You are on page 1of 211

jrjROKK

jrjRQKK
jrjRSKK

ÇÉ
Éå
Ñê
áí
åä
Ç~
åç
ëî
Ñá

dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ
léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë
kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå
fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç
dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ
_êìÖë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
h®óíí∏çÜàÉ

Éë
éí

fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç
fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç

Éä
íê

Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Kullanma talimatý

éä
Üì

Instrukcja obsługi

ìâ
êì

e~ëòå•ä~íá=ìí~ë∞í•ë

I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï
Ÿc¹pº®ýåø ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå

ÇÉ

aÉìíëÅÜ =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =Q

Éå

båÖäáëÜ =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NP

Ñê

cê~å´~áë =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K OP

áí

fí~äá~åç =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K PQ

åä

kÉÇÉêä~åÇë K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K QR

Ç~

a~åëâ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K RS

åç

kçêëâK=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K SS

ëî

pîÉåëâ~ =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K TS

Ñá

pìçãá=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K US

Éë

bëé~¥çäK=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K VS

éí

mçêíìÖìÆë K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NMU

Éä

ÅëëçíéêÜ K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NNV

íê

qΩêâ´ÉK=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NPO

éä

mçäëâá =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NQR

Üì

j~Öó~ê=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NRS

ìâ

š®paï¸c¿®a=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NSS

êì

Pºcc®å¼ =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NTU

=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K OMN

K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

ÇÉ

fåÜ~äí
wì=fÜêÉê=páÅÜÉêÜÉáí=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= P
^ìÑ=ÉáåÉå=_äáÅâ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= Q
_ÉÇáÉåÉå= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= R
oÉáåáÖÉå=ìåÇ=mÑäÉÖÉå= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= U
^ìÑÄÉï~ÜêìåÖ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= V
eáäÑÉ=ÄÉá=pí∏êìåÖÉå==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= V
^åïÉåÇìåÖëÄÉáëéáÉäÉ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= V
båíëçêÖìåÖ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= NN
d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= NN
pçåÇÉêòìÄÉÜ∏ê= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= NN
eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë=
åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=_lp`eK
a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI=
ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK
tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå=mêçÇìâíÉå=
ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê=fåíÉêåÉíëÉáíÉK
aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÑΩê=ÇáÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=Ü~ìëÜ~äíëJ
ΩÄäáÅÜÉê=jÉåÖÉå=áã=e~ìëÜ~äí=çÇÉê=áå=Ü~ìëÜ~äíëJ
®ÜåäáÅÜÉåI=åáÅÜíJÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=^åïÉåÇìåÖÉå=
ÄÉëíáããíK=e~ìëÜ~äíë®ÜåäáÅÜÉ ^åïÉåÇìåÖÉå=
ìãÑ~ëëÉå=òK _K=ÇáÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=áå=jáí~êÄÉáíÉêJ
âΩÅÜÉå=îçå i®ÇÉåI=_ΩêçëI=ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=
ìåÇ=~åÇÉêÉå=ÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=_ÉíêáÉÄÉåI=ëçïáÉ=ÇáÉ=
kìíòìåÖ=ÇìêÅÜ=d®ëíÉ=îçå=mÉåëáçåÉåI=âäÉáåÉå=
eçíÉäë=ìåÇ=®ÜåäáÅÜÉå=tçÜåÉáåêáÅÜíìåÖÉåK
dÉê®í=åìê=ÄÉëíáããìåÖëÖÉã®≈=ìåÇ=ÑΩê=
Ü~ìëÜ~äíëΩÄäáÅÜÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖëãÉåÖÉå=ìåÇ=
JòÉáíÉå=ÄÉåìíòÉåK=sçêÖÉëÅÜêáÉÄÉåÉ=e∏ÅÜëíJ
ãÉåÖÉå=åáÅÜí=ΩÄÉêëÅÜêÉáíÉåK
_áííÉ äÉëÉå=páÉ=ÇáÉ=dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=~ìÑJ
ãÉêâë~ã=ÇìêÅÜ=ìåÇ=ÄÉï~ÜêÉå=páÉ=ÇáÉëÉ=
ëçêÖÑ®äíáÖ=~ìÑK=a~ë=káÅÜíÄÉ~ÅÜíÉå=ÇÉê=
^åïÉáëìåÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ=êáÅÜíáÖÉ=^åïÉåÇìåÖ=ÇÉë=
dÉê®íÉë=ëÅÜäáÉ≈í=ÉáåÉ=e~ÑíìåÖ=ÇÉë=eÉêëíÉääÉêë=ÑΩê=
Ç~ê~ìë=êÉëìäíáÉêÉåÇÉ=pÅÜ®ÇÉå=~ìëK
_Éá=tÉáíÉêÖ~ÄÉ=ÇÉë=dÉê®íÉë=~å=aêáííÉ=
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ãáíÖÉÄÉåK
aáÉ=dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ÄÉëÅÜêÉáÄí=îÉêëÅÜáÉÇÉJ
åÉ=^ìëÑΩÜêìåÖÉåI=ëáÉÜÉ=~ìÅÜ=jçÇÉääΩÄÉêëáÅÜí=
E_áäÇ=FK=a~ë=dÉê®í=áëí=ï~êíìåÖëÑêÉáK

wì=fÜêÉê=páÅÜÉêÜÉáí
dÉåÉêÉääÉ=páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ=
píêçãëÅÜä~ÖJdÉÑ~Üê>
dÉê®í=åìê=ÖÉã®≈=^åÖ~ÄÉå=~ìÑ=ÇÉã=qóéÉåJ
ëÅÜáäÇ ~åëÅÜäáÉ≈Éå=ìåÇ=ÄÉíêÉáÄÉåK=kìê=òìê=
sÉêïÉåÇìåÖ=áå=ÖÉëÅÜäçëëÉåÉå=o®ìãÉåK
kìê=ÄÉåìíòÉåI=ïÉåå=wìäÉáíìåÖ=ìåÇ=dÉê®í=
âÉáåÉ _ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖÉå=~ìÑïÉáëÉåK
háåÇÉê=îçã=dÉê®í=ÑÉêå=Ü~äíÉåK
dÉê®í=åáÅÜí=çÜåÉ=^ìÑëáÅÜí=ÄÉíêÉáÄÉåK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

mÉêëçåÉå=E~ìÅÜ=háåÇÉêF=ãáí=îÉêãáåÇÉêíÉê=
â∏êéÉêäáÅÜÉê=páååÉëï~ÜêåÉÜãìåÖ=çÇÉê=
ÖÉáëíáÖÉå=c®ÜáÖâÉáíÉå=çÇÉê=ãáí=ã~åÖÉäåÇÉê=
bêÑ~ÜêìåÖ=ìåÇ=táëëÉåI=Ç~ë=dÉê®í=åáÅÜí=
ÄÉÇáÉåÉå=ä~ëëÉåI=~ì≈Éê=ëáÉ=ïÉêÇÉå=ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖí=
çÇÉê=Ü~ííÉå=ÉáåÉ=báåïÉáëìåÖ=ÄÉòΩÖäáÅÜ=ÇÉë=
dÉÄê~ìÅÜë=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=mÉêëçåI=ÇáÉ=ÑΩê=áÜêÉ=
páÅÜÉêÜÉáí=îÉê~åíïçêíäáÅÜ=áëíK
píÉÅâÉê=òáÉÜÉå=å~ÅÜ=àÉÇÉã=dÉÄê~ìÅÜI=îçê=ÇÉã=
oÉáåáÖÉåI=îçê=ÇÉã=sÉêä~ëëÉå=ÇÉë=o~ìãÉë=çÇÉê=
áã=cÉÜäÉêÑ~ääK=
wìäÉáíìåÖ=åáÅÜí=ΩÄÉê=ëÅÜ~êÑÉ=h~åíÉå=çÇÉê=ÜÉá≈É=
cä®ÅÜÉå=òáÉÜÉåK=tÉåå=ÇáÉ=^åëÅÜäìëëäÉáíìåÖ=
ÇáÉëÉë=dÉê®íÉë=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïáêÇI=ãìëë=ëáÉ=ÇìêÅÜ=
ÇÉå=eÉêëíÉääÉê=çÇÉê=ëÉáåÉå=hìåÇÉåÇáÉåëí=çÇÉê=
ÉáåÉ=®ÜåäáÅÜ=èì~äáÑáòáÉêíÉ=mÉêëçå=ÉêëÉíòí=ïÉêÇÉåI=
ìã=dÉÑ®ÜêÇìåÖÉå=òì=îÉêãÉáÇÉåK=oÉé~ê~íìêÉå=
~ã=dÉê®í=åìê=ÇìêÅÜ=ìåëÉêÉå=hìåÇÉåÇáÉåëí=
îçêåÉÜãÉå=ä~ëëÉåK

páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ=ÑΩê=ÇáÉëÉë=dÉê®í

káÅÜí=áå=êçíáÉêÉåÇÉ=qÉáäÉ=ÖêÉáÑÉåK
a~ë=dÉê®í=Ç~êÑ=~ìë=páÅÜÉêÜÉáíëÖêΩåÇÉå=åìê=
ÄÉíêáÉÄÉå=ïÉêÇÉåI=ïÉåå=åáÅÜí=ÖÉåìíòíÉ=^åíêáÉÄÉ=
ãáí=^åíêáÉÄëëÅÜìíòÇÉÅâÉäå=ERI=UF=ÄÉÇÉÅâí=ëáåÇK
pÅÜïÉåâ~êã=åáÅÜí=îÉêëíÉääÉåI=ï®ÜêÉåÇ=Ç~ë=
dÉê®í=ÉáåÖÉëÅÜ~äíÉí=áëíK=sçääëí®åÇáÖÉå=píáääëí~åÇ=
ÇÉë=^åíêáÉÄë=~Äï~êíÉåK
a~ë=dêìåÇÖÉê®í=åáÅÜí=áå=t~ëëÉê=í~ìÅÜÉå=çÇÉê=
ìåíÉê=ÑäáÉ≈ÉåÇÉã=t~ëëÉê=êÉáåáÖÉåK
a~ë=dÉê®í=åìê=ãáí=lêáÖáå~äòìÄÉÜ∏ê=ÄÉåìíòÉåK=
_Éá dÉÄê~ìÅÜ=ÇÉë=wìÄÉÜ∏êë=ÇáÉ=ÄÉáÖÉäÉÖíÉå=
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖÉå=ÄÉ~ÅÜíÉåK
kìê=Éáå=tÉêâòÉìÖ=ÄòïK=wìÄÉÜ∏ê=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=
ÄÉåìíòÉåK
dÉê®í=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ãáí=ÇÉã=aêÉÜëÅÜ~äíÉê=ÉáåJ=
ìåÇ=~ìëëÅÜ~äíÉåK
táÅÜíáÖÉê=eáåïÉáë
tÉêâòÉìÖLwìÄÉÜ∏ê=åìê=ÄÉá=píáääëí~åÇ=ÇÉë=
^åíêáÉÄÉë=ïÉÅÜëÉäå=Ó=å~ÅÜ=ÇÉã=^ìëëÅÜ~äíÉå=
ä®ìÑí=ÇÉê=^åíêáÉÄ=âìêòÉ=wÉáí=å~ÅÜK

páÅÜÉêÜÉáíëëóëíÉãÉ=
báåëÅÜ~äíëáÅÜÉêìåÖ
páÉÜÉ=q~ÄÉääÉ=ł^êÄÉáíëéçëáíáçåÉå“K=
a~ë=dÉê®í=ä®ëëí=ëáÅÜ=áå=mçëK=N=ìåÇ=P=åìê=
ÉáåëÅÜ~äíÉåW
Ó ïÉåå=ÇáÉ=pÅÜΩëëÉä=ENNF=ÉáåÖÉëÉíòí=ìåÇ=Äáë=
òìã=báåê~ëíÉå=ÖÉÇêÉÜí=ïìêÇÉ=ìåÇ=
Ó ÇÉê=jáñÉê~åíêáÉÄëëÅÜìíòÇÉÅâÉä=EUF=
~ìÑÖÉëÉíòí=áëíK
táÉÇÉêÉáåëÅÜ~äíëáÅÜÉêìåÖ
_Éá=píêçãìåíÉêÄêÉÅÜìåÖ=ÄäÉáÄí=Ç~ë=dÉê®í=ÉáåÖÉJ
ëÅÜ~äíÉíI=~ÄÉê=ÇÉê=jçíçê=ä®ìÑí=Ç~å~ÅÜ=åáÅÜí=
ïáÉÇÉê=~åK=wìã=táÉÇÉêÉáåëÅÜ~äíÉå=aêÉÜëÅÜ~äíÉê=
~ìÑ=MLçÑÑ=ÇêÉÜÉåI=Ç~åå=ÉáåëÅÜ~äíÉåK
P

ÇÉ
§ÄÉêä~ëíëáÅÜÉêìåÖ
pÅÜ~äíÉí=ÇÉê=jçíçê=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=_ÉåìíòìåÖ=
ëÉäÄëí®åÇáÖ=~ÄI=áëí=ÇÉê=§ÄÉêä~ëíìåÖëëÅÜìíò=
~âíáîáÉêíK=báåÉ=ã∏ÖäáÅÜÉ=rêë~ÅÜÉå=â~åå=ÇáÉ=
ÖäÉáÅÜòÉáíáÖÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=òì=Öêç≈Éê=jÉåÖÉå=~å=
iÉÄÉåëãáííÉäå=ëÉáåK
wìã=sÉêÜ~äíÉå=ÄÉá=^âíáîáÉêìåÖ=ÉáåÉë=páÅÜÉêJ
ÜÉáíëëóëíÉãë=ëáÉÜÉ=łeáäÑÉ=ÄÉá=pí∏êìåÖÉå“K

bêä®ìíÉêìåÖ=ÇÉê=póãÄçäÉ=~ã=dÉê®í=
ÄòïK=wìÄÉÜ∏ê
^åïÉáëìåÖÉå=ÇÉê=
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ÄÉÑçäÖÉåK
sçêëáÅÜí>=oçíáÉêÉåÇÉ=jÉëëÉêK

sçêëáÅÜí>=oçíáÉêÉåÇÉ=tÉêâòÉìÖÉ>=
káÅÜí=áå=k~ÅÜÑΩää∏ÑÑåìåÖ=ÖêÉáÑÉåK

^ìÑ=ÉáåÉå=_äáÅâ
_áííÉ=_áäÇëÉáíÉå=~ìëâä~ééÉåK

_áäÇ=

dêìåÇÖÉê®í
N båíêáÉÖÉäìåÖëí~ëíÉ
O pÅÜïÉåâ~êã
łb~ëó=^êãäáÑí“Jcìåâíáçå=òìê=råíÉêëíΩíòìåÖ=
ÇÉê=_ÉïÉÖìåÖ=ÇÉë=^êãÉë=å~ÅÜ=çÄÉå=
EëáÉÜÉ ł^êÄÉáíëéçëáíáçåÉå“FK
P aêÉÜëÅÜ~äíÉê
k~ÅÜ=ÇÉã=^ìëëÅÜ~äíÉå=EpíÉääìåÖ=MLçÑÑF=ä®ìÑí=
Ç~ë=dÉê®í=~ìíçã~íáëÅÜ=áå=ÇáÉ=çéíáã~äÉ=
mçëáíáçå=òìã=tÉÅÜëÉäå=ÇÉê=tÉêâòÉìÖÉK
jrjROKKW
MLçÑÑ=Z=píçéé
j=Z=jçãÉåíëÅÜ~äíìåÖ=ãáí=Ü∏ÅÜëíÉê=
aêÉÜò~ÜäI=pÅÜ~äíÉê=ÑΩê=ÖÉïΩåëÅÜíÉ=
jáñÇ~ìÉê=ÑÉëíÜ~äíÉåK
píìÑÉ=NÓQI=^êÄÉáíëÖÉëÅÜïáåÇáÖâÉáíW
N=Z=åáÉÇêáÖÉ=aêÉÜò~Üä=Ó=ä~åÖë~ãI
Q=Z=ÜçÜÉ=aêÉÜò~Üä=Ó=ëÅÜåÉääK
jrjRQKKLjrjRSKKW
MLçÑÑ=Z=píçéé
j=Z=jçãÉåíëÅÜ~äíìåÖ=ãáí=Ü∏ÅÜëíÉê=
aêÉÜò~ÜäI=pÅÜ~äíÉê=ÑΩê=ÖÉïΩåëÅÜíÉ=
jáñÇ~ìÉê=ÑÉëíÜ~äíÉåK
píìÑÉ=NÓTI=^êÄÉáíëÖÉëÅÜïáåÇáÖâÉáíW
N=Z=åáÉÇêáÖÉ=aêÉÜò~Üä=Ó=ä~åÖë~ãI
T=Z=ÜçÜÉ=aêÉÜò~Üä=Ó=ëÅÜåÉääK
Q _ÉíêáÉÄë~åòÉáÖÉ=EjrjRQKKLRSKKF
iÉìÅÜíÉí=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉë=_ÉíêáÉÄÉë=
EaêÉÜëÅÜ~äíÉê=~ìÑ=j=çÇÉê=NÓTFK
_äáåâí=ÄÉá=cÉÜäÉêå=áå=ÇÉê=_ÉÇáÉåìåÖ=ÇÉë=
dÉê®íÉëI=ÄÉáã=^ìëä∏ëÉå=ÇÉê=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉå=
páÅÜÉêìåÖ=ÄòïK=ÄÉá=ÉáåÉã=dÉê®íÉÇÉÑÉâíI=
ëáÉÜÉ=h~éáíÉä=łeáäÑÉ=ÄÉá=pí∏êìåÖÉå“K
Q

R ^åíêáÉÄëëÅÜìíòÇÉÅâÉä
wìã=^ÄåÉÜãÉå=ÇÉë=^åíêáÉÄëëÅÜìíòÇÉÅâÉäë=
~ìÑ=ÇÉå=ÜáåíÉêÉå=_ÉêÉáÅÜ=ÇêΩÅâÉå=ìåÇ=
aÉÅâÉä=~ÄåÉÜãÉåK
S ^åíêáÉÄ=ÑΩê=
Ó=aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉê=ìåÇ=
Ó=wáíêìëéêÉëëÉ=EpçåÇÉêòìÄÉÜ∏ê=GFK=
_Éá káÅÜíÖÉÄê~ìÅÜ=^åíêáÉÄëëÅÜìíòÇÉÅâÉä=
~ìÑëÉíòÉåK
T ^åíêáÉÄ=ÑΩê=tÉêâòÉìÖÉ=EoΩÜêÄÉëÉåI=
pÅÜä~ÖÄÉëÉåI=håÉíÜ~âÉåF=ìåÇ=
cäÉáëÅÜïçäÑ=EpçåÇÉêòìÄÉÜ∏ê=GF
U jáñÉê~åíêáÉÄëëÅÜìíòÇÉÅâÉä
V ^åíêáÉÄ=ÑΩê=jáñÉê=EpçåÇÉêòìÄÉÜ∏ê=GF
_Éá=káÅÜíÖÉÄê~ìÅÜ=jáñÉê~åíêáÉÄëëÅÜìíòJ
ÇÉÅâÉä=~ìÑëÉíòÉåK
NM h~ÄÉä~ìÑÄÉï~ÜêìåÖ
jrjROKKLjrjRQKKW=h~ÄÉä=áã=h~ÄÉäÑ~ÅÜ=
îÉêëí~ìÉå
jrjRSKKW=h~ÄÉä~ìÑêçää~ìíçã~íáâ
pÅÜΩëëÉä=ãáí=wìÄÉÜ∏ê=
NN bÇÉäëí~ÜäJoΩÜêëÅÜΩëëÉä
NO aÉÅâÉä
tÉêâòÉìÖÉ=
NP oΩÜêÄÉëÉå
NQ pÅÜä~ÖÄÉëÉå
NR håÉíÜ~âÉå=ãáí=qÉáÖ~ÄïÉáëÉê
NS wìÄÉÜ∏êí~ëÅÜÉ
wìê=^ìÑÄÉï~ÜêìåÖ=ÇÉê=tÉêâòÉìÖÉ=ìåÇ=
wÉêâäÉáåÉêìåÖëëÅÜÉáÄÉåK
aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉê
NT píçéÑÉê
NU aÉÅâÉä=ãáí=báåÑΩääëÅÜ~ÅÜí=
NV wÉêâäÉáåÉêìåÖëëÅÜÉáÄÉå
NV~=tÉåÇÉJpÅÜåÉáÇëÅÜÉáÄÉ=Ó=ÇáÅâLÇΩåå
NVÄ=tÉåÇÉJo~ëéÉäëÅÜÉáÄÉ=Ó=ÖêçÄLÑÉáå
NVÅ=oÉáÄëÅÜÉáÄÉ=Ó=ãáííÉäÑÉáå
OM pÅÜÉáÄÉåíê®ÖÉê
ON dÉÜ®ìëÉ=ãáí=^ìëä~ëë∏ÑÑåìåÖ
jáñÉê=G
OO jáñÄÉÅÜÉê
OP aÉÅâÉä
OQ qêáÅÜíÉê
G tÉåå=Éáå=wìÄÉÜ∏êíÉáä=åáÅÜí=áã=iáÉÑÉêìãÑ~åÖ=
ÉåíÜ~äíÉå=áëíI=â~åå=Éë=ΩÄÉê=ÇÉå=e~åÇÉä=ìåÇ=
ÇÉå=hìåÇÉåÇáÉåëí=ÉêïçêÄÉå=ïÉêÇÉåK

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

ÇÉ ^êÄÉáíëéçëáíáçåÉå _áäÇ= ^ÅÜíìåÖ> dÉê®í=åìê=ÄÉíêÉáÄÉåI=ïÉåå=tÉêâòÉìÖLwìÄÉÜ∏ê= å~ÅÜ=ÇáÉëÉê=q~ÄÉääÉ=~ã=êáÅÜíáÖÉå=^åíêáÉÄ=ìåÇ=áå= ÇÉê=êáÅÜíáÖÉå=mçëáíáçå=~åÖÉÄê~ÅÜí=ìåÇ=áå= ^êÄÉáíëëíÉääìåÖ=áëíK aÉê=pÅÜïÉåâ~êã=ãìëë=áå=àÉÇÉê=^êÄÉáíëéçëáíáçå= ÉáåÖÉê~ëíÉí=ëÉáåK eáåïÉáë aÉê=pÅÜïÉåâ~êã=áëí=ãáí=ÇÉê=łb~ëó=^êãäáÑí“J cìåâíáçå=~ìëÖÉëí~ííÉíI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=_ÉïÉÖìåÖ= ÇÉë=pÅÜïÉåâ~êãÉë=å~ÅÜ=çÄÉå=ìåíÉêëíΩíòíK báåëíÉääÉå=ÇÉê=^êÄÉáíëéçëáíáçåW  båíêáÉÖÉäìåÖëí~ëíÉ=ÇêΩÅâÉå=ìåÇ= pÅÜïÉåâ~êã=ÄÉïÉÖÉåK= _ÉïÉÖìåÖ=ãáí=ÉáåÉê=e~åÇ=ìåíÉêëíΩíòÉåK  pÅÜïÉåâ~êã=Äáë=òìã=báåê~ëíÉå=~ìÑ=ÇáÉ= ÖÉïΩåëÅÜíÉ=mçëáíáçå=ÄÉïÉÖÉåK mçëáíáçå N ^åíêáÉÄ jrjROKK jrjRQKK jrjRSKK NÓQ NÓT NÓQ NÓT NÓO NÓP Ó Ó OÓQ PÓT OÓQ PÓT V PÓQ RÓT T PÓQ RÓT T O T P S G sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê> kÉíòëíÉÅâÉê=Éêëí=ÉáåëíÉÅâÉåI=ïÉåå=~ääÉ= sçêÄÉêÉáíìåÖÉå=òìã=^êÄÉáíÉå=ãáí=ÇÉã=dÉê®í= ~ÄÖÉëÅÜäçëëÉå=ëáåÇK ^ÅÜíìåÖ> dÉê®í=åìê=ãáí=wìÄÉÜ∏êLtÉêâòÉìÖ=áå=^êÄÉáíëJ ëíÉääìåÖ=ÄÉíêÉáÄÉåK dÉê®í=åáÅÜí=äÉÉê=ÄÉíêÉáÄÉåK= dÉê®í=ìåÇ=wìÄÉÜ∏êíÉáäÉ=âÉáåÉå=eáíòÉèìÉääÉå= ~ìëëÉíòÉåK=qÉáäÉ=ëáåÇ=åáÅÜí=ãáâêçïÉääÉåÖÉÉáÖåÉíK  dÉê®í=ìåÇ=wìÄÉÜ∏ê=îçê=ÇÉã=ÉêëíÉå= dÉÄê~ìÅÜ=ÖêΩåÇäáÅÜ=êÉáåáÖÉåI=ëáÉÜÉ=łoÉáåáÖÉå= ìåÇ=mÑäÉÖÉå“K táÅÜíáÖÉê=eáåïÉáë få=ÇáÉëÉê=dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ÉãéÑçÜäÉåÉ= oáÅÜíïÉêíÉ=ÑΩê=ÇáÉ=^êÄÉáíëÖÉëÅÜïáåÇáÖâÉáí= ÄÉòáÉÜÉå=ëáÅÜ=~ìÑ=ÇáÉ=dÉê®íÉ=ãáí=TJëíìÑáÖÉã= aêÉÜëÅÜ~äíÉêK=cΩê=dÉê®íÉ=ãáí=QJëíìÑáÖÉã= aêÉÜëÅÜ~äíÉê=ÑáåÇÉå=páÉ=ÇáÉ=tÉêíÉ=áå=hä~ããÉêå= àÉïÉáäë=Ç~ÜáåíÉêK få=ÇáÉëÉê=dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ÄÉÑáåÇÉí=ëáÅÜ=Éáå= ^ìÑâäÉÄÉê=ãáí=oáÅÜíïÉêíÉå=ÑΩê=ÇáÉ=^êÄÉáíëJ ÖÉëÅÜïáåÇáÖâÉáí=ÇÉë=dÉê®íÉë=ÄÉá=sÉêïÉåÇìåÖ= ÇÉê=tÉêâòÉìÖÉ=ÄòïK=ÇÉë=wìÄÉÜ∏êëK= táê=ÉãéÑÉÜäÉåI=ÇáÉëÉå=^ìÑâäÉÄÉê=~ã=dÉê®í= ~åòìÄêáåÖÉå=E_áäÇ=FK sçêÄÉêÉáíÉå  dêìåÇÖÉê®í=~ìÑ=Öä~ííÉå=ìåÇ=ë~ìÄÉêÉå= Q G báåëÉíòÉåL^ÄåÉÜãÉå=îçå=pÅÜä~ÖJI=oΩÜêJ ÄÉëÉå=ìåÇ=håÉíÜ~âÉåX=wìÖÉÄÉå=Öêç≈Éê= sÉê~êÄÉáíìåÖëãÉåÖÉåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe _ÉÇáÉåÉå råíÉêÖêìåÇ=ëíÉääÉåK  h~ÄÉä=ÜÉê~ìëòáÉÜÉå=E_áäÇ=FK jrjROKKLjrjRQKK h~ÄÉäëí~ìÑ~ÅÜW h~ÄÉä=~ìÑ=ÇáÉ=ÖÉïΩåëÅÜíÉ=i®åÖÉ= ÜÉê~ìëòáÉÜÉåK jrjRSKK h~ÄÉä~ìÑêçää~ìíçã~íáâW h~ÄÉä=áå=ÉáåÉã=wìÖ=Äáë=òìê= ÖÉïΩåëÅÜíÉå=i®åÖÉ=Eã~ñK=NMM= ÅãF=ÜÉê~ìëòáÉÜÉå=ìåÇ=ä~åÖë~ã= fçëä~ëëÉåX=Ç~ë=h~ÄÉä=áëí=~êêÉíáÉêíK h~ÄÉäJ^êÄÉáíëä®åÖÉ=îÉêãáåÇÉêåW= iÉáÅÜí ~ã=h~ÄÉä=òáÉÜÉå=ìåÇ=Äáë=òìê= ÖÉïΩåëÅÜíÉå=i®åÖÉ=~ìÑêçääÉå=ä~ëëÉåK=a~åå= ÉêåÉìí=äÉáÅÜí=~ã=h~ÄÉä=òáÉÜÉå=ìåÇ=ä~åÖë~ã= fçëä~ëëÉåX=Ç~ë=h~ÄÉä=áëí=~êêÉíáÉêíK R .

ÇÉ ^ÅÜíìåÖ> h~ÄÉä=ÄÉáã=báåëÅÜáÉÄÉå=åáÅÜí=îÉêÇêÉÜÉåK= _Éá=dÉê®íÉå=ãáí=h~ÄÉä~ìÑêçääJ^ìíçã~íáâ=h~ÄÉä= åáÅÜí=îçå=e~åÇ=ÉáåëÅÜáÉÄÉåK=tÉåå=ëáÅÜ=Ç~ë= h~ÄÉä=îÉêâäÉããíI=h~ÄÉä=Ö~åò=ÜÉê~ìëòáÉÜÉå=ìåÇ= Ç~åå=~ìÑêçääÉå=ä~ëëÉåK  kÉíòëíÉÅâÉê=ÉáåëíÉÅâÉåK pÅÜΩëëÉä=ìåÇ tÉêâòÉìÖÉ sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ= êçíáÉêÉåÇÉ tÉêâòÉìÖÉ t®ÜêÉåÇ=ÇÉë=_ÉíêáÉÄÉë=åáÉ=áå=ÇáÉ=pÅÜΩëëÉä= ÖêÉáÑÉåK=kìê=ãáí=~ìÑÖÉëÉíòíÉã=aÉÅâÉä=ENOF= ~êÄÉáíÉå> tÉêâòÉìÖ=åìê=ÄÉá=píáääëí~åÇ=ÇÉë=^åíêáÉÄÉë= ïÉÅÜëÉäå=Ó=å~ÅÜ=ÇÉã=^ìëëÅÜ~äíÉå=ä®ìÑí=ÇÉê= ^åíêáÉÄ=âìêòÉ=wÉáí=å~ÅÜ=ìåÇ=ÄäÉáÄí=áå=ÇÉê= tÉêâòÉìÖïÉÅÜëÉäéçëáíáçå=ëíÉÜÉåK= pÅÜïÉåâ~êã=Éêëí=å~ÅÜ=píáääëí~åÇ=ÇÉë= tÉêâòÉìÖë=ÄÉïÉÖÉåK a~ë=dÉê®í=Ç~êÑ=~ìë=páÅÜÉêÜÉáíëÖêΩåÇÉå=åìê= ÄÉíêáÉÄÉå=ïÉêÇÉåI=ïÉåå=åáÅÜí=ÖÉåìíòíÉ= ^åíêáÉÄÉ=ãáí=^åíêáÉÄëëÅÜìíòÇÉÅâÉäå=ERI=UF= ÄÉÇÉÅâí=ëáåÇK ^ÅÜíìåÖ> pÅÜΩëëÉä=åìê=ÑΩê=^êÄÉáíÉå=ãáí=ÇáÉëÉã=dÉê®í= îÉêïÉåÇÉåK oΩÜêÄÉëÉå=ENPF òìã=oΩÜêÉå=îçå=qÉáÖÉåI=òK _K=oΩÜêíÉáÖ pÅÜä~ÖÄÉëÉå=ENQF òìã=pÅÜä~ÖÉå=îçå=báëÅÜåÉÉI=p~ÜåÉ=ìåÇ= òìã=pÅÜä~ÖÉå=îçå=äÉáÅÜíÉå=qÉáÖÉåI=òK _K= _áëâìáííÉáÖ håÉíÜ~âÉå=ENRF òìã=håÉíÉå=îçå=ëÅÜïÉêÉå=qÉáÖÉå=ìåÇ= òìã=råíÉêÜÉÄÉå=îçå=wìí~íÉåI=ÇáÉ=åáÅÜí= òÉêâäÉáåÉêí=ïÉêÇÉå=ëçääÉå=EòK _K=oçëáåÉåI= pÅÜçâçä~ÇÉåéä®ííÅÜÉåF ^êÄÉáíÉå=ãáí=ÇÉê=pÅÜΩëëÉä= ìåÇ=ÇÉå=tÉêâòÉìÖÉå _áäÇ=  båíêáÉÖÉäìåÖëí~ëíÉ=ÇêΩÅâÉå=ìåÇ= pÅÜïÉåâ~êã=áå=mçëáíáçå=O=ÄêáåÖÉåK  pÅÜΩëëÉä=ÉáåëÉíòÉåW Ó k~ÅÜ=îçêåÉ=ÖÉåÉáÖíÉ=pÅÜΩëëÉä= ~ìÑëÉíòÉå=ìåÇ=Ç~åå=~ÄëíÉääÉåI Ó ÖÉÖÉå=ÇÉå=rÜêòÉáÖÉêëáåå=Äáë=òìã= báåê~ëíÉå=ÇêÉÜÉåK  gÉ=å~ÅÜ=sÉê~êÄÉáíìåÖë~ìÑÖ~ÄÉ=oΩÜêÄÉëÉåI= pÅÜä~ÖÄÉëÉå=çÇÉê=håÉíÜ~âÉå=Äáë=òìã= báåê~ëíÉå=áå=ÇÉå=^åíêáÉÄ=ÉáåëíÉÅâÉåK S eáåïÉáëW _Éáã=håÉíÜ~âÉå=qÉáÖ~ÄïÉáëÉê=ÇêÉÜÉåI=Äáë= ÇÉê=håÉíÜ~âÉå=Éáåê~ëíÉå=â~åå=E_áäÇ=ÓQÄFK  aáÉ=òì=îÉê~êÄÉáíÉåÇÉå=wìí~íÉå=áå=ÇáÉ= pÅÜΩëëÉä=ÉáåÑΩääÉåK  båíêáÉÖÉäìåÖëí~ëíÉ=ÇêΩÅâÉå=ìåÇ= pÅÜïÉåâ~êã=áå=mçëáíáçå=N=ÄêáåÖÉåK  aÉÅâÉä=~ìÑëÉíòÉåK  aêÉÜëÅÜ~äíÉê=~ìÑ=ÖÉïΩåëÅÜíÉ=píìÑÉ=ëíÉääÉåK råëÉêÉ=bãéÑÉÜäìåÖW= Ó oΩÜêÄÉëÉåW= òìÉêëí=ÉáåêΩÜêÉå=ÄÉá=píìÑÉ N ENFI=Ç~åå= píìÑÉ T=EQF=ï®ÜäÉå Ó pÅÜä~ÖÄÉëÉåW píìÑÉ T=EQFI=ìåíÉêêΩÜêÉå=~ìÑ=píìÑÉ N ENF Ó håÉíÜ~âÉåW= òìÉêëí=ÉáåêΩÜêÉå=ÄÉá=píìÑÉ N ENFI=âåÉíÉå=ÄÉá= píìÑÉ P EOF wìí~íÉå=å~ÅÜÑΩääÉå  dÉê®í=~ã=aêÉÜëÅÜ~äíÉê=~ìëëÅÜ~äíÉåK  wìí~íÉå=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=k~ÅÜÑΩää∏ÑÑåìåÖ=áã=aÉÅâÉä= å~ÅÜÑΩääÉåK çÇÉê  aÉÅâÉä=~ÄåÉÜãÉåK  båíêáÉÖÉäìåÖëí~ëíÉ=ÇêΩÅâÉå=ìåÇ= pÅÜïÉåâ~êã=áå=mçëáíáçå=O=ÄêáåÖÉåK  wìí~íÉå=ÉáåÑΩääÉåK k~ÅÜ=ÇÉê=^êÄÉáí  dÉê®í=~ã=aêÉÜëÅÜ~äíÉê=~ìëëÅÜ~äíÉåK  kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK  aÉÅâÉä=~ÄåÉÜãÉåK  båíêáÉÖÉäìåÖëí~ëíÉ=ÇêΩÅâÉå=ìåÇ= pÅÜïÉåâ~êã=áå=mçëáíáçå=O=ÄêáåÖÉåK  tÉêâòÉìÖ=~ìë=ÇÉã=^åíêáÉÄ=åÉÜãÉåK  pÅÜΩëëÉä=ÉåíåÉÜãÉåK  ^ääÉ=qÉáäÉ=êÉáåáÖÉåI=ëáÉÜÉ=łoÉáåáÖÉå=ìåÇ= mÑäÉÖÉå“K aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉê sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê káÅÜí=áå=ÇáÉ=ëÅÜ~êÑÉå=jÉëëÉê=ìåÇ=h~åíÉå=ÇÉê= wÉêâäÉáåÉêìåÖëëÅÜÉáÄÉå=ÖêÉáÑÉåK= wÉêâäÉáåÉêìåÖëëÅÜÉáÄÉå=åìê=~ã=o~åÇ= ~åÑ~ëëÉå> aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉê=åìê=ÄÉá=píáääëí~åÇ=ÇÉë= ^åíêáÉÄÉë=ìåÇ=ÄÉá=ÖÉòçÖÉåÉã=kÉíòëíÉÅâÉê= ~ìÑëÉíòÉåL~ÄåÉÜãÉåK káÅÜí=áå=ÇÉå=báåÑΩääëÅÜ~ÅÜí=ÖêÉáÑÉåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

ÇÉ ^ÅÜíìåÖ> aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉê=åìê=áå=âçãéäÉíí= òìë~ããÉåÖÉëÉíòíÉã=wìëí~åÇ=îÉêïÉåÇÉåK= aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉê=åáÉ=~ã=dêìåÇÖÉê®í= òìë~ããÉåÄ~ìÉåK aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉê=åìê=áå=ÇÉê=~ìÑÖÉÑΩÜêíÉå= _ÉíêáÉÄëéçëáíáçå=ÄÉíêÉáÄÉåK pÅÜìíò=îçê=§ÄÉêä~ëíìåÖ _áäÇ= rã=ÄÉá=ÉáåÉê=§ÄÉêä~ëíìåÖ=ÇÉë= aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉêë=Öê∏≈ÉêÉ=pÅÜ®ÇÉå=~å=fÜêÉã= dÉê®í=òì=îÉêÜáåÇÉêåI=îÉêÑΩÖí=ÇáÉ=^åíêáÉÄëïÉääÉ= ÇÉë=aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉêë=ΩÄÉê=ÉáåÉ=báåâÉêÄìåÖ= EpçääÄêìÅÜëíÉääÉFK=_Éá=§ÄÉêä~ëíìåÖ=ÄêáÅÜí=ÇáÉ= ^åíêáÉÄëïÉääÉ=~å=ÇáÉëÉê=píÉääÉK= báå=åÉìÉê=pÅÜÉáÄÉåíê®ÖÉê=ãáí=^åíêáÉÄëïÉääÉ= áëí ÄÉáã=hìåÇÉåÇáÉåëí=ÉêÜ®äíäáÅÜK tÉåÇÉJpÅÜåÉáÇëÅÜÉáÄÉ=Ó= ÇáÅâLÇΩåå òìã=pÅÜåÉáÇÉå=îçå=lÄëí=ìåÇ=dÉãΩëÉK= sÉê~êÄÉáíìåÖ=~ìÑ=píìÑÉ=R=EPFK _ÉòÉáÅÜåìåÖ=~ìÑ=ÇÉê=tÉåÇÉJpÅÜåÉáÇëÅÜÉáÄÉW= łN“=ÑΩê=ÇáÉ=ÇáÅâÉ=pÅÜåÉáÇëÉáíÉ łP“=ÑΩê=ÇáÉ=ÇΩååÉ=pÅÜåÉáÇëÉáíÉ ^ÅÜíìåÖ> aáÉ=tÉåÇÉJpÅÜåÉáÇëÅÜÉáÄÉ=áëí=åáÅÜí=ÖÉÉáÖåÉí= òìã=pÅÜåÉáÇÉå=îçå=e~êíâ®ëÉI=_êçíI=_ê∏íÅÜÉå= ìåÇ=pÅÜçâçä~ÇÉK=dÉâçÅÜíÉI=ÑÉëíâçÅÜÉåÇÉ= h~êíçÑÑÉäå=åìê=â~äí=ëÅÜåÉáÇÉåK tÉåÇÉJo~ëéÉäëÅÜÉáÄÉ=Ó=ÖêçÄLÑÉáå òìã=o~ëéÉäå=îçå=dÉãΩëÉI=lÄëí=ìåÇ= h®ëÉI=~ì≈Éê=e~êíâ®ëÉ=EòK=_K=m~êãÉë~åFK= sÉê~êÄÉáíìåÖ=~ìÑ=píìÑÉ P EOF=çÇÉê=Q=EPFK _ÉòÉáÅÜåìåÖ=~ìÑ=ÇÉê=tÉåÇÉJo~ëéÉäëÅÜÉáÄÉW= łO“=ÑΩê=ÇáÉ=ÖêçÄÉ=o~ëéÉäëÉáíÉ łQ“=ÑΩê=ÇáÉ=ÑÉáåÉ=o~ëéÉäëÉáíÉ ^ÅÜíìåÖ> aáÉ=tÉåÇÉJo~ëéÉäëÅÜÉáÄÉ=áëí=åáÅÜí=ÖÉÉáÖåÉí= òìã=o~ëéÉäå=îçå=kΩëëÉåK=tÉáÅÜâ®ëÉ=åìê=ãáí= ÇÉê=ÖêçÄÉå=pÉáíÉ=~ìÑ=píìÑÉ=T=EQF=ê~ëéÉäåK oÉáÄëÅÜÉáÄÉ=Ó=ãáííÉäÑÉáå òìã=oÉáÄÉå=îçå=êçÜÉå=h~êíçÑÑÉäåI= e~êíâ®ëÉ=EòK _K=m~êãÉë~åFI=ÖÉâΩÜäíÉê= pÅÜçâçä~ÇÉ=ìåÇ=kΩëëÉåK sÉê~êÄÉáíìåÖ=~ìÑ=píìÑÉ=T=EQFK ^ÅÜíìåÖ> aáÉ=oÉáÄëÅÜÉáÄÉ=áëí=åáÅÜí=ÖÉÉáÖåÉí=òìã=oÉáÄÉå= îçå=tÉáÅÜJ=ìåÇ=pÅÜåáííâ®ëÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe ^êÄÉáíÉå=ãáí=ÇÉã= aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉê _áäÇ=  båíêáÉÖÉäìåÖëí~ëíÉ=ÇêΩÅâÉå=ìåÇ= pÅÜïÉåâ~êã=áå=mçëáíáçå=O=ÄêáåÖÉåK  pÅÜΩëëÉä=ÉáåëÉíòÉåW Ó k~ÅÜ=îçêåÉ=ÖÉåÉáÖíÉ=pÅÜΩëëÉä= ~ìÑëÉíòÉå=ìåÇ=Ç~åå=~ÄëíÉääÉåI Ó ÖÉÖÉå=ÇÉå=rÜêòÉáÖÉêëáåå=Äáë=òìã= báåê~ëíÉå=ÇêÉÜÉåK  båíêáÉÖÉäìåÖëí~ëíÉ=ÇêΩÅâÉå=ìåÇ= pÅÜïÉåâ~êã=áå=mçëáíáçå=P=ÄêáåÖÉåK  ^åíêáÉÄëëÅÜìíòÇÉÅâÉä=îçã=^åíêáÉÄ=ÇÉë= aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉêë=~ÄåÉÜãÉå=E_áäÇ=JR~FK  pÅÜÉáÄÉåíê®ÖÉê=~ã=ìåíÉêÉå=båÇÉ=ÑÉëíÜ~äíÉåI= Ç~ÄÉá=ãΩëëÉå=ÇáÉ=ÄÉáÇÉå=péáíòÉå=å~ÅÜ=çÄÉå= òÉáÖÉåK  dÉïΩåëÅÜíÉ=pÅÜåÉáÇJ=çÇÉê=o~ëéÉäëÅÜÉáÄÉ= îçêëáÅÜíáÖ=~ìÑ=ÇáÉ=péáíòÉå=ÇÉë= pÅÜÉáÄÉåíê®ÖÉêë=~ìÑäÉÖÉå=E_áäÇ=JS~FK= _Éá tÉåÇÉJpÅÜÉáÄÉå=Ç~ê~ìÑ=~ÅÜíÉåI=Ç~ëë= ÇáÉ=ÖÉïΩåëÅÜíÉ=pÉáíÉ=å~ÅÜ=çÄÉå=òÉáÖíK  pÅÜÉáÄÉåíê®ÖÉê=~ã=çÄÉêÉå=båÇÉ=ÉêÖêÉáÑÉå= ìåÇ=áå=Ç~ë=dÉÜ®ìëÉ=ÉáåëÉíòÉå=E_áäÇ=JSÄFK  aÉÅâÉä=~ìÑëÉíòÉå=Ej~êâáÉêìåÖ=ÄÉ~ÅÜíÉåF=ìåÇ= áã=rÜêòÉáÖÉêëáåå=Äáë=òìã=^åëÅÜä~Ö=ÇêÉÜÉåK  aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉê=ïáÉ=áå=_áäÇ=JU=ÖÉòÉáÖí= ~ìÑ=ÇÉå=^åíêáÉÄ=ëÉíòÉå=ìåÇ=áã=rÜêòÉáÖÉêëáåå= Äáë=òìã=^åëÅÜä~Ö=ÇêÉÜÉåK  aêÉÜëÅÜ~äíÉê=~ìÑ=ÉãéÑçÜäÉåÉ=píìÑÉ=ëíÉääÉåK  wì=îÉê~êÄÉáíÉåÇÉ=iÉÄÉåëãáííÉä=áå=ÇÉå= báåÑΩääëÅÜ~ÅÜí=ÖÉÄÉå=ìåÇ=ãáí=ÇÉã=píçéÑÉê= å~ÅÜëÅÜáÉÄÉåK ^ÅÜíìåÖ> báåÉå=oΩÅâëí~ì=ÇÉë=pÅÜåÉáÇÖìíÉë=áå=ÇÉê= ^ìëä~ëë∏ÑÑåìåÖ=îÉêãÉáÇÉåK qáééW=cΩê=ÖäÉáÅÜã®≈áÖÉ=pÅÜåÉáÇÉêÖÉÄåáëëÉ== ÇΩååÉë=pÅÜåáííÖìí=ÄìåÇïÉáëÉ=îÉê~êÄÉáíÉåK= eáåïÉáëW=pçääíÉå=òì=îÉê~êÄÉáíÉåÇÉ=iÉÄÉåëãáííÉä= áã=aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉê=ÑÉëíâäÉããÉåI=hΩÅÜÉåJ= ã~ëÅÜáåÉ=~ìëëÅÜ~äíÉåI=kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåI= píáääëí~åÇ=ÇÉë=^åíêáÉÄÉë=~Äï~êíÉåI=aÉÅâÉä=ÇÉë= aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉêë=~ÄåÉÜãÉå=ìåÇ= báåÑΩääëÅÜ~ÅÜí=ÉåíäÉÉêÉåK k~ÅÜ=ÇÉê=^êÄÉáí  dÉê®í=~ã=aêÉÜëÅÜ~äíÉê=~ìëëÅÜ~äíÉåK  aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉê=ÖÉÖÉå=ÇÉå=rÜêòÉáÖÉêëáåå= ÇêÉÜÉå=ìåÇ=~ÄåÉÜãÉåK  aÉÅâÉä=ÖÉÖÉå=ÇÉå=rÜêòÉáÖÉêëáåå=ÇêÉÜÉå=ìåÇ= ~ÄåÉÜãÉåK  pÅÜÉáÄÉåíê®ÖÉê=ãáí=pÅÜÉáÄÉ=ÉåíåÉÜãÉåK= a~òì ãáí=ÇÉã=cáåÖÉê=îçå=ìåíÉå=ÖÉÖÉå=ÇáÉ= ^åíêáÉÄëïÉääÉ=ÇêΩÅâÉå=E_áäÇ=FK  qÉáäÉ=êÉáåáÖÉåK T .

ÇÉ oÉáåáÖÉå=ìåÇ=mÑäÉÖÉå= jáñÉê sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ= jÉëëÉêLêçíáÉêÉåÇÉå=^åíêáÉÄ> káÉ=áå=ÇÉå=~ìÑÖÉëÉíòíÉå=jáñÉê=ÖêÉáÑÉå>= jáñÉê åìê=ÄÉá=píáääëí~åÇ=ÇÉë=^åíêáÉÄÉë= ~ÄåÉÜãÉåL=~ìÑëÉíòÉå>=aÉå=jáñÉê=åìê=áã= òìë~ããÉåÖÉëÉíòíÉå=wìëí~åÇ=ìåÇ=ãáí= ~ìÑÖÉëÉíòíÉã=aÉÅâÉä=ÄÉíêÉáÄÉåK sÉêÄêΩÜìåÖëÖÉÑ~Üê> _Éáã=sÉê~êÄÉáíÉå=îçå=ÜÉá≈Éã=jáñÖìí=íêáíí= a~ãéÑ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=qêáÅÜíÉê=áã=aÉÅâÉä=~ìëK= j~ñáã~ä=MIR=iáíÉê=ÜÉá≈É=çÇÉê=ëÅÜ®ìãÉåÇÉ= cäΩëëáÖâÉáí=ÉáåÑΩääÉåK ^ÅÜíìåÖ> jáñÉê=â~åå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉåK=hÉáåÉ=íáÉÑJ ÖÉÑêçêÉåÉå=wìí~íÉå=E~ìëÖÉåçããÉå=báëïΩêÑÉäF= îÉê~êÄÉáíÉåK=jáñÉê=åáÅÜí=äÉÉê=ÄÉíêÉáÄÉåK ^êÄÉáíÉå=ãáí=ÇÉã=jáñÉê _áäÇ=  båíêáÉÖÉäìåÖëâåçéÑ=ÇêΩÅâÉå=ìåÇ= pÅÜïÉåâ~êã=áå=mçëáíáçå=Q=ÄêáåÖÉåK  jáñÉê~åíêáÉÄëëÅÜìíòÇÉÅâÉä=~ÄåÉÜãÉåK  jáñÄÉÅÜÉê=~ìÑëÉíòÉå=Ej~êâáÉêìåÖ=~ã=dêáÑÑ= ~ìÑ=j~êâáÉêìåÖ=~ã=dêìåÇÖÉê®íF=ìåÇ=ÖÉÖÉå= ÇÉå=rÜêòÉáÖÉêëáåå=Äáë=òìã=^åëÅÜä~Ö=ÇêÉÜÉåK  wìí~íÉå=ÉáåÑΩääÉåK j~ñáã~äãÉåÖÉ=ÑäΩëëáÖ=Z=NIOR=iáíÉêX= j~ñáã~äãÉåÖÉ=ëÅÜ®ìãÉåÇÉ çÇÉê=ÜÉá≈É= cäΩëëáÖâÉáíÉå=Z=MIR=iáíÉêX= çéíáã~äÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖëãÉåÖÉI=ÑÉëí Z= RM Äáë NMM dê~ããX  aÉÅâÉä=~ìÑëÉíòÉå=ìåÇ=ÖÉÖÉå=ÇÉå=rÜêòÉáÖÉêJ ëáåå=Äáë=òìã=^åëÅÜä~Ö=áå=ÇÉå=jáñÉêÖêáÑÑ= ÇêÉÜÉåK=aÉê=aÉÅâÉä=ãìëë=ÉáåÖÉê~ëíÉí=ëÉáåK  aêÉÜëÅÜ~äíÉê=~ìÑ=ÖÉïΩåëÅÜíÉ=píìÑÉ=ëíÉääÉåK wìí~íÉå=å~ÅÜÑΩääÉå=E_áäÇ=JUF  dÉê®í=~ã=aêÉÜëÅÜ~äíÉê=~ìëëÅÜ~äíÉåK  aÉÅâÉä=~ÄåÉÜãÉå=ìåÇ=wìí~íÉå=ÉáåÑΩääÉå çÇÉê  qêáÅÜíÉê=ÜÉê~ìëåÉÜãÉå=ìåÇ=ÑÉëíÉ=wìí~íÉå= å~ÅÜ=ìåÇ=å~ÅÜ=áå=k~ÅÜÑΩää∏ÑÑåìåÖ=ÉáåÑΩääÉå çÇÉê  ÑäΩëëáÖÉ=wìí~íÉå=ÇìêÅÜ=ÇÉå=qêáÅÜíÉê=ÉáåÑΩääÉåK k~ÅÜ=ÇÉê=^êÄÉáí  dÉê®í=~ã=aêÉÜëÅÜ~äíÉê=~ìëëÅÜ~äíÉåK  jáñÉê=áã=rÜêòÉáÖÉêëáåå=ÇêÉÜÉå=ìåÇ= ~ÄåÉÜãÉåK qáééW=jáñÉê=~ã=ÄÉëíÉå=ëçÑçêí=å~ÅÜ=dÉÄê~ìÅÜ= êÉáåáÖÉåK U ^ÅÜíìåÖ> hÉáåÉ ëÅÜÉìÉêåÇÉå=oÉáåáÖìåÖëãáííÉä=îÉêïÉåÇÉåK= lÄÉêÑä®ÅÜÉå=â∏ååÉå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉåK= dêìåÇÖÉê®í=êÉáåáÖÉå píêçãëÅÜä~ÖJdÉÑ~Üê> dêìåÇÖÉê®í=åáÉã~äë=áå=t~ëëÉê=í~ìÅÜÉå=ìåÇ= ìåíÉê=ÑäáÉ≈ÉåÇÉë=t~ëëÉê=Ü~äíÉåK hÉáåÉå=a~ãéÑêÉáåáÖÉê=îÉêïÉåÇÉåK  kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK  dêìåÇÖÉê®í=ìåÇ=^åíêáÉÄëëÅÜìíòÇÉÅâÉä=ÑÉìÅÜí= ~ÄïáëÅÜÉåK=_Éá=_ÉÇ~êÑ=Éíï~ë=péΩäãáííÉä= ÄÉåìíòÉåK  dÉê®í=~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=íêçÅâÉåêÉáÄÉåK pÅÜΩëëÉä=ìåÇ=tÉêâòÉìÖ=êÉáåáÖÉå pÅÜΩëëÉä=ìåÇ=tÉêâòÉìÖÉ=ëáåÇ= ëéΩäã~ëÅÜáåÉåÑÉëíK hìåëíëíçÑÑíÉáäÉ=áå=ÇÉê=péΩäã~ëÅÜáåÉ=åáÅÜí= ÉáåâäÉããÉåI=Ç~=ÄäÉáÄÉåÇÉ=sÉêÑçêãìåÖÉå= ï®ÜêÉåÇ=ÇÉë=péΩäîçêÖ~åÖë=ã∏ÖäáÅÜ=ëáåÇ> aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉê=êÉáåáÖÉå ^ääÉ=qÉáäÉ=ÇÉë=aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉêë=ëáåÇ= ëéΩäã~ëÅÜáåÉåÑÉëíK qáééW=wìã=båíÑÉêåÉå=îçå=êçíÉã=_Éä~Ö=å~ÅÜ=ÇÉê= sÉê~êÄÉáíìåÖ=îçå=òK=_K=h~êçííÉå=Éíï~ë=péÉáëÉ∏ä= ~ìÑ=Éáå=qìÅÜ=ÖÉÄÉå=ìåÇ=ÇÉå=aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉê= EåáÅÜí=ÇáÉ=wÉêâäÉáåÉêìåÖëëÅÜÉáÄÉåF=Ç~ãáí= ~ÄêÉáÄÉåK=aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉê=Ç~åå=ëéΩäÉåK jáñÉê=êÉáåáÖÉå sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ= ëÅÜ~êÑÉ jÉëëÉê> jáñÉêãÉëëÉê=åáÅÜí=ãáí=Ääç≈Éå=e®åÇÉå= ÄÉêΩÜêÉåK jáñÉêÄÉÅÜÉêI=aÉÅâÉä=ìåÇ=qêáÅÜíÉê=ëáåÇ= ëéΩäã~ëÅÜáåÉåÑÉëíK qáééW=k~ÅÜ=ÇÉê=sÉê~êÄÉáíìåÖ=îçå=cäΩëëáÖâÉáíÉå= êÉáÅÜí=Éë=çÑíI=ÇÉå=jáñÉê=òì=êÉáåáÖÉåI=çÜåÉ=áÜå= îçã=dÉê®í=~ÄòìåÉÜãÉåK=a~òì=Éíï~ë=t~ëëÉê= ãáí=péΩäãáííÉä=áå=ÇÉå=~ìÑÖÉëÉíòíÉå=jáñÉê=ÖÉÄÉåK= cΩê=ïÉåáÖÉ=pÉâìåÇÉå=ÇÉå=jáñÉê=ÉáåëÅÜ~äíÉå= EpíìÑÉ=jFK=péΩäï~ëëÉê=~ìëëÅÜΩííÉå=ìåÇ=jáñÉê= ãáí=âä~êÉã=t~ëëÉê=~ìëëéΩäÉåK táÅÜíáÖÉê=eáåïÉáë wìÄÉÜ∏êí~ëÅÜÉ=ÄÉá=_ÉÇ~êÑ=êÉáåáÖÉåK= mÑäÉÖÉÜáåïÉáëÉ=áå=ÇÉê=q~ëÅÜÉ=ÄÉ~ÅÜíÉåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

ÇÉ ^ìÑÄÉï~ÜêìåÖ sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê> _Éá=káÅÜíÄÉåìíòìåÖ=ÇÉë=dÉê®íÉë=ÇÉå= kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK _áäÇ=  tÉêâòÉìÖÉ=ìåÇ=wÉêâäÉáåÉêìåÖëëÅÜÉáÄÉå=áå= ÇÉê=wìÄÉÜ∏êí~ëÅÜÉ=îÉêëí~ìÉåK  wìÄÉÜ∏êí~ëÅÜÉ=áå=ÇÉê=pÅÜΩëëÉä= ~ìÑÄÉï~ÜêÉåK  wìê=^ìÑÄÉï~ÜêìåÖ=áå=ÇÉê=lêáÖáå~äîÉêé~ÅâìåÖ= ëáÉÜÉ=_áäÇ=K eáäÑÉ=ÄÉá=pí∏êìåÖÉå sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê> sçê=_ÉÜÉÄìåÖ=ÉáåÉê=pí∏êìåÖ=ÇÉå=kÉíòëíÉÅâÉê= òáÉÜÉåK táÅÜíáÖÉê=eáåïÉáë=ÑΩê= jrjRQKKLjrjRSKK báå=cÉÜäÉê=áå=ÇÉê=_ÉÇáÉåìåÖ=ÇÉë=dÉê®íÉëI=Éáå= ^ìëä∏ëÉå=ÇÉê=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉå=páÅÜÉêìåÖÉå=ÄòïK= Éáå=dÉê®íÉÇÉÑÉâí=ïáêÇ=ÇìêÅÜ=_äáåâÉå=ÇÉê= _ÉíêáÉÄë~åòÉáÖÉ=~åÖÉòÉáÖíK aÉê=pÅÜïÉåâ~êã=ãìëë=áå=àÉÇÉê= ^êÄÉáíëéçëáíáçå=ÉáåÖÉê~ëíÉí=ëÉáåK sÉêëìÅÜÉå=páÉ=~äë=bêëíÉë=Ç~ë=~ìÑÖÉíêÉíÉåÉ= mêçÄäÉã=~å=e~åÇ=ÇÉê=ÑçäÖÉåÇÉå=eáåïÉáëÉ= òì ÄÉëÉáíáÖÉåK pí∏êìåÖ dÉê®í=ä®ìÑí=åáÅÜí=~åK= ^ÄÜáäÑÉ  píêçãîÉêëçêÖìåÖ=ΩÄÉêéêΩÑÉåK  kÉíòëíÉÅâÉê=ΩÄÉêéêΩÑÉåK  pÅÜïÉåâ~êã=âçåíêçääáÉêÉåK=oáÅÜíáÖÉ= mçëáíáçå\=báåÖÉê~ëíÉí\  jáñÉê=ÄòïK=pÅÜΩëëÉä=Äáë=òìã=^åëÅÜä~Ö= ÑÉëíÇêÉÜÉåK  jáñÉêÇÉÅâÉä=~ìÑëÉíòÉå=ìåÇ=Äáë=òìã=^åëÅÜä~Ö= ÑÉëíÇêÉÜÉåK  ^åíêáÉÄëëÅÜìíòÇÉÅâÉä=~å=åáÅÜí=ÖÉåìíòíÉå= ^åíêáÉÄÉå=~åÄêáåÖÉåK  aáÉ táÉÇÉêÉáåëÅÜ~äíëáÅÜÉêìåÖ=áëí=~âíáîK= dÉê®í ~ìÑ=MLçÑÑ=ëíÉääÉå=ìåÇ=Ç~åå=òìêΩÅâ=~ìÑ= ÖÉïΩåëÅÜíÉ=píìÑÉ=ëíÉääÉåK= oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe pí∏êìåÖ dÉê®í=ëÅÜ~äíÉí=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=_ÉåìíòìåÖ=~ÄK= aáÉ §ÄÉêä~ëíëáÅÜÉêìåÖ=áëí=~âíáîáÉêíK=bë=ïìêÇÉå=òì= îáÉäÉ=iÉÄÉåëãáííÉä=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=îÉê~êÄÉáíÉíK ^ÄÜáäÑÉ  dÉê®í=~ÄëÅÜ~äíÉåK  sÉê~êÄÉáíìåÖëãÉåÖÉ=êÉÇìòáÉêÉåK=wìä®ëëáÖÉ= e∏ÅÜëíãÉåÖÉå=EëáÉÜÉ=ł^åïÉåÇìåÖëJ ÄÉáëéáÉäÉ“F=åáÅÜí=ΩÄÉêëÅÜêÉáíÉå> pí∏êìåÖ _Éá=ä~ìÑÉåÇÉã=^åíêáÉÄ=ïìêÇÉ=îÉêëÉÜÉåíäáÅÜ=ÇáÉ= båíêáÉÖÉäìåÖëí~ëíÉ=ÄÉí®íáÖíK= aÉê=pÅÜïÉåâ~êã=ÄÉïÉÖí=ëáÅÜ=å~ÅÜ=çÄÉåK= aÉê ^åíêáÉÄ=ëÅÜ~äíÉí=~ÄI=ÄäÉáÄí=~ÄÉê=åáÅÜí=áå=ÇÉê= tÉêâòÉìÖïÉÅÜëÉäéçëáíáçå=ëíÉÜÉåK ^ÄÜáäÑÉ  aêÉÜëÅÜ~äíÉê=~ìÑ=MLçÑÑ=ëíÉääÉåK  pÅÜïÉåâ~êã=áå=mçëáíáçå=N=ÄêáåÖÉåK  dÉê®í=ÉáåëÅÜ~äíÉå=EpíìÑÉ=NFK  dÉê®í=ïáÉÇÉê=~ìëëÅÜ~äíÉåK tÉêâòÉìÖ=ÄäÉáÄí=áå=tÉêâòÉìÖïÉÅÜëÉäJ éçëáíáçå=ëíÉÜÉåK pí∏êìåÖ jáñÉê=ÄÉÖáååí=åáÅÜí=òì=~êÄÉáíÉå=çÇÉê=ÄäÉáÄí= ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=_ÉåìíòìåÖ=ëíÉÜÉåI=ÇÉê=^åíêáÉÄ= łÄêìããí“K=a~ë=jÉëëÉê=áëí=ÄäçÅâáÉêíK ^ÄÜáäÑÉ  dÉê®í=~ÄëÅÜ~äíÉå=ìåÇ=kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK  jáñÉê=~ÄåÉÜãÉå=ìåÇ=Ç~ë=eáåÇÉêåáë= ÉåíÑÉêåÉåK  jáñÉê=ïáÉÇÉê=~ìÑëÉíòÉåK  dÉê®í=ÉáåëÅÜ~äíÉåK táÅÜíáÖÉê=eáåïÉáë pçääíÉ=ëáÅÜ=ÇáÉ=pí∏êìåÖ=ëç=åáÅÜí=ÄÉëÉáíáÖÉå= ä~ëëÉåI=ïÉåÇÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÄáííÉ=~å=ÇÉå= hìåÇÉåÇáÉåëíK ^åïÉåÇìåÖëÄÉáëéáÉäÉ= pÅÜä~Öë~ÜåÉ NMM=ÖÓSMM=Ö=  p~ÜåÉ=N½=Äáë=Q=jáåìíÉå=~ìÑ= píìÑÉ T EQF=Ó=àÉ=å~ÅÜ=jÉåÖÉ=ìåÇ= báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=ÇÉê=p~ÜåÉI=ãáí=ÇÉã= pÅÜä~ÖÄÉëÉå=îÉê~êÄÉáíÉåK báïÉá≈ N=Äáë=U=báïÉá≈  báïÉá≈=Q=Äáë=S=jáåìíÉå=~ìÑ=píìÑÉ T EQF= ãáí=ÇÉã=pÅÜä~ÖÄÉëÉå=îÉê~êÄÉáíÉåK V .

ÇÉ _áëâìáííÉáÖ eÉÑÉíÉáÖ dêìåÇêÉòÉéí O=báÉê OÓP=bi=ÜÉá≈Éë=t~ëëÉê NMM=Ö=wìÅâÉê N=m®ÅâÅÜÉå=s~åáääÉòìÅâÉê TM=Ö=jÉÜä TM=Ö=pí®êâÉãÉÜä ÉîíäK=_~ÅâéìäîÉê  wìí~íÉå=E~ì≈Éê=jÉÜä=ìåÇ=pí®êâÉãÉÜäF= Å~K QÓS=jáåìíÉå=~ìÑ=píìÑÉ=T=EQF=ãáí=ÇÉã= pÅÜä~ÖÄÉëÉå=ëÅÜ~ìãáÖ=ëÅÜä~ÖÉåK  aêÉÜëÅÜ~äíÉê=~ìÑ=píìÑÉ=N=ENF=ëíÉääÉå=ìåÇ=Ç~ë= ÖÉëáÉÄíÉ=jÉÜä=ìåÇ=pí®êâÉãÉÜä=áå=Å~K=½=Äáë= N jáåìíÉ=ä∏ÑÑÉäïÉáëÉ=ìåíÉêãáëÅÜÉåK e∏ÅÜëíãÉåÖÉW=O=ñ=dêìåÇêÉòÉéí dêìåÇêÉòÉéí RMM=Ö=jÉÜä N=bá UM=Ö=cÉíí=Eo~ìãíÉãéÉê~íìêF UM=Ö=wìÅâÉê OMMÓORM=ãä=ä~ìï~êãÉ=jáäÅÜ OR=Ö=ÑêáëÅÜÉ=eÉÑÉ=çÇÉê=N=m®ÅâÅÜÉå=qêçÅâÉåÜÉÑÉ pÅÜ~äÉ=îçå=½=wáíêçåÉ N=mêáëÉ=p~äò  ^ääÉ=wìí~íÉå=Å~K=½=jáåìíÉ=~ìÑ=píìÑÉ=NI= Ç~åå Å~K=PÓS=jáåìíÉå=~ìÑ=píìÑÉ P EOF=ãáí= ÇÉã håÉíÜ~âÉå=îÉê~êÄÉáíÉåK= e∏ÅÜëíãÉåÖÉW=NIR=ñ=dêìåÇêÉòÉéí oΩÜêíÉáÖ dêìåÇêÉòÉéí PÓQ=báÉê OMMÓORM=Ö=wìÅâÉê= N=mêáëÉ=p~äò N=m®ÅâÅÜÉå=s~åáääÉòìÅâÉê=çÇÉê=pÅÜ~äÉ=îçå= ½ wáíêçåÉ OMMÓORM=Ö=_ìííÉê=çÇÉê=j~êÖ~êáåÉ= Eo~ìãíÉãéÉê~íìêF RMM=Ö=jÉÜä N=m®ÅâÅÜÉå=_~ÅâéìäîÉê= NOR=ãä=jáäÅÜ  ^ääÉ=wìí~íÉå=Å~K=½=jáåìíÉ=~ìÑ=píìÑÉ=N=ENFI= Ç~åå Å~K=PÓQ=jáåìíÉå=~ìÑ=píìÑÉ=T=EQF=ãáí= ÇÉã oΩÜêÄÉëÉå=îÉêêΩÜêÉåK= e∏ÅÜëíãÉåÖÉW=NIR=ñ=dêìåÇêÉòÉéí jΩêÄÉíÉáÖ dêìåÇêÉòÉéí NOR=Ö=_ìííÉê=Eo~ìãíÉãéÉê~íìêF= NMMÓNOR=Ö=wìÅâÉê N=bá N=mêáëÉ=p~äò Éíï~ë=wáíêçåÉåëÅÜ~äÉ=çÇÉê=s~åáääÉòìÅâÉê= ORM=Ö=jÉÜä ÉîíäK=_~ÅâéìäîÉê  ^ääÉ=wìí~íÉå=Å~K=½=jáåìíÉ=~ìÑ=píìÑÉ=N=ENFI= Ç~åå Å~K=OÓP=jáåìíÉå=~ìÑ=píìÑÉ=S=EPF=ãáí= ÇÉã oΩÜêÄÉëÉå=îÉê~êÄÉáíÉåK ^Ä=RMM=Ö=jÉÜäW  wìí~íÉå=ãáí=ÇÉã=håÉíÜ~âÉå=Å~K=½=jáåìíÉ=~ìÑ= píìÑÉ=N=ENFI=Ç~åå=Å~K=PÓQ=jáåìíÉå=~ìÑ= píìÑÉ P EOF=âåÉíÉåK e∏ÅÜëíãÉåÖÉW=O=ñ=dêìåÇêÉòÉéí NM kìÇÉäíÉáÖ dêìåÇêÉòÉéí PMM=Ö=jÉÜä P=báÉê å~ÅÜ=_ÉÇ~êÑ=NÓO=bi=ENMÓOM=ÖF=â~äíÉë=t~ëëÉê  ^ääÉ=wìí~íÉå=Å~K=P=Äáë=R=jáåìíÉå=~ìÑ= píìÑÉ P EOF=òì=ÉáåÉã=qÉáÖ=îÉê~êÄÉáíÉåK= e∏ÅÜëíãÉåÖÉW=NIR=ñ=dêìåÇêÉòÉéí _êçííÉáÖ dêìåÇêÉòÉéí TRM=Ö=jÉÜä O=m®ÅâÅÜÉå=qêçÅâÉåÜÉÑÉ O=qi=p~äò QRMÓRMM=ãä=ï~êãÉë=t~ëëÉê ^ääÉ=wìí~íÉå=Å~K=½=jáåìíÉ=~ìÑ=píìÑÉ=NI=Ç~åå= Å~K QÓR=jáåìíÉå=~ìÑ=píìÑÉ=P=EOF=ãáí=ÇÉã= håÉíÜ~âÉå=îÉê~êÄÉáíÉåK j~óçåå~áëÉ O=báÉê O=qi=pÉåÑ ¼ ä £ä O=bi=wáíêçåÉåë~Ñí=çÇÉê=bëëáÖ N=mêáëÉ=p~äò N=mêáëÉ=wìÅâÉê wìí~íÉå=ãΩëëÉå=ÖäÉáÅÜÉ=qÉãéÉê~íìê=Ü~ÄÉåK  wìí~íÉå=E~ì≈Éê=£äF=ÉáåáÖÉ=pÉâìåÇÉå=~ìÑ= píìÑÉ P EOF=çÇÉê=Q=EPF=áã=jáñÉê=îÉê~êÄÉáíÉåK  jáñÉê=~ìÑ=píìÑÉ=T=EQF=ëÅÜ~äíÉå=ìåÇ=Ç~ë=£ä= ä~åÖë~ã=ÇìêÅÜ=ÇÉå=qêáÅÜíÉê=ÖáÉ≈Éå=ìåÇ=ëç= ä~åÖÉ=ïÉáíÉê=ãáëÅÜÉåI=Äáë=ÇáÉ=j~óçåå~áëÉ= ÉãìäÖáÉêíK j~óçåå~áëÉ=Ä~äÇ=îÉêÄê~ìÅÜÉåI=åáÅÜí= ~ìÑÄÉï~ÜêÉåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

ÇÉ

eçåáÖJ_êçí~ìÑëíêáÅÜ

PM=Ö=_ìííÉê=E~ìë=ÇÉã=hΩÜäëÅÜê~åâI=T ø`F=
NVM=Ö=eçåáÖ=E~ìë=ÇÉã=hΩÜäëÅÜê~åâI=T ø`F
 _ìííÉê=áå=âäÉáåÉ=píΩÅâÉ=òÉêíÉáäÉå=ìåÇ=áå=ÇÉå=
jáñÉê=ÖÉÄÉåK
 eçåáÖ=Ç~òìÖÉÄÉå=ìåÇ=NR=pÉâìåÇÉå=~ìÑ=
píìÑÉ=T=EQF=ãáñÉåK

båíëçêÖìåÖ
aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÇÉê=
Éìêçé®áëÅÜÉå=oáÅÜíäáåáÉ=OMMOLVSLbd=
ΩÄÉê=bäÉâíêçJ=ìåÇ=bäÉâíêçåáâ~äíÖÉê®íÉ=
Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbF=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíK=
aáÉ oáÅÜíäáåáÉ=ÖáÄí=ÇÉå=o~ÜãÉå=ÑΩê=ÉáåÉ=brJïÉáí=
ÖΩäíáÖÉ=oΩÅâå~ÜãÉ=ìåÇ=sÉêïÉêíìåÖ=ÇÉê=
^äíÖÉê®íÉ=îçêK=§ÄÉê=~âíìÉääÉ=båíëçêÖìåÖëïÉÖÉ=
áåÑçêãáÉêÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÄáííÉ=ÄÉá=fÜêÉã=c~ÅÜÜ®åÇäÉê=
çÇÉê=ÄÉá=fÜêÉê=dÉãÉáåÇÉîÉêï~äíìåÖK

d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå

cΩê=ÇáÉëÉë=dÉê®í=ÖÉäíÉå=ÇáÉ=îçå=ìåëÉêÉê=àÉïÉáäë=
òìëí®åÇáÖÉå=i~åÇÉëîÉêíêÉíìåÖ=ÜÉê~ìëÖÉJ
ÖÉÄÉåÉå=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉåI=áå=ÇÉã=Ç~ë=
dÉê®í=ÖÉâ~ìÑí=ïìêÇÉK=páÉ=â∏ååÉå=ÇáÉ=d~ê~åíáÉJ
ÄÉÇáåÖìåÖÉå=àÉÇÉêòÉáí=ΩÄÉê=fÜêÉå=c~ÅÜÜ®åÇäÉêI=
ÄÉá=ÇÉã=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=ÖÉâ~ìÑí=Ü~ÄÉåI=çÇÉê=
ÇáêÉâí=ÄÉá=ìåëÉêÉê=i~åÇÉëîÉêíêÉíìåÖ=~åÑçêÇÉêåK=
aáÉ=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=ÑΩê=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=
ÇáÉ=^ÇêÉëëÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ÇÉê=eÉÑíêΩÅâëÉáíÉK
a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=ëáåÇ=ÇáÉ=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=
~ìÅÜ=áã=fåíÉêåÉí=ìåíÉê=ÇÉê=ÄÉå~ååíÉå=
tÉÄ~ÇêÉëëÉ=ÜáåíÉêäÉÖíK=cΩê=ÇáÉ=få~åëéêìÅÜJ
å~ÜãÉ=îçå=d~ê~åíáÉäÉáëíìåÖÉå=áëí=áå=àÉÇÉã=c~ää=
ÇáÉ=sçêä~ÖÉ=ÇÉë=h~ìÑÄÉäÉÖÉë=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜK

pçåÇÉêòìÄÉÜ∏ê
jrwRwmN
wáíêìëéêÉëëÉ

wìã=^ìëéêÉëëÉå=îçå=lê~åÖÉåI=wáíêçåÉå=ìåÇ=dê~éÉÑêìáíK

jrwRctN

wìã=wÉêâäÉáåÉêå=îçå=ÑêáëÅÜÉã=cäÉáëÅÜ=ÑΩê=q~êí~ê=çÇÉê=
e~ÅâÄê~íÉåK

cäÉáëÅÜïçäÑ

jrwQRipN
içÅÜëÅÜÉáÄÉåë~íò=
ÑÉáå EP=ããFI=
ÖêçÄ=ES=ããF

cΩê=ÇÉå=cäÉáëÅÜïçäÑ=jrwRctNK
cÉáå=ÑΩê=m~ëíÉíÉå=ìåÇ=^ìÑëíêáÅÜÉI=ÖêçÄ=ÑΩê=_ê~íïΩêëíÉ=ìåÇ=
péÉÅâK

jrwQRpsN
péêáíòÖÉÄ®Åâîçêë~íò

cΩê=ÇÉå=cäÉáëÅÜïçäÑ=jrwRctNK
jáí=jÉí~ääëÅÜ~ÄäçåÉ=ÑΩê=Q=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=dÉÄ®ÅâÑçêãÉåK

jrwQRosN
oÉáÄÉîçêë~íò

cΩê=ÇÉå=cäÉáëÅÜïçäÑ=jrwRctNK
wìã=oÉáÄÉå=îçå=kΩëëÉåI=j~åÇÉäåI=pÅÜçâçä~ÇÉ=ìåÇ=
ÖÉíêçÅâåÉíÉå=_ê∏íÅÜÉåK

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

NN

ÇÉ
jrwQRcsN
cêìÅÜíéêÉëëÉåîçêë~íò

cΩê=ÇÉå=cäÉáëÅÜïçäÑ=jrwRctNK
wìã=mêÉëëÉå=îçå=_ÉÉêÉåçÄëí=~ì≈Éê=eáãÄÉÉêÉåI=
qçã~íÉå=ìåÇ=e~ÖÉÄìííÉå=òì=jìëK=däÉáÅÜòÉáíáÖ=ïÉêÇÉå=
òK _K gçÜ~ååáëÄÉÉêÉå=~ìíçã~íáëÅÜ=ÉåíëíáÉäí=ìåÇ=ÉåíâÉêåíK

jrwQRmpN
mçããÉë=ÑêáíÉëJ
pÅÜÉáÄÉ

cΩê=ÇÉå=aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉê=jrwRapNK
wìã=pÅÜåÉáÇÉå=êçÜÉê=h~êíçÑÑÉäå=ÑΩê=mçããÉë=ÑêáíÉëK

jrwQR^dN
^ëá~ÖÉãΩëÉJpÅÜÉáÄÉ

cΩê=ÇÉå=aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉê=jrwRapNK
pÅÜåÉáÇÉí=lÄëí=ìåÇ=dÉãΩëÉ=áå=ÑÉáåÉ=píêÉáÑÉå=ÑΩê=
~ëá~íáëÅÜÉ=dÉãΩëÉÖÉêáÅÜíÉK

jrwQRopN

cΩê=ÇÉå=aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉê=jrwRapNK
wìã=oÉáÄÉå=êçÜÉê=h~êíçÑÑÉäå=òK _K ÑΩê=oÉáÄÉâìÅÜÉå=çÇÉê=
hä∏≈ÉK

oÉáÄëÅÜÉáÄÉ=ÖêçÄ

jrwQRhmN
cΩê=ÇÉå=aìêÅÜä~ìÑëÅÜåáíòäÉê=jrwRapNK
h~êíçÑÑÉäéìÑÑÉêJpÅÜÉáÄÉ wìã=oÉáÄÉå=êçÜÉê=h~êíçÑÑÉäå=ÑΩê=o∏ëíá=ìåÇ=h~êíçÑÑÉäéìÑÑÉêI=
òìã=pÅÜåÉáÇÉå=îçå=lÄëí=ìåÇ=dÉãΩëÉ=áå=ÇáÅâÉ=pÅÜÉáÄÉåK
jrwRboO
bÇÉäëí~ÜäJ
oΩÜêëÅÜΩëëÉä

få=ÇÉê=pÅÜΩëëÉä=â∏ååÉå=Äáë=òì=TRM=Ö=jÉÜä=éäìë=wìí~íÉå=
îÉê~êÄÉáíÉí=ïÉêÇÉåK

jrwRjuN

wìã=jáñÉå=îçå=dÉíê®åâÉåI=òìã=mΩêáÉêÉå=îçå=lÄëí=ìåÇ=
dÉãΩëÉI=òìê=wìÄÉêÉáíìåÖ=îçå=j~óçåå~áëÉI=òìã=
wÉêâäÉáåÉêå=îçå=lÄëí=ìåÇ=kΩëëÉåI=òìã=`êìëÜÉå=îçå=
báëïΩêÑÉäåK

jáñÉêJ^ìÑë~íò=
hìåëíëíçÑÑ

jrwRjjN
jìäíáãáñÉê

wìã=e~ÅâÉå=îçå=hê®ìíÉêåI=dÉãΩëÉI=ûéÑÉäå=ìåÇ=cäÉáëÅÜI=
òìã=o~ëéÉäå=îçå=h~êçííÉåI=oÉííáÅÜ=ìåÇ=h®ëÉI=òìã=oÉáÄÉå=
îçå=kΩëëÉå=ìåÇ=ÖÉâΩÜäíÉê=pÅÜçâçä~ÇÉK

tÉåå=Éáå=wìÄÉÜ∏êíÉáä=åáÅÜí=áã=iáÉÑÉêìãÑ~åÖ=ÉåíÜ~äíÉå=áëíI=â~åå=Éë=ΩÄÉê=ÇÉå=e~åÇÉä=çÇÉê=ÇÉå=
hìåÇÉåÇáÉåëí=ÉêïçêÄÉå=ïÉêÇÉåK

ûåÇÉêìåÖÉå=îçêÄÉÜ~äíÉåK
NO

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Éå

`çåíÉåíë
cçê=óçìê=ë~ÑÉíó= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=
lîÉêîáÉï=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=
léÉê~íáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=
`äÉ~åáåÖ=~åÇ=ëÉêîáÅáåÖ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=
píçê~ÖÉ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=
qêçìÄäÉëÜççíáåÖ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=
^ééäáÅ~íáçå=Éñ~ãéäÉë==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=
aáëéçë~ä==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=
t~êê~åíó=ÅçåÇáíáçåë= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=
léíáçå~ä=~ÅÅÉëëçêáÉë=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=

NP
NQ
NR
NU
NU
NV
NV
OM
OM
ON

`çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê=
åÉï=_lp`e=~ééäá~åÅÉK
få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI=
ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK
vçì=Å~å=ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê=
éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK
qÜáë=~ééäá~åÅÉ=áë=ÇÉëáÖåÉÇ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ=
åçêã~ä=ÜçìëÉÜçäÇ=èì~åíáíáÉë=áå=íÜÉ=ÜçãÉ=çê=
ëáãáä~ê=èì~åíáíáÉë=áå=åçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåëK=
kçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåë=áåÅäìÇÉ=ÉKÖK=ìëÉ=áå=
ÉãéäçóÉÉ=âáíÅÜÉåë=áå=ëÜçéëI=çÑÑáÅÉëI=~ÖêáÅìäíìê~ä=
~åÇ=çíÜÉê=ÅçããÉêÅá~ä=ÄìëáåÉëëÉëI=~ë=ïÉää=~ë=
ìëÉ=Äó=ÖìÉëíë=áå=Äç~êÇáåÖ=ÜçìëÉëI=ëã~ää=ÜçíÉäë=
~åÇ=ëáãáä~ê=ÇïÉääáåÖëK
rëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ=åçêã~ä=èì~åíáJ
íáÉë=çÑ=ÑççÇ=Ñçê=ÇçãÉëíáÅ=ìëÉK=aç åçí ÉñÅÉÉÇ=íÜÉ=
ëíáéìä~íÉÇ=ã~ñáãìã=èì~åíáíáÉëK
mäÉ~ëÉ=êÉ~Ç=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=Å~êÉÑìääó=
~åÇ=âÉÉé=íÜÉã=áå=~=ë~ÑÉ=éä~ÅÉK=fÑ=íÜÉ=áåëíêìÅíáçåë=
Ñçê=ÅçêêÉÅí=ìëÉ=çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~êÉ=åçí=
çÄëÉêîÉÇI=íÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉêÛë=äá~Äáäáíó=Ñçê=~åó=
êÉëìäíáåÖ=Ç~ã~ÖÉ=ïáää=ÄÉ=ÉñÅäìÇÉÇK
fÑ=é~ëëáåÖ=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=íç=~=íÜáêÇ=é~êíóI=
~äï~óë=áåÅäìÇÉ=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåëK
qÜÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=ÇÉëÅêáÄÉ=ëÉîÉê~ä=
ãçÇÉäëI=ëÉÉ=~äëç=çîÉêîáÉï=çÑ=ãçÇÉäë=EcáÖK=FK=
qÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=ã~áåíÉå~åÅÉJÑêÉÉK

cçê=óçìê=ë~ÑÉíó
dÉåÉê~ä=ë~ÑÉíó=áåëíêìÅíáçåë
oáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ>
`çååÉÅí=~åÇ=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çåäó=áå=
~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë=çå=íÜÉ=ê~íáåÖ=
éä~íÉK=låäó=ìëÉ=áåÇççêëK
aç=åçí=ìëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áÑ=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=
~åÇLçê=~ééäá~åÅÉ=~êÉ=Ç~ã~ÖÉÇK
hÉÉé=ÅÜáäÇêÉå=~ï~ó=Ñêçã=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK
aç=åçí=äÉ~îÉ=íÜÉ=êìååáåÖ=~ééäá~åÅÉ=ìå~ííÉåÇÉÇK

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

aç=åçí=~ääçï=éÉêëçåë=EáåÅäK=ÅÜáäÇêÉåF=ïáíÜ=
êÉëíêáÅíÉÇ=éÜóëáÅ~ä=ëÉåëçêó=éÉêÅÉéíáçå=çê=ãÉåí~ä=
~ÄáäáíáÉë=çê=ïáíÜ=ä~Åâ=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=
âåçïäÉÇÖÉ=íç=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ìåäÉëë=
íÜÉó ~êÉ=ëìéÉêîáëÉÇ=çê=Ü~îÉ=ÄÉÉå=áåëíêìÅíÉÇ=
áå íÜÉ=ìëÉ=çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Äó=ëçãÉÄçÇó=ïÜç=
áë êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=íÜÉáê=ë~ÑÉíóK
^äï~óë=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖ=~ÑíÉê=ìëáåÖ=
íÜÉ ~ééäá~åÅÉI=ÄÉÑçêÉ=ÅäÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=
ÄÉÑçêÉ=äÉ~îáåÖ=íÜÉ=êççã=çê=áÑ=~=Ñ~ìäí=çÅÅìêëK=
aç=åçí=éä~ÅÉ=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=çîÉê=ëÜ~êé=ÉÇÖÉë=
çê=Üçí=ëìêÑ~ÅÉëK=qç=éêÉîÉåí=áåàìêóI=~=Ç~ã~ÖÉÇ=
éçïÉê=ÅçêÇ=ãìëí=ÄÉ=êÉéä~ÅÉÇ=Äó=íÜÉ=ã~åìJ
Ñ~ÅíìêÉê=çê=Üáë=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=çê=~=ëáãáä~êäó=
èì~äáÑáÉÇ=éÉêëçåK=låäó=çìê=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=ã~ó=
êÉé~áê=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK

p~ÑÉíó=áåëíêìÅíáçåë=Ñçê=íÜáë=~ééäá~åÅÉ

hÉÉé=Ü~åÇë=ÅäÉ~ê=çÑ=êçí~íáåÖ=é~êíëK
cçê=êÉ~ëçåë=çÑ=ë~ÑÉíó=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ã~ó=çåäó=
ÄÉ çéÉê~íÉÇ=ïÜÉå=ìåìëÉÇ=ÇêáîÉë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=
ÅçîÉêÉÇ=ïáíÜ=ÇêáîÉ=Öì~êÇë=ERI=UFK
aç=åçí=~Çàìëí=íÜÉ=ëïáîÉä=~êã=ïÜáäÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=
áë=ëïáíÅÜÉÇ=çåK=t~áí=ìåíáä=íÜÉ=ÇêáîÉ=Ü~ë=ÅçãÉ=
íç ~=ëí~åÇëíáääK
aç=åçí=áããÉêëÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=áå=ï~íÉê=çê=ÅäÉ~å=
ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉêK
rëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáíÜ=çêáÖáå~ä=~ÅÅÉëëçêáÉë=çåäóK=
tÜÉå=ìëáåÖ=íÜÉ=~ÅÅÉëëçêáÉëI=Ñçääçï=íÜÉ=
ÉåÅäçëÉÇ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåëK
rëÉ=çåäó=çåÉ=íççä=çê=~ÅÅÉëëçêó=~í=~åó=çåÉ=íáãÉK
rëÉ=çåäó=íÜÉ=êçí~êó=ëïáíÅÜ=íç=ëïáíÅÜ=íÜÉ=
~ééäá~åÅÉ=çå=çê=çÑÑK
fãéçêí~åí=áåÑçêã~íáçå
aç=åçí=ÅÜ~åÖÉ=íççäL~ÅÅÉëëçêó=ìåíáä=íÜÉ=ÇêáîÉ=áë=
~í=~=ëí~åÇëíáää=Ó=ïÜÉå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=ëïáíÅÜÉÇ=
çÑÑI=íÜÉ=ÇêáîÉ=ÅçåíáåìÉë=êìååáåÖ=ÄêáÉÑäóK

p~ÑÉíó=ëóëíÉãë
pí~êí=äçÅâJçìí
pÉÉ=“léÉê~íáåÖ=éçëáíáçåëÒ=í~ÄäÉK=
qÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Å~å=ÄÉ=ëïáíÅÜÉÇ=çå=áå=éçëK=N=~åÇ=
P=çåäóW
Ó ïÜÉå=íÜÉ=Äçïä=ENNF=Ü~ë=ÄÉÉå=áåëÉêíÉÇ=~åÇ=
íìêåÉÇ=ìåíáä=áí=äçÅâë=áåíç=éä~ÅÉ=~åÇ
Ó íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ÇêáîÉ=ÅçîÉê=Ü~ë=ÄÉÉå=
~íí~ÅÜÉÇ EUFK
oÉëí~êí=äçÅâJçìí
fÑ=íÜÉ=éçïÉê=áë=áåíÉêêìéíÉÇI=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=
êÉã~áåë=ëïáíÅÜÉÇ=çå=Äìí=íÜÉ=ãçíçê=ÇçÉë=åçí=
ëí~êí=êìååáåÖ=~Ö~áå=ïÜÉå=íÜÉ=éçïÉê=áë=êÉëíçêÉÇK=
qç=ëïáíÅÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çå=~Ö~áåI=íìêå=íÜÉ=êçí~êó=
ëïáíÅÜ=íç=MLçÑÑI=íÜÉå=ëïáíÅÜ=çåK

NP

Éå
lîÉêäç~Ç=éêçíÉÅíáçå
fÑ=íÜÉ=ãçíçê=ëïáíÅÜÉë=áíëÉäÑ=çÑÑ=ïÜáäÉ=íÜÉ=
~ééäá~åÅÉ=áë=ÄÉáåÖ=ìëÉÇI=íÜÉ=çîÉêäç~Ç=éêçíÉÅíáçå=
ÑÉ~íìêÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=~Åíáî~íÉÇK=^=éçëëáÄäÉ=Å~ìëÉ=
ã~ó=ÄÉ=íÜ~í=íçç=ãìÅÜ=ÑççÇ=ï~ë=éêçÅÉëëÉÇ=
~í çåÉ=íáãÉK
fÑ=~=ë~ÑÉíó=ëóëíÉã=áë=~Åíáî~íÉÇI=ëÉÉ=
“qêçìÄäÉëÜççíáåÖÒK

bñéä~å~íáçå=çÑ=íÜÉ=ëóãÄçäë=çå=íÜÉ=
~ééäá~åÅÉ=çê=~ÅÅÉëëçêó
cçääçï=íÜÉ=áåëíêìÅíáçåë=áå=íÜÉ=
áåëíêìÅíáçåë=Ñçê=ìëÉK
`~ìíáçå>=oçí~íáåÖ=Ää~ÇÉëK

`~ìíáçå>=oçí~íáåÖ=íççäë>=aç=åçí=éìí=
ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=ÑÉÉÇ=íìÄÉK

lîÉêîáÉï
mäÉ~ëÉ=ÑçäÇ=çìí=íÜÉ=áääìëíê~íÉÇ=é~ÖÉëK=cáÖK=

_~ëÉ=ìåáí
N oÉäÉ~ëÉ=Äìííçå
O pïáîÉä=~êã
“b~ëó=^êãäáÑíÒ=ÑìåÅíáçå=íç=ëìééçêí=
íÜÉ ìéï~êÇ=ãçîÉãÉåí=çÑ=íÜÉ=~êã=
EëÉÉ “tçêâ=éçëáíáçåëÒFK
P oçí~êó=ëïáíÅÜ
tÜÉå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=ëïáíÅÜÉÇ=
çÑÑ Eéçëáíáçå=MLçÑÑFI=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=êìåë=
~ìíçã~íáÅ~ääó=íç=íÜÉ=çéíáãìã=éçëáíáçå=
Ñçê ÅÜ~åÖáåÖ=íÜÉ=íççäëK
jrjROKKW
MLçÑÑ=Z=píçé
j=Z=mìäëÉ=ëïáíÅÜ=~í=ã~ñáãìã=ëéÉÉÇI=Öêáé=
ëïáíÅÜ=Ñçê=êÉèìáêÉÇ=ÄäÉåÇáåÖ=Çìê~íáçåK
pÉííáåÖë=NÓQI=léÉê~íáåÖ=ëéÉÉÇW
N=Z=äçï=ëéÉÉÇ=Ó=ëäçïI
Q=Z=ÜáÖÜ=ëéÉÉÇ=Ó=Ñ~ëíK
jrjRQKKLjrjRSKKW
MLçÑÑ=Z=píçé
j=Z=mìäëÉ=ëïáíÅÜ=~í=ã~ñáãìã=ëéÉÉÇI=Öêáé=
ëïáíÅÜ=Ñçê=êÉèìáêÉÇ=ÄäÉåÇáåÖ=Çìê~íáçåK
pÉííáåÖë=NÓTI=léÉê~íáåÖ=ëéÉÉÇW
N=Z=äçï=ëéÉÉÇ=Ó=ëäçïI
T=Z=ÜáÖÜ=ëéÉÉÇ=Ó=Ñ~ëíK

NQ

Q låLlÑÑ=Çáëéä~ó=EjrjRQKKLRSKKF
fë=äáí=ïÜáäÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=çéÉê~íáåÖ=Eêçí~êó=
ëïáíÅÜ=çå=j=çê=NÓTFK
cä~ëÜÉë=áÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=çéÉê~íÉÇ=
áåÅçêêÉÅíäóI=íÜÉ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÑìëÉ=Ü~ë=íêáééÉÇ=çê=
íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=ÇÉÑÉÅíáîÉ=Ó=ëÉÉ=ëÉÅíáçå=
ÉåíáíäÉÇ=“qêçìÄäÉëÜççíáåÖÒK
R aêáîÉ=ÅçîÉê
qç=êÉãçîÉ=íÜÉ=ÇêáîÉ=ÅçîÉêI=éêÉëë=çå=íÜÉ=êÉ~ê=
~êÉ~=~åÇ=êÉãçîÉ=ÅçîÉêK
S aêáîÉ=Ñçê=
Ó=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=~åÇ=
Ó=Åáíêìë=éêÉëë=Eçéíáçå~ä=~ÅÅÉëëçêó=GFK=
tÜÉå=åçí=áå=ìëÉI=~íí~ÅÜ=íÜÉ=ÇêáîÉ=ÅçîÉêK
T aêáîÉ=Ñçê=íççäë=EëíáêêÉêI=ïÜáëâI=âåÉ~ÇáåÖ=
ÜççâF=~åÇ=ãáåÅÉê=Eçéíáçå~ä=~ÅÅÉëëçêó=GF
U _äÉåÇÉê=ÇêáîÉ=ÅçîÉê
V aêáîÉ=Ñçê=ÄäÉåÇÉê=Eçéíáçå~ä=~ÅÅÉëëçêó=GF
tÜÉå=åçí=áå=ìëÉI=~íí~ÅÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ÇêáîÉ=
ÅçîÉêK
NM `çêÇ=ëíçêÉ
jrjROKKLjrjRQKKW=píçï=íÜÉ=ÅçêÇ=áå=íÜÉ=
ÅçêÇ=ëíçêÉK
jrjRSKKW=^ìíçã~íáÅ=ÅçêÇ=ïáåÇÉê
_çïä=ïáíÜ=~ÅÅÉëëçêáÉë
NN pí~áåäÉëë=ëíÉÉä=ãáñáåÖ=Äçïä
NO iáÇ
qççäë
NP píáêêÉê
NQ tÜáëâ
NR håÉ~ÇáåÖ=Üççâ=ïáíÜ=ÇçìÖÜ=ÇÉÑäÉÅíçê
NS ^ÅÅÉëëçêáÉë=Ä~Ö
cçê=ëíçê~ÖÉ=çÑ=íÜÉ=íççäë=~åÇ=ÅìííáåÖ=ÇáëÅëK
`çåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê
NT mìëÜÉê
NU `çîÉê=ïáíÜ=ÑáääáåÖ=ëÜ~Ñí
NV `ìííáåÖ=ÇáëÅë
NV~=oÉîÉêëáÄäÉ=ëäáÅáåÖ=ÇáëÅ=Ó=íÜáÅâLíÜáå
NVÄ=oÉîÉêëáÄäÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=ÇáëÅ=Ó=Åç~êëÉLÑáåÉ
NVÅ=dê~íáåÖ=ÇáëÅ=Ó=ãÉÇáìãJÑáåÉ
OM aáëÅ=ÜçäÇÉê
ON eçìëáåÖ=ïáíÜ=çìíäÉí=çéÉåáåÖ
_äÉåÇÉê=G
OO _äÉåÇÉê=àìÖ
OP iáÇ
OQ cìååÉä
G fÑ=~å=~ÅÅÉëëçêó=áë=åçí=áåÅäìÇÉÇ=áå=íÜÉ=éêçÇìÅí=
é~Åâ~ÖÉI=áí=Å~å=ÄÉ=éìêÅÜ~ëÉÇ=îá~=íÜÉ=íê~ÇÉ=çê=
ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉK

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Éå léÉê~íáåÖ=éçëáíáçåë cáÖK= ^ííÉåíáçå> _ÉÑçêÉ=çéÉê~íáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=~íí~ÅÜ=íÜÉ=íççäL ~ÅÅÉëëçêó=íç=íÜÉ=ÅçêêÉÅí=ÇêáîÉ=~åÇ=áå=íÜÉ=ÅçêêÉÅí= éçëáíáçå=~åÇ=éä~ÅÉ=áå=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=éçëáíáçå= ~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜáë=í~ÄäÉK qÜÉ=ëïáîÉä=~êã=ãìëí=ÄÉ=ÉåÖ~ÖÉÇ=áå=ÉîÉêó= çéÉê~íáåÖ=éçëáíáçåK kçíÉ qÜÉ=ëïáîÉä=~êã=ÑÉ~íìêÉë=~å=“b~ëó=^êãäáÑíÒ= ÑìåÅíáçå=ïÜáÅÜ=ëìééçêíë=íÜÉ=ìéï~êÇë= ãçîÉãÉåí=çÑ=íÜÉ=ëïáîÉä=~êãK pÉäÉÅíáåÖ=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=éçëáíáçåW  mêÉëë=íÜÉ=oÉäÉ~ëÉ=Äìííçå=~åÇ=ãçîÉ= íÜÉ ëïáîÉä=~êãK= pìééçêí=ãçîÉãÉåí=ïáíÜ=óçìê=Ü~åÇK  jçîÉ=íÜÉ=ëïáîÉä=~êã=ìåíáä=áí=ÉåÖ~ÖÉë= áå íÜÉ êÉèìáêÉÇ=éçëáíáçåK mçëáíáçå N O P aêáîÉ jrjROKK jrjRQKK jrjRSKK T T G NÓQ NÓT NÓQ NÓT NÓO NÓP Ó Ó OÓQ PÓT S OÓQ PÓT V PÓQ RÓT T PÓQ RÓT Q G fåëÉêíLêÉãçîÉ=ïÜáëâI=ëíáêêÉê=çê=âåÉ~ÇáåÖ= ÜççâK=^ÇÇ=ä~êÖÉ=èì~åíáíáÉë=çÑ=áåÖêÉÇáÉåíëK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe léÉê~íáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ oáëâ=çÑ=áåàìêó> aç=åçí=áåëÉêí=ã~áåë=éäìÖ=ìåíáä=~ää=éêÉé~ê~íáçåë= Ñçê=ïçêâáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~êÉ=ÅçãéäÉíÉK ^ííÉåíáçå> aç=åçí=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáíÜçìí=~å= ~ÅÅÉëëçêóLíççä=áå=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=éçëáíáçåK aç=åçí=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ÉãéíóK= aç=åçí=ÉñéçëÉ=~ééäá~åÅÉ=çê=~ÅÅÉëëçêáÉë=íç=ÜÉ~í= ëçìêÅÉëK=m~êíë=~êÉ=åçí=ãáÅêçï~îÉJë~ÑÉK  _ÉÑçêÉ=çéÉê~íáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~åÇ= ~ÅÅÉëëçêáÉë=Ñçê=íÜÉ=Ñáêëí=íáãÉI=ÅäÉ~å= íÜçêçìÖÜäóX=ëÉÉ=“`äÉ~åáåÖ=~åÇ=ëÉêîáÅáåÖÒK fãéçêí~åí=áåÑçêã~íáçå få=íÜÉëÉ=áåëíêìÅíáçåë=Ñçê=ìëÉ=íÜÉ=êÉÅçããÉåÇÉÇ= êÉÑÉêÉåÅÉ=î~äìÉë=Ñçê=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=ëéÉÉÇ=êÉÑÉê= íç=~ééäá~åÅÉë=ïáíÜ=~=TJëÉííáåÖ=êçí~êó=ëïáíÅÜK= cçê ~ééäá~åÅÉë=ïáíÜ=~=QJëÉííáåÖ=êçí~êó=ëïáíÅÜ= óçì=Å~å=ÑáåÇ=íÜÉ=î~äìÉë=áå=Äê~ÅâÉíë=~ÑíÉê= íÜÉ î~äìÉë=Ñçê=~=TJëÉííáåÖ=êçí~êó=ëïáíÅÜK qÜÉëÉ=áåëíêìÅíáçåë=Ñçê=ìëÉ=Åçåí~áå=~=ëíáÅâÉê=ïáíÜ= êÉÑÉêÉåÅÉ=î~äìÉë=Ñçê=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=ëéÉÉÇ=çÑ=íÜÉ= ~ééäá~åÅÉ=ïÜÉå=ìëáåÖ=íÜÉ=íççäë=çê=~ÅÅÉëëçêáÉëK= tÉ=êÉÅçããÉåÇ=~íí~ÅÜáåÖ=íÜáë=ëíáÅâÉê=íç=íÜÉ= ~ééäá~åÅÉ=EcáÖK=FK mêÉé~ê~íáçå  mä~ÅÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=çå=~=ëãççíÜI=ÅäÉ~å= ëìêÑ~ÅÉK  mìää=çìí=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=EcáÖK=FK jrjROKKLjrjRQKK `çêÇ=ëíçêÉW mìää=çìí=Å~ÄäÉ=íç=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ= äÉåÖíÜK jrjRSKK ^ìíçã~íáÅ=ÅçêÇ=ïáåÇÉêW mìää=çìí=íÜÉ=ÅçêÇ=áå=çåÉ=Öç=íç=íÜÉ= êÉèìáêÉÇ=äÉåÖíÜ=Eã~ñK=NMM=ÅãF= ~åÇ=ëäçïäó=êÉäÉ~ëÉX=íÜÉ=ÅçêÇ=ïáää= íÜÉå=äçÅâK oÉÇìÅáåÖ=íÜÉ=ÅçêÇ=äÉåÖíÜW mìää=ÖÉåíäó=çå=íÜÉ=ÅçêÇ=~åÇ=~ääçï=áí=íç=êçää= ìé íç=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=äÉåÖíÜK=qÜÉå=ÖÉåíäó=éìää= íÜÉ ÅçêÇ=~Ö~áå=~åÇ=ëäçïäó=êÉäÉ~ëÉX=íÜÉ=ÅçêÇ== ïáää=íÜÉå=äçÅâK NR .

Éå t~êåáåÖ> aç=åçí=íïáëí=íÜÉ=ÅçêÇ=ïÜÉå=áåëÉêíáåÖ=áíK= fÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ÑÉ~íìêÉë=~å=~ìíçã~íáÅ=ÅçêÇ= ïáåÇÉêI=Çç=åçí=áåëÉêí=íÜÉ=ÅçêÇ=ã~åì~ääóK= fÑ íÜÉ ÅçêÇ=à~ãëI=éìää=çìí=íÜÉ=ÅçêÇ=~ää=íÜÉ=ï~ó= ~åÇ íÜÉå=~ääçï=áí=íç=ïáåÇ=ìéK  fåëÉêí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK _çïä=~åÇ=íççäë oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=êçí~íáåÖ=íççäë tÜáäÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=çéÉê~íáåÖI=âÉÉé=ÑáåÖÉêë= ÅäÉ~ê=çÑ=íÜÉ=ãáñáåÖ=ÄçïäK=^íí~ÅÜ=íÜÉ=äáÇ=ENOF= ÄÉÑçêÉ=çéÉê~íáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ> aç=åçí=ÅÜ~åÖÉ=íççäë=ìåíáä=íÜÉ=ÇêáîÉ=Ü~ë=ÅçãÉ= íç=~=ëí~åÇëíáää=Ó=ïÜÉå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë= ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑI=íÜÉ=ÇêáîÉ=ÅçåíáåìÉë=êìååáåÖ= ÄêáÉÑäó=~åÇ=ëíçéë=áå=íÜÉ=íççä=ÅÜ~åÖÉ=éçëáíáçåK= aç=åçí=ãçîÉ=íÜÉ=ëïáîÉä=~êã=ìåíáä=íÜÉ=íççä=Ü~ë= ÅçãÉ=íç=~=ëí~åÇëíáääK cçê=êÉ~ëçåë=çÑ=ë~ÑÉíó=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ã~ó=çåäó= ÄÉ=çéÉê~íÉÇ=ïÜÉå=ìåìëÉÇ=ÇêáîÉë=Ü~îÉ=ÄÉÉå= ÅçîÉêÉÇ=ïáíÜ=ÇêáîÉ=Öì~êÇë=ERI=UFK ^ííÉåíáçå> rëÉ=Äçïä=ïáíÜ=íÜáë=~ééäá~åÅÉ=çåäóK píáêêÉê=ENPF Ñçê=ëíáêêáåÖ=ÇçìÖÜI=ÉKÖK=Å~âÉ=ãáñíìêÉ tÜáëâ=ENQF Ñçê=ïÜáëâáåÖ=ÉÖÖ=ïÜáíÉëI=ÅêÉ~ã=~åÇ=äáÖÜí= ÇçìÖÜI=ÉKÖK ëéçåÖÉ=ãáñíìêÉ håÉ~ÇáåÖ=Üççâ=ENRF Ñçê=âåÉ~ÇáåÖ=ÜÉ~îó=ÇçìÖÜ=~åÇ=ãáñáåÖJáå= áåÖêÉÇáÉåíë=íÜ~í=çìÖÜí=åçí=ÄÉ=Åìí= EÉKÖK ê~áëáåë=~åÇ=ÅÜçÅçä~íÉ=ÅÜáéëF tçêâáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=Äçïä= ~åÇ=íÜÉ=íççäë cáÖK=  mêÉëë=íÜÉ=oÉäÉ~ëÉ=Äìííçå=~åÇ=ãçîÉ=íÜÉ= ëïáîÉä=~êã=íç=éçëáíáçå=OK  fåëÉêí=íÜÉ=ÄçïäW Ó qáäí=íÜÉ=Äçïä=Ñçêï~êÇë=~åÇ=íÜÉå=ëÉí= áí ÇçïåI Ó íìêå=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=ìåíáä=áí=äçÅâë=áåíç= éä~ÅÉK  aÉéÉåÇáåÖ=çå=íÜÉ=éêçÅÉëëáåÖ=í~ëâI=áåëÉêí=íÜÉ= ëíáêêÉêI=ïÜáëâ=çê=âåÉ~ÇáåÖ=Üççâ=ìåíáä=áí=äçÅâë= áåíç=éçëáíáçåK kçíÉW fÑ=ìëáåÖ=íÜÉ=âåÉ~ÇáåÖ=ÜççâI=êçí~íÉ=íÜÉ=ÇçìÖÜ= ÇÉÑäÉÅíçê=ìåíáä=íÜÉ=âåÉ~ÇáåÖ=Üççâ=Å~å=äçÅâ= áåíç=éçëáíáçå=EcáÖK=ÓQÄFK  mìí=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=íç=ÄÉ=éêçÅÉëëÉÇ=áåíç= íÜÉ ÄçïäK NS  mêÉëë=íÜÉ=oÉäÉ~ëÉ=Äìííçå=~åÇ=ãçîÉ= íÜÉ ëïáîÉä=~êã=íç=éçëáíáçå=NK  ^íí~ÅÜ=íÜÉ=äáÇK  pÉí=íÜÉ=êçí~êó=ëïáíÅÜ=íç=íÜÉ=ÇÉëáêÉÇ=ëÉííáåÖK lìê=êÉÅçããÉåÇ~íáçåW Ó píáêêÉêW= Ñáêëí=ëíáê=áå=~í=ëÉííáåÖ=N=ENFI=íÜÉå=ëÉäÉÅí= ëÉííáåÖ T=EQF Ó tÜáëâW= ëÉííáåÖ=T=EQFI=ãáñ=áå=~í=ëÉííáåÖ=N=ENF Ó håÉ~ÇáåÖ=ÜççâW= Ñáêëí=ëíáê=áå=~í=ëÉííáåÖ=N ENFI=âåÉ~Ç=~í= ëÉííáåÖ P EOF ^ÇÇáåÖ=ãçêÉ=áåÖêÉÇáÉåíë  pïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=êçí~êó= ëïáíÅÜK  ^ÇÇ=ãçêÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÑÉÉÇ= çéÉåáåÖ=áå=íÜÉ=äáÇK çê  oÉãçîÉ=äáÇK=  mêÉëë=íÜÉ=oÉäÉ~ëÉ=Äìííçå=~åÇ=ãçîÉ= íÜÉ ëïáîÉä=~êã=íç=éçëáíáçå=OK  ^ÇÇ=áåÖêÉÇáÉåíëK ^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ  pïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=êçí~êó= ëïáíÅÜK  mìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK  oÉãçîÉ=äáÇK=  mêÉëë=íÜÉ=oÉäÉ~ëÉ=Äìííçå=~åÇ=ãçîÉ= íÜÉ ëïáîÉä=~êã=íç=éçëáíáçå=OK  q~âÉ=íÜÉ=íççä=çìí=çÑ=íÜÉ=ÇêáîÉK  oÉãçîÉ=íÜÉ=ÄçïäK  `äÉ~å=~ää=é~êíëI=ëÉÉ=“`äÉ~åáåÖ=~åÇ=ëÉêîáÅáåÖÒK `çåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê oáëâ=çÑ=áåàìêó aç=åçí=Öêáé=íÜÉ=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë=çê=ÉÇÖÉë= çÑ íÜÉ ÅìííáåÖ=ÇáëÅëK=q~âÉ=ÜçäÇ=çÑ=ÅìííáåÖ= ÇáëÅë Äó=íÜÉ=ÉÇÖÉ=çåäóK _ÉÑçêÉ=~íí~ÅÜáåÖLêÉãçîáåÖ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJ ÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉêI=ï~áí=ìåíáä=íÜÉ=ÇêáîÉ=Ü~ë=ÅçãÉ= íç ~=ëí~åÇëíáää=~åÇ=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK aç=åçí=êÉ~ÅÜ=áåíç=íÜÉ=ÑÉÉÇ=íìÄÉK t~êåáåÖ> qÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=ãìëí= ÄÉ ÅçãéäÉíÉäó=~ëëÉãÄäÉÇ=ÄÉÑçêÉ=ìëÉK= kÉîÉê ~ëëÉãÄäÉ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ= ëÜêÉÇÇÉê çå=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáíK léÉê~íÉ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê= áå íÜÉ áåÇáÅ~íÉÇ=çéÉê~íáåÖ=éçëáíáçå=çåäóK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Éå mêçíÉÅíáçå=Ñêçã=çîÉêäç~Ç cáÖK= qç=éêÉîÉåí=ëÉêáçìë=Ç~ã~ÖÉ=íç=óçìê=~ééäá~åÅÉ=áÑ= íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=áë=çîÉêäç~ÇÉÇI=íÜÉ= ÇêáîÉ=ëÜ~Ñí=çÑ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=Ü~ë= ~=åçíÅÜ=EéêÉÇÉíÉêãáåÉÇ=ÄêÉ~âáåÖ=éçáåíFK=fÑ=~å= çîÉêäç~Ç=çÅÅìêëI=íÜÉ=ÇêáîÉ=ëÜ~Ñíë=ÄêÉ~âë=~í=íÜáë= éçáåíK= ^=åÉï=ÇáëÅ=ÜçäÇÉê=ïáíÜ=ÇêáîÉ=ëÜ~Ñí=áë=~î~áä~ÄäÉ= Ñêçã=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉK oÉîÉêëáÄäÉ=ëäáÅáåÖ=ÇáëÅ=Ó=íÜáÅâLíÜáå Ñçê=ëäáÅáåÖ=Ñêìáí=~åÇ=îÉÖÉí~ÄäÉëK= mêçÅÉëë ~í ëÉííáåÖ=R=EPFK aÉëáÖå~íáçå=çå=íÜÉ=êÉîÉêëáÄäÉ=ëäáÅáåÖ=ÇáëÅW= “NÒ=Ñçê=íÜÉ=íÜáÅâ=ëäáÅáåÖ=ëáÇÉ “PÒ=Ñçê=íÜÉ=íÜáå=ëäáÅáåÖ=ëáÇÉ t~êåáåÖ> qÜÉ=êÉîÉêëáÄäÉ=ëäáÅáåÖ=ÇáëÅ=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=ëäáÅáåÖ= Ü~êÇ=ÅÜÉÉëÉI=ÄêÉ~ÇI=êçääë=çê=ÅÜçÅçä~íÉK=päáÅÉ= ÄçáäÉÇI=ï~ñó=éçí~íçÉë=çåäó=ïÜÉå=íÜÉó=~êÉ=ÅçäÇK oÉîÉêëáÄäÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=ÇáëÅ=Ó= Åç~êëÉLÑáåÉ Ñçê=ëÜêÉÇÇáåÖ=îÉÖÉí~ÄäÉëI=Ñêìáí=ÅÜÉÉëÉI=ÉñÅÉéí= Ñçê=Ü~êÇ=ÅÜÉÉëÉ=EÉKÖK=m~êãÉë~åFK= mêçÅÉëëáåÖ ~í ëÉííáåÖ=P=EOF=çê=Q=EPFK aÉëáÖå~íáçå=çå=íÜÉ=êÉîÉêëáÄäÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=ÇáëÅW= “OÒ=Ñçê=íÜÉ=Åç~êëÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=ëáÇÉ “QÒ=Ñçê=íÜÉ=ÑáåÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=ëáÇÉ t~êåáåÖ> qÜÉ=êÉîÉêëáÄäÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=ÇáëÅ=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ= Ñçê ëÜêÉÇÇáåÖ=åìíëK=pÜêÉÇ=ëçÑí=ÅÜÉÉëÉ=ïáíÜ=íÜÉ= Åç~êëÉ=ëáÇÉ=çåäó=~í=ëÉííáåÖ=T=EQFK dê~íáåÖ=ÇáëÅ=Ó=ãÉÇáìãJÑáåÉ Ñçê=Öê~íáåÖ=ê~ï=éçí~íçÉëI=Ü~êÇ=ÅÜÉÉëÉ= EÉKÖK=m~êãÉë~åFI=ÅççäÉÇ=ÅÜçÅçä~íÉ=~åÇ=åìíëK mêçÅÉëë=~í=ëÉííáåÖ=T=EQFK t~êåáåÖ> qÜÉ=Öê~íáåÖ=ÇáëÅ=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=Öê~íáåÖ=ëçÑí= ÅÜÉÉëÉ=~åÇ=ÅÜÉÉëÉ=ëäáÅÉëK tçêâáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ= ëÜêÉÇÇÉê cáÖK=  mêÉëë=íÜÉ=oÉäÉ~ëÉ=Äìííçå=~åÇ=ãçîÉ= íÜÉ ëïáîÉä=~êã=íç=éçëáíáçå=OK  fåëÉêí=íÜÉ=ÄçïäW Ó qáäí=íÜÉ=Äçïä=Ñçêï~êÇë=~åÇ=íÜÉå=ëÉí= áí ÇçïåK Ó qìêå=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=ìåíáä=áí=äçÅâë= áåíç éä~ÅÉK  mêÉëë=íÜÉ=oÉäÉ~ëÉ=Äìííçå=~åÇ=ãçîÉ= íÜÉ ëïáîÉä=~êã=íç=éçëáíáçå=PK  oÉãçîÉ=ÇêáîÉ=ÅçîÉê=Ñêçã=íÜÉ=ÇêáîÉ= çÑ íÜÉ ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=EcáÖK=JR~FK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe  eçäÇ=ÇáëÅ=ÜçäÇÉê=~í=íÜÉ=äçïÉê=ÉåÇI=ÉåëìêáåÖ= íÜ~í=íÜÉ=íïç=íáéë=~êÉ=Ñ~ÅÉ=ìéK  `~êÉÑìääó=éä~ÅÉ=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=ëäáÅáåÖ=çê= ëÜêÉÇÇáåÖ=ÇáëÅ=çåíç=íÜÉ=íáéë=çÑ=íÜÉ=ÇáëÅ=ÜçäÇÉê= EcáÖK=JS~FK=få=íÜÉ=Å~ëÉ=çÑ=êÉîÉêëáÄäÉ=ÇáëÅëI= ÉåëìêÉ=íÜ~í=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=ëáÇÉ=áë=Ñ~ÅÉ=ìéK  dêáé=ÇáëÅ=ÜçäÇÉê=~í=íÜÉ=ìééÉê=ÉåÇ=~åÇ=áåëÉêí= áåíç=íÜÉ=ÜçìëáåÖ=EcáÖK=JSÄFK  ^íí~ÅÜ=íÜÉ=ÅçîÉê=EåçíÉ=ã~êâF=~åÇ=êçí~íÉ=~ää= íÜÉ=ï~ó=áå=~=ÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçåK  mä~ÅÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=çå=íÜÉ=ÇêáîÉ= ~åÇ=êçí~íÉ=~ää=íÜÉ=ï~ó=áå=~=ÅäçÅâïáëÉ= ÇáêÉÅíáçåI=~ë=áääìëíê~íÉÇ=áå=cáÖK=JUK  qìêå=êçí~êó=ëïáíÅÜ=íç=êÉÅçããÉåÇÉÇ=ëÉííáåÖK  mìí=ÑççÇ=íç=ÄÉ=éêçÅÉëëÉÇ=áå=íÜÉ=ÑÉÉÇ=íìÄÉ= ~åÇ=éìëÜ=Ççïå=ïáíÜ=íÜÉ=éìëÜÉêK t~êåáåÖ> mêÉîÉåí=íÜÉ=Åìí=áåÖêÉÇáÉåíë=Ñêçã=ÄìáäÇáåÖ=ìé= áå íÜÉ=çìíäÉí=çéÉåáåÖK qáéW=qç=ÉåëìêÉ=ÉîÉå=ÅìííáåÖ=êÉëìäíëI=éêçÅÉëë=íÜáå= áåÖêÉÇáÉåíë=áå=ÄìåÅÜÉëK= kçíÉW=fÑ=íÜÉ=ÑççÇ=íç=ÄÉ=éêçÅÉëëÉÇ=ëíáÅâë=áå= íÜÉ ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉêI=ëïáíÅÜ=~ééäá~åÅÉ= çÑÑI=éìää=çìí=ã~áåë=éäìÖI=ï~áí=ìåíáä=íÜÉ=ÇêáîÉ= ÅçãÉë=íç=~=ëí~åÇëíáääI=êÉãçîÉ=ÅçîÉê=Ñêçã=íÜÉ= ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=~åÇ=Éãéíó=ÑÉÉÇ=íìÄÉK ^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ  pïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=êçí~êó=ëïáíÅÜK  oçí~íÉ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=áå=~å= ~åíáJÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçå=~åÇ=êÉãçîÉK  oçí~íÉ=íÜÉ=äáÇ=áå=~å=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçå= ~åÇ=êÉãçîÉK  oÉãçîÉ=ÇáëÅ=ÜçäÇÉê=ïáíÜ=ÇáëÅK=qç Çç íÜáëI= éêÉëë=ÑáåÖÉê=Ñêçã=ÄÉäçï=~Ö~áåëí=íÜÉ=ÇêáîÉ= ëÜ~Ñí=EcáÖK=FK  `äÉ~å=é~êíëK _äÉåÇÉê oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉëL êçí~íáåÖ=ÇêáîÉ> kÉîÉê=éä~ÅÉ=ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=~íí~ÅÜÉÇ=ÄäÉåÇÉê>= aç=åçí=êÉãçîÉL~íí~ÅÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ìåíáä=íÜÉ= ÇêáîÉ=áë=~í=~=ëí~åÇëíáää>=léÉê~íÉ=íÜÉ=~ëëÉãÄäÉÇ= ÄäÉåÇÉê=çåäó=~åÇ=ïáíÜ=íÜÉ=äáÇ=~íí~ÅÜÉÇK oáëâ=çÑ=ëÅ~äÇáåÖ> fÑ=éêçÅÉëëáåÖ=Üçí=äáèìáÇëI=ëíÉ~ã=ÉëÅ~éÉë= íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÑìååÉä=áå=íÜÉ=äáÇK=^ÇÇ=çåäó= ~ ã~ñK MKR äáíêÉë=çÑ=Üçí=çê=ÑêçíÜáåÖ=äáèìáÇK NT .

Éå t~êåáåÖ> _äÉåÇÉê=ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK=aç=åçí=éêçÅÉëë= ÇÉÉéJÑêçòÉå=áåÖêÉÇáÉåíë=EÉñÅÉéí=áÅÉ=ÅìÄÉëFK= aç åçí=çéÉê~íÉ=ïÜÉå=ÉãéíóK  táéÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=~åÇ=ÇêáîÉ=ÅçîÉê=ïáíÜ= tçêâáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê cáÖK=  mêÉëë=íÜÉ=êÉäÉ~ëÉ=Äìííçå=~åÇ=ãçîÉ=íÜÉ= ëïáîÉä=~êã=íç=éçëáíáçå=QK  oÉãçîÉ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ÇêáîÉ=ÅçîÉêK  ^íí~ÅÜ=ÄäÉåÇÉê=àìÖ=Eã~íÅÜ=ã~êâ=çå=íÜÉ= Ü~åÇäÉ=íç ã~êâ=çå=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáíF=~åÇ=íìêå=~ää= íÜÉ=ï~ó áå=~å=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçåK  ^ÇÇ=áåÖêÉÇáÉåíëK j~ñáãìã=Å~é~Åáíó=Ó=äáèìáÇ=Z=NKOR=äáíêÉëX= ã~ñáãìã=Å~é~Åáíó=ÑêçíÜáåÖ=çê=Üçí=äáèìáÇë= ã~ñK=MKR=äáíêÉëX= çéíáã~ä=éêçÅÉëëáåÖ=Å~é~Åáíó=Ó=ëçäáÇë Z= RMÓNMM ÖX  ^íí~ÅÜ=íÜÉ=äáÇ=~åÇ=íìêå=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=~ää íÜÉ= ï~ó=áåíç=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ü~åÇäÉK qÜÉ=äáÇ=ãìëí=ÄÉ=äçÅâÉÇ=áå=éçëáíáçåK  pÉí=íÜÉ=êçí~êó=ëïáíÅÜ=íç=íÜÉ=ÇÉëáêÉÇ=ëÉííáåÖK `äÉ~åáåÖ=íÜÉ=Äçïä=~åÇ=íççäë qÜÉ=Äçïä=~åÇ=íççäë=~êÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêJë~ÑÉK aç=åçí=ïÉÇÖÉ=éä~ëíáÅ=é~êíë=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêI= ~ë=íÜÉó=ÅçìäÇ=ÄÉ=éÉêã~åÉåíäó=ÇÉÑçêãÉÇ=ÇìêáåÖ= íÜÉ=ï~ëÜáåÖ=éêçÅÉëë> ^ÇÇáåÖ=ãçêÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=EcáÖK=JUF  pïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=êçí~êó= ëïáíÅÜK  oÉãçîÉ=íÜÉ=äáÇ=~åÇ=~ÇÇ=áåÖêÉÇáÉåíë çê  êÉãçîÉ=íÜÉ=ÑìååÉä=~åÇ=Öê~Çì~ääó=~ÇÇ=ëçäáÇ= áåÖêÉÇáÉåíë=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÑÉÉÇ=çéÉåáåÖ çê  éçìê=äáèìáÇ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÑìååÉäK ^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ  pïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=êçí~êó= ëïáíÅÜK  oçí~íÉ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=áå=~=ÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçå= ~åÇ=êÉãçîÉK qáéW=fí=áë=êÉÅçããÉåÇÉÇ=íç=ÅäÉ~å=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê= áããÉÇá~íÉäó=~ÑíÉê=ìëÉK `äÉ~åáåÖ=~åÇ=ëÉêîáÅáåÖ ^ííÉåíáçå> aç=klq=ìëÉ=~Äê~ëáîÉ=ÅäÉ~åáåÖ=~ÖÉåíëK= pìêÑ~ÅÉë ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK= `äÉ~åáåÖ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí oáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ> kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=áå=ï~íÉê=çê=éä~ÅÉ= ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉêK aç=åçí=ìëÉ=~=ëíÉ~ã=ÅäÉ~åÉêK  mìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK NU ~ Ç~ãé=ÅäçíÜK=fÑ=êÉèìáêÉÇI=ìëÉ=~=äáííäÉ= ÇÉíÉêÖÉåíK  qÜÉå=Çêó=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáíK `äÉ~åáåÖ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê ^ää=é~êíë=çÑ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=~êÉ= ÇáëÜï~ëÜÉêJéêççÑK qáéW=qç=êÉãçîÉ=íÜÉ=êÉÇ=Ñáäã=~ÑíÉê=éêçÅÉëëáåÖ= ÉKÖK Å~êêçíëI=éçìê=~=äáííäÉ=ÅççâáåÖ=çáä=çå=~=ÅäçíÜ= ~åÇ=êìÄ=íÜÉ=Ñáäã=çÑÑ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ= ëÜêÉÇÇÉê=Eåçí=íÜÉ=ÅìííáåÖ=ÇáëÅëFK= qÜÉå=êáåëÉ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉêK `äÉ~åáåÖ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë> aç=åçí=íçìÅÜ=ÄäÉåÇÉê=Ää~ÇÉë=ïáíÜ=Ä~êÉ=Ü~åÇëK qÜÉ=ÄäÉåÇÉê=àìÖI=äáÇ=~åÇ=ÑìååÉä=~êÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêJ ë~ÑÉK qáéW=^ÑíÉê=éêçÅÉëëáåÖ=äáèìáÇëI=áí=áë=çÑíÉå=ëìÑÑáÅáÉåí= íç=ÅäÉ~å=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ïáíÜçìí=êÉãçîáåÖ=áí=Ñêçã= íÜÉ ~ééäá~åÅÉK=mçìê=~=äáííäÉ=ï~íÉê=~åÇ=ï~ëÜáåÖJ ìé=äáèìáÇ=áåíç=íÜÉ ~íí~ÅÜÉÇ=ÄäÉåÇÉêK= pïáíÅÜ=çå=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñçê ëÉîÉê~ä=ëÉÅçåÇë= EëÉííáåÖ=jFK=mçìê=çìí=íÜÉ=ï~íÉê=~åÇ=êáåëÉ= çìí=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ïáíÜ=ÅäÉ~ê=ï~íÉêK fãéçêí~åí=áåÑçêã~íáçå fÑ=êÉèìáêÉÇI=ÅäÉ~å=~ÅÅÉëëçêáÉë=Ä~ÖK= cçääçï Å~êÉ áåëíêìÅíáçåë=áå=íÜÉ=Ä~ÖK píçê~ÖÉ oáëâ=çÑ=áåàìêó> tÜÉå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=åçí=áå=ìëÉI=éìää=çìí=íÜÉ= ã~áåë=éäìÖK cáÖK=  píçêÉ=íççäë=~åÇ=ÅìííáåÖ=ÇáëÅë=áå=íÜÉ=~ÅÅÉëJ ëçêáÉë=Ä~ÖK  hÉÉé=~ÅÅÉëëçêáÉë=Ä~Ö=áå=íÜÉ=ÄçïäK  qç=ëíçêÉ=áå=íÜÉ=çêáÖáå~ä=é~Åâ~ÖáåÖI= ëÉÉ=cáÖK=K oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Éå qêçìÄäÉëÜççíáåÖ oáëâ=çÑ=áåàìêó> _ÉÑçêÉ=Éäáãáå~íáåÖ=~=Ñ~ìäíI=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë= éäìÖK fãéçêí~åí=áåÑçêã~íáçå=Ñçê= jrjRQKKLjrjRSKK qÜÉ=låLlÑÑ=Çáëéä~ó=Ñä~ëÜÉë=áÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë= ÄÉÉå=çéÉê~íÉÇ=áåÅçêêÉÅíäó=çê=íÜÉ=ÑìëÉ=Ü~ë= íêáééÉÇ=çê=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=ÇÉÑÉÅíáîÉK qÜÉ=ëïáîÉä=~êã=ãìëí=ÄÉ=ÉåÖ~ÖÉÇ=áå=ÉîÉêó= çéÉê~íáåÖ=éçëáíáçåK fåáíá~ääó=íêó=íç=Éäáãáå~íÉ=íÜÉ=éêçÄäÉã=ïÜáÅÜ= Ü~ë çÅÅìêêÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ÜÉäé=çÑ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ= áåÑçêã~íáçåK c~ìäí ^ééäá~åÅÉ=ÇçÉë=åçí=ëí~êíK= oÉãÉÇá~ä=~Åíáçå  `ÜÉÅâ=íÜÉ=éçïÉê=ëìééäóK  `ÜÉÅâ=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK  `ÜÉÅâ=ëïáîÉä=~êãK=`çêêÉÅí=éçëáíáçå\= båÖ~ÖÉÇ\  pÅêÉï=çå=ÄäÉåÇÉê=çê=Äçïä=~ë=Ñ~ê=~ë=éçëëáÄäÉK  ^íí~ÅÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=äáÇ=~åÇ=ëÅêÉï=çå=~ë=Ñ~ê=~ë= éçëëáÄäÉK  ^íí~ÅÜ=ÇêáîÉ=ÅçîÉê=íç=ìåìëÉÇ=ÇêáîÉëK  qÜÉ=ë~ÑÉíó=äçÅâ=áë=~ÅíáîÉK=pïáíÅÜ=~ééäá~åÅÉ=íç= MLçÑÑ=~åÇ=íÜÉå=Ä~Åâ=íç=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=ëÉííáåÖK= c~ìäí ^ééäá~åÅÉ=ëïáíÅÜÉë=çÑÑ=ÇìêáåÖ=ìëÉK= qÜÉ=çîÉêäç~Ç=éêçíÉÅíáçå=ÑÉ~íìêÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=~Åíáî~J íÉÇK=qçç=ãìÅÜ=ÑççÇ=ï~ë=éêçÅÉëëÉÇ=~í=çåÉ=íáãÉK oÉãÉÇá~ä=~Åíáçå  pïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK  oÉÇìÅÉ=éêçÅÉëëáåÖ=èì~åíáíóK= aç=åçí=ÉñÅÉÉÇ=éÉêãáííÉÇ=ã~ñáãìã= èì~åíáíáÉë=EëÉÉ=“^ééäáÅ~íáçå=Éñ~ãéäÉëÒFK c~ìäí tÜáäÉ=íÜÉ=ÇêáîÉ=ï~ë=êìååáåÖI=íÜÉ=êÉäÉ~ëÉ=Äìííçå= ï~ë=áå~ÇîÉêíÉåíäó=éêÉëëÉÇK= qÜÉ=ëïáîÉä=~êã=ãçîÉë=ìéK=qÜÉ=ÇêáîÉ=ëïáíÅÜÉë=çÑÑI= Äìí=ÇçÉë=åçí=ëíçé=áå=íÜÉ=íççä=ÅÜ~åÖÉ=éçëáíáçåK oÉãÉÇá~ä=~Åíáçå  pÉí=êçí~êó=ëïáíÅÜ=íç=MLçÑÑK  jçîÉ=ëïáîÉä=~êã=íç=éçëáíáçå=NK  pïáíÅÜ=çå=~ééäá~åÅÉ=EëÉííáåÖ=NFK  pïáíÅÜ=çÑÑ=~ééäá~åÅÉ=~Ö~áåK  qççä=ëíçéë=áå=íççä=ÅÜ~åÖÉ=éçëáíáçåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe c~ìäí _äÉåÇÉê=ÇçÉë=åçí=ëí~êí=ïçêâáåÖ=çê=ëíçéë=ÇìêáåÖ= ìëÉI=íÜÉ=ÇêáîÉ=áë=“ÜìããáåÖÒK=_ä~ÇÉ=áë=ÄäçÅâÉÇK oÉãÉÇá~ä=~Åíáçå  pïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~åÇ=éìää=çìí= íÜÉ ã~áåë=éäìÖK  aÉí~ÅÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=~åÇ=êÉãçîÉ=íÜÉ= çÄëíêìÅíáçåK  oÉJ~íí~ÅÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉêK  pïáíÅÜ=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK fãéçêí~åí=áåÑçêã~íáçå fÑ=íÜÉ=Ñ~ìäí=Å~ååçí=ÄÉ=Éäáãáå~íÉÇI=éäÉ~ëÉ=Åçåí~Åí= ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉK ^ééäáÅ~íáçå=Éñ~ãéäÉë tÜáééÉÇ=ÅêÉ~ã NMMÓSMM=Ö  tÜáé=ÅêÉ~ã=ïáíÜ=íÜÉ=ïÜáëâ=Ñçê=N½= íç Q=ãáåìíÉë=~í=ëÉííáåÖ=T=EQF=ÇÉéÉåÇáåÖ=çå= íÜÉ èì~åíáíó=~åÇ=éêçéÉêíáÉë=çÑ=íÜÉ=ÅêÉ~ãK bÖÖ=ïÜáíÉ N=íç=U=ÉÖÖ=ïÜáíÉë  _É~í=ÉÖÖ=ïÜáíÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ïÜáëâ=Ñçê=Q= íç S=ãáåìíÉë=~í=ëÉííáåÖ=T=EQFK péçåÖÉ=ãáñíìêÉ _~ëáÅ=êÉÅáéÉ O=ÉÖÖë OÓP=íÄëK=Üçí=ï~íÉê= NMM=Ö=ëìÖ~ê N=é~ÅâÉí=çÑ=î~åáää~=ëìÖ~ê TM=Ö=Ñäçìê TM=Ö=ÅçêåÑäçìê _~âáåÖ=éçïÇÉê=áÑ=êÉèìáêÉÇ  _É~í=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=EÉñÅÉéí=Ñäçìê=~åÇ= ÅçêåÑäçìêF=ïáíÜ=íÜÉ=ïÜáëâ=Ñçê=~ééêçñK= QÓS ãáåìíÉë=~í=ëÉííáåÖ=T=EQF=ìåíáä=ÑêçíÜóK  oçí~íÉ=ëïáíÅÜ=íç=ëÉííáåÖ=N=ENF=~åÇ=ëéççå= áå íÜÉ=ëáÑíÉÇ=Ñäçìê=~åÇ=ÅçêåÑäçìê=ïáíÜáå=~ééêçñK= ½=íç=N=ãáåìíÉK j~ñáãìã=èì~åíáíóW=O=ñ=Ä~ëáÅ=êÉÅáéÉ `~âÉ=ãáñíìêÉ _~ëáÅ=êÉÅáéÉ PÓQ=ÉÖÖë OMMÓORM=Ö=ëìÖ~ê N=éáåÅÜ=çÑ=ë~äí N=é~ÅâÉí=çÑ=î~åáää~=ëìÖ~ê=çê=éÉÉä=Ñêçã=½ äÉãçå OMMÓORM=Ö=ÄìííÉê=çê=ã~êÖ~êáåÉ=Eêççã= íÉãéÉê~íìêÉF RMM=Ö=Ñäçìê NV .

Éå N=é~ÅâÉí=çÑ=Ä~âáåÖ=éçïÇÉê NOR=ãä=ãáäâ  jáñ=~ää=áåÖêÉÇáÉåíë=ïáíÜ=íÜÉ=ëíáêêÉê=Ñçê=~ééêçñK= ½=ãáåìíÉ=~í=ëÉííáåÖ=N=ENFI=íÜÉå=Ñçê=~ééêçñK= PÓQ=ãáåìíÉë=~í=ëÉííáåÖ=T=EQFK= j~ñáãìã=èì~åíáíóW=NKR=ñ=Ä~ëáÅ=êÉÅáéÉ pÜçêí=é~ëíêó _~ëáÅ=êÉÅáéÉ NOR=Ö=ÄìííÉê=Eêççã=íÉãéÉê~íìêÉF NMMÓNOR=Ö=ëìÖ~ê N=ÉÖÖ N=éáåÅÜ=çÑ=ë~äí ^=äáííäÉ=äÉãçå=éÉÉä=çê=î~åáää~=ëìÖ~ê ORM=Ö=Ñäçìê _~âáåÖ=éçïÇÉê=áÑ=êÉèìáêÉÇ  rëáåÖ=íÜÉ=ëíáêêÉêI=éêçÅÉëë=~ää=áåÖêÉÇáÉåíë=Ñçê= ~ééêçñK=½=ãáåìíÉ=~í=ëÉííáåÖ=N=ENFI=íÜÉå=Ñçê= ~ééêçñK=OÓP=ãáåìíÉë=~í=ëÉííáåÖ=S=EPFK cêçã=RMM=Ö=ÑäçìêW  håÉ~Ç=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=ïáíÜ=íÜÉ=âåÉ~ÇáåÖ= Üççâ=Ñçê=~ééêçñK=½=ãáåìíÉ=~í=ëÉííáåÖ=N=ENFI= íÜÉå=Ñçê=~ééêçñK=PÓQ=ãáåìíÉë=~í=ëÉííáåÖ P=EOFK j~ñáãìã=èì~åíáíóW=O=ñ=Ä~ëáÅ=êÉÅáéÉ vÉ~ëí=ÇçìÖÜ _~ëáÅ=êÉÅáéÉ RMM=Ö=Ñäçìê N=ÉÖÖ UM=Ö=Ñ~í=Eêççã=íÉãéÉê~íìêÉF UM=Ö=ëìÖ~ê OMMÓORM=ãä=äìâÉï~êã=ãáäâ OR=Ö=ÑêÉëÜ=óÉ~ëí=çê=N=é~ÅâÉí=çÑ=ÇêáÉÇ=óÉ~ëí mÉÉä=çÑ=½=äÉãçå N=éáåÅÜ=çÑ=ë~äí  jáñ=~ää=áåÖêÉÇáÉåíë=ïáíÜ=íÜÉ âåÉ~ÇáåÖ=Üççâ=Ñçê= ~ééêçñK=½=ãáåìíÉ=~í=ëÉííáåÖ=NI=íÜÉå=Ñçê= ~ééêçñK PÓS=ãáåìíÉë=~í=ëÉííáåÖ=P=EOFK= j~ñáãìã=èì~åíáíóW=NKR=ñ=Ä~ëáÅ=êÉÅáéÉ m~ëí~=ÇçìÖÜ= _~ëáÅ=êÉÅáéÉ PMM=Ö=Ñäçìê P=ÉÖÖë NÓO=íÄëK=ENMÓOM=ÖF=ÅçäÇ=ï~íÉê=~ë=êÉèìáêÉÇ  mêçÅÉëë=~ää=áåÖêÉÇáÉåíë=Ñçê=~ééêçñK=PÓR= ãáåìíÉë=~í=ëÉííáåÖ=P=EOF=ìåíáä=~=ÇçìÖÜ=ÑçêãëK= j~ñáãìã=èì~åíáíóW=NKR=ñ=Ä~ëáÅ=êÉÅáéÉ OM _êÉ~Ç=ÇçìÖÜ _~ëáÅ=êÉÅáéÉ TRM=Ö=Ñäçìê O=é~ÅâÉíë=çÑ=Çêó=óÉ~ëí O=íëéK=ë~äí QRMÓRMM=ãä=çÑ=ï~êã=ï~íÉê mêçÅÉëë=~ää=áåÖêÉÇáÉåíë=Ñçê=~ééêçñK=½=ãáåìíÉ= ~í ëÉííáåÖ=NI=íÜÉå=Ñçê=~ééêçñK=QÓR=ãáåìíÉë=~í= ëÉííáåÖ P=EOF=ìëáåÖ=íÜÉ=âåÉ~ÇáåÖ=ÜççâK j~óçåå~áëÉ O=ÉÖÖë O=íëéK=ãìëí~êÇ ¼ ä çáä O=íÄëK=äÉãçå=àìáÅÉ=çê=îáåÉÖ~ê N=éáåÅÜ=çÑ=ë~äí N=éáåÅÜ=çÑ=ëìÖ~ê fåÖêÉÇáÉåíë=ãìëí=ÄÉ=~í=íÜÉ=ë~ãÉ=íÉãéÉê~íìêÉK  mêçÅÉëë=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=EÉñÅÉéí=íÜÉ=çáäF=áå=íÜÉ= ÄäÉåÇÉê=Ñçê=ëÉîÉê~ä=ëÉÅçåÇë=~í=ëÉííáåÖ=P=EOF= çê=Q=EPFK  pïáíÅÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=íç=ëÉííáåÖ=T=EQF=~åÇ=ëäçïäó= éçìê=íÜÉ=çáä=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÑìååÉä=~åÇ=ãáñ=ìåíáä= íÜÉ=ã~óçåå~áëÉ=ÉãìäëáÑáÉëK b~í=íÜÉ=ã~óçåå~áëÉ=áããÉÇá~íÉäóI=Çç=klq= ëíçêÉK eçåÉó=ÄêÉ~Ç=ëéêÉ~Ç=PM=Ö=ÄìííÉê= EÑêçã=êÉÑêáÖÉê~íçêI=T=ø`F NVM=Ö=ÜçåÉó=EÑêçã=êÉÑêáÖÉê~íçêI=T=ø`F  `ìí=ÄìííÉê=áåíç=ëã~ää=éáÉÅÉë=~åÇ=éìí=áåíç=íÜÉ= ÄäÉåÇÉêK  ^ÇÇ=ÜçåÉó=~åÇ=ÄäÉåÇ=Ñçê=NR=ëÉÅçåÇë=~í= ëÉííáåÖ=T=EQFK aáëéçë~ä qÜáë=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=áÇÉåíáÑáÉÇ= áå ~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=bìêçéÉ~å= ÇáêÉÅíáîÉ=OMMOLVSLbd=çå=t~ëíÉ= bäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=bäÉÅíêçåáÅ=bèìáéãÉåí=Ó= tbbbK=qÜÉ=aáêÉÅíáîÉ=é~îÉë=íÜÉ=ï~ó= Ñçê ÉÑÑÉÅíáîÉ=brJïáÇÉ=ïáíÜÇê~ï~ä=~åÇ= ìíáäáò~íáçå=çÑ=ï~ëíÉ=~ééäá~åÅÉëK mäÉ~ëÉ=~ëâ=óçìê=ÇÉ~äÉê=çê=áåèìáêÉ=~í=óçìê=äçÅ~ä= ~ìíÜçêáíó=~Äçìí=ÅìêêÉåí=ãÉ~åë=çÑ=Çáëéçë~äK t~êê~åíó=ÅçåÇáíáçåë qÜÉ=Öì~ê~åíÉÉ=ÅçåÇáíáçåë=Ñçê=íÜáë=~ééäá~åÅÉ=~êÉ= ~ë=ÇÉÑáåÉÇ=Äó=çìê=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=áå=íÜÉ=Åçìåíêó= áå ïÜáÅÜ=áí=áë=ëçäÇK=aÉí~áäë=êÉÖ~êÇáåÖ=íÜÉëÉ= ÅçåÇáíáçåë=Å~å=ÄÉ=çÄí~áåÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=ÇÉ~äÉê=Ñêçã= ïÜçã=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ï~ë=éìêÅÜ~ëÉÇK qÜÉ=Äáää=çÑ=ë~äÉ=çê=êÉÅÉáéí=ãìëí=ÄÉ=éêçÇìÅÉÇ= ïÜÉå=ã~âáåÖ=~åó=Åä~áã=ìåÇÉê=íÜÉ=íÉêãë=çÑ=íÜáë= Öì~ê~åíÉÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Éå léíáçå~ä=~ÅÅÉëëçêáÉë jrwRwmN `áíêìë=éêÉëë cçê=ëèìÉÉòáåÖ=çê~åÖÉëI=äÉãçåë=~åÇ=Öê~éÉÑêìáíëK jrwRctN jáåÅÉê cçê=ÅìííáåÖ=ÑêÉëÜ=ãÉ~í=Ñçê=ëíÉ~â=í~êí~êÉ=çê=ãÉ~í=äç~ÑK jrwQRipN cçê=íÜÉ=ãáåÅÉê=jrwRctNK mÉêÑçê~íÉÇ=ÇáëÅ=ëÉí=ÑáåÉ= cáåÉ=ÇáëÅ=Ñçê=é~ëíáÉë=~åÇ=ëéêÉ~ÇëI=Åç~êëÉ=ÇáëÅ=Ñçê= EP=ããFI=Åç~êëÉ=ES=ããF ë~ìë~ÖÉë=~åÇ=Ä~ÅçåK jrwQRpsN sáÉååÉëÉ=ïÜáêä= ~íí~ÅÜãÉåí cçê=íÜÉ=ãáåÅÉê=jrwRctNK táíÜ=ãÉí~ä=íÉãéä~íÉ=Ñçê=Q=ÇáÑÑÉêÉåí=é~ëíêó=ãçìäÇëK jrwQRosN dê~íÉê=~íí~ÅÜãÉåí cçê=íÜÉ=ãáåÅÉê=jrwRctNK cçê=Öê~íáåÖ=åìíëI=~äãçåÇëI=ÅÜçÅçä~íÉ=~åÇ=ÇêáÉÇ=ÄêÉ~Ç= êçääëK jrwQRcsN gìáÅÉê=~íí~ÅÜãÉåí cçê=íÜÉ=ãáåÅÉê=jrwRctNK cçê=éêÉëëáåÖ=ëçÑí=ÑêìáíI=ÉñÅÉéí=ê~ëéÄÉêêáÉëI=íçã~íçÉë=~åÇ= êçëÉ=ÜáéëI=íç=~=éìäéK=^í=íÜÉ=ë~ãÉ=íáãÉ=ÉKÖK=Åìêê~åíë=~êÉ= ~ìíçã~íáÅ~ääó=ëíÉããÉÇ=~åÇ=éáííÉÇK jrwQRmpN cêÉåÅÜ=ÑêáÉë=ÇáëÅ cçê=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=jrwRapNK cçê=ëäáÅáåÖ=ê~ï=éçí~íçÉë=Ñçê=ÅÜáéëK jrwQR^dN cçê=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=jrwRapNK ^ëá~íáÅ=îÉÖÉí~ÄäÉë=ÇáëÅ päáÅÉë=Ñêìáí=~åÇ=îÉÖÉí~ÄäÉë=áåíç=ÑáåÉ=ëíêáéë=Ñçê=^ëá~å= îÉÖÉí~ÄäÉ=ÇáëÜÉëK jrwQRopN dê~íáåÖ=ÇáëÅ=Åç~êëÉ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe cçê=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=jrwRapNK cçê=Öê~íáåÖ=ê~ï=éçí~íçÉëI=ÉKÖK=Ñçê=éçí~íç=é~åÅ~âÉë= çê ÇìãéäáåÖëK ON .

Éå jrwQRhmN mçí~íç=ÑêáííÉê=ÇáëÅ cçê=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=jrwRapNK cçê=Öê~íáåÖ=ê~ï=éçí~íçÉë=Ñçê=êçëíáë=~åÇ=éçí~íç=ÑêáííÉêëI= Ñçê ÅìííáåÖ=Ñêìáí=~åÇ=îÉÖÉí~ÄäÉë=áåíç=íÜáÅâ=ëäáÅÉëK jrwRboO pí~áåäÉëë=ëíÉÉä=ãáñáåÖ= Äçïä ré=íç=TRM=Ö=çÑ=Ñäçìê=éäìë=áåÖêÉÇáÉåíë=Å~å=ÄÉ=éêçÅÉëëÉÇ= áå íÜÉ=ÄçïäK jrwRjuN mä~ëíáÅ=ÄäÉåÇÉê= ~íí~ÅÜãÉåí cçê=ÄäÉåÇáåÖ=ÇêáåâëI=Ñçê=éìêÉÉáåÖ=Ñêìáí=~åÇ=îÉÖÉí~ÄäÉëI=Ñçê= éêÉé~êáåÖ=ã~óçåå~áëÉI=Ñçê=ÅìííáåÖ=ÑêìáíI=åìíëI=Ñçê=ÅêìëÜáåÖ= áÅÉ=ÅìÄÉëK jrwRjjN jìäíáJÄäÉåÇÉê cçê=ÅÜçééáåÖ=ÜÉêÄëI=îÉÖÉí~ÄäÉëI=~ééäÉë=~åÇ=ãÉ~íI=Ñçê= ëÜêÉÇÇáåÖ=Å~êêçíëI=ê~ÇáëÜÉë=~åÇ=ÅÜÉÉëÉI=Ñçê=Öê~íáåÖ=åìíë= ~åÇ=ÅççäÉÇ=ÅÜçÅçä~íÉK fÑ=~å=~ÅÅÉëëçêó=áë=åçí=áåÅäìÇÉÇ=áå=íÜÉ=éêçÇìÅí=é~Åâ~ÖÉI=áí=Å~å=ÄÉ=éìêÅÜ~ëÉÇ=îá~=íÜÉ=íê~ÇÉ=çê=Ñêçã= ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉK OO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Ñê pçãã~áêÉ mçìê=îçíêÉ=ë¨Åìêáí¨==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= sìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= ríáäáë~íáçå= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= kÉííçó~ÖÉ=Éí=ÉåíêÉíáÉå=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= o~åÖÉãÉåí= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= a¨ê~åÖÉãÉåíë=Éí=êÉã≠ÇÉë= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= bñÉãéäÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= jáëÉ=~ì=êÉÄìí==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= `çåÇáíáçåë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= ^ÅÅÉëëçáêÉë=Éå=çéíáçå=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= mçìê=îçíêÉ=ë¨Åìêáí¨ OP OQ OR OV OV OV PM PO PO PO sçìë=îÉåÉò=ÇÛ~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä= _lp`e=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë= ÅçêÇá~äÉãÉåíK sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇÛçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä= ¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ= èì~äáí¨K pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìîÉêÉò=ÇÉë= áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=åçë=éêçÇìáíëK `Éí=~éé~êÉáä=Éëí=ÇÉëíáå¨=¶=ä~=éê¨é~ê~íáçå= ÇÉ èì~åíáí¨ë=Ü~ÄáíìÉääÉãÉåí=å¨ÅÉëë~áêÉë= Ç~åë ìå=ÑçóÉêI=çì=Ç~åë=ÇÉë=~ééäáÅ~íáçåë=åçå= éêçÑÉëëáçååÉääÉë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉêK= iÉë=~ééäáÅ~íáçåë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉê= ÅçãéêÉååÉåí=éK=ÉñK=äÛìíáäáë~íáçå=Ç~åë=äÉë=Åçáåë= ÅìáëáåÉ=Çì=éÉêëçååÉä=ÇÉ=ã~Ö~ëáåëI=ÇÉ=ÄìêÉ~ìñI= ÇÛÉåíêÉéêáëÉë=~ÖêáÅçäÉë=Éí=~ìíêÉë=ÉåíêÉéêáëÉë= ÅçããÉêÅá~äÉë=Éí=áåÇìëíêáÉääÉëI=~áåëá=èìÉ= äÛìíáäáë~íáçå=é~ê=äÉë=ÅäáÉåíë=ÇÉ=éÉåëáçåëI=éÉíáíë= Ü∑íÉäë=Éí=áããÉìÄäÉë=ÇÛÜ~Äáí~íáçå=ëáãáä~áêÉK ríáäáëÉò=ÅÉí=~éé~êÉáä=ìåáèìÉãÉåí=éçìê=ÇÉë= èì~åíáí¨ë=ÇÉ=éê¨é~ê~íáçåë=Åìäáå~áêÉë=Åçìê~åíÉë= Éí=éçìê=ÇÉë=Çìê¨Éë=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=åçêã~äÉëK= kÉ Ç¨é~ëëÉò=é~ë=äÉë=èì~åíáí¨ë=ã~ñáã~äÉë= éêÉëÅêáíÉëK sÉìáääÉò=äáêÉ=ä~=åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå=~ííÉåíáîÉãÉåí= Éí ÅçåëÉêîÉòJä~=ëçáÖåÉìëÉãÉåíK= iÉ=åçåJêÉëéÉÅí=ÇÉë=áåëíêìÅíáçåë=éÉêãÉíí~åí= ÇÛìíáäáëÉê=ÅçêêÉÅíÉãÉåí=äÛ~éé~êÉáä=ǨÖ~ÖÉ=äÉ= Ñ~ÄêáÅ~åí=ÇÉ=íçìíÉ=êÉëéçåë~Äáäáí¨=ÉåîÉêë=äÉë= Ççãã~ÖÉë=èìá=éçìêê~áÉåí=Éå=ê¨ëìäíÉêK pá=îçìë=êÉãÉííÉò=äÛ~éé~êÉáä=¶=ìå=íáÉêëI=àçáÖåÉò= ë~ åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçåK i~=åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå=î~ìí=éçìê=ÇáÑѨêÉåíë= ãçÇ≠äÉë=Eîçáê=¨Ö~äÉãÉåí=ä~=îìÉ=ÇDÉåëÉãÄäÉ= ÇÉë ãçÇ≠äÉëI=cáÖìêÉ=FK= iÛ~éé~êÉáä åÉ ÇÉã~åÇÉ=é~ë=ÇÛÉåíêÉíáÉåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe `çåëáÖåÉë=Ö¨å¨ê~äÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨ oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå=> kÉ=Äê~åÅÜÉò=Éí=Ñ~áíÉë=ÑçåÅíáçååÉê=äÛ~éé~êÉáä= èìÉ ÅçåÑçêã¨ãÉåí=~ìñ=áåÇáÅ~íáçåë=ÑáÖìê~åí=ëìê= ä~ éä~èìÉ=ëáÖå~ä¨íáèìÉK=kÛìíáäáëÉò=ÅÉí=~éé~êÉáä= èìÉ=Ç~åë=ÇÉë=äçÅ~ìñ=ÑÉêã¨ëK kÛìíáäáëÉò=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ=ëá=ëçå=ÅçêÇçå=ÇÛ~äáãÉåJ í~íáçå=Éí=äÛ~éé~êÉáä=äìáJãÆãÉ=åÉ=éê¨ëÉåíÉåí= ~ìÅìå=Ççãã~ÖÉK °äçáÖåÉò=äÉë=ÉåÑ~åíë=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäK kÉ=ä~áëëÉò=à~ã~áë=ÑçåÅíáçååÉê=äÛ~éé~êÉáä=ë~åë= ëìêîÉáää~åÅÉK iÉë=éÉêëçååÉë=EÉåÑ~åíë=ÅçãéêáëF=ëçìÑÑê~åí=ÇÛìå= Ü~åÇáÅ~é=éÜóëáèìÉI=ëÉåëçêáÉä=çì=ãÉåí~äI=çì=åÉ= ǨíÉå~åí=é~ë=äÛÉñé¨êáÉåÅÉ=Éí=äÉë=Åçåå~áëë~åÅÉë= å¨ÅÉëë~áêÉëI=åÉ=ÇçáîÉåí=é~ë=ìíáäáëÉê=äÛ~éé~êÉáäI= ë~ìÑ=ëá=èìÉäèìÛìå=äÉë=ëìêîÉáääÉ=~ì=Åçìêë=ÇÉ=ÅÉííÉ= çé¨ê~íáçå=çì=ëá=ä~=éÉêëçååÉ=êÉëéçåë~ÄäÉ=ÇÉ=äÉìê= ë¨Åìêáí¨=äÉìê=~=Ñçìêåá=ÇÉë=áåëíêìÅíáçåë=êÉä~íáîÉë= ¶ ëçå=ìíáäáë~íáçåK a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åí= ~éê≠ë=ÅÜ~èìÉ=ìíáäáë~íáçåI=~î~åí=ÅÜ~èìÉ=åÉííçJ ó~ÖÉI=äçêëèìÉ=îçìë=èìáííÉò=ä~=éá≠ÅÉ=Éí=Éå=Å~ë= ÇÉ é~ååÉK= sÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=ÅçêÇçå=ÇÉ=Äê~åÅÜÉãÉåí=åÉ= ÑêçííÉ=é~ë=ëìê=ÇÉë=~êÆíÉë=îáîÉë=çì=ÇÉë=ëìêÑ~ÅÉë= íê≠ë=ÅÜ~ìÇÉëK=^Ñáå=ÇÛ¨Å~êíÉê=íçìí=Ç~åÖÉêI=ëÉìä= äÉ Ñ~ÄêáÅ~åí=çì=ëçå=ëÉêîáÅÉ=~éê≠ëJîÉåíÉ=çì=ìåÉ= éÉêëçååÉ=ǨíÉå~åí=ìåÉ=èì~äáÑáÅ~íáçå=¨èìáî~äÉåíÉ= Éëí=Ü~Äáäáí¨=¶=êÉãéä~ÅÉê=ìå=ÅçêÇçå=ÇÉ=Äê~åÅÜÉJ ãÉåí=ÉåÇçãã~Ö¨K=iÉë=ê¨é~ê~íáçåë=ëìê=äÛ~éé~J êÉáä=ëçåí=ê¨ëÉêî¨Éë=¶=åçíêÉ=ëÉêîáÅÉ=~éê≠ëJîÉåíÉK `çåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=éçìê=ÅÉí=~éé~êÉáä kÉ=íçìÅÜÉò=é~ë=äÉë=éá≠ÅÉë=Éå=êçí~íáçåK mçìê=ÇÉë=ê~áëçåë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨I=äÛ~éé~êÉáä= åÉ éçìêê~=ÆíêÉ=ìíáäáë¨=èìÉ=ëá=äÉë=ÅçìîÉêÅäÉë= ÇÉ éêçíÉÅíáçå=ERI=UF=êÉÅçìîêÉåí=äÉë=Éåíê~≤åÉJ ãÉåíë=èìá=åÉ=ëÉêîÉåí=é~ëK kÉ=Ǩéä~ÅÉò=é~ë=äÉ=Äê~ë=éáîçí~åí=äçêëèìÉ= äÛ~éé~êÉáä=Éëí=~ääìã¨K=^ííÉåÇÉò=àìëèìÛ¶=äÛ~êêÆí= ÅçãéäÉí=ÇÉ=äÛÉåíê~≤åÉãÉåíK kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=Ç~åë=äÛÉ~ì= çì=åÉ=äÉ=åÉííçóÉò=é~ë=ëçìë=äÛÉ~ì=Çì=êçÄáåÉíK kÛìíáäáëÉò=äÛ~éé~êÉáä=èìÛ~îÉÅ=ÇÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë= ÇÛçêáÖáåÉK=içêëèìÉ=îçìë=ìíáäáëÉò=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉëI= êÉëéÉÅíÉò=äÉë=åçíáÅÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå=ÅáJàçáåíÉëK kÛìíáäáëÉò=èìÛìå=çìíáä=çì=~ÅÅÉëëçáêÉ=¶=ä~=ÑçáëK ^ääìãÉò=Éí=¨íÉáÖåÉò=äÛ~éé~êÉáä=ìåáèìÉãÉåí=é~ê= äÉ ë¨äÉÅíÉìê=êçí~íáÑK OP .

Ñê oÉã~êèìÉ=áãéçêí~åíÉ kÉ=ÅÜ~åÖÉò=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=èìÛ~éê≠ë=èìÉ=äÉ= ã¨Å~åáëãÉ=ÇÛÉåíê~≤åÉãÉåí=ëÉ=ëçáí=áããçÄáäáë¨=X= áä=ÅçåíáåìÉ=ÇÉ=íçìêåÉê=èìÉäèìÉë=áåëí~åíë=~éê≠ë= ~îçáê=¨íÉáåí=äÛ~éé~êÉáäK P póëí≠ãÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨ p¨Åìêáí¨=~åíáJÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí sçáê=äÉ=í~ÄäÉ~ì=Â=mçëáíáçåë=ÇÉ=íê~î~áä=Ê= iÛ~éé~êÉáä=ëÉ=ãÉí=Éå=ã~êÅÜÉ=ëìê=äÉë=éçëáíáçåë= N Éí=P=ìåáèìÉãÉåí=W Ó ëá=îçìë=~îÉò=ãáë=äÉ=Äçä=ENNF=Éå=éä~ÅÉ=Éí=äÛ~îÉò= Ñ~áí=íçìêåÉê=àìëèìÛ¶=ÅÉ=èìÛáä=ÉåÅê~åíÉI=Éí= Ó ~îÉò=éçë¨=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=éêçí¨ÖÉ~åí= äÛÉåíê~≤åÉãÉåí=Çì=ãáñÉìê=EUFK p¨Åìêáí¨=~åíáJê¨ÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí bå=Å~ë=ÇÉ=ÅçìéìêÉ=ÇÉ=Åçìê~åíI=äÛ~éé~êÉáä=êÉëíÉ= Éå=éçëáíáçå=~ääìã¨É=ã~áë=äÉ=ãçíÉìê=åÉ=êÉǨJ ã~êêÉ=é~ë=ìåÉ=Ñçáë=äÉ=Åçìê~åí=êÉîÉåìK= mçìê ê~ääìãÉêI=íçìêåÉò=äÉ=ë¨äÉÅíÉìê=êçí~íáÑ=ëìê= MLçÑÑ=éìáë=ê~ãÉåÉòJäÉ=Éå=éçëáíáçå=~ääìã¨ÉK p¨Åìêáí¨=~åíáJëìêÅÜ~êÖÉ pá=äÉ=ãçíÉìê=ëÛ¨íÉáåí=íçìí=ëÉìä=éÉåÇ~åí=äÛìíáäáJ ë~íáçåI=ÅÉÅá=ëáÖåáÑáÉ=èìÉ=ä~=éêçíÉÅíáçå=~åíáJ ëìêÅÜ~êÖÉ=ëÛÉëí=~Åíáî¨ÉK=iÛìåÉ=ÇÉë=Å~ìëÉë= éçëëáÄäÉë=W=íêçé=Öê~åÇÉë=èì~åíáí¨ë=ÇD~äáãÉåíë= íê~áí¨Éë=Éå=ãÆãÉ=íÉãéëK mçìê=ë~îçáê=ÅçããÉåí=éêçŨÇÉê=ëá=äÉ=ëóëí≠ãÉ= ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=ëD~ÅíáîÉI=îçáê=Â=a¨ê~åÖÉãÉåíë= Éí êÉã≠ÇÉë=ÊK bñéäáÅ~íáçå=ÇÉë=ëóãÄçäÉë=ëìê= äÛ~éé~êÉáä=Éí=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë Q R oÉëéÉÅíÉò=äÉë=áåëíêìÅíáçåë=ÑáÖìê~åí= Ç~åë=ä~=åçíáÅÉ=ÇDìíáäáë~íáçåK mêìÇÉåÅÉ=>=i~ãÉë=êçí~íáîÉëK S mêìÇÉåÅÉ=>=^ÅÅÉëëçáêÉë=êçí~íáÑë=>= kÛáåíêçÇìáëÉò=é~ë=äÉë=ÇçáÖíë=Ç~åë= äÛçêáÑáÅÉ=ÇÛ~àçìíK T sìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉ sÉìáääÉò=ǨéäáÉê= äÉë=îçäÉíë=áääìëíê¨ëK U cáÖìêÉ= ^éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ N qçìÅÜÉ=ÇÉ=ǨîÉêêçìáää~ÖÉ O _ê~ë=éáîçí~åí cçåÅíáçå=Â=b~ëó=^êãäáÑí=Ê=éçìê=~ëëáëíÉê= OQ V äÉ ãçìîÉãÉåí=ãçåí~åí=Çì=Äê~ë= Eîçáê=Â=mçëáíáçåë=ÇÉ=íê~î~áä=ÊFK fåíÉêêìéíÉìê=êçí~íáÑ ^éê≠ë=äÛ~êêÆí=Eéçëáíáçå=MLçÑÑFI=äÛ~éé~êÉáä= ëÉ êÉãÉí=~ìíçã~íáèìÉãÉåí=ëìê=ä~=éçëáíáçå= çéíáã~äÉ=éçìê=ÅÜ~åÖÉê=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉëK jrjROKK=W MLçÑÑ=Z=^êêÆí j=Z=j~êÅÜÉ=ãçãÉåí~å¨ÉI=~îÉÅ=îáíÉëëÉ= ä~ éäìë=¨äÉî¨ÉI=ã~áåíÉåÉò=äÛáåíÉêêìéíÉìê= éÉåÇ~åí=ä~=Çìê¨É=ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåí= ëçìÜ~áí¨ÉK mçëáíáçåë=NÓQI=îáíÉëëÉ=ÇÉ=íê~î~áä=W N=Z=Ä~ëëÉ=îáíÉëëÉ=Ó=ã~êÅÜÉ=äÉåíÉI Q=Z=îáíÉëëÉ=¨äÉî¨É=Ó=ã~êÅÜÉ=ê~éáÇÉK jrjRQKKLjrjRSKK=W MLçÑÑ=Z=^êêÆí j=Z=j~êÅÜÉ=ãçãÉåí~å¨ÉI=~îÉÅ=îáíÉëëÉ= ä~ éäìë=¨äÉî¨ÉI=ã~áåíÉåÉò=äDáåíÉêêìéíÉìê= éÉåÇ~åí=ä~=Çìê¨É=ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåí= ëçìÜ~áí¨ÉK mçëáíáçåë=NÓTI=îáíÉëëÉë=ÇÉ=íê~î~áä=W N=Z=Ä~ëëÉ=îáíÉëëÉ=Ó=ã~êÅÜÉ=äÉåíÉI T=Z=îáíÉëëÉ=¨äÉî¨É=Ó=ã~êÅÜÉ=ê~éáÇÉK sçó~åí=ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåí= EjrjRQKKLRSKKF fä=êÉëíÉ=~ääìã¨=éÉåÇ~åí=ä~=ã~êÅÜÉ= Eë¨äÉÅíÉìê êçí~íáÑ=ëìê=j=çì=NÓTFK fä=ÅäáÖåçíÉ=Éå=Å~ë=ÇÛÉêêÉìêë=éÉåÇ~åí= äÛìíáäáë~íáçå=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäI=ëá=äÉ=ÑìëáÄäÉ= ¨äÉÅíêçåáèìÉ=ÇáëàçåÅíÉ=çì=Éå=éê¨ëÉåÅÉ= ÇÛìå ǨÑ~ìí=Ç~åë=äÛ~éé~êÉáäI=îçáê=äÉ=ÅÜ~éáíêÉ=  a¨ê~åÖÉãÉåíë=Éí=êÉã≠ÇÉë=ÊK `çìîÉêÅäÉ=éêçí¨ÖÉ~åí=äÉ=ã¨Å~åáëãÉ= ÇÛÉåíê~≤åÉãÉåí mçìê=êÉíáêÉê=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=éêçí¨ÖÉ~åí= äÛÉåíê~≤åÉãÉåíI=~ééìóÉò=ëìê=ä~=òçåÉ= ~êêá≠êÉ éìáë=êÉíáêÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉK båíê~≤åÉãÉåí= Ó=ÇÉ=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìêL¨ãáåÅÉìê=Éí= Ó=Çì=éêÉëëÉJ~ÖêìãÉë=E~ÅÅÉëëçáêÉ ===Éå çéíáçå=GFK= içêëèìÉ=îçìë=åÛìíáäáëÉò=é~ë=äÛÉåíê~≤åÉãÉåíI= éêçí¨ÖÉòJäÉ=~îÉÅ=ëçå=ÅçìîÉêÅäÉK båíê~≤åÉãÉåí=éçìê=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë= EÑçìÉí=ã¨ä~åÖÉìêI=ÑçìÉí=Ä~ííÉìêI=ÅêçÅÜÉí= é¨íêáëëÉìêF=Éí=Ü~ÅÜçáê=¶=îá~åÇÉ= E~ÅÅÉëëçáêÉ=Éå=çéíáçå=GF `çìîÉêÅäÉ=éêçí¨ÖÉ~åí=äÛÉåíê~≤åÉãÉåí= Çì ãáñÉìê båíê~≤åÉãÉåí=Çì=Äçä=ãáñÉìê= E~ÅÅÉëëçáêÉ Éå=çéíáçå=GF içêëèìÉ=îçìë=åÛìíáäáëÉò=é~ë=äÛÉåíê~≤åÉãÉåíI= éêçí¨ÖÉòJäÉ=~îÉÅ=ëçå=ÅçìîÉêÅäÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Ñê NM o~åÖÉãÉåí=Çì=ÅçêÇçå jrjROKKLjrjRQKK=W=mä~ÅÉò=äÉ=ÅçêÇçå= ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=Ç~åë=ëçå=ê~åÖÉãÉåíK jrjRSKK=W=båêçìäÉìê=~ìíçã~íáèìÉ= ÇÉ ÅçêÇçå _çä=ã¨ä~åÖÉìê=~îÉÅ=~ÅÅÉëëçáêÉë NN _çä=ã¨ä~åÖÉìê=Éå=~ÅáÉê=áåçñóÇ~ÄäÉ NO `çìîÉêÅäÉ ^ÅÅÉëëçáêÉë NP cçìÉí=ã¨ä~åÖÉìê NQ cçìÉí=Ä~ííÉìê NR `êçÅÜÉí=é¨íêáëëÉìê=~îÉÅ=ǨÑäÉÅíÉìê= ÇÉ éßíÉ NS p~ÅçÅÜÉ=ÇÛ~ÅÅÉëëçáêÉë mçìê=ê~åÖÉê=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=Éí=äÉë=ÇáëèìÉë= ¶ ê¨ÇìáêÉK ^ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìêL¨ãáåÅÉìê NT máäçåJéçìëëçáê NU `çìîÉêÅäÉ=~îÉÅ=çìîÉêíìêÉ=éçìê=~àçìí NV aáëèìÉë=¶=ê¨ÇìáêÉ NV~=aáëèìÉ=¶=ǨÅçìéÉê=ê¨îÉêëáÄäÉ=Ó= ¨é~áëL=ãáåÅÉ NVÄ=aáëèìÉ=¶=êßéÉê=ê¨îÉêëáÄäÉ=Ó=¨é~áëLÑáå NVÅ=aáëèìÉ=¶=êßéÉê=Ó=ãáJÑáå OM mçêíÉJÇáëèìÉ ON _ç≤íáÉê=~îÉÅ=çêáÑáÅÉ=ÇÉ=ëçêíáÉ jáñÉìê=G OO _çä=ãáñÉìê OP `çìîÉêÅäÉ OQ båíçååçáê  ^ãÉåÉò=äÉ=Äê~ë=éáîçí~åí=ëìê=ä~=éçëáíáçå= G pá=ìå=~ÅÅÉëëçáêÉ=åÛ~=é~ë=¨í¨=äáîê¨=ÇÛçêáÖáåÉI= îçìë=éçìîÉò=îçìë=äÉ=éêçÅìêÉê=Ç~åë=äÉ= ÅçããÉêÅÉ=Éí=~ìéê≠ë=Çì=ëÉêîáÅÉ=~éê≠ëJîÉåíÉK mçëáíáçåë=ÇÉ=íê~î~áä cáÖìêÉ= kÉ=Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=Ç~åë=ä~=éêáëÉ= ÇÉ Åçìê~åí=èìÛìåÉ=Ñçáë=íçìë=äÉë=éê¨é~ê~íáÑë= ëìê äÛ~éé~êÉáä=~ÅÜÉî¨ëK ^ííÉåíáçå=> kÉ=Ñ~áíÉë=ÑçåÅíáçååÉê=äÛ~éé~êÉáä=èìÛìåáèìÉãÉåí= ëá äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=ëÉ=íêçìîÉåí=ëìê=äÛÉåíê~≤åÉãÉåí= ÅçêêÉÅíI=ëìê=ä~=éçëáíáçå=ÅçêêÉÅíÉ=Éí=Éå=éçëáíáçå= ÇÉ íê~î~áäK iÉ=Äê~ë=éáîçí~åí=Ççáí=ÉåÅê~åíÉê=Ç~åë=ÅÜ~èìÉ= éçëáíáçå=ÇÉ=íê~î~áäK oÉã~êèìÉ= iÉ=Äê~ë=éáîçí~åí=Éëí=Ççí¨=ÇÉ=ä~=ÑçåÅíáçå=  b~ëó ^êãäáÑí=Ê=èìá=~ëëáëíÉ=äÉ=ãçìîÉãÉåí= ãçåí~åí=Çì=Äê~ë=éáîçí~åíK o¨Öä~ÖÉ=ÇÉ=ä~=éçëáíáçå=ÇÉ=íê~î~áä=W  ^ééìóÉò=ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=ÇÉ=ǨîÉêêçìáää~ÖÉ= éìáë Ñ~áíÉë=íçìêåÉê=äÉ=Äê~ë=éáîçí~åíK= ^áÇÉò=äÉ=ãçìîÉãÉåí=ÇÛìåÉ=ã~áåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe îçìäìÉ=àìëèìÛ¶=ÅÉ=èìÛáä=ÉåÅê~åíÉK mçëáíáçå N båíê~≤åÉJ ãÉåí jrjROKK jrjRQKK jrjRSKK NÓQ NÓT NÓQ NÓT NÓO NÓP Ó Ó OÓQ PÓT OÓQ PÓT V PÓQ RÓT T PÓQ RÓT T O T P S G Q G jáëÉ=Éå=éä~ÅÉLÉåä≠îÉãÉåí=Çì=ÑçìÉí=Ä~ííÉìêI= Çì=ÑçìÉí=ã¨ä~åÖÉìê=Éí=Çì=ÅêçÅÜÉí=é¨íêáëëÉìê=X= ^àçìí=ÇÉ=ÑçêíÉë=èì~åíáí¨ë=ÇÚ~äáãÉåíëK ríáäáë~íáçå oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=> ^ííÉåíáçå=> kÉ=Ñ~áíÉë=ÑçåÅíáçååÉê=äÛ~éé~êÉáä=èìÛ~îÉÅ=äÉë= ~ÅÅÉëëçáêÉëLçìíáäë=Éå=éçëáíáçå=ÇÉ=íê~î~áäK kÉ=Ñ~áíÉë=é~ë=ÑçåÅíáçååÉê=äÛ~éé~êÉáä=¶=îáÇÉK= kÛÉñéçëÉò=é~ë=äÛ~éé~êÉáä=Éí=ëÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë= ¶ ÇÉë=ëçìêÅÉë=ÇÉ=ÅÜ~äÉìêK=iÉë=éá≠ÅÉë=åÉ=îçåí= é~ë=~ì=Ñçìê=¶=ãáÅêçJçåÇÉëK  ^î~åí=ä~=éêÉãá≠êÉ=ìíáäáë~íáçåI=åÉííçóÉò=äÛ~éé~J êÉáä=¶=ÑçåÇI=îçáê=Â=kÉííçó~ÖÉ=Éí=ÉåíêÉíáÉå ÊK oÉã~êèìÉ=áãéçêí~åíÉ iÉë=î~äÉìêë=áåÇáÅ~íáîÉë=ÇÉ=ä~=îáíÉëëÉ=ÇÉ=íê~î~áä= êÉÅçãã~åǨÉë=Ç~åë=ÅÉííÉ=åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå= ëÉ=ê¨Ñ≠êÉåí=~ìñ=~éé~êÉáäë=¨èìáé¨ë=ÇÛìå=ë¨äÉÅJ íÉìê=êçí~íáÑ=¶=T=éçëáíáçåëK= OR .

Ñê oÉã~êèìÉ=áãéçêí~åíÉ mçìê=äÉë=~éé~êÉáäë=¨èìáé¨ë=ÇÛìå=ë¨äÉÅíÉìê= ¶=Q=éçëáíáçåëI=äÉë=î~äÉìêë=êÉëéÉÅíáîÉë=ëìáîÉåí= ÉåíêÉ=é~êÉåíÜ≠ëÉëK=a~åë=ÅÉííÉ=åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáJ ë~íáçå=ëÉ=íêçìîÉ=ìå=~ìíçÅçää~åí=ãÉåíáçåå~åí= ÇÉë=î~äÉìêë=áåÇáÅ~íáîÉë=éçìê=ä~=îáíÉëëÉ=ÇÉ=íê~î~áä= ÇÉ=äÛ~éé~êÉáä=äçêëèìÉ=îçìë=ìíáäáëÉò=äÉë=ÇáÑѨêÉåíë= çìíáäë=çì=~ÅÅÉëëçáêÉëK= kçìë=êÉÅçãã~åÇçåë=ÇÉ=ÑáñÉê=ÅÉí=~ìíçÅçää~åí= ëìê=äÛ~éé~êÉáä=EcáÖìêÉ=FK= mê¨é~ê~íáÑë  mçëÉò=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=ëìê=ìåÉ=ëìêÑ~ÅÉ= äáëëÉ Éí=éêçéêÉK  pçêíÉò=äÉ=ÅçêÇçå=ÇÉ=ëçå=ê~åÖÉãÉåí= EcáÖìêÉ FK jrjROKKLjrjRQKK `~ëáÉê=ÇÉ=ê~åÖÉãÉåí=Çì=ÅçêÇçå=W pçêíÉò=ä~=äçåÖìÉìê=ÇÉ=ÅçêÇçå= îçìäìÉK jrjRSKK båêçìäÉìê=~ìíçã~íáèìÉ=ÇÉ= ÅçêÇçå=W qáêÉò=ÅçåíáåìÉääÉãÉåí=äÉ=ÅçêÇçå= àìëèìÛ¶=ëçêíáê=ä~=äçåÖìÉìê=îçìäìÉ= ENIMM=ã≠íêÉ=ã~ñáKF=éìáë=êÉäßÅÜÉòJäÉ= äÉåíÉãÉåíK=iÉ=ÅçêÇçå=ëÛáããçÄáäáëÉ= ëìê ä~ äçåÖìÉìê=îçìäìÉK mçìê=ê¨ÇìáêÉ=ä~=äçåÖìÉìê=Çì=ÅçêÇçå=W qáêÉò=ä¨Ö≠êÉãÉåí=ëìê=äÉ=ÅçêÇçåI=éìáë=ä~áëëÉòJ Éå=ä~=äçåÖìÉìê=îçìäìÉ=ëÛÉåêçìäÉêK= båëìáíÉI íáêÉò=¶=åçìîÉ~ì=ä¨Ö≠êÉãÉåí=ëìê= äÉ ÅçêÇçåI=éìáë=êÉäßÅÜÉòJäÉ=äÉåíÉãÉåíK= iÉ ÅçêÇçå=ëÛáããçÄáäáëÉ=ëìê=ä~=äçåÖìÉìê= îçìäìÉK ^ííÉåíáçå=> kÉ=íçêÇÉò=é~ë=äÉ=ÅçêÇçåI=äçêëèìÉ=îçìë=äÉ=êÉåíêÉòK= pìê=äÉë=ãçÇ≠äÉë=¶=ÉåêçìäÉìê=~ìíçã~íáèìÉI= åÉ êÉåíêÉò=é~ë=äÉ=ÅçêÇçå=¶=ä~=ã~áåK=pá=äÉ=ÅçêÇçå= ëÉ=ÅçáåÅÉI=ëçêíÉòJÉå=ä~=äçåÖìÉìê=ã~ñáãìã=éìáë= ä~áëëÉòJäÉ=¶=åçìîÉ~ì=ëÛÉåêçìäÉêK  _ê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=Ç~åë=ä~=éêáëÉ= ÇÉ Åçìê~åíK _çä=Éí=~ÅÅÉëëçáêÉë oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=~îÉÅ=äÉë=éá≠ÅÉë= Éå=êçí~íáçå=> mÉåÇ~åí=äÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåíI=åÛáåíêçÇìáëÉò= à~ã~áë=äÉë=ÇçáÖíë=Ç~åë=äÉ=Äçä=ã¨ä~åÖÉìêK= ríáäáëÉòJäÉ=ìåáèìÉãÉåí=~îÉÅ=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ= ENOF Éå=éä~ÅÉ=>= OS oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=~îÉÅ=äÉë=éá≠ÅÉë= Éå=êçí~íáçå=> `Ü~åÖÉò=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=ìåáèìÉãÉåí=äçêëèìÉ= äÛ~éé~êÉáä=Éëí=~ì=êÉéçë=Ó=ìåÉ=Ñçáë=äÛ~éé~êÉáä= ¨íÉáåíI=äÉ=ã¨Å~åáëãÉ=ÇÛÉåíê~≤åÉãÉåí=ÅçåíáåìÉ= ÇÉ=íçìêåÉê=ìå=ÅÉêí~áå=íÉãéë=éìáë=ëDáããçÄáäáëÉ= ëìê=ä~=éçëáíáçå=ÇÉ=ÅÜ~åÖÉãÉåí=ÇÉë=~ÅÅÉëJ ëçáêÉëK=qçìêåÉò=äÉ=Äê~ë=éáîçí~åí=ëÉìäÉãÉåí= ~éê≠ë=èìÉ=äÛ~éé~êÉáä=ëDÉëí=áããçÄáäáë¨K mçìê=ÇÉë=ê~áëçåë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨I=äÛ~éé~êÉáä=åÉ= éçìêê~=ÆíêÉ=ìíáäáë¨=èìÉ=ëá=äÉë=ÅçìîÉêÅäÉë=ÇÉ= éêçíÉÅíáçå=ERI=UF=êÉÅçìîêÉåí=äÉë=Éåíê~≤åÉãÉåíë= èìá=åÉ=ëÉêîÉåí=é~ëK ^ííÉåíáçå=> ríáäáëÉò=äÉ=Äçä=ìåáèìÉãÉåí=Éå=ÑçåÅíáçååÉãÉåí= ëìê ÅÉí=~éé~êÉáäK cçìÉí=ã¨ä~åÖÉìê=ENPF mçìê=é¨íêáê=äÉë=éßíÉëI=é~ê=ÉñK=ÇÉ=ä~=éßíÉ= äÉî¨É cçìÉí=Ä~ííÉìê=ENQF mçìê=ãçåíÉê=äÉë=ÌìÑë=Éå=åÉáÖÉI=Ä~ííêÉ= ä~ Åê≠ãÉ=Éí=äÉë=éßíÉë=äáèìáÇÉëI= é~ê ÉñÉãéäÉ ä~=éßíÉ=¶=ÄáëÅìáíë `êçÅÜÉí=é¨íêáëëÉìê=ENRF éçìê=é¨íêáê=äÉë=éßíÉë=¨é~áëëÉë=Éí= áåÅçêéçêÉê=ÇÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=èìÛáä=åÉ=Ñ~ìí= é~ë=ÄêçóÉê=Eé~ê=ÉñÉãéäÉ=äÉë=ê~áëáåë=ëÉÅëI= äÉë éä~èìÉííÉë=ÇÉ=ÅÜçÅçä~íF qê~î~áääÉê=~îÉÅ=äÉ=Äçä= Éí=äÉë=çìíáäë= cáÖìêÉ=  ^ééìóÉò=ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=ÇÉ=ǨîÉêêçìáää~ÖÉ= Éí ~ãÉåÉò=äÉ=Äê~ë=éáîçí~åí=ëìê=ä~= éçëáíáçå=OK  jáëÉ=Éå=éä~ÅÉ=Çì=Äçä=W Ó mê¨ëÉåíÉò=äÉ=Äçä=áåÅäáå¨=îÉêë=äÛ~î~åí=éìáë= éçëÉòJäÉI Ó íçìêåÉò=Éå=ëÉåë=áåîÉêëÉ=ÇÉë=~áÖìáääÉë= ÇÛìåÉ=ãçåíêÉ=àìëèìÛ¶=äÛÉåÅê~åíÉãÉåíK  pìáî~åí=ÄÉëçáåëI=ÉåÑçåÅÉò=äÉ=ÑçìÉí=ã¨ä~åJ ÖÉìêI=äÉ ÑçìÉí=Ä~ííÉìê=çì=äÉ=ÅêçÅÜÉí=é¨íêáëëÉìê= àìëèìÛ¶=ÅÉ=èìÛáä=ÉåÅê~åíÉ=Ç~åë=äÛÉåíê~≤åÉãÉåíK oÉã~êèìÉ=W pá=îçìë=ÅÜçáëáëëÉò=äÉ=ÅêçÅÜÉí=é¨íêáëëÉìêI= íçìêåÉò=äÉ=ǨÑäÉÅíÉìê=ÇÉ=éßíÉ=àìëèìÛ¶=ÅÉ=èìÉ= äÉ=ÅêçÅÜÉí=ÉåÅê~åíÉ=EcáÖìêÉ=ÓQÄFK  sÉêëÉò=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=¶=éê¨é~êÉê=Ç~åë=äÉ=ÄçäK  ^ééìóÉò=ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=ÇÉ= ǨîÉêêçìáää~ÖÉ=Éí ~ãÉåÉò=äÉ=Äê~ë= éáîçí~åí=ëìê=ä~=éçëáíáçå=NK  jÉííÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=Éå=éä~ÅÉK  o¨ÖäÉò=äÛáåíÉêêìéíÉìê=êçí~íáÑ=ëìê=ä~=éçëáíáçå= îçìäìÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Ñê rå=ÅçåëÉáä=W Ó cçìÉí=ã¨ä~åÖÉìê=W= ÅçããÉåÅÉò=é~ê=ÑçìÉííÉê=ëìê=ä~=éçëáíáçå= N ENFI=éìáë=é~ëëÉò=ëìê=ä~=éçëáíáçå T=EQF Ó cçìÉí=Ä~ííÉìê=W îáíÉëëÉ T=EQFI=áåÅçêéçê~íáçå=ÇDáåÖê¨ÇáÉåíë= ¶ ä~ îáíÉëëÉ N ENF Ó `êçÅÜÉí=é¨íêáëëÉìê=W= ÅçããÉåÅÉò=é~ê=áåÅçêéçêÉê=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë= ¶ ä~=îáíÉëëÉ N ENFI=éìáë=é¨íêáëëÉò=¶=ä~= îáíÉëëÉ P EOF o~àçìíÉê=ÇÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë  °íÉáÖåÉò=äÛ~éé~êÉáä=é~ê=äÛáåíÉêêìéíÉìê=êçí~íáÑK  o~àçìíÉò=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=é~ê=äÛçìîÉêíìêÉ=éçìê= ~àçìí=ã¨å~Ö¨É=Ç~åë=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉK çì  båäÉîÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉK=  ^ééìóÉò=ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=ÇÉ=ǨîÉêêçìáää~ÖÉ= Éí ~ãÉåÉò=äÉ=Äê~ë=éáîçí~åí=ëìê=ä~= éçëáíáçå=OK  ^àçìíÉò=ÇÉë=áåÖê¨ÇáÉåíëK ^éê≠ë=äÉ=íê~î~áä  °íÉáÖåÉò=äÛ~éé~êÉáä=é~ê=äÛáåíÉêêìéíÉìê=êçí~íáÑK  a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ= ÇÉ Åçìê~åíK  båäÉîÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉK=  ^ééìóÉò=ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=ÇÉ=ǨîÉêêçìáää~ÖÉ= Éí ~ãÉåÉò=äÉ=Äê~ë=éáîçí~åí=ëìê=ä~= éçëáíáçå=OK  a¨í~ÅÜÉò=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=ÇÉ=äÛÉåíê~≤åÉãÉåíK  oÉíáêÉò=äÉ=ÄçäK  kÉííçóÉò=íçìíÉë=äÉë=éá≠ÅÉëI=îçáê=Â=kÉííçó~ÖÉ= Éí=ÉåíêÉíáÉå=ÊK ^ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìêL¨ãáåÅÉìê oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=> kÛ~ééêçÅÜÉò=é~ë=äÉë=ÇçáÖíë=ÇÉë=ä~ãÉë=Éí=ÇÉë= ~êÆíÉëI=íê~åÅÜ~åíÉëI=ÇÉë=ÇáëèìÉë=¶=ê¨ÇìáêÉK= kÉ ë~áëáëëÉò=äÉë=ÇáëèìÉë=¶=ê¨ÇìáêÉ=èìÉ=é~ê= äÉìêë=ÄçêÇë=> kÉ=éçëÉòLêÉíáêÉò=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìêL¨ãáåÅÉìê= èìÛ~éê≠ë=~îçáê=¨íÉáåí=äÉ=ãçíÉìê=Éí=ǨÄê~åÅܨ= ä~ ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK kÛáåíêçÇìáëÉò=é~ë=äÉë=ÇçáÖíë=Ç~åë=äÛçìîÉêíìêÉ= ÇÛ~àçìíK ^ííÉåíáçå=> kÛìíáäáëÉò=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìêL¨ãáåÅÉìê= èìÛÉåíá≠êÉãÉåí=~ëëÉãÄä¨K= kÛ~ëëÉãÄäÉò=à~ã~áë=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìêL ¨ãáåÅÉìê=ëìê=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ Ä~ëÉK kDìíáäáëÉò=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìêL¨ãáåÅÉìê=èìÉ= Ç~åë=ä~=éçëáíáçå=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=áåÇáèì¨ÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe mêçíÉÅíáçå=ÅçåíêÉ=ä~=ëìêÅÜ~êÖÉ cáÖìêÉ= mçìê=ÉãéÆÅÜÉê=ìå=ÉåÇçãã~ÖÉãÉåí=áãéçêí~åí= ÇÉ=îçíêÉ=~éé~êÉáä=Éå=Å~ë=ÇÉ=ëìêÅÜ~êÖÉ=ÇÉ= äD~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìêL¨ãáåÅÉìêI=äD~êÄêÉ= ÇDÉåíê~≤åÉãÉåí=ÇÉ=ÅÉ=ÇÉêåáÉê=ÅçãéçêíÉ=ìåÉ= Éåí~áääÉ=EòçåÉ=ÇÉ=êìéíìêÉ=éêçÖê~ãã¨ÉFK=bå=Å~ë= ÇÉ=ëìêÅÜ~êÖÉI=äD~êÄêÉ=ÇDÉåíê~≤åÉãÉåí=Å~ëëÉ= ¶ ÅÉí=ÉåÇêçáíK= rå=åçìîÉ~ì=éçêíÉJÇáëèìÉë=¶=~êÄêÉ= ÇDÉåíê~≤åÉãÉåí=Éëí=ÇáëéçåáÄäÉ=~ìéê≠ë=Çì= ëÉêîáÅÉ ~éê≠ëJîÉåíÉK aáëèìÉ=¶=ǨÅçìéÉê=ê¨îÉêëáÄäÉ=Ó= ¨é~áëLãáåÅÉ éçìê=¨ãáåÅÉê=äÉë=Ñêìáíë=Éí=ä¨ÖìãÉëK= qê~î~áääÉò äÉë ~äáãÉåíë=ëìê=ä~=éçëáíáçå=R=EPFK `ÜáÑÑêÉ=Â=N=Ê=ëìê=äÉ=ÇáëèìÉ=¶=ǨÅçìéÉê=ê¨îÉêëáÄäÉI= ëáÖå~ä~åí=äÉ=Å∑í¨=ÇÉ=ÅçìéÉ=¨é~áëëÉ Â=P=Ê=éçìê=äÉ=Å∑í¨=ÇÉ=ÅçìéÉ=ãáåÅÉ ^ííÉåíáçå=> iÉ=ÇáëèìÉ=¶=ê¨ÇìáêÉ=ê¨îÉêëáÄäÉ=ÅçåîáÉåí=éçìê= ÅçìéÉê=äÉ=Ñêçã~ÖÉ=ÇìêI=äÉ=é~áåI=äÉë=éÉíáíëJé~áåë= Éí=äÉ=ÅÜçÅçä~íK=kÉ=ÅçìéÉò=äÉë=éçããÉë=ÇÉ=íÉêêÉ= ÅìáíÉë=ÑÉêãÉë=èìÛ~éê≠ë=èìÛÉääÉë=çåí=êÉÑêçáÇáK aáëèìÉ=¶=êßéÉê=ê¨îÉêëáÄäÉ=Ó= ¨é~áëLÑáå éçìê=êßéÉê=ÇÉë=ÑêìáíëI=ÇÉë=ä¨ÖìãÉë=Éí=Çì= Ñêçã~ÖÉ=Eë~ìÑ=äÉ=Ñêçã~ÖÉ=ÇìêI=äÉ=é~êãÉë~å=é~ê= ÉñÉãéäÉFK=qê~î~áääÉò=ëìê=ä~=éçëáíáçå P EOF=çì=Q=EPFK `ÜáÑÑêÉ=Â=O=Ê=ëìê=äÉ=ÇáëèìÉ=¶=êßéÉê=ê¨îÉêëáÄäÉI= éçìê ǨëáÖåÉê=äÉ=Å∑í¨=ëÉêî~åí=¶=êßéÉê=¨é~áë Â=Q=Ê=éçìê=äÉ=Å∑í¨=ëÉêî~åí=¶=êßéÉê=Ñáå ^ííÉåíáçå=> iÉ=ÇáëèìÉ=¶=êßéÉê=ê¨îÉêëáÄäÉ=åÉ=ÅçåîáÉåí=é~ë= éçìê=êßéÉê=äÉë=åçáñK=kÉ=êßéÉò=äÉ=Ñêçã~ÖÉ=ãçì= èìÛ~îÉÅ=äÉ=Å∑í¨=¨é~áë=ëìê=ä~=éçëáíáçå=T=EQFK aáëèìÉ=¶=êßéÉê=Ó=ãáJÑáå éçìê=êßéÉê=äÉë=éçããÉë=ÇÉ=íÉêêÉ=ÅêìÉëI= äÉ Ñêçã~ÖÉ=Çìê=EéK ÉñK=äÉ=é~êãÉë~åFI= äÉ ÅÜçÅçä~í ê¨ÑêáÖ¨ê¨=Éí=äÉë=åçáñK qê~î~áääÉò=äÉë=~äáãÉåíë=ëìê=ä~=éçëáíáçå=T=EQFK ^ííÉåíáçå=> iÉ=ÇáëèìÉ=¶=êßéÉê=åÉ=ÅçåîáÉåí=é~ë=éçìê=êßéÉê= äÉ Ñêçã~ÖÉ=ãçì=çì=éê¨Ç¨Åçìé¨=Éå=íê~åÅÜÉëK qê~î~áääÉê=~îÉÅ=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ= êßéÉìêL¨ãáåÅÉìê cáÖìêÉ=  ^ééìóÉò=ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=ÇÉ=ǨîÉêêçìáää~ÖÉ= Éí=~ãÉåÉò=äÉ=Äê~ë=éáîçí~åí=ëìê=ä~= éçëáíáçå OK  jáëÉ=Éå=éä~ÅÉ=Çì=Äçä=W Ó mê¨ëÉåíÉò=äÉ=Äçä=áåÅäáå¨=îÉêë=äÛ~î~åí=éìáë= éçëÉòJäÉK Ó qçìêåÉò=Éå=ëÉåë=áåîÉêëÉ=ÇÉë=~áÖìáääÉë= ÇÛìåÉ=ãçåíêÉ=àìëèìÛ¶=äÛÉåÅê~åíÉãÉåíK OT .

Ñê  ^ééìóÉò=ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=ÇÉ= ǨîÉêêçìáää~ÖÉ=Éí ~ãÉåÉò=äÉ=Äê~ë= éáîçí~åí=ëìê=ä~=éçëáíáçå=PK  oÉíáêÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=ÇÛÉåíê~≤åÉãÉåí=ÇÉ= äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìêL¨ãáåÅÉìê=EcáÖìêÉ=JR~FK  oÉíÉåÉò=äDÉñíê¨ãáí¨=áåѨêáÉìêÉ=Çì=éçêíÉJ ÇáëèìÉ=X=áä=Ñ~ìí=ÅÉ=Ñ~áë~åí=èìÉ=äÉë=ÇÉìñ= éçáåíÉë êÉÖ~êÇÉåí=îÉêë=äÉ=Ü~ìíK  mçëÉò=éêìÇÉããÉåí=äÉ=ÇáëèìÉ=¶=ǨÅçìéÉê=çì= äÉ=ÇáëèìÉ=¶=êßéÉê=ëìê=äÉë=éçáåíÉë=Çì=éçêíÉJ ÇáëèìÉë=EcáÖìêÉ=JS~FK=^îÉÅ=äÉë=ÇáëèìÉë= ê¨îÉêëáÄäÉëI=îÉáääÉò=ÄáÉå=¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=Å∑í¨= ëçìÜ~áí¨=êÉÖ~êÇÉ=îÉêë=äÉ=Ü~ìíK  p~áëáëëÉò=äDÉñíê¨ãáí¨=ëìé¨êáÉìêÉ=Çì=éçêíÉJ ÇáëèìÉë=Éí=áåíêçÇìáëÉòJä~=Ç~åë=äÉ=Äç≤íáÉê= EcáÖìêÉ=JSÄFK  mçëÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=EêÉëéÉÅíÉò=äÉ=êÉé≠êÉF=éìáë= íçìêåÉò=Ç~åë=äÉ=ëÉåë=ÇÉë=~áÖìáääÉë=ÇDìåÉ= ãçåíêÉ=àìëèìD¶=ä~=Äìí¨ÉK  mçëÉò=äD~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìêL¨ãáåÅÉìê=ëìê= äDÉåíê~≤åÉãÉåí=ÅçããÉ=ëìê=ä~=ÑáÖìêÉ=JUI= éìáë íçìêåÉòJäÉ=Ç~åë=äÉ=ëÉåë=ÇÉë=~áÖìáääÉë= ÇDìåÉ=ãçåíêÉ=àìëèìD¶=ä~=Äìí¨ÉK  o¨ÖäÉò=äÉ=ë¨äÉÅíÉìê=êçí~íáÑ=ëìê=ä~=éçëáíáçå= êÉÅçãã~åǨÉK  sÉêëÉò=äÉë=éêçÇìáíë=~äáãÉåí~áêÉë=¶=íê~áíÉê=Ç~åë= äÛçìîÉêíìêÉ=ÇÛ~àçìí=Éí=Ñ~áíÉëJäÉë=~î~åÅÉê=~îÉÅ= äÉ=éáäçå=éçìëëçáêK ^ííÉåíáçå=> °îáíÉò=èìÉ=äÉë=~äáãÉåíë=Åçìé¨ë=åÉ=ëÛ~ÅÅìãìäÉåí= ÇáêÉÅíÉãÉåí=¶=ä~=ëçêíáÉK rå=ÅçåëÉáä=W=éçìê=èìÉ=ä~=ÅçìéÉ=ÇÉë=~äáãÉåíë= ëçáí=ê¨Öìäá≠êÉI=éê¨ëÉåíÉò=äÉë=~äáãÉåíë=ãáåÅÉë=Éå= ÄçííÉëK oÉã~êèìÉ=W=pá=äÉë=~äáãÉåíë=¶=íê~áíÉê=ÇÉî~áÉåí= ëÉ ÅçáåÅÉê=Ç~åë=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìêL¨ãáåÅÉìêI= ¨íÉáÖåÉò=äÉ=êçÄçí=Åìäáå~áêÉI=ǨÄê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ= ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åí=Éí=~ííÉåÇÉò=èìÉ= äÛÉåíê~≤åÉãÉåí=ëÉ=ëçáí=áããçÄáäáë¨I=êÉíáêÉò= äÉ ÅçìîÉêÅäÉ=ÇÉ=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìêL¨ãáåÅÉìê= éìáë=îáÇÉò=äÛçìîÉêíìêÉ=ÇÛ~àçìíK ^éê≠ë=äÉ=íê~î~áä  °íÉáÖåÉò=äÛ~éé~êÉáä=é~ê=äÛáåíÉêêìéíÉìê=êçí~íáÑK  qçìêåÉò=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìêL¨ãáåÅÉìê=Éå= ëÉåë=áåîÉêëÉ=ÇÉë=~áÖìáääÉë=ÇDìåÉ=ãçåíêÉ=éìáë= êÉíáêÉòJäÉK  qçìêåÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=Éå=ëÉåë=áåîÉêëÉ=ÇÉë= ~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉ=éìáë=êÉíáêÉòJäÉK  oÉíáêÉò=äÉ=éçêíÉJÇáëèìÉë=~îÉÅ=äÉ=ÇáëèìÉK=mçìê= ÅÉ=Ñ~áêÉI=~ééìóÉò=~îÉÅ=äÉ=ÇçáÖíI=é~ê äÉ Ä~ëI= ÅçåíêÉ=äÛ~êÄêÉ=ÇÛÉåíê~≤åÉãÉåí=EcáÖìêÉ FK  kÉííçóÉò=äÉë=éá≠ÅÉëK OU jáñÉìê oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=~îÉÅ=äÉë=ä~ãÉë= íê~åÅÜ~åíÉëLäÛÉåíê~≤åÉãÉåí=Éå= êçí~íáçå=> kÛáåíêçÇìáëÉò=à~ã~áë=äÉë=ÇçáÖíë=Ç~åë=äÉ=ãáñÉìê= Éå=éä~ÅÉ=>=kÉ=êÉíáêÉòLéçëÉò=äÉ=ãáñÉìê=èìÛ~éê≠ë= ~îçáê=~êêÆí¨=äÛÉåíê~≤åÉãÉåí=>=kÛìíáäáëÉò=äÉ=ãáñÉìê= èìÛìåÉ=Ñçáë=~ëëÉãÄä¨=Éí=~îÉÅ=ëçå=ÅçìîÉêÅäÉ= Éå=éä~ÅÉK oáëèìÉ=ÇÉ=ÄêºäìêÉ=> içêëèìÉ=îçìë=íê~áíÉò=ÇÉë=~äáãÉåíë=ã¨ä~åÖ¨ë= íê≠ë=ÅÜ~ìÇëI=ÇÉ=ä~=î~éÉìê=íê~îÉêëÉ=äÛÉåíçååçáê= ã¨å~Ö¨=Ç~åë=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉK= sÉêëÉò ~ì ã~ñáãìã=MIR=äáíêÉ=ÇÉ=äáèìáÇÉ=íê≠ë= ÅÜ~ìÇ=çì=ãçìëë~åíK ^ííÉåíáçå=> sçìë=êáëèìÉò=ÇÛÉåÇçãã~ÖÉê=äÉ=ãáñÉìê=>= kÉ íê~áíÉò=é~ë=ÇÛáåÖê¨ÇáÉåíë=ëìêÖÉä¨ë= Eë~ìÑ äÉë Öä~´çåëFK=kÉ=Ñ~áíÉë=é~ë=íçìêåÉê= äÉ ãáñÉìê=¶=îáÇÉK ríáäáë~íáçå=Çì=ãáñÉìê cáÖìêÉ=  ^ééìóÉò=ëìê=äÉ=Äçìíçå=ÇÉ= ǨîÉêêçìáää~ÖÉ=Éí ~ãÉåÉò=äÉ=Äê~ë= éáîçí~åí=ëìê=ä~=éçëáíáçå=QK  oÉíáêÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=éêçí¨ÖÉ~åí= äÛÉåíê~≤åÉãÉåí=Çì=ãáñÉìêK  jÉííÉò=äÉ=Äçä=ãáñÉìê=Éå=éä~ÅÉ=EäÉ=êÉé≠êÉ=ëìê= ä~ éçáÖå¨É=Éí=ÅÉäìá=ëìê=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ= ÇçáîÉåí=Åç≥åÅáÇÉêF=éìáë=íçìêåÉò=Éå=ëÉåë= áåîÉêëÉ=ÇÉë=~áÖìáääÉë=ÇDìåÉ=ãçåíêÉ=àìëèìÛ¶= ä~ Äìí¨ÉK  ^àçìíÉò=ÇÉë=áåÖê¨ÇáÉåíëK nì~åíáí¨=ã~ñáã~äÉ=ÇÉ=äáèìáÇÉ=Z=NIOR=äáíêÉë=X= èì~åíáí¨=ã~ñáã~äÉ=ÇÉ=äáèìáÇÉë=ãçìëë~åíë= çì íê≠ë=ÅÜ~ìÇë=Z=MIR=äáíêÉI= èì~åíáí¨=çéíáã~äÉ=ÇÛ~äáãÉåíë=ëçäáÇÉë=¶=íê~áíÉê= Z=RM=¶=NMM=Öê~ããÉë=X  mçëÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=Éí=íçìêåÉòJäÉ=Éå=ëÉåë= áåîÉêëÉ=ÇÉë=~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉ=àìëèìÛ¶= ä~ Äìí¨É=Ç~åë=ä~=éçáÖå¨É=Çì=ãáñÉìêK iÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=Ççáí=~îçáê=ÉåÅê~åí¨K  o¨ÖäÉò=äÛáåíÉêêìéíÉìê=êçí~íáÑ=ëìê=ä~=éçëáíáçå= îçìäìÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Ñê o~àçìíÉê=ÇÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=EcáÖìêÉ=JUF  °íÉáÖåÉò=äÛ~éé~êÉáä=é~ê=äÛáåíÉêêìéíÉìê=êçí~íáÑK  oÉíáêÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=Éí=~àçìíÉò=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë çì  oÉíáêÉò=äÛÉåíçååçáê=Éí=ê~àçìíÉò=éêçÖêÉëëáîÉJ ãÉåí=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=ÑÉêãÉë=é~ê=äÛçìîÉêíìêÉ çì  sÉêëÉò=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=äáèìáÇÉë=é~ê=äÛÉåíçååçáêK ^éê≠ë=äÉ=íê~î~áä  °íÉáÖåÉò=äÛ~éé~êÉáä=é~ê=äÛáåíÉêêìéíÉìê=êçí~íáÑK  qçìêåÉò=äÉ=ãáñÉìê=Ç~åë=äÉ=ëÉåë=ÇÉë=~áÖìáääÉë= ÇÛìåÉ=ãçåíêÉ=éìáë=êÉíáêÉòJäÉK rå=ÅçåëÉáä=W=áä=Éëí=éê¨Ñ¨ê~ÄäÉ=ÇÉ=åÉííçóÉê= äÉ ãáñÉìê=áãã¨Çá~íÉãÉåí=~éê≠ë=ìíáäáë~íáçåK kÉííçó~ÖÉ=Éí=ÉåíêÉíáÉå ^ííÉåíáçå=> kDìíáäáëÉò=é~ë=ÇÉ=ǨíÉêÖÉåí=~Äê~ëáÑK= sçìë êáëèìÉò ÇÛÉåÇçãã~ÖÉê=äÉë=ëìêÑ~ÅÉëK= kÉííçó~ÖÉ=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå=> kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=Ç~åë=äÛÉ~ì= Éí=åÉ=äÉ=íÉåÉò=à~ã~áë=ëçìë=äÛÉ~ì=Çì=êçÄáåÉí=> kÉ=äÉ=åÉííçóÉò=à~ã~áë=~îÉÅ=ìå=åÉííçóÉìê= ¶ î~éÉìêK  a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ= ÇÉ Åçìê~åíK  bëëìóÉò=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=Éí=äÉë=ÅçìîÉêÅäÉë= ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=Çì=ã¨Å~åáëãÉ=ÇÛÉåíê~≤åÉãÉåí= ~îÉÅ=ìå=ÅÜáÑÑçå=ÜìãáÇÉK=pá=å¨ÅÉëë~áêÉI= ~àçìíÉò=ìå=éÉì=ÇÉ=éêçÇìáí=¶=î~áëëÉääÉK  båëìáíÉI=ÉëëìóÉò=äÛ~éé~êÉáä=~îÉÅ=ìå=ÉëëìáÉJ íçìí=ëÉÅK kÉííçó~ÖÉ=Çì=Äçä=ã¨ä~åÖÉìê= Éí ÇÉë ~ÅÅÉëëçáêÉë iÉ=Äçä=ã¨ä~åÖÉìê=Éí=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=éÉìîÉåí=~ääÉê= ~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉK kÉ=ÅçáåÅÉò=é~ë=äÉë=éá≠ÅÉë=Éå=ã~íá≠êÉ=éä~ëíáèìÉ= Ç~åë=äÉ=ä~îÉJî~áëëÉääÉ=Å~ê=ÉääÉë=êáëèìÉê~áÉåí=ÇÉ=ëÉ= ǨÑçêãÉê=ÇÉ=Ñ~´çå=áêê¨îÉêëáÄäÉ=éÉåÇ~åí=äÉ=ä~î~ÖÉ=> kÉííçóÉê=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìêL¨ãáåÅÉìê qçìíÉë=äÉë=éá≠ÅÉë=ÇÉ=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìêL ¨ãáåÅÉìê=îçåí=~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉK rå=ÅçåëÉáä=W=mçìê=ÉåäÉîÉê=äÉ=Ǩé∑í=êçìÖÉ=ä~áëë¨= ~éê≠ë=äÉ=íê~áíÉãÉåí=ÇÉë=Å~êçííÉë=é~ê=ÉñÉãéäÉI= îÉêëÉò=ìå=éÉì=ÇÛÜìáäÉ=~äáãÉåí~áêÉ=ëìê ìå=ÅÜáÑÑçå= Éí=ÑêçííÉò=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìêL¨ãáåÅÉìê=~îÉÅ= Eé~ë=äÉë=ÇáëèìÉë=¶=ê¨ÇìáêÉFK=båëìáíÉI=êáåÅÉò= äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìêL¨ãáåÅÉìêK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe kÉííçóÉê=äÉ=ãáñÉìê oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=~îÉÅ=äÉë=ä~ãÉë= íê~åÅÜ~åíÉë=> kÉ=íçìÅÜÉò=é~ë=äÉë=ä~ãÉë=Çì=ãáñÉìê=~îÉÅ=äÉë= ã~áåë=åìÉëK iÉ=Äçä=ãáñÉìêI=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=Éí=äÛÉåíçååçáê=îçåí= ~ì ä~îÉJî~áëëÉääÉK rå=ÅçåëÉáä=W=^éê≠ë=äÉ=íê~áíÉãÉåí=ÇÉ=äáèìáÇÉI= áä ëìÑÑáí=ëçìîÉåí=ÇÉ=åÉííçóÉê=äÉ=ãáñÉìê=ë~åë= äÉ Ç¨í~ÅÜÉê=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäK= mçìê ÅÉä~I=îÉêëÉò=ìå éÉì=ÇÛÉ~ì=~ÇÇáíáçåå¨É= ÇÉ éêçÇìáí=¶=î~áëëÉääÉ=Ç~åë=äÉ=ãáñÉìê=Éå=éä~ÅÉK= c~áíÉë=ÑçåÅíáçååÉê=äÉ ãáñÉìê=éÉåÇ~åí=èìÉäèìÉë= ëÉÅçåÇÉë=Eéçëáíáçå=jFK=gÉíÉò=äÛÉ~ì=ÇÉ=åÉííçó~ÖÉ= éìáë=êáåÅÉò=äÉ=ãáñÉìê=¶=äÛÉ~ì=Åä~áêÉK oÉã~êèìÉ=áãéçêí~åíÉ kÉííçóÉò=ä~=ë~ÅçÅÜÉ=ÇÛ~ÅÅÉëëçáêÉë=ëìáî~åí= ÄÉëçáåK=oÉëéÉÅíÉò=äÉë=ÅçåëáÖåÉë=ÇÛÉåíêÉíáÉå= ãÉåíáçåå¨Éë=Ç~åë=ä~=ë~ÅçÅÜÉK o~åÖÉãÉåí oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=> pá=äÛ~éé~êÉáä=åÉ=ëÉêí=é~ëI=ǨÄê~åÅÜÉò=ë~=ÑáÅÜÉ= ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK cáÖìêÉ=  o~åÖÉò=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=Éí=äÉë=ÇáëèìÉë= ¶ ê¨ÇìáêÉ=Ç~åë=ä~=ë~ÅçÅÜÉ=ÇÛ~ÅÅÉëëçáêÉëK  o~åÖÉò=ä~=ë~ÅçÅÜÉ=ÇÛ~ÅÅÉëëçáêÉë=Ç~åë= äÉ ÄçäK  mçìê=äÉ=ê~åÖÉãÉåí=Ç~åë=äÛÉãÄ~ää~ÖÉ= ÇÛçêáÖáåÉI=îçáê=ä~=cáÖìêÉ=K a¨ê~åÖÉãÉåíë=Éí=êÉã≠ÇÉë oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=> ^î~åí=ÇÉ=ëìééêáãÉê=íçìí=Ǩê~åÖÉãÉåíI= ǨÄê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=¶=Åçìê~åíK `çåëáÖåÉ=áãéçêí~åíÉ=éçìê= jrjRQKKLjrjRSKK pá=ìåÉ=ÉêêÉìê=~=¨í¨=ÅçããáëÉ=Ç~åë=äÉ=ã~åáÉJ ãÉåí=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäI=ëá=äÉë=ÑìëáÄäÉë=¨äÉÅíêçåáèìÉë= ÇáëàçåÅíÉåí=çì=Éå=éê¨ëÉåÅÉ=ÇÛìå=ǨÑ~ìí=Ç~åë= äÛ~éé~êÉáäI=äÉ=îçó~åí=ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=ëÉ=ãÉí= ¶=ÅäáÖåçíÉêK OV .

Ñê iÉ=Äê~ë=éáîçí~åí=Ççáí=ÉåÅê~åíÉê=Ç~åë=ÅÜ~èìÉ= éçëáíáçå=ÇÉ=íê~î~áäK `çããÉåÅÉò=é~ê=ëìééêáãÉê=äÉ=éêçÄä≠ãÉ=¶ äÛ~áÇÉ= ÇÉë=ÅçåëáÖåÉë=èìá=ëìáîÉåíK a¨ê~åÖÉãÉåí iÛ~éé~êÉáä=åÉ=Ǩã~êêÉ=é~ëK= oÉã≠ÇÉ  s¨êáÑáÉò=äÛ~äáãÉåí~íáçå=¨äÉÅíêáèìÉK  s¨êáÑáÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉK  `çåíê∑äÉò=äÉ=Äê~ë=éáîçí~åíK= mçëáíáçå=ÅçêêÉÅíÉ=\=båÅê~åí¨=\  c~áíÉë=íçìêåÉê=äÉ=ãáñÉìê=çì=äÉ=Äçä=àìëèìÛ¶= ä~ Äìí¨ÉK  jÉííÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=Éå=éä~ÅÉ=Éí=Ñ~áíÉëJäÉ= íçìêåÉê=àìëèìÛ¶=ä~=Äìí¨ÉK  mçëÉò=äÉë=ÅçìîÉêÅäÉë=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=ëìê=äÉë= Éåíê~≤åÉãÉåíë=åçå=ìíáäáë¨ëK  i~=ë¨Åìêáí¨=~åíáJê¨ÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=Éëí=~ÅíáîÉK= ^ãÉåÉò=äÛ~éé~êÉáä=ëìê=ä~=éçëáíáçå=MLçÑÑ=Éí=éìáë= ê~ãÉåÉòJäÉ=ëìê=ä~=éçëáíáçå=ëçìÜ~áí¨ÉK= a¨ê~åÖÉãÉåí iÛ~éé~êÉáä=ëÛ¨íÉáåí=éÉåÇ~åí=ëçå=ìíáäáë~íáçåK= i~ éêçíÉÅíáçå=~åíáJëìêÅÜ~êÖÉ=Éëí=~Åíáî¨ÉK= qêçé Öê~åÇÉ=èì~åíáí¨=ÇÉ=éêçÇìáíë=~äáãÉåí~áêÉë= íê~áí¨É=Éå=ãÆãÉ=íÉãéëK oÉã≠ÇÉ  °íÉáÖåÉò=äÛ~éé~êÉáäK  o¨ÇìáëÉò=ä~=èì~åíáí¨=¶=íê~áíÉêK= kÉ Ç¨é~ëëÉò é~ë=äÉë=èì~åíáí¨ë=ã~ñáã~äÉë= ~ÇãáëëáÄäÉë=Eîçáê=Â=bñÉãéäÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå=ÊF=> a¨ê~åÖÉãÉåí i~=íçìÅÜÉ=ÇÉ=ǨîÉêêçìáää~ÖÉ=~=¨í¨=~Åíáçåå¨É= é~ê ã¨Ö~êÇÉ=éÉåÇ~åí=èìÉ=äÉ=ã¨Å~åáëãÉ= ÇÛÉåíê~≤åÉãÉåí=íçìêå~áíK= iÉ=Äê~ë=éáîçí~åí=ëÉ=Ǩéä~ÅÉ=îÉêë=äÉ=Ü~ìíK= iÉ ã¨Å~åáëãÉ=ÇÛÉåíê~≤åÉãÉåí=ëÛ¨íÉáåí= ã~áë=åÉ=ÇÉãÉìêÉ=é~ë=Ç~åë=ä~=éçëáíáçå= ÇÉ ÅÜ~åÖÉãÉåí=ÇÛçìíáäK oÉã≠ÇÉ  ^ãÉåÉò=äÉ=ë¨äÉÅíÉìê=êçí~íáÑ=ëìê=MLçÑÑK  ^ãÉåÉò=äÉ=Äê~ë=éáîçí~åí=ëìê=ä~= éçëáíáçå NK  ^ääìãÉò=äÛ~éé~êÉáä=EåáîÉ~ì=NFK  °íÉáÖåÉò=¶=åçìîÉ~ì=äÛ~éé~êÉáäK  iÛ~éé~êÉáä=ëÛáããçÄáäáëÉ=Éå=éçëáíáçå= ÇÉ ÅÜ~åÖÉãÉåí=ÇÛ~ÅÅÉëëçáêÉK= oÉã≠ÇÉ  °íÉáÖåÉò=äÛ~éé~êÉáä=Éí=ǨÄê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ= ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK  båäÉîÉò=äÉ=ãáñÉìê=Éí=êÉíáêÉò=äÛçÄëí~ÅäÉK  oÉãÉííÉò=äÉ=ãáñÉìê=Éå=éä~ÅÉK  ^ääìãÉò=äÛ~éé~êÉáäK oÉã~êèìÉ=áãéçêí~åíÉ pá=îçìë=åÛ~êêáîÉò=é~ë=¶=ê¨ëçìÇêÉ=äÉ=Ǩê~åÖÉJ ãÉåíI=îÉìáääÉò=ëKîKéK=îçìë=~ÇêÉëëÉê=¶=åçíêÉ= ëÉêîáÅÉ=~éê≠ëJîÉåíÉK bñÉãéäÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå `ê≠ãÉ=ÅÜ~åíáääó NMM=Ö=¶=SMM=Ö  qê~î~áääÉò=ä~=Åê≠ãÉ=~îÉÅ=äÉ=ÑçìÉí= Ä~ííÉìê=éÉåÇ~åí=N½=¶=Q=ãáåìíÉë= Eëìáî~åí=ä~=èì~åíáí¨=Éí=äÉë=éêçéêá¨í¨ë= ÇÉ ä~ Åê≠ãÉF=ëìê=ä~=éçëáíáçå T EQFK _ä~åÅ=ÇÛÌìÑ N=¶=U=Ää~åÅë=ÇÛÌìÑë  qê~î~áääÉò=äÉë=Ää~åÅë=ÇÛÌìÑë=~îÉÅ= äÉ ÑçìÉí=Ä~ííÉìê=éÉåÇ~åí=Q=¶=S=ãáåìíÉë= ëìê ä~ éçëáíáçå T EQFK mßíÉ=¶=ÄáëÅìáíë oÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ= O=ÌìÑë OÓP=ÅK=¶=ëçìéÉ=ÇÛÉ~ì=íê≠ë=ÅÜ~ìÇÉ NMM=Ö=ÇÉ=ëìÅêÉ N=ë~ÅÜÉí=ÇÉ=ëìÅêÉ=î~åáää¨ TM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÉ TM=Ö=ÇÉ=ѨÅìäÉ ¨îÉåíìÉääÉãÉåí=ÇÉ=ä~=äÉîìêÉ=ÅÜáãáèìÉ  _~ííÉò=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=Eë~ìÑ=ä~=Ñ~êáåÉ=Éí=ä~= ѨÅìäÉF=ÉåîK=Q=¶=S ãáåìíÉë=~îÉÅ=äÉ=ÑçìÉí= Ä~ííÉìê=ëìê=ä~=éçëáíáçå=T=EQFI=àìëèìÛ¶=ÅÉ= èìÉ îçìë=çÄíÉåáÉò=ìåÉ=ãçìëëÉ=ÑÉêãÉK  o¨ÖäÉò=äÛáåíÉêêìéíÉìê=êçí~íáÑ=ëìê=ä~=éçëáíáçå=N= ENF=ÉíI=Éå=½=¶=N ãáåìíÉ=ÉåîáêçåI=áåÅçêéçêÉò= é~ê=ÅìáääÉê¨Éë=ä~=Ñ~êáåÉ=Éí=ä~=ѨÅìäÉ=èìÉ=îçìë= ~ìêÉò=éê¨~ä~ÄäÉãÉåí=é~ëë¨Éë=~ì=í~ãáëK nì~åíáí¨=ã~ñáã~äÉ=W=O=Ñçáë=ä~=êÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ a¨ê~åÖÉãÉåí iÉ=ãáñÉìê=åÉ=Ǩã~êêÉ=é~ë=çì=ëÛ~êêÆíÉ=éÉåÇ~åí= äÛìíáäáë~íáçåK=iÉ=ãçíÉìê=Â=ÄçìêÇçååÉ=ÊK= iÉë ä~ãÉë ëçåí=Ääçèì¨ÉëK PM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Ñê mßíÉ=äÉî¨É mßíÉ=¶=éßíÉë= oÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ= P=¶=Q=ÌìÑë OMM=¶=ORM=Ö=ÇÉ=ëìÅêÉ N=éáåŨÉ=ÇÉ=ëÉä= N=ë~ÅÜÉí=ÇÉ=ëìÅêÉ=î~åáää¨=çì=äÉ=òÉëíÉ=ÇÛìå= ÇÉãáJÅáíêçå OMMÓORM=Ö=ÇÉ=ÄÉìêêÉ=çì=ÇÉ=ã~êÖ~êáåÉ= E¶ ä~ íÉãé¨ê~íìêÉ=~ãÄá~åíÉF RMM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÉ N=ë~ÅÜÉí=ÇÉ=äÉîìêÉ=ÅÜáãáèìÉ NOR=ãä=ÇÉ=ä~áí  j¨ä~åÖÉò=íçìë=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=~îÉÅ= äÉ ÑçìÉí ã¨ä~åÖÉìê=éÉåÇ~åí=ÉåîK=½=ãáåìíÉ= ëìê=ä~=éçëáíáçå=N=ENFI=éìáë=ÉåîK=P=¶=Q=ãáåìíÉë= ëìê=ä~=éçëáíáçå=T=EQFK= nì~åíáí¨=ã~ñáã~äÉ=W=NIR=Ñçáë=ä~=êÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ oÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ= PMM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÉ P=ÌìÑë N=¶=O=Åìáää≠êÉë=¶=ëçìéÉ=ENM=¶=OM=ÖF=ÇÛÉ~ì=ÑêçáÇÉI= ëÉäçå=äÉ=ÄÉëçáå  qê~î~áääÉò=íçìë=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=éÉåÇ~åí=P=¶=R= ãáåìíÉë=Éåîáêçå=ëìê=ä~=éçëáíáçå=P EOF=àìëèìÛ¶= çÄíÉåíáçå=ÇÛìåÉ=éßíÉK= nì~åíáí¨=ã~ñáã~äÉ=W=NIR=Ñçáë=ä~=êÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ mßíÉ=Äêáë¨É oÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ= NOR=Ö=ÇÉ=ÄÉìêêÉ=E¶=ä~=íÉãé¨ê~J íìêÉ=~ãÄá~åíÉF NMM=¶=NOR=Ö=ÇÉ=ëìÅêÉ N=ÌìÑ N=éáåŨÉ=ÇÉ=ëÉä= ìå=éÉì=ÇÉ=òÉëíÉ=ÇÉ=Åáíêçå=çì=Çì=ëìÅêÉ=î~åáää¨ ORM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÉ ¨îÉåíìÉääÉãÉåí=ÇÉ=ä~=äÉîìêÉ=ÅÜáãáèìÉ  j¨ä~åÖÉò=íçìë=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=~îÉÅ= äÉ ÑçìÉí ã¨ä~åÖÉìê=éÉåÇ~åí=ÉåîK=½=ãáåìíÉ= ëìê=ä~=éçëáíáçå=N=ENFI=éìáë=ÉåîK=O=¶=P=ãáåìíÉë= ëìê=ä~=éçëáíáçå=S=EPFK ^=é~êíáê=ÇÉ=RMM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÉ=W  m¨íêáëëÉò=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=~îÉÅ=äÉ=ÅêçÅÜÉí= é¨íêáëëÉìê=éÉåÇ~åí=ÉåîK=½=ãáåìíÉ=ëìê=ä~= éçëáíáçå=N=ENFI=éìáë=ÉåîK=P=¶=Q=ãáåìíÉë= ëìê ä~ éçëáíáçå P EOFK nì~åíáí¨=ã~ñáã~äÉ=W=O=Ñçáë=ä~=êÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ mßíÉ=¶=ä~=äÉîìêÉ=ÇÉ=Äçìä~åÖÉê oÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ= RMM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÉ N=ÌìÑ UM=Ö=ÇÉ=ã~íá≠êÉ=Öê~ëëÉ=E¶=ä~=íÉãé¨ê~íìêÉ= ~ãÄá~åíÉF UM=Ö=ÇÉ=ëìÅêÉ OMM=¶=ORM=ãä=ÇÉ=ä~áí=íá≠ÇÉ OR=Ö=ÇÉ=äÉîìêÉ=ÇÉ=Äçìä~åÖÉê=Ñê~≤ÅÜÉ=çì=N=ë~ÅÜÉí= ÇÉ=äÉîìêÉK iÉ=òÉëíÉ=ÇDìå=ÇÉãáJÅáíêçå N=éáåŨÉ=ÇÉ=ëÉä=  qê~î~áääÉò=íçìë=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=~îÉÅ=äÉ=ÅêçÅÜÉí= é¨íêáëëÉìê=éÉåÇ~åí=ÉåîK=½=ãáåìíÉ=ëìê=ä~= éçëáíáçå=NI=éìáë ÉåîK P=¶=S=ãáåìíÉë=ëìê=ä~= éçëáíáçå P EOFK= nì~åíáí¨=ã~ñáã~äÉ=W=NIR=Ñçáë=ä~=êÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe mßíÉ=¶=é~áå oÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ TRM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÉ O=ë~ÅÜÉíë=ÇÉ=äÉîìêÉ O=ÅK=¶=Å~Ѩ=ÇÉ=ëÉä QRMÓRMM=ãä=ÇDÉ~ì=ÅÜ~ìÇÉ qê~î~áääÉò=íçìë=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=Éåîáêçå=½=ãáåìíÉ= ~ì=åáîÉ~ì=NI=éìáë=Éåîáêçå=QÓR=ãáåìíÉë=~ì=åáîÉ~ì= P=EOF=~îÉÅ=äÉ=ÅêçÅÜÉí=é¨íêáëëÉìêK j~óçåå~áëÉ O=ÌìÑë O=ÅK=¶=Å~Ѩ=ÇÉ=ãçìí~êÇÉ ¼ ä ÇÛÜìáäÉ O=ÅK=¶=ëçìéÉ=ÇÉ=àìë=ÇÉ=Åáíêçå=çì=ÇÉ=îáå~áÖêÉ N=éáåŨÉ=ÇÉ=ëÉä= N=éáåŨÉ=ÇÉ=ëìÅêÉ iÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=ÇçáîÉåí=íçìë=ëÉ=íêçìîÉê= ¶ ä~ ãÆãÉ=íÉãé¨ê~íìêÉK  mÉåÇ~åí=èìÉäèìÉë=ëÉÅçåÇÉëI=ã¨ä~åÖÉò= íçìë=ÅÉë=áåÖê¨ÇáÉåíë=Eë~ìÑ=äÛÜìáäÉF=~îÉÅ= äÉ ãáñÉìê=ê¨Öä¨=ëìê=ä~=éçëáíáçå P EOF=çì=Q=EPFK  o¨ÖäÉò=ÉåëìáíÉ=äÉ=ãáñÉìê=ëìê=ä~=éçëáíáçå=T=EQFI= îÉêëÉò=äDÜìáäÉ=äÉåíÉãÉåí=é~ê=äÛÉåíçååçáê= éìáë íê~î~áääÉò=äÉ=ã¨ä~åÖÉ=àìëèìÛ¶=ÅÉ=èìÉ= ä~ ã~óçåå~áëÉ=ëçáí=ÄáÉå=ÑÉêãÉK i~=ã~óçåå~áëÉ=åÉ=ëÉ=ÅçåëÉêîÉ=é~ë= äçåÖíÉãéëI=ÅçåëçããÉòJä~=ê~éáÇÉãÉåíK mßíÉ=í~êíáå~ÄäÉ=~ì=ãáÉä PM=Ö=ÇÉ=ÄÉìêêÉ=Eëçêíá=Çì=ê¨ÑêáÖ¨ê~íÉìêI= T ø`F NVM=Ö=ÇÉ=ãáÉä=Eëçêíá=Çì=ê¨ÑêáÖ¨ê~íÉìêI=T=ø`F  `çìéÉò=äÉ=ÄÉìêêÉ=Éå=éÉíáíë=ãçêÅÉ~ìñ= Éí îÉêëÉòJäÉë=Ç~åë=äÉ=ãáñÉìêK  o~àçìíÉò=äÉ=ãáÉä=Éí=ã¨ä~åÖÉò=éÉåÇ~åí= NR ëÉÅçåÇÉë=ëìê=ä~=éçëáíáçå=T=EQFK PN .

Ñê jáëÉ=~ì=êÉÄìí `Éí=~éé~êÉáä=~=¨í¨=ä~Ĩäáë¨=Éå=ÅçåÑçêJ ãáí¨=~îÉÅ=ä~=ÇáêÉÅíáîÉ=Åçããìå~ìí~áêÉ= Éìêçé¨ÉååÉ=OMMOLVSL`b=îáë~åí=äÉë= ~éé~êÉáäë=¨äÉÅíêáèìÉë=Éí=¨äÉÅíêçåáèìÉë= ìë~Ö¨ë=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ= ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=`ÉííÉ=ÇáêÉÅíáîÉ= ÑáñÉ=äÉ=Å~ÇêÉI=Éå=îáÖìÉìê=ëìê=íçìí=äÉ= íÉêêáíçáêÉ=ÇÉ=äÛrbI=ÇÛìåÉ=êÉéêáëÉ=Éí=ÇÛìå= êÉÅóÅä~ÖÉ=ÇÉë=~éé~êÉáäë=ìë~Ö¨ëK= mçìê=Åçåå~≤íêÉ=äÉë=ÅçåëáÖåÉë=~ÅíìÉääÉë=êÉä~íáîÉë= ¶=ä~=ãáëÉ=~ì=êÉÄìíI=êÉåëÉáÖåÉòJîçìë=~ìéê≠ë= ÇÉ îçíêÉ=êÉîÉåÇÉìê=çì=ÇÉ=îçíêÉ=ãìåáÅáé~äáí¨K `çåÇáíáçåë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ iÉë=ÅçåÇáíáçåë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=~ééäáÅ~ÄäÉë=ëçåí= ÅÉääÉë=éìÄäá¨Éë=é~ê=åçíêÉ=ÇáëíêáÄìíÉìê=Ç~åë= äÉ é~óë=çª=~=¨í¨=ÉÑÑÉÅíì¨=äÛ~ÅÜ~íK= iÉ êÉîÉåÇÉìê ÅÜÉò=èìá=îçìë=îçìë=ÆíÉë=éêçÅìê¨= äÛ~éé~êÉáä=Ñçìêåáê~=äÉë=ãçÇ~äáí¨ë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ= ëìê ëáãéäÉ=ÇÉã~åÇÉ=ÇÉ=îçíêÉ=é~êíK= bå Å~ë ÇÉ êÉÅçìêë=Éå=Ö~ê~åíáÉI=îÉìáääÉò=íçìàçìêë= îçìë=ãìåáê=ÇÉ=ä~=éêÉìîÉ=ÇÛ~ÅÜ~íK ^ÅÅÉëëçáêÉë=Éå=çéíáçå jrwRwmN mêÉëëÉJ~ÖêìãÉë mçìê=éêÉëëÉê=ÇÉë=çê~åÖÉëI=Åáíêçåë=Éí=é~ãéäÉãçìëëÉëK jrwRctN e~ÅÜçáê=¶=îá~åÇÉ mçìê=Ü~ÅÜÉê=ÇÉ=ä~=îá~åÇÉ=Ñê~≤ÅÜÉ=ÇÉëíáå¨É=¶=ìå=ëíÉ~â= í~êí~êÉ=çì=ìå=ê∑íá=ÇÉ=îá~åÇÉ=Ü~ÅܨÉK jrwQRipN mçìê=äÉ=Ü~ÅÜçáê=¶=îá~åÇÉ=jrwRctNK háí=ÇÉ=ÇáëèìÉë=~àçìê¨ëI= cáå=éçìê=äÉë=éßí¨ë=Éí=äÉë=éßíÉë=¶=í~êíáåÉêI=ÖêçëëáÉê=éçìê= äÉë ë~ìÅáëëÉë=Öêáää¨Éë=Éí=äÉ=ä~êÇK Ñáå EP=ããFI=ÖêçëëáÉê= ES ããF PO jrwQRpsN háí=éçìê=ÖßíÉ~ìñ=ëÉÅë mçìê=äÉ=Ü~ÅÜçáê=¶=îá~åÇÉ=jrwRctNK ^îÉÅ=Ö~Ä~êáí=ã¨í~ääáèìÉ=éÉêãÉíí~åí=ÇÉ=ÅçåѨêÉê=~ìñ= ÖßíÉ~ìñ=Q=ÑçêãÉë=ÇáÑѨêÉåíÉëK jrwQRosN bãÄçìí=¶=êßéÉê mçìê=äÉ=Ü~ÅÜçáê=¶=îá~åÇÉ=jrwRctNK mçìê=êßéÉê=äÉë=åçáñI=~ã~åÇÉëI=äÉ=ÅÜçÅçä~í=Éí=äÉë=éÉíáíëJ é~áåë=ëÉÅëK jrwQRcsN háí=éçìê=Åçìäáë= ÇÉ=Ñêìáíë=Éí=ä¨ÖìãÉë mçìê=äÉ=Ü~ÅÜçáê=¶=îá~åÇÉ=jrwRctNK mçìê=éê¨é~êÉê=ìå=Åçìäáë=ÇÉ=Ä~áÉë=ë~ìÑ=äÉë=Ñê~ãÄçáëÉëI= äÉë íçã~íÉë=Éí=Ä~áÉë=ÇÛ¨Öä~åíáÉêK= páãìäí~å¨ãÉåíI=äÉ=âáí=Ǩåçó~ìíÉ=~ìíçã~íáèìÉãÉåí= äÉë ÖêçëÉáääÉëLÅ~ëëáë=é~ê=ÉñÉãéäÉ=Éí=Éåä≠îÉ=äÉìêë=íáÖÉëK jrwQRmpN aáëèìÉ=¶=éçããÉë= ÑêáíÉë mçìê=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìêL¨ãáåÅÉìê=jrwRapNK mçìê=ǨÅçìéÉê=ÇÉë=ÑêáíÉë=Ç~åë=äÉë=éçããÉë=ÇÉ=íÉêêÉ=ÅêìÉëK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Ñê jrwQR^dN aáëèìÉ=¶=ä¨ÖìãÉë= ~ëá~íáèìÉë mçìê=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìêL¨ãáåÅÉìê=jrwRapNK a¨ÅçìéÉ=äÉë=Ñêìáíë=Éí=ä¨ÖìãÉë=Éå=ÑáåÉë=ä~åá≠êÉë=éçìê= éê¨é~êÉê=ÇÉë=éä~íë=~ëá~íáèìÉëK jrwQRopN aáëèìÉ=¶=êßéÉê=E¨é~áëF mçìê=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìêL¨ãáåÅÉìê=jrwRapNK mçìê=êßéÉê=ÇÉë=éçããÉë=ÇÉ=íÉêêÉ=ÅêìÉëI=é~ê=ÉñÉãéäÉ=éçìê= Ñ~áêÉ=ÇÉë=êßé¨Éë=ÇÉ=éçããÉ=ÇÉ=íÉêêÉ=çì=ÇÉë=ÄçìäÉííÉëK jrwQRhmN aáëèìÉ=éçìê=Ö~äÉííÉë= ÇÉ=éçããÉë=ÇÉ=íÉêêÉ mçìê=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìêL¨ãáåÅÉìê=jrwRapNK mçìê=êßéÉê=ÇÉë=éçããÉë=ÇÉ=íÉêêÉ=ÅêìÉë=Éí=éê¨é~êÉê= ÇÉë  ê∏ëíá=Ê=Éí=ÇÉë=Ö~äÉííÉë=ÇÉ=éçããÉë=ÇÉ=íÉêêÉI=éçìê= ǨÅçìéÉê=äÉë=Ñêìáíë=Éí=ä¨ÖìãÉë=Éå=êçåÇÉääÉë=¨é~áëëÉëK jrwRboO a~åë=äÉ=ÄçäI=îçìë=éçìîÉò=íê~áíÉê=àìëèìÛ¶=TRM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÉ= éäìë=äÉë=áåÖê¨ÇáÉåíëK _çä=ã¨ä~åÖÉìê= Éå=~ÅáÉê=áåçñóÇ~ÄäÉ jrwRjuN _çä=ãáñÉìê= Éå=éä~ëíáèìÉ mçìê=é~ëëÉê=ÇÉë=Äçáëëçåë=~ì=ãáñÉìêI=éçìê=ê¨ÇìáêÉ= äÉë Ñêìáíë=Éí=ä¨ÖìãÉë=Éå=éìê¨ÉI=éçìê=éê¨é~êÉê=ÇÉ=ä~=ã~óçåJ å~áëÉI=ê¨ÇìáêÉ=ÇÉë=Ñêìáíë=Éí=ä¨ÖìãÉëI=éçìê=ÄêçóÉê=ÇÉë= Öä~´çåëK jrwRjjN jìäíáãáñÉìê mçìê=Ü~ÅÜÉê=ÇÉë=ÜÉêÄÉë=Åìäáå~áêÉëI=ä¨ÖìãÉëI=éçããÉë= Éí ä~=îá~åÇÉI=éçìê=êßéÉê=äÉë=Å~êçííÉëI=ê~Çáë=Éí=äÉ=Ñêçã~ÖÉI= éçìê=êßéÉêLÅçåÅ~ëëÉê=äÉë=åçáñ=Éí=äÉ=ÅÜçÅçä~í=ãáë=~ì= ê¨ÑêáÖ¨ê~íÉìêK pá=ìå=~ÅÅÉëëçáêÉ=åD~=é~ë=¨í¨=äáîê¨=ÇDçêáÖáåÉI=îçìë=éçìîÉò=îçìë=äÉ=éêçÅìêÉê=Ç~åë=äÉ=ÅçããÉêÅÉ=çì= ~ìéê≠ë=Çì=ëÉêîáÅÉ=~éê≠ëJîÉåíÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe PP .

áí fåÇáÅÉ mÉê=ä~=îçëíê~=ëáÅìêÉòò~= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K dìáÇ~=ê~éáÇ~= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K rëç==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K mìäáòá~=É=Åìê~= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K `çåëÉêî~òáçåÉ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K oáãÉÇáç=áå=Å~ëç=Çá=Öì~ëíá=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K bëÉãéá=ÇÛáãéáÉÖç==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K pã~äíáãÉåíç= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K `çåÇáòáçåá=Çá=Ö~ê~åòá~==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K ^ÅÅÉëëçêáç=ëéÉÅá~äÉ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K PQ PR PS PV QM QM QN QO QO QP `çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äÛ~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç= åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ=_lp`eK `çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç= ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK qêçî~íÉ=ìäíÉêáçêá=áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá= éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç=ëáíç=fåíÉêåÉíK nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ÇÉëíáå~íç=~ää~=ä~îçê~òáçåÉ= Çá=èì~åíáí¶=ìëì~äá=éÉê=ä~=Ñ~ãáÖäá~=ç=éÉê=áãéáÉÖÜá= åçå=éêçÑÉëëáçå~äáI=ëáãáäá=~=èìÉääç=ÇçãÉëíáÅçK= däá áãéáÉÖÜá=ëáãáäá=~=èìÉääç=ÇçãÉëíáÅç=ÅçãéêÉåJ Ççåç=~Ç=ÉëK=äÛáãéáÉÖç=áå=ÅìÅáåÉ=éÉê=áä=éÉêëçå~äÉ= Çá=åÉÖçòáI=ìÑÑáÅáI=~òáÉåÇÉ=~ÖêáÅçäÉ=É=~äíêÉ=~òáÉåÇÉ= Çá=éêçÇìòáçåÉI=åçåÅܨ=äÛìëç=Ç~=é~êíÉ=Çá=çëéáíá=Çá= éÉåëáçåáI=éáÅÅçäá=ÜçíÉä=É=ëáãáäá=ëíêìííìêÉ=~Äáí~íáîÉK rë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=éÉê=äÛáãéáÉÖç=éêÉîáëíç= É=éÉê=èì~åíáí¶=Çá=~äáãÉåíá=É=íÉãéá=ìëì~äá=éÉê=ä~= Ñ~ãáÖäá~K=kçå=ëìéÉê~êÉ=äÉ=èì~åíáí¶=ã~ëëáãÉ= éêÉëÅêáííÉK iÉÖÖÉêÉ=Åçå=~ííÉåòáçåÉ=áåíÉê~ãÉåíÉ=É=ÅçåëÉêJ î~êÉ=Åçå=Åìê~=èìÉëíÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç>= iÛáåçëëÉêî~åò~=ÇÉääÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç=ÅçêêÉííç= ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ÉëÅäìÇÉ=ìå~=êÉëéçåë~Äáäáí¶= ÇÉä ÅçëíêìííçêÉ=éÉê=á=Ç~ååá=Ç~=Éëë~=ÇÉêáî~åíáK få=Å~ëç=Çá=ÅÉëëáçåÉ=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=~=íÉêòáI= ÅçåëÉÖå~êÉ=ìåáí~ãÉåíÉ=èìÉëíç=äáÄêÉííç= ÇÛáëíêìòáçåáK nìÉëíç=äáÄêÉííç=ÇÛáëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç=ÇÉëÅêáîÉ= ÇáîÉêëÉ=îÉêëáçåá=EÅÑêK=~åÅÜÉ=éêçëéÉííç=ÇÉá= ãçÇÉääáI=ÑáÖìê~=FK=iÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åçå=êáÅÜáÉÇÉ= ã~åìíÉåòáçåÉK mÉê=ä~=îçëíê~=ëáÅìêÉòò~ pçêîÉÖäá~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Çìê~åíÉ=äÛìëçK kçå=ÅçåëÉåíáêÉ=äÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç= ~ éÉêëçåÉ=E~åÅÜÉ=Ä~ãÄáåáF=Åçå=êáÇçíí~=éÉêÅÉJ òáçåÉ=ëÉåëçêá~äÉ=ç=êáÇçííÉ=Å~é~Åáí¶=ãÉåí~äá= çééìêÉ=Åçå=Å~êÉåíá=ÉëéÉêáÉåòÉ=É=ÅçåçëÅÉåòÉI= ~ ãÉåç=ÅÜÉ=åçå=ëá~åç=ëçêîÉÖäá~íÉ=ç=åçå=ëá~åç= ëí~íÉ=áëíêìáíÉ=~ääÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ç~=ìå~= éÉêëçå~=êÉëéçåë~ÄáäÉ=ÇÉää~=äçêç=ëáÅìêÉòò~K açéç=çÖåá=ìëçI=éêáã~=ÇÉää~=éìäáòá~I=éêáã~= Çá ~ääçåí~å~êëá=Ç~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=çééìêÉ=áå=Å~ëç= Çá Öì~ëíçI=Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉK= kçå=íáê~êÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=ëì=ëéáÖçäá=îáîá= å¨=ãÉííÉêäç=~=Åçåí~ííç=Åçå=ëìéÉêÑáÅá=Å~äÇÉK= ^ä ÑáåÉ=Çá=Éîáí~êÉ=éÉêáÅçäáI=ëÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~J òáçåÉ=Çá=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëìÄáëÅÉ=Ç~ååáI= ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=ëçëíáíìáíç=Ç~ä=éêçÇìííçêÉI=Ç~ä=ëìç= ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíá=ç=Ç~=éÉêëçå~= áå éçëëÉëëç=Çá=ëáãáäÉ=èì~äáÑáÅ~òáçåÉK= c~êÉ ÉëÉÖìáêÉ=äÉ=êáé~ê~òáçåá=~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç= Ç~ä=åçëíêç=ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíáK ^îîÉêíÉåòÉ=Çá=ëáÅìêÉòò~=éÉê=èìÉëíç= ~éé~êÉÅÅÜáç kçå=íçÅÅ~êÉ=é~êíá=áå=êçí~òáçåÉK mÉê=ãçíáîá=Çá=ëáÅìêÉòò~=äÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç= ≠ ÅçåëÉåíáíç=ëçäç=ëÉ=Öäá=áåÖê~å~ÖÖá=åçå=ìíáäáòò~íá= ëçåç=ÅçéÉêíá=Åçå=á=ÅçéÉêíá=Çá=ëáÅìêÉòò~= áåÖê~å~ÖÖá=ERI=UFK kçå=ëéçëí~êÉ=áä=Äê~ÅÅáç=çëÅáää~åíÉ=èì~åÇç= äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=≠=áå=ÑìåòáçåÉK=^ííÉåÇÉêÉ=äÛ~êêÉëíç= ÅçãéäÉíç=ÇÉääÛáåÖê~å~ÖÖáçK kçå=áããÉêÖÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ=áå=~Åèì~I= å¨ ä~î~êäç=ëçííç=~Åèì~=ÅçêêÉåíÉK rë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=Åçå=~ÅÅÉëëçêá=çêáÖáå~äáK= mÉê=äÛìëç=ÇÉÖäá=~ÅÅÉëëçêá=çëëÉêî~êÉ=äÉ=~ÅÅäìëÉ= áëíêìòáçåáK rë~êÉ=ëçäç=ìå=~ííêÉòòç=ç=ìå=~ÅÅÉëëçêáç=éÉê= îçäí~K ^ÅÅÉåÇÉêÉ=É=ëéÉÖåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=Åçå= ä~ ã~åçéçä~K ^îîÉêíÉåò~=áãéçêí~åíÉ `~ãÄá~êÉ=äÛìíÉåëáäÉL~ÅÅÉëëçêáç=ëçäç=~Ç=áåÖê~J å~ÖÖáç=ÑÉêãç=Ó=Ççéç=~îÉêÉ=ëéÉåíç=äÛ~éé~êÉÅJ ÅÜáçI=äÛáåÖê~å~ÖÖáç=Åçåíáåì~=~=Öáê~êÉ= ÄêÉîÉãÉåíÉK ^îîÉêíÉåòÉ=Çá=ëáÅìêÉòò~=ÖÉåÉê~äá páëíÉãá=Çá=ëáÅìêÉòò~ mÉêáÅçäç=Çá=ëÅçëë~=ÉäÉííêáÅ~> `çääÉÖ~êÉ=É=ìë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=êáëéÉíJ í~åÇç=á=Ç~íá=ÇÉää~=í~êÖÜÉíí~=ÇÛáÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉK= rë~êÉ=ëçäç=áå=~ãÄáÉåíá=ÅÜáìëáK ríáäáòò~êÉ=ëçäç=ëÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ= É äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åçå=éêÉëÉåí~åç=Ç~ååáK qÉåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ñìçêá=ÇÉää~=éçêí~í~=ÇÉá= Ä~ãÄáåáK páÅìêÉòò~=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ sÉÇá=í~ÄÉää~=Âmçëáòáçåá=Çá=ä~îçêçÊK= iÛ~éé~êÉÅÅÜáç=éì∂=ÉëëÉêÉ=~ÅÅÉëç=åÉääÉ= éçëK=N=É=P=ëçäçW Ó ëÉ=ä~=ÅÜá~îÉ=ENNF=≠=ëí~í~=áåëÉêáí~=É=êìçí~í~= Ñáåç=~ääç=ëÅ~ííç=É= Ó áä=ÅçéÉêÅÜáç=Çá=ëáÅìêÉòò~=ÇÉääÛáåÖê~å~ÖÖáç= Ñêìää~íçêÉ=EVF=≠=~ééäáÅ~íçK PQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

áí _äçÅÅç=Çá=êá~ÅÅÉåëáçåÉ få=Å~ëç=ÇÛáåíÉêêìòáçåÉ=ÇÉääÛÉåÉêÖá~=ÉäÉííêáÅ~I= äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=êÉëí~=áåëÉêáíçI=ã~=áä=ãçíçêÉ=Ççéç= äÛáåíÉêêìòáçåÉ=åçå=ëá=êá~îîá~K=mÉê=ä~=êá~ÅÅÉåëáçåÉ= êìçí~êÉ=ä~=ã~åçéçä~=ëì=MLçÑÑI=éçá=~ÅÅÉåÇÉêÉK páÅìêÉòò~=Çá=ëçîê~ÅÅ~êáÅç pÉ=Çìê~åíÉ=äÛìëç=áä=ãçíçêÉ=ëá=ëéÉÖåÉ= ~ìíçã~íáÅ~ãÉåíÉI=ëá=≠=~ííáî~í~=ä~=éêçíÉòáçåÉ= Åçåíêç=á=ëçîê~ÅÅ~êáÅÜáK=rå~=Å~ìë~=éçëëáÄáäÉ= éì∂ ÉëëÉêÉ=ä~=ä~îçê~òáçåÉ=ÅçåíÉãéçê~åÉ~= Çá èì~åíáí¶=ÉÅÅÉëëáîÉ=Çá=~äáãÉåíáK mÉê=áä=Åçãéçêí~ãÉåíç=áå=Å~ëç=Çá=~ííáî~òáçåÉ= Çá=ìå=ëáëíÉã~=Çá=ëáÅìêÉòò~=îÉÇá=ÂoáãÉÇáç=áå= Å~ëç=Çá=Öì~ëíçÊK péáÉÖ~òáçåÉ=ÇÉá=ëáãÄçäá=ëìääÛ~éé~J êÉÅÅÜáç=ç=ëìÖäá=~ÅÅÉëëçêá pÉÖìáêÉ=äÉ=áåÇáÅ~òáçåá=ÇÉä=äáÄêÉííç= ÇÛáëíêìòáçåáK ^ííÉåòáçåÉW=i~ãÉ=êçí~åíáK ^ííÉåòáçåÉW=ríÉåëáäá=êçí~åíá>= kçå áåíêçÇìêêÉ=äÉ=ã~åá=åÉääÛ~éÉêíìê~= Çá=~ÖÖáìåí~=áåÖêÉÇáÉåíáK dìáÇ~=ê~éáÇ~ ^éêáêÉ=äÉ=é~ÖáåÉ=Åçå=äÉ=ÑáÖìêÉK cáÖìê~= ^éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ N mìäë~åíÉ=Çá=ëÄäçÅÅç O _ê~ÅÅáç=çëÅáää~åíÉ cìåòáçåÉ=Âb~ëó=^êãäáÑíÊ=éÉê=Ñ~îçêáêÉ= áä ãçîáãÉåíç=ÇÉä=Äê~ÅÅáç=îÉêëç=äÛ~äíç= EîÉÇá Âmçëáòáçåá=Çá=ä~îçêçÊFK P fåíÉêêìííçêÉ=êçí~åíÉ açéç=äç=ëéÉÖåáãÉåíç=EéçëáòáçåÉ=MLçÑÑF= äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=î~=~ìíçã~íáÅ~ãÉåíÉ=åÉää~= éçëáòáçåÉ=çííáã~äÉ=éÉê=áä=Å~ãÄáç=ÇÉÖäá= ìíÉåëáäáK jrjROKKW MLçÑÑ=Z=ëéÉåíç j=Z=cìåòáçå~ãÉåíç=ÂéìäëÉÊ=~ää~=ã~ëëáã~= îÉäçÅáí¶I=ã~åíÉåÉêÉ=ä~=ã~åçéçä~=éÉê= ä~ Çìê~í~=ÇÉëáÇÉê~í~K dê~Çç=NÓQI=îÉäçÅáí¶=Çá=ä~îçêçW N=Z=Ä~ëëç=åìãÉêç=Çá=Öáêá=Ó=äÉåíçI Q=Z=~äíç=åìãÉêç=Çá=Öáêá=Ó=îÉäçÅÉK jrjRQKKLjrjRSKKW MLçÑÑ=Z=ëéÉåíç j=Z=cìåòáçå~ãÉåíç=ÂéìäëÉÊ=~ää~=ã~ëëáã~= îÉäçÅáí¶I=ã~åíÉåÉêÉ=ä~=ã~åçéçä~=éÉê=ä~= Çìê~í~=ÇÉëáÇÉê~í~K oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe dê~Çç=NÓTI=îÉäçÅáí¶=Çá=ä~îçêçW N=Z=Ä~ëëç=åìãÉêç=Çá=Öáêá=Ó=äÉåíçI T=Z=~äíç=åìãÉêç=Çá=Öáêá=Ó=îÉäçÅÉK Q péá~=Çá=Ñìåòáçå~ãÉåíç=EjrjRQKKLRSKKF pá=~ÅÅÉåÇÉ=Çìê~åíÉ=áä=Ñìåòáçå~ãÉåíç= Eã~åçéçä~=ëì=j=çééìêÉ=ëì=NÓTFK i~ãéÉÖÖá~=áå=Å~ëç=Çá=Éêêçêá=åÉääÛìëç= ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=áå=Å~ëç=Çá=~ííáî~òáçåÉ=ÇÉää~= ëáÅìêÉòò~=ÉäÉííêçåáÅ~=ÉÇ=áå=Å~ëç=Çá=ìå=ÇáÑÉííç= ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=îÉÇá=áä=Å~éáíçäç=ÂoáãÉÇáç=áå= Å~ëç=Çá=Öì~ëíáÊK R `çéÉêÅÜáç=Çá=ëáÅìêÉòò~=áåÖê~å~ÖÖáç mÉê=êáãìçîÉêÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=Çá=ëáÅìêÉòò~= áåÖê~å~ÖÖáç=éêÉãÉêÉ=åÉää~=é~êíÉ=éçëíÉêáçêÉ= É=ëçääÉî~êÉK S fåÖê~å~ÖÖáç=éÉê= Ó=ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç=É= Ó=ëéêÉãá~Öêìãá=E~ÅÅÉëëçêáç=ëéÉÅá~äÉ=GFK= ^ééäáÅ~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=Çá=ëáÅìêÉòò~I= ëÉ äÛáåÖê~å~ÖÖáç=åçå=îáÉåÉ=ìíáäáòò~íçK T fåÖê~å~ÖÖáç=éÉê=ìíÉåëáäá=EÑêìëí~=éÉê=ãÉëJ Åçä~êÉI=Ñêìëí~=éÉê=ãçåí~êÉI=Äê~ÅÅáç= áãé~ëí~íçêÉ=F=É=íêáí~Å~êåÉ= E~ÅÅÉëëçêáç=ëéÉÅá~äÉ=GF U `çéÉêÅÜáç=Çá=ëáÅìêÉòò~=áåÖê~å~ÖÖáç= Ñêìää~íçêÉ V jçíçêÉ=éÉê=Ñêìää~íçêÉ= E~ÅÅÉëëçêáç ëéÉÅá~äÉ=GF ^ééäáÅ~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=Çá=ëáÅìêÉòò~I=ëÉ äÛáåJ Öê~å~ÖÖáç=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉ=åçå=îáÉåÉ=ìíáäáòò~íçK NM `çåëÉêî~òáçåÉ=ÇÉä=Å~îç jrjROKKLjrjRQKKW=oáéçêêÉ=áä=Å~îç=åÉä= î~åç=éçêí~Å~îç jrjRSKKW=^îîçäÖáÅ~îç=~ìíçã~íáÅç `áçíçä~=Åçå=~ÅÅÉëëçêá NN `áçíçä~=áãé~ëí~íêáÅÉ=Çá=~ÅÅá~áç=áåçñ NO `çéÉêÅÜáç ríÉåëáäá NP cêìëí~ NQ pÄ~ííáíçêÉ NR _ê~ÅÅáç=áãé~ëí~íçêÉ=Åçå=ëé~íçä~ NS _çêë~=éçêí~ÅÅÉëëçêá mÉê=ÅçåëÉêî~êÉ=Öäá=ìíÉåëáäá=ÉÇ=á=ÇáëÅÜá= ëãáåìòò~íçêáK pãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç NT mÉëíÉääç NU `çéÉêÅÜáç=Åçå=ÄçÅÅ~=Çá=Å~êáÅç NV aáëÅç=ëãáåìòò~íçêÉ NV~=aáëÅç=Ççééá~=ÑìåòáçåÉ=éÉê=~ÑÑÉíí~êÉ=Ó ëéÉëëçLëçííáäÉ NVÄ=aáëÅç=Ççééá~=ÑìåòáçåÉ=éÉê=Öê~ííìÖá~êÉ=Ó= ÖêçëëçLÑáåÉ NVÅ=aáëÅç=Öê~ííìÖá~=Ó=ãÉÇáçJÑáåÉ OM mçêí~ÇáëÅç PR .

áí rëç ON `~êÅ~ëë~=Åçå=~éÉêíìê~=Çá=ìëÅáí~= cêìää~íçêÉ=G OO _áÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ OP `çéÉêÅÜáç OQ _áÅÅÜáÉêáåç=Ççë~íçêÉ mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ> G pÉ=ìå=~ÅÅÉëëçêáç=åçå=≠=ÅçãéêÉëç=åÉää~=ÑçêåáJ íìê~I=éì∂=ÉëëÉêÉ=~Åèìáëí~íç=åÉä=ÅçããÉêÅáç= É éêÉëëç=áä=ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíáK mçëáòáçåá=Çá=ä~îçêç cáÖìê~= ^ííÉåòáçåÉ> rë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=ëÉ=äÛìíÉåëáäÉL~ÅÅÉëJ ëçêáç=ëÉÅçåÇç=ä~=ëÉÖìÉåíÉ=í~ÄÉää~=≠=~ééäáÅ~íç= ~ääÛáåÖê~å~ÖÖáç=áåÇáÅ~íç=åÉää~=éçëáòáçåÉ=ÅçêêÉíí~= ÉÇ=≠=áå=éçëáòáçåÉ=Çá=ä~îçêçK fä=Äê~ÅÅáç=çëÅáää~åíÉ=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=~êêÉëí~íç=áå=çÖåá= éçëáòáçåÉK ^îîÉêíÉåò~ fä=Äê~ÅÅáç=çëÅáää~åíÉ=≠=Ççí~íç=ÇÉää~=ÑìåòáçåÉ= Âb~ëó=^êãäáÑíÊI=ÅÜÉ=Ñ~îçêáëÅÉ=ëìç=ëçääÉî~J ãÉåíçK oÉÖçä~òáçåÉ=ÇÉää~=éçëáòáçåÉ=Çá=ä~îçêçW  éêÉãÉêÉ=áä=í~ëíç=Çá=ëÄäçÅÅç=É=ãìçîÉêÉ= áä Äê~ÅÅáç=çëÅáää~åíÉK= ^áìí~êÉ=áä=ãçîáãÉåíç=Åçå=ìå~=ã~åçK  jìçîÉêÉ=áä=Äê~ÅÅáç=çëÅáää~åíÉ=Ñáåç=~ääÛ~êêÉëíç= åÉää~=éçëáòáçåÉ=ÇÉëáÇÉê~í~K mçëáJ òáçåÉ N fåÖê~å~ÖÖáç jrjROKK jrjRQKK jrjRSKK NÓQ NÓT NÓQ NÓT NÓO NÓP Ó Ó OÓQ PÓT OÓQ PÓT U PÓQ RÓT T PÓQ RÓT T O T P R G Q G jçåí~êÉLëãçåí~êÉ=äç=ëÄ~ííáíçêÉI=äÉ=ÑêìëíÉ= ÉÇ áä Äê~ÅÅáç=áãé~ëí~íçêÉX=~ÖÖáìåÖÉêÉ=Öê~åÇá= èì~åíáí¶=Çá=~äáãÉåíá PS fåëÉêáêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=êÉíÉ=ëçäç=Ççéç=ÅÜÉ=íìííá= á éêÉé~ê~íáîá=éÉê=áä=ä~îçêç=Åçå=äD~éé~êÉÅÅÜáç= ëçåç=ëí~íá=ÅçåÅäìëáK ^ííÉåòáçåÉ> rë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=Åçå=äÛìíÉåëáäÉL~ÅÅÉëJ ëçêáç=áå=éçëáòáçåÉ=Çá=ä~îçêçK kçå=Ñ~êÉ=Ñìåòáçå~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=~=îìçíçK= kçå=ÉëéçêêÉ=~éé~êÉÅÅÜáç=ÉÇ=~ÅÅÉëëçêá=~=Ñçåíá= Çá Å~äçêÉK=iÉ=é~êíá=åçå=ëçåç=áÇçåÉÉ=éÉê=äDìëç= áå Ñçêåç=~=ãáÅêççåÇÉK  ^ä=éêáãç=ìëç=éìäáêÉ=~ÅÅìê~í~ãÉåíÉ=~éé~J êÉÅÅÜáç=ÉÇ=~ÅÅÉëëçêáI=îÉÇá=Å~éáíçäç=Âmìäáòá~= É Åìê~ÊK ^îîÉêíÉåò~=áãéçêí~åíÉ f=î~äçêá=çêáÉåí~íáîá=ÅçåëáÖäá~íá=áå=èìÉëíÉ=áëíêìòáçåá= éÉê=äÛìëç=éÉê=ä~=îÉäçÅáí¶=Çá=ä~îçêç=ëá=êáÑÉêáëÅçåç= ~Öäá=~éé~êÉÅÅÜá=Åçå=ëÉäÉííçêÉ=~=ã~åçéçä~= ~ T éçëáòáçåáK=mÉê=Öäá=~éé~êÉÅÅÜá=Åçå=ëÉäÉííçêÉ= ~ ã~åçéçä~=~=Q=éçëáòáçåá=á=êáëéÉííáîá=î~äçêá=ëçåç= áåÇáÅ~íá=Ççéç=á=éêáãá=Ñê~=é~êÉåíÉëáK få=èìÉëíÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç=îá=≠=ìå=~ÇÉëáîç= Åçå=î~äçêá=çêáÉåí~íáîá=éÉê=ä~=îÉäçÅáí¶=Çá=ä~îçêç= ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åÉääÛáãéáÉÖç=Çá=ìíÉåëáäá=ÉÇ= ~ÅÅÉëëçêáK= `çåëáÖäá~ãç=Çá=~ééäáÅ~êÉ=èìÉëíç=~ÇÉëáîç= ëìääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=EÑáÖìê~=FK mêÉé~ê~òáçåÉ  aáëéçêêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ=ëì=ìå~= ëìéÉêÑáÅáÉ=äáëÅá~=É=éìäáí~K  bëíê~êêÉ=áä=Å~îç=EÑáÖìê~=FK jrjROKKLjrjRQKK s~åç=éçêí~Å~îçW bëíê~êêÉ=áä=Å~îç=~ää~=äìåÖÜÉòò~= åÉÅÉëë~êá~K jrjRSKK ^îîçäÖáÅ~îç=~ìíçã~íáÅçW Éëíê~êêÉ=áä=Å~îç=Åçå=ìå=ëçäç=ãçîáJ ãÉåíç=Åçåíáåìç=Ñáåç=~ää~=äìåJ ÖÜÉòò~=ÇÉëáÇÉê~í~=Eã~ñK=NMM ÅãF= É=êáä~ëÅá~êäç=äÉåí~ãÉåíÉX=áä Å~îç ëá ~êêÉëí~K oáÇìêêÉ=ä~=äìåÖÜÉòò~=Çá=ä~îçêç=ÇÉä=Å~îçW íáê~êÉ=ìå=éçÅç=áä=Å~îç=É=ä~ëÅá~êäç=êá~îîçäÖÉêÉ= Ñáåç=~ää~=äìåÖÜÉòò~=ÇÉëáÇÉê~í~K= qáê~êÉ éçá Çá åìçîç=ìå=éçÅç=áä=Å~îç=É= êáä~ëÅá~êäç=äÉåí~ãÉåíÉX=áä=Å~îç=ëá=~êêÉëí~K oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

áí ^ííÉåòáçåÉ> kçå=íçêÅÉêÉ=áä=Å~îç=Çìê~åíÉ=áä=êá~îîçäÖáãÉåíçK= kÉÖäá=~éé~êÉÅÅÜá=Åçå=~îîçäÖáÅ~îç=~ìíçã~íáÅç= åçå=áåíêçÇìêêÉ=áä=Å~îç=Åçå=ä~=ã~åçK=pÉ=áä=Å~îç= ëá ÄäçÅÅ~I=Éëíê~êäç=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=É=éçá=ä~ëÅá~êäç= êá~îîçäÖÉêÉK  fåëÉêáêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉK `áçíçä~=ÉÇ=ìíÉåëáäá mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ìíÉåëáäá=áå= êçí~òáçåÉ aìê~åíÉ=áä=Ñìåòáçå~ãÉåíç=åçå=áåíêçÇìêêÉ=ã~á= äÉ ã~åá=åÉää~=Åáçíçä~K=i~îçê~êÉ=ëçäç=Åçå= áä ÅçéÉêÅÜáç=ENOF=~ééäáÅ~íç> pçëíáíìáêÉ=äÛìíÉåëáäÉ=ëçäç=èì~åÇç=äÛáåÖê~å~ÖÖáç= ≠=ÑÉêãç=Ó=Ççéç=äç=ëéÉÖåáãÉåíç=äÛáåÖê~å~ÖÖáç= Öáê~=~åÅçê~=ìå=éçÅç=éÉê=áåÉêòá~=É=ëá=ÑÉêã~=åÉää~= éçëáòáçåÉ=Çá=ëçëíáíìòáçåÉ=ìíÉåëáäÉK= jìçîÉêÉ áä Äê~ÅÅáç=çëÅáää~åíÉ=ëçäç=èì~åÇç= äÛìíÉåëáäÉ=ëá=≠=ÑÉêã~íçK mÉê=ãçíáîá=Çá=ëáÅìêÉòò~=äÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç= ≠ ÅçåëÉåíáíç=ëçäç=ëÉ=Öäá=áåÖê~å~ÖÖá=åçå=ìíáäáòò~íá= ëçåç=ÅçéÉêíá=Åçå=á=ÅçéÉêíá=Çá=ëáÅìêÉòò~= áåÖê~å~ÖÖá=ERI=UFK ^ííÉåòáçåÉ> rë~êÉ=ä~=Åáçíçä~=ëçäç=éÉê=áä=ä~îçêç=Åçå=èìÉëíç= ~éé~êÉÅÅÜáçK cêìëí~=ENPF éÉê=ãÉëÅçä~êÉ=é~ëíÉI=éÉê=ÉëK=é~ëí~=ÑäìáÇ~= ãáëÅÉä~í~ pÄ~ííáíçêÉ=ENQF éÉê=ãçåí~êÉ=~äÄìãÉ=ÇÛìçîçI=é~åå~= É é~ëíÉ=äÉÖÖÉêÉI=éÉê ÉëK é~ëí~=ÄáëÅçííç _ê~ÅÅáç=áãé~ëí~íçêÉ=ENRF= éÉê=ä~îçê~êÉ=áãé~ëíá=éáª=ëçäáÇá=É=éÉê= ~ã~äÖ~ã~êÉ=áåÖêÉÇáÉåíá=ÅÜÉ=åçå=ÇÉîçåç= ÉëëÉêÉ=ëãáåìòò~íá=E~Ç=ÉëK=ìîÉíí~I=éÉòòÉííá= Çá ÅáçÅÅçä~íçF i~îçêç=Åçå=ä~=Åáçíçä~= É=Öäá=ìíÉåëáäá cáÖìê~=  mêÉãÉêÉ=áä=éìäë~åíÉ=Çá=ëÄäçÅÅç=É=éçêí~êÉ= áä Äê~ÅÅáç=çëÅáää~åíÉ=åÉää~=éçëáòáçåÉ=OK  ^ééäáÅ~êÉ=ä~=Åáçíçä~=áãé~ëí~íêáÅÉW Ó ëçîê~ééçêêÉ=ä~=Åáçíçä~=áãé~ëí~íêáÅÉ= áåÅäáå~í~=îÉêëç=~î~åíá=É=éçá=~ÄÄ~ëë~êä~I Ó êìçí~êÉ=áå=ëÉåëç=~åíáçê~êáç=Ñáåç=~ääç= ëÅ~ííçK  ^=ëÉÅçåÇ~=ÇÉä=Åçãéáíç=Çá=ä~îçê~òáçåÉI= áåëÉêáêÉ=Ñáåç=~ääÛ~êêÉëíç=åÉääÛáåÖê~å~ÖÖáç=ä~= Ñêìëí~I=äç=ëÄ~ííáíçêÉ=ç=áä=Äê~ÅÅáç=áãé~ëí~íçêÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe ^îîÉêíÉåò~W mÉê=áä=Äê~ÅÅáç=áãé~ëí~íçêÉ=êìçí~êÉ=ä~=ëé~íçä~I= ÑáåÅܨ=áä=Äê~ÅÅáç=áãé~ëí~íçêÉ=åçå=ëÛ~êêÉëí~= EÑáÖìê~=ÓQÄFK  fåíêçÇìêêÉ=åÉää~=Åáçíçä~=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá= Ç~ ä~îçê~êÉK  mêÉãÉêÉ=áä=éìäë~åíÉ=Çá=ëÄäçÅÅç= É éçêí~êÉ=áä Äê~ÅÅáç=çëÅáää~åíÉ=åÉää~= éçëáòáçåÉ=NK  ^ééäáÅ~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáçK  oìçí~êÉ=ä~=ã~åçéçä~=ëìää~=îÉäçÅáí¶= ÇÉëáÇÉê~í~K fä=åçëíêç=ÅçåëáÖäáçW Ó Ñêìëí~=éÉê=ãÉëÅçä~êÉW= éêáã~=~ÖÖáìåÖÉêÉ=ãÉëÅçä~åÇç=~ää~=îÉäçÅáí¶= N ENFI=Ççéç=ëÉäÉòáçå~êÉ=ä~=îÉäçÅáí¶ T=EQF Ó ëÄ~ííáíçêÉW Öê~Çç T=EQFI=~ÖÖáìåÖÉêÉ=É=ãÉëÅçä~êÉ= ~ä Öê~Çç N ENF Ó Äê~ÅÅáç=áãé~ëí~íçêÉW= ãÉëÅçä~êÉ=éêáã~=~ä=Öê~Çç N ENFI=áãé~ëí~êÉ= ~ä Öê~Çç P EOF ^ÖÖáìåÖÉêÉ=áåÖêÉÇáÉåíá  péÉÖåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Åçå=äÛáåíÉêêìííçêÉ= êçí~åíÉK  ^ÖÖáìåÖÉêÉ=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=~ííê~îÉêëç= äÛ~éÉêíìê~=Çá=~ÖÖáìåí~=åÉä=ÅçéÉêÅÜáçK çééìêÉ  oáãìçîÉêÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáçK=  mêÉãÉêÉ=áä=éìäë~åíÉ=Çá=ëÄäçÅÅç=É=éçêí~êÉ= áä Äê~ÅÅáç=çëÅáää~åíÉ=åÉää~=éçëáòáçåÉ=OK  fåíêçÇìêêÉ=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíáK açéç=áä=ä~îçêç  péÉÖåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Åçå=äÛáåíÉêêìííçêÉ= êçí~åíÉK  bëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉK  oáãìçîÉêÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáçK=  mêÉãÉêÉ=áä=éìäë~åíÉ=Çá=ëÄäçÅÅç=É=éçêí~êÉ= áä Äê~ÅÅáç=çëÅáää~åíÉ=åÉää~=éçëáòáçåÉ=OK  bëíê~êêÉ=äÛìíÉåëáäÉ=Ç~ääÛáåÖê~å~ÖÖáçK  oáãìçîÉêÉ=ä~=Åáçíçä~=áãé~ëí~íêáÅÉK  mìäáêÉ=íìííÉ=äÉ=é~êíáI=îÉÇá=Âmìäáòá~=É=Åìê~ÊK pãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç mÉêáÅçäç=ÑÉêáíÉ qÉåÉêÉ=äÉ=ã~åá=äçåí~åç=Ç~ääÉ=ä~ãÉ=í~ÖäáÉåíá= É Ç~á=ÄçêÇá=ÇÉá=ÇáëÅÜá=ëãáåìòò~íçêáK= ^ÑÑÉêê~êÉ á ÇáëÅÜá=ëãáåìòò~íçêá=ëçäç=ëìä=ÄçêÇç> jçåí~êÉLëãçåí~êÉ=äç=ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç= ëçäç=~Ç=áåÖê~å~ÖÖáç=ÑÉêãç=É=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~J òáçåÉ=Éëíê~íí~K kçå=áåíêçÇìêêÉ=äÉ=ã~åá=åÉä=éçòòÉííç=Çá=Å~êáÅçK PT .

áí ^ííÉåòáçåÉ> rë~êÉ=äç=ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç=ëçäç=åÉääç=ëí~íç= Çá=ãçåí~ÖÖáç=ÅçãéäÉíçK=kçå=ãçåí~êÉ=ã~á= äç ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç=ëìääD~éé~êÉÅÅÜáç= éêáåÅáé~äÉK rë~êÉ=äç=ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç=ëçäç=åÉää~= éçëáòáçåÉ=Çá=Ñìåòáçå~ãÉåíç=ãçëíê~í~K mêçíÉòáçåÉ=Ç~=ëçîê~ÅÅ~êáÅç cáÖìê~= ^ä=ÑáåÉ=Çá=Éîáí~êÉ=ã~ÖÖáçêá=Ç~ååá=~ääD~éé~êÉÅÅÜáç= áå=Å~ëç=Çá=ëçîê~ÅÅ~êáÅç=ëìääç=ëãáåìòò~íçêÉ= ÅçåíáåìçI=äD~ëëÉ=Çá=~òáçå~ãÉåíç=ÇÉääç= ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç=≠=Ççí~íç=Çá=ìå=áåí~Öäáç= Eéìåíç=Çá=êçííìê~=éêÉëí~Äáäáí~FK=få=èìÉëíç=éìåíç= äD~ëëÉ=Çá=~òáçå~ãÉåíç=ëá=ëéÉòò~=áå=Å~ëç=Çá= ëçîê~ÅÅ~êáÅçK= rå=åìçîç=éçêí~ÇáëÅç=Åçå=~ëëÉ=Çá=~òáçå~ãÉåíç= éì∂=ÉëëÉêÉ=~Åèìáëí~íç=éêÉëëç=áä=ëÉêîáòáç= ~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíáK aáëÅç=Ççééá~=ÑìåòáçåÉ=éÉê= ~ÑÑÉíí~êÉ=Ó=ëéÉëëçLëçííáäÉ éÉê=í~Öäá~êÉ=Ñêìíí~=É=îÉêÇìê~K= i~îçê~òáçåÉ ~ä Öê~Çç=R=EPFK fåÇáÅ~òáçåÉ=ëìä=ÇáëÅç=Ççééá~=ÑìåòáçåÉ= éÉê ~ÑÑÉíí~êÉW= ÂNÊ=éÉê=áä=ä~íç=Çá=í~Öäáç=ëéÉëëç ÂPÊ=éÉê=áä=ä~íç=Çá=í~Öäáç=ëçííáäÉ ^ííÉåòáçåÉ> fä=ÇáëÅç=Ççééá~=ÑìåòáçåÉ=éÉê=~ÑÑÉíí~êÉ=åçå= ≠ áÇçåÉç=éÉê=~ÑÑÉíí~êÉ=Ñçêã~ÖÖáç=ÇìêçI=é~åÉI= é~åáåá=É=ÅáçÅÅçä~íçK=^ÑÑÉíí~êÉ=ëçäç=~=ÑêÉÇÇç=äÉ= é~í~íÉ=ÅçííÉI=ÅÜÉ=åÉää~=Åçííìê~=ëá=ã~åíÉåÖçåç= ÇìêÉK aáëÅç=Ççééá~=ÑìåòáçåÉ=éÉê= Öê~ííìÖá~êÉ=Ó=ÖêçëëçLÑáåÉ éÉê=Öê~ííìÖá~êÉ=îÉêÇìê~I=Ñêìíí~=É=Ñçêã~ÖÖáçI= íê~ååÉ=áä=Ñçêã~ÖÖáç=Çìêç=EéÉê=ÉëK=é~êãáÖá~åçFK= i~îçê~òáçåÉ=~ää~=îÉäçÅáí¶ P EOF=ç=Q=EPFK fåÇáÅ~òáçåÉ=ëìä=ÇáëÅç=Ççééá~=ÑìåòáçåÉ= éÉê Öê~ííìÖá~êÉW= ÂOÊ=éÉê=áä=ä~íç=Öê~ííìÖá~=Öêçëë~ ÂQÊ=éÉê=áä=ä~íç=Öê~ííìÖá~=ÑáåÉ ^ííÉåòáçåÉ> fä=ÇáëÅç=Ççééá~=ÑìåòáçåÉ=éÉê=Öê~ííìÖá~êÉ=åçå= ≠ áÇçåÉç=éÉê=Öê~ííìÖá~êÉ=åçÅáK= dê~ííìÖá~êÉ áä Ñçêã~ÖÖáç=íÉåÉêç=ëçäç=Åçå=áä=ä~íç= Öêçëëç=~ä=Öê~Çç=T=EQFK aáëÅç=Öê~ííìÖá~=Ó=ãÉÇáçJÑáåÉ éÉê=Öê~ííìÖá~êÉ=é~í~íÉ=ÅêìÇÉI=Ñçêã~ÖÖáç= Çìêç=EéÉê ÉëK=é~êãáÖá~åçFI=ÅáçÅÅçä~í~= ê~ÑÑêÉÇÇ~í~ É=åçÅáK i~îçê~òáçåÉ=~ä=Öê~Çç=T=EQFK PU ^ííÉåòáçåÉ> fä=ÇáëÅç=Öê~ííìÖá~=åçå=≠=áÇçåÉç=éÉê=Öê~ííìÖá~êÉ= Ñçêã~ÖÖáç=íÉåÉêç=É=Ñçêã~ÖÖáç=Ç~=í~ÖäáçK i~îçêç=Åçå=äç= ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç cáÖìê~=  mêÉãÉêÉ=áä=éìäë~åíÉ=Çá=ëÄäçÅÅç=É=éçêí~êÉ= áä Äê~ÅÅáç=çëÅáää~åíÉ=åÉää~=éçëáòáçåÉ=OK  ^ééäáÅ~êÉ=ä~=Åáçíçä~=áãé~ëí~íêáÅÉW Ó ëçîê~ééçêêÉ=ä~=Åáçíçä~=áãé~ëí~íêáÅÉ= áåÅäáå~í~=îÉêëç=~î~åíá=É=éçá=~ÄÄ~ëë~êä~I Ó êìçí~êÉ=áå=ëÉåëç=~åíáçê~êáç=Ñáåç=~ääç= ëÅ~ííçK  mêÉãÉêÉ=áä=éìäë~åíÉ=Çá=ëÄäçÅÅç=É=éçêí~êÉ= áä Äê~ÅÅáç=çëÅáää~åíÉ=åÉää~=éçëáòáçåÉ=PK  oáãìçîÉêÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=Çá=ëáÅìêÉòò~= Ç~ääDáåÖê~å~ÖÖáç=ÇÉääç=ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç= EÑáÖìê~=JR~FK  qÉåÉêÉ=áä=éçêí~ÇáëÅç=ëìääDÉëíêÉãáí¶=áåÑÉêáçêÉ= Åçå=äÉ=ÇìÉ=éìåíÉ=êáîçäíÉ=îÉêëç=äD~äíçK  aÉéçêêÉ=Åçå=éêÉÅ~ìòáçåÉ=áä=ÇáëÅç=éÉê=~ÑÑÉíí~êÉ= ç=áä=ÇáëÅç=Öê~ííìÖá~=ÇÉëáÇÉê~íç=ëìääÉ=éìåíÉ=ÇÉä= éçêí~ÇáëÅç=EÑáÖìê~=JS~FK=kÉä=Å~ëç=Çá=ÇáëÅÜá= Ççééá~=ÑìåòáçåÉI=éêÉëí~êÉ=~ííÉåòáçåÉ=ÅÜÉ=áä= ä~íç=ÇÉëáÇÉê~íç=ëá~=êáîçäíç=îÉêëç=äD~äíçK  ^ÑÑÉêê~êÉ=áä=éçêí~ÇáëÅç=ëìääDÉëíêÉãáí¶=ëìéÉêáçêÉ= ÉÇ=áåíêçÇìêäç=åÉää~=Å~êÅ~ëë~=EÑáÖìê~=JSÄFK  ^ééäáÅ~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=E~ííÉåòáçåÉ=~ä= êáÑÉêáãÉåíçF=É=êìçí~êäç=áå=ëÉåëç=çê~êáç=Ñáåç= ~ääD~êêÉëíçK  ^ééäáÅ~êÉ=äç=ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç= ëìääDáåÖê~å~ÖÖáçI=ÅçãÉ=ëá=ãçëíê~=åÉää~=ÑáÖìê~= JUI=É=êìçí~êäç=áå=ëÉåëç=çê~êáç=Ñáåç=~ääD~êêÉëíçK  oìçí~êÉ=ä~=ã~åçéçä~=ëìää~=îÉäçÅáí¶= ÇÉëáÇÉê~í~K  fåíêçÇìêêÉ=Öäá=~äáãÉåíá=Ç~=ä~îçê~êÉ=åÉä=éçòòÉííç= Çá=Å~êáÅç=É=ëéáåÖÉêäá=Åçå=áä=éÉëíÉääçK ^ííÉåòáçåÉ> bîáí~êÉ=ìå=áåí~ë~ãÉåíç=ÇÉääÛ~äáãÉåíç=í~Öäá~íç= åÉääÛ~éÉêíìê~=Çá=ìëÅáí~K `çåëáÖäáçW=éÉê=êáëìäí~íá=Çá=í~Öäáç=ìåáÑçêãá=í~Öäá~êÉ= éêçÇçííá=~=Ö~ãÄç=ëçííáäÉ=êáìåáíá=áå=ã~òòÉííáK= ^îîÉêíÉåò~W=ëÉ=åÉääç=ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç= ÇçîÉëëÉêç=êÉëí~êÉ=~íí~ÅÅ~íá=~äáãÉåíá=Ç~=ä~îçê~êÉI= ëéÉÖåÉêÉ=áä=êçÄçí=Ç~=ÅìÅáå~I=Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~I= ~ííÉåÇÉêÉ=ÅÜÉ=äÛáåÖê~å~ÖÖáç=ëá~=ÑÉêãçI=êáãìçîÉêÉ= áä=ÅçéÉêÅÜáç=ÇÉääç=ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç= É îìçí~êÉ=áä=éçòòÉííç=Çá=Å~êáÅçK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

áí açéç=áä=ä~îçêç  péÉÖåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Åçå=äÛáåíÉêêìííçêÉ= êçí~åíÉK  oìçí~êÉ=äç=ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç=áå=ëÉåëç= ~åíáçê~êáç=É=êáãìçîÉêäçK  oìçí~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=áå=ëÉåëç=~åíáçê~êáç= É êáãìçîÉêäçK  oáãìçîÉêÉ=áä=éçêí~ÇáëÅç=Åçå=áä=ÇáëÅçK=^=í~ä=ÑáåÉ= ëéáåÖÉêÉ=Ç~=ëçííç=äÛ~ëëÉ=Çá ~òáçå~ãÉåíç=Åçå= áä=Çáíç=EÑáÖìê~=FK  mìäáêÉ=äÉ=é~êíáK cêìää~íçêÉ mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=~=Å~ìë~=Çá=ä~ãÉ= í~ÖäáÉåíáLáåÖê~å~ÖÖáç=áå=êçí~òáçåÉ> kçå=áåíêçÇìêêÉ=ã~á=äÉ=ã~åá=åÉä=Ñêìää~íçêÉ= ~ééäáÅ~íç>=oáãìçîÉêÉL~ééäáÅ~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç= ëçäç=èì~åÇç=áä=ãçíçêÉ=≠=ÑÉêãç>= jÉííÉêÉ áå ÑìåòáçåÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=ëçäç=ÅçãéäÉí~J ãÉåíÉ=~ëëÉãÄä~íç=É=Åçå=áä=ÅçéÉêÅÜáç= ~ééäáÅ~íçK  oìçí~êÉ=ä~=ã~åçéçä~=ëìää~=îÉäçÅáí¶= ÇÉëáÇÉê~í~K ^ÖÖáìåÖÉêÉ=áåÖêÉÇáÉåíá=EÑáÖìê~=JUF  péÉÖåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Åçå=äÛáåíÉêêìííçêÉ= êçí~åíÉK  oáãìçîÉêÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=ÉÇ=áåíêçÇìêêÉ=Öäá= áåÖêÉÇáÉåíá çééìêÉ  íçÖäáÉêÉ=áä=ÄáÅÅÜáÉêáåç=Ççë~íçêÉ=ÉÇ=~ÖÖáìåÖÉêÉ= ìå=éçÅç=~ää~=îçäí~=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=ëçäáÇá=~ííê~J îÉêëç=äÛ~éÉêíìê~=Çá=~ÖÖáìåí~ çééìêÉ  áåíêçÇìêêÉ=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=äáèìáÇá=~ííê~îÉêëç= áä ÄáÅÅÜáÉêáåç=Ççë~íçêÉK açéç=áä=ä~îçêç  péÉÖåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Åçå=äÛáåíÉêêìííçêÉ= êçí~åíÉK  oìçí~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=áå=ëÉåëç=çê~êáç= É êáãìçîÉêäçK `çåëáÖäáçW=áä=Ñêìää~íçêÉ=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=ä~î~íç= éêÉÑÉêáÄáäãÉåíÉ=ëìÄáíç=Ççéç=äÛìëçK mìäáòá~=É=Åìê~ mÉêáÅçäç=Çá=ëÅçíí~íìêÉ> aìê~åíÉ=ä~=ä~îçê~òáçåÉ=Çá=Ñêìää~íá=ãçäíç=Å~äÇáI= Ç~ä ÄáÅÅÜáÉêáåç=Ççë~íçêÉ=åÉä=ÅçéÉêÅÜáç=ÉëÅÉ= î~éçêÉK=fåíêçÇìêêÉ=ã~ëëáãç=MIR=äáíêá=Çá=äáèìáÇç= ãçäíç=Å~äÇç=ç=ÅÜÉ=éêçÇìÅÉ=ëÅÜáìã~K ^ííÉåòáçåÉ> bîáí~êÉ=Ç~ååá=~ä=Ñêìää~íçêÉK=kçå=ä~îçê~êÉ=áåÖêÉJ ÇáÉåíá=ëìêÖÉä~íá=Eíê~ååÉ=ÅìÄÉííá=Çá=ÖÜá~ÅÅáçFK= kçå=Ñ~êÉ=Öáê~êÉ=~=îìçíç=áä=Ñêìää~íçêÉK i~îçê~êÉ=Åçå=áä=Ñêìää~íçêÉ cáÖìê~=  mêÉãÉêÉ=áä=éìäë~åíÉ=Çá=ëÄäçÅÅç=É=éçêí~êÉ= áä Äê~ÅÅáç=çëÅáää~åíÉ=åÉää~=éçëáòáçåÉ=QK  oáãìçîÉêÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=Çá=ëáÅìêÉòò~= ÇÉääÛáåÖê~å~ÖÖáç=Ñêìää~íçêÉK  ^ééäáÅ~êÉ=áä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ=EêáÑÉêáãÉåíç= ëìä ã~åáÅç=~ääáåÉ~íç=~ä=êáÑÉêáãÉåíç=ÇÉääÛ~éé~J êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉF=É=êìçí~êäç=áå=ëÉåëç=~åíáçê~êáç= Ñáåç=~ääÛ~êêÉëíçK  fåíêçÇìêêÉ=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíáK j~ëëáã~=èì~åíáí¶=Çá=äáèìáÇç=Z=NIOR=äáíêáX= ã~ëëáã~=èì~åíáí¶=Çá=äáèìáÇá=ÅÜÉ=Ñçêã~åç= ëÅÜáìã~=ç=äáèìáÇá=ãçäíç=Å~äÇá=Z=MIR=äáíêçX= èì~åíáí¶=Çá=ä~îçê~òáçåÉ=çííáã~äÉI=ëçäáÇá=Z=Ç~= RM=~=NMM=Öê~ããáK  ^ééäáÅ~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=É=êìçí~êäç=áå=ëÉåëç= ~åíáçê~êáç=Ñáåç=~ääÛ~êêÉëíç=åÉääÛáãéìÖå~íìê~= ÇÉä Ñêìää~íçêÉK=fä=ÅçéÉêÅÜáç=ÇÉîÉ=áååÉëí~êëáK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe ^ííÉåòáçåÉ> kçå=ìíáäáòò~êÉ=ÇÉíÉêÖÉåíá=~Äê~ëáîáK= mçëëáÄáäá Ç~ååá ~ääÉ=ëìéÉêÑáÅáK= mìäáêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ mÉêáÅçäç=Çá=ëÅçëë~=ÉäÉííêáÅ~> kçå=áããÉêÖÉêÉ=ã~á=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ= áå ~Åèì~I=å¨=ä~î~êäç=ëçííç=~Åèì~=ÅçêêÉåíÉK kçå=ìë~êÉ=éìäáíêáÅá=~=ÖÉííç=Çá=î~éçêÉK  bëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉK  mìäáêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ=ÉÇ=á=ÅçéÉêÅÜá= Çá ëáÅìêÉòò~=áåÖê~å~ÖÖá=Åçå=ìå=é~ååç=ìãáÇçK= pÉ=åÉÅÉëë~êáç=ìíáäáòò~êÉ=ìå=éçÅç=Çá=ÇÉíÉêëáîç= éÉê=ëíçîáÖäáÉK  fåÑáåÉ=~ëÅáìÖ~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáçK mìäáêÉ=ä~=Åáçíçä~=áãé~ëí~íêáÅÉ=É=äÛìíÉåëáäÉ `áçíçä~=áãé~ëí~íêáÅÉ=ÉÇ=ìíÉåëáäá=ëçåç=ä~î~Äáäá= áå ä~î~ëíçîáÖäáÉK kçå=áåÅ~ëíê~êÉ=äÉ=é~êíá=Çá=éä~ëíáÅ~=åÉää~=ä~î~ëíçJ îáÖäáÉI=éçáÅܨ=èìÉëíç=Çìê~åíÉ=áä=ä~î~ÖÖáç= éçíêÉÄÄÉ=Å~ìë~êÉ=ÇÉÑçêã~òáçåá=éÉêã~åÉåíá> mìäáêÉ=äç=ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç qìííÉ=äÉ=é~êíá=ÇÉääç=ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç=ëçåç= ä~î~Äáäá=áå=ä~î~ëíçîáÖäáÉK PV .

áí `çåëáÖäáçW=éÉê=ä~=êáãçòáçåÉ=ÇÉää~=é~íáå~=êçëë~= Ççéç=ä~=ä~îçê~òáçåÉI=éÉê=ÉëK=ÇÉääÉ=Å~êçíÉI= ãÉííÉêÉ=ìå=éçÅç=Çá=çäáç=~äáãÉåí~êÉ=ëì=ìå= é~ååç É=Åçå=èìÉëíç=ëíêçÑáå~êÉ=äç=ëãáåìòò~íçêÉ= Åçåíáåìç=Eåçå=á=ÇáëÅÜá=ëãáåìòò~íçêáFK= i~î~êÉ éçá äç=ëãáåìòò~íçêÉ=ÅçåíáåìçK mìäáêÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ãÉ=í~ÖäáÉåíá> kçå=íçÅÅ~êÉ=~=ã~åá=åìÇÉ=äÉ=ä~ãÉ=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉK fä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉI=áä=ÅçéÉêÅÜáç=É=äÛáãÄìíç= ëçåç=ä~î~Äáäá=áå=ä~î~ëíçîáÖäáÉK `çåëáÖäáçW=açéç=ä~=ä~îçê~òáçåÉ=Çá=äáèìáÇá= ≠ ëéÉëëç=ëìÑÑáÅáÉåíÉ=ä~î~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉI=ëÉåò~= ëÉé~ê~êäç=Ç~ääD~éé~êÉÅÅÜáçK=^=í~ä=ÑáåÉ=áåíêçÇìêêÉ= ìå=éçÅç=Çá=~Åèì~=Åçå=ÇÉíÉêëáîç=éÉê=éá~ííá=åÉä= Ñêìää~íçêÉ=ãçåí~íçK=^ÅÅÉåÇÉêÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=éÉêJ èì~äÅÜÉ=ëÉÅçåÇç=EÖê~Çç=jFK=sÉêë~êÉ=äÛ~Åèì~= Çá ä~î~ÖÖáç=É=ëÅá~Åèì~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=Åçå=~Åèì~= éìäáí~K ^îîÉêíÉåò~=áãéçêí~åíÉ pÉ=åÉÅÉëë~êáç=ä~î~êÉ=ä~=Äçêë~=éçêí~ÅÅÉëëçêáK= lëëÉêî~êÉ=äÉ=áåÇáÅ~òáçåá=éÉê=áä=íê~íí~ãÉåíç=åÉää~= Äçêë~K `çåëÉêî~òáçåÉ mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ> nì~åÇç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åçå=≠=áå=ìëç=Éëíê~êêÉ= ä~ ëéáå~=Çá=êÉíÉK cáÖìê~=  oáéçêêÉ=Öäá=ìíÉåëáäá=ÉÇ=á=ÇáëÅÜá=ëãáåìòò~íçêá= åÉää~=Äçêë~=éçêí~ÅÅÉëëçêáK  `çåëÉêî~êÉ=ä~=Äçêë~=éçêí~ÅÅÉëëçêá=åÉää~= Åáçíçä~K  mÉê=ä~=ÅçåëÉêî~òáçåÉ=åÉääÛáãÄ~ää~ÖÖáç= çêáÖáå~äÉ=îÉÇá=ÑáÖìê~=K oáãÉÇáç=áå=Å~ëç=Çá=Öì~ëíá mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ> mêáã~=Çá=êáé~ê~êÉ=ìå=Öì~ëíçI=Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~= ÇÛ~äáãÉåí~òáçåÉK ^îîÉêíÉåòÉ=áãéçêí~åíá=éÉê= jrjRQKKLjrjRSKK QM rå=ÉêêçêÉ=åÉääÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=ìåÛ~ííáî~J òáçåÉ=ÇÉää~=ëáÅìêÉòò~=ÉäÉííêçåáÅ~=çééìêÉ=ìå= ÇáÑÉííç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=îáÉåÉ=îáëì~äáòò~íç= Ç~ääÛáåíÉêãáííÉåò~=ÇÉää~=ëéá~=Çá=Ñìåòáçå~ãÉåíçK fä=Äê~ÅÅáç=çëÅáää~åíÉ=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=~êêÉëí~íç= áå çÖåá=éçëáòáçåÉK mêçî~êÉ=éêáã~=~=êáëçäîÉêÉ=áä=éêçÄäÉã~=áåëçêíç=Åçå= äÛ~áìíç=ÇÉääÉ=áëíêìòáçåá=ëÉÖìÉåíáK dì~ëíç iÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åçå=ëá=~îîá~K= oáãÉÇáç  `çåíêçää~êÉ=äÛ~äáãÉåí~òáçåÉ=ÉäÉííêáÅ~K  `çåíêçää~êÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉK  `çåíêçää~êÉ=áä=Äê~ÅÅáç=çëÅáää~åíÉK= mçëáòáçåÉ ÅçêêÉíí~\=_ê~ÅÅáç=áå=~êêÉëíç\  oìçí~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=ç=ä~=Åáçíçä~=áãé~ëí~íêáÅÉ= Ñáåç=~ääÛ~êêÉëíçK  ^ééäáÅ~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉ=É=êìçí~êäç= Ñáåç=~ääÛ~êêÉëíçK  ^ééäáÅ~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=Çá=ëáÅìêÉòò~=áåÖê~J å~ÖÖáç=ëìÖäá=áåÖê~å~ÖÖá=åçå=ìíáäáòò~íáK  Ð ~ííáîç=áä=ÄäçÅÅç=Çá=êá~ÅÅÉåëáçåÉK= aáëéçêêÉ äÛáåíÉêêìííçêÉ=ëì=MLçÑÑ=É=éçá=áåÇáÉíêç= ëìä=Öê~Çç=ÇÉëáÇÉê~íçK= dì~ëíç iÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëá=ëéÉÖåÉ=Çìê~åíÉ=äÛìëçK= i~ ëáÅìêÉòò~=Çá=ëçîê~ÅÅ~êáÅç=ëá=≠=~ííáî~í~K= pçåç ëí~íá=ä~îçê~íá=íêçééá=~äáãÉåíá=ÅçåíÉãéçê~J åÉ~ãÉåíÉK oáãÉÇáç  péÉÖåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáçK  oáÇìêêÉ=ä~=èì~åíáí¶=Çá=ä~îçê~òáçåÉK= kçå ëìéÉê~êÉ=ä~=ã~ëëáã~=èì~åíáí¶=~ããÉëë~= EîÉÇá=ÂbëÉãéá=ÇÛáãéáÉÖçÊF> dì~ëíç ^Ç=áåÖê~å~ÖÖáç=áå=êçí~òáçåÉ=≠=ëí~íç=~òáçå~íç=éÉê= ÉêêçêÉ=áä=éìäë~åíÉ=Çá=ëÄäçÅÅçK= fä=Äê~ÅÅáç=çëÅáää~åíÉ=ëá=ëçääÉî~K= iÛáåÖê~å~ÖÖáç=ëá=ÇáëáåëÉêáëÅÉI=ã~=åçå=êÉëí~=ÑÉêãç= åÉää~=éçëáòáçåÉ=Çá=Å~ãÄáç=ìíÉåëáäÉK oáãÉÇáç  oìçí~êÉ=ä~=ã~åçéçä~=ëì=MLçÑÑK  mçêí~êÉ=áä=Äê~ÅÅáç=åÉää~=éçëáòáçåÉ=NK  ^ÅÅÉåÇÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=EîÉäçÅáí¶=NFK  péÉÖåÉêÉ=Çá=åìçîç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáçK  iÛìíÉåëáäÉ=êÉëí~=ÑÉêãç=åÉää~=éçëáòáçåÉ= Çá Å~ãÄáç=ìíÉåëáäÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

áí dì~ëíç fä=Ñêìää~íçêÉ=ÅçãáåÅá~=~=åçå=Ñìåòáçå~êÉ=ç=ëá=ÑÉêã~= Çìê~åíÉ=äÛìëçI=äÛáåÖê~å~ÖÖáç=Âêçåò~ÊK= i~ ä~ã~ ≠ ÄäçÅÅ~í~K oáãÉÇáç  péÉÖåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ÉÇ=Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~= ÇÛ~äáãÉåí~òáçåÉK  oáãìçîÉêÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=É=íçÖäáÉêÉ=äÛçëí~ÅçäçK  ^ééäáÅ~êÉ=Çá=åìçîç=áä=Ñêìää~íçêÉK  ^ÅÅÉåÇÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáçK RMM=Ö=Ñ~êáå~ N=Äìëíáå~=äáÉîáíç=áå=éçäîÉêÉ NOR=ãä=ä~ííÉ  jÉëÅçä~êÉ=íìííá=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=Åçå=ä~=Ñêìëí~= éÉê Å~K=½=ãáåìíç=~ä=Öê~Çç=N=ENFI=éçá= Å~K=PÓQ=ãáåìíá=~ä=Öê~Çç=T=EQFK= nì~åíáí¶=ã~ëëáã~W=NIR=îçäíÉ=ä~=êáÅÉíí~=Ä~ëÉ m~ëí~=Ñêçää~ a~=N=~=U=~äÄìãá  i~îçê~êÉ=Öäá=~äÄìãá=Åçå=äç=ëÄ~ííáíçêÉ= Ç~=Q=~=S=ãáåìíá=~ää~=îÉäçÅáí¶ T EQFK oáÅÉíí~=Ä~ëÉ NOR=Ö=Äìêêç=E~=íÉãéÉê~íìê~= ~ãÄáÉåíÉF NMMÓNOR=Ö=òìÅÅÜÉêç N=ìçîç N=éáòòáÅç=ë~äÉ ìå=éçÅç=Çá=ÄìÅÅá~=Çá=äáãçåÉ=ç=òìÅÅÜÉêç= î~åáÖäá~íç ORM=Ö=Ñ~êáå~ ÉîÉåíì~äãÉåíÉ=äáÉîáíç=áå=éçäîÉêÉ  jÉëÅçä~êÉ=íìííá=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=Åçå=ä~=Ñêìëí~= éÉê Å~K=½=ãáåìíç=~ä=Öê~Çç=N=ENFI=éçá= Å~K=OÓP=ãáåìíá=~ä=Öê~Çç=S=EPFK a~=RMM=Ö=Çá=Ñ~êáå~W  jÉëÅçä~êÉ=íìííá=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=Åçå=ä~=Ñêìëí~= éÉê Å~K=½=ãáåìíç=~ä=Öê~Çç=N=ENFI=éçá= Å~K=PÓQ=ãáåìíá=~ä=Öê~Çç P EOFK nì~åíáí¶=ã~ëëáã~W=O=îçäíÉ=ä~=êáÅÉíí~=Ä~ëÉ m~ëí~=ÄáëÅçííç= m~ëí~=Åçå=äáÉîáíç=éÉê=ÇçäÅÉW ^îîÉêíÉåò~=áãéçêí~åíÉ pÉ=åçå=ÑçëëÉ=éçëëáÄáäÉ=Éäáãáå~êÉ=áä=Öì~ëíçI= êáîçäÖÉëá=~ä=ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíáK bëÉãéá=ÇÛáãéáÉÖç m~åå~=ãçåí~í~ NMM=ÖÓSMM=Ö  i~îçê~êÉ=ä~=é~åå~=Åçå=äç=ëÄ~ííáíçêÉ= Ç~ N½=~=Q=ãáåìíá=~ä=Öê~Çç=T EQF=E~ ëÉÅçåÇ~= ÇÉää~=èì~åíáí¶=É=ÇÉääÉ=éêçéêáÉí¶=ÇÉää~=é~åå~FK ^äÄìãÉ oáÅÉíí~=Ä~ëÉ O=ìçî~ OÓP=ÅìÅÅÜá~á=~Åèì~=Å~äÇ~ NMM=Ö=òìÅÅÜÉêç N=Äìëíáå~=òìÅÅÜÉêç=î~åáÖäá~íç TM=Ö=Ñ~êáå~ TM=Ö=ÑÉÅçä~ ÉîÉåíì~äãÉåíÉ=äáÉîáíç=áå=éçäîÉêÉ  jçåí~êÉ=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=Eíê~ååÉ=Ñ~êáå~=É=ÑÉÅçä~F= Åçå=äç=ëÄ~ííáíçêÉ=éÉê=Å~K=QÓS ãáåìíá= ~ä Öê~Çç T=EQFK  aáëéçêêÉ=äÛáåíÉêêìííçêÉ=êçí~åíÉ=ëìä=Öê~Çç=N=ENF= É=ãÉëÅçä~êÉ=Ñ~êáå~=É=ÑÉÅçä~=é~ëë~íÉ=~ä= ëÉí~ÅÅáçI=N=ÅìÅÅÜá~áç=éÉê=îçäí~I=áå=ìå=íÉãéç= Ç~=Å~K=½=~=N ãáåìíçK nì~åíáí¶=ã~ëëáã~W=O=îçäíÉ=ä~=êáÅÉíí~=Ä~ëÉ m~ëí~=ÑäìáÇ~=ãáëÅÉä~í~ oáÅÉíí~=Ä~ëÉ PÓQ=ìçî~ OMMÓORM=Ö=òìÅÅÜÉêç N=éáòòáÅç=ë~äÉ N=Äìëíáå~=òìÅÅÜÉêç=î~åáÖäá~íç=ç=ÄìÅÅá~=Çá= ½ äáãçåÉ OMMÓORM=Ö=Çá=Äìêêç=ç=ã~êÖ~êáå~=E~=íÉãéÉê~íìê~= ~ãÄáÉåíÉF oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe oáÅÉíí~=Ä~ëÉ RMM=Ö=Ñ~êáå~ N=ìçîç UM=Ö=Äìêêç=E~=íÉãéÉê~íìê~=~ãÄáÉåíÉF UM=Ö=òìÅÅÜÉêç OMMÓORM=ãä=ä~ííÉ=íáÉéáÇç OR=Ö=Çá=äáÉîáíç=ÑêÉëÅç=ç=N=é~ÅÅÜÉííç=Çá=äáÉîáíç= ëÉÅÅç _ìÅÅá~=Çá=½=äáãçåÉ N=éáòòáÅç=ë~äÉ  jÉëÅçä~êÉ=íìííá=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=Åçå=á =Äê~ÅÅáç= áãé~ëí~íçêÉ=éÉê=Å~K=½=ãáåìíç=~ä=Öê~Çç=NI= éçá Å~K=PÓS=ãáåìíá=~ä=Öê~Çç P EOFK= nì~åíáí¶=ã~ëëáã~W=NIR=îçäíÉ=ä~=êáÅÉíí~=Ä~ëÉ m~ëí~= oáÅÉíí~=Ä~ëÉ PMM=Ö=Ñ~êáå~ P=ìçî~ ëÉÅçåÇç=åÉÅÉëëáí¶=NÓO=ÅìÅÅÜá~á=ENMÓOM=ÖF= Çá ~Åèì~=ÑêÉÇÇ~  i~îçê~êÉ=íìííá=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=Ç~=PÓR=ãáåìíá= ÅáêÅ~=~ä=Öê~Çç P EOF=áå=ìå~=é~ëí~K= nì~åíáí¶=ã~ëëáã~W=NIR=îçäíÉ=ä~=êáÅÉíí~=Ä~ëÉ QN .

áí m~ëí~=éÉê=áä=é~åÉ oáÅÉíí~=Ä~ëÉ TRM=Ö=Ñ~êáå~ O=ÅçåÑÉòáçåá=äáÉîáíç=ëÉÅÅç O=ÅìÅÅÜá~áåá=ë~äÉ QRMÓRMM=ãä=~Åèì~=Å~äÇ~ i~îçê~êÉ=íìííá=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=éÉê=Å~K=½=ãáåìíç=~ää~= îÉäçÅáí¶=NI=éçá=éÉê=Å~K=QÓR=ãáåìíá=Åçå=áä=Äê~ÅÅáç= áãé~ëí~íçêÉ=~ää~=îÉäçÅáí¶=P=EOFK j~áçåÉëÉ O=ìçî~ O=ÅìÅÅÜá~áåç=Çá=ëÉå~éÉ ¼ ä Çá=çäáç O=ÅìÅÅÜá~áç=ëìÅÅç=Çá=äáãçåÉ=ç=~ÅÉíç N=éáòòáÅç=ë~äÉ N=éáòòáÅç=Çá=òìÅÅÜÉêç däá=áåÖêÉÇáÉåíá=ÇÉîçåç=ÉëëÉêÉ=~ää~=ëíÉëë~= íÉãéÉê~íìê~K  jÉëÅçä~êÉ=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=Eíê~ååÉ=äDçäáçF=åÉä= Ñêìää~íçêÉ=éÉê=èì~äÅÜÉ=ëÉÅçåÇç=~ää~=îÉäçÅáí¶= P EOF=çééìêÉ=Q=EPFK  `çããìí~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=~ää~=îÉäçÅáí¶=T=EQF= É îÉêë~êÉ=äÉåí~ãÉåíÉ=äDçäáç=~ííê~îÉêëç=áä= ÄáÅÅÜáÉêáåç=Ççë~íçêÉ=É=Åçåíáåì~êÉ=ãÉëÅçJ ä~êÉ Ñáåç=~Ç=Éãìäëáçå~êÉ=ä~=ã~áçåÉëÉK `çåëìã~êÉ=ä~=ã~áçåÉëÉ=ëìÄáíçK= kçå ÅçåëÉêî~êä~K QO `çãé~å~íáÅç=~ä=ãáÉäÉ= ëé~äã~ÄáäÉ PM=Ö=Äìêêç=EÇ~ä=ÑêáÖçêáÑÉêçI=T=ø`F NVM=Ö=ãáÉäÉ=EÇ~ä=ÑêáÖçêáÑÉêçI=T=ø`F  q~Öäá~êÉ=áä=Äìêêç=~=éÉòòÉííá=É=ãÉííÉêäç=åÉä= Ñêìää~íçêÉK  ^ÖÖáìåÖÉêÉ=áä=ãáÉäÉ=É=Ñêìää~êÉ=éÉê=NR=ëÉÅçåÇá= ~ä=Öê~Çç=T=EQFK pã~äíáãÉåíç nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠=Åçåíê~ëëÉÖå~íç= ÅçåÑçêãÉãÉåíÉ=~ää~=aáêÉííáî~=ÉìêçéÉ~= OMMOLVSL`b=oáÑáìíá=Çá=~éé~êÉÅÅÜá~íìêÉ= ÉäÉííêáÅÜÉ=ÉÇ=ÉäÉííêçåáÅÜÉ=Eï~ëíÉ= ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéÉãÉåí=Ó= tbbbFK=i~=ÇáêÉííáî~=éêÉëÅêáîÉ=áä=èì~Çêç= åçêã~íáîç=éÉê=ìå=êÉÅìéÉêç=É=êáÅáÅä~ÖÖáç= ÇÉÖäá=~éé~êÉÅÅÜá=ÇáëãÉëëáK fåÑçêã~êëá=ëìääÉ=~ííì~äá=îáÉ=éÉê=ä~=êçíí~ã~òáçåÉ= éêÉëëç=áä=éêçéêáç=êáîÉåÇáíçêÉ=ëéÉÅá~äáòò~íç= ç éêÉëëç=ä~=éêçéêá~=~ããáåáëíê~òáçåÉ=Åçãìå~äÉK `çåÇáòáçåá=Çá=Ö~ê~åòá~ mÉê=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëçåç=î~äáÇÉ=äÉ=ÅçåÇáJ òáçåá=Çá=Ö~ê~åòá~=éìÄÄäáÅ~íÉ=Ç~ä=åçëíêç= ê~ééêÉëÉåí~åíÉ=åÉä=é~ÉëÉ=Çá=îÉåÇáí~K= fä êáîÉåÇáíçêÉI=éêÉëëç=áä=èì~äÉ=≠=ëí~íç=~Åèìáëí~íç= äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=≠=ëÉãéêÉ=ÄÉå=Çáëéçëíç=~=ÑçêåáêÉ= ~=êáÅÜáÉëí~=áåÑçêã~òáçåá=~=éêçéçëáíçK= mÉê äÛÉëÉêÅáòáç=ÇÉä=Çáêáííç=Çá=Ö~ê~åòá~=≠=ÅçãìåèìÉ= åÉÅÉëë~êáç=éêÉëÉåí~êÉ=áä=ÇçÅìãÉåíç=Çá=~ÅèìáëíçK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

áí ^ÅÅÉëëçêáç=ëéÉÅá~äÉ jrwRwmN péêÉãá~Öêìãá mÉê=ëéêÉãÉêÉ=~ê~åÅÉI=äáãçåá=É=éçãéÉäãáK jrwRctN qêáí~Å~êåÉ mÉê=íêáí~êÉ=Å~êåÉ=ÑêÉëÅ~=éÉê=ä~=í~êí~ê~=ç=áä=éçäéÉííçåÉK jrwQRipN mÉê=áä=íêáí~Å~êåÉ=jrwRctNK cáåÉ=éÉê=é~í¨=É=é~ëíÉ=Ç~=ëé~äã~êÉI=Öêçëëç=éÉê=ë~äëáÅÅÉ= pÉí=ÇáëÅÜá=Ñçê~íá=ÑáåÉ= EP ããFI=Öêçëëç=ES=ããF ~êêçëíáíÉ=É=ëéÉÅâK jrwQRpsN ^Ç~íí~íçêÉ=éÉê= é~ëíáÅÅáåá=Çá=é~ëí~= ãáëÅÉä~í~=áåáÉíí~í~ mÉê=áä=íêáí~Å~êåÉ=jrwRctNK `çå=Ñçêã~=ãÉí~ääáÅ~=éÉê=Q=ÇáîÉêëÉ=ÑçêãÉ=Çá=ÇçäÅáK jrwQRosN ^Ç~íí~íçêÉ=Öê~ííìÖá~ mÉê=áä=íêáí~Å~êåÉ=jrwRctNK mÉê=Öê~ííìÖá~êÉ=åçÅáI=ã~åÇçêäÉI=ÅáçÅÅçä~íç=É=é~åáåá= ê~ééêÉëáK jrwQRcsN mÉê=áä=íêáí~Å~êåÉ=jrwRctNK ^Ç~íí~íçêÉ=ëéêÉãáÑêìíí~ mÉê=Ñ~êÉ=ä~=é~ëë~í~=Çá=Ä~ÅÅÜÉI=ÉëÅäìëá=á=ä~ãéçåáI=Çá=éçãçJ Ççêá=É=Çá=Ñêìííá=Çá=êçë~=Å~åáå~K=kÉääç=ëíÉëëç=íÉãéç=~ä=êáÄÉë= îÉåÖçåç=íçäíá=~Ç=ÉëK=~ìíçã~íáÅ~ãÉåíÉ=éÉÇìåÅçäá=É=ëÉãáK jrwQRmpN aáëÅç=éÉê=é~í~íáåÉ= ÑêáííÉ mÉê=äç=ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç=jrwRapNK mÉê=í~Öäá~êÉ=é~í~íÉ=ÅêìÇÉI=éÉê=Ñ~êÉ=äÉ=é~í~íáåÉ=ÑêáííÉK jrwQR^dN aáëÅç=îÉêÇìê~=^ëá~ mÉê=äç=ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç=jrwRapNK q~Öäá~=Ñêìíí~=É=îÉêÇìê~=áå=ëíêáëÅÉ=ëçííáäáI=éÉê=éá~ííá=Çá=îÉêÇìêÉ= ~ëá~íáÅáK jrwQRopN aáëÅç=Öê~ííìÖá~= Öêçëëç mÉê=äç=ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç=jrwRapNK mÉê=Öê~ííìÖá~êÉ=é~í~íÉ=ÅêìÇÉI=~Ç=ÉëK=éÉê=ÑêáííÉääÉ=Çá=é~í~íÉ= ç Å~åÉÇÉêäáK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QP .

áí jrwQRhmN aáëÅç=éÉê=ÑêáííÉääÉ= Çá é~í~íÉ mÉê=äç=ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç=jrwRapNK mÉê=Öê~ííìÖá~êÉ=é~í~íÉ=ÅêìÇÉI=éÉê=éêÉé~ê~êÉ=é~í~íÉ= ëãáåìòò~íÉ=É=~êêçëíáíÉ=áå=é~ÇÉää~=ç=ÑêáííÉääÉ=Çá=é~í~íÉI= É éÉê ~ÑÑÉíí~êÉ=Ñêìíí~=É=îÉêÇìê~=~=ÑÉííÉ=ëéÉëëÉK jrwRboO `áçíçä~=áãé~ëí~íêáÅÉ= Çá ~ÅÅá~áç=áåçñ kÉää~=Åáçíçä~=éçëëçåç=ÉëëÉêÉ=ä~îçê~íá=Ñáåç=~Ç=TRM=Ö= Çá Ñ~êáå~=éáª=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíáK jrwRjuN ^Ç~íí~íçêÉ=Ñêìää~íçêÉ= áå éä~ëíáÅ~ mÉê=Ñêìää~êÉ=ÄÉî~åÇÉI=éÉê=é~ëë~êÉ=Ñêìíí~=É=îÉêÇìê~I=éÉê= éêÉé~ê~êÉ=ã~áçåÉëÉI=éÉê=ëãáåìòò~êÉ=Ñêìíí~=É=åçÅáI=éÉê= Ñê~åíìã~êÉ=ÅìÄÉííá=Çá=ÖÜá~ÅÅáçK jrwRjjN jìäíáãáñÉê mÉê=íêáí~êÉ=ÉêÄÉ=~êçã~íáÅÜÉI=îÉêÇìê~I=ãÉäÉ=É=Å~êåÉI=éÉê= Öê~ííìÖá~êÉ=Å~êçíÉI=ê~Ñ~åç=É=Ñçêã~ÖÖáçI=éÉê=ëãáåìòò~êÉ= åçÅá=É=ÅáçÅÅçä~íç=ÑêÉÇÇçK pÉ=ìå=~ÅÅÉëëçêáç=åçå=≠=ÅçãéêÉëç=åÉää~=Ñçêåáíìê~I=éì∂=ÉëëÉêÉ=~Åèìáëí~íç=åÉä=ÅçããÉêÅáç=ç=éêÉëëç= áä ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíáK pçìë=ê¨ëÉêîÉ=ÇÉ=ãçÇáÑáÅ~íáçåëK QQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

åä fåÜçìÇ sççê=ìï=îÉáäáÖÜÉáÇ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= få=¨¨å=ççÖçéëä~Ö= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= _ÉÇáÉåÉå= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= oÉáåáÖáåÖ=Éå=çåÇÉêÜçìÇ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= léÄÉêÖÉå= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= eìäé=Äáà=ëíçêáåÖÉå= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= qçÉé~ëëáåÖëîççêÄÉÉäÇÉå= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= ^ÑîçÉêÉå=î~å=~Ñî~ä=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= d~ê~åíáÉîççêï~~êÇÉå==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= bñíê~=íçÉÄÉÜçêÉå= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= QR QS QT RM RN RN RO RP RP RQ e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé=î~å= ìï=åáÉìïÉ=_lp`eJ~éé~ê~~íK eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI= ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK jÉÉê=áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí= ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK aáí=~éé~ê~~í=áë=ÄÉÇçÉäÇ=îççê=ÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå= ÇáÉ ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå=áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉå=Éå=îççê= ÜìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉI=åáÉíJò~âÉäáàâÉ=íçÉé~ëëáåÖÉåK= eìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉ=íçÉé~ëëáåÖÉå=çãî~ííÉå=ÜÉí= ÖÉÄêìáâ=áå=â~åíáåÉë=î~å=ïáåâÉäëI=â~åíçêÉåI= ä~åÇÄçìïÄÉÇêáàîÉå=Éå=~åÇÉêÉ=áåÇìëíêáØäÉ= ÄÉÇêáàîÉåI=ÉîÉå~äë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=Çççê=Ö~ëíÉå= î~å éÉåëáçåëI=âäÉáåÉ=ÜçíÉäë=Éå=ëççêíÖÉäáàâÉ= ïççåîççêòáÉåáåÖÉåK dÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=îççê= îÉêïÉêâáåÖëÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=Éå=JíáàÇÉå=ÇáÉ= ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå=áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉåK= aÉ îççêÖÉëÅÜêÉîÉå=ã~ñáãìãÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå= åáÉí=çîÉêëÅÜêáàÇÉåK iÉÉë=ÇÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=~KìKÄK=òçêÖîìäÇáÖ= Éå ÄÉï~~ê=ÇÉòÉ=ÖçÉÇK=_áà=åáÉíJå~äÉîáåÖ=î~å= ÇÉ ~~åïáàòáåÖÉå=îççê=ÜÉí=àìáëíÉ=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí= ~éé~ê~~í=áë=ÇÉ=Ñ~Äêáâ~åí=åáÉí=~~åëéê~âÉäáàâ=îççê= Ç~~êìáí=êÉëìäíÉêÉåÇÉ=ëÅÜ~ÇÉK lîÉêÜ~åÇáÖ=ççâ=ÇÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=~äë=ì=ÜÉí= ~éé~ê~~í=ÇççêÖÉÉÑí=~~å=ÇÉêÇÉåK aÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=ÄÉëÅÜêáàÑí=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ãçÇÉääÉå=EòáÉ=ççâ=ÜÉí=ãçÇÉäçîÉêòáÅÜíI=~ÑÄK=FK= eÉí=~éé~ê~~í=áë=çåÇÉêÜçìÇëîêáàK sççê=ìï=îÉáäáÖÜÉáÇ ^äÖÉãÉåÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå háåÇÉêÉå=ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=ÜÉí=âìëëÉå=ÜçìÇÉåK eÉí=~éé~ê~~í=~ääÉÉå=çåÇÉê=íçÉòáÅÜí=ÖÉÄêìáâÉåK eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ä~íÉå=ÄÉÇáÉåÉå=Çççê=éÉêëçåÉå= Eççâ=âáåÇÉêÉåF=ãÉí=îÉêãáåÇÉêÇÉ=òáåíìáÖäáàâÉ= ï~~êåÉãáåÖ=çÑ=ÖÉÉëíÉäáàâÉ=îÉêãçÖÉåëI=çÑ=Çççê= éÉêëçåÉå=ãÉí=çåîçäÇçÉåÇÉ=Éêî~êáåÖ=Éå=âÉååáëI= íÉåòáà=ÇÉòÉ=çåÇÉê=íçÉòáÅÜí=ëí~~å=î~å=çÑ=òáàå= ÖÉ≥åëíêìÉÉêÇ=çîÉê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í= Çççê=ÉÉå=éÉêëççå=ÇáÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=áë=îççê= Üìå=îÉáäáÖÜÉáÇK qêÉâ=ÇÉ=ëíÉââÉê=~äíáàÇ=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí= å~ ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íI=îççêÇ~í=ì=ÜÉí= ~éé~ê~~í=êÉáåáÖíI=ï~ååÉÉê=ì=ÜÉí=îÉêíêÉâ=îÉêä~~í= çÑ áåÇáÉå=Éê=ëíçêáåÖ=çéíêÉÉÇíK= iÉáÇ=ÜÉí=~~åëäìáíëåçÉê=åáÉí=ä~åÖë=ëÅÜÉêéÉ=ê~åÇÉå= çÑ=ÜÉíÉ=çééÉêîä~ââÉåK=t~ååÉÉê=ÜÉí=~~åëäìáíJ ëåçÉê=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~~âíI=ãçÉí= çã=ÖÉî~êÉå=íÉ=îÉêãáàÇÉå=ÜÉí=ëåçÉê=ïçêÇÉå= îÉêî~åÖÉå=Çççê=ÇÉ=Ñ~Äêáâ~åíI=ÇÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉ= çÑ=ÉÉå=~åÇÉêÉ=ÖÉâï~äáÑáÅÉÉêÇÉ=éÉêëççåK= oÉé~ê~íáÉë=~~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=ãçÖÉå=ìáíëäìáíÉåÇ= ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇ=Çççê=çåòÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉK sÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå=îççê=Çáí= ~éé~ê~~í káÉí=áå=Çê~~áÉåÇÉ=çåÇÉêÇÉäÉå=ÖêáàéÉåK lã=îÉáäáÖÜÉáÇëêÉÇÉåÉå=ã~Ö=ÜÉí=~éé~ê~~í= ìáíëäìáíÉåÇ=ïçêÇÉå=ÖÉÄêìáâí=ï~ååÉÉê=åáÉíJ ÖÉÄêìáâíÉ=~~åÇêáàîáåÖÉå=òáàå=~ÑÖÉÇÉâí=ãÉí= ~~åÇêáàîáåÖëÄÉëÅÜÉêãÇÉâëÉäë=ERI=UFK aÉ=Çê~~á~êã=åáÉí=îÉêëíÉääÉå=ï~ååÉÉê=ÜÉí=~éé~J ê~~í=áë=áåÖÉëÅÜ~âÉäÇK=t~ÅÜí=íçí=ÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ= ÖÉÜÉÉä=ëíáäëí~~íK eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=åáÉí=áå=ï~íÉê=ÇçãéÉäÉå= çÑ çåÇÉê=ëíêçãÉåÇ=ï~íÉê=êÉáåáÖÉåK dÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=ãÉí=çêáÖáåÉÉä= íçÉÄÉÜçêÉåK=_áà=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=íçÉÄÉÜçêÉå= ÇÉ ÄáàÖÉîçÉÖÇÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖÉå=áå=~ÅÜí= åÉãÉåK káÉí=ãÉÉê=Ç~å=¨¨å=Üìäéëíìâ=çÑ=íçÉÄÉÜçêÉå= íÉÖÉäáàâ=ÖÉÄêìáâÉåK eÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=áåJ=Éå=ìáíëÅÜ~âÉäÉå= ãÉí ÇÉ=Çê~~áëÅÜ~âÉä~~êK _Éä~åÖêáàâÉ=~~åïáàòáåÖ eìäéëíìâLíçÉÄÉÜçêÉå=~ääÉÉå=îÉêïáëëÉäÉå= ï~ååÉÉê=ÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ=ëíáäëí~~í=Ó=å~=ÜÉí= ìáíëÅÜ~âÉäÉå=äççéí=ÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ=åçÖ=ÉîÉå=å~K dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ> eÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=~~åëäìáíÉå=Éå=ÖÉÄêìáâÉå= îçäÖÉåë=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=çé=ÜÉí=íóéÉéä~~íàÉK= ^ääÉÉå îççê=ÖÉÄêìáâ=ÄáååÉåëÜìáëK ^ääÉÉå=ÖÉÄêìáâÉå=ï~ååÉÉê=ÜÉí=~~åëäìáíëåçÉê= Éå ÜÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=òáàå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QR .

åä sÉáäáÖÜÉáÇëëóëíÉãÉå fåëÅÜ~âÉäÄÉîÉáäáÖáåÖ wáÉ=í~ÄÉä=ł_ÉÇêáàÑëéçëáíáÉëÒ= eÉí=~éé~ê~~í=â~å=áå=éçëK=N=Éå=P=~ääÉÉå=ïçêÇÉå= áåÖÉëÅÜ~âÉäÇW Ó ï~ååÉÉê=ÇÉ=âçã=ENNF=áë=~~åÖÉÄê~ÅÜí= Éå Çççê=ÜÉã=íÉ=Çê~~áÉå=áë=î~ëíÖÉâäáâí=Éå= Ó ÜÉí=ÄÉëÅÜÉêãÇÉâëÉä=î~å=ÇÉ= ãáñÉê~~åÇêáàîáåÖ=EUF=áë=~~åÖÉÄê~ÅÜíK _ÉîÉáäáÖáåÖ=íÉÖÉå=çéåáÉìï=áåëÅÜ~âÉäÉå _áà=ÉÉå=ëíêççãëíçêáåÖ=ÄäáàÑí=ÜÉí=~éé~ê~~í= áåÖÉëÅÜ~âÉäÇI=ã~~ê=å~=ÇÉ=ëíêççãëíçêáåÖ= Ö~~í ÇÉ=ãçíçê=åáÉí=çéåáÉìï=äçéÉåK= léåáÉìï áåëÅÜ~âÉäÉåW=Çê~~áëÅÜ~âÉä~~ê=çé=MLçÑÑ= Çê~~áÉåI=Ç~å=áåëÅÜ~âÉäÉåK lîÉêÄÉä~ëíáåÖëÄÉîÉáäáÖáåÖ ^äë=ÇÉ=ãçíçê=òáÅÜòÉäÑ=íáàÇÉåë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ= ìáíëÅÜ~âÉäíI=áë=ÇÉ=çîÉêÄÉä~ëíáåÖëÄÉîÉáäáÖáåÖ= ÖÉ~ÅíáîÉÉêÇK=bÉå=ãçÖÉäáàâÉ=ççêò~~â=áë=ÜÉí= îÉêïÉêâÉå=î~å=ÉÉå=íÉ=ÖêçíÉ=ÜçÉîÉÉäÜÉáÇ= äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=íÉÖÉäáàâK t~í=ì=ãçÉí=ÇçÉå=áåÇáÉå=ÉÉå=îÉáäáÖÜÉáÇëJ ëóëíÉÉã=ïçêÇí=ÖÉ~ÅíáîÉÉêÇI=òáÉ=łeìäé=Äáà= ëíçêáåÖÉåÒK qçÉäáÅÜíáåÖ=Äáà=ÇÉ=ëóãÄçäÉå=çé=ÜÉí= ~éé~ê~~í=Éå=ÜÉí=íçÉÄÉÜçêÉå ^~åïáàòáåÖÉå=áå=ÇÉ= ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=çéîçäÖÉåK sççêòáÅÜíáÖ>=aê~~áÉåÇÉ=ãÉëëÉåK sççêòáÅÜíáÖ>=aê~~áÉåÇÉ=ÜìäéëíìââÉå>= káÉí=áå=ÇÉ=îìäçéÉåáåÖ=ÖêáàéÉåK få=¨¨å=ççÖçéëä~Ö aÉ=é~Öáå~Dë=ãÉí=~ÑÄÉÉäÇáåÖÉå=ìáíâä~ééÉå= ~KìKÄK ^ÑÄK= _~ëáë~éé~ê~~í N låíÖêÉåÇÉäâåçé O aê~~á~êã łb~ëó=^êãäáÑíÒJÑìåÅíáÉ=íÉê=çåÇÉêëíÉìåáåÖ= î~å ÇÉ=çãÜççÖÄÉïÉÖáåÖ=î~å=ÇÉ=~êã= EòáÉ łtÉêâëí~åÇÉåÒFK P aê~~áëÅÜ~âÉä~~ê k~=ìáíëÅÜ~âÉäáåÖ=Eëí~åÇ=MLçÑÑF=ïçêÇí=ÜÉí= ~éé~ê~~í=~ìíçã~íáëÅÜ=çé=ÇÉ=çéíáã~äÉ=ëí~åÇ= îççê=ÜÉí=îÉêïáëëÉäÉå=î~å=ÇÉ=ÜìäéëíìââÉå= ÖÉòÉíK QS jrjROKKW MLçÑÑ=Z=ëíçé j=Z=jçãÉåíëÅÜ~âÉäáåÖ=ãÉí=ÜççÖëíÉ= íçÉêÉåí~äI=ëÅÜ~âÉä~~ê=ÖÉÇìêÉåÇÉ=ÇÉ= ÖÉïÉåëíÉ=ãáñÇììê=î~ëíÜçìÇÉåK pí~åÇ=NÓQI=Çê~~áëåÉäÜÉáÇW N=Z=ä~~Ö=íçÉêÉåí~ä=Ó=ä~åÖò~~ãI Q=Z=ÜççÖ=íçÉêÉåí~ä=Ó=ëåÉäK jrjRQKKLjrjRSKKW MLçÑÑ=Z=ëíçé j=Z=jçãÉåíëÅÜ~âÉäáåÖ=ãÉí=ÜççÖëíÉ= íçÉêÉåí~äI=ëÅÜ~âÉä~~ê=ÖÉÇìêÉåÇÉ= ÇÉ ÖÉïÉåëíÉ=ãáñÇììê=î~ëíÜçìÇÉåK pí~åÇ=NÓTI=Çê~~áëåÉäÜÉáÇW N=Z=ä~~Ö=íçÉêÉåí~ä=Ó=ä~åÖò~~ãI T=Z=ÜççÖ=íçÉêÉåí~ä=Ó=ëåÉäK Q cìåÅíáÉJáåÇáÅ~íáÉ=EjrjRQKKLRSKKF _ê~åÇí=íáàÇÉåë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=EÇê~~áëÅÜ~âÉä~~ê= çé=j=çÑ=NÓTFK håáééÉêí=Äáà=ÉÉå=ÄÉÇáÉåáåÖëÑçìí=î~å=ÜÉí= ~éé~ê~~íI=Äáà=~ÅíáîÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉ= òÉâÉêáåÖ=Éå=Äáà=ÉÉå=~éé~ê~~íÇÉÑÉÅíI=òáÉ=ÜÉí= ÜççÑÇëíìâ=łeìäé=Äáà=ëíçêáåÖÉåÒK R ^~åÇêáàîáåÖëÄÉëÅÜÉêãÇÉâëÉä lã=ÜÉí=~~åÇêáàîáåÖëÄÉëÅÜÉêãÇÉâëÉä= íÉ îÉêïáàÇÉêÉå=çé=ÜÉí=~ÅÜíÉêëíÉ=ÖÉÇÉÉäíÉ= ÇêìââÉå=Éå=ÜÉí=ÇÉâëÉä=îÉêïáàÇÉêÉåK S ^~åÇêáàîáåÖ= Ó=îççê=ÇççêäççéëåáàÇÉê= Ó=Éå=ÅáíêìëéÉêë=EÉñíê~=íçÉÄÉÜçêÉå=GFK= eÉí=~~åÇêáàîáåÖëJÄÉëÅÜÉêãáåÖëÇÉâëÉä= ~~åÄêÉåÖÉå=~äë=ÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ=åáÉí=ïçêÇí= ÖÉÄêìáâíK T ^~åÇêáàîáåÖ=îççê=ÜìäéëíìââÉå= EêçÉêÖ~êÇÉI=âäçéÖ~êÇÉI=âåÉÉÇÜ~~âF= Éå îäÉÉëãçäÉå=EÉñíê~=íçÉÄÉÜçêÉå=GF U ^~åÇêáàîáåÖëÄÉëÅÜÉêãÇÉâëÉä=ãáñÉê V ^~åÇêáàîáåÖ=îççê=ãáñÉê= EÉñíê~ íçÉÄÉÜçêÉå=GF eÉí=ãáñÉê~~åÇêáàîáåÖëJÄÉëÅÜÉêãáåÖëÇÉâëÉä= ~~åÄêÉåÖÉå=~äë=ÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ=åáÉí=ïçêÇí= ÖÉÄêìáâíK NM h~ÄÉäî~â jrjROKKLjrjRQKKW=eÉí=ëåçÉê=çéÄÉêÖÉå=áå= ÜÉí=ëåçÉêçéÄÉêÖî~â jrjRSKKW=^ìíçã~íáëÅÜÉ=ëåçÉêçéïáââÉäáåÖ jÉåÖâçã=ãÉí=íçÉÄÉÜçêÉå NN oçÉëíîêáàëí~äÉå=âçã NO aÉâëÉä eìäéëíìââÉå NP oçÉêÖ~êÇÉ NQ häçéÖ~êÇÉ NR håÉÉÇÜ~~â=ãÉí=ÇÉÉÖî~åÖÉê NS léÄÉêÖò~â=îççê=íçÉÄÉÜçêÉå sççê=ÜÉí=çéÄÉêÖÉå=î~å=ÇÉ=ÜìäéëíìââÉå= Éå ÇÉ=Ñáàåã~~âëÅÜáàîÉåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

åä aççêäççéëåáàÇÉê NT píçééÉê NU aÉâëÉä=ãÉí=îìäëÅÜ~ÅÜí NV cáàåã~~âëÅÜáàîÉå NV~=påáàJÇê~~áëÅÜáàÑ=Ó=ÇáâLÇìå NVÄ=o~ëéJÇê~~áëÅÜáàÑ=Ó=ÖêçÑLÑáàå NVÅ=j~~äëÅÜáàÑ=Ó=ãáÇÇÉäÑáàå OM pÅÜáàÑÜçìÇÉê ON _ÉÜìáòáåÖ=ãÉí=ìáíä~~íJçéÉåáåÖ jáñÉê=G OO jÉåÖÄÉâÉê OP aÉâëÉä OQ qêÉÅÜíÉê kK_K aÉ=Çê~~á~êã=ÄÉëÅÜáâí=çîÉê=ÉÉå=łÉ~ëó=~êãäáÑíÒJ ÑìåÅíáÉI=ÇáÉ=ÇÉ=çãÜççÖÄÉïÉÖáåÖ=î~å=ÇÉ=Çê~~áJ ~êã=çåÇÉêëíÉìåíK fåëíÉääÉå=î~å=ÇÉ=ÄÉÇêáàÑëéçëáíáÉW  låíÖêÉåÇÉäâåçé=áåÇêìââÉå=Éå=ÇÉ=Çê~~á~êã= Çê~~áÉåK= aÉ=ÄÉïÉÖáåÖ=ãÉí=ÉÉå=Ü~åÇ=çåÇÉêëíÉìåÉåK  aÉ=Çê~~á~êã=çé=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=éçëáíáÉ=òÉííÉå= Éå=ä~íÉå=î~ëíâäáââÉåK jrjROKK jrjRQKK jrjRSKK T O T P S G oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe T PÓQ RÓT sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê> ^ííÉåíáÉ> eÉí=~éé~ê~~í=~ääÉÉå=ÖÉÄêìáâÉå=ï~ååÉÉê=ÜÉí= ÜìäéëíìâLíçÉÄÉÜçêÉå=îçäÖÉåë=ÇÉòÉ=í~ÄÉä=áë= ~~åÖÉÄê~ÅÜí=çé=ÇÉ=àìáëíÉ=~~åÇêáàîáåÖ=Éå=áå=ÇÉ= àìáëíÉ=éçëáíáÉI=Éå=çé=ÇÉ=ÄÉÇêáàÑëëí~åÇ=ëí~~íK aÉ=Çê~~á~êã=ãçÉí=áå=ÉäâÉ=ÄÉÇêáàÑëéçëáíáÉ=òáàå= î~ëíÖÉâäáâíK N RÓT _ÉÇáÉåÉå ^ÑÄK= _ÉÇêáàÑëJ ^~åÇêáàîáåÖ ëí~åÇ PÓQ G ^~åÄêÉåÖÉåLîÉêïáàÇÉêÉå=î~å=ÇÉ=EêçÉêFÖ~êÇÉ= Éå=ÇÉ=âåÉÉÇÜ~~âX=qçÉîçÉÖÉå=î~å=ÖêçíÉ= îÉêïÉêâáåÖëÜçÉîÉÉäÜÉÇÉåK G fåÇáÉå=ÉÉå=î~å=ÇÉ=íçÉÄÉÜçêÉå=åáÉí=áë=ãÉÉÖÉJ äÉîÉêÇI=â~å=ÜÉí=áå=ÇÉ=ëéÉÅá~~äò~~â=çÑ=Äáà= ÇÉ âä~åíÉåëÉêîáÅÉ=ïçêÇÉå=~~åÖÉëÅÜ~ÑíK ^êÄÉáíëéçëáíáçåÉå V Q NÓQ NÓT NÓQ NÓT NÓO NÓP Ó Ó OÓQ PÓT OÓQ PÓT aÉ=ëíÉââÉê=é~ë=áå=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=ëíÉâÉå= ï~ååÉÉê=~ääÉ=îççêÄÉêÉáÇáåÖÉå=îççê=ÜÉí=ïÉêâÉå= ãÉí=ÜÉí=~éé~ê~~í=òáàå=ìáíÖÉîçÉêÇK ^ííÉåíáÉ> eÉí=~éé~ê~~í=~ääÉÉå=ãÉí=ÜÉí=íçÉÄÉÜçêÉåL Üìäéëíìâ=áå=ÇÉ=ÄÉÇêáàÑëëí~åÇ=ÖÉÄêìáâÉåK eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=òçåÇÉê=áåÖêÉÇáØåíÉå= ÖÉÄêìáâÉåK= ^éé~ê~~í=Éå=íçÉÄÉÜçêÉå=åáÉí=ÄäççíëíÉääÉå= ~~å ï~êãíÉÄêçååÉåK=aÉ=çåÇÉêÇÉäÉå=òáàå=åáÉí= ÖÉëÅÜáâí=îççê=ÖÉÄêìáâ=áå=ÉÉå=ã~ÖåÉíêçåK  eÉí=~éé~ê~~í=Éå=ÜÉí=íçÉÄÉÜçêÉå=ÖêçåÇáÖ= êÉáåáÖÉå=îççêÇ~í=ì=òÉ=áå=ÖÉÄêìáâ=åÉÉãíI= òáÉ łoÉáåáÖáåÖ=Éå=çåÇÉêÜçìÇÒK _Éä~åÖêáàâÉ=~~åïáàòáåÖ aÉ=~~åÄÉîçäÉå=êáÅÜíï~~êÇÉå=îççê=ÇÉ=ïÉêâëåÉäJ ÜÉáÇ=áå=ÇÉòÉ=Ü~åÇäÉáÇáåÖ=ÜÉÄÄÉå=ÄÉíêÉââáåÖ= çé ÇÉ=~éé~ê~íÉå=ãÉí=ÉÉå=Çê~~áâåçé=ãÉí= T ëí~åÇÉåK=bê~ÅÜíÉê=ëí~~å=íìëëÉå=Ü~~âàÉë= ÇÉ ï~~êÇÉå=îççê=~éé~ê~íÉå=ãÉí=ÉÉå=Çê~~áJ ëÅÜ~âÉä~~ê=ãÉí=Q=ëí~åÇÉåK få=ÇÉòÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=îáåÇí=ì=ÉÉå=ëíáÅâÉê= ãÉí=ÇÉ=êáÅÜíï~~êÇÉå=îççê=ÇÉ=ïÉêâëåÉäÜÉáÇ=î~å= ÜÉí=~éé~ê~~í=Äáà=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÇÉ=ÜìäéëíìââÉå= êÉëéK=ÜÉí=íçÉÄÉÜçêÉåK= táà=ê~ÇÉå=ì=~~å=ÇÉòÉ=ëíáÅâÉê=çé=ÜÉí=~éé~ê~~í= íÉ éä~ââÉå=E~ÑÄK=FK QT .

åä sççêÄÉêÉáÇÉå  eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=çé=ÉÉå=îä~ââÉ=Éå=ëÅÜçåÉ= çåÇÉêÖêçåÇ=òÉííÉåK  eÉí=ëåçÉê=~ÑïáââÉäÉå=E~ÑÄK=FK jrjROKKLjrjRQKK påçÉêçéÄÉêÖî~âW aÉ=â~ÄÉä=íçí=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=äÉåÖíÉ= ìáííêÉââÉåK jrjRSKK ^ìíçã~íáëÅÜÉ=ëåçÉêçéïáââÉäáåÖW eÉí=ëåçÉê=áå=¨¨å=âÉÉê=íçí=ÇÉ= ÖÉïÉåëíÉ=äÉåÖíÉ=ìáííêÉââÉå= Eã~ñK NMM=ÅãF=Éå=ä~åÖò~~ã= äçëä~íÉåX=ÜÉí=ëåçÉê=áë=ÖÉ~êêÆíÉÉêÇK eÉí=ëåçÉê=áåâçêíÉåW hçêí=~~å=ÜÉí=ëåçÉê=íêÉââÉå=Éå=íçí=ÇÉ= ÖÉïÉåëíÉ=äÉåÖíÉ=ä~íÉå=çéïáââÉäÉåK= a~å çéåáÉìï=âçêí=~~å=ÜÉí=ëåçÉê=íêÉââÉå=Éå= ä~åÖò~~ã=äçëä~íÉåX=ÜÉí=ëåçÉê=áë=ÖÉ~êêÆíÉÉêÇK ^ííÉåíáÉ> eÉí=ëåçÉê=åáÉí=Çê~~áÉå=Äáà=ÜÉí=çéïáââÉäÉåK= _áà=~éé~ê~íÉå=ãÉí=ÉÉå=~ìíçã~íáëÅÜÉ=ëåçÉêJ çéïáââÉäáåÖ=ÜÉí=ëåçÉê=åáÉí=ãÉí=ÇÉ=Ü~åÇ= áåëÅÜìáîÉåK=t~ååÉÉê=ÜÉí=ëåçÉê=âäÉãòáíW= ÜÉí ëåçÉê=ÖÉÜÉÉä=~ÑïáââÉäÉå=Éå=Ç~å=ä~íÉå= çéïáââÉäÉåK  aÉ=ëíÉââÉê=áå=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=ëíÉâÉåK hçã=Éå ÜìäéëíìââÉå sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=êçíÉêÉåÇÉ= ÜìäéëíìââÉå qáàÇÉåë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=åççáí=áå=ÇÉ=ãÉåÖâçã= ÖêáàéÉåK=^äíáàÇ=ïÉêâÉå=ãÉí=~~åÖÉÄê~ÅÜí= ÇÉâëÉä ENOF> eìäéëíìââÉå=~ääÉÉå=îÉêî~åÖÉå=Äáà=ëíáäëí~~åÇÉ= ~~åÇêáàîáåÖ=Ó=å~=ÜÉí=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=äççéí=ÇÉ=~~åJ ÇêáàîáåÖ=åçÖ=ÉîÉå=å~=Éå=ÄäáàÑí=Ç~å=ëí~~å=çé= ÇÉ ÜìäéëíìâïáëëÉäéçëáíáÉK=aÉ=Çê~~á~êã=é~ë= ÄÉïÉÖÉå=ï~ååÉÉê=ÜÉí=Üìäéëíìâ=ëíáäëí~~íK lã=îÉáäáÖÜÉáÇëêÉÇÉåÉå=ã~Ö=ÜÉí=~éé~ê~~í= ìáíëäìáíÉåÇ=ïçêÇÉå=ÖÉÄêìáâí=ï~ååÉÉê=åáÉíJ ÖÉÄêìáâíÉ=~~åÇêáàîáåÖÉå=òáàå=~ÑÖÉÇÉâí=ãÉí= ~~åÇêáàîáåÖëÄÉëÅÜÉêãÇÉâëÉäë=ERI=UFK ^ííÉåíáÉ> hçã=~ääÉÉå=ÖÉÄêìáâÉå=îççê=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå= ãÉí Çáí=~éé~ê~~íK oçÉêÖ~êÇÉ=ENPF îççê=ÜÉí=êçÉêÉå=î~å=ÇÉÉÖI=ÄáàîK=êçÉêÇÉÉÖ håÉÉÇÜ~~â=ENRF îççê=ÜÉí=âåÉÇÉå=î~å=Çáâ=ÇÉÉÖ=Éå=ÜÉí= ãÉåÖÉå=î~å=áåÖêÉÇáØåíÉå=ÇáÉ=åáÉí= ÑáàåÖÉã~~âí=ãçÖÉå=ïçêÇÉå= EÄáàîK êçòáàåÉåI ÅÜçÅçä~~íàÉëF tÉêâÉå=ãÉí=ÇÉ=âçã= Éå=ÇÉ=ÜìäéëíìââÉå ^ÑÄK=  låíÖêÉåÇÉäâåçé=áåÇêìââÉå=Éå=ÇÉ= Çê~~á~êã=çé=éçëáíáÉ=O=òÉííÉåK  hçã=~~åÄêÉåÖÉåW Ó ÇÉ=âçã=ëÅÜìáå=å~~ê=îçêÉå=ÜçìÇÉå= Éå ~~åÄêÉåÖÉå Ó íÉÖÉå=ÇÉ=âäçâ=áå=íçí=~~å=ÇÉ=~~åëä~Ö= Çê~~áÉå=  ^ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=ÇÉ=ìáí=íÉ=îçÉêÉå=í~~â=ÇÉ= êçÉêÖ~êÇÉI=ëä~ÖÖ~êÇÉ=çÑ=âåÉÉÇÜ~~â=áå= ÇÉ ~~åÇêáàîáåÖ=ëíÉâÉå=íçí=ÇÉòÉ=î~ëíâäáâíK kK_KW _áà=ÇÉ=âåÉÉÇÜ~~â=ÇÉ=ÇÉÉÖî~åÖÉê=Çê~~áÉå= íçí ÇÉ=âåÉÉÇÜ~~â=â~å=ïçêÇÉå=î~ëíÖÉâäáâí= E~ÑÄK ÓQÄFK  aÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=áå=ÇÉ=âçã=ÇçÉåK  låíÖêÉåÇÉäâåçé=áåÇêìââÉå=Éå=ÇÉ= Çê~~á~êã=çé=éçëáíáÉ=N=òÉííÉåK  aÉâëÉä=~~åÄêÉåÖÉåK  aê~~áëÅÜ~âÉä~~ê=çé=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=ëí~åÇ= òÉííÉåK låë=~ÇîáÉëW Ó oçÉêÖ~êÇÉW= ÉÉêëí=êçÉêÉå=çé=ëí~åÇ N ENFI=Ç~å=ëí~åÇ T=EQF= âáÉòÉå Ó âäçéÖ~êÇÉW= ëí~åÇ T=EQFI=ÇççêêçÉêÉå=çé=ëí~åÇ N ENF Ó âåÉÉÇÜ~~âW= ÉÉêëí=êçÉêÉå=çé=ëí~åÇ N ENFI=âåÉÇÉå= çé ëí~åÇ=P EOF fåÖêÉÇáØåíÉå=íçÉîçÉÖÉå  ^éé~ê~~í=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=ãÉí=ÇÉ=Çê~~áëÅÜ~âÉJ ä~~êK  áåÖêÉÇáØåíÉå=íçÉîçÉÖÉå=îá~=ÇÉ=îìäçéÉåáåÖ= áå ÜÉí=ÇÉâëÉäK çÑ  aÉâëÉä=îÉêïáàÇÉêÉåK  låíÖêÉåÇÉäâåçé=áåÇêìââÉå=Éå=ÇÉ= Çê~~á~êã=çé=éçëáíáÉ=O=òÉííÉåK  aÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=íçÉîçÉÖÉåK häçéÖ~êÇÉ=ENQF îççê=ÜÉí=âäçééÉå=î~å=ÉáïáíI=ëä~Öêççã= Éå Çìå=ÇÉÉÖI=ÄáàîK ÄáëÅìáíÇÉÉÖ QU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

åä k~=ÖÉÄêìáâ  ^éé~ê~~í=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=ãÉí=ÇÉ=Çê~~áëÅÜ~âÉJ ä~~êK  píÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=íêÉââÉåK  aÉâëÉä=îÉêïáàÇÉêÉåK  låíÖêÉåÇÉäâåçé=áåÇêìââÉå=Éå=ÇÉ= Çê~~á~êã=çé=éçëáíáÉ=O=òÉííÉåK  eìäéëíìâ=ìáí=ÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ=íêÉââÉåK  hçã=îÉêïáàÇÉêÉåK  ^ääÉ=çåÇÉêÇÉäÉå=êÉáåáÖÉåI=òáÉ=łoÉáåáÖáåÖ=Éå= çåÇÉêÜçìÇÒK aççêäççéëåáàÇÉê sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê káÉí=áå=ÇÉ=ëÅÜÉêéÉ=ãÉëëÉå=Éå=ê~åÇÉå=î~å= ÇÉ Ñáàåã~~âëÅÜáàîÉå=ÖêáàéÉåK= cáàåã~~âëÅÜáàîÉå ~ääÉÉå=~~å=ÇÉ=ê~åÇ= î~ëíé~ââÉå> aççêäççéëåáàÇÉê=~ääÉÉå=~~åÄêÉåÖÉåLîÉêïáàJ ÇÉêÉå=ï~ååÉÉê=ÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ=ëíáäëí~~í=Éå= ÇÉ ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=áë=ÖÉíêçââÉåK káÉí=áå=ÇÉ=îìäëÅÜ~ÅÜí=ÖêáàéÉåK ^ííÉåíáÉ> aççêäççéëåáàÇÉê=~ääÉÉå=áå=ÅçãéäÉÉí=ë~ãÉåÖÉJ ÄçìïÇÉ=íçÉëí~åÇ=ÖÉÄêìáâÉåK= aççêäççéëåáàÇÉê åççáí=ë~ãÉåÄçìïÉå=íÉêïáàä= ÜÉí çé=ÜÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=áë=~~åÖÉÄê~ÅÜíK aççêäççéëåáàÇÉê=~ääÉÉå=ÖÉÄêìáâÉå=áå=ÇÉ=~ÑÖÉJ ÄÉÉäÇÉ=ÄÉÇêáàÑëëí~åÇK _ÉîÉáäáÖáåÖ=íÉÖÉå=çîÉêÄÉä~ëíáåÖ ^ÑÄK= lã=Äáà=çîÉêÄÉä~ëíáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇççêäççéëåáàÇÉê= ÖêçíÉêÉ=ëÅÜ~ÇÉ=~~å=ìï=~éé~ê~~í=íÉ=îççêâçãÉåI= áë=ÇÉ=~~åÇêáàÑ~ë=î~å=ÇÉ=ÇççêäççéëåáàÇÉê=îççêòáÉå= î~å=ÉÉå=áåâÉêîáåÖ=EÄêÉÉâéìåíFK=_áà=çîÉêÄÉä~ëíáåÖ= ÄêÉÉâí=ÇÉ=~~åÇêáàÑ~ë=çé=Çáí=éìåíK= bÉå=åáÉìïÉ=ëÅÜáàÑÜçìÇÉê=ãÉí=~~åÇêáàÑ~ë=áë= îÉêâêáàÖÄ~~ê=Äáà=ÇÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉK påáàJÇê~~áëÅÜáàÑ=Ó= ÇáâLÇìå îççê=ÜÉí=ëåáàÇÉå=î~å=Ñêìáí=Éå=ÖêçÉåíÉK= sÉêïÉêâáåÖ çé=ëí~åÇ=R=EPFK ^~åÇìáÇáåÖ=çé=ÇÉ=ëåáàJÇê~~áëÅÜáàÑW= łN“=îççê=ÇÉ=ÇáââÉ=ëåáàòáàÇÉ łP“=îççê=ÇÉ=ÇìååÉ=ëåáàòáàÇÉ ^ííÉåíáÉ> aÉ=ëåáàJÇê~~áëÅÜáàÑ=áë=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=ÜÉí= ëåáàÇÉå=î~å=Ü~êÇÉ=â~~ëI=ÄêççÇI=ÄêççÇàÉë= Éå ÅÜçÅçä~ÇÉK=dÉâççâíÉ=î~ëíâçâÉåÇÉ= ~~êÇ~ééÉäë=áå=âçìÇÉ=íçÉëí~åÇ=ëåáàÇÉåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe o~ëéJÇê~~áëÅÜáàÑ=Ó=ÖêçÑLÑáàå îççê=ÜÉí=ê~ëéÉå=î~å=ÖêçÉåíÉI=Ñêìáí=Éå= â~~ëI=ìáíÖÉòçåÇÉêÇ=Ü~êÇÉ=â~~ë=EÄáàîK= é~êãÉò~~åëÉ=â~~ëFK=sÉêïÉêâáåÖ=çé=ëí~åÇ P EOF= çÑ=Q=EPFK ^~åÇìáÇáåÖ=çé=ÇÉ=ê~ëéJÇê~~áëÅÜáàÑW= łO“=îççê=ÇÉ=ÖêçîÉ=ê~ëéòáàÇÉ łQ“=îççê=ÇÉ=ÑáàåÉ=ê~ëéòáàÇÉ ^ííÉåíáÉ> aÉ=ê~ëéJÇê~~áëÅÜáàÑ=áë=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=ÜÉí= ê~ëéÉå=î~å=åçíÉåK=w~ÅÜíÉ=â~~ë=~ääÉÉå=ãÉí= ÇÉ ÖêçîÉ=òáàÇÉ=ê~ëéÉå=çé=ëí~åÇ=T=EQFK j~~äëÅÜáàÑ=Ó=ãáÇÇÉäÑáàå îççê=ÜÉí=ã~äÉå=î~å=ê~ìïÉ=~~êÇ~ééÉäëI= Ü~êÇÉ=â~~ë=EÄáàîK é~êãÉò~~åëÉ=â~~ëFI= ÖÉâçÉäÇÉ ÅÜçÅçä~ÇÉ=Éå=åçíÉåK sÉêïÉêâáåÖ=çé=ëí~åÇ=T=EQFK ^ííÉåíáÉ> aÉ=ã~~äëÅÜáàÑ=áë=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=ÜÉí=ã~äÉå= î~å ò~ÅÜíÉ=â~~ë=Éå=ëåáàÇÄ~êÉ=â~~ëK tÉêâÉå=ãÉí=ÇÉ=ÇççêäççéëåáàÇÉê ^ÑÄK=  låíÖêÉåÇÉäâåçé=áåÇêìââÉå=Éå=ÇÉ= Çê~~á~êã=çé=éçëáíáÉ=O=òÉííÉåK  hçã=~~åÄêÉåÖÉåW Ó ÇÉ=âçã=ëÅÜìáå=å~~ê=îçêÉå=ÜçìÇÉå= Éå ~~åÄêÉåÖÉåI Ó íÉÖÉå=ÇÉ=âäçâ=áå=íçí=~~å=ÇÉ=~~åëä~Ö= Çê~~áÉåK  låíÖêÉåÇÉäâåçé=áåÇêìââÉå=Éå=ÇÉ= Çê~~á~êã=çé=éçëáíáÉ=P=òÉííÉåK  ^~åÇêáàîáåÖëÄÉëÅÜÉêãÇÉâëÉä= îÉêïáàÇÉêÉå=î~å ÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ= ÇççêäççéëåáàÇÉê=E~ÑÄK=JR~FK  aÉ=ëÅÜáàÑÜçìÇÉê=çåÇÉê~~å=î~ëíÜçìÇÉåI= Ç~~êÄáà=ãçÉíÉå=ÇÉ=íïÉÉ=éìåíÉå=å~~ê=ÄçîÉå= ïáàòÉåK  aÉ=ÖÉïÉåëíÉ=ëåáàJ=çÑ=ê~ëéëÅÜáàÑ=îççêòáÅÜíáÖ= çé ÇÉ=éìåíÉå=î~å=ÇÉ=ëÅÜáàÑÜçìÇÉê=äÉÖÖÉå= E~ÑÄK=JS~FK=_áà=Çê~~áëÅÜáàîÉå=Éêçé=äÉííÉå=Ç~í= ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=òáàÇÉ=å~~ê=ÄçîÉå=ïáàëíK  pÅÜáàÑÜçìÇÉê=ÄçîÉå~~å=î~ëíé~ââÉå=Éå=áå= ÇÉ ÄÉÜìáòáåÖ=~~åÄêÉåÖÉå=E~ÑÄK=JSÄFK  aÉâëÉä=~~åÄêÉåÖÉå=Eã~êâÉêáåÖ=áå=~ÅÜí= åÉãÉåF=Éå=íçí=~~å=ÇÉ=~~åëä~Ö=ãÉí=ÇÉ=âäçâ= ãÉÉ=Çê~~áÉåK  aççêäççéëåáàÇÉê=îçäÖÉåë=~ÑÄK=JU=çé=ÇÉ= ~~åÇêáàîáåÖ=éä~~íëÉå=Éå=ãÉí=ÇÉ=âäçâ=ãÉÉ= íçí ~~å=ÇÉ=~~åëä~Ö=Çê~~áÉåK  aê~~áëÅÜ~âÉä~~ê=çé=ÇÉ=~~åÄÉîçäÉå=ëí~åÇ= òÉííÉåK  aÉ=íÉ=îÉêïÉêâÉå=äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå= áå=ÇÉ=îìäëÅÜ~ÅÜí=ÇçÉå=Éå=~~åÇêìââÉå= ãÉí ÇÉ ëíçééÉêK QV .

åä ^ííÉåíáÉ> wçêÖÉå=Ç~í=ÜÉí=ÖÉëåÉÇÉå=éêçÇìÅí=òáÅÜ=åáÉí= çéÜççéí=áå=ÇÉ=ìáíäççéJçéÉåáåÖK qáéW=qáéW=sççê=ÉÉå=ÖÉäáàâã~íáÖ=ëåáàêÉëìäí~~í=âìåí= ì=Çìå=ëåáàÖçÉÇ=ÜÉí=ÄÉëí=ÖÉÄìåÇÉäÇ=îÉêïÉêâÉåK léãÉêâáåÖW=^äë=Éê=äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=î~ëí=âçãÉå= íÉ=òáííÉå=áå=ÇÉ=ÇççêäççéëåáàÇÉêI=ÇáÉåí=ì=ÇÉ=âÉìâÉåJ ã~ÅÜáåÉ=ìáí=íÉ=ëÅÜ~âÉäÉå=Éå=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí= ëíçéÅçåí~Åí=íÉ=íêÉââÉåK=a~å=ï~ÅÜí=ì=íçí=ÇÉ= ~~åÇêáàîáåÖ=ëíáäëí~~íI=åÉÉãí=ì=ÜÉí=ÇÉâëÉä=î~å=ÇÉ= ÇççêäççéëåáàÇÉê=Éå=ã~~âí=ì=ÇÉ=îìäëÅÜ~ÅÜí=äÉÉÖK k~=ÖÉÄêìáâ  ^éé~ê~~í=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=ãÉí=ÇÉ=Çê~~áëÅÜ~âÉJ ä~~êK  aççêäççéëåáàÇÉê=íÉÖÉå=ÇÉ=âäçâ=áå=Çê~~áÉå= Éå îÉêïáàÇÉêÉåK  aÉâëÉä=íÉÖÉå=ÇÉ=âäçâ=áå=Çê~~áÉå= Éå îÉêïáàÇÉêÉåK  pÅÜáàÑÜçìÇÉê=ãÉí=ëÅÜáàÑ=îÉêïáàÇÉêÉåKK= a~~êíçÉ ãÉí=ÇÉ=îáåÖÉê=î~å=çåÇÉê~Ñ=íÉÖÉå= ÇÉ ~~åÇêáàÑ~ë=ÇêìââÉå=E~ÑÄK=FK  låÇÉêÇÉäÉå=êÉáåáÖÉåK jáñÉê sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêéÉ= ãÉëëÉåLêçíÉêÉåÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ> káÉí=áå=ÇÉ=~~åÖÉÄê~ÅÜíÉ=ãáñÉê=ÖêáàéÉå>= aÉ ãáñÉê=~ääÉÉå=îÉêïáàÇÉêÉå=çÑ=~~åÄêÉåÖÉå= ï~ååÉÉê=ÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ=ëíáäëí~~í>= aÉ ãáñÉê ìáíëäìáíÉåÇ=áå=ë~ãÉåÖÉÄçìïÇÉ= íçÉëí~åÇ=Éå=ãÉí=~~åÖÉÄê~ÅÜí=ÇÉâëÉä= ÖÉÄêìáâÉåK  jáñâçã=~~åÄêÉåÖÉå=Eã~êâÉêáåÖ=çé=ÇÉ=Ü~åÇJ ÖêÉÉé=íÉÖÉå=ÇÉ=ã~êâÉêáåÖ=çé=ÜÉí=Ä~ëáë~éé~J ê~~íF=Éå=íÉÖÉå=ÇÉ=âäçâ=áå=Çê~~áÉå=íçí=~~å= ÇÉ ~~åëä~ÖK  aÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=íçÉîçÉÖÉåK j~ñáãìãÜçÉîÉÉäÜÉáÇ=îäçÉáëíçÑ=Z=NIOR=äáíÉêX= ã~ñáãìãÜçÉîÉÉäÜÉáÇ=ëÅÜìáãÉåÇÉ=çÑ=ÜÉíÉ= îäçÉáëíçÑ=Z=MIR=äáíÉêX= çéíáã~äÉ=îÉêïÉêâáåÖëÜçÉîÉÉäÜÉáÇI=î~ëí= Z RM íçí NMM Öê~ãK  aÉâëÉä=~~åÄêÉåÖÉå=Éå=íÉÖÉå=ÇÉ=âäçâ= áå=íçí=~~å=ÇÉ=~~åëä~Ö=áå=ÇÉ=ãáñÉêÜ~åÇÖêÉÉé= Çê~~áÉåK=eÉí=ÇÉâëÉä=ãçÉí=î~ëíÖÉâäáâí=òáàåK  aê~~áëÅÜ~âÉä~~ê=çé=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=ëí~åÇ= òÉííÉåK fåÖêÉÇáØåíÉå=íçÉîçÉÖÉå=E~ÑÄK=JUF  ^éé~ê~~í=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=ãÉí=ÇÉ=Çê~~áëÅÜ~âÉJ ä~~êK  aÉâëÉä=îÉêïáàÇÉêÉå=Éå=ÇÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå= íçÉîçÉÖÉå çÑ  íêÉÅÜíÉê=îÉêïáàÇÉêÉå=Éå=î~ëíÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå= ÄÉÉíàÉ=Äáà=ÄÉÉíàÉ=íçÉîçÉÖÉå=îá~=ÇÉ=îìäçéÉåáåÖ çÑ  îäçÉáÄ~êÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=íçÉîçÉÖÉå=îá~= ÇÉ íêÉÅÜíÉêK k~=ÖÉÄêìáâ  ^éé~ê~~í=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=ãÉí=ÇÉ=Çê~~áëÅÜ~âÉJ ä~~êK  jáñÉê=ãÉí=ÇÉ=âäçâ=ãÉÉ=Çê~~áÉå= Éå îÉêïáàÇÉêÉåK qáéW=r=âìåí=ÇÉ=ãáñÉê=ÜÉí=ÄÉëí=ÇáêÉÅí=å~=ÖÉÄêìáâ= êÉáåáÖÉåK oÉáåáÖáåÖ=Éå=çåÇÉêÜçìÇ oáëáÅç=î~å=Äê~åÇïçåÇÉå> _áà=îÉêïÉêâáåÖ=î~å=ÜÉíÉ=ãáñîäçÉáëíçÑÑÉå=âçãí=Éê= ëíççã=ìáí=ÇÉ=íêÉÅÜíÉê=áå=ÜÉí=ÇÉâëÉäK=j~ñáã~~ä= MIR=äáíÉê=ÜÉíÉ=çÑ=ëÅÜìáãÉåÇÉ=ãáñîäçÉáëíçÑ= íçÉîçÉÖÉåK ^ííÉåíáÉ> aÉ=ãáñÉê=â~å=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~âÉåK= dÉÉå ÄÉîêçêÉå=áåÖêÉÇáØåíÉå=EìáíÖÉòçåÇÉêÇ= áàëÄäçâàÉëF=îÉêïÉêâÉåK=aÉ=ãáñÉê=åáÉí=òçåÇÉê= îìääáåÖ=ä~íÉå=äçéÉåK tÉêâÉå=ãÉí=ÇÉ=ãáñÉê ^ÑÄK=  låíÖêÉåÇÉäâåçé=áåÇêìââÉå=Éå=ÇÉ= Çê~~á~êã=çé=éçëáíáÉ=Q=òÉííÉåK  eÉí=ÄÉëÅÜÉêãÇÉâëÉä=î~å=ÇÉ= ãáñÉê~~åÇêáàîáåÖ=îÉêïáàÇÉêÉåK RM ^ííÉåíáÉ> dÉÉå=ëÅÜìêÉåÇÉ=êÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå=ÖÉÄêìáâÉåK= aÉ=çééÉêîä~ââÉå=âìååÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~âÉåK= _~ëáë~éé~ê~~í=êÉáåáÖÉå dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ> eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=åççáí=áå=ï~íÉê=ÇçãéÉäÉå= çÑ çåÇÉê=ëíêçãÉåÇ=ï~íÉê=ÜçìÇÉåK dÉÉå=ëíççãêÉáåáÖÉê=ÖÉÄêìáâÉåK  píÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=íêÉââÉåK  _~ëáë~éé~ê~~í=Éå=~~åÇêáàîáåÖëÄÉëÅÜÉêãJ ÇÉâëÉä=~ÑîÉÖÉå=ãÉí=ÉÉå=îçÅÜíáÖÉ=ÇçÉâK= fåÇáÉå=åçÇáÖ=ÉÉå=ÄÉÉíàÉ=~Ñï~ëãáÇÇÉä= ÖÉÄêìáâÉåK  a~~êå~=ÜÉí=~éé~ê~~í=~ÑÇêçÖÉåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

åä hçã=Éå=ÜìäéëíìââÉå=êÉáåáÖÉå aÉ=âçã=Éå=ÇÉ=ÜìäéëíìââÉå=âìååÉå=áå=ÇÉ ~Ñï~ëJ ~ìíçã~~í=ïçêÇÉå=ÖÉêÉáåáÖÇK hìåëíëíçÑ=çåÇÉêÇÉäÉå=åáÉí=î~ëíâäÉããÉå=áå=ÇÉ= ~Ñï~ë~ìíçã~~íI=çãÇ~í=òÉ=Ç~å=çåÜÉêëíÉäÄ~~ê= îÉêîçêãÇ=âìååÉå=ê~âÉå> aççêäççéëåáàÇÉê=êÉáåáÖÉå ^ääÉ=çåÇÉêÇÉäÉå=î~å=ÇÉ=ÇççêäççéëåáàÇÉê=âìååÉå= áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~í=ïçêÇÉå=ÖÉêÉáåáÖÇK qáéW=lã=å~=ÜÉí=îÉêïÉêâÉå=î~å=ÄáàîK=ïçêíÉäë= ÜÉí êçÇÉ=ä~~ÖàÉ=íÉ=îÉêïáàÇÉêÉåI=âìåí=ì=ÉÉå=ÄÉÉíàÉ= ëä~çäáÉ=çé=ÉÉå=ÇçÉâ=ÇçÉå=Éå=Ç~~êãÉÉ=ÇÉ=ÇççêJ äççéëåáàÇÉê=EåáÉí=ÇÉ=Ñáàåã~~âëÅÜáàîÉåF=ëÅÜççåJ ïêáàîÉåK=a~~êå~=ÇÉ=ÇççêäççéëåáàÇÉê=~Ñï~ëëÉåK jáñÉê=êÉáåáÖÉå sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêéÉ= ãÉëëÉå> jáñÉêãÉë=åáÉí=ãÉí=ÄäçíÉ=Ü~åÇÉå=êÉáåáÖÉåK aÉ=ãáñÄÉâÉêI=ÜÉí=ÇÉâëÉä=Éå=ÇÉ=íêÉÅÜíÉê=âìååÉå= áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~í=ïçêÇÉå=ÖÉêÉáåáÖÇK qáéW=k~=îÉêïÉêâáåÖ=î~å=îäçÉáëíçÑÑÉå=áë=ÜÉí= ãÉÉëí~ä=îçäÇçÉåÇÉ=çã=ÇÉ=ãáñÉê=íÉ=êÉáåáÖÉå= òçåÇÉê=ÇÉòÉ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=íÉ=åÉãÉåK= eáÉêíçÉ ÇçÉí=ì=ÉÉå=ÄÉÉíàÉ=ï~íÉê=ãÉí= ~Ñï~ëãáÇÇÉä=áå=ÇÉ=ÖÉãçåíÉÉêÇÉ=ãáñÉêK= pÅÜ~âÉä ÇÉ=ãáñÉê=ÉåâÉäÉ=ëÉÅçåÇÉå=áå=Eëí~åÇ=jFK= ^Ñï~ëëçéàÉ=ïÉÖÖáÉíÉå=Éå=ÇÉ=ãáñÉê=ìáíëéçÉäÉå= ãÉí=ëÅÜççå=ï~íÉêK _Éä~åÖêáàâÉ=~~åïáàòáåÖ wç=åçÇáÖ=ÇÉ=çéÄÉêÖò~â=îççê=íçÉÄÉÜçêÉå= êÉáåáÖÉåK=aÉ=~~åïáàòáåÖÉå=áå=ÇÉ=çéÄÉêÖò~â= áå ~ÅÜí=åÉãÉåK léÄÉêÖÉå sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê> aÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=íêÉââÉå= ï~ååÉÉê=ÜÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ïçêÇí=ÖÉÄêìáâíK ^ÑÄK=  eìäéëíìââÉå=Éå=Ñáàåã~~âëÅÜáàîÉå=çéÄÉêÖÉå= áå=ÇÉ=çéÄÉêÖò~âK  léÄÉêÖò~â=áå=ÇÉ=âçã=ÄÉï~êÉåK  _Éï~êÉå=áå=ÇÉ=çêáÖáåÉäÉ=îÉêé~ââáåÖI= òáÉ ~ÑÄK K oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe eìäé=Äáà=ëíçêáåÖÉå sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê> qêÉâ=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=îççêÇ~í= ì ÉÉå=ëíçêáåÖ=îÉêÜÉäéíK _Éä~åÖêáàâÉ=~~åïáàòáåÖ=îççê= jrjRQKKLjrjRSKK bÉå=ÄÉÇáÉåáåÖëÑçìí=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íI=ÉÉå= ~ÅíáîÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉ=òÉâÉêáåÖÉå= Éå ÉÉå=~éé~ê~~íÇÉÑÉÅí=ïçêÇí=~~åÖÉÖÉîÉå= Çççê ÉÉå=âåáééÉêÉåÇÉ=áåJÄÉÇêáàÑJáåÇáÅ~íáÉK aÉ=Çê~~á~êã=ãçÉí=áå=ÉäâÉ=ÄÉÇêáàÑëéçëáíáÉ= òáàå î~ëíÖÉâäáâíK mêçÄÉÉê=ÉÉêëí=ÜÉí=éêçÄäÉÉã=íÉ=îÉêÜÉäéÉå=~~å= ÇÉ Ü~åÇ=î~å=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=~~åïáàòáåÖÉåK píçêáåÖ eÉí=~éé~ê~~í=ëí~êí=åáÉíK= léäçëëáåÖ  píêççãîççêòáÉåáåÖ=ÅçåíêçäÉêÉåK  kÉíëíÉââÉê=ÅçåíêçäÉêÉåK  aê~~á~êã=ÅçåíêçäÉêÉåK=gìáëíÉ=éçëáíáÉ\= s~ëíÖÉâäáâí\  jáñÉêLâçã=íçí=~~å=ÇÉ=~~åëä~Ö=î~ëíÇê~~áÉåK  jáñÉêÇÉâëÉä=~~åÄêÉåÖÉå=Éå=íçí=~~å=ÇÉ= ~~åëä~Ö=î~ëíÇê~~áÉåK  _ÉëÅÜÉêãÇÉâëÉäë=~~åÄêÉåÖÉå=çé=åáÉíJ ÖÉÄêìáâíÉ=~~åÇêáàîáåÖÉåK  aÉ=ÄÉîÉáäáÖáåÖ=íÉÖÉå=ÜÉêáåëÅÜ~âÉäáåÖ=áë=~ÅíáÉÑK= ^éé~ê~~í=çé=MLçÑÑ=òÉííÉå=Éå=Ç~å=çéåáÉìï= çé ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=ëí~åÇ=òÉííÉåK= píçêáåÖ eÉí=~éé~ê~~í=ëÅÜ~âÉäí=ìáí=íáàÇÉåë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâK= aÉ çîÉêÄÉä~ëíáåÖëÄÉîÉáäáÖáåÖ=áë=ÖÉ~ÅíáîÉÉêÇK= bê ïÉêÇÉå=íÉîÉÉä=äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=íÉÖÉäáàâ= îÉêïÉêâíK léäçëëáåÖ  ^éé~ê~~í=ìáíëÅÜ~âÉäÉåK  häÉáåÉêÉ=ÜçÉîÉÉäÜÉáÇ=îÉêïÉêâÉåK= qçÉÖÉëí~åÉ ÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=EòáÉ=łqçÉé~ëJ ëáåÖëîççêÄÉÉäÇÉåÒF=åáÉí=çîÉêëÅÜêáàÇÉå> RN .

åä píçêáåÖ aÉ=çåíÖêÉåÇÉäâåçé=áë=éÉê=çåÖÉäìâ=áåÖÉÇêìâí= íÉêïáàä=ÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ=äáÉéK= aÉ=Çê~~á~êã=ÄÉïÉÉÖí=å~~ê=ÄçîÉåK= aÉ=~~åÇêáàîáåÖ=ëÅÜ~âÉäí=ìáíI=ã~~ê=ÄäáàÑí=åáÉí= çé=ÇÉ=ÜìäéëíìâïáëëÉäéçëáíáÉ=ëí~~åK léäçëëáåÖ  aê~~áëÅÜ~âÉä~~ê=çé=MLçÑÑ=òÉííÉåK  aê~~á~êã=çé=éçëáíáÉ=N=òÉííÉåK  ^éé~ê~~í=áåëÅÜ~âÉäÉå=Eëí~åÇ=NFK  ^éé~ê~~í=ïÉÉê=ìáíëÅÜ~âÉäÉåK  eÉí=Üìäéëíìâ=ÄäáàÑí=çé=ÇÉ=ÜìäéëíìâïáëëÉäJ éçëáíáÉ=ëí~~åK píçêáåÖ jáñÉê=ïÉêâí=åáÉí=çÑ=ÄäáàÑí=íáàÇÉåë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=ëíáäJ ëí~~åI=ÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ=łÄêçãíÒK=eÉí=ãÉë=áë=ÖÉÄäçâJ âÉÉêÇK léäçëëáåÖ  ^éé~ê~~í=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=Éå=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí= ëíçéÅçåí~Åí=íêÉââÉåK  jáñÉê=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=åÉãÉå=Éå=ÇÉ= ÜáåÇÉêåáë=îÉêïáàÇÉêÉåK  jáñÉê=ïÉÉê=~~åÄêÉåÖÉåK  ^éé~ê~~í=áåëÅÜ~âÉäÉåK _Éä~åÖêáàâÉ=~~åïáàòáåÖ kÉÉã=Åçåí~Åí=çé=ãÉí=ÇÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉ=~äë= ÇÉ ëíçêáåÖ=åáÉí=â~å=ïçêÇÉå=îÉêÜçäéÉåK qçÉé~ëëáåÖëîççêÄÉÉäÇÉå pä~Öêççã NMM=ÖÓSMM=Ö  oççã=N½=íçí=Q=ãáåìíÉå=ãÉí=ÇÉ= âäçéÖ~êÇÉ=âäçééÉå=çé=ëí~åÇ=T EQF= E~ÑÜ~åâÉäáàâ î~å=ÇÉ=ÜçÉîÉÉäÜÉáÇ=Éå= ÇÉ ÉáÖÉåëÅÜ~ééÉå=î~å=ÇÉ=êççãFK báïáí báïáí=î~å=N=íçí=U=ÉáÉêÉå  báïáí=Q=íçí=S=ãáåìíÉå=çé=ëí~åÇ=T EQF= âäçééÉå=ãÉí=ÇÉ=Ö~êÇÉK  aÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=EÄÉÜ~äîÉ=ÜÉí=ãÉÉä=Éå=ÜÉí= ~~êÇ~ééÉäãÉÉäF=Å~K=Q=íçí=S=ãáåìíÉå= íçí ëÅÜìáã=âäçééÉå=ãÉí=ÇÉ=âäçéÖ~êÇÉ= çé ëí~åÇ=T=EQFK  aÉ=Çê~~áëÅÜ~âÉä~~ê=çé=ëí~åÇ=N=ENF=òÉííÉå= Éå ÜÉí=ÖÉòÉÉÑÇÉ=ãÉÉä=Éå=~~êÇ~ééÉäãÉÉä= áå Å~K=½=íçí=N=ãáåììí=Éê=äÉéÉä=îççê=äÉéÉä= ÇççêêçÉêÉåK j~ñáãìãÜçÉîÉÉäÜÉáÇW=O=ñ=Ä~ëáëêÉÅÉéí oçÉêÇÉÉÖ _~ëáëêÉÅÉéí= PÓQ=ÉáÉêÉå OMMÓORM=Ö=ëìáâÉê N=ëåìÑàÉ=òçìí N=é~âàÉ=î~åáääÉëìáâÉê=çÑ=ÇÉ=ëÅÜáä=î~å=½=ÅáíêçÉå OMMÓORM=Ö=ÄçíÉê=çÑ=ã~êÖ~êáåÉ= Eâ~ãÉêíÉãéÉê~íììêF RMM=Ö=ãÉÉä N=é~âàÉ=Ä~âéçÉÇÉê NOR=ãä=ãÉäâ  ^ääÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=Å~K=½=ãáåììí=êçÉêÉå= ãÉí ÇÉ êçÉêÖ~êÇÉ=çé=ëí~åÇ=N=ENFI=Ç~~êå~= Å~K PÓQ=ãáåìíÉå=çé=ëí~åÇ=T=EQFK= j~ñáãìãÜçÉîÉÉäÜÉáÇW=NIR=ñ=Ä~ëáëêÉÅÉéí w~åÇí~~êíÇÉÉÖ _~ëáëêÉÅÉéí= NOR=Ö=ÄçíÉê=Eâ~ãÉêíÉãéÉê~íììêF NMMÓNOR=Ö=ëìáâÉê N=Éá N=ëåìÑàÉ=òçìí ëíìâàÉ=ÅáíêçÉåëÅÜáä=çÑ=î~åáääÉëìáâÉê ORM=Ö=ãÉÉä ÉîÉåíìÉÉä=Ä~âéçÉÇÉê  ^ääÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=Å~K=½=ãáåììí=êçÉêÉå= ãÉí ÇÉ êçÉêÖ~êÇÉ=çé=ëí~åÇ=N=ENFI=Ç~~êå~= Å~K OÓP=ãáåìíÉå=çé=ëí~åÇ=S=EPFK _áà=ãÉÉê=Ç~å=RMM=Ö=ãÉÉäW  aÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=Å~K=½=ãáåììí=âåÉÇÉå= ãÉí ÇÉ âåÉÉÇÜ~~â=çé=ëí~åÇ=N ENFI=Ç~~êå~= Å~K=PÓQ=ãáåìíÉå=çé=ëí~åÇ P EOFK j~ñáãìãÜçÉîÉÉäÜÉáÇW=O=ñ=Ä~ëáëêÉÅÉéí _áëÅìáíÇÉÉÖ= _~ëáëêÉÅÉéí= O=ÉáÉêÉå OÓP=ÉÉíäÉéÉäë=ÜÉÉí=ï~íÉê NMM=Ö=ëìáâÉê N=é~âàÉ=î~åáääÉëìáâÉê TM=Ö=ãÉÉä TM=Ö=~~êÇ~ééÉäãÉÉä ÉîÉåíìÉÉä=Ä~âéçÉÇÉê RO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

åä dáëíÇÉÉÖ _~ëáëêÉÅÉéí= RMM=Ö=ãÉÉä N=Éá UM=Ö=îÉí=Eâ~ãÉêíÉãéÉê~íììêF UM=Ö=ëìáâÉê OMMÓORM=ãä=ä~ìïÉ=ãÉäâ OR=Ö=îÉêëÉ=Öáëí=çÑ=N=é~âàÉ=ÖÉÇêççÖÇÉ=Öáëí ëÅÜáä=î~å=½=ÅáíêçÉå N=ëåìÑàÉ=òçìí  ^ääÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=Å~K=½=ãáåììí=çé=ëí~åÇ=NI= Ç~~êå~=PÓS=ãáåìíÉå=çé=ëí~åÇ P EOF=ãÉí= ÇÉ âåÉÉÇÜ~~â=îÉêïÉêâÉåK= j~ñK=ÜçÉîÉÉäÜÉáÇW=NIR=ñ=Ä~ëáëêÉÅÉéí m~ëí~ÇÉÉÖ= _~ëáëêÉÅÉéí= PMM=Ö=ãÉÉä P=ÉáÉêÉå å~~ê=ïÉåë=NÓO=bi=ENMÓOM=ÖF=âçìÇ=ï~íÉê  ^ääÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=Å~K=P=íçí=R=ãáåìíÉå= çé ëí~åÇ=P=EOF=íçí=ÇÉÉÖ=âåÉÇÉåK= j~ñáãìãÜçÉîÉÉäÜÉáÇW=NIR=ñ=Ä~ëáëêÉÅÉéí _êççÇÇÉÉÖ _~ëáëêÉÅÉéí TRM=Ö=ãÉÉä O=é~âàÉë=ÖÉÇêççÖÇÉ=Öáëí O=qi=òçìí QRMÓRMM=ãä=ï~êã=ï~íÉê ^ääÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=Å~K=½=ãáåììí=îÉêïÉêâÉå=çé= ëí~åÇ=NI=Ç~å=Å~K=QÓR=ãáåìíÉå=çé=ëí~åÇ=P=EOF= îÉêïÉêâÉå=ãÉí=ÇÉ=âåÉÉÇÜ~~âK eçåáåÖÄçíÉê= PM=Ö=ÄçíÉê=Eìáí=ÇÉ=âçÉäâ~ëíI=T=ø`F NVM=Ö=ÜçåáåÖ=Eìáí=ÇÉ=âçÉäâ~ëíI=T=ø`F  _çíÉê=áå=âäÉáåÉ=ëíìââÉå=îÉêÇÉäÉå=Éå= áå ÇÉ ãáñÉê=ÇçÉåK  eçåáåÖ=íçÉîçÉÖÉå=Éå=NR=ëÉÅçåÇÉå=ãáñÉå= çé ëí~åÇ=T=EQFK ^ÑîçÉêÉå=î~å=~Ñî~ä aáí=~éé~ê~~í=áë=ÖÉÅä~ëëáÑáÅÉÉêÇ=îçäÖÉåë= ÇÉ=bìêçéÉëÉ=êáÅÜíäáàå=OMMOLVSLbd=çîÉê= çìÇÉ=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=Éå=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉ= ~éé~ê~íììê=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ= ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK= aÉòÉ êáÅÜíäáàå=îçêãí=îççê=ÇÉ=ÖÉÜÉäÉ= br ÉÉå=â~ÇÉê=îççê=ÇÉ=íÉêìÖå~ãÉ= Éå êÉÅóÅäáåÖ=î~å=çìÇÉ=~éé~ê~íÉåK= sççê=~ÅíìÉäÉ=áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=ÇÉ=~ÑîçÉê=î~å=ÜÉí= çìÇÉ=~éé~ê~~í=âìåí=ì=íÉêÉÅÜí=Äáà=ÇÉ=î~âÜ~åÇÉä= çÑ Äáà=ìï=ÖÉãÉÉåíÉK d~ê~åíáÉîççêï~~êÇÉå sççê=Çáí=~éé~ê~~í=ÖÉäÇÉå=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉîççêJ ï~~êÇÉå=ÇáÉ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉÖÉîÉå=Çççê=ÇÉ= îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖáåÖ=î~å=çåë=ÄÉÇêáàÑ=áå=ÜÉí=ä~åÇ= î~å=~~åâççéK=aÉ=äÉîÉê~åÅáÉê=Äáà=ïáÉ=ì=ÜÉí= ~éé~ê~~í=ÜÉÄí=ÖÉâçÅÜí=ÖÉÉÑí=ì=ÜáÉêçîÉê=Öê~~Ö= ãÉÉê=áåÑçêã~íáÉK=lã=~~åëéê~~â=íÉ=ã~âÉå=çé=ÇÉ= Ö~ê~åíáÉ=ÜÉÄí=ì=~äíáàÇ=ìï=~~åâççéÄÉïáàë=åçÇáÖK j~óçå~áëÉ O=ÉáÉêÉå O=íÜÉÉäÉéÉä=ãçëíÉêÇ ¼ ä çäáÉ O=bi=ÅáíêçÉåë~é=çÑ=~òáàå N=ëåìÑàÉ=òçìí ÄÉÉíàÉ=ëìáâÉê aÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=ãçÉíÉå=ÇÉòÉäÑÇÉ=íÉãéÉê~íììê= ÜÉÄÄÉåK  aÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=EÄÉÜ~äîÉ=ÇÉ=çäáÉF=ÉåâÉäÉ= ëÉÅçåÇÉå=ãáñÉå=çé=ëí~åÇ P EOF=çÑ=Q=EPFK  aÉ=ãáñÉê=çé=ëí~åÇ=T=EQF=òÉííÉå=Éå=ÇÉ=çäáÉ= ä~åÖò~~ã=áå=ÇÉ=íêÉÅÜíÉê=ÖáÉíÉåX=ãÉåÖÉå= íçíÇ~í=ÇÉ=ã~óçå~áëÉ=ÉãìäÖÉÉêíK aÉ=ÜçìÇÄ~~êÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=ã~óçå~áëÉ= áë ÄÉéÉêâíK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe RP .

åä bñíê~=íçÉÄÉÜçêÉå jrwRwmN `áíêìëéÉêë sççê=ÜÉí=ìáíéÉêëÉå=î~å=ëáå~~ë~ééÉäëI=ÅáíêçÉåÉå= Éå Öê~éÉÑêìáíK jrwRctN säÉÉëãçäÉå sççê=ÜÉí=Ñáàåã~âÉå=î~å=îäÉÉë=îççê=í~êí~~ê=çÑ=ÖÉÜ~âíK jrwQRipN mçåëëÅÜáàîÉåëÉí=Ñáàå= EP ããFI=ÖêçÑ=ES=ããF sççê=ÇÉ=îäÉÉëãçäÉå=jrwRctNK cáàå=îççê=é~ëíÉáÉå=Éå=ÄÉäÉÖI=ÖêçÑ=îççê=Äê~~ÇïçêëíÉå= Éå ëéÉâK jrwQRpsN péêáíëÖÉÄ~âJÜìäéëíìâ sççê=ÇÉ=îäÉÉëãçäÉå=jrwRctNK jÉí=ãÉí~~äëà~Ääççå=îççê=Q=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=Ä~âîçêãÉåK jrwQRosN sççê=ÇÉ=îäÉÉëãçäÉå=jrwRctNK sççê=ÜÉí=ã~äÉå=î~å=åçíÉåI=~ã~åÇÉäÉåI=ÅÜçÅçä~= Éå ÖÉÇêççÖÇÉ=ÄêççÇàÉëK j~~äîççêòÉíëíìâ jrwQRcsN cêìáíéÉêëÜìäéëíìâ jrwQRmpN m~í~íÉëJÑêáíÉëëÅÜáàÑ jrwQR^dN ^òá~JÖêçÉåíÉëÅÜáàÑ jrwQRopN j~~äëÅÜáàÑ=ÖêçÑ RQ sççê=ÇÉ=îäÉÉëãçäÉå=jrwRctNK sççê=ÜÉí=éÉêëÉå=î~å=ÄÉëëÉå=ìáíÖÉòçåÇÉêÇ=Ñê~ãÄçòÉåI= íçã~íÉå=Éå=êçòÉåÄçííÉäë=íçí=ãçÉëK=qÉÖÉäáàâ=ïçêÇÉå=ÄáàîK= ~~äÄÉëëÉå=~ìíçã~íáëÅÜ=î~å=ëíÉÉäíàÉë=Éå=éáííÉå=çåíÇ~~åK sççê=ÇÉ=ÇççêäççéëåáàÇÉê=jrwRapNK sççê=ÜÉí=ëåáàÇÉå=î~å=ê~ìïÉ=~~êÇ~ééÉäë=íçí=é~í~íÉë=ÑêáíÉëK sççê=ÇÉ=ÇççêäççéëåáàÇÉê=jrwRapNK påáàÇí=Ñêìáí=Éå=ÖêçÉåíÉ=áå=ëã~ääÉ=êÉÉéàÉëI=îççê=^òá~íáëÅÜÉ= ÖêçÉåíÉÖÉêÉÅÜíÉåK sççê=ÇÉ=ÇççêäççéëåáàÇÉê=jrwRapNK sççê=ÜÉí=ê~ëéÉå=î~å=ê~ìïÉ=~~êÇ~ééÉäëI=ÄáàîK=îççê= ~~êÇ~ééÉäâçÉâàÉë=çÑ=âåçÉÇÉäëK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

åä sççê=ÇÉ=ÇççêäççéëåáàÇÉê=jrwRapNK ^~êÇ~ééÉäâçÉâàÉëëÅÜáàÑ sççê=ÜÉí=ê~ëéÉå=î~å=ê~ìïÉ=~~êÇ~ééÉäë=îççê=o∏ëíá=Éå= ~~êÇ~ééÉäâçÉâàÉëI=îççê=ÜÉí=ëåáàÇÉå=î~å=Ñêìáí=Éå=ÖêçÉåíÉ= áå ÇáââÉ=éä~ââÉåK jrwQRhmN jrwRboO oçÉëíîêáàëí~äÉå=âçã jrwRjuN jáñÉêJçéòÉíëíìâ= âìåëíëíçÑ jrwRjjN jìäíáãáñÉê få=ÇÉ=âçã=âìååÉå=ã~ñK=TRM=Ö=ãÉÉä=éäìë=áåÖêÉÇáØåíÉå= ïçêÇÉå=îÉêïÉêâíK sççê=ÜÉí=ãáñÉå=î~å=Çê~åâÉåI=éìêÉêÉå=î~å=Ñêìáí=Éå=ÖêçÉåíÉI= ÄÉêÉáÇÉå=î~å=ã~óçå~áëÉI=Ñáàåã~âÉå=î~å=ÖêçÉåíÉI=Ñêìáí= Éå åçíÉåI=Éå=ÜÉí=ã~äÉå=î~å=áàëÄäçâàÉëK sççê=ÜÉí=Ü~ââÉå=î~å=âêìáÇÉåI=ÖêçÉåíÉI=~ééÉäë=Éå=îäÉÉëI= îççê=ÜÉí=ê~ëéÉå=î~å=ïçêíÉäëI=ê~ããÉå~ë=Éå=â~~ëI=îççê= ÜÉí Ñáàåê~ëéÉå=î~å=åçíÉå=Éå=ÖÉâçÉäÇÉ=ÅÜçÅçä~ÇÉK fåÇáÉå=ÉÉå=î~å=ÇÉ=íçÉÄÉÜçêÉå=åáÉí=áë=ãÉÉÖÉäÉîÉêÇI=â~å=ÜÉí=áå=ÇÉ=ëéÉÅá~~äò~~â=çÑ=Äáà=ÇÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉ= ïçêÇÉå=~~åÖÉëÅÜ~ÑíK táàòáÖáåÖÉå=îççêÄÉÜçìÇÉåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe RR .

Ç~ fåÇÜçäÇ cçê=Çáå=ÉÖÉå=ëáââÉêÜÉÇë=ëâóäÇ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K lîÉêÄäáâ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K _ÉíàÉåáåÖ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K oÉåÖ›êáåÖ=çÖ=éäÉàÉ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K léÄÉî~êáåÖ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K eà‹äé=á=íáäÑ‹äÇÉ=~Ñ=ÑÉàä= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K léëâêáÑíÉêLáåÖêÉÇáÉåëÉêLÑçê~êÄÉàÇåáåÖ=K=K=K=K=K _çêíëâ~ÑÑÉäëÉ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K d~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉê==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K bâëíê~íáäÄÉÜ›ê=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K RS RT RU SN SN SO SO SQ SQ SQ qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=Ñê~= Ñáêã~Éí=_lp`eK aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI= Ñ›êëíÉâä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK vÇÉêäáÖÉêÉ=áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë= éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=ÄêìÖ=á=ÜìëÜçäÇJ åáåÖÉå=ÉääÉê=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉêK= aÉí=ã™=áââÉ=ÄêìÖÉë=íáä=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÄêìÖK= sÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉê=Ñçêëí™ë= ÑK ÉâëK=ÄêìÖ=á ãÉÇ~êÄÉàÇÉêâ›ââÉåÉê=á ÑçêêÉíåáåJ ÖÉêI=é™=âçåíçêÉêI=á ä~åÇÄêìÖëã‹ëëáÖ=çÖ=~åÇÉå= ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÇêáÑí=ë~ãí=ÄêìÖ=é™=éÉåëáçåÉêI= ëã™=ÜçíÉääÉê=çÖ=~åÇêÉ=ÑçêãÉê=Ñçê=ÄçäáÖÉêI=Üîçê= ~éé~ê~íÉí=ÄÉíàÉåÉë=~Ñ=Ö‹ëíÉêåÉ=ëÉäîK _Éåóí=âìå=~éé~ê~íÉí=íáä=ÇÉ=Ñ~ëíä~ÖíÉ=Ñçêã™ä=çÖ= íáä ÇÉ=ã‹åÖÇÉê=çÖ=JíáÇÉêI=ëçã=Éê=~äãáåÇÉäáÖÉ= á ÜìëÜçäÇåáåÖÉåK=lîÉêëâêáÇ=áââÉ=ÇÉ=ÑçêÉëâêÉîÉÇÉ= ã~ñK=ã‹åÖÇÉêK i‹ë=îÉåäáÖëí=ÄêìÖë~åîáëåáåÖÉå=ÖêìåÇáÖí=áÖÉåJ åÉã=çÖ=çéÄÉî~ê=ÇÉå=Éí=ëáââÉêí=ëíÉÇ=íáä=ëÉåÉêÉ= ÄêìÖK=mêçÇìÅÉåíÉå=Ñê~ëâêáîÉê=ëáÖ=~åëî~êÉí=Ñçê= ëâ~ÇÉêI=ÇÉê=ëâóäÇÉë=Éå=ã~åÖäÉåÇÉ=çîÉêÜçäÇÉäëÉ= ~Ñ=áåëíêìâëÉêåÉ=îÉÇêK=âçêêÉâí=ÄêìÖ=~Ñ=~éé~ê~íÉíK dáî=ÄêìÖë~åîáëåáåÖÉå=îáÇÉêÉ=íáä=Éå=ëÉåÉêÉ=ÉàÉêK _êìÖë~åîáëåáåÖÉå=ÄÉëâêáîÉê=ÑçêëâÉääáÖÉ=ãçÇÉääÉê= EëÉ=çÖë™=ãçÇÉäçîÉêëáÖíI=_áääÉÇÉ=FK= ^éé~ê~íÉí Éê=îÉÇäáÖÉÜçäÇÉäëÉëÑêáíK cçê=Çáå=ÉÖÉå=ëáââÉêÜÉÇë=ëâóäÇ dÉåÉêÉääÉ=ëáââÉêÜÉÇëíáéë oáëáâç=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç> ^éé~ê~íÉí=ëâ~ä=íáäëäìííÉë=çÖ=ÄêìÖÉë=á ÜÉåÜçäÇ=íáä= ~åÖáîÉäëÉêåÉ=é™=íóéÉëâáäíÉíK=aÉí=ã™=âìå=ÄêìÖÉë= á äìââÉÇÉ=êìãK j™=âìå=í~ÖÉë=á=ÄêìÖI=Üîáë=äÉÇåáåÖÉå=çÖ=~éé~ê~J íÉí=Éê=ìÄÉëâ~ÇáÖÉÇÉK eçäÇ=Ä›êå=î‹â=Ñê~=~éé~ê~íÉíK ^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÄêìÖÉë=ìåÇÉê=çéëóåK mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä›êåF=ãÉÇ=êÉÇìÅÉêÉí=Ñóëáëâ= RS êÉÖáëíêÉêáåÖëÉîåÉ=ÉääÉê=éëóâáëâ=ÉîåÉ=ÉääÉê=ãÉÇ= ã~åÖäÉåÇÉ=ÉêÑ~êáåÖ=çÖ=îáÇÉå=ã™=áââÉ=ÄÉíàÉåÉ= ~éé~ê~íÉíI=ãÉÇãáåÇêÉ=ÇÉ=Éê=ìåÇÉê=çéëóå=ÉääÉê= Éê ÄäÉîÉí=áåëíêìÉêÉí=á=ÄêìÖÉå=~Ñ=~éé~ê~íÉí=~Ñ=Éå= éÉêëçåI=ÇÉê=Éê=~åëî~êäáÖ=Ñçê=Çáå=ëáââÉêÜÉÇK bÑíÉê=ÄêìÖÉåI=Ñ›ê=êÉåÖ›êáåÖI=Ñ›ê=êìããÉí=Ñçêä~ÇÉë= ÉääÉê=îÉÇ=ÑÉàä=í~ÖÉë=ëíáââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉåK= iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ=íê‹ââÉë=ÜÉå=çîÉê=ëâ~êéÉ= â~åíÉê=ÉääÉê=î~êãÉ=Ñä~ÇÉêK= eîáë íáäëäìíåáåÖëäÉÇåáåÖÉå=íáä=ÇÉííÉ=~éé~ê~í=Éê= ÄÉëâ~ÇáÖÉíI=ëâ~ä=ÇÉå=ìÇëâáÑíÉë=~Ñ=Ñ~Äêáâ~åíÉåI= Ñ~Äêáâ~åíÉåë=ëÉêîáÅÉî‹êâëíÉÇ=ÉääÉê=äáÖåÉåÇÉI= âî~äáÑáÅÉêÉí=éÉêëçå=Ñçê=~í=ìåÇÖ™=Ñ~êÉK= ^éé~ê~íÉí ã™=âìå=êÉé~êÉêÉë=~Ñ=Ñ~Äêáâ~åíÉåë= ëÉêîáÅÉéÉêëçå~äÉK páââÉêÜÉÇëíáéë=íáä=ÇÉííÉ=~éé~ê~í píáâ=áââÉ=ÑáåÖêÉåÉ=áåÇ=á=êçíÉêÉåÇÉ=ÇÉäÉK ^éé~ê~íÉí=ã™=~Ñ=ëáââÉêÜÉÇëã‹ëëáÖÉ=ÖêìåÇÉ= âìå=ÄêìÖÉëI=Üîáë=áââÉ=ÄêìÖíÉ=ÇêÉîìÇí~Ö= Éê ÄÉëâóííÉí=ãÉÇ=ÄÉëâóííÉäëÉëä™Ö=ERI=UFK cçêë›Ö=áââÉ=~í=áåÇëíáääÉ=ëîáåÖ~êãÉåI=ãÉåë= ~éé~ê~íÉí=Éê=í‹åÇíK=sÉåí=íáä=ÇêÉîìÇí~ÖÉí=ëí™ê= ÜÉäí ëíáääÉK aóé=~äÇêáÖ=ÖêìåÇãçÇÉääÉå=á=î~åÇ=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå= ~äÇêáÖ=áåÇ=ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇK ^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÄêìÖÉë=ãÉÇ=çêáÖáå~äí=íáäÄÉÜ›êK= qáäÄÉÜ›ê=ëâ~ä=ÄêìÖÉë=áÜíK=ÄÉëíÉããÉäëÉêåÉ= á îÉÇä~ÖíÉ=ÄêìÖë~åîáëåáåÖÉêK _êìÖ=âìå=Éí=êÉÇëâ~Ä=ÉääÉê=Éí=íáäÄÉÜ›ê=~Ç=Ö~åÖÉåK ^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=í‹åÇÉë=çÖ=ëäìââÉë=ãÉÇ= ÇêÉàÉâçåí~âíÉåK sáÖíáÖÉ=ê™Ç rÇëâáÑí=âìå=êÉÇëâ~ÄLíáäÄÉÜ›êI=å™ê=ã~ëâáåÉå= ëí™ê ëíáääÉ=Ó=ã~ëâáåÉå=â›êÉê=âçêíI=ÉÑíÉê=~í=ÇÉå= Éê ëäìââÉí=EÉÑíÉêä›ÄFK páââÉêÜÉÇëëóëíÉãÉê fåÇâçÄäáåÖëëáâêáåÖ pÉ=í~ÄÉä=ł^êÄÉàÇëéçëáíáçåÉê“= ^éé~ê~íÉí=â~å=âìå=í‹åÇÉë=á=éçëK=N=çÖ=PW Ó Üîáë=ëâ™äÉå=ENNF=Éê=ë~í=á=çÖ=ÇêÉàÉí=ÜÉäí=Ñ~ëí=çÖ= Ó ä™ÖÉí=íáä=ÇêÉîìÇí~Ö=íáä=ÄäÉåÇÉê=EUF=Éê=ë~í=é™K fåÇâçÄäáåÖëëáâêáåÖ sÉÇ=ëíê›ãëîáÖí=ÑçêÄäáîÉê=~éé~ê~íÉí=í‹åÇíI=ãÉå= ãçíçêÉå=â›êÉê=áââÉ=îáÇÉêÉI=å™ê=ëíê›ããÉå=îÉåÇÉê= íáäÄ~ÖÉK=^éé~ê~íÉí=í‹åÇÉë=áÖÉå=îÉÇ=~í=ÇêÉàÉ= ÖêÉÄÉí=ÜÉå=é™=MLçÑÑ=çÖ=í‹åÇÉ=Ñçê=ÇÉí=áÖÉåK lîÉêÄÉä~ëíåáåÖëëáâêáåÖ päìââÉê=ãçíçêÉå=~ìíçã~íáëâI=ãÉåë=ÇÉå=Éê= á ÄêìÖI=Éê=çîÉêÄÉä~ëíåáåÖëëáâêáåÖÉå=ëä™Éí=Ñê~K= bå ãìäáÖ=™êë~Ö=â~å=î‹êÉI=~í=Ñçê=ëíçêÉ=ã‹åÖÇÉê= äÉîåÉÇëãáÇäÉê=Éê=ÄäÉîÉí=Ñçê~êÄÉàÇÉí=é™=Éå=Ö~åÖK s‹êÇ=~í=îáÇÉ=Üîáë=ëáââÉêÜÉÇëëóëíÉãÉí= ~âíáîÉêÉë=EëÉ=łeà‹äé=á=íáäÑ‹äÇÉ=~Ñ=ÑÉàä“FK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Ç~ cçêâä~êáåÖ=~Ñ=ëóãÄçäÉêåÉ=é™=~éé~ê~í= çÖ=íáäÄÉÜ›ê c›äÖ=áåëíêìâëÉêåÉ=á=ÄêìÖë~åîáëJ åáåÖÉåK s‹ê=ÑçêëáÖíáÖ>=oçíÉêÉåÇÉ=âåáîÉK s‹ê=ÑçêëáÖíáÖ>=oçíÉêÉåÇÉ=êÉÇëâ~ÄÉê>= píáâ=áââÉ=ÑáåÖêÉåÉ=áåÇ=á=é™ÑóäÇåáåÖëJ ™ÄåáåÖÉåK lîÉêÄäáâ cçäÇ=ÄáääÉÇëáÇÉêåÉ=ìÇK _áääÉÇÉ= jçíçêÉåÜÉÇ N páââÉêÜÉÇëâå~é O pîáåÖ~êãÉå łb~ëó=^êãäáÑí“JÑìåâíáçå=íáä=ìåÇÉêëí›ííÉäëÉ= ~Ñ ~êãÉåë=ÄÉî‹ÖÉäëÉ=çé~Ç=EëÉ=ł^êÄÉàÇëJ éçëáíáçåÉê“FK P aêÉàÉâçåí~âí bÑíÉê=ëäìâåáåÖÉå=Eéçëáíáçå=MLçÑÑF=â›êÉê= ~éé~ê~íÉí=~ìíçã~íáëâ=á=ÇÉå=çéíáã~äÉ= éçëáíáçå=íáä=ìÇëâáÑíåáåÖ=~Ñ=êÉÇëâ~ÄÉêåÉK jrjROKKW MLçÑÑ=Z=ëíçé j=Z=ãçãÉåíÑìåâíáçå=ãÉÇ=Ü›àÉëíÉ= Ü~ëíáÖÜÉÇI=ÜçäÇ=âçåí~âíÉå=Ñ~ëí=Ñçê=›åëâÉí= ÄäÉåÇÉíáÇK qêáå=NÓQ=Z=~êÄÉàÇëÜ~ëíáÖÜÉÇW= N=Z=ä~î=Ü~ëíáÖÜÉÇ=Ó=ä~åÖëçãI Q=Z=Ü›à=Ü~ëíáÖÜÉÇ=Ó=ÜìêíáÖK jrjRQKKLjrjRSKKW MLçÑÑ=Z=ëíçé j=Z=ãçãÉåíÑìåâíáçå=ãÉÇ=Ü›àÉëíÉ= Ü~ëíáÖÜÉÇI=ÜçäÇ=âçåí~âíÉå=Ñ~ëí=Ñçê=›åëâÉí= ÄäÉåÇÉíáÇK qêáå=NÓT=Z=~êÄÉàÇëÜ~ëíáÖÜÉÇW= N=Z=ä~î=Ü~ëíáÖÜÉÇ=Ó=ä~åÖëçãI T=Z=Ü›à=Ü~ëíáÖÜÉÇ=Ó=ÜìêíáÖK Q aêáÑíëáåÇáâ~íçê=EjrjRQKKLRSKKF ióëÉê=ìåÇÉê=ÇêáÑíÉå=EÇêÉàÉâçåí~âí=é™=j= ÉääÉê NÓTFK _äáåâÉêI=Üîáë=~éé~ê~íÉí=ÄÉíàÉåÉë=ÑçêâÉêíI=Üîáë= ÇÉå=ÉäÉâíêçåáëâÉ=ëáâêáåÖ=ìÇä›ëÉë=ÜÜîK=Üîáë=ÇÉê= çéëí™ê=Éå=ÇÉÑÉâí=é™=~éé~ê~íÉíI=ëÉ=â~éáíÉä= łeà‹äé=á=íáäÑ‹äÇÉ=~Ñ=ÑÉàä“K oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe R i™Ö=íáä=ÇêÉîìÇí~Ö i™ÖÉí=íáä=ÇêÉîìÇí~Ö=ÑàÉêåÉë=îÉÇ=~í=íêóââÉ= é™ ÇÉí=Ä~ÖÉëíÉ=çãê™ÇÉ=çÖ=í~ÖÉ=ä™ÖÉí=~ÑK S aêÉî=íáä= Ó=ÜìêíáÖëåáííÉê=çÖ= Ó=ÅáíêìëéêÉëëÉ=EëéÉÅá~äíáäÄÉÜ›ê=GFK= p‹í=ÄÉëâóííÉäëÉëâ~ééÉå=é™I=å™ê=ÇêÉîÉí=áââÉ= Éê=á ÄêìÖK T aêÉî=íáä=êÉÇëâ~ÄÉê=Eê›êÉêáëI=éáëâÉêáëI=ÇÉàJ âêçÖF=çÖ=â›ÇÜ~ââÉê=EëéÉÅá~äíáäÄÉÜ›ê=GF U i™Ö=íáä=ÇêÉîìÇí~Ö=íáä=ÄäÉåÇÉê V aêÉîìÇí~Ö=íáä=ÄäÉåÇÉê=EëéÉÅá~äíáäÄÉÜ›ê=GF _ÉëâóííÉäëÉëâ~ééÉå=ë‹ííÉë=é™=ÇêÉîÉíI= å™ê ÄäÉåÇÉêÉå=áââÉ=Éê=á=ÄêìÖK NM léÄÉî~êáåÖ=~Ñ=äÉÇåáåÖ jrjROKKLjrjRQKKW=léÄÉî~ê=äÉÇåáåÖÉå= á äÉÇåáåÖëêìããÉí jrjRSKKW=^ìíçã~íáëâ=äÉÇåáåÖëçéêìä pâ™ä=ãÉÇ=íáäÄÉÜ›ê NN o›êÉëâ™ä=~Ñ=ëí™ä NO i™Ö oÉÇëâ~Ä NP o›êÉêáë NQ máëâÉêáë NR aÉàâêçÖÉ=ãÉÇ=ÇÉàëâê~ÄÉê NS qáäÄÉÜ›êëí~ëâÉ _êìÖÉë=íáä=~í=çéÄÉî~êÉ=êÉÇëâ~ÄÉê=çÖ=ÑáåÜ~âJ åáåÖëëâáîÉêK eìêíáÖëåáííÉê NT cêìÖíJLÖê›åíë~ÖëëíçééÉê NU i™Ö=ãÉÇ=é™ÑóäÇåáåÖë™ÄåáåÖ NV cáåÜ~âåáåÖëëâáîÉê NV~=sÉåÇÉJëåáííÉëâáîÉ=Ó=íóâLíóåÇ NVÄ=sÉåÇÉJê™âçëíëâáîÉ=Ó=ÖêçîLÑáå NVÅ=oáîÉëâáîÉ=Ó=ãáÇÇÉäÑáå OM pâáîÉÜçäÇÉê ON eìë=ãÉÇ=™ÄåáåÖ _äÉåÇÉê=G OO _äÉåÇÉêÄ‹ÖÉê OP i™Ö OQ qê~Öí G c›äÖÉê=Éå=íáäÄÉÜ›êëÇÉä=áââÉ=ãÉÇ=äÉîÉêáåÖÉåI= â~å=ÇÉå=â›ÄÉë=á=Ü~åÇäÉå=çÖ=Üçë=âìåÇÉJ ëÉêîáÅÉK RT .

Ç~ ^êÄÉàÇëéçëáíáçåÉê _áääÉÇÉ= l_p> ^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÄêìÖÉëI=Üîáë=êÉÇëâ~ÄLíáäÄÉÜ›ê= Éê=~åÄê~Öí=êáÖíáÖí=ÉÑíÉê=ÇÉååÉ=í~ÄÉä=çÖ=ÄÉÑáåÇÉê= ëáÖ=á=~êÄÉàÇëéçëáíáçåK pîáåÖ~êãÉå=ëâ~ä=î‹êÉ=Ñ~äÇÉí=á=Ü~â=á=ÉåÜîÉê= ~êÄÉàÇëéçëáíáçåK _Éã‹êâ pîáåÖ~êãÉå=Éê=ìÇëíóêÉí=ãÉÇ=łb~ëó=^êãäáÑí“J ÑìåâíáçåÉåI=ÇÉê=ìåÇÉêëí›ííÉê=ëîáåÖ~êãÉåë= ÄÉî‹ÖÉäëÉ=çé~ÇK fåÇëíáääáåÖ=~Ñ=~êÄÉàÇëéçëáíáçå  qêóâ=é™=ëáââÉêÜÉÇëâå~ééÉå=çÖ=ÄÉî‹Ö= ëîáåÖ~êãÉåK= råÇÉêëí›í=ÄÉî‹ÖÉäëÉå=ãÉÇ=Éå=Ü™åÇK  _Éî‹Ö=ëîáåÖ~êãÉåI=íáä=ÇÉå=Ñ~äÇÉê=á=Ü~â=á=ÇÉå= ›åëâÉÇÉ=éçëáíáçåK mçëáíáçå N aêÉî jrjROKK jrjRQKK jrjRSKK T O T P S G NÓQ NÓT NÓQ NÓT NÓO NÓP Ó Ó OÓQ PÓT OÓQ PÓT V PÓQ RÓT T PÓQ RÓT Q G fë‹íåáåÖLìÇí~ÖåáåÖ=~Ñ=ê›êÉêáëI=éáëâÉêáë=çÖ= ÇÉàâêçÖÉX=qáäë‹íåáåÖ=~Ñ=ëíçêÉ=ã‹åÖÇÉê RU _ÉíàÉåáåÖ c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉê> p‹í=Ñ›êëí=ÉäëíáââÉí=áI=å™ê=~ääÉ=ÑçêÄÉêÉÇÉäëÉê= íáä ~êÄÉàÇÉí=ãÉÇ=~éé~ê~íÉí=Éê=~ÑëäìííÉíK l_p> ^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÄêìÖÉëI=å™ê=íáäÄÉÜ›êLêÉÇëâ~Ä= ÄÉÑáåÇÉê=ëáÖ=á=~êÄÉàÇëéçëáíáçåK q‹åÇ=áââÉ=Ñçê=~éé~ê~íÉíI=Üîáë=ÇÉí=Éê=íçãíK= rÇë‹í=áââÉ=~éé~ê~í=çÖ=íáäÄÉÜ›êëÇÉäÉ=Ñçê=î~êãÉJ âáäÇÉêK=aÉäÉåÉ=ã™=áââÉ=ë‹ííÉë=á=ãáâêçÄ›äJ ÖÉçîåÉåK  oÉåÖ›ê=~éé~ê~í=çÖ=íáäÄÉÜ›êI=Ñ›ê=ÇÉå=í~ÖÉë= á ÄêìÖ=Ñ›êëíÉ=Ö~åÖ=EëÉ=łoÉåÖ›êáåÖ=çÖ=éäÉàÉ“FK sáÖíáÖÉ=ê™Ç sÉàäÉÇÉåÇÉ=î‹êÇáÉê=ãÜíK=~êÄÉàÇëÜ~ëíáÖÜÉÇI=ÇÉê= Éê=~åÄÉÑ~äÉí=á=ÇÉååÉ=ÄêìÖë~åîáëåáåÖI=êÉÑÉêÉêÉê= íáä ~éé~ê~íÉêåÉ=ãÉÇ=TJíêáååÉí=ÖêÉÄK= sáÖíáÖÉ=ê™Ç qáä ~éé~ê~íÉê=ãÉÇ=QJíêáååÉí=ÖêÉÄ=ÑáåÇÉë= î‹êÇáÉêåÉ=á=é~êÉåíÉë=Ä~ÖÉÑíÉêK f=å‹êî‹êÉåÇÉ=ÄêìÖë~åîáëåáåÖ=ÑáåÇÉë=Éå=ÉíáâÉí= ãÉÇ=îÉàäÉÇÉåÇÉ=î‹êÇáÉê=Ñçê=~éé~ê~íÉíë= ~êÄÉàÇëÜ~ëíáÖÜÉÇI=å™ê=ÇÉê=ÄêìÖÉë=êÉÇëâ~ÄÉê= çÖ íáäÄÉÜ›êK= sá=~åÄÉÑ~äÉêI=~í=ÇÉååÉ=ÉíáâÉí=~åÄêáåÖÉë= é™ ~éé~ê~íÉí=E_áääÉÇÉ=FK cçêÄÉêÉÇÉäëÉ  píáä=ÖêìåÇãçÇÉääÉå=é™=Éå=Öä~íI=êÉå=Ñä~ÇÉK  qê‹â=äÉÇåáåÖÉå=ìÇ=E_áääÉÇÉ=FK jrjROKKLjrjRQKK h~ÄÉäêìãW qê‹â=äÉÇåáåÖÉå=ìÇ=á=ÇÉå= ›åëåâÉÇÉ=ä‹åÖÇÉK jrjRSKK ^ìíçã~íáëâ=äÉÇåáåÖëçéêìäW qê‹â=äÉÇåáåÖÉå=á=Éí=íê‹â=ìÇ=á=ÇÉå= ›åëâÉÇÉ=ä‹åÖÇÉ=Eã~ñK=NMM=ÅãF= çÖ=ëäáé=ÇÉå=ä~åÖëçãíX=äÉÇåáåÖÉå= Éê=Ñ~ëíä™ëíK iÉÇåáåÖÉåë=~êÄÉàÇëä‹åÖÇÉ=êÉÇìÅÉêÉëW îÉÇ=~í=íê‹ââÉ=äÉí=á äÉÇåáåÖÉå=çÖ=êìääÉ=ÇÉå=çéI= íáä=ÇÉå=›åëâÉÇÉ=ä‹åÖÇÉ=Éê=å™ÉíK= qê‹â áÖÉå äÉí á=äÉÇåáåÖÉå=çÖ=ëäáé=ÇÉå= ä~åÖëçãíX=äÉÇåáåÖÉå=Éê=Ñ~ëíä™ëíK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Ç~ m~ë=é™> iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ=ÇêÉàÉëI=å™ê=ÇÉå=ëâìÄÄÉë=áåÇ= é™=éä~ÇëK= iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ=ëâìÄÄÉë=ã~åìÉäí=áåÇ= é™ éä~ÇëI=Üîáë=~éé~ê~íÉí=Éê=ìÇëíóêÉí=ãÉÇ= ~ìíçã~íáëâ=äÉÇåáåÖëçéêìäK= eîáë äÉÇåáåÖÉå âçããÉê=íáä=~í=ëáÇÇÉ=á=âäÉããÉI= íê‹ââÉë=äÉÇåáåÖÉå=ìÇI=Ñ›ê=ÇÉå=êìääÉë=çé=áÖÉåK  p‹í=ëíáââÉí=áK pâ™ä=çÖ êÉÇëâ~ÄÉê hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ= ~Ñ êçíÉêÉåÇÉ=êÉÇëâ~ÄÉê píáâ=~äÇêáÖ=Ü™åÇÉå=åÉÇ=á=ëâ™äÉåI=å™ê=~éé~ê~íÉí= Éê=á=Ö~åÖK=^êÄÉàÇ=~äíáÇ=ãÉÇ=é™ë~í=ä™Ö=ENOF> rÇëâáÑí=âìå=êÉÇëâ~ÄI=å™ê=~éé~ê~íÉí=ëí™ê=ëíáääÉ=Ó= ~éé~ê~íÉí=â›êÉê=âçêí=ÉÑíÉêI=~í=ÇÉí=Éê=ëäìââÉí= EÉÑíÉêä›ÄF=çÖ=ÄäáîÉê=ëí™ÉåÇÉ=á=ÇÉå=éçëáíáçåI=Üîçê= êÉÇëâ~ÄÉí=ëâáÑíÉëK=_Éî‹Ö=Ñ›êëí=ëîáåÖ~êãÉåI= å™ê=êÉÇëâ~ÄÉí=ëí™ê=ëíáääÉK ^éé~ê~íÉí=ã™=~Ñ=ëáââÉêÜÉÇëã‹ëëáÖÉ=ÖêìåÇÉ= âìå=ÄêìÖÉëI=Üîáë=áââÉ=ÄêìÖíÉ=ÇêÉîìÇí~Ö= Éê ÄÉëâóííÉí=ãÉÇ=ÄÉëâóííÉäëÉëä™Ö=ERI=UFK l_p> _êìÖ=âìå=ëâ™äÉå=íáä=~êÄÉàÇÉ=ãÉÇ=ÇÉííÉ=~éé~ê~íK o›êÉêáë=ENPF ÄêìÖÉë=íáä=~í=ê›êÉ=ÇÉà=EÑK ÉâëK=ã›êÇÉàF máëâÉêáë=ENQF ÄêìÖÉë=íáä=éáëâÉÇÉ=‹ÖÖÉÜîáÇÉêI=éáëâÉJ Ñä›ÇÉ=çÖ=íáä=äÉí=ÇÉà=EÑK=ÉâëK ä~Öâ~ÖÉÇÉàF ÃäíÉâêçÖ=ENRF ÄêìÖÉë=íáä=~í=‹äíÉ=íìåÖ=ÇÉà=çÖ=áÄä~åÇáåÖ=~Ñ= áåÖêÉÇáÉåëÉêI=ëçã=áââÉ=ëâ~ä=ÑáåÜ~ââÉë= EÑK ÉâëK=êçëáåÉêI=íóåÇÉ=ÅÜçâçä~ÇÉÄä~ÇÉF ^êÄÉàÇÉ=ãÉÇ=ëâ™ä= çÖ=êÉÇëâ~ÄÉê _áääÉÇÉ=  qêóâ=é™=ëáââÉêÜÉÇëâå~ééÉå=çÖ=ëíáä= ëîáåÖ~êãÉå=á=éçëáíáçå=OK  p‹í=ëâ™äÉå=é™=éä~ÇëW Ó îáé=ëâ™äÉå=ÑêÉã~Ç=çÖ=ë‹í=ÇÉå=é™=éä~ÇëI Ó ÇêÉà=ÇÉå=íáä=îÉåëíêÉI=áåÇíáä=ÇÉå=Ñ~äÇÉê=á=Ü~âK  fë‹í=ÇÉí=›åëâÉÇÉ=êÉÇëâ~Ä=Eê›êÉêáëI=éáëâÉêáë= ÉääÉê=‹äíÉâêçÖFK _Éã‹êâW sÉÇ=ÇêÉà=âêçÖÉå=ÇêÉàÉë=ÇÉàëâê~ÄÉêÉåI= áåÇíáä ÇÉàâêçÖÉå=â~å=íêóââÉë=é™=éä~Çë= E_áääÉÇÉ=ÓQÄFK  hçã=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=á=ëâ™äÉåK  qêóâ=é™=ëáââÉêÜÉÇëâå~ééÉå=çÖ=ëíáä= ëîáåÖJ~êãÉå=á=éçëáíáçå=NK  p‹í=ä™ÖÉí=é™K  píáä=ÖêÉÄÉí=é™=ÇÉí=›åëâÉÇÉ=íêáåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe ^åÄÉÑ~äáåÖW Ó o›êÉêáëW= fåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=ê›êÉë=ÑçêëáÖíáÖí=ë~ããÉå= é™ íêáå N ENFI=ÜÉêÉÑíÉê=é™=íêáå T=EQF Ó máëâÉêáëW qêáå T=EQFI=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=ê›êÉë=ë~ããÉå= é™ íêáå N ENF Ó ÃäíÉâêçÖW= fåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=ê›êÉë=ÑçêëáÖíáÖí=ë~ããÉå= é™ íêáå N ENFI=ÜÉêÉÑíÉê=‹äíÉë=é™=íêáå P EOF m™ÑóäÇåáåÖ=~Ñ=ÑäÉêÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê  päìâ=Ñçê=~éé~ê~íÉí=ãÉÇ=ÖêÉÄÉíK  m™ÑóäÇ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=ÖÉååÉã=™ÄåáåÖ=á=ä™ÖÉíK ÉääÉê  q~Ö=ä™ÖÉí=~ÑK  qêóâ=é™=ëáââÉêÜÉÇëâå~ééÉå=çÖ=ëíáä= ëîáåÖ~êãÉå=á=éçëáíáçå=OK  m™ÑóäÇ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉK bÑíÉê=~êÄÉàÇÉí  päìâ=Ñçê=~éé~ê~íÉí=ãÉÇ=ÖêÉÄÉíK  qê‹â=ëíáââÉí=ìÇK  q~Ö=ä™ÖÉí=~ÑK  qêóâ=é™=ëáââÉêÜÉÇëâå~ééÉå=çÖ=ëíáä= ëîáåÖJ~êãÉå=á=éçëáíáçå=OK  q~Ö=êÉÇëâ~ÄÉí=ìÇK  q~Ö=ëâ™äÉå=~ÑK  s~ëâ=ÇÉ=ÉåâÉäíÉ=ÇÉäÉ=~ÑI=ëÉ=łoÉåÖ›êáåÖ= çÖ éäÉàÉ“K eìêíáÖëåáííÉê hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ píáâ=áââÉ=ÑáåÖêÉåÉ=áåÇ=á=ÇÉ=ëâ~êéÉ=âåáîÉ=çÖ= â~åíÉê=é™=ÑáåÜ~âåáåÖëëâáîÉêåÉK=q~Ö=~äíáÇ=âìå= Ñ~í á=â~åíÉå=é™=ÑáåÜ~âåáåÖëëâáîÉêåÉ> jçíçêÉå=ëâ~ä=ëí™=ëíáääÉ=çÖ=åÉíëíáââÉí=î‹êÉ= íêìââÉí=ìÇI=å™ê=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=ë‹ííÉë=é™Lí~ÖÉë= ~Ñ=~éé~ê~íÉíK píáâ=áââÉ=ÑáåÖêÉåÉ=áåÇ=á=é™ÑóäÇåáåÖëëâ~âíÉåK m~ë=é™> eìêíáÖëåáííÉêÉå=ã™=âìå=ÄÉåóííÉëI=å™ê=ÇÉå= Éê ë~ãäÉí=êáÖíáÖíK=cçêë›Ö=~äÇêáÖ=~í=ë~ãäÉ= ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=é™=â›ââÉåã~ëâáåÉåK eìêíáÖëåáííÉêÉå=ã™=âìå=ÄêìÖÉë=á=ÇÉå=~åÖáîåÉ= ÇêáÑíëéçëáíáçåK _ÉëâóííÉäëÉ=ãçÇ=çîÉêÄÉä~ëíåáåÖ _áääÉÇÉ= eìêíáÖëåáííÉêÉåë=Çêáî~âëÉä=Ü~ê=Éí=Ü~â=EÑ~ëí= ÄêìÇëíÉÇFI=ëçã=ãçÇîáêâÉê=ëí›êêÉ=ëâ~ÇÉê=é™=Çáí= ~éé~ê~íI=Üîáë=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=çîÉêÄÉä~ëíÉëK= aêáî~âëäÉå=Äê‹ââÉê=é™=ÇÉííÉ=ëíÉÇ=á=íáäÑ‹äÇÉ=~Ñ= çîÉêÄÉä~ëíåáåÖK= bå=åó=ëâáîÉÜçäÇÉê=ãÉÇ=Çêáî~âëÉä=â~å=â›ÄÉë=Üçë= âìåÇÉëÉêîáÅÉK RV .

Ç~ sÉåÇÉJëåáííÉëâáîÉ=Ó= íóâLíóåÇ íáä=ëåáíåáåÖ=~Ñ=ÑêìÖí=çÖ=Öê›åíK= cçê~êÄÉàÇåáåÖ=é™=íêáå=R=EPFK _ÉíÉÖåÉäëÉ=é™=îÉåÇÉJëåáííÉëâáîÉW= łN“=Ñçê=ÇÉå=íóââÉ=ëâ‹êÉëáÇÉ łP“=Ñçê=ÇÉå=íóåÇÉ=ëâ‹êÉëáÇÉ m~ë=é™> sÉåÇÉJëåáííÉëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=íáä=~í=ëåáííÉ= Ü™êÇ çëíI=Äê›ÇI=êìåÇëíóââÉê=çÖ=ÅÜçâçä~ÇÉK= hçÖíÉ=â~êíçÑäÉê=ëâ~ä=~äíáÇ=î‹êÉ=âçäÇÉI=Ñ›ê= ÇÉ ëåáííÉëK sÉåÇÉJê™âçëíëâáîÉ=Ó=ÖêçîLÑáå íáä=ê™âçëí=~Ñ=ÑêìÖíI=Öê›åí=çÖ=çëíI=ìåÇí~ÖÉå= Ü™êÇ=çëí=EÑK=ÉâëK=é~êãÉë~åFK=fåÇëíáääáåÖ= é™ íêáå P EOF=ÉääÉê=Q=EPFK _ÉíÉÖåÉäëÉ=é™=îÉåÇÉJê™âçëíëâáîÉW= łO“=Ñçê=ÇÉå=ÖêçîÉ=ê™âçëíëáÇÉ łQ“=Ñçêç=ÇÉå=ÑáåÉ=ê™âçëíëáÇÉ m~ë=é™> sÉåÇÉJê™âçëíëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=íáä=ê™âçëí= ~Ñ å›ÇÇÉêK=_ä›Ç=çëí=ã™=âìå=êáîÉë=é™=ÇÉå= ÖêçîÉ ëáÇÉ=íêáå=T=EQFK oáîÉëâáîÉ=Ó=ãáÇÇÉäÑáå íáä=~í=êáîÉ=ê™=â~êíçÑäÉêI=Ü™êÇ=çëí=EÑK=ÉâëK= é~êãÉë~åFI=â›äÉí=ÅÜçâçä~ÇÉ=çÖ=å›ÇÇÉêK cçê~êÄÉàÇåáåÖ=é™=íêáå=T=EQFK m~ë=é™> jáåáÜ~ââÉêÉå=ã™=áââÉ=ÄÉåóííÉë=íáä=~í=Ü~ââÉ= â~ÑÑÉÄ›ååÉê=çÖ=éÉÄÉêêçÇK ^êÄÉàÇÉ=ãÉÇ= ÜìêíáÖëåáííÉêÉå _áääÉÇÉ=  qêóâ=é™=ëáââÉêÜÉÇëâå~ééÉå=çÖ=ëíáä= ëîáåÖJ~êãÉå=á=éçëáíáçå=OK  p‹í=ëâ™äÉå=é™=éä~ÇëW Ó îáé=ëâ™äÉå=ÑêÉã~Ç=çÖ=ë‹í=ÇÉå=é™=éä~ÇëI Ó ÇêÉà=ÇÉå=íáä=îÉåëíêÉI=áåÇíáä=ÇÉå=Ñ~äÇÉê=á=Ü~âK  qêóâ=é™=ëáââÉêÜÉÇëâå~ééÉå=çÖ=ëíáä= ëîáåÖ~êãÉå=á=éçëáíáçå=PK  q~Ö=ä™ÖÉí=íáä=ÇêÉîìÇí~Ö=~Ñ=ÇêÉîÉí=é™= ÜìêíáÖJëåáííÉêÉå=E_áääÉÇÉ=JR~FK  eçäÇ=Ñ~ëí=á=ÇÉå=åÉÇÉêëíÉ=ÉåÇÉ=é™=ëâáîÉJ ÜçäÇÉêÉåI=ÜÉê=ëâ~ä=ÇÉ=íç=ëéáÇëÉê=éÉÖÉ=çé~ÇK  ^åÄêáåÖ=ÇÉå=›åëâÉÇÉ=ëâ‹êÉJ=ÉääÉê=êáîÉëâáîÉ= ÑçêëáÖíáÖí=é™=ëéáÇëÉêåÉ=~Ñ=ëâáîÉÜçäÇÉêÉå= EcáÖK JS~FK=eîáë=ÇÉê=ÄÉåóííÉë=Éå=îÉåÇÉëâáîÉI= ëâ~ä=ã~å=î‹êÉ=çéã‹êâëçã=é™I=~í=ÇÉå= êáÖíáÖÉ=ëáÇÉ=îÉåÇÉê=çé~ÇK SM  q~Ö=Ñ~í=á=ÇÉå=›îÉêëíÉ=ÉåÇÉ=é™=ëâáîÉÜçäÇÉêÉå= çÖ=ë‹í=ÇÉå=áåÇ=á=ÜìëÉí=EcáÖK=JSÄFK  p‹í=ä™ÖÉí=é™=EÜçäÇ=›àÉ=ãÉÇ=ã~êâÉêáåÖÉåF=çÖ= ÇêÉà=ÇÉí=íáä=Ü›àêÉ=áåÇíáä=ëíçéK  p‹í=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=é™=ÇêÉîÉí=çÖ=ÇêÉà=ÇÉå=íáä= Ü›àêÉ=áåÇíáä=ëíçé=ëçã=îáëí=á=cáÖK=JUK  píáä=ÖêÉÄÉí=é™=ÇÉí=›åëâÉÇÉ=íêáåK  hçã=äÉîåÉÇëãáÇäÉêåÉ=á=é™ÑóäÇåáåÖë™ÄåáåÖÉå= çÖ=ÄêìÖ=ëíçééÉêÉå=íáä=~í=ëíçééÉ=ãÉÇK m~ë=é™> råÇÖ™=íáäëíçéåáåÖ=á=ìÇÖ~åÖë™ÄåáåÖÉåK qáéW=påáí=íóåÇÉ=äÉîåÉÇëãáÇäÉê=á=ÄìåÇíÉêI=ÇÉí=ÖáîÉê= Éí=ãÉêÉ=Éåë~êíÉí=ëåáíK= _Éã‹êâW=eîáë=äÉîåÉÇëãáÇäÉê=ë‹ííÉê=ëáÖ= á âäÉããÉ=á=ÜìêíáÖëåáííÉêÉåW=päìâ=Ñçê â›ââÉåJ ã~ëâáåÉåI=íê‹â=ëíáââÉí=ìÇ=çÖ=îÉåí=íáä=ÇêÉîÉí=ëí™ê= ÜÉäí=ëíáääÉK=q~Ö=ÜÉêÉÑíÉê=ä™ÖÉí=~Ñ=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=çÖ= í›ã=é™ÑóäÇåáåÖë™ÄåáåÖÉåK bÑíÉê=~êÄÉàÇÉí  päìâ=Ñçê=~éé~ê~íÉí=ãÉÇ=ÖêÉÄÉíK  aêÉà=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=íáä=îÉåëíêÉ=çÖ=í~Ö=ÇÉå=~ÑK  aêÉà=ä™ÖÉí=ãçÇ=îÉåëíêÉ=çÖ=í~Ö=ÇÉí=~ÑK  q~Ö=ëâáîÉÜçäÇÉê=ãÉÇ=ëâáîÉ=~ÑK= qêóâ ÜÉêíáä ÑáåÖÉêÉå=ãçÇ=Çêáî~âëäÉå=åÉÇÉÑê~= E_áääÉÇÉ=FK  oÉåÖ›ê=ÇÉäÉåÉK _äÉåÇÉê hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ= âåáîÉLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî> píáâ=~äÇêáÖ=Ü™åÇÉå=åÉÇ=á=ÇÉå=é™ë~ííÉ=ÄäÉåÇÉê>= _äÉåÇÉêÉå=ëâ~ä=î‹êÉ=ë~í=êáÖíáÖí=é™=çÖ=ä™ÖÉí= î‹êÉ=ëíê~ããÉí=ÜÉäí=Ñ~ëíI=å™ê=ÇÉê=~êÄÉàÇÉë= ãÉÇ ÄäÉåÇÉêÉåK=_äÉåÇÉêÉå=ã™=âìå=ë‹ííÉë= é™ çÖ=í~ÖÉë=~ÑI=å™ê=~éé~ê~íÉí=ëí™ê=ÜÉäí=ëíáääÉK c~êÉ=Ñçê=ëâçäÇåáåÖ> sÉÇ=Ää~åÇáåÖ=~Ñ=î~êãÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=âçããÉê= ÇÉê=Ç~ãé=ìÇ=ÖÉååÉã=íê~ÖíÉåë=ä™ÖK= m™ÑóäÇ ã~ñK=MIR=äáíÉê=î~êã=ÉääÉê=ëâìããÉåÇÉ= î‹ëâÉK m~ë=é™> _äÉåÇÉêÉå=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉëK=_É~êÄÉàÇ=áââÉ= ÇóÄÑêçëëÉÇÉ=ã~Çî~êÉê=EìåÇí~ÖÉå=áëíÉêåáåÖÉêFK= _äÉåÇÉêÉå=ëâ~ä=~äíáÇ=î‹êÉ=ÑóäÇí=ãÉÇ=áåÖêÉJ ÇáÉåëÉêI=å™ê=ÇÉå=Éê=á=Ö~åÖK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Ç~ ^êÄÉàÇÉ=ãÉÇ=ÄäÉåÇÉêÉå _áääÉÇÉ=  qêóâ=é™=ëáââÉêÜÉÇëâå~ééÉå=çÖ=ëíáä= ëîáåÖ~êãÉå=á=éçëáíáçå=QK  q~Ö=ä™Ö=íáä=ÇêÉîìÇí~Ö=íáä=ÄäÉåÇÉê=~ÑK  p‹í=ÄäÉåÇÉêÉå=é™=Eã~êâÉêáåÖ=é™=ÖêÉÄ=é™= ã~êâÉêáåÖ=é™=ÖêìåÇãçÇÉäF=çÖ=ÇêÉà=ÇÉå=íáä= îÉåëíêÉ=áåÇíáä=ëíçéK  m™ÑóäÇ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉK j~âëáã~ä=ÄÉ~êÄÉàÇåáåÖëã‹åÖÇÉI=ÑäóÇÉåÇÉ= âçåëáëíÉåë=Z=NIOR=äáíÉêX=ã~âëáã~ä= ÄÉ~êÄÉàÇåáåÖëã‹åÖÇÉI=ëâìããÉåÇÉ= ÉääÉê î~êãÉ=î‹ëâÉê=Z=MIR=äáíÉêX= çéíáã~ä=Ñçê~êÄÉàÇåáåÖëã‹åÖÇÉI= Ñ~ëí=Z=RM íáä NMM Öê~ãK  p‹í=ä™ÖÉí=é™=çÖ=ÇêÉà=ÇÉí=ÜÉäí=íáä=îÉåëíêÉ=áåÇ= á ÄäÉåÇÉêÖêÉÄÉíK= i™ÖÉí=ëâ~ä=î‹êÉ=Ñ~äÇÉí=á=Ü~âK  píáä=ÖêÉÄÉí=é™=ÇÉí=›åëâÉÇÉ=íêáåK m™ÑóäÇåáåÖ=~Ñ=ÑäÉêÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=E_áääÉÇÉ=JUF  päìâ=Ñçê=~éé~ê~íÉí=ãÉÇ=ÖêÉÄÉíK  q~Ö=ä™ÖÉí=~Ñ=çÖ=é™ÑóäÇ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ ÉääÉê  càÉêå=íê~ÖíÉå=çÖ=é™ÑóäÇ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=äáÇí= ~Ç Ö~åÖÉå ÉääÉê  m™ÑóäÇ=ÑäóÇÉåÇÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ÖÉååÉã= íê~ÖíÉåK bÑíÉê=~êÄÉàÇÉí  päìâ=Ñçê=~éé~ê~íÉí=ãÉÇ=ÖêÉÄÉíK  aêÉà=ÄäÉåÇÉêÉå=ãçÇ=Ü›àêÉ=çÖ=í~Ö=ÇÉå=~ÑK qáéW=aÉí=~åÄÉÑ~äÉë=~í=êÉåÖ›êÉ=ÄäÉåÇÉêÉå=ëíê~âë= ÉÑíÉê=ÄêìÖK oÉåÖ›êáåÖ=çÖ=éäÉàÉ l_p> _Éåóí=áåÖÉå=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖ›êáåÖëãáÇäÉêK= lîÉêÑä~ÇÉêåÉ=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉëK= oÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=ÖêìåÇãçÇÉä oáëáâç=Ñçê=ëíê›ãëí›Ç> aóé=~äÇêáÖ=ÖêìåÇãçÇÉääÉå=á=î~åÇ=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå= ~äÇêáÖ=áåÇ=ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇK _êìÖ=áââÉ=åçÖÉå=Ç~ãéêÉåëÉêK oÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=ëâ™ä=çÖ=êÉÇëâ~Ä pâ™ä=çÖ=êÉÇëâ~ÄÉê=â~å=ë‹ííÉë=á=çéî~ëâÉJ ã~ëâáåÉåK mä~ëíÇÉäÉ=ã™=áââÉ=âäÉããÉë=Ñ~ëí=á=çéî~ëâÉJ ã~ëâáåÉåI=Ç~=ÇÉ=â~å=ÄäáîÉ=ÇÉÑçêãÉêÉí=ìåÇÉê= çéî~ëâÉå> oÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=ÜìêíáÖëåáííÉê ^ääÉ=ÇÉäÉ=é™=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=â~å=í™äÉ=çéî~ëâÉJ ã~ëâáåÉK qáéW=sÉÇ=êáîåáåÖ=~Ñ=ÖìäÉê›ÇÇÉê=çéëí™ê=ÇÉê=Éå=ê›Ç= ÄÉä‹ÖåáåÖI=ëçã=ÑàÉêåÉë=ãÉÇ=Éí=é~ê=Çê™ÄÉê= ëéáëÉçäáÉK=läáÉå=ëã›êÉë=é™=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå= EáââÉ é™=ëåáííÉëâáîÉêåÉF=ãÉÇ=Éå=âäìÇK= eÉêÉÑíÉê êÉåÖ›êÉë=ÜìêíáÖëåáííÉêÉåK oÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=ÄäÉåÇÉê hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ= ~Ñ ëâ~êéÉ=âåáîÉ> _Éê›ê=áââÉ=ÄäÉåÇÉêâåáîÉåÉ=ãÉÇ=ÇÉ=Ä~êÉ=ÑáåÖêÉK _äÉåÇÉêI=ä™Ö=çÖ=íê~Öí=â~å=í™äÉ=çéî~ëâÉã~ëâáåÉK qáéW=eîáë=ÄäÉåÇÉêÉå=âìå=Ü~ê=î‹êÉí=ÄêìÖí=íáä= ÄäÉåÇåáåÖ=~Ñ=î‹ëâÉI=ÄÉÜ›îÉê=ã~å=åçêã~äí=áââÉ= ~í=í~ÖÉ=ÇÉå=~Ñ=ã~ëâáåÉåK=hçã=Éå=ëãìäÉ=î~åÇ= ãÉÇ=çéî~ëâÉãáÇÇÉä=á=ÄäÉåÇÉêÉåI=ãÉåë=ÇÉå= Éê é™=~éé~ê~íÉíK=q‹åÇ=Ñçê=ÄäÉåÇÉêÉå=çÖ=ä~Ç=ÇÉå= â›êÉ=á=Éí=é~ê=ëÉâìåÇÉê=Eíêáå=jFK=e‹äÇ=î~åÇÉí=ìÇ= çÖ=ëâóä=ÄäÉåÇÉêÉå=ãÉÇ=êÉåí=î~åÇK sáÖíáÖÉ=ê™Ç oÉåÖ›ê=íáäÄÉÜ›êëí~ëâÉå=ÉÑíÉê=ÄÉÜçîK= c›äÖ éäÉàÉÜÉåîáëåáåÖÉêåÉ=á=í~ëâÉåK léÄÉî~êáåÖ c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉê> qê‹â=ÉäëíáââÉí=ìÇI=å™ê=~éé~ê~íÉí=áââÉ=Éê=á=ÄêìÖK _áääÉÇÉ=  léÄÉî~ê=êÉÇëâ~ÄÉê=çÖ=ÑáåÜ~âåáåÖëëâáîÉê= á íáäÄÉÜ›êëí~ëâÉåK  léÄÉî~ê=íáäÄÉÜ›êëí~ëâÉå=á=ëâ™äÉåK  qáä=çéÄÉî~êáåÖ=á=ÇÉå=çêáÖáå~äÉ=ÉãÄ~ää~ÖÉI= ëÉ _áääÉÇÉ=K  qê‹â=ëíáââÉí=ìÇK  q›ê=ÖêìåÇãçÇÉä=çÖ=ä™Ö=~Ñ=ãÉÇ=Éå=ÑìÖíáÖ=âäìÇK= hçã=Éå=ëãìäÉ=çéî~ëâÉãáÇÇÉä=á= êÉåÖ›êáåÖëî~åÇÉí=ÉÑíÉê=ÄÉÜçîK=  q›ê=~éé~ê~íÉí=~Ñ=ãÉÇ=Éå=í›ê=âäìÇK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe SN .

Ç~ eà‹äé=á=íáäÑ‹äÇÉ=~Ñ=ÑÉàä  päìâ=Ñçê=ã~ëâáåÉå=áÖÉåK  oÉÇëâ~ÄÉí=ÄäáîÉê=ëí™ÉåÇÉ=á=ÇÉå=éçëáíáçåI= Üîçê êÉÇëâ~ÄÉí=ëâáÑíÉëK c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉê> qê‹â=~äíáÇ=ëíáââÉí=ìÇ=ÑçêáåÇÉåK sáÖíáÖ=ÜÉåîáëåáåÖ=Ñçê= jrjRQKKLjrjRSKK cçêâÉêí=ÄÉíàÉåáåÖ=~Ñ=~éé~ê~íÉíI=Éå=ìÇä›ëåáåÖ= ~Ñ ÇÉ=ÉäÉâíêçåáëâÉ=ëáâêáåÖÉê=ÜÜîK=Éå=ÇÉÑÉâí=é™= ~éé~ê~íÉí=îáëÉë=ãÉÇ=Éå=ÄäáåâÉåÇÉ=ÇêáÑíëä~ãéÉK pîáåÖ~êãÉå=ëâ~ä=î‹êÉ=Ñ~äÇÉí=á=Ü~â=á=ÉåÜîÉê= ~êÄÉàÇëéçëáíáçåK cçêë›Ö=~äíáÇ=Ñ›êëí=~í=~ÑÜà‹äéÉ=ÇÉí=çéëí™ÉÇÉ= éêçÄäÉã=îÉÇ=Üà‹äé=~Ñ=ÉÑíÉêÑ›äÖÉåÇÉ=ÜÉåîáëJ åáåÖÉêK cÉàä ^éé~ê~íÉí=ëí~êíÉê=áââÉK= ^ÑÜà‹äéåáåÖ  hçåíêçää¨ê=ëíê›ãíáäÑ›êëäÉåK  hçåíêçää¨ê=åÉíëíáââÉíK  hçåíêçää¨ê=ëîáåÖ~êãÉåK=oáÖíáÖ=éçëáíáçå\= c~äÇÉí=á=Ü~â\  aêÉà=ÄäÉåÇÉêÉå=ÉääÉê=ëâ™äÉå=ÜÉäí=Ñ~ëíK  p‹í=ÄäÉåÇÉêä™ÖÉí=é™=çÖ=ÇêÉà=ÇÉí=Ñ~ëí=áåÇíáä= ëíçéK  p‹í=ä™Ö=é™=ÇÉ=ÇêÉîìÇí~ÖI=ÇÉê=áââÉ=Éê=á=ÄêìÖK  dÉåáåÇâçÄäáåÖëëáâêáåÖÉå=Éê=~âíáîÉêÉíK= píáä Ñ›êëí ~éé~ê~íÉí=é™=MLçÑÑ=çÖ=ÜÉêÉÑíÉê= íáäÄ~ÖÉ=é™=ÇÉí=›åëâÉÇÉ=íêáåK= cÉàä ^éé~ê~íÉí=ëäìââÉê=ìåÇÉê=ÄêìÖK= lîÉêÄÉä~ëíåáåÖëëáâêáåÖÉå=Éê=~âíáîÉêÉíK= aÉê Éê ÄäÉîÉí=Ñçê~êÄÉàÇÉí=Ñçê=ã~åÖÉ=äÉîåÉÇëãáÇäÉê= é™=Éå=Ö~åÖK ^ÑÜà‹äéåáåÖ  päìâ=Ñçê=~éé~ê~íÉíK  oÉÇìÅÉê=Ñçê~êÄÉàÇåáåÖëã‹åÖÇÉåK= lîÉêëâêáÇ áââÉ=íáää~ÇíÉ=ã~âëK=ã‹åÖÇÉê= EëÉ łbâëÉãéäÉê=é™=ÄêìÖ“F> cÉàä páââÉêÜÉÇëí~ëíÉå=ÄäÉî=îÉÇ=Éå=ÑÉàäí~ÖÉäëÉ=ÄÉíàÉåíI= ãÉåë=ã~ëâáåÉå=î~ê=á=Ö~åÖK= pîáåÖ~êãÉå=ÄÉî‹ÖÉê=ëáÖ=çé~ÇK= aêÉîÉí=ëäìââÉêI=ãÉå=ÄäáîÉê=áââÉ=ëí™ÉåÇÉ= á êÉÇëâ~ÄëëâáÑíÉéçëáíáçåÉåK ^ÑÜà‹äéåáåÖ  píáä=ÖêÉÄÉí=é™=MLçÑÑK  píáä=ëîáåÖ~êãÉå=á=éçëáíáçå=NK  q‹åÇ=Ñçê=ã~ëâáåÉå=Eíêáå=NFK SO cÉàä _äÉåÇÉêÉå=ëí~êíÉê=áââÉ=ÉääÉê=ÄäáîÉê=ëí™ÉåÇÉ=ìåÇÉê= ÄêìÖI=ÇêÉîìÇí~ÖÉí=łÄêìããÉê“K=håáîÉå=Éê=ÄäçâÉêÉíK ^ÑÜà‹äéåáåÖ  päìâ=Ñçê=~éé~ê~íÉí=çÖ=íê‹â=ëíáââÉí=ìÇK  q~Ö=ÄäÉåÇÉêÉå=~Ñ=çÖ=ÑàÉêå=ÇÉíI=ëçã=ÖÉåÉêÉêK  p‹í=ÄäÉåÇÉêÉå=é™=áÖÉåK  q‹åÇ=Ñçê=~éé~ê~íÉíK sáÖíáÖÉ=ê™Ç h~å=ÑÉàäÉå=áââÉ=~ÑÜà‹äéÉëI=âçåí~âíÉë= ëÉêîáÅÉ~ÑÇÉäáåÖÉåK léëâêáÑíÉêLáåÖêÉÇáÉåëÉêL Ñçê~êÄÉàÇåáåÖ cä›ÇÉëâìã NMM=ÖÓSMM=Ö  máëâ=Ñä›ÇÉå=á=NIR=íáä=Q=ãáåìííÉê= é™ íêáå T EQF=E~ÑÜ‹åÖáÖí=~Ñ=ã‹åÖÇÉ= çÖ âî~äáíÉíF=ãÉÇ=éáëâÉêáëÉíK ÃÖÖÉÜîáÇÉê N=íáä=U=‹ÖÖÉÜîáÇÉê  máëâ=‹ÖÖÉÜîáÇÉêåÉ=á=Q=íáä=S=ãáåìííÉê= é™=íêáå T EQF=ãÉÇ=Ó=ãÉÇ=éáëâÉêáëÉíK i~Öâ~ÖÉÄìåÇ dêìåÇçéëâêáÑí O=‹Ö OÓP=ëéëâ=î~êãí=î~åÇ NMM=Ö=ëìââÉê N=äáääÉ=é~ââÉ=î~åáääÉëìââÉê TM=Ö=ãÉä TM=Ö=ã~áòÉå~ãÉä ÉîíK=Ä~ÖÉéìäîÉê  o›ê=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=EìåÇí~ÖÉå=ãÉä=çÖ= ã~áòÉå~ãÉäF=ë~ããÉå=á=Å~K=QÓS=ãáåìííÉê=é™= íêáå=T EQF=ãÉÇ=éáëâÉêáëÉíI=íáä=ÇÉí=ëâìããÉêK  píáä=~éé~ê~íÉí=é™=íêáå=N=ENF=çÖ=íáäë‹í=ÇÉí= ëáÖíÉÇÉ=ãÉä=çÖ=ã~áòÉå~ãÉä=ëâÉîáë=á=ä›ÄÉí= ~Ñ Éí=Ü~äîí=íáä=Éí=ãáåìíK j~ñK=ã‹åÖÇÉW=O=ñ=ÖêìåÇÇÉà oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Ç~ o›êÇÉà= kìÇÉäÇÉà= dêìåÇçéëâêáÑí PÓQ=‹Ö OMMÓORM=Ö=ëìââÉê N=âåáîëéáÇë=ë~äí N=äáääÉ=é~ââÉ=î~åáääÉëìââÉê=ÉääÉê=ëâ~ä=~Ñ=Éå=½=Åáíêçå OMMÓORM=Ö=ëã›ê=ÉääÉê=ã~êÖ~êáåÉ= EêìãíÉãéÉê~íìêF RMM=Ö=ãÉä N=äáääÉ=é~ââÉ=Ä~ÖÉéìäîÉê NOR=ãä=ã‹äâ  o›ê=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=á=Å~K=Éí=Ü~äîí=ãáåìí= é™ íêáå=N=ENFI=ÜÉêÉÑíÉê=á=Å~K=PÓQ=ãáåìííÉê=é™=íêáå= T=EQF=ãÉÇ=ê›êÉêáëÉíK= j~ñK=ã‹åÖÇÉW=NIR=ñ=ÖêìåÇÇÉà dêìåÇçéëâêáÑí PMM=Ö=ãÉä P=‹Ö bÑíÉê=ÄÉÜçî=NÓO=ëéëâK=ENMJOM=ÖF=âçäÇí=î~åÇ  ^ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ê›êÉë=íáä=Éå=ÇÉà=á=Å~K=P=íáä=R= ãáåìííÉê=é™=íêáå P EOFK= j~ñK=ã‹åÖÇÉW=NIR=ñ=ÖêìåÇÇÉà j›êÇÉà dêìåÇçéëâêáÑí NOR=Ö=ëã›ê=EëíìÉíÉãéÉê~íìêF NMMÓNOR=Ö=ëìââÉê N=‹Ö N=âåáîëéáÇë=ë~äí bå=ëãìäÉ=Åáíêçåëâ~ä=ÉääÉê=î~åáääÉëìââÉê ORM=Ö=ãÉä ÉîíK=Ä~ÖÉéìäîÉê  o›ê=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=á=Å~K=Éí=Ü~äîí=ãáåìí= é™ íêáå=N=ENFI=ÜÉêÉÑíÉê=á=Å~K=OÓP=ãáåìííÉê= é™ íêáå S=EPF=ãÉÇ=ê›êÉêáëÉíK cê~=RMM=Ö=ãÉäW  o›ê=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=á=Å~K=Éí=Ü~äîí=ãáåìí= é™ íêáå=N=ENF=ãÉÇ=‹äíÉâêçÖÉåI=ÜÉêÉÑíÉê=ÇÉàÉå= ‹äíÉë=á=Å~K=PÓQ=ãáåìííÉê=é™=íêáå P EOFK j~ñK=ã‹åÖÇÉW=O=ñ=ÖêìåÇÇÉà d‹êÇÉà dêìåÇçéëâêáÑí RMM=Ö=ãÉä N=‹Ö UM=Ö=ÑÉÇí=EëíìÉíÉãéÉê~íìêF UM=Ö=ëìââÉê OMMÓORM=ãä=äìåâÉå=ã‹äâ= OR=Ö=Ñêáëâ=Ö‹ê=ÉääÉê=N=é~ââÉ=í›êÖ‹ê pâ~ä=~Ñ=½=Åáíêçå N=âåáîëéáÇë=ë~äí  o›ê=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=á Å~K=Éí=Ü~äîí=ãáåìí= é™ íêáå=N ENFI=ÜÉêÉÑíÉê=á Å~K=PÓS=ãáåìííÉê= é™ íêáå P EOF=ãÉÇ=‹äíÉâêçÖÉåK= j~ñK=ã‹åÖÇÉW=NIR=ñ=ÖêìåÇÇÉà oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe _ê›ÇÇÉà dêìåÇçéëâêáÑí TRM=Ö=ãÉä O=ëã™=é~ââÉê=í›êÖ‹ê O=íëâ=ë~äí QRMÓRMM=ãä=î~êãí=î~åÇ o›ê=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=á=Å~K=Éí=Ü~äîí=ãáåìí=é™=íêáå= NI=ÜÉêÉÑíÉê=á=Å~K=QJR=ãáåìííÉê=é™=íêáå=P=EOF=ãÉÇ= ‹äíÉâêçÖÉåK j~óçåå~áëÉ O=‹Ö O=íëâ=ëÉååÉé ¼ ä çäáÉ O=ëéëâ=Åáíêçåë~Ñí=ÉääÉê=ÉÇÇáâÉ N=âåáîëéáÇë=ë~äí N=âåáîëéáÇë=ëìââÉê aÉí=Éê=îáÖíáÖíI=~í=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=Ü~ê=ë~ããÉ= íÉãéÉê~íìêK  ÃÖI=ëÉååÉéI=Åáíêçåë~ÑíI=ë~äí=çÖ=ëìââÉê= âçããÉë=á=ÄäÉåÇÉêÉå=çÖ=Ää~åÇÉë=á=åçÖäÉ= ëÉâìåÇÉê=é™=íêáå P EOF=ÉääÉê=Q=EPFK  píáä=ÄäÉåÇÉêÉå=é™=íêáå=T=EQFK=e‹äÇ=ä~åÖëçãí= çäáÉ=ÖÉååÉã=ÜìääÉí=á=ä™ÖÉí=çÖ=Ääáî=îÉÇ=ãÉÇ=~í= Ää~åÇÉ=ã~óçåå~áëÉåI=íáä=ÇÉå=Ü~ê=Ñ™Éí=Éå=Ñ~ëí= âçåëáëíÉåëK j~óçåå~áëÉ=ëâ~ä=ÄêìÖÉë=á=ä›ÄÉí=~Ñ=âçêí=íáÇK eçååáåÖ=íáä=~í=ëã›êÉ=é™=Äê›Ç PM=Ö=ëã›ê=EÑê~=â›äÉëâ~ÄÉíI=T=ø`F NVM=Ö=ÜçååáåÖ=EÑê~=â›äÉëâ~ÄÉíI=T=ø`F  pâ‹ê=ëã›êêÉí=á=ëã™=ëíóââÉê=çÖ=âçã= ÇÉí á ÄäÉåÇÉêÉåK  qáäë‹í=ÜçååáåÖ=çÖ=Ää~åÇ=ÇÉí=ÜÉäÉ= á NR ëÉâìåÇÉê=é™=íêáå=T=EQFK SP .

Ç~ _çêíëâ~ÑÑÉäëÉ d~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉê aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ã‹êâÉí=áÜíK=ÄÉëíÉãJ ãÉäëÉêåÉ=á=ÇÉí=Éìêçé‹áëâÉ=ÇáêÉâíáî= OMMOLVSLbc=çã=~ÑÑ~äÇ=~Ñ=ÉäÉâíêáëâ= çÖ ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóê=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä= ~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK= aáêÉâíáîÉí=áåÇÉÜçäÇÉê=ÄÉëíÉããÉäëÉê= ãÜíK=êÉíìê=çÖ=ÄêìÖ=~Ñ=Ö~ããÉäí=ÉäÉâíêáëâ= çÖ=ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóêI=ÇÉê=Ö‹äÇÉê=á=ÜÉäÉ= brJçãê™ÇÉíK _êìÖ=ÖÉåÄêìÖëçêÇåáåÖÉêåÉ=Ñçê=ÉãÄ~ää~ÖÉ=çÖ= ‹äÇêÉ=~éé~ê~íÉê=çÖ=î‹ê=ãÉÇ=íáä=~í=ëâ™åÉ=ãáäà›ÉíK= bê=ÇÉê=íîáîä=çã=çêÇåáåÖÉêåÉ=çÖ=Üîçê=ÖÉåÄêìÖëJ éä~ÇëÉêåÉ=Éê=éä~ÅÉêÉíI=â~å=âçããìåÉå= âçåí~âíÉëK m™=ÇÉííÉ=~éé~ê~í=óÇÉê=_lp`e=N=™êë=Ö~ê~åíáK= h›Äëåçí~=ëâ~ä=~äíáÇ=îÉÇä‹ÖÖÉë=îÉÇ=áåÇëÉåÇÉäëÉ= íáä=êÉé~ê~íáçåI=Üîáë=ÇÉååÉ=›åëâÉë=ìÇÑ›êí=é™= Ö~ê~åíáK=jÉÇÑ›äÖÉê=â›Äëåçí~=áââÉI=îáä=êÉé~ê~J íáçåÉå=~äíáÇ=ÄäáîÉ=ìÇÑ›êí=ãçÇ=ÄÉêÉÖåáåÖK= fåÇëÉåÇÉäëÉ=íáä=êÉé~ê~íáçåK=pâìääÉ=aÉêÉë=_lp`e= ~éé~ê~í=Ö™=á=ëíóââÉêI=â~å=áåÇëÉåÇÉë=íáä=îçêí= ëÉêîáÅÉî‹êâëíÉÇW= _pe=eîáÇÉî~êÉê=^LpI=qÉäÉÖê~ÑîÉà=SI= OTRM=_~ääÉêìéI=íäÑK=QQJUVUVURK m™=êÉé~ê~íáçåÉê=óÇÉë=NO=ã™åÉÇÉêë=Ö~ê~åíáK= aÉ â~å=å~íìêäáÖîáë=çÖë™=áåÇëÉåÇÉ=~éé~ê~íÉí= ÖÉååÉã=aÉêÉë=äçâ~äÉ=ÑçêÜ~åÇäÉêK bâëíê~íáäÄÉÜ›ê jrwRwmN `áíêìëéêÉëëÉ qáä=éêÉëåáåÖ=~Ñ=~ééÉäëáåÉêI=ÅáíêçåÉê=çÖ=Öê~éÉÑêìÖíÉêK jrwRctN qáä=Ü~âåáåÖ=~Ñ=ê™í=â›Ç=íáä=í~êí~ê=ÉääÉê=Ñêáâ~ÇÉääÉêLÄ›ÑÑÉêK h›ÇÜ~ââÉê SQ jrwQRipN eìäëâáîÉJë‹í=Ñáå= EP ããFI=Öêçî=ES=ããF qáä=â›ÇÜ~ââÉêÉå=jrwRctNK cáå=íáä=éçëíÉàÉê=çÖ=ëãìêí=é™ä‹ÖI=Öêçî=íáä=é›äëÉê=çÖ=Ä~ÅçåK jrwQRpsN pã™â~ÖÉÑçêãë‹í qáä=â›ÇÜ~ââÉêÉå=jrwRctNK jÉÇ=ãÉí~äëâ~ÄÉäçå=íáä=Q=ÑçêëâÉääáÖÉ=ëã™â~ÖÉÑçêãÉêK jrwQRosN hçêåâî‹êå qáä=â›ÇÜ~ââÉêÉå=jrwRctNK qáä=~í=êáîÉ=å›ÇÇÉêI=ã~åÇäÉêI=ÅÜçâçä~ÇÉ=çÖ=í›êêÉÇÉ= êìåÇëíóââÉêK jrwQRcsN cêìÖíéêÉëëÉ qáä=â›ÇÜ~ââÉêÉå=jrwRctNK qáä=~í=éêÉëëÉ=Ä‹êÑêìÖí=íáä=ãçë=Ó=ìåÇí~ÖÉå=ÜáåÇÄ‹êI= íçã~íÉê=çÖ=ÜóÄÉåK=p~ãíáÇáÖí=ÑàÉêåÉë=ëíáäâ=çÖ=âÉêåÉê= ~ìíçã~íáëâ=Ñê~=ÑK ÉâëK=êáÄëK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Ç~ jrwQRmpN mçããÉëJÑêáíÉëJàÉêå qáä=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=jrwRapNK qáä=~í=ëâ‹êÉ=ê™=â~êíçÑäÉê=íáä=éçããÉë=ÑêáíÉëK jrwQR^dN ^ëá~JÖê›åíJëâáîÉ qáä=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=jrwRapNK pâ‹êÉê=ÑêìÖí=çÖ=Öê›åí=á=ÑáåÉ=ëíêáãäÉê=íáä=~ëá~íáëâÉ= Öê›åíë~ÖëêÉííÉêK jrwQRopN oáîÉëâáîÉ=Öêçî qáä=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=jrwRapNK qáä=~í=êáîÉ=ê™=â~êíçÑäÉê=íáä=ÑK=ÉâëK=â~êíçÑÑÉäÑêáâ~ÇÉääÉêL ë›ëíÉêâ~ÖÉ=ÉääÉê=â~êíçÑÑÉäÄçääÉêK jrwQRhmN h~êíçÑÑÉäê∏ëíáJëâáîÉ qáä=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=jrwRapNK qáä=~í=êáîÉ=ê™=â~êíçÑäÉê=íáä=ê∏ëíá=çÖ=íáä=~í=ëâ‹êÉ=ÑêìÖí=çÖ Öê›åíJ ë~ÖÉê=á=íóââÉ=ëâáîÉêK jrwRboO o›êÉëâ™ä=~Ñ=ëí™ä pâ™äÉå=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=Ñçê~êÄÉàÇåáåÖ=~Ñ=çé=íáä=TRM=Ö=ãÉä=éäìë= áåÖêÉÇáÉåëÉêK jrwRjuN _äÉåÇÉê=~Ñ=âìåëíëíçÑ qáä=~í=Ää~åÇÉ=ÇêáââÉî~êÉêI=íáä=~í=éìêÉêÉ=ÑêìÖí=çÖ=Öê›åíI= íáä ~í ÑêÉãëíáääÉ=ã~óçåå~áëÉI=íáä=~í=ëã™Ü~ââÉ=ÑêìÖí=çÖ=Öê›åí= çÖ=å›ÇÇÉê=çÖ=íáä=~í=ÅêìëÜÉ=áëíÉêåáåÖÉêK jrwRjjN jìäíáãáñÉê _êìÖÉë=íáä=~í=Ü~ââÉ=âêóÇÇÉêìêíÉêI=Öê›åíë~ÖÉêI=‹ÄäÉê=çÖ= â›ÇI=íáä=ê™âçëí=~Ñ=ÖìäÉê›ÇÇÉêI=ëÉääÉêá=çÖ=çëí=çÖ=íáä=~í=êáîÉ= å›ÇÇÉê=çÖ=â›äÉí=ÅÜçâçä~ÇÉK c›äÖÉê=Éå=íáäÄÉÜ›êëÇÉä=áââÉ=ãÉÇ=äÉîÉêáåÖÉåI=â~å=ÇÉå=â›ÄÉë=á=Ü~åÇäÉå=ÉääÉê=Üçë=âìåÇÉëÉêîáÅÉK oÉí=íáä=‹åÇêáåÖÉê=ÑçêÄÉÜçäÇÉëK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe SR .

åç fååÜçäÇ cçê=Çáå=ÉÖÉå=ëáââÉêÜÉí= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K bå=çîÉêëáâí=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K _ÉíàÉåáåÖ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K oÉåÖà›êáåÖ=çÖ=éäÉáÉ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K lééÄÉî~êáåÖ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K eàÉäé=îÉÇ=ÑÉáä= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K bâëÉãéäÉê=é™=ÄêìâÉå=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K ^îëâ~ÑÑáåÖ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K d~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉê==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K bâëíê~=íáäÄÉÜ›ê==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K SS ST SU TN TN TN TO TP TP TQ eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ= ~éé~ê~íÉí=Ñê~=_lp`eK aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ= ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK sáÇÉêÉ=áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê= ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=Ñçê=ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉ=~î= î~åäáÖÉ=ãÉåÖÇÉê=Ñçê=ÜìëÜçäÇåáåÖÉå=çÖ=áââÉ=Ñçê= áåÇìëíêáÉäí=ÄêìâK=jÉÇ=Äêìâ=á=ëã™=ÄÉÇêáÑíÉê=ãÉÇ= íÉâà›ââÉå=ãÉåÉë=ëã™=âà›ââÉå=Ñçê=ãÉÇ~êÄÉáÇÉêÉ= á=ÑK=ÉâëK=ÄìíáââÉêI=âçåíçêÉêI=ä~åÇÄêìâëÄÉÇêáÑíÉê=çÖ= ~åÇêÉ=ëã™ÄÉÇêáÑíÉêI=ë™ëçã=Äêìâ=é™=ÖàÉëíÉêçã= á éÉåëàçå~íÉêI=ëã™=ÜçíÉääÉê=ÉääÉê=äáÖåÉåÇÉ= áååêÉíåáåÖÉêK j~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=ÑçêëâêáÑíëãÉëëáÖ=çÖ= Ñçê ™=ÄÉ~êÄÉáÇÉ=î~åäáÖÉ=ÜìëÜçäÇåáåÖëãÉåÖÇÉê= áååÉå=î~åäáÖÉ=ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉëíáÇÉêK= aÉå ÑçêÉëâêÉîåÉ=Ü›óÉëíÉ=ãÉåÖÇÉå=ã™=áââÉ= çîÉêëâêáÇÉëK sÉååäáÖëí=äÉë=çééãÉêâëçãí=áÖàÉååçã=ÄêìâëJ ~åîáëåáåÖÉå=çÖ=çééÄÉî~ê=ÇÉååÉ=çãÜóÖÖÉäáÖK= aÉêëçã=ÇÉí=áââÉ=Ääáê=í~íí=ÜÉåëóå=íáä=ÜÉåîáëJ åáåÖÉåÉ=Ñçê=êáâíáÖ=Äêìâ=~î=~éé~ê~íÉíI=Éê= éêçÇìëÉåíÉå=áââÉ=~åëî~êäáÖ=Ñçê=ëâ~ÇÉê=ëçã= çééëí™ê=é™=Öêìåå=~î=ÇÉííÉK aÉêëçã=Çì=Öáê=ã~ëâáåÉå=îáÇÉêÉ=íáä=~åÇêÉI=Ä›ê= Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=äÉîÉêÉë=ãÉÇK _êìâë~åîáëåáåÖÉå=ÄÉëâêáîÉê=ÑçêëâàÉääáÖÉ= ìíÑ›êÉäëÉê=EëÉ=çÖë™=ãçÇÉääçîÉêëáâíI=_áäÇÉ=FK= j~ëâáåÉå=Éê=îÉÇäáâÉÜçäÇëÑêáK cçê=Çáå=ÉÖÉå=ëáââÉêÜÉí dÉåÉêÉääÉ=ëáââÉêÜÉíëîÉáäÉÇåáåÖÉê c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›í> ^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=íáäâçéäÉë=çÖ=ÄêìâÉë=á=ÜÉåÜçäÇ= íáä=~åÖáîÉäëÉåÉ=é™=íóéÉëâáäíÉíK=^éé~ê~íÉí=ã™=âìå= ÄêìâÉë=á=äìââÉÇÉ=êçãK aÉí=ã™=âìå=ÄÉåóííÉë=å™ê=ÇÉå=ÉäÉâíêáëâÉ= äÉÇåáåÖÉå=çÖ=~éé~ê~íÉí=ëÉäî=áââÉ=îáëÉê=íÉÖå= é™ óíêÉ=ëâ~ÇÉK SS eçäÇ=Ä~êå=ÄçêíÉ=Ñê~=~éé~ê~íÉíK j~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=ìåÇÉê=çééëóåK mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä~êåF=ãÉÇ=êÉÇìëÉêíÉ=™åÇÉäáÖÉ= ëî~âÜÉíÉê=ÉääÉê=ÉîåÉêI=ÉääÉê=ëçã=ã~åÖäÉê= ÉêÑ~êáåÖÉê=çÖ=âìååëâ~éÉê=çã=~éé~ê~íÉíI=ã™=áââÉ= Ñ™=ÄÉíàÉåÉ=ÇÉíI=ãÉÇ=ãáåÇêÉ=ÇÉ=Ü~ê=Ñ™íí=çééä‹êáåÖ= á=ÄêìâÉå=~î=~éé~ê~íÉí=çÖ=ìåÇÉê=íáäëóå=~î= éÉêëçåÉê=ëçã=Éê=~åëî~êäáÖÉ=Ñçê=ëáââÉêÜÉíÉåK qêÉââ=ëí›éëÉäÉí=ìí=~î=ëíáââçåí~âíÉå=ÉííÉê=ÄêìâI= ÇÉêëçã=Çì=Ñçêä~íÉê=êçããÉí=ÉääÉê=ÇÉêëçã=ÇÉí= çééëí™ê=ÑÉáäK= fââÉ=íêÉââ=ëíê›ãâ~ÄÉäÉå=çîÉê=ëâ~êéÉ=íáåÖ=ÉääÉê= î~êãÉ=Ñä~íÉêK=aÉêëçã=ëíê›ãâ~ÄÉäÉå=é™=ÇÉååÉ= ã~ëâáåÉå=Éê=ëâ~ÇÉíI=ã™=ÇÉå=ëâáÑíÉë=ìí=~î= éêçÇìëÉåíÉåI=î™ê=âìåÇÉëÉêîáÅÉ=ÉääÉê=~î=Éå=~ååÉå= âî~äáÑáëÉêí=éÉêëçå=Ñçê=™=ìååÖ™=~í=ÇÉí=çééëí™ê=Ñ~êÉK= oÉé~ê~ëàçåÉê=é™=ã~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÑçêÉí~ë= ~î î™ê=âìåÇÉëÉêîáÅÉK páââÉêÜÉíëîÉáäÉÇåáåÖÉê=Ñçê=ÇÉííÉ= ~éé~ê~íÉí fââÉ=í~=é™=êçíÉêÉåÇÉ=ÇÉäÉêK ^î=ëáââÉêÜÉíëÖêìååÉê=ã™=~éé~ê~íÉí=âìå=ÄêìâÉë= ÇÉêëçã=ÇÉ=ÇêÉî=ëçã=áââÉ=ÄêìâÉë=Éê=ÇÉââÉí= íáä ãÉÇ=ÄÉëâóííÉäëÉê=ERI=UFK pîáåÖ~êãÉå=ã™=áââÉ=áååëíáääÉë=å™ê=ã~ëâáåÉå= Éê á Ö~åÖK=sÉåí=íáä=ã~ëâáåÉå=Éê=ÜÉäí=ëíçééÉíK _~ëáëã~ëâáåÉå=ã™=áââÉ=ÇóééÉë=åÉÇ=ÉääÉê= êÉåÖà›êÉë=ìåÇÉê=êÉååÉåÇÉ=î~ååK j~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=ãÉÇ=çêáÖáå~äí=íáäÄÉÜ›êK= råÇÉê=ÄêìâÉå=~î=íáäÄÉÜ›êÉíI=ã™=ÇÉå=îÉÇä~ÖíÉ= Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=Ñ›äÖÉëK _êìâ=âìå=Éí=îÉêâí›ó=ÜÜîK=íáäÄÉÜ›êK ^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ëä™ë=é™=çÖ=~î=ãÉÇ= ÇêÉáÉÄêóíÉêÉåK sáâíáÖ=ÜÉåîáëåáåÖ sÉêâ›óLíáäÄÉÜ›ê=ã™=âìå=ëâáÑíÉë=å™ê=ÇêÉîÉí=ëí™ê= ëíáääÉ=Ó=ÉííÉê=~í=~éé~ê~íÉí=Éê=ëä™íí=~íI=Ö™ê=ÇêÉîÉí= ÉííÉê=á=âçêí=íáÇK páââÉêÜÉíëëóëíÉãÉê fååâçéäáåÖëëáâêáåÖ pÉ=í~ÄÉää=“^êÄÉáÇëéçëáëàçåÉêÒK= ^éé~ê~íÉí=ä~ê=ëÉÖ=âìå=ëä™=é™=á=mçëK=N=çÖ=PW Ó å™ê=ÄçääÉå=ENNF=Éê=ë~íí=é™I=Éê=ëâêìÇÇ=é™=íáä=ÇÉå= ëíçééÉê=çÖ= Ó å™ê=äçââÉí=é™=ãáâëÉêÇêÉîÉí=EUF=Éê=ë~íí=é™K páâêáåÖ=ãçí=ÖàÉåáååâçéäáåÖ sÉÇ=ëíê›ãÄêìÇÇ=ÑçêÄäáê=ã~ëâáåÉå=áååâçéäÉíI= ãÉå Ääáê=áââÉ=~ìíçã~íáëâ=ëí~êíÉí=å™ê=ëíê›ããÉå= âçããÉê=áÖàÉåK=cçê=áååâçéäáåÖ=áÖàÉå=ÇêÉáÉë= ÄêóíÉêÉå=é™=MLçÑÑI=ÇÉêÉííÉê=ëä™ë=ÇÉå=é™K oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

åç lîÉêÄÉä~ëíåáåÖëëáâêáåÖ pä™ë=ãçíçêÉå=~î=ìåÇÉê=Äêìâ=~î=ëÉÖ=ëÉäîI= Éê çîÉêÄÉä~ëíåáåÖëîÉêåÉí=~âíáîÉêíK= bå ãìäáÖ ™êë~â=â~å=î‹êÉ=~í=ÇÉí=Ääáê=ÄÉ~êÄÉáÇÉí= Ñçê=ëíçêÉ=ãÉåÖÇÉê=ã~íî~êÉêK eîçêÇ~å=Çì=Ö™ê=Ñê~ã=ÇÉêëçã=Éí=~î=ëáââÉêJ ÜÉíëëóëíÉãÉåÉ=Éê=~âíáîÉêíI=ëÉ “eàÉäé îÉÇ=ÑÉáäÒK cçêâä~êáåÖÉê=~î=ëóãÄçäÉåÉ= é™ ~éé~ê~íÉí=ÜÜîK=íáäÄÉÜ›êÉí ^åîáëåáåÖÉê=á=ÄêìâëîÉáäÉÇåáåÖÉå= ã™ Ñ›äÖÉëK s‹ê=ÑçêëáâíáÖ>=oçíÉêÉåÇÉ=âåáîÉêK s‹ê=ÑçêëáâíáÖ>=oçíÉêÉåÇÉ=îÉêâí›ó>= fââÉ=Öêáé=åÉÇ=á=ÑóääÉ™éåáåÖÉåK bå=çîÉêëáâí hä~ÑÑ=ìí=ëáÇÉå=ãÉÇ=ÄáääÉÇíÉâëíÉêK _áäÇÉ= _~ëáëã~ëâáå N ríä›ëåáåÖëí~ëí O pîáåÖ~êã “b~ëó=^êãäáÑíÒ=Ñìåâëàçå=Ñçê=ìåÇÉêëí›ííÉäëÉ= ~î ÄÉîÉÖÉäëÉå=~î=~êãÉå=çééçîÉê= EëÉ “^êÄÉáÇëéçëáëàçåÉêÒFK P aêÉáÉÄêóíÉê bííÉê=ìíâçéäáåÖÉå=EëíáääáåÖ=MLçÑÑF=Ö™ê= ã~ëâáåÉå=~ìíçã~íáëâ=á=ÇÉå=çéíáã~äÉ= éçëáëàçåÉå=Ñçê=ëâáÑí=~î=îÉêâí›óK jrjROKKW MLçÑÑ=Z=ëíçé j=Z=jçãÉåíâçéäáåÖ=ãÉÇ=Ü›óÉëíÉ=íìêí~ääI= ÜçäÇ=ÄêóíÉêÉå=Ñçê=›åëâÉí=ãáâëÉíáÇ=Ñ~ëíK qêáåå=NÓQI=~êÄÉáÇëÜ~ëíáÖÜÉíW N=Z=ä~îí=íìêí~ää=Ó=ä~åÖëçãíI Q=Z=Ü›óí=íìêí~ää=Ó=ÜìêíáÖK jrjRQKKLjrjRSKKW MLçÑÑ=Z=ëíçé j=Z=jçãÉåíâçéäáåÖ=ãÉÇ=Ü›óÉëíÉ=íìêí~ääI= ÜçäÇ=ÄêóíÉêÉå=Ñçê=›åëâÉí=ãáâëÉíáÇ=Ñ~ëíK qêáåå=NÓTI=~êÄÉáÇëÜ~ëíáÖÜÉíW N=Z=ä~îí=íìêí~ää=Ó=ä~åÖëçãíI T=Z=Ü›óí=íìêí~ää=Ó=ÜìêíáÖK Q aêáÑíëä~ãéÉ=EjrjRQKKLRSKKF ióëÉê=ìåÇÉê=ÇêáÑíÉå=Eíìêí~ääëÄêóíÉê=é™=j= ÉääÉê NÓTFK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe _äáåâÉê=ÇÉêëçã=ÇÉí=Éê=Öàçêí=ÑÉáä=îÉÇ=ÄÉíàÉJ åáåÖÉå=~î=~éé~ê~íÉíI=ÇÉêëçã=ÇÉå=ÉäÉâíêçJ åáëâÉ=ëáâêáåÖÉå=Éê=ìíä›ëí=ÜÜîK=îÉÇ=Éå=ÇÉÑÉâí= é™=~éé~ê~íÉíI=ëÉ=â~éáííÉä=“eàÉäé=îÉÇ=ÑÉáäÒK R _ÉëâóííÉäëÉëÇÉâëÉä=Ñçê=ÇêÉîÉåÉ cçê=™=í~=~î=äçââÉí=é™=ÇêÉîÉíI=íêóââÉë=ÇÉí= é™ Ä~âëáÇÉå=çÖ=äçââÉí=â~å=í~ë=~îK S aêÉî=Ñçê= Ó=ÖàÉååçãä›éëâìííÉê=çÖ= Ó=ëáíêìëéêÉëëÉ=EÉâëíê~=íáäÄÉÜ›ê=GFK= k™ê=ÇÉå=áââÉ=ÄêìâÉë=ã™=ÄÉëâóííÉäëÉëäçââÉí= ëÉííÉë=é™K T aêÉî=Ñçê=îÉêâí›ó=Eê›êÉéáååÉI=îáëéI= ÉäíÉâêçâF=çÖ=âà›ííâîÉêå=EÉâëíê~=íáäÄÉÜ›ê=GF U _ÉëâóííÉäëÉëÇÉâëÉä=Ñçê=ãáâëÉêÇêÉîÉí V aêÉî=Ñçê=ãáâëÉê=EÉâëíê~=íáäÄÉÜ›ê=GF k™ê=ÇÉí=áââÉ=Éê=á=ÄêìâI=ã™=ÄÉëâóííÉäëÉëäçââÉí= ëÉííÉë=é™K NM h~ÄÉäçééâîÉáäáåÖ jrjROKKLjrjRQKKW=oìää=çéé=â~ÄÉäÉå= á â~ÄÉäêçããÉí jrjRSKKW=h~ÄÉäçééêìääáåÖë~ìíçã~íáââ _çääÉå=ãÉÇ=íáäÄÉÜ›ê NN oìëíÑêá=ÉäíÉÄçääÉ=á=ëí™ä NO içââ sÉêâí›ó NP o›êÉéáååÉ NQ sáëé NR bäíÉâêçâ=ãÉÇ=ÇÉáÖëâê~éÉ NS sÉëâÉ=Ñçê=íáäÄÉÜ›ê cçê=çééÄÉî~êáåÖ=~î=îÉêâí›ó=çÖ=âìííÉëâáîÉêK dàÉååçãä›éëâìííÉê NT pí›íÉê NU içââ=ãÉÇ=é™ÑóääáåÖëëà~âí NV hìííÉëâáîÉê NV~=sÉåÇÉJëâà‹êÉëâáîÉ=Ó=íóââLíóåå NVÄ=sÉåÇÉJê~ëéÉëâáîÉ=Ó=ÖêçîLÑáå NVÅ=o~ëéÉëâáîÉ=Ó=ãáÇÇÉäë=Ñáå OM pâáîÉÜçäÇÉê ON h~ëëÉ=ãÉÇ=ìíä›éë™éåáåÖ jáâëÉê=G OO jáâëÉÄÉÖÉê OP içââ OQ qê~âí G aÉêëçã=Éå=~î=íáäÄÉÜ›êëÇÉäÉåÉ=áââÉ=Éê=ãÉÇ= á äÉîÉêáåÖëçãÑ~åÖÉíI=â~å=ÇÉå=âà›éÉë= á Ü~åÇÉäÉå=Üçë=î™ê=âìåÇÉëÉêîáÅÉK ST .

åç ^êÄÉáÇëéçëáëàçåÉê _áäÇÉ= lÄë> j~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=å™ê=îÉêâí›óÉíLíáäÄÉJ Ü›êÉí=Éê=ë~íí=é™=ÇÉí=êáâíáÖÉ=ÇêÉîÉí=á=ÜÉåÜçäÇ= íáä ÇÉååÉ=í~ÄÉääÉå=çÖ=ë~íí=á=êáâíáÖ=éçëáëàçå= çÖ ~êÄÉáÇëëíáääáåÖK pîáåÖ~êãÉå=ã™=î‹êÉ=êáâíáÖ=ëãÉââÉí=á=îÉÇ=ÜîÉê= ~î=~êÄÉáÇëéçëáëàçåÉåÉK eÉåîáëåáåÖ pîáåÖ~êãÉå=Éê=ìíëíóêí=ãÉÇ=“b~ëó=^êãäáÑíÒ= ÑìåâëàçåK=aÉååÉ=ìåÇÉêëí›ííÉê=ÄÉîÉÖÉäëÉå= íáä ëîáåÖ~êãÉå=çééçîÉêK fååëíáääáåÖ=~î=~êÄÉáÇëéçëáëàçåÉåW  qêóââ=ìíä›ëåáåÖëí~ëíÉå=çÖ=Ñäóí=é™=ëîáåÖ~êãÉåK= _ÉîÉÖÉäëÉå=ìåÇÉêëí›ííÉë=ãÉÇ=Éå=Ü™åÇK  cäóíí=ëîáåÖ~êãÉå=áååíáä=ÇÉå=ëãÉââÉê=á=›åëâÉí= éçëáëàçåK mçëáëàçå N aêÉî jrjROKK jrjRQKK jrjRSKK NÓQ NÓT NÓQ NÓT NÓO NÓP Ó Ó OÓQ PÓT OÓQ PÓT V PÓQ RÓT T PÓQ RÓT T O T P S G Q G fååëÉííáåÖLìíí~âáåÖ=~î=îáëéLê›êÉéáååÉ=çÖ= ÉäíÉâêçâI=é™ÑóääáåÖ=~î=ëí›êêÉ=~êÄÉáÇëãÉåÖÇÉêK _ÉíàÉåáåÖ c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ> pí›éëÉäÉí=ã™=Ñ›êëí=ëíáââÉë=áåå=å™ê=~ääÉ= ÑçêÄÉêÉÇÉäëÉåÉ=íáä=~êÄÉáÇÉí=ãÉÇ=ã~ëâáåÉå= Éê ÑçêÉí~ííK SU lÄë> j~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÇêáîÉë=ãÉÇ=íáäÄÉÜ›êLîÉêâí›ó= á ~êÄÉáÇëëíáääáåÖK j~ëâáåÉå=ã™=áââÉ=ëÉííÉë=á=Ö~åÖ=å™ê=ÇÉå=Éê=íçãK= ^éé~ê~íÉí=çÖ=íáäÄÉÜ›êÉí=ã™=áââÉ=ìíëÉííÉë=Ñçê= î~êãÉâáäÇÉêK=aÉäÉåÉ=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=ãáâêçÄ›äÖÉK  ^éé~ê~íÉí=çÖ=íáäÄÉÜ›êÉí=ã™=êÉåÖà›êÉë=ÖêìåÇáÖ= Ñ›ê=Ñ›êëíÉ=Ö~åÖë=ÄêìâI=ëÉ=“oÉåÖà›êáåÖ=çÖ= éäÉáÉÒK sáâíáÖ=ÜÉåîáëåáåÖ aÉ=êÉíåáåÖëîÉêÇáÉåÉ=Ñçê=~êÄÉáÇëÜ~ëíáÖÜÉíÉå= ëçã=Éê=~åÄÉÑ~äí=á=ÇÉååÉ=ÄêìâëîÉáäÉÇåáåÖÉåI= êÉä~íÉêÉê=íáä=~éé~ê~íÉê=ãÉÇ=Éå=ÇêÉáÉÄêóíÉê=ãÉÇ= T íêáååK= cçê=~éé~ê~íÉê=ãÉÇ=QJíêáååë=ÇêÉáÉÄêóíÉê=ÑáååÉê= Çì=îÉêÇáÉåÉ=ÜÜîK=á=é~êÉåíÉë=Ä~âK f=ÇÉååÉ=ÄêìâëîÉáäÉÇåáåÖÉå=ÑáååÉë=ÇÉí=Éí=âäáëíêÉJ ãÉêâÉ=ãÉÇ=êÉíåáåÖëîÉêÇáÉê=Ñçê=~êÄÉáÇëÜ~ëíáÖJ ÜÉíÉå=é™=~éé~ê~íÉí=å™ê=ÇÉí=ÄêìâÉë=îÉêâí›ó=ÜÜîK= íáäÄÉÜ›êK= sá=~åÄÉÑ~äÉê=™=äáãÉ=ÇÉííÉ=âäáëíêÉãÉêâÉí=é™=~éé~J ê~íÉí=EÄáäÇÉ=FK cçêÄÉêÉÇåáåÖ  pÉíí=ãçíçêÉåÜÉíÉå=é™=Éí=Öä~íí=çÖ=êÉåí= ìåÇÉêä~ÖK  qêÉââ=ìí=â~ÄÉäÉå=EÄáäÇÉ=FK jrjROKKLjrjRQKK oçã=Ñçê=çééîáâäáåÖ=~î=â~ÄÉäÉå qêÉââ=ìí=â~ÄÉäÉå=íáä=›åëâÉí= äÉåÖÇÉK jrjRSKK h~ÄÉäçééêìääáåÖë~ìíçã~íáââW qêÉââ=ìí=â~ÄÉäÉå=ãÉÇ=Éíí=íêÉââ= áååíáä=›åëâÉí=äÉåÖÇÉ=Eã~âë= NMM ÅãF=çÖ=ëäáéé=ÇÉå=ä~åÖëçãí= áÖàÉåK=h~ÄÉäÉå=Éê=å™=ëáâêÉíK cçêêáåÖáåÖ=~î=~êÄÉáÇëäÉåÖÇÉåW= qêÉââ=äÉíí=á=â~ÄÉäÉå=çÖ=êìää=ÇÉå=áåå=íáä=›åëâÉí= äÉåÖÇÉK=aÉêÉííÉê=íêÉââÉê=Çì=äÉíí=á=â~ÄÉäÉå=áÖàÉå= çÖ=ëäáééÉê=ÇÉå=ä~åÖëçãíK=aÉêãÉÇ Éê â~ÄÉäÉå= ëáâêÉí=Ñ~ëíK lÄë> h~ÄÉäÉå=ã™=áââÉ=ÑçêÇêÉáÉë=å™ê=ÇÉå=ëâóîÉë=áååK= sÉÇ=ã~ëâáåÉê=ãÉÇ=â~ÄÉäçééêìääáåÖë~ìíçã~íáââ= ã™=â~ÄÉäÉå=áââÉ=ëâóîÉë=áåå=ãÉÇ=Ü™åÇK= aÉêëçã â~ÄÉäÉå=âäÉããÉë=Ñ~ëíI=ã™=ÇÉå=íêÉââÉë= ÜÉäí=ìí=çÖ=ë™=êìääÉë=çéé=áÖàÉåK  píáââ=áåå=ëí›éëÉäÉíK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

åç _çääÉ=çÖ=îÉêâí›ó c~êÉ=é™=Öêìåå=~î=êçíÉêÉåÇÉ=îÉêâí›ó jÉåë=~êÄÉáÇÉí=é™Ö™ê=ã™=Çì=~äÇêá=ÖêáéÉ=åÉÇ= á ÄçääÉåK=aì=ã™=âìå=~êÄÉáÇÉ=ãÉÇ=é™ë~íí= äçââ ENOF> sÉêâí›óÉí=ã™=âìå=ëâáÑíÉë=å™ê=ãçíçêÉå=ëí™=ëíáääÉK= bííÉê=~í=ã~ëâáåÉå=Éê=ëä™íí=~îI=Ö™ê=ÇÉå=ê~ëâí= á éçëáëàçå=Ñçê=ëâáÑí=~î=îÉêâí›ó=Ó=çÖ=Ääáê=ëí™ÉåÇÉ= ÇÉêK=pîáåÖ~êãÉå=ã™=Ñ›êëí=ÄÉîÉÖÉë=ÉííÉê= ~í îÉêâí›óÉí=ëí™ê=ëíáääÉK ^î=ëáââÉêÜÉíëÖêìååÉê=ã™=~éé~ê~íÉí=âìå= ÄêìâÉë=ÇÉêëçã=ÇÉ=ÇêÉî=ëçã=áââÉ=ÄêìâÉë= Éê ÇÉââÉí=íáä=ãÉÇ=ÄÉëâóííÉäëÉê=ERI=UFK lÄë> _çääÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=Ñçê=~êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ÇÉííÉ= ~éé~ê~íÉíK o›êÉéáååÉ=ENPF Ñçê=ê›êáåÖ=~î=ÇÉáÖI=ÑK=ÉâëK=â~âÉÇÉáÖ sáëé=ENQF Ñçê=éáëâáåÖ=~î=ÉÖÖÉÜîáíÉI=âêÉãÑä›íÉ= çÖ äÉíí=ÇÉáÖI=ÑK ÉâëK ÄáëâìáíÇÉáÖ bäíÉâêçâ=ENRF= Ñçê=ÉäíáåÖ=~î=íóåÖêÉ=ÇÉáÖ=çÖ=Ñçê=™=ê›êÉ= áåå áåÖêÉÇáÉåëÉê=ëçã=áââÉ=ëâ~ä=Ü~ââÉë= EÑK ÉâëK=êçëáåÉêI=ëàçâçä~ÇÉÄáíÉêF ^êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ÄçääÉå= çÖ=îÉêâí›ó _áäÇÉ=  qêóââ=ìíä›ëåáåÖëí~ëíÉå=çÖ=ëÉíí= ëîáåÖ~êãÉå=á éçëáëàçå=OK  pÉíí=áåå=ÄçääÉåW Ó ëÉíí=áåå=ÄçääÉå=ëçã=Éê=Ä›óÉí=Ñê~ãçîÉê= çÖ éä~ëëÉê=ÇÉåI Ó ÇêÉá=ÇÉå=ãçí=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=áååíáä= ÇÉå ëíçééÉêK  ^äí=ÉííÉê=çééÖ~îÉ=ëíáââÉê=Çì=áåå=ê›êÉéáååÉåI= îáëéÉå=ÉääÉê=ÉäíÉâêçâÉå=á=ÇêÉîÉí=íáä= ÇÉ ëãÉââÉê áK eÉåîáëåáåÖW sÉÇ=Äêìâ=~î=ÉäíÉâêçâÉå=ÇêÉáÉë=ÇÉáÖëâê~éÉå= íáä ÉäíÉâêçâÉå=ëãÉââÉê=Ñ~ëí=EÄáäÇÉ=ÓQÄFK  cóää=é™=íáäëÉíåáåÖÉåÉ=ëçã=ëâ~ä=ÄÉ~êÄÉáÇÉë= á ÄçääÉåK  qêóââ=ìíä›ëåáåÖëí~ëíÉå=çÖ=ëÉíí= ëîáåÖ~êãÉå=á éçëáëàçå=NK  pÉíí=äçââÉí=é™K  pÉíí=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉå=é™=›åëâÉí=íêáååK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe s™ê=~åÄÉÑ~äáåÖW Ó o›êÉéáååÉåW= Ñ›êëí=ê›êÉë=ÇÉí=áåå=ãÉÇ=íêáåå N ENFI=ÇÉêÉííÉê= îÉäÖÉë=íêáåå T=EQF= Ó sáëéÉåW= íêáåå=T=EQFI=Ää~åÇáåÖ=é™=íêáåå=N=ENFK Ó bäíÉâêçâÉåW= Ñ›êëí=áååê›êáåÖ=é™=íêáåå=N=ENFI=ÇÉêÉííÉê=ÉäíáåÖ= é™=íêáåå=P=EOFK m™ÑóääáåÖ=~î=íáäëÉíåáåÖÉê  pä™=ã~ëâáåÉå=~î=ãÉÇ=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉåK  cóää=é™=íáäëÉíåáåÖÉê=áÖàÉååçã=Ñóää™éåáåÖÉå= á äçââÉíK ÉääÉê  q~=~î=äçââÉíK  qêóââ=ìíä›ëåáåÖëí~ëíÉå=çÖ=ëÉíí= ëîáåÖ~êãÉå=á éçëáëàçå=OK  cóää=é™=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉK bííÉê=~êÄÉáÇÉí  pä™=ã~ëâáåÉå=~î=ãÉÇ=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉåK  qêÉââ=á=ëí›éëÉäÉíK  q~=~î=äçââÉíK  qêóââ=ìíä›ëåáåÖëí~ëíÉå=çÖ=ëÉíí= ëîáåÖ~êãÉå=á éçëáëàçå=OK  q~=îÉêâí›óÉí=~î=ÇêÉîÉíK  q~=~î=ÄçääÉåK  oÉåÖà›ê=~ääÉ=ÇÉäÉåÉI=ëÉ=“oÉåÖà›êáåÖ=çÖ=éäÉáÉÒK dàÉååçãä›éëâìííÉê c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ fââÉ=Öêáé=á=ÇÉ=ëâ~êéÉ=âåáîÉåÉ=çÖ=â~åíÉåÉ= é™ âìííÉëâáîÉåÉK=hìííÉëâáîÉåÉ=ã™=âìå=í~ë= á ä~åÖë=â~åíÉå> dàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=ã™=âìå=ëÉííÉë=é™Lí~ë= ~î å™ê=ÇêÉîÉí=ëí™ê=ëíáääÉ=çÖ=å™ê=ëí›éëÉäÉí= Éê íêìââÉí=ìíK fââÉ=Öêáé=áåå=á=é™ÑóääáåÖëëà~âíÉåK lÄë> dàÉååçãä›éëâìííÉê=ã™=âìå=ÄêìâÉë=å™ê=ÇÉå= Éê âçãéäÉíí=ë~íí=ë~ããÉåK= dàÉååçãä›éëâìííÉêÉå ã™=~äÇêá=ãçåíÉêÉë= ë~ããÉå=é™=Ä~ëáëã~ëâáåÉåK dàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=á=ÇÉå= ÇêáÑíëéçëáëàçåÉå=ëçã=Éê=îáëíK _ÉëâóííÉäëÉ=ãçí=çîÉêÄÉä~ëíåáåÖ _áäÇÉ= cçê=™=ÑçêÜáåÇêÉ=~í=~éé~ê~íÉí=í~ê=ëí›êêÉ=ëâ~ÇÉ= ÇÉêëçã=ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=Ääáê=çîÉêÄÉä~ëíÉíI= Ü~ê=Çêáî~âëäáåÖÉå=é™=ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=Éå= âàÉêî=EÑ~ëíä~Öí=ÄêìÇÇëíÉÇFK=sÉÇ=çîÉêÄÉä~ëíåáåÖ= ÄêóíÉê=Çêáî~âëäáåÖÉå=é™=ÇÉííÉ=ëíÉÇÉíK= bå=åó=ëâáîÉÜçäÇÉê=ãÉÇ=Çêáî~âëäáåÖ=Ñ™Éë=Üçë= âìåÇÉëÉêîáÅÉK SV .

åç sÉåÇÉJëâà‹êÉëâáîÉ=Ó=íóââLíóåå cçê=ëâà‹êáåÖ=~î=Ñêìâí=çÖ=Öê›ååë~âÉê= _É~êÄÉáÇáåÖ=é™=íêáåå=R=EPFK _ÉíÉÖåÉäëÉå=é™=îÉåÇÉJëâà‹êÉëâáîÉåW= “NÒ=Ñçê=ÇÉå=íóââÉ=ëâà‹êÉëáÇÉå “PÒ=Ñçê=ÇÉå=íóååÉ=ëâà‹êÉëáÇÉå lÄë> sÉåÇÉJëâà‹êÉëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=™=ëâà‹êÉ= Ü~êÇ=çëíI=Äê›ÇI=êìåÇëíóââÉê=çÖ=ëàçâçä~ÇÉK=hçâíÉI= Ñ~ëíÉ=éçíÉíÉê=ã™=âìå=ëâà‹êÉë=å™ê=ÇÉ=Éê=â~äÇÉK sÉåÇÉJê~ëéÉëâáîÉ=Ó=ÖêçîLÑáå Ñçê=™=ê~ëéÉ=Öê›ååë~âÉêI=Ñêìâí=çÖ=çëíI= ÇÉëëìíÉå=Ü~êÇ=çëí=EÑK=ÉâëK=m~êãÉë~åFK= ^êÄÉáÇ é™ íêáåå P EOF=ÉääÉê=Q=EPFK _ÉíÉÖåÉäëÉå=é™=îÉåÇÉJê~ëéÉëâáîÉåW= “OÒ=Ñçê=ÇÉå=ÖêçîÉ=ê~ëéÉëâáîÉå “QÒ=Ñçê=ÇÉå=ÑáåÉ=ê~ëéÉëâáîÉå lÄë> aÉååÉ=îÉåÇÉJê~ëéÉëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê= ™ ê~ëéÉ=å›ííÉêK=jóâ=çëí=ã™=âìå=ê~ëéÉë=ãÉÇ= ÇÉå ÖêçîÉ=ëáÇÉå=é™=íêáåå=T=EQFK o~ëéÉëâáîÉ=Ó=ãáÇÇÉäë=Ñáå cçê=êáîáåÖ=~î=ê™=éçíÉíÉêI=Ü~êÇ=çëí=EÑK ÉâëK= m~êãÉë~åFI=â~äÇ=ëàçâçä~ÇÉ=çÖ=å›ííÉêK _É~êÄÉáÇáåÖ=é™=íêáåå=T=EQFK lÄë> oáîÉëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=êáîáåÖ=~î=ãóâ=çëí=ÉääÉê= çëí=á=ëâáîÉêK ^êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ÖàÉååçãä›éëJ âìííÉêÉå _áäÇÉ=  qêóââ=ìíä›ëåáåÖëí~ëíÉå=çÖ=ëÉíí= ëîáåÖ~êãÉå=á éçëáëàçå=OK  pÉíí=áåå=ÄçääÉåW Ó ëÉíí=áåå=ÄçääÉå=ëçã=Éê=Ä›óÉí=Ñê~ãçîÉê= çÖ éä~ëëÉê=ÇÉåI Ó ÇêÉá=ÇÉå=ãçí=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=íáä= ÇÉå ëíçééÉêK  qêóââ=ìíä›ëåáåÖëí~ëíÉå=çÖ=ëÉíí= ëîáåÖ~êãÉå=á éçëáëàçå=PK  sÉêåÉäçââÉí=é™=ÇêÉîÉí=é™= ÖàÉååçãä›éëJâìííÉêÉå=í~ë=~î=EÄáäÇÉ=JR~FK  eçäÇ=ëâáîÉÜçäÇÉêÉå=Ñ~ëí=á=åÉÇÉêëíÉ=ÉåÇÉåI= ÄÉÖÖÉ=ëéáëëÉåÉ=ã™=éÉâÉ=çééçîÉêK  aÉå=›åëâÉÇÉ=ëâà‹êÉJ=ÉääÉê=êáîÉëâáîÉå=äÉÖÖÉë= ÑçêëáâíáÖ=çéé™=ëéáëëÉå=~î=ëâáîÉÜçäÇÉêÉå= EÄáäÇÉ JS~FK=sÉÇ=îÉåÇÉëâáîÉê=ã™=ÇÉí=é~ëëÉë= é™=~í=ÇÉå=êáâíáÖÉ=ëáÇÉå=éÉâÉê=çééçîÉêK  pâáîÉÜçäÇÉêÉå=ÜçäÇÉë=á=ÇÉå=›îêÉ=ÉåÇÉå=çÖ= ëÉííÉë=áåå=á=â~ëëÉå=EÄáäÇÉ=JSÄFK  pÉíí=é™=äçââÉí=Eí~=ÜÉåëóå=íáä=ã~êâÉêáåÖÉåF=çÖ= ÇêÉá=ÇÉí=á=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=íáä=~åëä~ÖK  dàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=ëÉííÉë=é™=ÇêÉîÉí=çÖ= ÇêÉáÉë=á=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=íáä=~åëä~Ö=EÄáäÇÉ=JUFK TM  aêÉáÉÄêóíÉêÉå=ëÉííÉë=é™=~åÄÉÑ~äí=íêáååK  j~íî~êÉåÉ=ëçã=ëâ~ä=ÄÉ~êÄÉáÇÉë=ÑóääÉë=åÉÇ= á é™ÑóääáåÖëëà~âíÉå=çÖ=ëâóîÉë=åÉÇ=ãÉÇ= ëí›íÉêÉåK lÄë> rååÖ™=~í=ÇÉ=íáåÖÉåÉ=ëçã=Éê=ëâ™êÉí=çéé=ÜçéÉê= ëÉÖ=çéé=á=ìíä›éë™éåáåÖÉåK qáéëW=cçê=àÉîåÉ=ëâà‹êÉêÉëìäí~íÉê=ã™=íóåí= ëâà‹êÉÖçÇë=ÄÉ~êÄÉáÇÉë=á=ÄìåíÉêK= eÉåîáëåáåÖW=aÉêëçã=ã~íî~êÉåÉ=Ääáê=âäÉãí=Ñ~ëí= á ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉåI=ã™=âà›ââÉåã~ëâáåÉå= ëíê~âë=ëä™ë=~îI=ëí›éëÉäÉí=ã™=íêÉââÉë=ìíI=îÉåí= íáä ÇêÉîÉí=ëí™ê=ëíáääÉI=í~=äçââÉí=~î=çÖ=í›ã= é™ÑóääáåÖëëà~âíÉåK bííÉê=~êÄÉáÇÉí  pä™=ã~ëâáåÉå=~î=ãÉÇ=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉåK  dàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=ÇêÉáÉë=ãçí=âäçââÉåë= êÉíåáåÖ=çÖ=í~ë=~îK  aêÉá=äçââÉí=ãçí=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=çÖ=í~=ÇÉí=~îK  q~=~î=ëâáîÉÜçäÇÉêÉå=ãÉÇ=ëâáîÉåK= eÉêíáä íêóââÉë ÑáåÖÉêÉå=åÉÇÉåÑê~=ãçí= Çêáî~âëäáåÖÉå=EÄáäÇÉ=FK  oÉåÖà›ê=ÇÉäÉåÉK jáâëÉê c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ= âåáîÉêLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî> q~=~äÇêá=åÉÇ=á=ÇÉå=é™ë~ííÉ=ãáâëÉêÉå>= jáâëÉêÉå ã™=âìå=ëÉííÉë=é™Lí~ë=~î=å™ê=ÇêÉîÉí= ëí™ê=ëíáääÉ>=jáâëÉêÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=å™ê=ÇÉå= Éê ãçåíÉêí=ë~ããÉå=çÖ=ãÉÇ=é™ë~íí=äçââK c~êÉ=Ñçê=ëâçäÇáåÖ> sÉÇ=ÄÉ~êÄÉáÇáåÖ=~î=î~êãÉ=íáåÖI=âçããÉê= ÇÉí Ç~ãé=ìí=~î=íê~âíÉå=á=äçââÉíK= cóää ÇÉêÑçê é™ ã~âëáã~äí=MIR=äáíÉê=î~êã=ÉääÉê= ëâìããÉåÇÉ=î‹ëâÉK lÄë> jáâëÉêÉå=â~å=Ääá=ëâ~ÇÉíK=fââÉ=~êÄÉáÇ=ãÉÇ= ÇóéÑêçëåÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=Eìååí~íí=áëÄáíÉêFK= fââÉ Äêìâ=ãáâëÉêÉå=å™ê=ÇÉå=Éê=íçãK ^êÄÉáÇÉ=ãÉÇ=ãáâëÉêÉå _áäÇÉ=  qêóââ=ìíä›ëåáåÖëâå~ééÉå=çÖ=ëÉíí= ëîáåÖ~êãÉå=á=éçëáëàçå=QK  q~=~î=îÉêåÉÇÉâëÉäÉí=é™=ãáâëÉêÇêÉîÉíK  jáâëÉÄÉÖÉêÉí=ëÉííÉë=é™=Eã~êâÉêáåÖ=é™= Ü™åÇí~âÉí=é™=Ä~ëáëã~ëâáåÉåF=çÖ=ÇêÉáÉë= á âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=áååíáä=~åëä~ÖK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

åç  cóää=é™=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉK j~âëáã~ä=ãÉåÖÇÉ=î‹ëâÉ=Z=NIOR=äáíÉêX= ã~âëáã~ä=ãÉåÖÇÉ=ëâìããÉåÇÉ=ÉääÉê=î~êãÉ= î‹ëâÉê=Z=MIR=äáíÉêX= çéíáã~äÉ=ãÉåÖÇÉ=Ñçê=ÄÉ~êÄÉáÇáåÖI= Ñ~ëí=Z=RM íáä=NMM Öê~ãK  pÉíí=é™=äçââÉí=çÖ=ÇêÉá=ÇÉí=áåå=á=ãáâëÉêÜ™åÇJ í~âÉí=áãçí=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=áååíáä=~åëä~ÖK içââÉí=ã™=î‹êÉ=Ñ~ëí=äìââÉíK  pÉíí=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉå=é™=›åëâÉí=íêáååK m™ÑóääáåÖ=~î=íáäëÉíåáåÖÉê=EÄáäÇÉ=JUF  pä™=ã~ëâáåÉå=~î=ãÉÇ=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉåK  q~=äçââÉí=~î=çÖ=Ñóää=é™=íáäëÉíåáåÖÉê ÉääÉê  í~=ìí=íê~âíÉå=çÖ=Ñóää=Ñ~ëíÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ÉííÉê= ÜîÉê~åÇêÉ=åÉÇ=á=é™ÑóääáåÖë™éåáåÖÉå ÉääÉê  Ñóää=ÑäóíÉåÇÉ=î‹ëâÉ=åÉÇ=áÖàÉååçã=íê~âíÉåK bííÉê=~êÄÉáÇÉí  pä™=ã~ëâáåÉå=~î=ãÉÇ=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉåK  aêÉá=ãáâëÉêÉå=á=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=çÖ=í~=ÇÉå=~îK qáéëW=oÉåÖà›ê=ãáâëÉêÉå=ÜÉäëí=ëíê~âë=ÉííÉê=ÄêìâK oÉåÖà›êáåÖ=çÖ=éäÉáÉ lÄë> fââÉ=Äêìâ=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖà›êáåÖëãáÇäÉêK= lîÉêÑä~íÉåÉ â~å=Ääá=ëâ~ÇÉíK= oÉåÖà›êáåÖ=~î=Ä~ëáëã~ëâáåÉåK qáéëW=cçê=ÑàÉêåáåÖ=~î=ê›Çí=ÄÉäÉÖÖ=ÉííÉê=~êÄÉáÇ= ãÉÇ=ÑK=ÉâëK=Öìäê›ííÉêI=ëã›êÉë=äáíí=ã~íçäàÉ=é™=Éå= âäìí=çÖ=ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=EáââÉ=âìííÉëâáîÉåF= í›êâÉë=~î=ãÉÇ=ÇÉííÉ=ÉííÉêé™K= pâóää ÇÉêÉííÉê ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉåK oÉåÖà›êáåÖ=~î=ãáâëÉêÉå c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ= âåáîÉê> jáâëÉâåáîÉå=ã™=áââÉ=ÄÉê›êÉë=ãÉÇ=ÜÉåÇÉåÉK jáâëÉÄÉÖÉêI=äçââ=çÖ=íê~âíÉå=â~å=î~ëâÉë= á ã~ëâáåÉåK qáéëW=bííÉê=~í=Çì=Ü~ê=ÄÉ~êÄÉáÇÉí=î‹ëâÉêI= Éê=ÇÉí=çÑíÉ=íáäëíêÉââÉäáÖ=™=êÉåÖà›êÉ=ãáâëÉêÉå=ìíÉå= ™=í~=ÇÉå=~î=~éé~ê~íÉíK=eÉää=äáíí=çééî~ëâãáÇÇÉä=áåå= á=ÇÉå=é™ë~ííÉ=ãáâëÉêÉåK= pä™=ãáâëÉêÉå=é™=á åçÉå=Ñ™=ëÉâìåÇÉê=Eíêáåå=jFK= eÉää=î~ëâÉî~ååÉí=~î=çÖ=ëâóää=ãáâëÉêÉå=ÇÉêÉííÉê= ãÉÇ=êÉåí=î~ååK sáâíáÖ=ÜÉåîáëåáåÖ sÉëâÉå=Ñçê=íáäÄÉÜ›êÉí=ã™=êÉåÖà›êÉë=çã= å›ÇîÉåÇáÖK=q~=ÜÉåëóå=íáä=ÜÉåîáëåáåÖÉåÉ= çã éäÉáÉ=á=îÉëâÉåK lééÄÉî~êáåÖ c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ> c~êÉ=Ñçê=ëíê›ãëí›í> j~ëâáåÉå=ã™=~äÇêá=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î~åå=ÉääÉê= ëâóääÉë=ìåÇÉê=êÉååÉåÇÉ=î~ååK fââÉ=Äêìâ=Ç~ãéêÉåëÉêK  qêÉââ=á=ëí›éëÉäÉíK  q›êâ=~î=ã~ëâáåÉå=çÖ=îÉêåÉÇÉâëäÉåÉ= Ñçê ÇêÉîÉåÉ=ãÉÇ=Éå=ÑìâíáÖ=âäìíK= lã å›ÇîÉåÇáÖ=â~å=ÇÉí=ÄêìâÉë=äáíí= çééî~ëâãáÇÇÉäK  aÉêÉííÉê=ã™=ÇÉå=í›êâÉë=~îK oÉåÖà›êáåÖ=~î=ê›êÉÄçääÉå=çÖ=îÉêâí›ó ^ääÉ=ÇÉäÉåÉ=â~å=î~ëâÉë=á=çééî~ëâã~ëâáåK hìåëíëíçÑÑÇÉäÉåÉ=ã™=áââÉ=âäÉããÉë=Ñ~ëí= á ã~ëâáåÉåI=ÇÉ=â~å=Ääá=ÇÉÑçêãÉêí=ìåÇÉê= î~ëâáåÖÉå> oÉåÖà›êáåÖ=~î=ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉå ^ääÉ=ÇÉäÉåÉ=é™=ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=â~å=î~ëâÉë= á=çééî~ëâã~ëâáåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe k™ê=~éé~ê~íÉí=áââÉ=ëâ~ä=ÄêìâÉëI=ã™=ëí›éëÉäÉí= íêÉââÉë=ìíK _áäÇÉ=  sÉêâí›ó=çÖ=âìííÉëâáîÉåÉ=ã™=çééÄÉî~êÉë= á íáäÄÉÜ›êëîÉëâÉåK  qáäÄÉÜ›êëîÉëâÉå=â~å=çééÄÉî~êÉë=á=ÄçääÉåK  cçê=çééÄÉî~êáåÖ=á=çêáÖáå~ä=ÉãÄ~ää~ëàÉå= ëÉ ÄáäÇÉ=K eàÉäé=îÉÇ=ÑÉáä c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ> c›ê=ÑÉáä=Ääáê=ìíÄÉÇêÉíI=ã™=ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK sáâíáÖ=ÜÉåîáëåáåÖÉê=Ñçê= jrjRQKKLjrjRSKK aêáÑíëáåÇáâ~ëàçåÉå=ÄäáåâÉê=ÇÉêëçã=ÇÉí=çééëí™ê= Éå=ÑÉáä=îÉÇ=ÄÉíàÉåáåÖÉå=~î=~éé~ê~íÉíI=ÇÉêëçã= ÇÉå=ÉäÉâíêçåáëâÉ=ëáâêáåÖÉå=ìíä›ëÉë=ÜÜîK=ÇÉêëçã= ÇÉí=çééëí™ê=Éå=ÇÉÑÉâíK TN .

åç pîáåÖ~êãÉå=ã™=î‹êÉ=êáâíáÖ=ëãÉââÉí=á=îÉÇ= ÜîÉê=~î=~êÄÉáÇëéçëáëàçåÉåÉK cçêë›â=Ñ›êëí=çã=Çì=áââÉ=â~å=ìíÄÉÇêÉ=ÇÉí=çééJ ëí™ííÉ=éêçÄäÉãÉí=ãÉÇ=ÜàÉäé=~î=ÇÉ=Ñ›äÖÉåÇÉ= ÜÉåîáëåáåÖÉåÉK cÉáä j~ëâáåÉå=Ö™ê=áââÉK= ríÄÉÇêáåÖW  hçåíêçääÉê=ëíê›ãÑçêëóåáåÖÉå  hçåíêçääÉê=ëí›éëÉäÉíK  hçåíêçääÉê=ëîáåÖ~êãÉåK=bê=ÇÉå=á=êáâíáÖ= éçëáëàçå\=bê=ÇÉå=ëãÉââÉí=á\  pâêì=ãáâëÉêÉå=ÜÜîK=ÄçääÉå=Ñ~ëí=íáä=~åëä~ÖK  pÉíí=é™=ãáâëÉêäçââÉí=çÖ=ëâêì=Ñ~ëí=áååíáä= ~åëä~ÖK  pÉíí=ÄÉëâóííÉäëÉëÇÉâëÉäÉí=é™=ÇÉ=ÇêÉî=ëçã= áââÉ=ÄêìâÉëK  páâêáåÖÉå=ãçí=áååâçéäáåÖ=Éê=~âíáîK= pÉíí ã~ëâáåÉå=é™=MLçÑÑ=çÖ=ëÉíí=ÇÉå=ë™=íáäÄ~âÉ= íáä=ÇÉí=›åëâÉÇÉ=íêáååÉíK= cÉáä j~ëâáåÉå=ëä™ë=~î=ìåÇÉê=ÇêáÑíÉåK=páâêáåÖÉå Ñçê çîÉêJ ÄÉä~ëíåáåÖ=Éê=ìíä›ëíK=aÉí ÄäÉ ÄÉ~êÄÉáÇÉí=Ñçê=ëíçêÉ= ãÉåÖÇÉê=ã~íî~êÉê=ë~ãíáÇáÖK ríÄÉÇêáåÖW  pä™=~î=ã~ëâáåÉåK  oÉÇìëÉê=ãÉåÖÇÉå=ã~íî~êÉê=ëçã=ëâ~ä= ÄÉ~êÄÉáÇÉëK=qáää~íí=ëí›êëíÉ=ãÉåÖÇÉê= EëÉ “ÉâëÉãéäÉê=Ñçê=~åîÉåÇÉäëÉÒF=ã™=áââÉ= çîÉêëâêáÇÉë> cÉáä sÉÇ=Éå=ÑÉáäí~âÉäëÉ=ÄäÉ=ä™ëÉâå~ééÉå=ÄÉíàÉåí= å™ê ÇêÉîÉí=î~ê=á=Ö~åÖK=pîáåÖ~êãÉå=ÄÉîÉÖÉê=ëÉÖ= çééçîÉêK=aêÉîÉí=ëä™ë=~îI=ãÉå=Ääáê=áââÉ=ëí™ÉåÇÉ= á éçëáëàçåÉå=Ñçê=ëâáÑí=~î=îÉêâí›óK ríÄÉÇêáåÖW  pä™=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉå=é™=MLçÑÑK  pÉíí=ëîáåÖ~êãÉå=á=éçëáëàçå=NK  pä™=~éé~ê~íÉí=é™=Eíêáåå=NFK  pä™=~éé~ê~íÉí=~î=áÖàÉåK  sÉêâí›óÉí=Ääáê=å™=ëí™ÉåÇÉ=á=éçëáëàçåÉå= Ñçê=ëâáÑí=~î=îÉêâí›óK cÉáä jáâëÉêÉå=ÄÉÖóååÉê=áââÉ=™=~êÄÉáÇÉ=ÉääÉê=Ääáê= ëí™ÉåÇÉ=ìåÇÉê=ÄêìâÉåI=ÇêÉîÉí=“ÄêìããÉêÒK= håáîÉå Éê=ÄäçââÉêíK ríÄÉÇêáåÖW  pä™=~î=ã~ëâáåÉå=çÖ=íêÉââ=ìí=ëí›éëÉäÉíK  q~=~î=ãáâëÉêÉå=çÖ=ÑàÉêå=ÜáåÇêáåÖÉåK  pÉíí=ãáâëÉêÉå=é™=áÖàÉåK  pä™=é™=ã~ëâáåÉå=áÖàÉå TO sáâíáÖ=ÜÉåîáëåáåÖ aÉêëçã=ÑÉáäÉå=áââÉ=ä~ê=ëÉÖ=ìíÄÉÇêÉI=ã™= Çì ÜÉåîÉåÇÉ=ÇÉÖ=íáä=î™ê=âìåÇÉëÉêîáÅÉK bâëÉãéäÉê=é™=ÄêìâÉå sáëéÉí=âêÉãÑä›íÉ NMM=ÖÓSMM=Ö  cä›íÉå=îáëéÉë=á=N½=íáä=Q=ãáåìííÉê= é™ íêáåå=T=EQF=ãÉÇ=îáëéÉå=E~äí ÉííÉê= ãÉåÖÇÉ çÖ=ÉÖÉåëâ~éÉå=íáä=Ñä›íÉåFK píáî=ÉÖÖÉÜîáíÉ N=íáä=U=ÉÖÖÉÜîáíÉê  bÖÖÉÜîáíÉå=îáëéÉë=Q=íáä=S=ãáåìííÉê= é™ íêáåå=T=EQF=ãÉÇ îáëéÉåK _áëâìáíÇÉáÖ dêìååçééëâêáÑí O=ÉÖÖ OÓP=ëéáëÉëâàÉ=î~êãí=î~åå NMM=Ö=ëìââÉê N=íë=î~åáäàÉëìââÉê TM=Ö=ãÉä TM=Ö=éçíÉíãÉä ÉîíK=Ä~âÉéìäîÉê  sáëé=~äí=ë~ããÉå=Eìååí~íí=ãÉä=çÖ=éçíÉíãÉäF= á QÓS=ãáåK=é™=íêáåå=T=EQF=ãÉÇ=îáëéÉå=íáä=ÇÉí=ÜÉäÉ= Ääáê=âêÉã~âíáÖK  pÉíí=ë™=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉå=é™=íêáåå=N=ENF=çÖ=Ää~åÇ= áåå=ÇÉí=ëáäíÉ=ãÉäÉí=çÖ=éçíÉíãÉäÉí=á=éçêëàçåÉê= ~î=Å~K=½=íáä=N ãáåìíí=ãÉÇ=≠å=ëâàÉ=~î=Ö~åÖÉåK pí›êëíÉ=ãÉåÖÇÉW=O=Ö~åÖÉê=ÖêìååçééëâêáÑíÉåK o›êí=Ñçêãâ~âÉÇÉáÖ dêìååçééëâêáÑí PÓQ=ÉÖÖ OMMÓORM=Ö=ëìââÉê N=âåáîëçÇÇ=ë~äí N=íë=î~åáäàÉëìââÉê=ÉääÉê=ëâ~ää=~î=½ ëáíêçå OMMÓORM=Ö=ëã›ê=ÉääÉê=ã~êÖ~êáå=EãÉÇ=êçãJ íÉãéÉê~íìêF RMM=Ö=ãÉä N=íë=Ä~âÉéìäîÉê NOR=ãä=ãÉäâ  o›ê=Ñ›êëí=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=á=½=ãáåìíí= é™ íêáåå=N=ENFI=ÇÉêÉííÉê=ê›êÉë=é™=íêáåå=T=EQF= á=PÓQ=ãáåìííÉê=ãÉÇ=ê›êÉéáååÉåK= pí›êëíÉ=ãÉåÖÇÉW=NIR=Ö~åÖÉê=ÖêìååçééëâêáÑíÉå oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

åç j›êÇÉáÖ j~àçåÉë dêìååçééëâêáÑí NOR=Ö=ëã›ê=EêçãíÉãéÉê~íìêF NMMÓNOR=Ö=ëìââÉê N=ÉÖÖ N=âåáîëçÇÇ=ë~äí äáíí=ëâ~ää=~î=ëáíêçå=ÉääÉê=î~åáäàÉëìââÉê ORM=Ö=ãÉä ÉîíK=Ä~âÉéìäîÉê  o›ê=Ñ›êëí=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=á=½=ãáåìíí= é™ íêáåå=N=ENFI=ÇÉêÉííÉê=ê›êÉë=é™=íêáåå=S=EPF= á=OÓP=ãáåìííÉê=ãÉÇ=ê›êÉéáååÉåK cê~=çÖ=ãÉÇ=RMM=ãÉäW  bäí=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=ãÉÇ=ÉäíÉâêçâÉå= Å~K=½=ãáåK=é™=íêáåå=N=ENFI=ÇÉêÉííÉê=PÓQ=ãáåK= é™ íêáåå=P=EOFK pí›êëíÉ=ãÉåÖÇÉW=O=Ö~åÖÉê=ÖêìååçééëâêáÑíÉåK eçååáåÖ=é™äÉÖÖ= dà‹êÇÉáÖ dêìååçééëâêáÑí RMM=Ö=ãÉä N=ÉÖÖ UM=Ö=ÑÉíí=EêçãíÉãéÉê~íìêF UM=Ö=ëìââÉê OMMÓORM=ãä=äìåâÉå=ãÉäâ OR=Ö=Öà‹ê=ÉääÉê=N=é~ââÉ=Öà‹êéìäîÉê pâ~ää=~î=½=ëáíêçå N=âåáîëçÇÇ=ë~äí  bäí=Ñ›êëí=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=á=Å~K=½=ãáåìíí= é™ íêáåå=N=ãÉÇ=ÉäíÉâêçâÉåI=ÇÉêÉííÉê=ÉäíÉê= Çì é™=íêáåå=P=EOF=á=PÓS=ãáåìííÉêK= pí›êëíÉ=ãÉåÖÇÉW=NIR=Ö~åÖÉê=ÖêìååçééëâêáÑíÉå m~ëí~ÇÉáÖ= dêìååçééëâêáÑí PMM=Ö=ãÉä P=ÉÖÖ ÉííÉê=ÄÉÜçî=NÓO=ëéáëÉëâàÉ=ENMÓOM=ÖF=â~äÇí=î~åå  ~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=ÄÉ~êÄÉáÇÉë=á=Å~K=P=íáä= R ãáåìííÉê=é™=íêáåå=P=EOF=íáä=ÇÉí=Ç~ååÉë= Éå ÇÉáÖK= pí›êëíÉ=ãÉåÖÇÉW=NIR=Ö~åÖÉê=ÖêìååçééëâêáÑíÉåK _ê›ÇÇÉáÖ _~ëáë=çééëâêáÑí TRM=Ö=ãÉä O=éâ=í›êê=Öà‹ê O=íë=ë~äí QRMÓRMM=ãä=î~êãí=î~åå ^ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=ÄÉ~êÄÉáÇÉë=ãÉÇ=ÉäíÉâêçâÉå= á Å~K=½=ãáåìíí=é™=íêáåå EOF=NI=ÇÉêÉííÉê= Å~K=QÓR ãáåìííÉê=é™=íêáåå=PK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe O=ÉÖÖ O=íë=ëÉååÉé ¼ äáíÉê çäàÉ O=ëéáëÉëâàÉ=ëáíêçåë~Ñí=ÉääÉê=ÉÇÇáâ N=âåáîëçÇÇ=ë~äí N=âåáîëçÇÇ=ëìââÉê fåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=Ä›ê=Ü~=ë~ããÉ=íÉãéÉê~íìêK  _ä~åÇ=ë~ããÉå=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=á=åçÉå= ëÉâìåÇÉê=Eìååí~íí=çäàÉåF=é™=íêáåå=P=EOF=ÉääÉê= Q EPFK  pä™=ãáâëÉêÉå=çîÉê=é™=íêáåå=T=EQFK= i~ çäàÉå êÉååÉ=ä~åÖëçãí=áÖàÉååçã=íê~âíÉå= çÖ=ãáâë=íáä=ã~àçåÉëÉå=ÉãìäÖÉêÉêK j~àçåÉëÉå=ã™=ÄêìâÉë=çéé=ëå~êíI=Ç~=ÇÉå=áââÉ= í™äÉê=ä~åÖ=ä~ÖêáåÖK PM=Ö=ëã›ê=EÑê~=âà›äÉëâ~éÉíI=T=ø`F NVM=Ö=ÜçååáåÖ=EÑê~=âà›äÉëâ~éÉíI=T=ø`F  pã›êÉí=ëâà‹êÉë=á=ëã™=ëíóââÉê=çÖ=ÜÉääÉë= åÉÇ á ãáâëÉêÉåK  cóää=é™=ÜçååáåÖ=çÖ=ãáâëÉ=~äí=á=NR=ëÉâK= é™ íêáåå T=EQFK ^îëâ~ÑÑáåÖ aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=íáäëî~êÉê=ÇÉí=ÉìêçJ éÉáëâÉ=ÇáêÉâíáîÉí=OMMOLVSLbd=ëçã= âàÉååÉíÉÖåÉê=Ö~ãäÉ=ÉäÉâíêçJ=çÖ= ÉäÉâíêçåáââ=~éé~ê~íÉê=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä= ~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK= aÉííÉ=ÇáêÉâíáîÉí=~åÖáê=ê~ããÉå=Ñçê= êÉíìêåÉêáåÖ=çÖ=ÖàÉåîáååáåÖ=~î=ÇÉ=Ö~ãäÉ= ~éé~ê~íÉåÉ=ëçã=Éê=ÖóäÇáÖ=Ñçê=ÜÉäÉ=brK= qáéë=çã=~âíìÉääÉ=ã™íÉê=™=ëâêçíÉ=~éé~ê~íÉí=é™= Ñ™Éë=îÉÇ=ÜÉåîÉåÇÉäëÉ=íáä=Ñ~ÖÜ~åÇÉäÉå=ÉääÉê=Üçë= âçããìåÉåK d~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉê cçê=ÇÉííÉ=~éé~ê~íÉí=ÖàÉäÇÉê=ÇÉ=Ö~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉê= ëçã=Éê=çééÖáíí=~î=î™ê=êÉéêÉëÉåí~åí=á=ÇÉ=êÉëéÉâJ íáîÉ=ä~åÇK=aÉí~äàÉê=çã=ÇáëëÉ=Ö~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉåÉ= Ñ™ê=Çì=îÉÇ=™=ÜÉåîÉåÇÉ=ÇÉÖ=íáä=ÉäÉâíêçÜ~åÇÉäÉå= ÇÉê=Çì=Ü~ê=âà›éí=~éé~ê~íÉíK=sÉÇ=âê~î=á=ÑçêÄáåJ ÇÉäëÉ=ãÉÇ=Ö~ê~åíáóíÉäëÉêI=Éê=ÇÉí=á=~ääÉ=Ñ~ää= å›ÇîÉåÇáÖ=™=äÉÖÖÉ=Ñê~ã=âîáííÉêáåÖ=Ñçê=âà›éÉí= ~î ~éé~ê~íÉíK TP .

åç bâëíê~=íáäÄÉÜ›ê jrwRwmN páíêìëéêÉëëÉ cçê=éêÉëëáåÖ=~î=~ééÉäëáåÉêI=ëáíêçåÉê=çÖ=Öê~éÉÑêìâíK jrwRctN hà›ííâîÉêå cçê=âìííáåÖ=~î=ÑÉêëâí=âà›íí=Ñçê=íáäÄÉêÉÇåáåÖ=~î=â~êÄçå~ÇÉê= ÉääÉê=âà›ííéìÇÇáåÖK jrwQRipN cçê=âà›ííâîÉêåÉå=jrwRctNK cáå=Ñçê=íáäÄÉêÉÇåáåÖ=~î=éçëíÉá=ÉääÉê=ãçìëëÉI=Öêçî=Ñçê=ëíÉâÉJ fååë~íë=Ñçê=ÜìääëâáîÉ= Ñáå EP=ããFI=Öêçî=ES=ããF é›äëÉê=çÖ=Ä~ÅçåK jrwQRpsN cçêë~íë=Ñçê=ëéê›óíÉJ Ä~âëí cçê=âà›ííâîÉêåÉå=jrwRctNK jÉÇ=ãÉí~ääëà~ÄäçåÉ=Ñçê=Q=ÑçêëâàÉääáÖÉ=Ä~âÉÑçêãÉêK jrwQRosN o~ëéÉé™ë~íë cçê=âà›ííâîÉêåÉå=jrwRctNK cçê=êáîáåÖ=~î=å›ííÉêI=ã~åÇäÉêI=ëàçâçä~ÇÉ=çÖ=í›êâÉíÉ= êìåÇëíóââÉêK jrwQRcsN cçê=âà›ííâîÉêåÉå=jrwRctNK cçêë~íë=Ñçê=ÑêìâíéêÉëëÉ cçê=éêÉëëáåÖ=çÖ=ãçëáåÖ=~î=Ä‹êÑêìâí=ãÉÇ=ìååí~â= ÄêáåÖÉÄ‹êI=íçã~íÉê=çÖ=åóéÉêK=p~ãíáÇáÖ=Ääáê=ÑK=ÉâëK=ëíáäâÉåÉ= çÖ=âàÉêåÉåÉ=é™=ëçäÄ‹êLêáéë=~ìíçã~íáëâ=ÑàÉêåÉíK jrwQRmpN mçããÉë=ÑêáíÉë=ëâáîÉ cçê=ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=jrwRapNK cçê=ëâà‹êáåÖ=~î=ê™=éçíÉíÉê=Ñçê=mçããÉë=cêáíÉëK jrwQR^dN ^ëá~=Öê›ååë~âëâáîÉ= cçê=ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=jrwRapNK pâà‹êÉê=Ñêìâí=çÖ=Öê›ååë~âÉê=á=ÑáåÉ=ëíêáéÉê=Ñçê=~ëá~íáëâÉ= Öê›ååë~âêÉííÉêK jrwQRopN cçê=ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=jrwRapNK cçê=êáîáåÖ=~î=ê™=éçíÉíÉêI=ÑK=ÉâëK=Ñçê=éçíÉíâ~âÉê=ÉääÉê=âìãäÉK oáîÉëâáîÉ=Öêçî TQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

åç
jrwQRhmN
pâáîÉ=Ñçê=ëíÉâíÉ=
éçíÉíâ~âÉê

cçê=ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=jrwRapNK
cçê=êáîáåÖ=~î=ê™=éçíÉíÉê=íáä=“o∏ëíáÒ=çÖ=ëíÉâíÉ=éçíÉíâ~âÉêI=
Ñçê ëâà‹êáåÖ=~î=Ñêìâí=çÖ=Öê›ååë~âÉê=á=íóââÉ=ëâáîÉêK

jrwRboO
oìëíÑêá=ÉäíÉÄçääÉ=á=ëí™ä

f=ÄçääÉå=â~å=ÇÉí=ÄÉ~êÄÉáÇÉë=çééíáä=TRM=Ö=ãÉä=éäìëë=
áåÖêÉÇáÉåëÉêK

jrwRjuN
m™ë~íë=Ñçê=ãáâëÉê=
~î éä~ëí

cçê=ãáâëáåÖ=~î=ÇêáââÉêI=Ñçê=ãçëáåÖ=~î=Ñêìâí=çÖ=Öê›ååë~âÉêI=
Ñçê=íáäÄÉêÉÇåáåÖ=~î=ã~àçåÉëI=Ñçê=âìííáåÖ=~î=Ñêìâí=çÖ=å›ííÉêI=
Ñçê=âåìëáåÖ=~î=áëÄáíÉêK

jrwRjjN
jìäíáãáâëÉê

cçê=™=Ü~ââÉ=ìêíÉêI=Öê›ååë~âÉêI=ÉéäÉê=çÖ=âà›ííI=Ñçê=™=ê~ëéÉ=
Öìäê›ííÉêI=êÉÇÇáâ=çÖ=çëíI=Ñçê=™=êáîÉ=å›ííÉê=çÖ=â~äÇ=ëàçâçä~ÇÉK

aÉêëçã=Éå=ÇÉä=~î=íáäÄÉÜ›êÉí=áââÉ=ëâìääÉ=î‹êÉ=ãÉÇ=á=äÉîÉêáåÖëçãÑ~åÖÉíI=â~å=ÇÉååÉ=Ñ™Éë=á=Ü~åÇÉäÉå=
ÉääÉê=Üçë=âìåÇÉëÉêîáÅÉK

båÇêáåÖÉê=ÑçêÄÉÜçäÇÉëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

TR

ëî

fååÉÜ™ää
c∏ê=Çáå=ë®âÉêÜÉí=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K
£îÉêëáâíëÄáäÇÉêå~= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K
jçåíÉêáåÖ=çÅÜ=ëí~êí= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K
oÉåÖ∏êáåÖ=çÅÜ=ëâ∏íëÉä= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K
c∏êî~êáåÖ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K
o™Ç=îáÇ=ÑÉä==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K
bñÉãéÉä=é™=î~Ç=Çì=â~å=
Ö∏ê~=ãÉÇ=ã~ëâáåÉå=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K
aÉå=Ö~ãä~=ã~ëâáåÉå= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K
hçåëìãÉåíÄÉëí®ããÉäëÉê==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K
bñíê~=íáääÄÉÜ∏ê=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

TS
TT
TU
UN
UO
UO
UP
UQ
UQ
UQ

sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î=Éå=
éêçÇìâí=Ñê™å=_lp`eK
aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå=
ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK
jÉê=áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê=
Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK
aÉåå~=éêçÇìâí=®ê=~îëÉÇÇ=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí=
ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí=ÜìëÜ™ää=
çÅÜ=Ç®êãÉÇ=~ääíë™=áåíÉ=~îëÉÇÇ=Ñ∏ê=âçåíáåìÉêäáÖ=
~åî®åÇåáåÖK=jÉÇ=áÅâÉ=óêâÉëã®ëëáÖ~=ÜìëÜ™ää=
~îëÉë=íKÉñK=Ñáâ~êìã=Ñ∏ê=~åëí®ääÇ~=á=Éå=~ÑÑ®êI=Éíí=
âçåíçêI=Éíí=ä~åíÄêìâ=çÅÜ=~åÇê~=óêâÉëã®ëëáÖ~=
Ñ∏êÉí~Ö=ë~ãí=å®ê=Ö®ëíÉê=é™=Éíí=éÉåëáçå~íI=äáíÉí=
ÜçíÉää=çÅÜ=äáâå~åÇÉ=áåëíáíìíáçåÉê=~åî®åÇÉê=
éêçÇìâíÉåK
^åî®åÇ=ã~ëâáåÉå=Ñ∏ê=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí=
ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí=ÜìëÜ™ääK=
aÉíë~ãã~=Ö®ääÉê=ÄÉ~êÄÉíåáåÖëíáÇÉêå~K=
£îÉêëâêáÇ=áåíÉ=ã~ñã®åÖÇÉåK
i®ë=åçÖÖê~åí=Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=çÅÜ=ëé~ê~=ÇÉåK=
qáääîÉêâ~êÉå=~åëî~ê~ê=áåíÉ=Ñ∏ê=ëâ~Ççê=ëçã=
ìééëí™ê=å®ê=éêçÇìâíÉå=áåíÉ=~åî®åÇë=á=ÉåäáÖÜÉí=
ãÉÇ=Äêìâë~åîáëåáåÖÉåK
i™í=Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=Ñ∏äà~=ãÉÇ=éêçÇìâíÉå=îáÇ=
Éíí=ÉîÉåíìÉääí=®Ö~êÄóíÉK
lÄë>=_êìâë~åîáëåáåÖÉå=Ö®ääÉê=Ñ∏ê=ÑäÉê~=î~êá~åíÉê=
~î=ã~ëâáåÉå=EëÉ=®îÉå=ãçÇÉää∏îÉêëáâíI=ÄáäÇ=FK=
h∏âëã~ëâáåÉå=®ê=ìåÇÉêÜ™ääëÑêáK

e™ää=~ääíáÇ=ã~ëâáåÉå=ìåÇÉê=ìééëáâí=å®ê=ÇÉå=
~åî®åÇëK
i™í=áåíÉ=éÉêëçåÉê=EÖ®ääÉê=®îÉå=Ä~êåF=ãÉÇ=
êÉÇìÅÉê~Ç=âêçééëäáÖ=ëáååÉëÑ∏êåáããÉäëÉ=ÉääÉê=
ãÉåí~ä=Ñ∏êã™Ö~=ÉääÉê=ãÉÇ=çíáääê®ÅâäáÖí=ÉêÑ~êÉåÜÉí=
çÅÜ=âìåëâ~é=~åî®åÇ~=éêçÇìâíÉå=ìí~å=~íí=Ü~=
ìééëáâí=∏îÉê=ÇÉã=ÉääÉê=~íí=ÇÉ=Ñ™íí=áåëíêìâíáçåÉê=
çã=Üìê=éêçÇìâíÉå=ëâ~=~åî®åÇ~ë=~î=Éå=éÉêëçåI=
ëçã=~åëî~ê~ê=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=ë®âÉêÜÉíK
i™í=áåíÉ=ÜÉääÉê=Ä~êå=äÉâ~=ãÉÇ=ÇÉå=ÉääÉê=ê∏ê~=
êÉÖä~ÖÉ=çÅÜ=ÑäóííÄ~ê~Lê∏êäáÖ~=ÇÉä~êK=
i™í=áåíÉ=ëä~ÇÇÉå=äáÖÖ~=∏îÉê=î~ëë~=â~åíÉê=ÉääÉê=
âçãã~=á=âçåí~âí=ãÉÇ=ÜÉí~=âçâéä~ííçêLâçâòçåÉêK=
lã=ëä~ÇÇÉå=ëâìääÉ=ëâ~Ç~ë=Ñ™ê=ÇÉå=ÉåÇ~ëí=Äóí~ë=
ìí=~î=íáääîÉêâ~êÉåI=ëÉêîáÅÉ=ÉääÉê=~åå~å=Ñ~ÅââìååáÖ=
éÉêëçåK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=ëâ~ÇçêK=
oÉé~ê~íáçåÉê=é™=éêçÇìâíÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=ìíÑ∏ê~ë=
~î ëÉêîáÅÉK

p®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~ê=àìëí=Ñ∏ê=ÇÉåå~=
éêçÇìâí

píçéé~=~äÇêáÖ=åÉÇ=Ü~åÇÉå=á=å™Öçí=íáääÄÉÜ∏ê=ëçã=
êçíÉê~ê>
^î=ë®âÉêÜÉíëëâ®ä=Ñ™ê=ã~ëâáåÉå=ÉåÇ~ëí=ëí~êí~ë=
å®ê=Çêáîìíí~Ö=ëçã=áåíÉ=~åî®åÇë=®ê=í®Åâí~=~î=
ëâóÇÇëäçÅâ=ERI=UFK
o∏ê=áåíÉ=ÇÉå=ëí®ääÄ~ê~=Ñìåâíáçåë~êãÉå=å®ê=
ã~ëâáåÉå=®ê=áÖ™åÖK=s®åí~=íáääë=ãçíçêå=ëí™ê=
ÜÉäí ëíáää~K
aáëâ~=~äÇêáÖ=ãçíçêëí~íáîÉí=çÅÜ=ëâ∏äà=ÇÉí=~äÇêáÖ=
ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉå=ìí~å=íçêâ~=ÇÉí=êÉåí=ãÉÇ=
ÑìâíáÖ=ÇìâK
h∏âëã~ëâáåÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë=íáääë~ãJ
ã~åë=ãÉÇ=çêáÖáå~äíáääÄÉÜ∏êK=c∏äà=ÇÉ=~åîáëåáåÖ~ê=
ëçã=Ñ∏äàÉê=ãÉÇ=êÉëéÉâíáîÉ=Éñíê~=íáääÄÉÜ∏êK
^åî®åÇ=Ä~ê~=Éíí=îÉêâíóÖ=êÉëéK=íáääÄ∏ê=™í=Ö™åÖÉåK
^åî®åÇ=~ääíáÇ=ëíê∏ãîêÉÇÉí=Ñ∏ê=~íí=ëí~êí~=êÉëéK=
ëí®åÖ~=~î=ã~ëâáåÉåK
sáâíáÖí
h∏âëã~ëâáåÉå=Ñ™ê=áåíÉ=î~ê~=áÖ™åÖ=å®ê=Éíí=
îÉêâíóÖLíáääÄÉÜ∏ê=ëâ~=ë®íí~ë=Ñ~ëí=ÉääÉê=í~ë=äçëë=Ó=
ã~ëâáåÉå=Ñçêíë®ííÉê=êçíÉê~=óííÉêäáÖ~êÉ=Éå=äáíÉå=
ëíìåÇ=ëÉÇ~å=ÇÉå=ëí®åÖíë=~îK

c∏ê=Çáå=ë®âÉêÜÉí

p®âÉêÜÉíëëóëíÉã

^ääã®åå~=ë®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~ê

p®âÉêÜÉíëëé®êê
pÉ=í~ÄÉääÉå=∏îÉê=çäáâ~=~êÄÉíëä®ÖÉå=Ñ∏ê=ÑìåâíáçåëJ
~êãÉå=
f=ä®ÖÉ=N=çÅÜ=P=Ö™ê=ã~ëâáåÉå=ÉåÇ~ëí=~íí=ëí~êí~=
å®êW
Ó å®ê=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=ENNF=ëáííÉê=é™=ìíí~ÖÉí=çÅÜ=
îêáÇáíë=Ñ~ëí=çÅÜ=
Ó ëâóÇÇëäçÅâÉí=EUF=ëáííÉê=∏îÉê=ãáñÉêìíí~ÖÉíK

oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê>
hçåíêçääÉê~=~íí=å®íëé®ååáåÖÉå=ÜÉãã~=Üçë=ÇáÖ=®ê=
ÇÉåë~ãã~=ëçã=~åÖÉë=é™=éêçÇìâíÉåë=íóéëâóäíK=
c™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë=á=ëäìíå~=êìãK
mêçÇìâíÉå=Ñ™ê=áåíÉ=~åî®åÇ~ë=çã=ÇÉå=ÉääÉê=
ëä~ÇÇÉå=®ê=ëâ~Ç~ÇK
i™í=áåíÉ=Ä~êå=Éåë~ãã~=~åî®åÇ~=éêçÇìâíÉåK
TS

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

ëî
p®âÉêÜÉíëëé®êê=îáÇ=ëíê∏ã~îÄêçíí
sáÇ=ëíê∏ã~îÄêçíí=®ê=ã~ëâáåÉå=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=é™âJ
çééä~Ç=ãÉå=ãçíçêå=ëí~êí~ê=áåíÉ=~ìíçã~íáëâí=áÖÉå=
å®ê=ëíê∏ããÉå=®ê=íáääÄ~â~K=pí~êí~=ã~ëâáåÉå=áÖÉå=
ÖÉåçã=~íí=Ñ∏êëí=îêáÇ~=ëíê∏ãîêÉÇÉí=íáää=MLçÑÑ=çÅÜ=
Ç®êÉÑíÉê=ëí~êí~=áÖÉåK
p®âÉêÜÉíëëé®êê=îáÇ=∏îÉêÄÉä~ëíåáåÖ
lã=ãçíçêå=ëí®åÖë=~î=å®ê=Çì=~åî®åÇÉê=ëí~îJ
ãáñÉêå=áååÉÄ®ê=ÇÉí=~íí=∏îÉêÄÉä~ëíåáåÖëëâóÇÇÉí=
~âíáîÉê~íëK=bå=ã∏àäáÖ=çêë~â=â~å=î~ê~=~íí=Ñ∏ê=ëíçê~=
ã®åÖÇÉê=äáîëãÉÇÉä=ÄÉ~êÄÉí~ë=ë~ãíáÇáÖíK
pÉ=~îëåáííÉí=Òo™Ç=îáÇ=ÑÉäÒ=Üìê=Çì=ëâ~=Ö∏ê~=çã=
å™Öçí=~î=ë®âÉêÜÉíëëóëíÉãÉå=~âíáîÉê~íëK

c∏êâä~êáåÖ=~î=ëóãÄçäÉêå~=é™=ã~ëâáåÉå=
êÉëéK=íáääÄÉÜ∏êÉå
c∏äà=~åîáëåáåÖ~êå~=á=Äêìâë~åîáëJ
åáåÖÉåK
sáâíáÖí>=oçíÉê~åÇÉ=âåáîK

sáâíáÖí>=oçíÉê~åÇÉ=îÉêâíóÖ>=píáÅâ=
~äÇêáÖ=åÉÇ=ÑáåÖê~êå~=á=ã~í~êê∏êÉíK

£îÉêëáâíëÄáäÇÉêå~
sáâ=Ñ∏êëí=ìí=ìééëä~ÖÉí=ãÉÇ=ÄáäÇÉêK _áäÇ=

jçíçêÇÉä
N i™ëâå~éé=Ñ∏ê=ÇÉå=ëí®ääÄ~ê~=
Ñìåâíáçåë~êãÉå
O pí®ääÄ~ê=Ñìåâíáçåë~êã
ríêìëí~Ç=ãÉÇ=ÑìåâíáçåÉå=b~ëó=^êãäáÑí=ëçã=
Ö∏ê=ÇÉí=ä®íí=~íí=ëî®åÖ~=ìéé=Ñìåâíáçåë~êãÉå=
EëÉ=~îëåáííÉí=Ò^êÄÉíëä®ÖÉåÒFK
P píê∏ãîêÉÇ
k®ê=ã~ëâáåÉå=ëí®åÖíë=~î=Eä®ÖÉ=MLçÑÑF=â∏êë=
ã~ëâáåÉå=~ìíçã~íáëâí=íáää=çéíáã~äí=ä®ÖÉ=
Ñ∏ê ÄóíÉ=~î=îÉêâíóÖK
jrjROKKW
MLçÑÑ=Z=píçé
j=Z=jçãÉåíä®ÖÉ=Eë™=ä®åÖÉ=îêÉÇÉí=Ü™ääë=
f=ÇÉí=Ü®ê=ä®ÖÉí=~êÄÉí~ê=ãáñÉêå=é™=Ü∏Öëí~=
Ü~ëíáÖÜÉíFK
i®ÖÉ=NÓQ=Z=e~ëíáÖÜÉíÉê
N=Z=ä™åÖë~ã=Ü~ëíáÖÜÉí=Ó=ä™åÖë~ãíI
Q=Z=ëå~ÄÄ=Ü~ëíáÖÜÉí=Ó=ëå~ÄÄíK
jrjRQKKLjrjRSKKW
MLçÑÑ=Z=píçé
j=Z=jçãÉåíä®ÖÉ=Eë™=ä®åÖÉ=îêÉÇÉí=Ü™ääë=
f=ÇÉí=Ü®ê=ä®ÖÉí=~êÄÉí~ê=ãáñÉêå=é™=Ü∏Öëí~=
Ü~ëíáÖÜÉíFK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

i®ÖÉ=NÓT=Z=e~ëíáÖÜÉíÉê
N=Z=ä™åÖë~ã=Ü~ëíáÖÜÉí=Ó=ä™åÖë~ãíI
T=Z=ëå~ÄÄ=Ü~ëíáÖÜÉí=Ó=ëå~ÄÄíK
Q i~ãé~=EjrjRQKKLRSKKF
ióëÉê=å®ê=éêçÇìâíÉå=~åî®åÇë=Eëíê∏ãîêÉÇÉí=
®ê=á=ä®ÖÉ=j=ÉääÉê=NÓTFK
_äáåâ~ê=å®ê=éêçÇìâíÉå=~åî®åÇë=é™=ÑÉä~âíáÖí=
ë®ííI=å®ê=ÇÉå=ÉäÉâíêçåáëâ~=ë®âêáåÖÉå=ä∏ëÉë=ìí=
êÉëéK=k®ê=ÇÉí=Ääáê=é™=éêçÇìâíÉåI=ëÉ=~îëåáííÉí=
Òo™Ç=îáÇ=ÑÉäÒK
R pâóÇÇëäçÅâ=íáää=Çêáîìíí~Ö
k®ê=Çì=ÄÉÜ∏îÉê=í~=Äçêí=ëâóÇÇëäçÅâÉí=
∏îÉê Çêáîìíí~ÖÉíI=íêóÅâ=Ä~âíáää=é™=äçÅâÉí=
çÅÜ í~=~î=ÇÉíK
S aêáîìíí~Ö=Ñ∏ê=
Ó=Öê∏åë~âëëâ®ê~êÉ=çÅÜ=
Ó=ÅáíêìëéêÉëë=EÉñíê~=íáääÄÉÜ∏ê=GFK=
pâóÇÇëäçÅâÉí=ëâ~=ëáíí~=é™=ìíí~ÖÉí=å®ê=ÇÉí=
áåíÉ=~åî®åÇëK
T aêáîìíí~Ö=Ñ∏ê=îÉêâíóÖ=EÖêçîîáëéI=Ä~ääçåÖJ
îáëéI=ÇÉÖâêçâF=çÅÜ=â∏ííâî~êå=EÉñíê~=
íáääÄÉÜ∏ê=GF
U pâóÇÇëäçÅâ=íáää=Çêáîìíí~ÖÉí=Ñ∏ê=ãáñÉêå
V aêáîìíí~Ö=Ñ∏ê=ãáñÉê=EÉñíê~=íáääÄÉÜ∏ê=GF
pâóÇÇëäçÅâÉí=ëâ~=ëáíí~=é™=ìíí~ÖÉí=å®ê=ÇÉí=
áåíÉ=~åî®åÇëK
NM pä~ÇÇÑ∏êî~êáåÖ
jrjROKKLjrjRQKKW=iáåÇ~=áÜçé=ëä~ÇÇÉå=
çÅÜ=ëíìî~=áå=ÇÉå=á=ëä~ÇÇÑ~ÅâÉíK
jrjRSKKW=^ìíçã~íáëâ=ëä~ÇÇìééêìääåáåÖ
_ä~åÇ~êëâ™äÉå=ãÉÇ=íáääÄÉÜ∏ê
NN _ä~åÇ~êëâ™ä=á=êçëíÑêáíí=ëí™ä
NO içÅâ
qáääÄÉÜ∏ê
NP dêçîîáëé
NQ _~ääçåÖîáëé
NR aÉÖâêçâ=ãÉÇ=ÇÉÖ~îîáë~êÉ
NS qáääÄÉÜ∏êëî®ëâ~
c∏ê=Ñ∏êî~êáåÖ=~î=îÉêâíóÖ=çÅÜ=ëâ®êJ=çÅÜ=
êáîëâáîçêK
dê∏åë~âëëâ®ê~êÉ
NT m™ã~í~êÉ
NU içÅâ=ãÉÇ=ã~í~ê∏ééåáåÖ
NV oáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáîçê
NV~=s®åÇÄ~ê=ëâ®êëâáî~=Ó=íìåíLíàçÅâí
NVÄ=s®åÇÄ~ê=êáîJ=çÅÜ=ëíêáããÉäëâáî~=Ó=
ÖêçîLÑáå
NVÅ=oáîëâáî~=Ó=ãÉÇÉäÑáå
OM pâáîÜ™ää~êÉ
ON _ÉÜ™ää~êÉ=ãÉÇ=∏ééåáåÖ=åÉÇíáää

TT

ëî
jáñÉêå=G
OO jáñÉêÄ®Ö~êÉ
OP içÅâ
OQ qê~íí

jçåíÉêáåÖ=çÅÜ=ëí~êí
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=
ëâ~Ç~ê ÇáÖ>

G k®ê=Éíí=íáääÄÉÜ∏ê=áåíÉ=Ñ∏äàÉê=ãÉÇ=äÉîÉê~åëÉå=â~å=
ÇÉí=â∏é~ë=~î=âìåÇëÉêîáÅÉ=ÉääÉê=á=Ñ~ÅâÜ~åÇÉäåK

^êÄÉíëä®ÖÉå=Ñ∏ê=ÑìåâíáçåëJ
~êãÉå

_áäÇ=

s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ>
h∏âëã~ëâáåÉå=Ñ™ê=ëí~êí~ë=Ñ∏êëí=å®ê=îÉêâíóÖ=êÉëéK=
íáääÄÉÜ∏ê=ëáííÉê=Ñ~ëí=á=ê®íí=Çêáîìíí~Ö=çÅÜ=ÑìåâíáçåëJ
~êãÉå=ëí™ê=á=ê®íí=ä®ÖÉK=pÉ=í~ÄÉääÉå=∏îÉê=çäáâ~=
~êÄÉíëä®ÖÉå=Ñ∏ê=Ñìåâíáçåë~êãÉåK
aÉå=ëí®ääÄ~ê~=Ñìâíáçåë~êãÉå=ã™ëíÉ=ëáíí~=ëí~ÇáÖí=
á êÉëéÉâíáîÉ=~êÄÉíëä®ÖÉ=Ñ∏êÉ=ëí~êíK
lÄë
cìåâíáçåë~êãÉå=®ê=ìíêìëí~Ç=ãÉÇ=ÑìåâíáçåÉå=
b~ëó=^êãäáÑíI=ëçã=Ö∏ê=ÇÉí=ä®íí=~íí=ëî®åÖ~=ìéé=
Ñìåâíáçåë~êãÉåK
pí®ää=áå=Ñìåâíáçåë~êãÉåë=ä®ÖÉ
 qêóÅâ=é™=ä™ëâå~ééÉå=çÅÜ=îêáÇ=ÑìåâíáçåëJ
~êãÉåK=
pí∏Ç=ê∏êÉäëÉå=ãÉÇ=Éå~=Ü~åÇÉåK
 sêáÇ=Ñìåâíáçåë~êãÉå=íáää=∏åëâ~í=ä®ÖÉ=çÅÜ=
âçåíêçääÉê~=~íí=ÇÉå=ëáííÉê=Ñ~ëí=á=ÇÉí=ä®ÖÉíK
i®ÖÉ

N

aêáîìíí~Ö

jrjROKK jrjRQKK
jrjRSKK

NÓQ

NÓT

NÓQ

NÓT

NÓO

NÓP

Ó

Ó

OÓQ

PÓT

OÓQ

PÓT

V

PÓQ

RÓT

T

PÓQ

RÓT

T

O

T

P

S

G

Q

G k®ê=Ä~ääçåÖîáëéI=Öêçîîáëé=çÅÜ=ÇÉÖâêçâ=
ëâ~ ë®íí~ë=Ñ~ëíLí~ë=ÄçêíX=k®ê=ãóÅâÉí=ëíçê~=
ã®åÖÇÉê=ëâ~=Ñóää~ë=é™=á=Ää~åÇ~êëâ™äÉåK
TU

p®íí=áåíÉ=ëíáÅââçåí~âíÉå=á=î®ÖÖìíí~ÖÉí=Ñ∏êê®å=
Çì ®ê=âä~ê=ãÉÇ=~ää~=Ñ∏êÄÉêÉÇÉäëÉê=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=
~êÄÉí~=ãÉÇ=ã~ëâáåÉåK
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ>
pí~êí~=~äÇêáÖ=â∏âëã~ëâáåÉå=Ñ∏êê®å=Éíí=îÉêâíóÖL
íáääÄÉÜ∏ê=ëáííÉê=é™=éä~íëK
pí~êí~=áåíÉ=ã~ëâáåÉå=ìí~å=~íí=ÇÉí=Ñáååë=äáîëãÉÇÉä=
á=ÇÉåK=
pí®ää=~äÇêáÖ=ÖêìåÇã~ëâáåÉå=ÉääÉê=çäáâ~=íáääÄÉÜ∏ê=
é™ ÜÉí~=óíçêK=qáääÄÉÜ∏êÉå=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ~=Ñ∏ê=
ãáâêçî™ÖëìÖåK
 oÉåÖ∏ê=ãçíçêëí~íáîÉí=çÅÜ=~ää~=íáääÄÉÜ∏ê=
ÖêìåÇäáÖí=Ñ∏êÉ=Ñ∏êëí~=~åî®åÇåáåÖÉåI=
ëÉ ~îëåáííÉí=ÒoÉåÖ∏êáåÖ=çÅÜ=ëâ∏íëÉäÒK
sáâíáÖí
aÉ=êÉâçããÉåÇÉê~ÇÉ=êáâíî®êÇÉå=Ñ∏ê=çäáâ~=
~êÄÉíëÜ~ëíáÖÜÉíÉê=ëçã=Ñáååë=á=ÇÉåå~=ÄêìâëJ
~åîáëåáåÖ=Ö®ääÉê=Ñ∏ê=ã~ëâáåÉê=ãÉÇ=ëíê∏ãîêÉÇ=
ãÉÇ=T=ä®ÖÉåK=c∏ê=ã~ëâáåÉê=ãÉÇ=ëíê∏ãîêÉÇ=
ãÉÇ=Q=ä®ÖÉå=™íÉêÑáååÉê=Çì=î®êÇÉå~=áåçã=
é~êÉåíÉë=ÉÑíÉê=ÇÉí=Ñ∏êëí~=î®êÇÉíK
f=ÇÉåå~=Äêìâë~åîáëåáåÖ=Ñáååë=Éå=âäáëíÉêÉíáâÉíí=
ãÉÇ=êáâíî®êÇÉå=Ñ∏ê=~êÄÉíëÜ~ëíáÖÜÉíÉê=Ñ∏ê=çäáâ~=
îÉêâíóÖ=çÅÜ=íáääÄÉÜ∏êK=
sá=êÉâçããÉåÇÉê~ê=~íí=Çì=Ñ®ëíÉê=ÉíáâÉííÉå=
é™ ã~ëâáåÉå=EÄáäÇ=FK

c∏êÄÉêÉÇÉäëÉê

 pí®ää=ã~ëâáåÉå=é™=éä~åíI=êÉåí=çÅÜ=íçêêí=

ìåÇÉêä~ÖK

 aê~=ìí=ëä~ÇÇÉå=EÄáäÇ=FK

jrjROKKLjrjRQKK
pä~ÇÇÑ∏êî~êáåÖW
aê~=ìí=ëä~ÇÇÉå=íáää=∏åëâ~Ç=ä®åÖÇK
jrjRSKK
^ìíçã~íáëâ=ëä~ÇÇìééêìääåáåÖW
aê~=ìí=ëä~ÇÇÉå=íáää=∏åëâ~Ç=ä®åÖÇ=
Eã~ñK=NMM=ÅãF=ãÉÇ=Éíí=ÉåÇ~=
Çê~Ö=çÅÜ=ëä®éé=ÇÉå=ëÉÇ~å=
ä™åÖë~ãíX=ëä~ÇÇÉå=ëí~åå~ê=Ç™=á=ÇÉí=ä®ÖÉíK
lã=Çì=ÇêçÖ=ìí=ëä~ÇÇÉå=Ñ∏ê=ä™åÖíW
aê~=ä®íí=á ëä~ÇÇÉå=çÅÜ=ä™í=ÇÉå=êìää~ë=íáääÄ~â~=
íáää ∏åëâ~Ç=ä®åÖÇK=aê~=Ç®êÉÑíÉê=é™=åóíí=ä®íí=
á ëä~ÇÇÉå=çÅÜ=ëä®éé=ÇÉå=ëÉÇ~å=ä™åÖë~ãí=
ë™ ~íí=ÇÉå=ëí~åå~êK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

ëî lÄë> sáâ=áåíÉ=ëä~ÇÇÉå=á=ëâ~êéí=îÉÅâK= pâàìí=áåíÉ=áå=ëä~ÇÇÉå=Ñ∏ê=Ü~åÇ=á=ã~ëâáåÉê=ãÉÇ= ~ìíçã~íáëâ=ëä~ÇÇîáåÇ~K=lã=ëä~ÇÇÉå=ëâìääÉ= Ñ~ëíå~I=Çê~=Ç™=ìí=ÇÉå=á=ëáå=ÜÉäÜÉí=çÅÜ=ä™í=ÇÉå= ëÉÇ~å=êìää~=áå=~î=ëáÖ=ëà®äîK  p®íí=ëíáÅââçåí~âíÉå=á=Éíí=î®ÖÖìíí~ÖK _ä~åÇ~êëâ™ä=çÅÜ=îÉêâíóÖ s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê= ÇáÖ é™=îÉêâíóÖ=ëçã=êçíÉê~ê píçéé~=~äÇêáÖ=åÉÇ=Ü~åÇÉå=á=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=å®ê= ã~ëâáåÉå=®ê=áÖ™åÖK=e~=~ääíáÇ=äçÅâÉí=ENOF=é™> pí®åÖ=~ääíáÇ=~î=ã~ëâáåÉå=å®ê=Çì=îáää=Äóí~= îÉêâíóÖ=Ó=Çêáîìíí~ÖÉí=çÅÜ=îÉêâíóÖÉåLíáääÄÉÜ∏êÉå= Ñçêíë®ííÉê=êçíÉê~=Éå=âçêí=ëíìåÇ=ëÉÇ~å=â∏âëJ ã~ëâáåÉå=ëí®åÖíë=~îK= pî®åÖ áåíÉ ìéé Ñìåâíáçåë~êãÉå=Ñ∏êê®å= ã~ëâáåÉå=ëí™ê=ÜÉäí=ëíáää~K ^î=ë®âÉêÜÉíëëâ®ä=Ñ™ê=ã~ëâáåÉå=ÉåÇ~ëí=ëí~êí~ë= å®ê=Çêáîìíí~Ö=ëçã=áåíÉ=~åî®åÇë=®ê=í®Åâí~= ~î ëâóÇÇëäçÅâ=ERI=UFK s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ> ^åî®åÇ=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=ÉåÇ~ëí=áÜçé=ãÉÇ=ÇÉåå~= â∏âëã~ëâáåK dêçîîáëé=ENPF Ñ∏ê=~íí=Ää~åÇ~=é~àÇÉÖ=çÅÜ=ë~ÑíáÖI=íìåÖ= ëçÅâÉêâ~â~ _~ääçåÖîáëé=ENQF Ñ∏ê=~íí=îáëé~=Öê®ÇÇÉI=®ÖÖîáí~=çÅÜ= ëçÅâÉêâ~âëëãÉíK aÉÖâêçâ=ENRF Ñ∏ê=~íí=Ää~åÇ~=çÅÜ=âå™Ç~=à®ëÇÉÖ~ê= çÅÜ íóåÖêÉ=ÇÉÖ~ê=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=î®åÇ~= åÉê áåÖêÉÇáÉåëÉê=ëçã=áåíÉ=ëâ~=Ü~Åâ~ë= ë∏åÇÉê=EíKÉñK=êìëëáåI=ÅÜçâä~Çâå~éé~êFK p™=ë®ííë=îÉêâíóÖÉå= çÅÜ=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=Ñ~ëí _áäÇ=  qêóÅâ=é™=ä™ëâå~ééÉå=çÅÜ=ëî®åÖ=ìéé= Ñìåâíáçåë~êãÉå=íáää=ä®ÖÉ=OK  p®íí=Ñ~ëí=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=ÖÉåçã=~ííW Ó äìí~=ÇÉå=åÉÇ™í=ãçí=ÇáÖ=çÅÜ=ëí®ää~= ÇÉå é™ éä~íí~åI Ó îêáÇ=Ñ~ëí=ÇÉå=ãçíìêë=íáää=ëíçééÉíK  _ÉêçÉåÇÉ=é™=î~Ç=ëçã=ëâ~=ÄÉ~êÄÉí~ëI=ë®íí= á ÖêçîîáëéÉåI=Ä~ääçåÖîáëéÉå=ÉääÉê=ÇÉÖâêçâÉå= á Çêáîìíí~ÖÉí=çÅÜ=âçåíêçääÉê~=~íí=ÇÉå=Ñ~ëíå~êK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe lÄëW k®ê=Çì=~åî®åÇÉê=ÇÉÖâêçâÉå=ã™ëíÉ=ÇÉÖ~îJ îáë~êÉå=îêáÇ~ë=ë™=~íí=ÇÉÖâêçâÉå=â~å=Ñ~ëíå~= E_áäÇ=ÓQÄFK  e®ää=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=á=Ää~åÇ~êëâ™äÉåK  qêóÅâ=é™=ä™ëâå~ééÉå=çÅÜ=ëî®åÖ=ìéé= Ñìåâíáçåë~êãÉå=íáää=ä®ÖÉ=NK  p®íí=äçÅâÉí=é™=Ää~åÇ~êëâ™äÉåK  sêáÇ=ëíê∏ãîêÉÇÉí=íáää=∏åëâ~Ç=Ü~ëíáÖÜÉíK sá=êÉâçããÉåÇÉê~êW Ó dêçîîáëéW= Ä∏êà~=Ää~åÇ~=é™=Ü~ëíáÖÜÉí N ENFI=∏â~=Ç®êÉÑíÉê= íáää T=EQF Ó _~ääçåÖîáëéW= ^åî®åÇ=Ü~ëíáÖÜÉí=T=EQFI=Ää~åÇ~=åÉê=áåÖêÉJ ÇáÉåëÉê=é™=Ü~ëíáÖÜÉí=N ENF Ó aÉÖâêçâW= _∏êà~=Ää~åÇ~=é™=Ü~ëíáÖÜÉí N ENFI=âå™Ç~= é™ Ü~ëíáÖÜÉí P EOF p™=Ü®ê=ÑóääÉê=Çì=é™=ãÉÇ=ãÉê~=áåÖêÉÇáÉåëÉê  pí®åÖ=~î=ã~ëâáåÉå=ãÉÇ=ëíê∏ãîêÉÇÉíK  cóää=é™=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=ÖÉåçã= é™ÑóääåáåÖë∏ééåáåÖÉå=á=äçÅâÉíK ÉääÉê  q~=Äçêí=äçÅâÉíK  qêóÅâ=é™=ä™ëâå~ééÉå=çÅÜ=ëî®åÖ=ìéé= Ñìåâíáçåë~êãÉå=íáää=ä®ÖÉ=OK  e®ää=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=á=Ä®Ö~êÉåK bÑíÉê=~êÄÉíÉí  pí®åÖ=~î=ã~ëâáåÉå=ãÉÇ=ëíê∏ãîêÉÇÉíK  aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK  q~=Äçêí=äçÅâÉíK  qêóÅâ=é™=ä™ëâå~ééÉå=çÅÜ=ëî®åÖ=ìéé= Ñìåâíáçåë~êãÉå=íáää=ä®ÖÉ=OK  içëë~=îÉêâíóÖÉí=Ñê™å=Çêáîìíí~ÖÉíK  q~=Äçêí=Ää~åÇ~êëâ™äÉåK  oÉåÖ∏ê=~ää~=ÇÉä~êI=ëÉ=~îëåáííÉí=ÒoÉåÖ∏êáåÖ= çÅÜ=ëâ∏íëÉäÒK dê∏åë~âëëâ®ê~êÉ s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ=é™=ÇÉå= î~ëë~=âåáîÉå=çÅÜ=ÇÉ=î~ëë~=êáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáJ îçêå~K=q~=~äÇêáÖ=ëâáîçêå~=á=ëâ®êóíçêå~=ìí~å= ÉåÄ~êí=ä®åÖëí=ìí=á=â~åíÉêå~> h∏âëã~ëâáåÉå=ëâ~=î~ê~=~îëí®åÖÇ=çÅÜ=ëíáÅâJ âçåí~âíÉå=ìíÇê~ÖÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=å®ê Öê∏åJ ë~âëëâ®ê~êÉå=éä~ÅÉê~ë=é™=êÉëéK=äçëë~ë Ñê™å= Çêáîìíí~ÖÉíK píáÅâ=~äÇêáÖ=åÉÇ=ÑáåÖê~êå~=á=ã~í~êê∏êÉíK TV .

ëî lÄë> dê∏åë~âëëâ®ê~êÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë=ÜÉäí= áÜçéãçåíÉê~ÇK= dê∏åë~âëëâ®ê~êÉå ã™ëíÉ ãçåíÉê~ë=áÜçé=áåå~å= ÇÉå=éä~ÅÉê~ë=é™=Çêáîìíí~ÖÉíK dê∏åë~âëëâ®ê~êÉå=Ñ™ê=Ä~ê~=~åî®åÇ~ë=á=ÇÉ= ~åîáë~ÇÉ=~êÄÉíëä®ÖÉå~K £îÉêÄÉä~ëíåáåÖëëâóÇÇ _áäÇ= c∏ê=~íí=Ñ∏êÜáåÇê~=~íí=Öê∏åë~âëëâ®ê~êÉå= ∏îÉêÄÉä~ëí~ë=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=ëâ~Ç~ê=â∏âëã~ëâáåÉå= ®ê=Öê∏åë~âëëâ®ê~êÉåë=Çêáî~ñÉä=Ñ∏êëÉÇÇ=ãÉÇ=Éå= ëâ™ê~=E∏îÉêÄÉä~ëíåáåÖëëâóÇÇFK=lã=ãçíçêå= ∏îÉêÄÉä~ëí~ë=Äêóíë=Çêáî~ñÉäå=~î=é™=ÇÉíí~=ëí®ääÉK kó=ëâáîÜ™ää~êÉ=ãÉÇ=Çêáî~ñÉäå=Ñáååë=~íí=â∏é~=Üçë= ëÉêîáÅÉK s®åÇÄ~ê=ëâ®êëâáî~=Ó= íìåíLíàçÅâí Ñ∏ê=~íí=ëâ®ê~=Ñêìâí=çÅÜ=Öê∏åë~âÉêK= _É~êÄÉí~ é™ Ü~ëíáÖÜÉí=R=EPFK _ÉíÉÅâåáåÖ=é™=ÇÉå=î®åÇÄ~ê~=ëâ®êëâáî~åW= ÒNÒ=Ñ∏ê=íàçÅâ~=ëâáîçê ÒPÒ=Ñ∏ê=íìåå~=ëâáîçê lÄë> aÉå=î®åÇÄ~ê~=ëâ®êëâáî~å=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ=Ñ∏ê=~íí= ëâ®ê~=Ü™êÇçëíI=Äê∏ÇI=ëã™Ñê~åëâ~=ÉääÉê=ÅÜçâä~ÇK= hçâí=éçí~íáë=ãÉÇ=Ñ~ëí=âçåëáëíÉåë=ëâ®êë=Ñ∏êëí= ëÉÇ~å=ÇÉ=â~ääå~íK s®åÇÄ~ê=êáîJ=çÅÜ=ëíêáããÉäëâáî~=Ó= ÖêçîLÑáå ä®ãéäáÖ=Ñ∏ê=~íí=êáî~=çÅÜ=ëíêáãä~=Öê∏åë~âÉêI= êçíÑêìâíÉêI=éçí~íáëI=Ñêìâí=çÅÜ=çëí=ìíçã=Ü™êÇçëí= EíKÉñK=é~êãÉë~åçëíFK=^åî®åÇ=Ü~ëíáÖÜÉí P EOF= ÉääÉê Q=EPFK _ÉíÉÅâåáåÖ=é™=ÇÉå=î®åÇÄ~ê~=êáîëâáî~åW= ÒOÒ=Ñ∏ê=ÖêçîêáîÉí ÒQÒ=Ñ∏ê=ÑáåêáîÉí lÄë> aÉå=î®åÇÄ~ê~=êáîëâáî~å=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ=~íí=êáî~= å∏ííÉê=ãÉÇK=lëíI=íóé=eÉêêÖ™êÇ=çÅÜ=dêÉî¨I=êáîÉë= ~ääíáÇ=ãÉÇ=ÇÉå=Öêçî~=ëáÇ~å=é™=Ü~ëíáÖÜÉí=T=EQFK oáîëâáî~=Ó=ãÉÇÉäÑáå ä®ãéäáÖ=Ñ∏ê=~íí=êáî~=ê™~=éçí~íáë~êI=Ü™êÇ= çëí EíKÉñK=é~êãÉë~åçëíFI=â~ää=ÅÜçâä~Ç= çÅÜ=å∏ííÉêK _É~êÄÉí~=é™=Üë~íáÖÜÉí=T=EQFK lÄë> aÉåå~=êáîëâáî~=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ=Ñ∏ê=~íí=êáî~=çëíI=íKÉñK= eÉêêÖ™êÇ=çÅÜ=dêÉî¨=çÅÜ=ãàìâ~êÉ=çëíëçêíÉêK UM ^åî®åÇ~=Öê∏åë~âëëâ®ê~êÉå _áäÇ=  qêóÅâ=é™=ä™ëâå~ééÉå=çÅÜ=ëî®åÖ=ìéé= Ñìåâíáçåë~êãÉå=íáää=ä®ÖÉ=OK  p®íí=Ñ~ëí=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=ÖÉåçã=~ííW Ó äìí~=ÇÉå=åÉÇ™í=ãçí=ÇáÖ=çÅÜ=ëí®ää~=ÇÉå= é™ éä~íí~åI Ó îêáÇ=Ñ~ëí=ÇÉå=ãçíìêë=íáää=ëíçééÉíK  qêóÅâ=é™=ä™ëâå~ééÉå=çÅÜ=ëî®åÖ=ìéé= Ñìåâíáçåë~êãÉå=íáää=ä®ÖÉ=PK  içëë~=ëâóÇÇëäçÅâÉí=Ñê™å=ìíí~ÖÉí=Ñ∏ê= Öê∏åJë~âëëâ®ê~êÉå=EÄáäÇ=JR~FK  e™ää=Ñ~ëí=ëâáîÜ™ää~êÉå=åÉÇíáää=çÅÜ=âçåíêçääÉê~=~íí= ÇÉ=Ä™Ç~=ëéÉíë~êå~=éÉâ~ê=ìéé™íK  mä~ÅÉê~=∏åëâ~Ç=ëâ®êJ=ÉääÉê=ëíêáããÉäëâáî~= Ñ∏êëáâíáÖí=é™=ëâáîÜ™ää~êÉåë=ëéÉíë~ê=EÄáäÇ=JS~FK= lã=ëâáî~å=®ê=î®åÇÄ~êI=âçåíêçääÉê~=~íí=∏åëâ~Ç= ëáÇ~=éÉâ~ê=ìéé™íK  c~íí~=ëâáîÜ™ää~êÉå=ìééíáää=çÅÜ=éä~ÅÉê~=ÇÉå= á Öê∏åë~âëëâ®ê~êÉå=EÄáäÇ=JSÄFK  p®íí=é™=äçÅâÉí=EçÄëÉêîÉê~=ã~êâÉêáåÖÉåF=çÅÜ= îêáÇ=ãÉÇìêë=íáääë=ÇÉí=ëáííÉê=Ñ~ëíK  mä~ÅÉê~=Öê∏åë~âëëâ®ê~êÉå=é™=Çêáîìíí~ÖÉí= ÉåäáÖí=ÄáäÇ=JU=çÅÜ=îêáÇ=ãÉÇìêë=íáääë=ÇÉå=ëáííÉê= Ñ~ëíK  sêáÇ=ëíê∏ãÄêóí~êÉå=íáää=êÉâçããÉåÇÉê~í=ä®ÖÉK  i®ÖÖ=ÇÉí=äáîëãÉÇÉä=ëçã=ëâ~=ÄÉ~êÄÉí~ë= á é™ÑóääåáåÖëê∏êÉí=çÅÜ=íêóÅâ=åÉÇ=ãÉÇ= é™ã~í~êÉåK lÄë> i®ÖÖ=áåíÉ=Ñ∏ê=ãóÅâÉí=ë~ãíáÇáÖí=á=ã~í~êê∏êÉí= ë™ ~íí ÇÉí=Ääáê=ëíçéé=á=ÇÉå=åÉÇêÉ=∏ééåáåÖÉåK qáéëW=píçéé~=á=ÜÉä~=âåáééÉå=å®ê=ëâáîÖçÇëÉí=®ê= íìåí=ë™=Ääáê=ëâáîåáåÖëêÉëìäí~íÉí=à®ãå~êÉK lÄë>=lã=ÇÉí=Çì=ÄÉ~êÄÉí~ê=ëâìääÉ=Ñ~ëíå~=á=Öê∏åJ ë~âëëâ®ê~êÉåI=ëí®åÖ=Ç™=Ñ∏êëí=~î=â∏âëã~ëâáåÉåI= Çê~=ëÉÇ~å=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=çÅÜ= î®åí~=íáää=ã~ëâáåÉå=ëí™ê=ÜÉäí=ëíáää~K=ióÑí=ëÉÇ~å=~î= äçÅâÉí=íáää=Öê∏åë~âëëâ®ê~êÉå=çÅÜ=í∏ã=ã~í~êê∏êÉíK bÑíÉê=~êÄÉíÉí  pí®åÖ=~î=ã~ëâáåÉå=ãÉÇ=ëíê∏ãîêÉÇÉíK  ióÑí=ëÉÇ~å=~î=äçÅâÉí=íáää=Öê∏åë~âëëâ®ê~êÉå= çÅÜ=í∏ã=ã~í~êê∏êÉíK  sêáÇ=äçÅâÉí=ãçíìêë=çÅÜ=í~=Äçêí=ÇÉíK  ióÑí=ìí=ëâáîÜ™ää~êÉå=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=ëâáî~åK= qêóÅâ=ãÉÇ=ÑáåÖêÉí=ìåÇÉêáÑê™å=ãçí=Çêáî~ñÉäå= EÄáäÇ=FK  oÉåÖ∏ê=~ää~=ÇÉä~êK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

ëî jáñÉêå s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ= é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~=ëçã=ÇÉëëìíçã= êçíÉê~ê> píçéé~=~äÇêáÖ=åÉÇ=ÑáåÖê~êå~=á=ãáñÉêå=ëÉÇ~å= ÇÉå=ë~ííë=Ñ~ëí=á=ãçíçêëí~íáîÉíK=h∏âëã~ëâáåÉå= ëâ~=î~ê~=~îëí®åÖÇ=å®ê=ãáñÉêå=éä~ÅÉê~ë=é™= êÉëéK=äçëë~ë=Ñê™å=Çêáîìíí~ÖÉíK=jáñÉêå=ã™ëíÉ= î~ê~=ÜÉäí=áÜçéãçåíÉê~Ç=çÅÜ=Ü~ äçÅâÉí=é™=å®ê= ÇÉå=~åî®åÇëK oáëâ=Ñ∏ê=ëâ™ääëâ~Ççê> k®ê=Çì=ãáñ~ê=ÜÉí~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=íê®åÖÉê=™åÖ~= ìí ÖÉåçã=íê~ííÉå=á=äçÅâÉíK=e®ää=Ç®êÑ∏ê=~äÇêáÖ= á ãÉê~=®å=MIR=äáíÉê=ÜÉí=ÉääÉê=ëâìãã~åÇÉ=î®íëâ~K lÄë> jáñÉêå=â~å=ëâ~Ç~ë>=jáñ~=~äÇêáÖ=ÇàìéÑêóëí~= áåÖêÉÇáÉåëÉê=EìåÇ~åí~Ö=®ê=áëÄáí~êFK=i™í=áåíÉ= ãáñÉêå=Ö™=ìí~å=~íí=ÇÉí=Ñáååë=äáîëãÉÇÉä=á=ÇÉåK p™=Ü®ê=~åî®åÇÉê=Çì=ãáñÉêå _áäÇ=  qêóÅâ=é™=ä™ëâå~ééÉå=çÅÜ=ëî®åÖ=ìéé= Ñìåâíáçåë~êãÉå=íáää=ä®ÖÉ=QK  q~=Äçêí=ëâóÇÇëäçÅâÉí=Ñê™å=ÇÉí=Çêáîìíí~Ö= ëçã=®ê=~îëÉíí=Ñ∏ê=ãáñÉêåK  pí®ää=ãáñÉêÄ®Ö~êÉå=é™=Çêáîìíí~ÖÉí=Eã~êâÉJ êáåÖÉå=é™=Ä®Ö~êÉå=ëâ~=î~ê~=êáâí~Ç=ãçí= ã~êâÉêáåÖÉå=é™=ãçíçêëí~íáîÉíF=çÅÜ=îêáÇ= ãçíìêë=íáää=ëíçééÉíK  e®ää=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=á=Ä®Ö~êÉåK j~ñK=ã®åÖÇ=Ñäóí~åÇÉ=î®íëâ~=Z=NIOR=iáíÉêX= j~ñK=ã®åÖÇ=ëâìãã~åÇÉ=ÉääÉê=ÜÉí=î®íëâ~=Z= MIR=äáíÉêX= íçêê~=áåÖêÉÇáÉåëÉê Z=RM íáää NMM Öê~ãK  p®íí=é™=äçÅâÉí=çÅÜ=îêáÇ=Ñ~ëí=ãçíìêë=á=ãáñÉêJ Ü~åÇí~ÖÉí=íáääë=ÇÉí=Ñ~ëíå~êK içÅâÉí=ã™ëíÉ=ëáíí~=Ñ~ëí=é™=ê®íí=ë®ííK  sêáÇ=ëíê∏ãîêÉÇÉí=íáää=∏åëâ~Ç=Ü~ëíáÖÜÉíK p™=Ü®ê=ÑóääÉê=Çì=é™=ãÉÇ=ãÉê~=áåÖêÉÇáÉåëÉê= EÄáäÇ=JUF  pí®åÖ=~î=ã~ëâáåÉå=ãÉÇ=ëíê∏ãîêÉÇÉíK  q~=Äçêí=äçÅâÉí=çÅÜ=Ñóää=é™=ãÉÇ=ãÉê~= áåÖêÉÇáÉåëÉê ÉääÉê  qçêê~=áåÖêÉÇáÉåëÉêW=q~=Äçêí=íê~ííÉå=çÅÜ=Ñóää= é™ ÖÉåçã=ã~í~ê∏ééåáåÖÉå ÉääÉê  cäóí~åÇÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêW=cóää=é™=ÖÉåçã=íê~ííÉåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe bÑíÉê=~êÄÉíÉí  pí®åÖ=~î=ã~ëâáåÉå=ãÉÇ=ëíê∏ãîêÉÇÉíK  sêáÇ=ãáñÉêå=ãÉÇìêë=çÅÜ=í~=~î=ÇÉåK qáéëW=oÉåÖ∏ê=ÜÉäëí=ãáñÉêå=ÖÉå~ëí=ÉÑíÉê= ~åî®åÇåáåÖK oÉåÖ∏êáåÖ=çÅÜ=ëâ∏íëÉä s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ> ^åî®åÇ=áåÖ~=ëí~êâ~=êÉåÖ∏êáåÖëãÉÇÉäK= jçíçêëí~íáîÉíë=óí~=â~å=ëâ~Ç~ëK= jçíçêëí~íáîÉí oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê> aáëâ~=~äÇêáÖ=ãçíçêëí~íáîÉí=çÅÜ=ëâ∏äà=ÇÉí=ÜÉääÉê= áåíÉ=ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉåK ^åî®åÇ=~äÇêáÖ=éêçÑÉëëáçåÉää=™åÖêÉåÖ∏ê~êÉ=ëçã= êÉåÖ∏ê=ãÉÇ=™åÖíêóÅâK  aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK  oÉåÖ∏ê=ãçíçêëí~íáîÉí=çÅÜ=ëâóÇÇëäçÅâÉå=ãÉÇ= Éå=ÑìâíáÖ=ÇìâK=^åî®åÇ=äáíÉ=Ü~åÇÇáëâãÉÇÉä=îáÇ= ÄÉÜçîK  ^îëäìí~=ãÉÇ=~íí=íçêâ~=çêÇÉåíäáÖí=íçêêíK oÉåÖ∏ê~=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=çÅÜ=îÉêâíóÖÉå _ä~åÇ~êëâ™äÉå=çÅÜ=îÉêâíóÖÉå=â~å=êÉåÖ∏ê~ë= á Çáëâã~ëâáåK pí®ää=éä~ëíÇÉí~äàÉê=é™=ë™Ç~åí=ë®íí=á=Çáëâã~ëâáåÉå= ~íí=ÇÉ=áåíÉ=â~å=ÇÉÑçêãÉê~ë=ìåÇÉê=ÇáëâåáåÖÉåK= hä®ã=áåíÉ=Ñ~ëí=ÇÉã> oÉåÖ∏ê~=Öê∏åë~âëëâ®ê~êÉå ^ää~=ÇÉä~ê=ëçã=Ü∏ê=íáää=Öê∏åë~âëëâ®ê~êÉå=Ö™ê=~íí= êÉåÖ∏ê~=á=Çáëâã~ëâáåK qáéëW=c∏ê=~íí=í~=Äçêí=ê∏Ç=ÄÉä®ÖÖåáåÖ=ëÉÇ~å= Çì íKÉñK=ÄÉ~êÄÉí~í=ãçê∏ííÉêI=Ö∏ê=ë™=Ü®êW= dåáÇ ãÉÇ=å™Öê~=Çêçéé~ê=ã~íçäà~=ë™=Ö™ê= ÄÉä®ÖÖåáåÖÉå=Äçêí=EÖåáÇ=áåíÉ=êáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáJ îçêå~FK=aáëâ~=Ç®êÉÑíÉê=Öê∏åë~âëëâ®ê~êÉåK oÉåÖ∏ê~=ãáñÉêå s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê= ÇáÖ=é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~> q~=~äÇêáÖ=á=âåáî~êå~=ãÉÇ=Ü®åÇÉêå~K jáñÉêÄ®Ö~êÉåI=äçÅâÉí=çÅÜ=íê~ííÉå=â~å=êÉåÖ∏ê~ë= á Çáëâã~ëâáåK UN .

ëî qáéëW=k®ê=Çì=ÄÉ~êÄÉí~í=î®íëâçê=ê®ÅâÉê=ÇÉí=çÑí~= ~íí=êÉåÖ∏ê~=ãáñÉêå=ìí~å=~íí=äóÑí~=~î=ÇÉå=Ñê™å= ÖêìåÇã~ëâáåÉåK=e®ää äáíÉ=î~ííÉå=ãÉÇ=Éå=ÇêçééÉ= Ü~åÇÇáëâãÉÇÉä=á ãáñÉêå=ãÉÇ~å=ÇÉå=ëáííÉê= é™ â∏âëã~ëâáåÉåK=c®ëí=äçÅâÉí=çÅÜ=ä™í=ã~ëâáåÉå= Ö™=é™=Ü~ëíáÖÜÉí=j=ìåÇÉê=å™Öê~=ëÉâìåÇÉêK= e®ää ëÉÇ~å=Äçêí=î~ííåÉí=çÅÜ=ëâ∏äà=ìê=ãÉÇ=êÉåí= î~ííÉåK sáâíáÖí oÉåÖ∏ê=îáÇ=ÄÉÜçî=íáääÄÉÜ∏êëî®ëâ~åK=fåìíá=î®ëâ~å= Ñáååë=~åîáëåáåÖ~ê=Ñ∏ê=êÉåÖ∏êáåÖK=c∏äà=ÇÉãK c∏êî~êáåÖ s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ= ëâ~Ç~ê ÇáÖ> k®ê=â∏âëã~ëâáåÉå=áåíÉ=~åî®åÇë=ëâ~= ëíáÅâéêçééÉå=î~ê~=ìíÇê~ÖÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK _áäÇ=  c∏êî~ê~=îÉêâíóÖ=çÅÜ=êáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáîçê= á íáääÄÉÜ∏êëî®ëâ~åK  qáääÄÉÜ∏êëî®ëâ~å=Ñ∏êî~ê~ë=á=Ää~åÇ~êëâ™äÉåK  lã=ã~ëâáåÉå=ëâ~=Ñ∏êî~ê~ë=á=çêáÖáå~äÑ∏êé~ÅâJ åáåÖÉå=ëÉ=ÄáäÇ=K o™Ç=îáÇ=ÑÉä s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ= ëâ~Ç~ê ÇáÖ> aê~=~ääíáÇ=Ñ∏êëí=ìí=ëä~ÇÇÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=áåå~å= Çì=Ñ∏êë∏âÉê=™íÖ®êÇ~=Éíí=ÑÉäK sáâíáÖí= jrjRQKKLjrjRSKK lã=éêçÇìâíÉå=~åî®åÇë=é™=ÑÉä~âíáÖí=ë®ííI=çã= ÇÉ ÉäÉâíêçåáëâ~=ë®âêáåÖ~êå~=ìíä∏ëÉë=ÉääÉê=ÇÉí=Ääáê= ÑÉä=é™=éêçÇìâíÉå=ë™=ã~êâÉê~ë=ÇÉíí~=ÖÉåçã=~íí= ä~ãé~å=Ääáåâ~êK aÉå=ëí®ääÄ~ê~=Ñìâíáçåë~êãÉå=ã™ëíÉ=ëáíí~= ëí~ÇáÖí=á=êÉëéÉâíáîÉ=~êÄÉíëä®ÖÉ=Ñ∏êÉ=ëí~êíK c∏êë∏â=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=™íÖ®êÇ~=éêçÄäÉãÉí=ãÉÇ= Üà®äé=~î=åÉÇ~åëí™ÉåÇÉ=~åîáëåáåÖ~êK cÉä h∏âëã~ëâáåÉå=ëí~êí~ê=áåíÉK= d∏ê=ë™=Ü®ê  hçåíêçääÉê~=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éä=á=î®ÖÖìíí~ÖÉíK  hçåíêçääÉê~=~íí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ëáííÉê=Ñ~ëí= é™ ê®íí=ë®íí=á=î®ÖÖìíí~ÖÉíK UO  hçåíêçääÉê~=Ñìåâíáçåë~êãÉåK=e~ê=Çì=ëí®ääí=ÇÉå=     á=ê®íí=ä®ÖÉ\=páííÉê=ÇÉå=çêÇÉåíäáÖí=Ñ~ëí=á=ÇÉí= ä®ÖÉí\ hçåíêçääÉê~=~íí=ãáñÉêå=êÉëéK=Ää~åÇ~êëâ™äÉå= ëáííÉê=Ñ~ëí=çêÇÉåíäáÖíK p®íí=äçÅâÉí=é™=ãáñÉêå=çÅÜ=îêáÇ=Ñ~ëí=ÇÉí=íáää= ëíçééÉíK p®íí=ëâóÇÇëäçÅâ=é™=ÇÉ=Çêáîìíí~Ö=ëçã=áåíÉ= ~åî®åÇëK p®âÉêÜÉíëëé®êêÉå=Ü~ê=~âíáîÉê~íëK= pí®åÖ ~î ã~ëâáåÉå=çÅÜ=ëí~êí~=ÇÉå=Ç®êÉÑíÉê= EMLçÑÑF=áÖÉå=é™=∏åëâ~Ç=Ü~ëíáÖÜÉíK= cÉä h∏âëã~ëâáåÉå=ëí®åÖÉê=~î=ëáÖ=ìåÇÉê=~êÄÉíÉíK= £îÉêÄÉä~ëíåáåÖëëâóÇÇÉí=Ü~ê=~âíáîÉê~íëK= c∏ê ã™åÖ~=äáîëãÉÇÉä=Ü~ê=ÄÉ~êÄÉí~íë=ë~ãíáÇáÖíK d∏ê=ë™=Ü®ê  pí®åÖ=~î=â∏âëã~ëâáåÉåK  _É~êÄÉí~=ãáåÇêÉ=ã®åÖÇ=äáîëãÉÇÉäK= _É~êÄÉí~ áåíÉ=ãÉê=®å=ã~ñáã~äí=~åÖáîÉå= ã®åÖÇ=EëÉ=ÒbñÉãéÉäÒF> cÉä aì=Ü~ê=ê™â~í=íêóÅâ~=é™=ä™ëâå~ééÉå=ãÉÇ~å= ã~ëâáåÉå=î~ê=áÖ™åÖK= aêáî~êãÉå=Ö™ê=ìéé™íK=jçíçêå=ëí®åÖë=~î=ãÉå=Ääáê= áåíÉ=ëí™ÉåÇÉ=á=ÇÉí=ä®ÖÉ=Ç®ê=îÉêâíóÖÉíLêÉÇëâ~éÉí= â~å=ë®íí~ë=Ñ~ëí=ÉääÉê=í~ë=äçëëK d∏ê=ë™=Ü®ê  sêáÇ=ëíê∏ãÄêóí~êÉå=íáää=ä®ÖÉ=MLçÑÑK  pî®åÖ=ìéé=Çêáî~êãÉå=íáää=ä®ÖÉ=NK  pí~êí~=â∏âëã~ëâáåÉå=EÜ~ëíáÖÜÉí=NFK  pí®åÖ=™íÉê=~î=â∏âëã~ëâáåÉåK  sÉêâíóÖÉí=Ääáê=ëí™ÉåÇÉ=á=ÇÉí=ä®ÖÉ=Ç®ê= îÉêâíóÖÉíLêÉÇëâ~éÉí=â~å=ë®íí~ë=Ñ~ëí= ÉääÉê í~ë äçëëK cÉä jáñÉêå=ëí~êí~ê=áåíÉ=ÉääÉê=ëí~åå~ê=ìåÇÉê=~êÄÉíÉíI= ãçíçêå=ÒÄêìãã~êÒK=håáîÉå=Ü~ê=Ñ~ëíå~íK d∏ê=ë™=Ü®ê  pí®åÖ=~î=ã~ëâáåÉå=çÅÜ=Çê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå= ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK  q~=Äçêí=ãáñÉêÄ®Ö~êÉå=çÅÜ=~îä®Öëå~=ÇÉí=ëçã= Ñ~ëíå~í=á=âåáî~êå~K  p®íí=íáääÄ~â~=ãáñÉêåK  pí~êí~=ã~ëâáåÉåK sáâíáÖí s®åÇ=ÇáÖ=íáää=ëÉêîáÅÉ=çã=ÑÉäÉí=áåíÉ=Ö™ê=~íí= ™íÖ®êÇ~K oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

ëî bñÉãéÉä=é™=î~Ç=Çì=â~å=Ö∏ê~=ãÉÇ= ã~ëâáåÉå sáëéÖê®ÇÇÉ NMM=ÖÓSMM=Ö=EN=ÇäÓS=ÇäF  sáëé~=Öê®ÇÇÉå=N½ÓQ=ãáå=é™=Ü~ëíáÖJ ÜÉí=T EQF=EÄÉêçÉåÇÉ=é™=ã®åÖÇ=çÅÜ= âçåëáëíÉåëFK=^åî®åÇ=Ä~ääçåÖîáëéÉåK sáëé~=®ÖÖîáí~ NÓU=®ÖÖîáíçê  sáëé~=®ÖÖîáíçêå~=QÓS=ãáå=é™=Ü~ëíáÖJ ÜÉí=T EQFK=^åî®åÇ=Ä~ääçåÖîáëéÉåK pçÅâÉêâ~â~Lí™êíÄçííÉå= dêìåÇêÉÅÉéí= O=®ÖÖ OÓP=ãëâ=ÜÉíí=î~ííÉå NMM=Ö=ëçÅâÉê N=íëâ=î~åáäàëçÅâÉê TM=Ö=îÉíÉãà∏ä TM=Ö=éçí~íáëãà∏ä N=íëâ=Ä~âéìäîÉê  sáëé~=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=E®ÖÖI=î~ííÉåI=ëçÅâÉê= çÅÜ=î~åáäàëçÅâÉêF=Å~=QÓS=ãáå=é™=Ü~ëíáÖÜÉí= T EQF=íáää=ëâìãK=^åî®åÇ=Ä~ääçåÖîáëéÉåK  _ä~åÇ~=ë~ãã~å=îÉíÉãà∏äI=éçí~íáëãà∏ä=çÅÜ= Ä~âéìäîÉêK=sêáÇ=íáää=Ü~ëíáÖÜÉí=N=ENF=çÅÜ=ê∏ê=åÉê= ãà∏äÄä~åÇåáåÖÉå=ëâÉÇîáë=ìåÇÉê=Å~=½ÓN=ãáåK pã∏êà=çÅÜ=Äê∏~=Éå=í™êíÑçêã=î®äX=Ü®ää=á=ëãÉíÉå= çÅÜ=Öê®ÇÇ~=á=OMM=Öê~ÇÉê=Å~=OR=ãáåìíÉêK= mêçî~=ãÉÇ=éêçîå™ä=~íí=â~â~å=®ê=Ñ®êÇáÖK= i™í ÇÉå=â~ääå~=ìåÇÉê=Ä~âÇìâ=é™=Ö~ääÉêK  j~ñ=ã®åÖÇW=O=ÖÖê=ÖêìåÇêÉÅÉéíÉí p~ÑíáÖ=ëçÅâÉêâ~â~ dêìåÇêÉÅÉéí= PÓQ=®ÖÖ OMMÓORM=Ö=ëçÅâÉê N=âêã=ë~äí N=íëâ=î~åáäàëçÅâÉê OMMÓORM=Ö=ëã∏ê=ÉääÉê=ã~êÖ~êáå=Eêìãëî~êãíF RMM=Ö=îÉíÉãà∏ä N=íëâ=Ä~âéìäîÉê N¼=Çä=ãà∏äâ  _ä~åÇ~=~ää~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=Å~K=½=ãáåìí=é™= Ü~ëíáÖÜÉí=N=ENFI=Ñçêíë®íí=Ç®êÉÑíÉê=Ää~åÇ~= óííÉêäáÖ~êÉ=PÓQ=ãáå=é™=Ü~ëíáÖÜÉí=T=EQFK= ^åî®åÇ ÖêçîîáëéÉå=ÉääÉê=ÇÉÖâêçâÉåK= j~ñ=ã®åÖÇW=NIR=ÖÖê=ÖêìåÇêÉÅÉéíÉí oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe j∏êÇÉÖ dêìåÇêÉÅÉéí= NOR=Ö=ëã∏ê=Eêìãëî~êãíF NMMÓNOR=Ö=ëçÅâÉê N=®ÖÖ N=âêã=ë~äí N=íëâ=î~åáäàëçÅâÉê ORM=Ö=îÉíÉãà∏ä N=íëâ=Ä~âéìäîÉê  _ä~åÇ~=~ää~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=Å~K=½=ãáåìí=é™= Ü~ëíáÖÜÉí=N=ENFI=Ñçêíë®íí=Ç®êÉÑíÉê=Ää~åÇ~= óííÉêäáÖ~êÉ=OÓP=ãáå=é™=Ü~ëíáÖÜÉí=S=EPFK= ^åî®åÇ ÖêçîîáëéÉå=ÉääÉê=ÇÉÖâêçâÉåK lã=êÉÅÉéíÉí=áååÉÜ™ääÉê=RMM=Ö=îÉíÉãà∏ä= Eã~ñã®åÖÇÉåFW  _É~êÄÉí~=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=ãÉÇ=ÇÉÖâêçâÉå= Å~K ½=ãáåìí=é™=Ü~ëíáÖÜÉí=N=ENFI=Ñçêíë®íí= Ç®êÉÑíÉê=Å~K=PÓQ=ãáåìíÉê=é™=Ü~ëíáÖÜÉí P EOFK j~ñ=ã®åÖÇW=O=ÖÖê=ÖêìåÇêÉÅÉéíÉí aÉÖ dêìåÇêÉÅÉéí= RMM=Ö=îÉíÉãà∏ä N=®ÖÖ UM=Ö=cÉíí=Eêìãëî~êãíF UM=Ö=ëçÅâÉê OÓO½=Çä=ÑáåÖÉêî~êã=ãà∏äâ=EPT ⁄`=Ñ∏ê=Ñ®êëâ=à®ëíX= Å~ QM ⁄`=Ñ∏ê=íçêêà®ëíI=ëÉ=Ñ∏êé~ÅâåáåÖÉåF= OR=Ö=Ñ®êëâ=à®ëí=ÉääÉê=N=éâí=íçêêà®ëí= pâ~äÉí=Ñê™å=Éå=Ü~äî=Åáíêçå N=âêã=ë~äí  ^åî®åÇ=ÇÉÖâêçâÉåK=j®í=ìéé=~ää~=áåÖêÉJ ÇáÉåëÉê=çÅÜ=Ää~åÇ~=ÇÉã=Å~=½=ãáå=é™= Ü~ëíáÖÜÉí=NI=Ñçêíë®íí=Ç®êÉÑíÉê=óííÉêäáÖ~êÉ= Å~=PÓS=ãáå=é™=Ü~ëíáÖÜÉí P EOF=K= j~ñK=ã®åÖÇW=NIR=ÖÖê=ÖêìåÇêÉÅÉéíÉí kìÇÉäÇÉÖ= dêìåÇêÉÅÉéí= PMM=Ö=îÉíÉãà∏ä P=®ÖÖ ÉÑíÉê=ÄÉÜçî=NÓO=ãëâ=ENMÓOM=ÖF=â~ääí=î~ííÉå  _É~êÄÉí~=~ää~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=Å~=PÓR=ãáåìíÉê= é™=Ü~ëíáÖÜÉí=P EOF=íáää=Éå=ÇÉÖK= j~ñ=ã®åÖÇW=NIR=ÖÖê=ÖêìåÇêÉÅÉéíÉí _ê∏ÇÇÉÖ dêìåÇêÉÅÉéí TRM=Ö=îÉíÉãà∏ä O=é~âÉí=íçêêà®ëí O=íëâ=ë~äí QRMÓRMM=ãä=î~êãí=î~ííÉå ^åî®åÇ=ÇÉÖâêçâÉå=çÅÜ=Ää~åÇ~=~ää~=áåÖêÉÇáÉåëÉê= Å~K=½=ãáåìí=é™=Ü~ëíáÖÜÉí=NI=Ç®êÉÑíÉê=Å~K=QÓR= ãáåìíÉê=é™=Ü~ëíáÖÜÉí=P=EOFK UP .

ëî j~àçåå®ë  qáääë®íí=ÜçåìåÖ=çÅÜ=Ää~åÇ~=NR=ëÉâìåÇÉê= O=®ÖÖ O=íëâ=ëÉå~é O½ Çä ã~íçäà~ O=ãëâ=Åáíêçåë~Ñí=ÉääÉê=îáå®ÖÉê N=âêã=ë~äí N=âêã=ëçÅâÉê ^ää~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ã™ëíÉ=Ü~=ë~ãã~=íÉãéÉê~íìêK  _ä~åÇ~=å™Öê~=ëÉâìåÇÉê=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~= Eìíçã=ã~íçäà~åF=é™=Ü~ëíáÖÜÉí P EOF=ÉääÉê=Q=EPFK  £â~=íáää=Ü~ëíáÖÜÉí=T=EQF=çÅÜ=Ü®ää=ã~íçäà~å= ä™åÖë~ãí=ÖÉåçã=íê~ííÉå=çÅÜ=Ñçêíë®íí=Ää~åÇ~= íáää=à®ãåíàçÅâ=âçåëáëíÉåëK j~àçåå®ëÉå=Ñ™ê=íàçÅâ=âçåëáëíÉåëK= e™ääÄ~ê=Å~=N=îÉÅâ~=á=âóäëâ™éK eçåìåÖëé™ä®ÖÖ= PM=Ö=ëã∏ê=Eâóäëâ™éëâ~ääíI=T=ø`F NVM=Ö=ÜçåìåÖ=Eâóäëâ™éëâ~ääíI=T=ø`F  ^åî®åÇ=ãáñÉêåK é™ Ü~ëíáÖÜÉí=T=EQFK aÉå=Ö~ãä~=ã~ëâáåÉå aÉåå~=éêçÇìâí=ìééÑóääÉê=âê~îÉå=Ñ∏ê=ÇÉí= ÉìêçéÉáëâ~=ÇáêÉâíáîÉí=OMMOLVSLbd=çã= ÉäÉâíêáëâ~=çÅÜ=ÉäÉâíêçåáëâ~=ÜìëÜ™ääëJ éêçÇìâíÉê=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ= ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK= aáêÉâíáîÉí=~åÖÉê=ê~ãÉå=Ñ∏ê=™íÉêí~Ö~åÇÉ= çÅÜ=™íÉêîáååáåÖ=~î=Ö~ãä~=éêçÇìâíÉê= áåçã=brK e∏ê=ãÉÇ=Çáå=âçããìå=ÉääÉê=ÇÉí=ëí®ääÉ=Ç®ê=Çì=â∏éí= éêçÇìâíÉå=î~ê=Çì=ä®ãå~ê=Éå=Ö~ãã~ä=ã~ëâáåÉåK hçåëìãÉåíÄÉëí®ããÉäëÉê f=pîÉêáÖÉ=Ö®ääÉê=~î=bei=~åí~Öå~=âçåëìãÉåíJ ÄÉëí®ããÉäëÉêK=aÉå=Ñìääëí®åÇáÖ~=íÉñíÉå=Ñáååë= Üçë Çáå=Ü~åÇä~êÉK=pé~ê=âîáííçíK bñíê~=íáääÄÉÜ∏ê UQ jrwRwmN `áíêìëéêÉëë c∏ê=~íí=éêÉëë~=ìí=ë~Ñí=ìê=~éÉäëáåÉêI=ÅáíêçåÉê=çÅÜ=Öê~éÉÑêìâíK jrwRctN h∏ííâî~êå c∏ê=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=Ñ®êëâí=â∏íí=íáää=ê™ÄáÑÑ=çÅÜ=â∏ííÑ®êëK jrwQRipN e™äëâáîçê=Ñáå EP=ããFI= Öêçî=ES=ããF qáää=â∏ííâî~êå=jrwRctNK e™äëâáî~=Ñáå=íáää=é~ëíÉàÉê=çÅÜ=çäáâ~=ëã∏êÖ™ëé™ä®ÖÖI=Öêçî= íáää âçêî=çÅÜ=Ñä®ëâK jrwQRpsN h~âëéêáíëãìåëíóÅâÉ qáää=â∏ííâî~êå=jrwRctNK jÉÇ=ã~ää=á=ãÉí~ää=Ñ∏ê=Q=çäáâ~=íóéÉê=Ñ∏ê=~íí=Ñçêã~=â~âçêK jrwQRosN oáîíáääë~íë qáää=â∏ííâî~êå=jrwRctNK c∏ê=~íí=êáî~=å∏ííÉêI=ã~åÇÉäI=ÅÜçâä~Ç=çÅÜ=íçêâ~í=Äê∏ÇK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

ëî jrwQRcsN m~ëëÉêíáääë~íë qáää=â∏ííâî~êå=jrwRctNK c∏ê=~íí=Ö∏ê~=ãçë=~î=Ä®êÑêìâíÉê=ìíçã=Ü~ääçåI=íçã~íÉê=çÅÜ= åóéçåK=p~ãíáÇáÖí=Ääáê=íKÉñK îáåÄ®ê=~ìíçã~íáëâí=~î=ãÉÇ=ëíà®äâ= çÅÜ=â®êå~K jrwQRmpN mçããÉë=ÑêáíÉëJëâáî~ qáää=Öê∏åë~âëëâ®ê~êÉ=jrwRapNK c∏ê=~íí=ëâ®ê~=ê™=éçí~íáë=íáää=éçããÉë=ÑêáíÉëJëí~î~êK jrwQR^dN qáää=Öê∏åë~âëëâ®ê~êÉ=jrwRapNK pâ®ê=Ñêìâí=çÅÜ=Öê∏åë~âÉê=á=Ñáå~=ëíêáãäçê=íáää=~ëá~íáëâ~= pâ®êëâáî~=Ñ∏ê=~ëá~íáëâ~= Öê∏åë~âëê®ííÉêK ê®ííÉê jrwQRopN oáîëâáî~=Öêçî qáää=Öê∏åë~âëëâ®ê~êÉ=jrwRapNK c∏ê=~íí=êáî~=ê™=éçí~íáë=íKÉñK íáää=ê~ÖÖãìåâ~ê=çÅÜ=âêçééâ~âçêK jrwQRhmN qáää=Öê∏åë~âëëâ®ê~êÉ=jrwRapNK pâ®êëâáî~=Ñ∏ê=ê∏ëí=çÅÜ= c∏ê=~íí=êáî~=ê™=éçí~íáë=íáää=ê∏ëíá=çÅÜ=ê™ê~âçêI=®îÉå=Ñ∏ê=~íí=ëâ®ê~= Ñêìâí=çÅÜ=Öê∏åë~âÉê=á=íàçÅâ~=ëâáîçêK ê™ê~âçê jrwRboO _ä~åÇ~êëâ™ä=á=êçëíÑêáíí= ëí™ä _ä~åÇ~êëâ™äÉå=êóããÉê=ìéé=íáää=TRM=Ö=îÉíÉãà∏ä=éäìë= áåÖêÉÇáÉåëÉêK jrwRjuN jáñÉê=á=ëä~ÖÑ~ëí=éä~ëí c∏ê=~íí=Ää~åÇ~=ÇêóÅâÉêI=Ö∏ê~=éìê¨=~î=Ñêìâí=çÅÜ=Öê∏åë~âÉêI= ÄÉêÉÇ~=ã~àçåå®ëI=ÑáåÑ∏êÇÉä~=Ñêìâí=çÅÜ=å∏ííÉêI=âêçëë~= áëÄáí~êK jrwRjjN j~íÄÉêÉÇ~êíáääë~íë ^åî®åÇë=Ñ∏ê=~íí=Ü~Åâ~=âêóÇÇçêI=Öê∏åë~âÉêI=®ééäÉå= çÅÜ â∏ííI=ëíêáãä~=ãçê∏ííÉê=çÅÜ=ê®ííáâ~I=êáî~=çëíÉåI=å∏ííÉê= çÅÜ=â~ää=ÅÜçâä~ÇK lã=Éíí=Éñíê~=íáääÄÉÜ∏ê=áåíÉ=ãÉÇÑ∏äàÉê=äÉîÉê~åëÉå=Ñáååë=ÇÉí=~íí=â∏é~=á=Ñ~ÅâÜ~åÇÉäå=ÉääÉê=Üçë=ëÉêîáÅÉK o®ííÉå=íáää=®åÇêáåÖ~ê=Ñ∏êÄÉÜ™ääÉëK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe UR .

Ñá páë®äí∏ qìêî~ääáëììë~ëá~~==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K i~áííÉÉå=çë~í==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K h®óíí∏= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K mìÜÇáëíìë=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K p®áäóíóë= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K qçáãÉåéáíÉáí®=â®óíí∏Ü®áêá∏áÇÉå=î~ê~ääÉ=K=K=K=K=K h®óíí∏çÜàÉáí~==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K háÉêê®íóëçÜàÉáí~= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K q~âììÉÜÇçí= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K iáë®î~êìëíÉ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K US UT UU VN VN VN VO VQ VQ VQ lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=_lp`eK rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë= âçÇáåâçåÉK iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í=áåíÉêåÉíJ ëáîìáäí~ããÉK q®ã®=ä~áíÉ=çå=í~êâçáíÉííì=ã®®êáääÉI=àçíâ~=çî~í= åçêã~~äÉà~=âçíáí~äçìëâ®óí∏ëë®=í~á=ëááÜÉå=êáåå~J ëíÉíí~î~ëë~=â®óí∏ëë®K=pÉ=Éá=ëçîÉääì=~ãã~ííáã~áJ ëÉÉå=â®óíí∏∏åK=hçíáí~äçìëâ®óíí∏∏å=êáåå~ëíÉíí~î~= â®óíí∏=â®ëáíí®®=ÉëáãK=ä~áííÉÉå=â®óí∏å=äááââÉáÇÉåI= íçáãáëíçàÉåI=ã~~í~äçìëJ=à~=ãìáÇÉå=~ãã~íáääáëíÉå= óêáíóëíÉå=í~ìâçíáäçáëë~I=ëÉâ®=ä~áííÉÉå=â®óí∏å= éáÉåáÉå=ÜçíÉääáÉå=à~=é~äîÉäìí~äçàÉå=~ëá~â~ëJ=à~= îáÉê~ëíáäçáëë~K h®óí®=ä~áíÉíí~=î~áå=ã®®ê®óëíÉå=ãìâ~áëÉëíá=à~= åçìÇ~í~=í®ëë®=áäãçáíÉííìà~=î~äãáëíìëã®®êá®=à~= J~áâçà~K=ûä®=óäáí®=áäãçáíÉííìà~=ã~âëáãáã®®êá®K iìÉ=â®óíí∏çÜàÉ=í~êââ~~å=à~=ë®áäóí®=ëÉ=ÜìçäÉäJ äáëÉëíáK=gçë=ä~áííÉÉå=â®óíí∏çÜàÉÉí=ä~áãáåäó∏Ç®®åI= î~äãáëí~à~=Éá=çäÉ=î~ëíììëë~=çÜàÉáÇÉåî~ëí~áëÉëí~= â®óí∏ëí®=~áÜÉìíìîáëí~=î~ÜáåÖçáëí~K jìáëí~=~åí~~=â®óíí∏çÜàÉ=ä~áííÉÉå=ã~ÜÇçääáëÉääÉ= ììÇÉääÉ=çãáëí~à~ääÉK h®óíí∏çÜàÉ=çå=í~êâçáíÉííì=Éêá=ã~ääÉáääÉ= Eâ~íëç ãó∏ë=çÜÉáåÉå=í~ìäìââç=Éêá=ã~ääÉáëí~I= âìî~=FK=i~áíÉ=çå=Üìçäíçî~é~~K qìêî~ääáëììë~ëá~~ väÉáëÉí=íìêî~ääáëììëçÜàÉÉí p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~> iááí®=ä~áíÉ=~áåç~ëí~~å=íóóééáâáäîÉëë®=çäÉîáÉå= çÜàÉáÇÉå=ãìâ~áëÉÉå=ë®Üâ∏îÉêââççåK= h®óí® ä~áíÉíí~=î~áå=ëáë®íáäçáëë~K h®óí®=ä~áíÉíí~=î~áåI=âìå=äááí®åí®àçÜíç=à~=ä~áíÉ= çî~í ãçáííÉÉííçã~ëë~=âìååçëë~K máÇ®=ä~áíÉ=éçáëë~=éáÉåíÉå=ä~ëíÉå=ìäçííìîáäí~K ûä®=â®óí®=âçëâ~~å=ä~áíÉíí~=áäã~å=î~äîçåí~~K eÉåâáä∏í=Eãó∏ë=ä~éëÉíFI=àçíâ~=çî~í=ÑóóëáëÉëíá= í~á ÜÉåâáëÉëíá=ê~àçáííÉáëá~=í~á=àçáää~=Éá=çäÉ=êááíí®î®ëíá= âçâÉãìëí~=à~=íáÉíç~I=Éáî®í=ë~~=â®óíí®®=ä~áíÉíí~I US é~áíëá=àçë=ÜÉ=â®óíí®î®í=ëáí®=î~äîçåå~å=~ä~áëÉå~=í~á= çî~í=ë~~åÉÉí=çé~ëíìëí~=ä~áííÉÉå=â®óíí∏∏å=ÜÉåâáJ ä∏äí®I=àçâ~=çå=î~ëíììëë~=ÜÉáÇ®å=íìêî~ääáëììÇÉëJ í~~åK fêêçí~=éáëíçâÉ=éáëíçê~ëá~ëí~=~áå~=âçåÉÉå=â®óí∏å= à®äâÉÉåI=ÉååÉå=âçåÉÉå=éìÜÇáëí~ãáëí~I=âìå= éçáëíìí=ÜìçåÉÉëí~=í~á=âìå=âçåÉÉëÉÉå=íìäÉÉ= â®óíí∏Ü®áêá∏K= s~êçI=Éíí®=íÉê®î®í=êÉìå~í=í~á=âììã~í=éáåå~í=Éáî®í= î~ìêáçáí~=äááí®åí®àçÜíç~K=gçë=ä~áííÉÉå=äááí®åí®àçÜíç= îáçáííììI=ëÉå=ë~~=íìêî~ääáëììëëóáëí®=î~áÜí~~=î~áå= î~äãáëí~à~I=î~äíììíÉííì=ÜìçäíçäááâÉ=í~á=î~ëí~~î~í= î~äíììÇÉí=çã~~î~=ë®Üâ∏~ëÉåí~à~K= g®í® ëÉå îìçâëá=ä~áííÉÉå=âçêà~ìâëÉí=î~áå= î~äíììíÉíìå=ÜìçäíçäááââÉÉå=íÉÜí®î®âëáK i~áíÉíí~=âçëâÉî~í=íìêî~ääáëììëçÜàÉÉí s~êç=âçëâÉíí~ã~ëí~=éó∏êáîááå=çëááåK i~áíÉíí~=ë~~=íìêî~ääáëììëëóáëí®=â®óíí®®=î~áåI= âìå â®óíí®ã®íí∏ã®í=â®óíí∏äááí®åå®í=çå=éÉáíÉííó= ëìçà~â~åëáää~=ERI=UFK ûä®=ãììí~=î~êêÉå=~ëÉåíç~=îáêê~å=çääÉëë~=âóíâÉíJ íóå®=âçåÉÉëÉÉåK=lÇçí~I=Éíí®=ãççííçêá=çå= éóë®ÜíóåóíK ûä®=ìéçí~=éÉêìëâçåÉíí~=îÉíÉÉå=í~á=éÉëÉ=ëáí®= àìçâëÉî~å=îÉÇÉå=~ää~K h®óí®=ä~áíÉíí~=î~áå=~äâìéÉê®áëî~êìëíÉáÇÉå=â~åëë~K= hìå=â®óí®í=î~êìëíÉáí~I=åçìÇ~í~=çÜÉáëá~= â®óíí∏çÜàÉáí~K h®óí®=ë~ã~å~áâ~áëÉëíá=î~áå=óÜí®=î~êìëíÉíí~=í~á= äáë®î~êìëíÉíí~K h®óååáëí®=à~=éóë®óí®=ä~áíÉ=~áåç~ëí~~å= î~äáíëáãÉëí~K q®êâÉ®=çÜàÉ s~áÜÇ~=î~êìëíÉLäáë®î~êìëíÉ=î~áå=ãççííçêáå= çääÉëë~=éóë®ÜÇóâëáëë®=Ó=ãççííçêá=íçáãáá=îáÉä®= àçåâáå=~áâ~~=îáêê~åâ~íâ~áëìå=à®äâÉÉåK qìêî~à®êàÉëíÉäã®í h®óååáëíóëëìçà~ h~íëç=í~ìäìââç=Êh®óíí∏~ëÉååçíÂ= hçåÉÉå=îçá=â®óååáëí®®=î~áå=~ëÉååçáëë~=N=à~=PW Ó âìå=âìäÜç=ENNF=çå=é~áâ~ää~~å=à~=å~éë~Üí~åìí= âááååá=à~= Ó íÉÜçëÉâçáííáãÉå=â®óíí∏äááí®åå®å=ëìçà~â~åëá= EUF=çå=~ëÉíÉííì=é~áâ~ääÉÉåK rìÇÉääÉÉåâ®óååáëíóãáëëìçà~ p®Üâ∏â~íâçå=ë~ííìÉëë~=âçåÉ=à®®=é®®ääÉI= ãìíí~ ãççííçêá=Éá=â®óååáëíóI=âìå=ë®Üâ∏í= í~~ë âóíâÉóíóî®í=é®®ääÉK=^ëÉí~=î~äáíëáå=Éåëáå= ~ëÉåíççå=MLçÑÑ=à~=â®óååáëí®=ëáííÉå=âçåÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Ñá väáâìçêãáíìëëìçà~ gçë=ãççííçêá=âóíâÉóíóó=â®óí∏å=~áâ~å~=áíëÉëí®®å= éçáë=é®®äí®I=çå=óäáâìçêãáíìëëìçà~=~âíáîçáíìåìíK= póóå®=ë~~íí~~=çää~I=Éíí®=çå=â®ëáíÉäíó=ë~ã~å~áJ â~áëÉëíá=ëììêÉãéá~=ã®®êá®=~áåÉâëá~K h~íëç=â~éé~äÉÉëí~=ÊlÜàÉáí~=â®óíí∏Ü®áêá∏áÇÉå= î~ê~ääÉÂ=ãáíÉå=çå=íçáãáíí~î~I=àçë=íìêî~à®êJ àÉëíÉäã®=~âíáîçáíììK i~áííÉÉëÉÉå=í~á=äáë®î~êìëíÉÉëÉÉå= âááååáíÉííóàÉå=ëóãÄçäáÉå=ëÉäáíóâëÉí kçìÇ~í~=â®óíí∏çÜàÉáí~K s~êçáíìë>=mó∏êáî®=íÉê®K s~êçáíìë>=mó∏êáî®=î~êìëíÉ>= ûä® í~êíì í®óíí∏~ìââççåK i~áííÉÉå=çë~í h®®åå®=Éëááå=âìî~ëáîìíK hìî~= mÉêìëä~áíÉ N ^î~~ãáëé~áåáâÉ O h®®åíóî®=î~êëá Êb~ëó=^êãäáÑíÂJíçáãáååçå=~îìää~=î~êëá=äááââìì= óä∏ëé®áå=Eâ~íëç=Êh®óíí∏~ëÉååçíÂFK P s~äáíëáå hìå=éóë®óí®í=ä~áííÉÉå=E~ëÉåíç=MLçÑÑFI= ëÉ ~ëÉííìì=~ìíçã~~ííáëÉëíá=çéíáã~~äáëÉÉå= ~ëÉåíççå=î~êìëíÉáÇÉå=î~áÜí~ãáëí~=î~êíÉåK jrjROKKW MLçÑÑ=Z=ëÉáë j=Z=éáíç~ëÉåíçI=ëììêáå=â®óíí∏åçéÉìëI=éáÇ®= î~äáíëáå=~ä~ëé~áåÉííìå~=Ü~äì~ã~ëá=~à~åK qÉÜç~äìÉÉí=NÓQI=â®óíí∏åçéÉìÇÉíW N=Z=~äÜ~áåÉå=â®óíí∏åçéÉìë=Ó=ÜáÇ~ëI Q=Z=ëììêá=â®óíí∏åçéÉìë=Ó=åçéÉ~K jrjRQKKLjrjRSKKW MLçÑÑ=Z=ëÉáë j=Z=éáíç~ëÉåíçI=ëììêáå=â®óíí∏åçéÉìëI=éáÇ®= î~äáíëáå=~ä~ëé~áåÉííìå~=Ü~äì~ã~ëá=~à~åK qÉÜç~äìÉÉí=NÓTI=â®óíí∏åçéÉìÇÉíW N=Z=~äÜ~áåÉå=â®óíí∏åçéÉìë=Ó=ÜáÇ~ëI T=Z=ëììêá=â®óíí∏åçéÉìë=Ó=åçéÉ~K Q qçáãáåå~å=å®óíí∏=EjrjRQKKLRSKKF s~äç=é~ä~~=ä~áííÉÉå=çääÉëë~=íçáãáåå~ëë~= Eî~äáíëáå=~ëÉååçëë~=j=í~á=NÓTFK s~äç=îáäââììI=àçë=ä~áíÉíí~=â®óíÉí®®å=î®®êáåI= àçë ÉäÉâíêçåáåÉå=íìêî~âóíâáå=ä~ìâÉ~~=í~á= ä~áííÉÉëÉÉå=íìäÉÉ=îáâ~I=â~íëç=â~éé~äÉ= ÊqçáãÉåéáíÉáí®=â®óíí∏Ü®áêá∏áÇÉå=î~ê~ääÉÂK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe R h®óíí∏äááí®åå®å=ëìçà~â~åëá fêêçí~=â®óíí∏äááí®åå®å=ëìçà~â~åëá=é~áå~ã~ää~= ëáí®=í~â~çë~ëí~=à~=éçáëí~=â~åëáK S h®óíí∏äááí®åí®= Ó=îáÜ~ååÉëäÉáââìêáääÉ=à~= Ó=ëáíêìëéìëÉêíáãÉääÉ=Eäáë®î~êìëíÉ=GFK= hìå=Éí=â®óí®=äáë®ä~áííÉáí~I=~ëÉí~=â®óíí∏J äááí®åå®å=ëìçà~â~åëá=é~áâçáääÉÉåK T h®óíí∏äááí®åí®=î~êìëíÉáääÉ=Eé~ääçîáëéáä®I= îáëéáä®I=í~áâáå~âçìââìF=à~=äáÜ~ãóääóääÉ= Eäáë®î~êìëíÉ=GF U qÉÜçëÉâçáííáãÉå=â®óíí∏äááí®åå®å= ëìçà~â~åëá V qÉÜçëÉâçáííáãÉå=â®óíí∏äááí®åí®= Eäáë®î~êìëíÉ=GF hìå=Éí=â®óí®=äáë®ä~áííÉáí~I=~ëÉí~=â®óíí∏J äááí®åå®å=ëìçà~â~åëá=é~áâçáääÉÉåK NM gçÜÇçå=ë®áäóíóëíáä~ jrjROKKLjrjRQKKW=hÉä~~=äááí®åí®àçÜíç=ëáí®= î~êíÉå=çäÉî~~å=íáä~~å jrjRSKKW=gçÜíç=âÉä~ìíìì=~ìíçã~~ííáëÉëíá= é~áâçáääÉÉå hìäÜç=î~êìëíÉáåÉÉå NN qÉê®ëâìäÜç NO h~åëá s~êìëíÉÉí NP sáëéáä®í NQ m~ääçîáëéáä® NR q~áâáå~âçìââìI=àçëë~=çå=í~áâáå~åçÜà~áå NS s~êìëíÉä~ìââì s~êìëíÉáÇÉå=à~=ÜáÉåçååìëíÉêáÉå= ë®áäóíí®ãáëÉÉåK sáÜ~ååÉëäÉáââìêá NT pó∏íí∏é~áåáå NU h~åëáI=àçëë~=çå=í®óíí∏ëìééáäç NV eáÉåçååìëíÉê®í NV~=h®®ååÉíí®î®=îááé~äçáåíáíÉê®=Ó= é~âëìLçÜìí NVÄ=h®®ååÉíí®î®=ê~~ëíáåíÉê®=Ó=â~êâÉ~LÜáÉåç NVÅ=o~~ëíÉíÉê® OM qÉê®åéáÇáâÉ ON oìåâç=à~=éçáëíç~ìââç qÉÜçëÉâçáíáå=G OO hìäÜç OP h~åëá OQ pìééáäç G gçë=àçâáå=î~êìëíÉ=Éá=çäÉ=ä~áííÉÉå=ãìâ~å~= î~âáçî~êìëíÉÉå~I=îçáí=Ü~åââá~=ëÉå=~ä~å= äááââÉáëí®=í~á=~ëá~â~ëé~äîÉäìëí~K UT .

Ñá h®óíí∏~ëÉååçí hìî~= eìçãK> h®óí®=âçåÉíí~=î~áåI=âìå=î~êìëíÉLäáë®î~êìëíÉ= çå âááååáíÉííó=ëÉìê~~î~å=í~ìäìâçå=ãìâ~áëÉëíá= çáâÉ~~å=â®óíí∏äááí®åí®®å=à~=é~áââ~~å=à~=ëÉ=çå= çáâÉ~ëë~=â®óíí∏~ëÉååçëë~~åK h®®åíóî®å=î~êêÉå=íìäÉÉ=å~éë~Üí~~=~áå~=âááååá= â®óíí∏~ëÉåíççåK eìçã~ìíìë s~êêÉëë~=çå=Êb~ëó=^êãäáÑíÂJíçáãáåíçI=àçåâ~= ~îìää~=î~êëá=â®®åíóó=ÜÉäéçããáå=óä∏ëK h®óíí∏~ëÉååçå=ë®®í∏W  m~áå~=~î~~ãáëé~áåáâÉíí~=à~=î~áÜÇ~=î~êêÉå= ~ëÉåíçK= h®óí®=~éìå~=â®íí®K  pááêê®=î~êëá=Ü~äì~ã~~ëá=~ëÉåíççå=åááåI=Éíí®= ëÉ å~éë~Üí~~=âááååáK ^ëÉåíç h®óíí∏J äááí®åí® jrjROKK jrjRQKK jrjRSKK NÓQ NÓT NÓQ NÓT NÓO NÓP Ó Ó OÓQ PÓT OÓQ PÓT V PÓQ RÓT T PÓQ RÓT T N O T P S G Q G sáëéáä®åI=é~ääçîáëéáä®å=à~=í~áâáå~âçìâìå= âááååáíóëLáêêçíìëX=pììêÉãéáÉå=ã®®êáÉå= äáë®®ãáåÉåK h®óíí∏ eìçãK> h®óí®=âçåÉíí~=î~áåI=âìå=î~êìëíÉLäáë®î~êìëíÉ= çå â®óíí∏~ëÉååçëë~~åK ûä®=â®óååáëí®=âçåÉíí~=áäã~å=î~êìëíÉíí~K= ûä®=~äíáëí~=âçåÉíí~=à~=î~êìëíÉáí~=ä®ãã∏åä®ÜíÉáääÉK= lë~í=Éáî®í=ëçîÉääì=ãáâêç~~äíçììåáâ®óíí∏∏åK  mìÜÇáëí~=ä~áíÉ=à~=î~êìëíÉÉí=ÜìçäÉääáëÉëíá=ÉååÉå= Éåëáãã®áëí®=â®óíí∏âÉêí~~I=â~íëç=â~éé~äÉ= ÊmìÜÇáëíìëÂK q®êâÉ®=çÜàÉ h®óíí∏çÜàÉÉëë~=ëìçëáíÉääìí=íó∏åçéÉìÇÉå=îááíÉ~êJ îçí=âçëâÉî~í=âçåÉáí~I=àçáëë~=çå=TJ~ëÉåíçáåÉå= î~äáíëáåK=gçë=âçåÉÉëë~=çå=QJ~ëÉåíçáåÉå=î~äáíëáåI= î~ëí~~î~í=íáÉÇçí=çå=~ååÉííì=ëìäìáëë~K h®óíí∏çÜàÉÉëë~=çå=í~êê~I=àçëë~=çå=~ååÉííì= âçåÉÉå=íó∏åçéÉìÇÉå=îááíÉ~êîçí=â®óíÉíí®Éëë®= î~êìëíÉíí~=í~á=äáë®î~êìëíÉíí~K= pìçëáíìëW=âááååáí®=í~êê~=âçåÉÉëÉÉå=Eâìî~=FK ^äâìî~äãáëíÉäìí  ^ëÉí~=âçåÉ=í~ë~áëÉääÉ=à~=éìÜí~~ääÉ=~äìëí~ääÉK  sÉÇ®=äááí®åí®àçÜíç=ìäçë=Eâìî~=FK jrjROKKLjrjRQKK gçÜÇçå=âÉä~ìëíáä~W sÉÇ®=àçÜíç=í~êîáíí~î~~å= éáíììíÉÉåK jrjRSKK gçÜíç=âÉä~ìíìì=~ìíçã~~ííáëÉëíá= é~áâçáääÉÉåW sÉÇ®=óÜÇÉää®=îÉÇçää~=äááí®åí®J àçÜíç~=ìäçë=Ü~äì~ã~ëá=ã®®ê®= Eã~ñK=NMM=ÅãF=à~=é®®ëí®=àçÜíç= Üáí~~ëíá áêíáX àçÜíç=äìâáííììK hìå=àçÜíç=çå=äáá~å=éáíâ®W sÉÇ®=âÉîóÉëíá=àçÜÇçëí~=à~=~åå~=ëÉå=âÉä~ìíì~= ëçéáî~å=ãáíí~áëÉâëáK=sÉÇ®=ëáííÉå=ììÇÉääÉÉå= àçÜÇçëí~=à~=é®®ëí®=Üáí~~ëíá=áêíáX=àçÜíç=äìâáííììK eìçãK> s~êçI=ÉííÉá=àçÜíç=âáÉêêó=ëáë®®åíó∏ååÉíí®Éëë®K= hìå=âçåÉÉëë~=çå=~ìíçã~~ííáåÉå=àçÜÇçåâÉä~ìëI= ®ä®=íó∏åå®=àçÜíç~=ëáë®®å=â®ëáåK=gçë=àçÜíç=àììííìì= âááååáI=îÉÇ®=ëÉ=âçâçå~~å=ìäçë=à~=~åå~=ëÉå=ëáííÉå= âÉä~ìíì~=é~áâ~ääÉÉåK  i~áí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~~åK içìââ~~åíìãáëî~~ê~ hóíâÉ=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~~å=î~ëí~=ëáííÉåI= âìå=â~áââá=~äâìî~äãáëíÉäìí=âçåÉÉää~=íó∏ëâÉåíÉäó®= î~êíÉå=çå=íÉÜíóK UU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Ñá hìäÜç=à~=î~êìëíÉÉí s~êç=éó∏êáîá®=î~êìëíÉáí~=J= äçìââ~~åíìãáëî~~ê~ ûä®=í~êíì=âìäÜççå=âçåÉÉå=çääÉëë~=íçáãáåå~ëë~K= qó∏ëâÉåíÉäÉ=î~áå=â~ååÉå=ENOF=çääÉëë~= é~áâ~ää~~åK s~áÜÇ~=î~êìëíÉ=î~áåI=âìå=ãççííçêá=çå=éóë®ÜíóJ åóí=Ó=âçåÉ=â®ó=îáÉä®=àçåâáå=~áâ~~=éóë®óíí®ãáëÉå= à®äâÉÉå=à~=éóë®Üíóó=î~êìëíÉáÇÉå=î~áÜíç~ëÉåJ íççåK=pááêê®=î~êëá=íçáëÉÉå=~ëÉåíççå=î~ëí~=ëáííÉåI= âìå=î~êìëíÉ=çå=éóë®ÜíóåóíK i~áíÉíí~=ë~~=íìêî~ääáëììëëóáëí®=â®óíí®®=î~áåI=âìå= â®óíí®ã®íí∏ã®í=â®óíí∏äááí®åå®í=çå=éÉáíÉííó= ëìçà~â~åëáää~=ERI=UFK eìçãK> h®óí®=âìäÜç~=î~áå=í®ã®å=ä~áííÉÉå=â~åëë~K sáëéáä®í=ENPF ëÉâçáíí~~=í~áâáå~íI=ÉëáãK=â~ââìí~áâáå~å m~ääçîáëéáä®=ENQF î~íâ~~=âÉêã~J=à~=î~äâì~áëî~~ÜÇçå= à~ âÉîóÉí=í~áâáå~íI= ÉëáãK ëçâÉêáâ~ââìí~áâáå~å q~áâáå~âçìââì=ENRF î~áî~~=é~âëìí=í~áâáå~í=à~=ëÉâçáíí~~= í~áâáå~~å=~áåÉâëÉíI=àçáí~=Éá=í~êîáíëÉ= ÜáÉåçåí~~=EÉëáãK=êìëáå~íI=ëìâä~~ä~ëíìíF hìäÜçå=à~=î~êìëíÉáÇÉå=â®óíí∏ hìî~=  m~áå~=~î~~ãáëé~áåáâÉíí~=à~=â®®åå®=î~êëá= ~ëÉåíççå=OK  hááååáí®=âìäÜçW Ó h~ääáëí~=âìäÜç~=áíëÉÉëá=é®áåI=~ëÉí~= é~áâ~ääÉÉå=à~=ä~ëâÉ=~ä~ëI Ó â®®åå®=î~ëí~é®áî®®åI=âìååÉë=âìäÜç= å~éë~Üí~~=âááååáK  hááååáí®=ëçéáî~=î~êìëíÉ=Ó=îáëéáä®I=é~ääçîáëéáä®= í~á í~áâáå~âçìââì=ÓI=åááå=Éíí®=ëÉ=äìâáííìì= â®óíí∏äááí®åí®®åK lÜàÉW h®®åå®=í~áâáå~âçìâìå=í~áâáå~åçÜà~áåí~I= âìååÉë=í~áâáå~âçìââì=éóëíóó=äìââáìíìã~~å= Ehìî~=ÓQÄFK  q®óí®=~áåÉâëÉí=âìäÜççåK  m~áå~=~î~~ãáëé~áåáâÉíí~=à~=â®®åå®= î~êëá=~ëÉåíççå=NK  i~áí~=â~åëá=é~áâ~ääÉÉåK  s~äáíëÉ=Ü~äì~ã~ëá=åçéÉìë=î~äáíëáãÉää~K pìçëáíìëW Ó sáëéáä®W= ëÉâçáí~=Éåëáå=åçéÉìÇÉää~ N ENFI=î~äáíëÉ=ëáííÉå= ~ëÉåíç T=EQF oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe Ó m~ääçîáëéáä®W åçéÉìë T=EQFI=~áåÉëíÉå=ëÉâçáíí~ãáåÉå= åçéÉìÇÉää~ N ENF Ó q~áâáå~âçìââìW= ëÉâçáí~=Éåëáå=åçéÉìÇÉää~ N ENFI=î~áî~~= åçéÉìÇÉää~ P EOF ^áåÉëíÉå=äáë®®ãáåÉå  móë®óí®=âçåÉ=î~äáíëáãÉëí~K  iáë®®=~áåÉâëÉí=â~ååÉëë~=çäÉî~å=í®óíí∏~ìâçå= â~ìíí~K í~á  fêêçí~=â~åëáK  m~áå~=~î~~ãáëé~áåáâÉíí~=à~=â®®åå®=î~êëá= ~ëÉåíççå=OK  q®óí®=~áåÉâëÉíK h®óí∏å=à®äâÉÉå  móë®óí®=âçåÉ=î~äáíëáãÉëí~K  fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~K  fêêçí~=â~åëáK  m~áå~=~î~~ãáëé~áåáâÉíí~=à~=â®®åå®=î~êëá= ~ëÉåíççå=OK  fêêçí~=î~êìëíÉ=â®óíí∏äááí®åå®ëí®K  mçáëí~=âìäÜçK  mìÜÇáëí~=â~áââá=çë~íI=â~íëç=âçÜí~= ÊmìÜÇáëíìëÂK sáÜ~ååÉëäÉáââìêá içìââ~~åíìãáëî~~ê~ ûä®=âçëâÉ=ÜáÉåçååìëíÉêáÉå=íÉê®îááå=íÉêááå= í~á ëóêàááåK=q~êíì=ÜáÉåçååìëíÉêááå=î~áå=íÉê®å= êÉìå~ëí~> hááååáí®Láêêçí~=îáÜ~ååÉëäÉáââìêá=î~áåI=âìå= ãççííçêá=çå=éóë®Üíóåóí=à~=éáëíçíìäéé~= áêêçíÉííì éáëíçê~ëá~ëí~K ûä®=ä~áí~=ëçêãá~=í®óíí∏ëìééáäççåK eìçãK> h®óí®=îáÜ~ååÉëäÉáââìêá~=î~áåI=âìå=ëÉå=â~áââá=çë~í= çî~í=é~áâçáääÉÉå=âááååáíÉííóáå®K= hçâç~ Éåëáå îáÜ~ååÉëäÉáââìêáK h®óí®=îáÜ~ååÉëäÉáââìêá~=î~áå=áäãçáíÉíìëë~= â®óíí∏~ëÉååçëë~K väáâìçêãáíìëëìçà~ hìî~= sáÜ~ååÉëäÉáââìêáå=â®óíí∏~âëÉäáëë~=çå=äçîá= EãìêíìãáëâçÜí~FI=àçâ~=ëìçà~~=ä~áíÉíí~= ëììêÉããáäí~=î~ÜáåÖçáäí~=îáÜ~ååÉëäÉáââìêáå= óäáâìçêãáííìÉëë~K=h®óíí∏~âëÉäá=ãìêíìì=í®ëí®= âçÜí~~=óäáâìçêãáíìâëÉëë~K= rìÇÉå=íÉê®åéáÇáââÉÉå=à~=â®óíí∏~âëÉäáå=îçá=íáä~í~= Üìçäíçé~äîÉäìëí~K UV .

Ñá h®®ååÉíí®î®=îááé~äçáåíáíÉê®=Ó= é~âëìLçÜìí îááé~äçá=ÜÉÇÉäã®í=à~=â~ëîáâëÉíK=h®óíí∏åçéÉìë=R EPFK h®®ååÉíí®î®å=îááé~äçáåíáíÉê®å=ãÉêâáåå®íW= ÊNÂ=é~âëìáääÉ=îááé~äÉáääÉ ÊPÂ=çÜìáääÉ=îááé~äÉáääÉ eìçãK> h®®ååÉíí®î®=îááé~äçáåíáíÉê®=Éá=ëçîÉääì=âçî~å= àììëíçåI=äÉáî®åI=ë®ãéóä∏áÇÉå=í~á=ëìâä~~å= îááé~äçáåíááåK=sááé~äçá=âÉáíÉíóí=éÉêìå~í=î~áå=âóäãáå®K h®®ååÉíí®î®=ê~~ëíáåíÉê®=Ó= â~êâÉ~LÜáÉåç ê~~ëí~~=îáÜ~ååÉâëÉíI=ÜÉÇÉäã®í=à~=àììëíçåI= é~áíëá âçî~å=àììëíçå=EÉëáãK=é~êãÉë~~åáFK= h®óíí∏åçéÉìë=P=EOF=í~á=Q=EPFK h®®ååÉíí®î®å=ê~~ëíáåíÉê®å=ãÉêâáåå®íW= ÊOÂ=â~êâÉ~ääÉ=ê~~ëíÉÉääÉ ÊQÂ=ÜáÉåçääÉ=ê~~ëíÉÉääÉ eìçãK> h®®ååÉíí®î®=ê~~ëíáåíÉê®=Éá=ëçîÉääì=é®Üâáå∏áÇÉå= êçìÜáãáëÉÉåK=o~~ëí~=éÉÜãÉ®®=àììëíç~=î~áå= íÉê®å=â~êâÉ~ää~=éìçäÉää~=åçéÉìÇÉää~=T=EQFK o~~ëíÉíÉê® ê~~ëí~~=ê~~Û~í=éÉêìå~í=à~=âçî~å=àììëíçå= EÉëáãK=é~êãÉë~åáåF=ëÉâ®=êçìÜáá=à®®ÜÇóíÉíóå= ëìâä~~å=à~=é®Üâáå®íK h®óíí∏åçéÉìë=T=EQFK eìçãK> o~~ëíÉíÉê®=Éá=ëçîÉääì=éÉÜãÉ®å=àììëíçå= í~á àììëíçîááé~äÉáÇÉå=ê~~ëí~ãáëÉÉåK sáÜ~ååÉëäÉáââìêáå=â®óíí∏ hìî~=  m~áå~=~î~~ãáëé~áåáâÉíí~=à~=â®®åå®=î~êëá= ~ëÉåíççå=OK  hááååáí®=âìäÜçW Ó h~ääáëí~=âìäÜç~=áíëÉÉëá=é®áåI=~ëÉí~= é~áâ~ääÉÉå=à~=ä~ëâÉ=~ä~ëI Ó â®®åå®=î~ëí~é®áî®®åI=âìååÉë=âìäÜç= å~éë~Üí~~=âááååáK  m~áå~=~î~~ãáëé~áåáâÉíí~=à~=â®®åå®= î~êëá=~ëÉåíççå=PK  fêêçí~=îáÜ~ååÉëäÉáââìêáå=â®óíí∏äááí®åå®å= ëìçà~â~åëá=Eâìî~=JR~FK  máÇ®=âááååá=íÉê®åéáÇáââÉÉå=~ä~çë~ëí~I=ë~ã~ää~= ãçäÉãéáÉå=â®êâáçëáÉå=íìäÉÉ=çää~=óä∏ëé®áåK  ^ëÉí~=Ü~äì~ã~ëá=îááé~äçáåíáJ=í~á=ê~~ëíáåíÉê®= î~êçî~ëíá=é~áâ~ääÉÉå=íÉê®åéáÇáââÉÉå= â®êâáçëáÉå=é®®ääÉ=Eâìî~=JS~FK=hìå=â®óí®í= â®®ååÉíí®î®®=íÉê®®I=î~êãáëí~=Éíí®= í~êîáíëÉã~ëá=â®óíí∏éìçäá=çå=óä∏ëé®áåK  q~êíì=íÉê®åéáÇáââÉÉëÉÉå=ëÉå=óä®é®®ëí®=à~= ~ëÉí~=é~áâ~ääÉÉå=êìåâççå=Eâìî~=JSÄFK VM  ^ëÉí~=â~åëá=é~áâçáääÉÉå=EÜìçãáçá=ãÉêâáåí®F=à~= â®®åå®=ãó∏í®é®áî®®å=î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíáK  ^ëÉí~=îáÜ~ååÉëäÉáââìêá=â®óíí∏äááí®åå®å=é®®ääÉ= âìíÉå=âìî~ëë~=JU=à~=â®®åå®=ãó∏í®é®áî®®å= î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíáK  s~äáíëÉ=ëìçëáíÉäíì=åçéÉìëW  i~áí~=~áåÉâëÉí=í®óíí∏ëìééáäççå=à~=íó∏åå®= ëáë®®åé®áå=ëó∏íí∏é~áåáãÉää~K eìçãK> s~êçI=Éíí®=ÜáÉåçååÉíí~î~í=~áåÉâëÉí=Éáî®í= â~ë~~ååì=éçáëíç~ìââççåK sáåââáW=hìå=ÜáÉåçååÉíí~î~í=~áåÉâëÉí=çî~í= çÜìáí~I=â®ëáííÉäÉ=åÉ=åáéìáíí~áåI=åááå=ë~~í= í~ë~áëÉãã~å=äçééìíìäçâëÉåK lÜàÉW=gçë=~áåÉâëÉí=àììííìî~í=âááååá= îáÜ~ååÉëäÉáââìêááåI=â~íâ~áëÉ=îáêí~=óäÉáëâçåÉÉëí~I= áêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~I=çÇçí~=Éíí®= ãççííçêá=éóë®ÜíóóI=éçáëí~=îáÜ~ååÉëäÉáââìêáå= â~åëá=à~=íóÜàÉåå®=í®óíí∏ëìééáäçK h®óí∏å=à®äâÉÉå  móë®óí®=âçåÉ=î~äáíëáãÉëí~K  h®®åå®=îáÜ~ååÉëäÉáââìêá~=î~ëí~é®áî®®å= à~ áêêçí~K  fêêçí~=â~åëá=î~ëí~é®áî®®å=â®®åí®ÉåK  mçáëí~=íÉê®åéáÇáâÉ=à~=íÉê®K=m~áå~ã~ää~= ëçêãÉää~=â®óíí∏~âëÉäá~=î~ëíÉå=~äÜ~~äí~é®áå= Eâìî~=FK  mìÜÇáëí~=çë~íK qÉÜçëÉâçáíáå s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®Léó∏êáî®®= â®óíí∏~âëÉäá~=Ó=äçìââ~~åíìãáëî~~ê~> ûä®=í~êíì=é~áâ~ääÉÉå=âááååáíÉííóóå=íÉÜçëÉâçáíJ íáãÉÉå>=fêêçí~Lâááååáí®=íÉÜçëÉâçáíáå=î~áå=âìå= âçåÉÉå=ãççííçêá=çå=éóë®Üíóåóí>= hçâç~ Éåëáå íÉÜçëÉâçáíáå=à~=âááååáí®=ëÉ=î~ëí~= ëáííÉå=éÉêìëâçåÉÉëÉÉåK= ûä® â®óí® íÉÜçëÉâçáíáåí~=áäã~å=â~åíí~K m~äçî~ãã~å=î~~ê~> h~ååÉëë~=çäÉî~å=ëìééáäçå=â~ìíí~=íìäÉÉ=ìäçë= Ü∏óêó®=ëÉâçáíÉíí~Éëë~=âììãá~=~áåÉâëá~K= q®óí® íÉÜçëÉâçáííáãÉÉå=âììã~~=í~á=âìçÜìî~~= åÉëíÉíí®=Éåáåí®®å=MIR=äáíê~~K eìçãK> qÉÜçëÉâçáíáå=îçá=î~ìêáçáíì~K= ûä®=â®ëáííÉäÉ=é~â~ëíÉáí~=Eé~áíëá=à®®é~äçà~FK= ûä® â®óí®=íÉÜçëÉâçáíáåí~=íóÜà®å®K oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Ñá qÉÜçëÉâçáííáãÉå=â®óíí∏ hìî~=  m~áå~=~î~~ãáëé~áåáâÉíí~=à~=â®®åå®=î~êëá= ~ëÉåíççå=QK  mçáëí~=íÉÜçëÉâçáííáãÉå=â®óíí∏äááí®åå®å= ëìçà~â~åëáK  ^ëÉí~=íÉÜçëÉâçáííáãÉå=âìäÜç=é~áâçáääÉÉå= Eâ~Üî~å=ãÉêââá=à~=éÉêìëâçåÉÉå=ãÉêââá= âçÜÇ~ââ~áåF=à~=â®®åå®=î~ëí~é®áî®®å= î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíáK  q®óí®=~áåÉâëÉíK j~âëáãáã®®ê®=åÉëíÉáí®=Z=NIOR=äáíê~~X= ã~âëáãáã®®ê®=î~~Üíç~îá~=í~á=âììãá~= åÉëíÉáí®=Z=MIR=äáíê~~X= çéíáã~~äáåÉå=â®ëáííÉäóã®®ê®I=âááåíÉáí®= ~áåÉâëá~=Z=RMÓNMM=Öê~ãã~~K  ^ëÉí~=â~åëá=é~áâ~ääÉÉå=à~=â®®åå®=î~ëí~J é®áî®®å=î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíá=íÉÜçëÉâçáííáãÉå= â~Üî~ëë~K=h~ååÉå=íìäÉÉ=å~éë~Üí~~=âááååáK  s~äáíëÉ=Ü~äì~ã~ëá=åçéÉìë=î~äáíëáãÉää~K ^áåÉëíÉå=äáë®®ãáåÉå=Eâìî~=JUF  móë®óí®=âçåÉ=î~äáíëáãÉëí~K  fêêçí~=â~åëá=à~=äáë®®=~áåÉâëÉí í~á  éçáëí~=ëìééáäç=à~=äáë®®=âááåíÉ®í=~áåÉâëÉí= î®ÜáíÉääÉå=í®óíí∏~ìâçå=â~ìíí~ í~á  â~~Ç~=åÉëíÉã®áëÉí=~áåÉâëÉí=âìäÜççå= ëìééáäçå=ä®éáK h®óí∏å=à®äâÉÉå  móë®óí®=âçåÉ=î~äáíëáãÉëí~K  fêêçí~=íÉÜçëÉâçáíáå=ãó∏í®é®áî®®å=â®®åí®ÉåK sáåââáW=mìÜÇáëí~=íÉÜçëÉâçáíáå=ÜÉíá=â®óí∏å= à®äâÉÉåK hìäÜçå=à~=î~êìëíÉáÇÉå=éìÜÇáëíìë hìäÜç=à~=î~êìëíÉÉí=çî~í=âçåÉéÉëìå=âÉëí®îá®K s~êçI=Éíí®=ãìçîáçë~í=Éáî®í=à®®=éìêáëíìâëááå= ~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~I=åááÇÉå=ãìçíç=ë~~íí~~= ãììííì~=éÉëìå=~áâ~å~K sáÜ~ååÉëäÉáââìêáå=éìÜÇáëíìë sçáí=éÉëí®=îáÜ~ååÉëäÉáââìêáå=â~áââá=çë~í= ~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K sáåââáW=bëáãÉêâáâëá=ê~~ëíÉíìáëí~=éçêââ~åçáëí~= ä®ÜíÉÉ=éìå~áëí~=î®êá®I=àçåâ~=îçáí=éóóÜâá®=éçáë= îáÜ~ååÉëäÉáââìêáëí~=EÉá=ÜáÉåçååìëíÉêáëí®F=äááå~ää~= à~ ãììí~ã~ää~=íáé~ää~=êìçâ~∏äàó®K= eììÜíÉäÉ ëáííÉå îáÜ~ååÉëäÉáââìêáK qÉÜçëÉâçáííáãÉå=éìÜÇáëíìë mìÜÇáëíìë p®áäóíóë eìçãK> ûä®=â®óí®=Ü~åâ~~îá~=éìÜÇáëíìëãÉåÉíÉäãá®K= i~áííÉÉå=éáåí~=îçá=î~ìêáçáíì~K= mÉêìëâçåÉÉå=éìÜÇáëíìë p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~> ûä®=ìéçí~=éÉêìëâçåÉíí~=îÉíÉÉå=í~á=éÉëÉ=ëáí®= àìçâëÉî~å=îÉÇÉå=~ää~K ûä®=â®óí®=Ü∏óêóéìÜÇáëíáåí~K  fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~K  móóÜá=éÉêìëâçåÉ=à~=â®óíí∏äááí®åí∏àÉå= s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®=Ó=äçìââ~~åíìJ ãáëî~~ê~> ûä®=âçëâÉ=íÉÜçëÉâçáííáãÉå=íÉê®®å=é~äà~áå=â®ëáåK qÉÜçëÉâçáííáãÉå=âìäÜçI=â~åëá=à~=ëìééáäç=çî~í= âçåÉéÉëìå=âÉëí®îá®K sáåââáW=kÉëíÉáÇÉå=â®ëáííÉäóå=à®äâÉÉå=îçáí=ìëÉáå= éìÜÇáëí~~=íÉÜçëÉâçáííáãÉå=ãó∏ë=áêêçíí~ã~íí~= ëáí®=âçåÉÉëí~K=h~~Ç~=âçåÉÉëÉÉå=âááååáíÉííóóå= ëÉâçáííáãÉÉå=î®Ü®å=îÉíí®I=àçÜçå=çå=äáë®ííó= â®ëáåéÉëììå=í~êâçáíÉííì~=~ëíá~åéÉëì~áåÉíí~K= h®óååáëí® íÉÜçëÉâçáíáå=ãììí~ã~âëá=ëÉâìååáâëá= EåçéÉìÇÉää~=jFK=h~~Ç~=éÉëìîÉëá=éçáë=à~=ÜììÜíÉäÉ= íÉÜçëÉâçáíáå=éìÜí~~ää~=îÉÇÉää®K q®êâÉ®=çÜàÉ mìÜÇáëí~=í~êîáíí~Éëë~=î~êìëíÉä~ìââìK= kçìÇ~í~ ä~ìâìëë~=çäÉîá~=éìÜÇáëíìëçÜàÉáí~K içìââ~~åíìãáëî~~ê~ hìå=Éí=â®óí®=âçåÉíí~I=áêêçí~=éáëíçíìäéé~= éáëíçê~ëá~ëí~K hìî~=  p®áäóí®=î~êìëíÉáí~=à~=ÜáÉåçååìëíÉêá®= î~êìëíÉä~ìâìëë~K  p®áäóí®=î~êìëíÉä~ìââì~=âìäÜçëë~K  p®áäóíóë=~äâìéÉê®áëé~ââ~ìâëÉëë~I= â~íëç âìî~ K ëìçà~â~ååÉí=éìÜí~~âëá=âçëíÉ~ää~=äááå~ää~K= h®óí®=í~êîáíí~Éëë~=â®ëáåéÉëììå=í~êâçáíÉííì~= éÉëì~áåÉíí~K  hìáî~~=âçåÉ=äçéìâëáK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe VN .

Ñá qçáãÉåéáíÉáí®=â®óíí∏Ü®áêá∏áÇÉå=î~ê~ääÉ içìââ~~åíìãáëî~~ê~ fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=ÉååÉå=Ü®áêá∏å= éçáëí~ãáëí~K q®êâÉ®=çÜàÉ=âçëâáÉå=ã~ääÉà~= jrjRQKKLjrjRSKK gçë=â®óí®í=ä~áíÉíí~=î®®êáåI=àçë=ÉäÉâíêçåáåÉå= íìêî~âóíâáå=ä~ìâÉ~~=í~á=ä~áííÉÉëÉÉå=íìäÉÉ=îáâ~I= åááå=íçáãáåå~å=å®óí∏å=î~äç=~äâ~~=îáäââì~K h®®åíóî®å=î~êêÉå=íìäÉÉ=å~éë~Üí~~=~áå~=âááååá= â®óíí∏~ëÉåíççåK vêáí®=éçáëí~~=Ü®áêá∏=Éåëáå=ëÉìê~~îáÉå=çÜàÉáÇÉå= ~îìää~K e®áêá∏ i~áíÉ=Éá=â®óååáëíóK= qçáãÉåéáÇÉ  q~êâáëí~=îáêê~åë~~åíáK  q~êâáëí~=éáëíçíìäéé~K  q~êâáëí~=î~êëáK=låâç=ëÉ=çáâÉ~ëë~=~ëÉååçëë~\= låâç=ëÉ=å~éë~Üí~åìí=âááååá\  h®®åå®=íÉÜçëÉâçáíáå=í~á=âìäÜç=î~ëíÉÉëÉÉå= ~ëíáK  ^ëÉí~=íÉÜçëÉâçáííáãÉå=â~åëá=é~áâ~ääÉÉå= à~ â®®åå®=î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíáK  hááååáí®=ëìçà~â~åëá=â®óíí®ã®íí∏ãáÉå= â®óíí∏äááí®åí∏àÉå=é®®ääÉK  rìÇÉääÉÉåâ®óååáëíóëãáëëìçà~=çå=~âíáîçáíìåìíK= ^ëÉí~=î~äáíëáå=~ëÉåíççå=MLçÑÑ=à~=ëáííÉå=í~â~áëáå= Ü~äì~ã~~ëá=~ëÉåíççåK= e®áêá∏ hçåÉ=âóíâÉóíóó=â®óí∏å=~áâ~å~=éçáë=é®®äí®K= väáâìçêãáíìëëìçà~=çå=~âíáîçáíìåìíK= h®ëáíÉäí®îá® ~áåÉâëá~=çäá=äáá~å=é~äàçåK qçáãÉåéáÇÉ  h~íâ~áëÉ=îáêí~=âçåÉÉëí~K  máÉåÉåå®=â®ëáíÉäí®îáÉå=~áåÉëíÉå=㮮ꮮK= ûä® óäáí®=ã~âëáãáã®®êá®= Eâ~íëç Êh®óíí∏ÉëáãÉêâáíÂF> e®áêá∏ h®óí∏å=~áâ~å~=é~áåÉííááå=î~ÜáåÖçëë~= ~î~~ãáëé~áåáâÉíí~K= s~êëá=â®®åíóó=óä∏ëK=jççííçêá=âóíâÉóíóó=éçáë=é®®äí®I= ãìíí~=ä~áíÉ=Éá=éóë®ÜÇó=î~êìëíÉáÇÉå= î~áÜíç~ëÉåíççåK VO qçáãÉåéáÇÉ  ^ëÉí~=î~äáíëáå=~ëÉåíççå=MLçÑÑK  ^ëÉí~=î~êëá=~ëÉåíççå=NK  h®óååáëí®=âçåÉ=EíÉÜç~äìÉ=NFK  h~íâ~áëÉ=í~~ë=îáêí~=âçåÉÉëí~K  s~êìëíÉ=éóë®Üíóó=î~êìëíÉáÇÉå= î~áÜíç~ëÉåíççåK e®áêá∏ qÉÜçëÉâçáíáå=Éá=íçáãá=í~á=éóë®Üíóó=â®óí∏å=~áâ~å~I= ãççííçêá=ÊÜìêáëÉÉÂK=qÉê®=çå=àìãáííìåìíK qçáãÉåéáÇÉ  h~íâ~áëÉ=îáêí~=âçåÉÉëí~=à~=áêêçí~=éáëíçíìäéé~= éáëíçê~ëá~ëí~K  fêêçí~=íÉÜçëÉâçáíáå=à~=éçáëí~=ÉëíÉK  ^ëÉí~=íÉÜçëÉâçáíáå=í~â~áëáå=é~áâ~ääÉÉåK  h®óååáëí®=âçåÉK q®êâÉ®=çÜàÉ gçë=Ü®áêá∏=Éá=éçáëíì=~ååÉííìàÉå=çÜàÉáÇÉå=~îìää~I= â®®ååó=î~äíììíÉíìå=Üìçäíçé~äîÉäìå=éìçäÉÉåK h®óíí∏çÜàÉáí~ hÉêã~î~~Üíç NMM=ÖÓSMM=Ö  s~íâ~~=âÉêã~=î~~ÜÇçâëá=é~ääçîáëJ éáä®ää®=N½ÓQ=ãáåììíáå=~à~å=åçéÉìÇÉää~=T EQF= EâÉêã~ã®®ê®å à~ Jä~~Çìå=ãìâ~~åFK s~äâì~áëî~~Üíç NÓU=â~å~åãìå~å=î~äâì~áëí~  s~íâ~~=î~äâì~áëÉí=î~~ÜÇçâëá=é~ääçîáëJ éáä®ää®=QÓS=ãáåììíáå=~à~å=åçéÉìÇÉää~=T EQFK pçâÉêáâ~ââìí~áâáå~ mÉêìëçÜàÉ O=ãìå~~ OÓP=êâä=âììã~~=îÉíí® NMM=Ö=ëçâÉêá~ N=íä=î~åáäà~ëçâÉêá~ TM=Ö=à~ìÜçà~ TM=Ö=éÉêìå~à~ìÜçà~ ã~ÜÇK=äÉáîáåà~ìÜÉíí~  s~íâ~~=~áåÉâëÉí=Eé~áíëá=à~ìÜçí=à~=éÉêìå~à~ìÜçF= é~ääçîáëéáä®ää®=î~~ÜÇçâëá=åçáå=QÓS ãáåììíáå= ~à~å=åçéÉìÇÉää~=T=EQFK  h®®åå®=î~äáíëáå=~ëÉåíççå=N=ENF=à~=äáë®®= ëááîáä∏áÇóí=à~ìÜçí=à~=éÉêìå~à~ìÜç=äìëáââ~= âÉêê~ää~~å=à~=ëÉâçáí~=åçáå=½ÓN ãáåììííá~K j~âëáãáã®®ê®W=O=ñ=éÉêìëçÜàÉ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Ñá h~ââìí~áâáå~ m~ëí~í~áâáå~= mÉêìëçÜàÉ PÓQ=ãìå~~ OMMÓORM=Ö=ëçâÉêá~ êáé~ìë=ëìçä~~ N=íä=î~åáäà~ëçâÉêá~=í~á=½ ëáíêììå~å=ê~~ëíÉííì=âìçêá OMMÓORM=Ö=îçáí~=í~á=ã~êÖ~êááåá~= EÜìçåÉÉåä®ãé∏áëí®F RMM=Ö=à~ìÜçà~ N=íä=äÉáîáåà~ìÜÉíí~= NOR=ãä=ã~áíç~  pÉâçáí~=îáëéáä®ää®=â~áââá~=~áåÉâëá~= åçáå=½=ãáåììííá~=åçéÉìÇÉää~=N=ENFI=ëáííÉå= åçáå PÓQ=ãáåììííá~=åçéÉìÇÉää~=T=EQFK= j~âëáãáã®®ê®W=NIR=ñ=éÉêìëçÜàÉ mÉêìëçÜàÉ PMM=Ö=à~ìÜçà~ P=ãìå~~ í~êéÉÉå=ãìâ~~å=NÓO=êâä=ENMÓOM=ÖF=âóäã®®=îÉíí®  s~áî~~=â~áââá=~áåÉâëÉí=í~áâáå~âëá=åçáå=PÓR= ãáåììíáå=~à~å=åçéÉìÇÉää~=P EOFK= j~âëáãáã®®ê®W=NIR=ñ=éÉêìëçÜàÉ jìêçí~áâáå~ mÉêìëçÜàÉ NOR=Ö=îçáí~=EÜìçåÉÉåä®ãé∏áëí®F NMMÓNOR=Ö=ëçâÉêá~ N=ãìå~ êáé~ìë=ëìçä~~ ÜáÉã~å=ëáíêììå~åâìçêí~=í~á=î~åáäà~ëçâÉêá~ ORM=Ö=à~ìÜçà~ ã~ÜÇK=äÉáîáåà~ìÜÉíí~  pÉâçáí~=îáëéáä®ää®=â~áââá~=~áåÉâëá~= åçáå=½=ãáåììííá~=åçéÉìÇÉää~=N=ENFI=ëáííÉå= åçáå OÓP=ãáåììííá~=åçéÉìÇÉää~=S=EPFK RMM=Ö=à~ìÜçà~=í~á=ÉåÉãã®åW  s~áî~~=~áåÉâëá~=í~áâáå~âçìâìää~= åçáå=½=ãáåììííá~=åçéÉìÇÉää~=N=ENFI=ëáííÉå= åçáå PÓQ=ãáåììííá~=åçéÉìÇÉää~=P EOFK j~âëáãáã®®ê®W=O=ñ=éÉêìëçÜàÉ eááî~í~áâáå~ mÉêìëçÜàÉ RMM=Ö=à~ìÜçà~ N=ãìå~ UM=Ö=ê~ëî~~=EÜìçåÉÉåä®ãé∏áëí®F UM=Ö=ëçâÉêá~ OMMÓORM=ãä=Ü~~äÉ~~=ã~áíç~= OR=Ö=Üááî~~=í~á=î~ëí~~î~=ã®®ê®=âìáî~Üááî~~ ½=ëáíêììå~å=âìçêá êáé~ìë=ëìçä~~  s~áî~~=í~áâáå~âçìâìää~=â~áââá~=~áåÉâëá~=åçáå= ½=ãáåììííá~=åçéÉìÇÉää~=NI=ëáííÉå=åçáå=PÓS= ãáåììííá~=åçéÉìÇÉää~ P EOFK= j~âëáãáã®®ê®W=NIR=ñ=éÉêìëçÜàÉ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe iÉáé®í~áâáå~ mÉêìëçÜàÉ TRM=Ö=à~ìÜçà~ O=éìëëáääáëí~=âìáî~Üááî~~ O=íä=ëìçä~~ QRMÓRMM=ãä=ä®ããáåí®=îÉíí®ê  s~áî~~=í~áâáå~âçìâìää~=â~áââá~=~áåÉâëá~=åçáå= ½=ãáåììííá~=åçéÉìÇÉää~=NI=ëáííÉå=åçáå=QÓR= ãáåììííá~=åçéÉìÇÉää~=P=EOFK j~àçåÉÉëá O=ãìå~~ O=íä=ëáå~ééá~ ¼ ä ∏äàó® O=êâä=Éíáââ~~=í~á=ëáíêììå~åãÉÜì~ êáé~ìë=ëìçä~~ êáé~ìë=ëçâÉêá~ ^áåÉëíÉå=éáí®®=çää~=ÜìçåÉÉåä®ãé∏áëá®K  pÉâçáí~=â~áââá~=~áåÉâëá~=Eé~áíëá=∏äàó®F= íÉÜçëÉâçáííáãÉëë~=ãììí~ã~=ëÉâìåíá= åçéÉìÇÉää~ P EOF=í~á=Q=EPFK  hóíâÉ=íÉÜçëÉâçáíáå=åçéÉìÇÉääÉ=T=EQF=à~=â~~Ç~= ∏äàó=Üáí~~ëíá=ëìééáäçå=â~ìíí~=à~=ëÉâçáí~=åááå= â~ì~åI=âìååÉë=ã~àçåÉÉëá=ÉãìäÖçáíììK h®óí®=ã~àçåÉÉëá=íìçêÉÉå~I=®ä®=ë®áäóí®K eìå~à~äÉîáíÉ= PM=Ö=îçáí~=Eà®®â~~éáëí~I=T=ø`F NVM=Ö=Üìå~à~~=Eà®®â~~éáëí~I=T=ø`F  m~äçáííÉäÉ=îçá=éáÉåáâëá=é~äçáâëá=à~=ä~áí~=îçáé~ä~í= íÉÜçëÉâçáííáãÉÉåK  iáë®®=Üìå~à~=à~=ëÉâçáí~=NR=ëÉâìåíá~= åçéÉìÇÉää~=T=EQFK VP .

Ñá háÉêê®íóëçÜàÉáí~ q~âììÉÜÇçí q®ëë®=ä~áííÉÉëë~=çå=ë®Üâ∏J=à~= ÉäÉâíêçåááââ~ä~áíÉêçãìëí~=~ååÉíìå= brJÇáêÉâíááîáå=OMMOLVSLbv=ãìâ~áåÉå= ãÉêâáåí®=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ= ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK= aáêÉâíááîá=~åí~~=éìáííÉÉí=â®óí∏ëí®=éçáëíÉííìàÉå= ä~áííÉáÇÉå=é~ä~ìíìëJçáâÉìÇÉëí~=à~= Üó∏Çóåí®ãáëÉëí®=à~ ëÉ âçëâÉÉ=â~áââá~=brJ ã~áí~K=q~êâÉãéá~=íáÉíçà~= âáÉêê®íóëã~ÜÇçääáëììâëáëí~=ë~~í=âçåÉÉå=ãóóà®äí®= ëÉâ®=â~ìéìåÖáå=í~á=âìåå~å=îáê~ëíçëí~I= à®íÉÜìçäíç~ëáçáëí~=î~ëí~~îáäí~=ÜÉåâáä∏áäí®K q®ääÉ=ä~áííÉÉääÉ=çî~í=îçáã~ëë~=ã~~Ü~åíìçà~å= ãó∏åí®ã®í=í~âììÉÜÇçíK= q®óÇÉääáëÉí í~âììÉÜÇçí ë~~í=ãóóåíáäááââÉÉäí®I= àçëí~=çäÉí=çëí~åìí=ä~áííÉÉåK= q~âììí~é~ìâëÉëë~ çå å®óíÉíí®î®=çëíçâìáííáK iáë®î~êìëíÉ jrwRwmN mìëÉêí~~=~ééÉäëááåáíI=ëáíêììå~í=à~=ÖêÉáéáíK páíêìëéìëÉêêáå VQ jrwRctN iáÜ~ãóääó g~ìÜ~~=íìçêÉÉå=äáÜ~å=í~êí~êéáÜîáÉå=í~á=à~ìÜÉäáÜ~ãìêÉââÉÉå= î~äãáëí~ãáëí~=î~êíÉåK jrwQRipN oÉáâ®äÉîóë~êà~=ÜáÉåç= EP ããFI=â~êâÉ~=ES=ããF iáÜ~ãóääóóå=jrwRctNK eáÉåç=íÉê®=é~ëíÉáàçáääÉ=à~=äÉîáííÉáääÉI=â~êâÉ~=Äê~íïìêëíÉáääÉ= à~ ëáä~î~ääÉK jrwQRpsN h~ââìéìêëçíáå iáÜ~ãóääóóå=jrwRctNK jÉí~ääáãìçííáI=Q=Éêáä~áëí~=éìêëçíáåLâìîáç=î~áÜíçÉÜíç~K jrwQRosN o~~ëíáåä~áíÉ iáÜ~ãóääóóå=jrwRctNK oçìÜáá=é®Üâáå®íI=ã~åíÉäáíI=ëìâä~~å=à~=âìáî~í=ë®ãéóä®íK jrwQRcsN pçëÉéìëÉêêáå iáÜ~ãóääóóå=jrwRctNK pçëÉìíí~~=ã~êà~í=Eé~áíëá=î~ÇÉäã~íFI=íçã~~íáí=à~= êììëìåã~êà~íK=mçáëí~~=ë~ã~ää~=ëáÉãÉåÉí=à~=î~êêÉí=ÉëáãK= îááåáã~êàçáëí~K jrwQRmpN o~åëâ~åéÉêìå~íÉê® sáÜ~ååÉëäÉáââìêááå=jrwRapNK sááé~äçá=ê~~Û~í=éÉêìå~í=ê~åëâ~åéÉêìåçáÇÉå=î~äãáëí~ãáëí~= î~êíÉåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Ñá jrwQR^dN tlhJíÉê® sáÜ~ååÉëäÉáââìêááå=jrwRapNK pìáâ~äçá=ÜÉÇÉäã®í=à~=îáÜ~ååÉâëÉí=~~ëá~ä~áëááå=â~ëîáëêìçâááåK jrwQRopN o~~ëíÉíÉê®=â~êâÉ~ sáÜ~ååÉëäÉáââìêááå=jrwRapNK o~~ëí~~=ê~~Û~í=éÉêìå~í=ÉëáãK=éÉêìå~çÜìâ~áëááå= à~ âå∏∏ÇÉäÉáÜáåK jrwQRhmN o∏ëíáéÉêìå~íÉê® sáÜ~ååÉëäÉáââìêááå=jrwRapNK o~~ëí~~=ê~~Û~í=éÉêìå~í=ê∏ëíáéÉêìå~í~áâáå~~åI=îááé~äçá= ÜÉÇÉäã®í=à~=îáÜ~ååÉâëÉíK jrwRboO qÉê®ëâìäÜç hìäÜçëë~=îçáí=â®ëáíÉää®=í~áâáå~íI=ã~âëK=TRM=Ö=à~ìÜçà~=éäìë= äáë®~áåÉâëÉíK jrwRjuN qÉÜçëÉâçáíáåI=ãìçîá~ pÉâçáíí~~=àìçã~íI=ëçëÉìíí~~=ÜÉÇÉäã®í=à~=îáÜ~ååÉâëÉíI= î~äãáëí~~=ã~àçåÉÉëáåI=ÜáÉåçåí~~=ÜÉÇÉäã®í=à~=é®Üâáå®íI= ãìêëâ~~=à®®é~ä~íK jrwRjjN qÉÜçäÉáââìêá páäééì~~=óêíáíI=éáäââçç=îáÜ~ååÉâëÉíI=çãÉå~í=à~=äáÜ~åI= ê~~ëí~~=éçêââ~å~íI=êÉíáâ~å=à~=àììëíçåI=êçìÜáá=é®Üâáå®í= à~ à®®ÜÇóíÉíóå=ëìâä~~åK gçë=àçâáå=î~êìëíÉ=Éá=çäÉ=ä~áííÉÉå=ãìâ~å~=î~âáçî~êìëíÉÉå~I=îçáí=Ü~åââá~=ëÉå=~ä~å=äááââÉáëí®=í~á= ~ëá~â~ëé~äîÉäìëí~K láâÉìÇÉí=ãììíçâëááå=éáÇ®íÉí®®åK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe VR .

Éë ðåÇáÅÉ lÄëÉêî~ÅáçåÉë=é~ê~=ëì=ëÉÖìêáÇ~Ç lÄëÉêî~ÅáçåÉë=é~ê~=ëì=ëÉÖìêáÇ~Ç= K=K=K=K=K=K=K VS sáëí~=ÖÉåÉê~ä=ÇÉä=~é~ê~íç= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K VT j~åÉàç=ÇÉä=~é~ê~íç==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K VV `ìáÇ~Ççë=ó=äáãéáÉò~=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NMO dì~êÇ~ê=Éä=~é~ê~íç=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NMP içÅ~äáò~Åáμå=ÇÉ=~îÉê∞~ë==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NMP bàÉãéäçë=éê•ÅíáÅçë= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NMQ bäáãáå~Åáμå=ÇÉ=ÉãÄ~ä~àÉë=ó=ÇÉëÖì~ÅÉ= ÇÉä ~é~ê~íç=ìë~Çç==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NMR `çåÇáÅáçåÉë=ÇÉ=Ö~ê~åí∞~= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NMS ^ÅÅÉëçêáç=çéÅáçå~ä= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NMS ^ÇîÉêíÉåÅá~ë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~Ç=ÇÉ=Å~ê•ÅíÉê= ÖÉåÉê~ä båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç= ~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=_lp`eK `çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå=ÉäÉÅíêçJ Ççã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å=Å~äáÇ~ÇK j•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë= éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê•=Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~= é•Öáå~=ïÉÄK bëíÉ=~é~ê~íç=Ü~=ëáÇç=ÇáëÉ¥~Çç=é~ê~=ä~=Éä~Äçê~J Åáμå=ÇÉ=~äáãÉåíçë=Éå=Å~åíáÇ~ÇÉë=ìëì~äÉë= Ççã¨ëíáÅ~ëI=èìÉÇ~åÇç=ÉñÅäìáÇç=ëì=ìëç= áåÇìëíêá~äK=mçê=~éäáÅ~ÅáçåÉë=ëÉãÉà~åíÉë=~=ä~ë=ÇÉ= ÜçÖ~êÉë=é~êíáÅìä~êÉë=ÇÉ=Å~ê•ÅíÉê=åç=ÅçãÉêÅá~ä= ëÉ=ÉåíáÉåÇÉå=ÅçÅáå~ë=é~ê~=éÉêëçå~ä=Éå=çÑáÅáå~ëI= ÅçãÉêÅáçëI=Éñéäçí~ÅáçåÉë=~Öê∞Åçä~ëI=ÉíÅKI= ~ë∞ Åçãç=ÅçÅáå~ë=é~ê~=ìëç=éçê=Üì¨ëéÉÇÉë= ç ÅäáÉåíÉë=ÇÉ=éÉåëáçåÉëI=Üçëí~äÉëI=Å~ë~ë= ÇÉ Üì¨ëéÉÇÉë=ç=áåëí~ä~ÅáçåÉë=ëÉãÉà~åíÉëK kç=Éä~Äçê~ê=Å~åíáÇ~ÇÉë=ÇÉ=~äáãÉåíçë=ëìéÉêáçêÉë= åá=ëçÄêÉé~ë~ê=äçë=íáÉãéçë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç= Ü~Äáíì~äÉë=é~ê~=ìëç=Éå=Éä=ÜçÖ~êK= kç=ëçÄêÉé~ë~ê=ä~ë=ã•ñáã~ë=Å~åíáÇ~ÇÉë= ÇÉ ~äáãÉåíçë=~ÇãáëáÄäÉëK iÉ~=ÇÉíÉåáÇ~ãÉåíÉ=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç=ÇÉä= ~é~ê~íç=ó=Öì•êÇÉä~ë=é~ê~=ìå=éçëáÄäÉ=éêçéáÉí~êáç= éçëíÉêáçêK=bå=Å~ëç=ÇÉ=áåÅìãéäáãáÉåíç=ÇÉ=ä~ë= áåëíêìÅÅáçåÉë=êÉä~íáî~ë=~ä=ìëç=ÅçêêÉÅíç=ÇÉä= ~é~ê~íçI=Éä=Ñ~ÄêáÅ~åíÉ=ÉñÅäìóÉ=Åì~äèìáÉê=êÉëéçåJ ë~ÄáäáÇ~Ç=éçê=äçë=Ç~¥çë=èìÉ=Éääç=éìÇáÉê~= çÅ~ëáçå~êK= bå=Å~ëç=ÇÉ=ÅÉÇÉê=ç=ÉåíêÉÖ~ê=Éä=~é~ê~íç=~=çíê~= éÉêëçå~I=~Åçãé•¥Éäç=ëáÉãéêÉ=ÇÉ=ä~ë=ÅçêêÉëJ éçåÇáÉåíÉë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëçK i~ë=éêÉëÉåíÉë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç=ëçå=î•äáÇ~ë= é~ê~=ÇáÑÉêÉåíÉë=ãçÇÉäçë=ÇÉ=~é~ê~íç=Eî¨~ëÉ= ~ä êÉëéÉÅíç=ä~=îáëí~=ÖÉåÉê~ä=ÇÉ=ãçÇÉäçëI=cáÖK=FK= bä=~é~ê~íç=åç=êÉèìáÉêÉ=ìå=ã~åíÉåáãáÉåíç= ÉëéÉÅáÑáÅçK VS flmÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~=Éä¨ÅíêáÅ~> `çåÉÅí~ê=ó=ìë~ê=Éä=~é~ê~íç=ëμäç=ÇÉ=ÅçåÑçêãáÇ~Ç= Åçå=äçë=Ç~íçë=èìÉ=ÑáÖìê~å=Éå=ä~=éä~Å~=ÇÉ=Å~ê~ÅJ íÉê∞ëíáÅ~ë=ÇÉä=ãáëãçK=ríáäáò~ê=Éä=~é~ê~íç=ëμäç=Éå=Éä= áåíÉêáçê=ÇÉ=êÉÅáåíçë=ÅÉêê~ÇçëK kç=ÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=~=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~=Éå=Å~ëç= ÇÉ=éêÉëÉåí~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ç=Éä=~é~ê~íç= ãáëãç=ÜìÉää~ë=îáëáÄäÉë=ÇÉ=ÇÉëéÉêÑÉÅíçëK j~åíÉåÉê=Éä=~é~ê~íç=ÑìÉê~=ÇÉä=~äÅ~åÅÉ=ÇÉ=äçë= åá¥çëK j~åíÉåÉê=Éä=~é~ê~íç=ëáÉãéêÉ=Ä~àç=îáÖáä~åÅá~= Çìê~åíÉ=ëì=ÑìåÅáçå~ãáÉåíçK kç=éÉêãáíáê=èìÉ=ä~ë=éÉêëçå~ë=EáåÅäìáÇçë=äçë=åá¥çëF= Åìó~ë=Ñ~Åìäí~ÇÉë=ëÉåëçêá~äÉë=ç=ãÉåí~äÉë=Éëí¨å= ãÉêã~Ç~ë=ç èìÉ Å~êÉòÅ~å=ÇÉ=ëìÑáÅáÉåíÉë=ÅçåçJ ÅáãáÉåíçë=ó ÉñéÉêáÉåÅá~I=ã~åÉàÉå=ó=ã~åáéìäÉå= Éä ~é~ê~íçI=ÉñÅÉéíç=Éå=Å~ëç=ÇÉ=Ü~ÅÉêäç=Ä~àç= ä~ îáÖáä~åÅá~=ÇÉ=ìå~=éÉêëçå~=Åçå=ÉñéÉêáÉåÅá~= ç Ü~ÅÉê=êÉÅáÄáÇç=áåëíêìÅÅáμå=éê•ÅíáÅ~=éçê= ä~ éÉêëçå~=êÉëéçåë~ÄäÉ=ÇÉ=ëì=ëÉÖìêáÇ~ÇK aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~=Ó= Éñíê~óÉåÇç=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÇÉä=~é~ê~íç= ÇÉ ä~=íçã~=ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉ=ÓI=íê~ë=Å~Ç~=ìëçI= ~ä ~Ä~åÇçå~ê=ä~=ÅçÅáå~=ç=Éå=Å~ëç=ÇÉ=ÅçãéêçÄ~ê= ÇÉÑÉÅíçë=Éå=Éä=ãáëãçK= kç=~êê~ëíê~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÇÉä=~é~ê~íç= éçê=ÉåÅáã~=ÇÉ=ÄçêÇÉë=ç=Å~åíçë=Åçêí~åíÉëK= mêÉëí~ê=~ëáãáëãç=~íÉåÅáμå=~=èìÉ=Éä=Å~ÄäÉ= ÇÉ ÅçåÉñáμå=ÇÉä=~é~ê~íç=åç=ÉåíêÉ=Éå=åáåÖ∫å= ãçãÉåíç=Éå=Åçåí~Åíç=Åçå=çÄàÉíçë=ç=éáÉò~ë= Å~äáÉåíÉëK=`çå=çÄàÉíç=ÇÉ=Éîáí~ê=éçëáÄäÉë=ëáíì~J ÅáçåÉë=ÇÉ=éÉäáÖêçI=ä~=ëìëíáíìÅáμå=ÇÉä=Å~ÄäÉ=ÇÉ= ÅçåÉñáμå=ÇÉä=~é~ê~íç=ëμäç=éçÇê•=ëÉê=êÉ~äáò~Ç~= éçê=éÉêëçå~ä=í¨ÅåáÅç=ÇÉä=Ñ~ÄêáÅ~åíÉ=ç=ÇÉ=ëì= pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅçK=i~ë=êÉé~ê~ÅáçåÉë=É=áåíÉêîÉåJ ÅáçåÉë=èìÉ=ÇÉÄáÉê~å=ÉÑÉÅíì~êëÉ=Éå=Éä=~é~ê~íç= ëμäç=éçÇê•å=ëÉê=ÉàÉÅìí~Ç~ë=éçê=éÉêëçå~ä=í¨ÅåáÅç= Åì~äáÑáÅ~Çç=ÇÉä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=lÑáÅá~ä= ÇÉ ä~ ã~êÅ~K ^ÇîÉêíÉåÅá~ë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~Ç=é~ê~=ÉëíÉ= ~é~ê~íç kç=áåíêçÇìÅáê=åìåÅ~=ä~ë=ã~åçë=Éå=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ= Çìê~åíÉ=Éä=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ÇÉä=~é~ê~íçK mçê=ê~òçåÉë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~ÇI=Éä=~é~ê~íç=ÇÉÄÉê•= ìë~êëÉ=ëμäç=Éëí~åÇç=äçë=~ÅÅáçå~ãáÉåíçë=åç= ìíáäáò~Ççë=ÅìÄáÉêíçë=Åçå=ä~ë=í~é~ë=éêçíÉÅíçê~ë= ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉë=ERI=UFK kç=ãçÇáÑáÅ~ê=ä~=éçëáÅáμå=Éä=Äê~òç=Öáê~íçêáç= Éëí~åÇç=Éä=~é~ê~íç=Éå=ÑìåÅáçå~ãáÉåíçK= ^Öì~êÇ~ê=é~ê~=Éääç=ëáÉãéêÉ=~=èìÉ=Éä=~é~ê~íç= EÉë ÇÉÅáêI=Éä=~ÅÅáçå~ãáÉåíç=ìíáäáò~ÇçF=Éëí¨= é~ê~ÇçK flkç=ëìãÉêÖáê=åìåÅ~=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=Éå=Éä=~Öì~> oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Éë flkç=ÅçäçÅ~ê=åìåÅ~=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=Ä~àç=Éä=ÅÜçêêç= ÇÉ=~Öì~=ÇÉä=ÖêáÑç> rë~ê=Éä=~é~ê~íç=ëμäç=Éå=ÅçãÄáå~Åáμå=Åçå=äçë= ~ÅÅÉëçêáçë=çêáÖáå~äÉë=ÇÉä=Ñ~ÄêáÅ~åíÉK= bå Å~ëç ÇÉ ìë~ê=äçë=~ÅÅÉëçêáçë=ÉëéÉÅ∞ÑáÅçëI= ÇÉÄÉê•å=íÉåÉêëÉ=Éå=ÅìÉåí~=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë= ÇÉ ìëç=ÉëéÉÅ∞ÑáÅ~ë=ÇÉ=äçë=ãáëãçëK ríáäáò~ê=ëμäç=ìå=~ÅÅÉëçêáç=ëáãìäí•åÉ~ãÉåíÉ= Åçå ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáòK `çåÉÅí~ê=ç=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=ÉñÅäìëáî~J ãÉåíÉ=~=íê~î¨ë=ÇÉä=ã~åÇç=Öáê~íçêáçK ^ÇîÉêíÉåÅá~=áãéçêí~åíÉ `~ãÄá~ê=äçë=~ÅÅÉëçêáçë=ëμäç=Åçå=Éä=ãçíçê= é~ê~Çç=Ç~Çç=èìÉI=íê~ë=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íçI= Éä=~ÅÅáçå~ãáÉåíç=ÇÉä=ãáëãç=Åçåíáå∫~=Öáê~åÇç= Çìê~åíÉ=ìåçë=áåëí~åíÉëK páëíÉã~ë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~Ç pÉÖìêç=ÇÉ=ÅçåÉñáμå s¨~ëÉ=ä~=í~Ää~=ÂmçëáÅáçåÉë=ÇÉ=íê~Ä~àçÊ= bå=ä~ë=éçëáÅáçåÉë=N=ó=PI=Éä=~é~ê~íç=ëμäç= ëÉ éìÉÇÉ=ÅçåÉÅí~êW Ó ëá=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~=ENNF=Éëí•=ÅçäçÅ~Çç= Éå=ä~=ã•èìáå~=ó=ëÉ=Ü~=ÉåÅ~à~Çç=Öáê•åÇçäç=ó Ó ëá=ä~=í~é~=éêçíÉÅíçê~=ÇÉä=~ÅÅáçå~ãáÉåíç= ÇÉ ä~=Ä~íáÇçê~=EUF=Éëí•=ÅçäçÅ~Ç~K mêçíÉÅÅáμå=Åçåíê~=éìÉëí~=Éå=ã~êÅÜ~=Ñçêíìáí~ bå=Å~ëç=ÇÉ=ÅçêíÉ=ç=áåíÉêêìéÅáμå=ÇÉä=ëìãáåáëíêç= ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉI=Éä=~é~ê~íç=éÉêã~åÉÅÉ=ÅçåÉÅí~ÇçI= ~ìåèìÉ=Éä=ãçíçê=åç=ëÉ=éçåÉ=Éå=ã~êÅÜ~K= m~ê~ îçäîÉê=~=ÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íçI=Öáê~ê= Éä ã~åÇç=~ä~=éçëáÅáμå=ÂMLçÑÑÊK pÉÖìêç=Åçåíê~=ëçÄêÉÅ~êÖ~ bå=Å~ëç=ÇÉ=ÇÉëÅçåÉÅí~êëÉ=Éä=ãçíçê=~ìíçã•íáÅ~J ãÉåíÉ=Çìê~åíÉ=Éä=íê~Ä~àç=Åçå=Éä=~é~ê~íçI=Éääç= Éë ÇÉÄáÇç=~=ä~=~Åíáî~Åáμå=ÇÉ=ä~=éêçíÉÅÅáμå=Åçåíê~= ëçÄêÉÅ~êÖ~K=rå~=éçëáÄäÉ=Å~ìë~=éìÉÇÉ=ëÉê= ä~ Éä~Äçê~Åáμå=ÇÉ=ìå~=ÉñÅÉëáî~=Å~åíáÇ~Ç= ÇÉ ~äáãÉåíçëK m~ê~=ÅçåçÅÉê=äçë=ÇÉí~ääÉë=ëçÄêÉ=Éä=ÅçãJ éçêí~ãáÉåíç=ÇÉä=~é~ê~íç=Éå=Å~ëç=ÇÉ=~ÅíáJ î~êëÉ=ìåç=ÇÉ=äçë=ëáëíÉã~ë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~ÇI= ÇÉÄÉê•=Åçåëìäí~êëÉ=Éä=Å~é∞íìäç=ÂiçÅ~äáò~Åáμå= ÇÉ=~îÉê∞~ëÊK bñéäáÅ~Åáμå=ÇÉ=äçë=ë∞ãÄçäçë= Éå Éä ~é~ê~íç=ç=äçë=~ÅÅÉëçêáçë fllÄë¨êîÉåëÉ=ÉëíêáÅí~ãÉåíÉ=ä~ë= áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç> fl^íÉåÅáμå>=`ìÅÜáää~ë=Öáê~íçêá~ëK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe fl^íÉåÅáμå>=fl^ÅÅÉëçêáçë=Öáê~íçêáçë>= kç áåíêçÇìÅáê=ä~ë=ã~åçë=Éå=ä~= ~ÄÉêíìê~=é~ê~=áåÅçêéçê~ê=áåÖêÉJ ÇáÉåíÉëK sáëí~=ÖÉåÉê~ä=ÇÉä=~é~ê~íç aÉëéäáÉÖìÉI=éçê=Ñ~îçêI= ä~ë=é•Öáå~ë=Åçå=ä~ë=áäìëíê~ÅáçåÉëK cáÖK= _~ëÉ=ãçíêáò N qÉÅä~=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉç O _ê~òç=Öáê~íçêáç cìåÅáμå=Âb~ëó=^êãäáÑíÊ=é~ê~=Ñ~Åáäáí~ê= ä~ ÉäÉî~Åáμå=ÇÉä=Äê~òç=Öáê~íçêáç=Eî¨~ëÉ= Éä ~é~êí~Çç=ÂmçëáÅáçåÉë=ÇÉ=íê~Ä~àçÊK P j~åÇç=Öáê~íçêáç qê~ë=ÅçäçÅ~ê=Éä=ã~åÇç=Éå=ä~=éçëáÅáμå= ÇÉ ÇÉëÅçåÉñáμå=EMLçÑÑFI=Éä=~é~ê~íç=~àìëí~= ~ìíçã•íáÅ~ãÉåíÉ=ä~=éçëáÅáμå=μéíáã~=é~ê~= Å~ãÄá~ê=äçë=~ÅÅÉëçêáçëK jrjROKKW MLçÑÑ=Z=m~ê~Ç~ j=Z=^ÅÅáçå~ãáÉåíç=ãçãÉåí•åÉç=EéÉêãáíÉ= íê~Ä~à~ê=Åçå=Éä=ã•ñáãç=å∫ãÉêç=ÇÉ=êÉîçäìJ ÅáçåÉëX=Ü~ó=èìÉ=ã~åíÉåÉêäç=~ÅÅáçå~Çç=Åçå= ä~=ã~åçFK mçëáÅáμå=NÓQI=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=íê~Ä~àçW N=Z=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=íê~Ä~àç=äÉåí~I Q=Z=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=íê~Ä~àç=ê•éáÇ~K jrjRQKKLjrjRSKKW MLçÑÑ=Z=m~ê~Ç~ j=Z=^ÅÅáçå~ãáÉåíç=ãçãÉåí•åÉç=EéÉêãáíÉ= íê~Ä~à~ê=Åçå=Éä=ã•ñáãç=å∫ãÉêç=ÇÉ= êÉîçäìÅáçåÉëX=Ü~ó=èìÉ=ã~åíÉåÉêäç= ~ÅÅáçå~Çç=Åçå=ä~=ã~åçFK mçëáÅáμå=NÓT=Z=ä~=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=íê~Ä~àçW N=Z=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=íê~Ä~àç=äÉåí~I T=Z=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=íê~Ä~àç=ê•éáÇ~K Q máäçíç=ÇÉ=~îáëç=é~ê~=Éä=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç= ÇÉä=~é~ê~íç=EjrjRQKKLRSKKF pÉ=áäìãáå~=Çìê~åíÉ=Éä=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ÇÉä= ~é~ê~íç=Eã~åÇç=Öáê~íçêáç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=j= ç NÓTFK m~êé~ÇÉ~=Éå=Å~ëç=ÇÉ=ìå=Éêêçê=Éå=Éä=ã~åÉàç= ÇÉä=~é~ê~íçI=~ä=Çáëé~ê~êëÉ=Éä=ÑìëáÄäÉ=ÉäÉÅíêμJ åáÅç=ç=Éå=Å~ëç=ÇÉ=êÉÖáëíê~êëÉ=ìå~=~îÉê∞~= Éå Éä ~é~ê~íçX=î¨~ëÉ=~ä=êÉëéÉÅíç=Éä=Å~é∞íìäç= ÂiçÅ~äáò~Åáμå=ÇÉ=~îÉê∞~ëÊK R q~é~=éêçíÉÅíçê~=ÇÉä=~ÅÅáçå~ãáÉåíç= ÇÉ äçë=~ÅÅÉëçêáçë=ã•ë=Öê~åÇÉë m~ê~=êÉíáê~ê=ä~=í~é~=éêçíÉÅíçê~=ÇÉä= ~ÅÅáçå~ãáÉåíçI=éêÉëáçå~ê=ëçÄêÉ=ä~=é~êíÉ= éçëíÉêáçê=ÇÉ=ä~=ãáëã~=ó=êÉíáê~êä~K VT .

Éë S ^ÅÅáçå~ãáÉåíç=é~ê~= Ó=Éä=Åçêí~ÇçêJê~ää~Ççê=ó= Ó=Éä=ÉñéêáãáÇçê=ÇÉ=Å∞íêáÅçë=E~ÅÅÉëçêáç ===çéÅáçå~ä=GFK= bå=Å~ëç=ÇÉ=åç=ìíáäáò~ê=Éëíçë=~ÅÅÉëçêáçëI= ÅçäçÅ~ê=ëáÉãéêÉ=ä~=í~é~=éêçíÉÅíçê~=ëçÄêÉ= Éä ~ÅÅáçå~ãáÉåíçK T ^ÅÅáçå~ãáÉåíç=é~ê~=äçë=~ÅÅÉëçêáçë= Eî~êáää~=ãÉòÅä~Ççê~I=î~êáää~=Ä~íáÇçê~I= Ö~êÑáç=~ã~ë~ÇçêF=ó=ä~=éáÅ~Ççê~= E~ÅÅÉëçêáç=çéÅáçå~ä=GF U q~é~=éêçíÉÅíçê~=ÇÉä=~ÅÅáçå~ãáÉåíç= ÇÉ ä~ à~êê~=Ä~íáÇçê~ V ^ÅÅáçå~ãáÉåíç=ÇÉä=ä~=Ä~íáÇçê~= E~ÅÅÉëçêáç=çéÅáçå~ä=GF bå=Å~ëç=ÇÉ=åç=ìíáäáò~ê=Éëíçë=~ÅÅÉëçêáçëI= ÅçäçÅ~ê=ëáÉãéêÉ=ä~=í~é~=éêçíÉÅíçê~=ëçÄêÉ= Éä ~ÅÅáçå~ãáÉåíçK NM oÉÅçÖáÇ~=ÇÉä=Å~ÄäÉ jrjROKKLjrjRQKKW=dì~êÇ~ê=Éä=Å~ÄäÉ= ÇÉ ÅçåÉñáμå=Éå=Éä=Åçãé~êíáãÉåíç=ÇÉä=Å~ÄäÉ jrjRSKKW=oÉÅçÖÉÅ~ÄäÉ=~ìíçã•íáÅç oÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~=Åçå=~ÅÅÉëçêáçë NN oÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~I=ÇÉ=~ÅÉêç= áåçñáÇ~ÄäÉ NO q~é~ ^ÅÅÉëçêáçë NP s~êáää~=ãÉòÅä~Ççê~ NQ s~êáää~=Ä~íáÇçê~ NR d~êÑáç=~ã~ë~Ççê=Åçå=ëÉé~ê~Ççê= ÇÉ ã~ë~ NS _çäë~=é~ê~=Öì~êÇ~ê=äçë=~ÅÅÉëçêáçë m~ê~=Öì~êÇ~ê=äçë=~ÅÅÉëçêáçë=ó=äçë=ÅìÅÜáää~ë= ó ÇáëÅçëK `çêí~ÇçêJê~ää~Ççê NT bãéìà~Ççê NU q~é~=Åçå=ÄçÅ~=ÇÉ=ääÉå~Çç NV `ìÅÜáää~ë=éáÅ~Ççê~ë NV~=`ìÅÜáää~=êÉîÉêëáÄäÉ=é~ê~=Åçêí~ê=Ó= ÖêìÉë~LÑáå~ NVÄ=`ìÅÜáää~=êÉîÉêëáÄäÉ=é~ê~=ê~ää~Çç=Ó= ÖêìÉëçLÑáåç NVÅ=aáëÅç=ê~ää~Ççê=Ó=ëÉãáÑáåç OM pçéçêíÉ=éçêí~ÇáëÅçë ON `~êÅ~ë~=Åçå=~ÄÉêíìê~=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~ _~íáÇçê~=G OO s~ëç=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~ OP q~é~ OQ bãÄìÇç mçëáÅáçåÉë=ÇÉ=íê~Ä~àç cáÖK= fl^íÉåÅáμå> rë~ê=Éä=~é~ê~íç=ëμäç=Åçå=äçë=~ÅÅÉëçêáçë= ÅçäçÅ~Ççë=Éå=Éä=~ÅÅáçå~ãáÉåíç=éêÉëÅêáíç= ó ä~ éçëáÅáμå=ÇÉ=íê~Ä~àç=ÅçêêÉÅí~I=ÇÉ=ÅçåÑçêJ ãáÇ~Ç=~=ä~=í~Ää~=~Çàìåí~K bä=Äê~òç=Öáê~íçêáç=íáÉåÉ=èìÉ=Éëí~ê=ëáÉãéêÉ= ÉåÅä~î~ÇçI=Åçå=áåÇÉéÉåÇÉåÅá~=ÇÉ=ä~=éçëáÅáμå= ÇÉ íê~Ä~àç=èìÉ=çÅìéÉK ^ÇîÉêíÉåÅá~ bä=Äê~òç=Öáê~íçêáç=Éëí•=Éèìáé~Çç=Åçå=ä~=ÑìåÅáμå= Âb~ëó=^êãäáÑíÊ=èìÉ=Ñ~Åáäáí~=äçë=ãçîáãáÉåíçë= ÇÉ ÉäÉî~Åáμå=ÇÉä=ãáëãçK ^àìëí~ê=ä~=éçëáÅáμå=ÇÉ=íê~Ä~àçW  mìäë~ê=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉç=ó=ãçîÉê= Éä Äê~òç=Öáê~íçêáçK= ^éçó~ê=Éä=ãçîáãáÉåíç=Åçå=ìå~=ã~åçK  aÉëéä~ò~ê=Éä=Äê~òç=Öáê~íçêáç=Ü~ëí~=Ü~ÅÉêäç= ÉåÅä~î~ê=Éå=ä~=éçëáÅáμå=ÇÉ=íê~Ä~àç=ÇÉëÉ~Ç~K mçëáÅáμå ^ÅÅáçå~J ãáÉåíç N jrjROKK jrjRQKK jrjRSKK NÓQ NÓT NÓQ NÓT NÓO NÓP Ó Ó OÓQ PÓT OÓQ PÓT V PÓQ RÓT T PÓQ RÓT T O T P S G Q G jçåí~êLaÉëãçåí~ê=ä~=î~êáää~=Ä~íáÇçê~I= ä~ î~êáää~=ãÉòÅä~Ççê~=ç=Éä=Ö~êÑáç=~ã~ë~ÇçêI= ~ÖêÉÖ~ê=Öê~åÇÉë=Å~åíáÇ~ÇÉë=ÇÉ=~äáãÉåíçëK G bå=Å~ëç=ÇÉ=èìÉ=Éä=Éèìáéç=ÇÉ=ëÉêáÉ=ÇÉ= ëì ~é~ê~íç=åç=áåÅäìóÉê~=ìå=~ÅÅÉëçêáç= ÇÉíÉêãáå~ÇçI=éìÉÇÉ=~Çèìáêáêäç=Éå=Éä= ÅçãÉêÅáç=ÉëéÉÅá~äáò~Çç=ÇÉä=ê~ãçK VU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Éë

j~åÉàç=ÇÉä=~é~ê~íç
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë>
fåíêçÇìÅáê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=Éå=ä~=íçã~=ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉ=
ëμäç=ìå~=îÉò=ëÉ=Ü~=ÅÉêÅáçê~Çç=ÇÉ=èìÉ=íçÇçë=
äçë=éêÉé~ê~íáîçë=ëÉ=Ü~å=ÅçåÅäìáÇç=ó=Éä=~é~ê~íç=
Éëí•=äáëíç=é~ê~=íê~Ä~à~êK
fl^íÉåÅáμå>
rë~ê=Éä=~é~ê~íç=ëμäç=Åçå=äçë=~ÅÅÉëçêáçë=
Éå éçëáÅáμå=ÇÉ=íê~Ä~àçK
pÉ=~ÅçåëÉà~=äáãéá~ê=~=ÑçåÇç=Éä=~é~ê~íç=ó=ëìë=
~ÅÅÉëçêáçë=~åíÉë=ÇÉ=ìë~êäçë=éçê=îÉò=éêáãÉê~K=
kç=ÉñéçåÉê=Éä=~é~ê~íç=ó=ëìë=~ÅÅÉëçêáçë=
~ ä~ ~ÅÅáμå=ÇÉ=ÑìÉåíÉë=ÇÉ=Å~äçêK=i~ë=éáÉò~ë=åç=
ëçå=~éí~ë=é~ê~=ÉãéäÉ~ê=Éå=Éä=ãáÅêççåÇ~ëK
 iáãéá~ê=~=ÑçåÇç=Éä=~é~ê~íç=ó=ëìë=~ÅÅÉëçêáçë=
~åíÉë=ÇÉ=ìë~êäçë=éçê=îÉò=éêáãÉê~K=
s¨~ëÉ ~ ÉëíÉ=êÉëéÉÅíç=í~ãÄá¨å=Éä=Å~é∞íìäç=
Â`ìáÇ~Ççë=ó=äáãéáÉò~ÊK
^ÇîÉêíÉåÅá~=áãéçêí~åíÉ
içë=î~äçêÉë=ÇÉ=êÉÑÉêÉåÅá~=êÉëéÉÅíç=~=ä~=îÉäçÅáJ
Ç~Ç=ÇÉ=íê~Ä~àç=èìÉ=Ñ~Åáäáí~å=Éå=ä~ë=éêÉëÉåíÉë=
áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç=ëÉ=êÉÑáÉêÉå=~=~é~ê~íçë=
Åçå ã~åÇç=Öáê~íçêáç=ÇÉ=ëáÉíÉ=éçëáÅáçåÉëK=
m~ê~ äçë ~é~ê~íçë=Åçå=ã~åÇç=Öáê~íçêáç=
ÇÉ Åì~íêç=éçëáÅáçåÉëI=äçë=î~äçêÉë=Éëí•å=
áåÇáÅ~Ççë=ÉåíêÉ=é~ê¨åíÉëáëK
i~ë=éêÉëÉåíÉë=áåëíêìÅÅáçåÉë=áåÅäìóÉå=ìå=~ÇÜÉJ
ëáîç=Åçå=î~äçêÉë=ÇÉ=êÉÑÉêÉåÅá~=é~ê~=ä~=îÉäçÅáÇ~Ç=
ÇÉ=íê~Ä~àç=ÇÉä=~é~ê~íç=Åçå=~ÅÅÉëçêáçë=
ãçåí~ÇçëK=
^ÅçåëÉà~ãçë=ÅçäçÅ~ê=ÇáÅÜç=~ÇÜÉëáîç=
Éå Éä ~é~ê~íç=EcáÖK=FK

mêÉé~ê~íáîçë

 `çäçÅ~ê=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=ëçÄêÉ=ìå~=ëìéÉêÑáÅáÉ=

äáë~=ó=äáãéá~K

 bñíê~Éê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÇÉä Åçãé~êíáJ

ãÉåíç=EcáÖK=FK
jrjROKKLjrjRQKK
`çãé~êíáãÉåíç=é~ê~=Öì~êÇ~ê=
Éä Å~ÄäÉW
bñíê~Éê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÇÉä=
~é~ê~íç=Éå=ä~=äçåÖáíìÇ=åÉÅÉë~êá~K
jrjRSKK
oÉÅçÖÉÅ~ÄäÉ=~ìíçã•íáÅçW
qáê~ê=ÇÉä=Å~ÄäÉI=ìå~=ëçä~=îÉòI=
Ü~ëí~=~äÅ~åò~ê=ä~=äçåÖáíìÇ=
ÇÉëÉ~Ç~=Eã•ñáã~=äçåÖáíìÇ=
NMM ÅãFI=ëçäí~êäç=äÉåí~ãÉåíÉK

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

bä=Å~ÄäÉ=èìÉÇ~=êÉíÉåáÇç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=
~äÅ~åò~Ç~K=
oÉÇìÅáê=ä~=äçåÖáíìÇ=ÇÉä=Å~ÄäÉW=sçäîÉê=~=íáê~ê=
äáÖÉê~ãÉåíÉ=ÇÉä=Å~ÄäÉ=ó=ëçäí~êäç=äÉåí~ãÉåíÉX=
Éä=Å~ÄäÉ=èìÉÇ~=êÉíÉåáÇç=Éå=Éëí~=éçëáÅáμåK
fl^íÉåÅáμå>
kç=íçêÅÉê=Éä=Å~ÄäÉ=~ä=áåíêçÇìÅáêäç=Éå=ëì=
~äçà~ãáÉåíçK=
bå=äçë=ãçÇÉäçë=Éèìáé~Ççë=Åçå=êÉÅçÖÉÅ~ÄäÉ=
~ìíçã•íáÅçI=åç=íê~í~ê=ÇÉ=áåíêçÇìÅáêäç=ã~åì~äJ
ãÉåíÉ=Éå=ëì=~äçà~ãáÉåíçI=ÇÉ=äç=Åçåíê~êáç=åç=ëÉ=
éçÇê•=Éñíê~Éê=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=ã•ë=~ÇÉä~åíÉK=
bå Å~ëç=ÇÉ=Éëí~ê=Éä=Å~ÄäÉ=~Ö~êêçí~ÇçI=Éñíê~Éêäç=
ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=ÇÉ=ëì=~äçà~ãáÉåíç=ó=Éåêçää~êäçK
 fåíêçÇìÅáê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=Éå=ä~=íçã~=ÇÉ=
ÅçêêáÉåíÉK

oÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~=ó ~ÅÅÉëçêáçë
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=
ÇÉ ä~ êçí~Åáμå=ÇÉ=äçë=~ÅÅÉëçêáçë>
flkç=áåíêçÇìÅáê=åìåÅ~=ä~ë=ã~åçë=Éå=Éä=êÉÅáJ
éáÉåíÉ=ãáÉåíê~ë=Éëí¨=Éå=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=
Éä ~é~ê~íç>=flqê~Ä~à~ê=ëμäç=Åçå=ä~=í~é~=ENOF=
ÅçäçÅ~Ç~>
`~ãÄá~ê=äçë=~ÅÅÉëçêáçë=ëμäç=Åçå=Éä=ãçíçê=
é~ê~Çç=Ó=flbä=~é~ê~íç=Åçåíáå∫~=ÑìåÅáçå~åÇç=
Çìê~åíÉ=ìåçë=áåëí~åíÉë=íê~ë=ÇÉëÅçåÉÅí~êäçI=
èìÉÇ~åÇç=é~ê~Çç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=é~ê~=Å~ãÄá~ê=
Éä=~ÅÅÉëçêáç>=jçîÉê=Éä=Äê~òç=Öáê~íçêáç=ëμäç=ìå~=
îÉò=èìÉ=ëÉ=Ü~=é~ê~Çç=Éä=~ÅÅÉëçêáç=ìë~ÇçK
mçê=ê~òçåÉë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~ÇI=Éä=~é~ê~íç=ÇÉÄÉê•=
ìë~êëÉ=ëμäç=Éëí~åÇç=äçë=~ÅÅáçå~ãáÉåíçë=åç=
ìíáäáò~Ççë=ÅìÄáÉêíçë=Åçå=ä~ë=í~é~ë=éêçíÉÅíçê~ë=
ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉë=ERI=UFK
fl^íÉåÅáμå>
ríáäáò~ê=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~=ëμäç=é~ê~=Éä~Äçê~ê=
~äáãÉåíçë=Åçå=ÉëíÉ=~é~ê~íçK
s~êáää~=ãÉòÅä~Ççê~=ENPF
é~ê~=éêÉé~ê~ê=ã~ë~ëI=éçê=ÉàÉãéäç=ã~ë~=
Ä~íáÇ~=ÇÉ=ÄáòÅçÅÜç
s~êáää~=Ä~íáÇçê~=ENQF
é~ê~=ãçåí~ê=ä~=Åä~ê~=ÇÉ=ÜìÉîç=~=éìåíç=
ÇÉ=åáÉîÉI=éêÉé~ê~ê=å~í~=ç=Ä~íáê=ã~ë~ë=
äáÖÉê~ëI=éçê=ÉàÉãéäç ã~ë~=Ä~íáÇ~
d~êÑáç=~ã~ë~Ççê=ENRF
é~ê~=~ã~ë~ê=ã~ë~ë=éÉë~Ç~ë=ó=ãÉòÅä~ê=
áåÖêÉÇáÉåíÉë=èìÉ=åç=ÇÉÄÉå=éáÅ~êëÉ=
Eéçê ÉàÉãéäçë=ìî~ë=é~ë~ëI=ä•ãáå~ë=
ÇÉ ÅÜçÅçä~íÉF

VV

Éë
qê~Ä~à~ê=Åçå=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=
ÇÉ=ãÉòÅä~=ó=äçë=~ÅÅÉëçêáçë
cáÖK=
 mìäë~ê=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉç=ó=ÅçäçÅ~ê=
Éä Äê~òç=Öáê~íçêáç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=OK
 `çäçÅ~ê=Éä=êÉÅáéáÉåíÉW
Ó áåÅäáå~ê=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=Ü~Åá~=~ÇÉä~åíÉX=
ÅçäçÅ~êäç=ëçÄêÉ=Éå=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=
ó ~ëÉåí~êäç=Éå=ä~=ãáëã~I
Ó Öáê~êäç=Ü~Åá~=ä~=áòèìáÉêÇ~=EëÉåíáÇç=
ÇÉ ã~êÅÜ~=Åçåíê~êáç=~ä=ÇÉ=ä~ë=~Öìà~ë=
ÇÉä êÉäçàFI=Ü~ëí~=Ü~ÅÉêäç=ÉåÅ~à~êK
 jçåí~ê=Éä=~ÅÅÉëçêáç=èìÉ=î~ó~=~=ìíáäáò~êëÉI=
î~êáää~=ãÉòÅä~Ççê~I=î~êáää~=Ä~íáÇçê~=ç=Ö~êÑáç=
~ã~ë~ÇçêI=Ü~Åá¨åÇçäç=ÉåÅ~à~ê=Ü~ëí~=Éä=íçéÉ=
Éå=Éä=~ÅÅáçå~ãáÉåíçK
^ÇîÉêíÉåÅá~W
bå=ä~=î~êáää~=ÇÉ=~ã~ë~ÇçI=Öáê~ê=Éä=ëÉé~ê~Ççê=
ÇÉ=ã~ë~=Ü~ëí~=èìÉ=ÉåÅ~àÉ=ä~=î~êáää~=
Éå Éä ~ÅÅáçå~ãáÉåíç=EcáÖK=ÓQÄFK
 fåÅçêéçê~ê=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Éå=Éä=êÉÅáéáÉåíÉK
 mìäë~ê=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉç=ó=ÅçäçÅ~ê=
Éä Äê~òç=Öáê~íçêáç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=NK
 `çäçÅ~ê=ä~=í~é~=ëçÄêÉ=Éä=êÉÅáéáÉåíÉK
 `çäçÅ~ê=Éä=ã~åÇç=Öáê~íçêáç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=
ÇÉ íê~Ä~àç=~éêçéá~Ç~K
kìÉëíê~=ëìÖÉêÉåÅá~W
Ó s~êáää~=ãÉòÅä~Ççê~W=
ãÉòÅä~ê=éêáãÉêç=Éå=ä~=éçëáÅáμå N ENF=
ó ~àìëí~ê=~=Åçåíáåì~Åáμå=ä~=éçëáÅáμå=
ÇÉ íê~Ä~àç T=EQF
Ó s~êáää~=Ä~íáÇçê~W
éçëáÅáμå=ÂTÊ=EQFX=ãÉòÅä~ê=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=
Éå ä~=éçëáÅáμå=ÂNÊ=ENF
Ó d~êÑáç=~ã~ë~ÇçêW=
ãÉòÅä~ê=éêáãÉêç=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=
Éå ä~ éçëáÅáμå=ÂNÊ=ENF=ó=~ã~ë~êäçë=
~ Åçåíáåì~Åáμå=Éå=ä~=éçëáÅáμå=ÂPÊ=EOF
^ÖêÉÖ~ê=ç=êÉéçåÉê=áåÖêÉÇáÉåíÉë
 aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=~=íê~î¨ë=ÇÉä=ã~åÇç=
Öáê~íçêáçK
 fåÅçêéçê~ê=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=~=íê~î¨ë=
ÇÉ ä~ ~ÄÉêíìê~=ÇÉ=ä~=í~é~K
ç
 oÉíáê~ê=ä~=í~é~K
 mìäë~ê=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉç=ó=ÅçäçÅ~ê=
Éä Äê~òç=Öáê~íçêáç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=OK
 mçåÉê=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Éå=ä~=à~êê~=
Ä~íáÇçê~K
qê~ë=ÅçåÅäìáê=Éä=íê~Ä~àç
 aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=~=íê~î¨ë=ÇÉä=ã~åÇç=
Öáê~íçêáçK
 bñíê~Éê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÇÉ=ä~=íçã~=
ÇÉ ÅçêêáÉåíÉK
 oÉíáê~ê=ä~=í~é~K
NMM

 mìäë~ê=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉç=ó=ÅçäçÅ~ê=

Éä Äê~òç=Öáê~íçêáç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=OK

 oÉíáê~ê=Éä=~ÅÅÉëçêáç=ÇÉä=~ÅÅáçå~ãáÉåíçK
 oÉíáê~ê=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉä=~é~ê~íçK
 iáãéá~ê=íçÇ~ë=ä~ë=éáÉò~ëK=s¨~ëÉ=~=ÉëíÉ=

êÉëéÉÅíç=Éä=Å~é∞íìäç=Â`ìáÇ~Ççë=ó=äáãéáÉò~ÊK

`çêí~ÇçêJê~ää~Ççê
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë>
kç=íçÅ~ê=åá=ã~åáéìä~ê=åìåÅ~=Åçå=ä~ë=ã~åçë=
ä~ë=ÅìÅÜáää~ë=åá=äçë=ÇáëÅçë=éáÅ~ÇçêÉëK=
flpìàÉí~ê äçë=ÇáëÅçë=éáÅ~ÇçêÉë=ëμäç=éçê=
Éä ÄçêÇÉ>
`çäçÅ~ê=ç=êÉíáê~ê=Éä=Åçêí~ÇçêJê~ää~Ççê=ÇÉ=ä~=Ä~ëÉ=
ãçíêáò=ëμäç=ìå~=îÉò=èìÉ=Éä=~ÅÅáçå~ãáÉåíç=
ÇÉ ¨ëí~=ëÉ=Ü~=é~ê~Çç=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=ó=ëÉ=
Ü~ Éñíê~∞Çç=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÇÉ=ä~=íçã~=
ÇÉ ÅçêêáÉåíÉK
kç=áåíêçÇìÅáê=ä~ë=ã~åçë=Éå=ä~=ÄçÅ~=ÇÉ=ääÉå~ÇçK
fl^íÉåÅáμå>
ríáäáò~ê=Éä=Åçêí~ÇçêJê~ää~Ççê=ëμäç=Éëí~åÇç=
ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=~êã~ÇçK=kç=~êã~ê=Éä=Åçêí~ÇçêJ
ê~ää~Ççê=ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ=ëçÄêÉ=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáòK
rë~ê=Éä=Åçêí~ÇçêJê~ää~Ççê=ëμäç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=
ÇÉ íê~Ä~àç=ãçëíê~Ç~K
mêçíÉÅÅáμå=Åçåíê~=ëçÄêÉÅ~êÖ~
cáÖK=
`çå=çÄàÉíç=ÇÉ=éêçíÉÖÉê=Éä=~é~ê~íç=Åçåíê~=
éçëáÄäÉë=Ç~¥çë=éçê=ëçÄêÉÅ~êÖ~=ÇÉä=Åçêí~ÇçêJ
ê~ää~ÇçêI=Éä=ÉàÉ=ÇÉ=~ÅÅáçå~ãáÉåíç=ÇÉä=Åçêí~ÇçêJ
ê~ää~Ççê=éçëÉÉ=ìå~=Éåí~ää~Çìê~=ç=éìåíç=ÇÉ=êçíìê~=
éêÉëÅêáíç=èìÉ=ëÉ=êçãéÉ=Éå=Å~ëç=ÇÉ=ëçÄêÉÅ~êÖ~K=
bä=ëçéçêíÉ=éçêí~ÇáëÅçë=Åçå=ÉàÉ=åìÉîç=ëÉ=éìÉÇÉ=
~Çèìáêáê=Éå=Éä=pÉêîáÅáç=ÇÉ=^ëáëíÉåÅá~=q¨ÅåáÅ~=
lÑáÅá~ä=ÇÉ=ä~=ã~êÅ~K
`ìÅÜáää~=êÉîÉêëáÄäÉ=é~ê~=Åçêí~ê=Ó=
ÖêìÉë~LÑáå~
é~ê~=Åçêí~ê=Ñêìí~ê=ó=îÉêÇìê~K=
mêçÅÉë~ê=Éå=Éä=ÉëÅ~äμå=ÂRÊ=EPFK
aÉåçãáå~Åáμå=Éå=ä~=ÅìÅÜáää~=êÉîÉêëáÄäÉ=é~ê~=
éáÅ~ê=ó=Åçêí~êW=
ÂNÊ=ÇÉëáÖå~=ä~=Å~ê~=ã•ë=ÖêìÉë~
ÂPÊ=é~ê~=ä~=Å~ê~=ã•ë=ÇÉäÖ~Ç~
fl^íÉåÅáμå>
i~=ÅìÅÜáää~=êÉîÉêëáÄäÉ=é~ê~=Åçêí~ê=åç=Éë=
~ÇÉÅì~Ç~=é~ê~=Åçêí~ê=èìÉëç=Åìê~ÇçI=é~åI=
é~åÉÅáääçë=ó=ÅÜçÅçä~íÉK=`çêí~ê=ä~ë=é~í~í~ë=
ÅçÅáÇ~ë=åç=Ü~êáåçë~ë=ëμäç=Éëí~åÇç=Ñê∞~ëK

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Éë
`ìÅÜáää~=êÉîÉêëáÄäÉ=é~ê~=ê~ää~Çç=Ó=
ÖêìÉëçLÑáåç
é~ê~=ê~ää~ê=îÉêÇìê~I=Ñêìí~=ó=èìÉëçI=ÉñÅÉéíç=èìÉëç=
Çìêç=Åìê~Çç=Eíáéç=é~êãÉë~åçFK=
mêçÅÉë~ê=Éå=Éä=ÉëÅ~äμå P EOF=μ=Q=EPFK
aÉåçãáå~Åáμå=Éå=ä~=ÅìÅÜáää~=êÉîÉêëáÄäÉ=é~ê~=
ê~ää~ÇçW=
ÂOÊ=ÇÉëáÖå~=ä~=Å~ê~=ã•ë=ÖêìÉë~
ÂQÊ=é~ê~=ä~=Å~ê~=ã•ë=Ñáå~
fl^íÉåÅáμå>
i~=ÅìÅÜáää~=êÉîÉêëáÄäÉ=é~ê~=ê~ää~Çç=åç=Éë=
~ÇÉÅì~Ç~=é~ê~=ê~ää~ê=åìÉÅÉëK=
o~ää~ê=äçë=èìÉëçë=Ää~åÇçë=ëμäç=Åçå=ä~=Å~ê~=
ÖêìÉë~=Éå=Éä=ÉëÅ~äμå=ÂTÊ=EQFK
aáëÅç=ê~ää~Ççê=Ó=ëÉãáÑáåç
é~ê~=ê~ää~ê=é~í~í~ë=ÅêìÇ~ëI=èìÉëç=Çìêç=
Eíáéç=é~êãÉë~åçFI=ÅÜçÅçä~íÉ=Ñê∞ç=ó=åìÉÅÉëK
mêçÅÉë~ê=Éå=Éä=ÉëÅ~äμå=ÂTÊ=EQFK
fl^íÉåÅáμå>
bä=ÇáëÅç=ê~ää~Ççê=åç=Éë=~ÇÉÅì~Çç=é~ê~=ê~ää~ê=èìÉJ
ëçë=Ää~åÇçë=ó=Åçêí~ÄäÉë=íáéç=ÉÇ~ãÉê=ç ÖçìÇ~K
qê~Ä~à~ê=Åçå=Éä=
Åçêí~ÇçêJê~ää~Ççê
cáÖK=
 mìäë~ê=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉç=ó=ÅçäçÅ~ê=
Éä=Äê~òç=Öáê~íçêáç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=OK
 `çäçÅ~ê=Éä=êÉÅáéáÉåíÉW
Ó áåÅäáå~ê=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=Ü~Åá~=~ÇÉä~åíÉX=
ÅçäçÅ~êäç=ëçÄêÉ=Éå=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=
ó ~ëÉåí~êäç=Éå=ä~=ãáëã~I
Ó Öáê~êäç=Ü~Åá~=ä~=áòèìáÉêÇ~=EëÉåíáÇç=
ÇÉ ã~êÅÜ~=Åçåíê~êáç=~ä=ÇÉ=ä~ë=~Öìà~ë=
ÇÉä êÉäçàFI=Ü~ëí~=Ü~ÅÉêäç=ÉåÅ~à~êK
 mìäë~ê=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉç=ó=ÅçäçÅ~ê=
Éä Äê~òç=Öáê~íçêáç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=PK
 oÉíáê~ê=ä~=í~é~=éêçíÉÅíçê~=ÇÉä=~ÅÅáçå~J
ãáÉåíç=ÇÉä=Åçêí~ÇçêJê~ää~Ççê=EcáÖK=JR~FK
 pìàÉí~ê=Éä=ëçéçêíÉ=éçêí~ÇáëÅçë=éçê=Éä=ÉñíêÉãç=
áåÑÉêáçêK=mêÉëí~ê=~íÉåÅáμå=~=èìÉ=ä~ë=Ççë=
éìåí~ë=Éëí¨å=Ü~Åá~=~êêáÄ~K
 `çäçÅ~ê=ÅìáÇ~Ççë~ãÉåíÉ=ä~=ÅìÅÜáää~=éáÅ~Ççê~=
ç=Éä=ÇáëÅç=ê~ää~Ççê=ëçÄêÉ=ä~ë=éìåí~ë=ÇÉä=
ëçéçêíÉ=éçêí~ÇáëÅçë=EcáÖK=JS~FK=bå=Å~ëç=ÇÉ=
íê~í~êëÉ=ÇÉ=ÅìÅÜáää~ë=êÉîÉêëáÄäÉë=ÇÉÄÉê•=
éêÉëí~êëÉ=~íÉåÅáμå=~=èìÉ=ä~=Å~ê~=ÇÉëÉ~Ç~=
Éëí¨=Ü~Åá~=~êêáÄ~K
 pìàÉí~ê=Éä=ëçéçêíÉ=éçêí~ÇáëÅçë=éçê=Éä=ÉñíêÉãç=
ëìéÉêáçê=ó=ÅçäçÅ~êäç=Éå=ä~=Å~êÅ~ë~=EcáÖK=JSÄFK
 jçåí~ê=ä~=í~é~I=éêÉëí~åÇç=~íÉåÅáμå=~=ä~=
ã~êÅ~=çêáÉåí~íáî~K=dáê~êä~=Ü~Åá~=ä~=ÇÉêÉÅÜ~=
EëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=ÇÉ=ä~ë=~Öìà~ë=ÇÉä=êÉäçàFI=
Ü~ëí~=Éä=íçéÉK

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

 `çäçÅ~ê=Éä=Åçêí~ÇçêJê~ää~Ççê=ëçÄêÉ=Éä=

~ÅÅáçå~ãáÉåíçI=í~ä=Åçãç=ëÉ=ãìÉëíê~=Éå=
ä~ ÑáÖìê~=JUI=ó=Öáê~êäç=Ü~Åá~=~ä=ÇÉêÉÅÜ~=
EëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=ÇÉ=ä~ë=~Öìà~ë=ÇÉä=êÉäçàFI=
Ü~ëí~=Éä=íçéÉK
 `çäçÅ~ê=Éä=ã~åÇç=Öáê~íçêáç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=
ÇÉ íê~Ä~àç=êÉÅçãÉåÇ~Ç~K
 fåíêçÇìÅáê=äçë=~äáãÉåíçë=èìÉ=ëÉ=ÇÉëÉ~å=
éêçÅÉë~ê=Éå=ä~=ÄçÅ~=ÇÉ=Å~êÖ~=ó=Éãéìà~êäçë=
Åçå=Éä=Éãéìà~ÇçêK
fl^íÉåÅáμå>
mêÉëí~ê=~íÉåÅáμå=~=èìÉ=åç=ëÉ=éêçÇìòÅ~å=
êÉíÉåÅáçåÉë=ì=çÄëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=~äáãÉåíçë=
Éå ä~ ~ÄÉêíìê~=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~K
`çåëÉàç=éê•ÅíáÅçW=m~ê~=äçÖê~ê=ìå=ÅçêíÉ=êÉÖìä~ê=
ÇÉ=äçë=~äáãÉåíçëI=Åçêí~ê=¨ëíçë=éçê=ã~åçàçë=
ÇÉäÖ~ÇçëK
^ÇîÉêíÉåÅá~W=bå=Å~ëç=ÇÉ=èìÉ=äçë=~äáãÉåíçë=èìÉ=
ëÉ=ÇÉëÉ~å=éêçÅÉë~ê=Éå=Éä=Åçêí~ÇçêJê~ää~Ççê=
èìÉÇ~ê~å=~éêáëáçå~Ççë=ç=áåãçîáäáò~Ççë=Ü~Äê•=
èìÉ=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=êçÄçí=ÇÉ=ÅçÅáå~K=
bñíê~Éê Éä Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÇÉ=ä~=íçã~=
ÇÉ ÅçêêáÉåíÉ=ó=~Öì~êÇ~ê=~=èìÉ=Éä=~ÅÅáçå~ãáÉåíç=
ëÉ=Ü~ó~=é~ê~ÇçK=oÉíáê~ê=ä~=í~é~=ÇÉä=Åçêí~ÇçêJ
ê~ää~Ççê=ó=î~Åá~ê=ä~=ÄçÅ~=ÇÉ=Å~êÖ~K
qê~ë=ÅçåÅäìáê=Éä=íê~Ä~àç
 aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=~=íê~î¨ë=ÇÉä=ã~åÇç=
Öáê~íçêáçK
 dáê~ê=Éä=Åçêí~ÇçêJê~ää~Ççê=Ü~Åá~=ä~=áòèìáÉêÇ~=
EëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=Åçåíê~êáç=~ä=ÇÉ=ä~ë=~Öìà~ë=
ÇÉ=êÉäçàF=ó=êÉíáê~êäç=ÇÉ=ëì=Éãéä~ò~ãáÉåíçK
 dáê~ê=ä~=í~é~=ÇÉ=ä~=à~êê~=Ü~Åá~=ä~=áòèìáÉêÇ~=
EëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=Åçåíê~êáç=~ä=ÇÉ=ä~ë=~Öìà~ë=
ÇÉ=êÉäçàFX=êÉíáê~êä~K
 oÉíáê~ê=Éä=ëçéçêíÉ=éçêí~ÇáëÅçë=ó=Éä=ÇáëÅçK=
^ ÉëíÉ=ÉÑÉÅíç=ÇÉÄÉê•=ÇÉëÇÉ=~Ä~àç=éêÉëáçJ
å~êëÉ=Åçå=Éä=ÇÉÇçI=Åçåíê~=Éä=ÉàÉ=ÇÉ=~ÅÅáçå~J
ãáÉåíç=EcáÖK=FK
 iáãéá~ê=ä~ë=éáÉò~ëK

_~íáÇçê~
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~ë=
ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉëLÉä=~ÅÅáçå~J
ãáÉåíç=Öáê~íçêáç>
flkç=áåíêçÇìÅáê=åìåÅ~=ä~ë=ã~åçë=Éå=ä~=Ä~íáÇçê~=
ãçåí~Ç~>=flaÉëãçåí~ê=ç=ãçåí~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=
ëμäç=Éëí~åÇç=Éä=~ÅÅáçå~ãáÉåíç=é~ê~Çç>=
qê~Ä~à~ê=ëáÉãéêÉ=Åçå=ä~=ÅìÅÜáää~=ÇÉ=ä~=à~êê~=
Ä~íáÇçê~=ÅçêêÉÅí~ãÉåíÉ=Ñáà~Ç~=ó=ä~=í~é~=
ÅçäçÅ~Ç~K

NMN

Éë
flmÉäáÖêç=ÇÉ=èìÉã~Çìê~>
^ä=Éä~Äçê~ê=~äáãÉåíçë=ç=ä∞èìáÇçë=Å~äáÉåíÉë=
Éå ä~ Ä~íáÇçê~I=éìÉÇÉ=ÉëÅ~é~ê=î~éçê=Å~äáÉåíÉ=
~ íê~î¨ë=ÇÉä=ÉãÄìÇç=Éå=ä~=í~é~K=
iäÉå~ê Åçãç ã•ñáãç=MIR=äáíêçë=ÇÉ=ä∞èìáÇç=
Å~äáÉåíÉ=Éå=ä~=Ä~íáÇçê~K
fl^íÉåÅáμå>
i~=Ä~íáÇçê~=éìÉÇÉ=ëìÑêáê=Ç~¥çëK=flkç=íê~í~ê=ÇÉ=
Éä~Äçê~ê=éêçÇìÅíçë=ç=áåÖêÉÇáÉåíÉë=ÅçåÖÉä~Ççë=
EÉñÅÉéíç=ÅìÄáíçë=ÇÉ=ÜáÉäçF>=kç=Ü~ÅÉê=ÑìåÅáçå~ê=
ä~=Ä~íáÇçê~=Éå=î~Å∞çK
qê~Ä~à~ê=Åçå=ä~=à~êê~=Ä~íáÇçê~
cáÖK=
 mìäë~ê=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉç=ó=ÅçäçÅ~ê=
Éä Äê~òç=Öáê~íçêáç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=QK
 oÉíáê~ê=ä~=í~é~=éêçíÉÅíçê~=ÇÉä=
~ÅÅáçå~ãáÉåíç=ÇÉ=ä~=à~êê~=Ä~íáÇçê~K
 jçåí~ê=ä~=à~êê~=Ä~íáÇçê~=Eä~=ã~êÅ~=Éå=Éä=~ë~=
ÇÉ ä~=à~êê~=ÇÉÄÉ=ÅçáåÅáÇáê=Åçå=ä~=ã~êÅ~=ÇÉ=ä~=
Ä~ëÉ=ãçíêáòFX=Öáê~êä~=Ü~Åá~=áòèìáÉêÇ~=EëÉåíáÇç=
ÇÉ=ã~êÅÜ~=Åçåíê~êáç=~ä=ÇÉ=ä~ë=~Öìà~ë=ÇÉä=
êÉäçàFI=Ü~ëí~=Éä=íçéÉK
 mçåÉê=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Éå=ä~=à~êê~=Ä~íáÇçê~K
j•ñáã~=Å~åíáÇ~Ç=ÇÉ=ä∞èìáÇç=~ÇãáëáÄäÉ=Z=NIOR=
äáíêçëK=j•ñáã~=Å~åíáÇ~Ç=ÇÉ=ä∞èìáÇçë=Å~äáÉåíÉë=
ç=Åçå=éêçéÉåëáμå=~=Ñçêã~ê=Éëéìã~=
~ÇãáëáÄäÉ=Z=MIR=äáíêçëFI=
léíáã~=Å~åíáÇ~Ç=ÇÉ=Éä~Äçê~Åáμå=é~ê~=
éêçÇìÅíçë=ëμäáÇçë=Z=RMÓNMM=Öê~ãçëK
 jçåí~ê=ä~=í~é~=Éå=ä~=à~êê~=ó=Öáê~êä~=Ü~Åá~=
ä~ áòèìáÉêÇ~=EëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=Åçåíê~êáç=
~ä ÇÉ=ä~ë=~Öìà~ë=ÇÉ=êÉäçàFI=Ü~ëí~=Éä=íçéÉK===
i~=í~é~=íáÉåÉ=èìÉ=Éëí~ê=ÉåÅ~à~Ç~K
 `çäçÅ~ê=Éä=ã~åÇç=Öáê~íçêáç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=
ÇÉ íê~Ä~àç=~éêçéá~Ç~K
^ÖêÉÖ~ê=ç=êÉéçåÉê=áåÖêÉÇáÉåíÉë=EcáÖK=JUF
 aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=~=íê~î¨ë=ÇÉä=ã~åÇç=
Öáê~íçêáçK
 oÉíáê~ê=ä~=í~é~=É=áåÅçêéçê~ê=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë
ç
 êÉíáê~ê=Éä=ÉãÄìÇç=ó=~ÖêÉÖ~ê=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=
ëμäáÇçë=~=íê~î¨ë=ÇÉ=ä~=~ÄÉêíìê~
ç
 ~ÖêÉÖ~ê=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=ä∞èìáÇçë=~=íê~î¨ë=
ÇÉä ÉãÄìÇçK
qê~ë=ÅçåÅäìáê=Éä=íê~Ä~àç
 aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=~=íê~î¨ë=ÇÉä=ã~åÇç=
Öáê~íçêáçK
 oÉíáê~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ÇÉ=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáòI=
Öáê•åÇçä~=~=í~ä=ÉÑÉÅíç=Ü~Åá~=ä~=ÇÉêÉÅÜ~=
EëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=ÇÉ=ä~ë=~Öìà~ë=ÇÉ=êÉäçàFK=
oÉíáê~ê=ä~=í~é~=ÇÉ=ä~=à~êê~K
NMO

`çåëÉàç=éê•ÅíáÅçW=iáãéá~ê=ä~=à~êê~=ÇáêÉÅí~J
ãÉåíÉ=íê~ë=ÅçåÅäìáê=ëì=ìëçK

`ìáÇ~Ççë=ó=äáãéáÉò~
fl^íÉåÅáμå>
kç=ìë~ê=~ÖÉåíÉë=Ñêçí~ÇçêÉë=é~ê~=ëì=äáãéáÉò~K=
fli~ë=ëìéÉêÑáÅáÉë=ÇÉä=~é~ê~íç=éìÉÇÉå=êÉëìäí~ê=
Ç~¥~Ç~ë>=
iáãéá~ê=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò
flmÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~=Éä¨ÅíêáÅ~>
flkç=ëìãÉêÖáê=åìåÅ~=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=Éå=Éä=~Öì~>=
flkç=ÅçäçÅ~ê=åìåÅ~=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=Ä~àç=
Éä ÅÜçêêç=ÇÉ=~Öì~=ÇÉä=ÖêáÑç>
flkç=ìíáäáò~ê=åìåÅ~=ìå~=äáãéá~Ççê~=ÇÉ=î~éçê>
 bñíê~Éê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÇÉ=ä~=íçã~=

ÇÉ ÅçêêáÉåíÉK

 iáãéá~ê=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=EÄäçèìÉ=ãçíçêF=

ó ä~ë í~é~ë=éêçíÉÅíçê~ë=ëμäç=Åçå=ìå=é~¥ç=
Ü∫ãÉÇçK=bå=Å~ëç=åÉÅÉë~êáç=ëÉ=éìÉÇÉ=
~ÖêÉÖ~ê=ìå=éçÅç=ÇÉ=~ÖÉåíÉ=ä~î~î~àáää~ë=
Eé~ê~ ä~î~Çç=~=ã~åçFK
 pÉÅ~ê=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáòK
iáãéá~ê=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ó=äçë=~ÅÅÉëçêáçë=
éÉèìÉ¥çë
bä=êÉÅáéáÉåíÉ=ó=äçë=~ÅÅÉëçêáçë=éÉèìÉ¥çë=
ëÉ éìÉÇÉå=ä~î~ê=Éå=Éä=ä~î~î~àáää~ëK
^ä=ÅçäçÅ~ê=ä~ë=éáÉò~ë=ÇÉ=éä•ëíáÅç=Éå=Éä=ä~î~J
î~àáää~ëI=éêÉëí~ê=~íÉåÅáμå=~=åç=~éêáëáçå~êä~ëI=
ÇÉ äç Åçåíê~êáç=éçÇê∞~å=ëìÑêáê=ÇÉÑçêã~ÅáçåÉëK
iáãéá~ê=Éä=Åçêí~ÇçêJê~ää~Ççê
qçÇ~ë=ä~ë=éáÉò~ë=ÇÉä=Åçêí~ÇçêJê~ää~Ççê=ëçå=~éíçë=
é~ê~=Éä=ä~î~î~àáää~ëK
`çåëÉàç=éê•ÅíáÅçW=^ä=ê~ää~ê=ò~å~Üçêá~ëI=äçãÄ~êJ
Ç~ë=ç=éêçÇìÅíçë=ëáãáä~êÉëI=ëÉ=~Åìãìä~=ëçÄêÉ=
ä~ë éáÉò~ë=ÇÉ=éä•ëíáÅç=ìå~=Å~é~=ÇÉ=Åçäçê=êçàáòçK=
bëí~ Å~é~=ëÉ=éìÉÇÉ=Éäáãáå~ê=~éäáÅ~åÇç=î~êá~ë=
Öçí~ë=ÇÉ=~ÅÉáíÉ=ÅçãÉëíáÄäÉ=ó=Ñêçí~åÇç=Åçå=
ìå é~¥ç=Éä=Åçêí~ÇçêJê~ää~Ççê=Eflåç=ä~ë=ÅìÅÜáää~ë=
éáÅ~Ççê~ë>FK=^Åä~ê~ê=~=Åçåíáåì~Åáμå=Éä=Åçêí~ÇçêJ
ê~ää~Ççê=Åçå=~Öì~K

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Éë iáãéá~ê=ä~=Ä~íáÇçê~ flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~= ÇÉ ä~ë ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉë> kç=íçÅ~ê=åá=ã~åáéìä~ê=åìåÅ~=ä~ë=ÅìÅÜáää~ë=Åçå= ä~ë=ã~åçëK i~=à~êê~I=ä~=í~é~=ó=Éä=ÉãÄìÇç=ëçå=~éêçéá~Ççë= é~ê~=Éä=ä~î~Çç=Éå=Éä=ä~î~î~àáää~ëK `çåëÉàç=éê•ÅíáÅçW=qê~ë=Éä~Äçê~ê=ä∞èìáÇçëI= ãìÅÜ~ë=îÉÅÉë=ëÉ=éìÉÇÉ=äáãéá~ê=ä~=à~êê~=Ä~íáÇçê~= ëáå=åÉÅÉëáÇ~Ç=ÇÉ=êÉíáê~êä~=ÇÉ=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáòK=== páãéäÉãÉåíÉ=Ä~ëí~=éçåÉê=ìå=éçÅç=ÇÉ=~Öì~= ó ä~î~î~àáää~ë=ã~åì~ä=Éå=ä~=Ä~íáÇçê~=ãçåí~Ç~= Éå Éä=~é~ê~íçK=^Åíáî~ê=Çìê~åíÉ=ìåçë=áåëí~åíÉë= ä~ ÑìåÅáμå=ÂjÊK=sÉêíÉê=Éä=~Öì~=~ä=ÇÉë~ÖΩÉ= ó Éåàì~Ö~ê=ä~=à~êê~=Åçå=~Öì~=äáãéá~K ^ÇîÉêíÉåÅá~=áãéçêí~åíÉ bå=Å~ëç=åÉÅÉë~êáç=äáãéá~ê=ä~=Äçäë~=ÇÉ=äçë= ~ÅÅÉëçêáçëK=mêÉëí~ê=~íÉåÅáμå=~=äçë=ÅçåëÉàçë= ÇÉ ä~î~Çç=ó=ÅìáÇ~Çç=èìÉ=ÑáÖìê~å=Éå=ä~=Äçäë~= ÇÉ äçë=~ÅÅÉëçêáçëK dì~êÇ~ê=Éä=~é~ê~íç flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë> bñíê~Éê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÇÉ=ä~=íçã~=ÇÉ= ÅçêêáÉåíÉ=Éå=Å~ëç=ÇÉ=åç=ìíáäáò~ê=Éä=~é~ê~íçK cáÖK=  dì~êÇ~ê=äçë=~ÅÅÉëçêáçë=Éå=ä~=Äçäë~K  dì~êÇ~ê=ä~=Äçäë~=Éå=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~K  dì~êÇ~êä~=Éå=Éä=ÉãÄ~ä~àÉ=çêáÖáå~äI=cáÖK=K içÅ~äáò~Åáμå=ÇÉ=~îÉê∞~ë flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë> ^åíÉë=ÇÉ=ÉÑÉÅíì~ê=Åì~äèìáÉê=íê~Ä~àç=Éå=Éä= ~é~ê~íçI=Éñíê~Éê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå= ÇÉ ä~ íçã~=ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉK ^ÇîÉêíÉåÅá~=áãéçêí~åíÉ=é~ê~= äçë ãçÇÉäçë= jrjRQKKLjrjRSKK bå=Å~ëç=ÇÉ=ã~åÉàç=ÉêêμåÉç=ÇÉä=~é~ê~íçI= Çáëé~ê~êëÉ=Éä=ÑìëáÄäÉ=ÉäÉÅíêμåáÅç=ç=êÉÖáëíê~êëÉ= ìå~=~îÉê∞~=Éå=Éä=~é~ê~íçI=Éä=éáäçíç=ÇÉ= ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ÇÉä=~é~ê~íç=é~êé~ÇÉ~K oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe bä=Äê~òç=Öáê~íçêáç=íáÉåÉ=èìÉ=Éëí~ê=ëáÉãéêÉ= ÉåÅä~î~ÇçI=Åçå=áåÇÉéÉåÇÉåÅá~=ÇÉ=ä~=éçëáJ Åáμå=ÇÉ=íê~Ä~àç=èìÉ=çÅìéÉK qê~íÉ=ÇÉ=ëçäìÅáçå~ê=éêáãÉêç=Éä=éêçÄäÉã~=ëìêÖáÇç= Åçå=~óìÇ~=ÇÉ=äçë=ÅçåëÉàçë=èìÉ=äÉ=Ñ~Åáäáí~ãçë= ~ Åçåíáåì~ÅáμåK ^îÉê∞~ bä=~é~ê~íç=åç=ëÉ=éçåÉ=Éå=ã~êÅÜ~K= cçêã~=ÇÉ=ëìÄë~å~êä~  sÉêáÑáÅ~ê=ä~=~äáãÉåí~Åáμå=ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉK  sÉêáÑáÅ~ê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå= ÇÉä ~é~ê~íçK  sÉêáÑáÅ~ê=Éä=Äê~òç=Öáê~íçêáçK= fipÉ=ÉåÅìÉåíê~=Éå=ä~=éçëáÅáμå=ÅçêêÉÅí~\= fibëí•=ÉåÅä~î~Çç=Éå=ëì=éçëáÅáμå\  ^éêÉí~ê=ä~=à~êê~=Ä~íáÇçê~=ç=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=Ü~ëí~= Éä=íçéÉK  jçåí~ê=ä~=í~é~=ÇÉ=ä~=à~êê~=Ä~íáÇçê~=ó=~éêÉí~êä~= Ü~ëí~=Éä=íçéÉK  `çäçÅ~ê=ä~ë=í~é~ë=éêçíÉÅíçê~ë=ÇÉ=äçë= ~ÅÅáçå~ãáÉåíçë=ëçÄêÉ=äçë=~ÅÅáçå~ãáÉåíçë= èìÉ=åç=ëÉ=Éëí¨å=ìë~åÇçK  bä=ëÉÖìêç=Åçåíê~=éìÉëí~=Éå=ã~ÅÜ~=áåÇÉÄáÇ~= ç Ñçêíìáí~=Éëí•=~Åíáî~ÇçK=`çäçÅ~ê=Éä=~é~ê~íç= Éå ä~=éçëáÅáμå=ÂMLçÑÑÊ=ó=~=Åçåíáåì~Åáμå=~àìëí~ê= ä~=éçëáÅáμå=ÇÉ=íê~Ä~àç=ÇÉëÉ~Ç~K= ^îÉê∞~ bä=~é~ê~íç=ëÉ=ÇÉëÅçåÉÅí~=Çìê~åíÉ=ä~=ã~êÅÜ~K= i~ éêçíÉÅÅáμå=Åçåíê~=ëçÄêÉÅ~êÖ~=ëÉ=Ü~=~Åíáî~ÇçK= pÉ=Ü~=Éä~Äçê~Çç=ìå~=Å~åíáÇ~Ç=ÉñÅÉëáî~= ÇÉ ~äáãÉåíçëK cçêã~=ÇÉ=ëìÄë~å~êä~  aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íçK  bä~Äçê~ê=ìå~=ãÉåçê=Å~åíáÇ~Ç=ÇÉ=~äáãÉåíçëK= kç=ëìéÉê~ê=ä~ë=ã•ñáã~ë=Å~åíáÇ~ÇÉë=~ÇãáëáJ ÄäÉë=Eî¨~åëÉ=äçë=ÂbàÉãéäçë=ÇÉ=~éäáÅ~ÅáμåÊF> ^îÉê∞~ aìê~åíÉ=Éä=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ÇÉä=~ÅÅáçå~ãáÉåíç= ëÉ éìäëμ=Ñçêíìáí~ãÉåíÉ=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉçK= bä Äê~òç=Öáê~íçêáç=ëÉ=ÇÉëéä~ò~=Ü~Åá~=~êêáÄ~K= bä ~ÅÅáçå~ãáÉåíç=ëÉ=ÇÉëÅçåÉÅí~I=éÉêç=åç=èìÉÇ~= Éå=ä~=éçëáÅáμå=é~ê~=Å~ãÄáç=ÇÉ=~ÅÅÉëçêáçëK cçêã~=ÇÉ=ëìÄë~å~êä~  `çäçÅ~ê=Éä=ã~åÇç=Öáê~íçêáç=Éå=ä~=éçëáÅáμå= ÂlLçÑÑÊK  `çäçÅ~ê=Éä=Äê~òç=Öáê~íçêáç=Éå=ä~=éçëáÅáμå= ÇÉ íê~Ä~àç=ÂNÊK  `çåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=EÉëÅ~äμå=NFK  aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íçK  bä=~ÅÅÉëçêáç=èìÉÇ~=é~ê~Çç=Éå=ä~=éçëáÅáμå= é~ê~=Å~ãÄáç=ÇÉ=~ÅÅÉëçêáçK NMP .

Éë ^îÉê∞~ i~=Ä~íáÇçê~=åç=ëÉ=éçåÉ=Éå=ã~êÅÜ~=ç=ëÉ=é~ê~= ÇÉ êÉéÉåíÉK=bä=ãçíçê=éêçÇìÅÉ=ìå=ÂãìêãìääçÊ= ëçêÇç=i~ë=ÅìÅÜáää~ë=Éëí•å=ÄäçèìÉ~Ç~ëK cçêã~=ÇÉ=ëìÄë~å~êä~  aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=ó=Éñíê~Éê=Éä=Å~ÄäÉ= ÇÉ ÅçåÉñáμå=ÇÉ=ä~=íçã~=ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉK  oÉíáê~ê=ä~=à~ê~=Ä~íáÇçê~=ÇÉ=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò= ó Éäáãáå~ê=Éä=áåÖêÉÇáÉåíÉ=êÉëéçåë~ÄäÉ= ÇÉä ÄäçèìÉç=ÇÉ=ä~=ÅìÅÜáää~K  `çäçÅ~ê=ä~=à~êê~=Ä~íáÇçê~=ëçÄêÉ=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáòK  `çåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íçK ^ÇîÉêíÉåÅá~=áãéçêí~åíÉ bå=Å~ëç=ÇÉ=åç=éçÇÉê=ëìÄë~å~ê=ä~=~îÉê∞~=Åçå= Éëíçë=ÅçåëÉàçëI=~îáë~ê=~ä=pÉêîáÅáç=ÇÉ=^ëáëíÉåÅá~= q¨ÅåáÅ~=lÑáÅá~ä=ÇÉ=ä~=ã~êÅ~K bàÉãéäçë=ÇÉ=~éäáÅ~Åáμå k~í~=ãçåí~Ç~ NMMÓSMM=Öê~ãçë  _~íáê=ä~=å~í~=Åçå=ä~=î~êáää~=Ä~íáÇçê~= Çìê~åíÉ=N½ÓQ=ãáåìíçë=Éå=ä~=éçëáÅáμå= ÇÉ íê~Ä~àç=ÂTÊ=EQFI=ëÉÖ∫å=ä~=Å~åíáÇ~Ç= ó ä~ë éêçéáÉÇ~ÇÉë=ÅçåÅêÉí~ë=ÇÉ=ä~=å~í~K `ä~ê~ë=ÇÉ=ÜìÉîç=~=éìåíç= ÇÉ åáÉîÉ NÓU=Åä~ê~ë=ÇÉ=ÜìÉîç  _~íáê=ä~ë=Åä~ê~ë=ÇÉ=ÜìÉîç=Åçå=ä~=î~êáää~= Ä~íáÇçê~=Çìê~åíÉ=QÓS=ãáåìíçë= Éå ä~ éçëáÅáμå ÇÉ=íê~Ä~àç=ÂTÊ=EQFK j~ë~=ÇÉ=ÄáòÅçÅÜç= oÉÅÉí~=Ä•ëáÅ~ O=ÜìÉîçë OÓP=ÅìÅÜ~ê~Ç~ë=ëçéÉê~ë=ÇÉ=~Öì~=Å~äáÉåíÉ NMM=Öê~ãçë=ÇÉ=~ò∫Å~ê N=ëçÄêÉÅáíç=ÇÉ=~ò∫Å~ê=ÇÉ=î~áåáää~= TM=Öê~ãçë=ÇÉ=Ü~êáå~ TM=Öê~ãçë=ÇÉ=ѨÅìä~=ÇÉ=ã~∞ò=Eã~áÅÉå~F äÉî~Çìê~=Éå=éçäîç  _~íáê=íçÇçë=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=EÉñÅÉéíç=ä~= Ü~êáå~=ó=ä~=ã~áÅÉå~F=Åçå=ä~=î~êáää~=Ä~íáÇçê~= Çìê~åíÉ=QÓS ãáåìíçë=Éå=ä~=éçëáÅáμå=ÇÉ= íê~Ä~àç=ÂTÊ=EQFI=Ü~ëí~=Ñçêã~ê=ìå~=ã~ë~= Éëéçåàçë~=ÅçåëáëíÉåíÉK  `çäçÅ~ê=Éä=ã~åÇç=Öáê~íçêáç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=ÂNÊ= ENF=ó=~ÖêÉÖ~ê=ó=ãÉòÅä~ê=ä~=Ü~êáå~=ó=ä~=ѨÅìä~=ÇÉ= ã~∞ò=EéêÉîá~ãÉåíÉ=í~ãáò~Ç~ëF=Çìê~åíÉ=~éêçñK= ½ÓN ãáåìíçK=~ÖêÉÖ•åÇçä~ë=~=ÅìÅÜ~ê~Ç~ëK j•ñáã~=Å~åíáÇ~Ç=~ÇãáëáÄäÉW=O=îÉÅÉë=ä~=êÉÅÉí~= Ä•ëáÅ~ NMQ j~ë~=Ä~íáÇ~ oÉÅÉí~=Ä•ëáÅ~ PÓQ=ÜìÉîçë OMMÓORM=Öê~ãçë=ÇÉ=~ò∫Å~ê N=éáòÅ~=ÇÉ=ë~ä N=ëçÄêÉÅáíç=ÇÉ=~ò∫Å~ê=ÇÉ=î~áåáää~=ç=ä~=Å•ëÅ~ê~= ÇÉ ãÉÇáç=äáãμå OMMÓORM=Öê~ãçë=ÇÉ=ã~åíÉèìáää~=ç=ã~êÖ~êáå~= EíÉãéÉê~íìê~=~ãÄáÉåíÉF RMM=Öê~ãçë=ÇÉ=Ü~êáå~ N=é~èìÉíáíç=ÇÉ=äÉî~Çìê~=Éå=éçäîç NOR=ãä=ÇÉ=äÉÅÜÉ  bä~Äçê~ê=íçÇçë=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Åçå=ä~=î~êáää~= ãÉòÅä~Ççê~=Çìê~åíÉ=~éêçñK=½=ãáåìíç= Éå ä~ éçëáÅáμå=ÂNÊ=ENF=ó=~=Åçåíáåì~ÅáμåI= Çìê~åíÉ=PÓQ=ãáåìíçëI=Éå=ä~=éçëáÅáμå=ÂTÊ=EQFK= j•ñáã~=Å~åíáÇ~Ç=~ÇãáëáÄäÉW=NIR=îÉÅÉë= ä~ êÉÅÉí~=Ä•ëáÅ~ j~ë~=èìÉÄê~Ç~= Eé~ëí~Ñäçê~F oÉÅÉí~=Ä•ëáÅ~ NOR=Öê~ãçë=ÇÉ=ã~åíÉèìáää~= EíÉãéÉê~íìê~ ~ãÄáÉåíÉF NMMÓNOR=Öê~ãçë=ÇÉ=~ò∫Å~ê N=ÜìÉîç N=éáòÅ~=ÇÉ=ë~ä ìå~ë=Å•ëÅ~ê~ë=ÇÉ=äáãμå=ç=ìå=éçÅç=ÇÉ=~ò∫Å~ê= ÇÉ î~áåáää~ ORM=Öê~ãçë=ÇÉ=Ü~êáå~ äÉî~Çìê~=Éå=éçäîç  bä~Äçê~ê=íçÇçë=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Åçå=ä~=î~êáää~= ãÉòÅä~Ççê~=Çìê~åíÉ=~éêçñK=½=ãáåìíç=Éå= ä~ éçëáÅáμå=ÂNÊ=ENF=ó=~=Åçåíáåì~ÅáμåI=Çìê~åíÉ= OÓP=ãáåìíçëI=Éå=ä~=éçëáÅáμå=ÂSÊ=EPFK ^=é~êíáê=ÇÉ=RMM=Öê~ãçë=ÇÉ=Ü~êáå~W  ^ã~ë~ê=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Åçå=Éä=Ö~êÑáç=ÇÉ= ~ã~ë~Ççê=Çìê~åíÉ=~éêçñK=½=ãáåìíç=Éå= ä~ éçëáÅáμå=ÂNÊ=ENF=ó=~=Åçåíáåì~ÅáμåI=Çìê~åíÉ= PÓQ=ãáåìíçëI=Éå=ä~=éçëáÅáμå=ÂPÊ=EOFK j•ñáã~=Å~åíáÇ~Ç=~ÇãáëáÄäÉW=O=îÉÅÉë=ä~=êÉÅÉí~= Ä•ëáÅ~ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Éë j~ë~=ÇÉ=äÉî~Çìê~ oÉÅÉí~=Ä•ëáÅ~ RMM=Öê~ãçë=ÇÉ=Ü~êáå~ N=ÜìÉîç UM=Öê~ãçë=ÇÉ=ã~åíÉèìáää~=EíÉãéÉê~íìê~= ~ãÄáÉåíÉF UM=Öê~ãçë=ÇÉ=~ò∫Å~ê OMMÓORM=ãä=ÇÉ=äÉÅÜÉ=íáÄá~= OR=Öê~ãçë=ÇÉ=äÉî~Çìê~=ç=N=é~èìÉíáíç= ÇÉ äÉî~Çìê~=ëÉÅ~ `•ëÅ~ê~=ÇÉ=½=äáãμå N=éáòÅ~=ÇÉ=ë~ä  ^ã~ë~ê=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Åçå=Éä Ö~êÑáç= ~ã~ë~Ççê=éêáãÉêç=Çìê~åíÉ=½=ãáåìíç=Éå= ä~ éçëáÅáμå=ÇÉ=íê~Ä~àç=N=ó=~=Åçåíáåì~ÅáμåI= Çìê~åíÉ=PÓS=ãáåìíçëI=Éå=ä~=éçëáÅáμå=ÂPÊ=EOFK= j•ñáã~=Å~åíáÇ~ÇW=NIR=îÉÅÉë=ä~=êÉÅÉí~=Ä•ëáÅ~ j~ë~=é~ê~=é~ëí~= oÉÅÉí~=Ä•ëáÅ~ PMM=Öê~ãçë=ÇÉ=Ü~êáå~ P=ÜìÉîçë NÓO=ÅìÅÜ~ê~Ç~ë=ëçéÉê~ë=ENMÓOM=Öê~ãçëF= ÇÉ ~Öì~=Ñê∞~  _~íáê=íçÇçë=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Çìê~åíÉ=P=~=R= ãáåìíçë=Éå=ä~=éçëáÅáμå=ÇÉ=íê~Ä~àç=ÂPÊ=EOFI= Ü~ëí~=Ñçêã~ê=ìå~=ã~ë~K= j•ñáã~=Å~åíáÇ~Ç=~ÇãáëáÄäÉW=NIR=îÉÅÉë= ä~ êÉÅÉí~=Ä•ëáÅ~ j~ë~=é~ê~=é~å= oÉÅÉí~=Ä•ëáÅ~ TRM=Öê~ãçë=ÇÉ=Ü~êáå~ O=Äçäëáí~ë=ÇÉ=äÉî~Çìê~=ëÉÅ~ O=ÅìÅÜ~êáää~ë=ÇÉ=ë~ä QRMÓRMM=ãä=ÇÉ=~Öì~=íÉãéä~Ç~ ^ã~ë~ê=íçÇçë=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Åçå=Éä=Ö~êÑáç= ~ã~ë~Ççê=Çìê~åíÉ=~éêçñK=½=ãáåìíç=Éå=ä~= éçëáÅáμå=ÇÉ=íê~Ä~àç=N=ó=~=Åçåíáåì~ÅáμåI= Çìê~åíÉ ~éêçñK=QÓR=ãáåìíçëI=Éå=ä~=éçëáÅáμå= ÇÉ íê~Ä~àç=P=EOFK j~óçåÉë~ O=ÜìÉîçë O=ÅìÅÜ~êáää~=ÇÉ=ãçëí~ò~ ¼ äáíêç ÇÉ=~ÅÉáíÉ O=ÅìÅÜ~ê~Ç~=ëçéÉê~=ÇÉ=òìãç=ÇÉ=äáãμå=ç=îáå~ÖêÉ N=éáòÅ~=ÇÉ=ë~ä N=éáòÅ~=ÇÉ=~ò∫Å~ê= içë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=ÇÉÄÉê•å=íÉåÉê=íçÇçë=ä~=ãáëã~= íÉãéÉê~íìê~K oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe `çäçÅ~ê=Éä=ã~åÇç=ëÉäÉÅíçê=Éå=ä~=éçëáÅáμå= ÇÉ íê~Ä~àç=ÂPÊ=EOF=ç=ÂQÊ=EPFK= jÉòÅä~ê=íçÇçë=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=EÉñÅÉéíç= Éä ~ÅÉáíÉF=Çìê~åíÉ=ìåçë=ëÉÖìåÇçë=Éå=ä~=à~êê~= Ä~íáÇçê~=Éå=ÇáÅÜ~=éçëáÅáμåK  `çäçÅ~ê=Éä=ã~åÇç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=ÂTÊ=EQFK= fåÅçêéçê~ê=Éä=~ÅÉáíÉ=äÉåí~ãÉåíÉ=~=íê~î¨ë=ÇÉä= ÉãÄìÇçK=mêçëÉÖìáê=Ä~íáÉåÇç=ä~=ã~óçåÉë~= É áåÅçêéçê~åÇç=~ÅÉáíÉI=Ü~ëí~=èìÉ=ä~=ã~óçJ åÉë~=ÉãìäëáçåÉK `çåëìãáê=ä~=ã~óçåÉë~=íê~ë=ëì=Éä~Äçê~ÅáμåK= flkç=Öì~êÇ~êä~>  `êÉã~=ÇÉ=ãáÉä=é~ê~=ìåí~ê= Éå Éä é~å= PM=Öê~ãçë=ÇÉ=ã~åíÉèìáää~= EÇÉä=ÑêáÖçê∞ÑáÅçI=T=ø`F= NVM=Öê~ãçë=ÇÉ=ã~åíÉèìáää~=EÇÉä=ÑêáÖçê∞ÑáÅçI=T=ø`F=  `çêí~ê=ä~=ã~åíÉèìáää~=Éå=íêçòçë=éÉèìÉ¥çëX= éçåÉêäçë=Éå=ä~=à~êê~=Ä~íáÇçê~K  ^ÖêÉÖ~ê=ä~=ãáÉä=ó=Ä~íáê=ä~=ã~ë~=Çìê~åíÉ= NR ëÉÖìåÇçë=Éå=ä~=éçëáÅáμå=ÂTÊ=EQFK bäáãáå~Åáμå=ÇÉ=ÉãÄ~ä~àÉë=ó ÇÉëJ Öì~ÅÉ=ÇÉä=~é~ê~íç=ìë~Çç bä=éêÉëÉåíÉ=~é~ê~íç=áåÅçêéçê~=ä~ë= ã~êÅ~ë=éêÉëÅêáí~ë=éçê=ä~=ÇáêÉÅíáî~= ÉìêçéÉ~=`bLOMMOLVS=êÉä~íáî~=~=ä~= êÉíáê~Ç~=ó=Éä=êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë= Éä¨ÅíêáÅçë=ó=ÉäÉÅíêμåáÅçë=ìë~Ççë= EtbbbFK=bëí~=ÇáêÉÅíáî~=ÅçåëíáíìóÉ= Éä ã~êÅç=êÉÖä~ãÉåí~êáç=é~ê~=ìå~= êÉíáê~Ç~=ó=ìå=êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë= ìë~Ççë=Åçå=î~äáÇÉò=é~ê~=íçÇ~=ä~=råáμå= bìêçéÉ~K= pçäáÅáíÉ=ìå~=áåÑçêã~Åáμå=ÇÉí~ää~Ç~=ó=~Åíì~ä=~=ÉëíÉ= êÉëéÉÅíç=~=ëì=ÇáëíêáÄìáÇçê=ç=^Çãáåáëíê~Åáμå= äçÅ~äK `çåÇáÅáçåÉë=ÇÉ=Ö~ê~åí∞~ `lkaf`flkbp=ab=d^o^kqf^=m^b=_lp`eI= ëÉ=ÅçãéêçãÉíÉ=~=êÉé~ê~ê=ç=êÉéçåÉê=ÇÉ=Ñçêã~= Öê~íìáí~=Çìê~åíÉ=Éä=éÉê∞çÇç=ÇÉ=OQ=ãÉëÉëI=~=é~êíáê= ÇÉ=ä~=ÑÉÅÜ~=ÇÉ=Åçãéê~=éçê=Éä=ìëì~êáç=Ñáå~äI=ä~ë= éáÉò~ë=Åìóç=ÇÉÑÉÅíç=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç= çÄÉÇÉòÅ~=~=Å~ìë~ë=ÇÉ=Ñ~ÄêáÅ~ÅáμåI=~ë∞=Åçãç= ä~ ã~åç=ÇÉ=çÄê~=åÉÅÉë~êá~=é~ê~=ëì=êÉé~ê~ÅáμåI= ëáÉãéêÉ=ó=Åì~åÇç=Éä=~é~ê~íç=ëÉ~=ääÉî~Çç=éçê=Éä= ìëì~êáç=~ä=í~ääÉê=ÇÉä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç= éçê=_lp`eK bå=Éä=Å~ëç=ÇÉ=èìÉ=Éä=ìëì~êáç=ëçäáÅáí~ê~=ä~=îáëáí~= ÇÉä q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=~=ëì=ÇçãáÅáäáç=é~ê~= ä~ êÉé~ê~Åáμå=ÇÉä=~é~ê~íçI=Éëí~ê•=çÄäáÖ~Çç=Éä= ìëì~êáç=~=é~Ö~ê=äçë=Ö~ëíçë=ÇÉä=ÇÉëéä~ò~ãáÉåíçK NMR .

Éë bëí~=Ö~ê~åí∞~=åç=áåÅäìóÉW=ä•ãé~ê~ëI=Åêáëí~äÉëI= éä•ëíáÅçëI=åá=éáÉò~ë=Éëí¨íáÅ~ëI=êÉÅä~ã~Ç~ë= ÇÉëéì¨ë=ÇÉä=éêáãÉê=ìëçI=åá=~îÉê∞~ë=éêçÇìÅáÇ~ë= éçê=Å~ìë~ë=~àÉå~ë=~=ä~=Ñ~ÄêáÅ~Åáμå=ç=éçê=ìëç= åç Ççã¨ëíáÅçK= fÖì~äãÉåíÉ=åç=Éëí•å=~ãé~ê~Ç~ë=éçê=Éëí~= Ö~ê~åí∞~=ä~ë=~îÉê∞~ë=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç= éêçÇìÅáÇ~ë=éçê=Å~ìë~ë=åç=áãéìí~ÄäÉë= ~ä ~é~ê~íç=Eã~åÉàç=áå~ÇÉÅì~Çç=ÇÉä=ãáëãçI= äáãéáÉò~ëI=îçäí~àÉë=É=áåëí~ä~Åáμå=áåÅçêêÉÅí~F= ç Ñ~äí~=ÇÉ=ëÉÖìáãáÉåíç=Éå=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë= ÇÉ ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ó=ã~åíÉåáãáÉåíç=èìÉ=é~ê~= Å~Ç~=~é~ê~íç=ëÉ=áåÅäìóÉå=Éå=Éä=ÑçääÉíç= ÇÉ áåëíêìÅÅáçåÉëK m~ê~=ä~=ÉÑÉÅíáîáÇ~Ç=ÇÉ=Éëí~=Ö~ê~åí∞~=Éë=áãéêÉëJ ÅáåÇáÄäÉ=~ÅêÉÇáí~ê=éçê=é~êíÉ=ÇÉä=ìëì~êáç=ó=~åíÉ= Éä pÉêîáÅáç=^ìíçêáò~Çç=ÇÉ=_lp`eI=ä~=ÑÉÅÜ~= ÇÉ ~ÇèìáëáÅáμå=ãÉÇá~åíÉ=ä~=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ= c^`qro^=ab=`ljmo^=ç=èìÉ=Éä=ìëì~êáç= ~Åçãé~¥~ê•=Åçå=Éä=~é~ê~íç=Åì~åÇç=~åíÉ= ä~ ÉîÉåíì~äáÇ~Ç=ÇÉ=ìå~=~îÉê∞~=äç=íÉåÖ~=èìÉ= ääÉî~ê ~ä=q~ääÉê=^ìíçêáò~ÇçK i~=áåíÉêîÉåÅáμå=Éå=Éä=~é~ê~íç=éçê=éÉêëçå~ä=~àÉåç= ~ä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=éçê=_lp`eI= ëáÖåáÑáÅ~=ä~=é¨êÇáÇ~=ÇÉ=Ö~ê~åí∞~K dr^oab=mlo=q^kql=i^=c^`qro^=ab= `ljmo^K=qçÇçë=åìÉëíêçë=í¨ÅåáÅçë=î~å= éêçîáëíçë=ÇÉä=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=Å~êåÉí=~î~ä~Çç= éçê=^kcbi=E^ëçÅá~Åáμå=k~Åáçå~ä=ÇÉ=c~ÄêáÅ~åíÉë= ÇÉ=bäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅçëF=èìÉ=äÉ=~ÅêÉÇáí~=Åçãç= pÉêîáÅáç=^ìíçêáò~Çç=ÇÉ=_lp`eK= bñáà~ ëì áÇÉåíáÑáÅ~ÅáμåK jlabilW caW bJkêKW cK=`ljmo^W ^ÅÅÉëçêáç=çéÅáçå~ä NMS jrwRwmN bñéêáãáÇçê=ÇÉ=Å∞íêáÅçë m~ê~=Éñéêáãáê=å~ê~åà~ëI=äáãçåÉëI=äáã~ë=ç=éçãÉäçëK jrwRctN máÅ~Ççê~=ÇÉ=Å~êåÉ m~ê~=éáÅ~ê=Å~êåÉ=ÑêÉëÅ~I=éêÉé~ê~ê=í~êí~ê=ç=~ë~Çç=ÇÉ=Å~êåÉ= éáÅ~Ç~K jrwQRipN gìÉÖç=ÇÉ=ÇáëÅçë= Ñáåçë EP=ããFI= ÖêìÉëçë=ES=ããF m~ê~=ä~=éáÅ~Ççê~=jrwRctNK içë=ÇáëÅçë=Ñáåçë=é~ê~=éêÉé~ê~ê=é~ëíÉäÉë=ó=ÅêÉã~ëI= äçë ÖêìÉëçë=é~ê~=ë~äÅÜáÅÜ~ë=ó=Ä~ÅμåK jrwQRpsN ^ÅÅÉëçêáç=é~ê~= êÉéçëíÉê∞~ m~ê~=ä~=éáÅ~Ççê~=jrwRctNK `çå=éä~åíáää~=ãÉí•äáÅ~=é~ê~=Åì~íêç=é~ëí~ë=ÇáÑÉêÉåíÉëK jrwQRosN ^ÅÅÉëçêáç=é~ê~=ê~ää~ê m~ê~=ä~=éáÅ~Ççê~=jrwRctNK m~ê~=ê~ää~ê=åìÉÅÉëI=~äãÉåÇê~ëI=ÅÜçÅçä~íÉ=ó=é~åÉÅáääçë= ~ëÉåí~Ççë=ç=ëÉÅçëK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

Éë
jrwQRcsN
^ÅÅÉëçêáç=í~ãáò~Ççê=
ÇÉ=Ñêìí~ë

m~ê~=ä~=éáÅ~Ççê~=jrwRctNK
m~ê~=éêÉé~ê~ê=éìê¨ë=ÇÉ=Ä~ó~ëI=ÉñÅÉéíç=Ñê~ãÄìÉë~ëI=
íçã~íÉë=ó=ÉëÅ~ê~ãìàçëX=Éäáãáå~=~ìíçã•íáÅ~ãÉåíÉ=äçë=
í~ääçë=ó=ä~ë=éÉéáí~ë=ÇÉ=ä~ë=ÖêçëÉää~ëI=éçê=ÉàÉãéäçK

jrwQRmpN
é~ê~=Åçêí~ê=é~í~í~ë=
ÅêìÇ~ëK

m~ê~=Éä=~ÅÅÉëçêáç=é~ê~=ê~ää~ê=jrwRapNK
m~ê~=Åçêí~ê=é~í~í~ë=ÅêìÇ~ë=ó=éêÉé~ê~ê=é~í~í~ë=Ñêáí~ëK

jrwQR^dN
aáëÅç=é~ê~=Åçêí~ê=
îÉêÇìê~ë=çêáÉåí~äÉë

m~ê~=Éä=~ÅÅÉëçêáç=é~ê~=ê~ää~ê=jrwRapNK
`çêí~=ä~=Ñêìí~=ó=îÉêÇìê~=Éå=íáê~ë=Ñáå~ë=é~ê~=éêÉé~ê~ê=éä~íçë=
ÇÉ=îÉêÇìê~=~ëá•íáÅ~ëK

jrwQRopN
aáëÅç=ê~ää~ÇçêI=ÖêìÉëç

m~ê~=Éä=~ÅÅÉëçêáç=é~ê~=ê~ää~ê=jrwRapNK
m~ê~=ê~ää~ê=é~í~í~ë=ÅêìÇ~ëI=é~ê~=éêÉé~ê~ê=éçê=ÉàÉãéäç=
é~í~í~ë=ê~ää~Ç~ë=~=ä~=ëìáò~=ç=¥çèìáëK

jrwQRhmN
aáëÅç=é~ê~=ê~ää~ê=
é~í~í~ë=~=ä~=ëìáò~

m~ê~=Éä=~ÅÅÉëçêáç=é~ê~=ê~ää~ê=jrwRapNK
m~ê~=ê~ää~ê=é~í~í~ë=ÅêìÇ~ë=é~ê~=éêÉé~ê~ê=íçêíáää~ë=
ÇÉ é~í~í~ë=~=ä~=ëìáò~=ç=Åçêí~ê=Ñêìí~ë=ó=îÉêÇìê~ë=
Éå êçÇ~à~ë ÖêìÉë~ëK

jrwRboO
bå=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~=ëÉ=éìÉÇÉå=Éä~Äçê~ê=
oÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~I= TRM=Öê~ãçë=ÇÉ Ü~êáå~I=~ÇÉã•ë=ÇÉ=äçë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=
ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉëK
ÇÉ=~ÅÉêç=áåçñáÇ~ÄäÉ
jrwRjuN
g~êê~=Ä~íáÇçê~=
ÇÉ éä•ëíáÅç

m~ê~=ãÉòÅä~ê=ÄÉÄáÇ~ëI=Ü~ÅÉê=éìê¨ë=ÇÉ=Ñêìí~ë=ç=îÉêÇìê~ëI=
éêÉé~ê~ê=ã~óçåÉë~ëI=éáÅ~ê=Ñêìí~ë=ó=åìÉÅÉë=ç=éáÅ~ê=ÜáÉäçK

jrwRjjN
jáåáéêçÅÉë~Ççê

m~ê~=éáÅ~ê=ÜáÉêÄ~ë=~êçã•íáÅ~ëI=îÉêÇìê~I=ã~åò~å~ë=
ó Å~êåÉI=ó=ê~ää~ê=ò~å~Üçêá~ëI=å~ÄçëI=èìÉëç=åìÉÅÉë=
ó ÅÜçÅçä~íÉ=Ñê∞çK

bå=Å~ëç=ÇÉ=èìÉ=~äÖ∫å=~ÅÅÉëçêáç=åç=ÉëíìîáÉê~=áåÅäìáÇç=Éå=Éä=Éèìáéç=ÇÉ=ëì=~é~ê~íçI=äç=éçÇê•=~Çèìáêáê=
Éå=Éä=ÅçãÉêÅáç=ÉëéÉÅá~äáò~Çç=ç=~=íê~î¨ë=ÇÉä=pÉêîáÅáç=ÇÉ=^ëáëíÉåÅá~=q¨ÅåáÅ~=lÑáÅá~ä=ÇÉ=ä~=ã~êÅ~K

kçë=êÉëÉêî~ãçë=Éä=ÇÉêÉÅÜç=
ÇÉ=áåíêçÇìÅáê=ãçÇáÑáÅ~ÅáçåÉëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

NMT

éí

ðåÇáÅÉ
m~ê~=ëì~=ëÉÖìê~å´~=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NMU
m~åçêßãáÅ~=Çç=~é~êÉäÜç==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NMV
ríáäáò~´©ç= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NNM
iáãéÉò~=É=ã~åìíÉå´©ç= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NNQ
^êêìã~´©ç=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NNQ
^àìÇ~=Éã=Å~ëç=ÇÉ=~åçã~äá~ë=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NNQ
bñÉãéäçë=ÇÉ=ìíáäáò~´©ç= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NNR
oÉÅáÅä~ÖÉã==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NNT
`çåÇá´πÉë=ÇÉ=Ö~ê~åíá~=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NNT
^ÅÉëëμêáçë=ÉëéÉÅá~áë= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NNT
jìáíçë=é~ê~Ĩåë=éçê=íÉê=Åçãéê~Çç=
ìã åçîç=~é~êÉäÜç=Ç~=j~êÅ~=_lp`eK
léíçìI=~ëëáãI=éçê=ìã=ÉäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅç=
ãçÇÉêåç=É=ÇÉ=ÉäÉî~Ç~=èì~äáÇ~ÇÉK
k~=åçëë~=é•Öáå~=Ç~=fåíÉêåÉí=éçÇÉê•=
ÉåÅçåíê~ê=ã~áë=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ=
çë åçëëçë=éêçÇìíçëK
bëíÉ=~é~êÉäÜç=ÇÉëíáå~JëÉ=~=ëÉê=ìíáäáò~Çç=åç=
éêçÅÉëë~ãÉåíç=ÇÉ=èì~åíáÇ~ÇÉë=Ü~Äáíì~áë=åìã~=
Ñ~ã∞äá~=çì=Éã=~éäáÅ~´πÉë=ëáãáä~êÉë=É=å©ç=é~ê~=
ìëç=áåÇìëíêá~äK=ríáäáò~´πÉë=ëÉãÉäÜ~åíÉë=~=ìã=ä~ê=
~Äê~ÖÉãI=éK=ÉñKI=~=ìíáäáò~´©ç=Éã=ÅçòáåÜ~ë=é~ê~=
Åçä~Äçê~ÇÉë=ÇÉ=äçà~ëI=ÉëÅêáíμêáçëI=ÉãéêÉë~ë=
~Öê∞Åçä~ë=É=ÇÉ=çìíêçë=ê~ãçë=ÇÉ=~ÅíáîáÇ~ÇÉI=
ÄÉã Åçãç=~=ìíáäáò~´©ç=éçê=ÅäáÉåíÉë=ÇÉ=éÉåëπÉëI=
éÉèìÉåçë=Üçí¨áë=É=ÇÉ=çìíê~ë=ÉãéêÉë~ë=
Çç Ö¨åÉêçK
ríáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=~éÉå~ë=ÇÉ=~ÅçêÇç=Åçã=~ë=
ÇÉíÉêãáå~´πÉë=É=é~ê~=~ë=èì~åíáÇ~ÇÉë=É=íÉãéçë=
ÇÉ=éêÉé~ê~´©ç=åçêã~áë=é~ê~=ç=ëÉÅíçê=Ççã¨ëJ
íáÅçK=k©ç=ìäíê~é~ëë~ê=~ë=èì~åíáÇ~ÇÉë=ã•ñáã~ë=
áåÇáÅ~Ç~ëK
mçê=Ñ~îçêI=äÉá~=ÅçãéäÉí~=É=~íÉåí~ãÉåíÉ=~ë=
áåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç=É=Öì~êÇÉJ~ë=Éã=äìÖ~ê=
ëÉÖìêçK=^=å©ç=çÄëÉêîßåÅá~=Ç~ë=áåÇáÅ~´πÉë=
ëçÄêÉ=~=ìíáäáò~´©ç=ÅçêêÉÅí~=Çç=~é~êÉäÜç=ÉñÅäìá=
ìã~=êÉëéçåë~ÄáäáÇ~ÇÉ=Çç=Ñ~ÄêáÅ~åíÉ=éçê=Ç~åçë=
Ç~∞=êÉëìäí~åíÉëK
kç=Å~ëç=Çç=~é~êÉäÜç=ãìÇ~ê=ÇÉ=ÇçåçI=~ë=áåëíêìJ
´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç=ÇÉîÉã=~Åçãé~åÜ•JäçK
bëí~ë=áåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç=ÇÉëÅêÉîÉã=ÇáîÉêëçë=
ãçÇÉäçë=EîÉê=í~ãĨã=~=äáëí~=ÇÉ=ãçÇÉäçëI=
cáÖK=FK=l=~é~êÉäÜç=å©ç=Å~êÉÅÉ=ÇÉ=ã~åìíÉå´©çK

m~ê~=ëì~=ëÉÖìê~å´~
fåÇáÅ~´πÉë=ÖÉê~áë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~
mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç>
iáÖ~ê=É=ìíáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=~éÉå~ë=ÇÉ=~ÅçêÇç=
Åçã=~ë=áåÇáÅ~´πÉë=Ç~=ÅÜ~é~=ÇÉ=Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ëK=
NMU

ríáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=~éÉå~ë=Éã=áåíÉêáçêÉëK
ríáäáò~ê=~éÉå~ëI=ëÉ=ç=Å~Äç=Éä¨ÅíêáÅç=É=~=ã•èìáå~=
å©ç=~éêÉëÉåí~êÉã=Ç~åçëK
j~åíÉê=~ë=Åêá~å´~ë=~Ñ~ëí~Ç~ë=Çç=~é~êÉäÜçK
k©ç=ìíáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëÉã=îáÖáäßåÅá~K
k©ç=éÉêãáíáê=èìÉ=ç=~é~êÉäÜç=ëÉà~=ìíáäáò~Çç=éçê=
éÉëëç~ë=EÉ=í~ãĨã=Åêá~å´~ëF=Åçã=äáãáí~´πÉë=
ëÉåëçêá~áëI=Ñ∞ëáÅ~ë=çì=ãÉåí~áë=çìI=~áåÇ~I=ëÉã=
ÉñéÉêáÆåÅá~=É=ëÉã=ÅçåÜÉÅáãÉåíçë=ëçÄêÉ=
ç ~é~êÉäÜçI=~=ãÉåçë=èìÉ=ëÉà~ã=îáÖá~Ç~ë=çì=èìÉ=
íÉåÜ~ã=êÉÅÉÄáÇç=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ=~=ìíáäáò~´©ç=
Çç=ãÉëãçI=éçê=é~êíÉ=ÇÉ=ìã~=éÉëëç~=êÉëéçåJ
ë•îÉä=éÉä~=ëì~=ëÉÖìê~å´~K
aÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~I=~éμë=Å~Ç~=ìíáäáò~J
´©çI=~åíÉë=Ç~=äáãéÉò~I=~åíÉë=ÇÉ=~Ä~åÇçå~ê=
~ ÅçòáåÜ~=çì=Éã=Å~ëç=ÇÉ=~î~êá~K=
k©ç=ÇÉáñ~ê=èìÉ=ç=Å~Äç=é~ëëÉ=ëçÄêÉ=~êÉëí~ë=
~Öì´~Ç~ë=åÉã=ëìéÉêÑ∞ÅáÉë=èìÉåíÉëK=
pÉ ç Å~Äç ÇÉ=~äáãÉåí~´©ç=ÇÉëíÉ=~é~êÉäÜç=
~éêÉëÉåí~ê=Ç~åçëI=íÉê•=èìÉ=ëÉê=ëìÄëíáíì∞Çç=éÉäç=
Ñ~ÄêáÅ~åíÉ=çì=éÉäçë=ëÉìë=pÉêîá´çë=q¨ÅåáÅçë=çì=
éçê=ìã=í¨ÅåáÅç=ÇÉîáÇ~ãÉåíÉ=èì~äáÑáÅ~Çç=é~ê~=
ç ÉÑÉáíçI=é~ê~=ëÉ=Éîáí~êÉã=ëáíì~´πÉë=ÇÉ=éÉêáÖçK=
^ë=êÉé~ê~´πÉë=åç=~é~êÉäÜç=ÇÉîÉã=ëÉê=ÉñÉÅìí~J
Ç~ë=ëçãÉåíÉ=éÉäçë=åçëëçë=pÉêîá´çë=q¨ÅåáÅçëK

fåÇáÅ~´πÉë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=é~ê~=ÉëíÉ=
~é~êÉäÜç

k©ç=íçÅ~ê=å~ë=éÉ´~ë=Éã=êçí~´©çK
mçê=ê~òπÉë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~I=ç=~é~êÉäÜç=ëμ=ÇÉîÉ=
ÑìåÅáçå~êI=ëÉ=çë=~ÅÅáçå~ãÉåíçë=å©ç=ìíáäáò~Ççë=
ÉëíáîÉêÉã=ÅçÄÉêíçë=Åçã=~ë=êÉëéÉÅíáî~ë=í~ãé~ë=
ÇÉ=éêçíÉÅ´©ç=ERI=UFK
k©ç=~äíÉê~ê=~=éçëá´©ç=Çç=Äê~´ç=ãμîÉäI=Éåèì~åíç=
ç=~é~êÉäÜç=ÉëíáîÉê=äáÖ~ÇçK=^Öì~êÇ~ê=èìÉ=ç ~ÅÅáçJ
å~ãÉåíç=ÉëíÉà~=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=é~ê~ÇçK
k©ç=ãÉêÖìäÜ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Ä~ëÉ=Éã=•Öì~I=åÉã=
ç=äáãé~ê=ëçÄ=•Öì~=ÅçêêÉåíÉK
ríáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçãÉåíÉ=Åçã=çë=~ÅÉëëμêáçë=
çêáÖáå~áëK=k~=ìíáäáò~´©ç=Ççë=~ÅÉëëμêáçëI=êÉëéÉáí~ê=
~ë=áåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç=~åÉñ~ëK
ríáäáò~ê=ëáãìäí~åÉ~ãÉåíÉ=~éÉå~ë=ìã~=ÑÉêê~J
ãÉåí~=É=ìã=~ÅÉëëμêáçK
iáÖ~ê=É=ÇÉëäáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜç=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=Åçã=
ç=ëÉäÉÅíçêK
fåÇáÅ~´©ç=áãéçêí~åíÉ
pìÄëíáíìáê=ÑÉêê~ãÉåí~ëL~ÅÉëëμêáçë=ëμ=ÇÉéçáë=
Çç ~ÅÅáçå~ãÉåíç=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=é~ê~Çç=Ó=
ÇÉéçáë=ÇÉ=ÇÉëäáÖ~ÇçI=ç=~ÅÅáçå~ãÉåíç=~áåÇ~=
Öáê~=éçê=áå¨êÅá~=Çìê~åíÉ=~äÖìåë=ãçãÉåíçëK

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

éí

páëíÉã~ë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~
mêçíÉÅ´©ç=ÇÉ=äáÖ~´©ç
sÉê=í~ÄÉä~=Âmçëá´πÉë=ÇÉ=íê~Ä~äÜçÊK
l=~é~êÉäÜç=ëμ=éçÇÉ=ëÉê=äáÖ~Çç=å~=mçëK=N=É=PW
Ó pÉ=~=íáÖÉä~=ENNF=íáîÉê=ëáÇç=ÅçäçÅ~Ç~=É=êçÇ~Ç~=
~í¨=éêÉåÇÉê=É=
Ó ~=í~ãé~=ÇÉ=éêçíÉÅ´©ç=Çç=~ÅÅáçå~ãÉåíç=
Çç Åçéç=ãáëíìê~Ççê=EUF=ÉëíáîÉê=ÅçäçÅ~Ç~K
mêçíÉÅ´©ç=Åçåíê~=äáÖ~´©ç=áåÇÉîáÇ~
kìã~=Ñ~äÜ~=ÇÉ=ÅçêêÉåíÉI=ç=~é~êÉäÜç=Åçåíáåì~=
äáÖ~ÇçI=ã~ëI=ÇÉéçáë=ÇáëíçI=ç=ãçíçê=å©ç=îçäí~=
~ ~êê~åÅ~êK=m~ê~=îçäí~ê=~=äáÖ~êI=êçÇ~ê=ç=ëÉäÉÅíçê=
é~ê~=MLçÑÑI=ÉI=ÇÉéçáëI=äáÖ~êK
mêçíÉÅ´©ç=Åçåíê~=ëçÄêÉÅ~êÖ~
pÉI=Çìê~åíÉ=~=ìíáäáò~´©çI=ç=ãçíçê=ëÉ=ÇÉëäáÖ~ê=
ëçòáåÜçI=áëëç=ëáÖåáÑáÅ~=èìÉ=Ñçá=~Åíáî~Ç~=~=éêçíÉÅJ
´©ç=Åçåíê~=ëçÄêÉÅ~êÖ~K=rã~=Å~ìë~=éçëë∞îÉä=
éçÇÉ=ëÉê=~=éêÉé~ê~´©ç=ëáãìäíßåÉ~=ÇÉ=Öê~åÇÉ=
èì~åíáÇ~ÇÉ=ÇÉ=~äáãÉåíçëK
`çãç=éêçÅÉÇÉê=å~=~Åíáî~´©ç=Çìã=ëáëíÉã~=
ÇÉ=ëÉÖìê~å´~I=îÉê=Â^àìÇ~=Éã=Å~ëç=
ÇÉ ~åçã~äá~ëÊK

Q

bñéäáÅ~´©ç=Ççë=ë∞ãÄçäçë=åç=~é~êÉäÜç=
É=åçë=~ÅÉëëμêáçë

pÉÖìáê=~ë=áåÇáÅ~´πÉë=Ç~ë=áåëíêì´πÉë=
ÇÉ=ëÉêîá´çK

R

`ìáÇ~ÇçW=ißãáå~ë=Éã=êçí~´©çK
S
`ìáÇ~ÇçW=cÉêê~ãÉåí~ë=Éã=êçí~´©ç>=
k©ç=íçÅ~ê=å~=~ÄÉêíìê~=ÇÉ=
ÉåÅÜáãÉåíçK
T

m~åçêßãáÅ~=Çç=~é~êÉäÜç
mçê=Ñ~îçêI=ÇÉëÇçÄêÉ=~ë=é•Öáå~ë=
Åçã=~ë=áäìëíê~´πÉëK

cáÖK=

^é~êÉäÜç
N qÉÅä~=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉ~ãÉåíç
O _ê~´ç=çëÅáä~åíÉ
cìå´©ç=ÇÉ=Âb~ëó=^êãäáÑíÊ=é~ê~=~éçáç=
Çç ãçîáãÉåíç=~ëÅÉåÇÉåíÉ=Çç=Äê~´ç=
EîÉê Âmçëá´πÉë=ÇÉ=íê~Ä~äÜçÊFK
P pÉäÉÅíçê=êçí~íáîç
aÉéçáë=ÇÉ=ÇÉëäáÖ~Çç=Emçëá´©ç=MLçÑÑFI=
ç ~é~êÉäÜç=ëÉÖìÉ=~ìíçã~íáÅ~ãÉåíÉ=é~ê~=
~ éçëá´©ç=áÇÉ~ä=é~ê~=ëìÄëíáíìá´©ç=Ç~ë=
ÑÉêê~ãÉåí~ëK

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

U
V

NM

jrjROKKW
MLçÑÑ=Z=píçé
j=Z=`çãìí~´©ç=ãçãÉåíßåÉ~=Åçã=
îÉäçÅáÇ~ÇÉ=ã•ñáã~I=å©ç=ä~êÖ~ê=ç ëÉäÉÅíçêI=
ëÉ=ëÉ=éêÉíÉåÇÉê=ìã=ÑìåÅáçå~ãÉåíç=
Åçåí∞åìç=Çç=ãáëíìê~ÇçêK
c~ëÉë=NÓQI=îÉäçÅáÇ~ÇÉ=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãÉåíçW
N=Z=oçí~´©ç=Ä~áñ~=Ó=äÉåíçI
Q=Z=oçí~´©ç=ÉäÉî~Ç~=Ó=ê•éáÇçK
jrjRQKKLjrjRSKKW
MLçÑÑ=Z=píçé
j=Z=`çãìí~´©ç=ãçãÉåíßåÉ~=Åçã=îÉäçÅáJ
Ç~ÇÉ=ã•ñáã~I=å©ç=ä~êÖ~ê=ç ëÉäÉÅíçêI=ëÉ=ëÉ=
éêÉíÉåÇÉê=ìã=ÑìåÅáçå~ãÉåíç=Åçåí∞åìç=
Çç ãáëíìê~ÇçêK
c~ëÉë=NÓTI=îÉäçÅáÇ~ÇÉ=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãÉåíçW
N=Z=oçí~´©ç=Ä~áñ~=Ó=äÉåíçI
T=Z=oçí~´©ç=ÉäÉî~Ç~=Ó=ê•éáÇçK
fåÇáÅ~´©ç=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãÉåíç=
EjrjRQKKLRSKKF
bëí•=áäìãáå~Ç~=Çìê~åíÉ=ç=ÑìåÅáçå~ãÉåíç=
EpÉäÉÅíçê=Éã=j=çì=NÓTFK
bëí•=~=éáëÅ~ê=Éã=Å~ëç=ÇÉ=Éêêçë=å~=ìíáäáò~´©ç=
Çç=~é~êÉäÜçI=å~=~Åíáî~´©ç=Çç=Çáëéçëáíáîç=
ÉäÉÅíêμåáÅç=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=çì=ÇÉ=ÇÉÑÉáíç=
åç ~é~êÉäÜçI=îÉê=Å~é∞íìäç=Â^àìÇ~=Éã=Å~ëç=
ÇÉ ~åçã~äá~ëÊK
q~ãé~=ÇÉ=éêçíÉÅ´©ç=Çç=~ÅÅáçå~ãÉåíç
m~ê~=êÉíáê~ê=~=í~ãé~=ÇÉ=éêçíÉÅ´©ç=Çç=~ÅÅáçJ
å~ãÉåíçI=éêÉëëáçå~ê=~=òçå~=íê~ëÉáê~=É=êÉíáê~ê=
~=í~ãé~K
^ÅÅáçå~ãÉåíç=é~ê~=
Ó=Çáëéçëáíáîç=é~ê~=Åçêí~ê=É=ê~ä~ê=É=
Ó=ÉëéêÉãÉÇçê=ÇÉ=Åáíêáåçë=
===E^ÅÉëëμêáç=ÉëéÉÅá~ä=GFK=
bã=Å~ëç=ÇÉ=å©ç=ìíáäáò~´©çI=~éäáÅ~ê=~=í~ãé~=
ÇÉ=éêçíÉÅ´©ç=Çç=~ÅÅáçå~ãÉåíçK
^ÅÅáçå~ãÉåíç=é~ê~=ÑÉêê~ãÉåí~ë=Eî~ê~ë=
é~ê~=ã~ëë~ë=äÉîÉë=É=Ä~íÉê=Åä~ê~ë=Éã=
Å~ëíÉäçI=î~ê~ë=é~ê~=ã~ëë~ë=éÉë~Ç~ëF=
É éáÅ~Ççê~=ÇÉ=Å~êåÉ=E^ÅÉëëμêáç=
ÉëéÉÅá~ä=GF
q~ãé~=ÇÉ=éêçíÉÅ´©ç=Çç=~ÅÅáçå~ãÉåíç=
Çç=Åçéç=ãáëíìê~Ççê
^ÅÅáçå~ãÉåíç=é~ê~=ç=Åçéç=ãáëíìê~Ççê=
E^ÅÉëëμêáçë=ÉëéÉÅá~ä=GF
bã=Å~ëç=ÇÉ=å©ç=ìíáäáò~´©çI=~éäáÅ~ê=~=í~ãé~=
ÇÉ=éêçíÉÅ´©ç=Çç=~ÅÅáçå~ãÉåíçK
^êêìã~´©ç=Çç=Å~Äç
jrjROKKLjrjRQKKW=dì~êÇ~ê=ç=Å~Äç=
åç ëÉì=Åçãé~êíáãÉåíç
jrjRSKKW=^ìíçã•íáÅç=ÇÉ=Éåêçä~ãÉåíç=
Çç Å~Äç

NMV

éí
qáÖÉä~=Åçã=~ÅÉëëμêáçë
NN qáÖÉä~=Éã=áåçñ
NO q~ãé~
cÉêê~ãÉåí~
NP s~ê~=é~ê~=ã~ëë~ë=äÉîÉë
NQ s~ê~=é~ê~=Ä~íÉê=Åä~ê~ë=Éã=Å~ëíÉäç
NR s~ê~ë=é~ê~=ã~ëë~ë=éÉë~Ç~ë=Åçã=
éêçíÉÅ´©ç=é~ê~=~ë=ã~ëë~ë
NS _çäë~=é~ê~=~ÅÉëëμêáçë
m~ê~=~êêìã~´©ç=Ç~ë=ÑÉêê~ãÉåí~ë=É=Ççë=
ÇáëÅçë=ÇÉ=éáÅ~êK
aáëéçëáíáîç=é~ê~=Åçêí~ê=É=ê~ä~ê
NT `~äÅ~Ççê
NU q~ãé~=Åçã=Å~å~ä=ÇÉ=ÉåÅÜáãÉåíç
NV aáëÅçë=ÇÉ=íêáíìê~ê
NV~=aáëÅç=êÉîÉêë∞îÉä=ÇÉ=ÅçêíÉ=Ó=ÖêçëëçLÑáåç
NVÄ=aáëÅç=êÉîÉêë∞îÉä=ÇÉ=ê~ä~ê=Ó=ÖêçëëçLÑáåç
NVÅ=aáëÅç=ÇÉ=ê~ëé~ê=Ó=ã¨ÇáçLÑáåç
OM pìéçêíÉ=ÇÉ=ÇáëÅçë
ON bëíêìíìê~=Åçã=~ÄÉêíìê~=ÇÉ=ë~∞Ç~
jáëíìê~Ççê=G
OO `çéç=ãáëíìê~Ççê
OP q~ãé~
OQ cìåáä
G pÉ=ìã=~ÅÉëëμêáç=å©ç=ÉëíáîÉê=áåÅäì∞Çç=
åç ÑçêåÉÅáãÉåíçI=ÉäÉ=éçÇÉ=ëÉê=~ÇèìáêáÇç=
åç Åçã¨êÅáç=Ç~=ÉëéÉÅá~äáÇ~ÇÉ=çì=åçë=
pÉêîá´çë=q¨ÅåáÅçëK

mçëá´πÉë=ÇÉ=íê~Ä~äÜç

cáÖK=

^íÉå´©ç>
ríáäáò~ê=ëçãÉåíÉ=ç=~é~êÉäÜçI=ëÉ=ÑÉêê~ãÉåí~ëL
~ÅÉëëμêáçëI=ÇÉ=~ÅçêÇç=Åçã=Éëí~=í~ÄÉä~I=
ÉëíáîÉêÉã=ÅçäçÅ~Ççë=åç=~ÅÅáçå~ãÉåíç=ÅçêêÉÅíç=
É=å~=éçëá´©ç=ÅçêêÉÅí~=É=ëÉ=ÉëíáîÉê=å~=éçëá´©ç=
ÇÉ ÑìåÅáçå~ãÉåíçK
l=Äê~´ç=ãμîÉä=íÉã=èìÉ=Éëí~ê=ÉåÖ~í~Çç=åìã~=
éçëá´©ç=ÇÉ=íê~Ä~äÜçK
fåÇáÅ~´©ç
l=Äê~´ç=çëÅáä~åíÉ=Éëí•=Éèìáé~Çç=Åçã=~=Ñìå´©ç=
ÇÉ=Âb~ëó=^êãäáÑíÊI=èìÉ=~éçá~=ç=ãçîáãÉåíç=
~ëÅÉåÇÉåíÉ=Çç=Äê~´ç=çëÅáä~åíÉK
^àìëíÉ=Ç~=éçëá´©ç=ÇÉ=íê~Ä~äÜçW
 ^ÅÅáçå~ê=~=íÉÅä~=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉ~ãÉåíç=
É ÇÉëäçÅ~ê=ç=Äê~´ç=ãμîÉäK=
^éçá~ê=ç=ãçîáãÉåíç=Åçã=ìã~=Ç~ë=ã©çëK
 jçîáãÉåí~ê=ç=Äê~´ç=ãμîÉä=~í¨=ÉëíÉ=ÉåÅ~áñ~ê=
å~=éçëá´©ç=ÇÉ=íê~Ä~äÜç=éêÉíÉåÇáÇ~K

NNM

mçëá´©ç

N

^ÅÅáçå~J
ãÉåíç

jrjROKK jrjRQKK
jrjRSKK

NÓQ

NÓT

NÓQ

NÓT

NÓO

NÓP

Ó

Ó

OÓQ

PÓT

OÓQ

PÓT

V

PÓQ

RÓT

T

PÓQ

RÓT

T

O

T

P

S

G

Q

G jçåí~êLÇÉëãçåí~ê=~ë=î~ê~ë=é~ê~=ã~ëë~ë=
äÉîÉëI=Ä~íÉê=Åä~ê~ë=Éã=Å~ëíÉäç=É=ã~ëë~ë=
éÉë~Ç~ëX=^ÇáÅáçå~ê=Öê~åÇÉ=èì~åíáÇ~ÇÉ=
ÇÉ ~äáãÉåíçëK

ríáäáò~´©ç
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë
pμ=äáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=¶=íçã~Ç~I=èì~åÇç=ÉëíáîÉêÉã=
ÅçåÅäì∞Ççë=íçÇçë=çë=éêÉé~ê~íáîçë=é~ê~=
ç íê~Ä~äÜç=Åçã=ç=~é~êÉäÜçK
^íÉå´©ç>
ríáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçãÉåíÉ=Åçã=~ÅÉëëμêáçëL
ÑÉêê~ãÉåí~ë=å~=éçëá´©ç=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãÉåíçK
k©ç=ÅçäçÅ~ê=ç=~é~êÉäÜç=î~òáç=Éã=
ÑìåÅáçå~ãÉåíçK=
k©ç=Éñéçê=ç=~é~êÉäÜç=åÉã=çë=~ÅÉëëμêáçë=
~ èì~äèìÉê=ÑçåíÉ=ÇÉ=Å~äçêK=^ë=éÉ´~ë=å©ç=ë©ç=
éêμéêá~ë=é~ê~=ìíáäáò~ê=åç=ãáÅêçJçåÇ~ëK
 iáãé~ê=ÄÉã=ç=~é~êÉäÜç=É=çë=~ÅÉëëμêáçëI=
~åíÉë=Ç~=éêáãÉáê~=ìíáäáò~´©çI=îÉê=ÂiáãéÉò~=
É ã~åìíÉå´©çÊK
fåÇáÅ~´©ç=áãéçêí~åíÉ
lë=î~äçêÉë=ÇÉ=êÉÑÉêÆåÅá~=é~ê~=~=îÉäçÅáÇ~ÇÉ=ÇÉ=
íê~Ä~äÜç=êÉÅçãÉåÇ~Ççë=åÉëí~ë=áåëíêì´πÉë=ÇÉ=
ëÉêîá´ç=êÉÑÉêÉãJëÉ=~=~é~êÉäÜçë=Åçã=ëÉäÉÅíçê=
ÇÉ=T=Ñ~ëÉëK=m~ê~=~é~êÉäÜçë=Åçã=ëÉäÉÅíçê=ÇÉ=
Q Ñ~ëÉëI=çë=êÉëéÉÅíáîçë=î~äçêÉë=ÉåÅçåíê~ãJëÉ=
ÉåíêÉ=é~êÆåíÉëáëK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

éí fåÇáÅ~´©ç=áãéçêí~åíÉ bëí~ë=áåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç=áåÅäìÉã=ìã=~ìíçJ Åçä~åíÉ=Åçã=çë=î~äçêÉë=ÇÉ=êÉÑÉêÆåÅá~=é~ê~= ~ îÉäçÅáÇ~ÇÉ=ÇÉ=íê~Ä~äÜç=Çç=~é~êÉäÜçI=ìíáäáJ ò~åÇç=~ë=ÑÉêê~ãÉåí~ë=çì=çë=~ÅÉëëμêáçëK= oÉÅçãÉåÇ~ãçë=~=Åçä~ÖÉã=ÇÉëíÉ=~ìíçJ Åçä~åíÉ=åç=~é~êÉäÜç=EcáÖK=FK mêÉé~ê~´©ç  `çäçÅ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Ä~ëÉ=ëçÄêÉ=ìã~= ëìéÉêÑ∞ÅáÉ=äáë~=É=äáãé~K  mìñ~ê=ç=Å~Äç=é~ê~=Ñçê~=EcáÖK=FK jrjROKKLjrjRQKK `çãé~êíáãÉåíç=é~ê~=ç=Å~ÄçW aÉëÉåêçä~ê=ç=Å~Äç=~í¨=~ç= ÅçãéêáãÉåíç=éêÉíÉåÇáÇçK jrjRSKK ^ìíçã•íáÅç=ÇÉ=Éåêçä~ãÉåíç= Çç Å~ÄçW mìñ~ê=ç=Å~Äç=é~ê~=Ñçê~I=~í¨= ~ç ÅçãéêáãÉåíç=éêÉíÉåÇáÇç= Eã•ñK NMM=ÅãF=ÉI=ÇÉéçáëI=äáÄÉêí•Jäç= äÉåí~ãÉåíÉ=X=ç=Å~Äç=ÑáÅ~=ÄäçèìÉ~ÇçK oÉÇìòáê=ç=ÅçãéêáãÉåíç=ÇÉ=íê~Ä~äÜç=Çç=Å~ÄçW mìñ~ê=ëì~îÉãÉåíÉ=ç=Å~Äç=É=ÇÉáñ•Jäç=Éåêçä~ê= ~í¨=~íáåÖáê=ç=ÅçãéêáãÉåíç=ÇÉëÉà~ÇçK= aÉéçáëI éìñ~ê=åçî~ãÉåíÉ=ç=Å~Äç=É=äáÄÉêí•Jäç= äÉåí~ãÉåíÉX=ç=Å~Äç=ÑáÅ~=ÄäçèìÉ~ÇçK ^íÉå´©ç> ^ç=êÉÅçäÜÉê=ç=Å~ÄçI=ÉëíÉ=å©ç=ÇÉîÉ=ëÉê=íçêÅáÇç= kçë=~é~êÉäÜçë=Åçã=Éåêçä~ãÉåíç=~ìíçã•íáÅç=Çç= Å~ÄçI=ÉëíÉ=å©ç=ÇÉîÉ=ëÉê=êÉÅçäÜáÇç= ã~åì~äãÉåíÉK=pÉ=ç=Å~Äç=éêÉåÇÉêI=éìñ•Jäç= íçí~äãÉåíÉ=é~ê~=Ñçê~=ÉI=ÇÉéçáëI=ÇÉáñ•Jäç=Éåêçä~ê= ~í¨=~ç=ÑáãK  iáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=¶=íçã~Ç~K qáÖÉä~=É ÑÉêê~ãÉåí~ë mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç= ~ ÑÉêê~ãÉåí~ë=Éã=êçí~´©ç aìê~åíÉ=ç=ÑìåÅáçå~ãÉåíçI=åìåÅ~=íÉåíÉ=~Ö~êê~ê= ~=íáÖÉä~K=qê~Ä~äÜ~ê=ëÉãéêÉ=Åçã=~=í~ãé~= ÅçäçÅ~Ç~=ENOF> qêçÅ~ê=~ë=ÑÉêê~ãÉåí~ë=ëμ=Åçã=ç=~ÅÅáçå~J ãÉåíç=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=áãçÄáäáò~Çç=Ó=ÇÉéçáë= ÇÉ=ÇÉëäáÖ~ÇçI=ç=~ÅÅáçå~ãÉåíç=~áåÇ~=ëÉ= ãçîáãÉåí~=éçê=ÄêÉîÉë=áåëí~åíÉë=É=ÑáÅ~=áãçÄáäáJ ò~Çç=å~=éçëá´©ç=ÇÉ=ëìÄëíáíìá´©ç=ÇÉ ÑÉêê~J ãÉåí~ëK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç= ~ ÑÉêê~ãÉåí~ë=Éã=êçí~´©ç jçîáãÉåí~ê=ç=Äê~´ç=ãμîÉä=ëμ ÇÉéçáë=Ç~= ÑÉêê~ãÉåí~=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=áãçÄáäáò~Ç~K mçê=ê~òπÉë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~I=ç=~é~êÉäÜç=ëμ=ÇÉîÉ= ÑìåÅáçå~êI=ëÉ=çë=~ÅÅáçå~ãÉåíçë=å©ç=ìíáäáò~Ççë= ÉëíáîÉêÉã=ÅçÄÉêíçë=Åçã=~ë=êÉëéÉÅíáî~ë= í~ãé~ë=ÇÉ=éêçíÉÅ´©ç=ERI=UFK ^íÉå´©ç> ríáäáò~ê=~=íáÖÉä~=~éÉå~ë=é~ê~=íê~Ä~äÜ~ê=Åçã=ÉëíÉ= ~é~êÉäÜçK s~ê~=é~ê~=ã~ëë~ë=äÉîÉë=ENPF m~ê~=Ä~íÉê=ã~ëë~ëI=éK ÉñK=ã~ëë~ë=äÉîÉë s~ê~=é~ê~=Ä~íÉê=Åä~ê~ë= Éã=Å~ëíÉäç=ENQF m~ê~=Ä~íÉê=Åä~ê~ë=Éã=Å~ëíÉäçI=å~í~ë= É é~ê~=Ä~íÉê=ã~ëë~ë=ãìáíç=äÉîÉëI= éK=ÉñK ã~ëë~=é~ê~=Äçäçë s~ê~=é~ê~=ã~ëë~ë=éÉë~Ç~ë=ENRF m~ê~=~ã~ëë~ê=ã~ëë~ë=éÉë~Ç~ë=É=é~ê~= ÉåîçäîÉê=áåÖêÉÇáÉåíÉë=èìÉ=å©ç=ÇÉîÉã= ëÉê=Ñê~ÖãÉåí~Ççë=EéK=ÉñK=é~ëë~ë=ÇÉ=ìî~ëI= ê~ëé~ë=ÇÉ=ÅÜçÅçä~íÉF qê~Ä~äÜ~ê=Åçã=~=íáÖÉä~=É=~ë=ÑÉêê~ãÉåí~ë cáÖK=  mêÉãáê=~=íÉÅä~=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉ~ãÉåíç= É ÅçäçÅ~ê=ç=Äê~´ç=ãμîÉä=å~=éçëá´©ç=OK  `çäçÅ~´©ç=Ç~=íáÖÉä~W Ó ^ëëÉåí~ê=~=íáÖÉä~=Åçã=Éëí~=äáÖÉáê~ãÉåíÉ= áåÅäáå~Ç~=é~ê~=~=ÑêÉåíÉI Ó é~ê~=ÉåÅ~áñ~êI=êçÇ~ê=Éã=ëÉåíáÇç= Åçåíê•êáç=~ç=Ççë=éçåíÉáêçë=Çç=êÉäμÖáçK  bã=Ñìå´©ç=Çç=íê~Ä~äÜç=~=êÉ~äáò~êI=áåíêçÇìòáê= ~ î~ê~=é~ê~=ã~ëë~ë=äÉîÉëI=~=î~ê~=é~ê~=Ä~íÉê= Åä~ê~ë=Éã=Å~ëíÉäç=çì=~=î~ê~=é~ê~=ã~ëë~ë= éÉë~Ç~ë=~í¨=Éä~=ÑáÅ~ê=ÄÉã=Ñáñ~=åç=~ÅÅáçå~J ãÉåíçK fåÇáÅ~´©çW kç=Å~ëç=ÇÉ=ã~ëë~ë=éÉë~Ç~ëI=êçÇ~ê= ~ éêçíÉÅ´©ç=Ç~ë=ã~ëë~ë=~í¨=èìÉ=~=î~ê~= éçëë~=ÉåÅ~áñ~ê=EcáÖK=ÓQÄFK  `çäçÅ~ê=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=~=ëÉêÉã=íê~Ä~äÜ~Ççë= ÇÉåíêç=Ç~=íáÖÉä~K  mêÉãáê=~=íÉÅä~=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉ~ãÉåíç= É ÅçäçÅ~ê=ç=Äê~´ç=ãμîÉä=å~=éçëá´©ç=NK  `çäçÅ~ê=~=í~ãé~K  oÉÖìä~ê=ç=ëÉäÉÅíçê=é~ê~=~=Ñ~ëÉ=éêÉíÉåÇáÇ~K NNN .

éí ^=åçëë~=ëìÖÉëí©çW Ó s~ê~ë=é~ê~=ã~ëë~ë=äÉîÉëW= mêáãÉáêçI=ãáëíìê~ê=å~=Ñ~ëÉ N ENFI=ÇÉéçáë= ëÉäÉÅÅáçå~ê=~=Ñ~ëÉ T=EQF Ó s~ê~=é~ê~=Ä~íÉê=Åä~ê~ë=Éã=Å~ëíÉäçW= c~ëÉ T=EQFI=ÉåîçäîÉê=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉë= å~ Ñ~ëÉ N ENF Ó s~ê~=é~ê~=ã~ëë~ë=éÉë~Ç~ëW mêáãÉáêçI=áåáÅá~ê=~=ãáëíìê~=Ççë=áåÖêÉÇáÉåíÉë= å~=Ñ~ëÉ=N ENF=É=~ã~ëë~ê=å~=Ñ~ëÉ P EOF ^ÇáÅáçå~ê=áåÖêÉÇáÉåíÉë  aÉëäáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜç=~íê~î¨ë=Çç=ëÉäÉÅíçêK  fåíêçÇìòáê=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=~íê~î¨ë= Ç~ ~ÄÉêíìê~=å~=í~ãé~ çì  oÉíáê~ê=~=í~ãé~K  mêÉãáê=~=íÉÅä~=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉ~ãÉåíç= É ÅçäçÅ~ê=ç=Äê~´ç=ãμîÉä=å~=éçëá´©ç=OK  fåíêçÇìòáê=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉëK aÉéçáë=Çç=íê~Ä~äÜç  aÉëäáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜç=~íê~î¨ë=Çç=ëÉäÉÅíçêK  aÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K  oÉíáê~ê=~=í~ãé~K  mêÉãáê=~=íÉÅä~=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉ~ãÉåíç= É ÅçäçÅ~ê=ç=Äê~´ç=ãμîÉä=å~=éçëá´©ç=OK  oÉíáê~ê=~=ÑÉêê~ãÉåí~=Çç=~ÅÅáçå~ãÉåíçK  aÉëãçåí~ê=~=íáÖÉä~K  iáãé~ê=íçÇçë=çë=ÅçãéçåÉåíÉëI= îÉê ÂiáãéÉò~=É=ã~åìíÉå´©çÊK aáëéçëáíáîç=é~ê~=Åçêí~ê=É=ê~ä~ê mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë k©ç=íçÅ~ê=å~ë=äßãáå~ë=~Ñá~Ç~ë=åÉã=å~ë= ~êÉëí~ë=Çç=ÇáëÅç=ÇÉ=éáÅ~êK=pÉÖìê~ê=çë=ÇáëÅçë= ÇÉ=íêáíìê~ê=~éÉå~ë=éÉäçë=ÄçêÇçë> jçåí~êLÇÉëãçåí~ê=ç=Çáëéçëáíáîç=é~ê~=Åçêí~ê= É ê~ä~ê=ëçãÉåíÉ=Åçã=ç=~ÅÅáçå~ãÉåíç= ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=áãçÄáäáò~Çç=É=Åçã=~=ÑáÅÜ~= ÇÉëäáÖ~Ç~=Ç~=íçã~Ç~K k©ç=íçÅ~ê=åç=Åçãé~êíáãÉåíç=ÇÉ=ÉåÅÜáãÉåíçK ^íÉå´©ç> l=Çáëéçëáíáîç=é~ê~=Åçêí~ê=É=ê~ä~ê=ëμ=ÇÉîÉ=ëÉê= ìíáäáò~Çç=å~=ëáíì~´©ç=ÇÉ=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ= ãçåí~ÇçK=kìåÅ~=ãçåí~ê=ç=Çáëéçëáíáîç= é~ê~ Åçêí~ê=É=ê~ä~ê=åç=~é~êÉäÜç=Ä~ëÉK l=Çáëéçëáíáîç=é~ê~=Åçêí~ê=É=ê~ä~ê=ëμ=ÇÉîÉ= ÑìåÅáçå~ê=å~=éçëá´©ç=~éêÉëÉåí~Ç~K NNO mêçíÉÅ´©ç=Åçåíê~=ëçÄêÉÅ~êÖ~ cáÖK= m~ê~=ëÉ=Éîáí~êÉã=Ç~åçë=áãéçêí~åíÉë=åç=ëÉì= ~é~êÉäÜç=Éã=Å~ëç=ÇÉ=ëçÄêÉÅ~êÖ~=åç=Çáëéçëáíáîç= ÇÉ=Åçêí~ê=É=ê~ä~êI=ç=îÉáç=ÇÉ=~ÅÅáçå~ãÉåíç=ÇÉëíÉ= Çáëéçëáíáîç=ÇáëéπÉ=ÇÉ=ìã=Éåí~äÜÉ=Eéçåíç=íÉμêáÅç= ÇÉ=êìéíìê~FK=bã=Å~ëç=ÇÉ=ëçÄêÉÅ~êÖ~=ç=îÉáç=ÇÉ= ~ÅÅáçå~ãÉåíç=èìÉÄê~=åÉëíÉ=éçåíçK= rã=åçîç=ëìéçêíÉ=ÇÉ=ÇáëÅçë=Åçã=îÉáç=ÇÉ= ~ÅÅáçå~ãÉåíç=éçÇÉ=ëÉê=~ÇèìáêáÇç=åçë=åçëëçë= pÉêîá´çë=q¨ÅåáÅçëK aáëÅç=êÉîÉêë∞îÉä=ÇÉ=ÅçêíÉ=Ó= ÖêçëëçLÑáåç é~ê~=Åçêí~ê=Ñêìíçë=É=äÉÖìãÉë=mêçÅÉëë~ãÉåíç= å~ Ñ~ëÉ=R=EPFK aÉëáÖå~´©ç=åç=ÇáëÅç=êÉîÉêë∞îÉä=ÇÉ=ÅçêíÉW= ÂNÊ=é~ê~=ç=ä~Çç=ÇÉ=ÅçêíÉ=ã~áë=Öêçëëç ÂPÊ=é~ê~=ç=ä~Çç=ÇÉ=ÅçêíÉ=ã~áë=Ñáåç ^íÉå´©ç> l=ÇáëÅç=êÉîÉêë∞îÉä=ÇÉ=ÅçêíÉ=å©ç=¨=áåÇáÅ~Çç=é~ê~= Åçêí~ê=èìÉáàç=êáàçI=é©çI=é©ÉòáåÜçë=É=ÅÜçÅçä~íÉK= _~í~í~ë=ÅçòáÇ~ë=çì=ãìáíç=ÅçòáÇ~ë=ëμ=ÇÉîÉã=ëÉê= Åçêí~Ç~ë=Ñêá~ëK aáëÅç=êÉîÉêë∞îÉä=ÇÉ=ê~ä~ê=Ó=ÖêçëëçL Ñáåç é~ê~=ê~ä~ê=äÉÖìãÉëI=Ñêìí~=É=èìÉáàçI=ÉñÅÉéíç= èìÉáàç=êáàç=EéK=ÉñK=m~êãÉë©çFK= mêçÅÉëë~ãÉåíç å~ Ñ~ëÉ P EOF=çì=Q=EPFK aÉëáÖå~´©ç=åç=ÇáëÅç=êÉîÉêë∞îÉä=é~ê~=ê~ä~êW= ÂOÊ=é~ê~=ç=ä~Çç=ÇÉ=ê~ëé~ê=ã~áë=Öêçëëç ÂQÊ=é~ê~=ç=ä~Çç=ÇÉ=ê~ä~ê=ã~áë=Ñáåç ^íÉå´©ç> l=ÇáëÅç=êÉîÉêë∞îÉä=ÇÉ=ê~ä~ê=å©ç=¨=áåÇáÅ~Çç=é~ê~= ê~ä~ê=åçòÉëK=nìÉáàç=ãçäÉ=ëμ=ÇÉîÉ=ëÉê=ê~ä~Çç=Åçã= ç=ä~Çç=Öêçëëç=å~=Ñ~ëÉ=T=EQFK aáëÅç=ÇÉ=ê~ëé~ê=Ó=ã¨ÇáçLÑáåç é~ê~=ê~ä~ê=Ä~í~í~ë=Åêì~ëI=èìÉáàç=êáàç= EéK ÉñK=m~êãÉë©çFI=ÅÜçÅçä~íÉ=êÉÑêáÖÉê~Çç= É åçòÉëK mêçÅÉëë~ãÉåíç=å~=Ñ~ëÉ=T=EQFK ^íÉå´©ç> l=ÇáëÅç=é~ê~=ê~ä~ê=å©ç=¨=áåÇáÅ~Çç=é~ê~=ê~ä~ê= èìÉáàç=ãçäÉ=É=Éã=Ñ~íá~ëK qê~Ä~äÜ~ê=Åçã=ç=Çáëéçëáíáîç= é~ê~=Åçêí~ê=É=ê~ä~ê cáÖK=  mêÉãáê=~=íÉÅä~=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉ~ãÉåíç= É ÅçäçÅ~ê=ç=Äê~´ç=ãμîÉä=å~=éçëá´©ç=OK  `çäçÅ~´©ç=Ç~=íáÖÉä~W Ó ^ëëÉåí~ê=~=íáÖÉä~=Åçã=Éëí~=äáÖÉáê~ãÉåíÉ= áåÅäáå~Ç~=é~ê~=~=ÑêÉåíÉI Ó é~ê~=ÉåÅ~áñ~êI=êçÇ~ê=Éã=ëÉåíáÇç= Åçåíê•êáç=~ç=Ççë=éçåíÉáêçë=Çç=êÉäμÖáçK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

éí  mêÉãáê=~=íÉÅä~=ÇÉ=ÇÉëÄäçèìÉ~ãÉåíç= É ÅçäçÅ~ê=ç=Äê~´ç=ãμîÉä=å~=éçëá´©ç=PK  oÉíáê~ê=~=í~ãé~=ÇÉ=éêçíÉÅ´©ç=Çç= ~ÅÅáçå~JãÉåíç=Çç=Çáëéçëáíáîç=ÇÉ=ÅçêíÉ= EcáÖK JR~FK  pÉÖìê~ê=ç=ëìéçêíÉ=ÇÉ=ÇáëÅçë=éÉäç=íÉêãáå~ä= áåÑÉêáçêI=åÉëí~=ëáíì~´©çI=~ë=Çì~ë=éçåí~ë=íÆã= èìÉ=~éçåí~ê=é~ê~=Åáã~K  ^ëëÉåí~ê=Åçã=ÅìáÇ~Çç=çë=ÇáëÅçë=ÇÉ=Åçêí~ê=É= ÇÉ=ê~ä~ê=éêÉíÉåÇáÇçë=å~ë=éçåí~ë=Çç=ëìéçêíÉ= ÇÉ=ÇáëÅçë=EcáÖK=JS~FK=kç=Å~ëç=ÇÉ=ÇáëÅçë= êÉîÉêë∞îÉáëI=Ü•=èìÉ=íÉê=~íÉå´©ç=é~ê~=èìÉ=~= Ñ~ÅÉ=éêÉíÉåÇáÇ~=ÑáèìÉ=~=~éçåí~ê=é~ê~=Åáã~K  pÉÖìê~ê=ç=ëìéçêíÉ=ÇÉ=ÇáëÅçë=éÉäç=íÉêãáå~ä= ëìéÉêáçê=É=áåëÉêáJäç=å~=Å~áñ~=EcáÖK=JSÄFK  ^ëëÉåí~ê=~=í~ãé~=E~íÉå´©ç=¶=ã~êÅ~´©çF=É= êçÇ~ê=åç=ëÉåíáÇç=Ççë=éçåíÉáêçë=Çç=êÉäμÖáç=~í¨= éêÉåÇÉêK  `çäçÅ~ê=ç=Çáëéçëáíáîç=é~ê~=Åçêí~ê=É=ê~ä~ê= åç ~ÅÅáçå~ãÉåíçI=ÅçåÑçêãÉ=áäìëíê~Çç=å~= cáÖK JU=É=êçÇ~ê=åç=ëÉåíáÇç=Ççë=éçåíÉáêçë= Çç êÉäμÖáç=~í¨=éêÉåÇÉêK  mçëáÅáçå~ê=ç=ëÉäÉÅíçê=å~=Ñ~ëÉ=êÉÅçãÉåÇ~Ç~K  ^ÇáÅáçå~ê=çë=~äáãÉåíçë=é~ê~=éêÉé~ê~ê=~íê~î¨ë= Çç=Åçãé~êíáãÉåíç=ÇÉ=ÉåÅÜáãÉåíç= É Éãéìêê~ê=Åçã=ç=Å~äÅ~ÇçêK ^íÉå´©ç> bîáí~ê=~=~Åìãìä~´©ç=ÇÉ=~äáãÉåíçë=Åçêí~Ççë=å~= ë~∞Ç~K pìÖÉëí©çW=m~ê~=çÄíÉê=ÅçêíÉë=ìåáÑçêãÉëI= éêÉé~ê~ê=ç=éêçÇìíç=é~ê~=Åçêí~ê=Éã=ãçäÜçë= ÇÉ éÉèìÉåç=îçäìãÉK fåÇáÅ~´©çW=pÉ=çë=~äáãÉåíçë=~=éêÉé~ê~ê=ÑáÅ~êÉã= ~Ö~êê~Ççë=~ç=Çáëéçëáíáîç=ÇÉ=ÅçêíÉI=ÇÉîÉê•= ÇÉëäáÖ~ê=~=ã•èìáå~I=êÉíáê~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~= É ~Öì~êÇ~ê=~í¨=ç=~ÅÅáçå~ãÉåíç=Éëí~ê=ÅçãéäÉí~J ãÉåíÉ=é~ê~ÇçK=oÉíáê~ê=~=í~ãé~=Çç=Çáëéçëáíáîç= ÇÉ ÅçêíÉ=É=Éëî~òá~ê=ç=Åçãé~êíáãÉåíç= ÇÉ ÉåÅÜáãÉåíçK aÉéçáë=Çç=íê~Ä~äÜç  aÉëäáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜç=~íê~î¨ë=Çç=ëÉäÉÅíçêK  oçÇ~ê=ç=Çáëéçëáíáîç=é~ê~=Åçêí~ê=É=ê~ä~ê=Éã= ëÉåíáÇç=Åçåíê•êáç=~ç=Ççë=éçåíÉáêçë=Çç=êÉäμÖáç= É=êÉíáê•JäçK  oçÇ~ê=~=í~ãé~=Éã=ëÉåíáÇç=Åçåíê•êáç=~ç=Ççë= éçåíÉáêçë=Çç=êÉäμÖáç=É=ÇÉëãçåí•Jä~K  oÉíáê~ê=ç=ëìéçêíÉ=ÇÉ=ÇáëÅçë=Åçã=ç=ÇáëÅçK= m~ê~=áëëçI=É=Åçã=ç=ÇÉÇç=éçê=Ä~áñçI= éêÉëëáçå~ê=Åçåíê~=ç=îÉáç=ÇÉ=~ÅÅáçå~ãÉåíç= EcáÖK=FK  iáãé~ê=çë=î•êáçë=ÅçãéçåÉåíÉëK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe jáëíìê~Ççê mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç= ¶ äßãáå~=~Ñá~Ç~L~çë=~ÅÅáçå~J ãÉåíçë Éã=êçí~´©ç> kìåÅ~=ëÉÖìê~ê=åç=ãáëíìê~ÇçêI=ÇÉéçáë=ÇÉëíÉ= Éëí~ê=ãçåí~Çç>=aÉëãçåí~êLãçåí~ê=ç=ãáëíìê~J ÇçêI=ëμ=Åçã=ç=~ÅÅáçå~ãÉåíç=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ= é~ê~ÇçK=l=ãáëíìê~Ççê=ëμ=éçÇÉ=íê~Ä~äÜ~ê= ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=ãçåí~Çç=É=Åçã=~=í~ãé~= ÇÉ éêçíÉÅ´©ç=ÅçäçÅ~Ç~K mÉêáÖç=ÇÉ=èìÉáã~Çìê~ë> ^ç=íê~Ä~äÜ~ê=Åçã=éêçÇìíçë=èìÉåíÉëI=îÉêáÑáÅ~J ëÉ=ìã~=é~ëë~ÖÉã=ÇÉ=î~éçê=~íê~î¨ë=Çç=Ñìåáä= é~ê~=~=í~ãé~K= fåíêçÇìòáê=ç=ã•ñáãç=ÇÉ=MIR=äáíêçë=ÇÉ=ä∞èìáÇçë= èìÉåíÉë=çì=èìÉ=ÇÉëÉåîçäî~ã=Éëéìã~K ^íÉå´©ç> l=ãáëíìê~Ççê=éçÇÉ=ÑáÅ~ê=Ç~åáÑáÅ~ÇçK= k©ç éêçÅÉëë~ê=áåÖêÉÇáÉåíÉë=ìäíê~ÅçåÖÉä~Ççë= EÉñÅÉéíç=ÅìÄçë=ÇÉ=ÖÉäçFK= k©ç=ìíáäáò~ê=ç ãáëíìê~Ççê=î~òáçK qê~Ä~äÜ~ê=Åçã=ç=Åçéç= ãáëíìê~Ççê cáÖK=  mêÉãáê=~=íÉÅä~=ÇÉ=ÇÉëíê~î~ãÉåíç= É ÅçäçÅ~ê=ç Äê~´ç=çëÅáä~åíÉ=å~= éçëá´©ç QK  oÉíáê~ê=~=í~ãé~=ÇÉ=éêçíÉÅ´©ç=Çç=~ÅÅáçå~J ãÉåíç=Çç=ãáëíìê~ÇçêK  `çäçÅ~ê=ç=Åçéç=ãáëíìê~Ççê=Eã~êÅ~´©ç= å~ ~ë~=Åçã=ã~êÅ~´©ç=Çç=~é~êÉäÜç=Ä~ëÉF= É êçÇ~ê=åç=ëÉåíáÇç=Ççë=éçåíÉáêçë=Çç=êÉäμÖáç= ~í¨=éêÉåÇÉêK  fåíêçÇìòáê=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉëK nì~åíáÇ~ÇÉ=ã•ñáã~=ÇÉ=ä∞èìáÇç=Z=NIOR=äáíêçëX= èì~åíáÇ~ÇÉ=ã•ñáã~=ÇÉ=ä∞èìáÇçë=èìÉ=ÑçêãÉã= Éëéìã~=çì=èìÉåíÉë=Z=MIR=äáíêçX= èì~åíáÇ~ÇÉ=áÇÉ~ä=é~ê~I=ëμäáÇçë=Z= RM ~ NMM Öê~ã~ëK  ^ëëÉåí~ê=~=í~ãé~=É=êçÇ~ê=Éã=ëÉåíáÇç= Åçåíê•êáç=~ç=Ççë=éçåíÉáêçë=Çç=êÉäμÖáç=~í¨=~ç= Ä~íÉåíÉ=åç=éìåÜç=Çç=ãáëíìê~ÇçêK ^=í~ãé~=íÉã=èìÉ=Éëí~ê=ÉåÅ~áñ~Ç~K  oÉÖìä~ê=ç=ëÉäÉÅíçê=é~ê~=~=Ñ~ëÉ=éêÉíÉåÇáÇ~K ^ÇáÅáçå~ê=áåÖêÉÇáÉåíÉë=EcáÖK=JUF  aÉëäáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜç=~íê~î¨ë=Çç=ëÉäÉÅíçêK  aÉëãçåí~ê=~=í~ãé~=É=~ÇáÅáçå~ê=çë áåÖêÉJ ÇáÉåíÉë NNP .

éí çì  ÇÉëãçåí~ê=ç=Ñìåáä=É=áåíêçÇìòáê=äÉåí~ãÉåíÉ= çì çë áåÖêÉÇáÉåíÉë=ëμäáÇçë=å~=~ÄÉêíìê~= ÇÉ ÉåÅÜáãÉåíç  áåíêçÇìòáê=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=ä∞èìáÇçë=~íê~î¨ë= Çç ÑìåáäK aÉéçáë=Çç=íê~Ä~äÜç  aÉëäáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜç=~íê~î¨ë=Çç=ëÉäÉÅíçêK  oçÇ~ê=ç=Åçéç=ãáëíìê~Çç=åç=ëÉåíáÇç=Ççë= éçåíÉáêçë=Çç=êÉäμÖáç=É=ÇÉëãçåí•JäçK pìÖÉëí©çW=iáãé~ê=ç=Åçéç=ãáëíìê~Ççê= áãÉÇá~í~ãÉåíÉ=~éμë=ìíáäáò~´©çK iáãéÉò~=É=ã~åìíÉå´©ç ^íÉå´©ç> k©ç=ìíáäáò~ê=éêçÇìíçë=ÇÉ=äáãéÉò~=~Äê~ëáîçëK= ^ë ëìéÉêÑ∞ÅáÉë=ÉñíÉêáçêÉë=éçÇÉã=ëçÑêÉê=Ç~åçëK= iáãé~ê=ç=~é~êÉäÜç=Ä~ëÉ mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç> kìåÅ~=ãÉêÖìäÜ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Ä~ëÉ=Éã=•Öì~= É åÉã=ç=ä~î~ê=ëçÄ=•Öì~=ÅçêêÉåíÉK k©ç=ìíáäáò~ê=~é~êÉäÜçë=ÇÉ=äáãéÉò~=~=î~éçêK  aÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K  l=~é~êÉäÜç=Ä~ëÉ=É=~=í~ãé~=ÇÉ=éêçíÉÅ´©ç= Çç ~ÅÅáçå~ãÉåíç=ÇÉîÉã=ëÉê=äáãéçë=Åçã= ìã é~åç=Ü∫ãáÇçK=pÉ=åÉÅÉëë•êáçI=ìíáäáò~ê= ìã éçìÅç=ÇÉ=ÇÉíÉêÖÉåíÉ=Ç~=äçá´~K  aÉ=ëÉÖìáÇ~I=ëÉÅ~ê=ÄÉã=ç=~é~êÉäÜç=Åçã= ìã é~åçK iáãéÉò~=Ç~=íáÖÉä~=É=Ç~ë=ÑÉêê~ãÉåí~ë ^=íáÖÉä~=É=~ë=ÑÉêê~ãÉåí~ë=éçÇÉã=ëÉê=ä~î~Ç~ë= å~ ã•èìáå~=ÇÉ=ä~î~ê=äçá´~K k©ç=Éåí~ä~ê=~ë=éÉ´~ë=ÇÉ=éä•ëíáÅç=ÇÉåíêç=Ç~= ã•èìáå~I=éçáëI=éçÇÉã=îÉêáÑáÅ~êJëÉ=äáÖÉáê~ë= ÇÉÑçêã~´πÉë=Çìê~åíÉ=~=ä~î~ÖÉãK iáãé~ê=ç=Çáëéçëáíáîç=é~ê~=Åçêí~ê=É=ê~ä~ê qçÇçë=çë=ÅçãéçåÉåíÉë=Çç=Çáëéçëáíáîç=é~ê~= Åçêí~ê=É=ê~ä~ê=éçÇÉã=ëÉê=ä~î~Ççë=å~=ã•èìáå~= ÇÉ äçá´~K pìÖÉëí©çW=m~ê~=Éäáãáå~ê=~=Å~ã~Ç~=îÉêãÉäÜ~= ÇÉéçáë=Ç~=éêÉé~ê~´©ç=ÇÉI=éçê=ÉñKI=ÅÉåçìê~ëI= ãçäÜ~ê=ìã=é~åç=Åçã=ìã=éçìÅç=ÇÉ=μäÉç= ~äáãÉåí~ê=É é~ëë~ê=Åçã=ÉäÉ=åç=Çáëéçëáíáîç=é~ê~= Åçêí~ê=É ê~ä~ê=Eå©ç=åçë=ÇáëÅçë=ÇÉ=éáÅ~êFK= aÉéçáëI=ä~î~ê=ç=Çáëéçëáíáîç=ÇÉ=Åçêí~ê=É=ê~ä~êK NNQ iáãéÉò~=Çç=ãáëíìê~Ççê mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç= ¶ äßãáå~=~Ñá~Ç~> k©ç=íçÅ~ê=Åçã=~ë=ã©çë=å~=äßãáå~= Çç ãáëíìê~ÇçêK l=Åçéç=ãáëíìê~ÇçêI=~=í~ãé~=É=ç=Ñìåáä=éçÇÉã=ëÉê= ä~î~Ççë=å~=ã•èìáå~=ÇÉ=ä~î~ê=äçá´~K pìÖÉëí©çW=aÉéçáë=Ç~=éêÉé~ê~´©ç=ÇÉ=ä∞èìáÇçëI= ¨ ÑêÉèìÉåíÉãÉåíÉ=ëìÑáÅáÉåíÉ=äáãé~ê=ç=ãáëíìê~Ççê= ëÉã=ç=êÉíáê~ê=Çç=~é~êÉäÜç=Ä~ëÉK= m~ê~ áëëçI=~ÇáÅáçå~ê=ìã=éçìÅç=ÇÉ=•Öì~=Åçã= ÇÉíÉêÖÉåíÉ=ÇÉ=äçá´~=åç=ãáëíìê~Ççê=ãçåí~Çç= å~ ã•èìáå~K=iáÖ~ê=ç=Åçéç=ãáëíìê~Ççê=Çìê~åíÉJ ~äÖìåë=ëÉÖìåÇçë=Ec~ëÉ=jFK=aÉëéÉà~ê=~=•Öì~= ÇÉ ä~î~ÖÉã=ÉI=ÇÉéçáëI=Ñ~òÉê=åçî~=é~ëë~ÖÉã= Åçã=•Öì~=äáãé~K fåÇáÅ~´©ç=áãéçêí~åíÉ pÉ=åÉÅÉëë•êáçI=äáãé~ê=~=Äçäë~=Ççë=~ÅÉëëμêáçëK= a~ê=~íÉå´©ç=¶ë=áåÇáÅ~´πÉë=ÇÉ=äáãéÉò~= ÉñáëíÉåíÉë=å~=Äçäë~=Ççë=~ÅÉëëμêáçëK ^êêìã~´©ç mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë pÉ=ç=~é~êÉäÜç=å©ç=ÉëíáîÉê=Éã=ìíáäáò~´©çI= ÇÉîÉê•=êÉíáê~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K cáÖK=  ^êêìã~ê=~ë=ÑÉêê~ãÉåí~ë=É=çë=ÇáëÅçë=ÇÉ=éáÅ~ê= å~=Äçäë~=ÇÉ=~ÅÉëëμêáçëK  ^êêìã~ê=~=Äçäë~=ÇÉ=~ÅÉëëμêáçë=ÇÉåíêç= Ç~ íáÖÉä~K  m~ê~=~êêìã~´©ç=å~=ÉãÄ~ä~ÖÉã=çêáÖáå~äI= îÉê cáÖK=K ^àìÇ~=Éã=Å~ëç=ÇÉ=~åçã~äá~ë mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë ^åíÉë=ÇÉ=íÉåí~ê=Éäáãáå~ê=èì~äèìÉê=~åçã~äá~= ÇÉëäáÖìÉ=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K fåÇáÅ~´©ç=áãéçêí~åíÉ=é~ê~= jrjRQKKLjrjRSKK ^=áåÇáÅ~´©ç=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãÉåíç=~=éáëÅ~ê=áåÇáÅ~= ìã=Éêêç=åç=ã~åìëÉ~ãÉåíç=Çç=~é~êÉäÜçI= ìã~ ~Åíáî~´©ç=Çç=Çáëéçëáíáîç=ÉäÉÅíêμåáÅç= ÇÉ ëÉÖìê~å´~=çì=ìã~=~î~êá~=åç=~é~êÉäÜçK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

éí l=Äê~´ç=ãμîÉä=íÉã=èìÉ=Éëí~ê=ÉåÖ~í~Çç= åìã~=éçëá´©ç=ÇÉ=íê~Ä~äÜçK mêáãÉáê~ãÉåíÉI=ÇÉîÉê•=íÉåí~ê=Éäáãáå~ê= ç éêçÄäÉã~=ëìêÖáÇçI=Åçã=~=~àìÇ~=Ç~ë= áåÇáÅ~´πÉë=ëÉÖìáåíÉëK ^åçã~äá~ l=~é~êÉäÜç=å©ç=~êê~åÅ~K= ^àìÇ~  sÉêáÑáÅ~ê=ëÉ=Ü•=ÅçêêÉåíÉK  sÉêáÑáÅ~ê=~=ÑáÅÜ~K  sÉêáÑáÅ~ê=ç=Äê~´ç=ãμîÉäK=mçëá´©ç=ÅçêêÉÅí~\= _Éã=ÉåÖ~í~Çç\  ^éÉêí~ê=ÄÉãI=êçÇ~åÇç=~í¨=~ç=Ä~íÉåíÉI= ç Åçéç=ãáëíìê~Ççê=çì=~=íáÖÉä~K  `çäçÅ~ê=~=í~ãé~=Çç=Åçéç=ãáëíìê~Ççê= É ~éÉêí•Jä~=ÄÉãI=êçÇ~åÇçJ~=~í¨=éêÉåÇÉêK  `çäçÅ~ê=~=í~ãé~=ÇÉ=éêçíÉÅ´©ç=Ççë=~ÅÅáçå~J ãÉåíçë=èìÉ=å©ç=Éëí©ç=Éã=ìíáäáò~´©çK  ^ ëÉÖìê~å´~=Åçåíê~=åçî~=äáÖ~´©ç=Éëí•=~Åíáî~K= `çäçÅ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã=MLçÑÑ=ÉI=ÇÉéçáë= êÉíçêå~ê=é~ê~=~=Ñ~ëÉ=ÇÉëÉà~Ç~K= ^åçã~äá~ l=~é~êÉäÜç=ÇÉëäáÖ~=Çìê~åíÉ=ç=ÑìåÅáçå~ãÉåíçK= ^ éêçíÉÅ´©ç=Åçåíê~=ëçÄêÉÅ~êÖ~ë=Ñçá=~Åíáî~Ç~K= cçê~ã=éêÉé~ê~Ççë=ÇÉã~ëá~Ççë=~äáãÉåíçë=Éã= ëáãìäíßåÉçK ^àìÇ~  aÉëäáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜçK  oÉÇìòáê=~ë=èì~åíáÇ~ÇÉë=~=éêÉé~ê~êK= k©ç ìäíê~é~ëë~ê=~ë=èì~åíáÇ~ÇÉë=ã•ñáã~ë= éÉêãáíáÇ~ë=EîÉê=ÂbñÉãéäçë=ÇÉ=~éäáÅ~´©çÊF> ^åçã~äá~ `çã=ç=~ÅÅáçå~ãÉåíç=~=ÑìåÅáçå~êI=~=íÉÅä~=ÇÉ=ÇÉëJ ÄäçèìÉ~ãÉåíç=Ñçá=~Åíáî~Ç~=áå~ÇîÉêíáÇ~ãÉåíÉK= l=Äê~´ç=çëÅáä~åíÉ=ÇÉëäçÅ~JëÉ=é~ê~=Åáã~K= l ~ÅÅáçå~ãÉåíç=ÇÉëäáÖ~I=ã~ëI=åç=Éåí~åíçI= å©ç ÑáÅ~=é~ê~Çç=å~=éçëá´©ç=ÇÉ=ëìÄëíáíìá´©ç= Ç~ ÑÉêê~ãÉåí~K ^àìÇ~  `çäçÅ~ê=ç=ëÉäÉÅíçê=êçí~íáîç=å~=éçëá´©ç=MLçÑÑK  aÉëäçÅ~ê=ç=Äê~´ç=çëÅáä~åíÉ=é~ê~=~= éçëá´©ç=NK  iáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Ec~ëÉ=NFK  aÉëäáÖ~ê=ÇÉ=åçîç=ç=~é~êÉäÜçK  ^=ÑÉêê~ãÉåí~=ÑáÅ~=é~ê~Ç~=å~=éçëá´©ç= ÇÉ ëìÄëíáíìá´©çK ^åçã~äá~ l=Åçéç=ãáëíìê~Ççê=å©ç=~êê~åÅ~=çì=é•ê~=Çìê~åíÉ= ç=ìëçI=ç=~ÅÅáçå~ãÉåíç=éêçîçÅ~=ÂòìãÄáÇçëÊ= ^ äßãáå~=Éëí•=ÄäçèìÉ~Ç~K oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe ^àìÇ~  aÉëäáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜç=É=êÉíáê~ê=~=ÑáÅÜ~= Ç~ íçã~Ç~K  aÉëãçåí~ê=ç=Åçéç=ãáëíìê~Ççê=É=Éäáãáå~ê= ç çÄëí•ÅìäçK  sçäí~ê=~=ãçåí~ê=ç=Åçéç=ãáëíìê~ÇçêK  iáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜçK fåÇáÅ~´©ç=áãéçêí~åíÉ pÉ=å©ç=Ñçê=éçëë∞îÉä=Éäáãáå~ê=~=~åçã~äá~I= ÇÉîÉ ÇáêáÖáêJëÉ=~çë=pÉêîá´çë=q¨ÅåáÅçëK bñÉãéäçë=ÇÉ=ìíáäáò~´©ç k~í~ë=Ä~íáÇ~ë NMM=ÖÓSMM=Ö  _~íÉê=~ë=å~í~ë=N½=~=Q=ãáåìíçë=å~= Ñ~ëÉ=T EQFI=EÇÉéÉåÇÉåÇç=Ç~ èì~åíáÇ~ÇÉ= É Ç~ë Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=Ç~ë=å~í~ëF=Åçã= ~ î~ê~ é~ê~=Ä~íÉê=Åä~ê~ë=Éã=Å~ëíÉäçK `ä~ê~ë N=~=U=Åä~ê~ë  _~íÉê=~ë=Åä~ê~ë=Q=~=S=ãáåìíçë=å~ Ñ~ëÉ= T EQF=Åçã=~=î~ê~=é~ê~=Åä~ê~ë=Éã Å~ëíÉäçK j~ëë~=íáéç=ÄáëÅçáíç oÉÅÉáí~=Ä~ëÉ O=çîçë OÓP=ÅçäÜÉêÉë=ÇÉ=ëçé~=ÇÉ=•Öì~=èìÉåíÉ NMM=Ö=ÇÉ=~´∫Å~ê N=é~ÅçíáåÜç=ÇÉ=~´∫Å~ê=Ä~ìåáäÜ~Çç TM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÜ~ TM=Ö=ÇÉ=ѨÅìä~ ìã=éçìÅç=ÇÉ=ÑÉêãÉåíç=Éã=éμ  _~íÉê=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=EÉñÅÉéíç=~=Ñ~êáåÜ~= É ~ ѨÅìä~F=Å~K=ÇÉ=QÓS=ãáåìíçë=å~=Ñ~ëÉ=T=EQF= Åçã=~ë=î~ê~ë=é~ê~=ã~ëë~ë=äÉîÉëI=~í¨=Ñçêã~ê= Éëéìã~K  oçÇ~ê=ç=ëÉäÉÅíçê=é~ê~=~=Ñ~ëÉ=N=ENF=É=ãáëíìê~êI= ÅçäÜÉê=~=ÅçäÜÉêI=~=Ñ~êáåÜ~=éÉåÉáê~Ç~=É=~=ѨÅìä~= Çìê~åíÉ=Å~K=ÇÉ=½=~í¨=N ãáåìíçK nì~åíáÇ~ÇÉ=ã•ñáã~W=O=ñ=~=êÉÅÉáí~=Ä~ëÉ j~ëë~ë=äÉîÉë oÉÅÉáí~=Ä~ëÉ PÓQ=çîçë OMMÓORM=Ö=ÇÉ=~´∫Å~ê N=éáí~Ç~=ÇÉ=ë~ä N=é~ÅçíáåÜç=ÇÉ=~´∫Å~ê=Ä~ìåáäÜ~Çç=çì=~=Å~ëÅ~= ÇÉ=½ äáã©ç OMMÓORM=Ö=ÇÉ=ã~åíÉáÖ~=çì=ã~êÖ~êáå~= E¶ íÉãéÉê~íìê~=~ãÄáÉåíÉF RMM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÜ~ N=é~ÅçíáåÜç=ÇÉ=ÑÉêãÉåíç=Éã=éμ NNR .

éí NOR=ãä=ÇÉ=äÉáíÉ  `çã=~=î~ê~=é~ê~=ã~ëë~ë=äÉîÉëI=ãáëíìê~ê= íçÇçë=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Å~K=ÇÉ=½=ãáåìíç=å~= Ñ~ëÉ=N=ENFI=ÇÉéçáëI=ã~áë=Å~K=ÇÉ=PÓQ=ãáåìíçë= å~=Ñ~ëÉ=T=EQFK= nì~åíáÇ~ÇÉ=ã•ñáã~W=NIR=ñ=~=êÉÅÉáí~=Ä~ëÉ j~ëë~=èìÉÄê~Ç~ oÉÅÉáí~=Ä~ëÉ NOR=Ö=ÇÉ=ã~åíÉáÖ~=E¶=íÉãéÉê~J íìê~=~ãÄáÉåíÉF NMMÓNOR=Ö=ÇÉ=~´∫Å~ê N=çîç N=éáí~Ç~=ÇÉ=ë~ä rã=éçìÅç=ÇÉ=Å~ëÅ~=ÇÉ=äáã©ç=çì=~´∫Å~ê= Ä~ìåáäÜ~Çç ORM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÜ~ ìã=éçìÅç=ÇÉ=ÑÉêãÉåíç=Éã=éμ  `çã=~=î~ê~=é~ê~=ã~ëë~ë=äÉîÉëI=ãáëíìê~ê= íçÇçë=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Å~K=ÇÉ=½=ãáåìíç=å~= Ñ~ëÉ=N=ENFI=ÇÉéçáëI=ã~áë=Å~K=ÇÉ=OÓP=ãáåìíçë= å~=Ñ~ëÉ=S=EPFK ^=é~êíáê=ÇÉ=RMM=ÖK=ÇÉ=Ñ~êáåÜ~W  `çã=~=î~ê~=é~ê~=ã~ëë~ë=éÉë~Ç~ëI=~ã~ëë~ê= Çìê~åíÉ=Å~K=ÇÉ=½=ãáåìíç=å~=Ñ~ëÉ=N=ENF=ÉI= ÇÉéçáëI=PÓQ=ãáåìíçë=å~=Ñ~ëÉ P EOFK nì~åíáÇ~ÇÉ=ã•ñáã~W=O=ñ=~=êÉÅÉáí~=Ä~ëÉ j~ëë~=äÉîÉÇ~Ç~ oÉÅÉáí~=Ä~ëÉ RMM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÜ~ N=çîç UM=Ö=ÇÉ=ÖçêÇìê~=E¶=íÉãéÉê~íìê~=~ãÄáÉåíÉF UM=Ö=ÇÉ=~´∫Å~ê OMMÓORM=ãä=ÇÉ=äÉáíÉ=ãçêåç OR=Ö=ÇÉ=ÑÉêãÉåíç=ÑêÉëÅç=çì=ìã=é~ÅçíáåÜç= ÇÉ ÑÉêãÉåíç=ëÉÅç o~ëé~=ÇÉ=Å~ëÅ~=ÇÉ=½=äáã©ç N=éáí~Ç~=ÇÉ=ë~ä  ^ã~ëë~ê=íçÇçë=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Çìê~åíÉ= Å~K ÇÉ=½=ãáåìíç=å~=Ñ~ëÉ=N=ÉI=ÇÉéçáëI= ~ã~ëë~ê=íçÇçë=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Åçã= ~ î~ê~ é~ê~=ã~ëë~ë=éÉë~Ç~ëI=Çìê~åíÉ= PÓS=ãáåìíçëI=å~=Ñ~ëÉ P EOFK= nì~åíáÇ~ÇÉ=ã•ñáã~W=NIR=ñ=~=êÉÅÉáí~=Ä~ëÉ j~ëë~=é~ê~=é©ç= oÉÅÉáí~=Ä~ëÉ TRM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÜ~ O=é~ÅçíáåÜçë=ÇÉ=ÑÉêãÉåíç=Éã=éμ O=ÅçäÜÉêÉë=ÇÉ=ÅÜ•=ÇÉ=ë~ä QRMÓRMM=ãä=ÇÉ=•Öì~=èìÉåíÉ qê~Ä~äÜ~ê=íçÇçë=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Çìê~åíÉ= ÅÉêÅ~K ÇÉ=½=ãáåìíç=å~=Ñ~ëÉ=N=ÉI=ÇÉéçáëI= ÅÉêÅ~ QÓR=ãáåìíçë=å~=Ñ~ëÉ=P=EOF=Åçã=~ë=î~ê~ë= é~ê~=ã~ëë~ë=éÉë~Ç~ë j~áçåÉëÉ O=çîçë O=ÅäK=ÇÉ=ÅÜ•=ÇÉ=ãçëí~êÇ~ ¼ ä ÇÉ=μäÉç O=ÅçäÜÉê=ÇÉ=ëçé~=ÇÉ=ëìãç=ÇÉ=äáã©ç=çì=îáå~ÖêÉ N=éáí~Ç~=ÇÉ=ë~ä N=éáí~Ç~=ÇÉ=~´∫Å~ê lë=ÅçåÇáãÉåíçë=íÆã=èìÉ=Éëí~ê=íçÇçë=¶=ãÉëã~= íÉãéÉê~íìê~K  jáëíìê~ê=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=EÉñÅÉéíç=ç=μäÉçF= åç ãáëíìê~ÇçêI=å~=Ñ~ëÉ P EOF=çì=Q=EPFI=Çìê~åíÉ= ~äÖìåë=ëÉÖìåÇçëK  `çãìí~ê=ç=ãáëíìê~Ççê=é~ê~=~=Ñ~ëÉ=T=EQF= É ÇÉáí~ê=äÉåí~ãÉåíÉ=ç=μäÉç=~íê~î¨ë=Çç=ÑìåáäI= Åçåíáåì~åÇç=~=ãÉñÉê=~í¨=èìÉ=~=ã~áçåÉëÉ= íÉåÜ~=~=ÅçåëáëíÆåÅá~=éêÉíÉåÇáÇ~K `çåëìãáê=~=ã~áçåÉëÉ=ê~éáÇ~ãÉåíÉI= å©ç ~ Öì~êÇ~êK mêÉé~ê~Çç=ÇÉ=ãÉä=é~ê~= Ä~êê~ê=é©ç PM=Ö=ÇÉ=ã~åíÉáÖ~=E¶=íÉãéÉê~íìê~= Çç ÑêáÖçê∞ÑáÅçI=T=ø`F NVM=Ö=ÇÉ=ãÉä=E¶=íÉãéÉê~íìê~=Çç=ÑêáÖçê∞ÑáÅçI=T=ø`F  m~êíáê=~=ã~åíÉáÖ~=Éã=éÉÇ~´çë=éÉèìÉåçë= É ÅçäçÅ•Jäçë=åç=Åçéç=ãáëíìê~ÇçêK  gìåí~ê=ç=ãÉä=É=ãáëíìê~ê=~ãÄçë=çë= áåÖêÉÇáÉåíÉëI=Çìê~åíÉ=NR=ëÉÖìåÇçë=å~=Ñ~ëÉ= T EQF=åç=Åçéç=ãáëíìê~ÇçêK j~ëë~=Ä~íáÇ~= oÉÅÉáí~=Ä~ëÉ PMM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÜ~ P=çîçë ëÉ=åÉÅÉëë•êáçI=àìåí~ê=NÓO=ENMÓOM=ÖF=ÅçäÜÉêÉë= ÇÉ ëçé~=ÇÉ •Öì~=Ñêá~  qê~Ä~äÜ~ê=íçÇçë=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉë=Å~K=ÇÉ=P=~=R= ãáåìíçë=å~=Ñ~ëÉ=P=EOF=~í¨=Ñçêã~ê=ìã~=ã~ëë~K= nì~åíáÇ~ÇÉ=ã•ñáã~W=NIR=ñ=~=êÉÅÉáí~=Ä~ëÉ NNS oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

éí oÉÅáÅä~ÖÉã `çåÇá´πÉë=ÇÉ=Ö~ê~åíá~ bëíÉ=~é~êÉäÜç=Éëí•=áÇÉåíáÑáÅ~Çç=ÇÉ= ~ÅçêÇç=Åçã=~=kçêã~=bìêçéÉá~=OMMOL VSLrb=ëçÄêÉ=~é~êÉäÜçë=Éä¨ÅíêáÅçë=É= ÉäÉÅíêμåáÅçë=ìë~Ççë=Et~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä= ~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK= ^ kçêã~=éêÉîÆ=~ë=ÅçåÇá´πÉë=é~ê~= êÉÅçäÜ~=É=î~äçêáò~´©ç=ÇÉ=~é~êÉäÜçë= ìë~ÇçëI=~=îáÖçê~ê=Éã=íçÇ~=~=rbK mçÇÉê•=áåÑçêã~êJëÉ=ëçÄêÉ=çë=ãÉáçë=~Åíì~áë= ÇÉ êÉÅáÅä~ÖÉã=gìåíç=Çç=ëÉì=^ÖÉåíÉ=çì=Ççë= pÉêîá´çë=jìåáÅáé~äáò~ÇçëK m~ê~=ÉëíÉ=~é~êÉäÜç=îáÖçê~ã=~ë=ÅçåÇá´πÉë=ÇÉ= Ö~ê~åíá~=éìÄäáÅ~Ç~ë=éÉäç=åçëëç=êÉéêÉëÉåí~åíÉ= åç=é~∞ëI=Éã=èìÉ=ç=ãÉëãç=Ñçê=~ÇèìáêáÇçK= l ^ÖÉåíÉ=çåÇÉ=Åçãéêçì=ç=~é~êÉäÜç=éçÇÉê•= Ç~êJäÜÉ=ã~áë=éçêãÉåçêÉë=ëçÄêÉ=ÉëíÉ=~ëëìåíçK= m~ê~=~=éêÉëí~´©ç=ÇÉ=èì~äèìÉê=ëÉêîá´ç=Éã= Ö~ê~åíá~=¨I=åç=Éåí~åíçI=åÉÅÉëë•êá~=~=~éêÉëÉåí~J ´©ç=Çç=ÇçÅìãÉåíç=ÇÉ=Åçãéê~=Çç=~é~êÉäÜçK ^ÅÉëëμêáçë=ÉëéÉÅá~áë jrwRwmN bëéêÉãÉÇçê= ÇÉ=Åáíêáåçë m~ê~=ÉëéêÉãÉê=ä~ê~åà~ëI=äáãπÉë=É=íçê~åà~ëK jrwRctN máÅ~Ççê=ÇÉ=Å~êåÉ m~ê~=éáÅ~ê=Å~êåÉ=ÑêÉëÅ~I=é~ê~=~=éêÉé~ê~´©ç=ÇÉ=ÄáÑÉ=í•êí~êç= çì=ÇÉ=êçäç=ÇÉ=Å~êåÉ=éáÅ~Ç~K jrwQRipN gçÖç=ÇÉ=ÇáëÅçë=Åçã= Ñìêçë=Ñáåç EP=ããFI= Öêçëëç=ES=ããF m~ê~=ç=éáÅ~Ççê=ÇÉ=Å~êåÉ=jrwRctNK cáåç=é~ê~=Éãé~Ç~ë=É=~Åçãé~åÜ~ãÉåíçë=é~ê~=ç=é©çI= Öêçëëç=é~ê~=ë~äëáÅÜ~ë=ÑêÉëÅ~ë=É=íçìÅáåÜçK jrwQRpsN ^Ç~éí~Ççê=é~ê~= Ñ~êíìê~ë m~ê~=ç=éáÅ~Ççê=ÇÉ=Å~êåÉ=jrwRctNK `çã=ãçäÇÉ=ãÉí•äáÅç=é~ê~=Q=Ñçêã~ë=ÇáÑÉêÉåíÉë=ÇÉ=ÄçäçëK jrwQRosN o~ä~Ççê m~ê~=ç=éáÅ~Ççê=ÇÉ=Å~êåÉ=jrwRctNK m~ê~=ê~ä~ê=åçòÉëI=~ãÆåÇç~ëI=ÅÜçÅçä~íÉ=É=é©ç=ëÉÅçK jrwQRcsN ^Ç~éí~Ççê=é~ê~= ÉëéêÉãÉÇçê=ÇÉ=Ñêìí~ m~ê~=ç=éáÅ~Ççê=ÇÉ=Å~êåÉ=jrwRctNK m~ê~=ÉëéêÉãÉê=Ñêìíçë=ÇÉ=Ä~Ö~I=ÉñÅÉéíç=é~ê~=Ñ~òÉê= ãçìëëÉ=ÇÉ=Ñê~ãÄçÉë~ëI=íçã~íÉ=É=Ñêìíçë=Ç~=êçëÉáê~=Äê~î~K= pÉê©ç=íáê~Ççë=çë=é¨ë=¶ë=ÖêçëÉäÜ~ë=ÉI=ëáãìäí~åÉ~ãÉåíÉI= ÇÉëÅ~êç´~Ç~ëK jrwQRmpN aáëÅç=é~ê~=Ä~í~í~ë= Ñêáí~ë m~ê~=ç=Çáëéçëáíáîç=é~ê~=Åçêí~ê=É=ê~ä~ê=jrwRapNK m~ê~=Åçêí~ê=Ä~í~í~ë=Åêì~ë=Éã=é~äáíçë=é~ê~=Ñêáí~êK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NNT .

éí jrwQR^dN aáëÅç=é~ê~=äÉÖìãÉë= ~ëá•íáÅçë m~ê~=ç=Çáëéçëáíáîç=é~ê~=Åçêí~ê=É=ê~ä~ê=jrwRapNK `çêí~=Ñêìí~=É=äÉÖìãÉë=Éã=íáê~ë=Ñáå~ë=é~ê~=êÉÑÉá´πÉë= ~ëá•íáÅ~ë=ÇÉ=äÉÖìãÉëK jrwQRopN aáëÅç=ÇÉ=ê~ëé~ê= Öêçëëç m~ê~=ç=Çáëéçëáíáîç=é~ê~=Åçêí~ê=É=ê~ä~ê=jrwRapNK m~ê~=ê~ä~ê=Ä~í~í~ë=Åêì~ëI=é~ê~I=éçê=ÉñÉãéäçI=ÄçäáåÜçë= ÇÉ Ä~í~í~=çì=~äã∑åÇÉÖ~ëK jrwQRhmN aáëÅç=é~ê~=ÄçäáåÜçë= ÇÉ Ä~í~í~=ê~ä~Ç~ m~ê~=ç=Çáëéçëáíáîç=é~ê~=Åçêí~ê=É=ê~ä~ê=jrwRapNK m~ê~=ê~ä~ê=Ä~í~í~ë=Åêì~ë=é~ê~=Âo∏ëíáÊ=EZ=Ä~í~í~ë=~ëë~Ç~ë= åç=ÑçêåçF=É=ÄçäáåÜçë=ÇÉ=Ä~í~í~=ê~ä~Ç~I=é~ê~=Åçêí~ê=Ñêìí~= É äÉÖìãÉë=Éã=Ñ~íá~ë=Öêçëë~ëK jrwRboO qáÖÉä~=Éã=áåçñ k~=íáÖÉä~=éçÇÉã=ëÉê=éêÉé~ê~Ççë=~í¨=TRM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÜ~=ã~áë= áåÖêÉÇáÉåíÉëK jrwRjuN ^Ç~éí~Ççê=é~ê~= ç ãáëíìê~Ççê= Éã éä•ëíáÅç m~ê~=ãáëíìê~ê=ÄÉÄáÇ~ëI=é~ê~=Ñ~òÉê=éìê¨ë=ÇÉ=Ñêìí~= É ÇÉ äÉÖìãÉëI=é~ê~=~=éêÉé~ê~´©ç=ÇÉ=ã~áçåÉëÉëI=é~ê~= íêáíìê~ê=Ñêìí~=É=åçòÉë=É=é~ê~=éáÅ~ê=ÅìÄçë=ÇÉ=ÖÉäçK jrwRjjN= jìäíáãáëíìê~Ççê m~ê~=éáÅ~ê=Éêî~ë=~êçã•íáÅ~ëI=äÉÖìãÉëI=ã~´©ë=É=Å~êåÉI= é~ê~=ê~ä~ê=ÅÉåçìê~ëI=ê•Ä~åçë=É=èìÉáàçI=é~ê~=ê~ëé~ê=åçòÉë= É=ÅÜçÅçä~íÉ=êÉÑêáÖÉê~ÇçK pÉ=ìã~=éÉ´~=~ÅÉëëμêá~=å©ç=ÑáòÉê=é~êíÉ=Çç=ÑçêåÉÅáãÉåíçI=~=ãÉëã~=éçÇÉ=ëÉê=~ÇèìáêáÇ~=åç=Åçã¨êÅáç= Ç~=ÉëéÉÅá~äáÇ~ÇÉ=çì=åçë=åçëëçë=pÉêîá´çë=q¨ÅåáÅçëK aáêÉáíçë=êÉëÉêî~Ççë=èì~åíç=~=~äíÉê~´πÉëK NNU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

. . ãñáöåßùí. Óå ðåñßðôùóç ÷ñÞóçò ôùí åîáñôçìÜôùí ôçñåßôå ôéò åðéóõíáðôüìåíåò ïäçãßåò ÷ñÞóçò. Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò ãéá ôçí ðáñïýóá óõóêåõÞ Ìçí ðéÜíåôå ôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç. Ç áëëáãÞ ôïõ ôñïöïäïôéêïý êáëùäßïõ. ×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï óýìöùíá ìå ôçí áñìüæïõóá ÷ñÞóç êáé ãéá ðïóüôçôåò êáé ÷ñüíïõò åðåîåñãáóßáò. . Ðáñáêáëåßóèå íá äéáâÜóåôå ðñïóåêôéêÜ ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò êáé íá ôéò öõëÜîåôå êáëÜ. . . . . . . . . . . . . . . Ç óõóêåõÞ äåí ÷ñåéÜæåôáé óõíôÞñçóç. ×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï ìå ôá áõèåíôéêÜ åîáñôÞìáôá. . ÊñáôÜôå ôá ðáéäéÜ ìáêñéÜ áðü ôç óõóêåõÞ. . . . . åðßóçò óôïí óõíïðôéêü ðßíáêá ìïíôÝëùí (Åéêüíá ). üôáí áõôü ðáñïõóéÜæåé êÜðïéá âëÜâç. NNV . . êáèþò êáé ôç ÷ñÞóç áðü åíïéêéáóôÝò îåíþíùí. . . ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôá ðñïúüíôá ìáò èá âñåßôå óôçí éóôïóåëßäá ìáò. . õðåýèõíï ãéá ôçí áóöÜëåéÜ ôïõò. . . . Ìç ëåéôïõñãåßôå ôç óõóêåõÞ ÷ùñßò åðßâëåøç. . . . . . . Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò 119 120 122 125 126 126 127 128 128 130 Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí áãïñÜ ôçò íÝáò óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï BOSCH. . . . . . üôáí ïé ìç ÷ñçóéìïðïéïýìåíåò êéíÞóåéò åßíáé êáëõììÝíåò ìå êáðÜêéá ðñïóôáóßáò êßíçóçò (5. ðñéí ôïí êáèáñéóìü. Ðñüóùðá (åðßóçò ðáéäéÜ) ìå óùìáôéêÝò äéáôáñá÷Ýò óôéò áéóèÞóåéò Þ ìåéùìÝíç íïçôéêÞ éêáíüôçôá Þ ìå Ýëëåéøç ðåßñáò êáé ãíþóåùí äåí ðñÝðåé íá ÷åéñßæïíôáé ôç óõóêåõÞ. . . . . . . . . Êáèáñéóìüò êáé öñïíôßäá . . ×åéñéóìüò . . . . ×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï óå êëåéóôïýò ÷þñïõò. Ìå ìéá ìáôéÜ . . Ìç âõèßóåôå ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ ìåóá óå íåñü ïýôå íá ôçí êáèáñßóåôå êÜôù áðü ôñå÷ïýìåíï íåñü. . áãñïôéêþí êáé Üëëùí åðé÷åéñÞóåùí. . Ïé ðáñüìïéåò ìå ôï íïéêïêõñéü åöáñìïãÝò ðåñéëáìâÜíïõí ð. . . . . . . Ïé ïäçãßåò ÷ñÞóçò ðåñéãñÜöïõí äéÜöïñåò ðáñáëëáãÝò. . . óõíÞèùí ãéá ôï íïéêïêõñéü Þ óå ìç åðáããåëìáôéêÝò åöáñìïãÝò. . . . . ìéêñþí îåíïäï÷åßùí êáé ðáñïìïßùí êáôïéêéþí. . . Ìç öÝñíåôå ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéï óå åðáöÞ ìå áé÷ìçñÝò Üêñåò Þ ìå êáõôÝò åðéöÜíåéåò. . Ç óõóêåõÞ åðéôñÝðåôáé ãéá ëüãïõò áóöáëåßáò íá ëåéôïõñãÞóåé ìüíïí. . . Áíôéìåôþðéóç âëáâþí . . . . . ÷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Éä Ðåñéå÷üìåíá Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò . . . Ç ìç ôÞñçóç ôùí ïäçãéþí ãéá ôç óùóôÞ ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò áðïêëåßåé ôçí åõèýíç ôïõ êáôáóêåõáóôÞ ãéá æçìéÝò ðïõ ðñïêýðôïõí áðü áõôÞ. . õøçëÞò ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ. . . . . . . . . . . . . . Ðáñáäåßãìáôá åöáñìïãþí . Ì’ áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá. ÏÑÏÉ ÅÃÃÕÇÓÇÓ . þóôå íá áðïöåýãïíôáé ïé êßíäõíïé. üôáí åãêáôáëåßðåôå ôï äùìÜôéï Þ óå ðåñßðôùóç âëÜâçò. 8). . ÊáôÜ ôçí ðáñá÷þñçóç ôçò óõóêåõÞò óå ôñßôïõò äþóôå ìáæß ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò. . . . . . . Öýëáîç . . ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü. . Ïé åðéóêåõÝò óôç óõóêåõÞ ðñÝðåé íá áíáôßèåíôáé óôçí õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðåëáôþí ìáò. . . . . . . ÌåôÜ áðü êÜèå ÷ñÞóç. . ×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíïí. . . ÅéäéêÜ åîáñôÞìáôá . . . . . . . . . . . Ìçí õðåñâáßíåôå ôéò ðñïäéáãñáöüìåíåò ìÝãéóôåò ðïóüôçôåò. üôáí áõôÞ êáé ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéï äåí ðáñïõóéÜæïõí âëÜâåò. åêôüò áí åðéâëÝðïíôáé Þ åß÷áí êáôáôïðéóôåß ó÷åôéêÜ ìå ôç óõóêåõÞ áðü ðñüóùðï. . ôñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá. . . . . Áðüóõñóç . . . . . . . . . . . . . oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe ÃåíéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò! ÓõíäÝåôå êáé ëåéôïõñãåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá óôçí ðéíáêßäá ôýðïõ. . óõíÞèåéò ãéá ôçí ïéêéáêÞ ÷ñÞóç. . . . . . Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ ðñïïñßæåôáé ãéá ôçí åðåîåñãáóßá ðïóïôÞôùí. . . ôç ÷ñÞóç óå êïõæßíåò ãéá ôïõò õðáëëÞëïõò êáôáóôçìÜôùí. . . . . . . . âë. . åðéôñÝðåôáé íá ãßíåôáé ìüíïí áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ Þ ôçí áíôßóôïé÷ç õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí Þ áðü êáôÜëëçëá êáôáñôéóìÝíï ðñüóùðï. . .

Âáèìßäá 1–7. ãñÞãïñá 4 ¸íäåéîç ëåéôïõñãßáò (MUM54. Ó÷åôéêÜ ìå ôçí óõìðåñéöïñÜ óå ðåñßðôùóç åíåñãïðïßçóçò êÜðïéïõ óõóôÞìáôïò áóöáëåßáò áíáôñÝîôå óôçí ðáñÜãñáöï ”Áíôéìåôþðéóç âëáâþí”./MUM56. ÁóöÜëåéá õðåñöüñôùóçò Óå ðåñßðôùóç ðïõ ï êéíçôÞñáò óôáìáôÞóåé áõôüìáôá êáôÜ ôç ÷ñÞóç. êñáôÜôå ôïí äéáêüðôç ãéá ôçí åðéèõìçôÞ äéÜñêåéá áíÜìéîçò. Ðñïóï÷Þ! Ðåñéóôñåöüìåíá åñãáëåßá! Ìçí ðéÜíåôå óôï Üíïéãìá óõìðëÞñùóçò õëéêþí. 3 Ðåñéóôñåöüìåíïò äéáêüðôçò ÌåôÜ ôçí áðåíåñãïðïßçóç (ÈÝóç 0/off) ç óõóêåõÞ êéíåßôáé áõôüìáôá ðñïò ôçí éäáíéêÞ èÝóç ãéá ôçí áëëáãÞ ôùí åñãáëåßùí. êñáôÜôå ôïí äéáêüðôç ãéá ôçí åðéèõìçôÞ äéÜñêåéá áíÜìéîçò. ôá÷ýôçôá ëåéôïõñãßáò: 1 = ï ìéêñüôåñïò áñéèìüò óôñïöþí. ¼ôáí äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé. ÁóöÜëåéá åê íÝïõ èÝóçò óå ëåéôïõñãßá Óå ðåñßðôùóç äéáêïðÞò ñåýìáôïò ç óõóêåõÞ ðáñáìÝíåé ìåôÜ ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò ôñïöïäïóßáò óå ëåéôïõñãßá.Éä ×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï Ýíá åñãáëåßï Þ áíôßóôïé÷á åîÜñôçìá ôáõôü÷ñïíá. ÁíáâïóâÞíåé óå ðåñßðôùóç óöáëìÜôùí óôïí ÷åéñéóìü ôçò óõóêåõÞò. 1 êáé 3 ç óõóêåõÞ ìðïñåß íá ôåèåß ìüíï óå ëåéôïõñãßá: – üôáí ôï ìðïë (11) Ý÷åé ôïðïèåôçèåß êáé Ý÷åé óôñáöåß ìÝ÷ñé íá êïõìðþóåé êáé – Ý÷åé ôïðïèåôçèåß ôï êáðÜêé ðñïóôáóßáò êßíçóçò ìßîåñ (8). ”ÈÝóåéò åñãáóßáò”). 5 Ðñïóôáôåõôéêü êáðÜêé êßíçóçò Ãéá ôçí áöáßñåóç ôïõ ðñïóôáôåõôéêïý êáðáêéïý ôçò êßíçóçò ðéÝóôå óôçí ðßóù ðåñéï÷Þ êáé áöáéñÝóôå ôï êáðÜêé. ôüôå Ý÷åé åíåñãïðïéçèåß ç ðñïóôáóßá õðåñöüñôùóçò.) ÁíÜâåé êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá (ðåñéóôñåöüìåíïò äéáêüðôçò óôï M Þ 1–7).: Ï/off = Óôïð M = óôéãìéáßá ëåéôïõñãßá ìå ôïí ìÝãéóôï áñéèìü óôñïöþí. âë. áëëÜ ï êéíçôÞñáò äåí îáíáîåêéíÜ. ôá÷ýôçôá ëåéôïõñãßáò: 1 = ï ìéêñüôåñïò áñéèìüò óôñïöþí. ôïðïèåôåßôå ôï êáðÜêé ðñïóôáóßáò êßíçóçò.. Ãéá ôçí åê íÝïõ åíåñãïðïßçóç ãõñßóôå ôïí ðåñéóôñïöéêü äéáêüðôç óôï 0/off./56. ÓçìáíôéêÞ õðüäåéîç ÁëëÜæåôå ôá åñãáëåßá/åîáñôÞìáôá ìüíï ìå áêéíçôïðïéçìÝíç ôçí êßíçóç – ìåôÜ ôçí áðåíåñãïðïßçóç ç êßíçóç ðåñéóôñÝöåôáé ãéá êÜìðïóï ÷ñüíï áêüìá.. 6 Êßíçóç ãéá – êüöôç äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë êáé – óôýöôç åóðåñéäïåéäþí (åéäéêü åîÜñôçìá *). êáôÜ ôçí åíåñãïðïßçóç ôçò çëåêôñïíéêÞò áóöÜëåéáò Þ áíôßóôïé÷á óå âëÜâç ôçò óõóêåõÞò.: Ï/off = Óôïð M = óôéãìéáßá ëåéôïõñãßá ìå ôïí ìÝãéóôï áñéèìü óôñïöþí. áñãÜ 7 = ï ìåãáëýôåñïò áñéèìüò óôñïöþí. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . ãñÞãïñá MUM54.. ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ óå êáé åêôüò ëåéôïõñãßáò áðïêëåéóôéêÜ ìå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç. ÅðåîÞãçóç ôùí óõìâüëùí óôç óõóêåõÞ Þ áíôßóôïé÷á óôá åîáñôÞìáôá ÁêïëïõèÞóôå ôéò ïäçãßåò ôùí ïäçãéþí ÷ñÞóçò. Åéêüíá  ÂáóéêÞ óõóêåõÞ 1 ÐëÞêôñï áðáóöÜëéóçò 2 Óôñåöüìåíïò âñá÷ßïíáò Ëåéôïõñãßá ”Easy Armlift” ãéá ôçí õðïóôÞñéîç ôçò êßíçóçò ôïõ âñá÷ßïíá ðñïò ôá ðÜíù (âë. ”Áíôéìåôþðéóç âëáâþí”. óôïí ðßíáêá ”ÈÝóåéò åñãáóßáò” Óôï óçì. Ìéá ðéèáíÞ áéôßá ìðïñåß íá åßíáé ç ôáõôü÷ñïíç åðåîåñãáóßá ðïëý ìåãÜëùí ðïóïôÞôùí ôñïößìùí. ìåôÜ åíåñãïðïéÞóôå. áñãÜ 4 = ï ìåãáëýôåñïò áñéèìüò óôñïöþí.. MUM52. Âáèìßäá 1–4. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò ÁóöÜëåéá èÝóçò óå ëåéôïõñãßá Âë. NOM Ìå ìéá ìáôéÜ Ðáñáêáëåßóèå í' áíïßîåôå ôéò óåëßäåò ìå ôéò åéêüíåò. Ðñïóï÷Þ! Ðåñéóôñåöüìåíá ìá÷áßñéá..

/MUM54.: Áõôüìáôï óýóôçìá ðåñéôýëéîçò êáëùäßïõ Ìðïë ìå åîáñôÞìáôá 11 Ìðïë áðü áíïîåßäùôï ÷Üëõâá 12 ÊáðÜêé Åñãáëåßá 13 Åñãáëåßï áíÜäåõóçò 14 Åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò 15 Åñãáëåßï æõìþìáôïò ìå ôåìÜ÷éï áðþèçóçò æýìçò 16 ÈÞêç åîáñôçìÜôùí Ãéá ôç öýëáîç ôùí åñãáëåßùí êáé ôùí äßóêùí êïðÞò. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe ÈÝóåéò åñãáóßáò Åéêüíá  Ðñïóï÷Þ! Ëåéôïõñãåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíïí. ìÝ÷ñé íá êïõìðþóåé.: ÂÜæåôå ôï êáëþäéï óôïí ÷þñï êáëùäßïõ MUM56. ôïðïèåôÞóôå ôï êáðÜêé ðñïóôáóßáò êßíçóçò ìßîåñ.. åñãáëåßïõ ÷ôõðÞìáôïò êáé åñãáëåßïõ æõìþìáôïò. åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò...  ÖÝñôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá óôçí åðéèõìçôÞ èÝóç. MUM56.. Ðñüóèåóç ìåãÜëùí ðïóïôÞôùí åðåîåñãáóßáò. Ñýèìéóç ôçò èÝóçò åñãáóßáò:  ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò êáé êïõíÞóôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá. ÈÝóç 1 2 Êßíçóç MUM52.Éä 7 Êßíçóç ãéá åñãáëåßá (åñãáëåßï áíÜäåõóçò. ìðïñåßôå íá ôï ðñïìçèåõôåßôå áðü ôï åìðüñéï êáé ôçí õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí. ç ïðïßá õðïóôçñßæåé ôçí êßíçóç ôïõ âñá÷ßïíá óôñÝøçò ðñïò ôá ðÜíù. Õðïóôçñßîôå ôçí êßíçóç ìå ôï Ýíá ÷Ýñé. üôáí ôï åñãáëåßï/åîÜñôçìá óýìöùíá ìå ôïí ðßíáêá áõôüí Ý÷åé ôïðïèåôçèåß óôç óùóôÞ êßíçóç êáé óôç óùóôÞ èÝóç êáé üôáí âñßóêåôáé óôç èÝóç åñãáóßáò. NON . 1–4 1–7 1–4 1–7 1–2 1–3 – – 2–4 3–7 2–4 3–7 9 3–4 5–7 7 3–4 5–7 7 7 * 3 4 * ÔïðïèÝôçóç/áöáßñåóç ôïõ åñãáëåßïõ áíÜäåõóçò. Õðüäåéîç Ï óôñåöüìåíïò âñá÷ßïíáò åßíáé åîïðëéóìÝíïò ìå ôç ëåéôïõñãßá ”Easy Armlift”. Êüöôçò äéáñêåßáò 17 ÐéåóôÞò 18 ÊáðÜêé ìå ÷ùíß ðëÞñùóçò 19 Äßóêïé êïðÞò 19a Äßóêïò êïðÞò äýï ðëåõñþí – ÷ïíôñü/øéëü êüøéìï 19b Äßóêïò ôñéøßìáôïò äýï ðëåõñþí – ÷ïíôñü/øéëü ôñßøéìï 19c Äßóêïò ôñéøßìáôïò – ìÝôñéï ôñßøéìï 20 ÖïñÝáò äßóêïõ 21 Ðåñßâëçìá ìå Üíïéãìá êÝíùóçò Ìßîåñ * 22 ÐïôÞñé ìßîåñ 23 ÊáðÜêé 24 ×ùíß * Áí Ýíá åîÜñôçìá äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé óôç óõóêåõáóßá ðáñáäïóçò. 10 Öýëáîç êáëùäßïõ MUM52. åñãáëåßï æõìþìáôïò) êáé êñåáôïìç÷áíÞ (åéäéêü åîÜñôçìá *) 8 Ðñïóôáôåõôéêü êáðÜêé êßíçóçò ìßîåñ 9 Êßíçóç ãéá ôï ìßîåñ (åéäéêü åîÜñôçìá *) ¼ôáí äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé.. Ï óôñåöüìåíïò âñá÷ßïíáò ðñÝðåé íá Ý÷åé êïõìðþóåé óå êÜèå èÝóç åñãáóßáò.. MUM54.

Ìç ëåéôïõñãåßôå ôç óõóêåõÞ ÷ùñßò öïñôßï. êïììÜôéá óïêïëÜôáò) oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . Åìåßò óáò óõíéóôïýìå./MUM54. Ç óõóêåõÞ åðéôñÝðåôáé ãéá ëüãïõò áóöáëåßáò íá ëåéôïõñãÞóåé ìüíïí. ôï êáëþäéï Ý÷åé êëåéäþóåé. Êéíåßôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá. Ðñïóï÷Þ! ×ñçóéìïðïéåßôå ôï ìðïë ìüíï ãéá åñãáóßåò ìå ôçí ðáñïýóá óõóêåõÞ. NOO Ìåßùóç ôïõ ìÞêïõò åñãáóßáò: ÔñáâÞîôå åëáöñÜ ôï êáëþäéï êáé áöÞóôå ôï íá ôõëé÷ôåß ùò ôï åðéèõìçôü ìÞêïò. Áõôüìáôï óýóôçìá ðåñéôýëéîçò êáëùäßïõ: ÔñáâÞîôå ôï êáëþäéï ìåìéÜò ùò ôï åðéèõìçôü ìÞêïò (ôï ðïëý 100 cm) ðñïò ôá Ýîù êáé áöÞóôå ôï áñãÜ åëåýèåñï. íá åðéêïëëÞóåôå ôï áõôïêüëëçôï áõôü óôç óõóêåõÞ (Åéêüíá ). ÁëëÜæåôå ôï åñãáëåßï ìüíï ìå áêéíçôïðïéçìÝíç ôçí êßíçóç – ìåôÜ ôçí èÝóç åêôüò ëåéôïõñãßáò ç êßíçóç åîáêïëïõèåß íá ëåéôïõñãåß ãéá ëßãï ÷ñüíï êáé áêéíçôïðïéåßôáé óôç èÝóç áëëáãÞò åñãáëåßïõ.Éä ×åéñéóìüò Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý! ÂÜëôå ôï öéò óôçí ðñßæá. MUM52. æýìç êÝéê) Åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò (14) ãéá ôï ÷ôýðçìá ìáñÝãêáò. óáíôéãß êáé ãéá ôï ÷ôýðçìá åëáöñéÜò æýìçò.. ôï êáëþäéï Ý÷åé êëåéäþóåé óôç èÝóç áõôÞ. ÓçìáíôéêÞ õðüäåéîç Ïé óõíéóôþìåíåò åíäåéêôéêÝò ôéìÝò ãéá ôçí ôá÷ýôçôá åñãáóßáò óôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò ÷ñÞóçò áíáöÝñïíôáé óå óõóêåõÝò ìå ðåñéóôñïöéêü äéáêüðôç 7 âáèìßäùí... Äïõëåýåôå ìüíï ìå ôïðïèåôçìÝíï ôï êáðÜêé (12). óôáößäåò. MUM56. æýìç ìðéóêüôïõ Åñãáëåßï æõìþìáôïò (15) Ãéá ôï æýìùìá âáñéÜò æýìçò êáé ãéá ôçí áíÜìéîç õëéêþí. Óå óõóêåõÝò ìå áõôüìáôï óýóôçìá ðåñéôýëéîçò êáëùäßïõ ìçí ùèåßôå ôï êáëþäéï ìå ôï ÷Ýñé ðñïò ôá ìÝóá. üôáí ïé ìç ÷ñçóéìïðïéïýìåíåò êéíÞóåéò åßíáé êáëõììÝíåò ìå êáðÜêéá ðñïóôáóßáò êßíçóçò (5. áöïý ïëïêëçñùèïýí ðñþôá üëåò ïé ðñïåôïéìáóßåò ãéá ôçí åñãáóßá ìå ôç óõóêåõÞ. ôüôå ôñáâÞîôå ôï ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá ðñïò ôá Ýîù êáé áöÞóôå êáôüðéí íá îáíáôõëé÷ôåß. Ðñïåôïéìáóßá  ÔïðïèåôÞóôå ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ åðÜíù óå ëåßá êáé êáèáñÞ åðéöÜíåéá. ôá ïðïßá äåí ðñÝðåé íá êïðïýí (ð. Ðñïóï÷Þ! ÊáôÜ ôçí þèçóç ðñïò ôá ìÝóá ðñïóÝîôå íá ìç óôñéöôåß ôï êáëþäéï. ÷. Åñãáëåßï áíÜäåõóçò (13) ãéá ôï áíáêÜôåìá æýìçò (ð.  Ðñéí ôçí ðñþôç ÷ñÞóç êáèáñßæåôå êáëÜ ôç óõóêåõÞ êáé ôá åîáñôÞìáôá. Ãéá óõóêåõÝò ìå ðåñéóôñïöéêü äéáêüðôç 4 âáèìßäùí èá âñåßôå ôéò ôéìÝò êÜèå öïñÜ óå ðáñåíèÝóåéò ìåôÜ áðü áõôÝò.  ÂÜæåôå ôï öéò óôçí ðñßæá. Ìðïë êáé åñãáëåßá Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ðåñéóôñåöüìåíá åñãáëåßá ÊáôÜ ôç ëåéôïõñãßá ìç âÜæåôå ðïôÝ ôï ÷Ýñé óáò ìÝóá óôï ìðïë. âë.  ÔñáâÞîôå ðñïò ôá Ýîù ôï êáëþäéï (Åéêüíá=). Ôá ìÝñç äåí åßíáé êáôÜëëçëá ãéá öïýñíï ìéêñïêõìÜôùí. óôï êåöÜëáéï ”Êáèáñéóìüò êáé öñïíôßäá”. ÷. Ðñïóï÷Þ! Ëåéôïõñãåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíïí ìå ôï åñãáëåßï/åîÜñôçìá óôç èÝóç åñãáóßáò. ÷. Áí ìáãêùèåß ôï êáëþäéï. Êáôüðéí ôñáâÞîôå åê íÝïõ åëáöñÜ ôï êáëþäéï êáé áöÞóôå ôï áñãÜ åëåýèåñï. ð. áöïý áêéíçôïðïéçèåß ðñþôá ôï åñãáëåßï. 8). Óôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò ÷ñÞóçò âñßóêåôáé Ýíá áõôïêüëëçôï ìå åíäåéêôéêÝò ôéìÝò ãéá ôçí ôá÷ýôçôá åñãáóßáò ôçò óõóêåõÞò óå ÷ñÞóç ôùí åñãáëåßùí Þ áíôßóôïé÷á ôùí åîáñôçìÜôùí. ×þñïò áðïèÞêåõóçò êáëùäßïõ: ÔñáâÞîôå ôï êáëþäéï óôï åðéèõìçôü ìÞêïò ðñïò ôá Ýîù. Ìçí åêèÝôåôå ôç óõóêåõÞ êáé ôá åîáñôÞìáôá óå ðçãÝò èåñìüôçôáò.

ÐéÜíåôå ôïõò äßóêïõò êïðÞò ìüíï óôçí Üêñç. áðáëü áíáêÜôåìá óôç âáèìßäá 1 (1) – Åñãáëåßï æõìþìáôïò: ÁíáêáôÝøôå ðñþôá óôç âáèìßäá 1 (1).  Ñß÷íåôå ôá õëéêÜ.  Êáèáñßæåôå üëá ôá ìÝñç. Õðüäåéîç: Óôï åñãáëåßï æõìþìáôïò óôñÝöåôå ôï ôåìÜ÷éï áðþèçóçò æýìçò. Êüöôçò äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý Ìçí ðéÜíåôå ôá êïöôåñÜ ìá÷áßñéá êáé ôéò áêìÝò ôùí äßóêùí êïðÞò. Ìç âÜæåôå ôá ÷Ýñéá óáò ìÝóá óôï óôüìéï ðëÞñùóçò.  Ñõèìßæåôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç óôçí åðéèõìçôÞ âáèìßäá. Óå ðåñßðôùóç õðåñöüñôùóçò óðÜæåé ï Üîïíáò êßíçóçò ó' áõôü ôï óçìåßï.  ÔïðïèåôÞóôå ôï êáðÜêé. Þ  ÁöáéñÝóôå ôï êáðÜêé.  ÂÜëôå ôá õëéêÜ ðïõ ðñüêåéôáé íá åðåîåñãáóôåßôå. Äßóêïò êïðÞò äýï ðëåõñþí – ÷ïíôñü/øéëü êüøéìï ãéá ôï êüøéìï öñïýôùí êáé ëá÷áíéêþí Åðåîåñãáóßá óôç âáèìßäá 5 (3). ìÝóá óôï ìðïë. ï Üîïíáò êßíçóçò ôïõ êüöôç ÷ùñßò ìðïë äéáèÝôåé ìéá åãêïðÞ (óçìåßï çèåëçìÝíçò èñáýóçò).  ÁöáéñÝóôå ôï åñãáëåßï áðü ôçí êßíçóç. Ç óýóôáóÞ ìáò: – Åñãáëåßï áíÜäåõóçò: Áíáêáôåýåôå ðñþôá óôç âáèìßäá 1 (1). Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý Ôïðïèåôåßôå/Áöáéñåßôå ôïí êüöôç ãåíéêÞò ÷ñÞóçò ìüíï ìå áêéíçôïðïéçìÝíç ôçí êßíçóç Þ ìå âãáëìÝíï ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.  ÁíÜëïãá ìå ôçí åñãáóßá ôïðïèåôÞóôå óôçí êßíçóç ôï åñãáëåßï áíÜäåõóçò.  ÁöáéñÝóôå ôï êáðÜêé. åðéëÝîôå ìåôÜ ôç âáèìßäá 7 (4) – Åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò: Âáèìßäá 7 (4). þóôå íá êïõìðþóåé.Éä Åñãáóßá ìå ôï ìðïë êáé ôá åñãáëåßá Åéêüíá   ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò êáé öÝñôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá óôç èÝóç 2. ìÝ÷ñé íá êïõìðþóåé.  ÁöáéñÝóôå ôï ìðïë. Êáéíïýñãéï öïñÝá äßóêïõ ìå Üîïíá êßíçóçò ìðïñåßôå íá ðñïìçèåõôåßôå áðü ôçí õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí. æýìùìá óôç âáèìßäá 3 (2) ÓõìðëÞñùóç õëéêþí  ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ ìå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç åêôüò ëåéôïõñãßáò. ÌåôÜ ôçí åñãáóßá  ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ ìå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç åêôüò ëåéôïõñãßáò.  Óõìðëçñþóôå õëéêÜ áðü ôï Üíïéãìá óõìðëÞñùóçò õëéêþí óôï êáðÜêé. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe  ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò êáé öÝñôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá óôç èÝóç 2. – óôñÝöåôå áíôßèåôá ðñïò ôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý. âë.  ÔïðïèåôÞóôå ôï ìðïë: – ôïðïèåôÞóôå ôï ìðïë ìå êëßóç ðñïò ôá åìðñüò êáé êáôüðéí áðïèÝóôå ôï.  ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò êáé öÝñôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá óôç èÝóç 1. Ïíïìáóßá óôïí äßóêï êïðÞò äéðëÞò üøçò: ”1” ãéá ôç ìåñéÜ ãéá ÷ïíôñü êüøéìï ”3” ãéá ôç ìåñéÜ ãéá øéëü êüøéìï NOP . Ðñïóôáóßá áðü õðåñöüñôùóç Åéêüíá  Ãéá íá åìðïäéóôïýí ìåãÜëåò æçìéÝò óôç óõóêåõÞ óáò óå ðåñßðôùóç õðåñöüñôùóçò ôïõ êüöôç ÷ùñßò ìðïë. ÷ôõðÞìáôïò Þ æõìþìáôïò Ýôóé. Ìç óõíáñìïëïãåßôå ðïôÝ ôïí êüöôç ðïôÝ óôç âáóéêÞ óõóêåõÞ. Ëåéôïõñãåßôå ôïí êüöôç ãåíéêÞò ÷ñÞóçò ìüíï óôç èÝóç ëåéôïõñãßáò ðïõ äåß÷íåôáé.  ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò êáé öÝñôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá óôç èÝóç 2. ”Êáèáñéóìüò êáé öñïíôßäá”.  ÔñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá. Ðñïóï÷Þ! ×ñçóéìïðïéåßôå ôïí êüöôç ãåíéêÞò ÷ñÞóçò ìüíï óå ðëÞñùò óõíáñìïëïãçìÝíç êáôÜóôáóç. ìÝ÷ñé íá ìðïñåß íá êïõìðþóåé ôï åñãáëåßï (Åéêüíá=–QÄ).

ìÝ÷ñé íá êïõìðþóåé. áöáéñÝóôå ôï êáðÜêé ôïõ êüöôç äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë êáé áäåéÜóôå ôïí ÷þñï ðëÞñùóçò. øùìéïý êáé óïêïëÜôáò. Õðüäåéîç: Óå ðåñßðôùóç ðïõ ìáãêþóïõí ôá åðåîåñãáæüìåíá ôñüöéìá óôïí êüöôç äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë. üôáí åßíáé óõíáñìïëïãçìÝíï êáé ìå ôïðïèåôçìÝíï ôï êáðÜêé. öñïýôùí êáé ôõñéïý. üôáí ç êßíçóç åßíáé áêéíçôïðïéçìÝíç! Ëåéôïõñãåßôå ôï ìßîåñ ìüíïí. ðáñìåæÜíá). Ãé’ áõôü ðéÝóôå ìå ôï äÜ÷ôõëï áðü êÜôù ôïí Üîïíá êßíçóçò (Åéêüíá ). Åñãáóßá ìå ôïí êüöôç äéáñêåßáò Åéêüíá   ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò êáé öÝñôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá óôç èÝóç 2. Ïíïìáóßá óôïí äßóêï ôñéøßìáôïò äéðëÞò üøçò: ”2” ãéá ôç ìåñéÜ ãéá ÷ïíôñü ôñßøéìï ”4” ãéá ôç ìåñéÜ ãéá øéëü ôñßøéìï Ðñïóï÷Þ! Ï äßóêïò ôñéøßìáôïò äýï ðëåõñþí äåí åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôï ôñßøéìï öïõíôïõêéþí Þ êáñõäéþí. Óå äßóêïõò äéðëÞò üøçò ðñïóÝîôå íá äåß÷íåé ç åðéèõìçôÞ ðëåõñÜ ðñïò ôá ðÜíù. Êüâåôå ôéò âñáóìÝíåò ðáôÜôåò ìüíïí êñýåò. ÷.Éä Ðñïóï÷Þ! Ï äßóêïò êïðÞò äýï ðëåõñþí äåí åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôï êüøéìï óêëçñïý ôõñéïý.  ÓôñÝøôå ôïí êüöôç äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë áíôßóôñïöá ðñïò ôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý êáé áöáéñÝóôå ôïí. Åðåîåñãáóßá óôç âáèìßäá 7 (4). Äßóêïò ôñéøßìáôïò äýï ðëåõñþí – ÷ïíôñü/øéëü ôñßøéìï ãéá ôï ôñßøéìï ëá÷áíéêþí. Ôñßâåôå ôï ìáëáêü ôõñß ìüíï ìå ôç ìåñéÜ ãéá ÷ïíôñü ôñßøéìï óôç âáèìßäá 7 (4). Ðñïóï÷Þ! Áðïöåýãåôå ôç óõóóþñåõóç ôùí áãáèþí êïðÞò óôï Üíïéãìá åîüäïõ. ðåñéìÝíåôå ôçí áêéíçôïðïßçóç ôçò êßíçóçò.  ÔïðïèåôÞóôå ôïí êüöôç ÷ùñßò ìðïë åðÜíù óôçí êßíçóç üðùò äåß÷íåôáé óôçí Åéêüíá -8 êáé óôñÝøôå ôïí óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá. NOQ  ÐéÜóôå ôïí öïñÝá äßóêïõ óôï åðÜíù Üêñï êáé ôïðïèåôÞóôå ôïí óôï ðåñßâëçìá (Åéêüíá -6b). óêëçñïý ôõñéïý (ð. Äßóêïò ôñéøßìáôïò – ìÝôñéï ôñßøéìï ãéá ôï ôñßøéìï ùìÞò ðáôÜôáò.  ÂÜëôå ôá ðñïò åðåîåñãáóßá ôñüöéìá óôïí ÷þñï ðëÞñùóçò êáé óðñþîôå ôá ìå ôïí ðéåóôÞ.  ÁöáéñÝóôå ôï êáðÜêé ðñïóôáóßáò êßíçóçò áðü ôçí êßíçóç ôïõ êüöôç äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë=EÅéêüíá=-5aFK  ÊñáôÜôå ôïí öïñÝá äßóêïõ óôï êÜôù Üêñï.  ÁöáéñÝóôå ôïí öïñÝá äßóêïõ ìå ôïí äßóêï.  ÓôñÝöåôå ôï êáðÜêé áíôßèåôá ðñïò ôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý êáé ôï áöáéñåßôå. êñýáò óïêïëÜôáò êáé öïõíôïõêéþí Þ êáñõäéþí.  ÔïðïèåôÞóôå áðü ðÜíù ôï êáðÜêé (ðñïóÝîôå ôï óçìÜäé) êáé óôñÝøôå ôï óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá.  ÔïðïèåôÞóôå ôï ìðïë: – ôïðïèåôÞóôå ôï ìðïë ìå êëßóç ðñïò ôá åìðñüò êáé êáôüðéí áðïèÝóôå ôï. ïé äýï ìýôåò äåß÷íïõí ðñïò ôá ðÜíù.  Ãõñßóôå ôïí ðåñéóôñïöéêü äéáêüðôç óôç óõíéóôþìåíç âáèìßäá. åêôüò áðü óêëçñü ôõñß (ð. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .  ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò êáé öÝñôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá óôç èÝóç 3. – óôñÝöåôå áíôßèåôá ðñïò ôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý. ðáñìåæÜíá). áðåíåñãïðïéÞóôå ôçí êïõæéíïìç÷áíÞ.  Êáèáñßóôå ôá ìÝñç. ÷. Åðåîåñãáóßá óôç âáèìßäá 3 (2) Þ 4 (3). ÌåôÜ ôçí åñãáóßá  ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ ìå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç åêôüò ëåéôïõñãßáò. Ìßîåñ Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôï êïöôåñü ìá÷áßñé ôïõ ìßîåñ/ôçí ðåñéóôñåöüìåíç êßíçóç! Ìçí âÜæåôå ðïôÝ ôï ÷Ýñé óáò ìÝóá óôï ôïðïèåôçìÝíï ìßîåñ! Áöáéñåßôå/ôïðïèåôåßôå ôï ìßîåñ ìüíïí. Ðñïóï÷Þ! Ï äßóêïò ôñéøßìáôïò äåí åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôï ôñßøéìï ìáëáêïý ôõñéïý. âãÜëôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.  ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéèõìçôü äßóêï êïðÞò Þ ôñéøßìáôïò ðñïóåêôéêÜ åðÜíù óôéò ìýôåò ôïõ öïñÝá äßóêïõ (Åéêüíá -6a). ÓõìâïõëÞ: Ãéá ïìïéüìïñöá áðïôåëÝóìáôá êïðÞò äïõëåýåôå ôá ëåðôÜ áãáèÜ ãéá êüøéìï óå ìáôóÜêéá.

Ôï êáðÜêé ðñÝðåé íá Ý÷åé êïõìðþóåé. ÓõìâïõëÞ: Ãéá ôçí áðïìÜêñõíóç ôçò êüêêéíçò ÷ñþóçò ìåôÜ ôçí åðåîåñãáóßá ð. Ðëýíåôå êáôüðéí ôïí êüöôç.  ÁöáéñÝóôå ôï ðñïóôáôåõôéêü êáðÜêé êßíçóçò ìßîåñ. åîÝñ÷åôáé áôìüò áðü ôï ÷ùíß óôï êáðÜêé.  ÔïðïèåôÞóôå ôï ðïôÞñé ìßîåñ (ôï óçìÜäé óôç ëáâÞ íá óõìðßðôåé ìå ôï óçìÜäé óôç âáóéêÞ óõóêåõÞ) êáé óôñÝøôå áíôßóôñïöá ðñïò ôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá. ìÝãéóôç ðïóüôçôá áöñßæïíôá Þ êáõôÜ õãñÜ = 0. Ãåìßæåôå ôï ðïôÞñé ôïõ ìßîåñ ìå 0.  Óêïõðßóôå ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ êáé ôï ðñïóôáôåõôéêü êáðÜêé êßíçóçò ìå âñåãìÝíï ðáíß. ÌÝãéóôç ðïóüôçôá.  ÔñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá. Ìç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áôìïêáèáñéóôÞ. õãñÜ = 1. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe Ðñïóï÷Þ! Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ìÝóá êáèáñéóìïý ðïõ ÷áñÜæïõí.  Óôç óõíÝ÷åéá óêïõðßæåôå ôç óõóêåõÞ íá óôåãíþóåé. Ìç ìáãêþíåôå ôá ðëáóôéêÜ ìÝñç ìÝóá óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí. Ôï ðïôÞñé ôïõ ìßîåñ. Ìç ëåéôïõñãåßôå ôï ìßîåñ Üäåéï. óôåñåÜ = 50–100 ãñáììÜñéá. âñÝîôå Ýíá ðáíß ìå ëßãï ëÜäé öáãçôïý êáé ôñßøôå ì’ áõôü ôïí êüöôç äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë (ü÷é ôïõò äßóêïõò êïðÞò).5 ëßôñá.  ÁöáéñÝóôå ôï êáðÜêé êáé óõìðëçñþóôå ôá õëéêÜ Þ  áöáéñåßôå ôï ÷ùíß êáé ñß÷íåôå ëßãá ëßãá ôá óôåñåÜ õëéêÜ óôáäéáêÜ ìÝóá áðü ôï Üíïéãìá óõìðëÞñùóçò õëéêþí Þ  ÷ýíåôå ôá õãñÜ õëéêÜ ìÝóù ôïõ ÷ùíéïý. éäáíéêÞ ðïóüôçôá åðåîåñãáóßáò. Áí ÷ñåéáóôåß. ÌåôÜ ôçí åñãáóßá  ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ ìå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç åêôüò ëåéôïõñãßáò. Êáèáñéóìüò ôïõ ìßîåñ Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôï êïöôåñü ìá÷áßñé! Ìçí áããßæåôå ôï ìá÷áßñé ôïõ ìßîåñ ìå ôá ÷Ýñéá ãõìíÜ.  Ñß÷íåôå ôá õëéêÜ. ÓõìðëÞñùóç õëéêþí=EÅéêüíá=JUF  ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ ìå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç åêôüò ëåéôïõñãßáò. Ìç äïõëåýåôå êáôåøõãìÝíá õëéêÜ (åêôüò áðü ðáãÜêéá). ÓõìâïõëÞ: Óáò óõíéóôïýìå íá êáèáñßæåôå ôï ìßîåñ áìÝóùò ìåôÜ ôç ÷ñÞóç. NOR . Êáèáñéóìüò ôïõ ìðïë êáé ôùí åñãáëåßùí Ôï ìðïë êáé ôá åñãáëåßá ðëÝíïíôáé óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.Éä Êáèáñéóìüò êáé öñïíôßäá Êßíäõíïò æåìáôßóìáôïò! ¼ôáí äïõëåýåôå êáõôÜ õëéêÜ.25 ëßôñá. ÷. ÷ñçóéìïðïéåßôå ëßãï áðïññõðáíôéêü ðëõóßìáôïò ðéÜôùí.  ÔïðïèåôÞóôå ôï êáðÜêé êáé óôñÝøôå ôï áíôßóôñïöá óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá óôç ëáâÞ ôïõ ìßîåñ. Åñãáóßá ìå ôï ìßîåñ Åéêüíá   ÐáôÜôå ôï êïõìðß áðáóöÜëéóçò êáé öÝñíåôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá óôç èÝóç 4.5 ëßôñá êáõôü Þ áöñßæïí õãñü ôï ðïëý. êáñüôùí. Êáèáñéóìüò ôçò âáóéêÞò óõóêåõÞò Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò! Ìç âõèßóåôå ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ ðïôÝ ìÝóá óå íåñü ïýôå íá ôçí êñáôÞóåôå êÜôù áðü ôñå÷ïýìåíï íåñü. ãéáôß ìðïñåß íá ìåßíïõí ìüíéìåò ðáñáìïñöþóåéò êáôÜ ôç äéáäéêáóßá ðëõóßìáôïò! Êáèáñéóìüò êüöôç äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë ¼ëá ôá ìÝñç ôïõ êüöôç äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë ðëÝíïíôáé óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí. Ïé åðéöÜíåéåò ìðïñïýí íá õðïóôïýí öèïñÝò. ôï êáðÜêé êáé ôï ÷ùíß ðëÝíïíôáé óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.  ÓôñÝøôå ôï ìßîåñ óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý êáé áöáéñÝóôå ôï. Ðñïóï÷Þ! Ôï ìßîåñ ìðïñåß íá ðÜèåé æçìéÜ.  Ñõèìßæåôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç óôçí åðéèõìçôÞ âáèìßäá.

 ÖÝñôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï âñá÷ßïíá óôç èÝóç 1. Ñõèìßóôå ôç óõóêåõÞ óôï 0/off êáé êáôüðéí ðßóù óôçí åðéèõìçôÞ èÝóç. ÐñïóðáèÞóôå ðñþôá íá áíôéìåôùðßóåôå ôï ðñüâëçìá ðïõ åìöáíßóôçêå âÜóåé ôùí áêïëïýèùí õðïäåßîåùí. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .  ÅíåíåñãïðïéÞóôå ôç óõóêåõÞ (âáèìßäá 1). ÓçìáíôéêÞ õðüäåéîç Áí ÷ñåéÜæåôáé êáèáñßóôå ôç èÞêç åîáñôçìÜôùí. ÂëÜâç Ç óõóêåõÞ ôßèåôáé êáôÜ ôç ÷ñÞóç åêôüò ëåéôïõñãßáò. Ç êßíçóç áðåíåñãïðïéåßôáé.  ÔïðïèåôÞóôå ôï êáðÜêé ôïõ ìßîåñ êáé óôñÝøôå ôï ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá íá óößîåé. Ï ðåñéóôñåöüìåíïò âñá÷ßïíáò êéíåßôáé ðñïò ôá ðÜíù.Éä ÓõìâïõëÞ: ÌåôÜ ôçí åðåîåñãáóßá õãñþí óõ÷íÜ ìðïñåßôå íá êáèáñßóåôå ôï ìßîåñ ÷ùñßò íá ÷ñåéáóôåß íá ôï áöáéñÝóåôå áðü ôç óõóêåõÞ. ÅðåîåñãÜóôçêáí ðïëý ìåãÜëåò ðïóüôçôåò ôñïößìùí ôáõôü÷ñïíá.. Åßíáé óôç óùóôÞ èÝóç. ÈÝôåôå ãéá ìåñéêÜ äåõôåñüëåðôá ôï ìßîåñ óå ëåéôïõñãßá (âáèìßäá Ì). Ìçí õðåñâåßôå ôéò åðéôñåðôÝò ìÝãéóôåò ðïóüôçôåò (âë. Áíôéìåôþðéóç  ÁðåíåñãïðïéÞóôå ôç óõóêåõÞ. ¸÷åé åíåñãïðïéçèåß ç áóöÜëåéá õðåñöüñôùóçò. ÓçìáíôéêÞ õðüäåéîç ãéá ôçí MUM54. Áíôéìåôþðéóç  ÅëÝãîôå ôçí ôñïöïäïóßá ìå ñåýìá.  Ç áóöÜëåéá Ýíáíôé áèÝëçôçò åðáíåíåñãïðïßçóçò åßíáé åíåñãÞ. Åéêüíá . Ôõ÷üí óöÜëìá óôïí ÷åéñéóìü ôçò óõóêåõÞò.  Ôï åñãáëåßï áêéíçôïðïéåßôáé óôç èÝóç áëëáãÞò åñãáëåßïõ. âãÜæåôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá. ÐñïóÝîôå ôéò õðïäåßîåéò öñïíôßäáò óôç èÞêç. ×ýóôå ôï íåñü ðëõóßìáôïò êáé îåðëýíôå ôï ìßîåñ ìå êáèáñü íåñü. äåí áêéíçôïðïéåßôáé üìùò óôç èÝóç áëëáãÞò åñãáëåßïõ.  Ìåéëùóôå ôçí ðïóüôçôá åðåîåñãáóßáò. Ï óôñåöüìåíïò âñá÷ßïíáò ðñÝðåé íá Ý÷åé êïõìðþóåé óå êÜèå èÝóç åñãáóßáò. ”Ðáñáäåßãìáôá åöáñìïãÞò”)! ÂëÜâç Ìå ðåñéóôñåöüìåíç ôçí êßíçóç ðáôÞèçêå êáôÜ ëÜèïò ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò. ç åíåñãïðïßçóç ôùí çëåêôñïíéêþí áóöáëåéþí Þ áíôßóôïé÷á êÜðïéá âëÜâç ôçò óõóêåõÞò äåß÷íïíôáé áðü ôï áíáâüóâçìá ôçò Ýíäåéîçò ëåéôïõñãßáò..  ÅëÝãîôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá.  ÖõëÜôå ôç èÞêç åîáñôçìÜôùí ìÝóá óôï ìðïë.  ÓôñÝøôå ôï ìßîåñ Þ áíôßóôïé÷á ôï ìðïë ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá íá óößîåé. NOS ÂëÜâç Ç óõóêåõÞ äåí îåêéíÜ. âë. Öýëáîç Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý! ¼ôáí äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ç óõóêåõÞ.  ÁðåíåíåñãïðïéÞóôå îáíÜ ôç óõóêåõÞ. Áíôéìåôþðéóç  Ñõèìßóôå ôïí ðåñéóôñïöéêü äéáêüðôç óôï 0/off.  ÅëÝãîôå ôï öéò. Áíôéìåôþðéóç âëáâþí Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý! Ðñéí ôçí áíôéìåôþðéóç âëáâþí âãÜæåôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.  Ãéá ôç öýëáîç óôçí áõèåíôéêÞ óõóêåõáóßá./MUM56.  ÔïðïèåôÞóôå ôï ðñïóôáôåõôéêü êáðÜêé êßíçóçò óôéò ìç ÷ñçóéìïðïéïýìåíåò êéíÞóåéò. Ãéá ôïí óêïðü áõôü ÷ýíåôå ëßãï íåñü ìå áðïññõðáíôéêü ðéÜôùí ìÝóá óôï ôïðïèåôçìÝíï ìßîåñ. Åéêüíá=  ÖõëÜôå ôá åñãáëåßá êáé ôïõò äßóêïõò êïðÞò óôç èÞêç åîáñôçìÜôùí. ¸÷åé êïõìðþóåé.

½ ëåðôü óôç âáèìßäá 1 (1). ÌÝãéóôç ðïóüôçôá: 2 öïñÝò ôç âáóéêÞ óõíôáãÞ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe Æýìç êÝéê ÂáóéêÞ óõíôáãÞ 3–4 áâãÜ 200–250 g æÜ÷áñç 1 ðñÝæá áëÜôé 1 öáê. ½ Ýùò 1 ëåðôïý. ½ ëåðôü óôç âáèìßäá 1 (1). 3–4 ëåðôÜ óôç âáèìßäá 3 (2). ÌÝãéóôç ðïóüôçôá: 1. âáíßëéá 70 g áëåýñé 70 g êïñí öëÜïõñ åíäå÷ïìÝíùò ìðÝéêéí ðÜïõíôåñ  ×ôõðÞóôå ôá õëéêÜ (åêôüò áðü ôï áëåýñé êáé ôï êïñí öëÜïõñ).  ÁöáéñÝóôå ôï ìßîåñ êáé áðïìáêñýíåôå ôï åìðüäéï. Æýìç ìðéóêüôïõ ÂáóéêÞ óõíôáãÞ 2 áâãÜ 2–3 êïõôáëéÝò óïýðáò (ê. ÌáñÝãêá 1 Ýùò 8 áóðñÜäéá áâãþí  ×ôõðÜôå ô' áóðñÜäéá 4 Ýùò 6 ëåðôÜ óôç âáèìßäá 7 (4) ìå ôï åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò.) æåóôü íåñü 100 g æÜ÷áñç 1 öáê. 3–6 ëåðôÜ óôç âáèìßäá 3 (2) ìå ôï åñãáëåßï æõìþìáôïò. ìðÝéêéí ðÜïõíôåñ 125 ml ãÜëá  ÁíáêáôÝøôå üëá ôá õëéêÜ åðß ðåñ. åðß 4–6 ëåðôÜ óôç âáèìßäá 7 (4) ìå ôï åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò. ÓçìáíôéêÞ õðüäåéîç Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí ìðïñåßôå íá áíôéìåôùðßóåôå åóåßò ôç âëÜâç.Éä ÂëÜâç Ôï ìßîåñ äåí îåêéíÜ Þ áêéíçôïðïéåßôáé êáôÜ ôç ÷ñÞóç. Ðáñáäåßãìáôá åöáñìïãþí Óáíôéãß 100 g–600 g  ×ôõðÜôå ôçí êñÝìá ãÜëáêôïò 1½ Ýùò 4 ëåðôÜ óôç âáèìßäá 7 (4) (áíÜëïãá ìå ôçí ðïóüôçôá êáé ôéò éäéüôçôåò ôçò êñÝìáò) ìå ôï åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò. ÌðëïêáñéóìÝíï ìá÷áßñé. ç êßíçóç âïìâåß.5 öïñÝò ôç âáóéêÞ óõíôáãÞ Æýìç ôÜñôáò ÂáóéêÞ óõíôáãÞ 125 g âïýôõñï (óå èåñìïêñáóßá äùìáôßïõ) 100–125 g æÜ÷áñç 1 áâãü 1 ðñÝæá áëÜôé ëßãï îýóìá ëåìïíéïý Þ ëßãç âáíßëéá 250 g áëåýñé åíäå÷ïìÝíùò ìðÝéêéí ðÜïõíôåñ  ÁíáêáôÝøôå üëá ôá õëéêÜ åðß ðåñ. Áíôéìåôþðéóç  ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ åêôüò ëåéôïõñãßáò êáé âãÜëôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.5 öïñÜ ôç âáóéêÞ óõíôáãÞ NOT . âáíßëéá Þ ôï îýóìá ½ ëåìïíéïý 200–250 g âïýôõñï Þ ìáñãáñßíç (óå èåñìïêñáóßá äùìáôßïõ) 500 g áëåýñé 1 öáê. áðïîçñáìÝíç ìáãéÜ óå óêüíç Îýóìá ½ ëåìïíéïý 1 ðñÝæá áëÜôé  ÄïõëÝøôå üëá ôá õëéêÜ åðß ½ ðåñßðïõ ëåðôü óôç âáèìßäá 1 êáé êáôüðéí åðß ðåñ.  ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ óå ëåéôïõñãßá. ÌÝãéóôç ðïóüôçôá: 1. 2–3 ëåðôÜ óôç âáèìßäá 6 (3) ìå ôï åñãáëåßï áíÜäåõóçò. ðáñáêáëåßóèå íá êáëÝóåôå ôçí õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí.ó. 3–4 ëåðôÜ óôç âáèìßäá 7 (4) ìå ôï åñãáëåßï áíÜäåõóçò. ÌÝãéóôç ðïóüôçôá: 2 öïñÝò ôç âáóéêÞ óõíôáãÞ Æýìç ìå ìáãéÜ ÂáóéêÞ óõíôáãÞ 500 g áëåýñé 1 áâãü 80 g ëßðïò (óå èåñìïêñáóßá äùìáôßïõ) 80 g æÜ÷áñç 200–250 ml ÷ëéáñü ãÜëá 25 g öñÝóêéá ìáãéÜ Þ 1 öáê. ìÝ÷ñé íá ó÷çìáôéóôåß ðç÷ôü áöñþäåò ìßãìá. êáôüðéí áíáêáôÝøôå ôá åðß ðåñ. Áðü 500 g áëåýñé  Æõìþóôå ôá õëéêÜ åðß ½ ðåñßðïõ ëåðôü óôç âáèìßäá 1 (1) ìå ôï åñãáëåßï æõìþìáôïò.  ÎáíáôïðïèåôÞóôå ôï ìßîåñ.  Ñõèìßóôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç óôç âáèìßäá 1 (1) êáé ðñïóèÝóôå áíáêáôåýïíôáò ðñïóåêôéêÜ ôï êïóêéíéóìÝíï áëåýñé êáé ôï êïñí öëÜïõñ êïõôáëéÜêïõôáëéÜ åíôüò ðåñ. êáôüðéí áíáêáôÝøôå ôá åðß ðåñ. æõìþóôå êáôüðéí åðß ðåñ.

Ê. ÌáãéïíÝæá 2 áâãÜ 2 ê.5 öïñÝò ôç âáóéêÞ óõíôáãÞ Ç óõóêåõÞ Ý÷åé óçìáíèåß óýìöùíá ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ ïäçãßá 2002/96 Å. Áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá íá éó÷ýåé ç åããýçóç åßíáé ç ìç ëåéôïõñãßá ôçò óõóêåõÞò íá ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí ðïëõìåëÞ êáôáóêåõÞ ôçò êáé ü÷é åðß ðáñáäåßãìáôé áðü êáêÞ ÷ñÞóç. NOU ÏÑÏÉ ÅÃÃÕÇÓÇÓ 1.ô. Æýìç øùìéïý ÂáóéêÞ óõíôáãÞ 750 g áëåýñé 2 öáêåëÜêéá îçñÞ ìáãéÜ 2 ê. Ç Åããýçóç êáëÞò ëåéôïõñãßáò ôùí ðñïúüíôùí ìáò ðáñÝ÷åôáé ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá åßêïóé ôåóóÜñùí (24) ìçíþí áðü ôçí çìåñïìçíßá ôçò ðñþôçò áãïñÜò ðïõ áíáãñÜöåôáé óôç èåùñçìÝíç áðüäåéîç áãïñÜò. éó÷ýïõóá ðáñáëáâÞ êáé áîéïðïßçóç ôùí ðáëéþí óõóêåõþí áðü ôïí ðùëçôÞ. ãë. ìïõóôÜñäá ¼ l ëÜäé 2 êïõô. ÌÝãéóôç ðïóüôçôá: 1. áíáëáìâÜíåé ôçí õðï÷ñÝùóç ôçò åðáíáöïñÜò ôçò óå ïìáëÞ ëåéôïõñãßá êáé ôçò áíôéêáôÜóôáóçò êÜèå ôõ÷üí åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò (ðëçí ôùí áíáëþóéìùí êáé ôùí åõðáèþí.  Ñõèìßæåôå ôï ìßîåñ óôç âáèìßäá 7 (4).  ÄïõëÝøôå ôá õëéêÜ (åêôüò áðü ôï ëÜäé) ìåñéêÜ äåõôåñüëåðôá óôç âáèìßäá 3 (2) Þ 4 (3) óôï ìßîåñ. 7 øC) 190 g ìÝëé (áðü ôï øõãåßï. Ç åôáéñåßá ìÝóá óôá áíùôÝñù ÷ñïíéêÜ üñéá. óïýðáò (10–20 g) êñýï íåñü  Æõìþóôå üëá ôá õëéêÜ ìáæß ãéá ðåñßðïõ 3 Ýùò 5 ëåðôÜ óôç âáèìßäá 3 (2). 7 øC)  Êüøôå ôï âïýôõñï óå ìéêñÜ êïììÜôéá êáé âÜëôå ôá ìÝóá óôï ìßîåñ. Å. ìåôÜ ðåñ. ëáíèáóìÝíç åãêáôÜóôáóç. ðåñß çëåêôñéêþí êáé çëåêôñïíéêþí ðáëéþí óõóêåõþí (waste electrical and electronic equipment – WEEE). áð' üðïõ áãïñÜóáôå ôç óõóêåõÞ Þ óôç ÄçìïôéêÞ Þ ÊïéíïôéêÞ Áñ÷Þ ôïõ ôüðïõ êáôïéêßáò óáò. 4–5 ëåðôÜ óôç âáèìßäá 3 (2) ìå ôï åñãáëåßï æõìþìáôïò. ½ ëåðôü óôç âáèìßäá 1. áëÜôé 450–500 ml æåóôü íåñü ÄïõëÝøôå üëá ôá õëéêÜ ðåñ. Êáôáíáëþíåôå ôç ìáãéïíÝæá óýíôïìá. áõôÞ äåí äéáôçñåßôáé ãéá ðïëý. óïýðáò ÷õìüò ëåìïíéïý Þ îýäé 1 ðñÝæá áëÜôé 1 ðñÝæá æÜ÷áñç Ôá õëéêÜ ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ôçí ßäéá èåñìïêñáóßá. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . Ãéá ôçí ðáñï÷Þ ôçò åããýçóçò áðáéôåßôáé ç åðßäåéîç ôçò èåùñçìÝíçò áðüäåéîçò áãïñÜò óôçí ïðïßá áíáãñÜöåôáé ï ôýðïò êáé ôï ìïíôÝëï ôïõ ðñïúüíôïò. üðùò ôá ãõÜëéíá. Ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò åðßêáéñïõò ôñüðïõò áðüóõñóçò áðåõèõíèåßôå óôï åéäéêü êáôÜóôçìá.  ÐñïóèÝóôå ôï ìÝëé êáé áíáêáôÝøôå åðß 15 äåõôåñüëåðôá óôç âáèìßäá 7 (4). áêáôÜëëçëç óõíôÞñçóç áðü ðñüóùðá ìç åîïõóéïäïôçìÝíá áðü ôçí BSH ÅëëÜò ÁÂÅ Þ áðü åîùãåíåßò ðáñÜãïíôåò üðùò äéáêïðÝò çëåêôñéêïý ñåýìáôïò Þ äéáöïñïðïßçóçò ôçò ôÜóçò êëð. ìç ôÞñçóç ôùí ïäçãéþí ÷ñÞóçò ôçò óõóêåõÞò. ¢ëåéììá øùìéïý áðü ìÝëé êáé âïýôõñï 30 g âïýôõñï (áðü ôï øõãåßï. Ç ïäçãßá äßíåé ôï ðëáßóéï ãéá ôçí óå üëç ôçí åðéêñÜôåéá ôçò Å. ëáìðôÞñåò êëð). 2. ñß÷íåôå ôï ëÜäé áñãÜ ìÝóá áðü ôï ÷ùíß êáé ÷ôõðÜôå ôï ìßãìá ìÝ÷ñé íá ðÞîåé ç ìáãéïíÝæá.Éä Æýìç ãéá æõìáñéêÜ Áðüóõñóç ÂáóéêÞ óõíôáãÞ 300 g áëåýñé 3 áâãÜ áí ÷ñåéÜæåôáé 1–2 êïõô. óå ðåñßðôùóç ðëçììåëïýò ëåéôïõñãßáò ôçò óõóêåõÞò.

ÇñÜêëåéï – ôçë. – 17ï ÷ëì. Ðåñéï÷Þ ÈÝñìç – ôçë. ôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÓÝñâéò (ç ôï åîïõóéïäïôçìÝíï óõíåñãåßï) ôçò BSH ÅëëÜò ÁÂÅ èá ôï åðéóêåõÜóåé ìå óêïðü ôç ÷ñÞóç ãéá ôçí ïðïßá êáôáóêåõÜóôçêå. ÷åéñéóìü Þ ëåéôïõñãßá ôïõ ðñïúüíôïò êáôÜ ôñüðï ìç óýìöùíï ìå ôéò ïäçãßåò ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé óôá åã÷åéñßäéá ÷ñÞóçò êáé/Þ óôá ó÷åôéêÜ Ýããñáöá ÷ñÞóçò. Ç åããýçóç äåí êáëýðôåé êáíÝíá ðñïúüí ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðÝñáí ôùí ðñïäéáãñáöþí ãéá ôéò ïðïßåò êáôáóêåõÜóôçêå (ð. ôçò ðôþóçò ôçò óõóêåõÞò êëð. ¼ëåò ïé åðéóêåõÝò ôçò åããýçóçò ðñÝðåé íá ãßíïíôáé áðü ôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÓÝñâéò (ç ôï åîïõóéïäïôçìÝíï óõíåñãåßï) ôçò BSH ÅëëÜò ÁÂÅ. ÅèíéêÞò ïäïý Áèçíþí – Ëáìßáò & Ðïôáìïý 20. ïéêéáêÞ ÷ñÞóç).478 ÊñÞôç: ÅèíéêÞò ÁíôéóôÜóåùò 23 & ÊáëáìÜ. Ç åããýçóç äåí êáëýðôåé: – ÅðéóêåõÝò. Ìáêáñßïõ Ã' 39.: 2810-321. ëÜèïò ôÜóåéò ôïõ äéêôýïõ ðáñï÷Þò ñåýìáôïò. ðüëåìï. ÅèíéêÞò ïäïý Áèçíþí – Ëáìßáò & Ðïôáìïý 20. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe – ÆçìéÝò ðïõ ðñïêáëïýíôáé åíäåéêôéêÜ áðü áóôñáðÝò. ÅèíéêÞò ïäïý Èåó/íßêçò – Ìïõäáíéþí.Â. ÅîáñôÞìáôá êáé õëéêÜ ðïõ áíôéêáèéóôþíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò åðéóôñÝöïíôáé óôï óõíåñãåßï. 4. 5.: 77778007 NOV . ÊçöéóéÜ SERVICE ÁèÞíá: 17ï ÷ëì. 7. – ËÜèïò ÷ñÞóç. 8. 10. áëëïéùèïýí Þ ôñïðïðïéçèïýí ìå ïðïéïäÞðïôå ôñüðï ïé ôáéíßåò áóöáëåßáò Þ ïé åéäéêÝò äéáêñéôéêÝò áõôïêüëëçôåò åôéêÝôåò åðß ôùí ïðïßùí áíáãñÜöåôáé ï áñéèìüò óåéñÜò Þ ç çìåñïìçíßá áãïñÜò. ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò óõóêåõÞò ãßíåôáé ìüíï åöüóïí äåí åßíáé äõíáôÞ ç åðéäéüñèùóç ôçò êáôüðéí ðéóôïðïßçóçò ôçò áäõíáìßáò åðéóêåõÞò áðü ôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÓÝñâéò (ç ôï åîïõóéïäïôçìÝíï óõíåñãåßï) ôçò BSH ÅëëÜò ÁÂÅ. 9.200 ÐÜôñá: ×áñáëÜìðç & Åñåíóôñþëå – ôçë.: 2610-330.700 Èåó/íßêç: 8. äçìüóéåò áíáôáñá÷Ýò. ÊçöéóéÜ – ôçë. óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôçò ðëçììåëïýò öýëáîçò ôçò óõóêåõÞò.: 2310-497. 11.Å. ìåôáôñïðÝò Þ êáèáñéóìïýò ðïõ Ýëáâáí ÷þñá óå êÝíôñï service ìç åîïõóéïäïôçìÝíï áðü ôçí BSH ÅëëÜò ÁÂÅ. íåñü Þ õãñáóßá. ¸ãêùìç – Ëåõêùóßá – Ðáãêýðñéï ôçë. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï ðñïúüí äåí ëåéôïõñãåß óùóôÜ ëüãù ôçò êáôáóêåõÞò ôïõ êáé åöüóïí ç ðëçììåëÞò ëåéôïõñãßá åêäçëþèçêå êáôÜ ôçí ðåñßïäï åããýçóçò. Ç êÜèå åðéóêåõÞ Þ ç áíôéêáôÜóôáóç åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò äåí ðáñáôåßíåé ôïí ÷ñüíï åããýçóçò ôïõ ðñïúüíôïò.Éä 3.: 210-42.3ï ÷ëì.77. Ç åããýçóç ðïõ ðñïóöÝñåôáé ðáýåé íá éó÷ýåé åöüóïí ç êõñéüôçôá ôçò óõóêåõÞò ìåôáâéâáóôåß óå ôñßôï ðñüóùðï áðü ôïí áñ÷éêü áãïñáóôÞ ôï üíïìá ôïõ ïðïßïõ áíáãñÜöåôáé óôï ðáñáóôáôéêü áãïñÜò ôçò óõóêåõÞò. ÷.573 Êýðñïò: Áñ÷. – Ðñïúüíôá ìå äõóáíÜãíùóôï áñéèìü óåéñÜò. öùôéÜ. õðåñâïëéêÞ ÷ñÞóç. ÷ùñßò íá õðÜñîåé ÷ñÝùóç ãéá áíôáëëáêôéêÜ Þ ôçí åñãáóßá. Ç åããýçóç êáëÞò ëåéôïõñãßáò ðïõ ðáñÝ÷åôáé áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ ðáýåé áí áðïêïëëçèïýí. BSH Á. 6. Äåí êáëýðôïíôáé áðü ôçí åããýçóç ïé ÷ñåþóåéò êáé ïé êßíäõíïé ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôç ìåôáöïñÜ ôïõ ðñïúüíôïò ðñïò åðéóêåõÞ óôïí ìåôáðùëçôÞ Þ ðñïò ôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÓÝñâéò ôçò BSH ÅëëÜò ÁÂÅ. Þ ïðïéïäÞðïôå ëüãï ðïõ åßíáé ðÝñáí áðü ôïí Ýëåã÷ï ôïõ êáôáóêåõáóôÞ Þ ôïõ åîïõóéïäïôçìÝíïõ óõíåñãåßïõ. 12.

MUZ45PS1 Äßóêïò ãéá ðáôÜôåò ôçãáíçôÝò Ãéá ôïí êüöôç äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë MUZ5DS1. Äßóêïò ëá÷áíéêþí ãéá Êüâåé öñïýôá êáé ëá÷áíéêÜ óå ëåðôÝò öÝôåò ãéá ôçí ôçí áóéáôéêÞ êïõæßíá áóéáôéêÞ êïõæßíá. MUZ45FV1 Ãéá ôçí êñåáôïìç÷áíÞ MUZ5FW1.Éä ÅéäéêÜ åîáñôÞìáôá MUZ5ZP1 Óôýöôçò åóðåñéäïåéäþí Ãéá ôï óôýøéìï ðïñôïêáëéþí. Ãéá ôï ôñßøéìï ùìÞò ðáôÜôáò ð. MUZ45SV1 ÐñïóÜñôçìá ìðéóêüôùí ðñÝóáò Ãéá ôçí êñåáôïìç÷áíÞ MUZ5FW1. áðü öñáãêïóôÜöõëá. MUZ5FW1 Êñåáôïìç÷áíÞ Ãéá ôï êüøéìï íùðïý êñÝáôïò ãéá êéìÜ. ãéá ðáôáôïêåöôÝäåò Þ ìðáëÜêéá ðáôÜôáò. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . ÷ïíôñü (6 mm) (êüøéìï/ôñßøéìï) Ãéá ôçí êñåáôïìç÷áíÞ MUZ5FW1. ÷. MUZ45RV1 ÐñïóÜñôçìá ôñéøßìáôïò Ãéá ôçí êñåáôïìç÷áíÞ MUZ5FW1. Ãéá ôï ôñßøéìï öïõíôïõêéþí. MUZ45AG1 Ãéá ôïí êüöôç äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë MUZ5DS1. MUZ45RS1 Äßóêïò ÷ïíôñïý ôñéøßìáôïò NPM Ãéá ôïí êüöôç äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë MUZ5DS1. ÷. ÷ïíôñü ãéá ëïõêÜíéêá êáé ëáñäß. áìõãäÜëùí. Øéëü ãéá ðáôÝ êáé áëåßììáôá. ëåìïíéþí êáé ãêñÝéðöñïõô. Ôáõôü÷ñïíá áðïìáêñýíïíôáé áõôüìáôá ïé ìßó÷ïé êáé ïé óðüñïé ð. Ãéá ôçí áðï÷ýìùóç ìïýñùí åêôüò áðü öñáìðïõÜæ ÐñïóÜñôçìá áðï÷õìùôÞ öñïýôùí êáé ôçí ðïëôïðïßçóç íôïìÜôáò êáé êñÜôáéãïõ. Ìå ìåôáëëéêü ÷íÜñé ãéá 4 äéáöïñåôéêÜ ó÷Þìáôá ìðéóêüôùí. óïêïëÜôáò êáé îåñïý øùìéïý. MUZ45LS1 Óåô äéÜôñçôùí äßóêùí øéëü (3 mm). Ãéá ôï êüøéìï ùìÞò ðáôÜôáò ãéá ðáôÜôåò ôçãáíçôÝò. êáñõäéþí.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NPN . ñáðáíéïý êáé ôõñéïý. ãéá ôï ôñßøéìï îçñþí êáñðþí êáé ðáãùìÝíçò óïêïëÜôáò. ìÞëùí êáé êñÝáôïò. Ãéá ôï ôñßøéìï ùìÞò ðáôÜôáò ãéá ñüóôé êáé ðáôáôïêåöôÝäåò. ãéá ôï ôñßøéìï êáñüôùí. ãéá ôçí ðïëôïðïßçóç öñïýôùí êáé ëá÷áíéêþí.Éä MUZ45KP1 Äßóêïò ãéá ôï ôñßøéìï ðáôÜôáò ãéá ðáôáôïêåöôÝäåò Ãéá ôïí êüöôç äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë MUZ5DS1. MUZ5MX1 Ðëáóôéêü åðßèåìá ìßîåñ Ãéá ôçí áíÜìéîç ðïôþí. ãéá ôï êüøéìï öñïýôùí êáé êáñõäéþí. ôüôå ìðïñåßôå íá ôï ðñïìçèåõôåßôå áðü ôá åéäéêÜ êáôáóôÞìáôá Þ ôçí õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí. ãéá ôçí ðáñáóêåõÞ ìáãéïíÝæáò. Áí êÜðïéï åîÜñôçìá äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé óôç óõóêåõáóßá ðáñÜäïóçò. ãéá ôï êüøéìï öñïýôùí êáé ëá÷áíéêþí óå ÷ïíôñÝò öÝôåò. ãéá ôïí èñõììáôéóìü ðáãïêýâùí. MUZ5MM1 Ðïëõìßîåñ Ãéá ôï êüøéìï áñùìáôéêþí ÷üñôùí. MUZ5ER2 Ìðïë áðü áíïîåßäùôï ÷Üëõâá Óôï ìðïë ìðïñåßôå íá åðåîåñãáóôåßôå ìÝ÷ñé êáé 750 g áëåýñé óõí õëéêÜ. Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí. ëá÷áíéêþí.

Cihaz güvenlik açýsýndan sadece kullanýlmayan tahrik sistemleri ilgili koruyucu kapaklar (5. . Ayný anda sadece bir alet ya da aksesuar kullanýnýz. . ilgili aksesuarlara ait kullanma kýlavuzlarýna dikkat ediniz. üreticinin yetkili servisi tarafýndan veya benzeri yetki ve eðitime sahip baþka bir uzman eleman tarafýndan deðiþtirilmelidir. ticaret amaçlý kullaným için deðil. . Özel aksesuar . cihaz kapatýldýktan sonra da bir süre hareket etmeye devam eder. . . . Kullanma kýlavuzu deðiþik modeller için geçerlidir (ekteki model listesine de bakýnýz. Genel bakýþ . .íê EEE yönetmeliðine uygundur Ýçindekiler Kendi güvenliðiniz için . . . . . Garanti koþullarý . Cihazý kesinlikle denetimsiz çalýþtýrmayýnýz. . . . . . . . . . . . . . Elektrik kablosunu keskin kenarlar ve sýcak yüzeyler üzerinden geçecek þekilde çekmeyiniz. Ev ortamýna benzer mekanlardaki kullaným. . cihazýn baðlantý kablosunda herhagi bir hasar olduðu zaman. öngörülmüþ olan azami miktarlarý aþmayýnýz. . . Ýþlediðiniz miktarlarda. . . . . Cihazýn bakýma ihtiyacý yoktur. Ana cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz ve akan su altýnda temizlemeyiniz. . . çevirme kolunun ayarýnda bir deðiþiklik yapmayýnýz. . dükkanlarýn. . evde veya ev ortamýna benzer mekanlarda kullanýlan normal miktarlar için tasarlanmýþtýr. . . Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ oldunuz. Cihaz çalýþma konumundayken. Muhafaza edilmesi . kullanma kýlavuzunu da veriniz. . . Cihazý sadece üretildiði amaç için. . . . Cihaz sadece kapalý yerlerde kullanýlmak için tasarlanmýþtýr. . . örn. . . . . NPO Sadece elektrik kablosunda ve cihazda herhangi bir hasar yoksa kullanýnýz. . . . . . . Kendi güvenliðiniz için Genel güvenlik bilgi ve uyarýlarý Elektrik çarpma tehlikesi! Cihazý sadece tipe etiketi üzerinde bildirilen bilgilere göre elektrik gerilimine baðlayýnýz ve çalýþtýrýnýz. . . . Tahrik sisteminin tamamen durmasýný bekleyiniz. . . . çiftlik veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca pansiyonlarýn. . . . oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . . . . Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz. cihazýn kurulu olduðu yerden ayrýldýðýnýzda veya herhangi bir arýza durumunda elektrik fiþini daima prizden çýkarýnýz. Kullaným örnekleri . cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz. . . . . . . bu kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek bir kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn kullanýmý hususunda yeterli eðitim gördülerse. . sadece üretici tarafýndan. . . . Bu cihaz için güvenlik bilgi ve uyarýlarý Dönen parçalarý tutmayýnýz ve dokunmayýnýz. sadece yetkili servisimiz tarafýndan yapýlmalýdýr. . . . . . lütfen internet sitemize bakýnýz. Cihazý sadece döner þalter ile açýnýz ve kapatýnýz. . . . Arýza durumunda yardým . . . . . . bürolarýn. . . . . . . . cihazý temizlemeden önce. evde iþlenilen miktar ve süreler için kullanýnýz. . . küçük otellerin ve benzeri mesken tertibatlarýnýn misafirlerinin kullanýmýný kapsar. . 132 133 134 138 138 139 139 141 141 141 Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz için sizi candan kutluyoruz. (Resim ). Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý . . . Bu cihaz. 8) ile kapatýlmýþ olarak çalýþtýrýlmalýdýr. Cihazý sadece orijinal aksesuarlarý ile birlikte kullanýnýz. . Aksesuarlarý kullanýrken. . Cihazý baþka birine satacak olursanýz. . . . . . . . . . Önemli not Aleti/Aksesuarý sadece tahrik (motor) duruyorken deðiþtiriniz — Tahrik (motor). Kullanýlmasý . Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli dengesi bozuk. . . Cihazýn doðru kullanýmý için verilmiþ olan talimatlara dikkat edilmemesi veya uyulmamasý halinde söz konusu olan hasarlardan üretici sorumlu deðildir. Cihaz her kullandýðýnýzda iþiniz bittikten sonra. . . . . . . . . tecrübesiz ve yeterince bilgi sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar dahil). . . . . Herhangi bir tehlikeli duruma yer vermemek için. . . herhangi bir tehlike oluþmasýný önlemek için. kullanma izni veriniz. . Cihazda yapýlacak onarýmlar. Kullanma kýlavuzunu lütfen itinalý bir þekilde okuyunuz ve ileride lazým olma ihtimalinden dolayý saklayýnýz. . Ürünlerimiz hakkýnda daha fazla bilgi için. . . . . . Giderilmesi . .

Kullanýlmadýðý zaman... Dikkat: Dönen býçaklar. çýrpma teli. istenilen karýþtýrma süresi için. Resim  Ana cihaz 1 Kilit sistemini açma tuþu 2 Çevrilen kol Kolun yukarý doðru hareketini desteklemek için ”Easy Armlift” (kolay kol kaldýrma) fonksiyonu (bakýnýz ”Ýþletme pozisyonlarý”).íê Güvenlik sistemleri Devreye sokma emniyeti ”Ýþletme pozisyonlarý” tablosuna bakýnýz Cihaz 1 ve 3 pozisyonlarýnda ancak þu koþullarda devreye sokulabiliyor: — kap (11) takýlmýþsa ve yerine oturuncaya kadar çevrilmiþse ve — mikser tahriði koruyucu kapaðý (8) yerine takýlmýþsa. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe 3 Döner þalter Kapatma iþleminden (0/off konumu) sonra. Aþýrý yüklenme emniyeti Cihazýn motoru kullaným esnasýnda kendiliðinden kapanýrsa. 5 Tahrik sistemi koruyucu kapaðý Tahrik sistemi koruma kapaðýný çýkarmak için. Dikkat: Dönen aletler! Elinizi malzeme ilave etme aðzý içine sokmayýnýz. 7 Aletler (karýþtýrma teli. yani devreye girmesi durumunda yapýlacak iþlem için ”Arýza durumunda yardým” bölümüne bakýnýz.. 8 Mikser tahrik sistemi koruyucu kapaðý 9 Mikser için tahrik sistemi (özel aksesuar *) Kullanýlmadýðý zaman. Yeniden devreye sokmak için. bu düðme ilgili konumda sabit tutulmalýdýr. aþýrý yüklenmeye karþý koruma sistemi aktifleþtirilmiþtir. Kademe 1—4. Ayný zamanda çok miktarda besinin iþlenmesi olasý bir sebep olabilir. istenilen karýþtýrma süresi için.. tahrik sistemi (motor) koruyucu kapaðý yerine takýlmalýdýr. bu düðme ilgili konumda sabit tutulmalýdýr. elektronik güvenliðin (sigorta) devreye girmesinde ya da cihazda bir bozukluk olmasý halinde yanýp söner. Bir emniyet sisteminin aktifleþmesi. yoðurma kancasý) ve et kýyma ünitesi (özel aksesuar *) için tahrik sistemi.: 0/off = Stop M = Azami devir sayýsýna sahip moment fonksiyonu. arka kýsma basýnýz ve kapaðý çýkarýnýz. Tekrar devreye sokma emniyeti Elektrik kesilmesi durumunda cihaz açýk kalýr./MUM56. mikser tahrik sistemi (motor) koruyucu kapaðý yerine takýlmalýdýr. 6 Tahrik sistemi — Doðrayýcý için ve — Narenciye sýkma ünitesi için (özel aksesuar *). Çalýþma hýzý: 1 = Düþük devir sayýsý — Yavaþ 4 = Yüksek devir sayýsý — Hýzlý MUM54.) Cihaz çalýþtýðý zaman yanar.. Genel bakýþ Lütfen resimli sayfalarý açýnýz. çalýþma hýzý: 1 = Düþük devir sayýsý — Yavaþ 7 = Yüksek devir sayýsý — Hýzlý 4 Ýþletme göstergesi (MUM54. Cihazdaki ya da aksesuarlardaki sembollerin açýklamasý Kullanma kýlavuzunun talimatlarýna uyunuz.) Cihazýn kullanýmýndaki hatalarda. MUM52. (Döner þalter M veya 1—7 konumunda. Kademeler 1—7. döner þalteri 0/off konumuna çeviriniz ve sonra devreye sokunuz. cihaz otomatik olarak alet deðiþtirmek için en ideal pozisyona hareket eder.: 0/off = Stop M = Azami devir sayýsýna sahip moment fonksiyonu. fakat elektrik tekrar gelince motor yine çalýþmaya devam etmez. NPP . bakýnýz bölüm ”Arýza durumunda yardým”./56.

Çevirme kolu her çalýþma pozisyonunda yerine oturmuþ olmalýdýr.íê 10 Kablo muhafaza bölümü MUM52. Doðrayýcý 17 Týkaç 18 Doldurma aðýzlý kapak 19 Doðrama diskleri 19a Çevrilebilen kesme diski — kalýn/ince 19b Çevrilebilen raspalama diski — kaba/ince 19c Rendeleme diski — orta incelikte 20 Disk mesnedi 21 Çýkýþ delikli gövde Mikser * 22 Mikser kabý 23 Kapak 24 Huni * Eðer bir aksesuar ünitesi teslimat kapsamýna dahil deðilse. Bilgi Çevirme kolu ”Easy Armlift” (kolay kol kaldýrma) fonksiyonu ile donatýlmýþtýr ve bu sayede çevirme kolunun yukarý hareketi desteklenir. Çok miktarda iþlenecek malzeme ilave edilmesi Kullanýlmasý Yaralanma tehlikesi! Elektrik fiþini ancak cihaz ile çalýþmak için tüm ön hazýrlýklar sona erdikten sonra prize takýnýz. Hareketi bir el ile destekleyiniz. Cihazý ve aksesuarlarýný herhangi bir ýsý kaynaðýna maruz býrakmayýnýz.. MUM54. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . karýþtýrma ve yoðurma uçlarýnýn takýlmasý/çýkarýlmasý../MUM54..: Elektrik kablosunu kablo gözü içine yerleþtiriniz. Parçalar mikrodalga fýrýnlar için uygun deðildir. Pozisyon 1 Tahriksistemi MUM52.: Kablo sarma otomatiði Kap ve aksesuarlar 11 Paslanmaz çelik karýþtýrma kabý 12 Kapak Aletler 13 Karýþtýrma teli 14 Çýrpma teli 15 Yoðurma kancasý ve hamur tutmama (sýyýrma) düzeni 16 Aksesuar çantasý Aletlerin ve doðrama disklerinin muhafaza edilmesi için kullanýlýr.  Çevirme kolunu yerine oturuncaya kadar istediðiniz pozisyona hareket ettiriniz. MUM56.. Ýþletme pozisyonlarý Resim  Dikkat! Cihazý sadece ilgili aksesuar/alet aþaðýdaki tabloya göre doðru tahrik sistemine ve doðru pozisyona takýlmýþ ve çalýþma pozisyonunda ise çalýþtýrýnýz.. 1—4 1—7 1—4 1—7 1—2 1—3 — — 2—4 3—7 2—4 3—7 9 3—4 5—7 7 3—4 5—7 7 2 7 3 6 * 4 * Çýrpma.  Cihaz ve aksesuarlarý ilk kez kullanýlmadan önce iyice temizlenmelidir. MUM56. NPQ Ýþletme pozisyonunun ayarlanmasý  Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve çevirme kolunu hareket ettiriniz. Cihazý içi boþ çalýþtýrmayýnýz. ”Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý” bölümüne bakýnýz.. ilgili satýcýlar ve yetkili servis üzerinden satýn alýnabilir. Dikkat! Cihazý sadece aksesuar/alet takýlý durumunda ve çalýþma pozisyonunda çalýþtýrýnýz.

 Kablosunu çekip cihazýn içinden çýkarýnýz (Resim=). aletlerin ya da aksesuarlarýn kullanýlmasý halinde cihazýn çalýþma hýzý için geçerli kýlavuz deðerleri içeren bir çýkartma bulunmaktadýr. Kablo sýkýþacak olursa. yerine oturuncaya kadar. karýþtýrma telini.. aralýksýz olarak istediðiniz uzunluða (azm. çikolata parçacýklarý) hamura karýþtýrýlmasý için kullanýlýr Karýþtýrma kabý ve aletler ile çalýþýlmasý Resim   Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve çevirme kolunu 2 pozisyonuna alýnýz. Kablonun çalýþma uzunluðunun azaltýlmasý: Kabloyu hafifçe çekerek. istediðiniz uzunluða ulaþýncaya kadar sarýlmasýný saðlayýnýz.íê Anahtar ve aletler Önemli not Bu kullanma kýlavuzunda tavsiye edilen çalýþma hýzý kýlavuz deðerleri.  Elektrik fiþini prize takýnýz. yani çanaðýn içine kesinlikle sokmayýnýz. Karýþtýrma teli (13) Hamur (örn. 8) ile kapatýlmýþ olarak çalýþtýrýlmalýdýr. cihaz kapatýldýktan sonra da.  Yapýlacak iþe göre. Kablo gözü: Kabloyu istediðiniz uzunluða kadar dýþarý çekiniz. Kablo sarma otomatiði: Kabloyu bir seferde. Kablo sarma otomatiði olan cihazlarda kabloyu cihazýn içine elden iteleyerek sokmayýnýz. MUM56./MUM54. tahrik sisteminin içine sokunuz. — yerine oturuncaya kadar. 7 kademeli döner þaltere sahip cihazlar için geçerlidir.. kabloyu tamamen dýþarý çekip açýnýz ve sonra tekrar sarýlmasýný saðlayýnýz. Çevirme kolunu ancak alet durduktan sonra hareket ettiriniz. Dikkat! Anahtar sadece bu cihaz ile yapýlan çalýþmalar için kullanýlmalýdýr. kuru üzüm. saatin çalýþma yönünün tersine doðru çeviriniz. Kabloyu sonra tekrar hafifçe çekip. yavaþ yavaþ serbest býrakýnýz. Bu kullanma kýlavuzunda.. Dikkat! Kabloyu içeri iterken bükmeyiniz. 4 kademeli döner þalterli cihazlar için geçerli deðerleri. Hazýrlanmasý  Ana cihazý düzgün ve temiz bir yüzeyin üzerine koyunuz. basit hamur) karýþtýrmak için kullanýlýr Çýrpma teli (14) Krema. Cihaz güvenlik açýsýndan sadece kullanýlmayan tahrik sistemleri ilgili koruyucu kapaklar (5. motor belli bir süre dönmeye devam eder ve alet deðiþtirme pozisyonunda durur. MUM52. bisküvi hamuru) hazýrlamak için kullanýlýr Yoðurma kancasý (15) Aðýr hamurlarýn yoðrulmasý ve doðranmamasý gereken malzemelerin (örn. kremþanti ve hafif hamur (örn. Sadece kapak (12) takýlýyken çalýþýnýz! Cihaza takýlan aletleri sadece cihazýn tahrik sistemi (motor) dururken deðiþtiriniz. 100 cm) kadar çekip uzatýnýz ve yavaþ yavaþ serbest býrakýnýz. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe Dönen alet ve takýmlardan dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur! Cihaz çalýþýrken elinizi karýþtýrma kabýnýn. NPR . çýrpma telini veya yoðurma kancasýný. böylelikle kablo bu uzunlukta kilitlenip kalýr. Bu çýkartmayý cihaza yapýþtýrmanýzý tavsiye ediyoruz (Resim ).  Kabýn takýlmasý: — Öne doðru eðdiðiniz kabý yerine takýnýz ve serbest býrakýnýz. parantez içinde diðer deðerlerin piþinde göreceksiniz. böylelikle kablo bu uzunlukta kilitlenip kalýr.

Doðrama disklerini sadece kenardan tutunuz! Doðrayýcýyý sadece tahrik sistemi (motor) dururken ve elektrik fiþi çekilip prizden çýkarýlmýþken ana cihaza takýnýz/çýkarýnýz. yoðurma kancasý yerine oturuncaya kadar hamur tutmama (sýyýrma) düzenini dönderiniz (Resim=—4b). tahrik mili bu çentiðin bulunduðu yerden kýrýlýr.  Ýþlenecek malzemeleri kaba doldurunuz. daðýlmadan piþen türden patatesleri sadece soðukken kesiniz. Çevrilebilen raspalama diski üzerindeki taným: Kaba raspalama tarafý için ”2” Ýnce raspalama tarafý için ”4” Dikkat! Çevrilebilen raspalama diski. yumuþak peynir ve dilim dilim kesilebilen peynir için uygun deðildir. Elinizi besin doldurma aðzýna sokmayýnýz. sonra kademe 3’de (2) yoðurunuz Malzeme ilave edilmesi  Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz. Doðrayýcý Yaralanma tehlikesi Elinizle keskin býçaklara ve doðrama diskinin kenarlarýna dokunmayýnýz ve tutmayýnýz. Ýþleme 5 (3) kademede yapýlmalýdýr.  Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve çevirme kolunu 2 pozisyonuna alýnýz. fýndýk türlerini raspalamak için uygun deðildir. bakýnýz ”Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý”. parmýcan). Yeni bir disk mesnedi ve ilgili tahrik mili.  Aleti tahrik sisteminden çýkarýnýz. yetkili servis üzerinden alýnabilir.  Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve çevirme kolunu 2 pozisyonuna alýnýz. ekmek. Bizim önerimiz: — Karýþtýrma teli: Önce kademe 1’de (1) karýþtýrýnýz. Ýþiniz sona erdikten sonra  Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz. cihazýnýzýn fazla zarar görmesini önlemek için. soðutulmuþ çikolata ve fýndýk türleri rendelemek için kullanýlýr. 3 (2) veya 4 (3) kademesinde yapýlmalýdýr. sert peynir (örn.  Kapaðý çýkarýnýz. Çevrilebilen kesme diski üzerindeki taným: Kalýn kesme tarafý için ”1” Ýnce kesme tarafý için ”3” Dikkat! Çevrilebilen kesme diski.  Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve çevirme kolunu 1 pozisyonuna alýnýz. veya  Kapaðý çýkarýnýz. Yumuþak peyniri sadece kaba taraf ile 7 (4). Ýþleme. sert peynir. Aþýrý yüklenme söz konusu olduðunda.íê Bilgi: Yoðurma kancasýnda. parmýcan).  Döner þalteri istediðiniz kademeye ayarlayýnýz.  Tüm parçalarý temizleyiniz. Doðrayýcýyý kesinlikle ana cihaz üzerinde monte etmeyiniz. Aþýrý yüklenmeye karþý korumaResim  Doðrayýcýnýn aþýrý yüklenmesi durumunda. diðer malzemelere karýþtýrmak çin kademe 1 (1) — Yoðurma kancasý: Önce kademe 1’de (1) karýþtýrýnýz.  Malzemeleri kapaktaki malzeme ilave etme veya doldurma deliði üzerinden doldurunuz. Rendeleme diski — orta incelikte Çið patates. Piþirilmiþ.  Karýþtýrma kabýný çýkarýnýz. doðrayýcýnýn tahrik milinde bir çentik (zaruri kýrýlma yeri) öngörülmüþtür. Çevrilebilen kesme diski — kalýn/ince Meyve ve sebze kesmek için kullanýlýr. sandviç ekmeði ve çikolata iþlemek için uygun deðildir. kademede raspalayýnýz. sonra kademe 7’yi (4) seçiniz — Çýrpma teli: Kademe 7 (4).  Malzemeleri miksere doldurunuz. NPS Dikkat! Doðrayýcýyý sadece komple monte edilmiþ þekilde kullanýnýz. Çevrilebilen raspalama diski — kaba/ince Sert peynir (örn.  Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz. Ýþleme 7 (4) kademede yapýlmalýdýr.  Kapaðý yerine takýnýz. Dikkat! Rendeleme diski. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . Doðrayýcýyý sadece bildirilen iþletme pozisyonunda çalýþtýrýnýz. soðutulmuþ çikolata ve fýndýk türleri rendelemek için kullanýlýr.

kesilecek besinler ince olduðunda bir demet oluþturarak kesiniz.  Kabýn takýlmasý: — Öne doðru eðdiðiniz kabý yerine takýnýz ve serbest býrakýnýz. saatin çalýþma yönünün tersine doðru çeviriniz. Bunun için parmakla alttan tahrik miline doðru bastýrýnýz (Resim ). elektrik fiþini çekip prizden çýkarýnýz.  Kapaðý saatin çalýþma yönünün tersine doðru çeviriniz ve çýkarýnýz.  Disk mesnedini üst uçtan tutunuz ve gövdenin içine yerleþtiriniz (Resim -6b).  Kapaðý takýnýz ve saatin çalýþma yönünün tersine doðru sonuna kadar mikser kulpu içine çevirip takýnýz. Çevrilebilen disklerde. kapakdaki huniden sýcak buhar çýkar. Bilgi: Ýþlenecek besinler doðrayýcý içinde sýkýþýp kalacak olursa.5 litre sýcak veya köpüren sývý doldurunuz.25 litre. Ýþiniz sona erdikten sonra  Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz. Dikkat! Kesilen besinin çýkýþ deliðinde yýðýlmasýný önleyiniz. Ýdeal katý madde iþleme miktarý = 50—100 gram. Bu cihaz ile. bu esnada iki uç yukarý bakmalýdýr.  Ýþlenecek besinleri doldurma aðzýna doldurunuz ve týkaç ile içeri iteleyiniz.  Kapaðý takýnýz (iþarete dikkat ediniz) ve sonuna kadar saatin çalýþma yönünde çeviriniz.  Ýstediðiniz kesme ve raspalama diskini dikkatlice disk mesnedinin uçlarýna oturtunuz (Resim -6a).  Döner þalteri tavsiye edilen kademeye ayarlayýnýz. NPT .  Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve çevirme kolunu 3 pozisyonuna alýnýz. istediðiniz tarafýn yukarýda olmasýna dikkat ediniz.íê Doðrayýcý ile çalýþýlmasý Resim   Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve çevirme kolunu 2 pozisyonuna alýnýz. derin dondurulmuþ malzemeler (küp buz hariç) iþlemeyiniz.  Malzemeleri miksere doldurunuz.  Döner þalteri istediðiniz kademeye ayarlayýnýz.  Karýþtýrma kabýný yerine takýnýz (kulp üzerindeki ok iþareti ana cihazdaki iþarete denk gelmelidir) ve sonuna kadar saatin çalýþma yönünün tersine doðru çeviriniz.5 litre.  Doðrayýcýyý Resim -8'de gösterildiði gibi. Dikkat! Mikser zarar görebilir.  Mikser tahrik sistemi (motor) koruyucu kapaðýný yerinden çýkarýnýz. doðrayýcýnýn kapaðýný açýp çýkarýnýz ve besin doldurma aðzýný boþaltýnýz. Mikser ile çalýþýlmasý Resim   Kilit çözme düðmesine basýnýz ve çevirme kolunu 4 konumuna alýnýz. Yararlý bilgi: Muntazam kesme sonuçlarý elde etmek için. Azami köpüren veya sýcak sývý miktarý = 0. — yerine oturuncaya kadar. Haþlanma tehlikesi! Mikserde sýcak malzeme iþlendiði zaman. Kapak yerine oturmuþ olmalýdýr.  Doðrayýcýyý saatin çalýþma yönününün tersine doðru çeviriniz ve cihazdan çýkarýnýz. Azami sývý miktarý = 1. Mikser Keskin býçaklarýndan/dönen tahrik sisteminden (motordan) dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur! Mikser cihaza takýlýyken kesinlikle miksere elinizi sokmayýnýz! Mikseri cihazdan çýkaracaðýnýz/cihaza takacaðýnýz zaman cihazýn durur vaziyette olmasýna özellikle dikkat ediniz! Mikseri daima tamamen monte edilmiþ þekilde ve kapaðýný kapatarak çalýþtýrýnýz. mutfak robotunu kapatýnýz. En fazla 0. tahrik sisteminin durmasýný bekleyiniz.  Doðrayýcýnýn tahriðinden tahrik koruyucu kapaðýný çýkarýnýz=EResim=-5aFK  Disk mesnedini en alt kýsmýndan tutunuz. tahrik sisteminin üzerine takýnýz ve sonuna kadar saatin çalýþma yönünde çeviriniz. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe  Disk mesnedini disk ile birlikte çýkarýnýz.  Parçalarý temizleyiniz. Mikseri kesinlikle boþ çalýþtýrmayýnýz.

mikseri hemen temizlemeniz iyi olur. Önemli not Aksesuar çantasýný ihtiyaca göre temizleyiniz. NPU Öneri: Örn. Karýþtýrma kabýnýn ve aletlerin temizlenmesi Karýþtýrma kabý ve aletler bulaþýk makinesinde yýkanmaya elveriþlidir. aksi halde yýkama iþlemi esnasýnda kalýcý deformasyonlar söz konusu olabilir! Doðrayýcýnýn temizlenmesi Doðrayýcýnýn tüm parçalar bulaþýk makinesinde yýkanabilir.  Ardýndan cihazý silip kurulayýnýz. Yararlý bilgi: Sývý madde iþlenmesinden sonra çok kez mikseri cihazdan çýkarmadan temizlemek yeterli olur.  Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz. Plastik parçalarý bulaþýk makinesine yerleþtirirken. Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý Dikkat! Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik malzemesi kullanmayýnýz. sýkýþmamalarýna dikkat ediniz. Ýþiniz sona erdikten sonra  Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz.  Orijinal ambalaj içinde muhafaza etmek için.íê Malzeme ilave edilmesi=EResim=JUF  Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz. kapak ve huni bulaþýk makinesinde yýkanabilir.  Aksesuar çantasýný kabýn içinde muhafaza ediniz. Çanta içindeki bakým ve koruma bilgi ve uyarýlarýna dikkat ediniz. Mikseri birkaç saniye çalýþtýrýnýz (kademe M). Cihazýn yüzeyi zarar görebilir. bakýnýz resim . oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .  Ana cihazý ve tahrik sistemi koruyucu kapaðýný nemli bir bez ile siliniz. Ana cihazýn temizlenmesi Elektrik çarpma tehlikesi! Ana cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz ve akan su altýna tutmayýnýz. havuç iþlendikten sonra cihazda oluþan kýrmýzý lekeleri temizlemek için. Karýþtýrma bardaðý. Yararlý bilgi: Mikser ile iþiniz sona erdikten sonra.  Mikseri saatin çalýþma yönünde çeviriniz ve cihazdan çýkarýnýz. Mikserin temizlenmesi Keskin býçaklardan dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur! Mikserin býçaklarýna çýplak elleriniz ile dokunmayýnýz. elektrik fiþini prizden çekip çýkarýnýz. Resim=  Aletleri ve doðrama disklerini aksesuar çantasýna yerleþtiriniz. biraz likit yemek yaðýný bir beze dökünüz ve bu bez ile doðrayýcýyý (doðrama diskleri hariç) siliniz. Bunun için. Ardýndan doðrayýcýyý yýkayýnýz. Temizleme iþlemi için buharlý temizleme cihazý kullanmayýnýz. Muhafaza edilmesi Yaralanma tehlikesi! Cihaz kullanýlmadýðý zaman. Deterjanlý suyu döküp boþaltýnýz ve mikseri temiz su ile durulayýnýz. ana cihaza takýlý olan miksere biraz bulaþýk deterjanlý su doldurunuz.  Kapaðý açýp alýnýz ve malzemeleri doldurunuz veya  Huniyi çýkarýnýz ve katý malzemeleri iþlendikçe ilave etme aðzý üzerinden ilave ediniz veya  Sývý malzemeleri huni üzerinden ilave ediniz. Gerekirse biraz bulaþýk deterjaný kullanýnýz.

Kullaným örnekleri Kremþanti 100 g—600 g  Kremayý 1½—4 dakika süreyle 7 (4) kademesinde (kremanýn miktarýna ve özelliklerine göre) çýrpma teli ile iþleyiniz. Aþýrý yüklenme emniyeti aktifleþmiþ. Giderilmesi  Cihazý kapatýnýz. Çevirme kolu her çalýþma pozisyonunda yerine oturmuþ olmalýdýr. Bisküvi hamuru Temel tarif 2 yumurta 2—3 çorba kaþýðý sýcak su 100 g þeker 1 paket vanilya þekeri 70 g un 70 g niþasta Gerekirse kabartma tozu  Malzemeleri (un ve niþasta hariç) yaklaþýk 4—6 dakika 7 (4) kademesinde çýrpma teli köpüklü bir kývama gelinceye kadar iþleyiniz.  Elektrik fiþini kontrol ediniz. Arýza Cihaz harekete geçmiyor.  Mikser kapaðýný takýnýz ve sonuna kadar çevirip sýkýnýz.  Tahrik sistemi koruyucu kapaklarýný kullanýlmayan tahrik sistemlerine takýnýz..íê Arýza durumunda yardým Yaralanma tehlikesi! Bir arýza giderilmeden önce. iþletme göstergesinin yanýp sönmesi ile gösterilir. Tahrik (motor) kapanýr fakat alet deðiþtirme pozisyonunda durmaz. için önemli bilgi Cihazýn kullanýmýndaki bir hata. Ýzin verilen azami miktarlarý (bakýnýz ”Kullaným örnekleri”) aþmayýnýz! Arýza Hareket etmekte olan tahrikte (motorda) istenmeden kilit açma tuþuna basýlmýþtýr.  Çevrilen kolu 1 pozisyonuna getiriniz.  Ýþleme miktarýný azaltýnýz. Ayný anda çok fazla besin iþlendi.  Cihazý tekrar kapatýnýz. lütfen yetkili servise baþvurunuz. Pozisyon doðru mu? Yerine oturup kilitlenmiþ mi?  Mikseri ya da karýþtýrma kabýný sonuna kadar çevirip sýkýnýz. elektronik güvenlik donanýmlarýnýn (sigorta) devreye girmesi ya da cihazda bir bozukluk. Söz konusu olan problemi ilk önce aþaðýdaki bilgilere göre gidermeyi deneyiniz..  Mikseri tekrar cihaza takýnýz.  Çevirme kolunu kontrol ediniz.  Tekrar devreye sokma güvenliði aktif. Giderilmesi  Cihazý kapatýnýz ve elektrik fiþini çekip prizden çýkarýnýz. Cihazý 0/off konumuna alýnýz ve sonra istediðiniz kademeye geri alýnýz. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe Giderilmesi  Döner þalteri 0/off (kapalý) konumuna ayarlayýnýz. Giderilmesi  Elektrik akýmý beslemesini kontrol ediniz. Arýza Mikser çalýþmaya baþlamýyor veya kullaným esnasýnda duruyor. elektrik fiþi çekilip prizden çýkarýlmalýdýr. NPV . Arýza Cihaz kullaným esnasýnda kapanýyor.  Cihazý devreye sokunuz (kademe 1). alet deðiþtirme pozisyonunda durur.  Alet. MUM54.  Cihazý devreye sokunuz. Yumurta aký 1—8 yumurtanýn aký  Yumurta akýný 4—6 dakika süreyle 7 (4) kademesinde çýrpma teli ile iþleyiniz. tahrik sistemi ”homurduyor”./MUM56. Býcak bloke edilmiþtir. Önemli not Eðer arýza giderilemiyorsa.  Mikseri cihazdan çýkarýnýz ve ilgili engeli gideriniz. Çevrilen kol yukarý doðru hareket eder.

Sonra yaklaþýk 3—6 dakika 3 (2) kademesinde yoðurma kancasý ile karýþtýrýnýz. Döner þalteri 1 (1) kademesine ayarlayý- nýz ve elekten geçirilmiþ unu ve niþastayý. 7 øC) 190 g bal (buzdolabýndan. Sonra yaklaþýk 3—4 dakika 7 (4) kademesinde karýþtýrma teli ile karýþtýrýnýz. 7 øC)  Tereyaðýný küçük parçalar þeklinde doðrayýnýz ve miksere doldurunuz. fazla muhafaza etmeyiniz. 1—2 çorba kaþýðý (10—20 g) soðuk su  Tüm malzemeleri yakl. dakika 1 kademesinde. Sonra yaklaþýk 3—4 dakika 3 (2) kademesinde yoðurma kancasý ile yoðurunuz. Ýþlenebilecek azami miktar: Temel tarifin 1.  Mikseri kademe 7’e (4) ayarlayýnýz.5 misli Ekmek hamuru Temel tarif 750 g un 2 paket kuru maya 2 çay kaþýðý tuz 450—500 ml sýcak su Tüm malzemeleri yakl. 500 g undan sonra:  Malzemeleri önce yoðurma kancasý ile yaklaþýk ½ dakika kademe 1’de karýþtýrýnýz.  Malzemeleri (yað hariç) birkaç saniye 3 (2) veya 4 (3) kademesinde mikser içinde iþleyiniz. 3—5 dakika 3 (2) kademede bir hamur oluþacak þekilde karýþtýrýnýz.5 misli Poðaça hamuru Temel tarif 125 g tereyaðý (oda sýcaklýðýnda) 100—125 g þeker 1 yumurta 1 tutam tuz Biraz limon kabuðu veya vanilya þekeri 250 g un Gerekirse kabartma tozu  Tüm malzemeleri önce yaklaþýk ½ dakika kademe 1’de (1) karýþtýrýnýz. sonra yakl. Ýþlenebilecek azami miktar: Temel tarifin 2 misli 1 tutam tuz  Tüm malzemeleri önce yaklaþýk ½ dakika kademe 1’de karýþtýrýnýz. yaðý yavaþ yavaþ huni üzerinden mikserin içine dökünüz ve mayonez gereken kývarama gelinceye kadar karýþtýrýnýz.  Balý da ilave ediniz ve 15 saniye 7 (4) kademesinde karýþtýrýnýz. Ýþlenebilecek azami miktar: Temel tarifenin 1. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .5 misli Mayasýz hamur Makarna hamuru Temel tarif 3—4 yumurta 200—250 g þeker 1 tutam tuz 1 paket vanilya þekeri veya ½ limonun kabuðu 200—250 g tereyaðý veya margarin (oda sýcaklýðýnda) 500 g un 1 paket kabartma tozu 125 ml süt  Tüm malzemeleri önce yaklaþýk ½ dakika kademe 1’de (1) karýþtýrýnýz. Ýþlenebilecek azami miktar: Temel tarifenin 1. bu köpük kývamýndaki malzemeye yaklaþýk — 1 dakika içerisinde kaþýk kaþýk ilave ederek karýþtýrýnýz. Sonra yaklaþýk 2—3 dakika 6 (3) kademesinde karýþtýrma teli ile karýþtýrýnýz. Mayonez 2 yumurta 2 kahve kaþýðý hardal ¼ l likit yað 2 çorba kaþýðý limon suyu veya sirke 1 tutam tuz 1 tutam þeker Malzemelerin sýcaklýðý ayný olmalýdýr. 4—5 dakika yoðurma kancasý ile 3 (2) kademesinde iþleyiniz. Mayonezi kýsa sürede kullanýnýz. Ekmek üstüne sürmek için ballý tereyaðý 30 g tereyaðý (buzdolabýndan. Ýþlenebilecek azami miktar: Temel tarifin 2 misli Mayalý hamur Temel tarif 500 g un 1 yumurta 80 g katý yað (oda sýcaklýýýnda) 80 g þeker 200—250 ml ýlýk süt 25 g taze maya veya 1 paket kuru (toz) maya ½ limonun kabuðu NQM Temel tarif 300 g un 3 yumurta Ýhtiyaca göre.

MUZ45PS1 Patates kýzartmasý diski Doðrayýcý MUZ5DS1 için kullanýlýr. Frenk üzümü otomatik olarak sapçýklardan ve çekirdekten arýndýrýlýr. eski cihazlarýn geri alýnmasý ve deðerlendirilmesi için. yurt dýþýndaki temsilciliklerimizin vermiþ olduðu garanti þartlarý geçerlidir. Ayný anda örn. Fýndýk. cihazý satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý göstermeniz þarttýr. Patates kýzartmasý için çið patates kesmek için kullanýlýr. elektro ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment — WEEE) ile ilgili. kýzartmalýk sucuk ve jambon için kaba. Özel aksesuar MUZ5ZP1 Narenciye sýkma ünitesi Portakal. etli börek ve ezmeler için ince. Bu direktif. Garanti süresi içerisinde bu garantiden yararlanabilmek için. MUZ45LS1 Ýnce (3 mm) ve kaba (6 mm) delikli disk seti Kýyma makinesi MUZ5FW1 için kullanýlýr. cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya baþ vurunuz. 2002/96/EG numaralý Avrupa direktifine uygun olarak iþaretlenmiþtir. MUZ45RV1 Rendeleme takýmý Kýyma makinesi MUZ5FW1 için kullanýlýr. MUZ5FW1 Et kýyma makinesi Çið kýyma ile yapýlan yemek (tatar) veya kýyma kýzartmasý için taze et kýymak için kullanýlýr. üzümsü meyvelerin sýkýlýp pürelenmesi için kullanýlýr. domates ve kuþburnu hariç. çikolata ve kurutulmuþ ekmek veya küçük kahvaltý ekmeði rendelemek için kullanýlýr. MUZ45FV1 Meyve sýkýcý ön takýmý Kýyma makinesi MUZ5FW1 için kullanýlýr. MUZ45SV1 Sýkma hamur ön takýmý Kýyma makinesi MUZ5FW1 için kullanýlýr. badem. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NQN . Garanti koþullarý Bu cihaz için.íê Giderilmesi Bu cihaz. 4 farklý kurabiye þekli için metal þablonlu. Bu hususda daha detaylý bilgi almak için. Pate. Ahududu. limon ve greyfurt suyu sýkmak için kullanýlýr. Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz. AB dahilinde geçerli olan bir uygulama kapsamýný belirlemektedir.

turp ve peynir raspalamak için. küp buz parçalamak için kullanýlýr. ilgili satýcýlar veya yetkili servis üzerinden satýn alýnabilir. Patates hamuru diski Rendelenmiþ patates kýzartmasý veya patates hamuru kýzartmasý için çið patates rendelenmesi için ve ayrýca kalýn dilimler þeklinde meyve ve sebze kesmek için kullanýlýr. sebze. NQO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .íê MUZ45AG1 Doðrayýcý MUZ5DS1 için kullanýlýr. kaba Doðrayýcý MUZ5DS1 için kullanýlýr. mayonez hazýrlamak. MUZ5MX1 Plastikten mikser üst parçasý Ýçecek karýþtýrmak. MUZ45RS1 Rendeleme diski. MUZ45KP1 Doðrayýcý MUZ5DS1 için kullanýlýr. Deðiþiklikler olabilir. MUZ5ER2 Paslanmaz çelik karýþtýrma kabý Kabýn içinde azami 750 g un art ek malzeme iþlenebilir. meyve ve sebze pürelemek. Asya türü sebze diski Asya türü sebze yemekleri için ince þeritler þeklinde meyve ve sebze keser. patatesten yapýlan tava keki veya gözlemesi ya da patates hamurundan köfte yapmak için çið patates rendelemekte kullanýlýr. meyve ve fýndýk doðramak. Eðer bir aksesuar ünitesi teslimat kapsamýna dahil deðilse. elma ve et doðramak için. havuç. Örn. fýndýk ve soðutulmuþ çikolata rendelemek için kullanýlýr. MUZ5MM1 Çok fonksiyonlu mikser Otsu baharatlar.

.

.

. . gospodarstwach rolnych lub innych (małych) przedsiêbiorstwach oraz w pensjonatach. . wysokowartoœciowe urz¹dzenie gospodarstwa domowego. Dalsze informacje o naszych produktach mo¿na znaleŸć na stronie internetowej naszej firmy. U¿ywać tylko dla takiej iloœci produktów i czasu przygotowania. . . . . Usuwanie opakowania i zu¿ytego urz¹dzenia . . Ze wzglêdów bezpieczeñstwa urz¹dzenie mo¿na wł¹czać tylko wtedy. . Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urz¹dzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaœciw¹ jego obsług¹. . przed opuszczeniem pomieszczenia.éä Spis treœci Zapewnienie bezpieczeñstwa pracy . którego parametry zgodne s¹ z podanymi na tabliczce znamionowej i tak eksploatować. . . . . . je¿eli elektryczny przewód zasilaj¹cy lub urz¹dzenie s¹ uszkodzone. . Urz¹dzenie nale¿y przechowywać z dala od dzieci. . . . . . . . . . . Wskazówki bezpieczeñstwa dla pracy z niniejszym urz¹dzeniem Nigdy nie dotykać wiruj¹cych elementów urz¹dzenia. rysunek ). . Nie przerabiać wiêkszej iloœci produktów ni¿ podana iloœć dopuszczalna. . . . . . . Nie zmieniać poło¿enia wychylnego ramienia urz¹dzenia. . . nale¿y zlecić jego wymianê wył¹cznie producentowi. Zaczekać a¿ napêd całkowicie siê zatrzyma. . . . . . . . . . Czyszczenie i pielêgnacja . Zapewnienie bezpieczeñstwa pracy 145 146 147 151 151 151 152 153 154 154 Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego urz¹dzenia firmy BOSCH. lub w przypadku awarii wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego. . Przechowywanie . Nie dopuszczać do obsługi urz¹dzenia osób (równie¿ dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu zmysłowym lub zmniejszonych zdolnoœciach umysłowych albo nie posiadaj¹cych odpowiedniego doœwiadczenia i wiedzy. . . Przykłady zastosowania . Do u¿ytkowania o charakterze podobnym do domowego nale¿y np. . . . . . . . 8). . . . . . . . Warunki gwarancji . . . . . U¿ywać tylko w zamkniêtych pomieszczeniach. Tym samym wybór Pañstwa padł na nowoczesne. . . . . . . . Usuwanie drobnych usterek . . . Naprawy urz¹dzenia mo¿na przeprowadzić tylko w naszym autoryzowanym punkcie serwisowym. . małych hotelach itp. . . . . Po ka¿dym u¿yciu urz¹dzenia. . . Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone do u¿ytku zarobkowego lecz skonstruowane z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci typowych dla gospodarstwa domowego itp. . Instrukcja obsługi opisuje ro¿ne wersje urz¹dzenia (patrz przegl¹d modeli. . przed przyst¹pieniem do czyszczenia urz¹dzenia. gdy nieu¿ywane napêdy zasłoniête s¹ pokrywkami ochronnymi (5. . Instrukcjê obsługi proszê przekazać wraz z urz¹dzeniem ewentualnemu kolejnemu właœcicielowi. . . je¿eli urz¹dzenie jest wł¹czone. . . . Aby unikn¹ć zagro¿eñ w przypadku uszkodzenia przewodu zasilaj¹cego. . . Opis urz¹dzenia . która odpowiada za ich bezpieczeñstwo. . . . . . w którym stoi urz¹dzenie. . . . . . . które s¹ typowe dla gospodarstwa domowego. . . . . . . . . . . . Wł¹czonego urz¹dzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru. . . . w biurach. Obsługa . . . . chyba ¿e bêd¹ one obsługiwać urz¹dzenie pod nadzorem lub zostały pouczone w obsłudze i u¿ytkowaniu urz¹dzenia przez osobê. . . . . . albo jego autoryzowanemu serwisowi lub specjaliœcie o podobnych kwalifikacjach i odpowiednich uprawnieniach. . Nie wolno ocierać elektrycznego przewodu zasilaj¹cego o ostre krawêdzie ani gor¹ce powierzchnie. . . . Instrukcjê obsługi proszê przeczytać uwa¿nie i starannie j¹ przechowywać. u¿ywanie urz¹dzenia na zapleczach sklepów. . . . . . Urz¹dzenie nie wymaga przegl¹dów ani konserwacji. . . . NQR . . . . . . oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe Ogólne wskazówki bezpieczeñstwa Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym! Urz¹dzenie podł¹czać do gniazdka sieciowego. . . . . . . . . . . Wyposa¿enie dodatkowe . Nie podł¹czać urz¹dzenia. . . .

Zakresy 1–7. Rysunek  Korpus urz¹dzenia 1 Przycisk zwalniaj¹cy blokadê 2 Ramiê urz¹dzenia Funkcja „Easy Armlift“ wspieraj¹ca poruszanie siê ramienia urz¹dzenia w górê (patrz „Pozycje robocze“). Je¿eli napêd nie jest u¿ywany. je¿eli napêd jest całkowicie nieruchomy – po wył¹czeniu napêd pracuje jeszcze krótki czas. przeł¹cznik przytrzymać ¿¹dany czas. patrz rozdział „Usuwanie drobnych usterek“. W celu ponownego wł¹czenia urz¹dzenia. przy uruchomieniu elektronicznego zabezpieczenia lub przy uszkodzeniu urz¹dzenia. ¿e wł¹czył siê system zabezpieczenia przed przeci¹¿eniem. Systemy zabezpieczaj¹ce Zabezpieczenie wł¹czania Patrz tabela „Pozycje robocze“ Urz¹dzenie daje siê wł¹czać w pozycjach 1 i 3 tylko wtedy: – je¿eli miska (11) jest zało¿ona i przekrêcona a¿ do zatrzasku oraz – zało¿ona jest pokrywa osłaniaj¹ca napêd miksera (8). nacisn¹ć na tyln¹ czêœć pokrywy a nastêpnie j¹ zdj¹ć. przeł¹cznik przytrzymać ¿¹dany czas. 5 Pokrywa osłaniaj¹ca napêd W celu zdjêcia pokrywy osłaniaj¹cej napêd. Przy zastosowaniu wyposa¿enia przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcjach obsługi doł¹czonych do wyposa¿enia. Urz¹dzenie wł¹czać i wył¹czać tylko przeł¹cznikiem obrotowym. Opis urz¹dzenia Proszê otworzyć składane kartki z rysunkami. Zabezpieczenie przed ponownym wł¹czeniem W przypadku przerwania dopływu pr¹du urz¹dzenie pozostaje w stanie wł¹czonym. ustawić przeł¹cznik obrotowy na 0/off./56. najwy¿sza liczba obrotów.) Œwieci siê podczas pracy (przeł¹cznik obrotowy na M lub 1–7).: 0/off = stop M = wł¹czenie chwilowe. U¿ywać tylko jedno narzêdzie lub wyposa¿enie. 4 = wysoka liczba obrotów – szybko. Nastêpnie wł¹czyć urz¹dzenie.. 4 Lampka kontrolna (MUM54.. oznacza to.. prêdkoœć robocza: 1 = niska liczba obrotów – powoli. 6 Napêd dla – rozdrabniacza oraz – wyciskarki do owoców cytrusowych (wyposa¿enie dodatkowe *). Miga przy błednej obsłudze urz¹dzenia. najwy¿sza liczba obrotów.: 0/off = stop M = wł¹czenie chwilowe. Wa¿na wskazówka Narzêdzia/wyposa¿enie mo¿na zmieniać tylko wtedy. jednak¿e po wznowieniu dopływu pr¹du silnik nie zacznie pracować. do ubijania i hak do zagniatania ciasta) oraz przystawki do mielenia miêsa (wyposa¿enie dodatkowe *) oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . Zakresy 1–4. 7 = wysoka liczba obrotów – szybko. Urz¹dzenie eksploatować tylko z oryginalnym wyposa¿eniem. nale¿y nało¿yć pokrywê osłaniaj¹c¹ napêd. Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem Je¿eli podczas pracy urz¹dzenia silnik wył¹czy siê samoczynnie. Uwaga! Obracaj¹ce siê no¿e. Objaœnienie symboli na urz¹dzeniu wzglêdnie wyposa¿eniu Proszê przestrzegać wskazówek w instrukcji obsługi./MUM56. 3 Przeł¹cznik obrotowy Po wył¹czeniu (pozycja 0/off). MUM52. prêdkoœć robocza: 1 = niska liczba obrotów – powoli. Nie wkładać r¹k do otworu wsypowego. urz¹dzenie ustawia siê automatycznie w optymalnej pozycji umo¿liwiaj¹cej zmianê narzêdzi. Sposób postêpowania w przypadku zadziałania któregoœ systemu zabezpieczaj¹cego opisany jest w rozdziale „Usuwanie drobnych usterek“. NQS Uwaga! Obracaj¹ce siê narzêdzia. MUM54. 7 Napêd dla narzêdzi (koñcówka do mieszania... Mo¿liw¹ przyczyn¹ mo¿e być zbyt du¿a iloœć produktów spo¿ywczych obrabianych na raz.éä Urz¹dzenia podstawowego nie wolno zanurzać w wodzie ani myć pod bie¿¹c¹ wod¹.

: Przewód elektryczny zwin¹ć w schowku MUM56. Wesprzeć rêk¹ ruch ramienia urz¹dzenia. 10 Schowek dla elektrycznego przewodu zasilaj¹cego MUM52. Obsługa Niebezpieczeñstwo zranienia! Wtyczkê wło¿yć do gniazdka sieciowego dopiero wtedy.. Pozycje robocze Rysunek  Uwaga! Urz¹dzenie wł¹czać tylko wtedy. dodawanie wiêkszej iloœci produktów.éä 8 Pokrywa osłaniaj¹ca napêd miksera 9 Napêd miksera (wyposa¿enie dodatkowe *) Je¿eli mikser nie jest u¿ywany. MUM54./MUM54.... nale¿y nało¿yć pokrywê ochronn¹ napêdu miksera.: Automatyczny zwijacz przewodu elektrycznego Miska z wyposa¿eniem 11 Miska do mieszania ze stali szlachetnej 12 Pokrywa Koñcówki 13 Koñcówka do mieszania 14 Koñcówka do ubijania 15 Hak do zagniatania z odgarniaczem ciasta 16 Torebka do przechowywania akcesoriów Do przechowywania narzêdzi i tarcz rozdrabniaj¹cych. Nie wł¹czać pustego urz¹dzenia (na biegu jałowym). 1–4 1–7 1–4 1–7 1–2 1–3 – – 2–4 3–7 2–4 3–7 9 3–4 5–7 7 3–4 5–7 7 2 7 3 6 * 4 * Wkładanie/wyjmowanie koñcówek do ubijania. NQT . a¿ do zatrzasku. mieszania i haka do zagniatania.. MUM56. Nastawianie pozycji roboczej:  Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i przekrêcić ramiê urz¹dzenia. Rozdrabniacz 17 Popychacz 18 Pokrywa z otworem wsypowym 19 Tarcze rozdrabniaj¹ce 19a Dwustronna tarcza do krojenia na plasterki – grubo/cienko 19b Dwustronna tarcza do tarcia na wiórki – grubo/drobno 19c Tarcza do tarcia – œrednio 20 Uchwyt tarcz 21 Obudowa z otworem wyrzutowym Mikser * 22 Pojemnik miksera 23 Pokrywka 24 Lejek * Je¿eli jakiœ element wyposa¿enia nie nale¿y do zakresu dostawy. gdy wszystkie przygotowania do pracy z urz¹dzeniem zostały przeprowadzone. we właœciwej pozycji i pozycji roboczej.  Ramiê odchylić do ¿¹danej pozycji. Ramiê urz¹dzenia musi zaskoczyć w ka¿dej pozycji roboczej. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe Wskazówka Ramiê urz¹dzenia wyposa¿one jest w funkcjê „Easy Armlift“ wspieraj¹c¹ poruszanie siê ramienia w górê.. gdy narzêdzie/ wyposa¿enie jest zamocowane jak pokazano w tabelce na odpowiednim napêdzie. Uwaga! Urz¹dzenie wł¹czać tylko z wyposa¿eniem/ narzêdziami w odpowiedniej pozycji roboczej. mo¿na go dokupić w sklepach lub za poœrednictwem naszego serwisu. Pozycja 1 Napêd MUM52.

. wartoœci orientacyjne podane s¹ w nawiasach. Zalecamy nalepić naklejkê na urz¹dzenie (rysunek ). Zmniejszanie długoœci wyci¹gniêtego elektrycznego przewodu zasilaj¹cego: Przewód elektryczny lekko poci¹gn¹ć i zwolnić aby zwin¹ł siê do ¿¹danej długoœci. Wa¿na wskazówka Zalecane wartoœci orientacyjne dla prêdkoœci roboczej zawarte w niniejszej instrukcji obsługi. odnosz¹ siê do urz¹dzeñ z siedmiostopniowym przeł¹cznikiem obrotowym.. NQU Miska i narzêdzia Niebezpieczeñstwo zranienia obracaj¹cymi siê narzêdziami Podczas pracy urz¹dzenia nie wolno wkładać r¹k do miski.  Urz¹dzenie i wyposa¿enie nale¿y przed pierwszym u¿yciem dokładnie wyczyœcić..éä Urz¹dzenia i czêœci wyposa¿enia nie poddawać działaniu ciepła. 8). Uwaga! Miskê stosować do pracy tylko z niniejszym urz¹dzeniem. Schowek na elektryczny przewód zasilaj¹cy: Wyci¹gn¹ć elektryczny przewód zasilaj¹cy na ¿¹dan¹ długoœć. Ramiê urz¹dzenia przekrêcać dopiero po zatrzymaniu siê narzêdzia. przewód elektryczny jest zablokowany. Elektrycznego przewodu zasilaj¹cego z automatycznym zwijaczem nie wolno wsuwać rêcznie. koñcówkê do ubijania lub hak do zagniatania ciasta. przekrêcić odgraniacz ciasta. Nie wkładać czêœci urz¹dzenia do kuchenki mikrofalowej.  Nało¿yć miskê: – nało¿yć miskê nachylon¹ do przodu. Uwaga! Przewodu elektrycznego nie wolno przekrêcać przy wsuwaniu. Nastêpnie ponownie lekko poci¹gn¹ć i powoli puœcić przewód elektryczny jest zablokowany. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . aby hak mógł zatrzasn¹ć (rysunek=–QÄ).  Przeł¹cznik obrotowy nastawić na ¿¹dany zakres. które nie powinny być rozdrobnione (np. Je¿eli przewód elektryczny zablokuje siê. Wskazówka: Przy zakładaniu haka do zagniatania. ciasta ucieranego Koñcówka do ubijania (14) do ubijania piany z białek. 100 cm) i powoli puœcić. MUM56. nale¿y go całkowicie wysun¹ć i powoli puszczać aby siê zwin¹ł. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa urz¹dzenie mo¿na wł¹czać tylko wtedy. œmietany i lekkich ciast.  Wyci¹gn¹ć/odwin¹ć elektryczny przewód zasilaj¹cy (rysunek=) MUM52. a nastêpnie równo postawić.  Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i ramiê urz¹dzenia odchylić do pozycji 1. wiórki czekoladowe) Praca z zastosowaniem miski i narzêdzi Rysunek   Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i ramiê urz¹dzenia odchylić do pozycji 2. Koñcówka do mieszania (13) do mieszania ciasta.  Zale¿nie od zadania wło¿yć do napêdu (a¿ do zatrzasku) koñcówkê do mieszania. np. W niniejszej instrukcji obsługi znajduje siê naklejka z wartoœciami orientacyjnymi dla urz¹dzenia podczas pracy z narzêdziami wzglêdnie wyposa¿eniem.  Wtyczkê wło¿yć do gniazdka sieciowego./MUM54. Automatyczny zwijacz przewodu elektrycznego: Przewód elektryczny wysun¹ć jednym poci¹gniêciem na ¿¹dan¹ długoœć (maks. patrz rozdział „Czyszczenie i pielêgnacja“. rodzynki. Pracować tylko z zało¿on¹ pokryw¹ (12)! Narzêdzia wymieniać tylko po wył¹czeniu i zatrzymaniu napêdu – po wył¹czeniu urz¹dzenia napêd pracuje jeszcze krótki czas i zatrzymuje siê w pozycji wymiany narzêdzi. Przygotowanie  Korpus urz¹dzenia postawić na gładkiej i czystej powierzchni. ciasta biszkoptowego Hak do zagniatania (15) do zagniatania ciê¿kich ciast i do mieszania dodatków. Dla urz¹dzeñ z czterostopniowym przeł¹cznikiem obrotowym. gdy nieu¿ywane napêdy zasłoniête s¹ pokrywkami ochronnymi (5.  Nało¿yć pokrywê. – przekrêcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a¿ do zatrzasku.  Wło¿yć do miski składniki przeznaczone do przerobienia. np.

gdy urz¹dzenie jest wył¹czone a napêd nieruchomy. parmezanu). oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe Ochrona przed przeci¹¿eniem Rysunek  Wał napêdowy rozdrabniacza wyposa¿ony jest w naciêcie (miejsce przełomu) zapobiegaj¹ce wiêkszemu uszkodzeniu urz¹dzenia w przypadku przeci¹¿enia rozdrabniacza. – Koñcówka do ubijania: zakres 7 (4). NQV .  Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i ramiê urz¹dzenia odchylić do pozycji 3. Oznaczenie na dwustronnej tarczy do krojenia na plasterki: „1“ dla grubej strony krojenia „3“ dla cienkiej strony krojenia Uwaga! Dwustronna tarcza do krojenia nie nadaje siê do krojenia twardego sera. nastêpnie nastawić na zakres 7 (4). patrz rozdział „Czyszczenie i pielêgnacja“. Tarcze rozdrabniaj¹ce chwytać tylko za brzeg! Rozdrabniacz zakładać/zdejmować tylko wtedy. Nie wolno montować rozdrabniacza na korpusie urz¹dzenia. Po pracy  Urz¹dzenie wył¹czyć przeł¹cznikiem obrotowym. – przekrêcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a¿ do zatrzasku. Miêkkie sery trzeć tylko na grubej stronie tarczy na zakresie 7 (4). Rozdrabniacz eksploatować tylko w przedstawionych pozycjach roboczych. domieszanie składników na zakresie 1 (1). twardego sera (np.  Zdj¹ć pokrywê. chleba. Zastosowanie rozdrabniacza Rysunek   Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i ramiê urz¹dzenia odchylić do pozycji 2.  Wyczyœcić wszystkie czêœci. gdy jest kompletnie zmontowany. oziêbionej czekolady i orzechów. albo  Zdj¹ć pokrywê. Obrabiać na zakresie 5 (3). – Hak do zagniatania: najpierw zamieszać składniki na zakresie 1 (1). parmezan). bułek ani czekolady. Dwustronna tarcza do krojenia na plasterki – grubo/cienko do ciêcia na plasterki owoców i warzyw.  Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.  Wyj¹ć narzêdzie z napêdu. Oznaczenie na dwustronnej tarczy do tarcia na wiórki: „2“ dla grubej strony tarcia „4“ dla drobnej strony tarcia Uwaga! Dwustronna tarcza do tarcia na wiórki nie nadaje siê do tarcia orzechów.  Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i ramiê urz¹dzenia odchylić do pozycji 2. a nastêpnie równo postawić. Uwaga! Rozdrabniacz mo¿na u¿ywać tylko wtedy. Nowy uchwyt tarcz wraz z wałem napêdowym mo¿na nabyć poprzez autoryzowany serwis. Tarcza do tarcia – œrednio do tarcia surowych ziemniaków. owoców i sera z wyj¹tkiem twardego sera (np. Nie wkładać palców do otworu wsypowego.  Wło¿yć składniki. Uwaga! Tarcza do tarcia nie nadaje siê do tarcia miêkkiego i ¿ółtego sera.  Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i ramiê urz¹dzenia odchylić do pozycji 2. Ugotowane ziemniaki twardego gatunku kroić tylko na zimno. Rozdrabniacz Niebezpieczeñstwo zranienia Nie dotykać ostrych no¿y i krawêdzi tarcz rozdrabniaj¹cych. Dwustronna tarcza do tarcia na wiórki – grubo/drobno do tarcia na wiórki warzyw.  Zdj¹ć miskê. W razie przeci¹¿enia wał napêdowy łamie siê w tym miejscu.  Dodać składniki przez otwór wsypowy w pokrywie. Obrabiać na zakresie 7 (4). Dodawanie składników  Urz¹dzenie wył¹czyć przeł¹cznikiem obrotowym.éä Zaleca siê: – Koñcówka do mieszania: najpierw zamieszać składniki na zakresie 1 (1).  Nało¿yć miskê: – nało¿yć miskê nachylon¹ do przodu. Obrabiać na zakresie 3 (2) lub 4 (3). nastêpnie zagniatać na zakresie 3 (2).

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .  Zdj¹ć pokrywê osłaniaj¹c¹ napêd miksera.5 litra. Zastosowanie miksera Rysunek   Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i ramiê urz¹dzenia odchylić do pozycji 4. nale¿y wył¹czyć robot kuchenny i wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.  Nało¿yć pokrywê (zwrócić uwagê na oznaczenia) i przekrêcić a¿ do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Po pracy  Urz¹dzenie wył¹czyć przeł¹cznikiem obrotowym. a¿ do oporu w uchwycie miksera. W tym celu nacisn¹ć palcem z dołu na wał napêdowy (rysunek ). na napêd i przekrêcić a¿ do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Maksymalna iloœć płynnych składników = 1. gdy urz¹dzenie jest wył¹czone a napêd nieruchomy! Mikser mo¿na wł¹czać tylko kompletnie zmontowany i z zało¿on¹ pokryw¹. aby ¿¹dana strona pokazywała do góry. Pokrywa musi być zatrzaœniêta.  Nało¿yć pojemnik miksera (oznaczenie na uchwycie na oznaczenie na korpusie urz¹dzenia) i przekrêcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a¿ do oporu.  Przeł¹cznik obrotowy nastawić na ¿¹dany zakres.  Zało¿yć (ostro¿nie) ¿¹dan¹ tarczê do krojenia lub tarcia na czubek uchwytu tarczy (Rysunek -6a).25 litra. Dodawanie składników=(rysunek=-8)  Urz¹dzenie wył¹czyć przeł¹cznikiem obrotowym. zdj¹ć pokrywê rozdrabniacza i opró¿nić otwór wsypowy.  Zdj¹ć uchwyt tarcz z tarcz¹. Przy dwustronnych tarczach zwrócić uwagê. obydwa czubki musz¹ przy tym pokazywać do góry. Nie wł¹czać pustego miksera. Uwaga! Zwracać uwagê na to.5 litra gor¹cych lub pieni¹cych płynów.  Umyć poszczególne czêœci.  Chwycić uchwyt tarcz za górny koniec i wło¿yć do obudowy (Rysunek -6b).  Przeł¹cznik obrotowy nastawić na zalecany zakres.  Pokrywê przekrêcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdj¹ć.  Nało¿yć rozdrabniacz. maksymalna iloœć pieni¹cych lub gor¹cych płynów = 0. albo  wyj¹ć lejek z pokrywy i stałe składniki dodawać stopniowo przez otwór wsypowy albo  płynne składniki dodać poprzez lejek. aby w otworze wylotowym nie gromadziły siê produkty.  Wło¿yć składniki.  Rozdrabniacz przekrêcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdj¹ć.  Produkty przeznaczone do przetworzenia wkładać przez otwór wsypowy i popychać popychaczem. Wskazówka: Wskazówka: Cienkie produkty ci¹ć w wi¹zkach. optymalna iloœć miksowanych składników stałych = 50–100 gramów. Niebezpieczeñstwo sparzenia! Podczas obróbki gor¹cych produktów wydostaje siê para przez lejek w pokrywie. NRM Mikser Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi no¿ami miksera/ obracaj¹cym siê napêdem! Nigdy nie wkładać r¹k do zało¿onego miksera! Mikser zakładać/zdejmować tylko wtedy.  Nało¿yć pokrywê i przekrêcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.éä  Zdjać z napêdu rozdrabniacza pokrywê osłaniaj¹c¹=ERysunek=-5aFK  Przytrzymać uchwyt tarcz przy dolnej koñcówce. Uwaga! Mikser mo¿e ulec uszkodzeniu.  Zdj¹ć pokrywê i dodać składniki. wtedy otrzymamy równomierne rozdrobnienie. Nie wolno obrabiać ¿adnych zamro¿onych produktów (z wyj¹tkiem kostek lodu). odczekać a¿ urz¹dzenie całkowicie siê zatrzyma. Wskazówka: Je¿eli wło¿one produkty zablokuj¹ siê w rozdrabniaczu. Napełniać maksymalnie 0. jak pokazano na rysunku -8.

Lampka kontrolna miga przy błêdnej obsłudze urz¹dzenia.  Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego. Powierzchnia urz¹dzenia mo¿e ulec uszkodzeniu. Czyszczenie i pielêgnacja Uwaga! Nie stosować ¿adnych szoruj¹cych œrodków czyszcz¹cych. Nastêpnie wymyć rozrdrabniacz. Nastêpnie wylać wodê i wypłukać mikser czyst¹ wod¹. Wa¿na wskazówka dla MUM54. Usuwanie drobnych usterek Niebezpieczeñstwo zranienia! Przed przyst¹pieniem do usuwania usterek nale¿y zawsze najpierw wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego. Ramiê urz¹dzenia musi zaskoczyć w ka¿dej pozycji roboczej. patrz rysunek . Przestrzegać wskazówek pielêgnacji znajduj¹cych siê w torebce do przechowywania akcesoriów. Przechowywanie Niebezpieczeñstwo zranienia! Proszê wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego. aby czêœci z tworzywa sztucznego nie zostały zablokowane w zmywarce. który pozostaje np. Zwrócić uwagê na to. poniewa¿ mog¹ ulec trwałej deformacji podczas procesu zmywania! Czyszczenie rozdrabniacza Wszystkie czêœci rozdrabniacza mo¿na myć w zmywarce do naczyñ.  Torebkê do przechowywania akcesoriów przechowywać w misce..  Wytrzeć urz¹dzenie do sucha.  Przechowywanie w oryginalnym opakowaniu. Wskazówka: Mikser wyczyœcić najlepiej zaraz po u¿yciu./MUM56. Do zało¿onego miksera wlać trochê wody z odatkiem płynu do mycia naczyñ.  Urz¹dzenie wytrzeć tylko wilgotn¹ œcierk¹. Wskazówka: Po obróbce składników płynnych wystarcza czêsto wymycie miksera bez koniecznoœci zdejmowania go z urz¹dzenia. Pojemnik miksera. Proszê najpierw spróbować usun¹ć wystêpuj¹cy problem w oparciu o niniejsze wskazówki.. Czyszczenie miski i wyposa¿enia Miskê i narzêdzia mo¿na myć w zmywarce do naczyñ. Czyszczenie miksera Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi no¿ami! No¿y miksera nie nale¿y chwytać gołymi rêkoma. Wskazówka: Czerwony nalot. pokrywê i lejek mo¿na myć w zmywarce do naczyñ. Wł¹czyć mikser na kilka sekund (na zakres M). oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NRN . po tarciu marchewki mo¿na usun¹ć przecieraj¹c czêœci rozdrabniacza (z wyj¹tkiem tarcz rozdrabniaj¹cych) œcierk¹ nas¹czon¹ kilkoma kroplami oleju jadalnego. W razie potrzeby u¿yć trochê płynu do mycia naczyñ. oóëìåÉâ=  Koñcówki i tarcze rozdrabniaj¹ce umieœcić w torebce do przechowywania akcesoriów. Wa¿na wskazówka W razie potrzeby wyczyœcić torebkê do przechowywania akcesoriów. Nie wolno stosować urz¹dzeñ czyszcz¹cych strumieniem pary. Czyszczenie korpusu urz¹dzenia Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym! Korpusu urz¹dzenia nigdy nie zanurzać w wodzie ani myć pod bie¿¹c¹ wod¹.  Mikser przekrêcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i zdj¹ć. przy uruchomieniu elektronicznego zabezpieczenia lub przy uszkodzeniu urz¹dzenia. je¿eli urz¹dzenie nie jest u¿ywane.éä Po pracy  Urz¹dzenie wył¹czyć przeł¹cznikiem obrotowym.

½ minuty na zakresie 1 (1). System zabezpieczaj¹cy przed przeci¹¿eniem jest aktywny. Wło¿ono za du¿o produktów spo¿ywczych na raz. 4–6 minut koñcówk¹ do ubijania na zakresie 7 (4). proszê zwrócić siê do naszego autoryzowanego punktu serwisowego. Napêd wył¹cza siê. Maksymalna iloœć: 1. Œrodki zaradcze  Wył¹czyć urz¹dzenie.  Przeł¹cznik obrotowy przeł¹czyć na zakres 1 (1) i mieszaj¹c dalej ok. Œrodki zaradcze  Sprawdzić dopływ pr¹du. albo zatrzymuje siê podczas pracy.  Zabezpieczenie przed ponownym wł¹czeniem jest aktywne.  Sprawdzić ramiê urz¹dzenia. a nastêpnie ponownie przekrêcić na ¿¹dany zakres. Nie przekraczać maksymalnie dopuszczalnej iloœci produktów (patrz „Przykłady zastosowania“)! Usterka Podczas pracy napêdu został przypadkowo naciœniêty przycisk zwalniania blokady. Przykłady zastosowania Bita œmietana 100 g–600 g  Œmietanê ubijać koñcówk¹ do ubijania od 1. a napêd „brzêczy“.  Zdj¹ć mikser i usun¹ć przyczynê zablokowania no¿a.  Pokrywki osłaniaj¹ce napêdy zało¿yć na nieu¿ywane napêdy. ½ do 1 minuty dodawać ły¿kami przez otwór wsypowy przesian¹ m¹kê i m¹kê ziemniaczan¹. Œrodki zaradcze  Pokrêtło wył¹cznika nastawić na 0/off.  Ponownie wył¹czyć urz¹dzenie. Maksymalna iloœć: 2 x przepis podstawowy Ciasto ucierane Przepis podstawowy 3–4 jajka 200–250 g cukru 1 szczypta soli 1 paczka cukru waniliowego lub otarta skórka z ½ cytryny 200–250 g masła lub margaryny (o temperaturze pokojowej) 500 g m¹ki 1 paczka proszku do pieczenia 125 ml mleka  Podane składniki mieszać koñcówk¹ do mieszania ok.éä Usterka Urz¹dzenia nie wł¹cza siê. a¿ do mocnego spienienia.5 x przepis podstawowy oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . We właœciwej pozycji? W zatrzasku?  Mikser lub miskê przekrêcić a¿ do oporu. No¿ jest zablokowany. Ciasto biszkoptowe Przepis podstawowy 2 jajka 2–3 ły¿ki gor¹cej wody 100 g cukru 1 paczka cukru waniliowego 70 g m¹ki 70 g m¹ki ziemniaczanej ewentualnie proszek do pieczenia  Podane składniki (oprócz m¹ki i m¹ki ziemniaczanej) ubijać ok. NRO Wa¿na wskazówka Je¿eli w opisany sposób nie da siê usun¹ć wystêpuj¹cych usterek.  Wł¹czyć urz¹dzenie (zakres 1).  Narzêdzie pozostaje w pozycji wymiany narzêdzi. Piana z białek 1 do 8 białek z jaj  Białka ubijać koñcówk¹ do ubijania 4 do 6 minut na zakresie 7 (4).  Ponownie zało¿yć mikser. Ramiê wychylne podnosi siê do góry. Usterka Urz¹dzenie wył¹cza siê podczas pracy.  Wł¹czyć urz¹dzenie. Œrodki zaradcze  Wył¹czyć urz¹dzenie i wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.  Ramiê wychylne ustawić w pozycji 1. Usterka Mikser nie zaczyna pracować. Urz¹dzenie nastawić na 0/off. nastêpnie ok. nie pozostaje jednak w pozycji wymiany narzêdzi.  Sprawdzić wtyczkê.  Zało¿yć pokrywê miksera i przekrêcić a¿ do oporu.  Zmniejszyć iloœć miksowanych składników.5 do 4 minut na zakresie 7 (4) (zale¿nie od iloœci i właœciwoœci œmietany). 3–4 minuty na zakresie 7 (4).

„O zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym“ (Dz. Usuwanie opakowania i zu¿ytego urz¹dzenia To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/WE oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca 2005 r. 7 °C) 190 g miodu (z lodówki. Maksymalna iloœć: 1. Nr 180.5 x przepis podstawowy Ciasto chlebowe Przepis podstawowy 750 g m¹ki 2 paczki dro¿d¿y suszonych 2 ły¿eczka soli 450–500 ml ciepłej wody Podane składniki mieszać hakiem do zagniatania ok. ½ minuty na zakresie 1.  Składniki (oprócz oliwy) zamieszać kilka sekund w mikserze na zakresie 3 (2) lub 4 (3). Takie oznakowanie informuje. 3–6 minut na zakresie 3 (2). 4–5 minut na zakresie 3 (2).  Nastêpnie przeł¹czyć mikser na zakres 7 (4). Majonez spo¿yć w krótkim czasie – nie przechowywać. a¿ powstanie emulsja majonezu. Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i œrodowiska naturalnego konsekwencji. w tym lokalne punkty zbiórki. po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e być umieszczany ł¹cznie z innymi odpadami pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego. ½ minuty na zakresie 1 (1). Maksymalna iloœć: 1. nastêpnie ok. ½ minuty na zakresie 1. Prowadz¹cy zbieranie. 3–4 minuty na zakresie 3 (2). 1495) symbolem przekreœlonego kontenera na odpady. poz. tworz¹ odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie tego sprzêtu. ¿e sprzêt ten.U. nastêpnie ok. 2–3 minuty na zakresie 6 (3). wynikaj¹cych z obecnoœci składników niebezpiecznych oraz niewłaœciwego składowania i przetwarzania takiego sprzêtu.éä Ciasto kruche Przepis podstawowy 125 g masła (o temperaturze pokojowej) 100–125 g cukru 1 jajko 1 szczypta soli trochê otartej skórki cytrynowej lub cukru waniliowego 250 g m¹ki ewentualnie proszek do pieczenia  Podane składniki mieszać koñcówk¹ do mieszania ok. U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. dolewać powoli oliwê przez lejek i tak długo mieszać. Maksymalna iloœć: 2 x przepis podstawowy Ciasto dro¿d¿owe Przepis podstawowy 500 g m¹ki 1 jajko 80 g tłuszczu (o temperaturze pokojowej) 80 g cukru 200–250 ml letniego mleka 25 g œwie¿ych dro¿d¿y lub 1 paczka suszonych dro¿d¿y otarta skórka z ½ cytryny 1 szczypta soli  Podane składniki mieszać hakiem do zagniatania ok. z 2005 r.5 x przepis podstawowy Ciasto na makaron Przepis podstawowy 300 g m¹ki 3 jajka w razie potrzeby 1–2 ły¿ki stołowe (10–20 g) zimnej wody  Wszystkie składniki zagniatać na ciasto ok.  Nastêpnie dodać miód i miksować 15 sekund na zakresie 7 (4). nastêpnie ok. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe Majonez 2 jajka 2 ły¿eczki musztardy ¼ l oliwy 2 ły¿ki soku cytrynowego lub octu 1 szczypta soli 1 szczypta cukru Wszystkie składniki musz¹ mieć tak¹ sam¹ temperaturê. sklepy oraz gminne jednostki. Od 500 g m¹ki:  Składniki mieszać hakiem do zagniatania ok. 7 °C)  Masło podzielić na małe kawałki i wło¿yć do miksera. nastêpnie ok. ½ minuty na zakresie 1 (1). NRP . Masło miodowe 30 g masła (z lodówki. 3 do 5 minut na zakresie 3 (2).

czekolady i suchych bułek. grubo (6 mm) Dla przystawki do mielenia miêsa MUZ5FW1. MUZ45PS1 Tarcza do frytek Dla rozdrabniacza MUZ5DS1. Do wyciskania soku z owoców jagodowych poza malinami.05. Warunki gwarancji regulowane s¹ odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 30. w którym dokonano zakupu urz¹dzenia. Dokładne informacje otrzymacie Pañstwo w ka¿dej chwili w punkcie handlowym. MUZ45RV1 Przystawka do tarcia Dla przystawki do mielenia miêsa MUZ5FW1. MUZ45FV1 Przystawka do wyciskania owoców Dla przystawki do mielenia miêsa MUZ5FW1. jak np. W celu skorzystania z usług gwarancyjnych konieczne jest przedło¿enie dowodu kupna urz¹dzenia.1995 roku „W sprawie szczególnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . porzeczki. pomidorów i owoców dzikiej ró¿y na przecier/mus. Wyciskarka do owoców cytrusowych MUZ5FW1 Do rozdrabniania œwie¿ego miêsa na tatar lub kotlet mielony. Do ciêcia surowych ziemniaków na frytki. migdałów. MUZ45SV1 Przystawka do wyciskania ciastek Dla przystawki do mielenia miêsa MUZ5FW1. Wyposa¿enie dodatkowe MUZ5ZP1 Do wyciskania soku z pomarañczy. zostaj¹ jednoczeœnie automatycznie wypestkowane oraz pozbawione łodygi. Do tarcia orzechów. Z metalowym szablonem dla 4 ró¿nych rodzajów form do ciastek. cytryn i grejpfrutów. grubo dla kiełbasy do pieczenia i słoniny. Produkty spo¿ywcze. Drobno dla paszetów i past. Przystawka do mielenia miêsa NRQ MUZ45LS1 Zestaw sitek drobno (3 mm).éä Warunki gwarancji Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu.

na placki ziemniaczane lub kluski. MUZ5ER2 Miska do mieszania ze stali szlachetnej W misce mo¿na mieszać do 750 g m¹ki plus składniki dodatkowe. do kruszenia lodu. do tarcia na wiórki marchewki. MUZ45KP1 Tarcza do tarcia ziemniaków Dla rozdrabniacza MUZ5DS1. MUZ5MX1 Do miksowania napojów. Do tarcia surowych ziemniaków na szwajcarski placek ziemniaczany. Azja MUZ45RS1 Tarcza do tarcia – grubo Dla rozdrabniacza MUZ5DS1. Je¿eli jakiœ element wyposa¿enia nie nale¿y do zakresu dostawy. Do tarcia surowych ziemniaków np. rzepy. Tarcza do ciêcia warzyw Tnie owoce i warzywa na drobne paski dla potraw azjatyckich. Kubek miksuj¹cy z tworzywa sztucznego MUZ5MM1 Multimixer Do siekannia ziół. rzodkiewek i sera. przygotowywania majonezu. rozcierania owoców i warzyw. do rozdrabniania owoców i orzechów. do ciêcia owoców i warzyw na grube plasterki.éä MUZ45AG1 Dla rozdrabniacza MUZ5DS1. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NRR . do tarcia orzechów i schłodzonej czekolady. mo¿na go dokupić w sklepach lub za poœrednictwem naszego serwisu. Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian. warzyw. jabłek i miêsa.

. 163 Garanciális feltételek . Biztonsági rendszerek Bekapcsolásgátló Lásd: „Munkapozíciók” táblázat A készülék az 1. . . . Tartozékok használata esetén tartsa be használati útmutató elõírásait. . . . . . . . . a készülék háztartási vagy háztartásszerû mennyiségek feldolgozására készült. . a készülék meghibásodása esetén húzza ki a hálózati csatlakozót. . A használati útmutatóban megtalálja a különbözõ kivitelû készülékek leírását (lásd modell választékot is. . . . . . A készülék nem igényel karbantartást. . . Kérjük. Amennyiben a készüléket továbbadja harmadik személynek. A lengõkar állását ne változtassa meg. . A készüléket kizárólag a forgókapcsolóval kapcsolja be. . Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül. ha a készülék be van kapcsolva. . . Az elõírt maximális mennyiségeket ne lépje túl. . . . . . hogy szellemi vagy testi fogyatékossággal élõ vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkezõ személyek (gyerekek) kezeljék a készüléket. . 164 Szívbõl gratulálunk új BOSCH készüléke megvásárlásához. . . . oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . . . . . . akkor azt a gyártóval vagy annak ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan képzett szakemberrel ki kell cseréltetni. . . a tisztítás megkezdése elõtt. . . . . . A készülék javíttatását csak a vevõszolgálatunkkal végeztesse. . . . . . Fontos tudnivaló A szerszámot/tartozékot csak akkor cserélje ki. a veszélyek elkerülése érdekében.Üì Tartalom Az Ön biztonsága érdekében . . . . . kérjük. . . . Ön egy kiváló minõségû. . .  ábra). . . . . mezõgazdasági és egyéb ipari üzemek dolgozói konyháiban.és ki. . A készüléket csak rendeltetésszerûen. 162 Alkalmazási példák . . tartozékot használjon. A készülék csak zárt térben használható. . . . . . . . 156 A készülék részei . . . . . és 3. . A meghajtómû teljes leállását meg kell várni. . 8) védõfedéllel vannak lezárva. . ha a nem használt meghajtók (5. A készüléket csak eredeti tartozékokkal használja. 164 Különleges tartozék . . és a háztartásban szokásos mennyiségek feldolgozására és csak a háztartásban szokásos ideig használja. 161 Segítség üzemzavar esetén . . . . . . . . . A csatlakozóvezetéket ne húzza végig éles széleken vagy forró felületen. . . hogy a használati utasítást is adja oda. . . A termékeinkkel kapcsolatos további információkat az internetes oldalunkon talál. . . . . . . . . . . . ha a hajtómû teljesen leállt (kikapcsolás után a hajtómû rövid ideig még forog). . . . és ne tisztítsa folyó víz alatt. . mielõtt elhagyja a helyiséget ill. irodák. . . . . . . . . . . . . . . . . . Háztartásszerû alkalmazásnak minõsül például a készülék használata üzletek. . . . Ne engedje. . . A csatlakozóvezetéknek és a készüléknek sérülésmentesnek kell lennie. . 158 Tisztítás és ápolás . . . . olvassa el figyelmesen a használati utasítást. . A munka befejezése után. Biztonsági elõírások a készülékhez Ne nyúljon a forgó alkatrészekhez. pozícióban csak akkor kapcsolható be: – ha a tálat (11) betette és bekattanásig elfordította és – a turmixgép hajtómûvének védõfedelét (8) feltette. . 157 A készülék kezelése . . Ezt a készüléket nem ipari felhasználásra tervezték. . . és gondosan õrizze meg. . . Az Ön biztonsága érdekében Általános biztonsági elõírások Áramütés veszélye! A készüléket csakis a típustáblán szereplõ adatok szerint csatlakoztassa és üzemeltesse. . . ill. . Egyidejûleg csak egy szerszámot. . . . . . . . hacsak nem valaki felügyel rájuk vagy egy a biztonságért felelõs személy által eligazításban részesültek a készülék használatát illetõen. . . . . . kis hotelekben és hasonló épületekben. . Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe. 161 Tárolás . modern háztartási készülék mellett döntött. . . . NRS Ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül. . . . . A készülék helyes alkalmazására vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem felel az ebbõl eredõ károkért. . . Az alapkészüléket soha ne merítse vízbe. . valamint vendégházakban. . . 162 Ártalmatlanítás . . . . . . Biztonsági okokból a készülék csak akkor üzemeltethetõ. . . .

hogy hajtsa ki a képes oldalt. MUM56. 6 Meghajtás a – szeletelõhöz és a – citrusgyümölcs-préshez (kiegészítõ tartozék *). helyezze fel a turmixgép-hajtómû védõfedelét. ha a készülék kezelésében hiba történik./56. Alapgép  ábra 1 Kioldógomb 2 Lengõkar „Easy Armlift” funkció a felfelé történõ karmozgás elõsegítéséhez (lásd „Munkapozíciók”). A készülék részei Kérjük. Szeletelõ 17 Tömõeszköz 18 Fedél betöltõnyílással 19 Aprítótárcsák 19a Forgó-vágótárcsa – vastag/vékony 19b Forgó-õrlõtárcsa – durva/finom 19c Õrlõtárcsa – közepes finomságú 20 Tárcsatartó 21 Ház kifolyónyílással NRT .: 0/off = stop M= pillanat üzemmód legnagyobb fordulatszámmal. Az ismételt bekapcsoláshoz forgassa a forgókapcsolót 0/off állásba. de a motor az áramszünet után nem lép újra mûködésbe.: Automata kábelfeltekerõ Tál tartozékokkal 11 Nemesacél keverõtál 12 Fedél Szerszámok 13 Keverõszár 14 Habverõszár 15 Dagasztószár tésztaterelõvel 16 Tartozéktáska A szerszámok és aprítótárcsák tárolásához.Üì Újrabekapcsolás elleni védelem Áramkimaradás esetén a készülék bekapcsolva marad..) Üzem közben világít (forgókapcsoló M vagy 1–7 állásban). 10 Kábel tárolása MUM52. ha kiold az elektronikus biztosíték.: 0/off = stop M= pillanat üzemmód legnagyobb fordulatszámmal.. helyezze rá a meghajtásvédõ fedelet. 7 = magas fordulatszám – gyors. tartozékokon található szimbólumok jelentése Tartsa be a használati utasításban foglaltakat.. Biztonsági rendszerek bekapcsolása utáni teendõket lásd: „Segítség üzemzavar esetén”. MUM54. azután kapcsolja be. 4 = magas fordulatszám – gyors. MUM52./MUM56. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe 1–7 fokozat. lásd a „Segítség üzemzavar esetén” fejezetet.: A kábelt a kábelrekeszben tárolja. munkasebesség: 1 = alacsony fordulatszám – lassú. a kapcsolót a kívánt keverési idõre tartsa nyomva.. Vigyázat! Forgó kések! Vigyázat! Forgó szerszámok! Ne nyúljon az utántöltõ nyílásba. 4 Mûködésjelzõ (MUM54.. Túlterhelés elleni védelem Ha a motor használat közben magától leáll.. illetve a készülék meghibásodása esetén./MUM54. 7 Meghajtás a szerszámokhoz (keverõszár. a kapcsolót a kívánt keverési idõre tartsa nyomva. munkasebesség: 1 = alacsony fordulatszám – lassú. a túlterhelés elleni védelem aktiválódik. Lehetséges ok túl nagy mennyiségû élelmiszer egyidejû feldolgozása. 1–4 fokozat. 3 Forgatható kapcsoló Kikapcsolás után (0/off állás) a készülék automatikusan a szerszámok cseréjéhez szükséges megfelelõ pozícióba áll. 5 Meghajtásvédõ fedél A meghajtó védõfedelének levételéhez nyomja meg a hátsó részt és vegye le a fedelet. Ha nem használja a készüléket.. dagasztószár) és a húsdarálóhoz (kiegészítõ tartozék *) 8 Turmixgép-hajtómû védõfedél 9 Meghajtó a turmixgéphez (kiegészítõ tartozék *) Ha nem használja a készüléket. habverõszár. Villog. A készüléken. ill..

. Munkapozíció beállítása:  A kioldógombot nyomja le. A lengõkar reteszelésének minden munkapozícióban be kell kattannia a helyére.. A készülék részei nem alkalmasak mikrohullámú sütõben való használatra. A 4-fokozatú forgókapcsolóval rendelkezõ készülékekhez az értékek mindig zárójelben szerepelnek.  A készüléket és a tartozékokat elsõ használat elõtt alaposan meg kell tisztítani. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . Az egyik kezével segítse a mozgást. Megjegyzés: A lengõkar „Easy Armlift” funkcióval van ellátva. Munkapozíciók  ábra Figyelem! A készüléket csak akkor szabad mûködtetni. Automata kábelfeltekerõ: A kábelt egy mozdulattal a kívánt hosszúságra húzza ki (max. lásd: „Tisztítás és ápolás”.  Húzza ki a kábelt ( ábra). a kábel rögzítõdik.Üì Turmixfeltét * 22 Turmixpohár 23 Fedél 24 Tölcsér A készülék kezelése Sérülésveszély! * Ha egy tartozékrész nem alaptartozék. MUM54. 1–4 1–7 1–4 1–7 1–2 1–3 – – 2–4 3–7 2–4 3–7 9 3–4 5–7 7 3–4 5–7 7 2 7 3 6 * 4 * A habverõ-. A kábel-munkahosszúság csökkentéséhez: könnyedén húzza meg és hagyja a kívánt hosszúságra feltekeredni. MUM56. Ebben a használati utasításban egy matrica található a készülék szerszámok.../MUM54. mely a lengõkar felfelé történõ mozgatását segíti. és a lengõkart fordítsa el.. ha a szerszám/tartozék a következõ táblázat szerinti megfelelõ meghajtómûvön és megfelelõ üzemelési állásban rögzítve lett. Majd könnyedén ismét húzza meg a kábelt és lassan engedje el. MUM56. Pozíció 1 Meghajtás MUM52. A készüléket és a tartozékokat ne tegye ki hõforrásnak. Fontos tudnivaló A jelen használati utasításban a munkasebességhez ajánlott irányértékek 7-fokozatú forgókapcsolóval rendelkezõ készülékekre vonatkoznak. Ne járassa a készüléket üresen. Kábeltartó rekesz: A kábelt húzza ki a kívánt hosszúságra. Elõkészítés  Állítsa az alapkészüléket sima és tiszta felületre. a kereskedésekben és az ügyfélszolgálatnál beszerezhetõ. 100 cm) és lassan engedje el. Nagy feldolgozási mennyiség hozzáadása. Ajánlott a matricát a készülékre ragasztani ( ábra). NRU Csak akkor dugja be a hálózati csatlakozót. a kábel rögzítõdik. ill. MUM52..  A lengõkart bekattanásig elforgatva állítsa a kívánt helyzetbe. keverõszár és dagasztószár behelyezése/kivétele. ha a készülékkel való munkához már minden elõkészületet befejezett. tartozékok használatakor érvényes munkasebességére vonatkozó irányértékekkel. Figyelem! A készüléket csak tartozékkal/szerszámmal felszerelve szabad üzemeltetni.

 Helyezze be a tálat: – az elõredöntött tálat helyezze fel. amelyeket nem kell aprítani (pl. Keverõszár (13) tészták keveréséhez. Biztonsági okokból a készülék csak akkor üzemeltethetõ.  Vegye le a tálat.  Minden alkatrészt tisztítson meg. lásd a „Tisztítás és ápolás” fejezetet. Mûveletek a tállal és a szerszámokkal  ábra  Nyomja meg a nyitó-nyomógombot. tejszín és könnyû tészták felveréséhez. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe  Nyomja meg a nyitó-nyomógombot.  A hozzávalókat a fedélen lévõ adagolónyíláson át lehet utántölteni. és a lengõkart hozza a 1-es pozícióba.  Nyomja meg a nyitó-nyomógombot. és a lengõkart hozza a 2-es pozícióba. Figyelem! A tálat csak akkor használja. piskótatésztához. majd állítsa le. pl.  Töltse be a hozzávalókat. Habverõszár (14) tojásfehérje. és aztán hagyja feltekeredni. vagy  Vegye le a fedelet. pl. Dagasztószár (15) nehéz tészta gyúrásához.Üì Figyelem! A kábelt visszacsévélés közben ne csavarja el.  Húzza ki a hálózati csatlakozódugót. csokoládélapocska).  Vegye le a fedelet. majd 1-es (1-es) fokozatra kapcsolja vissza – Dagasztószár: elõször 1-es (1-es) fokozaton keverje össze.  A feldolgozási mûveletnek megfelelõ keverõszárat. ha a nem használt meghajtók (5. – fordítsa ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányban. Tál és szerszámok A szerszámok forgása következtében fellépõ veszély A készülék üzemelése közben soha ne nyúljon a tálba. illetve levenni. mazsola. amíg a dagasztószár be nem akad (–4b ábra). Figyelem! A szeletelõt csak teljesen összeszerelt állapotban használja. Ha a kábel beszorult. A lengõkart csak a szerszám leállását követõen fordítsa el. húzza ki egészen. habverõszárat vagy dagasztószárat bekattanásig be kell nyomni a meghajtásba. Csak felhelyezett fedéllel (12) dolgozzon! A szerszámot csak a meghajtómû leállásakor cserélje – kikapcsolás után a hajtómû rövid ideig fut még és a szerszámcsere kívánt helyzeténél áll le. Javaslatunk: – Keverõszár: elõször 1-es fokozaton használja (bekeverés). és a lengõkart hozza a 2-es pozícióba. és olyan hozzávalók összekeveréséhez.  Helyezze fel a fedelet. 8) védõfedéllel vannak lezárva. A szeletelõt csak a bemutatott üzemeltetési helyzetben szabad mûködtetni. Megjegyzés: Dagasztószár esetében a tésztaterelõt el kell forgatni. A munka befejezése után  A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval.  Dugja be a hálózati csatlakozódugót. Ne nyúljon a betöltõnyílásba.  Nyomja meg a nyitó-nyomógombot. Szeletelõ Sérülésveszély Ne nyúljon az éles késekbe és az aprítótárcsák éleihez. NRV . majd 3-as (2-es) fokozaton dagasszon A hozzávalók utántöltése  A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval. azután állítsa 7-es (4-es) fokozatra – Habverõszár: 7-es (4-es) fokozattal indítsa.  A feldolgozandó hozzávalókat töltse a tálba. és a lengõkart hozza a 2-es pozícióba. kevert tésztákhoz. A szeletelõt soha ne szerelje össze az alapkészüléken.  A szerszámot vegye ki a meghajtóból.  A forgókapcsolót állítsa a kívánt fokozatra. A kábelfeltekerõ automatával felszerelt készüléken ne tolja vissza kézzel a kábelt. kihúzott hálózati csatlakozódugónál szabad feltenni. Az aprítótárcsát csak a szélén fogja meg! A szeletelõt csakis álló meghajtónál. ha ezzel a készülékkel dolgozik.

 Forgassa a szeletelõt az óramutató járásával ellentétes irányba és vegye le. kemény sajt (pl. NSM  Óvatosan helyezze a tárcsatartó hegyeire a kívánt vágó. és helyezze a házba (-6b ábra).  Tegye fel a fedelet (ügyeljen a jelölésre) és az óramutató járásával ellentétes irányban forgassa el ütközésig. Turmixfeltét Sérülésveszély az éles kés/forgó hajtómû miatt! Soha ne nyúljon a felhelyezett turmixfeltétbe! A turmixgépet csak a meghajtómû álló helyzetében tegye fel/vegye le! A turmixgépet csak összerakott állapotban és felhelyezett fedéllel szabad üzemeltetni. Maximum 0. Forgó-õrlõtárcsa – durva/finom gyümölcs. parmezán) reszeléséhez. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . zöldség és sajt.  A fedelet forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba és vegye le. és a lengõkart hozza a 2-es pozícióba. kapcsolja ki a konyhai gépet.  Helyezze a szeletelõt a -8 ábrán látható módon a hajtásra. kivéve kemény sajt (pl. Feldolgozás az 7-es (4-es) fokozaton Figyelem! A reszelõkorong nem alkalmas puha és szeletelhetõ sajt reszeléséhez. parmezán). A munka befejezése után  A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval. Puha sajtot csak a durva oldalával 7-es (4-es) fokozaton reszeljen. Figyelem! Kerülje el a szeletelni kívánt élelmiszerek feltorlódását a kiömlõnyílásnál. Ehhez alulról nyomja meg az ujjával a meghajtótengelyt ( ábra).  Nyomja meg a nyitó-nyomógombot. zsemle és csokoládé szeletésére. Megjegyzés: Ha a feldolgozandó élelmiszer megakad a szeletelõben. majd állítsa le. A forgótárcsánál ügyeljen rá. és a lengõkart hozza a 3-as pozícióba. és forgassa az óramutató járásával megegyezõ irányba ütközésig. nem szétfövõ fajtájú burgonyát csak hidegen szeleteljen.  Helyezze be a tálat: – az elõredöntött tálat helyezze fel. hogy a kívánt oldal legyen felfelé. Forgó-vágótárcsa – vastag/vékony gyümölcs és zöldség szeleteléséhez.5 liter forró vagy habzó folyadékot szabad betölteni. – fordítsa ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányban. Forrázásveszély! Ha forró anyagot kever. Jelölés a forgó-õrlõtárcsán: „2” durva õrlési oldalhoz „4” finom õrlési oldalhoz Figyelem! A forgó-õrlõtárcsa nem alkalmas dió reszeléséhez. Új tárcsatartó és a hozzátartozó hajtótengely a vevõszolgálatnál kapható. Õrlõtárcsa – közepes finomságú nyers burgonya. akkor a fedélben lévõ tölcséren keresztül gõz távozik.  Vegye le a tárcsatartót a tárcsával együtt. a hálózati csatlakozót húzza ki.  A szeletelõ meghajtása elõtt vegye le a hajtómû védõfedelét=E-5a ábraFK  Tartsa meg a tárcsatartót az alsó végénél fogva.  Fogja meg a tárcsatartót a felsõ végénél fogva. illetve darálásához. Túlterhelés esetén a hajtótengely ezen a helyen törik el.vagy õrlõtárcsát (-6a ábra). kenyér.  Tisztítsa meg az alkatrészeket.  Adagolja a feldolgozandó élelmiszert a betöltõnyílásba és a tömõeszközzel tolja be.  A forgókapcsolót állítsa az ajánlott fokozatra. vegye le a szeletelõ fedelét és ürítse ki a betöltõnyílást. Munka a szeletelõvel  ábra  Nyomja meg a nyitó-nyomógombot.Üì Túlterhelés elleni védelem  ábra A készüléken. hûtött csokoládé és dió reszeléséhez. Fõtt. várja meg. míg a hajtómû megáll. Feldolgozás 3-as (2-es) vagy 4-es (3-as) fokozaton. Hasznos tanács: Egyenletes vágáshoz a vékony vágnivalót kötegenként dolgozza fel. Feldolgozás az 5-ös (3-as) fokozaton Jelölés a forgó-vágótárcsán: „1” vastag vágási oldalhoz „3” vékony vágási oldalhoz Figyelem! A forgó-vágótárcsa nem alkalmas kemény sajt. Közben mindkét hegynek felfelé kell mutatnia. a szeletelõ túlterhelésébõl fakadóan keletkezõ nagyobb károk elkerülése érdekében a szeletelõ hajtótengelyén kialakításra került egy bevágás (tervezett törési hely).

A turmixfeltét tisztítása Sérülésveszély az éles kés miatt! A keverõkést ne fogja meg puszta kézzel. Néhány másodpercre kapcsolja be a turmixgépet (M fokozat). Ne járassa a turmixgépet üresen.  A forgókapcsolót állítsa a kívánt fokozatra. mert a mosogatás folyamán ezeknél maradandó alakváltozás is lehetséges! Szeletelõ tisztítása A szeletelõ minden alkatrésze tisztítható mosogatógépben. és fordítsa el a turmixfeltét fogójába ütközésig az óramutató járásával ellenkezõ irányba. Sérülésveszély! Ha nem használja a készüléket.  A turmixgépet az óramutató járásával megegyezõ irányban fordítsa el és vegye le. Ne dolgozzon mélyhûtött hozzávalókkal (kivéve jégkocka). A mûanyag tartozékokat a mosogatógépben ne szorítsa be.25 liter.  A turmixmeghajtó védõfedelét vegye le. maximális habos vagy forró folyadékmennyiség = 0. Hasznos tanács: Folyadékok feldolgozását követõen gyakran elegendõ a mixert úgy megtisztítani. A tál és a szerszámok tisztítása A tál és a szerszámok mosogatógépben tisztíthatók. Maximális folyékony mennyiség = 1.  A tartozéktáskát a tálban tárolja. és a szilárd hozzávalókat egymás után az utántöltõ nyíláson keresztül töltse be vagy  a folyékony hozzávalókat töltse be a tölcséren keresztül.  A készüléket ezután törölje szárazra. optimális feldolgozási mennyiség. sárgarépa feldolgozása után visszamaradó pirosas elszínezõdés eltávolításához öntsön egy kis étolajat egy törlõruhára. és töltse be a hozzávalókat vagy  vegye ki a tölcsért.5 liter. és soha ne tartsa folyó víz alá. Az alapgép tisztítása Áramütés veszélye! Soha ne merítse az alapgépet vízbe. és öblítse ki tiszta vízzel a turmixgépet. A fedélnek be kell reteszelnie. a fedél és a tölcsér mosogatógépben mosható. Vegye figyelembe a táskában lévõ ápolási útmutatást. Ehhez öntsön egy kevés mosogatószeres vizet a feltett turmixfeltétbe. A munka befejezése után (-8 ábra)  A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval. Fontos tudnivaló Szükség esetén tisztítsa meg a tartozéktáskát. szilárd = 50–100 gramm. hogy azt levenné a készülékrõl. A turmixpohár.  Helyezze fel a turmixpoharat (a markolaton lévõ jelölés a készüléken levõ jelölésen legyen).  Az alapkészüléket és a meghajtók védõfedelét Tisztítás és ápolás Tárolás Figyelem! Ne használjon súrolószert a készülék tisztításához. Hasznos tanács: A turmixfeltétet használat után azonnal tisztítsa meg. és a lengõkart hozza a 4-es pozícióba. és az óramutató járásával ellenkezõ irányban fordítsa el ütközésig. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe nedves törlõvel tisztítsa meg. Munka a turmixgéppel  ábra  Nyomja meg a nyitó-nyomógombot. és azzal dörzsölje át a szeletelõt (az aprítótárcsákat ne).  Tegye fel a fedelet. A mosogatóvizet öntse ki.  Töltse be a hozzávalókat. A hozzávalók utántöltése  A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval.  Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.  ábra  A szerszámokat és az aprítótárcsákat a tartozéktáskában tárolja. Gõzüzemû tisztítót ne használjon. NSN . Hasznos tanács: A pl.  A tárolást az eredeti csomagolásban lásd  ábra.Üì Figyelem! A turmixgép megsérülhet. húzza ki a hálózati csatlakozót. Szükség esetén használjon egy kevés mosogatószert. A készülék felülete megsérülhet. Ezután mossa el a szeletelõt.  Vegye le a fedelet.

 Mozgassa a lengõkart 1. A lengõkar felfelé mozog. kérjük forduljon az ügyfélszolgálathoz.Üì Segítség üzemzavar esetén Sérülésveszély! Az üzemzavar megszüntetése elõtt húzza ki a csatlakozódugót.  Az újrabekapcsolás elleni védelem aktív. A fellépõ problémát elõször az alábbi útmutatások segítségével próbálja meg elhárítani. Alkalmazási példák Tejszínhab 100 g–600 g  A tejszínt 1½–4 percig 7-es (4-es) fokozaton (a tejszín mennyiségétõl és tulajdonságától függõen) a habverõszárral verje fel. Piskótatészta Alaprecept 2 tojás 2–3 evõkanál forró víz 100 g cukor 1 csomag vaníliás cukor 70 g liszt 70 g étkezési keményítõ esetleg sütõpor  A hozzávalókat (a liszt és az étkezési keményítõ kivételével) a habverõszárral kb. ½–1 perc alatt kanalanként adagolja hozzá. Hibajelenség A készülék nem indul el. készülékhez Ha a készülék kezelésében hiba történik.  A szerszám a szerszámcseréhez megfelelõ helyzetben áll meg. NSO A hiba elhárítása  A forgókapcsolót állítsa 0/off állásba. Hibajelenség A turmixgép nem kezd el mûködni vagy használat közben leáll. A hiba elhárítása  Kapcsolja ki a készüléket.  Állítsa a forgókapcsolót az 1-es fokozatra (1) és az átszitált lisztet és étkezési keményítõt kb. és csavarja rá ütközésig. Hibajelenség A készülék használat közben kikapcsol.. Megfelelõ pozícióban van? A helyére kattant?  A turmixfeltétet ill.. A lengõkar reteszelésének minden munkapozícióban be kell kattannia a helyére. Maximális mennyiség: 2 x alaprecept oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .  Csökkentse a feldolgozási mennyiséget.  Tegye fel a turmixfeltét fedelét.  Kapcsolja be a készüléket (1-es fokozat).  A meghajtómû védõfedeleit a nem használt meghajtókra tegye fel. A hiba elhárítása  Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozódugót. a meghajtómû “zúg” A kés blokkolva van. A hajtás lekapcsol. Ne lépje túl a megengedett maximális mennyiségeket (lásd ”Felhasználási példák”)! Hibajelenség Járó hajtás mellett véletlenül megnyomta a kireteszelõ gombot. A túlterhelés elleni védelem mostantól aktív. de nem a szerszámcseréhez megfelelõ helyzetben áll meg. helyzetbe. ha kiold az elektronikus biztosíték illetve a készülék meghibásodása esetén villog a mûködésjelzõ. 4–6 percig 7-es (4-es) fokozaton verje habosra. A hiba elhárítása  Ellenõrizze az áramellátást. Fontos útmutatás a MUM54.  Ellenõrizze a hálózati csatlakozódugót. Túl sok élelmiszert dolgozott fel egyidejûleg.  Vegye le a turmixfeltétet és távolítsa el az akadályt./ MUM56.  Kapcsolja ki újra a készüléket. Tojásfehérje-hab 1–8 tojásfehérje  A tojásfehérjét 4–6 percig 7-es (4-es) fokoza-ton verje fel a habverõszárral. és azután kapcsolja vissza a kívánt fokozatra.  Ellenõrizze a lengõkart. a tálat fordítsa el ütközésig. A készüléket állítsa 0/off helyzetbe.  Kapcsolja be a készüléket. Fontos tudnivaló Ha az üzemzavar nem szüntethetõ meg.  A turmixfeltétet ismét helyezze vissza.

3–4 percig a 7-es (4-es) fokozaton. 3–5 percig 3-as (2-es) fokozaton gyúrja össze. 2–3 percig a 6-os (3-as) fokozaton. azután kb.Üì Kevert tészta Alaprecept 3–4 tojás 200–250 g cukor 1 csipet só 1 csomag vaníliás cukor. Maximális mennyiség: 2 x alaprecept Kelt tészta Alaprecept 500 g liszt 1 db tojás 80 g zsír (szobahõmérsékletû) 80 g cukor 200–250 ml langyos tej 25 g friss élesztõ vagy 1 csomag száraz élesztõ ½ citrom héja 1 csipet só  A dagasztószárral az összes hozzávalót keverje kb. azután kb. vagy ½ citrom héja 200–250 g vaj vagy margarin (szobahõmérsékletû) 500 g liszt 1 csomag sütõpor 125 ml tej  A keverõszárral az összes hozzávalót keverje kb. Maximális mennyiség: 1. ½ percig az 1-es (1-es) fokozaton. azután kb.  Adja hozzá a mézet. tájékozódjon szakkereskedõjénél vagy a helyi önkormányzatnál. Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon. ½ percig az 1-es fokozaton. azután kb. és keverje 7-es (4-es) fokozaton 15 másodpercig. 3–4 percig a 3-as (2-es) fokozaton. Mézes krém (kenyérre) 30 g vaj (a hûtõbõl 7 °C) 190 g méz (a hûtõbõl 7 °C)  A vajat kis darabokra vágva tegye a turmixfeltétbe.5 x az alaprecept Metélt tészta Kenyértészta Alaprecept 750 g liszt 2 csomag száraz élesztõ 2 tk só 450–500 ml meleg víz A dagasztószárral az összes hozzávalót keverje kb.  A turmixgépet kapcsolja a 7-es (4-es) fokozatra. és az olajat a tölcséren keresztül lassan adja hozzá és addig keverje tovább. Alaprecept 300 g liszt 3 tojás igény szerint 1–2 evõkanál (10–20 g) hideg víz  Az összetevõket kb. Maximális mennyiség: 1. ne tárolja. ½ percig az 1-es (1-es) fokozaton. Majonéz 2 tojás 2 evõkanál mustár ¼ l olaj 2 ek citromlé vagy ecet 1 csipet só 1 csipet cukor A hozzávalók azonos hõmérsékletûek legyenek. Maximális mennyiség: 1. 3–6 percig a 3-as (2-es) fokozaton. Ártalmatlanítás A készülék a 2002/96/EG. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük.5 x alaprecept oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NSP . ½ percig az 1-es (1-es) fokozaton.5 x az alaprecept Omlós tészta Alaprecept 125 g vaj (szobahõmérsékletû) 100–125 g cukor 1 db tojás 1 csipet só kevés citromhéj vagy vaníliás cukor 250 g liszt esetleg sütõpor  A keverõszárral az összes hozzávalót keverje kb. 4–5 percig a 3-as (2-es) fokozaton. ½ percig az 1-es fokozaton. amíg a majonéz jól összekeveredik. A majonézt rögtön használja fel. azután kb.  A hozzávalókat (az olaj kivételével) néhány másodpercig 3-as (2-es) vagy 4-es (3-as) fokozaton dolgozza fel a turmixgépben. 500 g-nál nagyobb lisztmennyiség esetén:  A dagasztószárral az összes hozzávalót keverje kb. az elektromos és elektronikus használt készülékekrõl szóló (waste electrical and electronic equipment – WEEE) európai irányelveknek megfelelõen van jelölve.

a ribizlit a készülék automatikus kimagozza. Bogyós gyümölcsök. (3 mm). mint forgalmazó tanúsítjuk. (111.Üì Garanciális feltételek A garanciális feltételeket a 117/1991 (IX. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . Fémsablonokkal 4 különbözõ süteményformához MUZ45RV1 Reszelõ elõtét MUZ5FW1 húsdarálóhoz. Ezután vevõszolgálatunk gondoskodik az elõírt 15 napon belüli. hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel. durva a sült kolbászhoz és szalonnához. MUZ5FW1 Friss hús aprításához tatár beefsteakhez vagy fasírthoz. kölcsönkészülék biztosítása esetén 30 napon belüli javításról. citrom és grapefruit préseléséhez. szabályosan kitöltött garanciajeggyel lehet igénybevenni. mandula. 10) számú kormányrendelet szabályozza. Egyidejûleg pl. Lyuktárcsa-készlet finom Finom a pástétomokhoz és szendvicskrémekhez. Minõségtanúsítás: A 2/1984. csokoládé forgácsolásához és szárított zsemle reszeléséhez.10. durva (6 mm) NSQ MUZ45LS1 Kinyomós süteményelõtét MUZ5FW1 húsdarálóhoz. kivéve málna. MUZ45AG1 Ázsiai zöldségszeletelõ tárcsa MUZ5DS1 szeletelõhöz. paradicsom és csipkebogyó préseléséhez. Nyers burgonya hasábburgonyává történõ aprításához.) BkM-IpM számú rendelete alapján. MUZ45FV1 Gyümölcsprés-elõtét MUZ5FW1 húsdarálóhoz. MUZ45PS1 Hasábburgonyaszeletelõ tárcsa MUZ5DS1 szeletelõhöz. szárát eltávolítja. Húsdaráló MUZ45LS1 MUZ5FW1 húsdarálóhoz. 72 órán belüli meghibásodás esetén a készüléket a kereskedelem kicseréli. A gyümölcsöt és zöldséget vékony csíkokra vágja az ázsiai zöldséges ételekhez. amely minden egyéb garanciális feltételt is részletesen ismertet. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott. Dió. Különleges tartozék MUZ5ZP1 Citrus-gyümölcsprés Narancs.

zöldségek. gyümölcsök és zöldségek pürésítéséhez. jégkocka aprításához. MUZ5MM1 Multifunkciós mixer Fûszerek. répa. alma és hús aprításához. durva MUZ5DS1 szeletelõhöz. majonéz készítéséhez. Nyers burgonya reszeléséhez pl.és csokoládéforgács készítéséhez. dió. gyümölcs és dió aprításához. a kereskedésekben vagy az ügyfélszolgálatnál beszerezhetõ A módosítás jogát fenntartjukK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NSR . retek és sajt reszeléséhez. reszelt süteményhez vagy gombóchoz. Ha egy tartozékrész nem alaptartozék.Üì MUZ45RS1 Reszelõkorong. Burgonya krumplilángoshoz való reszeléséhez. MUZ5MX1 Keverõ felsõrész mûanyag Italok turmixolásához. MUZ45KP1 Krumplilángos-tárcsa MUZ5DS1 szeletelõhöz. valamint gyümölcsök és zöldségek szeleteléséhez. MUZ5ER2 Nemesacél keverõtál A tálban maximum 750 g lisztet plusz a hozzávalókat lehet feldolgozni.

. . . . ÿo®å ÿpåæaª ­­i¯®¸e¸å¼. . . . . He ¹ø¨¸i¹¿ ò¸ºp ñepeμ ¨oc¹pi ®paï ¹a ¨apøñi ÿo­epx¸i. . ø®i ­å¸å®æi ­¸acæiªo® ý¿o¨o. He ªoÿºc®a¼¹e e®cÿæºa¹aýiï ÿpåæaªº oco¢a¯å (­ ¹. . ©oªa¹®o­º i¸íop¯aýi÷ ÿpo ¸aòº ÿpoªº®ýi÷ å μ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòi¼ c¹opi¸ýi ­ I¸¹ep¸e¹i. . . . . . . μaμ¸añe¸å¯å ¸a ¹a¢æåñýi. . . ¥epeªa­a¼¹e i¸c¹pº®ýi÷ μ ­å®opåc¹a¸¸ø ¸ac¹ºÿ¸å¯ ®opåc¹º­aña¯ paμo¯ iμ ÿpåæaªo¯. . . . a ¹a®o² ®opåc¹º­a¸¸ø ¨oc¹ø¯å ÿa¸cio¸i­. ©a¸a i¸c¹pº®ýiø μ ­å®opåc¹a¸¸ø oÿåcºƒ piμ¸i ¯oªeæi (ªå­i¹¿cø ¹a®o² o¨æøª ¯oªeæe¼. . . ªi¹¿¯å) iμ o¢¯e²e¸å¯ íiμåñ¸å¯ ce¸cop¸å¯ cÿp弸ø¹¹ø¯. ­åco®oø®ic¸å¼ ÿo¢º¹o­å¼ ÿpåæaª. . 176 ³a¨a濸i ­®aμi­®å μ ¹ex¸i®å ¢eμÿe®å Óåpo ­i¹aƒ¯o ac μ ÿo®ºÿ®o÷ ¸o­o¨o ÿpåæaªº íip¯å BOSCH. Kopåc¹º¼¹ecø ÿpåæaªo¯ æåòe μa º¯o­å ­iªcº¹¸oc¹i ÿoò®oª²e¸¿ eæe®¹poÿpo­oªº ¹a ÿpåæaªº. ™på¯a¼¹e ÿpåæaª ÿooªaæ¿ ­iª ªi¹e¼. . . . . . . . . . . . . . . ³añe®a¼¹e ÿo­¸oï μºÿ帮å ÿpå­oªº. . oíici­. . . . . . . . . iμ ¸epoμ­å¸e¸å¯å poμº¯o­å¯å μªi¢¸oc¹ø¯å. . He ÿepe­å󺼹e pe®o¯e¸ªo­a¸oï ¯a®cå¯a濸oï ®iæ¿®oc¹i. . . . . . . ø®i ­iªÿo­iªa÷¹¿ μ­åña¼¸å¯ ªæø ªo¯aò¸¿o¨o ¨ocÿoªapc¹­a º¯o­a¯. Hi®oæå ¸e μa¸ºp÷¼¹e ¨oæo­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº ­ ­oªº ¹a ¸i®oæå ¸e ¯å¼¹e ¼o¨o ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷ ­oªo÷. . . . . NSS He¢eμÿe®a ºªapº c¹pº¯o¯! ¥påæaª ÿiª®æ÷ña¹å ¹a e®cÿæºa¹º­a¹å æåòe º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ¹ex¸iñ¸å¯å ªa¸å¯å. . . . . . 175 Cÿeýia濸i ®o¯ÿæe®¹º÷ñi eæe¯e¸¹å . . . . . . . . ®aμi­®å μ ¹ex¸i®å ¢eμÿe®å ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº He ¹op®a¼¹ecø o¢ep¹o­åx ªe¹aæe¼. ¸aÿp. . . . . . . ÿpoñå¹a¼¹e º­a²¸o i¸c¹pº®ýi÷ μ ­å®opåc¹a¸¸ø ¹a μ¢epi¨a¼¹e ïï ª¢a¼æå­o. ¸e­eæå®åx ¨o¹eæi­ i ÿoªi¢¸åx μa®æaªi­. . oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . . . μ¨iª¸o ø®åx ÿpå­oªå. ¼o¨o c溲¢o÷ cep­icº a¢o ­iªÿo­iª¸o ®­aæiíi®o­a¸å¯ íaxi­ýe¯ μ ¯e¹o÷ º¸å®¸e¸¸ø påμå®i­. . Ø®óo ò¸ºp ²å­æe¸¸ø ý¿o¨o ÿpåæaªº ÿoò®oª²e¸å¼. . ­å®opåc¹a¸¸ø ­ ®ºx¸øx ªæø cÿi­po¢i¹¸å®i­ ¯a¨aμå¸i­. . 166 Kopo¹®å¼ o¨æøª . . . . . . . . ¯aæ÷¸o® ). Æåòe ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø ­ μa®på¹åx ÿpå¯ióe¸¸øx. . . óo ¸e ­å®opåc¹o­º÷¹¿cø. . . . . . . . å¼¯a¼¹e ò¹eÿce濸º ­å殺 iμ poμe¹®å ÿicæø ®o²¸o¨o ®opåc¹º­a¸¸ø. . . . Pe¯o¸¹ ÿpåæaªº ÿpo­oªå¹¿cø æåòe ¸aòo÷ c溲¢o÷ cep­icº. . ciæ¿c¿®o¨ocÿoªapc¿®åx i i¸òåx ÿpo¯åcæo­åx ÿiªÿp僯c¹­. ¥påæaª ¸e ÿo¹pe¢ºƒ ¹ex¸iñ¸o¨o ªo¨æøªº. . ¡ºª¿ æac®a. . He pºxa¼¹e ­a²iæ¿. . . . . . . . 169 Ñåóe¸¸ø ¹a ªo¨æøª . . ¹o ¼o¨o μa¯i¸a ÿo­å¸¸a ­å®o¸º­a¹åcø ­åpo¢¸å®o¯. . 173 ©oÿo¯o¨a º paμi ¸eÿoæaªo® . . . ñ. . å®opåc¹o­º¼¹e ÿpåæaª æåòe μa ÿpåμ¸añe¸¸ø¯ ªæø ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i­ º ®iæ¿®oc¹i ¹a ÿpo¹ø¨o¯ ñacº. ÿo­å¸¸i ¢º¹å μa®på¹å¯å μaxåc¸å¯å ®påò®a¯å (5. . e®cÿæºa¹aýiø ÿpåæaªº ­ ¹a®åx ­åÿaª®ax ªoμ­oæøƒ¹¿cø æåòe ÿiª ¸a¨æøªo¯ a¢o ÿicæø ÿpo­eªe¸¸ø i¸c¹pº®¹a²º μ e®cÿæºa¹aýiï oco¢o÷. . . . . š paμi ¸eªo¹på¯a¸¸ø ­®aμi­o® óoªo ÿpa­å濸o¨o ­å®opåc¹a¸¸ø ÿpåæaªº ­åpo¢¸å® ¸e ¸ece ­iªÿo­iªa濸oc¹i μa μ¢å¹®å. 173 ¥på®æaªå ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø . . . . . . . He μaæåòa¼¹e ÿpåæaª ÿiª ñac po¢o¹å ¢eμ ¸a¨æøªº. ÿepeª ñåc¹®o÷. ø®a ­iªÿo­iªaƒ μa ïx ¢eμÿe®º. . .ìâ ³¯ic¹ ©æø aòoï ¢eμÿe®å ©æø aòoï ¢eμÿe®å . E®cÿæºa¹aýiø ÿpåæaªº ªoÿºc®aƒ¹¿cø æåòe μa º¯o­å ªo¹på¯a¸¸ø ­å¯o¨ ¢eμÿe®å. . . . a ¹a®o² iμ ¸eªoc¹a¹¸i¯ pi­¸e¯ ªoc­iªº ¹a μ¸a¸¿. . . . . Ýe¼ ÿpåæaª ÿpåμ¸añe¸å¼ ªæø ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i­ º μ­åña¼¸i¼ ªæø ªo¯aò¸¿o¨o ¨ocÿoªapc¹­a ®iæ¿®oc¹i ­ ªo¯aò¸ix a¢o ÿo¢º¹o­åx º¯o­ax i ¸e poμpaxo­a¸å¼ ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø ­ ÿpo¯åcæo­åx ýiæøx. . 8). . . ³ac¹ocº­a¸¸ø ­ ÿo¢º¹o­åx º¯o­ax ­®æ÷ñaƒ. 167 å®opåc¹a¸¸ø . 172 ³¢epi¨a¸¸ø . å ÿp媢aæå cºñac¸å¼. . ÿpå ­åxoªi iμ ÿpå¯ióe¸¸ø ¹a º paμi ªeíe®¹º. . . . . . . 175 ¦apa¸¹i¼¸i º¯o­å . 174 š¹åæiμaýiø . . . . .

ì⠍å®opåc¹o­º¼¹e ÿpåæaª æåòe μ opå¨i¸a濸å¯å ®o¯ÿæe®¹º÷ñå¯å eæe¯e¸¹a¯å. 4 = ­åco®a ò­åª®ic¹¿ o¢ep¹a¸¸ø ò­åª®o. a ÿo¹i¯ ­­i¯®¸i¹¿. a²æå­a ­®aμi­®a Hacaª®å/a®cecºapå ¯i¸ø¹å æåòe ÿicæø ÿo­¸oï μºÿ帮å ÿpå­oªº — ÿpå­iª ÿpoªo­²ºƒ pºxa¹åcø óe ªeø®å¼ ñac ÿicæø ­å¯®¸e¸¸ø./56.: 0/off = c¹oÿ M = I¯ÿºæ¿c¸å¼ pe²å¯ μ ¸a¼­åóo÷ ò­åª®ic¹÷. ¥påæaª ­¯å®aƒ¹¿cø ­ ÿoæ.: 0/off = c¹oÿ M = I¯ÿºæ¿c¸å¼ pe²å¯ μ ¸a¼­åóo÷ ò­åª®ic¹÷. ª­å¨º¸ ­å¯å®aƒ¹¿cø ca¯oc¹i¼¸o ÿiª ñac e®cÿæºa¹aýiï. ¥på ­å®opåc¹a¸¸i a®cecºapi­ ªo¹p寺¼¹ecø ªoªa¸åx i¸c¹pº®ýi¼ μ ­å®opåc¹a¸¸ø. poμ¨op¸i¹¿ c¹opi¸®å μ ¯aæ÷¸®a¯å. 1 ¹a 3 æåòe ¹oªi: — ®oæå ñaòa (11) ­c¹a­æe¸a i ÿo­ep¸º¹a ­ μaíi®co­a¸e ÿoæo²e¸¸ø ¹a — μaxåc¸a ®påò®a ÿpå­oªº ¢æe¸ªepa (8) μa®på¹a. po¢oña ò­åª®ic¹¿: 1 = ¸åμ¿®a ò­åª®ic¹¿ o¢ep¹a¸¸ø ÿo­i濸o. ¹på¯a¼¹e ÿepe¯å®añ ÿpo¹ø¨o¯ ñacº ÿo¹pi¢¸o¨o ªæø ÿepepo¢®å. 3 ¥epe¯å®añ ¥icæø ­å¯®¸e¸¸ø (ÿoæo²e¸¸ø 0/off) ÿpåæaª a­¹o¯a¹åñ¸o ÿpåxoªå¹¿ ­ oÿ¹å¯a濸e ÿoæo²e¸¸ø ªæø μ¯i¸å ¸acaªo®. ø®óo å ¸å¯ ¸e ®opåc¹ºƒ¹ecø. 7 = ­åco®a ò­åª®ic¹¿ o¢ep¹a¸¸ø ò­åª®o. 5 ³axåc¸a ®påò®a ÿpå­oªº Óo¢ μ¸ø¹å. ¥oøc¸e¸¸ø c寭oæi­ ¸a ÿpåæaªi ¹a a®cecºapax ©o¹p寺¼¹ecø ­®aμi­o® i¸c¹pº®ýiï μ e®cÿæºa¹aýiï. ÿpå cÿpaý÷­a¸¸i eæe®¹po¸¸o¨o μaÿo¢i²¸å®a a¢o ªeíe®¹i ÿpåæaªº. 4 I¸ªå®a¹op¸e ¹a¢æo (MUM54. MUM54. ©æø ÿo­¹op¸o¨o ­­i¯®¸e¸¸ø ºc¹a¸o­i¹¿ ÿepe¯å®añ ¸a 0/off. NST . ³axoªå ­ paμi ­­i¯®¸e¸¸ø cåc¹e¯å ¢eμÿe®å oÿåca¸i ­ poμªiæi «©oÿo¯o¨a ÿpå ¸eÿoæaª®ax». MUM52. 6 ¥på­iª ªæø — ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸oï ¸apiμ®å i — ÿpeca ªæø ýå¹pºco­åx (Cÿeýia濸i ®o¯ÿæe®¹º÷ñi eæe¯e¸¹å G). ¡æo®º­a¸¸ø ÿo­¹op¸o¨o ­­i¯®¸e¸¸ø ¥iª ñac ÿepep­å ­ ÿoªañi c¹pº¯º ÿpåæaª μaæåòaƒ¹¿cø ­­i¯®¸e¸å¯./MUM56. Oª¸oñac¸o ¯o²¸a ®opåc¹º­a¹åcø æåòe oª¸iƒ÷ ¸acaª®o÷ a¢o oª¸å¯ a®cecºapo¯..) C­i¹å¹¿cø ÿiª ñac po¢o¹å (ÿepe¯å®añ ¸a M a¢o 1—7). C¹ºÿe¸i 1—7. ³axåc¹ ­iª ÿepe­a¸¹a²e¸¸ø  paμi a®¹å­o­a¸o¨o μaxåc¹º ­iª ÿepe­a¸¹a²e¸¸ø. O¢epe²¸o! O¢ep¹o­i ¸acaª®å! He ­c¹po¯æø¼¹e ¸i®oæå pº® ªo o¹­opº ªæø μa­a¸¹a²º­a¸¸ø ÿiª ñac po¢o¹å. Ýe ¯o²e ¢º¹å cÿpåñå¸e¸e oª¸oñac¸o÷ ÿepepo¢®o÷ μa¸aª¹o ­eæå®oï ®iæ¿®oc¹i ÿpoªº®¹i­.. ªå­i¹¿cø poμªiæ «©oÿo¯o¨a ÿpå ¸eÿoæaª®ax». O¢epe²¸o! O¢ep¹o­i ¸o²i. ¸a¹åc¸i¹¿ ¸a μaxåc¸º ®påò®º ÿpå­oªº μμaªº i μ¸i¯i¹¿.. aæe ª­å¨º¸ ¸e μa­oªå¹¿cø ÿiμ¸iòe ÿpå ÿoªañi c¹pº¯º. ©æø ­¯å®a¸¸ø ¹a ­å¯å®a¸¸ø ÿpåæaªº ®opåc¹º¼¹ecø æåòe ÿepe¯å®añe¯. C¹ºÿe¸i 1—4. ³a®på¼¹e ÿpå­iª μaxåc¸o÷ ®påò®o÷. po¢oña ò­åª®ic¹¿: 1 = ¸åμ¿®a ò­åª®ic¹¿ o¢ep¹a¸¸ø ÿo­i濸o. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe Kopo¹®å¼ o¨æøª ¡ºª¿ æac®a. ¡æå¯aƒ ­ paμi ¸eÿoæaªo® ­ ºÿpa­æi¸¸i ÿpåæaªº. Cåc¹e¯å ¢eμÿe®å ¡æo®º­a¸¸ø ÿpo¹å ­­i¯®¸e¸¸ø ©å­i¹¿cø ¹a¢æåý÷ «Po¢oñi ÿoæo²e¸¸ø». ¹på¯a¼¹e ÿepe¯å®añ ÿpo¹ø¨o¯ ñacº ÿo¹pi¢¸o¨o ªæø ÿepepo¢®å.. Maæ÷¸o®  Oc¸o­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº 1 K¸oÿ®a poμ¢æo®º­a¸¸ø 2 ¥o­opo¹¸å¼ ­a²iæ¿ Íº¸®ýiø «Easy Armlift» ªæø ÿiª¹på¯a¸¸ø pºxº ­a²eæ÷ ªo­epxº (ªå­i¹¿cø «Po¢oñi ÿoæo²e¸¸ø»)..

 ¥o­ep¸i¹¿ ­a²iæ¿ ­ ¢a²a¸e ÿoæo²e¸¸ø ¹a®. ¯o²¸a μa¯o­å¹å ñepeμ ¯a¨aμå¸ a¢o c溲¢º cep­icº. ø®i ¸e ­xoªø¹¿ ªo ®o¯ÿæe®¹º ÿoc¹a­®å. MUM56.. ®aμi­®a ¥o­opo¹¸å¼ ­a²iæ¿ ºc¹a¹®o­a¸å¼ íº¸®ýiƒ÷ «Easy Armlift».../MUM54. 10 iªci® ªæø ®a¢eæ÷ MUM52. ­i¸åñ®a-¯iòaæ®å.ìâ 7 ¥på­iª ªæø ¸acaªo® (­i¸åño®¯iòaæ®a. NSU Po¢oñi ÿoæo²e¸¸ø Maæ÷¸o®  š­a¨a! E®cÿæºa¹º¼¹e ÿpåæaª æåòe μa º¯o­å. a²iæ¿ ÿo­å¸e¸ ¢º¹å μaíi®co­a¸å¯ ­ ÿaμº ­ ®o²¸o¯º po¢oño¯º ÿoæo²e¸¸i. ¡a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸a ¸apiμ®a 17 Ò¹o­xañ 18 Kpåò®a μ ¹pº¢®o÷ ªæø μaÿo­¸e¸¸ø i¸¨peªiƒ¸¹i­ 19 Pi²ºñi ªåc®å 19a ª­oc¹opo¸¸i¼ ªåc® ªæø piμa¸¸ø — ®pºÿ¸o/ªpi¢¸o 19b ª­oc¹opo¸¸ø òa¹®i­¸åýø — ®pºÿ¸o/ªpi¢¸o 19c ª­oc¹opo¸¸ø ¹ep¹®a — cepeª¸¿o 20 aæ ªæø ªåc®i­ 21 Kopÿºc μ ­åÿºc®¸å¯ o¹­opo¯ Mi®cep G 22 Ñaòa ¢æe¸ªepa 23 Kpåò®a 24 opo¸®a G ©e¹aæi. 1—4 1—7 1—4 1—7 1—2 1—3 — — 2—4 3—7 2—4 3—7 9 3—4 5—7 7 3—4 5—7 7 2 7 3 6 G 4 G šc¹a¸o­®a/³¸i¯a¸¸ø ­i¸åñ®a-μ¢å­aæ®å.: Poμ¯ic¹i¹¿ ®a¢eæ¿ º ­iªci®º ªæø ®a¢eæ÷. ø®a ÿiª¹p寺ƒ pºx ÿo­opo¹¸o¨o ­a²eæ÷ ªo­epxº. MUM54..: A­¹o¯a¹åñ¸e μ¯o¹º­a¸¸ø ®a¢eæ÷. ¥iª¹på¯a¼¹e pºx pº®o÷. óo¢ ­i¸ μa¼òo­ ­ ÿaμ. MUM56. ©oªa­a¸¸ø ­eæå®oï ®iæ¿®oc¹i ÿpoªº®¹i­ ªæø ÿepepo¢®å.. ¨añ®a ªæø ­å¯iòº­a¸¸ø. Ñaòa μ a®cecºapa¯å 11 Ñaòa iμ ­åco®oø®ic¸oï c¹aæi 12 Kpåò®a Hacaª®å 13 i¸ñå®-¯iòaæ®a 14 i¸ñå®-μ¢å­aæ®a 15 ¦año® ªæø ­å¯iòº­a¸¸ø μ ­iªxåæ÷­añe¯ ¹ic¹a 16 ¥iªc¹a­®a ªæø a®cecºapi­ ©æø μ¢epi¨a¸¸ø ¸acaªo® i pi²ºñåx ªåc®i­. šc¹a¸o­®a po¢oño¨o ÿoæo²e¸¸ø  Ha¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®º poμ¢æo®º­a¸¸ø ¹a ÿo­ep¸i¹¿ ­a²iæ¿.. ­i¸åño®-μ¢å­aæ®a. óo a®cecºapå/¸acaª®å ­c¹a­æe¸i ªo ÿpa­å濸o¨o ÿpå­oªº ¹a ­ ÿpa­å濸o¯º po¢oño¯º ÿoæo²e¸¸i º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ýiƒ÷ ¹a¢æåýe÷. ø®óo å ¸å¯ ¸e ®opåc¹ºƒ¹ecø. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . ¥oæo²e¸¸ø 1 ¥på­iª MUM52. ¨año® ªæø ­å¯iòº­a¸¸ø) i ¯’øcopº¢®å (Cÿeýia濸i ®o¯ÿæe®¹º÷ñi eæe¯e¸¹å G) 8 ³axåc¸a ®påò®a ÿpå­oªº ¢æe¸ªepa 9 ¥på­iª ªæø ¢æe¸ªepa (Cÿeýia濸i ®o¯ÿæe®¹º÷ñi ªåc®å G) ³a®på¼¹e ÿpå­iª μaxåc¸o÷ ®påò®o÷.

¸aÿp. ¼o¨o cæiª ÿo­¸ic¹÷ ­å¼¸ø¹å. He ­®æaªa¼¹e ®a¢eæ¿ ­iª pº®å ­ ÿpåæaªax μ a­¹o¯a¹åñ¸å¯ μ¯o¹º­a¸¸ø¯. ¥o¹i¯ μ¸o­º μæe¨®a ÿo¹ø¨¸i¹¿ μa ®a¢eæ¿ ¹a ­iªÿºc¹i¹¿ ÿo­i濸o. poªμå¸o®./MUM54.  å¼¯i¹¿ ®a¢eæ¿ (Maæ÷¸o®=). ®a¢eæ¿ μºÿå¸å¹¿cø ¸a ¯icýi. ¥iª ñac po¢o¹å ®påò®a (12) ÿo­å¸¸a ¢º¹å o¢o­’øμ®o­o μa®på¹o÷! He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø o¢ep¹o­å¯å ¸acaª®a¯å Mi¸ø¼¹e ¸acaª®å æåòe ÿicæø ÿo­¸oï μºÿ帮å ÿpå­oªº — ÿicæø ­å¯®¸e¸¸ø ÿpå­iª óe ªeø®å¼ ñac ÿpoªo­²ºƒ pºxa¹åcø ¹a μºÿå¸øƒ¹¿cø ­ ÿoæo²e¸¸i ªæø μ¯i¸å ¸acaªo®. Må pe®o¯e¸ªºƒ¯o ÿpå®æeï¹å ý÷ ¸a®æe¼®º ¸a ÿpåæaª (Maæ÷¸o® ).ì⠍å®opåc¹a¸¸ø He¢eμÿe®a o¹på¯a¸¸ø ¹pa­¯! ¯å®a¼¹e ­å殺 ªo poμe¹®å æåòe ÿicæø μa®i¸ñe¸¸ø ÿiª¨o¹o­®å ÿpåæaªº ªo po¢o¹å.  ¥epeª ÿepòå¯ ­å®opåc¹a¸¸ø¯ ÿoñåc¹i¹¿ ª¢a¼æå­o ÿpåæaª ¹a ÿpåæaªªø. E®cÿæºa¹aýiø ÿpåæaªº ªoÿºc®aƒ¹¿cø æåòe μa º¯o­å ªo¹på¯a¸¸ø ­å¯o¨ ¢eμÿe®å. Ø®óo ®a¢eæ¿ μac¹oÿop广cø. i¸ñå®-¯iòaæ®a (13) ªæø ÿepe¯iòº­a¸¸ø ¹ic¹a. šc¹a¸o­®å ªæø ÿpåæaªi­ μ ÿepe¯å®añe¯ ¸a 4 ò­åª®oc¹i ¸a­eªe¸i ÿopøª ­ ªº²®ax. 100 c¯) ¹a ­iªÿºc¹i¹¿ ÿo­i濸o. a²iæ¿ pºxa¹å æåòe ÿicæø ÿo­¸oï μºÿå¸®å ¸acaª®å. ø®i ¸e ÿo­å¸¸i ÿoªpi¢¸÷­a¹åcø (¸aÿp. òo®oæaª¸åx ÿæac¹i­ýi­) NSV . iªci® ªæø ®a¢eæ÷: å¹ø¨¸i¹¿ ®a¢eæ¿ ªo ¢a²a¸oï ªo­²å¸å. μ¨iª¸o ø®åx ÿpå­oªå. ­epò®i­ ¹a æe¨®åx ­åªi­ ¹ic¹a. ©e¹aæi ¸e ¯o²¸a ­å®opåc¹o­º­a¹å ­ ¯i®pox­åæ¿o­i¼ ÿeñi. ¸aÿp. MUM52. a ÿo¹i¯ μ¸o­º μ¯o¹a¹å. ™på¯a¼¹e ÿpåæaª ¹a ¼o¨o ®o¯ÿæe®¹º÷ñi ÿoªaæi ­iª ª²epeæ ¹eÿæa. ÿo­å¸¸i ¢º¹å μa®på¹å¯å μaxåc¸å¯å ®påò®a¯å (5. š­a¨a! E®cÿæºa¹º¼¹e ÿpåæaª æåòe μ a®cecºapa¯å/ ¸acaª®a¯å ­ po¢oño¯º ÿoæo²e¸¸i. š­a¨a! å®opåc¹o­º¼¹e ñaòº æåòe ªæø po¢o¹å μ ýå¯ ÿpåæaªo¯.  ­i¯®¸i¹¿ ­å殺 ªo poμe¹®å. MUM56. š­a¨a! He ÿepe®pºñº¼¹e ®a¢eæ¿ ÿiª ñac ¼o¨o μ¯o¹º­a¸¸ø. μªo¢¸o¨o ¹ic¹a i¸ñå®-μ¢å­aæ®a (14) ªæø μ¢å­a¸¸ø øƒñ¸åx ¢iæ®i­. ¥iª¨o¹o­®a  šc¹a¸o­i¹¿ ¨oæo­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº ¸a pi­¸i¼ ¹a ñåc¹i¼ ÿo­epx¸i.. He e®cÿæºa¹º¼¹e ÿpåæaª ÿopo²¸i¯. a ÿo¹i¯ μ¯o¹a¼¹e ¼o¨o ªo ¢a²a¸oï ªo­²å¸å. 8). ©a¸a i¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï ¯ic¹å¹¿ ¸a®æe¼®º μ ºc¹a¸o­®a¯å po¢oñoï ò­åª®oc¹i ÿpåæaªº ÿpå ­å®opåc¹a¸¸i ¸acaªo® ¹a a®cecºapi­. A­¹o¯a¹åñ¸e μ¯o¹º­a¸¸ø ®a¢eæ÷: å¹ø¨¸i¹¿ ®a¢eæ¿ oª¸å¯ pºxo¯ ªo ¢a²a¸oï ªo­²å¸å (¯a®c. Ñaòa i ÿpåæaªªø He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø o¢ep¹o­å¯å ¸acaª®a¯å He ­c¹po¯æø¼¹e ¸i®oæå pº® ªo ñaòi ÿiª ñac po¢o¹å. ªå­i¹¿cø «Ñåóe¸¸ø ¹a ªo¨æøª». óo ¸e ­å®opåc¹o­º÷¹¿cø.. ¢ic®­i¹¸o¨o ¹ic¹a ¦año® ªæø μa¯iòº­a¸¸ø (15) ªæø ­å¯iòº­a¸¸ø ­a²®o¨o ¹ic¹a ¹a ÿiª¯iòº­a¸¸ø i¸¨peªiƒ¸¹i­. a²æå­a ­®aμi­®a Pe®o¯e¸ªo­a¸i ­ ýi¼ i¸c¹pº®ýiï μ e®cÿæºa¹aýiï ºc¹a¸o­®å po¢oñoï ò­åª®oc¹i μaμ¸añe¸i ªæø ÿpåæaªi­ μ ÿepe¯å®añe¯ ¸a 7 ò­åª®oc¹e¼. ®a¢eæ¿ μºÿå¸å¹¿cø ¸a ¯icýi.. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe C®opoñe¸¸ø po¢oñoï ªo­²å¸å ®a¢eæ÷: ¥o¹ø¨¸i¹¿ μæe¨®a μa ®a¢eæ¿.

ÿo­ep¸º­òå ÿepe¯å®añ.  ³¸i¯i¹¿ ®påò®º. ¢ºæoño® i òo®oæaªº. ³axåc¹ ­iª ÿepe­a¸¹a²e¸¸ø  Óo¢ ÿoÿepeªå¹å μ¸añ¸i ÿoò®oª²e¸¸ø ­åpo¢º ­ paμi ÿepe­a¸¹a²e¸¸ø ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸oï ¸apiμ®å. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . ¥oμ¸añe¸¸ø ¸a ª­oc¹opo¸¸¿o¯º ªåc®º ªæø piμa¸¸ø: «1» — c¹opo¸a ªæø ¸apiμa¸¸ø ¹o­c¹å¯å c®å¢®a¯å «3» — c¹opo¸a ªæø piμa¸¸ø ¹o¸®å¯å òapa¯å š­a¨a! ©­oc¹opo¸¸i¼ ªåc® ªæø piμa¸¸ø ¸e ÿpåªa¹¸å¼ ªæø piμa¸¸ø ¹­epªo¨o cåpº. ¡pa¹å ªåc®å ªæø piμa¸¸ø æåòe μa ®paï! c¹a­æø¼¹e i μ¸i¯a¼¹e ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸º ¸apiμ®º æåòe ÿicæø ÿo­¸oï μºÿ帮å ÿpå­oªº. ¹­epªº ®ap¹oÿæ÷ piμa¹å æåòe xoæoª¸o÷. — ÿo­ep¸i¹¿ ÿpo¹å ¨oªå¸¸oï c¹piæ®å ªo íi®caýiï ­ ÿaμº. ¥epepo¢®a ¸a c¹ºÿi¸i 5 (3). ÿiª¯iòº­a¹å ¸a c¹ºÿe¸i 1 (1) — ¦año® ªæø μa¯iòº­a¸¸ø: cÿoña¹®º ÿepe¯iòº­a¹å ¸a c¹ºÿe¸i 1 (1).  ¥oñåc¹i¹¿ ­ci eæe¯e¸¹å. ©­oc¹opo¸¸i¼ ªåc® ªæø piμa¸¸ø — ®pºÿ¸o/ªpi¢¸o ªæø ¸apiμa¸¸ø ípº®¹i­ ¹a o­oñi­. ¡a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸a ¸apiμ®a He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø He ¹op®a¹åcø ¨oc¹påx ¸o²i­ i ®a¸¹i­ ªåc®i­ ªæø piμa¸¸ø.  ³a­a¸¹a²¹e i¸¨peªiƒ¸¹å. ape¸º. óo¢ ¸acaª®a ñº¹¸o μa¼òæa ­ ÿaμ.ìâ Po¢o¹a μ ñaòe÷ ¹a ¸acaª®a¯å Maæ÷¸o®   Ha¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®º poμ¢æo®º­a¸¸ø ¹a ÿo­ep¸i¹¿ ­a²iæ¿ ­ ÿoæo²e¸¸ø 2.  Ha¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®º poμ¢æo®º­a¸¸ø ¹a ÿo­ep¸i¹¿ ­a²iæ¿ ­ ÿoæo²e¸¸ø 2. ¥icæø po¢o¹å  å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª.  ³a®på¼¹e ®påò®º. ­å¯iòº­a¹å ¸a c¹ºÿe¸i 3 (2) ©oªa­a¸¸ø ÿpoªº®¹i­  å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª. He ­c¹po¯æø¼¹e pº® ªo ¹pº¢®å ªæø μaÿo­¸e¸¸ø.  Ha¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®º poμ¢æo®º­a¸¸ø ¹a ÿo­ep¸i¹¿ ­a²iæ¿ ­ ÿoæo²e¸¸ø 2.  ³a­a¸¹a²¹e ÿpoªº®¹å ªæø ÿepepo¢®å ªo ñaòi. ÿo¹i¯ ­­i¯®¸º¹å c¹ºÿi¸¿ 7 (4) — ­i¸ñå®-μ¢å­aæ®a: c¹ºÿi¸¿ 7 (4). NTM  å¼¯i¹¿ ¸acaª®º iμ ÿpå­oªº.   μaæe²¸oc¹i ­iª ¯e¹å ÿepepo¢®å ÿp僪¸a¼¹e ªo ÿpå­oªº ­i¸ñå®-¯iòa殺. ªå­i¹¿cø «Ñåóe¸¸ø ¹a ªo¨æøª».  ³a­a¸¹a²¹e ÿpoªº®¹å ñepeμ o¹­ip ªæø μa­a¸¹a²º­a¸¸ø ­ ®påòýi. xæi¢a.  å¼¯i¹¿ ñaòº. ÿo­ep¸º­òå ÿepe¯å®añ.  Ha¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®º poμ¢æo®º­a¸¸ø ¹a ÿo­ep¸i¹¿ ­a²iæ¿ ­ ÿoæo²e¸¸ø 1. ¸a ÿpå­oª¸o¯º ­aæº ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸oï ¸apiμ®å μpo¢æe¸a ¸aciñ®a (¯icýe μaªa¸o¨o μæo¯º). š ­åÿaª®º ÿepe­a¸¹a²e¸¸ø ÿpå­iª¸å¼ ­aæ μæa¯ºƒ¹¿cø ­ ý¿o¯º ¯icýi.  å¼¯i¹¿ ò¹eÿce濸º ­å殺 iμ poμe¹®å. óo¢ ¨año® ¯i¨ ­­i¼¹å ­ ÿaμ (Maæ÷¸o®=—4b). Ho­å¼ ­aæ ªæø ªåc®i­ μ ÿpå­iª¸å¯ ­aæo¯ ¯o²¸a ÿp媢a¹å ­ c溲¢i cep­icº. Haòa ÿopaªa: — ­i¸ñå®-¯iòaæ®a: cÿoña¹®º ÿepe¯iòº­a¹å ¸a c¹ºÿe¸i 1 (1). š­a¨a! ¡a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸º ¸apiμ®º ­å®opåc¹o­º­a¹å æåòe º ÿo­¸ic¹÷ μi¢pa¸o¯º ­å¨æøªi. a¢o  ³¸i¯i¹¿ ®påò®º. ®aμi­®a: ¥o­ep¸i¹¿ ­iªxåæ÷­añ ¹ic¹a ¸a ¨añ®º ªæø μa¯iòº­a¸¸ø ¹a®. ­i¸ñå®-μ¢å­a殺 ñå ¨año® ªæø μa¯iòº­a¸¸ø ¹a®.  šc¹a¸o­i¹¿ ÿepe¯å®añ ¸a ¢a²a¸å¼ c¹ºÿi¸¿. Hapiμ®º ¸i®oæå ¸e μ¢åpa¹å ¸a oc¸o­¸o¯º ÿpåæaªi i ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸º ¸apiμ®º ­å®opåc¹o­º­a¹å æåòe ­ μaμ¸añe¸o¯º po¢oño¯º ÿoæo²e¸¸i. ­å¼¸ø­òå ÿoÿepeª ­å殺 iμ poμe¹®å.  c¹a­¹e ñaòº: — ­c¹a­¹e ñaòº ¸axåæe¸o÷ ­ÿepeª ¹a ºc¹a¸o­i¹¿ pi­¸o.

ÿpå ý¿o¯º o¢åª­a μº¢ýi ÿo­å¸¸i ÿo®aμº­a¹å ªo­epxº. óo¢ ª­oc¹opo¸¸i¼ ªåc® æe²a­ ¢a²a¸o÷ c¹opo¸o÷ ªo­epxº. ípº®¹i­ i cåpº. ¥oμ¸añe¸¸ø ¸a ª­oc¹opo¸¸i¼ òa¹®i­¸åýi: «2» — c¹opo¸a ªæø ®pºÿ¸o¨o òa¹®º­a¸¸ø «4» — c¹opo¸a ªæø ªpi¢¸o¨o òa¹®º­a¸¸ø š­a¨a! ©­oc¹opo¸¸ø òa¹®i­¸åýø ¸e ÿpåªa¹¸a ªæø òa¹®º­a¸¸ø ¨opixi­.  ³¸i¯i¹¿ μaxåc¸º ®påò®º μ ÿpå­oªº ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸oï ¸apiμ®å (Maæ÷¸o® -5a).  Ha¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®º poμ¢æo®º­a¸¸ø ¹a ÿo­ep¸i¹¿ ­a²iæ¿ ­ ÿoæo²e¸¸ø 3.5 æi¹pi­ ¨apøñoï a¢o ÿi¸åc¹oï piªå¸å.  ¥poñåc¹å¹å ªe¹aæi. ¥pocæiª®º¼¹e.  šc¹a¸o­i¹¿ ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸º ¸apiμ®º ¸a ÿpå­iª ¹a®. ©­oc¹opo¸¸ø ¹ep¹®a — cepeª¸¿o ªæø ¹ep¹®å cåpoï ®ap¹oÿæi. ¥epepo¢®a ¸a c¹ºÿi¸i 7 (4). š­a¨a! Mi®cep ¯o²e μiÿcº­a¹åcø. He ­¯å®a¼¹e ÿopo²¸¿o¨o ¢æe¸ªepa.  ¥o­ep¸i¹¿ ®påò®º ÿpo¹å ¨oªå¸¸oï c¹piæ®å ¹a μ¸i¯i¹¿ ïï. ¥icæø po¢o¹å  å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª. He¢eμÿe®a oÿi®i­! ¥iª ñac ÿepepo¢®å ¨apøñåx ÿpoªº®¹i­ ­ ¢æe¸ªepi iμ ­opo¸®å ­ ®påòýi ­åc¹ºÿaƒ ÿapa. š­a¨a! ©­oc¹opo¸¸ø ¹ep¹®a ¸e ÿpåªa¹¸a ªæø ¹ep¹®å ¯’ø®o¨o i c®å¢oñ¸o¨o cåpº. μañe®a¹å μºÿ帮å ÿpå­oªº. ÿap¯eμa¸). ®aμi­®a: š paμi μa¹åc¸e¸¸ø ÿpoªº®¹i­ ÿepepo¢®å ­ ¸apiμýi ®ºxo¸¸å¼ ®o¯¢a¼¸ cæiª ­å®æ÷ñå¹å. š­a¨a! š¸å®a¹å ¸a®oÿåñº­a¸¸ø ¸apiμa¸åx ÿpoªº®¹i­ ÿepeª ­åÿºc®¸å¯ o¹­opo¯ ªæø ÿpoªº®¹i­. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe  ¥epe¯å®añ ­c¹a¸o­å¹å ¸a pe®o¯e¸ªo­a¸i¼ c¹ºÿi¸i.  Hapiμ®º ÿo­ep¸º¹å ÿpo¹å ¨oªå¸¸oï c¹piæ®å i μ¸ø¹å.  ™på¯a¼¹e ­aæ ªæø ªåc®i­ μa ¸å²¸i¼ ®i¸eý¿. ©æø ý¿o¨o ¸a¹åc¸i¹¿ ÿaæ¿ýe¯ μ¸åμº ¸a ÿpå­iª¸å¼ ­aæ (Maæ÷¸o® ).ìâ ©­oc¹opo¸¸ø òa¹®i­¸åýø — ®pºÿ¸o/ªpi¢¸o ªæø òa¹®º­a¸¸ø o­oñi­. M’ø®å¼ cåp piμa¹å æåòe ¸a c¹opo¸i ªæø ®pºÿ¸o¨o òa¹®º­a¸¸ø ¸a c¹ºÿi¸i 7 (4). oxoæoª²e¸o¨o òo®oæaªº ¹a ¨opixi­. NTN . ø® μo¢pa²e¸o ¸a ¯aæ÷¸®º -8.  iμ¿¯i¹¿ ­aæ ªæø ªåc®i­ μa ¸å²¸i¼ ®i¸eý¿ i ­c¹a­¹e ­ ®opÿºc (¯aæ÷¸o® -6b). ³a­a¸¹a²º¼¹e ¯a®c寺¯ 0. Mi®cep He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯å ¸o²a¯å/o¢ep¹o­å¯ ÿpå­oªo¯! He ­c¹po¯æø¼¹e ¸i®oæå pº® ªo ­c¹a­æe¸o¨o ¢æe¸ªepa! ³¸i¯a¹å ¹a ­c¹a­æø¹å ¢æe¸ªep ¯o²¸a ¹iæ¿®å ÿpå ÿo­¸i¼ μºÿå¸ýi ÿpå­oªº! ¥epeª ÿoña¹®o¯ po¢o¹å ¢æe¸ªep cæiª o¢o­’øμ®o­o ÿo­¸ic¹÷ μi¢pa¹å i μa®på¹å ®påò®o÷. He ÿepepo¢æø¼¹e ò­åª®oμa¯opo²e¸i ÿpoªº®¹å (μa ­å¸ø¹®o¯ ®º¢å®i­ æ¿oªº). ¥opaªa: ©æø pi­¸o¯ip¸åx peμºæ¿¹a¹i­ ¹o¸®i ÿpoªº®¹å ¸apiμa¼¹e.  c¹a­¹e ñaòº: — ­c¹a­¹e ñaòº ¸axåæe¸o÷ ­ÿepeª ¹a ºc¹a¸o­i¹¿ pi­¸o. — ÿo­ep¸i¹¿ ÿpo¹å ¨oªå¸¸oï c¹piæ®å ªo íi®caýiï ­ ÿaμº. ò¹eÿce濸º ­å殺 ­å¹ø¨¸º¹å iμ poμe¹®å.  ¡a²a¸å¼ ªåc® ªæø ¸apiμa¸¸ø a¢o òa¹®º­a¸¸ø ÿo®æaªi¹¿ o¢epe²¸o ¸a μº¢ýi ­aæa ªæø ªåc®i­ (¯aæ÷¸o® -6a). ¹­epªo¨o cåpº (¸aÿp. c®æaªa÷ñå ÿºñ®a¯å.  å¼¯i¹¿ ­aæ ªæø ªåc®i­ paμo¯ iμ ªåc®o¯.  ³a®på¼¹e ®påò®º (μ­ep¸i¹¿ º­a¨º ¸a ÿoμ¸añ®º) i ÿo­ep¸i¹¿ μa ¨oªå¸¸o÷ c¹piæ®o÷ ªo ºÿopº. ®pi¯ ¹­epªo¨o cåpº (¸aÿp. ÿap¯eμa¸). μ¸ø¹å μ ¸apiμ®å®påò®º i ­å¼¸ø¹å ÿpoªº®¹å iμ ¹pº¢®å ªæø μaÿo­¸e¸¸ø i¸¨peªiƒ¸¹i­. ¥epepo¢®a ¸a c¹ºÿi¸i 3 (2) a¢o 4 (3). ÿo­ep¸º­òå ÿepe¯å®añ.  ¥poªº®¹å ªæø ÿepepo¢®å μa®æac¹å ­ ¹pº¢®º ªæø μaÿo­¸e¸¸ø i¸¨peªiƒ¸¹i­ i ÿiªò¹o­x¸º¹å ò¹o­xañe¯. i ÿo­ep¸i¹¿ ïï μa ¨oªå¸¸o÷ c¹piæ®o÷ ªo ºÿopº. Po¢o¹a μ ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸o÷ ¸apiμ®o÷ Maæ÷¸o®   Ha¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®º poμ¢æo®º­a¸¸ø ¹a ÿo­ep¸i¹¿ ­a²iæ¿ ­ ÿoæo²e¸¸ø 2.

 ¥po¹pi¹¿ ¨oæo­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº ­oæo¨o÷ ¨a¸ñip®o÷.  c¹a­¹e ñaòº ¢æe¸ªepa (ÿoμ¸añ®a ¸a pºñýi ÿo­å¸¸a cxoªå¹åcø μ ÿoμ¸añ®o÷ ¸a oc¸o­¸o¯º ¢æoýi) i ÿo­ep¸i¹¿ ÿpo¹å ¨oªå¸¸oï c¹piæ®å ªo ºÿopº. ³a ÿo¹pe¢å ¯o²¸a ®opåc¹º­a¹åcø ¸e­eæå®o÷ ®iæ¿®ic¹÷ ¯å÷ño¨o μaco¢º. ¥opaªa: ©æø ºcº¸e¸¸ø ñep­o¸o¨o ¸aæ¿o¹º ÿicæø ÿepepo¢®å ªeø®åx ÿpoªº®¹i­. ¥icæø po¢o¹å  å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª. Ñåóe¸¸ø ¢æe¸ªepa He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯å ¸o²a¯å! He ¹op®a¼¹ecø ¸o²a ¢æe¸ªepa o¨oæe¸å¯å pº®a¯å. Ñåóe¸¸ø ñaòi ¹a a®cecºapi­ Ñaòº ¹a a®cecºapå ¯o²¸a ¯å¹å ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i. Ñåóe¸¸ø ¹a ªo¨æøª š­a¨a! He μac¹oco­º¼¹e ¸iø®åx a¢paμå­¸åx μaco¢i­ ªæø ñåc¹®å.ìâ Po¢o¹a μ ¢æe¸ªepo¯ Maæ÷¸o®   Ha¹åc¸i¹¿ ¸a ®¸oÿ®º poμ¢æo®º­a¸¸ø i ºc¹a¸o­i¹¿ ÿo­opo¹¸å¼ ­a²iæ¿ ­ ÿoæo²e¸¸i 4. ¥icæø ý¿o¨o ¸apiμ®º cÿoæoc¸º¹å. ®påò®º ¹a ­opo¸®º ¯o²¸a ¯å¹å ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i.  šc¹a¸o­i¹¿ ÿepe¯å®añ ¸a ¢a²a¸å¼ c¹ºÿi¸¿. ©æø ý¿o¨o ¸aæå¼¹e ¹poxå ­oªå μ ¯å÷ñå¯ μaco¢o¯ ªo ºc¹a¸o­æe¸o¨o ¸a ÿpå­oªi ¢æe¸ªepa. ýe ¯o²e ÿpåμ­ec¹å ªo ïx c¹aæoï ªeíop¯aýiï ÿiª ñac ¯å¹¹ø! Ñåóe¸¸ø ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸oï ¸apiμ®å ci ªe¹aæi ¸apiμ®å ¯o²¸a ¯å¹å ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i.5 æi¹p.  ¥o­ep¸i¹¿ ¢æe¸ªep μa ¨oªå¸¸o÷ c¹piæ®o÷ ¹a μ¸i¯i¹¿ ¼o¨o. ¯a®cå¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿ ÿi¸åc¹oï a¢o ¨apøñoï piªå¸å = 0. ¯a®cå¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿ piªå¸å = 1. ÿo­ep¸º­òå ÿepe¯å®añ. ¸aæå¼¹e ¹poxå xapño­oï oæiï ¸a ¹®a¸å¸º i ÿpo¹pi¹¿ ¸e÷ ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸º ¸apiμ®º (¹iæ¿®å ¸e pi²ºñi ªåc®å). åæå¼¹e ÿoæoc®a濸º ­oªº ¹a cÿoæoc¸i¹¿ ¢æe¸ªep ñåc¹o÷ ­oªo÷. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .  ³a­a¸¹a²¹e i¸¨peªiƒ¸¹å.25 æi¹p.  ¥icæø ý¿o¨o ÿpo¹ep¹å ÿpåæaª ¸acºxo. ­i¯®¸i¹¿ ¢æe¸ªep ¸a ªe®iæ¿®a ce®º¸ª (c¹ºÿi¸¿ M).  å¼¯i¹¿ ò¹eÿce濸º ­å殺 iμ poμe¹®å. ÿo­ep¸º­òå ÿepe¯å®añ.  ³¸i¯i¹¿ μaxåc¸º ®påò®º ÿpå­oªº ¢æe¸ªepa.  ³¸ø¹å ®påò®º i ªoªa¹å i¸¨peªiƒ¸¹å a¢o  å¼¸ø¹å ­opo¸®º i ªoªa¹å ¹­epªi i¸¨peªiƒ¸¹å ÿoc¹ºÿo­o ñepeμ o¹­ip ªæø ªoªa­a¸¸ø ®o¯ÿo¸e¸¹i­ a¢o  ³aæå¼¹e piª®i ÿpoªº®¹å ñepeμ ­opo¸®º. Keæåx. He μac¹oco­º¼¹e ¸iø®åx ÿapo­åx ¯aòå¸ ªæø ñåc¹®å. Ha ÿo­epx¸øx ¯o²º¹¿ ­å¸å®¸º¹å ÿoò®oª²e¸¸ø. ©oªa­a¸¸ø ÿpoªº®¹i­ (Maæ÷¸o® -8)  å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª. ¸aÿp.  ³a®på¼¹e ®påò®º i ÿo­ep¸i¹¿ ïï ÿpo¹å ¨oªå¸¸oï c¹piæ®å ªo ºÿopº ­ ¸oc宺 ®påò®å ¢æe¸ªepa. ¥opaªa: ¡æe¸ªep ÿoñåc¹i¹¿ ¸a¼®paóe oªpaμº ² ÿicæø ­å®opåc¹a¸¸ø. He μa¹åc®a¼¹e ÿæac¹¯aco­i eæe¯e¸¹å ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i. ¯op®­å. oÿ¹å¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿ ¹­epªåx ÿpoªº®¹i­ ªæø ÿepepo¢®å = 50—100 ¨pa¯. ¥opaªa: ©æø ñåc¹®å ¢æe¸ªepa ÿicæø ÿepepo¢®å piªå¸ ñac¹o ¸eo¢o­'øμ®o­o μ¸i¯a¹å ¼o¨o μ ÿpåæaªº. NTO Ñåóe¸¸ø ¨oæo­¸o¨o ¢æo®º ÿpåæaªº He¢eμÿe®a ­pa²e¸¸ø eæe®¹påñ¸å¯ ¹o®o¯! Hi®oæå ¸e μa¸ºp÷¼¹e ¨oæo­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº ­ ­oªº ¹a ¸i®oæå ¸e ¹på¯a¼¹e ¼o¨o ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷ ­oªo÷. Kpåò®a ÿo­å¸¸a ¢º¹å μaíi®co­a¸o÷ ­ ÿaμo­i.

 ­i¯®¸i¹¿ ÿpåæaª (c¹ºÿi¸¿ ò­åª®oc¹i 1). a²æå­a ­®aμi­®a ³­ep¸i¹¿cø.  ³axåc¹ ­iª ÿo­¹op¸o¨o ­­i¯®¸e¸¸ø a®¹å­o­a¸å¼.  ¥epe­ip¹e ò¹eÿce濸º ­å殺. šcº¸e¸¸ø ¸eÿoæaª®å  ­i¯®¸i¹¿ ÿo­opo¹¸å¼ ÿepe¯å®añ ¸a 0/off. ¥o­opo¹¸å¼ ­a²iæ¿ ÿiª¸i¯aƒ¹¿cø ªo­epxº. ÿpå­iª «¨ºªå¹¿». NTP . Heÿoæaª®a ¡æe¸ªep ¸e ÿoñå¸aƒ ÿpaý÷­a¹å a¢o μºÿå¸øƒ¹¿cø ÿiª ñac po¢o¹å. Heÿoæaª®a ¥påæaª ­å¯å®aƒ¹¿cø ÿiª ñac po¢o¹å. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe ÿpå­oªå. Heÿoæaª®a ¥påæaª ¸e ­¯å®aƒ¹¿cø. ø®óo a¯ ¸e ­ªaæocø ºcº¸º¹å ¸eÿoæaª®º. ÿpå cÿpaý÷­a¸¸i eæe®¹po¸¸o¨o μaÿo¢i²¸å®a a¢o ªeíe®¹i ÿpåæaªº ¢æå¯aƒ i¸ªå®a¹op¸e ¹a¢æo. a²æå­a ­®aμi­®a ªæø MUM54. He ÿepe­å󺼹e ªoÿºc¹å¯oï ¯a®cå¯a濸oï ®iæ¿®oc¹i ÿpoªº®¹i­ (ªå­i¹¿cø «¥på®æaªå ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø»)! Heÿoæaª®a ¥iª ñac po¢o¹å ÿpå­oªº ¯å¯o­i濸o ¢ºæa ¸a¹åc¸º¹a ®¸oÿ®a poμ¢æo®º­a¸¸ø.  å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª μ¸o­º. Maæ÷¸o®=  ¥o®æaªi¹¿ ¸acaª®å i pi²ºñi ªåc®å ªo ÿiªc¹a­®å ªæø ÿpåæaªªø.  ­i¯®¸i¹¿ ÿpåæaª. Hi² μa¢æo®o­a¸å¼.  Óoªo μ¢epi¨a¸¸ø ­ opå¨i¸a濸i¼ ºÿa®o­ýi ªå­i¹¿cø. ø®i ¸e ­å®opåc¹o­º÷¹¿cø.ìâ  ³a®på¼¹e μaxåc¸å¯å ®påò®a¯å a²æå­a ­®aμi­®a ¥iªc¹a­®º ªæø ÿpåæaªªø ÿoñåc¹i¹¿ μa ÿo¹pe¢å. ¢ºª¿ æac®a. Cÿpo¢º¼¹e cÿoña¹®º ºcº¸º¹å ­å¸å®æº ÿpo¢æe¯º μa ªoÿo¯o¨o÷ ¸ac¹ºÿ¸åx ­®aμi­o®.  ³a®på¼¹e ®påò®º ¢æe¸ªepa ¹a ÿo­ep¸i¹¿ ïï ªo ºÿopº. Ñå ÿpa­å濸e ÿoæo²e¸¸ø? Ñå μaíi®co­a¸å¼ ­ ÿaμº?  ¡æe¸ªep ñå ñaòº ÿo­ep¸i¹¿ ªo ºÿopº. a ÿo¹i¯ ¸aμaª ¸a ¢a²a¸º c¹ºÿi¸¿. oª¸a®. ©oÿo¯o¨a ÿpå ¸eÿoæaª®ax He¢eμÿe®a o¹på¯a¸¸ø ¹pa­¯! å¼¯i¹¿ ò¹eÿce濸º ­å殺 iμ poμe¹®å ÿepeª ¹å¯. ¥på­iª ­å¯å®aƒ¹¿cø. šcº¸e¸¸ø ¸eÿoæaª®å  å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª ¹a ­å¹ø¨¸i¹¿ ò¹eÿce濸º ­å殺 iμ poμe¹®å. ³a¸aª¹o ¢a¨a¹o ÿpoªº®¹i­ ÿepepo¢æøæåcø oª¸oñac¸o. ©o¹p寺¼¹ecø pe®o¯e¸ªaýi¼ μ ªo¨æøªº ­ ÿiªc¹a­ýi.. μa ªoÿo¯o¨o÷ ªo c溲¢å cep­icº.  ¥o­opo¹¸å¼ ­a²iæ¿ ÿpå­eªi¹¿ ­ ÿoæo²e¸¸ø 1. ¯aæ÷¸o® .  ³¯e¸ò¹e ®iæ¿®ic¹¿ ÿepepo¢æ÷­a¸åx ÿpoªº®¹i­./MUM56.. ¸e μaæåòaƒ¹¿cø ­ ÿoæo²e¸¸i ªæø μ¯i¸å ¸acaªo®. ³¢epi¨a¸¸ø He¢eμÿe®a o¹på¯a¸¸ø ¹pa­¯! Ø®óo å ¸e ®opåc¹ºƒ¹ecø ÿpåæaªo¯. ¹o ­å¼¯i¹¿ ­å殺 iμ poμe¹®å. a²iæ¿ ÿo­å¸e¸ ¢º¹å μaíi®co­a¸å¯ ­ ÿaμº ­ ®o²¸o¯º po¢oño¯º ÿoæo²e¸¸i. ­i¯®¸º­cø μaxåc¹ ­iª ÿepe­a¸¹a²e¸¸ø. ø® ÿpåc¹ºÿa¹å ªo ºcº¸e¸¸ø ¸eÿoæaª®å. ¥epe¯®¸i¹¿ ÿpåæaª ¸a 0/off.  ³¸i¯i¹¿ ¢æe¸ªep ¹a ºcº¸¿¹e ÿepeò®oªº.  Hacaª®a μaæåòaƒ¹¿cø ­ ÿoæo²e¸¸i ªæø μ¯i¸å ¸acaªo®.  ³¢epi¨a¼¹e ÿiªc¹a­®º ªæø ÿpåæaªªø ­ ñaòi.  c¹a­¹e ¢æe¸ªep μ¸o­º.  ¥po®o¸¹poæ÷¼¹e ­a²iæ¿. šcº¸e¸¸ø ¸eÿoæaª®å  å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª. šcº¸e¸¸ø ¸eÿoæaª®å  ¥epe­ip¹e ÿoªañº c¹pº¯º.  paμi ¸eÿoæaª®å ­ ºÿpa­æi¸¸i ÿpåæaªº.

(10—20 ¨) xoæoª¸oï ­oªå  ³a¯iòa¼¹e ¹ic¹o iμ i¸¨peªiƒ¸¹i­ ÿpå¢æ. 4—6 x­åæå¸ μ¢å­a¹å ­ ÿi¸º ­i¸åñ®o¯-μ¢å­aæ®o÷ ¸a c¹ºÿi¸i 7 (4). 2—3 x­åæå¸å ¸a c¹ºÿi¸i 6 (3). ©æø 500 ¨ ¢opoò¸a i ¢iæ¿òe:  å¯iòa¼¹e ¨añ®o¯ ªæø ­å¯iòº­a¸¸ø i¸¨peªiƒ¸¹å ÿpå¢æ. a ÿo¹i¯ ÿpå¢æ. ½ x­åæå¸å ¸a c¹ºÿe¸i 1 (1). ½ x­åæå¸å ¸a c¹ºÿe¸i 1. æ.  ¥epe¯å®añ ­®æ÷ñå¹å ¸a c¹ºÿi¸¿ 1 (1) i ªoªa­a¹å ÿo æo²ýi ÿepeciø¸e ¢opoò¸o i ®pox¯aæ¿ ÿpo¹ø¨o¯ ÿpå¢æ.ìâ ¥på®æaªå ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø ¥icoñ¸e ¹ic¹o ³¢å¹i ­epò®å Oc¸o­¸å¼ peýeÿ¹ 125 ¨ ¯acæa (®i¯¸a¹¸oï ¹e¯ÿepa¹ºpå) 100—125 ¨ ýº®pº 1 ø¼ýe 1 ÿºñ®a coæi ¹poxå ò®ip®å æå¯o¸º a¢o ­a¸i濸o¨o ýº®pº 250 ¨ ¢opoò¸a ¯o²¸a poμÿºòº­añ ¹ic¹a  ¥epe¯iòa¼¹e μa ªoÿo¯o¨o÷ ­i¸åñ®a¯iòaæ®å ­ci i¸¨peªiƒ¸¹å ÿpå¢æ. a ÿo¹i¯ ÿpå¢æ. ½—1 x­åæå¸å. a ÿo¹i¯ ÿpå¢æ. Ma®cå¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿: 2 x oc¸o­¸å¼ peýeÿ¹ 100 ¨—600 ¨  epò®å μ¢å­a¼¹e ­i¸ñå®o¯μ¢å­aæ®o÷ 1½—4 x­åæå¸å ¸a c¹ºÿe¸i 7 (4) (­ μaæe²¸oc¹i ­iª ®iæ¿®oc¹i ¹a ­æac¹å­oc¹e¼ ­epò®i­). 3—4 x­åæå¸å ¸a c¹ºÿe¸i 7 (4). 3—6 x­åæå¸ ¸a c¹ºÿe¸i 3 (2).5 x oc¸o­¸å¼ peýeÿ¹ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . ¨apøñoï ­oªå 100 ¨ ýº®pº 1 ÿa®e¹å® ­a¸i濸o¨o ýº®pº 70 ¨ ¢opoò¸a 70 ¨ ®pox¯aæ÷ ¯o²¸a poμÿºòº­añ ¹ic¹a  I¸¨peªiƒ¸¹å (®pi¯ ¢opoò¸a i ®pox¯aæ÷) ÿpå¢æ.5 x oc¸o­¸å¼ peýeÿ¹ ™ic¹o ªæø æo®òå¸å Oc¸o­¸å¼ peýeÿ¹ 300 ¨ ¢opoò¸a 3 ø¼ýø ­ μaæe²¸oc¹i ­iª ÿo¹pe¢å 1—2 c¹. 3—4 x­åæå¸å ¸a c¹ºÿe¸i 3 (2). æ. 3—5 x­åæå¸ ¸a c¹ºÿe¸i 3 (2). Ma®cå¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿: 1. ½—1 x­åæå¸å ¸a c¹ºÿe¸i 1 (1).5 x oc¸o­¸å¼ peýeÿ¹ NTQ ©pi²ª²o­e ¹ic¹o Oc¸o­¸å¼ peýeÿ¹ 500 ¨ ¢opoò¸a 1 ø¼ýe 80 ¨ ²åpº (®i¯¸a¹¸oï ¹e¯ÿepa¹ºpå) 80 ¨ ýº®pº 200—250 ¯æ ¹eÿæo¨o ¯oæo®a 25 ¨ c­i²åx ªpi²ª²i­ a¢o 1 ÿa®e¹å® cºxåx ªpi²ª²i­ ò®ip®a ½ æå¯o¸º 1 ÿºñ®a coæi  å¯iòa¼¹e ¨añ®o¯ ªæø ­å¯iòº­a¸¸ø ­ci i¸¨peªiƒ¸¹å ÿpå¢æ. a ÿo¹i¯ ÿpå¢æ. Ma®cå¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿: 2 x oc¸o­¸å¼ peýeÿ¹ ³ªo¢¸e ¹ic¹o Oc¸o­¸å¼ peýeÿ¹ 3—4 ø¼ýø 200—250 ¨ ýº®pº 1 ÿºñ®a coæi 1 ÿa®e¹å® ­a¸i濸o¨o ýº®pº a¢o ò®ip®a ½ æå¯o¸º 200—250 ¨ ­epò®o­o¨o ¯acæa a¢o ¯ap¨ap帺 (®i¯¸a¹¸oï ¹e¯ÿepa¹ºpå) 500 ¨ ¢opoò¸a 1 ÿa®e¹å® poμÿºòº­aña ¹ic¹a 125 ¯æ ¯oæo®a  ¥epe¯iòa¼¹e ­i¸ñå®o¯-¯iòaæ®o÷ ­ci i¸¨peªiƒ¸¹å ÿpå¢æ. ؃ñ¸å¼ ¢iæo® 1—8 ¢iæ®i­  ¡iæ®å μ¢å­a¼¹e ­i¸ñå®o¯-μ¢å­aæ®o÷ 4—6 x­åæå¸ ¸a c¹ºÿe¸i 7 (4). ½ x­åæå¸å ¸a c¹ºÿi¸i 1 (1). Ma®cå¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿: 1. Ma®cå¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿: 1. ¡ic®­i¹¸e ¹ic¹o Oc¸o­¸å¼ peýeÿ¹ 2 ø¼ýø 2—3 c¹.

coæi 450—500 ¯æ ¹eÿæoï ­oªå å¯iòa¼¹e ¨añ®o¯ ªæø ­å¯iòº­a¸¸ø ­ci i¸¨peªiƒ¸¹å ÿpå¢æ. ¦apa¸¹i¼¸i º¯o­å š¯o­å ¨apa¸¹iï ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº ­åμ¸aña÷¹¿cø ¸aòå¯ ÿpeªc¹a­¸å®o¯ º ®paï¸i. æ. ©a¸å¼ ÿpåæaª ÿoμ¸añe¸å¼ º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ©åpe®¹å­o÷ ‚­poÿe¼c¿®o¨o Co÷μº 2002/96/EG ÿpo º¹åæiμaýi÷ eæe®¹påñ¸o¨o ¹a eæe®¹po¸¸o¨o ºc¹a¹®º­a¸¸ø (waste electrical and electronic equipment — WEEE). Ma¼o¸eμ ­å®opåc¹a¼¹e ø®¸a¼ò­åªòe ¼ ¸e μ¢epi¨a¼¹e ¼o¨o. cæiª ÿoªa­a¹å ñe® ¸a ÿpoªa¸å¼ ¹o­ap a¢o ®­å¹a¸ýi÷. a ÿo¹i¯ ÿpå¢æ.  ¥epe¯iòa¼¹e i¸¨peªiƒ¸¹å (®pi¯ oæiï) ªe®iæ¿®a ce®º¸ª ¸a c¹ºÿi¸i 3 (2) a¢o 4 (3) ­ ¢æe¸ªepi. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NTR .  ©oªa¼¹e ¯eª ¹a μ¢å­a¼¹e 15 ce®º¸ª ¸a c¹ºÿe¸i 7 (4). ½ x­åæå¸å ¸a c¹ºÿe¸i 1. åcº­a÷ñå ¢ºª¿-ø®º ­å¯o¨º º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ªa¸o÷ ¨apa¸¹iƒ÷. ¥oªpo¢åýi ýåx º¯o­ ¯o²¸a o¹på¯a¹å ­iª ¹op¨o­ýø. º ø®o¨o ÿpåæaª ¢º­ ®ºÿæe¸å¼. æ. æå¯o¸¸o¨o co®º a¢o oý¹º 1 ÿºñ®a coæi 1 ÿºñ®a ýº®pº I¸¨peªiƒ¸¹å ÿo­å¸¸i ¯a¹å oª¸a®o­º ¹e¯ÿepa¹ºpº. ©åpe®¹å­a ­åμ¸añaƒ ÿopøªo® μ¢opº ¹a º¹åæiμaýiï c¹apåx ÿpåæaªi­ ¸a ¹epå¹opiï ºcix ®paï¸ ‚C. æ.ìâ ™ic¹o ªæø xæi¢a š¹åæiμaýiø Oc¸o­¸å¼ peýeÿ¹ 750 ¨ ¢opoò¸a 2 ÿa®e¹å®a cºxåx ªpi²ª²i­ 2 ñ. Meªo­a ¢º¹ep¢poª¸a ¯aca 30 ¨ ­epò®o­o¨o ¯acæa (iμ xoæoªå濸å®a 7 °C) 190 ¨ ¯eªº (iμ xoæoªå濸å®a 7 °C)  epò®o­e ¯acæo ÿoªiæi¹¿ ¸a ¯aæe¸¿®i ò¯a¹oñ®å ¹a ÿo®æaªi¹¿ ªo ¢æe¸ªepa. ÿo®å ¯a¼o¸eμ ¸e e¯ºæ¿¨ºƒ. ¨ipñåýi ¼ æ oæiï 2 c¹. Ma¼o¸eμ 2 ø¼ýø 2 ñ. ªe ÿpåæaª ¢º­ ÿpoªa¸å¼. 4—5 x­åæå¸å ¸a c¹ºÿe¸i 3 (2).  Mi®cep ÿepe®æ÷ñå¹å ¸a c¹ºÿi¸¿ 7 (4) i μaæå­a¹å ÿo­i濸o oæi÷ ñepeμ ­opo¸®º — μ¢å­a¹å ªo ¹åx ÿip. ³a i¸íop¯aýiƒ÷ ÿpo a®¹ºa濸i òæøxå º¹åæiμaýiï μ­ep¸i¹¿cø ¢ºª¿ æac®a ªo c­o¨o cÿeýiaæiμo­a¸o¨o ¹op¨o­ýø a¢o ªo aª¯i¸ic¹paýiï c­oƒï ¨po¯aªå.

A­¹o¯a¹åñ¸o ­åªaæøƒ ­oª¸oñac ñepeò®å i ®ic¹oñ®å ÿæoªi­. ©æø ¯’øcopº¢®å MUZ5FW1. MUZ45AG1 ©åc® ªæø ¸apiμa¸¸ø o­oñi­ ªæø c¹pa­ aμia¹c¿®oï ®ºx¸i ©æø ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸oï ¸apiμ®å MUZ5DS1. ®pi¯ ¯aæå¸å. MUZ45FV1 Hacaª®a-ÿpec ªæø ípº®¹i­ ©æø ¯’øcopº¢®å MUZ5FW1. MUZ45RS1 Kpºÿ¸a ¹ep¹®a ©æø ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸oï ¸apiμ®å MUZ5DS1.ìâ Cÿeýia濸i ®o¯ÿæe®¹º÷ñi eæe¯e¸¹å MUZ5ZP1 ¥pec ªæø ýå¹pºco­åx ©æø ­åña­æ÷­a¸¸ø co®º iμ aÿeæ¿cå¸i­. μ ­eæå®å¯å o¹­opa¯å ªæø ²ape¸åx ®o­¢ac i caæa. c¯opoªå¸å. MUZ45LS1 Ha¢ip peòi¹o® μ ¯aæå¯å o¹­opa¯å (3 ¯¯). NTS MUZ45RV1 Hacaª®a-¹ep¹®a ©æø ¯’øcopº¢®å MUZ5FW1. ©æø ¸a¹åpa¸¸ø cåpoï ®ap¹oÿæi. ¸aÿp. òo®oæaªº i cºxåx ¢ºæo®. ©æø ¸apiμa¸¸ø cåpoï ®ap¹oÿæi ªæø ®ap¹oÿæi ípi. μ ¯aæå¯å o¹­opa¯å ªæø ÿaò¹e¹i­ ¹a ¢º¹ep¢poª¸åx ¯ac. ©æø ÿpå¨o¹º­a¸¸ø ¯ºcº iμ ÿæoªi­. ¸aÿp. ¯å¨ªaæ÷. ©æø ¸a¹åpa¸¸ø ¨opixi­. MUZ5FW1 M’øcopº¢®a ©æø ÿoªpi¢¸e¸¸ø c­i²o¨o ¯’øca ªæø íapòº a¢o c¹pa­ iμ íapòº. æå¯o¸i­ i ¨pe¼ÿípº¹i­. MUZ45PS1 ©åc® ªæø ¸apiμa¸¸ø ®ap¹oÿæi ípi ©æø ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸oï ¸apiμ®å MUZ5DS1. ªæø ªepº¸i­ ñå ®¸åªæi­. MUZ45SV1 Hacaª®a ªæø ÿeñå­a ³ ¯e¹aæe­å¯ òa¢æo¸o¯ ªæø 4 piμ¸åx íop¯ ÿeñå­a. ÿo¯iªopi­ i òåÿòå¸å. Pi²e ípº®¹å i o­oñi ¹o¸®å¯å c¯º²®a¯å ªæø o­oñe­åx c¹pa­ aμia¹c¿®oï ®ºx¸i. μ ­eæå®å¯å o¹­opa¯å (6 ¯¯) ©æø ¯’øcopº¢®å MUZ5FW1. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

¯o²¸a ÿp媢a¹å ­ ¯a¨aμå¸i a¢o ­ c溲¢i cep­icº. ¯a¼o¸eμº. MUZ5MX1 Hacaª®a-¢æe¸ªep iμ ÿæac¹¯acå ©æø ÿpå¨o¹º­a¸¸ø ¸aÿoï­.ìâ MUZ45KP1 ©åc® ªæø ªepº¸i­ ©æø ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸oï ¸apiμ®å MUZ5DS1. ¸ece¸¸ø μ¯i¸ ¸e ­å®æ÷ñaƒ¹¿cø. ªæø ¸a¹åpa¸¸ø ¨opixi­ i oxoæoª²e¸o¨o òo®oæaªº. ªæø ¸a®oæ÷­a¸¸ø æ¿oªº. ø¢æº® i ¯’øca. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NTT . ©æø ¸a¹åpa¸¸ø cåpoï ®ap¹oÿæi ªæø ®ap¹oÿæø¸åx ¯æå¸ýi­ ñå ªepº¸i­. ªæø ¸apiμa¸¸ø ípº®¹i­ i o­oñi­ ¹o­c¹å¯å c®å¢®a¯å. ªæø ¸a¹åpa¸¸ø ¯op®­å. MUZ5MM1 Mºæ¿¹i¢æe¸ªep ©æø ÿoªpi¢¸e¸¸ø μeæe¸i. ÿ÷pe iμ ípº®¹i­ i o­oñi­. Ko¯ÿæe®¹º÷ñi eæe¯e¸¹å. o­oñi­. ªæø ÿoªpi¢¸e¸¸ø ípº®¹i­ i ¨opixi­. ø®i ¸e ­xoªø¹¿ ªo ®o¯ÿæe®¹º ÿoc¹a­®å. MUZ5ER2 Ñaòa iμ ­åco®oø®ic¸oï c¹aæi  ñaòi ¯o²¸a ÿepepo¢æø¹å ¢opoò¸o i i¸¨peªiƒ¸¹å ­a¨o÷ ªo 750 ¨. peª¿®å i cåpº.

. . a ¹a®²e åcÿoæ¿μo­a¸åe õæe®¹poÿpå¢opa ¨oc¹ø¯å ÿa¸cåo¸o­. . ©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷ o ¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòe¼ c¹pa¸åýe ­ Ÿ¹ep¸e¹e. . ­¾co®o®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op. ÿo²a溼c¹a. . . å殺 åμ poμe¹®å cæeªºe¹ åμ­æe®a¹¿ ®a²ª¾¼ paμ ÿocæe åcÿoæ¿μo­a¸åø ÿpå¢opa. . . . . . . . . . . Æåýa (¹a®²e å ªe¹å) c ÿo¸å²e¸¸¾¯ ­ocÿpåø¹åe¯ op¨a¸a¯å ñº­c¹­ åæå ªºòe­¸o¢o濸¾e. ©a¸¸¾¼ õæe®¹poÿpå¢op ¯o²¸o åcÿoæ¿μo­a¹¿ ¹oæ¿®o ÿo ¸aμ¸añe¸å÷ å ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ c e¨o ÿo¯oó¿÷ ¹oæ¿®o ¹a®oe ®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­ å ­ ¹eñe¸åe ¹a®o¨o ­pe¯e¸å. . ¹o. . . 188 ¦apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø . º®aμa¸¸o¨o ­ õ¹o¼ å¸c¹pº®ýåå. Ecæå ce¹e­o¼ ò¸ºp õ¹o¨o õæe®¹poÿpå¢opa ÿo­pe²ªe¸.. He oc¹a­æø¼¹e pa¢o¹a÷óå¼ õæe®¹poÿpå¢op ¢eμ ÿpåc¯o¹pa. . o åμ¢e²a¸åe oÿac¸¾x ªæø ÿoæ¿μo­a¹eæø c幺aýå¼. ecæå o¸å ÿoæºñåæå ÿoªpo¢¸¾¼ å¸c¹pº®¹a² ÿo ÿpa­å濸o¯º åcÿoæ¿μo­a¸å÷ ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa o¹ æåýa. . . . . . . . . . . ­ ®ºx¸øx ªæø co¹pºª¸å®o­ ¯a¨aμå¸o­. He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æåμ®o ® õæe®¹poÿpå¢opº. . Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø. . . . . . . . . . . . Cæeªå¹e μa ¹e¯. . . . . 188 O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾ BOSCH. 178 Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop . . . ¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼. . . . . . ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ªo沸¾ ca¯oc¹oø¹e濸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¢¾¹o­¾¯ ÿpå¢opo¯. . . . . . ­oμ¸å®òåe ­ peμºæ¿¹a¹e ¸eco¢æ÷ªe¸åø pe®o¯e¸ªaýå¼ ÿo ÿpa­å濸o¯º ÿpå¯e¸e¸å÷ ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa. . . a ¹a®²e æåýa. ecæå ¾ ÿo®åªae¹e ÿo¯eóe¸åe åæå ­ cæºñae ­oμ¸å®¸o­e¸åø ¸eåcÿpa­¸oc¹å. Koæåñec¹­o ÿepepa¢a¹¾­ae¯¾x ÿpoªº®¹o­ ¸e ªo沸o ÿpe­¾òa¹¿ ¯a®cå¯a濸o ªoÿºc¹å¯o¨o ®oæåñec¹­a. oíåco­. . . . . . . . ¹oæ¿®o ecæå ce¹e­o¼ ò¸ºp å ca¯ õæe®¹poÿpå¢op ¸e å¯e÷¹ ÿo­pe²ªe¸å¼. . ¥på¯e¸e¸åe ­ ¢¾¹o­¾x ºcæo­åøx ­®æ÷ñae¹ åcÿoæ¿μo­a¸åe. . . . . . . ceæ¿c®oxoμø¼c¹­e¸¸¾x å ªpº¨åx ÿpo¯¾òæe¸¸¾x ÿpeªÿpåø¹å¼. . ®o¹op¾e xapa®¹ep¸¾ ªæø ªo¯aò¸e¨o xoμø¼c¹­a. . 181 Ñåc¹®a å ºxoª . . ¥på ÿepeªañe õ¹o¨o ¢¾¹o­o¨o õæe®¹poÿpå¢opa ªpº¨o¯º ­æaªeæ¿ýº ¸e μa¢ºª¿¹e o¹ªa¹¿ e¯º å õ¹º å¸c¹pº®ýå÷. . . . . . . . . μa¯e¸ø¹¿ e¨o ªo沸¾ cÿeýåaæåc¹¾ íåp¯¾-åμ¨o¹o­å¹eæø åæå e¨o cep­åc¸o¼ c溲¢¾. . . . . Õ¹o¹ ÿpå¢op ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ÿepepa¢o¹®å ÿpoªº®¹o­ ­ o¢¾ñ¸o¯ ªæø ªo¯aò¸e¨o xoμø¼c¹­a ®oæåñec¹­e ­ ªo¯aò¸åx åæå ¢¾¹o­¾x ºcæo­åøx å ¸e paccñå¹a¸ ªæø åcÿoæ¿μo­a¸åø ­ ÿpo¯¾òæe¸¸¾x ýeæøx. . ­¸å¯a¹e濸o ªa¸¸º÷ å¸c¹pº®ýå÷ ÿo õ®cÿæºa¹aýåå å ÿoæo²å¹e ee ¸a xpa¸e¸åe ­ ¸aªe²¸oe ¯ec¹o. . . . . . . . o¹­e¹c¹­e¸¸o¨o μa åx ¢eμoÿac¸oc¹¿. . . . 179 Õ®cÿæºa¹aýåø . . 185 ¥o¯oó¿ ÿpå ºc¹pa¸e¸åå ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼ . . . ¸e¢oæ¿òåx o¹eæe¼ å ÿoªo¢¸¾x μa­eªe¸å¼. å¯e÷óee ¹a®º÷ ²e ®­aæåíå®aýå÷. . . . . . . . . ­o åμ¢e²a¸åe oÿac¸o¼ c幺aýåå. ÿepeª ñåc¹®o¼. . . . . ©æø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å O¢óåe º®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯! ¥oª®æ÷ña¼¹e å åcÿoæ¿μº¼¹e ÿpå¢op ¹oæ¿®o ­ coo¹­e¹c¹­åå c ¹ex¸åñec®å¯å ªa¸¸¾¯å ¸a ¹åÿo­o¼ ¹a¢æåñ®e. . ¥poñ¹å¹e.êì Coªep²a¸åe ©æø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å . . . 185 Xpa¸e¸åe . åæå æåýo. . 188 Cÿeýåa濸¾e ÿpå¸aªæe²¸oc¹å . . . . . . . . . 186 ¥på¯ep¾ åcÿoæ¿μo­a¸åø . a ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ åæå ­ cæºñae. . . . . . . . . 186 š¹åæåμaýåø . . . ¥poåμ­oªå¹eæ¿ ¸e ¸ece¹ o¹­e¹c¹­e¸¸oc¹å μa º¢¾¹®å. . . Õ¹o¹ õæe®¹poÿpå¢op paccñå¹a¸ ¸a åcÿoæ¿μo­a¸åe ¹oæ¿®o ­ μa®p¾¹¾x ÿo¯eóe¸åøx. . NTU  ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå oÿåc¾­a÷¹cø ®ºxo¸¸¾e ®o¯¢a¼¸¾ paμæåñ¸¾x ¯oªeæe¼ (c¯o¹på¹e ¹a®²e o¢μop paμæåñ¸¾x ¯oªeæe¼ ®ºxo¸¸¾x ®o¯¢a¼¸o­. ñ¹o¢¾ ¸e ÿo­peªå¹¿ ce¹e­o¼ ò¸ºp õæe®¹poÿpå¢opa o¢ oc¹p¾e ®paø å ¨opøñåe ÿo­epx¸oc¹å. ¸e o¢æaªa÷óåe ªoc¹a¹oñ¸¾¯å oÿ¾¹o¯ å μ¸a¸åø¯å. Påcº¸o® ). oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . pe¯o¸¹ ÿpå¢opa ªoæ²e¸ ­¾ÿoæ¸ø¹¿cø ¹oæ¿®o cÿeýåaæåc¹a¯å ¸aòe¼ cep­åc¸o¼ c溲¢¾. . . . ©a¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op ¸e ¸º²ªae¹cø ­ ¹ex¸åñec®o¯ o¢c溲å­a¸åå. . . . . . . . . ¸aÿp. . . . . . . .

­xoªøóå¯å ­ ®o¯ÿæe®¹ ÿoc¹a­®å õ¹o¨o ¢¾¹o­o¨o õæe®¹poÿpå¢opa. ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ¸eæ¿μø ÿepe­oªå¹¿ ­ ªpº¨oe ÿoæo²e¸åe. ®a® c¸o­a ­®æ÷ñ广 ÿpå¢op. Õ¹o ¯o¨æo ÿpoåμo¼¹å ­ peμºæ¿¹a¹e oª¸o­pe¯e¸¸o¼ ÿepepa¢o¹®å ¢oæ¿òo¨o ®oæåñec¹­a ÿpoªº®¹o­. «Pa¢oñåe ÿoæo²e¸åø»).. ¥oæo²e¸åø 1—4 = c®opoc¹¿ pa¢o¹¾: 1 = ca¯oe ¸åμ®oe ñåcæo o¢opo¹o­ — ¯eªæe¸¸aø c®opoc¹¿. 4 = ¸aå­¾còee ñåcæo o¢opo¹o­ — ¢¾c¹paø c®opoc¹¿. ñ¹o cpa¢o¹aæo ºc¹po¼c¹­o μaóå¹¾ o¹ ÿepe¨pºμ®å. ¹a¢æåýº «Pa¢oñåe ÿoæo²e¸åø» ¥på¢op ­®æ÷ñae¹cø ­ ÿoæ. M = ¯o¯e¸¹a濸oe ­®æ÷ñe¸åe ¸a ¯a®cå¯a濸º÷ c®opoc¹¿. Paμ½øc¸e¸åe c寭oæo­ ¸a ÿpå¢ope å ÿpå¸aªæe²¸oc¹øx Co¢æ÷ªa¼¹e º®aμa¸åø ­ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå. ÿo²a溼c¹a. C¸añaæa cæeªºe¹ ªo²ªa¹¿cø ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa. Cåc¹e¯¾ ¢eμoÿac¸oc¹å ¡æo®åpo­®a ­®æ÷ñe¸åø c¯. å ¹oæ¿®o ÿocæe õ¹o¨o ­®æ÷ña¼¹e. ®o¨ªa ¸eåcÿoæ¿μºe¯¾e ÿpå­oª¾ μa®p¾¹¾ μaó幸¾¯å ®p¾ò®a¯å (5. Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop O¹®po¼¹e. ¸o ª­å¨a¹eæ¿ ¸e ¸añå¸ae¹ pa¢o¹a¹¿. ­¾®æ÷ña¹eæ¿ cæeªºe¹ ªep²a¹¿ ¸a²a¹¾¯ ­ ¹eñe¸åe ­ce¨o ÿpoýecca ÿepepa¢o¹®å ÿpoªº®¹o­. 1 å 3 ¹oæ¿®o ­ ¹o¯ cæºñae: — ecæå ñaòa (11) ­c¹a­æe¸a å ÿo­ep¸º¹a ­ μaíå®cåpo­a¸¸oe ÿoæo²e¸åe å — μaó幸aø ®p¾ò®a ÿpå­oªa ¯å®cepa (8) μa®p¾¹a. Påcº¸o®  Oc¸o­¸o¼ ¢æo® 1 K¸oÿ®a paμ¢æo®åpo­®å 2 ¥o­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ͺ¸®ýåø «Easy Armlift» ªæø ÿoªªep²®å ª­å²e¸åø ®po¸ò¹e¼¸a ­­epx (c¯. c¹pa¸åý¾ c påcº¸®a¯å. a²¸aø å¸íop¯aýåø Hacaª®å/ÿpå¸aªæe²¸oc¹å ¯e¸ø¹¿ ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa — ÿpå­oª ÿpoªoæ²ae¹ ª­å¨a¹¿cø eóe ¸e®o¹opoe ­pe¯ø cÿºc¹ø ÿocæe ­¾®æ÷ñe¸åø. oÿåca¸o ­ paμªeæe «¥o¯oó¿ ÿpå ºc¹pa¸e¸åå ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼». Åcÿoæ¿μº¼¹e õæe®¹poÿpå¢op ¹oæ¿®o ­ ®o¯ÿæe®¹e c íåp¯e¸¸¾¯å ÿpå¸aªæe²¸oc¹ø¯å. ¡æo®åpo­®a ÿo­¹op¸o¨o ­®æ÷ñe¸åø ¥på ÿoªañe ¹o®a ÿocæe o¹®æ÷ñe¸åø ®ºxo¸¸¾¼ ®o¯¢a¼¸ ­®æ÷ñae¹cø. Ka® ce¢ø ­ec¹å ÿpå cpa¢a¹¾­a¸åå oª¸o¼ åμ cåc¹e¯ ¢eμoÿac¸oc¹å. Oc¹opo²¸o! paóa÷óåecø ¸acaª®å! He oÿºc®a¼¹e pº®º ­ o¹­epc¹åe ªæø ªo¢a­æe¸åø ÿpoªº®¹o­. Oc¹opo²¸o! paóa÷óåecø ¸o²å. ¥o®a õæe®¹poÿpå¢op ­®æ÷ñe¸. 3 ¥o­opo¹¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ¥ocæe ­¾®æ÷ñe¸åø (ÿoæo²e¸åe 0/off) ÿpå¢op a­¹o¯a¹åñec®å ÿpåxoªå¹ ­ oÿ¹å¯a濸oe ÿoæo²e¸åe ªæø c¯e¸¾ ¸acaªo®. MUM52. Oc¸o­¸o¼ ¢æo® õæe®¹poÿpå¢opa ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº åæå ¯¾¹¿ ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe. ¾®æ÷ña¼¹e å ­®æ÷ña¼¹e ÿpå¢op ¹oæ¿®o c ÿo¯oó¿÷ ÿo­opo¹¸o¨o ­¾®æ÷ña¹eæø.: 0/off = ­¾®æ÷ñe¸o. ¹o õ¹o μ¸añå¹. ºc¹a¸o­å¹e ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ¸a 0/off. ¥på åcÿoæ¿μo­a¸åå ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ cæeªºe¹ pº®o­oªc¹­o­a¹¿cø coo¹­e¹c¹­º÷óå¯å å¸c¹pº®ýåø¯å ÿo õ®cÿæºa¹aýåå. Oª¸o­pe¯e¸¸o åcÿoæ¿μo­a¹¿ ¯o²¸o ¹oæ¿®o oª¸º ¸acaª®º åæå ÿpå¸aªæe²¸oc¹¿.êì š®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å ªæø ªa¸¸o¨o ÿpå¢opa He ÿpå®aca¼¹ec¿ ® ­paóa÷óå¯cø ªe¹aæø¯. 8). NTV . Åμ coo¢pa²e¸å¼ ¢eμoÿac¸oc¹å ¢¾¹o­¾¯ ÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o ¹o¨ªa. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe ³aóå¹a o¹ ÿepe¨pºμ®å Ecæå ª­å¨a¹eæ¿ ­o ­pe¯ø pa¢o¹¾ a­¹o¯a¹åñec®å ­¾®æ÷ñae¹cø. ¥epeª ¹e¯.

10 O¹ce® ªæø ce¹e­o¨o ò¸ºpa MUM52. Ecæå ¾ ¸e ÿoæ¿μºe¹ec¿ õ¹å¯å ÿpåcÿoco¢æe¸åø¯å. Pa¢oñåe ÿoæo²e¸åø Påcº¸o®  ¸å¯a¸åe! Kºxo¸¸¾¼ ®o¯¢a¼¸ ¯o²¸o ­®æ÷ña¹¿ ¹oæ¿®o ÿocæe ¹o¨o. ®p÷® ªæø ¹ec¹a) å ¯øcopº¢®å (Cÿeýåa濸¾e ÿpå¸aªæe²¸oc¹å G) 8 ³aó幸aø ®p¾ò®a ªæø ÿpå­oªa ¢æe¸ªepa 9 ¥på­oª ªæø ¢æe¸ªepa (Cÿeýåa濸¾e ÿpå¸aªæe²¸oc¹å G) Ecæå ¾ ¸e ÿoæ¿μºe¹ec¿ ¢æe¸ªepo¯. Må¨ae¹ ­ cæºñae oòå¢o® ­ ºÿpa­æe¸åå ÿpå¢opo¯./MUM56. ÿpå cpa¢a¹¾­a¸åå õæe®¹po¸¸o¨o ÿpeªoxpa¸å¹eæø åæå ¸eåcÿpa­¸oc¹å ÿpå¢opa./56.. ¥o­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ªoæ²e¸ íå®cåpo­a¹¿cø ­ ®a²ªo¯ pa¢oñe¯ ÿoæo²e¸åå. ¹o ¸a®po¼¹e ÿpå­oª ®p¾ò®o¼. co¨æac¸o ÿpå­eªe¸¸o¼ ¸å²e ¹a¢æåýe. ®o¹opaø ÿoªªep²å­ae¹ ª­å²e¸åe ÿo­opo¹¸o¨o ®po¸ò¹e¼¸a ­­epx. ®o¹op¾e ¸e ­xoªø¹ ­ ®o¯ÿæe®¹ ÿoc¹a­®å ÿpå¢opa. ­e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø.: ¥påcÿoco¢æe¸åe ªæø a­¹o¯a¹åñec®o¼ ¸a¯o¹®å õæe®¹poò¸ºpa C¯ecå¹e濸aø ñaòa c ÿpå¸aªæe²¸oc¹ø¯å 11 C¯ecå¹e濸aø ñaòa åμ ¸ep²a­e÷óe¼ c¹aæå 12 Kp¾ò®a NUM Hacaª®å 13 e¸ñå® ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø 14 e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø 15 Kp÷® ªæø ¹ec¹a c o¹ªeæå¹eæe¯ 16 Cº¯®a ªæø ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ ©æø xpa¸e¸åø ¸acaªo® å pe²ºóåx ªåc®o­. ¯o²¸o ÿpåo¢pec¹å ­ ¯a¨aμå¸e åæå ­ cep­åc¸o¼ c溲¢e. 7 = ¸aå­¾còee ñåcæo o¢opo¹o­ — ¢¾c¹paø c®opoc¹¿.. ® ÿpa­å濸o¯º ÿpå­oªº ­ ÿpa­å濸o¼ ÿoμåýåå å ÿepe­eªe¸¾ ­ pa¢oñee ÿoæo²e¸åe. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . 6 ¥på­oª ªæø — º¸å­epca濸o¼ peμ®å å — ÿpecca ªæø ýå¹pºco­¾x (Cÿeýåa濸¾e ÿpå¸aªæe²¸oc¹å G)..) C­e¹å¹cø ­o ­pe¯ø pa¢o¹¾ (ÿo­opo¹¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ¸a M åæå 1—7). š¸å­epca濸aø peμ®a 17 ™oæ®a¹eæ¿ 18 Kp¾ò®a c μa¨pºμoñ¸¾¯ c¹­oæo¯ 19 ©åc®å-åμ¯eæ¿ñå¹eæå 19a ©­ºc¹opo¸¸å¼ ªåc®-ò帮o­®a — ªæø ¸apeμa¸åø ÿpoªº®¹o­ ¸a ¹oæc¹¾e/¹o¸®åe æo¯¹å®å 19b ©­ºc¹opo¸¸å¼ ªåc®-¹ep®a — c ¢oæ¿òå¯å/¯aæe¸¿®å¯å o¹­epc¹åø¯å 19c ©åc®-¹ep®a — c o¹­epc¹åø¯å cpeª¸e¼ ­eæåñ帾 20 ©ep²a¹eæ¿ ªåc®o­ 21 Kopÿºc c ­¾ÿºc®¸¾¯ o¹­epc¹åe¯ ¡æe¸ªep G 22 C¹a®a¸ ¢æe¸ªepa 23 Kp¾ò®a 24 opo¸®a G ¥på¸aªæe²¸oc¹å.. ®a® ¸acaª®å/ ÿpå¸aªæe²¸oc¹å ¢¾æå ÿpå®peÿæe¸¾./MUM54. 4 Ÿªå®a¹op pa¢oñe¨o coc¹oø¸åø (MUM54. 7 ¥på­oª ªæø ¸acaªo® (­e¸ñå® ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø. ¸a²¯å¹e ¸a ¸ee cμaªå å c¸å¯å¹e.. ¥oæo²e¸åø 1—7 = c®opoc¹¿ pa¢o¹¾: 1 = ca¯oe ¸åμ®oe ñåcæo o¢opo¹o­ — ¯eªæe¸¸aø c®opoc¹¿. M = ¯o¯e¸¹a濸oe ­®æ÷ñe¸åe ¸a ¯a®cå¯a濸º÷ c®opoc¹¿. ­¾®æ÷ña¹eæ¿ cæeªºe¹ ªep²a¹¿ ¸a²a¹¾¯ ­ ¹eñe¸åe ­ce¨o ÿpoýecca ÿepepa¢o¹®å ÿpoªº®¹o­. 5 ³aó幸aø ®p¾ò®a ªæø ÿpå­oªa ѹo¢¾ c¸ø¹¿ μaó幸º÷ ®p¾ò®º ÿpå­oªa.: š¢epå¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp ­ o¹ªeæe¸åe ªæø e¨o xpa¸e¸åø MUM56.: 0/off = ­¾®æ÷ñe¸o.. ¹o μa®p¾­a¼¹e ÿpå­oª μaó幸o¼ ®p¾ò®o¼. c¯o¹på¹e paμªeæ «¥o¯oó¿ ÿpå ºc¹pa¸e¸åå ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼».. š®aμa¸åe: ¥o­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ oc¸aóe¸ íº¸®ýåe¼ «Easy Armlift».êì MUM54.

O¹ªeæe¸åe ªæø ce¹e­o¨o ò¸ºpa: åμ­æe®å¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp ¸a ¸º²¸º÷ ªæ帺. ®a® º®aμa¸o ­ paμªeæe «Ñåc¹®a å ºxoª».. ©a¸¸aø å¸c¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå coªep²å¹ ¸a®æe¼®º c ºc¹a¸o­®a¯å pa¢oñe¼ c®opoc¹å ÿpå¢opa ÿpå åcÿoæ¿μo­a¸åå ¸acaªo® åæå ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼. ªo¢a­æe¸åe ¢oæ¿òo¨o ®oæåñec¹­a ÿpeª¸aμ¸añe¸¸¾x ªæø ÿepepa¢o¹®å ÿpoªº®¹o­.   ¸eo¢xoªå¯o¯ a¯ pa¢oñe¯ ÿoæo²e¸åå ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ªoæ²e¸ μaíå®cåpo­a¹¿cø.êì šc¹a¸o­®a ­ pa¢oñee ÿoæo²e¸åe  Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å å ¸añ¸å¹e ÿepe¯eóe¸åe ÿo­opo¹¸o¨o ®po¸ò¹e¼¸a. a²¸aø å¸íop¯aýåø Pe®o¯e¸ªo­a¸¸¾e ­ ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ºc¹a¸o­®å pa¢oñe¼ c®opoc¹å º®aμa¸¾ ªæø ÿpå¢opo­ c ÿo­opo¹¸¾¯ ­¾®æ÷ña¹eæe¯ ¸a 7 c®opoc¹e¼. NUN . 100 c¯) å μa¹e¯ ¯eªæe¸¸o o¹ÿºc¹å¹e: ce¹e­o¼ ò¸ºp μaíå®cåpºe¹cø. ¸å¯a¸åe! Hañå¸a¼¹e ÿoæ¿μo­a¹¿cø ®ºxo¸¸¾¯ ®o¯¢a¼¸o¯ ¹oæ¿®o ÿocæe ÿepe­oªa ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼/¸acaªo® ­ pa¢oñee ÿoæo²e¸åe.  ¥epeª ÿep­¾¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe¯ õæe®¹poÿpå¢op å ÿpå¸aªæe²¸oc¹å ® ¸e¯º cæeªºe¹ ¹óa¹e濸o ÿoñåc¹å¹¿./MUM54. MUM52.  Åμ­æe®å¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp (påcº¸o® ).. šc¹a¸o­®å ªæø ÿpå¢opo­ c ÿo­opo¹¸¾¯ ­¾®æ÷ña¹eæe¯ ¸a 4 c®opoc¹å ÿpå­eªe¸¾ pøªo¯ ­ c®o¢®ax. ¥oæo²e¸åe 1 ¥på­oª Kºxo¸MUM54. ¸¾¼ MUM56. MUM56. ¥oªªep²å¹e ª­å²e¸åe pº®o¼.. ¥oª¨o¹o­®a 4 G šc¹a¸o­®a/c¸ø¹åe ­e¸ñå®o­ ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø å ­μ¢å­a¸åø å ®p÷®a ªæø ¹ec¹a.. ³a¹e¯ c¸o­a cæe¨®a ÿo¹ø¸å¹e μa ò¸ºp å ¯eªæe¸¸o o¹ÿºc¹å¹e: ce¹e­o¼ ò¸ºp μaíå®cåpºe¹cø.. åμ­æe®å¹e e¨o μa oªå¸ paμ ¸a ¸eo¢xoªå¯º÷ a¯ ªæ帺 (¯a®c. Heæ¿μø ­®æ÷ña¹¿ ÿºc¹o¼ ®ºxo¸¸¾¼ ®o¯¢a¼¸. ¥påcÿoco¢æe¸åe ªæø a­¹o¯a¹åñec®o¼ ¸a¯o¹®å õæe®¹poò¸ºpa: ÿo¹ø¸º­ μa ò¸ºp. M¾ pe®o¯e¸ªºe¯ ÿpå®æe广 õ¹º ¸a®æe¼®º ® ÿo­epx¸oc¹å ÿpå¢opa (påcº¸o® )... oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe  ¥oc¹a­¿¹e oc¸o­¸o¼ ¢æo® ®ºxo¸¸o¨o ®o¯¢a¼¸a ¸a ¨æaª®º÷ å ñåc¹º÷ ÿo­epx¸oc¹¿. ©e¹aæå ¸eæ¿μø åcÿoæ¿μo­a¹¿ ­ ¯å®po­oæ¸o­o¼ ÿeñå. ®o¯¢a¼¸ MUM52. Õ®cÿæºa¹aýåø Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø! c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poμe¹®º ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¨o o®o¸ña¸åø ÿoª¨o¹o­®å ÿpå¢opa ® pa¢o¹e. 1—4 1—7 1—4 1—7 1—2 1—3 — — 2—4 3—7 2—4 3—7 9 3—4 5—7 7 3—4 5—7 7 2 7 3 6 G ¥på¢op å ÿpå¸aªæe²¸oc¹å ¸eæ¿μø ÿoª­ep¨a¹¿ ­oμªe¼c¹­å÷ åc¹oñ¸å®o­ ¹eÿæa. š¯e¸¿òe¸åe pa¢oñe¼ ªæ帾 ce¹e­o¨o ò¸ºpa: cæe¨®a ÿo¹ø¸å¹e μa ò¸ºp å ªa¼¹e e¯º ¸a¯o¹a¹¿cø ªo ¸eo¢xoªå¯o¼ a¯ ªæ帾.

 Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å å ÿepe­eªå¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ­ ÿoæo²e¸åe «2». ¸aÿpå¯ep. ¢åc®­å¹¸o¨o Kp÷® ªæø ¹ec¹a (15) ªæø μa¯eòå­a¸åø ¹ø²eæo¨o ¹ec¹a å ªo¢a­æe¸åø 帨peªåe¸¹o­.  C¸å¯å¹e ®p¾ò®º. e¸ñå® ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø (13) åcÿoæ¿μºe¹cø ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø ¹ec¹a. åμ÷¯a.  ³a¨pºμå¹e ­ ñaòº ÿpeª¸aμ¸añe¸¸¾e ªæø ÿepepa¢o¹®å ®o¯ÿo¸e¸¹¾.  Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å å ÿepe­eªå¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ­ ÿoæo²e¸åe «1». ®o¹op¾e ¸e ªo沸¾ åμ¯eæ¿ña¹¿cø (¸aÿpå¯ep. μa¹e¯ ÿepe¯eòå­a¸åe ¸a 7-¼ (4) c®opoc¹å — e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø: 7-ø (4) c®opoc¹¿. š ®ºxo¸¸¾x ®o¯¢a¼¸o­ c a­¹o¯a¹åñec®o¼ ¸a¯o¹®o¼ ce¹e­o¨o ò¸ºpa e¨o ¸eæ¿μø μaÿpa­æø¹¿ ­pºñ¸º÷. 8).  Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.  ¾ÿoæ¸å¹e ªoμa¨pºμ®º ®o¯ÿo¸e¸¹o­ ñepeμ o¹­epc¹åe ­ ®p¾ò®e.  Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å å ÿepe­eªå¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ­ ÿoæo²e¸åe «2». ¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾  ¾®æ÷ñå¹e ÿpå¢op c ÿo¯oó¿÷ ÿo­opo¹¸o¨o ­¾®æ÷ña¹eæø.   μa­åcå¯oc¹å o¹ ­åªa ÿepepa¢a¹¾­ae¯¾x ÿpoªº®¹o­ ­c¹a­¿¹e ­ ÿpå­oª ªo íå®caýåå ­e¸ñå® ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø. š®aμa¸åe: ¥på ºc¹a¸o­®e ®p÷®a ªæø ¹ec¹a ÿo­opañå­a¼¹e o¹ªeæå¹eæ¿ ªo ¹ex ÿop. ®o¨ªa ¸eåcÿoæ¿μºe¯¾e ÿpå­oª¾ μa®p¾¹¾ μaó幸¾¯å ®p¾ò®a¯å (5. Pa¢o¹a¼¹e ¹oæ¿®o c μa®p¾¹o¼ ®p¾ò®o¼ (12)! ³a¯e¸ø¼¹e ¸acaª®å ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa: ÿocæe ­¾®æ÷ñe¸åø ÿpå­oª eóe ¸e®o¹opoe ­pe¯ø pa¢o¹ae¹ ÿo å¸epýåå å μa¹e¯ oc¹a¸a­æå­ae¹cø ­ ÿoæo²e¸åå μa¯e¸¾ ¸acaªo®. ¥epe­oªå¹¿ ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ­ ªpº¨oe ÿoæo²e¸åe ¯o²¸o ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ¸acaª®å. ­e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø åæå ®p÷® ªæø ¹ec¹a. ¸aÿpå¯ep. C¯ecå¹e濸aø ñaòa å ¸acaª®å He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø o ­paóa÷óåecø ¸acaª®å o ­pe¯ø pa¢o¹¾ õæe®¹poÿpå¢opa ¸å®o¨ªa ¸e oÿºc®a¼¹e pº®º ­ c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº. ¹o åμ­æe®å¹e e¨o ÿoæ¸oc¹¿÷ å μa¹e¯ ªa¼¹e e¯º ¸a¯o¹a¹¿cø.  Ha®po¼¹e ®p¾ò®o¼. μa¹e¯ μa¯eòå­a¸åe ¸a 3-¼ (2) ©oμa¨pºμ®a ®o¯ÿo¸e¸¹o­  ¾®æ÷ñå¹e ºc¹po¼c¹­o c ÿo¯oó¿÷ ÿo­opo¹¸o¨o ­¾®æ÷ña¹eæø. ÿo®a ¸acaª®a ¸e μaíå®cåpºe¹cø (påcº¸o®=—4b). Åμ coo¢pa²e¸å¼ ¢eμoÿac¸oc¹å ¢¾¹o­¾¯ ÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o ¹o¨ªa. ªo¢a­æe¸åe ®o¯ÿo¸e¸¹o­ ¸a 1-¼ (1) c®opoc¹å — Kp÷® ªæø ¹ec¹a: c¸añaæa ÿepe¯eòå­a¸åe ¸a 1-¼ (1) c®opoc¹å. cªo¢¸o¨o ¹ec¹a e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø (14) åcÿoæ¿μºe¹cø ªæø ­μ¢å­a¸åø øåñ¸¾x ¢eæ®o­. cæå­o® å æe¨®o¨o ¹ec¹a. NUO  šc¹a¸o­®a c¯ecå¹e濸o¼ ñaòå: — ¸a®æo¸å¹e c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº ­ÿepeª å μa¹e¯ ºc¹a¸o­å¹e ee ¸a ®o¯¢a¼¸. ¸å¯a¸åe! Åcÿoæ¿μº¼¹e c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº ¹oæ¿®o ªæø pa¢o¹¾ c õ¹å¯ ÿpå¢opo¯.  c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poμe¹®º.  ³a¨pºμå¹e ÿpoªº®¹¾. òo®oæaª¸¾x ÿæac¹å¸o®) ¾ÿoæ¸e¸åe pa¢o¹ c åcÿoæ¿μo­a¸åe¯ c¯ecå¹e濸o¼ ñaòå å ¸acaªo® Påcº¸o®   Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å å ÿepe­eªå¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ­ ÿoæo²e¸åe «2». — ÿo­ep¸å¹e ee ÿpo¹å­ ñaco­o¼ c¹peæ®å ªo íå®caýåå. Ecæå ce¹e­o¼ ò¸ºp μa®æå¸åæo. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . åæå  C¸å¯å¹e ®p¾ò®º.  šc¹a¸o­å¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ¸a ¸eo¢xoªå¯º÷ c®opoc¹¿. Haòa pe®o¯e¸ªaýåø: — e¸ñå® ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø: c¸añaæa μa¯eòå­a¸åe ¸a 1-¼ (1) c®opoc¹å.êì ¸å¯a¸åe! ¥på μaÿpa­®e ce¹e­o¨o ò¸ºpa e¨o ¸eæ¿μø ÿepe®pºñå­a¹¿.

ÿpå­oª¸o¼ ­aæ º¸å­epca濸o¼ peμ®å c¸a¢²e¸ ¸aceñ®o¼ (μaªa¸¸oe ¯ec¹o cæo¯a). c¾pa ÿap¯eμa¸).  C¸å¯å¹e c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº.  oμ¿¯å¹e ªep²a¹eæ¿ ªåc®o­ μa ¸å²¸å¼ ®o¸eý. Pa¢o¹a c º¸å­epca濸o¼ peμ®o¼ Påcº¸o®   Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å å ÿepe­eªå¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ­ ÿoæo²e¸åe «2».  C¸å¯å¹e μaó幸º÷ ®p¾ò®º c ÿpå­oªa º¸å­epca濸o¼ peμ®å (påcº¸o® -5a). ©åc®å-åμ¯eæ¿ñå¹eæå ¯o²¸o ¢pa¹¿ ¹oæ¿®o μa ®paø! šc¹a¸a­æå­a¹¿/c¸å¯a¹¿ º¸å­epca濸º÷ peμ®º ¯o²¸o ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa å åμ­æeñe¸åø ­åæ®å åμ poμe¹®å. Åcÿoæ¿μº¼¹e º¸å­epca濸º÷ peμ®º ¹oæ¿®o ­ º®aμa¸¸o¯ pa¢oñe¯ ÿoæo²e¸åå. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe ©­ºc¹opo¸¸å¼ ªåc®-¹ep®a — c ¢oæ¿òå¯å/¯aæe¸¿®å¯å o¹­epc¹åø¯å ªæø ¸a¹åpa¸åø o­oóe¼. O¢oμ¸añe¸åø ¸a ª­ºc¹opo¸¸e¯ ªåc®eò帮o­®e: «1» — c¹opo¸a ªæø ¸apeμa¸åø ÿpoªº®¹o­ ¸a ¹oæc¹¾e æo¯¹å®å «3» — c¹opo¸a ªæø ¸apeμa¸åø ÿpoªº®¹o­ ¸a ¹o¸®åe æo¯¹å®å ¸å¯a¸åe! ©­ºc¹opo¸¸å¼ ªåc®-ò帮o­®a ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ¸apeμa¸åø c¾pa ¹­epª¾x cop¹o­. ¸å¯a¸åe! š¸å­epca濸º÷ peμ®º ¯o²¸o åcÿoæ¿μo­a¹¿ ¹oæ¿®o ­ ÿoæ¸oc¹¿÷ co¢pa¸¸o¯ ­åªe. ¢ºæoñe® å òo®oæaªa. ©­ºc¹opo¸¸å¼ ªåc®-ò帮o­®a — ªæø ¸apeμa¸åø ÿpoªº®¹o­ ¸a ¹oæc¹¾e/¹o¸®åe æo¯¹å®å ªæø ¸apeμa¸åø o­oóe¼ å ípº®¹o­. ©åc®-¹ep®a — c o¹­epc¹åø¯å cpeª¸e¼ ­eæåñ帾 ªæø ¸a¹åpa¸åø c¾po¨o ®ap¹oíeæø. ¥epepa¢o¹®a ÿpoªº®¹o­ ÿpo­oªå¹cø ¸a c®opoc¹å 7 (4). oxæa²ªe¸¸o¨o òo®oæaªa å opexo­. ape¸¾¼ ¸epacc¾ÿña¹¾¼ ®ap¹oíeæ¿ ¯o²¸o ¸apeμa¹¿ ¸a æo¯¹å®å ¹oæ¿®o ÿocæe oxæa²ªe¸åø. ípº®¹o­ å c¾pa æ÷¢¾x cop¹o­. Ho­¾¼ ªep²a¹eæ¿ ªåc®o­ c ÿpå­oª¸¾¯ ­aæo¯ ¯o²¸o ÿpå¢pec¹å ­ c溲¢e cep­åca.  šc¹a¸o­®a c¯ecå¹e濸o¼ ñaòå: — ¸a®æo¸å¹e c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº ­ÿepeª å μa¹e¯ ºc¹a¸o­å¹e ee ¸a ®o¯¢a¼¸. ®po¯e ¹­epªo¨o (¸aÿpå¯ep. ÿpå õ¹o¯ o¢a μº¢ýa ªo沸¾ ÿo®aμ¾­a¹¿ ­­epx. — ÿo­ep¸å¹e ee ÿpo¹å­ ñaco­o¼ c¹peæ®å ªo íå®caýåå. O¢oμ¸añe¸åø ¸a ª­ºc¹opo¸¸e¯ ªåc®e¹ep®e: «2» — c¹opo¸a c ¢oæ¿òå¯å o¹­epc¹åø¯å «4» — c¹opo¸a c ¯aæe¸¿®å¯å o¹­epc¹åø¯å ¸å¯a¸åe! ©­ºc¹opo¸¸å¼ ªåc®-¹ep®a ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø opexo­. Mø¨®å¼ c¾p ¯o²¸o ¸a¹åpa¹¿ (¸a 7-¼ (4) c®opoc¹å) ¹oæ¿®o ¸a c¹opo¸e c ®pºÿ¸¾¯å o¹­epc¹åø¯å. ¸å¯a¸åe! ©åc®-¹ep®a ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ¸a¹åpa¸åø å æo¯¹e­o¨o c¾pa. c¾pa ÿap¯eμa¸). ®a® º®aμa¸o ­ paμªeæe «Ñåc¹®a å ºxoª». xæe¢a. š¸å­epca濸aø peμ®a He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø He ®aca¼¹ec¿ pº®a¯å oc¹p¾x ¸o²e¼ å ®pae­ pe²ºóåx ªåc®o­. NUP .  cæºñae ÿepe¨pºμ®å ÿpå­oª¸o¼ ­aæ cæo¯ae¹cø ­ õ¹o¯ ¯ec¹e. ³aóå¹a o¹ ÿepe¨pºμ®å Påcº¸o®  ѹo¢¾ ÿpeªo¹­pa¹å¹¿ μ¸añå¹e濸¾e ÿo­pe²ªe¸åø åμªeæåø ­o ­pe¯ø ÿepe¨pºμ®å º¸å­epca濸o¼ peμ®å.  Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å å ÿepe­eªå¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ­ ÿoæo²e¸åe «3». ¥epepa¢o¹®a ¸a 3-¼ (2) åæå 4-¼ (3) c®opoc¹å. ¹­epªo¨o c¾pa (¸aÿpå¯ep. Ee ¸eæ¿μø co¢åpa¹¿ ¸a oc¸o­¸o¯ ¢æo®e ®ºxo¸¸o¨o ®o¯¢a¼¸a.êì  Åμ­æe®å¹e ¸acaª®º åμ ÿpå­oªa. ¥epepa¢o¹®a ÿpoªº®¹o­ ÿpo­oªå¹cø ¸a c®opoc¹å 5 (3).  ¥po­eªå¹e ñåc¹®º ­cex ªe¹aæe¼. He oÿºc®a¼¹e pº® ­ μa¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ.

šc¹a¸a­æå­aø ª­ºc¹opo¸¸åe ªåc®å.  ³a¨pºμå¹e ÿpoªº®¹¾. Kp¾ò®a ªo沸a μaíå®cåpo­a¹¿cø ­ ÿaμe. Pe®o¯e¸ªaýåø: ©æø ÿoæºñe¸åø pa­¸o¯ep¸¾x peμºæ¿¹a¹o­ ¹o¸®åe ÿpoªº®¹¾ pe®o¯e¸ªºe¹cø peμa¹¿. ªo²ªå¹ec¿ ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa. ¯a®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o ÿe¸øóe¼cø åæå ¨opøñe¼ ²åª®oc¹å = 0. ®a® åμo¢pa²e¸o ¸a påcº¸®e -8. NUQ ¡æe¸ªep Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø o æeμ­åø ¸o²a/­paóa÷óå¼cø ÿpå­oª! Hå®o¨ªa ¸e oÿºc®a¼¹e pº®º ­ ¢æe¸ªep. ¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾  ¾®æ÷ñå¹e ÿpå¢op c ÿo¯oó¿÷ ÿo­opo¹¸o¨o ­¾®æ÷ña¹eæø.  Hacaªå¹¿ ®p¾ò®º (o¢pa¹å¹e ­¸å¯a¸åe ¸a ¯e¹®º) å ÿo­ep¸å¹e ÿo ñaco­o¼ c¹peæ®e ªo ºÿopa. å ÿo­ep¸å¹e ee ÿo xoªº ñaco­o¼ c¹peæ®å ªo ºÿopa. ¸å¯a¸åe! Må®cep ¯o²¸o ÿo­peªå¹¿. cæeªå¹e μa ¹e¯.  C¸å¯å¹e c ÿpå­oªa ¢æe¸ªepa μaó幸º÷ ®p¾ò®º. ñ¹o¢¾ ¸º²¸aø c¹opo¸a ¸axoªåæac¿ c­epxº.  ³a¨pºμå¹e ÿpoªº®¹¾ ªæø ÿepepa¢o¹®å ­ μa¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ.  oμ¿¯å¹e ªep²a¹eæ¿ ªåc®o­ μa ¸å²¸å¼ ®o¸eý å ­c¹a­¿¹e ­ ®opÿºc (påcº¸o® -6b). c¸å¯å¹e ®p¾ò®º c º¸å­epca濸o¼ peμ®å å oc­o¢oªå¹e μa¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ o¹ ÿpoªº®¹o­.  šc¹a¸o­å¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ¸a ¸eo¢xoªå¯º÷ c®opoc¹¿. ©æø õ¹o¨o ¸a²¯å¹e ¸a ÿpå­oª¸o¼ ­aæ c¸åμº ÿaæ¿ýe¯ (påcº¸o® ). Pa¢o¹a c ¢æe¸ªepo¯ Påcº¸o®   Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å å ÿepe­eªå¹e ®po¸ò¹e¼¸ ­ ÿoæo²e¸åe «4».  ¥po­eªå¹e ñåc¹®º ªe¹aæe¼. Heæ¿μø ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¸å®a®åe μa¯opo²e¸¸¾e ÿpoªº®¹¾ (μa åc®æ÷ñe¸åe¯ ®º¢å®o­ ÿåóe­o¨o 濪a). oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe . oÿ¹å¯a濸oe ®oæåñec¹­o ªæø ÿepepa¢o¹®å ¹­epª¾x ÿpoªº®¹o­ = 50—100 ¨pa¯¯.5 æå¹pa.  C¸å¯å¹e ªep²a¹eæ¿ ªåc®o­ ­¯ec¹e c ªåc®o¯.êì  šc¹a¸o­å¹e ²eæae¯¾¼ ªåc® ªæø peμ®å åæå ò帮o­®å oc¹opo²¸o ¸a μº¢ý¾ ªep²a¹eæø ªåc®o­ (påcº¸o® -6a). c®æaª¾­aø ÿºñ®a¯å. Oÿac¸oc¹¿ oòÿapå­a¸åø! ¥på ÿepepa¢o¹®e ­ ¢æe¸ªepe ¨opøñåx ÿpoªº®¹o­ ñepeμ ­opo¸®º ®p¾ò®å ­¾xoªå¹ ÿap. ®o¨ªa o¸ ¸axoªå¹cø ­ co¢pa¸¸o¯ ­åªe å μa®p¾¹ ®p¾ò®o¼.  ¥o­ep¸å¹e º¸å­epca濸º÷ peμ®º ÿpo¹å­ ñaco­o¼ c¹peæ®å å c¸å¯å¹e.  šc¹a¸o­å¹e c¹a®a¸ ¢æe¸ªepa (¯e¹®a ¸a pºñ®e ªo沸a co­ÿaªa¹¿ c ¯e¹®o¼ ¸a oc¸o­¸o¯ ¢æo®e) å ÿo­ep¸å¹e ÿpo¹å­ ñaco­o¼ c¹peæ®å ªo ºÿopa.  ¥o­ep¸å¹e ®p¾ò®º ÿpo¹å­ ñaco­o¼ c¹peæ®å å c¸å¯å¹e ee.  šc¹a¸o­å¹e º¸å­epca濸º÷ peμ®º ¸a ÿpå­oªe ¹a®. ªæø ÿoª¹aæ®å­a¸åø ÿpoªº®¹o­ ÿoæ¿μº¼¹ec¿ ¹oæ®a¹eæe¯.  ¢æe¸ªep ¸eæ¿μø μaæå­a¹¿ ¢oæee 0. ¡æe¸ªepo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o ¹o¨ªa.  ³a®po¼¹e ®p¾ò®º å ÿo­ep¸å¹e ee ÿpo¹å­ ñaco­o¼ c¹peæ®å ªo ºÿopa ­ pºñ®e ¯å®cepa. åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.  šc¹a¸o­å¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ¸a pe®o¯e¸ªºe¯º÷ c®opoc¹¿.25 æå¹pa. š®aμa¸åe:  cæºñae μa®æå¸å­a¸åø ÿepepa¢a¹¾­ae¯¾x ÿpoªº®¹o­ ­ º¸å­epca濸o¼ peμ®e — ­¾®æ÷ñå¹e ®ºxo¸¸¾¼ ®o¯¢a¼¸. ¸å¯a¸åe! ¥oc¹apa¼¹ec¿ åμ¢e¨a¹¿ c®oÿæe¸åø ¢oæ¿òo¨o ®oæåñec¹­a åμ¯eæ¿ñe¸¸¾x ÿpoªº®¹o­ ­ ­¾xoª¸o¯ o¹­epc¹åå.5 æå¹pa ¨opøñe¼ åæå cå濸oÿe¸øóe¼cø ²åª®oc¹å. Må®cep ¸e ªoæ²e¸ pa¢o¹a¹¿ ­xoæoc¹º÷. ¯a®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o ²åª®oc¹å = 1. ºc¹a¸o­æe¸¸¾¼ ¸a oc¸o­¸o¼ ¢æo®! ¡æe¸ªep ¯o²¸o c¸å¯a¹¿/ºc¹a¸a­æå­a¹¿ ¸a ¯ec¹o ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa.

Ñåc¹®a å ºxoª ¸å¯a¸åe! He ÿoæ¿μº¼¹ec¿ a¢paμå­¸¾¯å ñåc¹øóå¯å cpeªc¹­a¯å.  ¥o­ep¸å¹e ¢æe¸ªep ÿo ñaco­o¼ c¹peæ®e å c¸å¯å¹e e¨o. O¢pa¹å¹e ­¸å¯a¸åe ¸a pe®o¯e¸ªaýåå ÿo ºxoªº ­ cº¯®e. Heæ¿μø ÿoæ¿μo­a¹¿cø ÿapooñåc¹å¹eæe¯. ®a®. ³a¹e¯ ­®æ÷ñå¹e ¢æe¸ªep ¸a ¸ec®oæ¿®o ce®º¸ª (ÿoæo²e¸åe M). Ñåc¹®a c¯ecå¹e濸o¼ ñaòå å ¸acaªo® C¯ecå¹e濸º÷ ñaòº å ¸acaª®å ¯o²¸o ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e. ©æø õ¹o¨o ­ ºc¹a¸o­æe¸¸¾¼ ¸a ®o¯¢a¼¸ ¢æe¸ªep ªo¢a­¿¹e ¸e¯¸o¨o ­oª¾ co cpeªc¹­o¯ ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ ­pºñ¸º÷. ¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾  ¾®æ÷ñå¹e ÿpå¢op c ÿo¯oó¿÷ ÿo­opo¹¸o¨o ­¾®æ÷ña¹eæø. Ñåc¹®a oc¸o­¸o¨o ¢æo®a Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯! Oc¸o­¸o¼ ¢æo® õæe®¹poÿpå¢opa ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº å ¸å®o¨ªa ¸eæ¿μø ¯¾¹¿ ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe. ³a¹e¯ ­¾æe¼¹e pac¹­op ¯o÷óe¨o cpeªc¹­a å ÿpo¯o¼¹e ¢æe¸ªep ­ ñåc¹o¼ ­oªo¼. Påcº¸o®=  šæo²å¹e ¸acaª®å å pe²ºóåe ªåc®å ­ cº¯®º ªæø ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼. ¸aæe¼¹e ¸e¯¸o¨o ÿåóe­o¨o pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa ¸a ¹®a¸¿ å ÿpo¹på¹e e÷ º¸å­epca濸º÷ peμ®º (¹oæ¿®o ¸e pe²ºóåe ªåc®å).êì ©oμa¨pºμ®a ®o¯ÿo¸e¸¹o­ (påcº¸o® JUF)  ¾®æ÷ñå¹e ÿpå¢op c ÿo¯oó¿÷ ÿo­opo¹¸o¨o ­¾®æ÷ña¹eæø. Pe®o¯e¸ªaýåø: æºñòe ­ce¨o ÿo¯¾¹¿ ¢æe¸ªep cpaμº ÿocæe åcÿoæ¿μo­a¸åø.  ¥po¹på¹e oc¸o­¸o¼ ¢æo® ®ºxo¸¸o¨o ®o¯¢a¼¸a å μaó幸¾e ®p¾ò®å ÿpå­oªo­ ­æa²¸o¼ ¹®a¸¿÷. Ñåc¹®a ¢æe¸ªepa Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e æeμ­åø ¸o²a! ³a ¸o² ¢æe¸ªepa ¸eæ¿μø ¢pa¹¿cø ¨oæo¼ pº®o¼.   μa®æ÷ñe¸åe ÿpo¹på¹e õæe®¹poÿpå¢op ¸acºxo. ¯op®o­¿. ¥æac¹¯acco­¾e ªe¹aæå ¸eæ¿μø μa²å¯a¹¿ ¯e²ªº ¸axoªøóe¼cø ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e ÿocºªo¼.  C¸å¯å¹e ®p¾ò®º å ªo¢a­¿¹e ¸eo¢xoªå¯¾e ®o¯ÿo¸e¸¹¾ åæå  åμ­æe®å¹e ­opo¸®º å ÿoc¹eÿe¸¸o μa¨pº²a¼¹e ¹­epª¾e ®o¯ÿo¸e¸¹¾ ñepeμ o¹­epc¹åe ®p¾ò®å åæå  μaæe¼¹e ²åª®oc¹¿ ñepeμ ­opo¸®º. NUR . a²¸aø å¸íop¯aýåø ¥oñåc¹å¹e cº¯®º ªæø ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ ÿpå ¸eo¢xoªå¯oc¹å. ¸aÿpå¯ep.  Xpa¸å¹e cº¯®º ªæø ÿpå¸aªæe²¸oc¹e¼ ­ c¯ecå¹e濸o¼ ñaòe.  Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å. Pe®o¯e¸ªaýåø: ©æø ñåc¹®å ¯å®cepa ÿocæe ÿepepa¢o¹®å ²åª®oc¹e¼ μañac¹º÷ e¨o ¸eo¢øμa¹e濸o c¸å¯a¹¿ c ÿpå¢opa. ecæå ¾ ¸e ÿoæ¿μºe¹ec¿ ÿpå¢opo¯. ¥o­epx¸oc¹¿ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²e¹ ¢¾¹¿ ÿo­pe²ªe¸a. C¹a®a¸ ¢æe¸ªepa.  ©æø xpa¸e¸åø ­ opå¨å¸a濸o¼ ºÿa®o­®e c¯. Pe®o¯e¸ªaýåø: ©æø ºc¹pa¸e¸åø ®pac¸o¨o ¸aæe¹a ÿocæe ÿepepa¢o¹®å ¹a®åx ÿpoªº®¹o­. Xpa¸e¸åe Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø! Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å. ¥på ¸eo¢xoªå¯oc¹å ªo¢a­¿¹e ­ ­oªº ªæø ÿpo¹åp®å ¸e¯¸o¨o cpeªc¹­a ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ ­pºñ¸º÷. påcº¸o® . ¥ocæe õ¹o¨o ÿo¯o¼¹e º¸å­epca濸º÷ peμ®º. ®p¾ò®º å ­opo¸®º ¯o²¸o ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e. ¹a® ®a® o¸å ­ ÿpoýecce ¯¾¹¿ø ¯o¨º¹ o®o¸ña¹e濸o ªeíop¯åpo­a¹¿cø! oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe Ñåc¹®a º¸å­epca濸o¼ peμ®å ce ªe¹aæå º¸å­epca濸o¼ peμ®å ¯o²¸o ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.

 ¥po­ep¿¹e ce¹e­º÷ ­å殺. šc¹pa¸e¸åe  ¾®æ÷ñå¹e ÿpå¢op.  ®æ÷ñå¹e ÿpå¢op. 1 ÿa®e¹å® ­a¸å濸o¨o caxapa.  Co®pa¹å¹e ®oæåñec¹­o ÿepepa¢a¹¾­ae¯¾x ÿpoªº®¹o­. ¥o­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ªoæ²e¸ íå®cåpo­a¹¿cø ­ ®a²ªo¯ pa¢oñe¯ ÿoæo²e¸åå. æ. ÿpå cpa¢a¹¾­a¸åå õæe®¹po¸¸o¨o ÿpeªoxpa¸å¹eæø åæå ¸eåcÿpa­¸oc¹å ÿpå¢opa ¯å¨ae¹ 帪å®a¹op pa¢oñe¨o coc¹oø¸åø. šc¹pa¸e¸åe  ¥po­ep¿¹e. a²¸aø å¸íop¯aýåø Ecæå ¸eåcÿpa­¸oc¹¿ ºc¹pa¸å¹¿ ¸e ºªac¹cø. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe ./MUM56. Ho² μa¢æo®åpo­a¸. a²¸oe º®aμa¸åe ªæø MUM54.  ³a®po¼¹e μaó幸¾¯å ®p¾ò®a¯å ¸eåcÿoæ¿μºe¯¾e ÿpå­oª¾. He ÿpe­¾òa¼¹e ªoÿºc¹å¯o¨o ¯a®cå¯a濸o¨o ®oæåñec¹­a ÿpoªº®¹o­ ÿpå ÿepepa¢o¹®e (c¯o¹på¹e «¥på¯ep¾ åcÿoæ¿μo­a¸åø»)! NUS Heåcÿpa­¸oc¹¿ o ­pe¯ø pa¢o¹¾ ÿpå­oªa cæºña¼¸o ¢¾æa ¸a²a¹a ®¸oÿ®a paμ¢æo®åpo­®å. 100 ¨ caxapa.. ¹o o¢pa¹å¹ec¿. šc¹pa¸e¸åe  šc¹a¸o­å¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ¸a 0/off. šc¹pa¸e¸åe  ¾®æ÷ñå¹e ®ºxo¸¸¾¼ ®o¯¢a¼¸ å åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.  ³a®po¼¹e ¢æe¸ªep ®p¾ò®o¼ å ÿo­ep¸å¹e ee ªo ºÿopa.  C¸o­a ºc¹a¸o­å¹e ¢æe¸ªep ¸a oc¸o­¸o¼ ¢æo®.  cæºñae oòå¢®å ­ ºÿpa­æe¸åå ÿpå¢opo¯. 2—3 c¹. Cpa¢o¹aæo ºc¹po¼c¹­o μaóå¹¾ o¹ ÿepe¨pºμ®å.  ¥o­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ÿpå­eªå¹e ­ ÿoæo²e¸åe 1. ÿo²a溼c¹a. oª¸a®o.  ®æ÷ñå¹e ÿpå¢op (c®opoc¹¿ 1). ¥oÿ¾¹a¼¹ec¿ c¸añaæa ºc¹pa¸å¹¿ ­oμ¸å®òº÷ ÿpo¢æe¯º c ÿo¯oó¿÷ ¸å²eÿpå­eªe¸¸¾x º®aμa¸å¼.  A®¹å­åpo­a¸o ºc¹po¼c¹­o μaóå¹¾ o¹ ÿo­¹op¸o¨o ­®æ÷ñe¸åø. μ¢å¹¾e ¢eæ®å O¹ 1 ªo 8 øåñ¸¾x ¢eæ®o­  μ¢å­a¼¹e ¢eæ®å o¹ 4 ªo 6 ¯å¸º¹ ¸a 7-¼ (4) c®opoc¹å c ÿo¯oó¿÷ ­e¸ñå®a ªæø ­μ¢å­a¸åø.  ¾®æ÷ñå¹e ÿpå¢op c¸o­a. ¨opøñe¼ ­oª¾. Heåcÿpa­¸oc¹¿ Õæe®¹poÿpå¢op ¸e ­®æ÷ñae¹cø. ¥epe­eªå¹e ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ­ ÿoæo²e¸åe «0/off» å μa¹e¯ ¸aμaª ¸a ¸eo¢xoªå¯º÷ c®opoc¹¿. Oª¸o­pe¯e¸¸o ÿepepa¢a¹¾­aæoc¿ cæåò®o¯ ¢oæ¿òoe ®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­.  ¥po­ep¿¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸: ­ ÿpa­å濸o¯ ÿoæo²e¸åå? μaíå®cåpo­a¸?  ¥o­ep¸å¹e ¢æe¸ªep åæå c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº ªo ºÿopa. Heåcÿpa­¸oc¹¿ Kºxo¸¸¾¼ ®o¯¢a¼¸ ­¾®æ÷ñae¹cø ­o ­pe¯ø åcÿoæ¿μo­a¸åø. ¥o­opo¹¸¾¼ ®po¸ò¹e¼¸ ÿoª¸å¯ae¹cø ­­epx.  Hacaª®a oc¹ae¹cø ­ ÿoæo²e¸åå ªæø μa¯e¸¾ ¸acaªo®. ¥på¯ep¾ åcÿoæ¿μo­a¸åø μ¢å¹¾e cæå­®å 100—600 ¨  μ¢å­a¼¹e cæå­®å o¹ 1. Heåcÿpa­¸oc¹¿ ¡æe¸ªep ¸e ¸añå¸ae¹ pa¢o¹a¹¿ åæå oc¹a¸a­æå­ae¹cø ­o ­pe¯ø åcÿoæ¿μo­a¸åø.. ¸e o¹®æ÷ñåæå æå õæe®¹poõ¸ep¨å÷. ­ cep­åc¸º÷ c溲¢º.5 ªo 4 ¯å¸º¹ (­ μa­åcå¯oc¹å o¹ ®oæåñec¹­a å c­o¼c¹­ cæå­o®) ¸a 7-¼ (4) c®opoc¹å c ÿo¯oó¿÷ ­e¸ñå®a ªæø ­μ¢å­a¸åø. ¥på­oª ­¾®æ÷ñae¹cø. ÿpå­oª «¨ºªå¹».  C¸å¯å¹e ¢æe¸ªep å º¢epå¹e ÿpeÿø¹c¹­åe. ¡åc®­å¹¸oe ¹ec¹o Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹ 2 ø¼ýa. ¸e oc¹ae¹cø ­ ÿoæo²e¸åå ªæø μa¯e¸¾ ¸acaªo®.êì ¥o¯oó¿ ÿpå ºc¹pa¸e¸åå ¸eåcÿpa­¸oc¹e¼ Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø! ¥epeª ºc¹pa¸e¸åe¯ ¸eåcÿpa­¸oc¹å åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.

Cªo¢¸oe ÿecoñ¸oe ¹ec¹o Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹ 125 ¨ cæå­oñ¸o¨o ¯acæa (®o¯¸a¹¸o¼ ¹e¯ÿepa¹ºp¾). NUT . ¸e¯¸o¨o æå¯o¸¸o¼ ýeªp¾ åæå ­a¸å濸o¨o caxapa. 1 óeÿo¹®a coæå. Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o ¹ec¹a: 1. 200—250 ¨ cæå­oñ¸o¨o ¯acæa åæå ¯ap¨apå¸a (®o¯¸a¹¸o¼ ¹e¯ÿepa¹ºp¾). a μa¹e¯ ÿpå¯ep¸o ­ ¹eñe¸åe 4—5 ¯å¸º¹ ¸a 3-¼ (2) c®opoc¹å. coæå. a μa¹e¯ ­ ¹eñe¸åe 3—4 ¯å¸º¹ ¸a 7-¼ (4) c®opoc¹å. 1 ø¼ýo. 200—250 ¨ caxapa. 80 ¨ caxapa. 1 óeÿo¹®a coæå. Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o ¹ec¹a: 2-®pa¹¸oe ®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­ åμ oc¸o­¸o¨o peýeÿ¹a. μa¹e¯ ­ ¹eñe¸åe ÿpå¯ep¸o 3—4 ¯å¸º¹ ¸a 3-¼ (2) c®opoc¹å. ÿpå ¸eo¢x.  μ¢å­a¼¹e ­ce ®o¯ÿo¸e¸¹¾ (®po¯e ¯º®å å ®pax¯aæa) ­ ¹eñe¸åe ÿpå¯ep¸o 4—6 ¯å¸º¹ ¸a 7-¼ (4) c®opoc¹å c ÿo¯oó¿÷ ­e¸ñå®a ªæø ­μ¢å­a¸åø ªo o¢paμo­a¸åø ÿe¸¾.êì 70 ¨ ¯º®å. æ. Cªo¢¸oe ¹ec¹o Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹ 3—4 ø¼ýa. ýeªpa c ÿoæo­å¸¾ æå¯o¸a. 2—3 ¯å¸º¹ — ¸a 6-¼ (3) c®opoc¹å. Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o ¹ec¹a: 2-®pa¹¸oe ®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­ åμ oc¸o­¸o¨o peýeÿ¹a. Hañå¸aø c 500 ¨ ¯º®å:  ÿepe¯eòå­a¼¹e ¹ec¹o c ÿo¯oó¿÷ ®p÷®a ªæø ¹ec¹a ÿpå¯ep¸o ÿoæ¯å¸º¹¾ ¸a 1-¼ (1) c®opoc¹å. 250 ¨ ¯º®å. ÿo ¸eo¢xoªå¯oc¹å 1—2 c¹. 3 ø¼ýa. 1 ø¼ýo.5-®pa¹¸oe ®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­ åμ oc¸o­¸o¨o peýeÿ¹a. 25 ¨ c­e²åx åæå 1 ÿa®e¹å® cºxåx ªpo²²e¼. ™ec¹o ªæø xæe¢a Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹ 750 ¨ ¯º®å 2 ÿa®e¹å®a cºxåx ªpo²²e¼ 2 ñ.5-®pa¹¸oe ®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­ åμ oc¸o­¸o¨o peýeÿ¹a.  ce ®o¯ÿo¸e¸¹¾ ­ ¹eñe¸åe ÿo溯帺¹¾ ÿepe¯eòå­a¼¹e c ÿo¯oó¿÷ ­e¸ñå®a ªæø ­μ¢å­a¸åø ¸a 1-¼ (1) c®opoc¹å.  ce ®o¯ÿo¸e¸¹¾ ÿoæ¯å¸º¹¾ ÿepe¯eòå­a¼¹e c ÿo¯oó¿÷ ®p÷®a ªæø ¹ec¹a ¸a 1-¼ c®opoc¹å.  ³a¹e¯ ÿepe­eªå¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿ ¸a 1-÷ c®opoc¹¿ (1) å ­ ¹eñe¸åe 0.5—1 ¯å¸º¹¾ ÿo c¹oæo­o¼ æo²®e ªo¢a­æø¼¹e ­ c¯ec¿ ÿpoceø¸¸¾e ¯º®º å ®pax¯aæ. 125 ¯æ ¯oæo®a. ÿpå ¸eo¢x. ™ec¹o ªæø æaÿòå Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹ 300 ¨ ¯º®å. æo²®å (10—20 ¨) xoæoª¸o¼ ­oª¾. a μa¹e¯ ­ ¹eñe¸åe o®. 70 ¨ ®pax¯aæa. 100—125 ¨ caxapa. ¸e¯¸o¨o xå¯åñec®o¨o paμp¾xæå¹eæø ¹ec¹a. Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o ¹ec¹a: 1. ©po²²e­oe ¹ec¹o Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹ 500 ¨ ¯º®å. ¸e¯¸o¨o xå¯åñec®o¨o paμp¾xæå¹eæø ¹ec¹a.5-®pa¹¸oe ®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­ åμ oc¸o­¸o¨o peýeÿ¹a. 500 ¨ ¯º®å.  ¥epe¯eòå­a¼¹e ­ce 帨peªåe¸¹¾ o¹ 3 ªo 5 ¯å¸º¹ ¸a 3-¼ (2) c®opoc¹å ªo ÿoæºñe¸åø oª¸opoª¸o¨o ¹ec¹a. 1 ÿa®e¹å® ­a¸å濸o¨o caxapa åæå ýeªpa c ÿoæo­å¸¾ æå¯o¸a. a μa¹e¯ ­ ¹eñe¸åe 3—6 ¯å¸º¹ ¸a 3-¼ (2) c®opoc¹å. 450—500 ¯æ ¹eÿæo¼ ­oª¾ ce ®o¯ÿo¸e¸¹¾ ÿepe¯eòå­a¼¹e c ÿo¯oó¿÷ ®p÷®a ªæø ¹ec¹a ÿpå¯ep¸o ­ ¹eñe¸åe ÿoæ¯å¸º¹¾ ¸a 1-¼ c®opoc¹å. 1 óeÿo¹®a coæå. Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o ¹ec¹a: 1. 80 ¨ ²åpa (®o¯¸a¹¸o¼ ¹e¯ÿepa¹ºp¾). 200—250 ¯æ ¹eÿæo¨o ¯oæo®a . oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe  ce ®o¯ÿo¸e¸¹¾ ÿepe¯eòå­a¼¹e c ÿo¯oó¿÷ ­e¸ñå®a ªæø ÿepe¯eòå­a¸åø ÿpå¢æåμå¹e濸o ÿoæ¯å¸º¹¾ ¸a 1-¼ (1) c®opoc¹å. 1 ÿa®e¹å® xå¯åñec®o¨o paμp¾xæå¹eæø ¹ec¹a.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .êì Ma¼o¸eμ š¹åæåμaýåø 2 ø¼ýa. MUZ5FW1 Møcopº¢®a ©æø åμ¯eæ¿ñe¸åø c­e²e¨o ¯øca ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø íapòa åæå ¢æ÷ª åμ íapòa. ¥på¨o¹o­æe¸¸¾¼ ¯a¼o¸eμ ¸e cæeªºe¹ ªoæ¨o xpa¸å¹¿. Cÿeýåa濸¾e ÿpå¸aªæe²¸oc¹å NUU MUZ5ZP1 ¥pecc ªæø ýå¹pºco­¾x ©æø ­¾²å¯a¸åø co®a åμ aÿeæ¿cå¸o­. a ¹a®²e ¸a¼¹å ­ íåp¯e¸¸o¯ ¨apa¸¹å¼¸o¯ ¹aæo¸e.  ¥epe®æ÷ñå¹e ¢æe¸ªep ¸a 7-÷ (4) c®opoc¹¿ å ¯eªæe¸¸o ­æå­a¼¹e ¯acæo ñepeμ ­opo¸®º. 7 °C)  Paμpe²¿¹e cæå­oñ¸oe ¯acæo ¸a ¯eæ®åe ®ºcoñ®å å ÿoæo²å¹e e¨o ­ ¢æe¸ªep. æo²®å ¨opñåý¾. æå¯o¸o­ å ¨pe¼ÿípº¹o­.  ¥epe¯eòå­a¼¹e ­ ¢æe¸ªepe ®o¯ÿo¸e¸¹¾ (®po¯e pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa) ­ ¹eñe¸åe ¸ec®oæ¿®åx ce®º¸ª ¸a 3-¼ (2) åæå 4-¼ (3) c®opoc¹å. 1 óeÿo¹®a caxapa.  ©o¢a­¿¹e ¯eª å ­μ¢å­a¼¹e ­ce ­ ¹eñe¸åe 15 ce®º¸ª ¸a 7-¼ (4) c®opoc¹å. ce 帨peªåe¸¹¾ ªo沸¾ å¯e¹¿ oªå¸a®o­º÷ ¹e¯ÿepa¹ºpº. Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax º¹åæåμaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广 º aòe¨o ¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax ®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º aòe¨o ²å¹eæ¿c¹­a. ¦apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø ¥oæºñ广 åcñepÿ¾­a÷óº÷ å¸íop¯aýå÷ o¢ ºcæo­åøx ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a¸åø ¾ ¯o²e¹e ­ aòe¯ ¢æå²a¼òe¯ a­¹opåμo­a¸¸o¯ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe åæå ­ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe o¹ ÿpoåμ­oªå¹eæø OOO «¡CX ¡¾¹o­aø ¹ex¸å®a». 1 óeÿo¹®a coæå. c ®pºÿ¸¾¯å o¹­epc¹åø¯å (6 ¯¯) ©æø ¯øcopº¢®å MUZ5FW1. ÿo ÿpåe¯º å º¹åæåμaýåå o¹c溲å­òåx c­o¼ cpo® ÿpå¢opo­. ÿo®a ¯a¼o¸eμ ¸e õ¯ºæ¿¨åpºe¹cø. Meªo­aø ¢º¹ep¢poª¸aø ¯acca 30 ¨ cæå­oñ¸o¨o ¯acæa (åμ xoæoªå濸å®a. C ¯eæ®å¯å o¹­epc¹åø¯å ªæø ÿaò¹e¹o­ å ¢º¹ep¢poª¸¾x ¯acc. 2 ñ. 2 c¹. ªe¼c¹­º÷óåe ¸a ­ce¼ ¹eppå¹opåå EC. æo²®å æå¯o¸¸o¨o co®a åæå c¹oæo­o¨o º®cºca. ¼ æ pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa. MUZ45LS1 Ko¯ÿæe®¹ íop¯o­oñ¸¾x ªåc®o­ c ¯eæ®å¯å o¹­epc¹åø¯å (3 ¯¯).  õ¹o¼ ªåpe®¹å­e ÿpå­eªe¸¾ ÿpa­åæa. 7 °C) 190 ¨ ¯eªa (åμ xoæoªå濸å®a. μ¢å­a¼¹e ­ce ­¯ec¹e ªo ¹ex ÿop. c ®pºÿ¸¾¯å o¹­epc¹åø¯å ªæø ²ape¸¾x ®oæ¢aco® å caæa. ­¾ªa­ae¯o¯ ÿpå ÿpoªa²e. Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op å¯ee¹ o¢oμ¸añe¸åe co¨æac¸o ¹pe¢o­a¸åø¯ ªåpe®¹å­¾ EC 2002/ 96/EG o¢ o¹c溲å­òåx c­o¼ cpo® õæe®¹påñec®åx å õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax (waste electrical and electronic equipment — WEEE).

¸e ­xoªøóåe ­ ®o¯ÿæe®¹ ÿoc¹a­®å. MUZ45PS1 ©åc® ªæø ®ap¹oíeæø ípå ©æø º¸å­epca濸o¼ peμ®å MUZ5DS1. ÿ÷pe åμ ípº®¹o­ MUZ5MX1 ¥æac¹å®o­aø ¸acaª®a. o­oóe¼. MUZ45RV1 Hacaª®a-¹ep®a ©æø ¯øcopº¢®å MUZ5FW1. ªæø ¸a¹åpa¸åø opexo­ å oxæa²ªe¸¸o¨o òo®oæaªa. ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø ípº®¹o­ å opexo­. ®po¯e ¯aæ帾. ¥på¸aªæe²¸oc¹å.êì MUZ45SV1 Hacaª®a-òa¢æo¸ ªæø ­¾ÿeñ®å ©æø ¯øcopº¢®å MUZ5FW1. ¯å¸ªaæø. o­oóe¼ MUZ45KP1 ©åc® ¹ep®a/ò帮o­®a ©æø º¸å­epca濸o¼ peμ®å MUZ5DS1. ¸ep²a­e÷óe¼ c¹aæå ©æø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¸aÿå¹®o­. MUZ45AG1 ©åc® ªæø ¸apeμ®å o­oóe¼ ªæø ¢æ÷ª aμåa¹c®o¼ ®ºx¸å ©æø º¸å­epca濸o¼ peμ®å MUZ5DS1. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NUV . òo®oæaªa å cºxåx ¢ºæo®. ø¢æo® å ¯øca. MUZ5ER2  ñaòe ¯o²¸o ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¯º®º C¯ecå¹e濸aø ñaòa åμ å 帨peªåe¸¹¾ ­eco¯ ªo 750 ¨.. ¯o²¸o ÿpåo¢pec¹å ­ ¯a¨aμå¸e åæå ­ c溲¢e cep­åca. ¯a¼o¸eμa. ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø ®º¢å®o­ 濪a. ©æø ¸a¹åpa¸åø c¾po¨o ®ap¹oíeæø ªæø ®ap¹oíe濸¾x oæaªå¼ å ªpa¸å®o­. ©æø åμ¯eæ¿ñe¸åø opexo­. MUZ45FV1 Hacaª®a-ÿpecc ªæø o¹²å¯a co®a ©æø ¯øcopº¢®å MUZ5FW1. C ¯e¹aææåñec®å¯å òa¢æo¸a¯å ªæø 4 paμæåñ¸¾x íop¯ ÿeñe¸¿ø.å o­oóe¼. c¯opoªå¸¾. ¸aÿp. ¢æe¸ªep MUZ5MM1 Mºæ¿¹å¢æe¸ªep ©æø åμ¯eæ¿ñe¸åø μeæe¸å. MUZ45RS1 ©æø º¸å­epca濸o¼ peμ®å MUZ5DS1. ©åc®-¹ep®a ªæø c¾p¾x ©æø ¸a¹åpa¸åø c¾po¨o ®ap¹oíeæø. ªæø ¸apeμ®å ípº®¹o­ å o­oóe¼ ¹oæc¹¾¯å æo¯¹å®a¯å. ÿo¯åªopo­ å òåÿo­¸å®a. Hapeμae¹ ípº®¹¾ å o­oóå ¹o¸®å¯å ÿoæoc®a¯å ªæø o­oó¸¾x ¢æ÷ª aμåa¹c®o¼ ®ºx¸å. peªåca å c¾pa. ¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe åμ¯e¸e¸å¼ oc¹a­æøe¯ μa co¢o¼. Oª¸o­pe¯e¸¸o a­¹o¯a¹åñec®å o¹ªeæøe¹ ­e¹oñ®å å μep¸¾ò®å. ©æø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¯ºcca åμ ø¨oª. ©æø ¸apeμa¸åø c¾po¨o ®ap¹oíeæø ÿpå ÿpå¨o¹o­æe¸åå ®ap¹oíeæø ípå. ªæø ªpa¸å®o­ åæå ®æeýo®. ªæø ¸a¹åpa¸åø ¯op®o­å. ¸aÿp..

весы. Карл-Вери Штрассе 34. они идеально подходят именно для Вашего прибора. в том числе нестабильности параметров электросети. миксеры. непреодолимой силы (пожара. Наша продукция произведена под контролем транснациональной корпорации «БСХ Бош унд Сименс Хаусгерете ГмбХ». где ГГ – год изготовления минус 1920. Изделие __________________________________________________ 2. Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры. Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года. д. Информацию по сертификации наших приборов. электрогрелки и аналогичные им изделия. Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста. Малая Калужская. природной катастрофы и т. если сервисной службой будет доказано. стр. воздействия иных посторонних факторов. 9. является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора. квитанцию. москве: в г. Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе. кухонные комбайны. поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании. адрес: Москва. блендеры. пылесосы. ул. внимание! важная информация для потребителей Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления маркируется FD ГГММ. Соблюдение рекомендаций и указаний. если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или товарный чек. 119071.п. а также данные о номере сертификата соответствия и сроке его действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовая техника». Использование прибора в целях.bosch-eshop. Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Модель __________________________________________________ 3. Аксессуары и средства по уходу Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные аксессуары и средства по уходу. информация о сервисе В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса.1. сообщаем Вам. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch. Германия.Пункты 1-2 заполняются только в случае. убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. фены. информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании 1. ванночки. связанным с аксессуарами и средствами по уходу для Вашей бытовой техники. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки.ru Рекомендуем вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.: (495) 737-2777. а ММ – месяц изготовления. подтверждающие дату и место покупки). Уважаемые дамы и господа. с даты изготовления изделия. не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе предприятия. измельчители. попадания бытовых насекомых и грызунов. что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования. что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям в соответствии с законодательством осуществляется в форме обязательной сертификации.bsh-service. . Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на обороте. прием заявок на ремонт (круглосуточно) в г. учреждения или организации. 5. санкт-петербурге: ☎ (495) 737-2961 ☎ (812) 449-3161 Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров приведены на обороте. факс: (495) 737-2798. утюги. Удаление таблички ведет к обезличению прибора и к возможным нарушениям правил его эксплуатации. установленных ГОСТ 13109-97. тел. Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. уполномоченной изготовителем на основании договора с ним. либо при невозможности ее определения. распрямители для волос. 7. адрес штаб-квартиры: 81739 Мюнхен. кофемолки. является ООО «БСХ Бытовая техника». отличных от вышеуказанных. резки. товарная накладная). Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек. а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить Вам свои услуги. а также вследствие существенных нарушений технических требований. гладильные доски. тостеры. соковыжималки. транспортировки. хранения. семейных. массажеры. они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. По всем вопросам. иные документы. электрочайники. гарантия изготовителя Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ о защите прав потребителей сроком 1 год. Оригинальные аксессуары разработаны производителем. кофемашины. Организацией. узнайте больше об оригинальных аксессуарах и средствах по уходу для вашей бытовой техники в интернете: http: //www. домашних и иных нужд. оговоренных в инструкции по эксплуатации. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора или на его этикетке и/или в сопроводительной документации.19. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки. перечисленные на обороте. 4. содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования). Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса. действий третьих лиц. а также в интернете: http: //www.).ru 8. 6. нанесенной на типовую табличку изделия.

А. д. д. тел: (831) 241-47-20. 74-15-05. факс: (4722) 32-69-29 Белово. д. кв.20. 400107. ООО «Аргон-Сервис». тел: (4746) 73-72-62.23А.35. 25-71-72. 428029. д. д.Сервис». тел: (8412) 54-43-01. тел: (8332) 35-55-13.. ООО «Евростиль-Пенза».С. д. тел: (3852) 48-50-67. Абакан. факс: (383) 337-36-26 Новосибирск... тел: (4852) 58-22-11.ru B27C045B1-1M07 Самара. факс: (48439) 6-44-14 Омск. 353180. 8-906-192-7118 Кореновск.100. Шилова. факс: (3517) 93-61-49 Челябинск. 456228.3. Московский пр-т. ул.». маг. м-н Лебединец. Дзержинского.. д. тел: (3422) 36-30-33. 29-15-10. тел: (8452) 51-00-99. ул. факс: (8672) 25-01-07 Владимир. Полевая ул. ООО «Мастер-Сервис». ООО «Толиман». д. 600014. 38-85-27. 628600.. 62-46-14.. тел: (4742) 31-25-17. ИП Тихомирова Е. д. 1-й Микрорайон ул.96.41. ООО «Эл-сервис». ООО ТТЦ «Атлант-Сервис». 44-47-49. тел: (8172) 28-38-94. ИП Сунцов А. Инженерная ул. ООО «Городской сервисный центр «АТремонтируем всё». факс: (4742) 35-37-57 Лиски.8А. ООО «БСХ Бытовая техника». 4-43-59. д. д. д. ул. д. 663300. ИП Шахматов Н. факс: (3467) 30-00-01 Чайковский. ул. д.В. ООО «Компания Ваш сервис». 121096. 634021.298. 518-69-47. тел: (863) 263-43-98. 614107. Республиканская ул.В. 353905. 27-22-68. ул.. ул. тел: (8442) 78-91-41. ИП Гречанников А. 410004. тел: (8639) 25-29-29. д. 614068. 98-40-92. д. тел: (3812) 53-08-81. Декабристов ул. д. ООО ТТЦ «Рембыттехника». ИП Кожухова Вероника Петровна.. тел: (3952) 42-66-27.. Буденновский пр-т. факс: (8422) 32-07-33 Урай. факс: (4942) 41-02-02 Кострома.60. Победы пр-т.10. Смирновский. пав.5. 675000. 183038. 555-49-92.63. ИП Юзефович В. Яковлева. 16А микрорайон. 8-908-223-4028. тел: (4232) 96-62-27 Владикавказ. д. ООО «ТКТ». 121087. д. факс: (4752) 71-91-19 Тверь. 1-я Набережная. д. д. 56-68-13.41. Сормовское ш. 67-33-55. Космонавтов ул. 630132. д. д. ул.19. Коста пр-т. Правды. 685030.В.А. ИП Нестерович Я. тел: (3467) 63-15-15. д. Ленина. 662544. Пошехонское шоссе. факс: (83147) 7-73-82 Армавир. тел: (81555) 6-61-06. ИП Корепанов А. д. ООО «ДС».. факс: (4742) 31-25-17 Липецк. Минаева ул. ООО «Сервисный центр «ЭНКА техника». 614070. д. факс: (82151) 6-60-06 Воронеж. ЗАО «Евротех-Сервис».4.1.3. ул. тел: (39161) 2-33-52. тел: (87922) 6-90-41. ООО «Рит-Сервис».50. тел: (3412) 24-95-19.111. 677000.А. ул...Российская. ул. тел: (39162) 2-14-73. тел: (3953) 44-91-01.32/25.148.. д. 390046. Герцена. 659300. Горького. ул.. 196105. Ханкальская..220. д. ИП Митяев Д.А.107. д.. факс: (8462) 63-74-74 Адреса сервисных центров на территории России по обслуживанию бытовой техники http://www.6. 656049.15А. 180019. 433505.55.. ИП Юдаков Д. факс: (4162) 33-36-38 Богучаны. д. тел: (3463) 25-19-90. факс: (4012) 30-38-30 Калуга. Лукашевского.37а. 628400. д. Ленина ул.. В. 8-904-892-9300 Ливны. факс: (3472) 72-02-52 Хабаровск. д. 160013. тел: (8332) 51-35-55. факс: (3822) 66-49-79 Тула. тел: (3439) 37-02-03. 427. 676850. Горького. 398016. д. 630030. факс: (499) 738-43-33 Златоуст. 7-24-21. ООО «Техно-Сервис». бульвар Гагарина. ИП Лаврович Константин Анатольевич. Гагарина. д. тел: (39151) 4-42-22. факс: (4812) 65-94-53 Сочи. тел/факс: (3846) 62-62-64 Псков. факс: (34241) 3-59-63 Чебоксары..Г. Яблочкова ул.72А. факс: (86146) 4-27-68 Курган. факс: (8453) 44-10-15 Балашов.В. тел: (8412) 52-19-21. д. Свеаборгская. факс: (8613) 74-50-00 Архангельск.. Гражданский пр-т. факс: (8435) 54-11-46 Казань. Ленина ул.29. 192148. ООО «ЕСКО». Пискунова.32. ООО «Товарищество предпринимателей». факс: (4912) 21-05-70 Самара. тел/факс: (4923) 43-35-54 Набережные Челны. Яковенко. 10а. факс: (86146) 4-27-68 Тольятти. тел: (4842) 56-18-21. факс: (8793) 33-93-69 Мичуринск. д.. ООО «Кубаньрембытуслуги».33. факс: (3952) 42-70-15 Йошкар-Ола. д. факс: (4842) 54-75-61 Каменск-Уральский. ООО «Антэк». тел: (8722) 67-95-87.4А.Сервис».Н. факс: (8652) 33-57-75 Старый Оскол. 662978. Строителей пр-т. Молочная гора ул. ИП Дмитриев Юрий Сергеевич. тел: (3494) 94-61-45..5. 400117...1А. тел: (843) 555-49-32. тел: (499) 738-43-33. факс: (8559) 44-20-20 Великий Новгород. Невельская. тел: (3422) 65-00-07. 610014. ул. факс: (4725) 24-73-49 Сургут. 652600. 8-950-547-1015. факс: (3902) 22-65-64 Альметьевск. факс: (8362) 45-73-68 Казань. И. д. 25-40-96.. ул. 426000. тел: (495) 348-65-30. факс: (8342) 47-10-47 Сарапул. тел: (495) 518-64-32. 3-й мкр. ООО «Форет». Суоярвская. факс: (3953) 46-85-93 Братск.28. ООО «ВнешРемТорг». 117...92.36. ИП Михайлов Андрей Игоревич.88. ул. ул. С. факс: (8202) 20-53-94 Чита. 681000. 628311. ул. 397350. д. факс: (4242) 73-38-05 Якутск.. Краснококшайская ул.. ИП Гусева Ольга Викторовна. факс: (4832) 72-17-42 Бугульма.Сервис». Октябрьская. тел: (4725) 24-62-27. тел: (3822) 67-35-73.. факс: (86146) 4-27-68 Смоленск. 249030.А. ООО «Амурский сервисный центр». 124365. корп. ИП Шамилов Исламутдин Джамалутдинович.121.36.119. тел: (84722) 9-52-07. 393773. тел: (3022) 36-47-01 Элиста. ул. 41-51-07. 683024. факс: (8722) 67-95-87 Междуреченск. тел: (4852) 26-65-37. 427739.. ИП Кураков С. ул. 16Б. ул. 670000.. Ленина.10. 665710.116а. тел: (8423) 52-86-59. д.8-8А. тел: (8622) 62-02-95.2. Свердловская наб. 22а.. 53-41-66. д. 2-16-35 Братск. тел: (3472) 35-27-55. д. тел: (3432) 43-98-26.. кв. ООО «БЕСТ Сервис». факс: (3953) 44-91-01 Брянск.8. ул.. 656044.25.. факс: (8552) 39-39-43 Нальчик. 357551. 357203. 57-24-94. тел: (351) 771-17-12. 404109.127А. факс: (8182) 27-60-66 Астрахань. 518-69-41. Геологоразведчиков. ООО «Стэко-Сервис». ООО «Толиман». 354000. ул. тел: (8152) 40-00-83. 399776. д. д. факс: (8342) 259-66-59 Пермь.292.2. д. тел: (39036) 2-24-79.3/3. ООО «Евросервис».37. д. ООО «Центр ремонтных услуг». ул. Партизанская ул. 385018. 156019. тел: (8212) 22-84-90.24-а.204. ООО «Электрон-Сервис».. Комсомольская ул. ООО «Симона-СЦ». 423450. факс: (3842) 51-05-33 Кинешма. 162625. Димитрова ул. факс: (8634) 37-99-85 Тамбов.23. факс: (39151) 7-24-22 Балаково. д. д. факс: (3433) 59-50-50 Елец. 650060. тел: (4912) 21-13-97.Пионерская. д. тел: (3012) 21-89-63. тел: (8442) 27-05-06. д. лит. ул. пер. ООО «Авторизованный Центр «Пионер Сервис». пр-т Октябрьский.152. ООО «Арктика-Сервис».24. 360000. Д. 170002. факс: (812) 449-31-62 Санкт-Петербург. 241037. д. д. 300024. 36-45-19.9..66. Пролетарская ул. Азина ул. д. 50-ти лет Октября ул.Сервис». тел: (4752) 72-63-46. д. Мичурина ул.. тел: (4712) 39-38-00.104. 347387. факс: (8142) 72-20-56 Петропавловск-Камчатский.. тел: (8422) 32-07-33.10. 440600..102. тел: (3466) 64-22-63.Г. д. стр. Серова пр-т. Пурыхина.. 420032. ООО «Пульсар». факс: (8172) 71-59-69 Вологда. 33-45-95. факс: (4112) 33-69-44 Ярославль. факс: (8423) 52-86-59 Ейск. Кураева ул. 7-я Промышленная ул. факс: (8332) 54-40-42 Киров.В. д. факс: (48762) 6-46-46 Новороссийск. тел: (4739) 64-76-76. 9-е Мая ул.237. 620146. факс: (8202) 29-55-64 Череповец. тел: (38452) 2-82-64 Белогорск. ООО «Радиоимпорт». факс: (8442) 62-93-74 Волгоград. ООО «Ликос-Сервис плюс». д. Жуковского ул. пр. факс: (34145) 4-20-02 Грозный. ИП Кобылянский Роман Сергеевич. ООО «Владимир-Сервис». тел: (4932) 29-17-38. ООО «Мастер-Сервис». Халтурина. 275-44-57. факс: (8332) 51-35-55 Киров. факс: (3852) 48-40-67 Белгород. Коммунистическая ул. 644024. Артиллерийская ул. факс: (49133) 5-14-31 Славянск-на-Кубани.А. тел: (8202) 20-53-91. тел: (8617) 63-11-15. 160024. д. Генерала Хлебникова ул. д. факс: (4872) 36-30-31 Тюмень. д. д. ИП Долинский Владимир Николаевич. факс: (8442) 27-05-07 Волгоград. тел: (49133) 5-14-31. факс: (3852) 63-59-88 Барнаул. тел: (928) 891-02-86. Горького. Сивкова ул. К. 127473. 905-684-66-73. тел: (8352) 41-70-24. Победы. Московская ул. ООО «Сервисный Центр «Мир».156. д. д.21. 445039. ИП Терехин В. тел: (82145) 6-38-19. д. Ворошилова ул. к. Тиманская. 36-43-35. ООО «Транс-экспедиция». 623409. ИП Бешкарева С. д. Пролетарская ул. тел: (3472) 72-02-52. ООО «ЦПС-Киров». 140411.Алафузова. ул. тел: (8362) 45-73-68. д. д. 3-87-90.107. факс: (8662) 42-04-54 Находка. 610001. 33-04-28.21. д. 423231. ИП Головинов Е. 400082. ИП Кузнецов Александр Федорович. ООО «Сервисый центр «Гепард». 302043. факс: (3952) 29-10-48 Иркутск. факс: (3522) 45-76-38 Курск. тел: (4112) 33-69-44. тел: (4152) 26-32-00 Поворино. д. Серова. 36-83-37. тел: (86132) 4-35-39. 652870. д.С.. 90.28. д. ООО «Пульсар». 413853. 33-57-75. 59-14-64. тел: (41641) 2-52-02 Березники. Социалистическая ул. Рижский пр. ООО «Союз-Сервис». 153048. 57-26-68. 26-80-60. 456228. ООО «Рембытторгтехника».. Пограничная.4Б.30. 109369. тел: (3513) 55-59-40 Минеральные Воды. ООО «Рембыттехника». тел: (383) 337-36-96. ООО «ВТИ-Сервис». ООО «Альметьевский Сервисный Центр».Ю. тел: (9172) 13-17-78 Барнаул. Моченкова.37.Н. 398032. 309509.. ООО «Верона».74. 303850. факс: (4712) 39-37-47 Лесосибирск. 26 Съезда КПСС ул. д. ООО «Точно в срок». 302000. тел: (8172) 71-59-69.15. 241-38-85. д. д. Кирова ул. 308600. оф. ООО «Аста . 410012. Октябрьская ул. тел: (383) 221-42-16. тел: (3852) 63-94-02. Володарского. тел: (4162) 52-86-38. д.. оф. факс: (8622) 64-55-00 Сочи.И. 8-й воздушной армии ул. Новобольничная ул. 224-07-40. д. ул. 22-17-00. тел: (8559) 44-20-20. 690014. Курчатова ул. 94-54-87.16. ООО «Техно-Сервис». д. оф. тел: (391) 229-65-95. 368-22-05. тел: (3522) 45-87-54. ООО «Техника-Сервис». 23-76-71. Шишкина.91. ИП Туровинина Инна Вячеславовна. д. ООО «Домосервис».. факс: (8512) 36-84-10 Ачинск.. факс: (3854) 32-91-75 Благовещенск. тел: (846) 224-53-39. Народов пр-т. тел: (4242) 73-38-05.175.106. 32-49-56. 423815. д.46. ООО «Арсенал-Сервис». Первомайская.. 428009.В. ООО «Альфа». д. тел: (3955) 56-03-90 Анжеро-Судженск. тел: (8162) 61-12-00. тел: (496) 519-32-02. факс: (3462) 25-69-70 Сызрань. д. 52-33-42. корп.75. тел: (8613) 73-36-96.Чапаева.49.1А. Попова ул. ул. ул. факс: (3822) 52-33-42 Томск. ул. тел: (3919) 36-64-64 Обнинск. ИП Чернявский Е. Чайковского пр-т. факс: (8412) 54-43-01 Пермь. Советская. ул. Кирова. Московская. 162600.. 142407. тел: (4739) 14-21-55.85.. Можгинская. 28-38-93. 420032. 39-00-81.36. д. ИП Рудаков К. тел: (8634) 37-90-66. ЗАО «Авантаж-Информ». тел: (4942) 41-55-12. д. тел: (861) 292-77-90. ООО «Кузбасс-Импорт-Сервис». 662150. ИП Серкова Т. тел: (3022) 41-51-05. пр-т Мира.В. факс: (3412) 24-95-13 Инта. тел: (86130) 4-40-18. Лазо ул. Северная. Первомайская. 8 микрорайон. ООО «Планета Сервис». д.. 347900..Н. тел: (4722) 32-65-92. факс: (8332) 38-20-60 Коломна.30 А. д.25a. 201-89-22. факс: (8212) 22-84-90 Таганрог.. д. тел: (8442) 62-93-74. факс: (4234) 33-51-80 Уфа. Зеленоград. факс: (861) 253-50-20 Краснодар.Ф. д. д.45/1. д. ул.8. тел: (34147) 3-30-79. 337-16-16.. факс: (351) 239-39-90 Череповец. Автозаводцев пр-т. Музейная ул. ООО «Авторизованный Центр «Пионер Сервис». 344006. д. ул. Олеко Дундича ул. Гагарина ул. тел: (3902) 26-65-64. факс: (4922) 36-45-19 Волгоград.. 629300. тел: (8353) 34-16-19.46.24.159А. 367027.24/22. д.. 400050. д. 396655. ООО «Бирюса». тел: (4822) 32-00-23. ИП Десятник Н. факс: (8793) 33-17-29 Россошь. 450005. 25-95-40. тел: (8464) 33-17-62.. 36-64-26. 72-20-34. д.106Б.. 279-60-15.76 а.В. 155800. 173025. д. д.В. ООО «ВЛ Сервис». д. Красина. ООО «Компьютерные системы». ООО «Альбатрос-Сервис». д. ул. Маршала Жукова. д.28. ООО «МиниМакс». д. 6-44-14. 352380. ООО «Квадрат Сервис».10. 21-60-39. ООО «Адис-Сервис». ООО «Фирма «Сервис-Центр». ООО «Дуэт сервис».37. тел: (3843) 33-29-12 Новомосковск. тел: (39197) 7-00-28. ул. ООО «Толиман».30. 8 (919) 201-09-30. тел: (8452) 52-37-74. тел: (49331) 2-16-39. 185002. 358009. ул. Краматорская. Дружбы народов.6а.В. тел: (3412) 43-16-62. ул. 90-34-99. ул. факс: (861) 279-60-15 Красноярск.42. 432017. 664047.16. 20-53-94. факс: (3022) 35-26-26 Чита. 305044.Н.15.. 2-16-02. факс: (3012) 21-89-63 Ульяновск. ул. ООО «ПиП». тел: (812) 369-00-72. Обская. факс: (3439) 37-02-03 Канаш. 628284. д. 652473. Победы.114а. д. 663090. д.393.. 353560. факс: (831) 241-47-20 Нижний Тагил. ООО «Радиотехника». 420080. 4-й Вакуровский пр-д. д. ООО «Кузбасс-Импорт-Сервис».102. д.112. ул.Седова. ООО «Лидер-Сервис». д.134/146. ул.. 8-951-594-9898 Апатиты.8. тел: (48439) 5-31-31.89. ИП Шалапутов Сергей Николаевич. д. ООО «Импорт-Сервис». факс: (4732) 25-92-44 Воткинск. факс: (3463) 25-19-90 Нижневартовск. 653004. ул.10Б. ООО «МЕГА». тел: (8443) 58-75-72. Труда пл.20. д. 617764. факс: (8152) 70-39-30 Мурманск. 663614. ООО «Селена-Сервис». 692525.1. ООО «Гамбит». факс: (34139) 32049 Москва. ПК «Телетон».И.. тел: (48762) 6-46-46. 36-64-25. д. тел: (8462) 63-74-74. пр-т Вахитова. Бардина.24. факс: (8452) 52-37-74 Саратов. Советской Армии ул. тел: (4922) 36-45-18. факс: (49331) 2-16-39 Киров. Мира пл. д. Крисанова. факс: (8435) 62-46-14 Калининград. ИП Запышный А. ИП Эмирбеков А. ИП Краснощеков Ю.3. 424000. ул. 655016. факс: (495) 518-64-32 Москва. Селезневская ул. д. тел: (3513) 65-37-47. д. факс: (3422) 60-14-41 Пермь. 263-76-37.46А. Зиновьева.. тел: (4132) 65-13-65. 14-05-15. Аэропорт. 28/2. 3.51. ИП Гусев В. Пархоменко. ООО «Диод». тел: (8432) 90-58-66. 169900. тел: (8622) 64-33-22. д. тел: (4855) 28-65-10. Свердлова.. ОАО «Радуга». факс: (3519) 31-09-01 Майкоп. 602267. д.92. факс: (34147) 3-30-79 Саратов. д.43. тел: (8482) 51-17-77. ИП Кожухин А. 60 лет ВЛКСМ. А. 462431. М. ООО «Владон». 672010. факс: (495) 348-65-30 Москва. ул.14. ИП Шайдуров С. Вокзальная ул. д. пр. 3-го Интернационала. 607224. д. 52-33-33. факс: (4862) 72-16-95 Орел.Внимание! Список сервисных центров постоянно обновляется.141.1/1.. ООО «Рембыттехника .Ю. тел: (34139) 32049. д.15. Народный проспект. факс: (8412) 52-19-21 Пенза. тел: (3842) 51-05-33. ул. д. тел: (4742) 34-07-13. ИП Дубровин Сергей Алексеевич. 43-15-32. факс: (81555) 6-61-06 Арзамас. Революции. 352700. тел: (8342) 259-66-59. 1604.Г. Советская. д. ИП Салынов А. д.. тел: (4012) 30-38-00. тел: (8553) 38-43-43.Книповича. тел: (3953) 46-85-93. факс: (8552) 38-24-97 Набережные Челны. Ленина пр-т.15. ИП Рыженькина Н. ООО «Архимед». 184209. д.78.. 350000. а/я 2849.. 392000. тел: (38475) 5-35-00 Миасс..19А. Горького ул. д. тел: (4862) 43-67-65 Оренбург. ООО «Сар-сервис».113а. факс: (3532) 57-24-91 Орск. ООО «Техинсервис».8А. 427760.А. 201-92-28. 248001. факс: (4932) 29-17-38 Ижевск.29.. Станке Димитрова пр-т. д. тел: (8793) 33-17-29. 353688.Я. тел: (86142) 4-24-48. Луначарского. тел: (3467) 30-00-05. ООО «Рит-Сервис». тел: (4872) 36-26-30.8.173. 344018.100. 560-24-66. Судостроительная ул. 21-57-20. 3-46-46. факс: (8352) 63-73-24 Чебоксары.39А. 95-99-99. ООО «Комту-Сервис Центр». кор.49. Быкова. кв. тел: (3519) 31-09-01. тел: (3952) 20-89-02. факс: (8443) 58-75-72 Вологда. факс: (863) 263-43-98 Ростов-на-Дону. ООО «Сервисная Группа». тел: (495) 735-63-05.. Пушкина. ООО «Активэнерго».6. д. 25-98-03. Маркса. д. 519-32-77. д. ООО «Альфа-Сервис». 352900. тел: (863) 244-35-90. д. д.. Анохина ул.76. 454081. 634063. факс: (8639) 25-29-29 Волжский. ООО «Техносервис». 167000. Советская ул. факс: (496) 519-32-02 Норильск.. ИП Сергеенко О. ИП Климин А. 2-03-11. факс: (3537) 28-28-78 Пенза. 35-40-81. тел: (8652) 39-30-30. ул.. ИП Будникова С.1. ул. ООО «Рит-Сервис». ул. д. Яхонтова ул. тел: (8672) 25-01-07. Комсомольский. 443090..А. тел: (8182) 27-60-66. Кирова.С. ул. д. факс: (39161) 3-87-90 Кемерово. д. ИП Бабин А. ул. 443096.. факс: (86132) 4-35-39 Екатеринбург. 622002.21. 36-92-90. ИП Кудрин С.. д.15. тел: (3854) 32-91-75.... ИП Барышников Е. д. ООО «АСЦ Интерсервис». пр-т Ленинградский. ИП Абросимов Дмитрий Александрович. д. тел/факс: (4867) 72-10-07 Липецк. Новочеркасский бул. пав.49. тел: (4862) 72-16-95. факс: (391) 229-65-95 Кропоткин. ул. факс: (4739) 14-21-55 Магадан. 150003. факс: (8452) 51-00-99 Сасово.Г. К. факс: (8152) 40-00-83 Муром. ул. Советский пр-т. тел: (47545) 2-84-21.31А. тел: (34145) 4-20-02.. ул. 024-56-66 Дивногорск. 455037. 22-16-85. д. д. тел: (8432) 60-04-12. факс: (4739) 63-02-52 Ростов-на-Дону.А.. ООО «Сатурн-Сервис». тел: (4812) 55-27-56. 460006. факс: (4855) 28-65-10 Рязань. ИП Митрофанов С. Ленина пр-т. тел/факс: (3812) 58-06-87 Орел.. 27-55-10.П.76/3. д.. факс: (3466) 64-22-63 Нижний Новгород. Маркса ул. факс: (4212) 21-60-39 Ханты-Мансийск. ул.. ИП Чернявский Е. д. д. Железнодорожная. тел: (8453) 44-10-15. ООО «Авторизованный Центр «Пионер Сервис». д.32. 350049. Донская ул...46. 692922. ООО «СЦ Спектр». 14 линия. ООО «Толиман». д.. 426057...22а. г. 1а. ООО «Хелена-Сервис». д.. факс: (4822) 35-40-81 Тимашевск.113. тел: (495) 518-66-89. 672039. 412309.8. д. д. ООО «Абрис-Плюс». 14-63-64. 362015. факс: (86142) 4-43-59 Кострома.. д. тел: (8442) 36-64-20.13.Ю. Раевского ул.4/2. Московская. д. тел: (8152) 70-39-30.7Б. Кочетова. 72-72-70. ул. 241-19-20. ООО «Электроника плюс интернешнл». пр-д. тел: (8142) 72-20-56.4. ООО «Нэвис». 36-55-16. д. 79-23-68. 7-73-82. ООО «Нэвис».55.Б-В. ООО «Рит-Сервис»..32. ЗАО «ТАУ». 37-99-66. тел: (3822) 52-32-25. 156000. 50 лет Октября ул. 628012. ООО «Техносат-Сервис». 427790. 693013. Комсомольская ул.75. тел: (3537) 21-36-66. тел: (812) 449-31-61.19. д. Кузнецова ул. 625035.68.Таганайская.. 66-12-60..162. Октябрьская. 450104. факс: (8353) 34-13-67 Канск. Производственная. стр. тел: (83147) 3-07-40. ул. ул. 53-03-60. факс: (8722) 64-71-33 Махачкала. ул. ул. д. д. факс: (863) 299-36-00 Рыбинск.307. ООО «ТВКОМ». 440600.1А..137/3. Л.95.11.72. ООО «Сервис центр №3». факс: (495) 735-63-05 Мурманск. Станкостроительная ул. тел: (4236) 63-03-62. тел: (4737) 62-31-10 Прокопьевск. ул. факс: (812) 369-00-72 Санкт-Петербург. факс: (3422) 38-33-80 Петрозаводск. ООО «РемТехСервис». д. 664081.В. 414041. д. Ленина. д. 32-69-29. д. факс: (3412) 43-16-62 Ижевск. Северная ул. факс: (4852) 79-66-77 Ярославль. Нефтяников ул. ИП Федотов С. тел: (3435) 45-11-80.2. факс: (82145) 6-38-19 Иркутск. д. тел: (82151) 6-60-06. 72-66-56. факс: (4132) 65-47-47 Магнитогорск. ул. 152920.. ООО «Евротехника-Сервис».34. Малышева. ООО «Рембыттехника .. ул. к. факс: (4852) 58-22-11 .. 654010. 77-10-10. ООО «Элгуд». 640020. тел: (3424) 23-71-61. факс: (8162) 61-12-00 Владивосток. факс: (4966) 14-14-86 Комсомольск-на-Амуре. факс: (3435) 45-11-80 Новокузнецк.В. 665838. Рионская. пр. тел: (4942) 31-25-01. Грязнова ул. тел: (495) 987-10-43 Москва. 369-20-13.44/2. тел: (3517) 41-34-03. тел: (8722) 64-71-33. ул. ул. 429330.241.. д. ул. 163045. Московская ул. 42-04-54. 150049. 63-75-75.2а. ул. ООО «Выбор-Сервис». ул. факс: (8482) 51-17-77 Томск. 7-45-40. тел: (8512) 36-84-10. ул. Дудинская ул. ИП Мамедова Т.. д. Морозова ул. 655250. 56-18-22.. д. 236011. ООО «Сервисный центр Регион-Мастер».148.. 39-00-80.. д. 364029. факс: (812) 336-40-13 Саранск. д. д. ИП Чигарев Павел Николаевич... 430000. 624-17-26. ул. «XXI век».А. Ленина. мкрн. факс: (8442) 78-91-41 Волгодонск. факс: (8352) 41-70-24 Челябинск. Комсомольская. 43-26-11.47.Толстого. Школьная. факс: (3472) 33-72-46 Уфа. Волочаевская.38А.Сервис». ООО «СЦ «Физтех-Сервис».35.8.29. лит. 660020. Московская. ул. Пролетарская ул. факс: (8617) 63-03-95 Новосибирск. тел: (34241) 3-59-63.21А. ИП Близницов Игорь Леонидович.. факс: (84722) 9-52-07 Южно-Сахалинск. д. тел: (4732) 72-36-66. д. факс: (8772) 55-62-38 Махачкала. 57-10-12. тел: (86146) 4-27-68. д. 446001. 301650. ул. тел: (3462) 25-25-63. тел: (3532) 57-24-91. ул. факс: (4746) 76-75-83 Железногорск. Акушинского пр. тел: (8552) 39-39-43.С.23А. ООО «Кумино». 355044. пр. д. Космонавтов ул. Ербанова. 367000. ул. тел: (39145) 2-37-61. тел: (4832) 41-82-54. 680007..17. тел: (8342) 47-10-47. 195009. ООО «Логос-Сервис». ИП Шульгин А. 43-50-64.. факс: (3494) 94-61-45 Ногинск. Советская ул. Липецкое ш. ИП Юдин С.29. 117519. Космонавтов. ООО «Росинка-2». ТЦ «Горбушка». факс: (8622) 62-02-95 Ставрополь. тел: (4212) 23-33-33.Ц. д. 39-00-48.10/12. 5-63-50. 663430. 568-09-58. факс: (8464) 33-23-64 Сыктывкар.. факс: (3467) 63-15-15 Уссурийск. ООО «Сервис маркет».21. ООО «ЭН-студио». 183038. 423819. ТЦ «Электронный Рай». 394055. факс: (846) 224-53-39 Санкт-Петербург. ул. тел: (861) 255-46-72. 397901. ООО «Арктика . ООО «Элекам Сервис Плюс». 717-80-74. 22-27-32. ООО «Сервисный центр «Фолиум». 8-983-172-7390. ПК «Телетон». тел: (8202) 29-55-64. 29-10-48. факс: (4236) 62-99-54 Нефтеюганск.5 б. ул. тел: (8772) 55-62-38.А.186а/1. тел: (4217) 59-56-51 Копьево. Снежная. 610000. ООО «Р. тел: (4966) 14-14-86. факс: (8172) 28-38-94 Воркута. 391430.18.4. тел: (86138) 3-47-42. 336-40-12. д.2А. тел: (8332) 54-40-42.. д. ООО «Сервисная Группа». Маяковского ул.. 665729. Кировоградская ул.3. тел: (8662) 42-04-30. ул. д. ИП Коновалов С... факс: (383) 220-51-73 Новый Уренгой. 618419. тел: (812) 336-40-13. д. ул. ИП Астапович И.45.12А. 63-03-95. ООО «ВОЛГА СЕРВИС». факс: (4942) 31-25-01 Краснодар.4. факс: (495) 735-63-05 Москва.40.. 2. ул. тел: (39144) 3-52-65 Димитровград. д. д. тел: (3452) 97-82-52. тел: (8552) 38-24-96. факс: (3452) 26-06-06 Улан-Удэ.38-81. 354068. 454026. ООО «Луазо». д. ул. Суворова. ООО НПП «АККО». ООО «Энон-Сервис». факс: (843) 555-49-32 Казань. 11-33. ул. 603074. д. тел: (4234) 33-53-05. факс: (3424) 23-71-61 Бийск. ул. д. 1П-47. д. ООО «Нэвис».1В.. ООО «ВТИ-Сервис». 71-81-29. ИП Шмаков Ю. Станционная. ул.14. д.. ИП Бахчаев А. ул. ИП Ибрагимов Марат Асгатович. ООО «Славел-Сервис». 220-й Стрелковой дивизии. тел: (38453) 5-20-33. факс: (3513) 65-13-56 Иваново. ООО «Фирма «Акант . 214018. д. 33-51-80. ООО «Техноплюс». Барклая ул. факс: (47545) 2-84-21 Можга. тел/факс: (8112) 72-13-90 Пятигорск. факс: (39197) 7-00-28 Зеленоград. факс: (8442) 36-64-26 Волгоград.bsh-service. д. тел: (8352) 63-72-98. д. ул.. д. ул. факс: (8553) 38-43-43 Ангарск. ООО «Сервисный центр «ВИРТ». 169830. д. 33-59-18. 37.

~êJNN NVO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

~êJNM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NVP .

~êJV NVQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

~êJU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NVR .

~êJT NVS oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

~êJS oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NVT .

~êJR NVU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

~êJQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NVV .

~êJP OMM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

~êJO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe OMN .

~êJN OMO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe .

.

.

.

es. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen. Der Garantieanspruch erlischt. Glas oder Kunststoff bzw. 0. die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.00 Uhr erreichbar) Tel.und Umweltbedingungen geeignet sind. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.00-18.com *) 0. Glühlampen. soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs. oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser. Mobilfunk max. wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden. Werden Geräte ins Ausland verbracht. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung. Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf. die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit. die nicht von uns zu vertreten sind. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt. Gasarten. pt. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise. ar . 4. noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. el. wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert. 2.B. Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot: Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.B. 2 . tr. it. sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. sv. lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.oder Zubehörteilen versehen werden. 3. wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden. bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z. eine nicht haushaltsübliche Nutzung.14 €/Min. aus dem Festnetz. im PKW) transportiert werden können. insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind .oder Herstellungsfehler handelt.oder Montagehinweisen zurückzuführen sind. sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Geräte. wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden.soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist .: 01805 267242* Die nachstehenden Bedingungen.ausgeschlossen. Spannung. die die technischen Voraussetzungen (z. nicht fachgerechte Installation und Montage. da. die hierzu von uns nicht ermächtigt sind. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist.6) Mängel am Gerät. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden.42 €/Min. Diese können Sie über Ihren Fachhändler. ru. oder unter bosch-infoteam@bshg. Frequenz.Garantiebedingungen DEUTSCHLAND (DE) Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen aus Deutschland: Bosch-Infoteam (Mo-Fr: 8. fr. Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte.2012 de. uk. dass es sich um einen Material. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät. fi. wird vermutet. etc. oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern. und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird. 5. hu. gelten diese Garantiebedingungen auch. no.B. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. die zumutbar (z. die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind. Weitergehende oder andere Ansprüche. pl. Ergänzungs. Nur für Deutschland gültig! Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen: 1. nl.und/oder Lieferdatum vorzulegen. die nachweislich auf einem Material. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. 6. Fehlgebrauch.und/ oder Herstellungsfehler beruhen. en. 34 / 81739 München // Germany 03/10 9000756853/02.