=eeOeuu æ(mtm

cma¡ucn ~ caÞ numÞan
tuam 1
~mm =um tntnOomm cm Coæeaæm Oaua Oauææu=Cem. uueaouææulelu=a
o`Læmæ onCo uæl 5 ~al olLta. uuæe aætaæ Cæa Oamm cæaæ ale aælao
ou=ala OauæCtm. cm uamaæm ale aælao ou=alCæm. um=uo =u=ao Cu vcccIlon
tmtt(oeuae elLtm. cm aæouaæ næumle Cu Ceulæe cdCtL meeumlæu
Oenluuum. ~on t=amuole e=æoeua cmtu(, aæon Cu mæm ~=æ Oammluaalmun.
~uæuuuæ =`aae æmm Cmm Outteuu Oaueelulu=eun. c=ao æ(mteelæn ~ææoum
=`aae tlnlunao. cm uamaæm cæaæ Ç t`d =`aae sætao ou=ala OauæCtm.
Oamææule c=auoa =`aae Oammue, Oa Ctumm ~ætao ~æl=a Oammue Cu uuelnl
tunttunao. c=Cau uæet tlnCeaeele Oau«am &tn`uua OuaaeuCu cmm æenlueele
ou=alCæm. o`Læmæ o=a Ono sæo Oaua, um=uo auæe Oaumlaa ale sæo oæaao
auæLola ceeum c(ea æoea, aæl uælaæm ~(aal æoea mæee Ctua uæl 9. cm
uao elouuom, =umm Ono sæo ~u=el t(aaa OamCmum. um=uo auæe ô:UU uælaæ
oluuæ =læeueele Ou=eua Coæ(Cu. ô:45aæ uaæn Oaemm oluuæeele Ououaæm a`L
nlono Oauelu=ea.
=u=ao Ono a=al cum mm c=aæmt tmml ouaanamaæ ale IlIblIs, c=ao oneum eIc.
=um, Dr. aeu Omunum. oua 38. Oamææ uueaoa aemnlule tLtm ummm uatCtm
uueaoeele æalnl. Oamææule Cu almlu uueaouææ =teel oualCmm. =ee nual cmm
Otun. æa =læmu ouuuæm.
aæon Omunum. oua 43. Buslness McncgemenI ConsulIcnI. ulaom tlol. ctCtuam tm=a
OauæCt Outtun. ~elam tæeeonamaCa snlu teelaueleeæm, atCo Oau«am umel,
~taa atuom, eIc.
Ou æu=æeao - OnLætunao oua 18. uam - elæan. Cauæoulm Cu O«alæ`nl=
aemnlule meeuæ( mæum euouule Ouaalmum. aemnl tudaL tue ummm =`aae
CtuLæamle o`nm. amt`nuuæ eltuuæ stmaL(. O=e ouelCeCu Otæao ~oææ
Ouuutteuu eaoe. Ommm uunltmm ~om uuLæua Oeæe cmm cmælte aeeluuuaa
amalmum.
Otæ elouu, uæltuele uueaom meeum ~æ( mæeeluaalmuo. aemnlulmm umm
Ot=amlmm ceCeuum elumtlt tunea Otunaa olL( ~æamlm ~æaæuum Otæamlm
Otumuæuæuum amtuelee em em ~ual. cm Otæ cmmue Com cttæ Outtuo. =um
aemnl tæaæm aueeele coomo Ctuaæ hecrI cIIcck Oau(eeluaalCmm. auCem Caum
CtuCe ~æ a`ælunao rcgglng cmm Otunle cmææ Oeu=eno Cmmm Oauuoleæe. cm
~uæm ste oæmoamm =taæm tu=æm, tmææaum, ceeut ætumaæmum aLæt
CtuLteua tlmæn ~ml=Cem. mee outm uL(m oudtele e=alt tæeCem. oudtele
uL(m Oau«am rcgglng Ou=ea. =ee Coæmuua =um a=elee ula Cuuauuæ nual=ale cm
a`ælun Otæao 1U Ctn mmæue sætaæm mmmm aæm=a mu =lnouæuua cm oæu
Otuaal, aætea Ouua Coæ(m cmm omtmeelæunao. meele Oau«am euaauua
Ou=eumm, tlmæn æenlum onoæueaa Oauæ( ~Ce Ctue Oaua mæeCem. "ss ~~."
cmm smauaa aaaeao a`ælunamltm Ou=a. ææl=a =um Otuaæm Ctua cm ~e`euuæ
1
uuntao (~tOtuuCe 3ô Ou=ea) ~æaoæea aæ OauLtuue tuneeæn. aæt tæ
aOuæL ~æeeæn. =um aæ(Oauomoleæe.
mee ~ææm Omelule cm oudte CuL Cu Otæ cmæltm a`nluoua o=a ~oo cmææ
aueeltteuaom, =um Ououm Oedtlum eonamua OutCtum cmm smmla OauLææuo.
cæaæ ~oæm aueelttele ~nom Cmmm OeeuolLtumm, Oedtluælom tmml Oenl=a
OauomCoæ(m cmm ~oe Oau«am Ou=ea. =u=ao Ououm aLæt tlæeCeum,
meeulLCtum, Cuon tæætæu ummon aæoeCeum. cæaæ aæættua ~=e experlence
ulaom tlæeelu=ea. ouu=umle cm tæætæu meele OeuLta Cu ~æee, umOmuu
Otæeum cæ =lææaæaule Ommm alelnttua soma. =u=ao Ououm Oedtlum eoole
Cumm mmCæmoemæ mm meeuæ( Cenoao o=eæ. tlmæn ol(mæmaæ c=ao alnuum
(taæo ~uCa) OammolLCtm. ~tCtua cm tuLæ em aætal naæa Oueat tlæeaa
Oauæ( cm eluuæeæet tunea olL( eum CtuCom cmm ~tm tlæeaa Oauææu=eun.
oaeluua c=ao aneaa Oau=eeele Omunum ~at tLtun. ~oum Oamææule ~tCtua
Cu eæluun =lmoæeele Coæe Can=e tela. cm ~uale of course uu=al, eluuæm tlmtm
tætæte Oeutneum cmm ouaamleeun.
Onætuuuæ( aemnl elmttemæo cæaæ eluuæm, sLæule Ce=leo ceeum mæea
aemnlaæ dcy scholcr ~aa OamCmm. oua cmæCou 18 + 4 uue=ao eum. ~emæo
anleuuaæo uæm=elu=e euel. euelæu uæmaa mæ=ea, ~æue ~(ee Cu outeele
oulmæm uæmaa mæuoleæe. cm aemnl =ætnao te Ctuaæ ~tCtuaeum cæaæ
eluuæuuæCe Oenluo=ea. nmmum out tættaæ Oætule 45 =uLao e`o CtuL(
OnLætunao elæan-elouuæo Otmm olL( u`æ(m uueaoa aemnlule ~mn.
ulaa amtttL( tæeaa OauæCt, o`Lætum aoælea, Ou æu=æeaæmum tumLæ
omneCem. uelu Coæmule tueom Oamm tuæea am=a &tmudale smml æoeaol(Com.
auæeule, uuæeule, Onole ceeum æu=æeaæm =mmua aoæleaa OauoCom. tætt
mæ=a ale uue=ao Cuoua o`Læelu=a æ(mteæea aoælea OauæCtm. ~emæo
aæonlm teol Cumm sun=a OauæCt Ctuæa. cæaæ Oau«am tæm cmtu( Oaua
Oau(eeun. =uCæ medlccl consulIcncy Oeut=alCæm. ~a omn=a OtCtua Cu almlu
uueaouææuual soma.
Oaeum cm aæe. OtCtua ouaanao maaluuua celntunaæm c=ao Oaad ouuaæa. of
course Omunum, auee aæeule oeeoneum. snle Ouaæm =uLao Cu Ono at cmææ
stmmo Oauomuue a=a olt uuLtun. =ee n( cmmue, «uulmmm tae Cmuom sæ(.
at=e Cu outuua æu=æeao Ououm Oomlunle oudtele e=alt tætteæue, c=ao
ae=elnm Cumm ~elauuuluaalma. OmOæumm =um maaluuua Oauee um=a olLCtCæ.
=u=ao Ououm, c=ao ~u uæaaæo nudlsIs. c=ao t(aæauæmule, æmlueæmule
ctCtuaCu =lnouæm eum. at=e 2U ~æ(amua o`Læelu=e Cu Ono at =u=ao ~æt
~æl=a a=alua Oeæe. Oomlunle CouLte oule =u=amluon e=alulu=eue, CaLaCo
Coætum. oule Ouaæm oæn, aæættua sætao alætuua. at=e Cu outuua, Ono
sæoaæ mmæCn, ouaæet tLæolL( =u=ao Ououm sætaæm aæm=a ol(Coum.
~ttæCu auttu( tnluuml, sæo sæ(, Cttlo am`m Oaua, tueeln=aæm ol=ale
Ctu(oa oæn Ououm Cuouaæ Cuon Ceeuæa OauCoum. tlmæn Ououm aLæa
Oauæ( Cau&tuole ~un=a æ,ol, tuntCtum. ale auum ouelCeCu smo OauoCoum. ale
Onoao OtL oule OauCoum.
Cu Ono c=ao o`L( OuuLæt uuæule, ~uuouæa OuLæe =Laeeln Oomlaaeele tlm=e
Cuæluua æmæn auttlL(, =omlno euææum c=ao ~Lteæe =lmeeuue, olL( olL(
¤=a mæm cmææ peneIrcIe Oaua Ououm ualu=Ceum. Oa Ctumm romcnIlc Cmuæ
=u=ao. 2U ~æ(ao eluuæuuæ Cmuæ Ctueeueuue, 2U =uLao mm eum aueelaae
Oeut=alua Ctue =t=a OauoCoum. ofcourse c=aæm uun tuneeumm c=ao ouæe
aælaa Oueua. ~CæauuCæun c=ao ouæe 28 Oelu=a 35 oæn eum aælttunao. CCn
Cu mæm ~on ¤Cnuttu Oamm Ctua =umm ~outm OamCmm. Ou =uLao cloIhlng
opIloncl - medlIIerrcnecn resorI Cmmle e=alCæum. c=aæmt CtueCo te Cmuæao publlc
~a ~ætaæme am=a =tuu(oæet tunea ulaa ualuaaluua Ou=ea. c=ao sex
ouuaæaaæ Cu bcIIery chcrger ¤t Ctue Ou=ea ~=e nudlsI colony.
=um amtle ~ttæ Cmmm Cuuauuæoo ~ee cmmumm cm aæouaæ uL(m 1UU% cmm
smeluuaa Oauee uuLCtm. Cu ale mæm cffclrs - shorI cnd sweeI- æoeaa
2
Oauæ(oCmm. aemnl mæea house surgeon ~a Ou=e CtuCe c=ao bcIch Oe Ou=e
Cu tuatCnu( ale mæm t(eCem. aemnlule prccIlccl Ihesls evclucIe Oaue a`ælun tuatn
Cu mæm cm tæætæu =aa Coæ(m cmm CaL(a Oauætemæ Oæ=alCæm.
OætulætCu uueao conference amaæ Oomlun Oaemm Ctua ale Onoao Ctunæaæm.
~tCtua ~=æ tualu tuatnaCmu( stmmo Oauætam sæ(. OtCtua Cu outm
mmt cmæltm Cu ~uauæ cnglo-lndlcn =nd Coæeaæ Can=euo. ~omltm aont tL(
CoOouu uelumm, sæo OætCoæmulm Ctua cm om aeæo næa Oauæ(
=u=amluoum Cuoæn Cuon etolt tuntCtum. ale mæm ~uauæ Otæao Ctmætua
oum Ctua CtmæLæm tæætæu Ceæoaæ ~elauuaCo =u=ao Ououm OeuL(t
tuntCtum. tlmæn &tn`uua Ouaæm Ctua ~=e ~ualut tæætæut tmml ~al=auua
aOuæL ~æeaa alnltCtum. Oa Ctumm ale fllngs cm aæonltm amluluaalCmm. ~oum
CaL( nalttun. ~oum Oomlun, Ooml=u( ceeum Oaemm Ctua Oau«am "~ttlæ, Ottlæ"
Outtæe Ctta Oauooun.
OtCtuæeaæ Omæmu aæeaæ ouCoum. =`æt =uLao =u=ao æ(mteCeu( vcccIlon
c=Caum OaeeCouleæe. OtCtua Omunuulm cllenI Cuon næumle Cu t=amu
Outteuaa Oaumæun. c=ao æu=æeaæmum ~æueaa Oauæ( =ueoum ~=æ Oamm
Cu ounm 1U =uLao e=al ouoeua tmum. elouu aemnl outu=eln ouelCt, cmm
Oamææ o=a olLtuo. Oouaæ lcsI mlnuIe Coæe Cauumeanle. ~=alu=a c=ao uam
elæaæn ~æueaa Oauæ( C=nua næum ouoeuaa OaueelolLtun. =umm elouuom
aælaaluæu auæe Oamææulelu=a oluuæm nem uaæn Oamm, ~=æ c=amaaua
aueeluaæm aunle cml næum Oaeoa cmmm, ~æao Ououm Cauæoulelu=a «uulm
auæe aunle tmttL(, uelum næum o=a Cauoeuaom mæOo(aat tLta. ~eæue
=u=amluoum euum uamm euun OauaOauæ( c=ao o`Læelu=a tmttL( oluuæ
=læeum OamCmum.
oluuæt tuæmm ~em tlmæn uaænulelu=a næum oæn aun tuæmm c=e Cu
maaluuuæ lncldenI sm Omml =t=Cemlua. ~=e aun æænon c=aæm C=nua ~=e
~uæuuuæ t=amuoaæ ~æueaa Oammum. ~=Ca ~=e t=amuolm auoeumlao
c=aæm onCommæn. "~muu, O=e t=amuole ceeueaaæm Coæeaaun=a Ouaau=a.
C=amaæ Coæeaaun=a Comuu, Coætuuumm Oauem=a. O=a on ale Ctn, ae=elnuu
Ouaammm olumtou=a. =`=a cttlæmuu." cmm CaLtuo Cueel. =umm elouuom
~CeualeCeum. "aæuue CoæeOueeum c=amaæ Commæu =u=aCm tæælaæCmum.
Oeemæu Oomle Ctuu aut(uCoum. aeel CeuLtee am`m tææ ~a Ctue aea mea
Coæeaæ eum ~o Comm" cmCmm. "~a tnoueemuu. CaL( Oomle ouLaCum 24 uæl
C=nmm Outtuu. O=e &Ctume Coæeaæ ~m Commm Oaumæu CtCæ cmtu(
tæmouu." cmmuo ~oo.
Coæeaaunnao Oammotm, "=` Oaumæa eum anlmuu. =mu mueluu ae=elnuu Outtaaæ
teleu O=e Coæeaaun=a Com =(e o=elL( Ctuou=a. ouelCtd =uaau, Oo=amaau."
cmm cmææ ~Cuueleeuo cm uao.
ulat Otnlu oaeluuæ t=amu. a`ue eLæe Cu Ot.....nluuuuu elol= om. ~eæuCa Cu
almlu OtL om, tlm tæelule ula oaeluuæ alaam. ouelelu=Ce alæluuaamle oum
t=amut Ctue oæm=a Oaemm uuæt tæ. CuCe, ouæet tuneeouu Cu tueaæl. ~æea
amml nmm Otnlu t(aæauæmao. CoOoummlmæm OooCom elaale tunaæmtæ ~æu=e
tueaæl. o`L(aæ Cu taaeelmm tlm taaeelmm o`Læta amml open clr e t(ea aumm
ou=a Cu plcIform. ~æea amml ~uauæ taæauuæ teOoml. teOomlule amm anm =t=a
Oammue, ~ualu oæole Cu dolmul= te. ~=et teOomlæua amml Cnumua Oaæao, cmm
posIccrd scenery Cuu( Ou=ea. =`aae æmeelmæ bcckdrop ~a Oeuæeole Oenl=ea
~ææmæ uæea alanm - Oemæl=eluuolm ula sunuuæ uæe. Wow fcnIcsIlc.
oum oululCeCu uelu sæo mæeelu=eeue, ceeum ammlt tuneaolL( =umm elouuom
a`Cuuom t(aæauæmule amm C=nm CuOo(eCeum. uelum 3 uælaæ =um cu=a
elouuæoum cuttlCæm. Ououm Ce=`n euunlea ~u=elCæum.
"umul, dolmul= tee Ctuu dolm tææeuuu umul." cmm ~æaCuu( elouu CaLtuo.
"ou, =mu Onæ( Ctuaæm dolmul= ænd ou=al oaaluaCam. ou elouu, =mu dolm
tææeum, æun." cmm cm OtLææue elm=a ~omaaua ou=alu ta dolmul= Ç t`d
3
tlalælæu c(eaa Oau(eCem. "Ctuæ elouu, =` tueome Ctuu ænd Ca«a tæælalL( ou,
=umm Onæuuul(Cmm." cmCmm. elouu tueom Oammotm, =um cm sætaæm
ceeuomæmum aæm=a Cnlu =lultm, aææuæule cm =lnouæ tlmteæet tunea nalea,
tlmæn cmmætu Ç t`d sætæu ~æl=a OauæCtm. Coæ(OumCm ulaa almlu sklmpy
Ctæuoum Ceuæma amml sIrcp Oeeue uunaaaæaum ou=alulu=Cem. Ctææ, ææææu
Oau«amm ntuue tlmoaalætCu soCm Oamm olLta. =um ula O=uaauua, Oau«aCu
mææu olL( tæætt tlnCeaeæea amml ~uaua uuuuOomm Cmo Oauelu=eeue,
anluua cm tææt mæ ~=e almlu aælaæo ~t=alua. CuCe, uuna aumtao uL(m
uæmeelu=eæ. ~æea ammlu auoæmum at amm OomlCu Oenlum tæ Ou=ea.
aææuæule Oenl=e ~uauæ Dr. aeu Omunuæut tunea cæaCa Otumuæu o=ea.
cm æmlaæm klI ¤um Ou toeaæmum æaule c(eaa Oauæ( "elouu, =` Onæ( toe
c(eaL(, C=nu dolmul= te o=au, =um CtuulLCt OuaCam." cmm tueom C=uaal
æne Oau(ea OomlCu o=Cem. oum Ctua Cu &tmudale uum, =u=ao Oauæ(o=elu=e
tldaL Oau«amm c(eaa OauæCtm. cm ~ualu =`æt aueaæm c(ea æoea suæ(
elnæt mæeaæm amt`nuua aaala Oauæ(, æææao Oaaoluua ~æau, ~=e
teeænule =t=a OamCmm. Ooule aoOmmm ~æeeumm, Ceauæ aummm, uæe
ouadeeeelm Oottuleeue @u=læeum Can=a Cu aauuæ ~mtoeæe Oau(eeæ.
Oautt ~æluue cm tueeele mleOeæ ~=e te eæn tLtam alelneCem. "teOoml,
teOoml" cmm aoeLaulæut Ctue tuæa OauæCt smauauua =t=a Oamm =`aae æmm
~uCaulu=e Cu alulæL Ot«ale ~un=Cem. mle`Onmm Oomma æææamle æmln cmlua.
Cu toæe teeænule olnlea ~em u`a ~un=Cem.
=leuæuua ~=e ta«Cauæeulm ~uæa naleaa OauæCt cm a=ee tlmææe
~olueCem. ouaanaCm, s=amltm cm ~uæat tmml Oa oæn olonleea Oeæe.
OtCtua eum C=nm o=ea. cm aæon amoa Ctue eæe mee aue oæn CoOouu
~=amm tlnmum amluææue meele Oaua ~uæ tunea, Ceæouuæ Ot=amle
Ceæoaæm ~elauua amluæææ ~ttle Ceuea, ææmaa Coææu Ot=amle
eunumuuaa ææmea, tlmæn ~=e amluæ Otumæuaæ e=a meum tal ~emæ suln
Oau(eeue, cm oæom, cmm cm aæon Cu mæm poeIlc ~aa Oaumæun. =um anoeatm
~æe CttaOauoalCmm. cm a=ee ~æe tnæ( Cæ, ~tneeluua =`muua, cm maæae
euææ, tlmtm=amle cml ~=et taam Om=al, ~ualu =`æt eæ(e Oeuætaæmum
euææ, mu=aumaæa a`Cu ~æn ~æ oæn =`æ( omn=ea. tlmæe ~æl=a =um =taæm
Ctua OaLæuuæ =`æt tlmæe, ~æ ~æa=a Oauæ Ctue oæm=a cm æææaæme eLæ,
~em =æl cm æel aueamle tL(, O=ml=a =neeæm tnloæet tuntCtuænt tnoat
t(eam. ~aeuuæ O=mml. anæuuuæ =ual, tL( Ctumm amæ=ao. uCæm ouelmm cæaæ
mat tuaao o=eeleæe. Omm oæn OuuuOuuuOomm almæa æu=æeulm tL(
amæ=ao Ctue uluaoua Ouaæm. amCm, ~aeuuæ se(ao, OumæaulCeCu
Oa==lmuueeue ~Cæauua eltdæa ~æloa Oeæe. Oueelu Cume(, amCm eæee
a`ue(.
a=æ =lmeele ~uauæ aueele =læmu =æaao ~æloa cæaæt tlæaaua. aueunæ
=uLamle euela Oauææue eoln Cu amæuuæ aueæe Omaæm almlu æon OtætæL
æoee O=aOed ~ælCom, ~eea Oueelu ~æue =`muuæ Oeutto oæn tnmm Cu
Oaulm. ulaom maaluuuæ olCam=ao Ctumm =uLamle eum Cmmlmæm CumtLt
=æaaæm aueele ~ælCom. OtCtua euelaOauææue eoln CoOmummm Oeæe.
aueelelu=a Ceuoao aCnOemm Om=al, ououttuæ =`æt æaao, ~uauæ C=neeluuæ
Ceeluuæ olneao Ouaæm. aueaaæ a`Cu, tunaa aæ Cauæ Coæ(m cmtele
a=CeaCuueæe. Ooomo ~e`e aæeelmm, =luLtælm tolu`ntt olæa aaelæu
mmluæaæm =læe ææeuue alæOæmm uunta=ao. =um cm uueaoe Oeuulele teCom
oleuuæ uunta=aæmt tuneeluaalCmm. ~Cæauuæ Cadamle, aæee uuntætu Otæao,
Cnlu æu=æeao Otmmotm, Oeu=alt Ctuu, tnu CtutuolLtue, Oeutto oæn Oeu=alt
Ctuæm. =um 42 ~=æe tnu ~æl=a cm Otææuulm Oumæa ~uæamuæ Oau=æaaæm
=lulneel æoea ~uaua tnuunlea tuaaueCem.
~emæ Cu Ilp eualCmm auuaaæe smttlæ aCauenlaCm. CoOmummm Oauue
Ceæouleæe, ounm Oumæm u«ao alu=æa &tOnmmua =mmua aeele Ceuea ~ænea
~=e u«ao tæaæu uunta=ao u`a etol a`ulelu=a CueC=uaal =mmua æaamue
~ueele Ceuea uoum Oauu Coæ(m. eomua ounm Ou mæm CoOouu mæmum Cu 1U
=lult=amaæ uoum Oauu Coæ(m. =lææole æoeaaOauom=ao, &tOnmmua u«aoa
alu=æa ~ootCtua aeele Ceuea ~ænaa Coæ(m, aætule olmæm u«ao Otuæ
4
tumt(eeaatua. ~Ce Ctue a`ulmu=a CuCe Ceu=ao. ~Ce Ctue Omaauua
uuntaæmt tlæaæm aælaæm eolnaa Coæ(m, ~Ce auum cmææt Ctue ula ~ela
æad uunt somonao, =uo muam &tn`uua oltom atua. ~eæueeum, =um ttæo,
Cauml ~ælum Ctua, tnu Ctut uuLCtm. Oau«am Ceaua aonaaluuaa æelaæm
~oomoeum. ~æue, anleuCnu ~eea o`Læe æ=LæCuu ~æl=eue soCm Oau«am
~mole Otnlu tnu ~ælCom. of course Cu =umle 1U uæl C=neaaæm CuCe, Cmmm
~æluuue =lnouæuuae elnloeue, tnu ~ælum C=nCu ulaa ææmoeum.
mæeamlm Cue uætuua ammm a`Cu tunaauue, C=nua =luln=a tætea nttn Ctue
=lmæm mæea aumtao. ~nmteele æu=æeao attl attl, tlmæn, aæoum, ctCtueuoa
cm umm cffclrs aueenjaueelao attl =mmua eæea anoeatm C=nuat tunaæm aumtao.
=um o`Læe =lnouæuua Ouaæm Ctua cbsenI mlnded ~a ~omæm =`ole etol ol(Com.
aumtaæm hcndle Oaueue cm auu sænaalao @Ctmm. s=ao tunæo cm =lnouæ
stelm uuntaæme euææ a`Cu o=eue, ~uauæ, O=e ouelmm Cu uætt at Oeeue
Oætt tlnCeaeæea auæeum. Oooæmuuæ OoeOoL Ctumm SmooIh~æ auueele
=(ttæelaæ amCm suneele aul=a æul=eluaæm =utla æul. uunta=amaæ amm
~uCaum Otæmmttlelu=a amm aneelmm oæm=a aul=e ~uuuæ Oeutto.
oueduuuænlm auu@eneele olonlaat tLt aumenlau eLaæeelm tæ tuneeue, Cu
~ualaæ Oeutto, uunta=amlelu=am, Cuuælulelu=am au aneele Ouaa Coæ(m
cmm amalma. cæaæ ~ttæa alætuua. amm CuCe Ouaæm. ~eæue, =um coomo
mummumm, Oeuttæm næt ttæo aL(oa ulaa aææm. ctCtuam Oeuttmaæ a`Cueum
aL(Com.
Oeuttæme euææ a`Cu s=ao tunæoæua Oauæ(o=e`namuæue, e=a =lm oulmmle,
~=au=Oa ula ula sofI ~æ tææ Cnuu=ao Cu Cau( Ctuea a`Cu Ctuæm. Oueelu Oauæ
Ctue Ouaæm Oæt, a`Cu Oaee Oaee, O(tt an anOoæ olnlum. =ee ~aeuuæ
O(ttaæt tlmæn anuOeæ u`æ(m æmal =`muua em emOomm ououttuæ Oeuætao,
~em a`u =`muuæ aueao. Oeuætao Cauulteele ulaaalmlu Onæ( olneaLæt ~molmæ
tataOoæ mææu olL(olL( ~æea amml aeeuua aonm Oaua, Con nlnon an`m
CtuL(a OauoCom. ~aom ounulumæm, unu mæum ~aæo mæum aæættua ~ammt
t(m. Oau«am u`eluluaæm tææt Cue mæum ula close ~a Irlm Oauaol(Com.
auaauua cm aæonlm ouneæeule am Coæ(Oummue. "tlnmum Com Coæe cam
Oeeue =umle Otumæuuua mtOtum Ceolunlm ~uæaum aæt=Oe(ea ae=a Cu
tlmteæe sætuaal, ~emæ aeu cmm Otuæn æoeeum." cmm amoun.
Ctuauu cm onæææ.
cm ~uale =uCæ uu=alulu=e Coæmule cm uao elouu næum t=amuolelu=a OomlCu
=t=a o=euo. =um celntunue oleuua em uunæta amml Cu aææt mæ=a Oauæ(
o=euo. "cmæ elouu. whcI hcppened Io your swlm sulI." cmm CaLCtm.
"umul, ~a o=a..... o=a, .. O=aOueeum .... No mummy. ~etCtuL(aa Onumt Ooaauu
Ouaæ umul." cmm amæm aloaaa amlæuo.
ouaanaCm, Cu 38 oua ~muuolm steuæ onææææu Otumæuuua tæee =`=ao,
aæættua Cu 18 oua OmmalLæm ~uæat tmml ~mlu olumto`nao. ~æe =um
auaauuaa Oauee mæum. ~ttæCu =um eum elouu. cmmætu 42-27-39 aæ tele
~omæt ~moao 3ô-24-3ô cmm uL(m subsIlIuIe Oaua Oauom=ao. cmææt CtueCo
mat Otuelo, a=æa auea, =`æt Oeuætao, ~uauæ olneao, ula maaluuua ~Ce
Ctue ~tneeluuæ =`muuæ mu=aue oæn tnmm au=a=ee. O=ea aueea almæt
Otæao Ctue æLætuua OoLæa Oauomuue, ¤=a ~æ =`m mææu =mmua tnuunlea
o=euo. cm æææaæm olt amm ~Ltm ~elauua Ouaæm ~oomoeum oleeluuam.
tlnmumaæ Oau«am Coæe ulaam. cmææt tætee 2U out=ao aulea ~Ce Ctue Cu
xerox phoIocopy c(ea ~emæ elouu cmm OtunlLtum.
"cmuu æun Ooaauu Ouaæ=æCm. cmæ ~aa. ou, O=a umul alLt Caauu. mmm cmæ
Ooaam. Oauem æun." cmm alLteeLt ~um =læeulelu=e cm uaæm auueuæt t(eam
oæaule CaLCtm.
5
"Oee umul. O=aOueeum tuel at ntee." cmm em uunæta auLææuo. aæættua
ntua eum. =um eum Coæ(OumCm amm ææmouæ æaole Çt`d ~æt ou=al o=CeCæ.
"~a uL(m Oee umul, O=a" cmm em tæætuuCa auLææuo. "a`aa`, mæOueeum
Oomlu =`LæalL( Ouaæ. Oau«aCu Oau«am eum umul n(a. tLtad ceeum muau
Oomlu Ouaæ umul. a`aa`. Ooaauuuluaæ umul." cmmuo.
=um ~oæm cmæuale ~uneel, Ceuæma amml æaæut CtuLCtm. "No Dcrllng Ooaat
ttue. O=a tuu, umul at ~ttlæeeum dress CtuL(uaCam tuu. Don'I feel shy. AfIer cll
O=a Com uuu Ouaau. =`um umulum uL(m euæ. cm Ooaat t(Cm" cmCmm.
elouu cm uunætum Ctæuæoum tuneeuo. "~uum umul. Cæaæ at Onumt almæeu
OuaCa... CC I'm sorry mummy." cmm OoLaeatm tmææaeeuo. "umul, CmCæut dress
almæeu OuaCamm OaumOæm. dress eum almæa." cmm u`æ(m aml, cm uunt Cmæm
~oo tl«a olneue OeuLtuo. cæaæo alelneea. =um ~oo u`a Ou=e toæe
~olueCem.
"Cæaæ at dress uL(m almæeu Ouaæ elouu." cmm ~oo Omm t«ae eæeuææ Ctue
aomla Oauææu=e muea æLæaæmt tuneCem.
"~a at tnouuleæe umul. mæOueeum Oomlu Oenlua umul. Cæaæ uL(m mæ Oomlue
OenlueeCu." cmm cm stæe ~nouuat tunea CaLtuo.
"~a aææu, Cm dress Cue ett Oeetu. 18 ouauaaee, cm Cue etteum. oudtlte onn
Otuæm=amaOaeeum hyglene Oaueele euCom. cm Otuæmaæ Oauee um=aLCtCæ.
cmCæut ett. ounl æun. Cm ouaaæ Ottlæ eum ta tamm mæ oum. c=a Cm æaue
aaala auL(. O=a tuu, O=a at Ottlæeeuæ mæ om=auaæ. cæaæt tuu, mæu
am`æu c(ea olL(LCtm." cmmoum ~oo ~aæo tæelæu cm olne =æluue etolCæm.
~oo Otum Cuæl alelneea. "mmm. umul. a` cmæCou uuelnl Ouaæ umul." cmm Oaeeuua
alm=alæuo.
"O=a tuu." cmm ~oo Ctææ u`a olnæe ~ueelCæm. "O=a at Cæaæ OomlCu
ceeum =`LæalL( Ouaæ. cæaæ tuu, O=a OeuL(t tuCnm." cmm ~oo Ooæætaauu
olnæet tmml cm mLææua amml Ceauae etolCæm. "O=at tuu, umulaæ Oau«am at
mæCu Oee. Oaaæ cmæ tææmm Oenluuu." cmm Oaueel =lmeelCæm.
cm uao elouu, OoLamm, aaamm, ~nomm, tmææaum ae=e ~uæ maeæe cmæltm
auLæ cm tæætæuCu æoeeaæ c(aauue tuneaa Oauææu=euo.
tuam 2
cm uao elouu O=ml=euo. ~omaæ cm =toæaæaao teleua telnua Ou=eumm
~æeum u`ml ~nomm ~æaum Ooml o=ea. "umul. mmm. cmæCou tæma umul. a`, ~a
uuelnl Oeutue umul." cmm Oaeeuua alm=alæuo. =um Coæ(OumCm cm æaolnæe
Ceaua oleaal, "Coætuuu aææu, anl Coætum" cmm oleaa ceeæleeCtua elouuolm
~ualu olneao cm æaæut tlæea, olea oltoleæe.
"Oae Cæmm ett Oee æun. ~æu Cæm, =` Oa uuelnl hyglene Oeeuu Ouaaa
atua. ou Cæaæ Ooet tæCmm elouuaæLæ. mm Ouueee O=e Ctææua auL(Couuu."
cmm ~oo O(ttle ~uaua U shcpe Oe oæm=a Om=alu elcsIlc bcnd Oe olnæe =æuea
a`Cuulmaa mumCmm. "C=u Coætum umul. Ooaauu Ouaæ umul. tm`d Oa uL(m
OuaaL(Cu. Oa CtuL(alLtuCe, Ctmte CæmCu Oeeue uuelnl Ouaæ umul. Oeum
~oeaLtu, ¤Cuu, aaauu Ouaæm umul."
"Oee tunel=. WhcI ls Ihls?. =um CmCæut ~muueum. cæaæ Oenluueu C=alLt cmæ
Ouaæmm. anl, ~tt Cæm tææeum. =umm uuelnl ceeueæeum auL(Cmm. =umm
Ooaat ttuuLCtm, =`um Ooaat ttaatua, CaCa." cmmtæ elouuoaæ maæaa auLæ
~=ea aaæaæu ~oluaaa OaumCæm. elouu Otum euaaeatm mæaæa ~olueeuo.
=um Ouaoua elumtlCæm. elæOæmm cumtl =lmm cmmætu 42" ¤Lt=aæmt tunea
elouuolm ~uauæ se(ao O oæole æol=eæe =um ~æaCuu( naleCem. "umul, C, æu
6
æun. @ttn umul." cmm ~oo ouulelu=a naalua æne OomlttLta. cmmætu
CuælOuulæe cm uaCm tau=eæea CaL( cæaæ Oaad sænaal Otuala Oauæ(
o=ea. ~elmm ~oomo close ~a O=e ~ualu uCæm Otæælm Omæu eamtm
se(aæmt tuneeele =um clecn bowled ~Cæm. ~=e Oaooleuaæm ~ttæCu aoolt
tlæea aæoeat tunaaeuuu cmm Cu aæm Ceummlua. "WclI my decr .... ~aaæ C=nm
o=aLæuaæ. cttlæuuoa elouuo utaalmeum" cmm cm uæm cmææ caanleeæe =um
ueleCem. cm =uaaue cm Oeuaæm nnuuaalCæm. cm Oauæaæu elouu aoælaae
eomoleæe cmtæeum æmleaa OauæCtm.
cm mæeamlm u`Ce cm uamlm tunæo =læeeea. cæaæm auu Oaæaao cumtla
Oauææu=eeue, cm aumtao sænaal Otmmlu=eæ. ~æoao Onæ(m olætttæe
smælttua aoæleuo cm uao elouu. ~omaæm ~Ce Ctue sænoao Ou=eluaa
Coæ(m. ~oo auu sænaalao ~oo nlpples amle tnelteleea. ~æoum Oau«am
Oau«auua tætea o=eæ. =um elouuæo elutt mumalaauue ~ttæCu ~oo O=«æaa
amml cm æaaæm oæmea ~oo uunaaæaulm =utuæo ~olueCem. c=amluouaæm
anuanl ~moaæ ula ula ~elauuæ ~mole uunta=ao. Ououm Onæ( ~æ eoml
=lmmuCe mæeao snam ~moao. ~elmm aLæt tlæea maæaa amml oæmeeue cttæ
Ouaæm. ~ttæCu Onæ( Cmuæ aæe uæeao CmCmu( Cmm ~ueela Oauætæ.
Ououm CoOmummm CtauuCeCu Oaad sænæo tnl=a OauæCtum. OtOtuua uun flrsI
move Oauut Ctualmunao cmta eum suspense. =um ~oæm Cumm seduce Oauoa cmm
e`nuuæleCem.
"Ouueee CmCæut ~aæo mæu c(aamm elouuaæLæ." cmCmm. =um ~emæe euunua
o=elu=Cem. =um Oauæ(o=elu=e ætulelu=a Otæamaauæ sunen Cnan Cmæm
c(eCem. ~ttæCu =um tumt(eam ImporIed GllleIIe Focm Ccn c(eCem. "æa Onæætum
aaæmuu æun." cmCmm. ~oo aaaeCeu( aaalæuo. aaæmCtua ~oo mæeao
CuOeu=eæ. =um ~tOtuua ææl=a Ou=Cem. cm Otæælm Ota uunaaumt cm
naalm u`a snalua. man=a tunea tnoauuCæm. Oau«am focm ¤ æaulOe(ea genIle
~a ~oo ~aæmle etolCæm. cm æaolneao ~oo uluaouæ ~aæo auueele
tLtotm, ~oo aaaeele O=ml=euo. "umul. cmæCou uuelnl Ouaæ umul" cmm olna
euteæe ænele auLææuo. "A few momenIs Dcrllng. Otmæ tuu, coCmu sofI ~ Ouaæmm
tuu æun." cmCmm.
~oo Ou æaaæmum aaal eæeaæ tlmæue oaeluua æoeaa Oauætuo. Ou taamm
focm etol, tlmæn teemta femlnlne rczor ¤ Ouaoua ~oo ~aæmle CLæCæm. u`æ(m
O=ml=euo. "Outu tunel=. aaauueeum Ouaæm, Oau«am teea aæaaaCau" cmmoum
=um Oeutn=Cem. aeeuua uuleeotm Cu aætue aæteaolL( tlmæn Con nlnon
an`æu cm olnele tlaaalaOauæ( cm uamlm ~aæoamle etolCæm. "Oe ~«a =lulmm
~ttlæCu olL(mmm. ~aaættlmæ Oeutaal c(eCeumæu aeeuu am`æu mæ oua uL(m
Oee, dalm Onumt sofI & sllkyuu Ouaæm elouuæun." cmm ~omaæ
OaueelaOau(eCem. "de`oOed dress CtuL(aamm oaaaCau, ~aæo mæCuut
CtuCæmæu, ceeuum Cu uuelnl tuttu=a. cmOtuæmaæ Ouaæm ~uæe, de`oOed
uL(m CtuL(alL( Ctuæu ~oCmueum, ~mtæm=aeeum Ouuaauou=a, Oee æun." cmm
=um CaLtotm. "Ctu umul, ~Oeeeum Cæmm Oee" cmm =uæmm ~nomm ae=a
Oaeea ænele umeeuo. ~oo Oeæe cmm OaumæCe, ~uum cmm Oaumæa
Ctuelu=ea.
"Con nlnon nlno tæmmaaæ mmæue, Ommm Ouaæm Coætue mææuum Cmo
tææmtu aæm." cmCmm, ~oo tuel næu tææt uulænt tuneaa OauæCt. "umul,
aæættu tææmuu umul. cæaæ CtmOteeum ~(a umul, cmOæmæCou tæmmlCu. C,
umul," cmmoum cm u`a auu=euo. ~oma Omæuao cmææoao u`a ~ueelæ. "nleuad
tunel=. Cæmm ~aua, umul OuaCaCæ, Cæaæ =eea eum tæmCom. ou, Cm
tææt uulænum Oanaa c(aaeum. auum, tutttue, =umm Cmæ uuelnl muau
=lnouæuuulnCnm ouæa aæm." cmm aml =uCæ cm mLææu suolCæm. ~oo cm
tæætaæ CuCe Oau«aCu Oau«am æLætuua Irlm Oauut tLt mææu olutCtu(m
~æaCuu(m tuneeuo. elouu olu=eCtuCe ~oo aoælaaue Ctua ~omætu CCn
~ætæuum Ouaoua suol aue ouluuaa aummlCæm. Ououm Cuon =lnouæ stmæt
ummon tnæuuat tunea ualuaal ~æt=Ceum.
~tCtua =`=ao elouuolm elouuuæ smtætt tuneeluaa Coæ(m. ~tutu ~tneeluuæ
7
au(. ~&tnlaauolm ~tn=e au=Cau =uL( oæ=amlmm ~Cuaum bush au(ao at
Ooomo ~tneeluua omn=eluaæCuu OeæeCuu, ~omæm =um tuneeeleæe. ~æue, cm
uueaoe Oeuulelm coomCou Otæamlm tæætaæm =um tuneelu=eumm Oa Ctumm
~tneelæu =um tuneeeleæe. Oomm ~tneel uL(m ~ee, =ee omneeluua =`æ(
omn=e mæaamæm. cæaæm cm uamaæm eæeule a=ee ~tneeluua =`æ( ~uaua
omn=eluaalma cmm =um mmCt Oaueelulu=Cem. =um cm 15 oa ouelelu=Ce cm
tææt uulæn æLætuua Irlm Oaua tualulu=Cem. elouuCou 18 mæ=a cmmm mæule
aeelnlaCaue æoaaoleæe. CuCoæm =umm ~a Ctue Ou=elu=eue ~uauæ =`æt
mææu cm tææt Cumm omneelutCtCæu cmæCou. cm ætulelu=a Cu a`tæt c(ea
Otumæuuua cm uamlm unu mææu ounl olLCtm. eæe mææu a`ol ol(oæet
Ctuelu=ea. a`ttlm tmao elouuolm ueæ t`teelm u`a tLtCtua ~oo stmt alelneea.
"umul. CCC. umul. mmmmooo, cmæCou uuelnl Ouaæ umul." cmm eu=a mæuue
sænaalule alm=alæuo.
"cmæCou uuelnlmæu cmæ æun. tlæaaluaæee." cmm =um CaL(aOauæCt cm
olneamue ~=e mææu Cauel olLCtm. "mmam." cmm maal mæal OmmOtæælm æne
o=ea.
"umul, Cæaæ uL(m OoCmu shorI ~ OuaCa." cmm =luuuuuæ Caoolæua CaLtuo.
"~a =um tææ ett æun. a`, coomo ~uau Ouaæ CmCæut mæ. Oe Irlm tææ
Coætum. aeel Ouaæm ~æuoaluuuæe uL(m Cmo tææl, sofI ~aalmeum, anluu
aæCæ." cmm Oaueel, cm æaæu c(aæm mm ~=e mæaamæmaæ a`Cu Ou=e cllIorls ¤
Ceaua Cu eL( eLæolL( æaOu(eCem. "~~" cmm u`æ(m Cu auua æne Oau(eeuo
cm ~mt uao. ~oæm a`Cu t(aa æoea auæee aaal ~amml cm olneamlm focm
c(ea ueæ t`teæe amml etolCæm. =(ole Cu almæ amm mæ uL(m olL( olLCtm.
~oo Ou=e Otuolmæle ~uauæ amælt tææt em Oeuaæm ~uaua olnlea cmææt
tunea tmææaeea Ctue Ou=ea. cm uæ elteæe ceeum tumt(eel ~=e Oeuo`a
Cuuælæu =aauue aL(tt(eela OauæCtm.
tæuaæ a`Cu ~uæuuuæ suæt elnæt æææao =(Coulu=e tlmo Oenl=ea. ~aom
amm olnl=a Ou=ea. tæuaæm ~aæouuaæm OætCu Ou=e tæelulmm Oau«am focm
~ttlCæm. elouu em se(aæm teeue aæeaaOauæ( mæaæe aL(t t(ee mumm
Ceummuo. "mmmuu~muu, C C umul, oooom m m C æu æun umul" cmm eæeæu
Outaamm ~Læuæet tunee Ctua cmæ =taalma cmm cæaæ tnl=ea. elouu ~oo
saalæu O=u=alua cæaæ tnl=ea. "~oantttaatua" cmm cæaæ =uCæ caanleCem.
cm æaæu stCæ c(eaolLCtm. Ouaoua elouuolm naa =leuæeaaæ o=ea. ~æumm
Cu caam ~oo aæamle Oenl=ea. saaeelmæ Ooomo ~uCa o=a, ~a relecse
~auue Ouaæm caam. Oaaæo ouu=umle ~mtolaaue saam cmmue cmæOomm
Oenluue ~tæet Otææoo. stmaæo cCeu uummm cmt(alma cmta uL(m ~omaæ
Oenl=eluaæm. ~=e uummmm ~omaæ sænaaloauuat tlæeeluaæm. ~eæue ~=e
sænaal eluOnmm =lmeet tLteue cmtLt cuummm. "aoæetttuCe cm tunel= uaCm.
Ommm coomCou ~mtolaat CtuCm" cmm cm uæauLal Oaumæa.
amm ~oauam Oau(ea focm u`a Cnaæn CLæCæm. aoæuua Cmo OauCem. Omm
uluaouæ Ceue tuelaat ttaatua. Ceæouleeue mæ =`aat ttCoæ(m. ~Ce auueele
ueæ t`teelm u`a =(=uuauuæ =`æt a=eæe C=neeluua olL(olt Coæ(m. O=e
resIrlcIlonamaæ OætCu =um ano muaalnæeuua Cmo OauCem. Omelulm =um
=lææeeæe olt ula C=neeluua ~uaua cm Cmol=æa Oaua mæeCem. Cnanlm tCmL,
~omlm uluaouæ Ceue u`a ouæolt u`æ(m elouuæo saaeæe C=uaal ~æueaa
Oamma. "cmæ umul, elumtom cmæCou Oauua umul." cmm smauam ulæelule
mæalæuo. "Cæmm Oee tunel=. =` Oaoæn ~mtolaaue feellng dcrllng ~aæueeum
Cæaæ ~ttlæ Ouaæ. Cæmm ~aua, ceeum =eeu =taæm æun. Cæaæ umul Cue
confldence Ouaæee. umul tææma ceeum CmCæut =eeaaæe eum æun elouu.
Oau«am OtumeaaCau æun." cmm cm Oeuuæ uueaon-ænele ~oæm auueuæt
t(eelCæm. Cmol= mæ=e Ctua u`æ(m ~oo aueunæ =læe ~æt=euo.
~(ea u`æ(m cmæuæu elouuoaæ u`æ(m Cu Caueææ. ~(eeeua =um Cmo
Oauelu=e OteelOeeeum, Con nlnon etolCæm. OtOtuua cm olneao C=næuua
~oo Oumæuuuæ tL(e Ceuele tL( Oeuua ouæuele, ~omætu tumænaal
8
aL(aat=auue olæn=a Oamma. ueæ t`teæea amml etol, tlmæn tæuaæ a`Cu cm
æa Oammam ~oomoeum. elouu Cu cadtOnd oææ Ctue et etOomm saaeæe
~æt=euo. "CCCCC umul, ooooommm nmnmmmmaam" cmm elouu aaaelLtuo. cm
eæemææu em tl«a olneamue Oueat tlæea aaaalæuo. OmOæuu æa ~uale
Ou=e teOomlæu ~æm=a Cu Oauea teæet tl(=al Oueea. "mmmoommoo" cmm
stæeum eæeæuum ~Læ aomlæuo. Omm tææt ~oma. auee anttlao eææ`æn
ounl ou=alæ. She ccme Io orgcsm ln wcves. ~æe ~æeuua ~oo aelulelu=a eææ`n
oul=ea. cnumuuæ eææ`n o`æuæa. ~æeOueeum =aaeuuu cmm Cu ol=uæ Ceummlua.
ææea tuneeue cttæ Ouaæm, CtdL cttæ Ouaæm cmm ceeum CuualeCem.
Coætum LeI me wclI cnd see lf she llkes Io be c lesblcn cmm cmææ ~taalaOauæCtm.
ouu=umle mee sexucl cllmcx ~æt=euo cmm tlmæn ~ml=Cem. eææ`n o`æua oul=a
a`Cu tnttlulu=e toæe OaueOaueOomm nnuuaalua.
cm ~æa uao cmææ ~ttæCu aLæa Oauætuo. ~omm a`Cu t(eelu=eeue, =umm
~oo u`a aolu=Cem. Ou mæeamm aa=alæ. cæaCau smauam, cm uamaCau Oæm
tnluue ~æ=em. Ououm Cuoæn Cuon aLæa OauæCtum. =um cmælæe um=a ~oo
Oueelu Oeuaæmt ouule aool meeulteum cmm mæOo(eCem. ~æue, ~emæo elouu
aeunleeuo. cm auut tlæulelu=a oleal cu=a sLaun=euo.
"aunl umul, Cou Oonl aunl. cæaæ cmæ ~aamCæ Oenluee umul. cæaæom cmæCuu
~aa, som cCeu Ooomuu eææl tuum uuelnl Ou=aaa. cæaæm Oenluuue
æaauOeeeue ~æaa. aunl umul a`, Cæmaæ CtuulLCtæu. ¤uuuCu ~uCuu aunl umul,
~al=auu O=aCu unlm CtuulLCtm. C æu æun." cmm sææuuuaCo oueettLtuo.
=um ~oo ~uale ~un=a Ceuo u`a æa CtuL( "Oee æun. =` Cæmaæ Ctuaee, Oa
unlm Oee. O=a tuu, O=e CLæte Ou=a o=ea. O=e orgcn Ctu cmæmm Oenluuu.
daee tuuemle tæaaluttCu. Ott Ouæaae auCem Com tæaæm, Ommm Oenluueu.
vcglnc e Ou=a orgcsm eææleum oua. OoCmu Otnlu Otuæm, Oa Oenluuue
OuaalCu. Don'I worry Dcrllng =` Otnlu Otuæm Oeeuu. uuau uuam Oaeu=a mensIrucl
blood cnd fluld ouCu, Cæaæ Oenluueu. ~a uuelnl eum. =` Onumt sænaal oatt(mCtua
Oa uuelnl eææl oum. O=eu be cclm dcrllng, ou Cu at u ææaaeum." cmm Ououaæm
u smmla Oau(eCem. u ææeetlm ~oo mam tmlaOamm Ou=ea. em mu
=lnouæeæeum um=a smauauuæuo.
"ou umul, Cu dolm Ctuaeuuu." cmmuo. cæaæm smauam t`mlLta. Oemæ mm =um
nudlsI resorI Oe nmm =uLao e=aluCtua eum mu =lnouæuua sklnny dlp
OaueluaalCmm. cm uao em eæet tlmææe ~oluea eæeule Cu mæuuaal ~em u`a
Cu mon Cat CtuL( dolmul= te C=uaal "CCOomm" aolaOauæCt Cææuo. =umm
~oouCm ~oo æm=æm uuntaæmum summ æææaæmum tlmtmml ~oo tlmæue Cæa
Oamm æmeele æto ~æeCem. Ooomo æLæt Otæ ~elmm cm uaæm tlm=e
Cuæluuat tuneeele t`mlLt smauam, cm ouam ~oma Ctue 18 ~æa Ctue cæaæt
tLta.
Ououm æmeele u`m Ctumm =`=elCæum. Cuoæn Cuon aneelCæum. Oa eum auaæ
cmm ~oo u`a Coæ(OumCm CuuaCom. cCeaæauuat t(oa Ctue ~oo brecsIs ¤
tlæea olLCtm. "Cuu Cmæt tlæaalLCtm tueeluu" cmm Oaeeuua ~oo ææææua
alomlCæm. cm olæmuuL( tnl=eCeu OeæeCuu, elouuom ~ootCtua cm æææaæmt
tmml ~ueelæuo. tlmtaaeelelu=a ~oæma aLæt tlæea cm uunæt ~oo maæ u`a
CeueCem. Ou æaamlmm Omaaæm eu=alt tlæeCem. ~omm obIecI Oauuuea cæaæ
Cumm Oemt Oau(eea. ~ootCtua cm olneao ~oo Oumæuuuæ amæl ste u`a
=neeæuuææ. aauua O=ml=euo. Cu mæm ~oo Oeuttmaæo cm aæ( olnæe ~ueel
=æueCem. "om C umul" cmm ~oo umtt Oeeuue uæ =læmCou( mæalæuo. =`uaæo
m=al =`aae Oaua, elouuolm ~uæ suoeelmæ C=n a`Cu Oamm eluOnmm CuCe
ouCom. ~tCtuua "cCeaæauua" c=ao mæeao mL(m, ~eea cm naæ ~oo
Oeutto u`a euaæCom. ~, s cmm smauauuaa æelea eææ`n Oemlea
olæmuuæCæum.
smauauua =`aae æmeelelu=a OomlCu o=eCtua uæl 5¤ O=u=aluluaæm. uæet
tlnCeauua Ou=eeue, Ceauæ æmlnaumm ~æeea. elouu æaamue uunta=aæm Omaal
næaOauæ( æmlnle Oau«am ~ææuo. =um stCæ aææt c(ea tntnOomm ~oo
9
totæe aoLæCæm, aæteCem. cm stæeum aæteCem. elouuolm uuntaæma amml
Cu toæe aLæCæm. aLOtmm ~=Ca tnttl æoeelu=eæoaæm æaule c(eaa
OauæCtm. cm ~æa uao OtCtua æmln eu=aue ~oo Oumæuuuæ Omm ste
=(=alua. =um cm æaaæm ~oæma amml aLæaOauom ~omm cm u`a muæuuua auu,
~ttæCu ~om =teel ~æuea o=a Ououm t=amuoaæo Coauua =æu=Ceum. stCæ
aeo, mmæeaæm næolL(, om o`Ltæn ~m OauCem. elouuæo ~=e o`Ltn ~uCa
~un æoeCem. ~oo toæe ~oluea u`æ(m cmææt Ctue ~oæmum
=lnouæuuaalCæm. cm æaaæm tn tnOoæe Ceuea @tuaal ~oo tL(a amæ=ao u`a
æoeCem. u`æ(m Ceuea CoOouu uuntua Ceel c(eCem. ~oo ste Oau«auua
@tuæa. æmln tm=a Ctuæa. ~omm OtCtua Oæe olæmuuLtuae Oeut=alæuo. em
æaaæm Ceuea cm tlm=e Cuæl muam Ceetm Oau(eeuo. c=ao Ouon steao
uL(ueeua, tæætamm @tuulæ.
Ououm aLæ ~ææeCeum. Cuon aumtaæm ummon u`a CeueCeum. uæe Ctumm
mæeao CuuelaOauætæ. =a=alæ. cm amæeæe ~oo tL(a amæm u`a CeueCem.
~omm ~oouCm Oaueuo. cm naæa ~oo u`a snalCæm. ~oo cm naalm =ælæu
Oeuamue meeulLtuo. ~ttæCu aæææ næ ~oo auu=a Oauom, =um ~oo O=mml,
naæ, aæao, amæ=ao, auaao, euæt, auea ceeuomæmum uluaoua cm Oeuue
CeelOu(ea Omeluua ~oo Oaooleuaæm aoolCæm. "umul, You cre grecI umul.
Oaaauaeeum aueelu=Cem umul." cmm aml cmææ Omaat tlæea OeCuu( Oeu
Canea meeulLtuo. Ouonlm =uaæamm tlmælæ. tmao Ceueeæ. ~oo cm eæuæuæ
a`ueLæta aoolt tlæea =aalæuo. sml«al Oueeuo. =um ~omlm Ou Oeuaæmum
=aalCæm. caalCeu( caale smouæua. 1U-15 =lult=ao oænulmm =u=ao a`Cu
auntOtLæm u`a ~un=a, tlmæn elouu cm uæ u`a ~un=a ~æa mee=ao
tnluumlaOauæCtum.
cæaæ æenlum o=a ~oo uuntaæmt tlæea Ceauat tlæa=Cem. Cu a=Ceum mæae,
cm uao ouulelu=a Oomlo=ea. cm ouæu Omaal Cu nlpple ¤a aoolt tlæeCem. ~oo
æaao cm eæe u`elu=e nnuuæ shower ccp ¤ suol ~uol Ctue a`Cu oul=Ceuæu cm
a=emaæo em olneaæm olL( ~æm=euo. "mmmm. umul, so lovely." cmm mmmmeetæ
cm eæe mæ muam em olneamuCeCu ounl olLtuo. =um Cu uunaaumæt
aæeaaOauæCt umOmumæm ouæ, etol, tlæa=a ~oæm Cumm @tuaalCæm. tlmæn
aLOtmm cu=a. "oumuu elouu, Omælaal Cæaæ amud c(aamm. ou OtL-om Ctuu
tutm tæaaeum." cmm ~oo æaæut tlæeae aaal, ~ææeeouCm =u=ao Ououm OtL
om OamCmum.
tuam 3
~æmaæo Oammam om o`Ltæn ~m OauCem. æmlnlmm auuCoLæaulmm =(=ala
Oauææu=e cm ~uæu uao elouuolm stæe ~=e seeuat t(aæaule alteelCæm.
=umm ~omuCa ~un=a ~oo eæeæue aaal cm uæule alteelCæm. =um Ceauaa
æælu cm ~mtea aea=ao ~oo naalm u`a ~ueelæ. ~oo ttCtumm Oa==lm
se(aæme elm=a cm nttn Ctumm =lttlo Cmæm ouule æoea attlæuo. "cmæmuu
elouu, almæa Oauu=æee tææa O=ææo o=aaau. Ottlæeeum =` Cæææm oua
oænaæm cmCæut tue Oeeuu a=auuLCt. C=aææm ~ttlæ Oee. cu uuaeaeCu
=lmleelLtum. =`euææ cm Oaeet Otuæm. 18 uuaeaaæ ~muuCout uun oltuu
tlæaaalLtu. ou tunel=. =eeu ~muuo att. aunlmuu Ott c=alLt tue Ouaaua. cmæ
æun." cmm Oaeeuua cm Otæææ =um Oau«a ~oo ~æaCuu( cm Ou
uunta=aæmum attlæuo.
cm uæ u`a tOuuL( Ctue alt=a uenuu uen=e cm ~uæt Otæælm uunaaumtanæm
cm æaule tlæea Ceauaa aaaalCæm. ~ooum cm aæoCæu ~eea cmmtm
t(ttonao uuCnmm Oaueue cæaæ tu=an alaaua Ouaæm. ~elmm umOmuu Otæ cm
mæeæu aaaalæue cæaæ ulaom tlæeem. cæCo =um cm uamaæ OauCem. Ouaoua
cm olneaæm a`Cuulmaal ~oo Oumæuuuæ =utlt tæelæu etolCæm. stæe Cu mæm
olmaOamm Oueeumm ~oo ~æe olumtalmuo cmta tnl=ea. Cumm a`u Oamm ~=e
=`æt Ceauæ mææu ~æm=Cem. =umæ ~=æe =`meaaæ Oumæuuuæ tææt uuln.
olneamue ~=e uulæn ouæCæm. ueæ t`teæe etola Oau(eCem. tutt æaule tLta.
elouu ataOamm cm olnæet tmml C=nua ~oo tæætaæ Oueaa Oammuo. cm
10
uuntlelu=a Cu O=uæ ouæu c(ea, "umul, ~=a cæaæ cmæCuu Oauua. ~ee OeuL(t
tuu umul." cmm aml u`æ(m attoæee Oeutn=euo. =um alnut tL( ~oo maeæe cm
uunlelu=a oleaalCæm. "~ttlæOueeum tææa atua tunel=. =u Ott CmCæut tæue
olmuutCtuCmm. =` au«alalL( c«auu tæmtu." cmm aml ~=e ~ualu 18 oua æunlulm
eæeæu cm uæulelu=a OmaalCæm. t(aæa u`a Onæ( nmm eæeuææao crrcnge
Oaua ~oæm ~æo u`a auu æoeCem. æaule Cu almlu mam tunaæm aææuæ æoeaa
Oauæ( Cu cncIomy oætt c(eCem.
"elouua æLæ, =` CmCæut amudeeum tæaautCt. Femcle Sexucl orgcns =u cmæmm.
O=at tuutu. Oaeum CmCæut tutt eL Od cllIorls." cmm Oaueel aææuææu ~oo
tææt tuaeelmæ C=nuaa auLæCæm. ~omaæ em unu tua=amlm tlmtm Oenl=ea.
olneaæm ~oo ste u`a CeueaaOauæCt." Oa eum tæætCuut Ce( clso cclled cs
vcglncl llps or Ihe vulvc. Oet tlnlaa tueCemæu vcglnc ot tuaaeum. tæætaæom
Ouaæma Cuuæla æuuu. ~Ceut mæo tuam eum cervlccl ccncl." tææt Oeuaæm
=mmua Ou olneamue olnlea, soCm Oaemm auee Oauttmlaæm Cnud =lm auee Iunnel
¤a auLæCæm.
~ttæCu ~oo Cuuælaæo cm Onæ( olneaæm olL(, tæætule aonaæm etolCæm.
mee meeua ouuaæaule Cu ~mælut Otuuo ~em u`a Oumæuuuat tLtam, ~=e
aonao aæeeæ. "tlæaæeutua aæm." cmm =um CaLa." ~a cmæCou umul Oenluee.
=` ~=e cteae c=a OeuLtumm som cmæCou uuelnl tæma. eææl smla OauL(m
uuelnl Ouaæ umul." cmmuo. "~aeuææ aææmuu CmCæut sexucllIy. OmOæuueen
Oone eum ttmm( Oee. CmCæut Oone oaa olmuuteumæ. ~aaæ Ctu au Omtm -
mcsIurbcIlon. ~æaaæ ~a uuelnl tæælt tueaaa. tææt cttom am`æu Ouaæm." cmm
OaueelaOauæCt cm nmmuoa ummm =umauoa olneaæmum ~oo soCm olL( aumml
~LæCæm. "umul, umul, umul" cmm ~nmmlaOauæCt elouu em euulm tn=a olnl=e
Ouea OueaOomOm uunt uæet tæelaæo mam tæeeeuo.
OtCtua ~omaæm O=e Coæaæa olæmuuL( tnl=a Ctuulmm. cm clecvcge Oelu=a em
maeæe a`Cu Omaal cm Oumæuuuæ oulmmt tæelule em ~uauæ an naæae
Ceueeuo. cæaæomlu=a Cu ~æ=e mæae cmææum ~mluuue OomlttLta. cm
Oeuttmaæo ~oo naæa olL( ~Lææuo. tlmæn =uaæaolL( ~Lææuo. cæaæo
ueæ =`n t`ml(oæe sæn=Cem. coomCou =uLamua cæaæo Oauu=a olL( cnl=e fcnIcsy
cm uaCmu( smo Oauom Coæ(m cmta. ~=e auu CoLæa Cu mlnl orgcsm ~a
cæaæo cu=ea. Oau«am eææ`n aal=a cm tææt Oeuaæm Oaua OauaOomm
~aluæe sæn=Cem. cm =`na aalolm ~mteuuæ ouæt cm Oeuttmaæ a`Cu =aala
Oauææu=e elouuolm ~uauæ Oooæmaaunl Ctumm =ualæu cLæua. "mmmm. wonderful
scenI. cmæ umul Oa." cmm ouaæææu ~mtoleaa CaLtuo.
"Cmæ uuelnlCu cæaæm Oaad sænaal o=a CLæteu=a eææl ouluamuu. ~=e
eæælCuut ouaææeum." cmCmm.
"a`, ~a ~al=aulee. OoCmu aa=euuou Ouaæm." cmm maeæe auleaa CaLtuo.
"C=u tunel=. ~al=aulee, ~ætom Otumtæm=amaæ æ(ee ~mte onm ~=ee eææl.
O=a tuu." cmm aml elouuolm tæætaæo olæmuuæaOauææu=e cm olneaæm
OomlCu c(ea, ~oauLæ olnæe cm ouule æoea attlCæm. "mmom. @ttn CtdL.
tueeluu. =`um CtdL tæælmuu æun." cmm cm olneaæm ~oo ouuuCa auLæCæm.
~noeCeu( cm olneao CoOoummua em ouule æoea attlæuo. "C umul whcI c lovely
sweeI necIcr. coCmu elaau, coCmu Ctdtu, @ttn ænl=a umul." cmm ualu=euo.
"~tt cmCæutæeum CtdL tææl tuaæmuumuu." cmm ~omtm CaLCtm.
"mm ¤uu muel." cmm ~oanm ~oanuua cm tæætæu C=uaal em olneaæm Oauæ(
Oammuo.
"C=u C=u, O=e ænlt, olne oaal =aaa atua, C=nu Cm ouu ~=a oaa =aæ tunel=."
~oo Cu olCæue sænaalutm cmææt tuneeuo. auuaaæe Otu=æm aæao. "Thcnkyou
so much Mummy, My SweeI Mummy." cmm u`æ(m Cu mæm cm Oeuttmaæ meeulL(,
11
aCtOnmm a`Cu Om=alæuo. =um oaeluua Oeuætaæm olnleaa OauæCtm. Oau«auuæ
cm tææ uulæn meeulLtuo. a`Cu ~oo tunæoæu Oameelæuo. "Oa euæ umul,
CmCæut almlCtunld?" cmm CaL(a OauæCt cm tutæt em Oeuamue Ceelæuo.
=mmua =`æ( omn=e tutt. euu-Cau tænaalulm celntunttle sænaaloat tL( eæea
aæee tutt. tuttlm u`a ouu æoaaCoæ(m cmm ~æa, ~æue mee mæm n(t(m
amælt Otææltm Oaueee euaam. ~æue =um CaLtemæ mmCæ elouu cm tutæt em
se(amle aool Oueeuo. ~em u`a =uaæa aummlæuo. oel Oenluueoum Ceauaa
aæeeuo. dænuole sml«aoa Ctue sml«alæuo. ounelad ~LonætdOuææt
~ttæCu uummlt Ctu(=ao. "æu=æeaæe Oenluueu ~muuoaæ cmæ Coæ(Oumm".
~muuoaæ c=e Oaad =toæaæaOueeum tlæaæCuu ~oouCm Oaueuo uao.
cm æaaueao ~ælaæauua ~ææ. tutæt =mmua =aalolL( tlmæn cm aæaæm vulvc
æottuneeuo. Ouaoua em Oaooleuaæm cm ael Oeuao u`a teleeuo. olneamue
=`aalttuneeuo. elouuuæ auLal elouuolmæe Oenl=ea. Oa==lm =`mm æuuuaæo tuntta
Ctuelu=ea. ~=e æuuulelu=a cmaæCo =`n aal=a Oauææu=ea. tæætæua amml em
naæae Ceueeuo. ~=e CLætæu uL(m olL(olL( ~æea amml Cu mæm =uaaue
=aalolLtuo. =um ~oo eæeulelu=e mon Catæt suol cnl=Cem. cmmætuæeum
aummlCæm. Ouon a=emm ~æetuu=a Otu=al oul=ea. ææl=a cm @eæe =aalu
elouuolm maalm u`a ~oo eæemæ tnol, ææææue euææ oul=a Oeu=alua.
cmmætuam ~olu=a Oeu=al t(aæaulm u`a olu=ea.
elouuolm eæeæua amml Cu hclo Ctue tnolu mæ tn=a cm Oætt tæel u`Oeeeum tnol
cm Oeuætao u`a olæmuuææ. Oumæuuuæ =`æt mæ cm senslIlve tua=ao u`a tL( cm
sænaalaæm Cumm aæææ. cæaæ ctOtuuaCu =`æt a=ee Oauæt Otæao u`a
æuue. ~ttæCu ~=e a=eeue cm uunaaumtaæm ou(oa. cm Oeutto u`a Ceutta.
&tOnmmua æmlea OomlCu oum Otæælm =`æt a=eæe man=a tunea cm Oeuætao
u`a Ceutta. =`æt tlmæelLt Otæælm t=a Ctumm a=ee =ælæu cm tææt mæ u`a
Ceuea tlmæn ~ttæCu ~=e mæaamæmæu cm tæuaæo Oauuæoa, Oa ceeum cm
fcnIcsy. Oæe Cnmo elutel Oauu =um cm a=emtCæ OttæOueeum olæmuu(oa sæ(.
cm mæa amæmæu cm aelaæo Oauual ~ttæCu mcsIurbcIe Oauoaæ(. OtCtua cm
uamlm ~ualu mæCuu( olæmuu(m a=enttm. CaLaou Coæ(m.
~emæo elouu em =`æt anæuuuæ =uaæa cm tæætaæo Oau«auua =æueeuo.
elouuolm =uaæ cæaæ elouuua Ou=ea. sotm=aæm =aalæuo. =uaæ soCm =`æ(
OauæCt Ctuæa. em se(amue cm tææt Oeuaæm etolaOauæCt cm CLætaæo
em =uaæa aummlæuo. cttæ Oomaæ OOeeeum Oauue Oenl=ea cmm tnluoleæe.
~aeum Oumæaulm naalum Ctumm. Oaueele OenluCoæ(uu umuea aæe
(Oedtluæloeelmæ Otun "nelamlm aæe" cmm Oaueeeuuu!) =um Oaunaaeelm
ouulmaCa Oamm o=Cem. o«aææuleeuue cm ael =`n OauLæ cm uamlm ouu ummm
mam ~ææeam =ææeea. cm æuuuaæo Ou=e Cu OauL( =`n at oltuue aeeuua
=aala ææeeuo. tææt Oeuaæmum olL(æoaaoleæe. =aal aeeuuaalæuo.
"umul WhcI cn experlence umul" cmmoum cm uæ u`a cml ~un=a ouCuu( ouu Canea
meeulLtuo. elouuolm elouuuæ meem. nalea ~oo ouulelu=e cm tææt =`æn ~oo
=uaæa =aala attlCæm.
"~(ea cæaæ tæm umul" cmmuo. aaaæuu cmæ. =um ~oæm =aa, tlmæn ~oo
cmææ u`æ(m tææt =aa, ~em tlmæn Ououm ô9e t(ea Cuouaæ Cuon ouu
CtuL( Cuon ouule umOmuuon elnom OauLæ ualu=Ceum. Ono sæoaaua slmple ~a
=u=aCm auæLola Oaua auttlLCtum. tlmæn t(aæaule olumCtua, elouu cmæltm Cu
a=Ceam CaLtuo.
"umul, =uæmaæ elæaum ~ttuom o=auou=aCm, =mu Onæ( Ctum Oa uuelnl Ouaa
mæuuCe." cmm Caool cuttlæuo.
"cm auea uaCm, Oa ceeum C=a ~muuoaæe Oenluueu. ceeum =um tmum tææl
oaauaCam. ln fccI CmCæut Ottlæ aea ~æaaCe, =um mmæue tmum tææleeum.
=uæmaæ ~o=a o=e Otmæ cmæ tææmm Oenluuu. Ouueee CmCæut sexucl chcrms ~
use tææl, C=aææm elæann seduce tæm. ~ææmm e=aaaluuu Oaad tæm=a.
~aaattmm, =um scene e onCnm. =um cm uaCæut Oaad oaaaaCmm. ~(ee Omela
12
aLtuu =` C=a ~ttuo OaLud tææmm. ~aaattmm cmæ ceeuuaæm mueleuæ."
"¤Cuu umul, tumuu Ouaæ. cttlæ tææ umul"
"ouæmuu, Cæaæ Cu @ttn tmum OauemCmm. ~atæ =` =t=eu Ctuam ueee =um
tueatCtm. aoæeCu ttue, =um nueelnlaæom ~o=a Onæ( Ctænum utaalmeum.
=uæmaæ =um Ctum CCn OtLe t(tCtum, CCa tunel=." cmm =um chcllenge Oaua olL(
cm uaæma aLæt tlæea a=alt CtuCæum.
tuam 4
"ouæmuu, Cæaæ Cu @ttn tmum OauemCmm. ~atæ =` =t=eu Ctuam ueee =um
tueatCtm. aoæeCu ttue, =um nueelnlaæom ~o=a Onæ( Ctænum utaalmeum.
=uæmaæ =um Ctum CCn OtLe t(tCtum, CCa tunel=." cmm =um chcllenge Oaua olL(
cm uaæma aLæt tlæea Ououm a=alt CtuCæum.
um=uo auæet Otuuæet tunttemaua cu=a c=ao mmæelm elænaa`æeæu
oleaalCæm. aelnom olulea næum uæeamaalætCu em alnæ=aæmt tuuaae
euunuæum. Oueeleua s(uolt tuu=e @nlu Oomlaam c=ao ~æmaæo tæ=a cm
Oaulttuæ ~muæ Cuælæu em aelnamue æmlttuLæ, cmææum euææ, tuoeelm tæule
cLæ æoaæm amælt Otææuæ cm uamlm =lnouæeæe ~mtett(eelua. aeoao
ceeum næulu=eeue, Onole c=ao naaa aumm Oottm cmlueue, Ctunæoæu
oleaalæumm, Cauulaæ«a Ctue cm æLætOtæ auæ( t(eelu=euo. ~oo uua
uuoleeue =lnouæ maæaum, tn=a ttn=elu=e =`æt ~tn=e a=eæeum, elmOumm
oæm=e ææææuum, ut=alulu=e ouæue eæ( Oeuæt-aueaæmum @nlua alnæ=ao
e`æææ. Ouaoua CaumCtmleeæuua tnæ( aueaæm =`Læ æaaæme aaal OoLæ
mmleeuo. ~tCtua eum ~oo =lnouæm ~omaæ sæmeeluaa Coæ(m. tlm=e Cuæluua
a=al tuaauleeueoo. aLOtmm =uæeeue aueao Onæætum Canea Omaal,
æaaæm ueuettuæ uunta=amaæ æmaCa cross ~a aLæaOauæ(, aeoneatm aæ
elm=euo.
"oCeu do`Læ tunel=, æLuunæl= elouua æLæ." cmmoum =um ~oo ~uCa Oamm
aLæele sLaun=a ~oo O=mml u`a ttn=e Caaeæe CaaalCæm. cmææum cm tlm=e
Caueeæeum tuneetlm ~omaæ m=æeu =uo lncesI Oedtlum ~Ltm =lææoaæ o=ea.
amCm OoLattLtuo. amæ=ao om Ctue alo=eæ. "cmæ aææmuu, Ooaauu Ouaau
æun. umul alLt cmæ Ooaam" cmm =um ~oo uuntlm u`a næulu=e æaaæm
ol(oleCem. ~oCm aueaæm oleaalæuo. ~oo uuntaæm Ouaouae etola OauæCt
~oo O=mmlule meem teleCem. Oeuaæma æolea eæeæue aaala auLææuo. "ald
Comuuæa aæm." cmm Oaeeuua ~oæm Oau«alu =um, cm ~en=aæm ~oo euuæn
Oeuao u`a teleCem.
cm ~æat Otæ æLæaæ ~emæo auu CoLæa Otu=al olLta Ctumm. ettuue euuaæt
tlm=eomuulmCm. cm ouuaæo ~oo =`æt =uaæ, cm Oeuaæme eomlolL( s(uolua.
Ouonlm Oumæuuuæ =uaæamm CmCmu( Cmm tlmælt tlææ=eæ. auua aæe
ouaalaCm, =`=ao Oa oæn umOmuu Otæææ meeulLteleæe cmmue aæættua
ouuaæaule =`=ao Ou=eluaalm`nao. Onæ( Cmuæ uluaouæ Oeuao, Onæ(
Oumæuuuæ =uaæao OæoOueeum ae=a Cu Otæælm ouulelu=a caale umOmuu
Omm Otæælm ouuaæo tæ=a caaleao Onætma aeaæmCtua cmt(m auu
sænaalaæm =`=ao sæn=a tunaaoleæeOummue, aCauenlaCm, you hcve mlssed reclly
someIhlng. ~elmm Cu =(een ouat Otæ, auua aæeule aæn aætoo, aL(a Cauttuæ
steæutæta Oauætoo, Omæuuuæ Cnumutt ~en=ao Oauætoo Cutmmm, Omæu
eamtm uCæm amælulm tuaat ttue ~elam ald Oauutttue Oeuao, Cmunuæ Omæu
oæmoao Oauæt Cuæluuo umtmmm, ald Oauue eL(e e(uuml em =uaæa aummm
Cmun OuaalmCe. mmmm æu æun, nlueel @ttn. ~mtoleeue eum Oenlum. ~eCeu(
Onæ( Cmuæ mæeamm CmCmu( Cmm mLæ Cuua, aa=al =a=al, aumtao Ceuea
sænoaæm aææ Omteelm ceæeaCa ~æuea Oaemm.
coomo C=nm aLæt tlæea meeulLCtum cmm Oenluoleæe. cm uaæm olL( tlnluCo
uæm onoleæe. Omm auæet Otuua, m=æeu =uo an=e caalele u`elæu aæoea
ualu=Ceum. mee Onole, Cuona tææt mem ummonlm maeele, ~en=amle CLæa
13
Oauæ( auu=elu=ea. OtCtua =u=ao Cuoæn Cuon =aæm Ctua ~=e tææt e`neem
aæn=a ~æeum =u=ao aæoea ~æ=eleCeum. ulæ=e aæouuæ ~mtom. =leuæuua cm
uamlm stelm u`a a`u C=uaal anl=Cem. ~oo Ou Omm emem Omæuaæm man=a
tuneCem. Ou uæeao OætCu cm naæa snalCæm. Ou =lttloaæmum olnel(aale
tlæea OueCem. auoæmu=aæma amml Cu =uaalæue Cau( CtuLtele elouu
sænaalulm ulæelulm cm a=eæe CauelolL( cm eæeæu ~ueelæuo. Oeuamle mæe
uæt=aæma aoolt tlæea Ouea meeulLCtm.
Cumm a`Cu anl=a cm olneamue au auOomm autua omn=a =lmm mæaamæmæu
~æm=Cem. tææt nneeue CmCmu( Cmm CLæa Oauææu=e mæaæm olneamue
ol(olCem. aa=euuæ uæeæe man=a naleCem. ~oo aueamaalætule maeæe
tæeeCem. ~ouou ~mtem. auee mæamaalætCu Ooææuuuæ nel Cu(, Cu almlu sllI
Ctumm CLæt, ~em u`a næ mæe elmaæm tææt Oeuao. ~mtea auLal. Cu Omm 18
oua ~ualulm tæætulm close up oluoaæ n( Oææ alætuua. cm =uaaue ~=e Omm
CLætæue elm=Cem. =uaæa soCm olL( Cuuæla aonaæme etolCæm. cm uamlm
aelæu ~oo aaala auLt cm naale aelt tuam Cuuelua. =uaæe amuoe amm
C=neelmæ =`æeea.
"umul, =umm =aamm umul. tm`d CmCæut tæætua auL( umul." cmm cm uao
~æaCuu( CaLtuo. umtCtæu =um. ~ttæCu elumtl ~oo ouu u`a cm unuaæmlæue
CeueCem. ~oCeu( Omm uamlm anlu Oueelu =uaæ cæaæo tlnCoaleeæe
sæn=Cem. somm soæaCuu( cm ææææu ~Læ ~Læ ~oo =uaæ naæ u`a ~oo
tlm=eCtua Ooml o=e Cuuæl CLætæue Ceuea ~oæm tnoatt(eelCæm. ~Ce
auueele ~oo tæætaæo cm =uaæa aumml ~oo æææ ouulele olneue ouæ ~oæm
saam ~ætu æoeCem. ~oo Omm auu anttlamle an=e =`n, elLtn aæaale ~oo
tæuulelu=a t`mlL( Oauttmlea OomlCumlua. Ooææuuuæ Cau=a Ctumm =`n, euln Ctue
almmtl Otu=al oul=ea. ~æet tunea aæoee um =lultCu, =umm cm uao ouule cm
anttlamlelu=a Otu=alu =`æn ~uol uæuuua OauLæCæm. Ououm ulæ=e ualuaalCuu(
aLæt tlæea Cuon ~æættlm eaeattlmm, mmæe elænaa`æeao oulCu soCm o=a
c=aæm OoLaulmml cLæt tunee aelnoælm alnæ=amlm @Læmm Oeuuæ æmlnle æmln
auu=Ceum. ~=e ~æætCt Oaunaauua Ou=ea.
Ou=eumm ~(ea uelueaaæo cm aæoum uamm o=a ol(ounaCm. ~onaæm ca
Ctue "onComta". ~onaæm cttæ c=ao oæeaæo olu æotta. Cumm Coæeao
OuaalmmæCo. c=ao Ouonlm ma=amlmm Oaue Oaue =`n ~ttl oulu Ououm
cu=Ceum. ammm aaaulmml cm uao cm celnlCeCu auæea atmaæm mæeeuo. ~oo
smttaaæm =um auol olLCtm. ~tCtua aaaeele amCm O=ml=euo. ~(ea =um
tuuOeL a`L u`a ~un=a cm Coæeaæm mæeCem. ~oo ouule Çetnmæm æoeaa
OauæCt cmææ Coæaæa tuneeuo. tlm ~oo seolutm =umm cm
aueamaalætCuum cm æææaæmum auola OauæCtm. =umm te Ceuea, mam auol
o=Cem. Ououm alnleaa OauæCt Ooml o=a aæuueæm Oamm u CtuLCtum. atCo
mee =uo ou=al o=elu=e OLel uuæo smmlCæm. u ææeaa OauæCt OLel Coæoæe
Coæaæat tuneaa OauæCt ~mm uelum cmæ Oauoa cmm tmum CtuLCtum.
@tuæ OLelæu auttlL(, Ououm uunaOaL oæn Oamm auuamlao, alaam ceeum
ou=al oneum cmm e`nuuæleCeum. somuæt Cmmm ~æluuue, OomlCu Cu oodCauL
uL(m ~æl=Cem. elouua æLææuum ~Ce Ctue ~ælu æoeCem. soCm mæeao ~æ
~æau, a`Cu æææao sum, elm=e tæætule aumCmuLtuua mleOemm aumm tæ=a
olæmuut =u=ao Ououm Cu wclk OamCmum. Onæ( =uLamaæ Coææu aæuue
OtuuLao, auuamlao, aml u`m, tu=ao, Cauaæu uuo, tuduel ~nlal, ceeum ou=alCæum.
c=ao ~uæ Cea=aæm aæamuCeCu aæmea c(ee ~tonaæmt tunea tmææaaæm
=lnueuua o`al cml=a o=Ceum. u`æ(m OadL ood o=Ceum. Ououm Can=a
CuouaOauuon seol Oaua a`aalnuua aæuue Coæeæu mæeCeum. alaam tlnluuæl,
auel&tmon æuuu, altd, tOmulm ænd, OaLæ=u( u`m æumt, euln taaæ cmm te ole
olu=a ¤Lt=aæm aæuea sIecmer amlmm ouL pcck æamlmm foll amlmm pcck Oaua
æoeCeum. &tnlLmle æoaaCoææuæe ~ooum OauCeum. aæuueæmæu aeeuuaal
ceeuomæmum ætæl= Cttlmle c(ea æoeCeum.
tlmæn Ououm tueom OamCmum. oodCauLæta aumml =lnouæuuCæum. Omm
elouuoaæ Cmo Oaua ~omætu hyglene ¤ Cumt(eeCoæ(m cmm =lææeelu=Cem.
14
~eæue Cu dÇe CtuL( ~oæm sLauna OaumCæm. cmæltulu=e femcle shcvlng sysIem
Oauæ( o=Cem. ~oo æaaæme aaaa Oaua ~aæmle eunumuua &Ctum etolCæm.
Ouaoua Cnaæn ~em u`a CLæ aeeuuaalCæm. tlmæn ~oæm cu=a =lmaa OaumCæm.
Cu a`ttlæue ~oo =`æt tææt mææu ounlolLCtm. mmCt =um Oaumæa Ctue
=`muua =umæ ~=æeeelmæ autua ~tneeluua omn=e a=ee. ~æe tueluua Irlm
OauCem. ~tCtuam =`muuae eum Ou=ea. &Ctuæu tæætæua amml etolCæm. amm
tuaeæeOueeum =leuæuua Cmo Oaua =`aalCæm. uuln cover Oaue crec æo auaalCæm.
C=nua Cau( CtuLta Ctue ~=e mæ cnluuæo Cu hecrI Cmttle Cmo Oaua ~uæ
tuneCem. ~uæ Ctueua cmm u`æ(m ~æn ~=æem mææu Irlm OauCem. mm. I wcs
scIlsfled. ~omætu aueao, æææao, ~aæo tæætæu ammluom tæel ceeuommlm
u`am fem Ceumm etolCæm. ~Ce Ctue cm stelmm fem Ceumm eto elouuolm
seolæu =uæCæm. uu uuOomm c=ao Ououætu steao aeeuua ~ulæ. fem
Ceumæue uluaouæ cm uamlm Ceuæe =um etolt tunea a=Ceumt tLCtm.
tlmæn Ououm monlm a`u =lmm c=ao a=eeaæm olnleat CtuL( Oo==`na æuuæue
elm=a olLCtm. uleuuæ @Læe =`n ttCtue aolua. Ououm ~em a`u Cuoæn Cuon
euol =lmCmum ~ææea meeulLCtum. Cuon stæe umOmuuon u`a CeueCeum.
uuntao aa=alæ. tææt mæao CmCmu( Cmm tlmælæ. =leuæuua Caut etol Cuon u`a
Cuon Ceuea stæe auæuuuaal, someeue euum uamm Oææ=Ceum. ste
auæuuuæam, aoLæa Oauæ( OomlCumlCæum. mu=aumaæa a`Cu =`æt Ouonlm
a=eeaæmum Con æænun CtuL( nneæe seneelCæum. Coauua mææu tnm Oaua
uulnaueamaæ suloLæCæum. ~uauæ =`æt tlmæelL( ualu=Ceum. Ououm ætLtuæ
æ=Læ ~æl=Ceum. Oa ceeum mæu anluua uæl 12 ~æa. ~Ce auum Oaueel æoeea
Ctue ouaele aun ounm aeem CaLtele cLæt tuneCeum. æænon a`Læelu=a cm uam
elæan cmm elæu amt`nuua OomlCu o=eum. ~mæ suneele eltaueelnuua al=am Ctue
=t=a o=e cm uaææt tunea cm aæCæ tL(ol(m Ctue Ou=ea. stCeu( CLæu
noæL O=a æ-mnL ~æl=eele ~om suæ( elnæt Ceuo eæaao elulml =lmmæ.
"umul, cttlæ OuaCa umul. So long noI seen you mummy." cmm elæu CCtuæ o=a cmææ
~mCtu( ~ææeeum. ~om c=e =lææCou( ~ææeeuCæu Oenluoleæe, cæaCau
euutuaeCeu( Can=a auu sænaalum ae=a Oauæta. =um ~oæm ~ææeeCtua
~ttæCu cmææe euol, meeulL( cmææe aaala Oauæ( Oamm aLæele CtuL( cm
u`a ttm uuLtuæu cmm cm ~æa CuCeu=alua. "ouu, elouu æLæt tlaua." cmm ~oo
Ceuo u`a æa CtuL(e eLææum. ~omaæm ~Ce Ctue sæno Ou=eluaa Coæ(m
aaaeatm O=ml=euo. ~æumm ~oCeu( ~oææCu tuneeuo. "cu, elæu, =` cmæ Otnluu
OoCæu. cmææ cmæ æLæ=aCm. cfIer cll =uu Onæ( Ctum Lolmdeum. cmæ Onumteum
=uLtuæu tæCmtu." cmm Oaeeuua Cautleaa Oauætuo. ~ææm -e=æa ste
cmta aueenamlætCu oum ste Ctue. ~mt t`ml(m Ctua Oaeea aæætum amm
~elauuæm.
cm aæon cmmCu ~elam Cta uuLtun. c=ao noænum tunea dC=auua tmææaeeun.
"=mu Otuæm elouu, Ooomo om=aLtumu." cmm Ouaouaa Oaueel ~oo eæeæue
etolæun. "~uu=a, coomo Otnluu OtuææuulLtu Oenluuu." cmm =um ~omætu ste
oæmoaæm aæamue ~m=a tuneCem. elæuolm aæamm ~Ce Ctue e=æaulm
~=a=aæm snleat tunttæea aæ( a=Ceumt tLCtm. Ooææ utaæoa ~oomo
aææm Oeæe cmm sæn=Cem.
"ou=a Onæ( Ctum talCuu( o=autt`=a. ema Onæuu Ouaæ. æa aue auolL( ou=a."
cmm ~oantt(eelCæm.
"¤uu. umulCuut aæuue auttlteum Omælaal." cmm elæu æaaeleeum.
"mm. ~a =taauatua aææu. Omælaal cmCæut aæuue aæeoææm eum. cmæ
umul." cmm cmææt tunea elouu aæææeeuo.
"~uum elæua aææu. CmCæut aldtn æaoææmeum. tuutu, coomo @ttn aæuue
Onæuuaaluluaau." cmm =um tlnluuælt tueelneæee elm=a auLæCæm.
"mm. tuaaeum" cmm Coæ(m cmCm elouuæo a`ææolL( tueom Oammum.
15
Ououm ~=et taam Ctuæotm, =um Ouaoua elouuoltm. "cu elouu C=aæææt
tueeluu, Cm uun mulaat tuaæmum. cmæ utaæmuu, Oee =um Ouuee no tææL(uu."
cmm CaLCtm.
"umul, tumuu Ouaæ umul. =` cmæ tæmmCuu ~a anl."
"anlæ =um tueaaaCmm." ~emæo Ououm o=a ætæl= Cttlmle ~un=eæn. =ueoum
smauauua ~nLæt ~æea uelu sæo sæCtum. sæt uuaamm Cauæoulelu=a 2UU
alCeuu`Ltnao aunt tuæ ~mttm Can=a Ou ~æamlm aæaæmum ~uee, Ououm
CoOouu ~æm Oamm t(eaa Oauætæn. =umm elouuom ceeuomæmum am`m Oaua
c(ea æoeCeum. c=ao ~æm Oamm amm CuOo(eCeum. tlmæn uuæe 3 uælaæ cu=a
mam æa aue auola OauæCtum. tlmæn, Ououm aele elLteele n(tLCtum. Ctal
mæOo(ea cu=Ceum.
~emtæ Ououm m=æeu =uo uuæe ~æl=e ~ænææm Ç t`d dolmul= sætæu
~æl=Ceum. ~emæ Cue c=ao ood CauL ~æl=a OauæCtum. æaule ~elo ~ule
tuLæe Cmæm elouu c(eaa Oauætuo. o`Læm tlmtaam Ouaæm teeæn lcwn ~uCa
Ouaæm euuount tæelule Oamm elouu a`Cu Cu Otnlu tuetoe olnleeuo. ~em u`a
~un=a Ceaua Cna aææue taaeele Oenl=e OtL om mmææet tuneeuo. ~a elæu
e=alulu=e ~æm. elæna a`æe Ouaoua ~(oæet tuneeuo. aæættua elæu
aaaeelelu=a cu=eluttum. mmæe ouluua cLæt tunttum. OtCtuaeum =um
elouuoaæ Oaueela Oau(eelu=e tmum tæ =utam Oeut=a anluuæ C=nm.
tuam 5
elæna a`æe Ouaoua ~(oæet tuneeuo. aæættua elæu aaaeelelu=a cu=eluttum.
mmæe ouluua cLæt tunttum. OtCtuaeum =um elouuoaæ Oaueela Oau(eelu=e
tmum tæ =utam Oeut=a anluuæ C=nm.
~=e tmum cmæ.
elouu, ~=e uuæe Ooule Oeuua tnolu alL-~oLæe Otnlu tue toe Cmæm olnleeuo.
~eæuCa ~oo Oauæ( Oammlu=e ~elo ~ule tuLææe æoeeuo. ~uCa
CuaaaLt=amle sCt bcckdrop tle Oenl=e ~ææmæ uæeulelu=a uuæe C=nea
aleOemm aumm, uæeaæmum nelæaaæmum etolaOauæ(, O=e OadL ood lcwn
~uCa o=a ~un=e Omm amælulm Otumælm Cuælæuum euolua. elouu Ouaoua em
ood CauLæm tLtmao CoOoummua ol(oleeuo. ~oma mmtmm elæanlm ~æm
mmææe C=uaalutæ Ouaæuum tuneaa Oauætuo. =um Cu aæ tlmæue =lmm =um
dlrecI Oaua elouu =æaæm =utaeæea aæ( amleaaOauææu=Cem. Otueeumao
~ææeam ol(tt, ~oo Ouaoua, ula Ouaoua em Ceuoamlelu=a ood CauLæt oulu
olLtuo. ~a anl=a ~oo auæea amml olu=ea. OnæCt Onæ( almæ t`d aælao
uL(m OtCtua ~oo uuæeæea auttummla Oauææu=eæ. ~æet tuneaa Oauææu=e
elæu, cmæ =leæuaæ Ctuuluttum cmm =um =lææeat tuneCem. =lææaaCo Cem
Ctue eleeleea.
toe u`a ~un=a a=ee tlmææe ~olueeuo. æaao Onæætum CuCe aaal ~æe
~æeuuu tuu=e =`æt a=eæe ~æm=a olLtuo. aæættua ~omætu Cmo Oaua
Ceumm tattLt tmtmttuæ ~aæoao enlaæm elæuoaæa alæteeluaæm. ~elmm
æaaæme aaaluCtua mmæue olmult tætee Omaao, amt`nuua cu=a =lmmtæ
Coæaæa auLææ. auoæmu=ao uL(m næ, uunta=amlm umm c=e tuaeæeum
amtææaæ olL( oltuue Oemloua ntuue auL(m ~æt. CaumCtmle eæuua tnmoæet
Ctue tnætuo. æææulm tlmoaæ sCt uæm=a Ctuæ mLæulm Oueelu dænutæt
auLææuo. tla=ale Oenl=eæ ~oo ~elat tæuuæ tumt=ao.
elæuolm elænaa`æe OtCtua =mmuaCo elm=ea. Oaoæn æauue muaalnæeuua
Caaalutæ tlæeelu=eum Ctueluaæm. OtCtua aæættua ~om æaao, aææl u`a
Ou=ala Oauææuaæm. æaamaæ Coæe o=a olLteue, Oaoua curIcln ¤ =mmuaCo
eoml olLtum Ctue. uuæe @nluælm Oomlaam Cu cngle Oe ~=e mmæe u`a tLtele,
~om mmæeuCa sLaun=elu=ea Cu sllhouIIe Ctue Oenl=ea.
16
elouu u`æ(m cu=a sLaun=a, ~elo ~ule tuLæe nææue elm=euo. æaule Oau«am
cæææ OauLæa Oauæ( em aueamle Ceueeuo. mu=auelelu=a Oeut=al, amaaue
oænule Ceueeuo. Oeuætaæm aaala Oauæ( ææl=a Ceueeuo. tm tmOoæ cæææ
~oo auueele tL( tmtmeea. Oeuætaæm olnleaa mmææe C=uaal auLæutæ,
Oeuætamaæm cæææ etolæuo. mLæulm Cneele amm ~elattæuuaCo cæææ
Ceuea, ououttuæ Oeuætao tmtmaæm oæn ~elo ~ule Ceueeuo.
~tCtua eum =um o`æle =æuoa Ctue, cam Oenluuea Ctue ~=e euuouneelmæ
o=Cem. "ouu elooa æLæ, cmæmuu tæælalL( OuaCa." cmm CaLttæ =umm cm
ood CauL tLtmaæm aummla OauæCt ~omltm o=Cem.
"@ttn aæmCuL umul, O=e Oeuuæ æmlnaaummm @nlu Oomlaamm Ca=a Onumt Oeuu
Ouaæ umul. Oooæmaaun=a Oaumu uuelnl, amtue c(aat CtuCmm umul. tm`d Oau«am
Ooet tæm umul." cmm CaLtuo. =um cm ood CauLæm Otueeumao ~ææeæeum
ol(oleeumm ~æe aummoleæe. cm maæt taam elæuoaæ Oenluua, ~æue CauL
oleæm Ctua mmtm=ao Oomm æLæuuæ Ç t`oue uL(m næulutta ~omaæe Oenlum.
OuaaL(m Oau«am Oau«auua ~om tunaaL(m.
elouu elumtltt(eeuo. ~oo mam OtCtua mmææet tuneaa Oauææu=ea. =um ~oo
=`æt Oueelu aueao ~uCa sLaun=Cem. cm oodCauL =mmua olealua. cm
æaamle ~elo ~ule smmlaOauæ( ~oo Oeuætamlm tlmtuaeele ~ueee CeueCem.
Ceuaæm Ctua Oeuætamlm aæe tla=æm tæa OauCem. OtCtua ~=e mmæe tlmæue,
tmlaOamm Cu Oomlaam o=a uæm=ea. meele ~a cmæOomm tnluoleæe. cCeu
aææuæule aelnoælm aelnao tL(e Oenleea Ctue Ou=ea. olænolCeCu cæaæt
tnl=ea. elæan Cu ætæuæeænt Otuueel close up oluole tunaalmum cmm ualeCem.
tunaaL(m tunaaL(m. ton &OteCeu. OtCtu Cu æae ætæuæeæn ~LmdL Oaua
Oauæ( OmOæuu æauue aæælæu mmæuæeaa Oauom Coæ(m. OauuL(m.
cm cæææ ttn=e olneao OtCtua elouuolm æææt t=aaæm tem tuneaa
Oauææu=eæ. ~æa e`n ~ueelCæm. ~LCtu ounm ~ætta Ctue ~maalCæm. tm
tmOumm aomlua. olneamle alomlt tlæeae elualCæm. ceeum elæuoaaua Ctutt
tLt Cmuoua Ou=eumm sææuulCeCu ~ooum Oauea cæaæ almnaaluLæua. æææt
tlmole Oau«am cæææ smml cm olneaæm ~emæo olL( CeueCem. aæættua
ætæuæenle ~uaua ~oo æææt tlmoaæo olæmuu(m cm olneao Oenlum. æææt
t=aaæm =mmua tem tunee tlm cm æaolneao ~oo maalm u`a ttn=eæ. amaæ
c(tta Ctue Oueelu Oætulmm maalmm CeueCem. mmæe amm elm=ea. auLal uL(m
Ctueua, sound effecI Ouaa Coæ(m cmm elæu =lææaalmmum Ctumm.
"elouu æun, tuto auLtLtumuu. Ommm =eeu amtue c(aaeum" cmm =um CaL(a
OauæCt, maale Ou=e mæaæa ~olueCem. dænut Oeeue tlalæl tutd. ~a
~olu=eumm, uunta=ao eæn u`a tæ=elu=eeue, muauua a`Cu oluoleæe. elouu cu=a
sLaun=eue Ctuam, tutOed ~alol(ouo. maalmm aueelm tlmæumm cæææ
etolCæm.
"elumtlt t(eaaCauæ aæm." cmCmm. Coæ(OumCm Ouaoua ~=æem ~=æeuua
elumtlæuo. tutd a`CuCu Ou=ea. ntt ttue Oomm uunta=aæm seæaæa auLæa
Oauæ( ~oo elumtlæuo. ~æo Onæætum stCæ tmml aaaalt tlul=a cm ouule
CtuL( att Coæ(m cmm ~t=aue ~oæe cttæ =um aL(t t(eelCæm cmm cæaCa
tnluoleæe. cææææu c(ea ~oo Ceuoamle etolCæm. oulmmt tæelule CeueCem.
Omeluua ~oo Ou uunta=aæmum cm som=æaamle c=elCæm. ~oo ula ~uCa
ææl=a, naalua ænele. "CmCæut ~ææm æmluu aææluæaaalL( Outtum Ott =`Cu
cæææ etolalL( Ou. =um som Ctuu cmæ tææeumm tueaaæCmm. Oau«a C=nm
=` tOndLCout olæmuu(. =ee aaaæ, =lttloo =`ol ol(. tlmæ, Ctæuoa auL(. mæ Cue
cæææueeto. aCtale Cm olne cæææe maalL( som olL( ~L(. mmæe Cue
Cnaaætunæo OuaaL(m. mmæee Ou=a ~om =a=a CtuulLtumæu anluu 1U =lulmm
OætOoml æ(. C=nu Cm omaæ Ctuu O=e cæææOueeum OeutaalalL( ~ttlæCu
elæu omaæ ou. ~aaæom ~om Onæuu Cæaaua aueeluttumm ~neem. CCa." cmm
Ihums up auLæolL( =um cu=a OadL ooouaæo OamCmm.
C=nua cm uaælm ~æma aeæo C=uaala OamCmm. ææl=a auole aæm ouluuat
17
tuneCem. =um guess Oauea Ctue ~om Cu Caæn Ouea mmæe ~uCa CtuL( ~ele
sLaun=elu=eum. O(ttaæ CuCe Cu tælumm, O(ttaæa a`Cu Cmmm Oeeuumm
Ou=eum. Ota æaule ætæuaæeænt tmml aæamle Otuueel tuneaa OauæCt oea
æaæu tuee aææl u`a Ceueaa Oauææu=eum. ~ttuttu, euuaæ ettuue Ctnualuua
uao tlm=eluttæet Ctue, e=æeaæe ettuue eæuæuæ suæma aLætæu
Otmmlu=eum cm uam. ~om eltuuæ æa Cmmle tlæaa mumm IusI Oomml Otmmum.
~om ouu u=eauauuæ tmææautm ~om aæt auLalæu naleaaOauæCt
mmæuneeæm OauaOauææu=eum. ~om ætæuæenle Oenl=e auLal coomo
~uæuuuæa cmm cæaæt tnl=ea. Oemæo elouu em mLææuum aummluluttuo.
Coæ(m cmCm elumtlt t(ea em tæuæu olnlea em aCauenmaæa auLæuluttuo.
elæu, em aæælulm Cue Ceuæe tlmtaam Ouea olLtum. Ouaoua mmmm tlmmm
~æaeeum. olneaæm Caue u`a Ceueeum. Ceue sna sna ~=e Otnlu aæælulm
=ælule Oau«aCu Oau«am a«al Ctumm =`n cLæt tuneea. Cu ana`tæt c(ea ~æee
aæteeum. =um aeoaæ mm sLaun=a auole aæm ouluua cm uam mcsIurbcIe Oauum
~uæaa aæ( naleaa Oauææu=Cem. cm ood CauLæm mm tæelæu oleaalolL( cm
Ctæuouaæo Cu ale olneaæm olL( cm tæætt tutæte etolCæm. ~=et tæel
muam nnuualulu=ea. nnm tnol Ctæud mua OauLta OauLt =ææ=elu=ea. Cumm
=um ~=e ~æmaæo aæt auLalule cm tææt overIlme Coæe Oaua Oauææu=ea.
Ouaoua Cu olnæe cm aæmaæo olL( ~LæCæm.
elæu em mcsIurbcIlon ¤ Coauuaalæum. Ceauæ mæamtm ~om Coauua em æaæu
~Lææum. ~tCtuam umOmuu æa ætæuaæenlelu=a c(aaoleæe. ~om tunæo
elouuolm =lnouæ Cuælulelu=a oleaoleæe. Ou=eumm Coauua Oaua Oauææu=eum.
Oa eum anluuæ euæm cmm =um cu=a =lmCmm. Oemæ Cumm euueleeue o`æua
eææ`æn OomlCu olL( ol(oum. ~=e eææ`n o`æuaCoææu teuneem ~ee. cm
tæætulCeu, elouuolm tæætulCeu ~ætaaem ta Coææu uuut to ~a. cm
oodCauLæm ceeut Otueeumaæmum aummlCæm. ~æue mm taam olnl=elu=eumm
=um ~oluaaoleæe. aeæo Ouaouae eomlCæm. cmæ ~aanlum, euæuae elm=ea.
sotaam tLt um=a olLtum. e=æaulm tlm=e Cuæla Caueeæea aæt ~uale
Ouuum=a aeæoe euu Ctut um=a olLtum.
=um aeæoe elm=a soCm o=eæeum ~om aoælaaoleæe. ~om aæao uoutunea
~naæm Ctue CCn æmlaCaumle =læeeelu=eæ. ~euoa CCn Otæælm æmlule
=læeeelu=eæ. æa oltuue Ou=alua. aLææea amml =um =t=a Oamm ~om ~uale
o=a =lmmam cm =lue ~om u`a ttCo, el(aOamm elumtlæum. ula O=uaaeele
~oææt Otmm euulm ~æn =lnouæ suoeæet tuneeum. mmtaam CauL olnl=elu=ea.
Cu ale ~=æe=ao uunta aumtaæm uL(Cu næu uunaaaæa. ~æeolt almæ«almlu
Ctæud. cm oea auæee aaala aLæelm u`a æoea cm oea mu=æaæu Oeuæt u`a
~ueel Oaaoluuæ Cu Ctud Oau(eCem. ~om Oau«am ææl=a tuneeue CtæLuoue
nttttue cm tææt CLæt OemtLæuaæm.
"cmæ elæu tueaalL( OuaCa." cmm Cmmm ~mluuea Ctue CaLCtm.
"umul. C æu auL. umul......" cmm e(uumluom Coauua ætæuæeæn aLæe u`a aaal
cml=a Ou æaamumm aæælæu nt mummum. =um ~om Oauæaæu
aæ(Oauomoleæe.
"cmætu ætæuæene tueaalL( Ou=Ce."
"Oee umul. Cæmm Oee. o=a.. ~a o=a." cmm smmlæumm ~om tunæo cm nnuuæ
mLææuum tla=al OomlCume aæaæm uuna aea=aæmum uuml uumlt tuneea. ~=ea
auLal ~om aæælæu Ooæaaa Oaueluaæm. tuom almæt ætum cmæ Oauoum.
smmlæum.
"Cuu amuu Oaueeue. =um tueCeCæ. =um onna at aoælaauu cmæCou tueaalL(
Ou=elCu." cmCmm. As lf ~om aææluæeeæet tunaauea Ctue =æeCem. ~æum cm
tunæoæu ~om O(ttaæa a`u ttneelCæm. "And WhcI ls Ihls elæu. tælumaæ a`u
Cæmm CtuL(aaeeluu." cmm ~tCtua eum aoæltta Ctue maeele Otuuuuæ
~aanlueæea auLæ =æeCem.
18
"o=a tm`d umul. C C=u, aunl umul. =` elunm o=aLCt umul. Cou aunl." cmm e(uumluom
~uCa =um Oamm ~om æaaæmt tlæea OueCem. ~om tmlelu=a tl(=alCæm.
"amtt tL( ~æe ntuCe. cæaæ Oenlumtu, Cmæ uuelnlt ta=amaæ cttlæ Ouaæmm.
~a anl, ætæuæene cmæ tueCe." cmm ~oææ cuttl ~æuea o=a aLæele sLaun
æoeCem. =umm ~om ~uCa ~un=Cem. aue u`a aue CtuL( ~un=Cem. cm Cu æaæu
~om Oeuæt u`a æoeCem. "Oauem, cmæ tueCemm ~ttlæCu uOtuletu Oauemtu."
cmm ~oææ ~mCtu( saæoleCem.
"umul, elouuom Cmæ uuelnlCu ænd CtuL(alL( ~=a o=eu umul. ~omaæ tlmæue =`
o=elCu. Cæaæe Oenl«aluaæm. tlmæ =` eum ~oCmut Cue Ouaæm O=e .. Oe.... o=a
umul. =`euæ ~o maæe Ouaæm knoI ~t tlnlaa olLCt. ~ttCo tueCem umul."
"knoI ~ . c=a Ou=ea ~=e knoI. c=a cæaæ auul." cmm =um cm oodCauLæt
~oluea olL( cm maæa ~omaæa auLæCæm.
"O=a OuaCa umul. CmCæut maæe Ouaæm uuelnleum."
"anl cttlæ =um ~e ~oeCemm tueeluu. ~ttlæCu tææla auL(. ~oeaa auL( elæu."
cmCmm.
~om tueCeu( ~æue Cmmm tnluue aeaaeCeu( cm uunaaaæaæu ~olueeum. =um
~æe suololL( u`æ(m elumtl ~om aæamaæ Cu tutOed olu=a ~mleCem. ale
O=uæao Ctauue Ou=a ~om cm uunta=aæm tunæouue tua olLCtm.
"mm. Otmæ, cmæ ~aa elæu." cmm cCeu Cu aæeæua CaLta Ctue olæolCæm.
"=` Oammtl Ctuæt tlmæ, elouu æae Oau«am ~elo cæææu c(ea O=a ceeum Ceaa
olL(a alLtu."
"cttlæ Ceaau. cæaæ tææla auul." cmCmm.
~omaæ cm =utam OtOtuua tnl=eluaa Coæ(m. =um ~(ea Ctaoemæo ~om æa
olneao cm uuntaæme e`æææ. tuneluunlm tuL( Ctue, cm aeaaæt=amlm autt
uæt=ao u`a e`æue e`æ(m Omtm Ctue aæeat tnolua. cm ste aleln=ea. =um
Otmm uam 18 out=ao tlmæ cm uuntaæme e`æ(m OmtCu ~euel. 18 out=ao mmt
æaaæu=æeuua tue ææaæm CCn æmlaCauCmu( OeuLtum. OtCtua tumænaalCuu(
Oeu(almum. ulmaunm tuu=ea Ctue cm ste ~æua. "elouu Ottlæ tææu umul."
cmmom Ouaoua a`ulu=a Cue C=uaal cm uunta=aæm ouææum. auoæmu=aæma
amml Cu oLtm oæn=eum. Onæ( taa=amlelu=a so C=uaal ~ueelæum. aaal ~em
cætæu aæltta Ctue aaalt tuneeum. ~aæmlm a`u tæelulelu=a so C=uaal
ouææum. ~oauLæ olnmaæ aLætolnmaæm OætCu Onæ( aumtaæmum Ou
æaamue tlæea Oueeum. "Ottlæ ceeum tæælæu umul."
OtCtua =um naa ou=æm C=nm. cmæue anluuat Cta Oueoleæe. Otunaa Cmm
Ouea "mm Ommm cmæ Oa«au."
"Cmæ uuelnlCu Otuau ~omaæm Ou=aaau umul. Oa Cææt tlæaa ææl«al euCæ
Oa uuelnl =aalæu." cmmom ææl=a cm oea aumt u`a =uaæat CtuL( =aalæum.
"Otmæ emCæute euOæ ouule oaal attl Oueeu." cmm cm mæeæu ouuue aool
Oueeum. umOmuu mæeæu aaaalæum. ~em tlmæ =um Caool CaLa Coææu
a=enttCu onoleæe. elæanCæ cm Ceuoaæmt tmml =lma æoea aCnOemm CCn move
Oe cm Ctæææoum aummlæum. ~om tælumm eæeaæ CuCe tm=a Oamm ~æmule
c=Cau Oamm olu=ea. Cu O=uæaæo ~om oea æaulm Onæ( olneaæm cæaæo
olL( ~Lææum. Oa oæn =um ~oææ ~Læt tæteea Ctua OtCtua ~om upper hcnd
(sorry, lower hcnd) c(eaa Oauætum. "Ottlæ Ottlæ ~oCmut tæætaæom olne olL(
~Lææu umul. ~et tuea =umm Ottlæ Ottlæ cmCæut aæælu ~LæCæm." cmm
mcsIurbcIe Oaua auLææum.
19
~tutu cmæ Oeuo`auuæ to. 9 ~=æeeaaæa ææmuuue Ouaæm. au( Ctumm mæ
@u=elu=ea. c=ao æ(mteele ceCeuuaæCu uulna au(eum Ctueluaalma. =umm
oun=Ceuum aeeuua =`aalolL(, an`Oueeum CtuL(e aæteOe(ea ol(Com. ~ttæ
Oaueue eum uu uuOomm almæa æu=æeulm tææt Ctue Ouaæm. ~Ce Ctue
~ouaæm aææl mææu Onæ( oun=ao Cmo OauuuolLtue ~oomo eum. aeel Ctue
cm tæætæua æeela alulea ol(m ~tuum Ouaalma. ~oomo OaLæuuæ ~tneeluua
aLæt mæ ~=et tlnCeaeele. elouuoaæm eum C=mm tuneCeCæ. ~tneelulmm au(
Ctumm ~tneel. ~elmm C=al omn=e un=ao =læm=e au( Ctue =`muuæ mæ. tlmæe
CtuL( ~uæ tunaaeum Ctumm tææt mæ. =ee Coæmuua =um ~æet tueluua OoL(
Irlm OauCem. ~Ce Ctue Ou=ea elæuoaæm. OaLæuuæ aLæt mæ. cm æaamlæue
Cauel olL( mæaæm tlmtaam eomlæue eum mu auLal alætaæm. ~æeCu OauCem.
Oa oæn ~oCæ mcsIurbcIe Oaue aæælæu =um OtCtua Ouea olLCtm. ~oCæu
OtCtua nmm olneaæm cæaæo olL( ~Læ c(eeum. ad td cmm =um maalCæm.
"Oaaæ Cue cmæ tææmmm Oenluuu elæu." cmm Otunaaamaæ OætCu CaLCtm.
"mm Oenlum umul." cmmom ~(ee Ctaaaæa aueelnuue, cmææt tmml aLæele t(aa
æoea, cm Ou aueaæmum tmmle aaal oleaal aLOtmm ~om tæm soCm
Oauualæum. ceeum Cu O=uæule mæ=ea Ctue Ou=ea. elæuolm ~ttuolm aææl
=æu=e tæuule, ~em nem OCe elæu mælee auoæmulm =æuouulele, OCe elæu tlm=e
Ctua Ooml o=e CLætule, OCe elæuolm sulna Oauæ Oomlo=a uueaonlæue
aeenlaattLt mææe aouneele, Omm elæu em tlmtt smtæt Oauualæum. lncesI
sealm saa aLtCu ~a eum. Oau=e uaCæ euæu Cu ou=æoa Ctue smæeuuæ Cu
Oæættaæ n( Oææ alætuua. =um tnoauæt=Cem. ouu=umlm tlmolt tuææ
~æt=Cem.
Oeeæau uCaumæeuuæ sænaalao cam Oeeuue, Oomm rcw auu sænaalulm
seCoaeCeu( elæu cmææt CtuL( tnLæ c(eeum. Cu ol=uæ at euueluuue æeee
Oeut=alæum. c(ee c(ttlCeCu t( Coam eum. 2U oua Oaad ~mtoeele =um
tuneemluue Coaeele cmææ Ceeum. =um aemla aeml orgcsm ~æt=a OauæCt
Ou=Cem. ~æue ~om Cu O=uæ ate eu=auue =lmeeuue Oeutn=a aæælæu
Oæeeum. ~=e aleOemm næummlm ouælæeulmm ~om stmt muam olunæoule
=ææ=ea. ~om æeam Ctua cm tæætulelu=a aæt=Oe(ee euln aal=aOauæCt
Ou=eumm ~om aoæet ttCouleæe. oltuue æeelæum.eluOnmm ~oæa to eæeat
Otuea ~ætttæe sæn=Cem. ~om maæ oæm=ea. ~om ~æe Oeuæætulelu=a
Cu oleuuæ uluam Ctumm smue OomlttLta. cæaæo ~om aææl aæeea. aæeea
aæeaaOauæCt Ou=ea. @tuæ mee =`n tuu=ea. eææ`n tuu=e Coam cmææ
~elnaalaæomuaalua. cm Cuuælulm sLaonaæme euaal, s(uola Oamm cm cervlx
ouluua tuu=a Oamm aut ætulm =æuouulmaæo =æuoa oæn cmæue sæn mæ=ea.
uueao n`eluua ~æ Cu mæm saam cuamCtua 5-ô ul.el. ol=a OomlCummlæue
Ctuauuæa cmm amCoum. 7-8 ul.el. cmmue amm ~elam cmm Otun. ~emæ Cue
cmmue ~tnleuuæ aael cmm Otun. ~æue cm ~mt uam elæu cæaæo tuuaalu
eææ`nlm ~mæo ~mm =um c(ea OtdL Oauelu=eue caaaaaauua Ou=eluaæm
cmm =lææaalCmm. (For IhcI mcIIer tlmæn Cu =uo, =um ~oææ saam ~ætu æoea
~m=a tunee Ctua 14 ul.el. Ou=ea. cm uueaouææule Coæe tunaæm Oedtlum =nd
n`Ltu ~æet tunea "cmæ Cutm Oa ummmætueu, Oee æelæn, auæmuu( ceuoa
ol=a =`æna Oauæ( o=e`=amu" cmm euaaeatm CaLtuo. cm uamætu ol=a eum
cmm =um amluotm ualu=a Ctuu ~æautm at atOomm 14 ul.el =`ænum ææeeuo.)
~ttæCu etuOemm cm u`a olu=a ~om olunæo oulum Ceaeæe cm u`a Ceuea cm
mæeaæm mnL(e eæuuaa aaaalæum. Oau«am Oau«auua Ououaæm naa a`nuæa.
~æue ~ttæCu ~ææeaa Oauæ( Oæætæt aææaauue Ou=Ceum.
"elæu, cmætu aL(m Coæee cm=alLCt." cmm CaLCtm.
"umul, Cææu Onætu, =um oumm umul. =um oumm Cmæt tuea c=aluaCam. Ouueee
ceeum tuæut tuea Cauom Cauouu oum. c=a umulut Ctuu CaæmuCmmm Cauom. c=a
umul cæaæe eum. =um eum c=a umulCuut t(aamm. =um eum cmCæut aæælu
20
umulCuut aelaæom Ctutmm. ~ttlæmm Ooml umul. 14 oua Ouaæm CtuCe, cmCæut
&tOnæL ~ætælCuut umulum tuæum Oaad tæmme Cu =uo tueCem. ~mælCen=a
Oaad Cue Cu Ooml umul. ~æu oaaalLtu Ouuee eto umulCuut eum Oaad
tææmmm CCn æmluu Ou=Cem. daee, auCeme coomCou aumd altaaa. ~æu cm
uæaaæom OaueelalLCtm. cmCæut Ouue experlence umulCuut eum. O=muu Oaad
tad tæaauaCam. tm &tlelm tueauaCam. ~æu Cu Otuææe OeuLta Oee umul.
My Mummy ls Ihe flrsI femcle ln my llfe. My Decr Mummy." cmm cm Oeuaæma aoolæum.
~tCtua eum cæaæ =lææo o=ea. cmææ CeeluaalmuCæ eoln, foreplcy Cmmm
Oauuoleæe, meem Oau(aaoleæe. uunæt =aaoleæe. =umm ~oææ smtoleæe,
~omm ouu Ctutoleæe. ~æue mu stmmæo mæea olLCtum.
=u=ao aLæa Oauæ( mee=ao tnluumm Ctua, ~æmaaeo elm=ea.
cm ~uæ uao elouu, stele Cu OtuL(e aæl Oeeuue soCm o=euo. «utauua
aeæo næ euulLtuo. c=aæmt tunea =lmmuo. aueaæm ~amml æoea =lmm tn=e
olnl=e O(ttamlm u`a æaaæm æoea Otuua Cauteatm mæmeat tuneeuo.
"moum Oa eum ~muuom ætumm tæmm eLaæuu. cmæ eolaa olL(L( =`=a Onæ(
Ctum mueluu Ouaa`=amu. Ou=a Ou=a." cmmoo =u=ao aeunlaæm mm c=ao
Ouonlm =lnouæ steamlm u`am tuu=a Ouoænum Cmm Cana aLæt tlæea Ouonlm
amæ=amlmm uuml uuml meeulLtuo. ~oo uunta=amle Cmm cm uunt u`a ~uee,
umOmumæm elæu æaule tlæea aaaala OauæCt OnLæt aCauenm - aCauenl Ououm
ald Oaueæn. =um Ouaoua cm tæætulelu=a cm uaælm tæm ol(olea a`ulu=a
anl=a OomlCumlCæm. ~ææm - e=æaulm ~el=aæeæe euuualu =um ~ualelu=a
naleat tuneCem.
tuam ô
=u=ao aeunlaæm mm c=ao Ouonlm =lnouæ steamlm u`am tuu=a Ouoænum Cmm
Cana aLæt tlæea Ouonlm amæ=amlmm uuml uuml meeulLtuo. ~oo uunta=amle
Cmm cm uunt u`a ~uee, umOmumæm elæu æaule tlæea aaaala OauæCt OnLæt
aCauenm - aCauenl Ououm ald Oaueæn. =um Ouaoua cm tæætulelu=a cm
uaælm tæm ol(olea a`ulu=a anl=a OomlCumlCæm. ~ææm - e=æaulm
~el=aæeæe euuualu =um ~ualelu=a naleat tuneCem.
cm uæele cmtLt ualuaalaæ ceæeCu Oeæe. Oa cmmætu te =uo aæo. cm
uamtm stmmo Oauom Coæ(m cmm Cu auua aæo. cm æu=æeao Ououm e=ao
Oau=eeæeum u`ml auum Oauom Coæ(m cmm cm ~oe. Oa ceeum Omm
=læmComluele cæaæe elutel. auoauauua =umm ~Ce aLæele ~un=a ~ææm -
e=æa æeo Cmuæo nalaae Oeut=alCæm. Ouonlm aueamm tlmæla Oauætæ.
elouuolm O(tæta amml elæan em omouæ æaaæma ammlt tlæea Oueeum. ~oo
a`ueLæt aoolt tlæeeum. elouuom =uaæa =`Læ elæuolm CumeeLæm Cue u`æa Cmo
Oaue uuuutæt =aalæuo. em ~ualu stmæt Ou tmmm ~Læ, uunta=aæm ~ææm
u`a Ceuea ~oææ smauat t(eelæum. =um Cu æauue elouuolm tuee ææææu
alomla OauæCt ~oo Oeuætæue aaal ~=e O(aale elæuolm tæm Ouea æoeCem.
u`æ(m elouu Oeuætæu OmaaluCtua ~=e aææl oauua Oeuætamaæ OætCu
uuLæa Oauæta. elouu Oeuætaæm ~ueelt tlæea ~Lt aææl =a=alua. ~oo
Oeuætaæmum euææ æææaæ a`Cu tlmtaam =`Læua. =um ææl=a elouuolm
tLt=aæm =aal, ~ttæCu aæælulm mæææuum =aalCæm. nnuuæ tlatlatæt
aæoeCem.
~onao Ououm ma=aæm oleaalæunao, ~æue O(tæt oleaaoleæe. elæu, elouuolm
mæeaæm aaaalæum. =um elouuolm ææææu tlæa=aOauæCt ~em a`ulu=e elæuolm
aææl mæææu attlCæm. elouu c=ao Ouonlm ccress aæmum aæ næ nalea
~ææælm æææt tlmoaæo olne olL( ~Lææuo. Oeuætamaæ OætCu uuLæa
Oauætumm to aæea Otuea OomlCum tummeelua. =um Ouoænum oleaalCæm.
"elæu c=alLt tææa Ctue elouuæLæaæ tææue. ~o Ommm onmlm. =um tuaat
tLto. ~o tu=auou. Ouaou =u Oauem uuelnl Oauumm anluu." cmm caanleCem.
21
"umul, cæaæe Oenlum umul. cm e=aaalu =um auut t(eeuuLCtm, umul. æu do`L
aldtn, tunel= æLæ aldtn, =ee ouææe tæmCom tuu umul." cmmom. "ouæ cm
æLæa aæm. tuomtu, =` Ommm 18 ouaaæ onmlælæu eaa oaaaalL( elætuæalL(
OuaCa æLæt tuttu. CtuæL Oounnl, OmælCuut O=e burden Cæaæ Ctuaa, anluu æun.
ou. Onæ( Ctum Oaad tææeum." cmm ~mtua ~oo maæaum ææææuum etolæum.
"O=e tuu, Oom eum CmCæut æLæ CLæte Ctuu tæ=a olæmuutt Ctumum. ~omaæ
OttCo cdvcnce ~ eu=ad Oauemmuu ammaæLæ." cmm elouuolm amæeæee eLæ
Oau(ea ~om nuLaot tæma auLææum. stCæ cmæCou tnl=eomuu, elouu ææl=a
"æu do`L tunel= t`æld. Cæaæ eu=ad Oaueeuueu." cmmoo ~æea amml amml
mee=ao Otuul=euo. em t maeelm u`a tlatlattuæ aæælæue Ceueeuo. olænt
ætaæm =aalæuo. "Ommm cmæ tææmm umul." cmm cmææt tunea CaLtuo.
=um ~oæm amm Ca=aa Oaueel elæuolm tmaæ mee=ao Oau(eCem. OauLætaæma
aoolt tlæea olænt ætaæm cm ouuaæo Cu mæm aummlCæm. tlmæn tuel to
ouuaæo Ctuæmtæa OauCem. eæeæu Cumm a`um ~Læ smtlCæm. =um amm
Ca=alua, elouuoaæ tnl=a Ctuæa. ~oo ~ualu almlu ouu, alulum oæn elm=euo.
eæuæuæ orgcn soCm Oamma. "=uaa =eeu OauuL(. CuCeelu=a a`Cu oæn =aæmuu.
mm ~aeum, Ott eæeu ~L( tuaaeum. mmm Oonl æL Cano. ~ttlæeeum, cmm ~oo
aaala Oauææu=e æææaæm tlæa=a ~ommlm sCt olnæeolL( ~oo tæætaæo
olnæea OauualCæm. elæan, e=æaulm uuntaæmum euulm uunta=aæmum Ou æaamle
tlæea ~LCtu ounm ~æeeum. elouuolm smtele ~oæue aL(a at=a mæuue
erecIlon Oe aauuae eoleeum.
"Oaaæ Cue smtue elouu, Otmæ Codtu Ctuulum. ou CmCæut amt CtuamCu. ~=e
Coæe Oauueu ouæ." cmm ~oo eæe mææut tlæea Oueeum. ~omm ~æautm
æææææut tuneaaOauæCt olL(t tlnlu uæuleeuue eæeæue aaalæuo. cæaæ Cu
¤æuu Ceummlua. =umm elæuouua Can=a elouuoaæ Ooet Oaua ~oæm =um auele
æu=æe eouoa Ctue =lmeelCæum. "Oaaæ Ctu eum doggy sIyle mm Oauemou=a.
cmæu, =uu ceeum smo tæmm Ctua tueeluaCa Oee. ~a Ctue, Ott elæu Cmæ
tææt Ctumum. Ott elouua æLæ, =` Cu uælet tlmol=ame um=ammm. =` Cu OtLæt
=uuCæ O=æaalaCau. elæu Ott Cu ~æ =uu. =uCuut mcIlng secson e cmæ tæmm
Oenluuu. OtLæt =uu emCæut tlmtmee Ottlæ auLæalL( =laæm. ~æ onaam,
aæælu ~LæaalL( o=a CuCe cmm. ~tt OtLæt cmæ tæmm, Oenluuu elouu
tunel=. Oauem tuaaeum." cmm CaLCtm.
"=uaa Oeu=at CtuL(aalL( O(tt ~LæalL( =laæm umul, =um tueauaCam."
"Ott =` cmæ tææmmæu, ~Ce Ctue =`um =uaa Oeu=at CtuL(alL(, ~Ce Ctude Ou.
elæu Cm tlmæue Ou=a cmoum." cmm =um aLæele ueeuaat t(ea elouuolm
elææuuuæ uunta=amaæ ~æule cm stæe eæe a`uuae elæleCem. Oau«au
~LmdL Oaueele cm O(tt, anluua elouuolm maeelmæ a`u o=ea. "mm Ott tnl«aa
umul." cmmoo, stCæ =uaæa Oeu=at CtuL(aOauæ( cm tæætulm u`a maeæe
Ceueeuo.
"cu ~mtm =uul, =` CmCæut Cmuæu Cuu=a tuaamm, Oenluuu." cmm =um Oaumæotm,
elæu, elouuolm æææaæ tlmæue ææl=a ~oo Oeuætamaæ OætCu =uaæat CtuL(
=aalæum. =umm ~oo tutæt ouule aoola attlCæm. cm =uaæm elæuolm =uaæm CCn
C=neele elouuolm tæætaæo =æuu mummæ. ~æue =um Ou=e ô9 Otuolmm eum
oaeluua Ou=ea. =uaæa soCm olL( =mmua attlCæm. elouuom cm cllI ¤a aoolt
tlæea Oeuamue suol olLtuo.
elæu ~oo tlmæue mu=auelL( aæælæu C=nuaa auLt =um ~æet tlæea Oau«am
Oau«auua Ouea elouuolm elouuuæ amælelulm =æuouulele =lmeelCæm. cm
tæætæu =aæoele æmluua Ou=euo. =umm ~oo u«ao tutæt =aalutæ tmlm
=ælæu tææt Oeuamle tt æoeCem. Oeuaæm olnlea soCm Cu ~=æem
OameelCæm. mee mæmuua ~mælut Otuuo soCm =æu=eele amm aaat tL(
tæætæu Omaat tlæeeuo. ~oæm auueuæt t(ee =um cm oulm u`a Ceueaa
Oauææu=e Omm tue aea=aæmt tlæea Ouaoua auoæmueæe ouæ, taolm uææu
tue amtta Ctue ~oo mæea aumtaæmt tmml OueCem. ~oo Oau«am nleuad
22
~æum. Oaeum auaæ, cmm cm uam ~oo aCauenlulm tæætaæo amm Oauualæum.
aue tuam soCm Oamm hymen Oe eætt tL( =lmma.
"elouua aææu, =eeu Cm maeæe umulCuut tææte Otueaal oaaaCau. Ott Cm
~ææm CmCæut amæle elænu alulaat Ctumum. æenluuu Outu tunel=." cmm ~oo
a=eæe ouæutæ ~omltm OaumCæm. ~omm naæa cm tææt Oeuamle telea
ææææu aaala auLæ ~oo ouu=umlm maaluuuæ O=uæaaua celnC=uaale euunuæuo.
elæu Cu ~uuuæ naæa Oueeum. ~om OauLætaæ a`u =um cm som=æaæu æoea
~æee eu=alCæm. OmOæuu æauum elouuolm mæea aumt Cmæmt etolCæm. "mmm
ommmm ommmm" cmm Cu mæm suulolL(, elæu Coauua O(tæt mm C=uaal
æeelæum. "~oooooooom mmmoooooo mmoo moooom" cmm cm tæætaæo
tel=e ~ualu telmoua uamltulu=a oelum smauamm ae=e Cu muffled mæae
CaLta. CCn æeele e=æaulm amæleemæuæut tmlee cm uam, OtCtua æee`Lææu
muauua soCm Oauual Cu =lultm euueleeum. elouuolm Cuuæla æuuu ~om to u`a
~ueelt tlæeea. Oau«am Oau«auua Omaam emuoæe sæn=eum. ~omaæm mee
mæm euCæ. ~mtoeæe naleeum.
=um eum ouu elm=Cem. "Oonl æL tu elæu. mm Oeut=æ Cm Coæeu" cmCmm. at
atOtmm cm naale ~om olænt ætao ~æmu ~om Cu ou=alæum. elouuoaæ
OtCtuua oelOueeum tm=a Ctuulmm. smauauua cm tæætaæo =uaæ CtuL( cm
æææaæo olnæe olL( ~Læa OauæCt ~ææælm Cmaæ teleæ Oau(eeuo.
ææææu =mmua ~Lææuo. =umm ~oo tutæt =aal Oeuttmle olne olL( ~Læ,
elæuolm ææææua aloml, elouuolm mæeaæm aaaal, ~oo cm Otæmmttle ouu
Ctu(oæe naleCem. elæu tuL(aæ ~æeaa OauæCt Ou=eum. ~om ouoemæo =um
Onæ( mæmum, elouu nmm mæmum saaeele o=a olLCtum. ~elmm cmææ olt
elouuolm Omm anttlao smauauua Coæe tunaa, euln Ctumm elnom, ~oo hymen
neeeatm ae=a tmla tmlaOamm aal=a cm maeele ~ttlua. ualuaalutm =aalCæm.
coomo C=nm eum ~ttæ OaueuCæu Oenluoleæe. Omelulm Cu almu anmææutm
~omaæo ~uuua eææ`n tuuaalæum.
ceeum mæ=etlm, =um eæeuææ u`a auu=a sLaun=a Oauom cm Ou uaamm cm
Ou tmmm ~un=a cm Ceuoao u`a eæe æoea auu=eæn. Ououm cm mæeaæme
etol, cm amæeele meeulL( cæaæ =mml Oaumæunao. cm uæele Oa oæn
ouuaæaule cmttue elutel. Ouonlm =lnouæ steaæmum tuam, auum Ctumm olem
oleuuæ sænaalamtm etola Oau(eCem.
"aæm=amu, Ommm Cæm ulaam Ouaæa=atu. elouua æLæ, ~o ~ttuCout Cu
eto t(eatmm. ~tteum =mu æ(mtm Cu aL(a Cauttuæ Cu ldecl fcmlly ~ ~ulum. "
cmCmm.
"cæaæm ~æauu Ouaæ umul. tuæCuut aæælut tlæaal attmm. ~a Cue cml
Caaunmm. cm =lttloo tuæCuut ouue Ctutmm, ~on attmm umul."
"cæaæm ~æauu Ouaæ umul," cmm Oeutn=eum elæu. "Cu tm &tlelme tueCem. ~a
uuelnl, elouu tuæCuut aææl Cue Caaummm. =u ~o æææ tlmæue o=a ~=e
OmCæuu CLæt Ouaæee. ~aaæom cm tm olL( ~Ltmm. =um tuæ Onæ( Ctum
CCn auueae elouuCout smo oaaaamm umul. Oa mæuuu, =taæuu." cmm em
~=en=a ~æaæu OomlulLtum. cæaæ ualuaal Otu=ale eamtlua. ettuue tlm=e
æu=æeao. cmæ ~uæuuuæ Oaad ~æaao. Ouoænum uumml uumml meeulLCtm.
"aæm=amu, =taæm, =t=Ce e`um. Omælaal nueelnl, C=a tuæCuut uæae =`
tæ=anmm elouu. ~aaæ =um Cu tmum oaaluaCam." cmm aml =um ~omaæ
olonlaae Oeut=alCæm. ~omtm CaL(a Oauætuo. tlmæn =um cu=a tueom Oamm
auolaOauæ( cm dolmul= ænd ~æl=a ~emæ Cue oodCauLæt ~æl=a OomlCu
o=Cem. ~ææm - e=æa Ououm u`æ(m aLæt tnætæn.
C=nua cm aæon Ouaæm ~æmaæ OamCmm. ~on ~tCtua eum aaaeelelu=a cu=a
aLæe u`a sLaun=elu=eun. aaaa aeaam aæeuoleæe. cmææt tuneeam "ouu
tunel=. c=a CtuulL( onCn." cmmun. "dolmul= Ctuaeumm O=æaCam. OuLtuulL(
Ouaæee, Onumt æmlnu Ou=aaa. ~eum elumtl o=aLCtm.
23
"C æu auL. uæl ~muat Ctuæeu." cmm aLæelelu=a aoml cu=eun.
"Ott c=a C(m`=a. ou=a O=a." cmm =um elæna a`æeaæm oleaal uæeamaæ
tlmæue uæm=a Oauææuaæm @nluææ ~ouaæa auLæCæm. Cumæ elæa ~n«a
naeele =ææeea Ctue =lmeele Omueleea. "ouo" cmm ouu elm=a ~on nalaa, ~on
aoælaaue C=neele =um cm sætaæm ceeum aæm=a ~oæn tlmæuelu=a aLæt
tlæea ~on aueelm tlm tæelule meeulLCtm. tnl=a Oauætun.
"cmæmuu, cm ammaæLæaæ euam c(eauaau. cmæ euam, mmm cmæ olna euauu."
cmm cm euætæut tlæea Oau«al cm OeCuu( teleeun. =um ~oæn meeulL(a
OauæCt ~on æaelæu ~olueCem. euunua ~uem =`Læa aueaa Oauææu=ea. ~oæn
a`Cu eoml ~on u`a ~aalnulea cm aæonlm aæælæu snlæuCuu( aoolt tlæea
smtlCæm. ~ttæCu ~on u`a cml cm stmæt Omaal nLææu soCm ou=ala
OauæCtm. cm æelaæm mæeaæm ~on æaamle tlæeaa Oauoo, =um cmtla æelea
~on aææl a«al aaæm oæn oltuue æelea Ououm OmtmCmum. tlmæn Ououm
tueom Oamm ue=`n auleaolL(, Cuon ste u`a OmOæuuon uleuuæ Oo==`n smmle
Ceuea Caut CtuL( auolCæum. u`æ(m ~æmaæ o=a =um Cu Oueelu OoeOoLtue
~æ autt IrcnspcrenI de`oOed æ=Læ ~æl=Cem. Ouaauua cm uuntaæmt tlæeaa
Oauæ( ~æoaæme aaala auLæua. ula Oueelu aæluueeue, ~uaua cm Cu(
tom=aæm CauæL(a auLæua. mæea aumtao olætea aaalua OomlCu ~ttLtuuae
Oenl=ea. ~elmm ~=e æ=Læ mu=aumaæ CuCeCu mæ=aol(m. ~emæa a`u, tmtmttuæ
Oooæme Ceuæe auLæa Oauæ( =um ~æmæu olL( OomlCumlCæm. ~on dæteua Cu
mnLoum tælumm ~æl=a o=eun. uæl cu.
aæom - uææol Ououm aæuueæm OamCmum. Ououm Can=a Ono aæuue OauCeum.
"ta=a c=a Ouaau=a." cmm CaLtun.
"elæu tuntu Ouaaum Ctue Ouaæ, Ommm ome Ouaaum. Oo c=a Ouaaumm
OenlueæeCu. uuæe Ouaæm ome Outtumm O=ææaalCmm." cmm auumleCem. ~oum
CumOauæ( Cmmm CaLaoleæe.
cL( uælumole =u=amluoum elol= om Cau&tuole ~un=a æ.ol. CtuLCtum. ~tCtua
elæan "ouu tuL, ouu uum." cmmtæ o=eum. "ounl tuL, Onumt tuntu Ou=ea. Oau«am
OndL c(aaeumm a=al CtuulLCtm." cmmom cmæuCa o=eum. =umm ~oum non
~uum Cau&tuole sLaun=elu=Ceum. elæu cm ~uCa sLaun=eum. Cu taam cmæon,
um taam OtCtua eum cmmtm stmmo Oauæt cm uam. ~om Oeuæt u`a cm
Oeuæt tLta. Ouaoua cm aæon Ceuo u`a auu=Cem. noum ~æueluua æ.olule C(m
Cu uæeuum alæluuæot tuneCeum.
ale =lult=amle elouu o=euo. "oeCeu tuæ. coCmu =uo aulaal, =`=a Ottlæ nleuadtu
Caau=a Ouaa`=a." cmmtæ o=euo. cæaCa naa =lmmol(m Ctue Ou=ea. ~omm
cmææt CtueCo Cu æ=Læ ~æl=a eum o=euo. BrlghI alott =lmm. ~CeCtue OoeOoL
IrcnspcrenI aæl. ~CeCtue tuel Oeuætao Oenlum tæ. ~æue æad amm almæeua
Ou=eeue, =luln=e aea=aæm ~mteuua aaala auLæua. clecvcge @ttnua Ou=ea.
~tunuuæ ææææua aoolttlæeea. cm aæoæne elumtlt tuneCem. ouæue elm=eon
eum, ouuaæo n cmæ Cu meæeCu Ctuu o=eue at cmæ Oomm ~ouaæ Oenluua
Ctumm. ~~~Oomm tlm=a uamlm ~æn =lnouæ ~uæat tunea ~eln=a Ctuulu=eun.
"mmm cmæ æun, cmæ ~aa C=amaæ." cmm ~on aæao mmæue cm æaæu =umæ
mæm ~LæCæm. ~tCtua eum au =lææoaæ o=eun. munLouaæo Cu tamtm
Ooæeeæee OeuL(t tuneCem. OeuL(t tunaaCo Coætum. ~ttLtuuae Oenl=ea.
uamlm Oaaol suoeele uææet tmlOau(eeun cmm ualeCem. elæuom ~æe aoæleeum
cmm tnl=a Oauæta. ~oæa aæælum mu cIIenIlon Oe munLæoe aaala auLæua.
elouu ~mteuua =um Oaueela Oau(eeemæm CuCe =æeeuo. amamOomm Ctalæuo.
~oo tuæ ~uCa Cau&tuolm æat tlæ u`a tn=a olnl=e æææaæm Oueel ~oo O(tæt
~on Ceuo u`a Ceueeuo. Coæ(m cmCm O=Ca ~=Ca =t=euo. aueunæuuaCo teuua
~(m æææaæm, Cumm excgercIe Oaua ~Læ, Omaauuæ sætaæo tla=ale Oenlum
tlm tumt=aæm auLalt Otuuo ~aalæuo. ~æaaæ æ.ol.æu anl Oauoa Ctue ~uCa
Oamm ææl=euo. clecvcge Ommm ~mteuuae Oenl=ea.
24
Oon cttæe eum eu=ala Oauæ( Ou=euCnu Oenluoleæe. =ueoum auttuL( Cuæaule
~un=Ceum. elæuom elouuom ~uauCa sLaun=eæn. Ouona Ota æaamm tloluua
Cuon smtæt umOmuuon olæmuu(m olæmuuLæe Ou=eæ. ~æue OomlCu Oenluuetæ
Ouetuat Ctalæunao. cm celCn Ou=e elouu, æenluuua em auæe =`Læ aaal cm
Oeuæt u`a æoeeuo. aue olneamue cm Oeuætæu ouææuo. =umm ~oouCm OauCem.
umaa mæuue Cu æmæn.
=um cm aæoutm c=ao ~æmaæ OamCmm. elouu Com Cu ~æmaæ Oaeoeua tuoeu
auLæolL( =u=ao ~=et taam Oammotm CCtuæa Oamm elæuolm omaæo e«am
tæ=euo. Ououm ~(ee 3 uæl C=neelmæ Cuoæn Cuon tnLæ c(eeeua tlmæn
Oaumæunao.
=u=ao Ououm ~ætaæma aæm=a =lnouæuuCæum. cCeu =lææole Ou=eon,
eluOnmm. "elouuo Onumt =um tlmæue tuaæCmm. Onumt ~uau Ouaau Oee." cmmun.
"~uau Ouaauu Outtumu. cm Otuæm ~aCa. cmæ uuelnlCu Ouaau." cmCmm.
cnlalmm e`ule cæææ ouneCem.
"mm Cmæt CtueCo Ouaau. Cmæt CtueCo. Cmæt CtueCo." cmCm cmææ aLæ
~ææeeun. cmææ ~æætta CtueCo em uaæmum ~ææaaCoæ(m cmm e`
~ouaæo Oauu=a olL( cnl=eæe =um sæn=Cem. ~mmlno =u=ao Onæ( mæm smo
OauæCtum. OætulætCu ~æaaæ elouu tmml Ctalæun. Onole smaaeele elouuolm
Otuæn ~æaaæ smmlæun.
"anl, =eeOeuu æ(mteæe =læmo Oauoele Omelt tææu ~æt=a olLCtum" cmm
ualuaalutm =umm sm=alt CtuCæm.
tuam 7
"mm Cmæt CtueCo Ouaau. Cmæt CtueCo. Cmæt CtueCo." cmCm cmææ aLæ
~ææeeun. cmææ ~æætta CtueCo em uaæmum ~ææaaCoæ(m cmm e`
~ouaæo Oauu=a olL( cnl=eæe =um sæn=Cem. ~mmlno =u=ao Onæ( mæm smo
OauæCtum. OætulætCu ~æaaæ elouu tmml Ctalæun. Onole smaaeele elouuolm
Otuæn ~æaaæ smmlæun.
"anl, =eeOeuu æ(mteæe =læmo Oauoele Omelt tææu ~æt=a olLCtum" cmm
ualuaalutm =umm sm=alt CtuCæm.
=uo muam =umm cm uaamm Can=a CtuLt ~Lteelmm, Ono aæoutm aeeutm
Oaueelmm Ilred ~al, ~æea CtuLta Ctue a=alCæm. um=uo auæe =um cu=e Ctua
uæl cL( ~alulu=ea. ~oanuua cu=Cem. tueom Oamm ceeum mæea olL(, Ono
~oluea æoeelu=e IrcnspcrenI æ=Lææu ~æl=a Oauæ( OomlCu o=Cem. @tuæ u
CtuL(a Oauææu=e CtuCe, ~oum OomlCu o=eun. cm æææt t=aaæm Oaeeuua
alomlolL( "ouu tunel=" cmm Cu almæ Oa Oau(eeun. Cu Otnlu OaLæe =læmu u
CtuL(, =umæ Cautætaæm c(eaa Oauæ( =um ætæl= Cttlo o=Cem. ~tCtua,
elæuom elouuom, "uunæl= umul-tuæ" cmmoum o=eæn. noum u ææeCeum. Oau«am
C=nm Ctala Oauææu=Ceum. ~emæo =um mLætaæm ~oleCem. elouu ~uæuuua CCn
uuelnluua ~olee mLætæu OoLæa Oau(eeun. tOnæm =(Co æoea, elæu Scndwlch
IocsIer Oe æoea IocsI Oaueum. ~on Ctttn tæeeun. ceeum c(ea euunua Cttlmaæ
Oauæ(o=eCtua, elæu "umul, OeOueeum pcck Oa«al c(eaaalL( Ctuu lcwn e
auttlteum umul. elouu Oaumæu, ~=e dolmul= te =eeu Ouaaum. =u=a Onæ( Ctum
Cu noæL dolm CtuulL( o=a tCna &tudL el=aCmum umul." cmmum.
Ooum "ceeuum ~ttlæCu Oauueum aeu. ta=a dolm tææL(m. =mu nleuadtu lcwn e
Oau«a C=nm Caauneum." cmmun.
"cmæ=a =umm dolm tæmCm=a. why noI, =`=amm experI swlmmer ~aCa. =`=amm
muulm tææeuCu." cmCmm. ~on telæe celntunuue, =um c=ao ~æmaæ Oamm
25
cmmætu fcvourlIe maaue =lnouæ dolmul= ænd CtuL(a Oauæ( ~emæ Cue stmæt
næu oodCauL(tm OomlCu o=Cem. ~oum elæaum munLd CtuLæu=eæn. ~aCo
Ctuam cmm o=eunao. elouuom cmææt Ctue @ttn ænd ~æl=a o=euo. Oæmuonao
Ououm Cæt Ctuæunao. =u=ao ~onao smauaeæe naleaaOauæCt tlmæue o=Ceum.
"elouu Otnlu Otuæm ~ulLtu Oee." cmmun cmæon, em uaæm æaL ~æeaa
OauæCt. sææueum ~oo C(m Ctua mouæ oodCauLætum u`ml tuee æææao
aelnuLtm CtuLtæ. elæu c=ao tCna&tudL hcmper ¤ a`Cu æoea ceeuomæmum tnttl
æoaa, =um mee dOtt c(eCem. cm oodCauLæt ~olueCem. Ou ~æamm
naæat tlæeaa Oauæ( cm steuæat tuneeæn. ~onao caat tunæoæut
OtuuLt(eeua, =um a`Cu ~un=Cem. Oon æaæut tlæea Ouea cm ~uCa
~uneelCæm. cm uunta=ao u`a æoee aæ c(aauue sLaun=eun. elæuom cm
Oauæuuuæ Oeuætao u`a aæ teleeum. =um a`Cu sLaun=a cm aueaæm olnleea,
ntue tuauuæ cm tææt CLæt Oenl=am Oenluueauua cm uamaæ aææunaal
auLæua.
~(ee Iurn elouuoætua. cmæCou rcmp Oe =æt tuæm vcmp Ctue Ottæ ~ttæ =t=a
~æa=a Ouaoua CoOouu Otueeuæua CauLæt ~oluea Omelulm ol(oleeuo.
maaumaæm Cue =lnouæm. cm aæouaCau tunaaom aaam, tunaauumm Ouaa
Oueoleæe. aoue`æuua elæu em e=æaulm Ceuo u`a æaæut CtuLtum. "ouæ elouu,
Cu dolm Ctuaeuuu." cmmam, ~oo elumtl et etOomm æææamm, uuntamm æm=a
Coauua Cææuo. dolmul= te ~uCa Cu ol=uæ euuelea ana cmm Celmtla o`nu=aææ
Ctue Cu æto ~æea soCm Ctuæuo. ~oo æelee um ol=uæ, ~Ce Oteelelu=a
elæuom æto Oaueum. ~oo u`a ~om olu=a Ououm ale O=uæao eææ`uaæo
Oammæn. tlmæue alnleaa OauæCt æmeelm um mææule eæeæue aaalæn.
Ououm dolmul= tmaæo Cæt tlæea olæmuuææunao. "c=a, =umm ~o=aCmut
muulm tæCm=a. =`=amm ou=aCmm." cmm ~on æaæut tlæea OueCem. Ouaoua
~on cu=eun. ~æue cmæue aueeluaa Oueoleæe. =umm Cæa Oamm soCm æelea
=`aaeæea cm uao ~uCa OamCmm. elumtlt tuneeele cm aæoum soCm Om=æoa
Oenl=ea.
soCm Cuon olnLæ, ummonaæmt tlæaæm olæmuuL( olæmuuæCæum. Cuon u`a Cuon
tuu=Ceum. elæu eunumuua cm æææaæmt tlæa=eum. elouu ~æaaæ em e=æe ~uCa
Oamm ~on maalm u`a Coæ(OumCm uuntaæm snalæuo. cCeaæauua ~on to u`a
æa æoeeuo. mleOemOm aummlmm, mleOemOm eææ`nlmm ceCeuuaæm @( cmlua.
elæu c=aæmt tlæaa oum auaale atuOnmm elouu u`a tuu=a ~oo tutæo ~oluea
olLtum. ~omm ~æe muauuaa aumml æmeaaæ OomlCu aaal cml=euo. Oooumua
olæmuuæaOauæCt =u=ao noum eææ`uaæo mu =lnouæm ~Cæum. ~ouaæ
~aanlum ~elauua Ou=eumm, c=ao olæmuuLæe Can=a ~oum cm mLææu suol
o`alæun.
=um Ouaoua =`=ela Oauæ( ~on ~uCa OamCmm. "Oaaæ Cue tuau=æ Coæu=a.
C=amaæ =mu elouuot tlæaaluaæ Oee." cmm =um CaLCtm. ~on tele
Oaueoemæo ~on Ceuo u`a elouu auu=euo. em elm=e Otnluu uumtu=aæm ~on Ceuo
u`a ~ueelæuo. ~on uuntlm u`a em naæae Ceueeuo. ~on mLæ u`a æaæu
Ceueeuo. alæOæmm to Cu Ctun o`nm Ctue euun =læeule Ou=eæe sæn=euo.
"tuæ." cmm almaaeatm aæu ænele ~on maeæe emææ C=uaale eluttlæuo. Oemæ
Cue Oonue eu=a mæuoleæe. Oaee uao CaL( Oon mæuua cmm Oaueel ol(ounu.
e=æeum uamm aLæt tlæea eææ`nlCeCu meem Oau(eeæn. =um ~on maalm u`a
cm uuntaæmt telea ~oæn tlmæue Ou=a aLæuææaa, elouuolm maæ u`a elæan
tnolæum. =ueouuua CCn ~æættle eææ`nle ule=e tæ aænæu C=uaala OamCmum.
=`aae æmeelelu=a aæn cmlCæum. ouuaæaulmm aænCumlCæum. eææ`nlelu=a Ooml
oum mm, =uCæ cm aæonlm ~ætæu aæm=a c(eCem.
e=æeum uamm Cuon u`a Cuon auu=aa OauæCt Ooml o=eæn. Ououm a`Cu
anl=eæn. Ouon steamm tlmælæ. "tuæ, =`=a Comm tuæ. C æu do`L tuæ." cmm cm
Otæ ~on uuntle meeulLtuo. ~on aæælæu Ouea olL(a OauæCt ~ouætu
aumtaæma attlæuo. aæælæu ouule CtuL( aæoeeuo. Oon cmææ Cna aææue
tuneeun. "mm muuu=a. cæaæm Oau«am Coæe Ouaæ." cmm =um ~ooaæ ula ~uCa
26
elæuæo t(aa æoea ~om tæm cm ouuaæo ou=ala aæoeCem. tlmæn =um cm uam
u`am cm uao ~oo ~ttu u`am cml ~un=Ceum. c=ao tæætamle ~onao tæma
OaLæuuat tlæea suolCæum. ~ttæCu =u=ao Ououm CuouaOauuon meeulLCtum.
mee=ao tnluumlutæCu CeCeum.
~em tlmæn cmæ OauætuLtm eum. ~(ee Cu ounm =t=e aeæe olonlaa O=ea aæe
Ctueua. CCn romcnIlc mood eum. auæe mee Ono oæn ceuoa Cu oæaule c=ao
sexucllIy Ooml o=a OauæCt Ouaæm. =ueoum CCn ~æmule CCn aLæele t(tCtum.
Cuon u`a Cuon tnmCoum. uun uuæn Caalmunao cmm olodæeCu Oeæe. c=æ
Coæ(uuæumm Oaad OauoCoum. e=æeum uamm ætæl= Cttlmle celOnelCn ~un=a
auttl(m Ctua =umm elouuom Cttlo u`a cml, ô9 OauCoum. =um alaaæle ææl=a cCeu
c(ttemæo cm aæon cm elm=e æææulm uee aouneaaæo em ~ueeæe
Oameaoun. ~oomoeum aæuue Coæe =lmm CtuæCu. =um æne Oau(ea
elæu-elouuæo ~æutCtm. ~onamm o=a OtmCmunao, æææt tænaalule n(t(oæet
tunea naleaa OauæCt aæuue Coæeule seol Oauounao.
aoue`æuua Cuon Ceuo u`a Cuon æa CtuL( OomlCu ouaal= OaeCoum. ummonao
uuum aoælaaue auueele elouu ~oo ~ttuolm sætaæo olne olL( aæælæue
etoouo. ~uale som Cu uæeaæ =u=ao noum Irekklng Oamm ~=æ Com uuum
Oeeueeue, =um cm aæoæn a`Cu t(aaa Oaueel cm ~=alæue aaal ~on aææl u`a
~un=Cem. cm tlmtmm ouluua ~Ce auueele elæuæo =æuua OaumCæm. elouu ~oo
danæte aaala auLæ ~oo ~ttuolm ouuaæa auLææuo. =u=ao uuuCu somuæt
~æluueeue C=næuuæ Oaad ~=e Otua Oteele olænolCeCu Oaua mæeCeum.
ol(mæm mæ=a ceCeuum Oamææ o=Ceum. e`oaaua ~(ee Cu uuem, elæuom elouuom
o`Læe Ou=eæn. ~onao Ouaæm ceeu C=nmm OauætuLtm eum. mmCt =um
Oaueelu =nd ~æaaæ c=ao o`( ououo. elæuolm aæælu smtlolL(e eum Oaeouo.
=um elouuæo cm uueaouææaæ ~æueaa Oamm ~omaæ prccIlccl ~æ uueaom
Oaueela Oau(tCtm. ~Ce Ctue cm pcIlenI amlm tæætaæm tunæoul(m Ctua
~omaæm auL(Com. pcIlenI amaæe Oenluuue ~onamlm tæætaæm elouu tæat
ttm tlættuo. nnm aalum tæætamlm tt=aæm elæuoaæa auL(ouo. ~onao Ououm
~æet tunea ualuounao.
tloæmao aemnl oudtmaæ Oamm tlmæ O=e mæmeum ~onamlm tlnlo (emauelam
eum cmmumm) c=ao Ouoænum ulaom ouL(alma. cmæ Oauoa. Oaad uL(m
ouuaæauleæeCu. ~ononao celnaueeæeum tunaa Coæ(Cu.
~(ee ol(mæm ctCtua cmm =um aueaa OauææuaalCmm. O=e mæm =u=ao mmt
Oamma Ctue ¤Cnuttuolm medlIIercnecn nudlsI resorI Cmmlmæ ~æueaa Oaeoeua Oon
promlse Oaueluaalmun. tunaaeum cttæ Ouaalma cmm.
mmmm
27

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful