You are on page 1of 48

LEGE nr.

1 din 11 ianuarie 2000 (*actualizată*)
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.
18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
(actualizată pâna la data de 17 iunie 2009*)
EMITENT:
PARLAMENTUL
------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 12
ianuarie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de
Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 17 iunie 2009, cu
modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4
ianuarie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 27 iunie 2001; LEGEA nr. 400
din 17 iunie 2002; LEGEA nr. 204 din 26 mai 2004; LEGEA nr. 247 din 19 iulie
2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 15 septembrie 2005; ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005; LEGEA nr. 38 din 1 martie 2006; LEGEA
nr. 342 din 17 iulie 2006; LEGEA nr. 193 din 19 iunie 2007; DECIZIA nr. 602
din 20 mai 2008; DECIZIA nr. 603 din 20 mai 2008; LEGEA nr. 212 din 24
octombrie 2008; LEGEA nr. 261 din 4 noiembrie 2008; DECIZIA nr. 605 din 28
aprilie 2009; DECIZIA nr. 652 din 28 aprilie 2009.
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAP. I
Dispozitii generale
ART. 1
Persoanelor fizice si persoanelor juridice care au formulat cereri pentru
reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si pentru
terenurile forestiere, conform prevederilor Legii fondului funciar nr.
18/1991, modificata si completata prin Legea nr. 169/1997 si republicata*),
li se stabileste dreptul de proprietate in conditiile prevazute de prezenta
lege.
--------*) Legea nr. 18/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.
ART. 1
Persoanelor fizice si persoanelor juridice care au formulat cereri pentru
reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si pentru
terenurile forestiere, in termen legal, li se reconstituie dreptul de
proprietate in conditiile prevazute de prezenta lege. Dispozitiile acestei
legi se aplica si in cazul restituirii constructiilor accesorii terenurilor
agricole si silvice.
---------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I, Titlul VI din LEGEA nr. 247
din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.
ART. 2
(1) In aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de
proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea sunt libere.
(1) In aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de
proprietate se face de regula pe vechile amplasamente, daca acestea sunt
libere.
-----------

1

Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANTA DE
URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din
29 iunie 2001.
(1) In aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de
proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost
atribuite legal altor persoane. Comisiile de aplicare a legilor fondului
funciar, de comun acord cu proprietarii, pot comasa terenurile care urmeaza
sa fie retrocedate intr-un singur amplasament.
---------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I, Titlul VI din
LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din
22 iulie 2005.
(2) Drepturile dobandite cu respectarea prevederilor Legii fondului
funciar nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinte de proprietate,
proces-verbal de punere in posesie sau titlu de proprietate, raman valabile
fara nici o alta confirmare.
ART. 3
(1) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice
prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicata, pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea
adusa in cooperativa agricola de productie sau preluata in orice mod de
aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, se face integral
in localitatile in care exista suprafete de teren agricol constituite ca
rezerva la dispozitia comisiei, potrivit art. 18 din aceeasi lege.
(2) In cazul in care in localitate nu exista suprafete de teren agricol
pentru a satisface integral cererile, in conditiile alin. (1), reconstituirea
dreptului de proprietate se va face si din suprafetele de teren agricol
trecute in proprietatea comunei, a orasului sau a municipiului, conform art.
49 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si, dupa caz, in
situatiile in care prin hotarari judecatoresti ramase definitive si
irevocabile se constata nulitatea absoluta a unor titluri de proprietate, din
terenurile agricole care trec in proprietatea privata a statului in baza unor
astfel de hotarari.
(3) In situatia in care nu se poate face reconstituirea dreptului de
proprietate integral, in conditiile alin. (2), se vor acorda despagubiri
pentru diferenta de teren neretrocedat.
(4) Despagubirile se vor acorda incepand cu suprafetele cele mai mici
care nu pot fi retrocedate.
ART. 3
(1) Pentru aplicarea prezentei legi comisia locala dispune de totalitatea
terenurilor proprietate privata a unitatii administrativ-teritoriale
respective.
(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice
prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicata, cu modificarile ulterioare, se face pentru diferenta dintre
suprafata de 10 ha de familie si cea adusa in cooperativa agricola de
productie sau preluata in orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de
proprietar deposedat.
(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice
prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicata, cu modificarile ulterioare, se face pentru diferenta dintre
suprafata primita de familie si cea adusa in cooperativa agricola de

2

productie sau preluata in orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de
proprietar deposedat.
-----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr.
400 din 17 iunie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie
2002, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27
iunie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.
(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice
prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face pentru
diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusa in cooperativa
agricola de productie sau preluata prin legi speciale ori in orice mod de la
membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.
---------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I, Titlul VI din
LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din
22 iulie 2005.
(2^1) Pentru terenurile proprietarilor deposedati, persoane fizice, pe
care se afla pasuni si fanete, reconstituirea se face pentru diferenta dintre
suprafata de 50 ha de familie si cea adusa in cooperativa agricola de
productie sau preluata prin acte normative speciale ori prin orice alt mod de
la membri cooperatori sau de la orice alta persoana fizica deposedata, dar nu
mai mult de 100 ha de proprietar deposedat*).
---------Alin. (2^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr.
193 din 19 iunie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 25 iunie
2007.
---------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Conform art. II din LEGEA nr. 193 din 19 iunie 2007, publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 25 iunie 2007, persoanele fizice prevazute la
art. 3 alin. (2^1) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, pot formula cereri de
reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferentele de suprafata ce
pot fi restituite, conform prezentei legi, in termen de 60 de zile de la data
intrarii in vigoare a acesteia.
(3) In cazul in care in localitate nu exista suprafete de teren agricol
pentru a satisface integral cererile, in conditiile alin. (2), reconstituirea
dreptului de proprietate se va face si din suprafetele de teren agricol
trecute in proprietatea comunei, a orasului sau a municipiului, conform art.
49 din Legea nr. 18/1991, republicata, si, dupa caz, in situatiile in care
prin hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile se constata
nulitatea absoluta a unor titluri de proprietate, din terenuri agricole care
trec in proprietatea privata a statului.
(3) In cazul in care in localitate nu exista suprafete de teren agricol,
pentru a satisface integral cererile, in conditiile prevazute la alin. (2),
reconstituirea dreptului de proprietate se va face, la propunerea comisiei
locale, din suprafetele de teren agricol trecute in proprietatea comunei,
orasului sau municipiului, conform art. 49 din Legea nr. 18/1991,
republicata, din terenul comunelor limitrofe pe raza carora se afla terenul

3

agricol solicitat, prin transfer de anexe cu validarea comisiei judetene,
precum si prin hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile.
-----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr.
400 din 17 iunie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie
2002, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27
iunie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.
(4) In situatia in care nu se poate face reconstituirea dreptului de
proprietate integral, in conditiile alin. (2), se vor acorda despagubiri
pentru diferenta de teren neretrocedat.
(5) Prin proprietar deposedat, in sensul prezentei legi, se intelege
persoana titulara a dreptului de proprietate in momentul deposedarii.
----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr.
102 din 27 iunie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie
2001.
ART. 4
(1) Pentru terenurile din extravilanul localitatilor, foste proprietati
ale persoanelor fizice, care au trecut in proprietatea statului in mod abuziv
si se gasesc incluse in diverse amenajari hidrotehnice, de hidroamelioratii
sau de alta natura, se restituie, in conditiile legii, fostilor proprietari
sau mostenitorilor acestora suprafete echivalente constituite din rezerva
existenta la comisiile locale, iar in situatia in care aceste suprafete sunt
insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeasi localitate. In
localitatile in care compensarea nu este posibila se vor acorda despagubiri
fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, in conditiile legii.
(1) Pentru terenurile din extravilanul localitatilor, foste proprietati
ale persoanelor fizice, care au trecut in proprietatea statului in mod abuziv
si se gasesc incluse in diverse amenajari hidrotehnice, de hidroamelioratii
sau de alta natura, se restituie, in conditiile legii, fostilor proprietari
sau mostenitorilor acestora suprafete din terenurile aflate la dispozitia
comisiilor locale, iar in situatia in care aceste suprafete sunt insuficiente
se vor acorda despagubiri, in conditiile legii.
----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANTA DE
URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din
29 iunie 2001.
(1) Pentru terenurile din extravilanul localitatilor, foste proprietati
ale persoanelor fizice si juridice, care au trecut in proprietatea statului
si pe care se gasesc instalatii hidrotehnice, hidroelectrice sau de
hidroamelioratii, pe care se desfasoara activitati miniere de exploatare sau
operatiuni petroliere de dezvoltare-explorare si exploatare, se restituie, in
conditiile legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora suprafete
echivalente constituite din rezerva existenta la comisiile locale, iar in
situatia in care aceste suprafete sunt insuficiente, din domeniul privat al
statului, din aceeasi localitate sau din alte localitati, acceptate de fostii
proprietari. In cazurile in care compensarea nu este posibila se vor acorda
despagubiri fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, in conditiile
legii.
----------

4

unitatea si functionalitatea. I. 5 al art. 247 din 19 iulie 2005. 5 al art. acceptat de acestia. 4 a fost introdus de pct. (1) al art. in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a acestei legi sau de la data validarii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate. 5 . 653 din 22 iulie 2005. 5 al art. (1^2) al art. I. 4 a fost modificat de pct. sau pentru despagubiri platite fie de catre investitor. cu obligatia de a plati statului. (1^1) Pentru terenurile fostilor proprietari persoane fizice sau juridice. contravaloarea neamortizata a investitiei. Titlul VI din LEGEA nr. neamortizate pana la intrarea in vigoare a prezentei legi. in prezent proprietatea statului. (1^3) Pentru terenurile preluate de stat de pe care investitiile au fost vandute cu respectarea legii. care nu poate fi mai mare de 3 ani. 247 din 19 iulie 2005. 653 din 22 iulie 2005. inclusiv cooperative piscicole sau alte forme asociative prevazute la art. I. 653 din 22 iulie 2005. in termen de 10 ani. I. sau sa primeasca terenuri pe alte amplasamente. de duzi. acolo unde este cazul. plantatii viticole sau pomicole. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. ---------Alin. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. fostii proprietari pot opta pentru alt amplasament. fostii proprietari pot opta pentru reconstituirea pe vechiul amplasament. fie de catre stat. amenajari piscicole. 4 a fost introdus de pct. (1^1) al art. (1^2) Pentru terenurile mentionate mai sus. 4 a fost introdus de pct.Alin. acceptate de acestia. cu obligatia de a le mentine destinatia si. Titlul VI din LEGEA nr. 5 al art. (1^1) al art. 653 din 22 iulie 2005. Titlul VI din LEGEA nr. 26 alin. si termenul de plata. 4 a fost introdus de pct. (1^5) Acordul va fi inregistrat la comisia judeteana care a validat cererea de reconstituire si devine titlu executoriu pentru plata pretului daca investitorul nu isi respecta obligatia de plata in termenul convenit. pe care s-au aflat. 247 din 19 iulie 2005. restituirea se face pe vechile amplasamente. (1^4) In cazul optiunii pentru despagubiri platite de investitori. 247 din 19 iulie 2005. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. ---------Alin. pretul terenului. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 19 iulie 2005. ---------Alin. 4 al art. daca aceasta reprezinta mai mult de 30% din valoarea totala a investitiei la data intrarii in vigoare a acestei legi. Titlul VI din LEGEA nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. (1). de aceeasi categorie de folosinta cu terenul pe care l-au predat ori despagubiri. care nu poate fi mai mic decat valoarea sa de piata. ---------Alin. 653 din 22 iulie 2005. la data deposedarii. pe care s-au efectuat de catre stat investitii. Titlul VI din LEGEA nr. (1^3) al art. fostii proprietari vor conveni cu investitorii. sere sau plantatii de hamei. I.

(1^9) In cazul realizarii acordului prevazut la alin. (2) In cazul in care investitiile pentru care suprafata de teren a fost preluata de stat nu au fost executate sau se afla in stadiu de proiect. acceptat de acesta. (1^6) al art. 4 a fost introdus de pct. 247 din 19 iulie 2005. I. 5 al art. I. ---------Alin. (1^5) al art. (1^6) Pana la efectuarea platii. despagubire. 4 a fost introdus de pct. 4 a fost introdus de pct. I. 247 din 19 iulie 2005. 4 a fost introdus de pct. 247 din 19 iulie 2005. fostul proprietar va primi teren pe alt amplasament. optiunea partilor este definitiva si partile nu mai pot opta pentru alte forme de reconstituire si. proprietarul investitiei va plati fostului proprietar al terenului o suma. doar pentru acoperirea valorii investitiilor preluate de stat o data cu terenul pe care l-au avut in proprietate. I. respectiv. I. Proprietarii se vor putea adresa statului. (1^8) In situatia in care nu se opteaza pentru despagubiri platite de catre investitor. 4 a fost introdus de pct. (1^9) al art. 6 . (2) In cazul in care lucrarile pentru care suprafata de teren a fost expropriata nu au fost executate sau se afla in stadiu de proiect. ---------Alin. Titlul VI din LEGEA nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. ---------Alin. 247 din 19 iulie 2005. 247 din 19 iulie 2005. fostul proprietar primeste despagubiri de la stat. sub sanctiunea nulitatii absolute. atat pentru teren cat si pentru investitiile dovedite la data preluarii terenului. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ---------Alin. (1^7) Proprietarii investitiilor dobandesc dreptul de proprietate asupra terenului in momentul achitarii integrale a contravalorii terenului. 653 din 22 iulie 2005. ---------Alin. 5 al art. sau in situatia in care fostul proprietar si investitorul nu ajung la un acord in termenul mentionat la alin.Din momentul inregistrarii acordului. sau despagubiri de la stat. (1^8) al art. (1^4). 653 din 22 iulie 2005. Titlul VI din LEGEA nr. care nu poate fi mai mica decat redeventa platita statului la momentul acordului si nu va putea instraina in nici un mod investitia sa. 5 al art. 653 din 22 iulie 2005. 653 din 22 iulie 2005. in conditiile legii. Titlul VI din LEGEA nr. la cerere. 5 al art. 5 al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. (1^7) al art. suprafata preluata se restituie. in conditiile dispozitiilor legale privind acordarea de despagubiri de catre acesta. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. convenita de parti. Titlul VI din LEGEA nr. pentru investitiile dovedite la data preluarii terenului. fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. in conditiile legii. (1^4). Titlul VI din LEGEA nr.

publicata in MONITORUL OFICIAL nr. ART. dispozitiile art. la cerere. in functiune. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. (2)-(4) din prezenta lege. 3 alin. fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. iar aceasta cota a depasit procentul de 5%. restituirea se face pe alt amplasament daca exista suprafete suficiente sau se acorda despagubiri in conditiile legii. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 6 (1) La stabilirea. daca exista suprafete suficiente. constituite potrivit legii. restituirea se face pe alt amplasament. (2) al art. I. 350 din 29 iunie 2001. 653 din 22 iulie 2005. 350 din 29 iunie 2001. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. sau se acorda despagubiri in conditiile legii. ART. (2) din Legea fondului funciar nr. 4^1 Pentru terenurile fostilor proprietari. care modifică pct. ----------Art. ART. persoane fizice. a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole. pe vechiul amplasament. prin reconstituire. comisiile comunale. -----------Art. Titlul VI din LEGEA nr. viticole si pomicole. 492 din 9 iulie 2002. 400 din 17 iunie 2002. 4^1 a fost introdus de pct. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. in conformitate cu prevederile prezentei legi. 102 din 27 iunie 2001. republicata. la reconstituirea dreptului de proprietate pentru aceasta cota li se aplica. 4^1 a fost modificat de pct. I din ORDONANTA DE URGENTA nr.suprafata preluata se restituie. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 5 In cazul persoanelor fizice prevazute la art. (2) din Legea nr. 247 din 19 iulie 2005. 4^1 Pentru terenurile proprietarilor deposedati. 18/1991. 4 a fost modificat de pct. I din LEGEA nr. 4 al art. ART. pe care se afla bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate. sere sau plantatii de hamei in functiune la data aplicarii prezentei legi. in mod corespunzator. ART. 18/1991. 5 al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 2 al art. 6 al art. carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren agricol de pana la 10 ha de familie si li s-a aplicat cota de reducere potrivit legii. ----------Art. pe care se afla bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate. 5 In cazul persoanelor fizice prevazute la art. 5 a fost modificat de pct. 102 din 27 iunie 2001. carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren agricol de pana la 10 ha de familie si li s-a aplicat cota de reducere potrivit legii. 4 al art. ---------Alin. republicata. 9 alin. persoane fizice. cu modificarile ulterioare. vor verifica in mod riguros existenta actelor doveditoare prevazute la 7 . se restituie si diferenta de suprafata neatribuita sau li se acorda despagubiri. pentru terenurile pe care sunt amenajate sere sau plantatii de hamei. 9 alin. orasenesti si municipale si cele judetene. 102 din 27 iunie 2001.

vor verifica in mod riguros existenta actelor doveditoare prevazute la art. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. (1^1) al art. verosimilitatea. 653 din 22 iulie 2005. -----------Alin. cartea funciara. (1^2) Institutiile care detin inscrisurile prevazute la alin. prin reconstituire. ale amenajamentelor silvice si pastorale. ----------Alin. obligand comisiile de fond funciar sa procedeze la validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate. care modifică pct. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 11 alin. 400 din 17 iunie 2002. cadastru. orasenesti. 102 din 27 iunie 2001. 18/1991. autenticitatea si concludenta acestor acte. autenticitatea si concludenta acestor acte. Titlul VI din LEGEA nr. ale amenajamentelor silvice si pastorale. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. I. 3 al art. 18/1991. cadastru. 102 din 27 iunie 2001. (1) si (2) din aceeasi lege. cu data certa din perioada respectiva. registrul agricol de la data intrarii in cooperativa. cu data certa din perioada respectiva. (5) din Legea nr. (1^1) au obligatia sa elibereze. tinandu-se seama si de dispozitiile art. 11 alin. I din LEGEA nr. actele solicitate de cei interesati. la cerere. (1^1) La reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere este admisa numai proba cu inscrisuri: acte de proprietate. (1) si (2) din aceeasi lege. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. tinandu-se seama si de dispozitiile art. registrul agricol. 350 din 29 iunie 2001. 9 alin. precum si pertinenta. 7 al art. (1^1) Titlurile de proprietate obtinute anterior intrarii in vigoare a Legii nr. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 alin. 18/1991 si existenta libera a vechilor amplasamente fac dovada absoluta a proprietatii. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 6 a fost modificat de pct. ----------- 8 . evidentele cooperativei agricole de productie. republicata. republicata. a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si forestiere. comisiile comunale. 102 din 27 iunie 2001. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 350 din 29 iunie 2001. 350 din 29 iunie 2001. precum si alte inscrisuri. (1^1) al art.art. 247 din 19 iulie 2005. 6 a fost introdus de pct. cererile de inscriere in cooperativa agricola de productie. (1^1) La reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere este admisa numai proba cu inscrisuri: acte de proprietate. precum si alte inscrisuri. (1^1) al art. 492 din 9 iulie 2002. municipale si comisiile judetene. 6 a fost modificat de pct. ---------Alin. (1) La stabilirea. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 6 al art. (5) din Legea fondului funciar nr. precum si pertinenta. Refuzul de a elibera inscrisurile solicitate se sanctioneaza potrivit legii. in conformitate cu prevederile prezentei legi. 7 al art. cererile de inscriere in cooperativa agricola. 7 al art. constituite potrivit legii. cartea funciara. verosimilitatea. ----------Alin. evidentele cooperativei agricole.

(2) Dispozitiile art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. I. 12 din Legea fondului funciar nr. si cea de a doua. neinsotite de titlurile de proprietate. 653 din 22 iulie 2005. dintre care una este fostul proprietar. 51-59 din aceeasi lege se aplica in mod corespunzator la reconstituirea dreptului de proprietate.59 din aceeasi lege se aplica in mod corespunzator la reconstituirea dreptului de proprietate. (2) Dispozitiile art. (2^1) In situatia in care anumite suprafete sunt revendicate de doua persoane. Titlul VI din LEGEA nr. (1^4) al art. 6 a fost modificat de pct. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 19 iulie 2005. 6 a fost introdus de pct. 653 din 22 iulie 2005. ---------Alin. documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor. persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar in limita resurselor de teren existente. 8 al art. Titlul VI din LEGEA nr. privind restabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire. 51 . potrivit prezentei legi.1990. 7 al art. Titlul VI din LEGEA nr. cererile de intrare in fostele cooperative agricole de productie. 247 din 19 iulie 2005. 18/1991. (1^4) Orice proba dovedind dreptul de proprietate al fostilor proprietari poate fi inlaturata numai printr-o proba de aceeasi forta produsa de catre detinatorul actual al terenului sau de catre terti. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 350 din 29 iunie 2001. republicata. 9 al art. caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate in perioada anilor 1945 . republicata. I. inclusiv a rezervelor 9 . ---------Alin. 27 din Legea fondului funciar nr. au valoare declarativa cu privire la proprietate. potrivit prezentei legi. Titlul VI din LEGEA nr. (2) al art. 6 a fost introdus de pct. (1^3) al art. 653 din 22 iulie 2005. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 6 a fost modificat de pct. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea. (1^2) al art. (1^2) al art. proba cu martori este suficienta in reconstituirea dreptului de proprietate cand aceasta se face pe vechile amplasamente si cand martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau mostenitorii lor. 653 din 22 iulie 2005. 8 al art. ---------Alin. precum si dispozitiile procedurale prevazute la art. ---------Alin. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. I. privind stabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire. I. 6 a fost introdus de pct.Alin. 247 din 19 iulie 2005. (1^3) In situatia in care nu mai exista inscrisuri doveditoare. tagaduind dreptul de proprietate. 18/1991. 102 din 27 iunie 2001. 12 si art. (1^2) Consemnarile efectuate intre anii 1945 si 1990 in registrele agricole. cu modificarile si completarile ulterioare. precum si dispozitiile procedurale prevazute la art. 7 al art. 247 din 19 iulie 2005.

102 din 27 iunie 2001. 653 din 22 iulie 2005. 492 din 9 iulie 2002. In cazul in care resursele sunt insuficiente. 6 a fost introdus de pct. (1^1) al art. 8 al art. in actele de donatie catre stat. 350 din 29 iunie 2001. Titlul VI din LEGEA nr. 9 al art. 400 din 17 iunie 2002. 247 din 19 iulie 2005. 10 al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. I. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. in registrele agricole. se va atribui in natura terenul persoanei care detinea actele de proprietate in anul 1990. iar cel de-al doilea este persoana care a fost improprietarita cu teren preluat de la fostul proprietar. persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar in limita resurselor de teren existente. 350 din 29 iunie 2001. caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate in perioada anilor 1953-1959. in limita resurselor de teren existente. Titlul VI din LEGEA nr.create. si cel de al doilea. (2^2) Diferentele intre suprafetele inscrise in titlurile de proprietate. -----------Alin. teren ce a fost preluat in orice mod de cooperativa sau de stat. publicata in MONITORUL OFICIAL nr.1990 si situatia de fapt la data punerii in posesie se corecteaza in favoarea fostilor proprietari. 247 din 19 iulie 2005. care modifică pct. In cazul in care resursele sunt insuficiente. iar cei care au fost improprietariti cu asemenea terenuri vor fi despagubiti in conditiile legii. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. se va atribui in natura terenul persoanei care detine actele de proprietate. se va restitui in natura ambilor solicitanti. se va restitui in natura ambilor solicitanti. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. dintre care unul este proprietarul deposedat prin masurile abuzive aplicate in perioada anilor 1953-1959. ---------Alin. iar cel de-al doilea este persoana care a fost improprietarita cu teren preluat de la fostul proprietar. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. in cererile de intrare in cooperativa. (3) al art. dintre care unul este proprietarul deposedat prin masurile abuzive aplicate in perioada anilor 1945-1959. inclusiv a rezervelor create. 6 a fost modificat de pct. iar cei care au fost improprietariti cu asemenea terenuri vor fi despagubiti in conditiile legii. (3) In situatia in care anumite suprafete sunt revendicate de doi cetateni. 4 al art. (1) In situatia in care anumite suprafete sunt revendicate de 2 solicitanti. I. se va restitui terenul in natura ambilor solicitanti. I din LEGEA nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 6 a fost abrogat de pct. ART. 653 din 22 iulie 2005. 6^1 (1) In situatia in care anumite suprafete sunt revendicate de 2 solicitanti. 102 din 27 iunie 2001. dintre care unul este fostul proprietar. teren ce a fost preluat sub orice forma de cooperativa. in limita resurselor de teren existente. 6 a fost introdus de pct. ----------Alin. (2^2) al art. in arhivele statului din perioada 1945 . se va restitui terenul in natura ambilor solicitanti. 10 . (2^1) al art. 10 al art. ---------Alin.

se va emite un titlu de proprietate suplimentar. 350 din 29 iunie 2001. ART. 9 al art. (2) al art. 18/1991. ----------Alin. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 11 al art. 102 din 27 iunie 2001. ----------Alin. (2) In cazul in care unor asemenea persoane nu li s-a emis inca nici un titlu de proprietate. nr. 18/1991. 2 alin. Titlul VI din LEGEA nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. I. 37 din 20 februarie 1991. -----------Alin. republicata. ambilor proprietari. 7 a fost abrogat de pct. 6^1 a fost introdus de pct. iar cel de-al doilea va fi despagubit in conditiile legii. ---------Art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. (1) al art. (3) In cazul lipsei resurselor se acorda despagubiri. potrivit legii. 5 si 23 din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. (3) din Legea fondului funciar nr. Partea I. 6 a fost modificat de pct. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 11 al art. 350 din 29 iunie 2001. 6^1 a fost abrogat de pct. I din LEGEA nr. 2 alin.(2) In cazul in care resursele sunt insuficiente se va atribui in natura teren primului proprietar. 18/1991 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. (3) Dispozitiile art. in caz contrar se va emite un singur titlu de proprietate pentru intreaga suprafata. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. daca persoanele in cauza au deja un titlu emis in conditiile Legii nr. ----------Art. 11 . 400 din 17 iunie 2002. (4) al art. care modifică pct. 11 al art. 3. 7 a fost modificat de pct. 5 si 23 din prezenta lege. (3) al art. 350 din 29 iunie 2001. se va emite un singur titlu de proprietate pentru intreaga suprafata rezultata atat din aplicarea Legii fondului funciar nr. 350 din 29 iunie 2001. 653 din 22 iulie 2005. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. (2) din prezenta lege. 247 din 19 iulie 2005. (4) Aplicarea prevederilor de mai sus nu poate afecta drepturile dobandite in conditiile art. 102 din 27 iunie 2001. (2). 492 din 9 iulie 2002. raman aplicabile. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 3. (1)-(3) nu poate afecta drepturile dobandite in conditiile art. ----------Alin. (1) Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001. daca persoanele in cauza au deja un titlu emis in conditiile Legii fondului funciar nr. ----------*) Legea nr. cat si din aplicarea prevederilor prezentei legi. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 27 iunie 2001. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 13 alin. (4) Aplicarea prevederilor alin. 9 al art. 7 a fost abrogat de pct. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. nemodificata. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001. 4 al art. 10 al art. 18/1991. 350 din 29 iunie 2001. 7 (1) Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 18/1991*).

de 12 . nemodificata. 653 din 22 iulie 2005. dupa revocarea celui initial de comisia judeteana de fond funciar. 16/1994. 18/1991. pe baza documentelor care atesta fosta proprietate. in perimetrul acestor societati. ----------Art. ---------Art. 13 al art. proprietate publica sau privata a statului. Titlul VI din LEGEA nr. Atribuirea efectiva a terenurilor se face in conditii care sa nu afecteze exploatatiile agricole.ART. 4. 9 (1) Terenurile proprietate de stat. li se restituie in natura suprafete agricole. eliberandu-se un nou titlu de proprietate. li se restituie in natura suprafete cu destinatie agricola sau piscicola de aceeasi calitate. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. Atribuirea efectiva a terenurilor se face in zona colinara pe vechile amplasamente. 8 Persoanelor fizice carora li s-a reconstituit proprietatea pentru diferenta dintre suprafata de 10 hectare de familie si suprafata preluata de stat prin legi speciale. se va emite un titlu de proprietate suplimentar. daca este posibil. 18/1991. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 27 iunie 2001. 12 al art. cu modificarile si completarile ulterioare. nemodificata. 25 din Legea arendarii nr. iar in zonele de campie pe vechile amplasamente daca nu sunt afectate exploatatiile agricole. in temeiul art. inclusiv din terenurile proprietate de stat. destinate cercetarii si producerii de seminte. 247 din 19 iulie 2005. CAP. ---------Art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. de aceeasi categorie de folosinta cu cel preluat. I. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. pe mai multe loturi decat au detinut inainte de preluare. 7 a fost modificat de pct. I. 36 din Legea fondului funciar nr. 5 si 23. 36 din Legea nr. ART. proprietate publica si privata a statului. Titlul VI din LEGEA nr. ART. in temeiul art. administrate de institutele si statiunile de cercetare. li se comaseaza terenurile in loturi mai mari sau intr-un singur lot. ART. 653 din 22 iulie 2005. 350 din 29 iunie 2001. II Retrocedarea terenurilor agricole ART. 7 Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 18/1991. indiferent daca au incheiat sau nu contracte de locatiune in temeiul art. daca persoanele in cauza au deja un titlu emis in conditiile Legii fondului funciar nr. 247 din 19 iulie 2005. in unitatea lor. pe baza documentelor care atesta fosta proprietate. in perimetrul acestor societati. 8 Persoanelor fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar la societatile comerciale pe actiuni cu profil agricol sau piscicol. 8 a fost modificat de pct. la cerere. in unitatea lor. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. dar nu mai mult de 50 de hectare. 8 Persoanelor fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar la societatile comerciale pe actiuni cu profil agricol sau piscicol. 3.

Titlul VI din LEGEA nr. (1) Terenurile proprietate de stat administrate de institutele si statiunile de cercetare. (1^1) al art. 15 al art. apartin domeniului public si raman in administrarea acestora. de material saditor din categorii biologice superioare si de animale de rasa. 14 al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. ----------Alin. Terenurile din perimetrele statiunilor. I. ---------Alin. 15 al art. institutelor si centrelor de cercetare care fac obiectul retrocedarii se vor delimita in sole compacte. I. 9 a fost modificat de pct. (1^2) Pentru suprafetele de teren care se restituie pe vechiul amplasament persoanelor indreptatite in conditiile alin. Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005. destinate cercetarii si producerii de seminte. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii. 653 din 22 iulie 2005. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. (1^2) al art. (1) si (1^1) unitatile de cercetare si invatamant vor primi in administrare suprafete de teren corespunzatoare din proprietatea statului. raman in administrarea acestora. ----------- 13 . (1) se aplica si terenurilor proprietate de stat folosite la data intrarii in vigoare a prezentei legi de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic si care trec in administrarea acestora. conform Legii nr. 13 al art. cu exceptia terenurilor agricole preluate de la fostii proprietari si solicitate de persoanele indreptatite la reconstituire. (1) se aplica si terenurilor folosite la data intrarii in vigoare a prezentei legi de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic. (1) al art. administrate de institutele. (2) Dispozitiile alin. 247 din 19 iulie 2005. 9 a fost modificat de pct. 9 a fost introdus de pct. (1^1) Dispozitiile alin. 9 a fost introdus de pct. 247 din 19 iulie 2005. ---------Alin. destinate cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si cele pentru cresterea de animale de rasa. silviculturii. industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti". 350 din 29 iunie 2001. 653 din 22 iulie 2005. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. Titlul VI din LEGEA nr. incepand de la marginea perimetrului.material saditor din categorii biologice superioare si de animale de rasa. precum si terenurile administrate de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic apartin domeniului public al statului. (1) al art. I. Suprafetele care raman in administrarea institutiilor de invatamant vor fi delimitate prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. centrele si statiunile de cercetare. 102 din 27 iunie 2001. ---------Alin. 653 din 22 iulie 2005. (1) Terenurile proprietate de stat.

institutiilor de invatamant superior cu profil agricol si unitatilor de cercetare in 1945. (4) al art. precum si la regiile autonome cu profil agricol sau la societatile nationale cu profil agricol. (4) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care au apartinut Academiei Romane se face prin comasarea terenurilor de catre Agentia Domeniilor Statului. cu completarile ulterioare. 11 In toate cazurile societatile comerciale. 10 Persoanelor fizice carora li s-au stabilit drepturi de creanta la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola. 247 din 19 iulie 2005. 15 al art. precum si regiile autonome si societatile 14 . I. ART. Titlul VI din LEGEA nr. 653 din 22 iulie 2005. Titlul VI din LEGEA nr. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. precum si de regiile autonome cu profil agricol sau de societatile nationale cu profil agricol li se vor atribui terenuri in natura din terenurile proprietate privata a statului. (3) al art. 9 a fost introdus de pct. (2) In situatia in care suprafetele proprietate privata a statului sunt insuficiente acestea pot fi suplimentate cu suprafete ce se vor scoate din domeniul public al statului. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 19 iulie 2005. 14 al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 46/1992. statiunile de cercetare si productie agricola. 653 din 22 iulie 2005. 16 al art.Alin. care pe baza actelor doveditoare au constituit patrimoniul Academiei Romane. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane. 14 al art. ----------Art. revin in proprietatea acestora. universitatilor. sau se vor acorda despagubiri. ART. 9 a fost modificat de pct. institutele. (2) al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. universitatilor si institutiilor de invatamant superior cu profil agricol. la propunerea prefectului. 10 (1) Persoanelor fizice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor detinute de institutele si statiunile de cercetare si productie agricola. I. 9 a fost abrogat de pct. 350 din 29 iunie 2001. ---------Alin. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. ---------Alin. potrivit prevederilor Legii nr. (3) Terenurile agricole care au apartinut cu titlu de proprietate Academiei Romane. 102 din 27 iunie 2001. (3) Terenurile agricole proprietate de stat. in conditiile legii. 350 din 29 iunie 2001. 10 a fost modificat de pct. trec in proprietatea acestora. daca nu se afecteaza vechile amplasamente ale fostilor proprietari si cu respectarea prevederilor Legii nr. li se restituie suprafetele de teren agricol. ART. 102 din 27 iunie 2001. la cererea Academiei Romane.

nationale cu profil agricol vor achita. ---------Alin. ----------Art. (4) Procesul-verbal de delimitare.vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente. asigurandu-se accesul la lucrarile de hidroamelioratii. 12 (1) Consiliile comunale. 350 din 29 iunie 2001. care este obligata sa se pronunte in termen de 30 de zile de la primirea acestuia. acolo unde ele exista. 102 din 27 iunie 2001. 247 din 19 iulie 2005. 16 al art. 48/1994. Toti utilizatorii raspund solidar pentru daunele de orice fel aduse lucrarilor si instalatiilor in toate cazurile in care raspunderea nu poate fi individualizata. ART. 350 din 29 iunie 2001. sau in sole situate in vecinatatea localitatilor. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. proprietarii pusi in posesie sunt obligati sa asigure accesul si folosinta comuna pentru toti proprietarii. 11 a fost abrogat de pct. geodezie si cartografie judetene. cu asigurarea accesului la lucrarile de hidroamelioratii. impreuna cu oficiile de cadastru si publicitate imobiliara vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente. orasenesti sau municipale din unitatile administrativ-teritoriale pe care se afla terenurile. 12 a fost modificat de pct. acolo unde ele exista. 12 a fost modificat de pct. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 27 iunie 2001. asigurandu-se accesul la lucrarile de hidroamelioratii. daca acestea sunt libere. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. orasenesti sau municipale din unitatile administrativ-teritoriale pe care se afla terenurile. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. impreuna cu oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente. 17 al art. (1) Comisiile comunale. I. sa nu afecteze starea de folosinta normala si sa contribuie. Titlul VI din LEGEA nr. 15 . 17 al art. proportional. . sau in sole situate in imediata apropiere a localitatilor. orasenesti sau municipale din unitatile administrativ-teritoriale pe care se afla terenurile. (2) In cazul in care pe suprafetele retrocedate sunt amplasate lucrari de hidroamelioratii. daca acestea sunt libere de constructii. (1) al art. respectiv al municipiului Bucuresti. 653 din 22 iulie 2005. impreuna cu oficiile de cadastru. in sole situate in imediata apropiere a localitatilor. la intretinerea si reparatia acestor lucrari si instalatii. acceptate de fostii proprietari. (3) Persoanele fizice si persoanele juridice. daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. drepturile in natura sau de creanta stabilite si prevazute in Legea nr. la intreaga capacitate a acestora. ----------Alin. (1) Comisiile comunale. acolo unde ele exista. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. in mod obligatoriu. (1) al art. sunt obligate sa exercite aceste drepturi cu buna-credinta. care au dreptul de acces si de folosinta comuna la lucrarile si instalatiile de hidroamelioratii. impreuna cu hotararea consiliului local vor fi supuse validarii comisiei judetene.

va intocmi si va inainta lunar Ministerului Administratiei Publice un raport privind situatia aplicarii prevederilor legii. ART. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola. 13 Prefectul. 13 Prefectul. cu propuneri de masuri. va intocmi si va inainta lunar Departamentului pentru Administratie Publica Locala un raport privind situatia aplicarii prevederilor legii. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. precum si comisiilor locale. (7) Operatiunile prevazute la alin. in calitatea sa de presedinte al comisiei judetene. ART. in calitatea sa de presedinte al comisiei judetene. (5). cu 16 . publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. cu propuneri de masuri. regiilor autonome si societatilor nationale cu profil agricol. inclusiv de angajare a raspunderii pentru primarii care intarzie sau impiedica in orice mod reconstituirea dreptului de proprietate in termenele si in conditiile stabilite de lege. la punerea in posesie a titularilor. I. 350 din 29 iunie 2001. precum si la eliberarea titlurilor de proprietate. 102 din 27 iunie 2001.(4) Procesul-verbal de delimitare impreuna cu hotararea comisiei locale vor fi supuse spre validare comisiei judetene. ART. respectiv. cu propuneri de masuri. 13 Prefectul. ---------Art. 14 (1) Persoanelor fizice care au incheiat contracte de locatiune. 25 din Legea arendarii nr. (5) Hotararea comisiei judetene si. va intocmi si va inainta lunar Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor un raport privind situatia aplicarii prevederilor legii. inclusiv emiterea titlurilor de proprietate. 247 din 19 iulie 2005. ----------Alin. care este obligata sa se pronunte in termen de 30 de zile de la primirea acestuia. ART. 17 al art. in conditiile prevazute la art. Titlul VI din LEGEA nr. 13 a fost modificat de pct. se vor efectua in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. procesul-verbal de delimitare si planul de situatie vor fi transmise societatilor comerciale. ----------Art. in termen de 30 de zile de la comunicare. 16/1994. 18 al art. 13 a fost modificat de pct. (6) Impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001. inclusiv de atragere a raspunderii pentru primarii care impiedica in orice mod reconstituirea dreptului de proprietate in termenele si in conditiile stabilite de lege. inclusiv de tragere la raspundere a primarilor care impiedica in orice mod reconstituirea dreptului de proprietate in termenele si in conditiile stabilite de lege. 18 al art. pentru a fi luate in considerare la intocmirea documentatiei necesare la stabilirea amplasamentelor potrivit legii. in calitatea sa de presedinte al comisiei judetene. 350 din 29 iunie 2001. 12 a fost modificat de pct. (4) al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr.

(2) In toate cazurile in care nu este posibila restituirea in natura a terenurilor se vor acorda despagubiri potrivit legii. 15 (1) Persoanelor fizice prevazute la art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 27 iunie 2001. li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole si pentru diferenta dintre suprafata primita si cea avuta in proprietate. 46/1992. 5 al art. 37 si 38 din Legea fondului funciar nr. 350 din 29 iunie 2001. in conformitate cu prevederile Legii nr. 18 al art. 16/1994. -----------Alin. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. (1) li se aplica dispozitiile art. 20 al art. la regiile autonome si la societatile nationale cu profil agricol. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat. 350 din 29 iunie 2001. dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat. ------------Art. ale caror terenuri agricole au fost trecute in 17 . publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 18/1991. precum si persoanelor fizice care au calitatea de locator. 15 (1) Persoanelor fizice prevazute la art. I. 102 din 27 iunie 2001. 15 a fost modificat de pct. dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat. 15 a fost modificat de pct. li se restituie in natura suprafetele de teren agricol prevazute in acele contracte. 15 a fost abrogat de pct. conform art. cu modificarile ulterioare. republicata. 19 al art. (1) Persoanelor fizice prevazute la art. 39 din Legea fondului funciar nr. (2) Dispozitiile art. republicata. numai daca li s-a reconstituit prin hotarare a comisiei judetene dreptul de proprietate pentru diferenta de peste 10 ha de proprietar deposedat. 400 din 17 iunie 2002. 350 din 29 iunie 2001. 653 din 22 iulie 2005. li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole si pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha si cea avuta in proprietate. republicata. 37. dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.modificarile si completarile ulterioare. 25 din Legea arendarii nr. 20 al art. cu modificarile ulterioare. carora li s-a stabilit calitatea de actionar. 18/1991. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 37-39 din Legea nr. 16 (1) Persoanelor prevazute la art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 12 din prezenta lege se aplica in mod corespunzator. 18/1991. (1) al art. 492 din 9 iulie 2002. ART. I din LEGEA nr. persoanelor fizice carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola. ---------Art. ----------Art. care modifică pct. li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole si pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha si cea avuta in proprietate. (2) Persoanelor prevazute la alin. Titlul VI din LEGEA nr. 14 a fost abrogat de pct. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 18/1991. 38 si 39 din Legea nr. 8 din prezenta lege. republicata. 247 din 19 iulie 2005. ART. 102 din 27 iunie 2001. cu modificarile si completarile ulterioare. ART.

dupa restituirea in natura in conformitate cu dispozitiile art. se recupereaza de la acestia intr-o perioada de maximum 10 ani. 46/1992 si a Legii nr. dupa caz. ART. 23 al art. ART. 8 si ale art. se vor acorda despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedata. se platesc si din veniturile realizate de acele societati sau din fonduri speciale create in urma privatizarii societatilor comerciale agricole. sau.proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 21 al art. 17 In toate cazurile in care in patrimoniul unitatilor prevazute la art. 350 din 29 iunie 2001. 350 din 29 iunie 2001. 102 din 27 iunie 2001. care isi au sediul in localitatea sau in localitatile in care s-a aflat terenul agricol trecut in proprietatea statului. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. ----------Art. 14-16 din prezenta lege. 15 si 16 din prezenta lege nu exista suprafete de teren agricol pentru restituirea integrala a proprietatii. 83/1949 si al oricaror acte normative de expropriere. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. prin hotarare a Guvernului. 22 al art. ----------Art. restituirea in natura se face din suprafetele de teren agricol care vor fi delimitate pentru productie din terenurile proprietate privata a statului. 18 (1) Terenurile agricole aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu profil agricol si in administrarea regiilor autonome si a societatilor nationale cu profil agricol. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. (2) Terenurile agricole prevazute la alin. 102 din 27 iunie 2001. 48/1994. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. precum si altor persoane indreptatite. 350 din 29 iunie 2001. Valoarea ramasa a investitiilor facute pe terenurile restituite actionarilor sau locatorilor. ce urmeaza a fi incasate in baza Legii nr. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. (2) In cazul in care terenurile agricole care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate se afla in administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola. 102 din 27 iunie 2001. (1) raman in continuare in exploatarea societatilor comerciale pe actiuni si a regiilor autonome si societatilor nationale cu profil agricol in patrimoniul carora se afla si se evidentiaza ca atare in cadastrul agricol. 19 Creantele actionarilor si locatorilor. ART. dupa caz. ----------Art. mostenitorilor acestora li se reconstituie dreptul de proprietate in natura. in limita suprafetei de teren trecute in proprietatea statului. 18 . 17 a fost abrogat de pct. dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat. aflate in administrarea regiilor autonome si a societatilor nationale cu profil agricol. din suprafetele de teren aflate in patrimoniul societatilor comerciale pe actiuni cu profil agricol sau al altor societati comerciale care au in patrimoniu terenuri agricole ori. in conformitate cu prezenta lege. 16 a fost abrogat de pct. 18 a fost abrogat de pct. raman proprietate privata a statului.

slujitorilor cultelor religioase legal recunoscute. contravaloarea acestor investitii ramasa neamortizata se recupereaza de la noii proprietari intr-o perioada de maximum 10 ani. locuiesc efectiv si profeseaza in localitatea respectiva. 20 a fost abrogat de pct. 25 al art. veteranilor de razboi. 653 din 22 iulie 2005. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. familiilor tinere nouintemeiate. 350 din 29 iunie 2001. sau altor categorii de persoane indreptatite. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. I. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 17 iunie 2002. 247 din 19 iulie 2005. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169/1997. 24 al art. precum si familiilor fara pamant. 19 a fost abrogat de pct. ART. potrivit legii. pentru terenurile agricole ce constituie proprietate privata a statului. care modifică pct. modalitatile de atribuire in folosinta ori in proprietatea familiilor tinere. contravaloarea acestor investitii se recupereaza de la noii proprietari intr-o perioada de maximum 10 ani. 20 Prin lege speciala se stabilesc. ----------Art. specialistilor care lucreaza in agricultura. 6 al art. 102 din 27 iunie 2001. -----------Art. specialistilor care lucreaza in agricultura din mediul rural. Titlul VI din LEGEA nr.ART. 19 a fost modificat de pct. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. (1) beneficiaza de aceste drepturi numai daca domiciliaza. 19 a fost modificat de pct. 19 al art. (3) In localitatile in care nu exista rezerva de terenuri agricole consiliile locale pot cumpara asemenea terenuri din resurse proprii pentru a le atribui categoriilor de persoane prevazute la alin. ----------Art. ART. (2) Persoanele prevazute la alin. 247 din 19 iulie 2005. personalului didactic. cadrelor medicale. 19 In cazul in care pe suprafetele de teren care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate in conditiile prezentei legi se afla investitii functionale. 18 al art. 350 din 29 iunie 2001. 24 al art. Titlul VI din LEGEA nr. 102 din 27 iunie 2001. V din Legea nr. 102 din 27 iunie 2001. ART. 653 din 22 iulie 2005. 492 din 9 iulie 2002. nu au in proprietate alte terenuri agricole si numai pe durata indeplinirii cumulative a acestor conditii. 21 19 . 350 din 29 iunie 2001. 19 In cazul in care pe suprafetele de teren care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate in conditiile prezentei legi se afla investitii functionale prin care s-a crescut valoarea fondului. I din LEGEA nr. personalului didactic. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. prevazuti la art. 20 a fost modificat de pct. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. ---------Art. 20 (1) In localitatile in care raman terenuri agricole dupa aplicarea prevederilor prezentei legi consiliile locale pot atribui in folosinta loturi de pana la 5 ha de familie familiilor fara pamant. ART. ---------Art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. I. (1).

se fac de catre comisiile locale si comisiile judetene sau de prefect. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 12 si art. in conformitate cu prevederile art. din terenurile fermelor de stat existente la adoptarea Legii nr. 18 din prezenta lege. in cazul persoanelor fizice indreptatite conform prezentei legi. prevazut la art. 8. precum si cu respectarea prevederilor prezentei legi. 21 a fost abrogat de pct. 26 al art. 18/1991. a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate.Regimul juridic al terenurilor agricole. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 51-59 din Legea fondului funciar nr. raman in domeniul 20 . 51-59 din Legea nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate. punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate. 22 a fost modificat de pct. 102 din 27 iunie 2001. 20 al art. 1172/2001. 350 din 29 iunie 2001. ART. Titlul VI din LEGEA nr. atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor. desecarilor si altor lucrari de imbunatatiri funciare. 14-16 din prezenta lege. 22 a fost modificat de pct. ----------Art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 22 Reconstituirea dreptului de proprietate. cu modificarile si completarile ulterioare. ---------Art. in conformitate si in conditiile prevazute la art. 22 Reconstituirea dreptului de proprietate. 653 din 22 iulie 2005. 247 din 19 iulie 2005. se fac de catre comisiile locale si comisiile judetene. 18/1991. punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate. 187/1945. in conformitate si in conditiile prevazute la art. in regulamentul de aplicare. in cazul persoanelor fizice. este aplicabil si societatilor comerciale care se constituie prin reorganizarea unor institute si statiuni de cercetare si productie agricola sau societatilor nationale care se constituie prin reorganizarea unor regii autonome cu profil agricol. republicata. Legii nr. 169/1997. 102 din 27 iunie 2001. precum si punerea in posesie a proprietarilor. 12 si la art. cu prevederile Regulamentului privind procedura de constituire. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. ART. 51 . prin Legea nr. art. cu modificarile ulterioare. ART. precum si cu respectarea prevederilor prezentei legi. republicata. 22^1 Suprafetele proprietate de stat formate din terenurile realizate pe seama indiguirilor. cu modificarile si completarile ulterioare. 18/1991. I. precum si cu respectarea prevederilor prezentei legi. aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 350 din 29 iunie 2001. 22 Reconstituirea dreptului de proprietate. in cazul persoanelor fizice prevazute la art. 27 al art. din cele preluate de la Domeniile Coroanei sau de la Ministerul Apararii Nationale. ----------Art. 12 si la art. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare. ART. se fac de catre comisiile locale si comisiile judetene.59 din Legea fondului funciar nr. in regulamentul de aplicare. 10 si art. precum si terenurile repartizate pentru infiintarea de ferme agricole.

400 din 17 iunie 2002. pot dobandi in proprietate. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. suprafete de teren agricol pe care le-au avut. desecarilor si altor lucrari de imbunatatiri funciare. I din LEGEA nr. pana la 50 ha. 22^1 Suprafetele proprietate de stat formate din terenurile realizate pe seama indiguirilor. pana la 10 ha. 23 (1) Organele reprezentative ale unitatilor de cult. pana la 100 ha. (1^1) Structurile reprezentative ale unitatilor de cult. 22^1 a fost modificat de pct. (1^1) al art. 102 din 27 iunie 2001. 102 din 27 iunie 2001. ----------Alin. pot dobandi in proprietate. pana la 50 ha. 28 al art. (1). ----------Art. pana la 50 ha. prin reconstituire. 492 din 9 iulie 2002. din terenurile fermelor de stat existente la data intrarii in vigoare a Legii nr. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. prin constituire. 350 din 29 iunie 2001. constituite pana la intrarea in vigoare a prezentei legi. 23 a fost introdus de pct. astfel: a) centre eparhiale. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 7 al art. din terenurile disponibile ale consiliului local respectiv. 350 din 29 iunie 2001. 28 al art. (1^1) Structurile reprezentative ale unitatilor de cult. din terenurile disponibile ale consiliului local respectiv. 21 . 29 al art. 102 din 27 iunie 2001. d) parohii si filii. 22^1 a fost introdus de pct. din cele preluate de la Domeniile Coroanei sau de la Ministerul Apararii Nationale raman in domeniul public al statului si nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate. infiintate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. pana la 10 ha. 102 din 27 iunie 2001. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare. c) manastiri si schituri. nou-infiintate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. b) protoierii.public al statului si nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate. dupa aplicarea prevederilor prezentei legi. d) parohii si filii. astfel: a) centre eparhiale. 30 al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. dobandesc prin reconstituire suprafete de teren agricol din fondul bisericesc al cultului caruia ii apartin. 23 a fost modificat de pct. (1) Structurile reprezentative ale unitatilor de cult pot dobandi in proprietate. b) protoierii. pana la 100 ha. (1). -----------Art. prin constituire. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. ART. ART. 350 din 29 iunie 2001. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. suprafete agricole in limitele prevazute la alin. 350 din 29 iunie 2001. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. care modifică pct. (1) al art. suprafete agricole in limitele prevazute la alin. ----------Alin. c) manastiri si schituri. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. pana la 50 ha.

23 a fost modificat de pct. (1^2) al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 22 . daca au avut in proprietate suprafete mai mari decat cele retrocedate pana la intrarea in vigoare a prezentei legi. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. li se atribuie in folosinta suprafete de teren agricol pana la 5 ha. (2)-(4) din prezenta lege. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 8 al art. 23 a fost modificat de pct. 31 al art. (1). scolilor generale din mediul rural. I din LEGEA nr. (3) Unitatilor de invatamant preuniversitar cu profil agricol sau silvic. 350 din 29 iunie 2001. 102 din 27 iunie 2001. li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut in proprietate. 350 din 29 iunie 2001. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru intreaga suprafata detinuta in 1945. din mediul rural si din mediul urban. 9 al art. 400 din 17 iunie 2002. (4) In conditiile prezentei legi unitatile de invatamant preuniversitar dobandesc. 3 alin. 23 a fost introdus de pct. (1^2) Unitatile de cult prevazute la alin. suprafete de teren agricol pana la 50 ha. scolilor generale din mediul rural si institutiilor publice de ocrotire a copiilor li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut in proprietate. (2) Pentru persoanele juridice. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. li se atribuie. suprafete de teren agricol in limita celor pe care le-au avut in proprietate. daca astfel de terenuri exista in rezerva comisiilor locale. care nu au detinut in proprietate terenuri agricole. ---------Alin. daca astfel de terenuri exista in rezerva comisiilor locale. prevazute la alin. -----------Alin. (1). care modifică pct. 102 din 27 iunie 2001. (4) Unitatilor de invatamant preuniversitar cu profil agricol sau silvic. unitati de cult recunoscute de lege. Unitatilor de invatamant preuniversitar care nu au detinut in proprietate terenuri agricole li se atribuie in folosinta suprafete de teren agricol pana la 5 ha. 30 al art. (3) Liceelor cu profil agricol sau silvic si institutiilor publice de ocrotire a copiilor. ----------Alin. in limita a 50 ha. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 al art. 350 din 29 iunie 2001. (4) al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 31 al art. prin reconstituire. care modifică pct. ----------Alin. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002. care nu au primit teren agricol pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 102 din 27 iunie 2001. 23 a fost modificat de pct. 102 din 27 iunie 2001. 492 din 9 iulie 2002. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. (1^1) al art. (3) al art. 400 din 17 iunie 2002. Titlul VI din LEGEA nr. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 a fost modificat de pct. (4) Unitatilor de invatamant preuniversitar cu profil agricol sau silvic. 31 al art.-----------Alin. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. de asemenea. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 350 din 29 iunie 2001. I. dispozitiile art. in folosinta. (4) al art. care nu au detinut in proprietate terenuri agricole. 653 din 22 iulie 2005. I din LEGEA nr. din rezerva consiliilor locale. 247 din 19 iulie 2005. sunt si raman aplicabile.

(1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere. 350 din 29 iunie 2001. constituite si declarate astfel potrivit legii. ---------Alin. (1) al art.mama pentru productia de butasi. dupa caz. pentru diferenta dintre suprafata primita prin aplicarea legilor fondului funciar si cea avuta in proprietate. 102 din 27 iunie 2001. 653 din 22 iulie 2005. 23 . 24 (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere. 32 al art. 23 al art. pentru diferenta dintre suprafata de un hectar de proprietar deposedat si cea avuta in proprietate. (1) al art. se face pe vechile amplasamente. titlul de proprietate se emite pe numele fostului proprietar sau al mostenitorilor acestuia. ---------Alin. 18/1991. 24 a fost modificat de pct. Titlul VI din LEGEA nr. cu modificarile ulterioare. 22 al art. 18/1991. Fostul proprietar poate opta pentru atribuirea unei suprafete echivalente din fondul forestier proprietate de stat*). ---------Alin. inscrise in catalogul national al materialelor de baza. 24 a fost introdus de pct. cu obligatia de a le pastra destinatia si de a le asigura administrarea prin structuri silvice autorizate. 23 al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. III Retrocedarea terenurilor forestiere ART. (1^2) al art. (1^2) Terenurile din ariile naturale protejate. 247 din 19 iulie 2005. Titlul VI din LEGEA nr. mostenitorilor care au formulat cereri conform art. 653 din 22 iulie 2005. persoanelor fizice sau. arboretele constituite ca unitati . plantajele. 247 din 19 iulie 2005. I. dar nu mai mult de 10 ha de proprietar deposedat. 45 din Legea nr. (1^1) al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr.sursa pentru producerea materialelor forestiere de reproducere. 24 a fost modificat de pct. persoanelor fizice si juridice sau. I. ----------Alin. (1^1) In cazul in care validarea s-a facut pe alt amplasament decat cel avut in proprietate iar pentru respectiva suprafata nu s-a facut punerea in posesie. 45 din Legea fondului funciar nr. mostenitorilor acestora. dar nu mai mult de 10 ha de proprietar deposedat. I. dupa caz. mostenitorilor care au formulat cereri conform art. 247 din 19 iulie 2005. persoanelor fizice sau. 24 a fost introdus de pct. (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. dupa caz. culturile de plante . republicata. republicata. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. se face de regula pe vechile amplasamente. pentru diferenta dintre suprafata de un hectar de proprietar deposedat si cea avuta in proprietate.CAP. Titlul VI din LEGEA nr. se face pe vechile amplasamente.

padurile . 34 al art. 350 din 29 iunie 2001. (1^4) In cazul in care pe vechiul amplasament se afla paduri incadrate in grupa I functionala conform prevederilor Legii nr. e) rezervatiile stiintifice. (2) al art.Codul silvic. aflate sub observatia Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice. drumuri forestiere ori alte amenajari sau instalatii ori alte mijloace fixe. 18/1991. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 24 a fost modificata de pct. urmatoarele terenuri forestiere: ----------Partea introductiva a alin. 24 a fost introdusa de pct. (1^3) al art. 247 din 19 iulie 2005. g) terenurile defrisate total sau partial dupa data de 1 ianuarie 1990. ---------Alin. 35 alin. pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere in posesie. (2) Se excepteaza de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente urmatoarele terenuri forestiere: (2) Se excepteaza de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente. b) terenurile pe care se afla sau sunt in curs de realizare constructii sau amenajari silvice. 24 a fost introdus de pct. 102 din 27 iunie 2001.(1^3) In cazul terenurilor defrisate dupa data de 1 ianuarie 1990 fostul proprietar poate opta pentru restituirea pe vechiul amplasament. ----------Litera h) a alin. fostul proprietar sau mostenitorii acestuia trebuie sa respecte destinatia acestora si sa permita lucrarile de interventie necesare sau pot opta pentru restituirea unui alt teren. cu 24 . publicata in MONITORUL OFICIAL nr. a) terenurile atribuite fostilor proprietari. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. I. c) terenurile pe care sunt instalate culturi forestiere experimentale. republicata.monumente ale naturii si alte arii strict protejate. cu modificarile si completarile ulterioare. 33 al art. situat in apropierea vechiului amplasament*). (2) Se excepteaza de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente terenurile atribuite fostilor proprietari. plantatii-mama de butasi si arboreturile . Titlul VI din LEGEA nr. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 23 al art. 653 din 22 iulie 2005. 26/1996 . ---------Alin. 102 din 27 iunie 2001. nemodificata. 350 din 29 iunie 2001. in conformitate cu art. 653 din 22 iulie 2005. 247 din 19 iulie 2005. (2) din Legea nr. 23 al art. f) padurile cu rol de protectie deosebita antierozionala si hidrologica. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. h) terenurile forestiere aflate in administrarea Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice si a statiunilor de cercetare silvica. de lunga durata. (1^4) al art. constituite si declarate astfel potrivit legii. 18/1991. inscrise in catalogul national al materialelor de reproducere admise in culturile silvice. Titlul VI din LEGEA nr. (2) al art. I. 24 a fost introdus de pct. pentru persoanele fizice si juridice.surse de seminte din specii valoroase. cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. plantaje. d) rezervatiile forestiere de seminte de importanta deosebita.

cu modificarile si completarile ulterioare. 18/1991. (3^2) al art.respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 247 din 19 iulie 2005. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. (2) punerea in posesie se va face pe alte terenuri. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. (3) Pentru cazurile prevazute la alin. 247 din 19 iulie 2005. ---------Alin. (3^1) al art. 24 a fost modificat de pct. I. (3^2) In cazul in care pe raza judetului nu sunt terenuri disponibile se vor acorda despagubiri potrivit legii. 24 a fost introdus de pct. precum si ceilalti detinatori actuali ai terenurilor forestiere solicitate de fostii proprietari sau de mostenitorii lor vor delimita si vor pune la dispozitie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafetele de teren pentru care s-a reconstituit si s-a validat dreptul de proprietate. (3^1) al art. stabilirea terenurilor si a amplasamentelor pe care vor fi pusi in posesie fostii proprietari se va efectua de catre comisia judeteana. potrivit prezentei legi. 653 din 22 iulie 2005. Trecerea efectiva a terenurilor in proprietatea privata se va face cu ocazia punerii in posesie. 24 al art. (3^2) al art. (4) Unitatile si subunitatile silvice din subordinea Regiei Nationale a Padurilor. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. Titlul VI din LEGEA nr. situate in apropierea vechilor amplasamente. Titlul VI din LEGEA nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. Titlul VI din LEGEA nr. 25 al art. 24 a fost modificat de pct. (1)-(3). la propunerea comisiilor locale.Romsilva. (3) nu poate fi pusa in aplicare. pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere in posesie. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 25 al art. 653 din 22 iulie 2005. situate in apropierea vechilor amplasamente. (2) punerea in posesie se va face pe alte terenuri. I. Titlul VI din LEGEA nr. ----------Alin. 24 al art. 35 al art. 653 din 22 iulie 2005. 102 din 27 iunie 2001. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. ----------Alin. 24 a fost abrogat de pct. ---------Alin. (4) Unitatile si subunitatile silvice din subordinea Regiei Nationale a Padurilor . ---------Alin. (3) Pentru cazurile prevazute la alin. cu acordul Regiei Nationale a Padurilor. 350 din 29 iunie 2001. 102 din 27 iunie 2001. I. 653 din 22 iulie 2005. 247 din 19 iulie 2005. (2) al art. precum si ceilalti detinatori actuali ai terenurilor 25 . pe categorii de detinatori prevazute in prezenta lege. 247 din 19 iulie 2005. in conditiile reglementate la alin. (3) al art. 35 al art. 24 a fost abrogat de pct. acceptate de proprietar*). (3^1) In situatia in care prevederea de la alin. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 24 a fost introdus de pct. ---------Alin. I.

(1^2). publicată în MONITORUL OFICIAL nr. vor pune la dispozitie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafetele de teren pentru care cererile de reconstituire a dreptului de proprietate au fost validate. 605 din 28 aprilie 2009. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere. 415 din 17 iunie 2009. I.E. Piatra-Neamţ: Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. potrivit prezentei legi. Terenurile forestiere destinate cercetarii care fac obiectul retrocedarii se vor delimita in trupuri compacte. raman in administrarea acestuia. 147 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată in MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 19 iulie 2005. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. incepand de la marginea perimetrului. 169/1997. (5) Ministerul Apelor. nu pun de acord prevederile 26 . ---------Alin. 24 alin. 18/1991 şi ale Legii nr. îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă. cu exceptia terenurilor forestiere preluate de la fostii proprietari si solicitate de persoanele indreptatite la reconstituire. 24 a fost modificat de pct. 653 din 22 iulie 2005. 653 din 22 iulie 2005. dispoziţiile din legile si ordonanţele in vigoare. Titlul VI din LEGEA nr. (4) al art. (1^4) şi (3) din Legea nr. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. (5) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va lua masuri ca fiecare ocol silvic sa delimiteze perimetrele cu terenuri ce raman in proprietatea statului de terenurile care fac obiectul. Titlul VI din LEGEA nr. 415 din 17 iunie 2009 şi prin DECIZIA nr. Titlul VI din LEGEA nr. după caz. a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. precum si cele din regulamente. 24 a fost introdus de pct. pe categorii de detinatori prevazute in prezenta lege. publicata in MONITORUL OFICIAL nr.forestiere solicitate de fostii proprietari sau de mostenitorii lor. (6) al art. 652 din 28 aprilie 2009. (6) Terenurile proprietate de stat.A. administrate de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice. 24 a fost modificat de pct. Parlamentul sau Guvernul. ---------Alin. 247 din 19 iulie 2005. 653 din 22 iulie 2005. Conform art. 26 al art. constatându-se că acestea sunt neconstituţionale în ceea ce priveşte dreptul foştilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente din fondul forestier proprietate de stat. Padurilor si Protectiei Mediului va lua masuri ca fiecare ocol silvic sa delimiteze perimetrele cu terenuri ce vor constitui proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice de celelalte suprafete de terenuri. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 24 al art. 767 din 31 octombrie 2003. 24 al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. in acest interval. 247 din 19 iulie 2005. -----------*) NOTA C. constatate ca fiind neconstituţionale. ---------Alin. (1)-(3). reconstituirii dreptului de proprietate privata.T. I. S.C. (5) al art. I. destinate activitatii de cercetare. in conditiile prevazute la alin. Trecerea efectiva a terenurilor in proprietatea privata se va face cu ocazia punerii in posesie.

25 a fost modificat de pct. 350 din 29 iunie 2001 a fost abrogat de pct. comisiile judetene. si conform prezentei legi. (2) Gospodarirea si exploatarea terenurilor forestiere. ----------Alin. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. ART. 24 din prezenta lege. respectiv. dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept. (2) al art. (3) Pentru persoanele prevazute la art. si conform prezentei legi. pentru partea declarată neconstituţională. 18/1991. se fac in regim silvic. in regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1/2000 se suspendă de drept. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. (2) Gospodarirea si exploatarea terenurilor forestiere. 36 al art. potrivit legii. 1172/2001. dispoziţiile art. cu modificarile si completarile ulterioare. 102 din 27 iunie 2001. (1^4) şi (3) din Legea nr. in conditiile si cu procedura stabilite in Legea fondului funciar nr. (1) al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. (1^2). precum si eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale si. prin abrogarea pct. 36 al art. (2) Gospodarirea terenurilor forestiere atribuite in conditiile prezentei legi se face in regim silvic. se fac in regim silvic. 247 din 19 iulie 2005. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. 492 din 9 iulie 2002. I. atribuite in conditiile art. atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor. comisiile judetene. I din LEGEA nr. (2) al art.neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. 24 alin. 27 al art. 24 alin. 102 din 27 iunie 2001. ---------Alin. in conditiile si cu procedura stabilite de Legea fondului funciar nr. 10 al art. republicata. 10 al art. respectiv. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002. 18/1991. 400 din 17 iunie 2002. in cazul terenurilor forestiere. de Legea nr. precum si eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale si. urmând să-şi înceteze efectele juridice. aprobat prin Hotararea Guvernului nr. republicat*). 653 din 22 iulie 2005. in cazul terenurilor forestiere. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. I din aceasta ordonanta de catre pct. 25 a fost modificat de pct. începând cu data de 2 august 2009. 36 al art. cu modificarile si completarile ulterioare. I din LEGEA nr. 131/1991. Daca nu a fost emis inca un titlu de proprietate pentru suprafata de teren forestier de pana la un hectar 27 . precum si punerea in posesie a proprietarilor. Pct. Prin urmare. 25 a revenit la forma anterioara ORDONANTEI DE URGENTA nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 27 iunie 2001. potrivit legii. (1) Reconstituirea dreptului de proprietate si punerea in posesie a titularilor. ----------Alin. 24 din prezenta lege. de Regulamentul privind procedura de constituire. Titlul VI din LEGEA nr. potrivit legii. Pe durata acestui termen. 169/1997. 25 (1) Reconstituirea dreptului de proprietate si punerea in posesie a titularilor. atribuite in conditiile art. începând cu data de 17 iunie 2009. dacă leguitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate. a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate. 400 din 17 iunie 2002.

25 a fost abrogat de pct. 28 . 27 al art. 37 al art. I din LEGEA nr. 26 a fost modificat de pct. 7 din 19 ianuarie 1993. 247 din 19 iulie 2005. cu mentiunea la titular: "composesorat". composesorate. cu modificarile si completarile ulterioare. 131/1991 a fost abrogata de HOTARAREA nr. alte asociatii si cu denumirea localitatii respective. 102 din 27 iunie 2001. 350 din 29 iunie 2001. (4) al art. "obste de razesi". (1) al art. precum si mostenitorilor acestora. 18/1991. 46 din Legea fondului funciar nr. cu mentiunea <<la titular>>: <<composesorat>>. 492 din 9 iulie 2002.de autor. precum si mostenitorilor lor. Partea I. <<obste de mosneni>>. -----------Alin. se va emite un singur titlu pentru intreaga suprafata rezultata din aplicarea Legii fondului funciar nr. (1) Fostilor membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. cu pct. 653 din 22 iulie 2005. care completează art. (3) Pentru persoanele prevazute la art. 6 din prezenta lege sunt si raman aplicabile. Titlul VI din LEGEA nr. Daca nu a fost emis inca un titlu de proprietate pentru suprafata de teren forestier primita prin aplicarea legilor fondului funciar. ---------Alin. ----------Alin. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 18/1991. obsti razesesti nedivizate. republicata. 169/1997 si a prezentei legi. publicata in MONITORUL OFICIAL nr.172 din 21 noiembrie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. paduri comunale provenite din paduri graniceresti si alte forme asociative asimilate acestora. 46 din Legea fondului funciar nr. (3) din Legea fondului funciar nr. li se va elibera un singur titlu de proprietate. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 24 alin. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 18/1991. ART. 25 a fost modificat de pct. 350 din 29 iunie 2001. 18/1991. <<paduri graniceresti>>. li se va elibera un singur titlu de proprietate. republicata. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 37^1. I. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 102 din 27 iunie 2001. "paduri graniceresti". si dispozitiile art. "obste de mosneni". a Legii nr. republicata. obsti de mosneni in devalmasie. 1. <<obste de razesi>>. republicata. 26 (1) Fostilor membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera. composesorate. care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate in baza art. paduri graniceresti si alte forme asociative asimilate acestora. se va emite un singur titlu pentru intreaga suprafata rezultata din aplicarea Legii fondului funciar nr. obsti razesesti nedivizate. paduri graniceresti. 400 din 17 iunie 2002. 829 din 21 decembrie 2001. care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate in baza art. si a prezentei legi. 18/1991. 11 al art. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. (3) al art. nr. alte asociatii si cu denumirea localitatii respective. (4) Dispozitiile art. obsti de mosneni in devalmasie. ------------*) Regulamentul a fost republicat in Monitorul Oficial al Romaniei. 13 alin.

suprafata ce se restituie se stabileste in cote-parti egale. Titlul VI din LEGEA nr. 29 . (2^2) Suprafata restituita formelor asociative cuprinde numai terenurile pentru care s-au formulat cereri. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. (2) Suprafata restituita formelor asociative nu poate depasi suprafata rezultata din aplicarea reformei agrare din anul 1921. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. obsti de mosneni in devalmasie. 28 al art. 26 a fost modificat de pct. composesorate. 247 din 19 iulie 2005. 653 din 22 iulie 2005. "paduri graniceresti". fara specificarea cotei-parti pentru fiecare asociat deposedat. (1). 26 a fost modificat de pct. (2^1) In cazul in care forma asociativa a fost in devalmasie. I. alte comunitati si forme asociative cu diferite denumiri. "composesorat". publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 26 a fost introdus de pct. 102 din 27 iunie 2001. li se va elibera un singur titlu de proprietate. 38 al art. cooperative. 24 alin. ----------Alin. 102 din 27 iunie 2001. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. (2^1) al art. (2) al art. (2). ----------Alin. in limitele prevazute la alin. (2) Suprafata restituita formelor asociative se compune din cota-parte indiviza a membrilor asociati. I. comune politice. Titlul VI din LEGEA nr. dupa caz: "obste de mosneni". ----------Alin. ----------Alin. obsti razesesti nedivizate. (2^3) al art. (2) Formelor asociative li se va restitui in intregime suprafata avuta in proprietate. dar nu mai mult de 20 ha de fiecare titular deposedat. alte asociatii si forme asociative cu denumirea localitatii respective. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 28 al art. (2^2) al art. cu mentiunea la titular. obsti de cumparare. 350 din 29 iunie 2001. 350 din 29 iunie 2001. 102 din 27 iunie 2001. la solicitarea reprezentantului legal al acestora. paduri urbariale. paduri graniceresti.(1) Formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera. ---------Alin. (2) al art. 39 al art. (1) al art. ---------Alin. 39 al art. (2^3) Suprafata restituita membrilor formelor asociative nu se cumuleaza cu suprafata dobandita conform prevederilor art. 26 a fost introdus de pct. 26 a fost modificat de pct. "obste de razesi". 653 din 22 iulie 2005. 350 din 29 iunie 2001. 26 a fost introdus de pct. 247 din 19 iulie 2005. 102 din 27 iunie 2001. 39 al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. pasunilor si fanetelor. 350 din 29 iunie 2001. I din ORDONANTA DE URGENTA nr.

400 din 17 iunie 2002. Pct. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 26 a fost introdus de pct. care completează art. 350 din 29 iunie 2001. 169/1997. nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. după caz. I pct. 12 al art.(2^3) Suprafata restituita membrilor formelor asociative nu se cumuleaza cu suprafata dobandita conform prevederilor art. 102 din 27 iunie 2001. 400 din 17 iunie 2002. Prin urmare. în intervalul 15 iulie 2008-29 august 2008. Pe durata acestui termen. obstii de razesi etc. si de o anexa 30 . republicată. -----------*) NOTA C.A. -----------Alin. 492 din 9 iulie 2002. îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă. I din LEGEA nr. 603 din 20 mai 2008. 533 din 15 iulie 2008. 400/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. (2^4) al art. Piatra-Neamţ: Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr.C.T. 1/2000. obstii de mosneni. 24 alin. care modifică pct. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. (2^3) al art. 13 al art. 26 a fost modificat de pct. Parlamentul sau Guvernul. dispoziţiile din legile si ordonanţele in vigoare. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. (1) si ale art. prin care s-a introdus alin. 400 din 17 iunie 2002. 18/1991. 492 din 9 iulie 2002. 533 din 15 iulie 2008. iar începând cu data de 30 august 2008 acestea şi-au încetat efectele juridice. 26 în Legea nr. precum si cele din regulamente. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. constatate ca fiind neconstituţionale. I din LEGEA nr. 39^1.E. 29 alin. (1). 147 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 20 mai 2008. 350 din 29 iunie 2001. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. I din LEGEA nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 102 din 27 iunie 2001. ------------Alin. ce urmeaza a fi restituit. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere. precum şi modificarea şi completarea Legii nr.. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 533 din 15 iulie 2008 a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. dispoziţiile invocate mai sus au fost suspendate de drept. 26 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. in acest interval. dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept. S. (2^4) al art. -----------Alin. publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 13 al Legii nr. 603 din 20 mai 2008. Conform art. 39 al art. (3) Titlul de proprietate va fi insotit de o schita de amplasament a suprafetei de teren forestier care a apartinut composesoratului. pe raza unitatilor administrativ-teritoriale pe care sunt situate padurile respective*). 767 din 31 octombrie 2003. cu pct. constatându-se că acestea sunt neconstituţionale. (2^4) al art. (2^4) Retrocedarea padurilor comunale ce provin din paduri graniceresti se va realiza in cote egale catre formele asociative ale fostilor graniceri si comunelor. 13 al art. publicate în MONITORUL OFICIAL nr.

I. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 247 din 19 iulie 2005. -----------Art. punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale. 27 a fost modificat de pct. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. Titlul de proprietate se va emite de comisia judeteana in a carei raza teritoriala se afla sediul formei asociative. 27 31 . ----------Alin. iar in cazul suprafetelor reconstituite pe raza mai multor judete de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. 26 a fost abrogat de pct. (3) al art. ART. respectiv comisiile judetene. cotaparte ce i se cuvine fiecareia dintre persoanele prevazute la alin. 28 al art. ---------Alin. obstii de razesi. I. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 27 Administrarea si exploatarea terenurilor forestiere restituite potrivit prevederilor art. prenumele si. ART. pe baza actelor care le atesta aceasta calitate si in limitele prevazute in aceste acte. 29 al art. 26 a fost introdus de pct. (4) Reconstituirea dreptului de proprietate. ce urmeaza a fi restituit. 27 a fost modificat de pct. I din LEGEA nr. in a caror raza teritoriala sunt situate terenurile. ART. 653 din 22 iulie 2005. 350 din 29 iunie 2001. care modifică pct. 40 al art. 27 Administrarea si gospodarirea terenurilor forestiere atribuite in conditiile prezentei legi se fac in regim silvic. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002. 41 al art. (1). publicata in MONITORUL OFICIAL nr. (3^1) al art. composesoratului si altora asemenea. (3) Titlul de proprietate va fi insotit de o schita de amplasament a suprafetei de teren forestier care a apartinut obstii de mosneni. 350 din 29 iunie 2001. cand este cazul. 653 din 22 iulie 2005. ----------Art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. (3^1) Punerea in posesie in cazul suprafetelor reconstituite pe raza mai multor comune se face de catre comisiile locale sub coordonarea si cu avizul oficiilor judetene ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. 26 se fac in regim silvic. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. potrivit legii. 26 din prezenta lege se face in conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislatia statului roman in perioada anilor 1921-1940. 247 din 19 iulie 2005. Titlul VI din LEGEA nr. 350 din 29 iunie 2001. 102 din 27 iunie 2001. potrivit legii. 27 Exploatarea terenurilor forestiere prevazute la art. potrivit dispozitiilor prezentei legi. ART. 41 al art. Titlul VI din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002. 102 din 27 iunie 2001. ---------Alin. I din ORDONANTA DE URGENTA nr.cuprinzand numele. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 26 a fost modificat de pct. 102 din 27 iunie 2001. 14 al art. (4) al art.

26. un comitet ales de adunarea membrilor formei asociative sau/si mostenitorii acestora. 28 a fost modificat de pct. care modifică pct. 28 a fost modificat de pct. 102 din 27 iunie 2001. devalmasie de mosneni. 15 al art. pe baza certificarii dreptului de proprietate sau de mostenire de catre comisiile locale. autorizarea formelor asociative de administrare a terenurilor forestiere. ----------Alin. obsti nedivizate de razesi etc. 247 din 19 iulie 2005. 27 a fost modificat de pct. autorizarea formelor asociative de administrare si de exploatare a terenurilor forestiere. (1) al art. in formele asociative initiale de composesorat. obsti de mosneni. I. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. persoanele indreptatite se vor constitui. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. in conditiile prezentei legi. ale mostenitorilor acestora. (1) In vederea administrarii si gospodaririi terenurilor forestiere prevazute la art. un comitet ales de adunarea 32 . obsti de mosneni. razesi sau. dupa caz. 102 din 27 iunie 2001. (2) al art. 102 din 27 iunie 2001. paduri graniceresti si altele sau mostenitorii acestora se vor constitui intr-o asociatie autorizata de catre judecatorie. ---------Art. ART. obsti de razesi. (1) al art. 350 din 29 iunie 2001. a cererilor fostilor composesori. va solicita judecatoriei competente teritorial.Administrarea si exploatarea terenurilor forestiere prevazute la art. 400 din 17 iunie 2002. mosneni. 30 al art. ----------Alin. 28 a fost modificat de pct.1946. 28 (1) In vederea organizarii exploatarii terenurilor forestiere prevazute la art. potrivit legii. pe baza certificarii dreptului de proprietate sau de mostenire de catre comisiile locale. I din LEGEA nr. 42 al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. -----------Alin. (1) In vederea administrarii si exploatarii terenurilor forestiere prevazute la art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. a cererilor fostilor composesori. dupa caz. 26 membrii formelor asociative de tip composesorate. obsti de razesi. in conditiile prezentei legi. 26 din prezenta lege si a determinarii responsabilitatilor cu privire la exploatarea lor. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. Titlul VI din LEGEA nr. (2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecatoriei in a carei raza teritoriala sunt situate terenurile. (2) In termen de 45 de zile de la data validarii de catre comisie. membrii formelor asociative de tip composesorat. (2) In termen de 45 de zile de la data validarii de catre comisie. 26 din prezenta lege se face in conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislatia statului roman in perioada anilor 1921 . potrivit legii. cu majoritatea simpla. in baza acestei legi. 350 din 29 iunie 2001. paduri graniceresti si altele sau mostenitorii acestora se vor constitui intr-o asociatie autorizata de catre judecatorie. 42 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 653 din 22 iulie 2005. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. mosneni. razesi sau. ale mostenitorilor acestora. 492 din 9 iulie 2002. 42 al art. paduri graniceresti. 350 din 29 iunie 2001. in masura in care nu contravin legislatiei in vigoare.

42 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. ----------Alin. sanctiuni. un statut autentificat de notarul public. 42 al art. precum si alte prevederi specifice. 42 al art. in conditiile legii. 350 din 29 iunie 2001. (4) Prin hotarare judecatoreasca formele asociative de exploatare in comun. sanctiuni. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 27 iunie 2001. 102 din 27 iunie 2001. 28 a fost modificat de pct. precum si alte prevederi specifice. 492 din 9 iulie 2002. un statut autentificat de notarul public. (5) Suprafetele forestiere aflate in proprietate comuna raman in proprietate indiviza pe toata durata existentei asociatiei.membrilor formei asociative sau mostenitorii acestora cu majoritate simpla va solicita judecatoriei competente teritorial. care nu pot fi decat cetateni romani cu domiciliul efectiv in Romania la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. pe baza certificarii dreptului de proprietate sau de mostenire de catre comisiile locale. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. Hotararea judecatoreasca va fi inscrisa intr-un registru special tinut de judecatorie. modul de exploatare a terenurilor forestiere. organele de conducere. modul de dizolvare. (6) In cazul dizolvarii formei asociative suprafetele de teren forestier respective revin in proprietatea statului si in folosinta consiliului local respectiv. (3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecatoriei. in care se vor stabili structura acestora. 28 a fost introdus de pct. 28 a fost modificat de pct. drepturile si obligatiile membrilor. conform naturii acestora. dobandesc calitatea de persoana juridica. 102 din 27 iunie 2001. -----------Alin. constituite in conditiile si cu respectarea regimului silvic prevazut de lege. autorizarea formelor asociative. raspunderi. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. ----------Alin. 42 al art. (5) Suprafetele forestiere aflate in proprietate comuna. modul de dizolvare. ----------Alin. 350 din 29 iunie 2001. (5) al art. o data cu cererea si cu certificatul eliberat de comisia locala. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. (3) al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. ----------- 33 . raman in proprietate indiviza pe toata durata existentei lor. 102 din 27 iunie 2001. insotite de dovada calitatii de membru dobandite numai pe cale de mostenire legala. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 350 din 29 iunie 2001. I din LEGEA nr. in care se vor stabili: structura acestora si organele de conducere. (6) al art. (3) Comitetul va prezenta judecatoriei. 350 din 29 iunie 2001. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 15 al art. (7) In situatia in care nu vor exista mostenitori legali ai membrilor formelor asociative infiintate in conformitate cu prevederile prezentei legi cotele aferente acestora trec in proprietatea statului si in folosinta consiliului local respectiv. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 17 iunie 2002. in conditiile legii. modul de administrare si de exploatare a terenurilor forestiere. care modifică pct. drepturile si obligatiile membrilor. raspunderi. o data cu cererea si cu certificatul eliberat de comisia locala.

42 al art. in conditiile legii. in formele asociative initiale. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.Alin. 28 a fost introdus de pct. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. terenurile neatribuite raman in proprietatea statului si pot fi date in folosinta consiliului local pana la limita suprafetei de 200 ha. in baza acestei legi. un statut in forma autentica sau certificata de avocat. 15 al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. ci numai prin mostenire legala. 42 al art. modul de dizolvare. 400 din 17 iunie 2002. care modifică pct. persoanele indreptatite se vor reorganiza. in care se vor stabili structura acestora. 34 . Hotararea judecatoreasca va fi inscrisa intr-un registru special tinut de judecatorie. (8) Membrii formelor asociative nu pot instraina propriile cote-parti intre ei sau unor persoane din afara acestora si nu pot transmite drepturile prin testament sau donatie. (9) Pe raza localitatilor in care se reconstituie forme asociative. 102 din 27 iunie 2001. (8) al art. I din LEGEA nr. 28 a fost introdus de pct. ----------Alin. 42 al art. (7) al art. 15 al art. 492 din 9 iulie 2002. o data cu cererea. 26 din prezenta lege si a determinarii responsabilitatilor cu privire la administrarea lor. (8) al art. 350 din 29 iunie 2001. 102 din 27 iunie 2001. 28 a fost introdus de pct. dupa stabilirea suprafetei totale cuvenite acestora. drepturile si obligatiile membrilor. sanctiuni. precum si alte prevederi specifice. 350 din 29 iunie 2001. 28 a fost modificat de pct. 102 din 27 iunie 2001. ----------Alin. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. organele de conducere. 28 a fost modificat de pct. (2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecatoriei in a carei raza teritoriala sunt situate terenurile recunoasterea formelor asociative de administrare si de exploatare a terenurilor forestiere. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. I din LEGEA nr. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001. redobandesc calitatea de persoana juridica. modul de administrare a terenurilor forestiere. 400 din 17 iunie 2002. 42 al art. 492 din 9 iulie 2002. 102 din 27 iunie 2001. 42 al art. (9) al art. -----------Alin. (4) Prin hotarare judecatoreasca formele asociative de administrare in comun. -----------Alin. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. ART. (9) Pe raza localitatilor in care se reconstituie forme asociative si dupa stabilirea suprafetei totale cuvenite acestora terenurile neatribuite raman in proprietatea statului si pot fi date in folosinta consiliului local pana la limita suprafetei de 200 ha. (8) Membrii formelor asociative nu pot instraina propriile cote-parti unor persoane din afara acestora. (3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecatoriei. (9) al art. care modifică pct. 350 din 29 iunie 2001. 28 (1) In vederea organizarii administrarii terenurilor forestiere prevazute la art. constituite in conditiile si cu respectarea regimului silvic prevazut de lege. raspunderi. publicata in MONITORUL OFICIAL nr.

publicata in MONITORUL OFICIAL nr. parohiile. conform naturii acestora. (2) Centrele eparhiale. manastirile. 47 din Legea fondului funciar nr. (1) In aplicarea prevederilor art. filiile.(5) Suprafetele forestiere aflate in proprietate comuna. (6) Membrii formelor asociative aflati in devalmasie sau indiviziune nu pot instraina propriile cote-parti unor persoane din afara acestora. 43 al art. ---------Art. 18/1991. I. institutiei de cultura si invatamant. (2) al art. Titlul VI din LEGEA nr. 47 din Legea fondului funciar nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. daca acesta a avut in proprietate terenuri forestiere. suprafete pana la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului caruia ii apartin. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. constituite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. manastirile. propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere si eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei. schiturile. filiile. republicata. raman in proprietate indiviza pe toata durata existentei lor. parohiile. chiar daca terenurile sunt situate pe raza mai multor localitati sau judete. 653 din 22 iulie 2005. dar nu mai mult de 30 ha. (2) Centrele eparhiale. 653 din 22 iulie 2005. Academiei Romane in limita suprafetelor pe care le-au avut in proprietate. daca acesta a avut in proprietate terenuri forestiere in judetul in care a fost constituita parohia. (7) Terenurile acestor forme asociative nu pot fi instrainate in nici un mod. (1) al art. I. 29 a fost modificat de pct. recunoscut de lege. institutiei de invatamant. schiturile. dobandesc. protoieriile. constituite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. in limita suprafetelor pe care le-au avut in proprietate. manastirii. indiferent de forma acesteia. 29 a fost modificat de pct. suprafete pana la limita de 30 ha din fondul 35 . 29 (1) In aplicarea prevederilor art. constituite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. dobandesc prin reconstituire suprafete pana la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului caruia ii apartin. schitului. ART. 247 din 19 iulie 2005. indiferent daca terenurile sunt situate pe raza mai multor localitati. schitul sau manastirea. Titlul VI din LEGEA nr. prin reconstituire. ---------Alin. in intregime sau in parte. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. dobandesc. republicata. manastirii. recunoscut de lege. 102 din 27 iunie 2001. 247 din 19 iulie 2005. schitului. 31 al art. manastirile. 28 a fost modificat de pct. propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere si eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei. parohiile. (8) In cazul dizolvarii formelor asociative proprietatea indiviza a acestora va trece in proprietatea publica a consiliilor locale in raza carora se afla terenurile respective. ----------Alin. 18/1991. 32 al art. prin reconstituire. 350 din 29 iunie 2001. (2) Centrele eparhiale. cu modificarile si completarile ulterioare. schiturile. protoieriile.

publicata in MONITORUL OFICIAL nr. suprafata avuta in proprietate de fondul bisericesc in judetul in care s-a constituit parohia. 29 a fost modificat de pct. dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere. 350 din 29 iunie 2001. (3) Terenurile atribuite potrivit alin. protoieriile. cumulat. 29 a fost modificat de pct. recunoscut de lege. 43 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 653 din 22 iulie 2005. suprafata avuta in proprietate de fondul bisericesc in judetul in care s-a constituit protoieria. (3^1) Structurile de cult prevazute la alin. 29 a fost modificat de pct. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. schiturile. prin reconstituire pe vechile amplasamente sau prin comasare. ---------Alin. 342 din 17 iulie 2006. 16 al art. (2^1) al art. filiile si alte structuri ale unitatilor de cult dobandesc. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. schitul sau manastirea care depune cerere pentru reconstituire. (2) nu vor putea depasi. 43 al art. (3) al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002. 400 din 17 iunie 2002. manastirile. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 36 . parohiile. 29 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. I din LEGEA nr. (3^1) al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006. ---------Alin. 32 al art. dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere. (2) Centrele eparhiale. I din LEGEA nr. (2). 350 din 29 iunie 2001. (3) Terenurile atribuite potrivit alin. 29 a fost introdus de pct. -----------Alin. schitul sau manastirea care depune cerere pentru reconstituire. 102 din 27 iunie 2001. cumulat. parohia. Titlul VI din LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002. care modifică pct. 247 din 19 iulie 2005. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. dobandesc in proprietate suprafete pana la limita de 30 ha din padurile pe care le-au avut in administrare sau in inzestrare. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. manastirea. prin reconstituire. (3) al art. (2) nu vor putea depasi. I din LEGEA nr. 102 din 27 iunie 2001. 16 al art. ----------Alin. (2^1) Fundatia Elias dobandeste. 43 al art. cumulat. parohia sau filia care depune cerere pentru reconstituire. care modifică pct. care au avut in folosinta sau in inzestrare terenuri cu destinatie forestiera. 350 din 29 iunie 2001. filia. daca acesta a avut in proprietate terenuri forestiere. 400 din 17 iunie 2002. suprafata avuta in proprietate de fondul bisericesc in judetul in care s-a constituit protoieria. 17 al art.bisericesc al cultului caruia ii apartin. I. -----------Alin. schitul. 492 din 9 iulie 2002. 102 din 27 iunie 2001. (2) nu vor putea depasi. (2) al art. -----------Alin. (3) Terenurile atribuite potrivit alin.

în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 757 din 10 noiembrie 2008.A. cu posibilitatea 37 . (3^1) al art. I. 61/1937 pentru înzestrarea unor mănăstiri ortodoxe din ţară cu întinderi de păduri şi alte terenuri. (3^2) Sunt exceptate terenurile forestiere din categoria celor prevăzute la alin. care completează art. vor depune cereri de atribuire în proprietate. 261 din 4 noiembrie 2008. (3^2) al art. astfel cum a fost modificată prin Decretul-Lege nr. (1) al art. unităţile de cult prevăzute la alin. (3^1) Structurile de cult prevăzute la alin. 752/2001. II din LEGEA nr. 66 din 20 martie 1937. suprafeţe În situaţia în care suprafeţele avute în înzestrare sau în au fost atribuite legal în proprietate altor persoane fizice sau structurilor de cult prevăzute la alin. dacă nu se afectează vechile amplasamente ale foştilor proprietari. 29 din Legea nr. (3^2) al art. 74 din 30 martie 1938. la cererea Academiei Romane. I din LEGEA nr. 350 din 29 iunie 2001. şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 29 a fost modificat de pct. -----------Alin. 47/1938. 1/2000. 757 din 10 noiembrie 2008. (3^3) folosinţă juridice. publicată în Monitorul Oficial. nr. *) NOTA C. dobândesc în proprietate respectivele suprafeţe*). S.T. I din LEGEA nr. cu modificările şi completările ulterioare.Romsilva. 102 din 27 iunie 2001. 653 din 22 iulie 2005. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 4 noiembrie 2008. daca nu se afecteaza vechile amplasamente ale fostilor proprietari si cu respectarea prevederilor Legii nr. care au făcut obiectul constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea structurii de cult respective sau a altor structuri ale aceluiaşi cult în judeţul respectiv. reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere care au apartinut Academiei Romane se face prin comasarea terenurilor de catre Regia Nationala a Padurilor . însoţite de actele doveditoare. 43^1. la cererea Academiei Române. care au avut în folosinţă sau în înzestrare terenuri cu destinaţie forestieră. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere care au aparţinut Academiei Române se face prin comasarea terenurilor de către Regia Naţională a Pădurilor . 29 a fost modificat de pct. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 247 din 19 iulie 2005. 261 din 4 noiembrie 2008. Titlul VI din LEGEA nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. publicat în Monitorul Oficial nr.Romsilva. (2). (3^1) le vor fi oferite de teren forestier pe alte amplasamente. 1 al art. ---------Alin. comisiilor judeţene de aplicare a legilor fondului funciar. potrivit prevederilor Legii nr. 1 al art. 33 al art. publicată în MONITORUL OFICIAL nr.C. (3^1) al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr.2002. (3^2) Diferenta de suprafata neatribuita se reconstituie in forma si structura de proprietate existenta la momentul nationalizarii terenurilor forestiere de catre regimul comunist. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. cu modificările şi completările ulterioare. 29 a fost introdus de pct. Piatra-Neamţ: Conform alin.E. cu modificările şi completările ulterioare. cu pct. (3^1). 757 din 10 noiembrie 2008. -----------Alin.

padure sau teren agricol. (3^3) al art. pentru o suprafata de teren forestier care in prezent este teren arabil. ca persoane juridice. 29^1 (1) Pentru cazurile in care o persoana fizica sau juridica solicita cu inscrisuri reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament. (3) In situatiile in care suprafetele prevazute la alin. I din LEGEA nr. 261 din 4 noiembrie 2008. ---------Alin. (5) In cazul cererilor formulate de consiliile locale. proprietatea acestora. după ce procesul de reconstituire a dreptului de proprietate va fi finalizat. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001. 44 al art. redobandesc. actele de reconstituire a dreptului de proprietate si eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele comunei. 400 din 17 iunie 2002. 492 din 9 iulie 2002. fanete si pasuni impadurite. va fi despagubita. republicata. orasului sau al municipiului. se va acorda teren arabil sau. in conditiile legii. (2) In situatiile in care o persoana fizica sau juridica solicita cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament. pentru o suprafata de teren cu destinatie agricola pe care in prezent se afla vegetatie forestiera cuprinsa in fondul forestier national. (3) din Legea fondului funciar nr. pentru o suprafata de teren forestier pe care in prezent este teren cu destinatie agricola. ----------Art. 29^1 a fost modificat de pct. -----------Art. 18 al art. se va acorda teren arabil sau. I din LEGEA nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. (1) si (2) sunt insuficiente se vor acorda despagubiri. va fi despagubita. care 38 . (4) Se excepteaza de la reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile alin. (2) In situatiile in care o persoana fizica solicita cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament. (4) al art. zavoaie. ART. a acestor suprafeţe. la cerere. iar titlul se va inmana primarului. 34 al art. la cerere. la cerere. se va acorda. -----------Alin. la cerere. la cerere. 29^1 a fost abrogat de pct. 102 din 27 iunie 2001. tufarisuri.comasării. care au detinut in proprietate terenuri cu vegetatie forestiera. paduri. 29 a fost introdus de pct. 2 al art. teren agricol sau padure. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. se va acorda. 18/1991. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. Titlul VI din LEGEA nr. (4) Comunele. la cerere. pentru o suprafata de teren arabil pe care in prezent se afla vegetatie forestiera din fondul forestier national. 653 din 22 iulie 2005. 757 din 10 noiembrie 2008. ART. in limitele probate cu actele care atesta suprafetele solicitate in conditiile art. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29^1 (1) Pentru cazurile in care o persoana fizica solicita cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament. I. 9 alin. 29^1 a fost introdus de pct. 247 din 19 iulie 2005. (1) si (2) padurile infiintate in cadrul perimetrelor de ameliorare. orasele si municipiile.

350 din 29 iunie 2001 a fost abrogat de pct. IV Dispozitii finale si tranzitorii ART. 45 al art. 31 (1) Constructiile de orice fel. mostenitorilor acestora. dupa caz. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001 de catre pct. 83/1949 pentru completarea unor dispozitii din Legea nr. (3) In cazul in care astfel de bunuri imobile nu mai exista. se restituie fostilor proprietari sau. astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 102 din 27 iunie 2001. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. se restituie fostilor proprietari sau. 169/1997. care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii in proprietatea statului. 31 a fost abrogat de pct. se vor acorda despagubiri. 653 din 22 iulie 2005. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. dupa caz. Titlul VI din LEGEA nr. se restituie fostilor proprietari sau. CAP. I din LEGEA nr. 30 In aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. mostenitorilor acestora. se vor acorda despagubiri. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. apartinand exploatatiilor agricole si care au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. ART. 400 din 17 iunie 2002. precum si a prezentei legi. 44 al art. (3) In cazul in care astfel de bunuri imobile nu mai exista. astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 19 al art. ART. 83/1949 pentru completarea unor dispozitii din Legea nr. 350 din 29 iunie 2001. mostenitorilor acestora. 102 din 27 iunie 2001. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. I din LEGEA nr. 187/1945. se restituie fostilor proprietari sau. dupa caz. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. cetatenii romani au aceleasi drepturi. 492 din 9 iulie 2002. 102 din 27 iunie 2001. 19 al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 30 In aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 45 al art. ----------Art. 247 din 19 iulie 2005. 350 din 29 iunie 2001. 30 a fost modificat de pct. (2) Constructiile de pe terenurile forestiere. I. care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii in proprietatea statului. ---------Art. 187/1945. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 35 al art. 45 al art.modifică pct. indiferent daca la data inregistrarii cererii aveau domiciliul in tara sau in strainatate. 102 din 27 iunie 2001. 31 (1) Constructiile de orice fel. 169/1997. Pct. ART. apartinand exploatatiilor agricole si care au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 18/1991. 39 . cetatenii romani au aceleasi drepturi. 31 a fost repus in vigoare prin abrogarea pct. dupa caz. 18/1991. ----------Art. mostenitorilor acestora. indiferent daca la data inregistrarii cererii aveau domiciliul in tara sau in strainatate. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. (2) Constructiile de pe terenurile forestiere.

mostenitorilor acestora. este mai mare decat jumatate din suprafata administrata de respectivul ocol silvic anterior retrocedarii*). (8) Obiectivele realizate ca urmare a finantarilor din imprumuturile aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. (3) si (4)*). (4) reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente. in proprietate individuala sau in asociere cu alte persoane fizice sau juridice*). publicata in MONITORUL OFICIAL nr. instalatii sau mijloace fixe. publicate în MONITORUL OFICIAL nr. publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2008. alte amenajari silvice. publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2008. dupa caz. inclusiv cele de corectare a torentilor. (3) Constructiile de pe terenurile forestiere. exploatarea si intretinerea acestora fiind efectuate de catre ocolul silvic care asigura administrarea padurii. pepinierele. stabilite cu acordul proprietarilor. ------------Alin. 97/2000 si Legea nr. 28/1999. 31 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. ------------Alin. ART. 602 din 20 mai 2008. 602 din 20 mai 2008. 533 din 15 iulie 2008. 400/2003 trec in proprietate privata in conditiile de la alin. cabanele de vanatoare. 31 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. (5) Bunurile prevazute la alin. (6) In situatia in care persoanele carora li se reconstituie dreptul de proprietate nu indeplinesc conditia prevazuta la alin. ------------Alin. trec in proprietatea persoanelor fizice sau juridice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor*). individual sau in asociere. 602 din 20 mai 2008. 31 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. inclusiv cele aflate in curs de executie. drumurile forestiere. 602 din 20 mai 2008. (2) In cazul in care astfel de bunuri imobile nu mai exista. (4) Prevederile alin. publicate în MONITORUL OFICIAL nr.400 din 17 iunie 2002. 492 din 9 iulie 2002. se vor acorda despagubiri. (7) al art. 31 (1) Constructiile de pe terenurile forestiere care se retrocedeaza prin efectul prezentei legi si care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii in proprietatea statului se restituie fostilor proprietari sau. 31 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. (3) trec in proprietate privata cu obligatia pastrarii destinatiei acestora. 533 din 15 iulie 2008. (3) se aplica cu conditia detinerii in proprietate a suprafetelor minime pentru constituirea unui ocol silvic. 40 . (7) Sediile ocoalelor silvice trec in proprietatea persoanelor juridice sau fizice daca suprafata care se retrocedeaza acestora. Ordonanta Guvernului nr. (8) al art. sediile de cantoane silvice. ------------Alin. (4) al art. (3) al art. amplasate in suprafetele care fac obiectul retrocedarii.

dupa caz. după caz. (4). 10 din Legea fondului funciar nr. 36 al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003. 247 din 19 iulie 2005.T. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. III din Legea nr. 33 Persoanele fizice si persoanele juridice. 1/2000 constatându-se că acestea sunt neconstituţionale. publicate în MONITORUL OFICIAL nr. constatate ca fiind neconstituţionale. 32 (1) Persoanele fizice si persoanele juridice. Piatra-Neamţ: Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. în intervalul 15 iulie 2008-29 august 2008. 169/1997 cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau. (3). I. ART. in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 169/1997. dispoziţiile din legile si ordonanţele in vigoare. cofinantarea si rambursarea asigurandu-se prin bugetul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura*). -------------*) NOTA C. dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept. precum si cele din regulamente. 110 din Legea fondului funciar nr. iar începând cu data de 30 august 2008 acestea şi-au încetat efectele juridice.E. detinute efectiv. 533 din 15 iulie 2008. 18/1991. republicata. Parlamentul sau Guvernul. nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. 31 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. republicata. îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă. Prin urmare. ------------Art. 147 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată in MONITORUL OFICIAL nr. S. (9) al art. (8) trec in proprietate privata dupa finalizarea lucrarilor aflate in curs si punerea in functiune.(9) Obiectivele aflate in curs de realizare finantate din imprumuturile mentionate la alin. raman aplicabile. in temeiul aceluiasi articol. 33 (1) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si fostii proprietari carora li s-au respins cererile sau li s-au modificat sau anulat adeverintele de proprietate. ------------Alin. Titlul VI din LEGEA nr. 602 din 20 mai 2008.C. respectiv. 602 din 20 mai 2008. prevazute la art. (8) şi (9) din Legea nr. 18/1991. au obligatia sa depuna declaratia pe propria raspundere in legatura cu suprafetele de teren atribuite potrivit legii sau. 31 a fost modificat de pct. Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate se considera a 41 . care nu au depus in termenul prevazut de Legea nr. dispoziţiile invocate mai sus au fost suspendate de drept. 533 din 15 iulie 2008 a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.A. 31 alin. procesele-verbale de punere in posesie sau titlurile de proprietate prin nesocotirea prevederilor art. Pe durata acestui termen. actele doveditoare. 653 din 22 iulie 2005. (2) Prevederile art. (7). Conform art. ART. pot formula astfel de cereri si pot depune actele doveditoare in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. in acest interval. ART.

dupa caz. procesele-verbale de punere in posesie sau titlurile de proprietate. 653 din 22 iulie 2005. se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. (1) din lege. 851 din 21 septembrie 2005. (1) al art. (2) In situatia in care dupa depunerea cererilor de reconstituire s-au administrat probe care atesta alte terenuri ce au apartinut petentilor in proprietate. distruse si nu mai prezinta nici o valoare de intrebuintare. inclusiv cu titlu de donatie. instiintand despre acest lucru si persoanele indreptatite. care nu au depus in termenele prevazute de Legea nr. Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate se considera a fi depuse in termen chiar daca acestea au fost depuse la alte comisii decat cele competente potrivit legii. 169/1997 si de prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau. ART. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. cererea poate fi formulata de comitetul ad-hoc de initiativa. preluate in orice mod. In cazul formelor asociative prevazute la art. 169/1997 si de prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau. 26 alin. aflate in curs de constituire. 26 alin. pot formula astfel de cereri in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. se va face numai dupa crearea in teritoriu a structurilor de control si de aplicare a regimului silvic si numai dupa promulgarea legilor privind contraventiile 42 . I. aceste comisii vor trimite cererile. 35 (1) Punerea in posesie a persoanelor indreptatite sa primeasca in proprietate terenuri forestiere. 127 din 15 septembrie 2005. -----------Art. dupa caz. daca sunt libere. 169/1997. instiintand despre acest lucru si persoanele indreptatite. 33 a fost modificat de pct. III din Legea nr. 34 Terenurile fara constructii neafectate de lucrari de investitii aprobate potrivit legii sau cu lucrari ce au fost deteriorate. din oficiu. (1) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si fostii proprietari carora li s-au respins cererile sau li s-au modificat ori anulat adeverintele de proprietate. potrivit prezentei legi. actele doveditoare. considerate proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. comisiilor competente. Persoanele fizice si persoanele juridice. 247 din 19 iulie 2005. dupa caz. actele doveditoare pot formula astfel de cereri pana la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv. din oficiu. cererea poate fi formulata de comitetul ad-hoc de initiativa. Titlul VI din LEGEA nr. comisiilor competente. (1) din lege aflate in curs de constituire. 37 al art. prin nesocotirea prevederilor art. 712/1966 si ale altor acte normative speciale. aceste comisii vor trimite cererile.fi depuse in termen chiar daca acestea au fost depuse la alte comisii decat cele competente potrivit legii. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. ART. ----------Alin. In cazul formelor asociative prevazute la art. 33 a fost modificat de art. ele se restituie acestora pe vechile amplasamente. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. Persoanele fizice si persoanele juridice care nu au depus in termenele prevazute de Legea nr.

pana la formarea structurilor proprii de paza sau administrare ori pana la incheierea unor contracte de administrare si paza cu un ocol silvic. 35 Ocoalele silvice si actualii detinatori raspund de paza si protectia vegetatiei forestiere de pe terenurile solicitate de fostii proprietari si dupa punerea in posesie. dar carora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata li se vor acorda terenurile respective in limita suprafetelor disponibile. respectiv incheierea de contracte de paza si administrare. ART. 139 din 5 octombrie 2005. 35 a fost modificat de pct. pana la formarea structurilor proprii de paza sau de administrare ori pana la incheierea unor contracte de administrare si paza cu un ocol silvic. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare. 35 a fost modificat de art. I. 3 al articolului unic din LEGEA nr. precum si statutul personalului silvic. (1) al art. dar carora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau 43 . ART. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 19 iulie 2005. vor fi suportate de catre stat. 38 din 1 martie 2006. cu ocazia aplicarii Legii nr. se suporta din bugetul de stat. pana la formarea structurilor proprii de paza sau de administrare ori pana la incheierea unor contracte de administrare si paza cu un ocol silvic. (2) Ocoalele silvice si actualii detinatori raspund de paza si protectia vegetatiei forestiere de pe terenurile solicitate de fostii proprietari pana la punerea in posesie in conditiile prevazute de prezenta lege. 36 Persoanelor fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin improprietarire. dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data punerii in posesie. 35 a fost modificat de pct. prin aplicarea Legii nr. ---------Alin. 939 din 20 octombrie 2005. ART. 35 (1) Ocoalele silvice si actualii detinatori raspund de paza si protectia vegetatiei forestiere de pe terenurile solicitate de fostii proprietari si dupa punerea in posesie. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare. 653 din 22 iulie 2005. 206 din 6 martie 2006. Titlul VI din LEGEA nr.silvice. pentru intervalul de timp cuprins intre punerea in posesie si crearea structurilor proprii. ART. regimul silvic si administrarea fondului forestier proprietate privata si de stat. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 38 al art. dar nu mai tarziu de 180 de zile de la data punerii in posesie. ---------Art. Contravaloarea cheltuielilor aferente acestor servicii. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. (2) Contravaloarea cheltuielilor aferente acestor servicii. 36 Persoanelor fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin improprietarire. 17 din ORDONANTA DE URGENTA nr. (1). ---------Art. (1) Ocoalele silvice si actualii detinatori raspund de paza si protectia vegetatiei forestiere de pe terenurile solicitate de fostii proprietari si dupa punerea in posesie. pentru intervalul de timp prevazut la alin.

sau despăgubiri. 36 Persoanelor fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire. cu ocazia aplicarii Legii nr. ----------Art. ART. 39 al art. precum si persoanelor indreptatite la improprietarire. 653 din 22 iulie 2005. persoanelor îndreptăţite la împroprietărire. prin aplicarea Legii nr. 247 din 19 iulie 2005. 737 din 30 octombrie 2008. Titlul VI din LEGEA nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare. prin aplicarea Legii nr. dar carora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata. ART. precum şi persoanelor care dovedesc cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării că au luptat pe front şi că îndeplineau condiţiile prevăzute de Legea nr. iar in toate celelalte cazuri contrare sunt aplicabile prevederile art. I. 2 al art. 36 Persoanelor fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin improprietarire. daca acestea nu au fost atribuite in conformitate cu art. în limita suprafeţelor disponibile. li se vor acorda terenurile respective in limita suprafetelor disponibile sau despagubiri. dar cărora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. pe vechile amplasamente. li se vor acorda terenurile respective in limita suprafetelor disponibile sau despagubiri. 37 44 . ART. 204 din 26 mai 2004. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 17 din prezenta lege. 37 Persoanelor fizice ale caror terenuri au intrat in componenta fostelor cooperative agricole de productie si. I din LEGEA nr. 36 a fost modificat de pct. ---------Art. ART. 36 Persoanelor fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin improprietarire. 36 a fost modificat de pct. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare. (1) din prezenta lege. ----------Art. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187/1945 pentru a fi împroprietărite li se vor acorda terenurile respective. 18/1991 li se reconstituie dreptul de proprietate in conditiile prezentei legi. 36 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. ca urmare a comasarilor. inscrise in tabelele nominale. nu au primit drept de proprietate in conditiile Legii fondului funciar nr. inscrise in tabelele nominale. in perimetrul societatilor comerciale cu capital de stat. 193 din 19 iunie 2007. 473 din 26 mai 2004. agricole şi forestiere. 36 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 422 din 25 iunie 2007. înscrise în tabelele nominale.dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 2 alin. 212 din 24 octombrie 2008. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare. precum si persoanelor indreptatite la improprietarire. dar carora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata li se vor acorda terenurile respective in limita suprafetelor disponibile sau despagubiri. ART. ---------Art.

dar nu mai mult de 10 ha de fiecare titular deposedat. in sole compacte. 2 alin. in perimetrul societatilor comerciale cu capital de stat. I. 38 Comisiilor prevazute la art. 350 din 29 iunie 2001. nu li s-a reconstituit dreptul de proprietate in conditiile Legii fondului funciar nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 26-28 se aplica in mod corespunzator si in cazul pasunilor si fanetelor ce au apartinut formelor asociative care au detinut astfel de terenuri. 39 (1) Prevederile art. cu interzicerea transferarii lor de catre comisiile prevazute la art. 26-28 din prezenta lege se aplica in mod corespunzator si in cazul terenurilor agricole. in perimetrul societatilor comerciale cu capital de stat. 48 al art. 47 al art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. (2) Suprafetele de pasuni si fanete restituite formelor asociative se compun din cota-parte indiviza a membrilor asociati pe raza unui judet. ART. 2 alin. 45 . ART.Persoanelor fizice ale caror terenuri au intrat in componenta fostelor cooperative agricole de productie si. 37 a fost modificat de pct. pasunilor si fanetelor ce au apartinut formelor asociative care au detinut astfel de terenuri. 37 Persoanelor fizice ale caror terenuri au intrat in componenta fostelor cooperative agricole de productie si. ----------Art. daca acestea nu au fost atribuite in conformitate cu art. 653 din 22 iulie 2005. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 6 alin. 38 a fost modificat de pct. iar in toate celelalte cazuri li se acorda despagubiri. 38 Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente in conditiile prezentei legi. 18/1991. 102 din 27 iunie 2001. 37 a fost modificat de pct. li se reconstituie dreptul de proprietate in conditiile prezentei legi. 102 din 27 iunie 2001. ART. (1) din prezenta lege. 18/1991. Titlul VI din LEGEA nr. 40 al art. ca urmare a comasarilor. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 19 iulie 2005. 350 din 29 iunie 2001. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. (1) din prezenta lege. de regula pe vechile amplasamente. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. ART. nu li s-a stabilit dreptul de proprietate in conditiile Legii nr. ART. li se reconstituie dreptul de proprietate in conditiile prezentei legi. 39 a fost abrogat de pct. 6 alin. ca urmare a comasarilor. 102 din 27 iunie 2001. -----------Art. 46 al art. 39 Prevederile art. 350 din 29 iunie 2001. ---------Art. (1) le este interzisa reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere prin transferul lor de la o unitate administrativ-teritoriala la alta. ----------Art. daca acestea nu au fost atribuite in conformitate cu art. pe vechile amplasamente. (1) din prezenta lege.

ART. 492 din 9 iulie 2002. care modifică pct. 653 din 22 iulie 2005. regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 49 al art. 39 a fost abrogat de pct. Guvernul va stabili prin hotarare modul de evaluare a terenurilor. ART. 40 Pentru suprafetele de pe care s-a exploatat masa lemnoasa in perioada dintre validarea cererilor de retrocedare si punerea in posesie a proprietarilor. 102 din 27 iunie 2001. modificata si completata prin Legea nr. 42 46 . in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 40 Pentru toate terenurile agricole si forestiere solicitate prin cereri intemeiate. 48 al art.-----------Art. 131/1991 a fost abrogata de HOTARAREA nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr.172 din 21 noiembrie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 40 a fost modificat de pct. 39 a fost modificat de pct. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 247 din 19 iulie 2005. ------------*) Hotararea Guvernului nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169/1997. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. ART.Romsilva va acorda acestora beneficiul realizat. 18/1991. 41 Guvernul va modifica si va completa. 41 al art. dupa deducerea cheltuielilor de exploatare. I. 18/1991. 1. 40 a fost modificat de pct. prin hotarare a Guvernului. Regia Nationala a Padurilor . ---------Art. aprobate de organele competente. se vor stabili valoarea terenurilor arabile si a celor forestiere. I din LEGEA nr. precum si in situatiile in care fostii proprietari au optat pentru despagubiri. republicata. 350 din 29 iunie 2001. ART. ---------Art. sursele financiare si modalitatile de plata catre fostii proprietari. inregistrate in termenele si cu procedura prevazute de Legea nr. ----------Art. I. care nu au putut fi retrocedate. republicat. si va suporta cheltuielile de impadurire a suprafetelor neregenerate. 20 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 350 din 29 iunie 2001. in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 247 din 19 iulie 2005. 653 din 22 iulie 2005. ART. Titlul VI din LEGEA nr. sursele financiare si modalitatile de plata catre fostii proprietari. 42 al art. aprobate de organele competente. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 131/1991. care nu au putut fi retrocedate. in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 21 decembrie 2001. 102 din 27 iunie 2001. 40 Pentru toate terenurile agricole si forestiere solicitate prin cereri intemeiate. Titlul VI din LEGEA nr. inregistrate in termenele si cu procedura prevazute de Legea nr. 400 din 17 iunie 2002. precum si in situatiile in care fostii proprietari au optat pentru despagubiri.

impreuna cu bugetele aferente.T. organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice. organizarea/reorganizarea sau functionarea. III. S. precum si intabularea titlurilor de proprietate rezultate din aplicarea Legii fondului funciar nr. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005 a fost modificat de art. exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 9 decembrie 1999. 43 al art. Art. Titlul VI din LEGEA nr. Piatra-Neamt: A se vedea si ORDONANTA DE URGENTA nr. II (1) Se infiinteaza in cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor o directie pentru coordonarea si controlul aplicarii legislatiei din domeniul restituirii proprietatii funciare de catre institutiile administratiei de stat si comisiile de fond funciar.C. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. conduse de un vicepresedinte al Autoritatii Nationale cu rang de subsecretar de stat. pana la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv. 76 alin. cererile accesorii si incidente. dupa caz. 653 din 22 iulie 2005 prevad: "Art. Art. publicata in MONITORUL OFICIAL nr.E. se preiau la Cancelaria Primului Ministru. -------------NOTA C. 18/1991. III Persoanele fizice si persoanele juridice pot formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferentele de suprafata ce pot fi restituite conform prezentei legi in termen de 60 de zile de la intrarea acesteia in vigoare. (3) Cele 40 de posturi prevazute la alin. III Persoanele fizice si persoanele juridice pot formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferentele de suprafata ce pot fi restituite conform prezentei legi. 74 alin. Numarul de posturi al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor se va suplimenta cu numarul de posturi preluate de la alte institutii si autoritati publice. cu modificarile si completarile ulterioare si a prezentei legi sunt scutite de taxa de timbru si de timbru judiciar. 247 din 19 iulie 2005. 2 din 4 ianuarie 2001 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea.A. Piatra-Neamt: Art. Titlul VI din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2001. republicata. 42 a fost introdus de pct. 247 din 19 iulie 2005. ----------Art. ------------NOTA C. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. asigurand aplicarea unitara de catre acestea a reglementarilor in domeniu. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. (1) si ale art.E. (2) In cadrul directiei vor activa 40 de persoane preluate prin transfer de la alte institutii si autoritati publice. II si III. (2).C.Cererile sau actiunile in justitie. ------------Art. I.A. 247 din 19 iulie 2005.T. (2) din Constitutia Romaniei. 653 din 22 iulie 2005. 851 din 21 septembrie 2005. publicata in MONITORUL OFICIAL nr. a unor ministere. Titlul VI din LEGEA nr. 127 din 15 septembrie 2005. cu respectarea prevederilor art. S. 47 . astfel incat numarul maxim de posturi va fi de 131.

PRESEDINTELE SENATULUI.p. ANDREI IOAN CHILIMAN p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR. ULM NICOLAE SPINEANU ----------- 48 .