You are on page 1of 24

LPKPM PMR 2011 BAHASA TAMIL KERTAS 1, 2

SULIT

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PBLAJARAN MALAYSIA
*ta{ayso

PENILAIAN MENEI\GAH RENDAH 2OII

33II

BAHASATAMIL
Kertas I
Oktober

jam

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.
2.
3.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.


Jawab semua soalan.
Tiap-tiap soalan diikuti oleh tiga atau empat pilihan jawapan, iaitu A, B dan C
atau A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapon sahaja. Hitamkan
semuo jawapan anda pada kertos jawapan objektif yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak dan

I halaman tidak bercetak.


[Lihat halaman sebelah

33ll o 201I

Hak Cipta Kerajaan Malavsia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

SULIT

SULIT

33n

Slungl6srllanen:

8,

r+ oorgrro Dn6r(9 Eflqooen,il 6'roncor@uir*gr. g6r*


@eGoehori$gn6iT 81, st,,
40 Goeirorlloeir p-eircneor. e'ra:alnril Goeirerlloref Btg, erfleolu_tofhiouuL_ C-"rr6r, .

d$lq e; :

Shongluranrflseh

[Gseirallseir

I - lZ]

eflarnarce;S gtrffirLatuOfi\ 6)an@aauutrgCryppnat e6t6u 6)an@dauutr4CrydOri


drtlatrlruaanra 6ar6artotr6 qw,Dg/, rdlsi gifluft6r'r etftarorugi "Apflrl di,ir"7

6Sdangurb

er$lerllur-16Eiu 6'lurqg$pnrT6ur

Glunaf,g*gr

up6lunsl*rg 6tprflq 6tofio.

c-riraon'

El6tDf'u9r'6b oi@rooito;

e{1gdC1grir.rarfrlilT
Et

6tDr'r9f

$ rbOri6uT". !

e,u1p

.stdDfirT

6'lorononrb orqgqglair eranarrGurTL Gorain$rb

atLrTE 6)sriluor6ir uLrTgl

$lpdlair s(DdrDrD 6)oru5la5lal

6'lorononrb

ergpnglrb or[ngt
u$o.rnCIir

GtpfluJLb

rlairorqD6 6lOei,op6rfl6b Gonrqr-uur-L orrfloon

Lffiiibg|fi 6(Dggt

u.rngr?

qo;ilur- ornpnpnr| pfrpnornri pfianro


$a&>ornanry pnor$ erarah

SoDfgJ Gudluorair un[ 6rtrr erSlorpnal uruoflobanal.


pairanan So1ilpE Gud[uerrdD6rru qs$Fgt Gua'arpneb utuofloUanal.

pairanan

So$f$

Gudluarofllrb Gonurb 6'lonenorgnGb

gairanar

-1ilpEt

Gudlu-roroflurb

pairanan

33ll o 20ll

FLq

uuloflobanat.

6'lonenarpn6U urr:oflebanat.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

SULIT

ST]LTT

33n

6)on$do_uur-$enen $tUd;OpCUei;cOp
6)e riro.

Glpflq

A $g6oat
g1p68

g6upr6r

z-anuq$l .*ygq*Goneb

6'lunq5en 6)onein$snsn efilanr-arurp

et.DG,D

0)6DLrurTriorntls 6)un6i)

Slun6eir: ggdorb g(8ilqg615 s-uriornar 6)enalonae

6'lenoUa-ruu$dpg,r.

g1p6o6 sfl1puurb pryalnnir g1pdarb


z-uSrflgurb grbuu u06
Slun6eir: ggdarb g(Eorqgdg g-uildDtr erllu GroounanE.

egderb erprierilarndre G'teoilgurb sarresflaur


esrr56 (p6rDLUn @tflDp
CIun16eir: mcisrb 6)onoinr-orfh-pGp 6)esbarrb pnGan orpg1

Ge qgrb.

D allnnrlfg 6lgnSloitGor-qgb gna.rrb $lrp$loflgl


6)enalglpal oraralnriu 6'luflair
Slun6eir: $aflanoureru Gue as*quorri
6]edrorri.

906

Geuanzuanu p_lGar

6)on$6ouur-$snon z-dDtrurTr-grdO 6IbD r8ae sflurndn upShond**g 6lprflo{


6]etiro.

sdlcrln

: pfrungl pb rDnfiRnoli-rir

oeorpri

qppsr;ro6ir orndlrludl6b ebierr,b

@ebeonrofi

@O&dlpnrioGcnl

enmerrn :

s--66in6irropne&r. dlgl eirurgl (!ppd orndl&grb


uptia$dlpg go&dl ur$$or6 6\on$9igr
orfi pneb pn6rr6)r-ot'ldD srglor

orp&orondlofl@Gro!

[Lihat halaman sebelah


33ll o 20ll

Hak cipta Kerajaan Malaysia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

SULIT

www.myschoolchildren.com

A 6)orsnonrb or19(pctr etarrarrGurL Gotain$6


B 6)pnr-qp updorb a'$on$ rou$rb
C $enanr.ouSlfr oeUoll dlanalGroeb 6-rqppEt
D ogrbq esEIIei asUglrb Gpu.l6

33/1

r5lanor6rb 6'te fi$oGopp

upShon$l**g Gtpflq 6)edlo.

$r;rg arigrcil

ygforone&r,

ptb pniqpg{i

o,pbflVb GlrpUppf ofl1grbrflnnni. erppg stori

ebriiunir-rfiaoflfi m@uu oll66uollebaneo.


rorprir, goollar$ ganc0oli*eur-e&r 6,-*pgl

6lunCIt6nrrournrirrl ueoglanp q5nirdleo elycr--e&r


Eu*corn i b*p pr-$gtlannfi . elorlgt 6lunElourDu{6
gflpnangrrb 31.8.19576b pnirgfrgi eppdlrpeorpri 6lrp
o-goflarr.

A uppnp anrflurrb dlppnEt


B oEurbq esr[ti osbgld Gpu]6
C OanUr uunal Lfiir$ fln$q
D 6)arEniano 1gap6 Gun$ron?
6'tong6ouur-$onsn sflsn6o$

flbA 6lbp 6ledrqeir stqodDerg

Glprflot 6)efio.

eranan$gl$ flernurfioqgrb dnit* ararr$rb ere&rCIl


u&gflurn@ unr-eboeir unq @oulp-gl.igoi @i@dlpoit.

g,r-rgGanan

Slrln$l

6'1ff [r6irDrrdo6t)

SnrqgoGor 6)uangu

z-nnIq

ouSlp$lannoit

glCIto ornnidlei sanr-uglair $lpOGo


$,u.rpansqoinanro otr+erilanGrl elflDflrTUolnf
ereilalnq!6)e fi orebalorGr, etdDdsTtuotnf ry

Sup-ouilairu

ronararGrl s{dDfiffituCIlnf

ri

glfiDsmlUolnf
SanpantoG)ua.ln glanr-uarGrl

33ll @ 201I Hak cipta Kerajaan

Malavsia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

SULIT

33n

q 06on_gurb- 6,rn-5dlu.rgdl6u onafluJlr@anann6hon$anur$ Glprflq 6'tsrilo.

roa>dlurnallfig
-riD.qbfi.FrrpdDern

A
B

dOD

o6n6nnilsu$

e6lba

r.dlou

6'tunqryppDr6ur

qflbg dlnirorigri erdl",i


aryorfr pni.
Frogf Euyytfi
or(Dayrou

Slpur-16 Groe6lu

upUG unoglrb ttrTLq


C eraglD Llp@6 ro6u[

gtrrfl

6'lan$6ouuu$onen @pCIrdou 6)un6SED rorqgSl gnu.ooxy$

grnoi,n0ifitO

6'letiro.

Clor qai,nrqGoGur

etrJeiou urr6o
elur+6@u Guruq

g(E

ona5lsU rflbpeu

ooringu6 oqg$gurono

[Lihat halaman sebelah

33ll o

2ott Hak Cipta

Kerajaan MalaYsia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

SULIT

www.myschoolchildren.com

A
B
C
D

$6nq

6lgflq

SULIT

33n

6)sn$6ouur-$snon 6)etir$l6g 6lbp ro[q65] gln-:ryg,drr6yrs Gtprflq

6$16 \r[66i]

6'leti.ro.

qfio'b 6er&eg6er6,o
----J

6u6gou6'e*n6

urrrStsGgi of

rrl

qorGareioorrair

erengt orn$Gg oneiuuf Gunoren6ururn, uuflsflurnentr


gxflorpoor gdlGurnflor Ou{,b c*&6a5luqrb
OtU,iO,boIdDtr gafhbr-fl& Gunr-rqufleil pdrerb GororEr
sg)pnurp$lpOO pnurgpgrb 6u1goro GefuGuor.
ouSob, eenorfl, 2010

I
tr
m

oniroarrrb er-$poil

ry

gqg

oaingub sqgpglrons
eSm?lppvb
snoSlotr rflbpw

A I,II
B I, III
C II, IV
D III, IV
10

6$aongud ornd8ur@oU Gesnrquuuu@en $r-pEgXO 6IW


6)enq 6)edro
ppUl ofdlu

quraSleiu

_
A

6LtrL

t0LtoL

trV6V

6tG6rG

33n o

6T6ttt

ii

gdtdl orenipp roy&dlanenseir urneqrb


<fpdlpgr o!l@Fp-.

201I Hak Cipta Kerajaan Malaysia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

ST]LTT

SULTT

ll

33fi

Eairor(Eor6urorpUon

o5lonuanup

Cpflq

s-or6DlD$5lgruO6O 6Ibp

6)unqgansnei G)onoin$onsn

6)e dro.

o or66)rD$6pnr-ri

6lunqleir

dlo

6rT5uu flflqdgu ,flpO


epfluupn6u 6rEu06 rodlf2d$l.

pnanud ooirr-

sqfiDro eoint_ ofiIrT Guneu

unqgdgrb uuairutnp o1gggJ.

z-enenniro>o 6'tpalsrSldodfl Gunsu

rflop .6lpoftonaei

up6

Ge

anrilu Gunal

F1p6fl unaSlob rfl@ppr,fr Guno

12 d$dongurb @pgtr6Ou

6'lunqD$purT6rr

A
B
C

guanu

pgttirou CIpo

EanL$96b.

$anu

e 6utr)lD$flgrt-oorry6 Gtpflq

6)edro.

afi6't'
Afl6'1,

grfluanand eoinr- uafl Guno


upb F1p6fl unaSloi-r tflCpppnp Gunal
6 u.llb uullqgdgiu 6)udrqrb DdDp Gunzu
qgirb8r-uGunan 6)pdrorb ErEdGo arppg Gunar

33ll o 20ll

Hak Cipta Kerajaan Malaysia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

[Lihat halaman sebelah


SULIT

www.myschoolchildren.com

p*a' ';;ix:;:

6(DpgJsanonB

AD-fn6il.
q-

SULIT

33n

dflq ab :

G,o6aarurrb
[Gaeiraflseh 13 - 27)

13

@anuullar Shorir erggangd


A ornglo, 6'lp@a, oLG
B 6'lon$9, u.DCI, G)onrirE
C stbron, 6'lpnoiirS, gafuq

6'ls6iolr[J,

Lr5lr,

G)oreoin$ensn

eflanr-antup

Gtgflq

6'lsriro.

SuoilU

t4 6'lon$6ouul$onsnanorr$guon sflurn6n $anarranu$ 6tpfl6,l 6cilo.


A 61, fl, 6lu, sr, 0, G,pn
orobsrSlar z-uSlri6'ttodr
B 61, u3, ffff,6f, Sl,0
$anr-u5lar z-u5lri6)rodr

C D, 6lu, it, G,Dn, (p, @l

6)rooUer5lan s-u3ri6)Drir

15 6)on$douuu$snon 6)enebgl66 6tbq eflu.rnan s,,bfirpp Gtprflq 6)euts.

A
B
C
D

pra,p Sg$tGtuqp$pnod 6'lsnmin0enongt.


6)roalorllan er1qprrl,p 1glp6lil14t$pnad 6'lonaiir$6n6rgl.

z-u516'lryqp

$anr-uSlnn 6i14lpdiDp qgop6l6u14l$pnod 6'lonoilr$6n6ng.


z-uilriG)uil 6r(pgdDp 6U6t erg$pnod 6'lonotir$snungr.

33ll o 201I Hak Cipta

Kerajaan Malaysia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

SULIT

33n

16 d$6ongurb orncidlurgdl6U 6rgt


pryniut unirgufleb
uflane

Sluur6lryicfi?

16lo orsrona

g+u,

dlgore&r

6lore&rpne&r.

A rCIo Gorsuna
B gqur dlEorair
C 1glgdu urflane
D urflane 6'larairpnair
17 6$6ongu6 orneidluredl6b

Gonrquuur_$onorTdoor

G)on$oon eJ196.

\
slr+urnrioeir pcurtigri @i6,b
rodl;ldlpnar @anporciir.

unroneoroDoeurerr

c,lbg4

t
I

podrano, ur-ri6ano

pairanu, glairaflanal

uL[56D5, UL[6fiD6

glairaflanal,

glairaflana-r

18 6'lan06oLruLL orneidlu.rgdlal 6rpnb Gor0U6)lD z-(g,tr)u


6)e nobanzug 6lpflq 6)efia.
p-bpitui

r-- gg. rfl . crfi . glbit . oei:oll


or gtl o n i rg & 519 pp I r;r dl pO * 6l e e0 al n g 6 dl dl ull eo em i
e g:pnurd u,t-iy, 6laneurr-- 6lpeb*i pordl pcioajlrb erorriseir
rodl

prbg

pr6l $riu6ir

6rR uIl

6b

6rpg6n6n

p16l$uu6n6nu5l6i)

a@$pvddlpo

fl$luSnnatr

33ll

niro$$lr-6

[Lihat halaman sebelah


o 201I Hak Cipta Kerajaan Malaysia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

ST]LIT

www.myschoolchildren.com

Glufipnri e nirogi$r-6 griuanu bgni.

10

33n

t9 LJldilorOLb 6unddlu:nilaorfleU gquun6suur-$onon 6'l5,n$5@ffi


6rtr"*,
@0odtriSluurf?

A
B
c
D

roa*r

ual ol$osn Geguan ul2por.


ap&g,i oailnanrnrg z-anr-$Ealh_r_E.

erflallanna.r

godlataflair

qodrrdzudir pnio6,oneDanrflanu,l urflenau 6)uSpnf.


op$anpoon ornaflsb upbp orngrrrigtlarurri 5ntn0 allu$panri.

{Dd;onryt6. 6)r.onSl6a*Eosn eranarp6opulrb oru$rb 5lcneb ararrsenur$

6tpflq

A
B
C
D
2l

6'tedro.

6)uurrie6)cnoir
orllanane

6]e netl

s-rfle 6)e nsil

$anue6)ondl

{Dq*ngu6. Gprieia'SE

errn66lu

Glpflq 6)erlo.

e6tba 6rbp gtuEe.D[I

ornddtu.r

po,pp

"o

6&r gDo$orpri unri6o pne8r allgfiuoflei)and!,,


gopeDnofl Glpngfl conerfl uIlurb a,.gfl arnfi .

A glgatnofl peir glopongu unri6o

er5lqgrbuolleilana.r

oairg

er5l6rbuollsbana-r

mairg 6)pn$lonofluilr_rb

6)pn$la;noflu5lr_b

u",-p!annri.

gopalnofl erair glapanpu


a,_g!annf

glpalnofl
a,-g!annf

6'lpnSlalnorflullair

storI unri6o all19rbuollalano

oan6

@e,1ro,pp pnlb unrido efl6rbuallaloar

oairgr

(popfiDp

glpalnafl G)gn$lonffiuilair
a*plarnf

unri6o

33ll o 201I Hak cipta Kerajaan

Malaysia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

ST]LIT

11

22

33n

6)on$6ouuu$snon srrneidlupslair uurarflanaranur$

Gpflq

G1sriro.

godl ppdpdlel,i ro tr)p roaneD urrgscn n ri g1r ur pdl dl eoG ur


ue alrb cr(gpot6 oreoi;r@6 ere&ru6Dg& 6LdnrDruno&
Glonafrrrq3g1rbpri.

A
B
C
D

Guoqrb
6-r1ppo{Lb

Gorain$6
6)on.otnq @bpnV

23 {gp 6)on$6ouur-$enen 6lenfrqarrfiClundi, $a;6ooimr


6]crlo.

ollgtanrr.rg

GrprftaJ

a;-,-.;0
\

*-r,#r*

A *-[-;*
B
C
D

oro5rr6rqo6.

arair6'lpnL[d Opdlutgts[tr 6)en$oqgdgurSleir orerSlrflq6Lb.


Suainr-nrb Gorr$Eanro z-qlbqdgu E66r i,6,d,,[I orrrldur oroslrflgirb.
pnaironG GorpEanro z-q5qdgu fl66r {i,6,p,i orfltrr oro$lrflgrb.

56upfrtrr

orllanr-anurg

6lprfl6,l

A
B
C

+ Slal
+ e0
+ snfianu
+ $lniosn

:
:
:
:

Slzu

Da.r[

gorb

Dffip

6'le riro.

dl$dlat
to6urflpp

gtopgfrlanr"o
ang$lrirosn

A uaqlGcr6D6t)
B sf dlana.r
C roanglain$
D of uorarrdorb

33ll o 20ll

[Lihat halaman sebelah


Hak Cipta Kerajaan Malaysia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

SULIT

www.myschoolchildren.com

6)on$6ouur-$snsn 6)cn$6)pnr-rioofloit flrfrg,,*, qcnnfiCl6ururg Glprflq 6'ledro.

SULIT

12

33/t

26 6)on$6ouur-$sn6n $al6oarr erll$oGoSp

u$lanat$

6f

prflq

616'

riro.

@*f

orpry crf'lancor6)urde$$lan

rfld&r

oralh6l6rb

I
I

\_.__--.-=-

///

A u$l6se 6)e nairannair


B etuurqe 6)sndiiT6mrdiir
C Eqpgls 6)e airpnair
D Gpqtr G)eairpnair
27

6)on$d5uur-$onsn 6lOoOporfl6b ongrro Gronanani


6]edrs.

6lenAglpoil urnritiglb crerf'lur erflurornrb


GleneberJlur orcotrann6 6leu.reb.

6'le

n$odDsnp 6tgrflol

(664)

A
B
C
D

33ll o

6)anzuglgar

6]sur6r)

6)e nzuglpa.r

6'le nareflu

urnridOrir

srfluarnrb

u.rnridOrb

aroutirarrrb

zott Hak Cipta

Kerajaan Malaysia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

SULIT

l3

ST.ILIT

33n

dilf,lq @ : 6@gltbtun*rgd, (uanuridlar&dlurfi)


[Gseirolle,eft 23 - 35]

Gseirall 28 - 29
6)an@aauut$mar aafla>paruu ut+gg/, 6)pntfpgtatlgro aflarraawdo

anoira.

afJdnt

q$lpnile sfl66lrlb uanr_pgtgGornrb


Ll6fluil6U Slp6o Lmpp$lgGornrb
Fdluilair stulryn gr-r_pgtGal
uqp$l$Gornrb

aprpflvd on$anp pnrb6'lupGor


s'orruson

appp

$lundladDflr

Sptupdlzu erotrraffil arn1i;g$lgGornrb

$afluprb F6iir$l LffiV

flSgGornrb

ege$vo1gfl 6roooo&

$ei;oorllangu5lair ogu6)un196lr ungt?

29

pnr-$uuSE

B
C
D

6g6guuq
$lunorb

aSEuqpD

slurn ooirgurb 6'lsndbd6l6ir 6)unlgon ungt?


A panuuSloirarn
B 6)pnti.rofloilaln
C gu8alaln
D gtirorllsUatn

2ott Hak Cipta

[Lihat halaman sebelah


Kerajaan Malaysia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

ST]LIT

www.myschoolchildren.com

33ll o

&

SULIT

33n

14

Gseirofl 30 -

35

6Gp 6lar@aauutfionon tgaatgotw antpgt, Apntripgitaryto aflomdalrydg; aflat


atrmira.

oar6g

at(pfiDeb et(p6D,Euntir orqgdlpgJ

..

dl

et

&gl o rir

dD6

uJl G

udl$c$lurant_SGgair 6'lprflqron?

il

p-ooinonroullGalGu Fn66r l6loqrb

SE. Gunar ornryD, dl.mi.qi. (!pr+ol


ul6 dl an t$ p6) u n 1pgJ Dn dfr oeir snq

u$GpneurTer Stu6aGarotrrqu Gpu,b


6)or orfl tu n

err

nqnironatrb etrbon Garanata5[-$ arFpELb, st6op erarrfh-rb GrLq eruurqGu.r


5Ll+urflqpE +L Garoin$rbGunob Gpnairgllrrrgrl. erair GpnOoon, peoinurioon
oobarnlgrbs^L atn$$ge 6'lenairarnriosn; roargtrb op3pne,ppnob $tanppiSlObpgJ.
e

e3annob, etgbouqprb f lpp6lpoUalnrb eran roan$ang eruuqGu z-anr-pgtu


GuniG6,flLLgl. u6n6rflunGU dlprqp Cpri6dln 6.luSporrioansnu Ll6o6uur_D
er$6qirbGungl erniroeinene Geipgt66)onsnsnGzu $eUanal.

l0

mGoa, uornafl, o$fluonarfl, Gpnroar, 615 Gtonfi, etdann, anue rob, oE galr
$orrioansn rou$rb flfroanor$gd ernirosn uonofl +Slflurio(Slb erorrriaGonn$ Ge rifiSt
ur-rb Er+pEei;6'tonoinr-nrioon. rogpnGen etppu ur-panpu 6)uflpno @p6b uoo$$al
ersualnu ug6lrflansu5lglrb flrarfl66lOppnrioon. sEil ror-$roozunual, orn6'lannail
6)pnanaleionr-Sl6anrlf edD6rr

or[6

6)e noira5l Gur-rg6'luobalnrb

er$6o

anzuppnrrosn.

l5

ur-nir6'loobalnrb glrgpg rflpO DgtFnorflaflOpGp erorloCUdg


ernirdlqgpGlpozunGron orn1p pryo@6 {G'Dpuq5@Lb 6lgntVb1nbGunal
otsgir6'tonstnGr- SOfpar. 6lanpu s{6DtouUG@6 erorrioqg6Ou unrnr-G efilpn
b.pfl, elretrfippoqgrb unffi (pt+uqti 6'te n$p pnt.

Sppe

Sppanandgrb erandgrb erorrioqgdtgrb OanU6 6\urflur aIl$$luns6'lL06uoDn6


$ebano. erorriosn err--$u Guqgrb 8rt ornnirdlu5lq9ddlpniosn. Fngu6 dl$ aiuJlb 7 dt
Lfl arnnirdlolh-Gr-n6 eroirorenqpnaiT! etparna.r pnniroen etolrioanoner5lr-d gidDppgl
Gunri.ror5llGlnron oairar? pnniroqgrbprran Srlnuuoonoei oor[l-uui$n urq$Gpn6.
s-uildD[6 6'ton$$gJ$ Gpriq er1p$lGannrb. qarnoU, erniroqganr-u cr(p dI 6rDtu unf
wflpprrioon?
I

2s

6-rLG 6I olnnidlar erorrio6)enalalnrb unri? roGoaorrfluilff etrbron gdDCIfiDtD


Sdlrflturi, 41uun D(Epgtorf . uarnofl, anue nal ror-$rb erairan? eto.rair etroronqrb
eruunqrb 6)unsluSlualnsnri. ffpflwornarfl stullr, srbron @OtO,b a.lpds$l@riosn.
g6l6b Gpnroo'rb 6DdD gan rol-$$pnan 6)onqlie rb ffrpnrasT g$6u$$leit S11l$gt
orpgorriosn. erorriaonsn-L ernioanonu GuneU r6loq6 oe(luu$dlp O$dup$tsCIt9pgl
orFpolriaofloUanal. srorrioen 6)e n$p allurnunrlrb 6)odrdlpnrioon. psbal arq5ronarrb;
eryp& oorqr_g2b $ebanzu; pcur@ zua$uno$pnan SOei,dlpnrioon.

pntrr 6'lenanar $orrloen crobonqgGu

6'loroflGru t+UeUair or(OUqdtgu


Gunanorioen. ersbalnu urr-rrurrreUdOrb t+Uagair 6-rGpgJU ur+ppnrioon. Gungnp bto,,

6lanp,u u ullsdlu Ltppo6 ornnidl erbp GprlCprb u uIlfrdl


33ll o 20ll

Hak cipta Kerajaan Malavsia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

6)e

figu

6)e noinGr-

SULIT

35

t5

33n

$SuunUoon. FndiT seiraru6'lur(pgl erorrioen o>org6l196Orb uu5lS$lu qppg,d,6ap

sfl.

6rl-t$uu tTtt4$J 6rniO6uGpn$


GunarE?

er6)poUalnrb ornrrus pnnarosn uarr$g166-

"-rg"

oardg p*Etti, _SorraG)snebalnrb oairanarg gfl-661 anarpEu Gus Gzuotir$6


oairGpn, uofle uo?e6'leairE ultb riqgEu upslrflanou5lGeu GunJ Gorruiirgrb erairGpn
.
ebane6)umalnrb dlauungt. qbannal, erorfoqgd6'looUeunrb dlanr-$pEGunat unip
6)pnano dlanr-pgn6b eraneig r.6'loqrb Lpotlu116 tr$qg8O6.
g{rbronorllojr
"rtuqnpgJsog
6klwp6lDpd
qganpdo cpqulLb. erGgn0 pnaironrb
-6]onqlerb
Gpooorunar 6'lealqoanen m$or-r-a1rb glqullb. s6og $lanarppnobpnair oaro6
OG'l
orqgpprono $Od;dlpgl!

40

Gp$Ea*r- unqgniroon - 6)pnanar6onr-Slei 6)odr$luSlsb srLq60Tnrioon. gqg


6'lufltu SEorarrb 8rt e$pp onarrarrioqgdG'loeUarnrb owadlon uflenad 6'ron$$ pg).
e{dDpu uttVpp oairannsb 6)uqggleane$pnair ollr- tlpqFp$r. onneiqg etbp6
awddlorr dlau$$(EppnalnorEl uonorfl66u Gundrorr rfloqrb z-porSlunrir StOei,O,b.
$uGungi Guno erairpnr-rb 6rlmin0 6l&atr 6ruJ Err[Lb pueio Gorotrrgu$laranat.
ll

Fndil urnrfh-rb Gundre 6'le noilal 1glrgqlb. $6)pebatnrb


p-fianu4
6lsnafur@Gunrir
5lanri@dl"inp nff)q,rynair.
e.errbrbrb6rb

sl_a5lGe>

&.{b\o6{0
e-rirs6h g16r)
[er$ppnonuur_r_gr]

30 6cdlUoanpuSlair s6rl5lun166ir

A
B
C
D

oairan?

olCIto:ro

loan66anp

unrJnl$
o.rntiruq

31 $e dlEoanpu5lairar$l z-ffitlpq,uu$6 z-r-oqgpg


ur[]TULe

dlanfl

oqg66rb e-p6fl arpnirauur-

Ga.reoirr$rb.

ronarrotfoon etananorlgb urTg;untgtrrfln urITTLLUUL Goroiir$rb.


ronarrorrfoen gtdtDdurorOdOrb oerdgalluqp
6rdrDp ronarratrisqryioO ror-$Gro

32 G6Dp a*Euarr]

A
B
C
D

ersUaln ronnrrorf

rlalrbqar

Lp6fl

pb5e anrlarr6

p[uuL

arprnre

Gormiir$rb.

uur-

Gotoin$6.

erairan?

Gulrg er$6enpg1.
rll.o6.elrfloit Slprljg Gpris8 6)upnpg.

6)pnana.r6onr-Slu$ar

anoeidlon urfleneei 6lanr-6owpg,.

urflaD unrlnu$rb 6lanr-6otTpgJ.

33ll o 20ll

Hak cipta Kerajaan Malaysia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

[Lihat halaman sebelah

SULIT

www.myschoolchildren.com

A
B
C
D

ungu?

t6

SULIT

33t1

33 sdDp suLuuuorri up0lu e rflu-rncr o*Eoan6np 6lprflq 6)e tiro.

I
II
III
fV
A
B
C
D

6JL[lnDDturr6ur

atpalrou5lsb

OGdupn)pff Gerifiporri.

olnp erll6uur6leilalnpzuf

unrJnr-Su6'lufrp ronarrarfoerflair +ppgtoo 6lsrlnanarri.


urfls'rb ungnL-$rb er$funri$gir llontbpwg.
I, II, III
I, II, IV
I, III, IV
II, III, IV

34 gqorgl upfl z-amfpgb Eqgpg ung?

A unrlnr-$rb urflarb z-rflu.rorriotrydO zupnirouur- Gorotr$D.


B urfla dlanr-uug 6)unqgsnnpnryx aauoanuo gianpdo z-p6!6.
C unrynr-$6 erllonrburyg16 $lpanrorunarorrioqryd;O arpmouur- Goroin@rb.
D s-rfluorrio@dO Lp6fl dlanr-eBarpgl uoanzu1gp ppwlpp p@tb.
35 sua5lGo Slsnein@Gunrir s-lioru6
o(Epgu

A
B
C
D

33ll o

Slsnrl@dl*irp $ff)sqrnair erahp

arrflooflan

u:ng,t?

fiiir 6'lezuq
6f niir glup$l
6f fiin qalrbuob
0f

6ffiitr opuanan

zott Hak Cipta Kerajaan Malaysia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

STILIT

t7

SULIT

dlt'lq

6r :

33n

s1gSgu*rfgd, (uanrans)

[Gseirafla,atr 36

40]

Gseirollseir 36 - 38
6Gp. Glar@dauut@enen aqpg@p unflgg,t, 6)gntfpgwggti rflarnaalryaE;

etflont-

6ffffir6.
erairrlerrsnri pnirana FEDil(Eeig;,

GpDUt prdlh z-nioon sfiu+EtO eubp Gungt, Suflb g-ah pnullb 6IGg$ onrJarnb
ubfi\, g(EarffDr g19orI dlarqarrriGarn$ enrq& 6lsnarorlq1g,bfrta,en. z-niroon
$t9*rfldu, z-otr @rGal gnidlu$6ppgt.d,fLG ornulloUoranrl arpp Fndiir sbpe

6)uqgddlerll$Gu eroilp pu:6o$Gpn$, Srnrssn oairoaru unridoerllzuano erairueop


z-g$uu$e$lci, 6)onotr$ 6lt9,bril ofI-Gr-air.

6196qb orSu5lob, gqg Gon$ pwr gqia'oqgr-air qgiuanuGur--rqoU Saur Gpr+6


Obpor,pd ooinGlan. erppd onr-S oahamr erniO rflpa,* 6)e rirgil ofh-r-gr.
Gonp qguanuanud 6onfl $anryanu$ Gpqp getx qgqlaoansn eranp$Ed 6)onggg;d
6)enmiirq9rip5,. Fndil EDSJ fll0r-unorgt ernirO EanflOuGuan. ersiraronq G4vpflu
g(D LJ(p, goSlantuurorgl abprs. Ganp garciono cr$pgt z-oinarrofiloUanzu. onirGar,
pndranrouilair Eprq! pairar6un,D,D s-dDpur-1, $ltunep pairanro $qSuuanp ootiradlu
uffVpgl erair roarrb 6tfdl$fgg,.
G)onmfrrq

S z-air gndDUU Gunp$u ungonpgt orn. 6'luSGpnrioansnu Gunfrfl


6)sLirzuaDgefih- Spg s-adleU r5lonqD6ffoqU6O G*U GrU crgtlb
roanudpe
erorfaansn
g-flinLn? 6]snou.
Fglu6ur1-

g(E onalg$leb ror-$roebzu, prb arn1[lpnsn

gl1p6ugl6

pa EenansnsqgdonaGzu

er6p erairu 6'lgtlar$6lciir z-poll66 oanpei dD6CInpnoo


6)on$eio 1glq-qlb? @ffiDtppur_e 6, etorsrT roanrb Gpnongu unfggud 6'lonootnrnGeu
GunErb. 1$gGr flsnanonoen 6)uf Gpnqgdge 6'le drurp p6o 6)urflrl e-gotl.
z-gcr5h.or-Gmairg; ergilGo oLflDtDll-lr.ongrb.
rbr_drDrorunpdl orn119rb

onarg$ffin,D 6'lotirp $lirfi dl$lGpaffgud


gna;p$lsit tDtTdsTu etufl$.

e$rip

uqp$Ouuril. etpail z-otnanpou,

FCItlr6ur, 2-66T pn'u5lan flanalanure 6,DCIt rflmmrppnu:n?


s-arsrb erpflunanu, upniranzupgJci tboncrTr pffip erlh-ngit

@ffipbp aobofil, 6)unE

Gugu6

Ql5mr6 eJdlu.t
p-airananu
Gunairp
z-amfe8 zueuur_$u Guao:E $uobungrb.
z-arrripgr 6'lunEanrooouei oo:r-r3rg$gl emnro$anu flana.rpnr-r-

flanax8lo3O6Orb sorri
d,,bp 6]uo*rson Sanp
Slan$Gpn$ D:tpgt 6)snmtnlneU,
(purcu Gelcotrr-nuon? erguorsililng, 6 uf
sdtD6rTruuu$arppO tDtTprTs, (O6D,D oronriuug,pGo ar$lurn61sfih-npn?

O5ID,D

[Lihat halaman sebelah


33ll o 20ll

Hak Cipta Kerajaan Malaysia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

SULIT

www.myschoolchildren.com

6)u19$pano s-CIIuilqguudDp tS
G(EgdiDp eroinadluun[.

6rou10 $qtroronpgzuu

SULIT

18

33t1

gndr ominrq$Eu Gueamrb, gannob, pmr rSlonanondgg grairuppr Goroin$6]uoirp


eroiirarrrir srppu Gurdlzu SlflGpgurb gr_qd 6)sneinq66gron? Gsn$l
b
'nOeE
qqie glr-rondlu Gunlgron? auurqGur etau Gudlefluung6, Gu$lalllr':tpO
$u_urqu Gu$lsf[-GuGu, r5enorn66 6r$6 DLbg] orl[-eis",-r-nGp erairCIr ooinaffil
orn$arEpnflil pnuSlan gfrrx z-ononrb oairugl z-andgp G)prflun ggfi? slspp g;rlr
z-snsnpanpp pqpp a$6'ten$oonnot DnLb o'r-$u 6'lunaeigorgJ o$glonarru 6)urflu:
6'lon$anro! ap6$Auunri!
s-onon6 pneiouu$rbGunE

&arqarrfq

p6Ddu

et6iDp etr-eiod o$uGg et$lqr-anroungrb.


qrfltuanordo Gorain$b erahu$lobanal!

Srdozugr $usUqpnair oairpngrrb,


Srnp Dn6ir z-ar66d 6)enoUs6lpprwr
$uurq619,

s-d6T z-uair8,Dorn srotrarrair

96errrorair

36 erlgonnenair $d,oqp

A
B
C
D
37

eS$l6o $uralnroal Gunanpfono

pUD6u[ Gonuronop gnantug 6h-r+urp$ono


pproalrflan 6'loilanooltu Sr+pglfiDryuugfrono
Dgr06u(bri;Op

SEr6l,

A
B
C
D
38

pErooanrye

peo,p og$lurpair Gpn'6orb urngr?

pan ol(DnDrbdDru z-Eu$luu$pglzup$ano

u$$lu5lanot$l a-porlgrb

oqgpg

z-snonrb pneiauu$oranpp peflf

runE?

6o Golotr$rb.

dlan z-arrriol GroGa.rnnirsnrozu aneio Garain$6.


z-enonpcnpd or--rqo snuugt er$lqanr_6or.orurrgrb.
dlarpanpu GunalGor z-ononpanpu.l6 oneio Garain$rn.

Eonanonoon

6)u$Gpnlgdge

G)e

drrr.rdo",rqu 6)urflu

z-potl erohg

erqgonnsnair

6rnDg ordr5lulglpgudlpnf?

A
B
C
D

6'tupGprTfiD[u Gun$Slu Guguarang

6'lupGpnt9eiO ro$luqd 6'lon$uu6Dp


6)uf Gpnrrl6iir roanrb Gpnonroou Guaorang
6'lupGpn6D[ @Et6t anar$$lsU onuun$Uormp

33ll o 20ll

Hak Cipta Kerajaan Malaysia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

SULIT

l9

SULIT

Gseirollseh 39

6Gp

33/1

40

6)an@aauut@onen g;trew7tat66Dilr wndlpgt,

afJont

6)pntVpga6a

etflatrnaaWdCq

atroaira.

39 dDdonqrD uEi$lanu ourdlpgir,


1}-

6'lgnlripglor19ib allarnqog ollanr- onoino.

G[ongfleouri rflcopuflo"dlfi ueolrb 6r(ggot6 gr6D6un qfl*gt


$eo6oemrrb. etgil, Glronglulldrn sreolor-ianuu{fi ergcoroulrb
n- * i b$ dlp $ . cr eir ofl crJl iUp gl cr amr 6'l eorr rir cr @i u gr u n ob
cr @&sri u 0or gt
@ eotidl ur r*oer{1", qlp gt
@ oo&oanr rb.
Gllongllurnfrpil 6t"pUlp dl*p oramr@ronuJlah @al&aannrb
*ppfu $arrdl -60)rDunggn66.
drafJuL @a;aaewrb

Gro$ongurb uEi61

larrfgglorgl

u-rngl?

A $ar66lunirooflor5lOf$ er$douu$orgl $ardoarrrb


B g196uri 6Iun$lu5lat rlalanl06)up Lpo{orgJ $ardoarrrb
C $at66lurb 6)r.on$luSlali erpanoqrb st6rDrou6outqLb z-ewVgq,6s"'r+urg;
D 6)unplanu psfiA o$Ed6'tonotnr-noir $a:6oarrrb ooflanuundlorll$rb
40 6$6ongurb

uqq$lanur zun$l$g'r, 6lpnr_iDsto,O6 ollnnnqeigi o5lanr- snoins.

@t SilSY #ro

ffil
- fV

.tr&
Js

fr

: ruffis%

3;iffi*l.",3u-3.T-,

! palro sniuorr,gGu E-u5lf(g$sns6


""rffi

"ffi

'*li;,Tf;[?
Gloncubrl-orf

Oqu,on,o grppnourrgal .oofl$.gdlCg.*;g c;$galno


olonpirdru Lrrrortr6rnnf Ggn6urpnroan Ot9$dtUDgnou, .gdl$u"
Gluqgr-ocntt,og =arg$quu +Orij gto ocuru$ o gu:r-6lctloocrl.

ongurb up$u5lahzu$l FrLb erSluda*q-ulg

urngrt?

A unerrnarrrflair z-dDpull
B unornarrrflair G'lpnerfrrG
C unotnarrrflair Dan,DaJ
D unzunarrrflair of
ryrb

KERTAS SOALAN TAMAT


33ll o 2oll

Hak cipta Kerajaan Malaysia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

SULIT

www.myschoolchildren.com

Grof

F6urD

SULIT

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
*la{oyso

PENIILAIAN MENENGAH RENDAH 2OII

33/2

BAHASATAMIL
Kertas 2
Oktober
2 jam

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SBHINGGA DIBERITAHU

1.
2.
3.
4.

Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian: Bahagian A, Bahagian B,


Bahagian C dan Bahagian D.
Untuk Bahagiatr A, pilih dua soalan daripada empat pilihan soalan yang diberi.
Untuk BahagianD pula, pilih satu tajuk daripada lima pilihan tajuk yang diberi.
Jawapan anda hendaklah ditulis pada buku jawapan yang disediakan. Sekiranya
buku jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambohan daripada
pengawos peperiksaan.

bersama-sama helaian tambahan (iika ada) dan serahkan


kepada pengawos peperiksaan pada akhir peperiksaan-

5. Ikot buku jawapan

Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak dan 3 halaman tidak bercetak.
ILihat halaman sebelah
STJLIT
3312 o 2011 Hak cipta Kerajaan Malavsia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

SULIT

$D

5lr-rrg;dsr' laneir:
$dGosnefilppnsn,

rJflq et , rfdq

s[, fflaf g, rJflq FF 6r6in DnanO Eflqoansnd

goir6)orn(8. ,:ttfl4"lt6pgllb
9"ToliuG6n6n$. _
Gosncfls@o@ oflanr-uraflosuut_ Garaiir$D.

g(D Goonafluno 61unpprb' bnoirg

,Iflq er : arrddurfi

e;arrro$geir

[6 qsnoflosn]

luflpgtatyaauu@b Gprtti :

t0

SfdLrol

6lan@aaiut@onnaratregon^
q
VGqelrb .Qry*r$ Smmraffiilrp G)pflal 6)awgt
Slun@eir GorEu@DnEr patlipatl- unadlwriaffitd ew>opg;ta

anL6*

(et)

(q)

eorSl

eofi

(er) vf1

3
4

(+)

z-S

(el)
(ef)

oarfl

oalfl

(et) G'lonalanor

(sl)

6'lansno:en

saran$dlei> Slsneirs:
Satmruilgonon @rmr$ 6)anpaawu1i

g8r

unadlwgrpflat ewropgat

cfiLr_ngl.

6) a r CI m> at afl on a g; arypl g; d g,ou, rp bg gl gl(D g, dl uq


arradlwpopflat $t66lupgfl6aa Gaair@b.

rori@Gro

ri 5'l sneiron

or

gt

6)onPwmflan)ilrr Afrlnq 6)anatanau uwairu@ppa uor-:ng.l.

anddlwri erutoag;b 6)un1pg;t 6)anyoa(ryL dir L(E4aanonGwn


e@)L6oxn&wn af|qgbovn8wr Coipgirc 6)anonomtnb.
3312

2ol

Hak cipta Kerajaan Malaysia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

SULIT

www.myschoolchildren.com

Sawruflgttonn ga6)an6 6)anatgag;b 9166 arn&dlurfi


ewogopat Gawr@b.

SULIT

33t2

dflq qb : o,66dl 6rgl51g6i)


[10 qonffiaon]

fuf]pgtotrtdauufiti Gp,t, : 20 6lt6h_d


6)an@aaiutGnotr z-oD[frtnLU uqgflonwa 6(Egg1airrtt andlpgt,
60 Slcnfraofl$ o,66dl 6r@g/6.
oeru. tfl.

oti. . Gp-riollal pdq6)rondlq*p GpUqdOrflu urLDl-rb

elp6n6ar

erSdgrb

6lqpp$g upgnu5lry6 Guri. SppO mr_nop" ghD


gry6dluganpLqLb gCi u rLDrE 6rGdeirb Dr6lffiorril[ffi
nn ootr6n6**
etdlorflosuuL $arotr$6. 9.ggO* dlai . peUglononnirosn un$u$orgr 6'torpuoGar
gqPPn6d,rgriaorflan eroinqrfldanoanu ,+0rb - a:onri6orb 6'rerr.rzu#E. ,Fpu-,
pdP6'lrordlutldil unoinanuul6 ropfluo:urqLb snpE1 oronrioOrl $arEo:*q6r.t
tDfiff,utolriooflan erminarfleiano

s-uriuarfhu nqrb.

$arddlrurb o.r^ SanpSlor rPrLjdoD 6uqganrooqgrb 6)uqg@dtpuanue


eJi$lGur- gui,o* Slana-r-u5l-E,i;;"
^Sq qnGl1
6tpTQ, orarfis6)rl$L gp"ttq*
grng. .er@eyb_ q@6"* $^rorn fr*r*,,nepi,
pdl .6'tun$l s-aras 6)s66)roI$l air[ane tr[eU n['ur:trrb- 6'rug0dlup bafi 6,nuufrrri,
rio^oorui,rg.^ pdtrpGsdur
Qe

gtgdiT uoinanr-e

6'le oirorlloeidlu.rnioflfldiir 6'le rbanroppairanrooGon.-

pf,ry ueoindDLtu rorIUggonul6 uoiirurTLanr-qrb 6npgJ


^S'I. $ar ror-$rb
uadlgangu . eu2ba eruunoU, srp6rir 6tro-rfr,
6tou:*t6lqpgl*9, .
-$*qdlrppd
Gunairpor
oronriuu
gpAa
qdtq
61e rbanrouu$pgirarppOrb q,pffaurT6
bryg^ ^Groguri .
aflenn;qoargr
6qldtu5lffi
$aredtur orlnrb qofflrdnn6u,
@r"qQqqr@P. ^gIE
$ar6oour pPLb qgDluflGlb.^ggtptu:lar.errb6.|-rongkflan-uuairun@ ercf6ten6rS;' gan
w
stnDr_un6n1gl6 er$pgr egaffilGorGrl erSEuGunqgrb flano L(EornO;.
9.f4eu

.ryeqryodn$ronannar,

$ar6dluu unr-gglan

gl6dlupgl6u pmp

uonarrorrridO6 G'lupGpnridOrb o.$pgranryeiouur- Gormtr$rb. ronarreu-q5rb 6uffegnqD-6


@Pb ELiotDtulpgtg pbo^ g-rtluourioon ernirpnoU, qdlrflilu etriqD6eXorr
et6pp uniro:og. 9pn,-,iq pbA z-rflrr.rorripon _eSorrl. eli,rrioon, r]onorfloorflsil $-ateidluu

SP.*

u^nr_pgpp oprnnu1ppo^ {bLdDtotunsd 6)ononon Garcin$rb.

Grogurb,

-e{rriosn

6fP[Lri,ouuenofl (tpGo $arddlu-ru uru6 6)pnl-ri_unan u*Eoanon$ -pniroon appob


o$flppsit pr-ourgdanooofloU $anarr6o sJor6trr 6'tslirx garotr$rl.
aln6)arnafl, . Glpnq6ueionldl Gunairp rflairoflual e$Lorruoon,
. Groglrb,
$oupr. LryT, oollangd osnrb, Lr?tp6trp,b, r-p6ong r.oafuprb, Gunairp

enrygp G!['-,+o^o-rqturb^Stgf]*fganenqrb $anr-e,1r-nE 6"lL gofturluu


6)unS Su:a[d"g,i,
SPpg,^ p'611il, p,fl.p6l.rngl 6)uufl6u
g]6'D6imflp5. GaginQ6: Florflp$gry, ornr D[p ^SymAttO,b
e(e5$anoa?
G'unairp er]*
$gD"*,
uLsmoon Qrgdlgp. jn Vppp^n5otp 6;6rDonqrioofran
roan$o:p
'i'i*Or.i,
udDr_ullsqnootp 6'larofluSr-$ \pq Gorotr$rb. 6rp0-*gl6urb, 6]pnaiEG)pnl-g
o be
- ?[t-lot.St ^6tgg Fu.rrfl.u pd{,u uoiirunr-art- $anonCurnI roar$5totr ugtoto-,i,
uarflanue 6)stirtx^8t96. SppO egaffilGorrop 6l--ti,rg1 pdl1i, $al6dturu' ,ntrb
gLGGro, SE. C*pr^ .uonofluunr-rb ror-$roairE; Sri @*redtair-roanpalgangqrb
$*pzupdrDgr{6 uglur.6lr_g oronrioorb pair6)edrSlzuglDnqoLb.

$tg{wtb
GotofuGP,

qaab : gl={afiiar

3312

o 20ll

Hak Cipta Kerajaan Mataysia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

[er$ppnonuur_r_gr]
[Lihat halaman sebelah
ST]LIT

SULIT

33t2

dflq @ : ar$enurqd ai@orq


U4

qonoflosnl

luflpgtoardaiufiri GprA : 30 glfiltbl

dGp 6)an@asuuL6onn p@yuila?or ett+uun)Lwnaei 6)anair@ gtl


ngpgiuur4apory 80 - 100 CIenflsOOciOeh 6r(pgt6.
yb

erdonon 6'loroflrgflat grildl Gorano 6'tedrgir6'lonmirnqqg66lpnri. 6lri eJnir$


esdlutLb s{orti efiu$e6$ $lqgdueflalanat. ergarnar, z-Lb 6'lu$Gpnri or(Egp1g:6
ao.ranalqrb etanr-$$lqD66ltrrpdnri. 8O 6'lgnr-riuno erorlqdE;d 5lq56 gairpnnan
6r(pgj5.

dGp 6'lon$6ouur-$snsn O0uqsm6rTu uuanu$$$l erdarqp po,p 6r1p9t5.


6'lon66ouuu$onon eranar$gd Oflurloanonqrb

siunulh

utuanu$$g

Gormtn$rb.

- ofir$69 cu1ngpbsndfi onrarnb efilanqpoir


z-r-ebflano O$pgli,

EorffDCItuanr-pob

G)upGpnrflair fl analanloanu orllondgpeir

efrr-r+pO atOrbur+ Gomin$poit

EqpD,6$6ongrrb a'Eaoxnd 6'lanefrngOppoit


. (psorfl S6ppd)

GorafirS6.

. o8sr?luq $COgpdt)
. g:ouair StUppeb
. (prqo.l @t9ppsit
. ano6ltunuu6 SCOppat

o 201I Hak Cipta Kerajaan Malaysia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

SULIT

www.myschoolchildren.com

3312

SULIT

33t2

dflof

FF

6rpbgr9r+ol,i af-@orry

[30

qonoflaen]

luflpgtmrdauufiri Gp,t, : 60 flt61tb]

dGp Aar@dauuL$non

pooatuqaqryon

oftpgb

gairgtonaru

Slen$sOO6Oeir @i olgggttuurgapap 6r(pgt6.

upf,

180

200

eJ6iDL.

Sppanon86b 6@bg.t allen&a6 or-ganr1 6r(pglo.


Sarnr@rioon or$lpzuSle G'leoilzupfrg erarrioofloir
$ppan6uu6Du atndigl 6rqp8l5.

'oGardlu:nanore

o*lnplGu

on[arrrb.

6,bfiuurf6o

erIe nnirspdlfliT uryuqanry*

or(D6rDo pn(Eniroon' 6rrirgl,b


pnr-rq$6u u6u aflansnqsoend G)onoin$

orqgdlanpsl.

$pponilu6rDu o8arngflq,gl

6r1pguo.

uarrrb 6lea.rotobar; etg1 g:paJG' erairgurb


g-Lb
oqgu6'lunq6Genn$
$anr-pilo:zuuuenoflull6ir pd06lron$16 sperb
orndluq arnryrb gairpanan DLpEldl pg,. 5p5 eJGalnssti oairgud
rp*pr15|rt, sppp $:l-$ap orn$$$lu Gus etaopdsuu$dlahdf. z-rrgr
ornp5gt6)tr6Dut 6r(!]gil5.

'qppe,pgudonoe

6)ezuer5l$rb

! s-nio g)tuurT 6fili6tGn Gunar E,pO s-airanan ppn6r,r


uana.luGuril pd8uSlqg$Gpair! sJ6nn ... ! erair 666t6rD6u eroUatnrb uotrGarrn$
rooirarrneidlr-r+Gu ..." oourg gldanoe SlpduolnE1 exo>p6orr.roflr-$

"urdurqeJeJ

...

rplt1p s-ootnanuanur grbr"onefi[-rb tup@l+u:nrooil


$oiornE 6)pnr-nirgrb gqg ClEaarrgulanor 6r14t9 goq6oq6.
6'larffiGrusannon errbron.

* kempen

KERTAS SOALAN TAMAT

3312

o 20ll

Hak cipta Kerajaan Malavsia

more examination papers at :


www.myschoolchildren.com

ST]LIT