www.didefth.

gr

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 2010 - 2011
Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΑΞΗ

Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

2110138
2110143
2110003
2110004
2110140
2110142
2110134
2110027
2110149
2110136
2110188
2110184
2110186
2110187
2110286
2110288
2110190
2110193
2110192
2110320
2110322
2110194
2110211
2110213
2210226
2210205
2110029
2110199
2110200
2110214
2110196
2110157
2110158

34.
35.
36.
37.

2110277
2110279
2110280
2110282

38.
39.
40.
41.

2110152
2110155
2110289
2110291

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

2110145
2110159
2110162
2110165
2110150
2110215
2110036
2110315
2110147
2110217
2110225
2110227
2110228
2110229
2110231
2110232
2110304
2110306
2110219
2110222
2110221
2110323
2110325
2110223
2110301
2110303

Θρησκευτικά
Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Γραµµατική Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Συντακτικό της Νέας Ελληνικής
Νεοελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Γλώσσα - Τετράδιο εργασιών
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Οµήρου Οδύσσεια (Μετάφραση)
Ηροδότου Ιστορίες
Αρχαία Ιστορία
Μαθηµατικά
Βιολογία
Βιολογία Εργαστηριακός Οδηγός
Βιολογία Τετράδιο Εργ. Ασκήσεων
Γεωλογία - Γεωγραφία
Γεωλογία - Γεωγραφία Τετράδιο Εργασιών
Οικιακή Οικονοµία
Οικιακή Οικονοµία Εργαστηριακός Οδηγός
Οικιακή Οικονοµία Τετράδιο εργασιών
Μουσική
Μουσική Τετράδιο εργασιών
Τεχνολογία
Εικαστικά
Εικαστικά Τετράδιο εργασιών
Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων ( Λυκείου)
Γραµµατική Αρχαίας Ελληνικής (Λυκείου)
Ερµηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής
Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
Ιστορία Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας
Πληροφορική
Φυσική Αγωγή
Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1Η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Αγγλικά (Αρχαρίων)
Αγγλικά (Αρχαρίων) Τετράδιο Εργασιών
Αγγλικά (Προχωρηµένων)
Αγγλικά (Προχωρηµένων) Τετράδιο Εργασιών

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2Η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γερµανικά
Γερµανικά Τετράδιο εργασιών
Γαλλικά
Γαλλικά Τετράδιο Εργασιών
Β’ ΤΑΞΗ
Θρησκευτικά
Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Νεοελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Γλώσσα Τετράδιο εργασιών
Οµηρικά Έπη - Ιλιάδα
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, Ο τόπος & οι άνθρ
Ανθολόγιο: Αρχ. Ελλ. Ο τόπος & οι άνθρ (Τετράδιο)

Ιστορία Μεσαιωνική και Νεότερη
Μαθηµατικά
Φυσική
Φυσική Εργαστηριακός Οδηγός
Φυσική Τετράδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων
Χηµεία
Χηµεία Εργαστηριακός Οδηγός
Χηµεία Τετράδιο Εργ. Ασκήσεων
Γεωλογία - Γεωγραφία
Γεωλογία - Γεωγραφία Τετράδιο Εργασιών
Οικιακή Οικονοµία
Οικιακή Οικονοµία Εργαστηριακός Οδηγός
Οικιακή Οικονοµία Τετράδιο εργασιών
Μουσική
Μουσική Τετράδιο εργασιών
Τεχνολογία
Εικαστικά
Εικαστικά Τετράδιο εργασιών

1
1
1,2,3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

68.
69.
70.
71.

2110292
2110294
2110295
2110297

72.
73.

2110298
2110300

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

2110167
2110172
2110169
2110171
2110058
2110268
2110176
2110174
2110247
2110249
2110088
2110097
2110096
2110251
2110253
2110254
2110243
2110245
2110246
2110164
2110178
2110180
2110182
2110329
2110331
2110308

100.
101.

2110310
2110312

102.
103.
104.
105.

2110326
2110328
2110284
2110314

B’ ΤΑΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Αγγλικά (Αρχαρίων)
Αγγλικά (Αρχαρίων) Τετράδιο Εργασιών
Αγγλικά (Προχωρηµένων)
Αγγλικά (Προχωρηµένων) Τετράδιο Εργασ.
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2Η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γερµανικά
Γερµανικά Τετράδιο εργασιών
Γ’ ΤΑΞΗ
Θρησκευτικά
Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Νεοελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Γλώσσα Τετράδιο εργασιών
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση
∆ραµατική ποίηση, Όρνιθες
∆ραµατική ποίηση, Ευριπίδη Ελένη
Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία
Μαθηµατικά
Φυσική
Φυσική Εργαστηριακός Οδηγός
Φυσική Τετράδιο Εργασιών
Χηµεία
Χηµεία Εργαστηριακός Οδηγός
Χηµεία Τετράδιο Εργ. Ασκήσεων
Βιολογία
Βιολογία Εργαστηριακός Οδηγός
Βιολογία Τετράδιο Εργ. Ασκήσεων
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
Εικαστικά
Εικαστικά Τετράδιο εργασιών
Σχεδιάζοντας το Επαγγελµατικό µου Μέλλον (ΣΕΠ)
Μουσική
Μουσική Τετράδιο εργασιών
Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειµένων
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1Η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Αγγλικά (Αρχαρίων)
Αγγλικά (Αρχαρίων) Τετράδιο Εργασιών
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2Η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γερµανικά
Γερµανικά Τετράδιο εργασιών
Γαλλικά
Γαλλικά Τετράδιο Εργασιών

1.
2.
3.

2110321
2110324
2110330

Μουσική
Μουσική
Μουσική

4.

2110327

Γερµανικά

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
1
2
3

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

http://www.didefth.gr/
**** ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ = ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΤΑΞΗ

Η

Α΄ ΤΑΞΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ = ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ (Ι∆ΙΟ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ)

ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ = ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

3

ΕΤΟΣ 2009 - 2010
Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΑΞΗ

Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

Α’ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

2210201
2210202
2210228
2210226
2210220
2210203
2210204
2210205
2210206
2210207
2210208
2210209
2210212
2210213
2210214
2210215
2210216
2210217
2210218
2210219
2210221
2210222
2210223
2210224
2210227
2210210
2210211
2210229

Ορθόδοξη Πίστη & Λατρεία
Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Γλωσσικές Ασκήσεις
Λεξικό Λογοτεχνικών όρων + ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Έκφραση Έκθεση
Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι
Εγχειρίδιο γλωσσικής διδασκαλίας
Γραµµατική της Αρχαίας Ελληνικής + ΓΥΜΝ
Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής
Ιστορία του Αρχαίου Κόσµου
Άλγεβρα
Άλγεβρα Λύσεις των ασκήσεων
Φυσική
Φυσική Εργαστηριακός Οδηγός
Φυσική Τετράδιο Εργ. Ασκήσεων
Φυσική Λύσεις
Χηµεία
Χηµεία Εργαστηριακός Οδηγός
Χηµεία Τετράδιο Εργ. Ασκήσεων
Χηµεία Λύσεις
Αρχές Οικονοµίας
Αρχές Οικονοµίας Τετράδιο
Τεχνολογία
Σχεδιάζω το µέλλον µου (ΣΕΠ)
Θεµατικοί κύκλοι Ενιαίου Λυκείου
Ευκλείδεια Γεωµετρία
**
Ευκλείδεια Γεωµετρία Λύσεις των ασκήσεων **
Μαθήµατα Επιλογής

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,2
1,2
1,2,3

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

2210231
2210232
2210233
2210236
2210237
2210238
2210234
2210235

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Καλλιτεχνικά (Εικαστικά)
Στοιχεία Θεατρολογίας
Μουσική
Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισµός και οι Ρίζες του
Ψυχολογία
Ψυχολογία Τετράδιο Ασκήσεων
Εφαρµογές Πληροφορικής / Υπολογιστών *
Εφαρµογές Πληροφορικής / Υπολογιστών Τετράδ.
Β’ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

1
1
1
1
1
1
1,2,3
1,2,3

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

2210251
2210252
2210271
2210253
2210254
2210267
2210255
2210256
2210257
2210258
2210259
2210260
2210261
2210262
2210263
2210264
2210265
2210266
2210011

Χριστιανισµός & Θρησκεύµατα
Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Έκφραση Έκθεση
Σοφοκλ. Τραγωδίαι – Οιδίπους Τύραννος- Αίας
Σοφοκλέους Τραγωδίαι – Αντιγόνη - Φιλοκτήτης
Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσµου
Άλγεβρα
Άλγεβρα Λύσεις των ασκήσεων
Φυσική
Φυσική Εργαστηριακός Οδηγός
Φυσική Τετράδιο Εργ. Ασκήσεων
Φυσική Λύσεις
Χηµεία
Χηµεία Εργαστηριακός Οδηγός
Χηµεία Τετράδιο Εργ. Ασκήσεων
Χηµεία Λύσεις
Βιολογία
Βιολογία Εργαστηριακός Οδηγός
Πολιτική & ∆ίκαιο

56.
57.
58.
59.
60.

2210281
2210282
2210283
2210550
2210285

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

2210291
2210292
2210293
2210294
2210295
2210296
2210297

68. 2210300
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

2210301
2210302
2210303
2210304
2210305
2210306
2210307

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)
Ρητορικά κείµενα
Λατινικά
Λατινική Γραµµατική
Αρχές Φιλοσοφίας
Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)
Μαθηµατικά * *
+ Τεχνολογικής
Μαθηµατικά Λύσεις **
+ Τεχνολογικής
Φυσική **
+ Τεχνολογικής
Φυσική Εργαστηριακός Οδηγός** + Τεχνολ/κής
Φυσική Τετράδιο Εργ. Ασκήσεων ** + Τεχνολ/κής
Φυσική Λύσεις**
+ Τεχνολογικής
Χηµεία
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)
Τεχνολογία επικοινωνιών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κοινωνική & Πολιτική Οργάν. στην Αρχ. Ελλάδα
Χηµεία
Χηµεία Εργ. Οδηγός ** + Θετικής
Χηµεία Τετράδιο Εργ. Ασκήσεων ** +θετικής
Χηµεία Λύσεις** + Θετικής
Γραµµικό Σχέδιο
Νεότ. Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία

**** ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ = ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ (Ι∆ΙΟ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1η ΣΕΛΙ∆Α

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
Συνέχεια των µαθηµάτων επιλογής της Β΄ Τάξης
Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστηµών
Στοιχεία Αστρ. & ∆ιαστηµικής
Ιστορία Κοινωνικών Επιστηµών
Ιστορία Κοινωνικών Επιστηµών Τετράδιο
Θέµατα Ιστορίας
∆ιαχείριση φυσικών πόρων
Τεχνικό Σχέδιο τεύχος Α΄
Βιολογία
Βιολογία Εργαστηριακός Οδηγός
Βιολογία Τετράδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων
Γ’ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
Θέµατα Χριστιανικής Ηθικής
Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Έκθεση έκφραση
Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος Μετάφραση
Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος
Ιστορία του Νεότερου & Σύγχρονου Κόσµου
Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικής
Μαθηµατικά & Στοιχεία Στατιστικής Λύσεις Ασκήσεων
Φυσική
Φυσική Εργαστηριακός Οδηγός
Φυσική Λύσεις
Βιολογία
Βιολογία Εργαστηριακός Οδηγός
Κοινωνιολογία
Κοινωνιολογία Τετράδιο Εργασιών
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)
Αρχαία Ελληνικά - Φιλοσοφικός Λόγος
Νεοελληνική Λογοτεχνία
+ Επιλογής Θετικής
Λατινικά
Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)

ΤΑΞΗ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

2210308
2210309
2210310
2210311
2210312
2210313
2210314
2210315
2210316
2210317

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

2210321
2210322
2210333
2210542
2210342
2210551
2210325
2210326
2210327
2210328
2210329
2210330
2210331
2210239
2210240

99.
100.
101.
102.

2210341
2210343
2210344
2210345

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

2210351
2210352
2210353
2210354
2210355
2210356
2210357
2210358
2210359
2210360
2210361
2210362

Μαθηµατικά
+ Τεχνολογικής
Μαθηµατικά Λύσεις
+ Τεχνολογικής
Φυσική
+ Τεχνολογικής
Φυσική Εργ.Οδηγός
+ Τεχνολογικής
Φυσική Τετράδιο
+ Τεχνολογικής
Φυσική Λύσεις + Τεχνολογικής
Χηµεία
Χηµεία Εργ. Οδηγός + Τεχνολογικής
Χηµεία Τετράδιο Εργ. Ασκήσεων + Τεχνολογ.
Χηµεία Λύσεις
Βιολογία
Βιολογία Εργαστηριακός Οδηγός
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

115.
116.
117.
118.
119.
120.

2210371
2210372
2210373
2210374
2210375
2210376

Χηµεία
Χηµεία Λύσεις
Βιοχηµεία
Βιοχηµεία Εργαστηριακός Οδηγός
Βιοχηµεία Λύσεις
Ηλεκτρολογία
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) 2ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

3
3
3
3
3
3

121.
122.
123.

2210377 Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον
>>
>>
>>
>>
Τετράδιο
2210378
2210379 Αρχές Οργ και ∆ιοίκησης Επιχειρήσ και Υπηρ.

124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

2210391
2210392
2210393
2210394
2210395
2210396
2210397
2210398
2210399
2210400
2210402
2210403
2210404
2210405
2210406
2210407
2210408
2210409
2210410

Τεχνολογία Υπολογ/ικών Συστηµάτων και Λειτ. συστήµ
Τετράδιο >>
>> >>
>>
>>
Τεχνολογία και Ανάπτυξη
Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας
Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας Λύσεις
Στατιστική
Στατιστική Λύσεις
Ιστορία της Τέχνης
Λογική: Θεωρία και Πρακτική
Ιστορία των Επιστηµών και της Τεχνολογίας
Αρχές Λογιστικής
Τεχνικό Σχέδιο Τεύχος Β΄
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Στοιχεία Γεωπονίας και Αγροτική Ανάπτυξη
Βιοµηχανική Παραγωγή και Ενέργεια
Πολυµέσα – ∆ίκτυα
Τετράδιο Πολυµέσα – ∆ίκτυα
Εφαρµογές Λογισµικού
Τετράδιο Εφαρµογών Λογισµικού

1.
2.
3.
4.
5.

2210459
2210541
2210558
2210492
2210523

Σχεδιάζω το µέλλον µου (ΣΕΠ)
Οδηγίες Φιλολογικών Μαθηµάτων για το Λύκειο
Οδηγίες Μαθηµατικών για το Λύκειο
Ελεύθερο Σχέδιο
Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ= ΠΟΛΛΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ (∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΕΡΥΣΙΝΟ)

1
1,2,3
1,2,3
2
3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful