You are on page 1of 4

FAKULTETI FILOZOFIK

Departmenti i shkencave politike Programi Bachelor

Orari i provimeve Afati JANAR 2016


Lnda
Hyrje n Shkenca Politike

Profesori
Prof.Ass. Dr Anton Vukpalaj

Data
29.01.2016

Ora

Semestri i Par

Sistemi politik i Kosovs

Prof.Asc. Dr. Zenun Halili

26.01.2016
10.00h

Makroekonomi

Prof.Dr.Sejdi Rexhepi

22.01.2016
10.00h

Shkrimi Akademik dhe


mendimi kritik
English I

Prof. Dr. Agim Zogaj

20.01.2016
8.00h

Prof. Leonora Kryeziu

6.2.2016
10.00h

Semestri i Dyt

V i t i

i P a r

10.00h

Hyrje n politikat
krahasuese
Historia e filozofis
politike

Prof. Ass. Dr Anton Vukpalaj

25.01.2016
10.00h

Prof. Dr. Ramush Mavriqi

8.2.2016
10.00h

Hyrje n marrdhnie
ndrkombtare
Hyrje n hulumtim n
shkenca politike
English II

Prof. Dr. Ibrahim Gashi

26.01.2016
9.00h

Prof. Asc. Dr. Bekim Baliqi

3.2.2016
14.00h

Prof. Leonora Kryeziu

6.2.2016
14.00
1

Semestri i Tret

Metodat kualitative dhe


kuantitative n shkencn
politike
Politikat publike dhe
analizat e politikave
Hyrje n institucionet dhe
politikn e UE-s
Sociologji

Prof. Asc. Dr. Bekim Baliqi

14.00h
Prof. Asc. Dr.Bekim Baliqi

D y t

1.2.2016
10.00h

Prof. Ass. Dr.Afrim Hoti

3.2.2016
10.00h

Prof. Ass. Dr. Shemsi Krasniqi

5.2.2016
9.00h

E drejta dhe politika

Prof.Ass. Dr.Anton Vukpalaj

29.01.2016
12.00

T drejtat e njeriut, t Prof. Ass. Dr. Afrim Hoti


drejtat e pakicave dhe
barazia
Historia
bashkkohore Prof.Dr.Ibrahim Gashi
botrore

1.2.2016

4.2.2016
14.00h
26.01.2016

V i t i

11.00h
Teorit
bashkkohore

politike

3.2.2016
Prof. Asc. Dr. Bekim Baliqi

Semestri i Katrt

Media dhe Politika

10.00h
20.01.2016

Prof. Dr. Agim Zogaj


Politik botrore

11.00h
2.2.2016

Prof. Ass. Dr. Afrim Hoti


Mikroekonomi

10.00h
22.01.2016

Prof. Dr. Sejdi Rexhepi


Politik krahasimtare

14.00h
25.01.2016

Prof. Ass. Dr. Anton Vukpalaj


Filozofi
bashkkohore

politike

10.00h
2.2.2016

Prof.Dr.Kadri Metaj

14.00h
2

shtjet
politika

gjinore

dhe

5.2.2016
Prof.Ass. Dr. Afrim Hoti

14.00h

E Drejta Ndrkombtare
Publike
Organizata ndrkombtare

Prof.Ass. Dr. Afrim Hoti

5.2.2016

Prof.Ass. Dr. Afrim Hoti

4.2.2016

Kombformimi dhe
shtetformimi
Politika e jashtme dhe te
sigurise te BE-se
Ekonomia politike
ndrkombetare
Kultura politike dhe
komunikim
Politika e vendeve te
zhvilluara dhe vend. n zhvill.
Partite politike, zgjedhjet dhe
demokracia

Prof.Asc. Dr. Bekim Baliqi

2.2.2016

10.00h

Semestri i Pest

10.00h
Prof. Dr. Haxhi Ferati

28.01.2016

Prof.Dr. Sejdi Rexhepi

22.01.2016

12.00h
16.00h
Prof.Dr. Agim Zogaj

21.01.2016
8.00h

Prof.Asc. Dr. Zenun Halili

26.01.2016
12.00h

Prof. Asc.Dr. Haxhi Ferati

21.01.2016
11.00h

Semestri i Gjasht

V i t i i T r e t

10.00

Politikat e Unionit Evropian

Prof. Asc. Dr. Zenun Halili

27.01.2016
10.00h

Diplomacia teoria dhe


praktika
Tranzicionet demokratike

Prof. Dr. Ibrahim Gashi

27.01.2016
14.00h

Prof.Asc. Dr. Zenun Halili

28.01.2016
10.00h

Politika Krahasimtare e
Ballkanit
Studimet e Paqes dhe

Prof.Ass. Dr. Anton Vukpalaj


Prof. Dr. Haxhi Ferati

25.01.2016
28.01.2016

10.00h
10.00h
3

Konfliktit
Kulture Gjuhe

Dr. Merxhan Avdyli

1.2.2016
13.00h

Mbrojtja publike e temave t diploms: 10 shkurt 2016, ora 10.00h.

Prof. Ass. Dr. Afrim Hoti


Shef i Departamentit t Shkencave Politike

Janar 2016