You are on page 1of 4

grupa

Rolnictwo i przemys
.....................................

Imi i nazwisko
................

Klasa

Poniszy test skada si z 13 zada. Przy kadym poleceniu podano


liczb punktw moliw do uzyskania za prawidow odpowied.
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 33 punkty.
1. Wpisz obok zdania prawdziwego liter P,
a obok faszywego liter F.

02 p.

a) W Polsce dominuj indywidualne / pastwowe


gospodarstwa rolne.
b) Okoo 15% / 51% ogu zatrudnionych
pracuje w rolnictwie.
c) Na jeden cignik w Polsce przypada okoo
1,6 ha / 10 ha uytkw rolnych.

a) Uprawie roli sprzyjaj tereny pagrkowate


o stromych stokach. . . . . .
b) Najwikszy niedobr opadw wystpuje
na Kujawach. . . . . .
c) Okres wegetacyjny w grach trwa ponad
220 dni. . . . . .
2. Na podstawie kartogramu wykonaj polecenia.

4. Podkrel prawidowe informacje w poniszych


02 p.
zdaniach.

03 p.

5. Uzupenij zdania terminami wybranymi spord


podanych poniej. Zapisz je w odpowiedniej
formie gramatycznej.
04 p.
Grjec, Pogrze Karpackie, ziemniaki,
Gra w. Anny, Gra Kalwaria, buraki cukrowe
a) Na urodzajnych glebach uprawia si m.in.
.................................................................

b) Ziemniaki uprawia si gwnie na


.................................................................

c) Due obszary sadw znajduj si w okolicy


.........................................

a) Podaj nazwy dwch wojewdztw o najwikszej


redniej powierzchni gospodarstw rolnych.
............................................................................

i .......................

.................................................................

6. Rozpoznaj i podpisz przedstawion na fotografii


rolin uprawn. Podaj przykad regionu jej uprawy.
02 p.

............................................................................
b) Podaj przyczyn wystpowania takich wielkoci
gospodarstw w wymienionych przez Ciebie
wojewdztwach.
............................................................................

............................................................................

............................................................................

3. Podkrel nazw zwierzt gospodarskich, ktrych


udzia w strukturze hodowli w Polsce jest najwikszy.
01 p.

a) Konie.
c) Trzoda chlewna.

b) Bydo.
d) Owce.

Rolina: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Region uprawy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Wpisz poniej nazwy okrgw


przemysowych oznaczonych na mapie
literami AD.

03 p.

10. Na podstawie poniszych informacji oblicz


wielko plonw ziemniakw w Polsce
w 2009 roku.

03 p.

Plon to ilo podw rolnych uzyskana


z jednostki powierzchni pola. Wielko plonw
podaje si w dt/ha (1 dt = 0,1 t). Powierzchnia
upraw ziemniakw wynosia w Polsce w 2009
roku okoo 510 tys. ha, a zbiory 9,7 mln ton.
Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................... .

Odpowied: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Do podanych surowcw mineralnych dopasuj
miejsca ich wydobycia, wybierajc spord
wymienionych poniej.
04 p.

A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bechatw, Bogatynia, Suwaki,


Kodawa, Lubin, Ostrw Wielkopolski,
Zotoryja, Polkowice

B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Rudy miedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Korzystajc z mapy zamieszczonej w zadaniu 7.,
wykonaj polecenia.
03 p.
a) Podpisz na mapie liter E Gdaski Okrg
Przemysowy.
b) Podaj nazwy dwch orodkw przemysowych
znajdujcych si w tym okrgu.

.........................................................................

.........................................................................

c) Wymie dwa dziay przemysu, ktre rozwiny


si na obszarze tego okrgu.
.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

........................................................................

9. Podaj dwa przykady czynnikw spoeczno-ekonomicznych decydujcych o lokalizacji


przemysu w Polsce.
....................................................................
....................................................................

b) Wgiel brunatny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................

c) Sl kamienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................. ..

...........................................................................

....................................................................

d) Gaz ziemny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................

12. Do podanych nazw elektrowni dopisz ich typy,


korzystajc z wymienionych poniej.
03 p.
cieplne opalane wglem kamiennym,
cieplne opalane wglem brunatnym,
wodne szczytowo-pompowe
a) Turw, Ptnw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................

b) arnowiec, ydowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................

c) Kozienice, Dolna Odra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


.....................................................................

02 p.

13. Podkrel typ elektrowni, ktre dostarczaj


najwicej energii w Polsce.
a) Wiatrowe.
c) Geotermalne.

b) Wodne.
d) Cieplne.

01 p.

grupa

Rolnictwo i przemys
.....................................

Imi i nazwisko
................

Klasa

Poniszy test skada si z 13 zada. Przy kadym poleceniu podano


liczb punktw moliw do uzyskania za prawidow odpowied.
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 33 punkty.

1. Wpisz obok zdania prawdziwego liter P, a obok


faszywego liter F.
02 p.

4. Podkrel prawidowe informacje w poniszych


zdaniach.
02 p.
a) Wrd uytkw rolnych w Polsce dominuj
ki i pastwiska / grunty orne.
b) Wikszo gospodarstw rolnych ma
powierzchni ponad 15 ha / mniejsz ni 5 ha.
c) Od poowy lat 90. XX w. wielko zuycia
nawozw sztucznych w Polsce ronie / maleje.

a) Roczna suma opadw w Polsce zapewnia


niezbdn ilo wody do uprawy roli. . . . . .
b) Najduszy okres wegetacyjny wystpuje
na Pojezierzu Suwalskim. . . . . .
c) W Polsce dominuj gleby redniej i sabej
jakoci. . . . . .
2. Na podstawie kartogramu wykonaj polecenia.
03 p.

5. Uzupenij zdania terminami wybranymi spord


podanych poniej. Zapisz je w odpowiedniej
formie gramatycznej.
04 p.
Nizina Podlaska, Nizina lska, pszenica,
liwki, Wyyna Lubelska, yto
a) Gleby sabej jakoci wykorzystuje si pod
upraw m.in. ziemniakw i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Pszenic uprawia si gwnie na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................

i .....................................

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Dominujcym kierunkiem w sadownictwie jest


produkcja jabek i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Podaj nazwy dwch wojewdztw o najmniejszej
redniej powierzchni gospodarstw rolnych.

6. Rozpoznaj i podpisz przedstawion na fotografii


rolin uprawn. Podaj przykad regionu jej uprawy.
02 p.

.........................................................................

.........................................................................

b) Podaj przyczyn wystpowania takich wielkoci


gospodarstw w wymienionych wojewdztwach.
.........................................................................

.........................................................................

3. Podkrel nazw rolin, ktrych udzia


w strukturze zasieww w Polsce jest najwikszy.
01 p.

a) Zboa.
c) Roliny pastewne.

b) Ziemniaki.
d) Roliny przemysowe.

Rolina: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region uprawy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Wpisz poniej nazwy okrgw


przemysowych oznaczonych na mapie
literami AD.

03 p.

10. Na podstawie poniszych informacji


oblicz wielko plonw pszenicy w Polsce
w 2009 roku.
03 p.

Plon to ilo podw rolnych uzyskana z


jednostki powierzchni pola. Wielko plonw
podaje si w dt/ha (1 dt = 0,1 t). Powierzchnia
upraw pszenicy wynosia w Polsce w 2009 roku
okoo 2,3 mln ha, a zbiory 9,7 mln ton.
Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................

Odpowied: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Do podanych surowcw mineralnych dopasuj
miejsca ich wydobycia, wybierajc spord
wymienionych poniej.
04 p.
Kodawa, Barnwko, Bogdanka, Chem,
Ruda lska, Strzegom, Bochnia, Strzelin
a) Ropa naftowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...................................................................

B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Granit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................

D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Wgiel kamienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Korzystajc z mapy zamieszczonej


w zadaniu 7., wykonaj polecenia.

...................................................................

03 p.

a) Podpisz na mapie liter E Legnicko-Gogowski Okrg Przemysowy.


b) Podaj nazwy dwch orodkw przemysowych
znajdujcych si w tym okrgu.

.........................................................................

.........................................................................

c) Wymie dwa dziay przemysu, ktre rozwiny


si na obszarze tego okrgu.

d) Kreda piszca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................

12. Do podanych nazw elektrowni dopisz ich typy,


korzystajc z wymienionych poniej.
03 p.
cieplne opalane wglem kamiennym,
cieplne opalane wglem brunatnym,
wodne przepywowe
a) Poaniec, Rybnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................

................................................................

b) Wocawek, Ronw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................

.....................................................................
................................................................

c) Bechatw, Turw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................

9. Podaj dwa przykady czynnikw przyrodniczych


decydujcych o lokalizacji przemysu w Polsce.
02 p.

....................................................................

....................................................................

.....................................................................

13. Podkrel region, w ktrym jest zlokalizowana


wikszo elektrowni wiatrowych.
01 p.
a) Gry.
c) Pobrzea.

b) Kotliny Podkarpackie.
d) Pojezierza.