. beneficiilor şi cheltuielilor generale aferente vînzărilor de mărfuri de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip.pe baza valorii de determinării definitive a valorii în vamă tranzacţie” se exclud.. a mărfii pentru toate metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii. 01. conform prevederilor prezentului articol. Amendamentul are drept scop crearea condiţiilor egale pentru declarantul vamal privind beneficierea de procedura de amînare a determinării definitive a valorii în vamă în cazul utilizării altor metode decît cea de tranzacţie.11 alin. direct sau indirect. 01. în mod obişnuit. valoarea în vamă a acestei mărfi. precum şi cheltuielilor conexe suportate pe teritoriul Republicii Moldova. Articolul 172: Modificarea prevede amînarea la alineatul (1) litera c).. Procedura de amînare a determinării definitive a valorii în vamă a mărfii se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern. 01. corectă a legislaţiei vamale în cazul determinării valorii în vamă a mărfii importate.

2016 01.. în termen de 30 de zile calendaristice de la la alineatul (7).. ca o condiţie a vînzării mărfurilor de evaluat. etc. preţurile de referinţă la mărfurile din circuitul comerţului extern. hotărâri relevante ale Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. termenului maxim de valabilitate a garanţiei bancare sau a garanţiei brokerului vamal ce urmează a fi constituită în procesul amînării determinării definitive a valorii în vamă. direct sau indirect. Garanţia suficientă este oferită printr-un depozit bănesc sau o scrisoare de garanţie emisă de o bancă din Republica Moldova (garanţie bancară).). după textul . alte măsuri cuprinse în compendium.să dispună de mărfuri”.11 alin. asistenţă administrativă etc.. în vamă (spre exemplu: comentarii. declarantul nu prezintă documente concludente înlocuiesc cu cuvintele „de la punerea în liberă expresiilor utilizate în legislaţia vamală. (5) Termenul de valabilitate al garanţiei bancare sau al garanţiei brokerului vamal trebuie să fie de cel puţin 65 de zile calendaristice.04.. c) orice sumă care poate fi considerată parte a plăţii totale efectuate sau de efectuat. pentru a determina valoarea corespunzătoare a mărfii. cuvintele „să ridice mărfurile din vamă” se înlocuiesc cu cuvintele .04. cu condiţia să constituie o garanţie suficientă.de la ridicarea mărfii” se Modificarea are drept scop ajustarea ridicarea mărfii. d) informaţiile conţinute în Sistemul informaţional integrat vamal. Modificarea are drept scop extinderea instrumentelor ce pot fi utilizate de organul vamal. 01. care să acopere încasarea drepturilor de import corespunzătoare mărfii în cauză. estimată de declarant pe bază de documente justificative şi acceptată de organul vamal şi/sau stabilită pe baza informaţiilor de care dispune organul vamal. la alineatul (3).şi cel mult 160”. care pot dura ca timp/perioadă (de exemplu: un răspuns la interpelare de solicitare informaţiei solicitat de la organul vamal din ţara de export poate fi obţinut în decurs de jumătate de an sau mai mult).(l).conform art. În redacţia actuală a cadrului legislativ vamal. organului vamal i se permite de a decide independent termenul maxim de valabilitate a garanţiei bancare. Modificarea are drept scop ajustarea expresiilor utilizate în legislaţia vamală.2016 145 . nefiind aplicat principiul unicităţii.04. (7) În cazul în care. la stabilirea valorii în vamă cu caracter definitiv organul vamal întreprinde acţiuni de verificare prin audit postvămuire. concluzii. Extinderea termenului de valabilitate a garanţiei suficiente pînă la 160 zile este motivat prin faptul că.cel puţin 65” se introduce Modificarea prevede reglementarea textul . (3) În cazul în care determinarea definitivă a valorii în vamă nu se poate efectua imediat. sau o garanţie a brokerului vamal. importatorul are dreptul să ridice mărfurile din vamă. cuvintele . preţuri medii contractuale.. la alineatul (5).2016 01.

mărfurile (serviciile) exportate în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova şi în alte zone economice libere. în cazul în care pentru materialele neoriginare din Republica Moldova utilizate la fabricarea mărfurilor originare nu s-a beneficiat de nici o restituire sau scutire de taxe vamale şi că toate taxele vamale sau taxele cu efect echivalent aplicabile respectivelor materiale au fost efectiv achitate. după textul „mărfurile (serviciile) exportate în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova şi în alte zone economice libere. Articolul 28.c) şi pct. circulaţie”.28 la poziţia tarifară ex.4 şi pct. art.12) iar după cuvintele „hîrtii de valoare” se introduce textul „de lit.b) liniuţa 6. de pe teritoriul altor zone economice libere. valuta străină” se Modificarea vizează art.04.96 lit.” se introduce textul „cu excepţia mărfurilor (serviciilor) exportate pentru care se emite sau se întocmeşte o dovadă de origine în sensul acordurilor de comerţ liber ratificate de Republica Moldova. obţinute 146 .(71) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III din Codul fiscal şi art. Articolul 14 din Protocolul II la Acordul de Asociere RM-UE şi articolul 15 din Anexa 4 la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) prevăd acordarea de preferinţe la import pentru mărfurile originare. introduce textul „de la poziţiile tarifare 490700300 şi 7118”. din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. precum şi hîrtiile de valoare. mărfurile originare din Republica Moldova. 01.103 alin. Scutirea de taxa vamală Sînt scutite de taxa vamală: c) moneda naţională. în conformitate cu legislaţia.4 alin. autoritatea vamală procedează la executarea garanţiei. art.21) din Codul fiscal.b) liniuţa 6 din Codul fiscal. lit.1013 alin.(43) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal ale proiectului de lege la litera l). după textul „moneda naţională.490700”.96 lit.(1) pct. l) mărfurile (serviciile) introduse în zona economică liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova. 10. în cazul în care acestea au fost obţinute sub regimul de perfecţionare activă doar dacă mărfurile străine (neoriginare) încorporate în mărfurile originare menţionate sunt supuse plăţii drepturilor de import aferente.8 din Nota la Anexa nr. art. valuta străină (cu excepţia celei folosite în scopuri numismatice). art.(7) şi alin.4 alin. iar operaţiunea de plasare a mărfurilor sub regim vamal se consideră a fi încheiată.”. precum şi mărfurile produse în zona economică liberă introduse pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova. la litera c).(1). Acordurile de comerţ liber încheiate între Republica Moldova şi alte ţări/uniuni de ţări prevăd acordarea de preferinţe la importul mărfurilor originare din alte ţări/uniuni de ţări în sensul acestor acorduri.2 din Legea cu privire la tariful vamal. Reieşind din cele expuse.2016 Modificarea respectivă este determinată de faptul că.p) şi pct.c) şi lit. Articolul 28: A se vedea argumentele expuse la art.(41) şi alin.privind confirmarea valorii în vamă a acesteia. ce prevăd interzicerea restituirii sau a scutirii de taxe vamale.

29 alin.l) din Legea cu privire la tariful vamal al proiectului de lege. La articolul 281.28 lit.p) şi pct. art.e) şi alin. a avut loc exportul mărfurilor obţinute din prelucrarea materiei prime.5 la prezenta lege. art. ambalajului primar şi articolelor de completare neoriginare din Republica Moldova. Articolul 281. cînd la exportul produselor compensatoare a fost emisă o dovadă de origine preferenţială. pînă la expirarea termenului specificat la alin.b) din 01.21) din Codul fiscal. care a fost acceptată de ţara de import.c) şi lit.1013 alin. art. (1).(3) şi art. materialelor.127¹¹ alin.8 din Nota la Anexa nr.(43) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal ale proiectului de lege A se vedea argumentele expuse la art.28 lit.130 alin.28 1 alin. se prelungeşte termenul de plată a taxei vamale. taxa vamală nu se restituie în cazul.96 lit.(3) şi art. Modificarea vizează art. ambalajul primar şi articolele de completare respective utilizate la fabricarea mărfurilor ce urmează a fi exportate (care nu au fost achitate la import). ambalajului primar şi articolelor de completare importate pentru care sa prelungit termenul de plată a taxei vamale. art. 1.12) lit.2016 147 .127¹¹ alin. alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) Dacă. în condiţiile art.4 alin. la materia primă.(1) lit.28 lit.(1) lit.(1) pct.b) din Codul vamal al proiectului de lege. Modificarea vizează art.b) liniuţa 6. textul „de la poziţia tarifară ex.1271 din Codul vamal. plata taxei Modificarea vizează art.103 alin. accesoriilor.(1) lit.(1). accesoriilor.l). De asemenea.(4) şi art. la materialele.e) şi alin.(41) şi alin.l).(7) şi alin. Prelungirea termenului de plată a taxei vamale (1) La solicitarea importatorilor agenţi economici producători.(4) şi art.cu utilizarea materiei prime.04.(1) din Legea cu privire la tariful vamal şi art.(1) lit.28 1 alin.29 alin.2 din Legea cu privire la tariful vamal. dar nu mai mult de 180 de zile.c) şi pct. pentru perioada ciclului de producere. accesoriilor.certificat de origine/declaraţie de origine) doar în cazul aplicării taxelor vamale sau taxelor cu efect echivalent pentru materia primă.4 alin. cu excepţia mărfurilor menţionate în anexa nr.4 şi pct.(1) din Legea cu privire la tariful vamal şi art. materialelor. art. pot fi exportate în Uniunea Europeană sau ţările care au aderat la CEFTA în regim preferenţial (cu dovadă de origine preferenţială .490700100”.126 şi art.(7 1) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III din Codul fiscal şi art.130 alin. ambalajul primar şi articolele de 11. accesoriile. materialele. p) timbrele de acciz importate şi destinate marcării mărfurilor la litera p) după cuvintele „timbrele de acciz” se introduce supuse accizelor. art.28 lit.

(3) din Codul vamal cu prevederile art. plata taxei vamale nu se efectuează. cu excepţia cazului în care au fost comise erori tehnice şi/sau de calcul de către autorităţile vamale. inclusiv persoanelor juridice şi fizice cesionari. la cererea plătitorului vamal.29 alin.l). Articolul 29: alineatul (1) se completează în final cu textul: „Taxa vamală nu se restituie în cazul în care la exportul produselor compensatoare a fost emisă o dovadă de origine preferenţială.b) din Codul vamal al proiectului de lege.130 alin.(4) din Legea cu privire la tariful vamal al proiectului de lege. ambalajului primar şi articolelor de completare. vamale nu se efectuează.28 1 alin.”. ca rezultat al comiterii unor erori de calcul.1011 alin. Serviciul Vamal efectuează procedura anulării sumelor taxei vamale calculate anterior la importul materiei prime. (3) Dacă. care prevăd interzicerea restituirii sau scutirii de taxe vamale.(8) din Codul fiscal. în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al agentului economic.”.”. accesoriilor.125 alin. aceasta 01. art. materialelor. a avut loc exportul mărfurilor obţinute din prelucrarea materiei prime.(2) din Codul vamal şi art. prima propoziţie va avea următorul cuprins: „Restituirea taxei vamale se efectuează în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional. care a fost acceptată de ţara de import. sau la contul bancar al plătitorului vamal respectiv. 01.(3) şi art.(1) din Legea cu privire la tariful vamal şi art.28 lit. „(5) Taxa încasată pentru efectuarea procedurilor vamale nu se restituie.(5) din Codul fiscal. iar în lipsa datoriilor. materialelor.101 alin. Se interzice restituirea taxei vamale în contul stingerii datoriilor creditorilor. accesoriilor.completare importate.(8). în modul stabilit de Guvern. (5) din Legea cu privire la tariful vamal şi a art. Prin decizii de regularizare.29 alin. materialelor. Restituirea se face în modul stabilit de Guvern.1013 alin. întrun termen ce nu depăşeşte 30 de zile.2016 Modificarea respectivă este necesară în scopul ajustării prevederilor art.04. accesoriilor. se restituie plătitorului sau se trec în contul altor plăţi vamale şi fiscale dacă nu a trecut mai mult de un an de la data supraplăţii.130 alin. precum şi în cazul cînd au fost încasate sume ale taxei pentru efectuarea procedurilor vamale nedatorate conform legislaţiei. art.2016 148 .29 alin. ambalajului primar şi articolelor de completare importate. art.”. Articolul 29.(1) lit.04. (5) Taxa încasată pentru efectuarea procedurilor vamale nu se alineatul (5) va avea următorul cuprins: restituie. al efectuării plăţilor anticipate în mărimi ce depăşesc cele necesare sau ca rezultat al anulării plăţilor după modificarea declaraţiei vamale.130 alin. materialelor.e) şi alin.(4).2016 01.(2). iar în cazul excepţiei susspecificate Serviciul Vamal efectuează procedura încasării sumelor taxei vamale calculate anterior la importul materiei prime. Modificarea vizează art. La decontarea mijloacelor băneşti în sistemul electronic. cu excepţia cazului cînd pentru mărfurile exportate se emite sau se întocmeşte o dovadă de origine în sensul acordurilor de comerţ liber ratificate de Republica Moldova.125 alin. 12. la cererea agentului economic. accesoriilor. Modul de restituire a sumelor taxelor vamale plătite în plus (1) Sumele taxelor vamale plătite în plus la buget.(5) din Codul vamal în partea ce ţine de restituirea taxei încasate pentru efectuarea procedurilor vamale în cazuri comiterii erorilor tehnice şi/sau de calcul de către autorităţile vamale.28 lit.(4) şi art. iar în caz contrar. A se vedea argumentele expuse la art. art.127¹¹ alin. Prin decizii de regularizare.l) din Legea cu privire la tariful vamal al proiectului de lege. care se utilizează la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului. la alineatul (4). Serviciul Vamal efectuează procedura anulării sumelor taxei vamale calculate anterior la importul materiei prime.(1). A se vedea argumentele expuse la art. art. în contul viitoarelor obligaţii ale acestuia faţă de bugetul public naţional. ambalajului primar şi articolelor de completare importate. pînă la expirarea termenului specificat la alin. Codul vamal al proiectului de lege. Modificarea vizează art. ambalajului primar şi articolelor de completare importate pentru care s-a prelungit termenul de plată a taxei vamale.04. organul vamal poate să încaseze eronat taxa pentru efectuarea procedurilor vamale.(1) lit. (4) Restituirea taxei vamale se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional.101 alin.

art.d) şi lit.(1).c) şi pct. art. (41) şi alin. constatăm că.(3) din Codul vamal al proiectului de lege. art. după cuvintele „gazele naturale” se introduce lit.c) şi pct.2 din Legea cu privire la tariful vamal.(71) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III din Codul fiscal şi art.96 străine” se introduce textul „de la poziţiile tarifare lit. Codul Vamal nu reglementează modul de operare a modificărilor (rectificare/anulare) în fişa de evidenţă personală a plătitorilor vamali în cazul constatării faptului încasării incorecte a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale.(7) şi alin.(43) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal ale proiectului de lege la punctul 8.p) şi pct.(1) lit.c) şi lit. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe la importul şi/sau exportul monedei naţionale şi valutei străine pe/de pe teritoriul Republicii Moldova. (41) şi alin. 490700300 şi 7118”.4 alin.(43) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal ale proiectului de lege 01. Prin urmare.2: A se vedea argumentele expuse la art.b) liniuţa 6.b) liniuţa 6. art.4 alin. Modificarea vizează art. efectuate de către băncile comerciale şi Banca Naţională a Moldovei. Taxă pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru gazele naturale importate de către Societatea pe Acţiuni "Moldova-Gaz" şi destinate livrării către Societatea cu Răspundere Limitată "Tiraspoltransgaz" care nu are relaţii cu sistemul bugetar al Republicii Moldova.(1).(1) pct.4 Note interpretative la unele articole din Legea cu privire la tariful vamal 149 . textul „de la poziţia tarifară 2711”. fiind diferită de cea indicată pe suport de hîrtie.(1) pct.29 alin.(5) din Legea cu privire la tariful vamal şi art.96 lit.Anexa nr.e) şi alin.96 la punctul 4.c) şi lit.(7) şi alin.12) lit.28 lit.b) liniuţa 6 din Codul fiscal.2016 01. 13.b) liniuţa 6 din Codul fiscal.1013 alin.2016 Anexa nr.8 din Nota la Anexa nr. Nota din Anexa nr.21) din Codul fiscal. 8. precum şi a restituirii taxelor nominalizate la contul plătitorului vamal. art.4 alin.4 şi pct.103 alin. după cuvintele „monedei naţionale şi valutei A se vedea argumentele expuse la art.12) lit. Modificarea vizează art.2 Notă 4.2 din Legea cu privire la tariful vamal.28 lit.103 alin.8 din Nota la Anexa nr. art.96 lit. Modificarea vizează art.04.21) din Codul fiscal.130 alin.p) şi pct.4 alin.04.1013 alin.4 şi pct. art. art.(71) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III din Codul fiscal şi art.

cuvintele „celei mai mari partide” se 1. sînt antrenate mai multe ţări şi producţia se eşalonează pe o anumită perioadă. În sensul prezentului articol. 2) o întreprindere trece costurile centrului său de design.1 din legea cu privire la tariful vamal al proiectului de 01. situat în afara ţării de import.6. în ce priveşte marfa evaluată.15 alin.4 la articolul 15 pct. la articolul 15 la articolul 15 punctul 1. Valorile de adăugat vor putea fi calculate. 5.”.04. de practicile de gestiune şi de metodele contabile aplicate.04. În cazul în care. care au fost cumpărate sau închiriate de el. În acest caz. este oportun să se folosească datele din sistemul de evidenţă contabilă. pentru a distinge cheltuielile referitoare la acest produs.11 alin.(1) şi anexa nr.2016 150 . distribuindu-se totalul cheltuielilor centrului de design pe întreaga producţie care beneficiază de serviciile acestui centru şi adăugîndu-se aceste cheltuieli la preţul mărfii în funcţie de numărul de unităţi. În sensul art. în funcţie de structura întreprinderii respective.15 alin.(1) din legea cu privire la tariful vamal al proiectului de lege. în condiţiile art.2454 al Comisiei din 2 iulie 1993 de instituire a Codului Vamal Comunitar. se consideră că sînt vîndute în starea în care au fost importate. ajustarea va trebui limitată la valoarea efectiv adăugată acestui component în afara ţării de import. 4. 3. unde costurile de cercetare şi schiţele preliminare de proiectare nu se includ în valoarea în vamă.11. Pentru componentele furnizate de cumpărător. Prin "preţul unitar corespunzător vînzării celei mai mari partide" se înţelege preţul la care. În scopul facilitării sarcinii declarantului şi autorităţii vamale la determinarea valorilor de adăugat. alineatul (1) litera c) liniuţa a patra 1. situat în afara ţării de import. desigur. cu mai multă sau cu mai puţină uşurinţă. în cadrul unor vînzări. la valoarea lor se va adăuga doar costul copiilor acestora. 2. se va aplica o ajustare corespunzătoare.11.. Modificările vizează art. costurile de cercetare şi schiţele preliminare de proiectare nu se includ în valoarea în vamă.(1) lit.4: la note la articolul 11: alineatul (1) litera c) liniuţa a patra se completează în final cu punctul 6 cu următorul cuprins: .2016 A se vedea argumentele expuse la art. într-un mod corespunzător. se va aplica o ajustare directă.155 al Regulamentului (CEE) nr. la cheltuielile sale generale. În acest caz. mărfurile identice sau similare înlocuiesc cu cuvintele „celei mai mari cantităţi totale”. Anexa nr. la producerea componentului respectiv. În cazul componentelor ce ţin de domeniul public. De exemplu: 1) o întreprindere care importă diverse mărfuri din mai multe ţări ţine evidenţa centrului său de design. Modificarea circumstanţelor menţionate va necesita. cel mai mare număr de unităţi sînt vîndute către persoane care nu sînt în Modificarea prevede neincluderea costurilor de cercetare şi schiţele preliminare de proiectare la determinarea valorii în vamă a mărfii şi are drept scop corelarea componentelor ce se includ în valoarea în vamă a mărfii la determinarea acesteia în baza valorii tranzacţiei prevăzute în legislaţia naţională vamală cu cele din art. Adăugarea valorilor componentelor specificate la această liniuţă trebuie să se bazeze pe date obiective şi cuantificabile. 01.c) liniuţa a patra. valoarea de adăugat va fi costul de cumpărare sau de închiriere. în condiţiile art. luarea în considerare a diferiţilor factori la determinarea metodei adecvate de distribuire a valorii. fără a le include în costurile anumitor mărfuri.la articolul 11: 14.

c) din prezentul articol. direct sau indirect. şi are drept scop aplicarea corectă a legislaţiei vamale în cazul determinării valorii în vamă a mărfii importate. la primul nivel comercial care urmează importului la care se efectuează aceste vînzări.(1) lit.b) liniuţa a doua şi a treia.04. 01. cuvîntul „evaluate” se înlocuieşte cu cuvintele şi are drept scop aplicarea corectă a „de evaluat”. cuvintele „această liniuţă” se înlocuiesc cu Modificarea poartă un caracter redacţional cuvintele „acest punct”.11 alin.(1) lit. GATT 1994. precum şi valoarea distribuită conform prevederilor notei la art.”. de către cumpărător pentru a fi utilizat la producerea mărfii importate. furnizat. lege. cuprinde costurile directe şi indirecte de producţie şi de comercializare a mărfurilor neincluse în valoare conform alin. 7. (1) lit.a)” se înlocuiește cu textul „a mărfurilor că. La baza acestor informaţii vor sta datele evidenţei contabile a producătorului.2016 151 . articolul 16: Modificarea poartă un caracter redacţional la punctul 2. aplicate în ţara de origine a mărfii. 01.b). cu condiţia ca această evidenţă să fie compatibilă cu principiile de contabilitate general admise. specificată la alin. care prevede că.(1) lit.04. legislaţiei vamale în cazul determinării valorii în vamă a mărfii importate.(1) lit.04. Valoarea componentelor specificate la alin. executate în ţara de import.cheltuielile generale” cuprinde costurile directe şi indirecte ale producţiei şi comercializării mărfurilor pentru export care nu sunt incluse conform paragrafului 1 a) al articolului 6.(1) lit.. Noţiunea "cheltuieli generale". 3.a).2016 la punctul 3. specificate la alin.(1) lit. la articolul 16 2.(1) lit. vor fi determinate în baza informaţiilor privind producerea mărfii evaluate furnizate de producător sau în numele acestuia. Valoarea sau preţul componentelor specificate la această liniuţă nu se va lua în calcul de două ori la determinarea valorii calculate. "Valoarea sau preţul". "Valoarea sau preţul" vor cuprinde costul elementelor specificate la art.relaţii de interdependenţă cu vînzătorul mărfii respective.a). textul „a mărfurilor neincluse în valoare Modificarea prevede concretizarea faptului conform alin. De asemenea. modificarea în cauză este integral corelată cu prevederile din Notă relativă la articolul 6 din Acordul de aplicare al Articolului VII din Acordul general pentru tarife vamale şi comerţ. a oricărui component specificat la alin. de producţie şi comercializare a mărfurilor nemijlocit destinate exportului şi are drept scop aplicarea corectă a legislaţiei vamale în cazul determinării valorii în vamă a mărfii importate.2016 la punctul 7. noţiunea . 01.c) liniuţa a patra.a). nu va fi inclusă decît în măsura în care aceste lucrări sînt în sarcina producătorului. cheltuielile generale cuprind costurile pentru export care nu sînt specificate la alin.11.

. după cuvintele .28 lit. documentelor perfectate în modul respectiv şi după achitarea taxei pentru patentă stabilite.R.12.96 lit.(43) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal ale proiectului de lege. ediţie specială din 8 februarie 2007). nr. Modul de eliberare şi de prelungire a patentei (1) Patenta se eliberează şi se prelungeşte la cererea solicitantului/ titularului.(7) şi alin.8 din Nota la Anexa nr.04. (41) şi alin. – Legea nr. prin care se specifică că.(7)” înlocuieşte cu textul „În cazurile prevăzute la alin.1417-XIII din 17.c) şi lit.1013 alin.XI.2016 152 .b) liniuţa 6 din Codul fiscal.04. Dispoziţii finale şi tranzitorii (7) Taxa pe valoarea adăugată nu se aplică la importul şi livrările ulterioare ale gazelor naturale efectuate de Societatea pe Acţiuni "Moldova-Gaz" către Societatea cu Răspundere Limitată "Tiraspoltransgaz" care nu are relaţii cu sistemul bugetar al Republicii Moldova. A se vedea argumentele expuse la art. Modificarea vizează art. (6) Patenta se eliberează şi se prelungeşte de inspectoratul fiscal teritorial. textul „În cazul prevăzut la alin. La articolul 3 alineatul (6). cu modificările ulterioare.(6) şi (7)”. pe raza căruia solicitantul îşi are domiciliul sau la locul de desfăşurare a activităţii preconizate.p) şi pct. – Articolul 4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.96 lit.07. cu modificările ulterioare. 01. Bazele juridice ale utilizării patentei 1.4 alin. (71) Pentru serviciile de transport al gazelor naturale către S.4 alin. 01.4 şi pct.L.96 lit.Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.(7). În cazul prevăzut la alin. art. după cuvintele “gazelor naturale” se introduce textul “de la poziţia tarifară 2711”.72-73.a) din Codul fiscal. art.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.A. Articolul 4.(1). în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii.c) şi pct. se modifică şi se completează după cum urmează: Articolul 3. “MoldovaTransGaz”.1417-XIII din 17 decembrie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. cuvintele „dacă în patentă nu este indicat altfel” se înlocuiesc cu textul „cu excepţia (6) Titularul patentei poate desfăşura activitatea de cazurilor în care conform legislaţiei pentru desfăşurarea întreprinzător specificată în patentă pe întreg teritoriul ţării unor genuri de activitate indicate în anexa la prezenta lege dacă în patentă nu este indicat altfel. Astfel.485).de la poziţia tarifară 2711”. se modifică şi se completează după cum urmează: la alineatul (7).(71) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III din Codul fiscal şi art.X. este necesară autorizaţia autorităţii administraţiei publice locale sau certificatul eliberat de autoritatea publică de specialitate”.93-XIV din 15. 1998. Cererea se depune la inspectoratul fiscal teritorial în a cărui rază solicitantul/titularul îşi are domiciliul sau preconizează să îşi desfăşoare activitatea. (7) Patenta poate fi eliberată de primăria în a cărei rază de 2. va avea loc simplificarea procesului de eliberare a patentei de întreprinzător şi actelor permisive aferente acesteia.. art.12) lit. Art.2016 Se propune ca patenta de întreprinzător aferent genurilor de activitate pentru care este necesară autorizaţia autorităţii administraţiei publice locale să fie eliberată şi prelungită de primăria în a cărei rază de administrare solicitantul intenţionează să-şi desfăşoare activitatea.1997 Articolul 4. art. Legea nr.(1) pct. prin prisma implementării şi asigurării funcţionalităţii ghişeului unic în domeniul autorizării activităţii în baza patentei de întreprinzător la nivelul 01. în autorizaţia de funcţionare se indică amplasarea unităţii comerciale/locului pentru vînzare.1998 cu privire la patenta de întreprinzător Art. “Moldova-Gaz” prestate de către S.2016 Modificarea în cauză se prevede racordarea prevederilor Legii сu privire la patenta de întreprinzător cu prevederile Legii сu privire la comerţul interior.21) ale Codului fiscal. solicitantul/titularul depune cererea la primăria respectivă.04.gazelor naturale” se introduce textul . art.2 din Legea cu privire la tariful vamal. la alineatul (71).b) liniuţa 6. taxa pe valoarea adăugată se aplică conform art. Articolul 4: la alineatul (1).103 alin.

Articolul 8. meditarea diferitor discipline. În toate cazurile indicate în art. Reieşind din prevederile Codului educaţiei. pentru desfăşurarea unor genuri de activitate indicate în anexa la prezenta lege este necesară autorizaţia autorităţii administraţiei publice locale . (6) din Legea cu privire la patenta de întreprinzător a proiectului de lege. ştiinţifice.4 alin. 2. 2.2016 01. precum şi organizarea a diferitor secţii pe interese nu pot fi desfăşurate în baza patentei de întreprinzător.4. Drept urmare. (6) din Legea cu privire la patenta de întreprinzător a proiectului de lege 01.administrare solicitantul intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în baza patentei.4 alin. reieşind din prevederile Codului 01. (3) Împreună cu cererea de eliberare a patentei pentru unul din genurile de activitate enumerate la poziţiile 2.(8)” se exclude. 2. la alineatul (6). Patenta eliberată de primărie este valabilă numai pe teritoriul administrat de aceasta.04. solicitantul prezintă autorizaţia/certificatul de la autoritatea publică centrală/locală de specialitate ce confirmă nivelul de calificare necesar desfăşurării genului de activitate respectiv.2016 153 . Modificarea vizează art. desfăşurarea activităţii în baza patentei de întreprinzător se realizează de către persoane fizice. va avea următorul cuprins: .(1) şi alin.13. Urmează de menţionat faptul că. La articolul 8 alineatul (1) litera a).93-XIV din 15.2016 Modificarea prevede aducerea în concordanţă a prevederilor lit. 2. sistemul de educaţie al Republicii Moldova este reprezentat de ansamblul instituţiilor şi organizaţiilor (educaţionale.2.4 alin.04. alineatul (3).(1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător.3 alin. solicitantul prezintă copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare necesar desfăşurării genului de activitate respectiv.8 alin.(1) şi alin. 2. Menţionăm că. A se vedea argumentele expuse la art.”. 2.152 din 17.6.5.04.14.6.a) cu lit. desfăşurarea activităţii în baza patentei de întreprinzător la poziţiile respective creează premise pentru eschivarea de la plata impozitelor şi taxelor. sistemul de educaţie al Republicii Moldova. cuvintele „sau la locul de desfăşurare a activităţii preconizate” se înlocuiesc cu textul „iar în cazul în care conform legislaţiei. 3. politice.15. 2.07.(8). 2. 2. 2. culturale. pe raza căruia solicitantul îşi are domiciliul sau la locul de desfăşurare a activităţii preconizate.3 al Legii.1998 cu privire la patenta de întreprinzător cu prevederile Codului educaţiei nr. Modificarea în cauză se propune în scopul racordării prevederilor Legii nr.07. c) în baza cererii titularului patentei în legătură cu pierderea autorităţilor administraţiei publice locale.1.33 din anexa la prezenta lege. obşteşti). Modificarea vizează art. predarea.(3) Împreună cu cererea de eliberare a patentei pentru unul din genurile de activitate enumerate la poziţiile 2. economice. (6) Patenta se eliberează şi se prelungeşte de inspectoratul fiscal teritorial. în cazul dacă în localitatea respectivă nu este amplasat inspectoratul (oficiul) fiscal.e) din art.de primăria în a cărei rază de administrare solicitantul intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în baza patentei”.8 şi 2.16 din anexa la prezenta lege. Încetarea valabilităţii patentei (1) Valabilitatea patentei încetează: a) în cazul nerespectării prevederilor art. textul „alin.3. documentelor perfectate în modul respectiv şi după achitarea taxei pentru patentă stabilite. în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii. b) în cazul în care titularul patentei renunţă la patentă pe calea depunerii cererii respective..2014.5. 2.(1) din Legea cu privire la patenta de întreprinzător a proiectului de lege. 2.12.

iar prin art.8 alin. deţinătorul patentei urmează a fi sancţionat administrativ. (5) Titularul patentei răspunde pentru obligaţiile aferente desfăşurării activităţii de întreprinzător pe parcursul duratei de prescripţie stabilită de lege. normele de protecţie contra incendiilor. (7) Titularul patentei este obligat: a) să respecte ordinea stabilită de desfăşurare a activităţii indicate în patentă. (6) Titularul patentei poate desfăşura activitatea de întreprinzător specificată în patentă pe întreg teritoriul ţării dacă în patentă nu este indicat altfel. d) în cazul decesului titularului patentei.90 din Codul fiscal. e) în cazul aplicării faţă de titularul patentei a unei sancţiuni administrative. Bazele juridice ale utilizării patentei (1) Patenta se eliberează pentru unul din genurile de activitate. la tejghea. Asupra titularului patentei nu se extind cerinţele privind prezentarea dărilor de seamă financiare şi statistice. f) în cazul în care se constată transmiterea patentei către o altă persoană. (4) În relaţiile de drept civil. (3) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei nu impune înregistrarea de stat a titularului acesteia şi primirea licenţei. ţinerea evidenţei contabile şi financiare. Articolul 3. (61) Pentru genul de activitate menţionat la poziţia 1. chioşc (gheretă). contravenţional. normele sanitare. confirmată de concluzia respectivă a comisiei medicale. iar pentru desfăşurarea activităţii 154 . precum şi prevederile art. g) în cazul în care durata patentei nu este prelungită în decurs de 12 luni consecutive de la data suspendării ei pentru neachitarea în termen a taxei pentru patentă.(1) şi art. în cazul aplicării faţă de titularul patentei a unei sancţiuni administrative.capacităţii de muncă. Modificarea vizează art.1 din anexă. titularul patentei îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător în pavilion. (11) Se interzice deţinerea de către acelaşi titular a două sau mai multe patente valabile concomitent pentru acelaşi gen de activitate desfăşurată în acelaşi loc. (2) Patenta este valabilă numai pentru titularul ei şi nu poate fi transmisă altei persoane. să îndeplinească alte cerinţe ce se referă la genul de activitate respectiv.9 din Legea cu privire la patenta de întreprinzător a proiectului de lege. care au suprafaţa de pînă la 30 m2. a căror listă se anexează la prezenta lege. efectuarea operaţiilor de casă şi decontărilor. tonetă. valabilitatea acestea încetează.8 alin. tarabă.e) din Lege se specifică că. titularul patentei acţionează în numele său. indiferent de durata patentei.(1) lit.

(8) Titularul patentei nu este în drept: a) să angajeze lucrători pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător specificate în patentă. Articolul 9.(1) din Legea cu privire la patenta de întreprinzător a proiectului de lege.(1) lit. după caz. al cărei asociat cu răspundere deplină este el sau careva dintre membrii familiei sale.b) şi c). b) în cazul neexecutării obligaţiilor prevăzute la art.9 din Legea cu privire la patenta de întreprinzător a proiectului de lege. litera b) se abrogă.b) şi lit. (4) În condiţiile specificate la alin. organul emitent al patentei va emite o decizie privind suspendarea patentei. cu societatea în nume colectiv ori în comandită. 8 alin. b) şi d). A se vedea argumentele expuse la art.(1) lit.a). (2) La expirarea perioadei de timp pentru care patenta a fost suspendată şi după înlăturarea cauzelor ce au condus la suspendarea patentei. Modificarea vizează art. indicînd.b) şi” se exclude. b) să desfăşoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri de autoritatea administraţiei publice locale. 01. alineatul (4) abrogă. 155 . b) să încheie tranzacţii cu întreprinderea individuală al cărei fondator este el sau careva dintre membrii familiei sale.c). chitanţa de percepere a taxei vamale sau actul de achiziţie a mărfurilor. Restabilirea şi prelungirea patentei pe perioada pentru care a fost suspendată în cazul specificat la alin.a) se realizează în limitele termenelor stabilite de legislaţia muncii şi doar în condiţiile în care titularul patentei prezintă certificat de concediu medical. (3) În cazul depistării de către organele de control a cazurilor de continuare a activităţii în baza patentei suspendate conform alin. termenul ce cuprinde perioada de suspendare se restabileşte şi se prelungeşte pentru perioada respectivă. factura de expediţie.(1) şi art.(1) lit.2016 la alineatele (2) şi (3). întrun loc vizibil la locurile unde îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător. numărul şi seria patentei. în mod obligatoriu. c) să respecte drepturile şi interesele consumatorilor. autentificată de notar.b).indicate la compartimentul 1 din anexă. cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. în limitele termenelor stabilite de legislaţia muncii.(1) lit. iar după înlăturarea cauzelor ce au condus la suspendare – o 4. d) să afişeze patenta sau copia ei. textul „lit.(7) lit. să aibă documentele primare de provenienţă a mărfii.8 alin. iar în caz de necesitate să o prezinte la cererea organului de control sau a consumatorilor. Articolul 9: la alineatul (1). acestea informează autoritatea fiscală teritorială sau primăria care a eliberat sau a prelungit durata patentei despre cele depistate.3 alin. Suspendarea patentei (1) Patenta se suspendă: a) în baza cererii titularului patentei în legătură cu boala lui.04.

01. Menţionăm că. dar care nu poate fi mai mic decît cel prevăzut la art.unităţile de formă de taxă pentru patentă. patentei.prestări taxele pentru resursele naturale. d) să afişeze patenta sau copia ei.. Se propune diminuarea cuantumului taxei percepute pentru restabilirea patentei de întreprinzător de la „unui salariu minim” la „o unitate convenţională”. La articolul 14. Totodată.”. Articolul 11. (2) Restabilirea patentei se efectuează în baza duplicatului ei. Impozitarea titularului patentei 6. 5.2016 Articolul 12.. normele sanitare.7. Modul de achitare a taxei pentru patentă 7. să îndeplinească alte cerinţe ce se referă la genul de activitate respectiv. iar cuvintele . perioada în care titularul nu a putut beneficia de patentă nu se restabileşte. chitanţa de percepere a taxei vamale sau actul de achiziţie a mărfurilor. Modificarea în cauză se propune reieşind din faptul că genul de activitate corespunzător extragerii resurselor naturale este exclus din anexa la Lege. comerciale şi/sau unităţile de deservire socială. Pentru prelungirea termenului ce permite desfăşurarea activităţii în Modificarea prevede concretizarea bugetului local la care urmează să se transfere suma taxei încasate pentru patenta de întreprinzător. 156 .2016 (3) Pentru restabilirea patentei se încasează o taxă în mărimea unui salariu minim. taxa pentru unităţile servicii”. autentificată de notar. alineatul (1) după cuvintele „bugetului (1) Taxa pentru patentă se achită la contul bugetului local pînă local” se completează cu cuvintele „după locul desfăşurării la data depunerii cererii de eliberare sau de prelungire a activităţii de întreprinzător în baza patentei.20 lei.04. Bazele juridice ale utilizării patentei (7) Titularul patentei este obligat: a) să respecte ordinea stabilită de desfăşurare a activităţii indicate în patentă. deservire socială” se înlocuiesc cu cuvintele . iar în caz de necesitate să o prezinte la cererea organului de control sau a consumatorilor. La articolul 11 alineatul (3). taxa pentru amenajarea teritoriului. cuvintele „unui salariu minim” se înlocuiesc cu cuvintele „unei unităţi convenţionale”. normele de protecţie contra incendiilor. la momentul actual. b) să desfăşoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri de autoritatea administraţiei publice locale. Restabilirea patentei (1) În cazul în care patenta a fost pierdută sau nimicită. 01.decizie privind reluarea valabilităţii patentei. aceasta poate fi restabilită în baza cererii depuse de titular la autoritatea care a eliberat patenta. 01. în cuantum corespunzător termenului solicitat. întrun loc vizibil la locurile unde îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător. factura de expediţie.04. iar o unitate convenţională . după caz. alineatul (1). un salariu minim constituie – 1 000 lei. La articolul 12.2016 Articolul 14.04. în decurs de 10 zile de la data depunerii cererii respective. iar pentru desfăşurarea activităţii indicate la compartimentul 1 din anexă. să aibă documentele primare de provenienţă a mărfii. c) să respecte drepturile şi interesele consumatorilor. Articolul 3. textul „taxele pentru (1) Impunerea fiscală a titularului patentei se efectuează sub resursele naturale” se exclude. care include impozitul pe venit.

2.13.15. taxa aferentă perioadei următoare se achită pînă la expirarea acestui termen. Anexa: poziţiile 2.21. coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane) 2. pentru adulţi (în grupe de pînă la 20 persoane) 2. 2.(3) din Legea nr. Organizarea de diferite secţii pe interese. Perceptorii fiscali ai primăriilor sînt în drept să încaseze taxa pentru patentă.2016 600 300 150 157 . Anexa la Legea 2. inclusiv de cultură fizică. 2. cu transferarea ulterioară a acesteia la contul bugetului local.39 din anexă se exclud.04. 2. Organizarea discocluburilor 140 70 35 100 50 30 100 50 30 70 35 20 100 50 35 - - 70 8.16.13.12.16. Predarea limbilor străine (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane) 2.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător.14. pentru copii de pînă la 6 ani (în grupe de pînă la 20 persoane) 2. coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane) 2.baza patentei de întreprinzător din ziua următoare perioadei pentru care a fost eliberată sau prelungită patenta anterior. inclusiv de cultură fizică.39. Predarea şi meditarea diferitor discipline. Construirea caselor de locuit şi a garajelor în localităţile rurale 2. 2.15. cu excepţia muzicii.21. A se vedea argumentele expuse la art. Predarea muzicii. În cazul achitării taxei după expirarea perioadei ce permite desfăşurarea activităţii în baza patentei. 2. Organizarea de diferite secţii pe interese. 01. prelungirea acesteia se va realiza din ziua următoare zilei achitării taxei pentru patentă.4 alin.12.14.

să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite sumele respective la bugetul asigurărilor sociale de stat. gips. noţiunile utilizate în legislaţia fiscală semnifică: a) obligaţie fiscală – contribuţiile de asigurare socială de stat.43 coloana 1.şi comercializarea obiectelor de lemn. la prevederile alin. 158 . la poziţia 2. ajustate. cuvintele . cu modificările ulterioare. 01.04. va avea următorul cuprins: .”. metal. metal..41 coloana 1.1-4. în termenele stabilite la art. nr. ciment 2.41. 2000.comercializarea lor” se înlocuiesc cu cuvintele ... precum şi sumele majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi amenzilor aplicate pentru încălcarea legislaţiei care stabileşte aceste obligaţii. Art.40.comercializarea acestora propriu prelucrate şi confecţionate ”. analogic modului de modificare a termenului de stingere a obligaţiei privind impozitele şi taxele calculate. argilă. a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat. este obligată să calculeze şi/sau să achite. conform legislaţiei fiscale.2016 la poziţia 2. (2) În sensul stingerii obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. (3) Alte noţiuni cuprinse în legislaţia fiscală.489XIV din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. argilă.40 coloana 1. textul . Tăbăcirea şi prelucrarea 200 120 100 pieilor.(2). argilă. ciment şi comercializarea acestora propriu executate”. comercializarea lor” se înlocuiesc cu cuvintele . alineatul (4) din Legea nr. confecţionare articolelor din blană şi din piele şi comercializarea lor Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. art. ghips. c) restanţă – suma pe care contribuabilul era obligat să o plătească la bugetul asigurărilor sociale de stat. ghips.. Executarea şi comercializarea 100 60 40 obiectelor de lemn. ciment” se înlocuieşte cu textul . organele Serviciului Fiscal de Stat procedează la aplicarea măsurilor de executare silită. au acelaşi sens şi în scopul stingerii obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat. b) contribuabil – persoana care. – La articolul 30. la poziţia 2.2016 Se propune acordarea dreptului contribuabililor de a beneficia de modificarea termenului de stingere a obligaţiei la bugetul asigurărilor sociale de stat.. cuvintele . Modificarea are drept scop ajustarea cadrului legal în vigoare aferent principiului egalităţii şi nediscriminării contribuabililor în raport cu bugetul.04.2). metal. majorările de întîrziere (penalităţile) şi/sau amenzile pe care nu le-a plătit în termen. Confecţionarea şi darea în 150 80 50 chirie a recuzitelor pentru diferite ceremonii şi comercializarea lor 2. 01. alte sume impuse spre plată contribuabililor în bugetul asigurărilor sociale de stat.. utilizate în scopul stingerii obligaţiei fiscale. conform legislaţiei.26. obiectelor de lemn.XII.acestora propriu confecţionate”.489XIV din 08 iulie 1999 Articolul 30.2. Modificarea prevede concretizare tipurilor de obiecte ce pot fi comercializate în baza patentei de întreprinzător.(4) Amînarea şi eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează în condiţiile şi modul stabilit de Codul fiscal similar impozitelor şi taxelor. (4) Amînarea şi eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează în condiţiile şi în modul stabilite de legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Aplicarea măsurilor de executare silită (1) În cazul neplăţii.43.. după caz.

(4)-(11) din prezentul articol şi ale anexelor nr. Art.279.280 şi art.. A se vedea argumentele expuse la art. cu modificările şi completările ulterioare.2017 159 .(5) .96 lit. cota şi mărimea accizului şi rechizitele bancare.(2) lit.b) liniuţa 6.p) şi pct. conform cotelor stabilite în anexa nr.2 din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal ale proiectului de lege.8 alin.c) şi lit.1056-XIV din 16 iunie 2000 (Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.. fără documente justificative (copia declaraţiei vamale. art.8 alin.2016 la alineatul (43).285 alin. după cuvintele “supuse accizelor” se introduce textul “de la poziţia tarifară 7113”.(2) lit. alt document de plată ce confirmă achitarea accizelor) achită accizele. aplicarea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare se reglementează conform prevederilor alin. inclusiv contul la care urmează a fi transferat impozitul.04. se reglementează conform legislaţiei în vigoare la momentul apariţiei acestor obligaţii fiscale.2591. Modificarea vizează art.(31) şi alin. Articolul 4: alineatul (3) se completează cu litera d) cu următorul cuprins: .bijuterie sau de giuvaiergerie” se introduce textul .de la poziţia tarifară 7113”. (41) şi alin.(7) şi alin. Modificarea vizează art.d1) din Codul fiscal al proiectului de lege. art. prin derogare de la prevederile Codului fiscal. 1054-XIV din 16 iunie 2000 Articolul 4.96 lit. ediţie specială din 8 februarie 2007).XIII.1013 alin. după cuvintele . – Articolul 4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.103 alin..2007).(5) Contestarea deciziei organului fiscal sau acţiunii funcţionarului fiscal privind stingerea obligaţiei faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se face în modul şi în termenele stabilite de legislaţia fiscală.28 lit.b) liniuţa 6 din Codul fiscal. Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal nr. (41) din Codul fiscal şi art.(10) şi Anexa nr.(43) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal ale proiectului de lege 01.XIV. 1054-XIV din 16 iunie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. A se vedea argumentele expuse la art. se modifică şi se completează după cum urmează: la alineatul (41). Dispoziţii finale şi tranzitorii (1) Obligaţiile fiscale privind impozitul funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare. Dispoziţii finale şi tranzitorii (41) Agenţii economici în adresa cărora persoanele fizice şi juridice livrează articole giuvaiere din metale preţioase şi pietre preţioase supuse accizelor. art. şi se modifică după cum urmează: 1. inclusiv articole importate.4 alin. alte documente stabilite de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor. – Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal nr. art.21) din Codul fiscal. documentul de plată. Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.2 la prezenta lege.d) bunurilor imobiliare evaluate prin intermediul evaluatorilor titulari ai certificatelor de calificare şi/sau organelor cadastrale teritoriale – începînd cu 1 ianuarie 2016. art. cu modificările ulterioare. art.4 alin.”.8 din Nota la Anexa nr. art.1 şi nr. în care se înscriu datele evaluării.01.1056-XIV din 16 iunie 2000 Articolul 4. ediţie specială din 08. pînă la prezentarea mărfurilor pentru marcarea de stat în baza bonului de plată eliberat de către Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării.4 alin.02.1 la titlul IV din Codul fiscal.(71) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III din Codul fiscal şi art. apărute pînă la 1 ianuarie 2001. Art.(1) pct. ce confirmă achitarea accizelor) pentru comercializarea ulterioară: (43) Persoanele fizice care prezintă pentru marcarea de stat articole de bijuterie sau de giuvaiergerie fără documente justificative (copia de pe declaraţia vamală DV-6 şi de pe chitanţa TV-14. (2) Pînă la 1 ianuarie 2017.c) şi pct.d1). 01.12) lit.2 din Legea cu privire la tariful vamal.(1).4 şi pct.

8 alin. amplasate în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află reşedinţa de bază.(5) . care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate se impozitează în baza prevederilor prezentei legi.de către organele cadastrale teritoriale” se introduce textul . art. oraşelor sau municipiilor. loturilor întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele.2016 160 .1: punctul 1: la litera a). organizaţiile şi persoanele fizice care au bunuri imobiliare. art. integral la bugetele satelor (comunelor). impozitarea bunurilor respective se efectuează în conformitate cu prevederile Codului fiscal....01. (10) Întreprinderile.5” se înlocuieşte cu cifra .1..280 şi art.d1) din Codul fiscal al proiectului de lege. instituţiile. la alineatul (10). cu excepţia satelor (comunelor) – începînd cu 1 ianuarie 2007.d1).data”. textul . cu 15%. inclusiv terenuri. terenuri aferente acestor bunuri) din satele (comunele) municipiilor Chişinău şi Bălţi – începînd cu 1 ianuarie 2012. calculate pentru aceste bunuri şi terenuri. c) terenurilor agricole cu construcţii amplasate pe ele – începînd cu 1 ianuarie 2012.. în limitele (inclusiv limitele maxime) specificate în anexele nr. Se propune majorarea cotelor impozitului funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă şi pentru cele din intravilan şi extravilan. (41) din Codul fiscal şi art. / evaluatorilor titulari ai certificatelor de calificare”. inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora.Subiecţii impunerii”.4 alin. Anexa nr.73”. Terenurile cu destinaţie agricolă: la alineatul (31).(2) nu se extind asupra: a) bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale. 2.1 şi nr.(2) lit. Începînd cu datele prevăzute la prezentul alineat. a1) bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale. după cuvintele . b) garajelor şi terenurilor pe care acestea sînt amplasate. bunurilor imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă – începînd cu 1 ianuarie 2010. instituţiile.(10) şi Anexa nr.2 din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal ale proiectului de lege.280 din Codul fiscal. (4) Cotele concrete ale impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare se stabilesc anual de către autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale la aprobarea bugetelor respective.(31) şi alin. 01. iar cuvintele .285 alin.. organizaţiile şi persoanele fizice” se înlocuieşte cu cuvintele . însă nu mai mici decît 50% din cota maximă.279.anul următor anului” se înlocuiesc cu . (31) Bunurile imobiliare prevăzute la art.(3) Prevederile alin.2591.Întreprinderile.04.1 Obiectele impunerii şi cotele maxime ale impozitului funciar 1.8 alin. Impozitarea acestor bunuri conform valorii estimate se va realiza începînd cu anul următor anului în care bunurile imobiliare au fost evaluate. la locul de amplasare a bunurilor imobiliare şi a terenurilor. cifra .2017 01..2 la prezenta lege. transferă impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar. iar A se vedea argumentele expuse la art.(2) lit.1. Modificarea vizează art. art. Anexa nr.. terenuri aferente acestor bunuri) din municipii şi oraşe.

. din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan): .. cifra . la punctul 3.5”.care nu au indici cadastrali – 55 lei pentru 1 hectar.285 alin.în municipiile Chişinău şi Bălţi – 30 lei pentru 100 m2.5”..5”.. Terenurile din extravilan.în celelalte municipii şi în oraşele-reşedinţă – 10 lei pentru 100 m2. punctul 2: la litera a).11. întru asigurarea autonomiei financiare. neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate – 70 lei pentru 1 hectar. cifra .5”. 01. cuvintele cuvintele .80.10” se înlocuieşte cu cifra . art. la punctul 5. la litera c). 3. art.. a1) terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lîngă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan.d1) din Codul fiscal al proiectului de lege. . Terenurile din extravilan pe care sînt amplasate clădiri şi construcţii.. iar cifra . neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate – 350 lei pentru 1 hectar.2” se înlocuieşte cu cifra .10” se înlocuieşte cu cifra .70” se înlocuieşte cu cifra . obiectele impunerii..75 lei pentru 1 grad-hectar.în localităţile rurale – 1 leu pentru 100 m2.2: punctele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins: A se vedea argumentele expuse la art..8 alin.5”.1..110” se înlocuieşte cu cifra . baza impozabilă (costul) şi cotele maxime ale impozitului pe bunurile imobiliare 1. art...34. Impozitul pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă.2017 161 .0. Modificarea reiese din Obiectivele politicii fiscale şi vamale şi are drept scop majorarea veniturilor bugetelor autorităţilor publice locale. Anexa nr.. 2.132. cifra .01. Modificarea vizează art.279.în municipiile Chişinău şi Bălţi – 10 lei pentru 100 m2.126.280 şi art..care au indici cadastrali – 1. altele decît cele specificate la pct.1 leu” se înlocuiesc cu la litera a1)... 5. cifra .8 alin.2591..3”. cifra .(2) lit..5.. iar cifra . .11.15 lei”. Anexa nr.86”..11..75” se înlocuieşte cu cifra .5 lei pentru 1 grad-hectar.402.. lacuri etc.) – 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică.în oraşe şi în localităţile rurale – 10 lei pentru 100 m2. c) terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri. Terenurile din intravilan: a) terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuinţe.. la litera b). cifra .25”. cifra . .a) toate terenurile.30” se înlocuieşte cu cifra .în celelalte municipii şi în oraşele-reşedinţă – 4 lei pentru 100 m2.5”.5”. carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie.10” se înlocuieşte cu cifra .d1).(2) lit. iar cifra.. . . b) terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor: .care nu au indici cadastrali – 110 lei pentru 1 hectar. 55” se înlocuieşte cu .115” se înlocuieşte cu cifra . la litera b).în oraşe – 2 lei pentru 100 m2. neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate: . .4.0.2. 3. cifra . cifra .4” se înlocuieşte cu ...2 Subiecţii impunerii. .care au indici cadastrali – 0.25”. b) terenurile destinate întreprinderilor agricole..6”. loturile de pe lîngă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lîngă domiciliu şi distribuite în extravilan. alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate: .350” se înlocuieşte cu cifra .63. altele decît cele destinate fîneţelor şi păşunilor: .

altele decît cele specificate la prima liniuţă – 0. după cum urmează: . se stabileşte după cum urmează: .1 la sută din costul bunurilor imobiliare. 21.de la 200 la 300 m2 inclusiv – de 10 ori.1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală.1. cu modificările şi completările ulterioare.pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – 0. Art.în municipiile Chişinău şi Bălţi – 0.2 la sută din costul bunurilor imobiliare. persoanelor fizice” se introduc cuvintele .3 la sută din costul bunurilor imobiliare.(10) şi Anexa nr. Impozitul pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă. . se modifică şi se completează după cum urmează: 162 . În cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător. care aparţin persoanelor fizice.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.1 la sută din costul bunurilor imobiliare. depăşeşte 100 m2 inclusiv. înregistrate cu drept de proprietate. neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.5 ori. 3.pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – 0.în oraşe. care are destinaţie de locuinţă şi nu este antrenată în activitatea de întreprinzător. .(5) . Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) din localităţile rurale se stabileşte după cum urmează: . altele decît cele specificate la prima liniuţă – 0. Codul vamal nr. Construcţie principală – construcţie înregistrată cu drept de proprietate a persoanei fizice. . 2. se stabileşte în mărime de 0. cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală.. . precum şi pe alte bunuri imobiliare.pentru persoanele fizice. Impozitul pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă (apartamente şi case de locuit individuale) din municipii şi oraşe.peste 300 m2 – de 15 ori. neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.”..pentru persoanele fizice.(31) şi alin. cu excepţia municipiilor Chişinău şi Bălţi – 0.. se stabileşte după cum urmează: . 2.XV. după cuvintele .2 din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal ale proiectului de lege. . . la punctul 21. (41) din Codul fiscal şi art. în oraşele-reşedinţă şi în municipii. ediţie specială din 1 ianuarie 2007).precum şi pe alte bunuri imobiliare.1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală.1149-XIV din 20 iulie 2000 .de la 100 la 150 m2 inclusiv – de 1.care nu desfăşoară activitate de întreprinzător”.1 la sută din costul bunurilor imobiliare / valoarea contabilă.1 la sută din costul bunurilor imobiliare. – Codul vamal nr.de la 150 la 200 m2 inclusiv – de 2 ori. neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate. Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) e ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător se stabileşte în mărime de 0.4 alin.

încăperilor şi spaţiilor de depozitare. următoarele noţiuni semnifică: 19) vămuire – procedeul de plasare a mărfurilor şi mijloacelor de transport într-un anumit regim vamal şi încheierea acestui regim.04. Completarea se datorează faptului simplificării şi automatizării complete a procesului de vămuire a declaraţiilor vamale selectate de sistemul informaţional vamal pe culoarele verde şi albastru de vămuire a mărfurilor.2016 01.”.04.2016 01. care se efectuează în scopul de a confirma informaţiile despre natura. mijloacelor de transport. trimiterilor poştale internaţionale şi bagajelor persoanelor fizice.” se înlocuieşte cu textul ”provenite din comerţul internaţional sau la alte operaţiuni comerciale anterioare sau ulterioare implicînd aceste mărfuri. prezenţa de bunuri. 1. care se raportează la operaţiunile privind mărfurile (în cazul în care acestea mai pot fi identificate). spaţii de depozitare. Noţiuni principale În sensul prezentului cod.71 01. la punctul 211). care vine întru îmbunătăţirea perceperii legislaţiei vamale în partea ce ţine de modul în care se realizează controlul vamal. 53) citaţie de audit postvămuire – înscris prin care punctul 53) va avea următorul cuprins: persoana este invitată la organul vamal ca să depună documente ”53) citaţie de audit post-vămuire/reverificare – înscris prin Modificarea prevede reglementarea noţiunii privind operaţiuni de validare. 211) control ulterior – verificarea informaţiilor din declaraţia vamală şi din documentele însoţitoare. inclusiv computerizată. spaţiile de depozitare în cauză sau la alte operaţiuni comerciale anterioare sau ulterioare implicînd aceste mărfuri. iar textul ”(în cazul în care acestea mai pot fi identificate). mijloace de transport. încăperilor şi spaţiilor de depozitare. definirea mai corectă a noţiunii de control ulterior şi înţelegerii mai exacte a noţiunii de către mediul de afaceri. Articolul 1: se completează cu punctul 191) cu următorul cuprins: ”191) operaţiuni de validare – ansamblul operaţiunilor care trebuie îndeplinite de către organul vamal în vederea încheierii operaţiunii de vămuire. mijloacele de transport. trimiterilor poştale internaţionale şi bagajelor persoanelor fizice. mijloace de transport. Scopul modificării date constă în stabilirea expresă în Codul vamal a noţiunii privind control fizic. în cazul în care acestea pot fi identificate. Amendamentul în cauză are drept scop concretizarea faptului că. starea sigiliilor.2016 01. Modificarea prevede introducerea noţiunii de control fizic care reprezintă un set de acţiuni de verificare a mărfurilor.Articolul 1. verificarea mărfurilor în cazul în care acestea pot fi identificate. care poate fi efectuată şi cu utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor. verificarea existenţei şi autenticităţii documentelor prevăzute pentru derularea unei destinaţii vamale sau regim vamal. care reprezintă un ansamblu de operaţiuni necesare a fi îndeplinite de către organul vamal în vederea încheierii operaţiunii de vămuire. care poate fi efectuată şi cu utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor. în condiţiile prezentului cod.”. Modificarea prevede examinarea documentelor şi datelor care se raportează la operaţiunile privind mărfurile provenite din comerţul internaţional şi verificarea mărfurilor.04. ştampilelor şi altor mijloace de identificare.2016 163 . controlul ulterior implică inclusiv examinarea documentelor şi datelor care se raportează la operaţiunile privind mărfurile provenite din comerţul internaţional. originea. mijloacele de transport. starea şi cantitatea de mărfuri aflate sub control vamal. spaţiile de depozitare în cauză sau la alte operaţiuni comerciale anterioare sau ulterioare implicînd aceste mărfuri. Modificarea prevede racordarea noţiunilor la modificările introduse prin Legea nr.”. se completează cu punctul 212) cu următorul cuprins: ”212) control fizic – un set de acţiuni de verificare a mărfurilor. mijloacelor de transport internaţional. precum şi înlăturarea erorilor de redacţie. spaţii de depozitare. examinarea contabilităţii şi a tuturor documentelor şi datelor sub orice formă. cuvîntul „autenticităţii” se înlocuiește cu cuvîntul „conformităţii”. mijloacelor de transport internaţional.04. mijloacelor de transport. mijloace de transport şi spaţii marfare.

după cuvintele „fără efectuarea controlului documentar şi fizic” se completează cu cuvintele “ .04. poate fi prevăzută procedura de citare. acţiuni ce nu erau reglementate în vreun articol. cuvîntul ”auditată” se înlocuieşte cu cuvîntul ”controlată”. în cazul în care este necesar de a prezenta unele documente sau pentru a face cunoştinţă cu rezultatele reverificării. În acest mod. . Aceste declaraţii vor fi validate doar automatizat. la punctul 54).04.1 pct. să prezinte alte informaţii relevante pentru efectuarea controlului ulterior sau să ia act de rezultatele controlului ulterior. fiind una din formele controlului ulterior.culoarul galben – culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă după efectuarea controlului documentar. 01. sistemul respectiv este utilizat în mai multe state membre UE şi alte ţări şi se încadrează în conceptul de facilitare a traficului bazat pe analiza de risc.53) din Codul vamal al proiectului de lege. vor fi minimizate riscurile de integritate. cu efectuarea în baza principiului selectivităţii a controlului ulterior prin reverificarea declaraţiei vamale. Modificarea vizează art.2016 01. Modificarea prevede introducerea validării automate a declaraţiei vamale aferente mărfurilor care au fost selectate pentru a fi vămuite pe culoarele de control vamal verde şi albastru. În cadrul reverificării declaraţiei vamale.culoarul roşu – culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă după efectuarea controlului documentar şi fizic. 62) culoar de control vamal – circuitul automatizat bazat pe analiza de risc.”.aplicînd validare automată a declaraţiei vamale. prin care se solicită instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) să prezinte informaţii despre persoana auditată ori pasibilă de audit postvămuire şi despre operaţiunile din conturile bancare ale persoanei respective.1 pct.”. documente. 54) citaţie bancară – cerere specifică.2016 164 . după cum urmează: . A se vedea argumentele expuse la art.culoarul verde – culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă fără efectuarea controlului documentar şi fizic. scrisă. a patra liniuţă. Modificarea vizează art. mărturii.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de reglementarea controlului ulterior şi are drept scop uniformizarea metodelor de lucru aferente celor două forme de control vamal ulterior (prin audit post-vămuire şi prin reverificarea declaraţiilor vamale). Modificarea are drept scop simplificarea şi automatizarea completă a procesului de vămuire al declaraţiilor vamale selectate de sistemul informaţional vamal pe culoarele verde şi albastru. . din 12.”.53) şi pct.54) din Codul vamal al proiectului de lege. fără implicarea factorului subiectiv. iar organul vamal va utiliza resursele necesare în domenii de risc sporit.53) şi pct. care trebuie urmat de declaraţia vamală pe durata procesului de control vamal. fără efectuarea controlului fizic.54) din Codul vamal al proiectului de lege. punctul 62): prima liniuţă se completează în final cu cuvintele . se va reduce timpul de vămuire. . aplicînd validare automată a declaraţiei vamale”.sau să prezinte alte informaţii relevante pentru efectuarea care persoana este invitată la organul vamal ca să depună auditului postvămuire.culoar albastru – culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă fără efectuarea controlului documentar şi fizic. De menţionat că. Fiecare culoar reprezintă un nivel de control care trebuie aplicat unei declaraţii vamale. iar cuvintele ”audit postvămuire” se înlocuiesc cu cuvintele ”control ulterior..1 pct.04.

Noţiunile în cauză au fost preluate din Compendiumul administrării riscurilor în vamă al Organizaţiei Mondiale a Vămilor (WCO Customs Risk Management Compendium). Modificarea vizează art. Curtea de Conturi). se completează cu punctele 68) – 78) cu următorul cuprins: ”68) analiza riscurilor – utilizarea sistematică a informaţiilor disponibile pentru a determina cauzele şi condiţiile apariţiei riscurilor.2016 165 .1921 din Codul vamal 01. analizate şi clasificate.1 pct. devierea de la care sau corespunderea cu care permite selectarea spre control. Aceste criterii au parametri prestabiliţi. care informează despre anumite evenimente şi/sau riscuri şi poate institui proceduri de lucru obligatorii sau de Sistemul informaţional vamal al Serviciului Vamal permite aplicarea acestei funcţionalităţi. Modificarea vizează art. conform competenţelor deja prevăzute în Codul vamal.se completează cu punctul 621) cu următorul cuprins: ”621) validare automată a declaraţiei vamale – operaţiune mecanică a sistemului informaţional vamal prin care declaraţia vamală se validează informatic.1 pct. evaluarea frecvenţei şi gravitatea impactului acestora. inclusiv combinaţii determinate a indicatorilor de risc. analiză.1 pct. bazate pe informaţiile acumulate.621) din Codul vamal al proiectului de lege. reglementarea în Codul vamal a conceptului de administrare a riscurilor vine să asigure legalitatea acţiunilor organului vamal în contextul corelării cu alte instituţii (Procuratura Generală.proces de selecţie pentru control al operaţiunilor vamale. fără costuri adiţionale.04. conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal. A se vedea argumentele expuse la art. fără intervenţia directă a colaboratorului vamal. 69) evaluarea riscului . art.(5) şi art. Modificarea vizează art.68) – 75). estimare şi prioritizare a riscului. 71) profil de risc – descrierea oricărui grup de riscuri.04. prin utilizarea normelor şi practicilor internaţionale. Ministerul Afacerilor Interne.procesul general de identificare.1 pct.62) din Codul vamal al proiectului de lege. precum şi propuneri în vederea prevenirii sau minimizării riscului. 70) tolerarea riscului – predispunerea organului vamal de a accepta riscul. după evaluarea acestuia.2016 01. bazat pe analiza riscurilor. 74) criteriu de selectivitate/consemn – un ansamblu de date recunoscute de sistemul informaţional. 72) indicatori de risc – anumite criterii care luate împreună servesc ca un instrument practic pentru determinarea şi selectarea spre control a operaţiunilor vamale care prezintă risc de încălcare a legislaţiei vamale. 73) selectivitatea în controlul vamal . Modul de aplicare a noilor proceduri de validare automată va fi reglementat prin acte normative ale Serviciului Vamal.”. precum și perceperea mai clară (inclusiv din partea mediului de afaceri) a administrării riscurilor ca activitate de bază în cadrul Serviciului Vamal.621) din Codul vamal al proiectului de lege.17 alin. Completările respective au drept scop aducerea în cadrul legal elementele necesare şi de bază în activitatea de administrare şi analiză a riscurilor.62) şi pct. gestionat de Serviciul Vamal. De asemenea. identificarea lor.62) şi pct. în vederea atingerii obiectivelor sale. Modificarea prevede introducerea în Codul vamal a conceptului de administrare a riscurilor şi reglementarea noţiunilor ce ţin de domeniul administrării riscurilor.

recomandare asupra operaţiunilor vamale. În rezultatul analizei tranziturilor naţionale. al proiectului de lege. care îşi exprimă voinţa de a efectua o operaţiune de tranzit național prin depunerea declaraţiei de tranzit prevăzute în acest scop şi care îşi asumă responsabilitatea şi garantarea financiară sau alt tip de garantare prevăzut de legislaţie a operaţiunii de tranzit. se propune stabilirea numărului minim de 50 de operaţiuni de tranzit pe parcursul unui an calendaristic. scutirea de la itinerar obligatoriu. de acest drept va beneficia agentul economic beneficiar de certificat AEO pentru simplificări vamale sau certificat AEO pentru simplificări vamale. securitate şi siguranţă. 75) parametrii aleatorii . statutul de expeditor agreat. în baza căruia agentul economic va fi scutit de necesitatea prezentării mărfii în vamă şi a documentelor de tranzit. 76) expeditor agreat – statut care permite agentului economic să efectueze procedura de tranzit național fără a prezenta. se propune în condiţiile stabilite de Guvern. pentru a nu crea careva mecanisme discriminatorii faţa de agentii economici. la sediul propriu sau în alt loc specificat. care reglementează noile proceduri simplificate în cazul tranzitului naţional şi are drept scop avansarea negocierilor privind implementarea mecanismului de recunoaștere reciprocă a Agentului Economic Autorizat (AEO) între Republica Moldova și Uniunea Europeană. agenţii economici în cauză vor beneficia de dreptul de a închide/deschide operaţiune de tranzit naţional de sine stătător. şi luînd în vedere practicile Uniunii Europene. Acest număr de operaţiuni de tranzit va 166 . fără a prezenta aceste mărfuri şi documentul de însoţire a tranzitului la organul vamal de destinaţie. statutul de destinatar agreat sau aplicarea de proceduri simplificate de tranzit caracteristice transporturilor de mărfuri.”. mărfurile şi declaraţia de tranzit aferentă.componentă a sistemului informaţional al Serviciului Vamal care distribuie declaraţiile vamale pe culoare de control vamal în lipsa criteriilor de selectivitate/consemn. De asemenea. 78) principal obligat – persoana juridică înregistrată la organul vamal. Astfel. utilizarea sigiliilor proprii.”. Completarea prevede introducerea în Codul vamal a conceptului de Proceduri simplificate de tranzit. 77) destinatar agreat – statut care permite agentului economic să primească. emiterea de către Serviciul Vamal a autorizaţiei pentru utilizarea unei garanţii globale sau scutirea de garanţii. mărfuri plasate sub regim vamal de tranzit național. În mod prioritar. la organul vamal de plecare sau în orice alt loc autorizat.

permite aplicarea de către întreprinderile mici şi mijlocii a procedurilor simplificate în tranzit.2 la Legea cu privire la tariful vamal. şi Republica Moldova.2913/92 al Consiliului din 12. acest concept se impune în contextul racordării cadrului legal în partea ce ţine de proceduri simplificate prevăzute în art. ca urmare a analizei comparative a prevederilor Codului vamal cu Codul Vamal Comunitar. conform Anexei nr.10. se prevede acordarea dreptului agentului economic de a utiliza sigilii proprii. efectuat cu suportul experţilor EUBAM şi DG TAXUD. ceea ce va reduce costurile sale.1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar.76 alin. s-a constatat lipsa reglementărilor privind simplificarea procedurilor de tranzit în legislaţia vamală naţională.193 alin. Propunerea este înaintată în contextul angajamentelor asumate prin art. precum şi în Cadrul strategic de cooperare vamală Republica Moldova – Uniunea Europeană. De asemenea. pe de altă parte.(4) din Regulamentul nr. importanţa introducerii procedurilor simplificate de tranzit naţional în Codul vamal se explică prin faptul că. (4) din Acord de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele sale membre. luînd în considerație că. pentru aplicarea sigiliului se percepe taxă pentru efectuarea procedurilor vamale în sumă de 4 euro. Modificările respective sunt strîns legate de implementarea procedurilor simplificate de vămuire. pe de o parte. Lipsa reglementărilor respective nu permite avansarea negocierilor privind implementarea mecanismului de 167 . Totodată. În acelașii sens. care sunt strîns legate de implementarea procedurilor simplificate de vămuire.

la asigurarea securităţii economice a statului. recunoaştere reciprocă a Agentului Economic Autorizat (AEO) între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.491 şi 492 din Codul vamal al proiectului de lege şi compartimentul Serviciul Vamal a Nomenclatorului actelor permisive din Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător. c) contribuie. obiectelor de valoare istorică şi arheologică. (TARIM). În acest sens. d) apără interesele economice ale statului.1412 din Codul vamal. altor mărfuri. de asigurare a ordinii publice şi morale. h) luptă împotriva contrabandei.146 din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Modificarea vizează art.45 din 28. de ocrotire a florei şi faunei.. obiectelor proprietate intelectuală. art.04.2016 168 . mărfurilor şi gestionarea Tarifului Vamal f2) gestionează Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova Integrat al Republicii Moldova. La articolul 11.07.11 cu litera f1) vine întru executarea art.76)–78). armamentului.f1) coordonează aplicarea Nomenclaturii combinate a aplicării Nomenclaturii combinate a mărfurilor. precum şi în vederea simplificării formalităţilor vamale şi reducerii actelor necesare pentru import/export.04. creează condiţii pentru accelerarea traficului de mărfuri peste frontiera vamală. Prevederile respective sunt înaintate reieşind din necesitatea stabilirii competenţelor Serviciului Vamal în domeniul clasificării mărfurilor şi elaborării Tarifului Vamal Integrat.”. curmă trecerea ilegală peste frontiera vamală a substanţelor narcotice.1 pct. 2. după litera f) se introduc literele f 1) şi f2) Modificarea prevede acordarea organului cu următorul cuprins: vamal a atribuţiilor privind coordonarea . k) contribuie şi participă la elaborarea statisticii vamale a comerţului exterior şi a statisticii vamale speciale. obiectelor de artă. Atribuţiile organului vamal Organul vamal are următoarele atribuţii de bază: a) participă la elaborarea politicii vamale a statului şi implementează această politică.172 din 25. b) asigură respectarea legislaţiei vamale şi fiscale. apără drepturile şi interesele legitime ale persoanei în cadrul activităţii vamale. a încălcării reglementărilor vamale şi legislaţiei fiscale care se referă la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală. e) aplică procedeele vamale de reglementare a relaţiilor economice şi comerciale. j) exercită şi perfecţionează controlul vamal. iar cu litera f2) vine întru executarea Dispoziţiei Guvernului nr. precum şi a terorismului internaţional. a întregului mediu înconjurător. i) contribuie la prevenirea şi combaterea spălării banilor. speciilor de animale şi plante (derivate şi părţi ale lor) pe cale de dispariţie. de protecţie a pieţei interne. în limitele competenţei. completarea art. de apărare a vieţii şi sănătăţii oamenilor. efectuează vămuirea.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor şi întru executarea art.Articolul 11. l) contribuie la realizarea măsurilor de apărare a securităţii statului.2015. 01. aprobată în scopul implementării Legii nr. g) participă la elaborarea măsurilor de politică economică referitor la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală şi aplică aceste măsuri. f) încasează drepturile de import şi drepturile de export.

”. o) efectuează cercetări ştiinţifice. s) desfăşoară activităţile necesare pentru administrarea riscurilor. De asemenea.2016 169 . nu pot fi transmise unor terţi sau autorităţilor publice.2015 pentru modificarea şi în scopul exercitării de către acestea a atribuţiilor. odată cu intrarea în ”d) informaţiile sunt solicitate de către autorităţile publice vigoare a prevederilor Legii nr. completarea unor acte legislative.”. cu alte autorităţi publice din străinătate. r) gestionează sistemul de certificare a originii. t) asigură diseminarea legislaţiei vamale şi accesul la informaţii de interes public. reglementare şi monitorizare sectorială 12.04. creează condiţii pentru activitatea colaboratorilor vamali. reglementare şi monitorizare sectorială. Folosirea informaţiilor (1) Informaţiile puse de către persoane la dispoziţia organului vamal pot fi folosite numai în scopuri vamale. precum şi se propune acordarea (cu caracter confidențial sau secret comercial)”. oferă consultaţii în domeniu. inclusiv în scopul elaborării/reformulării politicii fiscale şi vamale. în vederea îndeplinirii de către Ministerul Finanţelor a atribuţiilor sale. (3) La simpla cerere.m) exercită controlul vamal asupra valorilor valutare. posibilităţii transmiterii informaţiilor respective la solicitarea autorităţilor publice centrale de licenţiere. v) exercită alte atribuţii stabilite de legislaţie. se propune ca organele vamale să prezinte Ministerului Finanţelor litera c) va avea următorul cuprins: informaţiile necesare. cu organizaţiile internaţionale în domeniul vamal.. (2) Informaţiile cuprinse în declaraţiile vamale. n) asigură îndeplinirea obligaţiilor internaţionale ale statului în domeniul vamal. nici folosite de colaboratorul vamal în scop personal.71 din centrale de licenţiere. după cuvintele . Articolul 17.. ”c) informaţia a fost solicitată de instanţa de judecată. sau b) există o cauză penală concretă pornită în privinţa declarantului. sau c) a fost emisă o autorizaţie a judecătorului de instrucţie privind ridicarea acestor informaţii. inclusiv certifică originea mărfurilor şi eliberează contra plată certificate de origine la exportul mărfurilor. informaţiile oficiale cu accesibilitate limitată reprezintă secret comercial sau la alineatul (2): sunt informații cu caracter confidențial. Articolul 17: Modificarea prevede concretizarea faptului că. Necesitatea completării este generată de situaţiile dificile care au apărut pentru se completează cu litera d) cu următorul cuprins: autorităţile publice. autorizaţiile şi/sau formularele tipizate emise de organul vamal unor persoane fizice sau juridice. în 01. în cazurile stabilite de Guvern. la colaborarea cu organele vamale. precum şi cele cuprinse în documentele în baza cărora aceste acte vamale au fost emise sînt considerate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată şi nu pot fi divulgate. cu excepţia cazurilor cînd: a) există acordul prealabil scris al declarantului privind furnizarea informaţiei solicitate. u) dezvoltă parteneriatul public-privat în domeniul vamal şi colaborează cu mediul de afaceri. participă la elaborarea acordurilor internaţionale în domeniul vamal. în limitele competenţei. Serviciul Vamal furnizează doar informaţii cu caracter general. p) dezvoltă baza tehnico-materială şi socială a organelor vamale.04. 3.accesibilitate limitată” se introduce textul .

(4) Organele vamale prezintă Ministerului Finanţelor informaţiile necesare îndeplinirii de către acesta a atribuţiilor sale.(5) şi art.1 pct. De asemenea. precum şi cele cuprinse în documentele în baza cărora aceste acte vamale au fost emise). Prohibiţii la introducerea şi scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport (6) Mijloacele de transport auto care.68) – 75) din Codul vamal al proiectului de lege.se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins: .17 alin. ce constituie secret comercial. decît în cazurile exhaustive enumerate la art.(2) din Codul vamal.17 din Codul vamal restricţionează accesul autorităţilor publice la informaţiile deţinute de Serviciul Vamal (datele cuprinse în declaraţiile vamale.. Modificarea vizează art. Modificara prevede completarea Codului vamal şi a Legii pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal. Articolul 20. completarea prevede reglementarea normelor cu privire la nedivulgarea informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată. aceste prevederi nu se regăsesc în Codul vamal. înmatricularea temeiul cărora au fost operate modificările articolului respectiv.17 alin.68) – 75).04. precum şi cazurile posibile de divulgare a acestora.04. autorizaţiile şi/sau formularele tipizate emise de organul vamal unor persoane fizice sau juridice. 01.”. întreg procesul de administrare a riscurilor va avea un statut cu accesibilitate limitată. A se vedea argumentele expuse la art. inclusiv în scopul elaborării/reformulării politicii fiscale şi vamale. (5) Administrarea riscurilor conţine informaţii oficiale cu accesibilitate limitată (cu caracter confidenţial sau secret comercial) şi nu pot fi divulgate sau transmise unor terţi sau autorităţilor publice centrale. cu excepţia cazurilor cînd: a) există o cauză penală concretă pornită pe numele plătitorului vamal vizat de analiza riscurilor. art..(6).1 pct. utilizate în cadrul administrării riscurilor.2016 01. Completarea este necesară pentru a indica statutul informaţiilor utilizate în cadrul administrării riscurilor.1921 din Codul vamal al proiectului de lege. sau b) informaţia a fost solicitată de instanţa de judecată. în urma implementării acestor prevederi la nivel de lege. La moment. la introducerea în 4. Prin urmare. fiind interzisă divulgarea acestora de către colaboratori vamali. Articolul 20 se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins: . solicită să cunoască din care considerente sunt selectaţi spre control vamal. fiind excluse cazurile cînd persoanele fizice/juridice. modificările operate în art. Suplimentar.(61) Prin derogare de la prevederile alin.2016 170 ..

se efectuează de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor sau de către Inspectoratul de Stat pentru Supraveghere Tehnică „INTEHAGRO” cu eliberarea gratuită a certificatului de înmatriculare şi a plăcilor de înmatriculare pentru mijloacele de transport şi agregatele respective. cu înstrăinarea lor ulterioară de către organul învestit cu atribuţii de administrare a bunurilor confiscate conform Hotărîrii Guvernului nr. a corpurilor delicte. nu au fost plasate în careva regim vamal sau destinaţie vamală nu pot fi înmatriculate la Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor. precum şi introducerea unei prevederi temporare care ar permite înmatricularea de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor sau de către Inspectoratul de Stat pentru Supraveghere Tehnică „INTEHAGRO” a mijloacelor de transport şi a agregatelor prohibite. încheiat cu organul fiscal şi eliberării de către Serviciul Vamal a documentelor necesare. trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi confirmate prin actele respective. Introducerea unei astfel de prevederi este determinată de faptul că. evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate.1149-XIV din 20 iulie 2000 sunt prohibite de a fi plasate în liberă circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova. la prezentarea de către solicitant a Deciziei Cancelariei de Stat cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a mijlocului de transport autorităţii administraţiei publice sau a contractului de vînzarecumpărare.09. de stat a mijloacelor de transport şi a agregatelor prohibite. care se păstrează de facto atît pe teritoriul birourilor vamale.2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă. cu efectuarea anticipată a expertizei tehnice şi eliberarea gratuită a certificatului de înmatriculare şi a plăcilor de înmatriculare. fără stăpîn. actualmente la evidenţa Serviciului Fiscal de Stat şi Serviciului Vamal se află 115 mijloace de transport şi agregate prohibite. Se interzice înmatricularea primară a mijloacelor de transport auto. cu statut de confiscate. cu statut de confiscate.”.Republica Moldova. cît şi la agenţi economici pentru care statul 171 . cu statut de confiscate. trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune. care în conformitate cu prevederile art. fără stăpîn.972 din 11.20 din Codul vamal nr. a caroseriilor şi a motoarelor prohibite introducerii pe teritoriul Republicii Moldova. fără stăpîn. sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat. trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune. a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor. Modificarea dată are ca scop reglementarea problemei privind mijloacele de transport şi agregatele respective. fără stăpîn.

va informa organul investit cu atribuţii de administrare a bunurilor confiscate despre selectarea unor mijloace de transport şi agregate. precum şi instituţiilor publice. Totodată. Pînă la comercializarea mijloacelor de transport şi a agregatelor respective. în termen de 60 zile calendaristice din data publicării prezentei legi. iar în cazul în care aceste mijloace de transport nu vor putea fi înstrăinate.suportă cheltuieli semnificative legate de depozitare şi păstrare. precum şi instituţiilor publice. organul investit cu atribuţii de administrare a bunurilor confiscate va înstrăina mijloacele de transport şi agregatele respective în modul stabilit de Guvern. iar ulterior Cancelaria de Stat va selecta unele mijloace de transport şi agregate întru realizarea atribuţiilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. organul responsabil pentru efectuarea expertizei tehnice. în cazul în care Cancelaria de Stat. în termen de 30 zile calendaristice. organul învestit cu atribuţii de administrare a bunurilor confiscate va transmite cu titlu gratuit (donaţie) mijloacele de transport şi agregatele selectate autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. va efectua gratuit expertiza tehnică a mijloacelor de transport şi a agregatelor prohibite. ele vor fi comercializate prin dezasamblare ca piese de schimb şi/sau agregate separate 172 . în termen de 30 zile calendaristice. Astfel. acestea în unele cazuri depăşind valoarea mijlocului de transport. din data recepţionării listei. nu va informa organul investit cu atribuţii de administrare a bunurilor confiscate despre mijloacele de transport şi agregatele selectate. în cazul în care Cancelaria de Stat.

(91) şi alin. cu statut de confiscate.XXIX ale proiectului de lege. art. conform taxei stabilite pentru înmatricularea mijloacelor de transport şi a agregatelor în termen de o lună. posibilitatea de validare automată a acestora.2013.324 din cazul validării automate a declaraţiei vamale.(12) din Codul vamal al 01. În [Alin.Articolul 45. Modificarea vizează art. precum şi optimizarea timpului de perfectare a declaraţiei vamale.45 abrogat prin Legea nr. Modificarea are drept scop simplificarea operaţiunilor de validare a declaraţiei vamale.4 alin. De asemenea. împreună cu documentele însoţitoare. Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”” va suporta cheltuieli în sumă de 87000 lei pentru înmatricularea de stat a 119 mijloace de transport şi agregate prezentate în anexa la prezentul proiect de lege.2016 173 .(92) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal şi Art. cu excepţia pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune. Încheierea regimului vamal de tranzit (1) Regimul vamal de tranzit se încheie atunci cînd mărfurile sînt prezentate.(2) art. Completarea în cauză prevede încheierea regimului vamal de tranzit după efectuarea tuturor operaţiunilor îndeplinite de organul vamal în vederea încheierii operaţiunii de vămuire.20 alin.04. completarea prevede simplificarea şi automatizarea completă a procesului de vămuire a declaraţiilor vamale selectate de sistemul informaţional vamal pe culoarele verde şi albastru. Totodată.176 alin. la organul vamal de destinaţie în stare intactă. acesta se încheie după efectuarea operaţiunilor de validare. în vigoare 01.2014] de tranzit se încheie din oficiu.12.(3) şi art. inclusiv cu utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor.01. Întru implementarea proiectului în cauză. în partea ce ţine de înmatricularea mijloacelor de transport şi agregatelor prohibite. regimul vamal de tranzit se încheie din oficiu în cazul validării declaraţiei vamale prin sistemul informaţional vamal.(61) din Codul vamal. Articolul 45 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: „(3) Pentru cazurile în care a fost depusă o declaraţie vamală pînă la încheierea regimului vamal de tranzit. care plasează mărfurile în alt regim sau destinaţie vamală.45 alin. trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune. fără stăpîn. 5. cu număr de identificare sau transmise la metal uzat. regimul vamal 23.”. Modificarea vizează art.

a) utilizarea unei garanţii globale sau scutirea de garanţii. e) statutul de destinatar agreat.pe cale ferată sau prin intermediul containerelor mari.76) – 78) din Codul vamal al proiectului de lege. această solvabilitate poate fi constatată.proiectului de lege.5 pct. „Proceduri simplificate de tranzit” art. 6.2016 Articolul 492. După secţiunea 7 se introduce „Secţiunea a 7 1.pe cale martimă. la momentul efectuării controlului. . Dispoziţii generale Serviciul Vamal a Nomenclatorului actelor La cererea principalului obligat sau a destinatarului. c) scutirea de la itinerar obligatoriu. 2) nu are datorii la bugetul public naţional. „Secţiunea a 71.49 1 se acordă numai agentului economic care: 1) este rezident în sensul art.49 1 lit. Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care. 4) aplică în mod frecvent regimul vamal de tranzit sau organul vamal nu are suspiciuni că agentul economic este în măsură să îndeplinească obligaţiile legate de acest regim sau.e). . . agentul economic primește frecvent mărfuri plasate sub regimul de tranzit național. Condiţii generale de acordare a autorizaţiei (1) Procedurile simplificate prevăzute la art.5) din Codul fiscal. d) statutul de expeditor agreat. b) utilizarea sigiliilor proprii. în cazul procedurii simplificate prevăzute la art.pe cale aeriană.04.prin conducte. A se vedea argumentele expuse la art. Se consideră că o persoană aplică în mod frecvent regimul vamal de tranzit. confirmate prin înregistrări contabile şi informaţii disponibile.491 şi 492 din Codul vamal al proiectului de lege şi compartimentul Articolul 491. 01.1 pct. permisive din Legea privind reglementarea Serviciul Vamal este în drept să autorizeze utilizarea prin autorizare a activităţii de următoarelor proceduri simplificate de tranzit național: întreprinzător. 3) dispune de active cu un grad înalt de solvabilitate. f) aplicarea de proceduri simplificate de tranzit caracteristice transporturilor de mărfuri: .76)–78).1 „Proceduri simplificate de tranzit”” cu următorul cuprins: pct. în situaţia în care efectuează/va efectua cel 174 . Modificarea vizează art.

condiţiile menţionate la alin.492 alin. Se va lua în consideraţie: a) examinarea neregulilor pe bază cumulativă. 5) nu a comis încălcări ale legislaţiei vamale. Serviciul Vamal poate decide altfel dacă determină. (3) În cazul în care solicitantul este titularul unui certificat AEO pentru simplificări vamale sau certificat AEO pentru simplificări vamale. c) dacă solicitantul a informat din proprie iniţiativă organul vamal despre greşelile sau neregulile descoperite. 2) solicitantul păstrează evidenţe care permit organului vamal să efectueze un control vamal eficient. principalul obligat sau destinatarul nu a comis încălcări ale legislaţiei vamale.5) şi la alin. Articolul 127: Modificarea prevede corelarea vamale la alineatul (10).(2) în baza autorizaţiei emise de către Serviciul Vamal în termen de pînă la 30 zile calendaristice din data acceptării cererii.2) din prezentul articol se consideră ca fiind îndeplinite. autorizaţia nu se acordă decît în cazul în care: 1) organul vamal poate asigura supravegherea şi controlul regimului vamal de tranzit. în baza informaţiilor şi datelor disponibile. pentru depunerea declaraţiei vamale sau pentru apariţia prescripţie de 4 ani pentru determinarea termenul de prescripţie pentru determinarea obligaţiilor vamale obligaţiilor vamale.”. d) dacă solicitantul a luat măsuri de remediere pentru a preveni sau minimiza eventuale nereguli sau greşeli. conform procedurii aprobate de Guvern.puţin 50 de operaţiuni de tranzit naţional într-un an calendaristic.(1). (4) Procedurile simplificate stipulate în art. constatate conform procedurii legale. că aceste încălcări au o importanţă redusă în raport cu numărul sau amploarea operaţiunilor vamale. în cazul în care nu a fost depusă obligaţiei vamale cu termenul de păstrare 01. pe perioada ultimilor doi ani anteriori prezentării cererii. cuvintele ”de la ultima dată prevăzută modului de calcul a termenului de (10) Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.491 se aplică agenţilor economici care corespund condiţiilor prevăzute în art. (2) Pentru a garanta gestionarea corectă a procedurilor simplificate de tranzit. Articolul 127.(2) pct. Ca excepţie. Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care. securitate şi siguranţă.(1) pct.2016 175 . Dispoziţii generale aplicabile obligaţiei 7. în decursul celor doi ani anteriori prezentării cererii. precum şi nu creează suspiciuni cu privire la buna-credinţă a solicitantului. pentru a stabili dacă există probleme sistematice.(11). b) frecvenţa încălcărilor.04.

instituţiile şi persoanele implicate direct sau indirect în tranzacţii economice externe sînt obligate să prezinte gratuit organelor vamale toate documentele.28 lit. (11) Termenul de prescripţie nu se extinde asupra obligaţiilor vamale dacă: . Modificarea vizează art. cuvintele . la alineatul (11) prima liniuţă.202 5 a documentelor aferente tranzacţiilor alin. .28 lit.declaraţia vamală care stabileşte o obligaţie vamală conţine informaţii eronate ori reflectă fapte ce constituie încălcări ale legislaţiei vamale. şi în următoarele cazuri: a) cînd.declaraţia vamală nu a fost depusă pentru situaţiile în care aceasta a fost prevăzută. cît şi ca termen stabilit pentru modificarea de către organul vamal a declaraţiei vamale sau pentru efectuarea controlului ulterior. atît la import cît şi la export. pentru a asigura continuitatea şi finalitatea cazului de urmărire penală. Apariţia obligaţiei vamale în alte cazuri 8. art. c) în cazul mărfurilor plasate sub orice destinaţie vamală – de la sfîrşitul anului calendaristic în care destinaţia a fost încheiată. în cazul în care declaraţia vamală reflectă fapte ce constituie infracţiuni.04. calculat de la ultima dată prevăzută pentru depunerea declaraţiei vamale sau pentru apariţia obligaţiilor vamale. Articolul 2025. reglementat în art.l) din Legea cu privire la tariful vamal al proiectului de lege. datele şi informaţiile necesare care se referă la obiectul controlului ulterior.2016 176 . care se calculează după cum urmează: a) în cazul mărfurilor puse în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale. se prevede faptul ca. . b) în cazul mărfurilor puse în liberă circulaţie în alte împrejurări decît cele stabilite la lit. prescripţie. dacă declaraţiile vamale pot reflecta informaţii despre bunuri ce constituie obiectul sau mijlocul unei infracţiuni.. în scopul desfăşurării controlului ulterior.obligaţia vamală se calculează pentru mărfurile aflate sub supraveghere vamală. Aceste date şi informaţii se transmit în formă scrisă sau pe orice suport material compatibil în termenul stabilit de organele vamale. Păstrarea şi prezentarea informaţiei necesare controlului ulterior (1) Pentru exercitarea controlului ulterior.28 1 01. care nu poate fi mai mic de 24 de ore din momentul solicitării. (2) Persoanele care desfăşoară tranzacţii economice externe sînt obligate să păstreze documentele aferente acestor operaţiuni. termenul de prescripţie de 4 ani nu se extinde asupra obligaţiei vamale. în funcţie de destinaţia lor finală – de la sfîrşitul anului calendaristic în care ele încetează a mai fi supuse supravegherii vamale. în cazul în care nu a fost depusă declaraţia vamală.(2).este de 4 ani.care stabileşte o Amendamentul are drept scop obligaţie vamală conţine informaţii eronate ori reflectă fapte aplicarea uniformă a aceluiaşi termen de 4 ce constituie încălcări ale legislaţiei vamale” se înlocuiesc ani calculat atît drept termen de cu cuvintele . pentru o perioadă de 4 ani calendaristici.a) sau al mărfurilor declarate pentru export – de la sfîrşitul anului calendaristic în care sînt acceptate declaraţiile de punere în liberă circulaţie sau cele de export. ulterior efectuării operaţiunilor de vămuire şi acordării A se vedea argumentele expuse la art. declaraţia vamală.l). Articolul 12711: (1) Obligaţia vamală apare. economice externe în scopul desfăşurării controlului interior.”. Modificarea are drept scop concretizarea situaţiilor de necalculare a termenului de 4 ani. De asemenea. Articolul 12711.reflectă fapte ce constituie infracţiuni”.” se înlocuiesc cu textul ”conform art.2025 din Codul vamal..

(1) lit. Procedura de plată a taxelor vamale sau taxelor cu efect echivalent se stabileşte de Serviciul Vamal. import şi de export. Modificarea prevede necalcularea 01. Majorarea de întîrziere pentru perioada de la plasarea sub regim vamal iniţial şi apariţia obligaţiei vamale nu se va calcula.(1) lit. art. b) cînd una ori mai multe condiţii ce reglementau plasarea mărfurilor sub o destinaţie vamală nu au fost respectate.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere. nu era justificată la data acordării liberului de vamă.liberului de vamă. plătitor vamal este titularul declaraţiei vamale.(1) din Legea cu privire la tariful vamal şi art. obţinute în cadrul regimului de perfecţionare activă sau produse în zona economică liberă care nu corespund criteriilor prevăzute la art. Perceperea drepturilor de import şi de export 9. (2) Obligaţia vamală apare la data înregistrării declaraţiei vamale de plasare a mărfurilor sub o destinaţie vamală. Articolul 129: Modificarea are un caracter redacţional şi (22) Pentru sumele obligaţiei vamale stabilite în procesul la alineatul (22). se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: „(4) Cuantumul taxelor vamale sau taxelor cu efect echivalent. dacă acestea ştiau sau ar fi trebuit să ştie că informaţiile în cauză erau false sau incorecte.(3) şi art. alin.129 din Codul vamal.(1). la fabricarea cărora au fost utilizate materiale neoriginare care nu au fost supuse taxelor vamale sau taxelor cu efect echivalent aplicabile. Totodată.29 alin. d) cînd lipseşte informaţia. la alineatul (l).04. corespunzătoare obligaţiei vamale care apare în cazul specificat la alin. cuvintele „auditului postvămuire” se are drept scop excluderea unor interpretări auditului postvămuire sau în urma recalculării drepturilor de înlocuiesc cu cuvintele „controlului ulterior”. dacă ar fi/au fost puse în liberă circulaţie la data la care au fost plasate iniţial sub un regim vamal. devin plătitori vamali.”.1811 din Codul perioada de cînd sumele obligaţiilor vamale respective urmau să vamal reglementează „controlul ulterior” fie achitate şi pînă la data stingerii acestora.e) şi alin. majorarea de întîrziere se calculează pentru În redacţia actuală. în funcţie de destinaţia sau utilizarea finală a mărfurilor.130 alin. Înscrierea în fişa de care poate fi realizat prin audit postevidenţă a plătitorului vamal a majorării de întîrziere calculate vămuire sau reverificarea declaraţiei în procesul controlului ulterior sau ca rezultat al recalculării vamale.”. litera e) va avea următorul cuprins: „e) cînd se emite sau se întocmeşte o dovadă de origine pentru mărfurile originare din Republica Moldova în sensul acordurilor de comerţ liber. solidar cu titularul declaraţiei vamale. neuniforme ale art. (3) În cazurile specificate la alin. la eliberarea certificatului de origine preferenţială pentru mărfurile originare din Republica Moldova în sensul acordurilor de comerţ liber. documentele sau/şi persoana în gestiunea căreia au fost înregistrate importuri ce au beneficiat de un tratament tarifar favorabil. nu au fost supuse taxei vamale mărfurile neoriginare încorporate în mărfurile originare menţionate. este echivalent cu cuantumul care ar fi trebuit să fie plătit pentru materialele menţionate.(1) lit.(4) şi art. e) cînd. se constată că informaţiile cuprinse în declaraţia vamală au condus la stabilirea unei obligaţii vamale diminuate.7 alin.e). drepturilor de import şi de export se efectuează în baza deciziei de regularizare. cu condiţia că astfel de cerinţe sunt prevăzute în aceste acorduri. c) cînd stabilirea unui tratament tarifar favorabil.(4 1) din Legea nr.2016 177 . Articolul 129. orice persoane care au oferit informaţiile necesare la întocmirea declaraţiei vamale ori care au redactat declaraţia vamală.b) din Codul vamal ale proiectului de lege.127¹¹ alin.

(1) cazului în care la exportul produselor compensatoare a fost lit.(5) din Codul fiscal.2016 01.28 1 alin.29 alin. înregistrate la dreptul de import respectiv sau la alte plăţi. art. în plus se efectuează în contul stingerii datoriilor Modificarea vizează art.(3) şi art.(1) drepturilor de import sau export nedatorate conform din Legea cu privire la tariful vamal. la cererea plătitorului vamal. Articolul 130: majorării de întârziere pentru suma plătită în plus şi utilizată de organul vamal pentru stingerea obligaţiei vamale prin compensare.(4) şi art. majorarea de întîrziere nu se va calcula în limitele sumelor de supraplată la buget.28 lit.04.125 datoriilor.(2) obligaţii ale acestuia faţă de bugetul public naţional. plătitorului vamal faţă de buetul public naţional.(3) din Codul vamal ale proiectului de lege.l). art.(4) din contul bancar al plătitorului vamal respectiv. litera d) va avea următorul cuprins: Modificarea poartă caracter redacţional şi „d) recalculării drepturilor de import sau export în urma are drept scop aducerea în concordanţă a comiterii unor erori tehnice şi/sau de calcul de către organul prevederilor art. (3) Penalităţile se calculează din prima zi după expirarea termenului prelungit sau eşalonat.d) din vamal. iar în lipsa art. vamal al proiectului de lege. acceptată de ţara de import”.(1) lit.(1) lit. efectuării plăţilor anticipate în mărimi ce le depăşesc pe cele necesare. majorarea de întârziere nu se va calcula în limita părţii sumei de supraplată la buget.2016 01.04. Articolul 130.(5) din Legea cu privire la tariful cele necesare.1013 alin.”. Legea cu privire la tariful vamal ale Se interzice restituirea drepturilor de import sau de export proiectului de lege.130 alin.130 alin. 01. d) recalculării taxei vamale în urma: comiterii unor erori de calcul. conţinutul acestui alineat a fost modificat integral. prima propoziţie va avea următorul cuprins: A se vedea argumentele expuse la art. legislaţiei.(24) În cazul în care plătitorul vamal are mijloace băneşti disponibile în contul personal de evidenţă. anulării taxei vamale după modificarea declaraţiei vamale.e) şi alin.04. care a fost Codul vamal ale proiectului de lege.(4).2016 01. precum şi în cazul cînd au fost încasate sume ale Codul vamal cu prevederile art. Restituirea se face în modul stabilit de Guvern.29 alin. cu excepţia privire la tariful vamal şi art. se completează cu litera e) cu următorul cuprins: A se vedea argumentele expuse la art.”.29 alin. în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al agentului economic. Întrucît prevederile alin. Modul şi procedura de stingere prin compensare se stabilesc de Ministerul Finanţelor.04. sau la din Codul vamal şi art. Stingerea obligaţiei vamale (3) Stingerea obligaţiei vamale prin compensare se efectuează din iniţiativa organului vamal (fără acordul plătitorului vamal).(3).130 alin.2016 178 . la alineatul (2).28 lit. alineatul (24) va avea următorul cuprins: „(24) În cazul în care plătitorul vamal. iar în lipsa datoriilor. (2) Restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional.b) din emisă/se emite o dovadă de origine preferenţială. Modificarea vizează art. după reflectarea obligaţiei vamale în sistemul informaţional.(1) din Legea cu litera b) se completează în final cu cuvintele „ .(24) din art.(8). precum şi celor greşit transferate.130 alin.(8) din Codul fiscal. art.29 „e) efectuării plăţilor anticipate în mărimi ce le depăşesc pe alin.1011 alin. la cererea agentului economic. 10.101 „(2) Restituirea drepturilor de import sau de export plătite alin. pentru a ajunge la sensul exact a ceea ce era de dorit a fi înţeles.101 alin. c) exportului mărfii ca rezultat al returnării mărfurilor rebutate importate anterior din afara Republicii Moldova.d) şi lit.”.128 alin.l) din Legea cu privire la tariful vamal al la alineatul (1): proiectului de lege.e) şi alin. A se vedea argumentele expuse la art. într-un termen ce nu depăşeşte 30 de zile.127¹¹ alin. are mijloace băneşti disponibile în fişa sa de evidenţă. Modificarea vizează art.(5) din Legea cu privire la tariful vamal şi art. utilizată pentru stingerea obligaţiei vamale în conformitate cu art. art.29 alin. prin trecerea în contul obligaţiei a sumelor plătite în plus. Articolul 128.(2). Restituirea drepturilor de import sau de export plătite sau percepute în plus (1) Persoanele juridice şi persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică dispun de dreptul la restituirea drepturilor de import sau de export în cazul: b) exportului mărfii după perfecţionarea activă.(1) lit.129 a Codului vamal se referă la penalitatea calculată ulterior reflectării datoriei vamale în sistemul de evidenţă. în contul viitoarelor alin.

conform normelor în vigoare. Articolul 174. cu sancţionarea persoanelor care se fac vinovate. „(3) Taxa încasată pentru efectuarea procedurilor vamale nu se restituie. cu excepţia cazurilor de existenţă a unor a) să asiste la examinarea mărfurilor şi/sau mijloacelor de suspiciuni de fraudă vamală”.2016 179 . operaţiunea de determinare a cantităţii mărfurilor. precum şi să ia cunoştinţă de rezultatele cercetării. Modificarea vizează restricţionarea acţiunilor brokerului vamal în exercitarea atribuţiilor specificate la art.2016 01.29 alin. reliefăm faptul că. organul vamal va fi în drept să refuze cererea de autorizare a efectuării verificării prealabile a vămuirii. (11) Declaraţia vamală se depune la organul vamal în A se vedea argumentele expuse la art.(5) din Legea cu privire la tariful vamal şi art. se confruntă cu anumite dificultăţi de realizare a măsurilor de contracarare a fraudelor vamale. încărcarea. cu permisiunea şi în prezenţa colaboratorului vamal. La articolul 1641. operaţiunile de ambalare a mărfurilor. Necesitatea operării modificărilor se impune datorită situaţiilor tot mai frecvente de încălcare a legislaţiei vamale de către agenţii economici şi/sau brokerul vamal şi imposibilităţii constatării fraudelor vamale. transbordarea mărfurilor. Articolul 1641. d) să asiste la cercetarea/expertiza mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport. declararea electronică devine o 01. b) să înainteze demersuri la organele vamale privind efectuarea perfectării actelor vamale în afara orelor de program sau în alte locuri decît zonele de control vamal. transportarea. c) să asigure. f) să facă demersuri la organele vamale privind efectuarea corectării valorii în vamă a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport declarate.1641 lit. inclusiv persoanelor juridice şi fizice cesionari. (3) Taxa încasată pentru efectuarea procedurilor vamale nu se alineatul (3) va avea următorul cuprins: restituie.04.e) şi alin.2016 01. iar prin urmare vor fi curmate tentativele de fraude vamale. Modificarea are drept scop stabilirea cazurilor de depunere a declaraţiei vamale pe suport de hîrtie.(3) din Codul vamal al proiectului de lege.04.130 alin. e) să ceară. Astfel.plătite în plus în contul stingerii datoriilor creditorilor plătitorului vamal. legislaţie.”. Pe cale de consecinţă. pînă la depunerea declaraţiei vamale.”.c) în cazul în care organul vamal are suspiciuni de fraudă vamală.29 alin. conform modului stabilit de Serviciul Vamal.”. descărcarea. cu excepţia cazurilor cînd au fost comise erori tehnice şi/sau de calcul de către organul vamal. textul „Cazurile în care declaraţia vamală se depune pe prin mijloace electronice sau prin alte modalităţi prevăzute de suport de hîrtie sunt stabilite de Serviciul Vamal. Organul vamal.04. Drepturile brokerului vamal 11.(1) lit.(5) din Legea cu privire la tariful vamal al proiectului de lege. prin prisma monitorizării tranzacţiilor de risc şi măsurilor de eliminare a acestora. Formele declarării 12. transport declarate de el. precum şi deschiderea încăperilor şi spaţiilor unde se pot afla asemenea mărfuri şi/sau mijloace de transport. litera c) se completează în final cu Brokerul vamal are următoarele drepturi: cuvintele ” . restituirea drepturilor de import şi de export plătite în plus. alineatul (11) se completează în final cu (1) Declararea se face în scris. verbal sau prin acţiune. odată cu operarea acestor modificări. în cazul în care va exista un raport de suspiciuni a fraudei sau vor exista unele informaţii operative sau se va constata o divergenţă de greutate. Modificarea vizează art. La articolul 174. precum şi în cazul cînd au fost încasate sume ale taxei pentru efectuarea procedurilor vamale nedatorate conform legislaţiei.d) şi lit.

(2) Forma şi procedura de declarare.04. declaraţia vamală este depusă la organul vamal în 72 de ore din momentul trecerii frontierei vamale. modificarea respectivă are drept scop acordarea dreptului de a depune declaraţia vamală înainte de încheierea regimului vamal de tranzit. la trecerea frontierei vamale. justificate prin tratate internaţionale sau capacităţile limitate ale sistemului informaţional. utilizînd sistemul informaţional integrat vamal. termenul de depunere a declaraţiei vamale începe să curgă din ziua finalizării carantinei respective.04.”. precum şi informaţiile necesare vămuirii sînt stabilite de Serviciul Vamal. din oficiu sau la solicitarea declarantului. în decursul unei zile lucrătoare imediat următoare zilei în care regimul vamal de tranzit a fost încheiat.2016 14.(12) din Codul vamal al proiectului de lege.176 alin. din redacţia nouă a art. nu constituiau parte componentă a procedurii de control ulterior. declaraţie vamală o dată cu prezentarea bunurilor. Modificarea în cauză se propune în contextul reglementării dreptului de a modifica declaraţia vamală la solicitarea declarantului şi a oferi posibilitatea modificării declaraţiei vamale inclusiv în afara controlului ulterior. (4) Responsabil pentru depunerea declaraţiei vamale în termenul stabilit este titularul mărfurilor sau mijloacelor de transport supuse declarării. în lipsa acestuia.(3) din Codul vamal al proiectului de lege. (11) În cazul introducerii animalelor vii supuse carantinei profilactice. A se vedea argumentele expuse la art. organul vamal va accepta declaraţiile pe suport de hîrtie. Reieşind din faptul că. este oportun de a 01. Suplimentar. Articolul 176. (2) Persoanele fizice care au bunuri nedestinate comercializării în bagajul de mînă şi în bagajul de însoţire depun. Codul se completează cu articolul 1801 cu următorul cuprins: „Articolul 1801. transportatorul lor. Articolul 176 se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins: „(12) Se permite depunerea declaraţiei vamale anterior datei estimate la care regimul vamal de tranzit urmează a fi încheiat. într-o perioadă de 4 ani de la data depunerii declaraţiei vamale să modifice declaraţia vamală. (3) Termenul de declarare a gazului natural şi a energiei electrice importate este din momentul trecerii frontierei vamale pînă la data de 20 a lunii imediat următoare celei de gestiune. Termenul de depunere a declaraţiei vamale (1) Declaraţia vamală este depusă la organul vamal de frontieră în ziua lucrătoare imediat următoare zilei de trecere a frontierei vamale. În cazul plasării mărfurilor sau mijloacelor de transport sub regimul vamal de tranzit. din motivul că. (3) Organul vamal nu are dreptul să respingă declaraţia vamală.45 alin. Primirea declaraţiei vamale (1) Organul vamal primeşte declaraţia vamală conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.2016 180 . formă de declarare standard. 13. (31) În cazul expedierilor poştale internaţionale. 01. declaraţia vamală devine act juridic. responsabil pentru depunerea declaraţiei vamale în termenul stabilit este titularul mărfurilor sau mijloacelor de transport supuse declarării ori. Modificarea vizează art. Articolul 180.”. (2) Din momentul primirii.formă electronică. Modificarea declaraţiei vamale Organele vamale sînt în drept ca. iar în cazul finalizării regimului vamal de tranzit.1811 au fost eliminate prevederi ce ţin de modificarea declaraţiilor vamale la solicitarea declarantului.45 alin.(3) şi art. Doar în unele cazuri.

10. diferenţe în plus sau în minus şi la alte taxe şi impozite datorate statului în cadrul operaţiunilor vamale. control selectiv. cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. sau deţine informaţii în legătură cu acestea. în vederea asigurării aplicării corecte a legislaţiei şi confirmării sau infirmării conformităţii declarantului la aceasta. după caz. Modificarea este necesară pentru reglementarea dispoziţiilor comune ambelor forme de control ulterior. date sau mărfuri. (3) Dacă. deoarece au fost introduse prevederi noi ce se referă la formele. direct sau indirect. Sumele plătite în plus la aceste taxe şi impozite se restituie potrivit normelor legale care le reglementează. Modificarea vizează art. care au condus la anularea reglementa într-un articol separat această posibilitate de modificare a declaraţiei. pe o perioadă ce nu depăşeşte termenele de prescripţie. Controlul ulterior (1) Controlul ulterior se bazează pe administrarea riscurilor. este efectuat imperativ în scopuri vamale. control electronic). Concomitent. control prin contrapunere) şi metode de control (control total. după caz. pe o perioadă ce nu depăşeşte termenele de prescripţie. control selectiv. Controlul poate fi efectuat la sediul declarantului.214 din Cod fiscal. precum şi cazurile în care organul vamal va încheia controlul ulterior iniţiat printrun raport.(2). proceduri (control planificat. şi anume prin audit post-vămuire sau reverificarea declaraţiei vamale. (6) Dacă. al oricărei alte persoane interesate.127 al prezentului cod.1811. din punct de vedere profesional. organul vamal ia măsuri pentru încasarea diferenţelor în minus sau pentru rambursarea sumelor plătite în plus.48 din Regulamentul nr. prin audit post-vămuire sau reverificarea declaraţiei vamale. control inopinat. să efectueze controlul ulterior prin reverificarea declaraţiei vamale sau prin audit postvămuire. la controlul ulterior al declaraţiilor. se propune reglementarea formelor de realizare a controlului ulterior. într-o perioadă de 4 ani de la acordarea liberului de vamă.952/2013 al Parlamentului european şi Consiliului din 09. prevăzute de prezentul cod şi actele normative ale Serviciului Vamal.2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii. (3) Procedura controlului ulterior constă într-un ansamblu de metode şi operaţiuni de organizare şi desfăşurare a controlului. al oricărei alte persoane interesate. Controlul ulterior este organizat şi efectuat prin forme (control general. organul vamal va lua măsuri pentru încasarea diferenţelor în minus constatate. cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare Modificarea în totalitate a conţinutului art. control parţial. organul vamal verifică orice document.04. dar şi la art. control prin contrapunere) şi metode de control (control total. stabilit la art. La aceasta. organul vamal încasează diferenţele în minus sau rambursează sumele plătite în plus. procedurile şi metodele de control 01. Controlul ulterior se va efectua de către organele vamale în conformitate cu procedura stabilită de Serviciul Vamal şi va fi organizat şi efectuat prin forme (control general. proceduri (control planificat.(1). rezultă că dispoziţiile ce reglementează regimul vamal respectiv au fost aplicate eronat. potrivit alin. art.2016 181 .(3).1811 este indispensabilă. Articolul 1811 va avea următorul cuprins: „Articolul 1811. stabileşte. din punct de vedere profesional în operaţiunile menţionate. în operaţiunile menţionate. registrele şi evidenţa referitoare la mărfurile provenite din comerţul internaţional sau la alte operaţiuni comerciale anterioare sau ulterioare aferente acestor mărfuri. precum şi instrucţiunile de completare a acestui document. De asemenea.Articolul 1811. poate fi făcut controlul fizic sau prelevarea de eşantioane a mărfurilor. precum şi de valorificare a rezultatelor acestuia. după reverificarea declaraţiei vamale sau după auditul postvămuire.1801. (2) Controlul ulterior este efectuat de organele vamale. În această ordine de idei. control inopinat. ţinînd seama de noile constatări. sau al oricărei alte persoane care se află în posesia acestor acte sau deţine informaţii în legătură cu acestea. (5) Se interzice efectuarea repetată a controalelor ulterioare asupra unora şi aceloraşi impozite şi taxe pentru perioada unui an bugetar care anterior a fost supusă controlului. în cazul în care se constată apariţia unei obligaţii vamale sau plata sumelor în plus. control repetat). control parţial. dacă acestea mai pot fi identificate. direct sau indirect. contravenţie sau infracţiune. registru şi evidenţă referitoare la mărfurile vămuite sau la operaţiunile comerciale ulterioare aferente acestor mărfuri. (2) În termenul prevăzut la alin. sau al oricărei alte persoane care se află în posesia acestor documente.comiterea unor erori. Controlul poate fi efectuat la sediul declarantului. autoritatea vamală este obligată să aplice sancţiuni contravenţionale ori să sesizeze organele de urmărire penală. 15. organul vamal verifică toate documentele. racordarea normei de profil la prevederile art.2021 şi art. (4) În termenul prevăzut la alin. inclusiv procedurale în cadrul efectuării controlului ulterior. cu excepţia cazurilor cînd efectuarea controlului ulterior repetat se impune de: . (5) În cazul în care se constată că a luat naştere o obligaţie vamală sau că au fost plătite sume în plus. poate fi făcut şi controlul fizic al mărfurilor dacă acestea mai există. organul vamal ia măsuri pentru regularizarea situaţiei. Controlul ulterior (1) Organul vamal are dreptul ca. să modifice declaraţia vamală sau. De asemenea. control electronic). art. au fost prevăzute situaţiile în care poate fi efectuat controlul repetat şi excepţiile aferente controlului repetat. (4) Organul vamal stabileşte modelul documentului necesar regularizării situaţiei. conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal. control repetat).2022 din Codul vamal al proiectului de lege. (7) Dacă încălcarea reglementărilor vamale constituie.

1953 alin. (8) Organul vamal stabileşte modelul documentului necesar regularizării situaţiei.b) şi c) se aplică agenţilor economici care corespund condiţiilor prevăzute în art. (7) Dacă după controlul ulterior rezultă că dispoziţiile ce reglementează destinaţia vamală respectivă au fost aplicate eronat.(1) pct.Articolul 1843.(1) Procedurile simplificate stipulate în art. Articolul 1843 va avea următorul cuprins: .(2).(22) din Codul vamal al proiectului de lege. .1-4) în baza autorizaţiei emise de către Serviciul Vamal în termen de pînă la 30 zile calendaristice din data acceptării cererii şi documentelor anexate. organul vamal încasează diferenţele în minus sau rambursează sumele plătite în plus.1842 alin. cu respectarea cerinţelor prezentului articol.a) în baza autorizaţiei emise de către Serviciul Vamal în termen de pînă la 30 zile calendaristice din data recepţionării cererii şi documentelor anexate.1951 alin.examinarea contestaţiilor depuse împotriva deciziei organului vamal sau acţiunii colaboratorului vamal.04. în legătură cu auditul activităţii organului vamal de către organul ierarhic superior.1811.b) şi c) se aplică agenţilor economici care corespund condiţiilor prevăzute în art. (9) În cazul în care se constată apariţia unei obligaţii vamale sau plata sumelor în plus.1843 şi art.184 2 alin.(21) şi alin. art.2021 şi art. Autorizarea procedurilor simplificate (1) Procedurile simplificate stipulate în art.efectuarea unui control prin contrapunere.1801. indiferent de nivelul şi forma de control vamal aplicat anterior. b) persoana în adresa căreia urmează a fi iniţiat sau a fost iniţiat controlul ulterior nu este de găsit.situaţia în care. conform procedurii aprobate de Guvern.195 3 alin. urmează a fi încheiat printr-un raport.2016 182 . Modificarea respectivă poartă caracter redacţional avînd drept scop îmbunătăţirea redacţiei existente şi a fost propusă de către experţii EUBAM şi DG TAXUD la capitolul ce ţine de implementarea procedurilor simplificate.”. (2) În cazul în care Serviciul Vamal consideră că cererea şi ulterior. iar informaţia de care dispune organul vamal este insuficientă şi nu permite regularizarea situaţiei. dacă: a) persoana în adresa căreia urmează a fi iniţiat sau a fost iniţiat controlul ulterior a fost lichidată. alin. au fost depistate semne de încălcări vamale neidentificate în cadrul controlului ulterior precedent. precum şi instrucţiunile de completare ale acestui document. .(1) lit. (2) Condiţiile speciale de utilizare a procedurilor simplificate în cazul anumitor regimuri vamale se aprobă de Guvern.auditul activităţii organului vamal de către organul ierarhic superior. după efectuarea controlului ulterior. conform procedurii aprobate de Guvern.reorganizarea sau lichidarea persoanei controlate.(1) lit. (3) lit. Modificarea vizează art. . cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.. art. Modificarea vizează art. rezultatelor acestuia. 16.2022 din Codul vamal al proiectului de lege. . poate servi numai decizia acestuia din urmă. 01. Drept temei pentru efectuarea controlului vamal repetat la faţa locului. organul vamal ia măsuri pentru regularizarea situaţiei. . (6) Controlul ulterior iniţiat sau aflat în curs de iniţiere.

185 alin. menţionăm faptul că. b) controlul vamal (controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport. în conformitate cu prevederile art.b) din Codul vamal. sau în încăperi unde se află mărfuri susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală pentru a fi supuse controlului vamal. Amendamentul are drept scop îmbunătăţirea funcţionării sistemului care urmăreşte contracararea punerii în liberă circulaţie. Serviciul Vamal. în termen de 30 de zile de la data recepţionării cererii şi documentelor anexate. 01. este prevăzut ca obiectiv în domeniul 01. reexportului în/din Republica Moldova şi a plasării sub regim vamal suspensiv a mărfurilor contrafăcute şi a mărfurilor piratate. (4) Termenul de emitere a autorizaţiei pentru declaraţia simplificată sau pentru procedura de vămuire la domiciliu curge din momentul în care Serviciul Vamal dispune de toate informaţiile necesare pentru luarea unei decizii. ”. solicită agentului economic care a depus cererea să furnizeze informaţiile necesare pentru justificarea cererii. după cuvintele „se pot afla mărfuri” se Modificarea în cauză prevede acordarea introduc cuvintele ” . documentele necesare efectuării controlului vamal sau unde se desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală.04. cu legitimaţie de serviciu şi cu autorizaţia şefului de vamă sau a conducerii Serviciului Vamal.2016 183 . Controlul vamal şi formele lui (1) Controlul vamal este efectuat de colaboratorul vamal şi constă în: a) verificarea documentelor şi informaţiilor prezentate în scopuri vamale. aduce la cunoştinţa agentului economic faptul că informaţia a fost recepţionată şi comunică în scris data de la care curge acest termen. Articolul 185. solicită agentului economic care a depus cererea să furnizeze informaţiile necesare pentru justificarea cererii. precum şi a consumatorilor finali. documentele anexate depuse nu conţin toate informaţiile necesare. colaboratorul vamal este în drept să intre. asigurarea apărării intereselor economice ale statului.(3) În cazul în care Serviciul Vamal consideră că cererea depusă nu conţine toate informaţiile necesare. control fizic şi are drept scop îmbunătăţirea redacţiei art. alineatul (1) litera b). La articolul 185. inclusiv mărfuri susceptibile a aduce accesului colaboratorului vamal pe teritorii atingere unui drept de proprietate intelectuală. cuvintele Modificarea în cauză concretizează tipul „controlul vamal” se înlocuiesc cu cuvintele „controlul propriu-zis de control vamal care constă în fizic”.2016 18. Accesul colaboratorului vamal pe teritorii sau în încăperi pentru efectuarea controlului vamal Pentru a efectua controlul vamal. pe teritorii sau în încăperi unde se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse controlului vamal. cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia Republicii Moldova sau de acordurile internaţionale la care aceasta este parte. în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepţionării ultimei informaţii solicitate.04. (3) Serviciul Vamal informează agentul economic cu privire la acceptarea cererii sale şi data de la care curge termenul de emitere a autorizaţiei pentru utilizarea procedurilor simplificate.277 din Acordul de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. (4) Condiţiile speciale de utilizare a procedurilor simplificate în cazul anumitor regimuri vamale se aprobă de Guvern. în termen de 30 de zile calendaristice. Totodată. Astfel.(1) lit. a intereselor titularilor de drepturi. controlul corporal ca o formă excepţională de control vamal) Articolul 189. 17.”. se urmăreşte eficientizarea combaterii traficului de mărfuri contrafăcute. La articolul 189. exportului.

Articolul 192. după caz.2016 01. inclusiv monitorizarea operaţiunilor şi procedurilor vamale în vederea actualizării continue a informaţiilor disponibile organelor vamale. Datorită importanţei sale. organul vamal foloseşte. (3) Controlul vamal. efectuată” se înlocuieşte cu textul „pe administrarea riscurilor. Nivelul controlului vamal bazat pe analiza riscurilor se determină prin unul din culoarele de control vamal (verde. cît şi prin coridoarele de control vamal folosite la traversarea frontierei de către persoanele fizice. roşu). forme de control suficiente pentru asigurarea respectării legislaţiei Republicii Moldova şi a acordurilor internaţionale la care aceasta este parte. Astfel.68) . Articolul 192: la alineatul (2). caracteristicile fizice a mijlocului de transport etc. Administrarea riscurilor (1) Organul vamal aplică administrarea riscurilor. precum şi faptul că. care va servi drept temei pentru reglementarea ulterioară în actele normative ale Serviciului Vamal 01. administrarea riscurilor care stă la baza controlului vamal poate fi efectuată şi prin alte procedee decît cele electronice. analiza şi evaluarea riscurilor. Codul se completează cu articolul 1921 cu următorul cuprins: „Articolul 1921.04. altul decît cel inopinat. se bazează în principal pe analiza riscurilor. să utilizeze toate formele de control vamal prevăzute de prezentul cod. selectivitatea în controlul vamal. Reglementările actuale stabilesc că controlul vamal se bazează în principal pe analiza riscurilor efectuată doar prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor. efectuată inclusiv”. care vizează activităţi cum ar fi colectarea de informaţii şi date. ceea ce limitează acţiunile colaboratorului vamal în exercitarea atribuţiilor de serviciu. efectuată prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor.193. comunicarea. 19.2016 184 . albastru. roşu sau albastru)” se înlocuiesc cu cuvintele „administrarea riscurilor” şi respectiv cu textul „(verde. Modificarea prevede concretizarea faptului că. cuvîntul „toate” se exclude. nivelul controlului vamal bazat pe administrarea riscurilor se determină atît prin culoarele de control vamal enumerate. controlul şi evaluarea periodică a procesului şi a rezultatelor acestuia bazată pe sursele şi strategiile naţionale şi internaţionale. A se vedea argumentele expuse la art. internaţional. recomandarea şi executarea măsurilor. consultarea. ţinînd cont de prevederile art. identificarea. la alineatul (3). administrarea riscurilor stă la temelia unui management eficient care asigură echilibrul între resursele disponibile a Serviciului Vamal şi provocările majore aferente activităţii sale. după caz. galben. (2) Organul vamal este în drept.04. 20. roşu sau albastru). tolerarea riscurilor. de regulă. se impune necesitatea introducerii într-un cadru legal a activităţilor de administrare a riscurilor. modificările operate reglementează acţiunile colaboratorului vamal de a efectua controlul vamal bazat pe analiza riscurilor realizată şi prin alte procedee decît cele electronice (comportamentul conducătorului auto sau a pasagerilor. Controlul vamal selectiv (1) În timpul efectuării controlului vamal. galben. Suplimentar.1 pct.).75) din Codul vamal al proiectului de lege. textul „ în principal pe analiza riscurilor. iar cuvintele „analiza riscurilor” şi textul „(verde. drepturilor de proprietate intelectuală atingerea unui nivel adecvat şi efectiv de protecţie şi de punere în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală. precum şi pe unul din coridoarele de control vamal (verde sau roşu)”. cu scopul de a identifica sau a evalua riscurile şi de a elabora contramăsurile necesare pe baza criteriilor stabilite la nivel naţional şi. galben.

a. (21) În cazul în care Serviciul Vamal consideră că cererea depusă nu conţine toate informaţiile necesare. solicită agentului economic care a depus cererea să furnizeze informaţiile necesare pentru justificarea cererii. examinarea documentelor.(21) şi alin. Serviciul Vamal. Articolul 1953. stabilirea nivelului de control şi a măsurilor de minimalizare a riscurilor. la alineatul (2).”. aduce la cunoştinţa solicitantului (Instrucţiuni.2016 la alineatul (21) după cuvîntul “cererea” se introduc cuvintele “şi documentele anexate”.1953 cuvîntul “acceptării”.1 pct.(5) şi art. Această concretizare se impune în vederea asigurării aspectului legal al acesteia.1843 şi art. Aceasta se bazează pe sisteme informaţionale moderne (selectivitatea automatizată) care direcţionează operaţiunile vamale pe un anumit culoar/coridor de control vamal precum şi pe colaboratorii vamali cu experienţă şi cunoştinţe în domeniu.”. în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepţionării ultimei informaţii solicitate. inclusiv automatizată. inclusiv parametrii aleatorii.(2) Selectivitatea în controlul vamal este un proces bazat pe analiza riscurilor.1843 din Codul vamal al proiectului de lege. în termen de 30 de zile calendaristice. Selectivitatea în controlul vamal este o abordare contemporană şi eficientă bazată pe analiza riscurilor şi este aplicată de Serviciul Vamal pentru concentrarea eforturilor asupra riscurilor de neconformitate şi direcţionarea resurselor disponibile în vederea diminuării acestora. profile şi indicatori de risc. 21.). Termenul examinării cererii privind acordarea statutului de AEO este de pînă la 30 de zile calendaristice de la data recepţionării cererii şi documentelor anexate. Totodată. (4) Procedura de administrare a riscurilor. cuvîntul ”recepţionării” se înlocuieşte cu Modificarea vizează art. aprobare a parametrilor.(1). alineatul (22) va avea următorul cuprins: “(22) Serviciul Vamal informează în scris agentul economic cu privire la acceptarea cererii sale şi data de la care curge termenul de emitere a certificatului AEO. Articolul 1953: A se vedea argumentele expuse la art. Metodologii ş. Serviciul Vamal va stabili procedura de administrare a riscurilor. criteriile de selectivitate/consemnele se stabilesc de Serviciul Vamal. alin.1921 din Codul vamal al proiectului de lege. alin. supraveghere şi tehnici de interogare care presupun identificarea riscurilor sau constatarea conformării la respectarea legislaţiei vamale în vigoare. Modificarea vizează art. (3) Selectivitatea în controlul vamal. iar cuvîntul “conţine” se înlocuieşte cu cuvîntul “conţin”.04. precum şi stabilirea cuantumului acestora pe unul din culoarele/coridoarele de control vamal.(2). în dependenţă de parametrii aleatorii şi criterii de selectivitate/consemne introduse în sistemul informaţional gestionat de Serviciul Vamal. Condiţiile pentru acordarea statutului de AEO (2) Serviciul Vamal verifică respectarea de către solicitant a tuturor condiţiilor stipulate la alin.(22) din Codul vamal al proiectului de lege. (22) Termenul de emitere a certificatului AEO curge din momentul în care Serviciul Vamal dispune de toate informaţiile necesare pentru luarea unei decizii. 185 . art. 01. include repartizarea operaţiunilor vamale. criteriilor de selectivitate/a consemnelor care influenţează repartizarea pe culoare de control vamal şi respectiv.68) – 75).17 alin.

organele vamale pot utiliza sisteme electronice adecvate. Modificarea în cauză prevede excluderea normelor existente în art. care are drept scop verificarea respectării legislaţiei în vigoare de către persoanele stabilite în Republica Moldova la momentul trecerii mărfurilor peste frontiera vamală a Republicii Moldova şi plasării acestora sub o destinaţie vamală. cu titlu profesional. Modificarea vizează art. Modificarea se propune în vederea înlăturării lacunelor constatate pe parcursul activităţii.2011 alin. inclusiv”. Pentru a pune în aplicare gestionarea riscurilor.”. (10) Auditul postvămuire este bazat pe analiza riscurilor care utilizează metode informaţionale de prelucrare a datelor şi de elaborare a măsurilor de identificare a riscurilor.(10) şi alin. Auditul postvămuire (1) Auditul postvămuire este o formă de control vamal ulterior. Articolul 2021.(16) din Codul vamal. alineatul (8) va avea următorul cuprins: „(8) În cazul depistării unor erori şi/sau divergenţe între informaţiile din declaraţiile vamale şi cele din documentele verificate. folosind alineatul (10) se abrogă. anumite criterii stabilite de organele vamale sau criterii stabilite la nivel internaţional. în vederea eliminării dublării acestora cu prevederile propuse în art. Articolul 2021: la alineatul (1). 22. precum şi întru concretizarea acţiunilor organului vamal privind comunicarea plătitorului vamal prin întocmirea actului de audit postvămuire despre depistarea unor erori şi/sau divergenţe în informaţiile din declaraţiile vamale ce duc la apariţia. planificat sau inopinat. cuvintele „conform competenţelor teritoriale. art. ce duc la apariţia. modificarea şi/sau anularea obligaţiei vamale.” .2021 şi art. (5) din Codul vamal al proiectului de lege.2022 din Codul vamal al proiectului de lege. iar cuvintele ”sistemele electronice de analiză a riscurilor” se înlocuiesc cu cuvintele „programele informaţionale de administrare a riscurilor. De asemenea. Modificarea se propune în vederea 186 . în operaţiunile supuse auditului postvămuire sau persoanele care dispun de documentele şi datele respective din motive profesionale.faptul că informaţia a fost recepţionată şi comunică în scris data de la care curge acest termen. precum şi uniformizării textelor aferente ambelor tipuri de control vamal ulterior (audit postvămuire şi reverificarea declaraţia vamală). cuvintele „informaţii şi date.2022 din Codul vamal al proiectului de lege.(6) şi art. la alineatul (2). planificat sau inopinat” se înlocuiesc cu cuvintele „conform procedurilor stabilite de Serviciul Vamal. organul vamal întreprinde măsurile prevăzute de prezentul cod. modificarea şi/sau anularea obligaţiei vamale. materializate în conţinutul art.1811. 01. (8) În cazul depistării unor erori şi/sau divergenţe între informaţiile din declaraţiile vamale şi cele din documentele verificate.”.1811.1811 alin. art.1811 din Codul vamal. Auditului postvămuire pot fi supuse persoanele implicate direct sau indirect. cuvintele „informaţiile” se înlocuiesc cu şi sistemele electronice de analiză a riscurilor.2012 alin.04. organul vamal este obligat să comunice despre aceasta plătitorului vamal prin întocmirea procesului-verbal de examinare preliminară a rezultatelor auditului post-vămuire. organele vamale pot utiliza informaţiile din bazele de date automatizate la alineatul (9).2021 şi art. modificările sunt înaintate în scopul stabilirii unor prevederi comune celor două proceduri de control vamal ulterior. (2) Auditul postvămuire este efectuat de organele vamale conform competenţelor teritoriale. cuvintele ”este o formă de control vamal ulterior” se înlocuiesc cu cuvintele ”este una din formele controlului vamal ulterior”.2016 (9) În procesul efectuării auditului postvămuire. Modificarea vizează art.

1811. Modificarea vizează art.2021 şi art. Articolul 2022.2021 şi art.2022 din Codul vamal al proiectului de lege. postvămuirii este stabilit de Serviciul Vamal.2011 alin. modificarea şi/sau anularea obligaţiei vamale. iar persoana fizică întreprinzător individual în privinţa căreia urmează a fi iniţiată sau a fost iniţiată procedura de audit postvămuire a fost radiată din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali. după acordarea liberului de vamă.(2) din Codul vamal al proiectului de lege.1811. 01. A se vedea argumentele expuse la art. a corectitudinii şi caracterului complet al informaţiilor furnizate într-o declaraţie vamală. conform procedurii stabilite de organul cu cuvintele „Serviciul Vamal”. că. inclusiv din bazele de date automatizate şi programele informaţionale de administrare a riscurilor. Reverificarea declaraţiei vamale (1) Reverificarea declaraţiei vamale se efectuează la oficiul organului vamal şi este o formă de control vamal ulterior ce constă în verificarea. precum şi în verificarea respectării măsurilor de politică economică.2011 din Codul vamal al proiectului de lege. a totalităţii şi conformităţii documentelor anexate la aceasta. reieşind din faptul iniţierii controlului. alineatul (16) se abrogă.(10) din Codul vamal al proiectului de lege. (16) Auditul postvămuire iniţiat şi neiniţiat urmează a fi încheiat printr-un raport. controlul vamal ulterior prin reverificare se efectuează fără întocmirea procesului-verbal de reverificare. (2) Reverificarea declaraţiei vamale se efectuează de organele vamale conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal. a altor documente aferente operaţiunilor verificate. dacă: a) persoana juridică în privinţa căreia urmează a fi iniţiată sau a fost iniţiată procedura de audit postvămuire a fost lichidată. a corectitudinii întocmirii declaraţiei vamale. organele vamale pot utiliza informaţii şi date. precum şi existenţa şi conformitatea documentelor justificative anexate la aceasta.2016 187 . alt organ cu atribuţii de administrare fiscală sau alte instituţii şi persoane. a altor documente aferente operaţiunilor verificate de care dispune organul vamal. (4) În cazul constatării unor erori. b) persoana în privinţa căreia urmează a fi iniţiată sau a fost iniţiată procedura de audit postvămuire nu este de găsit. conform modificărilor propuse în art. necesare plasării mărfurilor într-un regim vamal şi care servesc drept temei pentru calcularea şi achitarea drepturilor de import.04. organul vamal este obligat să comunice despre aceasta plătitorului vamal prin întocmirea procesului-verbal de reverificare a declaraţiilor vamale. Modificarea vizează art. necesare plasării mărfurilor într-o destinaţie vamală. controlul ulterior prin reverificare se efectuează fără întocmirea procesului-verbal de reverificare asupra obiectivului vizat. (3) Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. contradicţii între declaraţia vamală şi documentele verificate. (3) În procesul efectuării reverificării declaraţiei vamale. (5) În cazul depistării unor erori şi/sau divergenţe între A se vedea argumentele art. (4) Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. procedura efectuării auditului vamal. (2) Reverificarea declaraţiei vamale se efectuează de organele vamale conform competenţelor teritoriale şi normelor procedurale stabilite de Serviciul Vamal. iar informaţia de care dispune organul vamal nu permite regularizarea situaţiei.2022 din Codul vamal al proiectului de lege.(4). ce constă în verificarea după acordarea liberului de vamă. cuvintele „organul vamal” se înlocuiesc uniformizării textului. de care dispune organul vamal.201 1 alin.(13) Efectuarea auditului postvămuire se aduce la cunoştinţa înlăturării lacunelor constatate şi persoanei auditate cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data la alineatul (13). art. Articolul 2022 va avea următorul cuprins: „(1) Reverificarea declaraţiei vamale se efectuează la oficiul organului vamal şi este una din formele controlului vamal ulterior. ce duc la apariţia. cu excepţia controlului inopinat.(5). art. 23. alt organ cu atribuţii de administrare fiscală sau alte instituţii şi persoane.

persoana auditată este în drept să prezinte în scris informaţii şi documente suplimentare.”. ce duc la apariţia. precum şi de a concretiza cărui organ urmează a fi prezentate aceste informaţii şi documente. completarea art.(5) Reverificarea declaraţiei vamale iniţiată şi neiniţiată urmează a fi încheiată printr-un raport. Tipurile de contravenţii vamale cu răspundere materială Sînt considerate încălcare a reglementărilor vamale pasibilă de răspundere materială următoarele contravenţii vamale: 6) depunerea declaraţiei vamale sau a documentelor însoţitoare ce conţin date eronate despre regimul vamal. b) persoana în privinţa căreia urmează a fi iniţiată sau a fost iniţiată procedura de reverificare a declaraţiei vamale nu este de găsit. dacă: a) persoana juridică în privinţa căreia urmează a fi iniţiată sau a fost iniţiată procedura de audit postvămuire a fost lichidată. informaţiilor şi documentelor suplimentare.231 are drept scop de a reglementa pe deplin posibilele încălcări ale legislaţiei vamale pasibile de răspundere materială. organele vamale fiind sub presiunea intensificării activităţii în vederea protecţiei proprietăţii intelectuale. motivîndu-le să utilizeze noile metode şi tehnologii de contracarare a provocărilor infracţionale. dacă acest fapt conduce la exonerarea totală sau parţială de drepturi de import. 24. organul vamal este obligat să comunice despre aceasta plătitorului vamal prin întocmirea procesului-verbal de reverificare a declaraţiilor vamale. Examinarea rezultatelor preliminare ale auditului postvămuire (3) În termen de 7 zile de la întocmirea procesului-verbal. Articolul 2028. vamală sau a documentelor însoţitoare ce conţin date eronate/incomplete cu privire la mărcile comerciale.04. valoarea în vamă. Actualmente. 25. Articolul 231 se completează cu punctul 6 1) cu Completarea în cauză prevede următorul cuprins: reglementarea drept încălcare a legislaţiei „61) Depunerea declaraţiei vamale sau a documentelor vamale pasibilă de răspundere materială a însoţitoare ce conţin date eronate/incomplete cu privire la cazului în care se depune declaraţia mărcile comerciale. La articolul 2028 alineatul (3).04. şi anume de 7 zile lucrătoare. modificarea şi/sau anularea obligaţiei vamale. iar informaţia de care dispune organul vamal nu permite regularizarea situaţiei. În rezultatul activităţii. traficul de mărfuri contrafăcute este direct proporţional cu volumul imens de mărfuri transportate peste frontiera vamală. informaţiile din declaraţiile vamale şi cele din documentele verificate. s-au depistat încălcări noi. de la întocmirea procesuluiverbal de examinare a rezultatelor preliminare ale auditului post-vămuire. tipul. codul.2016 188 .2016 01. 01. Articolul 231. neprevăzute în Codul vamal.”. iar după cuvintele „să termenul exact de prezentare a prezinte” se introduc cuvintele „organului vamal”. iar persoana fizică întreprinzător individual în privinţa căreia urmează a fi iniţiată sau a fost iniţiată procedura de audit postvămuire a fost radiată din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali. cantitatea sau originea mărfurilor transportate. valoarea facturată. după cuvîntul „zile” se Modificarea are drept scop de a stabili introduce cuvîntul „lucrătoare”. Astfel.

231 pct.231” se A se vedea argumentele expuse la introduce textul ”pct. Sancţionarea materială a contravenţiilor vamale Persoanele juridice.61) şi”. după textul „art. Articolul 238 se completează în final cu textul ”.238 şi art. Modificarea vizează art.04. Articolul 233. art.231 şi art.231 şi art. dacă Codul vamal nu reglementează nemijlocit procesul respectiv. Necesitatea operării modificărilor se impune întru asigurarea respectării legislaţiei de către birourile vamale în cazurile contravenţionale. 28.Modificarea vizează art. art.2016 Modificarea prevede aplicarea normelor Codului contravenţional în cadrul procesului contravenţional asupra persoanelor juridice şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică. Procesul contravenţional 27. 01. La articolul 232 la litera d). Urmare implementării acestor modificări.2016 189 . Articolul 232.”. persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică. Inadmisibilitatea divulgării materialelor în cazul de contravenţie vamală Materialele în cazul de contravenţie vamală nu pot fi divulgate pînă la încheierea cercetării cazului decît cu autorizaţia colaboratorului vamal care îl cercetează şi efectuează actele de procedură sau a şefului organului vamal. sînt sancţionate cu amendă de la 10% la 20% din valoarea mărfurilor la care au fost prezentate documente care conţin date neautentice. iar în Procesul contravenţional se realizează în conformitate partea nereglementată de acesta. pentru comiterea contravenţiilor vamale prevăzute la: d) art.300. Modificările în cauză au ca scop prioritar asigurarea respectării principiilor de drept în examinarea materialelor dosarului contravenţional de către birourile vamale. art. 01. se aplică prevederile cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova Codului contravenţional.300 din Codul vamal al proiectului de lege.2016 Articolul 238. cu A se vedea argumentele expuse la excepţia cazului prevăzut la art. vor fi curmate tentativele de încălcări (acţiunile. Articolul 233 în final se completează cu textul ” .233. inclusiv a actelor de procedură şi sau a deciziilor emise) şi abuzuri în examinarea cazurilor (dosarelor) contravenţionale. Modificarea vizează art.04.7).232 din Codul vamal al proiectului de lege.232 din Codul vamal al proiectului de lege. Suplimentar.232 din Codul vamal al proiectului de lege. 26.04. în cazul persoanelor fizice şi persoanelor cu funcţie de răspundere şi în conformitate cu prevederile prezentului cod în cazul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică. modificarea prevede admiterea divulgării materialelor în cazul de contravenţie vamală pînă la încheierea cercetării cazului.”. cu autorizaţia colaboratorului vamal care îl cercetează şi 01. inacţiunile.233 din Codul vamal al proiectului de lege.

2016 190 . cînd divulgarea materialelor este inadmisibilă. Modificarea vizează art. inclusiv a actelor de procedură şi/sau a deciziilor emise în cadrul procesului contravenţional (1) Serviciul Vamal este în drept să anuleze sau să modifice decizia organului vamal inferior. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali de către Serviciul Vamal 30.238 şi art.Articolul 269. precum şi să acţioneze legal în cazul acţiunilor ilegale sau inacţiunii organului vamal inferior. Articolul 300 va avea următorul cuprins: „Articolul 300. de către Serviciul Vamal a deciziilor. inclusiv a modalităţii realizării acesteia. să comunice organului vamal despre măsurile întreprinse.(1). în termen de o lună din ziua primirii propunerii consemnate la alin. art. Articolul 269 se abrogă.300 din Codul vamal al proiectului de lege. (2) Controlul legalităţii realizat de către Serviciul Vamal asupra deciziilor. Propunerea prevede excluderea obligaţiei colaboratului vamal. Modificarea este înaintată de faptul că. Adiţional. acţiunilor sau inacţiunilor organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali. Propunerile privind înlăturarea cauzelor şi 29.233.04. mecanismul şi procedura de control al legalităţii urmează a fi stabilită de 01. inclusiv a actelor de procedură şi/sau a deciziilor emise în cadrul procesului contravenţional. condiţiilor de comitere a contravenţiei vamale (1) Colaboratorul vamal care cercetează cazul de contravenţie vamală. Articolul 300. după ce constată cauzele şi condiţiile comiterii ei. prevederile art. Revizuirea şi controlul legalităţii de către Serviciul Vamal a deciziilor.269 sunt inaplicabile şi reprezintă o dublare a activităţii organului vamal. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali.04. în termen de o lună din ziua primirii propunerilor de înlăturare. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali.233 din Codul vamal al proiectului de lege.2016 01. să prezinte autorităţilor publice centrale şi persoanelor juridice propuneri privind înlăturarea cauzelor şi condiţiilor comiterii acestei contravenţii vamale. Totodată. comparativ cu cazurile revizuirii şi controlului legalităţii de către Serviciul Vamal a deciziilor. să comunice organului vamal care a prezentat propunerea ce măsuri au luat. inclusiv a actelor de procedură şi/sau a deciziilor emise în cadrul procesului efectuează actele de procedură sau a şefului organului vamal. care ar presupune cheltuieli suplimentare din bugetul de stat. completarea prevede reglementarea revizuirii şi controlului legalităţii. (2) Autorităţile publice şi persoanele juridice sînt obligate ca. A se vedea argumentele expuse la art. care cercetează cazul de contravenţie vamală. Revizuirea deciziilor. prezintă autorităţilor publice şi persoanelor juridice propuneri privind înlăturarea acestor cauze şi condiţii. inclusiv a actelor de procedură şi/sau a deciziilor emise în cadrul procesului contravenţional. precum şi a obligaţiei autorităţilor publice centrale şi persoanelor juridice ca. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali.

din Codul vamal al proiectului de lege. art. Modificarea vizează art. art. (1) lit.(7) şi alin.(5) din Codul vamal al proiectului de lege. art.Capitolul XII APLICAREA DE MĂSURI LA VEDEREA PROTECŢIEI INTELECTUALE contravenţional.(3). alin.(7) şi alin.”. art.304 alin. Modificarea vizează art. La articolul 302 alineatul (1).”. se realizează în modul stabilit de Serviciul Vamal.3051 alin. A se vedea argumentele expuse la art. alin.(1). (1) lit.301 alin.04.(9). alin.304 alin.f). c) se află sub supraveghere vamală în orice alte situaţii. art.b). acţiunilor sau inacţiunilor organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali. 31.(1). include ansamblul acţiunilor de examinare. care: a) sînt introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.189.238 şi art. Suplimentar.307 alin.307 alin.(1) şi art.189.f).(3) lit.2016 191 .(3) lit.189 „destinatarul” se introduce textul „/proprietarul”. alin. 32. art.189. 33.302 alin. coordonare şi control.(9). PROPRIETĂŢII Articolul 301. „f) au fost vămuite şi puse în libera circulaţie. organul vamal poate suspenda Serviciul Vamal. art. La Capitolul XII.(1).302 alin.(8) şi alin.04.304 alin.b).(5) din Codul vamal al proiectului de lege.306 alin.2016 01. (3) Mecanismul şi procedura de control al legalităţii deciziilor. d) nu au fost declarate la intrarea sau la ieşirea din ţară şi sînt descoperite de organele vamale în timpul efectuării controalelor vamale.(9). alin. art. în denumirea capitolului cuvintele FRONTIERĂ ÎN „LA FRONTIERĂ” se exclud. alin. 01.300 din Codul vamal al proiectului de lege. art. Modificarea vizează art.f).b). realizate de către directorul general sau adjunctul acestuia din cadrul Serviciului Vamal orientate spre asigurarea respectării prevederilor legislaţiei vamale şi/sau contravenţionale.(1). alin. Articolul 302.b).04.(2) lit. art.301 alin.301 alin. art. art.3051 alin.(2). Domeniul de aplicare (1) Prevederile prezentului capitol se aplică mărfurilor pasibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală.(2).302 alin. după cuvîntul A se vedea argumentele expuse la art. alin. Modificarea vizează art. alin. alin.305 alin. Suplimentar. art.(1) şi alin.305 alin.(8) şi alin. inclusiv de ridicare spre examinare a materialelor dosarului contravenţional. se propune de a aplica măsuri în vederea protecţiei proprietăţii intelectuale şi mărfurilor pasibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală care au fost vămuite şi puse în libera circulaţie.189 cu următorul cuprins: din Codul vamal al proiectului de lege.(3).(4). ci şi pe teritoriu.306 alin.(1).189 din Codul vamal al proiectului de lege.(9). (1) lit.(1) şi alin. modificarea prevede aplicarea de măsuri în vederea protecţiei proprietăţii intelectuale nu doar la frontieră.(2) lit. Măsurile prealabile depunerii cererii de intervenţie a organului vamal (1) În cazul în care nu este depusă cerere de intervenţie sau pînă la acceptarea acesteia.(1).233. e) au intrat în proprietatea statului prin confiscare sau prin abandon în favoarea statului.2016 01.(4). art. art. b) sînt declarate organelor vamale în scopul plasării lor sub un regim vamal definitiv sau suspensiv. inclusiv a actelor de procedură şi/sau a deciziilor emise în cadrul procesului contravenţional.(1) şi art. La articolul 301 alineatul (1) se completează cu litera f) A se vedea argumentele expuse la art. art.

alin. (3) Dacă. numele şi adresa declarantului/ deţinătorului de mărfuri. alin.(2).(9).3051 alin. alin.operaţiunea de vămuire şi/sau să reţină. dacă aceştia din urmă sînt cunoscuţi.b). (2) În cazul în care organul vamal a reţinut mărfuri susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală şi/sau a suspendat operaţiunea de vămuire.(4).(1) şi art.(9).(8) şi alin. după cuvîntul ”destinatarul” se introduce Modificarea vizează art.306 alin.(7).(2).(1) şi alin.(2) lit. în termen de 10 zile lucrătoare de la data reţinerii mărfurilor.189 din Codul vamal al proiectului de lege. pe un termen de 4 zile lucrătoare. alin. Despre măsurile întreprinse organul vamal informează imediat Serviciul Vamal în modul stabilit. art.(7) şi alin. despre măsura aplicată. art. notificînd în scris despre aceasta. art.307 alin.305 alin.(3). declarantul/destinatarul mărfurilor contestă măsurile de reţinere a mărfurilor şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire ori se opune distrugerii mărfurilor.(9). mărfurile pot fi distruse fără a se urma procedura stabilită la alin. acordul scris al declarantului/ destinatarului mărfurilor privitor la faptul că abandonează aceste mărfuri în vederea distrugerii.301 alin.(3) lit.b). după cuvîntul „destinatarului”. organul vamal comunică titularului de drept. Organul vamal notifică titularul de drept şi declarantul/ destinatarul mărfurilor. textul „ /proprietarul”.(8) şi alin. la forma gramaticală respectivă. alin. organul vamal emite o decizie de reţinere a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală şi/sau suspendă operaţiunea de vămuire. la alineatul (4).b).302 alin. alin. după un model stabilit de Serviciul Vamal. cît şi declarantul/ destinatarul mărfurilor. condiţia în cauză se consideră a fi îndeplinită atunci cînd declarantul/ destinatarul mărfurilor nu a contestat în scris în termenul stabilit în mod expres reţinerea şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire ori distrugerea mărfurilor. după cuvîntul „deţinătorului” se introduce textul „ /proprietarului”. se introduce textul „ /proprietarului”.(1). dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: b) titularul de drept depune la organul vamal. alin.(7) şi alin.(1) şi art.189.(3).(3) lit. (1) lit. (4) Pentru a constata că s-a adus atingere unui drept de proprietate intelectuală.306 alin. mărfurile aflate în una din situaţiile prevăzute la art. 192 .(4). art.b). acest acord poate fi prezentat organului vamal direct de către declarantul/ destinatarul mărfurilor. art. la alineatul (3).(9). alin. după cuvîntul „destinatarul” se introduce textul „ /proprietarul”.301 dacă are temeiuri suficiente de a considera că aceste mărfuri aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală. Termenul de 4 zile lucrătoare începe să curgă de la data la care titularul de drept a primit notificarea.3051 alin.04. Articolul 304.(7). art. art. potrivit modelului stabilit de Guvern. ţara de origine şi de expediţie a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală.f). alin.(2) lit. 01.305 alin. se aplică procedura prevăzută la alin. la cererea scrisă a acestuia.(5) din Codul vamal al proiectului de lege.(1). art. în termenul prevăzut la lit. 34.304 alin. art. dacă organul vamal deţine alin.2016 la alineatul (2) litera b).(5) din Codul vamal al proiectului de lege. în toate trei cazuri.307 alin. la alineatul (1).(1) şi alin. atît titularul de drept. Articolul 304: A se vedea argumentele expuse la art. Condiţiile şi măsurile de intervenţie ale organului vamal (1) În baza cererii de intervenţie acceptate.a).

titularul dreptului de proprietate intelectuală informează imediat organul vamal despre măsurile adoptate. mărfurile care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală nu pot fi introduse şi în antrepozite vamale sau depozite provizorii. se propune reglementarea termenului concret de distrugere a mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate. precum şi plasate în circuitul comercial.(1) şi alin. Procedura pentru distrugerea mărfurilor care fac 36.(3).(8) şi alin. art.(1) şi art.(1).”. alin.(2). alin.04. art. cu condiţia îndeplinirii celorlalte prevederi legale.301 alin.(5) din Codul vamal al proiectului de lege. 01.astfel de informaţii. alin. depozite provizorii. exportate. în ambele cazuri. titularul de drept nu acţionează în judecată declarantul/ destinatarul mărfurilor şi dacă dispoziţiile alin. şi fără nici o cheltuială din partea statului. Notificarea privind suspendarea acordării liberului de vamă sau privind reţinerea mărfurilor include următoarele informaţii: A se vedea argumentele expuse la art.(2) lit.b). (1) lit. art. de 90 zile lucrătoare.(7) şi alin. depusă de către declarantul/destinatarul mărfurilor. art. art. (2) Mărfurile prevăzute la alin.b).” se înlocuiesc cu cuvintele „antrepozite vamale. modificările înaintate au un caracter redacţional şi concretizează faptul că.(1).(2) şi (3) nu sînt aplicabile.(3) lit.3051 alin.(3) lit.(7) şi alin. cu excepţiile stabilite la alin. fără nici o indemnizaţie. reexportate.3051 alin.f).304 alin. pentru mărfuri sau la reţinerea acestora în termen de o zi lucrătoare de la data suspendării acordării liberului de vamă pentru mărfuri sau de la data reţinerii acestora. art. Modificarea vizează art.307 alin. litera a) va avea următorul cuprins: „a) pot fi distruse conform normelor legale în vigoare în termen de 90 zile lucrătoare fără a suporta cheltuieli din partea statului. alin.302 alin.189.(1) şi art.(9). art. alin. plasate sub un regim vamal suspensiv.189 din Codul vamal al proiectului de lege.301 alin. (9) În cazul în care acţionează în judecată declarantul/ destinatarul mărfurilor. organul vamal dispune eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea liberului de vamă. la alineatul (7). alin.189 din Codul vamal al proiectului de lege.(4).307 alin.04.189.(2).(1).(2).(1): a) pot fi distruse conform normelor legale în vigoare ori scoase în afara circuitelor comerciale astfel încît să se evite cauzarea unui prejudiciu titularului. art. se introduce textul „ /proprietarul”. Articolul 305. alin. art. art. iar organul vamal reţine mărfurile pînă la data la care hotărîrea judecătorească rămîne definitivă şi irevocabilă. Măsurile aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală (1) Mărfurile în privinţa cărora s-a dovedit că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală nu pot fi introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova ori din zonele economice libere sau antrepozitele libere. în termen de 10 zile lucrătoare.(9).306 alin. după cuvîntul „deţinătorul” se introduce mărfurilor cu privire la suspendarea acordării liberului de vamă textul „/proprietarul”. după cuvîntul „destinatarul” se introduce textul „ /proprietarul”. art. nu pot fi importate.(1).(5) din Codul vamal al proiectului de lege. Articolul 3051: obiectul unor livrări mici (3) Organul vamal notifică declarantul sau deţinătorul la alineatul 3).b).(4).(3).305 alin. după cuvîntul „destinatarul”.304 alin. (1) lit. la alineatul (2). (7) Dacă.(2) lit. la alineatul (9). art.2016 01. cuvintele „antrepozitele libere.” se introduc cuvintele „plasate în circuitul comercial”.2016 193 .b). alin. A se vedea argumentele expuse la art.f). De asemenea.302 alin. Articolul 3051.(1) şi alin.(9).306 alin. 35. dacă legislaţia nu prevede altfel.(9). Modificarea vizează art. Articolul 305: la alineatul (1).305 alin. alin. Termenul de 10 zile lucrătoare curge de la data în care titularul de drept a primit de la organul vamal copia contestării măsurii de reţinere a mărfurilor şi/sau suspendării operaţiunii de vămuire. Suplimentar. alin.(8) şi alin.” iar după cuvintele „plasate sub un regim vamal suspensiv.

(3).307 alin. alin.(1) şi art. Legea nr. organul vamal informează titularul deciziei.Articolul 5 din Legea nr. Răspunderea organelor vamale şi a titularului de drept (5) În cazul procedurii prevăzute la art. Titularul de drept poate depune o cerere repetată de intervenţie doar după executarea obligaţiilor prevăzute. În cazul în care titularul de drept nu îşi exercită repetat obligaţiile prevăzute de prezentul capitol. Asigurarea (1) În cazul mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor asupra desenelor sau modelelor industriale.(7) şi alin.(3) lit.304 alin.(3) lit.(2) lit. în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepţionării notificării prevăzute la alin.302 alin.(1). Modificarea vizează art. De asemenea.(8) şi alin. de manipulare şi de păstrare a mărfurilor sub supraveghere vamală. la alineatul (8).b). art. cuvîntul A se vedea argumentele expuse la art. art.04.(2) lit.306 alin.(9).3051 alin.(8) şi alin.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale la litera b). art.(9).b).189 din Codul vamal al proiectului de lege.2016 Art. a acţionat în judecată declarantul/ deţinătorul mărfurilor.(1). pînă la momentul acceptării cererii de intervenţie. după cuvîntul „deţinătorului” se introduce textul „/proprietarului”. art. organul vamal notifică imediat titularului deciziei cantitatea de mărfuri şi natura acestora.(1) şi alin. expeditorului şi declarantului sau deţinătorului mărfurilor.04.XVI.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 01. alin. art. art.(1).(1) şi alin.(9).b). alin. titularul dreptului sau declarantul/ destinatarul mărfurilor are posibilitatea de a obţine liberul de vamă sau ridicarea măsurii de reţinere a mărfurilor dacă este constituită o garanţie de către aceştia şi dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: Articolul 307.305 alin. după „destinatarul” se introduce textul „/proprietarul”. 194 . precum şi cheltuielile de distrugere sau alte cheltuieli aferente ori similare sînt suportate de către declarantul/ destinatarul mărfurilor. Articolul 306.189. precum şi cu privire la regimul vamal şi originea. (5) şi (6). La articolul 306 alineatul (1). art. organul vamal reţine mărfurile pînă la data la care hotărîrea judecătorească rămîne definitivă.301 alin. brevetelor de invenţie. alin. La articolul 307 alineatul (5). alin. la alineatul (9).(1). alin.306 alin.301 alin.f).(4). la cerere şi dacă le sînt cunoscute. (8) În situaţia în care declarantul/deţinătorul mărfurilor contestă măsurile de suspendare a acordării liberului de vamă sau de reţinere a mărfurilor. art. după cuvîntul „deţinătorul” se introduce textul „/proprietarul”.(7) şi alin. cuvîntul A se vedea argumentele expuse la art. art.304 alin. Serviciul Vamal este în drept să anuleze dispoziţia de aplicare a măsurilor de protecţie la frontieră. art. b) drepturile declarantului/deţinătorului mărfurilor în conformitate cu alineatele (4).302 alin.(1) şi art. Modificarea vizează art. după cuvîntul „deţinătorul” se introduce textul „/proprietarul”. alin.189 din Codul vamal al proiectului de lege. după „destinatarul” se introduce textul „/proprietarul”. provenienţa şi destinaţia mărfurilor a căror acordare a liberului de vamă a fost suspendată sau care au fost reţinute.(2). cheltuielile de depozitare.307 alin. . după caz. art. 37. (8).(5) din Codul vamal al proiectului de lege.3051 alin. alin. (9) În cazul în care titularul deciziei.305 alin. certificatelor suplimentare de protecţie sau brevetelor de soi de plante.302 alin.189. (1) lit. (1) lit.(2).(9).(4).(5) din Codul vamal al proiectului de lege. alin.(3).b).(1). 38. inclusiv imaginile respectivelor mărfuri.2016 01. cu privire la numele şi adresa destinatarului. alin.f).a) intenţia organului vamal de a distruge mărfurile. art.

335 alin. 2) defalcări de la următoarele tipuri de impozite şi taxe de stat: a) impozitul pe venitul persoanelor fizice – 25% din volumul total colectat pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective. 4) granturi. 2) defalcări de la următoarele tipuri de impozite şi taxe de stat: a) impozitul pe venitul persoanelor fizice – 100% din volumul total colectat pe teritoriul unităţii teritoriale autonome.6) şi pct. art. se modifică după cum urmează: Articolul 5.11 din prezenta lege.a).5 pct.10 şi art. la alineatul (3) punctul 2). 6) fonduri speciale. c) alte venituri prevăzute de legislaţie.(2) lit.1) . titlul IX capitolul 2 şi anexa nr.46). 01. taxa vizată va deveni sursă de venit ale autorităților publice locale de nivelul întîi din contul cărora vor fi finanțate lucrările de întreținere a drumurilor comunale și a străzilor (reparația și reconstrucția). b) impozitul privat (conform apartenenţei patrimoniului).45) şi pct.703).01. c) alte venituri prevăzute de legislaţie. Modificarea are drept scop aducerea în concordanță cu modificarea propusă la Codul fiscal care prevede excluderea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova din sistemul impozitelor și taxelor de stat și trecerea acesteia la categoria taxelor locale (a se vedea art. Repartizarea veniturilor între bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (3) Veniturile bugetelor raionale se formează din: 1) venituri proprii: a) taxele pentru resursele naturale. b) impozitul pe venitul persoanelor juridice – 100% din volumul total colectat pe teritoriul unităţii teritoriale autonome.397-399. În cazul dat. art.1 din Codul fiscal al proiectului de lege).2017 195 .2014.01. litera e) se abrogă. A se vedea argumentele expuse mai sus. art.(10). 01.10). 5) mijloace speciale. d) accizele la mărfurile supuse accizelor. 3) transferuri prevăzute la art.336 pct. b) impozitul privat (conform apartenenţei patrimoniului). titlul VI 1.2017 (4) Veniturile bugetului central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special se formează din: 1) venituri proprii: a) taxele pentru resursele naturale.6 alin. fabricate pe teritoriul unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special – 100% din volumul total colectat pe teritoriul unităţii teritoriale autonome. nr. e) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova – 50% din volumul total la alineatul (4) punctul 2). art. c) taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special – 100% din volumul total colectat pe teritoriul unităţii teritoriale autonome. (6) lit. b) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova – 50% din volumul total colectat pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.a2) şi alin. litera b) se abrogă.

11 din prezenta lege. b) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova – 50% din volumul total colectat pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective. a corespunderii stocului de marfă cu actele respective. Controlul din partea statului al activităţilor de comerţ (1) Controlul din partea statului al activităţilor din domeniul comerţului are un caracter economico-financiar şi tehnic (specializat).Serviciului Fiscal de Stat”. c) taxele pentru resursele naturale.2016 196 . 6) fonduri speciale. 5) mijloace speciale. a corectitudinii achitării mărfurilor şi 01. (5) Veniturile bugetului municipal Bălţi şi bugetului municipal Chişinău se formează din: 1) venituri proprii: a) impozitul pe bunurile imobiliare. 3) transferuri prevăzute la art. 2) defalcări de la următoarele tipuri de impozite şi taxe de stat: a) impozitul pe venitul persoanelor fizice: – pentru bugetul municipal Bălţi – 45% din volumul total colectat pe teritoriul municipiului Bălţi (cu excepţia unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi din componenţa municipiului). – pentru bugetul municipal Chişinău – 50% din volumul total colectat pe teritoriul municipiului Chişinău (cu excepţia unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi din componenţa municipiului). 6) fonduri speciale.XVII.colectat pe teritoriul unităţii teritoriale autonome. 206– 209. nr. e) taxele locale aplicate conform Codului fiscal.La articolul 22 alineatul (2) din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. cuvintele „Ministerului Afacerilor Interne” se înlocuiesc cu cuvintele . art.01.11 din prezenta lege. Legea nr. 681). (2) Controlul economico-financiar este exercitat de către Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor şi de colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne.. litera b) se abrogă. 4) granturi. . Scopul acestui control este verificarea indicării corecte a circulaţiei mărfurilor şi serviciilor comerciale în actele de contabilitate (rapoartele financiare şi statistice). cu modificările ulterioare. 2010.2017 Art. 5) mijloace speciale. Conform prevederilor actuale controlul economico-financiar este exercitat de către Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor şi de colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne. Scopul acestui control este verificarea indicării corecte a circulaţiei mărfurilor şi serviciilor comerciale în actele de contabilitate (rapoartele la alineatul (5) punctul 2). 01.04. f) alte venituri prevăzute de legislaţie.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior Articolul 22. A se vedea argumentele expuse mai sus. 4) granturi. 3) transferuri prevăzute la art. b) taxa pentru patenta de întreprinzător. d) impozitul privat (conform apartenenţei patrimoniului).

(2) din Legea cu privire la comerţul interior). în cazul ţinerii evidenţei computerizate.8 alin. de asemenea. fapt ce impedică efectuarea controlului fiscal în mod complex. b) Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală efectuează supravegherea sanitar-veterinară a produselor de origine animalieră. să permită accesul. organul fiscal nu este în drept să verifice proveniența mărfurilor care fac obiectul tranzacțiilor economice. pe tematica prevăzută în ordonanţele organelor de drept. (3) Controlul tehnic (specializat) este exercitat de către organele cu funcţii de control ale administraţiei publice centrale şi locale conform legislaţiei în vigoare. din lipsa prevederilor exprese în art. inclusiv cu normele metrologice.financiare şi statistice). persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală documentele de evidenţă. la prima cerere. respectarea cerinţei de indicare a preţurilor. modificarea propusă vine să înlăture lacuna legislativă care complică procesul de admin istrare fiscală în partea ce ține de controlul fiscal a provenineței mărfurilor supuse comercializării. contribuabilul este obligat în caz de control al respectării legislaţiei fiscale. (21) La solicitarea organelor de drept. d) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor efectuează supravegherea pieţei privind conformitatea produselor şi serviciilor cu cerinţele prescrise şi/sau declarate. precum şi în serviciilor procurate. Prin urmare.22 al Legii nr. precum şi a legislaţiei privind protecţia consumatorilor. Conform art. verifică respectarea regulilor de comercializare a produselor şi serviciilor în limita competenţelor lor.f) din Codul fiscal. calcularea şi achitarea la buget a impozitelor şi taxelor şi acordarea facilităţilor. a corespunderii stocului de marfă cu actele respective. a respectării disciplinei de preţ la produsele de importanţă socială. autorizează sanitar-veterinar tîrgurile de animale şi pieţele agricole (halele). la sistemul electronic de evidenţă contabilă. Fiecare organ central şi local al administraţiei publice exercită controlul în limita atribuţiilor sale funcţionale: a) Serviciul de Stat de Supraveghere a Sănătăţii Publice efectuează supravegherea sanitară a produselor/serviciilor.(2) lit. să prezinte. în baza ordonanţelor emise în cadrul desfăşurării urmăririi penale.231. materialele şi obiectivele supuse carantinei fitosanitare. a corectitudinii achitării mărfurilor şi serviciilor procurate. Inspecţia financiară efectuează controlul economico-financiar la persoanele juridice de drept public. Astfel. c) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor efectuează controlul îndeplinirii măsurilor de carantină luate pentru producţia. e) Camera de Licenţiere şi autorităţile administraţiei publice locale (lucrătorii structurilor economice ale consiliilor municipale şi raionale) controlează conformitatea unităţii comerciale cu condiţiile prescrise în autorizaţie sau licenţă. dările de seamă fiscale şi alte documente şi informaţii privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător. autorizează sanitar unităţile de alimentaţie publică. 197 .22 alin. f) subdiviziunile de profil ale Ministerului Afacerilor Interne efectuează controlul comercianţilor în cazul comiterii de către aceştia a unor fapte prejudiciabile prevăzute de legislaţia penală sau contravenţională în vigoare. la persoanele juridice de drept privat şi la persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător. a respectării disciplinei de preţ la produsele de importanţă social (art.

organul fiscal transmite lista acestora Cancelariei de Stat pentru selectarea şi utilizarea unor mijloace de transport şi agregate necesare realizării atribuţiilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. ediţie specială din 8 februarie 2007).. cu statut de confiscate.Articolul 4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal nr. Dispoziţii tranzitorii şi finale Art. Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal nr. b) după efectuarea expertizei tehnice.XVIII. din data recepţionării listei.cazul unei solicitări din partea autorităţilor cu funcţii de control.20 alin. prohibite. se completează cu alineatele (9 1) şi (92) cu următorul cuprins: A se vedea argumentele expuse la art. în modul stabilit de Guvern.2016 198 .20 alin. fără stăpîn. organul fiscal înstrăinează mijloacele de transport şi agregatele respective în modul stabilit de Guvern. 01. e) mijloacele de transport care nu sunt comercializate de către organul fiscal în termen de 6 luni din data la care ar trebui să primească răspunsul de la Cancelaria de Stat. cu statut de confiscate.(91) Înstrăinarea mijloacelor de transport şi agregatelor proiectului de lege.(61) din Codul vamal. care transmite cu titlu gratuit (donaţie). art. selectează mijloacele de transport şi agregatele necesare realizării atribuţiilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. precum şi cele ale instituţiilor publice cu informarea organului fiscal.(61) din Codul vamal al proiectului de lege.. în termenul stabilit la lit.(92) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal şi Art. c) Cancelaria de Stat. în modul stabilit de Guvern. sunt comercializate prin dezasamblare ca piese de schimb şi/sau agregate separate cu număr de identificare sau transmise la metal uzat în modul stabilit de Guvern.408-XV din 26 iulie 2001 Articolul 4. organul fiscal transmite lista acestora organului responsabil pentru efectuarea gratuită a expertizei tehnice în termen de 30 zile calendaristice.(91) şi alin.408-XV din 26 iulie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. fără drept de înstrăinare.c). Modificarea vizează art. precum şi cele ale instituţiilor publice.4 alin. (92) Înmatricularea de stat a mijloacelor de transport şi agregatelor prohibite.XXIX ale . trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi confirmate prin actele respective se efectuează după cum urmează: a) pînă la comercializarea mijloacelor de transport şi agregatelor.04. fără stăpîn. în termen de 30 zile calendaristice. d) în cazul în care Cancelaria de Stat. nu informează organul fiscal despre mijloacele de transport şi agregatele selectate. mijloacele de transport şi agregatele selectate. cu modificările şi completările ulterioare.

5) activitatea în domeniul jocurilor de noroc: organizarea şi desfăşurarea loteriilor (cu excepţia monopolului de stat exercitat în condiţiile Legii nr. fabricarea articolelor din tutun şi/sau comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat.(15). – Articolul 8 din Legea nr. se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins: „(5) Nu se supune reglementării prin licenţiere comercializarea de către organul fiscal a bunurilor sechestrate. întreţinerea cazinourilor. modificarea dată va acorda dreptul organelor fiscale de a comercializa bunurile sechestrate care cad sub incidenţa prevederilor prezentei legi. şi/sau păstrarea. nr. cu modificările ulterioare. se efectuează de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor sau de către Inspectoratul de Stat pentru Supraveghere Tehnică „INTEHAGRO”.208 alin.”. Genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere (1) Se supun reglementării prin licenţiere următoarele genuri de activitate: a) de către Camera de Licenţiere: 1) activitatea de audit. comercializarea angro a alcoolului etilic.203 alin. Suplimentar.(5) din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător ale proiectului de lege.(9) şi alin. a berii. 3) activitatea burselor de mărfuri. 7) fabricarea alcoolului etilic. produse de producătorii autohtoni. păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate. a berii. a producţiei alcoolice.Legea nr. cu excepţia vinurilor şi a băuturilor pe bază de vin. Modificările vizează art. 9) activitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi confirmate prin actele respective. stabilirea mizelor la competiţiile sportive. 6) importul şi păstrarea alcoolului etilic. exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti. 2) activitatea de evaluare a bunurilor imobile. importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului. 4) activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase. 01.04.285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc). art.26-28. funcţionarea caselor de amanet. art. 8) importul articolelor de tutun.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2005.(1) din Codul fiscal şi art. cu excepţia vinurilor şi a băuturilor pe bază de vin.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător Articolul 8.203 al Codului fiscal din proiectul de lege. A se vedea argumentele expuse la art. Art.”. alin.95). fără deţinerea licenţei pentru comercializare a acestor bunuri. importul.2016 199 . a producţiei alcoolice. cu eliberarea gratuită a certificatului de înmatriculare şi a plăcilor de înmatriculare pentru mijloacele de transport şi agregatele respective la prezentarea de către solicitant a Deciziei Cancelariei de Stat cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a mijlocului de transport autorităţii administraţiei publice sau a contractului de vînzare-cumpărare.XIX.(2). încheiat cu organul fiscal şi eliberării de către Serviciul Vamal a documentelor necesare.8 alin.

instalaţiile şi reţelele tehnico-edilitare. exportul. exportul. 14) extragerea substanţelor minerale utile şi/sau îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile. comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională. precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase. depozitarea. restaurări. 23) producerea. prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii desfăşurate de autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege). asamblarea. producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei. asamblarea. proiectarea. consolidările. exportul. mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei. a articolelor şi produselor chimice de menaj. asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor. 16) colectarea. prelucrarea. reexportul. de baterii de acumulatoare uzate. comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă. importul şi/sau exportul.stat). reconstrucţii. comercializarea produselor de uz fitosanitar şi/sau a fertilizanţilor. 24) importul. 15) activitatea topogeodezică şi/sau cartografică. comercializarea. 18) confecţionarea şi distrugerea ştampilelor. 21) producerea. 22) producerea. precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu. reconstrucţiile. restaurările. importul. importul. urbanism. 17) importul şi/sau fabricarea. depozitarea. 13) construcţiile de clădiri şi/sau construcţiile inginereşti. comercializarea. 20) montarea şi/sau reglarea. 11) transportul auto de călători în folos public. 10) importul şi/sau depozitarea. inclusiv în stare prelucrată. comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice. 200 . reexportul. 12) activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii. păstrarea. instalaţii şi reţele tehnico-edilitare. reexportul. 19) activitatea particulară de detectiv sau de pază. depozitarea materialelor explozive şi/sau efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil.

31) activitatea magazinelor duty-free. 321) activitatea de instruire a personalului din domeniul transportului rutier. 28) activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate. activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp. motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare. b) de către Banca Naţională a Moldovei: 33) activitatea băncilor. societăţile emitente de monedă electronică. comercializarea. 35) activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii. 27) acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medicosanitare private. 26) importul. 331) activitatea unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile). 37) activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare. furnizarea energiei electrice la tarife reglementate 201 . 29) activitatea de turism. fabricarea.25) activitatea farmaceutică. distribuţia energiei electrice. c) de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare: 34) activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor). 333) activitatea de emitere de monedă electronică de către societăţile emitente de monedă electronică. 36) activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut. transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central. inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic. furnizorii de servicii poştale. 30) activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale. 40) producerea energiei electrice. 38) activitatea birourilor istoriilor de credit. asistenţa tehnică şi/sau reparaţia dispozitivelor medicale şi/sau a opticii. 32) activitatea de broker vamal. d) de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică: 39) importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei. 332) activitatea de prestare a serviciilor de plată de către societăţile de plată. brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare. în perioada vacanţei de vară.

sat. e) de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei: 42) utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice. norme separate sub un anumit aspect. (2) Genurile de activitate neindicate la alin. către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar. comună.(1) se desfăşoară fără licenţe sau fără alte acte administrative cu efect similar. 26 şi 27 se eliberează cu avizarea pozitivă a Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice. 411) furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivel de regiune. (4) Condiţiile de licenţiere.(1). 43) serviciile de creare. oraş şi. pentru confirmarea unor cerinţe tehnice.(1) pct. cu excepţia autorizaţiilor. precum şi pentru exportul acestora se eliberează pe bază de concurs. distribuţia şi/sau furnizarea energiei termice. raion. 13. distribuţia şi/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate. lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei. producerea combustibilului regenerabil. (21) Licenţa pentru comercializarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase. (22) Licenţa pentru activităţile indicate la alin. stabilite la alin. după caz. (3) Introducerea reglementării prin licenţiere pentru alte genuri de activitate este posibilă numai prin modificarea şi completarea listei genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere. f) de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului: 44) activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre.12.sau nereglementate. municipiu. temeiurile de suspendare şi retragere a licenţei pentru activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb 202 . de baterii de acumulatoare uzate. implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală. transportul gazelor naturale. 412) producerea. inclusiv în stare prelucrată. inclusiv a produselor program. conform regulamentului aprobat de Guvern. 41) producerea şi/sau stocarea gazelor naturale. stabilite expres prin lege.

513).(7) din Codul contravenţional al proiectului de lege.j) din Legea nr. în perioada vacanţei de vară. Modificarea vizează art.10 lit.2 la prezenta lege.154-157. d) informaţii complete.03. sistemul informaţional automatizat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat .1209).i) şi lit.educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp.f).32 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti. Legea nr. un serviciu care ar putea să-i afecteze viaţa. sănătatea. nr.(4).105-XV din 13. A se vedea argumentele expuse la art.2003 privind protecţia consumatorilor ale proiectului de lege.10 lit.(41) şi alin.”. serviciului ori reducerea corespunzătoare a preţului. restituirea contravalorii produsului. g) adresare în autorităţile publice şi reprezentarea în ele a Art.f) şi art.2931 alin. Legea privind protecţia consumatorilor nr. Se propune excluderea sarcinii de prezentare de către contribuabili a certificatului de lipsă sau existenţă a restanţelor la bugetul public naţional în cazul autentificării contractului de înstrăinare şi contractul de gaj al bunurilor supuse înregistrării. corecte şi precise privind produsele. f) organizare în asociaţii obşteşti pentru protecţia consumatorilor. 203 .32 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi art.XX. se completează cu literele i) şi j) cu următorul cuprins: „i) solicitarea bonului de casă.2931 alin. Drepturile fundamentale ale consumatorilor Orice consumator are dreptul la: a) protecţia drepturilor sale de către stat.51 alin. Menţionăm că.105-XV din 13 martie 2003 Articolul 6.(4). a certificatului organului fiscal teritorial privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferente bunurilor respective.(1) din Legea cu privire la notariat ale proiectului de lege. serviciile achiziţionate. în cazul în care vînzătorul/prestatorul nu a respectat prevederile art.2016 j) beneficierea de bunul achiziţionat/serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.105-XV din 13 martie 2003 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. se vedea argumentele expuse la art. a extrasului din registrul gajului despre lipsa gajului acestor bunuri.2016 01. cauzat de produsul. serviciul necorespunzător. 2002. De asemeneaa.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.(41) şi alin. art. b) protecţie împotriva riscului de a achiziţiona un produs.04. Art.f) şi păstrarea lui pînă la ieşirea din incinta unităţii comerciale sau de prestări servicii unde a fost eliberat. sînt prevăzute în anexa nr.04. nr. e) instruire în domeniul drepturilor sale. 01. repararea prejudiciului.. cu modificările şi completările ulterioare. alin. cu modificările ulterioare. Modificarea vizează art.9 lit. Autentificarea contractului de înstrăinare şi contractului de gaj al bunurilor supuse înregistrării (1) Contractul de înstrăinare şi contractul de gaj al bunurilor supuse înregistrării se autentifică cu condiţia prezentării documentelor care confirmă dreptul de proprietate asupra acestor bunuri. alin. art. dacă acesta nu a fost înmînat de către vînzător/prestator în condiţiile prevăzute de art. 2011. – Articolul 6 din Legea privind protecţia consumatorilor nr. – Articolul 51 alineatul (1) din Legea nr.(7) din Codul contravenţional şi art.” se exclude. c) remedierea sau înlocuirea gratuită.176181. textul „a certificatului organului fiscal teritorial privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferente bunurilor respective.Contul curent al contribuabilului” permite generarea automată de către autorităţi sau de persoanele interesate a acestui certificat.6 lit.9 lit.XXI. inclusiv moral. ereditatea sau securitatea ori să-i prejudicieze drepturile şi interesele legitime.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat Articolul 51.f) şi art.

– transferurile de la/către alte bugete. printr-o dispoziţie. – mijloacele speciale preconizate spre încasare de către fiecare instituţie publică.(3) ale Codului fiscal şi art. proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale pe anul următor spre examinare şi aprobare. – fondurile speciale.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale Articolul 20. 01. se modifică după cum urmează: la alineatul (2) litera b).intereselor sale. care confirmă faptul cumpărării produsului. care confirmă faptul prestării serviciului.703). conform unui regulament aprobat de Guvern. cel tîrziu la data de 1 noiembrie. art. 2014.276 pct. conform unui regulament aprobat de Guvern. în care se vor reflecta: – veniturile şi cheltuielile bugetului respectiv prevăzute pentru anul bugetar următor.6) şi art. liniuţa a doua se abrogă.276 pct.6) din Codul fiscal al proiectului de lege. Articolul 10. Obligaţiile prestatorului Prestatorul este obligat: f) să înmîneze bon de casă sau un alt document. include: a) proiectul deciziei autorităţii reprezentative şi deliberative privind aprobarea bugetului. Modificarea vizează art. (2) Proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale.XXII. Obligaţiile vînzătorului Vînzătorul este obligat: f) să înmîneze bon de casă sau un alt document. Articolul 9. – cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate în buget. Legea nr. prezentat spre aprobare autorităţii reprezentative şi deliberative respective. în calitate de consumator. precum şi stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare.20 al Legii privind finanţele publice locale din proiectul de lege. precum şi stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare sînt decizii separate ale consiliilor locale. h) sesizarea asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi autorităţilor publice asupra încălcării drepturilor şi intereselor sale legitime. a se vedea argumentele expuse la art.397-399. – Articolul 20 din Legea nr.04.2016 204 . Examinarea şi aprobarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (1) Autoritatea executivă prezintă autorităţii reprezentative şi deliberative respective. serviciilor.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Art. b) anexele la proiectul deciziei. nr. Se propune excluderea obligaţiei de includere în proiectul deciziei autorităţii reprezentative şi deliberative privind aprobarea bugetului (ca anexe la aceasta) a deciziilor privind stabilirea taxelor locale şi cotelor aferente acestora. Suplimentar.297 alin. deoarece de regulă stabilirea taxelor locale şi cotelor aferente acestora. – nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate de instituţiile publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. şi la înaintarea de propuneri referitoare la îmbunătăţirea calităţii produselor. Includerea acestor decizii în deciziile bugetare anuale (ca anexe la acestea) este inoportună. însoţit de nota informativă.

g) nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate de instituţiile publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. c) balanţa bugetului şi sursele de finanţare. e) cuantumul fondului de rezervă (fondul de rezervă este utilizat în conformitate cu regulamentul de utilizare a mijloacelor fondului. (4) În prima lectură. – efectivul-limită al instituţiilor publice finanţate de la bugetul respectiv. d) transferurile de la/către alte bugete. i) fondurile speciale. 205 . l) efectivul-limită al instituţiilor publice finanţate de la bugetul respectiv. c) cuantumul fondului de rezervă (fondul de rezervă este utilizat în conformitate cu regulamentul de utilizare a mijloacelor fondului. structura şi destinaţia lor. m) alte prevederi ce necesită reglementare prin proiectul la alineatul (5). k) plafonul datoriei unităţii administrativ-teritoriale şi plafonul garanţiilor acordate de autorităţile administraţiei publice locale. autoritatea reprezentativă şi deliberativă examinează şi aprobă: a) structura veniturilor.18 din prezenta lege). (3) Autoritatea reprezentativă şi deliberativă examinează proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale în două lecturi. aprobat în condiţiile art.– plafonul datoriei unităţii administrativ-teritoriale şi plafonul garanţiilor acordate de autorităţile administraţiei publice locale. d) alte prevederi ce necesită reglementare prin proiectul bugetului. b) cheltuielile. examinează şi aprobă volumul total al veniturilor şi cheltuielilor bugetului respectiv. litera f) se abrogă.18 din prezenta lege). j) cheltuielile care vor fi finanţate în mod prioritar. (5) În lectura a doua. aprobat în condiţiile art. h) mijloacele speciale preconizate spre încasare de către fiecare instituţie publică. f) cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate în buget. autoritatea reprezentativă şi deliberativă audiază şi examinează raportul autorităţii executive respective privind proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale.

din dreptul asupra invenţiilor. .pentru sesizările privind declararea ca fiind ilegale a manifestărilor şi adunărilor nesancţionate. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.de revendicare a reparaţiei prejudiciului cauzat prin poluarea mediului înconjurător şi folosirea iraţională a resurselor naturale. nr. sînt împuternicite să adreseze în instanţă cereri în apărarea drepturilor.de reparaţie a daunei materiale cauzate prin infracţiune.04. precum şi din alte drepturi asupra proprietăţii intelectuale. b) cetăţenii Republicii Moldova – pentru cererile de înfiere. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 01. 2013. . . art. c1) victimele violenţei în familie – pentru cererile privind aplicarea măsurilor de protecţie. . Avocatul Poporului pentru drepturile copilului – pentru cererile privind apărarea intereselor petiţionarilor ale căror drepturi şi libertăţi constituţionale au fost încălcate. . alături de organele afacerilor interne și Centrul Național Anticorupție.privind faptele de discriminare. de revendicare a sumelor de retribuire a muncii şi în alte revendicări legate de raporturile de muncă. La articolul 85 alineatul (1) litera g).născute din raporturi de contencios administrativ.130-134. se modifică şi se completează după cum urmează: Se propune acordarea Serviciului Fiscal de Stat. 206 . conform legii.415).legate de încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal. c) minorii – pentru cererile de apărare a drepturilor lor. 225XV din 30 mai 2003 Articolul 85. a scutirii de taxa de stat pentru judecarea pricinilor civile. organizaţiile şi persoanele fizice care. cu modificările ulterioare. . .XXIII. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova..de revendicare a indemnizaţiilor de protecţie socială. e) Avocatul Poporului. .de reintegrare în serviciu. autorităţile publice.. . soiurilor de plante.organele afacerilor interne” se introduc cuvintele . libertăţilor şi intereselor Art. . (6) Autoritatea reprezentativă şi deliberativă aprobă bugetul unităţii administrativ-teritoriale pe anul bugetar următor cel tîrziu la data de 10 decembrie. f) procurorul. Serviciul Fiscal de Stat”. desenelor şi modelelor industriale.2016 1. după cuvintele .de încasare a pensiei de întreţinere. topografiilor circuitelor integrate. . Scutirile de taxă de stat (1) De taxă de stat pentru judecarea pricinilor civile se scutesc: a) reclamanţii în acţiunile: .de protecţie a drepturilor consumatorilor.de reparaţie a prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces. . d) persoanele supuse represiunilor politice – în pricinile privind represiunile.ce decurg din dreptul de autor şi din drepturile conexe.bugetului.

o) Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale (ramurale) – în acţiunile intentate împotriva persoanelor fizice şi juridice care se eschivează de la achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. compensării cheltuielilor de căutare a debitorului şi a bunurilor lui sau a copilului luat de la debitor în temeiul unei hotărîri judecătoreşti. i) autorităţile publice centrale. k) organizaţiile obşteşti ale invalizilor. în 207 . precum şi autorităţile administraţiei publice locale – la înaintarea acţiunilor şi la contestarea hotărîrilor instanţelor judecătoreşti. l) părţile – în litigiile privind reparaţia prejudiciului cauzat prin condamnare ilegală. h) instituţiile de asistenţă socială – în acţiunile de regres împotriva cauzatorului de daună. Curtea de Conturi şi organele subordonate lor. n) părţile – în pricinile privind revizuirea hotărîrilor. pentru încasarea de la acesta a ajutoarelor şi pensiei ce se plătesc persoanei prejudiciate sau membrilor ei de familie. prin aplicare ilegală a măsurii preventive sub forma arestului preventiv sau sub forma impunerii angajamentului scris de a nu părăsi localitatea ori prin aplicare ilegală a sancţiunii administrative a arestului.legitime ale unor alte persoane ori în apărarea intereselor statului sau ale societăţii şi să depună cereri de contestare a hotărîrilor instanţelor judecătoreşti. precum şi a cheltuielilor de păstrare a bunurilor luate de la debitor şi puse sub sechestru şi a bunurilor debitorului evacuat din locuinţă. de la plata impozitelor şi altor obligaţii la bugetul statului. tragere ilegală la răspundere penală. indiferent de calitatea lor procesuală. inclusiv în cauzele examinate în procedură de contencios administrativ. întreprinderile şi asociaţiile de instruire şi de producţie ale invalizilor – în toate acţiunile şi pentru toate cererile lor. g) organele afacerilor interne şi Centrul Naţional Anticorupţie – în revendicarea compensării cheltuielilor de urmărire a persoanelor care se eschivează de la plata pensiilor de întreţinere. organele centrale de specialitate ale administraţiei publice. instituţiile. m) participanţii la proces – pentru plîngerile lor împotriva încheierilor judecătoreşti. j) Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală – în cazul contestării hotărîrilor şi deciziilor ei privind procedura de înregistrare a obiectivelor de proprietate intelectuală. finanţate de la bugetul de stat. de la reparaţia prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces.

c) refuzului de a primi cererea spre examinare în temeiul art. 2.265 lit. (4) În funcţie de situaţia materială şi de probele prezentate în acest sens.11.267 lit.(1). parţial sau integral. r) părţile – în pricinile care apar în legătură cu încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a documentelor executorii şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare.2016 208 .369. f) scoaterii cererii de pe rol pentru motivele specificate la art. La articolul 89 alineatul (3) cuvintele . Eliberarea repetată de copii de pe acelaşi act se supune taxei de stat. 408 şi 409. h) refuzului persoanei care a plătit taxă pentru întocmirea sau primirea documentelor pînă la adresare în instanţă judecătorească. 01.171 alin..4 din Raportul auditului performanţei sistemului administrării veniturilor publice aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.04. la cerere. Articolul 89.44 din 20. (3) Eliberarea. (2) Taxa de stat se restituie şi în alte cazuri stabilite de legislaţia în vigoare. p) părţile – în pricinile care apar în legătură cu încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare.169 alin.Serviciul Fiscal de Stat”.acţiunile intentate împotriva prestatorilor de servicii medicale sau a lucrătorilor medicali. persoana fizică sau juridică poate fi scutită de judecător (de instanţa judecătorească) de plata taxei de stat sau de plata unei părţi a ei. a copiilor de pe actele judecătoreşti pentru participanţii la proces se face fără plata taxei de stat. în scopul compensării materiale a prejudiciului cauzat sănătăţii persoanei asigurate din culpa acestora.170 alin.2015. (2).a). Restituirea taxei de stat (1) Taxa de stat plătită se restituie. în cazul: a) depunerii într-o sumă mai mare decît cea prevăzută de legislaţia în vigoare (se restituie suma plătită în plus).a) şi b). în acţiunile intentate împotriva persoanelor fizice şi juridice responsabile pentru prejudiciul cauzat sănătăţii persoanei asigurate şi în acţiunile în regres. b) refuzului de a primi cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti în temeiul art.(1) şi art.organele fiscale” se înlocuiesc cu cuvintele . Modificarea poartă un caracter redacțional și are drept scop executarea recomandării Curții de conturi nr.. g) restituirii cererii de apel şi cererii de recurs pentru motivele prevăzute la art. e) încetării procesului pentru motivele specificate la art.348. b) şi e). (2) Pot fi stabilite prin lege şi alte cazuri de scutire a părţilor de plata taxei de stat.25. d) restituirii cererii în temeiul art.

3. autentificat notarial. prin ordonanţă judecătorească. La articolul 109 alineatele (3) şi (4). instanţa judecătorească este obligată să ordone căutarea lui. la judecarea altor categorii de pricini decît cele de la alin. cuvintele .11. la cererea organelor poliţiei sau organelor fiscale. Căutarea părătului nu este o acțiune specifică Serviciului Fiscal de Stat și depășește competența acestuia. h) rezultă din nerestituirea cărţilor împrumutate de la bibliotecă. în pricinile de plată a pensiilor de întreţinere.2015. Căutarea pîrîtului (1) Dacă. c) este întemeiată pe protestul cambiei în neachitarea.4 din Raportul auditului performanţei sistemului administrării veniturilor publice aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi nr. b) rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu. neacceptarea sau nedatarea acceptului.44 din 20.2016 209 . judecătorul poate ordona căutarea lui prin intermediul organelor abilitate numai după ce persoana interesată depune suma cheltuielilor de căutare. Totodată. dar neplătite salariatului.(1) al articolului respectiv sunt specificate tipul de acțiuni judiciare care presupune acțiuni de căutare a părătului printre care nu se regăsește nici o acțiune specifică procesului de administrare fiscală. în termen de cel mult un an de la data emiterii încheierii. d) ţine de încasarea pensiei de întreţinere a copilului minor care nu necesită stabilirea paternităţii. cuvintele . precum şi a cheltuielilor de păstrare a bunurilor sechestrate de la debitor şi a bunurilor debitorului evacuat din locuinţă. în pricinile de reparaţie a prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale. (2) În cazul în care. (4) Cheltuielile de căutare a pîrîtului în condiţiile alin.2016 4. (3) Căutarea pîrîtului se face de organele poliţiei sau de organele fiscale în temeiul unei încheieri judecătoreşti. Se propune excluderea din sarcina organelor fiscale a acțiunilor de căutare a pîrîtului în temeiul unei încheieri judecătoreşti.(3) Restituirea taxei de stat se efectuează de către organele fiscale prin intermediul Trezoreriei de Stat.. La articolul 345 litera f).Serviciul Fiscal de Stat”. locul de aflare a pîrîtului nu este cunoscut.sau de organele fiscale” se exclud.04. nu se cunoaşte locul de aflare a pîrîtului. iar legea nu dispune altfel.. g) rezultă din procurarea în credit sau acordarea în leasing a unor bunuri. Pretenţiile în al căror temei se emite ordonanţă judecătorească Se emite ordonanţă judecătorească în cazul în care pretenţia: a) derivă dintr-un act juridic autentificat notarial. e) urmăreşte perceperea salariului sau unor alte drepturi calculate.25. în acţiunile intentate în interesul statului. f) este înaintată de organul de poliţie. prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces.organul fiscal” se înlocuiesc cu cuvintele . Modificarea poartă un caracter redacțional și are drept scop executarea recomandării Curții de conturi nr.04.(1). iar organele poliției sunt suficiente pentru a realiza sarcina nominalizată. în alin. 01. Articolul 109. contestarea paternităţii (maternităţii) sau atragerea în proces a unor alte persoane interesate. Articolul 345. de organul fiscal sau de executorul judecătoresc privind încasarea cheltuielilor aferente căutării pîrîtului sau debitorului ori bunurilor lui sau copilului luat de la debitor în temeiul unei hotărîri judecătoreşti.(1) se încasează de la pîrît în beneficiul statului.. 01.

persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător sînt obligate să ţină evidenţa contabilă a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în conformitate cu legislaţia. a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat. Metalele preţioase obţinute în urma prelucrării şi afinării acestora se vînd în baza contractelor încheiate între părţi la preţurile de piaţă. Regulile comerţului cu amănuntul. cuvintele . (3) Resturile şi deşeurile ce conţin metale preţioase sînt supuse. în modul stabilit de legislaţie. în condiţiile legii.171–174. a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor din sarcina inspectoratelor fiscal de stat în sarcina Agenţiei Proprietăţii Publice subordonată Ministerul Economie.. m) rezultă din prevederile art.04.777). Modificarea va contribui la eficientizarea activităților organelor fiscale privind administrare fiscală.inspectoratelor fiscal de stat” se înlocuiesc cu cuvintele . – La articolul 19 alineatul (71 ) din Legea privind regimul metalelor preţioaseşi pietrelor preţioase nr.282-XV din 22 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.(4) din Codul de executare.Agenţiei Proprietăţii Publice subordonată Ministerul Economiei”. bunurilor fără stăpîn. Se propune tranferarea atribuţiilor de organizare a evidenţei. cu modificările ulterioare.XXIV. vînd metale preţioase obţinute din resturi şi deşeuri exclusiv pe piaţa internă. l) rezultă din neachitarea de către persoanele fizice şi juridice a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. (2) La desfăşurarea activităţilor cu metale preţioase şi pietre preţioase. au acumulat resturi şi deşeuri.2016 210 . nr. recepţionării. iar avînd în vedere faptul Agenția Proprietății Publice de pe lîngă Ministerul Economiei realizează politica statului în domeniul administrării proprietății publice. j) rezultă din restanţele de impozit sau din asigurarea socială de stat. funcţiile privind administrarea acestor categorii de bunuri urmează a fi atribuită acesteia. Marcarea şi vînzarea articolelor din metale preţioase se efectuează doar în cazul cînd există documente de plată ce confirmă achitarea accizului.i) decurge din neonorarea de către agentul economic a datoriei faţă de Fondul Social. fie la alte întreprinderi prelucrătoare. n) rezultă din facturi care au scadenţa la data depunerii lor. 01. k) urmăreşte exercitarea dreptului de gaj. aceste atribuți sănt improprii competențelor Serviciului Fiscal de Stat. inclusiv exercită și funcțiile de proprietar al patrimoniului ce aparține statului. inclusiv instituţiile finanţate de la buget.. Legea privind regimul metalelor preţioaseşi pietrelor preţioase nr. a corpurilor delicte.282-XV din 22 iulie 2004 Articolul 19. păstrării şi evidenţei Art. unei evidenţe stricte şi colectării obligatorii de către persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător şi care. în procesul de producere şi/sau utilizare. (6) Comercializarea bijuteriilor şi a altor articole din metale preţioase şi pietre preţioase pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează de către persoane juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător şi au obţinut licenţa respectivă în modul stabilit de legislaţie. (5) Resturile şi deşeurile colectate ce conţin metale preţioase pot fi prelucrate fie de sine stătător de proprietar sau de persoana ce le posedă în alt mod legal. Utilizarea şi circulaţia metalelor preţioase şi pietrelor preţioase (1) Utilizarea şi circulaţia metalelor preţioase şi pietrelor preţioase se efectuează în conformitate cu prezenta lege şi alte acte normative în domeniu. art. evaluării şi vînzării bunurilor confiscate. 2004. Menționăm că. (4) Persoanele juridice şi fizice.99 alin.

şi organul fiscal” se exclud. nr. în condiţiile legii. 2010. în modul stabilit de legislaţie. se modifică şi se completează după cum urmează: 1. comorile descoperite.XXV. precum şi metalele preţioase şi pietrele preţioase. cu modificările ulterioare. bilet de amanet.04. Drepturile şi obligaţiile executorului judecătoresc (1) Executorul judecătoresc este în drept: a) să emită acte procedurale în limitele competenţei prevăzute de lege. articolele din ele şi deşeurile acestora.04. prelucrării.443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. (8) Paza în procesul păstrării. transportării. articolele găsite.704). art. a instituţiilor (inclusiv financiare). b) să citeze. recepţionate în baza contractelor civile (contract de comision. în bază de contract.2016 Se propune excluderea sarcinii organellor fiscal de a informa executorul judecătoresc despre deschiderea în viitor a unor conturi bancare de către debitor. de organele Ministerului Afacerilor Interne sau de organizaţiile de pază particulare care au obţinut. debitorul şi alţi participanţi implicaţi în procesul de executare. (61) Comercializarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase. (7) Achiziţionarea de la populaţie a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase ce se conţin în articole şi în resturi se efectuează de către titulari de licenţă.443-XV din 24 decembrie 2004 Articolul 22.. cuvintele . la preţuri contractuale. instituțiile bancare sunt generatorii și furnizorii primari a acestor informații. Menționăm că. dat fiinf faptul că.214–220. articolele din ele şi deşeurile acestora confiscate sau fără stăpîn. la sediul biroului său şi la locul efectuării actelor de executare. din partea altor organizaţii (indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de Art. se efectuează de către persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător după expertizarea şi marcarea articolelor la Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării. utilizării şi circulaţiei metalelor preţioase şi pietrelor preţioase şi a articolelor din ele se efectuează. 01. licenţă pentru practicarea acestui gen de activitate. (71) Metalele preţioase şi pietrele preţioase.articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase se aprobă prin lege. obținerea informației de la instituțiile bancare exclude necesitatea de a exista și alt organ. Codul de executare al Republicii Moldova nr. chitanţa pentru valorile achiziţionate). – Codul de executare al Republicii Moldova nr. înregistrate şi/sau trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune se transmit inspectoratelor fiscale de stat pentru valorificare. 01.2016 211 . c) să solicite şi să primească gratuit pe suport de hîrtie şi în regim on-line din partea autorităţilor publice centrale şi locale. producerii. La articolul 22 alineatul (1) litera ş).

în condiţiile legii. alte sume rezultate din întîrzierea executării unei obligaţii ce decurge dintr-un document executoriu. cu concursul organelor de drept). la cererea persoanei interesate. precum şi în cele aflate în folosinţa acestuia. actele procedurale. q) să urmărească mijloacele băneşti ale debitorului (atît în numerar. bursa. onorarii şi taxe pentru activităţile efectuate. în alte încăperi şi depozite ce aparţin debitorului. să administreze şi să vîndă bunurile sechestrate în procesul de executare. h) să acorde asistenţă părţilor în procedura de executare şi altor solicitanţi. la solicitarea părţii interesate. k) să comunice. e) să prezinte cerinţe legale persoanelor fizice şi juridice părţi în procedura de executare în vederea întreprinderii anumitelor acţiuni de executare. o) să elibereze copii de pe actele din dosarul de executare către terţi neimplicaţi în procedura de executare doar în condiţiile legii şi în baza unei solicitări scrise. fapte şi stări de fapt. d) să sesizeze autorităţile şi persoanele competente referitor la faptele constatate de neconformare cerinţelor înaintate legal de executorul judecătoresc. l) să sechestreze. şi să le cerceteze. r) să aplice sechestru pe conturile debitorului şi să interzică băncilor virarea oricăror sume de pe aceste conturi. a patrimoniului său şi a locului aflării lor. j) să constate. pensia. să ridice.organizare) deţinătoare de registre de stat şi de informaţii relevante pentru procedura de executare orice informaţie care ar permite identificarea debitorului. cît şi de pe conturile lui bancare) şi veniturile lui (salariul. să depoziteze. i) să concilieze părţile în faza prejudiciară şi în procedura de executare. solicitînd 212 . explicîndu-le consecinţele juridice ale actelor de procedură. precum şi bunurile gajate. f) să intre. n) să aplice în regim on-line măsuri asigurătorii. p) să primească. alte venituri) şi să exercite controlul asupra corectitudinii în executarea indicaţiilor sale privind urmărirea mijloacelor băneşti şi a veniturilor debitorului. cu acordul debitorului sau al membrilor lui de familie adulţi (iar în lipsa acordului. în încăperile ce reprezintă domiciliul sau sediul debitorului. m) să recupereze datoriile pe cale amiabilă. penalităţi. g) să calculeze dobînzi.

u) să beneficieze la timp şi necondiţionat de asistenţa organelor de drept. aplicarea faţă de debitor a interdicţiei de a părăsi ţara în cazul în care plecarea acestuia ar face imposibilă sau dificilă executarea hotărîrii judecătoreşti. indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare. foto şi video. Părţile în procedura de executare (1) Părţi în procedura de executare sînt: creditorul şi debitorul. Articolul 43. organelor care au emis documentele executorii explicarea motivată a expunerilor dispozitive ale acestora. La articolul 43 alineatul (2). să identifice bunurile debitorului. (2) Creditor este persoana fizică sau juridică în al cărei interes 2. t) să urmărească mijloacele băneşti şi bunurile debitorului care se află la terţi. propoziţia a doua se exclude. în exercitarea atribuţiilor. a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi a autorităţilor administraţiei publice locale. (2) Executorul judecătoresc este obligat să întreprindă măsurile prevăzute de lege pentru executarea operativă a documentelor executorii şi să explice participanţilor la procesul de executare drepturile şi obligaţiile lor. care ar putea duce la împiedicarea executării. s) să verifice în instituţiile bancare operaţiunile efectuate la conturile bancare ale debitorului. ţ) să ridice de la debitor obiectele indicate în documentul executoriu. ş) să oblige instituţiile bancare şi organul fiscal să îl informeze despre deschiderea în viitor a unor conturi bancare de către debitor. după caz. precum şi explicarea modului şi a ordinii de executare. fiind un document de de politici. mijloace de înregistrare audio.2016 213 . v) să interzică instituţiilor de stat. z) să folosească. inclusiv în instituţii financiare. persoanelor cu funcţie de răspundere. la capitolul IV 01. x) să solicite instanţei judecătoreşti. w) să dispună anunţarea în căutare şi reţinerea mijloacelor de transport. cu eliberarea imediată şi necondiţionată a unui extras bancar şi comunicat informativ. la cererea creditorului. y) să solicite.04. inclusiv a bunurilor care vor fi dobîndite în viitor.instituţiei bancare informaţii despre soldul sumei din contul debitorului. existent la momentul aplicării sechestrului. Programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova 2015-2018. şi să înainteze cerinţe executorii persoanelor cu funcţie de răspundere în vederea executării eficiente a documentului executoriu. persoanelor fizice şi persoanelor juridice. efectuarea anumitelor acte în privinţa debitorului sau a bunurilor lui.

(4) La cererea executorului judecătoresc.2016 01.. care se află în circuit civil. în termen de 5 3. La articolul 293 alineatul (2) cuvîntul . armelor şi muniţiilor. cu excepţia celor care nu sînt pasibile de urmărire silită. (3) Bunurile supuse unui circuit civil limitat pot fi urmărite numai în condiţiile prevăzute de lege. La articolul 88 alineatul (4).. executorul judecătoresc le ridică şi le transmite organului competent. compartimentul D prevede excluderea activităților improprii din competențele Serviciului Fiscal de Stat. Aceste bunuri urmează a fi transmise organelor competente în conformitate modul stabilit de Guvern 01. În cazul în care sumele se încasează în beneficiul statului. 4. Modificarea poartă un caracter redacțional..2015 cu privire la Raportul auditului performanţei sistemului administrării veniturilor publice stabilește cert că exercitarea de către organele SFS a unor sarcini nespecifice activităţii de bază afectează mobilizarea resurselor umane. (2) Executorul judecătoresc ridică şi transmite bunurile supuse confiscării organului fiscal competent. precum şi orice drept patrimonial sau creanţă bănească. Articolul 293. Se propune excluderea din sarcina organelor fiscale a obligației de evidență și păstrare a bunurilor supuse confiscării de executorul judecătoresc.a fost emis documentul executoriu. organele fiscale. să efectueze anumite acţiuni ori să se abţină de la efectuarea lor. stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti. calitatea de creditor o exercită Ministerul Finanţelor prin intermediul organelor fiscale teritoriale. în cel mult 10 zile. (3) Executorul judecătoresc încunoştinţează.106 din Codul penal. cuvintele . psihotrope sau a precursorilor. în temeiul art. în ridicarea şi în vînzarea lor.04.2016 214 . deţinătorii de registre şi de informaţii relevante pentru procedura de executare. Dispoziţii generale cu privire la urmărirea bunurilor (1) Urmărirea bunurilor debitorului constă în sechestrarea. prin documentul executoriu.04. se află bunurile.44 din 20. Articolul 88. a dispus confiscarea bunurilor utilizate la săvîrşirea infracţiunii ori rezultate din infracţiune sau contravaloarea acestora expediază hotărîrea sa executorului judecătoresc în a cărui competenţă teritorială. în modul stabilit de Guvern.fiscal” se exclude. organele cadastrale. indiferent de faptul la cine se află în posesiune. (3) Debitor este persoana fizică sau juridică obligată. Curtea de Conturi a RM prin Hotărîrea nr.organele fiscale” se substituie cu cuvintele . alte persoane fizice sau juridice sînt obligate să îi comunice. informaţiile necesare pentru efectuarea executării silite. utilizarea timpului calculat pentru activitatea de bază şi implicarea costurilor financiare în aceste scopuri.11. Confiscarea specială (1) Instanţa de judecată care. Totodată. (2) Poate fi urmărit orice bun corporal ori universalitate de bunuri ale debitorului. În cazul confiscării substanţelor narcotice. instituţiile financiare.Serviciul Fiscal de Stat”.

în decurs de 12 luni de la înregistrare.220-XVI din 19 octombrie 2007 (Monitorul Oficial nr.10. nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie şi nu a efectuat operaţiuni pe niciun cont bancar. la situaţia din 30.întreprinzător individual inactiv – întreprinzătorul individual care în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 4 ani nu a prezentat dările de seamă prevăzute de legislaţie. nu are filiale şi reprezentanţe.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali a noţiunii „întreprinzător individual inactiv”.220-XVI din 19. instanţa de judecată care a pronunţat hotărîrea despre ridicarea şi transmiterea obiectelor confiscate către organele competente.2015.26 alin. nu are datorii la bugetul public naţional şi nu deţine maşini de casă şi control cu memorie fiscală.23000. cu modificările ulterioare.”. din numărul total de persoane juridice care în perioada ultimilor 4 ani nu au prezentat dări de seamă fiscale (23000). cadrul legal existent 01. se completează cu o noţiune nouă cu următorul cuprins: .(6) din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Noţiunile principale persoană juridică inactivă – persoană juridică care. Astfel.XXVI. – Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr. Totodată.220XVI din 19. Modificarea dată are drept scop eficientizarea evidenţei contribuabililor în partea ce ţine de radierea acestora din Registrul de stat.10. numărul contribuabililor luaţi la evidenţă fiscală constituie 553300. au fost înaintate pe parcursul a 9 luni ale anului 2015 doar 202 persoane juridice inactive către Camera Înregistrării de Stat pentru a decide asupra radierii lor din oficiu.2016 215 . nu a efectuat operaţii pe nici un cont bancar.zile. inclusiv 57326întreprinzători individuali şi persoane juridice (SRL) . nu are datorii la bugetul public naţional şi nu deţine maşini de casă şi control cu memorie fiscală.2007). conform prevederilor art.”. precum şi extinderea spectrului de persoane juridice inactive care din oficiu pot fi radiate din Registrul de Stat. nu au rulaje pe conturi bancare 33400.04. Articolul 2: noţiunea persoană juridică inactivă va avea următorul cuprins: „persoană juridică inactivă – persoana juridică care în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 4 ani nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie. Din numărul total de întreprinzători individuali pe parcursul a ultimilor 4 ani nu prezintă dări de seamă fiscale. Se propune definirea în Legea nr. se modifică şi se completează după cum urmează: 1.87944.. respectiv SRL . nu este fondator al unei alte persoane juridice.2007 Articolul 2. Prin urmare. nu este fondator al unei alte persoane juridice. Art.184-187/711 din 30. nu a efectuat operaţii pe nici un cont bancar. Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr.09. nu are filiale şi reprezentanţe.11. conform informaţiei înregistrate în Registrul fiscal de stat.

după cuvîntul „juridice” se introduc cuvintele „şi a întreprinzătorului individual. adoptînd decizia de iniţiere a procedurii de radiere. după cuvîntul „inactivă” se introduc cuvintele „şi întreprinzătorul individual inactiv”. alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Persoana juridică inactivă şi întreprinzătorul individual inactiv se consideră că şi-au încetat activitatea şi sunt radiaţi din oficiu. la alineatul (5).2007 al proiectului de lege. (3) În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de iniţiere a procedurii de radiere din Registrul de stat. organul înregistrării de stat va publica gratuit pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la iniţierea procedurii de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive.04. la forma gramaticală respectivă. iar cuvîntul „radiată” se înlocuieşte cu cuvîntul „radiaţi”. la forma gramaticală respectivă.Articolul 26. şi respectiv este foarte mare decalajul dintre numărul contribuabililor înregistraţi în Registrul fiscal de stat şi numărul contribuabililor care prezintă dări de seamă fiscale. în ambele cazuri. (5) În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor şi creanţelor de către persoanele 2. după cuvîntul „inactive” se introduc cuvintele „şi a întreprinzătorului individual 216 .”.2016 la alineatul (2). Este de menţionat faptul că. Radierea din oficiu a persoanei juridice din Registrul de stat (1) Persoana juridică inactivă se consideră că şi-a încetat activitatea şi este radiată din oficiu. (2) Dacă persoana juridică inactivă nu are datorii la bugetul public naţional. precum şi adresa la care acestea pot fi depuse. în ambele cazuri. în ambele cazuri. 01. nu este fondator al unei alte persoane juridice şi nu are filiale şi reprezentanţe. Avizul va conţine şi date cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a cererilor de către persoana juridică inactivă ce urmează a fi radiată.2 din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr. după promovarea modificărilor şi completărilor propuse la Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.10. iar după cuvîntul „naţional” se introduc cuvintele „nu deţine maşini de casă şi control cu memorie fiscală. după cuvîntul „inactive” se introduc cuvintele „şi a întreprinzătorului individual inactiv”. cuprinde un segment foarte mic de contribuabili care corespund noţiunii de inactivi. se va micşora considerabil povara Serviciului fiscal de stat în partea ce ţine de administrarea fiscală şi Registrul Fiscal de Stat va conţine informaţii mai reale despre contribuabilii.220-XVI din 19. la alineatul (3). organul înregistrării de stat iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive. a creanţelor de către creditori sau de către alte persoane interesate. A se vedea argumentele expuse la art. Articolul 26: în denumirea articolului.

în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 4 ani nu au prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie.interesate. Încălcarea legislaţiei în domeniul pieţei produselor petroliere (3) Lipsa la staţia certificată de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate a documentelor de forma stabilită în actele normative în vigoare (registrul de evidenţă a produselor petroliere recepţionate.XXVII. cuvintele „o radiază” se înlocuiesc cu cuvintele „îi radiază”. cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de inactiv”. lichidarea şi radierea din Registrul de stat a persoanei juridice inactive se efectuează în conformitate cu condiţiile generale prevăzute de lege. nu au efectuat operaţii pe nici un cont bancar. alineatul (8) se completează în final cu textul „şi cu amendă de 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice”. ţinerii lor nesistematice sau înscrierea în ele a unor date neveridice. dacă cereri şi creanţe nu au fost înaintate.218-XVI din 24 octombrie 2008 Articolul 277. raportul de schimb. cu modificările ulterioare.3-6/15 din 06.04. Articolul 277: alineatul (3) se completează în final cu textul „şi cu amendă de 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice”. Modificarea prevede aplicarea amenzii de 500 de u. nu au datorii la bugetul public naţional.01. nu au filiale şi reprezentanţe şi nu deţin maşini de casă şi control cu memorie fiscală. precum şi în cazul recepţionării plăţilor pentru produsele petroliere principale şi gazele lichefiate comercializate cu amănuntul în alt loc decît la ghişeul de plată al staţiei certificate de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate. În cazul depunerii cererilor şi creanţelor. (6) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va prezenta trimestrial organului înregistrării de stat informaţie despre persoanele juridice care.”. se modifică şi se completează după cum urmează: 1.218-XVI din 24 octombrie 2008 (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. iar cuvintele „persoanei juridice inactive” se înlocuiesc cu cuvîntul „acestora”. ţinerea lor nesistematică sau înscrierea în ele a unor date neveridice se sancţionează cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. organul înregistrării de stat nefiind în drept să decidă din oficiu radierea din Registrul de stat a persoanei juridice inactive.2009). pentru a decide asupra radierii acestora din Registrul de stat. pentru a decide asupra radierii acestora din Registrul de stat.c. organul înregistrării de stat adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive şi o radiază. Codul Contravenţional nr. alineatul (6) va avea următorul cuprins: „(6) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va prezenta trimestrial organului înregistrării de stat informaţie despre persoanele juridice inactive şi întreprinzătorii individuali inactivi care.2016 217 . indicînd existenţa sau lipsa datoriilor la bugetul public naţional. (8) Recepţionarea plăţilor pentru produsele petroliere principale şi gazele lichefiate comercializate cu amănuntul în alt loc decît la ghişeul de plată al staţiei certificate de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice. – Codul Contravenţional nr. Amendamentul are drept scop stabilirea unor sancţiuni mai dure pentru încălcarea legislaţiei din domeniul produselor petroliere şi anume reglementarea unor 01. nu sunt fondatori al unei alte persoane juridice. pentru persoane juridice în cazul lipsei la staţia certificată de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate a documentelor de forma stabilită în actele normative în vigoare. Art. raportul privind datele înregistrate în aparatul de casă şi de control). în decurs de 12 luni de la data înregistrării. nu au prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie şi nu au efectuat operaţii pe nici un cont bancar.

34 alin. în regim taxi etc. notă de plată. se propune înlocuirea conţinutului anunţului ce urmează a fi obligatoriu plasat de către agenţii economici care sun obligaţi să utilizeze maşinile de casă şi control. Modificarea respectivă prevede aplicarea sancţiunii contravenţionale şi în cazul predării premeditate a altui document decît bonul fiscal consumatorului. Încălcarea regulilor de exploatare a maşinilor de casă şi control (4) Efectuarea decontărilor cu consumatorii fără utilizarea maşinii de casă şi control sau emiterea (perfectarea) bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) fără toate elementele obligatorii. se propune introducerea sancţionării nesemnificative. precum şi solicitarea de a fi preluat şi păstrat”. factură. la alineatul (7). sau nepredarea premeditată a bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) consumatorului se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale. se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins: „(41) Nepreluarea de către consumator a bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative).2016 218 . magazine. notă de plată. faptul că unii contribuabili care dispun de restaurante. factură. textul „informaţiei prin care se atenţionează consumatorul despre obligativitatea de a prezenta bonul de casă la examinarea eventualelor reclamaţii” se înlocuieşte cu textul „anunţului care atenţionează consumatorul despre obligaţia de a prezenta bonul de casă (de forma şi conţinutul stabilit) la examinarea eventualei reclamaţii. precum aviz de plată în numerar. Menţionăm că. amenzi pentru persoanele juridice şi nu doar pentru persoanele cu funcţie de răspundere. sau emiterea (perfectarea) bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative) de o valoare ce nu corespunde sumei achitate real. precum aviz de plată în numerar. O unitate convenţională este egală cu 20 de lei. după cuvîntul „consumatorului” se introduce textul „ . baruri. buletin de schimb valutar. buletin de schimb valutar etc. Articolul 2931: la alineatul (4). nu asigură eliberarea bonurilor de casă. De asemenea. conform art. cu amendă de 3 unităţi convenţionale (60 lei) a consumatorului pentru nepreluarea bonului de casă (bonului de plată în cazurile prevăzute de actele normative).”.răspundere. La aceasta consumatorul este în drept să păstreze bonului de casă pînă la ieşirea lui din incinta unităţii comerciale sau de prestări servicii unde a fost eliberat. La efectuarea decontărilor băneşti în 01. sau predarea premeditată a altui document consumatorului. case de schimb valutar. prestatorii de servicii de transport inclusiv. bon de comandălivrare. neprezentarea sau refuzul de a prezenta bonul de casă (bonul de plată în cazurile prevăzute de actele normative) la solicitarea organului de control se sancţionează cu amendă de 3 unităţi convenţionale. (7) Lipsa la vedere a informaţiei prin care se atenţionează consumatorul despre obligativitatea de a prezenta bonul de casă la examinarea eventualelor reclamaţii se sancţionează cu amendă de 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. bon de comandă-livrare.”. 2. neprezentarea sau refuzul de a prezenta bonul de casă (bonul de plată în cazurile prevăzute de actele normative) la solicitarea organului de control. Actualmente.(1) din codul contravenţional. Articolul 2931. emise de maşinile de casă şi de control în modul stabilit. inspiră grijă societăţii. Concomitent.04.

deservire tehnică a maşinilor de casă şi control fără a deţine autorizaţia de competenţă tehnică respectivă sau desfăşurarea activităţilor de instalare. Eliberarea bonului de casă garantează că impozitele se achită şi se acumulează în bugetul statului. din medicină şi către diverse proiecte de menire socială.j) din Legea nr. creşterea încasărilor la buget contribuind direct la asigurarea bunăstării societăţii.(7) din Codul contravenţional şi art.. De menţionat că. deservire tehnică cu autorizaţia de competenţă tehnică cu termenul de valabilitate expirat.105-XV din 13. practica Romaniei prevede că în cazul în care agentul economic refuză emiterea şi înmînarea bonului fiscal consumatorului. cetăţenii se implică activ în procesul de colectare a impozitelor şi taxelor. contribuabilii care încasează integral sau parţial. reparare. textul . reparare. contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul. ele sunt redirecţionate spre achitarea pensiilor. eliberînd plătitorilor bonurile de casă emise de acestea. Totodată. deservire tehnică cu autorizaţia de competenţă tehnică" se înlocuieşte cu textul . prin solicitarea bonului de casă.03. ultimul are dreptul de a beneficia de bunul achiziţionat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia..fără a deţine Certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistenţă Modificarea vizează art.i) şi lit. în numerar. sau la alineatul (9).6 lit. precum şi a serviciilor prestate sunt obligaţi să utilizeze maşina de casă şi control. o cumpărătură în absenţa bonului de casă înseamnă în mod pasiv lipsirea bugetului de banii care ar majora impozitele şi taxele acumulate. reparare.2003 privind protecţia consumatorilor ale proiectului 219 .2931 alin.fără a deţine autorizaţia de competenţă tehnică respectivă sau desfăşurarea activităţilor de instalare. precum şi participarea tacită la evaziune fiscală.(41) şi alin. cu cardurile de credit/debit sau substituenţii de numerar. Ulterior. Astfel.(4). alin. ceea ce în final se va răsfrânge pozitiv asupra calităţii vieţii cetăţeanului şi a prosperităţii statului şi a întregii societăţi. achitarea salariilor lucrătorilor din învăţămînt.numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii. (9) Desfăşurarea activităţilor de instalare.

perfectarea incompletă (inadecvată) a registrului de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru maşina de casă şi control se sancţionează cu amendă de 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice. A se vedea argumentele expuse la art.”. 3. (3) Citarea se face în aşa fel ca persoana chemată să primească invitaţia cu cel puţin 5 zile înainte de data cînd ea trebuie să se prezinte în faţa autorităţii respective. d4) din Codul fiscal.(1) lit.07.2016 220 . rîndul 17 la compartimentul Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi rîndul 5 la compartimentul Institutul Naţional de Metrologie din Anexa la Legea nr. persoana este obligată să informeze organul respectiv.2931 alin. Biroul vamal Chişinău emite în jur de 800-1000 de decizii (procese-verbale) într-o singură lună. Prin modificarea în cauză se va asigura citarea legală fără a cheltui în plus 9 lei pentru fiecare citaţie. Citarea (1) Citarea este o acţiune procedurală prin care autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională asigură prezentarea persoanei în faţa sa pentru desfăşurarea normală a procesului contravenţional. Încălcarea modului de prezentare de către contribuabili a dării de seamă fiscale Neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a dării de seamă fiscale. Comunicarea electronică a actelor procedurale. în valoare de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.133 alin. textul .În cazul în care participanţii la procesul contravenţional dispun de adrese electronice. cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. (4) Persoana este obligată să se prezinte la data. care se înmînează de către agentul împuternicit în acest sens sau se expediază prin poştă. Articolul 382: alineatul (2) se completează în final cu frazele .2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător. Astfel. Modificarea prevede acordarea dreptului organului vamal de a cita participanţii la procesul contravenţional.237-242” se înlocuieşte cu de lege. art. deservirea tehnică a maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală respectivă sau desfăşurarea activităţilor de instalare. reparare. (2) Citarea se face prin invitaţie scrisă.(1) litera d4) din Codul fiscal al proiectului de lege. repararea. Modificarea vizează art. (6) Acţiunea procedurală de citare a persoanei în timpul 4. citarea poate fi efectuată şi în formă electronică. pentru un material contravenţional se fac cel puţin 2 citaţii ceea ce ar însemna cheltuieli lunare în jur de 9000 lei pentru 01. ora şi în locul indicate în citaţie.133 alin. În cazul imposibilităţii de a se prezenta. la alineatul (6). (5) În cazul în care nu anunţă autoritatea despre imposibilitatea de a se prezenta la data.04. care dispun de adrese electronice. tehnică pentru instalarea. deservire tehnică cu Certificatul de înregistrare". Articolul 382. urmare analizei s-a constatat că.art. persoana poate fi supusă amenzii judiciare sau aducerii silite. precum şi citarea pentru efectuarea actelor respective va eficientiza procesul contravenţional prin aspectul reducerii timpului de examinare a cauzelor contravenţionale şi vor scuti organele vamale de cheltuieli poştale.160 din 22.(9) din Codul contravenţional ale proiectului de lege. De exemplu. şi în formă electronică. Propunerea dată are drept scop educarea contribuabilului şi majorarea nivelului de conformare benevolă a contribuabililor. ora şi în locul indicate în citaţie ori în cazul în care nu se prezintă nemotivat...2016 01. indicînd motivul. În cazul utilizării citării electronice participanţii la procesul contravenţional vor comunica în scris rechizitele electronice de comunicare. Completarea prevede aplicarea sancţiunii contravenţionale pentru neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a dării de seamă fiscale. se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Codul se completează cu articolul 301 1 cu următorul cuprins: „Articolul 3011.”.04.

învinuitului. Ministerul Afacerilor Interne (1) Contravenţiile prevăzute la art. 159.47.art.(2). Citaţia sau înştiinţarea poate fi transmisă persoanelor fizice prin telefax.(8). 2931. 2873. 197.274 alin. 201-203. (21) Minorul în vîrstă de pînă la 16 ani va fi citat prin intermediul părinţilor sau al tutorelui. art. 85–87. 96.277 alin. (2) din Codul contravenţional la prevederile art. 205. citaţia făcută în acest mod se consemnează într-un proces-verbal şi se semnează de către persoana astfel citată.(3). (11) Citarea se poate face şi prin intermediul poştei electronice sau prin orice alt sistem de mesagerie electronică în cazul în care ofiţerul de urmărire penală. 325. 220-226. La articolul 400. 73. art. (2).382 alin. 216. 265. licenţă sau certificat. (4).2016 221 . art.272.(11) din Codul de procedură civilă. poşta electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte doar la solicitarea persoanelor în cauză. art. 228– 232.801. 263 alin.(1).. citaţia poate fi înmînată nemijlocit înainte de ora prezentării. (2) Citarea se va face în aşa fel ca persoanei chemate să i se înmîneze citaţia cu cel puţin 5 zile înainte de data cînd ea trebuie să se prezinte conform citaţiei în faţa organului respectiv.(1).236-242”.(1). În cursul urmăririi penale. fără autorizaţie.237-242 din Codul de procedură penală. Articolul 400. poşta electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte. 295. 293.482–54.78. art. 267. Această regulă nu se aplică la citarea bănuitului. art.48 1 alin. 98–107. art. (7) Actele de procedură se comunică persoanei potrivit regulilor de citare.105 alin. 89-91. Articolul 236. persoanelor juridice de drept privat şi avocaţilor prin telefax. 176. 115 alin.procesului contravenţional se efectuează în conformitate cu textul .(1). art. cu încălcarea dreptului de firmă sau fără emblemă comercială. 234-236. (4) Instanţa de judecată poate comunica şi oral citaţia persoanei prezente la şedinţă. cu excepţia cazului în care acest lucru nu este posibil. 191. 74.299 alin. 69-71. modificarea respectivă are drept scop racordarea prevederilor art.79 alin. aducîndu-i la cunoştinţă consecinţele neprezentării. Citarea se poate face şi prin notă telefonică sau telegrafică ori prin mijloace electronice. instanţa de judecată dispun de mijloacele tehnice necesare pentru a dovedi că citaţia a fost primită. art. a altor participanţi la proces pentru efectuarea unor acţiuni procesuale de urgenţă în cadrul desfăşurării urmăririi penale sau al judecării cauzei. Modul de citare (Codul de procedură penală al Republicii Moldova (partea generală)) (1) Chemarea unei persoane în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată se face prin citaţie scrisă. Modificarea prevede acordarea dreptului poliţiei de a examina contravenţiile privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat. 2891. (5) şi (7). 326. serviciile poştale doar pentru citaţiile transmise de Biroul Vamal Chişinău. art. 244. Dacă acţiunea procesuală este neplanificată şi nu poate fi amînată. inculpatului. Totodată.(8)”. (5). citaţia sau înştiinţarea se expediază autorităţilor publice. 2631. 238-242. (4) . după cifrele „245” se introduce textul „ .(5) şi art.321.282–286. 160. care stabileşte că.04. alineatul (1). (4). precum şi privind 01. (3) Citaţia se înmînează de către agentul împuternicit cu înmînarea citaţiei (denumit în continuare agent) sau prin serviciul poştal. art. procurorul. 5.77 alin. 245. 97. art. 48.

eliberate de autoritatea competentă în temeiul legii. (4) Desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător fără autorizaţie. (5) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea în termen a modificărilor operate în actele de constituire.364 alin. art. (6) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător cu încălcarea dreptului la firmă (denumire). respectiv de a eficientiza măsurile de procedură.356 alin. conform prevederilor art. întocmeşte procese-verbale privind contravenţiile prevăzute la art. art.(1). în scopul de a nu admite tergiversarea examinării cazurilor contravenţionale. licenţă sau certificat. în redacţia Codului contravenţional.(1) şi (2). Conform prevederilor art. de a evita eventualele confuzii privind acumularea probelor aferente.400-4236 împuternicit cu atribuţii de constatare a contravenţiei şi/sau de sancţionare. Modificările în cauză prevăd acordarea dreptului organelor Serviciului Fiscal de 01.333. Desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător (1) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă conform legii ori cu act de înregistrare declarat nevalabil se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale. cauzele contravenţionale sunt soluţionate de agenţii constatatori (organele de specialitate specificate la art. 355. textul „art.357–363.365 se examinează de poliţie.385 alin. Potrivit art. art. (3) şi (6). 334. (4)–(8) se examinează de către organele de inspectarea financiară/control financiar şi organele fiscale ale Ministerului Finanţelor. 338-343. Organele de inspectare financiară/ control financiar şi organele fiscale ale Ministerului Finanţelor 6. Articolul 263.(1). precum şi a datelor privind schimbarea conducătorului (managerului) ori a sediului. Actualmente. Ca agent constatator. Articolul 402. este desemnat funcţionarul din autorităţile indicate la art. considerăm oportun ca Ministerul Afacerilor Interne să dispună de dreptul de a constata şi examina cazurile contravenţionale prevăzute de art.(1). contravenţiile prevăzute la art.400-4236). art.263 din Codul contravenţional.2771 alin. Ministerul Afacerilor Interne.402 alin. Astfel.350. La articolul 402 alineatul (1).263 alin.(2) din Codul contravenţional.(2). (2) şi (4)” se înlocuieşte cu textul prezentarea spre înregistrare de acte sau informaţii neautentice. şi a modului de utilizare a firmei se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale. (7) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără emblemă comercială sau fără marcă de producţie obligatorie prin lege se sancţionează cu amendă de la 10 la 35 de unităţi convenţionale. art. în calitate de agent constatator.(1) din Codul contravenţional. se sancţionează cu amendă de 10 unităţi convenţionale. 354. iar Serviciul Fiscal de Stat să fie absolvit de obligaţia de a examina procesele-verbale întocmite de agentul constatator Ministerul Afacerilor Interne. (1). art.04. art.393 lit.(1)–(51).d) din Codul contravenţional. se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale.2016 222 . (4)–(8) şi le remite spre examinare Serviciului Fiscal de Stat. (8) Prezentarea spre înregistrare de acte sau informaţii neautentice (false) se sancţionează cu amendă de la 20 la 75 de unităţi convenţionale.263 alin. stabilit de lege.349 alin.277 alin.

adjuncţii acestora. 349 alin. art. art. art. conform legii. 289. art. 295. Articolul 277. „art. în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător sau care nu posedă patentă de întreprinzător. Neasigurarea respectării cerinţelor actelor normative ce reglementează comerţul în pieţe (2) Admiterea de către administraţia pieţei a comercializării în piaţă a mărfurilor industriale nealimentare şi alimentare de către persoane fizice şi juridice care nu sînt înregistrate.(1). art. (2) şi (4). în procesul de comercializare.263 alin. (6) şi (8) şi art. conform legii. 298. a unor astfel de dispozitive defecte. 3271. (3). (2) şi (4). 2931.(1) se examinează de organele de specialitate care leau depistat ale ministerului. 330 se examinează de organele de control financiar şi fiscal ale Ministerului Finanţelor. 296.(1). Contravenţiile prevăzute la art.(2).(1) Contravenţiile prevăzute la art. în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător sau care nu posedă patentă pentru dreptul de a desfăşura activitate comercială se sancţionează cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Examinarea contravenţiilor menţionate sunt competenţa exclusivă a organelor Serviciului Fiscal de Stat. conducătorii Inspecţiei financiare din subordinea Ministerului Finanţelor şi ai subdiviziunilor ei teritoriale. precum şi încălcarea regulilor de păstrare a produselor petroliere.(1).299 alin.(2).288. şefii inspectoratelor fiscale de stat de toate nivelurile şi adjuncţii lor. Încălcarea legislaţiei în domeniul pieţei produselor petroliere (2) Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor lichefiate fără dispozitive de alimentare utilate cu aparate de casă şi de control cu memorie fiscală conectate la distribuitor (sistem de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor lichefiate) ori utilizarea.266 alin.301.277 1 alin. art.”. conducătorii direcţiilor generale finanţe ale unităţilor administrativ-teritoriale şi adjuncţii lor. Contravenţiile prevăzute la art. 297. (3) şi (4) se examinează de către organele Serviciului Fiscal de Stat. (3)–(8). 2932 alin. art.293.(2).(1). (3) şi (6). (3) Lipsa la staţia certificată de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate a documentelor de forma stabilită în actele normative în vigoare (registrul de 223 .275 alin. 311.(1). 290. directorul Agenţiei Achiziţii Publice şi adjunctul lui. 291. 3011. 2971.277 1 alin.277 alin. (2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni ministrul şi vice miniştrii finanţelor. Stat de a examina contravenţiile privind admiterea de către administraţia pieţei a comercializării în piaţă a mărfurilor industriale nealimentare şi alimentare de către persoane fizice şi juridice care nu sînt înregistrate.2951. fără verificare metrologică sau nesigilate în modul stabilit se sancţionează cu amendă de 500 de unităţi convenţionale.277 alin. Articolul 275.(1). (2) şi (3).

evidenţă a produselor petroliere recepţionate, raportul de
schimb, raportul privind datele înregistrate în aparatul de
casă şi de control), ţinerea lor nesistematică sau înscrierea în
ele a unor date neveridice
se sancţionează cu amendă de la 150 la 200 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(6) Intervenţia sau modificarea nesancţionată a dispozitivelor
de alimentare cu produse petroliere principale şi/sau cu gaze
lichefiate utilate cu aparate de casă şi de control cu memorie
fiscală conectate la distribuitor (sistem de măsurare şi
înregistrare a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor
lichefiate)
se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 de unităţi
convenţionale.
(8) Recepţionarea plăţilor pentru produsele petroliere
principale şi gazele lichefiate comercializate cu amănuntul în
alt loc decît la ghişeul de plată al staţiei certificate de
alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate
se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100
la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie
de răspundere.
Articolul 403. Serviciul vamal
(1) Contravenţiile prevăzute la art.79 alin.(3), art.265, 287,
2871, 2872, 2873 se examinează de Serviciul vamal.

7. La articolul 403 alineatul (1), textul „ , 2873 ” se exclude.

Articolul 431. Corpurile delicte
8. La articolul 431 alineatul (42), după textul „art.287 alin.”
1
(4 ) La examinarea cauzelor contravenţionale prevăzute la se introduce cifra „(8),”.
art.50 alin.(2), agentul constatator al poliţiei, iar la examinarea
celor de la art.287 alin.(8), (10) şi (11), agentul constatator al
Serviciului Vamal hotărăsc asupra corpurilor delicte potrivit
prevederilor art.106 din Codul penal şi ale art.162 din Codul de
procedură penală, care se aplică în modul corespunzător în
procesul contravenţional.
(42) În cazul imposibilităţii aplicării alin.(4 1) din prezentul
articol în partea ce ţine de art.287 alin.(10) şi (11), agentul
constatator al Serviciului Vamal confiscă contravaloarea
corpului delict stabilită de către organul vamal.
Articolul
287.
Încălcarea
regulilor
vamale
(8) Nescoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a
mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori prohibite

A se vedea argumentele expuse la
art.3484 din Codul fiscal al proiectului de
lege.
Modificarea vizează art.3484 din Codul
fiscal şi art.403 alin.(1) din Codul
contravenţional ale proiectului de lege.
Modificarea prevede confiscarea de către
agentul constatator al Serviciului Vamal
a contravalorii mărfurilor, vehiculelor,
obiectelor şi altor valori prohibite
introducerii pe teritoriul vamal al
Republicii Moldova care nu au fost
scoase de pe teritoriul vamal al
Republicii Moldova sau au fost introduse
cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul
ei vamal ori nu au fost returnate pe
teritoriul vamal al Republicii Moldova
mărfurile, vehiculele, obiectele şi alte
valori scoase cu obligaţia de a fi
returnate în termenele stabilite în aceste
obligaţii.
La
aceasta,
mărfurile,
vehiculele, obiectele şi alte valori

01.04.2016

01.04.2016

224

introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau
introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal
ori nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a
mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori scoase cu
obligaţia de a fi returnate în termenele stabilite în aceste
obligaţii
se sancţionează cu amendă de la 140 la 150 de unităţi
convenţionale, cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a
mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul
vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi
scoase de pe teritoriul ei vamal.

Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii Art.XXVIII. – Legea privind administrarea şi deetatizarea
publice nr.121-XVI din 4 mai 2007
proprietăţii publice nr.121-XVI din 4 mai 2007 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90–93, art.401), cu
modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
Articolul 3. Scopurile şi principiile de bază ale administrării şi 1. Articolul 3 alineatul (2) se completează cu litera f) cu
deetatizării proprietăţii publice
următorul cuprins:
(1) Administrarea proprietăţii publice se efectuează în scopul:
,,f) organizarea evidenţei, evaluării, păstrării, vînzării,
a) armonizării proporţiilor şi a structurii proprietăţii publice, transmiterii cu titlu gratuit şi nimicirii, după caz, a bunurilor
precum şi a modalităţilor de administrare a acesteia, cu confiscate, a bunurilor fără stăpîn, a bunurilor sechestrate, a
funcţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale;
corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului
b) atragerii în sectorul public al economiei naţionale de cu drept de succesiune, inclusiv a metalelor preţioase,
investiţii şi asigurării unui management eficient;
pietrelor preţioaseşi articolelor din ele, numerarului şi
c) dezvoltării concurenţei în economia naţională.
cecurilor în monedă naţionalăşi în valută străină, cardurilor,
(2) Administrarea proprietăţii publice se efectuează în altor instrumente de plată, valorilor mobiliare, obligaţiilor”.
conformitate cu principiile eficienţei, legalităţii şi transparenţei
şi include în particular:
a) determinarea componenţei şi a valorii bunurilor domeniului
public al statului şi al unităţii administrativ-teritoriale, evidenţa
acestor bunuri;
b) delimitarea bunurilor proprietate publică a statului şi a
bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativteritoriale;
c) sporirea atractivităţii întreprinderilor de stat /municipale şi a

menţionate supra constituie corpuri
delicte, ce servesc ca mijloc de
constatare a existenţei ori inexistenţei
elementelor
constitutive
ale
contravenţiei.
Completarea este necesară reieşind din
specificul componenţei de contravenţie
prevăzute la art.287 alin.(8) din Codul
Contravenţional şi anume din faptul că,
Serviciul Vamal se afla în imposibilitate
de a aplica prevederile art.431 alin.(41)
din Codul Contravenţional, deoarece în
majoritatea cazurilor contravenientul nu
este proprietarul mărfurilor, vehiculelor,
obiectelor şi altor valori care constituie
obiect al contravenţiei, precum şi
reieşind din faptul că acestea sunt
prohibite introducerii pe teritoriul vamal
al Republicii Moldova, apare necesitatea
confiscării
contravalorii
corpurilor
delicte.

01.04.2016

225

societăţilor comerciale cu capital public prin administrare
corporativă, alegere pe bază de concurs a administratorilor,
stimulare a lor potrivit rezultatelor obţinute şi prin alte
modalităţi;
d) prognozarea, planificarea, evidenţa, monitoringul şi
supravegherea proprietăţii publice;
e) apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale statului şi ale
unităţilor administrativ-teritoriale, ale persoanelor juridice în
domeniul proprietăţii publice.
(3) Scopurile principale ale deetatizării proprietăţii publice
sînt: restructurarea economiei naţionale şi sporirea
competitivităţii acesteia prin atragerea de investiţii private,
prin asigurarea unui management eficient şi prin alte
modalităţi.
(4) Principiile de bază ale deetatizării proprietăţii publice sînt:
eficienţa, legalitatea şi transparenţa, în particular:
a) corelarea direcţiilor, ritmului şi modalităţilor de deetatizare
a proprietăţii publice cu strategiile de dezvoltare a ramurilor şi
sectoarelor economiei naţionale, precum şi cu priorităţile de
dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale şi a ţării în
ansamblu;
b) sporirea atractivităţii bunurilor pasibile de privatizare prin
alegerea unei modalităţi adecvate de restructurare şi de
privatizare, prin alte măsuri;
c) atragerea unui număr cît mai mare de participanţi la
privatizare, acordarea de drepturi egale, asigurarea concurenţei
loiale între participanţi;
d) asigurarea egalităţii în drepturi şi apărarea intereselor
legitime ale statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi
ale participanţilor la privatizare.
Articolul 4. Cadrul legislativ şi normativ al administrării şi 2. Articolul 4 se completează cu alineatul (3) cu următorul
deetatizării proprietăţii publice
cuprins:
(1) Raporturile ce ţin de administrarea şi deetatizarea ,,(3) organizarea evidenţei, evaluării, păstrării, vînzării,
proprietăţii publice sînt reglementate de legislaţia civilă, transmiterii cu titlu gratuit şi nimicirii, după caz, a bunurilor
funciară, fiscală, de alte acte normative, precum şi de tratatele confiscate, a bunurilor fără stăpîn, a bunurilor sechestrate, a
internaţionale la care Republica Moldova este parte.
corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului
(2) Terenurile aferente bunurilor care se privatizează sau cu drept de succesiune, inclusiv a metalelor preţioase,
bunurilor private, precum şi terenurile destinate construcţiilor, pietrelor preţioaseşi articolelor din ele, numerarului şi
se privatizează în condiţiile prezentei legi, ale Legii privind cecurilor în monedă naţionalăşi în valută străină, cardurilor,
preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului , altor instrumente de plată, valorilor mobiliare, obligaţiilor
ale altor legi şi ale regulamentelor aprobate de Guvern.
se efectuează în condiţiile regulamentului aprobat de
Guvern.”.
Articolul 7. Atribuţiile organului abilitat cu administrarea şi 3. Articolul 7 alineatul (3) se completează cu litera f 3) cu
deetatizarea proprietăţii publice
următorul cuprins:

01.04.2016

01.04.2016

226

(1) Ministerul Economiei promovează politica statului în
domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice.
(2) Organul abilitat cu administrarea şi deetatizarea proprietăţii
publice a statului este Agenţia Proprietăţii Publice subordonată
Ministerului Economiei, succesor al Agenţiei Privatizare, ale
cărei atribuţii sînt stabilite în conformitate cu prezenta lege şi
cu alte acte normative şi al cărei regulament se aprobă de
Guvern, la propunerea Ministerului Economiei.
(3) În domeniul administrării proprietăţii publice, de
competenţa organului abilitat sînt:
a) coordonarea activităţii legate de delimitarea bunurilor
domeniului public şi bunurilor domeniului privat al statului şi
al unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu
legislaţia;
b) întocmirea proiectului de listă a bunurilor proprietate
publică nepasibile de privatizare, în baza propunerilor
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale,
prezentarea acestui proiect Guvernului spre aprobare şi
înaintare în Parlament;
c) generalizarea proiectelor de liste ale bunurilor proprietate
publică a statului, ale lucrărilor şi serviciilor de interes public
naţional propuse de către autorităţile publice centrale pentru
concesionare sau pentru altă formă de parteneriat public-privat,
precum şi a condiţiilor concesionării ori ale altei forme de
parteneriat public-privat, prezentarea acestora Guvernului spre
aprobare;
d) exercitarea funcţiilor de deţinător de acţiuni (părţi sociale)
în societăţile comerciale cu capital integral sau parţial de stat;
e) participarea la administrarea întreprinderilor de stat, a
societăţilor comerciale cu capital de stat ori cu capital de stat şi
privat, inclusiv în componenţa consiliilor acestora;
f) procurarea şi/sau schimbul, în temeiul unei hotărîri de
Guvern şi în numele lui, a pachetelor de acţiuni (cotelor
sociale) în societăţile comerciale cu capital privat ori cu capital
public-privat;
f1) administrarea terenurilor proprietate publică a statului
aferente bunurilor imobile proprietate privată, inclusiv darea
lor în locaţiune/arendă;
f2) adoptarea deciziilor privind preluarea în administrare a
bunurilor proprietate a statului din administrarea economică a
societăţilor comerciale fondate în procesul privatizării;
g) ţinerea registrului patrimoniului public;
h) generalizarea rapoartelor anuale privind administrarea
proprietăţii publice, prezentarea lor Guvernului;

,,f3) organizarea evidenţei, evaluării, păstrării, vînzării,
transmiterii cu titlu gratuit şi nimicirii, după caz, a bunurilor
confiscate, a bunurilor fără stăpîn, a bunurilor sechestrate, a
corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului
cu drept de succesiune, inclusiv a metalelor preţioase,
pietrelor preţioase şi articolelor din ele, numerarului şi
cecurilor în monedă naţionalăşi în valută străină, cardurilor,
altor instrumente de plată, valorilor mobiliare, obligaţiilor”.

227

i) alte atribuţii stabilite de prezenta lege sau de regulamentul
său.
(4) În domeniul privatizării, de competenţa organului abilitat
sînt:
a) întocmirea proiectului de listă a bunurilor proprietate de stat
supuse privatizării, prezentarea lor Guvernului spre aprobare;
b) examinarea proiectelor individuale de privatizare şi
prezentarea lor Guvernului spre aprobare;
c) organizarea pregătirii şi desfăşurării procesului de
privatizare a bunurilor proprietate de stat supuse privatizării şi
încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a acestora;
d) participarea la procesul de privatizare a terenurilor din
domeniul privat al statului şi încheierea contractelor de
vînzare-cumpărare a acestora;
e) organizarea pregătirii şi desfăşurării procesului de
comercializare a bunurilor sechestrate ale întreprinderilor de
stat şi ale societăţilor comerciale în care cota statului nu este
mai mică de 25%, neincluse în lista bunurilor nepasibile de
privatizare;
f) monitoringul şi supravegherea executării de către
cumpărători a obligaţiilor asumate în contractele de vînzarecumpărare a bunurilor proprietate de stat, aplicarea de măsuri
în vederea executării acestor obligaţii sau rezilierii
contractelor, soluţionarea litigiilor în problemele privatizării;
g) informarea potenţialilor investitori şi societăţii civile despre
desfăşurarea procesului de privatizare şi rezultatele lui;
h)
gestionarea
mijloacelor
financiare
destinate
restructurării/lichidării sau privatizării întreprinderilor ori altor
bunuri proprietate de stat;
i) alte atribuţii stabilite de prezenta lege şi de regulamentul
său.
Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007
Articolul 2. Domeniul de aplicare
Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor juridice
şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător,
organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice,
notarilor, avocaţilor, mediatorilor şi birourilor înfiinţate de
aceştia, executorilor judecătoreşti, precum şi reprezentanţelor
şi filialelor întreprinderilor (organizaţiilor) nerezidente,
înregistrate în Republica Moldova (denumite în cele ce
urmează entităţi), indiferent de domeniul de activitate, tipul de
proprietate şi forma juridică de organizare.
Legea privind partidele politice nr.294-XVI din 21
decembrie 2007

Art.XXIX. – La articolul 2 din Legea contabilităţii
nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.90-93/399 din 29.06.2007), după
cuvintele ,,notarilor, avocaţilor, mediatorilor” se
introduce textul ,, , administratorilor autorizaţi”.

Art.XXX. – Articolul 23 la alineatul (7) din Legea privind
partidele politice nr.294-XVI din 21 decembrie 2007

Se
propune
stabilirea
obligaţiei
administratorii autorizaţi de a ţine
evidenţa contabilă, analogic notarilor şi
avocaţilor.

01.04.2016

01.04.2016

228

mandatul organelor partidului politic încetează. art. aceştia sînt obligaţi să întocmească neîntîrziat inventarul bunurilor partidului politic.(1) lit. cît şi în faţa terţilor. Procedura de lichidare a partidului politic (1) Dizolvarea partidului politic potrivit art. precum şi termenul-limită în care creditorii îşi pot prezenta creanţele.şi inspectoratului fiscal” se exclud.Articolul 23.(1) lit. 229 . ei sînt în drept să vîndă bunurile partidului politic. (6) Lichidatorii sînt obligaţi să continue operaţiunile în curs de desfăşurare. Inventarul va fi semnat de către lichidatori şi conducătorii organului permanent de conducere al partidului politic. lichidatorii vor fi numiţi prin hotărîrea de lichidare adoptată de instanţa judecătorească respectivă.22 alin. se stabilesc procedura şi termenul în care se va efectua lichidarea. b) procedura şi termenul în care se va efectua lichidarea. de către organul său colegial de conducere ori de către alte persoane desemnate de adunarea generală a partidului. Activele rămase după (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. destinaţia bunurilor rămase după lichidare.c) şi d). 2008. Acest termen va fi de cel puţin 30 de zile şi începe să curgă de la data publicării hotărîrii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. cu indicarea exactă a activelor şi pasivelor. adoptată de adunarea generală a partidului. iar dacă mijloacele băneşti disponibile sînt insuficiente pentru achitarea tuturor datoriilor. cu modificările ulterioare. (3) Dacă lichidarea partidului politic se efectuează potrivit art. precum şi să-l publice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.119). nr. c) invitaţia creditorilor pentru a prezenta dovezi referitor la creanţele lor. cu participarea Ministerului Justiţiei. lichidatorii răspund atît în faţa partidului politic în proces de lichidare.. Acest aviz va cuprinde: a) numele lichidatorilor şi sediul partidului. Pentru prejudiciile cauzate din culpa lor. lichidatorii au obligaţia să întocmească bilanţul de lichidare şi să-l prezinte spre aprobare Ministerului Justiţiei şi inspectoratului fiscal.b) se efectuează. Lichidatorii sînt obligaţi să îndeplinească toate cerinţele prevăzute de prezenta lege referitor la publicarea avizului privind lichidarea partidului. cuvintele .22 alin. (4) Odată cu numirea lichidatorilor. (7) După încheierea procedurii de lichidare a partidului politic.42–44. să execute creanţele creditorilor. (5) După desemnarea lichidatorilor. termenul-limită de prezentare a creanţelor de către creditori. Creditorii cunoscuţi vor fi invitaţi prin notificări individuale. (2) În hotărîrea de lichidare a partidului politic.

satisfacerea tuturor creanţelor creditorilor se fac venit la
bugetul de stat şi se utilizează în scopuri filantropice (de
caritate).
(8) În toate cazurile de lichidare a partidelor politice, pentru
radierea lor din Registrul partidelor politice, lichidatorii depun
la Ministerul Justiţiei următoarele documente:
a) cererea cu privire la radierea partidului din Registrul
partidelor politice;
b) certificatul de înregistrare (în original);
c) dovada achitării tuturor plăţilor obligatorii la bugetul de stat,
eliberată de inspectoratul fiscal;
d) documentele de constituire (în original);
e) actul de predare spre nimicire a ştampilelor, eliberat de
organul împuternicit al poliţiei;
f) copia de pe avizul despre lichidarea partidului, publicat în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(9) Obligaţiile lichidatorilor încetează odată cu încheierea
tuturor operaţiunilor financiar-bancare.
Codul subsolului nr.3-XVI din 2 februarie 2009
Articolul 70. Plăţile regulate pentru folosirea subsolului
(1) Plăţile regulate pentru folosirea subsolului le constituie
renta de resurse.
(2) Cotele plăţilor regulate pentru folosirea subsolului, modul
lor de percepere şi de distribuire se stabilesc de legislaţia
fiscală.
(3) Costul volumului producţiei extrase, folosit la calcularea
plăţii pentru extragerea substanţelor minerale utile solide, se
exprimă în aceleaşi unităţi ca şi la comercializarea acestora.
(4) Venitul provenit din plata pentru extragerea substanţelor
minerale utile se transferă la bugetul de stat.
(5) Nu mai puţin de 30% din mijloacele acumulate din plăţile
pentru folosirea subsolului se utilizează pentru cercetarea
geologică, în scopul extinderii bazei de materie primă
minerală.
(6) Controlul asupra efectuării la timp şi în volum deplin a
plăţii pentru folosirea subsolului se exercită de organele
fiscale.
Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de
întreprinzător nr.160 din 22 iulie 2011
Anexă
NOMENCLATORUL ACTELOR PERMISIVE
eliberate de autorităţile emitente persoanelor fizice şi
persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de

Art.XXXI. – La articolul 70 din Codul subsolului nr.3XVI din 2 februarie 2009 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2009, nr.75-77, art.197), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

la alineatul (4), cuvintele ,,la bugetul de stat” se
înlocuiesc cu cuvintele ,,la bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale de nivelul al doilea”;
alineatul (5) se abrogă.

Art.XXXII. – Anexa din Legea privind reglementarea prin
autorizare a activităţii de întreprinzător nr.160 din 22 iulie
2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.170–175,
art.494 din 14.10.2011), cu modificările ulterioare, se
completează după cum urmează:

Modificarea
poartă
un caracter
redacţional şi are drept scop aducerea
în concordanţă a prevederilor art.70
din Codul subsolului cu prevederile
art.6 alin.(6) şi art.301 alin.(1) ale
Codului fiscal şi art.5 al Legii privind
finanţele publice locale, conform
cărora taxele pentru resursele naturale
fac parte din sistemul impozitelor şi
taxelor locale, care formează surse
proprii de venituri ale bugetelor
unităţilor administrativ-teritoriale de
nivelul al doilea.

01.04.2016

01.04.2016

la compartimentul „Serviciul Vamal”:

230

întreprinzător
Serviciul Vamal
1 Autorizaţie de antrepozit vamal
Gratuit

2 ani

[Poziţia 2 abrogată prin Legea nr.71 din 12.04.2015,
în vigoare 01.05.2015]
3 Autorizaţie
de
efectuare
aGratuit
De o
construcţiilor în zone libere
singură dată
4 Autorizaţie
pentru
admitereGratuit Pe termenul
temporară
fixat în
autorizaţie
5 Autorizaţie pentru perfecţionareGratuit Pe termenul
activă a mărfurilor introduse pe
fixat în
teritoriul Republicii Moldova
autorizaţie
6 Autorizaţie pentru perfecţionareGratuit Pe termenul
pasivă a mărfurilor introduse pe
fixat în
teritoriul Republicii Moldova
autorizaţie
7 Autorizaţie pentru transformare subGratuit Pe termenul
control vamal
fixat în
autorizaţie
[Poziţia 8 abrogată prin Legea nr.71 din 12.04.2015,
în vigoare 01.05.2015]
9 Coordonarea eliberării autorizaţiei
de activitate a magazinului “dutyfree” şi “duty-free-diplomatic”
10 Certificat de agent economic
autorizat (AEO) pentru simplificări
vamale
11 Certificat de agent economic
autorizat (AEO) pentru securitate şi
siguranţă
12 Certificat de agent economic
autorizat (AEO) pentru simplificări
vamale/ securitate şi siguranţă
13 Autorizaţie
pentru
procedura
declaraţiei simplificate
14 Autorizaţia pentru procedura de

Gratuit

5 ani

Gratuit Fără termen

Gratuit Fără termen

Gratuit Fără termen

Gratuit Fără termen
Gratuit Fără termen

Modificarea

prevede

înlocuirea

231

poziţiile 13 şi 14 se abrogă;
Autorizaţiei pentru procedura declaraţiei
se
completează
cu
poziţiile
16,
17
şi
18
cu
următorul
simplificate
şi
Autorizaţiei
pentru
Gratuit Fără termen
cuprins:
procedura de vămuire la domiciliu cu
Autorizaţia pentru utilizarea procedurilor
16 Autorizaţie
pentru
utilizarea Gratuit Fără termensimplificate şi are drept scop ajustarea
legislaţiei vamale naţionale la prevederile
procedurilor simplificate
17 Autorizaţie
pentru
acordarea Gratuit Fără termenlegislaţiei europene din acest domeniu
care eliberează o singură autorizaţie pentru
statutului de expeditor agreat
ambele proceduri a declarării simplificate.
18 Autorizaţie
pentru
acordarea Gratuit Fără termenTotodată, se propune introducerea ca acte
statutului de destinatar agreat
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
permisive a Autorizaţiei pentru acordarea
statutului de expeditor agreat şi
Certificat ce confirmă eliberarea unei Gratuit 12 luni
Autorizaţiei pentru acordarea statutului de
hîrtii speciale, prevăzută cu însemne de
destinatar agreat în contextul conceptului
protecţie, cu serie şi cu număr, pentru
de Proceduri simplificate de tranzit.
imprimarea de sine stătătoare a
A se vedea argumentele expuse la art.1
facturilor fiscale de către agenţii
pct.76)–78) din Codul vamal al
economici ce dispun de sistem
proiectului de lege.
computerizat de evidenţă primară
Modificarea vizează art.1 pct.76)–78),
art.491 şi 492 din Codul vamal al
Certificat de atribuire a codului fiscal Gratuit Fără
proiectului de lege şi compartimentul
termen
Serviciul Vamal a Nomenclatorului actelor
Certificat de înregistrare în calitate de Gratuit Fără
permisive din Legea privind reglementarea
plătitor a TVA
termen
prin
autorizare
a
activităţii
de
Certificat de înregistrare în calitate de Gratuit Fără
întreprinzător.
subiect impozabil cu accize
termen

vămuire la domiciliu
15 Certificat de exportator aprobat

2

3
4
5

11 Certificat privind atribuirea de cod Gratuit
subdiviziunilor
12 Certificat privind lipsa sau existenţa Gratuit
restanţelor la bugetul public naţional
13 Certificat privind luarea la evidenţă a Gratuit
conturilor bancare
14 Confirmare privind prezentarea dării Gratuit
de seamă fiscale
15 Patentă de întreprinzător
De la 10
la 600
lei
16 Autorizaţie de utilizator final
Gratuit
Institutul Naţional de Metrologie

Fără
termen
15 zile
Fără
termen
Fără
termen
De la o
lună la
12 luni
1 an

Compartimentul Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
se completează cu poziţia 17 cu următorul cuprins:

A se vedea argumentele expuse la art.133
alin.(1) litera d4) din Codul fiscal al
proiectului de lege.
Modificarea vizează art.133 alin.(1) lit.d 4)
din Codul fiscal, rîndul 17 la
compartimentul
Inspectoratul
Fiscal

232

1 Certificat
deConform
În conformitate
recunoaştere a aprobăriimetodologiei decu termenul de
de model
calcul, aprobatăvalabilitate
a
prin lege
certificatului de
aprobare
de
model eliberat
de organismul
naţional
de
metrologie al
ţării
producătoare
2 Aviz
tehnic
de
Gratuit
5 ani
înregistrare
3 Certificat de aprobareConform
5 ani
de model
metodologiei de
calcul, aprobată
prin lege
4 Buletin de verificareConform
Conform Listei
metrologică
metodologiei deoficiale
a
calcul, aprobatămijloacelor de
prin lege
măsurare
supuse
controlului
metrologic
legal
5 Autorizaţie
de
Gratuit
3 ani
competenţă
tehnică
pentru
instalarea,
repararea,
deservirea
tehnică а maşinilor de
casă şi de control cu
memorie fiscală

,,17. Certificat de înregistrare în calitate de Gratuit 3 ani Principal de Stat şi rîndul 5 la
compartimentul Institutul Naţional de
centru de asistenţă tehnică pentru
Metrologie din Anexa la Legea nr.160 din
instalarea, repararea, deservirea tehnică a
22.07.2011 privind reglementarea prin
maşinilor de casă şi de control cu
autorizare a activităţii de întreprinzător şi
memorie fiscală (Certificat CAT MCC).
art.2931 alin.(9) din Codul contravenţional
ale proiectului de lege.

La compartimentul Institutul Naţional de Metrologie,
rîndul 5 se exclude.

Legea nr.131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat

Art.XXXIII. – Legea nr.131 din 08 iunie 2012 privind

233

asupra activităţii de întreprinzător

controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.181184, art.595) cu modificările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
Articolul 1. Scopul, obiectul de reglementare şi domeniul de 1. La articolul 1 alineatul (4), litera c) va avea următorul
aplicare a prezentei legi.
cuprins:
(4) Dispoziţiile prezentei legi nu se extind asupra:
,,c) controalelor efectuate de către organele fiscale, vamale
............
şi financiare (bancare şi nebancare).”.
c) controalelor efectuate în domeniile fiscal, vamal şi financiar
(bancar şi nebancar).

Anexa la Lege 2. La Anexă poziţia 1, punctul 1 se exclude.
Lista organelor abilitate cu dreptul de a iniţia controale şi
de a acorda mandate de control în domeniile aferente
r.
Organul
Domeniul general
Domenii specifice
crt abilitat cu
.
funcţii de
control
1
2
3
4
1 Inspectoratul Economico- Fiscal 1. Calcularea
Fiscal
financiar
corectă, vărsarea
Principal de
deplină şi la timp la
Stat
buget a sumelor
obligaţiilor fiscale
2. Respectarea
obligaţiilor
pecuniare faţă de
bugetul asigurărilor
sociale de stat
3. Calcularea
corectă şi virarea în
termen a primelor
de asigurare
obligatorie de

Modificarea
poartă
un
caracter
redacţional şi are drept scop ajustarea
Legii privind controlul de stat asupra
activităţii
de
întreprinzător
la
terminologia utilizată în cadrul legal
existent în domeniile fiscal, vamal şi
financiar.
Operarea modificărilor nu modifică
relaţiile între organele de control şi
contribuabili şi nu necesită cheltuieli
financiare suplimentare.
Modificarea vizează art.1 alin.(4) lit.c) şi
Anexa din Legea nr.131 din 08 iunie
2012 privind controlul de stat asupra
activităţii
de
întreprinzător
ale
proiectului de lege.
Modificarea are ca scop aducerea
prevederilor Anexei la Legea privind
controlul de stat asupra activităţii de
întreprinzător
în
concordanţă
cu
prevederile art.1 alin.(4) lit.c) al aceleiaşi
Legii, care prevede că, dispoziţiile
prezentei legi nu se extind asupra
controalelor efectuate de către organele
fiscale, vamale şi financiare (bancare şi
nebancare).
Modificarea vizează art.1 alin.(4) lit.c) şi
Anexa din Legea nr.131 din 08 iunie
2012 privind controlul de stat asupra
activităţii
de
întreprinzător
ale
proiectului de lege.

01.04.2016

01.04.2016

234

149 din 29 iunie Articolul 22. dacă anexat la aceasta dezbaterilor judiciare.663) cu modificările ulterioare. care se păstrează în instanţă. precum şi înştiinţarea instanţei că. (1) Instanţa de insolvabilitate restituie fără examinare cererea nr. termenul cărora va fi deschiderii procedurii. despre intenţia de a depune cererea introductivă. art. indiferent de tipul ei. se propune stipularea în lege a informaţiei ce urmează să se regăsească în Avizul eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat. organul fiscal poate interveni cu sume suplimentare ce pot apărea de pe urma controlului fiscal. printr-o cerere de admitere a creanţelor adresată instanţei de judecată care examinează cauza de insolvabilitate a debitorului. Termenele de înaintare a creanţelor 2. Concomitent. Se propune stabilirea obligaţiei instanţei de insolvabilitate de a restitui fără examinare cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate dacă la aceasta nu va fi anexat Avizul Serviciului Fiscal de Stat aferent informării acestuia de către creditorul(ii) sau debitor despre intenţia de a depune cererea introductivă.17. pe parcursul procesului. Se propunerea extinderea termenuluilimită privind înregistrarea cererii de admitere a creanţelor aferent obligaţiilor fiscale pentru întocmirea tabelului definitiv.2016 01.04. Restituirea fără examinare a cererii introductive 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. La articolul 140.2016 235 . organul fiscal poate interveni cu sume suplimentare ce pot apărea de pe urma controlului fiscal. alineatul (2) se completează în final cu (1) Dacă are o creanţă faţă de debitor născută anterior datei textul „cu excepţia obligaţiilor fiscale. 2012. Cererile de admitere a creanţelor se consemnează într-un registru. dar nu a anexat la ea documentele prevăzute la 1.149 din 29 iunie 2012 Art.193-197. de la 45 zile pînă la 90 zile calendaristice de data intrării în procedură. instanţa de insolvabilitate admite spre examinare „(3) Instanţa de insolvabilitate va restitui fără examinare cererea solicitînd prezentarea documentelor în ordinea cererea introductivă în toate cazurile.XXXIV. – Legea insolvabilităţii nr.20. la momentul sesizării. Avizul Serviciului Fiscal de Stat includ sumele restanţelor debitorului aferent bugetului public naţional. de 90 zile calendaristice de la data intrării în procedură”. şi anume sumele restanţelor debitorului aferent bugetului public naţional la momentul sesizării. în partea ce ţine de asigurarea validării sumelor calculate de către organul fiscal odată cu depunerea cererii introductive. Articolul 140. La articolul 22. după cum urmează: (2) În cazul în care debitorul a depus cerere introductivă în temeiul art.”. 01. precum şi excluderea cazurile de nevalidare de către instanţa de insolvabilitate a obligaţiilor fiscale contribuabilului faţă de buget calculate conform legislaţiei fiscale.04. creditorul înaintează în scris creanţa. alineatul (3) va avea următorul cuprins: art. pe parcursul procesului.14.asistenţă medicală 4. se modifică introductivă întocmită cu încălcarea art. precum şi înştiinţarea instanţei că. Modificarea are drept scop îmbunătăţirea administrării fiscale în cazul derulării proceselor de insolvabilitate. (cererea introductivă) va lipsi avizul Serviciului Fiscal de Stat aferent informării acestuia de către creditorul(ii) sau debitor. Legitimitatea activităţilor filantropice şi de sponsorizare Legea insolvabilităţii nr.

(4) Creanţele incluse în tabelul preliminar în baza cererilor scrise ale creditorilor nu se cer confirmate repetat prin cerere de admitere la includerea lor în tabelul definitiv. de 45 de zile calendaristice de la data intrării în procedură. alineatul (2) se abrogă. (3) Cererea de admitere a creanţei trebuie făcută chiar dacă aceasta nu este stabilită printr-un titlu. statutul juridic al contribuabililor.297-309. principiile de determinare a obiectului impunerii. Termenullimită pentru creditori privind înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în vederea întocmirii tabelului preliminar este de 30 de zile calendaristice. nr. art. (2) Sumele alocate burselor private reprezintă cheltuieli deductibile din impozitul pe venit. (5) Creanţele neajunse la scadenţă se consideră scadente din momentul intentării procesului de insolvabilitate.13. Lege privind bursele private nr. Creanţele neconfirmate prin cerere de admitere a creanţei nu se includ în tabelul definitiv al creanţelor şi nu se satisfac conform procedurii stabilite de prezenta lege. Principiile generale ale impozitării în Republica Moldova. şi nesusţinute ulterior în termen de către creditor prin cerere de admitere a creanţei nu se includ în tabelul definitiv al creanţelor şi se consideră nevalidate.611) cu modificările ulterioare. – La articolul 13 din Lege nr. precum şi modul de contestare a acţiunilor organelor fiscale şi ale persoanelor cu 01. al organelor fiscale şi al altor participanţi la relaţiile reglementate de legislaţia fiscală.(2) Cererea de admitere a creanţei se depune în termenul stabilit în hotărîrea de deschidere a procedurii sau în termenul indicat în notificarea administratorului provizoriu.2014 Art.04.XXXV. Art. în baza datelor din evidenţa contabilă a debitorului. termenul 45 zile de la data intrării în procedură nu este suficient organului fiscal pentru valorificarea de facto a creanţelor.130 din 11. sau pe titluri executorii. (6) Se consideră sub condiţie şi creanţele care pot fi valorificate împotriva debitorului numai după executarea unui codebitor principal.130 din 11 iulie 2014 privind bursele private (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Menţionăm că. Creanţele sub condiţie la data deschiderii procedurii vor fi îndreptăţite să participe la distribuiri de sume în măsura permisă de prezenta lege. iar pentru întocmirea tabelului definitiv. modul şi condiţiile de tragere la răspundere pentru încălcarea legislaţiei fiscale. (7) Sub incidenţa prezentului articol cad şi creanţele întemeiate pe hotărîri judecătoreşti sau pe hotărîri arbitrale irevocabile.07. principiile evidenţei veniturilor şi cheltuielilor deduse. Creanţele incluse în tabelul preliminar cu titlu provizoriu fără drept de vot. ca rezultat fiind adoptarea deciziei pe marginea actului de control.2016 236 . – (1) Beneficiarul angajator nu poate acorda un număr de burse private mai mare de 20% din numărul total de angajaţi de care dispune în momentul încheierii contractului. deoarece urmează să organizeze şi să exercite în mod obligatoriu un control fiscal prin metoda verificării totale pe toată perioada de activitate a acestuia. 2014.

că dispune în fiecare an de capital şi rezerve financiare.2016 237 . alineatul (5) se abrogă. Stagiile de practică (5) Structurile care oferă locuri pentru stagiile de practică ale studenţilor beneficiază de facilităţi fiscale în modul stabilit de Guvern. Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. La articolul 100. modul şi condiţiile de tragere la răspundere pentru încălcarea legislaţiei fiscale. (2) Pentru operatorii de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport în trafic internaţional. Art. principiile evidenţei veniturilor şi cheltuielilor deduse. Codul transporturilor rutiere nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.XXXVI. (3) Condiţia privind capacitatea financiară se probează prin capital propriu.568).319324. condiţia de capacitate financiară se consideră îndeplinită dacă operatorul de transport rutier demonstrează.. – (1) Condiţia privind capacitatea financiară se consideră a fi îndeplinită atunci cînd întreprinderea poate în orice moment să facă faţă obligaţiilor sale financiare pe parcursul exerciţiului financiar anual. principiile de determinare a obiectului impunerii. statutul juridic al contribuabililor.2014 Articolul 100.247-248. 2014. – La articolul 19 alineatul (3) din Codul transporturilor rutiere nr.04. confirmat prin copia legalizată a ultimului bilanţ contabil înregistrat la organele fiscale sau de statistică.19.fiscale sau” se exclude.04. Astfel.2016 Principiile generale ale impozitării în Republica Moldova.150 din 17 iulie 2014 Art. Art.152 din 17. art. pe baza conturilor anuale. cuvintele .634) se modifică după cum urmează: 1.04. – Codul educaţiei nr. nr. normele ce ţin de impozitare urmează să se regăsească numai în Codul fiscal şi legile pentru punerea în aplicare a titlurilor respective ale Codului fiscal şi nu în Legea privind bursele private. al organelor fiscale şi al altor participanţi la relaţiile reglementate de legislaţia fiscală.XXXVII.150 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2014.07.funcţii de răspundere ale acestora se stabilesc în Codul fiscal nr. precum şi modul de contestare a acţiunilor organelor fiscale şi ale persoanelor cu 01. în valoare echivalentă a 9000 de euro pentru primul vehicul rutier şi a 5000 de euro pentru fiecare dintre celelalte vehicule rutiere deţinute pentru care solicită o copie conformă a licenţei de transport rutier. art.1163-XIII din 24. nr. 01. conform ratei de schimb stabilite de Banca Naţională a Moldovei la zi.1997 şi legile pentru punerea în aplicare a titlurilor respective ale Codului fiscal.

care prevăd introducerea măsurilor tarifare şi/sau măsurilor de politică economică aplicabile mărfurilor funcţii de răspundere ale acestora se stabilesc în Codul fiscal nr. Modificarea vizează art.45-d din 28.I1 cu următorul cuprins: . Autorităţile publice centrale şi locale prezintă în mod obligatoriu.(8) din Codul educaţiei al proiectului de lege. A se vedea argumentele expuse la art. alineatul (2) se abrogă. nr. toate proiectele de acte legislative şi normative.(5).(2). art. Articolul 145.1997 şi legile pentru punerea în aplicare a titlurilor respective ale Codului fiscal. 2.172 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial al combinate a mărfurilor nr.XXXVIII. Legea privind aprobarea Nomenclaturii combinate a Art.100 alin.529). precum şi simplificarea formalităţilor vamale şi reducerii actelor necesare pentru import/export.(2). Drept baza pentru modificările propuse în Legea menţionată constituie Regulamentul 01. şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora.(8) din Codul educaţiei al proiectului de lege.172 din 25 iulie 2014 (Monitorul Republicii Moldova.529) Oficial al Republicii Moldova. inclusiv din străinătate. TARIM – reprezintă o bază de date în care sunt stocate informaţii cu privire la măsurile tarifare şi măsurile de politică economică aplicabile mărfurilor importate/exportate în/din Republica Moldova.100 alin. 2014.(5). pe de o parte.Legea privind aprobarea Nomenclaturii mărfurilor nr. care investesc mijloacele proprii în dezvoltarea sistemului de educaţie. Angajarea absolvenţilor pe piaţa muncii (2) Statul acordă facilităţi fiscale agenţilor economici persoane juridice de drept privat pentru angajarea absolvenţilor în primul an după absolvire.I1 . cu modificările ulterioare.Articolul 111. alineatul (8) se abrogă.100 alin. art.04.(5) din Codul educaţiei al proiectului de lege.04. pe de altă parte şi a Dispoziţiei Guvernului nr.145 alin. Modificarea vizează art. indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.(5) din Codul educaţiei al proiectului de lege. (8) Statul garantează facilităţi fiscale persoanelor juridice.(2). La articolul 145. art. 2014. La articolul 111.1163-XIII din 24. art. Modificarea vizează art. art. se completează cu Art.111 alin.231-237. A se vedea argumentele expuse la art.231-237.2015 şi are drept scop ajustarea legislaţiei privind Tariful Vamal Integrat al RM (TARIM) la Tariful Vamal Integrat al Uniunii Europene (TARIC).04.100 alin. 2. Modalităţile de finanţare şi gestionare financiară a învăţămîntului 3.Art. art. . normele ce ţin de impozitare urmează să se regăsească numai în Codul fiscal şi legile pentru punerea în aplicare a titlurilor respective ale Codului fiscal şi nu în Codul educaţiei.04.145 alin.04. în conformitate cu legislaţia în vigoare. Comisiei interdepartamentale pentru instituirea şi gestionarea TARIM.2016 01.100 alin.2016 238 . precum şi persoanelor fizice. Completarea în cauză este propusă în vederea executării angajamentelor prevăzute de art. art.2016 01. art.145 alin. nr.146 din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova. 1.În temeiul Nomenclaturii combinate a mărfurilor se elaborează şi gestionează Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova (TARIM).111 alin.(5). Astfel.(8) din Codul educaţiei al proiectului de lege.111 alin.

07.”. e) taxe antidumping. care prevăd măsuri tarifare şi măsuri de politică economică. se poate utiliza un cod adiţional TARIM din patru cifre pentru aplicarea de măsuri specifice. taxe antidumping. acesta va obţine caracter obligatoriu. care prevăd măsuri tarifare şi măsuri de politică economică.501 din 14. împreună cu codul poziţiei tarifare din Nomenclatura combinată. Gestionarea şi actualizarea bazei de date 239 .172 din 25. c) taxe vamale aplicabile şi alte drepturi de import/export. b) subdiviziuni suplimentare. Această prevedere nouă va asigura previzibilitate şi transparenţă în procesul de vămuire. Completarea în cauză substituie Hotarîrea Guvernului nr. 4. Acesta va ameliora climatul de afaceri şi va elimina interpretarea eronată a reglementărilor tarifare şi de politică economică. precum şi referiri la actele normative. g) restricţii. coduri adiţionale. însă odată cu introducerea modificărilor în Legea nr. f) prohibiţii. În absenţa subdiviziunilor. prohibiţii. regimul tarifar preferenţial.2014. h) coduri adiţionale.08. TARIM este publicat pe pagina web a Serviciului Vamal.501 din 14. i) referiri la actele normative. 5. la nivelul cifrelor a zecea şi a unsprezecea. TARIM are caracter obligatoriu şi se utilizează în procesul de vămuire a mărfurilor pentru stabilirea măsurilor tarifare şi măsurilor de politică economică aplicabile. denumite subpoziţii TARIM. La aceasta. TARIM va stabili un mecanism clar şi transparent privind Nomenclatura combinată a mărfurilor. 3. TARIM reprezintă o baza de date în care sunt stocate informaţii cu privire la masurile tarifare şi măsurile de politică economică aplicabile mărfurilor importate/exportate în/din Republica Moldova.2009 prin care a fost dezvoltat TARIM şi asigură ajustarea legislaţiei naţionale la principiile de bază privind utilizarea TARIM de către autorităţile publice şi agenţii economici. TARIM urmează a fi publicat pe pagina web a Serviciului Vamal. De asemenea. (CEE) nr.08. astfel încît toţi participanţii la comerţul exterior vor cunoaşte din timp despre plăţile şi actele permisive necesare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova. care nu sunt codificate sau care nu sunt codificate integral. formează codul TARIM. în vederea determinării poziţiilor şi supoziţiilor TARIM şi introducerea acestora în baza de date a TARIM-ului.importate/exportate în/din Republica Moldova.2009 TARIM are doar caracter consultativ. TARIM cuprinde următoarele: a) Nomenclatura combinată a mărfurilor. la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova. taxele vamale şi alte drepturi de import/export. completarea prevede că.2658/87. subdiviziunile suplimentare. restricţii. De remarcat că. al Consiliului privind Nomenclatorul Tarifar şi Statistic şi Tariful Vamal Comun. denumite subpoziţii TARIM care se identifică prin cea de-a zecea şi cea de-a unsprezecea cifră care. În mod excepţional. d) regimul tarifar preferenţial (inclusiv pe bază de contingente tarifare preferenţiale). prin Hotărîrea Guvernului nr. a zecea cifră şi a unsprezecea sunt „00”.

cu modificările şi completările ulterioare: (1) Se permite. participarea la avizarea proiectelor de acte legislative şi normative ce prevăd măsuri tarifare şi/sau măsuri de politică economică. din data recepţionării listei de la organul investit cu atribuţii de administrare a bunurilor confiscate. selectează mijloacele de transport şi agregatele necesare realizării atribuţiilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. va asigura gestionarea TARIM prin aplicarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor. conform anexei. Codului fiscal nr. care transmite cu titlu gratuit (donaţie). ediţie specială din 8 februarie 2007). fără drept de înstrăinare.XXXIX ale proiectului de lege. fără stăpîn. precum şi va realiza alte atribuţii stabilite de Guvernul.2014. conform anexei.07. precum şi cele ale instituţiilor publice. cu informarea organul investit cu atribuţii de administrare a bunurilor confiscate. Codului vamal nr. în modul stabilit de Guvern. fără stăpîn. după cum urmează: a) organul responsabil pentru efectuarea expertizei tehnice.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune. 01.XXXIX . cu titlu de excepţie.Art. cu statut de confiscate.(92) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal şi Art.08.20 alin. cu statut de confiscate. efectuează gratuit expertiza tehnică a mijloacelor de transport şi a agregatelor prohibite. A se vedea argumentele expuse la art. în termen de 60 zile calendaristice din data publicării prezentei legi.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Modificarea vizează art. modificările au fost elaborate cu suportul experţilor din UE. trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune.172 din 25. art. iar Comisia interdepartamentală pentru instituirea şi gestionarea TARIM. b) Cancelaria de Stat.2016 240 . ediţie specială din 1 ianuarie 2007). TARIM se va asigura de către Serviciul Vamal. determinarea corectă a poziţiilor tarifare. înstrăinarea mijloacelor de transport şi a agregatelor prohibite. mijloacele de transport şi agregatele selectate.2014).(91) şi alin.231237/529 din 08. De menţionat că.04.4 alin. în termen de 30 zile calendaristice. instituită de Guvern.20 alin. privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Monitorul Oficial nr.Prin derogare de la prevederile Legii nr.(61) din Codul vamal al proiectului de lege. cu susţinerea Programului USAID BRITE.(61) din Codul vamal.

organul investit cu atribuţii de administrare a bunurilor confiscate înstrăinează mijloacele de transport şi agregatele respective în modul stabilit de Guvern. (2) Înmatricularea de stat potrivit legislaţiei în vigoare se realizează de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor sau de către Inspectoratul de Stat pentru Supraveghere Tehnică „INTEHAGRO”. încheiat cu organul investit cu atribuţii de administrare a bunurilor confiscate şi eliberării de către Serviciul Vamal a documentelor necesare. în modul stabilit de Guvern. motorul d/ Tipul Marca produc caroseriei ui/menţi o erii (codul vin) uni VIN=WFO Autocamio FORD1 1995 HXXGBVH n TRANSIT ST28412 Autocamio 2 IRZ-66 1986 --n Autocamio 3 ZIL-131 1988 VIN=412 --n 241 . cu eliberarea gratuită a certificatului de înmatriculare şi a plăcilor de înmatriculare pentru mijloacele de transport şi agregatele respective la prezentarea de către solicitant a Deciziei Cancelariei de Stat cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a mijlocului de transport autorităţii administraţiei publice sau a contractului de vînzare-cumpărare. nu informează organul investit cu atribuţii de administrare a bunurilor confiscate despre mijloacele de transport şi agregatele selectate.”.b). d) mijloacele de transport care nu sunt comercializate de către organul investit cu atribuţii de administrare a bunurilor confiscate în termen de 6 luni din data primirii răspunsului de la Cancelaria de Stat. Anul Nr. Anexă la Legea nr. Nr. sunt comercializate prin dezasamblare ca piese de schimb şi/sau agregate separate cu număr de identificare sau transmise la metal uzat.din Lista mijloacelor de transport şi agregatelor ce urmează a fi înmatriculate Nr. în termenul stabilit la lit.c) în cazul în care Cancelaria de Stat.

4 Autoturis m ALFA ROMEO 1997 5 Autoturis m ALFA ROMEO 1994 6 Autoturis m ALFA ROMEO 1995 7 Autoturis m ARO 1980 8 Autoturis AUDI 100 m 1986 9 Autoturis AUDI A6 m 1994 10 Autoturis AUDI A6 m 1997 11 Autoturis AUDI B4 m 1992 12 Autoturis m BMW 1991 13 Autoturis m BMW 1986 14 Autoturis m BMW 1988 15 Autoturis m BMW 1990 16 Autoturis m BMW 1998 17 Autoturis CITROEN m SAXO 1990 18 Autoturis CITROEN 2001 VIN=ZAR1 6400006333 649 VIN=ZAR9 3000004020 879 VIN=ZAP1 6400006267 295 VIN=VV3A RO7CON10 59063 VIN=WAU ZZZ44ZGN 099220 VIN=WAU ZZZ4AZSN 005271 WAUZZZ4 BZWN0608 57 VIN=WAU ZZZ8CZPA 143047 VIN=WBA HB51010B D65641 VIN=WBA AC5107017 51305 VIN=WBA HD1102031 74028 VIN=WBA HB51070B D21692 VIN=WBA DF71080BS 46710 VIN=VF7S 0KFXF5620 7333 VIN=VF7C --------- 242 .

5 1987 25 Autoturis FORD m ESCORT 1991 26 Autoturis FORD m ESCORT 1994 1995 2001 27 FORD Autoturis ESCORT/ m W21379R 28 FORD Autoturis FOCUS/G m L76FMM 2003 29 Autoturis m 1992 30 Autoturis FORD m SCORPIO 31 Autoturis m FORD ORION FORD SIERA 1993 1989 HNFVB389 95788 VIN=UU1R 13311S0190 555 VIN=UU1R 5231512928 587 VIN=KLAT F19Y1VC2 69233 VIN=JDAA 101S000608 142 VIN=ZFA15 4000000320 82 VIN=ZFA14 6000007874 71 VIN=WFO NXXGCAN ML18808 VIN=VS6A XXWPAAR U78271 ----- ------- Lipseste o VIN=WFO cifră/liter AXXGCAA ăa LB7300 vincodul ui VIN=WF0N XXGCDN3 D70702 VIN=VS6F XXWPAFN L51916 VIN=WFO NXXGAGN PG11021 VIN=WFOF XXGBBFK 243 .0 1989 24 Autoturis m FIATUNO 1.m XSARA/H SZ693 19 Autoturis m DACIA 1310CL 20 Autoturis DACIA/G m L09BLH 21 Autoturis DAEWOO 1997 m NEXIA 22 Autoturis DAIHATS m U 1989 23 Autoturis m FIATCROMA 2.

32 Autoturis FORD m TRANSIT 1993 33 Autoturis FORD m TRANZIT 2003 34 Autoturis GAZ-5201 m M 2019 1985 35 Autoturis m HONDA CIVIC 1996 36 Autoturis m HYUNDA I TUCSON 2004 37 Autoturis m LAND ROVER 1999 38 Autoturis m MAN 39 Autoturis m MAZDA 323 1994 40 Autoturis m MAZDA 323 F 1996 41 Autoturis m MAZDA 626 1998 42 Autoturis MAZDA/ m OH93OF 1990 43 Autoturis MERCED m ES 200D 1987 44 Autoturis MERCED m ES 250 D 1987 45 Autoturis MERCED m ES BENZ 1993 46 Autoturis MERCED m ES E280 1993 D36947 VIN=WFOF XXGBVFP R08751 VIN=WFOP XXGBFP3 M47164 VIN=07923 --13 VIN=JHME J93300S033 566 VIN=KMHJ N81VR5U0 86720 VIN=SARR JSLHPXM1 --01923 2842326235 --1 VIN=JMZB Vincod A14R20151 greşit 6172 VIN=JMZB A14F20151 6172 VIN=JMZG F14P201219 554 VIN=JMZB G13E20033 1817 VIN=WDB 1241201A5 30640 VIN=WDB 1241251A4 76676 VIN=WDB Vin cod 124O40188 greşit 89615 VIN=WDB 1240281C0 244 .

47 Autoturis MERCED m ES E300D 1986 48 Autoturis MERCED m ES-BENZ 1980 MERCED Autoturis ES-BENZ m 316 CDI MERCED Autoturis 50 ES-BENZ m C220D 49 2003 1996 51 Autoturis m NISSAN 1993 52 NISSAN Autoturis VANETT m E 1992 53 Autoturis m OLCIT CLUB 1988 54 Autoturis m OPEL ASTRA 1992 55 Autoturis m OPEL ASTRA 1995 56 Autoturis m OPEL ASTRA 2001 OPEL ASTRA 8896 MD33 OPEL Autoturis 58 ASTRA m GEE31655 OPEL Autoturis 59 CORSA/D m ORC1978 Autoturis OPEL 60 m VECTRA Autoturis 57 m 1995 36786 VIN=WDB 1241301A3 58423 VIN=WDB 1231301018 9112 VIN=WDB 9036621R5 98366 VIN=WDB 2021211A4 46704 VIN=JN1H EAB13U01 04464 VIN=VSKB EC220U006 6496 VIN=UU2T ARCV4J2A 00316 VIN=WOL0 00059P2577 802 VIN=WOL0 00051S8152 799 VIN=WOL OTGF48153 14222 --- ----- VIN=WOL0 00051S2627 895 VIN=WOL0 00052P2648 994 VIN=W0L0 1995 00073S6004 257 VIN=WOL0 1989 00089K509 1993 245 .

61 Autoturis OPEL m VECTRA 1989 62 Autoturis OPEL m VECTRA 1992 OPEL Autoturis VECTRA/ m GL86VIO PONTIAC Autoturis 64 TRANSSP m ORT 63 1992 1995 65 Autoturis RENAUL m T 66 Autoturis RENAUL m T CLIO 1990 67 Autoturis m SKODA FABIA 2002 68 Autoturis SKODA m FELICIA 1999 69 TOYOTA Autoturis YARIS/G m L07 GDX 2001 70 Autoturis TOYOTA m CARINA 1992 71 Autoturis TOYOTA m CORINA 1993 72 Autoturis m 1993 73 Autoturis VAZ 2111 m 74 Autoturis m KIA VAZ 21214 NIVA 2001 2000 4080 VIN=WOL0 00089L1127 730 VIN=WOL0 00087N124 9445 VIN=WOL0 00087N101 0092 VIN=1GM DU06G3ST 316564 VIN=VF1B 5430651140 343 VIN=VF1B 57T0509142 293 VIN=TMB BC26P9212 74234 VIN=TMBE FF653X007 0597 VIN=JTDJT 123X00023 021 VIN=JT153 CTK000007 941 VIN=SB153 SBK10E008 404 VIN=KNES A2252R542 1393 VIN=XTAZ 11100Y0025 528 VIN=XTA2 1214011541 083 ------- ----- 246 .

75 Autoturis VAZ 1992 m VLAE/141 76 Autoturis VAZ/CHB m D753 1985 77 Autoturis VAZ-2104 m 1992 78 Autoturis m VOLVO S80 2001 79 Autoturis m VOLVO S80 2001 80 Autoturis m VW 1982 81 Autoturis m VW 2007 VW Autoturis GOLF/PF m 36C VW Autoturis 83 AMBULA m NTA VW Autoturis 84 CARAVE m LLA VW Autoturis 85 CARAVE m LLE 82 1987 1992 1988 1991 86 Autoturis m VW GOLF 2006 87 Autoturis m VW GOLF 1991 88 Autoturis m VW GOLF 1994 VW 1983 89 Autoturis VIN=XTA2 10740N067 --8703 VIN=XTA2 10510F0705 --145 VIN=XTA2 10430N032 --9033 VIN=YV1T S65P921274 234 VIN=YV1T S90K51118 1777 VIN=WVW ZZZ33ZCB 115365 VIN=WVW Lipseşte ZZZ3CZP0 o literă la 20720 vincod VIN=WVW ZZZ19ZHW 764447 VIN=WV2Z ZZ25ZN600 3589 VIN=WV2Z ZZ24ZJH07 1652 VIN=WV2Z ZZ70ZMH0 65252 VIN=WVW ZZZ19Z6W 127788 VIN=WVW ZZZ1G7M W722858 VIN=WVW ZZZ1HZRB 091737 VIN=WVW 247 .

m GOLF 2 90 Autoturis m VW GOLF 3 1993 91 Autoturis m VW GOLF 3 1993 92 Autoturis m VW GOLF 4 2001 93 Autoturis m VW JETTA 1984 94 Autoturis m VW PASAT 1990 95 Autoturis m VW PASSAT 1987 96 Autoturis m VW PASSAT 1987 97 Autoturis m VW PASSAT 1990 98 Autoturis m VW PASSAT 1992 99 Autoturis m VW PASSAT 2000 VW PASSAT 6929XJ25 VW 10 Autoturis PASSAT 1 m B5 VW 10 Autoturis PASSAT/ 2 m KUN76IN 10 Autoturis VW 3 m PASSAT10 Autoturis 0 m 1988 1998 1989 1989 ZZZ19ZEW 307641 VIN=WVW ZZZ1HZPK 662672 VIN=WVW ZZZ1HZR W223573 VIN=WVW ZZZ1JZ2D1 86181 VIN=WVW ZZZ16ZEW 733248 VIN=WVW ZZZ31ZME 121650 VIN=WVW ZZZ334XE 168193 VIN=WVW ZZZ33ZHE 184316 VIN=WVW ZZZ31ZMB 069051 VIN=WVW ZZZ31ZPB 016359 VIN=WVW ZZZ3BZZE 467897 VIN=WVW ZZZ31ZKE 094972 VIN=WVW ZZZ3BZXE 128880 VIN=WVW ZZZ31ZLE 140376 VIN=WVW ZZZ31ZKE --- 248 .

UNIVERS AL 10 Autoturis 4 m VW T4 VW T4 10 Autoturis CARAVE 5 m LA VW 10 Autoturis VENTO 6 m CL 10 Autoturis 7 m YAZ31512 10 FIAT Microbus 8 DUCATO FIAT10 Microbus IVECO45 9 10 MERCED 11 Microbus ES-BENS 0 408 11 Motociclet HONDA 1 ă CBR 600F 11 2 Motor 11 3 Motor 11 4 Motor 11 5 Motor 11 6 Motor 11 7 Motor 285109 2001 1991 1993 1991 1990 1991 2008 2001 VIN=WV1Z ZZ70Z2H06 8124 VIN=WVW ZZZ70ZMH 084070 VIN=WVW ZZZ1HZP W621893 VIN=31512 0M0313848 VIN=ZEA2 9000000032 703 VIN=YCFC 4970005959 280 VIN=WDB 9066551S33 5932 VIN=ZDCJ C22C01F24 6631 ------- ENGINE =X18XE 1425700 9 MAN FORD ENGINE =464642 13 ENGINE =C851A 22F49 - NISSAN ENGINE =CD201 69718X 249 .

7 alin.în termen de 3 luni. punctul 101. va elabora modul de aplicare a Capitolului 21 din Codul fiscal.d2) care se pune în aplicare la 1 iunie 2016 şi articolului IV.(6) şi alin.45) şi 46). punctul 97. articolului VIII punctul 3. punctul 78. alin.(8).(1).5 pct. punctul 87. punctul 85. – (1) Prin derogare de la prevederile art. articolului VII punctul 1 referitor la art. punctul 2.XL.în termen de 6 luni.11 Semiremor LAMBER 8 ca T 2003 VIN=VM3L VFS3F34R0 8079 --- 11 Tractor EH3034 Tractor 1993 9 T25A EX Art. articolului XIV punctul 1 şi punctul 3 şi articolului XVI care se pun în aplicare la 1 ianuarie 2017. (2) Guvernul: . 250 . va elabora o metodologie unică pentru evaluarea tuturor tipurilor de bunuri imobiliare. punctul 47.(1 1) din Codul fiscal prezenta lege intră în vigoare la 1 aprilie 2016.8 alin.279 alin. precum şi modul şi termenii pentru prezentare a informaţiei despre bunurile imobiliare deţinute şi valoarea estimată a acestora conform rapoartelor de evaluare. punctul 98. punctul 84 referitor la art. cu excepţia articolului VII punctul 4 referitor la art. punctul 99.(2) lit. .