You are on page 1of 5
C h X a - n o m F c p y g D u
C
h
X
a
-
n
o
m
F
c
p
y
g
D
u
s
e
t
a
i
P
e
n
.
g
Nu kopen!
w
.
c
w
o
w
m
s e t a i P e n . g Nu kopen! w . c w

http://www.haberayrinti.com/haberdevami.asp?haberno=1767

e g n e a a . s w y h c w C o
e
g
n
e
a
a
.
s
w
y
h
c
w
C
o
w
X
m
-
p
F
u
D
t
i
P
n
g
Nu kopen!
.
c
o
m
w X m - p F u D t i P n g Nu kopen! .

uan sitede 1221 ki i var.

 

13 Nisan 2010

Sal

Ana Sayfa

Üyelik

Ba lang ç Sayfan z Yap n

k Kullan lanlara Ekle

leti im Bilgisi

www.haberayrinti.com - Elaz Haber Ayr nt - Elaz lar n Bulu ma Noktas -

Elaz K sa K sa 10 May s Per embe

Elaz K sa K sa 10 May s Per embe

Ana Sayfa 

 

Son Dakika   

   

GüncelPer embe Ana Sayfa   Son Dakika     Ekonomi Per embe günü Elaz `da meydana

EkonomiPer embe günü Elaz `da meydana gelen olay ve geli meleri detaylarda bulabilirsiniz

Per embe günü Elaz `da meydana gelen olay ve geli meleri detaylarda bulabilirsiniz

Per embe günü Elaz `da meydana gelen olay ve geli meleri detaylarda bulabilirsiniz

Gündemgelen olay ve geli meleri detaylarda bulabilirsiniz Siyaset     Dünya Spor   Elaz Kültür

Siyaset   

   

Dünyadetaylarda bulabilirsiniz Gündem Siyaset     Spor   Elaz Kültür itim   Ya am Sa k

Spor 

 

Elaz Gündem Siyaset     Dünya Spor   Kültür itim   Ya am Sa k ELAZI `DA

KültürGündem Siyaset     Dünya Spor   Elaz itim   Ya am Sa k ELAZI `DA

itim itim

 

Ya am Sa k am Sa k

ELAZI `DA DA -DO A YÜRÜYÜ Ü -Z RVES NDEN GÖL GÖRÜNEN HAZARBABA

DA I`NA YÜRÜYÜ YAPILACAK

lçe Haberleri lçe Haberleri

Elaz n Sivrice ilçesi yak lar nda bulunan Hazarbaba Da `na 13 May sta da

Elaz n Sivrice ilçesi yak lar nda bulunan Hazarbaba Da `na 13 May sta da -do a

Haber Ar ivi ivi

yürüyü ü yap lacak. Kültür ve Turizm Müdürlü ünden yap lan yaz klamada, zirvesinden bulundu u konum

itibar yla Hazar Gölü ile Keban Baraj Gölü görünen, bitki örtüsü, yaban hayat ve tepelerinde

e Yazarlar e Yazarlar

Röportajuzun süre kar tutma özellikleri bulunan Hazarbaba Da `n n kayak ve da -do a

uzun süre kar tutma özellikleri bulunan Hazarbaba Da `n n kayak ve da -do a yürüyü ü için

Elaz ideal bir alan oldu u belirtildi. Aç klamada, Hazarbaba Da `na Turizm Haftas kutlamalar kapsam

ideal bir alan oldu u belirtildi. Aç klamada, Hazarbaba Da `na Turizm Haftas kutlamalar kapsam nda 13 May sta

Arif Çakmakyürüyü yap laca duyurularak, yürüyü e kat lmak isteyenlerin ayn gün saat 08.00`da

yürüyü yap laca duyurularak, yürüyü e kat lmak isteyenlerin ayn gün saat 08.00`da

Anketlerretmenevi önünden otobüsler arac yla ula laca bildirildi.

retmenevi önünden otobüsler arac yla ula laca bildirildi.

SEÇ M SONUÇLARI M SONUÇLARI

Künyearac yla ula laca bildirildi. SEÇ M SONUÇLARI Linkler TARLADAN OKULA E M PROJES leti im

LinklerTARLADAN OKULA E M PROJES

TARLADAN OKULA E M PROJES

leti im Bilgisi leti im Bilgisi

Elaz `da Milli E itim Bakanl ile Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl i birli iyle

Kitap Tan yürütülen ``Tarladan okula projesi`` kapsam nda okul müdürleri ile ö retmenlere yönelik seminer

yürütülen ``Tarladan okula projesi`` kapsam nda okul müdürleri ile ö retmenlere yönelik

seminer düzenlendi. Geçici tar m i lerinde çal an veya çal ma riski alt nda bulunan çocuklar n, okullar na devamlar n sa lanmas , e itimde alt yap lar n geli tirilmesi, örgün ve yayg n e itim sistemlerinin güçlendirilmesi ve çal malar n uzun vadede sürdürülebilirliklerinin sa lanmas için ``Türkiye`de e itim yoluyla çocuk i çili iyle mücadele- tarladan okula e itim proje`` çal mas kapsam nda düzenlenen seminer 2 gün sürdü. Yetkililer, projenin Elaz il merkezinde az say daki okul ile Karakoçan ilçesinde yürütüldü ünü belirterek, bunun bu okullar n yönetici ve ö retmenlerinin projeyi önemsedi ini ifade ettiler.

ö retmenlerinin projeyi önemsedi ini ifade ettiler.   Web www.haberayrinti.com     A GRUBU Ö
 
 
Web
Web

www.haberayrinti.com

 
 
 
 
A GRUBU Ö RETMENL K KADROSUNA LK KEZ ATANACAKLAR N SINAV YAPILACAK

A GRUBU Ö RETMENL K KADROSUNA LK KEZ ATANACAKLAR N SINAV YAPILACAK

Kamu Personeli Seçme S nav (KPSS-2007) lisans düzeyinde sadece A Grubu ve retmenlik kadrolar na

Kamu Personeli Seçme S nav (KPSS-2007) lisans düzeyinde sadece A Grubu ve retmenlik kadrolar na ilk defa atanacaklar için 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde cumartesi ve pazar günlerinde 4 oturum halinde il merkezleri ile Lefko a`da ÖSYM taraf ndan nav yap lacak. ÖSYM l S nav Yöneticisi Prof. Dr Kaz m P ht , yapt yaz klamada, 2007 KPSS`ye sadece A Grubu ö retmenlik kadrolar na atanmak isteyen lisans mezunlar n girebilece ini belirterek, i lemlerin ÖSYM S nav Merkezi yöneticili i ve belirli orta ö retim kurumlar n açacaklar ba vuru merkezlerince yürütülece ini bildirdi.

C h X a - n o m F c y g D s e
C
h
X
a
-
n
o
m
F
c
y
g
D
s
e
a
P
e
.
Nu kopen!
w
w
w

u

p

t i n g . c o m
t
i
n
g
.
c
o
m
u p t i n g . c o m   Baran Eczanesi . Tel :
 
  Baran Eczanesi

Baran Eczanesi

.

Tel :

0 (424) 233 42 27

Altunba Eczanesi

Altunba Eczanesi

.

Tel :

0 (424) 236 52 16

 

» Nöbetçi Eczane Tam Liste

0 (424) 236 52 16   » Nöbetçi Eczane Tam Liste   Ceza Puan Sorgusu Vergi
 

Ceza Puan Sorgusu 

Vergi Kimlik No» Nöbetçi Eczane Tam Liste   Ceza Puan Sorgusu Telefon Rehberi Son Depremler TC Kimlik No

Telefon RehberiEczane Tam Liste   Ceza Puan Sorgusu Vergi Kimlik No Son Depremler TC Kimlik No Elaz

Son Depremler  Ceza Puan Sorgusu Vergi Kimlik No Telefon Rehberi TC Kimlik No Elaz lar Gurubu  

TC Kimlik NoPuan Sorgusu Vergi Kimlik No Telefon Rehberi Son Depremler Elaz lar Gurubu   » Ba lant

Elaz lar Gurubu lar Gurubu

 

» Ba lant lar Tüm Liste

Elaz lar Gurubu   » Ba lant lar Tüm Liste Yitik Evin Varisleri     Kitap
Yitik Evin Varisleri

Yitik Evin Varisleri

 
 
 

Kitap Tan çin T klay n

Varisleri     Kitap Tan çin T klay n Yüre ine Sor Tarihi : 02.04.2010 Sinema

Yüre ine Sor

Tarihi :

02.04.2010

Sinema :

Saray Sinemalar 247 77 55

Sinema Tel :

Tit

l

S

http://www.haberayrinti.com/haberdevami.asp?haberno=1767

e g n e a a . s w y h c w C o
e
g
n
e
a
a
.
s
w
y
h
c
w
C
o
w
X
m
-
p
F
u
D
t
i
P
n
g
Nu kopen!
.
c
o
m

Ba vuru merkezlerine gelecek adaylar n K lavuz Aday Bildirim Formundan olu an ba vuru

evrak , 14-25 May s tarihleri aras nda alabileceklerini ifade eden P ht , s nav ücretinin de bu

tarihlerde ilgili banka ubelerine yat laca belirtti. Tüm adaylar n cumartesi sabah oturumuna girmelerinin zorunlu oldu unu bildiren P ht , unlar kaydetti:

``Ö retmen adaylar cumartesi ö leden sonraki oturuma da gireceklerdir. A Grubu kadrolar için s nava girecek olan adaylar pazar sabah , pazar ö leden sonra veya ayn gün yap lacak her iki oturuma da girip girmeyeceklerine kendileri karar vereceklerdir. 2007 KPSS sonuçlar sadece A Grubu ve ö retmen kadrolar için s nav tarihinden itibaren 2 y l geçerli olacakt r.``

SEÇ ME DO RU

AÇIKLADI

-AVUKAT ALPAY, AK PART `DEN ADAY ADAYI OLDU UNU

Avukat uay Alpay, 22 Temmuzda yap lacak milletvekili seçiminde AK Parti`den aday

aday oldu unu aç klad . Alpay, AK Parti il binas nda düzenledi i bas n toplant nda, AK Parti`nin kurulu amas nda bulunarak aktif siyasetin içerisinde ilk kez yer ald söyledi. Elaz `a hizmet için aday oldu unu anlatan Alpay, siyasetin çözüm üretme yeri oldu unu kaydetti.

CHP’DE L BA KANI DAL OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi’nde bugün devir teslim töreni vard . Seçim sürecinin ba lamas

ile birlikte CHP l Ba kanl görevini 2 y ld r sürdüren Kemal irinocak, CHP Elaz Milletvekili Aday Aday olmas ndan dolay yerini, l Sekreteri Hüseyin Dal’a b rakt . 35 Y l önce Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollar üyesi olarak siyaset hayat na ba layan ve yakla k 2 y ld r Cumhuriyet Halk Partisi l Ba kanl görevini yürüten Kemal irinocak, CHP’den Milletvekili Aday aday olmas n ard ndan görevini il sekreteri Hüseyin Dal’a rakt .Kemal irinocak, kendinde Elaz temsil etme gücü hissetti i için il ba kanl ndan Sal günü istifa ederek, aday aday oldu unu aç klad Kemal irinocak’tan bo alan göreve tüzükleri gere i vekaleten getirildi ini aç klayan yeni L Ba kan Hüseyin Dal, h zl bir seçim sürecine girilen bu dönemde seçimde ba ar kabilmeleri için tüm örgüt ile birlikte çal acaklar söyledi.

SELDEN 2 B N ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Elaz ’da geçen hafta etkili olan dolu ya ve sel bask nda yakla k 2 bin arac n maddi hasar gördü ü ortaya ç kt Elaz `da 4 May s günü önce ceviz büyüklü ündeki dolu ya , ard ndan gelen iddetli ya murla sel bask kentte büyük hasara neden oldu. Evler sular alt nda kal rken, çok say da araç dolu ve selden zarar gördü. Sigortal olan araç sahipleri, hasarlar n giderilmesi için ba vurduklar sigorta irketlerinde yo un çal ma temposuna girerken taleplere yeti ilemedi i belirtildi. Elaz Küçük Sanayi Sitesi`ndeki oto tamircilerinin önün tamir edilmeyi bekleyen araçlarla doldu. Selde arac zarar gören ve hasar tespiti için bekleyen Yadin Yamano lu, “Geçen hafta ya ad z dolu ya ndan dolay arac m hasar gördü. Ba bulundu um sigorta irketi telefon ile aray p eksperin gelip hasar tespit yap laca söyledi. Burada bulunan 80 araç sahibi gibi eksperin gelmesini bekliyoruz” dedi. Oto tamircisi Görgün Berata ise, 80 üzerinde araç sahibinin kendilerine ba vurdu unu Elaz Küçük Sanayi Sitesinde sel ve doludan yakla k 2 bin arac n oldu unu söyledi. Berata, “Doludan dolay araçlar n ço unun kaporta, tavan, ön ve arka kaputlaru hasar görmü durumda. Eksperlerin gelmesini bekliyoruz. Yap lacak hasar tespiti sonras nda araçlar n tamirat na ba layaca z” dedi

SA LIK HAFTASI FIRAT ÜN VERS TES ’NDE KUTLANDI

Sa k Haftas münasebetiyle F rat Üniversitesi Sa k Yüksekokulu ve Harput Çocuk Yuvas i birli i ile düzenlenen Sa k Haftas , bugün düzenlenen bir etkinlikle kutland . F rat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sa k Haftas kutlama program na; F rat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hamdi MUZ, T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ömer Lütfü Erhan, Sa k Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Re at Özercan, Fakülte Dekanlar , ö retim üyeleri, ö renciler ve çok say da davetli kat ld .

C h X a - n o m F c p y g D u
C
h
X
a
-
n
o
m
F
c
p
y
g
D
u
s
e
t
a
i
P
e
n
.
g
Nu kopen!
w
.
c
w
o
w
m
s e t a i P e n . g Nu kopen! w . c w

http://www.haberayrinti.com/haberdevami.asp?haberno=1767

e g n e a a . s w y h c w C o
e
g
n
e
a
a
.
s
w
y
h
c
w
C
o
w
X
m
-
p
F
u
D
t
i
P
n
g
Nu kopen!
.
c
o
m

Sa k Haftas nedeniyle düzenlenen kutlama program n aç konu mas yapan F rat

Üniversitesi Sa k Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Re at Özercan,Sa k Yüksekokulunun her

yönden geli mi bir e itim sundu unu belirterek, tüm sa k çal anlar n Sa k Haftas kutlad .

F rat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hamdi Muz ise,Gelece imizin sa kl olmas n ruhen ve bedenen sa kl bir nesil yeti tirmekle mümkün olaca söyledi. Prof. Dr. Mehmet Hamdi Muz, “ Tarihi çok eski olan hem irelik mesle i; eski M r, Hindistan, Yunanistan ve Roma’da ilk ça larda bugünkü biçimde olmasa bile yap lmaktayd . Ancak modern anlamda ilk hem irelik okulunu Florence Nightingale Londra’da açarak modern hem irelik e itiminin öncülü ünü yapm r. Gelece imizin sa kl olmas ruhen ve bedenen sa kl bir nesil yeti tirmekle mümkün olacakt r. Büyük bir özveri ile gece gündüz demeden insan sa için çal an sa k ordumuzun elemanlar olan Hem irelerimizi, ebelerimizi, sa k memurlar sa k günü münasebetiyle candan kutlar m” dedi. Konu malar n ard ndan Sa k Yüksekokulu ö rencileri taraf ndan Halk oyunlar gösterileri ile Harput Çocuk Esirgeme Kurumu ö rencileri taraf ndan “Hastane Manzaralar ” adl tiyatro oyunu sahnelendi.

RUH SA LI I HASTANES NE KAL TE BELGES

HASTALIKLARI HASTANES RUH SA LI I ALANINDA ISO 9001:2000 KAL TE BELGES NE SAH P LK BÖLGE HASTANES OLDU -

-ELAZI RUH SA LI I VE

Elaz Ruh Sa ve Hastal klar Hastanesi Ruh Sa alan nda ISO 9001:2000 Kalite Belgesine sahip ilk bölge hastanesi oldu. Sa k müdürü Dr. Kanuni Keklik, kalite belgesinin verilmesi dolay yla hastanede düzenlenen törende yapt konu mada, hastanede görevli tüm ekibinin yapt çal malar n hastanede yeni bir anlay temsil etti ini gösterdi ini söyledi. nsana verilen sayg , bu anlay la yap lan hizmetleri gördüklerinde mutlu olduklar ifade eden Keklik, ``Daha önceki y llarda izbe yerlerde bir tecrithane hizmeti verilen ak l hastalar son dönemlerdeki geli melerle beraber daha yo un ekilde art k bir rehabilitasyon olgusuyla tan lar`` dedi. Keklik, kendilerinden biri olarak gördükleri bu hastalar n daha önceki y llarda neden daha güzel bir ekilde rehabilite edilmedi ini sorgulad klar belirterek, ``Kalite belgesinin al nmas , sonuçta verilen hizmetlerden daha güzel taraf bu çe itlili in hiç kesintiye ramadan devam etmesinin göstergesi`` diye konu tu. Hastane Ba hekimi Uzm. Dr. Mustafa Naml ise modern dünya gerçeklerini göz önüne alarak yönetim olarak hasta ve çal anlar na odakland klar , böylece i letme kültürünü sa lamaya yönelik bir yönetim sistemi hedeflediklerini bildirdi. Hedeflerinin hatalar önlemek ve kaliteye ula mak oldu unu vurgulayan Naml , ``1924 ndan bu yana hizmet veren hastanemiz, geçmi inden getirdi i gelenek ve tecrübeyle ISO çal malar 10 ay gibi k sa sürede tamamlam r. Ülkemizin ilk kurulan bölge hastanesi olan hastanemiz, yine bir ilke imza atarak ISO 9001:2000 belgesini almaya hak kazanan bölge hastanesi olmu tur`` dedi. Hastanenin kurulu undan bugüne gelinen noktan n anlat ld slayt gösterisinin ard ndan sa k müdürü Keklik, ba hekim Naml , hastane müdürü Orhan ahin ile ba hem ire Münübe Çelik`e belgelerini verdi. Hastane bahçesindeki dire e kalite belgesi al nd gösteren bayra n çekilmesinin ard na kat mc lar hastanedeki aktivite merkezinde rehabilite edilen hastalar ziyaret ettiler.

ELAZI `DA ASAY

UYU TURUCU OPERASYONU

Elaz `da düzenlenen 3 ayr operasyonda 1 kilo 320 gram kubar esrar ele geçirilirken, 3 ki i gözalt na al nd . Al nan bilgiye göre, Hankendi Jandarma Komutanl ekipleri, bir yolcu otobüsünde yapt klar aramada, A.K`ya ait çantada bulunan 96 gram kubar esrara el koydu. Ekiplerin düzenledi i ikinci operasyonda ise yolcu otobüsünde yap lan aramada otobüsün bagaj k sm nda D.P`ye ait çantada 20 gram kubar esrar bulundu. Jandarma ekiplerin ayn noktada yine bir yolcu otobüsünde yapt aramada ise M.Ö`ye ait çantaya saklanm halde 16 gram kubar esrar ele geçirildi. Olaylarla ilgili A.K, D.P ve M.Ö, uyu turucu madde bulundurmak, kullanmak ve sat n almak suçlar ndan gözalt na al nd .

- TRAF K KAZASI: 1 YARALI -

Elaz `da meydanan gelen trafik kazas nda bir ki i yaraland . Al nan bigiye göre, Elaz Bingöl kara yolunun 8. kilometresinde F.B`nin kulland kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpt .

ELAZI HABER AYRINTI C h X a - n o m F c p y
ELAZI HABER AYRINTI
C
h
X
a
-
n
o
m
F
c
p
y
g
D
u
s
e
t
a
i
P
e
n
.
g
Nu kopen!
w
.
c
w
o
w
m

http://www.haberayrinti.com/haberdevami.asp?haberno=1767

e g n e a a . s w y h c w C o
e
g
n
e
a
a
.
s
w
y
h
c
w
C
o
w
X
m
-
p
F
u
D
t
i
P
n
g
Nu kopen!
.
c
o
m

Yaralanan sürücü F.B, Elaz E itim ve Ara rma Hastanesi`nde tedavi alt na al nd .

MÜS AD`IN M LLETVEK LLER NDE ARADI I ARTLAR -DERNE N ELAZI UBES `NASIL B R M LLETVEK ST YORUZ?` BA LI I ALTINDA M LLETVEK LLER NDE ARADIKLARI ÖZELL KLER AÇIKLADI

Müstakil Sanayici ve Adamlar Derne i (MÜS AD) Elaz ubesi, `Nas l Bir Milletvekili stiyoruz?` ba alt nda milletvekillerinde arad klar özellikleri aç klad . ubeden yap lan yaz klamada, yakla an seçim sürecinde vatanda lar n kendisine hizmet edecek milletvekili adaylar belirlerken do ru karalar vermesi gerekti i belirtilerek, bu nedenle ube olarak `Nas l Bir Milletvekili?` sorusuna kar cevaplar olu turuldu u kaydedildi. Siyasi ahlak ilkelerine uyan bir milletvekili istedikleri ifade edilen aç klamada, bu kapsamda milletvekillerinin verdikleri söze ba kalmalar , vatanda a yerine getiremeyece i konularda söz vermemeleri, kendi iradeleri d ndaki nedenlerden dolay verdikleri sözleri yerine getiremedikleri hallerde nedenlerini vatanda lara aç klamalar gerekti i belirtildi. Milletvekillerinden TBMM içinde ve d nda yapt klar tüm konu malar nda do rular söylemesi istenen aç klamada, di er özellikler öyle s raland : ``Milletvekilleri görevlerini yaparken ortaya ç kabilecek bir ç kar çat mas her zaman kamu yarar do rultusunda çözebilmeli ve bu konuda çe itli çevrelerden bask görse de dürüstçe bu bask halk za anlatabilmelidir. Yap lan genel kurulda, komisyonlarda, ald di er kurullarda karar verirken sadece kamu yarar ve halk n ç kar gözetilmeli, bu kararlarda ki isel ç karlar , aile veya yak n çevresinin ç karlar söz konusu olmamal r. Milletvekilleri, verdikleri karar ve davran lardan kaynaklanacak her türlü soru turmaya daima aç k olmal , görevlerini etkileyebilecek ekilde, çe itli ki i ve kurulu lara kar maddi veya manevi anlamlarda herhangi bir yükümlülük üstlenmemelidir. Görevlerini tam bir özgürlük içinde yerine getirmelidirler.``

-ÇIKAR GRUPLARINDAN UZAK DURULMALI-

MÜS AD` n yapt klamada, milletvekillerinde aranan özellikler ise öyle s raland :

``Atamalarda tarafs zl k, tüm karar ve faaliyetlerde olabildi ince aç k ve effafl k, siyasal ahlak ilkelerinin benimsenmesi için iyi örnek olma, TBMM`nin sayg nl artt racak ekilde hareket etme, ç kar gruplar ndan uzak kalma, her konuda demokrasi ilkelerine uygun hareket etme, Türk vatanda lar için geçerli olan tüm yasalara uyma, Anayasayla belirlenen dokunulmazl k haklar kötüye kullanmama, as l sorunlar n neler oldu unu belirleme ve çözümleyici projeler üretebilme, te kilat yap n sa lam ve istikrarl olmas sa lama ve Elaz `da ya ayan, Elaz n sorunlar bilen, takip edebilen, Elaz insan n her zaman kap çalabilece i bir isim olmal .``

Haber Tarihi

: 10.05.2007

Haber Kategori

: Güncel

Haber Editörü

:

Haber Ayr nt

Haber Kaynak

: haberayrinti.com

Haber Puan

: Habere u ana kadar 30 oy kullan ld . Puan Ortalamas 3

u ana kadar 30 oy kullan ld . Puan Ortalamas 3 Haber'e Puan Ver Haberi Oyla!

Haber'e Puan Ver

Haberi Oyla!

1

2

3

4

5

Ortalamas 3 Haber'e Puan Ver Haberi Oyla! 1 2 3 4 5 Puan Gönder Haber' e

Puan Gönder

Haber' e Yorum Yaz

Ad z Soyad z :

Puan Ver Haberi Oyla! 1 2 3 4 5 Puan Gönder Haber' e Yorum Yaz Ad
C h X a - n o m F c y g D s e
C
h
X
a
-
n
o
m
F
c
y
g
D
s
e
a
P
e
.
Nu kopen!
w
w
w

http://www.haberayrinti.com/haberdevami.asp?haberno=1767

e g n a h C X m - p F u D t i
e
g
n
a
h
C
X
m
-
p
F
u
D
t
i
P
n
g
Nu kopen!
.
c
o
m
e a . s w y c w o w Yorum : p Yorumu Gönder
e
a
.
s
w
y
c
w
o
w
Yorum :
p
Yorumu Gönder
Lütfen Eksiksiz Doldurunuz.
u
Habere Yap lan Yorumlar
Bu habere imdiye kadar yorum yaz lmam . ilk
yorum yazan siz olun!
Di er Güncel Haber Ba klar
t
i
Elaz `da ntihar Giri imi
13.04.2010
n
Turizm Haftas Ba yor
13.04.2010
Elaz K sa K sa 13 Nisan Sal
13.04.2010
Elaz , Emekliler ehri
12.04.2010
19
Ki inin ten Ç kar lma ddias
12.04.2010
g
Elaz K sa K sa 12 Nisan P.tesi
12.04.2010
TOK , Elaz `da Arsa Satacak
11.04.2010
Elaz K sa K sa 11 Nisan Pazar
11.04.2010
.
Vali Erol`a Kovu turma Yok
10.04.2010
Atalay, Müfetti Gönderdi
10.04.2010
Elaz K sa K sa 10 Nisan Cumartesi
10.04.2010
c
7 Kg Esrar Ele Geçirildi
10.04.2010
Elaz K sa K sa 9 Nisan Cuma
09.04.2010
Elaz K sa K sa 8 Nisan Per embe
08.04.2010
10
Geçici çi Al nacak
07.04.2010
o
m

Tüm Haklar Sakl r © 2005 Elaz Haber Ayr nt

çi Al nacak 07.04.2010 o m Tüm Haklar Sakl r © 2005 Elaz Haber Ayr nt
çi Al nacak 07.04.2010 o m Tüm Haklar Sakl r © 2005 Elaz Haber Ayr nt