You are on page 1of 5

1

Xe p i

Phng Tho - Ngc L


MELODY

STRING
4


BELL


Nh

chiu

xe

khi

xa

anh

ch

em

trnhi

nhng

tra


Nh

khi

xa

bao

mng

trn

chic

xe

Doi

cn

ma

cng

nhau

dt

quacu

Xe

xa

ri

cn

Mi

tnh

th

thong

nh

mt

gic

Xe

nhng

vt

ngy

Cho

lng

ti

nh

thong

quay

Quay

hoi

chng

ngui

Mi

quay

quay

Quay

tnh

ngho

Thong

quay

qu

hoi

nhng

vng

xe

Mi

quay

Quay

tnh

ngy

xa

yu

Thong

Quay

du

hoi

nhng

quay

Quay

vng

xe

quay