˛
ì˛
ˆ
ÏÓ
˚Ó
˚˛
ô y
ì˛
y
Î
˚≠

Ü í ú y
£

ˆ

¤
˛õ y
Ñ ≈˛
¢
Ó
y
î#
Ó
˚y
~
Ñ˛

˛
y !Ó


Ó
#
¢
D
ì ˛!Ó


Ó
#
ò #
!ì ˛ˆ
Ì
ˆ
ÏÑ ˛
¢
y
õ y
ò ƒ
ì ˛
õ !Ó
â %˛
ƒ
!ì ˛
ˆ
ÏÑ ˛
Á
ˆ
Ó
˚£
y
£

îÎ
˚ò y

ÈÙ
Ù
Ù
Ȉ
ú !ò ò
S
ˆ
¢
y
¢
ƒ
y
!ú fi

˛Ñ ˛
Lj
Ï@
˘Ã
¢
ñ 1
9
0
7
V

~
x
y
£

Ñ ˛~
õ ~
¢
ÈÙ
È~
Ó
˚ ì ,˛
ì ˛
#
Î
˚
«

Ó
˚y
ã ƒ
¢
ˆ
Ï¡
ø
ú ò v
˛

ô ú ˆ
Ï«
˛Ñ ,˛
°
ÏÑ ˛
ˆ

í #
Ó
˚¢
Ç@
˘Ãy
õ Á
Ó
ì ≈˛
õ y
ò Ñ ,˛

Ï
x
Ó
fl
˛
iy
Ó
˚ !Ó
ˆ
ÏŸ

°
Ïí y
d
Ñ ˛!Ó
˚ˆ
Ï˛
ô y

≈˛Á
¢
õ #
«
˛
y
«
¢
y
Ç£
y
£


˛
:

˛Ó
%Ñ ˛
«
•öì›Åîû ²Ì!“þ ×!›„þ ö×’#îû þ™y!ÝÅþîû
”,!ÜT¦þD# éôé öœ!˜˜


˛
y
Ó
˚ˆ
Ïì ˛
Ó
˚Ñ ˛
!õ v
˛
z!ò fi

˛˛
ô y
!›
≈˛S
õ y
Ñ ≈˛
¢
Ó
y
î#
ÈÙ
Ȉ
ú !ò ò Ó
y
î#
V
!ò v
˛

v
˛
ˆ
Ïõ y
ˆ
Ïe
´

Ó
˚˛
ô !ÿ
˛
õ Ó
D
Ó
˚y
ã ƒ
Ñ ˛
!õ !›
˛
Ó
˚ õ %Ö ˛
ô e
Ó
°
Ï≈ 2
1

¢
ÇÖ ƒ
y
1

1
ÈÙ
È1
5
ã y
ò %Î
˚y
Ó
˚#
ñ 2
0
1
6

õ )ú ƒ
3

˛
y
Ñ ˛
y

¢yîûy ¦þyîû“þ „,þ¡ì„þéô雋”%îû ¢¦þy (AIKMS)éôéîû ‰þy îy†yöì˜ ›,“%þÄ !›!Šéœ
“,þ“þ#ëû îûy‹Ä ¢öìÁ¿œ˜ ¢šþœ „þîû&˜
ö”Ÿ ~„þ “þ#îÊ xíÅ÷ì˜!“þ„þ îûy‹÷ì˜!“þ„þ ¢‚„þöìÝþîû
›•Ä !”öìëû ëyöìFŠéÐ ¢y•yîû’ ‹˜†’ ~„þ x¢#›
”%ƒ…„þöìÜTîû ›%öì…y›%!…Ð x˜Äy˜Ä ö›£˜“þ# ‹˜†öì’îû
þ™yŸyþ™y!Ÿ ö”öìŸîû ëyîûy ö›îû&”uþ ö¢£z „,þ¡ìöì„þîû xîßþiy
x“þÄhsþ „þîû&’Ð ¦)þ!›£#˜ „,þ¡ìöì„þîû ¢‚…Äy î,!kþ– „,þ¡ìöì„þîû
e«›Ÿƒ ‹!› £yîûyöì˜y– „þ›Å£#˜“þy– ×öì›îû vþzþ™ë%_« ›)œÄ
˜y þ™yçëûy– ‰þyöì¡ìîû …îû‰þ î,!kþ– „,þ!¡ìšþ¢öìœîû ˜yëÄ”y› ˜y
þ™yçëûy– }’@ùÌhßþ“þy– xßþºyßþiÄ– x!ŸÇþy– xyd£“þÄy–
‹îîû”hßþ# vþzöìFŠé” £z“þÄy!” “þyöì”îû ‹#î˜öì„þ ”%!îÅ¡ì£
„þöìîû “%þöìœöìŠéÐ ö„þöìw ö£y„þ !„þ îûyöì‹Ä ö£y„þ öë
¢îû„þyîû£z xy¢%„þ ˜y ö„þ˜ !îÙ»yëûöì˜îû ˜yöì› ö¢£z ~„þ£z
˜ëûy x!íÅ„þ ˜#!“þ ‰þy!œöìëû ëyçëûy £öìFŠé– ëyöì“þ œy¦þîy˜
£öìFŠé ö”Ÿ#éôé!îö씟# îý‹y!“þ„þ ¢‚ßþiy=!œ– îvþü
þ™%¤!‹þ™!“þ ç îvþü ‹!› ›y!œöì„þîûy xyîû !˜öìÜ™!¡ì“þ
£öìFŠé˜ ‹˜†’– !îö쟡ì“þ „,þ¡ìöì„þîûyÐ ~£z xîßþiyëû ›y˜%¡ì
ë…˜ ²Ì!“þîy” „þîûöìŠé “þyöì”îû vþzþ™îû ö˜öì› xy¢öìŠé
Ÿy¢„þ þ™y!ÝÅþîû– “þíy þ™%!œŸ ²ÌŸy¢öì˜îû !£‚ßþË xye«›’Ð
þ™!Øþ›îöìD ››“þy ¢îû„þyöìîûîû xy›öìœ !¢.!þ™.xy£z
S~›V ¢îû„þyöìîûîû ‹%œ%öì›îû •yîûyîy!£„þ“þy ‰þœöìŠéÐ
xy‹ç ‹Dœ›£öìœ öëïíîy!£˜# î£yœ– Šée•îû
›y£yöì“þy ¢£ œyœ†vþü xyöì¨yœöì˜îû ö˜“þyöì”îû ö‹œ
…yÝþöì“þ £öìFŠéÐ
~£z xîßþiyëû !î²Õî# „,þ¡ì„þ xyöì¨yœöì˜îû
•yîûyîy!£„þ“þy îöìëû !˜öìëû ëyöìFŠé öë ¢‚†àþ˜–
ò¢yîûy¦þyîû“þ „,þ¡ì„þéô雋”)îû ¢¦þyó “þyîû “,þ“þ#ëû îûy‹Ä
¢öìÁ¿œ˜ x˜%!Ûþ“þ £öìFŠé Ÿ£#” ›”˜ ›%…y‹#Å ˜†îû

Sî¤y„%þvþüy Ÿ£îûV éôé ~ 9éôé10 ‹y˜%ëûyîû# 2016 “þy!îûöì…Ð
²Ì„þyŸÄ ¢›yöìîŸ 9£z ‹y˜%ëûyîû# öîœy 11Ýþyëû
›y‰þy˜“þœyëûÐ ²Ì!“þ!˜!• ¢öìÁ¿œ˜ 9éôé10 ‹y˜%ëûyîû#
¢%•y›ëû “%þ‚ £öìœ S˜“%þ˜†O •›ÅŸyœyöì“þVÐ öŸy¡ì’›%_«
¢›y‹ †öìvþü ö“þyœyîû vþzöìjöìŸÄ !î²Õî# „,þ¡ì„þ xyöì¨yœ˜
ö‹yîû”yîû „þîûyîû ‹˜Ä– “þíy „,þ¡ì„þ ¢‚†àþ˜öì„þ ö‹yîû”yîû
„þîûyîû ‹˜Ä ~£z ¢öìÁ¿œ˜ ~„þ !îöìŸ¡ì ¦)þ!›„þy ö˜öìîÐ
~£z ¢öìÁ¿œ˜ ¢šþœ „þîûyîû ‹˜Ä öÇþ“þ›‹%îû ¢£ ¢›hßþ

„,þ¡ì„þ ç îõ%þ¦þyîyþ™§¬ ‹˜¢y•yîûöì’îû „þyöìŠé xyöì
‹y˜y£zÐ xy¢%˜ xyçëûy‹ “%þ!œéôôôé

‹!›îû !¢!œ‚ „þ›yç– †îû#î ¦)þ!›£#˜ „,þ¡ì„þöì”îû
›öì•Ä „,þ!¡ì ‹!› ç îyhßþ‹!› îrÝþ˜ „þìîûÐ xy!”îy¢#öì”îû
‹Dœéôé‹!›îû vþzþ™îû x!•„þyîû ¢%!˜!Øþ“þ „þîûÐ

öÇþ“þ›‹%îûöì”îû ¢îÅöìÇþöìe ¢îû„þyîû !˜•Åy!îû“þ
›‹%îû# „þyëÅ„þîû „þîûöì“þ £öìîÐ

î#‹– ¢yîû– „þ#Ýþ˜yŸ„þ ¢£ „,þ!¡ì vþzþ™„þîûöì’îû ”y›
„þ›yç ç †îû#î „,þ¡ì„þöì”îû ¢hßþyëû „,þ!¡ìësþfþ™y!“þ
¢îûîîûyöì£îû îÄîßþiy „þìîûÐ „,þ!¡ì „þyöì‹ !î˜y›)öìœÄ !î”%Äê
ç ²Ì!“þ öÇþöìe ö¢öì‰þîû îÄîßþiy „þìîûÐ

šþ¢öìœîû œy¦þ‹˜„þ ”îû !”öì“þ £öìî ç ¢›hßþ
šþ¢öìœîû ‹˜Ä œy¦þ‹˜„þ ¢£yëû„þ ”îû ö‡y¡ì’y „þìîûÐ

„,þ¡ìöì„þîû ¢›hßþ }’ ›„%þî „þìîû ç „,þ¡ì„þöì„þ
¢îû„þyîû# }’”y˜ !˜!Øþ“þ „þìîûÐ

þ™Mþéyöìëû“þ# ”%˜#Å!“þ îõþ „þìîû– ¢›hßþ †îû#îöì„þ „þy‹
”yç ~î‚ ¢›hßþ †îû#î– !î•îy– î,kþéôéî,kþy ç xíîÅöì”îû
›y!¢„þ 3000 Ýþy„þy !£öì¢öìî ¦þy“þy ”yçÐ

£y!“þîû xye«›öì’ !˜£“þöì”îû þ™!îûîyîûî†Åöì„þ
vþzþ™ë%_« Çþ!“þþ™)îû’– þ™D%öì”îû öþ™˜Ÿ˜– šþ¢œ ç
‡îûîy!vþü •¹‚öì¢îû ëíyëí Çþ!“þþ™)îû’ !”öì“þ £öìîÐ

‹îîû”hßþ# vþzöìFŠé” îõþ „þìîû– „,þ!¡ì ‹!›öì“þ !ŸÒ îy
Ÿ£îû ˜ëû– vþz§¬ëûöì˜îû ˜yöì› vþzöìFŠé” îy ”)¡ì’ ˜ëûÐ

„,þ¡ì„þ xyöì¨yœöì˜îû vþzþ™îû ö‹yîûéôé‹%œ%› îõþ „þìîû
ç ¢›hßþ îûy‹î¨#îû ›%!_« ”yçÐ

~ xy£z ö„þ ~› ~¢ ¢îŦþyîû“þ#ëû „,þ¡ì„þ ¢öìÁ¿œöì˜îû vþy„þ
‹µœhsþ ¢›hßþ £z¢%Ä !˜öìëû ¦þyîû“þ#ëû „,þ¡ìöì„þîûy ¢‚@ùÌy›
‰þy!œöìëû ëyöìFŠé˜Ð ö„þy˜ ‹îyî …%¤öì‹ ˜y öþ™öìëû ¢îû„þyîû
xyöì¨yœöì˜îû vþzþ™îû ”›˜þ™#vþü˜ “þ#îÊ“þîû „þîûyîû
îûyhßþyöì“þ ö£¤öìÝþöìŠé– !îöìŸ¡ì „þöìîû ö¢£z xyöì¨yœ˜=!œîû
vþzþ™îû– öë=öìœy „þ!›vþz!˜ÞÝþ !î²Õî#öì”îû myîûy
þ™!îû‰þy!œ“þÐ xy›yöì”îû ~œy„þy=öìœy ¢£ ¢›hßþ
¢‚@ùÌyöì›îû ~œy„þy=öìœyîû öÇþöìe ¢îû„þyîû# ²Ì!“þ!e«ëûy
£öìFŠé î¤y•y•îûyéôôôé xyöì¨yœ˜öì„þ ¢y›y!‹„þ Ÿy!hsþ ç
¢‚£!“þîû þ™öìÇþ vþzþ™oî îöìœ ö‡y¡ì’y „þîûy ç ²Ì‰þyîû
„þîûy– ö…yœy ¢›yöìîŸöì„þ !˜!¡ìkþ „þîûy– !›íÄy ›y›œy
”yöìëûîû „þîûy– ëöìíFŠé ö@ùÌ®yîû ‰þyœy˜– ¦)þëûy ¢‚‡öì¡ìÅ
£“þÄy„þyuþ ‰þyœyì ˜ – „þyœy„þy˜% ˜ œy= „þîû y –
îy„þßþºy•#˜“þyîû †’“þy!sþf„þ x!•„þyîû xyÝþ„þy옖 ¢‚îy”
›y•Äöì›îû vþzþ™îû ‰þyþ™ ¢,!ÜT „þîûy– ²Ì„,þ“þ £z¢%Äîû ²Ì„þyöìŸ
îy•y”y˜ „þîûy– xy£zöì˜îû Ÿîû’ ö˜çëûy öàþ„þyöì˜y– PAC–
þ™Äyîûy !›!œÝþyîû# öšþy¢Å ˜y›y˜ £z“þÄy!”Ð
xyöì¨yœ˜ ‰þy!œöìëû !˜öì“þ ö†öìœ ¢‚†!àþ“þ £çëûy ç
”›öì˜îû ö›y„þy!îœy „þîûy ²Ìöìëûy‹˜ ~î‚ ~£z ¢›hßþ
x†’“þy!sþf„þ þ™”öìÇþöìþ™îû !îîû&öìkþ ”yî# çàþy ²Ìöìëûy‹˜Ð
~£z þ™öìîÅ þ™!Øþ›îöìDîû þ™!Øþ› ö›!”˜#þ™%îû ö‹œyîû
œyœ†vþü îÏöì„þ ~„þ ö²Ìîû’y”yëû„þ „,þ¡ì„þ ‹›yöìëû“þ
£öìëû!Šéœ þ™%!œŸéôé=uþyéôéîûy‹˜#!“þ!î” ö‹yöìÝþîû !îîû&öìkþ–
öë…yöì˜ „,þ¡ìöì„þîûy !¢!þ™~› =uþy ç þ™%!œöìŸîû
!˜ëÅ y “þöì ˜ îû !îîû & öì k þ œöì v þü ! ŠéœÐ ~£z û þ ™öì î Å
˜yîûyëû˜þ™yÝþ˜yëû xy!”îy¢#öì”îû vþzþ™îû œy†y“þyîû
”›˜þ™#vþü˜ ‰þöìœöìŠé– öë…yöì˜ xy!”îy¢#îûy xyd¢›þ™Å’
„þîûöì“þ xßþº#„þyîû „þöìîûöìŠé ç ¢‚@ùÌy› ‰þy!œöìëû ö†öìŠéÐ
îõ%þ†’–
¢›hßþ Ÿy¢„þöì×’#îû þ™y!ÝÅþ– ~˜!vþ~ ö‹yÝþ–
£z v þz ! þ™~ ö‹yÝþ– ¢‚¢”#ëû îy› þ™y!ÝÅ þ =öì œ y–
vþz _ îû ² Ìöì ” öì Ÿ îû îý‹˜ ¢›y‹þ™y!ÝÅ þ (BSP) –
¢›y‹îy”# þ™y!ÝÅþ (SP)– !î£yöìîûîû ‹˜“þy ”œ
S£zvþz˜y£zöìÝþvþV (JDU)– îûyÜTÉ#ëû ‹˜“þy ”œ (RJD)–
ö“þöìœDy˜y ç xöìõÉþîû ö“þöìœ= ö”Ÿ› þ™y!ÝÅþ (TDP)–
ç ö“þöìœDy˜y îûyÜTÉ ¢!›!“þ (TRS)– vþz!vþü¡ìÄyîû !î‹%

‹˜“þy ”œ (BJD)– þ™yOyöìîîû x„þyœ# ”œ– ~îûy
¢„þö윣z ö¢£z ˜#!“þ=öìœy „þyëÅ„þîû „þîûöì“þ ú„þÄîkþ ëy
îý‹y!“þ„þ ¢‚ßþiy (MNC)– ¦þyîû“þ#ëû „þöìþ™ÅyöìîûÝþ– îvþü
‹!›”yîû ›y!šþëûy ç îvþü !àþ„þy”yöìîûîû (Contractor)
ßþºyíÅ îûÇþy „þöìîûÐ ö„þw#ëû ¢îû„þyîû ç ¢›hßþ îûy‹Ä
¢îû„þyîû ö¢£z ¢î ¢‚ßþñyîû=öìœyöì“þ ö‹yîû !”öìFŠé ëy
¢Á™öì”îû (Resource) vþzþ™îû ›y˜%öì¡ìîû x!•„þyîû ç
“þyöì”îû ‹#!î„þyîû x!•„þyîû …îÅ „þöìîûÐ “þyîûy “þyöì”îû
þ™)îÅ¢)îû#öì”îû “%þœ˜yëû xyöìîûy öîŸ# ›yeyîû ”%˜#Å!“þîû
ö¦þ“þîû !”öìëû “þyöì”îû Ÿy¢˜ ‰þyœyöì“þ ‰þyëûÐ
!þ îŠéîû=öìœyöì“þ èþ™!˜öìî!Ÿ„þ Ÿy¢öì˜îû
!îîû&öìkþ ‹y“þ#ëû ‹y†îû’ öíöì„þ !ŸÇþy !˜öìëû ~î‚
ö“þöìœDy˜y ç ˜„þŸyœîy!vþü ¢Ÿßþf „,þ¡ì„þ ¢‚@ùÌy› öíöì„þ
ö²Ìîû’y !˜öìëû xy›yöì”îû ö˜“,þöìc !î!¦þ§¬ •îûöì˜îû ¢‚@ùÌy›
£öìëûöìŠéÐ ~=öìœy !îöì”ìŸ# öŸy¡ì’ ç xy•y¢y›hsþ#ëû
þ™Øþy”þ™”“þy öíöì„þ ö”Ÿöì„þ ›%_« „þîûöì“þ x˜Äy˜Ä
†’“þy!sþf„þ Ÿ!_«îû ¢öìD „,þ¡ì„þ ç ×!›„þ ö×’#îû ö‹yÝþ
²Ì!“þÛþy „þîûyîû ‹˜Ä !¦þ!_²Ìhßþîû ßþiyþ™˜ „þöìîûöìŠéÐ xy›îûy
!˜öì‹öì”îûöì„þ ~£z „þyöì‹ ¢›!þ™Å“þ „þîû!Šé ~î‚ xy›yöì”îû
¢öìD £y“þ ö›œyì˜îû ‹˜Ä ¢›hßþ ²Ì†!“þŸ#œ Ÿ!_«îû
„þyöìŠé xyöì îûy…!ŠéÐ xy¢%˜ xy›îûy ~ ¢öìîîû ‹˜Ä
¢‚@ùÌy› ‰þyœy£z ƒ
1V ‹!›îû !¢!œ‚ „þ›yç ç !¢!œ‚ î!£¦%Åþ“þ ‹!›–
¢îû„þyîû# ‹!›– ¦)þ”y˜ ‹!›– ˜”#‰þöìîûîû ‹!›– îõþ
ö¢y¢Äy£z!Ýþ ç ÝþÆyöìÞÝþîû ‹!› †îû#î ¦)þ!›£#˜ „,þ¡ìöì„þîû
›öì•Ä îrÝþ˜ „þìîûÐ ‹!›öì“þ ö‘þy„þyîû îûyhßþy !˜!Øþ“þ „þîûyîû
‹˜Ä †îû#öìîîû ‹!›=öìœy ‰þ„þî¨# S~„þ!e“þV „þìîûÐ
˜”#öì“þ ›y!Gþöì”îû îy!œ …˜öì˜îû þ™yîû!›Ýþ ”yç ç þ™yíîû
…y”y˜ ×!›„þöì”îû …y”yöì˜îû þ™yîû!›Ýþ ”yçÐ
2V ¢›hßþ @ùÌy›#’ †îû#îöì”îû îylßþ‹!› ç ‡îû
!˜›Åyöì’îû x˜%”y˜ !”öì“þ £öìî– “þyöì”îûöì„þ !îÖkþ þ™y˜#ëû
‹œ ç †,£ßþiy!œîû ‹˜Ä !î˜y›)öìœÄ 250 £zvþz!˜Ýþ !î”%Äê
!”öì“þ £öìîÐ
3V ¢„þœöì„þ ›)œÄî,!kþîû ¢öìD ¢y›O¢Äþ™)’Å
˜)Ę“þ› ›‹%îû#öì“þ „þy‹ !”öì“þ £öìî ç ›!£œyöì”îû

xyîyîû ‰þyéôéîy†yöì˜ ×!›„þ ›,“%þÄÐ 30 !vþöì¢Áºîû–
xy!œþ™% î û ”% ë û y öì î û î û !vþ›!vþ›y ‰þyéôéîy†yöì ˜
x˜y£yîû‹!˜“þ ›,“%þÄ ‡Ýþœ 45 îŠéöìîûîû î%!œ ¦þ†öì“þîûÐ
vþz_îûîöìD vþy˜„þy˜éôéö†yöìëûBþyöì”îû îy†îûyöì„þyÝþ ¢£
16!Ýþ ‰þyéôéîy†yö옣z x‰þœyîßþiy ‰þœöìŠéÐ vþz_îû
!”˜y‹þ™%öìîûîû 3!Ýþ– ”y!‹Å!œöìˆîû 2!Ýþ– v%þëûyöì¢Åîû 11!Ýþ
îy†yöì˜ ‰þîû› ”%”ÅŸyëû !”˜ „þyÝþöìŠé ×!›„þöì”îûÐ „þ“,Åþþ™Çþ
œ„äþxyvþzÝþ ö‡y¡ì’y ˜y „þöìîû£z îy†y˜ öŠéöìvþü ‰þöìœ ö†öìŠéÐ
›%…Ä›sþf# ~…˜ vþz_îûîìD ¢šþîûîû“þÐ “¤þyîû ~îû
xyöì†îû ¢šþöìîûîû ¢›ëû !›!vþëûyëû ¢îöì‰þöìëû öî!Ÿ ££z‰þ£z
£çëûy– îy†vþüyöì„þyöìÝ 24 ‡rÝþyîû ßþºyßþiÄ þ™îû#Çþy ö„þw
…%öìœ!Šéœ ö‹œy ²ÌŸy¢˜– xyîû x!‰þöìîû£z “þy îõþ £öìëû
ëyëûÐ ~îyöìîûç xyîyîû ö¢£z ~„þ£z ˜yÝþ„þ Öîû& £öìëûöìŠéÐ
~£z îy†îûyöì„þyöìÝ ~ þ™ëÅhsþ x˜y£yîû– xþ™%!ÜT–
öîûyöì†öì¦þyöì† ›yîûy !†öìëûöìŠé˜ 32 ‹˜ ×!›„þÐ
vþy˜„þy˜ ¢£ ~„þy!•„þ ‰þyéôéîy†y˜ ›y!œ„þîûy „þyëÅ“þ–
ö„þyöì˜y ö‡y¡ì’y Šéyvþüy£z îy†y˜ öŠéöìvþü ‰þöìœ ëyçëûyëû
¢îû„þy!îû !˜ëûöì›îû xyç“þyëû ×!›„þ þ™!îûîyîû=!œîû öë
xy!íÅ„þ ¢y£yëÄ þ™yçëûyîû „þíy “þyç “þyîûy þ™yöìFŠé˜ ˜yÐ
îûy‹Ä ¢îû„þyîû “,þ’›)öìœîû ×!›„þ £zvþz!˜ëû˜=!œîû ¢öìD
÷îàþ„þ „þöìîû !àþ„þ „þîûöìŠé– 100 !”öì˜îû „þyöì‹îû ¢öìD ú
×!›„þöì”îû ë%_« „þîûyîû „þíy– 2 Ýþy„þy ö„þ!‹ ”öìîû !„þŠ%é
‰þyœ !îœyì˜îû îöì¨yîhßþ „þîûyîû „þíy– !„þŠ%é ¢îû„þy!îû ¦þy“þy
²Ì”yöì˜îû „þíyÐ
×!›„þîûy îœöìŠé˜– òxy›îûy x˜%”y˜ ‰þy£z ˜yÐ
îy†yöì˜ „þy‹ „þîûöì“þ ‰þy£zÐ xyîû ~£z îÄyþ™yöìîû£z
ö„þwéôéîûy‹Ä ö„þvþz£z “þêþ™îû ˜ëû ~“þÝ%þ„%þçÐ

fl
˛∫y
fl
˛iƒ
ÈÙ
Ù
Ù
Èx
y
õy
ˆ
Ïî Ó
˚x
!ï Ñ ˛y
Ó
˚
Ú
2
0
0
0
¢
y
ˆ
Ïú Ó
˚ õ ˆ
Ïï ƒ¢
Ó
y
Ó
˚ ã ò ƒfl
˛
∫y
fl
˛

Û
ÈÙ
Ù
Ù
È
1
9
7
8
¢
y
ˆ
Ïú !Ó
Ÿ
ªfl
˛
∫y
fl
˛

¢
Ç fl
˛
iy
Ó
˚~
£

á y
°
Ïí y
˛
ô ˆ
Ïe

˛
y
Ó
˚ì ˛
Ó
°
Ï≈Á
fl
˛
∫y
«
˛
Ó
˚Ñ ˛
ˆ
ÏÓ
˚!ä Èú –
!Ñ ˛
ls
˛˛
ô y
ˆ
Ïü Ó
˚◊
#
ú B
˛
y
Á
ì ˛
y
Ó
˚ ˆ
î ˆ
Ïü Ó
˚ ò y
Ü !Ó
˚Ñ ˛
ˆ
Ïî Ó
˚ !Ó
ò y˛
ô Î
˚¢
y
Î
˚
fl
˛
∫y
fl
˛

ÈÙ
È˛
ô !Ó
˚ˆ
Ï°
ÏÓ
y
!î ˆ
ÏF
ä Èx
y
Ó
˚x
y
õ Ó
˚y
˛
ô y
!F
ä Èú Ó
v
˛
B
˛
y

÷
ï % !â ˛
!Ñ ˛
Í
¢
y
Ö Ó
˚â ˛ˆ
õ ›
˛
y
ˆ
Ïì ˛≤
Ã!ì ˛Ó
ä ÈÓ
˚6
ˆ
Ñ˛
y
!›
˛3
0
ú «
˛ˆ
ú y
Ñ ˛î y

˚o
ƒ
¢
#
õ y
Ó
˚ ò #
ˆ
Ïâ ˛ˆ
ò ˆ
Ïõ Î
y
ˆ
ÏF
ä Èò –
£
y
¢
˛
ô y
ì ˛
y
ˆ
Ïú ˆ
Ó
v
˛˛
ô y
Á
Î
˚y
Ó
˚¢

ô y

˚ˆ
Ïü Ó
˚ã ò ƒ
ˆ
ò ì ˛
y
õ s
˛
f#
Ó
˚˛
ô y
ˆ
ÏÎ
˚õ y
Ì
y
Ö §%v
˛
¸ˆ
Ïì ˛£
Î
˚x
Ì
Ó
y
îy
ú y
ú ˆ
ÏÑ ˛›
˛
y
Ñ˛
y
!î ˆ
Ïì ˛
£
Î
˚–
~
£

ì ˛
y
£
y
ú Ê
x
Ì
â ˛¢
Ó
y
Ó
˚ã ò ƒ
fl
˛
∫y
fl
˛

˛
ô !Ó
˚ˆ
Ï°
ÏÓ
y
Î
y
ˆ
ÏÑ ˛Ó
ˆ
Ïú
Ú
¢
y
Ó
≈ã ò #
ò fl
˛
∫y
fl
˛

˛
ô !Ó
˚ˆ
Ï°
ÏÓ
y
Û
ì ˛
y
ú y
=
Ñ˛
Ó
˚y
ˆ
Ü ˆ
Ïú ~
£
z
x
Ó
fl
˛
iy
Ó
îú y
ˆ
Ïò y
Î
y
Î
˚–
x
hs
˛
ì ˛4
1

˛
y
ˆ
îˆ
Ïü ~
£

ƒ
Ó
fl
˛
iy

¢›öìî“þ˜ !”öì“þ £öìîÐ ›˜öìîû†y (MNREGA)
¢yîÅ‹˜#˜ „þìîû– ”%˜#Å!“þ ç ‰%þ!îû îõþ „þìîûÐ öëy‹˜yîû
îû*þ™yëû˜ ¢Áºöìõþ !îKþ!® ‹˜¢y•yîûöì’îû ¢y›öì˜ ²Ì„þyŸÄ
²Ì”ŸÅ˜ „þìîûÐ ›˜öìîû†yîû „þyöì‹– îy!œ ç þ™yíîû …˜öì˜
ö›!Ÿöì˜îû îÄî£yîû „þöìàþyîû ¦þyöìî !˜!¡ìkþ „þìîûÐ
4V 2006 ~îû ‹Döìœîû x!•„þyîû xy£z˜ ç
PESA S!¢!vþvþzœ ~œy„þyîû þ™Mþéyöìëûöì“þîû ¢Á±¢yîû’
xy£z˜V „þyëÅ„þîû „þìîûÐ xy!”îy¢#öì”îû ‹!›îû vþzþ™îû ç
 oöìîÄîû çþ™îû “þyöì”îû !˜ëûsþf’ !˜!Øþ“þ „þìîûР
oöìîÄîû œy¦þ‹˜„þ !îe«ëû”îû !˜!Øþ“þ „þîûyîû ‹˜Ä
¢›îyëû ¢‚†àþ˜ †öìvþü ö“þyìœÐ xy!”îy¢#öì”îû ²Ìy„,þ!“þ„þ
îy¢ßþiy˜ ç ö†yÛþ#†“þ x!•„þyîû ßþº#„þyîû „þìîû– xy!”îy¢#
xyMþé!œ„þ ßþºŸy!¢“þ „þyvþz!ªœ †öìvþü ö“þy윖 !ŸÇþy–
ßþºyßþiÄ þ™!îûöì¡ìîy ç xy!”îy¢# ¢‚ßþ,ñ!“þîû !î„þyŸ ‡ÝþyçÐ
5V „,þ¡ìöì„þîû ¢›hßþ }’ ›„%þî „þìîû– †îû#î ¦)þ!›£#˜
„,þ¡ì„þöì”îû ¢›hßþ öî¢îû„þyîû# }’ þ™!îûöìŸyöì•îû îÄîßþiy
„þìîûÐ ¢›hßþ „,þ¡ì„þöì„þ ¢îû„þyîû# }’ !”öì“þ £öìî– }’
xy”yöìëûîû ‹˜Ä öŠéyÝþ „,þ¡ì„þöì”îû vþzþ™îû ‹%œ%› îõþ „þìîûÐ
6V ¢›hßþ „, þ !¡ì vþz þ ™„þîû ’ – î#‹– ¢yîû –
„þ#Ýþ˜yŸöì„þîû ”y› „þ›yçÐ †îû#î „,þ¡ì„þöì”îû ¢hßþyì”öìîû
„,þ!¡ìësþfþ™y!“þ ¢îûîîûyöì£îû îÄîßþiy „þìîûÐ ÷‹î ‰þy¡ì ç
þ™îûÁ™îûy†“þ (Traditional) ‰þy¡ìöì„þ !î„þ!Ÿ“þ ç
vþzê¢y!£“þ „þîûÐ
7V þ™yÝþ– “%þœy– xy…– =ëûyîû †y› Sîûy‹ßþiy˜#
šþ¢œV– ¢!¶ ¢£ ¢›hßþ šþ¢öìœîû ‹˜Ä œy¦þ‹˜„þ
˜)Ę“þ› ¢£yëû„þ ›)œÄ ç ¢îû„þyîû# ¢%îûÇþyîû !˜!Øþ!“þ â ˛
y
ú %x
y
ˆ
Ïä ÈÊ
ï ò #
£
zÇ ú ƒ
y
u
˛ˆ
Ì
ˆ
ÏÑ ˛Ü !Ó
˚Ó
ˆ
˛
ô Ó
˚&
Á
x
y
ˆ
Ïä È
£
zî ˆ
Ïú –
!Ñ ˛
ls
˛x
y
õ y
ˆ
Ïî Ó
˚¢
Ó
˚Ñ ˛
y
Ó
˚1
5
Ó
ä ÈÓ
˚ï ˆ
ÏÓ
˚÷
ï %
”yçÐ ¢îû„þyîû# öÇþöìe ²Õy!ÞÝþ„þ þ™Äy!„þ‚ ~îû î”öìœ ‰þöìÝþîû ~
Ñ
˛
Ì
y
Ó
˚
ˆ
Ö
ú
y
˛
ô
£
z
Ñ
˛
ˆ
Ï
Ó
˚
Î
y
ˆ
Ï
F
ä
È

îÄî£yîû !˜!Øþ“þ „þìîûÐ
2
0
1
1
¢
y
ˆ
Ïú ¶
˛
y
Ó
˚ì ˛
¢
Ó
˚Ñ ˛
y
ˆ
ÏÓ
˚Ó
˚£
z !ò ˆ
ÏÎ
˚y
Ü Ñ˛
Ó
˚y
v
˛
y
.
8V šþ¢œ ˜ÜT £çëûyîû ›)œÄyëûöì’îû öÇþöìe ²Ì!“þ

#
ò y
Ì
ˆ
Ó
˚!U
˛
Ó
˚ ˆ
ò ì ,˛
ˆ
Ïc
Ü v
˛
¸y!Ó
ˆ
Ïü °
ÏK
˛î ˆ
Ïú Ó
˚
~„þîû ‹!›öì„þ ~„þ„þ !£¢yöìî ˜yç ~î‚ ¢›hßþ •îûöì˜îû ¢

ô y

˚ˆ
Ïü Ó
˚¢
ˆ
ÏD
Ñ˛
t
˛
!õ !ú ˆ
ÏÎ
˚x
y
õ y
ˆ
Ïî Ó
˚î y

ÈÙ
Ù
Ù
È
šþ¢ìœ ˜ÜT £çëûyîû Çþ!“þþ™)îû’ ”yçÐ

¢
Ó
˚Ñ ˛
y
Ó
˚ì ˛
y
Ó
˚£
z !ò Î
%_
´

#
ò y
Ì
ˆ
Ó
˚!U
˛Ñ ˛
!õ ü ˆ
Ïò Ó
˚

ô y

˚ü ˆ
õ ˆ
Ïò ¢
Ó
ò y
Ü !Ó
˚ˆ
ÏÑ ˛
Ó
˚ ã ò ƒ!Ó
ò y
õ )ˆ
Ïú ƒ
9V ²Ìy„,þ!“þ„þ ‹öìœîû vþzê¢=!œöì„þ îÄî£yîûöìëy†Ä ¢
˛
∫y
fl
˛

Ó
˚«
˛
y
Ó
˚î y

˚c
!î Ñ ˛

„þìîû ç îûÇþ˜yöìîÇþ’ „þìîûÐ öŠéyÝþ î¤y• ÷“þîû#– „þÄyö옜 ç fl

Ó
˚
y
ã
ƒ
¢
Ó
˚
Ñ
˛
y
Ó
˚
Ó
y
ì ˛
y
ˆ
Ïî Ó
˚ !ò Î
%_
´
¢
Ç fl
˛
iy
Ó
˚¢
Ñ˛
ú
þ™%„%þîû …˜˜– ö‰þ„þ vþÄy› Sî¤y•V ÷“þîû# ç vþzöì_yœ˜ ö¢‰þ
!â ˛
!Ñ ˛
Í
¢
y
ÈÙ
Ȉ
Ñ˛
w
ˆ
Ì
ˆ
ÏÑ ˛≤
Ã!ì ˛

&
ì ˛¢
Ó
Ó
˚Ñ ˛
ˆ
Ïõ Ó
˚ !â ˛
!Ñ ˛
Í
¢
y
(Lift irrigation) ²Ì„þöìÒîû îÄîßþiy „þîûöì“þ £öìîÐ öŠéyÝþ
~
Ó
˚˛
ôÓ
˚4
ÈÙ
È~
Ó
˚˛
ôy
ì ˛
y
Î
˚
~
Ó
˚˛
ôÓ
˚3
ÈÙ
È~
Ó
˚˛
ôy
ì ˛
y
Î
˚

¢
¡
ôy
î Ñ˛
#
Î
˚
CPI [M-L]

ö”ŸîÄyþ™# “þ#îÊ „,þ¡ì„þ
¢‚@ùÌy› †öìvþü ö“þyœ
ö”öìŸ öë xíÅ÷ì˜!“þ„þ ¢‚„þÝþ ‰þœöìŠé “þyîû ~„þ
x!îöìFŠé”Ä x‚Ÿ £öìœy „,þ¡ìöì„þîû ‰þîû› ”%”ÅŸyÐ ~Ýþy
²Ì„þy!Ÿ“þ £öìFŠé e«›î•Å›y˜ öî„þyîû#– x•Åöìî„þyîû#–
„þ!àþ˜“þîû „þyöì‹ !˜Á¬“þîû ›‹%îû#– šþ¢œ vþzêþ™y”öì˜
îõþÄy ”Ÿy ç x!˜Øþëû“þy– }’@ùÌhßþ“þy– x¦þyî#éôé!î!e« ç
‹!› öíöì „ þ vþz ö ì F Šé ” – „þ›Å ¢ õþyöì ˜ ë% î „þöì ” îû
!¦þ˜ö씟ëyey– !˜ƒßþº“þy– x˜y£yîû– xþ™%!ÜT– xßþºyßþiÄ
~î‚ „,þ¡ì„þ ç xy!”îy¢#öì”îû ‹îîû”hßþ# vþzöìFŠéöì”îû ›•Ä
!”öìëûÐ
„,þ!¡ì vþzêþ™y”öì˜ xy•y¢y›hsþ“þy!sþf„þ ¢Á™„Åþ ç
¢y›hsþ#ëû xy!•þ™“þÄ ‰þœöìŠéÐ ‹!›– ¢Á™” ç „,þ!¡ì
vþzþ™„þîû’– xíÅ– !îe«ëû ¢£ „,þ!¡ì ¢Áºõþ#ëû „þyëÅ„þœyöìþ™îû
!˜ëûsþf’ @ùÌy›#’ •˜#– îvþü „þöìþ™ÅyöìîûÝþ– šþöìvþü ç ”%˜#!“Åþ@ùÌhßþ
öœy¦þ# x!šþ¢yîûöì”îû ~„þ „%þ‰þöìe«îû „)þ!Çþ†“þ ëyîûy
!˜öì‹öì”îû x!•„þyîû !£¢yöìî ‹îîû”hßþ# ‡%¡ì xy”yëû „þöìîû
íyöì„þÐ @ùÌy›#’ ~œy„þyîû !î„þyŸ›y˜ òîy!’‹Äó !îö쟡ì“þ
…!˜ vþzöì_yœ˜– ö“þ‹yîû“þ#– î#‹ !îe«ëû– öî¢îû„þyîû#
!ŸÇþy– !‰þ!„þê¢y– þ™!îû ~„þöì‰þ!Ýþëûy•#öì˜ ~î‚
=uþy“þöìsþfîû ¢y£yöìëÄ þ™!îû‰þy!œ“þÐ öŠéyÝþ…yöìÝþy …!˜‹
þ™”yöìíÅîû vþzöì_yœ˜ ›y!šþëûy !˜ëû!sþf“þ ~î‚ ~„þy‹Ýþy
‰þöìœ þ™%!œöìŸîû ¢y£yöìëÄ– þ™!îûöì ²Ìy„,þ!“þ„þ ¦þyîû¢y›Ä
ç ‹˜‹#îöì˜îû ²Ì!“þ ö„þyöì˜y =îû&c ˜y !”öìëûÐ
e«›î•Å›y˜ ¢‚…Äyëû „,þ¡ì„þ xyd£“þÄy ‡ÝþöìŠé ëyîû ¢‚…Äy
~…öì˜y þ™ëÅhsþ ¢yöìvþü !“þ˜ œy… ~î‚ ~Ýþy o&“þ îyvþüöìŠé
x“þÄy‰þyîû– ‹îîû”hßþ# ç œyNþ˜yîû „þyîûöì’Ð
~£z !î¡ìëû!Ýþ 1991 ¢yœ öíöì„þ ¦þyîû“þ#ëû „,þ!¡ìöì“þ
vþz”yîû#„þîû’– öî¢îû„þyîû#„þîû’– !îÙ»yëûöì˜îû ˜ëûy
xíŘ#!“þîû !îö쟡ì þ™!îû!‰þ!“þ !‰þ£«Ð ¦)þ!› ¢‚ßþñyîûöì„þ
¢›hßþ îû‚öìëûîû îûy‹Ä ¢îû„þyîû þ™!îû“þÄy† „þöìîûöìŠé ëy
¦)þ!›£#˜ †îû#î „,þ¡ì„þöì”îûöì„þ ‹#yîûöì’îû vþzþ™„þîû’
¢îûîîûy£ „þîûyîû “þyöì”îû öë ²Ì!“þ×&!“þ “þyîû£z œ‚‡˜Ð
x˜Ä!”öì„þ Ÿy¢öì„þîûy „,þ¡ì„þ ç xy!”îy¢#öì”îû ‹îîû”hßþ#
vþzöìFŠé” „þöìîû îvþü „þöìþ™ÅyöìîûÝþ ¢‚ßþiy=öìœyöì„þ ‹!›
öëy†yì˜îû „þyöì‹ ö˜öì› þ™öìvþüöìŠéÐ
¦þyîû“þ#ëû ‹˜†’ ~£z¢î ”%ܱ¦þyöìîîû !îîû&öìkþ
œvþüy£z ‰þy!œöìëûöìŠé– !„þlsþ ë…˜ ~„þ þ™y!ÝÅþ îy ö‹yÝþöì„þ
¢!îûöìëû x˜Ä!Ýþ Çþ›“þyëû ~öì¢öìŠé “þ…˜ Ÿy¢„þöì×’#îû
þ™öìÇþ ˜“%þ˜ ‹˜yöì”öìŸîû ›öì•Ä !”öìëû ~„þ£z ˜#!“þ
xîÄy£“þ öíöì„þöìŠéÐ †¦þ#îû“þîû ¢‚„þÝþ !î²Õî# „,þ¡ì„þ
xyöì¨yœöì˜îû ²Ìöìëûy‹˜#ëû“þyöì„þ e«ö웣z öîŸ# „þöìîû
¢y›öì˜ !˜öìëû xy¢öìŠé ëy ö”öìŸ ö›ï!œ„þ þ™!îûî“Åþ˜ ~öì˜
ö”Ÿöì„þ ¢yÁËy‹Äîy”#– îvþü þ™%¤!‹þ™!“þ ç „þöìþ™ÅyöìîûÝþ
œ%öìÝþîû …¤y‰þy öíöì„þ ›%_« „þîûöìîÐ ~£z „þyöì‹îû Ÿþ™í
!˜öìëû xy›îûy ¢›hßþ „,þ¡ì„þöì„þ xy£´y˜ ‹y˜y!FŠé
¢!e«ëû¦þyöìî !˜¦þ#Å„þ ¢‚@ùÌy› †öìvþü ö“þyœyîû ‹˜Ä–
œy†y“þyîû ¦þyöìî ¢‚†!àþ“þ £çëûy ç öŸy¡ìì„þöì”îû
xye«›öì’îû œÇþÄ îlßþ „þîûyîû ‹˜ÄÐ

˛
ô ,¤
˛
y
2
ÈÙ
È1
5
ã y
ò %Î
˚y
Ó
˚#
ñ 2
0
1
6
¢
ÇÖ ƒ
y
11
°
Ï≈ 2
1Ó
#
Ü í ú y
£
zò Ó

CPI [M-L]

†¦þ#îû ¢‚„þöìÝþ „,þ!¡ì ƒ •¤%„þöìŠé˜ „,þ¡ì„þ

„,þ!¡ì vþzþ™„þîûöì’îû vþzF‰þ”îû ç xœy¦þ‹˜„þ !î!e« ƒ éôé
1960 ~îû …y”Ä ¢‚„þöìÝþîû þ™îû ¦þyîûöì“þîû
Ÿy¢„þöì×’# ò¢î%‹ !î²Õöìîóîû ¢›ëû îý‹y!“þ„þ î#‹ ç
x˜Äy˜Ä vþzþ™„þîû’öì„þ ›öìvþœ !£öì¢öìî „,þ!¡ìöì“þ ö‘þy„þyëûÐ
~öì“þ …y”Ä vþzêþ™y”˜ îyöìvþü !„þlsþ xy›yöì”îû „,þ!¡ìöì„þ
x“þÄhsþ ”y›# „,þ!¡ì vþzþ™„þîûöì’îû ¢yöìí ëíy î#‹–
îûy¢yëû!˜„þ ¢yîû– „þ#Ýþ˜yŸ„þ– ësþfþ™y!“þ “þíy x“þÄy!•„þ
‹öìœîû îÄî£yöìîûîû ¢yöìí ë%_« „þöìîû öšþöìœ ë…˜
¢y›hsþ#ëû !˜ëûsþf’ ç öîxy£z˜# xy”yëû xîÄ£“þ íyöì„þÐ
†› ç •yì˜ ö‹yvþüy šþœöì˜îû ~£z öë ~„þ›%…#˜ „,þ!¡ìîû
›öìvþœ “þy ˜y£zöìÝþÆyö싘 xy„þ¡ìÅ’„þyîû# Ö¤!Ýþçëûyœy
„þœy£z (Leguminous Pulse) ~îû x¦þyöìîîû
„þyîûöì’ šþ¢öìœîû îý›%…#˜“þyöì„þ Çþ!“þ@ùÌhßþ „þöìîûöìŠé ç
›y!Ýþîû vþzîÅîû“þy „þ!›öìëûöìŠéÐ •y˜‰þyöì¡ìîû ‹!›îû vþzþ™!îûhßþîû
xöì¦þ”Ä £çëûyîû „þyîûöì’ ›y!Ýþîû ö¦þ“þîû ‹œ ö‰¤þyëûyöì“þ
þ™yîûöìŠé ˜y ç ‹öìœîû þ™!îûþ™)îû’ £öìFŠé ˜y šþöìœ ‹œhßþîû
o&“þ ö˜öì› ëyöìFŠéÐ ~£z ~œy„þy=öìœyöì“þ „þÄy˜¢yîû ¢£
!˜îûy›öìëûîû xöìëy†Ä ˜y˜yéôé•îûöì˜îû öîûyöì†îû îÄyþ™„þ
²Ìy”)¦Åþyî ö”…y ëyöìFŠéÐ ö”Ÿ#ëû „þy!îû†îû# !î„þyöìŸîû öë
îûyhßþy– ëy “%þœ˜y›)œ„þ !˜îûyþ™” £öì“þ þ™yîûì“þ– xyd!˜¦Åþîû
!î„þyŸöì„þ vþzê¢y!£“þ „þîûì“þ– „,þ¡ìöì„þîû öîûy‹†yîû
¢%!˜!Øþ“þ „þîû“þ ç x¦þÄhsþîû#’ îy‹yîûöì„þ ‰þyDy „þîû“þ
ö¢£z þ™í £zFŠéy„,þ“þ¦þyöìî þ™!îû£yîû „þîûy £öìëûöìŠéÐ
¢îöì‰þöìëû öîŸ# œy¦þîy˜ £öìëûöìŠé îvþü ‹!›”yîûîûy ë…˜
îý‹y!“þ„þ ¢‚ßþiy (MNC) ç “þyöì”îû ›%ê¢%j#îûy !îþ™%œ
›%˜yšþy „þy!›öìëûöìŠéÐ ë!”ç vþzêþ™y”˜ öîöìvþüöìŠé !„þlsþ
„,þ¡ì„þ îûöìëû ö†öìŠé ‡yÝþ!“þ ç }öì’îû ›yöìGþÐ
1990 ~îû ”Ÿöì„þ xyîyîû ö”…y !”œ vþzêþ™y”˜
¢‚„þÝþ ëy ›yíy ‰þyvþüy !”œ ›¨y ç î,!kþîû £yöìîû þ™“þ˜
!£¢yöìîÐ Öîû&öì“þ ¢îû„þyîû ˜“%þ˜ ~œy„þyëû ò¢î%‹ !î²Õîó
öàþöìœ !”öìëû ~œy„þy !îhßþyöìîûîû ö‰þÜTy „þîûœ– “þyîûþ™îû
!m“þ#ëû ²Ì‹öì§Ãîû ¢î%‹ !î²Õöìîîû ˜yöì› ò›y£zöìe«y
!˜vþz!ÝþÆöìëûrÝþ¢ó ~îû ›“þ ”y›# „,þ!¡ì ¢îûOy› ‰þyœy˜îû ö‰þÜTy
„þîûœÐ !„þlsþ ~îû ëî!˜„þyþ™y“þ £œ Ö•%›ye ¢‚„þöìÝþîû
þ™%˜‹Åöì§Ãîû ö¦þ“þîû !”öìëûÐ ~Ýþy @ùÌy›#’ ¦þyîûöì“þîû ö„þy˜
x@ù̆!“þ ‡Ýþyöì“þ îÄíÅ £œÐ ¢Á±!“þ ~˜ !vþ ~ ¢îû„þyîû
xyöì›!îû„þyîû î#‹ ö„þyÁ™y˜#=öìœyöì„þ ¢£yëû“þyîû ‹˜Ä
15!Ýþ !‹~› (GM) î#öì‹îû ‹!›˜# þ™!îûÇþ’öì„þ
x˜%›!“þ !”öìëûöìŠé ë!”ç ~£z î#‹=!œ x“þÄhsþ
Çþ!“þ„þyîû„þ îöìœ ²Ì›y!’“þ £öì“þ þ™yöìîûÐ !îÙ»îÄy‚„þ–
!îÙ»îy!’‹Ä ¢‚ßþiy (WTO)– xyhsþ‹Åy!“þ„þ ›%oy ö„þy¡ì
(IMF) !˜öì”Å!Ÿ“þ ¢îû„þyîû# îÄëû ¢‚öì„þy‰þ˜ ç ¢y›y!‹„þ
vþz§¬ëû˜ …yöì“þ …îû‰þ „þ›yöì˜yîû ›•Ä !”öìëû @ùÌy›#’ ¢‚„þÝþ
îyvþüöìŠéÐ
„,þ!¡ì ç þ™Öþ™yœöì˜ îÄî£*“þ ¢y›@ùÌ#îû vþzF‰þ›)öìœÄîû
šþöìœ „,þ¡ìöì„þîû vþzþ™îû e«ö웣z öîyGþy îyvþüöìŠé ë…˜
vþzêþ™y!”“þ oîÄ/šþ¢öìœîû ”îû íy„þöìŠé xœy¦þ‹˜„þÐ
~Ýþy !˜öìëû ëyöìFŠé x!•„þ“þîû }’@ùÌhßþ“þy ç x!˜Øþëû“þyîû
!”öì„þÐ þ™y!îûîy!îû„þ ×öì›îû ›)œÄöì„þ îy” !”öìœç
„,þ¡ìöì„þîû £yöì“þ öë xíÅ î¤yöì‰þ “þy e«›Ÿ „þ›öìŠé ë…˜
‹#yîûöì˜îû …îû‰þ– !ŸÇþy– þ™!îû– ßþºyßþiÄ– †Äyöì‹Ýþ
£z“þÄy!” Sö›yîy£zœ £z“þÄy!” £zö위þÝþÆ!˜„þ ¢îûOy›V ~îû
”y› öîöìvþü ‰þöìœöìŠéÐ 200é9éôé10 öíöì„þ 2013éôé14
~£z ‰þyîûîŠéöìîûîû ›yöìGþ !î!¦þ§¬ šþ¢öìœîû vþzêþ™y”˜ …îû‰þ
î,!kþ öþ™öìëûöìŠé ²Ìyëû !m=’Ð •yöì˜îû öÇþöìe öîöìvþüöìŠé
91% éôé 645 Ýþy„þy ²Ì!“þ „%þ£zrÝþyœ öíöì„þ 1234 Ýþy„þy
²Ì!“þ „%þ£zrÝþyœ– xvþü£öìîûîû öÇþöìe Ÿ“þ„þîûy 80 ¦þy†
2197 Ýþy„þy öíöì„þ 3958 Ýþy„þy– †öì›îû öÇþöìe
Ÿ“þ„þîûy 5 Ÿ“þy‚Ÿ– 701 Ýþy„þy öíöì„þ 1109 Ýþy„þy–
xyöì…îû öÇþöìe Ÿ“þ„þîûy 128 ¦þy† 81 Ýþy„þy öíöì„þ
185 Ýþy„þyÐ ~£z ¢›öìëû ~îû þ™yŸyþ™y!Ÿ ¢£yëû„þ ›)œÄ ëy
öîöìvþüöìŠé “þy £œ •yöì˜îû öÇþöìe Ÿ“þ„þîûy 38 ¦þy†–
xvþü£öìîûîû öÇþöìe Ÿ“þ„þîûy 87 ¦þy†– †öì›îû öÇþöìe
x
ã ≈% Ñ ˛
y
Ó
ˆ
Ïî y
£
zì ˛
y
ˆ
ÏÓ
˚Ñ ˛
Ó
˚õ £
y
Ó
˚y
ˆ
Ï‹
T…Ó
˚~
Ñ ˛Ü Ó
˚#
ÓŸ“þ„þîûy 27 ¦þy† ~î‚ xyöì…îû öÇþöìe Ÿ“þ„þîûy 63
â˛
y
°
Ï#

2
0
1
5
ˆ
ì ˛!Ó
ˆ
ÏŸ
ª
Ó
˚Ó

_
õ Ü í ì˛
s
˛

˛
y
Ó
˚ˆ
Ïì ˛ ¦þy†Ð
ì˛
y
ˆ
ÏÓ
˚Ñ ˛
ˆ
ÏÓ
˚Ó
˚¢
£
ˆ
ÏÎ
y
k
˛
y
1
7
0
0
0
Ñ ,˛
°
ÏÑ ˛x
y
d
£
ì˛
ƒ
y
öë…yöì˜ ßþºy›#˜yí˜ „þ!›Ÿ˜ ¢%þ™y!îûŸ „þöìîû!Šéœ öë
Ñ ˛
ˆ
ÏÓ
˚ˆ
Ïä Èò –
x
y
Ó
˚~
ˆ
Ïî ˆ
Ïü Ó
˚x

˛
ã y
ì ˛Ó
%!k
˛
ã #
Ó
#
Ó
˚y ö„þy˜ ˜%Ę“þ› ¢£yëû„þ ›)œÄ (MSP) £öìî vþzêþ™y”˜
Ü ú y
ö ˛
y

˛
y
ˆ
ÏF
ä Ȉ
î ˆ
Ïü Ó
˚x
Ì
≈ò #
!ì ˛
ˆ
Ïì ˛ò y
!Ñ ˛Ó
,!k
˛
…îûöì‰þîû ö”vþü=’ ö¢…yöì˜ vþzêþ™y”˜ …îû‰þ ç ”y›
˛
ô !Ó
˚ú !«
˛
ì ˛£
ˆ
ÏF
ä È–
õ ã y
Ó
˚ !Ó
°
ÏÎ
˚£
ú ñ !Ó
ˆ
ÏŸ
ª
Ó
˚¢

˛
ƒ
¢Á™!„Åþ“þ „þ!›Ÿ˜ !˜”y˜ !”œ öë ˜)Ę“þ› ¢£yëû„þ ›)œÄ
ˆ
î ü Ó
ˆ
Ïú Î
y
Ó
˚y
!ò ˆ
Ïã ˆ
Ïî Ó
˚î y

Ñ ˛
ˆ
ÏÓ
˚ì ˛
y
Ó
˚y
£
z~
£
z
(MSP) îõþ „þöìîû ö”çëûy vþz!‰þ“þ– „þyîû’ ~öì“þ
Ü í £
ì˛
ƒ
y
Ó
˚ã ò ƒ
î y
Î
˚#

¢
y
ÇÓ
y
!î Ñ ˛!˛
ô ¢
y
£
zò y
ˆ
ÏÌ
Ó
˚
²Ì!“þîŠéöìîû ›ye Ÿ“þ„þîûy 8 ¦þy† „,þ¡ì„þ£z œy¦þîy˜ £ëû
ˆ
ì˛
y
ú y
~
Ñ ˛
!›
˛ä È!Ó
ˆ
î ˆ
ÏÖ ˆ
fl
˛
Òâ˛
!›
˛Ñ ˛
ˆ
ÏÓ
˚ˆ
Ïä Èò v
˛
É
„þyöì
‹£z ~›˜„þ# “þyöì”îûç î!Mþé“þ „þîûöì“þ £öìîÐ îy!„þ

Ñ ˛
y
ü Ó
y
ã ˆ
Ï˛
ô Î
˚#

Ÿ“þ„þîûy 92 ¦þy† „,þ¡ì„þ þ²Ìy£zöì¦þÝþ îÄî¢yîû vþzþ™îû

ˆ
Î
y
ˆ
ÏÜ ü Ó
õ ≈í

!˜¦ÅþîûŸ#œ „þyöì‹£z ~›!˜öì“þ£z “þyîûy ›yîûd„þ¦þyöìî
öŸy!¡ì“þÐ ˜)˜Ä“þ› ¢£yëû„þ ›)œÄ ç ¢îû„þyîû# šþ¢œ
¢Mþéëû “%þöìœ ö”çëûyÝþy ¢îû„þyîû# öîûŸ˜ îÄîßþiy ç …y”Ä
¢%îûÇþyîû !˜!Øþ!“þ ²Ì”y˜ ¢›y® „þîûyîû þ™!îû„þÒ˜yîû ¢öìD
‡!˜Ûþ¦þyöìî ë%_«Ð „,þ!¡ì xœy¦þ‹˜„þ £çëûyîû öþ™Šéöì˜
›‹%îû ˜y þ™yçëûy ç òvþzF‰þó ›‹%îû#öì„þ ”yëû# „þîûyîû ~„þÝþy
ö‰þÜTyç ö”…y ëyëûÐ ~Ýþy £öìFŠé ‹!› ›y!œ„þ ›•Ä
„,þ¡ì„þöì”îûöì„þ ¦)þ!›£#˜ „,þ¡ì„þöì”îû !îîû&öìkþ ”¤yvþü
„þîûyöì˜yîû ~„þ ²Ìëûy¢Ð
vþzêþ™y”˜ vþzþ™„þîû’=öìœyöì„þ öþ™öìÝþrÝþ x!•„þyîû
²Ìy® ö„þyÁ™y˜#=öìœy ~„þöì‰þ!Ýþëûy ”yöì› !î!e« „þöìîûÐ
¦þyîûöì“þ öë…yöì˜ 200é0éôé01 öíöì„þ 2012éôé13 ö“þ
²Ì!“þ ö£Qöìîû S2.47 ~„þîûV ¢yöìîûîû îÄî£yîû öîöìvþüöìŠé
89.58 ö„þ!‹ öíöì„þ 128.34 ö„þ!‹ ö¢…yöì˜ ú
¢›öìëû „þ#Ýþ˜yŸöì„þîû ö›yÝþ îÄî£yîû öîöìvþüöìŠé 43– 580
Ýþ˜ öíöì„þ 56–091 Ýþì˜Ð ~îû “%þœ˜yëû ~›˜!„þ ‰þ#˜ ç
xyöì›!îû„þyîû ›“þ vþzF‰þ“þîû šþœ˜ë%_« ç î,£_îû
„,þ!¡ìéôéxíŘ#!“þîû öÇþöìe ö£Qîû !þ™Š%é ¢yöìîûîû îÄî£yîû
ëíye«öì› 95 ö„þ!‹ ç 49.7 ö„þ!‹ ›yeÐ þ™yîûÁ™!îû„þ
÷‹î ‰þy¡ìöì„þ !î„þ!Ÿ“þ „þîûyîû î”öìœ “þyöì„þ ö£œyöìšþœy
„þîûy £öìFŠéÐ
þ™!îû„þyàþyöì›y– î!•Å“þ „þîû ç ‰þvþüy ”yöì›îû þ™!îûöì¡ìîy ƒ éôé
ë…˜ „,þ!¡ì ¢Áºõþ#ëû þ™!îû„þyàþyöì›y– þ™!îûöì¡ìîy ç
vþzêþ™y”˜ vþzþ™„þîû’ ²Ì”y˜ ¢Á™!„Åþ“þ ¢îû„þyîû# îîûyj
„þöì› ‰þöìœöìŠé “þ…˜ ¢îû„þyîû „,þ¡ìöì„þîû vþzþ™îû öîyGþy
îy!vþüöìëû£z ‰þöìœöìŠé !vþöì‹œ ç öþ™öìÝþÆyöìœîû e«›y†“þ
îûy‹ßþº ç ”y› îy!vþüöìëû ~î‚ !î”%Äöì“þîû ›y¢%œ îy!vþüöìëûÐ
!î”%Äöì“þîû öî¢îû„þyîû#„þîûöì’îû šþöìœ „,þ¡ìöì„þîû vþzþ™îû
öîxy£z˜# x!“þ!îû_« !îœ ‰þyþ™yöì˜y ç xy”yëû ‰þœöìŠéÐ
†,£ßþiy!œöì“þ !˜ƒÖÍñ (Free) !î”%Äê ²Ì”y˜ !î!•îû ‹˜Ä–
x!îîûy› !î”%Äê ¢îûîîûyöì£ ‹˜Ä ~î‚ ¦)þœ !î”%Äê !îöìœîû
!îîû&öìkþ xö옄þ xyöì¨yœ˜ £öìëûöìŠé !„þlsþ ¢îû„þyîû
“þyöì”îû ²Ì!“þ×&!“þ îûyöì… !˜ ~î‚ “þyöì”îû xyÙ»y¢ þ™)’Å
„þîûöì“þ îÄíÅ £öìëûöìŠéÐ ›•Ä ç †îû#î „,þ¡ìöì„þîûy ‰þvþüy ”yöì›
ÝþÆyQîû ç £yîûöì¦þÞÝþyîû ¦þyvþüy „þîûöì“þ ç ‹œ !„þ˜öì“þ îy•Ä
£ëû ëy ~£z !î¡ìëû=!œ !˜öìëû xö옄þ œvþüy£zöìëûîû ¢)‰þ˜y
„þöìîûöìŠéÐ
ö¢‰þ ƒ éôé ”%îÅœ ö¢‰þ îÄîßþiyîû šþöìœ „,þ!¡ì Çþ!“þ@ùÌhßþÐ
~îû „þyîû’ £öìœy ‹œyŸëû=öìœyîû ¢‚îûÇþö’ îÄîßþiy ˜y
ö˜çëûy– þ™%„%þîû ˜y ö…¤yvþüy– „þÄyö옜 ç ö‰þ„þ vþÄyöì›îû
!î„þyŸ ˜y ‡Ýþyöì˜y ~î‚ x!“þ!îû_« ›yeyëû ‹œ Ýþy˜y ç
x“þÄhsþ „þ› ›yeyëû “þyîû þ™!îûþ™)îû’ šþöìœ ‹œhßþîû ö˜öì›
ëyçëûyÐ ~îû šþöìœ ö”öìŸîû ›•Ä¦þy† ç þ™!Øþöì›îû
~œy„þy …îûyþ™#!vþü“þ ~œy„þyëû þ™!îû’“þ £öìëûöìŠéÐ ~Ýþy
„,þ¡ì„þöì”îû xyd£“þÄyîû öþ™Šéöì˜ ~î‚ ö“þöìœDy˜y– !Åþ
ç Šé!eŸ†vþü öíöì„þ ›y˜%öì¡ìîû ~œy„þy “þÄyöì†îû öþ™Šéöì˜
~„þ îvþü ¦)þ!›„þy þ™yœ˜ „þîûöìŠéÐ
î“Åþ›yöì˜ xy›yöì”îû ö”öìŸ ˜”# ç ‹œy•yîû=!œöì“þ
1869 !î!œëû˜ !„þvþz!î„þ !›Ýþyîû (BCM) îy!¡ìÅ„þ
î,!ÜTîû ‹œ íyöì„þÐ !„þlsþ xy›îûy îÄî£yîû „þ!îû ö„þîœ
800 BCMÐ “þî%ç xy›îûy îyîûîyîû …îûy ç î˜Äyëû
¦%þ!† ë%!_«£#˜ þ™!îû„þÒ˜y ç ²Ìy„,þ!“þ„þ ‹œyŸëû=!œîû
…yîûyþ™ îÄîßþiyþ™˜yîû ‹˜Ä– !îö쟡ì“þ ˜ëûy xíÅ÷ì˜!“þ„þ
˜#!“þîû ë%öì†Ð ”yî# „þîûy £öìFŠé öë ¢îÅöì›yÝþ ö¢‰þöì¢!î“þ
~œy„þy 1950éôé52 ¢yöìœîû Ÿ“þ„þîûy 18é öíöì„þ öîöìvþü
2010éôé11 ¢yöìœ £öìëûöìŠé Ÿ“þ„þîûy 47.8 ¦þy†Ð !„þlsþ
ö¢£z ~œy„þy £öìFŠé ö›yÝþ 141.58 !›!œëû˜ ö£Qîû
S34 ö„þy!Ýþ 98 œÇþ 48 £y‹yîû ~„þîûV ‹!›îû ›öì•Ä
›ye 63.5 !›!œëû˜ ö£Qîû S15 ö„þy!Ýþ 69 œÇþ 10
£y‹yîû ~„þîûVÐ ~£z öë î,!kþ “þyîû îvþü î,!kþ!Ýþ £öìFŠé
!Ýþvþzîçöìëûöìœîû ›y•Äöì› ëyîû ²Ìyëû ¢î£z îÄ!_«
›y!œ„þy˜y•#˜ ~î‚ ~îû ›y•Äöì› ö¢‰þ £ëû Ÿ“þ„þîûy
51.4 ¦þy† ‹!›öì“þÐ !‰þîûyëû“þ ç ²Ìy„,þ!“þ„þ vþzê¢=!œ
Çþ!“þ@ùÌhßþ £öìëûöìŠé– šþöìœ ö¢‰þ £öìëûöìŠé îÄëûîýœ ç
x!˜¦Åþîûöìëy†ÄÐ ~…˜ ¢îû„þyîû ~›˜!„þ xyîûç
îÄëûîýœ öšþyëûyîûy (Sprinkler) ~î‚ !îFŠ%éîû’
(Drip) ö¢‰þ þ™kþ!“þ @ùÌ£’ „þîûöìŠé ç vþzê¢y!£“þ „þîûöìŠé
ëy îýœy‚ö쟣z x˜%þ™öìëy†#Ð
„þy!îû†îû# ¢£yëû“þy ƒ éôé „,þ¡ìöì„þîûy ˜“%þ˜ „þy!îû†îû#
~î‚ îûyÜTÉ#ëû †öìî¡ì’y ö„þöìwîû xyç“þy öíöì„þ îý ”)öìîû
xîßþiy˜ „þîûöìŠéÐ x!•„þy‚Ÿ „,þ¡ì„þ£z !˜¦Åþîû „þöìîû x˜Ä
„,þ¡ì„þ– ²Ì‰þyîû ›y•Ä› (Media)– öîû!vþç ç öî¢îû„þyîû#
îy!’!‹Ä„þ ~öì‹rÝþöì”îû vþzþ™îûÐ ~›˜!„þ ›,!_„þy

¢‚îûÇþöì’îû ›“þ =îû&cþ™)’Å þ™”öìÇþþ™ ëy vþzþ™!îû¦þyöì†îû
vþzîÅîû ›y!Ýþöì„þ îûÇþy „þîûyîû ‹˜Ä ‹îû&îû# ö¢
îÄyþ™yîû!Ýþöì“þç …%î£z „þ› ›öì˜yöìëy† ö”çëûy £ëûÐ ~£z
…yöì“þ ¢îû„þyîû ²Ì!“þîŠéîû ›ye 15 öíöì„þ 16 ö„þy!Ýþ
Ýþy„þy …îû‰þ „þöìîû Ö•%›ye 4 öíöì„þ 5 œÇþ ö£Qîû S9.88
œÇþ ~„þîû öíöì„þ 12.35 œÇþ ~„þîûV ‹!›îû ‹˜Ä–
xíÅyê ö›yÝþ ‰þyöì¡ìîû ~œy„þyîû 1000 ¦þyöì†îû 3 ¦þyöì†îû
S3 Ÿ“þy‚ŸV ‹˜ÄÐ
vþz ê þ™y”˜Ÿ#œ“þy– šþœ˜ ƒé ë!”ç !þ
îŠéîû=öìœyöì“þ ²Ì•y˜ šþ¢œ=öìœyîû ö£Qîû ²Ì!“þ
vþzêþ™y”˜ öîöìvþüöìŠé “þy £öìœç îvþü
„,þ!¡ìxíŘ#!“þ=öìœyîû “%þœ˜yëû “þy ²Ìyëû xöì•Å„þÐ ë!”
¢îû„þyöìîûîû „þyŠé öíöì„þ ëöìíÜT ¢£yëû“þy þ™yçëûy öë“þ
ö뛘Ýþy ”%!˜ëûy ‹%öìvþü !î„þ!Ÿ“þ ç ßþºëû‚¢Á™)’Å
xíŘ#!“þ=öìœy þ™yëû “þy£öìœ vþzêþ™y”˜ öë…yöì˜
öþ™ï¤Šéy“þ “þy öíöì„þ “þy xö옄þ !þ™!Šéöìëû xyöìŠéÐ !îÙ»
îy!˜‹Ä ¢‚ßþiy WTO ~îû „þyŠé öíöì„þ ˜#œ îy:– ¢î%‹
îyöì:îû xyç“þyëû ¢yî!¢!vþ ”yöì˜îû x˜%›!“þ œy¦þ „þöìîû
OECD SxíÅ÷ì˜!“þ„þ ¢£öìëy!†“þy ç !î„þyöìŸîû ‹˜Ä
¢‚†àþ˜Véôé¦%þ_« ö”Ÿ=öìœy “þyöì”îû „,þ!¡ìöì“þ îÄyþ™„þ
¢yî!¢!vþ ¢£yëû“þy !”öìFŠéÐ ö¢…yöì˜ ¦þyîû“þ WTO ~îû
šþîû›yöì˜îû ¢y›öì˜ xyd¢›þ™Å’ „þöìîûöìŠé ~î‚ „,þ¡ì„þöì„þ
ö”çëûy ¢îû„þyîû# ¢£yëû“þy „þ!›öìëû !”öìëûöìŠé “þíy
îý‹y!“þ„þ ¢‚ßþiy (MNC) =öìœyöì„þ xyöìîûy ¦þyœ¦þyöìî
x˜%²ÌöìîöìŸîû x˜%›!“þ !”öìëûöìŠéÐ
šþ¢öìœîû •îûöì˜ þ™!îûî“Åþ˜– òvþzF‰þó ö›yÝþ
x¦þÄhsþîû#’ vþzêþ™y”˜ (GDP) …y”Ä ¢‚„þÝþ ƒé ö”öìŸ
~›˜ •îûöì˜îû ~„þ ¦þyîû¢y›Ä ë%_« ç öÝþ„þ¢£z šþ¢öìœîû
•îû˜ (Pattern) !î„þ!Ÿ“þ „þîûy ”îû„þyîû ëy xíŘ#!“þîû
¢î ²Ìöìëûy‹˜ ö›Ýþyöì“þ þ™yöìîû ~î‚ ëy £öìî þ™!îûöìîŸ ç
²Ìy„,þ!“þ„þ ¦þyîû¢yì›Äîû x˜%„)þœÐ !„þlsþ „þöìþ™ÅyöìîûÝþ ç
WTO- ~îû Ÿöì “ Å þ îû î!•Å “ þ ‰þyöì þ ™ ¢îû „ þyîû
òšþœéôéš%þœéôéŸy„þ¢!¶ (Horticulture) ç ‹µyœy˜#îû
‹˜Ä îÄî£*“þ šþ¢œ ¢£ x˜Äy˜Ä ö¢£z¢î îy!’!‹Ä„þ
šþ¢œ šþœyöì˜yîû !”öì„þ þ™!îûî“Åþ˜öì„þ vþzê¢y!£“þ „þîûöìŠé
ëy „,þ!¡ì‹ ö›yÝþ x¦þÄhsþîû#’ vþzêþ™y”öì˜îû vþzF‰þ î,!kþîû
£yîûöì„þ ²Ì!“þšþ!œ“þ „þöìîûÐ …y”ÄŸöì¢Äîû xyç“þy•#˜
~œy„þy 1983éôé84 ¢yöìœ ¢öìî¹ÅyF‰þ 131.16
!›!œëû˜ ö£Qîû S32 ö„þy!Ýþ 41 œÇþ ~„þîû ²ÌyëûV öíöì„þ
2012éôé13 ¢yöìœ „þöì› ”¤y!vþüöìëûöìŠé 120.16 !›!œëû˜
ö£Qöìîû S29 ö„þy!Ýþ 69 œÇþ ~„þîû ²ÌyëûVÐ =‹îûyöìÝþ
…y”ÄŸöì¢Äîû ~œy„þyîû öÇþešþœ ç vþzêþ™y”˜ „þöì›
ëyçëûy ¢öì_´ç ”%•– šþœ– ¢!¶– “%þöìœy– îy!’!‹Ä„þ „þyàþ
£z“þÄy!” vþzêþ™y!”“þ oöìîÄîû vþz¤‰%þ îy‹yîû ”öìîûîû „þyîûöì’
vþzF‰þ !î„þyŸ £yöìîûîû ”yî# „þîûy £öìëû!ŠéœÐ ~„þ£z¦þyöìî
2000 ~îû ö†yvþüyëû îûy‹ßþiy˜ Ÿ“þ„þîûy 9.6 ¦þy†–
Šé!eŸ†vþü Ÿ“þ„þîûy 8.9 ¦þy†– ›•Ä²Ìö씟 Ÿ“þ„þîûy 7.4
¦þy† ~î‚ Gþyvþü…uþ Ÿ“þ„þîûy 6.9 ¦þy† !£¢yöìî „,þ!¡ì‹
ö›yÝþ x¦þÄhsþîû#’ vþzêþ™y”öì˜îû î,!kþîû ”yî# „þöìîûöìŠéÐ
šþ¢öìœîû ~£z ÷î!‰þeÄ xíÅ÷ì˜!“þ„þ !”„þ !”öìëû x!•„þ“þîû
œy¦þ‹˜„þ !„þlsþ ~öì“þ xö옄þ öîŸ# !î!˜öìëûy† œyö솖
„þöìþ™ÅyöìîûÝþöì”îû vþzþ™îû ç ‰%þ!_«îkþ ‰þyöì¡ìîû (Contract
farming) vþzþ™îû xyöìîûy öîŸ# !˜¦Åþîû“þy ÷“þ!îû £ëû ~î‚
²Ìy„,þ!“þ„þ !îþ™ëÅëû ç îy‹yîû ¢‚„þöìÝþîû „þyîûöì’ x¢£˜#ëû
ç ²Ìîœ Çþ!“þ £ëûÐ ~£z þ™!îûî“Åþöì˜îû šþöìœ …y”Ä öëy†y˜
xyöìîûy „þöì› ëyöìFŠéÐ
î#›y ç Çþ!“þþ™)îû’ ƒ é ¢îû„þyîû œy†y“þyîû ”yî#
„þîûöìŠé öë “þyîûy šþ¢œ î#›yîû îÄîßþiy „þöìîûöìŠé !„þlsþ ~îû
myîûy ö„þyíyç „,þ¡ìöì„þîû Çþ!“þîû þ™!îûþ™)îû’ £ëû !˜ îy
¢îû„þyîû !˜öì‹ç ö„þyíyç šþ¢œ £y!˜îû Çþ!“þþ™)îû’ ö”ëû
!˜Ð ~îû„þ› x¢‚…Ä vþz”y£îû’ xyöìŠé öë ²Ì!“þ!Ýþ Çþ!“þîû
þ™îû Çþ!“þþ™)îû’ !£¢yöìî ˜†’Ä þ™!îû›yöì’îû !„þŠ%é xíÅ
!î!œ „þîûy £öìëûöìŠéÐ šþöìœ ö†yÝþy !î¡ìëûÝþy£z ~„þ
“þy›y¢yëû þ™ëÅî!¢“þ £öìëûöìŠéÐ
}’ ç „,þ¡ìöì„þîû xyd£“þÄy ƒ ¢îû„þyîû# þ™!îû¢‚…Äy˜
îœöìŠé öë– Ÿ“þ„þîûy 52 ¦þy† „,þ¡ì„þ þ™!îûîyîû £öìFŠé
}’@ùÌhßþ ç îöì„þëûy }öì’îû þ™!îû›y˜ þ™!îûîyîû !þ™Š%é †öìvþü
47 £y‹yîû Ýþy„þyÐ ~îû ›öì•Ä xöì•Åöì„þîû „þ› þ™!îû›y’
~öì¢öìŠé îÄy‚„þ öíöì„þÐ ²Ìy!hsþ„þ ‹!› ›y!œ„þîûy– “þyöì”îû
}öì’îû Ÿ“þ„þîûy 15 ¦þy† þ™yëû ²Ìy!“þÛþy!˜„þ ¢‚ßþiy=!œ
öíöì„þÐ !„þlsþ ¢îöì‰þöìëû vþz¤‰%þ ö×’#îû ‹!› ›y!œ„þîûy–
ëyöì”îû ‹!›îû þ™!îû›y’ 10 ö£Qöìîûîû S²Ìyëû 25 ~„þîûV

~
Ó
˚˛
ôÓ
˚3
ÈÙ
È~
Ó
˚˛
ôy
ì ˛
y
Î
˚

CPI [M-L]

Ó
°
Ï≈ 2
1Ó
#
Ü í ú y
£

2
ÈÙ
ÈÓ
˚˛
ôy
ì ˛
y
Ó
˚˛
ôÓ
˚

†¦þ#îû ¢‚„þöìÝþ „,þ!¡ì....

öîŸ# “þyîûy “þyöì”îû }öì’îû Ÿ“þ„þîûy 79 ¦þy†£z þ™yëû
îÄy‚„þ öíöì„þÐ 4 ö£Qîû S²Ìyëû 10 ~„þîû îy “þyîû öíöì„þ
öîŸ# ‹!› ëyöì”îû „þyöìŠé xyöìŠé “þyîûy £öìFŠé ö›yÝþ
þ™!îûîyîû ¢‚…Äyîû Ÿ“þ„þîûy ›ye 5 ¦þy† ~î‚ “þyîûy£z
²Ìy!“þÛþy!˜„þ }öì’îû ›öì•Ä „þ› ö›ëûy”# }öì’îû Ÿ“þ„þîûy
19 ¦þy†– ›yGþyîû# ö›ëûy”# }öì’îû Ÿ“þ„þîûy 24 ¦þy† ç
”#‡Åöì›ëûy”# }öì’îû Ÿ“þ„þîûy 41 ¦þy† „%þ!Çþ†“þ „þöìîûÐ
~¦þyöìî£z „,þ¡ìöì„þîû îÄyþ™„þ x‚Ÿ öî¢îû„þyîû# ›£y‹˜ ç
„þ!›Ÿ˜ ~öì‹rÝþöì”îû …¯öìîû þ™öìvþü íyöì„þÐ “þyöì”îûöì„þ
}’ öŸy• „þîûyîû ‹˜Ä !î„þÒ xyöìëûîû ¢õþy˜ „þîûöì“þ £ëûÐ
šþ¢œ !î!e«îû Ýþy„þy ëy xy¢yîû „þíy “þy ö„þyíyëû …îû‰þ
£öìî ö¢Ýþy ö“þy xyöì† öíöì„þ£z !£öì¢î £öìëû íy„þöìŠé–
„þyöì‹£z ¦þ!î¡ìÄöì“þîû ‹˜Ä îy!„þ íyöì„þ …%î ¢y›y˜Ä£zÐ
~„þ›ye •yîûyîy!£„þ“þy ëy ¢îû„þyîû ö”…yöìFŠé “þy £œ
ö„þ !¢ !¢ öœyöì˜îû S‹!› îõþ„þ öîûöì… }’V öÇþöìeÐ
~öì“þ xyÖ !î!˜öìëûyöì†îû ¢‚„þÝþ ö“þy !„þŠ%éÝþy œ‡% £öìFŠé
!„þlsþ †“þ „þöìëû„þîŠéöìîû ²Ìyëû ¢î öÇþ“þ îõþ„þ £öìëû
ö†öìŠéÐ ~ îŠéîû ö›yÝþ }öì’îû þ™!îû›y’ £œ ¢yöìvþü xyÝþ
œÇþ ö„þy!Ýþ Ýþy„þyÐ
¦þyîû“þ#ëû „,þ¡ìöì„þîûy ~£z •îûöì˜îû ”%ƒ¢£ ~„þ
þ™!îû!ßþi!“þîû ›yöìGþ ö›£˜“þ „þöìîû ‰þöìœöìŠéÐ „þyöì‹£z ~Ýþy
…%î£z ßþºy¦þy!î„þ öë “þyöì”îû ›öì•Ä xöì˜öì„þ£z xyd£“þÄy
„þöìîûöìŠéÐ xyöì† !„þŠ%é !„þŠ%é îûyöì‹Ä ~Ýþy ‡Ýþ!Šéœ ~î‚
“%þœy‰þy¡ì#öì”îû öîŸ#îû ¦þy† xyd£“þÄy „þîû!ŠéœÐ ~…˜
x˜Äy˜Ä ˜y˜y•îûöì˜îû šþ¢œ šþœyöìFŠé öë ‰þy¡ì#îûy “þyîûy–
~î‚ ˜“%þ˜ ˜“%þ˜ îûyöì‹Äîû ‰þy¡ì#îûy xyd£“þÄy „þîûöìŠéÐ ~
•îûöì˜îû !îûöìþ™yÝÅþç xyöìŠé öë þ™yOyöìîîû „,þ!¡ì ›‹%îûîûy
!‰þ!„þê¢y– !îîy£ ç x˜Äy˜Ä ¢y›y!‹„þ ”yëû þ™)îû’ „þîûöì“þ
!†öìëû ›£y‹öì˜îû „þyŠé öíöì„þ }’ !˜öìëû ö¢£z }öì’îû
‰þyöìþ™ xyd£“þÄy „þîûöìŠéÐ ~£z xyd£“þÄy=öìœy ¢îöì‰þöìëû
öîŸ# þ™!îû›yöì’ ‡ÝþöìŠé ö¢£z ¢î ~œy„þyëû ëy îy!’‹Ä
‰þyöì¡ìîû ~œy„þy– „þ› î,!ÜTþ™yöì“þîû ~œy„þy ~î‚ x²Ì“%þœ
¦)þ!› ¢‚ßþñyöìîûîû ~œy„þyÐ ö„þye ö¢£z ¢î ‹yëû†yëû
öë…yöì˜ „,þ¡ìöì„þîûy ¢‚†!àþ“þ £öìëûöìŠé ~î‚ þ™yÎÝþy œvþüy£z
‰þy!œöìëûöìŠé ö¢…yöì˜ ~£z ¢î xyd£“þÄy „þöì›öìŠéÐ
…%‰þöìîûy îÄî¢yëû (Retail) ²Ì“þÄÇþ !îö씟#
!î!˜öìëûy† (FDI) ƒ ¢îû„þyîû „,þé!¡ìšþ¢œ !îþ™’˜
„þ!›!Ýþîû (APMC) xy£zöì˜ þ™!îûî“Åþ˜ ‡!Ýþöìëû ç @ùÌy›#’
„,þ!¡ìîy‹yîû (Mandi) îÄîßþiyþ™˜yöì„þ öî¢îû„þyîû#„þîû’
„þöìîû ¢%îû!Çþ“þ îy‹yîû îÄîßþiyöì„þ ˜ÜT „þîûyîû ö‰þÜTy
„þîûöìŠéÐ £zvþz !þ™ ~ ¢îû„þyîû …%‰þöìîûy îÄî¢yëû ²Ì“þÄÇþ
!îö씟# !î!˜öìëûy† ö‘þy„þyöì˜yîû ö‰þÜTy „þöìîû!Šéœ ëy Ç%þo
îÄî¢yîû ¢öìD ‹!vþü“þ ²Ìyëû 6 ö„þy!Ýþ öœyöì„þîû
öîûy‹†yîûöì„þ ²Ì¦þy!î“þ „þîû“þ ç ö¢£z „,þ¡ì„þöì”îû vþzþ™îû
²Ì!“þ„)þœ ²Ì¦þyî þ™vþüì“þ ëyîûy ›y!uþöì“þ S„,þ!¡ìîy‹yîûV
“þyöì”îû šþ¢œ !î!e« „þöìîûÐ ~…˜ ~˜ !vþ ~ ö‰þÜTy
‰þyœyöìFŠé ö¢Ýþyöì„þ xyîyîû !šþ!îûöìëû xy˜yîûÐ ë!”ç
~„þ¢›ëû ë…˜ ‹˜†’ ~Ýþyîû ²Ì!“þîy” „þöìîû!Šéœ “þ…˜
“þyîûyç ~îû !îöìîûy!•“þy „þöìîû!ŠéœÐ öë öÝþyþ™Ýþy öšþœy
£öìFŠé “þy £œ ~£z öë– ~îû šþöìœ „,þ¡ìöì„þîûy xyöìîûy ¦þyìœ
”y› þ™yöìî– šþöìvþüöì”îû (Middlemen) xîœ%!® ‡Ýþöìî
~î‚ vþzþ™öì¦þy_«yöì”îû öÇþöìe “%þœ˜y›)œ„þ ¦þyìœ ç ¢hßþy
öëy†y˜ ‡Ýþöìî xíÅyê ¢îyîû ‹˜Ä£z ‹ëû ‹ëû„þyîûÐ ~Ýþy
£öìFŠé îý‹y!“þ„þ ¢‚ßþiy (MNC)– îvþü „þöìþ™yÅöìîûÝþ
þ™!îû‰þy!œ“þ ~„þ!Ýþ ‰þyœ ëyöì“þ šþ¢œ e«ëû– …y”Ä
²Ì!e«ëûy‹y“þ„þîû’ ç !î!e«öì„þ ~„þöì‰þ!Ýþëûy„þîû’ „þîûy
ëyëû ~î‚ ¢hßþy e«ëû– …y”Ä ²Ì!e«ëûy‹y“þ„þîû’ ç
þ™Äyöì„þ!‹‚ öíöì„þ “þíy vþzF‰þ”yöì› !î!e« öíöì„þ
›%˜yšþyöì„þ ¢öìîÅyF‰þ hßþöìîû ö˜çëûy ëyëûÐ ~öì“þ ‰%þ!_«‰þy¡ì ç
„þöìþ™ÅyöìîûÝþ ‰þy¡ì îyvþüöìî ëy „,þ¡ì„þöì”îû ö„þyÁ™y˜# ç
~öì‹rÝþöì”îû vþzþ™îû !˜¦Åþîû“þy îy!vþüöìëû “%þœöìîÐ

¢
ÇÖ ƒ
y
1

1
ÈÙ
È1
5
ã y
ò %Î
˚y
Ó
˚#
ñ 2
0
1
6

˛
ô ,¤
˛
y
3
CPI [M-L]

Ñ ,˛

Ï˛
ôíƒ

˛
ôíò x
y
£
zò ñ 2
0
1
4
Ó
y
!ì ˛
ú Ñ˛
Ó
˚
ì˛
˛
ô ò Ó
˚y
Î
˚

~
Ó
˚y
ˆ
Ïã ƒ
Ñ ,˛

ψ
Ï«
˛
e
~
Ñ˛
x


ì ˛
˛
ô )Ó
Ţ
ÇÑ ˛
ˆ
Ï›
˛
Ó
˚ õ %ˆ
ÏÖ y
õ %!Ö –
~
Ñ˛
Ì
y
¢
ì ˛
ƒ
ñˆ
Ü y

˛
y
ˆ
î ü ã %ˆ
Ïv
˛
¸£
z Ñ ,˛

ψ
Ï«
˛
e
¢
ÇÑ ˛
ˆ
Ï›
˛
Ó
˚ õ %ˆ
ÏÖ y
õ %!Ö –

˛
y
Ó
˚ì ˛¢
Ó
˚Ñ ˛
y
ˆ
ÏÓ
˚Ó
˚¢
ÇÖ ƒ
y
ì ˛
_
¥Á
˛
ô !Ó
˚Ñ ˛

ò y
Ó
˚*
˛
ô y
Î
˚í õ s
˛

ÏÑ ˛
Ó
˚x
ï #
ò ã y
ì ˛
#
Î
˚ ò õ %ò y
¢
õ #
«
˛
y
¢
Ç fl
˛
iy
2
0
0
3
¢
y
ˆ
Ïú Ñ ,˛

ÏÑ ˛
y
ˆ
Ïã Ó
˚x
Ó
fl
˛
iy
x
ò %¢
ı
˛
y
ˆ
Ïò Ó
˚ã ò ƒ
ˆ
îü Ó
ƒ
y
˛
ô #
~
Ñ˛
!›
˛
¢
y

≈Ñ ˛¢
õ #
«
˛
y
Ó
˚x
y
ˆ
ÏÎ
˚y
ã ò Ñ˛
ˆ
ÏÓ
˚ˆ
Ïä Èò ñ ~
Î
y
Ó
Í
~
Ó
˚y
Ñ ,˛
°
ÏÑ ˛
ˆ
Ïî Ó
˚˛
ô !Ó
˚!fl
˛
i!ì ˛!ò í ≈ˆ
ÏÎ
˚5
!›
˛!Ó
˚ˆ
Ï˛
ô y

≈˛≤
ÃÑ˛
y
ü Ñ˛
ˆ
ÏÓ
˚ˆ
Ïä Èò –
~
=
!ú £
Û
ú Ñ ,˛
°
ÏÑ ˛˛
ô !Ó
˚Ó
y
ˆ
ÏÓ
˚Ó
˚ˆ

˛
y
Ü Ó
ƒ
y
Î
˚ñ Ñ ,˛

ÏÑ ˛
ˆ
Ïõ ≈Ó
˚
Ñ˛
ˆ
ÏÎ
˚Ñ ˛
!›
˛!î Ñ ˛
ñ Ñ ,˛
°
ÏÑ ˛˛
ô !Ó
˚Ó
y
ˆ
ÏÓ
˚Ó
˚x
y
Î
˚ñ Ó
ƒ
Î
˚Á
v
˛

˛
ô y
îò ü #
ú ¢
¡
ô î ñ Ñ ,˛
°
ÏÑ ˛˛
ô !Ó
˚Ó
y
ˆ
ÏÓ
˚Ó
˚}
í @
˘Ãfl
˛
iì ˛
y
Á
x
y
ï %!ò Ñ ˛≤
ÃÎ
%!_
´
ˆ
Ïì ˛Ñ ,˛

ÏÓ
˚ò y
Ü y
ú –

È
Ïì ˛
ƒ
Ñ˛
!›
˛!Ó
˚ˆ
Ï˛
ô y
ˆ
Ï›
≈˛
£
z Ñ ,˛
°
ÏÑ ˛˛
ô !Ó
˚Ó
y
Ó
˚
Ó
ú ˆ
Ïì ˛ˆ
¢
£

ô !Ó
˚Ó
y
Ó
˚=
ˆ
Ïú y
ˆ
ÏÑ ˛
£

Ó
y
G
˛
y
ˆ
Ïò y
£
ˆ
ÏÎ
˚ˆ
Ïä ÈÎ
y
Ó
˚y
Ñ ,˛

ÏÑ ˛
ˆ
Ïõ ≈Ó
˚¢
y
ˆ
ÏÌ

Ãì˛
ƒ
«
˛~
Ó
Ç ˛
ô ˆ
ÏÓ
˚y
«
˛

˛
y
ˆ
ÏÓ
Î
%_
´

~
£

õ #
«
˛
y
x
ò %Î
y
Î
˚#
@
˘Ãy
õ #
í ˛
ô !Ó
˚Ó
y
ˆ
ÏÓ
˚Ó
˚6
0
ü ì ˛
y
Çü £
z Ñ ,˛
°
ÏÑ ˛
˛
ô !Ó
˚Ó
y
Ó
˚¶

_
´

ã ¡
ø

Ñ˛
y
Ÿ
¬
#
ˆ
ÏÓ
˚¢
Ó
≈y
!ï Ñ ˛
ÈÙ
Ù
Ù
È9
1
ü ì ˛
y
Çü ñ ì ˛
y
!õ ú ò y
v
˛

Ïì ˛¢
Ó
≈!ò ¡
¨3
5
ü ì ˛
y
Çü ñ ˛
ô !ÿ
˛
õ Ó
ˆ
ÏD
~
£
zx
ò %˛
ô y
ì ˛5
7
ü ì ˛
y
Çü –
~
£
z !Ó
˚ˆ
Ï˛
ô y
ˆ
Ï›
≈˛ˆ
Ó
ü !Ñ ˛
ä %È!ò õ ≈õ ì ˛
Ì
ƒ

ÃÑ˛
y
ü ˆ
˛
ô ˆ
ÏÎ
˚ˆ
Ïä È–
ˆ
îÖ y
!Ü ˆ
ÏÎ
˚ˆ
Ïä ÈÑ ,˛
°
ψ
ÏÑ ˛
Ó
˚y
ì ˛
y
ˆ
Ïî Ó
˚ã #

Ñ˛
y
¢
¡
ô ˆ
ÏÑ ≈˛x
¢
ls
˛

T–
x
¢
ÇÖ ƒ
¢
Ó
˚Ñ ˛
y
Ó
˚#
~
ˆ
Ïã !™
Ñ ,˛

ψ
Ï«
˛
ˆ
Ïe
ì ˛
y
ˆ
Ïî Ó
˚î y

˚c
˛
ô y
ú ˆ
Ïò ¢
¡
ô )í ≈ Ó
ƒ
Ì
≈–
¢
õ #
«
˛
y
Ó
˚ö ˛
ú y
ö ˛
ˆ
Ïú
x
y
Ó
˚Á

ÃÑ˛
y
ü ˛
ô y
Î
˚ˆ
Î
x
!ï Ñ ˛
y
Ç ü Ñ ,˛
°
ÏÑ ˛
˛
ô !Ó
˚Ó
y
ˆ
ÏÓ
˚Ó
˚x
y
Î
˚x
ì ˛
ƒ
hs
˛
fl
˛
∫“
~
Ó
Ç ì ˛
y
ˆ
Ïî Ó
˚ã #
Ó
ò Î
y
e
y
Ó
˚õ y
ò x
ì ˛
ƒ
hs
˛
!ò ¡
¨~
Ó
Ç ˛
ô !Ó
˚Ó
y
=
!ú Ó
˚ î %£

ô M
˛
Èõ y
Çü }
í @
˘Ãfl
˛
i–
ˆ
Ü y

˛
y

˛
y
Ó
˚ì ˛
Ó
ˆ
Ï°
Ï≈Ó
˚~
£
z !â ˛
ˆ
Ïe
˛
ô !ÿ
˛
õ Ó
D
Á
Ó
ƒ
!ì ˛
e
´
õ ò Î
˚–
ˆ
â˛
Ô
!e
ü Ó
ä Ȉ
ÏÓ
˚Ó
˚Ó
y
õ ö ˛
ˆ
Ïr

˛
∆Ó
˚ã õ y
ò y
Á
Ñ ,˛
°
ÏÑ ˛
ˆ
Ïî Ó
˚x
Ó
fl
˛
iy
Ó
˚ˆ
Ñ˛
y
ò Á
v
˛

¨!ì ˛á ›
˛
y
ˆ
Ïì ˛˛
ô y
ˆ
ÏÓ
˚ !ò Ó
Ó
˚Ç Á
£
zã õ y
ò y
Ó
˚
ˆ
ü °
Ï !î ˆ
ÏÑ ˛


!õ ¢
Ç fl
˛
Òy
ˆ
ÏÓ
˚Ó
˚v
˛

ό

˛
y
˛
ô ˆ
ÏÌ
Î
y
e
y
ñˆ
ã y
Ó
˚Ñ ˛
ˆ
ÏÓ
˚ ã !õ x
!ï @
˘Ã£
í ñ !ü ˆ
Ï“
Ó
˚ò y
ˆ
Ïõ Ñ ,˛
°
ÏÑ ˛
v
˛

ÏF
ä Èî ¢
ÇÑ ˛

˛
ˆ
ÏÑ ˛
x
y
Ó
˚Á
ì ˛
#
Ó
 Ñ ˛
ˆ
ÏÓ
˚ˆ
ì ˛
y
ˆ
Ïú –
˛
ô !Ó
˚Ó
ì ≈˛
ˆ
Ïò Ó
˚˛
ô ˆ
ÏÓ
˚Á
x
Ó
fl
˛
iy

®
%õ y
e
˛
ô y
Œ

˛
y
Î
˚!ò –
Ñ ,˛
°
ψ
ÏÑ ˛
Ó
˚y
ö ˛
¢
ˆ
Ïú Ó
˚ò ƒ
Î
ƒ
îy
õ ˛
ô y
ˆ
ÏF
ä Èò ò y

â˛
y
ˆ
Ï°
ÏÓ
˚Ö Ó
˚â ˛~
Ö ò Ó
˝
=
í Ó
,!k
˛ˆ
˛
ô ˆ
ÏÎ
˚ˆ
Ïä Èö ˛
ˆ
Ïú !Ó
ˆ
Ïü °
Ïì ˛
É «

o
Á

Ãy
!hs
˛
Ñ˛
Ñ ,˛
°
ψ
ÏÑ ˛
ÏÓ
˚y
â˛
y
ˆ
Ï°
ÏÓ
˚ã ò ƒ

È
ÏÎ
˚y
ã ò #
Î
˚˛
ô §%!ã Á
v
˛

ô Ñ˛
Ó
˚í ˆ
Î
y
Ü y
v
˛
¸Ñ ˛
ˆ
ÏÓ
˚v
˛
z‡
˛
ˆ
Ïì ˛
˛
ô y
Ó
˚ˆ
Ïä Èò ò y

¢
Ç¢
î#
Î
˚Ó
˚y
ã ò #
!ì ˛
ˆ
Ïì ˛ˆ

˛
y
ˆ
Ï›
˛
Ó
˚¢
õ Î
˚ Ñ ,˛
°
ÏÑ ˛
ˆ
Ïî Ó
˚≤
Ã!ì ˛ü y
¢
Ñ˛
îú =
!ú Ó
˚¢
£
y
ò %¶

!ì ˛v
˛

‰ˆ
Ïú Á
ˆ
χ
˛

ˆ
Ñ˛
w
Á
Ó
˚y
ˆ
Ïã ƒ
~
Ó
ƒ
y
˛
ô y
ˆ
ÏÓ
˚ˆ
Ñ˛
y
ò Á
ì ˛
ö ˛
y
Í
ˆ
ò £
z–

ˆ
Ïã !˛
ô Ó
˚£
zü ‰ˆ
Ïì ˛
£
y
ˆ
ÏÓ
˚

Ã!ì ˛

&
!ì ˛ˆ
îÁ
Î
˚y
£
ˆ
ÏÎ
˚!ä Èú ˆ
Î

ˆ
Ïã !˛
ô ¢
Ó
˚Ñ ˛
y
Ó
˚ Ñ ,˛

ÏÁ
@
˘Ãy
ˆ
Ïõ y
ß
¨Î
˚ˆ
Ïò ¢
Ó
˚Ñ ˛
y

˚ ú !@
¿Ó
,!k
˛Ñ ˛
Ó
˚ˆ
ÏÓ
ñ Ñ ,˛

ψ
ÏÑ ˛x
y
Ó
˚Á
ú y

˛
ã ò Ñ ˛Ñ ˛
Ó
˚y
Ó
˚ã ò ƒ
Ñ˛
y
Î
≈Ñ ˛
Ó
˚#
˛
ô îˆ
Ï«
˛
˛
ô ˆ
ò Á
Î
˚y
£
ˆ
ÏÓ
ñ
Ñ ,˛
°
ψ
ÏÑ ˛
Ó
˚y
Î
y
ˆ
Ïì ˛¢
hfl
˛
y
Î
˚ Ñ ,˛

Ïv
˛

ô Ñ˛
Ó
˚í Á
}
í ˛
ô y
Î
˚ì ˛
y
Ó
˚Ó
ƒ
Ó
fl
˛
iy
ˆ
ò Á
Î
˚y
£
ˆ
ÏÓ

~
Ó
˚y
ˆ
Ïã ƒ
Á
«
˛
õ ì ˛
y
Î
˚x
y
¢
y
Ó
˚x
y
ˆ
ÏÜ ì ,˛
í õ )ú Ñ ˛
Lj
Ï@
˘Ãˆ
Ï¢
Ó
˚ !ò Ó
≈y
â˛
ò #
£
zü ‰ˆ
Ïì ˛
£
y
ˆ
ÏÓ
˚Ó
ú y
£
ˆ
ÏÎ
˚!ä Èú ˆ
Î
ñ
ˆ
îÖ ˆ
Ïì ˛
£
ˆ
ÏÓ
Ñ ,˛
°
ψ
ÏÑ ˛
Ó
˚y
Î
y
ˆ
Ïì ˛
ì ˛
y
ˆ
Ïî Ó
˚ò ƒ
Î
ƒ
˛
ô y
Á
ò y
˛
ô y
Î
˚–
x
Ì
â˛
«
˛
õ ì ˛
y
Î
˚x
y
¢
y
Ó
˚˛
ô ˆ
ÏÓ
˚v
˛

˛
ˆ
ÏÎ
˚£
zì ˛
y
ˆ
Ïî Ó
˚ !ò Ó
≈y
â˛
ò #

Ã!ì ˛

&
!ì ˛

˛
D
Ñ˛
ˆ
ÏÓ
˚ˆ
Ïä ÈÊ
~
Ó
˚y
ˆ
Ïã ƒ
Ñ ,˛

ÏÓ
˚≤
Ã!ì ˛
!›
˛ˆ
«
˛
ˆ
Ïe
£
z Ñ ,˛
°
ψ
ÏÑ ˛
Ó
˚y
ì ˛
y
ˆ
Ïî ÏÓ
˚ò ƒ
Î
ƒ
˛
ô y
Á
ò y
ˆ
Ì
ˆ
ÏÑ ˛Ó
!M
˛
Èì ˛

ï y
ò ñ˛
ô y

˛
ñx
y
ú %ñ x
y
õ ÈÙ
Ȉ
ÏÑ ˛
y
ò Á
!Ñ ˛
ä %È£

ƒ
!ì e
´
õ ò Î
˚ñ ≤
Ã!ì ˛
!›
˛ˆ
«
˛
ˆ
Ïe
£
z !ò Ó
˚y
ü y
Ó
˚˜
ò Ó
˚y
ˆ
Ïã ƒ
Ó
˚
!â e

˛
y
fi
˛
ô ‹
T–
Ñ ,˛
°
ÏÑ ˛
˛
ô !Ó
˚Ó
y
Ó
˚=
!ú õ £
y
ã ò #
}
ˆ
Ïí Ó
˚x
y
Á
ì ˛
y
Î
˚˛
ô ˆ
Ïv
˛
¸â ˛
Ó
˚õ î %î ü ≈y
x
ò y
£
y
ˆ
ÏÓ
˚Ó
˚ õ %ˆ
ÏÖ y
õ %!Ö £
ˆ
ÏF
ä Èñ Î
s
˛
fí y
~
v
˛
¸y
ˆ
Ïì ˛
x
y
d
£
ì ˛
ƒ
y
Ó
˚˛
ô Ì
ˆ
Ó
ˆ
Ïä È!ò ˆ
ÏF
ä Èò x
ˆ
Ïò ˆ
ÏÑ ˛
£
z–
x
Ì
â ˛¢
Ó
˚Ñ ˛
y
Ó
˚#
~
ˆ
Ïã !™
=
!ú Ó
˚Ó
ƒ
Ì
≈ì ˛
y
ˆ
ÏÑ ˛=
Ó
˚&
c
ò y
!î ˆ
ÏÎ
˚ñ ≤
Ãâ˛
!ú ì ˛Ó
ƒ
Ó
fl
˛
iy
Ó
˚õ ˆ
Ïï ƒ
Á
ˆ
Î


Ñ %˛¢

ÏÎ
y
Ü Ó
˚ˆ
ÏÎ
˚ˆ
Ïä Ȉ
¢
=
!ú ˆ
ÏÑ ˛Ñ ˛
y
Î
≈Ñ ˛
Ó
˚#
ò y
Ñ˛
ˆ
ÏÓ
˚~
Ó
˚y
ˆ
Ïã ƒ
Ñ ,˛

Ï !Ó
˛
ô í ò x
y
£
zò ñ
2
0
1
4

ÃòÎ
˚í Ñ ˛
Ó
˚y
£
Û
ú ~
Ó
Ç ≤
ÃòÎ
˚í Ñ ˛
Ó
˚y
£
ú ¢
¡
ô )í ≈ x
Ü í ì ˛
y
!s
˛
fÑ ˛

˛
y
ˆ
ÏÓ


ï y
ò ¢

˛
y
ˆ
Ïì ˛
~
£
z !Ó
ú ˆ
˛
ô ü £
Î
˚~
Ó
Ç !Ó
ˆ
ÏÓ
˚y
ï #
îú =
!ú Ó
˚˛
ô «
˛
ˆ
Ì
ˆ
ÏÑ ˛

ú !›
˛
ˆ
ÏÑ ˛

ˆ
Ïú Q
Ñ˛
!õ !›
˛
ˆ
Ïì ˛
˛
ô y

˛
y
ˆ
Ïò y
Ó
˚î y

ã y
ò y
ˆ
Ïò y
£
Î
˚~
Ó
Ç x
y
ˆ
Ïú y
â˛
ò y
Ó
˚î y

ã y
ò y
ˆ
Ïò y
£
Î
˚–
!Ñ ˛
ls
˛
¢
õ hfl
˛
!Ñ ˛
ä %Ȉ
ÏÑ ˛
v
˛

Ï˛
ô «
˛
y
Ñ˛
ˆ
ÏÓ
˚ˆ
ã y
Ó
˚Ñ ˛
ˆ
ÏÓ
˚ñ ~
Ñ˛
ì ˛
Ó
˚ö ˛
y

˛
y
ˆ
ÏÓ
~
£
z !Ó
ú ˆ
ÏÑ ˛
x
y
£

Ïò ˛
ô !Ó
˚í ì ˛
Ñ˛
Ó
˚y
£
Î
˚–
~
£
zx
y
£
zò !›
˛
Ó
˚ˆ

ë
˛
y
˛
ô ˆ
Ï›
˛
Î
y
Ó
ú y
£
Û
ú ì ˛
y
£
ˆ
ÏF
ä ÈÑ ,˛
°
ψ
ÏÑ ˛
Ó
˚y
õ y
Ó
˚Ö y
ˆ
ÏF
ä Èò õ ï ƒ
Ó
ì ˛
#
≈ö ˛
ˆ
Ïv
˛
¸î y
ú y
ú ˆ
Ïî Ó
˚ã ò ƒ

ö ˛
ˆ
Ïú ¢
õ hfl
˛
õ ï ƒ
Ó
ì ˛
#
≈ hfl
˛
Ó
˚v
˛
z!‡
˛
ˆ
ÏÎ
˚ !î ˆ
ÏÎ
˚Ó
y
ã y
Ó
˚≤
Ã!ì ˛
¤
˛
y
Ñ˛
Ó
˚y
Ó
˚Ñ ˛
Ì
y
Ó
ú y
£
Î
˚Î
y
Ó
˚ !ò Î
˚s
˛
fí Ì
y
Ñ˛
ˆ
ÏÓ
ˆ
îü #
Ó
y

ˆ
Ïî ü #
Ó
y
ˆ
Î
Ô
Ì
v
˛

Ïî ƒ
y
ˆ
ÏÜ Ó
˚õ y
ï ƒ
ˆ
Ïõ Ü ˆ
Ïv
˛
¸Á

˛
y
˛
ô %§!ã ˛
ô !ì ˛
ˆ
Ïî Ó
˚£
y
ˆ
Ïì ˛
ñx
Ì
≈y
Í
Ñ ,˛
°
ψ
ÏÑ ˛
Ó
˚y
¢
Ó
˚y
¢

˚ì ˛
y
ˆ
Ïî Ó
˚v
˛

˛
ô ß
¨ö ˛
¢
ú ~
£

õ hfl
˛Ó
y
ã y
ˆ
ÏÓ
˚

!e
´
Ñ˛
ˆ
ÏÓ
˚ õ )ú ƒ
Ó

ÏG
˛
ˆ
ò ˆ
ÏÓ
ò –
¢
Ó
˚Ñ ˛
y

˚î y
Î
˚î y

˚c
=
!ú ˆ
ÏÑ ˛¢
¡
ô )í ≈ ~
!v
˛
¸ˆ
ÏÎ
˚ !Ü ˆ
ÏÎ
˚@
˘Ãy
õ ¢
õ y
ˆ
Ïã Ó
˚ˆ
Î

˛
!_

˛
y
~
Ö ˆ
Ïò y
˛
ô Î
≈hs
˛!›
•˛
ˆ
ÏÑ ˛Ó
˚ˆ
ÏÎ
˚ˆ
Ïä È~
£
zx
y
£

Ïò Ó
˚õ y
ï ƒ
ˆ
Ïõ ì ˛
y
~
ˆ
ÏÑ ˛
Ó
y
ˆ
ÏÓ
˚£
zò ¢
ƒ
y
ì ˛Ñ ˛
ˆ
ÏÓ
˚ˆ
îÁ
Î
˚y
£
ˆ
ÏÎ
˚ˆ
Ïä È–
ö ˛
ˆ
Ïv
˛
¸î y
ú y
ú ˆ
Ïî Ó
˚ !ò Î
˚s
˛
fí Ñ ˛
Ó
˚y
Ó
˚¢
£
ã v
˛

ô y
Î
˚£
ˆ
ÏF
ä È¢
Ó
˚Ñ ˛
y

˚î y
Î
˚î y

˚c
¢
!‡
˛
Ñ˛

˛
y
ˆ
ÏÓ
˛
ô y
ú ò Ñ˛
Ó
˚y
ñ¢
Ó
˚Ñ ˛
y

˚~
ˆ
Ïã !™
=
!ú ˆ
ÏÑ ˛ã ò Ñ ˛
ú ƒ
y
í õ %Ö #
Ñ˛
ˆ
ÏÓ
˚ˆ
ì ˛
y
ú y
ñx
Ì
â ˛ì ˛
y
Ó
˚
ˆ
Ñ˛
y
ò Á
v
˛

Ïî ƒ
y
Ü ˆ
ò £
z–
~
Ó
˚y
ˆ
Ïã ƒ
ˆ
Ñ˛
y
Ì
y
Á
¢
Ó
˚Ñ ˛
y
Ó
˚ !ò ï y
≈!Ó
˚ì ˛
Ñ ,˛

Ï õ ã %!Ó
˚Ó
˚*
˛
ô y

˚ì ˛
£
Î
˚ò y

Ó
ì ≈˛
õ y
ˆ
Ïò @
˘Ãy
õ #
í ¢
õ y
ˆ
Ïã £
y

˛~
Ñ˛

˛
y
=
Ó
˚&
c
˛
ô )í ≈ ¶

!õ Ñ ˛
y
ˆ
ò Î
˚–
~
£

y
ˆ
Ï›
˛Ñ ,˛
°
ψ
ÏÑ ˛
Ó
˚y
ì ˛
y
ˆ
Ïî Ó
˚v
˛

˛
ô ß
¨ö ˛
¢
ú ˆ

ÃÓ
˚í Ñ ˛
ˆ
ÏÓ
˚ò –
~

˛
y
¢
ì ˛
ƒ
ˆ
Î
~
Ó
˚õ ˆ
Ïï ƒ
Ó
˝
õ ï ƒ
Ó
ì ˛
#
≈ hfl
˛
Ó
˚ ã !v
˛
¸ˆ
ÏÎ
˚
Ì
y
ˆ
ÏÑ ˛

x
y
Ó
y
Ó
˚¢
õ hfl
˛˛

Ã!e
´
Î
˚y
Ó
˚¢
y
ˆ
ÏÌ
ñ¢
õ hfl
˛Ó
ƒ
Ó
fl
˛
iy
Ó
˚¢
y
ˆ
ÏÌ
ã !v
˛
¸ˆ
ÏÎ
˚Ó
˚ˆ
ÏÎ
˚ˆ
Ïä È˛
ô ˆ
ÏÓ
˚y
«
˛

˛
y
ˆ
ÏÓ
Ó
˝

õ ã #
Ó
#
ñ !ò ¡
¨õ ï ƒ

_
õ y
ò %°
Ïã ò Î
y
ˆ
Ïî Ó
˚Ó
˚&
!ã ˆ
ÏÓ
˚y
ã Ü y
Ó
˚ã #
Ó
ò Î
y
e
y
Ü ˆ
Ïv
˛
¸Á
ˆ
χ
˛
~
£

ƒ
Ó
fl
˛
iy
Ó
˚õ ï ƒ
!î ˆ
ÏÎ
˚ñ ì ˛
y
ˆ
¢

˛
ƒ
y
ò Á
Î
˚y
ú y
£

£
y
Ñ˛
Ó
y
ˆ
ä Èy

˛
â˛
y
ˆ
ÏÎ
˚Ó
˚ˆ
îy
Ñ˛
y
ˆ
Ïò Ó
˚õ y
!ú Ñ ˛
ˆ
£
y
Ñ˛

Ñ ,˛

Ï !Ó
˛
ô í ò x
y
£
zò ñ 2
0
1
4
~
£
zÑ ˛
y

˛
y
ˆ
Ïõ y

˛
y
ˆ
ÏÑ ˛ò ¢
ƒ
y
ì ˛Ñ ˛
ˆ
ÏÓ
˚˛
ô %ˆ
ÏÓ
˚y
Ñ ,˛

ψ
«
˛
e
ˆ
ÏÑ ˛
£

ô %§!ã Ó
˚£
y
ˆ
Ïì ˛ˆ
ä Ȉ
Ïv
˛
¸ˆ
îˆ
ÏÓ
ñ Ñ ,˛

ψ
Ï«
˛
e
ˆ
ÏÑ ˛
ñ Ñ ,˛
°
ÏÑ ˛
ˆ
ÏÑ ˛˛
ô %ˆ
ÏÓ
˚y
˛
ô %!Ó
˚ !ò Î
˚s
˛
fí Ñ ˛
Ó
˚ˆ
Ïì ˛â ˛
y
£

ÏÓ
˛
ô %§!ã ˛
ô !ì ˛
Ó
˚y
ÈÙ
Ù
Ù
ÈÓ
˝
ã y
!ì ˛
Ñ ˛¢
Ç fl
˛
iy
=
ˆ
Ïú y
ñ !Ñ ˛x
y
¡
∫y
ò #
ñ x
y
îy
ò #
Ó
˚y
Ê
ˆ
Ü y

˛
y
î %!ò Î
˚y
Ó
˚x

˛
K
˛
ì ˛
y
£
Û
ú ~
ã y
ì ˛
#
Î
˚Ó
ƒ
Ó
¢
y
Î
˚#
Ó
˚y
Ó
y
ã y
ˆ
ÏÓ
˚Î
ì ˛ˆ
Ó
ü #
˛
ô í ƒ
!Ñ ˛
ò ˆ
ÏÓ
ñ ì ˛
ì ˛v
˛

˛
ô y
îˆ
ÏÑ ˛
Ó
˚y
ñ
Ñ ,˛

Ï˛
ô í ƒ
v
˛

˛
ô y
îˆ
ÏÑ ˛
Ó
˚y
Ñ˛
õ îy
õ ˛
ô y
ˆ
ÏÓ

~
õ ò ¶
˛
y
ˆ
ÏÓ
~
Ó
˚y
îy
õ !‡
˛
Ñ ˛Ñ ˛
ˆ
ÏÓ
˚Î
y
ˆ
Ïì ˛ˆ
ä Èy

˛ˆ
îy
Ñ˛
y
ò îy
ˆ
ÏÓ
˚Ó
˚y
£
ˆ
Ï›
˛Î
y
Î
˚~
Ó
Ç ˛
ô ˆ
Ïí ƒ
Ó
˚î y
õ ~
Ó
˚y
!ò Î
˚s
˛
fí Ñ ˛
ˆ
ÏÓ
˚ñ !ò Î
˚s
˛
fí Ñ ˛
ˆ
ÏÓ
˚x
Ó
ü ƒ
£
zî y
õ
Ó
y
!v
˛
¸ˆ
ÏÎ
˚–
ö ˛
ˆ
Ïú î y

v
˛
z‡

Ñ˛
ÈÙ
Ù
Ù
ÈÑ ,˛

Ï˛
ô í ƒ

˛
ô í ò x
y
£
zò 2
0
1
4
x
y
£
zò Ó
y
!ì ˛
ú Ñ˛
Ó
˚ˆ
Ïì ˛£
ˆ
ÏÓ
ñîy

v
˛
z‡

Ñ ˛¢
Ó
˚Ñ ˛
y

˚~
ˆ
Ïã !™
=
!ú ˆ
ÏÑ ˛!‡
˛
Ñ˛
õ ì ˛Ñ ,˛
°
ψ
ÏÑ ˛
Ó
˚ fl
˛
∫y
ˆ
ÏÌ
≈Ñ ˛
y
ã Ñ˛
Ó
˚ˆ
Ïì ˛£
ˆ
ÏÓ

îy

v
˛
z‡

Ñ ˛Ñ ,˛

ψ
Ï«
˛
ˆ
Ïe
ò )ò ƒ
ì ˛
õ ¢
£
y
Î
˚Ñ ˛õ )ˆ
Ïú ƒ
Ó
˚˛
ô !Ó
˚õ y
í Ó
,!k
˛Ñ ˛
Ó
˚ˆ
Ïì ˛£
ˆ
ÏÓ

îy

v
˛
z‡

Ñ ˛â ˛
y
ˆ
Ï°
ÏÓ
˚ã ò ƒ

È
ÏÎ
˚y
ã ò #
Î
˚˛
ô §%!ã ~
Ó
Ç x
ò ƒ
y
ò ƒ
v
˛

ô Ñ˛
Ó
˚í ¢
hfl
˛
y
îy
ˆ
Ïõ !î ˆ
Ïì ˛£
ˆ
ÏÓ
ñ îy

v
˛
z‡

Ñ˛
¢
õ Ó
y
Î
˚õ y
ï ƒ
õ =
!ú ˆ
ÏÑ ˛
¢

Ç£
ì ˛
Ñ˛
Ó
˚ˆ
Ïì ˛
£
ˆ
ÏÓ
ñîy

v
˛
z‡

Ñ˛
Ó
y
ã y
Ó
˚î Ó
˚¢
Çe
´
y
hs
˛
ì ˛
Ì
ƒ
ˆ
ÏÑ ˛
w
fl
˛
iy
˛
ô ò Ñ˛
Ó
˚ˆ
Ïì ˛
£
ˆ
ÏÓ
Î
y
ˆ
Ïì ˛
ì ˛
Ì
ƒ
ò #
ˆ
Ïâ ˛
Ó
˚ì ˛
ú y
˛
ô Î
≈hs
˛
ä È!v
˛
¸ˆ
ÏÎ
˚ˆ
Î
ˆ
Ïì ˛
˛
ô y
ˆ
ÏÓ
˚–
~
ä Èy
v
˛
¸y
Á
ˆ
ã y
ˆ
Ïì ˛
Ó
˚~
Ñ˛
e
#
Ñ˛
Ó
˚í Á


!õ ¢
Ç fl
˛
Òy
ˆ
ÏÓ
˚Ó
˚ õ ì ˛≤
Ã!ì ˛
¤
˛
y
!ò Ñ ˛¢
Ç fl
˛
Òy
Ó
˚Ñ ˛
õ ≈¢
)â ˛
#
@
˘Ã£
í Ñ˛
Ó
˚ˆ
Ïì ˛£
ˆ
ÏÓ
Î
y
ˆ
Ïì ˛¢
õ Ó
y
Î
˚≤
ÃÌ
y
ˆ
ÏÑ ˛v
˛

¢
y

ì ˛Ñ ˛
Ó
˚y
Î
y
Î
˚ñ Ñ ,˛

Ï!¶
˛
!_
Ñ˛
!ü “

Ñ˛
y
ˆ
Ïü Ó
˚¢

˛
y
Ó
ò y
Ó
,!k
˛
˛
Ñ˛
Ó
˚y
Î
y
Î
˚–
x
hs
˛
ì ˛
É ~
£

ô !Ó
˚Ñ ˛
y

˛
y
ˆ
Ïõ y
ˆ
Ïì ˛
Á
Ó
˚y
ã ƒ
¢
Ó
˚Ñ ˛
y
ˆ
ÏÓ
˚Ó
˚¢
!î F
ä Èy
Ì
y
Ñ˛
ˆ
Ïú ~


Ñ %˛
Ñ˛
Ó
˚y
Ó
˚ã ò ƒ

È
Ïâ ˛

Ty
!ò ˆ
Ïì ˛
˛
ô y
ˆ
ÏÓ
˚–
!Ñ ˛
ls
˛
ì ˛
y
ˆ
Ïî Ó
˚ˆ
Î
ˆ
Ñ˛
y
ò ¢
!î F
ä Èy
ˆ
ò £
zñ ì ˛
y
Ó
˚y
ˆ
Î
˛
ô §%!ã ˛
ô !ì ˛
ˆ
Ïî Ó
˚£
y
ˆ
Ïì ˛
Ñ ,˛
°
ÏÑ ˛
ˆ
Ïî Ó
˚ fl
˛
∫y
Ì
Ţ
§ˆ
Ï˛
ô ˆ
îÓ
y
Ó
˚Ñ ˛
y
ˆ
Ïã È!ò ˆ
ÏÎ
˚y
!ã ì ˛
ñ Ñ ,˛

Ï˛
ô í ƒ

˛
ô í ò x
y
£
zò ñ 2
0
1
4
ì ˛
y
Ó
˚ ã µú hs
˛
v
˛
zî y
£
Ó
˚í –
x
y
ˆ
Ï®
y
ú ˆ
Ïò Ó
˚˛
ô ›
˛


!õ ä Èy
v
˛
¸y
ˆ
Ñ˛
y
ò ¢
Ó
˚Ñ ˛
y
ˆ
ÏÓ
˚Ó
˚£

¢
!î F
ä Èy
Û
ã ß

y
Î
˚ò y

Ñ˛
y
ˆ
Ïã £

§y
â˛
y
Ó
˚ì ˛
y
!Ü ˆ
Ïî Ñ ,˛
°
ÏÑ ˛
¢
õ y
ã ˆ
ÏÑ ˛
˙
Ñ˛
ƒ
Ó
k
˛
x
y
ˆ
Ï®
y
ú ò Ü ˆ
Ïv
˛
¸ ì %˛
ú ˆ
Ïì ˛
£
ˆ
ÏÓ

²Ì¢D ƒ î˜ ¢‚îûÇþ’ ç xy!”îy¢# x!•„þyîû
xy!”îy¢#îûy ¦þyîû“þ#ëû ‹˜¢‚…Äyîû Ÿ“þ„þîûy 8 ¦þy† ~î‚ ~£z ~œy„þy=öìœy vþzöìFŠéöì”îû !îîû&öìkþ ¢îöì‰þöìëû ‹D# ¢‚@ùÌy›=öìœyîû ~öì„þîyöìîû ¢y›öì˜îû ¢y!îûöì“þ xîßþiy˜ „þîûöìŠé
ëy ¢îû„þyîûöì„þ îy•Ä „þöìîûöìŠé vþzöìFŠéöì”îû îÄyþ™yöìîû ›sþiîû £öì“þÐ !îÊ!ÝþŸ Ÿy¢˜„þyœ öíöì„þ£z xy!”îy¢#öì”îû ²Ì•y˜ ¢›¢Äy öíöì„þöìŠé ‹Dœ ‹!› ç  oöìîÄîû x!•„þyîû ¢Á™!„Åþ“þ
!î¡ìëûÐ “þyöì”îû ¢‚@ùÌy› £öìFŠé !àþ„þy”yîûöì”îû !îîû&öìkþ– ¼y›Ä›y’ ‰þyöì¡ìîû (Shifting Cultivation) ‹!› öíöì„þ vþzöìFŠéöì”îû !îîû&öìkþ ~î‚ ö„þyíyç ö„þyíyç î!£îûy†“þ
‹!›”yîûöì”îû myîûy xy!”îy¢#öì”îû ‹!› „þ¶y „þîûyîû !îîû&öìkþÐ öë xy£z˜ …%î£z „þ› ²Ìë%_« £öìëûöìŠé ö¢£z 2006 ~îû ‹Döìœîû x!•„þyîû xy£z˜ îœî“þ £çëûy ¢öìcç xy!”îy¢#öì”îû
¢‚„þÝþ ‰þœöìŠéÐ ‹Döìœ î¢îy¢„þyîû# xéôéxy!”îy¢#öì”îû öÇþöìe !“þ˜þ™%îû&¡ì •öìîû ‹Döìœ î¢îyöì¢îû ²Ì›y’þ™e £y!‹îû „þîûyîû öë •yîûy ‰þyþ™y˜ £öìëûöìŠé “þy x˜ÄyëÄÐ „þyîû’ ~£z ¢›hßþ
~œy„þyëû „þ…˜ç îûy‹ßþº ‹!îûþ™ (Revenue Settlement) £ëû !˜Ð ~›˜„þ# öë…yöì˜ ~£z xy£z˜ ²Ìë%_«ç £öìëûöìŠé ö¢…yöì˜ ~£z xy£z˜ ö›y“þyöìî„þ ‰þyöì¡ìîû ‹˜Ä 10 ~„þîû
‹!› ö”çëûyîû öë !î!• “þy ˜y ö›öì˜ “þyöì”îûöì„þ ö„þîœ îylßþ‹!›îû ‹˜Ä „þöìëû„þ övþ!¢›Äyœ ‹!› ö”çëûy £öìëûöìŠéÐ ¢›@ùÌ ‹˜öì†yÛþ#îû !î!¦þ§¬ ¢%!î•yîû ‹˜Ä ‹Dœ îÄî£yîû „þîûyîû
xy!”îy¢#öì”îû öë ö†yÛþ#†“þ x!•„þyîû ö뛘Ýþy övþyDyîû# ‹˜öì†yÛþ#îû öÇþöìe xyöìŠé– ö¢îû„þ›¦þyöìî ~„þ!Ýþ ¢›@ùÌ î˜¦)þ!›öì“þ ~„þ!Ýþ xy!”îy¢# ö†yÛþ#îû î¢îyöì¢îû x!•„þyîû
xßþº#„þyîû „þîûy £öìFŠéÐ “þyöì”îû ¢‚ßþ,ñ!“þöì„þ îûÇþy „þîûy ç !î„þ!Ÿ“þ „þîûyîû öë ”yî# “þy ~î‚ “þyöì”îû ~œy„þyöì„þ ßþºŸy!¢“þ ~œy„þy !£¢yöìî Ÿy¢˜ ‰þyœyîyîû öë îûy‹÷ì˜!“þ„þ x!•„þyîû
“þyç „þyëÅ„þîû# „þîûyîû ²Ìöìëûy‹˜#ëû“þy !î”Ä›y˜Ð
~£z¢î ”yî#=!œöì„þ ö„þw „þöìîû£z îûöìëûöìŠé ö¢£z ›)œ ”yî#=öìœy– ëy xy!”îy¢#öì”îûöì„þ ¢‚@ùÌyöì› ¢›öìî“þ „þîûöìîÐ !„þlsþ î˜!î¦þy† ¢£ îûyÜTÉësþf ˜y˜y˜ xy£z˜„þy˜%˜ ç
xy”yœöì“þîû xyöì”öìŸîû ›y•Äöì› ç Ìöìëûy† „þöìîû– î“Åþ›yöì˜ xy•y¢y›!îû„þ îy!£˜#îû ¢y£yöìëÄ “þyöì”îûöì„þ ”›˜ „þöìîû îûyöì…Ð òxþ™yöìîûŸ˜ @ùÌ#˜ £yrÝþó ‰þyœyì˜îû þ™”öìÇþþ™ Öîû&
„þîûyîû– xy!”îy¢#öì”îû ²Ì!“þöìîûy• ¦þyˆy ç …!˜‹ ¢Á™” !˜Üñy¡ìöì’îû ‹˜Ä xy!”îy¢#öì”îû ‹!› !Šé!˜öìëû ö˜çëûyîû öë ¢îû„þyîû# þ™”öìÇþþ™ “þy ö›yöìÝþîû vþzþ™îû ‹˜†öì’îû !îîû&öìkþ ë%kþ
ö‡y¡ì’yÐ ¦þyîûöì“þ „,þ!¡ì !î²Õî ~!†öìëû !˜öìëû ëyîyîû ‹˜Ä ~£z ~œy„þy=öìœyöì„þ ¢‚†!àþ“þ „þîûyîû “þyêþ™ëÅ ö›ï!œ„þ •îûöì˜îû ~î‚ xy›yöì”îû ~£z „þy‹ ¢Á™§¬ „þîûy ²Ìöìëûy‹˜Ð
ë!”ç !àþ„þy”yîû ö„þyÁ™y˜# ç ¢îû„þyîû# xÖ¦þ‰þe« †“þ 68 îŠéîû •öìîû ¦þyîûöì“þ îÄyþ™„þ¦þyöìî î,ÇþöìFŠé”˜ ‡!ÝþöìëûöìŠé– “þy£öìœç ¢îû„þyîû# “þíÄ x˜%ëyëû# 1950éôé51 ¢yœ
öíöì„þ 2010éôé11 ¢yöìœîû ›yöìGþ ‹Dìœ 40.48 !›!œëû˜ ö£Qîû S10 ö„þy!Ýþ 27 £y‹yîû ~„þîûV öíöì„þ öîöìvþü 70.01 !›!œëû˜ ö£Qöìîû S17 ö„þy!Ýþ 30 œÇþ ~„þîûV
”¤y!vþüöìëûöìŠéÐ ‹Dœ xyîîûöì’îû ~£z ¢îû„þyîû# “þöìíÄîû !£¢yìî !˜’Åëû „þîûy £öìëûöìŠé xy„þyŸ þ™öìí ‹!îûöìþ™îû þ™kþ!“þîû ›y•Äöì›Ð ~£z î,!kþîû ~„þ îvþü x‚Ÿ£z £öìFŠé îy!’!‹Ä„þ ,‹˜
~œy„þyîû öÇþöìe ~î‚ @ùÌy›¢¦þyîû „þyŠé öíöì„þ ,‹öì˜îû ‹˜Ä !˜öìëû ö˜çëûy ‹!›îû öÇþöìeÐ ²Ì„,þ“þþ™öìÇþ x“þÄhsþ ‡˜ ‹Döìœîû xyîîû’ £öìFŠé ö„þye 8.3 !›!œëû˜ ö£Qîû S2
ö„þy!Ýþ 5 œÇþ 9 £y‹yîû 526 ~„þîûVÐ “þyŠéyvþüy þ™%˜ƒî˜¢,‹öì˜îû ˜yöì› !„þŠ%é !„þŠ%é ~›˜ †yŠé œy†yì˜ £öìëûöìŠé ö뛘 £zvþz„þÄy!œþ™Ýþy¢– “þy „,þ!¡ì– ‹œhßþîû– ²Ìy„,þ!“þ„þ ¦þyîû¢y›Ä ç
þ™!îûöìîöìŸîû vþzþ™îû ~„þ !‚¢# ²Ì¦þyî öšþöìœöìŠéÐ î,Çþöìîûyþ™’ þ™ÄyÝþyöì˜Åîûç î”öìœîû ²Ìöìëûy‹˜ xyöìŠéÐ
1
ÈÙ
ÈÓ
˚˛
ôy
ì ˛
y
Ó
˚˛
ôÓ
˚
Scheme ÈÙ
Ȉ
Ñ ˛Ñ ˛
y
Ó
˚Ö y
ò y
Ó
˚ ◊
!õ Ñ ˛
ˆ
Ïî Ó
˚ ã ò ƒx
Ì
â ˛Ó
ˆ
Ïv
˛
¸y
Ó
ˆ
Ïv
˛
¸y
ˆ
Ñ˛
y
¡
ô y
ò #
ˆ
ÏÑ ˛Ó
ä Ȉ
ÏÓ
˚5
ú «
˛ˆ
Ñ˛
y
!›
˛
x
˛
ô ü ò y
ú Ñ˛
ˆ
ÏÓ
˚ˆ
îÁ
Î
˚y
Î
y
ˆ
ÏÓ
ò y
ñ Ó
Ó
˚Ç ¢
Ó
˚Ñ ˛
y
Ó
˚Á

˛
y
Ñ˛
y
Ñ˛
Ó
˚ ä Èy
v
˛
¸ !î ˆ
ÏF
ä È–
õ y
!ú Ñ ˛
ˆ
Ïî Ó
˚◊
!õ Ñ ˛
ˆ
Ïî Ó
˚ fl
˛
∫y
fl
˛

Ó
˚«
˛
y
Ó
˚î y

˚c
!ò ˆ
Ïì ˛
£
ˆ
ÏÓ
– x
õ ì ≈˛
ƒ
ˆ
¢
ˆ
Ïò Ó
˚õ ˆ
Ïì ˛
y

ˆ
Ïü °
ÏK
˛x
Ì
≈ò #
!ì ˛

î¢
£
˛
ô !Ó
˚ˆ
Ï°
ÏÓ
y
¢
Ñ˛
ú ò y
Ü !Ó
˚Ñ ˛
ˆ
ÏÑ ˛

ò y
õ )ˆ
Ïú ƒ
ˆ
îÁ
Î
˚y
ˆ
£
y
Ñ˛
– ◊
#
ò y
Ì
ˆ
Ó
˚! U
˛Ñ ˛
!õ ü ò x
y
Ó
˚Á
Ó
ˆ
Ïú !ä Èú x
ˆ
Ïò ˆ
ÏÑ ˛
£
z x
B
˛Ñ ˛
ˆ
Ï°
Ï ˆ
î !Ö ˆ
ÏÎ
˚ !î ˆ
ÏÎ
˚ˆ
Ïä Èò !Ó
ò y
õ )ˆ
Ïú ƒ


ò y
õ )ˆ
Ïú ƒ
x
ì ˛
ƒ
y
Ó
ü ƒ
Ñ˛
Á
°
Ï%ï !î ˆ
Ïì ˛
£
ˆ
ÏÓ
– Ó
ˆ
Ïv
˛
¸y
ˆ
Ïú y
Ñ ˛ˆ
Ì
ˆ
ÏÑ ˛Ü !Ó
˚Ó
¢
Ñ˛
ú ˆ
ÏÑ ˛!Ó
ò y
õ )ˆ
Ïú ƒ
fl
˛
∫y
fl
˛
iƒfl
˛
∫y
fl
˛

˛
ô !Ó
˚ˆ
Ï°
ÏÓ
y
¢

˛
Ó

!Ñ ˛
hs
˛Ü !î ˆ
Ïì ˛Ó
ˆ
Ï¢
ˆ
Ñ˛
y
ˆ
Ïò y

fl
˛
∫y
fl
˛

˛
ô !Ó
˚ˆ
Ï°
ÏÓ
y
Ó
˚ã ò ƒ
~
Ñ˛
!›
˛
˛
ô Î
˚¢
y
Á
(user’s ˛
ô !Ó
˚ˆ
Ï°
ÏÓ
y
!î ˆ
Ïì ˛£
ˆ
Ïú 2
0
1
7
¢
y
ˆ
Ïú Ó
˚õ ˆ
Ïï ƒ
fl
˛
∫y
fl
˛

Ö y
ˆ
Ïì ˛ ¢
Ó
˚Ñ ˛
y
Ó
˚£

¢
Ñ˛
Ì
y
÷
ò ˆ
Ïä Èò y

ì ˛
y
£
zÑ ˛
y
ú y
¢
Ó
˚Ñ ˛
y
ˆ
ÏÓ
˚Ó
˚
fee) ˆ
ò Á
Î
˚y
â˛
ú ˆ
ÏÓ
ò y

Ö Ó
˚â ˛Ó
y
!v
˛
¸ˆ
ÏÎ
˚x
y

˛
ƒ
hs
˛
Ó
˚#
í v
˛

˛
ô y
îˆ
Ïò Ó
˚2
.
5
ü ì ˛
y
Çü Ñ ˛
y
ˆ
Ïò ˆ
˛
ô Ô
§ä Èy
ˆ
Ïò y
Ó
˚ã ò ƒ
x
y
¢
%ò ¢
Ñ˛
ˆ
Ïú !õ ˆ
Ïú ˆ
ã y
Ó
˚

fl
˛
∫y
fl
˛


õ y
ˆ
Ñ˛
y
ò ¢
õ y
ï y
ò ò Î
˚–
~

˛
y
!â ˛
!Ñ ˛
Í
¢
y
ˆ
ÏÑ ˛ Ñ ˛
Ó
˚ˆ
Ïì ˛£
ˆ
ÏÓ

ì ˛
Ö ò Ñ˛
Lj
Ï@
˘Ã¢
¢
Ó
˚Ñ ˛
y
Ó
˚ì ˛
y
õ y
ˆ
Ïò !ò x
y
Ó
˚ x
y
Á
Î
˚y
ã ì %˛
!ú ÈÙ
Ù
Ù
ÈÚ
Ú
fl
˛
∫y
fl
˛

ˆ
Ñ˛
y
ˆ
Ïò y

˛
«
˛
y
ò Î
˚–
fl
˛
∫y
fl
˛

Ó
ƒ
Ó
¢
y
ˆ
ÏÎ
˚˛
ô !Ó
˚í ì ˛
Ñ˛
ˆ
ÏÓ
˚~
Ó
Ç î %ò #
≈!ì ˛
@
˘Ãhfl
˛
Ñ˛
ˆ
ÏÓ
˚–
Ú
Ú
x
y
ˆ
ÏF
ä È !î ò x
y
ˆ
Ïò Á
Î
˚y
ú y
Û
Û
ˆ
õ y
!î ¢
Ó
˚Ñ ˛
y
Ó
˚ ~
ˆ
Ï¢
£
z x
y
õ y
ˆ
Ïî Ó
˚x
!ï Ñ ˛
y
Ó
˚–
Û
Û

¢
Ó
˚Ñ ˛
y
ˆ
ÏÓ
˚Ó
˚ ò ì %˛
ò ≤
Ãhfl
˛
y
Ó
õ ˆ
Ïì ˛
yESI fl
˛
∫y
fl
˛

Ö y
ˆ
Ïì ˛Ó
y
ˆ
Ïã ›
˛5
0
0
0
ˆ
Ñ˛
y
!›
˛›
˛
y
Ñ˛
y
Ñ˛
!õ ˆ
ÏÎ
˚ˆ
Ïä È–
ÈÙ
Ù
Ù
Èx
y
ˆ
Ï®
y
ú ˆ
Ïò Ó
˚≤
Ãâ˛
y
Ó
˚˛
ôe
ˆ
Ì
ˆ
ÏÑ ˛

fl
˛
∫y
fl
˛

ÈÙ
Ù
Ù
Èx
y
õ y
ˆ
Ïî Ó
˚x
!ï Ñ ˛
y
Ó
˚

CPI [M-L]

Ó
°
Ï≈ 2
1Ó
#
Ü í ú y
£

¢
ÇÖ ƒ
y
1

1
ÈÙ
È1
5
ã y
ò %Î
˚y
Ó
˚#
ñ 2
0
1
6

˛
ô ,¤
˛
y
4
CPI [M-L]

¦)þ!› ¢‚ßþñyîû ƒ ö„þyíyëû ”¤y!vþüöìëû
‹!›îû ¢›¢Äy £œ „,þ¡ìöì„þîû ²Ì•y˜ ¢›¢ÄyÐ ¢îû„þyîû
ö›ï!œ„þ ¦)þ!› ¢‚ßþñyîû „þyëÅ„þîû „þîûöì“þ xíÅyê
‹!›”yîûöì”îû £y“þ öíöì„þ ‹!› !˜öìëû “þy ¦)þ!›£#˜ †îû#î
„,þ¡ìöì„þîû ›öì•Ä îrÝþ˜ „þîûöì“þ xy@ùÌ£# ˜ëûÐ ~îû šþöìœ îvþü
‹!›”yîûöì”îû £yöì“þ ‹!›îû ö„þw#¦þî˜ ç ˜#öì‰þîû hßþöìîû
‹!›îû xyöìîûy …uþ#¦þî˜ œy†y“þyîû ‡öìÝþ ‰þöìœöìŠéÐ
Ÿy¢„þöì×’#îûy ë“þ£z œÁºyéôé‰þçvþüy ”yî# ‹y˜y„þ ˜y ö„þ˜
~“þ!”öì˜ ‹!›”yîûöì”îû „þ¶yëû íy„þy ‹!›îû Ö•%›ye
1.25 Ÿ“þy‚Ÿ ‹!›£z †îû#îöì”îû ›öì•Ä îrÝþ˜ „þîûy
£öìëûöìŠéÐ ~›˜„þ# ë!”ç ~£z Ÿ“þ„þîûy £yîû ö„þy˜ ö„þy˜
îûyöì‹Ä “%þœ˜y›)œ„þ öîŸ#– “þy £öìœç ‹!›îû vþzþ™îû
¢y›hsþ#ëû !˜ëûsþf’ xy‹ç ‰þœöìŠéÐ þ™!Øþ›îy‚œyëû !¢ !þ™
xy£z S~›V þ™!îû‰þy!œ“þ òîy›šÊþrÝþó ¢îû„þyîûç ö„þyöì˜y
„þyëÅ„þîû ¦)þ!› ¢‚ßþñyîû ‰þyœyëû !˜Ð
„,þ!¡ì ¢‚„þÝþ „þyÝþyì˜îû þ™”öìÇþþ™ !î¡ìöìëû þ™îûy›ŸÅ
”yöì˜îû vþzöìjöìŸÄ £zvþz !þ™ ~ (UPA) ¢îû„þyîû ~›– ~¢–
ßþºy›#˜yíöì˜îû ö˜“,þöìc ~„þ ‹y“þ#ëû „,þ¡ì„þ „þ!›Ÿ˜
!˜öìëûy† „þöìîûÐ “þyîûy ~£z “þíÄ ˜‹öìîû xyö옘 öë
1990éôé91 ¢yöìœ „,þ¡ìöì„þîû !˜Á¬hßþöìîûîû Ÿ“þ„þîûy 50
¦þyöì†îû ›y!œ„þy˜yëû îûöìëûöìŠé ö„þîœ Ÿ“þ„þîûy 3 ¦þy†
‹!› öë…yöì˜ vþzþ™öìîûîû Ÿ“þ„þîûy 10 ¦þyöì†îû
›y!œ„þy˜yëû îûöìëûöìŠé Ÿ“þ„þîûy 54 ¦þy† ‹!›Ð “þyîûþ™îû
x˜Ä !î¡ìöìëûîû þ™yŸyþ™y!Ÿ “þyîûy ¢%þ™y!îûŸ „þöìîû˜ ò¦)þ!›
¢‚ßþñyöìîûîû x¢›y® „þy‹ó ¢Á™§¬ „þîûyîû ‹˜ÄÐ
xyöì¨yœöì˜îû ‰þyöìþ™ !î£yîû ç xõÉþ²Ìö씟 ¢îû„þyîû ¦)þ!›
„þ!›Ÿ˜ !˜öìëûy† „þöìîû– !„þlsþ ö„þw£z ö£y„þ îy îûy‹Ä–
“þyîûy ö„þvþz£z ¢%þ™y!îûŸ=öìœy „þyëÅ„þîû „þîûöì“þ ö„þy˜
þ™”öìÇþþ™ @ùÌ£’ „þöìîû ˜yÐ
2011 ¢yöìœîû ‹˜†’˜yëû ˜!í¦%þ_« £öìëûöìŠé öë
„,þ¡ìöì„þîû ¢‚…Äy 2001 ¢yöìœîû 12 ö„þy!Ýþ 73 œÇþ

1
ÈÙ
ÈÓ
˚˛
ôy
ì ˛
y
Ó
˚˛
ôÓ
˚

~ xy£z ö„þ ~› ~¢ „,þ¡ì„þ ¢öìÁ¿œöì˜îû vþy„þ
„,þ¡ì„þöì”îû !î˜y›)öìœÄ ö¢öì‰þîû ‹œ !”öì“þ £öìîÐ ¢îy£zöì„þ
!˜îûî!FŠé§¬ !î”%Äöì“þîû öëy†y˜ !”öì“þ £öìîÐ
10V „,þ¡ì„þ ç xy!”îy¢#öì”îû ¢›hßþ ‹îîû”hßþ#
vþzöìFŠé” îõþ „þìîûÐ ¦)þ!› x!•@ùÌ£’ x!vÅþ˜Äyª ²Ì“þÄy£yîû
„þìîûÐ ¢›hßþ ²Ì„þöìÒîû ‹˜Ä „,þ¡ìöì„þîû ¢Á¿!“þ ç ¢y›y!‹„þ
²Ì¦þyöìîîû ›)œÄyëû’ „þîûyîû îÄîßþiy íy„þöì“þ £öìîÐ
„,þ!¡ì‹!›öì“þ !ŸÒ ç Ÿ£îû !˜!¡ìkþ „þìîûÐ îý‹y!“þ„þ
¢‚ßþiy=öìœyöì„þ (MNCs) ö„þy˜ ‹!› ö”çëûy ‰þœöìî
˜yÐ
11V î#‹ ç …y”ÄŸöì¢Ä îý‹y!“þ„þ ¢‚ßþiyîû îÄî¢y
!˜!¡ìkþ „þìîûÐ
12V ¢îû„þyîû# îÄîßþiyþ™˜yëû ¢îy£zöì„þ ßþºyßþiÄ
þ™!îûöì¡ìîy ç ¢›y˜ !ŸÇþyîû ¢%öìëy† !”öì“þ £öìîÐ
13V †’îrÝþ˜ îÄîßþiy þ™%˜îû&kþyîû „þìîû– ¢hßþy ”öìîû
¢›hßþ ²Ìöìëûy‹˜#ëû ¢y›@ùÌ# !î“þîû’ „þìîûÐ †’îrÝþ˜
îÄîßþiyëû ˜†” ~îû ›y•Äöì› ÝþÆyªšþyîû ‰þœöìî ˜yÐ ¢›hßþ
î,kþ– !î•îy ç !î„þœyD îÄ!_«öì„þ ›yöì¢ 3000 Ýþy„þy
„þöìîû ¦þy“þy !”öì“þ £öìîÐ
14V ¢›hßþ =uþy ›yÖœ ç ‡%¡ì xy”yëû îõþ „þîûöì“þ
£öìîÐ
15V ö”Ÿ#ëû vþzêþ™y”˜ ç vþzêþ™ö짬 ¢›hßþ x²Ì“þÄÇþ
„þöìîûîû !îöìœyþ™ ‡Ýþyöì“þ £öìî ç ›%oyßþ³þ#!“þ !˜ëûsþf’
„þîûöì“þ £öìîÐ !vþöì‹œ– öþ™öìÝþÆyœ ç îûy§¬yîû †Äyöì¢îû ”y›
„þ›yöì“þ £öìîÐ
16V @ùÌy›#’ †îû#î– ”!œ“þ– xy!”îy¢# ç ›!£œyöì”îû
vþzþ™îû ¢y›hsþ#ëû x“þÄy‰þyîû öîûy• „þîûöì“þ £öìîÐ î’Å
!˜þ™#vþü˜– xßþ™,ŸÄ“þy– ÷î¡ì›Ä ~î‚ x÷ìîKþy!˜„þ
þ™Øþy”þ™” ç ›•Äë%†#ëû xy‰þyîû xy‰þîû’ (Practices)
îõþ „þîûöì“þ £öìîÐ ¢›hßþ ¢yÁ±”y!ëû„þ ¢›yöìîŸ ç
¢‚…Äyœ‡%öì”îû vþzþ™îû ¢yÁ±”y!ëû„þ xye«›’ îõþ „þîûöì“þ
£öìîÐ ¢yÁ±”y!ëû„þ ”yDy ‡Ýþyöì˜yîû ‹˜Ä ö”y¡ì#öì”îû Ÿy!hßþ
!”öì“þ £öìîÐ þ™%!œŸ ç ²ÌŸy¢öì˜îû ¢yÁ±”y!ëû„þ
„þyëÅyîœ#îû Ÿy!hßþ !î•y˜ „þîûöì“þ £öìîÐ
17V „,þ¡ì„þ ¢‚@ùÌyöì›îû vþzþ™îû ”›˜ îõþ „þìîûÐ ¢›hßþ
„þyœy„þy˜%˜ ²Ì“þÄy£yîû „þîûöì“þ £öìîÐ ‹Dœ ç „,þ¡ì„þ
¢‚@ùÌyöì›îû ~œy„þyëû xy•y ¢y›!îû„þ îy!£˜# ö²Ìîû’ îõþ
„þîûöì“þ £öìîÐ „,þ¡ì„þ ö˜“þyöì”îû !›íÄy ›y›œyëû ‹vþüyöì˜y
ç îyŠé!î‰þyîû£#˜ ö@ùÌ®yîû îõþ „þîûöì“þ £öìîÐ ¢›hßþ ¦)þëûy
¢‚‡¡ìÅ ç ö£šþy‹“þéô飓þÄy îõþ „þîûöì“þ £öìîÐ ¢›hßþ
îûy‹÷ì˜!“þ„þ î¨#öì„þ ›%!_« !”öì“þ £öìîÐ Ÿy!hsþþ™)’Å
²Ì!“þîyöì”îû x!•„þyîû !˜!Øþ“þ „þîûöì“þ £öìîÐ

öíöì„þ „þöì› 11 ö„þy!Ýþ 86 œöìÇþ ”¤y!vþüöìëûöìŠé öë…yöì˜
„,þ!¡ì ›‹%öìîûîû ¢‚…Äy 10 ö„þy!Ýþ 70 œÇþ öíöì„þ öîöìvþü
14 ö„þy!Ýþ 43 œöìÇþ ”¤y!vþüöìëûöìŠéÐ ‹!› öíöì„þ „,þ¡ìöì„þîû
!î!FŠé§¬“þy þ™!îûÜñyîû ¦þyöìî öîöìvþüöìŠé ~î‚ 2011 ¢yöìœ
~£z ²Ìí›îyîû „,þ!¡ì„þyöì‹îû ¢›@ùÌ „þ›#Åîy!£˜#îû ›öì•Ä
„,þ!¡ì ×!›„þ / ¦)þ!›£#˜ „,þ¡ìöì„þîû ¢‚…Äy SŸ“þ„þîûy 54.9
¦þy†V ‰þy¡ì#îû ¢‚…Äy SŸ“þ„þîûy 45.1 ¦þy†V ö„þ Šéy!vþüöìëû
ö†öìŠéÐ ~Ýþy ~ç “%þöìœ •îûöìŠé öë– @ùÌy›#’ ¦þyîûöì“þ
‹#yîûöì˜îû vþzþ™yëû x²Ì“%þœ ëy e«›î•Å›y˜ öî„þyîû#îû
x˜Ä“þ› ²Ì•y˜ „þyîû’Ð @ùÌy›#˜ þ™!îûîyîû=öìœyîû ›öì•Ä
Ÿ“þ„þîûy 80 ¦þyöì†îû £yöì“þ £ëû ö„þy˜ ‹!› ö˜£z îy “þyîûy
xyvþüy£z ~„þöìîûîû öíöì„þ „þ› ‹!› !î!ŸÜT ²Ìy!hsþ„þ
›y!œ„þÐ
‹!›”yîû# vþzöìFŠé”– !¢!œ‚ xy£z˜¢›)£ ~î‚ ¦)þ”y˜
‹!› öíöì„þ †îû#öìîîû ‹˜Ä ²Ìyþ™Ä ¢#!›“þ ¢%!î•yöì„þ
¢%îû!Çþ“þ „þîûyîû þ™!îûîöì“Åþ ö”öìŸîû xy£z˜# ç ²ÌŸy¢!˜„þ
ësþf ‹!›”yîûöì”îûöì„þ “þyöì”îû öîxy£z˜# ”…œ”yîû# îûÇþy
„þîûöì“þ ¢y£yëÄ „þöìîûöìŠéÐ ë…˜ !¢!œ‚ vþzm,_ ‹!›îû ç
x˜Äy˜Ä ›y›œyîû !îþ™%œ ¢‚…Äy£z xy”yœöì“þ G%þöìœ xyöìŠé
“þ…˜ ‹!›îû îyhßþî ”…œ”yîû# ‹!›”yîûöì”îû £yöì“þ£z
îûöìëûöìŠéÐ ›!¨îû ÝþÆyÞÝþ– x„þyëÅ„þîû ÝþÆyÞÝþ ç ö¢y¢y£z!Ýþîû
˜yöì› íyöì„þÐ îÄyþ™„þ þ™!îû›yöì’îû ‹!› ‹!›”yîûöì”îû
!˜ëûsþf’y•#˜ îy ö¢ ‹!› x˜Ä öœyöì„þîû ‹!› !”öìëû ö‡îûy
öë…yöì˜ þ™yRy ²Ìyþ™„þöì”îû ‘%þ„þöì“þ£z ö”çëûy £ëû ˜yÐ
”!œ“þ ç x˜Äy˜Ä ¦)þ!›£#˜öì”îû ¦)þ”y˜ ‹!›– @ùÌy›¢¦þy
‹!›– ˜%‹%œ ‹!› ç @ùÌy›#’ ¢îÅ¢y•yîûöì’îû ‹!›îû
vþzþ™öìîû íy„þy xy£z˜# x!•„þyîû öíöì„þ e«›y†“þ î!Mþé“þ
„þîûy £öìFŠé ~£z ‹!›=öìœyöì„þ ®öìîûîû „þyöìŠé
£hßþyhsþöìîûîû ›y•Äöì›– öë…yöì˜ „þyëÅ„þîû !˜ëûsþf’ íy„þöìŠé

îvþü ‹!›”yîûöì”îû £yöì“þÐ ö¢£z ¢î ‹yëû†yëû– öë…yöì˜
†îû#î „,þ¡ì„þîûy î‚Ÿy˜%e«!›„þ ¦þyöìî ˜”#“þöìÝþîû ‹!› ‰þy¡ì
xyîy” „þîûöìŠé ö¢…yöì˜ç ‹!›”yîûöì”îûöì„þ =uþy ÝþÄy:
!”öì“þ „,þ¡ì„þöì”îû îy•Ä „þîûy £ëûÐ ¢îû„þyîû ~£z
„,þ¡ì„þöì”îûöì„þ ~î‚ xyhsþ‹Åy!“þ„þ ¢#›yhsþ îîûyîîû
„,þ¡ì„þöì”îû vþzöìFŠé” „þîûöìŠé ~£z îöìœ öë– ~£z ¢›hßþ ‹!›
¢îû„þyîû#û ‹!›Ð x˜Ä!”öì„þ !˜Á¬hßþöìîûîû ²ÌŸy¢˜
¢!e«ëû¦þyöìî ‹!›”yîûöì”îû ¢yöìí !îö쟡“þì vþzF‰þî’Å ç
Ÿy¢„þîöì’Åîû ‹!›”yîûöì”îû ¢yöìí †yÝþŠévþüy öî¤öì•
‰þöìœöìŠéÐ “þyîûy öîû„þöìvÅþ „þyîû‰%þþ™# „þöìîû ‹!›”yîûöì”îû
x÷ìî• !˜ëûsþföì’ íy„þy !î!¦þ§¬ •îûöì˜îû ¢îû„þyîû# ‹!›–
‹Dœ ‹!›– þ™%„%þîû– ˜”# “þÝþî“þ#Å ‹!›îû vþzþ™îû
‹!›”yîûöì”îû xy£z˜# ›y!œ„þy˜y ²Ì”y˜ „þöìîûöìŠéÐ
xö옄þ=!œ îûyöì‹Ä ¢îû„þyîû# œÄyuþ îÄyBþ †àþ˜–
¢îû„þyîû# ‹!›îû ”…œ›%!_« ¢Á™!„Åþ“þ ~„þ!Ýþ vþzöì”Äy†
‰þœöìŠé– ëy £öìFŠé ~£z ‹!›=!œöì„þ ²Ìy£zöì¦þÝþ „þöìþ™ÅyöìîûÝþ
¢‚ßþiy=öìœyîû £yöì“þ £hßþyhsþ!îû“þ „þîûyîû ~„þ!Ýþ ²Ìlßþ!“þÐ
¢îû„þyîû# ‹!›öì„þ öîxy£z˜# ”…œ”yîû# öíöì„þ ›%_«
„þîûyîû ‹˜Ä ˜“%þ˜ þ™,í„þ xy£z˜ ²Ì’ëû˜ „þîûy £öìFŠéÐ
~=öìœy „þîûy £öìFŠé ~›˜ ~„þ ¢›ëû ë…˜ ~›˜„þ#
xö옄þ @ùÌy›#’ †îû#öìîîû !˜öì‹öì”îû ˜yöì› ö„þyöì˜y
îylßþ‹!› ö˜£zÐ
¢yÁ±!“þ„þ ‹y“þ#ëû ˜›%˜y ¢›#Çþy x˜%ëyëû# ¢›hßþ
„þyëÅ„þîû# !˜ëûsþf’y•#˜ ‹!›îû ²Ìyëû Ÿ“þ„þîûy 10 ¦þy†
‹!› !î!¦þ§¬ •îûöì˜îû œ#öì‹ xyöìŠéÐ ¢îöì‰þöìëû öîŸ#
xyöìŠé vþz!vþü¡ìÄyëû– Ÿ“þ„þîûy 19 ¦þy†Ð ¦þy†‰þy¡ì# ¢ö웓þ
¢›hßþ îûyëû“þ# „,þ¡ì„þöì”îû }’@ùÌ£’– ¢yîûéôéî#öì‹îû
¢îûîîûy£ ~î‚ Çþ!“þîû „þyîûöì’ Çþ!“þþ™)îûöì’îû ˜!í¦)þ!_«
ç x!•„þyîû öíöì„þ î!Mþé“þ „þîûy £ëû ç ö¢=öìœy ëyëû

‹!› ›y!œöì„þîû „þ¶yëûÐ
~£z ¢›hßþ ¢›¢Äy=!œ xy›yöì”îû „þyöì‹îû ~œy„þyëû
xö옄þ=!œ ¢‚@ùÌyöì›îû =îû&cþ™)’Å !¦þ!_ !£¢yöìî „þy‹
„þöìîûöìŠé ç ¢öìîÅyþ™!îû „,þ¡ì„þöì”îûþ !îÙ»y¢ öëy†yöì“þ ç
xy›yöì”îû ¢‚@ùÌy› !î„þ!Ÿ“þ „þîûöì“þ ¢y£yëÄ „þöìîûöìŠéÐ
~£z ¢›hßþ öÇþöìe ”…œ „þîûyîû ‹˜Ä ç “þy •öìîû îûy…yîû
‹˜Ä „,þ¡ì„þöì”îû ¢‚†!àþ“þ „þîûy £öìëûöìŠé !˜öì‹öì”îû Ÿ!_«îû
vþzþ™îû£z ²Ì•y˜“þ !˜¦Åþîû „þîûyîû ‹˜Ä– xy£z˜# ëöìsþfîû vþzþ™îû
!˜¦Åþîû „þîûyîû ‹˜Ä ˜ëûÐ ~£z ¢‚@ùÌy›=öìœyîû ›öì•Ä
îylßþ‹!›îû ‹˜Ä ¢‚@ùÌy›– ¢y›hsþ ç •˜# îÄ!_«öì”îû myîûy
î!hßþ vþzöìFŠé” ç „,þ!¡ì‹!› „þ¶y „þîûyîû ²Ìëûyöì¢îû !îîû&öìkþ
¢‚@ùÌy› ~¢î=öìœyç xyöìŠéÐ ‹!› £öìFŠé ¢y›hsþîy”
!îöìîûy•# „,þ!¡ì !î²Õöìîîû ö›ï!œ„þ ²ÌÙÀÐ xy›yöì”îû ~£z
¢‚@ùÌy›=öìœyöì„þ “þ#îÊ“þîû „þîûyîû ¢yöìí ¢yöìí
‹!›”yîûöì”îû „þ“,Åþcöì„þ xy‡yöì“þîû œÇþÄîlßþ „þîûy ç
!˜ƒöìŸ¡ì „þîûy– “þyöì”îû =uþyöì”îû ç ¢îû„þyîû#
”›˜þ™#vþü˜öì„þ ²Ì!“þöìîûy• „þîûy ²Ìöìëûy‹˜Ð
~£z ¢‚@ùÌy›=öìœyîû ~„þ!Ýþ =îû&cþ™)’Å x!¦þKþ“þy
£œ ~£z öë– öë…yöì ˜ ~›˜„þ# ‹!›”yîû î û y
‰þÇ%þœIy£#˜¦þyöìî †îû#îöì”îû †’£“þÄy ‰þy!œöìëûöìŠé
ö¢…yöì˜ xy”yœ“þ “þyîû ¢#›y x!“þe«› „þöìîûç
£“þÄy„þyîû#öì”îû î¤y‰þyöì“þ ~!†öìëû ~öì¢öìŠéÐ ~îû„þ›£z
‡öìÝþöìŠé ¢Á±!“þ !î£yöìîû öë…yöì˜ Ÿ‚„þîû!î‡y œÇþ’þ™%îû
îyöìíîû ¢›hßþ x!¦þë%_«öì„þ “þyöì”îû xþ™îûy• öíöì„þ
öîû£y£z ö”çëûy £öìëûöìŠéÐ ~£z ¢›hßþ £y›œyîû öÇþöìe
‹!›îû vþzþ™îû !˜ëûsþf’ £öìFŠé ›)œ þ™Øþy”þ™ÝþÐ xy”yœ“þ
‹!›”yîûöì×’#îû öŸ¡ìîûÇþy„þ“Åþy ~î‚ öë…yöì˜ “þyöì”îû
²Ìöìëûy‹˜ ¢îöì‰þöìëû öî!Ÿ– ö¢…yö옣z “þyöì”îû „þyëÅ„þœyþ™
‰þîû› x†’“þy!sþf„þ ç ‹˜!îöìîûy•#Ð

@ùÌy›#’ ¢y›y!‹„þ ¢%îûÇþy ²Ì„þÒ=!œîû £yœ £!„þ„þ“þ
…y”Ä– ¢yîû– ‹µyœy˜# éôôôé ˜†” £hßþyhsþîû (Cash
ƒ é ¢y›y!‹„þ ¢›¢Äy=öìœy– ö뛘 Ç%þ•y–
x˜y£yîû– xßþºyßþiÄ– x!ŸÇþyéôé~¢öìîîû ~„þ›ye ¢›y•y˜
£œ öë ¢îû„þyîû ¢›hßþ ‹˜†’öì„þ “þyöì”îû ¢yöì•Äîû
›öì•Äîû ”yöì› ~¢î=öìœy ²Ì”yöì˜îû ¢%îöì¨yîhßþ „þîûöìîÐ
!„þlsþ !îÙ»îÄyBþ / xy£z ~› ~šþ / WTO ~îû ‰þyþ™yöì˜y
ö²Ì¢!e«þ™¢yöì˜ …y”Ä– ¢yîû– ‹µyœy˜# ç x˜Äy˜Ä
¢yî!¢!vþöì„þ !˜Ÿy˜y „þîûy £öìëûöìŠéÐ Ÿyhsþy„%þ›yîû „þ!›!Ýþîû
¢%þ™y!îûŸ x˜%ëyëû# ¢îû„þyîû †’îrÝþ˜ îÄîßþiy (PDS)
=!Ýþöìëû !˜öìëû ¦þ“%Åþ„þ#öì“þþ ¢yöìîûîû öëy†y˜ç îõþ „þîûy
£öìîÐ ›yîûyd„þ ”%˜#!“Åþ ç “þyîû ¢yöìí öîûŸ˜ ›y!šþëûyîû
vþzqî î“Åþ›y˜ ¢y²Õy£z ç þ™!îûöì¡ìîyöì„þ !îöìî„þ£#˜
îûy‹˜#!“þ!î”– x!šþ¢yîû ç ßþiy˜#ëû ”%î,Å_öì”îû „þîöìœ
öàþöìœ !”öìëûöìŠéÐ ¢yî!¢!vþ ²Ì„,þ“þ œy¦þyí#Åîû „þyöìŠé
öþ™ï¤Šéy˜öì„þ ¢›y•yöì˜îû ˜yöì› ¢îû„þyîû ¢›hßþ ¢yî!¢!vþ
S¦þ“%Åþ„þ#V ö„þ xy•yîû „þyöìvÅþîû ›y•Äöì› ˜†” £hßþyhsþîû
²Ì„þöìÒ îû*þ™yhsþ!îû“þ „þîûöì“þ ‰þy£zöìŠéÐ ~îû xyÖ ²Ì¦þyî
£öìî îy‹yöìîû ¢›hßþ þ™öì’Äîû ›)œÄî,!kþÐ ~îû ~„þÝþy
vþz”y£îû’ £öìFŠé îûy§¬yîû †Äy¢Ð ¢yöìîûîû ›)œÄî,!kþ ç
„þyöìœyîy‹yîû# £öìFŠé xyöìîû„þ!Ýþ vþz”y£îû’Ð öë…yöì˜
xyöì† ¦þ“%Åþ„þ#ë%_« þ™öì’Äîû ”y› !˜!”ÅÜT „þîûy íy„þ“þ ~…˜
îy‹yöìîû ”y› ëy£z ö£y„þ ˜y ö„þ˜ ¦þ_%Å„þ#îû þ™!îû›y’
!˜!”ÅÜT íy„þöìîÐ ”y› !àþ„þ „þîûöìî „þöìþ™ÅyöìîûÝþ ›£œÐ
”%˜#Å!“þ „þyëÅ„þîû# ¦þyöìî îÄyöìBþç ‰þyœy˜ £öìî– öë…yöì˜
Ýþy„þy “%þœöì“þ ö†öìœç †îû#î ›y˜%¡ìöì„þ „þ!›Ÿ˜ !”öì“þ
£ëûÐ
…y”Ä !˜îûyþ™_y ƒ é ë!”ç †“þ öîŸ !„þŠ%é îŠéîû •öìîû
¢îû„þyîû ”yî# „þîûöìŠé öë “þyîû =”y›=öìœy ¦þ!“Åþ
“þy£öìœç “þyîûy ˜y …y”ÄŸöì¢Äîû ”y› „þ!›öìëûöìŠé ˜y †îû#î
ç x¦þyî#öì”îû xyöìîûy öîŸ# „þöìîû …y”ÄoîÄ ö”çëûyîû
îÄîßþiy „þöìîûöìŠéÐ †“þ öîŸ „þöìëû„þîŠéöìîû …yöì”Äîû
›)œÄßþ³þ#!“þ (inflation) Ÿ“þ„þîûy 15 öíöì„þ 20 ¦þy†
„þöìîû ‡ÝþöìŠé ç ¢îû„þyîû ~Ýþy íy›yöì“þ îÄíÅÐ ›y•y !þ™Š%é
…yì”Ä þ²Ìy!® “þyîû ¢öìîÅyF‰þ ¢#›y öíöì„þ îyvþüyîû þ™!îûîöì“Åþ
xyöìîûy „þöì› ö†öìŠé ~î‚ ~Ýþy £öìFŠé ˜ëûy xíÅ÷ì˜!“þ„þ
˜#!“þîû (NEP) ~„þ ‹#îhsþ †yíyÐ 1991 ¢yöìœ ›y•y
!þ™Š%é …yì”Äû þ²Ìy!® !Šéœ 186.2 ö„þ!‹Ð “þy 2011 ¢yöìœ
„þöì› ”¤y!vþüöìëûöìŠé 165é.6 ö„þ!‹öì“þÐ ~Ýþy 1951 ~îû
“%þœ˜yëû Ÿ“þ„þîûy ²Ìyëû 10 ¦þy† î,!kþ ›yeÐ “%þœ˜y
Ýþy˜öìœ ‰þ#öì˜ ~£z ›yey 325 ö„þ!‹ ~î‚ xyöì›!îû„þyëû
“þy £öìœy 850 ö„þ!‹Ð vþyöìœîû öëy†y˜ ¢îöì‰þöìëû öîŸ#
!Šéœ 1961 ¢yö윖 ›yíy!þ™Š%é 25.2 ö„þ!‹ !£¢yöìîÐ “þy
2011 ¢yöìœ ö˜öì› ”¤yvþüyëû 15.7 ö„þ!‹öì“þÐ
…y”ÄŸöì¢Äîû ~£z !îþ™%œ ¦þyuþyîû íy„þy ¢öì_´ç “þyîû ~„þ
îvþü x‚Ÿ £ëû þ™öì‰þ ëyëû– ˜ëû £z¤”)îû „þyàþ!îvþüyœ#îû öþ™öìÝþ
ëyëû– ˜ëû ›” îy˜y˜îû ‹˜Ä îy þ™Ö …y”Ä !£¢yöìî
Transfer)

ßþiy˜yhsþ!îû“þ £ëûÐ ¢›#Çþy ö”…yöìFŠé öë …yöì”Äîû ‰þy!£”y
„þ›öìŠéÐ
Ç%þ•y– ‹y“þ#ëû …y”Ä !˜îûyþ™_y xy£z˜ ƒ é Ç%þ•y–
x˜y£yîû– xþ™%!ÜTîû ›yey x“þÄhsþ öîŸ# ç e«›y†“þ
îyvþüöìŠéÐ ~›˜ ”,ÜTyhsþç xyöìŠé öë…yöì˜ !…öì” ö›Ýþyöì˜yîû
‹˜Ä †îû#î îyF‰þyöì„þ ›y!Ýþîû övþœy …yçëûyöì˜y £öìFŠéÐ
vþz_îûîöìDîû ‰þy îy†y˜ ×!›„þ– “¤þy“þ# ç x˜Äy˜Äöì”îû
›,“%þÄîû öîŸ !„þŠ%é !îûöìþ™yÝÅþó þ™yçëûy ëyöìFŠéÐ ¦þyîû“þ x!“þ
î,£êŸ!_« îöìœ †îÅ „þîûöì“þ£z þ™yöìîû öë…yöì˜ þ™,!íî#îû
xþ™%!ÜTöì“þ ö¦þy†y ö›yÝþ !ŸÖîû ›öì•Ä Ÿ“þ„þîûy 40 ¦þy†£z
£œ ¦þyîûöì“þ– †¦Åþ•yîû’Çþ› ›!£œyöì”îû ›öì•Ä Ÿ“þ„þîûy
56 ¦þy†£z ~…yöì˜ ›yîûyd„þ îû_«yÒ“þy@ùÌhßþÐ ~£z
¢›¢ÄyÝþy ö›y„þy!îœy „þîûyîû ‹˜Ä ²Ì!“þ!Ýþ ¢îû„þyîû
•yîûyîy!£„þ ¦þyöìî öë ö‰þÜTy ‰þyœyöìFŠé “þy £öìœy ”y!îûoÄ
¢#›yîû ›y˜”uþ  „þöìîû „,þ!e›¦þyöìî ”y!îûoÄ ¢#›yöì„þ
öÝþöì˜ ˜y!›öìëû xy˜y– ëyöì“þ †îû#îöì”îûöì„þ ”y!îûoÄ ¢#›yîû
çþ™öìîû öàþöìœ ö“þyœy ëyëûÐ “þy ¢öì_´ç vþz¤‰%þ •îûöì˜îû
!£¢yî •öìîûç ¢îû„þyîû ßþº#„þyîû „þîûöì“þ îy•Ä £öìFŠé öë
@ùÌy›#’ ¦þyîû“þîy¢#îû Ÿ“þ„þîûy 32 ¦þyöì†îû öîŸ# öœy„þ
”y!îûoÄ ¢#›yîû ˜#öì‰þ îy¢ „þöìîû öë…yöì˜ !î£yöìîû ~£z
¢‚…Äy Ÿ“þ„þîûy 55.3 ¦þy†– Šé!eŸ†öìvþü Ÿ“þ„þîûy 56.1
¦þy†– Gþyvþü…öìuþ Ÿ“þ„þîûy 41 ¦þy†– vþz!vþü¡ìÄyëû Ÿ“þ„þîûy
39.2 ¦þy†– ›•Ä²Ìöì”öìŸ Ÿ“þ„þîûy 42 ¦þy†–
vþz_îû²Ìöì”öìŸ Ÿ“þ„þîûy 39.6 ¦þy†Ð 10 îŠéîû xyöì†
¢îû„þyöìîûîû !˜öì‹öì”îû ¢›#Çþy x˜%ëyëû# Ÿ“þ„þîûy 77
¦þy† öœy„þ ÷”!˜„þ 20 Ýþy„þyîû „þöì› ‹#î˜ëyþ™˜ „þöìîûÐ
²Ì„,þ“þþ™öìÇþ ¢îû„þyîû ~£z xyŸBþy‹˜„þ þ™!îû!ßþi!“þ
ßþº#„þyîû „þîûyîû „þyŠéy„þy!Šé ~£z ²Ìí›îyîû£z ~œ– ë…˜
“þyîûy ‹y“þ#ëû …y”Ä !˜îûyþ™_y xy£z˜ ²Ì’ëû˜ „þîûœ– ëyöì“þ
“þyîûy  öë– @ùÌy›#’ ‹˜†ö’îû Ÿ“þ„þîûy 75 ¦þyöì†îû
ç Ÿ£öìîûîû ‹˜†öì’îû Ÿ“þ„þîûy 50 ¦þyöì†îû ‹˜Ä …y”Ä
¢£yëû“þy ²Ìöìëûy‹˜Ð ~öìÇþöìeç îîûyj ¢#›yîkþ îûy…y
£œ Ö•%›ye …y”ÄŸöì¢Äîû ›öì•Ä– ç ö¢Ýþyç „þ!›öìëû
ö”çëûy £œÐ ~…˜ ö‰þÜTy ‰þœöìŠé ~îû xyç“þyöì„þ xyîûç
îÄyþ™„þ ¦þyöìî ¢B%þ!‰þ“þ „þîûyîûÐ
¢y›y!‹„þ î#›y / öþ™˜Ÿ˜ ƒ é ¢îû„þyîû îÄyþ™„þ
²Ì‰þyöìîûîû ›•Ä !”öìëû !„þŠ%é x!¦þ˜î öþ™˜Ÿ˜ ç î#›y
öëy‹˜yîû „þíy ö‡y¡ì’y „þîûöìŠéÐ “þyöì”îû x!¦þ²Ìyëû £öìœy
ò¢%…y˜%¦)þ!“þó (Feel Good) ¢,!ÜTÐ ‹˜•˜ öëy‹˜y–
²Ì•y˜›sþf # ¢% î û Ç þy î#›y öëy‹˜y– ²Ì•y˜›sþf #
‹#î˜öì‹Äy!“þ öëy‹˜y– xÝþœ öþ™˜Ÿ˜ öëy‹˜yÐ
~=öìœy ö˜çëûyîû öœy„þ …%î£z „þ›– „þyîû’ ~£z
¢î=öìœyöì“þ£z ‹˜†ö’îû „þyŠé öíöì„þ !î!˜öìëûy† ‰þyçëûy
£öìFŠéÐ öþ™˜Ÿ˜ ö”çëûy vþz!‰þ“þ x!•„þyîû !£¢yöìî–
~Ýþyöì„þ !²Ì!›ëûy› ‹›y ö”çëûyîû ¢öìD ë%_« „þîûy vþz!‰þ“þ
˜ëûÐ ‹˜†’ xyŸy „þîûöìŠé xyöì†îû ²Ì„þÒ=öìœyîû

îû*þ™yëû˜– !î•îy ¦þy“þy– îy•Å„þÄ ¦þy“þy £z“þÄy!” îû*þ™yëû˜–
ëy þ™yçëûyîû ‹˜Ä “þyîûy £z!“þ›öì•Ä£z ‡%¡ì !”öìëûöìŠéÐ
ßþºyßþiÄ– !ŸÇþy– ëy˜îy£˜ ƒ é öî¢îû„þyîû#„þîûöì’îû ~„þ
x“þÄhsþ ²Ì!“þ„)þœ ²Ì!“þ!e«ëûy þ™öìvþüöìŠé !ŸÇþy– ßþºyßþiÄ ç
ëy˜îy£öì˜îû öÇþöìeÐ ‹#yîûöì’îû ‹˜Ä x“þÄhsþ
²Ìöìëûy‹˜#ëû ~£z ¢›hßþ öÇþe=öìœyöì“þ ¢îû„þyîû# ¢%öìëy†
¢%!î•y „þ!›öìëû ö”çëûy £öìëûöìŠé ç ”%˜#Å!“þîû ›yey öîŸ#–
öë…yöì˜ öî¢îû„þyîû# öÇþe=öìœy ‹˜†’öì„þ œ%öìÝþ
!˜öìFŠéÐ ~öì“þ †îû#öìîîû vþzþ™îû …îûöì‰þîû öîyGþy öîöìvþüöìŠéÐ
ë…˜ ¢£öì‹£z ‹˜†’öì„þ !‰þ!„þê¢yîû ²Ì!ŸÇþ’ ö”çëûy
¢½þî ö¢Ýþy ˜y „þöì î û ¢îû „ þyîû ²Ì!ŸÇþ’£#˜
!‰þ!„þꢄþöì”îû !‰þ!„þê¢y ‰þyœyöì˜yÝþy ö›öì˜ !˜öìFŠéÐ
öîŸ#îû¦þy† îûyöì‹Ä£z ¢îû„þyîû# ëy˜îy£öì˜îû ¦þyvþüy
öî¢îû„þyîû# ëy˜îy£öì˜îû ö‰þöìëû öîŸ#Ð ~„þ Ÿ!_«Ÿyœ#
Ÿy¢„þþ™Çþ#ëû îûy‹˜#!“þ!î”– ›y!šþëûy ö‹yÝþ ~£z ¢›hßþ
öÇþe=öìœy „%þ!Çþ†“þ „þöìîû öîûöì…öìŠÐé “þyîûy ›!‹Å›“þ
‹˜†’öì„þ ²Ì“þy!îû“þ „þöìîû ~î‚ þ™%!œŸ ö”y¡ì#öì”îû îûÇþy
„þöìîûÐ ~£z ¢›hßþ £z¢%Äöì“þ îÄyþ™„þ x¢öìhsþy¡ì xyöìŠé ç
xö옄þ ‹yëû†yëû ›y˜%¡ì ~ îÄyþ™yöìîû ¢‚@ùÌyöì› öšþöìÝþ
þ™vþüöìŠé˜Ð
þ™Mþéyöìëû“þ#îûy‹ ¢‚ßþiy ƒ ¢y›!@ùÌ„þ¦þyöìî ~£z¢î
¢‚ßþiy=öìœy ç öë¢î ¢%öìëy†¢%!î•y ~öì“þ xyöì¢ “þy
!˜ëûsþf’ „þöìîû @ùÌy›#’ ›hßþy˜– ”yœyœ– ”%˜#Å!“þ@ùÌhßþ
²Ì!“þ!˜!•îûy– ëyöì”îûöì„þ ¢îûy¢!îû¦þyöìî þ™!îû‰þyœ˜y „þöìîû
îÏ„þ x!šþ¢yîûîûyÐ ‹˜†öì’îû xyŸy xy„þy‚Çþyîû
²Ì!“þ!˜!•c „þîûyîû î”öìœ “þyîûy ‹˜!îöìîûy•# Çþ›“þyîû
ö„þw !£¢yöìî „þy‹ „þöìîûÐ „þyöì‹£z þ™Mþéyöìëûöì“þîû
†’“þy!sþf„þ „þyëÅ„þœyöìþ™îû ‹˜Ä– ¢%öìëy†éôé¢%!î•y
îyvþüy˜îû ‹˜Ä ç ¢îy£zöì„þ ˜ÄyëĦþyöìî ¢%!î•y ö”çëûyîû
”yî#öì“þ ¢‚@ùÌy› †öìvþü ö“þyœyîû ²Ìöìëûy‹˜ xyöìŠéÐ
öîxy£z˜# ‡%¡ì ç ÝþÄy: xy”yëû ƒ ¢îû„þyîû#
„þyëÅ„þœyöìþ™îû ¢›hßþ öÇþöìe ‹˜†’öì„þ ‡%¡ì !”öì“þ £ëû
ë…˜ þ™%!œöìŸîû öëy†¢y‹öì¢ ¢y›hsþ=uþyîûy öîxy£z˜#
ÝþÄy: xy”yëû „þöìîûÐ ~£z !îþ™” †’îrÝþ˜ îÄîßþiy–
›˜öìîû†y– öþ™˜Ÿ˜ ¢%!î•y– !î”%Äê ! ‹y!“þ– xyëû ç
xyîy¢#ëû ²Ì›y’þ™e– îÄy‚„þ öíöì„þ ¢îû„þyîû# x˜%”y˜
ö“þyœy– šþ¢œ ¢‚îûÇþ’ £z“þÄy!” ¢îÅe þ™!îûîÄy®Ð
¢îû„þyîû# ‹!›öì“þ ‰þy¡ì „þîûyîû ‹˜Ä– îy!œ …˜öì˜îû ‹˜Ä–
þ™yíîû …y”yöì˜îû ‹˜Ä– þ™%!œöìŸ x!¦þöìëy† ”yöìëûîû „þîûyîû
‹˜Ä ²Ì¦,þ!“þöì“þ ¢y›hsþ Ÿ!_«îûy ö…yœy…%!œ ÝþÄy: xy”yëû
„þöìîûÐ ~öì”îû !îîû&öìkþ ö„þy˜ x!¦þöìëy† „þ…öì˜y „þyöì˜
ö“þyœy £ëû !˜ ~î‚ ¢y•yîû’ „,þ¡ìöì„þîûy ~£z
xy”yëû„þyîû#öì”îû öe«y• öíöì„þ î¤y‰þyîû ‹˜Ä ~£z vþzÖœ#
!”öì“þ îy•Ä £ëûÐ þ™!îû!ßþi!“þ ~£z £z¢%Ä=!œ !˜öìëû îÄyþ™„þ
‹›yöìëû“þ „þîûyîû ”yî# „þîûöìŠéÐ

CPI [M-L]

Ó
°
Ï≈ 2
1Ó
#
Ü í ú y
£

e«›î•Å›y˜ öî„þyîû#–
öî£yœ 100 !”öì˜îû „þy‹
e«›î•Å›y˜ „,þ!¡ì ¢‚„þÝþ ç ‹!› £yîûyöì˜yîû ¢yöìí
¢yöìí @ùÌy›#’ öî„þyîû# öîöìvþü ‰þöìœöìŠéÐ þ™Øþy”þ™”
„,þ!¡ì„þyöì‹îû ¢›hßþ ~œy„þy öíöì„þ @ùÌy›#’ †îû#îîûy
îÄyþ™„þ ¢‚…Äyëû ßþi y ˜yhsþ!îû “ þ £öì F Šé ”) î û î “þ#Å
~œy„þy=öìœyöì“þéôé!˜›Åy’ ×!›„þ– £z¤Ýþ¦þyÝþy ×!›„þ– „,þ!¡ì
×!›„þ !£¢yöìî öë…yöì˜ “þyöì”îûöì„þ „þy‹ „þîûöì“þ £ëû
xy•y ö†yœy›#îû ›öì•ÄÐ ~£z •îûöì˜îû ßþiy˜yhsþîû î,!kþ
öþ™öìëûöìŠé ö›!Ÿöì˜îû îÄî£yîû ç ¦)þ!› ¢‚ßþñyöìîûîû
x¦þyöìîîû „þyîûöì’Ð ~£z •îûöì˜îû ×!›„þöì”îû “þyöì”îû
öîûy‹†yîû öíöì„þ ›y!œ„þ xyvþü„þy!àþ ç àþ†#öì”îû myîûy
²ÌîMþé˜yîû ‡Ýþ˜y ~„þ ¢y•yîû’ îÄyþ™yîûÐ
@ùÌy›#’ †îû#îöì”îû „þ›Å¢‚ßþiyöì˜îû ‹˜Ä ¢îû„þyöìîûîû
öë šÏþÄy†!Ÿþ™ ö²Ìy@ùÌy› ›˜öìîû†y (MNREGA)– ëy
‰þyœ% „þîûy £ëû 2007 ¢yö윖 ¦)þ!› ¢‚ßþñyöìîûîû !î¡ìëû!Ýþöì„þ
þ™yŸ „þyÝþyöì˜yîû ‹˜Ä “þy „þ›Å¢‚ßþiyöì˜îû ¢›¢Äy!Ýþîû
¢›y•y˜ ‡Ýþyöì“þ îÄíÅ £öìëûöìŠéÐ ~Ýþy †vþüþ™vþü“þy ¢öìîÅyF‰þ
¢‚…Äyëû öë îy!¡ìÅ„þ „þ›Å!”î¢ öëy†yöì“þ ¢Çþ› £öìëûöìŠé
“þy £öìœy 42 ëy 100 !”˜ „þ›Å!”î¢ !˜!Øþ“þ „þîûyîû öë
”yî#– “þyîû öíöì„þ xö옄þ „þ›Ð ~£z „þ›Å¢)‰þ# îÄyþ™„þ
”%˜#Å!“þ ç ‹îyî!”!£îû x¦þyöìîîû myîûy þ™#!vþü“þÐ „þy†öì‹
„þœöì› !î˜y„þyöì‹ „þy‹ ö”…yöì˜y– „þyöì‹îû xyöì ç
x!¦þöìëy† !˜öì“þ xßþº#„þyîû– îy‹yîû”öìîûîû öíöì„þ „þ›
›‹%îû#– x˜%þ™!ßþi“þ ›‹%öìîûîû ˜yöì› öþ™öì›rÝþ– öþ™öì›rÝþ
îyî” „þ!›Ÿ˜– ö”îû#öì“þ öþ™öì›rÝþ– ›‹%îû# ç
!‹!˜¢þ™öìeîû ”öìîû îÄyþ™„þ ˜ëû Šéëû ~î‚ ¢îöì‰þöìëû ëy
=îû&cþ™)’Å ö¢£z ö›yÝþ „þy‹ ëy £öìëûöìŠé “þyîû ç
öþ™öì›öìrÝþîû !îhßþy!îû“þ !îûöìþ™yÝÅþ ‹˜¢›öìÇþ ²Ì”ŸÅ˜
„þîûyéôé“þy ˜y „þîûyéôé~=öìœyîû šþöìœ ²Ì„þÒ!Ýþ ›vþü„þ@ùÌhßþ
£öìëû þ™öìvþüöìŠéÐ ~îû šþöìœ ¢y•yîû’ †îû#î ›y˜%öì¡ìîû ~£z
²Ì„þÒ!Ýþ ¢Á™öì„Åþ xy@ùÌ£ …%î „þ›Ð †“þ „þöìëû„þîŠéöìîû
~öì„þîû þ™îû ~„þ ¢îû„þyîû ~£z …yöì“þ îîûyj „þ› „þöìîûöìŠéÐ
~„þ¢›öìëûîû ¢öìîÅyF‰þ îîûyj 39 £y‹yîû ö„þy!Ýþ Ýþy„þy
öíöì„þ „þöì› †“þ îŠéöìîû “þy ”¤y!vþüöìëûöìŠé 17–074 ö„þy!Ýþ
Ýþy„þyëûÐ îŠéöìîû 100 !”˜ „þy‹ þ™yçëûy ›‹%öìîûîû ¢‚…Äy
2012éôé13 ¢yöìœ !Šéœ 51.73 œÇþ “þy 2014éôé15
¢yöìœ „þöì› ”¤y!vþüöìëûéöìëû 23.24 œöìÇþÐ MNREGA
ö„þ îÄî!ßþi“þ ç !˜ëû!›“þ„þîû’ „þîûy ~î‚ ”%˜#Å!“þ ›%_«
„þîûyîû ”yî# îÄyþ™„þ¦þyöìî vþzöìàþ ~öì¢öìŠéÐ @ùÌy›#’
öî„þyîû#îû ›yey x“þÄhsþ vþz¤‰%þ £yöìîûîû öë…yöì˜ ‰þyöì¡ìîû „þy‹
þ™yçëûy ëyëû îŠéöìîû ›ye 70 !”˜Ð „,þ!¡ìöì“þ ö›öìëûöì”îû
›‹%îû# ‰þœöìŠé þ™%îû&¡ìöì”îû ›‹%îû#îû ²Ìyëû xöì•Å„þÐ

•›Åéôé‹y!“þéôéî’Åéôé!œD!¦þ!_„þ
!˜þ™#vþü˜ öîöìvþü£z ‰þöìœöìŠé
ë…˜ @ùÌy›#’ ¦þyîû“þ !î„þyöìŸîû £zFŠéyëû vþz”äöìî!œ“þ
£öìFŠé “þ…˜ Ÿy¢„þ @ùÌy›#’ îyî%îûy “þyöì„þ ›•Äë%†#ëû
þ™îûÁ™îûyëû ¢öìD öî¤öì• xyÝþöì„þ îûy…öì“þ ‰þy£zöìŠéÐ ›!£œy
ç ”!œ“þîûy xyöì†îû ›öì“þy£z !˜þ™#!vþü“þ ç x“þÄy‰þy!îû“þ
£öìFŠéÐ !þ îŠéîû=öìœyöì“þ £!îûëûy˜y ç þ™!Øþ› vþz_îû
²Ìöì”öìŸ …yþ™ £“þÄy=öìœy ç ›£yîûyÜTÉ ç £!îûëûy˜yîû
‹˜¢›öìÇþ ²Ì”!ŸÅ“þ ‹y!“þ x“þÄy‰þyîû=öìœy ö”…yëû öë
þ™%öìîûyöì˜y !”öì˜îû •yîûyîy!£„þ“þy ‰þœöìŠéÐ Ÿy¢„þöì×’#
!îö쟡ì“þ ëyîûy RSS ¢£öìëy†#öì”îû myîûy þ™!îû‰þy!œ“þ
~î‚ xy†yöì†yvþüy ¢yÁ±”y!ëû„þ ²ÌŸy¢öì˜îû ›”“þþ™%ÜT
“þyîûy ¢‚…Äyœ‡% !îö쟡ì“þ ›%¢!œ›öì”îû !îîû&öìkþ îÄyþ™„þ
›yeyîû œy†y“þyîû ²Ì‰þyîû– ¢sþfy¢ ç xye«›’ ‡Ýþöì“þ
!”öìëûöìŠéÐ ¢yÁ±!“þ„þ„þyöìœîû ›%‹ššþîû˜†öìîûîû ›%¢!œ›
!îöìîûy•# ”yDy– öëÝþyöì„þ ‡!ÝþöìëûöìŠé RSS ~î‚ ëy SP
²ÌŸy¢öì˜îû xyŸ#îÅy”þ™%ÜT “þy vþz”ä‡y!Ýþ“þ „þöìîûöìŠé öë
¢‚…Äy=îû& ¢yÁ±”y!ëû„þ Ÿ!_« ö£y„þ îy “þíy„þ!í“þ
•›Å!˜îûöìþ™Çþ Ÿy¢„þöì×’#îû þ™y!ÝÅþ£z ö£y„þ vþz¦þöìëû£z
ò¦þy† „þîû ç Ÿy¢˜ „þîûó ~£z îûy‹÷ì˜!“þ„þ £y!“þëûyîûöì„þ
îÄî£yîû „þöìîûÐ ~„þ£z •îûöì˜îû îÄyþ™yîû !Šéœ „þyõþy›yöìœ
…Ê#ÜTy˜öì”îû îÄyþ™„þ £“þÄyœ#œyëûéôôôé ~¢î=öìœy£z £öìFŠé
‹˜†’öì„þ !î¦þ_« „þöìîû îûy…y ç ¦%þœþ™öìí ‰þy!œ“þ „þöìîû
îûy…yîû ²Ìëûy¢Ð ~£z £z¢%Ä=öìœy !˜öìëû xö옄þ ¢‚@ùÌy›
‡öìÝþöìŠé ~î‚ ~£z îÄyþ™yîû=öìœyëû vþzöì”Äy† „,þ¡ì„þöì„þ
ú„þÄîkþ ç vþzI#!î“þ „þîûyîû ‹˜Ä ²Ìöìëûy‹˜#ëû !¦þ“þ
†öìvþü ö“þyöìœÐ
ö„þöìwîû Çþ›“þy¢#˜ RSS •¤y‰þy!Ýþ ~›˜ ~„þ
Ÿ!_«Ÿyœ# !¦þ“þ †öìvþü “%þœöìŠé ëyöì“þ ö”öìŸîû ¢›hßþ
²Ì!“þÛþy˜öì„þ ¢yÁ±”y!ëû„þ#„þîû’ „þîûy ëyëûÐ “þyîûy
‰þ“%þîû“þyîû ¢yöìí ¢yÁ±”y!ëû„þ !î¦þy‹˜öì„þ vþzßþñyöìFŠéÐ
~Ýþy xy›yöì”îû ¢›y‹ ç ‹˜†öì’îû ú„þÄ ç x…uþ“þyîû
þ™öìÇþ x“þÄhsþ †¦þ#îû !îþ™”Ð „,þ¡ìöì„þîû ¢½þyîÄ
îÄyþ™„þ“þ› úöì„þÄîû ›y•Äöì› ~îû ö›y„þy!îœy „þîûy
‹îû&îû#Ð

¢
ÇÖ ƒ
y
1

1
ÈÙ
È1
5
ã y
ò %Î
˚y
Ó
˚#
ñ 2
0
1
6

˛
ô ,¤
˛
y
5
CPI [M-L]

vþzöìFŠé” !îöìîûy•# œvþüy£zöìëû ²Ìy„þ þ™%¤!‹îy”# ¢y›y!‹„þ ç xíÅ÷ì˜!“þ„þ îÄîßþiy
¢
y
Ç£
y
£


˛:

˛Ó
%Ñ ˛
¢y!›œ ~öì”öìŸîû „,þ¡ì„þ â ˛#ˆ
Ïò ¢
õy
ã ì ˛y
!s
˛fÑ˛Ü ‡
˛ò˛ôˆ
ÏÓ
≈Ó
˚y
ã ˜
Ïò !ì ˛Ñ˛!ü «
˛y
Ñ ˛y
Î
≈e
´
ˆ
Ïõ Ó
˚x
˛ô!Ó
˚£
y
Î
≈~
Ñ ˛î !ú ú ~
£
zï y
Ó
˚y
Ó
y

Ñ ˛Ó
˚â ˛òy
!›
˛
…!˜‹ ¢Á™”– ‹Dœ– ‹œ¢Á™”=öìœyöì„þ !˜öì‹öì”îû
›y!œ„þy˜y•#˜ „þîûy ç ö¢=öìœyöì„þ îy!’!‹Ä„þ¦þyöìî
îÄî£yîû „þîûyîû ‹˜Ä „þöìþ™ÅyöìîûÝþ=öìœyîû öë vþz”Ä› “þyîû
‹˜Ä ç ˜†îûyëûöì’îû ‹˜Ä ¢îû„þyîû ‹îîû”hßþ# ‹!›
x!•@ùÌ£’öì„þ ~„þ ²Ì•y˜ “þêþ™îû“þy !£¢yöìî Öîû&
„þöìîûöìŠéÐ ~îû ‹˜Ä Ÿy¢„þîûy ‹îîû”hßþ#¦þyöìî ‹Dœ
öíöì„þ xy!”îy¢#öì”îû ç „,þ!¡ì‹!› öíöì„þ „,þ¡ì„þöì”îû
vþzöìFŠé” „þîûöìŠéÐ “þyîûy xyŸy „þîûöìŠé ~îû myîûy
ö”Ÿ#!îö씟# „þöìþ™ÅyöìîûÝþöì”îû xîy• !î!˜öìëûy†
vþzê¢y!£“þ £öìî ç ö”öìŸ vþœyöìîûîû ‰þy!£”y !›ÝþöìîÐ
“þyöì”îû ~£z vþzöì”Äy† £z!“þ›öì•Ä ‹œöì„þ ~„þ îy‹yîû#
þ™öì’Ä þ™!îû’“þ „þöìîûöìŠé ëyîû ›)œÄ îŠéöìîû 6 £y‹yîû ö„þy!Ýþ
Ýþy„þyÐ „,þ¡ìöì„þîû ‹#!î„þyîû !î!˜›öìëû ~£z öë ¢î
þ™!îûî“Åþ˜=öìœyöì„þ ‰þy!þ™öìëû ö”çëûy £öìFŠé “þyöì„þ ö›yvþü„þ
ö”çëûy £öìFŠé ò¦þyîû“þ#ëû !î„þyöìŸîû ›öìvþœó !£¢yöìîÐ
¢îû„þyîû ö‰þÜTy ‰þyœyöìFŠé !ŸÒ#ëû SIndustrial Vç
vþzþ™„)þœ#ëû SCoastalV „þ!îûvþîû– ö¢‹– îvþü î¤y•–
“þyþ™!î”%Äê ö„þw †vþüyîû ~î‚ „,þ!¡ì ‹!›öì“þ ˜†îûyë’
„þîûyîûÐ ‰þy£zöìŠé ‹Dœ ~œy„þy=öìœy öíöì„þ …!˜‹ þ™”yíÅ
!˜Üñy¡ì’ „þîûöì“þÐ òßþ¿yÝþÅ !¢!Ýþó– !îû¦þyîû çëûyÝþyîû šÊþrÝþó–
òßþºFŠé ˜”# öëy‹˜yó ~=öìœy £öìFŠé î“Åþ›y˜ ¢îû„þyöìîûîû
xy›öìœ vþzþ™öìîûy_« “þy!œ„þyëû ¢îÅöì›yÝþ ¢‚öìëy‹˜Ð
~£z •¹‚¢yd„þ ›öìvþœöì„þ ‰þy!þ™öìëû ö”çëûy £öìFŠé ~£z
xyŸy ‹y!†öìëû öë ~öì“þ ë%î„þîûy ¦þyöìœy •îûöì˜îû „þy‹
þ™yöìî ~¢öì_´ç öë ²Ì!“þ!Ýþ vþzöìFŠé” öë þ™!îû›y’
„þ›Å¢‚ßþiy˜ ¢,!ÜT „þöìîû “þyîû “%þœ˜yëû xö옄þ öîŸ#
‹#!î„þyöì„þ ˜ÜT „þöìîûÐ ~£z îûyhßþy ‹!›”yîû– ”yœyœ ç
¢îû„þyîû# x!šþ¢yîûöì”îûç x˜%öì›y”˜ œy¦þ „þöìîû „þyîû’
~îû šþöìœ xÒ ¢›öìëû xö옄þ Ýþy„þy ¢£öì‹ öœ˜ö씘
£ëûÐ
~îû !îîû&öìkþ „,þ¡ìöì„þîûy îû&öì… ”¤yvþüyëû– ö†yvþüyîû !”öì„þîû
²Ì!“þ!e«ëûyëû “þyîûy xyöìîûy ¦þyöìœy Çþ!“þþ™)îûöì’îû ”yî#
îûyöì… !„þlsþ þ™öìîû “þyîûy öþ™ï¤Šéyëû “þyöì”îû ‹!› ç î¢!“þ
îûÇþyîû œvþüy£zöìëûÐ “þyîûy î,£_îû ú„þÄ †öìvþü ö“þyöìœ ~î‚
þ™%!œŸ ç =uþyîy!£˜#îû ö›y„þy!îœy „þîûöì“þ ²Ìlßþ“þ £ëûÐ
2006 ¢yœ öíöì„þ vþzöìFŠé” !îöìîûy•# ‹D# xyöì¨yœ˜
¢‚‡!Ýþ“þ £öì ë û ö ì Š é „þ!œD˜†îû – !˜ëû › !†!îû –
‹†ê!¢‚þ™%îû– !¢D%îû– ˜¨#@ùÌy›– ”y”îû#– ¦þyRy þ™îûöì¢yœ–
„þîû‰þ˜y– ÝþÆy£zöìvþrÝþ– öþ™yœy¦þîû›– „þy„þîûyþ™ÍÔ#–
ö¢y›öìþ™Ýþy– xõÉþöì„þyÜTyœ „þ!îûvþîû– ‹£z“þyþ™%îû
£z“þÄy!”öì“þÐ
~£z xyöì¨yœ˜=öìœy 1894 ¢yöìœîû ‹!› x!•@ùÌ£’
xy£z˜ îy!“þöìœîû ”yî# ¢y›öì˜ ~öì˜ £y!‹îû „þöìîû ç
£zvþz!þ™~ ¢îû„þyîû îy•Ä £ëû 2013 ¢yöìœ ~„þ ˜“%þ˜
xy£z˜ xy˜öì“þÐ ~£z xy£zöì˜ Çþ!“þþ™)îûöì’îû þ™!îû›y’
îyvþüyöì˜y £ëû ~î‚ öî¢îû„þyîû# ²Ì„þöìÒîû ‹˜Ä ‹!›
x!•@ùÌ£öì’îû öÇþöìe vþzöìFŠé” £çëûy „,þ¡ì„þöì”îû ¢Á¿!“þ
~î‚ ¢y›y!‹„þ šþœyšþöìœîû “þíy þ™!îûöì“þ
²Ì¦þyöìîîû ›)œÄyëû’ „þîûyîû þ™)îÅŸöì“þÅîû !î!• îûy…y £ëûÐ
~öì“þ ö”y¡ì# x!šþ¢yîûöì”îû ¢y‹y”yöì˜îû !î!•ç îûy…y
£ëûÐ
!„þlsþ „þöìþ™ÅyöìîûÝþ ‹†ê– ëyöì”îû ßþiy!þ™“þ !ŸÒ vþzêþ™y”˜
Çþ›“þyîû ~„þ “,þ“þ#ëûy‚Ÿ xîÄî£*“þ £öìëû þ™öìvþü xyöìŠé
!˜öì‹öì”îû î,!kþ ‡Ýþyöì˜yîû ‹˜Ä x˜Ä ö„þy˜ !î„þÒ ˜y
íy„þyëû !î˜yŸöì“Åþ ‹!› x!•@ùÌ£öì’îû ‹˜Ä ‰þyþ™ !”öì“þ
íyöì„þÐ “þyîûy ~£z ~Äyöì‹uþy ç ~ ¢Á™!„Åþ“þ x˜Äy˜Ä
~Äyöì‹uþy œy= „þîûyîû ‹˜Ä òxyöìFŠé !”˜ó ~îû ¢îû„þyîû
‹˜†öì’îû vþzþ™îû ‰þy!þ™öìëû !”œÐ öëö죓%þ ¢y›y˜Ä !„þŠ%é
þ™yíÅ„þÄ íy„þöìœç ~£z ~Äyöì‹uþyöì„þ œy= „þîûyîû
îÄyþ™yöìîû ¢›@ùÌ Ÿy¢„þöì×’# ~„þ›“þ „þyöì‹£z ~öì“þ ~
¢%öìëy†ç xy¢öìŠé öë ˜ëûy †’“þy!sþf„þ ¦þyîû“þ †vþüöì“þ öë
ö×’#Ÿ!_«=öìœy ÷›e#îkþ £öì“þ þ™yöìîû “þyöì”îû ¢îy£zöì„þ
~„þöì‹yÝþ „þîûyîûÐ ~Ýþy ~£z ²Ìöìëûy‹˜#ëû“þyç £y!‹îû
„þîûöìŠé öë vþzöìFŠé” îû&…öì“þ ö†öìœ „,þ¡ìöì„þîû £yöì“þ ‹!› ç
x˜Äy˜Ä ˜ëûy †’“þy!sþf„þ ”yî#îû ¢öìD ¢,‹˜Ÿ#œ
öëy†yöìëy† †öìvþü “%þœöì“þ £öìî ç ~!†öìëû öëöì“þ £öìîÐ

þ™)îÅ ²Ì„þy!Ÿ“þîû þ™îû
.......ö†yÛþ#†“þ ¢y›Äîy”# ›y!œ„þy˜yç öëïí
×öì›îû x•#öì˜ vþzêþ™y!”“þ oîÄ¢y›@ùÌ#îû ¢›îrÝþ˜
£öì“þyÐ ö¢£z ¢›ëû„þyîû vþzêþ™y!”„þy Ÿ!_«îû ˜#‰%þ hßþöìîû
!î„þyöìŸîû „þyîûöì’ vþzêþ™y!”“þ oîÄ¢y›@ùÌ# ö„þye
‹#yîûöì˜îû hßþöìîû£z xyÝþöì„þ íy„þöì“þy– vþzm,_ £öì“þy
¢y›y˜Ä£zÐ ¢›îrÝþ˜ ˜y £öìœ ö†yÛþ#îû xö옄þ ¢”¢Äöì„þ
x˜y£yöìîû ›îûöì“þ £öì“þy– îy ö†yÛþ#!Ýþ ö¦þöìˆ öëöì“þyÐ
xy!”› ¢›yöì‹îû xíÅ÷ì˜!“þ„þ „þyàþyöì›y ¢,!ÜT
„þöìîû!Šéöìœy “þyîû !˜‹ßþº vþzþ™!îû„þyàþyöì›yîûçÐ xy!”›
¢›y‹ îyîû îyîû ›y“,þ“þy!sþf„þ ç !þ™“,þ“þy!sþf„þ ö†yÛþ#
hßþöìîûîû ›öì•Ä !”öìëû þ™yîû £öìëûöìŠéÐ ›y“,þ“þy!sþf„þ ö†yÛþ#îû
†àþ˜ £öìœy ë…˜ vþzêþ™y”˜ „þyëÅ„þœyöìþ™ x!•„þ
=îû&cþ™)’Å ßþiy˜=!œ ”…œ „þîûöìœy ˜yîû#îûyÐ ú ¢›ëû
˜yîû#îûy !˜ë%_« !Šéœ xy!”› „,þ!¡ì„þyöìëÅ ~î‚ þ™%îû&¡ìîûy
!Ÿ„þyöìîûÐ !„þlsþ !Ÿ„þyîû !Šéöìœy ›îû¢%›!¦þ!_„þ ~î‚
xö옄þy‚öìŸ x!˜!Øþ“þÐ „,þ!¡ì !Šéöìœy ‹#!î„þyîû xö옄þ
!˜¦Åþîûöìëy†Ä ›y•Ä›Ð “þy£z ¢y›y!‹„þ ‹#î˜ ˜yîû#öì”îû
ö„þw „þöìîû£z xyî!“Åþ“þ £öì“þyÐ vþzêþ™y!”„þy Ÿ!_«îû
!î„þyöìŸîû ¢yöìí ¢yöìí „,þ!¡ì„þy‹ xy!”› hßþîû öíöì„þ
~!†öìëû ö†öìœy ~î‚ þ™Öþ™yœ˜öì„þ „,þ!¡ì„þy‹ öíöì„þ
!î!FŠé§¬ „þîûy £öìœyÐ vþzêþ™y”˜ „þyëÅ„þœyöìþ™ þ™%îû&öì¡ìîû
=îûc î,!kþ öþ™öìœyÐ ˜yîû#öì„þ ö„þw „þöìîû ”œîkþ
!îîyöì£îû ‹yëû†yëû ~„þ‹öì˜îû ¢yöìí ~„þ‹öì˜îû
!îîyöì£îû šþöìœ ˜yîû#îû xîßþiy˜ £öìëû þ™vþüöìœy xyöìîûy
x•#˜ßþi– Öîû& £öìœy !þ™“,þ“þy!sþf„þ ö†yÛþ#îûÐ ö†yÛþ#îû
¢›hßþ ²Ìy®îëûßþñöì”îû !˜öìëû †!àþ“þ „þyvþz!ªœ !Šéöìœy
¢y›Äîy”# ¢›yöì‹îû ¢öìîÅyF‰þ Çþ›“þyîû ²Ì!“þÛþy˜Ð ~£z
ö†yÛþ# „þyvþz!ªœ ö†yÛþ# ²Ì•y˜ ç ë%kþ„þyœ#˜ !›!œÝþy!îû
ö˜“þyöì”îû !˜îÅy!‰þ“þ „þîûöì“þy ~î‚ ¢›hßþ =îû&cþ™)’Å
!î¡ìöìëû xyöìœy‰þ˜y ç !¢kþyhsþ @ùÌ£’ „þîûöì“þyÐ ›†Åy˜–
˜y›„þ ~„þ‹˜ ›y!„Åþ˜ þ™!uþ“þ “þyîû ò²Ìy‰þ#˜ ¢›y‹ó @ùÌöìsþi
xyöì›!îû„þy˜ £z!uþëûy˜öì”îû ö†yÛþ# ‹#î˜öì„þ î’Řy
„þöìîûöìŠé˜ ~¦þyöìî ƒ ò¢›hßþ ¢”¢Ä£z ßþºy•#˜ ~î‚ ~öì„þ
xþ™öìîûîû ßþºy•#˜“þy îûÇþy „þîûy “þyöì”îû „þ“ÅþîÄÐ ²Ìöì“þÄöì„þ
¢›y˜y!•„þyîû ö¦þy† „þîûöì“þyÐ ~›˜!„þ ö†yÛþ# ²Ì•y˜ îy
!›!œÝþy!îû ö˜“þyîûyç ö„þyöì˜y !îöìŸ¡ì ¢%!î•y ”yî# „þîûöì“þ
þ™yîûöì“þ˜ ˜yÐ “þyîûy !Šéöìœy îûöì_«îû ¢Á™öì„Åþîû
¢£öìëykþyÐó ö†yÛþ#îû vþzþ™!îû„þyàþyöì›y ú ¢›ëû “þyîû
xíÅ÷ì˜!“þ„þ „þyàþyöì›yöì„þ ¢%¢‚£“þ ç !î„þ!Ÿ“þ „þîûy ~î‚
vþzêþ™y!”„þy Ÿ!_«öì„þ !î„þ!Ÿ“þ „þîûyîû „þyöì‹ !˜ë%_«
!ŠéöìœyÐ
ö‰þëûyîû›Äy˜ ›yç ö”!…öìëûöìŠé˜ òò‰þ#˜y ‹˜†öì’îû
S!îö쟡ì“þƒ £y˜ ‹˜†öì˜îûV !î„þyŸ ‡öìÝþöìŠé !îöìÙ»îû
x˜Äy˜Ä ‹˜†öì’îû ›öì“þy£zÐ îý ”Ÿ £y‹yîû îŠéöìîûîû
ö×’#£#˜ ¢›yöì‹îû ›öì•Ä !”öìëû “þyîûy x!“þ„þyhsþ
£öìëûöìŠéÐ òò!þ™!„þ‚ Ÿ£öìîûîû „þyöìŠé ö‰þïéôéö„þïéôé!“þöìëû˜éôé~
xy!îÜ,ñ“þóó !þ™!„þ‚ ›y˜î ‰þ#öì˜îû xy!”› ¢›yöì‹îû
¢îŲÌy‰þ#˜ þ™ëÅyöìëûîû ²Ì!“þ!˜!•c „þöìîûÐ ‰þ#öì˜îû îý
‹yëû†yëû xy!îÜñyîû £çëûy xy!”› ¢›yöì‹îû ¢y‚ßþ,ñ!“þ„þ
•¹‚¢yîö쟡ì=!œ ²Ì›y˜ „þöìîû öë £zëûyöìœy ˜”#îû öî!¢˜
öíöì„þ ›öìDy!œëûyîû x¦þÄhsþöìîû– ö££z!œëû‚ !„þëûy‚–

!“þþ– „þyçëûy!˜!œ– ö¢î%ëûy˜ ~î‚ £zvþz˜y˜ þ™ëÅhsþ
~„þ¢›ëû ›y“,þ“þy!sþf„þ ö†yÛþ#îû x!hßþc !ŠéöìœyÐ 5000
îŠéîû xyöì† £zëûöìœy ˜”# ç £zëûy‚!¢ ˜”#îû öî!¢öì˜
î¢îy¢„þîû# xy!”îy¢#îûy !þ™“,þ“þy!sþf„þ ö†yÛþ# „þ!›vþzöì˜
þ™!îû’“þ £ëûÐ ‰þ#öì˜îû !Ÿëûy îûy‹î‚öìŸîû þ™)öìîÅéôé„þöìëû„þ
œÇþ îŠéîû •öìîû xy!”› ¢›yöì‹îû x!hßþc !ŠéöìœyÐ
ú!“þ£y!¢„þ “þíy¢›)£ ~Ýþy ö”!…öìëû ö”ëû öë–
xy!”› ¢›yöì‹ îÄ!_«†“þ ›y!œ„þy˜y !Šéöìœy ˜y– !Šéöìœy
˜y ö×’#– ö×’#öìŸy¡ì’ ç ö×’#!˜þ™#vþü˜Ð xy!”
x˜hsþ„þyœ öíöì„þ£z ö×’# ç îÄ!_«†“þ ›y!œ„þy˜yîû
x!hßþc !Šéöìœy é“þyîûyé ~£z xy‹=!î “þ_´öì„þ …uþ˜ „þöìîûÐ
îÄ!_«†“þ ¢Á™!_îû vþzqöìîîû šþöìœ •¹‚¢²Ìy®
£öìœy xy!”› ¢y›Äîy” ƒ
xy!”› ¢›yöì‹îû !î„þyöìŸîû ²Ì!e«ëûyëû– vþzêþ™y!”„þy
Ÿ!_«îû !î„þyöìŸîû ¢yöìí ¢yöìí vþzqî £öìœy ¢y›y!‹„þ
×› !î¦þy‹öì˜îûÐ Öîû&öì“þ þ™Öþ™yœ˜ „,þ!¡ì„þy‹ öíöì„þ
!î!FŠé§¬ £öìëû ö†öìœyÐ ö„þyöì˜y ö„þyöì˜y vþzþ™‹y!“þ
›öì˜y!˜öìîŸ „þîûöìœy þ™Öþ™yœöì˜Ð x˜Äîûy !îö쟡ì
”Çþ“þy x‹Å˜ „þîûöìœy „,þ!¡ì„þyöì‹Ð ~Ýþy£z !Šéöìœy ²Ìí›
=îû&cþ™)’Å ¢y›y!‹„þ ×›!î¦þy‹˜Ð ~îûþ™îû– £hßþ!ŸÒç
„,þ!¡ì„þy‹ öíöì„þ !î!FŠé§¬ £öìëû ö†öìœyÐ ~Ýþy !Šéöìœy
!m“þ#ëû =îû&cþ™)’Å ¢y›y!‹„þ ×›!î¦þy‹˜Ð xy!”›
¢›yöì‹îû öŸ¡ì ¦þyöì† xy!îÜñyîû £öìœy öœy£yÐ öœy£yîû
xy!îÜñyîû ›y˜î ¢›yöì‹îû !î„þyöìŸîû ~„þÝþy vþzF‰þ“þîû
þ™ëÅyëûöì„þ ¢)!‰þ“þ „þîûöìœyÐ !„þlsþ ~Ýþy xy!”› ¢›yöì‹îû
•¹‚öì¢îû ö‡y¡ì’yç „þîûöìœyÐ „,þ!¡ì„þy‹– þ™Öþ™yœ˜ ~î‚
£hßþ!ŸöìÒîû xyœy”y £öìëû ëyîyîû šþöìœ xy!î¦Åþyî £öìœy
!î!˜›öìëûîû ‹˜Ä vþzêþ™y”öì˜îû– xíÅyê þ™’Ä vþzêþ™y”öì˜îûÐ
vþzêþ™y!”„þy Ÿ!_«îû !˜îûhsþîû !î„þyöìŸîû šþöìœ
˜)Ę“þ› ²Ìöìëûy‹˜#ëû ö¦þyöì†îû þ™öìîûç !„þŠ%é vþzm,_ öî¤öì‰þ
ö†öìœyÐ ”%öìÝþy =îû&cþ™)’Å ¢y›y!‹„þ ×›!î¦þy‹öì˜îû
šþöìœ î,!kþ öþ™öìœy ×öì›îû vþzêþ™y”˜Ÿ#œ“þy ~î‚
x!•„þ“þîû !î„þ!Ÿ“þ £öìœy „,þ!¡ì– þ™Öþ™yœ˜ ç £hßþ!ŸÒÐ
vþzm,_ ~î‚ ¢y›y!‹„þ ¢Á™öì”îû î,!kþ ‡ÝþöìœyÐ ~£z
þ™!îû!ßþi!“þöì“þ ~„þ”œ ›y˜%öì¡ìîû x˜Äöì”îû ×öì›îû šþ¢œ
xyd¢Äyê „þîûyîû îyhßþî xîßþiy ÷“þîû# £öìœyÐ xþ™îû!”öì„þ
!î!˜›ëû ²Ìíyîû xy!î¦Åþyöìîîû šþöìœ ö†yÛþ# ²Ì•yöì˜îû
„þ!›vþzöì˜îû ¢Á™!_öì„þ “þyîû îÄ!_«†“þ ¢Á™!_öì“þ
þ™!îû’“þ „þîûyîû þ™!îû!ßþi!“þ ÷“þîû# £öìœyÐ •y“þî xöìßþfîû
!îö쟡ì“þ öœy£yîû „%þàþyîû– †y£z!“þ– œyˆöìœîû îÄî£yöìîûîû
šþöìœ ×öì›îû vþzêþ™y”˜Ÿ#œ“þy î,!kþ öþ™öìœy xö옄þ=’–
~î‚ ~îû šþöìœ îÄ!_«†“þ !¦þ!_öì“þ vþzêþ™y”öì˜îû Ÿ“Åþ
÷“þîû# £öìœyÐ xíÅyê ö†yÛþ#†“þ öëïí vþzêþ™y”˜ •#öìîû
•#öìîû •¹‚¢²Ìy® £öìœy ~î‚ ö”…y !”öìœy îÄ!_«îû
†,£!¦þ!_„þ vþzêþ™y”˜Ð öëïí vþzêþ™y”öì˜îû ßþiy˜ ë…˜
„þîûöìœy îÄ!_«!¦þ!_„þ vþzêþ™y”˜Ð vþzêþ™y”öì˜îû vþzþ™„þîû’
~î‚ vþzêþ™y!”“þ oîÄ=!œç îÄ!_«†“þ ¢Á™!_öì“þ
þ™!îû’“þ £öìœyÐ “þ…˜ îÄ!_«†“þ ›y!œ„þy˜yîû x•#˜
£öìœy– xíÅyê ~£z !Šéöìœy öëïí ¢Á™!_– ~öì„þ„þÝþy
þ™!îûîyîûöì„þ “þy ö”çëûy £öì“þy îÄî£yöìîûîû ‹˜ÄÐ
îÄ!_«†“þ ¢Á™!_îû xy!î¦Åþyî £öìœy ~î‚ •¹‚¢ £öìëû
ö†öìœy xy!”› ¢y›Äîy”Ð.... e«›Ÿ

•öì›Åîû ²Ì!“þ ×!›„þ ö×’#îû þ™y!ÝÅþîû ”,!ÜT¦þD# éôé öœ!˜˜

!¢˜vþ îyöì‹Ýþ (estimates) ~îû vþzþ™îû v%þ›yëû
!î“þöì„Åþîû ¢›öìëû övþþ™%!Ýþ ¢%îû„þöì¦þîû î_,«“þy ~î‚ ö¢£z
î_,«“þyîû …¢vþüy!Ýþ !îöìî‰þ˜yîû ¢›ëû xy›yöì”îû v%þ›y
ö†yÛþ#îû ›öì•Ä öë xyöìœy‰þ˜y vþzöìàþ ~öì¢!Šéœ “þy ~„þ!Ýþ
²ÌÙÀ vþzayþ™˜ „þöìîûöìŠé ëy xy‹öì„þîû !îöìŸ¡ì ›%£)öì“Åþ
x“þ#î =îû&cþ™)’Å ~î‚ ‹îû&îû#Ð •öì›Åîû ¢öìD ë%_«
¢î!„þŠ%éöì“þ£z xy‹öì„þîû !”öì˜ ¢ö쨣y“þ#“þ¦þyöìî
ò¢›y‹ó ~îû îÄyþ™„þ þ™!îû!•îû ›öì•Ä vþzê¢y£ ö”…y
ëyöìFŠé– ×!›„þöì×’#îû xyöì¨yœöì˜îû ¢öìD ‡!˜Ûþ¦þyöìî
íy„þy î%!kþ‹#î#îû ¢y!îûöì“þ “þy ö¦þ” „þöìîûöìŠé– ×!›„þöì”îû
!„þŠ%é þ™!îû!•öì“þç “þy £öìëûöìŠéÐ •öì›Åîû ²Ì!“þ ”,!ÜT¦þD#
¢Á™öì„Åþ ~„þ!Ý ²Ì„þyŸÄ î_«îÄ îûy…y ö¢y¢Äyœ
övþöì›ye«ÄyÝþöì”îû ~„þ!Ýþ þ™îû› „þ“ÅþîÄÐ
ö¢y¢Äyœ övþöì›ye«Äy!¢ “þyîû ¢›@ùÌ !îÙ» ”,!ÜT¦þD#

÷îKþy!˜„þ ¢›y‹“þsþf xíÅ y ê
›y„Åþ¢îyöì”îû vþzþ™îû !¦þ!_ „þöìîû
íyöì„þÐ ›y„Åþ¢îyöì”îû ”yŸÅ!˜„þ !¦þ!_
ö뛘Ýþy ›y„Åþ¢ ~öìDœ¢ îyîûîyîû
ö‡y¡ì’y „þöìîûöìŠé˜– “þy £œ m¨µ›)œ„þ
îlßþîy”Ð xÜTy”Ÿ Ÿ“þy·#îû šÊþyöìªîû
îlßþîy” ~î‚ ‹y›y!˜Åöì“þ šþöìëûîûîy…
Svþz˜!î‚Ÿ Ÿ“þy·#îû ²Ì훦þy†V ~îû
îlßþîy” ëy ¢Á™)’Ŧþyöìî !˜îû#Ù»îûîy”#
~î‚ ¢›hßþ •îûöì˜îû •öì›Åîû ²Ì!“þ
£z!“þîy‰þ„þ !îöìîûy•# “þyîû ú!“þ£y!¢„þ
ú!“þ£Ä öíöì„þ þ™%öìîûyþ™%!îû @ùÌ£’
„þöìîûöìŠéÐ xy›îûy ~öìDœöì¢îû ¢›@ùÌ ~Äy!rÝþv%þÄ!îû‚
öœ…yÝþyîû „þíy ›öì˜ „þîûöì“þ þ™y!îû– ëyîû þ™yu%þ!œ!þ™
›y„Åþ¢ þ™öìvþü!Šéö윘 “þy £œ îlßþîy”# ç !˜îû#Ù»îûîy”#
v%þÄ!îû‚ ~îû ²Ì!“þ •yîûyîy!£„þ îlßþîy”# £öì“þ ˜y þ™yîûy ~î‚
•›Å ç •›#Åëû ”ŸÅöì˜îû ‹˜Ä š¤þy„þöìšþy„þîû öîûöì… ö”çëûyîû
„þyîûöì’ ¢›yöìœy‰þ˜yÐ œ%Ävþ!¦þ† šþöìëûîûîyöì…îû vþzþ™îû
“¤þyîû îû‰þ˜yîû „þíy ›öì˜ „þîûy ëy„þ– ~öìDœ¢ •¹‚¢ „þîûyîû
œöìÇþÄ ˜y öíöì„þ “þyöì„þ ¢‚ßþñyîû „þîûyîû ‹öì˜Ä– ~„þ!Ýþ
˜“%þ˜ 'exalted' •›Å xy!îÜñyîû „þîûy ç xyöìîûy !„þŠ%é
„þyöì‹îû ‹˜Ä •›Åöì„þ ö›y„þy!îœy „þîûöì“þ ‰þyçëûyëû
šþöìëûîûîy…öì„þ ¢›yöìœy‰þ˜y „þöìîûöìŠé˜Ð •›Å £œ
‹˜†öì’îû xy!šþ› éôé ›y„Åþöì¢îû ~£z î_«îÄ •öì›Åîû vþzþ™îû
›y„þ¢Åîy”# ”,!ÜT¦þD#îû ›)œ „þíy (Cornerstone)
~
Ó
˚˛
ôÓ
˚6
ÈÙ
È~
Ó
˚˛
ôy
ì ˛
y
Î
˚

CPI [M-L]

Ó
°
Ï≈ 2
1Ó
#
Ü í ú y
£

5
ÈÙ
ÈÓ
˚˛
ôy
ì ˛
y
Ó
˚˛
ôÓ
˚

•öì›Åîû ²Ì!“þ ×!›„þ ö×’#îû ......
›y„Åþ¢îy” ¢î¢›ëû ›öì˜ „þöìîûöìŠé öë ¢›hßþ xy•%!˜„þ •›Å
ç !†‹Åy=öìœy– ²Ì!“þ!Ýþ •›#Åëû ¢‚†àþ˜ î%öì‹Åyëûy
²Ì!“þ!e«ëûyîû £y!“þëûyîû ëy öŸy¡ì’öì„þ îûÇþy „þöìîû ~î‚
×!›„þöì×’#öì„þ xî”›˜ „þöìîû (befuddle)Ð
~„þ£z ¢›ëû ~öìDœ¢ ²Ìyëû£z ö¢ ¢›hßþ öœyöì„þîûy
ëyîûy ö¢y¢Äyœ övþöì›ye«ÄyÝþöì”îû ö‰þöìëû òöîŸ# îy›ó îy
òöîŸ# !î²Õî#ó £çëûyîû £zöìFŠé öíöì„þ ×!›„þöì×’#îû
þ™y!ÝÅþîû „þ›Å¢)‰þ#öì“þ •öì›Åîû !îîû&öìkþ ë%kþ ö‡y¡ì’y ~£z xöìíÅ
ö…yœyö웜y ¦þyöìî !˜îû#Ù»îûîyöì”îû ö‡y¡ì’y ‰þy£zì“þ
“þyöì”îû !˜¨y „þîûöì“þ˜Ð
œuþöì˜ !˜îÅy¢öì˜îû íy„þy îϤy!„þþ™sþi# ‹D#
(fugitive) „þ›%ĘyvÅþöì”îû !î…Äy“þ £zhßþy£yîû ²Ì¢öìD
1874 ¢yöìœ ›hsþîÄ „þîûöì“þ !†öìëû ~öìDœ¢ “þyöì”îû
•öì›Åîû !îîû&öìkþ “þ#îÊ ë%kþ ö‡y¡ì’yöì„þ ~„þÝ%þ„þöìîûy ›%…Å“þyîû
!˜”ŸÅ˜ îö윖 !‰þ!£«“þ „þöìîû˜ ~î‚ îö윘 öë ~•îûöì˜îû
ë%kþ ö‡y¡ì’y £œ “þyîû ²Ì!“þ vþzê¢y£ þ™%˜Å‹y†!îû“þ „þîûyîû
~î‚ “þyîû Ö!„þöìëû ›îûyöì„þ ²Ì!“þ£“þ „þîûyîû ö¢îûy vþzþ™yëûÐ
×›‹#î# ‹˜†öì’îû ö×’# ¢‚@ùÌy›£z ~„þ›ye ¢îÅ£yîûyîû
îÄyþ™„þ“þ› hßþîûöì„þ ¢öì‰þ“þ˜ ç !î²Õî# ²Ìöìëûyöì† ¢y!›œ
„þîûöì“þ þ™yöìîû ~î‚ ¢!“þÄ„þyöìîûîû •öì›Åîû ö‹yëûyœ öíöì„þ
›%_« „þîûöì“þ þ™yöìîû– x˜Ä!”öì„þ ×!›„þöì”îû îûy‹÷ì˜!“þ„þ
þ™y!ÝÅþîû „þ“ÅþöìîÄ •öì›Åîû !îîû&öìj ë%kþ ö‡y¡ì’y £œ
÷˜îûy‹Äîy”# î%!œ „þþ™‰þyöì˜yéôôôé ~„þíy î%Gþöì“þ ˜y þ™yîûyîû
‹˜Ä ~öìDœ¢ îϤy!„þþ™sþi#öì”îû ¢›yöìœy‰þ˜y „þöìîû˜Ð
1877 ¢yöìœ “¤þyîû xÄy!rÝþ v%þÄ!îû‚ @ùÌöìsþi !“þ!˜ ë…˜ •›Å
ç ¦þyîîyöì”îû ²Ì!“þ Šéyvþü ö”çëûyîû ‹˜Ä ”yŸÅ!˜„þ v%þÄ!îû‚
ö„þ !˜›Å› ¢›yöìœy‰þ˜y „þîûöìŠé˜ “þ…˜ !‰þ!˜ ~„þ ‰%þœç
„þ› Šéyvþü ˜y !”öìëû v%þÄ!îû‚ ~îû ö›„þ# !î²Õî# •yîû˜y öë
¢›y‹“þy!sþf„þ ¢›yöì‹ •›Åöì„þ !˜!¡ìkþ „þîûy vþz!‰þ“þ ~£z
î_«öìîÄîû ¢›yöìœy‰þ˜y „þîûöìŠé˜Ð •öì›Åîû !îîû&öìkþ ~îû„þ›
ë%kþöì„þ ~öìDœ¢ 'Out-Bismack Bismarck' ~£z
îöìœ !‰þ!£«“þ „þîûöìŠé˜ xíÅyê ëy‹„þöì”îû !îîû&öìkþ
!yöì„þÅîû ¢‚@ùÌyöì›îû ¦%þöìœîû þ™%˜îûyî,!_ „þîûy „%þ…Äy“þ
ò¢‚ßþ,ñ!“þîû ‹˜Ä ¢‚@ùÌy›ó îy „%þœ‰þyîû „þÄyÁ™šäþ ˜yöì›
¢‚@ùÌy› ëy 1870 ¢yöìœ !y„þÅ ‹y›Åy˜ „þÄyí!œ„þ
þ™y!ÝÅþ– òö„þwó þ™y!ÝÅþîû !îîû&öìkþ „þÄyí!œ„þ þ™sþiyîû vþzþ™îû
þ™%!œŸ# îÄîßþiy @ùÌ£öì’îû ›yîûšþ“þ „þöìîû!Šéö윘Р!y„Åþ
~£z ¢‚@ùÌyöì›îû ›yîûšþ“þ ~„þ›ye „þÄyí!œ„þöì”îû
›öì•Ä„þyîû ‹D# ëy‹„þ“þsþf# ›öì˜y¦þyîöì„þ£z vþzj#!þ™“þ
„þîûöì“þ öþ™öìîû!Šéö윘 ö„þ˜˜y !“þ!˜ îûy‹÷ì˜!“þ„þ ¦þyöì†îû
öíöì„þ •›#Åëû ¦þyöì†îû vþzþ™îû =îû&c !”öìëû!Šéö윘 ~î‚
×!›„þ ö×’#îû !„þŠ%é x‚Ÿ ~î‚ x˜Äy˜Ä †’“þy!sþf„þ
vþzþ™y”y˜öì”îû ›öì•Ä ö×’#îû ‹îû&îû# „þy‹ ~î‚ !î²Õî#
¢‚@ùÌyöì›îû ²Ì!“þ ”,!ÜT ‡%!îûöìëû ¢î‰þy£zöì“þ œ‡% ~î‚ ö›„þ#
î%öì‹Åyëûy ëy‹„þ“þsþf !îöìîûy•#“þyëûû !˜öìëû öšþöìœ!Šéö윘Ð
!yöì„Åþîû ¦%þöìœîû þ™%˜îûyî,!_ „þîûyîû ö‰þÜTyîû
x!¦þöìëyöì† £î% x!“þ!î²Õî# v%þÄ!îû‚ ~îû ö”y¡ìyöìîûyþ™
„þöìîû ~öìDœ¢ ö‹yîû !”ö윘 ~£z îöìœ öë ×!›„þ
ö×’#îû þ™y!ÝþÅîû ÷•ëÅÄ •öìîû ¢îÅ£yîûyöì„þ ¢‚†!àþ“þ ~î‚
!Ÿ!Çþ“þ „þîûyîû „þy‹ ‰þy!œöìëû ëyîyîû öëy†Ä“þy íy„þy
vþz!‰þ“þ– ~Ýþy£z •›Åöì„þ Ö!„þöìëû ›yîûyîû !”öì„þ !˜öìëû ëyöìî
~î‚ !˜öì‹öì”îû •öì›Åîû !îîû&öìkþ îûy‹÷ì˜!“þ„þ ë%öìkþîû
‹%öìëûyöì…œyëûû Š%é¤öìvþü öšþœöìî ˜yÐ ~£z ”,!ÜT¦þD# ‹y›Åy˜
ö¢y¢Äyœ övþöì›ye«Äy!¢îû ›)œ !î¡ìöìëûîû x‚Ÿ £öìëû
ö†öìŠé– vþz”y£îû’ßþºîû*þ™ ö‹¢%£zÝþöì”îû ßþºy•#˜“þyîû þ™öìÇþ
²Ì‰þyîû– ‹y›Åy!˜öì“þ “þyöì”îû ‘%þ„þöì“þ ö”çëûy– ö„þyöì˜y
!îöìŸ¡ì •öì›Åîû ö›y„þy!îœyëû þ™%!œ!Ÿ þ™kþ!“þ ¢Á™)’Å
þ™!îû£yîû „þîûy– ò•›Å ~„þ!Ýþ îÄ!_«†“þ !î¡ìëûó xyîûš%þÝþÅ
„þ›Å¢)‰þ#îû S189V ~£z !î…Äy“þ þ™öìëûöìrÝþ ö¢y¢Äyœ
övþöì›ye«Äy!¢îû îûy‹÷ì˜!“þ„þ ö„þïŸöìœîû ¢yîû¢‚öìÇþþ™
„þîûy £öìëûöìŠéÐ
~£z ö„þ î“Åþ›yöì˜ îû&!Ýþ˜ !î¡ìëû £öìëû
”¤y!vþüöìëûöìŠé– “þyîûy ›y„Åþ¢îy”öì„þ !îþ™îû#“þ !”öì„þ ~„þ
˜“%þ˜ !î„,þ!“þ ‡Ýþyöì“þ ¢Çþ› £öìëûöìŠéÐ xyîûš%þÝþÅ „þ›Å¢)‰þ# ƒ
~£z þ™öìëûrÝþ!Ýþîû ~¦þyöìî ›yöì˜ „þîûy £öìFŠé öë xy›îûy
ö¢y¢Äyœ övþöì›ye«ÄyÝþîûy– xy›yöì”îû þ™y!ÝÅþ •›Åöì„þ ~„þ!Ýþ
îÄ!_«†“þ !î¡ìëû îöìœ ›öì˜ „þöìîû– xy›yöì”îû ö¢y¢Äyœ
övþöì›ye«ÄyÝþöì”îû •›Å îÄ!_«†“þ !î¡ìëû– þ™y!ÝÅþ !£öì¢öìî
xy›yöì”îû ‹˜ÄÐ ~£z ¢%!î•yîy”# ”,!ÜT¦þD#îû !îîû&öìkþ
¢îûy¢!îû !î“þöì„Åþ ˜y ‹!vþüöìëû vþz˜!î‚Ÿ Ÿ“þy·#öì“þ
~öìDœ¢ ~öì„þ îûy‹÷ì˜!“þ„þ !î“þöì„þÅîû îû*öìþ™ ˜y öîûöì…
~öì„þ ”,‘þü¦þyöìî £z!“þîy‰þ„þ !”„þ öíöì„þ !îöìîûy• „þîûyîû
²Ìöìëûy‹˜ ›öì˜ „þöìîû!Šéö윘Р›‹y „þöìîû ~öìDœ¢ “þy
~„þ!Ýþ î_«îÄ xy„þyöìîû öþ™Ÿ „þöìîû˜ ~î‚ “þy !“þ!˜ £zöìFŠé
„þöìîû !˜Á¬öìîû…y!Bþ“þ „þöìîû˜ öë– òîûyöìÜTÉîû ¢öìD ¢Á™öì„Åþîû
öÇþöìe ö¢y¢Äyœ övþöì›ye«ÄyÝþîûy •›Åöì„þ îÄ!_«†“þ !î¡ìëû
îöìœ ›öì˜ „þöìîû– !„þlsþ !˜öì‹öì”îû ›öì•Ä„þyîû ¢Á™öì„Åþîû
öÇþöìe ˜ëû– ›y„Åþ”îyöì”îû ¢öìD ¢Á™öì„Åþîû öÇþöìe ˜ëû
~î‚ ×!›„þ þ™y!ÝÅþîû ¢öìD ¢Á™öì„Åþîû öÇþöìeç ˜ëûÐó
•öì›Åîû ²ÌöìÙÀ ›y„Åþ¢ ~î‚ ~öìDœöì¢îû î_«öìîÄîû

¢
ÇÖ ƒ
y
1

îy!£Ä„þ £z!“þ£y¢ £œ ~=öìœyÐ ›y„Åþ¢îyöì”îû ²Ì!“þ
ëyöì”îû Slap dash ›öì˜y¦þyî ~ ¢›hßþ öœyöì„þîû
„þyöìŠé– öë ¢›hßþ öœyöì„þîûy ¦þyîöì“þ þ™yöìîû ˜y ~î‚
¦þyîöìî ˜y “þyöì”îû „þyöìŠé £z!“þ£y¢ £œ xíÅ£#˜
›y„Åþ¢îy”# m¨µ ç ö”y”%œÄ›y˜“þyîû ¢›y£yîû (Skein)–
ò•yîûyîy!£„þ“þy ¢Á™§¬ó– !˜îû#Ù»îûîy” ~î‚ •öì›Åîû ²Ì!“þ
'Sops'– {Ù»öìîûîû !îîû&öìkþ ò!îéôé²Õî#ó ë%öìkþîû ˜#!“þ£#˜
ö”y”%œÄ›y˜“þy •›Å²Ìy’ ×!›„þöì”îû ¢öìD œöìvþü ëyçëûy£z
„þyþ™%îû&öì¡ìy!‰þ“þ £zFŠéy– “þyöì”îûöì„þ ¢sþfhßþ „þîûyîû ¦þëû
£z“þÄy!” £z“þÄy!” ÷˜îûy‹Äîy”# î%„þ!˜çëûyœyöì”îû
¢y!£öì“þÄ ~£z œöìÇþÄ ›y„Åþ¢îy”#öì”îû !îîû&öìkþ x‹ßþË
xye«›’ îûöìëûöìŠéÐ
öë ö„þvþz ë!” ›y„Åþ¢îy”öì„þ =îû&c ¢£„þyöìîû
!îöìî‰þ˜y „þöìîû– “¤þyîû ”yŸÅ!˜„þ ˜#!“þ¢›)£ ~î‚
xyhsþ‹Åy!“þ„þ ¢›y‹ †’“þöìsþfîû x!¦þKþ“þy !˜öìëû
¦þyîöì“þ ‰þyëû “þyîûy ¢öìD ¢öìD ö”…öì“þ þ™yöìî˜ öë •öì›Åîû
²Ì!“þ ›y„Åþ¢îy”# ö„þ þ™%öìîûyþ™%!îû •yîûyîy!£„þ“þy
¢Á™§¬– ~î‚ ›y„Åþ¢ ç ~öìDœ¢ myîûy ¢“Åþ„þ“þyîû ¢öìD
!‰þ!hsþ“þÐ 'dilettantes' or 'ignoramuses'
öëÝþyöì„þ ö”y”%œÄ›y˜“þy ›öì˜ „þöìîû˜ “þy xy¢öìœ
m¨µ›)œ„þ îlßþîyöì”îû ²Ì“þÄÇþ ~î‚ xîŸÄ½þyî# šþœ×&!“þ
'Deductions'Ð ë!” ¦þyîy £ëû öë •öì›Åîû ¢yöìþ™öìÇþ
ò˜îû›¦þyîó ö„þ†“þ !îöìî‰þ˜yëû „þîûy £öìFŠé– îy
ò„þyvþzöì„þ ¦þ#“þ ˜y „þîûyó ~£z £zöìFŠé xíîy ~îû„þ› !„þŠ%é
öíöì„þ £öìFŠé “þy£öìœ “þy =îû&“þîû ¦%þœÐ îîû‚ !îþ™îû#“þ
!”„þ öíöì„þ ~£z ²ÌÙÀ!Ýþîû öÇþöìe ›y„Åþ¢îyöì”îû
îûy‹÷ì˜!“þ„þ œy£z˜ “þyîû ”yŸÅ!˜„þ ˜#!“þîû ¢öìD
x!îöìFŠé”Ä ¦þyöìî ë%_«Ð
›y„Åþ¢îy” £œ îlßþîy”Ð ö¢£z!”„þ öíöì„þ xÜTy”Ÿ
Ÿ“þy·#îû îlßþîy”– ~˜¢y£zöì„Ïþy!þ™!vþëûyþ™sþi# îy
šþöìëûîûîyöì…îû îlßþîyöì”îû ›“þ£z “þy •öì›Åîû !îîû&öìkþ
!îîûy›£#˜¦þyöìî Ÿe&¦þyîyþ™§¬Ð ~Ýþy ¢ö쨣y“þ#“þ
!î¡ìëûÐ !„þlsþ ›y„Åþ¢ ~öìDœöì¢îû m¨µ›)œ„þ îlßþîy”
šþöìëûîûîy… ç ~˜¢y£zöì„Ïþy!þ™!vþëûyþ™sþi#öì”îû öíöì„þ
xyöì† ~!†öìëû „þyîû’ “þy îlßþîy”# ”ŸÅ˜öì„þ £z!“þ£yöì¢îû
öÇþöìe ²Ìöìëûy† „þöìîû– ¢›y‹!îKþyöì˜îû öÇþöìe ²Ìöìëûy†
„þöìîûÐ xy›îûy xîŸÄ£z •›Åöì„þ ö›y„þy!îœy „þîûîéôôôé ~Ýþy
¢›hßþ îlßþîyöì”îû xéôéxyéôé„þéôé… ~î‚ ö¢¦þyöìî
›y„Åþ¢îyöì”îûçÐ !„þlsþ ›y„Åþ¢îy” ö¢£zîû„þ› îlßþîy” ˜ëû
ëy xéôéxyéôé„þéôé… ö“þ öíöì› ö†öìŠéÐ ›y„Åþ¢îy” xyöìîûy
~!†öìëû ëyëûÐ “þy îöìœ ƒ xy›yöì”îû „þ#¦þyöìî •›Åöì„þ
ö›y„þy!îœy „þîûöì“þ £ëû “þy xîŸÄ ‹y˜öì“þ £öìî– ~î‚ “þy
„þîûöì“þ !†öìëû ‹˜†öì’îû ›öì•Ä !îÙ»y¢ ç •öì›Åîû vþzê¢
„þ#Ú “þy îlßþîy”# þ™öìí îÄy…Äy „þîûöì“þ £öìîÐ •›Åöì„þ
ö›y„þy!îœy „þîûy !î›)“Åþ xy”ŸÅ†“þ ²Ì‰þyöìîû ¢#›yîkþ
íy„þöì“þ þ™yöìîû ˜y– ~î‚ “þyöì„þ xîŸÄ£z ~îû„þ› ²Ì‰þyöìîû
¢#›yîkþ „þîûy ëyöìî ˜yÐ ~î‚ ~öì„þ xîŸÄì£z ö×’#
xyöì¨yœöì˜îû ›)“Åþ ²Ìöìëûyöì†îû ¢öìD ë%_« „þîûöì“þ £öìî– ëy
•öì›Åîû ¢y›y!‹„þ öŸ„þvþü!Ýþöì„þ œÇþÄîlßþ „þöìîû íyöì„þÐ
ö„þ˜ •›Å Ÿýöìîû ¢îÅ£yîûyîû !þ™!Šéöìëû þ™vþüy x‚Ÿ– îÄyþ™„þ
xy•y ¢îÅ£yîûy ~î‚ „,þ¡ì„þ ‹˜†öì’îû vþzþ™îû !˜ëûsþf’
îûy…öì“þ þ™yöìîûÚ î%öì‹Åyëûy ²Ì†!“þîy”#îûy îö윘 ‹˜†öì’îû
xKþ“þyîû ‹˜Ä ~î‚ ö¢ „þyîûöì’ ò•›Å !˜þ™y“þ ëy„þ ~î‚
˜y!hßþ„þ“þy ”#‡Å‹#î# ö£y„þÐ ˜y!hßþ„þ“þyîyöì”îû ²Ì‰þyîû £œ
xy›yöì”îû ²Ì•y˜ „þy‹æóó ›y„Åþ¢îy”#îûy îö윘 ~Ýþy ¢“þÄ
˜ëû– ~Ýþy ¦þy¢y¦þy¢y „þíy– ¢‚„þ#’Å î%öì‹Åyëûy
vþz§¬!“þþ™sþi#öì”îû „þíyÐ ~Ýþy •öì›Åîû !Ÿ„þöìvþüîû ëöìíÜT
†¦þ#îû ¦þyöìî îÄy…Äy „þöìîû ˜y— ~Ýþy “þyöì„þ îlßþîy”# þ™öìí
˜ëû ¦þyîîy”# þ™öìí îÄy…Ä „þöìîûÐ xy•%!˜„þ þ™%¤!‹îy”#
ö”öìŸ ~îû ›)œ ²Ì•y˜“þ ¢y›y!‹„þÐ xy‹öì„þîû !”öì˜
•öì›Åîû †¦þ#îû“þ› !Ÿ„þvþü ö…öìÝþ …yçëûy ›y˜%öì¡ìîû
£“þ”!îûo xîßþiy ~î‚ þ™%¤!‹îyöì”îû x˜)Ÿ!_«îû ›%öì…
xyþ™y“þ¦þyöìî ¢Á™)’Å x¢£yëû xîßþiyîû ›öì•Ä îûöìëûöìŠéÐ
ëy ²Ì!“þ!”˜ ²Ì!“þ ‡rÝþyëû ¢y•yîû’ ö…öìÝþ …yçëûy ›y˜%öì¡ìîû
vþzþ™îû ¢î‰þy£zöì“þ ‹‡˜Ä „þÜT ~î‚ ¢î‰þy£zöì“þ îîÅîû
@Õy!˜öì“þ xye«yhsþ „þöìîû ëy ë%kþ– ¦)þ!›„þöìÁ™îû £z“þÄy!”îû
›“þ xßþºy¦þy!î„þ ‡Ýþ˜yîû xy‡y“þ öíöì„þç £y‹yîû=’
öîŸ# “þ#îÊÐ òò¦þëû ¦þ†îy˜öì„þ îy!˜öìëûöìŠéóóÐ þ™%¤!‹îû xõþ
Ÿ!_«îû öíöì„þ ¦þëûôôôé xõþ ö„þ˜˜y “þy ‹˜†’ xyöì†
öíöì„þ ö”…öì“þ þ™y˜ ˜yéôôôéé ~„þ!Ýþ Ÿ!_« ëy ¢îÅ£yîûy ç
…%öì” ›y!œ„þöì”îû ²Ì!“þþ ™”öìÇþöìþ™ xye«yhsþ £îyîû ¦þëû
ö”…yëû ~î‚ ò£àþyêó òx¦þyî˜#ëûó ò”%‡ÅÝþ˜y‹!˜“þó •¹‚¢–
ÇþëûÇþ!“þ– !¦þÇþyî,!_– öîŸÄyî,!_– x˜y£yöìîû ›,“%þÄ ~îû
myîûy xye«›’ „þöìîûÐ ~Ýþy£z xy•%!˜„þ •öì›Åîû öŸ„þvþü ëy
~„þ‹˜ îlßþîy”#öì„þ ²Ìíöì› ~î‚ ¢îÅyöì@ùÌ ›öì˜ îûy…öì“þ
£öìî ë!” ˜y !“þ!˜ !ŸÖ !î”Äyœöìëûîû îlßþîy”# £öìëû
íy„þöì“þ ˜y ‰þy˜Ð ëyîûy þþ™%¤!‹îyöì”îû „þ!àþ˜ ×öì›îû myîûy
!þ™ÜT £öìFŠé˜– ëyîûy þ™%¤!‹îyöì”îû xõþ !‚¢# Ÿ!_«îû
”ëûyëû íy„þöìŠé˜ ö¢£z ‹˜†öì’îû ›˜ öíöì„þ ö„þyöì˜y
!ŸÇþy›)œ„þ î£zéôôôé •›Åöì„þ !˜›Å)œ „þîûöì“þ þ™yîûöìî ˜y
ë“þÇþ’ ˜y ö¢£z ‹˜†’ !˜öì‹îûy •öì›Åîû ~£z !Ÿ„þvþüöì„þ–
¢›hßþ îû*öìþ™ þ™%¤!‹îû Ÿy¡ì’öì„þ ú„þÄîkþ– ¢‚†!àþ“þ–
þ™!îû„þ!Ò“þ ~î‚ ¢öì‰þ“þ˜ ¦þyöìî ö›y„þy!îœy „þîûöì“þ
!Ÿ…öìŠé˜Ð

1
ÈÙ
È1
5
ã y
ò %Î
˚y
Ó
˚#
ñ 2
0
1
6 ˛
ô ,¤
˛
y
6
CPI [M-L]

”!œ“þéôé!˜þ™#vþüöì˜îû !îîû&öìkþ ²Ì!“þîy” !”ÍÔ#öì“þ
xyöì¦þyöìîîû ~„þ xy„þy!œ ”öìœîû ö˜“þy ”!œ“þ xy„þy!œ ö˜“þyîû !þ™„þ xyþ™ ÝþÆyªöìþ™yÝÅþ ¢y!¦Åþöì¢îû
¢Á±”yöìëûîû ”%£z îÄ!_«îû
vÈ þ y£z ¦ þyöì î û î û „þy‹
£y“þéôéþ™yé ö„þöìÝþ ö˜çëûyîû
„þîûöì“þ˜Ð £àþyê£z ~öì”îû
!îîû&öìkþ ²Ì!“þîyöì” 18
‰þy„þîû# ëyëûÐ ~îûy „þy‹
!vþöì¢Áºîû 2015 þ™y!ÝÅþîû
ö˜˜ x˜Ä ~„þ !þ™„äþ xyþ™
!”ÍÔ# „þ!›!Ýþîû vþzöì”Äyöì†
ÝþÆ y ªöì þ ™yÝÅ þ ¢y!¦Å þ ¢
›y!uþ £yvþz¢ öíöì„þ Öîû&
ö„þyÁ™y˜#öì “ þ– ëyîû
„þöìîû þ™yOyî ¦þî˜ þ™ëÅhsþ
›y!œ„þ !¦þ˜ä î û y öì ‹ Äîû
~„þ !›!Šéœ ¢‚†!àþ“þ
îy!¢¨yÐ ~“þ ¢y£¢ ~îûy
£ëûÐ !›!Šéöìœ ößþÔy†y˜
þ™yëû ö„þyíyëûÚ xyîyîû
çöìàþ ”!œ“þöì”îû vþzþ™îû
x˜Ä ö„þyÁ™y˜#öì“þ öëy†
öŸy¡’éôé!˜þ™#vþü˜
ö”çëû y ëû æ îyvþü # öì “ þ
‹%œ%öì›îû !îîû&öìkþÐ ”yî#
övþöì„þ !˜öìëû ¢y›hsþ#ëû
çöì à þ x!¦þë% _ «öì ” îû
„þyëû”yëû ~£z òxþ™îûyöì•óîû
x!îœöìÁº ~¢ !¢ôé~¢ !Ýþ
Ÿy!hßþ ö”çëû y £œ
xy£z ö ì ˜ îû xyç“þyëû
£y“þéôéþ™y ö„þöìÝþ !˜öìëûÐ
ö@ùÌ®yîû „þîûöì“þ £öìîÐ
~öì”îû ~„þ‹˜– ¦þ#›–
þ™%!œŸ þ™yOyî
!Šéö윘 vÈþy£z¦þyîû
¦þîöì˜îû ¢y›öì˜
£zvþz!˜ëûöì˜îû ö²Ì!¢öìvþrÝþÐ
!›!Šéöì œ îû †!“þöì î û y •
xy•y ¢y›hsþ#ëû ¦þyîûöì“þîû
8
!v
˛ˆ
Ï¢
¡
∫Ó
˚Û
1
5
˛ôy
!›
≈˛Ó
˚ !î Õ
‘#Ñ ˛!õ !›
˛Ó
˚v
˛zˆ
Ïî ƒ
y
ˆ
ÏÜ î !ú ì ˛!ò ˛ô#
v
˛¸ˆ
Ïò Ó
˚ !Ó
Ó
˚&
ˆ
Ïk
˛!Ó
ˆ
Ï«
˛y

˛‹ ! › î û › y ! œ „ þ
„þöì î û Ð !”ÍÔ # þ™y!ÝÅ þ 1
„þ!›!Ýþîû ›%…þ™ye „þ›ƒ ›,†yBþ îö윘– þ™yOyöìî vþz F ‰þé ô é î öì ’ Å î û ~Ýþy£z ²Ì„, þ “þ ßþº î û * þ™Ð ö”öì Ÿ îû
!˜Á¬îöì’Åîû vþzþ™îû vþzF‰þîöì’Åîû ~›˜ xye«›’ ²Ì!“þ!˜ëû“þ ×!›„þöì×’#öì„þ ~£z îîÅîû ˜,Ÿ‚¢“þyîû !îîû&öìkþ †öì‹Å
‡öìÝþ ‰þöìœöìŠéÐ ~£z öÇþöìe ~£z ”!œ“þ îÄ!_« ”%ó‹˜ ú çàþyîû xy£´y˜ îûyöì…˜ !“þ!˜Ð

£
y
!ì ˛¢
õ ¢
ƒ
y
Ó
˚¢
õ y
ïy
ˆ
Ïò Á
«
˛
!ì ˛
@
˘Ã
hfl
˛
ˆ
Ïî Ó
˚v
˛

ôÎ
%_
´
«
˛
!ì ˛
˛
ô )Ó
˚ˆ
Ïí Ó
˚î y

ˆ
Ïì ˛Ó
§y
Ñ %˛
v
˛
¸y
ˆ
ã ú y
Î
˚¢
Ç@
˘Ã
y
õ #
Ü í ÈÙ
Èõ ˆ
ÏM
˛
ÈÓ
˚ˆ
ò ì ,˛
ˆ
Ïc
ˆ
Î
x
y
ˆ
Ï®
y
ú ˆ
Ïò Ó
˚Ñ ˛
õ ≈¢
)!⠲⠲
ú ˆ
Ïä Èñ ì ˛
y
Ó
˚£
zï y
Ó
˚y
Ó
y

Ñ˛
ì˛
y
Î
˚1
6
£
zò ˆ
϶
˛
¡
∫Ó
˚2
0
1
5
Ü í ÈÙ
ÈÑ ˛
òˆ
϶
˛
òü ˆ
Ïò v
˛

ô !fl
˛
iì ˛ò y
Ü !Ó
˚Ñ ˛
ˆ
Ïî Ó
˚~
Ñ˛
y
Çü

2
ˆ
¢
ˆ
Ï≤
W

∫Ó
˚2
0
1
5
ÈÙ
ÈÓ
˚¢
ö ˛
ú ˆ
Î
Ô
Ì

!õ Ñ ˛ï õ ≈á ˆ
Ï›
˛
Ó
˚˛
ô Ó
˚ñ ¢
Ç@
˘Ã
y
õ x
y
ˆ
ÏÓ
˚y
~
!Ü ˆ
ÏÎ
˚ !ò ˆ
ÏÎ
˚Î
y
Á
Î
˚y
Ó
˚ú ˆ
Ï«
˛
ƒ
¢
y
Ó
˚y

˛
y
Ó
˚ˆ
Ïì ˛
ˆ
Î

Ã
â˛
y
Ó
˚Ñ ˛
õ ≈¢
)â ˛
#
â˛
ú ˆ
Ïä Èì ˛
y
Ó
˚£
zx
D

ˆ
Ï¢
ˆ
ÏÓ
3
0
ò ˆ
϶
˛
¡
∫Ó
˚2
0
1
5
Ñ ˛
ú Ñ ˛
y
ì˛
y
Î
˚£
zö ˛


ÈÙ
ÈÓ
˚Ñ ˛
ò ˆ
϶
˛
ò ü ˆ
Ïò Ó
˚~
Ñ ˛
!›
˛î ,ü ƒ

¢
Ó
˚Ñ ˛
y

˚õ î ˆ
Ïì ˛!Ó
î %ƒ
Í
Á
!ò ì ˛
ƒ

Ã
ˆ
ÏÎ
˚y
ã ò #
Î
˚ !ã !ò ˆ
Ï°
ÏÓ
˚ õ )ú ƒ
Ó
,!k
˛
Ó
˚≤
Ã
!ì ˛
Ó
y
ˆ
Ïî
Ñ ˛
ú Ñ ˛
y
ì ˛
y
Ó
˚ˆ
Ó
£
y
ú y
Î
˚˛
ô y
!›
≈˛
Ó
˚x
Ó
fl
˛
iy
ò !Ó
ˆ
Ï«
˛
y

˛

6
x
ˆ
ÏQ
y
Ó
Ó
˚ñ 2
0
1
5
Ó
#
Ü í ú y
£
zò ÈÙ
È~
Ó
˚¢
¡
ôy
îÑ˛
õ [
˛
ú #
Ó
˚˛
ôˆ
Ï«
˛
ñ Ñ˛
õ ˆ
ÏÓ
˚v
˛x
y
!ü ¢
îy
ü =
Æ
Ñ˛
ì ,≈˛
Ñ ˛1
0
2
~
¢
~
ò Ó
ƒ
y
ò y
ã #
≈ˆ
Ó
˚y
v
˛
ñ Ñ˛
ú Ñ˛
y
ì ˛
y
ÈÙ
È7
0
0
0
1
4
ˆ
Ì
ˆ
ÏÑ ˛≤
ÃÑ˛
y
!ü ì ˛~
Ó
Ç ˆ
ú ã y
Ó
˚~
£
zv
˛
‰ñ 3
5
/
~
/
3
ñ !Ó
.

.
ˆ
á y
°
Ï¢
Ó
˚í #
ñ
Ñ˛
ú Ñ˛
y
ì ˛
y
ÈÙ
È7
0
0
0
6
7
ˆ
Ì
ˆ
ÏÑ ˛õ %!o
ì ˛

î )Ó
˚¶
˛
y
°
Ï≠
2
2
6
4
ÈÙ
È0
1
3
5
/
2
2
2
7
ÈÙ
È6
3
2
6
ñ !v
˛
Ñ œ˛
y
.
ò Ç 9
5
/
9
5
E-mail ID : biplabiganaline@gmail.com