You are on page 1of 21

లగగస

స గ
గ హమల
మషలగగస
స గ
గ హమల
క న తతతత కలగ ఉతటర. కప సతభవత ఉతడన. వరక దర
మషలగగస
స గ
ర కల శత
త వల ఉతటర. క ద రరమ, ఆశ
గ హ జతకల చరక
అధకమ. ఇక వర మతచ భజన ప
గ యల.
మషలగగధపత కజడ. కజడ లగగధపత (లగగత అతట జననరశ చక
స నత) కక అష
ష మధపత (అతట జననరశ చక
గ తల మదట స
గ తల
లగగత నతచ 8 వ స
స నత) కడ. తతతయ (జననరశ చక
స నత) షష
ష ధపత (జననరశ చక
గ తల లగగత నతచ మడవ స
గ తల లగగత నతచ
ఆరవ స
స నత) బధడ, ధన (జననరశ చక
స నత) సపపమధపత (జననరశ చక
స నత)
గ తల లగగత నతచ రతడవ స
గ తల లగగత నతచ ఏడవ స
శక
త డ, వహనధపత (అనగ జననరశ చక
స నత) చతద
త డ, పతచమధపత (జననరశ చక
గ తల లగగత నతచ నలగవ స
గ తల లగగత నతచ
ఐదవ స
తల
లగగత
నతచ
తమనద


నత)
వరయధపత
(జననరశ
చక
తల
లగగత
నతచ
స నత) సరరడ, భగర (జననరశ చకపనగతడవ స
స నత) గరవ, రజర (జననరశ చక
స నత) లభధపత (జననరశ చక
గ తల లగగత నతచ పదవ స
గ తల లగగత నతచ పదకతడవ

స నత) శన.
మష లగగమల ఉతడ గ
గ హమల - ఫలతల
సరరడ
మషలగగనక సరరడ పతచమధపత.. కనక సరరడ మషలగగనక శభడ. పతచమధపత లగగమల ఉచచస
స తల ఉపస
స తమ

ఉతడటత వలల ఈ జతకడ అతదతగ, ఆకర
ర ణయతగ ఉతటడ. వదరరతగతల రణసప డ. ఇక ఆర
స త బగతటతద.
ర క వరవహరల పరస
సరరడ ప
ర దతష
ష త సపపమ భవమ
క న తలరశన చసప డ కనక తలరశ
గ భవత వల
గ పప కలగతతద. సరరడ తన పర
ల సతతన ప
అధపత శక
త డ. కనక జవతభగసతమ అతదమగ ఉతటర. జవత భగసతమ సతయగమ లభసపతద. అయత క వ వహక జవతమల
ఒడదడకల తపపకపవచచ.
చతద
త డ
చతద
త డ మషలగగనక సఖస
స నధపత. ఈ కరణత వలల ఈ జతకడ శతత సతభవడగ కనపసప డ. అయత కతటతనత కడ కలగ
ఉతటర. ఇక వరక వలసవతతమ
క న జవతత అతట ఇష
ష పడతర. వరక మతతమరప నతచ, మతతమరప పకమ నతచ సహయత
అతదతతద. అతతకద ప
త డ దతష
ష పర
ర మగ
గ భతత పకమ నతచ ప
గ యజనల అతదతయ. సపపమతల తలరశ మద చతద
క ఉతటర. ఇక ఈ జతకల భమ,

ష , గణసతపద కలగ, సహయ సహకరల అతదతచ వర
గ సరసపతద కనక జవత భగసతమ కళదతష
భవనమ, వహన ప
గ ,
గ పప కలగ ఉతటర. ప
గ కతత ఆరధన, సతదరరపపస కలగ ఉతటర. శతకలతల వర ఇబబతద పడతర. దగ
జలబ వతట బధల బధసప య. ఇతక చల సతబతధత వరధలక అవకశమ కలద.
కజడ
కజడ మషలగగనక లగగధపత, అష
ష మధపత. లగగధపతరమ వలన అష
ష మధపతర దషత పతతద. కజడ లగగస
స డ కనక ఈ
జతకడ బలమ
క న శరరమ కలగ ఉతటర. సహసవతతలగన కనపసప ర. కతడ బలమత పట. కఠనమ
క న పనలన కడ
ఆతనబలమత చయకలగన సతప ఉతటతద. సమజతల పర, ప
ష ల కలగ ఉతటర. బలహనల పట
గ తష
ల వర హతదయమల సనభత
ఉతటతద. కజడ చతర
ర స
స నమన, సపపమ స
స నమన, అష
ష మస
స నమన చసప డ. దన కరణమగ భమ, వహన సఖరమ లభసపతద.
క వ వహక జవతతల ఒడదడకల ఉతటయ. భరరభరపల మధర అభప
గ య భదల ఏరపడతయ.
బధడ
బధడ మషలగగనక తతతయ, షష
ష మభవధపతగ అశభమ కలగతచన. లగగమల ఉనగ బధడ వరకపన జ
జ నగ, బద
ర మతతడగ
చసపతద. బధ దశలల బతధ మత
త లత వవదల ఏరపడతయ. షష
స మస
స నధపతగ బధడ ఉదర సతబతధమ
క న వరధల, మరచ

వరధ, మతమరప ఏరపడ అవకశలనగయ. వరపరమల వరక సఫలత లభసపతద. బదడ సపపమ దతష
ష కరణతగ సతతన
సతబతధలల సమసరల వచచ అవకశలనగయ. జవత భగసతమక ఆరగర సమసరల ఉతటయ. సపపమమ
క న తలరశ మద బధడ
దతష
ష కరణమగ జవత భగసతమ గణవతతడగ ఉతటడ. క వ వహక జవతత సధరణమగ ఉతటతద.
గరవ
మషలగగనక గరవ భగరధపత వరయధపత. దతదశస
స నధపతరమ కరణమ వలల గరవ మషలగగనక అకరణమ
క న అశభ
ఫలమల ఇసప డ. అయన త
గ కణధపతరతత అశభమ తలగపతతద. మషలగగ గరవ కరణమగ జతకడ మతచ మదసస కలగ
ఉతటర, జ
జ న అవతర. ఉజతలమ
క నప
క న వకక వర సతతత. వరక ప

గ భవవతతమ
గ జ సనననత, పర ప
గ ఖరతల కలగతయ. లగగస
గరవ పతచమ, సపపమ, నవమ భవమన చసప డ కనక సతతన భగరత ఉతటతద. శత
త స
స నమ
క న తలరశ మద గరవ దతష


స నమ
క న ధనస మద గరవ దతష
ష క కరణతగ తతడ
గ సరసపతద కనక జవత భగసతమక మనకలతల ఉతటయ. నమస
గ క శభమల
కలగతయ.
శక
త డ
శక
త డ మష లగగనక దతతయ సపపమ స
స నధపత. శక
త డ లగగస
స మ కరణతగ సమసరల కలగసప డ. ఈ జతకల అతదతగ
కనపతచన ఆరగరసమసరలన మత
ష లన ఎదరకతటర. లగగస
స శక
త డ కరణమగ
గ త ఎదరకతటర. శక
గ దశల వర ఊహతచన కష
ర ణ ఉతటతద.
సస పరషల మదర ఆకర
శన
లగగస
స శన మషలగగమక దశమధపతగ శభలన, ఏకదశధపతగ అశభలన కలగసప డ. లగగస
స శన కరణతగ ఈ జతకడ
క దతష
సనగమగ పడవగ ఉతటడ. లగగస
స శన తతతయ, సపపమ, దశమ స
స నలప
ష సగసప డ. కనక జతకడక బతధమత
త ల

సహకరమ లభతచడత కష
మ.
ఉదరగ
వరపరలల
నలకడ
ఉతడద.

వహక
జవతతల
జవత
భగసతమత
అభప

బధల


తలతపతయ.
రహవ
మష లగగమల రహవ నమనకనగ పతచతడ. ఆతనవశతసనగ ఇసప డ. ఉదర సతబతధత వరదల ఎదరకతటర. జవతతల
ఒడదడకల ఎదరకతటర. ఉదరగ, వరపరలల పట
ష దలత సఫలత సధసప ర. వరపరమ చయలనగ కరక ఉతటతద. అయత
ఉదరగమ అధక సఫలత ఇసపతద. రహవ సపపమ దతష
ష కరణతగ జవత భగసతమ ఆరగర సమసరలన ఎదరకతటర. క వ వహక
జవతత బధసపతద. మత
త ల, సహదరల సహకరసప ర.
కతవ
మష లగగస
స కతవ కరణత వలల శరరక దడరరత కలగ ఉతటర. ఆతనస
స రరత, క ధ రర సహసల కలగ ఉతటర. కనక వర శత
త వల
భయభకపలత ఉతటర. సమజతల గరవత, ఖరత లభసపతద. రజనత, చతరత కలగ ఉతటర. మతత వర
గ మ నతచ
సహయసహకరల లభసప య. జవత భగసతమ నతచ, సతతనత నతచ అనకన సమసరలన ఎదరకతటర. ఇక వరక వరధల బడద
ఉతడద.

. వతషభ లగగ - దతదశ గ
గ హమల - ఫలతల
వతషభ లగగమన జననతచన వర గణవతతల-ధనవతతల. గర భకప కలవర. ఈ జతకల క ధ రరశలగన, శరరవతతడగన
ఉతడన. ఈ జతకనక గర, శక
త ల పపల అగదర. రవ, శనల శభల శన రజయగకరకడ. గరనక మరక
గ , చతద
లకణమలనగయ.
సరరడ
సరరడ వతషభరశక చతర
ర ధపతరత వహసప డ. కతద
క మతచ ఫలతలన
గ ధపత కనక సరరడ వతషభ లగగనక శభతగ మర గ
గ హమ
అతదసప డ. లగగస
స సరరడ వరకపక ప
క న మఖ వరచసస, ఉతసహత అతదసప డ. మతచ వకచతరరత వర సతతత.
గ కశవతతమ
ఆకర
ర ణయమ
క న వర మటల ఇతరల మద ప
గ భవత చపతయ. వరవసయత, వరపరత, ఉదరగత వరక అనకలమ. పతచమధపత

లగగతల ఉతడటతత సతతనతత సతసతబతధల ఉతటయ. ఆతనవశతసత అధకత. సరరడ పర
ర దతష
ష సపపమ స
స నత మత
స నత అయన
గ స
వతశచక లగగత మద ఉతటతద కనక జవత భగసతమ సహయ సహకరల అతదకతటర. భగసతమల, మత
త లత సతసతబతధల
ఉతటయ. భగసతమలత ఉద
త లగ ఉతడ సహయ సహకరల అతదసప ర.
గ క పరత వతవరణత ఏరపడన వశతస పత
చతద
త డ
వతషభ లగగనక చతద
త డ తతతయధపత. అయత చతద
త డ వతషభతల ఉచచస
స తన పతదడతత చతద
త డ వతషభ లగగ జతకలక మతచ
క న శక
ఫలతల ఇసప డ. లగగస
స చతద
త డ వరక అతదమ
క న శరరనగ ఇసప డ. జల కరకడ
త డ ఆధపతరత వహతచ వతషభ లగగతల శతల
సతభవత ఉనగ చతద
త డ ఉనగతదన శతల ప
గ , ఆయస సతబతధత వరధల
గ కతత కలగన శరరత కలగ ఉతటర. వరక జలబ, దగ
రవచచ. ఈ జతకల గణవతతలగ, దయసతభవలగ ఉతటర. వలసవతతమ
క న జవతమతట ఇష
ష పడతర. తల
ల త సతసతబతధల
ఉతటయ. మతతవర
గ బతధవలత సతసతబతధల కనసగతయ. తల
త ల సహయ సహకరల అతదకతటర. కళలతట ఆసకప
ల దతడ
ఎకకవ. కలపన శకప అధకత. జలత, నక ప
ష కతటయ. వరక కళభమనత ఎకకవ. కళరతగ సతబతధ
గ యణత, జల ప
గ దశల వరన ఆకట
వతతపలల వర రణసప ర.చతద
త డ పర
ర దతష
ష సపపమస
స నత.. మత
స నమ
క న వతశచకత మద సరసప డ.. కనక వరక అతదమ
క న జవత
గ స
భగసతమ లభసపతద. జవత భసతమ సహయ సహకరల అతదకతటర.
కజడ
వతషభ లగగనక కజడ సపపమ, దతదశధపత. కతద
క మతచ ఫలతల ఇసప డ.
గ ధపతరత వహసప డ కనక కజడ వరక కరక గ
గ హమ
వతషభ లగగతల లగగధపతగ కజడ ఉతడటతత వరకప ఆకర
ర ణయమ
క న, శకపవతతమ
క న శరరత కలగ ఉతటర. వలసవతతమ
క న జవతత
అతట ఇష
ష పడతర. కప సతభవత ఉతటతద. వరవసయ రతగత మద మకకవ చపతర. భమల కనగల చయడత పట
ల ఆసకప
చపతర. సహసవతతమ
క న వతతపలల రణసప ర. వరపరతల రణతచడత కష
ష త. రకణ వరవస
స ల ఉదరగత చయడత పట
ల ఆసకప
చపతర. లగగస
స కజడ చతర
ర దతష
ష న మత
స నత సతహత మద ప
గ స
గ సరసప డ కనక తల
ల నతచ సహయ సహకరల అతదకతటర.
తల
స కజన సపపమ దతష
ష న వతశచకత మద ప
గ సరసప డ కనక కపసతభవత కలగన జవత భగసతమ
ల కపసతభవత కలగ ఉతటతద. లగగస
లభసపతద. జవతభగసతమ సహయ సహకరల అతదకతటర. అయత జవత భగసతమత అభప
గ య బధల ఉతటయ. క వ వహక
జవతతల సమసరల ఏరపడతయ. లగగస
స కజన అష
ష మస
స న దతష
ష మత
స నమ
క న ధనసస మద ప
గ స
గ సరసప డ... కనక ఆరగర సమసరల
తకకవగ ఉతటయ. భగసతమలత వరక అభప
గ య బధల వసపతటయ. భగసతమరత వరక సధరణతగ ఉతటతద.
బధడ
వతషభ లగగనక బధడ ధనధపతరత, పతచమధపతరత వహసప డ. త
గ కణధపత లగగసపడ అవతడతత బధడ వతషభ లగగనక కరక

క మతచ ఫలతల అతదసప డ. లగగస
స బధన కరణతగ వరకప బద
ర కశలత, సహసత కలగ ఉతటడ. ఈ జతకలక వరపరత
గ హమ
అనకలసపతద. క ధ రరసహసల వరక అధకత. సతత నర
ర యల తసకన మనబలతత వజయత సధసప ర. సహసవతతమ
క న వతతపలన
సతకరతచ క న పణరత చపతచగలర. శకణక సతబతధతచన ఉపధరయ వతతపల రణసప ర. బధన పర
ర దతష
ష సపపమ స
స నత మత
స నత
గ స
అయన వతషభత మద ఉతటతద. కనక బతధమత
త ల నతచ సహయత అతదతతద. సగపరతమ
క న అతదమ
క నప
గ మన చపతచ
జవతభసతమ లభసపతద. జవత భగసతమ సహయల అతదకతటర. భగసతమరత వరక అనకలత. వరక భగసతమల
సగహపరత సహకరత అతదసప ర.
గరవ
వతషభ లగగనక గరవ అష
ష మ, ఏకదశ స
స నమలక ఆధపతరత వహసప డ. లగగసప గరవ ఆకర
ర ణయమ
క న సతదరరత ఇసప డ.. కనక
వతషభలగగనక అకరక గ
క చడ ఫలతల ఇసప డ. లగగస
స గరవ వరకపక జ
జ నత, సగణత ఇసప డ. ఆతనబలత, ఆతనవశతసత
గ హమ
ఇసప డ. ఈ జతకల ఉదరగలల రణసప ర. ధరనగణత, దయగణత కలగ ఉతటర. ధరనకరరల పట
ల ఆసకపక ల ఉతటర. గరవ
పతచమ దతష
ష కనరరశ మద ప
ర కశలత కలగ సహయ సహకరల అతదతచ గరభమనత చపతచ సతతనత కలగ
గ సరసప డ కనక బద
ఉతటడ. లగగస
స గరవ సపపమ స
స నమ
క న వతశచకత మద ప
స న దతష
ష జ
జ నత కలగన గరవ అభమనత
గ సరసప డ కనక గరవ మత
గ స
చపతచ సహయసహకరల చపతచ జవత భగసతమ లభసపతద. గరవ నవమ స
స న దతష
ష మకరత మద ప
గ సరసప డ కనక తతడ
గ త
సధరణ సతబతధల ఉతటయ.
శక
త డ
వతషభ లగగనక శక
త డ లగగధపతష
ష మధపత. లగగధపతగ శక
త డ కరక గ
క మతచ ఫలతనగ ఇసప డ. లగగధపతగ శక
త డ
గ హమ

అతదమ
క న శరరత ఇసప డ. అరగరపరమ
క న సమసరల ఉతటయ. జలబ, దగ
గ , ఆయసత లతట వరధల ఉతటయ. మనబలత అధకత.
జనకర
ర ణ కలగఉతటర. కళరతల వర ప
క న జవతత పట
గ తభ చపగలర. కళసతబతధత వతతపలల రణసప ర. వలసవతతమ
ల ఆసకప
చపతర. సఖజవతత కరక ఎకకవగఖరచ చసప ర. సగతధ ద
గ వరల, సతదరర సధనలక సతబతధతచన వతతప వరపరలన
చపడతర. ఆర
స తబద ఉతటతడ. ధనర
స శక
త డ పర
ర దతష
ష న సపపమ స
స నత అయన వతశచకత మద
ర క పరస
ర న బగ చసప ర. లగగస
సరసప డ కనక జవత భగసతమ వలసల క వ ప మగ
గ చప అవకశత ఉతద కపసతభవత కలగన అతదమ
క నప
గ మతచ జవత భగసతమ
లభసపతద. క వ వహక జవత సఖత సదరణత. మత
త ల, భగసతమల ఉద
గ క పరత గణత కలగ ఉతటర. భగసతమరత వరక సదరణ
ఫలతనగ ఇసపతద.
శన
క మతచ
వతషభ లగగనక శన నవమ, దశమ స
స నధపతరత వహసప డ. ధరనకరనధపతరత చస శన మత
స నమ
క న వతషభ లగగనక శభడ
గ స
ఫలతల అతదసప డ. శన లగగధపతరత వలన సనగన ఆకర
ర ణయమ
క న శరరత కలగ ఉతటడ. శ
ర క
గ మతచ ఉనగత కరరసధన చసప డ. ఆర

స త సధరణత. తల
ల త వరక సఖరత సధరణత. సదరలత అతతగ సఖరత ఉతడద. కఠన సతభవత కరణతగ ఇతరల అసహననక
గరవతర. శన తతతయ దతష
ష కరణతగ సదరలత అభప
గ య బధల ఉతటయ. సదరల సహయ సహకరత ఉతడద. లగగష శన
పర
ర దతష
ష సపపమ స
స నమ
క న వతశచకత మద ప
గ సరసప డ కనక పరష వకకల పలక క
గ ధ సతభవత కలగ, శ
గ మతచ గణత కలగన జవత
భగసతమ లభసపతద. జవత భగసతమ సహయసహకరల అతదవ. భగసతమరత వరక అనకలతచద. భగసతమల సహకరత
లభతచద. మత
త ల సహకరత ఉతడద. లగగసప శన నవమ స
స న దతష
ష కరణతగ తతడ
త ల
గ త సతసతబతధల ఉతడవ. తల
ల దతడ

మభమనలక,
సహయసహకరలక
దర

వతర.

రహవ
వతషభ లగగస
స రహవ వరకపక రగరహత శరరనగ ఇసప డ. రహవ సపపమ దతష
ష కరణతగ క వ వహక జవతత కసప సమసరగ
మరతతద. జవత భగసతమత అభప
గ య బధల ఉతటయ. క వ వహక జవతతల సఖత ఉతడద. జవత భగసతమక ఆరగర సమసరల
ఉతటయ.
కతవ
వతషభ లగగస
స కతవ వరకపక ఆరగర సమసరల ఇసప డ. సస పరషల మదర ఆకర
ర ణ ఉతటతద. వవహతర సతబతధల వలన క వ వహక
జవతతల సమసరల ఎదరయర అవకశత.
మధన లగగమ - ఫలమల

మధన లగగమన జననతచన వర, నల
క న కళ
ష , ఇతరల భవమలన చడగన చపపగల నరపల
ల న అతదమ
ల , రతగల తరగన జట
ఉతటర. సతగత, నతతరమలల ఆశకప. ఎకకవకలమ సత గతహమనన ఉతడవడ అగన. లగగధపత బధడ.
సరరడ
మధన లగగనక సరరడ తతతయ స
స నధపత. సరరడ లగగతల ఉతడటత వలల మఖవరచసస ఉతటతద. ఈ జతకల అతదత,
ఆకర
ర ణ, ఉదరసతభవత కలగ ఉతటర. సహసత, క ధ రరత, పరష లకణత ఎకకవగన ఉతడన.
కజడ
మధన లగగనక కజడ షష
ష మ, ఏకదశ స
స నలక ఆధపతరత వహసప డ.. కనక అకరక గ
గ హతగ అశభఫలతలన ఇసప డ. మధన
లగగతల కజడ ఉతట వరకప పరక
స ర జవతనగ గడపవలసన పరస
స త ఎదరవతతద.
గ మవతతడ, శకపవతతడ అవతడ. అస
వహరయత
ష త. ఈ జతకల మఖరతగ రకణ వరవస
స ల రణసప ర. తల
త ల నతచ అతతగ సహకరత
గ ల చయడమతట వరకష
ల దతడ
లభతచద. శత
త వల వల
ష లన చవ చసప ర. లగగస
స కజన దతష
ష సపపమ భవత మద ఉతటతద కనక క వ వహక జవతతల కష
ష ల
ల కష
ఎదరవతయ.
బధడ
మధన లగగనక లగగధపతగ ఉతడ బధడ శభ ఫలతనగ ఇసప డ. మధన లగగతల ఉనగ బధడ వరకపక వక
ర ట, మతచ జ
జ పకశకప

కలగ ఉతటర. ఈ జతకల వతతప, వరపర మళకవల క న పణరత కలగ ఉతటర. వర ధన సతపదన మర
గ లన మరచతతటర. ఈ
కరణత వలల అర
స త సధరణతగ ఉతటతద. వర రచయతగ, లఖకనగ, సతపదకనగ సఫలతన పతదతర.
ర క పరస
గరవ
మధన లగగతల గరవ సపపమ, దశమ స
స నలక ఆధపతరత వహసప డ. దతకతద
గ ధపతర కరణతగ గరవ అకరక గ
గ హతగ అశభ
ఫలతలన ఇసప డ. లగగతల గరవత బధడ చర ఉనగ అశభ ఫలతల కతత తకకవగ ఉతటయ. గరవ లగగతల ఉతడ వరకపక
అతదమ
క న శతత వర
ర త కలగన శరరనగ ప
గ , జలబ వతట ఆరగర సమసరల ఉతటయ. సపయ వకక, జ
జ నత, చతరరత
గ సదసప డ. దగ
కలగన వరకపగ ఉతటర. సమజతల గరవ, మరరదల లభతచన. గరవ తన నయకతతత వహతచ వషయలల శభ ఫలతల
ఇసప డ. పత
స నత, పతచమ స
స నత అయన తల, సపపమ స
స నమ
క న ధనస, నవమ స
స నమ
క న కతభత మద దతష
ష న సరసప డ. ఈ కరణత వలల
గ స
పత
త ల, జవత భగసతమ, తతడ
గ నతచ అనకలత లభసపతద.
శక
త డ
మధన లగగనక శక
త డ పతచమ, దతదశధపత. త
గ కణధపతరత వహసప డ కనక శభఫలతనగ ఇసప డ. మధన లగగతల మత


స నమల ఉనగ శక
త డ శభ ఫలతనగ ఇసప డ. మధన లగగతల శక
త డ ఉనగ వరకప సనగగ నజకగ అతదతగ ఉతటడ. భతక
సఖలపట
గ పపసపతద.
ల వర అతరతత ఆసకపలగ ఉతటర. సఖతగ ఉతడడనక ధన వరయత అధకతగ చసప ర. సమజతల గరవత ప
ఆర
స త మరగ
గ ఉతటతద. లగగస
స శక
త డ పర
ర దతష
ష త సపపమ స
స నత మద దతష
ష న సరసప డ. కనక జవత భగసతమ మద ప
ర క పరస
గ మ
కలగ ఉతటర. వవహతర సతబతధల ఉతడ అవకశత.
శన
మధన లగగనక శన అష
ష మ, నవమ స
స నధపతరత వహసప డ. త
స నధపతరత వలన అష
ష మస
స నధపతర దషత ఉతడద. దతత శన
గ కణ స
మధన లగగకరలక శభ ఫలతనగ ఇసప డ. లగగస
స శన అనరగరనక గరచసప డ. వత, పతప, చరన రగమల కలగసప డ. శన భగర

స నధపత.. కనక శనశతరడ మద భకప కలగతతద. లగగస
స శన తతతయ స
స నత శతత స
స నత అయన సతహత మద, సపపమ స
స నతగ ఉతడ
ధనస మద, దశమ స
స నతగ ఉతడ మనత మద దతష
ష న పడతడ కనక కనష
ష సదరలత వరధత, కమత అధకతగ ఉతడట, ప
గ భతత
పరమ
క న దతడన అనభవతచట కలగవచచ. తల
త లత సతబతధ బతధవరల అనకలతగ ఉతడవ. పరశ
గ మతచగల గణత ఉతటతద.
ల దతడ
రహవ
రహవక మధనత మత
స నత. ఈ కరణతగ ఈ జతకడ మధసస కలగ ఉతటర. కశలతత కరరలన చపడతర. ఆరగరత,
గ స
ఆకర
ర ణ కలగన శరరత కలగతతద. సహసత అధకతగ ఉతటతద. మధన లగగ జతక ససలక సతతనత పతదటల సమసరల
ఎదరకతటర. రహవ పర
ర దతష
ష న సపపమ స
స నత మద సరసప డ.. కనక క వ వహక జవతతల కలహల చట చసకతటయ.
కతవ
మధన లగగతల కతవ వరకపక సతభమనత కలగసప డ. ఒతటరగ కరరసధనక దగ సతప ఉతడద. ఇతరలత కలస పన చసతదక
ఇష
ష పడతర. వరపరత చయడతల కరక ఉతటతద. వరక సతర
ర త కడ అధకతగ ఉతటతద. వత పతప రగల బధసప య. కమత
ఎకకవ, క వ వహక జవతతల ఒడదడకల ఉతటయ. వవహనతతరత కడ వవహతర సతబతధల కనసగ అవకశత.
కరకటక లగగ - దతదశ గ
గ హమల - ఫలతల
కరకటక లగగతల జననతచనవర భజన ప
గ యల, వనయవతతల, జలకగడసకపడ. సరగ
గ హ, ఉదరడ అవతర. ఈ జతకనక
శక
త డ మరకనగ కలగసప డ.
గ , శన, బధ, గర ల పపల. కజడ రజయగకరకడ, గర, కజల రజయగనగ ఇసప ర. శక
సరరడ
కరకటక లగగనక సరరడ ధనస
స నధపత. కటక లగగస
స సరరడ ఈ జతకడక ఆరగర సమసరల సతష
ష సప డ. రవ దశల అనరగర
సమసరల తపపవ. వరక కపత, సతభమనత ఎకకవ. వరపరత మద ఆసకప , ఉదరగత మద కరక ఉతటయ. ప
గ భతతత నతచ, ప
గ భతత
వర
గ ల నతచ సమసరల ఎదరవతయ. తతడ
త లతన అభప
గ త అభప
గ య బధల తలతపతయ. అలగ బతధమత
గ యబధల
క న మనస
తలతపవచచ. వరద నలకడ
స తతత కద. వరక భగసతమరత కలస రద. కటక లగగస
స సరరడ పర
ర దతష
ష త సపపమ స
స నమ
క న

మకరత మద దతష
ష న సరసప డ.. ఈ కరణత వలల జవతభగసతమత అభప
గ య బధల ఉతటయ. క వ వహక జవతతల కనగ అనకన
సమసరల ఏరపడవచచ.
చతద
త డ
కరకటక లగగనక చతద
త డ లగగధపత, రశరధపతగ కరక గ
క మతచ ఫలతల ఇసప డ. కటక లగగస
స చతద
త డ భగవతతకప, పద
ద ల
గ హమ
మద గరవ మరరదల కలగసప డ. ఈ జతకలక మనబలత ఎకకవ. సతత ప
స నత చరకతటర.
గ యతగతత సమజతల ఉనగత స
వరపర, కళరతగలల సఫలరత కలగతతద. జ
జ నత, ఉనగత వదర కలగ ఉతటర. నజమ
క న మటల కన, కఠనతగ మట
ల డటత వల

వర వరధమన ఎదరకతటర. లగగస
స చతద
త డ పర
ర దతష
ష న సపపమ భవత మద ప
గ సరసప డ కనక జవత భగసతమక సతదరరత
ఇసప డ. జవత భగసతమ సహయ సహకరల లభసప య. వరక భగసతమరత కలస వసపతద. భగసతమల సహకరసప ర. క వ వహక
జవతతల పద
ద గ సమసరల లకతడ సఫగ సగపతతద.
కజడ
కరకటక లగగనక కజడ పతచమధపత, దశమధపత. త
క మతచ ఫలతనగ ఇసప డ. అయన
గ కణధపతగ, దశమధపతగ కరక గ
గ హమ
లగగస
స కజడ వరకపక క
ర , సపపమ,
గ ధగణత, ఉగ
గ సతభవత కలగసప డ. ఈ జతకలక రజకయల లభసప య. లగగత నతచ కజడ చతర
అష
ష మ భవమల మద దతష
ష నప
ర క లభత, అధక వరయత కలగసప డ. తలవతటల పరశ వరక అవమనలన ఇసపతద.
గ సరసప డ కనక ఆర
లగగస
స కజడ సతతన ప
ష కరణతగ క వ వహక జవతతల మధరరత లపతచ కలహ పరతతగ
గ పప కలగసప డ. కజడ సపపమ దతష
ఉతటతద.
బధడ
కటక లగగనక బధడ తతతయ, దతదశ స
స నలక ఆధపతరత వహసప డ. బధడ కటక లగగస
స స
స త వరకపక సతదహసపద వరకపతతత,
ఆచరణ, అలవట
త లత
ల కలగ ఉతటడ. ఈ జతకలక వరపరతల కతట ఉదరగతల ఆసకప ఎకకవగ ఉతటతద. వరక బతధమత
సదరలత వశషమ
క న ఆపరయత ఉతడద. బధడ పర
ర దతష
ష త సపపమ స
స నత మద దతష
ష నప
గ సరసప డ కనక క వ వహక జవతతల
సమసరల ఎదరవతయ. భగసతమల వలన హన ఉతటతద. శత
త వల వల
ల సమసరల ఎదరకవలస ఉతటతద.
గరవ
కటక లగగనక గరవ షష
ష మ, నవమభవలక అధప. లగగనక గరవ త
క న నవమస
స నధపతగ కరక గ
క మతచ
గ కణధపతరమ
గ హమ
ఫలతలన ఇసప డ. కటక లగగతల గరవ ఉచచస
స తన పతదతడ కనక వరకపక ఆకర
ర ణయమ
క న వరకపతతనగ ప
గ సదసప డ. గరవ
పరపర
ర దతష
ష త మత
స నమ
క న పతచమ స
స నత గల వతశచకనగ, సపపమ స
స ననగ, నవమ స
స ననగ చసపనగడ కనక సతతన భగరత
గ స
ఉతటతద. ఈ జతకలక ఉతపమమ
క న జవతభగసతమ లభసపతద. భగసతమల సహయ సహకరల అతదతయ. నవమ స
స న దతష

ఫలతతగ సతపర
ర భగరశల అవతడ. ధన, ధనర సతపదలత జవతత పరపణ భగరతత గడసపతద. వరపరతల ఉదరత,
దయసతభవత కలగ ఉతటర.
శక
త డ
కటక లగగనక శక
త డ చతర
ర , ఏకదశధపత. లగగస
స శక
త డ వరకపక పరకతనత, భయత కల
గ సప డ. ఆర
స త బగతటతద. ఉదరగ
ర క పరస
అవసరలల సఫలత లభసపతద. లగగస
స శక
త డ సపపమ దతష
ష శన స
స నత మత
స నమ
క న మకరత మద ఉతటతద కనక వరకపక పరశ
గ స
గ మతచ
గణత ఉతటతద. ససల మద వరక వశష ఆకర
ర ణ ఉతటతద. అతదమ
క నశ
గ మక ఓరచ జవత భగసతమ లభసపతద. జవత భగసతమ సహయ
సహకరల అతదకతటర.
రహవ
కటక లగగతల రహవ వరకపన వలసవతతడగ చస భగమల మద ఆకర
ర ణ కలగచయన. కఠన శ
గ మ తరవత వరపరతల సఫలత
సధసప ర. ఉదరగమల తతదరగన సఫలత లభసపతద. రహవ సపపమ దతష
ష ఫలతతగ క వ వహక జవతతల అశతత చట చసకన
అవకశత ఉతద. జవత భగసతమ సహయ సహకరల లభతచవ. భగసతమ వల
ష ల కలగవచచ.
ల నష
కతవ
కటక లగగస
స కతవ ఆరగర సమసరల కలగసప డ. కత దశ సమయతల అనరగర సమసరల తపపవ. సమజత నతచ గరవత, సనననల

పట
గ ఉతటర. రహసర శత
త వల ఉతటర. వర వలన సమసరల తపపకపవచచ. కతవ సపపమ స
స న దతష
ష ఆ
ల ఆసకప కల

స నకరకతతమన బధసపతద. క వ వహక జవతతల సఖత లపసపతద. వవహతర సతబతధల కలగ అవకశత ఉతటతద.
సతహ లగగమ - దతదశ గ
గ హమల - ఫలతల
సతహ లగగమ జననతచన వర అతదతగన, అరగరమగన వతటర. వర మహతతకతక కలగ మతడ సతభవత కలగ వతటర. ఈ
జతకల ఎతత సహసత గలవర అతత ఆతనవశతసత గలవర కడ. వరల సహసత, ఆతనవశతసమ, మతడపట
ష దల అధకతగ
ఉతడన. రజనతల వరక అభరచ వతడన. ఈ లగగత గల కతడలల ప


భవమల

తల
వనగ

హల

వధ


క న ఫలతలన


ఇసపతద చూద
ద త.
సరరడ
సతహ లగగమల సరరడ లగగధపతరత వహసప కరక గ
క మతచ ఫలతనగ ఇసప డ. సతహ లగగతల సరరడనగ సతత
ర నమన
గ హమ
ఉతడటత వలల ఈ జతకడక ఆతనవశతసత, పరపర
ర త కలగతచన. సతహ లగగస
స సరరన కరణతగ గ వరకప వదరతసడగ,
గణవతతడగ ఉతటడ. వర కరరశరత ప
క న మనసపరపగ చపడతర.
గ తభ కరణత వలల సనననలన అతదకతటర. వర ఏ కరరమ
పరక
స సరరడ
గ మత, ఉదర సతభవత గల వర. ఇతరలక సహకరతచ గణత ఉతటతద. అతతకద, పరక
గ మత కలగ ఉతటర. లగగస
సపపమ స
స నత అయన శత
స నత కతభత మద దతష
ష న సరసప డ. ఈ కరణత వలల క వ వహక జవతత బగతటతద. మత
త ల నతచ,
గ స
భగసతమల నతచ సహయ సహకరల అతతగ లభతచవ.
చతద
త డ
క రర మనస
సతహ లగగనక చతద
త డ వరయస
స నధపతగ అకరక గ
క చడ ఫలతలన ఇసప డ. లగగస
స చతద
త డ వరకపక అధ
స తతనగ,
గ హమ
నలకడ లన జవతనగ ఇసప డ. నసతర
దతడ

నతచ
సహయసహరల
ర తగ ఇతరలక సహకరసప ర. ఇక ఈ జతకలక తల


అతదతయ. రజకయలల సఫలత సధసప ర. చతద
త డ లగగస
స తల ఉతడ సపపమ స
స నత అయన కతభత మద దతష
ష సరసప డ. ఈ
కరణత వలల క వ వహక జవతతల సమసరల ఏరపడవచచ. చతద
త డక పప గ
ష ఉతట చడ ఫలతల తగ
గ తయ.
గ హ చరక, దతష
కజడ
సతహ లగగనక కజడ చతర
ర ధపత, నవమభవలక ఆధపతరత వహసప డ. ఈ కరణత వలల కరక గ
క మతచ ఫలతల ఇసప డ.
గ హమ
లగగస
స కజడ పరపర
ర ఆతనవశతసత, సహసత, నరతయతతత ఇసప డ. వరక అనక వధమల ధనగమనత ఉతటతద. లగగస
స కజడ
చతర

నమ

మద
,
సపప

అష


నమల
మద
దతష
సరసప

.
కనక
తల

వబధల,
జవతభగ
సతమత
అభప
యబధల
ర స క

ఉతటయ. మత
త ల సహయసహకరల లపతచ అవకశత. శత
త పడ పతచ ఉతడ అవకశత.
బధడ
సతహ లగగస
స బధడ దతతయ, ఏకదశ స
స నధపతరత వహసప డ. ఈ కరణత వలల ఈ లగగనమక బధడ ధన కరకడ. లగగస

బధడ అధక ధనదయనగ ఇసప డ. వరక కళరతగ సతబతధల ఉతటయ. వరక శత
త భయత అధకత. బధడ పర
ర దతష
ష న సపపమ

స నత మత
స నత గల కతభత మద దతష
ష సరసప డ. ఈ కరణత వలల ఈ జతకలక జవత భగసతమ మద ప
గ స
గ మభమనల ఉతటయ.
కన జవతభగసతమ సహయసహకరల వరక అతదద. సతతన సఖత తకకవ. బధడ పపగ
ష కలగ ఉనగ అశభ
గ హ చరక దతష
ఫలతలన ఇసప డ.
గరవ
సతహ లగగనక గరవ పతచమ, అష
ష మధపధపతరత వహసప డ. త
క మతచ ఫలతలన
గ కణధపతరత కరణత వలల గరవ కరక గ
గ హమ
ఇసప డ. లగగస
స గరవ అతదమ
క న, ఆకర
ర ణయమ
క న శరరనగ ఇసప డ. బద
ర కశలత, జ
జ నత, వర సతప. దయ సతభవత కలగ ఉతటర.
ధనత భద
ర కశలత, జ
జ నత వరన ఉనగత పదవలన అధరహతపజసపతద. ఉదరగవరపరల రతడతటల
గ పరచ నరపరతనత ఉతటతద. బద
వరక సఫలరత లభసపతద. సతఘతల గరవమరరదల ఉతటయ. గరవ సపపమ దతష
ష కరణతగ జవత భగసతమ నతచ, పతచమ దతష

కరణతగ పత
త ల నతచ సహయ సహకరల అతదకతటర. మత
త ల, భగసతమల నతచ సహయ సహకరల అతదకతటర.
అదతష
ష త వరన వనగతట ఉతటతదన చపపవచచ.

శక
త డ
శక
త డ సతహ లగగనక తతతయ, దశమధపత. సతహ లగగ శక
త డక కతద
స శక
త డ కరణతగ అతదమ
క న
గ ధపతర దషత ఉతటతద. లగగస
శరరత కలగ ఉతటర. వరక భతక సఖల మద ఆసకప అధకతగ ఉతటతద. మట
ష తట నతచ సమయనకల సహయత లభసపతద. పర

దతష

శక

సపప


ననగ
చసప

గడ
కనక
ధనమన
అనవసరతగ
అదప
లకతడ

రచ
చసప

.
వవహతర
సతబతధలకధన వరయత చసప ర. సపపమ భవతల ఉనగ శభ గ
గ ఉనగ జవత బగసతమక వశతసపత
త లగ
గ హత శభల చరక సతబతధల కల
ఉతటర.
శన
సతహ లగగనక శన అష
ష మ, సపపమ స
స నలక ఆధపతరత వహసప డ. సతహ లగగస
స శన అకరక గ
గ హతగ అశభ ఫలతత ఇసపతద. సతహ
లగగస
స శన వరకపన సమజ వరధ కరరలక ప
స శన వరక అపకరపన, కపట సతభవనగ కలగసపతద. లగగస
స శన
గ తసహసపతద. లగగస
తతతయ దతష
ష కరణతగ కనష
ష సదరల సహకరత అతదద. సపపమ దతష
ష కరణతగ జవత భగసతమ నతడ కష
ష ల ఎదరకవచచ. వర
కపట వతతప కరణతగ మత
త ల నతచ సహకరత అతదద. వరక పరశ అధకత. లగగస
స శన శభ గ
ష కలగ ఉనగ చడ
గ హ చరక శభగ
గ హ దతష
ఫలతల తగ
గ వచచ.
రహవ
సతహ లగగస
స రహవ చడ ఫలతల ఇసప డ. లగగస
స రహవ ఈ జతకడ ఆతనవశతసనగ, ఆతనబలనగ కణతపచసపతద. దతత
సతత నర
ర యత చసకన శకప లపసపతద. వర సతఘతల గరవ మరరదలన కపడకవడనక శ
గ మతచవలస వసపతద. వరక మతత

తతత
స రహవ వల

గ మల గపప వదరల అతద ఆసకప అధకత. లగగస
గ వణరత కలగ ఉతటర. రహవ సపపమ దతష
ల వర రజనతల ప
కరణతగ మత
త ల నతడ భసతమల నతచ వశష సహయ సహకరత లభతచద. వరపరతల నష
ష లన ఎదరకతటర.
కతవ
శత
త రశ అయన సతహరశల ఉనగ కతవ చడ ఫలతలన ఇసప డ. సతహ లగగస
స కతవ అనరగరత కలగసప డ. కత దశకలతల
వరక ఆరగర సమసరల తలతప అవకశత. ఈ జతకలక తల
త ల మద అధకమ
క నప
గ మభమనల ఉతడవ. ఎల
ల దతడ
ల వళల మనసక చతత
వరన బధసపతద. సపపమ భవత మద కతవ దతష
ష కరణతగ క వ వహక జవతతల సమసరల ఎదరయర అవకశత ఉతద. జవత భగసతమక
ఆరగర సమసరల ఎదర కవచచ.
కనర లగగమ - దతదశ గ
గ హమల - ఫలతల
ఈ రశక బధడ అధపత. కనర రశ సతభవరతర 'దత సతభవ రశ'. ఈ కరణత వలల ఈ జతకల ఇర క వ పల ఆలచసపతటర. ప
గ త
వషయతల లతగ పరశలసపతటర. అభప
గ ఏ వషయనగ వదలర. ప
గ యలన మరచకతట ఉతటర. అతత తలగ
గ తదనగ ఒకటక
క న వచకణ ఉపయగసపూ
రతడసర
ర మ
క న లకణత. ఏ వషయతలన
ల ఆలచసప ర. అనమనతచడత కడ కనరరశ వరక సహజ సద
ఉతటర.
మహళల అలయత తలగ
గ కనగళ
ష కతటర. ఆవశనక, ఉక
గ షనక లనవత ఉతటర. శరరక అవసరల, కటతబ ప
గ ధనరతలక
ల పట
పద
ద పట వసప ర. భతక వషయలమద దతష
ష పడతర. పన ప
గ రతభతచ మతద పదపద ఆలచసప ర. కరరత ప
గ రతభతచక మత
గ త
పట
ష వడవకతడ పరప చసప ర. సహనతత వరవహరసప ఉతటర. మతద జగ
గ తప ఉతటతద. కనగసర
గ తప కడ ఉతటతద. సస
ల అత జగ
రశ కవడతత మనసక భవనలక అధక ప
ధనరత
ఉతటతద.
లకరత
మద
దతష
నలప

తతత
వరద.


సరరడ
కనరలగగనక సరరడ దతదశధపత. వరయధపతగ సరరడ కనర లగగనక అకరక గ
స సయడ
గ హత అవతడ. కనరలగగస
కరణతగ వరకప ప
స సరరడ అతదమ
క న, ప
క న శరరత ఇసప డ. ఈ జతకలక శతస, దగ
గ , జలబ,
గ భవశలగ ఉతటడ. లగగస
గ కశవతతమ
హతదయ వరధల వచచ అవకశత కలద. లగగస
స సరరడ కరణతగ వరక వదశయనత ఉతడ అవకశత. లగగస
స సరరడ సపపమ

స నత మద దతష
ష ప
గ సరసప డ. కరణత వలల క వ వహక జవతతల సమసరల ఎదరవతతటయ. ఈ జతకలక భగసతమరత అతతగ
అనకలతచద. లగగస
స సరరడక పపగ
ష కలగ ఉనగ పరహరత చయడత శగయషకరత.
గ హ చరక దతష

చతద
త డ
కనరలగగనక చతద
త డ ఏకదసధపతగ అకరక గ
స చతద
త డ వరకపక అతదత, కలపన శకప ఇసప డ.
గ హతగ అశభ ఫలతత ఇసప డ. లగగస
లగగస
స చతద
త డ వరకపక దయగణత, ఆతనవశతసత కలగసప డ. ఈ జతకడ జవతతల శఘ
త గతల ప
త న
గ గతన సధసప ర. చతద

కరణతగ
అస

మనసప

తత
ఉతటతద.

గగత
నడ
చతద

పరపర
దతష

సపప


నత
అయన
మనత
మద

సరసప
డ కనకగరవ ప
త డక
గ భవత వలల జవత భగసతమత ప
గ మ పరత సహకరత అతదతతద. వరక అకసనత లభర
ర న ఉతడ అవకశత. చతద
పపగ
ష ఉనగ కరణతగ మతచ ఫలతమ తకకవగ ఉతడన.
గ హ చరక దతష
కజడ
కనర లగగనక కజడ తతతయ, షష
ష మధపత.. కనక కజడ కనరలగగనక అకరక గ
స కజడ
గ హతగ చడ ఫలతలన ఇసప డ. లగగస
కరణతగ క
త క డ ఉతటడ. తల
త లత అభప

గ ధసతభవత కలగ ఉగ
గ యబధల ఉతటయ. అయత సదరలత సఖరత ఉతటతద. లగగస
ల దతడ
కజడ కరణతగ తతడ
ష మ భవత మద దతష
ష సరసప డ కనక శరరక కష
ష ల అనభవతచవలస
గ క అనరగరత కలగ అవకశత. కజడ అష

ఉతటతద. లగగస
స కజడ పర
ర దతష
ష త సపపమ స
స ననగ చసపనగడ కనక వ వహక జవతతల సమసరల తపపకపవచచ.
బధడ
బధడ కనర లగగనక లగగధపత, దశమధపతగ ప
స బధడ సతస
స నతల ఉనగడ కనక
గ మఖ కరక గ
గ హమగ ఉతటడ. లగగస
వరకప అతదత, ఆకర
ర ణ, ఆరగరత కలగ ఉతటడ. కనర లగగస
స బధడ ఈ జతకడక పరపర
ర ఆతనవశతసత, దర
గ యష
ర ఇసప డ. వర
ఆతనబలత కరణతగ వరకప వరవసయ, వరపర రతగలల అతరనగత ప


సధసప

.

జత
కడక
సమజతల
గరవ
మరరదల

క న జవత
లభసప య. లగగస
స బధడ పర
ర దతష
ష త సపపమ స
స ననగ చసపనగడ కనక జవత భగసతమ నతచ గణసతపనగడ
భగసతమ లభసప డ. జవత భగసతమ సహకరత లభసపతద. క వ వహక జవతత సఖమయతగ, ఆనతదమయతగ ఉతటతద. వరక
భగసతమరత లభసపతద.
గరవ
కనరలగగనక గరవ అకరక గ
ర , సపపమ స
స నలక అధపత. లగగస
స గరవ కరణతగ వరకపక తతడ
గ హత. కనరలగగనక గరవ చతర

వలన పర ప
ష ల కలగతయ. బతధమత
త లత అభప
త ల నతచ ఆదరణ, సహకరత లభసపతద. పత
గ తష
గ య బధమల కలగతయ. పత

సతపద వరక లభసపతద. గరవ లగగత నతచ పతచమ, సపపమ, నవమ స
నమల
మద
దతష

సరసప

.
కనక
దర
యవ,
పత
సతతత,
ఖరత కలగతతద. గరవ పపగ
ష కలగ ఉనగ మతచ ఫలతల తగ
గ తయ.
గ హ చరక దతష
శక
త డ
కనరలగగనక శక
త డ ధనధపతగ, నవమధపతగ కరక గ
స నతల ఉనగ కనర లగగస
స శక
త డ
గ హతగ శభ ఫలతల ఇసప డ. మత
గ స
వరకపన ప
గత
పధతలక
తసకవళ
తడ.
లగగస
శక

కరణతగ
వరకప
కళభరచ
కలగ
ఉతటడ.
వరక
ధరనక
భవల
ఎకకవ
.
జతకడక ప
స శక
త డ సపపమ స
స నమ
క న మనత మద దతష

గ భతతత నతచ, ప
గ భతత రతగత నతచ సహయ సహకరత లభసపతద. లగగస
సరసప డ కనక జవత భగసతమ నతచ సహకరత లభసపతద.
శన
కనరలగగనక శన పతచమధపతగ, షటమధపతగ ఉతడ త
క మతచ ఫలతనగ ఇసప డ. లగగస
స శన వరకపన
గ కణధపతర గ
గ హతగ కరకమ
బద
ర శలగ, జ
జ నగ, కఠన పరశ
స శన వరకపక శరర దరఢరత ఇసప డ. వర పవరక జవతత అశతతకరత.
గ మకడగ చసప డ. లగగస
సతతనతత సతసతబతధల ఉతడక పవచచ. లగగస
స శన తతతయ, సపపమ, నవమ స
స నల మద దతష
ష న సరసప డ.. దన వల
ల సదరలత
అభప
గ య బధల ఉతటయ. జవత భగసతమ అతదత, ఆధరతనకత కలగ ఉతటర. క వ వహక జవతతల సమసరల తపపకపవచచ.
రహవ
క న, ఆరగరవతతమ
కనరలగగమన ఉనగ రహవ వరకపక పడవ
క న శరరత ఇసప డ. వరల చతరతతత సతర
ర త ఉతటతద. కనక కరరత
క న సధతచకతటర. లగగ నతచ రహవ పర
ఎలగ
దతష

సపప


నత
మద
దతష

సరసప

..
కనక జవత భసతమత కలహత
అశతత కలగ ఉతటర. వరక భగసతమరత కలస రద. జవత భగసతమక కష
ష మల ప
గ పపతచ అవకశత ఉతటతద.
కతవ

కనర లగగస
స కతవ వరకపన సతర
ర పరతడన చసపతద. గఢచరగ సఫలరత సధసప ర. ఈ జతకడక వత రగత, నడమ నపప
కలగ అవకశత. లగగస
స కతవ పర
ర దతష
ష త సపపమ స
స నత మద దతష
ష న సరసప డ.. దనవలల జవత భగసతమక రగపడన కలగసపతద.
కతవ శభ గ
ష చరక కలగ ఉనగ వవహతర సతబతధలక అవకశత ఉతటతద.
గ హ దతష
తల లగగమ - దతదశ గ
గ హమల - ఫలతల
తలలగగనక అధపత శక
త డ. ఈ లగగమల జననతచన వరకప అతదమగ, ఆకర
ర ణయతగ వతడన. సరరడ, ఏకదశధపతగ
అకరక గ
హతగ
అశభ
ఫలతనగ
ఇసప

.
చతద

అశభ
ఫలతనగ
ఇసప

.
బధడ
కరక గ


గ హ ఫలతనగ ఇసప డ. గరవ అకరక

గ హతగ అశభ ఫలతనగ ఇసప డ.
సరరడ
తల లగగమ కతడలల సరరడ ఏకదశ బవమ యకక అధపతగ ఉతడటత వలల అకరక గ
త రశ లగగమల
గ హమ కగలడ. శత
కరచన వనగ సరరడ వరకపక నత
క న సమసరల సతష
ష తచన. ఆర
స క వనరలల లపమన తసకవచచన. లగగమల
గ సతబతధమ
క ఉతటర. ప
సరరనత పప గ
ష కలగ ఉతడటత వలల వరకప ఉగ
స తల
గ హమల యత లద దతష
గ ,క
గ దసతబవమ కలవర
గ థమ భవమల స

ఉనగ సరరడ వర సపపమ దతష
ష దతర సపపమ భవమల స
స తల వనగ మష రశన చసపనగడ. సరరన యకక దతష
ష కజనప
క ఉతడన. వర వవహత వల
క ఉతడన.
ఉతడట కరణతగ వరకప సహసమ, పరక
గ మమ కలవడ
ల తభమలత కడనద
చతద
త డ
చతద
త డ తల లగగమ గల కతడలల లగగస
స డగ వతడట వల
ర ణత కడ కసప కఠనతగ ఉతడన.
ల వరకప బలర దశల సతఘర
యవవసప, వతద
వసప
సఖమయతగన,
ఆనతదమయతగన
కనసగన.
చతద

వరన
గణవతతనగ
చయన. వర మనసస


క ఉతడన. కనర లగగమ యకక కతడలల చతద
కలపనశలత, అసపరతతతత కడనద
త డ యద లగగస
స మగ వతడన ఎడల తల
ల త
సగహపరతమ
క న సతబతధల కలగ వతడటక అవకశమల తకకవ. ఈ లగగమలల చతద
త డ దశమదపతగ ఉతడ అశభ కరకడ
క వతడదర. లగగస
కగలడ. సపపమ భవమల దన దతష
ష వతడట వలన జవత భగసతమ క
స చతద
త డ
గ ద, సహస, మహతతకతక గలవర
యద శభగ
ష కలగ ఉనగ ఎడల సపపమ భవమత సతబతధత ఉతపమ ఫలతలన పతదగలర.
గ హమలత యత లద దతష
కజడ
తల లగగమ గల కతడలల కజడ దతతయ, సపపమ భవమ యకక అధపత కగలడ. ప
స తల వనగ కజడ వరకపన
గ థమ భవమల స
దతతయదపతడగ వతడట వల
ఆర

లభమలన
కలగతచన.
వరపర,
వరప

మలల
మతచ
లభ
పక

లగన. సతతతత

గ తగ పన

చపట
ష ట వల
ష మ కలగ అవకశలనగయ. లగగస
స కజడ వర పర
ర ధతష
ష త చతర
ర ,
ల వరక లభమల కలగన. భగసతమరతల నష
సపపమ, అష
ష మ బవమలన చసపనగడ. సఖ భవమల కజనత దతష
ష కలగ వతడట కరణమగ సదరల నతచ అపకత సమరగమ
లభతచకపవచచ. పర
ర భతక సఖత లభతచటక అవకశల తకకవగ ఉనగయ. క వ వహక జవతమల కష
ష మలన ఎదరకవలస
వచచన. అష
ష మ భవమ పడతచబడ వతడట వలన కజన దశవదల అరగర సతబతధమ
క న సమసరలన ఎదరకవలస రవచచ.
బధడ
తల లగగమ కతడలల బధడ నవమదపత, దతదశదపత. ఇద ఈ లగగమల కరక గ
గ హమగ పత
గ న నరతహతచన. లగగసపడగ
ఉతడ ఇద వరకపక నవమ మరయ దశమ భవమల ఫలతలన ఇచచన. ఇద వరకపన ధరనక, బద
ద వతతనగ చయన. ప
గ భతతత,

స లమనక దరమగ వర భగరమ వకసతచన. వరక
గ భతతతతత
గ మదతర వరక సమరగత, సమననత ప
గ పప చతదగలద. జనన స
తల
త లప
ర దతష
ష త సపపమ భవమన చసపనగడ. దతత క వ వహక జవతత
గ మ, సమరగమ లభతచగలద. బధడ పర
ల దతడ
సఖమయతగ ఉతడన. సతతనత, జవత బగసతమ వల
స బధడ పప గ
గ హమలత పడతచబడ
ల సమరగమ లభతచగలద. లగగస
ఉతడటత వలల ధనత, సఖత, కటతబ జవతమల సమసరల ఏరపడవచచ.
గరవ
తల లగగమ గల కతడలల గరవ అకరక గ
ష మ భవమ యకక అధపత కగలడ. గరవ యద
గ హమ అవతడ. ఇద తతతయ, షష
కతడలల లగగస
స తగ ఉతడటత వలల ఇద వరన ఆతనవశతసతత పరపరతత చయన. వరన సహసగ చయన. ఈ జతకల తమ బద

కశలత జవతతల ధనమ, మన సమననమలన పతదతర. లగగమల కరచన ఉనగ గరవ పతచమ, సపపమ, నవమ భవమన

చసపనగడ. పతచమ భవమల గరవ యకక దతష
ష ఈ లగగమల సతతన కరకడగ ఉతడన. ఇద మక భతక కమత, ఉచచ
శకన ప
క న, ప
క న సతబతధల
గ ధనతచన. సదరల నతచ సమరగత లభతచగలద. జవత భగసతమ నతచ సమరగ పరతమ
గ మపరతమ

గ ధనతచన. మతత పకత నతచ లభమలన కలగతచన.
శక
త డ
తల లగగమ యకక కతడలల శక
త డ లగగదపత, అష
ష మదపత అవతడ. ఈ లగగమల ఇద కరక గ
గ హత యకక భమకతతమన
నరతహతచన. ప
త న యకక స
స త కరణమగ వరకప చరకగ, ఆతనవశతసమత పరపరతతగన ఉతడన. శక
త న
గ థమ భవమల శక
క ఆకర
శభ ప
ర త కలగ వతడదర. సతగతమ
గ భవత కరణతగ వరకప సమనరతగ అరగరతగన, నరగసపనగ ఉతడదర. సతదరరమప
మరయ కళల యతద అభరచ కలగ ఉతడదర. సపపమ భవతల శక
త న పర
ర దతష
ష ఉతడటత వలల వరకపక అనక ప
గ మప
గ సతసనల వతడన.
క ధననగ ఖరచ
ఈ వషయత కరణమగ జవత భగసతమత ఒడదడకల కడ కలగన. వలసమలక సతబతధమ
క న వసపవలప
చయడమతట వర ఇష
ష పడతర.
శన
తల లగగత యకక కతడలల శన చతరధపత, పతచమధపతగ ఉతడ కతద
గ త, త
గ కణ భవమలక అధపతగ ఉతడన. ఈ రతడ
భవమల అధపతగ ఉతడట వల
స డగ వతడట వల
త ల నతచ
గ మఖ కరక గ
గ హతగ ఉతడన. ఈ లగగతల శన లగగస
ల శన ప
ల తల
ల దతడ
సగహ సమరగమ ప
స త బగతడన. వతతప వజ
జ న సతబతదమ
క న శకల వరక వషశకరమ
క న సఫలత
గ పపతచగలద. వదర యకక స
లభతచగలద. శన తన యకక పర
ర ధతష
ష కరణమగ తతతయ, సపపమ, దశమ భవమలన చసపనగడ. అతద వల
ల వరల దయ,
కరణ సతభవత అధకతగ ఉతడన. శన వరన ధనవతతనగ చయటత పట భమ, వహన సఖతన కడ ప
గ ధనతచన.
బతధమత
త లత వవదల, మతబధమలక అవకశమల వనగవ.
రహవ
వర జననమ తల లగగమల జరగతద. లగగ భవమల రహవ కరచన వనగడ. దతత వర అరగర సమసరలన ఎదరకవలస
రవచచన. రహవ అతతరనక సతభవమకలవరగ చయన. దనకరణమ ఏపనన చపట
ష దలచన ఆ పన పరపఅయర వరక
ఎవరతన చపపర. పన జరగటక మతద దనగరతచ మట
ల డన ఆ పన జరగటల సమసరల ఎదరకగలవ. లగగమల కరచన
వనగ రహవ పతచమ, సపపమ మరయ నవమ బవమలన చసపనగడ. రహవ యకక దతష
ష వలన శకల మధరల వడవ వలస
అవసరమన, జవత భగసతమత, సతతనతత సమరగమ లకతడట, భగర హన కలగజయన.
కతవ
కతవ తల లగగమ యకక కతడలల లగగస
స మగ పతచమ, సపపమ, నవమ బవమన చసపనగడ. లగగమల కరచన ఉనగ కతవ
క వతడన.
వరకపన పరశ
క న పనలన కడ పరపచయ శకప కలవడ
గ మ, సహసగ చయన. సహసమ, పరశ
గ మ కరణమగ వరకప కఠనమ
క వర దతష
ఇతరల ధనమప
ష వతడన. శకల కతవ బదకమగ వతడన. సదరణమగ వరల ధరనక భవనల అధకమగ వతడన.
మనససల అనవసర భయల ఉతడన. పతదల, జదమలల ధనమ అనవసరమగ ఖరచకగలద.
వతశచక లగగమ - లగగస
స గ
గ హమల - ఫలతల
వతశచక లగగమ యకక అధపత కజడ. దశమ స
స నత, కతద
స ననమ
క న దశమధపత సరరడ, ధన స
స నమ
క న 2 వ, పత
స నత త
గ స
గ స
గ కణ

స నత అయన పతచమ స
స నధపత గరవ, యగకరకడ, త
స నధపత అయన చతద
త డ వతశచక లగగననక శభత కలగసప ర.
గ కణ స
సపపమ స
స నధపత మరయ వరయ స
స నమ
క న దతదశ స
స నలక అధపత అయన శక
త డ, అష
ష మస
స నధపత మరయ లభధపత అయన
బధడ ఈ లగగనక అశభత కలగసప ర.
సరరడ
వతశచక లగగమ గల కతడలల సరరడ దశమధపతగ ఉతడట వల
స మగ
గ హమ కగలడ. కజన యకక రశల లగగస
ల కరక గ
ఉతడ సరరడ వరకపక ఆతనబలమన ప
ద వతతనగన, మహతతకతకగన చయన. ప
గ ధనతచన. ఇద బద
గ భతత పకత నతచ లభలన
కలగతచన. సరరడ కరనదపతగ ఉతడట వల
స త ఉనగద
గ భతత ఉదరగత లభతచ అవకశత. ఏ వరకప యకక కతడలల ఈ స
ల వరకప ప

వరక తతడ
వద
నతచ
సమరగమ,
సగహమ
లభసప

ద.
సపప

భవమల

తల
వనగ
శక

రశ
వతషభమప
సరరన
యకక దతషగ ద

శతతగర, సతదరర సతబతధమ
క న వసపవల వరపరత వరక వషశ లభమలన ఇచచన. జవత భగసతమత అశతత నలకతటతద.
అయత మతతమరపత సగహపరతమ
క న సతబతధల ఉతటయ.
చతద
త డ
వతశచక లగగత యకక కతడలల చతద
త డ భగరదపత, త
గ కణదపత కగలడ. ఇద ఈ లగగమ గల జతకనక శభ ఫలదయకమగ

ఉతడన. లగగమల చతద
త డస
స తలఉతడట వల
ర ణయతగ ఉతడన. వర ప
గ భవశల వరకపతతత గలవర
ల ఈ జతకడ అతదతగ, ఆకర
ఉతటర. వరల ధరనక భవన అధకతగ ఉతడన. వరల దయ, కరణ భవన ఉతటతద. నడమ నపప, పతప సతబతధమ
క న వరధల
వచచ అవకశత. భగరత యకక బలత కరణతగ వర పన సనయసతగ జరగన. సతఘతల గరవ మరరదలన పతదతర. సపపమ
భవమల చతద
త న యకక దతష
ష కరణమగ అతదమ
క న జవత బగసతమ ప
గ పపతచన. జవత భగసతమ నతచ వరక సమరగమ
లభతచన.
కజడ
వతశచక లగగమల కజడ లగగధపతగ ఉతడట వలల శభ కరక గ
ష మ భవత యకక అధపతగ ఉతడట వలన దన
గ హత కగలడ. షష
శభత ప
స ఉతడట వల
గ భవతత కగలద. అపడ కడ లగగధపతగ ఉతడట వల
గ భవమలన ఇచచన. లగగస
ల శభ ప
ల వశష లభకరగ
ఉతడన. ప
స తల వనగ గ
ర యవన ప
గ థమ భవతల స
గ హల వరకపక దర
గ ధనతచన. వరకపన శరరకతగ శకపశల, పరశ
గ మ, నరగగ చయన.
శత
త వల వల
స కజడ చతర
ర , సపపమ, అష
ష మ భవలన
ల వర భయబత పతదర. ఇక మతత పకమ నతచ వరక లభమ కలగన. లగగస
క త చసప డ ఆ భవమ యకక ఫలతల పడతచబడగలవ. అతట.. భమ, భవనత, వహన సఖత
చసపనగడ. కజడ ఏ భవమన
బలహన పడగలద. తల
ల త కడ మత బధమలక అవకశల ఉతడన. జవత భగసతమక అనకన సమసరల ఏరపడవచచ. క వ వహక
జవతతల కనగ కష
ష ల చట
ష మట
ష వచచన.
బధడ
బధడ శభ గ
ష మదపత, దశమదపతగ ఉతడ అశభ, అకరక గ
గ హత అయనపపటక ఈ లగగతల అష
గ హతగ ఉతడన. వతశచక లగగమ
క ఉతటడ.
కతడలల బధడ లగగస
స మగ ఉతడట వల
జ న కగలడ. బధన ప
గ భవత వలల ఈ జతకడ భజన ప
గ యడ
ల వరకప సహస, జ
వర జననతచన తరవత వర తతడ
స త బలపడన. తతడ

ర క పరస
గ ఆర
గ లద తతడ
గ పకత నతచ లభత కలగ అవకశలనగయ. లగగస
బధడ పర
ర దతష
ష త సపపమ భవమల స
స తల వనగ శక
త న రశ వతశచకమన చసపనగడ. దన ప
గ భవమ కరణమగ జవత
భగసతమ, సతతనత నతచ సమరగమ లభతచగలద. ధన సకరణల నపణల అయనపపటక కనగ సమయలల అలవట
ల , ఉల
ల స
సతబతదమ
క న అలవట
ష మలన ఎదరకవలస వచచన. బధడ పప గ
ష కలగ
ర క నష
గ హమలత యద లద దతష
ల కరణతగన వర ఆర
ఉనగ ఎడల గతహస
స జవతత కలహ పరతమ
క నదగ ఉతడన. ఖరచల అధకతగ ఉతడట వలల అపల కడ తసకవలసన పరస
స త
రవచచన.
గరవ
గరవ వతశచక లగగత యకక కతడలల దతతయధపత, పతచమధపత కగలడ. దతతయధపతగ ఉతడట వల
ల దన యకక శభత

గ భవతమ కగలద. కన త
గ కణదపతగ ఉతడట వల
గ హత యకక ఫలతలన ఇచచన. ఈ లగగత గల కతడలల గర యద
ల కరక గ
లగగసపడగ వతడన ఎడల వరకప చడడనక అతదతగన, పరపర
ర ఆతనవశతసమ కలగ ఉతడన. గరవ యకక ప
గ భవమ కరణతగ
క ఉతడదర. భవషరతప కరక ధన సతచయత చయ అలవట
ఉచచ శకలన పతదదర. బద
ర కశలత గలవర
ల ఉతడట కరణమగ
సదరణమగ వర జవతమ సఖమయతగన ఉతటతద. లగగస
స గరవ తన యకక పర
ర దతష
ష త పతచమ, సపపమ, నవమ భవమలన
చసపనగడ. గరవ యకక దతష
ష కరణమగ వరకప ధనవతతడ, సతతనత గలవడ, గరవనయమ
క న వరకపకగలడ.
శక
త డ
శక
త డ వతశచక లగగత గల కతడలల సపపమదపత, దతదశదపతగ ఉతడట వల
గ హమ రపతల కరరమలన
ల అకరక, అశభ గ
చయన. శక
త డ కతడలల లగగస
స డగ ఉతడటత వలల శరరత, ఇతర వరవహరమలల వపరత ప
గ భవమలన కలగతచన. ఆరగర హన
ఉతడవచచన. మనసకతగ సమసరలన కలగతచన. లగగస
స శక
త డ పర
ర దతష
ష దతర సపపమ బవమల సతరశ వతశచకమన
చసపనగడ. జవత భగసతమత మత బధమల ఉతడగలవ. జవత భగసతమ ఆరగరత కష
ష లత ప
గ భవతత కగలడ. భగసతమ
నతచ హన కలగవచచన. వస
ర మల వరపరల వరక లభలన తచచపడతయ. వరవసయ సతబతధ
స మ, శతతగరత, సగతధ పదర
వరపరల కడ వరక లభలన కలగసప య.

శన
వతశచక లగగమ యకక కతడలల శన తతతయదపత, చతరదపతగ ఉతడట వల
గ హమ కగలద. ఏ వరకప యకక
ల అకరక గ
కతడలల ఇద ప
ష ల
గ థమ భవమల వతడన వరక అరగర సతబతధ సమసరలన ఎదరకవలస వచచన. వరక ప
గ భతత రతగత నతచ కష
కలగన. దర
ర టన జరగ అవకశల ఉనగయ. ససల కతడలల వతశచక లగగతల లగగస
స శన సతతన వషయతల కష
ష కర కగలడ.

స శన తతతయ, సపపమ, దశమ భవమలన పర
ర దతష
ష దతర చసపనగడ. శన యకక దతష
ష ఫలతతగ సదరల నతచ
గ థమస
సమరగత లభతచగలద. వరతరక లతగప వరకపక లభత కలగన. చల ప
ష తట వర నతచ లభత కలగన.
గ మప
గ శతసల ఉతడగలవ. మట
కన జవత భగసతమ నతచ అనకన సమసరల ఏరపడవచచ.
రహవ
ఈ లగగత యకక కతడలల రహవ లగగస
స తల ఉతడటత వలల వరకపక శరరక సమసరల కలగవచచన. ఆరగర హన కడ
కలగవచచన. రహవ యకక దశవదల వరధల వచచతదక అవకశల మతడగ ఉనగయ. దన వల
గ భవతత అయర వరకపల
ల ప
ఆతనవశతసత బలహనపడన. లగగస
స రహవ పతచమ, సపపమ మరయ, నవమ భవమనక దతష
ష నప
గ ధనతచన. రహవ యకక
దతష
ష కరణతగ వరకపక ఉదరగ వరపరలల కష
ష లన ఎదరకవలస వచచన. అకసనతపగ హన కలగ అవకశల ఉనగయ. వరక
అనక ప
ష లన ఎదరకవలస వచచన. జవత భగసతమత సమసరల ఏరపడవచచ.
గ మప
గ శతసల ఉతడగలవ. క వ వహక జవతతల కష
కతవ
కతవ వతశచక లగగత యకక కతడలల వతడన ఎడల వరకప సమనరమగ అరగరమగ వతడన. కతవ యకక ప
గ భవత కరణతగ
వరకప శరరకతగ ధతడతగ, శకపవతతతగ ఉతటడ. సమజక ప
ష , గరవ మరరదలన పతదతర. మతత పకత నతచ సగహత,
గ తష
సమరగమ లభతచగలద. పతచమ, సపపమ, నవమ భవమలల కతవత దతష
ష కలగ ఉతడటత వలల వరకపక ఆర
స త బగతటతద.
స క పరస
జవత భగసతమ, సతతనత యకక సతదరతలల కష

అనభత
కలగగలద.

ధన లగగమ - లగగస
స గ
గ హమల - ఫలతల
ధన లగగత యకక అధపత గరవ. ఈ లగగమల జననతచన వరక మనవయ వలవల ఉతటయ. ఇతరల పట
ల దయబవమ కలగ
ఉతటర. వర శవన పట
స తల వనగ గ
గ హల ఏ
ల నమనకత కలగ భగరశలగ ఉతడదర. ఈ లగగతల మర జననతచడత వలల లగగమల స
వధమ
క నప
ద త.
గ భవమలన చపతయ ఇపడ చద
సరరడ

ధన లగగత యకక కతడలల సరరడ భగరదపత కగలడ. ఇద యద లగగతల వరజతమవతడత వలల వరకపక అతదమ
క న
శరరత కలగతతద. జ
జ నమ, బద
ద , ఆతనబలమన ప
ర ణయమగన
గ దనతచన. ఈ జతకడ మటల ప
గ భవతతతగన, ఆకర
ఉతటయ. వరపరత లద ఉదరగత రతడ వరక కలస వసప య. రయట, చదవట ఇతక భతక కరరమలల లపప
గ యతన
పతదగలర. చత
స సరరన సపపమ భవమల బధన యకక రశ
గ కళ లద శలపకళలల వరక అభరచ ఉతటతద. లగగస
మథనమన చసపనగడ. సరరన దతష
ష ఫలతత వలల ఆర
స క పరస
స త బగతడన. భగరదపత సరరడ ప
గ భతత రతగత
నతచ లభతన కలగతచన. జవత భగసతమ, సతతన సఖత లభతచగలద.
చతద
త డ
చతద
త డ ధన లగగమ గల కతడలల అష
త డ లగగమ
ష మదపతగ ఉతడటత వలల మతచ ఫలతలన ఇచచన. యద చతద

స తల ఉతడటత వలల వరకప యకక మనసస స
ర రతతమ లకతడ ఉతడన. అనసతదనతనక పనలల వర అభరచ ఉతడగలద.
లగగస
త న కరణతగ వరకప ఆరగర సతబతదమ
క న సమసరలన ఎదరకవలస వచచన. వరకప ప
స చతద
గ యణల పట
ల ఆసకప
క ఉతడన. కళలత కడన వభనగ రతగమలల, లఖనమల వరక అభరచ అధకతగ ఉతడన. చతద
గలవడ
త న దతష
ష సపపమ
క పడతతడటత వలల, మత
భవమలన సతహరశప
క న, సమరగమగల జవత బగసతమ లభతచవచచ.
గ రశ కరణతగ అతదమ
సతతన సఖత కసప ఆలసరమగ కలగతతద.

కజడ
కజడ ధన లగగత యకక కతడలల పతచమదపత, దశమదపతగ ఉతడ శభ కరక గ
గ హతగ ఉతడన. కజడ వరన
పరశ
ద వల
గ మగ ఉతడన. వరకప తన పరశ
గ మ, శ
గ ద
ర సప ర. వపరత లతగత పట
ల ధనతన ఆర
ల ఆసకప కలగతతద. కజడ గరవ
యకక ధనరశల ఉతడట వలన శకమర
గ మల అవరధలన కలగతచన. ప
స కజడ చతర
ర , సపపమ, అష
ష మ
గ థమస
బవమన చసపనగడ. ఈ దతష
ష కరణతగ గతహస
స జవతతల భరరభరపల మధర సమసరల ఏరపడవచచన. చనగచనగ
వవదల కడ మదలవతయ.
బధడ
బధడ ధన లగగమ గల కతడలల సపపమ, దశమ 2 కతద
గ మల అధపత కగలడ. 2 కతద
గ మల అధపతగ ఉతడటత వలల ఈ

క న, నరగమలత కడన శరరత
స డగ ఉతడటత వలల వరకపక అతదమ
గ హత అకరక గ
గ హత కగలడ. కన బధడ లగగస
ఉతటతద. తల
త ల నతచ సగహమన, సమరగమన ప
స ల నతచ లభత,
గ ధనతచన. ప
గ భతతత, ప
గ భతత రతగ సతస
ల దతడ
గరవమన ప
ష తట నతచ వరక సమయనకలతగ లభమన ప
గ దనతచన. మట
గ దనతచన. బధడ సపపమ భవమల

క న, సమరగమ గల జవత భగసతమ లభతచ అవకశత. మత
త ల
స తల వనగ సతరశన చసపనగడ. ఈ కరణత వలల అతదమ
నతచ భగసతమరల నతచ లభల కలగన. ఇక వరపరమల లభమల కలగన. ఆరబలతగ
ఉతడన
.
ర స
గరవ
గరవ ధన లగగమ యకక కతడలల లగగదపత, చతరదపత కగలడ. కతడలల యద గరవ సతరశ ధనరశల
లగగస
క న, అరగరకరమ
క న శరరత ఉతటతద. వరకప బద
స మగ ఉతడటత వలల వరకపక అతదమ
ర జ
జ నమ కలగ ఉతడన. సమజతల
గరవ మరరదల, ప
తష
లన
అతదకగలర
.
భమ
,
భవనత
,
వహనలకరచకగ
లగతర. ప
గ ష
గ థమ భవమల
క , నవమ భవమల సతహరశప

వనగ గరవ యకక పర
ర దతష
ష పతచమ భవమల మష రశల సపపమల మథనమప
ఉతడన. గరవ యకక దతష
ష ఫలతత వలల వరకప సహసత, దయసతభవమ కలగ ఉతడన. జవత భగసతమ నతచ,
సతతనత నతచ ఆనతదల అతదకగలర. జవతతల ఐశతరరత, సఖతత పరపర
ర తగ ఉతడన. ఉదరగత, వరపరల

సఫలత లభతచగలద. శత
త భయమ ఉతడగలద.. కన వర ఈ జతకలక హన కలగతచలర.
శక
త డ
ధన లగగమ యకక కతడలల శక
త డ అకరక, అశభ గ
గ హత కగలద. ఇద ఈ లగగత యకక కతడలల 6 వ, 11 వ
భవమలక అధపతగ ఉతడన. శక
త డ ధన లగగమల లగగస
స మగ ఉతడట వలల వరకప చడడనక అతదతగ ఉతటడ.
కన శక
త డ షష
త డ
ష మదపతగ ఉతడట వలల వరకపక అరగర సతబతధ సమసరలన ఎదరకవలస వచచన. శక
ఏకదశదపతగ ఉతడటత వలల ఆర
త నప
ర కస
స త బగపడన. రజకయ కత
గ మల నతచ లభనగ ప
గ ధనతచన. శక
గ భవత
కరణమగ వరక ప
భతత
ఉదరగత
లభతచటక
అవకశల

భలమగ
ఉనగయ
.
సతగతత
,
కళల
యతద
ఆసకప


క పర
అధకమగ ఉతడన. శక
త డ సపపమ భవమల మత
క న మథనతప
గ ఉతడన. ఫలతతగ వర జవత
ర దతష
ష కల
గ గ
గ హమ
భగసతమ అతదతగన, సమరగమ గలవరగన ఉతడన. గతహస
స జవతత సఖమయతగ ఉతడన.
శన
శన ధన లగగమ యకక కతడలల దతతయ, తతతయ భవమ యకక అధపత కగలడ. ఈ లగగతల శన లగగస
స తల
ఉతడటత వలల వరకప సనగగ ఉతటడ. శన ప
గ భవమ కరణమగ వరకప నత
గ రగత వలన పడతచబడగలడ. వరక సతతతత
గ తగ ఏ
నర
ర యమ తసకవలనగ, కష
ష తగ ఉతడన. జవతతల ప
గ గత కరక ఇతరల సమరగమ వర అధకమగ కరకతటర.
ధనత భద

గ పరచటల ప
గ వతతప కలగ ఉతటర. ఇక ఈ జతకలక అకసనతపగ లభమల కలగ అవకశల ఉనగయ. లగగస
శన తతతయ భవతల కతభ రశన, సపపమ భవతల మథన రశన, దశమ భవతల బధన రశ కనరన చసపతడన. ఈ
భవమలల శన యకక దతష
త ల నతచ అపకత లభత, సమరగమ లభతచద. భగసతమల నతచ ఆపద
ష ఉతడటత వలల మత
కలగ అవకశల ఉనగయ. దతపతర జవతతల కష
ష త యకక అనభత కలగతతద.

రహవ
ధన లగగత యకక కతడలల రహవ లగగస
స తగ ఉతడట వలల ఈ జతకడ పడగగ, అరగరతగ ఉతడన. వర బద

క ఉతటతద. వర పనన ఏ వధతగన
క న చపట
కటనత కలద
ష నరప ఉతటతద. సతహతత వర సద
ద తతత. రహవ యకక దతష

కరణతగ సతతన సఖతల బధల, జవత భగసతమ నతచ సమరగమ లభతచటక అవకశల తకకవగ ఉతడన. జవత
భగసతమ ఆరగరత కరణతగ సమసరల ఏరపడవచచ.
కతవ
కతవ యకక ఉప స
స త ధన లగగత యకక కతడలల ప
గ థమ భవతల ఉతడటత వలల వరకప జతకడక అనరగరల ఏరపడ
అవకశత ఉతద. నడమ, శరర చరపలల నపప ఉతడగలద. ఆతనబలత లపమ కరణతగ ఏ వధమ
క న మహతతపరతమ
క న
వషయల
ర యల తసకనట కఠనతగ ఉతడన.
ల న నర
మకర లగగస
స గ
స గ
గ హల- మకర లగగస
గ హ ఫలతల
మకర రశ జతకల గతడ
క న దహత కలగ ఉతటర. ఇతరల ఆదరణన పతద నరప
గ న మఖత కలగ ఉతటర. సనగన బలహనమ
ఉతటతద. తమ వరవహరమలతదగన, తమ చయ వతతప, వరపరమల యతద ఇతరలత చకకన చతరరత కలగ ప
గ వరపసపర. ధన
సతబతధమ
క న వషయల
ష కవడత వర సహజ సతభవత. ప
గ తపగ ఉతటర. మతతగ వరయత చసప పనల చకకబట
గ తఫలత లనద ఖరచ
ల జగ
క అనరగత ఎకకవ. వరక ప
పట
ష ట వరక గట
ష ద. కటతబసభరలప
గ త పనలన వఘగమల పతదటకగన, ఆలసరమగట గన
జరగన. వవహ వషయతల కనగ వవదల ఎదరకవచచ.

సరరడ
మకర లగగనక సరరడ అష
ష మధపత. అష
ష మధపత లగగతల ఉతడడత వలన ఆరగర సమసరల తలతప అవకశల ఉతటయ. ఎమకల
నపప, ఉదర సతబతధ వరధల కలగ అవకశలతటయ. నత
త స
స నమన ఉతడడత వలలల వర
గ వరధల కలగతయ. సరరడ తన శత
జవతతల కనగ సతదరతల
స తల
ష దలత వజయత
ల కఠన సమసరల ఎదదకవలస వసపతద. అలతట పరస
ల ఆతనవశతసతత, పట
సధతచలస ఉతటతద. వవహ జవతతల ఒడదడకల ఉతటయ. వరపరత చయలనగ కరక ఉదరగత చయలనగ ఆసకప కలగలపగ
ఉతటయ.
చతద
త డ
మకర లగగతల చతద
త డ సపపమధపత. శత
త రశల లగగస
స చతద
త డ వరకపక సతదరరత ఇసప డ. అయత, చతద
త డ శత
త స
స నతల
ఉతడటతత వర వచత
త డ లగగత నతచ సపపమ
గ మనసపతతతత కనపసప ర. ఈ జతకలక కలళ, చవల వట వరధల ఏరపడవచచ. చతద

స నమన మద దతష
ష పట
ష డత వల
ల జవత భగసతమ అతదత, గణత కలగ ఉతటతద. జవత భగసతమత అనరనరత అనకలత కలగ
ఉతటర.
కజడ
మకర లగగనక కజడ సఖధపత, లభధపత. కజడ లగగతల ఉతట ఆ వరకప క
గ ధ సతభవత కలగ ఉతటడ. తతడ
గ క వ ప బతధవల
సహకరత లభసపతద. తతడ
స త
గ వల
గ ఖరతల వసప య. శన ప
గ భవత కరణతగ తతడ
గ క వ ప ఆసపల తరగత చయవలసన పరస
ల పర, ప
సతభవతచగలద. లగగస
స కజడ 4, 7, 8 స
స నల మద దతష
ష సరసప డ. అతదవలల ధరనకత ఉతటతద. క వ వహక జవతతల కలతల
కలగతయ. మకర లగగతల కజడ ఉచచ స
స త కరణతగ వరకప క
గ ధ సతభవత కలగ ఉతటర. తల
గ క సతభవత కలగ
ల కడ ఉద
ఉతటతద.
బధడ
మకర లగగనక బధడ షష
ష మధపత, నవమధపత. మకర లగగస
స బధడ వరకపక జ
జ నత, బద
ర కశలత కలగ ఉతటడ. ఈ జతకల క ద వ
భకప, దయ సతభవత, కళభరచ కలగ ఉతటర. సమజతల గరవ మరరదల, ధనత ప
స నత మద, బధ దతష

గ పపసపయ. సపపమ స
ఫలతతగ జవత భగసతమ అతదతగ సమర
ద రశలగ ఉతటతద. షష
ష మధపత దతష
ష కరణతగ క వ వహక జవతతల కలహల ఏరపడ

భరరభరపల మధర వభదల ఉతటయ. సతతనత కలగడతల జపరత కలగ అవకశత.
గరవ
మకర లగగనక గరవ తతతయ వరయ స
స నలక ఆధపతరత వహసప డ. కనక గరవ ఈ లగగనక అకరక గ
స గరవ
గ హత. లగగస
వరకపక జ
జ నత, సగణత కలగసప డ. ఈ జతకలక కమగణత ఎకకవ. ఇతరల కలతల వరన ప
గ భవతత చసప య కనక కనగ
సమసరలన ఎదరకతటర. లగగస
స గరవ పతచమ, సపపమ, నవమ స
స నల మద దతష
ష పడతడ కనక వవహనతతరత అదతష
ష త వసపతద.
శక
త డ
మకర లగగనక పతచమ, సపపమ, దశమ స
స నలక కరకతతత వహసప డ. మకర లగగనక శక
త డ శభడ. మకర లగగస
స శక
త డ
కరణతగ వరకప అతదత, బద
ర కశలత కలగ ఉతటడ. లగగస
స శక
త డ వరన వలసవతతల, సతర
ర పరలగ చసపతద. తమ అవసరనక
క న ససల
అనగణతగ తమ తరన మరచకతటర. ఈ జతకల అవసరర
ర త మత
త లన కలగ ఉతటర. ససక ల న పరషల పట
ల , పరషల
పట
స నమ
క న కటక రశ మద శక
త డ దతష
ష పడటత వలల వర మద జవత భగసతమ ప
ర తల అవతర. సపపమ స
గ మన
ల సహజతగన ఆకర
అపరయతన కలగ ఉతటర. జవత భగసతమ సఖదదఖతల సహయ సహకరలన అతదసప ర.
శన
మకర లగగస
స శన లగగధపత, దతతయ స
స నలక ఆధపతరత వహతచ కరక గ
గ హత. దతత ఈ జతకడ భగరశల కగలడ.
ఆకర
ర ణయమ
క న శకపవతతమ
క న శరరకతత కలగ ఉతటడ. ఉదరగ వరపరలల సఫలరత లభసపతద. ఆకర
ర ణయతగ మట
గ భతత
ల డ లర. ప
సవరతగతల పన చస అవకశత లభసపతద. తల
ష కరణతగ
ల త చకకన సతబతధ బతధవరల ఉతటయ. శన తతతయ, సపపమ, దశమ దతష
జవత భగసతమక కష
ష ల ఎదరవతయ. క వ వహక జవతతల సమసరల ఎదరయర అవకశత.
రహవ
మకర లగగతల రహ స
స త కరణతగ అనవసర హడవడ ఎకకవ. కరర హన జరగ అవకశలనగయ. అనకనగ పనల సధతచడతల
తరచ ఆటతకల ఎదరవతయ. వరపరతల ఆసకప ఉనగ ఉదరగమ లభదయకతగ ఉతటతద. లగగస
స రహవ సపపమ దతష

కరణతగ సతసర జవతతల జవత భగసతమ నతచ, మత
త ల నతచ తగన సహకరత లభతచద.
కతవ
మకర లగగతల ఉనగ కతవ ఆరగర సమసరలక హతవ. తరచ ఊహతచన సమసరల ఎదరవతర. శత
త వల వల
ల సమసరల ఏరపడ
అవకశలనగయ. సమజతల గరవ ప
ప క పరషల
ష ల కరక అనచత కరరమల చస అపజయత పలవతర. లగగస
స కతవ స
గ తష
గ ల
యతద, పరషలక ససల యతద వపరత ఆకర

కలగ
ఉతటర.
సపప


నత
మద
కత
దతష
కరణతగ
భగసతమక
కషష ల
కలగతయ.
కతభ లగగమ - లగగస
స గ
గ హమల - ఫలతల
కతభ లగగమ యకక అధపత శన. ఈ లగగమల సరరడ, శక
త డ, శన శభ కరక గ
త డ, కజడ, బధడ, గరవ
గ హమల. చతద
అశభ, అకరక గ
స నధపత సరరడ, నవమ స
స నధపత శక
త డ, లగగధ పత శన
గ హమలగ వతడన. కతభ లగగనక సపపమ స
శభగ
ష మధపత చతద
త డ, అష
ష మస
స నధపత బధడ అశభ గ
గ హల, కరక గ
గ హల. తతతయధపత అయన కజడ, షష
గ హల అకరక

స తల ఉనగ గ
ద మ.
గ హల. కతభ లగగమల జననతచన వరన ప
గ థమ భవమల స
గ హల వరన ఏ వధతగ ప
గ భవతత చయన చద
సరరడ
కతభ లగగత గల కతడలల సరరడ సపపమధపతగ ఉతడన. కతద
స తల ఉతడ ఇద శభ కరక గ
గ భవత స
గ హత యకక ఫలతలన

ఇచచన. కతభ లగగత యకక కతడలల సరరడ యద లగగస


ఎడల
వరకప
చడడనక
అతదతగ,
పరపర

ర ఆతనవశతసత కలగ
ఉతడన. సపపమధపత సరర లగగసపడగ ఉతడటత వలల జవత భగసతమ అతదతగన, సమరగమన ఇచచవడ గన ఉతడన.
అపడపడ వవదల ఏరపడతయ. మత
త ల నతచ, భగసతమల నతచ సమరగమ లద లభత కలగతతద. వరపక వరపరలల
తతరగ సఫలత లభసపతద. ఆర
స త సమనరతగ ఉతటతద.
ర కస

చతద
త డ
చతద
త డ కతభ లగగత గల కతడలల 6 వ భవమ యకక సతమగ ఉతడ అకరక గ
గ హమ యకక భమ కతతమన నరతహసపనగడ.

త నస
స త ఉతడటత వలల వరకపక దగ
గ , జలబ, జర
ర శకపక సతబతధమ
క న వరధల వచచ అవకశల ఉనగయ. చతద
త న
గ థమ భవతల చతద
క ఉతడగలద. కటతబ జవతతల కలహల, వవదల జరగ
యకక ఈ స
స త కరణతగ వరకప యకక మనసస అశతతత కడనద
క ఉతడన. ఈ దతష
అవకశమలనగయ. చతద
త న దతష
ష సపపమస
స సరర రశ సతహతప
ష సతబతధత కరణతగ జవత భగసతమ
అతదమగన, మహతతకతకగన ఉతడన.
కజడ
కజడ కతభ లగగత గల కతడలల తతతయ, దశమ భవత యకక అధపత కగలడ. ఈ లగగతల కజడ అశభ, అకరక గ
గ హల
భమకతతమన నరతహతచన. కజడ లగగస
స తగ ఉతడటత వలల ఈ జతకడ ధతడమ
క న శరరకమ కలగ ఉతడన. వరల సహసత,
పరక
క న పనలన కడ పరప చసప ర. మతత, పతత పకత నతచ ఈ జతకలక
గ మత ఎకకవగ ఉతటతద. కఠర శ
గ మత కఠనమ
అనకల సమరగమ లభసపతద. సమజతల గరవ మరరదల కలగతయ. సతభవతల ఉగ
గ త కరణతగ అనవసర వవదలన కన
తచచకనదర. కజన యకక దతష
ష పతచమ భవతల వతషభత, సపపమ భవతల సతహత, అష
ష మతల కనరల ఉతడటత వలల జవత
క ఉతడన. క వ వహక జవతత సమనరతగ సఖమయతగ ఉతడన. సపపమదపత,
భగసతమ గణవతతడ, వరవహరక సతభవత గలవడ
కజడ పడతచబడ లద పప ప
గ భవతల ఉతడటత వలల సపపమ భవతల సతబతధత సభల బధసప య.
బధడ
బధడ కతభలగగమ గల కతడలల పతచమధపత, అష
ష మదపత కగలడ. అష
ష మధపతగ ఉతడటత వలల ఇద అకరక, అశభ
ఫలదయగ ఉతటతద. లగగతల దన ఉపస
స త కరణతగ ఈ జతకడ బద
ద వతతడ, వవకవతతడ అవతడ. శక రతగతల వరక సఫలత
లభసపతద. మటల దతర వర ప
గ జలన ప
గ భవతత చసప ర. జలకత
గ తల వరక ఆసకప అధకత. పడవ ప
గ యణల, జల యత
గ ల వరన
ఆకట
ష కతటయ. బధన దశవదల మనసక సమసరల ఏరపడతయ. ప
స బధడ సపపమ భవతల స
స తల ఉనగ సతహ రశన
గ థమస
చసపనగడ. ఈ కరణత వలల జవత బగసతమత వవదల, మత బధల ఏరపడతయ. వవహతర సతబతధల కడ ఉతడ అవకశత.
గరవ
కతభ లగగత గల కతడలల గరవ అకరక గ
గ హత కగలడ. ఇద దతతయ, ఏకదశ భవమ యకక అధపతగ ఉతడన. లగగతల దన
ఉపస
స త కరణతగ వరకప బద
ర వతతడ, వవకవతతడ అవతడ. ఈ జతకల
ల ఆతనబలత, ఆతనవశతసత అధకత. ధన సకరణ చస క న పణరత
ఉతటతద. దతత ఆర
ద గ రవ. లగగతల కరచన ఉనగ గరవ పతచమ, సపపమ, నవమ భవలక ప దతష
ష కలగ ఉతడన.
స క సమసరల పద
గరవ యకక దతష
ష కరణతగ బతధమత
త ల నతచ లభత ప
గ పపతచగలద. పతత పకత నతచ లభమ కలగన. సతతనత, జవత
భగసతమ నతచ సఖత ఉతటతద.
శక
త డ
కతభ లగగత గల కతడలల శక
త డ సఖధపత, భగరధపతగ ఉతడన. సఖధపత, భగరధపతగ ఉతడటవ వలల ఇద ప
గ మఖ కరక

స త కరణతగ వరకప అతదతగ, ఆకర
ర ణయతగ ఉతడన. వర బద
ద వతతల, గణవతతల
గ హతగ ఉతటతద. లగగతల దన ఉప స
అవతర. అధరతనకతల వరక అభరచ అధకత. ఆధరతనక కరరకలపమలల వర ఇష
ష తగ పల
గ తటర. మతతమరప నతచ ప
గ మ,
సమరగత లభసపతద. భమ, భవనత, వహన సఖత ప
త డ సపపమస
స సతహరశన చసపనగడ. ఈ కరణతగ
గ పప చతదగలద. శక
క వ వహక జవతతల సమసరల ఏరపడవచచ. జవత భగసతమత ఒడదడకల తపపవ.
శన
శన కతభ లగగత గల కతడలల లగగదపత, దతదశధపతగ ఉతడ కరక గ
గ హత యకక భమకతతమన నరతహతచన. లగగదపత
శన సతరశ స
స తల వతడ వరకప ఆరగరనగ, నరగమత కడన శరరనగ ప
గ దనతచన. శన యకక ప
గ భవత కరణతగ వరకప
ఆతనవశతసమత పరపర
ర త కలగ ఉతటడ. ఈ జతకడ తన వరకపతత తర వలల సమజతల గరవమరరదల, ప
ష లన పతదతడ.
గ తష
లగగతల కరచన ఉనగ శన తతతయ భవతల మషరశ, సపపమతల సతహరశ, దశమతల వతశచక రశన చసపనగడ. శన యకక
దతష
ష కరణతగ సదరలత అపకత సమరగమల సమసరల ఏరపడతయ. ఇక జవత భగసతమత సమసరల తపపకపవచచ.
రహవ


ష మగ
స త కరణతగ అనరగరత ఏరపడ అవకశలనగయ. రహవ యకక దశ కలతల
గ థమ భవతల అష
గ హత రహవ యకక ఉపస
క కరక
ఉదర సతబతద రగల కలగ అవకశలనగయ. వరపక వరపరలల సమసరలన ఎదరకవలస రవచచ. వరక వరవసయతప

ఉనగపపటక ఉదరగత ఫలదయకతగ ఉతటతద. లగగస
స రహవ సపపమ భవతల సరరన రశ సతహనగ చసపనగడ. శత
త రశప
రహవ యకక దతష
ష క వ వహక జవత సఖనగ బలహన పరచన. భగసతమల నతచ ఈ జతకలక లభత కలగ అవకశల తకకవ.
రహసరల, గపప వదరల అతట ఈ జతకలక మకకవ. ఆతనవశతసత తకకవగ ఉతటతద. దతత నర
ర యల తసకవడతల సమసరల
ఎదరకతటర.
కతవ
కతవ కతభ లగగత గల కతడలల లగగస
స తగ ఉతడ వరకపన అస
స రనగ చసపనగడ. వపరత లతగప వరకపక ప వరక అభరచ అధకత. వర
క కతవ యకక దతష
తల
త లత వవదల, మనస
స పల కలగ అవకశమలనగయ. సపపమ భవతప
ష ఉతడటత వలల గతహస
స సఖతల
ల దతడ
లపత ఏరపడతతద. వరకపక అనర వరకపత సతబతధల కరణతగ కటతబమల అశతత ఏరపడతతద. కతవత పట శభ గ
గ హల యత
లద దతష
ష సతబతధల ఉతట గనక కతవ యకక అశభ ప
గ తతద.
గ భవత తగ
మన లగగమ - లగగస
స గ
గ హమల - ఫలతల
మన లగగనక అధపత గరవ. మన లగగనక చతద
త డ, కజడ, గరవ కరక గ
గ హల. ఈ కరణత వల
ల మతచ ఫలతల ఉతటయ.
శక
త డ, సరరడ, శన అకరక గ
గ హల. అశభ ఫలతల ఇసప ర. మన లగగతల రరద గ
గ హల ఉనగపడ కలగ ఫలతల ఎల
ఉతటయ పరశలద
ద మ.
సరరడ
సరరడ మన లగగ కతడలల షష
ష మధపతగ ఉతడన. షష
ష మ భవతల ఉతడడత వలల సరరడ అకరక గ
గ హతగ ఉతడన. మన
లగగతల లగగస
స తగ ఉతడ సరరడ వరకపన ఆరగరతగ ఉతచన. ఎవర కతడలల అయత ఈ స
స త ఉతడన వర ఆతనవశతసతత
క నన పరప మనబలతత పరప చయదర. శత
ఉతడగలర. ఏ పనన
త వల, వరదల నతచ భయపడర. సరరన పర
ర దతష
ష సపపమ
క ఉతడన. వరపరత చయలనన కరకత పట, ఉదరగతల అనకలత ఉతటతద. క వ వహక జవతతల జవత
భవమల కనర రశప
భగసతమత ఒడదడకల తపపవ.
చతద
త డ
మన లగగ కతడలల చతద
త డ పతచమధపత అవతడ. ఈ లగగతల త
త డ శభ కరక గ
గ కణధపతగ ఉతడటత వలల చతద
గ హతగ
ఉతడన. లగగతల దన స
భవత


వరకప
అతదత,
ఆకర
ణయమనక
అధపత
స త వరకపక సఖతగ, శభకరతగన ఉతడన. చతద
త నపకగలడ. వర మటల ఇతరలక ప ప
ద కరరమన మదల
గ భవత చపన. వరల ఆతనవశతసత మతడగ ఉతడన. అతదక ఎలతట పద
పట
ష డనక భయపడర. మతత పకత నతచ, మతతమరప నతచ సఖనగ, ఆదరభనమలగ పతదగలర. చతద
త డ పర
ర దతష
ష దతర
బధన రశ కనరన చసపనగడ. ఈ ప
గ భవత వలల జవతభగసతమ, సతతనత నతచ ప
గ శతతత, సఖత లభసపతద.
కజడ
కజడ మన లగగత గల కతడలల దతతయ, నవమ భవమ యకక అధపతగ ఉతడన. లగగతల దన ఉపస
స త కరణతగ వరకప శకపశల,
పరక
గ మగ ఉతడన. ఇద వరకపన మరట వడగ చయన. అధరతనకమతట మరక ఆసకప ఉతటతద. తట వరక సహయత చసతదక వర
ఎల
వళ
ల సద
ర తగ ఉతదర. ఆర
స తక అడ
ష దషత, కర
ర దషత కలగ
ర కస
డ తకల ఉతడవ. ఇక ధననగ అనవసరతగ ఖరచ చయర. వరక దతష

అవకశల ఉనగవ. ప
స తల ఉనగ కజడ చతర
ర , సపపమ, అష
ష మ భవమలన తన దతష
ష తప
గ థమ భవ స
గ భవతత చసపనగడ. ఈ ప
గ భవత
వలల మత
త ల, భగసతమల వల
ల లభత కలగతతద.
బధడ
బధడ మన లగగ కతడలల చతర
ర , సపపమ భవత యకక అధపతగ ఉతడడత వలల క
గ దధపత దషత కరణతగ దషతచబడన.
లగగతల బధన ఉపస
స త కరణతగ వరకప పరశ
ర బలత వల
గ మ కగలడ. వర పరశ
గ మ, బద
ర న చసప ర. పతత సతపతప నతచ వరక వశష
ల ధనర
లభల కలగతయ. మహళల వల
ల వరక లభల, సమరగమ లభసప య. లగగతల కరచన ఉనగ బధడ సపపమ భవతల సతరశన
చసపనగడ. దన ప
భవత


వరప
క వరపరలల మత
త ల, భగసతమల నతచ సమరగత లభసపతద. గతహస
స జవతత సఖమయతగ

ఉతటతద. అనకలమ
క న జవతభగసతమ లభతచ అవకశత.
గరవ
గరవ మన లగగమ యకక కతడలల లగగదపత, దశమధపతగ ఉతడన. లగగధపతగ ఉతడటత వలల రతడ కతద
గ భవలక
అధపతగ ఉనగపపటక కతద
స త కరణతగ వరకప అతరతత భగరశలగ ఉతడన. శరరకతగ
గ ధపత దషత కలగతతద. లగగతల దన ఉపస
అరగరతగ, అతదతగ ఉతడన. ఈ జతకల దయ సతభవత, వనమ
త త కలగ ఉతటర. లగగస
స గరవ తన యకక పర
ర దతష
ష త
పతచమ, సపపమ, నవమ భవలన చసపనగడ. దన ప
స జవతత సఖమయతగ
గ భవత వలల తతడ
గ , సతతనత నతచ సఖత లభసపతద. గతహస
ఉతటతద.
శక
త డ
శక
త డ మన లగగకతడలల తతతయ, అష
ష మ భవత యకక అధపత కగలడ. ఈ లగగత యకక కతడలల ఇద అకరకతగ ఉతడన.
ఈ లగగతల శక
త డప
ర ణయతగన ఉతడన. వరక పతపవత రగత కలగ అవకశల
గ థమ భవతల ఉతడటత వలల వరకప అతదతగ, ఆకర
క ఉతటర. వర ఏ వషయతన
క న చల లతగ
ఉతడన. వర పనల వర నపణత కలగ ఉతటర. వర సహసత, పరక
గ మత కలగన వర
క ఉతడన. తల
తలసకనటక ఆసకప కలగన వర
ష ల
ల నతచ సఖత, సమరగనక అవకశల తకకవ. సతతనత యకక సతదరతతల కష
ఎదరవతయ. సపపమ భవతల శక
త న పర
ర దతష
ష ఉతడటత వలల గతహస
స జవతత సమనరతగ సఖమయతగ ఉతడన.
శన
శన మన లగగ కతడలల ఏకదశధపత, దతదశధపతగ ఉతడన. లగగ భవతల శన యకక ఉపస
స త కరణతగ వరకప సనగగ ఉతటడ.
శన యకక ప
ర యల తసకవడత సధరత కకపవచచ. జవతతల
గ భవత వలల వరకప నత
గ సతబతధ వరధల వరన పడవచచ. వరక సతత నర

గ గత కసత ఇతరల సలహలన పటతచలస వసపతద. ధన సకరణ యకక ప
గ వతతప ఉతటతద. షయర, పతదల, లటరల వలన ఈ
జతకలక అకసనతప లభల కలగ అవకశత. లగగస
శన
తతతయ
భవతల
వతశచక రశన, సపపమ భవతల కనర రశన, దశమ

భవతల గరన రశ ధన చసపతడన. ఈ భవల శన యకక దతష
ష ఉనగ ఎడల మత
త ల నతచ అపకత లభత, సమరగత లభతచద.
ఇక భగసతమల నతచ హన ఏరపడ అవకశత. దతపతర జవతతల సమసరల ఏరపడ అవకశత ఉతటతద.
రహవ
రహవ మన లగగ కతడలల లగగస
స తగ ఉతడటత వలల ఈ జతకడ కతడల తరగన బలశల అయ ఉతడన. రహవ వరక చతరతన,
క న మతతతతతన చసప ర. పనన
బద
ద నప
ర భవన ఉతటతద. అనకనగ కరరలన సధతచటక, వర ఎవరతన
గ సధతచన. వరల సతర
ఎల పరప చసకనవలన వరక బగ తలస. వరల సహసత అధకతగ ఉతడన. లగగస
స రహవ సపపమ భవతల స
స తల ఉనగ బధన
కనర రశన చసపనగడ. దన ప
గ భవత వలల సతతనత యకక సతదరబతల సమసరల వచచ అవకశల ఉనగయ. జవతభగసతమ
అరగర సతబతధమ
క న సమసరలత బధతచబడన. గతహస
స జవతతల సమసరల తపపకపవచచ.
కతవ
కతవ మన లగగ కతడలల లగగస
స తగ ఉతడటత వలల వరకప అరగర సమసరల ఎదరకతటర. నడమ నపప, వత వరధల కలగ
అవకశత ఉనగయ. ఆతనవశతసత తకకవగ ఉతడటత మలతగ సతత నర
ర యల తసకలర. వరపరత చయలన కరక, ఉదరగత
చయట వరక ఇష
ష తగ ఉతడన. సతర
ర సద
ద కరక సమజక నయమలన ఉల
ల తఘతచటక కడ వర వనకడర. సపపమ భవతల
కతవ యకక దతష
ష జవత బగసతమక కష
ష కరగ ఉతడన. కతవ వరన వవహతర సతబతధలక ప

గ రపతత చయన. ఫలతతగ గతహస
జవతతలన సఖత బధతచబడన. ఆర
స త సమనరతగ ఉతటతద.
ర క పరస

దతసతర
త ట
ర కతకణ సనననత & వశతజరతష సమ
చతత గప శరన సద
ర తత
9866193557