You are on page 1of 6

MEDICINA

RADAPROVEDBA
Uvjeti koji
se odnose
na radnika
ZDRAV
PREGLEDIODBOR ZA
ZNR-

ONR-

LJUDSKI
ORGANIZA
M-

DIŠNI
SUSTAV-

OSJETILA

UHO
KOŽA
ŽIVČANI

služba med rada u sklopu Domova zdr; specijalist medrada u privatnoj praksi; Hrv zavod
za medrada (praćenje, proučavanje i unapređenje djel medrada-koordinira i stručno
nadzire ordinacije medrada; preventivna med zaštita; statist istraživanja; vodi registar prof
bolesti i NNR; dopunsko str osposobljavanje djelat medrada; oblikuje doktirne i standarde
u praćenju stanja djel na poslovima s posebnim uvjetima rada).
-dob; spol; stručna sposobnost; zdr stanje; psihička sposobnost; rok za ponovnu provjeru
1-kurativni; 2-preventivni(sistematski; prethodni i preiodski).
poslodavac ili ovlaštenik; rukovoditelj ZNR ili stručnjak ZNR; specijalist medrada;
povjerenik zaposlenika ili koordinator; inspektor rada.
je izazvana neposrednim i kratkotrajnim –meh, fizikalnim, kem djelovanjem; naglim
promjenama položaja tijela; iznenadnim opterećenjima tijela; drugim promjenama
fiziološkog stanja org; ako je ozljeda uzročno vezana uz obavljenja poslova na osnovi
kojeg ima svojstvo osiguranika; ako je dobivena u svezi s korištenjem prava na zdr zašt.
Prof bolest-uzrokovana dužim, neposrednim utjecajem rada i uvjeta rada na poslovima
na osnovi kojih oboljela osoba ima svojstvo osiguranika. Invalidnost-promjena u zdr
stanju koje se nemogu otklonit liječenjem,
A-stanica-1-stan membrana; 2-jezgra-upravlja aktinovšću stanice-DNK; 3.citoplazmametabolizam. B-tkivo-skupine stan istih/sličnih osobina sa zajedničkom funkcijom. COrgan-funkcijska cjelina od 1 ili više tkiva. D-organski sustav-skupina organa sa
zajedničkom funkcijom. E-Ljudski organizam-sastoji se od više org sustava-dišni,
živčani, osjetilni org, koža, koštano-zglobni, mišićni, krvožilni, krvotovorni, probavni, mokr
sustav, sustav žlijezda s unutarnjim izluč.
omogućuje disanje i nesmetan unos kisika u organizam. A-Gornji diš putevi-Nos,
ždrijelo, grkljan-između ždrijela i dušnika; B-Donji dišni putevi-dušnik,bronhi,alveolepluć mjehurići. C-Pluća-D i L krilo. D-disanje-1-kretanje grudnog koša-stezanje i
rastezanje međurebrenih i prsnih mišićia i mišića ošita; 2-izmjena kisika i ugljikdioksida
između zraka i krvi; 3-transport kisika hemoglobinom u eritoricitima; D-disanje u užem
smislu-korištenje kisika u stanici (nužno 21% kis u udahnutom zraku). E-plućni vol i
kapaciteti-sposobnost pluća se mjeri plućnim volumenima i kapacitetima-spirometrija.
Bolest dekompresije-nastaje kod ronjenja; kod ronjenja dolazi do topljenja plinova kisika
i ugljik dioksida a pogotovo dušika u krvi i tkivnim tekućinama. Zbog naglog smanjenja
tlaka, dušik se oslobađa i stvaraju se mjehurići u krvi i drugim tkivima i dolazi do
pogoršanja u organizmu-simptoma.
-receptori primaju impuls i predaju ih završecima živč vlakana; 1-koža i sluznice za
dodir(bol, hladno, toplo); 2-mišići, tetive i zglobovi(bol i položaj); 3-jezik i sluznica
usta(okus za kiselo, slatko, slano i gorko); 4-sluznica nosa(osjet mirisa); 5-oko(svjetlosni
podražaj); 6-uho(slušni podražaj i ravnoteža)
-osjetilo sluha; A- provodni dio-konduktivni: vanjsko i srednje uho. B-perceptivni dio:
unutarnje uho. Fja uha-prima zv podražaje 16Hz-20.000Hz; prag sluha-prag pri kojem se
jedva zvuk može razlikovat od tišine; nelagod i bol-110-130dB; uho osjetljivije u visokim
nego niskim frekv; oštećenja za zvuk frekv od 4.000 Hz i više
-najveći organ-1,8 m2; 3 dijela: epidermis(površinski dio); dermis; potkožni dio.
A-Živčana stanica-jedinstveni oblik; visokodiferencirana; nemogućnost obnavljanja. B-

ždrijela. Akutni učinci-svrbež. B-Žl sa unutarnjim izlučivanjem-organi koji produkte svoje aktivnosti izlučuju u krv i utječu na važne procese u org:hipofiza. amini. jod. org otapala. izrazita sklonost otrova za pojedine strukture stanica. 4-metanol. flourovodik. naprezanja osjetila. klim uvjeti. -A-inertni zag-metan.testisi). metabolizam. astma. propan. B-kem zag-uglj monoksid. bubrezi). izlučivanje. ketoni. Kronični učinci-zadebljanja. . amonijak. sumporovodik. klor. helij. E-Psihološki čimbenici-psihička naprezanja. smrt. bubrezi. 2-Pokazatelji učinka-funkcijske i reverzibilne promjene. jetra). flour. očni živac). sumpor dioksid. 1-primarna obrana-sprečavanje ulaska štetvari u org. svjetlost. sumpor dioksid. cilijarni aparat pluća. bubrezi). pogoršanje pluć blesti. B-specif djelkem rekacija na strukturama stanica. dušik. etan. SŽS). mjehuri. štitna. klor. dermatitis. flour. -bazalni metabolizam-izmjena tvari potrebne za snabdijevanje energijom pri uvjetima apsolutnog mirovanja i održavanja samo osnovnih životnih funkcija. nadražljivci. miner ulja. flour. ošteć rožnice. Dug kisika. c)-nitrozni plinovi. brom. C-toxični metaboliti-1-halogenirani ugljikovodici(živč sustav. nefiziloški položaj tijela. teratogeni. 8-živa(ŽS. jod. fozgen. gušenje. detergenti. formaldehid. kašalj. aldehidi. senzibilizatori. autonomni). Kronični učinci-kron bronhitis. klorovodik. statodinamička opterećenja. konc štetvar u organizmu. amonijak. cijanovodik. korozivi. periferni. atomsferski tlak. aldehidi. otekline. sumpor trioksid. butan. uljne akne. pare kiselina i lužina. aldehidi). A-nespecifično djelovanje-fizikalni utjecaj na okolinu. 2-benzen(košt srž. C-Biološke štetn-mikroorganizmi. dušik. -otrovi. spolne.organska otapala. ketoni. intaktna koža. ugljdioksid. crvenilo. detergenti. D-Ergonomski uvjeti-. poremećaj srčanog ritma. -dišni sustav-a)-akrolein. depresija SŽS. 3-ugljik disulfid(ŽS. nheksan. mala kol otrova. upalna reakcija. formaldehid. klorovodik. vodik. Akutni učinci-nadraženost nosa. flourovodik. neovisan od naše volje. zagušljivci. 2-glatki-neovisno volje. 1-poprečno-prugasti(pod utjecajem naše volje). -1-pokazatelji izloženosti-konc štetne tvari u atmosferi. karcinogeni. brom. puknuća. mutageni.ŽS. poremećaj pigmentacije. 2-sekundarna obrana-fagocitoza.SUSTAVMIŠIĆNI SUSTAV KISIK I ENERGIJE ŽLIJEZDE ŠTETNI UVJETI RAD MJESTA POKAZATE LJI U SLIJEDU DJELOVAN JA ŠTETNE TVARI OSNOVNI MEHAN OBRANE ORGANIZM A ŠTETNE TVARI SISTEMNI OTROVI NADRAŽLJI VCI OČI KOŽA ZAGUŠLJIV CI Živčani sustav (središnji. 6olovo(krv. -A-vanjskim izlučivanjem-luče sokove u sustav kanala iz kojih se izbacuje iz organizma. 5-organofosforni spojevi(ŽS). Smetnje kod razl razina kisika u . imuna reakcija. gušterača. značajna doza otrova. argon. Gornje diš puteve nadražuju(lako topljivi u vodi. formaldehid. amonijak. 9-fosfor(kost). ionizacijsko i neioniz zračenje. klorovodik. 7-kadmij(pluća. fibrogeni. -kis i luž. flourovodik. bol. suzenje. bubrezi. 10-flouridi(koštanozglobni sustav). -akrolein. sumpor dioksid. obnavljanje oštećenih stanica.metil-butil keton(perif ŽS. alkohol.A-kemijske tvari-B-Fizikalne štet-50. pluć edem. 3-srčani mipoprečno-prugasti. Učinci-pečenje. pare kiselina i lužina. srce). 3-Trajna oštećenja zdravljabolest. buka. nadbubrežne. ketoni. vibracije. b)-klor.

-veći afinitet za hemoglobin od kisika. 3-numeričke aberacije. ako ne diše-umjetno dis. ugljik tetraklorid.naftalamin(mok mjehur). benzen. 50-akut tox učinci. -HCN-inhibira sustav citokromoksidaza. 8%-mišićni trzajevi. FIBROGENI Bolesti(pneumokonioze.7 ppm. nitrozamini. Prva pomoć-iznjeti van. 15-16%-ubrzano dis. benzapiren i policiklički aromat ugljikovodici. kronično ne postoji. 9-iperit(pluća). onemogućava prijenos i korištenje kisika u stanici. 5benzidin(mok mjehur). ako ne diše-umjetno disanje. oštećenje DNK. 10%-adinamija. 60-70% duboka koma. gub svjeti. Haldenov učinak. u galvanizaciji. 270 tren DIK smrt. stroncij.katrani smole(koža. 16-ionizi zračenje(leukemija. klaonice. ubrzan rad srca. ako ne diše-umjetno disanje oprezno ne udisati njegov zrak. -Prašine-azbest. tuneli. 5%-grčevi. 4promocija.potrbušnica. kromna. izloženost-produkt nepotpunog sagorijevanja organskih tvari. crvena boja kože. 12-radija(sarkom kosti). antidotna therapija. -akutno otrovanje: simptomi ovis o konc. Oštećenje genetskog materijala: 1-genske mutacije. tvrdi metal.-4-aminobifeni(mokr mjehur). iritacija sluznica. mučnina. 11-nikal i spojevi(pluća. formaldehid. mir i utopli. -(zračenja. adipinska. 7-spojevi kroma(pluća).inverzije. olovo. translokacije. 110-135 smrt nakon pol do 1 sat. kisik. maleinska. pivovare. cijanoza. 2-epigenetski mehanizam. 2-strukutralne aberacije. sintezi plast masa. 6-bis klorometil eter(pluća). tkivna hipoksija. natrij nitrit i. mir i prevoz u stacion zdr ustanovu. KISELINE I LUŽINE A-anorganske kis-sumporna. bol tvrdog metala-fibroza i astma). 3-inicijalizacija. 10-beta. Prva pomoć-iznjeti van na DIK zrak.pluća. fosforna.grkljan.mok mjehur). C-otapala(kloroform. -miris na pokvarena jaja. razvoj malignoma.djeluju na genetski materijal. destilacija nafte i ugljena. 3azbest(poplućnica. 2bmogući karc. skinut kontam odjeću. 4-mikronukleosi-oštećeni. 4-benzen(leukemija). talij. Izloženost-geotermalni izvori. berilij. umj gnojiva. polikloririani bifenili. etilen oksid). 6-stabilne aberacije-genske mutacije. uzrokuju smrt stanice. MDK-10ppm. smrt. 4-vjerojatno nije karc. bunari.mir i utopli. fumarinska. prevoz u stacion zdr ustanovu. duhanski dim UGLJ. akrilna. silicij dioksid. suportivna th. 5-progresija. KARCINOG ENI HUMANI KARC MUTAGENI meh djelov-1-oštećenja genetskog mater. 15-vinil klorid(angiosarkom jetre. koža. dušična. azbestoze. Kronično -pospješi aterosklerozu. . kromati. 3-nije klasificiran karc. -1. TERATOGE NI -A-metali(org i anorg spojevi žive. fumigans. Može i : 1.angiosarkom). infarkt kao kasna posljedica. propionska. Konc: 2-5 ppm je prag CIJANOVO osjeta. dio ispušnih plinova. klorovodična.. kaolin. smrt). pluća). 2-arsen i spojevi(pluća. koža). Izloženosti-prirodni izvori(sjemenke koštunjača). nakon normalizacije COHb dati kisik. MDK za CO: 30 ppm. acetamidi. cikloheksan. MDK-4. 13-radon(pluća).pluća. SUMPORVO septičke jame. 17-ultraljub zrač(koža). produkt sagorjev org spojeva s dušikom. talk. Borganske kiseline-mravlja. 2mogući karc. Grupe: 1-humani karciongen. aluminj. skinut kontam odjeću. šećerane. 180 smrt nakon 10min. silikoze. formamidi). kisik. 8-čađa. prevoz u stacion zdr ustanovu. povraćanje. B-agensi koji uzrokuju hipoksiju(ugljik monoksid i dioksid. 12%-vroglavica. 3-vjerojatno nije karc. 1000-smrt. karboksihemoglobina (COHb. onemogućuje prijenos kisika do stanice stvarajući karboksihemoglobin.-humani karc. fluorovodična.probav trakt). paranazalni sinusi). 2a-vjerojatni karcinogen. cijanovodik).selenij. do 10% bez MONOKSID simptoma. -akutno otrovanje: zastoj rada srca i pluća. 14-miner ulja(koža). reproduktivni učinak. 5nestabilne aberacije. Prva pomoć-iznjeti van na zrak uz zašt spasilca.v.zraku-21%-bez smetnji.

poliklorirani bifenili). uništavanje ili odbijanje nametnika(kukci. mliječna. nitroderivati). policikl arom ugljikovod. plast masa i lakova. promjene ponašanja-glavobolja. 3-po izloženosti: a)-inhalacija. Srce. gubitak konc.leukoze. kontakt očima.umor. specifično djelovanje: karcinogeno(benzen. presenilna demancija. ingestija. nerazum govor.gub svjeti. c)-aerosol. amino i nitro derivati.bronhitis. faringitis.pospan.plućni edem). hepatotoksično(nitro i amino der. javna hig(DDD sredstva).porem ravnotža. neurotoxično-periferno(PKbifenili).alkeni.Bitumen.nesanica. -ugljikovodici s svojstvom otapanja org spojeva. nematode. OTAPALA Karcinogenost(benzen). Jetra i bubrezi. iritiacija diš sustava-rinitis. alifatski amini. rodenticidi. kožni ulkusi. inertne tvari. grinje.fosforna. 4-po skupini koja se veže na osnovni spoj(OH-alkoholi. halogenirani-radikali halogeni-Cl. kronični(koža-suha i eritem. fumigaciju.SŽS. naftalen.euforija. -(K)-preharvest interval (PHI)-vremensko razdoblje od primjene insekticida do berbe i/ili dozvoljene uporabe tretirane kulture. kalijeva i kalij karbonat. hematotoksično(benzen. kromna-ulkus i preforacija nosne pregrade. kron otrovanje otapalima. nematocidi. i memorije. suzbijanje.gradski plin. duš-fibroza pluća. kron toxična encefalopatija.Katran -Benzen. neurostenični sindrom).krvotovorni sustavORGANSKA benzen. glodavci. esteri. Toksikokinetika-djeluje na mjestu primarnog kontakta. fenol. sindrom ličilaca. Toksično djelovanje-akutni učinci(narkoza.J.razdražlj. ošt cakline zuba-kromna.kontakt s kožom. korov). Učinci-akutni(iritativni dermatitis. Akutni učinci-umor.Br). akaricidi. -re-entry interval-vremensko razdoblje od primjene pesticida do dozvoljenog korištenja tretirane površine -visokomolekularni org spojevi nastali iz jednostavnih tvari polimerizacijom. NAFTNI DERIVATI AROMATSK I UGLJIKOV ODICI PESTICIDI PODJELA PESTICIDA TOLERANC A KARENCA RADNA KARENCA PLASTIČNE MASESINTETSKE SMOLE PODJELA -nafta. za zamagljivanje. gljivice.dizel ili plinsko ulje. iritacija sluznice očiju. 2aliciklički. kao i tvari koje se koriste kao regulatori rasta biljaka. teratogeno(PKbifenili).F. Reproduktivni sustav. atrofija mozga. 3-aromatski. aldehidi. eteri. putem kože. iritacija diš sustava i kože).glavob.Benzin. Dišni sustav. zašt drveta. regulatori rasta.vrtoglav. Toksikokinetikainhalacija. limacidi. b)-aktivna tvar. prah. metaboličko(nitro i amino der). C-lužina-natrijeva. Izloženost-čiščenje. Primjena-poljodjelstvo(sredstva za zašt bilja).smrt. -tvari koje se koriste za prevenciju.plin i dim. -A-po ponašanju pri zagrijavanju-1-termoplastične mase(polivinil. Koža.glikolna. nitro der). promjene EEG).zemni plin-metan(80100%). 2-po načinu primjene: za tretiranje biljaka. opekotine. PKbifenili). 1-alifatski(alkani. -(T)-maximal residual limit (MRL)-max dopustiva kol ostataka u namirnicama za pojedine aktivne tvari. Kronični(fluorovodična-osteoskleroza.laringitis. Toxični učinci. fungicidi. -1-po svrsi: insekticidi. promjene raspoloženja. sump. u određenom dijelu proizvodnje ili prerade posjeduju svojstvo plastičnosti. Kronične bolesti(kron psihoorganski sindrom. . herbicidi. psihoafektivni poremećaj. izluč-urin i pluća. ketoni. otapalo.konfuz.alkini).slabost. povr. nefrotoksično(fenol. dio boja. ošteć rožnice-lužine). defolijanti i desikanti. domaćinstvo. odmašćivanje. tla. krutina. mineralna ulja.mučn. granula.dezorjent. aditivi.Kerozin. za tret sjemena.

ogrebotine. intenzivnije početkom rad tjedna). polopropilen-poliuretan. ulkusna bolest. manje modrice). manje pl fje i opter srca). ICRP int commision on radiation protection-međunar komisija za radiološku zaštitu. 2. zračenja svakog krutog tijela ili tekućine temp.bolesti: 1-pneumokonioza(reakcija pluć tkiva na prašine stvaranjem mikroskop FIBROGEN ožiljaka). HAVS(hand-arm vibration syndrome) štetni učinci: periferne žile. b)kondenzacije. ostali org. WBVS(whole body vib syn) – koštano-zglobni sustav. reproduktivni sustav žena. zatajenje bubrega-začepljenje produktima raspadnutog tkiva). broda. iskašljavanje i PRAŠINE gušenje(astma pekara.mlinara u text. jutom i pamukom. OZLJEDA prijelomi). silicij dioksid. 3-silikoza(mineri. lako ošt organizma. vestibularni sustav. beznač ošt organizma..st.sekundarna infekcija. koštanoVIBRACIJE zglobni i mišićni sustav. zahvaćeni mišići i kosti). smrt. radna nesposobnost kratkotrajna. višestruke ozlj. sustavi( suženje vidnog polja. polusintetske.astma). posljedica-smetnje disanja. drvnoj i kožarskoj ind). živčani sustav.poliester. oštećenje sluha. perje.bolesti: 1-alergijske upale sluznice nosa. Izračunavanje površine kože tijela zahvaćenog opeklinama – pravilo 9. teška. -iz jednost org spojeva. 2-azbestoza(izolateri. kaolin). probavni sustav. . najčešće frakcija nafte. zahvaćeni i dublji dijelovi kože. iznad 50 st. fja i radna sposobnost održana. ostali org. 1-Vrlo laka(bez opas po život. trajna radna nesposobn. B-po porijeklu-(prirodne.duhanska. privremena nesposobnost za rad.sjekači mot pilama) i vibracije koje se prenose na cijelo tijelo(vozači kamiona.(nekroza čitave debljine kože i potkožnog OPEKLINE tkiva.1-vegetabilne(drvena. pore. aminoplasti. 3-srednje KLASIFIKA teška(potenc opas po Ž.mećaj ravnoteže. 3-bisinoza-diš bolest s gušenjem. cijeljenje bez ožiljaka). rukovat ind strojeva). SINTEZA POLIMERA . nagnječenja. poljopriv strojeva.st. 4. osobito teška). iščašenja. rane ubodi. amputacija. opeklinski šok.textilna.ljevači-stvara vezivno tkivo u pluć tkivu. grla glasnica. bolest endokrinih žlijezda). nemoguće rastezanje.bušači.izazivaju u organizmu stvaranje vezivnog tkiva (azbest. značajno ošt organa ali bez komplikacija. razderotine. 4-bolest tvrdog metala(fibroza. cijeljenje ožiljkom).( eritem kože. opterećenje srca). Procesom: a)polimerizacije. posjekotine). bol. zgnječ organa. sepsa. 3. sudsko medicinska(laka. često potrebna transplatacija.PLASTIČNI H MASA polietilen. privremeno bitno CIJA smanjena fja. otvrdnuće. Al. 2-alergijska astma-bolest ORGANSKE bronha napadajima suženja diš puteva. 2-laka(bez opas po Ž. kašljom i zaduhom(kontakt s konopljom. privremeno ošt fje.pjeskari. trajno ošt ili uništenje organa.brodomonteri-stvori se fibrozno tkivo koje smanjuje plućne E PRAŠINE fje. brašna). modrice. PVC-flourpolimeri. sustavi(koža. poliesteri-amino smole. krvožilni sustav. cirkulacije u mozgu. prhut). berilij. 2-termoreaktivne mase –duroplasti(fenolplasti. djelovanje plamena. c)kopolimeri-kombinacija 2 ili više polimera (VA+VA kopolimer=vinilkloridvinilacetat). komplikacije opeklina. poliamidi-umj svila). debljina. srcu i oku).sintetske). 2-životinjske(otpaci život kože.piloti. kopači. epoksidi). Najviše korištene plast mase(polietilen-akrilati.( nekroza i pougljenje kože i potkožnog tkiva.poliuretani. iznakaženje. talk.akrilati). periferni živci. ošt veliki žila i živaca). kašalj. busa. lokalna ozljeda kože i potkožnog tkiva klasifikacija opeklina – 1. . dlake. 4-teška(stvarna op po Ž.(mjehurići i bule. koje se prenose na ruke(mineri.st. 4-alergijski alveolitis moze se razviti u plućnu fibrozu (životinjska) .st. svrbež).

ČOVJERADNI PROCES A-prilagođavanje čovjeka radu-1-prof orjentacija(usmjeravanje u adekvatnu izobrazbu). poveć efikasnosti. prilag uvjeta radnog okoliša. 2prof selekcija(raspored ljudi na mjesta koja odgovaraju njihovim sposobnostima) B-prilagođavanje rada čovjeku-ergonomija-interdisciplinarni pristup problemu prilagodbe rada čovjeku u cilju: prevencije umora. pov sigurNR. kem i biol zahtjeva radnog procesa. olakšanja ljudskog rada. Bavi se utvrđivanjem povezanosti između čovjek anatomije. iscrpljenosti. psihologije i fizikalnih zahtjeva stroja te fizikalnih. Prilagođavanje rada: prilagodba tehn svojstava stroja. . prilag metoda rada.bola. fiziologije.