ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE „VASILE LASCĂR” CÂMPINA COMISIA

DE ADMITERE - sesiunea august-septembrie 2009 VICEPREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE A ŞCOLII Comisar şef MANEA CONSTANTIN LUCRARE SCRISĂ LA DISCIPLINELE LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ VARIANTA I

Pentru fiecare întrebare a testului de cunoştinţe sunt prevăzute trei variante de răspuns notate cu litere de la a la c; dintre aceste trei variante una şi numai una singură reprezintă răspunsul corect.

Marcaţi cu semnul „X” pe Foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării şi a literei corespunzătoare pe care o consideraţi răspuns corect. Celelalte două spaţii baraţi-le cu câte o linie orizontală în fiecare căsuţă. Exemplu: Nr. întreb. 1 2 a b c -

Dacă la corectare se constată că sunt înscrise mai multe semne de „X” în dreptul unei întrebări, sau în aceeaşi căsuţă sunt marcate şi „X” şi „-„ (exemplu: X), răspunsul nu este luat în considerare (este anulat). De asemenea, pe Foaia de răspuns nu sunt admise ştersături, modificări, adăugiri sau orice alte însemnări care pot produce confuzie în apreciere. La verificarea corectitudinii răspunsurilor, existenţa situaţiilor care induc interpretări asupra variantei de răspuns prezentate, atrage anularea răspunsului respectiv, indiferent dacă – printre însemnele făcute – este marcat şi răspunsul corect. I. LIMBA ROMÂNĂ 1. Aparţin vocabularului fundamental toate cuvintele din seria: a) pâine, ac, condur, zapis; b) cap, mişto, a bea, casă; c) găină, ceapă, cal, aer. 2. Marchează varianta în care cuvântul „foc” are sens secundar de bază: a) Focul ardea în vatră; b) Are un foc la inimă; c) Se auzeau focurile armelor. 3. Ce înţeles are cuvântul „inextricabil”? a) care nu poate fi stricat; b) complex, încurcat; c) inedit. 4. Seria cu toate cuvintele obţinute numai prin derivare cu sufixe este: a) muncitor, poliţist, căsoi, băieţaş; b) germanofil, tocător, osos, pătuţ; c) fratricid, fotofobie, măturică, floricică. 5. Seria ce cuprinde numai derivate parasintetice este: a) decolora, cuviincios, deznădejde, împărţi; b) dezlănţui, recunoscător, înfrunzi, strălucitor; c) redispărea, prezidenţial, transmuta, dezola. 6. Identificaţi varianta care nu conţine pleonasm: a) „A cumpărat un blocnotes pentru însemnări”; b) „Ploaia cădea în averse”; c) „A fost chemat la tribunal pentru o calomnie neadevărată”. 7. Sensul expresiei „ad litteram” este: a) literar; b) textual; c) înainte de literă. 8. Există numai cuvinte polisemantice în seria: a) gură, picior, scaun, mână; b) vatră, cireaşă, foc, inimă; c) verde, cardiac, competenţă, a bate. 9. Cuvântul „concesiune” înseamnă: a) consecinţă, urmare; b) renunţare la un avantaj; c) drept de a exploata un bun al statului sau un serviciu public. 10. Care dintre seriile sinonimice este corectă: a) a accentua, a evidenţia, a întări, a învedera; b) a marca, a delimita, a mărgini, a semna; c) a ilustra, a însemna, a reprezenta, a releva. 11. Indică varianta care cuprinde numai antonime: a) imaginar-real; falimentarsolvabil; solvent-solvabil; b) falit-insolvabil; infatuat-modest; a modifica-a reforma; c) exigenţă-indulgenţă; privat-public; a abroga-a promulga. 12. Antonimul adjectivului „pitoresc” este: a) plastic; b) monoton; c) evocativ. 13. Indică seria ce conţine doar cuvinte ce pot forma perechi omonimice: a) roman, bob, avar, box; b) rezervă, local, crud, comisar; c) scoarţă, a ridica, bolero, plan. 14. Analizează sub aspectul relaţiilor semantice adjectivul „mare”, alegând varianta corectă: a) cuvânt monosemantic; b) stabileşte exclusiv relaţii antonimice; c) stabileşte relaţii antonimice, sinonimice şi paronimice. 15. Indică varianta în care paronimele sunt incorect inserate în contexte: a) „Părinţii au venit fortuit la şcoală, fiind înştiinţaţi de profesori. Întâlnirea forţată cu prietenii l-a bucurat mult.”; b) „A fost învestit în noua sa funcţie. A investit bani în afacere.”; c) „Procurorul a recuzat martorul. Eu am refuzat cadoul.”. 16. Precizează seria în care există un cuvânt despărţit greşit în silabe: a) lingvist, cap-ta-re, cob-zar, trans-cal-cu-la-re; b) gră-diş-te, hi-at, în-dră-zneală, is-to-ri-si; c) port-chei, hand-bal, com-ple-ta, cos-mo-drom. 17. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria: a) sculp-tor, sandvici, de-lin-cven-tul, ab-strac-ţi-u-ne; b) scul-ptor, sand-vici, de-linc-ven-tul, ab-strac-ţi-u-ne; c) sculp-tor, sand-vici, de-linc-ven-tul, ab-strac-ţi-u-ne.

18. Accentul distinge forme gramaticale în varianta: a) batem/batem; faceţi/făceţi; b) cântă/cântă; încuie/încuie; c) modem/modem; buldog/ buldog. 19. Indicaţi numărul greşelilor de limbă şi de punctuaţie existente în următoarea frază: „Primul gol al partidei, a fost marcat în repriza întâia, la o lovitură liberă, ne mai pomenită, a cărui efect a surprins pe toţi spectatoriii.” a) 3; b) 5; c) 4. 20. „A” este articol posesiv-genitival în enunţul: a) „Dorinţa de a reuşi la un candidat este mare.”; b) „Cartea este a Mariei.”; c) „A de colo e mama.”. 21. Indică varianta numai cu substantive defective de plural: a) cinste, capitalism, nord, unt; b) mass-media, martie, gură-cască, ochelari; c) cofeturi, ghilimele, aplauze, osanale. 22. Substantivul propriu din „Pe sora lui, Ioana Andrei, am întâlnit-o cândva” este în cazul: a) acuzativ, complement direct; b) acuzativ, atribut apoziţional; c) nominativ, atribut apoziţional. 23. Adjectivul din enunţul „Şi văzând Spânul cât de frumoasă e fata împăratului Roş, odată se răpede să o ie în braţe de pe cal” este: a) variabil, cu două forme flexionare, acuzativ, superlativ absolut, atribut adjectival; b) variabil cu patru forme flexionare şi două terminaţii, superlativ absolut, nominativ,nume predicativ; c) variabil cu două forme flexionare, nominativ, pozitiv, nume predicativ. 24. Recunoaşte seria de locuţiuni adjectivale din următoarele variante: a) de folos, de dreapta (partid), de dulce, de efect; b) prin dreptul, din faţa, în afară de, cu scaun la cap; c) a face fiţe, de-a latul, de aur (mâini), în fond. 25. Cuvântul „năruit” este în enunţul: „Şi sufletul meu este cu adevărat năruit”: a) verb la participiu cu valoare adjectivală, singular, nominativ, complement circumstanţial de mod; b) participiu cu valoare adjectivală, nominativ, singular, neutru, nume predicativ; c) verb la participiu, cu valoare adverbială, complement circumstanţial de mod. 26. Selectează varianta în care verbul „a fi” din enunţul: „Dacă nu vezi că sunt cum sunt e că n-a fost cine mă ajuta” are următoarele valori: a) verb auxiliar, verb copulativ, verb predicativ, verb copulativ; b) verb copulativ, verb copulativ, verb predicativ , verb predicativ; c) verb auxiliar, verb copulativ, verb predicativ, verb predicativ. 27. În următoarea propoziţie ideea de posesie este corect exprimată prin: a) adjectiv pronominal posesiv: „I-a stricat viaţa sa”; b) prin pronumele personal în genitiv: „I-a stricat propria lui viaţa”; c) prin dativul posesiv: „I-a stricat viaţa”. 28. În enunţul „Au luat-o la sănătoasa”, cuvântul „o” este: a) pronume personal, formă neaccentuată, persoana a treia singular; b) pronume personal cu valoare neutră; c) articol nehotărât. 29. Indică varianta în care pronumele „şi” are următoarele valori şi funcţii sintactice în enunţul: „Şi-a curăţat pantofii”: a) pronume personal, complement indirect; b) pronume reflexiv, atribut pronominal; c) pronume reflexiv, complement indirect. 30. Indică enunţul în care pronumele sau adjectivele demonstrative sunt întrebuinţate incorect: a) „Aceea s-au salutat.”; b) „N-o voi alege pe aceea.”; c) „Situaţia aceea a fost penibilă.”. 31. Indică valoarea morfologică a cuvântului „unul” în contextele: „Unul avea în traista sa trei pâini, iar celălalt două”. „Unde-i unul nu-i putere/unde-s doi puterea creşte”: a) numeral cardinal în ambele contexte; b) pronume nehotărât în ambele poziţii; c) pronume nehotărât şi numeral cardinal. 32. Cer propoziţie subiectivă numai adverbele din seria: a) fireşte, pesemne, negreşit, probabil; b) fireşte, negreşit, bine, probabil; c) pesemne, probabil, negreşit, abia. 33. Există locuţiuni prepoziţionale numai în seria: a) în faţa, în spatele, în vârf, de-a curmezişul; b) în faţă, în spate, în decurs de, în vârful; c) de-a dreptul, în mijlocul, în afară de, în ciuda. 34. În enunţul: „Piatra a căzut pleosc! în baltă”. interjecţia este: a) complement circumstanţial de mod; b) fără funcţie sintactică; c) predicat verbal. 35. În enunţurile: „Mi-e sete”; „Scrie în ziare”; „Ai venit la mine”; subiectele sunt în ordine: a) subiect exprimat prin substantiv; subiect neexprimat subînţeles; subiect neexprimat inclus; b) subiect exprimat prin substantiv; subiect neexprimat nedeterminat; subiect neexprimat inclus; c) subiect exprimat prin substantiv; subiect neexprimat subînţeles; subiect neexprimat inclus. 36. Indică varianta cu ordinea corectă a propoziţilor din fraza: „Ceea ce ştiu e că spui adevărul.” a) SB+PP+PR; b) PR+PP+ SB; c) SB+PR+SB. 37. Indică varianta corectă cu funcţia sintactică a structurii subliniate în contextul: „Nimeni nu a fost mai deschis. Noul dicţionar a fost deschis de elevi.” a) PN şi PV; b) PN şi PN; c) PV şi PV. 38. Propoziţia subordonată din fraza: „Cum era acum zece ani, aşa a rămas Maria până azi.” a) CM; b) SB; c) PR. 39. În fraza: „S-a decis repede ce tren să ia, dar nu şi-a pus întrebarea dacă are sau nu cu ce veni înapoi”, propoziţiile sunt pe rând: a) PP+ CD+ PP+ AT+ AT; b) PP+CI+PP+AT+AT; c) PP+CI+PP+AT+CD. 40. În enunţul: „Reuşita graţie talentului l-a mobilizat.”, construcţia subliniată este: a) atribut substantival în cazul genitiv; b) atribut substantival în cazul dativ; c) complement indirect în dativ. 41. Marchează interpretarea corectă a structurii frazei în ordinea predicatelor: „A rămas cum îl ştii măcar că cele trăite ar fi trebuit să-l schimbe.” a) PP+PR+CV+SB; b) PP+ CM+ CV+SB; c) PP+CM+CV+CD. 42. În enunţul: „Se bizuia pe prieteni”, construcţia subliniată are funcţia sintactică de: a) complement direct; b) complement circumstanţial de mod; c) complement indirect.

43. În ce caz şi cu ce funcţii sintactice sunt folosite substantivele subliniate: „Şezi locului.”, „ Imn muncii.”, „Oamenii locului îl cunosc bine.” a) dativ, complement direct; dativ, complement indirect; genitiv, atribut substantival; b) dativ, complement circumstanţial de loc; dativ, atribut substantival; genitiv, atribut substantival; c) dativ, complement indirect; dativ, atribut substantival; genitiv, atribut substantival. 44. Complement circumstanţial de loc identificăm doar în varianta: a) „Braţul li-i biruitor pe pământul lor”; b) „Ne-am cunoscut mai bine la examen”; c) „El cutreieră câmpul”. 45. Marchează interpretarea corectă a structurii frazei, urmărind ordinea predicatelor pentru delimitarea propoziţiilor: „Fiind convins că n-are ce vedea acolo, mai ales că totul era în ruină, a renunţat să-şi mai ia două zile de concediu.” a) CZ+CD+ CZ+ PP+CI; b) CZ+CV+PP+CD; c) CI+ CZ+PP+ CI. 46. În enunţul: „Întârziind, a pierdut trenul.” gerunziul are funcţie sintactică de: a) complement circumstanţial de scop; b) complement circumstanţial de cauză; c) complement circumstanţial de timp. 47. În enunţul: „Se pregăteşte în vederea plecării” sintagma subliniată este: a) complement circumstanţial de scop, substantiv + locuţiune prepoziţională în acuzativ; b) complement circumstanţial de scop, substantiv + locuţiune prepoziţională în genitiv; c) complement indirect, substantiv + locuţiune prepoziţională în acuzativ. 48. Marchează varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat: „Atenţia cu care mă asculţi lasă de dorit.” a) pronume relativ, acuzativ cu prepoziţie, complement circumstanţial de mod; b) pronume relativ, acuzativ cu prepoziţie, complement indirect; c) pronume relativ, acuzativ cu prepoziţie, atribut pronominal prepoziţional. 49. Prin contragerea subordonatelor din fraza: „Fuge cât ce poate, unde nu are altă soluţie” se obţin: a) un complement circumstanţial de mod şi un complement circumstanţial de loc; b) un atribut şi un complement circumstanţial de cauză; c) un complement circumstanţial de mod şi un complement circumstanţial de cauză. 50. În fraza: „Ori că s-a supărat, ori că n-a avut timp de n-a venit, asta îţi revine ţie să afli” propoziţiile sunt în ordinea numerotării: a) CV+CV+AT+SB+PP; b) CD+CD+CNS+PP+SB; c) CZ+CZ+AT+SB+PP. 51. În fraza: „Să fi intervenit cum s-au făcut aceste schimbări, am fi fost scutiţi de zbuciumul ce a urmat” propoziţiile sunt în ordinea numerotării: a) CDŢ+CT+ PP+ AT; b) PP+ CM+ PP+ AT; c) CDŢ+ CM+ PP+ AT. 52. Arată funcţia sintactică a cuvântului subliniat: „Umbla căutând comori.”: a) complement circumstanţial de cauză; b) complement indirect; c) complement circumstanţial de scop. 53. Arată funcţia sintactică şi valoarea morfologică a structurii subliniate: „S-au îndreptat spre ai noştri”: a) complement indirect, pronume personal; b) complement circumstanţial de loc, pronume posesiv; c) complement indirect, pronume posesiv. 54. Conjuncţia „dacă” introduce în frazele de mai jos următoarele subordonate: „Sfântul soare, dacă-i soare, şi tot după tine moare.” „Ce face dacă ne găseşte eroi?”, „ La ce-mi vorbeşti de ei, dacă nu-ţi place?” a) CDŢ; CT; CI; b) CV; CDŢ; CZ; c) CV; CT; CV. 55. În fraza: „Mergea încet prin casă ca nu cumva să-l trezească” subordonata este: a) consecutivă; b) finală; c) cauzală. 56. Este corect acordul din seria: a) Fata al cărei prieten... ; b) Fetele a căror prieteni... ; c) Fetele ale căror prieteni... . 57. În enunţul: „Ai întârziat, desigur”, cuvântul subliniat este: a) adverb predicativ, predicat verbal; b) adverb de mod, complement circumstanţial de mod; c) cuvânt incident, fără funcţie sintactică. 58. În fraza: „Ce pot suferi mai puţin oamenii neizbutiţi e să vadă la altul ce ar fi fost ei dacă ar fi izbutit” sunt: a) trei predicate verbale, un predicat nominal incomplet şi un predicat nominal; b) trei predicate verbale, două predicate nominale incomplete; c) patru predicate verbale, două predicate nominale incomplete şi un predicat nominal. 59. În fraza: „Ai carte, ai parte” se stabileşte un raport de: a) coordonare prin juxtapunere între două propoziţii principale; b) subordonare între o principală şi o subordonată; c) coordonare prin joncţiune. 60. Alege varianta cu formulele/clişeele specifice procesului-verbal: a) Cu stimă, Dragă... ; b) Subsemnatul... vă rog să-mi aprobaţi... ; c) Încheiat astăzi,... ordinea de zi... . II. LIMBA ENGLEZĂ 61. He told me he ... eventually tell me the truth. a) will; b) would; c) had. 62. She ... windows since morning; she is really tired. a) has been cleaning; b) is cleaning; c) cleans. 63. You may not borrow another book ... you have returned the previous one. a) unless; b) if; c) when. 64. I ... the tea if it had been sweeter. a) drank; b) would drink; c) would have drunk. 65. If only this beautiful dining-hall ... so cold! a) isn’t; b) weren’t; c) hasn’t been. 66. He wishes he ... your advice then! a) followed; b) had followed; c) would follow. 67. It’s time the children ... to bed. a) go; b) will go; c) went. 68. I’m sorry I ... to you for so long, but I have been very busy. a) haven’t written; b) am not writing; c) didn’t write.

69. The roof needs ... by all means. a) repaired; b) repairing; c) be repaired. 70. I am looking forward to ... his face when I tell him the news. a) see; b) seen; c) seeing. 71. Service was included in the bill, so you ... the waiter. It was a waste of money. a) didn’t need to tip; b) needn’t have tipped; c) wouldn’t have tipped. 72. He must ... into a river and ... by crocodiles. a) have fallen, have been eaten; b) have fallen, be eaten; c) fell, has been eaten. 73. You won’t do all this by yourself, ...? a) won’t you; b) will you; c) wouldn’t you. 74. ... a job is to do, ... paid are the people who do it. a) the harder, the more well; b) the harder, the better; c) the harder, the gooder. 75. That behaviour is really characteristic ... him. a) for; b) to; c) of. 76. ... had the curtain been raised than the lights went out. a) No sooner; b) Hardly; c) Scarcely. 77. Suppose you ... your keys. What would you do? a) lose; b) would lose; c) lost. 78. The police ... following the two ... who have stolen the jewels. a) is, thieves; b) are, thieves; c) are, thiefs. 79. When he ... out the truth, he will be very angry with you. a) finds; b) find; c) will find. 80. I looked again for the old man, but he .... a) was vanished; b) has vanished; c) had vanished. 81. Last week I ... home after playing tennis when it started raining heavily. a) was walking; b) had been walking; c) walked. 82. This is the person ... I sold my car. a) who; b) to whom; c) which. 83. I was brought up ... an island ... the coast of Scotland. a) in, near; b) on, near; c) on, next to. 84. When I met him, he asked me where .... a) do I work; b) did I work; c) I worked. 85. His jokes were so funny that they made me ... heartily. a) to laugh; b) laughing; c) laugh. 86. I’d rather you ... him about the robbery. a) didn’t tell; b) don’t tell; c) wouldn’t tell. 87. I don’t like horror movies and ... John. a) neither does; b) nor; c) so doesn’t. 88. Do you have any ... about the project? I really need .... a) information, them; b) information, it; c) informations, it. 89. ... Columbus was one of ... first people to cross ... Atlantic. a) the, the, the;. b) -, the, -; c) -, the, the. 90. My car is twice ... his. a) as expensive as; b) more expensive than; c) more expensive as. Note: 1. – Timp de lucru: 180 minute; 2. – Punctajul maxim al lucrării scrise: 90 de puncte – (fiecare răspuns corect este apreciat cu 1 p.); 3. – Admiterea se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de admitere august-septembrie 2009 – în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior unei valori cumulate de 40 de puncte; 4. – Aprecierea probei se face prin calificativul „ADMIS” / „Neadmis”. 5. – În cazul existenţei pe ultimul loc care asigură admiterea în limita numărului de locuri scos la concurs a mai multor candidaţi cu punctaje egale, departajarea lor se realizează folosind, în ordine, următoarele criterii: a) media generală obţinută la examenul de bacalaureat; b) media generală a anilor de şcolaritate din perioada învăţământului liceal; c) nota obţinută la „Limba şi literatura română” din cadrul examenului de bacalaureat (media notelor obţinute la proba orală şi proba scrisă). Dacă şi după aplicarea succesivă a celor trei criterii menţionate, candidaţii de pe ultimul loc care asigură admiterea nu pot fi departajaţi, atunci toţi aceştia sunt declaraţi „ADMIS”.

GRILA DE VERIFICARE:
Nr. întrebare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

a

b

c

Nr. întrebare

a

b

c

Nr. întrebare

a

b

c

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful