You are on page 1of 6

Cc quy tc cn nh c lit k nh sau, tr mt vi trng hp ngoi l.

1. Ngang trc s sau: , , , , , .

2. Pht () trc, mc ( ) sau: , , , .

3. Tri trc phi sau: , , , , , , , .

4. Trn trc di sau: , , , , , .

5. Ngoi trc trong sau: , , , , , , .

6. B v vit sau cng: , , , , , .

7. Gia trc; tri ri phi: , , , , , .

8. Vo nh trc, ng ca sau: , , , , , .

Ch Hn c 8 nt c bn sau ( ngai ra cn c nhiu nt bin th)

1.Nt ngang

2. Nt mc

3. Nt s

4. Nt ht ( cn gi l nt phy ln)

5. Nt ngoc ( cn gi l nt khung ao, nt mc cu)

6. Nt mc ( cn gi l nt quai, nt s mc)

7. Nt phy

8. Nt chm

c th nhn thc v ghi chp c ch Hn, trc ht cn phi bit ch c my nt.


Mun m c, phi da vo s nhn thc phn bit cc nt c bn. Nguyn tc m
nt l: mi ln nhc bt sau khi hon thnh 1 nt c bn ( ly kiu ch Chn th lm chun)
c k l 1 n v tnh m.

Vd : mt nt( 1 ln nhc bt), nm nt( 5 ln nhc bt).

Th t ca cc nt trong mt ch:

Ngi ta chia ch Hn thnh 2 loi:

- Loi c kt cu n gin gi l Vn. Vd: nhn , nhp , trung ,tm

- Loi c kt cu phc tp gi l T. Vd: trung , minh , ho

A. i vi nhng ch n gin( Vn):

1. Nt tri vit trc, nt phi vit sau.

Vd: nhn - ngi

Bt tm

nhp vo

xuyn sng

2. Nt trn vit trc, nt di vit sau:

Vd: nh - 2

H - di

3. Nt ngang vit trc, nt s vit sau:

Vd: thp mi

4. Nt ngoi vit trc, nt trong vit sau:

Vd: nguyt - mt trng

5. Nt gia vit trc, 2 nt 2 bn vit sau ( 2 nt 2 bn thng i xng nhau)

Vd: tiu - nh

mc cy

6. Nt c nhim v khp kn vung vit sau cng

Vd: nht - mt tri

quc - nc

B.i vi nhng ch phc tp( T ):

1 . Ch tri vit trc, ch phi vit sau:

Vd: ho - tt

Tri bit

2. Ch trn vit trc, ch di vit sau:

Vd: trung - trung thnh

t - suy ngh

3. Ch ngoi vit trc, ch trong vit sau:

Vd: vn - nghe thy

4. Ch trong vit trc, ch ngoi vit sau:

Vd: o - con ng

5. Ch gia vit trc, hai ch hai bn vit sau:

Vd: lc - vui ( nhc: m nhc)