Á|üeTTK kÕVæ≤r $eTs¡Ù≈£î&ÉT

,
kÕVæ≤‘·´y˚‘,Ô· ñ<ä´e÷\ $TÁ‘·T&ÉT

n<˚›|ü*¢ sêyÓ÷àVü≤Hésêe⁄ >±]øÏ

$|ü¢e CÀVü‰s¡T¢
ãT˝…{ÏHé : 1

2016 »qe]

|”&‘ç · Á|ü»\ |üøå£ |üÁ‹ø£
ù|J\T : 20

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh ø£$T{°

(düuÛÑT´\≈£î e÷Á‘·y˚T)

2016 »qe] 28, 29, 30 ø±ˆˆ e÷<ë\ Hêsêj·TDkÕ«$T q>∑sY (C+>±¬s&ç¶ >∑÷&Ó+) ˝À »s¡T>∑T

m◊¬øm+mdt 8e sêh eTVü‰düu\ÑÛ qT »j·TÁ|<ü +ä #˚jT· +&ç
68 dü+ˆˆsê\ kÕ«Vü‰‘·+Á‘·´+˝À <˚X¯Á|ü»\≈£î ˇ]–+~, e´‹πsø£ $<ÛëHê˝Ò ø±s¡D+. Á|üuTÑÛ ‘ê«\ e´ekÕj·T e´‹πsø£ $<ÛëHê\
ˇq>∑÷&ç+~ @MT ˝Ò<äT. á ø±˝À <˚X¯+˝Àq÷, sêh+˝Àq÷ ø±s¡D+>± ñbÕ~Û ø√˝ÀŒ‘·Tqï Á>±MTD ù|<ä\T, e´ekÕj·T ≈£L©\T
n~Ûø±s¡+ yÓ###BOT_TEXT###gt;∑u{… qºÏ ø±+Á¬>düT, _C…|.æ , {Ï&|ç æ ‘·~‘·s¡ ã&Üã÷s¡Ty® ê, e\dü\ u≤≥\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>±ìøÏ ]»s¡T«&ÉT
ã&Ü uÛ÷Ñ kÕ«eT´ bÕ\ø£ bÕغ\˙ï kÕÁe÷»´yê<äT\≈£î eP&ç>+∑ #˚d÷ü Ô ø±]àø£es¡+Z >± e÷s¡Ãã&ÉT‘·THêïs¡T. á H˚|<ü ´ä∏ +˝ÀH˚ ô|s¡T>∑T‘·Tqï ø±]àø£
<√|æ&ûes¡Z nqT≈£L\ $<ÛëHê\H˚ ø=qkÕ–+#êsTT. á ø±s¡D+>± esêZìøÏ eTT+<äT>± dü+¬øfi¯ófl y˚ùd+<äT≈£î, yê]ì yÓ{Ϻ ≈£L©\T>±
e´ekÕj·Ts¡+>∑+ rÁeyÓTqÆ dü+øå√uÛ+Ñ ˝À ≈£Ls¡Tø=ì b˛sTT+~. <˚X+¯ ˝Àì e÷πsÃ+<äT≈£î πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ø±]àø£ #·{≤º\ dües¡D\≈£î
nìï sêÁcÕº\˝À ¬s’‘ê+>∑+ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. |üPqT≈£î+≥THêïs¡T.
uÛ≤s¡‘· <˚X+¯ ˝À e´ekÕj·Ts¡+>∑ dü+øå√uÛ≤ìøÏ &ÉãT¢´{Ïy√ ˝À
e´ekÕj·T≈£L©\T, Á>±MTD ù|<ä\T |üqT\T ˝Òø£ e\dü\T b˛‘·THêïs¡T.
Äø£ * u≤<Û ä \ ‘√ Áã‘· T ≈£ î ©&É T dü T Ô H êïs¡ T . m+‘√
” Tü e<ä› qT+&ç
Äsê“≥+>± Á|ü#ês¡+ #˚dqæ ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<øäÛ ±ìøÏ 28.1.2016q eTˆˆ 3 >∑+ˆˆ\≈£î m+.ÄsY.ˇ. Ä|òd
πø+Á<ä, sêh bÕ\≈£î\T ø√‘·\T $~ÛdüTÔHêïs¡T.
Ä#·sD¡ ˝À ÁbÕ+‘ê\qT, |üì ~Hê\qT ≈£î~düTHÔ êïs¡T.
kÕˆˆ 5.00 >∑+≥\≈£î ø±ˆˆ HÓøÿ£ \|üP&ç sêe÷sêe⁄ Á>ö+&é ˝À
uÛ≤s¡‘· <˚X¯+ e´ekÕj·Tø£<˚X¯+. 72 XÊ‘·+
eT+~ Ç|üŒ{Ïø° Á>±e÷\˝ÀH˚ ìedædTü HÔ êïs¡T. M]˝À
düuÛ≤<Ûä´≈£åî\T :
n‘·´~Û≈£î\T uÛÑ÷$T˝Òì yêπs. 75 XÊ‘·+ eT+~
<ä[‘·T\≈£î ôd+≥T uÛ÷Ñ $T ≈£L&Ü ˝Ò<Tä . Ä~yêd”\≈£î
ø±ˆˆ Ç+&É¢ Á|üuÛ≤ø£sY, m◊¬øm+mdt sêh n<Û´ä ≈£îå \T
n&É$ô|’ Vü≤≈£îÿ˝Ò<äT. 1/70 #·≥º+ ø±–‘ê\πø
eø£Ô\T :
|ü]$T‘·+ #˚XÊs¡T. bÕ\≈£î\T uÛ÷Ñ dü+düÿs¡D\ ePùd
ø±ˆˆ yÓ.’ kÕ+ã•esêe⁄, dæ|æ◊(m+m˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” dædæ düuÛÑT´\T
eT]Ãb˛j·÷s¡T. ô|’>± H˚&ÉT ‹s√>∑eTq ~X¯˝À
ø±ˆˆ Vü≤]<˚yé dæ+>¥ dü+<äT, m◊¬øm+mdt Ä*+&çj÷· n<Û´ä ≈£îå \T
<ä[‘·T\, Ä~yêd”\, Ç‘·s¡ ù|<ä\ e<äe› ⁄qï ø=~›bÕ{Ï
ø±ˆˆ |æ. Á|ükÕ<é, ◊m|òt{Ïj·TT sêh n<Ûä´≈£åî\T
uÛ÷Ñ eTT\qT n_Ûeè~Δ ù|s¡T‘√ >∑T+E≈£î+≥THêïs¡T.
ø±ˆˆ ø¬ #ÓÃ\ s¡+>±¬s&ç,¶ m◊¬øm+mdt ‘Ó>±D≤ sêh Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù
|ü]ÁX¯eT\T, ñbÕ~Û ù|s¡T‘√ ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\≈£î
ø±ˆˆ m+. <äTsêZÁ|ükÕ<é, m◊¬øm+mdt sêh Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù
y˚\ mø£sê\qT <Ûësê<ä‘+Ô· #˚dTü HÔ êïs¡T. <˚Xy¯ ê´|æ‘+· >±
ø±ˆˆ m+. \øÏÎ, |æˇ&ÉãT¢´ sêh Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù
1 ø√{Ï 50 \ø£\å T, eTq sêh+˝À 15 \ø£\å T mø£sê\T
ø±ˆˆ <Ûsä T¡ à\ düTsπ wt, m◊¬øm+mdt õ˝≤¢ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù
s¬ ‘’ T· \ qT+&ç ã\e+‘·+>± ùdø£]+∫ ˝≤´+&é u≤´+≈£î
@sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î X¯s¡y˚>∑+>± Á|üj·T‘êï\T
ø±ˆˆ dü]j·T+ sêyÓ÷àVü≤Hé, |æ&mç dtjT· T, sêh Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù
#˚ d ü T Ô H êïs¡ T . uÛ Ñ ÷ eTT\T n+<ä C Ò k ÕÔ + s¡ + &É ì
ø±ˆˆ b˛s¡+&É¢ lìyêdt, ns¡TD√<äjT· sêh Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù
ãVüQfi¯C≤‹ dü+düú\≈£î, ø±s=Œπs≥¢≈£î mÁs¡‹yêd”
ø±ˆˆ j·TT. yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, ◊m|òt{j
Ï T· T sêh ø√XÊ~Ûø±]
|üsT¡ düTHÔ êïs¡T. <˚X+¯ ˝À n~Ûø±s¡ e÷]Œ&çøÏ eTT+<äT
Ä ‘·sê«‘· neT\T #˚dqæ , #˚dTü qÔ ï $<ÛëHê\T s¬ ‘’ T· \T,
Á>±MTD ù|<ä\T ô|<ä› m‘·TqÔ ‘·eT uÛ÷Ñ eTT\ qT+&ç,
ÁbÕs¡+uÛÀ|üHê´dü+ : ø±ˆˆ uÛÑ÷eTHé, sêj·T\d”eT n<Û´ä j·Tqy˚~ø£
ìyêdüd˝úü ≤\ qT+&ç ‘=\–+|ü⁄q≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T.
e´ekÕj·T s¡+>∑+˝À ¬s’‘·T\T ô|&ÉT‘·Tqï
ô|≥Tºã&ç eTT]– b˛‘·Tqï~. n<˚ düeTj·T+˝À bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>∑+˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ #˚s¡&É+ ˇø£ eTTK´ ø±s¡Dy˚T. 1995˝À düuÛÑ´<˚X¯+>±
ô|≥Tºã&ç $|üØ‘·+>± ô|]–b˛‘·Tqï~. bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>∑+‘√ düV‰ü #˚]q uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ n+‘·sê®rj·T yêDÏC≤´\ø£T e⁄+&˚ nes√<Ûë\T
nìï ñ‘·Œ‹Ô s¡+>±\≈£î eT÷\yÓTqÆ ~ e´ekÕj·T s¡+>∑+. ø±ì H˚&~É ‘=\–+#˚ ù|]≥ uÛ≤s¡‘· s¬ ‘’ T· \ Á|üj÷Ó »Hê\qT ‘êø£≥Tº ô|{≤ºsT¡ .
bÕ\≈£î\ $<ÛëHê\ ø±s¡D+>± ìs¡ø¢ ´å£ + #˚jT· ã&ÉT‘·Tqï~. ìØ«s¡´+ ¬øHê´(HÓ’s√_)˝À »]–q 10e &ÉãT¢´{Ïy√ eT+Á‹‘·« düe÷y˚X¯+˝À
ø±ã&ÉT‘·Tqï~. bÕ]ÁXÊ$Tø£ ô|≥Tºã&ç<ës¡≈¢ î£ Á|üuTÑÛ ‘ê«\T uÛ÷Ñ eTT\T |üP]Ô>± es¡Δe÷q <˚XÊ\ Á|üjÓ÷»Hê\≈£î e´‹πsø£yÓTÆq ìs¡íj·÷\T
ÇdüTHÔ êïsTT. ø£s¬ +≥T, ˙s¡T, sTTe«&ÉyT˚ ø±ø£ |üqTï\ sêsTTr\T ≈£L&Ü rdüT≈£îHêïs¡T. n_Ûeè~Δ #Ó+~q <˚XÊ\T ‘·eT <˚XÊ\˝À s¬ ‘’ ê+>±ìøÏ
sTTdüTHÔ êïs¡T. y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T s¡TD≤\T n+~düTHÔ êïs¡T. yê] ô|<ä› m‘·TqÔ dü_‡&û\T, sêsTTr\T sTTdü÷Ô Ç+&çj÷· ˝≤+{Ï es¡eΔ ÷q
Ä<ëj·÷ìøÏ øö+≥sY >±´s¡+{°\T sTTdüTÔHêïs¡T. ô|≥Tºã&ÉT<ës¡¢ <˚XÊ\T n_Ûeè~Δ ø±yêfÒ s¬ ‘’ T· \øÏ#Ã˚ ø=~› bÕ{Ï dü_‡&û\T ≈£L&Ü
n‘ê´X¯|Pü ]‘· $<ÛëHê\ ø±s¡D+>± dü+øå√uÛ≤\T ‘·˝‹… ‘Ô ˚ ‹]– u…sTT˝Ÿ ‘=\–+#ê≥THêïs¡T. Ç‘·s¡ <˚XÊ\ ÄVü‰s¡ e⁄‘·Œ‘·T\Ô ~>∑TeT‘·T\≈£î
ne⁄{Ÿ bÕ´πøJ\ ÁøÏ+<ä ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Á|üuÛÑT‘·«+ düVü‰j·T+ m˝≤+{Ï ìj·T+Á‘·D e⁄+&Ésê<äì ìs¡ísTTdüTÔHêïs¡T. á ø±s¡D+>±
n+~düTÔqï~. ø±ì Á|ü<Ûëq s¡+>∑yÓTÆq e´ekÕj·÷±ìï bÕ\≈£î\T eTq |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûsä ¡ ø£\Œq ˙s¡Tø±]b˛‘·T+~. <äTqïb˛‘·T≈£î
$düà]düTHÔ êïs¡T. dü«+‘· ô|≥Tºã&ç düeT≈£Ls¡TÃø√˝Òø£ e´ekÕj·T ô|≥Tºã&çøÏ <ä÷&É≈£î düe÷q wüs¡‘·T\‘√ b˛{° ô|{Ϻq≥T¢>± n_Ûeè~Δ #Ó+~q
Á|üuTÑÛ ‘·« s¡TD≤\T n+<äø£ nsTTq ø±&çøÏ n|ü\T ‘Ó∫à e´ekÕj·T+ nyÓT]ø±, j·T÷s¡|t <˚XÊ\≈£î, yÓqTø£ã&ɶ uÛ≤s¡‘· <˚X+¯ ˝≤+{Ï es¡eΔ ÷q
#˚ùdÔ s¬ ‘’ T· |ü+≥≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûsä ¡ e⁄+&É<Tä . s¡TD≤\T n+<äe⁄, n‹eèwæ,º <˚XÊ\≈£î ˇπø s¡øy£ TÓ qÆ wüs‘¡ T· \T neT\T#˚dTü HÔ êïs¡T. á ø±s¡D+>±
nHêeèwæº\ ø±s¡D+>± |ü+≥\T qwüºb˛‘˚ Ä<äT≈£îH˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. eTq ˝≤+{Ï ù|<ä <˚XÊ\˝À dü_‡&û\ô|’ ø√‘· |ü&TÉ ‘·Tqï~. Áø£eT+>±
|ü ‹ Ô ¬ s ’ ‘ · T \ Ä‘· à Vü ≤ ‘· ´ \T #˚ d ü T ≈£ î +{≤s¡ T ø±ì ã≥º \ $T\T¢ \ e´ekÕj·T s¡+>∑+ u≤<Û´ä ‘· qT+&ç Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘·|ü ≈£î+≥Tqï~. á
j·T»e÷qT\T ≈£îuÒs¡T\T ne⁄‘·THêïs¡T. bı>±≈£î ¬s’‘·T bı>∑#·÷] $<ÛëHê\T s¬ ‘’ T· \ Ä‘·àVü≤‘·´\T ÄVü‰s¡ dü+øå√uÛ≤ìøÏ <ë]rdüTHÔ êïsTT
b˛‘·THêï&ÉT ø±ì dæ>s¬∑ ≥¢ ø£+ô|˙\T <Û>ä <∑ >äÛ e∑ Tì yÓT]dæb˛‘·THêïsTT. ø±e⁄q &ÉãT¢´{Ïy√ qT+&ç uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ãj·T≥≈£î sêyê\ì &çe÷+&ÉT
<Ûëq´+ |ü+&ç+∫q s¬ ‘’ T· ≈£î ‹q&ÜìøÏ –+»\T ˝Òì dæ‹ú , ø±ì $T\¢sT¡ ,¢ #˚j·÷*. mdtdæ., mdt{Ï \≈£î uÛÑ÷ |ü+|üø£+ ˇø£ Á|üVü≤düq+>±
<äfi≤s¡T\T ø√≥¢≈£î |ü&É>∑˝…‘·TÔ‘·THêïs¡T. á yÓ’s¡T<Ûë´ìøÏ bÕ\≈£î\ ¬s’‘·T e÷]+~. Ms¡+‘ê ìs¡ø¢ ´å£ + #˚jT· ã&ÉT‘·THêïs¡T. M] n_Ûeè~Δ ø√dü+

|
Á <
ü s
ä Ù¡ q
ãVæ≤s¡+>∑ düuÑÛ

»qe] 29, 30q ø±ˆˆ e÷<ë\ Hêsêj·TDkÕ«$T q>∑sY˝À Á|ü‹ì<ÛäT\ düuÛÑ

øπ {≤sTT+#·ã&ɶ mdtd,æ mdt{Ï düuŸ bÕ¢qT ì<ÛTä \T ‘·–+Z ∫y˚dTü HÔ êïs¡T.
Á|üø£ÿ<ë] |ü{ϺdüTÔHêïs¡T. $T–*q yê{Ïì eTTs¡>∑ u…&ÉT‘·THêïs¡T.
<ä[‘·yê&É\≈£î, Ä~yêd” Á>±e÷\≈£î kÕ>∑T˙s¡T, Á‘ê>∑T˙s¡T, $<ä´, yÓ<’ ´ä +,
s√&ÉT,¢ ø£s¬ +≥T, ñbÕ~Û, n˙ï ø£sT¡ y˚.
<˚X¯ Á|ü»\ ìs¡dqü qT Á|üøÿ£ <ë] |ü{+ºÏ #·&ÜìøÏ, mìïø£\˝À z≥T¢
ø=\¢>=≥º{≤ìøÏ, Á|ü»\ eT<Û´ä $<˚«cÕ\T ô|+∫ |üã“+ >∑&TÉ |ü⁄ø√e&ÜìøÏ
eT‘· $<˚«cÕ\qT yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫b˛wædüTÔqï~. Hê{Ï u≤Á_
qT+&ç ìqï{Ï >√Á<ë, H˚ { Ï eTT»|ò ü s Y | ü P sY n\¢ s ¡ ¢ es¡ ≈ £ L
eT‘√Hêà<ä Á |ü e ÷<ä ø £ s ¡ Á|ü j · ÷ D≤\T kÕ>∑ T ‘· ÷ H˚ e⁄HêïsTT.
qπs+Á<ä<uäÛ À\ÿsY, |üHê‡πs, ø£\T“ØZ ˝≤+{Ï y˚T<Ûëe⁄\ Vü≤‘·´\‘√ $C≤„q
M∫ø£\T Mj·T˙j·T≈£î+&Ü düe÷»+ Nø£{Ï ø√D+˝ÀH˚ ÁeT>±Z\ì
XÊdædüTÔHêïs¡T.
HÓ\≈£î 30 s√E\T >√e÷+dü+ ‹H˚ nyÓT]ø±, j·T÷s¡|t <˚XÊ\‘√
_C…|æ yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ n+≥Tø±>∑T‘·Tqï~. ø±ì eTq <˚X¯+˝À
>=&ÉT¶ e÷+dü+ ‹Hêï&Éì ˇø£ eTTdæ¢+qT #·+ù|XÊs¡T. ;|òt ‹H˚
n\yê≥Tqï <ä[‘·T\T, eTTdæ+¢ \ô|ø’ Ï <ë&ÉT\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTHÔ êïs¡T.
sêC≤´+>∑+, ˝ÖøÏø£ $\Te\qî, uÛ÷Ñ kÕú|‘æ +· #˚dæ yÓTHÆ ê]{°\ô|,’
Á|ü>‹∑ o\ X¯≈î£ \Ô ô|’ <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. dü«<˚o eTTdüT>∑T˝À
$<˚o »|ü+ #˚dü÷Ô ø£˙dü ùd«#·Ã¤ ˝Ò≈£î+&Ü uÛ≤eÁ|üø£≥Hê ùd«#·Ã¤qT
Vü≤]+∫ y˚dTü HÔ êïs¡T.
eTq sêh+˝À n~Ûø±sêìøÏ e∫Ãq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Á|üuÛÑT‘·«+
u≤Vü‰≥+>±H˚ mìïø£\ yê>±ΔHê\qT ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ+~. ¬s’‘·T\
s¡TDe÷|ò” yÓTT≈£îÿã&ç>± »]–+~. &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\≈£î, #˚H‘˚ ,· Ç‘·s¡
eè‹Ô dü+|òü÷\≈£î yÓTT+&ç#˚sTT #·÷bÕs¡T. ìs¡T<√´>∑ uÛÑè‹
n≥¬øøÏÿ+#ês¡T. ø=‘·Ô e⁄<√´>∑+ e÷≥ n≥T+∫ e⁄qï e⁄<√´>±\qT
e⁄&É|≈” î£ ‘·THêïs¡T. n+>∑Hyé ê&û, Ç‘·s¡ ùde\ s¡+>±\ ø±]à≈£î\≈£î
ø£˙düy˚‘·Hê\T ˝Òe⁄, ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ˝Ò<äT. $<ë´s¡Tú\ |ò”E
ØjÓT+ãsY‡yÓT+≥T Vü‰MT Vü‰MT>±H˚ $T–˝≤Ãs¡T. s¬ ‘’ T· \qT u…~]+∫
ã\e+‘·|ü⁄ uÛÑ÷ düMTø£s¡D≈£î |üPqT≈£î+≥THêïs¡T. ø±s=Œπs≥¢
nqT≈£L\ $<ÛëHê\‘√ n_Ûeè~Δ eT+Á‘·+ »|ædü÷Ô #·+Á<äu≤ãT
Á|ü»\qT e+∫düTHÔ êïs¡T.
n_Ûeè~Δ »s¡>±fÒ ø√dü˝º Ÿ ø±]&ÜsY\T sêyê≥THêïs¡T. ìqï
e´‹πsøÏ+∫q ôdCŸ\T, u≤¬ø‡’ {Ÿ ‘·e«ø±\qT n~Ûø±sêìøÏ e#êÃø£
H˚&TÉ nedüs+¡ n+≥THêïs¡T. sê»<Ûëì, z&Ésπ e⁄\T, $e÷HêÁX¯j÷· \
ù|s¡T‘√ nedüsêìøÏ $T+∫ uÛ÷Ñ eTT\T >∑T+E≈£î+≥THêïs¡T. $<äT´‘Y,
s¡kÕj·Tìø£ |ü]ÁX¯eT\T ˝≤+{Ï $<Û«ä +düøs£ ¡ |ü]ÁX¯eT\ kÕú|qü ≈£î sê¬ø{Ÿ
y˚>∑+‘√ eTT+<äT¬øfi¯óÔHêïs¡T. yÓqTø£ã&ɶ sêj·T\d”eT, ñ‘·Ôsê+Á<Ûä
ÁbÕ+‘ê\ n_Û e è~Δ ø Ï sTT∫Ãq Vü ‰ MT\T ˙{Ï eT÷≥\T>±H˚
e⁄+#·T‘·THêïs¡T. sêj·T\d”eTπø |ü{dºÏ e” T ˙fi¯flì #Ó|Œæ e+<ä\ ø√≥¢
s¡÷bÕj·T\T ‹H˚XÊs¡T. ø±ì d”eT≈£î ˙]∫Ã+~ ˝Ò<äT. #·+Á<äu≤ãT
|ü∫à s¬ ‘’ T· e´‹πsø£ $<ÛëHê\T ø=qkÕ–düTHÔ êï&ÉT.
øπ +Á<ä sêh bÕ\≈£î\ Á|üC≤e´‹πsø£ $<ÛëHê\ô|’ <äTH˚ï yêìπø
uÛ÷Ñ $T ÁbÕ‹|ü~ø£q nœ\uÛ≤s¡‘· s¬ ‘’ T· ≈£L© dü+|òTü + ñ<ä´$TdüTqÔ ï~.
ø±]àø£, ø£s¡¸ø£ ◊ø£´‘· |ü⁄Hê~>±, e´ekÕj·Tø£ $|ü¢e+ \ø£å´+>±
m◊¬øm+mdt ‘·q ñ<ä´eT+ Á|ükÕÔq+˝À uÛ≤>∑+>± Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ sêh
8e eTVü‰düu\ÑÛ qT 2016 »qe] 28, 28, 30 ‘˚B\˝À ø±ˆˆ e÷<ë\
Hêsêj· T DkÕ«$T q>∑ s Y (»+>±¬ s &ç ¶ > ∑ ÷ &Ó + ) |ü ˆ ˆ>√ˆˆõ˝≤¢ ˝ À
»s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï~. á dü+<äs¡“¤+>± »qe] 28q eT<Ûë´Vü≤ï+ 3
>∑+ˆˆ\≈£î »+>±¬s&ç¶ >∑÷&Ó+ ÄsY&çˇ Ä|ò”düT e<ä› qT+&ç ô|<ä› m‘·TÔq
Á|ü<sä Ù¡ q, kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\≈£î øπ X¯q |ü*¢ s¡+>±sêe⁄ Á>ö+&ÉT ˝Àì
ø±ˆˆ HÓøÿ£ \|üP&ç sêe÷sêe⁄ y˚~ø£ e<ä› ãVæ≤s¡+>∑ düuÑÛ »s¡>u∑ À‘·Tqï~.
ø±e⁄q sêh+˝Àì s¬ ‘’ T· \T, s¬ ‘’ T· ` ≈£L©\T, Ç‘·s¡ |”&‘ç · Á|ü»\T á
eTVü‰düu\ÑÛ qT »j·TÁ|ü<+ä #˚j÷· \ì ø√s¡T#·THêïeTT.

2

q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”

ãT*f…Hé ` 1

$|ü¢e, Á|üC≤kÕ«$Tø£ X¯≈£îÔ\ Ä|üÔ$TÁ‘·T&ÉT &܈ˆ _.&ç.X¯s¡àøÏ CÀVü‰s¡T¢
Ä~yêd” u≤+<Ûäe⁄&ÉT, nD>±]q esêZ\ ÄXÊCÀ´‹, >=|üŒ
e÷qe‘êyê~, $|ü¢e, Á|üC≤kÕ«$Tø£ X¯≈£îÔ˝ Ä|üÔ$TÁ‘·T&ÉT &܈ˆ
_.&ç.X¯s¡à>±s¡T &çôd+ãsY 6q ‘·q 85e @≥ eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ˝Àì
>±«*j·TsY˝À neTs¡T\j·÷´s¡T. |”&‘ç · Á|ü»\T eTTK´+>± Ä~yêd”\T
‘·eT Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ J$‘ê+‘·+ nVü≤]ïX¯\T ÁX¯$T+∫q ñ<ä´eTH˚‘q· T
ø√˝ÀŒj·÷s¡T. &܈ˆ X¯sà¡ >±s¡T eTs¡D+Ï #ês¡qï yês¡Ô $|üe¢ , Á|üC≤kÕ«$Tø£
X¯≈î£ \Ô Vü≤è<äj÷· \˝À n‘·´+‘· $cÕ<ëìï ì+|æ+~.
>±«*j·TsY˝À »ìà+∫q &܈ˆ _.&ç.X¯sà¡ ñqï‘· #·<Tä e⁄\T #·~$
>∑D‘Ï X· ÊÁdü+Ô ˝À &Üø£sπº {Ÿ bı+<ës¡T. 1952`53˝À Ç+&çjT· Hé dæ$˝Ÿ
düØ«ôddtøÏ m+|æø£j·÷´s¡T. eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ˝Àì n|üŒ{Ï ñeTà&ç ãdüÔsY
õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ >Y ± ìj·T$T‘·T\sTTq ‘·sê«‘· nø£ÿ&ç n≥M ÁbÕ+‘ê˝À¢
Ä~yêd”\ <äTs¡“s¤ ¡ J$‘ê\ì, yê]ô|’ kÕ>∑T‘·Tqï <√|æ&,û <Ís¡H® ê´\ì
Á|ü‘´· ø£+å >± #·÷dæq Äj·Tq sê»´+ m˝≤ ‘·q ø£sÿ¡ X¯‘ê«ìï Ä~yêd”
düe÷»+ô|’ #·÷|ü⁄‘·T+<√ ne>±Vü≤q #˚dTü ≈£îHêï&ÉT. Ä~yêd”\qT
ø±bÕ&Ü*‡q #·≥º+ n&É$H˚ yê]øÏ ã+~U≤Hê>± e÷]Ã+<äì,
>∑D‘·+Á‘·ä sê»´+˝À >∑D J$‘êìï uÛÑ>∑ï+ #˚dæ+<äì Äy˚<äq
#Ó+<˚yês¡T. sêC≤´+>∑+˝À ø£*Œ+∫q ø£˙dü Vü≤≈£îÿ\qT ≈£L&Ü
bÕ\≈£î\T neT\T #˚jT· ≈£î+&Ü n&É$ì, n&É$˝Àì düV≤ü » eqs¡T\qT
ø±s=Œπ s {Ÿ esêZ \ øÏ <√#· T ô|&É T ‘· ÷ Ä~yêd” \ qT Á≈£ L s¡ + >±
nDÏ∫y˚dTü qÔ ï $wüjT· +ô|’ rÁe Ä+<√fi¯q #Ó+<ës¡T. ãdüsÔ ˝Y À ‘êqT
ø£ ˝ … ø £ º s Y > ± e⁄qï ø±˝À (1958`71) yê] Vü ≤ ≈£ î ÿ\qT
|ü]s¡ø+åÏ #·&ÜìøÏ Á|üuTÑÛ ‘ê«~Ûø±]>± ‘êqT #·≥|º sü +¡ >± #˚j÷· *‡q
ø£èwæq+‘ê #˚kÕs¡T. ÄHê&ÉT Äj·Tq Ä~yêd” Vü≤≈£îÿ\qT m\T¬>‹Ô
#ê≥T‘·÷ Ç∫Ãq ªª»˝Ÿ, »+>∑˝Ÿ, »MTHé μμ nH˚ ìHê<ä+ Ä~yêd”
>∑÷&˚˝À¢ e÷s¡TÁyÓ÷>π ~. á Áø£eT+˝ÀH˚ u…\’ ~˝≤¢ ÇqT|ü >∑qT˝À¢
CbÕHé kÕÁe÷»´yê<äT\ Á|üj÷Ó »Hê\ ø√dü+ Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘·e«ø±\T
ÁbÕs¡+_Û+∫q|ü&ÉT nø£ÿ&É yÓTìÆ +>¥ e÷|òj
æ ÷· Ä~yêd”\ eTVæ≤fi¯\ô|’
kÕ–düTÔqï <√|æ&û, <Ís¡®Hê´\ô|’ düeTÁ>∑ |ü]o\q »]|æ ªª<ä>±|ü&ɶ
u…\’ ~˝≤¢ Ä~yêd” #Ó˝fi¢… ó¯ flμμ nH˚ Á>∑+<∏ëìï s¡∫+∫ ˝Àø±ìøÏ yê]
ø£&>É +∑ &Éq¢ T yÓ###BOT_TEXT###amp;¢ ç #˚kÕs¡T. Ä~yêd”\≈£î ô|<ä› <äqTï>± ì*∫q &܈ˆ
X¯sà¡ ì yÓTìÆ +>¥ e÷|òj
æ ÷· eTTK´+>± Væ≤+<ä÷ eT‘√Hêà<ä X¯≈î£ \Ô T
rÁe+>± nee÷q|üs¡dü÷Ô Äj·Tq ã≥º\÷&ÉBdæ yÓT&É˝À #Ó|ü\
<ä+&É\T y˚dæ >±&ç<ôä |’ }πs–+#êsTT. nsTTHê Ä <√|æ&û X¯≈î£ \Ô ≈£î
Äj·Tq @ e÷Á‘·+ uÛj
Ñ T· |ü&˝É <Ò Tä . Ä~yêd”\T, nD>±]q esêZ\

|ü≥¢ ‘·q ìã<ä‘› q· T ø√˝ÀŒ˝Ò<Tä . á <äTsêàs¡|Z ⁄ü e´edü˝ú À Á|ü»\ |üø+å£
eVæ≤+∫ b˛sê&˚ yê¬se¬sH’ ê Ç≥Te+{Ï nee÷Hê\øÏ dæ<+Δä >± e⁄+&Ü*‡
edüT+Ô <äì ‘·sê«‘· ø±˝À Äj·Tq #Ó|⁄ü ‘·÷ e⁄+&˚yês¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+
uÛÑ÷]j·÷ ø£MTwüHéì @s¡Œs¡#·&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ø£èwæ #˚dæ <ëì ìy˚~ø£qT
‘·j·÷s¡T #˚j·T&É+˝À Á|üeTTK bÕÁ‘· ìs¡«Væ≤+#·&Éy˚T>±ø£ n~
bÕs¡y¢ TÓ +≥T˝À ÄyÓ÷<ä+ bı+<˚ $<Û+ä >± >∑{ºÏ ø£èwæ #˚kÕs¡T. Ä~yêd”\
dü«j·T+ bÕ\q≈£î Á>±eTdüu\ÑÛ Vü≤≈£îÿ\qT Bì <ë«sê <Ûèä &É|]ü #ês¡T.
<ä[‘·T\T, Ä~yêd”\T ‘·~‘·s¡ ã\V”≤q esêZ\ Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD,
sêC≤´+>∑ ã<ä› Vü≤≈£îÿ\ ìs¡«#·q+, Á|ü»\ #·≥㺠<ä› Vü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òTü q
‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ Äj·Tq düTe÷s¡T 70 Á>∑+<∏ë\qT Ç+^¢wßü , Væ≤+B
uÛ≤wü\˝À s¡∫+#ês¡T. eTTK´+>± ª5 e ôw&É÷´˝Ÿμ ô|’ Äj·Tq nH˚ø£
$X‚w¢ D
ü \‘√ sêdæq |ü⁄düøÔ ±\T u≤>± ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+<ësTT.
nD>±]q esêZ\ n_Ûeè~ΔøÏ á <√|æ&û bÕ\Hê e´edüú≈£îqï
|ü]$T‘·T\ì u≤>± Äø£*+|ü⁄ #˚düT≈£îHêïs¡T. #·≥º|üs¡+ ù|s¡T‘√
#ê˝≤eTDÏ˝À e⁄qïy˚M yêdüeÔ +˝À Á|ü»\øÏ y˚T\T #˚jT· eì Äj·Tq
nqTuÛeÑ |üPs¡«ø£+>± Á>∑V≤æ +#ês¡T. n+<äTøπ ã&ÉT>∑TesêZ\˝À ì»yÓTqÆ
e÷s¡TŒ\T sêyêfÒ Á|üC≤ ñ<ä´e÷˝Ò X¯sD
¡ ´eTH˚ ìs¡j
í ÷· ìøÏ e#êÃs¡T.
Á|ü»\ Á|üjÓ÷»Hê\ì HÓs¡y˚s¡Ã&É+˝À Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±]>± e⁄+&˚
|ü]$T‘·T\qT Á>∑V≤æ +∫ Äj·Tq dü«#·Ã+¤ <ä |ü<Mä $s¡eTD #˚dæ ù|<ä\
Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûqä ø¬ ’ ø±s¡´s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. á Ä˝À#·q‘√H˚ Äj·Tq
1992˝À ãdüÔsY˝Àì eTyê*uÛÑ≥ nH˚ Ä~yêd” Á>±e÷ìøÏ yÓ[fl
ªªHêf…`q`sêCŸ Ä+<√fi¯Hμé μ nH˚ dü+düqú T HÓ\ø=˝≤Œs¡T. ‘·sê«‘· <ëìï
uÛ≤s¡‘· »q Ä+<√fi¯Hé >± e÷]à sêj·T|üPsY øπ +Á<ä+>± |”&‘ç · Á|ü»\
Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡øD
å£ ø√dü+ ìs¡+‘·s+¡ ÁX¯$T+#ês¡T. mH√ï ñ<ä´e÷\qT,
Ä+<√fi¯qT q&çbÕs¡T. 1996˝À øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ sêC≤´+>±ìï düe]dü÷Ô
‘Ó∫Ãq ª ôw&É÷´˝Ÿ¶ ÁbÕ+‘ê\ |ü+#êsTTr\ bÕ\Hê #·≥+º (ô|kÕ)μ _\T¢>±
sêe&É+˝À &܈ˆ X¯sà¡ >±s¡T #˚dqæ Á|üjT· ‘·ï+, n~ bÕs¡y¢ TÓ +≥T ÄyÓ÷<ä+
bı+~ #·≥+º >±e&ÜìøÏ #˚dqæ ø£èwæ #ê˝≤ eTTK´yÓTqÆ ~. á #·≥+º
e\¢H˚ H˚&ÉT <√|æ&û Á|üuÛÑT‘ê«\T mìï Á|üj·T‘êï\T #˚dæHê ôw&É÷´˝Ÿ¶
ÁbÕ+‘ê\˝Àì nbÕs¡ Kì» dü + |ü < ä q T ø±s=Œπ s {Ÿ X¯ ≈ £ î Ô \ ≈£ î
ø£≥uº ≥
… ˝º øÒ b£ ˛‘·THêïs¡T. n+<äTøπ bÕ\≈£î\T <=&ç<¶ ë]q á eqs¡T\qT
ø=\¢>=≥º&ÜìøÏ <ës¡T\T yÓ‘·T≈£î‘·THêïs¡T.
2007˝À øπ +Á<ä, sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«\T $$<Ûä ãVüQfi¯C≤‹ dü+dü\ú ‘√
#˚dTü ≈£îqï ˇ|üŒ+<ë\ e\¢ <˚Xy¯ ê´|æ‘+· >± \ø£˝å ≤~ Á|ü»\T $kÕú|qü øÏ

dü+|üPs¡í eT<ä´ ìùw<Ûä+¬ø’ eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ sêh dü<ädüT‡ |æ\T|ü⁄
Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+ nqTdü]düTqÔ ï eT<ä´+ bÕ\d”
Á|üC≤e´‹πsø£yTÓ qÆ <äì, #·+Á<äu≤ãT Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ ŸqT eT<ë´+Á<Ûä Á|ü<X˚ Ÿ>±
e÷]à y˚XÊ&Éì |æˇ&ÉãT¢´ C≤rj·T ø£˙«qsY õ. s¡a≤˙‡ ù|s=ÿHêïs¡T.
◊<ë«, mHém|òt◊&ÉãT¢j·T, |æˇ&ÉãT¢´, m◊_&ÉãT¢´, eTVæ≤fi≤dü‘êÔ,
ÁXÊ$Tø£ eTVæ≤fi≤ dü+|òTü +, dæm+mdt ‘·~‘·s¡ dü+|ò÷ü \ Ä<Û«ä s¡´+˝À
~. 8.1.2016q $»j·Tyê&É ‘·TeTà\|ü*¢ ø£fi≤πøÁå ‘·+˝À »]–q sêh
eTVæ≤fi≤ dü<ädüT‡˝À n‹~Û>± bÕ˝§Zqï s¡a≤˙‡ e÷{≤¢&ÉT‘·÷
n~Ûø±sêìøÏ sêø£ eTT+<äT u…\Tº cÕ|ü⁄\T s¡<Tä › #˚kÕÔqì Á|üø{£ +Ï ∫q
#·+Á<äu≤ãT n~Ûø±sêìøÏ e#êÃø£ $#·Ã\$&ç>± ˝…ô’ dqT‡\T sTTdü÷Ô
sêh+˝À eT<ë´ìï @s¡T˝…’ bÕ*düTHÔ êïs¡Hêïs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·« <Ûqä <ëVü‰ìøÏ
ù|<ä\ Áã‘·T≈£î\T ãT–ZbÕ˝Ö‘·THêïj·THêïs¡T.
n‹~∏ > ± Vü ‰ »¬ s ’ q ◊<ë« C≤rj· T Hêj· T ≈£ î sê\T
ãè+<ëø±s¡‘Y e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|üuTÑÛ ‘·« eT<ä´+ bÕ\d” yÓqTø£, u≤¢ø˘
e÷¬sÿ{°sT¡ ,¢ eT<ä´+ e÷|òj
æ ÷·
sê»ø° j · T Hêj· T ≈£ î \
dæ + &ç π ø {Ÿ e⁄+<ä H êïs¡ T .
eT<ä´+ bÕ\d”ì e÷sêÃ\ì
Bìô|’ ø£MTwüHé @sêŒ≥T #˚dæ
dü + |ü P s¡ í eT<ä ´ ìùw<ä +
neT\T #˚j÷· \ì &çe÷+&é
#˚ X Ês¡ T . eTs√ n‹~Û
mHé m |ò t ◊ &É ã T¢ ´ , C≤rj· T
Hêj· T ≈£ î sê\T

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£©Ô eT<ä´+
‘ê– ù|<ä Á|ü » \T nìï
$<Û ë \T>± qwü º b ˛‘· T Hêï

s¡Hêïs¡T. eT<ä´+‘√ nHês√>±´\ bÕ˝Ö‘·THêïs¡ì Áô|’y˚≥T ø±s=Œπs{Ÿ
Vü‰dæŒ≥˝Ÿ≈î£ yÓ[fl y˚\ s¡÷bÕj·T\T qwübº ˛‘·THêï s¡Hêïs¡T. Á>±e÷˝À¢
‘ê>∑T˙s¡T ˝Ò<ìä ø±ì eT<ä´+ <=s¡øì£ Á>±eT+ ˝Ò<Hä êïs¡T. M{ÏøÏ ‘√&ÉT,
ø±˝ŸeT˙, ôdø˘‡ sê¬ø{Ÿ e¬>s’ ê yÓ÷kÕ\≈£î ã˝…b’ ˛‘·TqïB eTVæ≤fi¯˝Ò nHêïs¡T.
ø±e⁄q eTVæ≤fi≤ dü+|ò÷ü \T ◊ø£´ b˛sê{≤\≈£î dæ<+Δä ø±yê\Hêïs¡T.
á dü<dä Tü ‡˝À |æˇ&ÉãT¢´ sêh n<Û´ä ≈£îå sê\T ÄsY. >∑+>±uÛyÑ ê˙,
mHém|ò◊t &ÉãT¢´ sêh Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù |æ. <äTsêZuyÑÛ êì, ◊<ë« sêh
n<Û´ä ≈£îå sê\T _. Á|üu≤Û e‹ Ä<Û´ä ø£å es¡+Z >± e´eVü≤]+#ês¡T. Ç‘·s¡ eTVæ≤fi≤
dü+|ò÷ü \ Hêj·T≈£îsêfi¯ófl sê<Û,ä ø£sêƒ ] $»j·T\øÏÎ, eTH√s¡eT, ø¬ . <Ûqä \øÏÎ
‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&Üs¡T. dü<ädüT‡ nq+‘·s¡+ ˝…ìHé ôd+≥sY es¡≈£î
eT<Û´ä ìùw<Û+ä ø√s¡T‘·÷ ô|<ä› m‘·TqÔ Á|ü<sä Ù¡ q #˚XÊs¡T. |æˇ&ÉãT¢´ Hêj·T≈£î\T
|æ. |ü<àä , ø¬ . <äTs¡Z ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑Ts¡j˚T´ Á|üe÷<ä+ @s¡Œ&ç+~. BìøÏ e´‹πsø£+>± Á|ü»\ J$+#˚
Vü≤≈£îÿqT ø±bÕ&É{≤ìøÏ &܈ˆ X¯sà¡ ô|<ä› ñ<ä´e÷ìøÏ dæ<|Δä &ü ܶsT¡ . sê+N˝À
ªª$kÕú|Hü é $s√~Û $ø±XŸ Ä+<√fi¯Hμé μ nH˚ dü+düqú T kÕú|+æ ∫ Á|üU≤´‹
>±+∫q sê+∫ &çøπ sπ¢ wüHøé Ï ø°\ø£bÕÁ‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T. H˚{Ï bÕ\≈£î\T
kÕ–düTÔqï $<Ûä«+düø£s¡ $<ÛëHê\‘√ ‘ÓkÕÔeTì #Ó|ü⁄‘·Tqï n_Ûeè~Δ
qeT÷HêøÏ Á|ü‘ê´eTïj·T+>± Á|üC≤ n_Ûeè~Δ qeT÷Hêì Á|üø{£ +Ï #ês¡T.
n_Ûeè<äΔ+fÒ n~ Á|ü»\ πø+Á<ä+>± e⁄+&Ü\ì, Á|ü»\ì Jeq
$<Û«ä +kÕìøÏ >∑T]#˚dæ ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\≈£î <˚X¯ eqs¡T\qT <√∫|üf~ºÒ
n_Ûeè~Δ ø±<äì ìs¡«Δ +<ä«+>± Á|üø{£ +Ï #ês¡T. Á>±MTD J$‘·+ ∫Á<Ûyä TÓ Æ
ã‘·T≈£î ø√dü+ e\dü e∫à q>∑sê\˝À, |ü≥D
º ≤\˝Àì eTT]øÏyê&É\˝À
ÄyêdüeTT+≥Tqï ù|<ä\ô|’ uÛ÷Ñ ø£u≤®<ës¡T\T, ]j·T˝Ÿ mùd{º Ÿ <ë<ë\T
kÕ–+#˚ <Ís¡®Hê´\≈£î e´‹πsø£+>±, bÕ\≈£î\ <äqTï‘√ ù|<ä\ì
ã\e+‘· + >± yê] ìyêdü dü ú ˝ ≤\ qT+&ç ‘· ] $Ty˚ d æ yê{Ï ì
ø£u≤®#j
˚ T· &ÜìøÏ e´‹πsø£+>± ù|<ä\T kÕ–+#˚ Ä+<√fi¯q\øÏ &܈ˆ X¯sà¡
eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#ês¡T. dü«j·T+>± Ä eTT]øÏyê&É\qT dü+<ä]Ù+∫
ù|<ä\qT }s¡&+ç ∫ yê] ìyêdü Vü≤≈£îÿ\ø√dü+, eTÚ[ø£ dü<Tä bÕj·÷\
ø£\Œq\ ø√dü+ Á|üuTÑÛ ‘ê«~Ûø±s¡T\ì &çe÷+&é #˚ùdyês¡T. $XÊKq>∑s+¡ ˝À
ã&Üu≤ãT\øÏ <äqTï>± õ.$.m+.d” Ç+~sêq>∑sY, n+uÒ<äÿsYq>∑sY
‘· ~ ‘· s ¡ eTT]øÏ y ê&É \ ˝Àì ù|<ä \ Çfi¯ fl qT ≈£ L *Ãy˚ j · T &ÜìøÏ
|üPqT≈£îqï|ü⁄&ÉT Ä <äTX¯Ãs¡´qT rÁe+>± K+&ç+∫ Ä yê&É\qT |üs´¡ {Ï+∫
Á|ü»\ b˛sê{≤\øÏ eT<ä‘› T· ‘Ó*bÕs¡T. n&É$˝Àì Kì» dü+|ü<qä T
<√|æ&û esêZ\øÏ <√∫ô|≥º&ÜìøÏ bÕ\≈£î\T Á^HéVü≤+{Ÿ ù|s¡T‘√
Ä~yêd”\ô|’ j·TT<ä+Δ Á|üø{£ +Ï ∫ kÕ–düTqÔ ï bÕX¯$ø£ ìs¡“+¤ <äø±+&ÉqT
rÁe+>± K+&ç+#ês¡T.
‘·q j·÷e‘Y J$‘ê˙ï |”&ç‘· Á|ü»\T eTTK´+>± Ä~yêd”\
nuÛTÑ ´qï‹øÏ, Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡øDå£ øÏ n]Œ+∫q &܈ˆ X¯sà¡ e´øÏ>Ô ‘∑ · J$‘·+˝À
#ê˝≤ ìsê&É+ãs¡‘q· T bÕ{Ï+#ês¡T. neø±XÊ\THêï Äj·Tq mqï&É÷
$˝≤düe+‘·yTÓ qÆ , kÂø£s´¡ e+‘·yTÓ qÆ J$‘êìï Ä•+#·˝<Ò Tä . n≥Te+{Ï
yê{ÏøÏ m|ü&É÷ <ä÷s¡+>± e⁄+&˚yês¡T. Äj·Tq e´øÏ>Ô ‘∑ · J$‘·+˝Àì
ìsê&É+ãs¡‘,· Á|ü»\ Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡øDå£ øÏ Á|ü<]ä Ù+∫q ìã<ä‘› ,· b˛sê≥
|ü{eÏ T Á|ü»\ Á|üj÷Ó »Hê˝Ò |üse¡ ÷e~Û>± ø£èwæ#ù˚ d yês¡+<ä]ø° m|üŒ{Ïø°
Ä<äs¡ÙÁbÕj·Ty˚T. Äj·Tq ø£èwæì, ‘ê´>±ìï, ø±s¡´Bø£åì eTT+<äT≈£î
rdüT≈£îb˛e&ÜìøÏ dæ.|æ.◊ (m+.m˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” sêh ø£$T{°
|üPqT≈£î+≥T+~. Äj·Tq eTè‹øÏ CÀVü‰s¡T¢ n]ŒdüTqÔ ï~.

ø±ˆˆ |üsêƒ Hé eTkÕÔHé U≤HéøÏ CÀVü‰s¡T¢
dæ|æ◊(m+m˝Ÿ) q÷´ &ÓyÓ÷Áø£d” ˇ+>√\T õ˝≤¢ ø£$T{Ï
düuÛÑT´\T ø±ˆˆ |üsƒêHé eTkÕÔHéU≤Hé 6.12.2015q eè<ëΔ|ü´+,
nHês√>∑´+‘√ eTs¡D+Ï #ês¡T. Äj·Tq dü«dü\Ô + ø£ècÕíõ˝≤¢ C§qïbÕ&ÉT
Á>±eT+. ñeTà&ç ø£eT÷´ìdüTº bÕغ qT+&ç bÕغ düuTÑÛ ´ì>± e⁄Hêïs¡T.
‘·q uÛ≤s¡´ #·ìb˛sTTq ‘·sê«‘· ˇ+>√\T e∫à >√‘ê\ yê´bÕs¡+
#˚d÷ü Ô bÕغ ø±s¡´Áø£e÷\˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. 1964 bÕغ N*ø£˝À
‘=\T‘· $|üe¢ ø±s¡T\ yÓ|’ ⁄ü e∫à ˇø£ dü+ˆˆ bÕ≥T s¡V≤ü dü´ J$‘·+

düu˝ÑÛ À e÷{≤¢&TÉ ‘·Tqï ø±ˆˆ qs¡d+æ Vü≤+ |ü+‘·T\T

≈£L&Ü >∑&bç Õs¡T. eT<Û´ä ˝À ø=+‘· ø± dæ|mæ yéT yÓ|’ ⁄ü yÓ[flHê ‹]–
2000 dü+ˆˆ˝À dæ|◊æ (m+m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d” ˝ÀøÏ e#êÃs¡T. |ü≥Dº +˝À
ù|<ä\ Ç+&É¢ dü˝Ô ≤\ ø=s¡≈î£ ø£èwæ #˚XÊs¡T. e÷$T&çbÕ˝…+ ø=‘·&Ô =+ø£\T,
eTÁ]#Ó≥T¢ ø±\˙ yêdüT\≈£î, b˛‘·TsêE ø±\« ìsê«•‘·T\≈£î,
eTTs¡T>∑Tø±\« >∑≥Tº MT<ä yê]øÏ ‘·~‘·s¡ mdt.dæ., mdt.{Ï. _dæ ù|<ä\≈£î
Ç+&É¢ dü˝ú ≤\T kÕ~Û+#·&+É ˝À #ê˝≤ ø£èwæ #˚XÊs¡T. ø±\˙˝À¢ ø£s¬ +≥T,
˙s¡T, sπ wüHé ø±s¡T\¶ T ‘·~‘·s¡ Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ ì‘·´+ düŒ+~+∫ |üì
#˚ùdyês¡T. nHês√>∑´+‘√ e⁄qï|üŒ{ÏøÏ ‹]–q+‘· ø± Á|ü»\ø√dü+
|ü]‘·|+æ #ê&ÉT. |ü≥D
º +˝À ù|<ä\ Hêj·T≈£îì>± ù|s¡T>±+#ê&ÉT. Á|ü»\
Vü ≤ è<ä j · ÷ \˝À #Ó s ¡ > ∑ ì eTTÁ<ä y˚ X Ês¡ T . n≥Te+{Ï ø±Áy˚ T &é
|üsêƒ HéeTkÕÔHUé ≤Hé eTè‹ $|üy¢ √<ä´e÷ìøÏ rs¡ì˝À≥T. Äj·Tq≈£î ìyêfi¯ó
\]Œ<ë›+. eTkÕÔHUé ≤Hé ÄX¯jT· kÕ<Ûqä ≈£î |ü⁄qs¡+øÏ‘e· TÚ<ë+.

ãT*f…Hé ` 1

q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”

3

Á|üC≤ ø£$, kÕVæ≤r $eTs¡Ù≈£î\T

dæ.|.æ ◊ (m+`m˝Ÿ) q÷´&yÓ ÷Ó øÁ d£ ” øπ +Á<øä $£ T{° düuTÑÛ ´\|ô ’ #·+<Á +ä Äs√|üD\≈£î dædæ $es¡D
dæ.|æ.◊(j·T+`j·T˝Ÿ)`q÷´&Óy÷Ó Áø£d” øπ +Á<äø$£ T{° düuTÑÛ ´\ô|’
#·+Á<ä+ #˚dqæ Äs√|üD\qT øπ +Á<äø$£ T{° K+&çdTü qÔ ï~. á Äs√|üD\≈£î
@˝≤+{Ï yêdüyÔ ê\ ÁbÕ‹|ü~ø£ ˝Ò<Tä . á Äπø|å Dü \T #˚jT· T≥≈£î #·+Á<ä+
|ü∫à nã<ëΔ\≈£î |üPqT≈£îHêï&ÉT. qe+ãsY16`30 ‘˚B Á|üC≤|ü+<Ûë
dü+∫ø£˝À #·+Á<ä+ (uÛsÑ ‘¡ Y yê´dü+˝À) ø±Áy˚T&é ~yêø£sôY |’ ìsê<Ûës¡yTÓ qÆ
Äs√|üD\T #˚XÊ&ÉT. ø±Áy˚T&é ~yêø£sY 80 \ø£\å s¡÷bÕj·T\T kÕ«Vü‰
#˚XÊ&Éì @Hê&É÷ @ ˇø£ÿ øπ +Á<äø$£ T{° düuTÑÛ ´&ÉT Äs√|üD #˚jT· ˝Ò<ìä
dæ.|æ.◊.(j·T+`j·T˝Ÿ)`q÷´&Óy÷Ó Áø£d” øπ +Á<äø$£ T{° düŒwü+º #˚dTü qÔ ï~.
m+‘· yÓTT‘·+Ô ˝À &Éu“’… Hê, @ eqs¡TqT+&ç n+~q &Éu“’… Hê kÕ«Vü‰
#˚XÊ&ÉH˚ ˝≤+{Ï Äs√|üDqT mqï&É÷ #˚jT· ˝Ò<Tä . Ç~ |ü∫à nã<ä+Δ ‘√
≈£L&çq~. e÷ bÕغ øπ +Á<äø$£ T{° düuTÑÛ ´&ç>± #ê˝≤ ø± ø=qkÕ–q
ø±Áy˚T&é #·+Á<ä+ á˝≤+{Ï Ä<Ûës¡ s¡Væ≤‘· Äs√|üD #˚j·T&É+
øπ +Á<äø$£ T{°ì u≤~Û+∫+~.

ø±Áy˚T&é ~yêø£sYô|’ Áø£eT•ø£åD≤#·s¡´ rdüTø√yê\ì @
πø+Á<äø£$T{° düuÛÑT´&ÉT &çe÷+&é #˚j·T˝Ò<äì πø+Á<äø£$T{° düŒwüº+
#˚dTü qÔ ï~. Ç~ ø±Áy˚T&é #·+Á<ä+ #˚dTü qÔ ï eTs√ nã<ä+Δ .
yêdüeÔ +>±, ø±Áy˚T&é ~yêø£sôY |’ ø±Áy˚T&é #·+Á<ä+ m+<äT≈£î
Äs√|üD #˚düTÔHêï&√ Äj·Tq Ä]ºø£˝Ÿ˝ÀH˚ #Ó|ü⁄Œø=#êÃ&ÉT. ø±Áy˚T&é
#·+Á<ä+ Á|üø±s¡+ ø±Áy˚T&é ~yêø£s≈Y î£ ‘êqT eT<ä‘› T· sTTdü÷Ô edüT+Ô &É>±,
ø±Áy˚T&é #·+Á<ä+ô|’ »]|æq m+ø£«sTTØ ]b˛s¡Tqº T ø±Áy˚T&é‡ #·]Ã+#·
e#·Ãì øπ +Á<äø$£ T{° ìs¡sí TT+∫q|ü⁄Œ&ÉT ø±Áy˚T&é ~yêø£sY ‘·qqT düb˛s¡Tº
#˚jT· ˝Ò<Tä . yêdüeÔ +>± #·÷ùdÔ ns¡eú Tj˚T´<˚$T≥+fÒ bÕغì N\Ã&É+
yÓqTø£ ñqï ø±ˆˆ #·+Á<ä+ Ä˝À#·q\qT Ç~ yÓ###BOT_TEXT###amp;¢ ç #˚dTü qÔ ï~.
dæ.|æ.◊(m+.m˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” πø+Á<äø£$T{°, sTT‘·s¡
ø£$T{°\ düuÛÑT´\ô|’ ø±Áy˚T&é #·+Á<ä+ Äs√|ædüTÔqï nã<äΔ|ü⁄, Ä<Ûës¡
s¡Væ≤‘· Äs√|üD\qT $s¡$T+#·T≈£î+{≤&Éì(&Ódædtº) πø+Á<äø£$T{°
Ä•düTÔqï~.

(2015 Á|üC≤|ü+<Ûë dü+∫ø£\T 14, 15, 16\˝À uÛsÑ ‘¡ Y ù|s¡T‘√ #·+Á<äqï sêdæq yê´kÕ\≈£î dædæ sTT∫Ãq $es¡DqT ô|q’
Á|ü#T· ]+#êeTT. uÛsÑ ‘¡ Y yê´dü+˝À ø±ˆˆ yÓm’ dtÄsY, ø±ˆˆ ~yêø£s,Y ø±ˆˆ Á|ükÕ<é \‘√ bÕ≥T sêh ø£$T{° Hêj·T≈£î\ ô|q’ , e÷‘·è dü+dü˝ú À #˚]q
>∑T+≥÷s¡T, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ ø±Áy˚T&é‡ ô|q’ Äs√|üD\T #˚XÊs¡T. M{ÏøÏ >∑Ts¬ q’ yê] düŒ+<äq\T, düe÷<ÛëHê\T es¡Tdü>± Á|ü#T· ]kÕÔ+.)
` dü+bÕ<ä≈î£ \T

n<˚›|ü*¢ sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄ dü+‘ê|ü düuÛÑ
22.1.2016 ñ<äjT· + 11 >∑+≥\≈£î
>±+BÛueÑÛ Hé, ø±øÏHê&É
düuÛ≤<Ûä´≈£åî\T : ns¡TD√<äjT· sêe÷sêe⁄
eø£\Ô T : ø±ˆˆ dürwt #·+<äsY
(Á|üeTTK ø£$, $eTs¡Ù≈£î&ÉT, m&ç≥sY <äøÿ£ Hé {Ï$.)

|æ. Á|ükÕ<é
<äTsêZ Á|ükÕ<é,
C….yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢,
b˛s¡+&É¢ lìyêdt,
yÓ÷Vü≤Hé (»s¡ï*dt,º ôV≤’ <äsêu≤<é)—
n+ã{Ï ø£èwüí
Ç≥T¢

ns¡TD√<äjT· kÕ+düÿè‹ø£ düe÷K´
Visit CPI(ML)Wed Site : www.cpimlndtsap.org

>∑T+≥÷s¡T˝À $»j·Te+‘·yTÓ qÆ Hê\T>∑T Ä+<√fi¯q\T
>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ˝À Ç{°e\ q÷´&Óy÷Ó Áø£d” bÕغXÊK @s¡Œ&ɶ
$wüjT· + á |üÁ‹ø± bÕsƒ≈¡ î£ \≈£î ‘Ó*‡+<˚. q÷‘·q+>± @s¡Œ&ɶ õ˝≤¢
ø£$T{° ìsêàD ø£èwæì #˚|≥ü &º +É MT<ä øπ +ÁBø£]+∫+~. ìC≤ìøÏ ìsêàD
|üs+¡ >±, sê»ø°jT· >∑T]Ô+|ü⁄ Ø‘ê´, Ä]úø£ eqs¡T\ Ø‘ê´ #ê˝≤ ã\V”≤q
|ü]dæ‘ú T· \˝À q÷‘·q bÕغ õ˝≤¢ ø£$T{° ‘·q ø£èwæì ÁbÕs¡+_Û+∫+~.
n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü<eäÛ T+>± eT]j·TT Á|ü<ëÛ q+>± Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\
Á|üC≤ düMTø£s¡D MT<ä <äèwæº ô|{Ϻ+~. á sê»ø°j·T yÓ\T>∑T˝À
m◊¬øm+mdt ‘·q ø£èwæì kÕ–+#ês¡T. 2016 »qe] 28, 29,
30\˝À »+>±¬s&ç¶ >∑÷&Ó+ (|üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢) ˝À m◊¬øm+mdt sêh
eTVü‰düuÛÑ\T »s¡>∑qTqï dü+<äs¡“¤+ ≈£L&Ü n+<äTø=ø£ dü÷Œ¤]Ôì∫Ã+~.
2015 qe+ãs¡T 24 qT+∫ &çôd+ãs¡T 24 eT<Û´ä øπ e HÓ\ s√E\
e´e~Û˝À m◊¬øm+mdt Ä<Û«ä s¡´+˝À Hê\T>∑T Ä+<√fi¯Hê ø±s¡´Áø£e÷\T
$»j·Te+‘·eTj·÷´sTT. BìøÏ eTT+<äT ìsêàD≤‘·àø£ düMTø£sD
¡ ø£èwæ
kÕ–+~. yê{Ï $esê\qT á ÁøÏ+<ä ìy˚~+#·&yÉ TÓ qÆ ~.

>∑T+≥÷s¡T ø£˝…ø£ºπs≥T e<ä› <Ûäsêï
Á|ü‹Ô, e], |üdüT|ü⁄ ‘·~‘·s¡ |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\T
#Ó*¢+#ê\˙, esê¸uÛ≤e+‘√ m+&çb˛sTTq |ü+≥\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+
#Ó*+¢ #ê\˙, øö\T<ës¡T\qT yêdüeÔ \_›<ës¡T>¢ ± >∑T]Ô+#ê\˙, s¡TDe÷|ò”
Vü‰MTì neT\T #˚j÷· \˙, s¡;øÏ ø=‘·Ô s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚j÷· \˙,
$‘·HÔ ê\T ñ∫‘·+>± düs|¡ süò ê #˚j÷· \˙, e´ekÕj·T ≈£L©\øÏ ñbÕ~Û
Vü‰MT |ü<∏äø±ìï e]Ô+|üCÒdæ HÓ\øÏ 26 s√E\T |üì ø£*Œ+#ê\˙,
e´ekÕj·T ≈£L©\ e\dü\qT ÄbÕ\˙, ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\qT
ìyê]+#ê\˙, Á>±MTD ÁbÕ+‘·+˝À e´ekÕj·T Ä<Ûë]‘· |ü]ÁX¯eT\qT
kÕú|æ+#ê\˙ &çe÷+&ÉT #˚dü÷Ô 24.11.2015q >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢
ø£˝…ø£ºsê|ò”düT m<äT≥ m◊¬øm+mdt <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫+~. y˚\÷Œ]
qs¡d+æ Vü‰sêe⁄ (õ˝≤¢ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù) n<Û´ä ø£‘å q· »]–q <Ûsä êï≈£î
m◊¬øm+mdt sêh Hêj·T≈£î\T ‘ê+Á&É Á|üø±XŸ eTTK´ n~Û‹>±
Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. Äj·Tq ‘·q ÁbÕs¡+uÛÀ|üHê´dü+˝À s¬ ‘’ T· , ≈£L©\ |ü≥¢
øπ +Á<ä, sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«\ <äTwüº $<ÛëHê\qT $es¡+>± ‘·÷sêŒs¡|{ü ≤ºsT¡ .
Ç<˚ õ˝≤¢˝À neTsêe‹ sê»<Ûëì ù|]≥ #·+Á<äu≤ãT Á|üuÛÑT‘·«+
kÕ–düTÔqï ø±s=Œπs≥T ≈£îÁ≥\qT <äTj·T´ã{≤ºs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ô|’
e⁄<ä´$T+#·&+É <ë«sêH˚ Hê´j·TyÓTqÆ ø√¬sÿ\qT kÕ~Û+#·Tø√>∑\eTHêïs¡T.
á <Ûäsêï˝À Ç+ø± m◊¬øm+mdt sêh Hêj·T≈£î\T, Á|üø±X¯+ »˝≤¢
Hêj·T≈£î\T, ø=+>∑s¡ q]‡+Vü≤+|ü+‘·T\T, q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” bÕغ sêh
Hêj·T≈£î\T, |æ. Á|ükÕ<äT, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù &ç. yÓ÷C…d,t dæ|j
æ T· + õ˝≤¢
ø±s¡´<ä]Ù bÕX¯+ sêe÷sêe⁄, j·T+dæ|◊æ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ∫\Tø±
$»j·TkÕ>∑s,Y Ç|òPü º sêh Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù ø¬ . b˛˝≤], |æ&mç dtjT· T
sêh n<Û´ä ≈£îå \T m. s¡$#·+Á<ä ‘·~‘·sT¡ \T Á|üd+ü –+#ês¡T. á <Ûsä êï˝À
ø±]àø£Hêj·T≈£î\T ¬ø. l<ÛäsY |æ&çmdtj·TT $<ë´]ú Hêj·T≈£î\T nXÀø˘
‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. e÷J m◊¬øm+mdt d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T ã‘·T\Ô
>√|æs¬ &ç¶ <Ûsä êï •_sêìï dü+<ä]Ù+∫ dü+|òT” uÛ≤e+ Á|üø{£ +Ï #ês¡T. <Ûsä êï

nq+‘·s+¡ y˚\÷Œ] qs¡d+æ Vü≤sêe⁄, ø£>±Z ‹s¡|‘ü j
· T· ´, j·T+.•ej·T´,
>∑+&çø√≥ u≤ãT, y˚\÷Œ] lìyêdüsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\‘√ ≈£L&çq
Á|ü‹ì~Ûes¡+Z &ç.ÄsY.z. ≈£î $q‹ |üÁ‘êìï∫Ã+~. á <Ûsä êï˝À 50
eT+~øÏ ô|>’ ± bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±≈£îe÷qT˝À –]»q sê´©, <Ûsä êï
>∑ T +≥÷s¡ T õ˝≤¢ , ø±≈£ î e÷qT eT+&É \ π ø +Á<ä + ˝À
21.12.2015q 75 eT+~ j·÷Hê<äT\T, #Ó+#·T\‘√ ˇø£ Á|ü<sä Ù¡ q
»]–+~. mdtd.æ mdt{Ï düuŸ bÕ¢Hé ì<ÛTä \ eT+ps¡Tø¬ ,’ Çfi¯fl dü˝ú ≤\
eT+ps¡Tø¬ ,’ |üø±ÿ>∑èVü‰\ ìsêàD+¬ø’ sT÷ <Ûsä êï »]–+~. <Ûsä êïøÏ
eTT+<äT 75 eT+~ –]»qT\T ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ ôd+≥s¡T qT+&ç
‘·Vü≤o˝≤›s¡T ø±sê´\j·T+ es¡≈£L Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <Ûäsêï
nq+‘·s¡+ ô|’q ù|s=ÿqï ø√¬sÿ\‘√ ≈£L&çq $q‹ |üÁ‘êìï ˇø£
Á|ü‹ì~Ûes¡+Z ‘·V≤ü o˝≤›sT¡ ≈£î n+<äCdÒ +æ ~. nq+‘·s+¡ ‘·V≤ü o˝Ÿ Ä|òd” Tü
Äes¡D˝À »]–q düu˝ÑÛ À y˚\÷Œ] qs¡d+æ Vü‰sêe⁄, >∑+&çø√≥ u≤ãT
–]»qT\qT<˚•› +∫ Á|üd+ü –+#ês¡T. ‘·s‘¡ s· ê\ kÕe÷õø£ nD∫y˚‘·
qT+&ç ø£˙dü ñ|üXe¯ Tq+ bı+<ä&+É ø√dü+ mdtd.æ mdt{Ï düuŸbÕ¢Hé
ì<Û ä T \qT dü ~ «ìjÓ ÷ >∑ + #˚ d ü T ø√yê*‡ e⁄+<ä ˙ , n+<ä T ¬ ø ’
e⁄<ä´$T+#ê\˙ yês¡T dü+<˚X$¯ T#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À düTe÷s¡T
Çs¡y’Ó eT+~ eTVæ≤fi¯\T ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ j·T+.
b˛‘·TsêE, _. ‹s¡T|ü‘j
· T· ´, q\¢uÀ‘·T\ eT+>∑eTà, eT˝≤¢ @düeTà,
¬ø. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ÄsY. @&ÉTø=+&É\T ‘·~‘·s¡T\T Hêj·Tø£‘·«+
eVæ≤+#ês¡T. Ms¡T eT+&É˝Àì sπ ≥÷s¡T ø=+&É bÕ≥÷s¡T Á>±e÷\≈£î
#Ó+~q –]»qT\T. ø£˙dü edü‘T· \T, kÂø£sê´\≈£î ≈£L&Ü H√#·Tø√ì
M]ì düMTø£]+#·&+É »]–+~.

ô|<äq+~bÕ&ÉT˝À –]»q sê´©, <Ûsä êï
>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ô|<äq+~bÕ&ÉT eT+&É\ πø+Á<ä+˝À
24.12.2015q m◊¬øm+mdt Ä<Û«ä s¡´+˝À –]»qT\ <Ûsä êï »]–+~.
ìy˚Xq¯ dü˝ú ≤\T, |üø±ÿ >∑èVü‰\ ìsêàD+, eTTs¡T>∑T >∑T+≥\ ìs¡÷à\q,
mdt{Ï ø±s√ŒπswüHé <ë«sê s¡TD≤\ eT+ps¡T, mdtd.æ mdt{Ï düuŸ bÕ¢Hé
ì<ÛTä \ dü~«ìjÓ÷>∑+ ‘·~‘·s¡ ø√¬sÿ\‘√ sT÷ <Ûsä êï »]–+~. BìøÏ
eTT+<äT kÕúìø£ Hê>∑T\bÕ&ÉT mdt{Ï ø±\˙ qT+&ç |ü⁄s¡M<ÛTä \ >∑T+&Ü
‘·V≤ü o˝≤›sT¡ Ä|òd” Tü es¡≈L£ Á|ü<sä Ù¡ q kÕ–+~. <Ûsä êï nq+‘·s+¡ ˇø£
Á|ü‹ì~Ûes¡+Z ‘·V≤ü o˝≤›sT¡ ≈£î $q‹|üÁ‘êìï n+<äCdÒ +æ ~. Äj·Tq ‘·>T∑
$<Û+ä >± düŒ+~+∫ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ø¬ ’ ‘·q e+‘·T Á|üjT· ‘·ï+ #˚kÕÔqì
Vü‰MT sTT#êÃs¡T. nq+‘·s+¡ Á|ü<sä Ù¡ ≈£î\qT<˚•› +∫ m◊¬øm+mdt õ˝≤¢
Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù y˚\÷Œ] q]‡+Vü‰sêe⁄ Á|üd+ü –dü÷Ô mdt{Ï ø±\˙
Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï <äTs¡“s¡yÓTÆq ne÷qMj·T |ü]dæú‘·T\ô|’
b˛sê&Ü\ì dü+<˚X$¯ T#êÃs¡T. á ª<Ûsä êï˝À >∑+&çø√≥ u≤ãT, ø±\e
l<Ûsä Y bÕ˝§ZHêïs¡T. á <Ûsä êï˝À 50 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. ø=+<äsT¡
eTVæ≤fi¯\T ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T. BìøÏ Äe⁄\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, Äe⁄\
b˛\j·T´, Äe⁄\ uÀ&çeTà, ø√≥eTà ‘·~‘·sT¡ \T Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤+#ês¡T.
ô|q’ ù|s=ÿqï eT÷&ç+{Ï˝À yÓTT<ä{Ï ø±s¡´Áø£eT+ Á|ü<ëÛ q+>±
s¬ ‘’ T· , ≈£L©\ düeTdü´\ MT<ä #˚|{ü +ºÏ ~. Á|ü<ëÛ q+>± >∑T+≥÷s¡T Á>±MTD
eT+&É\ Á>±e÷\ qT+∫ Bì düMTø£s¡D »]–+~. n~ ≈£L&Ü
kÕ+Á|ü<ëj·T e⁄<ä´eT ÁbÕ+‘· Á>±e÷˝…q’ »q+ #·T+&É÷s¡T, #Í&Ées¡+,
bı‘·÷Ôs¡T, e\÷¢s¡T ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ qT+∫ »]–+~. Ç$ >∑‘·+
qT+∫ m◊¬øm+mdt |üì#˚dTü qÔ ï Á>±e÷\T ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. nsTT‘˚
ø±≈£îe÷qT, ô|<äq+~bÕ&ÉT eT+&É\ πø+Á<ë\˝À #˚|ü{Ϻq ¬s+&ÉT
ø±s¡´Áø£e÷\T n˝≤+{Ï$ ø±<äT. á s¬ +&ÉT #√≥¢ j·÷Hê~, #Ó+#·T\T,
ms¡ T ø£ * e+{Ï kÕ+Á|ü < ëj· T yÓ T Æ < ëq Ä~yêdü T \qT ø=‘· Ô > ±
dü M Tø£ s ¡ + ∫q$. Ç+‘· ≈ £ î eTT+<ä T
dü+ã+<Ûë\T ˝Òì #√≥¢≈î£ Á|ü‘´˚ ø£+>± yÓ[fl
düMTø£]+∫q dü+<äsꓤ*$.
uÛ Ñ e q eT]j· T T Ç‘· s ¡ ìsêàD
ø±]à≈£î\ düeTdü´\ MT<ä ˝Òãs¡T Ä|ò”düT\
m<äT≥ »qe] 8e ‘˚Bq <Ûsä êï\øÏ Ç|òPü º
sêh ø£$T{° |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. >∑T+≥÷s¡T
&ç.dæ.m˝Ÿ. Ä|òd” Tü m<äT≥ Ç|òPü º Ä<Û«ä s¡´+˝À
Ä s√E 50 eT+~‘√ <Ûsä êï »]–+~.
õ˝≤¢˝À Ç|òPü º #˚|{ü qºÏ yÓTT<ä{Ï ø±s¡´Áø£eT+
$»j·Te+‘·yÓTÆq~. >∑‘· 2 HÓ\T>±
ìsêàD s¡+>∑ ø±]à≈£î\˝À #˚dæq ø£èwæ
|òü*‘·$T~. á $<Ûä+>± nø√ºãsY˝À
>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À q÷´&Óy÷Ó Áø£d” e÷‘·è
dü+düúXÊK @s¡Œ&ç, $$<Ûä s¡+>±\˝À
e⁄<ä´eT ìsêàD ø£èwæì kÕ–düTqÔ ï~. Ä
y˚Ts¡≈î£ |ò*ü ‘ê\T edüTHÔ êïsTT.

4

q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”

ãT*f…Hé ` 1

uÛsÑ ‘¡ Y ù|s¡T‘√ |Á Cü ≤ |ü+<∏ë ˝À #·+<Á qä ï sê‘·\T ‘·q kÕúHêìï ~>∑C≤s¡TkÕÔsTT
#·+Á<äqï bÕغøÏ #Ó+~q Á|üC≤ |ü+<∏ë |üÁ‹ø£ qe+ãs¡T 16`30
dü+∫ø£˝À ˇø£ yê´dü+ uÛsÑ ‘¡ Y ù|s¡T‘√ e∫Ã+~. @ ù|s¡T‘√ sêdæHê
Äj·Tq mes√ Á|ü‘ÿ˚ ø£+>± #Ó|Œü qø£ÿs¡˝<Ò Tä . Ä yê´dü+ sêdæq ô|<ä›
eTìwæøÏ yêdüyÔ ê\‘√ |üì ˝Ò<Tä . e÷ q÷´&Óe÷Áø£d” bÕغ Hêj·T≈£î\
>∑÷]à #ê˝≤ nã<ë›\T sêXÊ&ÉT. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À e÷ bÕغ XÊK
@s¡ Œ &É ≥ +‘√ #· + Á<ä q ï bÕغ Hêj· T ø£ ‘ ê«ìøÏ ø£ & É T |ü ⁄ eT+≥
m≈£îÿyÓb’ ˛sTT+~. eTTK´+>± >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ bÕØºì ‘·q C≤^s¡T>±
uÛ≤$düTqÔ ï #·+Á<äqï˝À ñÁø√X¯+ u≤>± ô|]–+~. n+<äTøπ e÷ bÕغ˝À
#˚]q qs¡d+æ Vü‰sêe⁄, ‹s¡|‘ü j
· T· ´‘√ düV‰ü HêMT<ä ≈£L&Ü Á>∑T&ç¶ $eTs¡Ù≈£î
~>±s¡T.
>∑‘· |ü~ dü+ˆˆ\T >± Hê≈£î bÕغ‘√ m˝≤+{Ï dü+ã+<Û+ä ˝Ò<ìä
$eTs¡Ù #˚XÊs¡T. ‘ê&˚|*ü ¢ dæyTÓ +≥T bòÕ´ø£Øº ø±]à≈£î\T ø£cÕº˝À¢ e⁄qï|ü⁄&ÉT
|ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü y˚TH˚CŸyÓT+≥T≈£î ã+≥T>± H˚qT e÷sêqì
Äs√|æ+#ês¡T. Hê n\T¢fi¯fl≈£î dæyÓT+≥T bòÕ´ø£ºØ˝À ñ<√´>±\T
sTT|æŒ+#·T≈£îHêïqì ì+<äyX˚ Ês¡T. H˚qT $.ÄsY.mdt rdüTø=ì bòÕ´ø£Øº \˝À
|ü<+˚ &ÉT¢ ñ<√´>∑+ #˚dTü ≈£îHêïqì $eT]Ù+#ês¡T. H˚qT HÓ‹’ ø£+>± ~>∑C≤]
Hê kı+‘· ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\ #˚‘H· ˚ NÛ‘êÿsê\≈£î >∑Ts¡j÷· ´qHêïs¡T.
n+>∑&ç #Óqïj·T´ Vü≤‘·´ dü+<äs“¡ +¤ >± ôV≤’ <äsêu≤<äT bÕغ ø±sê´\j·÷ìøÏ
>∑T+≥÷s¡T b˛©düT\qT rdüT¬ø[fl kÕø屑·TÔ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û
kÕ+ã•esêe⁄H˚ eTT<ëΔsTT>± sTT]øÏ+|üCXÒ Êqì Äs√|æ+#ês¡T. C…\’ T˝À
|ü]#·jT· yÓTqÆ ˇø£ ø±≥Hé $T\T¢ j·T»e÷ì qT+&ç |ü~ y˚\T |ò+ü &ÉT
rdüTø=ì bÕغøÏ #Ó|Œü ≈£î+&Ü <ë#êqì ì+~+#ês¡T. Hê bÕغ düu´ÑÛ ‘ê«ìï
#ê˝≤ ø± ÁøÏ+<äfÒ s¡<Tä › #˚XÊeTHêïs¡T. n˝≤+{Ï qqTï e÷ e÷‘·è
dü+düú õ˝≤¢ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ø£$T{° ø±s¡´<ä]Ù>± m˝≤ mqTï≈£îqï<äì
Á|ü•ï+#ês¡T.
ô|’ Äs√|üD\˝À @ ˇø£ÿf…HÆ ê H˚qT >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ bÕغ ø£$T{°˝À
e⁄qï|ü⁄Œ&ÉT #·sá ≈£î sê˝Ò<Tä . &çdæ qT+∫ H˚qT ]©yé nj·÷´ø£ ≈£L&Ü
bÕغ˝À #·sá ≈£î sê˝Ò<Tä . n˝≤+{Ï #·sá »]–Hê, @<ÓH’ ê rsêàq+
»]–Hê $Tì{Ÿ‡qT ãj·T≥ ô|{≤º\ì #·+Á<äqï bÕغì ø√s¡T‘·THêïqT.
ø£eT÷´ìdüTº bÕغ\øÏ ø£$T{°\T+{≤sTT. @ Äs√|üD\HÓH’ ê, $eTs¡Ù\HÓH’ ê
ø£$T{°\‘√ #·]Ã+∫ ìsêús¡D\≈£î sêyê*. n˝≤+{Ï ø£$T{°\‘√
dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü mes¡T e´øÏÔ>∑‘·+>± $eTs¡Ù\T #˚dæHê yê{ÏøÏ
$\Te e⁄+&É<ìä ‘Ó\TdüT. H˚qT õ˝≤¢ ø£$T{° düuTÑÛ ´&ç>± e⁄qï ø±˝À
#·+Á<äqï Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ n+>∑&ç #Óqïj·T´ kÕ–+∫q ìsêàD, Ä]Δø£
nsê#·ø±\ MT<ä H˚H˚ õ˝≤¢ ø£$T{°˝À #·sá ô|{≤ºqT. e÷ >∑Ts¡Te⁄
>±¬sq’ neTs¡J$ e÷<ë\ Hêsêj·TD kÕ«$T(myéT.mHé.mdt)>±s¡T ≈£L&Ü
Hê $eTs¡Ù\ |ü≥¢ kÕqT≈£L>± düŒ+~+#ês¡T. n+>∑&ç #Óqïj·T´>±]ì
bÕغqT+∫ ãVæ≤wüÿ]+#êø£ ≈£L&Ü Hê $eTs¡Ù\T ø=qkÕ>±sTT. e÷
õ˝≤¢ ø£$T{°øÏ ÇHé#ê]®>± e⁄qï #·+Á<äqï ‘·|⁄ü Œ&ÉT |ü<‘›ä T· \ MT<ä $eTs¡Ù
ô|{≤ºqT. u≤|ü≥¢ õ˝≤¢ |”q¢ +˝À ≈£L&Ü ìs=àVü≤e÷≥+>± #·+Á<äqï‘√H˚
$yê<ä |ü&ܶqT. #·+Á<äqï Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ bÕغ õ˝≤¢ ø£$T{° ≈£L&Ü
nÁø£e÷\≈£î, nsê#·ø±\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï<äì u≤|ü≥¢ bÕغ |”q¢ +˝À
|ò÷ü ≥T>± $eT]Ù+#êqT. n+<äTøπ qqTï õ˝≤¢ ø£$T{°˝ÀøÏ rdüTø√˝Ò<Tä .
‘êqT #Ó|Œæ q <ëìøÏ ‘·\ePù| yêfi¯ófl ‘·|Œü õ˝≤¢ ø£$T{°˝À m+‘·
d”ìj·Ts¡T Hêj·T≈£î&ÓH’ ê e⁄+&É≈L£ &É<ìä #·+Á<äqï uÛ≤$+#ê&ÉT. n+<äTøπ
qqTï õ˝≤¢ ø£$T{°øÏ mqTïø√≈£î+&Ü kÕ<Ûës¡D bÕغ düuÛÑT´&ç>±
ø=qkÕ–+#ês¡T. Hê |ü≥¢ #·+Á<äqï e´eVü≤]+∫q ô|‘·+Ô <ëØ b˛ø£&\É
|ü≥¢ ìs¡dqü >± bÕغ ÁøÏj÷· o\ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î <ä÷s¡+>± e⁄+&Ü\ì
ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïqT. nsTT‘˚ bÕغ düuÛÑ´‘ê«ìï sê»ø°j·T+>±
>ös¡eÁ|ü<yä TÓ qÆ ~>± uÛ≤$+#êqT. n+<äTøπ bÕغ ÁbÕ<∏$ä Tø£ düuTÑÛ ´&ç>±
ø=qkÕ>±qT. Hê≈£î bÕغ‘√ dü+ã+<Û+ä ˝Ò<qä &É+ nyêdüeÔ +.
ˇø£y˚fi¯ H˚qT bÕغ düuÛÑT´DÏï ø±ø£b˛sTTHê, ô|’q ù|s=ÿqï
ì+<ës√|üD\ MT<ä bÕغ ø£$T{°\˝À #·sá »]– e⁄Hêï ‹]– ÁøÏj÷· o\
bÕغ ø±s¡´Áø£e÷\˝À bÕ˝§ZHê\ì ø√s¡T‘·÷ Hê e<ä≈› î£ sêj·Tu≤sêìï
#·+Á<äqï ÄHê&ÉT m+<äT≈£î q&ç|+æ #ês¡T? bÕغ sêÁwüøº $£ T{° düuTÑÛ ´&ÉT
∫{Ïbº Õ{Ï‘√ düV≤ü õ˝≤¢ ø£$T{° Hêj·T≈£î\T ÁãVü≤àj·T´, bÕbÕsêe⁄,
u≤ã÷sêe⁄\T dü«j·T+>± e÷ Ç+{ÏøÏ e#êÃs¡T. Hê˝≤+{Ï d”ìj·Ts¡T
Hêj·T≈£î&ÉT >∑T+≥÷s¡T bÕغøÏ #ê˝≤ nedüse¡ Tì m+<äT≈£î nHêï&ÉT.
]¬ø«wüߺ #˚XÊs¡T? >∑T+≥÷s¡T, õ˝≤¢ bÕغ ‘·|⁄ü Œ&ÉT <Û√s¡DT\˙ï+{Ï˙
dü+düÿ]+#·T≈£îH˚+‘· es¡≈L£ ÁøÏj÷· o\ ø±s¡´Áø£e÷\˝À bÕ˝§Zq˝Òq˙,
ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕغ düuÛÑT´&ç>± e÷Á‘·+ ø=qkÕ>∑T‘êq˙ ∫{ϺbÕ{Ï
‘·~‘·sT¡ \≈£î Äs√E düŒwü+º >±H˚ #ÓbÕŒqT. #·+Á<äqï‘√ e÷{≤¢&ç yês¡+
s√E˝À¢ #ÓãT‘êeTì ∫{ϺbÕ{Ï #ÓbÕŒ&ÉT. n~ eTT+<äT≈£î kÕ–+~
˝Ò<äT. bÕغ‘√ @ dü+ã+<ÛäeT÷ ˝Òø£b˛‘˚ ÄHê&ÉT m+<äT≈£î Hê‘√

#·]Ã+#ês¡T? qqTï Hêj·Tø£‘·« kÕúq+˝À |üì #˚j·÷\ì m+<äT≈£î
ø√sês¡T? bÕ‘· $wüj÷· \qT eT]∫b˛sTT H˚qT e÷‘·è dü+dü˝ú À #˚s>¡ ±H˚
sTT˝≤+{Ï ì+<ä\≈£î m+<äT≈£î ~>±s¡T? #·+Á<äqï eT]j·TT Äj·Tq
nqT#·sT¡ \T Hê Á|üXï¯ ≈£î »yêãT #ÓbÕŒ*.
bÕغ‘√ Hê≈£î @ dü+ã+<Û+ä ˝Òøb£ ˛‘˚ Ä ‘·sê«‘· »]–q ø=ìï
eTTK´yÓTqÆ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î m+<äT≈£î |æ*#ês¡T? ‘ê&˚|*ü ¢ dæyTÓ +≥T
ø£+ô|˙ <ä>∑Zs¡ Çfi¯fl bòÕ¢≥T¢ |ü+|æD° &çe÷+&ÉT‘√ »]–q ãVæ≤s¡+>∑
düuøÑÛ Ï bÕغ ‘·sT¡ |ü⁄q n<Û´ä ø£‘å · u≤<Û´ä ‘·qT Hê≈£î m+<äT≈£î n|üŒ–+#ês¡T?
>∑T+≥÷s¡T˝À Ç|òüPº @&Ée sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\ dü+<äs¡“¤+>± »]–q
ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À qqTï Ç|üPº Hêj·T≈£î&ç>± eø£Ô>± m+<äT≈£î ô|{≤ºs¡T?
@\÷s¡T˝À »]–q Ç|üPº C≤rj·T eTVü‰düu\ÑÛ ≈£î &Ó*>π ≥T>± qqTï
m+<äT≈£î m+|æø£ #˚dæ |ü+|æ+#ês¡T? Ä ‘·sê«‘· q+<äq+ yÓ+ø£Á{≤e⁄
ˇø£ es¡+ú ‹ düu˝ÑÛ À eø£>Ô ± Hê‘√ m+<äT≈£î e÷{≤¢&+ç #ês¡T?
ø±ˆˆ myéT.mHé.mdt >±] nHês√>∑´+e\¢ πøåÁ‘·kÕúsTT |ü]dæú‹ì
|ü]o*+#·˝ìÒ |ü]dæ‹ú e⁄+~. Bìï neø±X¯+>± rdüTø=ì #·+Á<äqï
eT]ìï ‘·|⁄ü Œ&ÉT |ü<‘›ä T· \≈£î ~>±s¡T. Äj·Tq ‘·|⁄ü Œ\qT K+&ç+#˚
yêfi¯ófl õ˝≤¢ ø£$T{°˝À ˝ÒsT¡ . Äe⁄ bı˝À y˚TùdÔ <ä÷&É >∑≥TºMT<ä
y˚Tj·T<äT. õ˝≤¢ ø£$T{° Hêj·T≈£î<äs÷¡ yÓTT<ä≥ Á|ü»\ø√dü+ $|üe¢
dü÷Œ]Ô‘√ bÕغ˝À #˚] n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ |üì #˚dqæ yêfi‚fl ø±˙ #·+Á<äqïqT
#·÷dæ yÓTT<ä≥ #Óqïj·T´ #Ó&TÉ e÷s¡+Z |ü{≤º&TÉ . ‘·sê«‘· õ˝≤¢ ø£$T{°
düuTÑÛ ´\T ≈£L&Ü n<˚ <ë] |ü{≤ºsT¡ . #·+Á<äqï ‘·q ã+<ÛTä $TÁ‘·T\ uÛ≤Ø
dü+bÕ<äq≈£î düV≤ü ø£]+#ê&ÉT. B+‘√ bÕ≥T bÕغ õ˝≤¢ ø£$T{° düuTÑÛ ´\≈£î
≈£L&Ü kÕ«s¡Δ |üqT\qT H˚]Œ+#·kÕ>±&ÉT. yêfi¯fl‘√ ø=+‘· ‹ì|æùdÔ ‘êqT
#˚ùd ô|<ä› ‘·|ü⁄Œ\qT Á|ü•ï+#·≈£î+&Ü H√s¡T eT÷düT≈£î+{≤s¡T. á
dæ<ëΔ+‘·+ #·+Á<äqï≈£î u≤>± e+≥ |ü{+ºÏ ~. n+<äTøπ ˇø£ |ü<øä∏ +£

&ç. yÓ÷C…dt
q÷´&Óy÷Ó Áø£d” >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù
Á|üø±s¡+ eTT+<äT #·÷|ü⁄‘√H˚ õ˝≤¢ ø£$T{° düuTÑÛ ´\qT ‘·|ü &ÉT |üqT\≈£î
Áb˛‘·‡Væ≤+#ê&ÉT. <ëì e\¢ õ˝≤¢ ø£$T{°Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü <ë]‘·bÕŒs¡T.
>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À bÕغ ≈£îø£ÿ\T ∫+|æq $düsÔ ê≈£î˝≤ H˚&TÉ ‘·j÷· s¬ +’ ~.
|ü˝≤ï&ÉT˝ÀH˚qT bÕغ Äs¡ZHÓ’»s¡T>± |üì#˚dæq ø±˝À Hê ø£fi¯fl‘√
‘·|⁄ü Œ&ÉT |üqT\≈£î #·+Á<äqï e‘êÔdTü bÕÁ‘·qT dü«j·T+>± #·÷XÊqT.
õ˝≤¢ ø£$T{°˝À Á|ü•ï+#êqT. |”q¢ +˝À n&ç>±qT, |ò*ü ‘·+ ˝Òø£ ÁøÏj÷· o\
bÕÁ‘·qT <ë∫ Á|üøÿ£ ≈£î ‘·|⁄ü Œ≈£îHêïqT. nsTTHê Hê nedüs+¡ e⁄qï
ø°\ø£ düeTj·÷\˝À d”ìj·Ts¡T Hêj·T≈£î&ç>± õ˝≤¢ ø£$T{° Hê
uÛ≤>∑kÕ«e÷´ìï ø√πs~. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ø£$T{° MT<ä, eTTK´+>±
#·+Á<äqï |ü<‘Δä T· \ MT<ä Hê≈£î m+‘· ø√|ü+e⁄Hêï ø°\ø£ dü+<äsꓤ\˝À
bÕغ düuÛÑT´&ÉT>± bÕ˝§Z+≥÷ e#êÃqT. Ç<ä+‘ê 2012 es¡≈£L
ø=qkÕ–q #·]Á‘·.
#·+Á<äqï MT<ä e∫Ãq Ä]úø£ H˚sês√|üD\MT<ä bÕغ sêÁwüøº $£ T{°
$#ês¡D #˚d+æ <äì 2013˝À Hê≈£î ‘Ó*‡+~. n|ü⁄Œ&ÉT Hê e<ä› bÕغ
sêÁwüº Hêj·T≈£î\ bò˛Hé HÓ+ãs¡T¢ ˝Òe⁄. y˚sπ $TÁ‘·T\ <ë«sê bò˛Hé HÓ+ãs¡T
ùdø£]+∫ ø±+{≤≈£îº #˚XÊqT. $esê\T ‘Ó*XÊsTT. n&ç–q ø=Hêïfi¯fl
‘·sê«‘· $#ês¡D ø£$T{° ìy˚~ø£ n+~+~. n~ #·~yêø£ ì»+
‘Ó*‡b˛sTT+~. n|üŒ{Ï es¡≈L£ Hê˝À H˚qT eT<äq|ü&TÉ ‘·Tqï düeTdü´≈£î
|ü]cÕÿs¡+ <=]øÏ+~. Ä]Δø£ nsê#·ø+£ , kÕ«s¡ú dü+bÕ<äq e+{Ï ‘·|⁄ü Œ&ÉT
<Û√s¡DT\‘√ sêÁwübº ÕغøÏ _Ûqï+>± ˇø£ÿ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ bÕغ <ë]
‘·|æŒ+<äì H˚qT n|üŒ{Ï es¡≈£L n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·÷ e#êÃqT. Hê
n_ÛÁbÕj·÷\T düs¬ q’ y˚qì ns¡yΔ TÓ bÆ ˛sTT+~. sêÁwüº bÕغ $#ês¡D ø£$T{°
ìy˚~ø£ #·~yêø£ |üP]Ô>± ìsêΔ]+#·T≈£îHêïqT. H˚qT e÷‘·è dü+dü‘ú √
ø=qkÕ>±\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïqT. n+<äTπø Hê MT<ä ˝Òìb˛ì
$eTs¡Ù\≈£î ~>±s¡T.
Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·eT |üÁ‹ø£ Á|üC≤|ü+<∏ë˝À Hê MT<ä #˚dqæ Äs√|üD\
Á|üø±s¡+ H˚qT bÕغ ÁbÕ<Û$ä Tø£ düuTÑÛ ´&ç>± ≈£L&Ü |üìøÏsêqT. nsTTq|ü⁄Œ&ÉT
H˚qT e÷‘·èdü+dü˝ú À #˚s&¡ +É e\¢ #·+Á<äqï bÕغøÏ qwü+º ˝Ò<Tä . ø±˙
e÷‘·èdü+düú |üÁ‹ø£˝À ¬s+&˚fi¯fl ÁøÏ+<ä Hê yê´dü+ e#êÃø£ õ˝≤¢
ø±s¡´<ä]Ù‘√ düVü‰ eTT>∑TZs¡T õ˝≤¢ ø£$T{° düuÛÑT´\ Á|ü‹ì~Û esêZìï
Hê<ä>∑Zs¡≈£î #·+Á<äqï |ü+|æ+#ês¡T. ‘·eT bÕغ˝À ø=qkÕ>±\ì
n&ç>±s¡T. #·+Á<äqï bÕغ˝À ø=qkÕ>∑qì ‘˚*à #Ó|Œæ q+<äT≈£î õ˝≤¢
ø±s¡´<ä]Ù Äs√E <äTsꓤwü\≈£î ≈£L&Ü ~>±s¡T. qqTï bÕغ˝À
ø=qkÕ>±\ì ø√]q|ü⁄Œ&ÉT á Äs√|üD\T yê] <äèwæ˝º À ˝Òyê? yê]
bÕغ‘√ ‘Ó>‘∑ +Ó |ü⁄\T #˚dTü ≈£îqï ‘·sê«‘˚ á ì+<ës√|üD\T #˚kÕÔsê?

Ç<˚$T ìsêàD |ü<‹Δä ? Ç<˚$T ø£eT÷´ìdüߺ ˙‹?
Hêô|’ #˚dqæ ì+<ës√|üD\T $#ês¡DøÏ ì\ã&Ée⁄. yê{ÏøÏ ÁbÕ<∏$ä Tø£
Ä<Ûësê\T ≈£L&Ü ˝Òe⁄. ô|>’ ± ‘ê&˚|*ü ¢ dæyTÓ +≥T bòÕ´ø£Øº e<ä› ø±]à≈£î\
düeTø£+å ˝À ãVæ≤s¡+>∑ $#ês¡D #˚ùdÔ yêdüyÔ ê\T ‘Ó\TkÕÔsTT. eTTK´+>±
#·+Á<äqï bÕغ õ˝≤¢ ø£$T{° Hêj·T≈£î\ n$˙‹, nÁø£e÷\T @$T{À
‘Ó\TkÕÔsTT. bòÕ´ø£Øº dü˝ú ≤\T, bòÕ≥
¢ T¢, ø±]à≈£î\ |æ\¢ dü÷ÿ\T ìsê«Vü≤D
‘·~‘·s¡ e´eVü‰sê\˝À õ˝≤¢ ø£$T{° ‘·|⁄ü Œ&ÉT |ü<‘›ä T· \T ‘Ó\TkÕÔsTT.
yê] n$˙‹, bòÕ≥
¢ ¢ _õHÓdqt T Á|ü•ï+∫q Hê bÕÁ‘· >∑÷]Ã ≈£L&Ü
‘Ó\TdüTÔ+~. yêfi¯fl Ä]Δø£ H˚sê\ >∑÷]à ø=ìï $esê\qT ≈£L&Ü
yÓ\¢&ç+#·>∑\qT. õ˝≤¢ bÕغ Hêj·T≈£î\T bÕغì n&ɶ+ ô|≥Tºø=ì
kÕ–+∫q e´øÏ>Ô ‘∑ · n$˙‹, Ä]úø£ H˚sê\qT ‘Ó*dæqyê&çì. H˚qT #ê˝≤
ø± |üì#˚dqæ |ü˝≤ï&ÉT ÁbÕ+‘·+ >∑Ts¡C≤\˝À <˚ekÕúq+ uÛ÷Ñ eTT\
qT+∫ øö\T <Ûëq´+ edü÷fi¯fl˝À »s¡T>∑T‘·Tqï nH˚ø£ neø£‘e· ø£\ >∑÷]Ã
Hê≈£î $es¡+>± ‘Ó\TdüT. õ˝≤¢ ø£$T{° düuTÑÛ ´\ eT<Û´ä nÁø£eT dü+bÕ<Ûqä ˝À
yê{≤\ ø√dü+ nH˚ø£ kÕs¡T¢ |üsd¡ Œü s¡+ ‘·>T∑ e⁄|ü&ܶsT¡ . ø=ìïkÕs¡T¢ #·+Á<äqï
düeTø£+å ˝À |ü+#êsTTr\T »]>±sTT. Äj·Tq bÕÁ‘· ≈£L&Ü nÁø£e÷\≈£î
ã\$T∫Ã+~. Á‘·e⁄«≈£î+fÒ nH˚ø£ nÁø£e÷\T, neø£‘e· ø£\T >∑Ts¡C≤\˝À
ãj·T≥≈£îekÕÔsTT. n{Ϻ nÁø£e÷\qT yês¡T ãj·T≥≈£î bıø£ÿìe«s¡T.
ø±˙ Hê ˝≤+{Ï yêfi¯fl MT<ä ˝Òìb˛ì ì+<ä\T y˚kÕÔsT¡ . #·+Á<äqï <ë∫
ô|{Ϻq ‘·|ü⁄Œ&ÉT |üqT\ìï+{Ï˙ $es¡+>± ãj·T≥ô|≥º>∑\qT. õ˝≤¢
bÕغ Hêj·T≈£î\˝À me¬ses¡T @@ nÁø£e÷\T #˚ùd~ Hê≈£î ‘Ó\TdüT.
ø±˙ n˝≤+{Ï $eTs¡Ù\˝ÀøÏ yÓfifl¯ e<äì› e÷ bÕغ sêÁwüHº êj·Tø£‘«· +
e÷≈£î #Ó|Œæ +~. n+<äTøπ yê{Ï˝ÀøÏ yÓfifl¯ &É+ ˝Ò<Tä . HêMT<ä #·+Á<äqï
bÕغ |üÁ‹ø£˝À #˚dqæ $eTs¡Ù\≈£î, ì+<ës√|üD\≈£î »yê_kÕÔqT.
H˚qT $.ÄsY.mdt rdüTø=ì bÕغøÏ >±˙, j·T÷ìj·THé≈£î >±˙
#Ó|üŒ≈£î+&Ü ÁøÏcÕí õ˝≤¢ dæyÓT+≥T bòÕ´ø£ºØ\˝À |ü<˚+&ÉT¢ ñ<√´>∑+
#˚dTü ≈£îHêïqì $eTs¡Ù #˚XÊs¡T. Ç~ |ü∫à nã<ä+Δ . qqTï |ò⁄ü ˝Ÿ f…eÆ TsY>±
|üì #˚sTT+#·T≈£îH˚ ñ<˚X› ´¯ +‘√ bÕغ õ˝≤¢ ø£$T{° Hê $.ÄsY.mdt qT
Áb˛‘·‡Væ≤+∫+~. 1989 pHé˝À õ˝≤¢ ø£$T{° Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√
$.ÄsY.mdt rdüT≈£îHêïqT. Ä yÓ+≥H˚ |ò⁄ü ˝Ÿ f…eÆ Ts¡T>± õ˝≤¢ ø£$T{°
qqTï rdüT≈£îqï~. eè‹Ô $|üe¢ ø±s¡Tì>± ÄHê&ÉT HÓ\øÏ 1500s¡÷ˆˆ
\ n\yÓqT‡qT õ˝≤¢ ø£$T{° Hê≈£î ìs¡sí TT+∫+~. Ç|üPº sêÁwüº ñ
bÕ<Ûä´≈£åîì>± Ç|üPº C≤rj·T ø£$T{° düuÛÑT´ì>± ≈£L&Ü |üì#˚XÊqT.
#·+Á<äqï Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ á $<Û+ä >± qqTï Á|üy÷Ó {Ÿ #˚dqæ y˚. $.ÄsY.mdt
rdüTø=qï‘·sê«‘˚ H˚qT eT]+‘· m≈£îÿe bÕغ |üì #˚XÊqT. $.ÄsY.mdt
rdüTø√e&É+ H˚s+¡ >± Ç|ü⁄Œ&ÉT Ç+‘· |ü∫à nã<ä+Δ Ä&É{≤ìøÏ Ä sêdæq
ô|<ä› eTìwæøÏ H√¬s˝≤ e∫Ã+~?
kÕsêe⁄<ä´eT+˝À (1990˝À nqT≈£î+{≤) 2 HÓ\ bÕ≥T C…\’ T˝À
e⁄HêïqT. H˚ q T $&É T <ä \ j˚ T ´dü ] øÏ #ê˝≤ ‘· | ü ⁄ Œ&É T |ü q T\T
»s¡T>∑T‘·THêïsTT. kÕsê ø±+Á{≤ø£sº ‘¢¡ √ &ÉãT“ ø√dü+ ≈£îeTà≈£îÿ »]–q
$wüj÷· \‘√ bÕ≥T nÁø£eT edü÷fi¯ófl, ì<ÛTä \ <äT]«ìjÓ÷>∑+ Hê<äèwæøº Ï
e#êÃsTT. Vü≤‘ê´sê»ø°j÷· \ |ü≥¢ ≈£L&Ü $düT>∑T #Ó+<ëqT. #·+Á<äqï
e+{Ï eTÁ] #Ó≥TºÁøÏ+<ä õ˝≤¢ bÕغì mes¡÷ u≤>∑T #˚jT· ˝Ò<ìä ìsêΔsD¡ øÏ
e#êÃqT. $XÊ«dü+ ø√˝ÀŒj·÷qT n|üŒ{Ïøπ HÓ\øÏ 1500s¡÷ˆˆ\ n\yÓqT‡
Hê ≈£î≥T+ã b˛wüDøÏ dü]|ü&É≥+˝Ò<äT. yÓTT‘·Ô+ @&ÉT>∑Ts¡T düuÛÑT´\‘√
>∑+ô|&ÉT ≈£î≥T+ã b˛wüD ∫qï|üì ø±<äT. ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\ qT+∫
n|üŒ{Ïπø ø=ìï e‹Ôfi¯flqT m<äTs=ÿ+≥THêïqT. ÇM nM ø£*‡ |òü⁄˝Ÿ
f…ÆeTsY>± ‘·|ü⁄Œø√e&ÜìøÏ <ë]rXÊsTT. bÕغ ÁbÕ<∏ä$Tø£ düuÛÑT´&ç>±
ø=qkÕ>∑T‘êqì #ÓbÕŒqT. õ˝≤¢, sêÁwüº ø£$T{°\≈£î #Ó|Œæ #˚d+æ <˚. H˚qT
KeTà+ õ˝≤¢˝À Á>±HÓ{’ Ÿ˝À ñ<√´>±ìøÏ yÓfiS¯ Ô ø±ˆˆ myéT.mHé.mdt >±]
qT+∫ KeTà+ bÕغøÏ ˝ÒK sêsTT+#·Tø=ì yÓfi≤flqT. H˚qT KeTà+,
q˝§Z+&É õ˝≤¢\˝À ñ<√´>∑+ #˚dqæ ø±˝À KeTà+, dü÷sê´ù|≥ bÕغ
ø£$T{°\‘√ dü+ã+<Ûë\qT ≈£L&Ü ø=qkÕ–+#êqT. á yêdüyÔ ê\qT
yê´dü+˝À m+<äT≈£î <ë∫ô|{≤ºsT¡ ?
ãVüQX¯: 1998 ˝À nqT≈£î+{≤qT. bÕغ qT+∫ n+>∑&ç #Óqïj·T´
N˝≤&ÉT. Ä dü+<äs¡“¤+˝À Hê nedüs¡+ e⁄+<äì õ˝≤¢ bÕغ qqTï
n&ç–+~. eTTK´+>± ø±ˆˆ myéT.mHé.mdt >±s¡T Á|ü‘ÿ˚ ø£ $»„|Ôæ #˚XÊs¡T.
Hê≈£î mìï $eTs¡Ù\THêï, yÓTT<ä≥ õ˝≤¢˝À bÕغì ø±bÕ&ÉTø√yê\ì
uÛ≤$+#êqT. yÓ+≥H˚ H˚qT #˚dTü qÔ ï ñ<√´>±ìøÏ sêJHêe÷ #˚dæ õ˝≤¢øÏ
‹]>=#êÃqT. Ç≥T eT+>∑fi–¯ ] @]j·÷˝À, n≥T |ü˝≤ï&ÉT ÁbÕ+‘·+˝À
myéT.mHé.mdt >±s¡T, bÕغ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T, H˚qT ˇø£ {°eTT>±
|üs´¡ {Ï+#êeTT. bÕغì ø±bÕ&ÜeTT. Ä ‘·sê«‘· Ç|üPº õ˝≤¢ Hêj·T≈£î&ç>±
|üì #˚XÊqT. |ü˝≤ï&ÉT ÁbÕ+‘·+˝À qqTï |ò⁄ü ˝Ÿ f…eÆ Ts¡T>± õ˝≤¢ bÕغ

(‘·sT¡ yêsTT 11 e ù|J˝À)

ãT*f…Hé ` 1

q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”

5

$XÊK eTq´+˝À u≤¬ø{‡’ Ÿ ‘·e«ø±\¬ø’ C≤Ø #˚dqæ Jz 97qT yÓ+≥H˚ s¡<Tä #› j˚ ÷· *!

` ø¬ . ø£èwüeí T÷]Ô

$XÊK õ˝≤¢ eTq´+˝À eTs¡\ #·+Á<äu≤ãT Á|üuTÑÛ ‘·«+ u≤¬ø‡’ {Ÿ
‘·e«ø±\≈£î nqTeT‘·T*∫à Ä~yêd”\ >∑T+&Ó˝À¢ eT+≥\T sπ |æ+~.
qe+ãsY 5q u≤¬ø‡’ {Ÿ ‘·e«ø±\ ø√dü+ J.z HÓ+.97qT C≤Ø#˚d+æ ~.
sêC≤´+>∑+˝Àì 5 e ôw&É÷´˝Ÿ˝À e⁄qï á ÁbÕ+‘·+˝À e]Ô+#˚ 1/
70, |”kÕ #·{≤º\qT, n≥M |üsê´es¡D #·{≤º\qT ‘·T+>∑˝À‘=øÏÿ
sêC≤´+>∑ ñ\¢+|òTü q, #·≥eº ´‹πsø£ #·s´¡ \≈£î bÕ\Œ&ç+~. Ä~yêd”\
eTqT>∑&≈É î£ Á|üe÷<ä+ ‘·˝ô|{Ï+º ~. á 97 J.z≈£î e´‹πsø£+>± $XÊK
eTq´+ uÛÑ>∑TZeT+~. Ä~yêd”\T @ø£ ø£+sƒ¡+‘√ Á|üuÛÑT‘·« #·s¡´\qT
K+&çd÷ü Ô ñ<ä´eTu≤≥ #˚|{ü ≤ºsT¡ .
πø+Á<ä+˝Àì mHé&û@ Á|üuÛÑT‘·«+ sêh KìC≤_Ûeè~Δ dü+düú
(@|æm+&çd)æ øÏ $XÊK @C…˙‡˝À q؇|ü≥ï+ &ç$»Hé˝Àì ∫+‘·|*ü ,¢
C…Á¬s\ ]»sY« bÕ¬sdüTº |ü]~Û˝Àì 1212 ôV≤ø±ºs¡¢ n≥M uÛÑ÷$T˝À
222.84 $Tìj·THé ≥qTï\ u≤¬ø‡’ {Ÿ KìC≤ìï yÓ*øÏ rùd+<äT≈£î >∑‘·
Ä>∑dTü º 17q nqTeT‘·T*dü÷Ô rdüT≈£îqï ìs¡j
í ÷· ìøÏ nqT>∑TD+>± á
97 J.zqT C≤Ø#˚kÕeTì sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+ #Ó|ü ≈£î+~. n+fÒ u≤¬ø‡’ {Ÿ
‘·e«ø±\ô|’ øπ +Á<ä ìs¡j
í T· + ‘·|Œü e÷ Á|üyT˚ j·T+ @MT ˝Ò<ìä Á|ü»*ï
q$Tà+#·&ÜìøÏ #·+Á<äu≤ãT Á|üj·T‹ïdüTÔHêï&ÉT. ø±˙ #·+Á<äu≤ãT
Á|üuTÑÛ ‘ê«\ >∑‘· #·]Á‘·qT |ü]o*ùdÔ u≤¬ø‡’ {Ÿ ‘·e«ø±\ ø√dü+ nìï
#·{≤º\qT ñ\¢+|òTæ +∫ $\TyÓq’ u≤¬ø‡’ {Ÿ Kì» dü+|ü<qä T uVüQfi¯C≤‹
dü+dü\ú ≈£î <√∫ô|≥º&ÜìøÏ #˚dqæ $X¯« Á|üjT· ‘êï\T ø£ì|ækÕÔsTT.
$XÊK eTq´+˝À $\TyÓ’q u≤¬ø’‡{Ÿ Kì»+ô|’ ø£H˚ïdæq ã&Ü
ø±s=Œπs{Ÿ dü+dü\ú T, ãVüQfi¯C≤‹ dü+dü\ú T <ëìï <äøÿÏ +#·Tø=ì \ø£\å
ø√≥¢qT Ä]®+#·&ÜìøÏ bÕ\ø£bÕغ\ H˚‘\· qT Á|üu≤Û $‘·+ #˚dTü HÔ êïsTT.
M] <√|æ&û yê+#Û\· ≈£î nqT>∑TD+>± n~Ûø±s¡+˝À @ bÕغ Á|üuTÑÛ ‘ê«\T
e⁄Hêï $XÊK eTq´+˝À u≤¬ø’‡{Ÿ KìC≤ìï yÓ*øÏrj·T&ÜìøÏ nìï
#·{≤º\qT uÒU≤‘·sT¡ #˚jT· Á|üjT· ‹ï+#êsTT. øπ +Á<ä+˝À e⁄qï mHé&@û ,
j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘ê«\T, sêh+˝À {Ï&ç|”, ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«\˙ï á
Á|üjT· ‘êï\˝À düe÷q uÛ≤>∑kÕ«eTT˝Ò. n~Ûø±s¡+˝À e⁄qï|ü⁄&ÉT ˇø£˝≤>±,
Á|ü‹|üø+å£ ˝À e⁄qï|ü⁄&ÉT ˇø£˝≤>± ‘·eT <ä«+<ä« yÓKs¡T\‘√ e´eVü≤]dü÷Ô
Ä~yêd”\qT yÓ÷dü–+#·&ÜìøÏ #·+Á<äu≤ãT, yÓj
’ T· kÕ‡sY\‘√ düV‰ü {Ï{|Ï ,”
ø±+Á¬>dt H˚‘\· +‘ê |üPqT≈£îqïyêπs. u≤¬ø‡’ {Ÿô|’ ø£Hï˚ dæq #·+Á<äu≤ãT
Á|üuÛÑT‘·«+ <ëìï m˝≤¬>’Hê ‘·$«rdæ ã&Ü ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\≈£î
ø£≥uº ≥… &º ÜìøÏ 2000 dü+ˆˆ qT+&˚ ≈£îÁ≥\T kÕ–dü÷Ô e∫Ã+~. 2002˝À
‘·eT Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝ÀH˚ –]»q dü+πøåeTXÊK eT+Á‹>± e⁄qï
eTDÏ≈î£ e÷] Ä<Û«ä s¡´+˝À »]–q –]»q dü\Vü‰ eT+&É* ({Ï@dæ)
düe÷y˚X+¯ ˝À 1/70 #·{≤ºìï m‹Ôyj
˚ ÷· \ì rsêàì+|ü #˚kÕs¡T.
Hê&ÉT {Ï&|ç æ Á|üuTÑÛ ‘·«+ #˚dqæ Á|üjT· ‘êï\qT e´‹πsøÏ+∫q yê]˝À
yÓj
’ T· kÕ‡sY Hêj·Tø£‘«· +˝Àì ø±+Á¬>dt bÕغ ≈£L&Ü ñ+~. ø±˙ ‘·sê«‘·
n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq sê»X‚Ks¡s¬ &ç¶ Á|üuTÑÛ ‘·«+ ≈£L&Ü u≤¬ø‡’ {Ÿ ‘·e«ø±\≈£î
|üPqT≈£îì Ä~yêd”\qT e+∫+∫+~. n|ü&ÉT Á|ü‹|üø£å+˝Àe⁄qï
#·+Á<äu≤ãT ‘·q ª>∑T]$+<äμ dü«uÛ≤yêìï <ë#·Tø=ì ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·«
ìs¡íj·÷ìï e´‹πsøÏ+#ê&ÉT. yÓ’j·TkÕ‡sY Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘· {Ï&ç|” Á|üuÛÑT‘·«
Vü≤j·÷+˝À u≤¬ø‡’ {Ÿ ‘·e«ø±\≈£î e∫Ãq sêC≤´+>∑|sü y¡ TÓ qÆ n&É+¶ ≈£î\qT
‘=\–+∫ KìC≤ìï ‘·$«rdæ ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\≈£î ø£≥uº ≥
… &º ÜìøÏ
dæ<y›ä TÓ +Æ ~. ãVüQfi¯C≤‹ dü+düú nsTTq ÄHésêø˘‘√q÷, u≤&Ü ø±s=Œπs{Ÿ
ø£+ô|˙ nsTTq õ+<ë˝Ÿ‘√q÷ m+zj·TT\T ≈£î<äTs¡TÃ≈£î+~. $XÊK
@C…˙‡˝Àì ns¡≈î£ , dü|Œü s¡¢ ÁbÕ+‘ê˝À¢ 2,445 ôV≤ø±ºs¢¡ $d”sÔ +í¡ ˝ÀqTqï
240 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ u≤¬ø‡’ {ŸqT yÓ*øÏrùd |üì 2005˝À õ+<ë˝Ÿ
ø£+ô|˙øÏ, ∫+‘·|*ü ,¢ C…Ás¬ \ ÁbÕ+‘ê˝À¢ 1649 ôV≤ø±ºs˝¢¡ À 224 yÓTÁ{Ïø˘
≥qTï\T yÓ*øÏrùd |üì s¡d`t Ä˝Ÿ`U…e’ ÷ (ÄHésêø˘) ø£+ô|˙øÏ 2007˝À
n|üŒ–+#ês¡T. á ¬s+&ÉT ø£+ô|˙\T @|æm+&çdæ ‘·s¡T|ü⁄q u≤¬ø’‡{Ÿ
‘·e«ø±\T »s¡T|ü⁄‘êsTT. ôw&É÷´˝Ÿ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Áô|y’ {˚ Ÿ dü+dü\ú øÏ uÛ÷Ñ $T,
KìC≤\T ‘·~‘·s¡ eqs¡T\qT n|üŒ–+#·≈L£ &É<Hä ˚ ìã+<Ûqä e\¢ Á|üuTÑÛ ‘·«
dü+düú nsTTq @|æm+&çdìæ Á|üuTÑÛ ‘·«+ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+|æ+~. KìC≤\qT
yÓ*øÏ rj·T&ÜìøÏ Hê{Ï j·TT|æ@ Á|üuTÑÛ ‘·«+˝Àì øπ +Á<ä >∑qT\ XÊK
qT+∫ ©E nqTeT‘·T\T bı+~ u≤¬ø‡’ {Ÿ ‘·e«ø±\≈£î nqT≈£L>±
J.z C≤]#˚sTT+#ês¡T.
yÓ’j·TkÕ‡sY Á|üuÛÑT‘·«+ Ä~yêd”\≈£î ÄX¯ìbÕ‘·+>± #˚dæq á
ìs¡j
í ÷· ìøÏ e´‹πsø£+>± ô|<äm› ‘·TqÔ $XÊK eTq´+˝À düTBÛsÈ¡ ñ<ä´e÷ìï
Ä~yêd”\T kÕ–+#ês¡T. n˝≤π> $XÊK @C…˙‡øÏ <ä>∑Zs¡>± e⁄qï
$»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝Àì j·Tdt.ø√≥ eT+&É˝À øÏ\Ô+bÕ˝…+,
eTTdæ&|ç *ü ,¢ eT÷˝u§&Ée¶ s¡ |ü+#êsTTr˝À¢ 1350 mø£sê\ uÛ÷Ñ eTT\qT

n\÷´$THê bÕ´ø£Øº ø√dü+ õ+<ë˝Ÿ ø£+ô|˙øÏ ø£≥uº ≥… &º ÜìøÏ e´‹πsø£+>±
u≤¬ø‡’ {Ÿ ‘·e«ø±\ e´‹πsø£ b˛sê≥ ø£$T{° Ä<Û«ä s¡´+˝À Ä~yêd”\T,
¬ s ’ ‘ · T `≈£ L ©\T ô|<ä › m ‘· T Ô q Ä+<√fi¯ q #˚ k Õs¡ T . $XÊK õ˝≤¢
e÷ø£es¡bÕ˝…+ ÁbÕ+‘·+˝À ÄHésêø˘ ø£+ô|˙øÏ sê#·|*ü ,¢ ;ÛeTuÀsTTq
bÕ˝…+, õ.ø√&É÷s¡T, ‘êeTs¡ |ü+#êsTTr˝À¢ øπ {≤sTT+#·ã&çq 2,326
mø£sê\ uÛ÷Ñ eTT\ s¡øD
å£ ø√dü+ nø£ÿ&ç Á|ü»\T ≈£L&Ü rÁe Ä+<√fi¯q
kÕ–+#ês¡T. ‘·sê«‘· ø±˝À j·TT|æ@ Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À øπ +Á<ä –]»q
dü+øπ eå TXÊU≤ eT+Á‹>± |ü>±Z\T #˚|{ü qºÏ øÏXs¯ #Y +· Á<ä<y˚ é Ä~yêd”\
n_ÛeT‘êìøÏ nqT>∑TD+>± $XÊK @C…˙‡˝À u≤¬ø’‡{Ÿ ‘·e«ø±\qT
s¡<Tä #› k˚ Õs¡T. @|æm+&çdøæ Ï Ç∫Ãq ©E nqTeT‘·T\qT s¡<Tä #› d˚ ÷ü Ô 2012
ôdô|+º ãsY 2q øπ +Á<ä –]»q eT+Á‹‘·«XÊK ñ‘·sÔ T¡ ´\T C≤Ø #˚d+æ ~.
Ç|ü&ÉT øπ +Á<ä+˝Àì mHé&@û Á|üuTÑÛ ‘·«+ á Jy√qT |ü{+ºÏ #·ø√≈£î+&Ü
ã¬ø‡’ {Ÿ ‘·e«ø±\≈£î ìs¡sí TT+∫ @|æm+&çdø” Ï nqTeT‘·T\T eT+ps¡T
#˚dæ+~.
Á|üdTü ‘Ô +· øπ +Á<ä+˝ÀqT, sêh+˝ÀqT n~Ûø±s¡+˝À ñqï _C…|,æ
{Ï{|Ï æ bÕغ\T ‘êeTT Á|ü‹|üø+å£ ˝À ñqï|ü⁄&ÉT u≤¬ø‡’ {Ÿ ‘·e«ø±\qT
e´‹πsøÏ+∫ Ä~yêd”\ z≥¢ ø√dü+ yê] Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡øDå£ +≥÷ >=+‘Ó‹Ô
>√\#˚kÕsTT. >∑‘· dü+ˆˆs¡+ y˚d$ü ˝À »]–q mìïø£\˝À ≈£L&Ü $XÊK
@C…˙‡˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ #˚d÷ü Ô {Ï&|ç æ H˚‘· #·+Á<äu≤ãT @C…˙‡˝À
u≤¬ø‡’ {Ÿ ‘·e«ø±\≈£î e´‹πsø£+>± e÷{≤¢&Ü&ÉT. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚
‘·q bÕ‘· mC…+&ÜH˚ s¡+>∑+ MT<äøÏ ‘Ó∫à u≤¬ø‡’ {Ÿ ‘·e«ø±\≈£î |üPqTø=ì
Ä~yêd”\qT eTs√kÕ] ì\Te⁄Hê yÓ÷dü–+#ê&ÉT.
H˚{Ï πø+Á<ä, sêh bÕ\≈£î\T rdüT≈£îqï á Ä~yêd” e´‹πsø£
ìs¡j
í ÷· \qT ìs¡ddæ ÷ü Ô Ä~yêd”\T ô|<äm› ‘·TqÔ ñ<ä´$T+#ês¡T. sêh
Á|üuTÑÛ ‘·«+ C≤Ø #˚dqæ J.y√ 97qT yÓ+≥H˚ s¡<Tä #› j
˚ ÷· \ì, qe+ãsY
7q @C…˙‡ ã+<é $»j·Te+‘·+>± »]bÕs¡T. qe+ãsY 11q >∑÷&Ó+
ø=‘·MÔ ~Û eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À 6 y˚\ eT+~ Ä~yêd”\T uÛ≤Ø sê´©
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä+Á<Ûë j·T÷ìe]Ù{°˝Àì Ä~yêd” $<ë´s¡TΔ\T
j·T÷ìe]Ù{° yÓTsTTHéπ>{Ÿ m<äTs¡T>± qe+ãsY 9 qT+&ç ìs¡e~Ûø£
ìs¡V‰ü s¡ Bø£\å T kÕ–+#ês¡T. b˛©düT\T qe+ãsY 12q M] •_s¡+ô|’
bÕX¯$ø£+>± <ë&ç#˚dæ $<ë´s¡TΔ\qT n¬sdüTº #˚dæ ÄdüT|üÁ‘·T\˝À
|ü&yÉ k˚ Õs¡T. qe+ãsY 15q $XÊK˝À $$<Ûä –]»q, Á|üC≤, ñ<√´>∑
dü+|ò÷ü \ Á|ü‹ì<ÛTä \‘√ dü<dä Tü ‡ ìs¡«Væ≤+∫ u≤¬ø‡’ {Ÿ ‘·e«ø±\ e´‹πsø£
◊ø£´ø±sê´#·sD
¡ ø£$T{°ì @s¡Œ]#ês¡T. á Ä+<√fi¯q\T HêHê{Ïø° ñ
<äè‘·eTe⁄‘·T+&É≥+‘√ sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+ e÷≥e÷]à ‘·|Œü +‘ê øπ +Á<ä
Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ HÓ{Ϻy˚j·T&ÜìøÏ |üPqT≈£î+~. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ u≤¬ø’‡{Ÿ
‘·e«ø±\øÏ nqTeT‘·T*∫Ã+~ ø£qTø£H˚ ‘êeTT 97 J.z $&ÉT<ä\
#˚j·÷*‡ e∫Ã+<äì sêh eT+Á‘·T\T, {Ï&ç|” Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T
ãTø±sTT+|ü⁄\≈£î ~>±s¡T. ∫e]øÏ #·+Á<äu≤ãT Á|üuTÑÛ ‘·«+ Ä~yêd”\
ñ<ä´eT C≤«\qT ‘·≥Tºø√˝Òø£ ‘êqT C≤Ø #˚dqæ J.z 97 neT\TqT
ì*|æyd˚ Tü qÔ ï≥T¢ Á|üø{£ +Ï ∫+~. ø±˙ J.y√qT |üP]Ô>± s¡<Tä › #˚dTü qÔ ï≥T¢
Á|üø{£ +Ï #·˝<Ò Tä . ‘·|Œü +‘ê >∑‘· Á|üuTÑÛ ‘ê«###BOT_TEXT###lt;˚qì X‚«‘·|Áü ‘·+ $&ÉT<ä\
#˚d+æ ~. á ≈£î{Ï\ m‘·T>Ô &∑ \É ‘√ Ä~yêd” ñ<ä´e÷ìï #·˝≤¢sá &ÜìøÏ,
Áø£eT+>± ñ<ä´e÷ìï ≈£îÁ≥\‘√ $∫Ãqï+ #˚jT· &ÜìøÏ |üPqT≈£î+~.
‘·sê«‘· yÓT\¢>± ‘·eT J.z neT\TøÏ Ä~yêd”\ì qj·÷Hê uÛj
Ñ ÷· Hê
ˇ|æŒ+#˚+<äT≈£î bÕe⁄\T ø£<|ä &ü ÜìøÏ #ê|üø+Ï <ä ˙s¡T˝≤ Á|üjT· ‘êï\T
kÕ–+#ê\ì |üHêï>∑+ |üìï+~.
eTq<˚X¯+˝À n~Ûø±]ø£ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ 86 s¡ø±\ $\TyÓ’q
KìC≤\T \_ÛdTü HÔ êïsTT. M{Ï˝À 90 XÊ‘·+ u§>∑TZ >∑qT\T, 80 XÊ‘·+
Ç‘·s¡ Kì» ì\«\T Ä~yêd” ÁbÕ+‘ê˝À¢H˚ ìøÏ|å yÔü TÓ Æ ñHêïsTT. eTq
‘Ó\T>∑T sêÁcÕº\ s¬ +&ç+{Ï˝À 48 s¡ø±\ Kì» ìπøbå Õ\T e⁄HêïsTT.
eTq<˚X+¯ ˝À düTe÷s¡T 3,077 _*j·THé ≥qTï\ u≤¬ø‡’ {Ÿ ìπøbå Õ\T
e⁄HêïsTT. M{Ï˝À 90 XÊ‘·+ ˇ&çcÕ, eT<Û´ä Á|ü<X˚ Ÿ, #·rXÔ Ÿ|Tüò &é, Ä+Á<Ûä
Á|ü<X˚ Ÿ\˝Àì @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ ñHêïsTT. eTq sêh+˝À $XÊK
õ˝≤¢ ns¡≈î£ qT+∫ ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ >∑Tsπ &Ô TÉ es¡≈î£ 384 øÏ.MT.
bı&Ée⁄q 24 ø=+&É˝À¢ 4,200 ôV≤ø±ºs¢¡ |ü]~Û˝À yÓsTT´ $T*j·THé
≥qTï\ u≤¬ø‡’ {Ÿ ìπøbå Õ\THêïsTT. $XÊK eTq´+ ˝Àì ns¡≈î£ , nq+‘·–]
eT+&É˝≤˝À¢ >±*ø=+&É, s¡ø£Ôø=+&É, ∫f…º+>=+~ ÁbÕ+‘ê˝À¢ 55
$T*j·THé ≥qTï\T, ∫+‘·|*ü ,¢ >∑÷&Ó+ ø=‘·MÔ ~Û eT+&É˝≤˝À¢ì C…Ás¬ \,
>∑÷&Ó+, dü|Œü s¡¢ ÁbÕ+‘ê˝À¢ 515 $T*j·THé ≥qTï\ Kì»+ <ë– ñ
+~. >∑qT\ yê´bÕs¡T\T, ã&Ü ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\T á ìπøåbÕ\ô|’
ø£Hï˚ dæ M{Ïì m˝≤¬>H’ ê <äøÿÏ +#·Tø√&ÜìøÏ bÕ\≈£î\‘√ nìï s¡ø±\

˝≤;\T kÕ–dü÷Ô ø√≥¢ s¡÷ˆˆ\ kıeTTàqT #˚‘T· \T e÷s¡TdüTHÔ êïs¡T. \ø£\å
ø√≥T¢ $\Te #˚ùd <˚X¯ Kì» dü+|ü<qä T C≤‹ n_Ûeè~Δ ø√dü+ ø±≈£î+&Ü
á <√|æ&û esêZ\≈£î eTq bÕ\≈£î\T <√∫ô|≥º&ÜìøÏ dæ<eΔä Tj·÷´s¡T.
Bìø√dü + sêC≤´+>∑ #· { ≤º \ qT, Ä~yêd” s¡ ø £ å D #· { ≤º \ qT
s¡<Tä #› j
˚ T· &ÜìøÏ @ bÕغ n~Ûø±s¡+˝À e⁄Hêï ì‘·´+ ≈£îÁ≥\T kÕ–dü÷HÔ ˚
e⁄Hêïs¡T. 1997˝À 1/70 m˝Ÿ.{Ï.ÄsY #·{≤ºìï düeT]Δd÷ü Ô düeT‘· øπ düT˝À
düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒìdü÷Ô 5e ôw&É÷´˝Ÿ˝À ñqï Ä~yêd” ÁbÕ+‘ê˝À¢
KìC≤\ ‘·e«ø±\qT Áô|y’ {˚ Ÿ ø£+ô|˙\≈£î Çe«sê<äì Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï ≈£L&Ü
Ä~yêd”j˚T‘·s¡T\T>±H˚ |ü]>∑DÏ+#ê\ì #Ó|æŒ+~. ôw&É÷´˝Ÿ ÁbÕ+‘·
|ü+#êsTTrsêCŸ #·≥+º `1996 (|”kÕ) Ä~yêd”\ dü«j·T+bÕ\qqT
H=øÏÿ#Ó|Œæ +~. Bì Á|üø±s¡+ Á>±eTdüu\ÑÛ T, Ç‘·s¡ |ü+#êsTTrsêCŸ dü+dü\ú
qT+∫ nqTeT‘· T \T ˝Ò ≈ £ î +&Ü @ ÁbÕC… ≈ £ î º \ T, |ü ] ÁX¯ e T\T
kÕú|+æ #·≈L£ &É<ìä , M{Ï nqTeT‹ ˝Ò≈î£ +&Ü sêhÁ|üuTÑÛ ‘ê«\T Á|üC≤e´‹πsø£
ìs¡j
í ÷· \T rdüTø√≈£L&É<ìä yÓ###BOT_TEXT###amp;¢ +ç ∫+~. ø±˙ á rs¡TŒ\qT, #·{≤º\qT
˝…øÿ£ #˚jT· ≈£î+&Ü <√|æ&eç sêZ\≈£î Ä~yêd” ÁbÕ+‘ê\˝À nbÕs¡ Kì»
dü+|ü<äqT <√∫ô|≥º&ÜìøÏ nìï bÕ\ø£es¡Z bÕغ\T ˇπø rs¡T˝À
e´eVü≤]düTÔHêïsTT.
u≤¬ø‡’ {Ÿ Á‘·e«ø±\ e\¢ $XÊK õ˝≤¢˝À >∑÷&Ó+ ø=‘·MÔ ~Û, ∫+‘·|*ü ,¢
ø=j·T÷´s¡T, ns¡≈î£ , nq+‘·–] eT+&É˝≤˝À¢ì 247 Á>±e÷\T ø£qTeTs¡T>¬ ’
y˚˝≤~ Ä~yêd” ≈£î≥T+u≤\T ‘·eT JeHêìï ø√˝ÀŒ‘êsTT. 60 y˚\
eT+~ ø±|ò” ‘√≥\ s¬ ‘’ T· \T, ø±]à≈£î\T ñbÕ~Û ø√˝ÀŒ‘ês¡T. Ä~yêd”\T
@{≤ n&É$ qT+&ç ùdø£]+#˚ n≥M ñ‘·Œ‘·T\Ô ˙ï <Û«ä +düeTsTT´ yê]
JequÛÑè‹ <Óã“‹+≥T+~. y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢ n&É$ HêX¯qeTe⁄‘·T+~.
|òü*‘·+>± nH˚ø£ |üsê´es¡D düeTdü´\T ‘·˝…‹Ô Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\T
dü+uÛ$Ñ kÕÔsTT. u≤¬ø‡’ {Ÿ ì\«\Tqï ø=+&É\T >∑T\¢u≤] ñ+&ç yê{ÏøÏ
˙{Ïì ì\«#˚dTü ≈£îH˚ \ø£D
å + e⁄+≥T+~. n+<äTe\¢ y˚d$ü ˝À ≈£L&Ü
á ø=+&É \ qT+&ç ˙s¡ T eP] yê>∑ T \T, q<ä T \T dü J e+>±
bÕs¡T‘·T+{≤sTT. u≤¬ø’‡{Ÿ KìC≤ìï ªzô|Héø±dtºμ >± ‘·e«&É+ e\¢
ø=+&É\˙ï <Û«ä +düyTÓ Æ Ä ø=+&É\˝À |ü⁄{Ϻ bÕs¡T‘·Tqï á ôd\j˚Ts¡T,¢
q<äT\˙ï n+‘·sêΔqeTj˚T´ Á|üe÷<ä+ ñ+~. á ø=+&É\˝À |ü⁄&ÉT‘·Tqï
>√düÔ˙, ¬s’yê&É, ô|<˚›s¡T, ‘ê+&Ée, XÊs¡<ä, d”˝Òs¡T, X¯ã] q<äT\T
ø£qTeTs¡T>¬ b’ ˛sTT á q<äT\ô|’ ì]à+∫q »˝≤X¯j÷· \˙ï e{Ïbº ˛‘êsTT.
á »˝≤X¯j÷· \ qT+&ç \_ÛdTü qÔ ï ˙{Ï Ä<Ûës¡+>± \ø£\å mø£sê\T
kÕ>∑Te⁄‘·THêïsTT. Ç$ e{Ϻb˛‘˚ ñ‘·Ôsê+Á<Ûë ¬s’‘ê+>∑+ rÁe+>±
qwüºb˛sTT yê] J$‘ê\T ‘ês¡Te÷s¡e⁄‘êsTT. n˝≤π> M{Ï qT+&ç
‘ê>∑T˙s¡T \_ÛdTü qÔ ï $XÊK, $»j·Tq>∑s+¡ , nqø±|ü*¢ ‘·~‘·s¡ |ü≥Dº ≤\
Á|ü»\T eT+∫˙{ÏøÏ ø£sT¡ ee⁄‘ês¡T.
u≤¬ø‡’ {Ÿ ‘·e«ø±\ e\¢, u≤¬ø‡’ {Ÿ Ä<Ûës¡+>± ‘·j÷· s¡jT˚ ´ n\÷´$THê
bòÕ´ø£Øº \ e\¢ Ä~yêd”\T m+‘√ n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘ês¡ì, Ä~yêd”
j·TTe‘·≈î£ eT+∫ ñ<√´>±eø±XÊ\T \_ÛkÕÔjT· ì bÕ\≈£î\T #˚dTü qÔ ï
Á|ü#ês¡+ Ä~yêd”\qT ì\Te⁄Hê e+∫+#·&Üìπø. ˇ&çcÕ˝Àì
<äeTHéCÀ&ç <ä>sZ∑ ¡ u≤¬ø‡’ {Ÿ ‘·e«ø±\ nqTuÛeÑ + Á|üø±s¡+ eTVü‰ nsTT‘˚
500 ñ<√´>±\T es¡≈L£ \_Û+#·e#·TÃ. á ñ<√´>±\T ≈£L&Ü ô|<ä›
#·<Tä e⁄\T, m≈£îÿe HÓ|’ ⁄ü D´+ ø£*–q yê]πø ekÕÔsTT. Ä~yêd” j·TTe‘·˝À
kÕ+πø‹ø£, ñqï‘· #·<Tä e⁄\T #·~y˚yês¡T #ê˝≤ ns¡T<äT. n~Ûø£ XÊ‘·+
ìs¡ø£å´sêdüT´\T>± e⁄qï Ä~yêd”\≈£î @ ñbÕ~Û \_Û+#·<äT. y˚\
≈£î+≥T+u≤\ Ä~yêd”\T @ neø±X¯+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ n&É$ qT+&ç
>¬ +{Ïyj
˚ T· ã&ç JeH√bÕ~Û ø√˝ÀŒsTT _ø±s¡T\e⁄‘ês¡T.
KìC≤\ ‘·e«ø±\ ù|s¡T‘√ bÕ\≈£î\T kÕ–düTqÔ ï $<Û«ä +dü+ ˇø£ÿ
Ä~yêd”\ eTqT>∑&øπÉ ø±<äT yÓTT‘·+Ô e÷qe eTqT>∑&øπÉ Á|üe÷<ä+.
|ü s ê´es¡ D $HêX¯ q +, q<ä T \ <Û ä « +dü + ‘√ Á|ü » \ Jeqy˚ T
<äTs¡u¢ eÑÛ Te⁄‘·T+~. ø£qTø£ u≤¬ø‡’ {Ÿ ‘·e«ø±\ düeTdü´ yÓTT‘·+Ô e÷qeC≤‹
eTqT>∑ & É dü e Tdü ´ >± >∑ T ]Ô + #ê*. Á|ü | ü + Nø£ s ¡ D ˝À uÛ ≤ >∑ + >±
kÕÁe÷»´yê<ä uVüQfi¯C≤‹ ø£+ô|˙\≈£î }&ç>+∑ #˚jT· &ÜìøÏ dæ<|›ä &ü ¶É
bÕ\≈£î\T n_Ûeè~Δ ù|s¡T‘√ <˚X+¯ ˝À $HêX¯øs£ ¡ $<ÛëHê\T #˚|{ü ºÏ Á|üC≤
Jeq $<Û«ä +dü+ kÕ–düTHÔ êïs¡T. ø√dü˝º Ÿ ø±]&ÜsY, ôdCŸ\T, |æ.dæ.|æ.◊.ÄsY
‘·~‘·s¡ ÁbÕC…≈î£ \º ù|s¡T‘√ kÕs¡e+‘·yTÓ qÆ |ü+≥ uÛ÷Ñ eTT\qT, düTBs¡È
düeTTÁ<ä rs¡ÁbÕ+‘êìï $<Û«ä +ø£s¡ |ü]ÁX¯eT\≈£î ø£≥uº {… ºÏ s¬ ‘’ ê+>∑+,
eT‘·‡ø±s¡T\ Jeq eTqT>∑&qÉ T <Óã“rdüTHÔ êïs¡T. u≤¬ø‡’ {Ÿ ‘·e«ø±\T
≈£L&Ü bÕ\≈£î\ á $<Û«ä +düøs£ ¡ $<ÛëHê\˝À uÛ≤>∑yT˚ . ø±ã{Ϻ á
$<ÛëHê\‘√ rÁe+>± qwüºb˛‘·Tqï ¬s’‘·T\T, ≈£L©\T, <ä[‘·T\T,
Ä~yêd”\T, eT‘·‡ø±s¡T\T n+<äs÷¡ düyTÓ KÆ ´yÓTÆ ñ<ä´$T+#ê*.

6

q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”

ãT*f…Hé ` 1

#·+Á<äqï bÕغ Á|üC≤|ü+<Ûë |üÁ‹ø£˝À e÷MT<ä sêdæq sê‘·\˝À <äTs¡Vü≤+ø±s¡+, >∑T&ç¶ <˚«wü+ e⁄HêïsTT
#·+Á<äqï bÕغ ªÁ|üC≤|ü+<Ûëμ |üÁ‹ø£ qe+ãs¡T 16`30
dü+∫ø£˝À uÛsÑ ‘¡ Y ù|s¡T‘√ ˇø£ yê´dü+ e∫Ã+~. n+<äT˝À e÷ bÕغ
sêh Hêj·T≈£î˝…q’ ~yêø£sq¡ ï, sê»qï (yÓj
’ T· dt.ÄsY) |”|” nqï MT<ä
#ê˝≤ $eTs¡Ù\T #˚XÊs¡T. yêfi¯fl‘√ Ä>∑˝Ò<äT. düTe÷s¡T 80 @fi¯fl
ejÓ÷eè<äT&Δ ,’Ó e÷ bÕغ d”ìj·Ts¡T Hêj·T≈£î&ÉT &ç.yÓ÷C…dt >±] MT<ä,
Hê MT<ä, eTs√ d”ìj·Ts¡T ø±s¡´ø£sÔ¡ ø£>±Z ‹s¡|‘ü j
· T· ´ MT<ä #ê˝≤
ì+<ä\T y˚XÊs¡T. e÷ eTT>∑T]Z MT<ä #˚dqæ $eTs¡Ù\T #·~yêø£ Hê
ø£&TÉ |ü⁄ ‘·sT¡ ≈£îÿb˛sTT+~. #·+Á<äqï bÕغ |ü<‘Δä T· \T q#·Ãø£, y˚TeTT Ä
bÕغ‘√ ‘Ó>∑‘Ó+|ü⁄\T #˚düT≈£îqï yêfi¯fl+. e÷‘·è dü+düú nsTTq
q÷´&Óy÷Ó Áø£d” bÕغ˝À #˚]q yêfi¯fl+. n+‘·e÷Á‘êq e÷ MT<ä Ç˝≤+{Ï
ì+<ä\‘√ sê‘·\T sêj·T&É+ #·+Á<äqï ˙‹ ‘·‘«· + ... bÕغøÏ ‘·><∑ Tä .
#ê˝≤ dü+ˆˆsê\T bÕغ ø√dü+ nH˚ø£ ø£wqºü cÕº\T nqTuÛ$Ñ +∫q yêfi¯fl+.
bÕغ Hêj·Tø£‘ê«ìï ø£+{ÏøÏ ¬s|üŒ˝≤ ø±bÕ&ÉT≈£îqï yêfi¯fl+. bÕغ
ø±s¡´Áø£e÷\ìï+{Ï˝À bÕ˝§Zqï yêfi¯fl+. bÕغ e´‹πsø£ X¯≈î£ \Ô T <ë&ÉT\T
#˚dqæ ø£wºü ø±˝À bÕغì n+{Ïô|≥Tºø=ì ì\ã&ɶ yêfi¯fl+. Ä≥Tb˛≥¢≈î£
uÛj
Ñ T· |ü&≈É î£ +&Ü ‘ê´>±\T #˚dqæ yêfi¯fl+. e÷ Äs√>±´\qT, ≈£î≥T+ã
uÛ≤>√>∑T\qT |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü ø£wüº|ü&ɶyêfi¯fl+. bÕغ ø√dü+ e÷ dü«+‘·
ÄdüTÔ\qT qwüºb˛sTTq yêfi¯fl+. bÕغ qT+∫ ô|’kÕ Ä•+#·≈£î+&Ü
|üì#˚dqæ yêfi¯fl+. ô|>’ ± e÷ dü«+‘· &ÉãT“\qT bÕغ ø√dü+ Ks¡TÃ
#˚dqæ yêfi¯fl+. ePs¡÷s¡÷ ‹]– e⁄<ä´e÷\T ì]à+∫ bÕغì n_Ûeè~Δ
#˚dqæ yêfi¯fl+. e÷˝≤+{Ï m+‘√eT+~ n˝≤ ø£w|ºü &ü ç ô|+∫q bÕغì
ø=+<äsT¡ ô|<ä› Hêj·T≈£î\T ‘·|ü &ÉT<ë]˝À q&ç|dæ Tü +Ô fÒ u≤<Û|ä &ü ¶É yêfi¯fl+.
u≤<Ûä e⁄Hêï, bÕغì e<äT\Tø√˝Òø£ b˛j·÷+. ø£fifl¯ ‘√ #·÷dü÷Ô ‘·|ü &ÉT
e÷s¡+Z ˝À q&Ée˝Òøb£ ˛j·÷+. n+<äTøπ ø=H˚ïfi¯fl qT+∫ bÕغ Hêj·Tø£‘«·
kÕúq+ qT+∫ ‘·|ü ≈£îqï yêfi¯fl+. n˝≤+{Ï y˚TeTT bÕغ N*q ‘·sê«‘·
e÷‘·è dü+düú |ü≥¢ sê»ø°jT· +>± Äø£]¸‘T· \eTj·÷´eTT. Ç~ ‘·|ü
m˝≤ ne⁄‘·T+<√ e÷≈£î ns¡+ú ø±e&É+ ˝Ò<Tä . eTT+<äT #·+|ü⁄‘êeTì
qqTï u…~]+#ês¡T. nsTTHê yêfi¯fl u…<]ä +|ü⁄\≈£î ˝§+>∑øb£ ˛j˚Tdü]øÏ
sTT|ü&ÉT e÷ MT<ä ì+<ä\T y˚dTü HÔ êïs¡T. Á|üC≤|ü+<∏ë˝À Hê MT<ä
e´øÏ>Ô ‘∑ · $eTs¡Ù\≈£î »yêãT sTTyê«*‡ edüTqÔ ï~.
>∑T+≥÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É pq+ #·T+&É÷s¡T e÷
dü«Á>±eT+. Ç~ >∑T+≥÷s¡T≈£î düTe÷s¡T 15 øψˆ MT≥s¡¢ <ä÷sêq
e⁄+≥T+~. e÷≈£î ˇø£ øψˆMTˆˆ <ä÷sêq >∑\ #Í&Ées¡+ Á>±e÷ìøÏ
#Ó+~q e÷ nø£ÿ ≈£L‘·Ts¡TqT ô|[¢ #˚dTü ≈£îHêïqT. Ä eP]øÏ Ä ‘·sê«‘·
ìyêdü+ e÷sêqT. e÷ nqï<äeTTà\‘√ düV‰ü ã+<ÛTä e⁄\T n+<äs÷¡
pq+ #·T+&É÷s¡T˝ÀH˚ e⁄+{≤s¡T. n+<äTøπ á s¬ +&ÉT Á>±e÷\T ≈£L&Ü
Hê≈£î dü«Á>±e÷\T>±H˚ e÷sêsTT. eTs√ bıs¡T>∑T Á>±eTyÓTqÆ bı‘·÷sÔ T¡
‘√ düV‰ü pq+ #·T+&É÷s¡T, #Í&Ées¡+ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\T 1980
qT+∫ eTq bÕغøÏ |ü⁄Hê~ Á>±e÷\T>± e⁄HêïsTT. n˝≤+{Ï
kÕ+Á|ü<ëj·T sê»ø°jT· Á>±e÷\qT á s√E eTq bÕغ #ê˝≤ es¡≈î£
ø√˝ÀŒsTT+~. n˝≤ qwüºb˛e&ÜìøÏ e÷ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ø£$T{°
nqTdü]+∫q ‘·|ü &ÉT $<ÛëHê˝Ò ø±s¡D+. <ëìøÏ dü\Vü‰*#˚à bÕغ
nÁ>∑ Hêj·T≈£î\ bÕÁ‘· eTTK´yÓTqÆ ~. eTq+ #˚dqæ ‘·|ü &ÉT $<ÛëHê\qT
düMTøÏ+å #·Tø√e&ÜìøÏ ã<äT\T e÷˝≤+{Ï yêfi¯¢ MT<ä ì+<ä\≈£î ~>∑&+É
nHê´j·TyÓTÆq~.
1979 ˝ÀH˚ Hê≈£î eTq bÕغ‘√ e÷ Á>±e÷\≈£î dü+ã+<Ûë\T
@s¡Œ&ܶsTT. e÷ Á>±e÷\˝À ÄHê{ÏøÏ sê»´y˚T\T‘·Tqï nÁ>∑≈£î\
<äTs¡Vü≤+ø±s¡, ô|‘·Ô+<ëØ $<ÛëHê\ MT<ä eTq bÕغ b˛sê{≤\T
q&ç|+æ ~. eTTK´+>± n+>∑&ç #Óqïj·T´ ‘·s#¡ T· >± e÷ Á>±e÷\ø=∫Ã
e÷ ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ Á|ü»\≈£î uÛÑs√kÕ sTT#˚Ãyê&ÉT. H˚qT
≈£L&Ü n|ü&˚ bÕغøÏ Äø£]¸‘T· &çqj·÷´qT. ø£\÷¢] eTTdü\j·T´, e&˚¶
kÕ+_¬s&ç,¶ sê$bÕ&ÉT u≤|üjT· ´ ‘·~‘·sT¡ \‘√ ø£*‡ ÄHê{Ï Á|ü‹bÔ Õ&ÉT
dü$T‹ |ü]~Û˝Àì Á>±eT Á>±e÷q |üs´¡ {Ï+∫ s¬ ‘’ T· ≈£L© dü+|ò÷ü \qT
ì]à+#êeTT. H˚qT kÕe÷õø£+>± eT{Ϻ |üì #˚dTü ≈£îH˚ ñ|üŒs¡ (ø=ìï
õ˝≤¢\˝À dü>s∑ ¡ nì |æ\TkÕÔsT¡ ) kÕe÷õø£ es¡+Z ˝À |ü⁄{Ϻ ô|]>±qT.
e÷ Á>±e÷\˝À Ç+ø± ≈£îeTàs¡, Ç‘·s¡ _dæ, j·Tdt.dæ. kÕe÷õø£ esêZ\
Á|ü»\ô|’ ÄHê&ÉT nÁ>∑≈£î˝≤\ kÕ+|òæTø£ nDÏ∫y˚‘·, |”&Éq\T rÁe
kÕúsTT˝À ø=qkÕπ>$. nH˚ø£ nee÷Hê\qT nqTuÛ$Ñ +∫q #·]Á‘· e÷≈£î
e⁄+~. n˝≤+{Ï e÷ Á>±e÷\˝À n+>∑&ç #Óqïj·T´ Hêj·Tø£‘«· +˝À
kÕe÷õø£ Ä‘·à >ös¡e+ ø√dü+ ÄHê&ÉT »]–q b˛sê{≤\ <ë«sê
H˚qT eTq bÕغ Äs¡HZ »’Ó s¡T>± m~>±qT. Ä $<Û+ä >± m~–q qqTï

Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ s¬ ‘’ T· `≈£L© dü+|ò÷ü ìøÏ õ˝≤¢ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù>± 1987˝À
»]–q õ˝≤¢ eTVü‰düuÑÛ mqTï≈£îqï~. Ä ‘·sê«‘· bÕغ õ˝≤¢ ø£$T{°
düuÛÑT´&ç>± mìïø£j·÷´qT. n~ ÄHê&ÉT bÕغ HêøÏ∫Ãq >ös¡e+>±
uÛ≤$düTÔHêïqT.
H˚qT ¬s’‘·T ≈£L© dü+|òüT+ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± mìïø£øÏ
eTT+<˚ bÕغ˝À ÄHê{Ï e÷ >∑Ts¡Te⁄ ø£\÷¢] eTTdü\j·T´ Hê≈£î ø=ìï
$wüj÷· \T #Óù|Œyê&ÉT. n|üŒ{Ïøπ #·+Á<äqï, #Óqïj·T´\T #˚dTü qÔ ï ø=ìï
‘· | ü  &É T Ä]ú ø £ ø±s¡ ´ ø£ ˝ ≤bÕ\ >∑ ÷ ]Ã Hê≈£ î , eT]ø=+<ä ] øÏ
#ÓãT‘·T+&˚yê&ÉT. bÕغ yÓTT<ä{À¢ e⁄qï+‘· ñqï‘·+>± ˝Ò<äì ø=ìï
ì]Δwºü Äs√|üD\qT #˚dTü +Ô &˚yê&ÉT. >∑T+≥÷s¡T |ü≥D
º +˝À bÕغ nÁ>∑
Hêj·T≈£î\ dü+ã+<Ûä+‘√ e&û¶ yê´bÕsê\T, bÕ¢≥¢ yê´bÕsê\T
»s¡T>∑T‘·THêïj·Tì #Óù|Œyês¡T. yê{Ï $wüjT· + >∑÷]Ã neTs¡J$ e÷<ë\
Hêsêj·TD kÕ«$T >±] <äèwæºøÏ H˚qT ‘Ó#êÃqT. Äj·Tq eTÚq+>±
Ä\øÏ+#˚yês¡T. m˝≤+{Ï ø±yÓT+{Ÿ #˚jT· ˝Ò<Tä . #·+Á<äqï <äèwæøº Ï ‘ÓùdÔ
ne˙ï nã<ëΔ \ ì ø=fÒ º ù dyê&É T . #Ó q ïj· T ´ |ü < ä Δ ‘ · T \T ø=ìï
q#·Ãø£b˛sTTHê, #·+Á<äqï #Ó|Œæ q e÷≥\T qe÷àqT. Hê >∑Ts¡Te⁄ ø£\÷¢]
eTTdü\j·T´ $eTs¡Ù\qT |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. ÄHê&ÉT >∑T+≥÷s¡T˝À
eT]ø=+<äsT¡ $|üe¢ kÕqTuÛ÷Ñ ‹|üsT¡ \T, ø±s¡´ø£s\Ô¡ T#˚dqæ $eTs¡Ù\qT
≈£L&Ü H˚qT |ü{+ºÏ #·Tø√˝Ò<Tä . eTTK´+>± e÷ Á>±e÷\ ã&ÉT>∑T Á|ü»\≈£î
»]–q kÕ+|òæTø£ Hê´j·T+ e\¢ H˚qT bÕغ |ü≥¢ n|ü&ÉT eT+∫

y˚\÷Œ] qs¡d+æ Vü‰sêe⁄
q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û
$XÊ«dü+‘√ e⁄HêïqT. n+<äTøπ yê{Ïì e{Ϻ nã<ëΔ\T>± uÛ≤$+#êqT.
ø±˙ ø£\÷¢] eTTdü\j·T´ ÄHê&ÉT #˚dqæ ø=ìï Äs√|üD\qT düTe÷s¡T
Çs¡yÓ’ @fi¯fl ‘·sê«‘· á s√E bÕغ sêh ø£$T{° $#ês¡D ø£$T{°
yêdüÔyê\qT ìsêú]+∫+~. 2013 ˝À á $wüj·T+ Hê <äèwæºøÏ
e∫Ãq|ü⁄&ÉT #ê˝≤ dæ>T∑ |Z &ü ܶqT. $|üe¢ sê»ø°j÷· \˝À dæì‡j·÷]{°‘√
|üì #˚dqæ Hê˝≤+{Ï yêfi¯fl≈£î ÄHê&ÉT ø£\÷¢] eTTdü\j·T´ dü÷Œ¤]ìÔ #êÃ&ÉT.
n˝≤+{Ï e÷ >∑Ts¡Te⁄ ÄHê&ÉT #˚dæq Äs√|üD\qT nã<ëΔ\T>±
ø={Ïyº d˚ qæ +<äT≈£î qqTï H˚H˚ ì+~+#·T≈£îHêïqT. $|üe¢ bÕغ˝À ≈£L&Ü
sTT+‘· ô|<ä› Hêj·T≈£î\T Ç+‘· ‘·|ü\T #˚kÕÔs¡qTø√˝Ò<äT. bÕغ
Hêj·Tø£‘«· + |ü≥¢ m+‘√ qeTàø£+>± |üì#˚XÊqT. ø±˙ Hê qeTàø±\T
eeTàj·÷´sTT. Ç~ qqTï e÷qdæø+£ >± #ê˝≤ >±j·T|ü]∫+~.
Bìø£+f… Hê\T¬><’ fi˚ ó¯ fl eTT+<˚ >∑T+≥÷s¡T |ü<ëàer q>∑s˝Y À
ˇø£ dü+|òTü ≥q »]–+~. n~ Hê≈£î u≤>± u≤<Ûä ø£*–+∫ bÕغ õ˝≤¢
ø£$T{° qT+∫ ‘·|ü ≈£îHêïqT. nø£ÿ&É 26 mø£sê\ Á|üuTÑÛ ‘·« uÛ÷Ñ $T
e⁄+~. n+<äT˝Àì |ü<øÓ s£ ê\˝À ù|<ä\ #˚‘· dü÷s¡´Hêsêj·TD nqT
k˛wü ˝ Ÿ es¡ ÿ sY >∑ T &ç ô d\T y˚ s TT+#ê&É T . <ëì ø£ u ≤® < ës¡ T \≈£ î
dü÷s¡´Hêsêj·TD n&ɶ+øÏ>± e⁄Hêï&ÉT. uÛÑ÷ø£u≤®<ës¡T\øÏ Äj·Tq
˝§+>∑˝Ò<äT. ô|’>± >∑T&çôd\T |”ø£≈£î+&Ü ø√s¡Tº qT+&ç ùdº ‘Ó#êÃ&ÉT.
eTq bÕغ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T eTeTà*ï ˇø£s√E Vü≤sƒê‘·T>Ô ± Ä|òd” Tü ≈£î
|æ*|æ+#ês¡T. $T–*q U≤∞ uÛ÷Ñ $T˝À ù|<ä\‘√ >∑T&çôd\T y˚sTT<ë›eTì
Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. ø£$T{°\˝À #·]Ã+#·≈î£ +&Ü ìs¡sí TT+#ês¡T. ù|<ä\T
s¬ &û>∑ e⁄Hêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ø£$T{°\˝À #·]Ã+#·&ÜìøÏ düeTj·T+ ˝Ò<ìä
dü e ÷<Û ë q$T#êÃs¡ T . nø£ ÿ &ç ø Ï yÓ [ fl U≤∞ dü ú \ +˝À >∑ T &ç ô d\T
y˚sTT+#·&ÜìøÏ ã<äT\T n+‘·≈î£ eTT+<äTqï >∑T&çôd\ MT~øÏ »Hêìï
‘√\T¬øfi≤fls¡T. yêfi¯flø° Mfi¯flø° eT<Û´ä rÁe |òTü s¡¸D ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ ~. ◊<äT
ì$TcÕ\˝À b˛©düT ã###BOT_TEXT###gt;±\T e#êÃsTT. yÓ+≥H˚ XÊ+‹uÛÁÑ <ä\ ù|s¡T‘√
ãT˝Ÿ &√»s¡T¢ e∫à e+<ä˝≤~ >∑T&çôd\qT >∑+≥˝À ≈£L*Ãy˚XÊsTT.
n<ä+‘ê eTT+<äT y˚dTü ≈£îqï |ü<øä∏ +£ Á|üø±s¡+ »]–b˛sTT+~.
Ä&Éyêfi¯ófl, |æ\¢ T ø£≥Tºã≥º\‘√ \uÀ~uÀ nì @&ÜÃs¡T. eTq bÕغ
nÁ>∑Hêj·Tø£‘·«+‘√ düVü‰ õ˝≤¢ Hêj·Tø£‘·«+ ã&Ü uÛÑ÷ø£u≤® <ës¡¢‘√
eTT+<äT>± ≈£îeTà≈£îÿ nsTTq+<äTH˚ sTT˝≤ »]–+<äì >∑T+≥÷s¡T dæ{˝° À
Ä s√E˝À¢ ø√&Ó’ ≈£Ldæ+~. ÄHê&˚ eTq bÕغ yÓK’ ]ì õ˝≤¢ ø£$T{°˝À
H˚qT rÁe+>± K+&ç+#êqT. >∑T&çXË\T y˚sTT+#ê*‡q eTq bÕغ
>∑T&çX\Ë qT |”ø+Ï #·&+É <ës¡TDyÓTqÆ nHê´j·T+. õ˝≤¢ ø£$T{° $Tì{Ÿ‡
‹s¡>π ùdÔ Hê ìs¡dqü ]ø±s¡T¶ nsTTq dü+>∑‹ ‘Ó\TdüT+Ô ~. n|ü&˚ õ˝≤¢
ø£$T{° düuTÑÛ ´&ç>± |üì #˚jT· ˝Òqì ‘·|ü ≈£îHêïqT.
Ä s√E yÓTT‘·+Ô bÕغøπ sêJHêe÷ #˚j÷· \ì|æ+∫+~.

n˝≤π> eTT+<äT ìs¡j
í ÷· ìøÏ e#êÃqT. ø±˙ e÷ Á>±e÷\ bÕغ »q+
ˇ|üø√˝Ò<Tä . eTq Á>±e÷\ es¡≈î£ |üì #˚j÷· \ì ø√sês¡T. e÷≈£î
qTe⁄« n+&É>± ˝Òø£b˛‘˚ nÁ>∑≈£î\ ô|‘·Ô+<ës¡¢ Ä>∑&Ü\T eT∞fl
ô|s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. qqTï qeTTà≈£îqï ø±s¡´ø£s\Ô¡ T, »q+ ø√dü+ bÕغ
&ç$»Hé, düuŸ &ç$»Hé ø£$T{°\ düuTÑÛ ´&ç>± kÕúìø£+>± |üì #˚XÊqT. Ä
‘·sê«‘· e÷ Á>±e÷\ bÕغ »HêìøÏ ≈£L&Ü Áø£eT+>± eTq bÕغ MT<ä
$XÊ«dü+ ‘·–bZ ˛sTT+~. n+<äTøπ H˚qT ≈£L&Ü Ä ‘·sê«‘· bÕغ ø£$T{°\
qT+∫ ‘·|ü ≈£îHêïqT.
bÕغ N*ø£øÏ >∑T+≥÷s¡T˝À »]–q Ä]úø£ H˚sê˝Ò ø±s¡DeTì
2013˝À Hê <ä è wæ º ø Ï e#êÃsTT. yÓ + ≥H˚ e÷‘· è dü + dü ú ˝ À
#˚sê\qT≈£îHêïqT. ø±˙ bÕغ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T bÕbÕsêe⁄,
u≤ã÷sêe⁄ qqTï Áã‹$T˝≤&Üs¡T. s¡ø£s¡ø±\T>± HêMT<ä e‘·Ôfi¯ófl
‘Ó#êÃs¡T. bÕbÕsêe⁄ MT<ä ÄHê&ÉT Hê≈£î >ös¡e+ e⁄+~. nÁ>∑Hêj·Tø£T\
kÕúsTT˝À »]π> Ä]úø£ H˚sê\qT ≈£L&Ü Äj·Tq Á|ü•ïkÕÔ&HÉ ˚ ÄX¯ ÄHê&ÉT
Hê≈£î e⁄+~. n˝≤ Á|üjT· ‹ïkÕÔqì Vü‰MT ≈£L&Ü sTT#êÃ&ÉT. e÷‘·è
dü+dü˝ú À #˚s≈¡ î£ +&Ü eTqdüT‡ #·+|ü⁄ø=ì #·+Á<äqï bÕغ˝ÀH˚ ø=qkÕ>±qT.
ø±˙ s¬ +&˚fió¯ fl >∑&∫ç Hê bÕغ |ü<‘Δä T· \T e÷s¡˝<Ò Tä . eTTK´+>± >∑T+≥÷s¡T
õ˝≤¢ bÕغ˝À Ä]úø£ nsê»ø£‘«· +, eTTsƒê‘·‘«· +, kÕ«s¡+ú , ô|‘·+Ô <ëØ
<Û√s¡DT\T ô|]>±sTT. á ø±s¡D+>± Ä bÕغ‘√ ‘Ó>∑‘Ó+|ü⁄\T
#˚düTø√yê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïqT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü e÷‘·è dü+düú˝À
#˚sê\ì ≈£L&Ü ìs¡sí TT+#·T≈£îHêïqT. Ç~ H˚s+¡ m˝≤ ne⁄‘·T+~?
Ç+<äT˝À Hê ‘·|ü @$T{À #ÓbÕŒ\ì Á|ü•ïdüTÔHêïqT. q#·Ãq|ü⁄&ÉT
#·+Á<äqï bÕغì e~*ô|fÒº Á|üC≤kÕ«$Tø£ Vü≤≈£îÿ Hê≈£î ˝Ò<ë? q∫Ãq
$|üe¢ bÕغ˝À #˚sπ Vü≤≈£îÿ Hê≈£î ˝Ò<ë?
pq+ #·T+&É÷s¡T˝À bÕغ Ä$sꓤe düuÑÛ 11.10.2015
ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ ìs¡«Væ≤+#êeTT. Ä s¬ +&ÉT Á>±e÷\÷ bÕغøÏ ˇø£|ü &ÉT
|ü⁄Hê~ Á>±e÷˝Ò. Á|ü»\T Áø£eT+>± bÕغ MT<ä $XÊ«dü+ ø√˝ÀŒj·÷s¡T.
ø=+<äsT¡ bÕغ kÕqTuÛ÷Ñ ‹|üsT¡ \T>±, düuTÑÛ ´\T>± $T–˝≤s¡T. eT] ø=+<äsT¡
‘·≥düT\Ô T>± e÷sês¡T. eT]ø=+<äsT¡ Ç‘·s¡ bÕغ\≈£î <ä>sZ∑ j
¡ ÷· ´s¡T.
á |ü]dæ‹ú øÏ eTq bÕغ<˚ u≤<Û´ä ‘· eVæ≤+#ê*. y˚TeTT e÷‘·è dü+dü˝ú À
#˚sT¡ ‘·THêïeTì ‘Ó*‡ dü+‘√wæ+#ês¡T. n+<äTøπ $T–*b˛sTTq ø=~›eT+~
düuTÑÛ ´\‘√ bÕ≥T kÕqTuÛ÷Ñ ‹|üsT¡ \T, e÷J bÕغ ø±Áy˚T&é‡ ≈£L&Ü ÄHê{Ï
Ä$sꓤe düuÛÑ≈£î ÄdüøÏÔ‘√ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. πøe bÕغ düuÛÑT´\‘√H˚
düuÑÛ »]–+<äì e÷ |üÁ‹ø£˝À sêj·T˝Ò<Tä . <ëì MT<ä ≈£L&Ü ø±yÓT+≥T
#˚XÊs¡T. >∑T&ç¶ e´‹πsø£‘·‘√H˚ sTT˝≤+{Ï eÁø°ø£s¡D≈£î ~>±s¡T.
H˚qT ø=‘·Ô bÕغ˝À #˚]‘˚ #·+<ë\T edü÷\T #˚dTü ø√e#·Ãì
uÛ≤$+∫ e÷‘·è dü+dü˝ú À #˚sêqì ì+~+#ês¡T. á ì+<ä Hê≈£î ø£&TÉ |ü⁄
s¡–*düTqÔ ï~. Ç˝≤ ì+~+∫q+<äT≈£î >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ bÕغ Hêj·T≈£î\T
$$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À kÕ–düTÔqï Ä]úø£ nsê»ø±\ìï+{Ïì $es¡+>±
sêj·÷\ì e⁄+~. n˝≤ sêùdÔ ˇø£ ô|<ä› uÛ≤s¡‘e· Te⁄‘·T+~. e÷
>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ø£$T{°˝À »]–q #·s¡Ã\T, ìs¡íj·÷\ Ä<Ûës¡+>±
$esê\T sêdæHê uÀ˝…&ÉT sêjÓTT#·TÃ. #·+Á<äqï bÕغ Hêj·Tø£‘·«+
‘·eT ÁøÏ+<ä e+<ä ‘·|ü\T+#·Tø=ì m<äT{Ï yêfi¯fl MT<ä ãTs¡<ä
#·\T¢‘T· qï~. e÷ MT<ä nã<ë›\‘√ ì+<ä\T y˚dTü qÔ ï~. ø±˙ yêfi¯¢
>∑÷]à ì+<ä\T y˚ùd ø£sà¡ e÷≈£î ˝Ò<Tä . |ü∫à ìC≤\ MT<ä Ä<Ûës¡|&ü ç
yêfi¯¢ H˚sê\qT sêj·T>∑. ø±˙ e÷ bÕغ sêh Hêj·Tø£‘«· + n˝≤+{Ï
øö+≥s¡T $eTs¡Ù\ CÀ*øÏ yÓfi§fl<äì› e÷≈£î dü÷∫+∫+~. n˝≤ sêj·T&É+
e\¢ kÕe÷q´ Á|ü»\˝À yÓTT‘·+Ô $|üe¢ dü+dü\ú T |ü\#·qe⁄‘êj·Tqï~.
n+<äTøπ Hê MT<ä #·+Á<äqï bÕغ y˚dqæ ì+<ä\ es¡øπ |ü]$T‘·yTÓ Æ Hê
$es¡D sTTkÕÔqT.
H˚qT kÕ«s¡+ú ø√dü+ e÷‘·è dü+dü˝ú À #˚]q≥T¢ Hêô|’ ô|<ä›
ì+<ä y˚XÊs¡T. e÷‘·èdü+dü˝ú À #˚sπ eTT+<äT dü«j·T+>± #·+Á<äqï bÕغ
sêh ø£$T{° düuTÑÛ ´&ÉT, bÕbÕsêe⁄, &çdæ düuTÑÛ ´&ÉT u≤ã÷sêe⁄qT H˚qT
dü«j·T+>± ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ø£*‡ #·]Ã+#êqT. m+<äT≈£î sT÷ ìs¡íj·T+
rdüT≈£îqïB #ÓbÕŒqT. n|ü&ÉT d”ìj·Ts¡T, dæì‡j·Ts¡T Hêj·T≈£î&ÉT>±
qqTï bÕغ˝À e⁄+&Ü\ì yêfi¯ófl ø√sês¡T. Hê˝≤+{Ï yêfi¯ófl $&ç∫
ô|&ç‘˚ bÕغ <Óã“‹+≥T+<äì Áã‹$T˝≤&Üs¡T. ˙e+{Ï eT+∫
Äs¡HZ »’Ó s¡TqT e<äT\Tø√e&É+ sTTwü+º ˝Ò<ìä Hê m<äT≥ ø£+≥‘·&ôç |{≤ºsT¡ .
(Ä ‘·sê«‘· ø=ìï s√E\øÏ #·+|ü⁄‘êeTì u…~]+#ês¡qTø√+&ç) n|ü&ÉT
H˚qT kÕ«s¡|ú sü T¡ DÏí ø±<ë? #·+<ë\T edü÷\T #˚dTü ≈£îH˚ yê&ç ø√dü+
m+<äTø£+‘· Áã‹$T˝≤&Üs¡T?
(‘·sT¡ yêsTT 7e ù|J˝À)

ãT*f…Hé ` 1

q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”

7

Áô|y’ {˚ Ÿ $X¯«$<ë´\j·÷\ _\T≈¢ î£ e´‹sπ ø£+>± d”m+ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+ eTT≥&º ç ` n¬sdüTº
Áô|y’ {˚ Ÿ $X¯«$<ë´\j·÷\ _\T¢qT ìs¡ddæ ÷ü Ô &çôd+ãs¡T 17q
|æ&mç dtjT· T sêh ø±s¡´es¡+Z Ä<Û«ä s¡´+˝À $»j·Tyê&É˝Àì eTTK´eT+Á‹
ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·÷ìï $<ë´s¡Tú\T eTT≥º&ç+#ês¡T. ø√s¡Tº\ uÛÑeq
düeTT<ëj·÷\ qT+&ç Á|ü<sä Ù¡ q>± ãj·T\T<˚] ìHê<ë\T #˚d÷ü Ô ø±´+|ü⁄
ø±sê´\j·÷ìøÏ ãj·T\T<˚]q $<ë´s¡Tú\qT b˛©düT\T eT<Ûä´˝ÀH˚
n&ÉT≈¶ î£ Hêïs¡T.$<ë´s¡T\ú T Áô|y’ {˚ Ÿ j·T÷ìe]Ù{°\ _\T¢qT s¡<Tä › #˚j÷· \ì
ô|<ä› m‘·TqÔ ìHê<ë\T #˚kÕs¡T. nq+‘·s+¡ $<ë´s¡T\ú qT ã\e+‘·+>±
á&ÉTÃ≈£î+≥÷ yÓ[fl b˛©düT yêVü≤Hê˝À¢ |ü&k˚ Õs¡T. Äs¡T>∑Ts¡T |æ&mç dtjT· T
Hêj·T≈£î\qT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. |æ&çmdtj·T÷ sêh n<Ûä´≈£åî\T m.
s¡$#·+Á<ä, sêh Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù mdt. sêyÓ÷àVü≤Hé, sêh ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T
ÄsY.‹s¡T|ü‹sêe⁄, q>∑s¡ n<Û´ä ≈£îå \T C…. nXÀø˘, Hêj·T≈£î\T ø¬ . qπswt
Ä#ê], _. XÊ´+düHé\qT n¬sdüTº #˚dæ eHé{ÖHé b˛©ùdºwüHéøÏ
‘·s¡*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |æ&çmdtj·TT sêh n<Ûä´≈£åî\T m.
s¡$#·+Á<ä, Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù mdt. sêyÓ÷àVü≤Hé e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, Á|üuTÑÛ ‘·«
$<ä´qT ìØ«s¡´+ #˚ùd+<äTøπ Á|üuTÑÛ ‘·«+ Áô|y’ {˚ Ÿ $X¯«$<ë´\j·÷\qT
rdüTø=düT+Ô <äHêïs¡T. Áô|y’ {˚ Ÿ $X¯«$<ë´\j·÷\ _\T¢qT ‘·øD
å£ y˚T ñ
|üd+ü Vü≤]+#·Tø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á eTT≥º&ç ø±s¡´Áø£eT+˝À
|æ&mç dtjT· T sêh ø√XÊ~Ûø±] Ç.uÛ÷Ñ wüD+, Hêj·T≈£î\T ◊. sêCÒw,t

(6 e ù|J ‘·sT¡ yêsTT)
#ê˝≤ ø± qT+∫ #·+Á<äqïbÕغ ‘√ Hê≈£î dü+ã+<Û+ä
˝Ò<ìä ì+~düTHÔ êïs¡T. Ç~ nã<ä+Δ . H˚qT yÓTT<ä≥ õ˝≤¢ ø£$T{° qT+∫,
‘·sê«‘· nìï ø£$T{°\ qT+∫ ‘·|ü≈£îqï e÷≥ ì»y˚T. ø±˙ Ä
‘·sê«‘· ≈£L&Ü bÕغ eTTK´ø±s¡´Áø£e÷\T ø=ìï+{ÏøÏ H˚qT Vü‰»sö‘·÷
e#êÃqT. >∑‘· @&Ü~ &çôd+ãs¡T˝À ‘·Tfi¯Sfls¡T sê»<Ûëì |üs´¡ ≥q\˝À
≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïqT. á @&Ü~ ≈£L&Ü ø=ìï+{Ï˝À bÕ˝§ZHêïqT.
Hê≈£î bÕغ‘√ dü+ã+<Û+ä ˝Ò<ìä #Ó|Œü &É+ nã<ä+› . n|ü&ÉT |üìø=∫Ãq
H˚qT sTT|ü&ÉT m+<äT≈£î |üìøÏsêH√ #ÓbÕŒ*.
Hê≈£î ◊<äT>∑Ts¡T dü+‘êq+ ø£*>±s¡T. n+<äT˝À q\T>∑Ts¡T
Ä&É|\æ ˝¢ .Ò nsTTHê Ç<äs› T¡ |æ\¢ H˚ #·~$+#·>*∑ >±qT. Ä Ç<ä]› ì
≈£L&Ü Ä]úø£ k˛ÔeT‘· ˝Òø£ Á|üuTÑÛ ‘·« ø£fi≤XÊ\˝ÀH˚ #·~$+#êqT. ◊<äT>∑Ts¡T
|æ\¢ qT b˛wæ+#·˝øÒ £ nwüøº c£ Õº\T |ü&ܶeTT. Hê uÛ≤s¡´ áHê{Ïø° ø£wJºü $.
á Hê{Ïø° ã≥º\ eT÷≥\T yÓ÷düTø=ì Á|ü‹s√p eP]˝À Ç+{Ï+{Ïø°
‹]– neTTà≈£î+≥Tqï~. Çìï u≤<Ûä\ eT<Ûä´ ≈£L&Ü bÕغ ø√dü+
ø£w|ºü &ü ܶqT. H˚H˚ ø±≈£î+&Ü e÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T ≈£L&Ü bÕغøÏ n+&É>±
ì\ã&ܶsT¡ . bÕغ ø√dü+ ÁbÕD+ ô|{≤ºsT¡ . e÷ Á>±e÷\ Á|ü»*∫Ãq
HÓ‹’ ø£ ã‘√ H˚qT õ˝≤¢˝À bÕغ n_Ûeè~Δ ø√dü+ |üì#˚XÊqT. |ü\Hê&ÉT
ÁbÕ+‘·+˝À ≈£L&Ü #ê˝≤ ø± |üì #˚XÊqT. H˚qT |üP]Ôø±
Äs¡HZ »’Ó s¡T>± |üì#˚dqæ dü+ˆˆsê\˝À ≈£L&Ü Ä]úø+£ >± bÕغ MT<ä |üP]Ô>±
Ä<Ûës¡|&ü ˝É <Ò Tä . Hê ≈£î≥T+ã ÄdüT\Ô qT neTTàø=ì Áã‹ø±qT. ø£˙dü+
Hê Á|üj÷· D+ Ks¡TÃ\T, kÕ<äs¢¡ ({Ïm, &çm) ì$T‘·+Ô nsTTq Ks¡TÃ\qT
≈£L&Ü õ˝≤¢ ø£$T{° sTTe«˝Ò<Tä . #·+Á<äqïøÏ sTTwüyº TÓ qÆ ˇø£]<äs› T¡ õ˝≤¢
Hêj·T≈£î\øÏ #ê˝≤ neø±XÊ\T+&˚$. Hê u≤<Ûä me]øÏ #Ó|ü ø√yê*?
Ç~ Á|ü»\≈£î ãVæ≤s¡+>∑+>± #Ó|ü ø√>∑*>π yê? n+<äTøπ bÕغqT+∫
sêyê*‡q n|ü\qT ≈£L&Ü e~˝ÒdüT≈£îHêïqT. bÕغ ø√dü+ Hê
Äs√>±´ìï, Hê dü«+‘· ÄdüT\Ô qT, Hê s¬ ø£ÿ\qT yÓ∫Ã+#êqT. Hê uÛ≤s¡´
≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ Á|üX¯ï\≈£î »yêãT #Ó|üø√˝Òø£ nH˚ø£kÕs¡T¢ Ç+{À¢
‘·\~+#·T≈£îH˚ yêDÏí, ∫es¡≈£î n|ü\ bÕ˝…’, Hê Á|æÁ‘ê]®‘· ÄdæÔ
s¬ +&ÉTqïs¡ mø£sê\ uÛ÷Ñ $Tì ≈£L&Ü #Íø£ <Ûsä ≈¡ î£ neTTà≈£îHêïqT. H˚qT
n$Tàq ø=~› ø±˝≤ìπø <ëì <Ûsä ¡ |ü~s¬ ≥¢≈î£ Çs¡y’Ó s¬ ≥¢≈î£ ô|]–+~.
n|ü&ÉT Hê ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T, ã+<ÛTä $TÁ‘·T\T qqTï Ä&çb˛düT≈£îHêïs¡T.
Ç+{≤ ãj·T{≤ dü÷{Ï b˛{Ï e÷≥\T |ü&ܶqT. bÕغ ø√dü+ Çìï
$<Ûë\T>± qwübº ˛sTTq Hê MT<ä ø£˙dü+ ø£ìø£s+¡ ≈£L&Ü ˝Ò≈î£ +&Ü
Ç˝≤+{Ï ì+<ä\T y˚j·T&ÜìøÏ H√¬s˝≤ e∫Ã+~? H˚qT @ bÕغì
qeTTàø=ì #ê˝≤ $<Ûë\T>± qwübº ˛j·÷H√, Ä bÕغ nÁ>∑Hêj·Tø£‘«· y˚T
Hê MT<ä Ç˝≤+{Ï ‘·|ü &ÉT Á|ü#ês¡+ #˚jT· &É+ <Ûsä à¡ e÷?
Hê‘√bÕ≥T e÷‘·è dü+düú˝À #˚]q ø£>±Z‹s¡T|ü‘·j·T´
(bı‘·÷sÔ T¡ Á>±eTdüT&Ô TÉ ) ˇø£ ]j·T\ºsT¡ qT #·+|æ+#·&ÜìøÏ \ø£\å T #·+
rdüT≈£îHêï&Éì ‘·eT Á|üC≤ |ü+<∏ë˝À ÁyêXÊs¡T. eT]ø=+‘· eT+~ì
#·+|æ+#·&ÜìøÏ ≈£îÁ≥\T #˚düTÔHêï&Éì ≈£L&Ü ÁyêXÊs¡T. Ç~ |ü∫Ã

kÕsTT, _+<äT, sê»X‚KsY, $H√<é, sêE, Hêπ>+Á<ä, $H√<é ‘·~s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T.

m|” nôd+;¢ eTT≥º&ç ` n¬sdüT\º T
Áô|y’ {˚ Ÿ $X¯«$<ë´\j·÷\ _\T¢qT ‘·øDå£ y˚T ñ|üd+ü Vü≤]+#·T
ø√yê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô |æ&çmdtj·TT ` @◊mdtm|òt`mdtm|òt◊,
@◊&çmdtz sêh ø£$T{°\ Ä<Û«ä s¡´+˝À &çôd+ãs¡T 21q ôV≤’ <äsêu≤<é˝Àì
@|” nôd+;¢ì ô|<ä› m‘·TqÔ $<ë´s¡T\ú T eTT≥º&+ç #ês¡T. _\T¢qT s¡<Tä ›
#˚j÷· \ì ìHê<ë\T #˚kÕs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± nôd+;¢ e<ä› $<ë´s¡T\ú qT
n&ÉT¶≈£îì b˛©düT\T ã\e+‘·+>± b˛©dtyê´qT˝À¢ |ü&˚XÊs¡T.
b˛©düT\≈£L, $<ë´]ú H˚‘\· ≈£L eT<Û´ä rÁe yê–«yê<ä+, ‘√|ü⁄˝≤≥
»]–+~. n¬ s dü T º #˚ d æ q Hêj· T ≈£ î \qT >±+BÛ q >∑ s Y , Hê+|ü * ¢
b˛©dtùdwº qü ≈¢ î£ ‘·s*¡ +#ês¡T.
á dü+<äs“¡ +¤ >± |æ&mç dtjT· T sêh n<Û´ä ≈£îå \T m. s¡$#·+Á<ä,
sêh Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù mdt. sêyÓ÷àVü≤Hé, @◊mdtm|òt sêh Á|ü<ëÛ q
ø±s¡´<ä]Ù m. ãj·T´qï, mdtm|òt◊ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mdt.
q÷sYeTVü≤à<é, @◊&çmdtz sêh ø±s¡´<ä]Ù ‘˚» e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ $<ë´s¡+>∑
Á|üe÷D≤\T ô|+#·T‘êeTH˚ ù|s¡T‘√ Áô|y’ {˚ Ÿ $X¯«$<ë´\j·÷\qT @sêŒ≥T
#˚jT· &É+ <äTsêàs¡eZ THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ ñqï Á|üuTÑÛ ‘·« $X¯«$<ë´\j·÷\≈£î
nã<ä›+. bı‘·÷Ôs¡T Á>±eT+˝À ãVæ≤s¡+>∑ $#ês¡D #˚ùdÔ ì»+
ì>∑T‘Z \˚ T‘·T+~. #·+Á<äqï dü«+‘· kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q ø=+<äsT¡
#˚dqæ H˚sêìï e÷ n≥º&TÉ >∑T kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q ‹s¡T|ü‘j
· T· ´
MT~øÏ HÓ≥&º +É <ës¡TDyÓTqÆ ~.
XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT ‘ê&ç#Ó≥Tº yÓ+ø£Á{≤e⁄‘√ Hê dü+ã+<Ûë\
>∑÷]ÃÁyêXÊs¡T. ãVæ≤s¡+>∑ $#ês¡D »]|æùdÔ yêdüyÔ ê\T‘Ó\TkÕÔsTT. bÕغ
õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù‘√ düV‰ü bı‘·÷sÔ T¡ Á>±eT ø£$T{° yÓTT‘·+Ô yÓ+ø£Á{≤e⁄
e<ä› &ÉãT“ rdüTø=ì z≥T¢ y˚sTT+∫+~. <ëìï H˚qT Á|ü•ï+#êqT. Ä
‘·sê«‘· õ˝≤¢ ø£$T{° ≈£L&Ü Ä‘·à $eTs¡Ù #˚dTü ≈£îqï~. bÕغ yÓ|’ ⁄ü qT+∫
sTT+‘· ô|<ä› sê»ø°j·T ‘·|æŒ<ä+ »]–q yêdüÔyêìï m+<äT≈£î <ë∫
ô|&ÉT‘·THêïs¡T? Ä sê»ø°j·T ‘·|üqT Hê≈£î n+≥>∑{Ϻ ‘êeTT
‘·|ü ø√p&É≥+ ˙‹u≤Vü≤´yÓTqÆ ~.
bÕغ ø√dü+ C…+&Ü\T yÓ÷dæ, C…’fi¯fl≈£î yÓ[¢, <ë&ÉT\øÏ >∑T¬s’,
nH˚ø£ ‘ê´>±\T #˚dqæ e÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T áHê{Ïø° ù|<ä]ø£+˝ÀH˚
e⁄Hêïs¡T. s¡V≤ü dü´ bÕغ Hêj·T≈£î\qT ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ ÁbÕD≤\T n&É+¶
ô|{Ïqº e÷ Á|ü»\ ÁbÕ<Û$ä Tø£ u≤<Û\ä T ‘=###BOT_TEXT###gt;∑˝<Ò Tä . >∑T+≥÷s¡T˝À |òTü s¡¸D\
düeTj·÷\˝À bÕغ |æ\T|æùdÔ >∑+≥˝À e+<äeT+~øÏ ô|>’ ± #˚‹øÏ ∫øÏÿq
ø£Ás¡\T ø£‘T· \Ô ‘√ yÓ[fl bÕغ eTqT>∑&É ø√dü+ ì\ã&ɶ e÷ Á>±e÷\
Á|ü»\ Áã‘·T≈£î\T e÷s¡˝<Ò Tä . ô|>’ ± e÷ n≥º&TÉ >∑T kÕe÷õø£ esêZ\≈£î
#Ó+~q yêfi¯ófl #ê˝≤ eT+~ ã\j·÷´s¡T. e÷ yêfi¯flqT ‘·|ü &ÉT |ü+<Ûë˝À
bÕغ õ˝≤¢ ÇHé#êÛ sY® Hêj·Tø£‘«· bÕe⁄\T>± yê&ÉT≈£îqï |”&‘ç · Á|ü»\
ø√dü+ b˛sê&ç Á|üC≤<äs¡D bı+~q n+>∑&ç #Óqïj·T´qT ∫es¡˝À
#Ó&>É ={Ï+º <Óes¡T? <ä÷bÕ{Ï nbÕŒsêe⁄ yÓTT<ä≥ eT+∫ bÕÁ‘· b˛wæ+#ê&ÉT.
‘·sê«‘· <ë] ‘·|Œü &ÜìøÏ ø±s¡≈î£ ˝…es¡T? e+<äq+ yÓ+ø£Á{≤e⁄‘√ düV‰ü
nH˚øe£ T+~ ã\j·÷´s¡T. @ ø±s¡D+>± ã˝…H’ ê, e÷ n≥º&TÉ >∑T kÕe÷õø£
esêZ\ qT+∫ m~–q bÕغ Hêj·T≈£î˝Ò m≈£îÿeeT+~ ã\j·÷´s¡T. yê]
≈£î≥T+u≤\T H˚&ÉT nqTuÛÑ$düTÔqï e÷qdæø£ øå√uÛÑ≈£î Á|ü‘·´ø£å+>±H√,
|ü s √ø£ å + >±H√ >∑ T +≥÷s¡ T õ˝≤¢ bÕغ ø Ï u≤<Û ä ´ ‘· \ T #· ÷ dü T Ô q ï
nÁ>∑Hêj·Tø£‘«· y˚T ø±s¡D+.
H˚qT á Hê{Ïø° |ü˝…¢≥÷]˝À Áã‘·T≈£î‘·THêïqT. Hê
|æ\¢<äs¡÷ |ü˝…¢≥÷s¡¢˝À ¬sø£ÿ\ ø£wüº+ MT<ä Áã‘·T≈£î‘·THêïs¡T. e÷
‘·*+¢ Á&ÉT*∫Ãq uÛ÷Ñ eTT\qT ≈£L&Ü bÕغ ø√dü+ ø√˝ÀŒj·÷qT. nsTTHê
$|ü¢e+ ø√dü+ |üì #˚j·÷\qï ø√]ø£ Hê˝À ‘·>∑Z˝Ò<äT. n+<äTπø
e÷‘·èdü+dü˝ú À #˚] |üì#˚j÷· \qT≈£îHêïqT. qqTï #·+|ü⁄‘êeTì nH˚ø£
u…~]+|ü⁄\T #˚dHæ ê ˝§+>∑<\ä T#·Tø√˝Ò<Tä . Ç~ Hê |ü]dæ‹ú . ø±˙ bÕغ
nÁ>∑Hêj·T≈£î\T e÷Á‘·+ ã+<ÛTä Á|”‹‘√ ‘·eT ≈£î≥T+;≈£î\qT e÷s¡TeT÷\
|ü˝≥¢… ÷s¡T qT+∫ >∑T+≥÷s¡T dæ{ø° Ï ‘Ó#êÃs¡T. yê]ì n+‘·≈î£ eTT+<äT
˝Òì uÛ÷Ñ eTT\T, yê´bÕsê\T, es¡øÔ ±\˝À dæsú |¡ ]ü #ês¡T. yê] |æ\¢ T
$<ë´|üs+¡ >± Äø±XÊì¬ø~>±s¡T. yêfiËfles¡÷ ˇø£ÿs√E ˇø£ sê´©˝À≈£L&Ü
bÕ˝§Zq˝Ò<Tä . eTq bÕغ˝À≈£L&Ü $eø£‘å ,· nDÏ∫y˚‘\· T+{≤j·Tì #·+Á<äqï
bÕغ Á|üC≤|ü+<∏ë yê´dü+ ìs¡÷|æ+∫+~. bÕغø√dü+ nH˚ø£ $<Ûë\T>±

ì<ÛäT\T ô|+#·≈£î+&Ü Áô|’y˚{Ÿ $X¯«$<ë´\j·÷\qT rdüT≈£îsêe&É+
dü ¬ s ’ + ~ ø±<ä H êïs¡ T . @|” d” m + #· + Á<ä u ≤ãT, eT+Á‹ >∑ + {≤
lìyêdüsêe⁄\T Çs¡Te⁄s¡÷ Á|üuTÑÛ ‘·« $<ä´qT ø±s√Œπs{Ÿ |üs+¡ #˚dTü HÔ êïs¡ì
$eT]Ù+#ês¡T. ø±s√Œπs{Ÿ dü+dü\ú ≈£î Á|ü‹ì<ÛTä ˝≤¢ e´eVü≤]düTHÔ êïs¡ì
<äTj·T´ã{≤ºsT¡ . _\T¢qT ñ|üd+ü Vü≤]+#·Tø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
n¬sdüTº nsTTq yê]˝À |æ&mç dtjT· T sêh düV‰ü j·T ø±s¡´<ä]Ù ø¬ . uÛ≤düÿsY,
ø√XÊ~Ûø±] Ç. uÛ÷Ñ wüD+, Hêj·T≈£î\T ø¬ . qπswt Ä#ê], _. XÊ´+düH,é
sêE, Hêπ>+Á<ä, sê»X‚KsY, $H√<é, düTÁãVü≤àD´+ ‘·~‘·s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó>±D≤ Á|üC≤ dü+|ò÷ü \ Hêj·T≈£î\ dü+|òT” uÛ≤e+
n¬sdüsº TTq |æ&mç dtjT· T Hêj·T≈£î\qT >±+BÛq>∑sY b˛©dt
ùdºwüHé˝À ‘Ó>±D≤ Á|üC≤dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T |üsêeT]Ù+∫
dü+|òT” uÛ≤e+ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. |æ&mç dtjT· T sêh e÷J n<Û´ä ≈£îå \T Äe⁄\
nXÀø˘, |æyÓ’m˝Ÿ sêh n<Ûä´≈£åî\T m+. Vü≤H˚àwt, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù d”yÓ’
|ü⁄\¢jT· ´, Ç|òPü º sêh Hêj·T≈£îsê\T mdtm˝Ÿ |ü<àä , |æ&mç dtjT· T Áπ>≥sY
ôV≤’ Á<ëu≤<é n<Û´ä ≈£îå \T eTùV≤wt, zj·T÷ n<Û´ä ≈£îå \T >∑TeTà&ç nqTsê<Û,ä
|æˇ&ÉãT¢´ Hêj·T≈£îsê\T |ü⁄wüŒ ‘·~‘·sT¡ \T dü+|òT” uÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T.

qwüºb˛sTTq Hê˝≤+{Ï bÕغ Äs¡ZHÓ’»s¡¢ MT<ä sTT˝≤+{Ï ì+<ä\T
y˚jT· &É+˝À Ä~Û|‘ü ´· <äTs¡V≤ü +ø±s¡+, <=s¡‘H· ê\T ø£ì|ædTü HÔ êïsTT.
Hê sê»ø°jT· J$‘·+ >√es¡qΔ qïøÏ u≤>± ‘Ó\TdüT. ∫{Ϻ
bÕ{ÏøÏ ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT. Hê≈£î dü+<Û´ä ø£ÿ, j·Td”« nqïøÏ ≈£L&Ü u≤>±
‘Ó\TdüT. n˝≤+{Ï yêfi¯ófl #·+Á<äqï bÕغ˝À Hêj·Tø£‘·« kÕúHê\˝À
e⁄Hêïs¡T. nsTTHê ‘·eT bÕغ Á|üC≤ |ü+<∏ë |üÁ‹ø£˝À sTT˝≤+{Ï sê‘·\øÏ
m˝≤ nqTeT‹+#ês¡T? mes¡T q$Tàq bÕغ˝À yêfi¯ófl |üì #˚dTü ≈£î+<ë+.
me] sTTwüº+ yêfi¯fl<˚. ø±˙ bÕغ e÷sêqì sTT˝≤+{Ï ˝Òìb˛ì
ì+<ä˝dÒ Tü ø√e&É+ eTq˝≤+{Ï $|üe¢ bÕغ\øÏ ‘·>T∑ ‘·T+<ë? H˚qT bÕغì
n&É+¶ ô|≥Tºø=ì dü+bÕ~+#·T≈£îqï yê&çH√, bÕغ ø√dü+ nìï $<Ûë\T>±
qwübº ˛sTTq yê&çH√ ˇø£kÕ] e÷ Á>±e÷\≈£î e∫à $#ê]+#·Tø√e#·TÃ.
ô|q’ ù|s=ÿqï #·+Á<äqï bÕغ sêh Hêj·T≈£î\T sT÷ yêdüyÔ êìï >∑T]Ô+#ê*.
eTTK´+>± dü+<Û´ä ø£ÿ (|æˇ&ÉãT¢´)≈£î ˇø£ eTq$ #˚dTü ≈£î+≥THêïqT. á
sê‘·\T #·~yêø£ Hê uÛ≤s¡´ qH=ïø£ Á|üXï¯ y˚dTü qÔ ï~. qq÷ï, |æ\¢ q÷
|ü{+ºÏ #·Tø√≈£î+&Ü eTTô|Œ’ ¤ @fi¯ófl efi¯ófl VüAq+ #˚dTü ø=ì ñqï ÄdüT\Ô qT
b˛>=≥Tº≈î£ qï+<äT≈£î bÕغ Hêj·Tø£‘«· + u≤>± dü‘ÿ· ]+∫+<äì Ç+{À¢
e÷ Ä$&É @&ÉTdüTqÔ ï~. #·+<ë\T <ä+&ÉTø√e&ÜìøÏ H˚qT bÕغ e÷sêqì
sêdæq yê´dü+ #·~$ ‘·###BOT_TEXT###amp;¢ \ç T¢‘T· qï~. ˇø£yfi˚ ¯ ˇø£ÿkÕ] e÷ Ç+{Ïø=ùdÔ
e÷ Ä$&É, |æ\¢ >√&ÉT$ì dü+<Û´ä ø£ÿ @$T z<ës¡TdüT+Ô <√ eT]!
H˚qT sê»ø°jT· |ü\T≈£îã&ç >∑\ bÕغ Hêj·T≈£îDÏí ø±<äT.
kÕe÷õø£ |üs¡|ü‹ >∑\yêDÏí ø±<äT. ñqï‘· $<ë´e+‘·TDÏí ø±<äT.
e÷]ÿ‡düTº Á>∑+<∏ë\T #·~$q dæ<ëΔ+‘· y˚‘qÔ· T ø±<äT. ô|<ä› kÕúsTT bÕغ
ø£$T{°\ ã ˝Ò<Tä . neTs¡J$ ø±ˆˆ e÷<ë\ Hêsêj·TD kÕ«$T
>±] e+{Ï Hêj·T≈£î\ J$‘ê\ qT+∫ dü÷Œ¤]Ô bı+<ëqT. ‘=* s√E˝À¢
n+>∑&ç #Óqïj·T´ e+{Ï Hêj·T≈£î\T q&ç|qæ b˛sê{≤\˝À bÕ˝§Zqï
nqTuÛÑyê\THêïsTT. q+<äq+ yÓ+ø£Á{≤e⁄ e+{Ï neTs¡T\ ÄX¯j·T
ã e⁄+~. $|ü¢e+ ø√dü+ |üì #˚j·÷\H˚ ÄdüøÏÔ e⁄+~. qqTï
#·+|ü⁄‘êeTì #·+Á<äqï bÕغ Hêj·T≈£î\T #˚dqæ nH˚ø£ u…~]+|ü⁄\≈£î
˝§+>∑ì <Ûs’Ó ´¡ ôdsÌú ê´\qT á bÕغ qT+#˚ bı+<ëqT. e÷ õ˝≤¢˝À
yÓ÷C…dt>±] e+{Ï nqTuÛÑe+>∑\ d”ìj·Ts¡T Hêj·T≈£î&ç H˚‘·è‘·«+
<=]øÏ+~. e÷ Á>±e÷\˝À sTT+ø± $T–*b˛sTTq ø=+<äsT¡ d”ìj·Ts¡T,¢
bÕغ düuTÑÛ ´\T ≈£L&Ü e÷‘·è dü+dü˝ú À #˚sês¡T. #Ó~]b˛sTTq e÷J
bÕغ düuTÑÛ ´\T kÕqTuÛ÷Ñ ‹ |üsT¡ \ Ä<äsD
¡ e⁄+~.
‘êC≤>± q÷‘·q ÁbÕ+Á‘ê\ ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\
Á|ü»\qT düMTø£]düTqÔ ï e÷ ø£èwæøÏ eT+∫ |ò*ü ‘ê\T edüTHÔ êïsTT. &ÉãT“
ø√dü+ bÕغì ã*ô|&ÉT‘·Tqï yêfi¯ófl Hê MT<ä sêdæq sê‘·\≈£î H˚qT
ø£ è +–b˛<ä \ T#· T ø√˝Ò < ä T . Hê #· ] Á‘· @$T{À #· + Á<ä q ï bÕغ
ìs¡sí TT+#·˝<Ò Tä . ø±\y˚T ‘˚\TÑ·T+~. Á|ü»\÷, $|üy¢ √<ä´eTy˚T mes¡T
@$T{À ìs¡÷|ædTü +Ô ~. n{Ϻ $XÊ«dü+‘√ e÷‘·èdü+düú <ë«sê $|üy¢ êìøÏ
|ü⁄qs¡+øÏ‘·yÓTÆ |üì #˚kÕÔqì Á|üø£{ÏdüTÔHêïqT.

8

q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”

ãT*f…Hé ` 1

bÕ]dtqT ã*rdüT≈£îqï~ Áô|ò+∫ kÕÁe÷»´yê<ä s¡ø£Ô<ëVü≤y˚T

` |æ. |
Á kü Õ<äT

‘·q j·Te«q ø±˝À ì]à+#·T≈£îqï yÓ’uÛÑy√ù|‘·yÓTÆq
#ê]Á‹ø£ ìsêàD≤\qT ‹]– ‘· q yês¡ ú ø £ ´ +˝À dü « j· T +>±
≈£L*Ãy˚dTü ø√e&É+ ô|≥Tºã&ç<ëØ e´edüú jÓTTø£ÿ düV≤ü » $<Ûëqy˚T. ñ
»«\yÓTqÆ ‘·q ‘=* #ê]Á‹ø£ <äX≈¯ î£ #Ó+~q r|æ >∑Ts¡T\Ô q÷, Á|ürø£\q÷
dü«j·T+>± <Û>ä |›∑ sü T¡ #·T≈£îH˚ $<Û«ä +düø£ ˙‹ì n~ ‘·<qä +‘·s¡ ø±˝À
nìyês¡´+>± ne_Û+∫ rs¡T‘·T+~. nsTT‘˚ dü÷s√´<äjT· + e+{Ï
‘·q j·Te«Hêìï dü÷sê´düeÔ Tj·T+ e+{Ï ‘·q yês¡øú ´£ + ø±≥Ty˚ùd #˚<Tä
ìC≤ìï e÷Á‘·+ n~ ø£|Œæ ô|≥Tº≈î£ +≥T+~. ô|>’ ± n~ ‘·q eTTdü*‘·Hêìï
ø£q|ü&ìÉ e«≈£î+&Ü ø£èÁ‹eT n+<ë\‘√ dæ+>±]+#·Tø√pdüT+Ô ~. sπ |ü{Ï
y˚ ≈ £ î eqT uÛ Ñ ø Ï å + #˚ + <ä T ≈£ î nedü s ¡ y Ó T Æ q ø£ è Á‹eT ã˝≤\qT
≈£L&ÉBdüTø√pdüT+Ô ~. n+<äTø¬ ’ n~ ‘·q d”«j·TuÛøÑ Då£ H˚sêìï eTs=ø£]øÏ
n+≥>∑&TÉ ‘·T+~. ‘·<ë«sê ø£èÁ‹eT X¯Á‘·Te⁄qT n~ düèwæ+º ∫ uÛ÷Ñ ‘·<+›ä ˝À
∫Á‹düTÔ+~. n{Ϻ X¯Á‘·Te⁄ #˚‹˝À ˇø£ ñ»«\ #·]Á‘· <Ûä«+düyÓTÆ
b˛‘·Tqï<ä+≥÷ $cÕ<ä ^‘êìï $qTM<ÛTä ˝À¢ $ì|ædTü +Ô ~. ‘·<ë«sê
n~ $X¯«yê´|æ‘· kÕqTuÛ÷Ñ ‹ì bı+~ ‘·q eTs¡D≤ìï eT]ø=+‘· ø±
yêsTT<ë y˚dTü ø√pdüT+Ô ~. n+<äT˝À uÛ≤>∑yT˚ H˚&TÉ eTTdü* ‘·q+˝Àq÷
s¡+ø¬ \T y˚jT· pdüTqÔ ï Áô|+ò ∫ <äTsêÁø£eTD <ëØ j·TT<√ΔHêà<ä+. n<˚
H˚&TÉ bÕ]dtqT bı≥ºq ô|≥Tº≈î£ qï~. <ëì •~∏˝≤\˝À <=]πø ndæøÔ \£
|üP»‘√ n~ |ü⁄qs¡TJ®e+ bı+<äpdüTqÔ ï~. nÁ>∑sê»´+>± ‘·q |üPs¡«
yÓu’ yÑÛ êìï |ü⁄qs¡T<ä]Δ +#·T≈£îH˚ sêø£då ü Áø°&≈É î£ e⁄|üj÷Ó –+#·Tø√pdüT+Ô ~.
1776 Hê{Ï nyÓT]ø£Hé kÕ«‘·+Á‘· b˛sê≥eT÷, 1789
Hê{Ï Áô|ò+∫ bÕ]ÁXÊ$Tø£ $|ü¢eeT÷ Á|ü|ü+#· #·]Á‘· >∑eTq+˝À
eTTe÷à{Ïø° Á|ü>‹∑ o\ |ü]D≤e÷˝Ò! n$ n+~+∫q ªkÕº≥÷´ Ä|òt
*ãغμ >±˙, ªá|ò˝æ Ÿ ≥esYμ >±˙ Ä ø±\|ü⁄ q÷‘·q #ê]Á‹ø£ $ø±dü
Á|ürø£˝.Ò H˚&TÉ yê{Ïì <Û«ä +dæ+#ê*‡q ÄeX¯´ø£‘· eT÷&√ Á|ü|+ü #·
<˚XÊ\≈£î ˝Ò<Tä . #ê]Á‹ø£+>± n$ Hê{ÏøÏ áHê{Ïø° dü÷Œ¤]<Ô ëj·Tø£
Á|ürø£˝Ò. H˚&ÉT yê{Ïì <Ûä«+dü+ #˚düTÔqï~ nyÓT]ø£Hé, Áô|ò+∫
kÕÁe÷»´yê<ä X¯≈î£ ˝Ô !Ò yê{Ïì Äqyêfi¯fl‘√ düV‰ü #Ó]|æyd˚ Tü qÔ ï $<Û«ä +dü
sê»˙‹ì n$ ne_ÛdTü HÔ êïsTT. 14 @fi¯fl Hê{Ï q÷´j·÷s¡Tÿ »+≥
•Ksê\ô|’ <ë&çøÏ Ä˝ŸU<’… ë yêdüeÔ ø±s¡D+ ø±<äT. n<˚ $<Û+ä >± áHê{Ï
bÕ]dt <äTs¡È≥q≈£î ≈£L&Ü ◊.j·Tdt. eT÷\ ø±s¡D+ ø±H˚ ø±<äT.
nyÓT]ø£H,é Áô|+ò ∫ kÕÁe÷»´yê<ä|⁄ü s¡øÔ£ <ëVü≤ $<ÛëHê˝Ò ø±s¡D+.
eT÷&√ Á|ü|+ü #· <˚XÊ\˝À (eTTK´+>± #·eTTs¡T ì\«\ <˚XÊ\˝À)
|üd|æ \æ \¢ ‘√ düV‰ü \ø£˝å ≤~ eT+~ Á|ü»\qT ã*rdüT≈£î+≥Tqï yê{Ï
<ä T sêÁø£ e TD<ëØ $<Û ë Hê˝Ò ø±s¡ D +. #· ] Á‘· ‘ √ Á≈£ L s¡
|ü]Vü‰düe÷&ÉT‘·Tqï yê{Ï bÕ|æwºæ $<ÛëHê\ |ò*ü ‘·+ e÷Á‘·yT˚ . ‘·eT
dü«j·T+ ø£è‘ê|üsê<Ûëìï me] MT~ø√ HÓ{Ϻ, ‘êeTT ìs√›wüß\T>±
#Ó˝≤eTDÏ ø±yê\qï ô|X’ Ê∫ø£ $ø£è‘· Áø°&É ø=qkÕ>∑<ìä sπ |ü{Ï #·]Á‘·
ìs¡÷|æ+#·ø£ ‘·|Œü <äT.
|ü≥TºeTì Çs¡yÓ’ eT+~ ≈£L&Ü ˝Òì n˝ŸU…’<ë ãè+<ä+
kÕ–+∫q <ë&çøÏ eT÷&ÉT y˚\ eT+~ q÷´j·÷sYÿ bÂs¡T\T ÄHê&ÉT
$cÕ<Ûä eTs¡D+ bı+<ës¡T. n~ #·]Á‘·˝À ª9/11μ>± ù|s=+~+~.
n~ »]–q 25 s√E\πø ªñÁ>∑yê<ä+ô|’ ìs¡+‘·s¡ j·TT<ä+Δ μ ù|]≥
ìs¡Tù|<ä <˚X¯yÓTÆq Ä|üÈìkÕÔHéô|’ nyÓT]ø± ø£‹Ô <ä÷dæ+~. nyÓT]ø±,
Hê{À\ Hêj·Tø£‘«· +˝À 7.10.2001e ‘˚Bq Ä|òìÈü kÕúHôé |’ <äTsêÁø£eTD
j·TT<ä+› ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ ~. <ëì ø=qkÕ–+|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>± 20.3.2003q
Çsêø˘ô|’ ≈£L&Ü <äTsêÁø£eTD≈£î ~–+~. |ò*ü ‘·+>± |ü~ \ø£\å eT+~
eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶsT¡ . 20 \ø£\å eT+~ |ü⁄{Ïqº |ü⁄]{Ï >∑&q¶É T e~*,
ø£≥Tºã≥º\‘√ ø±+~o≈£î\T>± e÷sês¡T. yêfi¯ófl #ÓãT‘·Tqï ªñÁ>∑yê<ä+μ
‘·–Z+~ ˝Ò<äT. ô|’>± |ü~ ¬s≥T¢ $düÔ]+∫+~. Ç|ü&ÉT bÕ]dtô|’
13.11.2015q »]–q <ë&çøÏ Á|ürø£s+¡ ù|]≥ dæ]j·÷ô|’ ÁbòÕHé‡
j·TT<√ΔHêà<ä <ë&ÉT\≈£î ã]‘Ó–+∫+~. q÷´j·÷s¡Tÿ <äTs¡≥
È q qT+∫
ÁbòÕHé‡ H˚sT¡ Ã≈£îqï >∑TDbÕsƒ+¡ @B ˝Ò<Tä . n+<äTøπ #·]Á‘· |ü⁄qsêeè‘·+
ø±ø£ ‘·|Œü <äT. nyÓT]ø±øÏ Ä|üìÈ kÕÔH,é Çsêø˘\˝À |ü{qºÏ >∑‘˚ *_j·÷,
dæ]j·÷, e÷* <˚XÊ\˝À ÁbòÕHé‡≈£î ≈£L&Ü |ü≥øº £ ‘·|Œü <äT.
nyÓT]ø£H,é Áô|+ò ∫ kÕÁe÷»´yê<ä <˚XÊ\ <äTsêÁø£eTD\≈£î
ã˝Ö‘·Tqï <˚XÊ\ Á|ü»\T e÷qe e÷s¡D ¨e÷ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T.
düV≤ü »+>±H˚ Äj·÷ u≤~Û‘· <˚XÊ\ j·TTe‘·sêìï n≥Tº&øç dÏ Tü +Ô ~. n{Ϻ
<äTsêÁø£eTD\ô|’ yês¡T Äj·TT<ë\T <Û]ä +#·&+É Hê´j·Tã<äyΔ TÓ qÆ <˚. ◊‘˚
yês¡T <äTsêÁø£eTD<ëØ sêC≤´\ô|’ Á|ü‹|òTü ≥Hê j·TT<ëΔ\qT düs¬ q’ ~X¯˝À
q&ç|+æ #ê*‡ e⁄+~. Á|ürø±s¡+ ù|]≥ nyÓT]ø£H,é Áô|+ò #Y Á|ü»\qT
Vü≤‘·e÷πsà $<Ûëq+ e⁄|üj÷Ó >∑|&ü <É Tä . n$ ‘·eT yêdüeÔ $eTTøÏÔ \øå±´ìøÏ

qwüº+ ø£*–kÕÔsTT. n$ Ä#·s¡D˝À Á|ü|ü+#· Á|ü»\ eT<䛑·TqT
<äTsêÁø£eTD<ëØ sêC≤´\T ≈£L&É>≥
∑ Tºø√e&Üìπø düV≤ü ø£]kÕÔsTT. Äj·÷
u≤~Û‘· <˚XÊ\Á|ü»\qT eT]+‘· e÷s¡D¨e÷ìøÏ >∑T] #˚ùd
j·TT<√ΔHêà<ä $<ÛëHêìπø n<äq|ü⁄ ã˝≤ìï n+~kÕÔsTT. n+<äTøπ ◊.j·Tdt.
Á|ürø±s¡ <ë&çì uÒwsü ‘¡ T· >± K+&ç+#·T<ë+.
Á|ürø±s¡ dü«uÛ≤e+‘√ bÕ]dtô|’ ◊.j·Tdt. #˚dæq <ë&çì
K+&ç+#·&+É ‘√ #·]Á‘· Áø£eT+ Ä–b˛<äT. ô|>’ ± s¡ødÔ£ øæ Ô£ <äTwüº #·]Á‘·˝À
ø=‘·Ô <äX¯ Äs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. n~ eT÷&√ s√CÒ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq~.
qe+ãs¡T 13q bÕ]dtô|’ @&ÉT>∑Ts¡T j·TTe≈£î\T <ë&çøÏ ~>±s¡T. Ä
@&ÉT>∑Ts¡÷ dü$T<Û\ä T>± ‘·eT J$‘ê\qT ‘êy˚T n+‘·+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T.
ø±˙ eT÷&√ s√p (qe+ãs¡T 15e ‘˚~) dæ]j·÷ô|’ Áô|ò+∫
kÕÁe÷»´yê<ä+ yÓe’ ÷ìø£ u≤+ãT <ë&ÉT\≈£î ‘Ó>ã∑ &ç+~. q÷´j·÷s¡Tÿ
<äTs¡È≥q≈£î Á|ürø±s¡+>± Ä|òüÈìkÕÔHéô|’ <äTsêÁø£eTDøÏ nyÓT]ø±øÏ 25
s√E\T |ü{+ºÏ ~. ø±˙ H˚&TÉ ÁbòÕHé‡ 48 >∑+≥˝À¢H˚ <ë&çøÏ ~–+~. ªñ
Á>∑yê<ä+μqT n+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ ã<äT\T 13 @fi¯fl˝À |ü~ ¬s≥T¢
$düÔ]+#·&ÜìøÏ ÄHê{Ï nyÓT]ø£Hé Á|ürø±s¡ j·TT<äΔ+ ø±s¡DyÓTÆq~.
Áô|+ò #Y kÕÁe÷»´yê<ëìøÏ eTTqTà+<äT #·]Á‘· @ bÕsƒ+¡ H˚sT¡ Œ‘·T+<√
‘Ó*j·Tì<˚MT ø±<äT.
Á|ü|ü+#· #ê]Á‹ø£ >∑eTq+ ˇø=ÿø£ÿkÕ] ÄX¯Ãs¡´ø£s¡yÓTÆq
eT\T|ü⁄\T rdüT≈£î+≥T+<äì ˝…ìHé ù|s=ÿHêï&ÉT. n{Ϻ $düàj·Tø£s¡yÓTÆq
#ê]Á‹ø£ |ü]D≤e÷\qT düeTj·T dü÷Œ¤]‘Ô √ $X‚w¢ +æ #·˝øÒ £ b˛‘˚, ‘·|ü &ÉT
#ê]Á‹ø£ ìsêΔsD
¡ \≈£î <ë] rdüT+Ô ~. 1991˝À yÓTT<ä{Ï >∑˝ŸŒ¤ j·TT<äΔ
dü+ø°s¡í ≈£L≥$T˝À s¡cÕ´ #˚s¡˝Ò<äT. ÁbòÕHé‡ #˚]Hê, j·÷+Á‹ø£
uÛ≤>∑kÕ«$T>±H˚ $T–* b˛sTT+~. Áø£eT Áø£eT+>± ÁbòÕHé‡, s¡cÕ´\
bÕÁ‘· ô|s¡T>∑T‘·÷ e⁄+~. nsTTHê <äTsêÁø£eTD dü+ø°s¡í ≈£L≥$TøÏ
Ç+C…Hé bÕÁ‘· nyÓT]ø±<˚! ùdŒsY Ç+C…Hé bÕÁ‘·qT Á_≥Hé b˛wæ+∫q
dü+<äsꓤ\T ˝Òø£ b˛˝Ò<Tä . ø±˙ n{Ϻ nyÓT]ø±, Á_≥Hé\qT e~˝Òdæ
◊.j·Tdt. ‘·q {≤¬s{Z Ÿ‡>± H˚&TÉ ÁbòÕHé‡, s¡cÕ´\qT m+<äT≈£î m+#·T≈£îqï~?
ô|ø’ Ï s¡cÕ´ $e÷Hêìï ù|*Ã y˚jT· &ÉeT÷, bÕ]dtô|’ <ë&çøÏ ~>∑&eÉ T÷
Äø£dæàø£ |ü]D≤e÷˝Ò! ø±˙ M{Ï yÓqø£ ≈£L&Ü ˇø£ H˚|ü<Ûä´ #·]Á‘· Áø£eT+
e⁄+~.
Ä|ò ü È ì kÕÔ H é , Çsêø˘ <ä T sêÁø£ e TD\T nyÓ T ]ø±
kÕÁe÷»´yê<ëìï ôd’ìø£+>±, Ä]úø£+>±, sê»ø°j·T+>± u≤>±
ã\V”≤q|ü]#êsTT. uÛ÷Ñ ‘·\ j·TT<ä+Δ #˚ùd ôdì’ ø£ kÕeTsêú´ìï Çsêø˘˝À
2008 Hê{Ïøπ nyÓT]ø± ø√˝ÀŒsTT+~. n+<äTøπ kÕúìø£ <˚Xy¯ ê∞ ôdH’ ê´ìï
s¡÷bı+~+∫+~. <ëìøÏ ôdì’ ø£ ‘·ØŒ¤<Tä ì#˚à Çsêø˘ qT+∫ ‘·q ôdì’ ø£
ã###BOT_TEXT###gt;±\qT nyÓT]ø± ñ|üd+ü Vü≤]+#·T≈£îqï~. n{Ϻ Çsêø˘ <˚Xy¯ ê∞
ùdq\T Ä ‘·sê«‘· Çsêø° ¬>]˝≤¢ Á|ü‹|òüT≥qqT nD#·&É+˝À
$|ò\ü eTj·÷´sTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ˇø£ nq~Ûø±s¡ n+#·Hê Á|üø±s¡+
eT÷&√e+‘·T eT+~ Çsêø° <˚Xy¯ ê∞ ùdq\T Äj·TT<Ûë\‘√ düV‰ü
ôdq’ ´+ qT+∫ ñ&ÜsTT+#êsTT. n˝≤ ìÁwüÿ$T+∫q ùdq\T C≤rj·T
$yÓ÷#·q >¬ ]˝≤¢ ôdq’ ´+˝À #˚sêsTT. 2014 pHé yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À
eTÚdüT˝Ÿ q>∑s+¡ (Çsêø˘˝À u≤>±›<,é ‘·sêÔ 45 \ø£\å eT+~ Á|ü»\‘√
n‹ô|<ä› s¬ +&√ q>∑s$¡ T~) ◊j·Tdt kÕ«BÛq+ ø±e&ÜìøÏ <ë]rdæq
H˚|<ü ´äÛ $T<˚! Ä ‘·sê«‘·, &É»qT≈£î ô|>’ ± Çsêø° q>∑sê\T, |ü≥D
º ≤\T
◊j·Tdt kÕ«BÛqyÓT,Æ dü«j·T+ bÕ\q kÕ–düTHÔ êïsTT. nsTTHê Çsêø°
<˚oj·T ôdq’ ´+ n{Ϻ $eTTøÏÔ q>∑sê\ô|’ uÛ÷Ñ ‘·\ <ë&ÉT\≈£î áHê{Ïø°
kÕVü≤dæ+#·˝øÒ £ b˛‘·Tqï~. nH˚øk£ Õs¡T¢ Çsêø° ø°\Tu§eTà Á|üuTÑÛ ‘·«+
nyÓT]ø± Á|ü‘´· ø£å ôdì’ ø£ kÕj·T+ ø√dü+ n]ú+∫+~. ø±˙ eTs√kÕ]
uÛÑ÷‘·\ j·TT<ëΔìøÏ nyÓT]ø± dæ<äΔ+>± ˝Ò<äT. H˚&ÉT Ç<˚ |ü]dæú‹
Ä|üìÈ kÕúH˝é Àq÷ e⁄+~. H˚&TÉ Ä|òìÈü kÕÔHqé T ìj·T+Á‹+#·˝øÒ £ ‘ê*ãq¢‘√
@<√ ˇø£ ˇ|üŒ+<ä+ #˚dTü ø=ì ôdì’ ø£ ñ|üd+ü Vü≤s¡D≈£î nyÓT]ø± bÕe⁄\T
ø£<Tä |ü⁄‘·T+&É&+É >∑eTHês¡Ω+.
ô|’q ù|s=ÿqï |ü]dæú‹ nyÓT]ø£Hé ôd’ìø£ Ä~Û|ü‘ê´ìï #êe⁄
<Óã“ rdæ+~. ‘êqT dü«j·T+>± z dü«‘·+Á‘· <˚Xy¯ TÓ qÆ Çsêø˘qT 12
@fi¯fl ÁøÏ‘+· <äTsêÁø£$T+∫+~. Hê\Tπ>fi¯¢ ÁøÏ‘+· eTs√ dü«‘·+Á‘· <˚Xy¯ TÓ qÆ
dæ]j·÷˝À n+‘·s¡Z‘· ôd’ìø£ CÀø£´+ #˚düT≈£îqï~. ø±˙ sTT|ü&ÉT
»]–+<˚$T{Ï? ˇø£y|’Ó ⁄ü Çsêø˘ ñ‘·sÔ ,¡ |ü&eÉ Ts¡ ÁbÕ+‘ê\÷, eTs√yÓ|’ ⁄ü
dæ]j·÷ ‘·÷s¡TŒ, ñ‘·sÔ ¡ ÁbÕ+‘ê\÷ ø£*|æ ªÇkÕ¢$Tø˘ ùd{º Ÿμ (◊j·Tdt)>±
s¡÷bı+<ësTT. s¡U≤â˝Àj·T>± ù|s=+~q $XÊ\ uÛ÷Ñ uÛ≤>∑+ ◊j·Tdt
nBÛq+˝À e⁄+~. j·T÷Á|æ{dÏ ,t f…ÁÆ –dt qB |üØyêVü≤ø£ ÁbÕ+‘·$T~.
Ç~ Á|ü<Ûëq+>± >√<ÛäTeT, u≤Ø¢ |ü+≥\T |ü+&˚ kÕs¡e+‘·yÓTÆq

ÁbÕ+‘ê\‘√ ≈£L&ç+~. eTTK´+>± |üPs¡« u≤‹düTº bÕغøÏ |ü≥Tº>=eTà
e+{Ï ÁbÕ+‘·$T~. uÛÖ>√[ø£+>± eP´Vü‰‘·àø£ ÁbÕ+‘·+ ≈£L&Ü. ÁbòÕHé‡
yÓX’ Ê\´+‘√ düe÷q uÛ÷Ñ uÛ≤>∑eT~. Ç~ ◊j·TdtøÏ nqT≈£L\ |ü]dæ‹ú .
ndü<é Á|üuÛÑT‘·« ≈£L*Ãy˚‘· ø√dü+ nyÓT]ø± ‘·~‘·s¡ <˚XÊ\T
dæ]j·÷˝ÀøÏ |ü+|æq Äj·TT<Ûä kÕeTÁ–˝À dæ+Vü≤uÛ≤>∑+ ◊j·Tdt kÕ«BÛq+
ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. 2014 pHé˝À eTÚdüT˝Ÿ q>∑sêìï ◊.dt kÕj·TT<Ûä
>¬ ]˝≤¢ X¯≈î£ \Ô T kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îqï dü+<äs“¡ +¤ ˝À uÛ≤Ø Äj·TT<Ûä –&É+¶ >∑T\T
#˚õø£ÿ&É+ >∑eTHês¡Ω+. á $<Ûä+>± ˇø£yÓ’|ü⁄ Çsêø˘˝À nyÓT]ø±
dü«j·T+>± ì]à+∫q Çsêø° <˚oj·T ôdq’ ´+˝Àq÷, <ëìøÏ n+~+∫q
Äj·TT<Ûä kÕeTÁ–˝Àq÷ >∑D˙j·T uÛ≤>∑+ ◊j·Tdt≈î£ kÕ«BÛqeTj·÷´sTT.
eTs=ø£y|’Ó ⁄ü dæ]j·÷˝À |ü]dæ‹ú ≈£L&Ü Ç˝≤π> e⁄+~. dæ]j·÷˝À ≈£L&Ü
düTe÷s¡T eT÷&ç+≥ s¬ +&ÉTe+‘·T\ uÛ÷Ñ uÛ≤>∑+ ◊.j·Tdt.≈£î kÕ«BÛqyÓT+Æ ~.
2014 pHé˝À eTÚdüT˝Ÿ q>∑sêìï ◊j·Tdt kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïø£ á
$düsÔ D
¡ y˚>+∑ >± kÕ–+~. >∑>q∑ ‘·\ ôdì’ ø£ <ë&ÉT\øÏ nyÓT]ø± 2014
pHé ` E˝…\’ ˝À uÛ≤Ø kÕúsTT˝À ~–+~. ø±ì yê{Ïì m≈£îÿe ø±
ø=qkÕ–+#·˝øÒ £ b˛sTT+~. >∑>q∑ ‘·\ u≤+_+>¥ <ë&ÉT\T #˚jT· &ÜìøÏ
≈£L&Ü yÓqø£&TÉ >∑T y˚jT· &ÜìøÏ eTs√ H˚|<ü ´äÛ ø±s¡D+ e⁄+~.
düTe÷s¡T @&Ü~ ÁøÏ‘+· kÂBÛ nπs_j·÷˝À ˇø£ Á|üC≤_ÛÁbÕj·T
ùdø£s¡D »]–+~. 93 XÊ‘·+ eT+~ kÂB Á|ü»\T ◊.j·Tdt.
kÕqTuÛÑ÷‹ì Á|ü<ä]Ù+∫q≥T¢ düπs« yÓ\¢&ç+∫+~. ◊j·Tdt $eTTøÏÔ
ÁbÕ+‘·+ô|’ nyÓT]ø± yÓe’ ÷ìø£ u≤+ãT <ë&ÉT\T »s¡T>∑T‘·Tqï ø=B›,
kÂB nπs_j·÷ Á|ü»\˝À ‹s¡T>∑Tu≤≥T <Û√s¡DT\T ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì
≈£L&Ü n~ ìsêú]+∫+~. ñ‘·sÔ êÁ|òøæ ±, eT<Û´ä ÁbÕ#·´ #·eTTs¡T <˚XÊ\qT
ìj·T+Á‹+#·&ÜìøÏ ÇÁC≤sTT˝Ÿ, kÂBÛ nπs_j·÷, áõ|ü⁄º <˚XÊ\T
Á|ü<ÛëqyÓTÆq eT÷&ÉT ñ|üÁ>∑Vü≤ ôd’ìø£ sêC≤´\T>± nyÓT]ø±≈£î
e⁄|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘·THêïsTT. n+<äT˝À eTTK´yÓTqÆ ~ kÂBÛ nπs_j·÷ <˚Xy¯ T˚ .
@ ø±s¡D+>± kÂB˝À ‹s¡T>∑Tu≤≥T dü+uÛÑ$+∫Hê, nyÓT]ø±øÏ
eT<Ûä´ÁbÕ#·´+ $T>∑###BOT_TEXT###amp;É+ áHê{Ï |ü]dæú‘·T\˝À ø£wüºyÓTÆq~. kÂB
sê»e+o≈£î\T ôd‘’ +· H˚&TÉ ‘·eT ˙&ÉqT #·÷dæ ‘êy˚T u…~]b˛‘·Tqï
|ü]dæ‹ú e⁄+~. dü]>±Z á |ü]dæ‹ú ◊j·Tdt $eTTøÏÔ ÁbÕ+‘·+ MT<ä
nyÓT]ø± yÓe’ ÷ìø£ >∑>q∑ ‘·\ <ë&ÉT\qT ìj·T+Á‹+∫+~. |ò*ü ‘·+>±
17 HÓ\T>± kÕù|øÏåø£+>± n~ z dü«‘·+Á‘· bÕ\Hê ÁbÕ+‘·+>±
ø=qkÕ>∑&+É >∑eTHês¡Ω+! Ç~ nyÓT]ø± j·TT<√ΔHêà<ä #·]Á‘· Áø£eT+˝À
ˇø£ ø=‘·Ô yÓqø£+» <äX¯!
ô|’ H˚|ü<∏ä´ |ü]dæú‹ ˇø£ U≤∞ düú˝≤ìï düèwæº+∫+~. nyÓT]ø±
<äTsêÁø£eTD j·TT<√ΔHêà<ä #·]Á‘· >∑eTq+˝À H˚&TÉ ˇø£ düãÔ ‘Δ · @s¡Œ&ç+~.
n<=ø£ U≤∞ dü˝ú ≤ìï düèwæ+º ∫+~. nyÓT]ø± @s¡Œ]∫q á U≤∞ dü˝ú ≤ìï
eTs=ø£sT¡ uÛØÑ Ô #˚j÷· *‡ e∫Ã+~. n{Ϻ uÛØÑ Ô ø√dü+ s¡cÕ´, ÁbòÕHé‡\T
b˛{° |ü&TÉ ‘·THêïsTT. nyÓT]ø± Á|üyT˚ j·T+ ˝Ò≈î£ +&Ü dü«‘·+Á‘·+>± b˛{°
|ü&˚ dæ‹ú Á_≥Hé≈î£ ˝Ò<Tä . ‘ê‘êÿ*ø£+>± #ÓH’ ê≈£î b˛{° |ü&>É \∑ eqs¡T\÷,
neø±XÊ\THêï, n~ bÕ‘· nÁ>∑sêC≤´\ eT<Ûä´ yÓ’s¡T<Ûë´ìï, yê{Ï
ã\V”≤q‘·\qT e⁄|üj÷Ó –+#·Tø=ì eT÷&√ Á|ü|+ü #· <˚XÊ\qT ‘=\T‘·
Ä]úø£+>± |üsêBÛq+ #˚düT≈£îH˚ |üì˝À eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+~. á
dæ‹ú dæ]j·÷˝À >∑>q∑ ‘·\ yÓe’ ÷ìø£ ôdì’ ø£ <ë&ÉT\≈£î s¡cÕ´, ÁbòÕHé‡\≈£î
ø=‘·Ô ã˝≤ìï Ç∫Ã+~. ˇø£y˚fi¯ ‘êqT #˚j·T˝Òì |üìì eTs=ø£s¡T
#˚jT· ≈£L<äqï ñ<˚X› ´¯ + nyÓT]ø±øÏ e⁄Hêï, uÛÖ‹ø£ dæ‹ú <ëìï neT\T
#˚jT· ìe«<äT. s¡cÕ´, ÁbòÕHé‡\ yÓe’ ÷ìø£ u≤+_+>¥ <ë&ÉT\ |ü≥¢ kÂB
nπs_j·÷, ‘·~‘·s¡ ns¡uŸ <˚XÊ\ Á|ü»\T ˇø£yfi˚ ¯ ìs¡dqü >± yÓ\T¢y‹Ó ‘Ô ,˚
‘·qø£ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì eTTqTà+<äT yê]øÏ nyÓT]ø± dü+C≤sTTw”
sTT#·TÃø√e#·TÃ. ˇø£y˚fi¯ n~ ≈£L&Ü yê]ì πs|ü⁄ dü+‘·è|æÔ|üs¡#·ø£b˛‘˚,
s¡cÕ´, ÁbòÕHé‡\ ôdì’ ø£ <ë&ÉT\T ÄbÕ\ì >=+‘Ó‘Ô˚ Hê≥ø°jT· bÕÁ‘·q÷
b˛wæ+#·e#·TÃ. j·TT.j·Tdt.zqT ≈£L&Ü ñ|üj÷Ó –+#·Tø√e#·TÃ. ˇø£y|’Ó ⁄ü
‘·q ñ|üÁ>∑Vü≤ ôd’ìø£ ns¡ãT“ sêC≤´\˝À Á|üC≤ ‹s¡T>∑Tu≤≥TqT
‘·˝‘… ìÔ· e«≈£L&É<Tä . eTs√yÓ|’ ⁄ü ◊.j·Tdt.qT nD∫y˚ùd |ü<‘›ä T· \T ‘·øDå£ y˚T
neT\T »s¡>±*. es¡eÔ ÷q eT<Û´ä ÁbÕ#·´ #·]Á‘· >∑eTq+ H˚&TÉ nyÓT]ø±qT
á $<Û+ä >± q&Éyê\ì ìj·T+Á‹düTqÔ ï~.
2008 Ä>∑dTü ˝º À <äøD
åÏ ˇùd‹j·÷ düeTdü´ MT<ä ‘=*kÕ]
nyÓT]ø±qT s¡cÕ´ ôdì’ ø£+>± düyê\T #˚d+æ ~. 2012`13\˝À ñ
Á¬øsTTHé düeTdü´ô|’ eT]+‘· düyê\T #˚dæ+~. eTTK´+>± ÁøÏ$Tj·÷
ÄÁø£eTD ˇø£ eT\T|ü⁄ ‹|æŒ+~. n<˚ $<Û+ä >± 2011˝À *_j·÷
<äTsêÁø£eTD˝À nyÓT]ø±qT ¬s+&√ es¡dü˝ÀøÏ HÓ{Ϻ ÁbòÕHé‡ eTT+<äT

(‘·sT¡ yêsTT 9e ù|J˝À)

ãT*f…Hé ` 1

q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”

9

ns¡_+<√ bòÕsêà˝À ‘=\–+∫q 69 eT+~ì |üì˝À ô|{Ïkº ÕÔqqï

ø±]àø£eT+Á‹ Vü‰MT HÓsy¡ s˚ êÃ\ì ø£˝ø… s㧜 ≥¢ e<ä› <Ûsä êï\î
Á|üuTÑÛ ‘ê«\ ø±]àø£ e´‹πsø£ $<ÛëHê\≈£î <˚Xy¯ ê´|æ‘+· >± e÷s¡Tr
ø±s¡¢ ø£+ô|˙ ˇø£ >∑Ts¡T>Ô ± m˝≤ e÷]+<√, eTq sêhÁ|üuTÑÛ ‘·« ø±]àø£
e´‹πsø£ $<ÛëHêìøÏ ns¡_+<√ bòÕsêà ø£+ô|˙ ≈£L&Ü sT÷
sêh+˝À n˝≤+{Ï >∑Ts¡T>Ô ± e÷]+~. Á|ü»˝…qTï≈£îqï ≈£îVü≤Hê
Á|üC≤Á|üuTÑÛ ‘ê«\T ã&Ü ø±s√Œπs≥T ø£+ô|˙\ &ÉãT“ dü+#·T\≈£î
m˝≤ neTTà&ÉTuÀ‘êjÓ÷ ns¡ú+ #˚düTø√e&ÜìøÏ ns¡_+<√
ø£+ô|˙ n#·ÃyÓTqÆ ˇø£ eT#·TÑ·Tqø£ ne⁄‘·T+~.
lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢, ô|&’ ç ;ÛeTes¡+˝Àì ns¡_+<√ ø£+ô|˙
ø±]àø£ #·{≤º\qT ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ kÕ–düTqÔ ï nsê#·ø£ bÕ\q≈£î
n+‘·+ ˝Ò<Tä . nÁø£eT+>±, ne÷qTwü+>± ‘=\–+∫q 69
eT+~ ñ<√´>∑T\qT |üì˝À ô|{ϺkÕÔqì ø±]àø£ eT+Á‹
2.3.2015q sTT∫Ãq ãVæ≤s¡+>∑ Vü‰MTì neT\T #˚jT· ˝Ò<Tä .
á 69 eT+~ ne÷qTwü Bq>±<Ûqä T #·÷|æ+∫, bòÕ´ø£Øº ˝À
ø±]àø£ ñ<√´>∑esêZ\qT nuÛÁÑ <ä‘ê yê‘êes¡D+˝ÀøÏ HÓ{+ºÏ ~.
‘·\ ‹|挑˚ c˛ø±CŸ H√{°dTü \T, ‘·\ m‹Ô‘˚ #ê]®w≥
” T¢ mø£ÿ&É
ekÕÔjÓ÷qqï uÛÑj·T+‘√ _≈£îÿ_≈£îÿ eT+≥÷ |üì#˚düTø√yê*‡q
<ä T s¡ e dü ú q T ñ<√´>∑ T \T nqTuÛ Ñ $ dü T Ô H êïs¡ T . Á>±&É T ´j˚ T wü H é ,

b˛düTÁº >±&ÉT´j˚TwüHé #·<Tä e⁄\‘√ ø¬ $TdüT\º T>± s¡÷bı+~q $<ë´~Û≈î£ \qT
ôd‘’ +· Ç˝≤ ªy˚T<Û√u≤ìdü\Tμ>± e÷s¡TÑ·Tqï~.ø£+ô|˙\øÏ ø£\Œeèø£+å >±,

ø£ w ü º J e⁄\≈£ î $wü e èø£ å + >± #· + Á<ä u ≤ãT
‘·j÷· s¡e⁄‘·Tqï<äq&ÜìøÏ ì<äsÙ¡ q$T~.

Á|ü u Û Ñ T ‘· « +

J‘· u Û Ñ ‘ ê´\ ô|+|ü ⁄ <ä \ &ç e ÷+&É T ‘√ bÕ≥T ns¡ _ +<√
j·÷»e÷q´+ nÁø£eT+>± ‘=\–+∫q 69 eT+~ ñ<√´>∑T\ düeTdü´qT
eT<Û´ä e]Ô‘ê«ìøÏ e~˝Òùd,Ô $<ÛTä \≈£î Vü‰»¬sq’ yês¡+˝À |ü]wüÿ]+#˚
u≤<Û´ä ‘· ‘·q<äì mH√ïkÕs¡T¢ ø±]àø£eT+Á‹ n#ÓÃHêïj·TT&ÉT >±s¡T
Vü‰MT*#êÃs¡T. ∫es¡≈î£ Äj·Tq Vü‰MT y˚Ts¡øπ e÷]à 3q $<ÛTä \≈£î
Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. <ëìøÏ ˇø£ s√E eTT+<äT 2.3.2015q MT&çj÷·
düeTø£+å ˝À |ü_ø¢ >˘ ± eT+Á‹ Vü‰MT sTT#êÃs¡T. mì$T~qïs¡ HÓ\T
>∑&∫ç +~. nsTTHê ‘·eT Vü‰MT\qT HÓsy¡ s˚ á ˝Ò<Tä . Ç+<äT≈£î
ìs¡dqü >± 69 eT+~ ñ<√´>∑T\qT $<ÛTä \˝ÀøÏ rdüT≈£îH˚ $<Û+ä >±
eT+Á‹ Vü‰MTì neT\T #˚j÷· \ì ø√s¡T‘·÷ Ç|òPü º sêh ø£$T{Ï
|æ\T|ü⁄y˚Ts¡≈î£ sêh+˝À $$<Ûä õ˝≤¢˝À¢ ø£˝ø… s㧜 {Ÿ\ e<ä› <Ûsä êï\T
»]>±sTT. ‘· ÷ s¡ T Œ>√<ëe] õ˝≤¢ ˝ À 200 eT+~‘√,
|ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤\¢˝À 100 eT+~‘√, $XÊK˝À 70
eT+~‘√, ø£s÷¡ ï\T˝À 30 eT+~‘√ nq+‘·˝À 50 eT+~‘√,
lø±≈£îfi¯+, $»j·Tq>∑s¡+, Ä<√ì˝À 30 eT+~‘√ <Ûäsêï\T
»]>±sTT. BìøÏ eTT+<äT 10 y˚\ ø£s|¡ Áü ‘ê\‘√ sêheT+‘·{≤ $düèÔ ‘·
Á|ü#ês¡+ kÕ–+#·&yÉ TÓ qÆ ~.

(8 e ù|J ‘·sT¡ yêsTT)
es¡Tdü˝ÀøÏ e∫Ã+~. Á{Ïb˛©øÏ ã<äT\T u…+|ò÷ü J q>∑s+¡ sê»<Ûëì>±
>∑&ܶ|”ò eTs¡D≤q+‘·s+¡ *_j·÷˝À ˇø£ ø°\Tu§eTà Á|üuTÑÛ ‘·«+ @s¡Œ&ç+~.
n~ Á|ü<Ûëq+>± Áô|ò+∫ kÕÁe÷»´yê<äT\ nBÛq+˝À e⁄+&É≥+
>∑eTHês¡Ω+. Ä ‘·sê«‘· ø=ìï ñ‘·sÔ êÁ|òøæ ± <˚XÊ\˝À ôdì’ ø£ CÀø±´ìøÏ
≈£L&Ü ÁbòÕHé‡ ã]‘Ó–+∫+~. n+‘Ó+<äT≈£î, bÕ]dt ô|’ ◊.j·Tdt. <ë&ç
‘·sê«‘· yês¡+ ˝À|ü⁄ e÷* <˚X¯ sê»<Ûëì q>∑s+¡ ãe÷ø√ MT<ä ≈£L&Ü
Ä˝ŸU<’… ë nqTã+<Ûä >¬ ]˝≤¢ dü+düú ˇø£ <ë&ç #˚d+æ ~. n{Ϻ e÷* <˚XÊìï
≈£L&Ü ÁbòÕHé‡ @&Ü~ ÁøÏ‘+· ôdì’ ø£+>± eX¯|sü #¡ T· ≈£îqï~. $j·T‘êï+˝À
nyÓT]ø± #êe⁄ <Óã“ ‹qïfÒº n©®]j·÷˝À ÁbÕqT‡ ≈£L&Ü #êe⁄ <Óã“
‹qï >∑‘· H˚|<ü ´äÛ + e⁄+~. H˚&TÉ Çsêø˘, Ä|òìZü kÕÔH\é ˝À <Óã“‹qïfÒ,¢
*_j·÷˝À ÁbÕHé‡ ≈£L&Ü eT{Ϻ ø£sT¡ düTqÔ ï~. ◊Hê ÁbòÕqT‡ ã]‘Ó–düTqÔ ï~.
nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ïø|Ï ü &˚ dæ]j·÷˝À Vü≤sƒê‘·T>Ô ± nyÓT]ø± kÕúHêìï s¡cÕ´,
ÁbòÕHé‡\T uÛØÑ Ô #˚XÊj·Tq&É+ >±˙, #˚kÕÔjT· q&É+ >±˙ ì»+ ø±<äT.
ø±˙ #·]Á‘·>e∑ Tq+ e÷Á‘·+ bÕ‘· #·]Á‘·qT |ü⁄qsêeè‘·+#˚jT· ø£ ‘·|Œü <äT.
dæ]j·÷˝À s¡cÕ´ ôdì’ ø£ s¡+>∑Á|üyX˚ +¯ Á|ü<ëÛ q+>± nyÓT]ø±‘√
|òüTs¡¸D≤‘·àø£yÓTÆq<äqï ˇø£ yê<äq ≈£L&Ü e⁄+~. ◊‘˚ eT<Ûä´ÁbÕ#·´
es¡eÔ ÷q |ü]dæ‹ú n+<äT≈£î M\T>± ˝Ò<Tä . q\¢ düeTTÁ<ä ÁbÕ+‘·+˝À
nyÓT]ø±, s¡cÕ´\ eT<Û´ä |òTü s¡¸DÒ Á|ü<ëÛ Hê+X¯+>± e⁄qïe÷≥ yêdüeÔ y˚T.
ø±dæŒj·THé düeTTÁ<ä ÁbÕ+‘· |ü]dæ‹ú ≈£L&Ü n≥TyÓ|’ ⁄ü kÕ>∑T‘·Tqï~.
ø±ì eT<Û´ä <äsê düeTTÁ<äÁbÕ+‘·+ >±˙, eT<Û´ä ÁbÕ#·´+ >±˙ n+<äT≈£î
nqT>∑TD´+>± ˝Òe⁄. dæ]j·÷˝À ndü<é Á|üuTÑÛ ‘·« ≈£L*Ãy˚‘· nyÓT]ø±
Á_≥Hé, ÁbòÕHé‡\≈£î \ø£´å +>± ñqïe÷≥ ì»y˚T. ◊‘˚ yÓTTqï n~ ‘·øD
å£
\ø£´å + ø±>± H˚&TÉ Bs¡øÈ ±*ø£ \ø£´å +>± e÷]b˛sTT+~. n<˚ $<Û+ä >±
ndü<é Á|üuÛÑT‘ê«ìï s¡øÏå+#·&É+ s¡cÕ´≈£î yÓTTqï ‘·ø£åD \ø£å´+ ø±>± H˚&ÉT
Bs¡øÈ ±*ø£ \ø£´å +>± e÷]+~. |ü]dæ‘ú T· \˝À e∫Ãq e÷s¡TŒ\T ‘·eT
|üPs¡« ìs¡j
í ÷· \ dü&*É +|ü⁄øÏ ø±s¡DeTj·÷´sTT. dæ]j·÷˝À nyÓT]ø±,
kÂB nπs_j·÷\ n+&É<ä+&É\T >∑\ ÇkÕ¢$Tø˘ Á|òü+{Ÿ (◊.j·T|òt.)
kÕj·TT<Ûä X¯≈î£ \Ô T Áø£eT+>± ã\V”≤q|ü&TÉ ‘·÷ e#êÃsTT. n+<äT˝À #ê˝≤
y˚Ts¡≈î£ ◊.dt˝À $©qeTj·÷´sTT. ÇkÕ¢$Tø˘ ùd{º Ÿ (◊.mdt) $eTTøÏÔ
ÁbÕ+‘·+ Áø£eT+>± $dü]Ô dü÷Ô e∫Ã+~. á Áø£eT+ nyÓT]ø± s¡cÕ´\
eT<Û´ä yÓs’ T¡ <Ûë´ìï ‘·–dZ ÷ü Ô e∫Ã+~.yê{Ï eT<Û´ä ◊.j·Tdt. e´‹πsø£ @ø°
uÛ≤e+ ô|s¡T>∑T‘·÷ e∫Ã+~. BìøÏ ì<äs¡Ùqy˚T ndü<é Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ
∫s¡ø±\ eT<ä‘› T· <ës¡T&Óq’ ÇsêHé‘√ nyÓT]ø± ˇ|üŒ+<ä+ #˚dTü ø√e&É+.
Ç~ ÇÁC≤sTT˝Ÿ≈£î $T+>∑T&ÉT |üø£b˛sTTHê nyÓT]ø±øÏ ‘·|üŒ˝Ò<äT.
n<˚$<Ûä+>± j·TT.j·THé.z. Ä<Ûä«s¡´+˝À dæ]j·÷˝À Á|üC≤_ÛÁbÕj·T
ùdø£s¡D <ë«sê Á|üuÛÑT‘·« e÷]Œ&çøÏ s¡cÕ´ ≈£L&Ü dü÷Á‘·ÁbÕj·T+>±
n+^ø£]+∫+~. ˇø£y|’Ó ⁄ü nyÓT]ø±, eTs√yÓ|’ ⁄ü s¡cÕ´\T ‘·eT |üPs¡«
yÓK’ s¡T\qT dü&*É +#·Tø√e&ÜìøÏ ◊.j·Tdt. $düsÔ D
¡ Ò ø±s¡D+. n˝≤>∑ì
yê{Ï eT<Û´ä yÓs’ T¡ <Ûë´\T düeTdæb˛j·÷j·Tq&É+ ì»+ ø±<äT. n+<äTø=ø£
ñ<ëVü≤s¡D s¡cÕ´ $e÷q+ ≈£L*Ãy˚‘.· s¡cÕ´ $e÷Hêìï ≈£L*Ãq
≥Øÿ #·s¡´qT nyÓT]ø± ã\|ü]∫+~. ◊ø£´‘·˝À |òüTs¡¸D e⁄+~.
|òüTs¡¸D‘√H˚ ◊ø£´‘· ≈£L&Ü ø=qkÕ>∑T‘·÷ e⁄+~. nsTT‘˚ ô|ò’q˝Ÿ>±
Á|üdTü ‘Ô +· eT<Û´ä ÁbÕ#·´ uÛÖ‹ø£ |ü]dæ‹ú kÕÁe÷»´ <˚XÊ\eT<Û´ä ◊ø£´‘·qT

Á|ü<ëÛ Hê+X¯+>± e÷s¡TdüT+Ô ~.
◊.j·Tdt. e´‹πsø£ ‘êC≤ j·TT<äΔ ≈£L≥$T eTTHÓïqï&É÷ ˝Òì
$XÊ\ kÕúsTT˝À @s¡Œ&ç+~. 1991 Hê{Ï yÓTT<ä{Ï >∑˝ŸŒ¤ j·TT<ä+Δ ˝À
32 <˚XÊ\ dü+ø°sí¡ ≈£L≥$T @s¡Œ&ç+~. Ä|òìÈü kÕÔHé MT<ä düTe÷s¡T
40øÏ ô|>’ ± <˚XÊ\ ôdì’ ≈£L≥$T @s¡Œ&ç+~. Ç|ü&ÉT n+<äT‘·Tqï
ÁbÕ<Û$ä Tø£ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ n+‘·ø+£ fÒ $XÊ>± 65 <˚XÊ\
≈£L≥$T @s¡Œ&ç+~. ô|>’ ± ns¡; ©>¥, ÇkÕ¢yTé <˚XÊ\ dü+dü,ú ÄÁ|òøæ ±
<˚XÊ\ ≈£L≥$T, õ`7, õ`20, õ`77, @dæj÷· Hé, kÕsYÿ, Ä+ø±º&é
e+{Ï <˚XÊ\ ≈£L≥eTT\˙ï j·TT<äΔ Á|üø≥
£ q≈£î eT<ä‘› T· Á|üø{£ +Ï #êsTT.
nyÓT]ø±, s¡cÕ´\T Á|ü#÷ q¤ ïj·TT<äΔ Á|ü‘´· s¡T\ú T>± Ç|ü&ç|ü &˚
s¡÷|ü⁄~<äT≈› î£ +≥THêïsTT. nsTTHê ◊.j·Tdt.ô|’ @ø£eTj·÷´sTT. dæ]j·÷,
ÇÁC≤sTT˝Ÿ\T ã<äΔ X¯Á‘·T <˚XÊ˝Ò. nsTTHê ˇø£≥j·÷´sTT. áõ|ü⁄º,
ø£‘êsY\T Á|ü‘´· ]ú <˚XÊ˝Ò. ◊Hê #˚‘T· \T ø£*bÕsTT. ÇsêHé, (wæj÷·
sê»´+), kÂB (düT˙ï sê»´+) ã<äΔ X¯Á‘·T <˚XÊ˝Ò! ø±˙ ˇø£≥j·÷´sTT.
dæ]j·÷, ≥Øÿ\T Á|ü‘·´s¡Tú˝Ò! nsTTHê ˇø£≥j·÷´sTT. n+‘Ó+<äT≈£î
Ç+&çj÷· , bÕøÏkÕúH\é T ã<äΔ X¯Á‘·T<˚XÊ˝Ò! nsTTHê yÓ÷&û, qyêCŸ wüØ|ò\t T
uÛTÑ »+ ø£*bÕs¡T. ìC≤ìøÏ Ç~ kÕsê+X¯+˝À Hê>∑]ø£‘\· eT<Û´ä j·TT<ä+Δ
ø±<äT. Ç~ eT‘ê\ eT<Û´ä dü+|òTü s¡¸D ø±H˚ ø±<äT. ∫es¡≈î£ düT˙ï,
wæj·÷ XÊK\ eT<Ûä´ j·TT<äΔ+ ≈£L&Ü ø±<äT. m+<äTø£+fÒ, ◊j·Tdt.
π ø e ÇkÕ¢ y é T sêC≤´ìï ø√]+<ä q T≈£ î +<ë+. nsTTq|ü ⁄ &É T
Á|ü|+ü #·+˝Àì yÓTT‘·+Ô 50 ÇkÕ¢yTé <˚XÊ\ Á|üuTÑÛ ‘ê«\T <ëì MT<ä
j·TT<äΔ Á|üø£≥q≈£î m+<äT≈£î eT<䛋kÕÔsTT.? ˇø£y˚fi¯ ns¡_ø˘ C≤‹ MT<ä
<ë&ç nqT≈£î+<ë+! nsTT‘˚ 19 ns¡uŸ sêC≤´\T m+<äT≈£î eT<ä‹› kÕÔsTT?
ˇø£yfi˚ ¯ düT˙ï XÊK MT<ä e÷Á‘·yT˚ <ë&ç nqT≈£î+<ë+. nsTT‘˚ kÂB,
≈£ î yêj· T {Ÿ , K‘êsY e+{Ï dü T ˙ï sêC≤´˝… + <ä T ≈£ î j· T T<ëΔ ì ï
ã\|üsT¡ düTHÔ êïsTT? ìcÕŒøÏøå +£ >± #·]Á‘· >∑eTHêìï |ü]o*+#ê*‡q
düeTj·T$T~. kÕÁe÷»´yê<ä MT&çj·÷ #˚düTÔqï sTT˝≤+{Ï ndü‘·´
Á|ü#êsê\T qeTà<ä–q$ ø±<äT. n+<äT≈£î _ÛqïyÓTqÆ eT]ø=ìï ø£s√ƒ s¡
dü‘ê´\T á j·TT<√ΔHêà<ä+ yÓqTø£ <ë– e⁄+{≤j·Tì düŒwü+º >±H˚ uÀ<Ûä
|ü&ÉT‘·T+~.
yÓjT˚ ´+&É¢ ÁøÏ‘+· eT<Û´ä j·TT>∑+˝À |üse¡ T Á≈£Ls¡+>± »]–q
eT‘· j·TT<ëΔ\ (Á≈£Lùd&ÉT)¢ yÓqTø£ ≈£L&Ü ìC≤ìøÏ eT‘· Á|üj÷Ó »Hê\T
eTTK´+ ø±<äì #·]Á‘· |ü]XÀ<Û≈ä î£ \T kÕøå±´<Ûësê\‘√ ìs¡÷|æ+#ês¡T.
n$ sê»´ <ëVü≤+‘√ kÕ–q j·TT<ëΔ\T e÷Á‘·yT˚ . ô|>’ ± |òPü ´&É˝Ÿ e´edüú
ø=qkÕ–q ø±\eT~. ø±˙ e÷¬sÿ≥¢ ø√dü+ kÕÁe÷»´yê<ä+ eT‘êìï
ˇø£ kÕ<Ûqä +>± yê&ÉT≈£î+≥Tqï Ä<ÛTä ìø£ ø±\$T~. Á|ü|+ü #· >∑eTq+˝À
Hê\T>∑T X¯Á‘·TyÓs’ T¡ <Ûë´\≈£î H˚&TÉ ÁbÕdü+–‘· e⁄+~. Ç+<äT˝À @ yÓs’ T¡ <Û´ä +
H˚&ÉT Á|ü<Ûëq kÕúq+˝À e⁄+<√ dü+<äsꓤqTkÕs¡+ $X‚¢wüD ≈£L&Ü
e⁄+&Ü*. k˛wü*C≤ìø°, kÕÁe÷»´yê<ëìø° eT<Û´ä >∑\ ˇø£ ÁbÕ<∏$ä Tø£
yÓ’s¡T<Ûä´+ H˚&ÉT ˇø£ uÛÖ‹ø£ X¯øÏÔ>± ñìøÏ˝À ˝Ò<äT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü
ô|≥Tºã&ç<ëØ esêZìø°, ø±]àø£ esêZìø° eT<Û´ä >∑\ eTs√ ÁbÕ<∏$ä Tø£
yÓ’s¡T<Ûä´+ Á|ü|ü+#· yê´|æ‘·+>± e⁄qï‘· kÕúsTTøÏ H˚{Ïø° #˚s¡Tø√˝Ò<äT.
Ç|ü&ÉT kÕÁe÷»´yê<äT\ eT<Û´ä yÓs’ T¡ <Û´ä + ≈£L&Ü e÷¬sÿ≥¢ |ü⁄q]«uÛ»Ñ q

ø√dü+ ôd’ìø£+>± |üs¡düŒs¡+ j·TT<äΔ+ #˚düT≈£îH˚ kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√˝Ò<äT.
yÓTT<ä{Ï eT]j·TT s¬ +&Ée Á|ü|+ü #· j·TT<ëΔ\≈£î eTT+<äTHê{Ï |üPs¡«s¡+>∑
|ü]dæú‹ H˚{Ïø° @s¡Œ&É˝Ò<äT. nø£ÿ&Éø£ÿ&É ø=+‘· y˚Ts¡≈£î |òüTs¡¸D\T #√≥T
#˚dTü ≈£îHêï, yê] eT<Û´ä ◊ø£´‘˚ H˚{øÏ ° Á|ü<ëÛ q <Û√s¡D>Ï ± e⁄+~. ø±˙
eT÷&√ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\ Á|ü»\≈£L, kÕÁe÷»´yê<ëìø° eT<Ûä´ >∑\
ÁbÕ<∏$ä Tø£ yÓs’ T¡ <Û´ä + H˚&TÉ nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\˝À ñqï‘· <äX≈¯ î£ #˚]+~.
n+<äT˝À eT<Û´ä ÁbÕ#·´+ (|ü•Ãe÷dæj÷· ), ñ‘·sÔ êÁ|òøæ ±, eT<Ûë´dæj÷·
e+{Ï düVü≤» eqs¡T\ ÁbÕ+‘ê\THêïsTT. Äj·÷ eT÷&√ Á|ü|ü+#·
<˚XÊ\ u≤~Û‘· Á|ü»\ kÕj·TT<Ûä Á|ü‹|òTü ≥q\qT Ä˝ŸU<’… ë, ‘ê*ãHé,
◊j·Tdt. u§ø√ Vü≤sêyéT, Ä˝Ÿ |ü u≤uŸ e+{Ï kÕj·TT<Ûä dü+düú\
sê»ø°j÷· \ ø£fifl¯ <ë›\ qT+∫ |ü]o*+#·&+É dü]ø±<äT eTTK´+>± ◊j·Tdt
dü+düú≈£î dü<ë›+ VüQùd‡Hé H˚‘·è‘·«+˝Àì ˝ÖøÏø£ yê<ä u≤‹düTº X¯≈£îÔ\
n+&É<ä+&É\T n~Ûø£+>± ñHêïj·Tqï n+‘·sê®rj·T sê»ø°j·T
|ü]o\≈£î\ n+#·HêqT Á|ü‘´˚ ø£+>± >∑eTq+˝ÀøÏ rdüTø√yê*. Äj·÷
<˚XÊ\ u≤~Û‘· Á|ü»\ ø£˙ïfi¯fl˝À qT+#˚ $X‚w¢ +æ #ê*. n|ü&ÉT e÷Á‘·yT˚
n+<äT˝Àì yêdüeÔ yÓs’ T¡ <Ûë´ìï Ä<Ûës¡+>± nø£ÿ&ç |ü]dæ‹ú ì n+#·Hê
y˚j·T>∑.
bÕ]dt ô|’ ◊.j·Tdt <ë&çì rÁe+>± K+&ç<ë›+. ø±˙
<ëìø£+fÒ dü]>±Z 50 s√E\ eTT+<äT eT÷&˚fifl¯ dæ]j·÷ u≤\T&ÉT
nsTT˝≤Hé ≈£îØ› ø£˙ï{Ï >±<Ûqä T eT]∫b˛sê<äT. dæ]j·÷ô|’ yÓTTqï
ÁbòÕHé‡ u≤+ãT <ë&ÉT\≈£î |ü~ \ø£\å eT+~ ìyêkÕ\qT ø√˝ÀŒj·÷s¡T.
n+<äT˝À nsTT˝≤Hé ≈£îØ› ≈£î≥T+ã+ ˇø£{.Ï n<˚ dæ]j·÷ ø±+~o≈£î\˝À
ø=+<äs¡T Á|ürø±s¡ <ë&ÉT\qT m+#·Tø√e&ÜìøÏ <ë]rdæq H˚|ü<∏ä´+
|ü≥¢ ne>±Vü≤q e⁄+&Ü*. bÕ]dtô|’ <ë&çøÏ Á|ürø±s¡+>± eT∞fl dæ]j·÷ô|’
u≤+_+>¥≈î£ ÁbòÕHé‡ ã]‘Ó–+∫+~. (‘·q <˚X+¯ ˝À n+‘·s+¡ –ø£ meTs¡˙® ‡
≈£L&Ü eTTdæ¢+ yÓTÆHêغ\ô|’ j·TT<äΔ+ #˚ùd \ø£å´+˝À uÛ≤>∑eTÚ‘·T+~.)
‹]– mìï \ø£\å eT+~ ø±+~o≈£î\T>± e÷sê*? eT¬s+‘·eT+~
nsTT˝≤Hé ≈£îØ›\qT düèwæºdüTÔ+~? bÕ]dtô|’ Á|ürø±s¡ <ë&ÉT\qT
K+&çd÷ü HÔ ,˚ kÕÁe÷»´yê<ä <˚XÊ\ Á|ürø±s¡ j·TT<ëΔìï q÷s¡T s¬ ≥T¢
K+&ç<ë›+. á düeT‘·T\´‘·, düeTj·Tdü÷Œ¤],Ô ÁbÕ|ü+∫ø£ ne>±Vü≤q\‘√
bÕ]dt |òüT≥Hêq+‘·s¡+ n+‘·sê®rj·T |ü]D≤e÷\qT n<Ûä´j·Tq+
#˚<ë›+. es¡eÔ ÷q j·TT<√ΔHêà<ä >∑eTHêìï @<√ y˚Ts¡≈î£ ‘·eT≈£î ‘√∫q
|ü < ä Δ ‘ · T ˝À¢ n&É ¶ – dü T Ô q ï eT<Û ä ´ ÁbÕ#· ´ Á|ü » \ kÕVü ≤ k˛ù|‘·
$yÓ÷#·H√<ä´e÷ìï ã\|üsT¡ <ë›+. m+¬>˝Ÿ‡ #Ó|Œæ q≥T¢ Äj·÷ ø±˝≤\˝À,
Äj·÷ ì]›wüº #ê]Á‹ø£ uÛÖ‹ø£ |ü]dæú‘·T\ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç #·]Á‘·
|ü⁄s√>∑$TdüT+Ô ~. n+‘˚ ‘·|Œü mes√ ø=+<ä] d”«j·÷‘·àø£ ne>±Vü≤q
Á|üø±s¡+ #·]Á‘· >∑eTq+ kÕ>∑<Tä . kÕÁe÷»´yê<ä <äTsêÁø£eTD X¯≈î£ \Ô qT
kÕj·TT<Û+ä >± Á|ü‹|òTü {Ï+∫, ã\V”≤q |üs#¡ &· +É <ë«sêH˚ es¡eÔ ÷q #·]Á‘·
|ü⁄s√>∑$TdüT+Ô ~. n~ eT<Û´ä ÁbÕ#·´ ª|”&‘ç μ· Á|ü»\øÏ #·]Á‘· ø£*Œ+∫q
neø±XÊ\ Á|üø±s¡+ áHê&ÉT ø=qkÕ>∑T‘·Tqï~. n+‘·sê®rj·T
kÕÁe÷»´yê<ä MT&çj÷· ø£fifl¯ <ë›\ qT+∫ ø±≈£î+&Ü, e÷]ÿdüTº #ê]Á‘·ø£
<äèø√ÿD+‘√ áHê{Ï Á|ü|ü+#· >∑eTq dü÷Á‘ê\qT ns¡Δ+ #˚düTø=ì
kÕ«>∑‹+#·T<ë+.

10

q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”

ãT*f…Hé ` 1

&çôd+ãsY HÓ\˝À eT÷&ÉT |Á Cü ≤dü+|ò÷ü \ ª#˝·Û À &Û©ç μ¢ Ä+<√fi¯q\T
&Û©ç ¢ »+‘·sY eT+‘·sY e<ä› ª&çôd+ãs¡T HÓ\˝À Ç|òPü ,º |æ&mç dtjT· T,
|æˇ&ÉãT¢´ es¡Tdü>± 10, 13, 16 ‘˚B\˝À <Ûsä êï\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
øπ e yês¡+ s√E\ e´e~Û˝À|ü⁄>± eT÷&ÉT $|üe¢ Á|üC≤dü+|ò÷ü \T
eT÷&ÉT y˚sπ «s¡T düeTdü´\ô|’ <˚X¯ sê»<Ûëì˝À Ä+<√fi¯q\T #˚|≥
ü &º +É
$X‚w+ü . Çe˙ï nœ\uÛ≤s¡‘· dü«uÛ≤e+ >∑*–q |æ\T|ü⁄˝Ò. $$<Ûä sêÁcÕº\
ÁX‚DT\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+˝À »]–qy˚. ˇπø HÓ\, ˇπø yês¡+ ˝À ˇπø
uÛ≤e kÕs¡÷|ü´+ >∑\ eT÷&ÉT $|üe¢ Á|üC≤dü+|ò÷ü \T ˇπø $<Ûyä TÓ qÆ
nœ\uÛ≤s¡‘· dü«uÛ≤e+ >∑\ |æ\T|ü⁄\ ìe«&É+ ÁbÕ<Ûëq´‘· >∑\
|ü]D≤eT+.
&çôd+ãsY 10, Ç|òüPº #Û·˝À &Ûç©¢ :
düs∞¡ ø£sD¡ $<ÛëHê\T neT\T˝ÀøÏ e#êÃø£ 16e kÕs¡«Á‹ø£ düyTÓ àqT
~. 2.9.2015q uÛ≤s¡‘<· X˚ ¯ ø±]àø£ es¡+Z #˚|{ü +ºÏ ~. dü«<˚o, $<˚o
bÕ]ÁXÊ$Tø£ j·÷»e÷Hê´\ e‹Ôfifl¯ ≈£î ‘·˝§>∑T‘Z T· qï yÓ÷&û Á|üuTÑÛ ‘·«+
düyÓTà e‹Ô&çì ˝…ø£ÿ#˚j·T≈£î+&Ü ø±]àø£ #·{≤º\ dües¡D\ yÓ’|ü⁄
yÓTT>∑T‘Z T· qï~. bÕs¡y¢ TÓ +≥T˝À dües¡D\øÏ Á|üjT· ‹ïdüTqÔ ï H˚|<ü ´ä∏ +˝À
Ç|òPü º C≤rj·T ø£$T{° 10.12.2015q <Ûsä êïøÏ |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~.
»+‘· s Y eT+‘· s Y e<ä › dü T e÷s¡ T 500 eT+~‘√ <Û ä s êï
»j·TÁ|ü<äyÓTÆq~. á dü+<äs¡“¤+>± ø±ˆ n|üs¡í (Ç|òüPº Ä*+&çj·÷
n<Û´ä ≈£îå sê\T) n<Û´ä ø£‘å q· »]–q düu˝ÑÛ À Ç|òPü º C≤rj·T Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù
ø±ˆˆ Á|üB|t Á|ü<ÛëH√|üHê´dü+ #˚XÊs¡T. á dü+uÛÑ˝À dü+»jYTdæ+>¥
Ç|òPü º n<Û´ä ≈£îå \T, ÄsY. ø¬ . kÕVæ≤, (Ç|òPü º q÷´) Á|üd+ü –+#ês¡T. Ç+ø±
m◊dæ d æ { Ï j · T T, mHé { Ï j · T T◊ dü + dü ú \ H˚ ‘ · \ T ≈£ L &Ü kÂVü ‰ s¡ Ô

dü+<˚XÊ*#êÃs¡T. Ç+ø± Ç|òPü º C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù |æ. Á|ükÕ<äT, Ç|òPü º
C≤rj·T ø√XÊ~Ûø±] nìy˚TXŸ <ëdüT— Ç|òüPº C≤rj·T Hêj·T≈£î\T
≈£î©«+<äsY dæ+>¥ (|ü+C≤uŸ), ¬ø. dü÷s¡´+ (‘Ó>±D) ‘·~‘·s¡T\T
Á|üdü+–+#ês¡T. á <Ûäsêï≈£î |ü+C≤uŸ &Ûç©¢ qT+∫ n~Ûø£ dü+K´˝À
Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. ‘Ó>±D, m|æ, j·TT|æ, Vü≤sê´Hê, u…+>±˝Ÿ, ;Vü‰sY
‘·~‘·s¡ sêÁcÕº\ qT+∫ ≈£L&Ü Á|ü‹ì<ä´+ e⁄+~.
&çôd+ãsY 13, |æ&çmdtj·TT ª#Û·˝À &Ûç©¢μ :
Á|ü|+ü #· yêDÏ»´ dü+düú (&Éã÷º´ {Ï ˇ) düe÷y˚XÊ\T ÄÁ|òøæ ±˝Àì
HÓs’ √;˝À »s¡T>∑T‘·Tqï dü+<äs“¡ +¤ >± >±{Ÿ‡ ˇ|üŒ+<ëìøÏ e´‹πsø£+>±
Á|ü>‹∑ o\ Á|üC≤kÕ«eT´ $<ë´]ú dü+|òTü + (|æ&mç dtjT· T) &çôd+ãs¡T 13q
&Û©ç ˝¢ Àì »+‘·sY eT+‘·sY e<ä› <Ûsä êï ìs¡«Væ≤+∫+~. nœ\uÛ≤s¡‘·
$<ë´ Vü≤≈£îÿ\ y˚~ø£ Ä<Û«ä s¡´+˝À &çôd+ãs¡T 8 qT+&ç 14 es¡≈î£
uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü+|òü÷\ n<Ûä«s¡´+˝À ìs¡e~Ûø£ <Ûäsêï\T »]>±sTT.
|æ&mç dtjT· T, |”mdtjT· ÷, |”ym’Ó ˝Ÿ dü+|ò÷ü \ Ä<Û«ä s¡´+˝À ñ<äjT· + qT+&ç
kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î &çôd+ãs¡T 13q <Ûäsêï »]–+~. á <Ûäsêï˝À
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ‘Ó>±D≤, |ü+C≤uŸ, &Ûç©¢, eTVü‰sêh, ;Vü‰sY,
|ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ ‘·~‘·s¡ sêÁcÕº\ qT+&ç $<ë´s¡Tú\T ô|<ä› m‘·TÔq
bÕ˝§ZHêïs¡T. &ÉãTº´{Ïy√, >±{Ÿ‡ ˇ|üŒ+<ë\≈£î e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T
#˚kÕs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± |æ&mç dtjT· T m|æ sêh n<Û´ä ≈£îå \T m. s¡$#·+Á<ä,
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mdt. sêyÓ÷àVü≤Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >±{Ÿ‡ ˇ|üŒ+<ä+
e\¢ u≤s¡‘· $<ë´s¡+>∑+ ìØ«s¡´yÓTbÆ ˛‘·T+<äHêïs¡T. á ˇ|üŒ+<ëìøÏ
e´‹πsø£+>± ô|<ä› m‘·TqÔ Ä+<√fi¯q\T #˚dTü qÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á <Ûsä êï˝À

nœ\uÛ≤s¡‘· $<ë´ Vü≤≈£îÿ\ y˚~ø£ Ä*+&çj÷· ø£˙«qs¡T Ábıˆˆ nì˝Ÿ
dü<√ZbÕ˝Ÿ, dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù, &ç. s¡yT˚ wt |ü{≤ïj·Tø˘, |”ym’Ó ˝Ÿ ‘Ó>±D
sêh n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T m+. Vü≤H˚àwt, d”yÓ’. |ü⁄\¢j·T´, |æ&çmdtj·TT
‘Ó>±D sêh n<Û´ä ø£,å ø±s¡´<äsT¡ Ù\T, >√bÕø£ lìyêdt, ø¬ .mdt.Á|üB|t,
|æ&mç dtjT· T @|” sêh ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T ÄsY. ‹s¡T|ü‹sêe⁄, ø√XÊ~Ûø±]
Ç. uÛÑ÷wüD+, Hêj·T≈£î\T _. dæ<ä÷›, s¡eTDÏ, XÊ´+düHé, sêCÒwt,
s¡yT˚ wt, øÏsD¡ ,Y Hêsêj·TD, _. dü‘´· , s¡÷|üX+¯ ø£sY ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.
&çôd+ãsY 16, |æˇ&ÉãT¢, #Û˝· À &Û©ç ¢ :
n<Ó› >∑sꓤ\ (düs√>∑d)” yê´bÕsêìï ìùw~Û+#ê\ì &çe÷+&ÉT #˚d÷ü Ô
|æˇ&ÉãT¢´, Ä<Û«ä s¡´+˝À &çôd+ãsY 16q »+‘·sY eT+‘·sY e<ä› <Ûsä êï
»]–+~. ìs¡“j
¤ T· eTè‹øÏ eT÷&˚+&ÉT¢ ì+&çq dü+<äs“¡ +¤ >± düs√>∑d”
ìùw<Û+ä ô|’ bÕs¡y¢ TÓ +≥Tô|’ e‹Ô&ç ‘Ó#Ã˚ \ø£´å +‘√ Ä s√EqT m+#·Tø√e&É+
»]–+~. |ü+C≤uŸ, &Û©ç ,¢ ‘Ó>±D, m|æ, j·TT|æ, u…+>±˝Ÿ, ;Vü‰sY
‘·~‘·s¡ sêÁcÕº\ qT+∫ Á|ü‹ì<ÛTä \T Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. eTTK´+>± |ü+C≤uŸ
&Ûç©¢, ‘Ó>±D sêÁcÕº\ qT+&ç n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»s¡Tø±e&É+
>∑eTHês¡Ω+. düTe÷s¡T 200 eT+~ Vü‰»¬sq’ <Ûsä êïqT ñ<˚•› +∫ &Û©ç ¢
sêh |æˇ&ÉãT¢´ Hêj·T≈£îsê\T |üPq+ |ü+C≤uŸ sêh |æˇ&ÉãT¢´
Hêj·T≈£îsê\T neTHé B|tøösY, ‘Ó>±D sêh |æˇ&ÉãT¢´ Hêj·T≈£îsê\T
s¡a≤˙‡, s¡eT, m|æ sêh Hêj·T≈£î\T, |ü<àä , s¡eTDÏ, <äTs¡Z ‘·~‘·sT¡ \T
Á|üd+ü –+#ês¡T. uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À Á|ü»\ ù|<ä]ø±ìï Ädüsê #˚dTü ø=ì
n<Ó› >∑sꓤ\ yê´bÕsêìï Áb˛‘·‡Væ≤düTqÔ ï Á|üuTÑÛ ‘·« ˙‹u≤Vü≤´ $<ÛëHêìï
eø£\Ô T ì•‘·+>± $eT]Ùdü÷Ô Á|üd+ü >±\T #˚XÊs¡T.

neTs¡Ms¡T\ yês√‘·‡e düu\
ÑÛ T
|ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ : »+>±¬s&ç¶ >∑÷&Ó+ : neTs¡Ms¡T\ ÄX¯j÷· \ ìs¡T<√´>∑+, ìs¡øså£ êdü´‘·, <√|æ&,ç |”&qÉ e+{Ï düø\£ s√>±\≈£îeT÷ düuTÑÛ ´\T |æ.Á|üB|t e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ øπ +Á<ä+˝Àì yÓ÷B Á|üuTÑÛ ‘·«+ sêh+˝À
ø√dü+ ñ<ä´$T+#ê\ì dæ|◊æ (m+m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d” õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T
<Ûsä à¡ \ düTsπ wt |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. qe+ãsY 1 qT+&ç 9 es¡≈î£ neTs¡
Ms¡T\ yês√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì dæ|◊æ (m+m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d”
πø+Á<ä ø£$T{Ï |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î »+>±¬s&ç¶ >∑÷&Ó+ $Áø£yéTuÛÑeHé˝À düuÛÑ
»]–+~. |æ&mç dtjT· T õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T Ç. uÛ÷Ñ wüD+ n<Û´ä ø£‘å q· »]–q
düuÛÑ˝À eTTK´ eø£Ô>± $#˚Ãdæq <Ûäs¡Tà\ düTπswt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |”&ç‘·
Á|ü»\ $eTTøÏøÔ √dü+ düeTdüe÷» ìsêàD+ ø√dü+ b˛sê≥+ #˚dæ m+‘√
eT+~ neTs¡T\j·÷´s¡ì õ˝≤¢˝À ø±ˆˆ <Ûsä à¡ qï, ;ÛeTqï, nsê® Hê>∑qï,
HÓø£ÿ\|üP&ç sêe÷sêe⁄, q+<ë´\ düTu≤“sêe⁄, bÕ<ä+ sêeTø£èwüí
‘·~‘·sT¡ \T neTs¡T\j·÷´s¡ì nHêïs¡T. H˚{Ï Á|üuTÑÛ ‘ê«\T kÕÁe÷»´
yê<äT\≈£î ô|≥Tºã&ç<ës¡T\≈£î nqT≈£L>± e´eVü≤]düTÔ <˚XÊìï
e\dü<X˚ +¯ >± e÷s¡TdüTHÔ êïs¡ì nHêïs¡T. e´ekÕj·Tø£ <˚X+¯ nsTTq
eTq <˚X¯+˝À ì‘·´+ |ü+≥\T |ü+&˚ uÛÑ÷eTT\qT ¬s’‘·T\ <ä–Zs¡
ã\e+‘·+>± ùdø£]dü÷Ô ø±s√Œπs≥T X¯≈£îÔ\≈£î ø£≥ºô|&ÉT‘·THêïs¡ì
$eT]Ù+#ês¡T. á Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\ e\q sêqTqï s√E\˝À
ÄVü‰s¡|ü+≥\T ‘·–Z $<˚XÊ\ô|’ ÄVü‰s¡ ñ‘·Œ‘·TÔ\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&˚ |ü]dæú‹
edüT+Ô <äì á $<ÛëHê\øÏ e´‹πsø£+>± <˚X¯ uÛøÑ j
ÔÏ T· T‘· b˛sê{≤\≈£î
dæ<äΔ|ü&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ç|òüPº õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.$. s¡eTD
|æ&çmdtj·TT õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. ø£ècÕí¬s&ç¶, Ç|òüPº Hêj·T≈£î\T u§#·Ãs¡
düTsπ +Á<ä≈î£ e÷sY, u…s¬’ &ç¶ sêeTT, >∑+>∑T\ yÓ+ø£fXÒ Ÿ\T e÷{≤¢&Üs¡T.
@\÷s¡T : 5.11.2015q q÷´&Óy÷Ó Áø£d” Ä|òd” Tü ˝À e+<ä eT+~‘√
neTs¡Ms¡T\ yês√‘·‡yê\ düuÑÛ »]–q~. q÷´&Óy÷Ó Áø£d” Hêj·T≈£î\T
j·TT. yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, Ç|òPü º Hêj·T≈£î\T ã<ë› yÓ+ø£Á{≤e⁄ e÷{≤¢&Üs¡T.
neTs¡Ms¡T\ ‘ê´>±\ u≤≥˝À |üjT· ì+#ê\ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ : ø±øÏHê&É : Äø£*, <ë]Á<ä´+, ù|<ä]ø£+,

‘·÷s¡TŒ>√<ëe]

ô|≥Tºã&ç<ëØ e´eùdqú ì, n≥Te+{Ï e´edü≈ú î£ e´‹πsø£+>± b˛sê&ç
k˛wü*dtº e´edüqú T kÕ~Û+#·Tø√e\dæq u≤<Û´ä ‘· |”&‘ç ,· ‘ê&ç‘· Á|ü»###BOT_TEXT###lt;˚qì
dæ|◊æ (m+.m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d” ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢, ø±s¡´<ä]Ù m+.
<äTsêZÁ|ükÕ<é nHêïs¡T. 5.11.2015q ø±øÏHê&É >±+BÛ uÛeÑ Hé˝À »]–q
neTs¡ Ms¡T\ dü+düàs¡D düu˝ÑÛ À <äTsêZÁ|ükÕ<é bÕ˝§Zì Á|üd+ü –+#ês¡T.
uÛÑ÷$T ø√dü+, uÛÑTøÏÔø√dü+ á <˚X¯+ $eTTøÏÔ ø√dü+ kÕ–q
$|ü¢y√<ä´eT+˝À nX¯óe⁄\T u≤dæq neTs¡ Ms¡T\≈£î eTT+<äT>±
ÁX¯<ÛëΔ+»* |òüT{Ï+#ês¡T. ◊.m|òt.{Ïj·TT sêh ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢
n<Û´ä ø£‘å q· »]–q düu˝ÑÛ À m+. <äTsêZÁ|ükÕ<é e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eTq
<˚X+¯ ˝À <√|æ&ìç n+‘·+ #˚dqæ düeTdüe÷C≤ìï kÕ~Û+#ê\H˚ \ø£´å +‘√
#ês¡TeTE+<ësY (e÷y√sTTdüTº H˚‘·), #·+Á&É |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶, ô|’˝≤
yêdü T <˚ e sêe⁄, nC≤<é øÏ w ü H é J , |æ . sêeTqs¡ d ü j · T ´, ˙
sêeT#·+Á<äj·T´, e÷<ë\ Hêsêj·TDkÕ«$T, m\¢qï, <Ûäs¡àqï e+{Ï
H˚‘\· T, á õ˝≤¢≈î£ #Ó+~q ø¬ .|æ.XÊ+‹sêE, qsêÿ sê|òTü e, b˛dü+
MÁsêE, |üs+¡ CÀ´‹, BøÏ‘å T· \T, esê¸ nbÕŒsêe⁄, ‘·~‘·sT¡ \T ‘·eT
J$‘ê+‘·+ ø£èwæ #˚XÊs¡Hêïs¡T. á düu˝ÑÛ À m.◊.m.m+.mdt õ˝≤¢ n<Û´ä ø£å
ø±s¡´<äsT¡ Ù\T m+. mÁs¡qï, $. sêeTqï, ø=+&É <äTsêZsêe⁄, e\÷¢]
sê»u≤ãT, C….#·+{Ï, >∑TeTà&ç Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, Á|ü>‹∑ o\ eTVæ≤fi≤dü+|òTü +
õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ø¬ . Á|üdqü ï ‘·~‘·sT¡ \T Á|üd+ü –+#ês¡T.
>√ø£es¡+ : 7.11.2015 >√ø£es¡+˝À dæ|◊æ (m+m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d”
õ˝≤¢ Hêj·T≈£î&ÉT ø±ˆˆ |ü+&Ó\ k˛eTqï n<Û´ä ø£‘å q· neTs¡Ms¡T\ dü+düàs¡D
düuÑÛ »]–+~. á düu˝ÑÛ À eTT+<äT>± uÛ÷Ñ $Tø√dü+, uÛTÑ øÏøÔ √dü+, á
<˚X¯ $eTTøÏÔ ø√dü+ kÕ–q $|ü¢y√<ä´eT+˝À nX¯óe⁄\T u≤ìdü
neTs¡Ms¡T\≈£î ÁX¯<ëΔ+»* |òTü {Ï+#ês¡T.
á düu˝ÑÛ À dæ|◊æ (m+m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d” õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù es¡Z

lø±≈£îfi¯+

#·+Á<äu≤ãT Á|üuTÑÛ ‘·«+ s¬ +&É÷ kÕÁe÷»´yê<ä <˚XÊ\≈£î ‘=‘·T\Ô T>±H˚
|üì#˚dTü HÔ êïs¡T. <˚X+¯ ˝À sêh+˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï s¬ ‘’ T· \ Ä‘·àVü≤‘·´˝Ò
n+<äT≈£î ì<äsÙ¡ q+ nHêïs¡T. sTT+ø± á düu˝ÑÛ À m◊¬øm+mdt õ˝≤¢
Hêj·T≈£î\T #=+>± dü÷s¡´Hêsêj·TD, øπ <ëdæ dü‘´· +, |ü+&Ó\ bÕ|üqï
‘·~‘·sT¡ \T Á|üd+ü –+#ês¡T.
lø±≈£îfi¯+ : qe+ãsY 9q $|üe¢ ø£eT÷´ìdüTº d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T,
>√<ëe]˝Àj·T Á|ü‹|òTü ≥H√<ä´eT s¡<käÛ Õs¡~Û ø±ˆˆ #·+Á&É |ü⁄˝≤¢s¬ &ç¶ es¡+Δ ‹
dü+<äs“¡ +¤ >± q÷´&Óy÷Ó Áø£d” bÕs¡«r|ü⁄s¡+ &ç$»q˝Ÿ ø£$T{° Ä<Û«ä s¡´+˝À
9`11`2015q kÕˆˆ 5 >∑+ˆˆ≈£î bÕs¡«r|ü⁄s¡+˝À neTs¡Ms¡T\ es¡+Δ ‹
düuÑÛ »]–+~. á düu˝ÑÛ À ø±ˆˆ ‘ê+Á&É Á|üø±wt, ø±ˆˆ yÓ.’ ø=+&ÉjT· ´
(q÷´&Óy÷Ó Áø£d” $.$.j·Tdt @]j·÷ ø£$T{° Hêj·T≈£î\T), ø±ˆˆ |æ.s¡eTDÏ
(Á|ü>‹∑ o\ eTVæ≤fi≤ dü+|òTü + sêh ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T), ø±ˆˆ ø¬ .düHê´dæsêe⁄
(◊.m|ò.t {Ï.j·TT õ˝≤¢ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù), ø±ˆˆ $.ø£èwüí (@.◊.¬ø.m+.mdt)
õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T) ‘·~‘·sT¡ \T Á|üd+ü –+#ês¡T. eø£\Ô +‘ê ù|s¡T ù|s¡THê
neTs¡Ms¡T\≈£î CÀVü‰s¡]¢ Œ+#ês¡T
$»j· T yê&É : 6.11.2015q kÕj· T +Á‘· + $»j· T yê&É
düT+<äsj
¡ T· ´q>∑sY ø±\˙˝À neTs¡Ms¡T\ dü+düàs¡D düuÑÛ »]–q~.
á düu˝ÑÛ À |æˇ&ÉãT¢´ q>∑s¡ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù |ü<àä e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Hê{Ï
ùdïVü≤\‘·, ìqï{Ï düTùdq, H˚{Ï X¯è‹ \ es¡≈î£ nH˚ø£ eT+~ eTVæ≤fi¯\T
≈£L&Ü $|üy¢ √<ä´eT+˝À Á|üuTÑÛ ‘·« ø£kÕsTT >∑T+&É≈¢ î£ ã\j·÷´s¡ì #ÓbÕŒs¡T.
nìï esêZ\ Á|ü»\ düeTdü´\≈£î $|üy¢ √<ä´eTy˚T |ü]cÕÿs¡eTì nHêïs¡T.
á düu˝ÑÛ À q÷´&Óy÷Ó Áø£d” Hêj·T≈£î\T ø¬ . b˛˝≤] Ç|òPü º Hêj·T≈£î\T
|æ. Á|ükÕ<äsêe⁄, |æˇ&ÉãT¢´ <äTs¡Z e÷{≤¢&Üs¡T.
nq+‘·|⁄ü s¡+ : uÛ÷Ñ ø£u≤®<ës¡T\ e÷≥T <ë&ç˝À ã˝…q’ neTs¡T\T ø±ˆˆ
sêeTø£èwüí ~«rj·T es¡+Δ ‹ düuÑÛ 10.1.2016q >∑T+‘·ø\£ T¢˝À »]–+~.

|ü•ÃeT >√<ëe]

ø£ècÕíõ˝≤¢

ãT*f…Hé ` 1

q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”

11

$»j·Tyê&É˝À $»j·Te+‘·yTÓ qÆ Væ≤+<äT‘·« e´‹πsø£ düuÑÛ
sêhsê»<Û ë ì $»j· T yê&É q>∑ s ¡ + ˝À 9.11.2015q bı+~+~. eTVü‰sêh+˝À qπs+Á<ä <äuÀÛ \ÿsY ‘·q ‘·+Á&ç >√$+<ä |üHê‡πs
dæ|æ◊(m+m˝Ÿ) m.|æ. sêh ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À Væ≤+<äT‘·« Vü≤‘ê´ ø=qkÕ–+∫q ùV≤‘·Tyê<ä e⁄<ä´eT ø£èwæì ÄyÓT $e]+#ês¡T. eTTK´+>±
sê»ø°j÷· \ e´‹πsø£ düuÑÛ »]–+~. Væ≤+<äT‘·«Vü≤‘ê´ sê»ø°j÷· \≈£î _C…|.æ •eùdq e+{Ï Væ≤+<äT‘·« dü+dü\ú u…~]+|ü⁄\qT ˝…øÿ£ #˚jT· ≈£î+&Ü
¤ T· +>± yês¡T kÕ–+∫q ø£èwæ |üPsê«|üsê\qT $e]düTqÔ ï rs¡T
ã˝…q’ >√$+<ä |üHê‡πs (eTVü‰sêh) ≈£îe÷¬sÔ dæà‘ê |üHê‡πs á düu≈ÑÛ î£ ìs¡“j
eTTK´ eø£>Ô ± Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. á ø±s¡D+>± düu≈ÑÛ î£ sê»ø°jT· ÁbÕ#·Ts¡´+ ÁXÀ‘·\qT Äø£≥Tº≈î£ qï~. n{Ϻ \ø£´å +ø√dü+ ‘·eT ÁbÕD≤\qT ≈£L&Ü
ã*ô|{≤ºsq¡ ï dü+<äs“¡ +¤ Vü≤ÖdtqT $cÕ<ëìøÏ >∑T]#˚d+æ ~. eTTK´+>±
n~Ûø+£ >± #˚≈L£ ]+~.
dæ|◊æ (m+m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d” sêh n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û, øπ +Á<äø$£ T{° ª•yêJ mes¡T?μ nqï |ü]XÀ<ÛHä ê‘·àø£ Á>∑+<∏ëìï ‘·q ‘·+Á&ç s¡∫+#·&+É
düuTÑÛ ´˝…q’ yÓ.’ kÕ+ã•esêe⁄ n<Û´ä ø£‘å q· Áô|dt ø£u¢ Ÿ˝À kÕj·T+Á‘·+ düuÑÛ $T+>∑T&ÉT|ü&Éì Væ≤+<äT‘·« X¯≈£îÔ\T Äj·Tìï Vü≤‘·´ #˚XÊj·THêïs¡T.
»]–+~. düu≤Û ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ eTT+<äT Væ≤+<äT‘·« Vü≤‘ê´ sê»ø°j÷· \≈£î Ç+‘·es¡≈£L •yêJì Væ≤+<ä÷ bÕ\≈£î&ç>±, eTTdæ¢yéT <˚«wæ>±
ã˝…q’ Á|üeTTK ùV≤‘·Tyê<ä, kÕe÷õø£ e⁄<ä´eTø±s¡T˝…q’ qπs+Á<ä <äuÀÛ \ÿsY, Væ≤+<äT‘·«X¯≈£îÔ\T ∫Á‹düTÔqï ‘·|ü&ÉT #·]Á‘·qT ‘·q ‘·+Á&çô|’ |ü⁄düÔø£+˝À
>√$+<ä |üHê‡πs, eT˝ÒX¢ |¯ Œü ø£\T“]Z\ ∫Á‘·|{ü ≤\≈£î |üP\e÷\‘√
ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. yÓ.’ kÕ+ã•esêe⁄, dæà‘ê|üHê‡πs, dæ|mæ yéT
sêh ø±s¡´<ä]Ù |æ. eT<ÛäT, dæ|æ◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù es¡Z düuÛÑT´\T
á&ÉTŒ>∑+{Ï Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, eT+>∑fi¯–] #êsê«ø£ $<ë´|”sƒ¡+
Á|ü‹ì~Û •yê¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+
ns¡TD√<äjT· sêe÷sêe⁄ kÕàs¡ø£ ^‘·+‘√ düuÑÛ ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~.
‘=\T‘· yÓ.’ kÕ+ã$esêe⁄ ‘·q n<Û´ä øå√|üHê´dü+˝À <˚X+¯ ˝À
HêHê{Ïø° ô|s¡T>∑T‘·Tqï Væ≤+<äT‘·« Á|üe÷<ä+ >∑÷]Ã $e]+#ês¡T.
Á|üeTTK ùV≤‘·Tyê<äT\T, kÕe÷õø√<ä´eTø±s¡T\ Vü≤‘·´\T <˚X+¯ ˝À
HêHê{Ïø° ô|s¡T>∑T‘·Tqï Væ≤+<äT‘·« Á|üe÷<ä+ >∑÷]Ã $e]+#ês¡T.
Á|üeTTK ùV≤‘·Tyê<äT\, kÕe÷õø√<ä´eTø±s¡T\ Vü≤‘·´\T <˚X+¯ ˝À
ô|s¡T>∑T‘·Tqï Á|üe÷<ä rÁe‘·qT yÓ###BOT_TEXT###amp;¢ dç Tü HÔ êïj·THêïs¡T. >√e÷+dü
ø±ˆˆ dæà‘ê |üHê‡πs
uÛÑø£åDqT H˚s¡+>± m+#·Tø=ì Væ≤+<äT‘·«X¯≈£îÔ\T <˚X¯+˝À ã&ÉT>∑T
ã\V”≤q yÓTHÆ ê]{° esêZ\ ndæ‘Ô «· +ô|’ <ë&çøÏ ~>±j·THêïs¡T. ‘·eT
$<˚o kÕÁe÷»´yê<ä ùdeqT ø£|Œæ ô|≥Tº≈î£ H˚+<äT≈£î yÓ÷&û düsêÿs¡T <ë«sê yêdüeÔ + ø±<äì ìs¡÷|æ+#ê&ÉHêïs¡T. •yêJ ‘·q ôdq’ ´+˝Àq÷, bÕ\Hê
ÄsYmdtmdt, $ôV≤#Y|æ e+{Ï Væ≤+<ä÷ ñÁ>∑yê<ä dü+dü\ú T HêJ |ü+<∏ëqT j·T+Á‘ê+>∑+˝Àq÷, |ü]bÕ\q˝Àq÷ nìï eT‘ê\ |ü≥¢ düeT<Ûsä à¡ +
#˚|{ü ≤ºjT· Hêïs¡T.á Á|üe÷<ëìøÏ e´‹πsø£+>± $XÊ\ ◊ø£´ e⁄<ä´eT bÕ{Ï+∫q yêdüÔyê\qT #ê]Á‹ø±<Ûësê\‘√ ‘·q ‘·+Á&ç ãVæ≤s¡Z‘·
ìsêàD≤\T nedüse¡ Tì ‘·eT bÕغ øπ +Á<ä ø£$T{° uÛ≤$düTqÔ ï<äHêïs¡T. |ü]#ê&ÉHêïs¡T. eT˝…>±yé, dü+C≤‘ê mø˘‡Áô|dt ‘·~‘·s¡ Áù|\Tfi¯fl yÓqTø£
n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü‘´˚ ø£+>± dæà‘ê |üHê‡πs‘√ sT÷ düuqÑÛ T ‘·eTbÕغ Væ≤+<äT‘·« X¯≈£îÔ\Tqï yêdüÔe+ yÓ\¢&Éj·÷´ø£ »s¡àHé˝À HêJsTT»+
>∑Ts¡TøÔ =düTqÔ ï<äì dæà‘ê |üHê‡πs nHêïs¡T. Ç|ü⁄&ÉT @ ÄVü‰s¡+ ‹Hê˝À,
ìs¡«Væ≤düTÔqï<äHêïs¡T.
á düu˝ÑÛ À eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬sq’ dæà‘ê|üHê‡πs ñ<˚«>∑|Pü ]‘·+>± @ <äTdüT\Ô T <Û]ä +#ê˝À, @ uÛ≤wü˝À e÷{≤¢&Ü˝À, @ Ä˝À#·q\T #˚j÷· ˝À
düTBs¡Z Á|üdü+>∑+ #˚XÊs¡T. ÄyÓT #˚dæq Á|üdü+>∑+ Áù|ø£å≈£î\ Ä<äs¡D Væ≤+<äT‘·« X¯≈£îÔ˝Ò XÊdæ+#·pdüTÔHêïj·THêïs¡T. Ç˝≤+{Ï Á|üe÷<äø£s¡

|ü]dæ‘ú T· ˝À¢ <äuÀÛ \ÿsY, >√$+<ä |üHê‡πs, ø£\T“]Z\ neTs¡‘«· |ü⁄ yÓ\T>∑T˝À
$XÊ\ ◊ø£´ Á|üC≤‘·+Á‘· ˝ÖøÏø£ e⁄<ä´eT ìsêàD≤eX¯´ø£‘· e⁄+<ä+≥÷
dæà‘ê |üHê‡πs ‘·q Á|üd+ü >±ìï ø£s‘¡ êfi¯ <Û«ä qT\ eT<Û´ä eTT–+#ês¡T.
ÄyÓT Á|üd+ü >±ìï |æˇ&ÉãT¢´ Ád”Ô $eTTøÏÔ sêh e÷J n<Û´ä ≈£îå sê\T dü+<Û´ä
nqTe~+#ês¡T.
á düuÛÑ˝À dæ|æj·T+ sêh ø±s¡´<ä]Ù |æ. eT<ÛäT Á|üdü+–dü÷Ô
$»j·Tyê&É˝À dæà‘ê |üHê‡πs‘√ Ç˝≤+{Ï sê»ø°j·T ÁbÕ<Ûëq´‘·>∑\
Væ≤+<äT‘·« e´‹πsø£ sê»ø°jT· düuÑÛ »s¡>&∑ +É n_Ûq+<ä˙j·TyÓTqÆ <äHêïs¡T.
n+<äT≈£î q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” bÕغ sêh ø£$T{° Á|ü<ä]Ù+∫q sê»ø°j·T
#=s¡eqT Vü≤]¸+#ês¡T. Væ≤+<äT‘·« Á|üe÷<ä+ ô|s¡T>∑T‘·Tqï H˚{Ï |ü]dæ‘ú T· ˝À¢
sTT˝≤+{Ï ˝ÖøÏø,£ Á|üC≤‘·+Á‘· Á|ü#ês√<ä´eT ÄeX¯´ø£‘· #ê˝≤
e⁄+<äHêïs¡T. Ç~ $$<Ûä yêeT|üø,å£ Á|üC≤‘·+Á‘·, ˝ÖøÏø£ dü+dü\ú
eT<Û´ä |üsd¡ Œü s¡ düeTq«j·T+ ◊ø£´‘·\‘√ |ü{wÏ +ºü >± ø=qkÕ>±*‡
e⁄+<äHêïs¡T. dæ|æ◊ d”ìj·Ts¡T Hêj·Tø£T\T á&ÉTŒ>∑+{Ï
Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ Á|üd+ü –dü÷Ô Ç≥©, »s¡à˙\˝À s¬ +&√ Á|ü|+ü #·
j·TT<ëΔìøÏ eTT+<äT HêJsTT»+, bòÕdæ»+ ô|]–qrs¡T‘ÓqTï\qT
$e]+#ês¡ T . n˝≤+{Ï #˚ < ä T #ê]Á‹ø±qTuÛ Ñ y ê\qT+∫
>∑ T DbÕsƒ ê \‘√ áHê{Ï Væ ≤ +<ä T ‘· « X¯ ≈ £ î Ô \ Á|ü e ÷<ëìï
m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î nÁ|üeT‘·Ô+ ø±yê*‡e⁄+<äHêïs¡T. n˝≤+{Ï
#ê]Á‹ø£ nedüs¡+ eTT+<äTø=düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À sT÷ ‘·s¡Vü‰
düuÛÑ\T, düe÷y˚XÊ\≈£î #ê˝≤ ÁbÕdü+–ø£‘· e⁄+<äHêïs¡T.
eT+>∑fi–¯ ] #êsê«ø£ $<ë´|”s+¡ƒ ìsê«Vü≤≈£î\T •yê¬s&ç¶ Á|üd+ü –dü÷Ô
y˚\ dü+ˆˆsê\ qT+∫ uÛÖ‹ø£yê<ä, ùV≤‘·Tyê<ä, #êsê«ø£
e⁄<ä´e÷\≈£î uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ì\j·TeTHêïs¡T. n˝≤+{Ï ˝ÖøÏø,£ Á|üC≤‘·+Á‘·
kÕ+Á|ü<ëj·Tø£ #·]Á‘·>\∑ uÛ≤s¡‘<· X˚ ¯ kÕe÷õø£ e´edüqú T Væ≤+<äTr«ø£
]+#˚ ≈£îÁ≥\qT Á‹|æŒø={≤º\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á \ø£´å +˝À uÛ≤>∑+>±
ø£eT÷´ìdüT,º Á|üC≤‘·+Á‘· ˝ÖøÏø£ ùV≤‘·Tyê<ä, uÛÖ‹ø£yê<ä dü+dü\ú ˙ï @ø£+
ø±yê\Hêïs¡T. á düu˝ÑÛ À q÷´&Óy÷Ó Áø£d” bÕغ sêh ø±s¡´<ä]Ù es¡Z
düuTÑÛ ´\T |æ. Á|ükÕ<äT ‘·~‘·sT¡ \T Á|üd+ü –+#ês¡T. düu˝ÑÛ À ns¡TD√<äjT·
sêe÷sêe⁄‘√ düV‰ü Ä dü+düú ø£fi≤ø±s¡T\T bÕ≥\T bÕ&Üs¡T. düu≈ÑÛ î£ q>∑s+¡ ˝À
nH˚ø£ eT+~ y˚T<Ûëe⁄\T, \ã› Á|ü‹wüß˝º q’… Á|üeTTKT\T Vü‰»s¡j÷· ´s¡T.

(4 e ù|J ‘·sT¡ yêsTT)

H˚qT m|ü⁄Œ&É÷ Ä˝À∫+#·˝Ò<äT. ø±]à≈£î\ ø√dü+ ‘ê´>∑+ #˚XÊqqï
‘·è|æÔ e⁄+~. eTTô|Œ’ ø√≥¢ s¡÷ˆˆ\ &ÉãT“ ø£+fÒ á sê»ø°jT· dü+‘·èù|Ô
$\TyÓq’ ~. $|üe¢ + ø√dü+ ‘·eT ì+&ÉT ÁbÕD≤\qT n]ŒdüTqÔ ï neTs¡
Je⁄\‘√ b˛*Ñ˚ Hê ‘ê´>∑+ #ê˝≤ ∫qï<˚ nqT≈£î+≥THêïqT.
Ç|ü⁄Œ&ÉT Hê ej·TdüT‡ 78 @fi¯ófl. Hê s¬ +&√ n\T¢&TÉ ÁãVü≤àj·T´
H˚&TÉ #·+Á<äqï bÕغ˝À õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù. e÷ s¬ +&√ ne÷àsTT kÕÁe÷»´+
≈£L&Ü |æˇ&ÉãT´ ˝À |üì #˚dTü qÔ ï~. $T–*q ≈£L‘·Ts¡T,¢ n\T¢fió¯ fl, Hê
Ç<äs› T¡ ø=&ÉT≈£î\T ÁX¯eT Je⁄˝Ò. mes¡÷ dæ‹ú eT+‘·T\T ø±˝Ò<Tä . me]
Áã‘·T≈£î\T yês¡T Áã‘·T≈£î‘·THêïs¡T. H˚qT ˇø£|⁄ü Œ&ÉT >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢
bÕغ˝À u≤>± >∑T]Ô+|ü⁄>∑\ Hêj·T≈£îDÏ.í Ç|üP˝º À sêÁwüº ñbÕ<∏´ä ≈£îå &ç>±,
C≤rj·T ø£$T{° düuTÑÛ ´&ç>± |üì#˚XÊqT. nsTTHê bÕغ sê»ø°jT· |üs|¡ ‹ü ì
>±˙, |ü\T≈£îã&çì >±˙ ã+<ÛTä Á|”‹‘√ yê&ÉTø√˝Ò<Tä . á Hê{Ïø° Hê
≈£L‘·Ts¡T,¢ n\T¢fió¯ fl (ÁãVü≤àj·T´, kÕÁe÷»´+ ‘·|Œü ) @ s√E≈£î Äs√E
¬sø£ÿ\eTTàø=ì Áã‘·T≈£î‘·THêïs¡T. ø±˙ Hê MT<ä ì+<ä\T y˚düTÔqï
>∑T]$+<ä ˝≤+{Ï bÕغ nÁ>∑Hêj·T≈£î&ÉT e÷Á‘·+ ‘·q nqï<äeTTàfi¯flq÷,
nø£ÿ #Ó˝fi¢… fl¯ q÷, yê] |æ\¢ q÷ e÷s¡TeT÷\ Á>±eT+ qT+∫ >∑T+≥÷s¡T
‘Ó|Œæ +∫ dü+|üqTï\qT #˚XÊ&ÉT. <=+>∑H√≥¢ yê´bÕs¡T\T>±, ]j·T˝Ÿ
mùdº≥s¡T¢>±, ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢>±, ø£MTwüHé es¡Ô≈£î\T>± r]à ~<ë›&ÉT.
n+<äTø√dü+ bÕغ ø£$T{°\ ø£fi¯ófl ø£|æŒ Ä]úø£ H˚s¡ kÕÁe÷C≤´ìï
s¡V≤ü dü´+>± q&ç|+æ #ê&ÉT. nC≤„‘· J$‘êìï sTT˝≤+{Ï nC≤„‘· ø±sê´\≈£î
<äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚XÊ&ÉT. ÄsTTq |æ#·TÃø£ MT<ä ÁãVü‰àÁdüÔ+e˝Ò Hê
uÀ{Ïyêfi¯fl MT<ä ‘·q bÕ+&ç‘´· +‘√ ì+<ä\≈£î ~>±&ÉT.
Äj·Tìï uÀqT˝À ì\u…{≤º*‡q $|üy¢ √<ä´eT+ ã\V”≤q+>±
ñ+~. n+<ä T e\q Äj· T H˚ e÷˝≤+{Ï yêfi¯ fl qT ãC≤s¡ T ˝À
eTT<ë›sTT\qT #˚düTÔHêï&ÉT. y˚TeTT Äj·Tq Á|üX¯ï\≈£î $es¡D
Ç#·TÃø√e\dæ sêe&É+ $#ês¡D ø£sy¡ TÓ qÆ ~. bÕ‘· ø±\|ü⁄ $|üy¢ ê<äsÙ¡ \≈£î
ø£≥Tºã&ɶ Hê uÀ{Ï eè<ä› ø±Áy˚T&é‡øÏ Ç~ u≤~ÛdüTÔqï~. nsTTHê
uÛÑ$wü´‘˚Ô dü¬s’q rs¡TŒìdüTÔ+~. á ej·TdüT‡˝À ≈£L&Ü qqTï õ˝≤¢
ø±s¡´<ä]Ù>± e÷ bÕغ >ös¡$+∫+~. #·+Á<äqï bÕغ ì+<ë Á|ü#êsêìøÏ
ø£è+–b˛j˚T~ ˝Ò<Tä . X‚wJü $‘·+˝À ≈£L&Ü Hê e+‘·T $|üe¢ ø£èwæì
ø=qkÕ–kÕÔqT.

øπ {≤sTT+∫+~. nø£ÿ&É #ê˝≤ ø± |üì#˚XÊqT. ø±˙ eTq+ kÕ~Û+∫q
uÛ÷Ñ eTT\qT nqTuÛ$Ñ düTqï ∫qï s¬ ‘’ T· \ qT+∫ <Ûëq´+ øö\T edü÷fi¯fl˝À
neø£‘e· ø£\T #√≥T #˚dTü ≈£î+≥THêïsTT. ˝…øÿ£ \T ˝Òe⁄. |üÁ‘ê\T ˝Òe⁄.
ø£$T{°\øÏ »yêãT <ëØ‘·q+ ˝Ò<Tä . eTs√ yÓ|’ ⁄ü ‘ê&˚|*ü ¢ dæyTÓ +≥T
bòÕ´ø£Øº <ä>sZ∑ ¡ bÕ¢≥T¢, ]j·T˝Ÿ mùd{º Ÿ yê´bÕsê\øÏ õ˝≤¢ bÕغ Hêj·T≈£î\T
u≤Vü‰{+>± ~>±s¡T. bÕغ nÁ|ü‹wüº bÕ\e⁄‘·Tqï~. #·+Á<äqïøÏ sTTe˙ï
‘Ó\TdüT. Äj·Tq <äèwæøº Ï ‘Ó#êÃqT. Äj·Tq düeTø£+å ˝À #·sá ≈£î ô|{≤ºqT.
nsTTHê |ò*ü ‘·+ ˝Ò<Tä . ô|>’ ± õ˝≤¢ ø£$T{° düuTÑÛ ´\˝À mes¡T m≈£îÿe
nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ yêfi¯flqT #·+Á<äqï m≈£îÿe >∑T]Ô+#·kÕ>±&ÉT.
n+<äTπø u≤|ü≥¢˝À »]–q õ˝≤¢ bÕغ |”¢q+˝À #·s¡ÃqT ˝ÒeHÓ‹Ô
uÛ+Ñ >∑|&ü ܶqT. n+<äTøπ eTs√kÕ] ÁbÕ<∏$ä Tø£ düu´ÑÛ ‘·«+ es¡øπ |ü]$T‘·+
ø±yê\qT≈£îHêïqT.
$ÄsYmdt rdüT≈£îqï ‘·sê«‘˚ s¬ +&ÉT <äX\¯ ˝À qqTï |ò⁄ü ˝Ÿ f…eÆ TsY>±
Á|üy÷Ó {Ÿ #˚XÊs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT $ÄsYmdt <ä>sZ∑ ¡ qT+#˚ |üìøÏsêì yê&ç>±
ì+<ë Á|ü#ês¡+ #˚dTü HÔ êïs¡T. Ç~ m˝≤+{Ï ˙‹? n≥º&TÉ >∑T kÕe÷õø£
es¡+Z qT+∫ e∫Ãq qqTï bÕغ u≤>± n_Ûeè~› #˚d+æ ~, ø±˙ #·+Á<äqï
e÷Á‘·+ n≥º&TÉ øÏÿ ‘=ø£ÿ pXÊ&ÉT. eTTK´+>± ‘·q ã+<ÛTä $TÁ‘·T\≈£î
ô|<ä› |”≥ y˚jT· &É+ »]–+~. bÕØ,º j·T÷ìj·THé\ |ü\T≈£îã&ç‘√ Hê
n\T¢ fi ¯ ó fl me]˙ |ü ì ˝À ô|{Ï º + #· ˝ Ò < ä T . 1981, 1984\˝À
j·÷»e÷Hê´ìø°, j·T÷ìj·THé≈L£ eT<Û´ä »]–q y˚‘q· ˇ|üŒ+<Ûë\˝À
uÛ≤>∑+>± ]Á≈£L{ŸyTÓ +≥T¢ »]>±sTT. »qs¡˝Ÿ u≤&û MT{Ï+>∑T ÄyÓ÷<ä+‘√
»]–q ìj·÷eTø±\˝À uÛ≤>∑+>± ns¡Ω‘\· Á|üø±s¡+ yês¡T ø±]à≈£î\T>±
#˚sês¡T. n~ 35 @fi¯fl ÁøÏ‘+· »]–+~. ÄHê&ÉT H˚qT bÕغ |ü\T≈£îã&çì
Hê n\T¢fi¯fl ã+<ÛäT Á|”‹øÏ <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚XÊqqT≈£î+<ë+.
nsTTq|ü⁄Œ&ÉT Ä ‘·sê«‘· 1989˝À ˇø£kÕ],1998 ˝À eTs√kÕ] qqTï
|òü⁄˝Ÿ f…ÆeTsY>± m+<äT≈£î Á|üyÓ÷{Ÿ #˚XÊs¡T? Ç|òüPº sêÁwüº, C≤rj·T
Hêj·T≈£î&ç>± m+<äT≈£î Á|üyÓ÷{Ÿ #˚XÊs¡T? HêMT<ä sTT˝≤+{Ï
ì+<ëÁ|ü#ês¡+ m+<äT≈£î sTT+‘·ø± ‘·sê«‘· #˚dTü HÔ êïs¡T?
H˚qT ‘ê&˚|*ü ¢ dæyTÓ +≥T ø£+ô|˙øÏ ã+≥T>± e÷] Hê n\T¢fifl¯ qT
|üì˝À ô|{Ï+º #êqì ì+~+#ês¡T. ø£+ô|˙øÏ ã+≥T>± e÷]q qqTï

Ç|òPü ≈º î£ sêÁwü,º C≤rj·T Hêj·T≈£îDÏï m+<äT≈£î #˚XÊs¡T? bÕغ õ˝≤¢
ø£$T{°˝À Á|üy÷Ó {Ÿ #˚jT· &É+ H˚se¡ Te⁄‘·T+~. n˝≤+{Ï H˚sêìøÏ m+<äT≈£î
bÕ\Œ&ܶsT¡ ? H˚qT b˛*düT\‘√ yÓ.’ kÕ+ã•e sêe⁄qT |ü{+ºÏ #êqì ˇø£
ô|<ä› ì+<äyX˚ Ês¡T. n˝≤+{Ï |üse¡ T ˙#·yTÓ qÆ |üì #˚ùd kÕúsTTøÏ H˚qT
~>∑C≤s¡˝<Ò Tä . b˛©düTqT #·÷dæ uÛj
Ñ T· |ü&˚ |æ]øÏ yêDÏí ø±<äT. n˝≤+{Ï
|æ]øÏ yêfi¯ófl mes√ n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT. e´øÏ>Ô ‘∑ ä· Á|ükÕÔeq‘√ $eTs¡Ù\T
#˚jÓTT<ä›qï e÷ bÕغ sêÁwüº ø£$T{° dü÷#·q≈£î ø£≥Tºã&ç yê{Ïì
ù|s=ÿq&É+˝Ò<äT.
ˇø£ ø±≥Hé $T\T¢ j· T »e÷ì <ä > ∑ Z s ¡ 10y˚ \ T rdü T ø=ì
#Ó|üŒ˝Ò<äHêïs¡T. @ ø£$T{°˝À #·s¡Ã »]– ìsêΔ]+∫+<√ #ÓbÕŒ\ì
&çe÷+&é #˚düTÔHêïqT. ˇø£kÕ] Á|ü‘·´s¡TΔ\T n˝≤+{Ï Äs√|üD #˚ùdÔ
bÕغ õ˝≤¢ ø£$T{° K+&ç+∫+~. bÕغ Á|üe÷D≤\ Á|üø±s¡+ ˇø£ &çdæ
&Ó*π>wüHé $wüj·T ùdø£s¡D #˚dæ ‘˚*à #Ó|æŒ+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT n<˚ bÕغ
|üÁ‹ø£˝À sTT˝≤ sêj·T&É+ ˙‹ u≤Vü≤´yÓTqÆ ~.
q\T>∑Ts¡T Ä&É|æ\¢\T, eTT>∑TZs¡T eT>∑ |æ\¢\‘√ ô|<ä› ≈£î≥T+u≤ìï
b˛wæ+#·&+É #ê˝≤ ø£w+ºü >± e⁄+&˚~. nsTTHê ˙‹øÏ ø£≥Tºã&ܶqT. Hê
ns¡Ω‘\· qT ã{Ϻ e∫Ãq Á|üy÷Ó wüqq¢ T n+^ø£]ùdÔ Ä|òd” sü T¡ sê´+≈£î˝ÀøÏ
yÓfi≤fl*. n|ü⁄Œ&ÉT j·T÷ìj·THé u≤<Û´ä ‘·\˝À e⁄+&É≥+ kÕ<Û´ä + ø±<äT.
ø±]à≈£î\ ø√]ø£≈£î, bÕغ dü÷#·q\≈£î ‘·\e+∫ Á|üyÓ÷wüq¢qT
‹s¡düÿ]+#êqT. <ëì e\¢ y˚‘·Hê\ ô|+|ü⁄<ä\qT, Ç+ÁøÏyÓT+≥¢qT
e<äT\T≈£îHêïqT. eTs√yÓ|’ ⁄ü bÕغøÏ e÷ Ç\T¢ ô|<ä› øπ +Á<ä+>± e⁄+&˚~.
sêÁwü,º õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\‘√bÕ≥T øπ +Á<ä ø£$T{° düuTÑÛ ´\T ≈£L&Ü ‘·s#¡ T· >±
e#˚Ãyês¡T. <ëìe\¢ Ks¡TÃ\T ô|]>±sTT. Ç+ø√ yÓ’|ü⁄ bÕغ ñ
<ä´e÷edüsê\ ø√dü+ H˚qT XË\e⁄\T ô|{≤º*‡e#˚Ã~. n{≤¢ ≈£L&Ü
H˚qT Ä]úø+£ >± qwübº ˛j·÷qT. |æ\¢ ô|[flfi¯ófl, nHês√>∑´+ e\¢ yÓ<’ ´ä
Ks¡TÃ\T ≈£L&Ü qqTï n|ü⁄Œ\ bÕ\T #˚XÊsTT. |òü*‘·+>± Hê≈£îqï
eT÷&Óøs£ ê\ uÛ÷Ñ $Tì ≈£L&Ü ÄHê&ÉT neTTàø√yê*‡ e∫Ã+~. bÕغ
ø√dü+ Á|üy÷Ó wüqq¢ T ÄHê&ÉT ‹s¡dÿü ]+#·øb£ ˛‘˚, Ä|òd” sü T¡ sê´+≈£î≈£î
m~– Hê≈£î e#˚à n~Ûø£ J‘·+ n|ü⁄Œ\ bÕ\T ø±ìe«<äT. uÛ÷Ñ $Tì
neTTà≈£îH˚ |ü]dæ‹ú sê<äT. á s√E Ä eT÷&Óøs£ ê\T+fÒ düTe÷s¡T
eTTô|’ ø√≥¢ ÄdæÔ |üsT¡ &çì nj˚T´yê&çì. nsTTHê n˝≤+{Ï kÕ«s¡|Δ sü T¡ &ç>±

12

q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”

ãT*f…Hé ` 1

|ü+C≤uŸ˝À uÛ÷Ñ b˛sê{≤\T
(>∑‘· dü+∫ø£ ‘·sT¡ yêsTT)
|ü+C≤uŸ˝À uÛÑ÷b˛sê{≤\T
qø£‡\“Ø edü‘+· y˚T|òTü >∑sq®¡ ≈£îqï #ê]Á‘·ø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· @$T≥+fÒ
n~ π ø e ]$»ì»+‘√ ìsêàD|ü s ¡ y Ó T Æ q dü + ã+<Û ë \qT
‘Ó+#·Tø√e&ÉyT˚ ø±<äT, ôd<’ ëΔ+‹ø£+>±, sê»ø°jT· +>±, Ä#·sD
¡ ≤‘·àø£+>±
≈£L&Ü $&É>=≥Tº≈£îqï~. qø£‡\“Ø nH˚~ e´ekÕj·Tø£ $|ü¢yêìï
sê»ø°jT· n~Ûø±sês¡+ #˚õøÏÿ+#·Tø√e&ÜìøÏ e÷s¡+Z >± #·÷dæ+~.
nœ\ uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº $|üe¢ ø±s¡T\ ø£$T{° Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄˝À ñqï
ñ<˚XΔ ´¯ + <˚X¯ yê´|ü+Ô >± q>∑\® “Ø ‘·sV¡ ‰ü b˛sê{≤\qT ì]à+#·&+É .
sê»ø°jT· n~Ûø±sêìï #˚õøÏÿ+#·Tø√yêfÒ e´ekÕj·T b˛sê{≤\qT
ì]à+#ê\H˚ ~ <ëì ns¡ Δ + . nœ\ uÛ ≤ s¡ ‘ · ø£ $ T{° Ç∫Ãq
|æ\T|ü⁄q+<äTø=ì |ü+C≤uŸ˝À ≈£L&Ü e´ekÕj·T b˛sê{≤\qT
ì]à+#·&ÜìøÏ |ü+C≤uŸ $|üe¢ ø±s¡T\T |üPqT≈£îHêïs¡T. <ëì˝À uÛ≤>∑+>±
ôVAwæj÷· sY|Pü sY õ˝≤¢˝Àì Vü≤õ|üPsY ÁbÕ+‘êìï øπ +ÁBø£]+#·{≤ìøÏ
m+#·T≈£îHêïs¡T. Ä ÁbÕ+‘·+ uÛÖ>√[ø£+>± ˇø£ yÓ|’ ⁄ü q _j·÷dt q~ì
eTs=ø£y|’Ó ⁄ü q •yê*ø˘ ø=+&É\qT ø£*– ñqï~. Á|üC≤j·TT<ä› |ü+<∏ëì
nq«sTT+#˚ <ëì˝À uÛ≤>∑+>± <äTH˚ïyêìπø uÛÑ÷$T ìHê<ä+‘√ Ä
ÁbÕ+‘·+˝À Á|üuTÑÛ ‘·« uÛ÷Ñ $Tì e´ekÕj·T jÓ÷>∑´+>± e÷]Ãq nu≤<äÿsY‡
nì |æ\Teã&˚ yê{Ïì düMTø£]+#˚ Á|üjT· ‘·ï+ #˚d+æ ~. ≈£eT÷´ìdüTº
$|üe¢ ø±s¡T\ \÷~Ûj÷· Hê`s√|üsY ø£$T{° _sê¢ $‘·qÔ dü+düú ø±s¡D+>±
$bÕú|qü #˚jT· ã&çq s¬ ‘’ T· \qT, n+<äT˝À |üì#˚dTü qÔ ï ÁXÊ$T≈£î\qT
düMTø£]+#· pdæ+~. dü+Á>∑÷sY õ˝≤¢˝À bÕ{Ïj÷· ˝≤ eTVü‰sêCŸ <ä>sZ∑ ¡
ôdì’ ø£ »qs¡˝Ÿ>± |üì#˚dqæ ã\e+‘Yd+æ >¥ uÛ÷Ñ $Tì ÄÁø£$T+#ês¡T.
Á|ü»\T ô|<ä›m‘·TÔq ø£~* 1500 _Û>±\T ÄÁø£$T+∫ mÁs¡C+… &Ü\T
bÕ‘ês¡T. n|üŒ{Ï ã{Ï+&Ü õ˝≤¢ Ç|üŒ{Ï e÷Hê´ õ˝≤¢˝Àì _Ûœ nH˚
∫qï |ü≥ºD+˝À e&û¶ yê´bÕ] Ç+{Ïô|’ <ë&ç#˚dæ n|ü*∫Ãq
&Ü≈£î´yÓT+≥¢qT, ‘êø£≥Tº |üÁ‘ê\qT <ä>+Δ∑ #˚kÕs¡T. Ç˝≤+{Ï Á|üjT· ‘êï\T
n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·Tqï Áø£eT+˝À ø=ìï |ò*ü ‘ê\qT n+<äTø√yê*‡ e⁄+~.
Ä |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ e´øÏ>Ô ‘∑ · Væ≤+kÕyê<ä+ ñìøÏ ˝ÀìøÏ e∫Ã+~. <ëì‘√
uÛÑ÷b˛sê{≤\T Á|üø£ÿq |ü&ܶsTT. e´øÏÔ>∑‘· Væ≤+kÕyê<ä |ü+<∏ëì
dü ] ~<ä T › ø =ì ‹]– uÛ Ñ ÷ b˛sê{≤\qT Á|ü C ≤j· T T<ä Δ |ü + <∏ ë ˝À
|ü{≤º˝ø… ÿÏ +#·&ÜìøÏ #ê˝≤ düeTj·T+ |ü{+ºÏ ~.
70e <äXø¯ +£ ˝À _j·÷dt qB ÁbÕ+‘·+˝À #ê˝≤ ø±>± ã+»s¡T
uÛÑ÷eTT\qT u≤>∑T#˚dæ kÕ>∑T#˚düTÔqï ¬s’‘·T\qT uÛÑ÷eTT\ qT+&ç
>¬ +{Ïyj
˚ T· &ÜìøÏ ø=+‘· eT+~ e÷J n~Ûø±s¡T\T, Á|üuTÑÛ ‘ê«~Ûø±s¡T\T
Á|üjT· ‹ï+∫q|ü⁄&ÉT b˛sê{≤\T n_Ûeè~Δ #Ó+<ësTT. Ä b˛sê{≤\T
ø£|ü⁄s¡Ô˝≤ õ˝≤¢˝À $»j·÷ìï kÕ~Û+∫ |ü{≤º Vü≤≈£îÿ\qT ≈£L&Ü
ø£*Œ+#êsTT. n~ e÷Á‘·yT˚ ˇø£ uÛ÷Ñ b˛sê≥+.
2004˝À bÕغ nœ\ uÛ≤s¡‘· eTVü‰düu\ÑÛ T |üPs¡sÔ TTq ‘·sT¡ yê‘·
uÛ÷Ñ b˛sê{≤\T eè~Δ #Ó+<ësTT. neTè‘Ydsü Y õ˝≤¢˝Àì ‘·\«+&ç dæbÕVæ≤
Á>±eT+˝À |ü + #êj· T røÏ #Ó + ~q uÛ Ñ ÷ $Tì uÛ Ñ ÷ e÷|ò æ j · ÷ \T
<ä T sêÁø£ $ T+#· & ÜìøÏ e´‹π s ø£ + >± n≥Te+{Ï ˇø£ b˛sê≥+
eTT+<äTø=∫Ã+~. n<˚$<Ûä+>± >∑Ts¡<ëdt|üPsY õ˝≤¢˝Àì ìs√‘Y
C…e’ ÷˝Ÿd+æ >¥ u≤¢ø˝˘ Àì nH˚ø£ Á>±e÷˝À¢ bÕ\ø£ nø±© bÕغøÏ #Ó+~q
Hêj·T≈£î\T eT+Á‹ düT#ê dæ+>¥ >±Vt≤ Á|üuTÑÛ ‘·« uÛ÷Ñ eTT\qT 50
dü + e‘· ‡ sê\T>± kÕ>∑ T #˚ d ü T Ô q ï øö\T¬ s ’ ‘ · T \qT ‘=\–+#ê\ì
Á|üjT· ‹ï+∫q|ü⁄&ÉT uÛ÷Ñ b˛sê{≤\T eTT+<äTø=#êÃsTT. á Á|üjT· ‘êï\qT
s¬ ‘’ ê+>∑+ ‹|æŒø={Ï+º ~. Ç|üŒ{Ïø° s¬ ‘’ T· ˝Ò Ä uÛ÷Ñ eTT\qT kÕ>∑T#˚dTü HÔ êïs¡T.
Ç˝≤+{Ï b˛sê{≤˝Ò neTè‘Ydsü Y õ˝≤¢˝Àì »Ádü÷sY eT]j·TT Ç‘·s¡
Á>±e÷˝À¢q÷ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. M{Ï˝À¢ >∑Ts¡T<ëdt|Pü sY õ˝≤¢˝Àì KHêï
#·e÷sê Á>±eT+˝À »]–q uÛ÷Ñ b˛sê≥+ ÁbÕeTTK´+ ø£*–q~. Ä
Á>±eTeT+‘ê øö\T ¬s’‘·T\‘√ ì+&ç ñ+~. >∑Ts¡T<ë«sê≈£î #Ó+~q
uÛ÷Ñ eTT\qT yês¡T kÕ>∑T#˚dTü HÔ êïs¡T. á uÛ÷Ñ $T •s√eTDÏ Á|üã+<äø˘
ø£$T{° (mdt.õ.|æ.dæ) øÏ+<ä e⁄qï ‘˚»$˝≤ >∑Ts¡T<ë«sY Ä~Û|‘ü ´· +˝À
ñ+~. Çø£ÿ&É øö\T¬s‘’ T· \T kÕ>∑T#˚dTü qÔ ï 650 mø£sê\ uÛ÷Ñ $T qT+&ç
yê]ì ‘=\–+∫, Ä ÁbÕ+‘·|⁄ü nø±© bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT $<ÛëqdüuÑÛ
d”Œø£sY nsTTq≥Te+{Ï ìs¡à˝Ÿd+æ >¥ K˝ÀHéøÏ n|üŒC…bÕŒ\ì ô|<äm› ‘·TqÔ
>∑÷+&Ü\qT düMTø£]+∫+~. Á>±eT+ MT<ä <ë&ÉT\≈£î |üPqT≈£îqï~.
Á{≤ø£ºs¡¢‘√ <äTqï&ÜìøÏ |üPqT≈£îHêïs¡T. Á|ü»\T ô|<ä›m‘·TÔq ø£~*
<Ís¡H® ê´ìï Á|ü‹|òTü {Ï+#ês¡T. {≤dtÿbò˛s¡T‡ yêfi¯ófl Á|ü»\ô|’ ø±\TŒ\T
»]bÕs¡T. Çs¡Te⁄s¡T s¬ ‘’ T· \T ø±*Ãy˚jT· ã&ܶsT¡ . nH˚øe£ T+~ >±j·÷\
bÕ\j·÷´s¡T. mdtõ|ædæ >∑÷+&Ü\T yÓqøÏÿ ‘·>±Z*‡q |ü]dæ‹ú @s¡Œ&ç+~.
UHêï#·≈î£ sê Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q á b˛sê≥+ uÛ÷Ñ $T düeTdü´qT eTs¡˝≤
eTT+<äTøÏ ‘Ó∫Ã+~.
Á|üuTÑÛ ‘·«+ #ê˝≤ ø± ÁøÏ‘y· T˚ <ä[‘·T\≈£î #Ó+~q ø√`Ä|üsπ {Ïyé
kıôd’{°\≈£î ª HêE˝Ÿ μ uÛ÷Ñ eTT\qT øπ {≤sTT+∫+~. Á|ür Á>±eT+˝À
ø£˙dü+ 10 mø£sê\ uÛ÷Ñ $T á kıôd{’ \° øÏ+<ä ñ+~. yêdüeÔ +˝À
á uÛ÷Ñ eTT\˙ï Á>±e÷˝À¢ uÛ÷Ñ kÕ«eTT\T, <Ûìä ø£s¬ ‘’ T· \T, |ü\T≈£îã&çesêZ\

kÕ«BÛq+˝À ñHêïsTT. ãsêï˝≤ õ˝≤¢˝Àì ùdU≤ Á>±eT+˝À HêE˝Ÿ
kıôd’{° uÛÑ÷eTT\qT ‹]– <ä[‘·T\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îH˚ b˛sê≥+
eTT+<äTø=∫Ã+~. Ä b˛sê≥+ $»j·Te+‘·+ ø±e≥+‘√ Ç‘·s¡ nH˚ø£
Á>±e÷\ qT+&ç Á|ü»\T eTq*ï dü+Á|ü~+#·≥+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºsT¡ .
dü+Á>∑÷sY õ˝≤¢˝Àì 65 Á>±e÷\ |ü]~Û˝À>∑\ 16,423 mø£sê\ uÛ÷Ñ $T
<Ûìä ≈£î\ <äTsêÁø£eTD˝À ñ+~. 62 Á>±e÷\≈£î #Ó+~q s¬ ‘’ T· Á|ü‹ì<ÛTä \T
ãÁ<äTU≤ÿHé Á>±eT+˝À düe÷y˚X¯yÓTÆ ª »MTHé ÁbÕ|æÔ dü+|òüTsY¸ ø£$T{° μ
(uÛ÷Ñ kÕ<Ûqä b˛sê≥ ø£$T{°)ì @s¡Œ]#ês¡T. Ä ø£$T{° @s¡Œ&çq ‘·sT¡ yê‘·
|ü + #êsTTr uÛ Ñ ÷ eTT˝À¢ ì <ä [ ‘· T \ yê{≤ ø=s¡ ≈ £ î b˛sê≥+
ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~. <ä[‘·T\T #·≥º Á|üø±s¡yT˚ |ü+#êsTT{°˝Àì 1/3 e+‘·T
uÛÑ÷eTT\ yê{≤ Vü≤≈£îÿì ø£*– ñHêïs¡T. yêdüÔe+˝À <Ûäì≈£î\T,
uÛ÷Ñ kÕ«eTT\T y˚ y˚dqæ |ü⁄&ÉT _HêMT>± ø=+‘·eT+~ <ä[‘·T\ ù|s¡¢
MT<ä bı+<äT‘·THêïs¡T. uÛ÷Ñ kÕ<Ûqä b˛sê{≤ ø£$T{° @s¡Œ&çq ‘·sT¡ yê‘·
<ä[‘·T\T yêfi¯fl yê{≤qT kÕ~Û+#·Tø√e&ÜìøÏ <Ûèä &É+>± ì\ã&ܶsT¡ .
u≤˝Ÿ¶ ø£˝≤Hé, uÖ|üPsY, eT{ÀjYT, qyÓ÷˝Ÿ yÓTT<ä˝q’… Á>±e÷\T á
b˛sê{≤ìøÏ eTTK´ øπ +Á<ë\T>± ñHêïsTT. ã˝≤Hé Á>±eT+˝À 1/3
e+‘·T yê{≤ n+fÒ 130 mø£sê\T edüT+Ô ~. <ëìø=s¡≈î£ b˛sê≥+
rÁeyÓT+Æ ~. Á|ü»\ô|’ ô|<äm› ‘·TqÔ ˝≤؃#êØ® Á|üj÷Ó –+#·ã&ç+~. 43
eT+~ì Vü≤‘ê´j·T‘·ï H˚s+¡ ‘·~‘·s¡ nH˚ø£ ôdø£qå ¢ øÏ+<ä øπ düT\T qyÓ÷<äT
#˚dæ C…\’ T≈£î |ü+bÕs¡T. HÓ\qïs¡ s√E\ ‘·sT¡ yê‘· Á|üuTÑÛ ‘·«+ b˛sê≥
e‹Ô&øç Ï ~–e∫à n+<ä]˙ @ wüs‘¡ T· \T ˝Ò≈î£ +&Ü C…\’ T qT+&ç $&ÉT<ä\
#˚dæ+~. ˇø£ d”»Hé˝À e´ekÕj·T+ #˚düTø√e&ÜìøÏ <ä[‘·T\≈£î Ä
uÛ÷Ñ $Tì n|üŒC…|Œæ +~. á dü+e‘·‡s¡+ n<˚ dü+Á>∑÷sY õ˝≤¢˝Àì eTs√
31 Á>±e÷\≈£î <ä[‘·T\ uÛ÷Ñ $T kÕ<Ûqä b˛sê≥+ $dü]Ô +∫+~. 22
Á>±e÷˝À¢ b˛sê{≤\T »]>±sTT. ˇø£ÿ Á>±eT+ ‘·bÕŒ $T>∑‘ê nìï+{Ï˝À
$»j·÷\T kÕ~Û+#ês¡T. á b˛sê≥+ »<ÛäsY ˝Àq÷, ø£|ü⁄s¡Ô˝≤
õ˝≤¢˝Àì ˇø£ ÁbÕ+‘·+˝Àq÷, bÕ{Ïj·÷˝ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ¬s+&ÉT
Á>±e÷˝À¢q÷ ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ Æ ø=ìï Á>±e÷˝À¢ dü+|üPs¡+í >±, ø=ìï+{Ï˝À
bÕøÏåø£+>± $»j·÷\T kÕ~Û+∫+~. ø=ìï Á>±e÷˝À¢ $»j·÷\T
kÕ~Û+#ê*‡ ñ+~. eTs=ø£ $|ü¢e dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕ{Ïj·÷\
õ˝≤¢˝Àì ø=ìï Á>±e÷\˝À <äTH˚ïyê]ì |ü+#êsTTr uÛ÷Ñ $T qT+&ç
‘=\–+#·&ÜìøÏ e´‹πsø£+>± b˛sê{≤\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á
uÛ÷Ñ b˛sê{≤\˙ï $|üe¢ X¯≈î£ \Ô <äèwæìº Äø£]¸+#êsTT..
Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‹˝À |ü+C≤uŸ˝À ñqï uÛÑ÷düeTdü´qT Hê\T>∑T
s¡÷bÕ˝À¢ MøÏ+å #· e#·TÃqT. 70e <äXø¯ +£ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ˝À uÛ÷Ñ dü+düÿs¡D\
Á|üu≤Û yêìï n+#·Hê y˚jT· &ÜìøÏ ˇø£ ø£$T{° y˚jT· ã&ç+~. Ä ø£$T{°
ù|s¡T Vü≤sY#+· <éd+æ >¥ ø£$T{°. Ä ø£$T{° ]b˛s¡Tº Á|üø±s¡+ uÛ÷Ñ dü+düÿs¡D\
Á|üu≤Û e+ |ü]>∑D+Ï #·<–ä q~>± ˝Ò<Tä . uÛ÷Ñ eTT˝À¢ m≈£îÿe uÛ≤>∑+ _HêMT
ù|s¡‘¢ √q÷ ∫e]øÏ #Ó≥¢ ù|s¡Tq, Äe⁄\ eT+<ä ù|s¡Tq sêj·Tã&ܶsTT.
Á|üdTü ‘Ô +· eTq <ä>sZ∑ ¡ uÛ÷Ñ $T Vü≤≈£îÿ\ >∑T]+∫q düe÷#ês¡+ ˝Ò<Tä >±˙
n$ ø£*– ñqï yêfi¯flqT #·÷ùdÔ uÛ÷Ñ øπ +ÁBø£sD
¡ ô|]–q≥T¢ düŒwü+º >±
>√#·]düTqÔ ï~. 2011 ˝…øÿ£ \ Á|üø±s¡+ 5 mø£sê\ ˝À|ü⁄ uÛ÷Ñ eTT\T
ø£*–q s¬ ‘’ T· \T 32 XÊ‘·+ eT+~ ñ+fÒ yê] #˚‹˝À yÓTT‘·+Ô uÛ÷Ñ $T˝À
9.29 XÊ‘·+ uÛ÷Ñ $T ñqï≥T¢>±q÷, 10 mø£sê\≈£î ô|>’ ± uÛ÷Ñ eTT\Tqï
¬s’‘·T\ #˚‹˝À 69.15 XÊ‘·+ uÛÑ÷$T ñqï≥T¢>±q÷ ‘Ó\TdüTÔqï~.
uÛ÷Ñ eTT\ô|’ d”*+>¥ |ü]$T‹ì ‘·–+Z #·&+É nH˚~ nìyês¡´ ø£seÔ¡ ´+.(~dt
áCŸ ˇHé bòÕsYà Ä|t ˝≤´+&é)
s¬ +&Ée~ |ü+#êsTTr uÛ÷Ñ eTT\ düeTdü´. |ü+C≤uŸ sêh+˝À ˇø£
\øå± j·÷uÛ’… mì$T~ y˚\ mø£sê\ uÛ÷Ñ $T |ü+#êsTTr\ kÕ«BÛq+˝À
ñ+~. n+<äT˝À <ä[‘·T\≈£î yê{≤>± 52,667 mø£sê\T sêyê*‡
ñ+~. |ü+#êsTTr uÛ÷Ñ eTT\qT n‹ ‘·≈î£ ÿe sπ ≥¢‘√ <ä[‘·T\ yê{≤
uÛ÷Ñ eTT\qT n|üŒC…bÕŒ\ì &çe÷+&é #˚dTü HÔ êï+. Ç+ø± $T–* ñqï
|ü+#êsTTr uÛÑ÷eTT\qT 5 mø£sê\˝À|ü⁄ ñqï ù|<ä¬s’‘·T\≈£î
n|üŒ–+#ê\ì ø√s¡T‘·THêï+. Ç~ uÛÑ$wü´‘Y˝À <ä[‘·T\≈£î, Ç‘·s¡
ù|<äs¬ ‘’ T· \≈£î |ü+|æD° #˚ùd $<Û+ä >± b˛sê{≤ìï n_Ûeè~Δ #˚j÷· *.
eT÷&Ée~ <ä[‘·T\ kıôd{’ ° uÛ÷Ñ $T. Hê\T>∑e~ Á|üuTÑÛ ‘·« uÛ÷Ñ $T. Ç~
s¬ ‘’ T· \T kÕ>∑T#˚dTü ≈£î+≥Tqï bÕ¬sdüTº uÛ÷Ñ $T. Çø£ <˚yê<ëj·T uÛ÷Ñ eTT\qT
≈£L&Ü øö\T¬s‘’ T· \T kÕ>∑T#˚dTü HÔ êïs¡T. bÕ¬sdüTº uÛ÷Ñ $T •yê*ø˘ ø=+&É\
>∑T+&Ü eT]j·TT neTè‘Ydsü ,Y >∑Ts¡T<ëdt|Pü sY, ‘·sH¡ é ‘·sH¡ é õ˝≤¢\˝À
ñqï n+‘·sê®rj·T dü]Vü≤<äT\› >∑T+&Ü ñqï ø£+&ç ÁbÕ+‘·+˝À ñ+~.
M{Ï‘√ bÕ≥T düf…¢CŸ, _j·÷dt, sê$ q<äT\≈£î Çs¡TyÓ’|ü⁄\ ø=ìï
ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñHêïsTT. <˚yê<ëj·T uÛ÷Ñ eTT\T |ü+C≤uŸ˝À $düèÔ ‘·+>±
ñHêïsTT. >∑Ts¡T<ë«sê\qT q&ç|dæ Tü qÔ ï mdtõ|ædæ kÕ«BÛq+˝À $XÊ\
ÁbÕ+‘·+˝À nìï õ˝≤¢\˝À á uÛÑ÷eTT\T $düÔ]+∫ e⁄HêïsTT.
eT+~sê\≈£î #Ó+~q uÛÑ÷eTT\T |üPC≤s¡T\ ÄBÛq+˝À ñHêïsTT.
|üPC≤s¡T\qT nø£ÿ&É eTVü≤+‘Y\T n+{≤s¡T. ñ<ëVü≤s¡D≈£î |ü+&√]
eTVü≤+‘· <˚yê\j·T kÕ«BÛq+˝À 22 Á>±e÷\≈£î #Ó+~q uÛ÷Ñ $T

ø±ˆˆ mdt.mdt.eTVü≤˝Ÿ

ñqï~. ø=ìï dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘+· dü<sä T¡ eTVü≤+‘Y uÛ÷Ñ eTT\ qT+&ç
s¬ ‘’ T· \qT <Ís¡q® ´+>± ‘=\–+#ê\ì #·÷kÕ&ÉT. ø¬ .¬ø.j·TT eT]j·TT
øÏkÕHé düuÛÑ dü+|òü÷\T dü+j·TTø£Ô+>± øö\T<ës¡¢qT düMTø£]+∫
Á|ü‹|òüT{Ï+#êsTT. eTVü≤+‘Y\ >∑÷+&Ü\qT ‘·]$Tø={≤ºs¡T. nsTT‘˚
Ä $yê<ä+ ø√s¡Tº ¬ø[fl ô|+&ç+>¥˝À ñ+~. n<˚$<Ûä+>± dü«+‘·
uÛ÷Ñ eTT\T+&˚ ª &˚sê μ \ kÕ«BÛq+˝À ô|<ä› øπ Áå ‘ê\ uÛ÷Ñ eTT\HêïsTT.
n$ yê] nqT#·sT¡ \ <ë«sê ø=+‘·es¡≈î£ kÕ>∑e⁄‘·T+{≤sTT. $T>∑‘ê$
øö\T<ës¡≈¢ î£ ÇdüT+Ô {≤s¡T.
uÛ÷Ñ $T düeTdü´ á Hê\T>∑T s¡÷bÕ˝À¢ ñ+~. yÓTT<ä{Ï <äX˝¯ À eTq+
|ü+#êsTTr uÛ÷Ñ $T˝À <ä[‘·T\ yê{≤ ø√dü+ ñ<ä´$T+#ê*. ‘·sê«‘·
|ü+#êsTTr˝À¢ì $T>∑‘ê uÛ÷Ñ $Tì ù|<äs¬ ‘’ T· \ ø√dü+ øπ {≤sTT+#ê\˙,
n˝≤π> øö\T¬s‘’ T· \ ‘=\–+|ü⁄øÏ e´‹πsø£+>± b˛sê{≤*. Çø£ eTT+<äT
|ü+#êsTTr uÛÑ÷eTT\qT <ä[‘·T\≈£î, ù|<ä¬s’‘·T\≈£î |ü+#ê\H˚
&çe÷+&é‘√ kÕ–+#ê*. Á|üuTÑÛ ‘·«+ uÛ÷Ñ eTT\T kÕ>∑T #˚dTü qÔ ï øö\T
s¬ ‘’ T· \≈£î |ü{≤ºV≤ü ≈£îÿ\ ø√dü+ ñ<ä´$T+#ê*. ñ<ä´e÷ìï n_Ûeè~Δ
#˚ùd Áø£eT+˝À uÛ÷Ñ kÕ«eTT\, <Ûìä ø£s¬ ‘’ T· \ kÕ«BÛq+˝À ñqï $T>∑T\T
uÛÑ÷eTT\qT ÄÁø£$T+#ê*. Á|üdüTÔ‘·+ ˝≤´+&é d”*+>¥ |ü]$T‹ì
≈£î~+#ê\˙, $T>∑T\T uÛ÷Ñ eTT\qT |ü+|æD° #˚j÷· \H˚ &çe÷+&éqT
Á|ü#ês¡+˝À ô|{≤º*. ‘·øD
å£ y˚T uÛ÷Ñ eTT˝À¢øÏ ~π> |ü<‹›ä ø±≈£î+&Ü ø=+‘·
ø± ô|’ &çe÷+&Éq¢ T Á|ü#ês¡+˝À ô|{≤º*. <˚yê<ëj·T uÛ÷Ñ eTT\˝À
ñqï øö\T¬s’‘·T\ ‘=\–+|ü⁄ Á|üj·T‘êï\qT Á|ü‹|òüT{Ïdü÷ÔH˚ yÓTT‘·Ô+
<˚yê<ëj·T uÛÑ÷eTT\qT ÄÁø£$T+#ê\H˚ b˛sê{≤ìï eT*<äX¯˝À
#˚|ü{≤º*.
q÷‘·q Á|üC≤kÕ«$Tø£ $|ü¢e+˝À uÛÑ÷$T düeTdü´ nH˚~ ˇø£
Á|ü<ëÛ qyÓTqÆ $wüjT· +. nsTT‘˚ n<˚ dü+<äs“¡ +¤ ˝À uÛ÷Ñ $T düeTdü´ e÷Á‘·yT˚
@¬øø’ £ düeTdü´ ø±<äT. e´ekÕj·Tø£ b˛sê≥+˝À nH˚ø£ Ç‘·s¡ eTTK´yÓTqÆ
düeTdü´\T ñHêïsTT. ≈£L©πs≥¢ düeTdü´, |üìøÏ ÄVü‰s¡ |ü<øäÛ +£ , kÕ+|òT” ø£
uÛÁÑ <ä‘,· Çfi¯fl dü˝ú ≤\ b˛sê≥+, e´ekÕj·÷ìøÏ nedüsy¡ TÓ qÆ yê{Ï <Ûsä \¡
‘·–+Z |ü⁄, e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·T\Ô ≈£î ø£˙dü eT<ä‘› T· <Ûsä ,¡ s¡TDe÷|ò” ‘·~‘·s¡
ù|<äs¬ ‘’ T· \, Ç‘·s¡ düeTdü´\ô|’ b˛sê≥+ #˚|{ü ≤º*. Ä s¡ø+£ >± |üì#˚ùd
Áø£eT+˝ÀH˚ eTq+ s¬ ‘’ ê+>∑ ñ<ä´e÷ìï eTT+<äT≈£î rdüT≈£îb˛>∑.
‘ê<ë«sê $|üy¢ √<ä´e÷ìï ≈£L&Ü eTT+<äT≈£î rdüTø¬ fi¯fl>∑.
(á yê´dü+ Ä>∑dTü ,º 2015 ªª q÷´&Óy÷Ó Áø£dμ” μ Ä+>∑¢ |üÁ‹ø£ qT+&ç
nqTe~+#·ã&ç+~)

$XÊK˝À &܈ˆ _.&ç.X¯s¡à>±] dü+düàs¡D düuÛÑ
Ä~yêd”\T, <ä[‘·T\T ‘·~‘·s¡
ã\V”≤q esêZ\ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+, nuÛTÑ ´qï‹
ø√dü + ìs¡ + ‘· s ¡ + b˛s¡ T dü * Œ |” & ç ‘ ·
»H√<ä Δ s ¡ D øÏ ‘· q j· ÷ e‘· T Ô J$‘êìï
n]Œ+∫q >=|üŒ Á|üC≤kÕ«$Tø£ yê~ &܈ˆ
_.&ç.X¯s¡à>±]øÏ CÀVü‰s¡T¢ ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô
Äj·Tq dü+düàs¡D düuqÑÛ T dæ.|æ.◊ (m+.m˝Ÿ)
q÷´&Óy÷Ó Áø£d” $.$.j·Tdt @]j·÷ ø£$T{°
12.12.2015q $XÊK|ü≥ï+˝À @ø£\e´ ø±\˙˝Àì m+.mHé.mdt.mdt
ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫+~. eTT+<äT>± bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s\Ô¡ T
&܈ˆ X¯sà¡ >±] ∫Á‘·|{ü ≤ìøÏ |ü⁄wüŒ>∑T#êä\T e⁄+∫ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T.
Äj·Tq≈£î CÀVü‰s¡T¢ ‘Ó*j·TCÒd÷ü Ô s¬ +&ÉT ì$TcÕ\T eTÚq+ bÕ{Ï+∫
dü+‘ê|ü+ bÕ{Ï+#ês¡T. q÷´&Óy÷Ó Áø£d” $XÊK õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù
ø±ˆˆ yÓ.’ ø=+&ÉjT· ´ n<Û´ä ø£‘å q· »]–q á dü+‘ê|üduü ˝ÑÛ À $.$.j·Tdt
ø£$T{° Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ {Ï.Á|üø±wt, |”.z.&Éã÷¢´ sêh Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù
ø±ˆˆ m+. \øÏÎ ‘·~‘·sT¡ \T Á|üd+ü –+#ês¡T eø£\Ô T Á|üd+ü –dü÷.Ô ...
ªª &܈ˆ _.&ç.X¯sà¡ >±s¡T nqTø£D
å + nD>±]q, ã&ÉT>∑TesêZ\ Á|ü»\
Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+, yê] J$‘êuÛTÑ ´qï‹øÏ J$‘ê+‘·+ nVü≤]ïX¯\T ø£èwæ
#˚kÕs¡Hêïs¡T. ãdüÔsY õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY>± |üì#˚dæq s√E˝À¢ >∑qT\
e÷|òj
æ ÷· \T, uÛ÷Ñ ø£u≤®<ës¡T\T $\TyÓq’ Kì» dü+|ü<qä T, Ä~yêd”\
uÛÑ÷eTT\qT <äTsêÁø£$T+#·&ÜìøÏ e´‹πsø£+>± ì\ã&ç yê{Ïì
n]ø£{≤ºs¡Hêïs¡T. Ä~yêd”\ Á>±eTdüuÛÑ\ dü«j·T+bÕ\Hê Vü≤≈£îÿ\
ø√dü+ ìs¡+‘·s+¡ Á|ü#ês¡+ #˚dæ yê{Ï kÕ<Ûqä ø√dü+ ìs¡+‘·s¡ ø£èwæ
#˚kÕs¡Hêïs¡T. á Áø£eT+˝À <√|æ&û X¯≈£îÔ\T mìï $<Ûë\T>±
nee÷Hê\bÕ\T #˚dHæ ê, <ë&ÉT\T #˚dHæ ê #·*+#·˝<Ò Tä . Ä~yêd”\
Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åDøÏ <Ûäè&É+>± ì\ã&ܶs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´–>± e⁄+&ç
Á|ü»\ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûqä ø√dü+ #˚ùd ø£èwæøÏ e⁄qï |ü]$T‘·T\qT ns¡+Δ
#˚dTü ≈£îqï Äj·Tq dü«#·Ã+¤ <ä |ü<Mä $s¡eTD #˚dæ |”&‘ç · Á|ü»\ Vü≤≈£îÿ\
ø√dü+ ñ<ä´e÷\T #˚|{ü ≤ºsì¡ #ÓbÕŒs¡T.

ãT*f…Hé ` 1

q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”

13

$»j·Te+‘·yTÓ qÆ m.◊.ø¬ .m+.mdt õ˝≤¢\ eTVü‰düu\ÑÛ T
$»j·Tq>∑s¡+
nœ\ uÛ≤s¡‘· s¬ ‘’ T· `≈£L© dü+|òTü + (@◊¬øm+mdt) $»j·Tq>∑s+¡
õ˝≤¢ eTVü‰düu\ÑÛ T 9`11`2015q bÕs¡«r|ü⁄s¡+˝Àì \j·THé‡ ø£fi≤´D
eT+&É | ü + ˝À $»j· T e+‘· + >± »]>±sTT. á eTVü ‰ dü u Û Ñ \ ≈£ î
n<Ûä´ø£åes¡Z+>± ø±ˆˆ $.ø£èwüí, ø±ˆˆ |æ.eT*¢ø˘, ø±ˆˆ |üPs¡í#·+Á<ä\T
e´eVü≤]+#ês¡T. á düuqÑÛ T @.|æ.{Ï.m|òt sêh øöì‡\sY ø±ˆˆ sö‘·T
>∑D|ü‹sêe⁄Hêj·TT&ÉT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷....á
<˚X+¯ ˝À <äfi≤Ø uÛ÷Ñ kÕ«eT´, ã÷s¡Ty® ê bÕ\ø£es¡Z bÕغ\T 68 dü+ˆˆ\T>±
|ü]bÕ*dü÷Ô kÕÁe÷»´yê<ä ãVüQfi¯C≤‹ dü+dü\ú Á|üj÷Ó »Hê\ ø√dü+
‘·|Œü á <˚X¯ Á|ü»\ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·&+É ˝Ò<ìä Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚kÕs¡T.
á <√|æ&û e´edüqú T e÷s¡Ã≈£î+&Ü Á|ü»\ Áã‘·T≈£î\T e÷s¡eì, Á|ü»\
düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ b˛sê{≤˝Ò X¯sD
¡ ´eTì #ÓbÕŒs¡T.
eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬sq’ @◊¬øm+mdt sêh Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù
ø±ˆˆ m+.<äTsêZÁ|ükÕ<é e÷{≤¢&É‘·÷... e´ekÕj·T s¡+>∑+ rÁe
dü+øå√uÛ≤ìøÏ >∑T¬s’ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì Äy˚<äq
e´ø£+Ô #˚kÕs¡T. á s√E sêh sê»<Ûëì ù|s¡T‘√ \ø£å mø£sê\ |ü+≥
uÛ÷Ñ eTT\qT #·+Á<äu≤ãT Á|üuTÑÛ ‘·«+ düMTø£]+∫ yê{Ïì u&Ü ø£+ô|˙\≈£î,
ã&Ü ]j·T˝Ÿ mùd{º Ÿ yê´bÕs¡T\≈£î ø£≥uº &… TÉ ‘·Tqï<äì $eT]Ù+#ês¡T.
düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ á eTVü‰düuÛÑ˝À ø£s¡Ôyê´\T #˚|ü≥º&ÜìøÏ
|üPqTø√yê\ì ø√sês¡T
Ç+ø± á düuÛÑ˝À ø±ˆˆ ‘ê+Á&É Á|üø±wt (dæ.|æ.◊ (m+.m˝Ÿ)
q÷´&Ó y Ó ÷ Áø£ d ” $$mdt Hêj· T ≈£ î \T), ø±ˆˆ m+.yÓ + ø£ f Ò X ¯ « s¡ T ¢
(◊.m|ò.t {Ï.j·TT sêh ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T), ø±ˆˆ |æ.s¡eTDÏ (|”.z.&Éã÷¢´ sêh
ñbÕ<Û´ä ≈£îå sê\T), ø±ˆˆ ø¬ .düHê´dæsêe⁄ (Ç|üPº õ˝≤¢ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù),
ø±ˆˆ m+.<˚eTT&ÉTu≤ãT (@◊¬øm+mdt sêh ø£$T{° düuÛÑT´\T), ø±ˆˆ
mHé.yÓ+ø£≥sêe⁄ (@◊¬øm+mdt lø±≈£îfi¯ õ˝≤¢ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù), ø±ˆˆ
uÀ&Éd+æ – sêeTT (@◊¬øm+mdt lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ düV‰ü j·T ø±s¡´<ä]Ù)
‘·~‘·sT¡ \T Á|üd+ü –+#ês¡T.
n<ä ´ ≈£ å î \T>± ø±ˆˆ $.ø£ è wü í , ñbÕ<Û ä ´ ≈£ å î \T>± _.sêeTT,
C….dæ+Vü‰#·, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± ø±ˆˆ |æ.eT*¢ø˘, düVü‰j·T
ø±s¡´<äsT¡ Ù\T>± ø±ˆˆ |æ.sêeTT, m+.|üPs¡#í +· Á<ä, ø√XÊ~Ûø±]>± ø±ˆˆ
C….eTT‘ê´\T yÓTT‘·+Ô 17 eT+~‘√ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡+Z mìï¬ø+’ ~. n˝≤π>
51 eT+~‘√ õ˝≤¢ »qs¡˝Ÿ øöì‡˝Ÿ mìï¬ø+’ ~. á düu˝ÑÛ À ns¡TD√<äjT·
ø£fi≤ø±s¡T\T s¬ ‘’ T· `≈£L©\ düeTdü´\ô|’ ñ<ä´eT^‘ê\qT Ä\|æ+#ês¡T.

mdt. ø√≥ :
$»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ @.◊.¬ø.m+.mdt X¯è+>∑es¡|ü⁄ ø√≥
eT+&É \ eTVü ‰ dü u Û Ñ 11`12`2015q j· T dt . ø√≥ |ü ≥ º D +˝À
$»j·Te+‘·+>± »]–+~. ø±ˆˆ } eT˝Òw¢ t n<Û´ä ø£‘å q· »]–+~.
ø±ˆˆ >¬ eTà] >∑+>∑sêE n<Û´ä ≈£îå \T>±, ø±ˆˆ } eT˝Òw¢ t ø±s¡´<ä]Ù>±
yÓTT‘·+Ô @&ÉT>∑Ts¡T düuTÑÛ ´\‘√ ≈£L&çq eT+&É\ ø£$T{°ì mqTï≈£îHêïs¡T.

ø£s÷¡ ï\T :
nœ\uÛ≤s¡‘· s¬ ‘’ T· `≈£L© dü+|òTü + (m◊¬øm+mdt) õ˝≤¢ ø£s÷¡ ï\T
õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ uÛ≤s¡‘Y $|ü¢y√<ä´eTH˚‘· ø±ˆˆ ˙ sêeT#·+Á<äj·T´
dü«Á>±eTyÓTqÆ u§\¢es¡+ Á>±eT+ q+<äT 9.11.2015q »]–+~. á
düu\ÑÛ ≈£î n<Û´ä ø£å es¡+Z >± ø±ˆˆ eT*¢ø±s¡Tq® , ø±ˆˆ sêE, ø±ˆˆ Á|ükÕ<é,
ø±ˆˆ X¯+ø£sY\T e´eVü≤]+#ês¡T. eTT+<äT>± sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT Ç+&É¢
Á|üuÛ≤ø£sY, nq+‘·|ü⁄s¡+ m◊¬øm+mdt õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ dæ.
Hê>∑sêE, sêh Hêj·T≈£î\T <Ûsä T¡ à\ düTsπ wt $$<Ûä Á|üC≤ dü+|ò÷ü \
Hêj·T≈£î\T, q÷´&Óy÷Ó Áø£d” bÕغ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø¬ . ‹ø£ÿqï ‘·~‘·sT¡ \T
bÕ˝§Zì ‘·eT dü+<˚XÊ\qT Ç#êÃs¡T. e´ekÕj·Ts¡+>∑+ |ü≥¢ Á|üuTÑÛ ‘ê«\T,
bÕ\≈£î\ $<ÛëHê\ô|’ ¬s’‘ê+>∑ düeTdü´\ô|’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ M{Ïì
|ü]wüÿ]+#·&+É ˝À øπ +Á<ä, sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«\T |òTü Às¡+>± $|ò\ü + #Ó+<ëj·Tì
Bìô|’ s¬ ‘’ T· \T e´ekÕj·T ≈£L©\T ñ<ä´$T+#ê*‡q |ü]dæ‘ú T· \T rÁe+
#˚j÷· \ì eTVü‰düu˝ÑÛ À bÕ˝§Zqï m◊¬øm+mdt Á|ü‹ì<ÛTä \qT<˚•› +∫
eTTK´ n‹<ÛTä \T e÷{≤¢&Üs¡T.
á eTVü‰düu\ÑÛ ≈£î õ˝≤¢˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç 150 eT+~
Á|ü‹ì<ÛTä \T bÕ˝§ZHêïs¡T.
nq+‘·s+¡ n<Û´ä ≈£îå \T>± $. eT*¢ø±s¡Tq® , Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù>± yÓ.’
qs¡ d æ + Vü Q \T, ñbÕ<Û ä ´ ≈£ å î \T>± X¯ + ø£ s Y , ˙ uÛ ≤ dü ÿ sY ,
düV‰ü j·Tø±s¡´<äsT¡ Ù\T>± mdt. sêE, Á|ükÕ<é, ø√XÊ~Ûø±]>± m+. >√bÕ˝Ÿ,
õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuTÑÛ ´\T>± _. Hêπ>+Á<ä|Œü , _. düTC≤‘·, *+>∑|Œü , @ùdãT,
kÕ´eTqï, »>∑Bwt, m\¢|Œü , e÷DÏø´£ eTà\qT mqTïø√e&É+ »]–q~.

õ˝≤¢˝À ¬s’‘ê+>∑+ m<äTs=ÿ+≥Tqï ø£s¡Te⁄ kÕ>∑T˙s¡T, Á‘ê>∑T˙{Ï
ÁbÕC…≈£îº\T, e\dü\T, ã\e+‘·|ü⁄ uÛÑ÷ùdø£s¡DqT sêj·T\d”eT
yÓqTø£u≤≥T düeTdü´\ô|’ rsêàHê\T eTVü‰düuÛÑ @ø£Á^e+>±
nyÓ÷~+∫+~.
øö‘êfi¯+ eT+&É\ eTVü‰düuÑÛ :
26.10.2015q øö‘êfi¯+ eT+&É\ eTVü‰düuÑÛ øö‘ês¡+ q+<äT
ø±ˆˆ »>∑Bwt n<Ûä´ø£å‘·q »]–q~. n<Ûä´≈£åî\T>±, _. Hêπ>+Á<ä|üŒ,
ø±s¡´<ä]Ù>± »>∑Bwt, ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T>±, Vü≤qTeT+‘·T— düV‰ü j·T ø±s¡´<ä]Ù>±
s¡‘ï· j·T´, ø√XÊ~Ûø±]>± s¡yT˚ wtqT eTVü‰düuÑÛ @ø£Á^e+>± mqTï≈£îqï~.
m$Tà>∑q÷s¡T eT+&É\ eTVü‰düuÑÛ :
27.10.2015q m$Tà>∑q÷s¡T eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À m◊¬øm+mdt
eT+&É\ eTVü‰düu≈ÑÛ î£ m|t. sêE n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+#ês¡T. n<Û´ä ≈£îå \T>±
¬ø.@ùdãT, ø±s¡´<ä]Ù>± ¬ø.sê»qï, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± _. Hêπ>wt,
düV‰ü j·Tø±s¡´<ä]Ù>± |æ. e÷¬s|üŒ, ø√XÊ~Ûø±] õ. Äq+<ä+\‘√ bÕ≥T
<äd–Ôü ] \≈£îå \qT düuTÑÛ ´\T>± mqTïø√e&É+ »]–q~.
q+~ø=≥÷ÿs¡T &ç$»Hé eTVü‰düuÑÛ :
2.11.2015q m◊¬ ø m+mdt 6e &ç $ »Hé eTVü ‰ dü u Û Ñ
q+~ø=≥÷ÿs¡T˝À ø±Áy˚T&é $. ns¡¢|üŒ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q~. á
eTVü‰düu≈ÑÛ î£ 80 eT+~ Á|ü‹ì<ÛTä \T bÕ˝§ZHêïs¡T. á düuqÑÛ T<˚•› +∫
m◊¬øm+mdt õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T, ø±s¡´<äsT¡ Ù\T $. eT*¢ø±s¡Tq® , yÓ.’
qs¡d+æ VüQ\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ q+~ø=≥÷ÿs¡T ÁbÕ+‘·+˝À s¬ ‘’ T· `≈£L©\T
m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ m◊¬øm+mdt nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T
#˚|ü{Ϻ+<äHêïs¡T.
á eTVü‰düu≈ÑÛ î£ Ç|òPü º qT+&ç eTõ<é$Tj·÷´, |æ&mç dtjT· T qT+&ç
X‚KsY, |æˇ&ÉãT¢´ qT+&ç $»j·TeTà, eTVü‰düu˝ÑÛ À bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T.
nq+‘·s+¡ q+~ø=≥÷ÿs¡T &ç$»Hé ø£$T{Ï n<Û´ä ≈£îå \T>± m+.>√bÕ˝Ÿ,
ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T>± {Ï.zãT˝Òw,t eTVü≤ã÷uŸu≤wü— ø±s¡´<ä]Ù>± $. ns¡|¢ Œü —
düV‰ü j·Tø±s¡´<ä]Ù>± ∫qïkÕ«$T, sêeTT&ÉT— ø√XÊ~Ûø±]>± X‚KsY, ø£$T{Ï
düuTÑÛ ´\T>± s¡eTDj·T´XË{,ºÏ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ ÁbÕ‘·ø√≥ |ü⁄\¢qï, X¯+ø£s,Y
zãT˝Òwt, |üø°s¡qï, U≤<äsYuÛ≤wü, m\¢Hêïj·TT&ÉT\qT mqTïø√e&É+
»]–q~.
Ä<√ì &ç$»Hé eTVü‰düuÑÛ :
6.11.2015q Ä<√ì &ç$»Hé πø+Á<ä+ q+<äT m◊¬øm+mdt
&ç$»Hé eTVü‰düuÑÛ ø±ˆˆ ø¬ . <äTsêZÁ|ükÕ<é n<Û´ä ø£‘å q· »]–q~. eTVü‰düu≈ÑÛ î£
eTT+<äT ø±Áy˚T&é ñs¡T≈£î+<ä|üŒ dü÷ú|ü+ <ä>∑Zs¡ Ç|òüPº õ˝≤¢ Hêj·T≈£î&ÉT,
õ. yÓ+ø£|Œü C…+&Ü$wüÿs¡D #˚|{ü ºÏ neTs¡Ms¡T\≈£î eTÚq+ bÕ{Ï+∫
ìyê[ n]Œ+#ês¡T. $$<Ûä Á|üC≤dü+|ò÷ü \ Hêj·T≈£î\T, |æˇ&ÉãT¢ õ˝≤¢
ø±s¡´<ä]Ù eTDÏ, |æ&mç dtjT· T õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø¬ . uÛ≤düÿsY, Ç|òPü º Hêj·T≈£î\T
õ. yÓ+ø£|Œü ‘·~‘·sT¡ \T eTVü‰düu˝ÑÛ À bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. m◊¬øm+mdt
õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå &ÉT $. eT*¢ø±s¡Tq® á eTVü‰düu˝ÑÛ À e÷{≤¢&Üs¡T.
n<Ûä´≈£åî\T>± ¬ø. Á|ükÕ<é— ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± Hêπ>+Á<ä|üŒ, >±<Ó|üŒ,
Á|ü<ëÛ qø±s¡´<ä]Ù>± ø¬ dt. sêE, düV‰ü j·Tø±s¡´<äsT¡ Ù\T>± *+>∑|Œü , @ùdãT,
düuTÑÛ ´\T>± @düjT· ´, eT\¢jT· ´, Mπswt, ;ÛyT˚ wt, $»jYT>ös¡T, »j·TbÕ˝Ÿ,
Hê>∑sêE, »>∑Bwt— Vü≤qTeT+‘·T\qT eTVü‰düuÛÑ mqTïø√e&É+
»]–+~.
$T&É÷sÔ T¡ eT+&É\ eTVü‰düuÑÛ :
18.10.2015q m◊¬øm+mdt $T&É÷sÔ T¡ eT+&É\ eTVü‰düuÑÛ ø±ˆˆ
$. ns¡|¢ Œü , n<Û´ä ø£‘å q· »]–q~. eT+&É\ ø£$T{ÏøÏ n<Û´ä ≈£îå \T {Ï.
zãT˝Òw—t ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T dü÷s¡´#·+Á<ä, kÕ«eTqï, ø±s¡´<ä]Ù s¡eTDj·T´,
XË{,ºÏ düV‰ü j·Tø±s¡´<äsT¡ Ù\T>± m\¢Hêj·TT&ÉT, yÓ+ø£≥j·T´— ø√XÊ~Ûø±]>±
X¯+ø£s,Y ø£$T{Ïduü TÑÛ ´\T>± ∫qïkÕ«$T, zãT˝Òw,t bÕ‘·ø√≥ |ü⁄\¢qï,
nÁãVü‰+\qT @ø£Á^e+>± mqTïø√e&É+ »]–q~.

|üˆˆ>√ˆˆ õ˝≤¢ :
s¬ ‘’ ê+>∑ b˛sê{≤\qT rÁe‘·s+¡ #Ój÷· ´\ì nœ\uÛ≤s¡‘· s¬ ‘’ T· ≈£L©
dü+|òüT+ m◊¬øm+mdt sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù &ç. <äTsêZÁ|ükÕ<é
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. nœ\uÛ≤s¡‘· ¬s’‘·T ≈£L© dü+|òüT+ m◊¬øm+mdt
|ü • ÃeT>√<ëe]s¡ õ˝≤¢ eTVü ‰ dü u Û Ñ \ T 7.11.15q X¯ ì yês¡ +
»+>±¬s&ç>¶ ÷∑ &Ó+ <Ûsä à¡ qï yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ Vü‰˝Ÿ˝À »]>±sTT. m◊¬øm+mdt
õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T yÓ{ºÏ düTã“qï n<Û´ä ø£‘å q· »]–q düu˝ÑÛ À eTTK´ n‹~∏>±
$#˚Ãdæq s¬ ‘’ T· ≈£L© dü+|òTü + sêh Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù &ç. <äTsêZÁ|ükÕ<é
e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ s¬ ‘’ ê+>±ìï uÛ÷Ñ $T qT+&ç <ä÷s¡+ #ÓjT· ´&ÜìøÏ Á|üuTÑÛ ‘ê«\T
nìïs¡ø±\ Á|üjT· ‘êï\T rÁe‘·s+¡ #˚XÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. eTs√ Á|üøÿ£

s¬ ‘’ T· \T |ü+&ç+∫q |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤≥T<Ûsä \¡ T ø£*Œ+#·≈î£ +&Ü bÕ\≈£î\T
#√<ä´+ #·÷düTHÔ êïs¡ì nHêïs¡T. ∫e]øÏ <ÛëHê´>±s¡+>± e⁄qï ñuÛj
Ñ T·
>√<ëe] õ˝≤¢\˝À ≈£L&Ü s¬ ‘’ ê+>∑ Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚dTü ≈£î+≥THêïs¡+fÒ
|ü]dæú‹ m+‘· Á|üe÷<äø£s¡+>± e⁄HêïjÓ÷ ns¡ú+ #˚düTø√yê\ì á
$<ÛëHê\øÏ e´‹πsø£+>± s¬ ‘’ ê+>∑+ Á|ü‹|òTü ≥Hê b˛sê{≤\qT rÁe‘·s+¡
#Ój·÷´\ì nHêïs¡T. mdt.dæ., mdt.{Ï. j·÷ø˘ºì ≈£L&Ü düÁø£eT+>±
neT\T #ÓjT· ´≥+ ˝Ò<ìä Bì e\q <ä[‘·T\T, –]»qT\ô|’ <ë&ÉT\T
rÁe‘·se¡ Tj·÷´j·Tì $eT]Ù+#ês¡T.
Ç+ø± á eTVü‰düu˝ÑÛ À m◊¬øm+mdt õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T |æ. lìyêdt,
ns¡>+∑ {Ï ∫qïu≤“sTT, yÓ{ºÏ uÛ≤s¡‹, Ç|òPü º õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ø¬ .$. s¡eTD
|æ&mç dtjT· T õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T Ç. uÛ÷Ñ wüD+, ns¡TD√<äjT· õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T
q&É|\ü eTTø±ÿ¬s&ç\¶ T e÷{≤¢&Üs¡T.
|üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢ m◊¬øm+mdt q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ : n<Ûä´≈£åî\T yÓ{Ϻ
düTu≤“sêe⁄, ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T yÓE® düTÁãVü≤àD´+— Á|ü<ëÛ qø±s¡´<ä]Ù <Ûsä T¡ à\
düTsπ wt, ø±s¡´<ä]Ù |æ. lìyêdt, ø√XÊ~Ûø±] nsê® <Ûsä êàsêe⁄\‘√ yÓTT‘·+Ô
15 eT+~ ø£$T{°ì mqTïø√e≥yÓTqÆ ~.

‘·÷ˆˆ>√ˆˆ õ\¢ eTVü‰düuÑÛ
s¬ ‘’ T· \≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûsä ¡ ø£*Œ+#·T‘êeTì, s¬ ‘’ T· s¡TD≤\T e÷|ò”
#˚kÕÔeTì yê>±Δq+ #˚dæ, πø+Á<ä+˝À yÓ÷B, sêh+˝À #·+Á<äu≤ãT
n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃs¡ì ø±˙ Ms¡T ‘·eT yê>±ΔHê\qT neT\T
#˚j·Tø£b˛e&Éy˚T >±≈£î+&Ü e´ekÕj·T s¡+>±ìï, <˚X¯ Á|üC≤˙ø±ìï
eT]+‘· dü+øå√uÛ≤ìøÏ HÓ{yºÏ X˚ Ês¡ì dæ|◊æ (m+.m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d” sêh
n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û yÓ.’ kÕ+ã•esêe⁄ $eT]Ù+#ês¡T. sê»eT+Á&ç˝À
19.12.2015q »]–q nœ\uÛ≤s¡‘· s¬ ‘’ T· `≈£L© dü+|òTü + 8e õ˝≤¢
eTVü‰düu≈ÑÛ î£ eTTK´n‹~Û>± $#˚Ãdæq kÕ+ã•esêe⁄, eTìwæ eTqT>∑&≈É î£
uÛ÷Ñ y˚T Ä<Ûës¡eTì, |ü+≥\T, KìC≤\T, ˙s¡T, JeHê<Ûës¡+>± e⁄+&É>±
dü+|üqï <˚XÊ\T uÛ÷Ñ ‘êbÕìï ô|+#˚ $<ÛëHê\T ne_Ûd÷ü Ô Á|ü|+ü #êìï
Á|üe÷<ä|ü⁄ n+#·T˝ÀøÏ HÓ{Ϻ y˚düTÔHêïj·THêïs¡T. ¬s’‘ê+>∑+ H˚&ÉT nH˚ø£
düeTdü´\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. <äTH˚ïyêìøÏ uÛ÷Ñ $T ˝Òøb£ ˛e&É+,
–≥Tºu≤≥T <Ûsä \¡ T \_Û+#·ø£ b˛e&É+, ÁbÕC…≈î£ \º ù|s¡T‘√ s¬ ‘’ T· \ qT+&ç
uÛ÷Ñ eTT\T ˝≤ø√ÿe&ÜìøÏ e´‹πsø£+>± ã\yÓTqÆ s¬ ‘’ ê+>∑ ñ<ä´e÷\T
ì]à+#·e\dæq ø£s¡Ôe´+ $|ü¢e ¬s’‘·T≈£L© dü+|òüT+ m◊¬øm+mdt
ø=qkÕ–+#ê\Hêïs¡T.
á düu˝ÑÛ À m◊¬øm+mdt. sêh n<Û´ä ≈£îå &ÉT Á|üu≤Û ø£ss¬¡ &ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷
Á_{°wüß e\dü bÕ\qqT >∑&É>∑&É˝≤&ç+∫q #·]Á‘· ‘·÷s¡TŒ>√<ëe]
õ˝≤¢˝À e⁄+<äHêïs¡T.
m◊¬øm+mdt sêh Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù m+. <äTsêZÁ|ükÕ<é e÷{≤¢&TÉ ‘·÷
e´ekÕj·T s¡+>±ìï ˝À‘Óq’ dü+øå√uÛ+Ñ ˝ÀøÏ bÕ\ø£esêZ\T HÓ{yºÏ d˚ qæ
|ò ü * ‘· y ˚ T ¬ s ’ ‘ · T \ Ä‘· à Vü ≤ ‘· ´ \≈£ î ø±s¡ D eTHêïs¡ T . b˛sê{≤\T
ì]à+#·&ÜìøÏ s¬ ‘’ ê+>±ìï düqï<ä+Δ #˚j÷· \Hêïs¡T.
á eTVü‰düu\ÑÛ T eT&Éø+£ mÁs¡qï <=s¡, kÕøÏ] uÛ≤düÿsY, ø=+&Ü
<äTsêZsêe⁄\ n<Û´ä ø£‘å q· »]–+~. |æˇ&ÉãT¢´ õ˝≤¢ Hêj·T≈£îsê\T ø¬ .
Á|üdqü ï, |æym’Ó ˝Ÿ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù m. ø£èwüí dü+<˚X+¯ Ç#êÃs¡T. Ç+ø±
á düu˝ÑÛ À m◊¬øm+mdt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù |æ. Á|üB|t, ◊m|ò{t j
Ï T· T õ˝≤¢
n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø. CÀõ, |æˇ&ÉãT¢´ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù C…. Hê>∑s¡‘·ï+\T
e÷{≤¢&Üs¡T.
q÷‘·q n<Û´ä ≈£îå &ç>± : eT&Éø+£ mÁs¡qï<=s¡— ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T>± XËq’ +
ÄXÊs¡‘·ï+, $|üŒ]Ô sêeTqï— Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù>± |ü\¢ Á|üB|t—
düVü‰j·Tø±s¡´<äs¡TÙ\T>± |ü+&Ó\ k˛eTj·T´, ø=+&Ü <äTsêZsêe⁄—
ø√XÊ~Ûø±]>± mHé. es¡<sä êE\‘√ düV‰ü ø£$T{° düuTÑÛ ´\T øπ <ëdæ
dü‘´· +, bÕøÏ] uÛ≤düÿsY, #=+>± dü÷s¡´Hêsêj·TD, |ü+&Ó\ bÕ|üqï,
e\÷¢] sê»u≤ãT, uÀ+&ç dü÷sê´sêe⁄, C….&ç. sêE, sê$yÓ÷Vü≤qsêe⁄,
>¬ <ë›&É dü÷]u≤ãT— ø√Ä|ü¸Hé ‘√ ø£*|æ yÓTT‘·+Ô 17 eT+~‘√ ø±s¡´esêZìï
@ø£Á^e+>± mqTïø√e&É+ »]–+~.

sê»eT+Á&ç &ç$»Hé
2015 &çôd+ãs¡T 15q ø√s¡Tø=+&É˝À m◊¬øm+mdt sê»eT+Á&ç
&ç$»Hé 7e eTVü‰düuÛÑ »]–+~. á eTVü‰düuÛÑ≈£î n<Ûä´ø£å es¡Z+>±
mdt. uÛ≤düÿsY, ø¬ . dü‘´· +, õ. dü÷]u≤ãT\T e´eVü≤]+#ês¡T. á eTVü‰
düu≈ÑÛ î£ sê»eT+Á&ç, sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+ &ç$»q¢ qT+&ç 150 eT+~
Á|ü‹ì<ÛTä \T düTe÷s¡T 30 Á>±e÷\ qT+&ç Á|ü‹ì<ÛTä \T Vü‰»s¡j÷· ´s¡T.

( ‘·sT¡ yêsTT 14e ù|J˝À)

14

q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”

ãT*f…Hé ` 1

|Á øü ±X¯+, HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢\ dü+j·TTø£Ô õ˝≤¢ ø£$T{° ìsêàD+ ` ]b˛s¡T\º T
#·+Á<ä+ es¡Z+ nqTdü]düTÔqï neø±X¯yê<ä $<ÛëHê\qT
e´‹πsøÏd÷ü Ô Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ ø£$T{° düuTÑÛ ´\T ø£se¡ ~ eT*¢U≤s¡TH® ,é ø£se¡ ~
uÛ≤düÿsY\T #·+Á<ä+ esêZìøÏ sêJHêe÷ #˚dæ ‘·eT e÷‘·èdü+düú nsTTq
dæ|◊æ (m+`m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d˝” À #˚sês¡T. n|üŒ{Ïøπ 2013 N*ø£qT
e´‹πsøÏdü÷Ô nœ\ uÛ≤s¡‘· ¬s’‘·T≈£L© dü+|òüT+ sêh Hêj·T≈£î\T,
dæ|æ◊(m+`m˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” õ˝≤¢ ø£$T{° düuÛÑT´\T ø=+>∑s¡
qs¡dæ+Vü≤+ |ü+‘·T\T e÷‘·èdü+düú˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. 2015
&çX¯+ãsY 17q ˇ+>√\T˝À õ˝≤¢ kÕúsTT ìsêàD »qs¡˝Ÿ u≤&û
düe÷y˚X+¯ 30 eT+~‘√ »]–+~. dæ|◊æ (m+`m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d”
øπ +Á<ä ø£$T{° düuTÑÛ ´\T ø±ˆˆ yÓ.’ kÕ+ã•esêe⁄, ø±ˆˆ~yêø£s,Y ◊m|ò{t j
Ï T· T
sêh n<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆ |æ.Á|ükÕ<äT\T sêh sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\qT
$e]+#ês¡T. e÷‘·èdü+dü˝ú À #˚]q eT*¢ø,˘ uÛ≤düÿsY\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷
2013˝À dæ|◊æ (m+`m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d˝” À #·+Á<ä+ ‘Ó∫Ãq N*ø£
$|üy¢ √<ä´e÷ìøÏ qwü+º ø£*–düT+Ô <ä˙, N*ø£ dü+<äs“¡ +¤ >± #·+Á<ä+
#Ó|Œæ q sê»ø°j÷· \≈£î #˚dTü qÔ ï Ä#·sD¡ ≈£î bı+‘·q ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+<ä˙,
#·+Á<ä+ es¡+Z ˝À ñ+fÒ $|üe¢ ø±s¡T\T>± e]ídTü HÔ êïs¡Hêïs¡T. ˇø£ y˚fi¯
$uÒ~ùÛ dÔ e´øÏ>Ô ‘∑ · ì+<ës√|üD\î #˚dTü HÔ êïs¡T. ‘êeTT sêJHêe÷ #˚dæ
e÷‘·èdü+dü˝ú À #˚sêeTì nHêïs¡T. dæ|◊æ (m+`m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d”
Á|üø±X¯+ HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢\ ø£$T{° ø±s¡´<ä]Ù>± ø£se¡ ~ uÛ≤düÿsY, düuTÑÛ ´\T>±
ø=+>∑s¡ qs¡d+æ Vü≤+, C≤qøÏ, *+>∑qï, ø£se¡ ~ eT*¢U≤s¡TH® \é ‘√ q÷‘·q
ø£$T{° ìsêàD+ »]–+~.

ø£©Ô eT<ä´+, ø±˝ŸeT˙ \≈£î e´‹πsø£+>±
ø£©eÔ T<ä´+ e\q $»j·Tyê&É˝À, ˇ+>√\T˝À eTs¡D+Ï ∫q
yê]øÏ mø˘‡Áπ>wæj·÷ Çyê«\˙, dü+|üPs¡íeT<ä´ ìùw<Ûä+ neT\T
#˚j÷· \˙, ø±˝ŸeT˙ ì+<äT‘·T\qT ø£]qƒ +>± •øÏ+å #ê\ì ø√s¡T‘·÷
|æ & ç m dt j · T T, |æ ˇ &É ã T¢ ´ , m◊¬ ø m+mdt dü + |ò ü ÷ \ Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À

16.1.2015q ˇ+>√\T˝À #·]à ôd+≥sY˝À sêh Á|üuTÑÛ ‘·« ~wæº u§eTàqT
<ä>+Δ∑ #˚jT· ≥+ »]–+~.
Á|üC≤dü+|ò÷ü \ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ªªsêh Á|üuTÑÛ ‘·«+
n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ ù|<ä Á|ü»\ s¡øeÔ£ ÷+kÕ\qT |”*à |æ|Œæ #˚k˛Ô+<äì,
ÇdüTø£ kÕÿyéT, ø±˝ŸeT˙, ø£©eÔ T<ä´+ yê´bÕsê\˝À ‘Ó\T>∑T ‘·eTTàfi¯ófl
<ä+<ë#˚dü÷Ô Á|ü»\qT Væ≤+dædüTÔHêïs¡Hêïs¡T. ø£©ÔeT<ä´+ e\q
eTs¡D+Ï ∫qyê]øÏ mø˘‡Áπ>wæj÷· #Ó*+¢ #ê\ì, u≤<ÛTä ´\qT •øÏ+å #ê\ì,
ø±˝ŸeT˙, ôdø˘‡ sê¬ø{Ÿ ì+~‘·T\qT ø£]qƒ +>± •øÏ+å #ê\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m◊¬øm+mdt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø=+>∑s¡
qs¡d+æ Vü≤+, |æˇ&ÉãT¢´ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù yÓ.’ C≤qøÏ, düTo\, |æ&mç dtjT· T
sêh Hêj·T≈£î&ÉT ø¬ .eT*¢ø±s¡TH® ,é õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T øÏsD
¡ ,Y Á|ükÕ<é,
<ëdüT, ø¬ . yÓ+ø£Á{≤e⁄, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, u≤JU≤Hé ‘·~‘·sT¡ \T e⁄Hêïs¡T.

ôÁ |y
’ {
˚ Ÿ $X¯«$<ë´\j·÷\ _\T¢qT ìs¡•dü÷Ô
#·+Á<äu≤ãT Hêj·Tø£‘·«+˝À sêh Á|üuÛÑT‘·«+ o‘êø±\
düe÷y˚XÊ\˝À Á|üy˚X¯ô|≥ºuÀ‘·Tqï Áô|’y˚{Ÿ j·T÷ìe]Ù{°\ _\T¢≈£î
e´‹π s ø£ + >± ˇ+>√\T˝À 18.12.2015q |æ & ç m dt j · T T,
yÓm’ dtÄsYmdtjT· T, $<ë´]ú C…mdæ \ Hêj·Tø£‘ê«q uÛ≤Ø $<ë´s¡T\ú
Á|ü<sä Ù¡ q ` ø£˝ø… s㧜 {Ÿ e<ä› <Ûsä êï »]–+~. |æ&mç dtjT· T sêh Hêj·T≈£î&ÉT
ø¬ . eT*¢ø±s¡TH® é e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ˇø£y|’Ó ⁄ü &çôd+ãsY˝À ø¬ Hê´˝À »s¡>u∑ À‘·Tqï
&Éã÷¢´{Ïy√ düe÷y˚XÊ˝À¢ uÛ≤s¡‘· ñqï‘· $<ë´s¡+>±ìøÏ ñ#·TÃ
_–+#·uÀ‘·T+&É>±, eTs√yÓ|’ ⁄ü #·+Á<äu≤ãT ˇø£ n&ÉT>∑T eTT+<äTøπ dæ
sêh+˝À Áô|’y˚{Ÿ j·T÷ìe]Ù{°\ _\T¢qT ÄyÓ÷~+#ê\qTø√e&É+
eTs√kÕ] #· + Á<ä u ≤ãT Á|ü | ü + #· u≤´+ø˘ J‘· > ±&É T nì
ìs¡÷|æ+#·T≈£îHêï&ÉHêïs¡T. ñqï‘· $<ë´s¡+>∑+ yê´bÕs¡yÓTÆb˛sTT,
Á|ü|ü+#· $<ë´s¡+>∑+˝À uÛ≤>∑yÓTÆ, kÕ+Á|ü<ëj·T j·T÷ìe]Ù{°\T
<Óã“‹+{≤j·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æ&mç dtjT· T õ\¢ ø±s¡´<ä]Ù

ø±ˆˆ ‘ê{Ï#sÓ ¢¡ düTu≤“sêj·TT&ÉT ~«rj·T es¡+Δ ‹
25.11.2015q nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ bÕ$T&ç |ü≥ºD+˝Àì
#Ó‘’ q· ´q>∑s˝Y À ø±ˆˆ düTu≤“sêj·TT&ÉT ~«rj·T es¡+Δ ‹ düu˝ÑÛ À eTT+<äT>±
ø±ˆˆ düTu≤“sêj·TT&ÉT dü÷bú ÕìøÏ dæ|◊æ (m+m˝Ÿ) mHé.&ç. õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù
Ç+&É¢ Á|üuÛ≤ø£sY |üP\e÷\ y˚dæ mÁs¡C…+&Ü m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. düuÛÑ≈£î
n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+∫q ø±ˆˆ düTsπ wt e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêh+˝À õ˝≤¢˝À m+<äs√
ø£eT÷´ìdüTº $|üe¢ ø±s¡T\T Á|ü»\ ø√dü+ J$+∫ ÁbÕD≤\]Œ+#ês¡ì
n˝≤+{Ï yê]˝À $|üe¢ b˛sê≥ jÓ÷<ÛTä \T ø±ˆˆ {Ï.mHé., ø±ˆˆ dæ.|æ.
sê+yÓ÷Vü≤Hé s¬ &ç,¶ sê+u≤ãT, sê$T¬s&ç,¶ ø±ˆˆ düTu≤“sêj·TT&ÉT, ø±ˆˆ
Hê>∑qï Ç˝≤ m+<äs√ Á|ü»\ ø√dü+ |üì#˚d÷ü Ô neTs¡T\j·÷´s¡Hêïs¡T.
Vü≤≈£îÿ\dü+|òTü + Hêj·T≈£î&ÉT ø±ˆˆ sêeTø£èwüí e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø±ˆˆ
düTã“sêj·TT&ÉT &É|ü yÓ÷–dü÷Ô bÕ≥\‘√ Á|üuTÑÛ ‘ê«\ <äTØï‹ì m+&É>{∑ ºÏ
Á|ü»\qT #Ó‘’ q· ´|ü]#˚yê&Éì >=+‘Ó‹Ô bÕ&˚ yê&Éì, ø±ˆˆ düTã“sêj·TT&ÉT
˝Òì ˝À≥T |üP&ÉÃ˝Ò<ìä $e]+#ês¡T.
ø±ˆˆ Hê>∑sêE e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø±ˆˆ düTã“sêj·TT&ÉT ø±ˆˆ ‘·]yÓT\
Hê–¬s&ç¶ ‘·s+¡ qT+N H˚{Ï ‘·s+¡ es¡≈L£ n+<ä]ø° ∫s¡|]ü ∫‘·T&Éì,
düTã“sêj·TT&ÉT ˝Òì ˝À≥T áHê&ÉT ø£ì|ædTü qÔ ï<äì, ñ<ä´e÷ìøÏ ø±ˆˆ
düTã“sêj·TT&ÉT ˝≤+{Ï ø£fi≤ø±s¡T\q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê e⁄qï<äì

düTã“sêj·TT&ÉT≈£î CÀVü‰s¡T¢ #ÓãT‘·÷ eTT–+#ês¡T.
ø±ˆˆ Ç+&É¢ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ dæ|æ◊(m+m˝Ÿ) mHé&ç õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù
e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ 1999 dü+ˆˆ˝À »]–q nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ô|qTø=+&É
ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ qT+N b˛{° #˚düTÔqï |ü]{≤\ s¡$ô|’ ˇ|æ&çÄsY
sê+≈£îe÷sY b˛{° #˚dqæ dü+<äs“¡ +¤ ˝À, ô|qTø=+&É ìjÓ÷»ø£ es¡+Z ˝Àì
Á|ü‹ |ü˝˝¢… À ø±ˆˆ düTã“sêj·TT&ÉT |ü]{≤\ s¡$ <Ís¡H® ê´\qî, Ä>∑&Ü\qT,
Vü≤‘·´\ |üs+¡ |üsq¡ T $e]dü÷Ô mìïø£\ düu˝ÑÛ À¢ bÕ&çq bÕ≥\T õ˝≤¢
Á|ü»\qT, ìjÓ÷»ø£ es¡Z Á|ü»\qT ñ‘˚»Ô |üs∫¡ dü+Áãe÷X¯Ãsê´\≈£î
>∑T] #˚XÊj·THêïs¡T, ø±ˆˆ ‘·]yÓT\ Hê–¬s&ç,¶ ø±ˆˆ #·+Á&É|⁄ü ˝≤¢s¬ &ç¶ @sêŒ≥T
#˚dqæ $|üe¢ sê»ø°j÷· \˝À bÕ˝§Zì, bÕs¡y¢ TÓ +≥Ø |ü+<∏ëqT ‹s¡dÿü ]dü÷Ô
bÕs¡y¢ TÓ +≥Ø |ü+<∏ë ø±<äT Á|üC≤j·TT<äΔ |ü+<∏ë nì düeT düe÷» kÕú|Hü ˚
\ø£å´+>± ì»yÓTÆq ø£eT÷´ìdüTº>± J$+∫ eTq≈£î Ä<äs¡Ù+>±
ì\ã&çHê&Éì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. á es¡+Δ ‹ düu˝ÑÛ À |ü≥Dº ù|<ä\ dü+|òTü +
õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ø±ˆˆ ô|<äq› ï, m◊¬øm+mdt õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ
ÁøÏw,íü düTã“sêj·TT&ÉT ùde\qT $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±ˆˆ
düTã“sêj·TT&ÉT uÛ≤s¡´, ≈£îe÷s¡T&ÉT •e, Ç|òPü º õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ ñ
ù|+Á<ä, bÕ$T&ç Hêj·T≈£îsê\T ø±ˆˆ C…q’ ;“ yÓTT<ä###BOT_TEXT###gt;∑T yês¡T bÕ˝§ZHêïs¡T.

(13 e ù|J ‘·sT¡ yêsTT)

Vü≤kÕÔ˝À¢ ªuÛ≤s¡‘· e´ekÕj·÷ìïμ ã+~Û+#ês¡ì m◊¬øm+mdt sêh Á|ü<ëÛ q
ø±s¡´<ä]Ù m+. <äTsêZÁ|ükÕ<é $eT]Ù+#ês¡T. m◊¬øm+mdt ø±øÏHê&É
&ç$»Hé 2e eTVü‰düu˝ÑÛ À <äTsêZÁ|ükÕ<é bÕ˝§Zì, ÁbÕs¡+uÛÀ|üHê´dü+
#˚kÕs¡T. m◊¬øm+mdt õ˝≤¢ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù |æ. Á|üB|t e÷{≤¢&TÉ ‘·÷
s¬ ‘’ T· `≈£L© ñ<ä´e÷\ô|’ b˛©düT\, Á|üuTÑÛ ‘·« ìs¡“+<äø±+&ÉqT K+&çd÷ü ,Ô
<äTH˚ïyêìøÏ uÛ÷Ñ $T ø√dü+ b˛sê&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.
á düuÛÑ˝À Ç|òüPº sêh ø±s¡´<ä]Ù C…. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä+˝Àì mHé&çm, sêh+˝Àì {Ï&ç|æ Á|üuÛÑT‘ê«\T
s¬ +&É÷ ≈£L&É ø±]àø£#{· ≤º\qT düe]+∫, ø±]à≈£î*ï j·÷»e÷q´\qT
ø£≥Tºu≤ìdü\T>± e÷sêÃ\ì #·÷düTHÔ êïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. á düu˝ÑÛ À
m◊¬øm+mdt õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø=+&Ü <äTsêZsêe⁄, ôdq’ + ÄXÊsê«<ä+,
e\÷¢] sê»u≤ãT, uÀ+&ÉT dü÷sê´sêe⁄, Ç|òPü º õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ø¬ .
CÀõ, bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#·>±, á düuÛÑ≈£î $. sêeTqï n<Ûä´ø£å‘·
eVæ≤+#ês¡T. düu≈ÑÛ î£ eTT+<äT m◊¬øm+mdt C…+&ÜqT ø±øÏHê&É &ç$»Hé
n<Ûä´≈£åî\T $. sêeTqï m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. 150 eT+~ Á|ü‹ì<ÛäT\T
Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

eTT+<äT>± m◊¬øm+mdt C…+&ÜqT sê»eT+Á&ç &ç$õHé ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T
øπ <ëdæ dü‘´· + m>∑Ts¡yX˚ Ês¡T. nq+‘·s+¡ eTVü‰düu˝ÑÛ À s¬ ‘’ T· `≈£L©
ñ<ä´e÷\˝À neTs¡T˝…’q >∑TÁsê\ |üs¡+CÀ´‹, sê|òüTe, MÁsêE,
XÊ+‹sêE, kÕeT÷´˝Ÿ, MÁsêE, Á|ükÕ<é, BøÏå‘·T\T, dü‘·´+,
nbÕŒsêe⁄\≈£î dü+‘ê|ü+ ‘Ó*j·TCÒd÷ü Ô m◊¬øm+mdt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù
|æ.Á|üB|t rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|≥º>± eTVü‰düuÛÑ á ì$TcÕ\T eTÚq+
bÕ{Ï+∫+~. á düu˝ÑÛ À nœ\uÛ≤s¡‘· s¬ ‘’ T· `≈£L© dü+|òTü + sêh Á|ü<ëÛ q
ø±s¡´<ä]Ù m+. <äTsêZÁ|ükÕ<é eTVü‰düu\ÑÛ qT ÁbÕs¡+_Ûd÷ü Ô ñ|üq´dæ+#ês¡T.
sTT+ø± düu˝ÑÛ À m◊¬øm+mdt õ˝≤¢ n<Û´ä ø£å ø±s¡´<äsT¡ Ù\T m+. mÁs¡qï,
|æ.Á|üB|t, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T |æ. k˛eTqï, mdt. uÛ≤düÿsY, |æym’Ó ˝Ÿ õ˝≤¢
ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. ø£èwüí, |æˇ&ÉãT¢´ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. Hê>∑s¡‘·ï+, #=+>±
dü÷s¡´Hêsêj·TD, dü÷]u≤ãT, dü‘´· + ‘·~‘·sT¡ \T e÷{≤¢&Üs¡T.

ø±øÏHê&É &ç$»Hé :
øπ +Á<ä, sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«\T s¬ +&É÷ ≈£L&Ü e´ekÕj·T s¡+>±ìï
rÁe dü+øå√uÛ+Ñ ˝ÀìøÏ HÓ{yºÏ k˚ Õj·Tì, kÕÁe÷»´yê<ä <˚XÊ\ ø£ã+<ä

C…. s¡yT˚ wt, Hêj·T≈£î\T øÏsD
¡ ,Y <ëdüT, Á|ükÕ<é, yÓm’ dtÄsYmdtjT· T õ˝≤¢
n<Ûä´≈£åî&ÉT eTDÏø£+sƒê¬s&ç¶, XÊeT÷´˝Ÿ, $<ë´]ú C…mdæ Hêj·T≈£î&ÉT |æ.
Hê>∑sêE e⁄Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ &çÄsYz ≈£î $q‹|üÁ‘·+ Çe«&É+
»]–+~.

ø±e* ` ]b˛s¡Tº :
2015 &çôd+ãsY 6 ` Væ≤+<ä÷eT‘√Hêà<ä e´‹πsø£ düuÑÛ : ø±e* kÕ+|òT” ø£
dü+øπ eå T Vü‰dü˝º Ÿ q+<äT »]–+~. ø±e* |ü≥Dº |æ&j
ç T· dtjT· T n<Û´ä ≈£îå &ÉT
yÓ.’ Hêsêj·TD n<Û´ä ø£‘å q· »]–q á düu˝ÑÛ À |æ&j
ç T· dtjT· T sêh
ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T ø¬ .uÛ≤düÿsY e÷{≤¢&Üs¡T. 70 eT+~ bÕ˝ÀZHêïs¡T.
2015 &çôd+ãsY 16 ` ìs¡“¤j·T <äTs¡È≥q≈£î eT÷&˚fi¯ófl nsTTq
dü+<äsꓤìï |ü⁄s¡dÿü ]+#·T≈£îì ø±e* |ü≥D
º ø£$T{° yês¡+ s√E\
bÕ≥T $<ë´dü+dü˝ú À¢ eTVæ≤fi¯\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï nìï s¡ø±\ Væ≤+dü\≈£î
e´‹πsø£+>± #Ó‘’ q· ´e+‘·+ #˚jT· {≤ìøÏ ôd$THês¡T¢ ìs¡«Væ≤+∫+~. 4
ø±˝ÒJ\T, eT÷&ÉT u≤*ø£\ Vü‰dü˝º Ÿ‡ q+<äT ôd$THês¡T¢ »]>±sTT. yÓTT‘·+Ô
1500eT+~ $<ë´s¡T\Δ T bÕ˝§ZHêïs¡T. á ôd$THêsY\˝À |æ&j
ç T· dtjT· T
|ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T yÓ’.Hêsêj·TD, n&É«πø{Ÿ mHé. kÕsTT Á|ükÕ<é,
|æ&j
ç T· dtjT· T sêh ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T ø¬ .uÛ≤düÿsY ‘·~‘·sT¡ \T ñ|üq´dæ+#ês¡T.
2015 &çôd+ãsY 20 ` ìs¡“¤j·T <äTs¡È≥q˝À n‘·´+‘· øÏsê‘·+>±
e´eVü≤]+∫q u≤\ H˚sd¡ Tü &Ô ìç $&ÉT<ä\ #˚jT· {≤ìï ìs¡ddæ ÷ü Ô ø±e*
|ü≥ºD+˝À düTe÷s¡T 35eT+~ $<ë´s¡TΔ\‘√ Á|ü<äs¡Ùq »]–+~.
n‘ê´#ês¡ì+~‘·T\ ~wæºu§eTà ‘·>∑T\u…≥º&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔ+&É>±
b˛©düT\T ~wæuº §eTàqT ˝≤¬øÿfi≤fls¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æ&j
ç T· dtjT· T
|ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T yÓ’.Hêsêj·TD, |æ&çj·Tdtj·TT sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T
¬ø.uÛ≤düÿsY |ü≥ºD Hêj·T≈£î\T dæ.ôV≤#Y.lHê<Ûé, #Óqïu≤ãT, dü˙ï,
eTTìX‚KsY, kÕsTT, ø=+&ÉjT· ´, Á|üdqü ï, eTH√CŸ, sê»X‚KsY, Vü≤Øwt,
nì˝Ÿ, ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$»j·Tq>∑s+¡ õ˝≤¢qT ø£sT¡ e⁄
bÁ Õ+‘·+>± |Á øü {£ +Ï #ê\ì <Ûsä êï
$»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝À esê¸\T düø±˝À ≈£îs¡eø£ nH˚ø£
Á>±e÷˝À¢ e], Ç‘·s¡ |ü+≥\T rÁe+>± <Óã“‹HêïsTT. ¬s’‘·T\≈£î
‹+&ç–+»\T ≈£L&Ü <äø£ÿì dæú‹ HÓ\ø=+~. ø±˙ sêh Á|üuÛÑT‘·«+
õ˝≤¢q+‘·{Ï˙ ø£s¡Te⁄ |”&ç‘· ÁbÕ+‘·+>± Á|üø£{Ï+#·≈£î+&Ü πøe
d”‘êq>∑s¡+, u§_“*, bÕ∫ô|+≥ eT+&É˝≤\qT e÷Á‘·y˚T ø£s¡Te⁄
ÁbÕ+‘ê\T>± Á|üø{£ +Ï ∫ #˚‘T· \T <äT\T|ü⁄≈£î+~. yêdüeÔ |ü]dæ‘ú T· \qT
|ü]o*+#·≈î£ +&Ü m≥Te+{Ï XÊÁd”j
Ô T· ‘·˝ìÒ bÕ‘· Á|üe÷D≤\‘√ es¡¸bÕ‘·
qyÓ÷<äT XÊ‘êìï ˝…øÿÏ +∫ õ˝≤¢øÏ #ê˝≤ nHê´j·T+ #˚d+æ ~. |ò*ü ‘·+>±
õ˝≤¢˝À Ç‘·s¡ eT+&É˝≤˝À¢ì s¬ ‘’ ê+>∑+ rÁe+>± qwübº ˛j˚T |ü]dæ‹ú
e∫Ã+~. ø£qTø£ ¬s’‘ê+>∑+ m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT yÓ+≥H˚
|ü]cÕÿ]+#·eTì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚dü÷Ô 7`12`2015q
bÕs¡«r|ü⁄s¡+ Äضz Ä|ò”dt e<ä› @.◊.¬ø.m+.mdt õ˝≤¢ ø£$T{°
s¬ ‘’ T· `≈£L©\T, Ä~yêd”\‘√ <Ûsä êï ìs¡«Væ≤+∫+~. &çe÷+&É‘¢ √ ≈£L&çq
yÓTyÓTTsê+&Üìï n~Ûø±s¡T\≈£î õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T n+<äCkÒ Õs¡T.
<Ûëq´+øÏ, #Ós≈¡ î£ , bÕe÷sTT˝Ÿ, Á|ü‹Ô |ü+≥\≈£î eT<ä‘› T· :
<Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë\T nìï |ü+#êsTTr\˝À @sêŒ≥T #˚dæ
s¡+>∑Te÷]q <ÛëHê´ìï ≈£L&Ü @ Ä+ø£\å T ˝Ò≈î£ +&Ü ø=qT>√\T #˚j÷· *!
bÕdtãTø˘\T e⁄qïyê] <ä>sπZ∑ <Ûëq´+ ø=qT>√\T #˚j÷· \H˚ ìã+<Ûqä qT
m‹Ôyd˚ æ n+<ä] s¬ ‘’ T· \ <ä>sZ∑ ¡ ø=qT>√\T #˚j÷· *! $»j·Tq>∑s+¡
õ˝≤¢ n+‘·{Ï˙ ø£s¡Te⁄ õ˝≤¢>± Á|üø£{Ï+#ê*. ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê\T>±
ìs¡sí TT+#˚ bÕ‘· ÁbÕe÷DÏø‘£ \· qT düe]+∫ XÊÁd”j
Ô T· +>± |ü]o*+#ê*!
<˚X+¯ ˝À, sêh+˝À s¬ ‘’ ê+>∑ Ä‘·àVü≤‘·´\ ìyês¡D≈£î dü‘«· s¡+ #·s´¡ \T
#˚|{ü ≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

AIKMS

nœ\uÛ≤s¡‘· eTVü‰ düu\
ÑÛ T

2016 @Á|æ˝Ÿ 2, 3, 4
n\Vü‰u≤<é (ñ‘·sÔ Á¡ |ü<X
˚ )Ÿ

ãT*f…Hé ` 1

q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”

15

Væ≤+<äT‘·« X¯≈£îÔ\≈£î e´‹πsø£+>± b˛sê{≤ìï rÁe‘·s¡+ #˚j·T+&ç
yÓ÷

&û Hêj·Tø£‘·«+˝À ÄsY.j·Tdt.j·Tdt., ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+
øπ +Á<ä+˝À @s¡Œ&ç+~. Á|üuTÑÛ ‘·« n+&É‘√ Væ≤+<äT‘·«yê<äT\ $<˚«wü|Pü ]‘·
$wü|Pü ]‘·yTÓ qÆ eT‘· Á|ü#ês¡+ Á|üe÷<äøs£ ¡ kÕúsTTøÏ #˚]+~. yÓTHÆ êغ
e´‹πsø£ Á|ü<ëÛ q+>± eTTdæ+¢ e´‹πsø£ $<˚«wü |üP]‘· Á|ü#êsêìï <˚X¯
yê´|æ‘+· >± ÁbÕs¡+_Û+∫+~. <˚XÊìï eT‘· bÕ‹|ü~ø£ MT<ä N\Ã{≤ìøÏ
Á|ü#êsêìï ÁbÕs¡+_Û+∫+~. <˚X¯+ q\TeT÷\˝≤ eT‘· $<Û˚«cÕìï
$dü]Ô +#·{≤ìøÏ dü+|òTt |ü]yêsY Á|üjT· ‹ïdüTqÔ ï~. @ ∫qï neø±X¯+
<=]øÏHê eTè>∑ÁbÕj·TyÓTÆq Vü≤‘·´\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï~. eT÷&ÛÉ
$XÊ«kÕ*ï e´‹πsøÏ+#˚, Á|ü#ês¡+ #˚ùd ùV≤‘·Tyê<äT©ï, eT‘√Hêà<ä
Á|ü#êsêìï e´‹πsøÏ+#˚ y˚T<Ûëe⁄©ï \ø£´å +>± #˚dTü ø=ì <ë&ÉT\T #˚dTü qÔ ï~.
∫e]øÏ ø±*à #·+|ü⁄‘·Tqï~. #·≥|º sü y¡ TÓ qÆ dü+dü\ú ìï+{Ï˝À, dü+düÿè‹
` ø£fi\¯ ÷, ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT, #ê]Á‹ø£ |ü]XÀ<ÛHä ê øπ +Á<ë\÷, $<ë´s¡+>∑+,
∫e]øÏ XÊÅdÔü ` kÕ+πø‹ø£ s¡+>±˝À¢ ≈£L&Ü ÄsY.j·Tdt.j·Tdt. yê<äT\‘√
ì+bÕs¡T. dü+|òTt |ü]yêsY <ë&ÉT\T nìï s¡+>±©ï #·T≥TºeTT{≤ºsTT.
uÛ≤s¡‘· <˚X¯ #·]Á‘·øÏ dü+ã+~Û+∫ yê] dü«+‘· uÛ≤yê\‘√ ≈£L&çq ø£<\ä∏ T
‘·j÷· s¡T #˚dTü HÔ êïs¡T. Á|üC≤ b˛sê{≤\qT |üøÿ£ ≈£î eT[fl+#˚+<äT≈£î eT‘·
|òüTs¡¸D\T düèwæºdü÷Ô s¡ø£Ô|ü⁄fÒs¡T\T bÕ]düTÔHêïs¡T. <˚X¯+˝À ìsêXÊ
ìdüŒèVü≤\qT ô|+#·T‘·THêïs¡T. Á|üC≤ yê+#Û*· ï >∑‘· ø±\|ü⁄ ø°]‘Ô √ ≈£L&çq
ø£<\ä∏ ‘√ neùV≤fi¯q #˚dTü HÔ êïs¡T. <˚X+¯ ˝Àì düV≤ü » dü+|ü<*ä ï, $<˚o,
dü«<˚o ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\≈£î <ësê<ä‘·Ô+ #˚j·T{≤ìï Á|ü»\T
Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T.
bÕ\ø£ Væ≤+<äT‘·« X¯≈£îÔ\ jÓTTø£ÿ <ë&ÉT*ï Á|ü»\T rÁe+>±
Á|ü‹|òüT{ÏdüTÔHêïs¡T. $$<Ûä s¡+>±\≈£î #Ó+~q y˚T<Ûëe⁄\T ô|<ä› m‘·TÔq
‘·eT ìs¡dqü \qT ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. kÕVæ≤‘·´+, ø£fi\¯ ÷, dæ˙ |ü]ÁX¯eT,
XÊÅdüÔ $C≤„q+, #ê]Á‹ø£ |ü]XÀ<ÛäHê s¡+>±\≈£î #Ó+~q Á|üU≤´‘·
y˚T<Ûëe⁄\T ‘·eT nyês¡T\¶ qT ‹]– Ç#˚ÃdüTHÔ êïs¡T. ìs¡dqü ‘Ó\T|ü⁄‘·÷
Á|üø≥£ q\T ÇdüTHÔ êïs¡T. &܈ˆ ø£\ãTØZ Vü≤‘·´‘√ ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ ìs¡dqü \T,
<ëÁB˝À |üXó¯ e÷+dü+ e⁄+<äH˚ kÕ≈£î‘√ nU≤¢ø˘ Vü≤‘·´‘√ ìs¡dqü \
y˚>+∑ , e⁄<Ûèä r ô|]–+~. á Vü≤‘·´q÷ ÄsY.j·Tdt.j·Tdt. Hêj·Tø£‘«· +˝À
Væ≤+<äT‘·« X¯≈î£ \Ô T n*¢q ø£<\ä∏ q÷ Á|ü•ïdü÷Ô ñ<ä´eT+ ÁbÕs¡+uÛeÑ TsTT+~.
á ìs¡düq ñ<ä´e÷*ï Áù|πs|æ‘· ñ<ä´e÷\T>± dü+|òtT |ü]yêsY
ì+~+#·≥+ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. Ä $<Û+ä >± Ms¡T ÁbÕs¡+_Û+∫q eT‘·,
y˚T<Û√, ndüV≤ü Hêìï <ë] eT[fl+#·{≤ìøÏ Á|üjT· ‹ïdüTHÔ êïs¡T. dü+|òTt
|ü]yêsY jÓTTø£ÿ ndüV≤ü Hêìï e´‹πsøÏd÷ü Ô e∫Ãq ìs¡dqü yÓ\T¢e*ï
Áù|sπ |æ‘· ìs¡dqü \T>± Äs√|ædTü HÔ êïs¡T. áHê&ÉT ªªndüV≤ü q+μμ nH˚ |ü<+ä
Á|üeTTK kÕúHêìï ÄÁø£$T+∫+~. @yÓTHÆ ê ndüV≤ü HêìøÏ e´‹πsø£+>±
ìs¡dqü \T ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ç<=ø£ kÕ«>∑‹+#ê*‡q |ü]D≤eT+.
yÓTC≤غ Væ≤+<äT‘·« X¯≈î£ \Ô eT‘·‘‘· ê«ìï K+&çd÷ü Ô Á|üeTTK+>±
á ìs¡dqü \T eTT+<äTø=#êÃsTT. Væ≤+<äT‘·« yê<äT*ï n~Ûø±s¡+˝ÀìøÏ
‘Ó∫Ãq X¯≈î£ ˝Ô $Ò ? yê{Ï Á|üj÷Ó »Hê*ï s¡ødåÏ ÷ü Ô Ç$ #˚dTü qÔ ï ùde˝Ò$T{Ï?
nH˚ $wüj·÷*ï |ü]o*+#·ø£ b˛‘˚ Væ≤+<äT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>±
»s¡T>∑T‘·Tqï b˛sê≥+ ndü+|üPs¡+í >±H˚ $T–* b˛‘·T+~. Væ≤+<ä÷
eT‘√Hêà<ëìï ô|+∫ b˛wædüTÔqï yÓTC≤غ yê<ä+ nH˚ ãTs¡TU≤ì
‘=\–+#ê*. Ç~ nH˚ø£ eTTK´yÓTqÆ n+XÊ*ï eTT+<äT≈£î ‘Ó∫Ã+~.
yÓ÷&ûì n~Ûø±s¡+˝ÀìøÏ rdüT≈£î sêe{≤ìøÏ ø±s=Œπs{Ÿ MT&çj÷·
ìs¡«Væ≤+∫q eTTK´yÓTÆq bÕÁ‘· eTq+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. >∑T»sê‘Y
eTTdæ+¢ \ô|’ »]–q qs¡yT˚ <Ûëìï Á|üøÿ£ ≈£î ô|{Ï+º ~. >∑T»sê‘Y n_Ûeè~Δ
qeT÷Hêìï eTT+<äT≈£î ‘Ó∫Ã+~. BìH˚ <˚X¯ yê´|æ‘+· >± Á|ü#ês¡+
#˚dæ+~. e÷J Á|ü<Ûëì eTHéyÓ÷Vü≤Hé dæ+>¥ ìs¡«Væ≤+#·˝Òì bÕÁ‘·ì
ìs¡«Væ≤+#· ø£*–q ˇø£ ã\yÓTqÆ e´øÏ>Ô ± Á|ü#ês¡+ #˚d+æ ~. $<˚o,
dü«<˚o ø±s=Œπs{Ÿ X¯≈£îÔ\≈£î yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ #˚düTÔqï }&ç>±ìï
ø£|æŒô|≥º&Üìπø dü+|òtT |ü]yês¡+ <˚X¯+˝À eT‘· ndüVü≤Hêìï
ô|+#·T‘√+~.
1947 qT+&ç <˚X¯+˝À »]–q eT‘· |òüTs¡¸D\˙ï Á|üuÛÑT‘·«
j·T+Á‘ê+>∑+˝À ˝À‘·T>± ‹wüyº d˚ æ e⁄qï eT‘·‘‘· «· yê<ëìï yÓ\T>∑T˝ÀøÏ
rdüTø=∫Ã+~. b˛©düT, |ü]bÕ\Hê j·T+Á‘ê+>∑+ n+‘ê m\¢|ü &É÷
yÓTÆHêغ\≈£î e´‹πsø£+>±H˚ e´eVü≤]+∫+~. yÓTÆHêغ\ô|’ <ë&ÉT\T
»]–q|ü&ÉT Áù|ø£åø£ bÕÁ‘· eVæ≤+∫+~. ˇø=ÿø£ÿkÕ] <ë&ÉT˝À¢
uÛ≤>∑kÕ«eTT\T>± ≈£L&Ü e´eVü≤]+#ês¡T. ‘·eTô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT*ï
yÓTHÆ êغ\T e´‹πsøÏd÷ü Ô ìs¡dqü \T e´ø£+Ô #˚dqæ |ü&ÉT XÊ+‹ uÛÁÑ <ä‘\· qT
ø±bÕ&˚ ù|s¡T‘√ yê{Ïì n‘·´+‘· ø£è≤s¡+>± nD∫y˚XÊs¡T. 1947 qT+&ç
»]–q eT‘· |òTü s¡¸D˝À¢ m≈£îÿe uÛ≤>∑+ yÓTHÆ êغ\ô|’ »]–q <ë&ÉT˝Ò.
1984˝À <˚X+¯ ˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ dæ≈î£ ÿ\ô|’ »]–q Vü≤‘ê´ø±+&É,
2002˝À >∑T»sê‘Y˝À eTTd”+¢ \ô|’ »]–q e÷s¡Dø±+&É˝À Á|üuTÑÛ ‘·«
j·T+Á‘ê+>∑+, b˛©düT\T ìs¡«Væ≤+∫q bÕÁ‘· ø={§º∫Ãq ñ<ëVü≤s¡D\T>±
eTq eTT+<äTHêïsTT. Ç˝≤ #Ó|ü ≈£î+≥÷ b˛‘˚ #ê+‘ê&É+‘·e⁄‘·T+~.
eT‘·‘‘· «· +‘√ ì+&çq Á|üuTÑÛ ‘·« j·T+Á‘ê+>∑+˝À m≥Te+{Ï e÷s¡÷Œ
˝Ò<Tä . Á|üuTÑÛ ‘·«+˝Àì bÕ\ø£ esêZ\ eT<Û´ä mìï $uÛ<Ò ë\Tq|üŒ{Ïø,°

dæ ≈ £ î ÿ\ô|’ , eTTd” ¢ + \ô|’ ø=qkÕ–q e÷s¡ D ø±+&É ˝ À bÕ˝§Z q ï
H˚sd¡ Tü \Ô +<äØï ø±bÕ&ÉT‘·÷H˚ e⁄HêïsTT. yê]ì Hê´j·T+ eTT+<äT ø√s¡Tº
uÀqT˝À ì\u…≥≈º î£ +&Ü Á|üuTÑÛ ‘·« j·T+Á‘ê+>∑+ s¡ødåÏ ÷ü HÔ ˚ e⁄+~. eT‘·
kÕeTs¡ k Õ´ìø° , eT‘· | ò ü T s¡ ¸ D\T ìyê]+#· { ≤ìø° , »yêãT<ëØ
eVæ≤+#ê*‡q Á|üuTÑÛ ‘·« j·T+Á‘ê+>∑+ |ü<˚ |ü<˚ $|ò\ü eTe⁄‘·÷ e∫Ã+~.
eT‘· |òTü s¡¸D\qT ìyê]+#·≥+˝À bÕ\Hê j·T+Á‘ê+>∑|⁄ü ìs¡ø¢ ´å£ |ü⁄
yÓK’ s¡T˝À¢ì n+XÊ˝À¢ Ç<=ø£{Ï eTTK´yÓT+Æ ~.
bÕ\ø£ esêZ\ e÷s¡Tÿ ˝ÖøÏø£yê<ä+, |üs¡düŒs¡ düVü≤q+ nH˚
n+XÊ\T Á|ü‹dü+øå√uÛ|Ñ ⁄ü düeTj·T+˝Àq÷ eTT+#·Tø=düTqÔ ï n+XÊ\T>±
e⁄+≥THêïsTT. ◊ø£´‘·, düV≤ü q+ ù|s¡T‘√ nìï $uÛ<Ò ë\q÷ düe÷q+>±
#·÷&Ü\ì bÕ\ø£ esêZ\T uÀ~ÛdTü HÔ êïsTT. Ç<˚ bÕ\ø£esêZ\ e÷s¡Tÿ
˝ÖøÏøy£ ê<ä+>± #·÷|ü⁄‘·THêïsTT. Á|ü»\ eT<Û´ä ì»yÓTqÆ ◊ø£´‘· nH˚
<ëìì Ç~ ‹s¡dÿü ]düT+Ô ~. Á|ü»\ Äø±+ø£*å ï HÓsy¡ s˚ á >∑*>π ˝ÖøÏøy£ ê<ä+
uÛ≤s¡‘· <˚XÊìøÏ nedüs+¡ . Á|ü»\≈£îqï \øå±´\qT ◊ø£´#·sá \ <ë«sê
kÕ~Û+#·{≤ìøÏ ˝ÖøÏøy£ ê<ä+ nedüs+¡ . 1857 Hê{Ï b˛sê≥ jÓ÷<ÛTä \
jÓTTø£ÿ ˝ÖøÏøy£ ê<ëìï eTqyÓTTø£kÕ] »„|øÔæ Ï ‘Ó#T· Ã≈£î+<ë+. ˇø£]H=ø£sT¡
düV≤æ +#·Tø√˝Òì yês¡T ≈£L&Ü e\dü bÕ\q≈£î e´‹πsø£+>± uÛTÑ »+ uÛTÑ »+
ø£*|æ b˛sê&Üs¡T. ñ]Á‘êfi¯flqT |üP###BOT_TEXT###lt;ä+&É\T>± d”«ø£]+∫q, kÕ«‘·+Á‘·´
düeTs¡jÓ÷<ÛäT\ jÓTTø£ÿ ˝ÖøÏø£yê<ëìï düà]+#·T≈£î+<ë+. <˚XÊìø°,
Á|ü»\ø° eT+∫ s√E\T sêyê\H˚ \ø£´å +‘√ b˛sê{≤\T #˚d÷ü ,Ô ÁbÕD
‘ê´>∑ + #˚ d æ q , #˚ d ü T Ô q ï $|ü ¢ e ø±s¡ T \ jÓ T Tø£ ÿ ˝ÖøÏ ø £ y ê<ëìï
düà]+#·T≈£î+<ë+. ˝ÖøÏøy£ ê<äeT+fÒ |üsd¡ Œü s¡ düV≤ü q+ ø±<äT. Á|ü»‘ê
◊ø£´+>± ì\ã&É≥y˚T ˝ÖøÏøy£ ê<ä+. ø±˙, uÛ≤s¡‘· <äfi≤Ø bÕ\ø£esêZ\T
e\düyê<äT\ ªª$uÛõÑ +#·T, bÕ*+#·Tμμ nH˚ $<ÛëHêH˚ï nqTdü]düTHÔ êïsTT.
Væ≤+<äTe⁄\, eTTd”+¢ \ eT<Û´ä ndüV≤ü q+ e⁄+<ä˙, M] eT<Û´ä düV≤ü q+
e⁄+&Ü*‡q nedüse¡ TT+<ä˙, Á_{Ïwt e\düyê<äT\T uÀ~Û+∫q <ëìH˚,
H˚{Ï <äfi≤Ø bÕ\ø£ esêZ\÷ uÀ~ÛdTü HÔ êïsTT. Á|ü»\ eT<Û´ä ◊ø£´‘·≈î£
uÛj
Ñ T· ø£+|æ‘T· ˝…q’ bÕ\ø£ esêZ\T |üsd¡ Œü s¡+ düV≤ü q+ nH˚ e\dü bÕ\≈£î\
Á|ü#êsêH˚ï øÏ+#·T≈£îHêïsTT. <˚X¯ düV≤ü » eqs¡T©ï, Á|ü»\ #Íø£
ÁX¯eT X¯ø˙ÔÏ , $<˚o, dü«<˚o ø±s=Œπs{Ÿ dü+dü\ú T ùd«#·Ã>¤ ± ø=\¢>=≥º{≤ìπø
á Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–düTÔHêïsTT. uÛ≤s¡‘· bÕ\≈£î\ á ‘·s¡Vü‰
˝ÖøÏø£yê<ëìï <˚X¯+˝Àì y˚T<Ûëe⁄<äs¡÷ Á|ü•ï+#ê*‡q dü¬s’q
düeTj·T$T<˚.
uÛ≤s¡‘· düe÷»+˝À HÓ\ø=ìe⁄qï eT‘·|sü y¡ TÓ qÆ düyêfi¯q¢ ìï+{Ï˙
Ç+‘·>± |ü]o*+#ê*‡q nedüsêìï H˚{Ï |ü]dæú‘·T\T eTq≈£î
‘Ó*j·TCÒdTü HÔ êïsTT. $<˚o e\düyê<äT\T eT‘· ÁbÕ‹|ü~ø£ MT<ä eTq
<˚XÊìï m˝≤ $uÛõÑ +∫+B, n<˚ $<ÛëHêìï yê] ùde≈£î˝…q’ ø±+Á¬>dt,
eTTdæ+¢ ©>¥\÷ nqTdü]+#êj·TH˚ #ê]Á‘·ø£ $eTs¡ÙqT rÁe+>± |ü]o\Hê
<äèw摺 √ #·÷&Ü*. uÛ≤s¡‘Y ` bÕø˘ n~Ûø±]ø£ #·]Á‘·\˙ï ìØí‘· n+XÊ\
ÁbÕ‹|ü~ø£>± rdüTø=ì sêXÊs¡T. $uÛ»Ñ qì |üsd¡ Œü s¡+ ˇø£]ô|ø’ Ï ˇø£sT¡
ÄbÕ~+#·T≈£î+≥÷ sêXÊs¡T. \ø£å˝≤~ eT+~ Á|ü»\ }#·ø√‘·≈£L,
ÄdæÔ qcÕºìø° ø±s¡≈£î˝…’q yês¡T, ‘·eTì ‘êeTT ø±bÕ&ÉTø√e{≤ìø°,
H˚sêqTï+&ç ãj·T≥|ü&{É ≤ìø° #·]Á‘·\qT sêdüT≈£îHêïs¡T. Ç<ä+‘ê ≈£L&Ü
kÕ«‘·+Á‘·´+ ù|s¡T‘√H˚ ø=qkÕ–+~. 1947˝À »]–q $uÛ»Ñ q #·]Á‘·ì
$eTs¡ÙHê‘·àø£+>± |ü]o*ùdÔ s¬ +&ÉT <˚XÊ\˝Àì bÕ\ø£ esêZ\T, ‘·eT
es¡Z Á|üjÓ÷»Hê\ ø=s¡≈£î eT‘·|üs¡yÓTÆq ñÁ>∑yê<äT\qT ô|+∫
b˛wædTü HÔ êïj·T˙, es¡Z bÕ\qì ø±bÕ&ÉTø√e{≤ìøÏ Á|üC≤ b˛sê{≤*ï
s¡ø|Ô£ ⁄ü fÒsT¡ ˝À¢ eTT+#·T‘·THêïj·T˙, eTqø£seΔ¡ Te⁄‘·T+~. bÕ\ø£esêZ\
≈£îÁ≥\÷, ≈£î‘·+Á‘ê\ jÓT&É\ n‘·´+‘· C≤>∑s¡÷ø£‘·‘√ e⁄+&Ü\H˚
$wüj÷· ìï Ç$ eTq≈£î ‘Ó*j·TCÒdTü HÔ êïsTT.
Væ ≤ +<ä T ‘· « yê<ä e TH˚ ~ kÕsê+X¯ + ˝À nÁ>∑ esêí \
<äTs¡Vü≤+ø±s¡eTì eTq+ >∑T]Ô+#ê*. ]»πs«wüq¢ô|’ dü+|òtT |ü]yêsY
nÁ>∑ Hêj·T≈£î&ÉT yÓ÷Vü≤Hé uÛ>Ñ e∑ ‘Y #˚dqæ Á|üø≥
£ q nHê˝À∫‘·yTÓ qÆ ~>±
eTq+ #·÷&É≈L£ &É<Tä . ÁøÏ+~ ≈£î˝≤\ yês¡T ô|’ ≈£î˝≤\ yê]øÏ ùde\T

#˚ùd yê]>±H˚ e⁄+&Ü\H˚~ yês¡_ÁÛ bÕj·T+. Ç{°e* ø±˝À <ä[‘·T\ô|’
»]–q <ë&ÉT*ï ≈£L&Ü j·÷<Ûäè∫äø£yÓTÆq dü+|òüT≥q\T>± eTq+
#·÷&É≈L£ &É<Tä . Væ≤+<äT‘·« X¯≈î£ \Ô T ‘·eT |ü⁄Hê~ì <äfió¯ ‘·T˝À¢ø,Ï yÓqTø£ã&çq
esêZ˝À¢øÏ $düÔ]+|ü #˚düTø√e{≤ìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïsTT. á esêZ*ï
eT‘· ø={≤¢≥˝À¢ bÕ˝§ZH˚ dü«#·Ã+¤ <ä ùde≈£î\T>±, z≥T¢ y˚ùd yês¡T>±
e⁄|üj÷Ó –+#·T≈£î+≥THêïsTT. es¡í e´edüìú s¡ø+åÏ #·T≈£î+≥÷H˚, yê]ì
‘·eT≈£î ùde #˚ùd yê]>± e⁄+#·Tø√e{≤ìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïsTT.
ÄsYjT· dtjT· dt ;CÒ|” Hêj·T≈£î\, eT+Á‘·T\ Á|üø≥
£ q\T #·÷düT+Ô fÒ Ç$
@M j·÷<äè∫äø+£ >± #˚dTü qÔ ï$ ø±<äT. yê] nÁ>∑es¡|í ⁄ü <äTs¡V≤ü +ø±sêH˚ï
‘Ó*j·TCÒdTü HÔ êïsTT. <ä[‘·T\ô|,’ ÁøÏ+~ ≈£î˝≤\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï <ë&ÉT*ï
Á|ü•ï+∫q yê]ô|’ dü+|òTt |ü]yês¡+ <äTsêàs¡yZ TÓ qÆ <ë&ÉT*ï #˚dTü qÔ ï~.
ÁøÏ+~ ≈£î˝≤\ô|,’ Á|ü‘´˚ ø£+>± <ä[‘·T\ô|’ <ë&ÉT\H˚~ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢
e´Md”øÔ è£ ‘·yTÓ +Æ ~. ÄsYmdtmdt Á|üjT· ‘·ïeT+‘ê, ≈£î˝≤\ nD∫y˚‘≈· î£
e´‹πsø£+>± b˛sê&˚ Á|ü»\ eT<Ûä´ ◊ø£´‘·qT $∫äqï+ #˚j·T≥y˚T.
$düÔè‘ês¡ú+˝À, kÕÁe÷»´yê<ä <√|æ&û e´‹πsø£, |òüP´&É˝Ÿ <√|æ&û,
nD∫y˚‘\· ≈£î e´‹πsø£+>± e⁄qï Á|ü»\ ◊ø£´‘·qT $∫äqï+ #˚jT· ≥y˚T.
ã&Ü ã÷s¡Ty® ê, ã&Ü uÛ÷Ñ kÕ«eT´ esêZ\ e´‹πsø£ Á|üC≤ ñ<ä´e÷*ï
$∫äqï+ #˚jT· ≥y˚T.
<ä[‘·, yÓTHÆ êغ e´‹πsø£ yÓK’ ]H˚ ø±≈£î+&Ü, eTVæ≤fi≤ e´‹πsø£,
Ä~yêd” e´‹πsø£ yÓK’ s¡T*ï ÄsYmdtmdt ø£*– e⁄+~. eTVæ≤fi¯\ jÓT&É\
eTqTyê<ä dü+düÿè‹ì ø£*– e⁄+~. yÓTT‘·+Ô >± ÄsYmdtmdt kÕe÷õø£
Á|ü>∑‹øÏ e´‹πsø£yÓTÆq~.
ÄsYmdtmdt e÷s¡Tÿ yÓTC≤غ eT‘·‘‘· «· yê<ä+ nH˚~ Äø±X¯+ qT+&ç
}&ç |ü&˝É <Ò Tä . ø±+Á¬>dt jÓTTø£ÿ düTBs¡È bÕ\Hê ø±˝ÀH˚ Ç~ ô|+∫,
b˛wæ+#·ã&ç+~. yÓTC≤غ eT‘·‘·‘·«+ jÓT&É\ n~ yÓT‘·ø£ yÓ’K]ì
nqTdü ] +∫+~. á X¯ ≈ £ î Ô * ï ø±+Á¬ > dt dü T Bs¡ È ø± qT+&ç
s¡ø+åÏ #·T≈£î+≥÷ e∫Ã+~. yÓTC≤غ eT‘·‘‘· ê«ìøÏ Á|ü‹ì<ÛTä ˝…q’ yê]
Á|üe÷<ëìï #·÷|æ+∫ yÓTÆHêغ\qT u…~]dü÷Ô e∫Ã+~. Á|üC≤
b˛sê{≤\≈£î e´‹πsø£+>± e⁄|üjÓ÷–+#·T≈£î+~. nsTTq|üŒ{Ïø°,
ÄsYmdtmdt Væ≤+<äT‘ê«ìø°, ø±+Á¬>dt eT‘·‘‘· ê«ìø° eT<Û´ä ‘˚&Ü e⁄+~.
bÕ\ø£ esêZ\ Äj·TT<Ûë>±s¡+˝À eT‘·‘‘· «· + nH˚~ ˇø£ Äj·TT<Û+ä .
yÓTHÆ êغ eT‘·‘‘· «· + yÓTHÆ êغ esêZ\≈£î #Ó+~q Á|ü»*ï Á|üC≤kÕ«$Tø£
ñ<ä´e÷˝À¢ bÕ˝§Zq≈£î+&Ü n&É–¶ düT+Ô ~. nD∫y˚dTü +Ô ~. Ç~ nH˚ø£
dü+<äsꓤ\˝À e´ø£eÔ TsTT+~. nsTT‘˚ yÓTC≤غ Væ≤+<äT‘·«yê<äyT˚ áHê&ÉT
Á|ü<ÛëqyÓTÆq~. Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq~. Væ≤+<äT‘·« yê<äeTH˚~ n‘·´+‘·
<äTsêàs¡yZ TÓ qÆ ~. <äfi≤Ø dü«uÛ≤e+ ø£*–q uÛ≤s¡‘· ã&Ü ã÷s¡Ty® ê es¡+Z
|ü‘·qyÓTÆq |òüP´&É˝Ÿ uÛ≤eC≤ô|’, $\Te\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç Á|üC≤
b˛sê{≤*ï nD∫y˚jT· e#·Ãì uÛ≤$düT+Ô ~. uÛ÷Ñ kÕ«eT´ esêZ\T á
ø°D
å $\Te*ï ø£*– e⁄HêïsTT. á ø°D
å $\Te\≈£î e´‹πsø£+>±H˚
$|üe¢ esêZ\T Á|ü‘´˚ ø£+>± ø±]àø£, ø£s¸¡ ø£ esêZ\T b˛sê&ÉT‘·THêïsTT.
b˛sê&Ü*.
ÄsYmdtmdt ` ;CÒ|” Væ≤+<äT‘·«+ô|’ e´‹πsø£‘· nH˚~ Á|ü»\
eT<Û´ä ◊ø£´‘·qT kÕ~Û+#˚, ˝ÖøÏø£ yê<ëìï XÀ~Û+#˚ ÁbÕs¡+uÛÑ dü÷∫ø£
ø±yê*. <˚X+¯ ˝À yÓ\T¢ yÓ‘T· ‘Ô T· qï ìs¡dqü Á|üdTü ‘Ô +· e⁄qï ˝ÖøÏøy£ ê<ëìï
düyê˝Ÿ #˚ùd~>± e⁄+&Ü*. <√|æ&û ` nD∫y˚‘·\≈£î e´‹πsø£+>±
b˛sê&ÉT‘·Tqï s¬ ‘’ ê+>∑ ` ø±]à≈£ esêZ\‘√ á ìs¡dqü \T eTy˚Tø£+
ø±yê*. ø±]àø£ ` ø£s¸¡ ø£ esêZ\T ≈£L&Ü ‘·eT e+‘·T>±, nìï s¡ø±\
eT‘·‘‘· ê«\≈£î e´‹πsø£+>± b˛sê&Ü*. Á|üdTü ‘Ô +· Væ≤+<ä÷ eT‘·‘‘· ê«ìï
Á|ü<Ûëq Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq~>± rdüTø=ì b˛sê&Ü*. ‘·eT b˛sê{≤\
Á|ü<ëÛ q ø£syÔ¡ ê´\˝À BH=ïø£{>Ï ± rdüTø√yê*. Á|ü»\ ˝ÖøÏøy£ ê<ëìøÏ
yês¡T e÷s¡Z<äs¡Ù≈£î\T ø±yê*. q÷‘·q Á|üC≤kÕ«$Tø£ uÛ≤s¡‘êì¬ø’
»s¡T>∑T‘·Tqï b˛sê≥ $»j·÷ìøÏ Ç~ n‘·´+‘êeX¯´ø£+.

(πø+Á<ä |üÁ‹ø£ q÷´&Óy÷Ó Áø£d” qT+&ç)
nqTyê<ä+ : {Ï. düT<Ûëø£sY

n<˚|
› *
ü ¢ sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄ eTè‹øÏ q÷´&Óy÷
Ó øÁ d
£ ” dü+‘ê|ü+
Á|üeTTK kÕVæ≤ry˚‘,Ô· nuÛTÑ ´<äjT· ø£$, kÕVæ≤‘·´ $eTs¡Ù≈£î\T, e#·q ø£$, >∑»˝Ÿ >±j·T≈£î&ÉT 81 dü+ˆˆ\ n<˚|› *ü ¢ sêyÓ÷àVü≤q sêe⁄
øÏ&ïû yê´~Û‘√ ~. 13.12.2011q ø±øÏHê&É˝À Äø£dàæ ø£+>± eTs¡D+Ï #ês¡T. Äj·Tq eTè‹ |ü≥¢ dæ|◊æ (m+m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d” sêh ø£$T{°
Á|ü>±&ÛÉ dü+‘ê|ü+ ‘Ó*j·TCÒdTü qÔ ï~. Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\≈£î ã+<ÛTä $TÁ‘·T\≈£î kÕqTuÛ÷Ñ ‹ì Á|üø{£ dÏ Tü qÔ ï~. Äj·Tq eTs¡Dyês¡Ô ‘Ó*j·T>±H˚
ns¡TD√<äjT· sêh n<Û´ä ≈£îå \T sêe÷sêe⁄, m◊¬øm+mdt õ˝≤¢ n<Û´ä ø£,å ø±s¡´<äsT¡ Ù\T Á|üu≤Û ø£s,Y <äTsêZÁ|ükÕ<é\T, Ç|òPü º sêh ø±s¡´<ä]Ù m+.
yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ yÓ[fl uÛÖ‹ø£ø±j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. >∑‘· bÕ‹πøfi¯fl düs¡∞ø£s¡D $<ÛëHê\T kÕVæ≤‘·´, kÕ+düÿè‹ø£ s¡+>±\qT
‹s√>∑eTq+ yÓ|’ ⁄ü q&ç|dæ Tü qÔ ï dü+øÏw¢ ºü ø±˝À |ü⁄s√>∑eTq dæ<ëΔ+‘· ìã<ä‘Δ ‘· √ ì\ã&ɶ n<˚|› *ü ¢ bÕÁ‘· $\TyÓq’ ~>± bÕغ uÛ≤$düTqÔ ï~.
eTTK´+>± düe÷C≤ìï eT‘·‘‘· «· sê»˙‹‘√ ø£\Twæ‘+· #˚jT· pdüTqÔ ï |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ Äj·Tq eTs¡D+ kÕVæ≤r s¡+>±ìøÏ rs¡ì ˝À≥T ø£*–düT+Ô <äì
uÛ≤$düTHÔ êï+. Á|üC≤ ñ<ä´e÷\≈£î düìïVæ≤‘·Tì>± ñHêïs¡T. $s¡d+ü qT+&ç ãj·T≥≈£î e∫à @s¡Œ&ɶ Á|üC≤s¡døü Ï ø=+‘· ø± Äj·Tq sêh
n<Ûä´≈£åîì>± ≈£L&Ü |üì#˚XÊs¡T. Äj·Tq kÕ–+∫q Á|ü>∑‹o\ kÕVæ≤‘·´ ùdeqT dü÷Œ¤]Ô>± rdüTø=ì Äj·Tq ˝Òì ˝À≥TqT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì
Á|ü>∑‹o\, nuÛÑT´<äj·T, ˝ÖøÏø£, Á|üC≤‘·+Á‘· y˚T<Ûëe⁄\≈£î kÕVæ≤‘·´ ÁX‚DT\≈£î e÷ bÕغ $»„|æÔ #˚düTÔqï~. ñ<ä´eT $TÁ‘·T&ÉT n<˚›|ü*¢øÏ
dæ|◊æ (m+m˝Ÿ)q÷´&Óy÷Ó Áø£d” sêhø£$T{° CÀVü‰s¡T¢ ‘Ó*j·TCÒdTü qÔ ï~.

16

q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”

ãT*f…Hé ` 1

|æ&m
ç dtjT· T sêj·T\d”eT b
Á Õ+rj·T dü<d
ä Tü ‡
|æ&mç dtjT· T, sêh ø±s¡´es¡+Z &çôd+ãs¡T 8q ø£s÷¡ ï\T {ÖqT˝À
sêj·T\d”eT ÁbÕ+rj·T dü<dä Tü ‡qT ìs¡«Væ≤+∫+~. dü<dä Tü ‡˝À düTe÷s¡T
260 eT+~ $<ë´s¡T\ú T bÕ˝§ZHêïs¡T. BM |ò+ü ø£Hå é Vü‰\T˝À eT<Ûë´Vü≤ï+
12 >∑+ˆˆ\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ dü<dä Tü ‡ »]–+~.
|æ&çmdtj·TT sêh n<Ûä´≈£åî\T m. s¡$#·+Á<ä n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T.
sêj·T\d”eT Vü≤≈£îÿ\ y˚~ø£ Hêj·T≈£î\T uÛ÷Ñ eTHé
eTTK´eø£Ô>± Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. |ü{Ϻd”eT
ù|s¡T‘√ eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT
sêj·T\d”eT≈£î rÁe nHê´j·T+ #˚dTü HÔ êïs¡ì Äj·Tq
$eT]Ù+#ês¡ T . neTsêe‹ sê»<Û ë ì ˙{Ï
nedüsê\qT rs¡Ã&Üìπø |ü{Ϻd”eTqT #˚|ü{≤ºs¡ì
Äs√|æ+#ês¡T. |ü{Ϻd”eT ÁbÕC…≈£îº e\¢ d”eT≈£î
m˝≤+{Ï Á|üj÷Ó »q+ ˝Ò<Hä êïs¡T. $T>∑T\T »˝≤\ô|’
>±´¬s+{° ˝Òøb£ ˛e&É+ e\¢ Vü≤+ÁB˙yê ÁbÕC…≈î£ ,º
q>∑] ÁbÕC…≈î£ \º ≈£î #·Tø£ÿ˙s¡T e#˚à neø±X¯+ ˝Ò<ìä ,
n$ eT÷‘·|&ü ˚ Á|üe÷<äeTT+<äHêïs¡T. Jy√ HÓ+.
67 Á|üø±s¡+ Vü≤+ÁB˙yê ÁbÕC…≈î£ º ˙{Ïì ‘ê>∑T˙{Ï
nedüsê\πø πø{≤sTT+#ê\ì á Jy√ >∑T]+∫
á ÁbÕ+‘·|⁄ü sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&≥
É +
˝Ò<ìä Äs√|æ+#ês¡T. sêj·T\d”eT ÁbÕC…≈î£ \º ≈£î ˙s¡T
n+<ëfÒ lXË\’ + ÁbÕC…≈î£ ˝º À 874 n&ÉT>∑T\ ˙{Ï eT≥º+ ñ+&Ü\ì,
nsTT‘˚ Á|üuTÑÛ ‘·«+ Bìï neT\T #˚jT· &É+ ˝Ò<ìä nHêïs¡T. sêj·T\d”eT
ÁbÕ+‘êìøÏ »HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü~ø£q, ˝Ò<ë uÛ÷Ñ $d”sÔ +í¡ Á|üø±s¡+ ˙{Ï

yê{≤ πø{≤sTT+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. sêj·T\d”eT˝À
ø£˙dü+ es¡¸|ü⁄ ˙s¡T ì\« #˚düTø√e&ÜìøÏ #Ós¡Te⁄\ eTs¡eTà‘·TÔ
#˚|≥
ü ˝º <Ò Hä êïs¡T. d”eT ÁbÕ+‘·+˝À düV≤ü » eqs¡T\THêï n$ e÷|òj
æ ÷·
>∑Tô|Œ{À¢ ñ+&çb˛j·÷j·THêïs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·« e´ekÕj·T øπ Áå ‘ê\T, s¬ ‘’ T· \
uÛ÷Ñ eTT\T dü«<˚o, $<˚o ø±s√Œπs≥¢≈î£ <Ûësê<ä‘+Ô· #˚jT· &É+ e\¢ d”eT

dü<dä Tü ‡˝À e÷{≤¢&TÉ ‘·Tqï uÛ÷Ñ eTHé >±s¡T
yêdüT\≈£î ñbÕ~Û ø£sT¡ yÓ+’ <äì nHêïs¡T. d”eT Vü≤≈£îÿ\¬ø’ $<ë´]ú˝Àø£+
‘· e T ñ<ä ´ e÷ìï rÁe‘· s ¡ + #˚ j · ÷ \ì Äj· T q $<ë´s¡ T ú \ ≈£ î

|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.
dæ|◊æ (m+.m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d” sêh Hêj·T≈£î\T Ç+&É¢ Á|üu≤Û ø£s,Y
ˇ|æ&Äç sY sêh ø±s¡´<ä]Ù sêyéT≈£îe÷sY e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ` d”eT ÁbÕ+‘êìøÏ
|ü⁄qs¡´ed”úø£s¡D #·≥º+Á|üø±s¡+ πø+Á<ä+ Á|üø£{Ï+∫q C≤rj·T
$<ë´dü+düú\qT ‘·ø£åDy˚T |üP]Ô #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚kÕs¡T.
ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñ<√´>±\T ø£*Œ+#ê*‡q u≤<Û´ä ‘·
Á|üuTÑÛ ‘ê«ì<˚ qHêïs¡T.
á dü<dä Tü ‡˝À dæ|◊æ (m+m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d” õ˝≤¢
ø±s¡´<ä]Ù ‹ø£ÿq, ns¡TD√<äj·T sêh n<Ûä´≈£åî\T
ns¡TD√<äjT· sêe÷sêe⁄, |æ&mç dtjT· T sêh Á|ü<ëÛ q
ø±s¡´<ä]Ù mdt. sêyÓ÷àVü≤Hé, |æ&çmdtj·TT sêh
düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.uÛ≤düÿsY, ø£&É|ü õ˝≤¢ düVü‰j·T
ø±s¡´<ä]Ù ø¬ .zãT˝Òwßü ‘·~‘·sT¡ \T e÷{≤¢&Üs¡T.
á dü<ädüT‡˝À m◊¬øm+mdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T
q]‡+VüQ\T, eT*¢U≤s¡Tq® , Ç|òPü º |ü≥Dº Hêj·T≈£î\T
eTõ<é$Tj·÷, dæ|◊æ (m+m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d” q>∑s¡
ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ |æ&çmdtj·TT õ˝≤¢ ñ
bÕ<Ûä´≈£åî\T eT*¢U≤s¡T®Hé, düVü‰j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T
mdtm+&ç s¡|,”ò ø¬ . qπsXÊ#ê], ø√XÊ~Ûø±] düT˙˝Ÿ,
õ˝≤¢ Hêj· T ≈£ î \T l<˚ $ , \øÏ Î ‘· ~ ‘· s ¡ T \T
bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|ü<äs¡Ùq : dü<dä Tü ‡ nq+‘·s+¡ q+<ë´\ #Óøb˘ ˛düTº qT+&ç
dæ. ø±´+|ü⁄ es¡≈î£ $<ë´s¡T\ú T Á|ü<sä Ù¡ q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $<ë´s¡+>∑
düeTdü´\ô|’ ìHê<ë\T #˚kÕs¡T.

Ç+&É¢ dü˝
ú ≤\ ø√dü+ õ˝≤¢˝À¢ Ä+<√fi¯q\T
‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ : ~. 26.11.2015q sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+ ‘=\–+#ês¡T. nsTTHê >∑‘´· +‘·s+¡ ˝Òø,£ rÁe+>± qwübº ˛sTTq ù|<ä\T,
s¬ $q÷´ &ç$»Hé n~Ûø±] ø±sê´\j·T+ e<ä› ø£|˝æ XÒ «¯ s¡|⁄ü s¡+ eT+&É
e\÷¢sT¡ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\≈£î #Ó+~q ù|<ä\T
m◊¬øm+mdt Ä<Û«ä s¡´+˝À <Ûsä êï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. e\÷¢sT¡ Á>±eT+˝À
ÄsY _ s√&ÉT¶ $düsÔ D
¡ ù|s¡T‘√ düTe÷s¡T 20 ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q
ù|<ä\ Ç+&ÉT¢ ‘=\–+#˚ Á|üjT· ‘·ï+ #˚dTü HÔ êïs¡T. e\÷¢sT¡ Á>±eT+˝À
e+<ä˝≤~ ù|<ä\ ≈£î≥T+u≤\T Ç+{Ï dü\ú +, >∑èVü≤+ ˝Òø£ n<Ó› Ç+&É‘¢ √,
Çs¡T≈£î >∑<äT\‘√ ÁeT–Zb˛‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«\T e÷]Hê ù|<ä\
düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±˝Ò<Tä . mìïø£\ Vü‰MT\T >±*˝À ø£*dæb˛j·÷sTT.
ø±\Te, #Ós¡Te⁄ >∑≥T¢, s√&É¢ Á|üø£ÿq bÕø£\T y˚düTø=ì ìyêdü+ ñ
+≥Tqï ìs¡Tù|<ä\ Ç+&Éq¢ T s√&É¢ $düsÔ D
¡ , ø±\Te $düsÔ D
¡ ù|s¡T‘√
‘=\–düTHÔ êïs¡T. Bì‘√ ù|<ä\T eT]ìï Çø£ÿ≥¢≈î£ >∑T] ne⁄‘·THêïs¡T.
Ç+&ÉT¢ ø√˝ÀŒsTTq yê]øÏ qwü|º ]ü Vü‰s¡+ #Ó*+¢ #ê\ì, Ç+&É¢ dü˝ú ≤\T
øπ {≤sTT+∫ |ü+|æD° #˚j÷· \ì, |üø±ÿ >∑èVü‰\T ì]à+#ê\ì nœ\uÛ≤s¡‘·
s¬ ‘’ T· `≈£L© dü+|òTü + (m◊¬øm+mdt) &çe÷+&é #˚XÊs¡T. m◊¬øm+mdt
sêh Á|ü<ëÛ qø±s¡´<ä]Ù m+. <äTsêZÁ|ükÕ<é õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù |æ. Á|ükÕ<é,
sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+ @]j·÷ Hêj·T≈£î\T >¬ <ë›&É dü÷]u≤ãT, |æym’Ó ˝Ÿ

nø£ÿ&˚ ‹]– >∑T&çôd\T y˚dTü ≈£îì J$düTHÔ êïs¡T. Ms¡+‘ê k˛eTyês¡+
ñ<äj·T+ ô|<ä› m‘·TÔq ø£˝…ø£ºπs{ŸqT #˚s¡T≈£îì Ç|òüPº, m◊¬øm+mdt
Ä<Û«ä s¡´+˝À <Ûsä êï #˚XÊs¡T. ªªb˛s¡Tº uÛ÷Ñ eTT˝À¢ ù|<ä<ä]ø° |ü{≤º\T
Çyê«\ì, ø£s¬ +≥T, eT+∫˙s¡T, eTs¡T>∑T<=&ÉT,¢ ‘·~‘·s¡ eTÚ[ø£ edü‘T· \T
ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚d÷ü Ô ìq~+#ês¡T. ø£˝ø… sº£ Y ôV≤#Y. ns¡TDY
≈£îe÷sY≈î£ $q‹|üÁ‘·+ sTT#êÃs¡T. á <Ûsä êï ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç|òPü º sêh
ø±s¡´<ä]Ù C…. yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ e÷{≤¢&Üs¡T. Hêj·T≈£î\T ÄsY. sê|òTü e⁄\T,
C…. #·+{Ï, Äq+<äsêe⁄, >∑TeTà&ç Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ø±<ë >∑+>∑sêE,
m◊¬øm+mdt Hêj·T≈£î\T $|üŒ]Ô sêeTqï, $. sê»u≤ãT, uÀ+&ÉT
dü÷sê´sêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.
ø£ècÕíõ˝≤¢ : $»j·Tyê&É : s√&ÉT¶ ìsêàD+˝À uÛ≤>∑+>± düT+<äsj
¡ T· ´
q>∑sY ø£s¡ø£≥ºô|’ ‘=\–+|ü⁄≈£î e÷]ÿ+>¥ #˚dæq Ç+&É¢ yês¡+<ä]øÏ
m≥Te+{Ï $TqVü‰sTT+|ü⁄\T ˝Ò≈î£ +&Ü Á|ü‘ê´e÷ïj·T dü˝ú ≤\T sTTyê«\ì
ø√s¡T‘·÷ 26.11.2015 ñ<äj·T+ $m+dæ. ø±sê´\j·T+ m<äT≥
|æˇ&ÉãT¢´ q>∑s¡ ø£$T{° Ä<Û«ä s¡´+˝À <Ûsä êï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >±
|æˇ&ÉãT¢´ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù |æ. |ü<äà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m≥Te+{Ï

‘·~‘·sT¡ eTVæ≤fi≤ dü+|òTü + Hêj·T≈£îsêfi¯fl‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T u≤~Û‘·
eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
q÷õM&ÉT : myéT.ÄsY. nbÕŒsêe⁄ ø±\˙˝À U≤∞>± e⁄qï Á|üuTÑÛ ‘·«
düú˝À Ç+&ÉT¢˝Òì ìs¡Tù|<ä f…Æ˝Ÿ‡ ø±]à≈£î\T >∑T&çôd\T y˚düT≈£îHêïs¡T.
yê{Ïì nHê´j·T+>± s¬ $q÷´ dæã“+~ qe+ãsY 11q |”øπ sTT+#ês¡T.
Ä ÁbÕ+‘·+˝À düú˝≤\T n+‘·≈£îeTT+<˚ ø=+<ä]øÏ |ü{≤º\T>±
eT+ps¡T#˚dæ dü+e‘·‡sê\T >∑&TÉ düTHÔ êï Ç+‘·es¡≈î£ yê]øÏ dü˝ú ≤\T
#·÷|ü˝<Ò Tä . |ü{≤º e⁄+&ç ≈£L&Ü dü\ú + mø£ÿ&ÉT+<√ ‘Ó*j·Tø£ \_›<ës¡T\T
@$T #˚j÷· ˝À ‘Ó*j·Tø£ >∑+<äs>¡ √fi≤ìøÏ >∑Tsö‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡q¢ T
n&ç–‘˚ ªªMT dü˝ú ≤\T e⁄HêïsTT #·÷|ækÕÔ+, Ç~>√, n~>√μμ n+≥÷
yê]ì Á‹X¯+≈£î dü«s¡+Z ˝À e⁄+#·T‘·THêïs¡T. n≥Te+{Ï yê]H˚ Ç|ü&ÉT
>∑T&çXË\T y˚düT≈£îqï ù|<ä\ô|’øÏ e⁄dæ>=˝≤Œs¡T. ªªá düú˝≤\T MTy˚μμ y˚πs
ù|<ä\T >∑T&çX\Ë T y˚dTü ≈£î+fÒ MTøÏ∫Ãq |ü{≤º\≈£î dü˝ú ≤\T e⁄+&Éeì
yê]ì s¬ #·Ã>={≤ºsT¡ . yê]‘√H˚ ù|<ä ø±]à≈£î\ >∑T&çX\Ë T |”ø+Ï #ês¡T.
eTs√Á|üøÿ£ Ä dü\ú + X¯àXÊq yê{Ïø≈£ î£ øπ {≤sTT+∫q≥T¢>± ‘êVü≤o˝≤›sT¡
>±s¡T Á|üø{£ +Ï #ês¡T.¬syÓq÷´ j·T+Á‘ê+>∑+ jÓTTø£ÿ á ≈£î{Ï\ ˙‹ì
K+&çd÷ü Ô á ÁbÕ+‘·+˝À <äXÊu≤›\T>± ô|+≈£î $T\T¢\˝À ≈£L©\T>±

õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù n+ã{Ï ø£èwü,í |æ&mç dtjT· T sêh Hêj·T≈£î\T _. dæ<÷ä ›
Ä<Û«ä s¡´+˝À <Ûsä êï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
ø±øÏHê&É : •yês¡T b˛s¡Tº uÛ÷Ñ eTT˝À Çfi¯ófl ˝Òì ù|<ä\T 200 eT+~
>∑‘· Hê\T>∑T dü+ˆˆsê\ ÁøÏ‘·+ ÄÁø£$T+#·T≈£îì >∑T&çôd\T y˚düT≈£îì
J$düTÔHêïs¡T. 11.2.2015 Hê&ÉT b˛s¡Tº n~Ûø±s¡T\T, b˛©düT\T,
s¬ $q÷´ n~Ûø±s¡T\T ô|<ä› m‘·TqÔ ~–, Ábı¬øs¢ TTH金√ ù|<ä\ >∑T&çôd\T

Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢ #˚jT· ≈£î+&Ü dü˝ú ≤\T sTTe«≈£î+&Ü eTs¡T>∑T<=&ÉT¢
yÓ T T‘· Ô + >± ‘=\–+∫ eTVæ ≤ fi¯ \ qT nee÷q|ü s êÃs¡ H êïs¡ T .
düT+<äs¡j·T´q>∑s¡ ø£s¡ø£≥º u≤~Û‘·T<ä]øÏ Á|ü‘ê´e÷ïj·T düú˝≤\T
sTTyê«\ì ø√sês¡T. Á|ü‘ê´e÷ïj·T dü˝ú ≤\T #·÷|æ+#·≈î£ +&Ü ø£sø¡ ≥
£ ôº |’
>∑T&çôd\qT ‘=\–+#·sê<äì &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. nq+‘·s+¡ |æˇ&ÉãT¢´
n<Ûä´≈£åîsê\T ¬ø. <äTs¡Z ‘·~‘·s¡ |æˇ&ÉãT¢´ ãè+<ä+ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY
>±]ÿ $q‹|üÁ‘·+ n+<äCXÒ Ês¡T. á <Ûsä êï˝À CÀ´‹, \øÏÎ, düTC≤‘·

|üì#˚düTÔqï ù|<ä ø±]à≈£î\≈£î Ç+&É¢ düú˝≤\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì
&çe÷+&ÉT #˚d÷ü Ô 18.11.2015 ãT<Ûyä ês¡+ ñ<äjT· + 11 >∑+≥\≈£î
q÷õM&ÉT, ‹s¡TePs¡T ãkÕº+&é ôd+≥sY qT+&ç ‘·V≤ü o˝≤›sY >±] Ä|òd” Tü ≈£î
◊m|òt{Ïj·TT Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+∫+~. düTe÷s¡T 70 eT+~ á
Á|ü<sä Ù¡ q˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ◊m|ò{t j
Ï T· T Hêj·T≈£î\T dü+>∑+ Hêj·TT&ÉT,
Hê>∑sêE, ‹s¡T|ü‹ |æˇ&ÉãT¢´ Hêj·T≈£îsê\T |æ. |ü<àä , ø¬ . <äTs¡\Z T
Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤+#ês¡T.

ãT*f…Hé ` 1

q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”

ø±˝ŸeT˙ øÏ e´‹πsø£+>±
»+>±¬s&ç¶ >∑÷&Ó+ :
ø±˝Ÿ e Tì n~Û ø £ e&û ¶ \ yê´bÕs¡ T \ô|’ ø£ ] ƒ q #· s ¡ ´ \T
rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚d÷ü Ô »+>±¬s&ç¶ >∑÷&Ó+ ÄsY&ˇç ø±s¡´\j·T+
e<ä› Á|ü>‹∑ o\ eTVæ≤fi≤ dü+|òTü + |æˇ&ÉãT¢´ Á|ü>‹∑ o\ j·TTe»qdü+|òTü +
|æym’Ó ˝Ÿ Ä<Û«ä s¡´+˝À <Ûsä êï »]–+~. <Ûsä êïì ñ<˚•› +∫ |æˇ&ÉãT¢´ õ˝≤¢
ø£˙«qsY yÓ{ºÏ uÛ≤s¡‹ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø±˝ŸeTì ù|s¡Tq n~Ûø£ e&û\¶ T edü÷\T
#˚dü÷Ô n|ü\T rdüT≈£îqï ≈£î≥T+ã+˝À eTVæ≤fi¯\qT ˝…’+–+>±
˝§+>∑BdüTø=ì M&çj÷Ó \T rdæ eTVæ≤fi¯\qT yê] ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\qT
y˚~ÛdüTÔHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\ô|’ y˚~+|ü⁄\ô|’ ôV’≤ø√s¡Tº »&箑√ $#ês¡D
#˚|ü{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |æyÓ’m˝Ÿ &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T ¬ø. b˛‘·T¬s&ç¶

e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|üuTÑÛ ‘·« #·{≤º\≈£î $s¡T<ä+Δ n~Ûø£ e&û\¶ ≈£î n|ü*∫Ã
Á|ü»\qT »###BOT_TEXT###gt;∑˝≤¢>± <√|æ&ç #˚dTü HÔ êïs¡ì Ç≥Te+{Ï yê]ô|’ ø£]qƒ #·s´¡ \T
rdüTø√e≥+˝À Á|üuTÑÛ ‘·«+ |üP]Ô>± $|ò\ü + nsTT´+<äì nHêïs¡T.
á <ä+<ë*ï ñ<˚›•+∫ ns¡TD√<äj·T sêh ø±s¡´<ä]Ù |æ.
lìyêdt, Ç|òPü º õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ø¬ .$.s¡eTD, |æ&mç dtjT· T õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T
Ç. uÛ÷Ñ wüD+\T e÷{≤¢&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |æˇ&ÉãT¢´ Hêj·T≈£î\T
ø¬ . ns¡TD, |æ. \‘·, m. eT*¢ø—£ |æym’Ó ˝Ÿ Hêj·T≈£î\T eTTø±ÿ¬s&ç,¶ mdt.
∫Hêï¬s&ç¶ düsŒ¡ +#Y\T eT\¢+ eT+>∑, ø√yê«düT >√$+<äsêE ‘·~‘·sT¡ \T
Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤+#ês¡T.
$»j·Tyê&É : 22.12.2015q eTVæ≤fi≤dü+|òü÷\T, j·TTe»q

dü+|ò÷ü \T, $<ë´]ú dü+|ò÷ü \ Ä<Û«ä s¡´+˝À ˝…ìHé ôd+≥sY˝À ø±˝ŸeT˙øÏ
e´‹πsø£+>± <Ûsä êï »]–+~. Bì˝À Á|ü<ëÛ q+>± |æˇ&ÉãT¢´, mHém|ò◊t ,
◊<ë«, |æ&j
ç T· dtjT· T, j·Tdtm|ò◊t , m◊mdtm|ò,t &çym’Ó |ò◊t bÕ˝§ZHêïsTT.
<Ûäsêï≈£î eTT+<äT |æˇ&ÉãT¢´, |æ&çj·Tdtj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À
@\÷s¡T˝≤≈£î\T qT+&ç ˝…ìHé ôd+≥sY es¡≈î£ sê´© »]–+~. ø±˝ŸeT˙
<√wüß\qT n¬sdüTº #˚j·÷\ì, ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì, eTVæ≤fi¯\≈£î
s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì, ø±˝ŸeT˙ eTTdüT>∑T˝À ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\≈£î
bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï yê]ô|’ ø£]qƒ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì <Ûsä êï &çe÷+&é
#˚dæ+~.
<Ûäsêï nq+‘·s¡+ »]–q düuÛÑ˝À |æˇ&ÉãT¢´ qT+&ç |æ.

|ü<äà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ ø±˝ŸeT˙ô|’ ‘·ø£åDy˚T #·s¡´\T
rdüTø√yê\ì, <√wüß\qT n¬sdüTº #Ój·÷´\ì ø±˝ŸeT˙ u≤~Û‘·
eTVæ≤fi¯\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\q ø√sês¡T. ◊<ë« qT+&ç l<˚$
e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø±˝ŸeT˙ ôdø˘‡ sê¬ø{Ÿ <√wüß\qT ªø°#·≈£î\T>±
n_Ûe]í+#ês¡T. mHém|òt◊ qT+&ç <äTsêZ+ã, |æ&çmdtj·TT qT+&ç
s¡$#·+Á<ä, |æˇ&ÉãT¢´ qT+&ç mHé. $wüß,í mdtm|ò◊t sêCÒw,t &çym’Ó |ò◊t
‘·~‘·sT¡ \T Á|üd+ü –+#ês¡T. <√wüß\qT n¬sdüTº #ÓjT· ´ø£b˛‘˚ b˛sê{≤ìï
rÁes¡÷|ü+ #˚kÕÔeTì eø£\Ô T yê´U≤´ì+#ês¡T. sêCÒw,t XÊ´yéT, ø¬ .
<äTs¡,Z düTC≤‘·, \øÏÎ, CÀ´‹, <äTs¡Z ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

17

eT<ä´+ eTs¡D≤\ô|’
q÷´&Óy÷Ó øÁ d
£ ” Ä+<√fi¯q
ÁXÊ$Tø£ Á|ü » \T m≈£ î ÿe>± ìedæ + #˚ $»j· T yê&É
ø£èwüíø£˝Àì dü«sêí u≤sY˝À ø£©ÔeT<ä´+ u≤]q |ü&ç nsTT<äT>∑Ts¡T
#·ìb˛j·÷s¡T. eTs√ 15 eT+~ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ bÕ\j·÷´s¡T. ~.
7.11.2015q »]–q á <ës¡TD |òTü ≥q sêh Á|üuTÑÛ ‘·« <Ûqä <ëVü‰ìï
eTs√kÕ] yÓ\T>∑T˝ÀøÏ ‘Ó∫Ã+~. Á|ü<ëÛ q Ä<ëj·T eqs¡T>± Á|üuTÑÛ ‘·«+

eT<ä´+ yê´bÕsêìï kÕ–düTÔqï ø±s¡D+>±H˚ Ç≥Te+{Ï eTs¡D≤\T
dü+uÛ$Ñ düTHÔ êïsTT. yÓ\T>∑T˝ÀøÏ sêì eTs¡D≤˝…H√ï e⁄HêïsTT. n|ü\‘√
bÕ≥T s√>±\bÕ˝…’ ã˝…b’ ˛‘·Tqï ≈£î≥T+u≤\T sêhyê´|æ‘+· >± y˚\˝À¢
e⁄HêïsTT. ø£©eÔ T<ä´+ eTs¡D≤\ yês¡Ô ‘Ó*dæq yÓ+≥H˚ dæ|◊æ (m+m˝Ÿ)
q÷´&Óy÷Ó Áø£d” bÕغ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s\Ô¡ T ø¬ . b˛˝≤], <äTsêZsêe⁄,
|ü<àä , <äTs¡,Z s¡$#·+Á<ä, nXÀø˘ $»j·Tyê&É Á|üuTÑÛ ‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ #˚sT¡ ø=ì
u≤~Û‘·T\ <ë«sê $wüj·÷\T ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. eT<ä´+ eTs¡D≤\˙ï
Á|üuÛÑT‘·« Vü≤‘·´˝Òqì ìq~dü÷Ô yêeT|üø£å ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ ø£\dæ nø£ÿ&˚
u… ’ s ƒ ê sTT+∫ ø±s¡ ´ Áø£ e T+ #˚ | ü { ≤º s ¡ T . ø£ © Ô e T<ä ´ + eTs¡ D ≤\ô|’
Hê´j·T$#ês¡D »]|æ+#ê\ì, ì+~‘·T\qT n¬sdüTº #˚dæ •øÏ+å #ê\ì,
eT<ä´ìùw<Û+ä neT\T #˚j÷· \ì, #·ìb˛sTTq ≈£î≥T+u≤\ yê]øÏ 20
\ø£\å #=|üq mø˘‡Áπ>wæj÷· Á|üø{£ +Ï #ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
n<˚$<Û+ä >± 9e ‘˚~ ñ<äjT· + 10 >∑+≥\≈£î q÷´&Óy÷Ó Áø£d”
q>∑s¡ ø£$T{° Ä<Û«ä s¡´+˝À ˝…ìHé ôd+≥sY˝À <Ûsä êï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT<ä´+
s¡øÿ£ dæ ~wæuº §eTàqT <äV≤ü q+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù
¬ ø . b˛˝≤] |æ ˇ &É ã T¢ j · T sêh Á|ü < Û ë q ø±s¡ ´ <ä ] Ù m+. \øÏ Î
Á|üd+ü –+#ês¡T. eT<ä´+ e÷|òj
æ ÷· qT Áb˛‘·‡Væ≤düTqÔ ï Á|üuTÑÛ ‘·« $<ÛëHê\qT
K+&ç+#ês¡T. dü+|üPs¡í eT<ä´ìùw<Û+ä neT\T #˚j÷· \ì &çe÷+&ÉT
#˚XÊs¡T.

uÛÑeq, ìsêàD ø±]à≈£î\ düeTdü´\ô|’, _ˇdæ ì<ÛäT\ n$˙‹ô|’ sêh yê´|æ‘·+>± $»j·Te+‘·yÓTÆq Ç|òüPº <Ûäsêï\T
ø£wüºJe⁄˝…’q uÛÑeq Ç‘·s¡ ìsêàD ø±]à≈£î\ dü+πøåeT+ ø√dü+
ùdø£]+#ê*‡q kıeTTà e+<ä\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T n$˙‹ |üs¡T\
bÕ\e⁄‘·Tqï~. n$˙‹ n~Ûø±s¡T.¢ ìsêàD dü+dü\ú j·÷»e÷Hê´\
#ê\≈£î <ëk˛Vü≤yÓTÆ _y=dæ uÀs¡T¶≈£î sêe\dæq e+<ä\ ø√≥¢
s¡÷bÕj·T\qT e~˝ÒXÊs¡T. ô|<ä› ô|<ä› ø£HéÁdüºø£åHé ø£+ô|˙\≈£î ôddüT‡
ø=s¡≈£î H√{°düT\T sTTe«&É+ #ê\T rdüTø=ì ôddüT‡ edü÷\T
#˚jT· ≈£î+&Ü e~˝ÒjT· &É+ »s¡T>∑T‘·Tqï~. ñeTà&ç sêh+‘√H˚ düÁø£eT+>±
edü÷\T #˚deæ ⁄+fÒ á _ˇdæ ì~Û düTe÷s¡T 4 y˚\ ø√≥¢≈î£ #˚]
e⁄+&˚~. n~Ûø±s¡¢ n\dü‘«· +, n$˙‹ ø±s¡D+>± 1600 ø√≥¢øπ ôddüT‡
|ü]$T‘·yTÓ +Æ ~. á n$˙‹˝À ‹˝≤ bÕ|ü+ ‘·˝≤ |æ&ø¬ç &ÉT nqï≥T¢>±
#ê˝≤eT+~ n~Ûø±s¡¢ bÕÁ‘· ‘·s¡ ‘·eT kÕúsTT˝À¢ e⁄qï|üŒ{Ïø° eTq sêh
n&çwqü ˝Ÿ ˝ÒãsY ø£$TwüqsY yÓ.’ dü÷s¡´Á|ükÕ<é ô|<ä› ‹$T+>∑\y˚Tqì
‘Ó\TdüTÔ+~. ‘·q |ü]~Û ø±ø£ b˛sTTHê sêh+˝À Á|üeTTKyÓTÆq 69
ìsêàD dü+dü\ú ≈£î H√{°dTü \T sTT∫à #˚‹yê≥+ Á|ü<]ä Ù+#ês¡ì Äj·Tq≈£î
dü+C≤sTTw” H√{°dTü \T n+<ësTT. ø±ì sê»ø°jT· X¯≈î£ \Ô n+&É‘√
‘·qô|’ e∫Ãq Äs√|üD\ô|’ $#ês¡D »s¡>ì∑ e«≈£î+&Ü Ä&ÉT≈¶ î£ qï≥T¢>±
‘Ó\TdüTÔqï~.
eTs√Á|üøÿ£ ‘Ó>±D≤ sêh+˝À uÛeÑ q, Ç‘·s¡ ìsêàD ø±]à≈£î\T
Ç#·Tà |ü<øä∏ ±\ Á|üj÷Ó »Hê\T 2015 y˚T 1 qT+&ç s¬ {Ï+º |ü⁄≈£î ô|+#ês¡T.
eTq sêh+˝À ñeTà&ç sêh+˝Àì bÕ‘· |ü<∏äø±\ Á|üjÓ÷»Hê\qT
ø=qkÕ–düTHÔ êïs¡T. |üì˝À Á|üe÷<ä+ »]– #·ìb˛‘˚ m|æ˝À 2 \ø£\å T
|ü]Vü‰s¡+ sTTdüT+Ô &É>±, ‘Ó>±D≤˝À 5 \ø£\å ≈£î ô|+#ês¡T. <ëìì

eTq sêh+˝À 8 \ø£å\≈£î ô|+#ê*‡q nedüs¡+ e⁄+~. düVü≤»
eTs¡D≤ìøÏ sTT#˚à |ü]Vü‰s¡+ eTq sêh+˝À 30 y˚\T e⁄+fÒ
‘Ó>±D≤˝À 60 y˚\≈£î ô|+#ês¡T. <ëìì 1 \ø£≈å î£ ô|+#ê\ì Ç|òPü º
&çe÷+&é #˚dTü qÔ ï~. ø±s¡T¶ ˝Òì ø±]à≈£î\T |üì˝À Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ eTs¡DùÏ dÔ
sTT#˚à |ü]Vü‰s¡+ 50 y˚\ qT+&ç 2 \ø£å\≈£î ô|+#ê\ì Ç|òüPº
ø√s¡T‘·Tqï~. Á|üe÷<ä ø±s¡D+>± n+>∑yø’Ó \£ ´+ @s¡Œ&ç‘˚ Ç#·Tà |ü]Vü‰s¡+
5 \ø£\å es¡≈î£ ô|+#ê\ì, ≈£îe÷¬sÔ $yêVü≤ ø±qTø£ 20 y˚\≈£î, Á|üd÷ü ‹
düV‰ü j·T+ 30 y˚\≈£î ô|+#ê*. _ˇdæ uÀs¡T¶ ≈£L&É Á|üj÷Ó »Hê\T
ô|+|ü⁄<ä\ #˚j÷· \ì rsêàì+∫Hê Á|üuTÑÛ ‘·« ÄyÓ÷<ä+ H√#·Tø√˝Ò<Tä .
_ˇdæ ì<ÛTä \˝À n$˙‹ ˝Ò≈î£ +&Ü e⁄+fÒ uÛeÑ q, ìsêàD s¡+>∑ ø±]à≈£î\
|ü<øä∏ ±\ Á|üj÷Ó »Hê\qT ô|+#·&yÉ T˚ ø±<äT eT]ìï |ü<øä∏ ±\T ≈£L&É
Á|üyX˚ ô¯ |≥ºe#·TÃ. eTq sêh sê»<Ûëì ìsêàD+ »s¡T>∑uÀ‘·Tqï~. eTs√
Á|üøÿ£ ø√kÕÔ rs¡+ yÓ+ã&ç nH˚ø£ ø=‘·Ô ÁbÕC…≈î£ \º ≈£î Á|üuTÑÛ ‘·«+ nqTeT‘·T\T

ÇdüTqÔ ï~. y˚\ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ ìsêàD≤\T »s¡>q∑ THêïsTT. M{Ï
qT+&ç ≈£L&É ôddüT‡ edü÷\T ne⁄‘·T+~. ø±e⁄q _ˇdæ Á|üj÷Ó »Hê\T
ô|+#ê\ì, |æm|òt, Çmdt\T e]Ô+|ü#˚j·÷\ì n&çwüq˝Ÿ ˝ÒãsY
ø£MTwüsY‘√ düVü‰ _ˇdæ ì<ÛäT\ >√˝Ÿe÷˝Ÿ e´eVü‰sê\ô|’ $#ês¡D
»]|æ+#ê\ì Ç|òPü º &çe÷+&é #˚d÷ü Ô Ä+<√fi¯q\≈£î |æ\T|ü⁄ sTT∫Ã+~.
Ç|òPü º sêh ø£$T{° |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈î£ »qe] 8e ‘˚Bq sêhyê´|æ‘+· >±
nìï õ˝≤¢˝À ˝ÒãsY Ä|”dTü \ eTT+<äT <Ûsä êï\T »]>±sTT.
ø±øÏHê&É˝À 120 eT+~‘√, sê»eT+Á&ç˝À 50 eT+~‘√,
@\÷s¡T˝À 150 eT+~‘√, q+<ë´\˝À 50 eT+~‘√, $»j·Tyê&É˝À
20 eT+~‘√, q÷õM&ÉT˝À 50 eT+~‘√ $XÊK˝À 30 eT+~‘√,
$»j·Tyê&É˝À 20 eT+~‘√, lø±≈£îfi¯+ 26 eT+~‘√, >∑T+≥÷s¡T˝À
50 eT+~‘√ <Ûsä êï\T »]>±sTT. eTT+<äT>± ø£s|¡ Áü ‘ê\T, b˛düsº ‘¢¡ √
sêh yê´|ü+Ô >± Á|ü#ês¡+ #˚jT· &É+ »]–+~.

18

q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”

ãT*f…Hé ` 1

n~Ûø£ <Ûsä \¡ ≈£î e´‹πsø£+>± sê»<Ûëì˝À yêeT|üøå£ bÕغ\ <Ûsä êï
sê¬ø{Ÿ y˚>∑+‘√ <ä÷düTø=ì b˛‘·÷ ù|<ä, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹
Á|ü»\≈£î n+<ä≈£î+&Ü b˛‘·Tqï ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\qT
ìj·T+Á‹+#·&+É ˝À Á|üuTÑÛ ‘·« yÓ|’ ˝üò ≤´\qT ìs¡•dü÷Ô 10 yêeT|üøå£ bÕغ\
Ä<Û«ä s¡´+˝À 9.11.2015q $»j·Tyê&É ˝…ìHé ôd+≥sY˝À ô|<ä› m‘·TqÔ
<Ûsä êï »]–+~. q÷´&Óy÷Ó Áø£d” bÕغ
sêh n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ø±ˆˆ yÓ’.
kÕ+ã•esêe⁄ á <ÛäsêïqT<˚›•+∫
e÷{≤¢&Üs¡T. ô|≥Tºã&ç<ës¡¢ yê´bÕs¡T\
˝≤uÛ≤ù|πøå ø£s¡Ôe´+>± Á|üuÛÑT‘ê«\T |üì
#˚düTÔHêïj·THêïs¡T. |ü+&ç+#˚ ¬s’‘·T≈£î
–≥Tºu≤≥T <Ûsä ¡ ˝Ò<ìä ø±ì n<˚ düsT¡ ≈£î
ø=quÀ‘˚
ø=]$>±
e÷s¡T‘·Tqï<äHêïs¡T. <äfi≤Ø\ e÷j·÷
C≤\y˚T á <äTdæ‹ú øÏ ø±s¡DeTHêïs¡T.
Á|üuTÑÛ ‘ê«\ Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\ô|’
Á|ü»‘ê ñ<ä´$T+#ê\ì ø√sês¡T. Ç+ø± dæ|æ◊, m|æmyéT,
dæ|◊æ (m+m˝Ÿ) ‘·~‘·s¡ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&Üs¡T.

neT˝≤|ü⁄s¡+˝À :
ì‘ê´edüs¡ düsT¡ ≈£î\ <Ûsä \¡ T ‘·–+Z #ê\ì, <Ûsä \¡ ô|s¡T>∑T<ä\qT
n<äT|ü⁄ #˚j÷· \ì &çe÷+&ÉT #˚d÷ü ,Ô yêeT|üøå£ bÕغ\T sêh yê´|æ‘+· >±
<Ûsä êï\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈î£ ‘˚~. 9.11.2015q
neT˝≤|ü ⁄ s¡ + ÄsY . &ç . y=. ø±sê´\j· T + e<ä › dæ | æ ◊ (m+m˝Ÿ )
q÷´&Óy÷Ó Áø£d,” dæ|◊æ , dæ|◊æ (m+) \ Ä<Û«ä s¡´+˝À <Ûsä êï »]–+~.
<Ûsä êïqT<˚•› +∫ q÷´&Óy÷Ó Áø£d” õ˝≤¢ ø£$T{° düuTÑÛ ´&ÉT ø=+&Ü <äTsêZsêe⁄

n+>∑Hyé ê&û\≈£î eT<ä‘› T· >± IFTU, POW
n&ÉT>∑&ÉT>∑THê <ä eTqø±+&É m<äTs¡sTTHê b˛sê≥y˚T
e÷s¡Z+>± @{ÏøÏ m<äTØ<äT‘·Tqï n+>∑Héyê&û\≈£î Ç|òüPº, |æˇ&ÉãT¢´ yê]
nìï b˛sê≥ ø±s¡´Áø£e÷\˝À bÕ\T|ü+#·Tø=ì yê]‘√ bÕ≥T n¬sdüTº
nsTT´ yê]øÏ dü+|üPs¡í eT<ä‘› T· qT n+<ä#X˚ ÊsTT.
ô|]–q y˚‘·Hê\ õ.y√ yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #Ój·÷´\ì,
ô|q¸H‘é √ ≈£L&çq u…ì|ò{æ Ÿ‡ ø±yê\ì, J‘ê\ ãø±sTT\T #Ó*+¢ #ê\ì
n+>∑Hé yê&û\T b˛s¡Tu≤≥ |ü{≤ºs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À yês¡T #˚dæq
b˛sê{≤\qT øÏ+#·|sü T¡ dü÷.Ô .. ∫+‹eTH˚ì Á|üu≤Û ø£sY ã÷‘·T yê´K´\≈£î
ìs¡düq>± 5.12.2015q dæ◊{Ïj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q @\÷s¡T
ø£˝ø… sº£ Y Ä|òd” Tü eTT≥º&˝ç À y˚\eT+~ n+>∑Hyé ê&û\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á
düu˝ÑÛ À dæ◊{ÏjT· T Hêj·T≈£î\‘√ bÕ≥T Ç|òPü º sêh n<Û´ä ≈£îå \T |æ. Á|ükÕ<é,
|æˇ&ÉãT¢´ sêh n<Ûä´≈£åîsê\T ÄsY. >∑+>±uÛÑyêì e÷{≤¢&Üs¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± »]–q Á|ü<äs¡Ùq˝À @\÷s¡T Ç|òüPº ø±]à≈£î\T ô|<ä›m‘·TÔq
bÕ˝§Zì dü+|òT” uÛ≤e+ Á|üø{£ +Ï #ês¡T.
18.12.2015q n+>∑Hyé ê&ç\ #Û˝· À $»j·Tyê&É sê´©˝À
dæmyéT Ä|òd” Tü eTT≥º&˝ç À Ç|òPü ,º |æˇ&ÉãT¢´ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.Ç|òPü º
sêh n<Ûä´≈£åî\T |æ. Á|ükÕ<é, |æˇ&ÉãT¢´ q>∑s¡ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T |æ.
|ü<äà, ¬ø. <äTs¡Z\T n+>∑Héyê&û ø±]à≈£î\‘√ bÕ≥T n¬sdüºj·÷´s¡T.

ÇdüTø£ ø±]à≈£î\ ñbÕ~ÛøÏ uÛ<ÁÑ ‘ä ·
ø£*Œ+#ê\ì Ç|òPü º <Ûsä êï
>√<ëe] q~˝À eTTì– ÇdüTø£ ‘·$« ‘Ó#Ã˚ ø±]à≈£î\ ñbÕ~ÛøÏ
uÛÁÑ <ä‘· ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&ÉT #˚d÷ü ,Ô ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ e÷$T&ç
≈£î<äTs¡T ‘·V≤ü o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ e<ä› Ç|òPü º Ä<Û«ä s¡´+˝À <Ûsä êï »]–+~.
á <Ûsä êïqT<˚•› +∫ m◊¬øm+mdt õ˝≤¢ düV‰ü j·T ø±s¡´<ä]Ù ø=+&Ü
<äTsêZsêe⁄ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, #·+Á<äu≤ãT Á|üuTÑÛ ‘·«+ Ç{°e\ ‘Ó∫Ãq ÇdüTø£
$<Ûëq+ ø±]à≈£î\ ñbÕ~Ûì Vü≤]+∫ y˚dæ yê]ì Äø£* eT+≥\≈£î
>∑T]#˚dTü qÔ ï<äì $eT]Ù+#ês¡T. ÇdüTø£ <Ûsä q¡ T s¡yêD≤≈£î eTT+<äT>±H˚
ÄHé˝…’Hé˝À edü÷\T #˚düT≈£î+≥Tqï Á|üuÛÑT‘·«+ ø±]à≈£î\ #Ó*¢+|ü⁄\T
e÷Á‘·+ HÓ\ ‘·sã¡ &ç C≤|ü´+ #˚dTü qÔ ï<äHêïs¡T. Äs¡T>∑Ts¡T ø±]à≈£î\T
>√<ëe]˝ÀøÏ Hêeô|’ yÓ[fl ÇdüTø£ ùdø£]+∫ ˇ&ÉT¶≈£î ‘ÓùdÔ πøe
Á{≤ø£ºs¡TøÏ 520 s¡÷ˆˆ\T sTTdüTÔHêïs¡ì 1000 s¡÷ˆˆ\T sTTyê«\ì
&çeT+&ÉT #˚dü÷Ô $q‹|üÁ‘·+ sTT#êÃs¡T. Ç|òüPº Hêj·T≈£î\T eT˝≤¢&ç
ô|<ä dü‘´· Hêsêj·TD, ø=\T¢ eTVü‰\ø°Îsêe⁄, m+.MÁsêE ‘·~‘·sT¡ \T
bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üd+ü –+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|◊æ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î&ÉT ø¬ . dü‹uÔ ≤ãT,
dæ|◊æ (m+) õ˝≤¢ Hêj·T≈£î&ÉT m+. sê»X‚KsY, Ç|òPü º &ç$»Hé Hêj·T≈£î&ÉT
ø=\T¢ eTVü‰\øÏÎsêe⁄, |æˇ&ÉãT¢´ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´sê\T kÕø±
dü÷s¡´ø£fi¯ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<Û ä s ¡ \ ô|’ qe+ãsY
$»j·Tyê&É˝À :

14q

ô|s¡ T >∑ T ‘· T qï n~Û ø £ <Û ä s ¡ \ qT
n]ø£ { ≤º \ ì 14.11.2015q
q÷´&Óy÷Ó Áø£d” $»j·Tyê&É q>∑s¡ ø£$T{°
Ä<Û«ä s¡´+˝À ˝…ìHé ôd+≥sY˝À ìs¡dqü
<Ûsä êï »]–+~. á dü+<äs“¡ +¤ >± q>∑s¡
ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. b˛˝≤] e÷{≤¢&ÉT‘·÷
Á|ü»\ dü+πøåeT+ >∑T]+∫ Á|üuÛÑT‘·«+
e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï e÷≥\˙ï ã÷≥ø£y˚T
qHêïs¡T. ˇø£y|’Ó ⁄ü q Á|ü»\ Ä<ëj·T+
≈£î∫+#·T≈£îì b˛‘·Tqï<äì, eTs√yÓ|’ ⁄ü q ì‘ê´edüs¡ edüTeÔ ⁄\ <Ûsä \¡ T
ô|]–b˛‘·THêïj·THêïs¡T. ø±ì, <Ûsä \¡ T ìj·T+Á‹+#˚+<äT≈£î Á|üuTÑÛ ‘·«+
@ $<ÛäyÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ
yê´bÕs¡düTÔ\qT ô|+∫ b˛wædüTÔqï bÕ\≈£î\≈£î Á|ü»\ u≤<Ûä\T
ø£ì|æ+#·&+É ˝Ò<Hä êïs¡T. ø±e⁄q bÕ\≈£î\ Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\ô|’
b˛sê&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á <Ûsä êï dü+<äs“¡ +¤ >± ìs¡dqü ‘Ó*j·TCÒd÷ü Ô
q\¢ u…\÷Hé \qT m>∑Ts¡yX˚ Ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç|òPü º Hêj·T≈£î\T
|æ. Á|ükÕ<äsêe⁄, X¯+ø£sY, |æˇ&ÉãT¢´ Hêj·T≈£îsê\T ¬ø. <äTs¡Z, |æ. |ü<äà
‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±«Ø˝À¢ uÁ øÒ s£ q¢¡ T ìùw~Û+#ê*... Ç|òPü º
>ö]|ü≥ï+ |ü+–&ç @]j·÷˝À¢ ø±]à≈£î\ ñbÕ~Û <Óã“rùd
ÁuÒøs£ q¢¡ T yÓ+≥H˚ ìùw~Û+#ê\ì &çe÷+&é #˚d÷ü Ô uÛ≤s¡‘· ø±]àø£ dü+|ò÷ü \
düe÷K´ Ç|òPü º Ä<Û«ä s¡´+˝À 30.11.2015q ÄsY&ˇç ø±sê´\j·T+
eTT+<äT <Ûsä êï »]–+~. nq+‘·se¡ TT ÄsY&ˇç lìyêdüsêe⁄ >±]øÏ
$q‹|üÁ‘·+ Çe«≥yÓTÆq~. ÄsY&çˇ >±s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±«Ø˝À
uÀs¡Tj·T+Á‘ê\øÏ |ü]àwüHé ˝Ò≈î£ +fÒ yÓ+≥H˚ $#ês¡D »]|æ #·s´¡ \T
rdüT≈£î+{≤eTì ø±]à≈£î\≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T. nq+‘·se¡ TT Ç|òPü º &ç$»Hé
n<Ûä´≈£åî\T |æ. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düuÛÑ˝À Ç|òüPº õ˝≤¢
n<Û´ä ≈£îå \T ø¬ .$. s¡eTD e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, >öØ |ü≥ï+, |ü+–&ç @]j·÷\˝À
2 y˚\ eT+~ ø±]à≈£î\T sêsTTø=≥Tº≥ <ë«sê ñbÕ~Û bı+<˚yês¡ì
j·÷+Árø£s¡D ø±s¡D+>± H˚&ÉT y˚sTT eT+~øÏ ‘·–Zb˛sTT+<äHêïs¡T.
H˚&ÉT n≥Te+{Ï ø±«Ø\˝À ÁuÒø£s¡¢qT ô|{Ϻ ô|<ä› ô|<ä› ã+&Ésêfi¯flqT
|æ+&ç #˚d÷ü Ô ø±]à≈£î\ ñbÕ~Û |üP]Ô>± <Óã“rdüTHÔ êïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T.
á ÁuÒøs£ ¢¡ e\q ø±]à≈£î\ ñbÕ~Û <Óã“‹q≥y˚T ø±≈£î+&Ü ø±\Twü´+
$|üØ‘·+>± ô|]– #·T≥Tº Á|üøÿ£ \ Á|ü»\T nHês√>±´ìøÏ >∑Tsö‘·THêïs¡ì
ø±«Ø˝À¢ ÁuÒøs£ q¢¡ T ìùw~Û+#·øb£ ˛‘˚ õ˝≤¢ yê´|æ‘· Ä+<√fi¯q≈£î dæ<|Δä &ü Ü\ì
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. bÂs¡Vü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+ sêh ø±s¡´<ä]Ù q+ã÷]
leTHêïsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓTÆì+>¥ j·÷ø˘º Á|üø±s¡+ ø±«Ø\˝À
ø±]à≈£î\ ñbÕ~Ûì <Óã“rùd j·T+Á‘ê\qT Á|üyX˚ ô¯ |≥º≈L£ &É<ìä ø±«Ø
j·T»e÷qT\T nÁø£eT+>± j·T+Á‘ê\qT Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·THêï á
$<Û ë Hê\øÏ e´‹π s ø£ + >± #· ≥ º |ü s ¡ y Ó T Æ q b˛sê{≤ìøÏ dæ < ä Δ e Tì
ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç+ø± á düu˝ÑÛ À Ç|òPü º &ç$»Hé ôdÁø£≥Ø m+.&ç.
Á|ükÕ<é, Ç.Á^wüà, dæôV≤#Y. s¡yT˚ wt, ùwø˘u≤õ, dæ◊{ÏjT· T &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù
>∑+>±<Ûsä \Y T e÷{≤¢&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |üsêƒ Hé n˝≤¢uÀwt, dæôV≤#Y.
Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, Ms¡u≤ãT, >√|æ ‘·~‘·sT¡ \T Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤+#ês¡T.

$»j·Tyê&É˝À Ä{À ø±]à≈£î\ $ÄsYm \ b˛sê{≤ìøÏ Ç|òPü º eT<ä‘› T·
Ä+<√fi¯q
Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ sêh &Ós¬’ ≈£îº ]Á≈£L{Ÿ yÓT+≥T $ÄsYm ($˝ÒCŸ
$»j·Tyê&É q>∑s+¡ ˝À 15 dü+ˆˆsê\ ÁøÏ‘+· dæmHéõ Ä{À\T
Á|üyX˚ ô¯ |{≤ºsT¡ . ÄHê&ÉT 500 Ä{À\T e⁄+&É>± $»j·Tyê&É˝À 4 >±´dt
|ò*æ +¢ >¥ ùdwº Hü \é T e⁄+&˚$. H˚&TÉ Ä{À\ dü+K´ 12 y˚\≈£î #˚]+~.
eTs√ Á|üøÿ£ >±´dt ø±s¡T,¢ yê´qT¢ ≈£L&Ü ô|]>±sTT ø±˙ 15 dü+ˆˆsê\
ÁøÏ‘+· e⁄qï 4 >±´dt |ò*æ +¢ >¥ ùdwº Hü ˝é Ò H˚{øÏ Ï e⁄HêïsTT. á ø±s¡D+>±
Á|ürs√E ñ<äj·T+ qT+&ç ns¡úsêÁ‹ es¡≈£î Á|ü‹ >±´dt |òæ*¢+>¥ ùdºwüHé
e<ä› e+<ä\ dü+K´˝À Ä{À\T u≤s¡T\T r] e⁄+&Ü*‡ edüT+Ô ~. ˇø√ÿ
Ä{À >±´düT ø√düyT˚ s√E˝À Hê\T¬><’ Tä >∑+≥\ düeTj·T+ yÓ∫ÃdüTqÔ ï~.
á y˚Ts¡≈£î Ä<ëj·T+ ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. Ç|ü&ÉT w” Ä{À\T ≈£L&Ü
e#êÃsTT eTVæ≤fi≤ Ä{À Á&Óe’ s¡T¢ ≈£L&Ü |ü>\∑ T, sêÁ‹fi¯ófl >±´dtø√dü+
|ü&>ç ±|ü⁄\T ø±j·÷*‡ edüT+Ô ~.
ø±e⁄q ‘·øDå£ y˚T ô|]–q s¡Bì› eT]j·TT sê»<Ûëì ÁbÕ+‘·+>±
<äèwæ˝º À e⁄+#·T≈£îì >±´dt |ò*æ +¢ >¥ ùdwº qü q¢ T ø£˙dü+ eTs√ 6 ô|+#ê*‡
e⁄+~.
Ä{À ø±]à≈£î\ Á|ü<ÛëqyÓTÆq á düeTdü´ô|’ Á|ü>∑‹o\
Ä{Àø±]àø£ dü + |ò ü T + $&ç > ±qT, Ç‘· s ¡ ø±]àø£ d ü + |ò ü ÷ \ ◊ø£ ´
ø±sê´#·s¡D‘√qT |ü\T Ä+<√fi¯q\T ìs¡«Væ≤+∫+~. j·T÷ìj·THé
Ä<Û«ä s¡´+˝À kÕúìø£ õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝ø… sº£ ,Y õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ ,Y >±´dt n<Ûë]{°
n~Ûø±s¡q¢ T ø£\dæ $C≤„|qü \T n+<äCXÒ Ês¡T. eTs√ 4 |ò*æ +¢ >¥ ùdwº Hü \é T
eT+ps¡T #˚kÕÔeTì #Ó|Œü &ÉyT˚ ø±ì Ä#·sD
¡ ˝À ˇø£ n&ÉT>∑T ≈£L&É
eTT+<äT≈£î |ü&É&É+˝Ò<äT. á düeTdü´ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·« |ü]~Û˝À e⁄+<äì
kÕúìø£ n~Ûø±s¡÷¢, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY e<ä› ô|ò’\T ô|+&ç+>¥˝À e⁄+<äì sê>±H˚
f…+&ÉsT¡ ¢ |æ\TkÕÔeTì kÕúìø£ n~Ûø±s¡÷¢ ‘·|Œæ +#·T≈£î+≥THêïs¡T. düe÷#ês¡
Vü≤≈£îÿ #·≥+º <ë«sê ≈£L&Ü n~Ûø±s¡q¢ T yêdüeÔ düe÷#ês¡+ ø√dü+
Á|ü j · T ‹ï+#· & É + , ∫es¡ ≈ £ î eTTK´eT+Á‹øÏ ≈£ L &É $q‹|ü Á ‘· +
sTTe«&ÉyTÓ qÆ ~. >±´dt |ò*æ +¢ >¥ ùdwº Hü \é ô|+|ü⁄<ä\ ø√s¡T‘·÷ Ä+<√fi¯q≈£î
eTs¡\ ø±]à≈£î\T dæ<eΔä Te⁄‘·THêïs¡T.

ø£s÷¡ ï\T˝À uÛ÷Ñ $T düeTdü´|ô ’ b˛sê≥+
28.11.2015q q+~ ø=≥÷ÿs¡T &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì
eT˝≤´\ Á>±eT+˝À 400 mø£sê\ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT ù|<ä\≈£î
|ü+#ê\ì m◊¬øm+mdt Hêj·Tø£‘·«+˝À C…+&Ü\T bÕ‹ ø£+|ü#Ó≥T¢
‘=\–+∫ kÕ>∑T#˚jT· &É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À 200 eT+~
bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘·+>∑&+É #· d”&bé Õò s¡+ uÛ÷Ñ eTT\qT ù|<ä\≈£î |ü+#ê\ì
$$<Ûä s¡÷bÕ\˝À m◊¬øm+mdt Hêj·Tø£‘«· +˝À Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤+#·&+É
»]–+~.

s¬ $q÷´ ndæôd+º {Ÿ ` Á>±eT s¬ $q÷´ düV‰ü j·T≈£î\T) \T ‘·eT≈£î ù|ùdÿ\T
neT\T#˚dæ ‘·eT düØ«düT\qT s¬ >∑T´\¬sC’ Ÿ #˚j÷· \ì ˇπø ˇø£ÿ Hê´j·TyÓTqÆ
&çe÷+&é neT\T ø√dü+ qe+ãsY 2e ‘˚B qT+&ç sêhyê´|æ‘+· >±
nìï »˝≤¢ øπ +Á<ë\˝Àq÷ õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y ø±sê´\j·÷\ e<ä› ìs¡e~ø£
<Ûsä êï\T #˚dTü HÔ êïs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y
ø±sê´\j·T+ e<ä› ≈£L&Ü ‘·eT b˛sê{≤ìï kÕ–düTHÔ êïs¡T. <Ûsä êï •_s¡+˝À
e⁄qï $ÄsYm \qT Ç|òüPº ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ø£$T{° ‘·s¡|òü⁄q
dü+<ä]Ù+∫ ‘·eT dü+|òT” uÛ≤yêìï Á|üø{£ +Ï #ês¡T. Ç|òPü º sêh ø±s¡´<ä]Ù
C…. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù ÄsY. sê|òüTe⁄\T, õ˝≤¢
Hêj·T≈£î\T C…. #·+{Ï, m. Äq+<äsêe⁄, ø¬ . >∑+>∑sêE, mdt.ø¬ . düTuÛ≤˙,
VüQùd‡Hé, eT≈£î›+, $. sê»u≤ãT, ‘·~‘·s¡T\T eT<䛑·T>± <Ûäsêï˝À
bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± C…. yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ m|æ ùd{º Ÿ
&Ó’¬sø˘º ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ <ë«sê $ÄsYm \qT bÕsYºf…ÆyéT ñ<√´>∑T\T>±
(s√E≈£î 4 >∑+≥\T |üì#˚j÷· \ì) ìj·T$T+#·T≈£îì s√E≈£î 18
>∑+≥\T |üì#˚sTT+#·Tø√e&É+ #·≥eº ´‹πsø£eTì $eT]Ù+#ês¡T. ì‘·´+
e⁄+&˚ |üì˝À bÕs¡Tº f…ÆyéT ñ<√´>∑T*ï ìj·T$T+#·T≈£îì, |òü⁄˝ŸyÓTÆ{Ÿ
#˚sTT+#·T≈£î+≥THêïs¡T ø£qTø£ ‘·øD
å£ + $ÄsYm \≈£î ù|ùdÿ\T neT\T
#˚dæ s¬ >∑T´\¬sC’ Ÿ #˚j÷· \ì yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
$ÄsYm \ düyÓTà b˛sê{≤ìøÏ Ç|òüPº õ˝≤¢˝Àq÷, sêh+˝ÀqT ‘·q
ÁøÏj÷· o>± dü+|òT” uÛ≤yêìï Á|üø{£ dÏ Tü +Ô <äì C…. yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T.
$»j·Tyê&É˝À <Ûäsêï •_sêìï Ç|òüPº sêh n<Ûä´≈£åî\T |æ. Á|ükÕ<é
dü+<ä]Ù+∫ eT<ä‘› T· Á|üø{£ +Ï #ês¡T.

Çfi¯fl eT<Û´ä qT+&ç >±´dt ˝…H’ é e<äì› Ä+<√fi¯q
‘·eT ÁbÕD≤\≈£î Á|üe÷<ä+ ‘Ó#Ã˚ >¬ sTT˝Ÿ >±´dt ˝…H’ é ìsêàD≤ìï
Á>±eT+˝Àì Çfi¯fl eT<Û´ä qT+∫ y˚jT· &ÜìøÏ e´‹πsø£+>± ô|<äø£
Á>±eTdüT\Ô T m\eT+∫* eT+&É (|ü.>√) ‘·V≤ü o˝≤›sY ø±sê´\j·T+
e<ä› <Ûsä êï #˚XÊs¡T. <Ûsä êïqT<˚•› +∫ m◊¬øm+mdt ‘·÷.>√. õ˝≤¢ düV‰ü j·T
ø±s¡´<ä]Ù ø=+&Ü <äTsêZsêe⁄ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ªªø√qd”eT˝À q>∑s+¡ uÀ¢
ne⁄{Ÿ˝À 30 eT+~ Á|ü»\T #·ìb˛e&ÜìøÏ ø±s¡DyÓTqÆ ô||’ ⁄ü ˝…q’ q¢ T
ìyêkÕ\ eT<ä´qT+#˚ y˚jT· &ÜìøÏ Á|üjT· ‘êï\T #˚k˛Ôqï Á>±eT düsŒ¡ +#Y,
ø±+Á{≤ø£sº T¡ , n~Ûø±s¡T\ #·s´¡ \qT <äTj·T´ã{≤ºsT¡ . m{Ϻ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢q÷
>¬ sTT˝Ÿ >±´dt ô||’ t ˝…H’ é ìsêàD+ n&ÉT≈¶ î£ ì rs¡T‘êeTì düŒwü+º #˚XÊs¡T.
nq+‘·s+¡ qs¡kÕ|ü⁄s¡+ ÄsY.&ç.y√. &ç. |ü⁄wüŒeTDÏ CÀø£´+‘√ ô||’ ˝t H’… é
ìsêàD+ y˚sπ e÷sêZìøÏ eT[fl+#·ã&ç+~. Á>±eTdüT\Ô T Äq+<ä+ e´ø£+Ô
#˚XÊs¡T. sT÷ ø±s¡´Áø£eT+˝À q≥¢ dü‹sÔ êE, mdt. düTÁãVü≤àD´+, mHé.
dü‘´· e‹ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãT*f…Hé ` 1

q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”

19

‘·\qT q]πødæ ‘√ø£qT dæ+>±]+#˚ Hê´j·T e´edüú n‹ düŒ+<äq ‘Ó\TkÕ?
á eT<Û´ä m|æ ôV≤’ ø√s¡Tº dü÷ÿ\T |æ\¢ øÏ »]π> nHê´j·T+
MT<ä ‘Ó>∑ düŒ+~+∫+~. neTsêe‹ sê»<Ûëì ìsêàD ì~ÛøÏ ‘·\øÏ
10 s¡÷ˆˆ\ $sêfi≤ìï ùdø£]+#·T≥≈£î sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+ |üPqT≈£îqï #·s´¡
eTq sêh Hê´j·T e´edü≈ú î£ ø√|ü+ ‘Ó|Œæ +∫+~. <ëìì ìs¡+≈£îX¯‘«· ,
ìj·T+‘·è‘·« ìs¡j
í T· +>± n~ uÛ≤$+∫+~. n{Ϻ nÁ|üC≤kÕ«$Tø£ #·s´¡ ô|’
ø£dTü ‡eT+≥÷ ø=s¡&Ü s¡a[|æ+∫+~. ñ|üd+ü Vü≤]+#·Tø√yê≥÷ ñ
‘· Ô s ¡ T «*∫Ã+~. Çwü º | ü & ç ‘ ˚ ‘· | ü Œ , |æ \ ¢ \ qT+∫ ã\e+‘· + >±
ùdø£]+#·sê<äì VüQ≈£î+ C≤Ø #˚d+æ ~.
neTsêe‹ sê»<Ûëì ìsêàD+ ù|]≥ nedüs+¡ ˝Òøb£ ˛sTTHê
eTTø±ÿs¡T |ü+≥\T |ü+&˚ \ø£å mø£sê\ uÛ÷Ñ eTT\qT ø£u≤® #˚dTü qÔ ï #·s´¡
|ü≥¢ Hê´j·T e´edüú düŒ+~+#·˝<Ò Tä . sêh+˝À 10 \ø£\å mø£sê\
uÛÑ÷u≤´+≈£î ø√dü+ uÛÑ÷eTT\qT ã\e+‘·+>± ùdø£]düTÔHêï eTÚq+
eVæ≤+∫+~. $e÷HêÁX¯j÷· \T, z&É sπ e⁄\T, ø√dü˝º Ÿø±]&Üs¡¢ ù|]≥
\ø£å\ mø£sê\T ø£u≤® #˚düTÔHêï |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. ÇdüTø£, eT<Ûä´+, Kì»

sê»ø°jT· yê´K´
s¡+>±\˝À e÷|òj
æ ÷· X¯≈î£ \Ô T #=s¡ã&ÉT‘·THêï |ü{+ºÏ #·Tø√˝Ò<Tä . ø±˝ŸeT˙
` ôdø˘‡ sê¬ø{Ÿ eTTsƒê\T e÷qe‘·, HÓ’‹ø£‘·\ ô|’ <ë&çøÏ ~–Hê
|ü{+ºÏ #·Tø√˝Ò<Tä . ø±˙ ‘·\øÏ 10 s¡÷ˆˆ\ $sêfi¯+ nHê´j·TeTì >=|üŒ>±
düŒ+~+∫+~. á sêh+˝À \ø£˝å ≤~ eT+~ $<ë´e+‘·T\≈£î ªôV≤’ ø√s¡Tº
düŒ+<äq Äø£s¸¡ Dj
° T· +>±H˚ e⁄+≥T+~. ø±˙ yêdüeÔ u≤~Û‘· Á|ü»\≈£î
$∫Á‘·+>± ø£ì|ædTü +Ô ~.
düs¡∞ø£s¡D j·TT>∑+˝À ‘·\ø±j·TqT q]πødæ, ‘√ø£qT
dæ+>±]+#˚ ªHê´j·T+μ ñìøÏ˝ÀøÏ edüT+Ô ~. yÓqTø£ qT+&ç @qT>∑+‘·
b˛sTTHê eTÚq+ eVæ≤+∫, eTT+<äT qT+&ç NeT‘·\ø±j·T+‘· b˛‘·T+fÒ
>√\#˚dqæ ≥T¢>± Hê´j·T e´edüú rs¡T ø£ì|ædTü +Ô ~. CÒyTé ‡ù|Á{≤dt #Ó|Œæ q≥T¢
ndü\T $wüj÷· \˝À ˇø£sø¡ +£ >± ªø=düsT¡ μ $wüj÷· \˝À eTs√ s¡ø+£ >±
düŒ+~+#˚ $q÷‘·ï Hê´j·T+ eT÷&√ Á|ü|+ü #·<X˚ Ê\˝À ñìøÏ ˝ÀøÏ
e∫Ã+~. n+<äT≈£î Ç<√ ì<äsÙ¡ q+ ø±<ä+{≤sê?

ø±+Á{≤ø°º ø£s¡D≈£î e´‹πsø£+>± <äè&ÛÉ+>± b˛sê&É+&ç ` ø±ˆˆ n|üs¡í
kÕÁe÷»´yê<äT\T, <äfi≤Ø ô|≥Tºã&ç <ëØ esêZ\T $X¯è+K\
<√|æ&øç Ï bÕ\Œ&ÉT‘·÷ ø±]àø£, es¡+Z ô|’ ‘·eT <ë&çì rÁe‘·s+¡ #˚XÊj·Tì
Ç|òüPº C≤rj·T n<Ûä´≈£åîsê\T ø±ˆˆn|üs¡í ù|s=ÿHêïs¡T. Ç|òüPº sêh ø£$T{°
düe÷y˚X+¯ &çôd+ãsY 29,
30 ‘˚B\˝À @\÷s¡T˝À
»]–+~. á dü+<äs“¡ +¤ >±
29e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+
@sêŒ≥T #˚dqæ ãVæ≤s¡+>∑
dü u Û Ñ ˝ À ø±ˆˆ n|ü s ¡ í
e÷{≤¢&ÉT‘·÷
ô|≥Tº ã &É T <ës¡ T ¢ ‘· e T
<√|æ&øû Ï @ ∫qï Ä≥+ø£+
˝Ò ≈ £ î +&Ü e⁄+&Ü\ì
ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T.
n+<ä T π ø ˇø£ y Ó ’ | ü ⁄ q
Á|ü u Û Ñ T ‘· « + ` Áô|’ y ˚ ≥ T
s¡+>±\˝À ñ<√´>±\qT
y˚>+∑ >± ø±+Á{≤ø°øº s£ D¡ , ne⁄{Ÿ k˛]‡+>¥ #˚dTü HÔ êïs¡ì, eTs√yÓ|’ ⁄ü >∑T&罶 À
yÓT\¢>± e⁄qï ø±]àø£ #·{≤º\≈£î ‹s√>∑eTq dües¡D\T #˚dTü HÔ êïs¡Hêïs¡T.
ø±]àø£ esêZìï ø£≥Tºu≤ìdü\T>± #˚dTü HÔ êïs¡ì á $<ÛëHê\≈£î e´‹πsø£+>±
dü+|òüT{Ï‘·, ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>±\ ø±]à≈£î\T eT]+‘· <äè&ÛÉ+>±

˝ÒãsY &çbÕsYyº TÓ +{Ÿ n\dü‘ê«ìøÏ
ìs¡dqü >± $XÊK˝À Ç|òPü º <Ûsä êï

b˛sê&Ü\Hêïs¡T. Ç|òPü º C≤rj·T Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ _. Á|üB|t ñ
|üq´dæd÷ü Ô sêuÀj˚T dü+e‘·‡s¡ ø±˝À dü+düú #˚|{ü ≤º*‡q ìsêàD, ñ
<ä´eT ø£syÔ¡ ê´\≈£î dü+ã+~Û+∫q |üì Á|üD≤[ø£qT C≤rj·T ø£$T{°
s¡÷bı+~+#·T≈£îqï<äHêïs¡T.
Ä ìs¡ í j · ÷ \˝À
uÛ≤>∑+>± Ç|òüPº sêh
ø£ $ T{° dü e ÷y˚ X ¯ +
»s¡T>∑T‘·Tqï<äHêïs¡T.
dü u Û Ñ ≈ £ î n<Û ä ´ ø£ å ‘ ·
eVæ≤+∫q Ç|òPü º sêh
n<Ûä´≈£åî&ÉT |æ. Á|ükÕ<äT
Á|üdü+–dü÷Ô \ø£å˝≤~
ø±]à≈£î\ JeH√bÕ~Û
Á|ü e ÷<ä + ˝À |ü & ç q
H˚ | ü < ∏ ä ´ +˝À $XÊ\
◊ø£ ´ ‘ê dü ÷ Œ¤ ] Ô ‘ √
ø±]àø£
es¡ Z +
b˛sê{≤\≈£î dæ<+Δä ø±yê\Hêïs¡T. á düu˝ÑÛ À Ç|òPü º sêh Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù
ø¬ . b˛˝≤], ø√XÊ~Ûø±] j·TT. yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T\T ≈£L&Ü e÷{≤¢&Üs¡T.
p{Ÿ, Vü≤e÷© s¡+>±\ ø±]à≈£î\T n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»s¡j÷· ´s¡T.

düTsπ wtqT e~* ‹]– Ç|òPü ˝º À #˚]q kÕ\÷s¡T (C≤^sê+) p{Ÿ ø±]à≈£î\T
Ç|òPü º ãVæ≤wüÿè‘· H˚‘· ø¬ . düTsπ wt e÷≥\T q$Tà Á|æjT· yÓTqÆ Ç|òPü ìº e<äT\T≈£îHêïeTì kÕ\÷s¡T p{Ÿ ø±]à≈£î\T ‘·eT u≤<Ûqä T,
Äy˚<qä qT e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. düTsπ wtqT ≈£L&Ü Ç|òPü º Hêj·T≈£î&ç>± q$Tà yÓ÷düb˛j·÷eTHêïs¡T. Äj·Tq ø±]àø£esêZìøÏ y˚T\T #˚jT· &É+ \ø£´å +>±
sê˝Ò<ìä , ‘·q dü«+‘· Á|üj÷Ó »Hê\ ø√dü+ eTTK´+>± Ç|òPü º Hêj·Tø£‘ê«ìï á ÁbÕ+‘·+˝À <Óã“rj·÷\H˚ \ø£´å +‘√ e∫Ãq $wüj÷· ìï Ä\dü´+>±
Á>∑V≤æ +#êeTHêïs¡T. VüQ<äT<é ‘·TbòÕqT dü+<äs“¡ +¤ >± $T\T¢ Ä–b˛sTTq ø±˝À ˇø£ s√E y˚‘q· + Ç#˚Ã+<äT≈£î ãVæ≤s¡+>∑+>± j·÷»e÷q´+
n+^ø£]+∫+<äì ø±ì Ä ‘·sT¡ yê‘· düTsπ wt >±s¡T e~˝ÒXÊs¡Hêïs¡T. ãVæ≤s¡+>∑+>± j·÷»e÷q´ Á|ü‹ì<ÛTä \‘√ #Ó{≤º|{ü ≤º\T y˚dTü ≈£îì ‹s¡>&∑ +É ,
ø±]à≈£î\ô|’ E\T+ #Ó˝≤sTT+#·&+É #˚XÊs¡Hêïs¡T. á |ü]dæ‘ú T· \˝À ø±]à≈£î‘ê düTsπ wtqT $T\T¢ ãj·T≥≈£î >¬ +{Ïyd˚ qæ |ü]dæ‹ú , »qs¡˝Ÿ u≤&û
y˚jT· ≈£î+&Ü düu´ÑÛ ‘·«+ ø£≥uº ÀeTqï ø±]à≈£î\ ìs¡j
í T· +‘√ düTsπ wt sêJHêe÷ #˚XÊ&ÉT. á sêJHêe÷ ÄyÓ÷~dü÷Ô ø±]àø£es¡+Z ~. 16.12.15
‘˚Bq »qs¡˝Ÿ u≤&û »s¡T|ü⁄ø=ì Ç|òPü º ˝À ‹]– #˚sês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Ç|òPü º sêh n<Û´ä ≈£îå \T ø±ˆˆ |æ. Á|ükÕ<äT, ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T ø±ˆˆ m+.
yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ sêh ø£$T{° düuTÑÛ ´\T ø±ˆˆ ø¬ . düHê´dæsêe⁄, <äefi¯ \ø£ÎDsêe⁄, m◊¬øm+mdt õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T yÓ###BOT_TEXT###gt;±&É ø£èwüí ‘·~‘·sT¡ \T Vü‰»¬s’
Á|üd+ü –+#ês¡T. 300 eT+~ eTVæ≤fi¯\‘√ bÕ≥T 1000 eT+~ ø±]à≈£î\T á düu≈ÑÛ î£ Vü‰»s¡j÷· ´s¡T.

$XÊK ˝ÒãsY Ä|ò”düT˝À ø±]à≈£î\ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+
ø±≈£î+&Ü ≈£î|üŒ\T ‘Ó|Œü \T>± ù|s¡Tø=ì b˛‘·THêïsTT. j·÷»e÷Hê´\î
ùd\º T ‘Ó#T· Ãø√e&ÜìøÏ nqT≈£L>± n~Ûø±s¡T¢ Ábıd”&+ç >¥‡ sTTdüTHÔ êïs¡T.
ø±]àø£#·{≤º\ neT\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äT nsTTHê n~Ûø±s¡¢ |üs¡´y˚ø£åD
˝Ò<Tä . ‘êeTT |ü]o*+#·>*∑ –q øπ düT\qT ≈£L&Ü ø±yê\ì Bs¡øÈ ±>±
C&û®˝Òs¡ì ‘Ó*dæ ≈£L&Ü ˝ÒãsY ø√s¡Tº≈£î ]|òüsY #˚düTÔHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï
$wüj·÷\ô|’ |ü\Te÷s¡T¢ C….dæ. m˝Ÿ >±]ï ø£*dæHê |òü*‘·+ ˝Ò<äT.
Ç+<äT≈£î ìs¡dqü >± ~. 21.12.2015q $XÊK C….dæ.m˝Ÿ Ä|òd” Tü
eTT+<äT Ç|òPü º $XÊK õ˝≤¢ ø£$T{° Ä<Û«ä s¡´+˝À <Ûsä êï »]–+~. 20
&çe÷+&É‘¢ √ ≈£L&çq $q‹ |üÁ‘êìï ˝ÒãsY n~Ûø±]øÏ sTTe«&ÉyTÓ qÆ ~.

ø±øÏHê&É˝À cÕ|ü⁄\ ‘=\–+|ü⁄≈£î ìs¡düq>± <Ûäsêï
ø±øÏHê&É Á|üuTÑÛ ‘·« »qs¡˝Ÿ ÄdüT|üÁ‹ e<ä,› õ˝≤¢ |ü]wü‘Y
ôd+≥sY ˝Àq÷ s√&ÉT¶ Á|üøÿ£ ∫s¡Tyê´bÕs¡T\qT ‘=\–+#·&+É ‘√ düTe÷s¡T
100 ≈£î≥T+u≤\T s√&ÉTq¶ |ü&ܶjT· ì, ‹]– cÕ|ü⁄\qT ô|{Ï+º ∫ 100
≈£î≥T+u≤\ ñbÕ~Ûì ø±bÕ&Ü\ì &çe÷+&é #˚d÷ü Ô 27.11.2015q
ñ<äjT· + õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y ø±sê´\j·T+ e<ä› Ç|òPü º Ä<Û«ä s¡´+˝À <Ûsä êï
#˚kÕs¡T. á <Ûsä êïqT ñ<˚•› +∫ Ç|òPü º sêh ø±s¡´<ä]Ù C…. yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢
e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ªªkÕàsYº dæ{° ù|s¡T‘√ ∫s¡Tyê´bÕs¡T\ bı≥º\T ø=≥º&+É
dü]ø±<äì, Á|üuTÑÛ ‘·«+, n~Ûø±s¡T\T ñbÕ~Û #·÷|æ+#ê*‡+~ b˛sTT, ñ
qï ñbÕ~Ûì <Óã“rj·T&Éy˚T$T≥ì yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ $eT]Ù+#ês¡T.
Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ #·÷|ü≈î£ +&Ü cÕ|ü⁄\qT ‘=\–+#·&+É ªªJ$+#˚ Vü≤≈£îÿqT
Vü≤]+#·&yÉ T˚ qì yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ nHêïs¡T. õõôV≤#Y, »&é|æ ôd+≥sY\˝À
‘=\–+∫q yê´bÕs¡T\≈£î yê] yê] dü˝ú ≤\˝À cÕ|ü⁄\T ì]à+#ê\ì
yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ &çe÷+&é #˚XÊs¡T.á <Ûsä êï ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ m◊¬øm+mdt
õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T $. sê»u≤ãT, Ç|òPü º Hêj·T≈£î\T >∑TeTà&ç Hêπ>X¯«s¡sêe⁄
Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤+#ês¡T.

20 e ù|J ‘·sT¡ yêsTT
M~Ûq |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. n+<äTøπ Á|ü»\øÏ ø±e*‡+~ $<Û«ä +düøs£ ¡
n_Ûeè~Δ ø±<äT. Á|ü»\ øπ +Á<ä+>± »]π> n_Ûeè~Δ ø±yê\ì eTq+
&çe÷+&é #˚j÷· *. Á|üC≤Væ≤‘·yTÓ qÆ , |üsê´es¡DVæ≤‘·yTÓ qÆ |ü]ÁX¯eT\
kÕú|qü ø¬ ’ ñ<ä´$T+#ê*.
yê‘êes¡D+˝ÀøÏ $|üØ‘·+>± ø£s“¡ q ñ<ëZsê\qT nÁ>∑sêC≤´\T
e~*y˚dæ uÛ÷Ñ ‘êbÕìøÏ ø±s¡≈î£ ˝…’ Á|üøè£ ‹ yÓ|’ Øü ‘ê´\øÏ Á|ü|+ü #· Á|ü»\ì
ã*#˚düTÔHêïsTT. ñ<ëZsê\ ìj·T+Á‘·D ø√düeT+≥÷ Á|ü|ü+#·
düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô ‘êeTT #˚düTÔqï Á|üø£è‹ $<Ûä«+dü bÕbÕìï
eT÷&√ Á|ü|+ü #· <˚XÊ\ô|’ s¡T<ä&› ÜìøÏ Á|üjT· ‹ïdüTHÔ êïsTT. yê‘êes¡D
e÷s¡TŒ\ô|’ bÕ]dt˝À »]–q ª ø±|t`21 μ düe÷y˚X+¯ á HÓ\ 12q
ÄyÓ÷~+∫q ˇ|üŒ+<ä+ BH˚ï eTs¡\ s¡TEe⁄ #˚d+æ ~. á düe÷y˚X+¯ ˝À
ø£s“¡ q ñ<ëZsê\T @j˚T <˚XÊ\T m+‘Ó+‘· e<äT\T‘·THêïjÓ÷ Ä ìwüŒ‹Ô
Á|üø±s¡+ Á^HéV≤ü Ödt yêj·TTe⁄\qT ‘·–+Z #·Tø√yê\ì es¡eΔ ÷q <˚XÊ\T
&çe÷+&é #˚ùdÔ <ëìï nyÓT]ø± rÁe+>± e´‹πsøÏ+#·&É+ ãfÒº á
ˇ|üŒ+<ä+˝Àì &=\¢‘q· + ns¡eΔ TÚ‘√+~. $HêX¯øs£ ¡ |ü]ÁX¯eT\T e÷
|ü#·Ãì uÛÑ÷eTT˝À¢ HÓ\ø=\Œ e<ä›ì <˚X¯+˝À, sêh+˝À Á|ü»\T ñ
<ä´$TdüTHÔ êïs¡T. H˚{Ï øπ +Á<ä, sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«\T >∑‘· Á|üuTÑÛ ‘ê«\ì $T+∫
ãVüQfi¯C≤‹ ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\ yÓT|üø√dü+ eT]+‘· ã]‘Ó–+∫
Á|ü»\ b˛sê{≤\qT HÓ‘T· sÔ T¡ fÒsT¡ ˝À¢ eTT+#·&ÜìøÏ dæ<|›ä &ü TÉ ‘·THêïs¡T.
ø±˙ Á|ü»\ dü+|òüT{Ï‘·X¯øÏÔ eTT+<äT Ms¡T ‘·\e+#·ø£ ‘·|üŒ<äT. n+<äTπø
k˛+ù|≥, ø±ø£sê|ü*¢ Á|ü»\qT Ä<äsÙ¡ +>± rdüT≈£îì bÕ\≈£î\T kÕ–düTqÔ ï
$<Û«ä +düøs£ ¡ $<ÛëHê\≈£î e´‹πsø£+>± ñ<ä´$T+#ê*. Bì˝À uÛ≤>∑+>±
2016 |òÁæ ãe] 29q $XÊKq>∑s+¡ ˝À dæ.|æ.◊ (m+.m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d”
øπ +Á<ä ø£$T{° Ä<Û«ä s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTqÔ ï sê´©, ãVæ≤s¡+>∑duü \ÑÛ ≈£î ‘·s*¡
sêe*‡+~>± Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ìdüTHÔ êï+.

20ãT*f…Hé ` 1

q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”

ãT*f…Hé ` 120

ø±ˆˆ e÷<ë\ Hêsêj·TD kÕ«$T >±] J$‘·+ ø£eT÷´ìdüTº $|üe¢ ø±s¡T\≈£î Ä<äsÙ¡ +
ø±ˆˆ e÷<ë\ Hêsêj·TD kÕ«$T>±] J$‘·+ ø£eT÷´ìdüTº
$|üe¢ ø±s¡T\≈£î Ä<äsÙ¡ eTì dæ|◊æ (m+m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d” C≤rj·T ø£$T{°
düuTÑÛ ´\T ø±ˆˆ yÓ.’ kÕ+ã•sêe⁄ nHêïs¡T. ø±ˆˆ e÷<ë\ ~«rj·T es¡+Δ ‹
dü+<äs¡“¤+>± ~. 9.12.2015q $»j·Tyê&É˝À dæ|æ◊ (m+m˝Ÿ)
q÷´&Óy÷Ó Áø£d” sêh ø£$T{Ï Ä<Û«ä s¡´+˝À ø±ˆˆ e÷<ë\ Hêsêj·TDkÕ«$T
~«rj·T es¡+Δ ‹ düuÑÛ »]–+~. kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡j÷Ó <ÛTä \ uÛeÑ Hé˝À
bÕغ sêh ø£$T{° düuTÑÛ ´\T ø¬ . b˛˝≤] n<Û´ä ø£‘å q· »]–q düu˝ÑÛ À ø±ˆˆ
yÓm’ dtÄsY Á|üd+ü –dü÷Ô ø±ˆˆ e÷<ë\ >±]
J$‘· + dü ÷ Œ¤ ] Ô < ëj· T ø£ e THêïs¡ T .
kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT\T>± ñ<ä´eT
Á|ükÕúq+ ÁbÕs¡+_Û+∫q ø±ˆˆ e÷<ë\
ø£ e T÷´ìdü T º > ± Á|ü » \ |ü ø å ± q
ì*#ês¡Hêïs¡T. Ä]úø£+>± e⁄qï‘·yÓTÆq
≈£ î ≥T+ã+˝À »ìà+∫ u… H ês¡ d t
j·T÷ìe]Ù{°˝À ô|#’ <· Tä e⁄\T #·~$ ≈£L&Ü
‘· q J$‘êìï $|ü ¢ y êìøÏ n+øÏ ‘ · +
#˚ X Ês¡ H êïs¡ T . ‘Ó \ +>±D≤ kÕj· T T<Û ä
b˛sê≥+ dü+<äs“¡ +¤ >± 1948˝À ø±ˆˆe÷<ë\ Hêsêj·TD kÕ«$T s¡V≤ü dü´
J$‘·+˝À e⁄+&É>± Ä#·÷øÏ ø√dü+ Äj·Tq Ç<äs› T¡ k˛<äsT¡ \qT b˛©düT\T
|ü≥Tºø=ì ø±*à #·+bÕs¡ì nsTTHê #·*+#·≈î£ +&Ü ø±ˆˆ e÷<ë\ ñ
<ä´eT+˝À ø=qkÕ>±s¡Hêïs¡T. ø£eT÷´ìdüTº e⁄<ä´eT+˝À ]$»ì»+,

qj·÷]$»ì»+ ‘·˝‹… qÔ |ü⁄&ÉT $|üe¢ dæ<ëΔ+‘êìï ã\|üsêÃs¡Hêïs¡T.
$|ü ¢ e ø£ e T÷´ìdü T º bÕغ Hêj· T ≈£ î ì>± ñ<ä ´ eT ìsêàD+˝À
eTT+<äTHêïs¡ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. dæ|◊æ (m+m˝Ÿ) bÕغ˝À ≈£L&Ü N*ø£\T
dü+uÛ$Ñ +∫q|ü⁄&ÉT n‹yê<ä, $T‘·yê<ä sê»ø°j÷· \qT e´‹πsøÏd÷ü Ô øπ +Á<ä
ø£$T{°y|’Ó ⁄ü ì\ã&ܶsì¡ >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. sê»ø°j÷· \ |ü≥¢ m+‘· ìã<ä‘Δ ‘· √
e´eVü≤]+#ês√ e´øÏÔ>∑‘· J$‘·+˝À ≈£L&Ü n+‘˚ ìã<äΔ‘·qT
bÕ{Ï+#ês¡Hêïs¡T. ≈£î≥T+ã Á|üj÷Ó »Hê\ø£qï Á|ü»\ Á|üj÷Ó CHê˝Ò

$Tqï>± uÛ≤$+#·&yÉ T˚ ø±≈£î+&Ü Ä#·]+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. ø±ˆˆ e÷<ë\
düV≤ü #·] ≈£L&Ü Ç+<äT≈£î>±qT m+‘√ ‘√&ÜŒ≥T q+~+#ês¡Hêïs¡T.
ø±ˆˆ e÷<ë\ ˝Òì ˝À≥T bÕغøÏ m+‘√ qwüºeTHêïs¡T. $|ü¢e
sê»ø° j · ÷ \‘√ bÕ≥T $|ü ¢ e ø±s¡ ´ #· s ¡ D ≈£ î $|ü ¢ y ê<ä s êÙ\qT

Ä#· ] +#· ≥ y˚ T ø±ˆˆ e÷<ë\≈£ î eTq$T#˚ à ìyêfi¯ ó \ì ø±ˆˆ
kÕ+ã•esêe⁄ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
◊m|òt{Ïj·TT sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆ yÓ÷C…dt >±s¡T
e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø±ˆˆ e÷<ë\ >±]‘√ ‘·q≈£îqï nqTã+<Ûë\qT >∑Ts¡TÔ
#˚dTü ≈£îHêïs¡T. ‘·q ≈£î≥T+ã+˝À kÕ+Á|ü<ëj·T $yêVü≤+ »]–‘˚ ≈£L&É
e´‹πsøÏ+∫ Vü‰»s¡T ø±˝Ò<ìä dæ<ëΔ+‘ê\qT ‘·|Œü ø£ Ä#·]+#˚ yês¡Hêïs¡T.
m◊¬øm+mdt sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù <äTsêZÁ|ükÕ<é Á|üdü+–dü÷Ô
‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ s¬ ‘’ T· ≈£L© ñ<ä´e÷\≈£î
ø±ˆˆ e÷<ë\ m+‘√ ‘√&ÜŒ≥Tq+~+#ês¡Hêïs¡T.
mø£ÿ&É ø±s¡´ø£s\Ô¡ T, Á|ü»\T Çã“+<äT\˝À e⁄+fÒ
ø±ˆˆ e÷<ë\ nø£ ÿ &É e⁄+&ç <Û Ó ’ s ¡ ´ +
n+~+#˚yês¡Hêïs¡T.
ns¡TD√<äj·T sêh n<Ûä´≈£åî\T ns¡TD√<äj·T
sêe÷sêe⁄ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ m◊¬øm+mdt e´ekÕú|øü £
n<Ûä´≈£åî\T>±, bÕغ πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´\T>± ø±ˆˆ
e÷<ë\ #˚dqæ ø£èwæì ø=ìj·÷&Üs¡T. |æˇ&ÉãT¢´
sêh Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù m+. \øÏÎ, |æ&mç dtjT· T
sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù s¡$#·+Á<ä\T ≈£L&É Á|üüdü+–+#ês¡T. düuÛÑ≈£î
eTT+<äT ø±ˆˆ m+.mHé.mdt >±]ï düà]+#·T≈£î+≥T dü_≈Û î£ \T 2 숈\T
eTÚq+ bÕ{Ï+#ês¡T. ns¡TD√<äj·T ø±Áy˚T&é sêe÷sêe⁄ ø±ˆˆ
yÓ+ø£≥\øÏÎ($XÊK) bÕ&çq bÕ≥\T dü_≈Û î£ \qT ø£+≥‘·&ôç |{Ï+º #êsTT.

$<Û«ä +düøs£ ¡ ø√dü˝º Ÿ ø±]&ÜsY, dô CŸ\T, |æ.d.æ |.æ ◊.ÄsY, ;#YXÊ+&é, u≤¬ø‡’{Ÿ ‘·e«ø±\T, <∏sä à¡ ˝,Ÿ nDT $<äT´‘Y ÁbÕC…≈î£ \º qT e´‹sπ øÏ+#·+&ç!

29`2`2016q $XÊK˝À nœ\ uÛ≤s¡‘· sê´©, ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç!
>∑‘· y˚d$ü ˝À »]–q kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\˝À yÓ÷&û ‘·sV¡ ‰ü
>∑T»sê‘Y n_Ûeè~Δ qeT÷Hê >∑T]+∫ #ê˝≤ $düèÔ ‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚dæ
Á|ü»\ì eTTK´+>± eT<Û´ä ‘·s>¡ ‹∑ esêZìï, j·TTe‘·qT Á|üu≤Û $‘·+ #˚dæ
_.C….|æ <ëì $TÁ‘· |üø±å \T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃsTT. n~Ûø±s¡+ #˚|{ü qºÏ
yÓ+≥H˚ qπs+Á<ä yÓ÷&û ‘·eT Á|üuTÑÛ ‘·«+ ø=‘·Ô $<ÛëHê\H˚MT rdüT≈£îsêe&É+
˝Ò<ìä >∑‘· j·TT.|æ.m Á|üuTÑÛ ‘·« $<ÛëHê\H˚ Ç+ø± y˚>e∑ +‘·+>± neT\T
#˚kÕÔeTì m≥Te+{Ï X¯w_ü wü\÷ ˝Ò≈î£ +&Ü Á|üø{£ +Ï #ê&ÉT. ø±s=Œπs{Ÿ
ø£+ô|˙\øÏ eT]+‘·>± mÁs¡‹yêN |üs¡TkÕÔeTì, yê{Ï @sêŒ≥TøÏ
Ä≥+ø±\T>± e⁄+&˚ #·≥|º sü y¡ TÓ qÆ nes√<Ûë\ìï+{Ï˙ ‘=\–kÕÔeTì,
‘·<äqT>∑TD+>± #·{≤º\qT düe]kÕÔeTì ª≈£î+&Éã<ä›###BOT_TEXT###gt;={≤º&ÉTμ. Ç<˚
‘·s¡Vü‰˝À nH˚ø£ yÓ÷dü|ü⁄ yê>±ΔHê\‘√ eTq sêh+˝À >∑<Ó›HÓøÏÿq
#·+Á<äu≤ãT sê¬ø{Ÿ y˚>+∑ ‘√ dü+düÿs¡D\T neT\T »]|æ ø±s=Œπs{Ÿ
X¯≈î£ \Ô ≈£î sêh eqs¡T\qT <√∫ô|≥º&ÜìøÏ |üPqT≈£îHêï&ÉT.
<˚X¯+˝Àì kÕs¡e+‘·yÓTÆq uÛÑ÷eTT\qT, $XÊ\ düeTTÁ<ärs¡
ÁbÕ+‘êìï, n≥M ÁbÕ+‘·+˝Àì Kì» dü+|ü<qä T ãVüQfi¯C≤‹ dü+dü\ú ≈£î
n|üŒ–+#˚ \ø£´å +‘√ j·TT.|æ.m Á|üuTÑÛ ‘·«+ 2005˝À ª Á|ü‘´˚ ø£ Ä]Δø£
eT+&Éfió¯ flμ (ôdCŸ) #·{≤ºìï ‘Ó∫Ã+~. ‘·sê«‘· düeTTÁ<ärs¡ ÁbÕ+‘·+˝Àì
e+<ä˝≤~ ôdCŸ\qT ø£\T|ü⁄‘·÷ Ç+&çj·THé Ç+&ÉÁdæºj·T˝Ÿ ø√düº˝Ÿ
ø±]&ÜsYì Á|üø£{Ï+∫+~. >∑‘· Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À eTq sêh
rs¡ÁbÕ+‘·+˝À lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ Ç#êÃ|ü⁄s¡+ qT+&ç HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢ ‘·&É
es¡≈£î Á|üø£{Ï+#·ã&ɶ @.|æ. ø√düº˝Ÿ ø±]&ÜsY˝À uÛ≤>∑+>± HÓ\ø=\Œ
‘·\ô|{Ïqº $$<Ûä ôdCŸ\T, bòÕsêàbÕs¡Tÿ\T, ◊{Ï bÕs¡Tÿ\T, |æ.dæ.|æ.◊.ÄsY,
<∏sä à¡ ˝Ÿ, nDT$<äT´‘Y ‘·~‘·s¡ Á|üC≤ $HêX¯øs£ ¡ ÁbÕC…≈î£ \º T, |ü]ÁX¯eT\˙ï
dü‘·«s¡+ HÓ\ø=\Œã&É{≤ìøÏ #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+‘√ bÕ≥T eT]ìï
|ü]ÁX¯eT\T, ÁbÕC…≈î£ \º qT ‘·eT düs∞¡ ø£è‘· $<ÛëHê\ <ë«sê Äø£]Ù+∫
s¡|Œæ +#·&ÜìøÏ Á|üdTü ‘Ô · Á|üuTÑÛ ‘ê«\T |üPqT≈£îHêïsTT. ø√dü˝º Ÿ ø±]&ÜsY˝À
uÛ≤>∑+>± yÓ’C≤>¥`#ÓHÓ’ï bÕ]ÁXÊ$Tø£ ø±]&ÜsYì yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+
Á|üø£{Ï+∫+~.
$XÊK|ü≥ï+ qT+&ç ø±øÏHê&É es¡≈î£ 640 #·.øÏ.MT |ü]~Û˝À
ô|Á{À*j·T+, ¬ø$Tø£˝Ÿ, ô|Á{À¬ø$Tø£˝Ÿ ÇHÓ«düTºyÓT+≥T Øõj·THé
(|æ.dæ.|æ.◊.ÄsY)qT @sêŒ≥T #˚dTü HÔ êïs¡T. Bìø√dü+ $XÊK, ‘·÷s¡TŒ
>√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ yÓTT‘·+Ô 10 eT+&É˝≤˝À¢ 97 Á>±e÷\ |ü]~Û˝À 1
\øå± 50 y˚\ mø£sê\ |ü+≥ uÛ÷Ñ eTT\qT øπ {≤sTT+#ês¡T. á ÁbÕC…≈î£ ˝º À
HÓ\ø=\Œã&˚ bÕ]ÁXÊ$Tø£, ñ‘êŒ<äø£ dü+düú˝À¢ #·eTTs¡T Ä<Ûë]‘·

|ü]ÁX¯eT\‘√ bÕ≥T Á|ü<ëÛ q+>± s¡kÕj·Tq, s¡kÕj·THê<Ûë]‘· ñ‘·Œ‘·T\Ô
|ü]ÁX¯eT\T e⁄HêïsTT. |æ.dæ.|æ.◊.ÄsY |ü]ÁX¯eT\˝À ñ‘·Œ‹Ô nsTTq
düsT¡ ≈£î\ oÁ|òTü s¡yêD≤ ø√dü+ s√&Éq¢ T, s¬ ˝’ «Ò \qT, msTTsY b˛s¡T\º qT
uÛ≤Ø>± $düÔ]+#·&Éy˚T>±ø£ Áø=‘·Ô yê{Ïì ì]àkÕÔs¡T. C≤rj·T
s¡V≤ü <ës¡T\qT 4 ˝Òq¢ qT+&ç 6 ˝Òq≈¢ î£ , sêh s¡V≤ü <ës¡T\qT 2 ˝Òq¢
qT+&ç 4 ˝Òq≈¢ î£ $dü]Ô kÕÔsT¡ . z&Ésπ e⁄\qT nqTdü+<Ûëq+ #˚d÷ü Ô ø=‘·Ô
s¬ ˝’ «Ò ˝…q’ q¢ T ì]àkÕÔsT¡ . Çø£ ø√dü˝º Ÿ ø±]&ÜsY˝À uÛ≤>∑+>± øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+
Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± Á|üø{£ +Ï ∫q yÓC’ ≤>¥`#ÓHï’Ó bÕ]ÁXÊ$Tø£ ø±]&ÜsY |ü]~Û˝À
ˇø√ÿ{Ï 10 y˚\ mø£sê\ $d”sÔ +í¡ ˝À 5 n_Ûeè~Δ øπ +Á<ë\T @sêŒ≥T
#˚kÕÔsT¡ . M{Ï˝À f…ø‡˘ f…˝Æ Ÿ, |ü⁄&é ÁbÕôddæ+>¥ bÕs¡Tÿ\T, ô|Á{À`¬ø$Tø£˝Ÿ
ø±+ô|≈¢ î£ ‡\T n_Ûeè~Δ #˚kÕÔsT¡ . $XÊK˝Àì ôV≤#Y|dæ mæ ˝Ÿì 15 y˚\
ø√≥¢‘√ $dü]Ô kÕÔsT¡ . n+‘˚>±ø£ $XÊK, ø±øÏHê&É\ eT<Û´ä ôV≤#Y|dæ mæ ˝Ÿ,
Áô|’ y ˚ ≥ T uÛ ≤ >∑ k Õ«eT´+‘√ ø=‘· Ô > ± uÛ ≤ Ø Á^Hé | ò ” ˝ Ÿ ¶ ]ô|ò ’ q Øì
HÓ\ø=\TŒ‘·THêïs¡T. n˝≤π> HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝Àì ø£èwü|í ≥
ü ï+ b˛s¡Tìº
#ÓHï’Ó `u…+>∑Tfi¯Ss¡T bÕ]ÁXÊ$Tø£ ø±]&ÜsYøÏ nqTdü+<Ûëq+ #˚kÕÔsT¡ .
k˛+ù|≥, ø±ø£sê|ü*¢ ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T <∏äs¡à˝Ÿ $<äT´‘Y
ÁbÕC…≈£îº\≈£î e´‹πsø£+>± kÕ–düTÔqï b˛sê{≤\qT n|üVü‰dü´+ #˚ùd
$<Û ä + >± lø±≈£ î fi¯ + õ˝≤¢ ˝ À eT]ìï <∏ ä s ¡ à ˝Ÿ bÕ¢ + {Ÿ \ ≈£ î
nqTeT‘·T*#êÃs¡T. dü«j·T+>± Á|üuÛÑT‘·«y˚T C…H√ÿ <ë«sê CbÕHé
düVü≤ø±s¡+‘√ 4000 y˚\ yÓT>±yê≥¢ kÕeTs¡Δ´+ >∑\ uÛ≤Ø <∏äs¡à˝Ÿ
ÁbÕC…≈î£ qº T b˛˝≤øÏ eT+&É˝À HÓ\ø=\Œ&ÜìøÏ |üPqT≈£î+~. eTs√Á|üøÿ£
Á|ü»\T m+‘· e´‹πsøÏdTü HÔ êï ˝…øÿ£ #˚jT· ≈£î+&Ü düs«¡ $HêX¯q+ ø£*–+#˚
n‘·´+‘· Á|üe÷<äøs£ y¡ TÓ qÆ nDT$<äT´‘Y ÁbÕC…≈î£ qº T s¡Ddü\ú + eT+&É
ø=yê«&É düeTTÁ<ärs¡ ÁbÕ+‘·+˝À HÓ\ø=\TŒ‘·THêïs¡T. $»j·Tq>∑s+¡
õ˝≤¢ uÛÀ>±|ü⁄s¡+ eT+&É˝À Á|üuTÑÛ ‘·«+ 5551 mø£sê\ $d”sÔ +í¡ ˝À
Á^Hé|ò”˝Ÿ¶ msTTsYb˛s¡Tº ì]à+#·&ÜìøÏ ã\e+‘·|ü⁄ uÛÑ÷ùdø£s¡D≈£î
|üPqT≈£î+~. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À <∏sä à¡ ˝Ÿ $<äT´‘Y øπ +Á<ë\ Á|üj÷Ó »Hê\
ø√dü+ uÛ≤eqbÕ&ÉT b˛s¡TºqT ì]àdüTÔHêïs¡T. >∑‘· mìïø£\˝À $XÊK
@C…˙‡˝À u≤¬ø‡’ {Ÿ ‘·e«ø±\øÏ e´‹πsø£+>± e÷{≤¢&qç #·+Á<äu≤ãT H˚&TÉ
qj·Te+#·q≈£î bÕ\Œ&ç πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+‘√ ≈£îeTàø£ÿsTT´ qe+ãsY
5q u≤¬ø‡’ {Ÿ ‘·e«ø±\ ø√dü+ J.z HÓ+.97qT C≤Ø#˚kÕ&ÉT. Ä~yêd”\
Vü≤≈£îÿ\qT ø±\sêdæ yê] J$‘ê\ì ∫Hêï_Ûqï+ #˚j·T&ÜìøÏ
|üPqT≈£îHêï&ÉT.
ø√dü˝º Ÿ ø±]&ÜsY˝À HÓ\ø=\ŒuÀj˚T |ü]ÁX¯eT\ìï+{Ïø° eTÚ[ø£

dü<Tä bÕj·÷\ì ø£*Œ+#·&ÜìøÏ Á|üuTÑÛ ‘ê«\T \ø£\å ø√≥¢ Á|üC≤<ÛHä êìï
yÓ∫ÃdüTÔHêïsTT. n_Ûeè~Δ ù|s¡T‘√ ø±s=Œπs{Ÿ X¯≈£îÔ\T eTq düVü≤»
eqs¡T\qT, e÷qe ÁX¯eTqT ø=\¢>=≥Tºø√&ÜìøÏ |üP]Ô>± <ë«sê\T
‘Ó]#êsTT. eTq rs¡ÁbÕ+‘·+˝À HÓ\ø=\TŒ‘·Tqï, HÓ\ø=\ŒuÀj˚T
|ü]ÁX¯eT\˙ï 90 XÊ‘·+ Á|üC≤ Jeq $<Û«ä +kÕìï ø£*–+#˚y.˚ M{Ïø√dü+
ø√kÕÔrs¡+˝À \ø£\å mø£sê\ |ü+≥ uÛ÷Ñ eTT\qT ø±s¡T#Íø£>± n|üŒ–+∫
y˚˝≤~ s¬ ‘’ ê+>∑, eT‘·‡´ø±s¡ ≈£î≥T+u≤\ JeH√bÕ~Ûì <Óã“rdüTHÔ êïs¡T.
ø√düº˝Ÿ ø±]&ÜsY˝À eTTK´+>± |æ.dæ.|æ.◊.ÄsY˝À HÓ\ø=\ŒuÀj˚T
|ü]ÁX¯eT\ìï+{øÏ nedüse¡ Tj˚T´ ˙{Ïì b˛\es¡+ ÁbÕC…≈î£ º <ë«sê
s√EøÏ1848 $T*j·THé ©≥s¡ì¢ düs|¡ süò ê #˚jT· &ÜìøÏ ìs¡sí TT+#ês¡T.
n+<äTø√düyT˚ á ÁbÕC…≈î£ ìº dü‘«· s¡+ |üP]Ô#j
˚ T· &ÜìøÏ H˚{Ï bÕ\≈£î\T
|üPqT≈£îHêïs¡T ‘·|üŒ ¬s’‘ê+>∑ Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ ø±<äT. ø√düº˝Ÿ
ø±]&ÜsY˝À eTTK´+>± |ædæ|æ◊ÄsY˝À HÓ\ø=˝ÒŒ ô|Á{À, s¡kÕj·Tq
|ü]ÁX¯eT\ e\¢ Á|ü»\øÏ rÁe Á|üe÷<ë\T dü+uÛ$Ñ kÕÔsTT. |üsê´es¡D
Á|üe÷<ä+˝À |ü&TÉ ‘·T+~. ÄsTT˝Ÿ ]ô|q’ò Ø\T, >±´dt f…]àq˝Ÿ‡, ô|]ò ˝º »’… sY,
s¡kÕj·Tq eT+<äT\ |ü]ÁX¯eT˝À¢ Á|üe÷<ä+ m|ü&É÷ bı+∫ e⁄+≥T+~.
nø£ÿ&É |üì#˚ùd ø±]à≈£î\T, ñ<√´>∑T\πø >±ø£ Ä ÁbÕ+‘·+˝À ìedæ+#˚
Á|ü»\T rÁe Á|üe÷<ë˝À¢ |ü&ç ÁbÕD≤\T ø√˝ÒŒj˚T |ü]dæú‘·T\T
dü+uÛ$Ñ kÕÔsTT. mHé@dæm˝Ÿ, ôV≤#Y|dæ mæ ˝Ÿ, ªq>∑s+¡ μ <äTs¡≥
È q˝Ò BìøÏ
kÕø£å´+.
ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\ |ü]ÁX¯eT\ @sêŒ≥TøÏ Á|üuÛÑT‘ê«\T
dæ+–˝Ÿ$+&√ $<ÛëHêìï Á|üø{£ +Ï #êsTT. @ Çã“+<äT\÷ ø£\T>∑≈î£ +&Ü
nô|¢’ #˚dqæ Hê\T>∑T yêsê˝À¢H˚ y˚>+∑ >± nqTeT‘·T\T bı+<ä&ÜìøÏ
M\T ø£*Œ+#ês¡T. |üsê´es¡D nqTeT‘·T\qT ≈£L&Ü düsfi¡ ‘¯ s· +¡ #˚kÕs¡T.
uÛ÷Ñ ùdø£sD
¡ ˝À K]ƒq ìã+<Ûqä \T n&ÉTs¶ ê≈£î+&Ü j·TT|æ@ Á|üuTÑÛ ‘·«+
#˚dqæ uÛ÷Ñ ùdø£sD
¡ #·{≤ºìøÏ dües¡D\T ‘˚e&ÜìøÏ yÓ÷&û Á|üuTÑÛ ‘·«+
rÁe+>± Á|üj·T‹ï+∫+~. rs¡ÁbÕ+‘·+˝À |ü]ÁX¯eT\ @sêŒ≥TøÏ
Ä{+ø£+>± dæ.ÄsY.C…&é ìu+<Ûäq\qT düe]+#·&ÜìøÏ dæ<ä›|ü&ܶs¡T.
á $<Û«ä +düøs£ ¡ |ü]ÁX¯eT\T HÓ\ø=\Œ&ÜìøÏ nH˚ø£ sêsTTr\T, |üqTï\
$TqVü‰sTT+|ü⁄\T Á|üø£{Ï+∫ y˚\ ø√≥¢ Á|üC≤<ÛäHêìï ãVüQfi¯C≤‹
ø£+ô|˙\øÏ ø£≥uº &… TÉ ‘·THêïs¡T. n<˚ bÕ\≈£î\T s√E s√EøÏ dü+øå√uÛ+Ñ ˝À
≈£Ls¡T≈£îb˛‘·Tqï p{Ÿ, #·ø¬ ÿs¡, J&ç, ø=ã“] ‘·~‘·s¡ e´ekÕj·÷<Ûë]‘·
|ü]ÁX¯eT\qT s¡ø+åÏ #·&ÜìøÏ ø£˙dübÕ{Ï sêsTTr\T, dü_‡&û\qT Çe«&É+
˝Ò<Tä . |ò*ü ‘·+>± Ç$ ~yê˝≤ rdü÷Ô y˚˝≤~ ø±]à≈£î\T ñbÕ~Û ø√˝ÀŒsTT

(‘·sT¡ yêsTT 19 e ù|J˝À)
Published by Y. Sambasiva Rao, Publisher, Printer and owner from H.No. 53-4-40/1, Ramanarsaaiah Bhavan, Kristurajapuram, VIJAYAWADA - 8, and Printed at Chaitanya Printers, Vijayawada - 2
Editor : Y. Sambasiva Rao, Phone : 9440019965, Email : cpimlndap14@gmail.com, Web : www.cpimlndtsap.org