You are on page 1of 2

UBND QUAN SON TRA.

PHONG GIAO Dl)C VA DAo T~o

CQNG HoA xA HOI CHi! NGHiA VItT NAM


DQc I~p - T,! do - Hl.mh phuc

S6: G6 IPODDT

Son Tra, ngay 01.. thang 02 nam 2016

LJCH CONG T Ac THANG 02 NAM 2016


I. Cong tac trqng tam
1. Chi d(\o cac truOng hQc t6 chUc ho(\t dQng chao mUng ngay thanh I~p Dang
CQng san Vi~t Nam 03/02; hu6ng d~n vi~c treo cO', nghi IS va t6 chuc d6n TSt Binh
Than 2016.
2. Oiai quySt trq dp TSt Binh Than thea QuySt dinh clla UBND thanh ph6 cho
CBCCVC; baa cao tinh hinh truac, trong va sau TSt thea yeu dou clla cac dp.
3. Cli hQc sinh lap 9 tham gia ki thi hQc sinh gioi dp thanh ph6.
4. T6 chuc chuyen d@Mi thu~t tiSu hQc.
5. Ch~m sang kiSn nganh OD&DT nam hQc 2015 - 2016.
6. TiSp tvc tham gia HQi khoe Phil D6ng c~p thanh ph6.
7. KiSm tra, n~m tinh hinh t6 chuc d(\y va hQc, t6 chuc cac ho(\t dQng van h6a,
van ngh~, thS thao MUng Dang D6n Xuan truac, trong va sau TSt; kiSm tra cong tac
tIVc TSt Binh Than 2016 t(\i cac truOng.
8. KiSm tra cong tac quan Ii d(\y them, hQc them; vi~c xet duy~t, quan Ii, c~p
phat b~ng t6t nghi~p trung hQCco sa; cong tac quan Ii tai chinh, nghi~p VI) kS toano
II. Ljch
THCHGIAN

Cl}

th~
NQI DUNG

THANHPHAN

Baa cao tinh hinh truac


TSt Binh Than 2016

TruOng mftm non,


tiSu hQc, THCS

16:00,
Ngay 10/02
(M6ng ba
TSt)

Baa cao tinh hinh trong


TSt Binh Than 2016

TruOng mftm non,


tiSu hQc, THCS

08:00,
Ngay 15/02

Baa cao tinh hinh sau TSt


Binh Than 2016

Truang mftm non,

15/02-19/02

KiSm tra, n~m tinh hinh

Uinh d(\o, chuyen

16:00,
Ngay 03/02

tiSu hQc, THCS

DlADIEM
Chuyen vien T6ng
Van Chinh nh~n
qua h~ th6ng trao
d6i nQi bQ cua
nganh.
Chuyen vi en T6ng
Van Chinh nh~n
qua h~ th6ng trao
d6i nQi bQ clla
nganh.
Chuyen vien T6ng
Van Chinh nh~n
qua h~ th6ng trao
d6i nQi bQ cua
nganh.
Truang MN, TH,

16/02-19/02

Ngay 17/02

22102-24102

22102-25102
22102-27102

25102-26102

Ngay 25/02
14:00,
Ngay 25/02

Ngay 27/02

thvc hi~n nhi~m V\l sau


TSt Binh Than 2016
Tri~n khai thi ph&n cung
Tin hQc e&p thanh ph6
Ki~m tra n~m tinh hinh
hoan thi~n mo hinh "ThiSt
kS khu vui chai giao d\lC
th~ chit cho trt~m&m non"
dv thi e&p thanh ph6
So' GD&DT n~m tinh hinh
hoan thi~n cac m~u san
ph:1m db dung dV thi e&p
qu6c gia
N?p san ph:1m d,v thi ph&n
mem sang t(;locap qu?n
T6 chUc khao sat chit
luqng hQc sinh ti~u hQc
So' GD&DT ki~m tra tinh
hinh thvc hi~n B9 chu:1n 5
tu6i va chuyen dS lam
quen tiSng Anh
Thi hQc sinh gioi lap 9 e&p
thanh ph6
T6 chuc chuyen d~ mon
Khoa hQc lap 4 su d\lng
phuang phap ban tay n(in
b9t
Thi tiSng Anh qua internet
e&p thanh ph6

vien Phong
GD&DT
HQc sinh trung
hQc CO" So'

THCS

Theo QuySt dinh

TruOng m&m non

Theo QuySt dinh


cuaSaGD&DT

TruOngMN
B(;lch YSn

TruOng THCS

Chuyen vien
Ph~PhuAnh

Theo Cong van

nMn
Theo QuySt djnh

Cac truOng ti~u


hQc

Theo QuySt dinh


cuaSaGD&DT

Cac truOng m&m


non

HQc sinh THCS

Theo Cong van

Ph6 Hi~u truOng;


01 GV lap 4/
truOng ti~u hQc

TruOng TH
NguySnPhan
Vinh

HQc sinh ti~u hQc,


THCS

TruOng THCS
Le D9

Tren day la lich cong tac thang 02 nam 2016 cua PhOng Giao d\lC va Dao t(;lO
qu?n San Tra./.
NfJ'i nfz{in:
- Uinh d~o, chuyen vien PGDDT;
- Truong MN, TH, THCS;
- Website PGDDT;
- Luu: VT, THHC (Chi"")