P. 1
Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου, Έργα Αποκατάστασης 2000-2008

Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου, Έργα Αποκατάστασης 2000-2008

|Views: 308|Likes:
Published by porolithos
"Στόχος της παρούσας έκδοσης,... είναι να παρουσθιασθούν με κάθε λεπτομέρια τα έργα που προχώρησαν και περατώθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. στη Ρόδο από το 2000-2008, στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ."
"Στόχος της παρούσας έκδοσης,... είναι να παρουσθιασθούν με κάθε λεπτομέρια τα έργα που προχώρησαν και περατώθηκαν από το Τεχνικό Γραφείο του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. στη Ρόδο από το 2000-2008, στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ."

More info:

Published by: porolithos on Apr 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

ME:EAI.

aNIKH ilOAH P0l10Y EPT A AnOKATALTALHL 2000-2008

M£<JmWVIK~ ITOAI) P600tl

CEpy" "'wKaTa(JTa(J'1~ 2000-2008

© Y TIOtlprdo IToAITI (J1l0':' 2008

TUI}Eio Ll 1 aXEl P 1<1'11 ~ llmT'w(![wV -Y[[:I T'1V EKT£AE<Tll APX'tlOAOY1KWV 'E PTwV

Enl<nl'JfLO"lK~ ETIll'EAflct:

Kaup[va Mavouaou-NTOCAU, fll':'Pl'OI; Nn:XAao;

EKocn:1KYJ - KitAA1TEXv1K1l<ml'iAwl:

MIXUA'1<; IlU7mvou(,'1~'oo

Kelueva:

'ETtALO~ BAuaiSi] c;, M lX<lAllS ZEPA EV"tl1S, fiuvva Karcou, AYY£Allol KO(Jf!''t, KaTE:ph,C( Mavoucrov-NT£AACI, rlWpyO, NTEAAas, AAt~'1<; Li~<pJr1'~" Nu'taaa :l:'api:iAoyaK'1

rAwcrcrIK'~ ETIlflEAUa - LlLOp9wcrflS K£l,~b("v, <!laVl] ic. Hpoy).ov

LxUha:

APXdo T~XVIKO':' Fpcoslou T.Ll.Il.E.A.E.«Mv'lfH;ia MwalwvIK~<; IT6Afj<; PoSOV»

HA£lCTpOV1Kfj ETId;fpyacr[a O'XfSI(uv: .Muprpsvn E, rKIWV']

cDwToypa,!,iE~:

¢WTOypU<jilKI'I Apxda 4t}<; EBA KC(1 TfXVlKOlJ fpaqieiov T.Ll.IT.E.A.E. «Mvnuslu M[(m"""IK~~ 116AII<; P6Sou». H q>wToypa <pia T']<; fIO"aywr~<; dva I TO vA VTwvll IIitX0tl.

01 cpwToypa,!,IE:<; 24 K"129TOU K£<pclACl[ou «M£O"a\WVIK~ IToA,]- KOAiitKlO» £[V(U-WU NlKOV Kaatpl).

EISIK~ ,!,w'toypu<PI1O"'1 TWV f!v~f!dwv T']<; MwmwvlKl1C; IT6A'1<;avaT£Eh]1(~ aTIo 1'1] N0l'aPXlnKl'l AV·roSIOIKII()''1li.l"S''KUV~OOIl rrro v f. fCpOAUflTIO.

HA£lCTPOV!K~ e1l:e~epy(lO'in - Opyav(oall 'Pw-roypmplKOU UAIKO';:

Martin Mitton

LxeSlacrf,6, - LiAI80TIoi'1(J11' MlXitA~, nUTIUVouO"I]S

E!;"'<j'l\lAAO - HhK:TpovIKrl C1'EAI8oJroiJ10"'1' M1X¢ All C; IlanavouOl1S

EK'I'uot"(uirll- Bl~A,oS£(Jia;

(JliAlTI1W, - E~So"-I~{1 Bopelou EAA&SO<; A.I:'.

H tKOOcr'1 XPI]fUlTOSOTfja'1!d aTI(no I" KcilVOTlKO nAnicrlo 'Eiljpl~I]"

ISBN: 978-960-214-795-5

ATIayap''''H'' ll'u ,'aT61U""~ ~ '1 NvaS'1~c<"ini"'l 0),011'1 ~;;po~" -ro 11 ~1~)dDU, ,WV 'Pl"~OYP"~lWV ~"" ..-wv (Txo:Sil<'v (TE tv'tUTIIj ~ 'lA£KTpOVI~li fLoP'i"'I, K"8",,, KUI '1 K~'rax("p'I<l"l en ~<l0"L<; S"So!,Cvwv I]' ,,),.An ()"u<l'.~!,a1'(1 arroS'l"w(F'l' "''',\ve",; ~ TIA'lpo'l'opia" xwpi<; :rrpo'1YOli!,"Vll Tpn1N~ ~\S(Lct 'IWV UUVTtAE(J"TW-V KaL -rOU .£.KSOi:ll-

Yno rr rmo TIOAITIZMOY - T.~.n.E.A.E.

EnITPOI1H ITAPAKOAOY8H:EHE EprnN ETA MNHMEIA THE MEEAIONIKHE I10AHE THE P06.0Y

MEEAlflNIKH TIOAH PO~OY EprA AnoKATAETALHL: 2000-2008

P06.0E 2008

Enrrr onn I1APAKOAOT0HLH:l:.

I1POE6.POL Iwavv'lS K(~'lS

MEAH

MLxa~A Ka~~aSas Po8oViK'l E't'~£OrAOU d'l!!~'t'PLOS KWV(J"TaV't'LOS dLOVU(J"l(JS nO~L01tOVAOS EAtv'1 na1ta~a(nAEiou ALKa't'Epi v'1 Ma voocou -N TEAAa Av8 p ov iK'1. MLA't' ui80v

LYNTOMOrPAtDIE1:

EILArnrH

VII

IX

ME.!:AH1NIKH nOAH ~ BOPEIO~ YTIKH rrEPI0XH

LOUA£'l[1Ct\i Tsap,[ , ' "" , ' "'" """ , , , "" , " , , , ' .. , , , , , ' ' ' , ,17

ApXOYTlKO Tllso8ou l£poKA£ouS .. ,' , , , ... , "., , , " .. ,' , , .. , , " .. , '" , .. , ' , ,28 Mo'\!acrT~pl Aylou rEwpylou , , , , ... , , , , .. , , , , . , , , ' , .. , , , . ' . , , , , .. , , ' " .. , , , ,37

MELAU1NIKH nOAH - KOAAAKIO

AYIOS IwcrvvllS TWV !TI11:0TWV . , , , ' ' . , , , 45

KctTCtAUflctTllS 1001Cavias "',.,"', ,",."" 53

08WfH1:VlKO 8tKctCJT~P10 . , , , , , , ' ' 61

OlKla Operti , , . , , , , 65

EKKAHl:l.El:

Ay[aAIKIXT£P1Vll (Ih MIXpafl11:) , . , 67

AyIa I(uplaK~ , , , 72

M£yaAll rraActIOxplO''TlaVlK~ Ba(JlAlK~ , , 79

TZAMIA - LYNArOrH

Xa[l~Ct MTc£l1 T~a,[ll , ' 85

M.s-X[l{r Aya Tsap:l , , , , 91

LlVTPI~UV 'Tsall'[ 97

Luvaywyf] KaxCtA-:LaAo[1. , , 101

MEl:AlnNIKH nOAH - OBPIAKH

~£VWvctsAy[asAlKaT£p[vI']S , , .. , .. , .. ,',., .. , .. , .. ,107

I1aVctYlu 'TI']S N[KllS ' , .. , , , , , , , , , , lIS

I1avay[a 'TOU MTIOUPYKOU , , , .. , , , , , .. , , , , .. , , , .. , , , , 120

LUyKPO'T'lfW «avwvLill'lS» [KKAllO'las oSou Kl0'8Lvlou ' ' , , .•. 125

v

XEP:EAIO TMHMA

Kev-cptxo -Cll~tta 0XUPWCYEWV Kat npoxwtJ.a AyyA[a~

AvaTOAtKO axpo 1[pOXWl-WTO~ AyyAla~ , 131

TOfIta~ «yAwcycya~»AyyA[a~ , , , 133

Av-r[)cpl1 p:vo -cof1ia «yAwCYGa~» n~ipv1']~ , , .. , , , , .. , , ' , , , , 134

To f1ia~ «yAwm:m~>j ff:PfIi:r\l[a~ , , , , . , , , , , . , , , , , .. , , , , , .. , , .. ,135

TIpo-rdxtG[la -r0flia «yAwGcra~» TIpo~l1YK[a~ . , , , .. , , , , , .. , , , , , , ,137

I1P°f.ll::(XWVE~

TIpopaxwva~ Aylou lwCtVV11 ' , , , 140

TIpopaxwva~ A)'LOU A8avacr[ou . , , , 142

TIpollaxwva~ AyLou r£wpylou . , , , , . , , , , , , . , .. , 145

npopaxwva~ -co flea «yAWGcra~» haAla~ (dell Carretto) .. , , , , , ' ,145

rrUA~ I1pwTofLacrTopou.~ d'Amboise .. , , , , .. , , , '.' 150

Bopsio -rti~ ~lC( 0XUpwcrEwv

TOfLta~ «yAwacra~» raAA[a~ 1(al1[pofIaxwva~ AnoCYToAoU TIETpOU 152

IIpo~taxwva~ naAanou tJ-EyaAou fLaY[CYTPOU 161

TA¢lPO:E

ApxaLOAoylKO~ xwpo~ TCt<ppOU , 189

I1E P [S po ttO~! np o 1.TIX I cr flaTa KaL uno y ElE~crTOt~ 19:0

Ynal8pLO 8taTpo «MEAlvaMEpKoup'1» , 191

E>AAA:E:EIO TMHMA

All-Hhl, 8aAacJO"IC( 0XUPW0"11 Kat 116AO~ Naillac

BOPElOOU-rllCO -rll~lla [l£O"(::([WVlKOU AtpavLOu , 195

GaAac;crrct 0xvpwO"l1 KatllOAo~ N aillac 198

ArroKa-raO"Tacy'1- av6:8£l~'1l-i6AOU MUAWV

Atw1[OL'1CYl1 - avaOEISl1 apXtUOAOYIKOU xwpou 201

AnoKaTCtO"Tctcrl1 - (tvaoEtt'1 l-iEo'alwvlKoU ~l6AOU Kal cppouplou Ariou NlKOAcwu

\tlpouplO AvIou NucoACtou 204

Mecuuovuco ; l-i6Ao~ 210

L.YNTEAE:LTEZ TnN EPr.flN

211

LUVTO!!Orpa'Pl£~

I ApXdo 'TWV Bvsall'Tlvwv MVl'1(..t£Lwv 'TY]s EAAUbo<; I ApxatoAOilKOV L\£A'T[OV

I Ann uario de l1 a Scuola archeologica d i Atene e delle Mission i italiane in Oriente

I H. Balducci, Architettura Turca in Rodi, Pavia 1932

[ H. Balducci, La chiesa di S. Maria del Borgo in Rodi, Pavia 1933

J. Bosio, Hisioria della sacra religione et illusirissima militia di San Giovanni Gerasaiimiiano edell' ordine militare di San Sepolcro, 'TO [1. II,

Roma 1630

Annual of the British School at Athens Clara Rhodes

L\L£u9uv(JYI Ava(J'T~AwcrYlS BusavTlvwv Kal Mna~usctIl'TLvw'V MVYI[1dwv

L\XAE L\£AXlOV 'TYj<; XplcnlavlK~<; ApxaLoAoYLK~<; E-mlp£la~

E.TI.E.M.M.TI.P. E1mp01!~ TIapaKOAQu9Y1(JYlS 'Epiwv crTa MVYj[1.£ia 'Tl1S MWatWVlKllS IToAYjS 'Tl1S Po Sou

FORT InternationalJournal of Fortification and Military Architecture

Gabriel 19,21 A. Gabriel, La cite de Rhodes. Topographie - Architecture miliiaire, 'Toft.

I, Paris 1921

Gabriel 1923 A. Gabriel, La cite de Rhodes, Architecture Civile ei religieuse, 'TO [1.. II, Paris 1923

ABME

ASAtene

Balducci 1932

Balducci 1933 Bosio 1630

BSA CIRh

L\.A.B.M.M.

IlpaK'TL1c(X 1997 ITpaKTlKCt 40u L\le9vous LUV£Sp[ou ila 'TYj L,vvT11pr/CT1/ T((!V MViJ~Eiwv 'T'IJ~ Mwoye{ov, PoSos, 6-11 MaTou 1997, A9~va 1997

TIpaKTlKCt 2000 TIpaKTlKCt'TOU LUV£Sp[ou P6oo~ 2400 Xp6vw. H 1tOAI) T1j~ Pooov ano 'T'1]v {opven] Try~ lliXpl Try,V IW'T'aAry1f'IJ ano TOV~ TOVPKOV~ (1523)/ P68o~ 24-29 Ouw~plou 1993, A9~va 2000

IIpaKTLKa 2007 I1paKTlKCt rou L\L£evouS Em(JTYj[1.0vLKOU Luve8piou 15 XpOVla ipywv anOKaTaO"'T'a(Try~ (TTry MWalWVlxrynoA1j 'T'IJ~ P08011) P6So~ 14-18 No£[1.~p[ou 2001, Ae~vCl, 2007

ElO"arWr~

Tov LE11Ttll~PlO TOU 1998 tVCaX8'lKE yla np0<rr] 'Papa O'Ta tpya TaU Tn..II.E.A.E. TO 11pOypalllla U110KaTacrTrtO"'l!:; - avaStl~'l!:; O''lllu1J1:lK~rv !-tv'l [1t1(o..lV Kal [ltyaAwv T[1'l!-tC1.TW1' 0xupwfl·aTlKWII KctcaO"KtUW1', 110U XPlllla,obaT~8'lKE ano ,0 ES1'lKO LKtAo~ TOU B' KIIL., net 11PWT'l ;;popa TOTt 11tplA~;;p8'lKa\l ctuvbAlKE~ napef1~Ctctel!:;, 6nw~1l ctnoi<uTchYTacr'l- u"VaStL~'l -rou f-ItctmWVt1COU [16\.ou Kat COU ;;ppOup[OU cOD Arlo,u NlKOAamJ,'l a110Ka'r(w'TaGll TaU 8aAamnou T[l~[1t;tTO~ TW1' 0XUPWcrEW\! KIll TW1' b60 [16AWV TaU pwalWIILKOU Alpa"Vlot\ Ku8w~ leal q a"VaS£L~'l flvqfl£laKwII O"UyKpOTtH.!CtTWV (no WWT(,PlKD Tll~f-Iwcnw1'lK~!:; n6Al1~' ano 1'0 :imACcTL TaU fl£yaAou flaYlcrTpOu [1tXPl T01! npollaxwvaTou Ayt'ou ftwpy[ou Ka,l ano T'l"V TIavC(YlIl TaU MnovpYKOU flf.XPI Tllv TIa"VaYla T'l!:; N1K1']!:; Kat TQ"V:rrpo!-,axwva TOU dell Carretta.

H [bpUCTll Tq~ «EmTpo11~~ nupaKoAoD9llO'rl~ 'Epyw"V ina MVfU-l£La Tll!:; M£OoaLW1'lK.~~ noAl1S Tll~ Poboti» D1t~p~£ 0"'1 flavTli<~ £vtpYEla ano .q"\l nAeupa. T.01.l Y nODpyflou TIoAt'ncr~touJ U110SllAw1'OVTa!:; Tllv a1'ayvwptcrY] "TS tSlah£p'1~ cr'lllacrias T'l~ crUV£Xlcr'q~, TaU avacrTllAw,lKOU EPYOU110U £LX£ t£Kl"V~cr£1 ano TO 1995. H f.VTUt'1 TWV cr1.lYK£KP1fl£vW1' £11,a avacrTllAwTlKW1' npoypuFllCt'w"V matpya TOU Tn..n.E.A.E. unoTtAw£ E.-yyu'ld'r] ylaTYj crU1'tXlcr~ TOUS o-ro [1£AAo1'.

To "Vto eupurrrro 1tp6'ypu~l~la uAonot£lTat uno TO 2000 £wS KCtL ml fl£pa. 'EX£[ £1',ax8£i uno TO Y 11oup)'do TIOAl'rLCfpOV crTa tp)'a TaU E91'1K01J LKEAOVS TOU I" Korvo-nxo» TIACllcdou LT11pl,Sll!:; TY]~Eupwnc{iK~<Evwcrl"]~ xut dVaL 0rraVWflEVO 0"£ Suo £1'01."1']'£S:

A. Tnv a:rroKClTtl.O'Tacr'1 TWV f1£cralwvlKW1' flVll flEtWV 'I"]S nOAll!:; '11<; PoSOU Kat

B. T11V d.1tOKu:racrTttcry] - ava.s~ll;ll TWIIll£craLW1'lKU)"\I 0xupwcr£w"V.

'Exou1'~8:Y] 11apourrtucrEld, a£ 11porlyouptvt!:; tkbocrns TOU T.n..n.B.A.E. ') ,'ocro 11 yEV1K~ 'f!LAOcrO(j)tU ceo xcu Ot £1!1[1£pOU!:; uPXts 110U bl£110UV Tl!:;,tX"VLKf.!:; aVam11Alo..l1."LKt<; e11:tp~acr£l~ cna f1"Vqpda KCtl T01.lS f11'llf1nClKous xwpous.

LTOXO~ TllS 11ap06crCl!:; £Kbo0"11S, crt cru"VtxnCl TWV ocrw"Vtxouv npoll),118t1, d"VCll vanapoucrlcw80DV[1£ Ka8e A£1!'O[1tp£LCl 'fa epya 11:QU npoxwpYJcra"V Kat nEpaTw811KCtV a11:0 TO TexvlKo fpa;;ptloTOtJ Tn..n.E.A.E. crTY] PoSo ano 'to 2000~2008, 0",0 nAa[crlo ,OU r' KIIL.

o. aVUAUnKE.!:; n'eplypacp£s t'WV TEXVLlcwv,avacrTqAwTlKWV £nEp.~aCT£W\l ~aO"(~OV1."al crnS £K8£O"£I<; unOAO)'tcr[10DnotJ tJ1to~A~9fjKav) ~acrel ,WV OTIOtWV £X£t ~SY] OAOKAYjpw8d II SlaSlK-a-

I lZ. Mavouoou-j\[,ti\lcu,lvJ"wni,,·,',J.:/j "0,1'1 P6i5iJ"_ 'Epyn a",,"m'ri"m"'J'~ (l985-2()OO), PMio~ 200],,1-1 KOI.!Cl<li;, To tpy-o Til;!; E1mpo",'IS [l apaKQAoiJe'I"'I<; 'Err'"v o"-To f,v1lflfCi";;ll<; ~f.<l"tll("VIK"I' 71:01.11<; 1:1'1, P<lOOII, (r1:O To fpyO TroV E;rwTII/IO VIK,;n' :Eimp01'lill' Avu"f'll","1r;, LvV-')jp'lrr'lr; WI AwlSu~ll\ Nlvll!'1:!I,"', A,e'I1'(12006, 251-271. K M(tvo':'(Jou-N,;':\All, [. N,ci\!..qs, Apxt, (tTIQK[lo;"m:'leJ'l<; - llvilb£[· ;11' Tlu \1 flvlw.£iw" TI]S f'f(TClI W""K~~ TIO\'IS "1<; P6S01J~L£ o:o;6xotlll.[l·WurylK~ q;:avhLU~ll ~IJU~ ,>'t'T ~Mi T'ls cruYXpG1'll~ 1I6A'1<;, aTCl npaJ.:TIJ.:rl2007, 49--03, m v, 20-41"

IX

• MELAIDNllnl TIO"ff POIIOY EI>r" AnDK,\TA:ETAl:HL 2000-2008

crla napaAa~~~ TWV npw,wv VJCotpyw'V, ,O<TO <T,a t1v'1[lela ({nvou~ 6.870.000€) oon Kat <TTL~ 0XUpW<T£L~ ({nvou~ 7.970.000€).

A. TIpoypatt!la anOKa,a<TTa<T1J~ ~tt£(w'V

To wpu UVU<TT'1AWTLKO npoypa[l~La £ltLK£'VTpw9'1K£ 0"£ ,pel~ Kuple~ SVO""('1T£~, y£wypaq)[Ka Ka-ea'Ve[.l'1!lb£~ o'TO £<TWT£PLKO T'1<; T£LXlcr!ltv'1~ nOAYjS· LT'1'V 7tPWTfl E'VOL'1Ta, aVT~ TY1S ~Op£lOOU-elK~S J(£-pLOX~S -e'1S !lmaLwvLK~<; nOA'1S KUl TOU KOAAciKlOU,OAOKA'1pw8'1KU'V O"UV9£T£S £n£!l~a<TElS:

L LTO ope6oo~o !l0Va<TT~pL TOU Ayiov [£wpylou (140S-lSoS m.).

II. LTO OWXPO'VlKO cruyKpoT'1!la nov m:plAu!l~av£l TOV apxaloAoYLKO xwpo TOU Aylou Iwavv'1 TW'V IJrTIOTWV Kal TO aUTOKpCXTOPLKO ,t[.levos TOU LOUA£"i[lCtV TOU MEyaAOnp£"J[~.

III. LTo t1El'CtAO,O"UYKPOT'1[lCX TOU L1tTIOTLKOL\ Ka'IctAu[lctTOS Tl"lS I<Tnavlcxs.

LTYj o£uT£pl1 evcrnru, crT'1V n£plox~ TOU Avlou IIuVT£Atll!lova TYj~ Avco O~PLUK~S <TUVOLK[U~, cruvqlcrTllKUV Kat OAOKA'1pw9flKUV £n£[l~acrus:

1. LTOV L1tTIOTlKO ~£vwva ')lSAy[ccSAlKUTEplv'1S KUl TOV ntpl~aAAOVTU upxaLOAOYLKO, 81uXPO'VlKOl) xapaKT11pa, xwpo.

II. LT'l tt£yaA'1 y6T9LK~ [lYjTp07tOA'1 T'lS IIavaylas TOU Mrroupvxoo,

III. 2:,ov apxaLOAoYIKO xwpo TYjS «IIavaYlas T'l~ NlK'lS» xat TlS a,auTw1'es eKKAllO'f£S T'l~ 080u KLcr9lVLOU.

IV. LTl1v £~pU'lK~ cruvaywy~ Kahal-Shalom.

V. LTllv £KKA'1crla T'1SAyiaS ALKUT£piv1']S (IAK-Mlxpattn) Ku[ TO <TUyKpOT'l[lU ucr't!KWV xnTOIKLWV o-ro cnolo evTcwcre,uL.

TtAOS, rrrov 1(£v-rPlKO a~ovu TYjS ITITIOTIK~S «1tAaLdas» ~ TOU nupaoocrluKoD na~uPLOV, uVcicrT'1AW'![Kt<; £pyucrl£S OAO~A'lpw9YjKU\' o"ra TEfdv'l Mt:XttET Aya, LIV'tpL~av KaL XattSa ttTI£1l

B. I1poypu!llla anoxuTacrt"aO'f)S 0XUPW<T£w-v

LTO nAUtcrlO TOU OAOKA'1 pwttevou, «LX£olou npocrTucrius, olaflop<pwcrflS Kal avaO£L~'lS TOU [lV'1ttELUKOl) eruvoAou TWV [l£O'al(,)'VlIcWV 0xupwcr£W\!», np08taypa<pHaL La tttAAov 'Yj~ nap£!l- 0aO"'lS crUVOAlK~~ ava~a9[llcrYJS LOU oxupwl-lunKoucruvOAQU, ,ouAaXlcr,ov I'lU ''1V £n0!l£v'l £LKOO'U£Tlu.

LTOV crXSOtacr[lO aVTon£plAa[l~avovn:(L Kal Ta 9uAacrO'lVaTdx'l [l£ ,GUS ,pets 0XUPWtttVOUS pOAOUS, Ku8ws KaL '1 ~usavnv~ oxvpwcr1'] WS Suva[ltKO O"-rOIXdo, TO oxclo 8La't'11pd,m er£ evacrKa<plKou~ xwpOUS ~ £vcrWttaTwVf.Tal ere veo-rsprc KaTacrKwts· A~ovCl.S avao£L~'lS rtov x£pcrUtcrv 0xupwcr£wv dVaL 0 xwpo<; T11~ .aippou, o-ro £O'WT£PLKO 'tYjS ono[as £TIlXElPOUVCUI £vuAAa'yt<; crT1P U~LOTIO['lcr'1 TOU apXaLOAoYLKOU, <pUO'lKOU KUL [lv'1 tt£IUKOD T1']S XCl.paK.~pu. Enmpocr9t:rwS, 1'] 8ea'IplK~ AiTroupyla eU~pd,al anOAtnWS O"u!l~aT~ !l£ TOV xapaKr~pa avao£L~flS TWV xwpw.v

'1']S·

H anoKaTacrTU<T'l TOU x£pcru(ou .f.t~flaTos TWV 0xupwcr£(Uv 1(:al1'] aVa1tAuerrj 'WD £A£u9£pou apX_Cl.IOA0l'lKOV xwpou T'lS TCt<ppOU oO~Y'1cr£ o-rnv uvCtnLu~1'] TIOLK1Awv opucr'nlPLO'~Twv KI1TCt

x

• MEI:AIJlNII{f{ nOll/f P060T EprA AnOI{,'TAI:T,'J;/iI: 2000-2008

tI~KO~ £VOC; UPXmoAoYlKOV n£pinu"Cou [1£ T1']V Wp1'] fLctTlK~ npw'T000tJAiu TWV noAm';'v Kal TWV ')10" AuapL8fLwv £mcrK£nTwv T1']C; nOA1']~ T1']e; PoSou. H opyavwtItv'l A£lTOUPY[U xwpwv nOArtlO"TLKWV £KS1']AWO"£wv, onw~ TO 8tu"Cpo «M£A[VU M£PKOUP1']»! or £K8wLaKOI x_wpm o-rcix npo[1axw"Ve~ TaU Ayfou f£wpyfou Kal rou dell Carretto Kat o-ro O"uyKp6T1']tIct Twvcu80uO"wv - nUp000AElW"V - T1']S nVA'1S, d'Amboise O"uvt0aAav O"TOV cxcxo aUTO. H opyavw(J1'] unui8plwV apxaLoAoYLKW"V Kal £K8tmilKwv X':Jpw'v, onwe; O"TlS USp£UTUc£e; Kat a:n:oxtTeUTLKt~ (JTOtS T1']e; unoSOI1~e; ''lS£AA'l~ Vlo"TIK~e; l7!noSa.~L£lae; nOA'lS, E"VlO"XU£l -rY1V ava.yvwO"'1 T'1S «rroplco; £"Voc; StaXPOVlKOU X~'pOU.

XapaKT1']plo"TlK~ n£pbnwO"1'] OAOKA'1 pw [1 tv 1'] <; Sle7!l0"TfJtw"VlK~<; fL£A£TYjSKalO"uv8£T1']<; £nEll- 0aO"Yjs anoKaTllO"TacrYjS £VOS lSlaiT£pa O"I'j[1avTlKOU fLvYjtIdou, nou a"VTlfL£TWnl~£ al1£O"O Kivou"IIO KUTapp£uO"YjS, aV"CI[1£TwniO"'1']K£ 0",0"11 K£V,P_lKO 1tUP'lva TOU opouptou -rcu Aylou N l1(OAaou.

LTYI SlapK£la n£plnou fLlas S£Kaniac; (1998-2008) npoxwp'lcrav (JTaSlaKa:

a. H unoO"uva P fL0A.0y1'] 0"Y1 TO U to-re pI KOU cp6(pou Kct l '1 iOAeyxofL eVil Ka8a t P£O"'l ,OU nETp lV 0 u nupyicrKou -rou,

0. R avaKaTao"KW~ 'au crn£lpotlSoUS KAtl1aKoO",aO"[ou 'TaU nupyou TOU Zacosta.

y. R uvaO"'r'lAwTlK~ EntI10C1.0"Y1 Cl.nOKCl.TaO"TCl.O"1']S TWV l1tnOTlKW"V Al8oS0fLWV -rou 7!1JPYOU fLE acpalpwY], O"U"VT~Py]O"Y1 Kal £1tC1.VaTOn08£Tl1O"Y1 -ron l1ap[1aplvou avayAucpou TOU Aylou NIKoAaou.

S. H avctKaTaCfK£u~ TOU nhplVOU nupy[crKOU 0"£ 1IEa 8EO"Y11 mivw CfT'1 O"u~may~ TOlXOnoLlCl. ,Oll1tUPYOD/ Kat 'l mavaTono8tT'l(J'l Kat AELTOupy[a TOU au8£"VTIKOU cpapou.

s, H SW[10pcptvO"1'] T(,.'" WWT£PlKWV XwpWV TOU rrupvou (JTtS'TpEte; O"TaS [1£<; TOU. LTOV lCf6yno Xwpo "tonoe£T~81']KE np61tAacrrtCl. TOU OXupOU KaL £V'1 [1EPWTlKO 07t"tlKoaKOUCfTlKO npo)'pCl.[1[1a, .0 osroio AEl.OUpy£l c'ro nAaL(JlO "tau t7!lo'Ktljfl[10U £pyoTa~[ou.

0",. H a1WKa"taO"-wCf'1 - avaSEt~'1 TWV 80AlO"KWV ''1e; TOUpKOKpcrr[qc; 0".0 SU-rLKO T[1~[la TOU n£plTnxiO"[lciTOC; TOU Zacosta.

Or £7!£fI0riO"ElS 0C1.er[O"T'1Kav o"T!']V £~aVTA!']TlK~ ,eK[1llpiwO"y] KCI.l ,Yj [l£AtTY] TI1S OlKOOO[.lll(~e; £~tAl S Yj S "CWV Knp lWV xur TY] S nOA1'] S·L uvro [.lct anOK-n18 '1K£ 0"'1 [1ctV"Cl K 11 Texv oyvwO"la. 0 t JtEp tocy()T£P£S TY]~ [1lct~ ot KO 80 fl.t KES 'P riir£! ~, 0 l 0 IrO [£~ 0 Lctl( P [VOVTCI.l O"uxva. art 0 O"Jtu er [.laTlK a O"Ta icr 1- cr[1C1.TCI., "C£Kt<'1PlWVOUV T1'] (Juv£x~ ~W~ Kat '1']'\1 lO"'tOptK~ £~tA.l~Y] TY]~ noA'lS. M£ aUTOV -rov -rpo-ro KCl.8oS11yelTCI.! YI op8~ Slayvwer'1 -rorv cp80pw'\I, nou npEn£L va CI.'v-rLfl.£TwJtler80vv, ctnoTY] erYl [1Eprv~ £1tEfl.0C1.cr'1l xwp[~ va SlaTapax8d Il SuvaToTYI"ta avc'ryv(,.lO"Il~ TOU fLv'1fLdou, JtOll ~aCf[~£LaL O""tll O"UV£T~ 8La'~PYl(JJl 6Awv TWV erTOlx_dwv [-lv~l-l-l1S -rcu,

R EJtLCfT'1[10VLK~ E1tlTpOJt~ rrapCl.KoAoDe'1erll~ EKave Cl.Jto .0 1999tws TO 2007 42 cuveSp lC{CfW;. Or O'"uva"V't~Cfn~ TWV [1£Awv T'1S TIpaypa-r01tol~811Ka"V CfTll P6So erE lO"apl8[-La Cl~ll£pa. t..laTUIrWV01iTav oi yvwfLe~ KaL Ol Cl.n6'lfElS TWV t<£AWV TY)~ EmTpon~~ YLa TY]'\I avao"TYjAWnK~ [1e80S0Aol'la) S£oV'"wAoyia KCl.l :rrpCl.K'lK~ 60"0 Kat o"l(t-r£l~ I'la'tfJV tnaSl1 vtW\' XP~O"£WV O"Ta fLvY)[1da. 'ETO"L Ot O"U~'1T~(Jel~ E1(£[1!£S fLE T1']iI qmveuO"[.tt"V1l Kal Ka8opLerTLK~ napouer[a TOU aElf.!"V'1irTOU ITpotcpOU 'y]C; EnLTpon~s RAtCl. K6AAla Sla[10PIflGoJO"a"V TY]V lCLatT£py] Ct.no,¥'1 TOU l'palfldou TOU Tt..ITEAE CfT'l P6So KaL Xa.pU~Cl.V 'tl'\1 [1EAAOv-rll(~ TaU TIopda W~ ~wv-rCl.vo:6 xm evepvou 'tropta yla "til v a1WKctTaCT-rCl.O"'1 xut T'1V EVTa~'1 O""tYl eruyxpo"V'1 ~w~ evoc tt01lCl.OlKOU tIv'1- [1ElaKou nAOU'TOu.

To "t£XVlKO ypacpe!o nov S1']f.!Loupl'~8'1KE AElTOVpy1']Cf£ W~ 0 KaTE~oXllV lflopEa~ t1CTi.AECfY]~ avaer.Y]AWTLKWV EPYW'\I ut'1A~~ eS£lSlK£uCT'lS ll£ O"Y][1av-rrK~ EtJ£ll.lt[a 0".0 V "to ilEa TIlS KCl.Ta.CfKEU-

Xl

• ME1:AlnNIKH nOAH PO~OT El'rA AnOKATA1:TAl'H1: 2000·2008

~~. IS lat TE p 0 Xa pa KTl1 p io-nxo Til ~ n£p lOO OU aUT~ ~ U n~ p~E 1'] Oil [{ tOU py La £vo~ auyxpovov [!1']Xavla[{ou napt[!~aall~ lAE 8vvaToT1']TE~ A£lToupyla~ [!EyaA'l~ KAlpaKa~ £pyoTa~lwv aVTEmaTaa{a~.

LTa Epyonl~la auni E~EAlx811Kav a£ [!EyaAo ~a8[!6 11 Al80~0'iK~ Kat or T£XVlKt~ Enupav£laK ~ ~ avvT~ flll arl~ K a 1 a 7W Kanhna all ~ lTCnOTl KW v A l8 000 lAwv, £VW rtu p aAA " A a uv anTux 811 K£ all[!aVT1K~ TExvoyvwerla erE OAE':; Tl~ £[OlKOT'1T£':; auvT~plla1']':; tpywv TtXV1']':; Kal TlS napaSoerlaKts T£xvlKtS, orrws KaTaerK£u~ ~OTeraAwTWV oantowv, Enlxp1erll Kat Enl(fTpwa1'] Santowv [!E rrapaooerlaKO uopaUAlKO Kovla!-,a KAn.

LTO TtAoS TOU napOVTOS avaerTYjAWTlKOU npoypUlAlAaTOS EXOUV OAOKAIlpw8d Ol EpyaeriES KaL napao[SO\'Tal opLerTlKU TplavTantVTE (35) !-,vll[!da Kt11 pVIH<£laKo[ - apXllloAoYlKOL XWpOl. Ta UnOAOLTIa sixom (20) tpya ava~nux8YjKav o'e !-'tpll £UpUT£pWV !-,v'1!-'ElaKwv eruYKpoT'1!-'UTWV, O"Ta o xolu ~p[erKoVTal er£ E~EA1~Yj eruv8ET£S - ol£:rwrT'1povlKOI) xapaKT~pa - napE!-,~U(rEl-;. Ta tpya rton £VTCtx8'lKav o-ro I" KTIL atpopouerav TlA~!-,a TWV anapaLTYjTwv Epyaerlwv ~~OAOKAYjPW[!EV'1S anOKaTCtcnaer'1S» Kat rrpot~AE7raV TIlV napuS0011 a£ tva £VOla!-'wo erdoLO, nou 6pwS va elvru A£lTOUPYlKO Kal Ctpwa rrpoerpaerl!-,O erTOUS :rwAiTE':; (n.x. K(_HaAupa TilS Iernavia.:;, 'PpOUpLO Aylou N1KOAuou, pOAoS TWV MUAWV, I1avayta TOU MnoupyKou KA7r).

TIapaAA1']Aa, OAOKA'1pw8'lKav £;£tSIKEU~EV£S, Sl£'JtlCYT'1fWVlKOIJ xapaKT~pa, \AEAtTE~ )'lct TO aUVOAO TWV tpywv TWV o nolrov analTdTat 1'] O'UVEx[(rl'j Kat '1 OAOKA~PWO''1 erE £Jr6pEVa avaO"Tl'jAWTlKa npoypappctTa. LTo 7CAalmo TWV [lEAETW\' aUTwv evrorrio rmccv nSlK!!:s n£plJtTlDO'£lS !,-VYj[l£lWV Yla Ta oxol« npEnn va npoxwp~O"OUV arraAAOTfllwer£l':; O"uyKEKpq.1tvwv lSloKTllerlwv, npOK£l[!tvou va KaTaO'T£! SuvaT~ lln£pantpw eruvtXtcrll TWV Epyaerlwv arroKaTllerTaO"t]S Kal avaon~~s TOUS.

LT1'] OlapK£la TOU 2009 11 £n£[lpaO'll npopA£nETal vc EJtlK£vTpw8d (fT,l" aVTlpETWJtlO''l TWV O'UV8£TWV npo~~AllflaTwv nou tylvav ISLatTEpa al0"8Y]Tu [{E TY]V altpv[Sta KaTappEUO"y] TaU K£VTptKOU Tf1~lAaTOS TWV E7CUA~£wv TaU OUTlKOU nupyou TY]S K-6ptas nUAy]S TaU naAaTLOU TaU p£yaAou f1ay[erTpou. To f1£yaAI1S KAI!-,aKas aUTO tpyo EVTax8Y]KE pE anocpaert] TOU Trwupydou I1oALTlO'f10U (fT0 T.Li.I1.E.A.E. - Em-rpo mi I1apil1<OAotl8110't]s'Epywv erTa Mvnuel« Tt]S MEO"atWVlK~':; n6A'1~ TI1':; P600u, nov Sl£uPtlv811KE pE VtES nSlK6TY]TES npoK£l!-ltvou va aVTarroKpl8d o'ru; avayKES TOU noAuolaO"TaTou ol£mO"Tll[lovlKou flEAETt]TlKOtl Kat KaTaO"KEuaO"TlKOtl aUTOU aVTlK£l[ltvOU. Ttl npWTa !'-tTpa rtou nap8'1Kav ~Tav t] aO"tpaA~S npoO"rrEAaO"t] TOU KOlVOU ano £VaAAaKTlKll np60"~aO"I1' '1 acpalp£O"I1 TWV £TOLfl6pporrwv apXtTEKTOV1KWV flEAWV, '1 anoTlflt]O"l1 TWV Sl1plWV xut '1 a~LOAoYllO"l1 T1']~ KaTaaTaO"1']':; SLaT1']p~O"£W<; "!WV EKTE"!aptvwv avaKa"!aaK£UWV T1']<; !TaAlK~ nEploSoU (1935-40) ano [{mTOV app£ Tt]<; £'Jt0X~S EKdvllS !-IE"!a O"uvaKOAou8a anoT£Ato" [!aTa, AOYW TOU paKpou XP6vou nov nap~A8E, Kat TWV XaflllAwv npoSlaypcttpwv xrrrucrKEU~S. 'Eyr1.'£ 0 npoypappaTlapOS arcoKaTaO"TuO"EwS TOU auv6Aov TOU flv'Wdou Kal TY]S apO"l1<; TWV npo~~All pa..TWV TOV, tXEl Tpta a"!a..Sla :

To ppaxunp68Ecrpo npoypappa crKon£u£l a"!l1v avuKTllO"I1 T'1S lo"TOplK~S aKtpmas ElKova<; TOU pv'1 [!dou, pETa T'1V avaKaTaaK£u~ TOU KaTappEtlaaVTOS Tp~paTos nuvw coro T'1V ntlA'1'

To !-Iwonp68wf10 np6ypappa npo~Atn£l nA~pll anOKaTUaTaat] "!wv SWPUTWV, Ttl aTEYUvwO"t] Kat Til" ~aT6T'1Ta. I1po~AtnEl EnlO"llS T'1 o"UVTa~'1 nA~pwv pEAETWV yla T'1 SluyvWO"Il Kat 8Epanda TWV OOplKWV, O"TaTlKWV Kat aVTlO"£lo"plKWV rcpo pAt] pCtTWV TWV EJtl[lEpOVS EVO'!~TWV TaU KaO"T£AAOU Kctl TOU O"UVOA1K011 OOf1lKOU TOU ava"!~!-IaTOS onws, Kat pEAE'!ES auyxpovwv EYKaTaO"TUO"fW"\' CYUp~(_HWV \.1£ TOV xapaKT~ pa roe \-!v1']\-!dou Kal tKaVWV va un:00"T'1P[~oUV EKT£TaptvES nOAlTlO"TlKE<; XP~O"£l<; ouurov

XII

• ME.!A,J}bj'KH nOAH Po~or EPTA tlnOKATAl:TA.r,4r 2000·200,8

To ~wKponp6e£(T[lo np6ypa[l[lCl. :rrpo~AbtEl (KT£Ta[ltvE~ aVCl.o"TllAWTlKt~ 1(aLOlK08o~HK£~ Epya()i£~ 1(l[ £rcaTa()TC(()£l~ ()£ £q>ap[lor~ T(tlV aV'tl()TOLXWV [l£A£TWV, nov Sa E~Cl.()q>aAi()oU'v TYjV Cl.O"<paA~ XP~011 'TWV £1i:L[ltpou~ EVOT~TW\I TOU flvYJ rt£lOU ~ttJW Tll~ Cl.Vno"El()!-,l1(~~ eWpaKl0~~ TOU Ital T'P' TIA~Pll Kal E1((jU1'XPOVlO"[ltVYj E'JtCl.VaAElTOupyia [lOUO"EICl.1(WV, AErrovpY1KWV xru E'J1l()1:l1[lOVlK'WV Kal KOlVWVIKWV £VOT~Tur\l.

I'urvvn; K[~'l~ rrp6£8po~ Tll~ E1i:LO"TYJ fWVllCll~ EmTpOTI~~

1 Iou" i;ifL"V'<~"fL'

2 Ap.X,o.V'<LKO oSQU hpQi"iou\ 3 Mov"",L1PL Ay'ou.n;wpy'ou 4 .i\:yw\. IwilvY~\ h:"o,wv

5 K"'",l\u!,,,l,,,,,,v,,,,

15 OOwfL~vLK'6 OLKTI<nl'iPLO

7 OLKia Operti

8' Ayi~ A, K.~""pivll (L\~ MLXP"!''') 9 Ayi" Kup'''~~

10 M<Y~A'l n~A,,,axp,crnaVL~~ Ilagl)lLK~

13 LLVLp~~a,! L~nFr

14 :Zuv~ywY'l Ku;{,,).EaAof'

l5 3nwyas Ayi", A'~"To·pivrl'; 16 n~VQy''''<~, NiK'l\

l7 n~v~y'" ,<ou l>bOUPYKOU

18 :Z"y~p6"l!,a ""HWYV r'l~» '·"KA 'l<riu,.oSQU K,,,9,vlou 19 AvrtToAL.;.6""po "poxw~a,<o"AyyA·ia"

20 TOf"""" y).o,09''''»> ArT"i",

21 A n,,,p'w"o '<01';:" «yAo,,,,,,,~'" r"Pll<nl."s 22 TOf'''''> «y).d>oo",» r~P1L[tvi",

23 TIp on iX'" 1'" -w~"a «YA';''''''',,, f1PQP~yK[a~ 24 TIpof'''X'''''''' Ayiol.' l<c,o.vv'l

25 npo!'''XwV"t; I' rlou AH"vitoiol.' 26 flpo!'"xWvnIAy'Ul.' L<WPY[ou

27 npo!'itXWY", TOl,ta «YA'oO'<rd<;» htr,,-(Il_ (dell Carretto] 28' n~;i_~ Flptc tcpnc-repou 'i d' Arnboise

29 TO!""1 "yA';'<f<f"I'» f""-,,-i,,, ~al npop"x~'v", !\.nO"TOAoU ni-

"PQ·u

30. T1pOI".aXofva, ""),,,T[oul"'yiiAOtl May[crrpou 31 ApX'" 0/'9y,,,6, XC::'po<;'tir'l'pml

32 T1tpiiS'po!'o.<;, "PQY~LXi"fLa."a ~(\L """r' leO; ".oi, 33 Y"aiSp'o 6"e",po «M,:\(v(! lv1<pKo~P'l"

34 BOfl"'OO~~L>;:6 :C.f"]!," po""LWVLICO(l ''-If'avLou 3S 8""-""0[" 0X"P",oll "at ['0"-01 Nai llac

36 M6,,-ol M,o,,-,,'"

3 7 (flpO~pLG Ario1) N ,~")u\QU

II Xa;~I;<'I.M"t'l ,<~,,~i· 12 M<Xflh AY"'I"l'i

A'MEPOL ArrOKATALTALH TflN MELAlflNIKflN MNHMEI.aN TH:E DOAHL THL POl!.OY

.LOrAF..i'MAN TZA,:\<fl

To Tt~lEVO~ LOuAc'(pav I ~plaKE"Tal TIC(1IW a"TOV A6cpo "[YJ~ M£(J"alwvlK~S n6A'l~ "Tile; P6Sou aTI']V Ka"TaA1']~YJ "Tall K£VTPlKOU Spo~ou "TYJS 1WAlas ayopas, "['l~ obou LCllKpthoue; (£lK. 1). To "T~a~ti TIfpIAa[1~avsl "[p£u; "Tf."Tpaywvoue;, K(.tAU[1- pt'VOlle; [1f TpOUAOUe; Kal pOAu~la, XWPOllS, pE pEyaAU"TE p 0 Ka 1 ui"lAon po "TOV lCf"V"Tp lKO (15 [1. utos), xut Duo olaboXlKO: npOa"TI~a !CU"Ta [1~KOe; "Tl1S ~6pEluS 1I:AEUpac;. To TIPW"TO. an 0 "TEAfi"TU 1 unb ETITa 1'] [1lcn:palptKOUS 80AOUS, Ot oxoiot a"T1']p[sovTal(J"£ KlO"VOcrTOlXla, Kal 1Ct:PI~CtAAE"Tm aTIO "TO O£UTEPO, KaTotYJS IT, rrou elvnt ~UAl"VO p£ E1ClKO:Aut'l urro K£papibla. Avo:p£cra o-rov K£Vt"pIKO KalTOV bunKO -rPO{\AO UtWVE"TUI 0 P.Ivaptc; p.£ Suo pTIaA.KOVla, 0 oxoloc q>n'tV£l o-ru 34,50[l. utoc; (OK. 2), LT'1 papna aUA~ ~p[crK£"Tal 1'] OKTCtTIAEUPll KP'lvll! TIOD !CaAlJTITHal Enta'lS [1£ 'lplcrcpalptKO 80AO Kal aTY]pisnal a£ OK"TW K[O\l£S.

LUppETpia xapakTl1p[~£l T1']V opyavwal1 T11S K('lTotYJC; crXllpa"To~ T Kal "TIl Slap9pwaY] "TWV ot£W'}, TW"V u"VolYPO:"TWV Kal "TW"V P.OpqlOAoylKwv a"TotXtlwv "[ou T~aplou. O: Suo TIAa:"ivo[ XWpOt cpt.pouv ano buD uvo{yp.a"Tu anc; "Tpn~ TIAfUptC; Kat ano tva (lE·Yc!AO "T6~0 £1ClKOrVWV\U~(lf ,ov K£V'TPlK6 cr,'lv Thupnl TIAEupa. 0 KfVTPlKbC; uuro ; xwpOS SLa8t"T£l Tpla avo[y[lu,U a,'l ~op£la TIAeupa) Suo TIapa9upa p.£ Tl1V

KOYX'l TOU «[lLxpaf-tTI» O"TO ptaoVTY]~ VO"Tlas EII<.l Beoei« Jr.oyry find !"l<; 'Prar;(e<;.

1 Balducci 1932, 126·13), e Lt:. 104-113. LW-'''l PL1_ Bort'nVl~' To "(~!I£VO~Lal1AdllC1v (H~ ll£(JaL(clVLK'i ITil!..'l "111~ P6Sou», 0"'"t"C! ITpnnl~d 2()()7, 3'96-406 Kelt 1Iil'. 356-362. A. Xu T~'lSaTC~SI 1<' ([JA'"POS, 'fa Rpop)"l f""a ,()U SOlW[fnmTC()V fIJ1X(Wl(J~ou (f'l"'l" a1loKaTc'(J-'''(]"'l rrov !lvl]f!d,~I'. Ta1lapaStinmm ·H0V ltLV(~pt8(cJV "1<; LnAa'l"~La,XC!vlwl' 1o;(lL roc 'l"qL~VOl', L(iViu.if['\ll (J-"1 P,\Soul~m:tnp"nJlCd .2007, 152·159 KaL 11'''. 183·193.

17

M E . .!: A J n N 1 R H D O.A H - B o.r E I 0 Ii Y T I K H n Jl P IOX.H

nPOIO'I'H lFNENOYI EOYAEfJ/AN

...-------, .

...------"

A'

A'

Kat a:1CO tva :1Capa9upo o'tu; :1CpO£;oxt~ TW'V aAAW'VOVO nA£Upw'V, Ol ono[E~ txou'V ,WI OUO cr£tpt.:; tpEyyl'TW'V. Oi Tp£l~nopTE~ npo~ To~6- pELO npbcrTwo £XOU'V XCtf!flA.W[1tvo To;a ana O[XPW[1ou~ (acrnpou~ xru KOKKlVOU<;) [1ctpp.aplVOU':; 80AIT£<;. Ta op80rW'VlctTCapa8upa TfI<; KtlTW I;WVfI':; tptpOU'V O;UKoputpa a:vaKOUtplcrTlKa Tosa, OTCW':; tpa[voVTal mfl ~ 6 p£ ta 6VfI :1Cp 0':; TO npo O'TWO, EVW o-r I':; iiAA£':; £~w,£p 1 KE':; 6*£1':; qltpavll;oVTal vu £XOU'V !-I£'taTpaTCEl crE fI[1tKUKAlKa KaTa-rli; ctAAE:1ClIAAflAE':; eTClXptcr£l':; crTfI SuxpKSla TfI':; lcrTOptLl':; TOU p.Vl1P.£(OD.

L.ufttpwva [1£ Tl1V TCapaoocrll, Ka'TacrKEuacr811K£ TO'V 16Q\! alWvc;t, t<£'ta Tllv Ka-rCtK1'l1er'l ''l':; TC6A'l':; ano 1'O'V LOUAe:i!-lCt'V TOV MeyaAonpETC~ TO 1522. L.ErKpa~oupe:<;'TOU 19°" m~rva napoucrtCtSETal TO 'T~a[1[ 'kat o !-Ilvapt.:; TOU !-IE t'\lct Wn:UAK6VL) £VW rrs [1La aAAll E!-I'Pav[snaL 'l KP~Vll Kctt 0 LCJ''TOptK6.:; 1'11':; TCAaTavo.:;. H [1£YIlAl1 Ka'Tctcr'Tpo'P~ nounpOKaAEere 'l £KP'lSl1 ano tvav K£P au vo TO 1856 crTl1'V sexacr [1£'V 'l rru P moanoe~K1'] TOU Ka[1nuvapLOu TOU Ol1L'Aa:vou Kct80AlKOU 'tOt' Tanlu'];o,:; TWV l1L'noTwv TOU A)'LOU Iwav'VY]! 1t:OU A£lTOUproucr£ T6'n: W<; TO MeraAo T~a!-l[ TflS POCOD) Ka8w.:; Kat Ol fLEraAOl cr£tcr[10L T1']':; [Sta.:; XPOVLllS Kal TaU 1863 npoKaAwav EK'TETUfLiv£.:; S1']P.l£':; Kal TCl8a'VoTaTct Tflv xaTappEva'l TOU [llvupt. Elvm £UAOrO, AOl1L'OV, va avaKuTacrKEvaa9'lK£ TOTE 0 TEAEUTa[o.:; - aUeI: !-IE OUO E:1Cl1L'AEOV [1TCa)..KOVLU -, va npOO'T£811- KE TO ;UAlVO npoo'TWO, va E7tlO'KEUa0'9'lKE TO Tsaf!l Kat va XPY}O'!!-I0nOl~911KE TO npoEpx6[1£vo m9a:VO'TaTet ano Tet epdma ,];OU Aylou Iwav'V'l

EOYj\.ETMAN TZAMf

avaY£vvl']maK6 apKocr6AlO, YLa vu OtuKo(J[l1']8d tl K£VTPlK~ -rcu demoos (£IK. 3).0 lOtoS ° [llvapts aVaKa,aITK£Dacr81']K£, O"ufl<pwva f1t <pwToypa<pltS, KaTa 'I']v :rrtplo8o TI1S hUAoKpaT[as, L(JWS. [lEta TOV f<£yciAO O"Etcr[l0 TI']S P6S0D 'to 1928 (£IK. 4), £VW £pyu(J[£S £V1ITXUITI']S TOU lXVW -r[l'i[laToc; r.yl"Vav ~£'1"a TY]"V Kantpp£uIT~ TOU aTI6 TOUS (J£LITflOUS 'au 1956-7. Ka1.:Ct TI'] ot'Kacrla ,OD 1980 ° ~Lvap£s :rrapOUITlaIT£ £V1:ovYj a:rr6Kt..l(J1'] Kat (J1"lS 15/12/1987 Ktutpp£uITa"V Tf1~[laTa TOD a"Vw flTIat..KOVLOU TOU. bTtS apxts TOU 1988 OL UTIt1P£crL£S'TOU rTI.I1o. crt cruv£pyaala [1£ 1."0 ypa'f'do TI']e; I1poypa~[1a'LK~S L.v[l~acrY]s 'Y]S P600D, a<pou TOV T£K[1Y]plwO"av [1£ <pw-roypa[l[ltTpIK1l [lt80001, TIPoxwPllcrav £TI£LYOVTWS (HIl aua"1 [laTtK~ KaSa[pw~ 'rcu, yta vu aTIOTpt'ljrODV KLVOUVOUS YW1C£plmroT£p£'S t;Y][1LtS Ken swtc; aSww"V, . 'EKTO'I!:: TIPOXWPIlITt '1 UPXL'r£KTOVLK~J Kat 'laTaTLK~ [l£A£-r114 avaKaTMKwI1S TOU t<£ XPlwuToo61."'l(J1l 1."OU LOpU[1(.rros Aya Xav.

L.T'1 crvvEX£la TIpaY[laTo:rroL~8IlKav £pyaa[£s a1C'OKU1."aiJTucry]s KaL OLa[lOP'f'wcrI']S 1."11S D.[loPllS ~usa"'tv~s oxvpwcrY]S TOll, VOTLOU TdxouS TOU KOAAlXKLOU, [lE f1£1."a'f'opa, TO 1995-96, -ry]S (:I.VaTOAlK~S 1C'£'TpoKTla'tllS 'avA68upas VO-rLoTEpa yta Tllv aVaOtL~Y] -rile; npwTY]c;5. TY]v mp[ooo EK£LVI'] TO Tt;U[l1 TIapoucr[aSE cro~apa 1['pO~A~ [lU'Ta Q:.-rcO Til"\! Ka'tapp£ual'] TaU [lLvapt Kat -rI']V ElK, 4 Av,,~aTaa'''~"~ ,au I'lVap' Kcnacr'Tp0'f'~ -rWV [lOAV~LWV TWV -rPOVAWV. 2:ne; TOIXOTIOlL£e; £[l<pav[sov-rav x:aTtiTryvIi-aAox:pa,ia.

1CpO~A~[laTa [lIKPWV pwy[.!W1!, QL £TI1- 'to[Xl£S t;wypa<ptKts, OL YU'IflVWV, OL [.!E-rcLAAIKWV Kat OL [lup[.!ap LVES olaKOaf1~cr£L(; 1Capoucr(asav oLa~pwcr£lS, £VW m ~uA6yAV1r'ta [ltp'l TOU dxav aAA01W8d [lE £1Clt;wypa<picr£lS a1CO 11£WT£P£S [lTIOylt'S. To ~VALVO npocrTwo ~pLcrK6'Tav crt nA~pl'] anocra8pw(JY] Kat 't[lY][laTLKIl Kanlpp£uITil (£LK. S, 6), EVW '1 KP~vll TIapovtriust TIpOPA~[la-ra Ka8[srWllSJ pwyttts KaLSulppwcrl}.nS EK roo-roo, CtTIO TO 1998 [l£XPl 'to 200S, TIPoxwPllcrav OL tpyacritS Kal OAOKAI'] pt:.18Y]K£ Y] aTIoKa<rQcrTacrll, I'] crvv'T~pY]all Kat '1 Ola[lOp'f'W<1Y] TOU m:.pL~aAAOV'Ta Xwpou TOU [1VY] [lELaK01) crVyKpOT~ [laTOS TOU TE[.!Evoue; LOUAe"[IJQV [(:11:6 'to T£XVlKO ypamdo

r , E,~, S lIrc:oy'ry ~aT.tl T";o Lp7"rJ,i£t; """ fW1Ipa<r.<lvJa.

T'lS ETIl'Tpo1C~S IIapaKoAov8y]0"llS

2 H U"!"IP""<TI1 TIp{ln,aToJWl1j9tl'(~(!rr6 TOV TOKOrp'\'I'O, Ka911711"') rou E.Mollo, Av8pin r·""PyOKOUAO. 3 HapxmKTovlKli flEAtT~ i)'IVf <1110 ,0 ypacp£.ioTOlJ ElE6b'vpou l'UlTPOIJA'l'

4 Fl u'wndll,£Ati,] "T'VE allo TO Tp'Hp£io TnUM(AWUXP9VC11l011AOlJ,

S H. 'WAOnOpl'Cl, 1tpOK!:.lflbou vu ~£T"'I'£p8ei, <l1l0-':UJtW91]Kf "'poulKmdl, KuGalpt81']Ke crtH:nlll,u'nKfl Jtt-rpa-lli'ipa xm UTI] (J'U.'''XEHl ~avaKTrUeI']K£ (TTl] 8t(Jll'Wl.l f!J!().cpll(Tr(JeI']K~ U1l0l'O Kt:1'l'PIK6.ApxaloAO)"K6 LUfl~OUAI(l fiE ECu8UW)l'll<; upXl'l:e.K"itWO<; Knrsprvn MaVO'U(J'OU-NT£AA<t mi6 'nl',4" EDA.

lvIE":l'-AJ".rl,NJ r.t_H fI"OJ~H - HOP1!.IO.:1l"J!'IK."H nBJ?JOXH

'Epywv cr'HI Mvrn.tdct Tt]S Mmal4lVtK~e; I16At]S TI']!; poSou. ApXllca aVTlKaTama8t]Kav Ta Kan:CITpu[l[lEVa f£OA11 ~ 1 tt TWV 801wv [l£ napa Sa tJlalde; T<'-XV tKtSJ ot 01Wl£S tyLva"\' yvwaTES ano nx,'lTe~ Tau AYloD 'OpODS. EmJKmaaElt]Ka:v tte TIS TomKtc; napa:OOJLaKtC; TexvlKts Tet E~wTEpnca ETIlXPicrf.taTet ano KOUpamiVl., aG'ov a¢ttlpEElrpcav ot flETayEvttJ'TSpSS smGXWEC; uno T(Jl[l£VTOKOVtEC; Kat Tet mt8pa TtL~tta·ra (tlK. S). To Tset[ll xpw[laTl.GTt]KE [lE acr~mToxpwttaTa GTts ndA!te; TOU anOXp~){)O£lS, TOU K8pa~llolo6J ,au Ucr1{POD Kal TOU KOKKlVOU crKOUPOtl, 7tpOKEq.!EVOU va npocrTU1::EU8dTOfow kal ot SluKorrt.t~a£l(;'uu a1l0 Tl'l SIU~pWJt] E~at~ Ttac; ellS uypatr[asO (ELK. 7).

::Euv £XlaTt]Ku v Kat OAOKAt]pw8fjKUV 01 Epyacrltsa1l0Ka'UJTaert]~ ,OU o u- 1(Kpa'T~ [-laTQ S . ,oll "t"Ettt-v oUS 7) Ra 8 we; Kat 0 t [l£AicES1'll S apx rrexro VtK~C; S Ka L TIlS ma"K~S 9 anoKcrrucnaa1'] S; 00- KltlWV Ka8aplcrtJOU Kat anoKaAUljr1']S TWV olaKocrF1']TlKWV crTOlXdw-v 10, nov eYKpl81']KU-V uno TO KA::E J 1. Ot EpyaaLEr; npoxwPilerav tJf. autE1tter'Tacrla U Ken tyrva-v E1Il(rKEuts aTa

r ' '8 (.. '"'I ' '8

T.,u[ll,anOKa'Taa·w I1K£ TO ~.uI\.IVO rtpoo-roo, auV'TYjpYJ 1']-

Ka'V oi TOlxoypaq:>L£r;, ot YlnjrtVec; StaKaG[-l~crE1S, Ta ~uA6- yAu:ina !JEpli, Ta. tJap[luplVa apX1TEK'tOVtKU !JtAf] Kat 'ta :f-lt:raAAtKCt aTotxdalava.8£lx81']K.£ TO f-laPttuplvb avaytvv1']ertaK68upWHtl, avamqAw81']KEq KP~VYj KC(l 0 fl!VapE~. Kat ·Otaflopq:>w8YJKE yJ auA~. Or t.pyaerLEr; anOKCnCtaTaerL1t:;

6 Ar.o.-m T.LlHE.i\.E. ~Lr£l':1 PA~i"l TOU apxr,£KTova rl(~lpro.U NTO,:;hl <JTCI nAulO1a TOU B' ICnE (1998-2000).A..1 53 (1998), Xpo'1'11-:<\, 97Sc979.AIlS4 (l999),XpOVII-:U, 973. ALI 55 (2000),XPO'VIKit (uno en6"'''O-'lJ

7 rLa ,waii.u'.""'iJEE plyp"'f'~ T~V [Pl"HJL~", 'pl.. r. N.Ena~.' Lt. B:I',uaic'l" (a pxnfKLOlIE<;)"" L A. :'::Tf.<j>UVJi<; (crvVTJIPII"i~ apxa COT'jrwv),A"o..:arl1mW1l11 tou TI'T!iWU TQV LovAtlf'IIV <nq PaSo (U7l0 Sl"j~.ocn£ucrlj).

8 H +,eAi"I"ll·HI' (lPXITcKTO'" K~~ "7l()KClTit<TfU('"'"I~ 1'10 TO (fu1'''pin'l f'" TOV T~"lHOUC~T<O,,~el]"" aITO >"""PXLTC">O"" tw,ilP'I BUYlCl-

T~: ..

9 H ilfAEr~ 'HI, upXITeK·mVI~li' ~1tOI((ml",aml-' t:KJE;OVIj9'l K£ a,,6.ov lrOAITIKO illlX~;"IK6 Apun6$Ij!!"o Xll:r'll SUKfI.

10· r. IVIOU(fTGKlj<;, T<x.l',pl lK£lwll SOJ(II'MOI J(nOnp,irllOu Km ct110",.,A.uf'I<;TOJi' [:IJWT<pl",b" J(nJ "~r"T~pl.'liJil SWJ.;WIt"FI"liJlI O"TDlXdwI' 'WI' TI· lili'IJUI; l'ouJe,illllr< - Kwm?pa'P'i, UJ(f"lpi,"ml ,,·al S"fJOUV'IO"I/ """ '/leap'"V - /lpo.mol"wr; ,praO"ir~ uunl/p'/iT,/r;, l\(IYOUcr-cO, 2000. B. KuA il(tlYAtllJ, T1 0cOUAli Kil" L KupcmiuLo,. ToX"I~I) EJ(eulI/, MdiTry SW:Kor7I"lr"';'I' vA, "1;'1' ami TO elip"'il~ -;:OV Tf/If:VO vg .Iovl'ifllil' UTII Mwm',JIllli:lj ;r6ill/ TIl' Po~au, [VIJTITO('"I'() EmlTn'lflllr; TAIKWV, .Epyw:rtllPIO A,pxmofIETpio~, EKE-mE .~i'lllfI6Kpno~", AEh'll'n 1003.

I I ,,'EyKPL1JJl fL£Ah1l<; xrt L fK>[lEUll~ [pl'a[JL.';'''~;;;!l':'ilTLt'''''(j·'I~ rl·"fltV()ll~ L.Qu/..'if"\WO: Tn n O/!'J. A BMMjS98';!9n.rj 27451",)23· 8"2002, .':EyKflLrr~ ~ni!ll" >:qraplLoYli<; (l1WKa1<irr-rao'lll rOl!~ilALvolJ crtt:y{")""cPOl\,,. Tf] nO/I'.ABMJ\{j24297! 993/16-11-2002 Ketl "/EYKPIU~ P eA iT 1]<; S(lK:1 flwv K:a8ap 100fl.Ol' KUI mWK:GAU'¥'lr; oiUlwuf"l'lKl0110"TOIXdw v»: TonalLT NT! (M4/2453/23 -5-2003.

12 0 L <p1'0(Ji£~ "pet nw>o7[OlliElJIK" v uno "]" m.iI~A£t'l TOU nXV'K(lV YP"'l" iOL' Kett Tun' Upi(IT.£KTOV~Jl' 1-, ~'Pyou N,iAAa xrtt :rtf),_,. ou BAurrioll, .011 ~Han£LOA6y(lu f"lX"",LKou Llp n~val"'~'Ttl H£ouii.<iK'I, TOU ~A£KTpoA<i-yoll-l·Lllxrt\,dA6you illlXCI"\!IKOll J(,;"na Ko.nvuuAA'\, ,ov -rSX"OA6),6u Cl'VY1'lP'jT1l (lPXo.IOT~'WV AA.t~lILT~Ijf(lVfr Kflt 1J1S apX<lI.tlAoYOli N(\Timet~ ~'npoAoy<iKllln i:1l:ond.x Til, E.n.E.ivl.M.n.p.

20

TaU .qtevo.u~ OAOKAl1Pw91']KctV aTO olaaT1'][.la anD -rIP apx~ Tll~ avOl~1']~ 'ron 2002 ew~ TO 't£\O~ T1']~ aVOL~1']e; 'TaU 2005.

EYKa.aa-ra9rp<Gtv apXIKa aTO KE\lTplKD Ttt~· tta Kal TOU~ nAa"(voti~ X(DPOU~ KaL aT1'] aUlltXEla aTO npoaTwo TOU T~attlOUllETctAAIK(i lKPIWttClTa Kat ~UALVEe; EnHpaV£tE~ Epyacdas ttE Ta anapalTl1- .a fltTpC! npO(JTacr[a~ yta T1']V aatpaAELct TWV EpYc!~0t'-tVt<.JV. I1pol']y~8rpcav ot SlEPWV1']TLK,tS Ka8E

'P0pa Epya(JfE~ Kat aKOAo'u9l']crlXll at E1ClaKEut~ E<I<,8 Ano>CM<i<t't<tcrryT"U );At'S,~,j

-roD ".n-p'''O,;,!;oVAOV_

,WV PWY!-IWV Kal 11 ctnOKQ,q,(JTCWy] TWV SOlll1CWV

(J'I:oLXtl(uV. EmaKEUarr8Y]KIXVTct ydcra, TO (JY](1.do

ava,pTllcr1']~ roo KeVTplKOU JCoAu£AaLou Kat Q[ PWYttts, !-IE all"CIKaTaaTctcrll TWV cra8pwv A[9wv, rrUppct'P~ KctlEvt~laTa mWn:prKa aTOUS .PElI; TPOVAOUS Kal Tt~ AL90S0ttES, meWS KaL cro npoaTWD (1£ TOUS E1CTa TPOUAIrrKOU~ Kal Tll ~op£la 0'1'11, TOU TSa[1l0U. Ot TPODAOt Kat --ra ydO"a T01)~, ci allTLcrTOlXCl TCU npOCrTWOU, TClnap¢.8upa, TeL 9upw!-IaTa! TO. ttLXPtl[1Jt1cat Ot TC[XOt a£ utos 0.60[1. anD TO oa'Jt£oo tcp£pClv~wypa'PlK~ OlC1XOa[1y]a'1. 'OAE~ or f1ETaYEvtcrTEPES £JrE(1~acrEte; aKDAou8"'1trav TO. aPXLKO TIp6TUTIO Ki;Ll at Ent'Pa.V£LE~ enlS41ypetifLg81']Ket'V [-IE Ta [OLet 9EfLaTCl. AKOAou9'1aav EpyuaLES auVT~pY]all~ 6Awv TWV Olai(Qa[-l~aEw"V! ctq'lou a'P'alpt9rp<ctv ano TCUS TC(XCU~ TWV EawTEpLKilrv xwpwv TCU TtattLOU Ol vE6TEpES E1i:.laTpWans err ~ £aTEn lXP La [1Ctt-WV [-IE (111'· XCW[Ka (1tcra. 0 K£"VTPlJCOC; TPODAOS OlUKOaf1dTt1.L (1E Claa1tClp-ra. swypatplKa XPuan aaT£plct Kat OUO aEtpts ClVUyAU'PW"V YUtl-vWV xpuawv aaTtpwv. 'GAOl Ol T£A£UTCl[O\

napoua(asav a1CwA£LES Kal Pll.Y!-luTW(fElC;J KuplwS.A6yw T1']S .slu~pwallS 'TOU f-lETUAAlKOti OTI11- O"(l-ou Kal Tw·vaullot·af.!wv TOUS. Atpalpt811'KClV 01 OIU.~PW[ltVo.l cruvOEa!-lOl Kat T01COe£'T~81']'KCl-V veer an6 Cl'VO~E[OWTO xaAu~u. A~q:.81']KClV EKf-!uyda 'LWV aa1"EpWV anD aUVe£'TIK~ P1Ftvl1, KClTC!aKEu(la81']Kav IItot a:rro y-6to Kctl To'Jta8n~9111call (JTlS 8ta£lC; TW"\! Cl:rro.AEa8t"VTwv. To 1CEIITpO uurou -TOU 1"p oUAou Korr!:! sf £:rr[er11 S ctKTI VW1"~' XpuO"~ po SETCl, m1']v OTIO la, [1£Ta T1']1I a1wKa-rama· 0"11 TOU K1..E[OIOU TCU TPOUAOU KctlTOU KpLKOU TOU TIo(\.uEAClLou, 1CpaY!-luTCTIOl~81']KU"V £TI£[-t~aaElS a(j)cdpeal1S. TWV t::rrISwypaq:.[crEwv KnL xpwf-!aTLK~S. a:rroKu1"amaO"l1S (ELK. 8) 9). METa T1'] !-I6vwcy1'] TWV Tpou1..W"V FE !-IdA6~LaLl, :rrpaYf-1-aTonOl~81']Kav E:rrEf1~aa£lC; O"TEptwa11C; TllS swypaiplK~~ Kat ulaellTLic~S TOUS ClTIOKC!TacrTuO"l1S ..

21

MP.;;;,lff.\NIICH nOAH - BOVEJ()4yr'KH fTEI'10XN

Ta napa8upa, Ol q>qryln:c; Kat TO «tllXpaflTI» m~pIKAdovrm cm6 Yln!flva OlaKocrfl'lTlKCt q>UTlKa 8£ [let<:a, zou dXav anoO'ap8pw8£l, £VW 6A£~ oi ()1"£\V£lC; TWV TIapa8upwv TOU [croydou dXav £1I:lXPWfletTt(J8£i. ITpaYflaTonOl~811KE aL£ptu.IO''l twv ()w~6fl£veov TfL'lflCtTWV fl£ ap\lLo Ol(XAufla aKpuAl1C~C; PllT1vYJC;, tYLVetV cuf-IJrA'lpwO'ElC; fl£ yuto, 1l:ap8'lKav EKflayda KClL Cl1l:QKctTIXO'TaS'lKav Ta Cl1l:0AE()S£V-ra: -r~I~[laTa. 01 £n£fl~Ct(J£lC; OAOKAfJPw8YJKav rt£ ''lV mpulpmll TW.V U1l:£pK£l[lEVWV XPWrtClTIKWV 0'-rpw[l4-rwv Kat 'YJ

XPWrtClTlK~ aTIOKu-racrTaO"YJ (£LK.

10).

Ol~UAlV£C; KU-rCl()KEUtC; Kal ru tUAoYAU1l:Ta olakocr[lYJTlKa T[1~[la-ra roo T~afltou 1l:£j:HAClIl~avouv ,0 «fH[l1l:tlp:» (tlrt~ wvaC; y La Til v avayvw O'l1TOU KO puviou) (ElK. 11) K ttl -rov yvVct I KWVlT'l ()TOV ~6pELO ,olxo (£LK. 12, 13). Mere TYJ OI£P£UVYJO"Y] TWV xpwfwnKwv O'Tpwpti-rwv, ''1 SOKlf-tarrLlK~ £q>ap[loy~ TexVl1CWV Kal [!£crwv £1t£[l~a'!lK 11 C; iJVVT~ PY] crll c;, TY] ~l£A£T'1 KaTCt()Tacr11C; TWV XPW[!tlTLKWV O'"t:PW [!CtTWV Kat TOU ~UA.lVOU q>opta xru, tL\.oc;, Til" onpepaiwO"YJ Tlle; [l£yaAI']e; £KTU- 0"11C; 'tOU SlaK60'~ou, £yr\/av £1t£[lPacretc; (JUVT~ pYJcr1']e; l<ctl OAOKAYJpw81']K£ 1'] alO'S'1- TlK~ cuwKa-raO',a()l1 TWV tyXPW[!WV Ota-

E'''.ll To {J'xpa[l1< "a, "1'0 !"I'''cip /u-ra"1 tPT""b;. KQ(J!-,~cr£wv. To: Xpw-

r'a-ra a:rcoKa,ama811- xuv 1:<6vo 0"£ SEcrEte; amuAELWV,Ol 0110[[<; OlEK01ITetV TI'] xpW!-,aTtK~ IWl O'x£StacrnK~ ()UV£XEtCt. H £"JTtfl~ucrl'] m:plopicrTYJKE o-ro [ACtXL(J1"O. XpYJO"l[.t01l:0111811KUV uv6pyuv£C; XPWrrLlKEC; flE q>Optct apatO OlCtAv[1a aKpUAIK~C; pr1,[VllC; . .6.EV Eq>a:p[1ocr8YJKE PEpV[Kl eTIlKaAutYJC;, eecoov OEV rno-ro-

22

TWl~erpa: 11 unap~~ -rcu o ra apXlKcl xpW~ta'tlKcl O",p~ttctTa'

ETIlO"KEUclO'9'1lCetV, O"UV't'1p,'~8'1Ka'\! ([.i.E avnSla~PWTlK6 UAlKO, ttE'tcl ano Kaeapler~o ~£ ~'1xaVlK~ ~oupTera) Kal £vlO'xu8'1KctV [1t avo~elSw'to xaAu~a Ol (J[StP£VlOl xu, O"<jlUPtTAa'tOl EAKuerTtT p£e; 'tOU npoO''t~ou Kat 01 ayKup~er£le; TOUe; O''toue; TO [XC ue; ~£ uvrt KctTaO''tacr'1 T'1e; ~OAU ~80x6110"11e;, o nou xp£laer''1K£. LTa xrovoxp«-

va 0'£ TECI'O"Eple; an6 -rouc OK't~ xiovecrou npoerTwou napouerui~oV'tav pwy[!te; A6yw TWV erLStpEvlWV £AKU{TT~ pciv, O'TOtle; oxoloi»; dXe ~S'1 yivet npocrmiEl£lct ano naAla va O'uYKpa''18oDv [!t T11 XP110"'1 ~£'TaAAlK~v O"tplyK:r~pwvl rrou oflwe; AOYW o;£iSwer11C; SrWLOupYl1O"av \-tEyaAuTtpO np6~A'1f.1a. Atpatpt8'1Kav, AO rxov, a l "aAtO [ 11<1' l.YKT ~ pEe; Kat. uwtt KctTctmcl9 '1 K uv fi£ VEOUe; ana avo;d S wto XaA v ~ a. L£ Suo

areo Ta KlovoKpava Xp£lclcr'1"]KE va y[V£l O"UYKOAAI10"1"] 'Cwv areoKoAA1"] f'EVWV 'tfl1'][laTWV ~I£ Xp~- 0'1"] nOATou A£tlKOU TO't f't\!TOU Kal !!t]xavlK~ evltrxuO"'1 [l£ £q>apfLor~ YOfL'P(llV [1£ O"ndpwlla areo pa~80ue; -rrrcviou (ElK. 14).

L,1']V £1CltpuVEla 'tou Kev,PlKOU 8up~[1aToc;, 6:nou elX£ £vTax8d TO avay£vvl1CnaK6 apKocroAlO) dX£ E'Pb:p[1ocr8d 1'][1lSlctq>av~c; repacrtv'1 xpwcrTlK'l xut p£pVIKl, GTOtle; Ai80uc; EJI'.13 To tV).'VD 1f.:l.tip' 1";:6. Tl~epra:{}"it,.

[laupou XpWflctTOC;

AeuKO £nlxplO'[1ct (m8ctv~e; [1£'tctyevto"TEpa yta '(1']v aAActy~ ,OU Xp~l-I.aT6e; TOUe;) Kal creoue; 80AiTEe;, Ol onoioi slvm KaTacrKEuaO"[1tvoI ano KOKKlVO AlSo, 1(OKKI'\.''1 XPWO:'nK1lllE opvuvuco 'P0pta, EVW erE Eva ~EyaAo \-tEpoe; 't'1e; £1!l<rUVElaC; rou 8up(011a'toc; Eva A EreTO crTPW!-La npaO'lV'le; xpWO'Tl-

23

MEL~r.aNJKH 0.0,111 - BQP.EJOJ.YTIKH JIEPIOXH

K:~w nCtXOUS TI£plnou S0tIm l4. L£tI£yaXo 1-<£pOS 'll~ £m<p4V£la.~ dX£ £<pctpl-<0cr8d ~£pV(KI! 'to orto!o 0~£l8w911K£J JtpOKctAWV'ta~ OTITtK~ aAAo(wcrll Kat CPU<JlKOXY]~llK£S tt£Tct~6A.£~. H yinfflvll OlctKocrf111TlK~cr'tE\jrY] £IX£ unocr'td [1'1xal!lKE~ tp80pE~ Kat a1CWA£L£~, ow o-rcixdct, OTIW~ Ttl AOUAouSla KCLl TcttpUAAa/ dXav £1ClSwypacplcr8d. Or £n£[l~acr£lS eruVT~p1']crllS ~£Klv'1crav f1E 'TY]V atpctlp£erY] 'TWV£1ClXplCf[itiTWI! liE [lY]XctI!IKa [lEcrU, werTE va EAEYX£'rm To~a80~ leal Y] ::rWlOTY]TU TOV Ku8aplerf1.ou15. flpay[lCl'TOTIOl-f]8Y]KE X1lf1IKOS Ka8aplcrf10~ 11£ £TIl8tf1ctTa apyiAwv KCH USCC'TLKU OLaAU[laTct Kat XP01l0 Etpapf1oy~~ llEXPI £lKO(Jl'TEerlJ£pl~ (24) WpE~. Lf.1rEPlOplcr[lEVES 8EUEIS, OTIOV Ol <:1ClJ:Cae~cr£lS So 11'niv SUVCiTO vu ClTIOllCLKpuv- 80uv, xp'1altWTIOl~811Kav ~1Cla WI 1IA~PWS EAEyxollEVCL ll'lxavlKa Il£crCl XElpo~. To XpWllct 'TOU KOY[a[laTos aUtlTIAY]pwcrEwv ~Tav 'TO (ow [lE aUTO TOV Al8011. EUVTf]p~e1']K(tV -ret SnAwCl 8up6tpUAAU,TIOU Eixuv TIpoq~oAll anD ?UAOtpayCl, ctiflctlptB'1KClV Ta £Actl0XPWfLaTCl.! [leTa

oTIoia dXav f1ClXPW[lct'rlcred, aVTlKaTCt.IHu8'lkav nt craElpa SUAlva TtI~f1etTUJ TIpUn!UTOnOl~el1K£_ Y] crT£P EW cr11 TO u SVAOU, [(PUP ttO er8 '1K£ d:TI£VTOPW, IKO S [6).v [let. (1£ maAmVl1 KUl £V£f1ctTct erne; 01Ct~ ,WV <:VTO[lWV Kal Eo/ctp f10cr8Y]XE ~ £ pI! I K I, Y [a va npomctTw8E i1'] eupa (ElK. 3).

To ~DAlVO erTtymT'TpO P.f 'Ta KOAU[l~Y]TU KOlAOKUPTct KEpctfIl.Ola ~usa"'lvou Tunoll, [lE'tU Tl~ Sl1fHtI; rrou dXf unoo-rei cmo ,iF 1rTWerll Tf1Ilf1thwv TOU tTTY].8alou TOU ~1iaAI<OVtoU TO 1987, eY]1! netACuo'rl1,a aAAa Ketl Til 8u:\:~pwall TW.V SUAtVWV GTOlXELW-V cm6 TYrV uypag[u, elXEarcocrap8pwed aE l1£yuAo nccoo-rc (ElK. 5). H sulEia ''le; KaTaerKEu~,:; ~Tal! ctn6«Ka,puvl»,EVW Xp1lcrlfIonol.~8J1KE, [KTo.:;aTIO vEasuAda, «Kd:Tpal!l>~ TouPKlK11S 1rPOEAW(fYj':;. Kal ~uAda ctYro KU1]:o.pEerm, fLOVO yla TIt; TEyioES. TI1~Jlct ,WI! aU8£\!TlKWI! iA£AW'li -rcu ~UALVOU (T'TE,yaO''rpou, [lETa T'l erumfj fla'rIK)i KaeaipEO'~ TOll, XPY] al.fI01r0l~8'lKEcrTY]V a::rrOKaTaerTaer~ TOU, Clq>OV crvVTY]p~8'lKE, £V tcrxue fjKE xut au f11rA'1 p W 8Y]K£ 16. 0 l EnEfI~aIJE IS crUVT~ PY] G'1 e; TIEp lEAa1t<~Cl vall e'lV corotc aA uir}l TW'li apXIKWI! Xpwf1a'rlK(1) cr-cpwI1lhwv [1£ T1'] Xp~o:'l OlaAUTWV Kat T1'] rrTEptwtr'l T'l~~VAt.(at; fIE TOV q1.~anTlcrfIo TY]S erE 81aAU[lailK_pVALK~S Pl1TII!y]S. TamoxpOI!U(YUfl1CA1']pw811Kav -ret q>8apv£va T fI~ p.aTa T'l':; 1(0 l cr-ce pEW8.'l Kav 'ret DI.Cl'r'1 pO V fIEva SVAIVCl (1tpl'J TOU ::rcpDrruyalJtIaTO ~ .. aTIo fIaparKOU~ TOU ypu<pdou. Mna ano EAEYXO TWV fIctP[lQ:pwv TIl.:; t~£opC!~, aup£w811Kav navw 'rll~ -ra t,uAlva KOA((_'VCtKla [lE £loudS [lE-ra:AAlK£S 80K08~K<:S (eLK. 14). b.ltp£llV~el1Ka1) ttE £~aywl'~ Kat mavctT01l:08£Tfj<Jf] TWI! fIi:<PI1ClplVWV nAaKWV -rOU DCUJEDOU nDV npOCYTWWlI Ylej: an:OKCtAuirf]

14 B. Ku1koy/,_ou. n_ (:;)[{)UI..<rK'I." I. KaprrT('CHO" o.TI. 11:1<.1 G.

15 .8 .. N. Lf:,(lLIAlKioll.<;, L!,rrippi"irl/ KI,il LuV'nfplJ1TI1 TIL'" I1Qtlll('~11 TAr~ibli H""NI"llriiJi~'" HpaKl~,,, 2000, 227·:234.

16 H ['ilhl] [(f'flPfWY"I:'; "1<; a IToKCr,<'ra,fl<JlI' "au SUl..lVal1 InTyaa'''pou ep.'r rmo rov IT flXn.icro,'a LI""'I P'l Borln"~li, cl'W 'I f'oJ"tnl. Ul!1lt~P'lO'll<; K.ci, ~ ~Ktt).f(r'l-r(,n' "iflY"crowv ttpClYfl!Udrro "jElII Kllj, ClflO "1" «An vo i~", f. n miAt\";OUAO<; MIl M. X(l1"~IT\lI""J,,ital! 0 E_ fIE O~erIiLK£ufl t 1'0 (H)l'fpydo, .crf.JUV(PYu()'; rt f't:. TO·:n:POU,.lITIKO T'1'; ullilpwi'1<;.

24

XOY ... t1!l_AfA.N TZAMf

UPXLT£KTOVIKWV piAWV Kat a'J1:0KaTCtIJTa<1~ 'avo LVVOAlKa ~pE811KaV DUO ~[(lP~HlpLva apXLT£KTOVLKCt fLEA11 17 Kat T[l~tta £mT6[l~Las 'J1:AC(1(a~ 18 (TE OEUTEPf] XP~<111' 'EyLVE: '1 EmKEpU[lW<1'1 cm6 KotAOKup,a K£pa[l[OlCt ~lOW'CCt! EVW TCt IlKpoKtpa[lC!) 67CW~ K(<.I av'ni a£ £1tct(tlll [lE TOUS colxouS, a<ppcty[cr''1Kav rtf KOVpct<1aVl19 (EI1(' 1) 2, 6).

An:OKctTU<1Ta8f]KE f] KP~V'1 T11<; aUA~<;, !lETa a7CO crV(J'Tll[laTLK~ anoGuvap[l0A6Y1TO'I1 TplWV ana TOU<; onw KlovE<; T'1<;} 7COU£LXav [.tE,aKlvf]8d an6 Tf]YKClTUK6putpo, Y1tO<1C11P[X8'11<a:v ,a cO~ct Kat etVTl<1'tl'1Pix8f]Kf 11 Kp~Vll1tepl[lnplKaJ fVW £vlcrxu8f]K£ f] 8e[leA.lw<1'1 TWV KlOVWV Kal crUYKOAA~8'1Kav 01 PWy[lE<; TOUS. Ta G1tct<1[leva TfA~!laTa -rorv KIOVOKpavwv apXLKCt Evw8'1Kav [1£ pa~Sov<; ,lTav[ou KC!l Kov[atta a1to AWKO T<1l[.teVTo l<al [lapttapoo'KOV'1 KaL crTI'] cruvtX£ta E1(CIvaTO'J1:o9nll8YjKC!V cr1''1 8Ecrll1'ous. AV'TLKaTacrTa8f]KC!v Ot cp9ap[lEvol xaAU~SlVOLeAKU<1T~pf~ ~Le VEOV<; cm6 avo~dowTO XaAv~Ll KaL aYKupw8'lKav crm Klov6Kpava tte rt0Au~SoX6'1cr'1' 6nw~ Kal OL apXlKo(. AnoKC!.TacrTa9f]1wv Tct T6~a Ken aVTlKaTacrTa9,l'wv ocot 80A.IT£.<;, «ttU~lAapla» Kat Kopv(~e<; elxav crnacrfL ~ tlxav anocrap8pw- 8d. 0 TpOUAO~J E1tEt'ra ana EmcrK£u~ TWV£1tlxptGt-taTwv cr,",l1" fcrWTfPIK~ TOU f'J1:l<pav£ta Ken TWV xoupuouvuov crT'111 E~WT£pLK~1 ~a<pTI1K£ £~W'TEpIKa crTOVS apXIKouS TOU XptvtLa'ncr!-l0US (aO"'J1:po Kal K6KKIIIO). 'Eyrvcv £pyacr[g Ka8aplcrtt0,U Kal O'U V T11P '1 crf]S TWV tt'J1:pOL:lT~LVWV KLYKAISWtLUTWV ",WV napa8vpwv TOU 'C~ct!-llOU! KaeWS Kat TWV xaAKlVWII OL1KTUALWV TWV xiovov TOU npocrTwou Kat T11S KP~IIf]<;. H anoKaTacr,acr'1 TIlS KP~VY]S OAOKA'1Pw8'1KE !-If TOV Ka8aplO'tl6 TWV [laptHipmJv !lEAWV TIlS (eLK. IS).

LUfL<pwva tLE Tip eYKEKpLttEv'1 fLEA b'II, Ku8uLp.t9'lKE npocr£KTlKCt TO TP~ fLa 'tOU [LlvapE

n:avw C!.no TOU~ Tpoulous, TO oxoto dX£ SLaTl1- EI~.lS H"'p'1vlll"'TCt'n~'f'ya(Ti,,,.

p '1 e d peTCr. Tll crUO"T'1 tLC(, L K ~ ,0 uKa.eai P£cr'1 TO

198820 Kat anOTEAOUIiTCiV ano OLa~pWttEVOUS 1CWpOAL80us.AvaKaTaO'Keuacr8'1KE ° fLLvapt~ usto "EOUS vromouc nwp6Al8ou~ apl<1T'1S nOt6T'1Ta~21.

A<pou [lEAET~81lKav Ot AVO'EI~ - !lIas ~aplaS ~LETaAAlK'is O'KaltvcrtCts, 8qL£AtW[LEVY]~ 0'£ nacrcrCtAou~ ano onAlcr~IEIiO crKup6oE[lCl 22, Kal ~L£TaAALKWII SanUAltvV pE £~wcrTES Epl'acrLa~ 0"£

17 TTpcl1(clTat 1"" n) £nlrr'r£!'(! L1i1(j'IK:Wv(aKou (TX'·I!"l''')~ Tot;ou d"<AClU (ll( SW(rrirrrEl<; O,55p.f'~Ko~, 0,13[1.111.1\1:0<; K:(1t 0,.1311. u~'o<;), U'np KUP,li TIAoupn. TOU 0110 iou 8111,LLl1P'l'w'IJ,'rm -tnp":y'.Jvo it{lP~t1(]"Ll p£rrov, !l~ f!':nTtf)("G~v eYXnP(1K1CO d.aSi XOl'PtI(l8lCt~ Kal ermi:\UX"O<; L1VTiaTOIX!t KCII~) opeoy(~'Vl(J '111·1~<lII(1PllarIVOU L1PXITCK1COVIKOU fltA01I<; (Ill, 1"11""<; (J(u~6Ftv"<; Sliiat{'l(J'£1~0,3SIl. flliKO~, O,72~. "Mno~ Kal 0, 19f1. xirXD<;) l'r <1\J(\Y:\U'jl0 \j'unJ.:o S"kt)(l'IIO (av80<; flf i';IAnyxo£IS'1 ,,{WAil, fyy£ypct}l[l£"O ce Kll>o;Ao) v''l flia 0'1'11·

1.8 TP'lf'" ('''1-r(') Sd;IU 1(0\,[(1) fhlpf[aprvl]<; flll1:UlIPIO, lIAitlWt; 11l1l0TIKll~ lI<PIOSOU, flC pEI"n" "w~6l[rv£<; S[(1rr'nirr£ls 0,665[1. [11'1- KO~, 0,] 65p. "M,o, 1.:<11 0, ISl[,l'>jto~.

Il OL rpT{lrri£.~ lll',';, 7tPUl'fLGTOnOltJ8'lKllY rnro TO rruvfPTflO rot' NiKOt) nap(l(fK£l'6110·U~Ol!. 20 ALI 43 (J 988), 670.

21 0 "lc'p6AI8.0C; (!)to Tip lI£PIOxi] "I<,p",. TOU L).'llLOU Apxarrtl.OV T'l~ P6I'iou 81<18hn T<1 ~aA(lT;fl(1 <jlUv'KOX']!I"~" XapaK"lpl' cr"TtKU "r({) 1,1 -rO:r.:lK~jV 7!:e"tp~""'~taT(u"_

22 H ~ilOll 'lUTli xpa ,iri:lll!':>: mr6 TO 11 tll.1< ",11'['1 Aplg'OSI]!ID X<l<r~11Sik'l·

1S

M J] 1: A InN 1 K H Jl o ,o.H - B' 0 PEl 0 a Y r I l( H n E J' J 0 X H

npo~olous, rrou ea U1Ioo"H1Pt~OVTaV anD ytpavous2.3 - UlOe£l'~erp<£ ano l''1v E.Il.E.M.M.Il.P.1'] £mAoy~ tttaS aTCAouo"T£p'1~ KCU OlKOVOttlKO"T£P'1S, ~ao"Lqttt\I'1S a:-rL~ SUALv£S napaSo(JLctKtS (JKctAW(JleS 24 KaL avaAOY'l~ tt£ aV"T~V nov XP1'](Jlf,!onOI~e'lK£ o"Tdv avam'lAw8'lK£ ~ctva O""Tb ncip£A8ov 0 f,!lvapts25 (£IK. 16). Ka"TaO"K£uacr9'lK£ tj ~UAlVil crKaAuJcrla, f] ytqmpa, nou oCilyd qno TO tSa<pos "T'1S aUA~~ (HI"] ~CtO"'l TOU f,!LVctpt nCtvw 0"1'0 SWfla, xut SaK"TvAlOS ana 07tAlcrfl€'vo crKup6Sq.ta. Yla £v[crxu(Jil T'l~ KWVIK~~ TOU ~a(J'l~' ctqlOU npocr-rct"T£U8tjK£tL£ «valAo'V») WO""T£ va f,!1Copd va ct<palp£9£f £{Jl(QAa. TIavw UTI"] ~UO"I"] aUT~ Ken 0"£ £lSLKt~ ttnaAArK.t~ SOKo8~K£~ o"T'lP1X81']K£ '1 crKaAWO"lU, 1'] o nolu aYKupw8tji<t Kelt f,!t S laYWVla O"UPtLa-roO"xolva 1C£Plf,!np lKCt TOU "T~attlOU 26.

I1apCtAAI"]Act, OAOKA'lpw81']K£ 1'] Aa~£uatj oAwv TWV A[8wv TWV cottWV "TOU fLlviXpe f,!£ 6A£~ "TlS OlctKOap'1"nK.t~ AenTo[ltpf.l£~ IWL TIS £yKo.1tL~yla Ta T~lVt"Tlct, nov ctTmn:ouO"£ uV'1A~ T£Xvol'vwcr[a Kat ctKp[~£la Kal eYLvt I.:mo £l;£lOlK£Utttvo O"uv£pyelo 0"£ £pyoTa~LO 0'1'0 Pt8uttvo 27. TtAos,1CPOX(~P'1(J'£ '1 ctnoKct"TCtO"TctO"l1 TOU Ktn:w TP~ l-taTO~J uVOUS 8 p.) TOU f-IlVctpt. To KTicrl~W TW"V Sopwv £YlV£ ano TO [OLD cuvepyelo, aAAaO"£ (J"U"v£pyacrla fLE tS£lOliC£U[ltvouS Ttxvh:£S TOU ypa<pttmJI [A-£ USlKO C(cr~£o"TOKOV[ct[la Kal apflou~ nuxollS l£K .. 281 £vw ,q T~rVeTla crX~fla"TOS II Kat Ol rrtpo: urto TL"TUVlO T01I08n~8Y]Kav [1£ tt6AU~Sox0'1(J''1 G'TY]v opL~6V"Tla

Ell', 16 LlCaAw,,,,1 "'·00 iuvap«.

Kql Kal'aiCopu<p1l ayKupwcrl"] TWV Ai8wv f-I£Ta;u 'rOU~. H £V[crxucrYj o'ru mL1rEOa.

TWV p.1CaAK ° v lWV, "TWV crTy]- 8a[w"V TWV tl;WcrTc:.IV, tyl"Vt f,!£ aKTLVWTES xru ntpLf!tTplKtS ACttt£~ l<al crwA~va ano avol;dSWTO XUAU~a (elK. 17). H KOpU<p~ tou [-tlvape £vlcrxu81']K£ £crwT£PIKCt p.t f-InaAAlKl':l O'K£AtTO ano avo;dSWTO xclAu~a. 0 [A-lVa.pES OAOKA1'1pw81']K£ llt "TtjV anOKctTclO"Tacr1'] Ttje; n£plTtxv'1S ntTpIV1']e; an6A'1~Il~J onou XP)10'L[101t:01~81']Kav ocrts avCtYAU'Pt~ nf.Tpts TOU nctAlOD ~Tav at KctA~ KaTCtaTa(J1'] OtaT11P1'10'y]S. I'm TI"]V £TC1AuO'tj TOU npo~A~f!a"res "ty]<; aA£SlKtpaUvlK~S TOU npocrracrlctS £1Clvo~8Y]K£ 11 f,!£TaTpon~ 'I"]S XCtAKtVll<; otaKocrlllrrlK~e; a1(6AI"];1']<; crTtj" KOpU<p~ -rou 0"£ ct.x[Sa ctVUAI"JV1'1S "TWV I"]A£KTPlKWV Ktvwm:-

23 npOll'ECI"HU yll1 Tt] AilU!] TIou1tpoTa911K< tl1l0 T()V "pXlttnova T'l, L'lA.BM.M, KCli flf.l..O<; r11<;EJlE.M.M.ITP I\p~ nO~161tOl'\O; 24f'1 AVITI1 mrnj npoTilIJIP::!: (m01"OV nnpA,e,[01lTa "PX1TtK'rovt1 flwpy" N.,AACI .. n,;, "1 (JTt1TIKil ~lliAUl1l] T'Ie; tVAlvl1<; (J"KCC\.'"<Jla~ ~lf.Ahrl(J"£ 0 l"WAr<'KOqnIX(l\'IKO, '[,iuo<; H~'io<; f'~ ''''pAE '11 TOl) 1t()A!"ntwi.> !H1X(IVIKOU Kupt"s~ riL"ttAllK'l, KnStJl'lj"ri, Kell or oL'o TOu A.[1.c:>.

25Li' MAlc. !jlwToypacplel TOU <j)lvTOYP"CPlKOU "PX<'OI) T11<; APXtllOAOTlK1jC; ""(1t11l)£O"I(1<; 6wS<Kllvllcrou q)(livnm '1 rrKClAwcHa pCl "'[, oryaerlse Clv(tUtJjAW<11IS TOl' fH""pi, 1t19"vOT'I1;a !lna TO" flq'{[AO er£luflo roe 1928.

26 H crKa.\w<Jla "vClTS8qK£ xru KClTCI(JK£ui!a[;hll(£ uno rev tpYOAi!po NrKO ITap,l(JKWD1tOUAO,

27 H Aa~wcr'1 [rtVE lt1TO rocuvepvelo TOU K';'<Jm Bty"AuK1I1 itol1b.Cletrn nOtK"1 t!17t:£tpiaAoyw TII~ 7tporlyou~le'llq~ aVllcrtllAMJ'l<; TOU f'lvapt TO\' Ayio\) N'KoAaou T'I<; L7t:A"(1"~ta, tTTa.XaVta HI, K P'lTII'"

28 H (JulIflw'l rou Kovla~aTo<; ClMcparr[cr8 'lK~ (JT (Jv'V£pra(T(n l'< 'W 'Pya(JT'l pto Ttl, KCl9'IYJjTP'([<; ,11' lloAuTEX:vtKl'l" LxoA.i'I<; TOu A .rI8, 1Mh"ac; Il mraYluvv'l.

26

W'V KatllETaqlOpas 'rous O'TO ESafos llE USLKa llEAET1']llf:VO (yucYnwa (ELK. 18).

I'ia T11 o5l ctllo'P'P W a'1']Ti1 Set uA~ S Tl1KT01W t~ 9 ~Ka'V Tet 05 t CtCrn:apTct ct PXtTEKTOVLKa f1tA~, Cil:JVTi1- p~Si1KE 0 [1et"\lLPOLOIXOS Kat i1 o5ULLJ(~ "\IEOKAacrt1(~ ctt)AoSupa lWL E.:JTl(PK£UCtrrSrpcetv ot DuiSpO[1Ol llETa ~OTaaAw'[a lWt LIS L<rt[1E'VLOKOV[£S, Ka9C:11;, Kat ot TOUctAET£S (ni1~opEloavUTOAtK~ ywvia. ArroKCl-racna9i1Kccv ot XWpOL uyl£l'V~S, i1 UDpduA1K~ E1'KaTacnaGfJ Kat 11 a:noXET£UGll [1£ VEO ~68po O"Tr1V auA~ --rOU 'rSafHou. <DuT£i'J"TllK£ v£o 1CAcnavl ere ctvallv1']cY11 TOU UJ"tOPlKOU, KOU Eixe SEpa9d £.cw Kat ctpKETa XP6vla, Ken cruvTllp~e11KE 0 K~JtOS TOU T~'qHOU[1£ 'tlS v£paVTSt£t;) TIS At:- 110 v 1 ES, ns [10 l:JerllO UA LES Kat LCt, KUJtap [crena! KaS WS Kat Ta: 'Ita pTtp La:tt£. ,p tctV1."ct'P lJAA lES9a ttVOvS Kat apWttaLLKa <:pUTa.

lo5ral'TEp11 TIPO croX~ oS 6 911KEQ'Ti1 vu KT£.p lV~ ava,Dutn TOU f1 V 1'] llElOU ll£ OWXPtTlKO <:PlilLlITllO LOU f11vap£} 'TOU TIpocrTWOU, 'T1']<; KP~VllS IWt TOU TSattLOU. Or 1']A£K'TPOAOYlKES EYKaTa<JTCt<J£l.S <JTO £(J(i.JT£ptKO TOU TSU- 1l10D nspioplcrrrpcuv o-ro £AaXl<JTO 'K;CU t01C6e£T~etjKctvunoSa:rrtSlar l1q111VonUS ttOVO crE £\Ja rrrwdo Evav £[1<:pav~ Ct<J1J:pO crwA~varr£ an:oKpU<:pO O'rwdo YlU-roUS lwAutAULOUS29• L£ <Juv£pYU<Jlq: ~l£ TO «~1']t<6" oro 'Io5pulla BOXOD<:p», lo5IOKT~T~ TOU Tt[1£\lOUS, liVTLKaTaer,a9'1Kcfv OL TIUAlOL -:rrOAUEAetIOL KetlTet XetAta rtou dxuv uxorrrsl ctvE:rra.vop9w'te<; S11- ~lttS. To cYuvoAo TW\l £pyacnw1I uvtS£lS£KClLTIpo<J%,Epe oAOKA1']PW[1t1lO <JTOUS [10ucrouAttCtvouS Kal TOUS £lCL<JK£1C1;es TO Tsa[1t TOU LOUAt:'lf1a1l, H [1ESOSOS T'1S aULETIlcrLacrLas llE ccva9Ecr'1 E1'CIAeYlltvwv epyacYLwv cYE Tp LLOU~ ciTIO o5dX9'1K£ J tiL '1 V 7t£ P [1t:TW crf] UVLOU TQU ~t v'1 t1sIou J ano SOT lK~ KULL.S:let[n_pa OL.KOV0[1l1>:11, H cinoKaLCtcr'Tu<Ji1 'TQ1TT£!-Ifvou~ TOll. LODAt'l[1CtV ~pa~tuTl1KE TO 2,006 tt£Tl[11']TlK~ OICtKPLcr1'] ano T'1V EUROPA NOSTRA) !AaSi llE ctUL~V TOll [10VU(Hi1pIOU TOU Aylou rEWpy[OU Kal ,au KageopLKou VdOD -rll~ rravay!a~ "rOU MnoupYKoU cr'T1']l-!£i1atWvlK~ 1t0A11 TllS P6,sotl.

E"", 18 1(,,8I1i'I'£0'11 ",,,,,1'0<1',a, Jau "vci&J.~~ Tav l"JVI1I'L

27

ME:LIUl.N1KH nOAH - BOPElOLlYTIKH JJl!PI()XfJ

To apxovT1KO! £1WX~S

TovpKoKpa-das, eY]S 000V 1£POKA£OVS ~p[(JK£TCU 811rAa (UrO TO ~toV(:{(JT~Pl TOV Aytov I'sccpy[o vka 1 nap ° U(JlCtS£l Tct TUTI [Ka xapaKTllplIJT1KCt TWV avrlo-rorXWi' apxovTlKiirv TWV BctAKaVtWV -'rou 18"~ - 19°U at. Elvtu 81- wpmpO)Ka:TctcrK£uab"~t£vo aTIO p08hlKO TIWpOAl80 leal ~UAlVct IJTOlxdct Kat IJUVOS£V£Tctl aTIO tva f-U1CpO Si_WpOqlO ~0'1811TlKO Kcrl(J[la tTTYJ.V aUA~ (£L1~. 19).

To woyno Kctl 0 opo<pOS TI£ptEAafl~avt ctpXlK-a Suo Swt1ana (oVTaSEi;) Kal tvav avotKT6 XtDPO, TO XctYla'Tl, flE KaTO- 1jr11 crXl1f1ctTO~ T. LE (1[0rttvil

E'I(; 19 Airo,,~ TOV 1"1~l'eiOU a1f6 -w MQ"a"T~I" T'N'.AyiCw r,wprio.u (1\ .. 110M 1'Cpocr,t8 \1K£ (HM. a op E-la

(npn, "j:~~·fpra.LTh~ aVi"OKaTd~au·rgJ. ,.. . I "1·:1 P

-nAtupa TOD op6q)Qu fl(a KODslva

Kal £Va xa~lafl' Apy6n:pa StavO[X8IlKE Jr6p-ra,t1'ClKOlvWvlae; rtE TOV aVT[CYTOlXO ov,a TP01'C01l:0lWVTcte; TOV 0"£ np08aAaf!0 cOU Xaflafl· ATIOTIlV apXlK~ <PaUll Sl(nIlP~81lKctv Il «flovcrav--rPct» ~ "VTou:).6:na TOU !lEyaAou ~. «1'(ctAOv ona» TOU. op6<pou, .flEplKa 8upwfictTa KctlVTouluXJ:na, Ka8('0e; m[(J11e; Kal ODD TtttKlct" TIOD anoKaAUcp8l'jKav KaTtlTIl OlapKElGt -rwv npoKa,apK,lKWV epyarrtWv. LTDV xwpa ~p(811Kav KOflfla,la ano TOV JtAovaLO OLaKo(Jpo, fi£ aval'Au<pa KalSWl'pa<ptcrfl£1Ia yV1jrtvaav8tflla Kal <pUTlKU 0-rb1XEia, nov KOO"f'OV(Jetv -rll «<pOUo"Ka» ,OU -rsaKLdU TOO.« KaAdu ovru» Kat 'tl~ yU1jrlV£~ OlaKO(J~(~(JeL~ TWV <pqyn"WV (UK. 20). To perCCAa avo [1' f.l clTlt T'1~ iowe; <pu(r:qe; rou 0PQ'!'ou (TIetpa8upa - 'P£yyI,e~) rov Sla<poponolOvv ((TIC Tet aVTLO"To tXa apxoVTlKCt T1l~ Pooou. Lil fiavnK~ aXAaT~ ano-rEAd 11 KClTCWK£V11 unEpu"'i!wp£vou «KOUf-tnt» crTIl vo nu nlt':upa 'tOU «KltA06 ov-ra», ~tE tVAlV'1 (JKC((PO£lS~ (J,£ya(J1l Kal ~wypa'PtK6 OlCtXool1030 (elK. 21). Neo repsc En£f.l~aoEte; ELvat '1 [JeTa<popa -rY]~" (JKaAa~ cm6 Tl'lV 6"'i!ll crTOV !-,na~u TWV OVnlO0.\VXWPO Kal ,0 <ppa~l~lO JtoAAWV avoly[-ta,wv (8upwv, VTOUACl-mWV/1'Capa8vpwv Kat <PEYYLTWV), npcrnlCl noAU (JuvYJ8 lallEVO, [mD~ Kat ytaA6youe; aTctTlKOUe; r

30 E))_'!iL~~1 -ru TIuf'US~iYfl'TT(l ,W11 Ko~(t Vi~I' 1,'" npX01lrLKWV tlli;Aht{i.vSp([~ X,vP£l"l ~[1I T'l~ EXt'\l'l~ L rn8,'1rol!, ,a 07to.iu fK:li!lc1'Ta.L .O"i"O i\lfOll:o-d() Iv1'Ji~V.(lKll~

28

ApXONTIKQ r s r O~OY tEPOKABOl'Z

To .:pEpUV OOl-llK6 CfUClTynJ.a -rcu xrtpiOU3l anoTtAtint'[ uno TOlX01[OliES 60-70EK. cnoui; O'VTUOES TOU t{yoydou KUl Cf'W'V a'VaTOAliCO -rOlXO TOU opo.:pou, ct1r6AleOS_Op.~ rcCtXous 2SEK, aTO xaytan, TOV aocpa. KUI TOUS oVTaoEi; TOU opooou Kat cmo ~uA6nrp(To Toixo ITTt] cunK~ CJ"\Vt]TbU xuytanou TOU Op6qlOU (ElK. 2a-~). Ta [lEcronClT(D[lUTct Kat Yj oPltO'V"!l.ct cr"tEYll "tou SW[lUTOS d\lctl~UAJ'VU. H TOlxonOllu 'au apxo'VTtKOD crTO'V 6po.:po £V10"XUnctl1[Epl[lnplKa. [1£ ;UAOOEO"U£i; {Y'll ~aO"t],1I:a'Vwcmo Til: npEKla Kal crTt] O""tE'fll TWV "to (XfJ'V. 0 t~ vAO S £o"l£~ «KAELS W'VOU'V» [l£Ta~U TOU i; [1E EtC I KEi; S urro l-'£~ KUl O"TEpU.;'VO'VTClI crTOUS TOIXOUi; [1£ ~l£TaAAlKE~ ClYKupwcrni;. 01 repOlccimpK"tlKfS £pyucr[£~ unOKCtAu'ljra·v TO [lfYE80i; TWV [lEyaAwv repo~At] [laTwv reou napoucrluSE TO KT[pIO (ELK. 23). E,~. 20 TI'~I'M:(' 'WL· yV'f'vou S'lh'o(fl'au tOP TS""'OU UTov v6,," ov1d. TGi ((reOTEAfcrp.aTa. TWV T£A£uTalwv ITncr[lwv

T'1S P600ll tXOUV a.:p~an Tet O"ll [laOlctTOUS, lCl-

ahEpa crToui; EyKlipmous o:ptp'OVTES TO[XOUi; "tau op6.:pou, reou q.t\paVl~av OlUf111:EpEli;. PllnHttwcrE1S, KaIO"!;: 6AOUi; crX£o6v TOtlS nwO"oDS, Ku8wi; Keil TIS tInDA-Omes 1f£PLOXES ll£Tu~u TWV avOly~UITWil, EVW £LXE mtA8£1 Kal ClreoKoAAllcr'1 uno "tOV uvaTOAlK6 Toixo. H Ka-n'<:CfTacrt] TW'V tUAl'VWV tpEpOV-:C:WV C'OKWV i;I.AAa KUI TWV DEUT£p£vonwv CrTOIXelWV ~TaV o-ro ll£yuAUTEpo nocoo-ro KaK~ AOYlJ Tt]S uypacr[us Kal Tt]S EYKuTaAn~ft]S. BUcrtK~ apx~ Tt]S [lEAtTY]S artoKi:tTacrTcio'y]S UiTO"-EA£m: a) 11 ava" 8EltY] TYjS UPXlK~S apX1TEKTOV1K~S 'flacry]S, f-tE napaA-

A'lAt] 8laT~p'lcrt]

TWV crt] !,"avTlKO-

<EPWV OlPXlTEKTOVlKWV ITTOlX£I.JV TWV E11:0~EVWV, Ol oreoIt:i; ~lapTtJPouV Tt]V lrr<OpIK~ E~tA.L~t] TOU Knplou, Kal ~) 'l 8lctT~pY]aY] ~t

JI E~. Ttl"ClKClVIKn,K.AElClVa<:TlIiSOli, H (T1'l'f1noXll ron T.t>ALtLK()lJ 'f"IX"vLKoii (JTI18L<lSI~'1<TiCl Cl1[QTL[-!'10"l1<; ,wI81<1!:Il\pqiWO"I]'; J!p(l."\"~WV 'yIG Tl]V anOKCl,(llfT(l{fllllfTOPIKW)/ "'Tip iwv. n,tp,tSfIYfla: To to upKtKO npx~vT\K6 lfTlll,mG l(.n"K~ 110\'1 T'1[ IJOODU, (ITa 1/ pm;:w;d 2007, I.4S-ISJ RaL rriv, 163-182.

29

~~ ~~

.~

30

,1 P X ON 't I K (J l' H!: a ~ 0. Y I E I' 0. K ,\ Jl a r-r

~(....JAOAe~.,.r." _ t-IP-e-e:::t __ ~

,j::=ASI~~UA ;=I,)...n..oL:l.~:z.I~

~TI-TU t"9:O!A b.,uo

4PQMrt:;~1.,]i Tal~ ...

i:rvcr'1'l']!la'nK~ e~vr[avcrl'] Kal ~EA'rlWcrl'] '1'OU apXlKOU OOfIlKOU crV(HllfIaTo~ TOV KTlp[OU32j nov EyKptel']K£an6 TO K.A!:33 (UK. 2A) .

I'ic Tl~ EpyaCf[ec;34 a7ralT~8l']KE ~1 unOCfT~pl~l'] KUll'] a'VTLCfT~pl~l'] ~le [.-lETaAAIKtc; crKaAwCflt~ [.-ltCfa Kat m:pl!-,ETplKa TOU KTlp[OU Kal '1 KaTacrKEU~ !leTaAAlKOU crTEyacr'TpOU KaAV[1[1tvou fIE KU!la'1'OEIS~ KaI8ta'Puv~ nAacrTIKa 'PUAAarlct Tl']V npoCfTucrla TOU. t.1ct!lOP'Pw8l']KE 0 Xwpo~ CfT'1V a1JA~ !lE !1£TaXAlKa XWplCf~lct'Ta, pa!17re~ Kat nctv6, WCfn: va elvzu Svva't~ '1 EnicrKEtl'] 'tl']C; evaTOALK~~ nTtpvyac; '1'OU Arlou rEWpy[OU Kat TOU apXOVTlKOU KaTa '1'1'] OLapKEla TWV £p-yacrlwv Kal KaTacrKEvacrT~Ke ~EXWPIO"T6 !1£TaAAlK6 crTtyaCfTpo ,ta TO EpyOTl1tlO (ElJ~. 43). Ot EpyacrLec; anoKaTacrTacry]C; ;EK1"VI']crav an6 TY]V EV(crXUCfl'] TWV eE[LeALw"V !1E crV[1"JtA~PWcrl'] Tl']~ Ale000!1~C;

32 H llpxm:K,ovIK~ -r~Kf'llpi,,)ml h'lv< uno -rov "PXI-rtK1:m1a NdAo Tlrroivo, II apxnn:TovIKt] fI£AfTil alHi,ou<;apxntK1ov£~ f1wpl'o N,I\A(I KClI M IXaAtl Z"PAt "'1] K(li 'I [n:a""I'1 'fIEAh~ (lnoK'1tcw"'mcrll~ ami 1'1<;. TIOAITIKOii1; f"lxavl"o(>~ EA£U(!£ pia Tcr'aK<IviKn KCU KupLnK!l AElllvamabou, £vw "1 (YlJiJT11Pl1CJ1I rov 8WKO(Jfll']'J£WV npllYf1<lt"OITbli]ElIIK£ a1l(')1"OV cruV'lJP'IT1'1 I"lti.,pl'0 [Jal1A6rroliAo.

33 ynnO/.MBMM!I92.78!S33!26-11-2002,

34 TI~ Wra(J"it~ E1tE~A"Ifr~ a uT<0l'p<'npwv, npXI1,hTOV(lS MIXitA~, Z<pAivnl~'

31

MB2!Allli.'IKR rrO,IH - BU.I'l!JOLll"~'lKH [fEPJOXB

TY]~ 8etttALwcrllS 'T'1e; 'TO~OcrTOtx[ae; T-OLl xaytanOu, 1WLl [Aunt, Kat T1'] iJlrv8m~ TY]e; [It Ta 8£[ltAm '[wv oVTClou.!v OT ~Ct80~ l,5[-L. OAOKA'1pw8'lK£ '1 (tTCptWiJY] Kat '1 anOK(;tTCtcrTacr'1 'TaU cptpOV'TU opyaVliJ[lOU "TW,V At8ooo[lwv TOll liJO'(e[OU KaJ TaU op6cpou ft£ aVTLKaTUiJTCtiJE.lS mt8pw'V Al8wv Kat Al8o(ruppacptc;. Ka8ap(O'T'1KUV Ol £'JtLcpavw:c; T(<l'V At80So[lwv a1ro unoAe( fLtta'T(l cra9 p w'V e:rnxp tcr[ia.TWV Kat 'VeOTEpWI! 'TO'l\A£V'roKOl!luf1crrwv, Ka8apicrTl11ca'V oi ap[lOL 0'£~a8oc; Kat ap[ioAoy~8'1Kav ~a- 8111 pE £to[KO ad~EO"TOKov[a[lU [1E

~"c. 24 L1vt"llol o'/t'l- IIpot"au'l' KOKKoota~a9[iLG[l£vll xaAa~[(:tK~ a[l[103S (£IK. 25).

AnoKuTucrTa811Kav o-ro Hy6ytlO Ta napa8upu, Ol cpEyy[n;~1 oi nopTE~ Kat Ta VTOuACtnlCl: [it 'Ta aVUKoucptmlKU xa~t'lAw[1[l!a To;a, CpPCtX"'1K£ VE6TEP'1 nopTU rrpo ; 'TIp o861EPOKA£OUC; KUl core KatacrTa8'1 KUVTO aU8£YtLKO VTOUAam Kat '1 aAAOtW[1tvYj - [1£ Olavol~YJ V£OT£P'lS1rOpTas - KOYXY] ft£ iJuv8no [loucrouA[lavLKo 't6~ol TeOU UTeOKUAUCPTy]K£ KU'tCt T1']VOLUpK£lU 'CWV tpyaO'lwv crTOV KEVTplKO xwpo 'TOU tcroydou (ELK. 26).L't'1 OU'ttK~ 0'Vf] TOU apxoV'ClKOU, acpou Ka8alpt8'1K£ 0 EyKa.pcrLOS 'VEO"TEpO~ TOLXOS! ctTeOKaTacrTu8y]KUV )1 TO:~Oo"'TOlXiu [It Tct Suo ~1£yaAa o~uK6pucpa To~a, 0 tvSla[1£IJOS Te£crcr6S, fila TO~WT~ 1COPTU, or KUKAlKO[ cpeY1tl"TES/TeOU anoKaAucpTY]Kav KaTCt 'ne; epyacri£e;, Kat TO 'to~o uvrtcrTlipl~Yj~ npos 'ta vo-rtu Kat TY]V :rcLrpl'V1']iJKCtAU T1']S uvaToAlKI1S 1r-ttpuyas TOU ftovacrTYjpWU TOU Ayiou E,,," 25 A11"OlCa-raO"t"aury i1.l8oSot"I, I'E(<Jpyiou, Kae(~S Kat 1'] VO-

""I, "<"C;OO'1"o'Xl"," a""rO 10"0/£10, "TlOOU"TlK~ YWV[ct., 1'] OTeO La

TeapouO'(a~£ [l:::PlK~ U.TeOOloPyavwCYl1. TL~ Ep1'acrie~ (J'uV6S£UcrE 1'] cruvT~P'lCYJl TWV ~vAlvwv :rrptKlWV Kat TWV ;UAOOtCYtWV, TWV vTouAamwv Kat ,ttl\! rrapa8upwI! (11£ acpaLpw'l TttlV 1('OVl!l[1CtTWI! Kat TOU acr~tcrT1'] tIt l1'1xaVlKa [J£iJa), aAAi{ Kat .WI! Ola~pwfttVu.1V KapcplWV ([1e [11']-

xaVlKO Kat X1'][llKO Ka9ap lCY[lO)' tylV::: :::cpup- Eli., 26 A1l'a~at"ciumO"rl'06fX'}S 0""<"0 ,,,die/o.

4--

,

l

~Dl aiD

35 01 cpl'a.Ji£~ .YlWIV <T"l''P'cl'',1ll< ()"uv9SO"11 ,0\1 KOV1,illaTO~1rQU a1rD'l'u(r[a91IK( O"fO'UVfPI",Jjtt ltl: TOU~ ~«lfT1F~~ JrOAI-:IKOil, flllXa"IKOD, mu "prau K(lI [1<T(1 "1 ~1"Atnl '''"V KO"'''f',iTwv TOU KTlp leu, 'lOU 1:K1toVI1911 Kf ct11"O TO CPl'(HTTI'lPlO "(liS Ka811l"i,p"t, Til> rlOAUnxv, Kli, LX0). 1'1,.0 u A.D. c). I w,\vvil, n cr:my,a"vl}

32

ApX(Jl"\lTJKO 'j"H.E OAOT JEPOJ(,AE.Or~1:

[10Y'1 ~lUKI']TOKT6110U tIE EnuAmjrll o"T1']1I ETIlq'lUVEla 'rWV ;VAWV Kat qlTIOT[(Jf16 llE TI'] XP~O'l1 £Vq.tUTWV O"TlS OTI£S Ktlt, TtAos, '11 o"TEptw0"0 TaUS 36. napuAAI']Atl npctYfltlTOnOl~9YjKall Epyaa[ES Ka9aplO"flou TOU XWpou.

LT'1 O"UVtX£Ltl OAOKAI']pw9YjKE YJ o"TEptWO"l1 Kat YJ anOKtlTCtaTacr'l TWV Al9080tlwv TOU OpOq'lOU, TWV ouo OVTU8L()II, TOU Ev8[(lfl£O"OU «fi.\~UII» Kat TOU xaytaTlOU, Kct- 8wS KaL TW"V nfTp6KTtO"TWV flOPq'lOAOytKWV <JTOLXdwv (8uptS, ntlpa9upa, q'ltYyLTES, T~UKI Kctl

vTouA6:nta) (£LK. 27). H <JUVTf]p'l- 0''1 TWV tUA08£O"lWII <JTa np{Kltl TWII napa8-6p(0V KaL "HuV Kou'Pw!.taTwv a1<oAov9Yj<J£ TIp [8w 01- aOIKaO"ltl [-IE aUTf] TOU lO"oydou. LTo en:[nE80 TIlS O'Te'V11S \lIlTIKtlTa<JTu9YJKtlV Ot o"TPWTf]pES Kat.

.so SYj K£ Il£YUA'1 np0<J0X~ O"T'1 crlrv8wfj 'TOVS flETYJV unoKd~l£VYJ Al80- 8011f] XPYJ en !.t0no LWIITas ~ uA LIIE S Ka ~ [Ales (ELK. 28). To llEO"OTCclTW flO:

Kat TO 8Wfla. ctTIOKctTtl<JTUeYJKtlV fl£ veatul\xva DOKap La KaL [-IE mallClXPYJCTL[10nOlYjCTllTIaActtwVTE[-IClX[WV 80K(0V) OTCOU 11,all8uvcn6v (ELK. 29). ATCOKClTtlO"Ta9'1KE '1 apXIK~ KClTaCTKEuf] O'T'1 \lO'TIO(1)TLK~ -ywv[a TOU ~VAlVOU 8wflaToS ano vta 80Kupta ClKTlVWTU TOTC09fTtlll£va, [Ita EUpt1l-.lCfrtK~ AVO"ll TWV flaCTTopWV "[11S e.noXllS rLa antO'ElO"IHKll 8wpCtKICT'1 ClUTtlS T'1S EUtlier9YJT11S o'TanKU ~wVI1S} onws an£8£l~E Kat I"] O'TaTtK~ flEAETYJ (UK. 30).

H oW'PpClY[-Ia:TlKf] AElToupytct TOU ll£O'oTCa""Cw!1a.ToS TCpaY!1aTon:Olel"['Ctl [-IE Ti'] xpf]O"i'] 8uo CTTPWo'EWV crav[8wv Kat !llct CTTPWCTI"] KOvrpu TCAaxt, £\JW TOU OW!lctTOS flE bUO mpwO'ttS KovTpa nAaKe. H tlOIlWO"f] TOU TEAEUTalou ETIlTEVX8Y]XE flE ctO'cpctAT6n:ctvct TCllvW IJE OlCl- E,~. 28 'I'01'oG{t:ryury tVAIV'u'V,,"Tpl<l"rrypwv

,,.."0 £1'/;(£/)o ""'1~ cr·rt'Y''1'' flOp<PW!1EW:S ETIlcpavw:s PVCTEWV aTCO xovrp« nAmc£. 8ctAaCTeri']SI alpou

Alicp8t]K£ IStain:p'1 [ltplflVct CTTt~ u8p,OppOE~ Yla 'f]V rcpOO'TaO"la -rwv

~UAlVWV KaTaO"KEuwv. 0 :SUTIX6s ~uA6nllKTO~ -ro[XOS Ka8alpE91"]KE Kat tlVaKa-ra<JK£Vu0"9YjKE flf ~UI\LVO O"KEAno urro erTpwT11pES} op900'd""cES, opl~6v-rla Kat OLaY(JVla 80Kaplct, EVW 01 ECTw'n:plKES xru Ot E~WTEPIKtS mu.pcrvElE~ ETCEV:Su8f]KClV [-IE 1COVTpa reAax£. Kat crallLofSI ~EA'nWlloIITas TI1" 8 Let'!' paYfla:TLK.f] TaU AELTOupyict (ElX. 31). EI8IK~ KpU<pf] I'-OvwIJll.ano acr'PaATOlL"Cl.VatYlvE cr-r11" E~WTEPlXf] ETIlcpuv£la YLa npoO'-racda u-no -rYJv uypaO'la. OL aPXlKol ntTplllol E~WTEPlXOL TolXOL Ti']S lIoTlo8uTlxf]s ywv{ct~ TOU xaYlanou (11 «CTOCPU») allTlKaTaO'Tu8rpCtlll ano ~uAon'1K-rous KaL ETIlKctAtlcp8i']Kav flE onALO'fltvo ana ctvo~£l8w-ro 1I:AtY!la mLxplO'!la, cruflq'lwva [If. TYjV EyKEKPl[ltVYJ flEA.eTfl· LTfl VOTla Kat Ul bUTlK~ot'1 -ron08nf]911Kav TCavw anD -ra flEYuA.Cl napa8upa LOU 0poCPOU Ol YVWO'Tol PQOlTlKOI «TOUPUOES» CtuArva CTTEyaO"TpCl Ev8E8ufltva ~lf. cpvAAa xaAxov)

33

/VI EZ A InN U1 H "(J ,\ FI" - B D P s ro ArT J K H IT E P J 0 X H

Ell'- 29 A"",w"io""".'ll'eO"01rwrwl'''-'''1 I" (","va'to'/Toeh'lo"'II~£P0<; ,'UV apX"CWlI Soxapuav,

YLa npoer8eTY) 1CpoerTaer[a a1];O TY) ~poX~' 01CWC; O'uv'18[~nUL erE cAa Ta apXOV'Tl1(a 1''1<; [OWe; £1COX~S 0'1''1 P600 (£LK. 32).

'OAES Ol emq>av£l£S AL8ooo[lwv TOU [lV'1[ldOU£1CIXP [er811Kav ~lE O'u[l~aTC\: KOVLafLaTa 0'£ Tpns crTPWO'f.U;, f.VW 0'£ TfL~~aTa -reov 6~£wv, O'TlC; e~WT£ptKtC; £1CLq>aVf.lE~ Kut TOUe; TpouAou~ TOU xarta~ KaL TWy erTl'18ulwv, 1COU TIpOer~6:AAovTal ano 1'1'] ~poX~' KUTaerK£uCtcrSI']KUV u8pauAIK6: KOVLartaTU U1tC xcupuouvr, lOLa[T£p'1npoO'ox~ 868Y]Kt: rrru e1ClXP[O'!--'uTa TOU opoooo, 6nou '1 TEALK~ crTpwerl'J anoT£A.dTat an61ta'T'11'6 Uer~£(}TOKov[af!a rt£ rtup[lup6o.'Kov'1 (£LK. 33).

AnoKuTuerTa8'1KE l'J «uoucuvrpc» TOU «KUAOU OVTa>'>-, 6-nou £:nuvaToTI08E.T~eY]KUV TU £AaXlcrTa crw~0rtt'Va au8E'VTlKa Trt~rtC{TU, aq>01J erTEp£w8'1KUV) Ku8apiaT'1Kuv) eru'V'T'1p~8'1'KUV IWL alif!1i:A'1pw8f)Kav cera tAemuv. Me aq>ulpeTlKO 'Tpono uvaKuTaaK£UCterT'1Kav ocra a1to Ta VTOUAanLa lWI '1 <'q.1.Oua6:v'tpa» TOU 8£UTEPOV OV1'Ct, 1WU dXav xa8d (ELK. 34). LVVT'1p~8'lJC_av Ta e1Cl~wypu<plerrtt'Va ~uALva O''ToIX£iu TOU «KOU[17r£» rtE KUeaplO'[lo KaL O'TEptWO''1 'TWV eTIn:pavsuov Kat} a<pou U1];OKUTUO'TCt8'1KUV Ta aU8~YnK6: TOUS xpwf!aTC() !mavuTono8£T~8'1Kav 0'1''1 8w[lop<P,(vrt£vy] mjr11AOnp'1 op0if'~ (rTY) vo rtu 7rAI:'Upa 'rou «KaAou ovru». ME aUT6 TO'V -rpoxo avu8dx8'lK£ '1 8au[lCtO'ta UUT~ KaAArn:xvlK~ EpyaO'[a,[l0:va8LK~ erTf)v apXI1'eK1'OVtK~ TWY aPXOV'TlKC0V 'Tf)C; Toupxcxprrrlac 0'1''1 PoSo. I1epl[1£'t'PIKCt O'1'IC; to'WT£pLKE~ 7rap£ltc; 1'WV napa8upwv Kat TWV ij:l£yyrt'wv TOU op6ij:lou TonOe£T~- 8Y)Kav ~uAlva 1tAalO'La, 'W~ np6er9ETU (JTOIXda f,VLO'XU(Jl'J~ TY]C; O'UVOAlKl1e; aVLlO'£IO'[llK~C; O'U[lnEpl<j>opac; TaU f!'VY][1dou. OL ~uAoupylKt~ t:pyUO'!EC; OAOKAl1pw8'lKUV [1E Tl'JV Tono8ET'1O'tl vtwv Kouq>w[1aTwv, Tcit.l1CAaOWTWv 8upwv Kat napct8uptuv, Ku8w.:; Kat «Ka<paO'w1'WV» O'n.:; £~wnplK£C; lrAEupte; TWV tpt:yyLTWV, O[lOIWV ll£ TU7rctActL- 6'tEpct! Ta o nolu £LXav blct~pw8ei Kat ctV'TlKUTuma8d. OAOK/l.1lPw8111:C£, E1dO'Y]~) Y] Tono8ETl1O'y) 'tWV blctKOO'[1'1- 1:lKWV 'ta~ctVlWV, Cyu!l<pwva [1£ 1''1'' apx"(~ 'TOUe; [lbpq>~.

EI1<:.31 0- ?IiAO%IIK-riJS Svmro~'tol;ro<;_ Or y{njrlvol <p£rylT£~) e7rEtTa U7r6 ~IEA£1''1 TYJe; [10pq>~<;

'TOUe; ~aO'EL TW'\! AlyoaTwv EUpY][1CtTWV, CtVUKct"TaaK£Ua-

34

ApX(JjlJTJKO 1'''~ O~OY IEPOKtlEOYE

a-ryl'w,v U1"CO A£UK6 -ra'lllE.IITO KCU £VlaXUSf]Kall [.<£ £Aa~pa avo~d8,,:r:rCt J:rAtyp.a-ra KCtl [V£~ JIOAUnpiJ1l:UAEV[OU (HK.35).

01 aVCryAu~ES yt'nV1V£S OlaKOafl~aEl~, 01 01rOl£~ £1rtvOUctV -rf] «q:lOUd"kCl» TOU T.SUKIOU TOU <<:KUAOU OV1:a.:» Kelt dxav~p£Sd KaTCr Tf] Oll.l.PK£ICt TWVOI£P£UVf]TIK10V £pyaalwvaTo KTlPIO, £nava"TOJWSH~Sl1Kav an1 Stall TOUS, llna ano tnlJ:rovf] ITuIIT~pllaf], uvn-

auv9£ITf] xut aup.nA~pwall fl££l.I:pcnp£TlKo Tpono. Tiu Tbv aKOTCO UU10 KaTacrK£uacr"1:f]K£ t-H: auyxpova UALKa 0 ~E.pWV oPyulIlITflOS nlS «~ouo"KaS»j navw O"TOV OTCO[O aT£p£wSllK£ f] KWVlK~ yUVIVY] OtaKOO"fly]CJ"'1· A1rAOua-r£u[1E.v'1 1l0P~~ «l'ouO"Kas» -rb:rr08tT~e'1K.E Kat o-rov aAAO 0v-rCr. TOU Xapq.uOUJ nOli [(X£ t~a'PaVlaSd £V'T£AW~ ano n~ fltTayevta"C£p££ £ne.f.I~Ua£l(;.

An01WTaO"-ru8y]K£ TO XUflUfl TaU apXOVTlKOU, TO 01[010. TIapou.ata1;"£L l~ltuh£po '1:UTIOAOYLK6 £VOlCHp{ pOV, OLOTl ola8tTEI [.<lKp6 K£VTPlKO TpouAalo X(0PO xm tvav [.<lKpOTEpO e.UAcq.lO Kat £lcroSo, nou KaAUJtTOVTal [.<t crKUq>OtIOZl£ 86A01JS. cDpUXT'1KE I'J v£on:p'1 'JtopTa tJt:lKOlVwvla<; flt. TOV uucpo ov'ta. TOU XapEf.lLOU xrn Ol-

ct110IX-rY]KE Y] 'P parl-leVy] ·xopTa E1ClKolvwv(a<; an6 TOV Ei~, 35 01 YU't""01 ql"nh,.,'i:o~ op6<pou.

35

A.{EE,Af_I'1NIKH nOAH _ BDrJ..El0.1.·rTfKH trEJ1fOX.H

'£~WT£ptK6 ·£tWrrTil. A:rrOKa'Tama8'lKaV Ot 11:AEUplKO[ a£paywyol 9£P[10D asp a, TId u £11:1 KO I vovoov [1£ ,:a U11:.oKauJ'Ta, ~lE K£pa!llKE':; olct"rpllT£~ 11:AaK£~ KCH u8paUA1KO: EmXP lJ[1ct'Tct uvrtrrrotXa 11£ 'TO; au8£vnKa. LUVT'lp~8'lKav 'Ta £(J'W'T£PLKCt uSpaUALKtl KOVlCt[la'Ta -rwv "pOllAWV (11£ aa~tO"'T'l) [lapl1apo Kat KEpal1UA£Upo), i2iflOU aVTlKU'Taant- 91lKav ot yuaAlvol iflEyyhE~ anD crvyxpuva [fV'T10''TOlXa yu CtA lie 0:. Emoxeurru81lKE ° Xapa-K'Ty]pICY'TLKOr; qiOUpilOr; 9EPt-tetVrrllt; rrro ~~0:8or; -rou 'T~aKlOU 'T111; KOUS[VW; xru Y] U1[£PKEll1EVil 8£~Ct[1£V~ TaU xaplCtl1 11£ TO Xc1:AKlVO Ka~aVl, 01 1'C~A'lVEr; rrWAllvwcn:u; ian 'lflnpouTl;:IVll ppUCfYj. IOlcthEPO E'\IOLacptpovt':X£l 1'] £Kl1£'TO:AAwCJ''1 TaU PPOXlVOU VEpOV TOU ow [1 CtTOt;. 1:01.1 xa[1a[1,nou 00'lYOUV'Tav fIE £1,sIK~ aUACtKwail aTtjS£~a~lEV~. EnwKSlJ a a'r '1 KCl'V, Enicr'lt;, 11 veoTtp'l TouaAha Ken 0 EtwaTYjt; "Y]r; Kouslvar;.

'Oltt; OlllAejctpOAOYlKtl; E1'Ki:naaTacrel~tyrva'V £~W"t£plKaan6 'tu; AIHoSOf-Ltr;, xwplr; va. Ttl; 1:pau[lwdaouv! evw CJ'TCt ~u.AIva [lEp'l (~UAOnilUOl -rO[XOl,

f1.wona-rwt-ta Kill SW[la) KaL (no saneSo "tau lcroydou EV0lclf1a1:{08t]Kav 0"[:1'1" KaTaaK£U~, anat; £UKOAU 11:pOapaalf1Et; yltt ~H:AAoV'nK~ TOUr; ETIlcrK£U~. 'OAll Tct ~(lArva awtXela £1[alticpTYjKav [lE tlbld npocr'tcr,'W'ITkO: VALKO. Kal f1E~tpiilKla Ef-LTIOTID:[lOV, E'VW oAa 'Tll t1tIXP[IJf1aTa ~E El.,sIKIT_ alJ'~W'Toxpwf1.a'Ta. Or £pyacr[et; OAOKAl1pw9'lKtXV f-Lf Ttl ,slattOpCP(ilaq TWi' oaTI£Otu'l! TOU lCfOyelO1) ano AI:> TInl ~OTa'aAW"l: Kat TfJt; aUA~£ ana XaA[KI Kat 8lci,spottous HE IwvloB£f1a.

M£ aUTO'l! TOV TPOTIO OAOKAY]pw8t]KE '1 a1COKa"a~ cYTacrl'] £v6C; f1ova.OlKou O'TYj Pooo apxovnKOu TOU 'tEAOUr; TOU 18°<\ Kal apxwv -r01) lSi"" ctlWVa (ELK. 36, 37).

MO'NA.!:Tl'Pl ArJaY TEilpr[OY

MovaO'T~pl AylOU fEWpylOU

To ttOVct(J'I~PI 'IOU Aylou fewpYlou ~p[crKe'Ial UTO OUTlKO Tl-'~fla TY]S MwaLwvIK~~ n6Ay]S, a,y]'\I 006 Anonwv[ou, na'\l6.J o'rov a~ovu 'IY]S ayopas, TIOD oorryoucre crTY]"V 0flwwp'lnUAf]! tteTa;6 ,11S ~usa"Vn"V~c; Ken e'lS m1tO'IK~~ 0xupwtrrIS. H OL(nct~'l TLvV TplWV nn:puy(VV Ttv"V KeALw\I Kat -rou ka8oAlKOU 1'!£Plfu:,plKa [iE 'n']V aUA~ o-ro KEnpoelvat xapctK'rf]pla"nK~ ''lS .~USct'\I'TnI11c; f-!0VUlJT'lPtaK~r; ctpxm:K'IOVtK~C; (eLK. 38), To Ka80AlKo elvru ,ETpaKoyxo [lE TPOVAO'>?, m8a-vwc; ,ou 14~" ~ TWV apxwv,ou l S?" CCI.! l1E npocr8~K£C; ,au ISO" KaL "TWV tJPXwv TOU 16°" at. Q ancl"Vloe; ctU,OC; O"TO'\l EAAccouc6 xwpo TunOe;, q utrf\.~ -nmoTY]Tct KctTaaKEU~C; KaL Tel. E'Vbtct(jJtpoV'Ia fLOP'POAOYlKCt U'IOlXda TomK~r; TExvOTpon[ar; bl-vou-v lbtct[TEP'1 KttAAn£XVtK~ a~(a o-ro f-!-V'1[ielO, TO orroio anOTEAel ['Va E~.a(peTo 8dYf-!a T1c; POOhIK'lS t::rmonK~C; apXt-

XtfnmJ .IIt.ir7m7Y ror ~LHt!Y ~!l'Omiu'm£ rar AF. ~]" (..tU~ ~'J - ~.AJlZM.fQtTOY

TtKToVllC~C;. 'EX£l vap811Ka [it 'If-!IKUA1VbPtK~ KctFCcpa UTa OUTLKU; avotK1:6 npou,wo [lE -vwpw,6 umupo86ALO UTa ~6pEla Kat lxv'1 E'VOr; odJTepou (nC( ~opeLO.sunKa. H n,'KAY]cr[a Ka,aaKeuacr8y]ICe enavw cre :rraAm6T£ P '1 38! [uwe; [lEao ~tJ ~avTlv~1 unoAd{-tp etTa 'll S osro lac; 8lctT'l pou"VTa LITe ttlK P 6

37 Go bricl 1923, "202-207. A,,-. Op/;""So~, Bu(avT!"';_ KIT! !-'nafvSf1vTn,ii ~Lvl]fL>:i[\ "[~~ P68ou, A BME IT' (1948), 99- )[16.

3H A.. l.utt rell, Rhodes town :1.~06- U50, UTI! npiT~'I~'f 1000, 312. ~r trYpulf'0 ,Il~ WI' Noq!ppioU 1347ayu<pt'pn<il ;;;1)/"'1 T01' TEl· XOv, ;:11, ITo/.. 1)<;, <l1!O TIl''' O·"oia ITep'''' o;a,,01.;],,,, TLJlI SPo!-'O "[ll~ fKK)..'1lTlapO u Ariou 1[,Wpriotl Til' K(m"nSGKiu~.

37

MF,:..E.AI.!)NJ"t;..H n(Jj\H - 13c)PErr)tLY"rrKH nE·PJQXH

29.00 1
2000.
27.00
2&.00
2500
24-65
2400
23,00
22CO
2150
2100
2000
19.00
18.00
17.00 Xwpo dTa vCmOaVdTOAtKCt T'1S- J(aTa Tl<; £pyacrb:s 0Ia~6pi:p(.Jcr'1ScrTov xWpO nIT60ut) TOu crUY1CPOT~.fLtnOS a1COKaAucp9'1K£ 6TI TO 1Ca.TW'PAI 1"1'1<; nIT600u £1Cp6K£lTo yla apxm:KTO"\lIK6 !-lEAOS 39 f-I-£ 1wpUrrTa.ITYj l'..E6[1£vYjS I1a:vay[u<; rrro flErrov SUO ayynw-v. To£upYj [1a £KTI8£-rill rrT'11! EKKAYjrr(u -rOU aUr1CpOT~f1aTOS icut on a1COKAd£-raI va 1CpoepXHUI cmo T'1"V1CUAaI6TEp11 tKKAqcrllt.

LTo a-vaToAIKO T[1~f-la -rYjS UUA~~ TOU [loVctaTf]pwu ct71:0KctAuip811KE a[9plO [-1£ ~l(tPflupo8£T~ ttaTa ITTO 8unebO, meClv6v1CaAaI0xplITT1UVIK~S EK.KA'1ITiuS TOU 5"" - 6"" at. £1!TaYflEvf]<; O"Ta 6pta otKOOOlltKOD TETpaywvou TaU l1CTIOoa[-l£lOU pU[-IOTO¥IK01J trvcrT~l1aTo<; Tf]S apxd[a,<; n:o- 1\11S40. LTf]V 09W~lCl:-V1K~ 1rEpioSOTO llovctdT~Pl f-ltTctTp41rf]1C£ dE ctpooLoacrKltAEfo «<!-l£opta£») [1£ TO OVO(.ta «XOUp[1UAl», XP'1(J[l101COtWVTas Ta nAta w~ KOtn0V£S TWV cr1COUOUO"TWV Kat TO Ka9oAIKO wSTSafl[41. t..1ClTll pOUVTal, f1aA1ITTa, lXVf] apa~IK~S )'pa<p~~(JKaAlITf1tva Jl:CtWu cr£ Ka" 1Cora avw<p/ua TOU uro yelou T'1S ~6p£las 1l'TEpu)'a<;. Tu TEA£UTClta xpovla 'llS TOUpKOKpWtla<; A£lTOUP)'OUIT£ ITTa ..cEAla Tf]S aVaTOA1K~S 1TTtpUya:S ITxoAt[O 911AE.WV, £vw Ku'ta -rov 20ll at. TO

39 To UI'X,T,,':;:OVIKl> aUTO f!tJ\.o, txci SLUcrTcicrw; 1,011 iL. !ltyIO"W ILLi KO<;:, 0,30 ft. lLt)'HTT(l :ncJI.irro~ KCH 0,13l' fLtTI<TCO ""'x"s (N,niwQ 'l'h p <iA (lTif" Ii) ,

40 H. K6nL~(, M 01'1'1 toL' Ayi01) r~wpyiou (XoupfmJ\.[ 1"6pwi), A L\ 30 (1975), X pcn'LK", 373. +J Balducci 1931, 146-7.

HMEPOM ... SPOT IIPIOE '95 lA.IMA.KA 1/50

2150

o 5 1

I"'"'"$i;;;j

4

EYrKPOTflMA ArlOY rEllPrlOr (KOrPMAAI MEt>?El:E) ot-Ot .Ml0AMlN I OY MEl:, nOAH TH I: POt>OY

"ill EIPO?E1A BY2ANTINQH APl{AIOTHTQN AQAEKANHWY rPAq>E10 MEZA1QNIKHl: nOAFlE POdOY

eEMA tKEt>IOYllnOTYD!lf,H .zy;>H ANAT_ KTHI'IOY

2 I

3

M~,,1!TH: Mcr[Pll M9Upc(eM~-Pov~-,,~,!lJU!: apX'<€l(ThJv M'X~Il' z"paevt'rJ\:. apxc<txt""

!.w'Vacr'T~pl l1Ha-rpaTI1']K£ 0'10 KaTOlK[E~ qnwxw'V OlKOYEVElWV. Kccrtrrnv haluK~ KaTOX~ a<palpE- 8YJKctV OlTIpOO'e~KE~ 'TW'V xure lKlW'V yupw cm6 'to Ka80A1K6, £'VW apy6u,pct Eyn/ct'V ct'VaO''T1']AW'TlKt~ EpyaO'lE~ (1974-1985) KaL ct'VaIJKct<pt~ 1J'T11'V ctVA~, rreu O'u'VqlO''T'lKct'V SlctKEKO~l'tVct !lEXPl TO 200142 (£11(.39).

Meru 'T'l'V a:rroKct-raO''TctO''1 TYI~ ct'Va'TOAlK~~ TI'ttpuyct~H (ElK. 40/41), O'lJ'V£XlO''tllKav KaL OAOKAt'jp(~81']Kav, (n)~<pwvct !lE -r1']'V £)'KEKPl[-l-£'Vl'j !lEAE-r!'] cotoro KAL.- 44, Ol EpyctO'lE~ ct7toKctTuO'-ra- 0''1~ Kelt Staf-l6p<pwO'1']~ -rou 110'VaO''T'lplctKOD O'uYKpo-r)lf-la-ro~ -rou Avlou fEWpY[OU45, 'to OTIOLO a-noS68Yj1(E Yla xp~ml Kat a~lOTIolllO'~'TOU W~ E-nlO'Kbjrtl1o~ apXctlOAoylK6~ Xwpo~ Kctl !-1-vrJf-ldo

42 H. K6A1cICl<;,.6.iI. urt, 40,8, Apxov,6:n:oUAO<;, 1\Y'0~ r~wpylO~ ,XouPfluAI, 1\L\_ 42 (1987), XpOVL1(a, 657, :r.:1..,. 373 ~, L BOAuvflKll<;, 'A ylO~ r~wPTIO<; (XOUPf"'Ai }1~Spwt), All '~2 (1987), Xpovncd, 664-6, uX- 2.

43 All 53 (1993), XpOVlK(\, 975, uX-3-4- ALI 54 (1999), XpOYIKI't, 971,

44 1-1 0tLCISU fltAt'njS TIll TIF ('(iloK(lT<icrmO''l-w-u l,ov<tO"'lPLnKOU O-UTKPOT1W(tTO, ro» Ayiou r-,wpyioll q"apTI~6'ruv aill\ TOU, !-lAta KOnlU ('Ecpopos HPx,nonjTwv), rl ' PTo NTtAlca, MIX<1AI, Z[PAtVT'l Kat Mapia MOlJPUfldt,POUll£AIWT'l (apX'-(EHO]J<~), NiKO OIl;:OVO{lOll (:..aJl!m:6, 1"!xmll"O~) Kal K(~(J''f!1 KCO;VOUAA!1 ('r;":XTr".~_67'0\·IIIIXrll'"A6ro\ //'lxnVIKO<;). «'ETKPlO-'l fI[AtTll~ & t:KTl:A[(J"l<; 'pyaO'l('I1'~: ynnO!flABMM/ 5505l/2036/24,5-1996_

45 01 'PY'lO"£S "'paYfIUTo:n:O"lEhlKav (J£ (,!VVf:PT,)o-ill f" roue upxni:nOi!£<; :L,tAIO BAuo-iSll ".Ill M'XitAll Z'PA£VT'1, TOV f1nOX\tlO),.6)'0 f"lxaVlKO nilvap"-"ll 8tollAaKl1, "P' UPXOlOAO)'O NUTaO'Il '1'<lpOAO),liKljIo:<lL TDV 11A~HPOAoYO'~'1XI1l'OA6yci fl'lxa-:I'lKD KW(IT" K<l:r.:"f'O-IlAAli.

39

J'l1EEA1!lNJ J(FJ. nOA H - BOPEJ O~J"TlKJI fLEJ'JOKJ1

~le napl.iAAqAEt; eKnal8£uTlKt~ Kelt TIOAlTLO"nKt~ Xp~crEls,cDlAo~e-vd EK8tcrelS (fTa lcrOYElct KEA\Ct, El8tKt~ crlY\laUA[e~ KCl.l AElTOUPY(E~ CITO W80AlKOJ crqllvc\:pLa OTOV 6po<p0 Kal Epyi:tcrT~pta (no [G6YEtO -rq~ ClvaToAlK11~ 1t,tpuyct~ +6,

EtSLKOTEPct, OAOiKAqpw9qK£.11 ct1("OKaTCtCfTCl.crq 'HuV KEALWV TOU LO"OyEIOlJ nl~~6p£la~ (sue. 42) 43) Kal Tq~ SunK~~ 1("'"[:£PlJya~ (ELK. 44) (nou 1Cci:pOU(nCt~ou-v Opot6Tq1T~ Kat aVCtYOVTlU (J-rq-v t1t1CO-rlK~ 'nE p [08 0), ru onoia r. iva l1CHPOK-r LOTa orce l pc\: J o"TEyCl.O"[.lEVct ~l£ XCql1')A{u~tEVOU~ 80AOUS, Klll TWV [.l0p(j)OA.OYlKWV TOUS (JTOtXElWII. ~EV ({1("OKctTClcn:a8qKClv) W(JTO(JO, CTlJp<pwva pE -rqll EYKEkPl(J-tVq ~leA-t'rq Kct.l !lE':ra airo £VTOVO npb~AYjpaTlcrt16 -rq~ Em-rpo-n:~~ E.II.E.M.M.II.P., Ta DYO SUCllCa. K£Ata -rqS ~6pElCl.~ -n:-rtpvyaSJ -ret 8£.~ltALa -rwv O-n:OlWV Eq::.Ept (]TO <pwS q ctlla(J1wq::.~. L.-ro aVCl-roAlKO iiKpo -rll~_ ~opmH; -n:-rEp'uya~ a-n:oKClAu4)'rqK.CfV UTrOAtl(J-[la-rCt Suo Xt~pwvJ -ra o-n:Ola OLUT11poucuv TO aU8&IITLJ<;O qa-n:E,Oo ano KEpa[1tKa -n:AaKfSlu. H KEpUf-llK~ BIt'.41 11 uvu-roAI>"1 nn'pvya./.,c,il TI<; Epyua:h<;.TrOU (JUAAEX9l'jKE aTIO TOV XWpO XPOIIOAOYElTUL IHqV bmOTlK~

KaL -rIF 08W[lctVlK~ -n:£p[OOO. ETrlIJ"KWCt(J91']KUV oi 86Aol TOV Icr6YELOt) Ken 'c(TrOKaTCl(J-ra8l"]KctV OL -rOlXOL, 'TIOU dxav (Jo~dpa (JTaTL1<;a -n:pO.~A~p(rrct (J-rl"]~6p£La q-n:OA1']~1'] 'T1']~ SUTLK~S n1"E:pv),ctS, fl.E U1CO(JT~PL~1'] '"WII 86AWV KCU T[ll"] [l~HlK~ KCl8a[pwl"] KCtl aVaKCl1"acrK£u~ OcrWII 1"[l1'][lCt'TW~ dXav £vTEAWS ct1CODlOpyavw9d. Mov(li91']K£ l"] ~OpEtCt btl"] 1"OU KTLp iou, l"j orto [a ~ p l(JK£TClL (JE ETraq>~ fl.E 0[10PO LOLW1"[ko. K~TIOJ a~ov KCl1"acrK£Uaq8l"]KE a-n:ocrTpayy[(J-rlK~ Ta<ppos l'la 1"l"]v aVTLr£TW.lrL(J~ 'rl"]S Ctvtpxop£vl"]S uypu(Jias·

46 r N..-tX),<l<;, 2:T HI. ~ai8'1', M. Ztp).t1"~~1 A rro Kl1TQ(l"T'HI"I 1 ',,01' O](I(},.'IO',['1' Tlj,<; ~'Q"!I"""LK"I<; rr6A11~ 7'1<; P60mi Kill rrOA ITlO''' K1i 'Tt" orro['](1'1, (fTO np,lKTJICd ]997, 535-531i. K. Mavoua-Qu-N,tI..)m, !v1'wn"""J!oj "rlAJ) .J/I I'cISou. 'Epya 'l1r.(I.~-raa-rlliTll( (198.5-2000), PQ8o~ 2001,9 L, 12;6-]17.

40

Or £PYUIT[£~ 1[£pltAa~aV Tl')V (t1[OKaTa(fe-Clal') TWV XwpWV TOU op6<pou TWV Duo 1[TEpUl'wv. 0 6po(poS 1[POO"TtElf]K£ KCI"til.1:f]v 1[Epiooo T'lS Toupxoxpcrrluc, m8aVOTct1:ctTO"V 18" 11 190 ct., Kat ctnOTEAELTCU crrr6 8WP.CtTlCi (l1l1(POUS O"VTubES !iE fUKpet :rcapa9vpa Ken ·<pEyy1TES, TSUXl11. Kal ,ITotiAama),1[o\J E1[lKOl"w"Vouva) tlf.crw unui9pLOtl ola8p6p.ou liE Tlll1 aU)\Jl 0"1:11 SUTlKll "1[Ttpuya ICctII-U: "[11" 1tIO"W 1tAWpa crTll p6pEla KaL ~) P.€ 7rETp6KTWTES (fKaAES pe rov ctUAElO xwpo. A<pou OAOKA.I1PWSIlKav OlEPl'ClcrlES anOKaTcia1"aal1S "too ope<pOU T'lS ~6pElctS1tTtpuyas) e1CtO"KElJucr9'lXUi' oi A18oSop.ts TOU op6<pov 'tl1S 80TLK~S:} 11( a"V"HKuTacr-raO"'l cra8pwv 'AL9wv1 O"\Jppa<p~

pWr~IWV Kill E"Vicrxucr'l nquhw"V, 0"\JVT1W1l- ErI," 44 H ¢V'i·~'l ",~pur" ~!:"<I T', ~prMI'~.

BIlKav 01 ~UAoSmlts Kat 01 CTTPW1"~PES.} ciAAa

IWI ClYflKctTacr·:n18'lKCf" aaec; dXa\1 ct1tO cruElpw9 d .. AvaKaTctO"KeoacrTllKE TO llnotJll8pwp£:vo ~uA.LVO Swpa (SOKapla, -rqrib£SI n£"tcrl~fl'rra) Kat P.OVW91lKE pe -rov (SlO Tpono onwc; IWl 11 ~opela 1t''!tpuya 47. Ta O"Tl19a[u E1tlXp[crTll'(ClV !If.SWVIl xoupuouvtou, U'¥OUC; SO-60EK.) Kant·wv napaOOalCn(O rpoxo Yla uyponpO{rTUalll.

A1rOKctTaO""tae~ KIl""V KCl I «v a.8dx8 rpcav oAa Til crw~6!lEvaf-lop<po'AOYIKa. O"t"OIXda (:l!OPT£~ tte ev8uypa[l[lCl. avwqlAlct E~WTepIKU Kelt a-vaKoVIfILaTlKa. -rOtll EIJW'!EpLKa, l-UKpo! opeoy(~-VlOL <pEyr[TES J!pO~T)P aUAIl Kill a1CAt~ IJXI-

, ·t

a[lES 1CpOC; Til e"wJ op-

8oywvu:C; f.O"OX£.<; Yla VTOUACt1tla KCH !lIKpt<; K6YXE~ tLE xa[l~A(O)!lElia Tata )'la 1tpOrncuvrrrupur, T~CtK\a Kal Eva 1CY]yciol) Kelt ap[10Aoy,.,8f]KilV ot q.l.<pClVEl<; Ale080tlt~ TWV EtwTeplKW"V ateto)"v KaL T01) L(fOyti01), EVW t1tlxp1aTt"]KCCV Olf.O"(O)TepLK£<; OtELS

E",.45 A7r"",,,,rl:""'tlT/j' ~," S',,!,oP'P((JO"II ... ~~ £IC,Il¢ou. TWV bW'[la,[wv ,(o)V op6<p'I)"v. To Ca1CESO TWV tcyoytlwv8oA(o)v

'1·7 Ad 54 (1999), XpOVIK<i, '.l71.

41

Ken TWV OW[.ICr.'t"(,rv TOOS, nou dvcu tmO'Kblfl[.laJ KaA6- <peilKav [.If: napa80(naK6 KoupCtO'tnll/ evw aUTO -("(O)V OW!-'-CtT[W1! TOU op6<pOLJ ~IE nAaKCtKla. !J.lapopcpwHllKCl1! XWpOl UYl£l1!ll~ Yla TO !COIVO kat rIa 'Tet AMEA O'Tl1 ~6pela an6All~'1 TOU [(fOrdou T'l~ 8UTIK~~ 'Jt'1Lpuya~ yra "''1V E.~un'l pt1l']U'l ~IEAAOVTlKWV nOAl'TLO''TlKWV Ket:l EKnc(IO£UTtK(0V opaaTllPlo'T~1WV TOU aUrKpOT~!XC('tO~. Tonoe£-r~e'lKav olanapal-r11Te<; UOpal.iAIKtc;. Kat '1).£KTpoAorld'.<;EYKct1aO'TaCr£l<; Kal 0 KAI[.lU'TIO"[lO<;. A'1toKcrraerTCt9'1Kav or ntTplve<; ITKaA£<; T11<; ~opEra<; Kat "'Y]<; 81J'tLK~<; 1ntpuya<; [.lE TO~W'tt<; Ka[lape~ ,me nwp6Al8o Ken [lap~lI;\:prva O"KCtAOTICma) KaeW<;. KCU 'ta O'KCtAl(l cerro TICvpoiu9o TllS vOt:w<; E.I0'6oou TOU [lovaO'T'lpLOU Ken T01r09e-rl)911KctV p.£'t'aXA1KU KlrKAlSwp.aTa ano a<pupl1- AC("ro xCtl"u~a TETpay{')v[K~<;81a'T0tul<; napaOOO'laKOU TU1rOU.

OAOKAllpw9y]KE Y] Slet[10Pcpwcrll Ev6<; nAaTw[la'To<; tJ.'l'TpO cr,a coro TO mno'T I KO 9u P W [lCt. 'I'll <; E lero SOU TOU [10'vaaT'1ploD cmo T'1.1I 000 AnoAAwv[OU tlE U'l'T0Xt~p'1atl E,K. 47 £uwnp""i' d"at~ '<01> ",,/10'\, KOU.

TOU OOOcrTPWtLUTO<; KCl1'Ct Eva O'KctI\011:6:.Tl an6 puppapo,

rIa va npOaTetTw8Ei a'l'T,Q TaO'Tct9~t£UOVTa ox~p.aTet Kal rIa va avCtoElx8EI '1 'l'TaAla 7rpocr~aaYJ, nou ~TClV XCl[lYJAOn:pCL AnoKaTaaTa911KE 0 [JavTp6'TOlXO~ [lET!l [llKP~ KP~VY] B(nAa Cl'l'TQ.'ll" £lcroSo Kat tnlcrTpw9!lKE 0 xwpOC; [lE ~oTcraAwT6, E1!W Ka8ap[(f'TYJKE Kat aUVTllP~e'lKETo 8upw[.Ia (!:lK. 45).

!J.la~LOp~Werpct: Y] aVL1O'KClcp~ Cl''T0' CtVct'TOAIK,Q 'rt·lllf1ct T'1e; aUA~S[1E TO apxcdo O''tctupOOpOttl 'IOU l7r7t086.[1ELOU EAA'1'VI{rTIKOU O'uer1'llpclTOt; KClI 'Ta't[l~[la'Ta a[epIOU 1U9C1v~c; 'lTaActl0xpIO'TlctVl~ K~<; paerlAlKll<;' H SIGlfl,Op<pWITYJ 'i1EptiAapE 'TYJv oplo9hlla~ TIle; aVClTOAlKtl K'U OIJTtKCtano 'TO LXla O'l'TA lO'fl,tvotJ o'KV p 08tflcnoc; pE TId;ouAta, E'1HXP ler[lEVct p E 1tnaXTO uo~a erE ctn6xpw erYJfl':n:E'~! avCt~ AOY'l<; [lE ClU'~ 'tou TIWp6~19ou T'1~ P6S0ll, Kal pOpEla Kal vona ano.'Ta 8E[l£Alct rtov KEAlWV Kal rWV YELTOVIKWVK'TlptWV. Ln:PEW9'1Kav Ta aw~'6ttEVa Tv~p.aTa L'WV 'To[xwv 'ttlC; avaO'Ka<p~c; Kal TWV ocmt8(0)\I Kat ava8tlx9fjKE Eva TI'1yaol (fTY]V avaToAlK~ TIA£Upa 'Tt]~, a<pou Ka9Ctp[O'n1Ka\l cm6 7rfpL"t"n't ~tTI4~a Kat UK6p1tLE<; nhpE<;,. flet Tip emxorvcovlu Tilt; 8UTIKllt; ~lE 'lIp avaToAlK~ nAEupa 'Tile; aUA~,c; Kat TOUt; 86AOU<; TIle; popEla<; 'i1TEpuyac;) Ka9lD<; KaL TIT" rnC\uO"'1t'Otl npopAI;fla'TO<;, TO onoio npOEKtnrt'ctTI6 'nrVETIEKTCtO'll Tll<; ctVaO'Kacp~c; Kal T'lV KU'TO:Pj'YJl1'll 'TOU 8ta8p6- ~lOu 7rOV npotpA£1tE Y] EyKEKp ltJ.EVl'] f1EAE't'1, Ka'TaUKf.1J0:0"9rpcE TIpOerWplv~ f1e'TaAA1K~ yt'<pupa Gt1TO (fKaAWO'lt~ pE KaYKEACt KaL~uALvO Sandio (ELK, 41).

H a UA ~ S tll!:W P <p (08 1'] Ke .aTO TI"\IE6!1 a "tWII ~u tav-rl VW'V ~to'VC(iJ''T'1 p tW\I [-t E TY] Sf] lot IOU pyla Ev6s:

TIEp lf1 npl KOV OtaS POllOU f1 E ~ o TiJ'aAwro Sa'l'Te So (UK. 46), 'l'T01.l eSUnl1PE1:d TIp KU'K AOq>op [a Kal 'T'lV 1TpOO"~Cterll 0"t'0 KaHOAIKO) O'E 6AIl'Ta Kt:A I. Ct , n<; O"KCtAES Kelt 11']: re'flupa n:avw a1rO T11V ava(fKa<plli Kal TI'] OYJ[110Upr1a ev6<; napT€pLOU (fTO [1E,O'O'\l [.IE Ipaer[SI, Sc'tllVOU<; ClnD apttlpa-rIKa <pUTa 1tEplfl.ETpIKCI Kat xoup[laSIE<;) TI01J napetntf11Wl)11 O'TllV ovofJaata TOU, oruv AEnO:tJpyouaE (D<; «~e8p£at~» «<XouppIlAb) (elK. 39, 43). rrp011Y~,eYJKCtv 01 unoym.s: y]AEK'TPOAOYtlCes: ,Wl W1xavoAoYIKts: EYKaTllerTl.1aEI<;, KCt9l~<; Kal 11 Ka'mcrK£v~ EtOlKWV ~Oep(o)v KCtt aVTAlOcr-racr[ou yta cru'vSWr] tIE TO f1E.AAov .. nK6 S(KT1.\O TllC; nOA'lS, 'to OTIOIO ppldKnal KUTa 1-1,5[l. utr!AOTepa., Enl 'HI<; 0806 An:OAAwviou. Mtmx O'TI1 oICl[loP<Pto)erll Tll<;.auAll<; avaOElX'f]Kav 'to: ee~teA1Ctf1ta<;

42

M 0 N A ); T H P I "'1. rio l' r sn p r u) l'

O(lJrAtoV aVOlKi~~ ClTOa~ KetAVl-ll'ltvyP; {oro ClTaupo8oAIO, Tet onolet ~p8et"V ClTO (j'loJl:; KctTa'Yl SlapKtta twv £pyaCllw"V ~OptLOSD'IKa TaD Ka8oAlKODKCH CYT'lClUVf:X£tCtTOD ITWS'OfI£vOD ~6peLOD npo(JTwou. AVCtAoyet etvaSdx8'1 xuv Kat Tet 8ef1£AlctTWV .suo KEAlWV 't'1~ SUTlK~~ ctn6AfjSn~ Tfj~ P6P£Ia~ n"Ctpu:yct!), £"VW ctnoKct:ntClTa8'lK£ '1POp£lOSUtIK~ dITOSO~ e$IKOl"VWVlct~ [At'TOV l-lto-et[WVlK6, urro KaTaClTll [A £'VO CI~f1epa, K1lno TOU fWVctITT11pIOU, TO"V oxolo ITU"VT'1 pd TO [SfYlll-la Marc de Montalernbert.

2:-c0 Kct90AIK6 01 tpyetClit!) 1'[tPlOPLITT11Ket"VCI-COV Kct- 8aplCltI6, T'1 ClUVT~ P'lIT'1 TW"V 6'tEW"V Kal T11 ITuyK6AAYjCJ:Yj ClnaCl!Jt'v1l1:; l'ldp!-laplv'1~ Tct!p6nAaKa~ l-l1CpoClnl ano Til .sUTlKl!l eiClooo (ElK. 47). TEAo~,Eylvt'npbITna8Ela VUKT£plV~1) ctl-'aonS'li)) TOCIO 'L"'lsauA~~ fIt SlctKPl'L"IK0<1'1l)TUJ110 ct1Con:ap as 0 cr let KOD 'tuno u tIETa AAlKCt g:>WT [CI, lKa, ° ITO KC!.! nl~avaCllW!pll~ Kill 'tou Kil8oAlKOU !-IE fIlKpOUI) 1Cpo~oIU:[I)J Ol onoior Sev EvbXAbu'V. Me TIp' OAOKA~ pWIT'1 ''11) a'VaOElS'l~ TOU l-l0vaClTY]pLOu opyetV(~e'1KE eK8w'i'11l:apOUIT[aIT'l1)

TW'V tpl'W"V a1l:0KaTCtO"TaCl'l1) TW"V 'teAtuTat,w"V XpO"VW"V ,Wil E,,!,, 48'E~e,,,~ .. "''' eprWll """,,u, @6i1.ov,.

tI'V'1 fIelWV (YTl1l-l£craLWV1K~ n:6A'l T'11) P6S0D tiE tiETaAAlKCt

TafIirA6 Kat £IOl1(6 tpw-ncrfIo TWV 86Awv Ketl TW"V £K8El1CtTWV (Hk. 48). H'cinOKctTCctrracr'1 TaU [AD" 'VaO"TIlpLOu TouAy[ou fewpylou ~pa~E.UT'lKe TO 2006[1£ Tlt<fjTlK~ QUXICPWl1 altO T.Il'V EUROPA NOSTR.A., past fIE aV1:il) TOU Ka8£SplKOU vaou ''1S ITavaYICtS TaU M1].:oupI'K01J Kal1:0U T~a[-!lOU Tau L01JA<:'ifLav.oo

43

A J' J ,0 ~ 1.1" N N Ii ~ T 11 N I 11 11 ,0 Tn N

H 9t~.u:A[C"cr~ 'tOU KOlvO~taKOU vaou TOU Avlou IcoaVilll J teKl-vljO't pe 1'11" tYKct-rCtcrTl:W1l Tt,,)1 1'JT1fOn0V crTfj PObO TO 1310 o .. ro 'It'lA.6't:E:po C1rWdo 'tOU l(oXAaKlou KOna rrro nClACi'tl TOU t1EYCtAOu payll1TpoU\ nou TO 1314 A£l-rOUPYOUO'E KctVOVlKCt ~ (el1c 1). Ot ep'1crKeuTlKt~ uAAa KCtl 1tOArrlKt~ 8.pacrnlPl6T'l-re~ TOU -ruTfwTOi) (6nwi) or crt'rvooOl, '1 E.KAoYl1 -rcu pEyt'tAOU l1aY(O'TPOU Kctl o EVTa<plctITl1o" -rwVE1tL<pavtO''tEpWV tTInOT~1V) y[vo~nnv Eltd4. Tc tepa. AEl'ltava KCtl Ta KElfL~Atc1: nov SleeeTt ~Tav rmO'[)"VW UTa, 61tW~ ttct.; 1tAY] po cp 0 p au v nOA U up le fLO l np 0- O'lCUvlrrt~ TOU fLtcrctlwva 5. KctTCt --riP m:nOclK~ 7n:p [00 0 'JTPOO"t£8'lKcrv t1tTCt, 1tLSctVW~ Tct<plKCt1 mxpeKXA~(yta (, Kctl 0'£ CtpEO'il O'XEO'Y] KUTctO'Keuacr8'lKE Ent peyaAou pctYLO'-rpou Fluvian (1421-1437) '1 canonica, '1 KaTOl,da TaU nptop11 (lI:PWT01CpEO'~uTepoc;) 'tile; EKKA'lcrlac;Jean Morel (1437) 1 (elK. 2). MtTCcT'1V 1tapaooO''1 17l'je; n6A'lC; o rouc ToupKouC; 'to 1523 ~lel:aTpan'1K£ O"W O''1PUVTtKOcepO [J.oucrouAfu:rvlK6 T£l1£VOC;, "to ptyCtAO ,~attl 'fIle; P6oou. H tKKAllO'lctKClTcto"tpa<p1'] K£, OTav'!"o 1856 £~£ppa.y1'] I'] ~EXClcr 11 i» '1 nup l'rtBanoS 11 K '1 O''to KCt!l1tt1VCt p to ct'7t:O ICE pnuvo 8. To 1876, apXlKa., Kat 'to 18961 "£AtKa) KT1U'flTK£ navt" crTt1,O'u·lI"tpl~ll1la cOU Vt100 TO £nVnt"UlaK6 VE-OKActUlKO

J r N.tnn~, 01 11~i'i1\,,~ I?rITOTI!{E~ f!{K\llcrIE~ 1:11, 1'6bpu. nil""]"'; 1m' K';O",pOll, ;AylO<; !("i1\'\'I]~ t('II> 1(0n.'II:.IO\), nm'(lTlt\ TO!} Mr.mipYKOll. O'Tallp(I!{wai20()7, 37()·39S, :11(,'. 325-354.

2 Gabriel 1923,169. p, Lcjaccno, La chiesn ccnventuale eli So11 Giovanni dciCavalieri in Rodi, clRhH (1936),254. 3 A. LUtt1·.CI1, Tire Ti1"'!.1 ~f IUl(!(lc! .13()(j.·lJS6, Rhodes 2()03, 17+.

4 Bosio1630,362.

5 'Orr"'~ 0 N icoln de M artoni T~1394·139 5,0 Seigneur d' Angl u re ,0 J 39 :>-1396,0 LU'Lh i no clal Campo TO 14l.j ~"I <'tn"I, IS BClsio 1630, 145·l47, ,61 ~r!IS67·SCi8.

7 Z_ T(T' p:lravA'·IS. A lIil:<'io'l'<! ~rrpnV>ll r,a T'I P08" suu r1~ 110m, ;;;"0l-',~Sf\ m;;J ,,0 "PX[,a ,I<w ./"1<1 LlVliW I' l1tlWTI;'V (1421 ·H5.1), P6So~ 19%, 9.J--95, 294-29H.

S' I'vL Ceblhol'f.Bo\(lV!1~11. 0 (1ElO'!,,6~ KCIL 1'1 tKf-"IS'1 "IS IT~pi,[$",; "Til 1),,50 CD tTO~ 1.356 ,{1T(\ TUV l Iedcuborg, 0 ilp6!1v~ 13-1.J(J 982), 52..:<:.

45

UxoAdo. To I932~34 0 P. Lojacono £TIlXdp'lu£ [lE'Ta urro crvamcal{l L KE~ TO I1ES va ct1WKaTa Lrr~.IT£L Tb·l1v11[ltto ypctq:>'lKa. Mux KCtTOAi,(J811(J1'] TOD llavrp6TOLX0tl TOD O'xoldou TO 1989 o8~Yl'J(J£ (JT11 O'UOT1'] [lanK~ ava(JKa<jl~1 T1'1 S La [l6 p cpw a'1 Kat T'lil ctVaS£lS'l TOD 0'£ £A£lJ8£pa £TIl(JKt~rL[lO apXQ:wAoYLK6 xwpo.

o KUpfwS, va6~ ~Ta:v TpLKArr'l ~D16(n£':yl'] ~ct(JlALK~ f:l£ Suo TO~OcrTOLX[£S !WI. TtU(J£pL~, KUAlVSpldS Kbl(~,rvts. EiXE £YKap(J1O KAhoS ct'Jto-

-_tr TtlOU[lEVO an6 Tpta YOT8LKa (JTctupo86Alct,EVW

~----------------~----------------~~~~~

E'K.2 TIp 0 o".n 6 ava",apd<T·""O"I~· EVctThapTO KaAu 7[T e TO op80YWVLO LEpO (ELK. 3).

To [lwd(o KAiTOS~Tdv UTIE.pu~(,)[lfvo, <pwnso-ruv [lE ot;uK6pll<jlOUS <pEY-riTes ~op£La Kat vo,W leal KUKAlKOUS ava-wALKa Kctl SU,TLKa KaL UTE-yasaTerv 11£ SUArv'l SlplXTf] UTEY'1 Kal KEpafliSla. EO'WTEplKa II ~UAlV'l 'lttlKtiALV8plK~ OpOip~SlctKOUI101lTaV I1E SUA,aYAVTITa xut ~wypa'PLO'Ta aa'pa. Ta 'JtAaylCl KAhf] KctAU7r-rOVTctV «no fLovoplxn1 SUALV'1 O'T[Y'1 (erx. 4). Ana 'ns TpElS nUAES TaU vaoUfLEyaAuT£pYJ ~Tav 11 Sll'tlK~1 osuK6pu<jltj Kat :rrAalO'LwllEvtj ctna aETW~LaTLK~ QlClx6crl1f]O'tj [l£ Y£lO'O,TCOUO'Ttjli KOpU<jl~ t<jlspe yiUTCTO av8£[JlO.

I

H SVTl10i ottl} Cfu{i1tAIlPwv-tv'1 C(7r6 TO-V KUKAIKO CfleYYLTll Kal ouo p,EyaAet 1Htpa9upa, EtX£ XapaKTllplO'TLK~ t"plyWVIK~ cot6- A'1~l'] 1tpO~ Tel CtV,v (£11(, 2), H ~6p£la TIUA'1 ~Tav c('vaAoY'lfl£ Til SUTIK~ alACt ~uKp6n:pl1} £1,IW 11 vOTta} OPSOYWVla {i£ uxspSupo 1rptKt[-!0pCPli~ 0pL~6VT!OlJ T6~ou! TIpt1tEL vc CITIOn:AOtlGI:: p.£Tuy£vto"t:£PIl £TItfl~o:cnl 0 KUp(W~, vCl6~ <p'')'!L~6'tav a:no 'V'1/u~. o~uK6p1)<pa 'lrapcI9upa}

.E'K, 4 n'pa~o6pa TO~ RotticT~ .ou 1828, £ VC~ TO EYK Ct PO'lO K A[TO~ KCl 1 TO

u:poaTIO 8iAO~a} 1CACIl{Hwp.eva an6 o~uK6pu<pa TO;a cruv8£Tll~ SlaTOfI~~' KCtTW cnro Till' KOYX'l TOU t<:pou OL£pX6TClV} ere xafll')~ A6'n:po £nindlO A6yw Tll~ 8lCltt6p<pWCfl')~ TOU e8u~ouSI E)'KtipCl'ta Cl"t'Ou £1tlK01V(l)v[a~, '1 onola O'uvtS£cro ~6p£10[-!E 1'0 vo no 1'tt~~11l 1'l')~ EKKAl')crLa~, H EKKAr]O'ia dVal YVWO"T~ tt6vo ana ""CtS a1t£IKovlcr£l~ TWV 1CEPl'1Yl'jTWV TOt) 190U ca .. , tOllx[T£pa TWV Rottiers 9, Flandin 10 Kat Berg II,

METa TllV OAOKA~P(,;Icrl') T11S a-vacrKa!flli~ TOU KUp[Wo; va.ou 1'01) Aylou hclCtvnll2 KCl'( T'1l1 £.Kn0111']Cfl1 TWV !1£A£T(~iI T£Kf!'lplWO''lS Til'; a'lcurKa<pli~ 13 Kat TO I) V£OKAaO'lKOU 0XOAElOI) H', £K't£AeO'T'lKCt'V, 0't'0 7i:AcdO'w TOU B' KIlL} EpyCtO'l£~ O'T£ptwcrl')~ Kat 111COHEl1£)dUJcr'1~ Tl1~ I)(plcrra'fltll'l~ eEf!£A((9crl']~ ~6pEtCt KeIl aVetTOAlKU 't01) 'Va.ou.

L1:0 nA ct 0' 10 'to U I" KIl L, OAOKA1'] P we 1'] KEf] l1tA£T'l 1'1'] s ct PXIT£KTOV IK~ ~.Ct1CO K CL1:aarctO'l1 s Kat Tl'jt; TIPOTClcr1']S 8Iapap'f>w(}'1~15, 1t01) £yKplS11KE an6 TO KAL 'to 2004 l6} £vw 1tapaAAilAa. Stctf!Op<pW9f]Kt '1 E.KKA'1O'tCl Kat 0 7i:£pl~aAAWV xwpor; 1'11S flEculn:mcrTctcrla c:m6 TO 2004 tw~ TO 200617 (ElK. 5, 6). IT PCl}t.ta1'01tOu19''l KctV e:nctv£lAtlfl!.ltvOl Ka9ClplcrpO[crTovXwpO 1'11<; aVClcrK't<P~~ TOI) Aylou Iwav'I'l, 1'ml aUAtw XWPO, t'l~ alElouO'£~ TOI) O'XOAELOU Kal 1'01' £tlpUTt.pO 1tEpt~aAAOVTa xwpo. KAaDEuT'1KCLV Tet SEVt'pa KClt KaSaptaTtlKttv or XWpOl cm6 xapTCl'id'KOl.l:)TiSlCl KCU f!nasa-, -ca o nola, pa~l ttE -co AuapEvo K"dO'[.LCl Clno T1'] vOTla nAEUpGl TO I) L-X0A£lotJ} a.n0!-lctKpuv8'1KCtV 11<: <p0PTIlYO' 'Eyl1,l£ avaO'1(Cl1HK~ tpEtrva 0'1'0 LXOAdo ~lE a~op[-l~ 1''1 OIEP£UV'1O'l'] 1'(1)'\1 9qlEAiwv TOU, xouevruotrerct 0'1'0 1tACll.UIO T!1r; ttJtOKClTCtCfTaCf1']<; TOl) KT'lpiOI) Ken T'1~ 8(Cl!10P!fl(clO'11~ 1:11<; avCl-

9 Colonel Rottlers, /'vItm.llIll~lll,,!le Rhodes, Atbwli, Bruxellcs [828. rrfv, XL, X L II, X 1..111, UIT 4, LXXJ1, I, X X I I 26. 10 E, Fbndi 11, L' (Jriwi-, Pa [is 1855, TIi,,- 25 - 26.

l1 A, Berg, Die Imd RiJoriu£, Ilralll1&ciHvei.g 1862,53,55,

12 H a"""K"'I"'1 "pa-nun:o:o:oll'19'l"£ "ilO"~ "px010A&rOU~ )\vw,-M"p!n KlioS"rAII "PX'Kir ~(II Nmoio<1 'Y"po}.oyaKII· 01'11 ou"txnn, pA, At! mt" 19891'>'XP' 1999, XPl'!\'\~O:.

13 I--i fI~/.bll n:~flI1Pi(o)O"1<; "l~ "\'",n:"q>11~ ~KTIO"'ie'l~t "no;-o)' a pxrrtK,o "a L;:~>"lO r;)IUO'iil'1'

14 H ~~;Unl TEK1"Wi ",(l'11~ TOU wm: /.(!(n~oti crxo/.~io~1 f.IO!O"'·I[!'lKt ""0 T'l" "PX,.h'QVil K"".~pf"cr M"VO(l<.TO\l-!\I,tn".

I _'\ H ]\£/.trll T'1~ a;PXI'HK1<)Vlldlo; mWK"TilO1'aO-II~ K11I1l11:pur,,(f1l SIQ ~op't'w(J'il' ~rl"IlV on';; TO"o; tlpx"tK.mll:, Klt't~pi"a ]("KaKlO '" rr a"ay":'T~ X"T~'l'iw~\! \10\1 K<1' r,,"pyo NeOcla.,

16 ~OI"O'!I~li fl~HT'1 SI(l!l6f'~1\"(J'I1~ '''1, "v(lcr~(Uf'I'I' rou Ariou [(""""1'1 TOU l(o>'A"~\ou>< ynno/rl>f\nK/APX/llil (['129/6599/413/27·] ,]'004,

47

NIIi.~"rJlO!lrKrr H,p.11I - KOJlJl.J\.Kro

(n<.ar:pli~ -rtl~ (KKl~(JLCl~, TCCrVW O'T'1V osrolu £Spa~e'T.ca I~, OPI'I.1VWSl'jiC.E epyo't"Ct;lO cr't"O ateplo, 't"l1v Ctl:iA~ Kat 'tt~ aieoucrE~ TOll crxoAdOIJ ylCl 't!~ av6.yK£~ ACt~£UO"~~ Keu TCpm:'ToLfLaa[as 't"wv At9wv reot) Sa XP~O"tt.t01tOLl1eOUv yIa TL~ cJ't"EpEwnKtSEpyacrh:s KeH TJl oUlfJ6p'PwO"'1 -ellS a,vaaKaq'>~ S. 6.teq.lO pr:p W 6rllc E p Ctt.t1[ct npo cr~Cl 0"11 S t"wv 0X1'] !1tlt"wv 0"t"11 Sut"tK11 aVAil TO ucrXOAEt ou OUTlKa, T1'] S EKKA'l(J[I.1~ )'Lct TIS aVcl)'KIi:S TOU(pyoTa~iou "t"11~ (KKA'1- O"lctl;apXIKCt Kal TaU O"XOAt:iou PEAAO"V"tlK6:. ,b.tl.1!l0Pr:pWSllKClV (JTaOlaKCt ~UAIVES pap1t£t; ylct "TIl [1£TCl<:popa TWV UAIKWV (~m6:~a, XW[1a1:a, ct~lp.oxaAIKc(, XaA(KlCl, r.:tTpeS, [l.a.pl-'apa Kal KOV1CtpCna) O"TO\1 X(~PO -r'lS £KKA110"ias aTCOc TO crxoAdo Kat "tOUr; 1t£pl[1e-rpuwus 6po~(Qus (ElK. 6). METa Ta awanKa [liTpa p£"tq O"-n:ptwO"t] "t11t; ~OpEIac; 8qlEALWOIV:; "twv £p£lnlwv "tou KC190A1KOU O'TO 1tAa:i(HO "TaU B' Km, :rrpaypa"T01tOl~el1Kav (t'nj O"uvtXEta crro r' K TIZ 01 Cl"np£WTIK tc; £pyacr[£s 'twv £~W"t"EPtK (~V Btl'. S 1I\.110'l',,:ron X":,'_'ov "".,.<1 TIl ,5,ap .... 'u' ,I". tp"y"dU.JV.

Toixwv "Till; £KKAljCI"i!H; KCH q SIC1[-10p<p(._)0"'1 "t"OUEcrW"TEPI-

!COli SCl.1tr,Oou ''1~ ClvacrlCa!p!l~' LUpq>WVa [-IE "t"llV EYKEKPLl-'tVq [-I£Ah''1' OAOKArlP(clSl']KClV OJ EpyaO"itc; O"1"tpewO")lI; itCH O"U~t1tA~P(o)O"I'jS 'tou 1CEpl[-lEt"plKO& 1"OlX0l.l TW"V gepeAiw"V Ken TI1~ ~('l;Q"lV:; "twv Aleo8o~LWV "TOll KUp('')~ Vctou ,[-1£ ~t£yCti\.ou~ 1CEAEKf)1"OUS: 1tWp6At80Us (U'¥OUS 40-4SEK.), !1EXpt AlyO U"lYI1AOTEpa a:rr6 'IO Cl1,.ISe-vTrK6 oa-rceco -rl1S £"KKA'1O"las,

KaewS KUI 11 (JTEptWcr'1 ~tE. !-U::Pll(~ ClnOKct'tacr-racr'1 'tall Kt.v-rp'L1CoU 96Aou "TY]~ 111C6YElctS KpUr.:'tl1S KCtTW ano "TO EyKt1.pmO, (1£ t.tOp<p~ epel7tiou1 KA[t'O~, H O"U'v9wtl 'tWI! KOVla~lIhwv ctKOAou811O'£ Tl~ O'uO"nhn:IS 'l1ScrX£-r1KtlS tpEUvac;19.

OAOKA11pw9y]Kt.lv Ol£pyctcrles blctj-t6pr:pwO"'1S ,tlS VEOTepl']C; obou TIavcmiou, 1tOU KClT11PYtjO"e "TIC; uno)'(IES KpU1tTES Kinw anD "TO EYKapO"tO KAJ"tOC; Ken "Ta ?tapEKKAJima"TOll 19°~ mt.:lVCI. 01 EpyaO"iES aU"Tt~, 01 07toiEt; u7t"O'r£Awav Cl7tOK).. EtO"1'IXO antIC dt-tE VO rou I" KilZ, tYIVet" Cf1)~HtH0VC1 pe Tl'j l!eOTtp!l eyKtKptptVf] OPlo"1'll<ll W.A£T'1 Stal-'OP<P(00"'1S,1COU t.XEI Aa~et U1tO'¥ll "Ta ""I1(01'Epa UTolXeict T1']S t.peuVClS rrrov xwpo. Aq>ou a<pcnptEll']KE TO oS6a-cpWtlct, oAOKAllP(~9!lKe 11 avao"Kct<p~ 0"'(0 1t'ACI"TOC; 'tou Sp6~lOU, unoKClAu<p1''1KClV 01 '(oixo! KCH'tp~pa"ta Semrowv Kat O"TI] O"UVEXElC( nK~tllPt(~eI]Kc(V pE O"xt8la Kat !fJl,)·mypct!ple:s. AKOAou9'1cr( ~ £YKa-caO"taO"tl 'i:{VV urroyeu.Jv bIK"TUWVUOPEUCI"'1S,c CI1tOXtn:uO"'1S ClKa9crp"twv

1 ~ H mCM%HI'IKlj SI<P,&1'11(T'111pltl'!la"lOltQlljSI]Ke «1tO "IV n:px'Hoi.6ro Nlm\-rw 'l'ilpOAO'(6~llc ALl 59 (10.1)-+), Xp,wm,\ (U\"l\\ ~'Hl(l· trie,Ll(J"I]).

1914 !I') hI] 11.,'1) K"V"lfl~tl.i\! .'-'11 Arlol' .I ,,,(r""'1 rrpltl·~IO'O"tJl1'IG.11Kf <,"11:0 T,) [j1 '(Il (J"Tll I' 11'1 1111" K't!hrrl']"l:pl'l~ "1~ I I <'-)\Il"XI'I>:li~ ::x'" 1.(1' To\!A.n.e.lw,iv"Ll~ 111l1t"Y,,'\""ll·

Kal o{J~Plw'V Kell !lAtxrplO"pou 0"£ cuvepracr(a tte Tl~ ap!16ole~ 1)1Cl]p£o"le~ 6.EYAP Kal t.EH. H ota~16p(j)wO"'1 C("\itStl;e O'TO enlneoo TOll OOOo"TPWttaTO~ l<alcre K(ho'\jl'1 Ta 8£p.tAla an6 ru; 1)n6rete~ KponTe~ Kal Ta nctpEXK)..~crlct ttE olaq;opon01YJIT'1 TWV uAIKWV (1Cwp6AleO~ l'let Tl~ AI8000!-lt~ Kal K011L6oqtet {Je KODPCWCtVI rta Tn ecrW'TEplKCt SCmeSa) (elK. 7).

Ka"tao"J( WCtu"I"]Kav cme {JE:t"aAAIKO O'KeAe-ro KCU tUAlVO na:Tw!-'a 11 ~6pna Kat t1 vona O"KaAa 1tp60"~a- 011~ o-ro {J'Vln~e[O. M1ta~We'1Kavo"1)O'TlwaTlKtl Ttl 'qlll~lc("Ta 1"11~ aVetO"iW'P~~ n01) oev 9a pelvol)v OPCtTa., ct'POD oplo9eTli8'1Kav ~le cmAovo"Tepe~ nwpOAI9000~lt~ Tet Ttt~~WTa nOl) Sct 1tct- 6,,,.7 EPY"!7{'<; SIIII,dp,{!WlT.1I<; Til, aScii nnvaiTfcv.

pa'{JelVOlJV OperTa o"TYJ~OP£lOOUTlK~

Kat T1'] vOTloavc("mllK~ rWv1a. ITapc'r.AArfA.a, O"TepEW91"]KctV olll90S0!lt~,nOlJ elXC[V npoWi\·~paTa, ,(0V oVA ,acpwv TOU ocmto01) '11~ EKKA11O'IClS C[1£Tct;U "TWV orroltov KClt TOU !-'EraAou ~lar[aTpou dell Carretta). ME'tO:."TIp £Kno"\ll1O'I1 £ISlK~S [1£AET'1~2\),nou eyKpt811KE"TO 2006z1, ct"VctO'"TllAWe,pcav rIC( 'I"] v ct"Vo:oeLt11 "T11 S Tp l"T'l~ S UiO'"TtlOT]S TO 1) [1v'1 fldo I) t"VtlS crnaO"~ttvo~ K'(OVct~ TY]~ ~6pEms KtoVocr'TOlXttl~,6,¥ouS 2,6tt. 1tEp I nou, KC( l tva~ ttl KpOTep 0 S TY] ~ vo nuc, U'¥OU S 1,30 ft. (nx. 8). ApXl'"n:KTovlKa.tttl'l "TWV Kl6vw"V KCH TW"V xtovokpuvwv eK'!18ev't"Ctl O"1"OV xwpo '!"'l~ avclo"Ka9~S· H olaw'lpcpwO''l TOU Santoou!-,£ 1CCl"Tllptvo XWIlCI Kpl8'1K'E ana np '(1L"1Tp01t~ WS 11 KaAt.m:p'l AVo"'l f1EXpl np' CtnOKtlTaO"TaO"y] TOU O"xoA-EiOU, 01(0-r£ Kal Hil Enctvt;E"TCta8d l'j oPLO""TtKtlnAtiKoCfTPWIT11 !-'£yaAou Tt'~paTos TOU o.antSou "Tl1S eKKA'lcrlas, (JV~l'P(llVct ~lE 'ttl ~[£At'tl1' Ol£pya:O"[£~ ct1CoKa.TaO"Ta:O"tlS OAOKA'lpw8'1Ka.v pE TIp Ka'ta(JIQ:U~ ~UA1V01) ola8p6poul7tACI"TOUS 1,2011.,0 onoioq £V(~\lel "TIl ~op£La 11£ "TIl "VOTtCi 1tp60"~aO"Y] "Ton vaou Kat snrrprnel Tip 1tp60"~a.cr'1 KCU Tl1V O:~leO"l1 StaaY] TOU ~fVY]~Ldou. K«"TaaK£uCtO""T'1KctV £VY]~l£pW"TLK£~ nrvClKtiSES KCll ErrvE av6.iSet;'l TOU xwpou -roo EAeu8epa £1tlo"Kt'\jllpOU ym 'to KOl"V6tIVY][lElOU {J£ VUX'EPlV6 'Plllncr!-Lo.

LTO\l £uptrrepo xwpo rou Ariou IwCtvv'1 "TWV In1tO"TW"V Kat OI)YKEKplflE"Va O"TO KTlplO 1tOU ~plm{E"Ttlll~OpELOaVtl'TOA1-

20 l-l f!t:Ab:'l ~UTI'I eKl1o,,~E),1 K!. Clrr6 TOll n p X' Tk,oy" l'I'"pya ,l\l,,,AA,,!tm T.OV1LDA, T1KO r"IX""IKO Mrrvo [(t.1AIOd;;rtKII !.I' em)",.~i(1 ,ou 7t,iA'''llZOil !"lXn\'llClll!, ~aellr'l"tll Tau Art.G., Kl'pla~li 11'TII..<'."'1-

21 ,,'Er~plml \,I~Abll' nVI1d'i:IIAI,lI:rll T!I'l!";\TO~ ~ IOl'lI"tO W Ayiou l~,c[,vl"], I(O;"I""XlOl' M. Fl. P6Sou»: Y r [n 0/6.11 13M M 152.9/ J 5131-7· 2006

49

M~r"Jfl.NII(II 110,111 - KQ>I~,"'l.:ro

Ka t11S ct"'VacrK;ctq111~ t'11~ EKKAllO"las Kal crE ETIa4'~ [lE T1]V l:rrTIOt'lK~ O"toa «A6t~lct», eYLVCtV on;pE.1J"'VYJ'tlK.t~;:pyctcrlg~ crTO lcr6YELO, 6:rrou crTEy6.~O\ltctV Tet ypaq>eia tOU EOMMEX, 8LE~~XeYJO"ctV OOKI[.JctO"tlKES tOpt~ crTO VOTtO T[l~.tLet TYJS ttJ07ELCtS af90uO"ClS 22 Ken t!'] VOtlo8u'tlK~ E;WteplK~ 6;fYJ 'tOU KTLp[OU, ctTIO tL~ oxo its ~A8av ITtO q>wS t[l~[latct tWV 8e[.JEAituv t!']S KOYXl']S tou u::po.6 T'1S EKKA.'1IJ1ClS, 'ret HE[lEAlct m.9avou TIapEKKA'1ITlOU TOU Ka9oA.IKOU TOU Aylou hua:vvt'] Kill :rraA.ds A.l9000t1ES rmro-ttxou KTlp[OU (m9a-vws T'1<; «Llbreria»), nOI) EtXClV l"[lEer!1 erXto"'1 (lE TOV veto. :ETO leroYELo CHrrou TOUKTlP10U EKTEAtO"-r'1K(1V Epya.O"lE.S EmO"KEu1l<; l3, npoKEl[.JEvOU va o"TEyitCTEI} 0'6~HPWVct ~lE T'1" am:''PCterllT'1C; (:J[lTpon~c;} bc9£O"tl1tCl.poucriaO''1C; 'HjC; lO"TOptctc; TaU 'vnoil !!£. ~laKlhct 'tll<; ava?!apaO'Tarr~s TOU l<Ul1tPOPOA1l nOIKou OntlKOctKOUCTTUCOU 9eClI.I(lTOC;. Ot tpya- 0'1£<; 1tEplE\a,~av Til" Ka9aipECT'1 VEOTEPW:V -roix,,:lV ano o1tTorrA.!V90oo(l.f.<; !<U.l twv E1I:lxplo"~laTwv ortiS 1tt1AISC; Al908o(1E<;, I'll otClp6p<f>wIT'1'wu £ITWTEPIKOU xwpou ~t E1nXpiO"fJClTCl ~ ap~oA.oy~[.IaTel, vtEI; '1A.EKTpoAoyndc;. K(;n (l'1xavoAoYllctC; EYKct'U{O"T6:O"tIS,· KAl[.lC1TlO"!lO, xwpou<;; 1)YI£I.V11C; Kat E'lTIO"KEVl; twv ~UAIVWV KOU<f>wflCITWV. A1toKuTUO'Tlt9'1KE O~6PElOI) Ken 0 01)TlKO<;; t'oixoc; TOU H101'ElOlJ TOU K'tiP 1 ou nou d"a! ere £1tCHPll 11-£ ''1I1T06; not) o0'1youa£ KO:.TW o:no T'1" El(1cA110"ia: TOU Ariou Itll6:"v'1 npo!) T'1 VOTIC! 1tAEVp6: <tV:;' KUTQ. TIC;. tpya.CTiEC; £VTonIO't111<£ O'ippaYlO'fltvo O"T£- 1'0 avolypa (n:!8avwc; 8upiSa aEpl.O"!lOU), E1IW KU-ra. T'1" GupatpeO''1 TWV A.f9w,,1tou O"<pp6:Yl~ct" TO

12 H /lvn(J'~'l~IKI:l tpwv'l ty' ve a'llc TO'I' !,p~'m K DU'l't\, H'X"i,~ "Y(\(TK'lfjl'~'V Wl' T:D..n. 5.1\. 5.

23 Or ~pY'lCl'I.S ll~hlr!m1'()lloll'le~lll:nv fl!; t'!t(f~At '4'"'1 rid"\! "flXI'fK.6V("vK"tcpiVll~ MLl VOUCl'OO ,NtO.A" ,1 Px,d ~'1' II" V(l¥lIi,."l X LH~ll· 'il~(\v vou !l"'i:11 (l'uv!:X~I(I.

so

1lrIot If!.ANNHz TJi.'.! ]HII01'nllJ

aVOlnW. ~pEHllK£ H,EvcrlV[lctT(>.l[lEvll crTll1\_[eO&0[l~,O'IOEptVta m:pLKe~aAcda2511e 1Ctpl[ltTWnlSES lWl EActeppa, avacr'1KW[lEVO nEplaUXEVLO, E~WTEPlKCt cOD UJoyelOu XwpOU 'KaLcrTll VOTta cruvEX£la TllS o"toas E:YlVE a7CoKcnacrTctd'Yj Tf1~ll(tToS -tou 1l"ctALO.U oanEoou} xo» aVa,ITKCtCpYjK.£ :.rrp6cr<pa,a, [It ~OT(faAWTO cmo [lEYCtACI ~6TO'aAa,

OAOKAYjP(D9YjK£} 1H1pan'lAa, '1 apXlT£K'OVlK~ [l£AtT'l anoKacacrTct,IJ'1s TOU VWKActcrlKou crXOAElOiJ 26} Kct.9{JS K q:l '1 crnttlK~[l£AtTYj a1roKct:,cicrTacrtl SVEO KActlTt KOU [-10 ucrouA~lav IKO U ITXOAdou £11:1 'l1S ODOU IT"'VaLT10U 0"'1 [-IEtmlWVlKl11rOAYj TYjS PoSou, a:.rroTlpI']CfY] ~Epouo:as IKavo,y[,as - a;lOA6yl']crY[ [l£90Swv E1tt[-L~acr·tlS 27, L'U[l~w-va ps. 'TI']V £1CLypa~~ «MeSpecrts TOU LOUAELpav - 1293»} 1tOU mrapX£l cr''lv avaToAlK~ dcroSo! TO npWTo IJXOAe[o KT(O'TI']Ke TO 1876., KaTaO'Tpa~l1Ke cmo 7CUPKayl.1 ~. Cf£LO"[la Kal ~aVctKT1ITnJ1(e TO 1898 apKHtl [1eyaAUTepO, yta va K(:(Ainjru'Tov {:l.U;'lt-'£vo apl9f10 -torv [1aell-rwv28, To xrtpro. aTIO'TeAeLE::v«an6 Ta oTI[lanLKoTEpa 1rapaSdY[la'w v£oKAacrlK~S apXl-rEKTOVlK~S o"t''l P6So Kat a:rco 'tIS 6"te1S vou, 6TIOU Kuplapxe! 11 crU[l[lETpia, EV-rU1rWcrUIK6-rEP£S dvat 'l ava'OAlK~ Kat 'l SunK~ (elK, 9),

H OU"TlK~ '1'OU n'Epuya EVLcrxv9'lKt Kn,.1 TYj o£KCL£'[[a TO,U 1970 ~t£ £~wTtplKa.KctTaK6plJ~a Kat oplso'\"na Cl\pCtV~ crEvaS Kat WWTEPlK£S oplS6vTLE~ TCAaKES 01rAICf[-L£VOU erKupootl.(CtTO~ (ITO ocmESo, [lcrTOcrO Ol ETC£[.l~aans ClUTtS S£v~Tav apKETES Kat Tc( 1rpopA~[lctTa O'uveX,t(l'Tl1KCtv pe tVTOVES p'lY[-LaTwcrw;, ToctO O'n~ urrOAo lTIES TITtpUy':S 'TOU crxoAdou) oco Kellert aUT~V T'lV [Stet TYjV EVlcrXU[ltYl1 OU'lK~ TITtpuya} [lE. aTCOTEAW[lct KcmOlet erTlY[l11 O"T'l. S'£Ktwda TOU 1980 vaSta~ KOTId 'l A£lToupy[a T.OU. H lW'TacrTacr.Yj TOU axoAdo1l [lnCt ''l1l E)(Kc(TCtJEl'r~ -rou txu £1uSelvw8d crYjpa\ITlKa Ka[ 'l m:tpt[l~aO'Yj a1WKCLTCtcrTacr~s TOU Kpivnctl EV'T£AWo; E1rt~EpAl1[ltvll'

H NO[lapXlaK~ AUTOOlO(Ky]O'Yj b.wS,tKnv~crou,·n:ou KaTEX£1 TO KTipLO, EXn cm0i.pacr[crn va crT£Ylicrn crE aUTO Eva cruyXpovo Kat 1(oAuSuvallo TIoAmcrTLK6 Kt'VTPO, Ot 1C£plcrO"OTEPE'S. «[eoucrts TOU tcroydou (E.1rli.pCtvnas 762,,[.l,) TCpo,dvETCtt va a;LOno11180uv Yla n:OAAU1tAES XP11- ons; £k8tcrE.IS, cruvtSpla K«I {fUVavT~crtlS ~ ctk6[l11 Kal J[,EptoSlka D(J[ulOWTtKa Epyadt~pla, O"u[.lCpwva llt '-us I'.1dcrT01:e avaYKE.S TOU TIoAlClcrTllWV KtVTpUU, L'T'l VOTlOSUTlK~ 1tTtpUyet 8a EYIW'TaO"Ta8d '1pl~Al0SilKtl Kal 'l'Tpanr.1;a SEoolltvwv, £vw 'I ~OpEloSunK~ ai80ucra npoTdve'Tal Yla aVet,¥UKT~.plO FE. eta Tllv nAa'Tda Kal TO nctAC(Tl 'WUf-l£YCtAOU .[lay[crTpou, 0 x_wpOS -rOU a(eplOu, f-lE.'to cxrepo Ketl f-laKpOpLO TI£{)KO crT'1 [l£O''il} OW[lOpCpW[lEVOo; Ka'T.1AA'lAa [l£ Ka81cr[la-ra Kat t>;tSpa Sa [lTIopd va i.plAotEVd KaXALTE.XVlKES Kal [lOUcrlKtS £K0'1AWcrW:;.

'E XE.l £yKp 1 Sd 'l. otap6 Pi.pw o''l Ka ttl OJ1 pLOU PY La eva Sf VO La[lWOU E.1rmtoo U [l:rrp 0 crTa ano TYjV tKKAf]O'La p6pua TOU O'XOA£lOU, [l£Tatu T'lS aUA~S xrn ,'ilS :JtAan:[aSJ 1WU avn.crTolxd c'ro tn:i1tE- 00 TOU ttWalWVLKOU 1tActTWpaTOS (£1K, 10) .. I1t'rpLV£S KTlITTtS trKaA£S Kal pa[l1L"ES 8a 00'lYOUV ano TIl" JtAaT£[a KAEO~OUAOU o-ro mlJt£So aUTO Kal an6 £Kd crTYjV CWA~ crTtl pOpELa nAtUpa

24 H 1Irp.IK,l'P .. Aui.1 ,pptell~C ,mi "'V~ nXlIh:~~ "va,tnllA("<TII<; rcu T.6 . .f1.E.AE. rll\:v""l AvacrTC1O'fi>:l], n(\l1<'1'''~'''1 AvacrTacrirK'1 K~' r,a""'1 :r'lPDUKO.

2.5-· rl!l "Tv 11110flaKpl!.VtHI ,-iV; 1I':p"(n~~a l.al(1, nll ,II (1VI.AoYI'r ,1"1' (1'[&, ptVLW11 8 pauO'[Hj,,",, 1J,,<;,8 VVD<; 1'1'''''' 0 <TVll"1 P'I Tll~ "11 X"LO"1,W1' Mil tpyWlI ,tX"'I~ ''1,4'''.[;0 [lAn"""I":"% XPIIHOSOiJIeOu ..

26 1-l~rI t, h'l (["oK([-ra(r,n<1l1~ "K:n:oi"il3'I~~ 11:r.6 nJtl~ apxmlK:tol"C; K.'HEp'vli. lVlm1Cnj(J"Dl'-NTiA.AIl, rla"<1T""mrX'n~~iu.\itvv(lUI l",wpyo N,tAACi Kal :r,tAIO BAuuiolj.'EXH ~yKpl(!::i (l7t.) to KAT KaL 1Ipt"" 1'0 'YKp,Bti Kat aml'w LV[L~O,Ji)U[) Nfon'p"-'llIVllI'l'fLfi,ov.

27 H f[[A.h'T TcP[!l'flilTo'rraL~Ehln ,0 2J)06 (lio rov "01.[''''(0 f"IX""LKQ Mnvo J(u/..!.ouoilKll crTc, 7tAil icrlll SI1IAWtL(I'IKll~ epY(lJIirr, TDU o ro Mn''''TuXLflKOllL1l!L(\ r.ov A:r.OK'UO niwflov rou Tfl'if·LCJtO~ ApXLL.[KTD"'K']<; (H'l" n OA.l'·L~X'" Kli ~XOA.."I rou A. n .El.

28 0 Inl.'l pU<fopit<; p"iJi~"1ILUl (F( ,~, pA10rpa<f"(~ 'ptv"" TQuDr. Joh n Robert B,\mes, To crxoAf.io auto Oill U7t'l pte 1101:'; It:paSI8(1' O"1(aledo, <l!..Aii A"mupyoucr< w, Ka"ovLKil 6'1[I0."K", rUf,v.iI{fLO KaL AJi"'LO yLlHtT6pL(l K(lI I<OpiTO'I", "AAU <J~ Ola'l'0pEC'IKt~ (\i00l>(1U;, TO."XOA>eio', no oxoto ~)oITOUcr,lV Knt cr1louS.acr,t~ '~1Io·:r.oAlci:a.AA(\ eAA'lvlKu "'lcrLu, 'n]" KljITPO, ctKof'(j Kn'L aTcoLlI MLKpit A o (·(j.K [1\ "1',. Kwv<Jl<wnvO-.iJ1fol.ll, fl'ltVqUTxpavo 1<:(11 'P1"lf.l1(J"f!t1'O Qtl1loAAoi ~1:iHjiOlToilQVU7tilptav PI""'''; 8In'1I0ollf'£VtlL

51

MElC.UJlNIKH nOAH· KOk.l.4KIO

TY]<; Kat TY] OUTlK~ 10 leo 80 TOU crXbA£lOU, £VW '11[p0a'~aa''1 O"T'1" ava"WALK~ E[crOOO 'Wl' xttptou ea y[vnaL ano eYKdAla,1CoufXouv £VTaXeOUV a'LYJVLEAlK~ otat-top<pwa'YJ TOll UPXUlOAOytKOU XWpOU. H UUA0 opl08eLdral eYe [+IKP~ (procrLucr'1ano LO OUTllCO Kat TO vo no TetXO<; TO.U BusaYrlVOLl Kao rpou KaL TOU KOAActKlOU, O1JLW<; WO"LE vu una.pXEL YJ ouvaT6TY]Hl ev6.:; apxcIloAOYlKOU nEplnhou enieYKetYJ<; T'1<; 0xupwcr'1':; Kat LWV ~usaVLIVWv 1l'tJPywv, nov ea ~EKlva ana LYJ VOLLa aUA~ TOU nulu:nLOD Kal eu Ka'tuA~r£l O"LYJV 080 Fluvcrrtou Kat L'1V £KKAr)crlu. H UAono1'1 O"YJ LOU tpiou 0"£ tltAAOV1::LKa npoypa[l[luTa eu anoL£A£O"£1 vso cr'1paVLtKO n6Ao fAt'1<; avaflecra eYLO nuAaTt LOU ptyaAou [luylO''tpou Kat LO Tf.}l£VO<; LOUAt:'l[.dtv.

To mnO'TllC6 Ka'raAu~a 't'1~ I(rJravias19 CmO'T£A&['TCU cm6 OUO K"dplCl} nou olctxwpl~ovrct (I''TO lcrOYElO cme op6~o Ken auvotoil'Wl c rov opceo ~lE Ka~apoaKt7t'aCT'to OlapctnK6. 'Hruv xwpOS lluvaSpOtallS 6AWV TC<>V rmto-r(~""\1 TIlt; l~'lplK~<; Xepcovnooo. H npw.t] apxm:KTovlKll <pCW'1 T'1S aV(:tTOAlK~S n'ttpuya<; 1iEpIAa~l~avEL tvCC\! laOYElo KapapOCTKf.::rrClo-ro Xwpo liE OlctTl1P'WEvEt; crT11 pOp£L<X E~(o.J.EplKti 6tt] TaU Suo ct::rro TIC; Tp£lt; aVT'lploE<;) aila pE.cra ano itS oxolsc crw~£'tal TO oucoo npo "tau f.lE-yUAOll payill'CpoU Antoni Fluvian (1421-1437) (ELK. 11). 'EXft olaaw9d xrn 'qulpa AL80Sopwv T'1<; fleyaA'1<; cd80uO'a<; -rou op6q>ou, rtou 11TCtV o"'tEyacrt~tvtlllE OUO yo,81- 13",. 11 H a ' l1i"1!OTflClj 'Paml'

Ka crntup096i\ICL NOTIC! Kat 0'£ £7tClq>~ /1E 'Co

K-ripIO op9wv6"Tav lila avoLK'nl a'Coa, an:ya-

cr~ltV'1 KI al)1"~ pE a-raupo8oAla. H OU"TlK~ 1tTtpuya'tou xrtplou anO"TEAd-rctl a7to OUO W6,EIOUe; KctpapocrKtnaaTou<;. xwpouS Kal aXi\ov Eva'll '1lHunai9plo. 0 -rEAwTa[oc; ctnO'TEAEi TO Olctpct,IK6, o .. ro anoia ElcrtPXETctl KctvdC; uno -riP 086 TWV InnoTwv 7tEPVWVTClt; filet /1ill1f.lELCllCll 'tOSWT~J «KcnaAct"lllKOU» TU7tOU/ nOpTa. TIailw un6 TIl" 7tOpTCl aUT~ elilaL E"'tOLX1crl-'tvo TO 011<0- ll'1PO TOU ttEl'aAOU parillTpOlJ Fluvian. Ka'TCt 1"11 DtUTEP'l apXl'ttKTovlKll <jlCtlTll1fiETll ano Ka1"acr'Tpocp~ KGlTCt TIp 1CpWTll :rrOAlOpKla "TWV 09wl-lGlVWV TO 1480, La Suo avt~Ctp'nrra apXtKcl KTlpla (V07tO 1118'1 xnv pE T'1V KaTllcrKEu~ 90AOU 1Ca11W ano ,0'\1 E:volapEcro opopo Kat E1tEK'ta911KE'1 ~ttyaA'1 aL90ucra TaU opccou -nav(,) 't1t:6 TO Olet~CmKO (ELK. 12). To 011<00"11- pa 'tI1S p6pEla<; 0"'11~ rrtcv opooo na",') ano TO Sla~aTlfc6} Tel 01Co(a ~picrKovTal lll;t1Epa. llTllV KWVO"TGlVTL'\IOU1[OA'1, q>av£pt~VOUV 6'Cl fl <Pallll aun; OAOKA'1pw8'lKE Ent peyaAou ~tGly(crTpou Emery d'Amboise (1503-1512) 11)

Eu'.ll H.fl' mlloT''''i 'PaU'I'

29 I , Ka~"~l<)ti. M. rpl~nl]~, AlmK<1TCtO"TllO"I1 TOll KllTCliI~'!!ilTO~ ,11C; lcrltl'ivinc; crr~l ~£(l'(1""\,I"11l6h'1 Tll~ P6So).), <}'Ta nf'il~'mtli 2007, 115·119, ;;i", IU<I--l1 " r. N,'n('l~, K'l"rO-hl1!Jll '!Il~ ItTml1l1"~ (fTl, fIWQIWVII(111l6hll"Tl1~ P6Soo, oro 1l"Orpl1!'I'il ''''lrqllA'i~m. oo"'l)"i(1(' (,IV ,;n'IlVlIK~IV(:u.m,)l1 T<'I' _0"" :il'fITo(liTlov Til Xl'lIrr"1l'''-'i~j\pxa/oAo)'jKJjf rm'pd,,~, Ae'iv(I 12-1~· M<I',)l1 200n. 61-61.

':;0 U~brjclI9r, 55-61.

53

(ElK. l3). Ka-dt1'y)V To 0 PK.O'Kpcc'tla 0"!1'] l-'eYCtA1'] a(80ulJa O'vva8po[0'£wv TOU opooou, T'l~ o1t:o(a~e[xe KaTappevO'el 1']O'1'£'Y1'] nl9avov Kcmx 1'1'] iSE[)'rep1'] 1WALOPK1(l -rorv 08w[.1.(('vWV TO 1522, xriO''''lKE IlPXIKa. ~let OIWPOG'1'], ope,oywVta~ KaTotf]~) Kcrrondet tiE OVO OV1'a.8e~ K(ll XaYliiTl 0'1'0 Cl:VWYl Ken e~W'tEpIK~~UAIV1'] O'KCtACC} neil:) apyO'TEpa E1C£K'Ta81']K.E O'E TPlWpOCP1'] KetTOll(ia Ket'Tattle; r (Elle. 14). H KaTolKia aUT~ KCf!ippW(H: O'1'aOlaKa A.6yw EyKa:TaAElt~s Tl1~ Ka'Ta TOV 20" at. MlKpOTepf]C; KAll-'aKa~ £m:[J~aCfEIC; 1tpClyttCC-:r01COI~ej'l'Cav crTt"]

: VOTla: 1tT£puya,Tou crUYKpoT~t'aTOe;.

To 2000 crtlVTf]p~e'lKt:1 O'u~upwva 1-'£ Cl7tbcpGtall Tile; E1IlTp07tl1e;, EYKcnaAEA£lp'[.1.tvo K'dplO TOD TATIA ernf\! 000 TIPOKP£OVTOC;31, 1CPOKettltVOD vet I-'e:Tacru-

Ell". J3 r",papovpll 'rov Rott!ernov J 928- " , .. ,

ya(YTODV cxet aT0[lCl 1WD qu;,vav 'O'T011 XliJPO TOD KcrTct-

lUf1tl1'Oe;. LVyK£KPl[lt:Vct, ctcpOV CL1to!-'CtKpirv811KctV -:rei crKOU1tiOICl Ken TCl!l1C4~CI CI."ltO 'tIl S[{;)potpf] KClTolKla) T01ro8e'n19'1Kav ot ct1tCtpctlTI1Tec; O'KctAWO'lItc; Kal Ka.8alpt8'1Kav 01 O'a8pol cro.pa_Se~. E"JtIO'KwaU1''lKav or 'ToIXOl, et'V1:'IKClTClaTa8'1KC(v or aaeptc; 7rETPEC; Kal ra lJet1l'la ~6Alva npeKla 'twv napq:HvpW'VtlE vte( to'h)TepIKaKa! 118lva E;C.J't'ePIKCt, a:rrOKI.1.TctO"1'a8'1KE '1 Kct[.llV40ct 1'11e; wTlac;, tl onola: EiXe pl11'[.IaTWed,ap[loAoy~81']1<aV KCU sraXPlO'TllKClV ECfw"!eplKa 01 At80Sof-ltC;. AVTlKI1"!acrTa8f]Ke TO ~UAl'VO p,ecronUTW[Ja, anO[.lCllCpUv811Ke e~WTEPIKl1 A18t'V'l IJ1CCtAet ci.v60ov rrtov 6p6'j'io,[.1.0vw8YJKt TO SWI-'Clt'-E 1l:lO'O'OXap'tO Kat 8EP[J0t-'0- VW'TIK£C; nACtKEC;, 1'o"Jt08E':nW'1Kdv 0 t a"Jtdpah:'1'n-~ 'lAeKTpo[.l'lX'tvoAo),lKeC; E),Ka'tacrTCtO'EIC;, vrouAama U1''lv Kou~[va Kctt d8'1 tJYIEIV~C; u't'lv Toual\tTa. Ka-rctUKEuacr'Tf]KE EcrWTEPlK~ ~6AlV'1 U1'(6.ACt CtV6ooucrTov 6pocpo, Kct8tDS KClITCop't'onapa8upa Kat ~uArvo p:rraAKo:vt C!TO'V 6pocpo :rrpoc; Tip £O'W't'EPtKll ctUA~. Tonoee't~ef]Kav KEpa[.llKCt 1CAClKlol(t 0'''0 tuoyuo Kat nf,.aKES CI'tf]V aUAI1' Ap~l.OAoy~el1KE 0 [.IavTpO'TOlXO ~ Kat '(:01C08 £T~ 8 11 K£ V taauAonopTa. 0 l EpyacrlES oAm,:Af]pl~8'lKav TOV .6.eKt~l~plO "!ou 2000. Atpou tLE't'aO'TEYCtctrrl'<'Clv Ot K(holKOI) oloKA'1pw811- ltaV 01 npoKClTClpK't'IKtS Kal StEPEUVIFtde; epynO'IES 0'-:r11 blWpOtpf] KClTolKla vo'nCl Tf]S [JEyaA'1C; a(80uuae;, 6:rrou bltttEVav, p£ KC(,8atpEu1l'(wv :rrp6cr8ETwv "!oixwv KCU atp.a:lpw'1 TW" £1tlXpIO'!llhwv. L"!ov OpO<pO, o-r 11 StUll Tf]~ v6-Tla~A6'(ttac;) E[--ItpaviO"l'lKctV u:rrO'Adp[--I-tlTct a:rro tva t',Ey6:i\.O l1C1tOTIKO T~aKL, 1(OU U1COO£IKVUEl OTI 1C18av6'TCnCt. EKE.! ~PIUK6TCl:V 11 Kou~[va TOU KaTctA,U~lctroc; CfTITV TeAE u-:rcder <petal'] T'1e;. bmOTO K p aTlac;.

METa, Tf]V OAOKA11pwUl1 Ttl.lV 1tpOKaTapKTlKW'V £pyacrtW1i Kat TWV a:vaO'K a<p WV 32 (et K. 15), Kct 8w e;

3 [ 1-1 O'ull1:ilfl~lO'll-rop ~\It1!loio LI PMiCfTll"" o't ll~)"tTil T~<; (tPXtTfKTOl'W; ElIrtrr£iI.I'l~ Kud ~G I 7lflay fIClT()l;ot~811"" fl' ~"i~/"':V'l ,Il~ ttPXIT~~T011~, I( ct-rtflI V<1I; ](m.:m'lou,

32 Til ~ &1IiIPA, ~Il tl]l; ,\Y(lO'~(!(jlli~ dXe'l '~ilX'1!OA6YQ, NaT,'u:m '¥'lp040yt\ Kl]- ALI 513 (199R), XPC1VLK,i,. 994·996, At! 54 (1999), Xp<l' \IlK",988,

54

1([U Tll~ apxm:KTOV1K~S tI£AtTllJ; Ken Tf]~ JTUT1KI1~ a1C01(aTCWTaaY]~3J! [t£ npOJ:rr6:9Ela U1iaSEl~1']~ TW1i Jy]p,avTlKWv T01) aTOlxe\WV! lSlatTepu TY]~ SdJT/:Pl1~ OLK080[A-[K~~ -rou ~aoTl~! nov eyKp[8'1K£' TO 200134, CtnOKllTarr-rit8y]KE- r1 avcrroAlK~n:-rtpvrCt <:ov- Ka.U~ Avpa-r0~'35. BarrEt TW1i apHpw1i 9 KUt 10 TOU XapTf] -rY]~ BevH[a~.! etna,IYTy]KE, 11 Suvwr6Tf]TCI ava8Htrr~ .w:v U1tOI\£lPtta-rwV OAt,)\! -rwv OlKOOOPIKWV 'Pc((n:wv T'1~ d(eoiJaa~, Toao TYJS Iroto roKpcn[a_~ oerOKat T'1~ ToupKOKpaT[a~! 1COV 0I-iW~ 11 81- UT~Pllcr~ TOV~ Sa uAAolwvE Tllv apxn:£KTOVlK~ TYJ~. H --r£AlK~ npoTtx,O"ll ~aO"[JTYJK£ O'Ta apepa 11, 12 Kat 13 TOD XapT1'] T11S Be1i£T[a~. Tjrod-rllpiXTl1K£ OT1 '1 [A-eyaA'l a[Sovau 9ct brp£1C£ KaT' E~aLp£cr'l va anoKaTatr-ra9£1

aT11 ,[-!opo:p~ 1[OU Eixe Kcna, 'fJ 8tVTEP'l m7COTL1(~ o:paa'l![J-£ 81aT~p'l~ a'l TWV aToIXeLWV 1rov ~0'leODV JT'lv avayvwpLCI"'lTWV £1CO[lEVu)1J o:pacr£wv Kat 7CupaAA'lA1'] 7CapouCI"(uO''l T)l~ apX1TEKTO-VlK~~ e;tAl;'lS TOU I-lV'l,l'-elOD (J£ E [,OL K~, EKe ecr'l. H cu [l7C A~p waY] T'lS EI", 16 n ~6pwt 6:r'l 1" aV(i.)So[l~~ Sa t7CP£7C£ va OL((K.p(V£'tCtl -nIO""a~wI"'ci "al "I" iin",

(Ja'Pw~, I1E T07Co9tnlCl"f] 'PvnOt) 110-

AU~lOU (J"T0\' artlo! EVW aui'xp6vw~ ea i1L'pe1te va ci:rroKuTCtO'Ta806v £Keiva Tet Tt-t~l1aTa yLU Ta 01COIU u1C~pxa"V LKctV01tOL- 1']TtKtl mOLxdaTE'KtI'l p(wcr'l~' 07CW~ TO L1rlro1"lKO T~aK[. 'Eyl"V£ 1CpO~Atljrl1' OUTW~ waTE TO KTlpLO va ALLTOUpy~OTlW~ tva x_apaKT11PlaTlKO l1r1[OTtKO Kan\:AUtlCf I1E TOV ciVT10'TOlXO t~o:rrALer!:'o TOD. fla Tli; avcq'K£S TOU tpyOD opyavw811K£ od TonOD 'l KO:rr~ KUL '1 £.1[t~tpyaafa 7Cwp6"Alewv [J.E [LOtKa [l'lXctv~l1aTct o-ro LJoyno TOD KTlPIO'U, £vw 0 XWpOSTOU opocpOU, 01tOU EKT£-

E,,,,.17 H av""u;\"-"'>j "''<"p"r'' 1',,4 ,to; 'Pi"iTh,.

33 H ~ cAihllilTiO,K(n&(j,"(l'IL,(1"~VTtiXellM (1"~'(jUl'fpY'l(J'la fit ,II" "PXI -duol'a K"" pivu K aKaKF<JV Kat TOV t"CI,i\AcIOAOYQ f"1X"·"'IC6 n"vayl(~nl (:'Jt01)Air.K1l, ~a(H~6f!<v'j1C-lH 0. xPQ Y'''~(l"''''P'1 nKp 111';1"(1"1'1 nVTicrwIXII,!I£Atr'1, roc npXlth,o\in Ma~';'A~ rpUn,]. nw '1 (J-WTIK1']-!IrAh~ mW1W ",(1""'-'1, (JUY<CLXtl'lJ'o "iIT6 ,~" f[OAITIKo+,~xm'n(6 Kupi Cl,KI'] A8uwtcn it81].

34 .,'EYO::PI(f'] polltT'l, xrn c"tAw'i~ .PY(l(fI(OV "TiOK",<'tcrtM'11, m'~-r';A!dl~ "n'puym; Irrml111KOl) KmaA('fwTO,"" Yl'I [101

LlAIW1.iVI/3i880/ IS] 0/ 18-1 :2f101 . .

35 01 £pyM[~, Tip"w'n't\1tollierl'~.Cl'" lmil ,II" f,TiipA,t'l'''-'VC1pXlTinl'''~''' [""PTOll NTOJ.C1 1(el1 K(i-r~piv'li; i(U1(d\;I.OU, rou !-le,"AIIcIOA6roU~IIIXCl"I,"O,j n"V"TH;"'lj0tOl,/c/iKIjXili T(lU 1]A.~~1:P{)A~yOU·~I]X<1VoAiJyt)o f"lxavllwu. f-:wITTa Kanol'A!../i_.

55

AOUVHtl £pyaa[£~ ct1i:OKa"Tacrcacr'l~! btafLoP<pw811K£ Ka"Ta),:A11Act! npOKtLtJ.E-vOU vn.etvct £TIlcrxt'+'lfLo~ ano"Tllv Kupta £1elObo fLE"Tll CYicCtAa Ital £lOlic~ npocrTa"'CEVflt~vll pCtf-t1i:ct. MEA£"1"~- 8'lKE KClt Ka"TCtcrKtuUCY"TllK£ £l01K11 O'KctAWcr'IU36 TIt:PlfH::TplKCt "T~~ cvu-

'OAl"K~~ 1i:TEpuya~! nov bEV EVOXAOUO'E Til ~!qtCtAll 1<-UKAO<popta TWV nssw"\! Kat TWV OXllfLtl.cWV o'r 11 v 086 InnoTwv, Kal avapT~811K£ HOIKO ouiTPll'o u<paCYt'-CLTl"\!o nE'rairt'-a O't 6All Tllv 6'+'llJ !1£avanapacrTCtcrll TllS fLO P <p ~ ~ TO U t'-ETa Tllv ctrroKct'"raO'TUO'll37 (t tx. 16).

L:"TEpew811Kav Kal rruf-t1i:Allpw811Kav OlAl8oSol1ES TWV xwpwv ITTll VOTI08uTIK~ -ywv[a '"rOD woydou, nov ~ pect'V UTO <pW~ fL£ct): Til"\! tlnoxwl1u"TWcr~ TOU~, Kat anOKctTaaTa8qK£ T!1~l1a TllS ctVaToAlK~~ otll.<; '11<; nctpuytt<; ctUT~C; npoc; T'l'V 086 hmapxou; KT[~OY"TctC; Eva vecrepe crvOlYl1a xut olavoryovTaS fLla<ppaYl1Evq m1toTL1(~ n6pTct.'E-Ylvav np6aeET£S EPYct-

a(£~anoxw+la,wO"l1S Kat a1l:oKctTaO',acrllS ouo ld"0YW0V xwpwv mIl 'VOTL08u'rlK~ n-dpuyaYla £~aCnpaA!d"'l TWV y£no'Vtxwv

Ell,", 18 To vo-.w ""pde"pof'" .'.lv

,mXI6",p~ ir"pHI .'I~ a:i~"u(J"';. XTI p LltlV.

OA01( A'l P (De 11 xcv 0 1 Epya crt ts a'nOKC:ln1.CJ"'Taa'1S cn'lv (.n'a'OAtK~ TCTEpuya (£LK. 17). AnoxrrrcITTu8 '1 K£ 11 avwoo ~l1l !l£ uvrt KctTucn-a cr'1 TW v craS p CDV Al8w'V Kat crUl1TIA~ PWO"'l TWV AL8oo0tiwv. E-Vlcrxu811xav or yw'Vu:S TOl) XTlp lou f1 E OE-aLti0 ana !1 E)'aAOU ~ A [80 ix; Ka [ 0 L'11:Aao'la!H'1xe TO naX0C;ToU avw Ttt~[-taTO~ 'TOU avaTOAlICOU Kat "wu OUTlXOV -rOLXOD, nODI AOYW t"OU Am'TOu JtUXOU~ (25-30£x.) CJE crXEITYJ l1E Tl~ !lCi;KPE~ (~6pEta Kat VOTta, mlXou~ nEplnoD 100 EK.)n:A£upt~, 1Capovcrln~tCJo~apE.lj qTa'LKE~ a(YTox1ES. AnOKat"aaTCt8'1Kav Ta llT1tOTlKCt -:rrapaeupa., ol8UpL~ Kat Ol <p£yY[T£~ Kat cppaXCllKctV vEon:pa· avolYf<ctTa. IOlu[n:P11TIpocroX1l 8681']x£ o:t"Ylv avitSE{~l1 'TllS ,,6'na~ 8upas (TllS npwT'1~ llTTCOTlK~~ <PitO:ll~) Kal T'll" :.rmolll TOU napa86pou (TI") ~ 8£im:p'l ~ nrrro 1."l"1C¥) ~<p&·CJ"11 s), 'lT0 u ETIl1(O l vwvoucr£ ~lE TIp aYrlO'TOIX'l O"Toa (sue, 18). H a1WKa,a(J1."ctCY'l ,au !1E)'CtAbD llTTIOTLKOU T~axLo6 O:Tll-V avat"oAlK~nAEupa TqS_ai8o:Ll-

3i'i 1-1 f[[\';"1 KeI! 'I "ilTCI(fi«u'l 1:11<; (fl((\},wcnd,t'pwn, (\110.0" :tOA.I1:IKt\ fl q;«(t)'IKii Avmr"iO"LO (Op(\yyo.

37 H l"t:/d:r'170v TInilO"llClTo<; [KTImltlEhl'([ arro "1" IT PX"~.](TOVIT .[<;.a<:<pi vq K ... lK(WI "U, I] ()"Oll1 <l<;'~Act·~ '''".'1'' (Hit p'rr]lJ~ H1D.

crcts Kal"TOU TIlcucrlov TWV OlKOcr~[-IWV o-ro ou'tn(o Tll~,lla HIS ~OpWH; 0'ltI1S TI1S (ELK. 19,20) EnlTEux8l1KE [lETa an6 npocrEKTlK~ Kal AETITO[l£p~ Toq'!IlPlwO"l1 TW1i OlctTIlP11 [.lEE,,,,. 22 Zd'ma KaTaal<{v.Ijc; {0~,v'"'' .)w_fJ,no, aI8ovaa,'_

VWV enl -ronO'll dcOlXdw'V KQ:l TWV OUldnapcWV OTOV XWpO

cOD KClptOU ctpxn:EKTOVIKW;V [.!EAWV. XP11o"l[.101COl~8Y]Kav

ElOlK~S crucr-raGI1S KOVII:l!:lctTa38. H aKOKan'((T'Tacr11 'TIlS a[8oucrctSTOU op6<pou oloKAY]pw8'lKE [.!E

'TY]V Kci:TctcrleEU~ TOD ~UAIVOU m1ioTlKoU 8w[la1:os, aVaAOYOU !:IE UV'Ttcrmlxa [.ImalWVLKW1IftV'1[.1EL-

W1I TIlS P60bu !Cal (Y1J [-l<P (uvct [lE --ra OlClTY]pOU[l£va d'TOlXda. TICr\i6J O'E Sl:rrA~ crElpa;uAlVWV cr'tP(iJT~pW1Iun6 KUnctp[crcrL,crTYj cr-rEVt] TWV nEptf-tETplKWV WlXW1I fIE 'l1V ECiW'EPIK~ nETptV'1 KOpV1SctctnO [-lEYUAOUS 1180Dt; KTl(f!;1tVODS EYKapcrta Kctl en: npo~OAO, orou aY-Kupw8'1KctV !lE SUAL1IES KapCAL£S (Sict!;1f.TPOU 2,£1e.) Kat KOAAil OUO o ucrTctnKWV !lecra cr-r'11l8oSo[l~ (ava 50EK. TIEpbr.ou KCtl (flO. pa80s 50EK.), crT'1 p1X8'1Kal.' Ta olaKocrtl'1-nKa 'P0Up OU Cilct ano «K a-rp a)! t » (w<:. 21) xut 01 Oo'KO[ (t'-~KOtiS 9[-1-. ntp[TIou Kal SLa't0I-l~S 16x3QEK.) aKO LTUV- 8ET'1SDAda. TEy[SES (8x8£K.) Kat 560 GElpE~ K6v1'pa nAad 8aAacrcrllS KctAl11l:-rOU-V TO 8Wl-Hi flE EAt1:<ppii: KAICf'l1tpOS -rOV OPOflO, eVW Sl1i:A~ Cfflp6. an6 ao-tpetA'tonaVct Kat 8epfl0!;10VWnKts nAaXES 1l0VWVOU-V 1'0 SWfla ana nrv vYP(lLTla Kal ,LS 9EpfloKpnGlaKES llETa.~oAf.s (w(. 22). L--r'lv a(80uaa'touopo<pouTOno8[T~8~K[ npoawpLvo SUAlVO nii:'rw[-lu nii:v(o) cs (fKEAE'TO, ano yaA~ct'Vlst LTTpC{V't~£t; 'YLO: -r~v anpOLTKOnT~ eTI[aKE'lt'1 roo

3H H ~li\{;:Jl T"rv Kp1!1 'l~i~'WV TQU ~-(ltrtA6f"lTO~ T'I<; I Q'JCavi,,~ £~71(lVI'IB'IH ,-"c6 -w ,pr~<T,,'1 P to "1<: KuB'n 'irp'o, Tlj<; nOAlHeX'lii >:Ij, LXoA'ic, to u A. n.e. I W.l"vc'S n amq',im"I.

57

M .~.~ A f n N J K N n 0;\ 1.1 • It 9.A /\ A {{ I 0

KOIVOV Kal TYIV opyav"JIJ'l 7'COAlTtcrTIKWV EKOl']Awm:WVJ a<pov 7'CP0'ly~911KCfV unoocmtOtES IlAtKTpoAoync£s. £yKunlcr'1'ao"£l~ yta TI1V unocrTl1pL~.~ LOU~ (tne. 23). EL81Ka ~vAlva ~a8pa !11Wpo uv va !lnuTpttoU1I"WV Xl~POJ £KT6S U1r6 en lO"KEt1 fI'l u(8oucra KaL f:K9'EIJLUK6 dVTpO} KaTctAA11AO Yla 9EaTpLKES nupucrTacr£LS;

En:. 24 E",olj~W<r', t' ''''alwlIjK11, 1,o~0".g~, ""TIl v /lieo ~U". P01}O"L KES £K.811Awcrt l~ (E l K. 24), av"VtSp L CL To 'TEAlKO SantOO pE Ktpa[.<tKa nAaKCtKta avGti\.oya [lE'Ta aU9tV"tlKCt npo~Ai.TC£Tal va yivet Kcrra Tllv OAOKA~pwcr'l TwvEpyacrlwv c(.1tOKaTacrTucry]s KaL c("vcioELS'lS TaU KctTaAt'ipaTOS.

H ct7'COlw"tucr·TUCf11 ,11<; l{f0YUUS 90i\WT~<; cti90ucras "TllS avaTOAlKl;S 1ITf.puyu~ :;U;PltAct~E ~tteTa ""(:'p'1:0no9tTl1cr'l U1royetas 'lAEKTpOAOylK~S. EYKcnacrTuO"llS ~ "t'lvavT1Kcrracr-ruO"ll-rwv SlU~PW!ltVl.!V A19w"V Kat T'l.O"U!-inA~ PWO"I1 "tWV At9000!lwv TWV UAAOIW!ltVWV nAC:(tO"llI.lV TW"V napa9vpwv lWL. TWV mnO"UKWV 9upwv, TOU 7'C'lyaoLOu Kal TO IPP~tSI~to TOU veorspou nClpa.8upou 'l"'lS 8UTIK~S Oo/'lS., TIl"\! KCITOo"KW~ Sa:n:t8ou ana XUT61WVt68qw Tonou Koupacravtoo.

ZU\lT]lp!i9'1Kav Ot en;l<pcnIEte~"t"W\l A190Sopwv TO!) KTlp[OU. 'Eyi- 11etV KCl9aptO"poi yta va ayrtllE'1"w:n:l0"8d 1"] PLOAOYlK~ opaml noudAWV [ltKpoopyavLo"pwv [lE: £'1laPtlOY1i lCctTCtAi\1"]AWV ~LOKT6vwv. 01 £o"WTeplKt~ "Jtap£Lts TWV ToIxwv TI1S ~.u:yaA~s at90ucras (jTOV 6potpo, nov 01 ct'T'1 P 000"0\1 UnOAEltll-!ct"ta EnlXP to"paT,,,v ano T l~ maAA 'lAE~ OlK08op1Kt~ £1IqtpaO"el~) KaHa.plO"T'1Kuv :n:pOo"EKTtKa ~!E tl)lxaVIKa ptO"a (ei\eYX0[XEvl1 tl1YfIUTO~Oi\~)} rrpoKEq . .tivO!) va aveto£tx90l)"\! 6A£~ 01 <pao"H~ TWV /1.l9o 00 1-1 WV.

o pyavw91']1CE O"VO"T'1 [.let npopoA~~ ~fVTEO} IJxenKOD[lE T'lV 100TOpIa ThlV t~EO"('UWVLKWV [lV)ll-tEl(I.lV TIl:S Po8ou Kal TWV KaTacrTpo'1lwV cm6 ,OU~ nol\EtW1)Si KOI 11 at90uaa TOll IlJoydou e;oni\imIlKE p.E et- 8l1d~ KaptKA't~ (etK .. 25). 2:1:11 vOTlOaVaTOALK~ aUA~ 01WKCtnlO"Ta.-

58

8qICClV l'j VeOT£.pq n:.hpIVq (nCaACl fL£ [A£'TctXAIKO KLYKA1SW[-I-ct (nK. 26) Kctl TO V£.OKActCl"lKO 8upwpct TfJ~ auA6n:opt"Cl~1 £'VW IlnoqJp6tXTI1 xe Sl1L"ACL aK0 aU't~ flLIX QXAl1 t"o~wt"ll T'1~ 1tEpL6S0U t"Y1~ TOllP~ KO-Kpat"[a~lnou A6yw TOU Xct~I'1AOU ''1S Kctt"W<p/I.lOU Sa. XPl'jO"LfL£ucrEl yLa Tl'jV dcroSo ,Wi! Al\I1EA.

o I Epya.crh:~ Tl1~ a.VctTOALK~~ n.,tpuyllS OAOKAl'jpw811KctV [A£ t"OV Kaectplcr~I.6 1((,"'11"0 ap~loAoY'1 pct OAWV 1:"WV £.m<pavw0v £<rWTt:P1KCt KaL E;w-replKCt. -rOD K-rLp[Oll, Kct8w~ recti 1"Yjv Ka-raCn(£'D~ ~UALVWV KOU<pW[ACtTWV !-lE £LStKa crXt.CLct, ClVCtAoya ttE av-r(aTOlXct LTCKO-rLKWV KTlp(WV -rY]~ POSOll. fLC!. T'1 auvoA1K~ ctvaS<:t;'l TOU rVl1!1dou Ka8aplaT'lKE -roco ° Xwpo~. TYj~ KUPlctC; 81.JTIK~~ ELaooou -rou KaTctA:ufLaTo~f1e T'1 t!vl']tleLaK~ n:i:TPLVl'j erKaAa (£.LK. 27), coo Kat OL ALBoCOPES TaU 86Aou, EV(~ nuptiXAl'jACI 0pYClvw8rlKE '11(poer~aal1 7tpOC; "rip daooo a'rlp KUpLct aVctTO)uK~aieoucra TaU opoeoo. H T07tO- 8tu] 0"11 E vll!lEpwTL KW V 1t IvaKIS Wi! o'ro SLa~'rrLKo T11S OOOD l1t1tapxou Kat ·11 \)llKT£'pLV~ ct\lao£'L;11 TOU ~011- 86. CrT'1v KctTctVOllO"l'jTOV O"tlv8nou ctUTOU t1t1COt"IK.OU Kct-rciil..u!-W.TOS, "TO cxolo £lva! £.AEu8EpctE:rrlcrKbVLllo a.no TOUe; 1t"OAUa.pL8p.oue; Touplo"TE~ 1"'1~ pv'1 [-IE[ctK~~ 000:6 h:rrOTWV (ElK. 28).

METa T'1V OA01(A~PW(jl"] TWV ep-

yacrlwv Tl1~ ctVcnOAL1(~~ :rrTtpUyct~ 11 E,.~. 28 H <J"T"o& "1~ oSov h,,,clpxo" 1" "IV v"alflp," i~e.cr'I'

59

.M E.! ,j J n N I K H n a 1\ H - K Q A A.'\ K 1.0

peAtTll (J'UV£x[~£'ral,JCPbKeLfl£-V01;J w £1tl--r£llX8£l ~l£ n~ lSl£~ O:PX£~ YJ apxm:uoVlK~ UJrOKU'TamU(f'1--rWV Un6AOl1TkIV 'r1l'1 !llnwv ro» KCr,aADtt«.O~, Xap-'1 O"-rL~ aOKve~ 1L"pocrrcCt8eL£S TaU YrcolJPydOU IlOAl1:IO"f-LOD ':[0 IJ£-xpl np6Tlvo~ l<AuO''rO ~lvYjf1-do q'KCXLVLCtcr'r'1K£ (TrLS. 16 MaTou 2008 a1L"6 'TOV u1Coupy6 II6Al1"lO"pbv MLXaA'1 1\lO:1C'1 Kal 1:'1 ~a(J(ALcrO"a: 'l1S I cr:n: cxv [as L0tp(a (UK. 29), £XOV'TW; 11011 avao£lx9dtr£ n6Ao tAl;flS -rwv nOAv6:pl8IJuYv fJClcrKEnn~J'\! 'T'1S ooou l:n:'rrO'TWV, TIOV ~lTI'opOUV va E1CLo"KEtp 60u v "to o"VyK p6,YJ flu EA E U 8 Ep (J.

60

benMANIKO ~JIUi;;:THP.lO

oeW~aVlKb SLKa(J"'t'~plO

:LTa ?1ACtlO"H1 TW" c::pycrmw" 5Ia~opq:>W(JYjS TOD "0- nOD TdxouS TOU BD~cr1!TL"Ol) KUO""TpoU ~ KOAA6:KlOU, npoxwp'lO"E l1t:1.TIOKaTa.rrTacrl1 TOU ThapTOU cm6 SUTLKCt ~U~a1!TI\!OU TIUp')'OU fiE TO 11alu6 08w[-LavLK6 Snc:a(H~pLO, TIOD aTIOTEAovm: TIl" tSpa TaU TEAEU"Tcdou Ka8~TY1S P6- Sou, ETIL "lS 0006 Eh:o<jJIAII1KOU (w<- 30).

To SlKct.I1T~pLO dVaL t"a SLWp0<PO vc::okAamkq xt lPIO KTll1fLEVO TICtVW O",TOV ~Uba1!Tl,,6 TIVPYo. Aw:ytpeYjKE TO 1907 [TIl :LODAT6:VOU A~lTIVTOUA Xa~lh B' (1876- 1909), OTIWS f1ap-tupouv OlE""TOlXIO"ttEW:S ETIlypa<ptS, i<.a.t anoTt'AoVO"E TIP' ·tSpa TaU TOUpKOU SlKa(n~ 'TYjS P6DOll. LUttq:>wva fLt' T'1" t?1lypaq:>~ Teot! mWKaAu'!'8'1KE 0""1" 6it'l «Tribunale sceri», TO 08W[lcrVIK6 StKao"T~plO O"UvtXIO"E va AtLT01.Jpyd Kal Kani"T'lYTIEp[OOO "lS haAO-

REPIOKII'MJ7IA.r ,arl1'iwt.t ImMAKror

N€QM14lll'O K771PIO (/lPiJIIN rPAI/J£L4 dAWN») 8<11,',1> r KAlV'IJI IHJI"€IOY

61

Ai I!.I: J\J f1. N 1 [i", IT 0 A oj - K (I A ,\ A I( HI

Kpa-dat; (1912-1945)_ H KE:VTPIK~ TIop-:ra oOl1yd OT E:va-v !!lKPO TIpoSaAafio Kal au-:r0S (HO xaytan TIpOS -:r'1v TItcrLO) aUA~, 11 onoia EXEl Sta~op'frwe£iTICr.vw cmo -:ro~uSavnv6 n:.txo£. H ~UAtV11 crKCr.Aa rrro Cr.Kpb TOD xaytanou oornEl o'rov opoeo, AvaAoyl'] opyavw(J'1 fiE -:ro l0'6yno EXU Kat o 6poq'los. H TUTIoAoyia -:rOD xrtptou EX£[ lSlatTEpO apXlT£KTovu<-6E.volaq;t po v) KitS Wt; O'UV01) aSH xapnKT1'] p LO'TlK a ,WV apxoVTLKWV Tilt; Toupxokpurtctc -:rOD 18J)U - 19°\1 at. Kat VEOKAaO'tKW"V Knp[w"V. ATIO '1'0 xaYlan EXOV"V TIpoO'~acrl'] '1'a Duo yW"vLClxa ow!!ana, Evac; fUKp6c; £v8tu!!woc; XWP0C; leal TO aTIOx(Vp'1T~ plO crTI'] ~op£lOd"VaTOAIK~ YWVLa (we. 31).

METa TiC; npOKaTupKnKt.c; EpyacrLsC;, ny\! Kct- 9aipm'1-:rwv craHpwv £TIIXplcr!:lCtTWV Kal TI1V OAOKA11pCtJIJ11 "1C; EmcrKEu~c; kat i'1S ev[oxucr'l~ nlS TETpaplXTI']S ~VAtV'1~ cr-:rtyf]C;39, ITtrw:x[cr811R:ilV Ka:L O!\OKA'1Pw8'lkav ot EpyCWtEC;

EIK.32 To ",.oyeIQ X"Y""':I 1""'& ""<;£p1'a';i£<;. aTIOKct'1'acr-:racr'lC; ,W,IJu!:lipwva !:IE Ttc; EYKp(crEI~ 41. EmKaAu-

39 At\ S4 (l999). XPOVII':U, 968.

40 01 ~n"rri<~ "'p" WIT1'OTcOtl'18'1K<'V fIE ",:ipl.·'t'l CIJIO T-OU~ l1:pxntKTovc~ [1(:'py()NTtAA" "'11 1(,nepiv(I 1(""""10"0, TO''' IjA<KTpOAOYG- ill1X.~-VOA~10 flllXa1ILKO K(~cr;a Ka:r.vrnj_AAIi K.']( TO\' ~(t,[;IJ.E({JAiiyo 1«1);:av'~6 Il{]var' w"l E),OUlclIK1ll-'I{! -TLSTtPO'lyoul"v", ~pY"'m~, pA_AL\)J (2000), XpOYI~tI (V7tO fKTU1tI""'l).

41 «'Ep:pi<Fl1 f,d':"I<; "'wKnni_o-.:ll(l'l~ "'Q"A"IJlK()Ll ",'piou'~' ynn0!4"_EB1I.!Sll6!10-12-l997 ~m ",,"Ir~pIO'll ~£At1:II<;.e:n:W~~U" 'is ~vALvll~ crTtY'I,1:l'U VW~Aac"'~ou "'lpiot> ("P""l" ypaijid" BA KOYWi),., YnnO/4" EJ3A/17/2-1-1001

o e j::i! NJ j\ N r 1':" Ii, l I{ A"_!! l' H [I J 0

1P811KE '1 O'Tt.y'1 a1t6 yaAALKu Kepcq.dolCt} E1tI(YlCwucr9'1'Kay OLAL90oo'[At.~ ~tE cppa~LllO K(;U cruppacp~ TWV ptoJy[lWV} aVTLKCrrctcr't'Ctel1Kct~1 -:ell <peap~lt.va ~6Ar\la KOUcpW!JC1- Tn: Kat crDVT'1p~ellKav 'fa 1taAtCt. 'Eyrve eYKa-dtIJTcto''1 KAlf"ct'TLcrfJo6 Kat '1AEK-rPO'+'WTlcrpOU, O(VOi!Ta~ lotah:ePll npocrox~. aTOV -rpo·no olt.AeuO''1~'wv O-WA'lvwO'ewv a1t6 'TO ouneoo} TO pwonaTWttct lcal T'lV ~UAL\I'1. CT-rtYfJ, [lE tAaXlcrTo; Sla8po~lt.l) navw mL~ AleOSOttt~, YHlva ct:rrocptDX9d '1 nAAO[W(J~ TOU~ (ElK. 32). AKOAou811crE 11 e1tlaKtU11 ,W1' o~few1'. H vona Kupln at'l E[val OTEAWe; crDttttnplK~, t.XEI t~l KaTnKopu'Pe~ op90YW1'IEC; npoE~oXES I1TOV cro~tt Kctt pia opls6vnct O"tO ttw01ta-rw~lal kuewe; K a letAA!'] [.l let lJ"t'11' £ntO''Tt'f11 (ru\loSeu6~tev 11 pE ,,(£1- o-11roo£<; Kal -npo£~t.xov ydcro, 6nou aKou[.l1tlX '1 et1l0A'1t'1 Tlle; crtEYYJsallo yaUIKou Tunou Kepa.plow., D.ta9hEL flEy6:Act vtOKActO'lKa napaHvpa pe op90YW1'lOUC; CPEll't'tts,yaX\nca crKoupa Kal (.I£TaXAlKO: KlYKAtOGJpaTa. Ta EIK.35 L\wl''''''' oPOflOU~'1"h"I~ tp'Y'"crh\.

nctp6:6upa 1tAC(tO'IWVOV-rct.1 a.1to npoE~txovua SWVY] TaU

cro~a Kat £mO"-rtq;oVTC(l!J£ opl~6"VLla emO'TuAla Ken reto-a (ux. 33) 34). AnOKctTacr-r-a9rjlcCl.v bAct TaeJUxp[cr~la'ta 'T(<lV 6't£w-v apXIKa KCH 'TOUW(<lT£ptKOU )(I~pOtl crL1l cruveXeta. EmuKwCc0-9rpwv 'ta~UAlvu Koucpw!-'axa [A£ 'tacrKoupa K'lI 'tt~ atoeptt.<;, TaevTolXlcrpeva y-rOUACt1t:lct (elK, 35), -ra 1tCtTw!-'ctrCl TOU opcoou Kat Ttv1' ov'niowli 'tau 1000yeiOU} 1:ct Ta~6:vla (we 36), Ttl ~O,(rctAwT6: 86:,neoa, Kct8aplcn1')'Ke t] iraAlii !-'i:tpp6:pLVI'] AEKav'1 'rOD ct1t:0xWp1rr'1p[ou Ken (n)v"lp~6t]KE 11 KP~V'1 i:r'tt]v avctTOAlK~ ott] 'Tau nAet.'tVOU 0p0!-'ou, Emcxsuacr6'lKUV 11 Kf.v-tPlK~ f.\vt] pEtaK!l eLaooo<; tit fJ[lIKUKAIK~ KClTOt'1) ouo KUKAIKt~ KoAwvet; Kal 060 op90ywvtee; J(apacr'Taoet;, Ku9wt; Kat OUO o-u~1!1eTpIKt~ KapJ(uAlvPEV£t; CfKcl:A£<; np6o'~acrt]~. ISta''tepl'] n:pocrox~ SoH!lKE (rTl']V a'Jl'OKct't6:cn:acrl'] 'TOU xpwpaTIO'pou TOU KTlp[OU pE «vopyava. aIJ~WTOxpw~lClTa AEU1CO KeLt wxpct Yla nt; 0tEl~, £vw yta Ta Kouq;Wtta'Ta KeLL 'tet 1'ToVACl1tla XPfJd'I[101tOt~- 9tl'CE Kunaplcrcri, esw'tEpIKCt, xut yKp[~a, ecrw'tEpLKCt,. Aaoo~moy[(~, [La Tt]V e1wJ'Keu1l TWV !-'1tp06T~IVWV ~lEVLE(rtOW'll KaL 'twv no,f<0Awv 1tapayjrEA9'1Kctv [Ola p.E -ru :rraAla an:o 'to etwTEplKO. IOl(:dn:p'1 cppon!oa 869fJKe Kat cr,a cpwncrTIKCt, E1'W 1tpO~AE'f'9'lKe Eloneo<; 'f'wncrp6t; Yla opyavwCf'l etOLKWV £K6tcrew1'. EmITKEuacr8'1Kav 'ta ~oTcraAlv'ta 'tOU 1rESOOP0tlLOU Kal TaU Sp6~IOU ~mpOIT,6: ct1r6 nt; 6'fel~ Yla ''11' KC(MTEpI11tpaIT~acrJlcrt. au'to ..

A1ta 'tOiiu'tpayw-vo ~tl~ctV't'lv6:n:.upyo olcm1Pd~ -ea I "TO XctF'lA6'rEPO E!tlnea 0, no U an O'r£AEl cal a1[6 t-vav E'K. 36 To X"'J',<i:n 1"0!) opofloV pnci «, 4!Y""-'~>'

86AO pE 0y](WOE1<;. ,0 tXOU~, Tl']V mtluCt ~6ptla n6p-raa1ro

"TO KampO, cr~~IEpct 'PpaYttEVl'], Kat '1'] ve6"Ttp'l vo n« tic1000. To TCP00EKTlKO Kct96:pLITttct Kat I'] £1tlcrKEtl~ "TWV WUlnplKWV Kal TWV t~W-rEP lJ«(0V 6tewv ,ou ~U~Cl.vnvou 'J1Upyou} "1 a1[6ippct~'l Kal '1 aVaDElt1l 'T'1~ aUeE'VTlK~C; .~6petat; nUA'1~) '1 t'Xlcn:pwcr'1 ttE. Koupacravl "TOU oantSou,l'] ~EAx[(oJ()l1

't'1S 8tct~t6pcpwcrl1~ 't'1~ V6'tlct.; ttcr60011 KUl!"] :rrpocn:YfLEv'l EYKct'taa'tacrl1'1AEX'tpOcpW-rLapOU "tot! 96AOlJ aTCl8wrrav eva ct:rro -ra £AUX1a'ta crw~all£VGt KctnlA.omct 'tIlS ~ut;:GtVTlV~S 0XVP"vO:'1'; 'fOU Kao-rpou 'ty]S P6Sou (ElK. 37).

'He'l, 'ltpl"V -ro 2000, elXS OAOKAllpw8d a'lt.6 \YuvEpyda T'lS 4'1S EBA I'] ctVa(TKaq"JlK~£p£lJVel. rrro IWW'teplKo rou OEV'tEPOlJ ana 8u'tlKa~llt;ctV'flVOU TCUPY0l), YJ lw8a[pW11 roe TOUPKUCOU TCpocrKT[O"f.lGtTOr; O"tO'V 6poif>a 'fOU, 11 E'JtlcrKEU~ TOll ECf(,jp6:X1'oUTOU 86Aou TTjr; lCCttW O'T6:8!A1']S Kat 1'] cr'l;ey6:v(,jcr~ TOU. L.TO nActlcrlo TaU B' KilL. e.!Xo:v entcrllS OAOKAl']pw8d a) 11 OICl[JOpCPWcrl'] TaU apXCllOAOY1KOU XwpouCY"tlrV 006 AyY]crav8p.ou, !AE Ka-ra<1KSU~ o:n:ycHT-rpOU KCIlTOlXIOU a:vTl<1T~pl~l'jr; crTO ~apelO aplo -rOU Kat ~) 11 OlctlloPcpWlJll -r~,jV VJr ole !f.l II a-rw 11 Tl'jS ~u~aV"tl1l~.S 1roAliS <1T1']lI 080 AaX1']Tos ,12.

L"ta TCAatcrlo 1:0U nap6v'tor; epYOll Kat {)"1)w:pwva pE TIlV EYXEKpl/levl'] pEAhll 'tau 1996, npoxwpl10"av Kat OA01(i\11P'J91']Kctv 11 O"1:Epew(Jll -anoKa.-rao'-racrl'] -rOU O"w~apEvou TP11ttQ,TOS, 't(,)v

I~u~a.v'nvwv Kal 'tWV rnxo-nKWV i\l808opwv Tall 0£6'1"Epouami onT1Ka ~l)~aV"nvou TCUPYOU. OAOKi\1"]pw9qKE., £n icrl']SI q 8 La~16 P q:JWO' 11 - ave.- 8Et;~ TOU aVT(trTOLXOU ~ll~aVTlVOO repo'tElX((J'~mTOe; Kat 'rf]<; 'tacp paul Ka8~)s Kat "TOU avCti\~~paTor; repoe; "TOV ;(~reo TOU nptvoue; LOtJA6[JCtv.

Ti« TO .p~pa TI']<; OOOU 8£oq:JtA1Crl<OU, oxcu 'ltpO~

pAEre£TClL 'Tct:rrelVWITq 'r'1S,

o-ra8 ~!'lS TY]<;. ooou yLll 1"1"]v

.13,~. -' 7 0 eclAO, 7'a~~ui<>'lI"n'o1l.,,';prou {l,,,,1i '11 <; "Prtl<Yhs. aVa8EL~ll TWV Tpf] ~Hh(<1V TOt)

p1.J~aV1:r\10U TCpon:LxltrptHOe; cro VOTtO 6pLO TIl <;1 trLv£ npoO"wpnlll Ica,arrKwfj oplo8£T!lcr~<; TOUe; xzn ol£u8t-r110"1I<; TWV oppplwv l)OaTWV rIa Tl111 npomaO" I a TWV aVf.cr;(appEvwvTPl1~!iTwv ptXPl TITv Oplo"TLK~ ou:q.t6pq:Jw(JJ,.

L.npEwS'lKctv"'t"a O"wt6p£va. UTCold~tp.aTet TOU nepTC'tOl) etTC6 OUTlKa ~llt;Cl.v-nvou:n:upyou Kat olcq.wPq>W8tlKE, 11£ £LOIK11 yEQ}1)PWo"11 TllS ooou lCctl Ket-retrr;(E1.J1i etV{lA'lI1[.Hl'tLKOU TO(XOU1 1"] np6~ cr~clO'l111:pOC; T'lV ct'va.crKct<pl;. Toreo9£'r118'1K£ ;6A1VO K.IYKl[OLllI1Cl Ken EV'lf.lEPWTtK~ rIa TO tpyo 1'Cl va K(oa.

41 ALI S-l- (1999), X P01'II;Ii. 967-8.

OIKIA OPEltTI

Ouclu Operti

To lYu'(Kp6TY)!W TWV epemwtttVWI! KTLp(WV, /,VWIYTO Wt; Operti, ~p[O-KnaL f1.na~v -rWlJ oowv AaXYj-rOt; Kat XltPYjTOt;. LTYjV np6o-ot~ TOD 'Ptpel o LJCO 1Y11 !.IO TOU a~llpaAYj o perti, TeAtuTa[ou apxYjrOU TYjt; «YAWO-lYcit;» "tYjt; haAlac; Ken TOU

" ., p' s: 4'

JTOAOlJ TWV l:JT1t:OTWV TYjt; OuOD ",

~le 1:Yj XpovoAo'([a 1517. To JUyKp6- TYj!W etnOTEAtl"tal ano TE.Jcrepa JUY£X~K·dcrf.iaTa Tilt; ntploSou TIlS I:rr:noToKpa-r[at;. LTOVOTlOTtpO an6 aunt, TO 01[0 [0 A~'-lTOupyov(Je t1-EXPl np6crq>aTet TO ttv080Xdo «An-aAwr»J [[XCIV r[VEl tm:t1-0UJtlt; t1-E

1tpO(J'e~KYj op6'P0u KetTa Tryv ntp[o- 00 TYjt; TOupKoKpaTlat; (e,lK. 39),

Mna Till! OAOKA~pWJYj TWV npolWTapkTlK(~V epyaa:lWv J'TO cruyKpOTYjpa, npaypaT01wl~8YjKq:V £pyacr'[v; anoxwf1,¢TWcrYjS TWV !l1ta~(o)vT'1t;qUAI1~' 'fODfllcrOYKp£t1-lcrp,EVDu opotpOU Kat 'TOD [(roydou, mpalpt8YjK£ 8t"oPOj '1t:OU dX£ q:>D'-PWJ£l ml:1iw cr.-a t1-1t{i~a TOU Op6q:>OD (tlK. 38)

-'""

----------

. .,. h ~ n e, Til P(-.(! .L;-:- ... " I'-O"':j-;-:;"II

-:

ICASA D!LL'AhJ-\!~GLlQ_ l)~E.-!1Tl1

.~... I

- J, - --

43 Gabriel 19i3, 63. H. Balducci, La enSl! ddl 'w",,,'rag "0 Jm Coslmno Op,',-tf 'Ir Rodi, Pavia L933_ K. Mayo<;, MtHo(;o<; "1T~f'~"'cr,,''v crt: ,cr'Oplf:'~ ",ip'" E~}"PfiOY"1 (n'~ l,,),ITlI ""oKCfn'O'TC1at1<; T'l~ OlKi,,~ C Operti LTTtl[,cO'u '"-'V'K~ 116).,'1 "1<; P6Sou, "HI npmc[JJai 2007,106-IIO,lliv,&6-98.

65

xat OIIlVOIX91lK£ EpyoTa~ICtK11n6pTct Enl TI1S OOOll A6.X11'OS eTTOV ~CtVTp6TOlX044. OA01(}dlpwHIlKE cnl(lO"KaQHK11 Eptuva eTTO aVWTtpO £1[11[£00 T11G UUA~G <JTI1 vonoounK~ :rtt:PLOX'l -rou O"UYKpO"C~l1IlTOl;. AnoKuAUlfl-rl1KCI."V "COIXOt KTlO"!1aTwv "CIlS :rrEpt68ou nl~ TOUPKOKPCtTlctG, KIl9wS teCH .(1ovo1"Gan l1E CTKctAo:rra:tta'l, (ttK. 40). MEnl T1Tv Cl1rOX(0P1']0"'l "tb)V evoLKwv,£Ylvt iJUO"T'l!1ctTlK6S KaHaptcr!los Kat a:rrol1(ncpUVeTil o;et9pwv O"TOtX£LWV TWV l1EXpt -ra.E Ket.OIK~Ull1WV xwpwv. Me etnov T01l Tpono EAeugepw9l"]Kctv OAOl Ot XWpOl, rcpoKet~dvou Vet el\!etl 8u\!ct"[11 o'ro [-lEAAO\! '1 et.1[OKIl"TUU'TctU'1 'TOU ~tv'l f.lE1olJ. EyKP1811 ICE 11 l1£AE"T'l ct:rrOKaTcreT"TClU'lS Kelt O"U[-l1[A~PWo"'lS "C(<lV YKPE~llu!:d.VlI.)V T!:l"llttaTWV, 1[OV 1[£ptAGl.f.l~avet TIp EveU;ll ~EV(~V(<lV 0"1:"0 aUYKp6'T'l!1Gl. Operti KCH SIGl.(laplflWCf11<; -rou 1tEpt~aAAOV"ta XWpOU, IlVaO£tK"UOiITcts. -ret u1[oA£I(ll1u'ta T11<; a'Vet(fKalfl~s. 't'1s. n:iO"w Ctu).Jls.46.=

44 0, rpY{1(J"[(S7l"pal"f''''I"oITQI'i9'lKnv f!~ el1ipht'l TlI~ "PX'Ti:K'I"O\'OS Kn,epiva~ KCIK(!~·,oi! KO., 7.l1~ npXinOA6YOD [,,,vva, [(a'to"ou. ·f5 fill 59l200,U.XP()V""\ (VITO [K'tV"'<lO"lI).

..J.6 1-1 Smlu'k!(I1"udl ~pym:ri.C1. «A:;rUI.:ll TrIO"Tn Ulj I r.';rOTIJ.""V V xitpioo 0l'<rli crTll !W'ITI~'I"Kll ::;-vII'1 "'II; [J6Sv!J~ ·WV apXIT{nom K.~I~"\~OU Ml'ryolJcYlCpi8,]ICH,-';:P.TO YnnO/4" EBt\!6841!11· I 2·2003.

66

AriA Af}(A7'.EPINIJ' (fA/( .. Vl'XPAMn)

H AyIa ALl( aTE P [VY)I icr rcr~ta TOU 14°0 CHwva! ~ p [(JJ(£1;aLCn:'l "Va-net 0 ~ P La'K~ ([~ P cti'K~) o uVOLl([aTY]~ M£(ra!wvLK11~ nOAY]~, (J£ [lLKP~ ctn60'TQO'l1 ctTIO Ta TE(XY]. IIapO'ucrlaS£L TY] [lop~~ -rptKAlTY)~ 0ctO'lAlK~~ [llKPWV OWcrTacrEWV (£lK. 1). H Ol£P£UVy]cry), WO'TOcrO, -rcco TW"V 0 LK08o[llKWV KCU ctpX.lTEKTOVLKWV ~"o:£wv! 6cro KCU -rwv~aO'Ewvt'wV TOlXOypct~lWV iOU [1vY) ~Idou I, ctnooELl(VUOUV OTl ~. ip[KA-LTY] ~lOp~~ TOU 1I:pO~Ae£ .[lETa ((TI6 TIpo(rS~kY] KAITW"V 1111:UPE.KKAY]ITlWV OT [1tct apXLKa ~lOv6xwpl1 EKKAY]o:[a. Ken Ta Tp[ll KAtTYj dvctl (JTEyacrpevct [1f. o~uK6ptJ(pouC; 86A:OU~ xut £TIlKOLVWVOVV[lEYj [11KUKAl"KCt ~ Xa[1YjAwfItva T6~a. To pwa[o KlhoC;, [1[a pov6xwpY] aPXLKCt ~acrlAlK~, ~£pH Yj[-I.LKUKlIK~J TPt1l:A£Upl1 £~w'n:pLKa, KOYXl1 Lep6u![1lKP~ KOyXl'] ylet np68wYj O'1'Y] 00p£LOctVa1:0A[K~ ywv[a Kea £10:000 ano TYj 8u'nK'~ 1tAWpa fIE op8oyW"Vla Supa KCH unf.p8upY]

1 8. APX01'TCI':1tL1UAO" 0 c'JT(lI~rlO\ Slii~oO"I'0\TOU "'lotl "Ii AriiJ, A'KnTf_pjv'I~ (I},I(I'vI'xpa/m) UTI!,' 7TOAI/TlI\ PoSO" KIl' 'I \'~rpn'l)lnj .au ,1UTo!,Ol! i,walwlIIl IJTal1I<J/'h:al"ltJG (I J()9·14)3)~ AS '111a 2003 (SISUKT()PIK~ SIUTPI ~11 o ro f1crwm.<TTlif!LO A8'jv';'1', lJml'~'1 fwcriwCHI).

11111KUKAlK~ KOYXIl, 01(OU 8lavoLXTIlKf. Evai; veO.Ep0i; q:>E1yt.lle;. E[Xf.'U'PA~ aViSo: .Oco OU,lKO UKpO -rcu vo nou TO[XOU, m9avwi; KOYXll apK00'6Alou llf. K,r]1,-oplK~ LO:Wi; E1Clypaq:>~. H'l"Olxo1(otLa e(xef.mxplO'cc[ f.~W'TtPl1(U fIE KaA~C; 7(0[OTl']Tae; Kov[aFct, navw O:TO oxclo txouv ~p tBei [XVl'] S 1 aKO tJ.f<OtJ ll£ ano [Jlllll crll lcr6Soflou cruo:"t"~flaToi;. H tKKAllcrLa lwTacrKtuucr9'1Kt npoifluvwi; nplv,o y' n':wp"'o "au 14°V ut .. ) XP01l0Aoyta Kacet ''1vo1to[a1:Otxoypaifl~9'1K£ fl££~alp£TlK~~ no t6"t"Il'L"ai; Ka t llt 'P WTt 1 va.. XP W flaca crUV9[O'El~. OllloP'Pt~ SlaKpLvonal yta TIp akrB1TO:i'] TOU 6YKOD Kal TIlv Ka?J:w~ t1tlTflSeufIEvY]1tcUxoAoyia "WU~. 'OAte; Ol,olxoypa<pl£i; 'TItaT£U£TaL OTl aV~KODlI 0'1:0 {Sw O:TpwfIu TOU W [llt}QU TOU 14°]) at. To TO~O tJ1lKolvtvv[a~ [1£ 'T0~6pElo KA1Wi; £X£l'wlxoypaq>'l8d O:.a TfAll 'TaU 14°U ll£ apX£i;· TOU lSU\1 CH., y£yOV6~JWD .tlCflY]plWlIEl't'lY enox~ ]WU SwvolX8y]K£ Yla va npoO'T£9d TO Ta!f'lkO nap£KKA~m (erx. 2). To T£A£uTaiq £XEl O'TOV ~6p£l0 T01XO Buo apKO(!6Ala, EVW o-rov aVaTOA1.KO BlUKP1V£TUI IPpaYfIE-Vll nopTa ETIlKOlyw-v(ai; I1E TY] yflTO-VlK~ t:rrJroTlkl1 xrrroucla, nOD unoOllAw-VEI KanOIl;( axlaY] fIE TO nap EKKA~ Cl"l~ TIp EKKAqcria Jj",,_ 4- :tIMt~ f'naT', "pya<J"> an"",miG"TaO"lI'. (nI9a-v6-v lBlOKTllTll). 01 TO lXOypatp [£~

TaU VOTLOU KA['WU~ a-V~KO-U-V m9a-v6Ta-

68

A r).It A J K,\ ')' E J' J N H (J 11 K M i« ,i" 1>1 n J.

TO: O'TO n:AEUTalo ThapTo TOU LSoU at. Kan'\: Tly\! npOa8~Kl1 'TOU V6'TLOU naptKKArl(noV au~~9fJKt -ro nAcnos TOU EIIOUXllECl'OU TOIXOU KCU OtaVOIXTYJKav ouo TO~a ETIlKOlVWvias, I'ur T11 Stavo L~Y]'WU OUTtK01JT6~ou llETaTpa1H1KE YJ ll'.pOytllECiTtpYJ TU9A~ uttoaTou UPXIKOUVUOU, IT6p'rES ElO'(]OOU ola9t,wuv !Cal Ta. OUO reuptKKA~(Jla areo TYJ OUTIKYj otYJ' H napaooO''1 allacptpn 'on EKEf npom:uX~e'1KE yta ll'PWT'1 'Popa ° LouAE'illav 0 MEYaAonpEll'~S TO 1523, ttETa TIp dcroSo TWV TOU.pKWV O''!'1v reCAI} E~' ou Kat TO avo[la «TAK MtXpall1t» (ll'PWTIl K6yX'l npoO'EVX~S), I'tn ns avayKES T'lS vtas XP~O'IlS TOU KTlp[OU, WS TEllEIIOS, repoan'.8'lKE fHXpallll'O'TIl "OTlOct"aTOALK~ ywvla TY]S tKKAY]O'LctS! EVW Yl(iT'l" kaA:lJTtpil AEI:TOupy(a -rou Evo-reOl~8'1Kav ,a Suo ,a~a, ETIlKOl"WVlctS tt£Ta~u TOU K£VTPLKOtl KAt'toUS KCH ,Oll V6,IOU nupEKKA'l(JlQiJ 0'£ tva£vtalo. Kan'\: 'to" ~oll~apSlaf-!0 TOU B' TIaYK60'[.!LOU JrOAf;fiOU yKpE(.lla'']KE ,0 !-,lao nEpCrrou v6,LQ 71:UpEKKA~(J[. AllEO'ws [lEn'. 'to )'K pt tLta[.!EVO 't!-'~ po: EJrtO'KE ua<J81lKE 71:p6XE lpa arro 'tous Keno [KOUS, a~lono lC;_'",asapXlT£KTO"IKct tItle'] a,Jtc TIlV (0 to! Tilv £KKA11IJh:i Kat cmc Y£lToIiLKa ll"il ttdu :reOU Ka,tpp£llO'et:V a71:o 'to uS ~{Jtt~apSlO'tIOtlS) Kavo"TIXS xp~O'l'] AaaJ[l1Su"'[ <JUVS£TlKOD KOVta[La,os· Apy6T£paY] ApxaloAoYlK ~ Ynryp.sO'(a a,cp CdpWE :rep ° 0'£ K,l Ka ,a ctIJ ~£O"oXP W [laTct" liE ,a o-ne I a 0 I T OU P KO t el XctV Ka1iJt£ t TlS TOlxo)'pacplrS! a:reOKaAtl11:,OVTctS TIp oAoypacpll EKKA'lO'la· EXTOT£ txouv 71:paYlla,011:01'l9El <JUxva E1CliJK£UES KCtL'O'UV,'l p~(J'HS. H a."ct<JKaq.IK~ bIEPEU\!1'lO'fJ ttpEPE ITTO 9wS ap1(nES T-acpE~) n:'Otl tSWITav av.[.l11:Al1PW.[lctTlKt~ 11:A'lpocpopl£1; "(ta ''lV ro-rcplu ''lS £KKAllO'las·

METa T'l"\! KaTaITK£lJ~ O'TEyaO'Tpou ylct 't'lll np0'PUAU~'1 TOUl1vll[ldouun6 ,lS ,~poxtS) 'ro 1999-20002 oAo.KA'1 p wefJ KE tl Ka8ct fpw'l Kct l 11aVctKaTuO'KEu~ TOU llEyaAUn: pou ttEpOllL; TOU "OTIOU ,0[XOU (ElK. 3)[.la~[ llE ,0 ctVTlO''tOlXO 'll~rtct -rou 86AOU. <J£ Tpns EyKa.pO'I£S ~WVES Kat a1t:OKUTarrTa8f]K£ ,0 OW[.lU rtE TlS[.l0VWO'£lS ana KOUpaiJa.VI 'tf]S £KKAllO'[a~) O'ul1cpwva llE ''IV £yKfKPllltVf] ~l£AtTf] (ELK. 4).

LUVEXl.O'Tl1KUV Kctt OAOKAllPw911KctV OL EpyaatEs an:OKctTaO''taIT'lS 3 kat O'UVT~ Pf]G'lS TW." 'tolxoypatptwv 'l1S £KKA'1O'luS ''lS AyluS AlKuT£p[v'lS (rAK Mt;CPall11:) 4 (£[K. 5). AnoKaTuO'Ta9'lKU-V Ol pWYllES TOP rtEaa(ou 90- AOll mWTEptK6t Kal TYJS ctvTloTOlX'lS SUTlK~S 6irl']S TllS £kKA'1O'las [.I.E evE[.lttTct an6 acr,~wTokoV[ctllct at cruvbua- 0'1l6~Lt ,IS Ep/a 0' its cruvT~ P'lO'l1 ~TWV 'W lxoypa9lL~),v. L.1:fJ cruilE-Kttct KUlf-!tTa TYJ" oAo KA~ p wa'1 TW.V KO up aaa v lW v TOU oWlla'Tos TI']S EKKAllcr[as! [.!OVWe'lKEE.~W't£p LKa Ketlll v6na o'fi'l fIt EnlxplCY,fIa a,n6 KOOPCWCtVL, OAOKAllpw8'1- xe, £nLall S! Kal'l S laf.lo P cpw crY] -rou Ittp 1 i3 aAAovTa xwpo u E, K, 5 El'y"-,,h, <TuV'C~P~"'~PWHO'x¢rpa'l"wv.

vo-nu Kal bUTl"K-a TllS El<'xA'lO'iaS [1£ 't'lv Ka,aO'Keu~ VEWV

KTLCfTWV n:£~OUALWV Kal'np E:rel()KEU~ TWV TIlXAlWII, 'TIF 'JIAaK6a,pwO'YJ llt nAaKES «A6tpSou» Kal l.lE ElOlKa KOVloot[lcrm ,W"TCAlXTWflCtTWV, Ku9(DS Kal '1111 TCtptrc61YJO''l ~ tpUTWcrYJ otVOpW'Vylct CJ'Kla,

2 ,[",<; au,Q;o IYII tldoTOtpyo: 1Ip<111Ia.01l0198 qu lie 1t1<n:~(nl~'w L! II' KTI1:, pA, A~ 54 (J 9'V9), X POVLKCt, 973·4 ~n L j\ IISS (~OOO), XpOVIKCl (uno "~",U1l("(J'1)' (JUIL'I'wv"flE '"Cll1'« Eq'KPlollILcAn~~ (Y1'''p<WOTJ~ 1<;<1' crLn'T~pll<Jll~Tll' "KKAI'I<1I'l~ TlI<; A,(lnc;AIK(w:pr'l'l<;"" vn nO/4'1 EBA/49S2:/2;3·11-1997.

3 0 I rp,((llTilO, <lJwl({'tTcl tr1'Cl(Flj<; 'ITpuYf'ClToJ10nj-G'lKl'tV f'" ""ipAc ~''l TO~ (fpxm~KTova LT£AIOU BAucrio'l-

4 O! cpya(ri[<;oirvT"lP'W'I<; "P"Yf'<1w.1tOL'18'lKoal' !Lunip!'_"'Ir'l -WI) ~"T<1AAnQA6lriu !"IXLH!K(lU n"v(lyi·~~"l Ek"uA'"K~ 'W! T,"V,!,xvo)dry'"v o'lJ"r'1p'1"~v "P Xa LOTliTlull L'~Tl\p" n a,m'rouKOU)(Cll AJ..r;ll I1£'f'U.V~,

Mna TtlV EK1COVll- 0'11 T11~ <pWTOYP(HfllKli~ KCU O'XEStao"TIKl1~ rEKtA'1 piwO''lS T'lS U<pL'o"TCt~lev'1'S KaTaO'TclO''1S TWV 'TOlxoypacplwv5 Kcn 'T'lS ttE'ALr'lS O'uV't~ P'lO"tl S 6 OAOKA!lpwEl'1Kav 01. Ep)'Cto"l£<; O"uv':nlP1']O'1']S 'TWV TOlxoypa<pIWV(lno spyOA.lt~o 7,f1ETC! ano 01']f16(T!O 0IaYWVIITf16 xut O'Uf1cpwva f1E TIp! EYKEICp I [l EVil f1E?u':-rl']. K a'T a.-

crK£ua:cr81']K£ !1E'TaAALKO Eu.;.6 To 'O"oY~la "au '"110"'''011 apjovt"l!wU 1".-<1 ""; "py,urle,.

lKplWflU KaL A~<p8l']KaV

fl·tTprlCl"ElS 'T1']S O"Xt-rLK~suypaO"(as TOU 1:l"epl~a.AAOllTO<; Kal TOU U1rOO'TpwpaTO~ TWV TOlxoypa<pLWV nplVKCil KUS' OAl'] 'TIl 8ui.pxEla. TI"V EpyaCl"lt~v 1WU npaYFaT01[0l~SI1KavlI. 'EylV£ 1'] n:pocrTetrria TWV TO lxoypa<plW11 (facing), wrrTE va. weetlpe80uv -ret VtOTEpet KOVlatAetTa nov 7tPOKCtAOuV <peopa KctI o£v etVCtl ttlcr8l']TlKU EvaPfkovLO'f1Eva flE 'Tl~ TOlxoypa<plES. rrpaY[la'T01:j;Ql~8IlKE) E1CtO'IlSJ acpCtAc('["wcr'1 TWV TOlxoypa.<plwv !A£ T'1 XP~O'l1 e1rLge[lcl.Twv, EVW ITTlt; 8ta:EIi;; nov 1rapaTl1p~8'lKav KpOUO"tts aAdTwv tyrvE tl'1xavlIc~ a<pcdp£a~ TOUC;. Ka8mptS'1KtlV 't(l ve6'ttpa Kovdq.m:ret Kal or crut-mA'l.pwcn:.u; KCll e<p(lppoO'T11Kt c{CI"~eaToKov(apa aTlI; napu<ptl!; TWV TO!xoypaqnwv (a'T£q-)(illW'~{Cl). 'Eyrvs otepeuv'1aq Kat XapToypaq>lla'1J WtrTE va EVT01CL(fTOUV Ot S£crE1S anoKoAA~rrJ':w'VT(Ju U1COo"TPW[lCi:'TOC;: C{n6 T'1V TOlXOnOtLU KaL aTEpr.w9'1KS TO un6aTpw[la <[W,) TOlxoypaqllwv flE Tl']. XP~O"1'] EV£f-ICtTWVJ y] aU(JTaal'] TWV ono{wv ~'Gav aUfl~CL'tll [lE TO KClV!tl.fIct TWV TOIxoypa<pl~~V. 0 K.a8aplO'(10,; 1'"'1<; l;(llypacptK~S em<paVEIW; tylVE tiE Til Xp1l(l1l ~lI:lL"V Xl']ftlKWV ft£crwv, Ta onola E<papftorrT'1Kav (1£ T'1. t(Qp<p~ £1Clgepc(Twv.

S .H <p,~:royp(\ if"lo'l K(ll'1 0XrSi!!() 'I twv rO"XQl'pa<p";'" "IS.l1 yi", /\IKn'Epivll~ 7rp~n<1l,.orrolliGlv,ml f"'- 1!HTTI~Cm~ lOU B' Kn:r.

(i H f"i..t1'1 ,,,"v UAI.KW" ~rt,(l(II~£\II'l' 1M' ,OlXOYP"!!lIW1' T'I, AI;ia-; AIK'1'[phllJ'7rp(.1.YfI.cr1Q1!OL~erl'<~.1I ILr1!lt"WO"oIG TOU r Kn"L ~ITO 10 \l1tXVOAO yo qUVT~f"F"1 "PXtllotll"'" \1 [". Mou()"'";"ciKII.

7 OL£PTi!(ri"<;7rp'lY[1mon:!lL~e'l~<1V ,me !II" «A~rv<tt,,. r. f1uvA6n:ou/l.o, KCH M. X(l;:'~I]1'I~OA!'lOO O'E. f'££teISI~W!.t\'o O'uwpy£io.

S '[1YI'Io;, IS.l:lj fl~),.""TI!LKPOKAi!IIl"W~ tll~ ,'~d.q("!(("l~ YI(fTI'lv"X'IpaKOAouO'lcr'I'wv 7repl~IIAA()VTI~';'V (J'lJVe'IK(~V I:fH -no,v ~mn:n~(I"t~' v 1:()~~ ITl'tC TOl;(Dyp 1I\l' in;.

70

OAOI(A'lPWSy]K£ KaL tYKp(6Y]K£ a.no TY]V e1UCTT'll-'0VLK~ £1nTpO'1nl Y] apXLT£KTO\lIK~ [l£AETY] 't:nOKantO'TCW:'l~ TOll mnOTlKOtl apXOVTlKOD O'nlv086'HpLvva~ 10, TO onoio cruvopn':1£l pOpEla Kett avaToALKa. !-It TIl" Ayla ALKaTepivy]9 (elK. 6, 7). To KTtpLO Etval bl(~p0<1'0 llE ,:rEllTE IcrOY£ldu~ e6AOU~ Kctt -r,[llhw,a eptLTI:(v[ltllwv oW[laTlwvmov oporpo, FE t~etlpwY] TY] V6TlUTrTtpuya, II ono [a S LetTy] pe hal. 'OTrW ~ TtK [1 '1 P t(~VOU V <1' (v'"C0YP a rp (E~ KG( t KTtWa,OAOYLKCt 0 ti:lyp a'[l[la,(l TY]S n:allK~~ Tr£PlOOOU, TOV 19° CIlwva tYlvav1CpoCT8~Ke~ KaL E:ntllpam:l~ aTOV 6porpo. [lcrTOcrO,'TO K'(lpLOpollpapSICfTY]KE. enol' B' TIaYKocr!lLO Tr6AEVO Kal tnon: TO !lEyaA.tl'fEpO T[l~lla TOU operpOll Trapa[l£vtt Epttn(0[lEVO.

H 'StLV~ KCtTIX(JTaay] TaU KTlplouaTIalTd TY]'V anoKa,aaTct(J]l TOU Kal Tllv avaon;y] - lltCTa a.'Jl6fHa cruYXpov1l apxm:x,ovlKll ypaq>~ - TWV SWT'lpouf.L£vwv aTOlxdw'V TY]S a'Vay£'VIIY](JlaK~~ TouapXLT£1<1:0'VIK~<;. ISlalT£po Evblctrpepo'V :rrapOtJala~£l TO ;u16YA'vTITO KaL Swyparplino.'TapO:'V1 crTY] VOTta nTtptqa ,OU) TO onolo unorptpn ana 1tpopA~llaTa vypacrla<; Kat Kl'VOUVEU£l \la Xa8d (ELK. 8). H npoTacrll Yla TY]V cruf11tA.~pwcr~'T(l.lV EAA.ElTIOVTWV T[lY1!-1thwv tAapE cropapa unc)1fy] TctTEKf-I~pla TOU napeA96vTo<;! £vw £VaA.AaKnKanpoTa811K£ va avaKa,acrK£tlC(cr8tlTO :;UAWO veoKAacrtKo crc(X-V10'1, yw -rcoxcto tlnapxo.uv 'Pw-rOrpa<1'[E~. H anaAA.oTplwcrY] 'ty]<; VOTlCl<; 'JlTtpUyCl<;} nov :rrapaf-ltV£l tOIWTlK1j} Sa ~0'18~crEttrTY] bll:lcr4lO"y] KClt 'Y] v ct vaS £L:;~ ,0 u, sv W. '1 CI'JtoKa,acrTClcrll Kat Y] tna:;Y] crv[lp(:(TWV [k£ ,0 f-I-VY] f-IelO Xp~u£wv Sa CI~t01tOI~crEl ,0 0'1,[10crto ClUTO KT\cr[.UX"

TIpoXWP1l!TClII 01 npOKCnapKTIK£~ Kat OttPeu-VllTlKEs. £pyaul£S o-ro (010 KT[pW! [is bl£U-

8 till crY] 1"WV 0f-l~PlwlI VOCLTWV T01,l OWp"ctTO"~ TOU E'k.8 :;OVA a rrt ur.-ro "," \l\irp"p'C1T6,~~ci", "TIl VOTla

YKp".P.IUP.tVOU oporpou 'tau 10, £VW napaAA.llAa rr1:{pvra ,OV ,r.r.O.T"'OU apXQvT'~.a';_

crll\ITY]p~8Y]KE ° swypmpIKOSOtO:KocrllOS TOU t'Jt-

TIOTtK01J T~ClKIOtl TOll opoocu, nov npocr't"CLTn'n"Y]KE. ano T'1PpoX11 Kat n<; KetlPlKE<; cruv8~Ke~ [.It TIpocrwpwo U'Ttyacrtpo (£IK. 6). To llEYCIAUTtpO OlCIX'1Py]lltvo Tf.L'~P.CI TOU allaytvv'l crLClKOD KTlp[OU all~K£l cre tSlWT£<; Kat [StOKTllmCtKaTIpopA~f-IaTCl8ucrx£palvovvTllvcmoKaTaaTCI(J~ COV (cue, 7).

ME E~alpwl1' Aomov, TO Tll~[la TrOU a'v~K£l cr£ tOlWL:£S, OAOKA.y]PWS!lKClV Ot £pyacr(t~ ClnoKcnacrTClcry]s aTO lcr6yno 'tp.~ lla TOU lTITIOTlKOD KTlp[OU, OTIOVUT£p£w8'1Ka-v Kal apttoldy~eY]Ktcv 'Ta 8qlEA.ta Kat 6AE<;- or AL8000ttE<;, ESWTEPIKCt KaL ecrw't£ptK4. Ka:rroLol ana. TOV~ ,O[XOV~ ETIIXplcr811Ka-v, T01{08£T~el1Kall oamoa, Kotl!flwllctm, I1AEKTPIK~ Kat V8pCluA.lK~ £YKcnacrTCIcry] Kat SYlvall Xpw[lct'Tl(JlloL Or XWpOL etUTO[ A£lTOlJPYOU-V TIA.Eov (,J<; £pyacrT~ p La Kat anoe~K£~ TaU T£XVlKOU yp_arp£lou -rou T.!:::..n.E.A.E.

<) I=o,,~fl,] K£ rrXiTlK'j [,EAh,] nrro TO" npx."h~.cnm M-W1A~ Z~rAi" TllQ'r<! 'nih,,,:;-, IT 811lh.W.fl~:rll:lj~ TO u tpyciO'ictr;cr'I;Q i\ih:-tLljHUXlm,6 t["ll'a TW-V Ar:o)(a ,,1 tJTli.cr[,oJ V roo T}Lli fI<H0'iApXI:r&nCVtK'ic; ron t8VLKOL' Mnqbp' o·lJ n.QAu.,,,X'"dQ·~ ,0 2003. "1 orrol a 1tPOJ<lPf,,\crT'IKe 0';:11 Jl!vtXWl ;02004; crufl<l'.("1'(1 fLe ,I~ UTIo<pitcrw; "1~ LFl. E._M ... M. rtp. H !,<1.£"1 tXu UTIO,W)"le,.; 1~ tit y",PLcr,].,mO TO KAL_

ro o L 'P y,wiu; [P"<l1' -~L[ £1tl~A"'f~ ,"-'1' ~ pxmKT~'''wv LT£A'OO 13/.."JiS~ K(ll M IX":\I] ZSPAt.'"lo

71

Aria I(vplaK~

To O"vY1<p61'Y][-Ia 'Y]~ Ay[a.~ Kupla;J(~" 1:1 ~p{o"K£'Tat aTO "IIOTIO M1CO"6pp::O, O'Enapooo TY]~ 0806 o~~~ pOll S[nAa O"'tCt TEtXl1. An:O'!£AslTCt\! f:;KT6~ an6 T'1V f:1<KAI"]O"la [-It: TOV [-IlvapE, anD ct) 'to KTlplO TOU TCtq>OU "T01) MnoupC!:~av! ~6p£La ''l'';£KkAI1(y(a~, [If: Tl1v C!:W:[!ctV"TALctK.Ctl"tO ::rtY]yaol o"ru avCtt"oAlKCt "TovJ~) 1Cpoo"1(T10"[lCC"TU ano "t£crO"e.pu; [llKPi." tPtl1CW~lt"VE~ KetTOllde<; Keu [-Lia.:; YKPE~ 10" [!i. v Y]':; O"'ta ~ OPEWOUT IKCI. T'1':; Ka I n:; (WAe". ''lS) y) T'1V EPtl1CLv!-,E.v'1 SlWpO tpl1 Kat"O LX la t"'lS T(1)PKOKpCt"Tia~. pE "<1']."\1 allA~ 'y]<; erTa U)I,HOAIKa 'H1S Keu S) "wv avq.l.6puAo rrro avaToAIKo Ct.KpO "t0l) O"VVOAOl) !-IE "tiP 1CEplpe-tptK1i l)nt:pu'Vw~t£Vf] at.iAll TOU (ELK. 9).

AnD 'Ht O"1Capay[laTCt TWVIJ(,;ItO[.l.EVWV t"OlxOrpaqllW"V 11 tKKA'lO"ia. T'1':; AriaS KllplaK~S XpOVQAOyc:lTCUCl"TO ~' tl-10"6 TaU 15°U - apxi." 16°0 alWVet. 0 vao" e(val ~o"\!6KArro", KdAu!-'l-rt'Vos t-LE O;VKOpUip1'] Kilt-Lapa, TpLnA£UPl1 E~WT£pl1(a a'lt[Sq: ltpOV KIlAUl-'[lt-vy] ~le TeTap"ToCl"<palpLO Kat ~VAIVO 1Ccnapl rlet ru"Val1(wvhy] .LTDV ~6p£IO TD[XO OlctTl1pdTctl £"VU 11C1toTllC6 8opwt-Lct t-L£ UTCi.p-

II N. f"ir::crrvc.\s. Tel (luy~p6'llft'llll.~.Ari<l,' I(l'p'''~'is cr-"ll,wuH,n"Ktl:;;:6i\'I"'I, P&bL1U, C)"T" flp,n'''zmf 200i, l28·1:\9 Km T.i\'. 1.)2- 146.

72

A I" j" ICr J' j "' K H

8vpl1 Y][.1-lKVKALl(~ KOYXY] lcal1CpO£~£XOV 1CpOIJTaTSU't"LKO 1!Acdaw !-I£ aval'Auif1a KU[..!CtTLa crtrv8E.Tll r; 8 urro [;I~ r;. LTY] v cv ct-COA L K~ nAsu p a TpUr; TO ~W'T(r; anY] piosr; cr-Cl1 p i~ouv 'TOV ct -vaAl'] !-I f.LaT 1KO TO[XO TOU K~:rrOU. 0 "V6TtOr; 'to (xor; (XU £-\la f1£YCtAO TO~WT6 rrvo lY!W, ()~ f1E.pa q>paYf1Evo, f1~KOUr; 6,70!-l.) onou om;voiY£Tat£-va. [..Isya:\·o 1Cd.pa8upOKUt d-val EVTaYf1e-vYj 1l KOrX1l TaU «fuxpattn». To T6~0 aUTO 8a !-I1!Opo:6crS\lct SIKaLOAoT~O'sle.\la. aKo[..!l'] -VOTtO KA[TOr;) 0ttWr; KctllEVd [Xvor; GTOli TO[XO ~ 11 aVctiJKa<plK~ olEp£:6vr]O'Y] eev ctTIE.OE.lt£ KaT[ Thoto. 'OTav l'] E.KKA'1{).(a[..!E.Ta-cpcmIlKE. (IS mesgid, ovo[..!a£;OTa-v Alagia Tekkia ~ Teeehe l«(l apyo'n:pa Borasani Mesgid Kctl npO!J-CE- 81lKe cf'Tll -voTt05VTli<~ ywvld. ~llVapE.r; .. 2::6ttq>W-va [;It Tl1 [..!apttap l"Vf] t']nypctq>~ -co 1870) aVaKct-

TtWKeu amll K£ dn6 TO -v AntE. Ilacraf1£"Ca ano Sl1rtl£;; - nl8a-vwr; emo .our; w:xupour; crewlwvr; TaU 1851 ~ TOV 1863 - 0 bUTlKOr; TO LXO r; A£1noTepOr; ano-cov apXlKOi[-lt Tpta napa8upct, 'W Eva o-rov 0p0'P0 'Kat ttla -nopTa, Kat'a TIp rreploSo TY]r; In:1COTOKpaT[ctr; a 90AOr;-Cf]r; £KKA1liJ(W; Kat TO tep6 e[xav TO lXOypaq>tEr;! 01 On01Er; K ct A u<p811 Kct-v -Til II nE p lOS a '"y]r; Tau p KOK P a'dar; ana apK£T£r; iJTPWcrW; aO'~£tfTYJ' Ta 0:60 aUTa [..!EPI1 TOU vuou TIapOV{)[asav EVTOVEr; pWl'rt£r; xru [-I£YUA'1 aTI6KAlIJ"l1 TaU VClTtOU Toixou a.no TIlv KctTaK6puq>0, TIOU Oq>etAOVTa-v KUp(Wr; crTY] OtuVOltY] TOU TO~WTOU uvo [1' [1ct-:ro r; Kat Ttr; nAu~ yIte; (o.J8~(lur; TOU 86'AOtl Kctt -rwv -rotwv cvnm~ p l~ll r; -:rOU a -vaToA [KO:6 avdA11 [1P aT I KO:6 Toixou.

Mna T11V OAOXA~PWO'Y]TY]S avaO'Kaq>IK~r;

olepeuvrjlJllS Enos Kat VOTta TOU vaou 12, Ka.8wr; Kal T11~ apXlTEKTOVlKl1r; T£I(,!-ll1P tWO'llS 13,1CpOXW~ pY]O'tt-v OL [lEAETSr; a:pxm.KTOV1K~r; Kat O'TaT1J(~r; ctnOkctTaO'TdlJf]r; l4 KaL or TIp 0 KctTctpKTlKES epyaO'[er;iJTlllI eJ(J(Af]0'1 CncctLTO EUpt'rrEpO O'uI'KPo-:rll!la 15,2:'11 (J'UVEXHa KaTctO'KwacrTf]KETOLX[OJ TO O,TIO[O op L08ETt]1JE OUTlKCtTOV xwpo TOU O'1JI'KpOT~[1ctTOr; rte TY]V o[..!0Pl1J O'TY] VOTlOOUTl1(~ 1'WV[ct TOU aKLv~TOU, lOLOKT11G[a, OAOKA11pw8f]KCtV ErrctV£lAy]p[..!Eva epycWlsr; Ka8aplIJ[10U (J'E CA0 TO dUI'KpOTY][1ct, [..1£ Ka8a[pwfj TWV O'Ix8pwv ETI1XP lO'[1Ct.TWV) unOG-r~ Pll;11 HOlp6ppOTIW-V 86AWV Kal aVTlcrT11pll;Il avaAf] [1W-HlKWV 'TO [XWV crT 11 V EK)(Ay]O'[a KaL ,_ct POPUOSUTlKa npOO'KT[O'[1ctTa:J [1et;etInat;("~lI::t;, KAaO£tIct TWV OEVOPWV, an0tIaKpUVG11 ctv£TIt8u[111'y]S pAacrTf]lJl1S Kat TIEp[q>pct~11 TOU O'tJI'KpOT~[1ctTOr; cr'Il vo-rtu Kat aVctTOAlK~ atJA~ urro TOV op0[10 fLEXPL Tct T£tXY] KaL TOV lnnOTlKO ave[1o(1uAo. To lOlctLTSpctl{l8ap[..!tvo santoo TOU p6pELOU Kat TOD OUT1KOU xwpOU T'l~ avAIlS TllS ElC.KAY]GlctS KaAunTnm ano pOTaaAwTo [lE TI£p[T£X\la ctKTI.VWTCt Kall'pct[1[11KaGXESla, [O'WSTOU 1870, £TIOX~ avmw[vlO''lC; 6AOU TOU aUI'KpOT~ttctTOS' H SpElTIw[1Evll SlWP0'P'l KctTOIKla £TIOX~S Toupxoxpurtac, ctliaToA.lKa eY]S tKKAy](r[ac; Kat 0'£ VIlA6TEpO £n[n£oo, 11. onoia SlctTY]pei apKETa iJTOLXelai 6nw~ TOUr; q>tYl'lTES, TOUr; onaSEs Kl:U 1'£V1Ka xapaKTllPLO'T1KCt TWV ctPXOVTlKWV

n 11.153 (1998),X~0""'](Ii., 1000.

1.3 H a PXI-rf](1"G 1'1 KII '[~"'fIIIPiw(f'l tTL \lEe IJ,[H ]TA"i1)'Ln TQU B' K n Z.

14 o I iL"Ah[~ -npxm KTQV'](li~ KClI <1'trnlK Ii, nllT,~C[-rlicrliw'l' E~cJlm,,\8 '1Kav nr.Q "C(,V npx",Ir;TOva N<iA~ n L rorvo KGLl ,01' ];;OAIl:tKQ f"l:laV\KO Apl<1'to811 ~o XrH~11SaK 1'1'

1.5 ,/E'YKPI(j'l EKI'A.'(j'l<;JCpom-;;ap)(cLK(Ol' 'PT""""l'» Yfl 11(j/4~ EBA/SI1)6i30·12·1997.

73

'It"" BaAKaviwv TI1~ £1t0X~~ TOD 18"U Kat 19pu ut., Kal aV'lKel o-ro b.llp.ocrlOJ £nax8'lK£ o'ro tpyo p.na ana ct1t6'PaO'tl TI1~ E1tl-rp01C~~ KC(l a1toxw[AuTw8'lK£. A~<p811 Kav, E1t[cr!l~) 1Cpocr1:Cl'n.U'tlKa [AtTpct rta va ttllV KcrrappEucrEl, £V(~ EK1tOV~e'lKav Ken Ol apXLTEKTOVlKt~ ll~) .. tTEs aTIoT61t(<lcrl1~ Kat a1WKaTcwTacr~~ -r11~ 16.

H aTIoKctTClcrTctcrll nl~ EKKA'lcr[a~ 17 ~EK[VYJcrEJ crV[ACj>WVU [lE TIp EyK£KPI[lEV'1 llEAt,YJ IS, !-IE T'1 OLctTIAaTUVO'11 Kat TIl" £v[crxucrtl T11~ 8E!leA[(<lcr11~ TOD VOTlOD .. OIXOD f-U: TO TO~WTO aVOlytLU (rla "1" ctvaAl1'V'1 ,WV nAaytwv we~crEwv TaU 86AOU) CTE ~a80s 2fl· Kat TIAenOS 1(1. Kctt Tl1v UTI08EtLEAlwCT'1 TOU u'P1- crTaflEvou ~lE 'TIl foL£90oo TWV VTouAamwv. H EV[crXU- 0"11 cruvEXlcr8'1KE KCU TIaVW axo TIl" E1tLCj>crVEtCl rou EOaq)QU<; Kat SLct~lOp<j'w811K£ KTlcrTO nE~oUAI E~WTEpIKa. AVG:AOl''1 £v[crxucr'1 T11<; 9Ef1.EA[(<lcr'l~ ErnIE lWI aTO OUTIKO T~t~foLa TaD pOpEIOU 'rolXou T1']<; EKKA'1a[a~ Kal TIEpLfLETplKCt TaD fLlvapt cr1:'ll VOTlOOUTtK~ l'wvla, 0'J10U O'UfI1tA11pw81']KE fLE 1Cupa[llSOElO~ ~ acr1']6to u<; 1 ~(. AKOAO 69 '1 crE '1 aTIOK uTCtcrTacr11 TaU VOTtOU "W[XOU TI1~ EKKA11cr[a<; Kat 1:'aU T6;bu. b.IU- 1tAcrr6v8'lKE '1 Ale08o[-l~ T11<; TIA~pwcr11~ Kat S£811K£ [-IE TO ,6;0, waTE vn AE(,OUprd crTa'rtKCt "-IS EVlU[OS Toixo~, xwpiS va UXAOIW9d '1 ~wP<j'~ TOU, OlUT11pw\ITaS '[0 ~lLXpCq..m (etx. 10). LT'1 crUVtX£lct SlctnAClT1J'v9rp<e crt: OAOKA'1PO TO u'f0<; TOU 0 OUTtKOS mix0<; TOD vuof aTO apXIKO TOU (r'1S lTITIOTlK~<; Cj>a(J)l~) 1taX0<;TWV O,60p., Sto'n TO O,25+L (EVOS OO[-lOU) T11S TOUpKlK~<; 1tEpl6Sou OEV mapKovaE a1:'aTtKa. b.tct'T'1pElTctl, waTocro, 11 0,+,'1 T'1e; TEAEU'Taiae; ,ru'T~S TIEPIOSOD pE Til" KEVTPlKll 8upa, TU TIapa9upu 8E~Ia Kat cpio-repc, TI1 t~C(p~laplv'l poucrouAfluvlKll Emypa<j'I' Kal TO TIapaSUpo aTo,' ruvatKw,IiT'l (£lIC 11). METa TllV C(1to<j'pa~li TIlt; ClJTOIWTCHrTa911KE xru auvnlp~9'lKE '1 ~6pEta TO~(VT~ l1C1wnK~ £laoSa<; pE cruv9nll 8taTO~lli Kal '111PIKUKAlKI1 T11S K6YX'll EVW OIClvolX-rl1Ke Ka.1 TO plKp6 TIapa9upo TOU IEpOD (ELK. 12). L,O EO'W1'EPIKO trlvav an:pEwaw; Tll<; AI9000[-l~<; [-IE. aVTLKClTacrTaal1 <p8apll£vwv06llwv

E'K. J I Bopt,oSv",,,,j ana'i"l T'l, eKI('A'l'r{a, jltTa "~£praO'j£,.

16 0, arx,nK!OII\Kf~ f,eAtre~ (tl'WTUJl("(l"'l~ K<lI C(1(O'«U(lO'Tlt<Jl)c; "1<; K(nO,KlU'; c,owv'\(),pwv 'lKO-rOV apXI'tSl('tOV(1 N.:iAO n,.m,,6. 17 0, tpyac;i~, 7!pl1r!la TOi<OI (le P)K(IIi ~E <.1':i Il},,'~"l rou apxm'u"vn ~TtA\(JU 131. uaiol}

IS «'E'Y"PUJfl OP'O'TIK1i, fl~AtTlJ~ K(II 'KT~h(fI'I~ ~P'Yf(1TIWV ClilOK(!'Td!T"::l1tr'IS TOll "l'y"po;;"If''''to~ K(118nl"n;p~u6yt'!Vv KTtO'fl(hwv tHOV 1rt:p'13 c'!l\.I.m·-;;ll X~lfI(".: Y n no/.0. A BMlv[j 190(;3/626/29·8' ·2005.

74

AriA K:rPfAKrr

TWV Al80S0[lwvl IJU[lTCAf]pw8f]KaV CmOpUSLKa Ta ap[lOAOY~~taTU TCOU £A£lnuv l<al anoKaTao .. ta8f]Kav OL pWY[lE~ £IJWT£pl1Ca Kat £;w-r£pLKa [If- cruppa<pE<; (tLK. 13). ElSIKa IJT'lV KOpUCP~ TOU 86AOU icrlo-rrpce f] VEO-

E,,;:. 13 ElTw"£p."<~ ,>..oro,!,', ,~, TEpll on~ <pWTlO"f10UI fmcrKEUaIJTf]Kt TO KOUpaO"aVl

n:dlllTia,l'wi m; Epr"""';· Tf]<; [lO\lwcrll~ TOU 90AWTOU .sw[lato~ Tf]<; EKKAllcria<;

Kal Sltu8£-ni911Kav oi USpOppOE~. Ta KOVla[laTa xou XP'lcrt[lono L~ellKaV ano<pacr(crT'lKav [lETa Tf]V EKn6vf]0""tl ElSIK~~ [.lEAETf]~ 19. AnoKaTucrTa811KE O~UALVO<; ytJvalkwv[Tll~ (eix. 14) KaL lln·poO"~aO"~ TaU f.!E ~UAlVf] n6pTa Ken O'KUAa uno Tf] ~op£la 0Vf]. LUVTtjp~8f]Kav Ta unoA£l[lf.!U'CC( TO LXOYPacplWV TOU lllKpOU TCapa8vpou -rOU ltpOUI Ttj<; KOrXll':; UplO"tpU -rOV KCU '1 KOrXll TOU tHXpUf!1t:. EmO"lC£uacrTf]Kav Kat av-rrKa-racrTa8tjKav TU cra8pa ~UAlva Koucpwp.a-ra Kal XPW[lUT[O"TtjKav. KaAu<pTl']K£ EK VEOU [lE A[8lVE~ TacpoTCAUKf<; 0 mnOTlKO~ TUcpO':; 11£ Tp.~[Aa TOV vn napu[A£vtt opcrro [A£ yuaAl, EVW TO 8antDo TOU \laou tmcrTpw8f]KE [iE XUT6 KOVl6SEfw TUJtOU KouPUcrUVLOU, acpou npOl1Y~8f]KE f] f]AEKTpOAOrlK~ EYKuTaO"'CaO'f]. 0 tjAEK-rpOCPWTlcr[10~ EXEl Entxra8d Kut o-rouc E~(UT£PLKOU~ xwpou~J KaeW~ Kal O'TOV CPWTLcr[lO uno XU[1f] M" TO U [AI vap E.

o [ALvapES, (1E E\la [1miAxOVlr tALKO£lS~ KAlfwKal KWVlK~ o"T£~rY] tVlcrXUf.!£Vf] [At ~UAlVO cxeAno Kat [lnaAAIK01)~ £'AKVo"T~ p£~! £fXE f-n(crll~ pf]1r[la'twcrEl':;, anoKA[cr£L~} an0(1dwO"l1 crt rroXAU O"l1p.da TWV nwp6Al8wv, Ka8w~ Kat £AA£lV'l [lEpLKWV an6 aUToUr:;. LT~8YjKE (1£'TaAA1K~ O'KaAWeTla Yla a\ITlcrT~pl~~ TaU, Ka8aipEO"l1 -rwv [llcrOYKPE[llcr[lEvWV (JTYj8aiwv TOU E~WeTTf] KaL YLa -rt.:; anapaiTYjTE<; EPTacr[£~ (ELK. IS). Mere, ana epsuv« 20 SlamcrTw8f]Kav f.!naAAll(.ol crUVDEO'[lbl [1.0VO O"Tll O"TEVll TW·\, 9wpaK[W\I Kat IJTO na-rwf1a TOU E~WO"t"Yj. Emo"KEuacrTYjKE 11 Al80DO f1~ TaU f.!lvap£ [.I.E aVTlXaTaO''taO"'l <p8ap[L£VWVAi8wlI, anOl(.UTacrTacrf] TOU UPf.!0AoY~tLaTO~ E~WTEplKa Kat aVTlKaTacrTaO"l11:WV cra8pwv EnlxptO"[1a-rwv j.!E vto EVLcrXUf.!£VO tcrwTEplKa. LTOV 4WO'Til EyrvE aVTlKaTaCJTctO''l '"t{dV KctTEcr'Tpa~l[ltvwv AL8LVWV 'llfTacr[.l.cnwv [1E ElKOO"lE~t vta xwnl ano AEUK6 TCJlf.!EVToKov[a~lct, npOKaTaCJKEuacr[ltvo.: Kat onALcr[lEva cr'TOlXEict, Ta onola O"TEpfWVOvrtu [lETct~U 'toue; liE [lnctAAlK~ o"1:Ecpavll O'Tf]V KOpU<p~ xru tiE ttHuAAlKO aKTlVWTO CJKEAETO CJ'tYj

19 H flfA!'''l TWV "ov'''fUhl~\' Tll~Ayin<; Kup [[IK~<; tyIVE CIno TO EflyaO'~I1P 10 ~IIS K<1e'lY'iTp,ap'l~ rr 01U"'<X~IlK']<; 2:x0111<; TO\) A.n.",). l'uirvva<; Ilmwy,iivv'l.

20 TIp0rflarOn()lt'lelll(~ <ISIK!] f1e1t;:'l tlViXVWi:rll' T'o" f'n<1A)"IK'~n' OTIAlcr![,~v Kill 'IOU ~<1Gfwt! Slir~pW(Hi~ TOU<; o-rov flll'opt, f:tt:f',([ 'tnolpwv(lTIO o tylw; [WO TO EpymJ'tl'WIO Ii.o fli'] 0" I flWV YAIK(~V ,11<; TIoAuuX"'K'l<; LXOA'i~ TOU A. n .8.

75

Ev:« « ,,21:£1:

E,,,. 15 AnO"",a(TTa(Tt, T()U I'tvapf..

~ CHJll Kal"TO OanEOo 'TO V E~W crTtl, nov KaAll1('tHa L !-IE rc L [1£"'OKOV La (E lK. 10). AnoKaTacrni811 KE Y] KWVlK~ an6Ay]~11 TOU ~ll1lap£ ~lE aVTlKa'facrTacrll TW1I cp8ap[ltvwv~UAlVWV [lEAWV Kal crUVT~prWll "[W1I vn6Aolnw~' TOU Ei1WTEPLKOV OTIALO"[10U 'filS xrn En'£vo6811KE etc..1'TEptKa [1E xoupuotcvi. AvclKaTctO"TaHllKE'l rtETctAALKllll [1LO-fA'lIlOS 'filS ,meAl'] ~Y] TOU [.Hvapt [1E vfaxaAKLvy].

B6p£ta an6 TOil vuo u:rrapXEL [1ovwpocpo KT10"!-Ia, osrou crn:yaSnal 0 .acpoSTou Mnoupasav AA~ Mna[1Tra, TOU apXlO"aAmyKT~ 'TOU O"oUATavou Kat Ka'TciKTf]T~ 'fy]S POOOU 2:ouAe"i[1av TOU MeraAOTrpeJ[~. H KaAut'l TOD YlIIOTUV [1E 0PLSOIITlO ~6Arvo OC0[1a Kal E"JttKaAutl1 na"tEAlas. To u[<Tf-la au"to, TO onoto cpaivETuL OTL otXTllKE £n[O"'lS TlS EJtl<TK£U£<; TaU AX!-te-r Tluou ro 1870J 0pl<TKOTaV f-lEXpl np6crcpa-ra O"E Epnnw[.l£vll KUTaO"Tacrf], TIOU npoKaA£O"£ -rf]1I EVctp~!"] 'TWV emO"K£llWV ,wv AL8000 rtWV rou KaL UIITlKuTacrTciO"!"] 'TWV EnLxpL<Tf-lanVv EcrwTEptKa K0.L E~wTEplKa, KUeW~ Kat KaTao"KEU~ -ry]S EnL:rrEO!,]S ~VALII'lS ° pocp~<; rtE OOKOUS, TEY[OES KUl n£n)"w [1et. H ~UAIV!'] crTty'1 [10vw8'1K£ KUt (JD[1nA!"] pw811K£ 1.111:0 EAucppa onAlCJ"[1t-v'lnAa1(a CfKUpoBtJta'ToS [1E "TlS a1CapaiTll't£S PU<T£lS, T'1V u8poppo~ KUl flLKpO "JtEpl[1npLKO O"T118a[0 (JTO SW[1U. AVTlKU"TUO"Ta- 8l1KUV -ru cra8pa ~UAlVCi KOUCPW[1U"tU, TU ortolu xpwpa-rlO"TllKaV (ELK. 16). To OctnEOO TOU "Tacpou -rOll MTIQupasav olacrTpw8r]15:£ flE XDT6 KOlliafla TUTIOU Koupacravlou Ken CfuVTll p~811KE 0 Tacpos Kal Y] f-la,p[1apIIIYj E"ltlypacp~ (ELK. 17). Tlprv Tlli! fllap~l1 TWV epyacJ"Lwv np0f]y~eYJKEY] 1']AEK"TpO-

AOYLK~ El/KaTa<TTacrf].

ME-yaA'1S KAif-laKas Epyacr[£(; fXODV £KT£A£CTTd O"TOUS aUAElouS XWPODS, KUpl"\('; A6yw -rwv fl£yaAwv u"ljroflnpLKwv Olacpopwv nOD D1Cll.PXODV [1na~u -rOD £TIlTItoou avaToALKl1 TOD vuou Kat L1']S vonas auA~s. AnoKaTacrn't8f]K£ ° Xaf1llA.oS avaAy]flf-laTlKO~ TO lxos nV({TOAIKa HI'; vo nuc ({,VAllS T1']S EKKA'lO'!as f1tXPl TO u~ros TWV 2fl· ana AL80K"TLCT-r0 \0"600[10 TOLXio, :n:axous cr'TY]v KOpUCP~

E.lt::, 16 To fwua-w~do ,ou M1J:oupa\"h fle!"ci ,,<; £pyaa-(EI;,

AriA KT/'IAKIJ

OAO~l. KCHaTf]pacrll O,90p., SH:tT11Pc.::)v-rCl~ "to <:"Ol6:~£O"o £1C11l:£OO nov "itEPl~6:AA.El TO tEpa TOU vaou lca! aV"1"lmil p [{;ovm~ tlE a u-tov "TO"\! Tp 011:0 TOV V 'V 11 A6"TEpO

! TO[XO "TWV 6 [1. To E"itl:rn:oo a.u"T6 SEKlva dttto"w~ ~IETlt Til OtllvOlxSdaa ~OpElCt l1!1C01"lK~ Eicrooo,o1l:0U iXEI

I T01l:08E"tf]Sd - O"E E"ltaq)!1 [lE TO"\! Ta.qJO TOU «MnoupcSa.v» - Al8lVI'j K),j~lCl:Ka ctVOOOU, TLf.PVa. :rtlO"(tl an6 TO tEpa O"TO (nlto~ TOU 1m pitS upOV TO U KaI O"uvqiS£l VOTta KClT'l<poplt;ovTac.; f!tXpl TOV KAl.pCIXWTit OICl:1l0P<!'W!-'tVO cmo apxah:~ ACl.TO.~.U1crElc.; ~paxo, O"E Ct1tOO"TClO"f] nEpirrou 6-7[l. anD nl~ao"11 TotJ[l£cm:lwvlKOD Tdxou~. To o£DTepo u'V11A.OTEpo E"lt[n:EOci Opto8£1"£tT(lL coto 1I:pOUqllo"Xit[-!EVO Al86K1"IO"TO TOLXio O"E crVVEAW.t TOU 1I:EPl~£1"pLKOU TOtX0tJ TaU O"'Up::pOT~ [laTO~! }tou SEKIva. ci1l:0 Til pOpElCl CIUA6TCOP"Tct Kal K.Ci:n:u8uvnc(t TCpO~ "V6'w mpvwvTa.c.; 0"£ cmoer'TCl.O"'l 2tl. ava:roALKCt TOU IEpou. To'tatXio aU"TD, TO 01t0(0 pE1"aTpCf.'l"t'lKE O"E etva.A1W~l'rTtl(O, a.VOtKOOOp~el1KE (J£ 1IOrrOO"TO CtVW TOU 80%, [.!E [L£'ra~AlrrD 1ICtx0c.; mIl pa.IT1'] 1100~l.1tEp[1totJ Kal (JTl']V kopu<p~ 0,40[1. To utac.; TQU, ere a1toO""TCI..O"l1

YUp(,J ITTa 15[1. cmo TO lEp6,elPX[~£L va KCIT£~a:[VEL KAIpaKWTa, l(ClTa S6f1.0v§, KCIt vu o"'rpttpETCU KUKAIKO:! apXIKa.rcpo~ TCI OUTIK.a Kal O"Tt10"V"V£XElct 1tpO~ Tet ~6pElet, llKOAOD8w"VTac.; TO TCpavEc.;/ "TO osrolo p£"TaTpbIETcH 0"£ 1(a.T1']tpOpl1(~ rcp6(J~a:0"1'] 1CpO~ TD vona CttJA~ TOD (JUyKpOT'~!-'ctTO~ KCI.l 1"1'] Oml1(~ tkrooo TOU vaou. 4:!'Q TCEpa~ 't01) lif:raTpErcETaL O"£q~IIKVKAI1(O TC£~ouAI,rcOV 1tEpl~aAAEl pta tI£ya.A1'] erDo"TaOa CIrc6 XODpIJaOtES (lOCK. 18). t'ra v6- 'tla T'lc.; a:UA~S lUll 0"£ ClYU0"1:olXLa ~lE T!l" apxaia: AaT6~l(t){jD £XEl Olct[.!-opcpwSd K.A[tla1W, D onoia cvwvet oAll Tet mbn:.8a !-I£Tcr;D '!ou<;. I.TO OUTlICO opro TI']S cuA~S cmevaV'rt ct:u:o TOV plvapt nepL~A~8tlK£ CI:1(O "tOIXIO KaL 1'] U<pWTa.[1£'1!l1 0"£ ut1'] AOTep 0 £1([1["EOO xouppaSla. To Tp~!-,a a.vT6 Kelt OAOKAI']POS 0 m:pLpETPlK6~ 'To[xoS, ° 01l:0[OS opL08eTd Kal T11 VOTla aDA~ 1I:pO~ 'ra:

OUTIKCt. !-IEXPI 'TO Mf.(l"CLLWVlK6 TetXOS, E1I:lXP[IT811 Ka", acpou 1!"pWTCI.. (J't'EPEW9'iKClV. I.TO K£v-rPIKO 1I:Atl't'Wpa K(UCl:0" K.EUCtcrnlKE crumf] [1aa1ToXE't'EUertlS '!WV op~p(WV v8thwv, :reOD CfUYKEVTPWVov-raJ ITTI'] VOTla ctUA~, CI:rrO o La.'!p I'] TO II S. I'-EyaAOUS "T(Jl~H:'VTncrwA~i!£c.; Ka8ETct 'TO:rrOe£Tt]~[tvOu<; ITTO toaq)QS

77

EKK"HI!JEJ:

KUl[-l£XpL Tl']'\1 E1Wpa-vnU TOU TCopw80us UTCEOa<pOUS, ot onoioi TCAl1pw911Kt:t:"V [1£ [16AOU~ KUL OKupa !-,q'aAl1~ 8LUTO!-,~S 'Wt Kat.:6<pTl1KU-V cmo XCtALKLU !:uKpoT£PilS SLQT0fl-~~}WO'TS -VU SWX£OVTUl OL noer6"tf]TES TOU w:pci'u yp~yopu. T£AtlS, ETCLcrKEuacr'npC'E '1. mJAOTCOpTQ (£LIC 19).

QA.oKA'1 PW811KE, tnH, 110"TEP£w.O"l1 TllS EKKAllerla~ KUtTOU ttl-VUpt) q £mcrKEU~ 1"OU'TQ:<pOU TOU Mrcoupasa-v KUt 11 ota!:l6p<pw(J"11 TllS vo rtuc UUA~S. H OAOKA~PWO"l'jl WcrTOcrOj 1"'lS Ct1COKCnacr1"ucr'lS XUt Tl1~ oLu[-IoP<pw(J"llS OAOU 1"O'U (Juyicp01"~ fLU1."O~ St-V~1"UV SUVU1"~, A6yw Tl1S .bTu~l1S (rTO t.pyo [lIas UK0f-t'1 KUTOtKIUS, TllS [-IE1raA'l~ Ka8uO"'ttpf]0"11S Trl~ OAoxA~pwerqs '"Cwv fl-EA£TWV Kat TOU (1U~'lf-tEVOU KOO:TO:US, rrou TCPOKUTCTEl UTCO ns odnAtov EpyacrlES . .6.Ev oAOKAYjpw811Ka-v, (J,)S EK TOUTOU, 01 OLKOOOf-tlKES [pyaerlt,s aTCoKuTao"TuO"l1~ o"'TU~OpElOSUTtKa1(pocrn[O"[1aTaJ TO "JTYjyaol p.E "TIp avt.[l'llWl GTO aVCtTOA.lKO eruYKp6TYjf-ta tiE TrlV KUToud.altuL "to "tdx.oS Tl1S ToupKOKpuT[as KUt TOV aVEtl6[luA.0.

.MEI',\,\H nA,\A10XPILTIAII'fKH IlA~I,\IKff

MerctA'1 TIaAaloxP ro-r urv lK~ B aO'lAl K~

'Eva oAOKAIl P(uflEVO EKKAl1crLaITTlKO ITuYKp6TY] f!ct 4. SOOT·fl· ~AeE yla npw't"l'j <popa crro <pwC; ttE 't"1']v aVctITKa<pIK~ EPEUVct, Il o-rola ~EKivYJcre"to 1967 xru OAOKAI1PWSYJKE rrsphroo StKet Xpovux apronpa (eLK. 20). ITPOK£I't"etl yw '1"1'] MeyaAY] nctAalOxplIT't"laVlK~ Ba(nAlK~ T'1S PoSou ITT'1 ITUtt~OA~ -ctllV oowv IT. MeAa Kal XEl~lappas 11, Elvut TpiKAl't"YJI tiE -Cpl!1EPES eYKapCrLO KA[TOS, ITt ttOp<p~ TI Kat ~LE 'ltHKtll(AlK~ EITWTEplKa Kat YJtt1etanA£UPt] ~ TpinAEUpT) e~WLE.ptKa KOrXYJ LtpoU, 11 o-nolu npOIJ£OlOE IJTOV \lao T'1 {lop<p~ IJTctUpOU. 0 I OlalJ-caITElS -C'lSI 63xSOtt. rrspirreu, xwp[S vet lJullUnoAorta9d TO aiSplo "tllSI -C1"1"1 KUTctT(,lcraou\lflETa~u -cwv pEyaAuTEpwii ~ctaIALKWv lJ"tov EAAa.olKo xwpo. A.U"tIKCt -cwv -rPlWV KALT(~v TOU KuplwS vaou ~pt9I1KEVCtpS1TKas Ilt O"l'WctV-ClKa t1lq>lO{vTCt. 'Exouv t1rlO"'1tLaVSd TpElS qHhrw;, 11 nUAuloTEP1l ct1rO -CIS oxotsc aVaYETal O"Ta {leaa 1LEpinou -rou SO" al.I EVW I'] veoTEpl'], ano T'lV o nolu £XOUii OWTl']pI']Se['m m:pIO"lJo-cepet o"rOlxda, eTTO W fluto -tou 6°U al. (enl louo-nvicvoo). To ttEY<lAO 1HIXOS TWV TO [XLuV (2p, neplnou) KaL TWV 1rEO"awv (2x2, S~l.) eTE eT1)"SuctO"~.l.O {le Tle; yeVLKtS OLcteTTaaele; U1r00I']AWVOUV"TO utoe; Ket.L TI'] ttOp<pll TI']S avwoofll;<;. Tc KAlT'1 Sa 'iTa" KaTa ncwu 1rLSUVO-Cl1Tet KaflapoO"KE1rctO"Tct, e"\i(~ YJ ttOp<p~ -cou vaou Sa 1rpbn:l va eiXE nlSav6TaTa O[.<OLOTI1'T£<; tte TOV ArLO IWCtV"'l "tYJe; Eesoou, Ano Ta nvueTKa['<futva npocrK"tiO"[lcna af] [lanIKCl1:C:PO 8ewpEhal f] a"tauplK~ KOAu!1m19pa Ken"ta A£l~fa'\la TOD

21 lei .. KOAAlll;, H lmA(1I0Xf)ltr"IIII'I~I'1 KCIl ~\!~Q\nCi vii P6oo" lei t1vTia-!lcrll tlUI<; ~AAII I'IO'TII<:I'I, rr6All~' at<l IIp'l~rl,,a 2000, .of! B', 299-308,

79

~a1C'Tlrr'T'l p [ou, EVW t.\.EyaA'l 1Cocr6'T'1Ta xrv fj'TW"V EUp 'I {l Ct.{tl "V, rrou ~pe811"::cn) an6 6A£~ n~ t?toX£~ XP~crtlC; 'TOll !-ClIlWeLOllKat KupiwC; an6 "np £AA11"1- crnK~ !-~expl Kat 'T1TV nc{AcUOxptcrnavlK~ 1t£P[O.sOI AEhlla.va 1:OlxoypacplWVj E1tlTOIXl(,JV Kal £1tlOet:n:c8tW'V Vll'PIOW'TWV (ELK. 22) Kat ~ctp~lapo8t'T'l{ltl'(._lV! KaElwc; Kat 1CA~eOC; ctPXm:K"TOVlK(~V l-U:AWV Kct"t"ctOHK Vtl OU"\! "'1 Cfll ~W:Crl a: CtvTO tl TOU ~tVfJ ~dOlJ K ell -rOU apxatoAOY1KOU TOU XwpOU) 61CW~'1CpotKute ana"Tll VE tS LK~ apxalOAOYlK~f'lEAtTfl Z2.

L~{lEPIl :n:avw a:n:a au't"6v 'WV apxawAoYI1CO xwpo txovv KT10'8el :n:tV't"E ;roA.uIW'ToudeC;{lE :ltlA.O-rtc;, KCt't"W a;ro 'Tte; o:n:o[ee;. Slct't"l1polnn:al opara ret apxcda AEhjrava (EriC 23), H 011<086111']0''1 K(U 101- a[TEpa 11 8qU:Ahtlcr!1 TWV :n:tS1AWV ana OJL'ALCf!-t£VO cn::Up6SEftct tXEl E'1tl<ptpE.L aVa1t6q->EUKTct avma.vapS(O)'TEe; KaTetCfTpotptC;.) reetpa 1''1V npocr'JtcWna 1J:OU Ka'Tt~ctAE '1 APXatOAOYlK~ Y:rrflpecr(a Yla va tt'l Styot'nl t'ct paCftKCt TOll O'TOlXda, H 1CapouO"la TWiJ crurxpOVWv OLKOOO[l1']llaTWV Et<n6ol~av T1p KaTCfv61'](1'11 "TOU 11"V1']l-ldou) EV(~ '1 u1tap~11 K(lTWet'Jt6 1"'1l; 1ttAOTEe; apxaLOloY1KWV AEttavwv a1faI"TOU<1av T'1 <1UI11CA11 p~tl!-laTtKll EVI')!-l ep(tlO''1 TW'V En lO'KE1tTWV yta Tflv icroptn TOU~. H XP~O''1 '1']e; Ka:TOlK1a~ avcm6~ q->EUKTa E1n~apuvEI-CD"V apxatOloY1K6 X(~PO, 6nw<; yla napao£tytta Ta alwpou.tlEva 8lKTUet anoXf't'EU(1'11~ aKa9ap't'w"V O'Tl~ opocpe~ TrlS 7tLAOT~~J srou 811-

22 II ~eAf'11 (fvn(iX~llk~ <l:rr6 i011 IlpXilIoA6yo flwpyo b",dS,], iJrr"t'" ",,6 .n.~lonohltr'l ,0\' 11:\' KOU "1> 411~ EllA ~'" T(c'V lWepO!,O' l'f.I" ",.,,11' 1111<l!yI[rupi,<,,' 'W'-' f'1'!}1' <lou, H Ai" KOAAI n ,,<II ,\II npi<1<; Jv[,xmlA1S.on,

80

l"'fEr,tAU I1A,\,IJOXI'I1:TJA JKJ! BAEI,1JJ{JI

nro

EUG. 26 :A1<O~"1 rcu <lva-roll.:mi -r1',jI'Q.TO~ .ov ,:''''''p,.:o'' Il'A.;Tllv, (lcra ,I, £prQrTIE~ 1i!a!"lpq>ldCTI/,.

EI':. 27 )1"o",,)·W" 8"" KO!! '1'»1'<1"'0, -rov H""PIICOli d./'['ou, ".prv Tl' ~pral1'l£, 8ra!'opq>I,Jury<;.

E '>:. 28 II "0 VIOl 'wu Su,,>:all'f' 'iIWTO, TO" ~.V'rp. KO,) ",4/,ov, I1£Hi Tf(;·£pr(lO"ic, li,al,6'p'i"'I~0"11"

[llOUpyOU" KaL "1tpO~A~[laTa mae1']TlKl1C;. H £A£Ueepy! 01.axuCYll 'iwv o [l~ P lWV Ken '"tWv CYUYKEVTPW[lEvWV uSpoppoWV LWV 0 lKOSO fJ-WV [ltcya o-rcv apxaLOAOYlKO X(Jpo leal La CYKU~l[laTa TWV 8£~lEAlWcr£WV TWV U1tOa"TUA(v[lUTWV 1tp01caAou(mv1tpO~A'l[lala OU1~P(v- 0"11<; Kal uypacriac; lWV apxulOAOYlKWV A£t'!tcn1wv KCU '"tWV [OIUJV Turv ;tOAD Keno l K lWV.

T01Coypaq)lK~ Kat I'] apXtT£KTOVtK~ anoru:rcwO"I'] TOU [lvI"]l:l£iOD Kat I"] ~lEAtTI'] -flvV apXlT£KTOVlK(JV Kat TWV OlKOOO[llK(JV <pum:(vvJ I'] 1Cpo~l£Al:rll Tl1C; ota~l6p<pwCYI"]C; TOU apxaLOAOYlKOU XwpOU Z3 Kal tylvav tyypa<pet; O"UCY"TUCY£l<; yw TI"] CYTaTlK~ ev(O"XUO"I"] LWV "1tlAOTWV TWV 1tOAUKaTOlKlWV14. H Oplo""TtK~ I-H:1t.TI"] olal-l6p<pwalle; OAOKA'1pw9t']KelS Kal E)'Kp i911 K£ ano TO KAl: Z6. LKon6e; '1Tl<; £1tE[l~aa1']<; slvm I"] avao£I;I"] "TIle; M£yaAf1<; TIaAaLOxptaTtuv[K~e;Ba(nAlK)le; at: tvav 'lTOlOT'tKO Kat ~lwm[lo "1t£pl~aA1o"V"la xwpo KCI.l.11 a:n;60o(J~ 'wu a'roue; KUT01KOUC; T11<; m:ptOX~C; Ken "TOU<; t:1tlaKbr'n:~ [1£ aW:L11npocrn£AaaJl Hnp6Tacrl1 Otct[l6p<pWO"Il<; O,lETCnctl an6 '"nc; yt:VlKtC; apxte; a) Tile; aVCl:pwO"lI,.I.0T'1Ta:<; TWV apxa[wv ret: Ty!V avaS£l~t'] TWV a'1lwvTlK6"TEPWV [lv'1fJ-dwv KUl TIlv t:1TlxwtLcrrwO"'1 nov U1t6AOl1tWV (euc. 24), ~) "TI"]e; ~£AT[wcr'1e; Tile; ElKovac; -nov Ael'!tavwv [l£ "Tl<; avaYKuiES aUI-l1tAI"]pWO"£le; Yla lYJV Ka-ravoYJO"t'] "TI"]S [lOp<p~S T011 crUyKpOT~[la'tOC;) y) TOU o"E~aO"Fou crTYJV UU8EVTlK6"T11"TCl., 8) L1']<; DtaKplo"Y]~ -nov VEWV Em:f.I.~ucrEWVJ KUP1{Li~ !l£ TO"\! O'ct<p~ DlaxwplO"[l6 rev UAlKWV, KCl.l E) Tl1C; 8l8uKTlK~C; TCapouO"lCl.O"y]S ([lE EK8E[lUlet"Tet iSla Tet 1<t"lplCl.Ka AEbJrava) fVl1[lEPWllKtC; mvaK10Ee;, [llKptC; 8E~laTlKtc; EKeto"£l~ Ketl <pw"Toypa<plK~ TCapou(fiaO"t'])} a~LOTCOlwvTa~ TOUC; U1t6a,uAOUe; xwpoue; "ltVV 1COAVKct-C01KlWV.

APXlKa OAOKA11ptJ8'1KctV Ol EpyaO"l£~ npoO"'tarriac; Kal Cl.O"<pCtAElae; TY]~ a:vao"Ka'P~C; [lE TY]V KCl.TaO"KED11"0lXiou O"TO avcrroAlKo TIle; T[l11 [let En! l11~ OOOD XEt[la.ppa~. Or EpyaO"[£~ 8lCi[l6p<pwaJl~ TOU aPXULOAOYLKOD Xwpov TYJ~ MEyaAl1~ IIaAaloxplcrTlavlKl1~ BacrtALK~~ P600U27 ;£Klvl1O"av, a<pOD tytVE vto~ KaeaplO"l-tO':; '"tOU Xwpou ana aVE;thyKTY] ~AUcrll1O"YJ) O"KovJtiOtct. Kat [l1ta~aJ Kat opyav(~8rj1(E X(0pOe; tpYOTa;[ou, Ku8w.:; Kctl £K8£crf] [lE Til [lEA£Tl'j OlCl.[l6p<pWcrll~ -rou [lvf]fJ-ElOl,.l YlU EVYJ!.I.tpWcrl"] TWV KaTOtKWV o-rov Xwpo "T11~ 1tIAO'"t~~ [lLae; 1rOA'lJKaTOLK[a~ (ELK. 25). OAOKAt'] pW8Y]KE '1 ETClxwO"11 "Tevv X{JpWV '"t'1C; avacrKa<p~e;, 01tWS 1tpO~AtnETat U1tO EyKEKPI[l£Vf] [lEA£T1'], Y] Ka'taCiKEu~ UJt6yf:LOU OIK"TUOU yta TU 6[l~pla uSa'ra Kat '1 o"Dv8£O"~ "TOU !.I.E TO oY][l0"Tlx6

23 0, fJ1yoa;«; IWl Ol[U:AtTtS (l\lT£, 1tp(lYl-'(l,~rrOlllHIIK(lV a.rrilTo llpxrn;x:-ro\,"cil n,alj"J.iO-"I~ Knn"i1t11<; 8t'OXllpillou.

24 Tu; IJU(JTaUtcl" CJX!:1'IK<1 flf TCt r.poPAI'I flUTll1n9(j1";'V "'EHJ[";'" ITT'~ 1t'AOTt~ ",1\' r.tv,e :rOAllWP0'i''''''' 1<T'I);",)\I, t.~ml£, 0 ,tXVIK6~ crli~I' pOUAOS''"I'l~ E"mpo3[il~ KIlI1«("(OllT1]1",'lS r~(.mX"'I:'i; MljXa"V"dl<; TOU kll.S. K. KUp'Cl('i<; nrnA(\KI]C;. T(Al1(a, (Ju!'~'W\'"[IS nil [ltpO\!<; aTct1"lKE, fl&AhE<;, non £1<1to"V'19ljltov !l£ P-plflvn 'H~V lSIOKTlJ'i~'V Ketl eYKpl9,pwv mr 1:11" A.PX<1tClAOYlK1i Tmjpscirr, £Kt'P,1IT1)'I evl· l1"XL'(!ll1:WV K<lpi(vv,

25 H Opt"'lKt") [1</..£7.11 SlnfI6p'P("(l'll~ EK1m"VflellK~Cl1l:6 rov npXlTtKTllVtl rl(~prO N<~Ai\'l.

26 «'EyK:PL\T1'I opun:1Klj, f'':Ai''IS S'(1flOP'l'WC"I~ "v"'rK(1rp"I~»: 'r n rIO I rnA n K! A P X! B/<[)19/ l02809/5 137/4-1 1-200j,

27 O. qryn(!l£~ "pnnW1"01tOlllEhjKClV f'E !1li~A~'i'II-;''''' "PX,uK-,:hW\' M'XrlA11 Z~pli.e"TlI aPX'Ktl "ct, L1:d.loo 1311:)(1'1('\11 C!TIj CJu"~)(~ln.

82

SiKTUO, napaAap~C("Vo"V'ta~ ralJTaxpo"VaKaL 6Aa Ta. 6fl~pLa a7CO TI\; D7Capxouo:t~ uSpoppots TWV 7ColuKaTOlKl(~lV. A~aLpt8tlKav Ol 7CpoxnpE~ 7CEpl~pa~H~, 7COD dxa\! T07C08£T'l8d O:Tl~ 7CEplf!eTPlKE~ oSOUS, Kal T07C08ET~811Kav vEa KLYKllowflaTa am) pa~8ous m8~poD. 2:u[!nA'lpw811Kav ,a U~lO:'Uf!Eva T[l~[!a"Ta TOlX07COllWV Kat 8qlEA1W"V TOU vaou [lE XUTa aO:~EO:TOKOVLo8t[.AaTct o'e [!lKPO DyO;; (ano 10 tw~ 60EK.), [!nE~ a7Coxpwer'lS, 8la~opo7Colll[ltva a7C6 Ta av8£vTLKa "qull-wTa, WClTE va KctrctClUI avayvwCllfl'l CI£ 6AO r'l~ TO [!Ey£80e; 'l KaTot'l TOU vaoD (£LK. 26, 27, 28). Opl08ET~8YjK£ KCtl £YKl~wTlerTI1K£ TO "[l~[la "TOU np6vaou tiE 'TO naActlOxpLO:'TLa"VlK6 y'WLSWT6 oan£150 1'la T'lV npoerTacr[a Kat 'I1V avaS£lt~ TaU.

OL Epyao"LES rrou npotKuyavf1.E TYrV oplernK~ tt£AtT~ yIa "T'l olct[l6pcpWCl"Il evas q:PXctlO- AOYlKOU xwpou EV"mY[ltvou crT'l ~w~ ,wv KcnolKw"V, ElEu8Epa E7ClcrKtYl[lOlJ we; KOLV6XP'lcrT'lS nAan[a;; Kat 7C(lPKOU, [1E TIl crWcrT~ en[ T6nou £v'lP£P(lJcr'l (£V'lfH:p(')TlK£~mVrrKLoES) £K8tcr£L£), unEpt~'lcrav TIS apXlK£S £KTlP~Cl"ElS· AvaS£lx8YjK£, wm6cro, crt apXlK6 cr-raolO 11 KUTOY'l "TOU [leYaAElWOOU~ vaou, EVW OL epyacr[ES "TllS 8La[l6p~wcr'1~ 8a eruv£XlcrTouv [.ltxPt "TY]v OAOKA~PWCl"~ TOUS (J""ra nAaima [lEAAOV"TlKWV 7Cpoyprr[ltta"Twv, Cl"D[!~wva fA£ an6~acr'1 "T'1~ EmTpon~~ (ELK. 29).=

XAMl:,\ ,vlflliH 7'Z,IMI

To Xctllsa MntJ1 Tsa",ll ~p[erKETaL ern1 vOTLOOUTIKll,u:PloXfl TOU MnoupYKoU, O'1'llV 006 AA£~avop(oou. Ano'tEAEiTctl uno ilIa TE'tpayw"ll ai90uera npoIT£ux'i~! '1 o1toia KaAU1t'tETal tIe TPOVAO C1T'1PlY!1£VO ere er<palplK<l Tplywva Kal erTEyaerlltvo llE KolAa Kal KupTa K£pa",loux ~u~a~ YrLVOU T(moo (eoc. 1). 'Eva aJtAo ~UAIVO er"TtyaITTpO KaAu!1ptvo I1E Aal1ap(va a1to1'£A£1 TO aVOlK.6 1tPOITTWOJ 11£ '.ov ~llilapt C1T'1 OUTlKli ywv[a. Kti9E Eerw'EplK~ 6t'l, eru!1[l£TpIKa opyavwptvll! 01- a9t't£1 - ctJtoKCtTCter't'1pEila 1tAtov - Suo op90ywvla TIapa9upa Kal IT'1'O ~lIterov 'twv TIAa'lvwv 1t'A£Upwv aTIo tva avciAoy'1~ ~lOp<p~~ op90YWVlO VTOUAC(1rt· roo» Ta nap49upa OITO Ketl Ta VTouAamCl C1Uvoo£uoncn ano O'UV9ETO

poucroUAf.lClVIKO avaKou<pl-

C1'tlKO TO~O. LTo ~lteroil 'T'l~ avaToAIK~~ n:A£upa~ ~p(crKE'tal -w !-,lxpa[-lTI (eLK. 2, 3)KCll "'1~ OU'lK~~ '1 Kupla E[erooo~ [-IE xa!1'1AW[-I£VO TO~O, '1 01C0[a, TIAlltO'lWf,tEiI'1 e~w'tepnc:a ,m6 OUO op90YwVl£~ KOpV(SE~ KOtAoKUPTl'l~ OlClTO ttll~, nct po u crt a~Lt tS talTEpo tJ-0P<pOAOytKO EVOICt<ptpo,' (ELK. 4). Ta TIa.pa9upa T'1~ Kupla~ ot'l~ ani .otou otaShouv avaKou<ptcr"TlKO TP!YWVO 11£ erKaAw'tt~ Tl~ 060 TIAaYtE~ TIAEUpk 'Eva~ o~uK6pu<po~ <P£Yy(T'1~ aVO!reTeU rrro trlA6T£poE1C[m:- 80 ITTO IlEaov K6.9£ 6t'1~, eKTo~ aTI6 'T'1 OUT1Kl1, TIOU elvru KUKAl1c:6~. IOla[n:po

P.°P<pOAOYlKO EilOla<ptpov Ell,. 1 Ka'fo1ft'r".,.on;'''''<r'1~'

netpOUcnaSEt TO f.llXp4f!1C,

II

II

A

..:. -------.

~' -------,

B

TENENOI X4.i!fZ;4 MEH KA TlYI'H IIOrEIOr

II II

85

onou KwvlKl1 c:r:n6A 11 t'1 0 tllK 00'11 'll!E"V '1 ctJlaavayA uqJOl)~O'1:aAaKTln:~E1tlO'Tt<pEl 't'llv IlfHKVKAlK~ KOYX'l (we. 3). H 1:eAEu'ta[a 1tAetLO'lWVe1:al ana op80YWVlct K01AOKUPt''1 aVCtyAuq>'l l<al ~,<)ypa.'t'lO'~EV'1 Kopvl~CI, ur.tPU"¥(<)tttv'1 0'1'0 !:LEIJOV 't'l~ CtVW nAE.upCt~. EK,,6~ ana TO f1lXpap1C pe O'TaAc()(ThE~ OlctKoO'tlEJral Kalil CtVW~WV'11"W'1) ouo O"qJalplK~l"V TP1Y(0VWV TaU rpouAOD T'1~ 1CAeupa~ TOU ~llXPCtrl1CJ evwo"T'1v KCtTW Swv'1 unapxouv avuyAuqJt~ pct~S[~IJW;.

To T~a[J[ E(Val KT10'ptvO uno El1qJav'l E~wTEplKa A190oop~ I1E opl~6V'nou~ 06~toD~, Kopvl~C(_ KOIAOKUP-r'1~ OIClTOP1;<; yla t1tlO"'1:Et1l Kat Kpt)<pt~ OP(~6v-rlE<; tvAoocents: ~ TOuACtXlC1TOV os ouo utIli (1'""I'Ct u1tEp9upa -rwv 1Capa9upwv Ken O'T11 paO"'l rou 111-umpalplKOlJ 96Ao'u TOU TPOUAOU ., 1tOU €.VlOXUOUV TIlv KctTacrKEUll. Me TI']V aVO'T'lP'1 a.A.A'lAouX1a Y€.Wll£TP1KWV O"X1l!lenwv TO flvl]PtlO ctvtcfVa;KACt TIl (fml'tllpl'jTlKll1:'Ol) S0f111, xapaKTllplo-tlK~ TW11 Tt[JE"WV pt TPOUActia. o"Ttycto"11 (£1I(. 4, S) 6). 'Eva E1tlXPIO'ptVO ~!£ Koupacrlnll o·K-rcbrAtupotEuOO1:UpnCl.vo 1tapeppanCTal a1'Ctfl-£on O'TOV TPOVAO Kat 'tOV KEVTplKO op€lOy(~VlO Xwpo) fA nwvo'\''tct~. TIP' Ev'tCl. O"ll1'Oti 1'] [.tl.dqJUlp IKO V aTO rxelo u

Keo Tovi~ov1'a~ 'to O'u~t1t'ctye~. Kl)~tKO O"X1l[.til "TOU Ttct!:LIOU. O: nEptp.ETpLKOi 170 lXO 1 ctJtOTEAoinnal a1CO Tp[o"1"PW'tYJ oltha;!'] n("po)u9080t'~S! 1Caxous 1,IOp.·,YlC1: 1" 1'] v ctVay-K'1 etouSETtp(<)O'!']~ TWV (9)10"Ewv 1tOD Ct(]Ket ° 11~1l(Jq:>CUplK6<; -rp06AOS.

o ~llvapt~, uI}'ous 16,70p.! eLVCltCl1CO aV£1CIXpto"'TO 'rQ1tIKO 1rwp6A.t80 Kal EXel 1teVTctrWVlK~ ~a(Jtl ano peyaA.ou~. 06- ~WU<; (ELK. 1, 4). ~lCl. (lEO-OU E1tId.!vWVE1tl- 1t'towv TO noA.uy("VOtrX~~U;( "lS ~CtO'f]~ pt't"ClTPE1[('tCU 0"1"0 Kl.HCAlK6 'lOU KOPIIOU. LT11 KUplct ol}'Il TOU I:lnIapt !l1Cl. TO~W1"ll1tOpTa ~t£ op90YwvIO 1tt...CliO"lO o0'lyd o-t'1l1nE1- pOE(8~ KA{!lClXct av6oou, 0 E~wO"nl~ Sla.pop<Pt~"£TCllcrE npo~OA~ cm6 TO KUKAIKO Tfl-~!:La -'rev \X1va.pt ptcrw TecrO"apwv O'E1PWV tX'f0P lK(.(n'ydO"wv. ETIQ;'I WO"TO 8&71:£86 TO\) O"TEPEW'VOV"TCU O"T'l" E~41T£PlK~1CCl.pWx Oln).'nce~ TIWpOAl90u TOD 0"'TYJ8aiou, ot 01tO(E~ cruVOtOV"'t"CH !:L£Ta~u 1"OD~ fA€' fl-ETctAAIKa T~tVt.TlCi. E71:Ctvw uno TO £1t:{nEOO

TOU E;'~o"TYJ Olctfl-0P<pWVETCtI tva~ l-!llcp6-

86

XAMZA MIlEfI rZAM)

~a'ta aVEpx6~I£'VYJt; ])rpGtcrla~. f<£. rEV1- K£U~I£VYJ anocra9pwcrY) TO]) ~UAIVOU oant8ou. Ot ESWn:plKt~ E1LHpaVW:S 'tWV ClVE:rrlXpl(HWV IdD80pwv Aleo8o~wv 1rapouO"la~av YE'VtK.WtlEVll 1t pOO"~ 0A.11 anD opyaV[KEO; E1tlKaH10"ElO; Keil pa6pE'S KpOVO"Teo; (elK. 5). Ttl ITTOlxdaT01J ~6AlvOU-nPOcrTWOU ~Ta11 rr'np 1tAElovoTYJ"n; TOU~ a.1L"0(H18pw[JEva. LTo £O'W-rEPIKO TOU 'n:~EV01Jo; 1'1 au9nrnKl1 OlaKoer!1'l- 0''1 dXE KaAui{J8d uno aAAE1CuAA'1AGt O'TPWPil-Cil E1tlSwrpaqrLoTwv KCU c:tcr~eO"-CE1tLXplcrpuTwv (£IK. 2). 0 plvapE~ 1tapov(J"LaS£ E'VTov6TctTa 1tpo~i\~paTCI 8opcu.::ou IWL O"TCH1K06 xapaKT1lpa, p qai\ '1 a1to~l£itlJm1 "ty)o; e1tli{JCtVElao; A LeO S oP'lt;O'''[;O WW"TEp LKO) C!n CHCA 10' 11 TllS Ka'TaKopui{J0U (J"1:0 avw-repo Tp~pa 'TOU, Ka9w~ KeH pwrflt~ CnOE1tL1L"E8o 'TOU tSWO'T'1, or onol.::o; 1CpOKA~8'lkav coro T11 8la~p(DcrYl .peTClXA[K~rV JTOlXdllJV (1tl-tciAa nAorOU), EWWltnTwptvw'V aT'l AleoiSo~l~.

TEpOS KDAl"VOpOo; [lE AE1tT~ Al9oDOP'1 Kal KWlIlK~aTE'lt1'] E1tlXplO"ltE1'y) pE i<i:JUpaeraVl, '1 0 rto [a £'V IcrXVETat cme 1"1'] crTCt8[ll'] TY)t; ~aITI1S 'Y)S EWO:; Ttl" an:6AI1SI1 'TY)O:; [i£ K6:9£Teo:; ,<.at ctKTlVWTto:; {A.£'TctAAIKES p6:p8ouo:;.

To K:Tipto 1tapoud[a~e n:po~A'ipctTa, Ta01tOLctrtXETl to'V'TClV [lE 'Til Y 11 pavol']

I TW\I UAlKWv, [it: CnrO'TSAEcr[1ct

T[l11 [l aTl KEO:; KaTa p pev an 0:;

t1!lxplO"[laTwv KLll KOVla~

[lcr:rwv Sop~o:;. H <pSopa T11O:; KEpa~twcr11O:; £Jr£qn:p£ [lE TI']" wrpo~ uOa1"WV EK'TE'Tct[lEVet; IW1"ct ppEuer£l 0:; £1tIXplO"pcCr.'TtlJ"lI !Wl av6:Jt't"v;ll ~loAoytKt~n' Jrapay6vTwv ano:; EO'WUpIKES E1!li{J6:WlEO:;, (ELK. 2).

1 ']l"~ PXClV, En: i.cr11 0:;, 1tpO P A~-

'EnErra ana wvacrKa'Pl1ctl SU:P£uII11a'1 TaU T~a[lLOY, OAOKAll PW811K€ '1 anQKa<ao"TaO"~ TQU 2, a<pQU £)'Kp18'lK£ np(lJTa ana TO KALJ. 0 I Sl£p£1)II'lTLK£~ £pyacd£~ 4 S€Kiv'1 cnv ,O'V <DE~po1)(ipl.O TOU 2003. '10"upa ano "TLS £pyacrfE~ aUTf~ Kp[e~K£ ana 'tf]v E"JttTpo"Jt~ "ltndpalTf]To vn Y[VOllV Ka l CtAAE!; crU[l1i:Af] P W [la"1" L K£ S [lEA£"1"ESs. Ment TI']V a.tpaLpEO"f] 'rQU craS P au ~UA LVo.U San £ 80u TO Ii TE.[ltV01)~ a·noKaM<pHllKE erE ~aeo~ 0,20 ft. pOTO"aAWTO 060tEOo.) ,0 oxcio aV~K£ O""1"Ilv npWT'1 QnW8Q[ltK~ <paO"l1 "TQU flv'1[lElou. LTO [l£O"OV1"OU "TE[l£VQU~ xapaX'rf]K£ trva:crKct'Pl· KO"Tt:TpCrywlIO OLaO"'racr£wv SxStt., onon £p£1)"V~811KE £nixwO"11 ano xa"Aapo XW~ta, TO oxolo nEplElXE a'P90vo. OlKOOo.[lLKO VALKO, oo""Tpaxa InnoTlK~S Kat OeW[lctVlK~C; 1rEP1000Uo, Ka9ws KCH OtCtQ'nap-C:Ll av8pwllWLl OO"Ta, npOEpxo[l£Vct m8avov ano crvctKofllO£S·L£ .paSOS -1C£plnotJ 1,5 fl. (mD "T'1v emq:>av£la anoKCtAu'lp8l1K£ CrTP{DO"YI! ~ QnQla 1rEPU:[X£ OO"TpaKU 7, Ka8tils Kat aV9pW11:LVO crKEAno £V~AlKOU aT6!l01) IlE xplcrnctVlKll

Eli. !'i E!;"'''''p''''i litW,/!ry 1<",,1\ '''I 5:,IlPH'(i 't(oJV "PY(ir;r,';'v. an08£cr'l.

M£Ta ''ll' al'ctcr.Ka<p!K~ QlepEUV11l1'1 KaL To.V L\'tyXQ TWI' eEIlEAtWV npaYflctT0"J1Ql~8Y]Kav ctnQcrTpaYYW"1"IK£S Epl'acr[£~ Kep1!l£'plKa 1."OU [-!V'1{-ldQu. LUfltpwva I:l£ Tf] [l€A£,'1 Tile; npoTctcrrr~cmoKatamacrl1SJ ol£pyctcr[es. Sa1[ipLop[~ovtav Q""tf] Q"tJVOALK~ O"Tf.p-£wCfll 'wv AleObo~lWV, ,WI' t-UA1VWV KaTa0KeVwv, .-wv £1UXplCY'tJ-a,(l.lV KaL TY]V aV"tLKctTaO"-rctO"y] ''1~ K£paflwO"'1~' 'Ocov atpopa o"TI'] cruv-r~pY]cr'l -rwv blctKOO"F'l,[KWV O'"TQ LXe1WV 1[OU 1rAater[wVctv "1"a 1Cctp&9llpa IWl "ta V1."OUAa"Jtlct, Sa "JtepLOpl~6Tav crTY]V ctnOKaAu'Vl'] KaL T'l"\! ct1[oKct'TacrTctO"ll ''1~.

A1C01(Cnacr"tCt8'lKav ot AleQbollt~ Kat 6"Aa. Tet aoPXLT£KTQV1Ka. KQ.l Tet [loptpOAOYLKa O"1."Olxda "TQU TtapllOU) nOll ~Tav aAAOLwfi£va. OAQKA11pwSYJKav Epyacr[£s ano.KaTamacrf]~ TQU lptpOV1."ct op.yavLIJ"[-!bU [-!£ 'ns cttpavd~. ~VAQ8ecrLt~ crro naxo~ T'1.S AleQ8Q[1~S! no.u a"JtQKaAUtp"T'1Kctll tinocrapepWfl€V£~KctTa 1."11 StapK£lct rtov £pyacrlw,v. fla T1']V a1WKaTQ:cna,qf] TWV !;UAOSUnwv o"'Tf]v Ka"Tw"Tepf]0'-ra;9tJ-1'] £TIlA£xSrlK£ 1'] AUO"Y] ''1~ o.[-!Qyevo1Cq[rrcrY]~ Tl1~ AL8QSO'fl~S [le A1800"Wt.ta"Tct Kat a(J~£(JTQKov{afla! UO"TEpa ane cr;(OAacrTlKO Ka8aptO"[lo 1."WV K£VWV ano "TCt linQA£i[ltJ-a"Tct O'a8pou ~UAQU. ME1."a "TQV KaSapLO"!:,o TOlltcr"-'TEPlKOU T'1~ AleQS0I'-~~ ETIavct"TQ"J108£T~8'1KCtV O'TY]"V av6m:~ P'1 O'Ta81:l'1 ~uAlva SOKapLct, (Kcnpavla) "Jtpocr,aT£1)~ltva yla 'f]\! nypctO'ia, ru a'l1Qia cruvotonav

2 M< !i"'"),_h~ 1(0;\ rni~A~,¥11 TOU apxn:tnovaMlx<iKiI Z"pAtv"l'TOU-'l),_£FpO"),_Oyou·f'~x'n'o)\,_Qycil' f"lx'n'!~ou KOJOTll K";;;:VOL'AAii. ~'H 'tOU TqvoA6Yol) "l"iT'IP'I:"i apX[u"T~TW~ AAt~"1 LHq>""n].

3 «'Ey ICp 1<l'1] OPI<l'TIK1i, ~ £AtlI1,.Cl7wKciTiicrlarrllS nll£v:o u'XClf'~a M:'ttl]»: TnnO!MBMIv!/58603.rr,d 26.86.,u/ 18 ·4·2002.

4 H aV{\(J'<c"I'HK'itpcuvoJ 5ic~~XG'T [mo ,QU~ T(:'("i.Tc~ avucrm<j\l"V TOV T.L'l..n.G..f\.E. Trice L'l.p"yoVl',iV<lK'" riaV't2lui iVlapli ~5 gr.,. ~A£'¥'l "l<;ciPXmoAoyou Na,a<l''''; 'f'ClpOA01'aK11j ~A_ALI S9 (2,004), XP01'IKCl (u,,6 fK1:illl'00"l1)'

5 [lp6K"IT<t! -Yla 11"1 «MiOA5T1! <lJrOK,itTGo:1"Il<TI!(' ri''''ilvp'!'oA0i'IKILlI' (IToIX.1i"I'», rrou £Kn6'vllO"~ 0 '~PX!TtKTOli,,~ JvlixaA]I~ ZcpAivTl]S Kal T~" <d1paTaCJ!/ "(lOapmi,oi) "lNV A 10. (<!V Til> TOlxorroriw;", TOl) TO;(,'OAO-YOU crll vr '1 P'I"] apxmOT~'Nv AAtt~ I "'1l""li, rrou .acpoptl. tl] O"U· Y.,'l P'lCJ"'j'rov '~'"YP~'l'IKOli S'~KoCJ",~,al) 'au WWTEPiKOl; 'WI TWV.'~{"T"'p 'K(Ov o "o/£<"v 'TWV 1"80So[,,",,,

6, H, ' <rri~wcrll :'i:cp1£iX[ t1'1<o8GfIIKD liAI1<O (i.I1TU"Ij. f'£)'<1A IlTopa 8pnUClf(nTn 1rwponnpn, Kat acr~tiJT'1) K<1I OCnpnK(1 (KupT w~ ii~a<j\wjr XP'1<T;:'Kw""TYHWV)

7 To cr-rP("!L~. ClL.>r~ il"fp'fiX'A~~t<; af'cpop>'wlI, Ka8(~<; xtn o(J',paKa [If [,pv8fl6. xn 'f,iA(lVO ytl.V!ol'n.

88

,'(,IM2A M.IIfH r2AMI

!lETct~V "tOV~ !lE E'V"tOp~l(E~ IWL et'VO~£lSWTOU~ <Jtl'VStO"!lOU~, EVW ylct "til 'V rcA~ pCl.lO"I']1'w'V KE'VWV XPI']crt.fwrro l~91'] KE aO'~w'toKovia.pa., nov £<pCtHlo0"9rj1«( uno 'It[(0"11 (£IK. 6). To Elup(o)p.a 1'I']~ el<JoSoD f.G'epe pwrpt~, 01 ono[e~ E1ttCrI(£uc((:r9'lKctV (elK. 7). H ctPX1K11 ~lOpG'~ "tw'V 'ltctpa9Upw'V a'ltOKC!AUrp91']K£ f.lE-rCt 1"OV Ka8ap lO"[-I6 Twvrcape[c;)"v TQU~· ~-rctV op80YWVlct pe ~tiAlva rcpbCLaKctl KT10"t"a. ctVctKOUG'lO"t"lKa O"vv8e.-ra P01)O"OU/'IWVl1(Cc t"o~a. ZT'l O"uvtXW;t Cl'ltOKct-racrTa8IlKav ava:oeLKv60- V'L"et~ TO'll ctuge'VT1KO T01J~ xapaKT~ peL 'OAO: -ra avo [ypctTa G'tpouv ~UAL"Va KODG'WI.!aTO: !-Ie EVOtaG'£poucra ~VAOuPYlK~ TeXVlK~, TO: oxotc a1COKctTacrn'i8'lXctll, 61CWS Kelt 01 o"10EPlt~ eiTlF £~WTtP1K~ 1f:AEUpa Kal Tet T~a[-l(l.l1:Ct O"·nl"E()"WTeplK~. Ta vf.a. KOUiflwllClTa KaTaO"KEua.dEhlKav cm6 KaTpa.Vl, er'tl1v [Slct[lop<tr~pe TaapXlKCt, KCH @agl'tlp(ctv ere xpw.pa npaO"rvo (soc. 3), TO OrcOLO E:JtIAtx81']KE UO"'tEpa aJto SlEPEuvllO"I1 TWV XPW[-IctT1KWV cnpw.[.ulTWV, TIOV ElXav E<paHL00"8ef lWTa. K.alpoU~ (JTa ;UAl)!a O"'tOlxe(a TOU EO"WTEPIKOUI Kill aTIOKctAV~r'l Tll~ apX1K11S 'tou~ E1tIcpaVEla~.

ETIlO"KEuaO'-r11Kav Ta EO"WTEPLKCt emxp[O"t-tIlTct Kctt -ra Koupamlwa T'l~ OICT6.yWV'l~ ~p6.crl']C; Tl1~ O"-rel'1"j~ e,~WT£.plK6. (we 6). L.TO sonrrspuco TOU pV'l p.Eiou, t-tETa anD Ka9aipE{fl'] -rorv O"a9pwv ETIlXP[(r~laT(,)V, etKoAou9110"E apfloAol'llO"1l TWV Al808opwv Kal Eo/ap~loyli vlou E1tIXpiO:!-IctTOe;. :E"Ta Tt-t~paTa ELCel-Vct 7(01.1 OE1' Ka9ctlpt91"]KClV rcpayt-taT01tOuWl1KE !ll']xcrvtIC6~ KCl9aplaf16~ TW'I e7ClG'ClVE1W'V aPX1Ka K.at pat(~to !-Lt aO"~m.oxpwt-tcto"Tll El'UvtXEla. O: e;w'tEptK£<; 6tf:t~ TOU 't~Cll:llOU lCa8ct.p(trT11KClV [-J.tJxaVIKCt W: xp1i<J1"j Cl"1tOt£O"T1KWV EpyaAdwv,Sl1p~tl1Yp.aTo~ol~, ~llKpotllnlCl:TO~O"A~ KUl XI'] [-J.ocCt [-1£ TIlv £IjJIlP~LOy~ E.TIL9fpa'tw"V TIOV txov"V TIpOOpOljJl1TldC; apyiAou~, KaeW~ Kctl t-te Cl1[O[J-CtKPUVO'l1 TWV ptOAOY1KWV aVCt1CTtltEwV,. 8IaTlIPwVTct~ Kill c:rvaOE1KVVOYTae; "1tapa"AA'1Aa Tip '1CCl'rlVa lCa 1 'ret 6.XAct 1)1[OAf ip[-IaTU TIOV a vao f I KVUOVV T'1V CWefVT1K~ E:rrt1jJ 6t v£la K(,llTIlV 100Topia TIle; TOlXOTIodae;.

AVT1KaTaO'TaSI']KctV TU ~uscrVT("vou T{)TIOU Kfpct[-llola T'l~ crTtrl']~, Ta cmola ncr: PaYl'0,Sl1KCt"V

ITE elSLKCt £PYClcrT~ p la T'le; Kao-rcpruc. To oa:JtE8o Til'> a(Soucrcr:C; JtPOcrEuX~~ aVTllWTCW"TuHl1KE, Kae({J~ ~Tav o"TPW[-I£VO (--tE ~vArvE~ O"Cl"\l[8E~, OUO"TDXW~ ctTIocrap9pw[levec; (UK. 3). AnOKa-racrTaSIlKav 'tct POTcrctAWTa. TOU rcpoITTwou (ELK. 7) Kal TWV ouo aV(troAlK(;:rv yWVIWV TIl~ cdeotJcra~ 7tpoO'EuXll~., Kctew~ Kal Tet (uALva KL),KAl8w!laTct,rcoD TO. rcpocrTaTEUouv. AKOt1'l, CtJtOKctTctO'TctHilKe O'TI1'V apX1K~ TOU I10PG'~ TO ITTtyCtO"TpO -tTIina. uno aVT1Kct-rUO"TCla'l TWV O"a8pwv ~-tJArvwv O'·t"OltXeLWV TOUI Ka:eW~ Kat E1no"KEu~ Kal O"UVT~PllO"I1 'tW)! UylWV -, CI.va- 8£lKVUO'ITa~ ~lE aUTO)! 'tOV Tp611:0 ,0"V ctAA01W!lt)!O KUKAtK6 <ptyyh·I'] 'tIle; 6tll~ (ELK. 4). Tono8Et"I19llKctll 11 A£KTpoAoytKt~ fyKGtTa O"Tt1trel ~ Kcnw Gt.1tO TO ~UAIVO Su1tEbo Xwp[~ va TPGtU~laT[o"OUV -rl~ ETI1G't\v£tE~ TOU TS«fHOU. TeAos,EmcrKEuucrTl'jKGtV 0 [-Ic!VTp6TOIXO~ Kctl Il !lap[-IuplVll KP~V'1 Ol1tACI O"Tlp «UA01tOp'tlX.

L:f: 6Ae~ Tt~ btaKOdPIl!-ltvE~ ETIlIjJ aVEl E~ «no KO:A U <pH 11 K£ 0 a ueev'tIK6~ ypa:rc'To~ StafwO"rt0~1 T(1 ClPXll(a IT'Tpw[-IIXTa 'tou oxolcu 8ewp ~ 91'] K av [-I EyaA 11 s 10""'-0 P LK~~ ct;[Cl~,

OJtOTE Kat a:rco IjJ ct 0' [dS 11 KE va (111:0- Eo >C. 7 H :;rp6o;Q"'~ !l;aJ,O 1!PQIn'~D f'I: !f< pOTcr(l).(v",6 ~tt.<i ""I 5d'p~I" ~ .WV 'P"),MJWV.

KctAUG'90vv. Or Kupte~ nXVlK£S nov

T z ,", Af 'A - E TN A rI11·}-f

XPI10"IttoJt0t11911KUV ~TnV {Jl1xaVI:KE~. pE XP~(fI1 aJtO~£o"TtK(~V EpyaAEiwv :Kal XI1!1IK£~ {JE XPtlO"'1 opyavlKwv OlaAVTWV, or onoior £mAex8rpwv npOO"EK1"lKa, W()lE va bP01)v p6voll IT1"a VEon:pa E1Cl<paVEldKaITTpW!1crra .WV E1LlKCl.AtnV£wv, AnoKaMcp811KE xat anoK.a'1'aa1'a8I1KE '1 PJtAE'1'atVta '1IOU 1rAatO"lWV£l -m rrapa8upa. 'Exerrc llno Kll8uplO'.p6 '1'WII VeO'1'£pWV e::rrq.l0am:w1', (JUVTllP~8'1. KE I'] emcpaw:ta "TOll «ptxpci.~m» KCU aJtoKaTuo"ra8l']xe XPWttct"tlKCt Kat al0"8Y]TlKCtYj :rroAuXpWlll'] twypacplK~ '1'OU StaxoO'rtllO"ll ZUV'1'11pl1811KCl.V, £n[O'Y]~, TO ~UAlVO «kursu», '1'0 ~1E'1'UAAlK6 ipw'n- 0"'1'IK6 fl£ 1"0 t:;aK'nvo pnaAAliCo ao"'1'Ep! (TO aaTpo TOD t.au(S), '1 :;.UAlVl'] rropre T'1~ eLGoSOU Kat eva au8£VTlKO vtOuACCrrL (flK, 3).

LTD'!' ~llvapt 1rpO~At:rroV1:av£pya()h:~. 1rpom:KT[K~S. Ka8a[pW11S LOU aVCDn:poV 1l1WSlOPyaV()'')~ltvou Tp~tta'1'OSJ cnroauvap[10AOY'1()1']S TOU e;CdO"1:I'] Kat ava86~tI']0"11S TOU p£ ~£ATIW~ttv£s aUVgeIY£IS Kovta~{(hl!.lV Ken £Vlaxucrets (1:n0 IJUvctcr{l0DS "['[1:av(OI), .00'1'00'0 KCI-ra '1'11 SlapKEIil TWV epya(Yl(0v:nPOEKutuv vta O'''tOlXdct) 'ret o:no[a (las o8~Y'10'av o"1:1']v 1I:A'lptO'T£PI'] Kcnav6tlO"~ "COl) leal) n:AlKCc., enol' £1HIv(,mp0O'OlOPlO'flO '1'WV 0'1:0XWV '1'1']£ E1ttfl~aiJllS'1!'OU ava~A~8I']K£ Yla apy6- npa, Ta svrovu 0ttW~ npo:~A~~lcmi o8~yl']O'av 0''1'1']1' aV"Tlo"'r~pl~~ '1'Ol) tt£ p£TaAAlK~ trKCtAWO'tet Kal TI'] O'l)O"1']iflaTlK~ Kaecdp£O'~ 't'OU UVWWpOl) 'rtt~ ~taTos y1Cl cm0<i'uy~ (lwXl']ttlinoJv,

90

.MHX1>fET ArA Tl.AMJ

To M£X_[lET Aya TS():[lt S ~p[o"KETal 0"[ opo po, nallw Ci1CO 80Aw-ra K-rtO"lIa-ra -r'1~ lrmo-rOK.paT[a~, OTO KEII-rpO -r'1~ [l£(JmWYtKl1snoA1'].~ xut -rou 1Cilsaptou -rll~ Pooou) 0--r'1" 000 LWKpa-rous· D 1CAaylOS 1CpoO"CtVCfroAlO"p,oS -rrpoS '1']v K(JT[u8uv(J1'] TllS MEKKas ce. crXErJtj lIE -rOV a~o"Va a"Va-rOA~S-OUcr'l~ -r'l~ OOOTI L(uKpa-rou~ OS~ytjo"E cr'ttjrJT~ PLS~ TOU dE KLOVa. (11."0 Kf.VTpO TOU Spo[-l-bU) not! -rc TCpopaA'AEl tSLatTEpa (ElK. 8). 0 tUAlVOS p.t"va.pEs rJTO KEVTpO TtjS pOpElOSUTlK~~ o~r1']S, 1tavw ano TO !JT£yaO"f1£VO ft1Ca.AKOVl onot! KaTaA~yEl 1']nETp t"V'l (J1(aActl Kat '1 o"')1"aVtaYlct -rsa[llix a.pXL-rtK-rOlllK~ TOU, -to KavOt!vva ~EXWp[S£l (£lK. 9). A1ton:AElTul U1CO E'Va op80YW"VLO K-r[O"ftCl: [1£ [1La'-rnpa1CA£upll [l£yaAY] aI80uo"(l1Cpocr£uX~S [1£ yV"V aLKW'V [Tll KCU na-ra p [ :n: p ° ~ T1']"V nA£Up a TllS £lO"O SOU Kat Eva"V d-rcyaa'[l£:vo 1Cp08aAa[109 (£1K. 10). H [llKP~ aVA~ TOll lrJOyElOV, Ci1CO 01tDU y['Vnal 'l:n:porJpa'O"'l O"TO'\! opooo [1£ mhpL,\!Y] GKaAa, cplA.otevd [lIU KP~Vt']J £VW Y]

o '-V '1' 'l e; rrrov 0 p o!:!O [lla odl"r£ P11 (f.l K. u).

ria TtjV KaTacrK£U11 TOU TqlEVOU~ KTLGTtjKa"V o-ro [0"0Y£10 -rO~Oo"TOtX[£S'J naxollS 60£K" [1£ ~UAlVOUS £AKllCTT~pES.) nOll npOGilpt!oo"TtlKct'\! o r«; 80- AWTec; :rrpoun.apxoucrt:c;a[eOUGEe; Kat 'PEPOUV TOUe; TOlXOUe; TOU opoocu To [lECfo:mhw.f1d £[Vctl~UAlVO Ka[ Ol TO[XO 1 TOU op6'l'ov(;(no A£'JT'T~ AleOsOfl~' 11:ltxoue; 20EK., [lE n£VT£ 0PlsOVTl£.e; suAOO£0lE.e;. HtuAlVl1 TETpapIXTY] (1T£·r11 KCl:AUnT£Tal ~I£ yaAAlKou TunoD K£paI-llSta Kal1tpo.ettx£l neplf-lETplKCc TO'll xrt P lou 011 [lLOU pywVTllC;e-vu npo aT a'T£UTIKO aTtyalYTpo SlUKOGf<'lI-l£VO rtE tUA6YAunTES KopvlS£S. 'Eva SeuT£po cntycwTpo p£Ta~u 'twv 'PEyYt'rW)! Kat TUlII napa8vpt._lv UTIOaTtjp[~ETat anQ Citpup~Aat'a rJlO£ptVta SlaKOapJ1TlKa cpoupo·lllYla. L>n~ £~UlT£PIKtS o'-Vac;

8 P OuwvoiuiSou. Eflevo~ MfX!lf"rAra.lcrTopnclj K<lI (lpXLTrKrOVIKil T~Krl]pi~"rll. efta npmcm;;ri 2007, 140-144Ki1! xtv, 147·162. 9 Balducci 1932, B 7-9'L. elK, 64-66.

91

leal TOV rtWOTOIXO fl£ TOV TIp 08 CiAUflo UTICl.pXOUV b{lO (n:'lpt~ aVOllr~tCl.T{vv, TIapa8upa KalTCop'H:t; xartl1A4 Kat floucrouAflaVlKOUt; crVV8ETOU~ OSUKOpU<p0U~ <P£Yy[T£~ TIlO -r'1AC('

To T~a[Ai TIapoucr[a~£ TIpopA~ttaTa pWYtlWV leal uypacria~, £vw TIOAAa SUAlva Tfl~rtUTa Kelt £TIIxp1crfluTa dXav olappwSd. Ot £pyctcr[£~ Ku9aip£IT'1t; TWV £TIlXpIO"flaTWV t<p£pav o-ro cpw~ Sl1CAamo 7C£p[TIOUapI8~101tapcteUpWV Kat tp£yyl'TWV (W( ... 12, 13), OTIW~ bWKp[VOUfA£ afluopa KCU 0"£ cpwToypacp[a TOU 18621°, a-VaA0l'y)<; ctPXlT£KTOV\K~~ fl£ Tet UPXOVTlKCt rtov BaAKetv[wVTOU 18°0 Ka119°U ett. LT'1 popela ywv[a TOU O"T£yaO"[ltvou 7Cp08aAa[A0u avotye [Aia 7COpTct)TCD1J oOl1youcre 0"£ fllKp6 flTIcih6Vl) TO OTI010 Sa XP'1cr[flWE m8avev Wt; t-Ltvupt<;. Lll [1epel IT(,;'l~£1"at crTllv ott] TItTplVO OlUKOcrt-L'1TlKO ooupouct, crro OTIo[o (JTI1PI~OT(XV mSuvo'Tam 0 £SWcrT'1~ (£IK. 9). LU[1<pwva !iE TYjV 7CpwTll ETIlypU<f111, TO TtUfli K'T[crTl1KE TO 1820 Kat, btm:a UTIO ~l1f:lIE~ 7CQU UTIEml1 - t-LCtAAOV a7Co TOU~ O"ElO"[A0U<; TOU 1863 - rrTll popEla ywv[a TOU,_ ETIlO"K£ua0"811K£ Kat £'V lO"xu9'1K£ 0"1"'1 O"t] fl£P IV~ TOU rrsptzou t-t0Ptp~ TO 1875, O"u[ltpwva !iE ''1 O£lJT£P'1 £1rlypatp~. KUTe{ 'T'1v £TIlO"KEUll UUTll 'TPOTIOTIol~8'1KUV OO"U EswTEpLKa :rrupa8upu Ssv £ixav <ppax8£i, tl1AwvoVTa~ Ka1"a [llo"O TI£P1TIOU flETpO

£'1<,11 H "P'jv'l (JTOV SpOILO I"ETa ,l~ fpy'''''It:~, Kal SIlf:llOUPYWV'Td~ Evav op80YWVlO <P£l'yLTJ'],

92

93

rZAhrr.jI, - 1:YN;l.f"JJ:rH

crU[J.<p wlla flf. W "'II £OK1aO"1 K6 U ~O S' ''1 S· £,l1OX~ .:; .. TI1"'11 (811l nEp(oSo £"'V'tax8Y)KE o"TY)V KEV'tPlK~ daooo -rou 0p0'l)Ou flf.'OV fllvapt Kal ° SUAtvoc ESWo"Y)S. 0 'fl1"'llap['S dXE. nEplcr'pf<p6,[J.£'vl'j £CrWn:P1K~o"K6:Aa, ")tOU Ka,[A'1YE O"E oKTaywVlKO ESWcrT'l [1E nupa8upa Kat KaAUf1[J.EVO [J.E SUA1V'l a'£YI1I '1 anoia npoa,a-C:EUoTav an6 [J.olv~;81va <puAAa. H np6a@ai:l'Y) aE aUTO" y[v£"!aLltn6 SUAIVI1 ;O'KaAa o-rov 1"Cp{)8CiAa[J.o, nou ob'lYs[ [1E SDAIVO ouiopol1o aTO lraTapl Kat iJ'TUV 1:11vapE (UK. 14). <Daiv£'tal nw.:; at @o[J.@apSi.O"l:1ol 'twv B.pEmvwv TO 1944 "npoSEV'lcra"V Kat c'ro MEX[1£T Aya ,~a[1[~'l[J.te.:;, o 1 OnOtE_S ob~yY) otrv, (Jl) l1<flW'va [J.E T'1"\! ...-p tTl'] t7tlypa'P~ TOU 1948, O"T"tP entdKEU~ Tov/nov allolwcrt wmoo:o O"l'j[J.uvnKCt TOV ~wypa'P(KO S1CtKOO"110 OAWV TWVSVAtVWV O"T01XElWV TOU £.()'W1:fPLKOU, Ka8ws TOV E.nt~wypa'Plat [lE yKp(~ES laSo[J.1I:oyltS. Mna a11:6 rtnoaa9pw-

Etl"" 14 Onpoe.uul'o, /-"..-<l..-r, 'pyu,,"" crl'] TO.U ;UAIVOU f-ltVapt Kal'"tou ESWCH'l Ka,"t(t TY) "S£KaETla -rou 1970 Kat Yla a11:Q'Puy~ xaTapP£uCJ'llS Kat aTUX'l[1.CtTWV npoxwpl']CJ'£ I'] Ka8[lL-

PW'l W'll npw-rou (we 8).

ITap6:AAl'lACC [1.E ns npoKa,apK'TlK£':; EpyctcrLES, npoX(DPy)O"UV or [lEAETES anoTunwO"'lS 11, apx.nTKTOVtK~S.l2 xut crTaTlK~S narcoKa,acr,ad'lS! 1Ca8w.:; Kalo"'llYT~pllailS ,WV £pywv ,txv'lS (SUALVU CrTOlXdo: [lE swypa<plK6 ol4- 1(00"1:1°, TOIxoypa<pIES, I:1£'tCl:AAIK4 KCU l1ap[1aplva o'TOIX£la) 14, nov EYKp!8'lKavCt-1Co.-ro KAI IS. To 2003 :SEKLv'laav ot auaT'l[la'lKt~ Epyaa!ES

ll Fl pEA hll IllwTim4>(fI]C; £Kllov(lEhl'::£ mto rev IT PX",IKTOWl L(H~i)'1 Hart'lTS~'

12 f-IlllAi"1 "PXtT£KTOV'KI'IS 111IOKCI,<i(lTMIIC; "K1tO"i'le'l~t:a1to'lllI ~pxm~K..-owtP-t:yyillClOIKOVOltiSou.

13 ]-I ~L::Ai;"-ll 'H,nmi,c; rtnO-Km<'rO<ro.''''1S "KTIOV'1EIt1"[ ami --couproA,.LKOU, fUIX""LK06~ EhuB'plu T[JClKCIViKCI K,[lL Rupial,,] ASm'acil· <iSou.

14- I-I (fllv-r,'IP'1"'1 ,(,H' £py<uv TeX" tT~ tl"'~ [11[0 TO V ,,cp 0/1;0 yo O"U"T'IP1l"1 ClPX"'LO"l"lWV AAHII ~'t~(lV1'I_

IS ,,'E-y"pl(T'l fltl..STlIC; KIll """tAW:!1' tfl1a'crH~'v aTIOKu"C'i)O""""'lS '''Fhou~Arc\'u''IV uSa L(~)(p<i",'ll";>': ynnO!LlABM_M!n036! 1324:",-/ II '3·2004-_

94

M£XMET Ar,~ rZA~JJ

et1l:0Ka'taaTcwl1~ Kat O'UVT(1Pl'j(j11~ (euc. is), Ot onolsc OAOKA.11PWHl1IWV TO 200416 Kctl1l:epLEAu~a'l apXLKU TIp ClnoKClTacrTCl(jll Touq>Eponu 0PYClVI(jl!0:6 TWV AL90oo:[lwv !-Ie Tl~ ;UAOOWI£C;. LUl1nA.1'1pw8'lKllii 01 aa8poCA(901 Ken ap[1oAoy~Hl1Kav npoO'tKTLKU KaL ~a:8La 6AE~ 01 AI80oo~tE<; [le ElSlK~<; O':6veEO'1']~ aO'~<'0'1:0KCiv[a[la. AVTlKaTacr'H1811Kav Tct aa:8pa TV:~tLctTa 'TWV SUAOSWIWV lWl cruVT'1p~et]Kav Ta, Uyl~, rroe EVlcrxu9l'jKav uno Acqlt~ 'lTavlou . .6.!EVEpy~el'jK£ KCl9(XplO'[l6C; crTle; Enll'j'avnE~ TWV ~UAOSE(nWV Kal e<pap!16a'r1']KE am:v'rql(O)'TLKO. I'm T1'] O"n:ptwO"~ TOU<; XP'1- crq.wno l~ S '1K£ ~leeaK PUA l )(11 P '1T[V '1' Acpa LptSI1KUiI, crUVT1'] p~e I1 Kav)tlnOKCL"tCLcr'TCt8I1Kav Kct l '£11:1.1" vaTon08lt'n18f]KCtv 6Aa 'Tet '1Ietp6:S11pa 'TaU op61'j'ou Kat olcpqY1TES 11£ om XPW[1Il'TlcrTa UaAO{tTCt(na. To e:vanol1f.VOV -r!1~l1a TOU SUAlVOU O"'CEyampOtl, TO coroio EIXE unoO'niapKETE.scpSOP£<;) Ka9nLpE8l1KE Kat anoKuTacrTa811KE [lE 'Til O"UVT11pl'Wl1 OAwv Tet: !It'raAAIKWV OI.ClKOO"[lIFLKW\I TOU O"TOlXElWV.

ME't1'1" a<paipwl1 TWV KEpCq,HOlWV Kelt 6rrwv ~6AWV (n:yiSes Kal EA«XlIYTa OOKClpta) ~Tav ct1toera8pwllEva anoxa'1'C{crTu8'1Kt'1 ~UAlV'1 O'TEYI1) '1 o1(ola 0"'t'1 utJlIEXEla Ka9ap(~ O''tllKE Kat UxH11Ke anEvT0[lW1."IK6 SICtAu[1a. EVLOx68rp;:E ° cp£poYra~ opyav!a[16~ Tl']!j, not) ailoTeAehm a"'JIo erlivgeTl1 KaTaGKeU~ opl~6ntwv Kal KtKAl[ltvW'V .sOKWV! eruvoEoe[ltVWV [lETct~6 rou; Ill:: KaTw<6putpu ~6Act. Ta opL~6vTLa bOKapta) Tct onolu !TapotJO'[asav tVTovo~tAo~ Ktl:+nvl']S) a'VapT~~ SllKa.v [1£ P£TctAALKa aYKUpta ere Kalpla O'l1peia xrn ('m6 TL~ ICOPtJ<pt~ 1."1']<; cr"'EY'1~ (ElK. 16)) yeyov6<; xou O'uvt~aA£ rrro 11ct enavEASel KaTa 'til 2/3 l'] eu9vypa[l[llO''1 TWV .soKaplwv Kal TW'V r a~a"Lwv. IT6;vw O'T'1V -reAev'tcda ;vAobeerla, 1'1 oxo La O"Tagepono l~9'1 KE [1E ~uAtVe~ Ka~[AIE~ nov crCP'1vw9'1Ka'V O'T'1At8oSop~} O"TepEw8rp<av T60'o Ta !TAaYla, Kal oplSbvTLIl 80Kaplii T'1<; crTEyl'JS, orro Kat 'ta nAaYla Kal Kcn:aK6ptJ<pa OOlcaplet 11& 1'et oplt6vcla .. TtAo~J OA'1 '1 O'TEyt] KetAUcpH'1K£ [1E TEyloe<;, <puAita Konpa nAQX£ 6ciALiO"O''1<;, acrtpaATona;vCl) [1IKpOTE.pE<; "":y(8£<;, SEP[10[lO'VWTlKCt <pUAAct KaL yaAAIKo{l TU'liOU K£pa[1LOLCt.

01 EpyctO"ier; ct1WKctTCr.O"TctO"'1<; -rWV £O"WU:plKWV£nlxpl-

Bu" I 6 Ev[irXU<T1j "'I~ <T1'ir!I~.

O"[1n-rwv anD aO"~£O"TOKavla!1a KCtl'1 Olct<popono111crrl TWV

1ta.Alt~V cppaypEvwv ctVOlYI1Ct'TWV (nop'n~v, napaHup(Llv KCU

<PEYYI-rWV) l!e tcrox1l O"TQV cro~a (elK. 13) E1tlTp£1tOUV crTOV etaT~ 1."11" avarVWpLC7'1 T'1<; apXITEKTOVIK~~ TaU apX1KOU TSa.[1LOV. AVT1Ka-racrTa91']KClV -ret E~w"CeptKnt1ttxplcr[lctTCC ano Koupacravl. EmO"KEmiO'Tf]Ket:V Ta uyl~ Kat aVT1KctTCLO"Tn9t]Kav Ta aaSp6. ;UAlva OlctKocr[lt]TIKa cr,OLXda TWV ;VAIVW\I O"TEYUO'TPWV, TOUI1EdondTW[1cnos, TWV Koucpw~lI.hwv Kat TWV ~6AlllW\l <peYrr'C(~v ~IE Ta xpW[lcmcr-r6. an6 8Ia<paVEs~ae6 K6KKlVO Kal ~mA£ XpWt!n T~cttnA[Kla. Ka9aplO'Tl1'Kav KaL (J\)~ V1''1p~811Kall Ta pf.1."aAALlCa KlyKAt.sw~ta'ta 't'WV 1tapct8vpwv, 't'1~ O''K6:lClS Kal TOll [laV'1'p6TOlXOU T11<; tlUA~<;J Tet <Poupov(nct TOll O''rtytlo"TpOlJ, KetSW~ Kal Tet ~uluva TOU etwaT1l Tll<; elcr6Sou l'WV naTctplWv lW( TOU yu'VaLKwvlTrJJ EVWCl:nOKctTClO"Tu911Ke KctL To~o'T(JctAWT6 Sdme80 1'11~ allA~~:

16 ;[nlV uri~h>l"1 (llivellp' .. ",]""", P[ <lpxrrtKTOv~~ ru~pro .. N1'tn<l~ Kat L,tAU1~ BAI)(I'iDII~.1) []AtK'pOA';)'l'q[[lxnYo/ujyo~ ["1),'(1- v[,,6~ 1\:';'0.,<1_ [(mn"'I)AI"l~ K(ll 0 n:xvoAoyOO; <1lJvrllP[I'!'ti~ upxmo,t)"WV A;\,i~[l~ L,eq:>(l\!(I.~.

95

METa T'1 btry~a1:0Arj:TCTIK~ IlnOKCtAllo/'1 Touau9tvTlKOU xp")~etnGtWU rrt«; opotpte;;, TO ~ll-

[-map KCH TOil E~WG'T'11 CftrvTl1pli911KctV -ret ~UAlva erToIX£la -rou T~ct~l.OU (-ro t;wypatplo"!XEVO -ra~lfVIJ TO ~lqlTIap Kat TCl.KIYKALOW~a1:ct). H 1COAUXpG0f11a TWV TCl.~aVl(~V ctlt:OK!l\u\j'l8r)1<£ f1nCt ano ct\j'laipw'1 TOV TEA£:UTcttOU YKpit;ov CfTpwf1aTo~ ano Aabolino),ICt Kal I'] ctnoKa-rCtO'TetCfll TOU" avabt:lICl1U-

E.l -nl" apXtK~ .ov~ ~opq>~ (ELK. 17). I1a:paAAI']Aa, E1ClO'K£vaerTI']KE t] 1tEPI~£TpLK~ WWTt.plK1l KOpV[~a Ct"TCO [-InaySa.!. Kal O-UVTllpliHYJKCf\1 Ta CPOP'lTit CtVnl(eip£va "tau f-l'v'1pdou (~UAlva Kl1po1t~ylaJ CPWTtO''tlKa). LUVT'lp~e'1Kctv)e1t(0'11'" -ret Koucpwpa'ta Kat 'ta ~1£TaAAIKCt KlYK1I.lOW;tt·cn:a, Ka9ws KCH '1 p£:taI\AIK~ ctuA6nopTCI (ElK, 11). Ka8apl.G't'lK£ l(CIl O'U\I't1'] p~el1KE 1'] J(vpla l(p~\I'1 O'-rO\l KElI'tPllCO SpOllO K(U 1'] 8£U-rEP1'] TYj" cttiA~", KaeWC;; Kat 01 pt1.Pf!6.plV£~ £1ClypacptC;;l-lE T1'] xp~erll f.'rn8.£pcnwv.

AvaKCf.TctcrKEuaer81']K£ O;UAIIIO<; 1l1vapts Kal"TO :;'UAIVO erTErCtO'TpO,lltpOU [rIVE npoer£KnK~ tpeuva. -r'lS -r£XV1 K11<; T'1<; 110 vaot K11<; cm:T~<; KaTaa'K£U~ <; Kat [lEAET1;8Y'jKE rocoq ypaqm::l; apXl1:EKl'OVl.K~ roro-

Ellc. 17 To ~v,l'"a' "'''~''v' I'S"''' "'1, tpr~",ic,. KaTC((J"'Tct(J~ "[OU" ooo Kal :1] [-lEAt-rY] E<paplLOl~STl']S

a:VctKctTaerKt:u~s -rOll Ii, 0 [llll!lptC;;J mpOD Ka-radi<eua.cr9Y]KEITTO ;uAoupydo crt .suo p:tpY], -r0.1I KOppO !Ceu "[0 O"rE'ya:er[1tvo [lna:A.K6I1l, To:rroee .. ~91'p(E Ent TOnOU pE YEpctv6 Kctl erTep'£w8'1KE 1rallW aTO ;6AI'VO erTtyacrTpo TOU ESWcr'rYJ Ty]selcrOoou, Tl~ :;uAo8EO'lES TOD TOlXOUTYjS 6tY]S KCU T11 er'rEytl, 6:rrw~ IlKP1~W~ Kctl 0 npo11youtl£voS. TtAoS, O'U\I't'Y]p~ellKt: Kal. E1tctllaTOnOetT~e'lKEerTY]v KOpU'P~ TOU TO crW~6IlEVO xaAKLvo oLaKocr[1'1TIKO ,fHcr0tpEyyapo (ELK. 9).

01 KaAW8L[~O'W; tp'oJTLO'Il0U EVTCtX911KUV O"rll aTErl'] Kat TO cro~a.TE1ti TOU bal(t80u, xwpl<; va nAY]ywcrouv xut aAAOtwctovv TO [lvlllldo, EVW erE ouo cr'11[1£11l Clvt~l1Kav ano TO JiQ:l'w[1a T01) TSIl!:LlOD mY] cr'TEYl1 !:l£ E[1cpav£1.<; xahlvou~ GWA~vts, Z1)V'r'1p~e'lKE TO tpw-rlcrnKo nov aw811Kt Ketl, 1rapaAAYJAct,np0O'Tt9'1KCtV {va" nOAU£Actlo<; Kctt 860 avilA-DyES ct'ITAlKE". AU'll.; 01 tpraert£.<; CtTIOKct'TCt(J'Tcta'l<; cmaiT1']erall ElSLK~ tlE'Cl.AAIK~ erKctAWO'lCt, waTt 11(1 ~LI']V EvoXAdnu Y] eVTOVy] KtJKAOq:lOptct ,,[WV nt~wv Kal-rwv 0X'lp4-rwv o-ro id::vTpo TI']" ayopa,~ "lc;pto'ctlWVlKll" n6AllS Ken-ra YUPW KU'TctcrT~l1aTaJ nov AEIToupyoVa(1veruyxp6vwC;, Tl'] avv'l91erpEIIl'] yKplVl!l'tWV Ka'Tc{O"l'lltlaTapxwII KctTa TI'] SLaPKE let TW'V £pyacr lWII UKOAO 6 9110'e I'] Ka.80AIKI) uta V 01[0 [1'](1'11 ano TO -rEA 1 KO COlO TEA Ecrp a.

ZrNTPllHN rZAMI

TEMENOI EYNTPIBANIOY KATO'l'H (IE OPOIt!Q)

To T£[-l£VOS 1"OU rlVTpl~CfVIOllJ8~p(ITKE1"aL IT£ opooo, K OV1"Ct O"T1']v 1IA aTE [a I 11:1C0 K P ho us· '0 11:W S [-las 1IAr] po <p a pei: 11 tJ.OUO"Ot)A[la:"IK~ E1Clypaif'~1 1IOU Ola"T'1pElTal 0"1"'1 ITK6:Aa avooou, O"T'1" (Slet eta!,] elx£ aVE-yElp£l 0 LtV",V M11:£'1S (apay£1Cp6K£I1"CU Yla 1:011 O[-lWVU~lO 9pUAlKO 09w[-lctvo apXl1:£KT01!ct TOU 16°0 cw.:nnlj) £vll-r~a!-,L To T~a[l[ a.UTO, aKa 'to 07t010 SlaKplv£-rCU 0"£ <pw1"oypa<p:taTOu 18620 TPOliAOS 1"OU, O"wtETCUO"-rO 10"6yE10 TaU "TE[IE-VOUS TOll LIV"rpl~a.VtoU Kef! 0"11!-,£paAEIToupy£l, svrova CiAA01W[J£VO, wS l<:aTa(nq~la S£p~tcrnvc.tlv £lOWV. An6 T11v (ola £1Ilypa<p~ !JaHcdvou[.IE 1t(tlS eK'rt(YCfV 1CCtVW 0"£ aUT6) 0"£ 6po<po, TO 188S0l apxovTES T'1S P600D <DapilAlaAI Za.avTt Xa-

97

1"z:..r\ M i..l'\, - 1:1""1'i! A r nr H

't1;I; Xa!po-u1;Xovcrtiv E!pEV'tll'.: Kat OCTl-lU'tAlJ.C Z.aaVTE XaTS~ Mex!!E1: Aya. 1:0 V£O 1:sal'll rou L\'\n"pl~u'Vto-u -U111:EpU coro :rcupKul'ta IHO :rcaS6:.pt 1:0 1887 (£IK. 18). '01LWS oelXvouv :rcUAlEt; !pwToypacplEs,1:0 "lSa~delx£ vso K AC( o I KCtCT"lOlx£la, cru~l<pwva pE "'l1v apXl'tE.K"",OVtK~ 'tllSe1CoX11S "lOU "tEAour; -rou 19'''' ulWva. Ta 1tapa:8up6. .ou ~Tav pE XCtP'1Aw!:,E,'a T6~aJ EVW 01 ywvler; TOU £'PEpav EAa<ppa 7Cpoe~EXouO'ES O'TovO"o~a "J!Cl.pacrTa.oes, 1LOU KctTEA1"lYav E1taVW crt EmcrTVAto, y£lO'OPEcr'TCty6vEr; KCU 1tLO '+''1/..6.

E,,,. 21 BoptIOa~at"OA'''1 <>11"0'1") "P'" T'I" 'praO"iCI". O'E crT '1' 9 CtL o. To T[!:lEVOr; q:>alvE"t'al

OTt E1I:age t'1!1lES, EVOE.XOIlEVlvr; I-'£Ta. T'1 bttlTep'1 7CupKayU.t TOU 1I:a~apLOU TO 192.0, IWI E1UO'KEUIlClTllK£ aE. Ei<AEKTIK6 apXlTEKTOVlKO U<pOr;, 67CWr; KUI Taun6Aolncr KTlptCt """'1<; Jt7u;ne(ar; l1I7tDKpCtTOUr; .. To cmoTEAwpa llTCtV "et aAACt~o1)V TCl ~lop'P0AoyIKa 1:0U 0'"t"OIXe!U1 KneW':; tlE"rllTpa7CllK:uv Ta·:rrapa8upa, erE OrAo~al or t1Il!j.'lCtW:lEt; TWV cnVEWV O"EE1dnEOEr; Ka lCOTOK0101'KClV ot KOPU!j.'lEt; TOU OK'!ClYWVtrCOU 1rplO'tlClTOr; pE O"UV8ETO KUPUTtO (Elle. 19).

To TSa,p,[ tX£l OKta)'wvlKl1 Ka:rotll f1E AE1LTOUl; 1LE-rplVOUr; TOtXOU';" 1IaXOUS SS £1(.1 Kal KCtAU7CTETUL [IE TPOUAO OlU[IETPOU 9,7f1" [0"'1t; f1t TY] OIUYWVlo TOU O1CTClYWVOtJ 19 (ELK. 20). 0(. nAtupES TOU KIXTUA11YoUV wwrEplKCt npor; Ta, clvwcre TO;.«, nov <ptpouv TOV lHHO"!j.'lntpllCO 80Ao TOU -rPOUAOU. HEicroooS (no TtpEVOS 1tpOOLctTEUETllt £~[O}TEplKa an6 KAElITT6 £~W(JT'l' (<<craXVlO-l»), 01totJ Ku.aA~YEL 11. nETplVYl ITKCtAa av680u. Or TolXOI "",OU «O"aXVtO"lOu» dval KaTaITKEtJClIT!:ltvoL txE ;'6- AlVO (JKEA£T6, «l-l.1LayoClTL» [It 1L6pTCt 7CPOS Til Cl'KaAu IWl ouo ~UAlVCl1l:apa8upa. 11£ TSa!1lAiKla Knt O't8EpLtS. To TSCCP.t tXEt ecrwTEplKa Eva ::rrcmipt,1Lou XPllO"IP.Eu;E Wt; YUVCU.KLtlVtTllSKUI EX£[ np6cr~Cjo"'1 cmo ~UAIV'1 O'KuAa .. IICtvctl u:n:o TOV E;WCI'T'1 oY][..lmupyd'Tctl ~tlKpO TapuTcru~ Kl, 1I:0U E1ILKOIVWvd arro ~ltKP~ 'lt6pTCl TOU ~UAIVOU naTU~ plOU Ken XP'laipWE 1I:po<pctVt~r; WS f_1tvupts I-'E EVTEAWr; npWTOTU1tO TpOno. Iotai·n.:po [10P'P0A.OYl1~O £1'bla<pEpOV 1tapOVCI'la1:;£l TO ['UXpaf1'lt,1tOl) tXEl W:OKAacrLiCa.

O'TOIxda (11[llKUKAlK~ KOYXl1 IlE TpLCpuAA60'X'l[..l'1 7CPOS E"".22 Mapl'.ap'v'; e!1pl,,~,a 1"

TIX a.VWCl1IOA~ ~'1, 1Lap a O'T a: 0 ES EKa.Ttp w 9EV p£ E1tl K pava ",Sopt",,, al1;to11op-ra,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->