You are on page 1of 16

Anul I, nr.

8
septembrie 2007 Preþ: 50 de bani
Publicaþie editatã de Protopopiatul Ortodox Fãgãraº cu sprijinul

Avem Patriarh!
Cuvioasa
ÎPS Daniel, Mi-
tropolit al Moldovei
ºi Bucovinei, a fost
desemnat Patriarh al
Parascheva,
BOR miercuri, 12
septembrie. Ceilalþi
doi candidaþi desem-
naþi de Sf. Sinod pentru scaunul
ocrotitoare
patriarhal au fost ÎPS
Bartolomeu, mitropolit al
Clujului, Albei, Criºanei ºi
Maramureºului ºi PS Ioan, epis-
neobositã
copul Covasnei ºi Harghitei. În În fiecare an, la 14 octombrie,
ultimul tur de scrutin ÎPS Daniel a
primit 95 de voturi, iar ÎPS Biserica Ortodoxã prãznuieºte pe
Bartolomeu, 86. Instalarea ofi- Cuvioasa Maicã Parascheva.
cialã a noului Patriarh va avea Moaºtele celei mai iubite sfinte din
loc în 30 septembrie. Prea þara noastrã se aflã la Iaºi, de unde
Fericitul Daniel este al ºaselea
Patriah al României. vegheazã asupra Moldovei ºi a
Dumnezeu sã-i dãruiascã întregii þãri ºi nu oboseºte niciodatã
patriarhului nostru mulþi ani în sã sarã în ajutorul celor care i se
sãnãtate ºi putere pentru a pãs- roagã cu credinþã.
tori bine Biserica, spre slava Lui
ºi mântuirea credincioºilor! pag. 7
Editorial de Pr. Ciprian Bîlbã fiecare poate fi un bun profesor pentru lui încã neadormite îºi descoperã limita
sine ºi în aceastã problemã dacã este, dar ºi curiozitatea de a cunoaºte ºi ceea ce
Coborârea care înalþã bineînþeles, „ochi ºi urechi“ la el însuºi. este dincolo de limitã. O, mare discreþie a
În DEX, noþiunea de Orice om ajunge la un moment dat în lui Dumnezeu care respectã libertatea
"smerenie" este definitã ca viaþã sã-ºi conºtientizeze limitele. ªi e nor- omului!
fiind „…comportare modes- mal sã fie aºa de vreme ce însãºi expe- Suntem deci în limita conºtientã a
tã…“, iar cea de „modestie“ rienþa vieþii ne spune lucrul acesta. Impor- vieþii noastre, dar ºi în deplinã posibilitate
ca fiind „…cumpãtare în pur- tant este însã ce facem cu aceastã cunoaº- de cunoaºtere a Existenþei Personale de
tare, în pretenþii…“. Rezultã tere de sine, cãci mulþi se cunosc, dar nu dinainte ºi de dincolo de limitã, despre
cã smerenia este identicã cu modestia ºi recunosc ºi nici mãcar nu încearcã sã care avem deplina certitudine cã este dar
cã un om smerit este un om moderat în ajungã la propriile limite ca sã vadã ce nu ºi despre cum este. ªi aceasta este o
purtare ºi în pretenþii. Aºadar, un om care este dincolo de ele. ªi aceasta în ciuda permanentã chemare a veºniciei lui
vrea sã fie smerit trebuie sã-ºi cenzureze binecunoscutei curiozitãþi a minþii ome- Dumnezeu adresatã omului în mãrginirea
comportamentul ºi sã-ºi scurteze aripile neºti care, în cele din urmã, motiveazã existenþei lui pe care o aude, înþelege ºi îi
viselor prea pretenþioase. Unde este Dum- ºtiinþa ºi descoperirile din toate domeniile rãspunde doar când îºi cunoaºte ºi
nezeu în aceste definiþii sau cum mai vieþii omeneºti. Cu alte cuvinte, de multe recunoaºte propriile limite. O coborâre
putem spune cã în condiþia smeritã omul ori omul se complace într-o largã condes- care înalþã, eliberând aripile visului
se întâlneºte cu Hristos Întrupat? Oare sã cendenþã de sine fãrã sã se lase frãmântat „necumpãtat“ ºi arzãtor al asemãnãrii cu
fie smerenia doar o „coborâre care coboa- de nobilele ºi incomodele aspiraþii ale Dumnezeu spre zborul necenzurat decât
rã“? Dar sã lãsãm deocamdatã aceste de- complexei lui existenþe. De aici ºi marea doar de pãcatele noastre, al cunoaºterii a
finiþii ºi sã ne apropiem de mult invocatul dramã a cercului vicios al vieþii. ceea ce este dincolo de limitã. Aici începe
cuvânt al cunoaºterii de sine. Pânã la urmã, Cine însã ascultã de glasul conºtiinþei urcuºul prin darul lui Dumnezeu.
2 Actual
Mitropolitul Varlaam al Moldovei a fost canonizat
proclamatã oficial canonizarea Ierarhului Varlaam nu sunt cunoscute cu precizie.
Varlaam, fost Mitropolit al Moldovei. Unii istorici spun cã Vasile Moþoc (dupã
Praznicul sfântului va avea loc în fiecare numele sãu lumesc) este originar din
an în 30 august, iar decizia canonizãrii pãrþile Neamþului sau ale Vrancei ºi s-a
aparþine Sfântului Sinod al Bisericii nãscut în jurul anului 1580. A pãstorit
Ortodoxe Române ºi a fost luatã în ºedinþa Mitropolia Moldovei în perioada 1632-
din februarie 2007. Propunerea a fost 1653, în timpul domniei lui Vasile Lupu ºi
fãcutã de Înalt Prea Sfinþitul Daniel, s-a remarcat printr-o serie de activitãþi
Mitropolitul Moldovei ºi Bucovinei. importante.
Ceremonia sfinþirii a avut loc la El a înfiinþat o tipografie la Iaºi, unde
Mãnãstirea Secu din judeþul Neamþ, locul au apãrut mai multe cãrþi de învãþãturã
în care ierarhul ºi-a început viaþa mona- creºtinã. În timpul sãu a avut loc „Sinodul
halã ºi unde ºi-a petrecut ultimii ani ai de la Iaºi“, imporant în afirmarea credinþei
vieþii. Aºezãmântul a primit cu aceastã ortodoxe ca rãspuns la tendinþele calvine
ocazie al doilea hram - Sfântul Ierarh din acea vreme. Ierarhul a fost cel care a
Varlaam - alãturi de Tãierea Capului fãcut primii paºi cãtre folosirea în cadrul
Sfântului Ioan Botezãtorul (29 august). La slujbelor a limbii române în locul limbilor
ceremonie a participat ºi Înalt Prea strãine (greaca ºi slavona). Între cele mai
Sfinþitul Laurenþiu Streza, împreunã cu un importante scrieri ale sale se aflã tradu-
numeros sobor de ierarhi, precum ºi pãrin- cerea în românã a „Scãrii“ Sfântului Ioan
Calendarul sfinþilor români este mai tele Teofil de la Mãnãstirea Brâncoveanu. Scãrarul, una dintre operele de referinþã
bogat din 29 august, datã la care a fost Locul ºi data naºterii Mitropolitului ale spiritualitãþii ortodoxe. Aceasta este de
altfel printre primele opere patristice filo-

Ortodoxia, la ea acasã calice traduse în limba românã. Cazania


Mitropolitului Varlaam este o altã operã
importantã a sa, folositã pânã în zilele
Mitropolia Sibiului a gãzduit, la noastre, în ciuda vechimii ei.
începutul lunii septembrie, a treia Adunare Sfântul Ierarh Varlaam a fost ºi cel
Ecumenicã Europeanã – o întâlnire la care care, împreunã cu domnitorul þãrii, Vasile
au luat parte peste 2500 de reprezentanþi ai Lupu, ºi un sobor impresionant de clerici
bisericilor creºtine din toate þãrile conti- ºi credincioºi, a întâmpinat moaºtele Cu-
nentului, lideri ai instituþiilor europene ºi vioasei Parascheva, aduse în þarã în 1641.
demnitari români. A fost pentru prima Ele au fost aºezate atunci în catedrala
datã când o astfel de manifestare a fost „Sfinþii Trei Ierarhi“ din Iaºi, ctitoritã de
organizatã într-o þarã majoritar ortodoxã. cãtre acelaºi domnitor la îndemnul ie-
S-a discutat în principal despre ecu- rarhului.
menism – adicã dialogul dintre Biserici – Mitropolitul Varlaam a fost singurul
ºi au fost oficiate mai multe slujbe reli- ierarh român care a candidat vreodatã la
gioase comune în diferite biserici creºtine scaunul de patriarh ecumenic. În 1639 el
din Sibiu. Între personalitãþile care au luat s-a numãrat printre candidaþii propuºi pen-
parte la Adunarea Ecumenicã se numãrã tru aceastã înaltã funcþie.
Sanctitatea sa Bartolomeu, Patriarhul Sanctiatea sa Bartolomeu, În 1653 s-a retras la mãnãstirea Secu,
Constantinopolului. patriarhul ecumenic, în cate- trecând la cele veºnice patru ani mai târ-
Dupã descoperirea unui spaþiu catolic drala mitropolitanã din Sibiu ziu. Rãmãºiþele sale trupeºti au fost dez-
ºi al unuia lutheran (în þãri în care aceste tuturor. Speranþã pentru înnoire ºi unitate gropate cu prilejul canonizãrii, la 350 de
religii sunt majoritare), participanþii la în Europa“, iar concluzia dezbaterilor a ani de la moartea sa, în 5 iunie, anul aces-
Adunarea Ecumenicã au venit la Sibiu fost aceea cã viaþa spiritualã a credincioºi- ta. Ele au fost gãsite intacte ºi au fost
pentru a continua dezbaterile despre lor din þãrile europene poate fi îmbogãþitã aºezate spre închinare într-o raclã de argint
Ortodoxie, la ea acasã. Tradiþia ºi istoria prin redescoperirea valorilor creºtine. aurit în biserica mãnãstirii.
Ortodoxiei au fost temele unor expoziþii Într-o declaraþie comunã, participanþii Pe 30 august marele ierarh moldovean
de icoane, concerte de muzicã ortodoxã la Adunare au recomandat tuturor creº- a fost sãrbãtorit pentru prima datã ca sfânt.
româneascã ºi nu numai. tinilor din þãrile Europei sã lupte împotri- Sãrbãtoarea Sfântului Varlaam este nu
Specificul Ortodoxiei a putut fi va divizãrii lumii în „învingãtori ºi în- numai o sãrbãtoare a evlaviei ortodoxe
descoperit însã mai cu seamã la slujbele la vinºi“ ºi pentru respectarea demnitãþii per- româneºti, ci ºi o sãrbãtoare a demnitãþii
care reprezentanþii bisericilor din alte þãri soanei, dar ºi pentru protejarea mediului. noastre româneºti pe plan cultural, naþio-
au fost invitaþi sã ia parte. Tema Adunãrii Natalia Corlean nal ºi european.
a fost „Lumina lui Hristos lumineazã Amalia Rãibuleþ
Eveniment 3
Zile de hram la Mãnãstirea Brâncoveanu
Miercuri, 15 august, clopotele mãnãstirii brâncoveneºti de la
poalele munþilor Fãgãraº bãteau în acord cu armonia troparului
sãrbãtorii Adormirea Maicii Domnului: „ Întru naºtere fecioria ai
pãzit, întru adormire lumea nu ai pãrãsit, de Dumnezeu
Nãscãtoare, mutatu-te-ai la viaþã fiind Maica vieþii ºi cu rugãciunile
tale izbãveºti din moarte sufletele noastre“.
Mii de pelerini O nouã realizare
Chemarea clopotelor ºi a rugãciunii Hramul mãnãstirii a fost
tainice a strâns mulþime de credincioºi din marcat ºi de o agapã creºtineas-
toate pãrþile Þãrii Fãgãraºului ºi din întrea- cã. Aceasta s-a desfãºurat în
ga þarã. Soborul preoþilor a fost condus în noua salã de mese din incinta
slujire de Înalt Prea Sfinþia Sa Laurenþiu Academiei de la Sâmbãta, inauguratã cu câteva cuvinte martiriul lor: „Sfinþii
Streza, Mitropolitul Ardealului, avându-l alã- acest prilej. Noua salã de mese va da oca- Constantin Brâncoveanu ºi fiii sãi, împre-
turi pe Prea Sfinþitul Visarion Rãºinãreanu, zia tuturor participanþilor la diferite con- unã cu sfetnicul Ianache, au trecut la cele
episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. ferinþe ºi manifestãri desfãºurate în aceastã veºnice ca martiri, la Constantinopol. Au
Mai întâi a avut loc sfinþirea Aghias- Academie sã se bucure de o servire a mesei þinut la credinþa lor, au þinut ca aceastã
mei Mici la fântâna din incinta complexu- la ultimele standarde. Sala este impunã- credinþã sã fie una mãrturisitoare, au murit
lui monahal, apoi s-a sãvârºit Sfânta toare, spaþioasã, iar bucãtãria este dotatã ca mucenici, ei dorind sã moarã creºtini.
Liturghie. Cinstirea Maicii Domnului, cu aparaturã performantã. Ea va contribui N-au renunþat la credinþa lor ºi de aceea
bucuria invocãrii ei în rugãciune au fost ºi la liniºtea obºtii monahale ce va contin- sunt sfinþi ºi mijlocitori pentru noi înaintea
evocate prin predicã de cãtre Prea ua sã serveascã masa la trapeza de la subsol. lui Dumnezeu. Sunt ºi exemplu pentru noi,
Cuviosul pãrinte arhimandrit Teofil, cel sã ne þinem credinþa noastrã dreptmãri-
care vegheazã de ani ºi ani, prin cuvânt Sãrbãtoarea toare, sã trãim credinþa noastrã prin fapte
duhovnicesc, în aceastã aleasã mãnãstire. Sfinþilor Brâncoveni care pornesc din credinþã ºi sã trãim o viaþã
La momentul Împãrtãºirii bucuria sãrbã- pe care sã o poatã binecuvânta Dumnezeu“.
torii s-a împlinit prin mulþimea de copii, Praznicul a continuat ºi a doua zi prin Pentru acest loc mirific de rugãciune
tineri ºi creºtini de toate vârstele care au cinstirea Sfinþilor Brâncoveni, ctitorii care este Mãnãstirea Brâncoveanu de la
încununat pelerinajul lor prin unirea cu aºezãmântului monahal ºi hramul para- Sâmbãta de Sus, pentru acest colþ de rai sã
Trupul ºi Sângele Domnului. clisului mare din cadrul incintei noi. Cei o rugãm pe Maica Domnului sã-l vegheze
A urmat bogatul cuvânt de învãþãturã ºase sfinþi martiri sunt ocrotitorii locului, în continuare ºi sã ocroteascã prin aceasta
al Înalt Prea Sfinþitului Laurenþiu, care a dar ºi modele de credinþã pentru cãlugãrii ºi paºii pe care îi facem în pelerinajul vieþii
fãcut apel la conºtiinþa creºtinã, a respon- din mãnãstirea Brâncoveanu, ca ºi pentru noastre.
sabilizat mulþimea credincioºilor pre- toþi creºtinii. Pãrintele Teofil a rezumat în Pr. Cãtãlin Teulea
zenþi ºi a îndemnat la fapta credinþei ºi
pãstrarea valorilor creºtine. Dupã cele
douã cuvinte de învãþãturã a urmat
Acoperãmântul Maicii Domnului
sãvârºirea Tainei Sfântului Maslu. „Bucurã-te bucuria noastrã, acoperã-ne pe noi de tot rãul cu
cinstitul tãu Acoperãmânt“.
Distincþii înalte
La 1 octombrie prãznuim Acoperã- adunãrii de credincioºi spunând aceste
În aceastã atmosferã încãrcatã de mântul Maicii Domnului. Originea acestei cuvinte: „Împãrate ceresc, primeºte pe tot
semnificaþii, Înalt Prea Sfinþitul a felicitat sãrbãtori este pe vremea împãratului bizan- omul ce Te slãveºte pe Tine ºi cheamã în tot
activitatea deosebitã a Prea Cuviosului tin Leon cel Înþelept (886-912), când, într-o locul numele Tãu preasfânt. ªi unde se face
Pãrinte Stareþ Ilarion Urs ºi realizãrile noapte de sâmbãtã spre duminicã din luna pomenirea numelui meu, acel loc sã-l
spirituale ºi administrative ale obºtii pe octombrie, se fãcea priveghere de toatã sfinþeºti, ºi mila Ta s-o reverºi peste cei ce
care o conduce, conferindu-i acestuia cea noaptea în biserica Vlaherne din mã cinstesc pe mine, Maica Ta, izbãvindu-
mai înaltã distincþie mitropolitanã: Constantinopol. i pe ei din toate nevoile ºi rãutãþile“. În cin-
„Crucea ºagunianã“. În timpul acestei privegheri, la care par- stea acestei întâmplãri care ne-o aratã pe
Aceeaºi aleasã distincþie a fost oferitã ticipa foarte multã lume, Sf. Andrei cel ne- Maica Domnului ca ocrotitoarea noastrã
ºi Pãrintelui Arhidiacon Profesor Doctor bun pentru Hristos (trecut în calendar la 28 permanentã ºi rugãtoare pentru noi,
Constantin Voicu de la Facultatea de mai) ºi ucenicul sãu, Epifanie, au vãzut-o pe Biserica a închinat ziua de 1 octombrie
Teologie din Sibiu, pentru meritele Maica Domnului, Împãrãteasa Cerului, Acoperãmântului Maicii Domnului.
deosebite în cercetarea teologicã, în strãlucind în luminã ºi acoperind poporul cu ªi în Þara Fãgãraºului au fost închinate
activitatea didacticã teologicã din multe omoforul ei. Ea era înconjuratã de un alai lãcaºuri de cult acestei sãrbãtori, ºi anume
centre universitare ale þãrii noastre ºi de mare de îngeri ºi de sfinþi, în frunte cu Sf. Mãnãstirea Dejani ºi biserica parohiei
peste hotare, precum ºi în activitatea Ioan Botezãtorul ºi Sf. Ioan Evanghelistul. Recea, care îºi vor sãrbãtori hramul la 1
administrativã a Mitropoliei Ardealului. Glasul Preacuratei s-a auzit atunci deasupra octombrie. Natalia Corlean
4 Chipuri pentru veºnicie
„Sã fiþi statornici în credinþa strãmoºeascã!“
Interviu cu pãrintele Aurel Rãduleþ
Pe pãrintele Rãduleþ îl cunoaºteþi deja din numerele noastre pãrintele care cereau sfaturi pen-
tru problemele lor familiale.
trecute. Nãscut în Berivoi, este fiu al Þãrii Fãgãraºului, unde a ºi Sfaturile pe care le-a dat acelor
slujit o mare parte din viaþa sa. A ieºit la pensie din parohia femei mi-au fost de folos ºi mie
Voivodeni. L-am întâlnit pe pãrintele în locul în care ºtiam cu si- ca preot, problemele acelor
guranþã cã o sã îl gãsesc: în sfânta bisericã, la Sfânta Liturghie. femei fiind de fapt ºi problemele
Pãrinte, cum vi s-a pãrut perioada atât de importantã, de vicar al din parohia mea.
de activitate preoþeascã pânã în Arhiepiscopiei? Ce ne puteþi spune de fap-
momentul pensionãrii? Am fost sprijinit de cei mari, tul cã slujiþi Sfânta Liturghie
Foarte bunã, prolificã, roditoare, cu mai ales de mitropoliþii Ardea- zilnic?
toate cã nu îmi atribui merite mari. Am lului Nicolae Mladin ºi Antonie Plãmãdea- M-am convins cã prin slujirea zilnicã
sprijinit orice acþiune, am ajutat din umbrã. lã, dar am ºi sprijinit pe cei mari. Mi-aduc Dumnezeu m-a ocrotit. Când am început
Cu ajutorul lui Dumnezeu consider cã am aminte cã atunci când Patriarhul Teoctist sã fac Sfânta Liturghie zilnic la biserica
fost autorul moral al înfiinþãrii s-a retras la Cãldãruºani l-am încurajat din Groapã din Sibiu au fost unele reþineri,
Seminarului Teologic din Fãgãraº. Una spunându-i cã "nu stricã puþinã smerenie", chiar ºi din partea unor colegi. Le-am spus
dintre dorinþele mele arzãtoare a fost ca bucurându-mã când a fost reabilitat. "Dacã nu mã vreþi, vã vreau eu pe voi,
Fãgãraºul sã aibã ºcoalã bisericeascã de Am cunoscut ºi pe marii duhovnici, pentru cã-mi sunteþi dragi ºi cã trebuie sã
mai multe grade: ºcoalã de cântãreþi bi- cum a fost pãrintele Arsenie Boca. Fiind vã duc în faþa lui Dumnezeu". Însã nu îmi
sericeºti ºi seminar. M-a costat puþinã diz- consilier administrativ al nou-înfiinþatei aloc vreun drept, deoarece am împlinit
graþie, pentru cã am fost trimis ca vicar sã episcopii a Alba Iuliei am semnat actul ºi doar cuvintele "suntem slugi netrebnice
desfiinþez seminarul (din cauza restruc- am propus alegerea lui Emilian Birdaº ca pentru cã ceea ce eram datori am fãcut".
turãrii). Dar nu m-am dus dimineaþa, iar episcop. Pãrintele Arsenie Boca m-a sfãtu- Cum s-a îmbinat viaþa de preoþie cu
dupã-amiazã a venit din partea Ministe- it sã nu rãmân la Alba Iulia, "pentru a nu viaþa de familie?
rului Educaþiei aprobarea oficialã a înfiin- sluji la doi domni". Soþia a fost zilnic alãturi de mine, a fost
þãrii seminarului. M-am dus la Mitropolit Însã cea mai importantã întâlnire a primul meu cântãreþ pentru cã luna de
ºi i-am spus cu bucurie: "Înalt Prea Sfin- mea cu pãrintele Arsenie Boca fost cea de practicã din Felmer am fãcut-o cu soþia.
þite, nu mai e nevoie sã desfiinþãm semina- la mãnãstirea Prislop, când m-am dus sã-l Mi-am dat seama cã ºtie toatã Liturghia pe
rul, ne-au depãºit evenimentele. A desfiin- vizitez. M-a întrebat dacã am vreo pro- de rost. De asemenea în toate parohiile în
þa un seminar înseamnã a demola o bisericã." blemã ºi i-am rãspuns cã nu am nici una. care am fost am slujit cu copiii mei.
Care a fost relaþia dumneavoastrã Atunci mi-a zis sã rãmân sã privesc pic- Ce ne puteþi spune despre fiii dum-
cu mai marii bisericii având o funcþie tura. Între timp veneau mai multe femei la neavoastrã? Iatã cã din ºase bãieþi
patru sunt preoþi.
Familia Nastea Nu vreau sã influenþez cu nimic opinia
oamenilor despre fiii mei. Vreau sã spun
doar cã mi-au adus o mare bucurie
Un secol în slujba Domnului sufleteascã.
Cum aþi reuºit sã treceþi peste
În ultimii 39 de ani, preot paroh la pruncul Sextil Gheorghe. Acesta a vãzut greutãþi?
Perºani a fost pãrintele Sextil Gheorghe lumina zilei în primãvara anului 1929, la Am reuºit sã trec peste ele cu zâmbetul
Nastea. Cercetând condica parohialã, am 29 martie, în satul Toderiþa. A început pe buze.
rãmas impresionaþi nu doar de îndelungata ºcoala la Braºov, urmând apoi liceul Ce mesaj ne transmiteþi nouã, pre-
sa pãstorire (cãci 39 de ani nu sunt 39 de "Andrei ªaguna" din acelaºi oraº, dupã oþilor tineri?
zile…), dar ºi de familia dânsului, care a care, pe linia tradiþiei din familie, se înscrie Sã fiþi la înãlþimea chemãrii preoþeºti:
marcat istoria parohiei Perºani de-a lungul la Facultatea de Teologie din Sibiu, pe care buni slujitori ºi buni patrioþi. Prin rãbdarea
întregului secol trecut ºi viaþa o terminã în anul 1954. Trei ani mai târziu voastrã vã veþi mântui sufletele. Prin rãb-
duhovniceascã a credincioºilor de aici. se cãsãtoreºte cu Doina Oprea din dare chiar dacã trebuie sã treceþi prin orice
Într-adevãr, începând de la anul 1900, Sighiºoara, ºi împreunã vor avea doi fii, vã veþi salva ce este mai important: sufle-
preot în satul Perºani a fost bunicul pãrin- Adrian ºi Virgil. În 1959 este hirotonit ºi tul. De altfel acesta este mesajul meu pen-
telui Sextil, pe nume Pantelimon Nastea, va sluji ca preot în satul Toderiþa pânã tru toþi credincioºii Þãrii Fãgãraºului: sã
care a pãstorit aici pânã în 1940. I-a urmat când, la pensionarea tatãlui sãu, îi urmeazã fiþi statornici în credinþa strãmoºeascã ºi sã
în slujire fiul sãu, preotul Virgil Nastea, acestuia în parohia din satul Perºani. Aici aveþi rãbdare.
care a slujit cu vrednicie biserica ºi credin- rãmâne sã slujeascã pãrintele Sextil Nastea Vã mulþumim ºi vã aºteptãm cu
cioºii din Perºani pânã în 1968, ajutat ºi de 39 de ani, pânã la pensionarea sa, în anul drag de fiecare datã în mijlocul nostru.
vrednica lui soþie, preoteasa Elvira Nastea. 2007. (Interviu realizat de
În aceastã binecuvântatã familie s-a nãscut Pr. Dorin Cristea Pr. Laurenþiu Broscãþeanu)
Noi apostoli 5
„Am fost instalat într-o atmosferã de
mare sãrbãtoare“
Pe pãrintele Iulian l-am gãsit acasã, împreunã cu soþia ºi cei doi copii. Ambianþa
caldã ºi echilibratã care se simte în familia lui transpare în tot ceea ce face. Este o
persoanã dinamicã, energicã ºi conºtientã de misiunea încredinþatã lui de
Dumnezeu. Pãrintele ne-a întâmpinat cu cãldurã ºi a fost bucuros sã ne rãspundã
la câteva întrebãri pentru dumneavoastrã.
Vã mulþumesc pentru Management? fost numit apoi de Înalt
bucuria cu care m-aþi Poate din familie, ai mei Prea Sfinþitul Laurenþiu
întâmpinat! Povestiþi-ne pen- având preocupãri în domeniu... Streza pe seama paro-
tru început câte ceva despre Dar nu v-aþi lãsat prins în hiei Vãleni. Am fost
copilãria dumneavoastrã, latura aceasta, pentru cã, instalat pe data de 5
perioadã care de multe ori ne dupã cum reiese din studiile martie 2006, într-o
traseazã direcþiile pe care le fãcute, aþi urmat în paralel ºi atmosferã de mare sãr-
vom urma în viaþã. Facultatea de Teologie! bãtoare. Credincioºii
Copilãria am petrecut-o la De mult m-am simþit atras erau îmbrãcaþi în cos-
bunicii din partea mamei, în de dorinþa de a cunoaºte mai tume naþionale, iar la
pãrþile Bârladului. A fost o mult despre Dumnezeu, dar a eveniment a participat
copilãrie frumoasã... Bunica contat foarte mult ºi cuvântul tot satul. Aceste lucruri
mea era o femeie foarte credin- pãrintelui duhovnic, care m-au emoþionat profund
cioasã ºi ea a fost cea care a pus îndrumându-mã în cele ºi m-au motivat pe calea
în fiinþa mea gândul apropierii duhovniceºti m-a ajutat sã mã pastoraþiei pentru a duce Numele: Pr. Iulian-Vincenþiu
de Dumnezeu. hotãrãsc ce cale îmi doresc sã la bun sfârºit lucrãrile ce Ungureanu
Mama mea s-a stabilit în urmez în viaþã... Eram angajat le am de realizat ºi pe Data ºi locul naºterii: 11
Braºov, dar vacanþele mi le pe- la o firmã de panificaþie ca care sper sã le finalizez octombrie 1979, Bârlad, jud. Vaslui
treceam acolo, în Moldova, ºi agent de vânzãri, unde era mult cu ajutorul lui Dum- Studii: Liceul Silvic din Braºov
participam frecvent la viaþa bise- stres. Am lucrat acolo timp de nezeu. (1994-1998); Facultatea de
riceascã. Îmi reamintesc cu 7 ani. Între timp am urmat ºi Cum aþi relaþionat Management (1998-2002); Faculta-
dragoste de sãrbãtorile impor- cursurile Facultãþii de Teologie cu comunitatea? tea de Teologie din Târgoviºte
tante: Naºterea Domnului (cu de la Târgoviºte. În perioada Am gãsit aici o
(2000-2005); ªcoala Popularã de
colindatul) ºi Învierea (cu obi- sesiunilor locuiam la Mãnãs- parohie vie ºi am încer-
ceiurile specifice de Paºti). Era tirea Nucet din Târgoviºte. cat sã mã menþin pe Artã - Canto Clasic
emoþionant pentru mine, un co- Aici am gãsit o oazã de liniºte aceeaºi linie cu înain- Familia: cãsãtorit cu Mihaela, au
pil de oraº… Era acolo ceva ce ºi, pentru mine - care eram taºii mei prin dorinþa de doi bãieþi: ªtefan (2 ani ºi opt luni) ºi
mã fascina, vedeam viaþa în prins în atâtea probleme cotidi- a-i apropia pe oameni de Filip (2 luni)
credinþã manifestatã în frumoa- ene - reprezenta efectiv Dumnezeu ºi prin inten- Parohia în care slujeºte: Vãleni
sele noastre tradiþii, într-o zonã apropierea de Dumnezeu. sificarea programului Corinteni „cã ajutându-ne ºi
de o rarã frumuseþe naturalã. În anul 2002 m-am cãsã- liturgic. În activitatea mea pas- voi cu rugãciunea voastrã pen-
Poate cã tocmai atmos- torit cu Mihaela, cea care m-a toral-misionarã colaborez foar- tru noi, darul acesta fãcut
fera din satul copilãriei v-a susþinut ºi mã susþine în conti- te bine cu autoritãþile locale, nouã... sã fie prilej de mulþu-
fãcut sã alegeþi Liceul Silvic? nuare în tot ceea ce fac. fiind sprijinit material în mire adusã lui Dumnezeu“.
Îmi doream Liceul Silvic Dupã ce am absolvit facul- lucrãrile demarate. Parohia este Pãrinte Iulian, vã mul-
deoarece m-am simþit atras de tatea de management, în 2002, majoritar alcãtuitã din oameni þumesc cã aþi acceptat sã vã
naturã, de pãdure... Tatãl meu am frecventat biserica pãrin- în vârstã ºi care au preocupãri faceþi cunoscut prin paginile
era vânãtor ºi aºa am ajuns sã telui duhovnic ajutându-l pe agricole, iar viaþa este destul de acestei publicaþii. Vã dorim
urmez Liceul Silvic, fãcând cântãreþul sãu. Acum aveam grea, întrucât veniturile lor sunt ca Bunul Dumnezeu sã vã
parte din prima promoþie a mult mai mult timp liber mici. În ciuda acestor aspecte dãruiascã în continuare
acestui liceu. Aici am cunoscut deoarece renunþasem la servici. credincioºii fac eforturi de a ne activitate rodnicã atât pe
mulþi oameni profesioniºti în Cum aþi ajuns sã fiþi susþine, participând activ la partea duhovniceascã cât ºi
domeniul silviculturii. numit preot? lucrãrile demarate. în ce priveºte lucrãrile la bi-
Ce v-a determinat sã tre- Îmi doream foarte mult sã Pentru toate acestea sunt sericã ºi la casa parohialã.
ceþi de la natura cu cadrul ajung preot, aflasem de câteva recunoscãtor gândindu-mã la Interviu realizat de
sãu liniºtit la mediul între- parohii scoase la concurs, aºa ceea ce spunea Sf. Apostol Pr. Ciprian Creangã,
prinzãtor - Facultatea de cã mi-am depus dosarul. Am Pavel în Epistola cãtre Parohia Jibert
6 Viaþa în Hristos

Ce trebuie sã ºtim despre Sfântul ºi Marele Mir


Imediat dupã Sfântul Botez suntem unºi cu Sfântul ºi Marele Mir,
pecetluindu-ne cu „Pecetea Duhului Sfânt“. Din grija ºi cu binecu-
vântarea Înalt Prea Sfinþitului Laurenþiu, toate parohiile din
Mitropolia Ardealului au primit Sfântul ºi Marele Mir (sfinþit anul
acesta), distribuit în vase special realizate pentru acest scop.
Ce este Sfântul ºi Marele Se ung apoi ochii pentru a-i
deschide noului botezat ori-
Mir? zonturile luminoase ale cu-
Pentru a-ºi îndeplini lucrarea sfinþi- noaºterii binelui ºi pentru a fi
toare, Biserica se foloseºte de materie, pe „curat de toatã întinãciunea“,
care o sfinþeºte. În acest fel materiei i se dã apoi urechile pentru a înþelege
o altã finalitate (destinaþie) decât cea sensurile curate ºi profunde ale
obiºnuitã. Sfântul ºi Marele Mir este mate- cuvintelor, potrivit sesizãrii Mântuitorului: sfinþit, fie de la Taina Sfântului Maslu, fie
ria sfântã folositã la Taina Mirungerii, la „Cine are urechi de auzit, sã audã“ (Matei rezultat din apropierea sau atingerea lui de
sfinþirea bisericilor, a altarelor, a antimi- 11,15). Ungerea nãrilor este pentru ca icoana Mântuitorului, a Maicii Domnului
selor ºi pentru reprimirea în Biserica acestea sã nu se deschidã mirosurilor ispi- sau a sfântului prãznuit în ziua respectivã.
Ortodoxã a celor care au cãzut din dreapta titoare la rãu, gura se unge pentru a-i Efectele miruirii dupã Sfânta Liturghie
credinþã. El este preparat din untdelemn imprima puterea de a rosti cu îndrãznealã sunt taumaturgice (tãmãduitoare de boli)
curat de mãsline, amestecat cu vin curat ºi adevãrurile de credinþã, iar ungerea piep- ºi de împãrtãºire a binecuvântãrii lui
cu 38 de balsamuri, esenþe ºi aromate. tului, sediul inimii - deci al sentimentelor - Dumnezeu în vederea câºtigãrii de daruri
Lucrarea de preparare a Sfântului ºi este pentru a-i sãdi sentimentele curate ale sufleteºti ºi trupeºti.
Marelui Mir începe în dimineaþa zilei de iubirii de Dumnezeu ºi de semeni. Se unge
luni, în Sãptãmâna Patimilor ºi se încheie apoi la spate pentru a-i imprima puterea de Pentru a douãzecea oarã
miercuri, în aceeaºi sãptãmânã. Sfântul ºi a purta greutãþile ºi poverile vieþii (crucea Anul acesta, pe 2 aprilie (Lunea din
Marele Mir este sfinþit de cãtre Întâistãtã- fiecãruia). Mâinile ºi picioarele se ung Sãptãmâna Patimilor), la Mãnãstirea
torul Bisericii Ortodoxe Autocefale (fiind pentru a fi pregãtite oricând sã sãvârºeascã Antim din Bucureºti a început prepararea
un privilegiu al Bisericilor autocefale), binele ºi sã alerge spre împlinirea nevoilor Sfântului ºi Marelui Mir. Acesta a fost
înconjurat de ierarhii Sfântului Sinod, în celorlalþi. sfinþit de cãtre Prea Fericitul Pãrinte
cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Joia Taina Mirungerii este strâns legatã de Patriarh Teoctist, înconjurat de ierarhii
Mare din Sãptãmâna Patimilor. Sfântul ºi cea a Sfântului Botez, administrându-se Sfântului Sinod, în cadrul Sfintei Liturghii
Marele Mir se preparã ºi se sfinþeºte a- imediat dupã aceasta. Ungerea cu Sfântul oficiatã în Joia Mare la biserica „Sf.
tunci când cantitatea de mir existentã este ºi Marele Mir este pogorârea realã a Spiridon Nou“ din Bucureºti.
aproape de epuizare. Numãrul mare ºi Duhului Sfânt peste cel botezat, În Biserica Ortodoxã Românã, Sfântul
diversitatea ingredientelor folosite în imprimându-i darururile Duhului Sfânt în ºi Marele Mir a fost sfinþit pentru prima
prepararea Sfântului ºi Marelui Mir sim- trup ºi în suflet. Aceastã ungere poate fi datã de cãtre Sfântul Sinod la 25 martie
bolizeazã bogãþia ºi felurimea darurilor comparatã cu Pogorârea Duhului Sfânt 1882, Mitropolit primat fiind Înalt Prea
Sfântului Duh. Ele sunt ºi simbol al peste Apostoli la Cincizecime (Rusalii), de Sfinþitul Calinic Miclescu. Dupã ridicarea
"mirurilor" (balsamurilor) folosite la aceea se mai numeºte ºi „Cincizecime per- Bisericii Ortodoxe Române la rangul de
îmbãlsãmarea trupului Mântuitorului, sonalã“. Ungerea cu Mir este ºi o întãrire Patriarhie (1925), Sfântul ºi Marele Mir
motiv pentru care se sfinþeºte în în bine a puterilor sufleteºti ºi o pregãtire a s-a sfinþit pentru prima datã la 1 aprilie
Sãptãmâna Patimilor, premergãtor rãstig- omului pentru a putea lupta cu puterile 1926 în timpul Patriarhului Miron Cristea.
nirii ºi Învierii Domnului. potrivnice care se împotrivesc unui mod Pânã astãzi Sfântul ºi Marele Mir a fost
de viaþã evlavios, ceresc, trãgându-l pe om sfinþit de 20 ori (1882, 1894, 1906, 1921,
Întãreºte puterile sufleteºti în jos, spre cele pãmânteºti. De aici decur- 1926, 1934, 1942, 1950, 1955, 1958,
ºi trupeºti ge ºi necesitatea administrãrii Mirului cât 1965, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988,
mai repede, pentru întãrirea celui botezat. 1993, 1996, 2002 ºi 2007).
Ungerea cu Sfântul ºi Marele Mir are
Din grija ºi cu binecuvântarea Înalt
caracter unic ºi indelebil (de neºters). Ea Cu ce mir suntem unºi dupã Prea Sfinþitului Laurenþiu, toate parohiile
se administreazã imediat dupã Botez, prin
pecetluirea cu Sfântul ºi Marele Mir a Sfânta Liturghie? din Mitropolia Ardealului au primit
Nu trebuie sã facem confuzie între Sfântul ºi Marele Mir (sfinþit anul acesta),
principalelor mãdulare ale trupului (for-
Sfântul ºi Marele Mir, administrat o sin- distribuit în vase special realizate pentru
mula rostitã de preot este: „Pecetea darului
gurã datã în viaþã - la Botez - ºi mirul cu acest scop. În Protopopiatul Fãgãraº, acest
Sfântului Duh“). Se însemneazã mai întâi
care suntem unºi dupã Sfânta Liturghie. lucru s-a realizat pe data de 21 august, sub
fruntea, sediul minþii, pentru ca cel botezat
Dupã încheierea Sfintei Liturghii, credin- atenta supraveghere a pãrintelui protopop
sã gândeascã cele duhovniceºti, ziditoare
cioºii sunt unºi pe frunte cu untdelemn Ioan Ciocan.
ºi sã poatã lupta împotriva gândurilor rele. Pr. Adrian Magda
Actual 7
Cuvioasa Parascheva, ocrotitoare neobositã
"Spre tine pururea nãdãjduind, de multe boli ºi primejdii s-a bombardamente. Un alt
izbãvit þara aceasta, alinând ºi prefãcând mânia cea cu dreptate exemplu îl constituie se-
pornitã asupra noastrã de la Dumnezeu, în buna ºi milostiva ceta din anul 1947, când
îndurare, prin ale tale rugãciuni; dar ºi acum îngrozindu-ne oamenii ºi animalele mu-
marile nenorociri, la tine nãzuim cu lacrimi, sã ne ajuþi ca sã reau de foame. Moaºtele
Sfintei Parascheva au
scãpãm din primejdie ºi sã cântãm lui Dumnezeu: Aliluia." fost scoase în procesiune
Acatistul Cuvioasei Maicii noastre Parascheva prin satele Moldovei, ºi
i s-a arãtat într-o noapte în vis ºi i-a spus sã se spune cã în urma ei veneau nori de
se reîntoarcã în þinuturile natale. Cuvioasa ploaie bogatã ºi adãpau pãmântul.
s-a supus ºi s-a întors în Epivata, unde s-a Nenumãrate sunt minunile ºi vindecã-
nevoit încã 2 ani lângã biserica din satul ei, rile de boli ce s-au fãcut cu credincioºii care
dupã care, la 27 de ani, ºi-a dat sufletul în au alergat cu rugãciuni ºi lacrimi la moaº-
mâinile Domnului. tele Cuvioasei de-a lungul celor peste 350
de ani de când ocroteºte Moldova ºi þara
Sfinte moaºte descoperite noastrã. Cel mai mult aleargã ºi cer aju-
miraculos torul Sfintei Parascheva bolnavii, þãranii,
Sfânta Parascheva este cea mai cãlugãrii ºi studenþii. Mai ales în lunile de
Pentru viaþa sa închinatã în întregime
popularã dintre toþi sfinþii ale cãror examene racla Cuvioasei este plinã de
lui Dumnezeu, Cuvioasa Parascheva a fost
moaºte se aflã pe teritoriul þãrii noas- cãrþi, caiete de ºcoalã ºi pomelnice.
slãvitã de Acesta cu darul neputrezirii tru-
tre. Marea evlavie faþã de Cuvioasa pului ºi al facerii de minuni, iar Dumnezeu Iubitã de români
se explicã tocmai prin convingerea ºi a descoperit acest lucru în chip minunat.
constatarea cã ea este mult folosi- Dupã mulþi ani, a fost îngropat lângã mor- Sfânta Parascheva se bucurã în þarã de
toare prin rugãciunile ei înaintea lui mântul sfintei un om pãcãtos. Cuvioasa, un cult deosebit. În fiecare zi la catedrala
Dumnezeu, dãruind fiecãruia aju- neputând suferi pãcatul, s-a arãtat în vis mitropolitanã din Iaºi, de dimineaþa pânã
torul de care are nevoie. Acatistul unui om credincios din sat ºi i-a spus sã mute seara târziu, vin credincioºi de toate vârs-
închinat sfintei o numeºte "izvorâ- trupul greu mirositor al pãcãtosului de aco- tele ºi din toatã þara, sã se roage Cuvioasei
toare a milostivirii" ºi "ocrotitoare lo. A doua zi omul a crezut cã a fost o nãlu- pentru a dobândi ajutor, sãnãtate ºi binecu-
neobositã", iar minunile consemnate cire, dar acelaºi vis l-a avut încã o femeie cre- vântare. Dar cea mai mare zi de prãznuire
de-a lungul timpului dovedesc cu dincioasã, iar locul pe care l-a arãtat sfân- este ziua de 14 octombrie, când are loc
prisosinþã adevãrul acestor cuvinte. ta în vis celor doi era acelaºi. Astfel oamenii unul din cele mai mari pelerinaje din þara
noastrã, la care participã închinãtori din toa-
au sãpat acolo ºi au descoperit trupul întreg
O viaþã închinatã Domnului neputrezit, rãspândind un parfum deosebit.
te colþurile þãrii. Oamenii vin cu câteva zile
înainte, stau uneori la coadã ºi câte 24 de
Sfânta Parascheva a trãit în prima Trupul sfintei a fost dus în biserica din
ore, indiferent de vreme, dar spun cã bucu-
jumãtate a veacului al XI-lea. S-a nãscut în Epivata. Aici, moaºtele au stat timp de
ria pe care o primesc covârºeºte orice oste-
Epivata, în apropiere de Constantinopol aproape 200 de ani, sãvârºindu-se multe nealã. În ultimii ani s-a inaugurat obiceiul
(azi Istanbul), din pãrinþi de neam bun. La semne ºi minuni în jurul lor. Evenimentele de a aduce cu acestã ocazie ºi moaºtele
vârsta de 10 ani, auzind citindu-se la Sfân- politice care au avut loc în secolele urmã- unui alt sfânt. Anul trecut am primit vizita
ta Evanghelie cuvintele Mântuitorului: "Ori- toare au fãcut ca moaºtele ei sã fie strãmu- Sfântului Nectarie Taumaturgul din insula
cine voieºte sã vinã dupã Mine, sã se lepede tate în mai multe locuri: la Târnovo, la Eghina, iar anul acesta vor fi aduse moaºte-
de sine, sã-ºi ia crucea sa ºi sã-Mi urmeze Belgrad, la Constantinopol ºi apoi la Iaºi. le Sf. Ioan Gurã de Aur aflate la Meteore.
Mie", a fost atât de impresionatã încât dupã Aici ajung în veacul al XVII-lea, datoritã ªi fãgãrãºenii au mare evlavie la Cuvioa-
aceea de multe ori îºi împãrþea toate hainele domnitorului Moldovei, Vasile Lupu. De sa Parascheva, nouã biserici din zonã
sãracilor, deºi pãrinþii ei o bãteau pentru asta. atunci ele se aflã la Iaºi, iar de 350 de ani purtându-i hramul. Este vorba despre
Fiind foarte frumoasã, Parascheva a Cuvioasa Parascheva este ocrotitoarea lãcaºurile de cult din Dridif, Grid, Hurez,
fost cerutã în cãsãtorie de tineri bogaþi care Moldovei ºi a întregii þãri. Luþa, Râuºor, ªercãiþa, Veneþia de Sus,
aveau o stare socialã importantã ºi înalte una dintre bisericile din Veneþia de Jos ºi
dregãtorii, însã a refuzat propunerile lor. Mari ºi multe minuni parohia Victoria I. Credincioºii de aici sãr-
Iubind mai mult decât orice pe Hristos, ea De-a lungul veacurilor au fost consem- bãtoresc cu mare drag ziua de 14 octom-
a plecat pe ascuns din casa pãrinteascã ºi a nate multe minuni. Un exemplu este pro- brie. În Veneþia de Sus de exemplu, în fie-
intrat în mãnãstire. Dupã ce ia binecu- tecþia Iaºiului în timpul celor douã rãz- care an un grup de pelerini împreunã cu
vântare, pleacã la Ierusalim unde se închi- boaie mondiale, catedrala ortodoxã ce le preotul paroh merg la Iaºi în zilele dinain-
nã la Mormântul Domnului, apoi se sta- gãzduieºte nefiind atinsã de nici un obuz. tea praznicului, iar în ziua hramului sãrbã-
bileºte pentru nevoinþã într-o micã mãnã- Spun bãtrânii cã ostaºii vedeau noaptea, în toresc cu mare fast ziua bisericii lor, unde
stire de cãlugãriþe pustnice de pe valea timpul rãzboiului, o femeie uriaºã îmbrã- se aflã ºi o bucatã din veºmântul Cuvioasei.
Iordanului. La vârsta de 25 de ani un înger catã în alb deasupra Iaºi-lor, ocrotindu-l de Pr. Ion Tãrcuþã
8 Mãnãstiri din Þara Fãgãraºului

Mãnãstirea "Sf. Apostol Andrei" de la


39 de mãnãstiri în Þara Fãgãraºului. Nu, nu mai sunt…
Dar au fost. Spun bãtrânii cã le povesteau bãtrânii lor cum la
poalele munþilor, în fiecare vale era câte o mãnãstire. Ridicate
cu multã trudã de-a lungul secolelor, au fost dãrâmate cu
tunul sau incendiate. Câteva dintre ele au fost refãcute dupã
1990, iar una dintre ele este ºi mãnãstirea de la Berivoi.
Martiri ai Þãrii Fãgãraºului mat un comitet de
Dacã la ieºirea din Recea spre Dejani iniþiativã împreunã
cu preoþii din satele
urmezi indicatorul spre Mãnãstirea "Sf.
învecinate ºi s-a
Apostol Andrei" ºi faci stânga,
mai mergi vreo câþiva kilometri
pe un drum pietruit ºi ajungi
într-un colþ de rai. La piciorul
muntelui, între doi versanþi
acoperiþi de brazi ºi fagi, lângã
o vale rece ºi cristalinã se aflã
mãnãstirea "de la Berivoi",
cum îi spun fãgãrãºenii.
O mãnãstire nouã, ai crede
dacã te uiþi la clãdirile din inc-
inta ei ºi mai ales la bisericã.
Nouã e însã doar cea care
existã astãzi, pentru cã locul e Paraclisul de iarnã alcãtuit o
vechi ºi a fost închinat lui Detaliu din exteriorul bisericii
cerere care a fost apro-
Dumnezeu acum câteva secole. batã de Sf. Sinod în ianuarie 1993. Biserica dragostei
Mãnãstirea de la Berivoi este consemnatã Astfel, în 29 iunie 1993 s-a pus piatra În 1997, pentru cã paraclisul era
în 1748 ca una dintre cele mai mari din de temelie a bisericii cu hramul "Sfântul departe de a putea primi mulþimile de
Transilvania, având 23 de vieþuitori ºi un Apostol Andrei" ºi s-a sfinþit locul de cãtre credincioºi care veneau sã îºi adape
duhovnic vestit. episcopul vicar de atunci, Prea Sfinþitul sufletele în liniºtea muntelui, s-a început
În 1761 însã începe distrugerea vieþii Serafim Fãgãrãºeanul, astãzi Mitropolitul ridicare unei biserici.
monahale din Ardeal, care era o piedicã în Europei Centrale ºi de Nord. Dupã sfinþire În anul 2000 s-a ajuns deja la acoperiº.
impunerea greco-catolicismului. Astfel Actualul pãrinte stareþ, Iosif Toma, spune
sunt distruse în jur de 150 de mãnãstiri, cã acest record nu ar fi fost posibil dacã la
dintre care 39 în Þara Fãgãraºului. La baza temeliei nu ar fi stat dragostea. Pentru
ordinul generalului Buccow cade în faþa cã dragostea a fost cea care i-a însufleþit pe
tunurilor ºi mãnãstirea de la Berivoi. toþi cei care au participat voluntar la ridi-
Istoricul aºezãmântului spune cã o parte carea acestei biserici. Chiar ºi cel care a
dintre cãlugãri trec în Þara Româneascã, fost proiectant ºi diriginte de ºantier, vesti-
iar alþii se refugiazã pentru moment la tul meºter Gheorghe Haºu din Lisa, a dorit
mãnãstirea Bucium, unde au dus ºi sã îºi primeascã plata pentru munca sa nu
clopotele. Însã peste puþinã vreme sunt de la oameni în lumea aceasta, ci de la
arºi de vii împreunã cu vieþuitorii acestei Dumnezeu, în viaþa de dincolo.
mãnãstiri, în biserica de lemn, tot la porun- a fost instalat ºi primul stareþ al noului ªi iatã cum din dragoste a rãsãrit
ca austriecilor. aºezãmânt, care s-a aºezat la Berivoi aceastã minune care este biserica mãnã-
însoþit de încã câþiva iubitori de liniºte. stirii de la Berivoi, ziditã în formã de
Renãscutã peste veacuri S-a construit mai întâi un paraclis de cruce, cu trei turle, având o frumoasã arhi-
Vreme de peste douã veacuri locul a rã- varã, apoi unul pentru anotimpurile mai tecturã în stil rustic românesc, cu elemente
mas doar în amintirea localnicilor, care au friguroase, având hramul "Înãlþarea din stilul brâncovenesc.
numit în continuare locul "la mãnãstiri". Domnului". Micuþul lãcaº de cult a fost Munca nu s-a încheiat însã aici. În
În anul 1992, la iniþiativa pãrintelui sfinþit în iulie 1995 chiar de cãtre 2001 a început o etapã extrem de costisi-
Aurel Rãduleþ, fiu al satului Berivoi ºi la Mitropolitul Ardealului de atunci, ÎPS toare: pictura. Ea a fost realizatã în frescã,
acea datã vicar administrativ al Antonie Plãmãdealã. În timp s-au mai de cãtre renumitul pictor Oprea Pioarã, cel
Arhiepiscopiei Sibiului, se ia decizia de construit câteva chilii ºi o anexã care a restaurat în anul acesta pictura cate-
refacere a acestei vetre spirituale. S-a for- gospodãreascã. dralei mitropolitane din Sibiu.
Mãnãstiri din Þara Fãgãraºului 9
Berivoi, rod al dragostei ºi strãduinþei
O oazã de liniºte care adãposteºte trapeza, câteva chilii ºi
Stareþul
Sfinþirea a avut loc în 9 mai 2005, zi de arhondaricul, iar porþile ei sunt larg
mare sãrbãtoare pentru vieþuitorii mãnã- deschise pentru toþi cei care îi trec pragul. Pãrintele Iosif Toma s-a nãscut la 22
stirii ºi pentru credincioºii care au fost ªi aceºtia sunt ºi oameni cu credinþã care ianuarie 1978, în Sibiu. Urmeazã ºcoala
mereu aproape de acest aºezãmânt. au sprijinit lucrarea ºi vin la lãcaºul lor de primarã ºi gimnaziul la ªcoala generalã
Astãzi, mãnãstirea are ºi un nou corp suflet duminicã de duminicã, dar ºi peleri- nr. 17, apoi Liceul Energetic. Dupã doi
ni din locuri mai îndepãrtate, atraºi de ani de liceu îºi întrerupe studiile ºi pleacã
frumuseþea, sfinþenia ºi pacea locu- la mãnãstire. Este tuns rasofor în noiem-
lui. Deºi are doar trei vieþuitori, brie 1993 la mãnãstirea
Dumnezeu a rãspuns cu dãrnicie Afteia din judeþul
strãduinþelor pãrintelui stareþ ºi Alba. În 1997 este
dragostei închinãtorilor acestui cãlugãrit la Beri-
aºezãmânt, astfel cã astãzi Þara voi, unde rãmâ-
Fãgãraºului se bucurã de acest fru- ne ca adminis-
mos aºezãmânt monahal, popas de trator, iar din
închinare ºi de reculegere. 2003 este
Pr. Cãtãlin Teulea stareþul acestei
Natalia Corlean mãnãstiri.

"Cea mai mare satisfacþie o am slujind Sfânta Liturghie"


Dialog cu pãrintele protosinghel Iosif Toma, stareþul mãnãstirii
Alãturându-mã ºi eu Liturghie, transmisã mai Un rol determinant l-a avut Ca proiecte
închinãtorilor acestei fru- departe prin dragostea faþã de îndemnul pãrintelui Aurel avem clopotniþa precum ºi gar-
moase mãnãstiri, punct de oameni. Rãduleþ, legat sufleteºte de dul mãnãstirii, ºi aceste proiecte
reper pentru viaþa multor Pãrinte, cum s-a produs, aceste locuri. Privind acum în au fost demarate, fiind deja tur-
credincioºi, încep prin a vã în sufletul dumneavoastrã, urmã pot spune cã aºa a fost natã fundaþia.
întreba: Care sunt oamenii ce întâlnirea cu Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu. Aceasta în Dincolo de aceste lucrãri
v-au marcat existenþa? Biserica? Cu ce gânduri aþi ciuda faptului cã multe gânduri vãzute, cea mai mare satisfacþie
Dacã e sã merg pe firul intrat în monahism? m-au nãpãdit atunci când am o am slujind Sfânta Liturghie,
vieþii mele, voi începe prin a mã Cu gândul mântuirii, cu pãrãsit mãnãstirea Afteia. rugându-mã alãturi de cei doi
referi la pãrintele Aurel dorinþa de a sluji lui Dumnezeu Plecam de la o mãnãstire cu fraþi ai mãnãstirii ºi în comuni-
Rãduleþ. Acesta fiind ºi de a fi în folosul duhovnicesc tradiþie, patronatã de Sfântul une cu toþi închinãtorii acestui
duhovnicul familiei mele, mi-a al oamenilor, aºa am pornit pe Sofronie de la Cioara, sãrbãtorit aºezãmânt monahicesc.
fost cel mai apropiat sufletului, drumul cãlugãriei. la 21 octombrie. Vã mulþumim din suflet,
în contextul oraºului Sibiu, Pe Dumnezeu L-am întâlnit Acum, ca pãrinte stareþ, pãrinte protosinghel Iosif,
localitate în care m-am nãscut. prin acei oameni minunaþi ce lucrãri puteþi spune cã pentru inima dumneavoastrã
Apoi viaþa mea a fost mar- despre care tocmai am vorbit. v-au adus satisfacþie? deschisã din care se vor
catã de statura duhovniceascã a Apoi prin vacanþele pe care mi Fãrã îndoialã cã biserica "înfrupta" acum ºi cititorii
pãrintelui Miron Mihãilescu, le-am petrecut la mãnãstirea mare a mãnãstirii rãmâne noºtri. Vã dorim putere de
care a slujit cu dãruire la Ocna Turnu. Slujbele ºi atmosfera de lucrarea cea mai dragã mie. Nu muncã, sãnãtate ºi dobândi-
Sibiului. Îmi amintesc ºi acum acolo m-au apropiat ºi mai mult e mai prejos nici lucrarea de rea mântuirii.
cu drag de slujirea sa zilnicã, de Dumnezeu. Aºa încât ºi pictare a acestei biserici, la care ªi eu vã mulþumesc!
precum ºi de orele de meditaþie acum sunt legat de aceastã a contribuit esenþial o bunã Dumnezeu sã ne binecuvânteze
duhovniceascã de la dumnealui mãnãstire, prin pãrintele Iosif, familie creºtinã, familia Balotã pe toþi! Rugãm pe Bunul
de acasã. Fãcea adesea referire duhovnicul meu. Întâlnirea cu din Bucureºti. Îmi amintesc ºi Dumnezeu sã îndrepte paºii
la Sfântul Apostol ºi Evanghe- Dumnezeu ºi cu Biserica mi-a acum cu mare bucurie de ziua iubitorilor de liniºte spre Casa
list Ioan, la teologia iubirii. Era fost întãritã de legãtura tainicã, sfinþirii bisericii: 9 mai 2005, de Sa, iar celor ce se îndreaptã spre
un timp fãrã de timp. sufleteascã, prin cei trei ani de ziua Înãlþãrii Domnului. mãnãstirea noastrã le datorãm o
Un alt preot, pe care l-am rugãciune ºi muncã petrecuþi la Dumnezeu mi-a ajutat sã dragoste reciprocã. Binecuvân-
avut o vreme duhovnic, este mãnãstirea Afteia, ca rasofor. vãd ridicat ºi complexul mãnã- tare tuturor ctitorilor ºi bine-
pãrintele Ioan de la mãnãstirea Ce anume v-a determinat stirii, alcãtuit din trapezã, chilii fãcãtorilor!
Recea din judeþul Mureº. Am sã participaþi la lucrarea de ºi arhondaric. Interviu realizat de pr.
apreciat întotdeauna la dum- ridicare a bisericii de la Ce proiecte aveþi pentru Cãtãlin Teulea
nealui cum trãieºte Sfânta mãnãstirea Berivoi? viitor?
10 Fii tânãr cu Hristos
Reclamele ºi sufletul nostru O, om!
Trãim fãrã doar ºi poate "moartã", cu multe calorii)
într-o lume caleidoscopicã, sunt naturale, probabil pen- O, om, ce mari rãspunderi ai
într-o lume poleitã, într-o tru simplul motiv cã au în De tot ce faci pe lume,
lume sclipitoare... E de-ajuns conþinut cel puþin un ingre- De tot ce spui în scris sau grai,
sã deschizi televizorul pentru dient sãnãtos. De pilda ce la alþii dai,
a te convinge de acest lucru. Înþeleg din ce vãd cã Cãci ea mereu, spre iad, sau rai,
La orice fel de emisiune te-ai sexul, aluziile sexuale pot Pe mulþi o sã-i îndrume.
uita, te lovesc din când în vinde orice produs (de la Ce grijã trebuie sã pui
când... reclamele. Uneori, sãpunul care face spumã pe În viaþa ta, în toatã,
dimpotrivã, am senzaþia cã pielea catifelatã a top-mo- Cãci gândul care-l scrii sau spui,
reclamele sunt întrerupte de delelor, pânã la brânza to- S-a dus, în veci nu-l mai aduni
fragmente de film... S-ar pãrea cã-s bine ve- pitã a colegului care animã mintea unei fetiþe ªi vei culege roada lui,
nite, cãci mai afli lucruri noi ºi utile, ca de de clasa a III-a care se întreabã: "Daca mã Ori viu, ori mort, odatã.
exemplu: trebuie sã arunci periuþa cât mai sãrutã data viitoare!!?". No comment!). Ai spus o vorbã, vorba ta,
repede, pentru a nu da nas în nas cu viruºii, Ceea ce m-a ºocat îndeajuns, încât am Mergând din gurã-n gurã,
sã-i "lucrezi" numai din taste pe colegii care crezut cã voi avea coºmaruri, este macabra Va-nveseli sau va-ntrista
te enerveazã, sã mãnânci napolitane, rãspun- reclamã care ne recomanda sã nu folosim Va curãþi sau va-ntina,
zând cu gura plinã la telefon ºi sã spui copiii la încãlzirea sufrageriei, cãci "copiii nu Rodind sãmânþa pusã-n ea
respectivului cã a greºit numãrul, etc. sunt combustibil"... Dar ºi aceea în care unui De dragoste sau urã.
Mai aflu cã dacã ai un braþ plin de cioco- tânãr îi iese un mic "alien" supãrat din sto- Scrii un cuvânt: cuvântul scris
late poþi spune cã "ai fost în paradis" sau cã mac, pentru cã nu a citit cu atenþie prospectul Rãmâne-n urmã drum deschis
mãtreaþa e flagelul începutului de mileniu produsului din care consuma. Spre-ocarã sau spre slavã.
(cine oare m-a minþit spunându-mi cã SIDA Reclamele nu ne mai conving, ci ne Ai spus un cântec,
e acel flagel?...), cã bãrbaþii "nu se mai saturã sperie, ne ºocheazã ºi uneori ne ºi scârbesc. Versul tãu rãmâne dupã tine,
de bere", nu de sete, ci deoarece e musai sã Prea mult, ajunge! Încã un fenomen sa- Îndemn spre bine, sau spre rãu,
strângi capace pentru concurs. Mai aflu ºi cã, turat, spun mulþi. Ei devin suspicioºi orice Spre curãþie, sau desfrâu,
de nu cumperi sãpunul sau detergentul le-ai spune. Omul modern se simte minþit, Lãsând în inimi rodul sãu,
potrivit sau nu consumi sare iodatã, eºti un furat, înºelat de strãlucirea aramei ce De har sau de ruºine.
om terminat ºi "faci parte din turmã". Înþeleg seamãnã izbitor cu aurul. Dar nu e acesta Arãþi o cale, Calea ta
din ce vãd cã reclamele la alcool sunt fãcute aurul. Iar dacã e sã li se spunã oamenilor: În urma ta nu piere,
special pentru beþivi... Replicile din spoturile "Uite, acesta-i aurul", te privesc bãnuitor. Iar E calea bunã, sau e rea
publicitare observ cã au devenit "automa- lipsa încrederii, bãnuiala, de bunã-seamã, e Va prãbuºi, sau va-ntina,
tisme" în discuþiile dintre tineri (gen "Pleacã, pãcat. Credinþa este din auzire (Romani 10, Vor merge suflete pe ea,
bre, cã iei vopseaua!", "Încã una ºi mã duc", 17), dar vai, "nu mai credem tot ce auzim". La pace, sau durere.
etc.). Cred cã întâi le-am auzit pe stradã ºi Ne-am ars cu atâtea reclame, încât suflãm în Trãieºti o viaþã, viaþa ta
apoi am înþeles cã-s luate din reclame... Aflu, orice. Suntem suspicioºi permanent, credem E una, numai una
de asemenea, cã produsele de fast-food cã toþi au un interes ascuns, toþi vor ceva de Oricum ar fi, tu nu uita,
(numite inspirat în argoul american la noi. Un redactor publicitar (copy-writer), Cum þi-o trãieºti, vei câºtiga
junk-food - adicã hrana nesãnãtoasã, personaj de roman, descoperã în câteva rân- Ori fericire pe vecie,
duri mentalitatea celor de branºã: Ori chin pe totdeauna.
Pãrintele Teofil despre tineri "Lucrez în publicitate: ei da, poluez O, om, ce mari rãspunderi ai!
Tu vei pleca din lume,
Pãrinte Teofil, am observat ºi în conferinþe, ºi în universul. Sunt tipul care vã vinde Dar ce ai spus prin scris, sau
cãrþile pe care le-aþi publicat pânã acum, cã aveþi o rahat. Acela ce vã face sã visaþi la grai,
preocupare deosebitã pentru tineri. De ce? lucruri pe care n-o sã le aveþi nicio-
Sau laºi, prin pilda care-o dai,
Pentru cã tinerii sunt în faþa vieþii, pentru cã tinerii datã. Cer veºnic albastru, gagici Pe mulþi, pe mulþi, spre iad sau
sunt modelabili, pentru cã tinerii sunt în cãutare, pen- care nu-s niciodatã nasoale, o feri- rai,
tru cã tinerii pot sã devinã ºi devin de fapt. ªi orice cire perfectã, retuºatã pe Photoshop, Mereu o sã-i îndrume.
intervenþie în favoarea tinerilor e totdeauna cu nãdejde. imagini bibilite, muzicã ultimul rãc- Deci nu uita: Fii credincios!
E cu nãdejde în înþelesul cã cealaltã vreme a vieþii se net (...). Apostolatul meu e sã vã fac Cu grijã ºi cu teamã,
întemeiazã pe copilãrie ºi pe tinereþe, iar la bãtrâneþe sã vã curgã balele. În profesia mea Sã laºi în inimi luminos
este rezumatul vieþii. Fericitul Augustin spunea: nimeni nu vã doreºte fericirea pen- Un semn, un gând, un drum fru-
„Copilul este tatãl omului mare“. Pare un paradox, însã tru cã oamenii fericiþi nu consumã" mos,
de fapt este o realitate. Într-adevãr tânãrul cuprinde ºi (Frederic Beigbeder, 199.000 lei). Cãci pentru toate, 'nendoios,
pe copilul de odinioarã. La fel ºi vârsta urmãtoare Cuvintele pot pãrea dure, dar Odatã vei da seamã.
cuprinde pe copilul ºi pe tânãrul de odinioarã, iar la exprimã o realitate. Amin
bãtrâneþe, fiind rezumatul vieþii, este cuprins omul Laurenþiu Dumitru,
„Tinerii pe calea întrebãrilor“ Sf. Ioan Iacob Hozevitul
întreg de la tinereþe pânã la bãtrâneþe.
Pas în doi 11
Temelia familiei ºi
„nepotrivirile de caracter“
Continuãm serialul nostru dedicat familiei creºtine cu un fragment din
sfaturile Cuviosului Paisie Aghioritul, un experimentat duhovnic din Grecia
la uºa cãruia au bãtut mulþi soþi cu probleme în familiile lor pentru a cere sfat. se ascunde armonia lui Dumnezeu? Carac-
terele deosebite creeazã armonia. Vai vouã
Stareþul primea ºi foarte multe scrisori de la oameni cu probleme familiale, dacã aþi avea acelaºi caracter! Gândiþi-vã
iar aceste probleme el le atribuia depãrtãrii oamenilor de Dumnezeu ºi iubirii ce s-ar întâmpla dacã amândoi v-aþi mânia
lor de sine. „Mai demult, spunea el, viaþa era mai liniºtitã ºi oamenii aveau repede. Aþi dãrâma casa. Sau dacã amân-
rãbdare. Astãzi sunt ca brichetele. Nici mãcar un singur cuvânt nu suferã; doi aþi fi cu caractere blânde. Aþi dormi în
dupã care urmeazã automat divorþul“. picioare. Dacã aþi fi fost amândoi zgârciþi,
Temelia cãsniciei dragostei cât pot mai mult, pentru a v-aþi fi potrivit, dar aþi fi mers amândoi în
iad. Iar dacã aþi fi fost amândoi cu dare de
-Pãrinte, un oarecare tânãr, ce s-a rãmâne uniþi amândoi pentru totdeauna, ca
mânã, aþi fi putut þine casa? Copiii voºtri ar
hotãrât pentru viaþa de familie, m-a între- astfel sã fie împreunã cu ei ºi al Treilea,
Preadulcele nostru Iisus. Fireºte, la înce- fi umblat pe drumuri.
bat cum o poate începe corect.
Micile deosebiri ale caracterelor soþilor
-Mai întâi sã se îngrijeascã sã afle o put, pânã se vor aranja ºi se vor cunoaºte
fatã bunã, care sã-l odihneascã sufleteºte, bine, se poate sã aibã unele greutãþi. Aºa se ajutã la crearea unei familii armonioase,
pentru cã pe fiecare îl odihneºte alt caracter întâmplã la fiecare început. pentru cã unul îl completeazã pe celãlalt. La
de om. Sã nu caute sã fie bogatã ºi fru- În deosebirea caracterelor maºinã este absolut necesarã acceleraþia,
moasã, ci mai ales simplã ºi smeritã. Adicã ca ea sã meargã, dar ºi frâna, ca sã se opreas-
trebuie sã dea mai multã atenþie frumuseþii
se ascunde armonia cã. Dacã maºina ar avea numai frânã, nu
lãuntrice ºi nu celei exterioare. Atunci când Într-o zi a venit la chilia mea cineva ºi s-ar miºca din loc, iar dacã ar avea numai
tânãra este un om de nãdejde ºi este înzes- mi-a spus cã este foarte mâhnit, pentru cã acceleraþie, nu s-ar mai putea opri. ªtiþi ce
tratã cu bãrbãþie, fãrã sã aibã mai mult din nu se înþelege cu femeia lui. Cu toate aces- le-am spus unor soþi? „Fiindcã vã potriviþi,
cele de care are trebuinþã caracterul femeiesc, tea am vãzut cã nu existã ceva serios între de aceea nu vã potriviþi“. Amândoi sunt
aceasta îl ajutã foarte mult pe bãrbat sã afle ei. El are o „umflãturã“, femeia lui alta ºi sensibili. Dacã se va întâmpla ceva în casã,
îndatã înþelegere ºi sã nu-l doarã capul. de aceea nu se pot apropia unul de altul. amândoi se vor pierde cu firea ºi vor
Dacã are ºi fricã de Dumnezeu ºi smere- Au nevoie de puþinã „rindeluire“. Ia douã începe: „Vai ce-am pãþit!“ va spune unul,
nie, atunci se pot lua de mânã ca sã treacã scânduri nerindeluite, una care are un nod „Vai ce-am pãþit!“ va spune celãlalt. Adicã
împreunã râul cel primejdios al lumii. într-un loc, iar cealaltã în alt loc, încearcã unul îl ajutã pe celãlalt sã deznãdãjduiascã
Dacã tânãrul se gândeºte serios sã ia de sã le uneºti ºi vei vedea cã rãmâne un gol ºi mai mult. Nu-l poate întãri cât de puþin
soþie pe o fatã, dacã îºi dau cuvântul ºi se între ele. Dacã însã rindeluieºti puþin una pe celãlalt, spunându-i: „Ia stai, cã nu este
logodesc - este bine ca logodna sã nu þinã dintr-o parte, iar cealaltã din partea opusã, un lucru chiar aºa de grav ceea ce se
mult - sã încerce ca în perioada care va dura dar cu aceeaºi rindea, îndatã se vor uni. întâmplã!“
pânã la nuntã sã o vadã pe tânãrã ca pe Lucrarea aceasta o face cel mai bine Atunci când soþii au caractere diferite
sora sa ºi sã o respecte. Dacã amândoi se duhovnicul ºi este eficientã atunci când cei pot ajuta mai mult ºi în educaþia copiilor
vor nevoi din tot sufletul sã-ºi pãstreze doi au acelaºi duhovnic, astfel încât sã se lor. Unul frâneazã puþin, iar celãlalt spune:
fecioria lor, la Taina Cãsãtoriei, atunci facã „cu aceeaºi rindea“. „Lasã-i pe copii puþin mai liberi“. Dacã
când preotul îi încununeazã, vor primi har Unii bãrbaþi îmi spun: „Nu mã înþeleg amândoi îi vor constrânge pe copii, îi vor
îmbelºugat de la Dumnezeu. cu soþia mea. Avem caractere deosebite“. pierde. Iar dacã îi vor lãsa liberi amândoi,
În continuare sã cultive virtutea Nu înþelegeþi cã în deosebirea caracterelor iarãºi îi vor pierde. În timp ce, în felul
În Sãptãmâna Mã schimb ºi vin acesta, aflã ºi copiii un echilibru.
Patimilor, doi soþi Adevãrata iubire eu sã le bat. Nu Vreau sã spun cã toate sunt de trebuin-
ºi-au împãrþit treburile casnice, astfel încât sã trebuia sã faci ºi treaba asta. þã. Dar, fireºte, nu trebuie sã întreacã mãsu-
termine cât mai repede curãþenia. Stabiliserã -Nu, du-te sus ºi mãnâncã, mã descurc ºi ra, ci fiecare sã-l ajute pe celãlalt în felul
cã trebuie sã termine înainte de Miercurea singurã. Ce, pânã sã mã mãrit nu tot eu le sãu. Dacã, de pildã, mãnânci ceva foarte dulce,
Mare, ca sã aibã cât mai mult timp pentru bãteam? Cã tata nu mai avea putere. simþi nevoia apoi sã mãnânci ceva sãrat.
cele duhovniceºti. Dacã terminau, pânã la -Opreºte-te cã mã superi, asta e treaba Sau verdeþurile, dacã sunt foarte amare, nu
Paºti nu mai aveau de fãcut decât de mân- mea. Tu ai muncit destul. se pot mânca. Puþin amar însã ajutã, pre-
care. Le rãmânea destul timp sã se ocupe de Înainte de a pleca la bisericã, pãrintele cum ºi puþin acru. Dar dacã cel care este
cele duhovniceºti. lor duhovnic, care le era vecin, a vãzut scena
Soþia ºi-a terminat partea ei de treabã. de pe balcon. Le-a spus: acru va spune: „Sã vã faceþi toþi acri ca mine“,
Pânã sã plece la Denie, s-a gândit sã batã ºi -Aºa sã vã certaþi fraþilor, ºi nu altfel. cel care este amar: „Sã vã faceþi toþi amari“,
covoarele. Soþul întârziase, fiind reþinut la Fiecare sã vrea sã îl ajute pe celãlalt cât mai iar cel care este sãrat va spune: „Sã vã fa-
serviciu. Când a venit, el a vãzut-o în faþa mult. ªi certurile astea vor avea platã de la ceþi toþi sãraþi“, atunci nu se va putea face
blocului, bãtând covoarele. Dumnezeu. sat. Cuviosul Paisie Aghiritul,
-Ce faci aici, de ce faci tu treaba mea? Danion Vasile, „Patericul mirenilor“ „Viaþa de familie“
12 O poveste pentru tine
cealaltã pentru cã eu
vreau sã trãiesc numai
cu cuvântul lui Dum-
nezeu, cu rugãciune, cu
ocea bunicii se auzea abia ºoptit. Par- Matei rãmase singur. Aºtepta lecturi sfinte ºi acolo nu
cã venea dintr-o lume de dincolo, dintr-o ºi el chemarea bunicii. Sã fi uitat de puteam. Nu mã tulburaþi. Pãrintele
lume de basm: „… dacã-i cal sã tragã, el? Nu se poate. Bunica nu stareþ mi-a îngãduit sã þin regula mea“.
dacã-i popã sã ceteascã ºi dacã-i copil sã uita niciodatã sã-l cheme la Pãrintele bucãtar se sfãtuise înainte cu
se joace…“. masã. ªi totuºi, minutele stareþul, aºa cã, îngãduitor, n-a mai
Matei era cufundat în aºternuturile patu- treceau unele dupã altele iar insistat: „Bine pãrinte, stai, citeºte
lui, albe, proaspete ºi pufoase. I se pãrea cã el nu auzi chemarea bunicii. ºi roagã-te“.
e deasupra unui noriºor zglobiu, care-l du- Afiºând o figurã A venit vremea mesei. S-au dus
cea departe într-o lume de vis. Auzea însã serioasã, ba chiar indig- toþi cãlugãrii la masã, au mâncat,
vocea caldã a bunicii care-l urmãrea îndea- natã, se îndreptã dar pe el l-au lãsat în chilie sã
proape: „…dacã-i copil sã se joace…“. spre casã. Deschise citeascã ºi sã se roage. Aºa
Faþa i se înseninã dintr-o datã. Vãzu o uºa bucãtãriei ºi uimit s-a petrecut ºi la masa de searã
ceatã de îngeraºi care se apropiau jucãuºi vãzu cã bunica tocmai ºi a doua zi. El aºtepta mereu sã
de noriºorul lui. Apoi se lãsã pradã mre- terminase masa ºi se fie chemat la masã. A aºteptat el ce
jelor somnului. Doar ecoul încã îi stãpânea pregãtea sã spele vasele. Un val a aºteptat, pânã ce l-a rãzbit foamea ºi
mintea: „…dacã-i copil sã se joace…“. de revoltã îi cuprinse sufletul. supãrat s-a dus la stareþ, spunându-i:
Bunica închise coperþile „Amintirilor“ - Bunico, de ce nu m-ai chemat la - „Pãrinte stareþ, mi se pare cã Prea
lui Creangã. Îl sãrutã gingaº pe frunte pe masã, de ce ai mâncat fãrã mine? Nu e Cuvioºiile voastre mâncaþi de douã ori pe
Matei, stinse veioza ºi apoi se îndreptã corect. ªi neputând sã se abþinã, izbucni zi“. -„Da, mâncãm“. -„Dar pe mine de ce
spre colþiºorul ei de rugãciune, care o într-un hohot de plâns. nu mã cheamã nimeni la masã? Sunt
aºtepta cu candela pâlpâind. Matei zâmbea Bunica, plinã de înþelepciune, îl flãmând de douã zile“. -„Eu am spus sã nu
în lumina plãpândã a lunii… „Dacã-i cuprinse cu amândouã braþele, îl strânse la te cheme. Nu ai spus Prea Cuvioºia ta cã
copil sã se joace…“. piept ºi îi spuse cu acelaºi glas blând ca de eºti dintre aceia care trãiesc numai cu cu-
Soarele dimineþii, proaspãt ºi vioi, obicei: vântul lui Dumnezeu, numai cu rugãciu-
mângâie obrazul durduliu al þâncului de - Vreau sã-þi spun o poveste adevãratã. nea? Eu am înþeles cã nu eºti un pãcãtos ca
cinci aniºori. Matei, buimac de somn, se Matei ºtia cã mai avea de învãþat ceva ºi noi care trebuie sã ºi muncim ca sã
uitã în jurul lui cãutând noriºorul de puf ºi acum. Se aºezã comod în braþele bunicii ºi mâncãm. Cã noi avem nevoie ºi de mân-
îngeraºii. Se dezmetici: visase... Dar ecoul aºtepta. care. Noi am fost la câmp, am muncit,
încã îl stãpânea. E vremea sã fugã la joacã. „Se zice cã într-o mãnãstire a venit din dupã aceea ne-am dus la masã ºi am mân-
Doar e copil, nu? altã parte un cãlugãr tânãr, foarte evlavios, cat din rodul muncii mâinilor noastre. Prea
Uºa camerei se deschise larg ºi bunica care dorea sã-ºi trãiascã viaþa sa doar Cuvioºia ta dacã trãieºti numai cu cuvân-
apãru cu chipul ei senin ºi blând. rugându-se, nefãcând nimic altceva. Doar tul lui Dumnezeu, te-am lãsat sã te
- Cine mã ajutã sã pregãtesc masa? în- era cãlugãr, nu? ªi i-a spus stareþului hrãneºti cu el“. ªi-a cerut iertare tânãrul
trebã bunica dupã ce îl îmbrãcã pe micuþ ºi mãnãstirii, adicã conducãtorului acelei monah ºi din ziua aceea a mers la muncã
spuserã împreunã rugãciunea de dimineaþã. mãnãstiri cã el doreºte sã trãiascã numai cu ceilalþi cãlugãri! ªi apoi ºi la masã!“
Matei rãspunse fãrã sã stea pe gânduri: cu cuvântul lui Dumnezeu, adicã sã i se Obrãjorii lui Matei ºi-au schimbat
- Dacã-i copil sã se joace… ºi dacã-i îngãduie liniºtea cuvenitã rugãciunii ºi lec- instantaneu culoarea. Douã pete mari ºi
bunicã sã pregãteascã masa ºi sã mã turii ºi sã nu i se cearã sã facã ºi altceva. roºii au apãrut din senin pe pomeþi. Un val
cheme ºi pe mine când e gata! În mãnãstiri este o regulã: oricine vine de ruºine îl învãlui din toate pãrþile. Îi
ªi, fãrã sã mai aºtepte rãspuns, o este primit ºi tratat ca oaspete trei zile. venirã în minte apoi cuvintele pãrintelui
zbughi afarã la joacã. Andrei ºi Maria îl Dupã trei zile trebuie sã ia parte la muncã din predica de duminica trecutã: „Cel ce
aºteptau de mult în faþa porþii, pe uliþã. împreunã cu cãlugãrii din mãnãstirea nu munceºte nici sã nu mãnânce!“
Ce frumoasã e joaca când eºti copil! respectivã, care trãiesc dupã un obicei - Bunico, te pot ajuta cu ceva?
Nici nu ºti cum zboarã timpul. Clipele se cãlugãresc vechi numit „Roagã-te ºi - Desigur, te rog sã mã ajuþi sã punem
scurgeau unele dupã altele ºi cei trei prie- munceºte“. masa din nou.
teni nedespãrþiþi nici nu-ºi dãduserã seama Stareþul l-a primit pe cãlugãrul nostru, Matei se învârtea voios prin bucãtãrie,
cã se fãcuse ora amiezii. dar dupã trei zile cãlugãrul s-a trezit cu încercând sã fie de folos cu ce putea. Din
- Andrei, vino repede acasã, prânzul bucãtarul mãnãstirii la uºa sa, spunându-i: când în când se auzea vocea lui îngânând:
este gata! se auzi chemarea mamei lui „Dupã tradiþia noastrã, fii bun Cuvioºia ta, „Dacã-i copil sã tragã, dacã-i cal sã
Andrei. ºi du-te la câmp cu fraþii ºi cu cãlugãrii ceteascã, dacã-i popã sã se joace…“ Ba
Acesta îºi salutã prietenii ºi fugi în- noºtri. Acum ai împlinit trei zile de când ai nu! „Dacã-i copil sã ceteascã, dacã-i cal sã
tr-un suflet spre casã. venit la noi, aºa cã dacã vrei sã mai rãmâi, se joace…“ Uuf! Ce mai conteazã...
- Maria, vino la masã! se auzi ºi glasul asta-i rânduiala noastrã din vechime“. Important e cã ºi eu trebuie sã fac ceva de
bunicii Mariei. ªi micuþa o rupse la fugã Cãlugãrul i-a spus cu blândeþe ºi evlavie: folos, nu-i aºa, bunico?
spre casã, vãdit bucuroasã. „Pãrinte bucãtar, am plecat din mãnãstirea Pr. Iosif Ciolan
13

Îþi place sã colorezi? Alte douã planºe pentru tine!

În a ºaptea zi, Dumnezeu s-a odihnit

Dupã ce au fost mâncate. Nu Mã numi Tatã,


Poezii-ghicitori Fructele Dacã nu Mã asculþi.
Nu Mã numi Luminã,
Sã vã spun Se spune cã-i o virtute Dacã nu Mã vezi.
o ghicitoare Ce te-ndeamnã sã oferi; Nu Mã numi Cale,
Despre ceva Împarþi daruri foarte multe Dacã nu Mã urmezi.
de mâncare: ªi nimic în schimb nu ceri. Nu Mã numi Înþelepciune,
Crude sau Dacã nu-Mi urmezi sfatul.
puse la fiert Dãrnicia
Nu Mã numi Frumuseþe,
Se consumã Dacã nu Mã iubeºti.
ca desert, Nu Mã numi Bogat,
Recunoaºte oriºicine
Cã-s pline de vitamine.
Nu Mã numi... Dacã nu vrei sã te ajut.
Nu Mã numi Veºnic,
Sfat: Nu Mã numi Bunãtate, Dacã nu Mã cauþi.
Regulile sunt chiar simple: Dacã nu te încrezi în Mine. Dacã te condamni pe tine
Trebuiesc bine spãlate, Nu Mã numi Stãpân, însuþi,
Grijã ai sã nu se-ntâmple Dacã nu-Mi slujeºti. Nu da vina pe Mine.
14 Trup ºi suflet
fi în siguranþã. La aceastã concluzie au
O descoperire de senzaþie în lumea medicalã ajuns ºi americanii (þara care a rãspândit
cel mai mult SIDA în lume). Încã din
Telegonia 1997, dupã ce ei au fost iniþiatorii intro-
ducerii lecþiilor de educaþie sexualã în
ºcoli, au început sã opreascã aceste lecþii ºi
În societatea de azi, viziunea asupra Copil negru sã le înlocuiascã cu lecþii despre castitate,
sexualitãþii pare sã fie total rãsturnatã. despre autocontrol, despre cum sã te
Oriunde te uiþi, la televizor, în ziare ºi dintr-un
pãzeºti în faþa atâtor provocãri.
reviste, la moda afiºatã pe stradã, la tot cuplu de albi Este greºit a concepe castitatea ca pe
pasul gãsim imagini menite sã stâr- Acelaºi lucru se ceva negativ (renunþare, opreliºte, sufer-
neascã instinctul sexual. Iar statisticile întâmplã în cazul oamenilor. Dacã o femeie inþã etc.). Dimpotrivã, castitatea zideºte,
ne spun cã aceste imagini îºi ating sco- albã are o relaþie sexualã cu un negru, iar încarcã fiinþa cu spirit ºi energie. Nu este o
pul: tinerii îºi încep viaþa sexualã la peste câþiva ani se mãritã cu un alb, ea poate negare a sexului, ci o cultivare, o pãstrare
vârste tot mai fragede, numãrul par- naºte un copil negru. Pare ridicol, dar gene- a totalitãþii lui. Tânãrul care-ºi pãstreazã
tenerilor unei persoane creºte, pentru tica cuanticã explicã aceasta. Contactele castitatea este ca un fagure de miere greu
cã relaþiile ajung în scurt timp la acte sexuale dezordonate care au loc azi atât de de rod ce aºteaptã sã fie gustat în sfinþenie
intime ºi nu orice relaþie ajunge la cãsã- des în lumea întreagã pot da naºtere la ast- dupã ospãþul nupþial. Castitatea este
torie. Sexualitatea are însã atât impli- fel de cazuri. Dacã o fatã are o mulþime de
caþii trupeºti cât ºi sufleteºti. zestrea cea mai preþioasã pe care o aducem
contacte sexuale cu diverºi parteneri ºi vrea celuilalt în cãsãtorie. Stendhal spunea cã
O descoperire de senzaþie „sã se distreze“ pânã la vreo 30 de ani, atunci când îþi doreºti multã vreme o fatã,
Mentalitatea libertinã despre relaþiile apoi poate naºte copii „corciþi“, care iubirea e mai trainicã, mai profundã. Aºa-
sexuale prinde tot mai mult teren în Româ- pãstreazã moºteniri de la toþi bãrbaþii cu dar fecioria este de preþuit ºi prin faptul cã
nia. Potrivit datelor furnizate de Ministerul care mama a întreþinut relaþii sexuale. iubirea þine mai mult. Fecioara este ca o
Sãnãtãþii ºi Familiei, în cazul tinerilor din Dacã astãzi nu avem copii sãnãtoºi, floare de primãvarã gingaºã: „Cât de dulce,
þara noastrã vârsta medie a primului con- este ºi o consecinþã a telegoniei. Informaþii- când dezmierzi, eºti tu sora mea mireasã;
tact sexual a fost, în anul 1999, de 19 ani ºi le dezordonate introduse în viitoarea mamã ºi mai dulce decât vinul este mângâierea
jumãtate, în descreºtere faþã de anul 1993, o datã cu sperma strãinã mai devreme sau ta, ºi mireasma ta plãcutã este mai presus
când aceastã vârstã era de 20 de ani ºi mai târziu determinã zestrea geneticã a de orice mir. Ale tale buze miere izvorãsc,
jumãtate, iar astãzi se aflã sub 19 ani. fãtului, care se naºte cu o mulþime de vicii. iubito, miere curge, lapte curge, de sub limba
Altãdatã era la mare preþ castitatea, fecio- ta; mirosul îmbrãcãmintei tale e mireasmã
ria pânã la nuntã, azi însã din ce în ce mai Existã o soluþie? de Liban. Eºti grãdinã încuiatã, sora mea,
puþini pun preþ pe acest aspect. Iatã însã cã Societatea modernã impulsioneazã mireasa mea, fântânã acoperitã ºi izvor
ºtiinþa ºi tehnica modernã vin sã ne afirme spre o începere a vieþii sexuale cât mai pecetluit.“ (Cântarea Cântãrilor 4, 10-12 ).
astãzi ceea ce Biserica creºtinã propovã- timpurie. „Poþi sã faci ce vrei, atâta timp
duieºte de mii de ani. Un grup de spe- cât ºtii ce faci!“ ne spune ea. Aºa sã fie? Bazele familiei fericite se
cialiºti geneticieni ºi fizicieni din cadrul ªtim oare ce facem? Iatã cum statisticile ºi pun în tinereþe
Institutului de ªtiinþã din Rusia, studiind cercetãtorii dãrâmã unul câte unul argu- Într-o lume în care valorile s-au rãstur-
multã vreme cauzele stãrii de degradare mentele vieþii sexuale în afara cãsãtoriei: nat, pierderea castitãþii a devenit un fapt
moralã a societãþii, au întâlnit efectul prezervativul nu îºi atinge scopul în 15- banal. Lupta cu poftele trupeºti este extrem
telegoniei. Descoperirea lor a devenit ime- 20% dintre cazuri (deci la o folosire din 6 de grea. Cel care se luptã cu propriul corp
diat senzaþie. poate apãrea o sarcinã sau poþi contacta de este ca un rãzboinic, având mintea pururi
Ce este telegonia? Simplist vorbind, exemplu boli cu transmitere sexualã); anti- treazã. Pentru a putea câºtiga aceastã teri-
dacã o iapã ºi o zebrã se împerecheazã, nu concepþionalele nu împiedicã formarea bilã luptã e nevoie de o motivaþie psiho-
rezultã nimic, pentru cã genomurile lor unei sarcini, ci ucid embrionul imediat du- logicã serioasã. Castitatea trebuie ancoratã
sunt incompatibile, dar peste câþiva ani pã formarea lui; relaþiile sexuale pasagere în Dumnezeu prin rugãciune ºi meditaþie
iapa poate naºte mânji vãrgaþi. Din punct de dinaintea cãsãtoriei, chiar dacã „prote- pentru a ne împãrtãºi de har. Spovedania ºi
de vedere al geneticii materialiste este o jate“, se întipãresc în memoria celulelor Împãrtãºania deasã sunt de mare ajutor. Spo-
aberaþie, dar genetica cuanticã explicã femeii, ai cãrei copii pot moºteni în zestrea vediþi-vã faptele ºi gândurile, iar dacã nu
acest lucru. Cromozomii au capacitatea de lor geneticã toate reziduurile ºi bolile bãr- sunt impedimente cereþi-i preotului duhov-
a memora informaþie nu doar pe cale baþilor din viaþa mamei lor. Care este nic o mai deasã împãrtãºire, cãci Sfântul
materialã, ci ºi pe cale ondulatorie, prin moºtenirea acestei mentalitãþi a societãþii? Trup ºi Sfântul Sânge ale Domnului sunt
undele emise de molecule ºi atomi. În iapã Rãspândirea incredibilã ºi de necontrolat a medicament, nu premiu. Smeriþi-vã sufle-
au ajuns spermatozoizii unei zebre, au SIDEI ºi a bolilor cu transmitere sexualã, tul, participaþi la slujbele Bisericii, în spe-
rãmas o vreme acolo, apoi în aparenþã au îmbãtrânirea societãþii prin natalitatea tot cial la Sfânta Liturghie, cercetaþi legea lui
dispãrut. Din punct de vedere al geneticii mai scãzutã, copii care moºtenesc tot felul Dumnezeu, pãziþi-vã ochii, luptaþi prin
clasice n-ar trebui sã se întâmple nimic, de boli „inexplicabile“. rugãciune ºi post, stãpâniþi aceastã curio-
dar nu e aºa. Ei rãmân acolo sub formã de Soluþia? Nu este una nouã. Dumnezeu zitate pãcãtoasã! Veþi primi platã încã din
unde, de informaþii care rãmân în memoria ne-a arãtat-o acum mii de ani, când ne-a viaþa aceasta pentru lupta cea bunã pe care
celulelor ºi ies la ivealã mai târziu. spus cã dacã respectãm poruncile Lui vom aþi dus-o! Pr. Alexandru Stanciu
Viaþa în Hristos 15
sã fim bogaþi pentru a face bine, ci sã
Cine se ocupã cu asistenþa socialã? facem doar ceea ce ne stã în putinþã.
Oricât de sãrac ar fi un om, nu este atât de
Auzim în ultima vreme foarte des pomenindu-se de „asistenþã socialã“. ªi sãrac încât sã nu poatã avea milã de
aflãm despre ea cã este un domeniu cu care se ocupã diverse instituþii, Biserica, aproapele sãu. Dacã ºtim o bãtrânicã bol-
diferite organizaþii ºi asociaþii… Aºa sã fie oare, doar ele au îndatoriri în acest navã, care nu se poate întreþine singurã, nu
sens? Sã vedem totuºi ce înseamnã asistenþa socialã ºi cine ar trebui sã o practice. trebuie sã ne mutãm cu ea pentru a-i fi de
ajutor, ci putem din când în când sã ne
A existat dintotdeauna Cine trebuie sã îi ajute? interesãm de cele ce are nevoie ºi sã îi
ªtim cã Dumnezeu a creat omul ca Grupurile „þintã“ pe care le vizeazã facem de exemplu cumpãrãturile sau îi
fiinþã socialã, care nu se poate împlini sin- asistenþa socialã sunt: copiii defavorizaþi putem plãti facturile. Pe un copil nevoiaº
gurã, ci doar cu ajutorul celorlalþi. Ajutorul (sãraci, abandonaþi, maltrataþi), persoanele putem sã îl sprijinim dându-i o mâncare
lui Adam, primul om, a fost Eva, femeia cu handicap, persoanele vârstnice, caldã în fiecare zi sau mãcar odatã pe sãp-
sa. Astãzi suntem mult mai mulþi, în ºomerii, persoanele dependente de alcool tãmânã, sau cumpãrându-i de exemplu
comunitãþi uneori imense în care avem sau droguri ºi familia ca unitate a per- niºte rechizite. În cazul unei familii sãrace,
fraþi, surori, rude, dar ºi prieteni, vecini ºi soanelor cu aceste probleme. Cu siguranþã nu putem noi sã îi plãtim datoriile, dar am
mulþi necunoscuþi. În cadrul comunitãþilor citind aceste categorii de persoane ne vin putea sã îi ajutãm cu câte ceva din prea pli-
au existat dintotdeauna persoane care au în minte un vecin, un coleg, un frate… nul bunurilor noastre. Pe un copil cu handi-
avut, pe o perioadã mai lungã sau mai Fiecare dintre noi ºtim cel puþin o familie cap nu îl putem vindeca noi, dar îi putem
scurtã de timp, nevoie de ajutorul celorlalþi sãracã sau un copil nevoiaº, o bãtrânicã ajuta familia plimbându-l sau pur ºi sim-
în vederea satisfacerii anumitor nevoi bolnavã care nu se poate descurca sin- plu þinându-i companie ºi mai ales rugân-
materiale, sociale sau spirituale. gurã… ºi multe alte situaþii asemãnãtoare. du-ne pentru ei. Sunt cazuri, ca acesta din
Asistenþa socialã în forma ei instituþio- Întrebarea care se pune este: cine tre- urmã, în care nu poþi dãrui mai nimic care
nalizatã ºi meseria de asistent social au apã- buie sã îi ajute pe cei aflaþi în situaþii difi- sã îmbunãtãþeascã lucrurile, dar îþi poþi dãrui
rut doar în prima jumãtate a secolului al cile? Doar instituþiile specializate, sau sun- inima, compasiunea, sfatul sau bunãtatea…
XX-lea. Cu toate acestea, persoanele care au tem responsabili ºi noi, cei care le suntem ªi dacã noi suntem sãraci ºi nu avem
avut nevoie de ajutor au existat dintotdea- aproape? Poate vã gândiþi în momentul ce da material, putem sã ne dãruim pe noi
una, la fel ºi cei care i-au ajutat. Cu alte cuvin- acesta cã dumneavoastrã înºivã vã numã- înºine, fapt care este la fel de important
te, lucrãrile asistenþei sociale de azi erau raþi printre persoanele care au nevoie de (dacã nu mai presus) decât strategia oricã-
înainte fãcute de alte persoane, fãrã a fi etiche- ajutor, sau cã existã instituþii ale statului rui asistent social. Un zâmbet, o vorbã bunã
tate ca atare. Se desfãºura o asistenþã socia- care au datoria de a întreprinde mãsuri pen- sau rugãciunea pentru aproapele sunt la în-
lã „nescrisã“, care nu era încadratã în tematici tru aceste persoane, ori cã sunt alþii capabili demâna oricui. Aºadar nu ne putem îndrep-
ºi tipare, însã era deosebit de eficientã. sã o facã. E drept cã mulþi dintre noi avem tãþi nicicum pentru nefacerea binelui, pentru
probleme ºi nici unii nu suntem prea bogaþi, nedãruirea noastrã, pentru cã vedem cã fie-
Poºta redacþiei dar milostenia ºi facerea de bine este o care dintre noi poate fi un mic asistent social.
Mulþumim semnatarului unei scrisori condiþie absolut necesarã mântuirii. Dacã Sunt convinsã cã, citind ultimele rân-
primite la redacþie ºi semnate „Un ortodox lãsãm deci doar în seama instituþiilor pe cei duri, nu numai cã v-aþi regãsit în unele din
care apreciazã în mod deosebit activitatea neajutoraþi, noi cum ne mai mântuim? situaþiile acestea, poate chiar v-au venit în
dvs“. Iatã ºi rãspunsurile la întrebãrile pe La îndemâna oricui minte ºi altele similare. ªi dacã e aºa nu
care ni le-aþi trimis: pot decât sã mã bucur, pentru cã acesta a ºi
Detalii despre sfinþii ortodocºi gãsiþi în Concret: ce putem face? Ce mãsuri fost scopul acestui articol. Aceasta este
Vieþile Sfinþilor, Proloage - în funcþie de luãm? Voi enumera doar câteva din aceste asistenþa socialã „nescrisã“, prin care au
nume ºi/sau data prãznuirii lor. Existã, „mãsuri“ cu convingerea cã ele vã sunt rezistat comunitãþile umane de veacuri ºi
desigur, mai mulþi sfinþi cu acelaºi nume, deja binecunoscute ºi chiar le practicaþi, care ne face, mãcar din când în când, sã ne
pot fi deosebiþi mai uºor dacã cunoaºteþi fãrã a ºti cã ceea ce faceþi se numeºte ºi mai gândim ºi la alþii, nu doar la noi.
câteva detalii ale vieþii. Cu numele Teodora „asistenþã socialã„. Spuneam cã nu trebuie Ramona Broscãþeanu
sunt cunoscute mai multe sfinte.
Personajele principale din romanul
„Quo Vadis“ (Ligia ºi Marcus) sunt per- Ce înseamnã numele meu? tatcinstirii
din viaþã la 109 ani, iar ziua închinatã
sale este 29 septembrie.
sonaje fictive, însã povestea lor este plasatã Chiriac - vine din limba greacã ºi Parascheva - vine tot din limba
într-un context istoric adevãrat, cu perso- înseamnã omul lui Dumnezeu, cel care greacã ºi înseamnã vineri, ziua de vineri.
naje istorice reale. aparþine Domnului. Numele acesta ne Acest nume ne aminteºte de sfânta zi de
Iar în ceea ce priveºte autorii acatis- aminteºte de faptul cã fiecare creºtin vineri, când Mântuitorul a fost rãstignit ºi
telor, ei sunt diferiþi imnografi care sunt aparþine lui Dumnezeu încã de la Taina
cunoscuþi sau nu. Nu toate acatistele sunt a murit pentru mântuirea noastrã. De
recunoscute de Bisericã ºi publicate în Sfântului Botez. Biserica Ortodoxã cins- aceea, pentru a pãstra vie aceastã amintire
acatistiere. La sfinþii canonizaþi în zilele teºte mai mulþi sfinþi cu numele Chiriac. cinstim cu post ziua de vineri, cãutând sã
noastre, autorii sunt desemnaþi de Sf. Între aceºtia amintim pe sfântul Chiriac avem o purtare cuminte ºi aleasã. Cu acest
Sinod, care cerceteazã acatistele dupã Sihastrul, un vestit cãlugãr din veacul al nume cunoaºtem pe Cuvioasa Parascheva,
scrierea lor ºi le aprobã sau nu. VI-lea, ce a trãit întreaga viaþã în post ºi ale cãrei sfinte moaºte se aflã la Iaºi.
Despre parastase ºi efectele lor vom rugãciune, fiind blând ºi bun, primitor de Prelucrare de pr. Ion Tãrcuþã
scrie un articol în numerele care urmeazã. oaspeþi ºi prevestind cele viitoare. A înce- dupã Leon Magdan
16 Trecut ºi prezent

Biserica "Sfinþii Trei Ierarhi" din Fãgãraº


„Biserica din Combinat“, aºa cum este cunoscutã de cãtre
fãgãrãºeni, nu are o istorie prea lungã. Ea a fost întemeiatã abia în
anul 1990, ca o necesitate spiritualã pentru un cartier care, deºi
destul de mare, nu a avut niciodatã bisericã. Lãcaºul de cult
ºi-a început însã existenþa cu multã vreme înainte, în sufletul cre-
dincioºilor din acest cartier, care trebuiau sã strãbatã kilometri
pentru a ajunge la bisericile din împrejurimi. Biserica aceas-
ta a existat mai întâi în inimile lor.
Binecuvântare la 13 martie 1994, Înalt
Prea Sfinþitul Anto-
pentru localnici nie Plãmãdealã,
Biserica „Sfinþii Trei Ierarhi“ a apãrut Mitropolitul Ardealului
ca o necesitate într-un cartier care n-a avut de atunci, împre-
niciodatã un lãcaº de cult, ºtiutã fiind si- unã cu un sobor de
tuaþia de dinainte de anul 1989, când era preoþi, a pus piatra
foarte greu sã obþii aprobarea pentru con- de temelie pentru
struirea unei biserici. Credincioºii mai biserica „Sfinþii
râvnitori din aceastã margine a Fãgãra- Trei Ierarhi“ din
ºului parcurgeau distanþe de 3-4 kilometri c a r t i e r u l
pentru a se putea bucura de participarea la Combinat. S-au
slujbã la una dintre bisericile din oraº. pornit ºi lucrãrile
Dupã revoluþie, în anul 1990 s-a înfiin- de construcþie a
þat Parohia Ortodoxã Fãgãraº-Combinat. noii biserici, care
Aici a fost numit pãrintele Vasile Onciu, au durat patru ani, pânã în 1998. În anul Vânãtori, de lângã Târgu Neamþ.
venit dupã 32 de ani de slujire în parohia 2000 s-a început pictura în frescã de cãtre La sfârºitul anului 2006, biserica a fost
Rucãr, din acelaºi protopopiat Fãgãraº. pictorii Livia ºi Virgil Pavel din Sibiu, dotatã cu încãlzire centralã modernã.
Parohia nou înfiinþatã nu avea nimic din lucrare terminatã în 2002. Lãcaºul de cult dispune ºi de o casã mor-
cele necesare: nici bisericã, nici cãrþi de Sfinþirea bisericii „Sfinþii Trei Ierarhi“ tuarã ºi o curte frumos amenajatã. Este o
cult, nici veºminte sau mobilier. Pãrintele a fost fãcutã de cãtre un sobor de trei bisericã de suflet, în care orice credincios
Vasile, cunoscut ca un bun gospodar, a cãu- arhierei: Înalt Prea Sfinþitul Serafim care îi trece pragul rãmâne impresionat de
tat ºi a gãsit un spaþiu pentru bisericã ºi cu Fãgãrãºeanul, Mitropolitul Europei Cen- ea, de tot ceea ce s-a realizat, dar mai ales
ajutorul unor oameni bine intenþionaþi din trale ºi de Nord, Prea Sfinþitul Laurenþiu de intimitatea cu care îl întâmpinã ºi ne îl
parohie a amenajat o baracã pentru a servi Streza, atunci episcop al Caransebeºului, îndeamnã la rugãciune.
ca lãcaº de cult pânã la ridicarea bisericii. ºi Prea Sfinþitul Visarion Rãºinãreanul, Hramul bisericii este sãrbãtorit în
episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. fiecare an în ziua de 30 ianuarie. Anul tre-
Opt ani au slujit în baracã Ziua târnosirii, mult aºteptatã de credin- cut oaspete de seamã a fost Înalt Prea
Aceastã bisericã-baracã a fost binecu- cioºii acestei parohii împreunã cu preotul Sfinþitul Pãrinte Mitropolit Laurenþiu
vântatã de pãrintele protopop Romul lor, a fost 30 iunie 2002. Streza, iar anul acesta au slujit 14 preoþi în
Zaharia împreunã cu un sobor de preoþi ºi frunte cu pãrintele protopop Ioan Ciocan.
s-a slujit în ea pânã în anul 1998. Prin O micã bijuterie Ca urmare a strãdaniilor sale în cei
bunãvoinþa mai multor slujitori ai altaru- Astãzi, biserica „Sfinþii Trei Ierarhi“ se patruzeci ºi opt de ani de preoþie, pãrintele
lui, lãcaºul a fost dotat cu cele necesare impune prin frumuseþea arhitecturalã ºi Vasile Onciu este purtãtorul distincþiei de
pentru slujire. prin decorarea interioarã cu picturã ºi sculp- iconom stavrofor, oferitã de Înalt Prea
Încã din anul 1992 s-au fãcut demer- turã. Atât iconostasul, cât ºi mobilierul bi- Sfinþitul Laurenþiu Streza, Mitropolitul
surile necesare construirii unei biserici. S-a sericii, au fost sculptate în lemn de stejar Ardealului.
primit un teren de la Primãria Fãgãraº, iar de meºterul Nicolae Coºofreþ din comuna Pr. Rãzvan Timofte
Str. Ion Codru Colectivul de redacþie: Pr. Ciprian Bîlbã (Toderiþa), Pr. Ovidiu Bostan
Drãguºanu nr. 6 (Olteþ), Pr. Laurenþiu Broscãþeanu (Veneþia de Sus), Pr. Iosif Ciolan (ªinca
Veche), Pr. Marius Corlean (Bucium), Pr. Adrian Magda (Victoria),
Tel. 211790
Pr. Alexandru Stanciu (Ucea de Sus), Pr. Ion Tãrcuþã (Ucea de Jos), Pr. Cãtãlin
Preºedinte fondator: Pr. Protopop Ioan Ciocan Teulea (Recea), Pr. Rãzvan Timofte (Hârseni)
Redactor ºef: Natalia Corlean Tehnoredactor: Natalia Corlean
Corecturã: Amalia Rãibuleþ Aºteptãm întrebãrile sau sugestiile dvs. la adresa redacþiei sau pe e-mail la
Tiparul: SC GRAMM SRL apostolat_in_tara_fagarasului@yahoo.com