PENGHARGAAN Segala pujian bagi Allah SWT pemilik sekalian alam, syukur kehadrat Ilahi kerana dengan taufik

dan hidayahNya, telah memberi keizinan saya untuk menyiapkan Laporan Latihan Industri ini, buku Laporan Latihan Industri ini adalah satu tanda penghargaan saya kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu dan memberi tunjuk ajar yang berguna semasa saya menjalani Latihan Industri, selama lima bulan dari 15 Januari hingga 15 Jun 2007. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Computer It Care Centre Sdn. Bhd, terutama Encik Max Goh kerana sudi menerima saya untuk menjalani Latihan Industri di syarikat miliknya. Tidak lupa juga kepada semua juruteknik yang turut membantu dan memberikan tunjuk ajar, dan juga tidak dilupakan kepada rakan-rakan pelatih yang telah banyak membantu diri saya sama ada secara langsung mahupun tidak secara langsung dari segi teknikal atau kemahiran kepada saya sepanjang tempoh latihan saya. Penghargaan khusus saya tujukan kepada semua kakitangan Computer IT Care Centre dan Picotec Sdn. Bhd yang telah banyak memberi tunjuk ajar kepada diri saya selama saya menjalani latihan. Segala ilmu pengetahuan yang telah di berikan telah pun saya bukukan dalam buku laporan ini sebagai tatapan kepada pembaca, serta tanda penghargaan saya kepada pihak Computer IT Care Centre Sdn. Bhd Di samping itu, tidak di lupakan kepada pihak pengurusan Unit Latihan Industri Politeknik Kota Kinabalu Sabah kerana berusaha untuk menempatkan diri saya ke pusat Latihan Industri, terutamanya kepada Puan Dayang Norimah dan Encik Cosword Jack (Penyelaras Latihan Industri Jabatan Elektrik). Tidak di lupakan juga penghargaan ini saya tujukan kepada kedua ibu bapa saya kerana selama saya menjalani Latihan Industri telah banyak memberi semangat, nasihat dan dorongan serta membantu saya dari segi kewangan.

i

Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung mahu pun tidak langsung dalam menjayakan Latihan Industri saya ini, segala apa yang telah saya tempuhi semasa saya menjalani Latihan Industri talah pun saya bukukan untuk dijadikan bahan rujukan tambahan oleh para pembaca atau untuk meluaskan lagi ilmu pengetahuan di dalam bidang yang akan diceburi. Sekian, terima kasih.

ii

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful