ผักกาดขาวปลี (Chinese cabbage

)
ผักกาดขาวปลี (Chinese cabbage) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brassical pekinensis
ข้

มู

ทั ่

ผักกาดขาวปลีเป็ นพืชถือกำาเนิ ดในตอนเหนื อ

ของประเทศจีน จากนั้ นก็มีการแพร่กระจายออกไปสูป
ระเทศในแถบเอเชีย โดยมีเส้นทางสำาคัญ 2 สายคือ
ทางตะวันออก มีเส้นทางแพร่กระจายไปสู่ประเทศ

เกาหลี แล้วแพร่กระจายเข้าไปในประเทศญี่ป่่น ส่วน
อีกทางหนึ่ งเป็ นเส้นทางแพร่กระจายผ่านภาคกลาง

แล้วลงสู่ภาคใต้ของประเทศจีน จากนั้ นเข้าไปสู่ไต้หวันและเผยแพร่ไปสู่

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดแหลมอินโดนี เซีย ซึ่ง
ได้แก่ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เมื่อตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เล็ก
น้อย

ปั จจ่บันผักกาดขาวปลีได้ถูกพัฒนาพันธ์่ข้ ึนให้เหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อมในแต่ละประเทศ แต่ละท้องถิ่น โดยรักษาให้มีค่ณภาพดีและผลผลิต
สูง

บริษัท อภิชญา ฟลอร่า จำากัด 3090 หมู่ 9 ซอยสำาโรงเหนื อ 21 อ.เมือง
จ.สม่ทรปราการ 10270

โทร. 0-2759-0372 โทรสาร. 0-2759-0373

1

ผักกาดขาวปลีเป็ นพืชในตระกูลกะหลำ่า (Cruciferae Family) เป็ นพืช

อาย่ปีเดียว (Annual crop) มีระบบรากตื้ น ใบมีลักษณะห่อปลียาวหรืออาจห่อ
หลวมขึ้นอยู่กับพันธ์่ มีสข
ี าวถึงเขียวอ่อน เป็ นพืชวันยาว (Long plant) ผัก
กาดขาวปลีส่วนใหญ่มีการผสมข้ามโดยแมลงและผึ้ง
ได้แก่

พันธุ์

สำาหรับพันธ์่ที่นิยมปลูกในประเทศไทย จำาแนกได้ 3 กล่่ม

1. พวกพันธ์่หนั ก อาย่การเก็บเกี่ยว 50 วัน การห่อหัวแน่น

2. พวกพันธ์่ #1 อาย่การเก็บเกี่ยว 40 วัน การห่อตัวไม่ค่อยแน่นเท่าพันธ์่

หนั ก

3. พวกพันธ์่เบา อาย่การเก็บเกี่ยว 35-40 วัน

วิ

ธี

รี

ลู

ดิ

ถ้าดินมีสภาพเป็ นกรดควรใส่ปูนขาวอัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ก่อนการ

ไถพรวน การไถครั้งแรกควรเป็ นการไถพลิกดิน แล้วตากทิ้งไว้ประมาณ 1

สัปดาห์ เพื่อเป็ นการลดปริมาณวัชพืช ทำาการหว่านปุ ่ยตรากระต่าย 15-15-15
อัตรา 50-80 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ่ยคอก 1 ตันต่อไร่ แล้วใช้จอบหม่นพรวน

กลบ (ไม่ควรไถพรวนดินแตกย่อย เพราะจะทำาให้ดินแน่นในภายหลัง รากพืช
จะไม่สามารถหยัง่ ได้ลึกเพียงพอ) ยกแปลงกว้าง 1 เมตร ร่องนำ้า 0.5 เมตร

บริษัท อภิชญา ฟลอร่า จำากัด 3090 หมู่ 9 ซอยสำาโรงเหนื อ 21 อ.เมือง
จ.สม่ทรปราการ 10270

โทร. 0-2759-0372 โทรสาร. 0-2759-0373

2

ปลูกแปลงละ 2 แถวระยะระหว่างต้น 40 ซม. สำาหรับพันธ์่หนั กและพันธ์่ #1
ส่วนพันธ์่เบาให้ปลูก 3 แถวระยะ 30 ซม.

ล้

วิธีหยอดเมล็ดเจาะหล่มปลูกลึกประมาณ 1 ซม. หยอดเมล็ดแล้วกลบ

รดนำ้าให้ช่ม ควรทำาหลังคาป้ องกันฝน หลังจากเพาะเมล็ด 5 วันเมล็ดจะเริม

งอก ถ้าต้นกล้าเจริญเติบโตไม่ดีให้รดด้วยปุ ่ย 21-0-0 อัตรา 50 กรัมต่อนำ้า 20
ลิตร เมื่อรดนำ้าปุ ่ยเสร็จควรรดนำ้าล้างใบเพื่อป้ องกันใบไหม้ การรดนำ้า ควร
รดนำ้าให้พอเหมาะไม่แห้งหรือแฉะเกินไป

ย้

ล้

เมื่อต้นกล้าอาย่ประมาณ 25-30 วันควรทำาการย้ายปลูก ควรย้ายในช่วง

เย็น (ช่วงที่อากาศไม่ร้อนมาก) เมื่อปลูกเสร็จรดนำ้าตามให้ช่ม การรดนำ้าใน
ควรรดนำ้าให้ช่มชื้ นอยู่เสมอแต่ต้องไม่แฉะ (วันละ 1-2 ครั้ง )

ส่

ปุ ์

หลังย้ายกล้าประมาณ 1 สัปดาห์รดด้วยปุ ่ยผสมระหว่างสูตร 21-0-0

และ 15-15-15 อัตราส่วน 1:1 อัตรา 50 กรัมต่อนำ้า 20 ลิตร ต้นละ 100 ซีซี.

(หลังการรดปุ ่ยท่กครั้งควรล้างใบด้วยนำ้าเพื่อป้ องกันการไหม้ของใบ) จากนั้ น
1 สัปดาห์ รดนำ้าด้วยปุ ่ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กรัมต่อนำ้า 20 ลิตร 1

สัปดาห์ให้เจาะหล่มทำาการฝั งปุ ่ยผสมระหว่างสูตร 21-0-0 และ 15-15-15
อัตราส่วน 1:1 ต้นละ 10 กรัม โดยเจาะระหว่าง

บริษัท อภิชญา ฟลอร่า จำากัด 3090 หมู่ 9 ซอยสำาโรงเหนื อ 21 อ.เมือง
จ.สม่ทรปราการ 10270

โทร. 0-2759-0372 โทรสาร. 0-2759-0373

3

ดิ

ควรพรวนดินท่กสัปดาห์เพื่อให้ระบายนำ้าและอากาศดี แต่ไม่ควรให้โดน

ใบเพราะจะเป็ นแผล และทำา ให้เน่าได้ง่าย การพรวนดิน ควรกำา จั ดวัช พืช ไป
ด้

ก็

กี่

ผักกาดขาวปลีการเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับพันธ์่ เมื่อถึงอาย่เก็บเกี่ยวแล้วไม่

ค ว ร ใ ห้ เ ล ย อ า ย่ เ ก็ บ เ กี่ ย ว เ พ ร า ะ จ ะ ทำา ใ ห้ แ ท ง ช่ อ ด อ ก

ตารางการใช้อาหารเสริมและการป้ องกันกำาจัดโรคและแมลง
ผักกาดขาวปลีเบา

ช่วงเวลาปลูก

การใช้สารเคมี

การใช้

อาหารเสริม
* อัตราต่อนำ้า 20 ลิตร

*

อัตราต่อนำ้า 20 ลิตร
เริม
่ ปลูก

ใช้โนมิลดิว อัตรา 2 ช้อน /นำ้า 1 ปี๊ บ ฉีดพ่นให้ทัว่

แปลงเพื่อป้ องกันโรคโคนเน่า ต้นเน่า

บริษัท อภิชญา ฟลอร่า จำากัด 3090 หมู่ 9 ซอยสำาโรงเหนื อ 21 อ.เมือง
จ.สม่ทรปราการ 10270

โทร. 0-2759-0372 โทรสาร. 0-2759-0373

4

เริม
่ แตกใบ
30

ซีซี.

5

ซีซี.

ซี.
30

ซีซี.

เริม
่ เป็ นใบจริง
40

ซี.
ช้อน

คำาเตือน

ซีซี.

โคไซด์

2

ช้อน (20 กรัม ) ออร์กามิน

เทนเอ็ม

3

ช้อน(20 กรัม )

อโทนิ ค

บาวีซาน

2

ช้อน(20 กรัม )

นู รช

โนมิลดิว

2

ช้อน(20 กรัม )

มามีโกร 12-9-6

ชอสแมค 10

ซี.ซี

ดี.ซี. ตรอนพลัส 20
เทนเอ็ม

บาวีซาน

2

ชอสแม็ค 20
:

ซี.ซี.
3

ช้อน

30

ซี

ซี

นู รช

ช้อน

อโทนิ ค

5

ซี.ซี

มามีโกร 21-21-21

3

แนะนำาให้ใช้ผ้าใยสังเคราะห์สปั นบอนของเจียไตุ คล่ม

แปลงป้ องกันแมลงตัวเล็กๆได้ดี

บริษัท อภิชญา ฟลอร่า จำากัด 3090 หมู่ 9 ซอยสำาโรงเหนื อ 21 อ.เมือง
จ.สม่ทรปราการ 10270

โทร. 0-2759-0372 โทรสาร. 0-2759-0373

5

 การป้ องกันกำาจัดโรคและแมลง
1.

ใบจ์ด

- ใบจะเป็ นจ่ดสีดำา รอบๆ แผลจะเป็ นสีเหลือง เมื่อ

เชื้ อแพร่ระบาดมากขึ้น แผลจะขยาย
( Leaf spot )

ติดกัน เกิดใบไหม้แห้งกรอบ ป้ องกันโดยถ้า

เกิดจากเชื้ อ Gercospora ใช้ เทนเอ็ม +

บาวีซาน อย่างละ 2 ช้อน/นำ้า 1 ปี๊ บถ้าเกิดจากเชื้ อ

Alternaria ลักษณะแผลเป็ นวงซ้อน

2.

รานำ้าค้าง

ปี๊ บ

กันใช้ เทนเอ็ม 30 กรัม + โพลี่อ๊อกซิน 60 กรัม /นำ้า 1
- บนใบจะเป็ นพื้ นสีเหลือง ใต้ใบจะเป็ นเส้นใยสีขาว

เป็ นกระจ่ก ป้ องกันโดยใช้ โนมิลดิว+
( Downy mildew )

3.

เทนเอ็ม อย่างละ 2 ช้อน ฉีดพ่น หาก

ระบาดร่นแรงใช้ ลอนมิเนต อัตรา 1-2 ช้อน
โรคเน่าเละ

- เกิดจากเชื้ อแบคทีเรีย เนื้ อเยื่อพืชจะย่บตัวลง

แผลจะมีสีน้ ำาตาลอ่อน เปี ยกและชื้ นเป็ น
( Soft rot )

เมือกไหลเยิ้ม มีกลิ่นเหม็นป้ องกันโดยหากพบ

อาการเริม
่ แรกฉีดพ่นด้วยนูรช
ิ 40 ซีซ.ี +

โคไซดุ 3 ช้อน หากร่นแรงไม่สามารถป้ องกันได้

บริษัท อภิชญา ฟลอร่า จำากัด 3090 หมู่ 9 ซอยสำาโรงเหนื อ 21 อ.เมือง
จ.สม่ทรปราการ 10270

โทร. 0-2759-0372 โทรสาร. 0-2759-0373

6

4.

โรคปลายใบแห้ง

- เกิดจากการขาดธาต่แคลเซียม ใบจะเป็ นสี

นำ้าตาลฉำ่านำ้าต่อมาจะแห้งเป็ นสีน้ ำาตาลจะ
( Leaf blight )

40-50 ซีซ.ี / นำ้า 1 ปี๊ บ

5.

โรคไส้ดำา

เป็ นที่ใบอ่อน ๆ ก่อนป้ องกันโดยใช้นูรช

- เกิดจากการขาดธาต่ โบรอน (B) อาการที่สังเกตได้

คือ ต้นจะเหี่ยวเฉา รากจะผ่เปราะเมื่อ
( Black rot )

ผ่าดูในส่วนกลางของราก จะมีสีดำาและ

กลวง ป้ องกันโดยใช้ นูรช
ิ 30 ซีซ.ี / นำ้า 1 ปี๊ บ
6.

โรคราสนิ มขาว

- ส่วนมากจะเกิดกับผักบ้่ง สังเกตบนใบจะ

(White rust)

นู นสีขาวอยู่ใต้บริเวณแผล ป้ องกัน

มีจ่ดสีเหลืองกลม พลิกดูใต้ใบจะพบต่่มเป็ น

กำาจัดโดยใช้ บาวีซาน 3 ช้อน / นำ้า 1 ปี๊ บ
Albugocandida

ตารางการใช้อาหารเสริมและการป้ องกันกำาจัดโรคและแมลง
ผักกาดขาวปลีพันธุ์หนัก
ช่วงเวลาปลูก

การใช้สารเคมี

การใช้

อาหารเสริม
บริษัท อภิชญา ฟลอร่า จำากัด 3090 หมู่ 9 ซอยสำาโรงเหนื อ 21 อ.เมือง
จ.สม่ทรปราการ 10270

โทร. 0-2759-0372 โทรสาร. 0-2759-0373

7

* อัตราต่อนำ้า 20 ลิตร

*

อัตราต่อนำ้า 20 ลิตร
เริม
่ ปลูก

ใช้โนมิลดิว อัตรา 2 ช้อน /นำ้า 1 ปี๊ บ ฉีดพ่นให้ทัว่

แปลงเพื่อป้ องกันโรคโคนเน่า ต้นเน่า
เริม
่ แตกใบ
30

ซีซี.

5

ซีซี.

ซี.
30

ซีซี.

เริม
่ เป็ นใบจริง
40

ซีซ.ี

ซีซี.

โคไซด์

2

ช้อน(20 กรัม )

ออร์กามิน

เทนเอ็ม

3

ช้อน(30 กรัม )

อโทนิ ค

บาวีซาน

2

ช้อน(20 กรัม )

นู รช

โนมิลดิว

2

ช้อน(20 กรัม )

มามีโกร 12-9-6

ชอสแมค 10

ซี.ซี.

ดี.ซี. ตรอนพลัส 20
เทนเอ็ม

บาวีซาน

2

ซี.ซี.
3

ช้อน(30 กรัม )

ช้อน(20 กรัม )

30

นู รช

อโทนิ ค

บริษัท อภิชญา ฟลอร่า จำากัด 3090 หมู่ 9 ซอยสำาโรงเหนื อ 21 อ.เมือง
จ.สม่ทรปราการ 10270

โทร. 0-2759-0372 โทรสาร. 0-2759-0373

ซี

5

8

ช้อน

ข้อแนะนำา :

ชอสแมค 20

ซี.ซี.

มามีโกร 21-21-21

3

แนะนำาให้ใช้ผ้าใยสังเคราะห์สปั นบอนของเจียไตุ คล่มแปลง

ป้ องกันแมลงตัวเล็กๆได้ดี

 การป้ องกันกำาจัดโรคและแมลง
1.

ใบจ์ด

- ใบจะเป็ นจ่ดสีดำา รอบๆ แผลจะเป็ นสีเหลือง เมื่อเชื้ อแพร่

ระบาดมากขึ้น แผลจะขยาย
( Leaf spot )

ติดกัน เกิดใบไหม้แห้งกรอบ ป้ องกันโดยถ้าเกิดจาก

เชื้ อ Gercospora ใช้ เทนเอ็ม + บาวี

ซาน อย่างละ 2 ช้อน/นำ้า 1 ปี๊ บถ้าเกิดจากเชื้ อ

Alternaria ลักษณะแผลเป็ นวงซ้อนกัน ใช้
2.

เทนเอ็ม 30 กรัม + โพลี่อ๊อกซิน 60 กรัม /นำ้า 1 ปี๊ บ

รานำ้าค้าง

- บนใบจะเป็ นพื้ นสีเหลือง ใต้ใบจะเป็ นเส้นใยสีขาว

เป็ นกระจ่ก ป้ องกันโดยใช้ โนมิลดิว+
( Downy mildew )

3.

เทนเอ็ม อย่างละ 2 ช้อน ฉีดพ่น หาก

ระบาดร่นแรงใช้ ลอนมิเนต อัตรา 1-2 ช้อน
โรคเน่าเละ

- เกิดจากเชื้ อแบคทีเรีย เนื้ อเยื่อพืชจะย่บตัวลง

แผลจะมีสีน้ ำาตาลอ่อน เปี ยกและชื้ นเป็ น

บริษัท อภิชญา ฟลอร่า จำากัด 3090 หมู่ 9 ซอยสำาโรงเหนื อ 21 อ.เมือง
จ.สม่ทรปราการ 10270

โทร. 0-2759-0372 โทรสาร. 0-2759-0373

9

( Soft rot )

เมือกไหลเยิ้ม มีกลิ่นเหม็นป้ องกันโดย

หากพบอาการเริม
่ แรกฉีดพ่นด้วย นูรช
ิ 40 ซีซ.ี +

โคไซดุ 3 ช้อน หากร่นแรงไม่สามารถป้ องกันได้

4.

โรคปลายใบแห้ง

- เกิดจากการขาดธาต่แคลเซียม ใบจะเป็ นสี

นำ้าตาลฉำ่านำ้าต่อมาจะแห้งเป็ นสีน้ ำาตาลจะ
( Leaf blight )

5.

ซี. / นำ้า 1 ปี๊ บ
โรคไส้ดำา

เป็ นที่ใบอ่อน ๆ ก่อนป้ องกันโดยใช้ นูรช
ิ 40-50 ซี

- เกิดจากการขาดธาต่ โบรอน (B) อาการที่สังเกตได้

คือ ต้นจะเหี่ยวเฉา รากจะผ่เปราะเมื่อ
( Black rot )

ผ่าดูในส่วนกลางของราก จะมีสีดำาและกลวง

ป้ องกันโดยใช้ นูรช
ิ 30 ซีซ.ี / นำ้า 1 ปี๊ บ

ค้์

ต้นท่นการผลิต/ไร่
ผลผลิต/ไร่
ราคา/ก.ก.

ผลกำาไร

=


=

ค่

=

7,000 x 3 = 21,000 บาท

4,500 บาท

7 ตัน

3 บาท

=

ท์

4,500 – 21,000 = 16,500 บาท

บริษัท อภิชญา ฟลอร่า จำากัด 3090 หมู่ 9 ซอยสำาโรงเหนื อ 21 อ.เมือง
จ.สม่ทรปราการ 10270

โทร. 0-2759-0372 โทรสาร. 0-2759-0373

10

ตารางการปฏิบัตงิ าน
วันหลัง

การปฏิบต
ั ิงาน

ย้า

กล้

เ ต รี ย ม แ ป ล ง แ ล ะ ห ล่ ม ป ลู ก
เพาะเมล็ดและรดนำ้าให้ช่มชื้ นอยู่เสมอ
5

พ่นสารเคมีป้องกันกำาจัดโรคและแมลง (เทนเอม 20 กรัม +
สเปโต 20 ซีซี + น็อคโดน์ 20 ซีซี + เบสมอร์ 10 ซีซ)ี ต่อ
นำ้า 20 ลิตร

7

รดปุ ่ย (สูตร 15-15-15 และ 21-0-0 อัตรา 1:1 50 กรัม + อ

โทนิ ค 5 ซีซี+มามิโกร 30 ซีซ+
ี ออร์กามิน 20 ซีซ.ี ) ต่อนำ้า 20
ลิตร
13

กำาจัดวัชพืช พรวนดิน

15

พ่นสารเคมีป้องกัน กำาจัดโรคและแมลง

(เทนเอม 20 กรัม + ซูมิไซดิน 5 ซีซ.ี +สกาย 15 กรัม + เบส
มอ 10 ซีซี.) / นำ้า 20 ลิตร
14

รดปุ ่ย (สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กรัม + อโทนิ ค 5 ซีซี + มา

บริษัท อภิชญา ฟลอร่า จำากัด 3090 หมู่ 9 ซอยสำาโรงเหนื อ 21 อ.เมือง
จ.สม่ทรปราการ 10270

โทร. 0-2759-0372 โทรสาร. 0-2759-0373

11

มิโกร 30 ซีซี + ออร์กามิน 20

ซีซ.ี ) ต่อนำ้า 20 ลิตร ฝั งปุ ่ยสูตร 15-15-15+21-0-0 อัตรา 1:1
ระหว่างต้น 5 กรัม /ต้นให้น้ ำาตามร่อง
20

กำาจัดวัชพืชและ พรวนดิน

21

ให้น้ ำาตามร่อง

22

พ่นสารเคมีป้องกัน กำาจัดโรคและแมลง

(บาวีซาน 15 กรัม สเปโต 20 ซีซ.ี น็อคไดน์ 30 ซีซ.ี เบส
มอร์ 10 ซีซี.) / นำ้า 20 ลิตร
23

ฝั งปุ ่ยสูตร 15-15-15 และ 21-0-0 อัตรา 1:1

28

กำาจัดวัชพืช, พรวนดิน, ฝั งปุ ่ยสูตร 15-15-15 และให้น้ ำาตาม
ร่อง

35-40

เก็บผลผลิต

บริษัท อภิชญา ฟลอร่า จำากัด 3090 หมู่ 9 ซอยสำาโรงเหนื อ 21 อ.เมือง
จ.สม่ทรปราการ 10270

โทร. 0-2759-0372 โทรสาร. 0-2759-0373

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful