LLIBRE DELS MUSIOS I CANTANTS

Títol:
LLIBRE DELS MÚSICS I CANTANTS VALENCIANS

•on
Coordinadors: Xavier Ginés, Guillem Carreras, Rubén Fernández i Xavier Martínez Disseny: David Segarra Emmaquetació: Guillem Carreras Correcció: Laia Miralles

Edita: CAvang Informació SL C/ Tomases, 17 entresbl porta i 46006 Valencia www.lavanc.org ISBN: 84-934562-0-9 Dipósit Legal: V-3185-2005

Ajunt

4 • LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

I no sois existeix, sino que es ben viva ¡ creix sense parar. A cadascuna de les nostres comarques ni ha una bona colla de gent disposada a "perdre el temps" entestant-se a ordenar i fer que sonen be les notes que descriuen el país en qué vivim. A voltes cruament, altres reivlndicativa, moltes altres melangiosament. Un país que es veu en cada lletra, en cada tema, en cada nota que emeten els seus Instruments. Un país que existelx, malgrat els uns I les altres, i que es revolta cada dia per tal de demostrar una tal evidencia. Una evidencia, aquesta, que a molts i moltes de nosaltres ens ha sorprés i que ens ha entristit peí fet d'estar amagada fins i tot a nosaltres mateixos. La rabia davant d'aquesta ignominia i l'amor a alio ocult que tots i totes ens temíem mes gran del que podíem palpar ha estat en l'origen del catáleg que teniu a les mans. Es per aixó que aquest llibret es un acte de rebel-lia que cerca incrementar els decibels que els escenaris neguen ais nostres portaveus musicals. En aquest catáleg no son tots els músics, músiques i cantants en valencia, pero tots i totes els que hi figuren han sumat a la complexa tasca de parlar en la nostra llengua, la mes complexa tasca de fer-ho de manera artística, creativa, fent que la llengua siga la munició d'una arma de la talla de l'art. A aquest exércit volem sumar-nos aquells i aquelles que hem coHaborat en la confecció d'aquest catáleg. Correctores, comerciáis, redactors, maquetadors, dissenyadors... ens sentim ben orgullosos i orgulloses d'haver contribuít que, per primera vegada en la historia de la música en el nostre país i en la nostra llengua, s'hagen pogut compilar mes de vuitanta agrupacions, artistes i creadors musicals amb una qualitat equiparable a la deis pa'ísos mes normalitzats lingüísticament i cultural. Els 82 grups i cantants s'han indos per ordre alfabétic per tal de facilitar-ne la recerca. Pero a l'índex estilístic podreu trobar-los agrupáis per grans blocs d'una manera, es cert, molt simplificada, pero creiem, per contrast, ben práctica per ais programadors culturáis i el públic a qui va adregada. Les informacions que apareixen ho fan amb diverses formes i persones verbals; davant la uniformitat en l'estil hem preferit donar llibertat absoluta ais i a les artistes perqué es descrigueren a si mateixos. Igualment hem fet amb les imatges. Per aixó son tan variades, o tan poc, en comparació amb l'espectre musical que abasten els i les nostres cantants. Al final del catáleg no ens hem volgut descuidar d'altres deis protagonistes de la música en valencia, sense els quals ens seria a nosaltres mes complicat escoltar la música que ens agrada, i a cantants i músics mes complicat moure's peí país, i per les botigues de discos. Estudis, discográfiques i empreses de management, a les quals estem molt agraíts per haver contribuít a fer possible aquest catáleg. Grácies també a les, val a dir-ho, poques institucions que han ajudat a fer que aquest catáleg veja la llum. Son poques, sí, pero molt valentes. Moltes grácies, evidentment, ais músics i cantants en valencia que han confiat a la gent de L'Avanf-informació lliure del País Valencia l'elaboració d'aquesta guia que esperem que será anual. Pero sobretot, moltes i moltes grácies al nostre públic lector, grácies al qual existim, i ais espectadors que, concert rere recital i disc rere maqueta, fan possible que ara, per si no quedava ciar en altres ocasions, puguem dir que caminem, i que hem perdut la por a la velocitat. Xavier Ginés - L'Avang, Informació Lliure del País Valencia

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

INDEX

JAZZ-BLUES-SOUL 17. Brankal 18. Caries Enguix i 03 18. Claudellunajazz 20. Dolgtabjazz Project 23. Eva Dénia 24. Foronsix 36. Óscar Briz 40. Rafa Xambó 44. Soul Atac 10. Adesiara 13. Alvar Carpí i Domingo Chinchilla 18. Caries Enguix i 03 11. Daniel Miquel i Antich 20. El cau del Llop 21. Elies 23. Eva Dénia 23. Entre tu i jo 24. Feliu Ventura 25. Garrí 27. Joan Améric 27. Josep VicentTallada 31. Lluís Miquel 32. Márius Asensi Acústic 36. Óscar Briz 37. Ovidi Twins 39. Pau Alabajos I els Músics Furtius 40. Rafa Xambó 41. Remlgi Palmero 42. Sergi Contri 49. Néstor Mont 10. Agraviáis 12. Alabaix 13. Aluminosis 14. Amanida Peiot 14. Arros Caldos 15. Aspencat 15. Atzukak 16. Bajoqueta Rock 17. BKNL 19. Contratempo 21. El Corredor Polonés 22. Els bandolers 24. Foronslx 25. Gátaca 26. Greska 26. Inopia 28. Ki Sap

30. La Gossa Sorda 31. Lilit 32. Malagana 33. Mugroman 34. Munlogs 35. Obrint Pas 35. Odi 37. Owix 38. ParaHel 84 39. Pinka 40. Prisoners of War 41. Remigi Palmero 41. Sant Gatxo 42. Sergi Contri 43. Skalissai 44. Skamot 45. Sva-ters 45. The Garrophones 46. Tinc Ladilles 48. Verdcel 49. Voltor 19. Adesiara 11. Aigua Fresca 11. Aljub 12. AITall 16. Avoeqpassa 18. Caries Enguix i 03 19. Daniel Miquel i Antich 20. El cau del Llop 22. Bufafocs de Dionís 29. La Benlterránia 29. La Folkabanda 30. L'Ham de Foc 33. Miquel Gil 38. Panotxa 42. Saüc Folk. 43. Sitja 46. Tira-li Fol. 47. Trencaclosques 47. Tres Fan Ball 48. Urbálla Rurana 49. Verdcel 49. Néstor Mont ELECTRÓNICA 28. La Fundado Matías Johnson 32. Márius Asensl Acústic 34. Musícant 36. Orxata Sound System 37. Ovidl Twins LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA • 9

I

Allá al 1977 Artur, al costal de Miguel Barbera, company de Magisteri, i Alex Martínez, amic de la infancia, s'ajunten per a tocar una serie de cangons (la majoria compostes per ells mateixos) de carácter que podriem denominar "protesta", influenciats peí moment sociopolític de l'época. Eren cangons majoritáriament compostes en castellá i que parlaven de llibertat, d'igualtat... i en definitiva de les inquietuds que tenien en aquells moments de la transido política. Alex fou l'encarregat de posar-li nom a aquell trio. Avui, grácies a la iniciativa de la Comissió de Pestes de Vilafranca del 2003, han tornat a actuar i aquest fet ha desencadena! la seua tornada amb l'edició d'un CD que fa un recorregut peí passat i el present del seu estil i repertori.

CONTACTE 625386110
infoadesiara@telefonica.net http://personal.telefonica.terra.eS/web/a desiara

ESTil Cangó popular.

20anyscfesprés(2003)

Quemes dónaP

Agraviáis naix a Castelló l'any 1999. El grup va náixer amb la intenció de passar-ho be i poc a poc s'hi van anar incorporan! mes músics. Es un grup molt influenciat per l'ska. A la seua música es barregen molts estils sobre la base de l'ska i el reggae com el swing o el hard-core. Les seues lletres també son reivindicatives, com La veu del poblé. Qué mes dona? o Dona l/uita sense oblidar que l'ska es una música de festa amb cangons com Collita ska o Euskaladun ska. Els components de la banda son Javito Gómez. Samuel Ferrer, Sergio Martínez, Lluís Pallares, Dani. Miquel Ferré, Diego Xulla i Raúl Rubio.

CONTACTE
http://usuarios.lycos.es/ag2002/ Ska, reggae, swing i hardcore.

TRESALÍS
Qué mes dona? CD/Maqueta.

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

PRESENTAC1Ó
Aigua Fresca es va crear com a associació cultural l'abril del 2002 a Vila-real (la Plana Baixa). Els membres d'AFformen part de grups que treballen en la recuperado del patrimoni musical tradicional valencia i grups de reinterpretació de la nostra música com el grup folk Sitja. AF presenta espectacles d'escenari i de carrer, amb col-laboradors de gran nivell. Ais escenaris han estrenat Posa'm un got, Cant de cases, places i carrers i Fandango. A Fandango sobretot, han innovatescénicament la presentado de les cangons deis valencians, envoltant els nostres sons d'una estética molt actual, que trenca amb la imatge preconcebuda del folklore. Al carrer AF es presenta amb un espectacle ¡tinerant, on es van interpretant les seguidilles, jotes, boleros, havaneres i distints tipus de fandangos acompanyats per un carret guarnit, que els serveix de cuina per oferir al públic un plat tipie.

ESTIL
Folklore actualitzat i música de carrer.

CONTACTE
A.C. Aigua Fresca-Jordi Montesó C/ Calvari, 64 12540 Vila-real Joan Gil 699999935 Jordi Montesó 659745964 acaiguafresca@hotmail.com

TREBALLS
Posa'm un got (2003), Cant de cases, places i carrers (2004), Espectacle itinerant (2004), Fandango (2005).

PRESENTAC10
Aljub cerca una línia propia basada exclusivament en la tradició sonora valenciana, tant peí que fa al repertori com a la instrumentado, on predomina el treball amb la percussió i les cordes. El 2002 es seleccionat en els circuits de música de I'INJUVE, i actúa en els festivaIs Folk Cartagena, FolkSegovia i Folk Getxo. L'any 2003 es seleccionat per a representar I'INJUVE en un circuit folk europeu que el porta a Italia i Irlanda i es seleccionat peí programa Discópolis de RNE, Radio 3 i representa l'estat Espanyol al festival de Forde (Noruega). Al mes de setembre participa al Festacarrerd'Ondara. El 2004 Aljub enregistra el seu primer disc, i du a terme diverses actuacions: Nits de mil dimonis a L'infern de Massalfassar, Xábia Folk, Festival de Músicas del Mundo (L'Eliana), Mostra de Música en Valencia (Algemesí), Mediterránia, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional (Manresa), Sons del Món (Castelló) i la Festa de Benvinguda a la Universitat de Valencia.

CONTACTE
Folk.

TREBALLS
Aljub acaba de traure al mercat el seu primer CD, Escarbant en la memoria.

Joansa Maravilla 625196625 joansamar@inicia.es

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

Allá al 1977 Artur, al costat de Miguel Barbera, company de Magisteri, i Alex Martínez, amic de la infancia, s'ajunten per a tocar una serie de cangons (la majoria compostes per ells mateixos) de carácter que podríem denominar "protesta", influenciáis peí moment sociopolftic de l'época. Eren cangons majoritáriament compostes en castellá i que parlaven de llibertat, d'igualtat... i en definitiva de les inquietuds que tenien en aquells moments de la transido política. Alex fou l'encarregat de posar-li nom a aquell trio. Avui, grácies a la iniciativa de la Comissió de Pestes de Vilafranca del 2003, han tornat a actuar i aquest fet ha desencadena! la seua tornada amb l'edició d'un CD que fa un recorregut peí passat i el present del seu estil i repertori.

CONTACTE
625386110 infoadesiara@telefonica.net http://personal.telefonica.terra.eS/web/a desiara

ESTIL Cangó popular.

20anysc/esprés(2003)

Agraviáis naix a Castelló l'any 1999. El grup va náixer amb la intenció de passar-ho be i poc a poc s'hi van anar incorporant mes músics. Es un grup molt influencial per l'ska. A la seua música es barregen molls eslils sobre la base de l'ska i el reggae com el swing o el hard-core. Les seues llelres lambe son reivindicatives, com La veu del poblé, Qué mes dona? o Dona lluita sense oblidar que l'ska es una música de festa amb cangons com Col/ita ska o Euskaladun ska. Els componente de la banda son Javilo Gómez, Samuel Ferrer, Sergio Martínez, Lluís Pallares, Dani. Miguel Ferré, Diego Xulla i Raül Rubio.

CONTACTE
http://usuarios.lycos.es/ag2002/ Ska, reggae, swing i hardcore.

Qué mes dona? CD/Maqueta.

U;

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

no
Aigua Fresca es va crear com a associació cultural l'abril del 2002 a Vila-real (la Plana Baixa). Els membres d'AF formen part de grups que treballen en la recuperado del patrimoni musical tradicional valencia i grups de reinterpretació de la nostra música com el grup folk Sitja. AF presenta espectacles d'escenari i de carrer, amb col-laboradors de gran nivell. Ais escenaris han estrenat Posa'm un got, Cant de cases, places i carrers i Fandango. A Fandango sobretot, han ¡nnovat escénicamente presentado de lescangons deis valencians, envoltant els nostres sons d'una estética molt actual, que trenca amb la ¡matge preconcebuda del folklore. Al carrer AF es presenta amb un espectacle itinerant, on es van interpretant les seguidilles, jotes, boleros, havaneres I distints tipus de fandangos acompanyats per un carret guarnit, que els serveix de cuina per oferir al públic un plat tipie.

ESTIL
Folklore actualltzat ¡ música de carrer.

CONTACTE
A.C. Aigua Fresca- Jordi Montesó C/ Calvari, 64 12540 Vila-real Joan Gil 699999935 Jordi Montesó 659745964 acaiguafresca@hotmail.com

TREBALLS
Posa'm un got (2003), Cant de cases, places i carrers (2004), Espectacle itinerant (2004), Fandango (2005).

Aljub cerca una línia propia basada exclusivamenten la tradició sonora valenciana, tant peí que fa al repertori com a la instrumentado, on predomina el treball amb la percussió i les cordes. El 2002 es seleccionat en els circuits de música de 1'INJUVE, I actúa en els festivaIs Folk Cartagena, FolkSegovia i FolkGetxo. L'any 2003 es seleccionat per a representar I'INJUVE en uncircuitfolkeuropeu que el porta a Italia i Irlanda i es selecdonat peí programa Discópolis de RNE, Radio 3 i representa l'estat Espanyol al festival de Forde (Noruega). Al mes de setembre participa al Festacarrerd'Ondara. El 2004 Aljub enregistra el seu primer dlsc, i du a terme diverses actuacions: Nits de mil dimonis a IMern de Massalfassar, Xábia Folk, Festival de Músicas del Mundo (LEliana), Mostra de Música en Valencia (Algemesí), Medlterránla, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional (Manresa), Sons del Món (Castelló) I la Festa de Benvlnguda a la Universltat de Valencia.

AUUB

ÍSTIL
Folk.

CONTACTE
Joansa Maravilla 625196625 joansamar@inicia.es

BALLS
Aljub acaba de traure al mercal el seu primer CD, Escarbant en la memoria.

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA • U

AITall, des de la seua formado en 1975, ha editat 14 discos de llarga durada i diversos singles. Compta amb mes de mil actuacions en directe, entre les quals figuren diversos escenaris internacionals. AITall crea i interpreta en la tendencia folk de rípproposta, terme italiá que suposa la recuperado no ja d'antigues melodies i remangos sino la creado moderna partint deis sons basics i les formes tradicionals de musicar. INSTRUMENTS: Veus / mandolina, llaüt, arxillaüt, bandurria, buzukis / guitarra clássica, guitarrons, guitarra eléctrica / dolgaines/ flauta travessera, flautes dolces, saxo midi / baix eléctric. teclats / acordió / batería, percussions menors. COMPONENTS: VicentTorrent. Manuel Miralles, Miguel Blanco, Jordi Reig, Enríe Banyuls, Xavier Ahuir. Robert Moreno.

CONTACTE
C/ La font 10 46290 Alcásser 96 123 13 88 Soledad Desfilis 963802145 606017579 altall@telefonica.net

ESTIL
Música folk de fusió mediterrania i repertori de nova creació

TREBALLS
Caneó popular (76), Deixeu que rodé la roda (77), Posa vi, posa vi, posa vi (78), Quan el mal ve d'Almansa (79). Som de la Pelitrúmpeli (80), Cancons de la riostra Mediterránia (82), Toes i vares (83), Al Tall, deu anys (84), Xarq-AI Andalus (85), Xavier el coixo (88). Europeo/ (94),La n/t(99),25 anys en directe (01), Vares ve/tes (04). _ _ _ _ _ _ • — — -. — — — — — — ~ —

Alabaix es crea l'any 1998 a la ciutat d'Elx. Vinguts de diferents formacions anteriors i de diferents estils musicals com el deatrt-metal o el rock dur, els actuáis components intenten crear amb Alabaix una nova concepcio del rock.

CONTACTE
RO BOX: 1489

Rock polftic i en cátala

03280 Elx 620489365 alabaix@mixmail.com www.alabaix.tk

Maqueta Vents del Sud

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

PRESENTACiO
Aluminosis es un grup de música que naix al final de l'any 1998 al Maestral (Castelló)creanttotunseguitdecangonsamb temática rural I agrícola,tan presenten les vides deis seus integrants (el baix preu de l'oli i tots els altres productes del camp, les vaques boges, despoblado rural, etc.) i defensant amb les seues lletres en "janenc" la singularitat de la llengua i la cultura única deis pobles, donant lloc al que ells mateixos defineixen com a "agro-rock". Seguint aquesta filosofía, Aluminosis ha actual en diferents llocs i ocasions: pera la Coordinadora deis Pobles, l'Ateneu Llibertari de Castelló, La Granja (Valí d'Alba), fent concerts en favor de Chiapas, contra el capitalisme, amb moliu del desastre del Prestige, en festes populars, cases okupades, aplecs, casáis... A mes a mes, també ha compartit escenari amb grups de renom com Los Porretas, Disidencia, Idi Bihotz.Transfer, El Último Ke Zierre, Rabia Positiva, Sagarroi, Boikot, Malos Vicios...

ESTIL
Agro-rock, cangons plenes d'ironia sobre problemes del poblé i de la gent.

CONTACTE
Rafa Salvador 646 11 60 13 C/ Navarra, 108 2n B 12002 Caslelló J. Rubén 964419064 / 686312010 alumino6@yahoo.es www.alumino6.com

TREBALLS
La venjanca del llaurador (maqueta de 3 cangons. 2001), Agro Rock (2001), Barre/ras Sound (maqueta de 3 cangons de setembre de 2004), Agro Rock (2n disc, amb 16 cangons, de marg de 2005 i a punt de sortir al carrer).

PRESENTACJQ
Alvar, el músic, ha participal ais I, III i IV Seminari de Jazz de Sedaví, ha col-laboral amb els cantanls Óscar Briz, Miquel Gil, Rafa Xambó, Crislina Blasco. Pepa Blasco, Márius Asensi i Mará del Alar, i amb aclors i poetes com Domingo Chinchilla i Francesc Viadel i en la gravació de diversos CD: Costumbres tradicionales (Mario Francés i la Crónica Sur), Purdesig (Óscar Briz), Set acústics i dies otoerts (Rafa Xambó), Katá (Miquel Gil) i Coses e/evades i coses d'anar per casa (Domingo Chinchilla). Domingo, Tactor, ha treballat al Carme Tealre en diferents muntatges amb Aurelio Delgado (La zapatera prodigiosa, El Saperlon, Dostoievski va a la playa...), ha participal en la Maraló de l'Espectacle a Barcelona, Maratón de Cuentos de Guadalajara, lectura de Pedro y el Lobo, recilal de L'hotel París de Vicenl Andrés Estelles.A mes ha realitzat alguns ireballs de creació propia: Gala de honor, narracions oráis, poemes dits, contant coses, Iraient histories, Coses elevades i coses d'anar per casa...

ESTIL
Espectacle de música en directo amb textos tealralitzals.

CONTACTE
Alvar Carpí

TREBALLS
Coses e/evades / coses d'anar per casa.

610033683
carpi@uv.es

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

PRESENTACIÓ
Quatre es el nombre de tripulants d'aquesta aeronau musical que, un bon día de la tardor del 2003, decidírem batejar amb el nom d'Amanida Peiot I no férem en honor al nom artístic que una mestra mexicana, d'origen cátala, feia servir ais recitáis de contes que oferta arreu del desert de Chihuahua, on visque des que els seus pares arribaren exiliats en acabar la Guerra Civil. Pero també perqué reflecteix amb claredat l'esséncia de la nostra aventura: una combinado no mesurada de diversos ¡ngredients musicals, que navega a la recerca de nous paratges on expressar les nostres emocions i ¡Husions. LaCasaCalba. un espai sociocultural habilitat peí CoHectiu La Calva. Cultura a la Valldigna. del qual també som part activa, es el centre d'operacions des d'on planifiquem i enllestim la maquinaria necessária per ais nostres viatges sonics. Para atenció. perqué en qualsevol moment descarreguem el próxim muntatge al terral de ta casa! Com diu la dita popular: "qu¡ avisa no es traidor".

•—v—

CONTACTE
LaCasaCalba C/ Cervantes, 6 46760 Tavernes de la Valldigna Iacalva99@hotmail.com 609 05 64 06 (Paco)

ESTIL
Música POPular, entre Remigi Palmero, Siniestro Total i The Doors.

TREBALLS
Estem preparan! el primer treball discografic a l'estudi doméstic de LaCasaCalba.

PRESENTACIÓ
Arrós Caldos naix a l'estiu del 1996 a Valencia. Des d'aleshores, son molts els músics que han passat peí ffup. encara que sempre s'ha conserva! la formado característica deis grups de rock amb la presencia de la dolgaina. La recent incorporado de la percussió respon a l'interés d'experimentar amb altres ritmes, al temps que reforjar la contundencia en els moments mes forts (en aquest sentit, cal destacar la forca de la seua vocalista). Actualment, es pot dir que Arros Caldos compta amb una formado estable, fet que está permetent definitivament la seua consolidació. Os seus integrants provenen de diverses localitats: Meliana, Foios, Bonrepos i Valencia. Amb el nou treball, ...i a la motxilla somnis i rabia..., el grup vol manifestar la seua ¡Musió per seguir endavant, així com seguir mostrant la seua inquietud davant l'estat de les coses.

CONTACTE
Karla

ESTIL
El grup integra diversos estite (rock, punk, reggae, ska, rumba, etc.).

651536700
carakarla@hotmail.com www.arroscaldos.org

TREBALLS
Somríu (1998, autoeditat). Aros Caldos (2000, autoeditat), ...ia la motó/la somnis i rabia... (2005, autoeditat).

14- LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

I de sopar... Qué vols, Ramonet? -Aspencat! -Qué? -Sí, amb molts ingredients. Una barreja ben sonora de trompeta, saxo, trombo, percussió, batería, guitarres, baix i un poquet d'órgan.Tot ben sacsejat i cuit amb foc de poblé produeix un sabor ska i mestissatge. Aquest plat folkloríc ha estat producte d'anys de fermentado a un vell riu-rau de Xaló i madurado a Ierres lliberanes. Un cop elaborat, ha estatservit a la Marina: Laguar, Sagra, Xaló, Orbajeulada, Benissa... Es imprescindible per a la seua degustació molt poca vergonya i ganes de moure el eos. Hale, Ramonet... La festa está servida! Pep (guitarra, Xaló), Ximo (guitarra, Lliber), Javi (baix, Xaló), Kahuete (bateria, Xaló), Kiko (veu, Xaló), Augusto (saxo, Orba), Rosendo (trompeta, Orba), Christopher (trombo, Orba), Jaume (percussió, Orba), Pascu (teclat, Benissa).

"La festa esta servida"

ESTiL
Ska i mestissatge.

CONTACTE
Aspenratjband@hotmail.com
www.aspencat.tk Pep 650132368 Kiko 607983968 Pascu 606816210

El projecte Atzukak naix el 1995 quan un grup d'amics, Caries, Dani i Toni, es junten per a formar una base musical que al llarg del temps ha anat configura nt-se. Amb la ¡ncorporació de David Palomino al baix, Atzukak compon les seues primeres cangons amb les quals es dona a conéixer principalment al públic d'Ontinyent. Atzukak queda definit per un marcat carácter valencia que els porta a guanyar el V Concurs de Rock Ciutat d'Ontinyent. Des d'aquest moment el grup Atzukak ¡x d'Ontinyent per portar la seua música arreu de les comarques centráis. Des de l'aparició del primer CD, Atzukak comenga el seu periple particular i trascendeix a les comarques centráis per obrirse camídins l'ámbit deis Paí'sos Catalans. El grup actúa en diversos festivals de renom com l'Almadravarock, El Carrascar, Les Barraques de Banyoles o el Festival d'Arenys.

CONTACTE
Rock. Plaga de Baix 40 46870 Ontinyent 630220671 / 962381281 contacte@atzukak.org atzukak@hotmail.com

Atzukak (45 revolucions, 1998). Gatzara (Cul de Rock, 2003).

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

PRESENTACIO
Dúo formal per Albert González (Cullera. Ribera Baixa) a les percussions i Alvar Carpi (Algemesí, la Ribera Alta) a la guitarra eléctrica amb efectes. Música totalment improvisada amb una duració que depén de l'ambient de la sala (des d'l hora fins a caure derrotáis).

Alvar Carpi 610033683 carpi@uv.es

Instrumental.

PRESENTACIO
Bajoqueta Rock es va formar l'any 1988 a Riba-Roja deTúria. Es van ajuntar una quadrilla d'amics que teñen motes ganes de penjar-se les guitarres i comengara locar, rascarlotalfc que tenien a má. Des del primer momenl. lescangons han volgul reflectir la seua manera de viure, el seu enlorn (un poblé del Camp deTúria), i ser un reflex fidel de com vit la geni del seu vollant -les taronges. el camp, llaurar la Ierra-, del que fan els seus avis o deis problemes amb la contaminado.

607804432 guebmestre@bajoquelarock.com El primer disc es va enregistrar el 1998 en direcle a l'Auditori de Riba-Roja amb el títol En viu, en directe. a peí: \ el seu segon Ireball, Amb 2 pinyols, va se edital l'any 2000 per DiscMedi/Blau.

PRESENTACIO
Som BKNL, un grup musical de la comarca del Camp deTúria.Vivim en Benissanó, Urna ¡ la Robla de Vallbona, aquest ha sigutsempre el nostre habitat. Portem deu anys tocant, i després d'alguns canvis en la formado hem arribat a ser un conjunt prou compactat a nivell musical, que té ganes de posar-se a tocar pertot arreu.

BKNL

CONTACTE
Heavy metal i rock. 652051434 647644576 tubalperales@hotmail.com

TREBALLS
Dues maquetes, el primer disc veurá la llum al final de l'estiu de 2005.

Brankal es el nou projecte musical del guitarrista Manolo Brancal amb una formado totalment acústica: acordió, saxo, guitarra, contrabaix i batería. El repertori, de composició propia, incorpora elements del folklore mediterran¡, la música celta, el flamenc i el jazz contemporani, amb arranjaments innovadors de peces tradicionals i altres també de nova factura. Manolo Brancal (guitarra), Michel Llorens (acordió), Celso Sorribes (saxo soprano), Natxo Navarro (contrabaix), Vicent Gallardo (batería).

CONTACTE
Folk mediterrani, celta, flamenc i jazz. Global Arts (contractació) 964 830182 - 616 929558 brankal@globalartsweb.com

Darrers treballs: La sonrisa del vidrio (2005, documental en DVD), Cancons de Tramús-Renovant la música de testa (2004), Me/ de romee (Grup Castello, 2004), Mestres cíe la Paraula (Fund. Enric Soler i Godes, 2003), Buenavista Boulevard (José Galindo, 2003).

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

PRESENTACIÓ
Caries Enguix amb la seua banda: Vicent Lluís Fontelles ais teclats, Narsi Domi go a la batería i Lluís Enguix al baix. Des de l'origen mediterrani, ¡ncorporem filmes i veus del blues, soul. folk i clássic amb lletres sorprenents i engrescadores

CONTACTE
C/ Escalante, 179-12 46011 El Cabanyal-Valéncia

ESTIL
Folk, blues, cangó d'autor.

963710970
carleseb@hotmail.com http://perso.wanadoo.es/carlesenguix

TREBALLS
Quart Creixent (1991, Ed. GeneraBat Valenciana) Tiram de Rock (1995, Ed. Acc» CUknl del País Valencia) Estima (1996, Ed.EGTabatet.

ClaudeLlunaJazz4és.- :.5".r.:í;~ tomeu (guitarra), NatxoMefweta(batena)JaviAlbinyana(contraba¡x) i Vicent M i creado al setembre de 1999 ha fet concerts ó cia (saxo tenor). Des ce -- ; - = : : " s : :a;com unadelesformacionsoi diferentsespaisdel Pa : s. • ofenda. jazzjove mes solides ce ----- - ; : :': ísearraef (abril 2005) ensmo :¡ La recent edició del se L.:' : T '--' -•-. : L.'Í :e s estándards de jazz me tra una visió fresca i pan emblemátics com Speak Low. OutofNortiere i d'altres.

CONTACTE
Cdl-events Management Exclusiu C/ Ripalda, 31 - 4 46003 Valencia 655619740 www.cdl-events.com Jazz esgarraet.

Catáleg de Jazz Jove C/audeíAinalazz&ents (1999, edició propia). Primer disc Jazz Esgarraet (2005. edició propia).

LA GUIA DE U MÚSICA EN VALENCIA

PRESENTACIO
Contratempo naix a principis del 2004 com a continuado del grup BRJ SKA SOUNDS, del qual continúen quatre components i s'hi han afegit cinc mes. A part de ('experiencia de mes de cinc anys amb BRJ dalt de l'escenari i amb un disc gravat en estudi, les noves incorporacions afegeixen qualitat i ¡Musió en aquesta nova etapa. En la seua breu vida, el grup ha actual ja en diverses ocasions: al Casal Jaume I, Pub el Pati, a la Sala El Duende i a l'Aplec deis Ports al costat de Dr Calypso.

EST1L Ska.

CONTACTE
Pau 657364660 Borja 690620569 paubrj@latinmail.com www.contratempo.org

TREBALLS
Recopilatori esclat (2004, Rebrot'04). Contratempo hi participa amb la canc.0 Dispara. Recopilatori Salvem el desert (2005). Contratempo hi participa amb la cangó Working hard.

PRESENTACIÓ
Vine de la música tradicional; ambla dolgaina m'he mogut en tot tipus de manifestacions populars com grups de dansa, cercaviles, processons...Treballe amb grups com Sonadors de la Guaitajrencaclosques o Cru.Tambétinc relació amb altres tipus d'instruments com la viola de roda, la taróla i fins i tot inslrumenls de joguina, sempre a la recerca d'allres sons que provoquen allres sensacions. Sóc alquimista musical. Busque sons i compone músiques per a tot tipus de manifestacions culturáis: obres de teatre, presentacions, premis i altres plaers o qualsevol esdevenimentque necessite música. La influencia es la térra quexafe i la gent amb qui em relacione.

L MIQUEL ANTICH

ESTiL
L'estil es personal i descatalogat (Triquilisó).

CONTACTE
686 413 341 dani@rodamonsteatre.com

TREBALLS
L'Alcúdia 1250, música per a l'espectacle teatral del 750 aniversari de la Carta Pobla de la ciutat de l'Alcúdia. PM produccions. Triquilisó, música de Daniel Miquel.

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA »19

PRESENTACIÓ
Guanyador del concurs de I'INJUVE, aquest grup de la Marina ha introduít els sons de la dolgaina al jazz. En la música de DolgTab hi ha una base indesxifrable que remou en el públic una honesta energía, una pulsado vibrant i jove que no deixa de ser compatible amb la professionalitat i la virtuosidad deis musics que integren la formacio: generosissima la base rítmica d'Albert Llobell i Jerri a les percussions, ¡ metódics -alhora que flexibles- els fonaments que aporta el baix de Carlos Carbonell a les construccions musicals; impagable la solidesa que Pastor aporta al grup des del piano i espectacular la transgressió del líder Josep Alemany.

CONTACTE
Josep Alemany 670642436 alemanyjosep@hotmail.com

EST1L
Fusió de jazz.

TREBALLS

DEL LLOP

PRESENTACIÓ
Es tracta d'un quartet format durarrt l'estiu del 1995 i presentat al públic durant el festival del Tradicionárius del 1996. Des d'ateshores ha participa! en diversos festivals de música tradicional i ha publicat dos discos. RNE-Radio 4 va lliurar el premi al millor disc folk de l'any 1997 al primerdisc del grup. El repertori d'EI Cau del Llop gira al voltant de la Mediterranta, cerca nt ritmes lleugers i melodies de carácter marí. Els seus territoris musicals son el País Valencia, el Principal i les liles; i també les fonts occitanes. ítalianes. {jegues i balcaniques. Altres referents son les músiques antigües de la tradictó europea i la cangó d'autor moderna. Sobre aquesta base fanversions de ternes dassics i temes de creado propia. Els components son Josep Amírola (violí ¡ veu). Amadeu Vidal (acordió i veu), Alvar Doménech (guitarra i veu) i Albert González (percussions).

CONTACTE
Josep Amírola

ESTÍL
Folk mediterrani. Música tradicional i d'autor.

600512256
contacte@elcaudelllop.org

TREBALLS
Cantantala Teulada (1997)TRAM 0073 Ánima Negra (2005) ADS-05-CD

20 • LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

PRESENTACIO
El rock alternatiu en valencia pren la veu amb aquesta banda; son un ciar exemple que l'esperit del grunge s'ha transmés del mateix Seattle a ierres del sud del nostre país. Des del primer riff, la combinado d'estils tan dispars com grunge, stoner, punk i metall fan d'ecp una banda amb contundencia i melodía que es fa gaudir fins l'última nota. Guitarres dispars i extremes, que poden en qualsevol moment passar del pur estat melódic a un estat extrem de ritmes pesants, bases marcades abragades de toes melodics i melodies al mes pur estil Pixies de dobles veus, femenina i masculina, intercalades amb lletres escrites des de les fosques coves covainniques del grunge mes corrosiu. Components: Marc Pérez (baix i veu), Pablo Gisbert (guitarra rítmica), Rafa Quiñonero (batería), Almudena Rodríguez (veu)

ESTIL
Grup de rock alternatiu en cátala, autoqualificats com a post-grunge.

CONTACTE
Marc 655060712 Rafa 686062308 elcorredorpolones@hotmail.com C/ Músic Úbeda, 4 (la fábrica de gel) 46870 Ontinyent

TREBALLS
Maqueta £/ corredor polonés (2002), tema per a un concurs de ritmic.com, Desaparecer (2003), tema al recopilatori APK: Targeta de presentado (2003), versio rock de l'himne de l'Ontinyent CF: £/ crit del clariano (2003), BSO del curt "Azul oscuro, viernes": BIau fose, divendres (2004), tema per un recopilatori: Déte/fe (2003), EP de 7 cancons dins un CD compartí de Bullanga Records, Catalunya PunKs (2005).

Elies presenta els seus dos discos: En aquest port i l'home la rasa el somni. Aquest cantautor valencia (Paiporta, l'Horta) té formado musical clássica i una extraordinaria sensibilitat (professor de trompa al Conservatori Superior de Música de Madrid, ha treballat amb l'Orquestra Simfonica d'Euskadi. la Simfonica de RTVE, ONE, Simfonica de Madrid, Orquestra de Valencia...). Escoltar les seues cangons es contemplar el naixement d'un món on la inspirado n'és l'origen i la bellesa el resultatvibrant. Poemes de Salvador Espriu, Mario Benedetti, Bartomeu Rosselló-Pórcel o propis formen la base textual, melodies boniques i tot amb una veu cálida i amb carácter que sedueix. Piano, veu, violoncel i flauta es la formado amb la qual Elies presenta les seues cangons. Aquest músic i cantant prepara en l'actualitat el tercer CD. A www.elies.info hi ha tota la informado i podeu escoltar les cangons.

ESTIL
Cangons d'amor a la veritat i a la bellesa.

651732680
elies@elies.info www.elies.info

TREBALLS
En aquest port, StresMusic, Barcelona, 1998. L'home la rosa el somni. Primera edició: Bat discos, Madrid, 2002. Segona edició: PM produccions, Valencia, 2003.

ELS BANDOLERS

PRESENTACIÓ
A comengaments de l'any 1993, els últíms roders i bandolers de la Ribera del Xúquer, dispersáis per diverses colles d'assaltants sonors com Resaca, Kevoskaguen i Desakato, s'aplegaren per primera vegada amb el nom d'EIs Bandolers. per a fer una bona barreja d'ska, punk, hardcore, rock i cangons de bandolers i lladres de camíral. Amb lletres festives. combatives i compromeses, es deis primers grups de rock a ¡ntroduir dolgaines. Els components del grup son básicamenttres: Miquel, Wladi i Sergi. que compten amb la Dolers Band, que inclou dolgaines, violí, trompa, llaüt, etc. per enriquir l'espectacle.Teñen dos treballs, Wsca la térra (1999, Cambra) i Lesclafít (2003, autoeditat). Han recorregut quasi totes les ierres catalániques ¡ part de l'estranger i han participa! en diversos festi- j vals i aplecs.

CONTACTE
Miquel 665821778 Wladi 605125122 Sergi 685909386 wladi@bandolers.com sergi@postal.uv.es www.bandolers.com Barreja d'ska, punk, hardcore. rock ¡ cancons de bandolers.

1 8

Els Bufafocs de Dionís som un grup jore de Pego (la Marina Alia) que fem música tradicional, fonamenlalment valenciana, pero amb influencies del folklore d'allres indrels. El noslre repertori el formen des de cante de batre i passacarrers a polques i jotes, lanl d'origen popular com composicions d'altres grups, a mes de peces própies. Combinem pecescantades amb instrumentáis, ¡ temes tranquils amb altres bailables i vibrante. La riostra comesa es que el poblé, i especialmenl els joves, torne a gaudir amb la música de la térra. Estem en una fase de consolidado del grup; mentrestanl hem actual per tota la comarca: trabada d'escoles en valencia i 9 d'octubre a Pego, fires medievals a la Valí de Laguar i Pedreguer. El grup el formem set membres: Adelino (percussió menuda í cora), Adriá (dolgaina, violí i guitarra), Arnau (tabalet i COK). Claudia (teclats i veu), Pau (tuba), Joan (veu solista i percussió), Josep (trompeta).

CONTACTE
Adelino Martínez 607433290 Adriá Deseáis 680719724 Joan Orlóla 661732718 Pau Pujol 616785964 pilimell@hotmail.com Cangons de camp i festa. música medieval, folklore orienlal i sud-americá. TREBALLS

PRESENTACIÓ
Vocalista valenciana nascuda a Gandía, s'inicia en el jazz vocal a principis deis anys noranta; actúa en teatres, facultáis, cafés i centres culturáis al costal deis músics valencians mes representalius. Ha edilal un CD, Adéu thstesa (PICAP 1999), on interprete una dolzena d'eslándards de jazz i música brasilera, que ella maleixa ha versionatal valencia. Actualmenl es presenta acompanyada per guitarra i contrabaix, en un monográfic dedical ínlegramenl al compositor brasiler Anlónio Carlos Jobim, un Ireball que espera gravar próximamenl i per al qual ha versionat al valencia un bon grapat de cangons d'aquesl compositor. Ha participal en el projecle Dóna'm Jazz, una formado que reuneix qualre vocalistas valencianes, i darreramenl ha eslrenal i graval l'especlacle Eva Dénia canta Brassens (Comboi records 2004), on interpreta en francés composicions d'aquest meslre de la chanson.

ESTIL
Jazz, brasiler, cangó francesa.

CONTACTE
Eva Dénia 645407809 eva.denia@liscali.es

TREBALLS
Discos en sólitari: Eva Dénia Jazz Grup: Adéu tristesa (1999, Picap), Era Dénia canta Brassens (2004,Comboi records). DiscoscoHeclius:Sa/vem elBotánic(1997. Tabalel Esludis), Valencia Jazz (2000, SGAE).

PRESENTACIÓ
Enlre tu i jo son Lupe Cátala i Xavier Martí, dos canlautors suecans a qui els agrada expressar sentimenls, pensamenls, emocions... a Iravés de la música.Tols dos han esludiat música al conservalori de Sueca "La Unió Musical". Les seues cangons parlen de temes variáis, pero sempre amb un missatge intrínsec que convida a la reflexió. Els inslrumenls mes ulililzals son les veus i guilarres.

TU I JO

CONTACTE
Cangó d'aulor. http://perso.wanadoo.es/xdmeseguer/lu yyo.hlm

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

Cantant de Xátiva que fusiona el compromís social amb el llrisme deis sentiments sense que, de vegades, s'endevinen els límits. Ens presenta la Cangó com a genere vlu i no com a producte de la nostalgia. La Cangó com a eina de comunicació, expressió i informado. Feliu Ventura s'ha passejat peí país oferint-se a un públic divers que l'ha acollit amb els bragos oberts. El cantant de Xátiva captiva alhora amb les seues cangons i personalltat a generacions de pares i filis, al públic divers, a programadors, oients de radio, periodistes, crítics en general, cantants i músics... Prava irrefutable n'és la seua col-laborado amb Uuís Uach. Feliu Ventura canta al seu poblé i peí seu poblé, des de la proximitat l'amor. la quotidianitat... i ho fa amb cangons d'autor que es poden apropar al pop. que besen el bolero, que es manifesten electróniques, i el mes important que agraden fins i tot durant la prava de so.

CONTACTE
sinergies Ap. C. 27 08240 Manresa 938722325 - 619008574 938726056 - 615276902 litus@propaganda-pel-fet.com xavi@propaganda-pel-fet.com ¡nfo@feliuventura.com www.feliuventura.com

ESTIL
Cangó d'autor

L'única diferencia (1996. La destilería). Estéis de tela (2000, 45 revoluclons), Barricadas de paper (2003. Propaganda peí Fet).

PRESENTACIO
Els Four On Six son del País Valencia i varen naixer a principis deis anys 90 amb el nom de 27 B. En un primer rnoment feien versions deis clássics del rock i el blues, pero a poc a poc van comengar a compondré els seus temes en cátala, castellá i anglas. Amb e) temps es van anar centrant mes en el cátala perqué els resultava mes familiar i mes musical. L'estil deis Four On Six es una barraja entre el blues, rock deis 70, pop i inclassificables com Tom Watts. JJ. Cate, etc. tot passat per un filtre que els porta on están. Ja teñen prepárate alguns temes nous que porten un camí mes experimental dins de la h'nia deis Doors del Rider on the Storm, el mes enigmátic Tom Waits i amb harmontes mes utilitzades en el jazz que en el rock, cosa que dona una música peculiar pero directa que requereix una escolta mes profunda. En resum, pretenen fer quelcom diferent que no es puga catalogar dins de res establert. En les lletres es ptantegen preguntes ¡ donen la seua opinió de temes com ara la legalització de tes drogues, les armes i els exércits, el treball, l'imperi capitalista o el passotisme de la gent

Blues i rock deis 70. amartell@mx3.redestb.es http://www.stalker.es/personal/fouron six/valencia.htm

El blues de íhome gris (Wmv) Camina (Mp3)

PRESENTACIÓ
Membre fundador del grup La Tapiñaría, cantautor autodidacta, pintor, mústc. poeta i creador, Garrí ha sabut donar un toe personal, original i en alguns casos épic a les seues cangons, barrejant amb elegancia la música amb una manera d'entendre la vida que ens arriba en forma de poema. Amb una estranya intuido per a pintar paisatges sonors, Garri presenta el seu treball invitant-nos a un viatge cap a un món de colorits i somnis. Escoltant alguns deis temes no podem evitar sentir la grandesa i la forga plástica d'uns sons que ens porten de la má cap endavant i ens empenyen a trabar una esperanga, i altres son d'aquelles que sempre han estat ací esperant que algú les traguera d'una guitarra. Així dones, amb Garri trobem la combinació mágica d'unes lletres llaurades a forga de pinzell, una música feta a la mida del poema i una veu personalíssima que ens acull i ens bressola entre acords i pensaments.

ESTIL
Mai no busca estil, l'estil l'ha de donar el tema que naix.

CONTACTE
C/Sants de la Pedra, 4-baix 46138 Rafelbunyol (Valencia) 600 812 508 i 96 141 05 20 2garri2@ya.com www.taplneria.com

TREBALLS
Amb laTapineria: LP + single + cassete Brossa d'ahirúe Pep Laguarda &Tapineria (1975). Com a cantautor: CD maqueta d'edició propia El món i jo (2000). CD maqueta d'edició propia Verísuau (2003). CD maqueta d'edició propia: Hem feí cangons (2005).

PRESENTACIÓ
Amb la clara intenció de normalitzar el rock en cátala i obrir-lo a estils mes variats, naix Gátaca partint d'uns conceptes preestablerts prou clars. Gátaca es un grup diferent, que es diverteix i mira de fer que la gent s'ho passe be ais concerts fent alió que mes els agrada, amb un so contundent, rítmic i melódic. Influenciáis per grups com Korn, Slipknot o Sistem of a Down han estat la primera banda del País Valencia que guanya el concurs Sona 9 i aixó per a ells es un motiu d'orgull. Es basen en composicions própies, lletres en cátala i, encara que no posen límit al seu estil ni els agrada etiquetar-se, parteixen de la idea base del "nú metall" sense cap inconvenient a l'hora de practicar la fusió amb dlstints estils fins trobarla personalitat propia. Gátaca está formal per cinc membres:V¡cent (batería), Gonzalo (veu), Vicent (baix), Ricardo (guitarra) i Joan (programacions).

Nú metall amb influencies des de hip hop fins el metall mes obscur. TREBALLS Actualment maqueta "demo promocional. Próximament llancament del seu primer disc amb la discográfica Picap.

Vicent 659832830 info@webgataca.com www.webgataca.com

Potent grup d'ska de l'Horta de Valencia, que compta amb una boníssima secció de vents. El seu directe es una experiencia meravellosa. Música festiva que anima tothom.

CONTACTE
kokaenllanda@hotmail.com
Ska.

PRESENTAC1Ó
Tres suecans i un carcaixentís'han mantingut en la inopia al voltant de dos anys pertal de crear el que fins ara ésetseu primef treball discográfic. La proposta de Latent pretén convidar tothom a mareflexió sobre la realitati la ficció del rock cátala des d'una perspedña heterogenia i desmitificadora dins d'una escena ofegada per la repetido de canons compositius. Música sense comple- I xos dona forma a nou passatges SOÍKXS que ja están enllestits per a la seua I degustació en directe.

í*

A

CONTACTE
Hardcore i metall. Raül 645847994 Lloreng 657962620 Pere 658127515 Camilo 647113263 info@enlamopia.com www.enlainopia.com

Latent (2005, La Comú i.

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

PRESENTACIÓ
Emocló, torga i tendresa. Les cangons de Joan Amérlc acaricien ¡ colpelxen; commouen. Destacat per la prensa especializada com un renovador de la cangó, aquest autor fa de la inquietud i la bellesa un métode creatlu i rebel. Des d'Alzira, la ciutat del País Valencia d'on es originan. Joan Améric es va donar a conéixer en el panorama de la cangó en cátala ais anys 80 amb dos grans atractius: la sensualitat de la seua veu i la suggestió de les seues melodies. Considerat el cantant en llengua catalana amb mes futur de la seua generado, ha rebut l'elogi i el suport de la crítica, del públic i d'alguns del artistes mes respectáis del genere, com Lluís Llach i Maria del Mar Bonet, amb els quals ha col-laboral en diverses ocasions. Amb quatre discos i mes de quinze anys de professió, Obert, el seu darrer espectacle, ja s'ha presental, entre allres escenarís, a Perpinyá, Barcelona, Valencia, Madrid, Tarragona, Andorra, Mallorca, Oviedo, Girona o Alacanl. I continua fent camí.

ESTIL
Cangó d'autor.

CONTACTE
937986466 Fax: 937574056 vipmusic@vipmusicsl.com

TREBALLS
Joan Améric, Tornar a l'aigua, Escala de colors, Ánima. Diarí de les ñores blaves (1995, Picap), Obert (2000, DiscMedi).

PRESENTACIÓ
Músic i home compromés amb el seu lempsjosep VicenlTallada (Rafelbunyol, 1974) ha potencial amb la seua irajeclória una sensilivitat especial per entendre la societal del seu lemps com una conlínua fonl d'inspiració. Autodidacta i académic. Social i intimista. Presentem, ara sí, un músic, pero lambe un cantant i un perfecte poela que ha conjugal la disciplina i l'instinl creador sola una sensibilitat que abarca vint-¡set primaveres, una mar mediterránia i sensacions des de la barra d'un bar al santuari d'un Hit. La nina de vidre, Dies de pau, Lluna o La rosa de paper reflecleixen tot un univers personal, pero son alhora la millor de les eclosions possibles per a una carrera en solilari que ara comenga, un nou viatge a ítaca peí segle XXI.

ESTIL
De tot tipus, especialmenl les derivades del jazz i del clássic.

CONTACTE
Josep Vicenl Tallada C/Castelló, 8 - 7 46138 Rafelbunyol (Valencia)

TREBALLS
Maquelesde producció propia: Poemes (2QQl),Alhambra (2003),/l/gua (2003), El caminant (2004).

649429680 961410494
jvlallada@holmail.com

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

Jove formació skatalítica de l'Horta del País Valencia des del 1995, a base de bon ska, reggae, jazz... desplega un poderos mosaic de ritmes i missatges. Recollint les contradiccions del sistema, van saltar ais escenaris disposats musicar aquesta realitat de manera lúdica i directa. Es una de les bandes que marca un referent de la música jamaicana feta /! = el País Valencia. De la seua primera maqueta, L'Horta Ska, editada per 451 revolucions i on apel-len a combatre les miséries socials amb intel-ligéncia persistencia, salten al primer CD. Una gravado que, després de ser masteritzada novament per a ser editada per Propaganda Peí Fet, es converteix en e primer llarga durada del grup. Després de ('ampliado fins a dotze components, Ki Sap recull aquest viratge cap a nous ritmes i reflexions i dona a la formació un perfil mes ecléctic i suggeridor.

:•

CONTACTE
635365732 667701416 klsap@kisap.org www.kisap.org

ESTIL
Ska, reggae, jazz.

TREBALLS
t'Horta Ska (45 revolucions). Ki Sap (1999, maqueta), Rural Style (2001. Propaganda), 10 Tone (2003. Propaganda).

MATÍAS JOHNSON SOIDIIIS Df Lfl ÉaiTHliill
un pon! de parauses...

per

LA FUNDACIÓ MATÍAS JOHNSON

La mares, en la nostra tradició. santal de la mort Final. La vida es el riu que fluei» i la mar el seu final. Tots hem memoitzata escola aquells versos de Jorge Mar» que. I principi. La mar es també la «ida. La mare que ens ha parittal com som.ll ara recordem la Venus de Botócefc. Aquesta mar que obri els seus bragos i ens i acull en els zenitals migdies d'estiu. la mar es vida i mort. I només per aixó, es lal única rao que se'ns acut es la mare de tots els somnis. Somnis de regeneració renaixenga. Aclofeu-vos. dones. ¡ tanqueu ete ulls. Comenga el viatge. Ara, a pocal poc, quan els llums ¡Huminen Cescena. obriu les parpelles fins a la boca de l'es-j tómac i beveu-vos aquests so~"S : -- glop. La mar es un pont xicotet ce -narixe Mane amb llambordes blaves, un arbre de I branques tan llargues que a^oen a tesfinestres de totes les platges. Una cangó. i

CONTACTE
Samuel Iborra Esteve: C/ Sants de la Pedra, 4 baix 46138 Rafelbunyol (Valencia)

TREBALLS
Lespectacle Somnis de la medtenama. Obra melosa en les maquetes de Garrí. I de Josep VicentTallada i de Samuel ftxxra. Edició propia en els estudis M&J de La Fundació Matías Joh"s:-

96 141 09 31 / 666 956 955
samflowers@ya.com www.matiasjohnson.com

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

PRESENTACIÓ
Presenten! una nova formació que pretén dlfondre la música tradicional de les comarques de Valencia, Castelló i Alacant amb un plantejament nou, amb sonoritats renovades. Tots els components han begut de les fonts d'arrels musicals i treballen en la tasca de garbellar aquesta informado, caient en la temptació de gualtar al mirador de la Mediterráma. El concert té una durada de 90 minuts en qué hem volgut barrejar la música andalusí amb els estils, melismes i formes d'interpretació tan semblants a la música del sud, podem trabar buleries acompanyades per l'u, o les riberenques en una forma mes mellsmada, el batre amb acompanyament de fandango, la jota i fandango,tan arrelatsa les nostres comarques, els estlls de l'uj'u i dos, l'u idotze, i les albades, amb la qual cosa creen un altra línia musical aprofundint en els arrels deis estils.

ESTIL
Beu de la cultura popular i la música étnica andalusí.

CONTACTE
629639189 apacant@terra.es Management: Llotja Cultural SL 639684307 llotjacultural@hotmail.com

TREBALLS
Sentiments (2004, Cambra Récords).

PRESENTACIÓ
La Folkabanda us ofereix un projecte pie d'ambició dins de l'ámbitde les propostes inspiradas en la música tradicional. En els seusconcetetrobareu les melodías i els ritmes propis de la tradició musical del nostre país i de la cultura de la Medlterránia amb una orquestració que barreja Instruments tradicionals amb instruments moderns i uns arranjaments que combinen aquest origen tradicional amb ritmes i harmonies que provenen de tradicions musicals ben diferents com ara el jazz, el rock, el clássic, la salsa, el funky... I, sobretot. música pensada per a vosaltres, que podreu bailar o, també, simplement, escoltar... En definitiva... gaudlr! Formació: VicentRoig(batería i percuss¡ó),V¡cent Simón (guitarra, guitarro i dolgaina), Jacobo Vallier (balx eléctric), Francesc Julia (dolgama. flauta travessera i flabiol), Josep Lluís Costa (clarinet), Francesc Alcaina (saxos i flauta dolga).

CONTACTE
Música de la térra per escoltar i bailar.

TREBALLS
Folkabanda (2000, RM. Producclons).

Vicent Simón i Alhambra 677590960 lafolkabanda@lafolkabanda.com www.lafolkabanda.com

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA • 28

PRESENTAC10
Des de l'any 98 han gravattres discos de música preciosista basada en la seuaj propia tradidó i oberta a la resta del món modal, des de la música medieval a 5 de l'Orient Mitja i la Mediterránia Oriental amb els instruments origináis de caca cultura i un so acustic, encara que no exempt de contundencia. El segell del grúa es la preferencia perlescomposicions propiessense limitar-se a arranjartemes antics o musicar poemes d'altres. Es a dir, la creació. Els seu directe, lluny de reduir-se a una versió incompleta deis acurats arranjaments deis discos, reprodueix fidelment tot aquest ventall de riquesa tímbrica amb 8 músics i mes de 40 instruments a l'escenari. Son un deis grups de l'Estat amb mes projecdó internacional, amb gires habituáis per Alemanya, Austria. Noruega, Portugal o Franga.

CONTACTE
Contractació: El Caimán 963331582 www.lhamdefoc.com

ESTIL
Música preciosista tradicional i oberta al món.

TREBALLS
U (1999), Canco de dona / tome (2002), Cor de poro (2005).

La Gossa Sorda son Josep Nadal (veu), Pere (veu i dolgaina), Jordi (guitarra),I Arnau (guitarra), Xixo (baix) i Bdu (batería). El grup es va formar a Pego (lal Marina Alta) l'any 1999. Arriba a la fi el seu primer disc. amb el tftol Vigila. Aquest primer treball piel d'energia inclou temes que son una mésela de rock, hardcore i ritmes skal amb la intensitat de les doica "es Les seues lletres ataquen els fonamentsl del sistema i la injusticia de l'onlre social i mundial actual.

CONTACTE
gossasorda@hotmail.com

ESTIL
Rock i hardcore.

TREBALLS
La Gossa Sorda, Vigila.

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

PRESENTACiO
El 1962 crea el grup Els 4 Z, amb el qual enreglstra quatre ER El 1976, el grup (rebatejat Lluís Miquel I els 4 Z) publica el seu primer LR Onze cangons i un adéu (1977), on trobem verslons de Brel i de Bécaud, a mes de temes propls. L'any 1980 crea un grup transgressor, Pátxinguer Z, dedlcat al ball-espectacle. El 1986 enreglstra en dlrecte al Teatre Principal de Valencia un doble álbum, Silenci, gravem, amb el qual commemora el seu vint-i-cinqué aniversari en el món de la cangó. El 1998 apareix Els nostres poetes, recull de temes de l'espectacle epomlm, on interpreta poemes d'autors valencians. El 2002 estrena l'espectacle Caneóos cíe "La Cangó", un repertori deis temes mes emblemátlcs de "la cangó" al País Valencia. El 2004 enregistra el seu treball mes ¡ntimista,/A cau d'orella, que es presenta al Teatre Principal de Valencia el 2005.

CONTACTE
Cangó d'autor. 963740287

TREBALLS
Últim treball: A cau d'orella.

Comengaren l'any 1996 i en els seus ¡nicis tenien una actitud mes punk i I letras mes reivindlcatives. Actualment la música es mes compacta i s'endlnsa un poc dms la newage, pero conservan! la contundencia del rock dur. Les lletres son mes ¡ntlmlstes, de temática personal. Components: Joan Orlóla (veus),VlcentArbona (guitarros), José J. Sendra (guitarras), Joan Francesc Glner (balx), Pau Perelló (batería), EmparOliver (flauta travessera).

CONTACTE
Grup de diverses Influencies de dins i fora del rock. Vicent 649134110 Giner 659320526 Pau 654984067 lilit_pego@yahoo.es

L'antíestétic art d'un maníac autodestructiu (1998), A/o ve/g res (2000), nou CD, encara sense títol (2005).

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA • 31

PRESENTAC1Ó
El grup MaLaGaNa es va formar com a tal l'estiu del 2003. Així, d'una trabada casual, quatre joves (veu masculina, trompeta, guitarra i units per la seua afició comuna ais sons del Carib, a l'ska i al reggae. comengar a compondré les seues cangons, sense cap tipus de pretensió, na tocar i passar-s'ho be. Unes setmanes mes tard, se'ls van unir un clarinet teclat. I ja finalment, amb l'adhesió al grup d'una altra guitarra, la batería, veu femenina, un trombo, un saxo i la utilització de diversos instruments de tipercussió es va enriquir i acabar de configurar la formado actual, que coi amb onze joves componente. Van tindre el luxe d'actuar com a teloners d'un grup de renom com es Es en la Sala El Duende (Borriana). Des d'aleshores, el grup ha actual en diveí llocs entre els quals cal destacar els concerts que van tindre lloc a Borriol, I'A| delsPortsde Portell.Vilafamés.Torre d'en Doménech, Valí d'Alba, etc., amb gf d'éxit com Ki Sap, Rabia Positiva i Agraviáis, entre d'altres.

CONTACTE
Roco 616521758 Marina 670663713 Álex 645421320 http://malagana.webcindario.com

ESTIL
Ska, reggae i sons del Carib.

TREBALLS

PRESENTACiO
Música i lletres (en valencia i castellá) de Márius Asensi (Russafa), compon* de diferents grups de folk i rock com Crónica Sur o Els Pavesos, amb estils van del blues al folk passant peí swing. Acompanyat pels guitarristes Josep ravilla (Ribera Alta): Xarxa Teatre. Osear Briz, Rafa Xambó i Alvar Carpi...

CONTACTE
Alvar Carpi 610033683 carpi@uv.es

ESTIL
Música acústica.

TREBALLS

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

PRESENTACIÓ
Artista dotat d'un treball Innegable, pera de catalogado difícil: fugisser, errátic, ¡nquiet... Ningú el va obligara abandonar Al Tall, pero a fináis deis 80 el cantant de Catarroja necessitava respirar altres aires I transgredir els límits del folk per endinsar-se en els camins del mestissatge. Alxíva crearTerminal Sur, un grup carregat de bones idees i avangat al seu temps que no va teñir la paciencia d'esperar que arribes l'hora de la World Music. Desprésva venir galrebé una década desilencl.Va caldre esperar fins el 1999 perassistira la reaparlcióde Miquel Gil amb Orgánic, que apuntava en una bona direccló, tant vocal com instrumental. Flnalment, dos anys mes tard, l'estiu del 2001, el projecte prenia consistencia I va fer la ruta deis festivals Vllanova-VIc-Manresa amb un éxit creixent. Amb el segon disc, Kaíá, els encisadors, aspres i tendres melismes del cantant están obtenint la necessaria amplificado per arribar molt lluny. De debo: quan Miquel Gil canta, es la mateixa térra que s'expressa.

ESTIL
Cangó.

CONTACTE
Management al País Valencia: General San Martín, 2-146004 Valencia Tel.+34 9631070 18 Fax+34 96 3107315 Info@pro21cultural.com www.pro21cultural.com Management a Catalunya: Vesc SL C/ Montserrat 123 08221Terrassa 937899151 Fax: 937899152 info@vescsl.com www.vescsl.com

TREBALLS
Kafá (2004), La diaspora ofrembetiko (2004), amb Lidia Pujol i Psalite, Terregada (2003) i Altres cancons efe nada/ (2002); Orgánic (2001); amb LHam de Foc, Tradicionárius 99 (1999); Terminal Sur (1998); I molts altres mes.

Mugroman naix a Xixona a fináis de 2001, a partir d'un grup anterior que es deia Lapsus I del qual provenien Pasku, el baixista, I Javi Fonta, veu i guitarra. A partir d'acívan afegint-s'hi nous membres que acaben formant un projecte de grup sólid i amb moltes ganes de fer concerts I de rondar pels pobles fent testa. Així, s'hi Incorporen Raül Carrlcondo a la batería, Héctor Garcia a la guitarra I Bernat Picó I Jordi Nomdedéu a les dolgaines. El 2003 comencen a sortir a altres pobles amb assidu'ítat i visiten llocs com ara la Torre de les Maganes, Bussot. Monóver, Mutxamel, Pedreguer, Alacant, Alcoi i Sella. El 2004 graven Cendra, que els permet actuar a Alacant, Pedreguer, Ontinyent, Benigánim, Alcántera del Xúquer, Sagra, Benlmaurell, Quatretonda, Valencia,Xaló, i d'altres. El concert mes destacat el fan al Rebrot, festival organitzat per Maulets a Berga, on guanyen el concurs Esclat, dedicat a grups novells de tots els Pa'ísos Catalans.

ESTIL
Rock, heavy, ska, punk...

CONTACTE
www.mugroman.com

TREBALLS
Cendra (2004). Actualment preparen el seu segon CD, que han gravat a Berga.

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

PRESENTACIÓ
Obrint Pas nalx l'any 1993 a la _a revolta de l'ánima, Obrint Amb tres discos al mercat -Morir lluitant (Música Gtot di) i Llum (Blau-DIscmedi)- Munlogs s'ha comenten i - T .
r

fora (Dlscme. - • .=. encians

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ
Amb tres discos al mercal -Morir lluitant (Mitaca Gl di) i Uum (Blau-Discmedi)- Munlogs s'ha comenten i -;'5 (Discme¡r,:s ;alencians Obrint Pas naix l'any 1993 a la _a revolta de l'ánima, Obrint Pe

Obrint Pas naix l'any 1993 a la ciutat de Valencia. Amb quatre discos publicáis (¿a revolta de l'ánima, Obrint Pas, Terra i La flama), Obrint Pas ha fet centenars de concerts arreu de la nostra geografía, aixícom l'estat Espanyol.Alemanya, Italia, Suissa i el Sahara. Enérgic direcle, música festiva i missatge compromés son les armes d'aquesla formació que utilitza la dolcaina pera fusionar ritmes i cultures. INSTRUMENTS: veus, dolgaina, batería, percussió.ieclals, baix, guitarres trompeta, trombo. COMPONENTS: Xavi Sarria, Miquel Ramos, Miquel Girones, Marc Guardiola Josep Pitarch, Robert Fernández, Marcos Úbeda.Albert Benavent.

PRESENTACIÓ
§ una primavera fogosa a la llar del jubiláis, entre fu~= ís de domino i aromes de carajillos de terri. Alió que scalfar les vídues (en especial les mes beales), esCrmesurable per a aquesls valenls, que, des d'alesho; desemmascararlols els "convinancieros" del món ; la testa en minúsculas. Amuntl'orxala I el granel de |ran categoría!

SOUND SYSTEM

•cets. festivals i acarnoa ^r circumstáncies, OWIX v alguns membres. No obstan de creació musical i traba etapa incorporant un violí, E A banda, compten amb un fi -possible gravar el seu últi Balaller, José Vicente Fusler. jóse Luis Galiana i Roberfla:

Orxala sound system nasqui de rabassetes, sons de fitxt comengá com un inlent d'e: vlngué un enlrelenimenl im res, no han paral perlal di sencer i relrobar el senlil di xufa, que son superbs i de i

ESTIL
. Pomada, Miquel Gil. cantadors d'estil. Rock, folk.

CONTACTE
Jaume 665169411 correu@orxatasoundsyslem.nel www.orxalasoundsyslem.nel Asían Dub Foundalion, Mu¡

TREBALLS
1005. Si vols trabar la felicitatvisita'ns a ¡t Al País Valencia. La Senda del Ce/.

TREBALLS
Maquela auloproduída el ¿ www.orxalasoundsyslem.nf

PRESENTACIÓ
itor excel-lent cada cangó es una moslra del seu de recollir influencies diverses i fer que sonen inlei seus textos, serens i adults. son fruit de la inquieerit reivindicatiu de qué en fa gala, molí lluny d'es3 i estimulado psicotropica (com tanles d'allres)", la fascinado que en aquests momenls Óscar Briz ip a la no-reconeixenga d'ell maleix amb cap altra s reconeixia fa un temps. ni amb aquelles que ens « artificis. núes de superficialitats sonores. Després 3! pop i del rock, a aquest valencia l'envolta l'atracmestres, el jazz i la música clássica, en el seu grau E) duet Ovidl Twins nalx una n David i Xavi, es coneixlen ja d'¡ porta deu anys oferint al públi B nom del grup es un homen mirado. Ovidi es el punt de pa es pretén verslonejar Ovidi, ni ra hi es. Les diferente aficions Dersonalllatdel grup. OVDTwins es presenten en un llament canten i conten. Els in: xa de rilmes, baix, guilarra, aci gons parlen de coses xlcotete: Óscar Brlz es un compos talent i la seua capadlal grades en un so propi. Els lud, la preocupació i l'esp lógans obvis i fácils. "Treta en una nit de vigili; Identitat aliena expressa senl cap a "l'altretat" i ca identitat, ni amb la que e volen imposar. Noves composiclons, sens d'haver passal peí món di ció cap a la música deis máxim: el direcle.

ESTIL
Cangó de cantautor, folk val

CONTACTE

ESTIL
Cangó d'aulor, jazz... TREBALLS

TREBALLS

1

Venlilador Music C/ Rossend Arús, 9

PRESENTACiÓ
Obrint Pas naix l'any 1993 a la ciutat de Valencia. Amb quatre discos publicáis (La remita de l'ánima, Obrint Pas, Terra i la flama), Obrint Pas ha fel cenlenars de concerts arreu de la nostra geografía, aixícom l'estat Espanyol.Alemanya, Italia, Suissa i el Sahara. Enérgic directe, música festiva i missatge compromés son les armes d'aquesta formació que utilitza la dolgaina pera fusionar ritmes i cultures. INSTRUMENTS: veus, dolgaina, batería, percussió,teclats, baix, guitarres, trompeta, trombo. COMPONENTS: Xavi Sarria, Miquel Ramos, Mlquel Girones, Marc Guardiola Josep Pitarch, Robert Fernández, Marcos Úbeda, Albert Benavent.

PRESENTACtÓ

SOUND SYSTEM

Orxata sound system nasqué una primavera fogosa a la llar del jubiláis, entre fui de rabassetes, sons de fitxes de domino i aromes de carajillos de terri. Alio a comengá com un inlent d'escalfar les vídues (en especial les mes beates), es< vlngué un enlreteniment immesurable per a aquesls valenls, que, des d'alesl res, no han paral per tal de desemmascarar lols els "convinancieros" del m sencer i retrobar el sentit de la fesla en minúscules. Amunt l'orxata i el granel xufa, que son superbs i de gran categoría!

concerts, feslivals i acampat 3er circumsláncies, OWIX v alguns membres. No obstan' de creado musical i traba etapa incorporant un violí, E A banda, complen amb un fi -possible gravar el seu últi Bataller, José Vicente Fuster. jóse Luis Galiana i Roberfla

ESTIL Rock, folk. TREBALLS Al País Valencia. La Senda del Ce/.

CONTACTE
Jaume 665169411 correu@orxatasoundsyslem.net www.orxatasoundsyslem.nel

ESTIL
Asian Dub Foundation, Muguruza. Pomada, Miquel Gil. cantadors d'estil..

TREBALLS
Maquela auloprodu'ída el 2005. Si vols trabar la felicitatvfeita'ns a www.orxalasoundsyslem.net

PRESENTACIÓ
E) duet OvidiTwins naix una ni David i Xavi, es coneixien ja d'í porta deu anys oferinl al públi B nom del grup es un horren; mirado. Ovidi es el puní de pa es pretén versionejar Ovidi, ni ra hi es. Les diferente aficions Dersonalllaldel grup. OVDTwins es presenten en un llament canten i conten. Els ins xa de ritmes, baix, guilarra, aci gons parlen de coses xicolete:

PRESENTACIO
Óscar Briz es un compositor excel-lent cada cangó es una mostra del ; talent i la seua capacitat de recollir influencies diverses i fer que sonen ir grades en un so propl. Els seus textos, serens ¡ adurts. son fruit de la inqi tud, la preocupació i l'esperit reivindicatiu de qué en fa gala, molt lluny d' logans obvis i fácils. "Treta en una nlt de vigilia i estimulado psicotropica (com tantes d'allre: Identitat aliena expressa la fascinado que en aquests momenls Osear I sent cap a "l'altretat" i cap a la nc-reconeixenga d'ell mateix amb cap a identitat, ni amb la que es reconeixia fa un temos, ni amb aquelles que i volen imposar. Noves composicions, sense artificis. núes de superficialitats sonores. Desp d'haver passat peí món del pop i del rock, a aquest valencia l'envolta l'atr ció cap a la música deis mestres. el jazz i la música clássica, en el seu g máxim: el directe.

EST1L
Cangó de canlaulor, folk vale

CONTACTE
Venlllador Music C/ Rossend Arús, 9 08014 Barcelona 934323208 Fax: 934323327 www.ventilador-music.com

ESTIL
Cangó d'autorjazz...

TREBALLS Directas a L'Escenarí (2004.

TREBALLS
Identitat Aliena (2005, Ventilador Music. ProduTt perToni Xuclá). Purdesig (2002, Cambra Records). El tempsja ha arríbat (1999. Cambra Records).

PRESENTAC10

SOUND SYSTEM

Orxata soundsystem nasqué una primavera fogosa a la llar del jubiláis, entre furs de rabassetes, sons de fitxes de domino i aromes de carajillos de terri. Alio que comengá com un intent d'escalfar les vídues (en especial les mes beates), esCrvmgué un entreteniment immesurable per a aquests valents, que, des d'aleshores, no han parat per tal de desemmascarartots els "convinancieros" del món sencer i retrobar el sentit de la festa en minúscules. Amunt l'orxata i el granel de xufa, que son superbs i de gran categoría!

concerts, feslivals i acampa; Per circumsláncies, OWIX v alguns membres. No obslanl zs creado musical i trobaí etapa incorporanl un violí, E A banda, complen amb un fi -possible gravar el seu últi Batallen José Vicente Fuster. José Luis Galiana ¡ Roberflas

CONTACTE
Jaume 665169411 correu@orxalasoundsyslem.net www.orxatasoundsyslem.nel

ESTIL
Asían Dub Foundalion, Muguruza. Pomada, Miguel Gil. cantadors d'estil.

ESTIL
Rock, folk.

TREBALLS
Maquela auloprodu'ída el 2005. Si vols trabar la felicitatvisita'ns a www.orxalasoundsystem.net

TREBALLS
Al País Valencia, -a Senda del Ce/.

PRESENTACIÓ
Óscar Briz es un compositor exceHent cada canco es una mostra del seu lalenl I la seua capacitat de recollir influencies diverses i fer que sonen integrades en un so propi. Els seus textos, serens i adutts. son fruit de la inquielud, la preocupació i l'esperil reivindicatiu de qué en fa gala, molt lluny d'eslogans obvis i fácils. "Trela en una nil de vigilia i estimulado psicotropica (com lames d'allres)", Identitat aliena expressa la fascinado que en aquests momenls Osear Briz sent cap a Taltretat" i cap a la no-reconeixenga d'ell mateix amb cap altra identitat, ni amb la que es reconeixia fa un temps. ni amb aquelles que ens volen imposar. Noves composidons, sense artificis. núes de superficialitats sonores. Després d'haver passat peí món del pop i del rock, a aquesl valencia l'envolla l'atracció cap a la música deis mestres. el jazz i la música clássica, en el seu grau máxim: el direcle.

PRESENTACIÓ
El duel OvidlTwins nalx una ni David i Xavi, es coneixlen ja d'í porta deu anys oferint al públii B nom del grup es un homeni mirado. Ovldi es el puní de pa es prelén verslonejar Ovidi, ni i ra hi es. Les diferente aficlons Dersonalllaldel grup. OVDTwins es presenten en un llamenl canten i conten. Els in: xa de ritmes, baix, guitarra, aa gons parlen de coses xlcoletes

CONTACTE
Venlilador Music C/ Rossend Arús, 9 08014 Barcelona 934323208 Fax: 934323327 www.ventllador-music.com Cangó d'aulor, jazz... Cangó de canlaulor, folk valeí

TREBALLS
Identitat Aliena (2005, Ventilador Music. Produrt perToni Xuclá). Purdesig (2002, Cambra Records). El temps ja ha arríbat (1999. Cambra Records). Directes a L'Escenarí (2004. e

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

PRESENTACIÓ
.a creació d'OWIX va ser un tant peculiar, ja que el grup es va formar per tal :e participar en el concurs de Tirant de Rock de 1994, organitzat per Acció Cultural del País Valencia, una setmana abans de les proves. Ir guanyar aquest concurs i rebre com a premi la gravado d'un CD compartí!, va comengar la venadera historia del grup, amb un seguit d'actuacions en concerts, festivals i acampadas pertot el País Valencia. Per circumstáncies, OWIX va aturar el ritme de concerts en separar-se'n alguns membres. No obstant aixó, el temps ha servil per madurar la voluntat de creació musical i trabar la millora que els calia per encelar una nova etapa incorporant un violí, Euge Saval, i un nou balería, Tófol Pía. A banda, complen amb un fum de col-laboradors sense els quals hauria siguí impossible gravar el seu últim ireball: Miquel Rosselló, Mariela Soler, Josep Balaller, José Vicente Fuster, Mabel Berenguer, Joan S. Berenguer, lan Mestre, José Luis Galiana i Roberflas.

ESTIL
Rock, folk.

CONTACTE
Ximo 676102545 owix@wanadoo.es

TREBALLS
Al País Valencia. La Senda del Ce/.

El duel OvidiTwins naix una nil d'esliu de l'any 2000. Els seus dos componente, David i Xavi, es coneixien ja d'abans per ser membres de la reviste Moixama, que porta deu anys oferint al públic un humor i eslil propis i peculiars. El nom del grup es un homenalge a Ovidi Montllor, peí qual senlen una gran admirado. Ovidi es el puní de partenga, que no d'arribada, d'un viatge personal. No es prelén versionejar Ovidi, ni imilar el seu eslil, per be que Ovidi d'alguna manera hi es. Les diferente aficions i formacions musicals deis dos Iwins defineixen la personalilal del grup. OVDTwins es presenten en un formal menul, casóla, de dues persones que senzillament canten i conten. Els inslrumenls que interpreten allernalivamenl son: caixa de rilmes, baix, guilarra, acordió, orgues de joguina, veus i samsónia. Les cangons parlen de coses xicotetes, palpables i próximes.

ESTIL
Cangó de cantautor, folk valencia i rebetiko, música coral, reggae.

CONTACTE
garciela@yahoo.es xamalaor@holmail.com

TREBALLS
Directes a L'Escenarí (2004, edició propia).

GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA • 37

PRESENTACIÓ
Cangons amb missatge, llelres c| esia al servei de la música: son tautordeTorrenli la seua banda, gons al carrer (al ceñiré hislóric líssim poder aduar sense que l< maliva municipal, que considera! ires d'Alabajos combinen les re' irla niintirliana snhrp art i literal

Formació que naix al novembre del 2002 a Oliva (Valencia) barrejanl estils musicals com son el rock i el punk amb pinzellades de metall i llelres reflexivas conlra el sislema, conjugades amb conlundenls melodies El grup eslá formal per qualre membres: Joan Sanlonja (vocal), Alfons Forra"

(balería), Marc Sigalal (guilarra i veus) i Canel (baix). L'agosl de 2004 Irau el seu primer Ireball, De front, amb dislribució propia que inclou sel temes. Conlundenls melodies i un directe polenl es el que
I ^rarartontyp aniiPQt

jjjjjf

Formado que naix al novembre del 2002 a Oliva (Valencia) barrejant estils musicals com son el rock i el punk amb pinzellades de metall i lletres reflexivas contra el sistema, conjugades amb contundents melodies. El grup esta formal per quatre membres: Joan Santonja (vocal), Alfons Forrat (batería), Marc Sigalat (guitarra I veus) I Canet (balx). L'agost de 2004 trau el seu primer treball, De front, amb distribució propia, que ¡nclou set temes. Contundents melodies I un directe potent es el que rarartprit7a anupct orim rnQtanpr Hp la nnmarra rlfi la Saíül

Cangons amb missatge, lletres c esia al servei de la música: son i tautordeTorrent i la seua banda. gons al carrer (al centre historie líssim poder actuar sense que le mativa municipal, que considere tres d'Alabajos combinen les reí
Qnhrp art i litera

PRE:
Cangons amb missatge, lletres compromeses, música al servei de la poesia, poesía al servei de la música: son els prlnclpls estétlcs que segueixen aquest cantautor deTorrent i la seua banda. Son musics furtius perqué porten les seues cangons al carrer (al centre historie de Valencia, a l'ombra del Micalet), on es dificilíssim poder actuar sense que la policía etdesallotge en nom d'una severa normativa municipal, que considera un delicie fer música en la via pública. Les lletres d'Alabajos combinen les reflexions personáis amb consideracions sobre la vida quotldiana, sobre art i literatura, sobre la situado social i política que es viu en Ierres valencianes... Pau Alabajos i els musics furtius alternen diferents formacions de directe: un formal mes intlmisla amb violoncel, violí, guilarra I veu; i el formal complel de sala, que compren guitarra acústica, teclals, violoncel, violí, Irompela, baix i percussló.

MUSICS FURTIUS

CONTACTE
Cangó d'aulor, en lanl que vehicle d'expressló de senilmente i reflexions. Pau Alabajos 650 889 266 paualabajos@gmall.com www.paualabajos.com

Futuren venda (2004, Cambra Récords).

Plnka es un grup de Xábia (la Marina Alia). Conten que es van formar al 1992. Les lendéncies musicals de Pinka son molles, pero báslcamenl es podrlen resumir en un rock caíala enduril amb influencies estrangeres de heavy melódic. L'estll es podría quallficar com a rock endurit, encara que fonamenlal principalmenl en una base melódica, acompanyada de lletres ¡mpregnades de nostalgia. La gran quantilal de variacions rítmiques, palenls en la major parí deis temes, marquen les paules composilives I doten el grup d'una singular¡tal propia i d'un carácter peculiar dins de l'ámbit musical actual. Components: Guillen! Bolufer (veu I guilarra), Joan Bolufer (guilarra solista), Juanjo (baix), Eric Gómez (guitarra rítmica), Tófol Cardona (batería), Vlcent Bertomeu (percusslons).

PINKA

ESTIL
Rock enduril.

CONTACTE
www.plnka.info

De cap (2001, Música Global).

.A DE LA MÚSICA EN VALENCIA

Cangons amb míssatge, lletres compromeses, música al serve! de la poesía, poesía al serve! de la música: son els prlnclpls estétlcs que segueixen aquest cantautor deTorrent i la seua banda. Son musics furtius perqué porten les seues cangons al carrer (al centre historie de Valencia, a l'ombra del Micalet), on es dificilíssim poder actuar serse que la policía etdesallotge en nom d'una severa normativa municipal, que considera un delicie fer música en la via pública. Les lletres d'Alabajos combinen les reflexions personáis amb consideracions sobre la vida quotldiana, sobre art i literatura, sobre la situado social i política que es viu en terres valenclanes... Pau Alabajos i els musics furtius alternen diferents formaclons de dlrecte: un formal mes intlmista amb vloloncel, vlolí, guitarra I veu; i el formal complet de sala, que compren guitarra acústica, teclats, violoncel, violí, trompeta, baix i percussló.

I ELS MUSICS FURTIUS

ESTIL Cangó d'autor, en lanl que vehicle d'expressló de senilmente i reflexions.

CONTACTE
Pau Alabajos 650 889 266 paualabajos@gmall.com www.paualabajos.com

Futuren venda (2004, Cambra Récords).

Plnka es un grup de Xábla (la Marina Alta). Conten que es van formar al 1992. Les tendéncies musicals de Plnka son moltes, pero báslcament es podrlen resumir en un rock cátala endurit amb influencies estrangeres de heavy melódic. L'estll es podría quallficar com a rock enduril, encara que fonamenlat principalment en una base melódica, acompanyada de lletres ¡mpregnades de nostalgia. La gran quantilat de variacions rítmiques, patents en la major parí deis temes, marquen les pautes compositives I doten el grup d'una slngular¡tat propia i d'un carácter peculiar dins de l'ámbit musical actual. Components: Guillen! Bolufer (veu I guitarra), Joan Bolufer (guitarra solista), Juanjo (baix), Eric Gómez (guitarra rítmica), Tófol Cardona (batería), Vicent Bertomeu (percusslons).

ESTIL Rock enduril.

CONTACTE
www.plnka.info

LS
De cap (2001, Música Global).

¡A EN VALENCIA

PRESENTACJQ
Prisoners of war naix l'any 2000 de la má de Xema (guitarra), Ivan (batería), Mitxelin (baix) i Core(veus)fentversionsde punk estatal, per a desprésanarfentels seus propis temes. Després entra Castor per donar mes contundencia al so del grup, pero al poc de temps Xema deixá la banda i el seu lloc l'ocupá Octavi; amb aquesta formació el grup s'estabilitzá. El 2005 va eixir al carrer el seu primer treball, Ciutat Vella, nom amb el qual es coneix el nucli historie de la ciutat de Sagunt. Malgrat ser un grup amb curt historial discográfic fins el moment, no son pocs els concerts oferits, en qué foren testimonis de la seua explosió en directe abundants comarques de tot el País Valencia, així com les liles Balears i altres llocs de l'Estat com el País Base. Formació: Core (veu), Mitxelin (baix), Ivan (batería), Castor (guitarra), Tavi (guitarra).

PRESENTACIO

Després de quasi quaranta any deis máxims exponents d'alló qi mediterrani, encara té noves his Actualment está presentan! Se composicions d'ambients intenc

siques cangons de sempre. O ; ¡lances la mar s'entremesclen pluja. Ah, i alguna versió, que m l'espectacle. Així que, senyores i senyors, ací

CONTACTE
Mitxelin 606787058 Core 646324893 pow_morvedre@hotmail.com www. prisonersofwa r.tk

ESTIL
Des del punk británic de principis deis 80 fins al punk rock melódic deis 90.

ESTIL
Música popular sense fronteres

TREBALLS
Ciutat Vella (2005), coeditat per Distri Comú de Castelló, Associació Cultural Lluna Roja de Valencia, Morvedre Rejects Produccions de Sagunt i el mateix grup.

TREBALLS
Humitat relativa (1979, Puput-2

Afuera-adentro (1989, PDI), Err. Línia de foc (1994, EGT-Discme

PRESENTACIO
Va comengar amb el moviment de la Nova Cangó amb repertori propi ¡ poemes musicats (Miquel Martí i Pol, Feliu Formosa, Guillem d'Efak). Va actuar amb regularitat per pobles i ciutats del País Valencia i Catalunya i el 1974 va guanyar el Primer Premi del Festival de Noves Veus (Sabadell). Ha compartit cartel I amb la majoria deis cantantsde la primera generado de la Nova Cangó (Ovidi Montllor, Francesc Pi de la Serra, Maña del Mar Bonet, Rafael Subirachs...) i de la segona, i, per descomptat, amb els cantants i grups valencians. Després de décades de silenci musical, va tornar el 2001 amb un repertori nouiacompanyatperLa Fusteria: Alvar Carpi, Josep Maravilla i Bernat Pellicer. Prepara el tercer disc amb La Banda del Sac (Albert Bertomeu, Javi Albinyana i Natxo Menxeta), amb la qual fa directes electrics. El seu treball combina una mirada crítica de la realitat amb una actitud irónica i de supervivent. SantGatxova náixer a la VilaJ< solidat al País Valencia, amb mes potent directe. Es un deis pocs grups valencian; concerts fets al Principal, i que té elsfestivals mes importantscal d tic Festival, Almadrava Rock.Xoa Sant Gatxo ha estat guanyador c tingut sempre bones critiques en la revista Enderrock els voten con que canten en cátala, essent l'úi da que ha anal millorant el seu < lenciá.

CONTACTE
Ripalda 31-4 46003 Valencia +34 963910487
655 619 740 www.cdl-events.com

ESTIL
Beu de la Nova Cangó, el rock, el jazz, el blues i la música brasilera.

ESTIL
Power-pop, barrejant el rock me

TREBALLS
Tacústics (PM Produccions), Dies oberts (Cambra Records). Distribució: Actual Records www.actualrecords.com

TREBALLS

Sant Gatxo (45 Revolucions). Q Actualment el grup está prepare mercat a fináis d'aquest any.

PRESENTACIÓ
Després de quasi guáranla anys al món de la música, Remigi Palmero, un deis máxims exponenls d'alló que es va anomenar, a fináis deis selanla, rock medilerrani, encara le noves histories per contar-nos. Aclualmenl está presentant So/ acústic, un espectacle que barreja noves composicions d'ambients intencionadamentsensuals i poétics amb les clássiques cangons de sempre. O siga, nous lemes com ara A /'encontré o Em ¡lances la mar s'entremesclen amb ^habitado desmuntable o Temps de pluja. Ah, i alguna versió, que no esmentarem per no trencar el joc mágic de l'espectacle. Així que, senyores i senyors, acítenim el Remigi Palmera del segle XXI.

PRESENTACIÓ
Sitja es un grup que naix l'estiu de: joves procedents de la música tradi dalles de carrer. La idea fou la de c sense impedir el treball amb altres Saüc es un grup de música folk amb inspiracions molí diverses, adequat per a qualsevol tipus d'esdeveniment on l'únic requisil es lenir ganes de passars'ho be. El grup Saüc sol tocar en actuacions de caire cultural i/o festiu. Gracies al seu ampli repertori, poden fer concerts animáis per a bailar sense

PRESENTACIÓ
Sitja es un grup que naix l'estiu de 2002 a Vila-real (la Plana Baixa). for joves procedents de la música tradicional: grups de danses, de dolgaine dalles de carrer. La idea fou la de compondré un grup que se centres er sense impedir el treball amb altres estils que en permeteren l'evolució com a músics. A Sitja conflueixen músics de formació tradicional i clássica. Aixó fa qu composicions lligades a la veu del poblé, amb la seua forga característic pretades d'una manera molt acurada. La miscel-lania cultural que al llarg deis anys s'ha produít a la nostra ten flecteix a Sitja en la mésela de les músiques de la riba de la Mediterránia la composició i l'arranjamentde les propies melodies i ritmes, adopten cies de cultures ve'ínes. Ais seus concerts s'escolten acords flámenes, toe rantel-les procedents del sud d'ltalia o sirtakis grecs.

PRESENTACÍÓ
Skamot, des de Castelló de Rugat, a la Valí d'Albaida, parla de tot. Amb una varietat de ritmes que s'estén des de l'ska mes animal fins a un potent punk-rock, nou joves fan sonar dolcaines, metalls, percussions i corda amb l'obiectiu de fer bailar en van náixer fara sis arrys ska, jazz, rumbes. i festera.

PRESENTACiÓ
Sva-ters van náixer fará sis anys a Alcásser (l'Horla Sud), i toquen temes de rock clássic, ska, jazz, rumbes, salses, reggae, raga; en definitiva, música lleugera, bailable i festera. La majoria de les lletres son reivindicatives de problemes de la societal actual, amb to d'humor, i altres de coses del día a dia i el nostre poblé. Tot agó interpreta! per dos cantants-dolgainers, dos guitarristes, un baixista, un percussionista que deixa bocabadat tothom que l'escolta, un batería polifacétic, i la millor secció de vents del circuit actual.

PRESENTACIÓ
k en el seu 'tota mena
stos musiTrencaclosques es una formació teatr originaria del País Valencia i amb infl naixentista, remangos tradicionals. c

Son originaris de Xixona (l'Alacantí) i es defineixen com un grup de roe sentit mes ampli. Dins d'aquesta amplia definido están influenciáis peí d'estils com garage, ska, punk, heavy... fruil de la seua mésela de gu

Cals. Comnnnfin temp.s nntpnt<; nnp ¡yon /H'aniiaot-a hai-roi^ r.^->. ;^K,

PRESENTACIÓ
Saüc es un grup de música folk amb inspiracions molt diverses, adequat per a qualsevol tipus d'esdeveniment on l'únic requisit es teñir ganes de passars'ho be. El grup Saüc sol tocar en actuacions de caire cultural i/o festiu. Grácies al seu ampli repertori, poden fer concerts animáis per a bailar sense

PRESENTACIÓ
Sitja es un grup que naix l'estiu de joves procedents de la música tradi dalles de carrer. La ¡dea fou la de c sense Impedir el treball amb altres

PRESENTACIÓ
Sitja es un grup que naix l'estiu de 2002 a Vila-real (la Plana Baixa). format per joves procedente de la música tradicional: grups de danses, de dolgainers i rondalles de carrer. La idea fou la de compondré un grup que se centres en el folk, sense impedir el treball amb altres estils que en permeteren l'evolució natural com a músics. A Sitja conflueixen músics de formado tradicional i clássica. Aixó fa que creen composicions lligades a la veu del poblé, amb la seua forga caracten'stica, interpretades d'una manera molt acurada. La miscel-lánia cultural que al llarg deis anys s'ha produ'rt a la nostra térra es reflecteix a Sitja en la mésela de les músiques de la riba de la Mediterránia. Durant la composició ¡ l'arranjament de les propies melodies i ritmes, adopten influencies de cultures ve'ínes. Ais seus concerts s'escolten acords flámenes, toes de tarantel-les procedents del sud d'Italia o sírtafa's grecs.

PRESENTACIÓ
jgat, a la Valí d'Albaida, parla de tot. Amb una varietat l'ska mes animal fins a un potent punk-rock, nou jolls, percussions I corda amb l'oblectiu de fer bailar en .an náixer fará sis a . ska, jazz, rumbes •"este'a. Skamot, des de Castello de Ri de ritmes que s'estén des de ves fan sonar dolcaines, meta

irá sis anys a Alcásser (l'Horta Sud), i toquen temes de z, rumbes, salses, reggae, raga; en definitiva, música stera. 9tres son reivindicatives de problemes de la societat lor, i altres de coses del dia a dia i el nostre poblé. Tot DS cantants-dolcainers, dos guitarristes, un baixista, un eixa bocabadat tothom que l'escolta, un batería polifaó de vents del circuit actual.

Sva-ters van náixer K rock clássic, ska, ja; lleugera, bailable i fe La majoria de les actual, amb to d'hurr agó interpreta! per di percussionista que d cétic, ¡ la millor secci

LADILLES
irmacióteatr ;iá i amb infl adicionáis, c Son originaris de Xixona (l'Alacantí) i es defineixen com un grup de rock en el seu sentit mes ampli. Dinsd'aquesta amplia definido están influenciáis pertota mena d'estils com garage, ska, punk, heavy... fruit de la seua mésela de gustos musicajs. ComnonRn temes nntpnts nnp ivon H'ann

PRESENTACIÓ
Trencaclosques es una fe originaria del PaísValenc naixentista, romangostr

PRESENTACIÓ
Trencaclosques es una formado teatral-musical o musical-teatral,segons es mire, originaria del País Valencia i amb influencies molt variados (música medieval, renaixentista, remangos tradicionals, cangons i tonades populars d'ací i d'allá'...). El seu treball va comengarfa quasi deu anys amb una manera molt concreta d'entendre el teatre: manejant i mesclant la música, les cangons, els contes, les rondalles, la cultura popular, les tradicions, l'actualitat i el contacte directe amb la gent, introduinta mes la recuperado i utilització d'instruments, uns antics i altres tradicionals. Han treballat a peu de carrer i a teatres, a fires medievals i a col-legis, en festes populars i festivals, i sempre han intentat que la gent passe una estona agradable i a mes, puga conéixer i impregnar-se d'altres maneres de fer i d'expressar-se. Els espectacles de Trencaclosques están recomanadíssims pera tote els públics...

PRESENTAC1Ó
Sitja es un grup que naix l'estiu de 2002 a Vlla-real (la Plana Baixa), format per joves procedents de la música tradicional: grups de danses, de dolgainers i rondalles de carrer. La idea fou la de compondré un grup que se centres en el folk, sense impedir el treball amb altres estlls que en permeteren l'evolució natural com a músics. A Sitja conflueixen músics de formado tradicional i classica. Aixo fa que creen composicions lligades a la veu del poblé, amb la seua forga característica, interpretades d'una manera molt acurada. La miscel-lánia cultural que al llarg deis anys s'ha produít a la nostra térra es reflecteix a Sitja en la mésela de les músiques de la riba de la Mediterránia. Durant la composició i l'arranjamentde les propies melodies i ritmes, adopten influencies de cultures veínes. Ais seus concerts s'escolten acords flámenes, toes de tarantel-les procedents del sud d'ltália o sirtakis grecs.

ENTACiO
«rs van náixer fará sis anys i dassic. ska. jazz, rumbes.

PRESENTACÍÓ

Skamot, des de Castelló de Rugat, a la Valí d'Albaida, parla de tot. Amb una variet de ritmes que s'estén des de l'ska mes animal fins a un potent punk-rock, nou j< ves fan sonar dolcaines, metalls, percussions i corda amb l'obiectiu de fer bailar e

Sva-ters van náixer fará sis anys a Alcásser (l'Horta Sud), i toquen te rock clássic, ska, jazz, rumbes, salses, reggae, raga; en definitiva, lleugera, bailable i festera. La majoria de les lletres son reivindicatives de problemes de la actual, amb to d'humor, i altres de coses del dia a dia i el nostre p< agó interpreta! per dos cantants-dolgainers, dos guitarristes, un bai> percussionista que deixa bocabadat tothom que l'escolta, un bateric cétic, i la millorsecció de vents del circuit actual.

PRESENTACIÓ
Son originaris de Xixona (l'Alacantí) i es defineixen com un grup de rock en el seu sentit mesampli.Dinsd'aquesta amplia definició están influenciáis pertota mena d'estils com garage, ska, punk, heavy... fruit de la seua mésela de gustos musiCalS. Coinnnnfill tRmPS nntpnt? nnp ¡von H'annocta hqrrnia nnrñ imnrnrtn-itr rin

Trencaclosques es una formado teatr originaria del País Valencia i amb infl naixentista, romangos tradicionals, c

PRESENTACIÓ
Trencaclosques es una formado teatral-musical o musical-teatral.segons es mire, originaria del País Valencia i amb influencies moltvariades (música medieval, renaixentista, romangos tradicionals, cangons i lonades populars d'ací i d'allá...). El seu treball va comengarfa quasi deu anys amb una manera molt concreta d'entendre el teatre: manejant i mesclant la música, les cangons, els contes, les rondalles, la cultura popular, les tradicions, l'actualitat i el contacte directe amb la gent, introduint a mes la recuperació i utilització d'instruments, uns antics i altres tradicionals. Han treballat a peu de carrer i a teatres, a fires medievals i a col-legis, en festes populars i festivals, i sempre han intentat que la gent passe una estona agradable i a mes, puga conéixer i ¡mpregnar-se d'altres maneres de fer i d'expressar-se. Els espectacles de Trencaclosques están recomanadíssims pera tote els públics...

TRENCACLOSQUES

ESTO,
Música d'arrel tradicional... i histories.

CONTACTE
654918917 info@rodamonsteatre.com www.rodamonsteatre.com

TREBALLS
Un camí d'históries (2004, Soniart).

PRESENTACIO
Skamot, des de Castelló de Rugat, a la Valí d'Albaida, parla de tot. Amb una varietat de ritmes que s'estén des de l'ska mes animal fins a un potent punk-rock, nou joves fan sonar dolcaines. metalls. oercussions i corda am

RESENTACiÓ

wn náixer fará sis anys :. ska. jazz, rumbes. i testera.

PRESENTACIO
Sva-ters van náixer fará sis anys a Alcásser (l'Horta Sud), i toquen temes de rock clássic, ska, jazz, rumbes, salses, reggae, raga; en definitiva, música lleugera, bailable i testera. La majoria de les lletres son reivindicatives de problemes de la societat actual, amb to d'humor, i altres de coses del dia a dia i el nostre poblé. Tot agó interpreta! per dos canlanls-dolgainers, dos guitarristas, un baíxista, un percusionista que deixa bocabadat tothom que l'escolta, un batería polifacétic, i la millor secció de vents del circuit actual.

PRESENTACIO
mtí) i es defineixen com un grup de rock en el seu i amplia definido están influenciáis pertola mena heavy... fruit de la seua mésela de gustos musiTrencaclosques es una formado teatr originaria del País Valencia i amb infl naixentista, remangos tradicionals. c

PRESENTACIÓ
Son originaris de Xixona (l'Alacc sentilmésampli.Dinsd'aquestc d'estils com garage, ska, punk, cals. ComnonRn temps nntpnts

formado teatral-musical o musical-tealral.segons es mire, ndá í amb influencies molt variades (música medieval, reIradicionals, cangons i lonades populars d'acíi d'allá...). garfa quasi deu anys amb una manera molí concreta d'enant i mesclant la música, les cangons, els contes, les roñar, les tradicions, l'actualitat i el conlacle directe amb la a recuperado i utilització d'inslrumenls, uns anlics i altres Hat a peu de carrer i a teatres, a fires medievals i a col-lefestivals, i sempre han intenta! que la gent passe una es;, puga conéixer i impregnar-se d'altres maneres de fer i írtacles deTrencaclosques están recomanadíssims pera

Trencaclosquesésuna originaria del País Vale naixentista, romangos Elseutreballvacomen tendré el teatre: manej dalles, la cullura popul

geni, inlroduinlamésl tradicionals. Han treba gis, en festes populars tona agradable i a me: d'expressar-se. Els espi totselspúblics...

al... i histories.

CONTACTE 654918917
info@rodamonsteatre.com www.rodamonsteatre.com

ESTIL

Música d'arrel Iradicion

W.Soniart).

Uncamíd'históríes(20(

ista de ball i d'animació. El públic podrá escoltar cani balls coHeclius Iradicionals i de creació propia. El relues, valsos, scottish, fox, masurques, jotes, fandangos, danses col-lectives variades que desperté la sensibiliat de compartir una velllada festiva que el ball ens ofe; ritmes, repertori i inslrumenls per fer, enlendre i propersonal que Tres fan ball l¡ dona, ilic, lots farem festa. Amb un ambient simpálic, empápropia d'una nit de gresca.

TRES FAN BALL

El que fan es una propc gons, danses de parella pertori consistirá en polc albades, marxes mores i tal,animositatinecessit reix.

TRES FAN BALL

L'objectiu es difondre el: posar la festa amb el toe El grup, la música i el pút tic i cálid, amb la frescor

PRESENTACIÓ
Sva-ters van náixer fará sis anys a Alcásser (l'Horta Sud), i toquen temes de rock clássic, ska, jazz, rumbes, salses, reggae, raga; en definitiva, música lleugera, bailable i festera. La majoria de les lletres son reivindicatives de problemes de la societat actual, amb to d'humor, i altres de coses del dia a dia i el nostre poblé. Tot agó interpreta! per dos cantants-dolgainers, dos guitarristes, un baixista, un percussionista que deixa bocabadat tothom que l'escolta, un batería polifacétic, i la millorsecció de vents del circuit actual.

PRESENTACIÓ
Trencaclosques es una formado teaü originaria del País Valencia i amb infl naixentista, romangos tradicionals. c

LADILLES

PRESENTACIÓ
Son originaris de Xixona (l'Alacantí) i es defineixen com un grup de rock en el seu sentit mes ampli.Dinsd'aquesta amplia definicio están influenciatspertota mena d'estils com garage, ska, punk, heavy... fruit de la seua mésela de gustos musiCjIS. Comnnnfin temes nntpnt= nnp ivon H'amiQgta h-urnh nnrñ imni-nrtnntr rin

Trencaclosques es una formado teatral-musical o musical-teatral.segons originaria del País Valencia i amb influencies moltvariades (música medi naixentista, romangos tradicionals, cangons i tonades populars d'ací i d El seu treball va comengarfa quasi deu anys amb una manera molt concre tendré el teatre: manejant i mesclant la música, les cangons, els contes, dalles, la cultura popular, les tradicions, l'actualitat i el contacte directe gent, introduinta mes la recuperació i utilitario d'instruments, uns antics tradicionals. Han treballat a peu de carrer i a teatres, a fires medievals i a gis, en festes populars i festivals, i sempre han íntentat que la gent passe i tona agradable i a mes, puga conéixer i impregnar-se d'altres maneres d'expressar-se. Els espectacles de Trencaclosques están recomanadíssim tots els públics...

CONTACTE 654918917
info@rodamonsteatre.com www.rodamonsteatre.com

Música d'arrel tradicional... i histories.

Un camí d'históries (2004, Soniart).

TRES FAN BALL

TflES FAN BALL

El que fan es una proposta de ball i d'animació. El públic podrá escoltar gons, danses de parella i balls col-lectius tradicionals i de creació propia. pertori consistirá en polques, valsos, scottish, fox, masurques, jotes, fandaí albades, marxes mores i danses col-lectives variades que desperté la sen: tat, animositat i necessitat de compartir una vetllada festiva que el ball ens reix. L'objectiu es difondre els ritmes, repertori i instruments perfer, entendre i posar la festa amb el toe personal que Tres fan ball lidóna. El grup, la música i el públic, tots farem festa. Amb un ambient simpátic, en tic i cálid, amb la frescor propia d'una nit de gresca.

CONTACTE
Vícent 961592638

Música folk de fusió mediterránia i repertori de nova creació.

PRESENTACIO
Son originaris de Xixona (l'Alacantí) i es defineixen com un grup de rock en el seu sentit mes ampli.Dinsd'aquesta amplia definido están influenciáis pertota mena d'estils com garage, ska, punk, heavy... fruit de la seua mésela de gustos musitáis. Comnnnfin tP.mfiS nntpnts nnp ¡vpn H'aniiocta_h-irrni-i nnrñ

Trencaclosquesésunaformacióteati originaria del País Valencia i amb infl naixentista, romangos tradicionals. c

PRESENTACiÓ
Trencaclosques es una formado teatral-musical o musical-teatfal.segons es mire, originaria del País Valencia i amb influencies moltvariades (música medieval, renaixentista, romangos tradicionals, cangons i tonades populars d'ací i d'allá...). El seu treball va comencarfa quasi deu anys amb una manera molt concreta d'entendre el teatre: manejant i mesclant la música, les cangons, els contes, les rondalles, la cultura popular, les tradicions, l'actualitat i el contacte directe amb la gent, introduinta mes la recuperado i utilització d'instruments, uns antics i altres tradicionals. Han treballat a peu de carrer i a teatres, a fires medievals i a col-legis, en festes populars i festivals, i sempre han intentat que la gent passe una estona agradable i a mes, puga conéixer i impregnar-se d'altres maneres de fer i d'expressar-se. Els espectades de Trencaclosques están recomanadíssims pera totselspúblics...

CONTACTE
Música d'arrel tradicional... i histories. 654918917 info@rodamonsteatre.com www.rodamonsteatre.com

Un camí d'históries (2004, Soniart).

PRESENTACIÓ
El que fan es una proposta de ball i d'animació. El públic podrá escoltar cangons, danses de parella i balls coHectius tradicionals i de creado propia. El repertori consistirá en polques, valsos, scottish, fox, masurques, jotes, fandangos, albades, marxes mores i danses col-lectives variades que desperté la sensibilitat, animositat i necessitat de compartir una vetllada festiva que el ball ens ofereix. L'objectiu es difondre els ritmes, repertori i instruments per fer, entendre i proposarlafesta amb el toe personal que Tres fan ball lidóna. El grup, la música i el públic, tots farem festa. Amb un ambient simpátic, empatie i cálid, amb la frescor propia d'una nit de gresca.

TRES FAN BALL

TOES FAN BAL

ESTIL
Música folk de fusió mediterránia i repertori de nova creació. Fadrína poruga (1994, propi), Tradicionárius (1996, participatiu), Elsac del temps (1998, propi), Tirant de folc (participatiu), Música contra la relaxado (participatiu), Esclata la fira (participatiu), Música peral casal (participatiu), Danzas sin fronteras (2004, participatiu).

CONTACTE
Vicent 961592638 Fabrici 617333503 tresfanball@tresfanball.com www.tresfanball.com

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

PRESENTACIÓ
Trencaclosques es una formado teatral-musical o musical-teatral.segons es mire, originaria del País Valencia i amb influencies molt variades (música medieval, renaíxentista, romangos tradicionals, cangons i tonades populars d'ací i d'allá...). El seu treball va comengarfa quasi deu anys amb una manera molt concreta d'entendre el teatre: manejant i mesclant la música, les cangons, els contes, les rondalles, la cultura popular, les tradicions, l'actualitat i el contacte directe amb la gent, introduinta mes la recuperació i utilitario d'instruments, uns antics i altres tradicionals. Han treballat a peu de carrer i a teatres, a fires medievals i a col-legis, en festes populars i festivals, i sempre han intentat que la gent passe una estona agradable i a mes, puga conéixer i impregnar-se d'altres maneres de fer i d'expressar-se. Els espectacles deTrencaclosques están recomanadíssims pera tote els públics...

ESTIL
Música d'arrel tradicional... i histories.

CONTACTE 654918917
info@rodamonsteatre.com www.rodamonsteatre.com

TREBALLS
Un camí ¿'histories (2004, Soniart).

PRESENTACIQ
El que fan es una proposta de ball i d'animació. El públic podrá escoltar cangons, danses de parella i balls coHectius tradicionals i de creació propia. El repertori consistirá en polques, valsos, scottish, fox, masurques, jotes, fandangos, albades, marxes mores i danses col-lectives variades que desperté la sensibilitat, animositat i necessitat de compartir una vetllada festiva que el ball ens ofereix. L'objectiu es difondre els ritmes, repertori i instruments per fer, entendre i proposarlafesta amb el toe personal que Tres fan ball lidóna. El grup, la música i el públic, tots farem festa. Amb un ambient simpátic, empatie i cálid, amb la frescor propia d'una nit de gresca.

FAN BALL

TflES FAN BALL

ESTIL
Música folk de fusió mediterránia i repertori de nova creació. TREBALLS Fadrína poruga (1994, propi), Tradicionárius (1996, partícipatiu), Elsac del temps (1998, propi), Tirant de folc (participatiu), Música contra la relaxado (participatiu), Esclata la fira (participatiu), Música peral casal (partícipatiu), Danzas sin fronteras (2004, participatiu).

CONTACTE
Vicent 961592638 Fabrici 617333503 tresfanball@tresfanball.com www.tresfanball.com

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

PRESENTACIÓ
El grup Urbália Rurana, creat l'any 1990, fa música d'arrel valenciana i mediterránia en formal de concert i ball de plaga. Partint de tonades i cangons populars valencianes s'obri a influencies d'altres árees de l'Europa mediterránia. Interpreta estilsmolt diversos com polca, jota, seguidillas, havanera,xotis,tarantel-la,hassap¡ko, zonarádikos, branda i altres danses de rotgle. A mes de les veus, la seua instrumentado, exclusivament acústica, inclou dolgaines, flautes, mandolina, mandola, guitarro, acordió, batería i altres percussions. El grup ha oferit concerts i ballades en gran part de les poblacions del País Valencia. Ha actual a mes a Catalunya, les liles, Murcia, Madrid, Galicia, País Base, Navarra, La Rioja, Cantabria, Castella, Cañarles, Franga, Portugal, Bélgica, Luxemburg, Alemanya, Anglaterra, Su'íssa i moltsovinla Italia, on també ha fet concerts amb el músic piemontés Maurizio Martinotti.

PRESENTACIÓ

El 2002, Vicent, Guillermo. Joan

cat ja fa molts anys, un Voltor cu el País Valencia, recorrent-to a ¡Musió, amb ganes de difondre poc ha anat agafant un estS pro

CONTACTE
ToniTorregrossa 963808691 629639325 urbalia@jazzfree.com

ESTIL
Música popular valenciana i mediterránia. Concertfolk i ball de plaga.

ESTIL
Nú metal.

TREBALLS
A la banda de migjorn (1992,Tram), Rom / café (1994,Tram), Folk Nou amb Primera Nota (1997, Tram),Sarau mediterrani (1999,Tram), Terrítorisamables amb Maurizio Martinotti (2002. Resistencia).

TREBALLS

Vlaqueta en directe a la RockSi oerírtat (2004, Koka en Llanda

VERDCEL

PRESENTACIÓ
Verdcel combina la música amb el tealre, la cangó i les accions. Parteixen de la poesia i amb lot alió de qué s'acompanyen (també la imalge h¡ juga un paper molí importanl) volen aportar un nou discurs, missatges diferents i sobretot arribar a transmetre emocions. La seua música barreja la precisió i intimitat acústica amb l'ambientació i excenlricilal eléclrica. Ecleclicisme, ritmes étnics, pop, rock, cangó. La música al servei de l'expressió i el conlingul. Quan loquen en direcle leñen una complicitat amb el públic treballada i fan de la proximital una eina per compartir estáis d'ánim i paraules plenes de senlit comú i humanitat.

PRESENTACIO
Néstor Mont es dona a conéixer. c Jomades Antimilitaristes del 199; amb Uuís Llach, Primera Ñola i > grup Cendraires, que ha recorreg^; Entre el 1995 i el 2000 cal desta Mediterránia (Mallorca), Can Ven Música i Dansa MUSICAT (Algerr* (Madrid, Salamanca, Murcia, Eivis El 1998 el segell Sonifolk edita e) En solilari Néstor Mont ha partidf escenaris del País Valencia, entre Festacarrer (Ondara), Terra (Castel Centre Cultural d'Almussafes, La Festival Homenalge a Joan Fusler

CONTACTE
Alfons 600505700 Caries 669963198 verdcel@mixmail.com www.verdcel.tk Música étnica, pop, rock i teatre. Cangó d'aulor.

TREBALLS
On está el lloc?

TREBALLS
Sentit, Cendraires, Historia d'una

LA MÚSICA EN VALENCIA

PRESENTACiÓ
El 2002, Vicenl, Guillermo, Joan i Uuís decideixen complelar un somni buscalja fa molls anys, un Vollorque nolrigaria gaire a comengara volar pertot el País Valencia, recorrenl-lo a poc a poc, amb humililal, pero amb molla ¡Musió, amb ganes de difondre uns pensamenls i una música que a poc a poc ha anal agafanl un estil propi.

PRESENTACiÓ
El 2002, Vicent, Guillermo, Joan i LJuís decldeixen completar un somni buscatja fa molts anys, un Voltor que no trigaria gaire a comengar a volar per tot el País Valencia, recorrent-lo a poc a poc, amb humilitat, pero amb molta ¡Musió, amb ganes de difondre uns pensaments i una música que a poc a poc ha anat agafant un estil propi.

VOLTOR

á

PRODUCTORES, DISCOGRÁFIQUES I GESTORS CULTURÁIS

PRODUCTORES, DISCOGRAFIQUES I GESTORS CULTURÁIS

ClaudeLlunaJazz Rafa Xambó
en exclusiva

Producción*
Cicle de ¡azz ¡ove d'AIfafar Festival Jazz e-Abba+2 Jazz a Heron City Ovejo Rock

5

Cdl-events va néixer el setembre de 1998 amb la ¡ntenció de donar a conéixer ¡ promocionar la música moderna creada a Valencia. Des d'aleshores hem vingut realitzant moltes activitats que ens han portat a mostrar les nostres formacions per tot el País Valencia. Grades a aqüestes activitats hem pogut anar incorporant noves idees i formes d'expressió com el jazz, la música d'autor, la música folk i el rock. Amb les nostres formacions exclusives i des de les nostres produccions confiem en seguir creixent ¡ coneguent nous espais on poder mostrar els nostres espectacles.

Management Exclusiu
tel. 96 391 04 87 - 655 619 74O

www.cdl-events.com
ALTALL
Vares Ve/fes

4- " -

- .......

management i distribució.

EVA DENIA Adéu tristesa

General San Martín, 2-1 46004- Valencia Tel. +34 963107018 Fax +34 963107315

¡nfo@pro21cultural.com www.pro21cultural.com

AMB LA MÚSICA VALENCIANA

AL TALL Vares Ve/tes

RAIMON Nova integral 2000

AMORES Tinajas

EVA DÉNIA Adéu tristesa

GÁTACA El show de la foscor
EN PREPARACIÓ!

AUKATA Ara si que mos l'han fotut

www.propaganda-pel-fet.com k%

Feliu Ventura Seguirem aleant
en la memoria barricades de paper
Barricadas de Paper
Tour da suport das del 2003...

dona suport a l'edició z

BHYSIEI

Que no
eran exit de
01/07 - Perpinyá 02/07 - Sabadell 08/07 - Petra (Mallorca) 09/07-Alcudia (Mallorca) 14/07- El Escorial 15/07 - Acampada Jove 16/07-Morella

la lium
03/09 - Picassent 10/09 -Manlleu 11/09-Pineda de Mar 16/09-St. Feliu Codines 15/10 -Paterna 04/11 - Terrassa 11/11 - Valencia

i també durant el 2005! OBERTA CONTRACTACIÓ!
30/06 07/01 19/07 28/07 29/07 30/07 31/07 Valiestavis (Conílent) Senqlar Rock (Heida) Universitat d'Estiu 4e Gandía L'Estartit Artes Gitona Hanresa

FELIU VENTURA i LLUÍSLLACH
OBERTfiCOKTRICTICIÓ!
Música d'inspíració jamaicana ¡ influencia jazzística, en catata i anglés. Actitud compromesa i tjones maneres demosfrades a un llarg ^gutt de concerts. Versió de Nina Simone. 6 euros.
ts Ir K
3 A v

09/10 - Vinarós (psmjent <te eon£in»«i6) 14/10 - Canet 03/12 - Aleoi (elowxta Jwy ovidt)

16/08 * Gracia {Barcelona)

l'esperat CD i DVD ei íirecle i! Grai Teatre le Xitíva a lávenla peí settnirt!
Barricades de Paper Propaganda p«l (el 2003 La contractació t etiició de "Qw no s'apague I» Ihim" son uro coproducctó amb Andreas Ciaus St

www

f e l i u v e n t u r a com

i també: Plouen Catximbes, Revolta 21, The Kinky Coocoo's, Rabia Positiva, Skarnio, Habeas Corpus, Mauresca Fracas Dub (Occitania), Moussu T e lei Jovents (Occitania), Pirat's Sound Sistema i Obrint Pas.
www.propaganda-pel-fet.com www.sinergiesmanagenient.com

propaganda 'Síes

aparta! de corrovs 241 121

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

dona suport a I'edició antieorrtercial_prova a escoltar les noves referéncies de comú:

2 ANYS DE OISÍR

CONmWBvPO-CD Música d'inspíració jamaicana i influencia jazzística, en cátala ¡ anglas. Actikid compromesa i bones maneres demostrades a un ilarg seguit de concerts. \fersio de Nina Simone. 6 euros.

COMU-TUPA • CD Recopitatori deis 12 anys de Comú, 18 temes deis POW, Inopia, Contratempo, Kelvinator, Ki Sap, Batzak, Herb, Djvu, Alloraralaiglesia, Agraviáis, etc. Revista+CD: 4 euros.

INOPIA CD Entre Faith No More, Soundgarden i Pi-LT. Música contunden! farcida de matisos. Tota una aportado a la música en catata deis nostres dies. Disseny de luxe i originalitat. 6 euros.

POW • CD Street-punk, Itetres compromeses en catata. La sensació hardcore-oi! des del Morvedrekistan. Inclou una versió del mític "Ace of spades" (Motortiead). 6 euros.

eepai distri como/casal popular de c3ííeíjOídijoan3?batK! caslelló I (aplana apartat de correus 24S! 12080 easiello la plana

AUTC3C9IEBTIÓ

> 05.02 POTRIES > 26.02 SALT > 05.03 SOT DE XERA > 24.03 BASEL (Suisa) > 25.03 ZÜRICH (Siíisa) > 26.03 CHUR (Suísa) > 27.03 USINE (Suisa) > 09 04 VILANOVA DE BELLPUIG > 23 04-BARCELONA > 30.04-VALÉNCIA > 07.05-LLEIDA > I3.Ü5-RIPOLL > 14.05-MAIJRESA > 15.05-TÁRREGA > 21.05-BENIFAIRÓ > 27.05-RODA DE TER > 28.05-PORRERES > 04.06-BAÓ > 17.06-VILA-REAL > 18.06-SANT SADURNÍ > 23.06-REUS > 24.06- VITQRIA-ÜASTEIZ (EH) >25.06-BEDIA(EH) > 29.06-PREMIA DE DALT

> 02.07-GANDESA > 03.07-VIC > 06.07-ALBORAIA > 07.07-L'HOSPITALET DE LLOBREGAT > 08.07-LLEIDA > 09.07-LA POBLA DE MAFUMET > 09.07-BERGA > 15.07-CALAFELL > I6.Ü7-SANT CELONI > 20.07-XAOUEN (Marra:) > 22.07-SANT JAUME DE LIERCA > 23.07-MUTXAMEL > 24.07-COMPOSTEL-LA (Galicia) > 27.07-MATARÓ > 29.07-CALDES DE MALAVELLA > 30.07-MORELU > 05.08-ST.ESTEVE PALAUTOROERA > 07.08-EIVISSA > 12.08-MALGRAT DE MAR > 13.08-BADALONA > I4.Q8-AMER > 15.08-VALL DE GALLINI > 19.08-FONT O'EN CARRi > 20.08-ROSES

> 22.08-SANTA COLOMA DE Q. > 26.08-ULLDECONA > 27.08-ONTINYENT > 04.09-USBOA > 07.09-OLOT > 09.09-VALLECAS (Madrid) > 10.09-GUISONA > II.09-BARCELONA > 16.09-PONTS > 17.09-VANDELLÓS > 23.09-AMSTERDAM (Holanda) > 24.09-ZWEISIMM EN (Suíssa) > 30.09-BANYERES DE MARIOU > 08.10-SUEGA > I5.IO-ALCALÁ DE XIVERT > 21.IO-BANYOLES > 22.10-ALTSASUA (EH) > 03.11-PERPINYÁ > lO.II-SANTA COLOMA DE F. > 23.11-BERLÍN (Alemanya) > 24.ll-HAMBURÜ(Atemanya; " J1.KIEL (Alema '

contractacú
ai PSÍS valencia
propaganda

w w w. o I) r i n t p a s. o o in

-propaganda-pel-fet.com

ta VeíSa triia

www.cambrarecords.com

TOE

Vicent Pastoi Tel.: 96 159 1 C/ H o s p i t a l a i 46.210 Pican)

S8

LA GUIA DE LA MÚSICA EN VALENCIA

171 ES FAN BALL

COLRECOI MÚSIC

Qué has imaginat sempre per al video clip del teu grup?

Vull una Smusinaaax>km per hora amb una n,.o em toe

CA DE MATERIALS
NCIANA

I
WWW. -ORG _^
B mes complot cataleg de músics i cantants en valencia Una guia amb tots els grups, cantants i músics Fitxes amb tota la informado Folk, ska, rock, músiques del món i tots els estiis

Qué has imaginat sempre per al video-clip del teu grup?

Vull una Smuanaajookm per hora amb una K«oi, tia »,,„„..,!» =.1 „,=.. mft^t n,.a em toca

.ORG
de músics i cantants en valencia tots eis grups, cantants i músics Fitxes amb tota la informació músiques del rr.ón i tots els estils

WWW.
El mes complet catáleg Una guia amb

Folk, ska, rock,

D

LAvanQ
íteí País VatencÜ "*

m

m m informado mure

AJUNTAMENT DE GANDÍA j

Ajuntament de Potries

ICAENVALE

.OR

B mes complet cataleg de músícs i cantants en valen* Una guia amb tots els grups, cantants i musí Fitxes amb tota la informal Folk, ska, rock, músiques del món i tots els est

LAvang
óetPtis Valentía ^

m

m m ínformacro mure,

llNil S AJUNTAMENT DE GANDÍA •

AJUNTAMENT DE BENLLOCH

Ajuntament de Sueca Regidoría de Cultura i Joveirtut

* **-

t*
Ajuntament de Sagunt
Ajuntament de Canet d'en Berenguer

CzfcháebBbera

www.

.0RG
Fitxes amb tota la informado

El mes complet cataleg de músics i cantants en valencia Una guia amb tots eis grups, cantants i músics

Folk. ska, rock, músiques del món i tots els estils

NU
AJUNTAMENT DE GANDÍA

Ajuntament de Potries

AJUNTAMENT

DE

BENLLOCH

Ajuntament de Sagunt

Ajuntament de Canet d'en Berenguer

Caseto de la rabera

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful