You are on page 1of 4

Η Δανειακή Σύμβαση μεταξύ Ελλάδας - κρατών μελών

Ευρωζώνης και η Εθνική μας Κυριαρχία

Published by Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

O∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΑΘΗΝΩΝ
Σας προσκαλεί σε εκδήλωση, που διοργανώνειτην
Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010
και ώρα 7.00 µ.µ.στην αίθουσα τελετών του ∆ΣΑµε θέµα:
«Η ∆ανειακή Σύµβαση µεταξύ Ελλάδας -κρατών µελών
Ευρωζώνηςκαι η Εθνική µας Κυριαρχία»
Χαιρετισµό θα απευθύνει ο
κ .∆ η µ ή τ ρ η ς Π α ξ ι ν ό ς , Πρόεδρος∆ικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών
Οµιλητές:
- Κώστας Μπέης
,
Οµότιµος Καθηγητής ΠανεπιστηµίουΑθηνών
- Κώστας Χρυσόγονος
,
Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

- Νότης Μαριάς
,
Αν. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης
- Αλέκα Μανδαράκα-Σέππαρντ
,
Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Λονδίνου
Παρεµβάσεις:
- Γιώργος Κασιµάτης
,
Οµότιµος Καθηγητής ΠανεπιστηµίουΑθηνών
- Ηλίας Ηλιόπουλος
,
Γενικός ΓραµµατέαςΑ∆Ε∆Υ
- Παναγιώτης Βαβουγιός
,
Πρόεδρος Οµοσπονδίας Συνταξιούχων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων
εξυπηρετώντας συµφέροντα δανειστών.
∆υστυχώς και ένα κοµ-µ ά τ ι τ ω ν µ ε γ ά λ ω ν
ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ι ώ ν έ χ ε ι σ υ µ φ ω ν ή σ ε ι α π ό λ υ τ α προς αυτή
την κατεύθυνση, παρά το ότι βλέπει, όπως πολύ καλάτο είπατε, πως
αν τώρα είµαστε άσχηµα, στα επόµενα δύο, τρία χρόνια τα
πράγµατα θα είναι πολλαπλάσια χειρότερα.
Ταµειακές α ν ά γ κ ε ς ε ξ υ π η ρ ε τ ο ύ ν , γ ι α ν α
λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ο υ ν σ ε µ ί α χ ρ ο ν ι κ ή σ τ ι γ µ ή και ν α
α ν τ α π ο κ ρ ι θ ο ύ ν σ ε α υ τ ά τ α ο π ο ί α ο ι κ ύ ρ ι ο ι δ α ν ε ι - στές,
τοκογλύφοι, κερδοσκόποι, που κυριαρχούν ακόµη και στην πατρίδα
µας, µας έχουν υποχρεώσει να το κάνουµε και δεν βλέ- πουν ότι
η Ελληνική Οικονοµία καταρρέει –και το βλέπετε όλοι– τοένα µετά
το άλλο τα καταστήµατα κλείνουν και οι εργαζόµενοι συ-νεχώς
αυξάνονται, προσθέτοντας την παρουσία τους στην ανερ-γία.
Η κατάσταση θα χειροτερεύσει πολύ περισσότερο, όταν αυτάπου
ψηφίστηκαν ακόµη και σήµερα θα µπουν στη διαδικασία
τηςεφαρµογής.
Η µείωση των µισθών, η ακρίβεια, η µείωση των συ-ντάξεων,
η καινούργια µείωση που έρχεται, η ανατροπή του οικοδ ο µ ή µ α τ ο ς τ ο υ α σ φ α λ ι σ τ ι κού , π ο υ α φ ο ρ ά σ χ ε δ όν τ ο
σ ύ ν ολ ο του ΕλληνικούΛαού, εκτός από ελάχιστους, θα
δηµιουργήσει µε-γάλες αναταράξεις.
Και για αυτό που λένε «να µειώσουµε το δηµόσιο τοµέα», οκ.
Μαριάς είπε: «Μα, γιατί µιλάτε»; Μιλάτε να µην έχουµε
εκπαι-δευτικούς για να µη µάθουν γράµµατα τα περισσότερα παιδιά
τουΕ λ λ η ν ι κ ο ύ Λ α ο ύ ; Ν α µ η ν έ χ ο υ µ ε δ η µ ό σ ι α
ν ο σ ο κ ο µ ε ί α κ α ι γ ι α - τρούς, για να δηµιουργήσουµε

περισσότερα νεκροταφεία; Να µηνέ χου µ ε καθ α ρ ι σ τ έ ς , γ ι α ν α
ξ ε β ρ ωµ ί ζου ν τ ι ς π ό λ ε ι ς και ν α γ ε µ ί - σουµε αρρώστιες από τις
βρωµιές; Να µην έχουµε αστυνοµικούς;Ε ί ν α ι 8 . 0 0 0 λ ι γ ό τ ε ρ ο ι
και ε µ ε ί ς α π α ι τ ο ύ µ ε απ ό α υ τ ού ς τ ο υ ς αν - θρώπους να
αντιµετωπίσουν την εγκληµατικότητα και τα προβλή-µατα που
δυστυχώς έχει γεννήσει αυτή η πόλη και δεν µπορούµενα
κυκλοφορήσουµε αυτή τη στιγµή στο κέντρο τηςΑθήνας.
Αυτήείναι η αντίληψή τους, πώς θα στύψουν σαν λεµόνι τον
ΕλληνικόΛαό, αλλά δεν πρόκειται µε αυτή την πολιτική να
δηµιουργήσουνπ ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς α λ λ α γ ή ς αυ τ ή ς τ η ς
α ρ ρ ωσ τ η µ έ ν η ς ο ι κον ο µ ι κ ή ς τους πολιτικής, που µόνο στόχο έχει να
τα παίρνουν συνεχώς απότο συγκεκριµένο κοµµάτι του Ελληνικού
Λαού, το πιο αδύνατο.
Για αυτό, κύριε Πρόεδρε, χωρίς καµιά υποχώρηση, συνεχίζουµε µέχρι το τέλος, γιατί τα χαρακτηριστικά είναι και πολιτικά
καικοινωνικά και οικονοµικά και ο λαός περιµένει τη βοήθειά
µας.
Ηελπίδα θα πολλαπλασιάσει την παρουσία του κόσµου και η
δύ-ναµή της θα είναι καταλυτική προς κάθε κατεύθυνση.
Και προφα-νώς οι νοµικοί µας θα είναι αυτοί που θα αναδείξουν και
το δρόµοτης ∆ικαιοσύνης, η οποία –είµαστε βέβαιοι– θα
αποδώσει τα δί-καια στο λαό µας και θα µας απαλλάξει από
όλη αυτή την εξάρ-τηση.Ευχαριστώ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ
( Π ρ ό ε δ ρ ο ς ∆ Σ Α ) : Θα δοθεί ο λόγος στον κ. Παναγιώτη Βαβουγιό,
Πρόεδρο τηςΟµοσπονδίας Συνταξιούχων∆ηµοσίωνΥπαλλήλων, που
είναι καισυνεργάτες σε αυτή την προσπάθεια που κάνουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΒΑΒΟΥΓΙΟΣ( Π ρ ό ε δ ρ ο ςτ η ς Ο µ ο σ π ο ν δ ί α ς
Συνταξιούχων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων):
Κύριε Πρόεδρε,Κύριοι καθηγητές, Απόψε µου δόθηκε η ευκαιρία να
ακούσω πάρα πολλά πράγ-µατα, τα οποία θα έπρεπε να µάθει
όλος ο ΕλληνικόςΛαός.
Αυτέςήταν οι σοφές απόψεις καθηγητών οι οποίοι διέτριψαν πάνω
στοΜνηµόνιο, το οποίο δηµιουργεί µία φοβερή κατάσταση, όχι
µόνογια τη χώρα µας, αλλά και για το λαό µας.
Ειδικώς εµείς οι µικροσυνταξιούχοι του∆ηµοσίου –είναι η
πιοαδύναµη τάξη, είναι αυτή που υπέστη τα πάνδεινα από
αυτό το Μνηµόνιο και από το «τσουνάµι» που έπεσε επάνω της–
βρισκό-µαστε και µε το καινούργιο νοµοσχέδιο, που ψηφίστηκε
δυστυχώςχθες, σε µία πολύ άσχηµη κατάσταση.
∆εν θα µιλήσω γενικώς.

Θα αναφερθώ στο θέµα των άγαµωνθυγατέρων, οι οποίες µένουν
κυριολεκτικά στο δρόµο, αφού τουςδίνουν µία σύνταξη πείνας 360
ευρώ και εφόσον είναι πάνω από50 ετών.
Αυτές που είναι κάτω των 50 ετών, τι θα γίνουν;
Θα γί-νουν επαίτες, ή θα πηγαίνουν στο φιλόπτωχο ταµείο της
ενορίαςτους; Αυτά τα πράγµατα είναι αποκυήµατα µιας
Κυβέρνησης, ηοποία, δυστυχώς, σήµερα µας σέρνει κάτω από το
Μνηµόνιο, τοοποίο µόνη της ψήφισε και όπως είπαν οι
προλαλήσαντες οµιλη-τές, είναι ό,τι χειρότερο υπήρξε για τη χώρα
µας, αφού δηµιουργεί εκείνες τις προϋποθέσεις να καταλάβουν
οι ξένοι την κυριαρχίαµας.
∆εν θέλω να αναφερθώ σε αυτά τα θέµατα, γιατί τα ανέλυσαν πολύ
καλά οι καθηγητές.Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Πρόεδρο
του∆ΣΑκαι τους κυ-ρίους καθηγητές αυτά που είπαν να γίνουν ένα
εγχειρίδιο και εµείς οι συνταξιούχοι θα το κυκλοφορήσουµε σε όλη
την Ελλάδα –ανα-λαµβάνουµε αυτή την υποχρέωση– γιατί θα
µπορέσει όλος ο Ελ-λ η ν ι κ ό ς Λ α ό ς ν α µ ά θ ε ι ό τ ι α υ τ ό
τ ο τ σ ο υ ν ά µ ι , η λ α ί λ α π α , η καταιγίδα, που µας ήλθε,
οφείλεται στην Κυβέρνηση, η οποία σή-µερα µας κυβερνά και για
άγνωστους σκοπούς µας οδήγησε σεαυτή την κατάσταση.
Τι να σας πω; Έρχονται στην Οµοσπονδία
ά ν θ ρ ω π ο ι κ α ι κλαίνε. Θα σας πω ένα παράδειγµα, που το
είπα και στη Βουλή.
Ήλθε ένας ηλικιωµένος και µου λέει: «Η κόρη µου είναι 58 ετών. ∆εν
µπόρεσε να παντρευτεί, δεν µπόρεσε να βρει µία δουλειά. Τι θα γίνει
όταν πεθάνω; Η προϋπόθεση για να πάρουν τη σύνταξη του
πατέρα τους είναι µέχρι τέλος του 2010. Θα πρέπει να αυτοκτονήσω φέτος, για να µπορέσει η κόρη µου να πάρει τη σύνταξή
µου»; Σκεφτείτε σε ποιο σηµείο έφθασαν οι άνθρωποι αυτοί.
Εκεί τ ου ς οδ ή γ η σ ε η Κ υ β έ ρ ν η σ η µ ε τ α µ έ τ ρ α και µ ε τ ο
χ θ ε σ ι ν ό ν όµ ο που ψήφισε
ΕΛΛΗΝΗΔΑ ΓΙΑΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ
http://www.arxaiaithomi.gr/