You are on page 1of 5

1.

Managementul ca ştiinţă s-a format:
la începutul secolului XX
2. Conţ inutul managementului include:
managementul ca proces de conducere,
managementul ca aparat administrativ,
managementul ca şi categorie de
oameni, managementul ca şi ştiinţă şi
artă
3. Obiectul de studiu al managementului ştiinţific
este:
legităţi, fenomene, procese privind
organizarea şi conducerea activităţilor
umane
4. Managementul ca noţiune se referă la:
conducerea sistemelor economico-sociale la
nivel de firmă care activează în condiţiile
economiei de piaţă
5. Managementul cuprinde arii de activitate:
conducerea strategică,
marketing,finanţe, personal, producţie,
cercetare-dezvoltare
6. Managerul este:
conducătorul titular cu atribuţii decizionale
privind activitatea firmei în condiţiile
economiei de piaţă
7. Pe cine numim manager:
maistru la întreprindere
8. Conducerea este:
influenţa conştientă asupra lucrurilor,
proceselor şi oamenilor, eliminarea
entropiei, atingerea scopurilor
9. Noţiunea de conducere şi management:
A. sunt apropiate după definiţie, dar
termenul conducere are un sens mai larg
deoarece se foloseşte în diferite sfere şi
forme ale activităţii sociale
10. Procesul de management se poate restructura în
următoarele etape:
A. faza previzională, operaţională şi
finală, de comensurare şi interpretare
a rezultatelor
11. Relaţiile de management sunt:
raporturile ce se stabilesc între componenţii
unei organizaţii în procesele previzionării,
organizării, coordonării, antrenării şi
control-evaluării activităţilor firmei
11.
Scopul şi finalitatea managementului în
toate domeniile este:
A. maxim de eficienţă
12.
Factorii ce condiţionează
caracteristica relaţiilor de management sunt:
A. factorisocial-economici
B. factori tehnico-materiali

C. factori umani
D. toate variantele sunt adevărate
E. toate variantele sunt false
14. Componentele sistemului de management sunt:
A. subsistemul organizatoric, informaţional,
decizional, sistemul metode şi tehnici de
management şi alte elemente de
management
15. Triunghiul de aur al organizării:
A. sarcini, competenţe, responsabilităţi
16. Controlul ca etapă a procesului de management:
A. analiza rezultatelor
17.
Funcţia de previziune constă în ansamblul
proceselor de muncă prin intermediul cărora se
determină:
A. principalele obiective ale firmei
B. resursele necesare atingerii obiectivelor
C. mijloacele necesare atingerii obiectivelor
variantele A, B şi C
18. Previziunea include:
A. prognoze, planuri, programe
19. Coordonarea constă în ansamblul proceselor de
muncă prin care:
A. se armonizează deciziile şi acţiunile
personalului firmei şi ale subsistemelor
sale în cadrul previziunilor şi sistemului
organizatoric
20. Fundamentul antrenării îl reprezintă:
A. motivarea
21. Procesele de control-evaluare, în calitate de
funcţie a managementului, implică:
A. măsurarea realizărilor
B. compararea realizărilor cu
obiectivele şi standardele stabilite
iniţial, evidenţierile abaterilor
produse
C. determinarea cauzelor care au generat
abaterile constatate
D. efectuarea corecturilor ce se impun şi
acţionarea asupra cauzelor ce au generat
abaterile negative
E. toate variantele sunt adevărate
22. La baza organizării construcţiilor stă principiul:
A. „maxim de rezultate cu minim de efort”
23.Organizarea în construcţii o putem defini ca fiind
totalitatea activităţilor de concepţie – proiectare
pentru:
A. descrierea desfăşurării în timp şi în spaţiu
a execuţiei proiectului tehnic aferent unei
lucrări de construcţie
B. dimensionarea necesarului de resurse
umane, materiale şi tehnice şi distribuirea
lor în timp corespunzător execuţiei

proiectului tehnic
C. dimensionarea, distribuţia,
amplasarea şi evaluarea construcţiilor
şi instalaţiilor de organizare a
şantierului
D. toate variantele sunt adevărate
24. Diferenţa între întreprinderea cu statut de
persoană fizică şi juridică constă în:
A. răspunderea patrimonială
25. Antreprenor poate fi doar:
A. cetăţeanul R. Moldova care nu este
îngrădit în drepturi, străinii şi apatrizii,
orice persoană juridică sau fizică
26. Micul business presupune:
A. activitatea de întreprinzător desfăşurată de
întreprinderile mici
B. activitatea de întreprinzător desfăşurată
de microîntreprinderi
D. varianta A şi B
27. După criteriul apartenenţă naţională firmele
se clasifică:
A. firme naţionale, multinaţionale şi
mixte (conjuncte internaţionale)
28. După criteriul „caracterul obiectului muncii
utilizat” firmele se împart în:
A. firme extractive şi firme prelucrătoare
29. Se consideră microîntreprindere:
A. 9 persoane
30. Se consideră întreprindere mică întreprinderea al
cărui număr mediu de salariaţi este:
A. 10-50
31. Întreprinderea mijlocie are:
A. 50-249
32. Documentele de constituire a întreprinderii sunt:
A. decizia privind înfiinţarea întreprinderii,
contractul de constituire şi statutul,
contractul de arendare
33. Diferenţa între întreprinderea cu statut de
persoană fizică şi juridică constă în:
A. răspunderea patrimonială
34. Documentele de constituire a întreprinderii
trebuie să conţină următoarele informaţii :
A. firma, sediul, data constituirii, genurile de
activitate, răspunderea antreprenorului
pentru obligaţiile întreprinderii, condiţiile
de reorganizare şi lichidare a
întreprinderii, numele, prenumele şi
domiciliul fondatorilor
35. Factorii de influenţă ai mediului ambiant asupra
firmei sunt:
A. factori economici, de management,
demografici, ecologici, juridici,
politici, socio-culturali, tehnici şi

tehnologici
36. Factorii economici ai mediului ambiant cu
impact asupra firmei sunt:
A. piaţa internă şi piaţa externă
B. pîrghiile economico-financiare
C. sistemul bancar
D. bursa de valori şi regimul investiţiilor
E. toate variantele sunt adevărate
F. toate variantele sunt false
37. Factorii de management cu impact asupra firmei
sunt:
A. strategia naţional economică şi
sistemul de organizare al economiei
naţionale
B. modalităţile de coordonare şi
mecanismele de control
C. mecanismele motivaţionale şi calitatea
studiilor
D. metodele şi tehnicile manageriale
furnizate de ştiinţă
E. toate variantele sunt adevărate
F. toate variantele sunt false
38. Factorii tehnici şi tehnologici cu impact
asupra firmei sunt:
A. nivelul tehnic al utilajelor disponibile
pentru cumpărare
B. calitatea tehnologiilor ce pot fi
achiziţionate
C. calitatea cercetărilor tehnice
la care întreprinderea are
acces
D. numărul şi nivelul licenţelor şi
brevetelor înregistrate
E. capacitatea creativ- inovativă a
sistemului de cercetare-proiectare
F. toate variantele sunt adevărate
G. toate variantele sunt false
39. Factorii demografici cu impact sporit asupra firmei
sunt:
A. numărul populaţiei şi structura
socio-culturală,profesională a
acesteia
B. ponderea populaţiei ocupate şi durata
medie a vieţii
C. populaţia activă, rata natalităţii şi
mortalităţii
D. toate variantele sunt adevărate
E. toate variantele sunt false
40. Factorii socio-culturali cu impact asupra firmei sunt:
A. structura socială a populaţiei
B. ocrotirea sănătăţii, învăţămîntul şi
cultura
C. ştiinţa şi mentalitatea
D. toate variantele sunt adevărate

E. toate variantele sunt false
41. Factorii juridici cu impact asupra firmei sunt:
A. legile şi decretele
B. hotărîrile guvernamentale
C. ordinile miniştrilor
D. deciziile prefecturilor
E. toate variantele sunt adevărate
F. toate variantele sunt false
42. Factorii politici cu impact asupra firmei sunt:
A. politica economică şi socială
B. politica ştiinţei şi învăţămîntului
C. politica organismelor politice
internaţionale
D. toate variantele sunt adevărate
E. toate variantele sunt false
43. Resursele umane din cadrul întreprinderii reprezintă:
totalitatea salariaţilor întreprinderii
44. Criteriile de selecţie şi încadrare a
personalului sunt:
A.studii atestate de certificate sau
diplome, vechimea în muncă, postul
deţinut anterior, calităţile,
cunoştinţele, deprinderile,
aptitudinile şi comportamentul
45. Rolul primordial al resurselor umane la
scara întregii societ ăţi se explică prin
faptul că:
A.forţa de muncă este singura creatoare de
valori de întrebuinţare, adică firma
reprezintă celula economică de bază a
întregii societăţi în care oamenii creează
produse şi/sau servicii
B.resursele umane este singura creatoare nu
numai sub aspect economic ci şi sub
aspect spiritual şi ştiinţific. Generarea
de noi idei concretizate în produse,
tehnologii, metode de conducere, soluţii
organizatorice, etc. – este meritul
exclusiv al omului
C. eficacitatea utilizării resurselor materiale şi
informaţionale depinde într-o măsură
hotărîtoare de resursele umane
D. toate variantele sunt adevărate
E. toate variantele sunt false
46.
Prin selecţia personalului
înţelegem ansamblul proceselor prin
care:
A. se aleg persoanele ce întrunesc calităţile,
cunoştinţele, deprinderile şi aptitudinile
necesare realizării obiectivelor, sarcinilor
şi responsabilităţilor circumscrise
anumitor posturi
47. Încadrarea personalului constă în ansamblul proceselor
de:

A. atribuirea efectivă a posturilor
prevăzute în S.O selecţio. persoanelor
nate inclusiv întocmirea tuturor
formalităţilor
48. Criteriul de bază în procesul selecţiei şi
încadrării personalului este:
A. potenţialul personalului, adică calităţile,
cunoştinţele şi comportamentele
persoanelor în cauză
49. În cazul selecţiei personalului de execuţie din
întreprinderi se utilizează testele cu ajutorul cărora
se determină:
A. timpul de reacţie
B. îndemînarea
C. memoria
D. atenţia
E. toate variantele sunt adevărate
F. toate variantele sunt false
50. Pentru evaluarea calităţilor intelectuale ale
candidaţilor la posturile de management se folosesc
o serie de teste vizînd determinarea:
A. capacităţii de memorare
B. nivelului de inteligenţă
C. potenţialului de comunicare
D. abilităţilor de a negocia
E. toate variantele sunt adevărate
F. toate variantele sunt false
51. Formarea personalului are loc în:
C. licee de specialitate şi şcoli
profesionale de specialitate, ucenicie
52. Perfecţionarea personalului are loc în:
A. instituţii de învăţămînt superior, firme
private sau publice de pregătire a
personalului
53. Metodele de pregătire profesională a salariaţilor
sunt:
A. pregătirea profesională la locul de
muncă (ucenicie)
B. pregătirea profesională în scopul
îndeplinirii responsabilităţilor funcţiei
C. rotaţia pe posturi
D. participarea în grupuri eterogene de muncă
E. toate variantele sunt adevărate
54. Pregătirea profesională în scopul îndeplinirii
responsabilităţilor funcţiei se desfăşoară prin metode
ca:
A. participarea în grup la elaborarea de
proiecte, lucrări şi studii
B. delegarea sarcinilor
C. înlocuirea temporară a şefului ierarhic
D. toate variantele sunt false
E. toate variantele sunt adevărate
55. Costurile de pregătire profesională implică:
A. salariile instructorilor şi a celor ce se

instruiesc
B. cheltuielilor instructorilor şi a celor
ce se instruiesc
C. materiale şi echipamente folosite în
procesul instruirii
D. producţia pierdută ca urmare a
procesului de instruire
E. toate variantele sunt adevărate
56. Beneficiile pregătirii profesionale implică:
A. creşterea producţiei ca urmare a
îmbunătăţirii procedurilor şi metodelor
folosite
B. reducerea erorilor în aprecierea situaţiilor
C. reducerea rebuturilor ca urmare a
îmbunătăţirii sistemului de organizare
D. reducerea activităţilor cu caracter birocratic
E. crearea unor noi locuri de muncă şi
îmbunătăţirea climatului organizaţional
F. toate variantele sunt adevărate
57. Nevoile umane după Maslow:
A. fiziologice, siguranţă şi securitate,
sociale, de stimă şi respect,
autorealizare
58. Teoria”X” şi „Y” este formulată de:
A. Mc Gregar
59. Managementul prin obiective a fost formulat de:
A. P. Drucher
60. Ponderea ierarhică reprezintă :
A. numărul de salariaţi ce-i revin
nemijlocit unui manager
61. Motivarea constă în:
A. corelarea necesităţilor, aspiraţiilor şi
intereselor personalului firmei cu realizarea
obiectivelor şi exercitarea sarcinilor,
competenţelor şi responsabilităţilor
atribuite în cadrul firmei
62. Modelul motivaţional al lui Hezberg:
A. factori de igienă, factori motivatori
63. Nivel ierarhic este:
A. nivelul unde se adoptă decizii fără
coordonarea cu şefii şi subalternii
64. Motivarea intrinsecă constă în:
A. salariatul participă la procesele de muncă
din firmă deoarece îi place ceea ce face, îi
sporesc cunoştinţele, învaţă lucruri noi şi
se simte realizat profesional
65. Motivarea extrinsecă constă în:
A. salariatul participă la procesele de muncă
din firmă deoarece îi aduc venituri
suplimentare, mulţumiri, laude, diplome,
statut şi post superior
66. Rolurile motivării sunt:
A. rolul managerial, organizaţional,
individual, economic şi social

67. Teoria „X” presupune:
A. în procesul muncii omul mediu este predispus
spre delăsare, evitînd munca sau muncind cît
mai puţin posibil
B. omul mediu nu are ambiţie, doreşte să
evite asumarea responsabilităţilor,
preferă să fie condus
C. omul mediu este egoist, indiferent la
necesităţile organizaţiei din care face parte
D. omul mediu se opune schimbărilor
din organizaţii
E. omul mediu trebuie forţat, ameninţat cu
pedepse, controlat permanent – pentru a fi
determinat să depună eforturile necesare
realizării obiectivelor organizaţiei
F. toate variantele sunt false
G. toate variantele sunt adevărate
68. Teoria „Y” se caracterizează prin:
A. pentru omul mediu efectuarea de eforturi în
procesul muncii sale este tot atît de normală
ca şi odihna sau distracţia
B. controlul şi ameninţarea nu sunt singurele
mijloace de determinare a omului mediu să
participe la realizarea obiectivelor
organizaţiei
C. omul mediu acceptă să exercite
sarcini şi responsabilităţi din proprie
iniţiativă
D. în cadrul firmelor moderne potenţialul
intelectual al omului mediu este utilizat doar
parţial
E. toate variantele sunt adevărate
69. Principalele tipuri de motivare folosite în
practica managerială sunt:
A. motivarea pozitivă şi negativă
B. motivarea economică şi moral spirituală
C. motivarea intrinsecă şi extrinsecă
D. motivarea cognitivă şi afectivă
E. toate variantele sunt false
F. toate variantele sunt adevărate
70. Motivarea pozitivă constă în amplificarea
satisfacţiilor personalului în funcţie de realizarea
sarcinilor atribuite prin:
A. măriri salariale
B. menţiuni şi diplome
C. foi de odihnă sau tratament
D. toate variantele sunt false
E. toate variantele sunt adevărate
71. Motivarea negativă constă în:
A. reducerea satisfacţiilor personalului dacă
acesta nu realizează întocmai sarcinile
atribuite
72. Motivarea economică reprezintă:
A. motivarea ce vizează satisfacerea

aspiraţiilor şi aşteptărilor de ordin
economic al salariaţilor (salarii mărite,
prime, etc.)
B. penalizări salariale, imputări financiare (în
caz de abateri)
C. variantele A şi B
73. Motivarea moral spirituală are în vedere
satisfacerea aspiraţiilor şi aşteptărilor prin:
A. acordarea de către manageri a
încrederii în salariaţi
B. exprimarea de mulţumiri sau laude
C. lansarea de critici, avertizări şi mustrări
D. variantele A, B şi C
74. Motivarea cognitivă se axează pe:
A. satisfacerea nevoilor individuale de a fi
informat, a cunoaşte, a învăţa, a inova, a
controla mediul în care îşi desfăşoară
activitatea
75.Motivarea afectivă vizează ca:
A. toate variantele sunt adevărate
76. Noţiunea de etică a fost introdusă în uz de către:
A. Aristotel
77. Etica profesională este determinată de:
A. particularităţile specifice ale unor profesii
B. de interesele corporative
C. de cultura profesională
D. variantele A, B şi C
78. Noţiunile „etică” şi „morală”:
A. sunt sinonime şi se înlocuiesc reciproc
79. Funcţiile eticii sunt:
A. cognitivă, normativă, persuasivă şi
educativă
80. Dacă încălcările codului etic constituie acte ilegale:
A. managerii vor acţiona în
conformitate cu prevederile codului
etic unanim acceptat în cadrul
organizaţiei
81. Inginerul va acţiona aplicînd următoarele
principii deontologice:
A. desfăşurarea activităţii profesionale la
nivelul calitativ cel mai înalt cu
responsabilitate şi cinste faţă de firmă şi
client
B. comportamentul său contribuie la
creşterea prestigiului de inginer
C. realizarea numai acelor sarcini sau lucrări
pentru care are competenţa necesară şi

acordarea importanţei cuvenite a aspectelor
ecologice, sociale şi economice
D. evitarea concurenţei neloiale, promovarea
şi utilizarea metodelor şi tehnicilor de
asigurare a calităţii
E. furnizarea de informaţii tehnice, acordare de
consultanţă, refuzul preluării de lucrări ce nu
sunt corecte din punct de vedere tehnic,
economic, legal
F. toate variantele sunt adevărate
G. toate variantele sunt false
82. Codul etic ingineresc cuprinde:
A. ansamblul caracteriscticilor ce definesc
calitatea activităţii profesionale
B. demnitatea inginerului în procesul
creaţiei tehnico-ştiinţifice
C. determinarea inginerului în procesul de
producţie
D. determinarea inginerului în societate
E. toate variantele sunt adevărate
F. toate variantele sunt false
83. Atributele eticii comunicării manageriale sunt:
A. claritate, precizie şi corectitudine,
integritate, discreţie şi oportunitate
84. Dilemele de etică a comunicării sunt:
A. toate variantele sunt adevărate
85. Comunicarea reprezintă:
A. modalitatea de transmitere a ideilor,
părerilor, informaţiei, sentimentelor, etc
86. Comunicarea verbală constă în:
A. transmiterea ideilor, părerilor,
informaţiilor, sentimentelor prin
intermediul cuvintelor
87. Comunicarea non verbală constă în:
A. transmiterea ideilor, părerilor,
informaţiilor, sentimentelor folosind
altceva decît cuvintele
88. Paralimbajul include:
A. calitatea vorbirii, folosirea pauzelor,
inflexiunile vocii, viteza cu care vorbim
89. Comunicarea ascendentă se referă la:
A. mesajele transmise de la un nivel ierarhic
inferior către unul superior
90. Comunicarea descendentă se referă la:
A. mesajele transmise de la un nivel
ierarhic superior către unul
inferior