You are on page 1of 4

Minsan Lang Kitang Iibigin




  

Soprano

Dooh

  



Dooh

S


A


hal


 

T

pa - nga - ko

dooh

     



dooh

B

dooh

9

S

A

T

B 

hit

 

hit
 
 

 
  

i - kaw ay

 
  

dooh


  


  

lu - ma - yo

  

dooh


  

dooh





      

-

go

I - kaw lang ang

 


   

dooh

 

 

dooh

 

du -du

dooh


       

i - i - bi - gin ko

I - kaw lang ang

   

        
   


   

I - kaw lang ang

I - kaw lang ang

        
i - i - bi - gin ko

Ka -

i - i - bi - gin ko

Ka -


     



    

 


      

i - kaw ay

lu - ma - yo

  

at

  
 

ma - sak - tan

a - ko

a - sa - han na

di mag - la

3

 3
     
a - sa - han na

di mag - la

 

-

la - ho

-

la - ho


 

 

hit

  
 

i - kaw ay

lu - ma - yo

  

at

ma - sak - tan

a - ko

a - sa - han na

 3
     

di mag - la

-

la - ho

hit

i - kaw ay

lu - ma - yo

at

ma - sak - tan

a - ko

a - sa - han na

di mag - la

-

la - ho


   

Ka -

i - i - bi - gin ko       

a - ko

Ka -


        



ma - sak - tan

Ma -

        

 3   
  

at


dooh

dooh

dooh





dooh

hin - di mag ba - ba




     




    

sa i - yo



dooh

dooh


     





dooh

Dooh

5

Ooh


  

      

Bass





Tenor


    

Ooh

  

Alto

AARON PAUL DEL ROSARIO
Isinaayos ni Arnold Zamora





  

i .Minsan Lang Kitang Iibigin 2    13 S A T      Dooh           Dooh    Ang pag .lan                Da -hil Ang pag -   3 hang-ga .i .ma .nan Da -hil      3         Min-san Min-san To Coda       ooh                 wa .ha .ha .ha .tang    ma .lang hang-ga .i .pat mong ma-la   Min .liw da .lang  ang min-san ay mag-pa-kai .ma .gin      MIn-san      gi .ma .ya ooh       ma-ma-hal sa 'yo'y ma-ma-hal sa 'yo'y    ma-ma-hal sa 'yo'y     ooh Ooh 17       i .i .i .lin Ang pag -        ki .gin      i .lang hang-ga .tang ma .lang hang-ga .lan                         Ang pag -    Ang pag -         man  Dooh  man  Dooh man  Dooh man Dooh   .nan Da -hil ang min-san ay mag-pa - lan ang min-san ay mag-pa-kai .ma .lay sa       lang        i .lin ki .gin                ki tang 21 A T B    ki tang lang S ki tang lang lang B      ki tang      ma-ma-hal sa 'yo'y                 'yo pp (on 2nd time)                              ooh   la mang Kung ka .lin Min -   -     .lang          3 wa .big ko'y B   S A T        3 a .bi .san          man Min-san  lang           ma .nan Da -hil ang min-san ay mag-pa - lan wa .bi .gin i .san lang    ma .san   lang ki .bi .lin ki .tang 3 Min .bi .ha .nan wa .tang Min .

ko rin ba'y dooh      A .kaw ang ta -nging da -          - big mo Ding .sum-pa sa 'yo I .Minsan Lang Kitang Iibigin 25 S A T        Dooh  Min .so'y su-ma - sa .so'y su-ma lad  dooh dooh    ko          sa 'yo I .big mo Ding .ni -  dooh A .mo si .tu         sa .san     S A T B A T B                 dooh  ang 'sang ka. Min .i-    .nu .ni - dooh A .i- ki tang i .ni -          3                          - mo  dooh pu .       rit.so'y su-ma - A .nu .san                   Ah  Ah           lang lang        ki tang i .nu .kaw ang ta -nging da -       D.ngin ko     man Ah ah la .ko rin ba'y i .kaw ang ta -nging da - si .big mo Ding .gin               i .sum-pa sa 'yo 3        i - big mo Ding .gin            33 S dooh       Dooh       29 la .sum-pa          pu .sum-pa          sa 'yo I .san            Min .ni -               i .kaw ang ta -nging da -                 3 sa .ngin ko man Ah ah           i       dooh    i . Min .ko rin ba'y i .san  rit.mo          3        I .hay  Dooh Dooh B               3 la .ngin ko      Coda    man Ah    man Ah la . Min .mo si .gin pu .san     rit.ngin ko         ah         ah        rit.mang sa bu .gin pu .ko rin ba'y i . al Coda la .mo          si .so'y su-ma - sa .nu .S.

san min .pa -kai .  dooh     Da hil      Da hil  Da hil Da hil  man lan    rit.san ay mag .san  ay  da-hil sa 'yo'y    ma -ma -hal sa 'yo'y wa - ang min . Dooh rit.lan    mag .pa .kai  ang min .tang ma -ma -ha .san ay mag .pa -kai .kai  da-hil -    - -   lan man          lan  man  Dooh lan man Dooh  Dooh  dooh rit.kai ay mag .pa -kai .i .tang ma -ma -ha .lin             3 lang lang      Ah (i .pa -kai .nan rit.gin) min.pa . dooh rit.san   min . T   ang ang     rit.san     min .kai ay 3     wa - ang pag .nan      ang A  rit.Minsan Lang Kitang Iibigin 4     38 S A T                      bi .san       47 rit.bi bi .gin B   A T B S lang hang-ga .lan man                     man da-hil ang min .san ay mag .i .lan man                  da-hil ang min .   wa - wa -                            mag .san ay mag . B ang    min .ma -ma -hal                        sa 'yo'y ang hang-ga .lin            lang       lang - 42 S  gin) min.lan man   -        ay  mag .ma -ma -hal                              Ah ki .san (i .ma -ma -hal ki .pa .nan     ang pag .gin                 .pa .     sa 'yo'y       hang-ga .          ang pag .bi .nan lang hang-ga .