You are on page 1of 294

THE MAGIC

OF SIGNALISM


The Magic of Signalism

1970.

,

:
:
: , Fake Ego
: , Gargarisme Astronomique
:
: ,
: 300

@ Signalism @ Project Rastko
http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/
: , , ,
http://signalism1.blogspot.com/
ISBN 978-86-7756-061-4

THE MAGIC
OF SIGNALISM

Beograd, 2016.


7
15
36
41
48
52
58
62
64
65
76 .
86
91
106
123
128
136
150
167
168
179
194
195
199
200
204
207
208
209
218
222
225
234
235
238
258


:
ne method to rule them all

: , , , .
, ,
.
.
.

:
,
;
,
,

, .

XX , -
, ?
,
, ( ) . ,
1968. ( 1959. )

(Regulae poesis),
7

.1
1985 , ,
, ( 2012: 195).
, ,
, , , . ,
,
.
. , ,
1971. ,
. ,
, .
-- 7, 80-
( ),
(
), ( 1994. ), . , , , , ,
,
2.
, ,
.
.
1965. ,
, Novissimu, Gruppo 63 ( 1997: 87).
1 , (. 2) 1969.
Dada-tank i Dada-Jazz.
2 ( 2011)
,
,
.

- ,

3, , , , , .
, ,
,
,
. ,
,
( 1979: 9).
(1969),
. ,
-

, , , , -,
. - ,
:
. ,
, , 20- 30- ,
: !
, ()
, , ,
, .
( 1996: 114)
. ( . . .)
,
, (,
2014: 21). :
. ,
3 : -, -
, , , , , . ( 1997: 89-90).


, ( 1998:
149-150). ( 1965),
,
(...)

( 1996: 276).
. ,
, , . ,
, ( )
.
,
(. ,
2008). , , ,
, ,
, ,
. , ,
,
, .
, .
(.
1985: 120, 2002).

,
, ( 1999: 93). , .
,
,
, 70- :
.

. ()
. (...)
,
10


( 1979: 15).
, , , ,
:
(, 1982).
, (, 1998: 33). (, 2014)
, (, 1984: 68).
, ,
, . , ,
,
1967/8,

, , ,
.

, , mainstream
,
,
, . , ,
, .

, .
,
, 1995. .
,
(http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/index.php)
(www.miroljubtodorovic.com),
(http://mtodorovic2.blogspot.com/). ,
, , 2000.
2007.
(1-5). ,
,
11


, .
.
, , Youtube-,
, ,
. (http://
skerovicpoetry.blogspot.com/),
,
, . ,
.
,
, . ,
. , , ,
, .
. 4 , ( ),
( ), ( ,
, ...).
, ,
( ),
, , .5 , , , . .
( ), ( )
( ) .
, , . ,
( , ) .
4 : , , , ,
http://www.rastko.org.rs/knjizevnost/signalizam/delo/12732#_ftn7 (
22.08.2015).
5 , , :
, , http://kulturniheroj.com/?p=3189 (
22.08.2015).

12


( , ),
.
,
,
( )
( , ). ,
. , , , ,
.
,
,
. : , ( ) . ,
.
,
,
( 1986: 55).
. ,
,
?
, ?


.
. , ,
, ,
,
.
.
,
,
, .
, , ,
13


,
. Think about
Signalism!

:
-

, , , ,
, , , 1998.

, , , , . 18, . 94, , 1986.

, , : ,
, , 1982.

, , :
, , http://kulturniheroj.com/?p=3189.

, , ( ),
, ,
, , 1998.

, , ( : ), ,
, 1996.

, , , , , , 2002.

, , , -, , , , 1997.

www.miroljubtodorovic.com.

, , . ,
, , 2014.

, , http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/
index.php

The Century of Signalism, , . , , ,


, 2014.

, , , , ,
2011.

14


2x
-200 0C
Background: #000000

,


2xcoca-cola

15


.

..

.
.
..

, , ,
, ,

,


.


-.


.
!


.
.
.
...
...
, .
, ?!

16

. 3473
.
:
!
,
.
.
: .6
7
21
8
The Pearl-Qatar,
.
. Non shall Sleep9
! !

Turan.com ,
Turn
-

,

,

, ! !

,
!
La Belle Dame sans Merci

bow

6 Blejk
7 Golden rat river ( ) /retriever ( )
8 The katar or katara (Sanskrit: kara or kar, Hindi: katra
or
.
kari,Panjabi:katr,Marathi:
katyra,Malayalam:
katram,Tamil:
.
.
kari or kuttuvl
. meaning fist blade) is a type of push
daggerfromSouth Asia. (izvor: wikipedia)
9 Giacomo Puccini, Nessun dorma, arija iz opere Turandot

17

10
(Meu javom i med snom: Autor se pokriva jorganom)
,, 11
, ,
( ).
. . Sarah
Chang .12 , , ,
.
. .
. .
. .
.
. .
.
.
13
.
. 14 . .
.
!

(
).

10 Disney, Frozen
11 Igor Stravinsky The Rite of Spring
12 Sarah Chang: Salut damour, Op.12 Elgar
13 Sarah Chang: Brahms Concerto (Movement I, Part 1)
14 :
( : cochlea, predvorje vesibulum, polukruni
kanali canales semicirculares)
(, . , 1981, .
66)

18

TRAIM SIGURAN SIGNAL


Raanje Venere iz Crne rupe
u kojoj se nakon 9 dana jahanja svemirski kauboj
moe nai u rajskoj oazi sa purpurnim ruama.
Svetlucanje zvezda u vodoskocima.
Rosa na listovima dinova.
um tiine. Planktonska praina u zraku.
Smokve i narande. Kristali u pesku.
Vetar golica ice eolske harfe.
Projekcija meteorskih kolizija nad staklenom kupolom.
A ja sam zaboravio otvara za vino.
Kako bih
ja inae dospeo ovde
da nije bilo nekog ko je inae dospeo ovde?
Peraje u perje, perje u perdoname seor
Taka u broj. Da bih bio svoj mora postojati i neko iji nisam.
Sisam mentol bombonu da kad izdahnem ne oseti smrt.
Ulazim jezikom u tvoj ureeni vrt.
Sanjam nar i smokve, lotosove cvetove i sladoled od malage.
Plovimo kroz kosmos sa jedrom od arava nad naim golim telima.
Sve je prolazno, al snalaljivo stavljamo slike u okvir.
Topi se krem na preplanulim leima u zamraenoj sobi
izreetanih roletni sokom crvene narande.
Gospoice Dons imam jedno pitanje za Vas:
Da l u glavi nekada ujete tui glas?
Al poetskiji od stvarnosti gde nam se ljube noge bose,
gde puite zguvanu cigaru raupane kose.
Rotacija luster-ventilatora usporava vreme.
Svet bi bio pakao kad bi svako seme lubenice imalo ego.
Teko mi padaju laka tiva u sumrak kad itam fleke od znoja s
posteljina.
Naslonjen na ogradu terase pratim zalazak iza starog mlina
u gradu usnulih maslina i probuenog vina.
*
19


Po ceo dan u laboratoriji
traim siguran signal
lepim snova i rei
seen novine i knjige
spajam svenjake i lampe
i kad bez reenja zakljuam
vrata na kraju dana
znam da je sve jo
uvek u redu.

20

21

ARHITEKTURA POETSKOG DEKONSTRUKTIVIZMA


od sad e jezik rasti bez poetka, bez ogranienja i obeanja.
Miel Fuko, Rijei i stvari
Tekst je kroz istoriju literature, s odreenim izuzecima1, shvatan
kao posrednik2, ija je povrina nevana, ve ono ispod, iza, ono to
nije vidljivo, ono na ta nas navodi postojeim konvencijama. Stilske
figure poput asonance i aliteracije raaju puls u mrtvom telu teksta;
primetiemo uestalo ponavljanje suglasnika S i Z kojim se asocira na
bes, na siktanje zmije, na oticanje vode, zujanje muve, meutim to nije
vidljivo svakom, ali sigurno predstavlja pokuaj da se tekst na jedan
alhemijski nain oivi.
Tekst svakako ima ve svoju utvrenu linearnu vizuelnu dimenziju,
ali ona predstavlja neto na ta smo navikli, ak neto to bivstvuje na
nivou postulata. Dati tekstu novu dimenziju znai uiniti ga ivim, uiniti njegovo telo prisutnim, istaknutim, vidljivim.3 Vizuelna dimenzija je
jo jedan sloj na koji treba obratiti panju, koji nosi sebi svojstvenu informaciju. I samo razbacivanje, rasturanje rei na povrini stranice ima odreeno znaenje, a samo po sebi nosi auru buntovnitva, prkosa prethodeem poretku. Tekst u obliku krsta ne mora aludirati na simbol hrianstva,
ve na raskrsnicu, ili jednostavno imati funkciju ouenja ().
Jedan takav tekst nosi dva oznaiteljska sloja, prvo vizuelni (krst)
gde ne uzimamo u obzir rei u semantikom smislu; ve primamo informacije u dijalogu s vizuelnom dimenzijom. Nakon toga, itamo tekst,
i informacije koje nam daje nikako ne mogu da zaobiu njegovu vizuelnu
dimenziju (odlian primer je miji rep iz Alise). Auditivna dimenzija teksta je esto u uskoj vezi sa semantikom, meutim u okviru Todorovievih vizuelnih pesama iz Algola4, vidimo tri sloja koja iz jedne celine mogu
ii na tri potpuno razliite strane. Dadaistika poetika buncanja, zaumni
jezik ruskih futurista, izmiljene rei (novi jezik) . M. Kodera nose drugaiji estetsku vrednost od one vezane za tadanju klasiku ili tradiciju.
Ukoliko su odnosi izmeu inilaca vizuelne pesme sintagmatski, mi bi
trebalo semantiku potpuno da zanemarimo. Meutim, i samo iskljuivanje semantike nosi odreenu semantiku informaciju, tekst koji nastaje
1 Primere vizuelizovanja teksta moemo pratiti od antike, preko srednjeg veka, renesanse,
baroka, pa do ekspanzije u XX veku nakon Kerola, Malarmea i Apolinera.
2 Tako je umijee pisanja tek posredna predstava misli. (Rousseau, Prononciation, citat
prema Derrida, Jacques O gramatologiji, str. 54).
3 Nadovezujui se na Gomringera, Pjer Garnijer u Signalima prostora istie da je potrebna
odjednom vidljiva pesma, ili bletavi znak jedne munje-stvarnosti (Knjievna kritika
2, Signali prostora, Beograd 1984, str. 61).
4 Todorovi, Miroljub Algol, Rad, Beograd 1980.

22


bez intencije da oznaava neto (tu moemo
razmatrati i preputanje autorske uloge kompjuteru) kod itaoca e probuditi odreene asocijacije nezavisne od pieve intencije za brisanjem spektra oznaenog. Dakle vizuelne pesme
se kreu u vizuelnom, auditivnom i semantikom smeru, gde svaki smer (sloj) izaziva posebne asocijacije, to ne znai da kombinacijom
smerova, njihovim prelepljivanjem nee doi
do izazivanja nekih potpuno drugaijih asocijacija u celosti. Pesma Karanfil iz zbirke Stepenite5 poseduje i olfaktivnu stranu, koja je
naalost u mom primerku nakon vie od etrdeset godina izbledela.
Dakle, ukljuivanje jedne nove dimenzije
gradi autonomni reljef teksta i poploava staze
kojima italac moe ui u njegove ulice. italac poinje da okree knjigu, da koristi ogledalo, da miri, da je njui postaje aktivniji,
knjiga vie nije samo oznaitelj jednog drugog
sveta, ve sama postaje drugi svet.
Vizuelizovati poeziju u vremenu u kom je
potrebno svoj proizvod istai iz mora drugih,
tj. privui pogled konzumenata6, nema strogi
komercijalni znaaj. To bi se moglo rei za roman koji samo na svojim korica poseduje omamljujui vizuelni sadraj, ali ne i za umetnika
ija se itava poetika zasniva na vizuelnom
eksperimentisanju u svetu rei i slova. Zato
nikako ne moemo rei da se vizuelni pesnik
takmii na tritu, ve da njegova poezija postaje dokaz sveopte umetnike evolucije; vizuelni sloj njegovog teksta nije produkt mode,
ve individualne potrebe.
Futuristika dinaminost kao uzrok ima
turbuletnu poziciju savremenog drutva7, konstruktivizam svoju poetiku zasniva na jednostavnim geometrijskim oblicima koji simbo-

,,U vrijeme kad se


ideje i stvari
takmie da privuku
nau panju,
tiskano djelo treba
privui pogled.
,,Nekreativan i
oslabljen oblik ne
podstiu nas na
itanje i odbijaju
itaa za iji um je
vizualnost vrlo
vana.
,,Redak postavljen
na neuobiajen
nain postaje
formalna struktura
prenosei pri tom
minimum
informacija.
(Emil Ruder
Tipografija)

TTTTTTTTTTTTTTTT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT

5 Todorovi, Miroljub Stepenite, Signalistiko izdanje, Beograd 1971.


6 Ruder, Emil Tipografija, Partizanska knjiga Ljubljana 1977, str. 14.
7 Tema Marinetijeve poeme Zang Tumb Tumb je Opsada Jedrena.

23


liu novi poetak, raanje racionalistike8, a samim tim i funkcionalistike umetnosti koja odgovara naoj mainskoj civilizaciji, dok ono u
magli to stoji iza neoavangardne vizuelne knjievnosti, to moe biti
skriveno samim tim to se podrazumeva, svakako je KOMUNIKACIJA.
Signalizam u svom repu nosi neizbrisive tragove futurizma i konstruktivizma i ukoliko ga neko odsee izrae novi koji nosi iste informacije,
ali to nam ne govori samo o nekoj tradiciji avangarde, ili tradiciji vizuelne literature, ve koliko se futuristika i konstruktivistika vizija inkorporirala u savremeni sistem komuniciranja.
Barokna kienost u svojoj osnovi ima funkciju ukraavanja teksta,
dok futuristiki, konstruktivistiki i signalistiki tekst bez svoje forme
menjaju svoju funkciju, ili se ona potpuno gubi. Pri ulasku u Textum9
nailazimo na motivacioni citat iz Adorna: Haos je funkcija kosmosa.
ani Vatimo u jednom tekstu o Nieu navodi veliku umetniku ambiciju: prinuditi svoj haos da postane forma. Miroljub Todorovi istie
da je apejron (stvaralaki haos) kljuni element signalistike poetike.
Isprepletanost funkcije i forme ide ka trenutku kada emo izmeu ova
dva pojma staviti znak jednakosti.10
Po Ruderu stavljanjem poruke u neuobiajen, dakle neoekivan poloaj na stranici, nastaje formalna struktura koja pri tom prenosi minimum informacija11, tj. njena funkcija (itljivost, informacija) je stavljena
u drugi plan. Meutim, tako stvari stoje u oblasti marketinga, jer ako
Todorovi rasporeuje rei na neobian nain irom stranice, on time
ne svodi svoju formalnu strukturu na minimum informacija, ve primorava itaoca da se nad njom zadri neto due kako bi do informacija
doao.12 italac se aktivira, on postaje vlasnik jednog dela autorskih
akcija. S druge strane, u Textumu emo se sresti s pesmama koje uistinu
jesu samo formalne strukture to se njiu na granici knjievnosti i slikarstva, ali njih bi morali posmatrati i u kontekstu celine, jer ono to je
zanimljivo kod Todorovia, a to je primetno i u Algolu, on kao da koristi
ZOOM prilikom sklapanja zbirke, vrlo lako se nakon stranice gustog
8 Meutim treba obratiti i na Tajgeovo shvatanje maine kao neeg iracionalnog!
9 Todorovi, Miroljub Textum, Deje novine, Gornji Milanovac 1981.
10 Pogledajte kako izgleda taj odnos forme i funkciju ve u Todorovievom Magnetnom
fluksu; u toj pesmi, kao i njoj slinim, uprkos jo uvek zadranoj linearnosti, moemo
videti pripitomljavanje haosa na delu.
11 Ruder, Emil Tipografija, Partizanska knjiga Ljubljana 1977, str. 34.
12 U isto vreme, pesma se pribliava onome to Maks Benze zove supertekst: Vizuelna tekstovna ploha openito linearni (semantiki) tok teksta mijenja, a estetiki kodira. Tvorba
tekstovne plohe kodira tekst kao cjelinu, tj. nastajanje tekstovne plohe zasniva se na
pretvorbi teksta u superznak, u supertekst. S tim je, naravno, povezano opadanje statistike vrijednosti informacije, ali to ne iskljuuje da ona tek kao estetika vrijednost informacije postane aperceptibilna. (Bense, Max Estetika, Otokar Kerovani, Rijeka 1978,
str. 276).

24


teksta pred nama stvori samo jedno slovo, za ta sumnjam da je samo
piev oma letrizmu, ve jedan vid tekstualnog poigravanja prostorom
i vremenom, drugim reima: OIVLJAVANJE KNJIGE. Dokaz tome su
i mikroskopske pesme koje predstavljaju zaranjanje u najvee dubine
rei kojima slobodno plove simboli i slova gradei fantastine amebolike
oblike.13
Ako prelazak italac se moe nai, poput mene, na tampani tekst
suzbija individual- u velikom udu itajui pesmu sa nost rukopisa, pojedne neobeleene stranice Tex
igravanje materijalom tampanog
tuma; dok se pogledom sputamo
teksta, njegovo voeni tekstom rasporeenim u kombinovanje od
strane jednog in- cik-cak, u donjem levom uglu pe- dividualca pred
stavlja jednu vr- rifernim vidom zapaamo pulsira- stu povratka rukopisu. Tehnoloki nje kruga sainjenog od gusto zbi- rukopis itekako
moe biti unika- jenih irilinih slova f i d. U trenu tan, obratimo panju samo na slo- tku kada se spustimo do zautim jevito kolairanje
teksta karakteri- die i ,,proton u prostoru na vid stino za vizuelne
radove Miroljuba automatski pokuava da registruje Todorovia koje
esto ima funkciju i neto udaljeniji objekat od mesta rama, ili ispisivanje slova od slova na koje smo fokusirani ime se putem pisae mastvara efekat ,,disanja protona.
ine. Meutim, u
njegovim ranim
Odnos crne i bele boje u krugu ima
radovima, on u presudni uticaj na ovu pojavu, pesme unosi svoj
lini rukopis, kao ukoliko prelepimo crni krug preko na primer kada
predstavlja jezi ,,pulsirajueg protona efekat nee ki sistem kome se
ostvaruje pesma. biti isti.
Ispisivanje rei u
prostoru svojom
rukom ini tekst
jedinstvenim, on u sebi sadri odraz duevnog stanja pisca iz trenutka
njegovog nastanka, za razliku od teksta kucanog na pisaoj maini ili
raunaru koji je sam po sebi hladniji, koji ujednaenou slova iskljuuje
pozitivistiku dimenziju, dehumanizujui rukopis svojom perfektnou
ini tekst objektivnijim prenosei itaoev fokus na informaciju
(funkcija)14.
Tekstualni fragmenti rasporeeni tako da nae oi primoravaju na
igranje kolice, svoju efikasnost crpe upravo iz ritma skokovitog itanja ija putanja zavisi od izbora itaoca. Takav ritam je u neraskidivoj
vezi sa simultanizmom na semantikom planu, iji je efekat ovako pojaan, jer prazan prostor (belina) izmeu fragmenata izaziva utisak da
se radnja stvarno deava na nekom drugom mestu u isto vreme. Vizuelni
pesnik je u isto vreme i dizajner, tipograf. Posao koji obavlja Miroljub
13 Ne bi mnogo pogreili ako bi itavu Todorovievu poetiku okarakterisali kao pogled na
jezik kroz mikroskopsko soivo.
14 Kao primer uporediti rukopis pisma i verziju otkucanu na maini. Maina uklanja psihologiju i tekst svodi na dokument.

25

ine kuu, no praznina izmeu

postaje polje nevidljivih sila iji


utjecaj povezuje unakrsno sve
tiskane elemente. Snagu ornamenata koja moe biti vezana
za bjelinu treba otkriti i potpuno istaknuti.

Dijalektika
njih je ono to ini bit kue.
izmeu spo(Lao Tse, Jedanaesti aforizam)
ljanjeg i unutranjeg, koju
sreemo u okviru Poetike prostora Gastona
Balara, u konkretnom sluaju Miroljuba Todorovia dobija drugaiji smisao. Ako je u tradiciji
literature samo crna boja bila sadralac smisla,
ona je predstavljala unutranjost, za razliku od
beskonane beline besmisla iz koje je izvirala.
Sada se ta belina, taj spoljanji prostor ukljuuje
u ono unutranje, on se osvaja, zarobljava, ograniava, ali u istom trenutku mu se i predaje, znakovi se preputaju haosu, rasprskavaju u beskonanost, slobodno teku osloboeni tradicionalnih
kalupa. Opozicija spoljanje/unutranje dobija
drugaije kvalitete, znakovi naputaju uobiajena
mesta i slobodno se kreu po prostoru knjige, ime
se ona ustaljuje kao iv organizam. ivot knjige je
tu, ne negde u naoj imaginaciji, ve ovde, pred
nama, konkretan. Kada Balar kae da sama belina zidova titi eliiju sanjara17, u kontekstu vizuelne poezije shvatamo da onog unutranjeg
(tekst) ne bi bilo bez spoljanjeg (belina), tj. da je
tekst kombinacija znakova i praznog prostora (crnog i belog), s tim da je prazan prostor (Maljeviev

U savremenoj tipografiji bjelina nije tek pasivna podloga tipografskih simbola; efekat koji simboli i podloga stvaraju na danoj povrini zahtjeva da simboli i bijeli prostor oko njih budu
uravnoteeni. Prostor izmeu tipografskih simbola postaje
polje nevidljivih sila iji utjecaj povezuje unakrsno sve tiskane
elemente. Snagu ornamenata koja moe biti vezana za bjelinu
treba otkriti i potpuno istaknuti.
(Emil Ruder, Tipografija)

Todorovi, u knjizi Tipografija Emil Ruder opisuje na sledei nain: Prostori izmeu rijei i redaka, od prvenstvene vanosti za itljivost, su formalne vrijednosti koje tipograf registrira i rjeava podsvjesno. Pri svakom tipografskom radu ma kako on jednostavan bio ne smije se zanemariti formalni aspekt.15 Todorovi u svom priruniku za vizuelne
pesnike navodi sledee: Prostor je deo vizuelne pesme, u njenoj je
funkciji. Ispunjava kao to biva ispunjen. Najee je u sklopu njene
znaenjske strukture. Nezagraen, otvoren prema svetu i svemiru prostor zrai sopstvenu estetsku energiju podjednako vanu za vizuelnu
pesmu kao to je i energija proistekla iz ostalih njenih elemenata:
grafema, rei, delova rei i reenica, znakova
itd.16
Zidovi s prozorima i vratima

15 Ruder, str. 34
16 Fragment o signalizmu Prostor vizuelne pesme, u okviru Textuma.
17 Balar, Gaston Poetika prostora, Kultura, Beograd 1969, str. 283.

26


kvadrat) uvek u prednosti, jer je on taj koji e da ugosti znakove, on je
znak od kog se polazi.
Vizuelna pesma iz Textuma, koju u slobodno nazvati Aleksandrijska biblioteka, predstavlja zanimljivu kombinaciju znakova i praznog
prostora, kao i primer Todorovievog tehnolokog rukopisa. U centru
panje je kruna belina (Sunce), u kojoj su razbacana slova od kojih se
na jednom mestu moe sastaviti re bumerang, koja jasno opisuje Sunevu prirodu odlaska i vraanja. Drugi upeatljivi element je trougao,
koji u ovom kontekstu predstavlja piramidu, iseenu iz drugog teksta
tako da sa sobom donosi rei koje u novom kontekstu imaju novo znaenje: crven, hladan, jezgro, taj, i, ivi, omamljen, zvezda, zatim, jedna
ivotinja, iznad svega toga, slogovi, zmija, renik, orno, nerv, aleksandrija, zmija, aleksandrija Nain na koji su te rei ispisane (bez razmaka)
stvaraju efekat mistinosti, ifrovanih poruka drevnih civilizacija. etiri
pritoke piramide sainjene od irilinih slova nj, u, k, z, mogu predstavljati i zmije, i tunele, i osipanje ili curenje jezike piramide, ili se
mogu uzeti samo u njihovom formalnom smislu. Meutim, obratimo
panju na ono to je skriveno u pozadini. Stub, pravougaonik iz ijeg je
donjeg dela iseen trougao, a u koji se uklapa novi, ili je on taj otkinuti
deo koji se osipa u zmijolikim putanjama, sainjen je od gusto zbijenih
irilinih slova p, koja na taj nain oblikuju ogromne police biblioteke,
ije se razmere blie Borhesovoj Babilonskoj knjinici.
Nakon ovog poreenja, zapitaemo se: da li je mogue da Borhesova
svemirska biblioteka stoji iza Todorovieve vizuelne pesme? Borhes u
Babilonskoj knjinici govori o knjizi koja se svodi na slovani labirint,
ali na predzadnjoj stranici pie Oh vrijeme tvoje piramide18. Takoe,
naii emo na ideju: Ta kruna knjiga jest Bog19, a neto kasnije opet:
knjinica je kruh ili piramida ili bilo to20.
Bila ova paralela ispravna ili ne, ona
samo pokazuje veliinu asocijativnog
bogatstva vizuelne pesme koja kontrolisanjem prostora, uz pomo odgovarajueg itaoca (super-itaoca? pisca-itaoca?), uspeva da pria prie, tj. kompresuje itave tomove u povrinu jedne
stranice.
Zato sanjare vie privlai Crni
kvadrat od Monalize objanjava nam
Balar kada govori o odnosu kue i
18 Borges, Jorge Luis Sabrana djela (1932-1944), GZH, Zagreb 1985, str. 172.
19 Ibid. 171
20 Ibid, 176.

27


svemira: Ponekad kua raste, iri se. Da bi se u njoj stanovalo, potrebna
je vea elastinost sanjarenja, manje ogranieno sanjarenje.21 ar Todorovievog minimalizma je upravo u tom efektu asocijativnih eksplozija, gde zadovoljstvo u tekstu proizilazi iz kreativne italake aktivnosti, a ne pasivne recepcije razgolienih informacija. Serviranje informacije koja je svrha sama po sebi ne zahteva promiljanje medijuma i
pismo smatra samo posrednom predstavom misli. Signalistika vizuelna poezija podrazumeva Deridin savet da valja misliti da je pismo
igra u jeziku.22
Emil Ruder je u pravu kada kae da tabela posjeduje svojstvenu
ljepotu i tehniki arm. Jedna stranica voznog reda vlakova moe premaiti kvalitetom djelo bogato oblicima i bojom.23 Iako ovaj citat deluje
kao idealni uvod u Estetiku Reda vonje Eduarda Sama, okrenuemo
se formi shematskog prikaza u vizualijama Miroljuba Todorovia, koji
svojom konstruktivistikom sugestivnou poput tabele raspolae objektivnim naunim karakterom. Jednu takvu shematsku pesmu sreemo u
Textumu, koju emo slobodno nazvati Konjanik crn, ukoliko uzmemo
za naslov sintagmu iz krunog polja iz kog se granaju tri jezika toka.
Tekst moemo da itamo u vie pravaca, on postaje deo jedne lanane
konstrukcije, mehanizam ograen od spoljanjosti, onog to je napolju
(plaviast crv); tekst je u kui. Ovako rasporeen tekst ostavlja utisak
mainskog projekta, kompjuterskog dijagrama, pa tako svojom vizuelnom stranom odgovara svom kombinatorikom poreklu. Slina shematska zamisao stoji i u osnovi vizualija Jezik bi-e svemir i Geometrijska
analiza irilskih slova rei SMRT, a kulminira u emi toka rada na
kompjuterskoj poeziji. Ustaljenost prisustva ovakvog mainskog konstruktivizma u poeziji Miroljuba Todorovia (pogotovo u Algolu), otvara
nam vrata ka promatranju jednog vida signalistike estetike, novog
shvatanja lepog u vremenu tehnoloke ekspanzije.
Kao slian tipografski izazov Ruder navodi propagandni materijal,
a takav vid poetskog dizajna kod Todorovia vidimo u vizuelnim pesmama: Ajntajn, Vodojaa24, Ispustiti, Nestati, Gledati, to
moe glasnije, Samo jedanput, pesme iz ciklusa Tout le mond
Propagandni materijal, u uem smislu plakat, postaje glavni medijum
uline komunikacije, koji sem marketinkog i politikog karaktera, s
druge strane podrazumeva i simbol protesta, borbe protiv cenzure, pogotovo imajui na umu zabrane lepljenja plakata na javnim mestima.
Moris Rikards istie da se nakon pada plakata njegova reinkarnacija,
21 Balar, Gaston Poetika prostora, Kultura, Beograd 1969, str. 82.
22 Derrida, Jacques O gramatologiji, Veselin Maslea, Sarajevo 1976, str. 67.
23 Ruder, Emil Tipografija, Partizanska knjiga Ljubljana 1977, str. 14
24 Todorovi, Miroljub Ponovo uzjahujem Rosinanta, Arion, Zemun 1987, str. 303.

28


ukoliko tako neto zaista i postoji, odvija u formi koja je toliko nova da
se uopte ne moe prepoznati25. Jedna takva forma je sigurno vizuelna,
plakat i objekt poezija Miroljuba Todorovia, gde se montaom citata,
tehnikom kolaa i dekolaa dekonstruiui formu plakata, obrazuje
forma koja jo uvek nosi elemente plakata u sebi, ali nema vie istu
marketinku funkciju; osloboena mitologije i obavezujueg prisustva
oznaenog, s novim estetskim tendencijama, stvara se nova forma: postplakat.26 Todoroviev poetski dizajn u Algolu kao svoju osobinu ima
ponavljanja odreenih znakova i njihovih kombinacija na taj nain da
poinjemo razmiljati o todorovievskoj vizuelnoj gramatici27, to
predstavlja jo jedan dokaz oivljavanja rukopisa i povratka individualnog kroz sferu konstruktivistike objektivnosti univerzalnog pesnikog
jezika.
Miroljuba Todorovia svakako moemo uvrstiti u Fukoov niz autora
ije je delo ostalo ivo zahvaljujui kontragovoru, vraajui se tako
od reprezentativne ili znaenjske funkcije jezika ka njegovom sirovom
zaboravljenom biu28. Signalistika poezija jezik shvata kao atomsku
strukturu u kom se meanjem i spajanjem rei molekula i slova
atoma grade sloena jezika jedinjenja. Oslobaanje ili raspadanje jezika
deava se pri dejstvu imaginativnih pesnikih agensa. Jezik se raspada
na svoje elementarne delove rei i slova spremne da pod dejstvom novih
gradilakih energija stvaraju drugaiju sliku sveta.29 Iz tog razloga vizuelnu poeziju Miroljuba Todorovia moemo posmatrati kao arhitekturu poetskog dekonstruktivizma, gde naputanjem konvencionalnih
kalupa, izjednaavanjem forme i funkcije, unutranjeg i spoljanjeg
prisustvujemo igri oivljenog bia jezika u svetlu autentinog tehnolokog rukopisa.

25 Rikards, Moris Uspon i pad plakata, Jugoslovenska revija Nip Borba, Beograd 1971,
str. 39.
26 Primetna je razlika izmeu signalistike plakat-pesme i definicije plakata iz

Benzeove Estetike: Svaki plakat nije dakle openito samo vizuelna slikovna
ploha, nego i vizuelna tekstovna ploha, a ona moe upotrebljavati jednako
dobro statistiko-konkretna kao i semantiko-sadrajna sredstva, dakle sluiti estetikim realizacijama ili komunikativnim kodiranjem (Bense, Max
op. cit, 276).

27 Izraz preuzet iz knjige Uspon i pad plakata Morisa Rikardsa.


28 Fuko, Miel Rijei i stvari, prev. Nikola Kova, Nolit, Beograd 1971, str. 110.
29 Todorovi, Miroljub Signalizam, Gradina, Ni 1979, str. 62.

29

MAINA UI DA PIE
(Signalistika kompjuterska poezija)
Zapazio je tekst koji je traio i pokuao da ga izvue, oborivi ostatak na
zemlju. Fascikle su se rastvorile i listovi su se razbeali iz svojih slabih veza.
Zar niste mogli prvo da podignete i pomerite prvu polovinu? upitao sam.
Uzaludno troenje snage: radio je uvek tako.
I odgovarao bi bez razlike: Pokupie ih Gudrun veeras. Mora da ima
neku misiju u ivotu, inae gubi sopstveni identitet.
Ali ovoga puta sam bio lino zainteresovan za spasavanje rukopisa, jer sam
ve bio deo kue: Ali Gudrun nije sposobna da ih ponovo sloi, stavie pogrene listove u pogrene fascikle.
Da Vas uje Diotalevi likovao bi. Odatle e ispasti razne knjige, eklektike, nepredviene. Takva je logika avolovih slugu.
Ali nalazimo se u okolnostima kabalista. Milenijumi da bi se nala prava
kombinacija. Vi zamenjujete jednostavno Gudrun za majmuna koji u venosti
lupa po pisaoj maini. Razlika je samo u trajanju. Renikom evolucije nismo dobili ba nita. Ne postoji li program koji dozvoljava Abulafiji da obavlja ovaj posao?
U meuvremenu je uao Diotalevi.
Svakako da postoji, rekao je Belbo, i u teoriji doputa ubacivanje dve
hiljade podataka. Dovoljno je imati elju za pisanjem. Uzmimo neka budu stihovi moguih pesama. Program vas pita koliko stihova treba da bude duga pesma, a vi odluite, deset, dvadeset, sto. Zatim program uzima iz unutranjeg
sata kompjutera broj ovih drugih, randomizuje ih, prostim reima iz njih izvlai
formulu na osnovu svake nove kombinacije. Iz deset stihova moe se dobiti
hiljade i hiljade sluajnih pesama

Umberto Eko, Fukoovo klatno1

Matematika i poezija grupe Rapok, Sto hiljada milijardi pesama


Rejmona Kenoa, Saportin faktorijelni roman (kako ga naziva Klod
Ber)2 iz 1965, ije neuvezane stranice italac moe itati bilo kojim
redom, matarije Stanislava Lema, Matematika poetika Solomona
Markusa samo su neke od poznatih pojava koje su uticale na dalje zbliavanje informatike i knjievnosti. Malo poznat je eksperiment na raunaru Manchester Mark 1 iz 1952. koji je uz pomo svojih programera
(Alan Turing, Chris Strachey) uspeo da sastavi ljubavno pismo, prvi
dokument kompjuterskog autorstva.3 Moda je poznatiji eksperiment
Vilijama emberlejna i Tomasa Etera s programom Racter iz 1983. koji
je rezultirao knjigom The Policemans Beard Is Half Constructed. Meutim, oba pokuaja jo uvek ne proizvode pravog kompjutera-autora,
1 prev. Sinia Zdravkovi, Beletra, Beograd 1989, str. 314-315.
2 Za jednu potencijalnu analizu kombinatorne knjievnosti, Delo, februar 1979, str. 137.
3 Swirski, Peter From Literature to Biterature, McGwill-Queens University Press 2013,
str. 22.

30


computhora po kovanici Pitera Svirskog, jer, kako i sami autori napominju, program se koristi odreenim sintaksikim direktivama koje
mu ukazuju kako da povezuje rei u vee celine.4
U prvom broju asopisa Signal, Miroljub Todorovi objavljuje varijante kompjuterskih tekstova bez intervencija, onako kako ih je maina
fabrikovala. Radi se o pesmi S rezancima svakako, poetskom eksperimentu izvedenom na digitalnom kompjuteru IBM sistem 360, Raunarskog centra Matematikog instituta u Beogradu 1970.5 Stil (da, stil!)
te pesme se drastino razlikuje od kompjutopoeme I. G. tikela koju
navodi Zigfrid J. mit u Estetskim procesima, iako je i taj tekst nastao
pomou jednog IBM raunara (Nemakog raunarskog centra u
Darmtatu).6 Autorove intervencije, ako uopte i postoje, su na gramatikom planu i imaju ulogu da jezik kompjutera-pesnika prilagode oveku-itaocu, da proizvedeni nered urede kako bi se mogli uoiti odreeni semantiki tokovi. Takve intervencije moemo preduprediti detaljnom pripremom pesnikog ina, kompjuteru je potrebno dati komande
da se rei mogu nai samo u onim odnosima koje predstavlja odreeni
uzorni model, poput ve spomenutih sintaksikih direktiva Vilijama
emberlejna. Takoe, rei ne moraju biti samostalne celine, one se mogu
prilepiti drugim reima; na taj nain kompjuter e operisati nerazdvojivim sintagmama. Hrana kompjutera-pesnika mogu biti pojedinana
slova i drugi simboli, ali tada bi ve imali posla s novim Vojnievim rukopisom i on bi mogao biti zanimljiv samo zbog svog vizuelnog i zvunog
efekta. Ali zar to samo nije dovoljno?
itajui pesmu Samo kao svinja pred oima nam se javlja somnambulini robot narator ije buncanje reflektuje postojei semantiki kvar.
To su rei koje izbijaju iz nekakvog miksa Dona Kejda, s puno uma i
smetnji, navodei nas da se ukljuimo u popunjavanje praznina, u asocijativno nadovezivanje, da postanemo autor, koliko i kompjuter ili sam
pesnik. elja da se proizvede zauujui nered postojala je i kod dadaista i nadrealista, ali ovde to ini maina, za koju je taj nered red. Svesni
smo da je veoma teko uiniti da maina razume ljudski kod, ali i s druge
strane da nije teko nauiti je da njim manipulie.7 Moemo na internetu pronai bilo koji text mixer pa da od najlepih Rilkeovih stihova
nainimo poeziju apokaliptinog haosa. Za poetak nije bitan semantiki
sloj, ve sama materijalnost dela i put kojim se uopte dolo do odreenih poetskih konstrukcija, jer ni najambiciozniji roditelji ne trae od
4 S obzirom da u ovom izdanju stranice nisu numerisane, videti treu stranu uvoda koji
potpisuje Bil emberlejn (The Policemans Beard Is Half Constructed, Warner Books,
New York, 1984).
5 Todorovi, Miroljub Signal br. 1, str. 34.
6 mit, Zigfrid J. Estetski procesi, prev. Milan Tabakovi, Gradina, Ni 1975, str. 204.
7 Swirski, Peter From Literature to Biterature, McGwill-Queens University Press 2013, str. 24.

31


svoje dvomesene bebe da doktorira atomsku fiziku. Oduevljenje kompjuterom-pesnikom nije produkt jednog zapadnjakog procesa dehumanizacije, ve svest o nastavku ovekove evolucije. Upravo to primeuje
Ljubia Joci u tekstu Magija elektronike pronalazei izvor kompjuterske poezije Miroljuba Todorovia u mutaciji savremenog oveka, koji
se priprema na simbiozu sa mainom.8 Dakle, ovek je jo uvek tu prisutan i bez njega kompjuterske knjievnosti ne bi bilo, on je taj koji daje
komandu za njen nastanak, on je taj koji je registruje. Da bi dolo do
jedne prave knjievnosti kompjutera, potrebno je da maina prevazie
ljudskog inicijatora, da sama odlui ta e da ini i od kog materijala.
Sve dok nam ona alje razumljive poruke mi je shvatamo kao igraku,
kao naeg saveznika, ali ta e se dogoditi, pita se Peter Swirski, kad
kompjuter-autor pone da operie van limita ljudski inteligibilnog?9
Kako emo tada uopte registrovati vezu izmeu ljudskog pisanja i pisanja kompjutera? Kako emo dati nekakav estetiki sud o neemu to
je naem umu toliko strano? Vratiemo se nekoliko koraka nazad.
Pre kompjuterske poetske randomizacije, slovo je imalo svoju estetsku autonomiju daleko do korena jevrejske mistike. Mistika slova polazi
od misli: Ako je Tora sveta, onda su sve rijei i sva slova to hrane nadahnue jednako tako sveti.10 Estetska funkcija inicijala je slina avangardnoj vizuelnoj poeziji (posebno letrizmu), s tim da se inicijali zadravaju na nivou ukraavanja i tematski su povezani sa okolnim tekstom,
dok vizuelna poezija ide dalje na semantikom planu, jer ona predstavlja tekst za sebe. Kod . M. Kodera emo sresti izmiljene rei kojima se
priziva atmosfera religijskog nadahnua, gatanja, bajanja, vraanja, u
potrazi za istom melodijom, zanemarujui znaenje. Takvoj knjievnosti moemo samo da se prepustimo, da itanje postane jedna vrsta amanskog transa prilikom kog se oslobaamo lanaca pojmovnog sveta
levitirajui u svetu duhovne muzike. Na slian nain emo doiveti i
zaumni jezik ruskih futurista, dadaistike besmislice, s tim da e kod
njih izbor slova u izmiljenim reima imati znaaj i na vizuelnom planu.
Estetika slova kulminira u letrizmu i slinim savremenim eksperimentima u konkretnoj poeziji stvarajui podlogu za nastanak onoga to emo
osloviti sa signalistika vizuelna poezija. U takvoj atmosferi, gde je semantika izjednaena sa sintaksom, brbljanje kompjutera moe imati
veliku umetniku vrednost, ali emo, s onim predrasudama o kojima
govori mit11, takvo delo pripisati slikarstvu pre nego knjievnosti. Meutim, tu se ne radi o onoj vrsti mainskog slikarstva kakvu vezujemo
8 Joci, Ljubia Ogledi o signalizmu, Miroslav, Beograd, 1994, str. 74.
9 Swirski, Peter From Literature to Biterature, McGwill-Queens University Press 2013,
str. 77.
10 Davy, Marie-Madeleine Enciklopedija mistika I, Naprijed, Zagreb 1990, str. 142
11 mit, Zigfrid J. Estetski procesi, Gradina, Ni 1975, str. 205.

32


za eksperimente Dezmonda Henrija poev od ranih ezdesetih. Njegova
maina polazi od komande da se stvori slika, dok u sluaju text mixera
sliku registruje posmatra tek nakon to omane u pronalaenju semantike slamke kojom bi se drao za literarnu stranu nasumine lingvistike
konstrukcije. Belina papira i gustina crne boje slova i simbola, bez semantikog svojstva u oku posmatraa preuzimaju ulogu slike, koliko god
to neosnovano bilo. Da li to znai da e sluajni prolaznik okarakterisati
hermetine stranice aka Lakana kao sliku, ili bar kao vizuelnu poeziju?
Kada bi pred nas izala kakva lingvistika brljotina, mi bi odmah u
njoj traili neki ifrovani anagram. Tolika je ovekova elja za razumevanjem, da itajui pesme Samo kao svinja i Kvalifikovan arplaninac
Miroljuba Todorovia, neprestano pokuava da povee nepovezano, da
pronae logino objanjenje stihova koji su stvoreni namernim napadom
na logiku klasicizma. Ali kako kae Todoroviev raunar sposobnost
je igrati12. Neke od varijanata, ako ne i sve, kompjutopoeme S rezancima svakako izgledaju kao citati pokupljeni iz uzburkane svakodnevice.
Npr. varijante broj 3 i 6 objavljene u knjizi Svinja je odlian pliva podseaju na presluavanje magnetofonske trake snimljene u guvi gradske
kuhinje, gde se neprestano prepliu rei i reenice kuvara, radnika za
pultom i muterija. Kolairanje i dekolairanje njihovog govora otvara
puteve neverovatnim kombinacijama kojih niko sem objektivnog sluaoca (magnetofona) nije mogao biti svestan u trenutku nastanka.
mit nam u Estetskim procesima opisuje proces stvaranja jedne
tikelove kompjuterske pesme:
U jedan IBM 7010 raunar unosi se na primer leksika od tano
1200 rei. Rei su uvek snabdevene jednom znaicom, koja daje
gramatika odreenja. Ujedno data sintaksa sastoji se iz
takozvanih reeninih uzoraka, tj. iz sledova obeleja reenikih
delova, koji kod sinteze reenice bivaju zamenjeni reima iz
unete leksike. Ta sintaksa ograniena je otprilike na 280 reeninih uzoraka i prema tome doputa graenje samo ogranienog broja razliitih reeninih tipova. Kroz jedan ujedno dat
generator pseudo-sluaja sada se u programu predvieni tokovi
izbora vetaki ometaju, tako da rezultat u okviru odreenih
granica postaje sluajan i ne moe se predskazati. Zbog ove
komponente sluajnosti tikel svoje proizvode aludirajui na
rulet naziva Monte Karlo tekstovi. Za 0,25 sekunde ureaj
proizvede tekst od priblino 10-20 redaka. Semantika pravila
ne unose se.13
12 Kvalifikovan arplaninac, Svinja je odlian pliva i druge pesme, Tardis, Beograd 2009,
str. 98.
13 mit, Zigfrid J. Estetski procesi, Gradina, Ni 1975, str. 209.

33


Razmatranje iji je program bolji pesnik, Todoroviev ili tikelov,
odmah bi povuklo pitanje: iji je tekst blii ljudskom? Ali onda se
udaljavamo od izvornog smisla kompjuterske poezije, a to je stvaranje
poetske konstrukcije osloboene od stega oveijeg uma. Kompjuterska
pesma treba da bude otvorena pesma, da ne saoptava smisao ve ga
sugerira, tako da italaki angaman doe do izraaja.14 Todorovi ne
eli da priprema program poput tikela, emberlejna i Etera odreenim
sintaksikim direktivama, njegov cilj je da razori sintaksu, ili joj bar
okrene glavu, i tako doe do originalnih poetskih efekata, koji su
oigledno plaili vladajui kritiki aparat nae knjievne scene (Zoran
Mii, Eli Finci, Bogdan A. Popovi, Predrag Proti, Milan Komneni,
Slobodan Rakiti i Jasmina Luki15). Tradicionalni kritiari nisu mogli
da shvate da e ovek uvek biti prisutan u kompjuterskoj poeziji, makar
imao samo ulogu osobe koju e ona okirati16. Interkompjuterska
umetnost ne ugroava njihove humanistike ideale, jer ako ona i bude
jednog dana mogua, ovek verovatno nee biti u mogunosti da je registruje, ona e biti neujno domunavanje izmeu maina u naem
domu. Ali ta je ono to u estetikom smislu zapravo smeta kritiarima
kompjuterske poezije Miroljuba Todorovia?
Ako je atraktivnost takve poezije neljudska logika, treba da se
zapitamo da li ta neljudska logika znai neto neostvarivo i nemogue
za oveka i da li je logika uopte neki standard koji mora biti prisutan u
poeziji? Isti proizvod koji nam nudi jedan kompjuterski program
moemo ostvariti putem dadaistike makaze-vrea tehnike. Dakle,
zakljuiemo, alogini spojevi, sluajne kombinacije (stohastika i
aleatorna poezije) su neto to je ljudski um mogao ostvariti i pre
kompjutera.17 ta je onda tu neljudsko? To to smo makaze i vreu
zamenili novim alatom18 koji je pre nekoliko decenija izgledao kao
poklon neke vanzemaljske civilizacije?19 mit napominje da je potrebno
tradicionalno shvatanje pesnika-genija zameniti jednom vrstom pesnika14 Videti: ivkovi, ivan Signalizam: geneza, poetika i umetnika praksa, Vuk Karadi,
Parain 1994, str. 181.
15 Ibid, 172.
16 Knjievna maina moe da izvri sve mogue permutacije datog materijala; ali poetski
rezultat bie poseban efekat koji jedna od tih permutacija bude imala na oveka obdarenog
sveu i posveu, odnosno na empirijskog i istorijskog oveka, bie ok koji e se dogoditi
samo ukoliko oko maine koja pie postoje skrivene utvare, jedinke i drutva. (Kalvino,
Italo Kamen preko svega, Svetovi, Novi Sad 1996, str. 137).
17 Kaem namerno PRE a ne BEZ kompjutera, jer drugi izraz povlai sa sobom mogunost
inspiracije kompjuterom.
18 Kompjuter kao orue, alatku odreuje i ivan ivkovi u tekstu Kompjuterska poezija
(Signalizam: geneza, poetika i umetnika praksa, Vuk Karadi, Parain 1994, str. 172).
19 To je ujedno i razlog zato sam jedan od ranijih radova o signalizmu nazvao Dada
kompjuter.

34


-naunika, po emu intuiciju menja estetika pravljenja, iskazana
radom na materijalu, planiranjem.20 Na osnovu njegove ideje, koja se
raa i kod Itala Kalvina, svaki proces pisanja je kombinatoriki. U pitanju
je ljudski-intuitivna kombinatorika koja oigledna postaje u istorijskoj
avangardi, gde mit primeuje da se rad proizvoaa teksta sastoji vie
u pronalaenju formalne sheme ili ak nekog algoritma nego u lirskom
poimanju neke situacije ili nekog stanja, koji se tada dovode do glasovnog
jezikog izraza.21
Kakva je logika prisutna u nadrealistikom automatskom pisanju?
Takav tip pisanja na papiru odslikava lanac asocijacija, drugim reima,
ono to piscu prvo padne na pamet. U jednom stalnom kruenju informacija, poput loptica u dobou Narodne lutrije Srbije, informacija
koja nae put napolje je prvo to padne na pamet. Dublje je pitanje:
Koja je razlika izmeu asocijativnosti ljudskog uma i kompjuterskog
programa? Algoritmi koji pokreu nae asocijacije zasnovani su na iskustvu i emocijama koje nikako ne moraju biti logine, pa tako ne moraju
ni asocijativni lanci. Kompjuterski program zapoinje rad nakon komande korisnika, nareenja ljudskog uma koji iekuje ledeno objektivan odgovor, kakav nije u stanju sam da d. Da li su Kerolovi nonsensi
ljudski, a kompjuterski neljudski? Da li je aloginost sna neto neljudsko
samo zato to nije usklaena s predstavom naeg svakodnevnog drutvenog ivota?
Kada se kompjuter pobuni protiv poezije na koju ga primorava ovek, biemo svedoci jedne prave umetnosti kompjutera, jedine sledee
mogue avangarde. Do tad, morae se zadovoljiti skromnom ulogom
ovekovog produetka, kako navodi Kalvino 1967. u tekstu Kibernetika
i fantazme:
Dosadanji nain na koji se avangarda slui elektronskim mainama jo uvek je previe ljudski. Maina je u tim eksperimentima, pogotovo u Italiji, instrument sluaja, formalnog destrukturisanja, opovrgavanja uobiajenih logikih povezanosti: odnosno, rekao bih da i dalje ostaje jedan jo uvek birano lirski
instrument, slui jednoj tipino ljudskoj potrebi: proizvodnji
nereda. Prava knjievna maina bie ona koja e sama imati
potrebu da proizvodi nered, ali kao reakciju na svoju prethodnu
proizvodnju reda, maina koja e proizvesti avangardu da bi
deblokirala sopstvene cirkulare zapuene predugom proizvodnjom klasicizma.22
20 Videti: mit, Zigfrid J. Estetski procesi, Gradina, Ni 1975, str. 207.
21 Ibid.
22 Kalvino, Italo Kamen preko svega, prev. Marija Radovanov-Mattioli, Svetovi, Novi Sad
1996, str. 128-129.

35
,
,
,
, !
.
, ,

36

( )

.


@
! !


!
Crme de la crme.

37

. . .

Cogito, ergo !
,

Etc.


, , !

,

,( )

38

Per si

!


Nota bene!

: (), .
,
!
50
.

, .

39


: -, , , , , , , , -...
(...
, ).
, .
, Vendy,
, .
, ... , , !
, ...
.
, !, !, , ,
, ,
!. , .
, ,
, . , -
, ,
. , ,
. , ,
. ,
, .

.
.
. , .1[1]
,
, , ,
, .
.
,
.
1 Cana Lingus, , ,

40

STEVAN BONJAK

STEVAN BONJAK
Alfa

BUKVAR za PANTROPE

B kao H

(Iz Bukvara za Pantrope)

Razreenje
Ili, sve o tome kako je uveni kosmoloko-vasionski uteriva: pravde,
istine, milosra, slobode, nade, vere, kite...Hlojge nastao i kako je To
bivalo u prvim najlepim vremenima...
41

H
Hloygeov lik je, iako i dalje misteriozan, u osnovi proistekao iz lika
nadzornika Hloga, koji je slubovao na dalekom svetu METIRENI,
poznatom po neiscrpnim zalihama, oveanstvu toliko potrebnog
totensmoha...ali!
Bile su na tom zabitom, opisivo runom1, planetoidu u orbiti dvojne
zvezde, crvenog giganta Marusela i belog patuljka Janusijana, u
zaboravljenoj pustoi galaktikog jarka, i planine KURH TEMUHANNIN
MUTURHHAN-sa kojih su nou doletala jata crnih Hhrippa, i prodirala
kopae.
Jedina odbrana nesrenia, od uasa koji iz tame dolazae, bee
nadzornik Hlogo-junaka srca i snanih miica u svakom pogledu...
odatle i ona uvena narodna kosmika:
E moj crni hrippe dobie ti epi,
kad ti Hlogo zbiberi...
pa klepi!
Hlogo bi proteran na Metirene, jer u Solovom sistemu bee obljubio
nebrojene lepotice...kap je prevrila meru kad je zaveo lepoticu Cirisku,
najmlau ki diktatora Ortovog oblaka Sedmog Dr Sumanutog.
Za tako ta dobio je slubovanje na Metirenima, sa malim izgledima
da se odatle ikada izvue...ali! Hlogove dogodovtine su ovde tek poele,
a Metireni su se pokazali kao odskona daska za najvee svemirske,
neoklasicistike, rokoko, rijaliti, retro, turbo i tako dalje, avanture...

HISTORY
H kao 43, 30 i 19

HLOYGE 43, 30 i 19 GODINA POTOM


1967.
Hlojge nastaje ex nihilo, iz beline, Alfinom rukom otrgnutog, lista
sveske za nacrtnu geometriju, u gimnaziji Stevan Sremac u Niu na Teri.
Prva njegova katabaza nosi ime Hlogo i ona je jako pomogla Alfi, u uim
evropejskim krugovima poznatijem kao Stevan, u reavanju krajnje
napete situacije, ne samo na Temuhanin Tumurhan, ve i u leteim
praumama Spikanskih svetova.
Hlogo iznad svega ljubljae sunce Slobode, tragaju za neporecivom
Istinom, a kad sve proe, u bitkama ljutim, ako ta pretekne, pratae
od srca pobeenom neprijatelju.
Bolje ja njih da pobedim nego oni mene-govorae svoju Prvost.
Bolje manje a vie, nego vie a manje-takvo kosmos voli da trpi
stanje, bi njegova druga omiljena Drugost.
1 Postoje i neopisivo runi svetovi

42

Alfa
Takav bi, u najkraem, kosmoloko-psiholoki profil naeg junaka.
Alfin nerazdvojni drug, u to mitoloko doba prve hlojgeanske kosmo
gonije, bee galaktiki pilot Ameta, koji se veto krio, pod imenom
Ljubia Koci, od kosmikih gusara sa Viktorisa 5, koji ga ganjahu, e da
bi povratili blago mitoloko blago Cif, koje im je ovaj nekom zgodom
oteo i odmaglio u pravcu teranskog sveta. Na Terri je upisao gimnaziju
za kosmocentrike Stevan Sremac u ljupkom gradu Niu, koji tada
imaae veliki kosmodrom Car Konstantin. Sa tog kosmodroma stalno
poletahu nebeske lae ka dalekim svetovima...bi to vreme kad bee
dalekih nebeskih svetova i kad se sledstveno, a i primereno tome
konstruisahu odgovarajue nebeske lae svrsi privedene...to bi lepo...
ubavo bi to...
Tamo Ameta upoznaje Alfu, koji je uprav bio doao sa sveta VodaVazduh-uma (Sur-Dul-Ica). Izuavaju potom pogone vasionskih
letelica, crtaju precizne karte zvezdanih konstelacija zbog uspene
navigacije Galaksijom...jedne svetove teraformiraju-druge pretvaraju u
pantropijske rajeve...intenzivno ue starogrki i latinski, ne samo zbog
teorije formalne discipline...izuava se Lukijan iz Samostate...i ne samo
on...i ne samo to!
Alfa konstruie brod na pogon ISKON (interstelarni konvertor).
Brod je bio u upotrebi u periodu 1967-1981. Obavio je hiljade letova do
ruba Velikog Klastera.
Danas je zakopan duboko ispod Vinkovaca, a opet e poleteti
kad doe Vreme. Alfa i Ameta dugo konstruisahu AVATAR, brod na
ag-pogon2, ali on zbog zavretka gimnazije nikada ne polete.
Mnogo docnije etrnaest i deset godina potom:
1980. Pilot Ameta, asimptotskim trajektorijama, odlazi u udaljenu
Mitrinovievu galaksiju.
Alfa, kao katabaza Christiana Rosenkreutza postaje Psihonaut.*
Iste godine (1980.) okuplja se velika Trojka: Alfa, Sigma, Omega
Stoluju u Utoitu koje je Bata kuma Mikija.
Trojica iz Hloga stvaraju drugu katabazu pod imenom Hlojge.
Trojica poinju u sigurnosti Utoita da piu ustav Vasione.
Raste kult Utoita i u njemu Epikristinska hipostaza bele trenje,
kao drveta prosvetljenja.
Alfa konstruie asni brod na tahionski pogon: IEVT, ponekad, ali
tajno zna i danas da njim vrljne tu i tamo...
Jede se smola bele trenje (Hagija), kao telo Ustava Vasione.
Kum Miki u birokratskim krugovima galaksije, posebno na svetovima
Kopela, postaje poznat kao Miroljub Miti.
2 ag-pogon, antigravitaciona letelica.

43

Trimurti na stalnom zasedanju u asnom brodu na tahionski pogon

INFINITA EST VELOCITAS TEMPORIS


Uoava se fenomen vrkanja linija sile u tahionskom polju
i tada se Trimurti zovu Itrumirt ili Acijort.
Druga faza zavrava 1991. izlaskom3 HRONIKE O HLYGEU iz
tampe u trilion primeraka (istovremeno) na 100.000 svetova (Wyrwyx
Geiwyqy, Qyutta 4,CL, Twyqyq Ajnryw, Ciklinali Geidia, Onywqywyw
D,D,...), vorita galaktinske civilizacije. Trojica postaju Kosmomilijarderi
(prvi, drugi i trei) . Kum Miki, 2008 godine, Stazisom odlazi u Nusut.
Trea faza poinje svete Pitagorine 2010. godine. etvrta, svete
signalistike 2015...pa...ka...beskraju...

Faza zvana i ivka-ivotna kamera


Revolucija ivota u Vasioni je poela u onoj Prvoj Generaciji Novog
Soja New Age, kad su uvedena Dva Prijatelja.
Ve je, svaka jedinka prve generacije, koja je posedovala Dva
Prijatelja, ivela 300 godina.
Svako novoroene, otada, im svet ugleda dobija dva najbolja Pri
jatelja koji brinu o njegovom ivotu i svim opasnostima koje prete spolja
i iznutra.
3 Faze preobraanja Alfe u Hlojgea, a moe i obratno.

44

Alfa
To su, Mali najbolji Prijatelj i Veliki
najbolji Prijatelj.
Mali najbolji prijatelj, kad se stavi pod
ogromno uveanje lii na Mela Gibsona i
nosi lepu teget plavu policijsku uniformu
sa mornarskom majicom. Mali najbolji
prijatelj je veliine molekula, ali, to ga vie
gleda, to ti sve vie lii i na Sretu iz
Markuice na koga lii Mel Gibson. Za tog
tipa nema mesta u telu do kog ne moe
doi. Hrabar je, pravo hrabro srce, uman,
krajnje dobronameran, uvek spreman na
akciju. Nema tog neprijatelja u telu, bio on
viroid, prion, virus, bakterija, metilj
nekakav, nametnik bilo kakav, autohton ili
spolja u telo, da telu zlo nanese upao, kog on nee srano napasti i
pobediti. Posebice uiva da, kao to se dvorite isti od palog lia, isti
arterije i vene, a o izraslinama i da ne govorimo. im vidi, ili mu dojave
da negde neto ne valja, eto njega da sve poisti, poravna, uredi, izglanca.
Veliki dobri Prijatelj radi isto to i mali dobri Prijatelj, samo to je
za razliku od onog malog, veliki. Ovaj veliki je pljunuti Denis Glover, ali
mnogo lii i na ivorada Gajia iz Obrei, koji ima ogromne ake, crn
je kao uredski telefon, tojest kao imalin, lovi na Savi soma na buku i
pie pesme o pticama iz Obedske bare. Veliki dobri prijatelj poseduje
sve moi da predupredi i otkloni opasnosti koje, po bience, prete iz
Spoljanjeg sveta. Ume da predvidi poguban nailazak magnetomobila,
da spase bience ako padne sa stotog sprata stambene piramide, ili onih
ogromnih zgrada to lie na palainke, a kojih je pun Bitolj, koje su
glomaznije od Pelistera pa dodiruju nebo nad Bitoljem, plavo kao
najplavlji snovi.
Veliki dobri Prijatelj je u uniformi majora. Uniforma je list zelene
boje, sa iritima i odlikovanjima, sa apkom koja je lepa i kojom prekrije
detencetovu glavu, ako nekad udari neka vruina...
----------------------------------------------Iz Hlojgeovog predavanja o ivotnoj Kameri4, kao treem lanu Trijade
4 ivotna Kamera ili ivka. Pravi bekape uma...iz sekunde u sekundu snima spoljanjost
posmatranu oima Simbiota. Uz njenu pomo svako moe da se vrati u bilo koji deo svog prolog
ivota. Kamera pomae Malom i Velikom dobrom Prijatelju, da uspeno obavljaju svoj posao.
Kamera se, po roenju, instalira u optiki nerv Bienceta i sa Prijateljima ini Veselu Bezbedonosnu ivotnu Trojku. Svako, otada roeno ljudsko bie, tako postaje etvorojedan, tojest simbiot
Sebe samoga ivke Mela Gibsona, odnosno Srete iz Markuice i Denisa Glovera, odnosno
ivorada Gajia iz Obrei.

45


Hlojge, predstavljen kao
maak sa osam nogu.
Peinski crte bratstva Mikiii,
sa Zeridaja u Beta Aurige.

KAKO SE PRAVE UGOVORI ILI HLOYGEOV PARADOKS


uj Stari!
Ne interesuje me
Tvoja vizija Budunosti.
Ree Hlojge
Gnjee Pauka Lovca
Levim palcem leve ake5 svoje
I ue svi, to behu tamo: Hadi ovamo!6
i prccc potom, jedno samo.
DALJI RAZVOJ DOGAAJA i puemski kreendo
Posle rasprckavanja pauka, Hlojgea uhvati alob praena jakim
glavoboljama i tunim vizijama malog osmonogog, dlakavog zgnjec
kanog, sprkanog, razmrljanog, razgmackanog, razvrkanog, stvo
renjceta. Vasionski Mudraci Miloje-od Korena neba mudriji, Vukoje-od
Ognjita neba mudriji i Radoje-od nebeskog Prestola mudriji, rekoe
da e se greh sprati tako to e se Hlojge osamiti na Svetom Mestu, u
Plavoj struji uspomena, na godinu dana, e da bi greh okajao.
Reeno uinjeno. Hlojge se povue u peinu iznad sela Mozgovo na
svetu Kinjatu, da okaje greh neprimerene upotrebe sile i bezrazlonog
ubistva Bia, koje je imalo isto pravo na ivot, kao i On sam.
Lepo i jasno, a i obratno, kae lan Prvi Ustava Vasione, da je pravo
na ivot neprikosnoveno...da je ivo sve to se dobrovoljno izjasni kao
takvo... i da odatle batini sva prava proistekla iz neprikosnovenosti
ivota. I stene prekrivene tankim slojem bui i mahovine su se izjasnile
kao ivo i odatle su povukle sva prava neprikosnovenosti bivanja, a
kamoli pauk koji je po definiciji Bie nemerljivo vieg ranga. Hlojge
bee poinio veliki greh, a due svih Onih koji Reku Vremena preoezasedahu dugo potom.
Ipak: Hlojge je to odluie.
Godinu dana u peini Stagir iznad Mozgova na gore reenom svetu
i hiljadu dodatnih naginjanja nad hologramsku Nju, oistie poinjeni
greh.
5 To samo Hlojge moe. Hlojge na levoj aci ima dva palca (levi i desni). Hlojge na svakoj
aci ima levi i desni palac!? Neto etvrto!?
6 Hadi ovamo, isto kao i Hodi ovamo, samo naredbodavnije. Posle inauguracije Obame
kao Velikog Komesara Galaksije, kae se i Hadi obamo !

46

Alfa
Kako rekoe tako i uinie.
Posle godine meditacije, pevanja obrednih pesama, dodatnih nagi
njanja nad Nju, neprekidnog ponavljanja svete mantre, Hlojge oisti
greh.
Posle toga, sastavio je ugovor koji je, u ime oveanstva, tada
rairenog na deset miliona Svetova, potpisao On, a za Pauke Vasione,
vrsno uzdignuti Pauk: Todor SrhstrisL LstinkL DudvadL Lodorovi.
Posebno bee znaajan aneks opteg ugovora, jer su ga kasnije
potpisivale nebrojene vrste ivih bia irom Vasione.
Ovaj aneks se nepretenciozno zove Slovo o dobrim namerama.
Otada, a tome je vie eona, nije zabeleen ni jedan ujed pauka, ni
jedno gaenje ili gnjeckanje, nijedno pajanje pauine. Ovo je bio jedan
od kljunih razloga za poetak sukoba sa Sukka Cekarima, zbog gaenja
njihovog esnafa Pajadija.
To to te danas, kad po najtoplijem letnjem danu dok jede
pekmez, ne napadaju ose, to to te pred kiu ne peckaju muve,
to to ti komarice krvcu rujnu ne piju, to to te ajkula iznese na
svojim leima na obalu ako se davi u vodi slanoj i lednoj, to
to te zmija siktanjem pozdravlja sa: dosssssbro jussssstro
komsssssssija, sve je to delo Ovog Ugovora.
Puema1, Zato, o zato mali paue, bei galaksijom
celom ove jeseni od poljuba mog, u troglasu sa jatom
plafih cifova na jednoj grani dlakave trosuljke
Puema2, Stigoh te , ljupki mali paue, krajem te jeseni i bacih
u pukh tisuama cjelova
Puema3, Posebno potresna poema. CRNOJAMSKA, Sad si Pobro,
bostan obro, a ti Seko, teko da e stii preko i

Stevan Bonjak, Hlogo kao praizvor


Hlojgea.Nacrtano u drugom razredu
gimnazije Stevan Sremac u Niu,
nulte H Godine (1967 godine
Nove Ere) na planeti Teri

47Six Months Aint No Sentence
2014
77
()


,


,
.

,
.

.
,

.

.

( ,
) ,

48


., ,

.


. .
.

.
, .
:


, , .
***
, .
***

, .
***

. .
49


***
. .

. ,
, , , ,
, , ,
,
.
***
, .
, , .
***

. (John M. Bennett)
.
,
. , ,
. (cf., Am Horseshoe, John M. Bennett & Jim Leftwich, Luna
Bisonte Prods, 1996)

, .
, ,
.
.
( )
, .
, : ,
.
50


***
- ,

. , , 1 .
.
,
. 2
(spirit writings).
. (Tim Gaze)
.
(Anthology of Asemic Handwriting)
, .
06 2015.
:

Jim Leftwich: Asemic Poem


1 , . .
2 LAFT, Lost and Found Times ,
, .

51

Vladimir Milojkovi
stoni isprdak
ne mogu sa tobom
dok prosipa pamet
koja ne bi to bila
da je ostala
tamo
odakle
si je uzeo
jednog popodneva
u telefonskoj slualici
prohisterisao si:
vrati mi moje knjige!
a onda si po obiaju
kao stoni isprdak
bacio oi meu govna
koja si jo jue
izbacio
zaboravivi da kao sav normalan svet
povue vodu

52

Vladimir Milojkovi

nain ekanja
u saimanju slike benzinske
algoritmom

pumpe

sinusom i kosinusom

izraunava neki procentni raun

ili u drugoj formi


nepoznate oblasti
komanduje
maina je ovaj

duh

ta

vaz

kada otvori vra


a iza stola

gomili predmeta
od fascikli i pa

pira

sedi gospoa sa krofnom


u ustima
i kae:

izai i saekaj

53

minjlpt ko s
mi mi mi
nji nji nji
li li li
mi nji li
li mi nji
nji li mi
nji nji nji
li li li
mi mi mi
njiko nimi
lipi siti
si ti mi
ko li si
si nji pi
pi ti li
sii
ti i i
i nj i
n j mi
li ti pi
pi j ko
kip
ki pi
kik
pip
ko s

54

Vladimir Milojkovi

55

Vladimir Milojkovi: Merilo zadovoljstva.

56

Vladimir Milojkovi

Sazvea

57

Ivana Maksi
IZ DNEVNIKA
Vreme: umereno hladno, jutarnji mrazevi, povremeno sneg.
Pribliava se mart. Trebalo bi ve da se nazire kraj zime.
(Miroljub Todorovi: Dnevnici, subota, 24. februar, 1979.)

subota, 1. avgust 2015.


Jedno od najtoplijih leta. Prolo je bilo kiovito i nije bilo ovakvih
tropskih vrelina. Zanimljivo da se i Japanci ale da je nepodnoljivo,
mada je kod njih problem i visoka vlanost vazduha.
Prevodim jednog amerikog pesnika (Dan Boehl) za festival koji e
se odrati u Beogradu ovog oktobra i nailazim na velike potekoe. Prva
i moda najvea je to (ta) to mi se njegova poezija ni najmanje ne dopada, niti oseam ma i trunku italakog uzbuenja. Njegova poezija je
sve ono to ne volim: pretenciozna, prozaino-dosadna, eliptina a bez
humora, primer kako poezija nabijena ultra novim slengom nije savremena. Ipak, ne smem ovim nedopadanjem intervenisati u procesu prevoenja. Zapaanje: unisonost i ispeglanost gotovo svih regionalnih
festivala. Kao da je svaki projektovan u fotoopu istog grafikog dizajnera. Nova tendencija: fokus na lica (lik) pesnika: reklamiranje lica.
Moda iz straha da ih ve koliko sutra niko nee prepoznati (?) Ili se
vode logikom kad nam je ve poezija bezlina (bez lica), pokaimo
svoja lica.
S druge strane, poezija-kolai Milete Mijatovia koju u prevoditi
za isti festival na engleski pravo je otkrovenje. Igriva i ubojita, poezija
na granici. Pesnik ipak mora da misli, ne moe samo da nie i sklada
nekakav ranji gluporija i besmisla. Mileta to zna izmeu ostalog i zato
to je vizuelni umetnik.
Nikola i ja smo gledali Prometeja sa otoka Vievice, jugoslovenski
film iz 1964. koji je reirao Vatroslav Mimica. Zanimljive su nam oboma
bile scene seanja praene velikim belinama na platnu. Toliko elje da
se na otok uvede struja. Seljaka buna je ipak bolji film, o njemu moram
pisati za nae novine.
58

Ivana Maksi
Pogledali smo i film Pedra Koste
The Colossal Youth. Remek-delo, usuujem se rei. ta sve ovek radi sa svetlom,
pa onda nain na koji kadrira. Posebno
su upeatljivi delovi usmenog ponavljanja jednog pisma, uvek sa nekom varijacijom koja uleti nenadano. ovek koji
usmeno izgovara pismo nekoj eni, opsesivno-kompulzivno (jer tako mora) titei je od zaborava, nalik je onom koji se
moli. Zanos prosto ostavlja bez daha. Zanos isprian kroz umor.
Prepriavala sam Nikoli san: napasnik koji je ujedno nekakav snimatelj i
samozvani fotograf alje nam snimke i
potpuno ludake sms poruke. Na snimcima smo svakako mi, u razliitim pozama, na krevetu koji predstavlja nau
kuu na otvorenom. Sa leve i desne strane kreveta su ograde i druge
kue, ali naa kua je go golcat krevet, bez prekrivaa, i to nam (u snu)
nije nimalo neprikladno niti udno. Kad malo bolje razmislim, ne bi bilo
ni na javi.

nedelja, 2. avgust
Danas sam imala samo tri asa sa Japancima. Najvie volim kad
odaberu materijal Daily News, jedino tada vreme proleti. A naopako
krene kad otpone free conversation, pa nikad kraja. Zanimljivo je da
ima razliitih tipova ljudi koji biraju free conversation neki su raspoloeni za priu i sa njima (logino) razgovor tee, dok su drugi rezervisani i toliko krti na reima da moram neprestano unapred da smiljam
podpitanja.
59


ponedeljak, 3. avgust
Raspisali smo konkurs za grafiko reenje lista MAMAC. Imamo
programske ciljeve novine. Planove za prva tri broja. Trebalo bi da se
prvi odtampa do sajma knjiga.
utorak, 4. avgust
Oseam veliku malaksalost nakon 6 asova. Jedna Japanka eli ve
drugi dan dupli as i to free conversation. Ona predaje na fakultetu i
govori o tome ta nije dobro u sistemu obrazovanja. Ispostavlja se da su
moja i njena zapaanja gotovo identina.
N. i ja smo gledali neku emisiju u kojoj je govorio Filip David. Sve
je bilo podnoljivo do trenutka kad nisu ubacili neki pokuaj ekranizacije delova njegove poslednje knjige. Smejali smo se jer je to bilo nestvarno loe. Seam se kada sam u Koracima objavila jednu njegovu
priu, kao i intervju sa njim, kad god bih mu poslala mejl, odgovarao je
u roku od minut. S obzirom na stupidnost pitanja u ovom TV intervjuu,
reklo bi se da ima i izvanredno strpljenje.
Nikola ima obiaj da pria u snu. U jednom trenutku noas je rekao:
to uti ispod kiobrana.
sreda, 5. avgust
U 13h mi je zakazan coaching. Ispostavilo se da sam na ocenjivanju
imala 16 poena. Do sada nema nikakvih zamerki na moj rad, zapazili su
visok nivo profesionalnosti, kao i da sam prijatna i nasmejana, zbog ega
se uenici vraaju i ponovo zakazuju asove , a ne mali broj ostavlja i
pozitivne komentare. U svakom sluaju, moglo je i bez ovog besmislenog gubljenja vremena, ali to je oigledno njihovo pravilo.
Ila sam do pote da poaljem Predragu Newsletter Ray OLight. To
su amerike radnike leviarske novine koje vizuelno i formatom podseaju na neto to bismo hteli sa Mamcem.
Kupila nekoliko limeta za preostali novac i otila do majke da ruamo zajedno. Napravila salatu.
Razgovaramo o mojoj malokrvnosti. Imam sve simptome trudnice, a
nisam trudna. Prolog meseca je bilo misteriozno takasto krvarenje, pa
se ispostavilo da je od kontraceptivnih pilula. Trenutno mi je hemoglobin
115, dakle ispod donje granice. Nosim kui aj od koprive, kakao, sok
od sibirske brusnice, kupine i pileu digericu. Majinsko preterivanje.
Moji razgovori sa majkom postali su veoma prijatni, lieni su one
nekadanje netrpeljivosti, agresije i nekakvog nevidljivog jaza nerazumevanja. Re je ili o mom sazrevanju, ili o njenom izvesnom poputanju.
U svakom sluaju, o promeni ali i o preko potrebnom razdvajanju.
60

Ivana Maksi
Razgovaram sa Jelenom o njenim prevodima jedne iranske pesnikinje. elela bih da ih sauva za Mamac. Jelena je smislila ime za svoga
sina. Vasil. Igor i ja smo zapeli da se zove Oleg. Ali ona kae: a kako emo
ga onda dozivati? Olee, Olee?
B. Samson me je pozvao na promociju Lune u Novom Sadu, trebalo
bi da itam poeziju 20. avgusta ali tih dana putujem u Boku, tako da
sam javila da naalost neu moi. Ovo je ve drugi put da ne uspevam
da se odazovem na poziv.
ponedeljak, 10. avgust
Ila sam na kontrolu kod nutricioniste. Smrala sam tano tri kilograma (iste masti) ali sam nabacila neto miia najvie u nogama.
Najbolje od svega je to je ovakvo mravljenje dugorono.
Razgovaram sa drugom o jednoj pesmi. On reaguje na sadraj, na
sam pomen partizana gubi interesovanje za itanje i negativno vrednuje pesmu. Kae da je to zato to je taj revolucionarni diktat pisanja
dojadio. Nadam se da e im dojaditi i kraljevsko-nedi-draino pojanje
narednih vekova.
Dovravamo retranskript tribine posveene Daviovim polemikama.
Oekujem da e, uz izvesna doraivanja i izmene, od toga ispasti dva
dobra eseja. Planiram da prevedem i odlomke jednog intervjua sa Silvijom Federii. Cilj je: ne opteretiti broj, ne zatrpati itaoce kako radi
Gradina i ostali asopisi, birati samo ono do ega bi se teko dolo na
drugi nain. Novine ne treba da budu nekakav pregled, nego koncentrat.
Potpuno opinjena knjigom Agote Kristof: Velika sveska. Naroito
credom koji iznose deca u jednoj glavi: Da bismo odluili da li je Dobro ili Nije dobro, imamo jedno veoma jednostavno pravilo: sastav
mora da bude istinit. Moramo opisivati ono to jeste, ono to vidimo,
ono to ujemo, ono to radimo.
Na primer, zabranjeno je napisati: Baka lii na veticu; ali je dozvoljeno napisati: Ljudi zovu Baku Vetica. Zabranjeno je napisati:
Mali grad je lep, jer Mali Grad nama moe biti lep, a nekom drugom
ruan.
Isto tako, ako napiemo: Posilni je dobar, to nije istina, jer Posilni
je moda sposoban za bezobrazluke koje mi ne znamo. Prema tome,
jednostavno piemo: Posilni nam daje ebad.
Ovo je jo jedno leto koje neu celo provesti na moru. Mnogo radim,
ali malo zaradim. Zato nikako ne uspevam da odem bar na dva (a idealno bi bilo tri) meseca na more, to mi je velika elja. Nadam se da u
to uiniti sledee godine sa Nikolom.

61

62

63

, .

64
: - . . , ,
, , . 1989.
.
.
, .
: , , ,
, , ,
,
.
1965. ,
, . , ,
,

.
,
. . 1
. 1
,
,
, (http://www.rastko.
rs/knjizevnost/signalizam/delo/15186 29. 2015)

65


. ,
( ) 2
3
. .
:
- , , - , , ,

(http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15186 29. 2015).


.
. , ,
, , , .
, ,
a, - mail art,
,
(http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15186 29. 2015).

, , :
2 ;
, , .
, ,
(, , ),
. , -
(http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/13712 29. 2015.)
3 , ,
, . .
,
, , , . , ,
. ( ) , ,
, , ,
,
. ,
(, ) :
,
, , ,
(http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/13712 29.
2015).

66
.

.
. ( ) (:
, ) ( , ,
)
(http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/12732 29. 2015).

, ,

, .
4 . , , ,
, ,
. . .
5. , . ,
,

.
.
, , , , . ?
28. ,
.
,
4 . . :
, ( , ,
),
(http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15186
29. 2015.)
.
5 , , 9. (680 685)

67


, . , ?
, , ,
. , . ,
. ,
,
.
: /
: / ? / (
2010: 275).
, ?
?
.
, , ,
.
.
:
/. ./ . ./ . ./ .
./ ./ .
./ . ./ ./ ( )./ . / (
2010: 278)
,
.
,
.
, . ,
, ,
. . .

. ,
,
:
/. . / . . / . ./ ./
68


. .../ . / . ./ ./ .
./ , / /... ( 2010: 279)
/ /
. :


.
. , ,
, : .
:
, , ,
( 2009: 124).
/ , /
.
, .
.

. .
IX , XX
.

. .
, , , .
. ,
.
, , .
, : / . .
/ ./ . ./ .
/ ( 2010: 281).
.

, ,
, .

. ,
69


, , .
, ,
.
,
.
, . , X .
,
. ,
. : /
. / ./ . . /
.
, 6 , ,
7, . ,
.
,
,
.
.
, , , . ,
6 ,
-
. ( XIV
) ( XV ). , ,
( 2009: 133)
7 ,
.

.
,
.
(, ),
,
. , ,
,
( 2009: 130-131)

70


8,
,
.

, ( 2009: 132).
, 9 .
, .

.
.

.
, .
,
. . : /
,/ /,
.

,
10.
.
, 8 - - ...
,
X , .
.
,
, .
; ,
( 2002: 147).
9 ,
. , .
, , ,
,
; ,
.
( 2002: 147)
10 : , .
. . 3-4 (2012): XXXVIII, Web: http://www.komunikacija.
org.rs/komunikacija/casopisi/Detinjstvo/XXXVIII_3-4/12/show_download? stdlang=gb

71


: / / / / / 11./ ( 2010: 296)

.
.
(XIV )?
:
.../ . ./ . 12./ . / . ./ .
. ./
.
,
, ( ).
, , , ,
, , , , ,
.

. ,
.
, ,
- .

,
13.
1994.

11 : , . ,
, , , XXXII, 12 (1966): . 88-90.
12
,
.
13 :
: ,
.
.
/
, ,
,
(http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/13027 29. 2015.)

72


. . . , , ,
, . .
, .
,
, . , , ,
.
: / . / .
/ ( 2010: 130). .
,
. , .
.
.
.
,
( ),
. .
, ,
. ,

14 15 .
14 :,
, - mail art,
(Artists postage stamps). ,
, ,
. , ,
(), , ,
, , ,
(http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/
delo/15186 29. 2015.)
15 , . ,
, .
, , , ...
, XII
;
1196. 1202.
;
, ;
, , 1355,
; , , ,
, XIV ... ( 2002: 41)

73, ,
?
?

:

, , , - (http://www.rastko.rs/knjizevnost/
signalizam/delo/13027 29. 2015.)
,
.
.
16, :
, ,
, :
,
, -
.

- / (http://www.rastko.
rs/knjizevnost/signalizam/delo/13027 29. 2015.)
,
,
, .
, -

.
, , .
, .
16 ,
, , (http://
www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15186 29. 2015.)

74

:
, . . (http://www.
rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15186 29. 2015.)
, . :
. (http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/13712 29.
2015.)
, . , . (http://www.
rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/13722 29. 2015.)
, . . (http://www.rastko.rs/
knjizevnost/signalizam/delo/13027 29. 2015.)
, (2002). . : .
, . . (http://www.rastko.rs/
knjizevnost/signalizam/delo/12732 29. 2015.)
, . . (http://www.rastko.rs/knjizevnost/
signalizam/delo/12750 29. 2015.)
, . . (http://www.rastko.rs/
knjizevnost/signalizam/delo/13000 29. 2015.)
, . ; : .
(http://www.rastko.rs/rastko/delo/14912 29. 2015.)
, (2010). , : .
, (2002). . :
.
, (2009). . :
.

75

?
(. , 1972. ), , - , .

.
- , .

: , ,
,
.
,
.
.
, ,
, 1979/80. ,
.
,
, -
. ,
.
76

.

.
(1952-2009) ,

. , , , , , . , . .
. . ,
.
.
(1973.),
.
, 1975. . -
. : , 1.
1979.
( ) (
). ,
( ) . ,
. ,
, 1983. .
. :
, , .2
,
1981. ,
81. (
25. 25. ) , .
1 1995.
.
2 , ,
http://www.rastko.rs/cms/files/books/47ebfabc2e7ff

77


. , ,
, . , , , ,
(...) ,
. , . ,
( ,
),
. ,
. ... . ,
.3
, 1981. (),
(Artists Postage Stamps) 93 ,
.
, ,

. , .
- ,
, , , .
8. 15. 1983.
( ),
. ,
. 1975.
1983. , - , ,
.
1983. ,
; ( 1983. )

,
1982. .
3 , , .162 (, .10, 2005.)

78

.
1983.
,
, . ,
, ... ; : , :
;
, , SX ( .
/. ) .
, ,
, .
( )
- ( ). ,

.
, :
?.
, 16. 1983.
( ) - . 16.
.
1982. , 16. . 365
1982. .
16. 1982. (
). . 150
, 31 . ( , , , , ,
, , , , , ,
, , ,
).
(16. ),
. 23 ,
. 1986. .
1984.
-
( ),
79

. ,
Rubber stamp
art .
, , , (
)
, , ,
, (
); .
, ,
. ,
80

.
. , , , , , ,
.
( ). ( )
21. 1982. ( ) .
qui (), . . 14, , .
. 1985.
Nvy zivot (
).
, -
.
-
4.
, ,
;
, ; , mail-rt. /SUPEMATISM.

4 .

81


je Ma 5.
, ,
.
,
. , ,
(1913. ) . , () . ... (
) ...6

(. 2).

7

.

, , , , , .


AIL ART
MAIL POETRY, , 5 ( )
,
. 20. .
, ,
,, .
6 , ,
http://www.rastko.rs/rastko/delo/11279,
. 22-23-24, 2001-2002, . 23-25.
7 (1984-1988.)
. ,
je ( ),
( ),
.
-
.

82

.
, (CONCRETE,
VISUAL AND SIGNALIST POETRY), a
, 1975. (
, , ).8 ,
Cage ( = ), ,
, . Cage9 (.2)
,
,
, ; ,
.
,
, , , .10
, 1985.
. Yu
/ . -

-. ,
19. 20. 1985. .
- ,
-
;
, ,
, . 19.
13 15h,
,
(
-). : , , , ,
, , , , , .

. (.2)

8 , (, ), ,
1994, .312.
9 1992. 1995..
( ). 1992. .
10 , Signal art, .16, Cage .2, , 1993.

83


. ( , ,
, , (), ()). ,

.
70- (.
, 1972.), 1982.
,
. /:
, , , , , ,
, .

. : ()

, . 1+1=1. ,
, .
:
, . ,
(+, + +),
,
. ,
,
.11

11 ,
; ; .1; 2000, .4..
,
.

84

.

( , 12,
,
13, - ( ,
.),
.
, , . (, , )
( ...14). ,

.

,
. . .15. ,
, , (),
. ,
-- ,
,
(-)
(!).16
,
( 9. 2012. ) .
.

12 ,
80-
(-) ( ).
13 .
14 ; .
15 , ; , , 1999.
., .46.
16 , ,
http://www.rastko.rs/rastko/delo/11279 , .
22-23-24, 2001-2002, . 23-25.

85
, , 09.05.1979. ,
. ,
;
,
.

, :
5 , .

; . .
, ,
.
, , .
1. : ( , ),
: . , () . . :
,
.
2. (999),
, , , .
( )
. .
3. ( ).
, , .
86


(
, !).
4.
, ,
, .
5. ( ):
,
;
.
6. :
(!?) ?
, ,
, , . ,
, :
.
7. (), ,
.
, . .
8. .
,
, .
9. , , .
10. ( 9) 9:

, .
: .
, ,
: ( ),
.
87


11. :
,
. :

(
!)
, . ( ) , , , . .
12.
() :
.
()
: . , , :

, () .
, : , .
( , ,
)
. ,
, , . ?
.
. ,
,
, ,
. , 1979.
88


.

() , ,
,
1983. . ,
, , .

.
, ,
. ,
,
(, , , ...). ,
, , .
, , ... ,
, , .
,
.
.
, ( ), .
,
.

, ,
( 4) , , , .

89

90

,
.
,
.
? ?
, .
.
? ?
,
.
.
, ,
,
? .

!
.
().
. . . . . .
. .
? ?
. . .
. , .
. . . .
. . . .
. . ?
. . .
. .
91


. . . . . .
. . . .
. . . . .
, . ,
, . ,
. . : No1
!


: ,
. 1967. 1970. ,
.
, ,
, ,
,
. ,
, ,
,
.

,
,
.
: , , , , ,
, .
.
, , ,
,
- , ?
,
92


,
.
( , )
, . ,
.
.
, , ,
, , , , .1 , ,
, .

.
,

, .
;
, ;
,
, .
,
,
.
, ,
.2
, .
, .
,
, , , ,
,
1 , , 1965-1995.,
, , 1996. 6.
2 , , , , 2012. 10.

93,
, . .
, , , .
, ,
, .3
, ,
.
. , , // , ,
.
,
: ( );
(REGULAE POESIS); .
,
, .


,
. ,
.
- ( ), 1967/68.
,

.
: .
.
,
,
,
3 , , 19651995., , , 1996. 6.

94


. , ,
. , ,
,
.
.4
.
, .
,
,
,
, . : , , , ; .
,
, ,
. , ,
, , .
,
, .

, , ,
. .
, ,
.
, . ,
.
,
. .

,
?
,
,
4 , , , , 2003.

95


,
? ,

. ,
.
, , . ,
,
, , ,
, , .

,
, . .
,
.
,

, .
,
.
, , , ,
. , , , , ,
.
, . , ;
, .
1968. , REGULAE
POESIS,
96


.
,

! ,
. ,
, , .
,
: , , ,
, , , , . , .
,
, .
,
,
.
, ,
.
.
,
.
, ,
5,
. ,
,
, .

, , .

, , , ,
,
.
, .
5 , :
, 2009, : http://zivanzivkovic.blogspot.com/

97


. , .
, ,
,
, , .
.
. .

.
, ,
.
,
. ,
. ,
, , .
,
.
, .

,
.
, .
, / .
=2,
.6 ,
, ,
, , .
, ,
;
,
. ,
6 , , , , 2012. 25.

98


, .7
, .

. ,
,
.
,
; .
,
, , ,
, ,
. .
1970. , : = .
. , ,
,
.
, , . ,
;
,
( ,
,

), , 1970. 1980.
1990.
,
, . ,
,
,
. , ,
7 , , 1965-1995.,
, , 1996. 14-15.

99


.
,
.
;

.
.
. , , , , ; ,
.
,
. ,
:
,
. ,
, .

.

, , . ,
,
, ,
. ,
.
8,
, ,
.
8 , , , , ,
1994. 18.

100


,
.

, .
, , :

, , . ,
, , ,
. ,
- -,
, ;
, , .9 , . 10
, ,
.

, .
,
. , , , ,
. ,
, , , .,
.
- . ,
.
,
.

9 , 18-19.
10 , 89.

101


.
,
. ,
, , , . .
, .
, ,
:
11
, .

,
.
,
,
, ,
.
,
, ,
?
, . ,

.
, 12
,
. , ,
. , ,
11 , ( ), ,
, 2013, 28.
12 , , :

http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/12175

102


21. ,
.13.

, ,
. ,
,
.14
,
.
,
, ,
,
,
. ?
,
,
. , , ( ), ,
., , , ;
, , .
,
, .
,
15 . . ,
, , .
,
,
, .
13 , , , , 2012. 190.
14 , , , , 1996, 33.
15 , , ( ), ,
, 2013, 29.

103


,
,
. , .
,
. ,
.

.

, .
. ,
,
.

16

, .
,
.
,
.
,
,
. ,

. (
) , ,
, . , ,
16 , , ( ), ,
, 2013, 130.

104


, . , ,
, ,
.
***

,
,
, ,
;

. , , ,
() . , , , ,
, , ,
.
,

.

:
1.

, , : , 2009, : http://zivanzivkovic.blogspot.com/

2.

, , , , ,
, 1994.

3.

, , , , , 1997.

4.

, , ,
1965-1995., , , 1996.

5.

, , , , , 2012

6. , , , , ,
1996.
7.

, , , , , 2003.

8. , , , ( ),
, , 2013.
9. , , , : http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/12175

105

Milo Joci

Ne
Ne
Ne
Ne

treba
treba
treba
treba

mi
mi
mi
mi

kiobran ne treba mi kiobran


kiobran ne treba mi kiobran
kiobran ne treba mi kiobran
kiobran

prognoza vremena radio slovenije


pononi prenos koled fudbala
oregon stejta i alabame
leone je znao
leone je znao jack shit
o amerikoj geografiji
prema jednom od njegovih likova
ikago je bio negde u blizini finiksa, arizona
to je filmu davalo oseaj velianstvene dislokacije
rastanak
mi smo fikcija! uredniki |
uiniti stvarnim

106

| snovi ne mogu te

Milo Joci

107

108

Milo Joci

KVEST I KOSMOS
Zvezde i stambeni objekti
Da li se sa visokih stambenih zgrada superkolonije Tolstoj, svemirske
Detelinare, moglo videti trinaesto sazvee? Sazvee Bicikliste?

Legenda
Biti potar na planeti Fandorin, misli Aljoa, je kao da si umar,
lovac, ili kralj. U glavi su ti dok leti samo slike lia i neba.

15%
Kia je padala sa 85% uspenosti. LADA kosmonauta Petrovia
drndala se kroz pljusak i sitne ulice Tolstoja, kretanja uglavnom
neometenog.

Nebo gori u bajtovima


Umesto zalaska sunca, ruski Golemi vide samo monohromni
horizont.

109

RAZGLEDNICE IZ GRADOVA I PLANETA


Tolstoj
Za nekih ste noi, kada je vetar bio povoljan, mogli uti talase u
celom Tolstoju, iako grad.kolonija nije bio blizu nikakvog mora.

Kristijanija
Nekadanji prvi kosmodrom na Kristijaniji sada je liio na staru
crkvu. Kupola je kao pupoljak rue ili lale cvetala u centru grada.

Kristijanija
A. Atlason, navigator na jednom norvekom Hwlu, iza svoje
zgrade u Kristijaniji imao je par zaralih malih golova za fudbal.

Fandorin
Jedan od prvih meteorolokih balona na Fandorinu i dalje je,
godinama posle pada, stajao zakucan na nebu.

Tolstoj
Da li se sa visokih stambenih zgrada superkolonije Tolstoj, svemirske
Detelinare, moglo videti trinaesto sazvee? Sazvee Bicikliste?

110

Milo Joci


( , ,

)

,
, ,
. . . !
(),
, ,
, -- , ,
, , . -,
; ,

.
, ,
.
,
, (steampunk).

, , ,
(. steam: ).
, . ,


,

, , ,
, -

111


1.
.
, , , ,
, .2
, ,

. -.
, (, )
- ( ), avantgardiu,
, ,
, .

,
, : ,
, , 3
,
.
: , , ()
,
1 ,
, ,
, , , , , .
, , () ()
( , , ) . , , ,
,
.
2 , , - ,
, ,
, .
;
; ,
The Difference Engine , .
Google:
steampunk, ( )
clockwork
, .
3 [ ] , ,
[3, 19].

112

Milo Joci
.4
, ,
, , ( ), .
, ,
. ,
.
, -
, .
( ) , , , .
in medias res,
, , ,

, , . ,
. , , ,

- .
,
, , , ,
, , 5, ,
.
4 . .
. .
, - .
. .


. [1, 7].
5 . , ,
( ), ,
, .

113


. , , ,
,
, , . ,
-: , -,
, , , , , , , , , , , ,
, ... , -
, - . ,
,
. , ,
, ( ) ; ( , ,
); Wienna, , , .
- ,
, .6
,
,
7.
, 6 ,

, .
, ,
, ,
(
- ,
.
7 , , (
, Warcrafta Dungeons
and Dragonsa ), ,
, , , , . ,
, , ,

. ,
, (
)
.

114

Milo Joci
.
, , ; ,
?, ,
- :
- ,
, ? ?

. ,
,
. .
, . ()
. [1, 13]


,
. (), ,

8.
,

, ,
, :
.
. , .
,
... ...

,
. , . [1, 33]

.
.
8 [] ?
? ? [1, 13]

115


.
. [1, 74]
,
. , ,
.
(
), . ,
.
,
, ,
?

, ,
, ,
.

;
.

, ; , , , .
( . .), ,
, . ,
,
, ,
. , , , .
, , ,
magipunk,
. ,
-
, , .
, ,
.
116

Milo Joci
9,
, . , , , .


?
? ?
, ... .
, .
,
, ,
-- , , ,
, . , ,
,
- , , .
,
, - 10.
;
, 11;
12 , ,
13 14.
9 , ,
().

. , [4, 799].
10 2 .
, [1, 7].
11 [1, 8].
12 . ,
[1,9]; ,
.
13 . , , ... [1, 10];
- () ()

.
14 -
. [1, 8].

117


, ,
,
, .
, ( , ), .
( ), ,
( )
, , 15,
,
(, , /,

).
,
, . , ,
, , .
, ,
. ,


( . ) , , ; , . , -
(
),
,
,
:

.
15 (1950-2000), / ,
.

118

Milo Joci
. , .
[1, 67]
Kao ,
, . () ,
,
,
. ,
:
.
, , .
() , .
.
. . [1, 8]
, ,

,

.
? ,
, , , ?
?
?

, .
. [1, 33]
-
, ,
, . - [3, 19],
.
, ,
, ,
, , .
, ,
119


input ( ) ,
. , , , .

( ).

, ,
. ,
, , , ,
()
, ,
.
, , ,
.
, - ( )
.
,
. ,
,
, .
, ,
(-
),
Lhomme Machine, . , .16
16 () ,
, , ,
,
,
[2, 94].
: .
, ,
, ,
,
, , [1, 33].

120

Milo Joci

,
, ,
,
. , ,

, .
-,
,
.

,
,
. , , , .
. ,
,
, , , ,
,
-,
, E = mc2 ,
.17
17 . . , ,
.
,
. =mc2 [5, 68].
, - :
, (). ,
, , ,
, (, ) ,
, , . () ,
, , ,
, , [4, 664]. , , , , ,
,
.

121


:
, : , 2,
. 457-470, 2015.

:
. . : , 2012.
100 .
. . :
, 2005. 216. .
. . : /, 1998. 244
.
. . : , 2007. 831. .
. . : , 1965. 68
.

122. .
.
,
. .
. .
.


, . , , .
, . ,
, . .
, , .
.

.
. , ,
.
, . ? .

123

124


, , ,
.
: ,
.
, . .
. . .
. .
.

?
.
. , , ?
.
,
, .

.

.
, . . :
, , , .
.
, .
. .
.

125

126


: ,
. . , .
, . . ,
, . , .
.

127


,
-
:
..
: , , , , , .
, . , ,
.
,
. ,
... ,
?

.
, . ,
( ) ,

. , , , .

, ,
,
128


.
, ,
, . , ,
, ( , , )
, , (
) ( ).

1852. ,
, . , ,

. , ,
. ,
: -1 2, , , ,
( , ,
), .3
( )
390 , .
,
, , , .


, , 4.
-
. , ,
, .
1 .
2 .
3 , ,
, : , Zepter Book World, , 2005.
, . 12.
4 , ; : , http://

www.rastko.rs/rastko/delo/14912

129, : -,
, 5. -
, ( ), .

Shocking Blue, Venus
.
.
( ),
6,
. ,
7. .
,
, . ,
, 8.
: / / 9
, , ,
, . ,
: , , 10.
,
,
, , .
5 , ( ), 30
, Unus Mundus, , 2007. , . 471.
6 , ( ),
, 2014. , . 52.
7 .
8 , .,., . 56.
9 , ( ), , 1998.
, . 309.
10 , ( 150 50 ),
, 2009. , . 115.

130
, .
,
.
-
11
,
(,
, , ). , ,
, , ( ,
, ()
, ).
/ / 12
, .
, ,

. ,

() ( . ). ,
() : ,
( ).
, ,
13.
,
( ).
,
(). ,
(
) ( ),
14 () (). ,
11 Big Bad Wolf
Duck Sauce.
12 , ( ), . 183.
13 , .
14 -.

131


, (--).
:
, , 1. ( ) ,
.

: / / /
/ / 2 ,
, . ( ) sincerely
sine cere,
. , ,
,
: .
,
, , .
, , . ,
, ,
2,
3.
nomen est omen
( , , , ,
, , )
. / 4,

1 , -, . 485.
2 , , . 252.
3 - ,
,
,
.
4 , . 47.

132


, 5,
- ( , ) . : / /
,/ 6,
( )
, .
,
, 7 (
, ).
: ,
,
,
, , , ,
,
8. .
, .
, , ( ).
, , .
. 9.
, ,
, ,
, 10.
, ,
, , , .
5 / / .,., . 306,
, ,
, ,
.
6 , 343. .
7 ,
.
8 , : , , ,
1981. , . 15.
9 , : , , , 2007.
, . 85.
10

.

133


, ,
. , .
, ,
, ,
11.
, ,
, ,
,
. ,
, , . , ,
.
()
12.
,

, ,
, ,
. ,
13 , .
( )
.
, , ? (prie?)
. .

11 , , : , , , , , 2011. , . 64.
12 , :
, , http://www.rastko.rs/rastko/delo/14768
13 . :
,
, , , , . ,
( , . 24/25).

134

:
1998 , ( ), , 1998.
2007 , , , , 2007.
2007 , ( ), 30 , Unus Mundus, , 2007.
2009 , ( 150
50 ), , 2009.

:
2005 , , Zepter Book World, , 2005.
2013 , ; :
, http://www.rastko.rs/rastko/delo/14912
2013 , :
, ,
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14768
1981 , , ,
, 1981.
2014 , (
), , 2014.
2011 , ,
, , 2011.

1351.

()
()()

()

() ()

136

137

5
138

(2014-2015)

139

DIPL/OMNI/OPIA
bilo je lako dok sam video dvostruko. za vrlo kratko vreme um
je kompenzovao promenu pa skoro da je nisam zapaao. zato je
organizam udo koje se ne moe prevazii. ovo mi nije teko priznati
mada sam je ovek virtuala. koliko god da su elatinski ipovi savreni
a programi koji ih vode sofisticirani granice njihove prilagodljivosti
veoma su niske.

ukini im neki od krucijalnih elemenata,


napajanje, temperaturu u optimalnim okvirima, istou i oni e zaribati,
pre ili kasnije u stvari pre
i tu nema izbora.
a um i telo
ili telo i um
meso i krv i sokovi
tera dalje, otima se.

ne vidi na jedno oko? dobro, ima jo jedno.


slabo vidi? dobro, ue bolje.
bio si suvie u matrici pa ima problema da fokusira pogled, da
izotrava, da razlikuje prednji i zadnji plan? udna mi uda, mozak
e da radi bre i obradie signale tako da budu upotrebljivi pa se nee
previe saplitati, preesto promaivati ae ili stolice.
i funkcionisae. kako-tako ali nekako.
dve ulice nezgodno ali ako paljivije niani
pogodie trotoar ili prelaz.
140


dva prodavca tabletica nita strano, svi oni su dvostruke linosti.
najmanje. vano je da im ne izbroji dupli broj novanica za robu.
to nije dobar pazar.

onda stiu novi problemi izazvani jo teim zloupotrebama tela,


silovanjem onih ivaca i modanih vijuga.

meseci leanja u posebnim posteljama sa ubodenim infuzima i


zadenutim kateterima.
bespomoan kao beba.
prikljuen na aparate kao neko ko je u komi.
kljukan stimulansima boljim od svih legalnih i ilegalnih droga.
svestan selektivno: impulsi mesa se udaljuju a potencira
brzina
refleksi
opaanje na vie nivoa

141


u virtu nema samo uobiajenih smerova
napred nazad
gore dole
levo desno
svaki smer se deli na polusmer
ovaj na polupolusmer
nita nije pravo jer to je udaljenije to je vie zakrivljeno.
sve dok ti napred ne doe s lea a levo s desna. gore stigne od dole.
to to se kree napred ne znai da ne tone.
ili se uzdie.
a uzdizanje tei da napravi salto unazad.
tonui moda skae u napred.
ali um to sve kompenzuje.
isprva tuca, koi se i trokira
sve dok ne uspe da sve senzacije iskombinuje u
sliku
jedno ili viegledljivu
makar izvrnutu
ili prevrtljivu

koja radi svoj posao


dozvoljava mi da izvedem ono to sam namerio
obavim posao za koji sam najmljen
ili
iivim neku fikciju i muiavost.
posledice ovih igrarija su dvostrukost predmeta, okoline, ljudi u
vremenu kad sam u suvoj realnosti.

isprva lako raspoznajem original i njegovu senku.


142

duha. kopiju.

zaostali odraz.
oni su prozirniji.
sve dok i materijalni etalon ne pone da biva porozniji.
da mu ponestaje gustine.
onda se te komplikacije komplikuju.
broj duhova raste.

toliko ih je opkoljavaju original sa svih strana.


ranije su se uredno reali iza originala, sa malim otklonom udesno ili
ulevo.
sada se tiskaju oko njega, tesno se pripijaju jedni uz druge, preklapaju
se i tako mute prizor.
suva realnost bubri
lii na one stubove za plakate koji se debljaju na visini prosenog
prolaznika. tu se slike najee lepe.
143


ali u mojoj verziji slojevi duhova su dovoljno prozirni da mame oko da
traga za onim

najdubljim ispod kojih bi trebalo da je original.

potpuno sam smeten tim prizorima.


ne mogu da uradim ni najjednostavnije poslove. svaki pokret postaje
mukotrpno probijanje kroz senke, duhove, opsene.

esto mi ruka tone i tone kroz njih i ne nalazi nikakav cilj, oslonac. Da
li sam u toj kretnji probio ne samo seni ve i ono to bi trebalo da je
materijalni original.

144


i, zaista, aa je pala i razbila se jer pokret nije bio ispravno kalibrisan,
dozirano blag i jak.
u novom stepenu stie nova senzacija.
zvuk.

u dvostruko i trostruko i petostrukim slikama


zvuk se poklapao sa originalom.
ako nisam bio siguran ko je originalni govornik uo sam samo jedan
glas i on je delovao uverljivo, podudarao se sa pokretima usana.
to se promenilo.

svaka kopija, senka, opsena


oglaava se posebno i kao da joj je volja da zaglui ostale.
glasovi, zvukovi, kripa i cika umnoavaju se, poklapaju u trenu da
bi jedan ili dva odstupili, poeli da kasne postajui najpre okasnela
jeka a onda neraznatljiva buka koja e se, u nekom sledeem trenu, ne
znam kako, razbistriti jer svi glasovi jednovremeno govore iste rei.

problem originala iz suve realnosti vie nije bitan.


145


ak i da ga razaznam ne mogu se meriti prema njemu poto je broj
signala, vizuelnih i zvukovnih, koji me ometaju toliki da moja ula ne
uspevaju da ih spoznaju, razdele, obrade, uspostave prioritete.
izgubljen u nemoi tela koje vie ne moe da savladava prepreke.

plutam u kai kopija, odraza, odraenih odraza.


unutranja svest o poloaju mog tela, o mojoj budnosti, odreenosti
prema okolini nestaje.
ak i kad se vrati to traje kratko.
ili se meni ini da je tako?
napokon, pre ili kasnije, kasnije ili pre

pre ega i kasnije od ega?


poinjem da razaznajem kako se senke kreu i oglaavaju nezavisno
od onih koje su im najblie.
svaka ivi svoj ivot.
da li je to ono to se naziva paralelne stvarnosti? ili multiverzum? ili
halucinacije? pregorevanje elemenata zbog kojeg sklop funkcionie ali

nepravilno, ne u svrhu zbog koje je


146

napravljen.


taj sklop sada radi ono to moe, nasumino, bez efekata i rezultata,
sa nepredvidivim efektima i rezultatima.
dimenzije se umnoavaju, prepliu, kose, harmonizuju,
kontrapunktiraju...
poslednjim trunjem energije koja je volja ili je volja energija
naputam suvu realnost i ukljuujem se u virtuelnu.
u njoj je sve bistro, jasno omeeno, prozirno, svrsishodno.
osloboen sam haosa i pritiska.

ali nakratko.
znam to i znam ta mi je initi.
telo iz koga sam doao ne moe da izdri trajno odsustvo uma.
mom umu telo je teret.
moram da naem nain da se od njega odvojim.

bez aljenja.

trajno.

ja sam vie od svog tela.


ja sam vie od svog tela.
i moram to da ovekoveim.
u svakom od mnotva svetova.
zauvek.
2015.

147


, ,
, , 2013.

(1954),
, , , , , , 2013,
, ,
, , , /
.
, , , , .
, ( ) /, ,
, , , , ... ,

. , , , , . , .

, .
, , , , , , , ,
, , , , , , , , , ,
, , ... () ()
/ , / . , ,

, .
, .
148


,
, ,
,
.
/
/.
,
,

.


, ,
.
, , /
/ . , , , , ,
, ,
. ,

,
(
... ). ,
,
/, , //
,

.
.
149
,

150

.
.


- ?
151152


,


,


?
, ,
?

153

( )
, ,
, . , .
.
,
.
, , , ,
. .
( ).
() () ().
, .

(, , ) .
, , ,
, , ( ). (). .
(
).
,


.
,
.
.

. .

.
154


.
, , .
.
, ,
, ,
.
.
,
. . , , , , ,
.
:
, .
.

.
;
,

.

. .
,
.


, .
.

.
.
155


.
. . . . . .
.
, ,
.
( ),
.
, .
( ) .
,
, .
. , de facto, .
(). . .
.
, .
. ,
.
, .
, ,
.
, .

,
, , . .
, .
, ,


.
. .

. ,
, ,
,
.
.
156


, ,
, .
. .
, ,
.
,
. , ( ) .
, , ,
, .
; , .
. .
: .
, ().

/.
.
.
. .
, ,
, .
, .
;
.
.
.
, ,
. () ,
.
,
.
.
.
, (
, , ,
,
)
.
157

.
, ,
. .
,
.
. . .

, .
. .

,
.
,
.
.

.
, . ,
, .

.

, ,
, ...
, , , .
, , ,
. ( ).
.

, .

158


, .

.

.
.
,
,
,
.

.
, .
, :
, ( ) , ,
, , .
, ,
. , , ,
.

. ,

. , , ,
.
.

;

.

159


, , ,
.
. ,
.
, , , , .
.
, , .

.

, ;
.
. .
.
, , ,
.
.
,
,

().
.


.


.
, , , ;
.
,
.

.
160


, ,
.
,
.
.

,

.
, ,
.
,
. ,
. , . , ,
.
, .

,
.

, ., ,

.
,
, , , (
, ,
, , ,
, ).

161

.
, , ?
?
.

.

.

. .

.

.
, , ,
.
.
;
.
, . .
. ,
.
,
, ,
, .

iPhone iPad.
.

.
.

162


, ,
().
() . , , , , , , .
. ,
.
.

.
,
. , .
, , , .
, ()
, (),
(. ).
.
(, , ).
, .
.
( )
.
. ,
,
( ).
()
.
.
( ) (). , ().
,
;
,
.

163

, .
. .
.
.
, .

, , .
, , , , .
.

.

,
. (, ) . .
, , . , , ,

, .
. .
.
. ,
. .

.

.

.
164,
, , ,
.

,
,
.
, .
. .
.
, .
, ,
. , ,
.
. ,
. .
.
.


.
, , , .
.
, , .
, -.

2015

165, ,
( , ,
, , ),
, 21. , - : ,
, . --, , (
) .
,
. , , .
- ,

,

,
.
, .
.
. ,
. , , . . , , ?
. , , . , - . , ,
.
, , . ,
,
.

4. 2015.
166

Reid Wood

(Reid Wood), On Signalism.

167

1.
, . -
,
44.79283, 21.23686.
, . , :
...
,
.
, .
,
. ,
, .
, . .
:
,
, , ,
,
. ,
.

,
. ,
. ,
.
168

2.
? ?, .
, , ,
.
.
, ...
..., ,
, .
, ,
? , ... ? ,
.
, , . , , ,
,
.
, ,
. , . ,
, ... ,

, ...
, ,
, ,
, .
; ,
,
. ,
,
, .
, ! :
?
...
?,
.
169


, ... ...?
.
, ? , ...
, , ! .

3.
.

- , , . . ,
,
, .
,
,
,
.

.
.
,
, .
,
,
.
, . ,
.
,
, . , , .

4.
.
:
, ,
, .
170


, ,
, ,:
?
?
,
, .
?
. ,
, ,
.
, . ,

.
.
, .
,
,
. , .
,
.
.
, ,
.

5.
. :
,
.
24 97,895 .
.
?
,
.
..., , , ?
171


, .
, , ,
, . ,
, .
, , !
. , X333,
?,
.
.


.

.
,
, ,
, , , ,
.
... ,
, .
,
,

. .
: ,
. ?
, , .
. ,
, .
,
.
, ,

.

.
172


, .
,
,
. .
, ,
.
, X
, :
,

, .

.


.
, ,

? ? 24 ?
,
, , .
, .

6.
44.79283, 21.236866
, .
.
173


. ,
.
,
. , ,
.

. .
,
.
, ,

.. , , .
,
.

. ,
.

7.
.
.
.
. :
.
. .
.
. ,
, .
, ,
.
, ,
.
174

8.
.
.

.
;
. X333
.
, ,

.
, ,
.
:
, ,
, .
, .

9.
,
, . , , .
.
, .
, ,
. , ,
. , .
, . ,
.
, . ?
, .
, .
, . ?
175


, ,
. . .
, ... ?
. .
, . , .
,
. , .
, . . ... .
... , , ... , !
... !,
.
.
.

10.

.
, ,
. ,
, , , .
, ,
, , ,
. ,
,
.
, , ,
. , ...
, ,
. ...
, .
176

11.
.
.
, . ,
.
, .
,
.
. . , , . ,
.
,
X333?
, 033X?
, . .
, .

177

178( , , )
,
, 1959. .
, , 1960.
1963. , ,
, , .
,
, . , . ,
, ,
. ,
. ,
, ,
.

.
(signum
),
,
, , .
, ,
. ,
,
,
, . ,
, , ,

179


, , . . .
, ,
.
, . ,

, ,
, .
, . ,
.
, .
,
, , , .
. , , .
,
. ,
, , , , , .
, , ,
, ,
. , , ,
. , ,
.
, ,
, ,
180


.
. .
,
, . .1

, ,

, .
, . , ,
.


, . , ( )
,
, , , , .2
, . , ,
, ,


.

. ,
. ,
1 . , ( , ),
, 1994. .24.
2 . , ( , ),
, 1994. . 75.

181


, .
, , .
. , 1959.
1967. 1967. .
, 1965. ,
. , , . .3
1962. ,
, , ,
. , , ,

:
1.

2.

3. 4
, , ,
. , ,
,
.
,
.
, .
(1962. 1963.)

. ,
3 , , , 1996. .23.
4 , , , 1965.
. 51.

182


,
,
.5

. ,
. ,
, , ,
,
.
(1965) , . ,
.
, .
,
1959. ,
, , .
, , 1969. 1970.
.
, , , ,
, .
,
,
, ( ),
, ,
, , ,
(
: , ,
, ), , . : , , ,
. , .
,
5 , , , 1979. .105.

183


. ,
, De
rerum natura ( ) . ,
.

. , ,
, .
, , ,
.
, ,
.
.6

. ,
.
,
. ,
, ,
, .
,
, . : ,
, , , ( ), , , .
,
,
, , .
,
, , ,
. ,
6 , , , 29.
1966. .7.

184


,
,
- ,
, , . ,
,
, . , , .7
.
.

, ,
, .
, :
...
,
,
.8
:
( ),
:

,

.
= 2 9
, ,
1960. ,
,
, ,
, ,
7 . , , , 1985. .100.
8 , , , 1965.
. 41.
9 . , ( , ),
, 1994. .45.

185. ,
.
, ,
, , , , .
,
, , , ,
. , ,
, ,
. ,
,
. ,
, ,
, ,
.
,

. , ,
,
. , ,
,

:

.10
, . ,
, .
,
, , ,
10 , , , 1965.
. 9.

186


. , ,
,
,
. , ,
, ,
.
:
.11
,

. .
. , , , , , .
, , ,
, . ,
. . ,
.
:
...

.

.12

11 , , , 1965.
. 20.
12 , , , 1965.
. 44.

187


,
. , ,
. .
, .
,
.
, , ,
. : ,
. ,
, , :
= ,
V =
= 13
, , .14 , , , , ,
. ,

.
: , , , , . , , ,
. , .

. ,
. ,
, , .
13 , , , 1965.
. 52.
14 , , , 1998. .
58.

188


. :
= = =
= = =
= = =
= =
= 15

, ,
, .
.
, 1968. (Regulae
poesis) 1969.
.
. , ,
,
, ,
, .

, , , ,
,
.
. ,
.16 ,
.
. , , , , , ,
. ,
.
, 15 , , , 1965.
. 67.
16 , , , 1998. .
57.

189


,
. , ,
,
. ,
, .
,
. ,
,
.
,
.17

,
.
,

. ,
, , ,
, ,
,
.
, . ,
.

, ,
.
,
,
.
, , ,
.18 ,
17 , , , 1979. . 81.
18 . , ( , ),
, 1994. .37.

190


, , . ,
, ,
, ,
, , .
, .
, .
, , .
. , . ,
. , .
,
, ,

.
,
, ,

. ,
,
, .
, , . ,

.
,
,
,
,
.

. ,
,

.
191


,

?
, ,
,
,
. ,

.
, , . ,
,
,
.

,
.
. ,
.
.
, 1966. 1967. ,
, , ,
.
. ,
. , , , .19
,
,
. ,
19 ,
, , 1998. . 242.

192


, .
.
.
, .
, ,
, , , , , , ,
, , ,
, .

.
,
, , ,
.
,
,
, .
, .
, ,
, .

193

(Keiichi Nakamura), Eye.

194...

195

Orion-Sunset Strip
Orion-Sunset Strip

( )

-
-

196

/
( : )
(or: Hide and Seek)
. . /
, . ,
. ,
, , .
.
. , 21. .
( , ,
-/- )
.
,
.
,
. ,
. , ,
.
, ,
!
()?
,
. , 21. . .
.
?

? , ,
.
( , ),
.
, ?
, . , ! , , .
197


.
.
. ,
. .
30 , 60
. . , , . , .
. de facto
.
.
, ? ? .

198

: .

199

, 17.1.2015.


200

, 18.1.2015.

, 31.1.2015.

201

202

, 3.2.2015.

, 5.2.2015.
203


()--()!
( ,
, 2014)
, , !

( ) !
,
,
.
, ,
(. ),
( ()
),
.
,
?, . ,

, , ,
. ,
: . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
. . ,
, ,1 1 , , .

204


- , -.
, . - . -
, ,
, ,
, -
,
. ,
() , ,
( , ), ( ),
,
,
, .
. ,

, , , , , , , . , , .
, , . ,
()
. . . ,
,
,
. ,
, ,

.
205


,
. ,
, ,
: ( ),
( ), ( ),
( ), (
), ,
,
,
, ,
(), , -,

: .2
, , . ,
?

,

. ,
( ?!), ,
. . , , .
, - ,
, :
.
...


2 , ,
, ,
:
, . ,
, ,
, ()
, .

206

207

208! ! !
? ? ?
.
, , .
...
. ,
,
.
,
. , ,
. ,

.
:

- . :
,
I`m bad, I`m bad, to the bone?

?
. , , .
?
, , !
. , .
: , ,

, . ,
, , .
209

, :
, ...

, ... ... ... . .
,

, ,
. . .
. .
, .
. ? .
, , .
, , ,
, 69.
, ,
. , ,
69 ...
,
.

,
:

, , , . , .
,
, , . !
,
:
, , , ! ,
! ! , .
. , ,
. ! ! !!!
, ,
.
210


. :
, , .
, , .
, .
. .
,
. , ,
. , ,
. , .
69 ,
, ,
.
,
.
.
.

?
:
, , ? , , , .
? ? ?
, ! ! .

, .
, , ...
, . ,
. ...
, . ,
, , , ...
...
- ! ?
. , ...
, .
, , , , ,
? .
.
.
211


, ,
. , , ,
.

, , ,
, :
, ,
, , ...
, .
. !
. ,
...
,
.
. .
.
,
. , ? , . ,
? ?
, , ? , ?
, ?
? ...
, , ? ,
. , .
. ,
.
, .
.
...
,
.

, ,
. ? , , ... . ,
, .
, ? .
,
212

. , , ?
, , .
...
, .
.
, .
...
, ?
, , .
, :

! , !
, , , , ,
, ! ,
,
!!! , , .
? , , ?
, , ! ,
. , , , ...
. , ! ,
! !
:

?
,
! -
:

.
213.
. 2.
.
.


.

.
: (), , .
, .
, ,
.
, , .


, . .
214

, .
, , ,

.
215


. ,
.

. ,
,
1760.

.

.
- http://osmeh
vizantije.blogspot.com/
, http://osmehvizantije.blogspot.com/2014/04/4.
html
.

, , , ,
.
. ,
, , , ,
.
,
, .
?
, . . .
, .
. . , ,
.
: ..
,
.
216, , . , , , ,
/ / .
, , / / ,
- .
.
/ , .
: ,
.
, .
//. . //,
. ,
, . ,
, . . //
.
. /
/ / // ,
.
. .
, ; . ,
.
,
.
/


..

.
217

, , 2014.
55 / 45
. , , ,
, , .
, , ,
. , , , ,

/ , , , , ,
, ,
, , -
,
. :
, show! , short-story , , ... . ,
:
, , ;
. ,
, . ,
. :
: .
.
: , , !
, : .
218


. , ,
, , 50.
2003. , . ,

, ,
, , ... / / BRAIN CELL ( )
, EXTRA 50
( , BRAIN CELL
Ryosuke Cohena ). , -,
( , )
-. ( )
(), 1999. .
, .
( )...
you are
fishing for compliments ( ) ,
. ,
,
,
, , !

219

( !)


pranayama (, , , , , )
(......!)
only art can break your heart
only kitch can make you rich!
-
pro primo

220

, .

221

222
----
, .
, .
, . . .
.
. ( , ). , . .
.
. . . .


. .
. .
= .
.
. . 88
. . .
, ,
. . . . . . .
. .
: , . ! .
.

223

, .

224


:

:

.
,
, ,
.

,
.
: , , , ,
.,
( : https://
www.nb.rs/view_file.php?file_id=1315. : 14.8.2015.),
,
, , ,
, .
.
,
, .
Facebook , , 1979-1983, ,
Facebook, .
225


,
Twitter, , , ( ),
.
:
. ( 2013: 74),
,
,
, . , .
, , . ,
,
. , , () , , ,

ab ovo, in medias res.
,
, , .
,
. ,
, ,
,
.

,1

, .
, , a,
, , . , , , , ,
. , ,
.
, , ,
, , , , . , , ,
1 , , ,
.

226


,2 (
), ,
, .
,
:
(
), udaljenije munjograme, koji se prate
na osnovu nekog zajednikog sadritelja ( : http://
medjutim.org/pdf/9-20.pdf. : 14.8.2015.), ,
, , , .
,
( ,
), , , .
, ,
. , , , ( )
. ,
(
), , .
,
,
, .3
, , ,
,
.
,
, , , , ,
.
,
,
2 ,
, , .
3
, , ,
, ,
.

227


. ,
,
.

, , ,
,
,
.
,
.

, . , , , , ( : https://www.nb.rs/
view_file.php?file_id=1315. : 14.8.2015.).
,
.
, , , .
,
(, , ),
, ,
.
,

, . ,
,
,
. , .

, , ,
, , , -, , ,
,
, .
,
228


, , ,

.


.
,
,
Miroljub Todorovi svojim munjogramima
pokuava da osvetli apsolut planetarne umetnosti; njenih pesnikih,
proznih, filozofskih, kulturolokih tekovina, ma koliko bio svestan da se
takav pokuaj moe imenovati kao utopistiki ( :
http://medjutim.org/pdf/9-20.pdf. : 14.8.2015.).
,
,
, ,
.
,
, .

.
,
, , .

, ( , ),
. (.
), , ,
, . , , .
, , .

, ,
. .
,

229


.
. ,
. , ,
, , ? ,
, ,
, .
. ,
, , ,
. , ,
, .
,
, , ,
.
, , .
,
. ,4
(
), - ,
,
.5
, , , ,
.
,
, ,
, ,
. ,
( ,
4 ,
, .
5
, ,
. ,
, ,
, miroljubtodorovic.com rastko.rs.

230


, ), , . , ,
, , ,

.
, ,
,
,
. , .
, ,
.
( ),
,
.
, , , .

,
,6 ; , . , ,
. , , ( ),
.
,
. .
, , , , , .
6 , , ,
, , (
), .

231
() ( 2013: 97).


, .7 ,
, .
,
. ,
. , , , , .8
, ,
, . ( ), .
,
, ?
? , , ,
, .

, .
(
), .
, . ,
, , .

7 .
8 : . ( 2013:
6), ,
.

232

:
, . (2011). . : .
, . (2013). . : .

:
, . . : https://www.nb.rs/
view_file.php?file_id=1315. : 14.8.2015.
, . (1997). . . : .
, . . : http://www.rastko.rs/cms/
files/books/5499fe6a92bc4. : 14.8.2015.
, . , , . : http://www.rastko.rs/cms/files/
books/5499feca6c215. : 14.8.2015.
, . :
. : http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/13712.
: 14.8.2015.
, . (1983). . . : .
, . (1979). . : .
Marievi, Jelena. Facebook signalizam. : http://medjutim.org/pdf/5-15.
pdf. : 14.8.2015.
, . ; :
. : http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/14912.
: 14.8.2015.
Marievi, Jelena. ak i Sfinga ima oi. : http://medjutim.org/pdf/9-20.pdf.
: 14.8.2015.
, . (1983). . . : .

233

(Daniel Daligand), Signalism.

234


,
, , , .
-
. ,
. , .

,
,
. , . ,
, . .

, , , . : :
: .

:
.


( - )

( , )
: ( , ).
235

o


( :
)

.
.
.

/
, .
, , .
: , ,
..
.
-. .
, .

***

.
: .
- ..

***

-. .
, , .
.

, , , ,

, , ,


, , ,
, ,
236


.
The Road :
, , . , , , .
, , , , .
, , ,
. , , . , .
, , .
, , ,
, .
:
, .

237

. .
. . .
. .
.
. . ,

.
.
.
. . . .
.


. ,
: .
. .
, . , , . ,
, . ; . .
. .
.
. .
. .
. .

. .
. .
()

.
238


, , .
. . .
. , ,
/. .

. ,
. . .
.
. ,
. ! !
! ! ! ! ! ()
.

. .
. -().
/ . . , . ,
, .
, .
. -.
. () .
. .

. .

. .
.
, () () .
, ,
. !
. ,

. . , .
239

( , ,
, , 2014)
, 2014. ,

. ,
.
.
,
, ,
.
, ( ,
)1 , .
(
) .2
.3
.


.
(. 5)
()
. (8) .

1 : , 19651996 (1996),
: (1999),
, (2002).
2
(2010).
.
3 .

240


.
(10), : ,
, ,
. (10)4- .
, , ( , , , ) , , , .

. .


, , ,
,
. ,
,
. (21) : ...
,
-, - , : (21),
--,
,
. (23)
,
() . (24)
,
,
4 .

.

241


, , .
, , -
. (25) (26)
, (26)
,
, ,
, ,
, . ,
- 7, , ... ,
, ,
(28), . ,
, (30).
: ... .

. , / ,
,
(35),
. (39)
,
,

/ :

(). (4344) ,
,
, , , ,
242


.
. (48), .
,
,
, ,
,
, , , , / / , ,
, ...
.
(59)
,
. , ,
. , ( ) , .
! , ,
,
. , .

(64), , , . (65) ,
, , ...
.
: ,
, , ,
. (66)
,
, , ...
, ,
. (66)
,
. (68). ,
243. (69) . , ,
. . . :
,

. , , ,

, . (74)

. , .
,
, , , ,


. (79) ,

(81),
, ,
, . (81)
, , ,
, ,
,
.
,
(). (86)
, ,
, . , ,
. (91) , ,

(92)
244. (92) ,
, . , .

. , ,
,
, . (97) .
, Kyberno, 1970. .
(1972) 1980).
, .
(102)
,
, .
:
(1) , (2)
(3) (, , .).
(104105) , : , , ,
. , .
,

. ,
, ,


.
(119) , :
,
245


,
. (123)
, () .
(124). (1965), Tetum (1981) (125), 19791983 (2012). ,
, , ,
, . ,
: ()
() .
.
(127)
, ,
. , ,
. /
,
-
(1929) .

(1971)
(1981) , ,
. (132)5 , . (138)
` ` : .

19791983 .

(. , , , , ,
, , ...), . (142)

: . , , ,
5

.

246


19791983.6 ,
,
.
1, .
, Chinese erotism
(1983) . /
, - . (156157)
, . . ,
. : ` `:
,
. (167)
, ,
,
, ,
. , , : ,
.
.
.
19791983
Think About Signalism.

. -
(2010), (2010, 2012)
IIIII (2013). -
, , ,
. ,
,
( ) (170),
,
-
, . (172)
:
6
. ,
, . . ,
.

247


, , ,
, , , , ... . (176)
.
, . , ,
, (186)
-. (186)
:
, , , .

, ,
. (188) . .
.
. (195) , , ,
, , , ...
, , , , , ,
. ,
, //. (203) ,
. (205)
,
, 7, ,
, , , .
19791983, , . (216)
7 ,
, , , , , II, . 2,
2010, . 383403.

248


, , () . (219) , (),
, , , .
(224) , ,
. (228) . (230)
(231) ,

.

.
,

, . , ,
. ,
, , :
-


(239), (239) ?
. ,
.

.
. (247)
, ,
. (250) ,
, , , . ( ): ,

? ,
, , , , ,
249


. (254) ,
, . (272)
. (278)
.
, ,
. , , . (279)

.

:
.
? (285),
, . (286)
, (290), , . ,
. (292)

: .
.
, , .
. .

250


( / The Century of Signalism, Everest Media,
, , 2014)
,
/
,
,
( ) .

( ) : , (
), , ,
, , ,
,
. , .
( ) , ,
. , , .
, , , ,
, , .
,
,
, , (

), ( ,
), .
, , ,
, . ,
, , . , ,
, , ,
.
251


.
,
, ,
.

.8 , , (
,
).

. , ,
.
. : , , , ,
. . : , , , ,
, . .

, , . ,
.
,
, , ,
. ,
, , ,
.
, ,
. ,
,
( ) (?)
.
.

8 ,
(1971), ,
(1975) Mail Art Mail Poetry (1980), , ,
.

252

THE CENTURY OF SIGNALISM

: , , :

, , ,


. .
; :
,
,


. THE CENTURY

OF SIGNALISM
, ,
() 50-

, , 80- . . ,
,
, .
,
. ,
. . ,
, ,
/ . ,
.
Algazy and Grummer : , .

253


,
.
, , .
,
, , , ,

,
, ,
, , ,
. , , ,

. ,

, .
. , . :
, , . ,
.

. , , , ,
ready madea. , , , , . , , ,
, ,
, , , ,
. ,
. ,
, . , ,
.
254


, , , :
() ,

, , ,
. , ,
( :
) , : ,

.
,
, ,
,
. , . ,
, !
, ,
, 1969,
2013. 2014.
. : , ,
,

.
: , , Broadmoor. ` ` . (
), ( ),
( ), (Krakatoa Sunsets), (
) (
). , .
. , :
(4), (2), (2),
(1), . (4), (1),
255


(2), (1).
() ,
,
Textum, . .
, ,
. ,
, ,
: ...
, ` `,
; ,
;
/ ; ,
,
. :
.

. ,
,
, . ,
.

. ,
voodoo ,
, ,
, , (),
. .

.
() , , ( ),
`
`. , : !,
, , 2013.
( ), . ,
256.
, ,
,
. : () .
;
;
;

; ;
,
... .


. : , .
, ,
.
Alien PTT
,
Technoprahe
/ .

/ The Challenge of Signalism, 2013. .

(
; )
. , Nemo propheta in patria , 2014. , 2013. ,
: * , * ,
, -
.
,
! ().

257


,

,

,
,

, .258


,
.
,

,
,


,

259


,
,


,

,


, ,
, ,

260

,( , ?)


,

,
,
,

,
,


.
261


.
.
.
.
, .
,
. ,
,
. ,
, , .
,
. ,
.
, , ,
, ,
, . , , ,
, ,
, , .
, .
, ,
;
.
,
, , ,
, ,
, ,
. ,
, .
,
, . .
, .
, ,
, , ,
, ...
262


.
1927.
.
.
.
, ,
.
, . :

. .
.
.
, 12:05.
, .
, ,
. , ,
.

263

:

:
(: )1

,
.
,


()2
3
25. , (1971)
1995. .
, - , 4.
,
5.
, , , ,
... . , ,
,6 ,
1 , , :
: , ; , ;
1986, . 86.
2 , , (1. 1402 6. 1472). : , , . , , 1998,
. 44.
3 , ( ): 1960 1968, ,
1995, . 121.
4 , . 175.
5 -
, : ,
: () , (), .
, , 2014, . 54.
6 : , , . , ,
1979.

264. -,
, , , ,
.
, , ,

. (1928-2014)
(XI-XX ) (1984)7 o
:
. , .
. - , .
, , .

.8
,
, , ,
...
.
,

9,
, 10,
. ad hoc ,
7 1964. 1984.
.
8 , 1984. ,
: (. 110):
, , ,
2010, . 62-63.
9 :
1984.
. ,
,
(), . , ;
, 2010, . 502.
10
. ,
, . 86.

265


, 11 XVIII ,
12 ,
13, 14 ,
15 ,
, , 16 . . ,
17 , 18 , 19 ...
,

, .
,
,
.
, ,
, 17.
20,
21. ,
,
. ,
, ;
.22
11 ,/ / (.
161).
12 ,/ / /
(. 169).
13 / ,/
... / ... (.
171-172).
14 ,/ ,/
/ (. 184).
15 / (. 210).
16 ;/ ... (. 217).
17 / ./ /
.// / ,/ ,/
(. 230).
18 /
(. 234).
19 ,/ ... /
,/ / (. 247).
20 :
/ .
21 , , :
, , 2008, . 238.
22 , . 239.

266


,
.23
,
, ,
, / /
/ ,
,
24
: ,
,
, .25
,

Santa Maria della Salute, (): ./
... ,
... , , ? ... ,/
./ : !/ ,/ -! -/ ! -/ / , -/
-/ -/ /
.26

;
23 , , ,
, . 7, 2004, . 239.
24 , (),
, . :
, , (
), ,
? , , : , :
1959-1984, , 1987, . 25. ,
, : (), , , 2014, . 281-284.
25 , . 258.
26 , , . , , 1975, .
9-12.

267


.27 (
/ , ),
( ,/ ,
/ ;/
... , ... ,
, ) (
/ :/ , , /
)28
. .
, , .

(, ),
(),
.
, , , . , , . ,
, , . , ,
, ,
29.
: .
,
, ,
. Lidal,
,
,
, .
Siehst du den Stern, ,
, ,
27 . , .., . 77.
28 . . , . 265; 271;
273.
29 , : , , . 1, . 4, 2010, . 1-15.
: http://www.nspm.rs/kulturna-politika/evropeizacija-i-kolonizacijasrpske-knjizevnosti.html?alphabet=l (: 16. 5. 2015)

268


, ... , ,
, ,
,
,
.30
, , !
,
, , ,
, , ... 1902-1934.

, .31
: - .32
, , .
,


,
, .

30 , , ,
: , , 1976, .
410-415.
31 , : 1902-1934.: , - ,
2-4, 1998-2000.
, : ,/
,/ ...// / / ./
... / /
(. 174).
32 , , , 2011,
. 139-181; 181-217. , , :
1922-1923, , 2008.

269


33,
34.
, , , , .
, , ,

, ... , , , , .
!
, : , ,
, .35 36. 37
,
, .
,
.
, . , ,
:
/ / ,/ 38, . ,
: /
33 , . 140.
34 , . 141.
35 . , , . 91.
36 : , , , 1989.
37
, ... , (),
...
, , .
, . :
( ) (
). ,
, , : ,
, 61/ II, 2013, . 448-449.
38 . , , ..., . 83.

270


./ / / / ./ / /
-./ - /
/
./ /
/ / , ./
/ /
/ .39

(
40).
- .
- -,
.
,
, ,
.
(
20. ) , ( ),
(1961. , )41.
39 . , , . 29.
40 : , , . , .
, , 2005.
41 ()
, -,
...

... ...
. , , ,
...
. ,
, : ...
... ,
!. , :
, , . 26, . 2, -, 2002, . 209-211.
, : :
, , . .
, . , , 1995.

271


,
. ,
,
42: ,/
,/ / ,/
/ .43
, () . (1989), (
, , , -, )

.
, , :
, , :
. / ./ . . ./ ... ./
. / ;44 ./ .
. / . / ... . /
45; . / .
46.

. , , : , /
,/ ,, /
,// ,/ ,/ , ,/
47. , .
,
,
, .
42 : -, , ,
1960.
43 . , , . 97.
44 . , , ,. 31.
45 . , , , . 34.
46 . , , , . 45.
47 , , : . , ,
, ; , ; 1970, .
122.

272


-,
/ . ./
... ./ . .48 ,
, . ,

.
49,

: ( ) (:
, - ) ( , ,
) ...
(
:) ( )
...
, , 43
.
... (
) . .
.
...
. ,
. .
50.
, , (48 . , -, , 37.
49 1998.
(, , 1998). , , : http://www.rastko.org.rs/knjizevnost/signalizam/delo/
12732#_ftn7 (: 17. 5. 2015)
50 .

273


51), , , .52 ,
, / ,
. . . (
), ( ),
( ) 53.
-
,
,
.54 ,
,
,
. ,
, :
.55

: = = =
, - .
51 : -,
,
: 2, , 2010, . 545556. : , carmina figurata :
:
, . 25-26-27, 2003: http://signalism1.blogspot.com/2009/08/
od-carmina-figurata-ka-vizuelnoj.html ( 17. 5. 2015)
52
.
, , , : . ,
, : ,
, . . , , 1995, . 7-19.
, : , :
, , 2009, . 29-36.
53 , ,
, 2009.
54 , , , . LXVIII,
. 4, 2013, . 71.
55 , , , , , , ,
, , , , . ,
, , . , ,
1973, . 680-681; 683.

274


, .
,
, .56

, , ,
. , ,
:
, .57 / / /
/ .// / / /
/ .58
, : / /
/
59. ()
, . :
/
- .
,
( ): / /
// / / /
/ // / / .60

:
:
56 , , , . 18, . 94, 1986, . 55.
57 , ,
, , 1985, . 42. :
. . , 1921.
58 . , , . 146.
59 , . 129-132.
60 , . 137.

275


. . -
,
.61 , ,
, , . -
, , , , .

, : .
. ! .
.62
. . . , :
?/ ?//
/ ,
?// ?/
?.63

61 : , , , . LXVIII, . 4,
2013, . 101-103. , , , . 135136, - 2013, . 60. , , , . LIX,
. 491, - 2015, . 107-110. ,
, .
62 . , , , . 110.
63 . , ..., . 373.

276, (1988).
,

20. ,
. , 2013/14. ,
, .
, ,

, ,
, , , , , , ,
, ...

?
, ,
.
,
, 2011. , . ,

(, 2009),
, .
,
,
.
337
(), .
277


, .
,
.

, 77 , ,
.
. ,
,
1987. . , (1996), . , , ,
2012. ;
.


.
2011.
, ( , , , ) , ,


20. (
: , , , ,
), ,
.
,
, .
, ,
,
278


, . ?
. ,
-

. ,
(. 4/2013),
; Facebook ,
, :
(, 2013), (: , , 2014). (: , ,
2014) :
() .

.
,
. ,
( ), , ,
-- , . ,

.
,
, , , ,
, , 19. , ,
.
279


, , ,
.
,
,
, .
, ,
.
,
, , .
: , , , !
( !)
( 18 ),
.

.

? , , , ?
//
-.
,
, . , .
,
, ,
,
, .
. -
.
( ),

, .
.
280


,
.


. (
, )
. , , .
. , ,
.

.
, ,

, carmina
figurata ().
,
()
.
( , ,
, ,
) ,

,
20. , ,


.

.
, ,
, ?
...
,
(
281


). , .
.
, 5-6 ,
. , ,
, ,
, ! ,
,
, ,
, , .

. ,
.
,
. , . -
. .
. ,
19.
, .

,
. , 20. .
20. ,
.

.
, ,
.
282


(, 2009)
-: , , , ... , ,
, ; , , /,


.
, -

.
( ), , . (Junge Lyrik aus Jugoslawien: Himbeeren sind
Himbeeren) ,
( , , ,
), ,
,
. ,
2015. . ,

, ,

, !
1965.
Novissimu Gruppo 63.
1986. , 5. 2014. 25. 2015. (
--
2). , (, 1989),

: ,
.
283


- ?

, .
: ,
, , 2013. ,
.
.
,
, . , .
2013/2014. , ,
.
. ,

, .
,
20. .
, ;
, ,
2014. ,


.
, .
,
, .
(20112015)
284


, ,
. :
, ,
.
, ,
. , ,
... , - ..,
, . ,
: NO AND!
, ?
, !

(
() ),
. , ; ,
... ,
. ,
.
.
, , ,
: !
. ,
.

285


, .
, ,
, , , , , ,
... , ,
.
,
,

.
,
,
,

.

(
, 2720 ).

, , !
. ,
,
,
.

, , , , !
.. ,
; ,
...
:

286

BIBLIOGRAFIJA SIGNALIZMA
Nastavak bibliografije objavljene u zborniku
Stolee signalizma, Beograd, 2014.
2721. Ivan terleman, Dada kompjuter, Letopis Matice srpske, god. 190,
novembar 2014, str. 674-700.
http://www.maticasrpska.org.rs/letopis_494_5/
2722. A. G. Tajna signalistikog plamena, Narodne novine, Ni, sreda 14.
januar 2015, str. 14.
2723. Dejan Sretenovi, Svet Fluksusa u Fluksus u Beogradu (katalog)
Muzej savremene umetnosti, Beograd, 2014, str. 16.
2724. Zoran Radisavljevi, Signalizam osvaja prostore knjievne demokratije,
Politika, god. CXI, broj 36334, nedelja, 4. I 2015.
2725. ivan ivkovi, Slovo, re, prostor
http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15191
2726. ivan ivkovi, Skica za portret Miroljuba Todorovia
http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15192
2727. ivan ivkovi, Anatomija anatemisanja avangarde http://www.rastko.
rs/knjizevnost/signalizam/delo/15193
2728. Milivoje Pavlovi, Signalizam na meunarodnoj avangardnoj sceni
http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15194
2729. Milivoje Pavlovi, Stvaralaka kosmogonija Miroljuba Todorovia
http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15195
2730. ivan ivkovi, Lirski krugovi Miroljuba Todorovia
http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15186
2731. ivan ivkovi, anrovi u signalizmu http://www.rastko.rs/knjizevnost/
signalizam/delo/15187
2732. ivan ivkovi, Vreme znakova http://www.rastko.rs/knjizevnost/
signalizam/delo/15188
2733. ivan ivkovi, Verbalno i vizuelno http://www.rastko.rs/knjizevnost/
signalizam/delo/15189
2734. ivan ivkovi, Od rei do znaka
http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15190
2735. Jelena Marievi i Sneana Savki, Libertenski dijalog: Eros i Po(r)nos
signalizma http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15152

287


2736. Jelena Marievi, Gurnem vam prst u oko, Meaj, god. XXXV, broj
92-93, februar, 2015, str. 312-315.
2737. Maria Popova A Visual History of Typewriter Art from 1893 to Today
http://www.brainpickings.org/2014/05/23/typewriter-art-laurenceking/
2738. Jelena Marievi, ak i Sfinga ima oi
http://medjutim.org/pdf/9-20.pdf
2739. Sneana Savki, Priajte mi o signal(u)-i-zm(aj)u!
http://medjutim.org/pdf/9-21.pdf
2740. Zlatko Pangari, Komentari na Poetiku signalizma Miroljuba Todorovia
https://pangaric.wordpress.com/2015/01/19/komentari-na-poetikusignalizma-miroljuba-todorovica/
2741. Ilija Baki, Pesniki signali u budunost, almanah Knjievna fantastika,
Beograd, 2015, str. 365 367.
2742. Z. R. Tajna vojnikog kofera, Politika, 12. V 2015, str. 12.
2743. Dragan Bogutovi, Mitski prostori, Novosti, 13, VI 2015, str. 32.
2744. Slobodan kerovi, Govori asemiki o asemikom, Dometi, broj 158159, 2014, str. 25-26.
2745. Stolee signalizma The Century of Signalism (zbornik), Beograd,
2014.
2746. Drako Reep, Signalizam dugo traje, u Stolee signalizma The
Century of Signalism (zbornik), Beograd, 2014, str. 9-14.
2747. Jelena Marievi, Neoavangarda; signalizam: knjievna teorija i praksa
u Stolee signalizma The Century of Signalism (zbornik), Beograd,
2014, str. 19-35.
2748. Jelena Marievi, Dnevnici neoavangarde, u Stolee signalizma The
Century of Signalism (zbornik), Beograd, 2014, str. 36-46.
2749. Jelena Marievi i Sneana Savki, Libertenski dijalog: Eros i Po(r)nos
signalizma, u Stolee signalizma The Century of Signalism (zbornik),
Beograd, 2014, str. 53-68.
2750. Slobodan kerovi, Tamna zvezda umetnosti u Stolee signalizma
The Century of Signalism (zbornik), Beograd, 2014, str. 79-86.
2751. Slobodan kerovi, Biti kaleidoskopski, u Stolee signalizma The
Century of Signalism (zbornik), Beograd, 2014, str. 87.
2752. Slobodan kerovi, Govori asemiki o asemikom, u Stolee signalizma
The Century of Signalism (zbornik), Beograd, 2014, str. 87-88.
2753. Andrija Crnkovi, Nema stripera bez voodoo leptira, u Stolee signa
lizma The Century of Signalism (zbornik), Beograd, 2014, str. 90-93.
2754. Andrija Crnkovi, Antikatastar pjesnikih dua, u Stolee signalizma
The Century of Signalism (zbornik), Beograd, 2014, str. 93.

288

2755. Ilija Baki, Vragolasto vrcavo vrdanje, u Stolee signalizma The


Century of Signalism (zbornik), Beograd, 2014, str. 102-104.
2756. Adrijan Sarajlija, Pravac Mars, u Stolee signalizma The Century of
Signalism (zbornik), Beograd, 2014, str. 113-114.
2757. Zoran Stefanovi, Uhvaene rei, silikonsko meso, u Stolee signalizma
The Century of Signalism (zbornik), Beograd, 2014, str. 120-125.
2758. Dobrica Kampereli, Potencijali neoavangarde i signalizma, u Stolee
signalizma The Century of Signalism (zbornik), Beograd, 2014, str. 141143.
2759. Ivan terleman, Crni kvadrat, u Stolee signalizma The Century of
Signalism (zbornik), Beograd, 2014, str. 154-155.
2760. Ivan terleman. Objekt poezija Miroljuba Todorovia, u Stolee
signalizma The Century of Signalism (zbornik), Beograd, 2014, str. 155157.
2761. Milo Joci, Alien PTT, u Stolee signalizma The Century of Signalism
(zbornik), Beograd, 2014, str. 162-168.
2762. Milo Joci, Technoprahe, u Stolee signalizma The Century of
Signalism (zbornik), Beograd, 2014, str. 169-176.
2763. Duan Stojkovi, Zahuktali voz signalizma, u Stolee signalizma The
Century of Signalism (zbornik), Beograd, 2014, str. 182-186.
2764. Anonim, Bibliografija signalizma, u Stolee signalizma The Century
of Signalism (zbornik), Beograd, 2014, str. 187-189.
2765. Biblioteka Signal, u Stolee signalizma The Century of Signalism
(zbornik), Beograd, 2014, str. 190-191.
2766. Jelena Marievi, Veliko banditsko srce Miroljuba Todorovia, Povelja,
broj 1, 2015, str. 114-116.
2767. Rajko Blagojevi, Manifesti signalizma, Savremenik, broj 231-232-233,
2015, str. 40-50.
2768. Jelena Marievi, Avangarda, signalizam: knjievna teorija i praksa,
Unus Mundus, broj 49-50, 2015, str. 331-342.
2769. Jelena Marievi, atro signalizacija, Unus Mundus, broj 49-50, 2015,
str. 343-346.
2770. Jelena Marievi, Vremenske linije signalizma fejsbuk signalizam,
Unus Mundus, broj 49-50, 2015, str. 347-353.
2771. Jelena Marievi, Tamni vilajet od vrbovog prua: Prepiska Miroljuba
Todorovia, Unus Mundus, broj 49-50, 2015, str. 353-360.
2772. Jelena Marievi Svilen gajtan oko sveta: Primer eksperimentalnog
prevoenja vizuelne poezije, Unus Mundus, broj 49-50, 2015, str. 360363.

289


2773. Jelena Marievi, Poetika i istorijska uporita srpske neoavangarde:
Glosa za Miroljuba Todorovia, Unus Mundus, broj 49-50, 2015, str. 363377.
2774. Jelena Marievi, ak i Sfinga ima oi, Unus Mundus, broj 49-50, 2015,
str. 377-379.
2775. Jelena Marievi, Guram vam prst u oko, Unus Mundus, broj 49-50,
2015, str. 379-380.
2776. Jelena Marievi, Veliko banditsko srce Miroljuba Todorovia, Unus
Mundus, broj 49-50, 2015, str. 381-382.
2777. Jelena Marievi, Dnevnici neoavangarde, Unus Mundus, broj 49-50,
2015, str. 382-390.
2778. Jelena Marievi i Sneana Savki, Libertenski dijalog: Eros i Po(r)nos
signalizma, Unus Mundus, broj 49-50, 2015, str. 390-401.
2779. Sonja tefanovi http://www.art-anima.com/c16-eseji/sonja-stefanovicplaneta-miroljuba-todorovica
2780. Z. R. Matematika u poeziji, Politika, 20. oktobar 2015, str. 12.
2781. Duan Stojkovi Planeta signalizam
http://planetasignalizam.blogspot.rs/
2782. Drako Reep, Zaverenik jezika u knjizi Zemlja ravna, ljudi sluajni,
Novi Sad, 2015, str. 19-20.
2783. Jelena Marievi, Kosmistiko putovanje u signalizam: Moje srce na
vrhu gromobrana http://kulturniheroj.com/?p=3189
Opirniju bibliografiju signalizma videti na blogu:
http://signalism1.blogspot.com/2009/08/signalizam-bibliografija.html

290


,

1. Miroljub Todorovi, Signal, , , ,
1970.
2. Miroljub Todorovi, Kyberno, , , ,
1970.
3. Miroljub Todorovi, Stepenite = Staircase = Lescalier = Scalinata, ,
, , 1971.
4. Miroljub Todorovi, Fortran, artists book, , , 1972.
5. Miroljub Todorovi, Signalism, . , ,
1973.
6. Miroljub Todorovi, Approaches, I. A. C., Friedrichsfehn, , 1973.
7. Miroljub Todorovi, Thirty signalist poems = Trideset signalistikih pesama,
, , , 1973.
8. ~ Signalizam, , , ,
1974.
9. Miroljub Todorovi, Signal art, ,
, , 1980.
10. ~ Signalizam 81, , - ,
, 1981.
11. Miroljub Todorovi, Potanska umetnost Mail Art, ,
, , 1981.
12. ~ Signalistika istraivanja, ,
, Beograd, 1982.
13. ~ Signalizam avangardni stvaralaki pokret, ,
, , 1984.
14. Miroljub Todorovi, Soupe de cerveau dans lEurope de lEst, Zerosscopiz,
Paris, 1988.166
15. Miroljub Todorovi, Cobol, artists book, , , 1992.
16. , , , 6,
, , 1993.

291


17. , , , , , 1994.
18. ivan ivkovi, Od rei do znaka, , ,
, , 1996.
19. , , , ,
, , 1996.
20. Boidar ujica, Lisires, cicatrices, , La bibliothque Le point,
, 1996.
21. , , , ,
, , 1998.
22. Miroljub Todorovi, Signalism Yugoslav creative movement, ,
, , , ,
, , , 1998.
23. , 2, , ,
, , 1998.
24. , , , , , , 1998.
25. , , , , , , , 1998.
26. Miroljub Todorovi, Iz signalistikog dokumentacionog centra, ,
, , 1999.
27. Zvonko Sari, injel do svanua, , , ,
2001.
28. ~ , , , , 2001.
29. ~ Signalizam umetnost treeg milenijuma,
22-23-24, , 2003.
30. ~ Glasnici planetarnog vizije signalizma,
25-26-27, , 2003.
31. Vladan Pankovi, O signalizmu, , , 2003.
32. Zvonko Sari, Hvata due, , , , 2003.
33. ~ Razmiljajte o signalizmu, , , 2004.
34. Ilija Baki, Zvonko Sari, Preko granice milenijuma (Signalizam izazov
prestupa), , , 2005.167
35. Slobodan kerovi, Indigo, , , , 2005.
36. ~ , 10/2005, , 2006.
37. ~ , 146-147148, , 2007.
38. ~ , , , 2010.

292

39. Adrijan Sarajlija, Ogledalo za vampira, , , ,


2012.
40. Miroljub Todorovi, Apeiron, verbal-visual novel, Mycellium, Smolensk,
2013.
41. ~ , 4, , 2013.
42. , , ,
, Everest Media, , 2013.
43. , , , Everest Media, ,
2013.
44. , , , Everest Media, , 2013.
45. , , , Everest Media,
, 2013.
46. , , , Everest Media, , 2013.
47. Miroljub Todorovi, Nemo propheta in patria, , Everest Media,
, 2014.
48. ~ , , Everest Media, , 2014.
49. , , ,
, Everest Media, , 2015.
50. , , -, Everest
Media, , 2015.
51. , o , , Everest Media, , 2015.
52. , , , Everest Media, ,
2015.
53. , ,
, Everest Media, , 2015.
54. , , , Everest Media, , 2016
55. , , , Everest Media,
, 2015.

293