You are on page 1of 1

3

2016 SCORECARD

ANG TIMBANGAN

Timbangin ang Kahusayan, Malasakit sa Bayan, at Karangalan ng bawat kandidato. Bigyan sila ng kaukulang puntos
mula 1 hanggang 5 ayon sa ating timbangan. Ang kandidatong may pinakamataas na marka ang karapat-dapat sa
iyong boto. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga kandidato, pumunta sa http://mggphilippines.org.
Mga Pamantayan sa Pagpili ng Tamang Kandidato
MAHUSAY
(Kagalingan, Karanasan, at Kakayahan)
Ang kandidato ba ay may:
 Programang nakabuti sa mamamayan?
 Kakayahang maging lider ng isang maunlad na pamayanan?
 Kakayahang mamuno sa isang tahimik na pamayanan?
 Makabuluhang plataporma sa mabuting pamamahala?
 May karanasan sa mabuting pamamahala?
PAGBIBIGAY-LAKAS SA MAMAMAYANG BAYAN
(Pagbibigay ng Pagkakataon sa Mamamayang Makilahok sa Pamamahala)
Ang kandidato ba ay:
 Nakikinig at Nakikipag-usap sa mamamayan sa pagbuo ng mga
programa at patakaran?
 Nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa?
 May malasakit sa mahihirap at binigyan sila ng pagkakataong
umunlad ang buhay?
MARANGAL
(Malinis na Pagkatao)
Ang kandidato ba ay:
 Magandang halimbawa ng malinis at tapat na pamumuhay?
 Mapagkakatiwalaang pangalagaan ang kaban ng bayan at lalabanan
ang kurakot?
 May malinis na rekord sa paglilingkod sa bayan?
TOTAL

Kandidato 1

Kandidato 2

Kandidato 3

1 = MAHINA
2 = KULANG
3 = PASANG-AWA
4 = MAGALING
5 = ANG GALING-GALING

Kandidato 4

Kandidato 5