You are on page 1of 13

CURSURI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

CONTINUĂ PENTRU STAGIARI ANUL I
CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI
FINANCIAR
Inspector principal DMCP
Popescu Adrian
Mai 2014

Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar si a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari. . organismele membre IFAC trebuie să se conformeze Declaraţiilor privind Obligaţiile Membrilor (SMO-urile).Standardul internaţional de audit 220 “Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare“(ISA 220).la nivelul organismului profesional . alineatul 2. Asigurarea calităţii este abordată la trei niveluri: .la nivelul firmei de audit . nr 627/ 6 septembrie 2010. revizuire.la nivel de misiunii de audit .Conform Constituţiei IFAC. DECLARAŢIA PRIVIND OBLIGAŢIILE MEMBRILOR 1 „ Asigurarea calitatii” .responsabilităţile specifice ale auditorului în ceea ce priveşte procedurile de control al calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare. ce nu face parte din echipa misiunii). în ceea ce priveşte sistemele de revizuire a asigurării calităţii la nivelul firmelor care efectuează anumite misiuni de audit.3. ISQC1 tratează responsabilităţile unei firme de audit pentru sistemul propriu de control al calităţii pentru misiunile de audit şi revizuiri ale situaţiilor financiare.responsabilităţile inspectorului de control al calităţii misiunii (un partener. precum şi pentru alte misiuni de asigurare şi servicii conexe.Standardul internaţional privind controlul calitǎţii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaţiilor financiare. alte misiuni de asigurare sau servicii conexe.b. publicate în Monitorul Oficial. Partea I-a. aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr 168/ 25 august 2010. care evaluează obiectiv raţionamentele semnificative şi concluziile formulate în raport. o altă persoană /o echipă calificată. ISA 220 are la bază premisa că firma aplică ISQC 1 şi tratează: . .este emis de către Board-ul IFAC şi stabileşte obligaţiile unui organism membru IFAC. . . precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe ”(ISQC1).

Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor specifice. Firma de audit trebuie să instituie şi să menţină un sistem de control al calităţii care să includă politici şi proceduri privind următoarele elemente: 1.politici create pentru atingerea obiectivelor. 4. Un sistem de control al calităţii este format din: . 2. Resursele umane. Cerinţele relevante de etică. . Comunicarea politicilor şi procedurilor de controlul calităţii către personalul firmei include: .mai puţin formal şi extins ca la firmele mari). precum şi . Responsabilităţile liderilor privind calitatea la nivelul firmei. .mesajul că fiecare individ are o responsabilitate personală privind calitatea şi se aşteaptă ca acesta să se conformeze cu aceste politici şi proceduri (la firmele mici . Monitorizare. 6. Realizarea misiunii. VEZI CODUL ETIC 3.proceduri pentru implementarea şi monitorizarea conformităţii cu aceste politici.Standardul Internaţional privind controlul calităţii ISQC1 Obiectivul firmei este de a institui şi menţine un sistem de control al calităţii care să ii ofere acesteia o asigurare rezonabilă că: a) firma şi personalul său se conformează standardelor profesionale şi cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile şi b) rapoartele emise de firmă sau de partenerii de misiune sunt adecvate circumstanţelor. Firma trebuie sa-şi documenteze politicile şi procedurile şi să le comunice personalului.descrierea politicilor şi procedurilor de control al calităţii şi obiectivelor pentru care acestea au fost concepute. 5.

Personalul are experienţă privind cerinţele de raportare/reglementare. Responsabilităţile liderilor privind calitatea la nivelul firmei Firma trebuie să stabilească politici şi proceduri concepute pentru promovarea unei culturi interne. bazate pe recunoaşterea rolului esenţial al calităţii în realizarea misiunilor. daca ar fi fost cunoscute.Atitudinea agresivă a conducerii faţă de standarde şi controlul intern.Motive pentru care nu a mai fost angajată firma anterioară.Obţinerea informaţiilor necesare anterior acceptării unei misiuni. . .Sunt disponibile persoane eligibile pentru revizuirea controlului calităţii.Sunt disponibili experţi. în cazul acceptării misiunii. Cerinţele relevante de etică. . .1.Personalul are cunoştinţe despre domeniile relevante. . c) Evaluarea criteriului privind considerarea integrităţii clientului .Documentarea rezolvării problemelor identificate.Firma poate să finalizeze misiunea la termen.Indicii despre limitarea ariei de aplicabilitate a activităţii. . Acceptarea si continuarea relaţiilor cu clienţii şi misiuni specifice Firma trebuie să elaboreze politici şi proceduri pentru acceptarea şi continuitatea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor specifice. 2.Identitatea şi reputaţia profesională (proprietari. . .Preocuparea clientului pentru un nivel scăzut al onorariilor firmei. a) Evaluarea criteriului privind competenţa firmei: . . guvernanţa. după caz.Continuarea/retragerea din misiune în cazul obţinerii de informaţii ulterioare care. care sǎ ofere o asigurare rezonabilă că va accepta /continua doar misiunile în care firma îndeplineşte următoarele condiţii: a) Este competentă să efectueze misiunea şi deţine capacitatea. . . timpul şi resursele necesare în acest scop. părţi afiliate). ar fi generat refuzul misiunii.Natura activităţii clientului. b) Se poate conforma cerinţelor etice relevante. conducere. . b) Evaluarea criteriului privind conformarea cu cerinţele etice: .Firma are suficienţi angajaţi cu abilităţile şi competenţele necesare. practici de afaceri. . c) A avut în vedere integritatea clientului.Eventuala implicare a clientului în spălarea banilor. .Decizia privind acceptarea misiunii când este identificat un conflict de interese. . VEZI CODUL ETIC 3.

jurişti. . b) Există resurse care să permită obţinerea unei consultanţe adecvate.2. competenţa şi dorinţa de aderare la principiile etice necesare pentru : (a) desfăşurarea misiunii în conformitate cu standardele profesionale si cerinţele legale si de reglementare aplicabile si (b) a permite firmei sa emită rapoarte adecvate in circumstanţele date. . . 5. inclusiv auditorul anterior. parteneri de afaceri).Studierea bazelor de date relevante unde ar putea exista informaţii despre client.Comunicarea cu persoanele care oferă servicii contabile clientului. 4.concluziile consultării sunt documentate /implementate adecvat. .Sursele de obţinere a informaţiilor despre client: . experienţa şi funcţia corespunzătoare. Consultarea Firma trebuie să elaboreze politici şi proceduri care să îi ofere o asigurare rezonabilă cu privire la faptul că: a) Au loc consultări adecvate privind aspecte dificile /contencioase. cu capacitatea.deţin cunoştinţele. şi c) Responsabilităţi de revizuire.Discuţii cu personalul altor societăţi sau cu terţe părţi care au sau au avut tangenţă cu clientul (bănci. Resurse umane Firma trebuie să elaboreze politici si proceduri care sa ii ofere o asigurare rezonabila ca deţine suficient personal. 5. Consultarea efectivă cu privire la unele aspecte semnificative se poate realiza atunci când cei consultaţi: . Procedurile pentru realizarea misiunii trebuie să includă: a) Aspecte relevante pentru promovarea consecvenţei în calitatea efectuării misiunilor. b) Responsabilităţi de supervizare.1. cât şi concluziile rezultate sunt documentate şi aprobate.Articole din presa scrisă sau audiovizuală. . d) Concluziile rezultate din consultări sunt implementate. .primesc toate informaţiile relevante. Realizarea misiunii 5. c) Natura şi scopul acestei consultări.

6. în cazul unor misiuni specifice. Revizuirea controlului calităţii misiunii Firma trebuie să elaboreze politici şi proceduri care să solicite. Monitorizarea Firma trebuie să instituie un proces de monitorizare conceput pentru a oferi o asigurare rezonabilă că politicile şi procedurile legate de sistemul de control al calităţii sunt relevante. adecvate şi funcţionează eficient. b) Firma trebuie să elaboreze politici / proceduri privind integritatea. 5.3. reconstituirea documentaţiei misiunii. cu cei consultaţi.4.5. Documentaţia misiunii a) Firma trebuie să elaboreze politici / proceduri privind finalizarea alcătuirii dosarelor de misiune finale (60 zile de la raportul de audit). accesibilitatea. o revizuire a controlului calităţii misiunii care să ofere o evaluare obiectivă a raţionamentelor semnificative utilizate şi a concluziilor formulate în raport. Diferenţe de opinie Firma trebuie să elaboreze politici şi proceduri pentru a trata şi rezolva diferenţele de opinii din cadrul echipei misiunii. între partenerul de misiune şi inspectorul controlului calităţii misiunii. .5. 5. şi acolo unde este cazul. confidenţialitatea.

Auditul se conformează standardelor profesionale şi cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile. şi b). Raportul emis al auditorului este adecvat circumstanţelor. SE VA PREZENTA UN EXEMPLU PRACTIC .Standardul internaţional de audit 220“Controlul calitǎţii pentru un audit al situaţiilor financiare” Obiectivul auditorului este de a implementa proceduri de control al calităţii la nivelul misiunii care să îi furnizeze auditorului asigurarea rezonabilă că: a).

Exemplele de factori de risc includ: .numărul entităţilor considerate a fi de interes public.Hotărârea Consiliului CAFR nr 168/ 2010 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar si a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari DECLARAŢIA PRIVIND OBLIGAŢIILE MEMBRILOR 1 „ Asigurarea calitatii” – recomanda statelor membre la „Ciclul de revizuire” utilizarea a trei tipuri de abordări : Abordarea în funcţie de ciclu . . inclusiv: a) elementele specifice de risc în definirea duratei ciclului de revizuire a asigurării calităţii.rezultatele anterioare ale revizuirilor de asigurare a calităţii.adopta un ciclu de maxim trei ani atunci când o firmă efectuează audituri ale situaţiilor financiare ale entităţilor de interes public. . . Abordarea mixtă În definirea abordării mixte exacte aferente revizuirii asigurării calităţii. şi b) rezultatele anterioare ale revizuirilor asigurării calităţii şi conştientizarea neconformităţii cu standardele de control al calităţii sau alte standarde profesionale. sau ○ deficienţele în conceperea sau conformitatea cu sistemul firmei de control al calităţii. . aferente firmei. Evaluarea factorilor de risc poate avea drept rezultat revizuiri ale asigurării calităţii care au loc mai devreme decât planificat pentru firmele care efectuează audituri ale situaţiilor financiare. ○ încălcările independenţei.lua în considerare calitatea şi eficienţa sistemului de control al calităţii ale firmei unui partener.numărul de ani de experienţă ai partenerilor sau numărul de ani de la înfiinţarea firmei. pot fi luaţi în considerare factori suplimentari. şi . . Abordarea pe bază de risc Jurisdicţiile care optează pentru o abordare pe bază de risc vor ţine cont de diferiţi factori de risc în determinarea firmei sau partenerilor revizuiţi cu prioritate. atunci când partenerul face obiectul revizuirii asigurării calităţii.adopta un ciclu de maxim şase ani atunci când o firmă efectuează audituri ale situaţiilor financiare ale entităţilor care nu sunt de interes public.investigaţiile şi procedurile disciplinare anterioare. inclusiv: ○ neîndeplinirea cerinţelor programului de dezvoltare profesională continuă.

alte misiuni şi servicii profesionale.alte misiuni de asigurare. cu ocazia efectuării inspecţiilor de calitate. respectiv. audit intern. conform cerinţelor art. efectuarea procedurilor convenite privind informaţiile financiare etc).misiuni de audit financiar al situaţiilor financiare conform ISA. a misiunii. constând în: . . 11 din ISQC 1. şi . aplicate de auditorul financiar la nivelul firmei de audit şi. a: a) politicilor şi procedurilor de revizuire a controlului calităţii. . .Hotărârea Consiliului CAFR nr 168/ 2010 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar si a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari Obiectul revizuirilor Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar si a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari dezvoltă responsabilităţile organismului profesional (CAFR) pentru verificarea. b) procedurilor stabilite de organismul profesional. în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu (audit cu scop special. pentru revizuirea calităţii activităţilor prevăzute de OUG nr 75/1999 privind activitatea de audit financiar.misiuni de revizuire a situaţiilor financiare.

de regula. perioada supusă revizuirii. în cazul auditorilor entităţilor de interes public. comunicând aceasta către CAFR prin trimiterea unei scrisori. într-o altă perioadă. în scris. Fiecare membru al Camerei care a primit autorizaţia de exercitare a profesiei va fi verificat. auditorii financiari prevăzuţi a fi inspectaţi pot să solicite reprogramarea inspecţiei o singură dată. cărora Camera le-a acordat viza anuală de exercitare a profesiei. dar nu mai îndepărtată decât cu doua săptămâni. sau pe cale electronică. cu cel puţin zece zile lucrătoare înainte de data prevăzută în programul de inspecţie. membrilor prevăzuţi a fi inspectaţi. în principal. aceştia exprimându-şi disponibilitatea în perioada propusă sau într-o altă perioadă care să nu depăşească cu mai mult de două săptămâni perioada propusă. însoţită de documentele justificative.Programarea activităţii de inspecţie a calităţii auditului Programarea activităţii de inspecţie desfăşurată de către DMCP se realizează. În situaţii deosebite. persoane fizice şi firme de audit active. b) programul de inspecţie trimestrial care prevede auditorii financiari a căror activitate urmează a fi revizuită pentru asigurarea calităţii. cel puţin o dată la 6 ani sau la 3 ani. Prevederile programelor de inspecţie sunt comunicate. pe baza următoarelor documente: a) situaţia auditorilor financiari membri ai Camerei. .

i) evaluarea conţinutului celui mai recent raport privind transparenţa. precum şi alte servicii profesionale. pentru entităţile aflate sub supravegherea CNVM. corectitudinea raportării veniturilor din activitatea de audit financiar. selectată pentru revizuirea gradului de adecvare a controlului calităţii. precum şi la frecventarea cursurilor suplimentare pentru auditorii financiari monitorizaţi pentru rezultate nesatisfăcătoare. g) inspectarea foilor de lucru ale misiunii de audit al situaţiilor financiare. a unor proceduri specifice. precum si respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a auditului financiar în conformitate cu ISA. a unor proceduri de revizuire a asigurării calităţii. publicat de auditorii sau firmele de audit inspectate. care au efectuat misiuni de audit statutar la entităţi de interes public. c) îndeplinirea obligaţiilor cu privire la pregătirea continuă a auditorilor financiari. e) evaluarea sistemului intern de asigurare a calităţii sub aspectul conformităţii cu ISA relevante şi cu cerinţele de independenţă prevăzute de Codul etic al profesioniştilor contabili. . pe baza examinării conţinutului scrisorilor de misiune/contractelor de prestări servicii. d) verificarea implementării de către firma de audit/auditorul financiar persoană fizică a unui sistem intern de control al calităţii conform ISQC 1 şi ISA 220. aplicabile clienţilor de audit şi ai altor servicii profesionale. pentru identificarea cazurilor de intermediere de către aceştia a actelor de terorism şi/sau de spălare a banilor. h) verificarea implementării de către auditorul financiar. specifice acestor categorii de misiuni. f) verificarea elaborării de către auditorii financiari. audit statutar. b) verificarea conformităţii activităţii desfăşurate cu datele înscrise în cererea/declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei. a achitării integrale şi la termen a cotizaţiilor şi a celorlalte obligaţii către Cameră. precum şi a oricăror entităţi definite prin lege sau reglementări ca entităţi de interes public. pentru a evalua conformitatea cu standardele profesionale şi cerinţele legale.Obiectivele inspecţiei Principalele obiective ale inspecţiei calităţii activităţii de audit financiar sunt următoarele: a) cunoaşterea ariei de cuprindere a activităţii de audit financiar şi a altor servicii profesionale.

foile de lucru. dosarele permanente. c) să recunoască constatările inspecţiei pentru asigurarea calităţii. actele şi documentele de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare. precum şi a achitării cotizaţiilor şi a celorlalte obligaţii către Cameră. prin semnarea notelor de inspecţie. b) să asigure accesul inspectorilor care efectuează revizuirea privind asigurarea calităţii la dosarele de angajament. din cererea/declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei. situaţiile financiare proprii ale firmei. . care intră sub incidenţa verificării şi servesc pentru documentarea probelor care susţin concluziile inspecţiei. modul de aplicare a acţiunilor şi măsurilor stabilite în urma inspecţiei. şi să comunice în scris Camerei.Obligaţiile auditorilor La solicitarea echipei de inspectori. la termenele fixate. inclusiv a veniturilor din activitatea de audit. auditorii au obligaţia: a) să pună la dispoziţie toate documentele justificative şi să dea toate explicaţiile necesare verificării corectitudinii datelor din raportul anual al membrilor.

referindu-se inclusiv la acţiunile planificate şi la data finalizării şi implementării acestora. conformitatea cu politicile şi procedurile adoptate. Conducerea executivă a Camerei emite.Cum se desfăşoară inspecţia Inspecţia se efectuează în totalitate sau prin sondaj. după caz. Intre 86%-100% . fără specificarea detaliilor legate de anumiţi auditori financiari . care să permită formularea unor concluzii temeinice asupra caracterului adecvat al sistemului de control al calităţii. Pe baza constatărilor. ce urmează a fi inspectată. cât şi în funcţie de relevanţa constatărilor reieşite ca urmare a inspecţiei.membri ai Camerei sau clienţi ai acestora. completarea dosarelor de lucru inspectate cu probele de audit nedocumentate corespunzător. auditorii financiari care au obţinut la inspecţia calităţii calificativele D.Calificativ D. după cum urmează: Pana la 35% . pe parcursul a 3 inspecţii consecutive. precum şi cu frecvenţa abaterilor constatate anterior.Calificativ B . Durata verificării se stabileşte în funcţie de natura inspecţiei. cuprinzându-se un număr reprezentativ de rapoarte şi documente. de sancţiuni disciplinare. rezumând rezultatele globale ale sistemului de asigurarea calităţii. Intre 36%-70% . Echipa de inspecţie desemnată să efectueze verificarea calităţii auditului consemnează constatările în cadrul notei de inspecţie. Intre71%-85% . În baza constatărilor din notele de inspecţie prezentate de organele de inspecţie. prin stabilirea de măsuri pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea. scrisori prin care să facă recomandări pentru corectarea sistemului propriu de control al calităţii. de volumul activităţii firmei de audit/auditorului financiar persoană fizică. C şi B. . dacă este cazul. Camera monitorizează. Auditorul inspectat transmite Camerei un răspuns în scris cu privire la modul de realizare a măsurilor recomandate atât în nota de inspecţie. în raport cu volumul activităţii membrilor Camerei. cât şi în scrisoarea de recomandări. auditorul inspectat va obţine un calificativ.Calificativ C. DMCP stabileşte un procentaj cuprins între 0% şi 100%. va face obiectul sistemului de investigaţii şi sancţiuni. obţinut atât prin raportarea numărului obiectivelor pentru care răspunsul este "Da" la numărul total de obiective. auditorul financiar sau firma de audit. În funcţie de acest procentaj.Calificativ A. în atenţia auditorilor financiari inspectaţi. Camera întocmeşte un raport anual (care se publica pe site-ul CAFR). În cazul în care recomandările nu sunt puse în practică.