I

- -. - MESTSKÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
017 13 Považská Bystrica, Centrum 2/3
Odd.OP/308/2016/1416/A01-5
(v odpovedi

vždy toto

Považská Bystrica
18.01 . 2016

Vážená pani
Mgr. Monika Bandúrová
Dedovec 1857/375
017 01 Považská Bystrica

Poskytnutie informácií

zákona NR SR 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám ...

Na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona NR SR
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
len "zákon o slobode informácií"), ktorá bola na
MsÚ v Považskej Bystrici
07. 01 . 2016 a zaevidovaná pod
318/2016,
Vám poskytujeme nasledovné informácie:
Štúdia centrálnej mestskej zóny zatial' nebola spracovaná, a teda zatial' nebola
zverejnená na webovom sídle Mesta Považská Bystrica .
Centrálna mestská zóna Mesta Považská Bystrica bola v minulosti riešená viacerými
Prvá bola vyhlásená Mestom Považská Bystrica už
verejnými architektonickými
v roku 1994 a bola vyhodnotená vo februári 1995.
sa
7 architektonických
tímov (modely sú vystavené v budove MsÚ na 3 podlaží). Nasledovala architektonická
v roku 2002 a v roku 2007.
sa vždy
renomované architektonické ateliéry
a autorizovaní architekti priamo z Považskej Bystrice ako aj z celého Slovenska.
boli stanovené záväzné regulatívy
V intenciách výsledkov architektonických
využitie jednotlivých plôch, dopravné napojenie lokality,
platného územného plánu,
statická doprava , regulatívy ochrany prírody a krajiny, etapizácia a navrhovaná
objektov.
Na základe výsledkov a
uvedených urbanisticko-architektonických
prehodnotenia podnetov a názorov
odbornej verejnosti
vedeniu
roku 2015 a na základe
možností mesta
mesta Považská Bystrica na
pristúpilo Mesto Považská Bystrica k realizácii rekonštrukcie priestoru
v súlade s
CMZ
bývalého centrálneho mestského parku. Rekonštrukcia a revitalizácia
v
prebieha zatial' postupne, podl'a možností
Mesta Považská Bystrica .
Odbor výstavby a rozvoja mesta pripravil podklady, projektovú dokumentáciu
a zastrešoval realizáciu zatial' iba detského ihriska, ktoré bolo zrealizované v priestore pred
stenou Kina Mier a rekonštrukciu Hudobného pavilónu (práce prebiehajú).
Projektové dokumentácie týchto staviebVám zasielame v prílohách tohto dokumentu .
Odbor prevádzky, údržby a služieb mesta zastrešoval rekonštrukciu
fontány,
rekonštrukciu strojovne fontány a rekonštrukciu verejného osvetlenia . Súbežne je

Tel.: 042/43051 11
Fax: 042/432 66 13
317 667

Bankové spojenie :
VÚB Pov. Bystrica ,
Prima Banka Pov. Bystrica ,

19627372/0200
280016-8003/5600

rozbehnutá rekonštrukcia a reštaurovanie súsošia holubíc vo fontáne . Na uvedené
práce neboli vypracované podrobné projektové dokumentácie.
zatial'
Pre rekonštrukciu spevnených plôch okolia fontány odbor VaRM
prípravné práce - Statické posúdenie stavu spevnených plôch a oporných múrikov. Po
vyjadrení
statikov bude následne pripravená projektová dokumentácia
rekonštrukcie spevnených plôch. Dokumentácia bude doplnená o návrh výsadieb. Následne
budú
Mestom Považská Bystrica výberové konania na realizáciu
predmetných zámerov.
K požadovanej územnoplánovacej informácií k predmetnej ploche uvádzame nasledovné:
Východná
CMZ v Považskej Bystrici - priestor pred OD Hypernova je podl'a
platného Územného plánu Mesta Považská Bystrica schváleného Mestským zastupitel'stvom
v Považskej Bystrici uznesením 49/a/2008 bod C-1 zo
03. 07. 2008 bod C-1 (záväzná
bola vyhlásená VZN
6/2008 schváleným uznesením MZ
49/a/2008 bod C-2 zo
03. 07. 2008) a podl'a Zmien a doplnkov územného plánu
2 schválených uznesením
77/2010 , bod B-1 zo
21 . 10. 2010
Mestského zastupitel'stva v Považskej Bystrici
(záväzná
bola vyhlásená VZN a schválená uznesením MZ 77/2010 , bod B-3)
nasledovne:
pôvodne tzv. mestského parku je
ako plochy
• severná
a zariadenia dopravy - hromadné garáže a parkoviská so stanoveným regulatívom
UD 01 B1 ,
• priestor terajších dvoch rodinných domov s hospodárskymi budovami na Ulici
Jánska je
ako verejné parky a parkové úpravy so stanoveným
regulatívom UZ 01 B a povolenou výškou zástavby 1 nadzemné podlažie,
• priestor od fontány smerom na východ až po Jánsku ulicu (okrem územia terajších
ako
územie mestského centra rodinných domov) je
mestský obytný blok so stanoveným regulatívom UC 01 B a povolenou výškou
zástavby 4 nadzemné podlažia + podkrovie,
• západná
pôvodne tzv. mestského parku je
ako pešia zóna
so stanoveným regulatívom UD 01 E bez možnosti výstavby nadzemných objektov,
• pešia zóna je vedená ako verejnoprospešná stavba - DP 01 - pešia zóna
doplnenie a rozšírenie ,
• územie vedené súbežne s tokom Domanižanka (regionálnym biokoridorom) je
vedené ako verejnoprospešná stavba - centrálny mestský park - rekonštrukcia.
V prílohách sú doložené záväzné regulatívy pre
OD Hypernova textová a grafická

CMZ - priestor okolo fontány pred

S pozdravom
21 príloh

Schválila : Mgr. Daniela Bubáková, vedúca odboru
Vybavuje: Mgr. Filip Oubrecht, referát

'V>l.I\.

\