You are on page 1of 4

APSTIPRINU

Krslavas novada
sporta organizators
R.Timma
Krslav, 10.02.2016.
2016.gada Krslavas telpu futbola empionta
NOLIKUMS
1. Mris
1.1. Popularizt telpu futbolu un veselgu dzvesveidu.
1.2. Noskaidrot Krslavas pilstas un apkrtnes 2016.gada labko telpu futbola vrieu komandu.
2. Laiks un vieta
2.1. empionta skums 2016.gada 21.februr.
2.2. Konkrtie spu datumi un secba tiks noteikta atkarb no pieteikto komandu skaita.
2.3. Sples notiks Krslavas Varavksnes vidusskolas sporta zl.
3. Vadba
empiontu rko un vada Krslavas novada dome, sadarbb ar biedrbu Sporta klubs Krslava
(turpmk tekst SK Krslava) un apstiprintais empionta galvenais tiesnesis. empionta
tiesanu un sekretarita darbu veic uz konkrtm splm nozmtie tiesnei.
4. Dalbnieki
4.1. empiont drkst piedalties ikviens futbola sples cientjs, kur ir sasniedzis 14 gadu vecumu.
4.2. empiont drkst piedalties spltji, kuri pieteikti dalbai Nolikum noteiktaj krtb.
4.3. Katrs empionta dalbnieks pats atbild par savu veselbas stvokli, to apliecinot ar savu parakstu
pieteikum.
4.4. Komanda spl viends sporta forms ar skaidri saredzamiem spltju numuriem.
5. Komandu pieteikumi
5.1. Ldz 2016.gada 15.februrim (ieskaitot) komandm jatsta uz e-pasta adresi
raitis.timma@ gmail.com apliecinjums brv form par gatavbu startt empiont vai jizsaka
apliecinjums telefoniski (26134166). Pirms empionta attiecgs komandas pirms sples prstvis
iesniedz komandas vrdisko pieteikumu.
5.2. Maksimlais spltju skaits komandas pieteikum ir 15 spltji.
Komandas papildus pieteikumus var iesniegt tiei pirms maa skuma, nododot organizatoriem,
paraksttu, aizpildtu veidlapu ar no jauna piesakm spltja datiem.
5.3. Abpusji saskaotas spltju prejas no vienas Krslavas atklt empionta komandas uz citu
atautas ldz konkrts komandas prieksacku pdjs sples skumam, nododot organizatoriem, abu
iesaistto komandu prstvju paraksttu, aizpildtu veidlapu ar spltja datiem un parakstu.
Spltjam empiont atauta viena preja.
5.4. Komandas drkst papildint spltju sarakstu empionta gait, ievrojot Nolikuma 5.2 un
5.3. punktu nosacjumus.
5.5. Komandu pieteikumi japstiprina ar dalbas maksu EUR 50,- (piecdesmit eiro) skaidr naud
vai, veicot prskaitjumu .
norinu rekvizti :
Sporta klubs Krslava
Re.nr. 40008117472
Rgas iela 51, Krslava, LV-5601
Konta nr. LV76UNLA0050010949522
SEB Banka

(ar nordi Krslavas telpu futbola empiontam)


6. Turnra norises krtba un noteikumi
6.1. empionta spcgk komanda un prjs godalgoto vietu panieces tiek noteiktas pc divu
apu turnra izsples.
Par uzvaru apa turnr tiek pieirti 3 punkti, par neizirtu 1, par zaudjumu 0. Par neieraanos uz
spli komandai ieskaita zaudjumu 0 : 10.
Gadjum, kad pc prieksackstm divm vai vairk komandm ir viends iegto punktu daudzums,
vieta tiek noteikta sekojoi:
pc savstarpjo spu rezulttiem ,
pc lielk uzvaru skaita viss spls,
pc labkas gto un zaudto vrtu attiecbas viss spls,
pc lielka gto vrtu skaita viss spls,
pc labkiem disciplinriem rdtjiem dzelten kartia tiek pieldzinta 1 soda
punktam, sarkan kartia 2 soda punktiem (ja t tika pardta par divm nopelntm
dzeltenajm kartim vai acmredzamas vrtu ganas iespjas lieganu) vai 5 soda
punktiem (ja spltjs tiek diskvalificts vairk nek uz vienu spli).
pc izlozes.
Komandai, kurai ir kaut viens tehniskais zaudjums, citi papildus rdtji netiek izskatti un t
automtiski ieem pdjo vietu starp komandm ar viendu punktu skaitu.
6.2. Ja uz empiontu piesaks vairk k 6 komandas, empionta formts tiks maints.
6.3. Sples noteikumi:
6.3.1.Sples notiks pc FIFA apstiprintajiem futzla noteikumiem, izemot gadjumus, par kuriem
pirms empionta pirms sples komandu kapteii, tiesneu kltbtn, apsprieas un vienojas.
6.3.2. Maa ilgums 2(divi) puslaiki pa 15 (piecpadsmit) mintm tr sples laika. Prtraukums
starp puslaikiem - 5 (piecas) mintes.
6.3.3. Sples protokols jaizpilda ne vlk k 10(desmit) mintes pirms maa skuma.
7. Disciplinrs sankcijas
7.1.1. Spltjam, kas sples laik samis sarkano kartiu par divm(2) dzeltenajm kartim vai par
pdjs cerbas prkpumu, vai ar vairku spu laik sakrjis trs(3) dzeltens kartias, jizlai savas
komandas nkam sple, pc kuras nopelnts kartias tiek anultas
7.2. Par spltja, kas nav iekauts pieteikum, kam nav piencg veid noformta preja, vai par kuru
nav nomaksts disciplinrsods, komandai tiek pieirts tehniskais zaudjums 0:10, k ar soda nauda
EUR 30,00 (trsdesmit eiro) apmr. ds soda apmrs tiek piemrots ar Nolikuma 4.1. un 4.2.
punktu prkpuma gadjum.
7.3. Gadjumos, kad noraidtais spltjs atsaks atstt laukumu vai k citdi kav maa norisi,
tiesnesim ir tiesbas prtraukt mau, k rezultt vaingais spltjs saem diskvalifikciju ldz
empionta beigm, bet via prstvt komanda tiek sodta ar tehnisko zaudjumu 0:10, k ar soda
naudu EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmr.
7.4. Gadjum, ja komanda atsaks splt vai turpint spli, komanda tiek sodta ar tehnisko
zaudjumu 0:10, k ar soda naudu Ls 50,00 (piecdesmit eiro) apmr.
7.5. Visas sples skas nozmtaj laik.
Par punkta neievroanu komanda tiek sodta ar tehnisko zaudjumu 0:10, k ar soda naudu Ls
EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmr.
7.6. Komanda, kurai trijs spls ir pieirts tehniskais zaudjums ar 0:10, tiek izslgta no turnra un
ts rezultti anulti.
7.7. Komanda tiek sodta ar naudas sodu:
7.7.1.
par komandas oficilo personu netisku uzveanos un netiskiem, apvainojoiem izteicieniem;
EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmr un diskvalifikcija uz 1(vienu) spli
(aizliegts atrasties tehniskaj zon)
7.7.2
par komandas oficilo personu iejaukanos tiesnea darbb, rupju apvainojumu;

EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmr un diskvalifikcija no 2(divm) ldz 5(piecm) splm (aizliegts
atrasties tehniskaj zon)
7.7.3.
par 5(pieciem) brdinjumiem 1(vien) spl;
EUR 30,00 (trsdesmit eiro) apmr
7.7.4.
par 3(trs) noraidjumiem 1(vien) spl;
EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmr
7.7.5.
par DK lmuma savlaicgu neizpildanu.
EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmr
Spltjs tiek sodts ar diskvalifikciju un komanda ar naudas sodu:
7.7.6.
- par 3(trs) brdinjumiem,
- par 2(diviem) brdinjumiem vien spl,
- par pdjs cerbas sodu;
uz 1(vienu) spli
7.7.7.
- par nesportisku uzvedbu,
- par provokciju, kas izsauca atbildes reakciju;
uz 2(divm) splm
7.7.8.
- par sitienu pretiniekam pa kjm no mugurpuses,
- par rupju spli, kas var izraist traumu,
- par minjumu iespert vai uzbrukt spltjam;
uz 2(divm) splm + EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmr
7.7.9.
- par aizvainojou, nepiekljgu vrdu, izteicienu vai estu lietoanu,
- par meanu ar bumbu un citu priekmetu,
uz 2(divm) splm EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmr
7.7.10.
- par sitienu (ar roku, kju, galvu) pretiniekam,
- par izteiktiem draudiem (pretiniekam, skattjiem)
uz 3(trim) splm + EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmr
7.7.11.
- par agresvu izturanos pret spltjiem, tiesneiem, oficilajm personm, skattjiem,
- par spauanu pretiniekam, oficilm personm, skattjiem;
no 3(trim) splm vai ldz noteiktam laika periodam, atkarb no prkpuma smaguma,
diskvalifikcija un sods EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmr
7.7.12.
- par fizisku uzbrukumu tiesnesim,
- par spauanu tiesnesim;
no 12(divpadsmit) mneiem vai ldz noteiktam laika periodam, atkarb no prkpuma smaguma,
diskvalifikcija un naudas sods EUR 50,00 (piecdesmit eiro) apmr
7.8. Disciplinrie prkpumi (netiska uzvedba, rupjba un pretinieka, tiesnea vai organizatora
fiziska aizskarana) komplict form vai gadjumos, kas nav paredzti reglament, tiek izskatta
Disciplinraj komisij (DK), kuras kompetenc ir sodt vaingo spltju vai oficilo personu ar
diskvalifikciju uz vismaz 2(divm) splm, vai beztermia ts diskvalifikciju, k ar atsevios
gadjumos sodt vaing spltja komandu ar tehnisko zaudjumu 0:10 vien vai vairks spls un
piespriest vaing spltja komandai naudas sodu ldz EUR 100,00 (viens simts eiro) apmram.
Organizatoru kompetenc paliek reglament paredztu disciplinru jautjumu risinana.
7.9. Gadjum, ja komandas spltja vai oficils personas nedisciplintas uzvedbas rezultt
pretinieku spltjs, tiesnesis vai empionta organizators gst nopietnu savainojumu, DK var
piespriest vaingajai personai papildus soda sankcijas, ieskaitot ar rstniecbas izdevumiem saistto
izmaksu seganu incident cietuajai personai.

7.10. Konfliktsitucijas, t.sk. protesti, kas iesniegti organizatoriem 30 minu laik pc sples beigm,
tiek izskattas Disciplinr komisij (DK) piecu(5) dienu laik. DK nosaka konflikta vai problmas
nopietnumu un pieem lmumu, nepiecieambas gadjum sodot vaingo komandu ar aj nolikum
mintajiem attiecgajiem soda mriem. DK pieemtie lmumi ir galgi un ir jizpilda 7(septiu) dienu
laik.
empionta DK ir Krslavas atklt telpu futbola empionta organizatoru kompetenc, kuras sastv
ietilpst pa vienam komandas prstvim, k ar galvenais tiesnesis, via vietnieks un empionta
oficilais tiesnesis.
7.11. Protesti netiek pieemti sekojoos gadjumos:
nav ievrots iesnieganas termi;
nav komandas kapteia/prstvja paraksts sples protokol;
sdzba par tiesanas kvalitti;
nav iemaksta drobas nauda EUR 30,- (trsdesmit eiro) apmr (ja protests tiek apmierints,
iemakst drobas nauda tiek atgriezta).
7.12. Sezonas laik iekasts soda naudas tiks novirztas organizatoriskajiem izdevumiem, k ar balvu
fondam.
8. Apbalvoana:
8.1. Krslavas novada atklt telpu futbola empionta godalgoto vietu ieguvjas komandas tiks
apbalvotas ar medam un kausiem.
9. Turnra tiesnei:
8.1. Visas sples apkalpos empionta galven tiesnea apstiprinti tiesnei.
8.2. Krslavas novada atklt telpu futbola empionta sples apkalpo divi tiesnei un sples
administrators, kur ir atbildgs par darbbu ar rezultta tablo un informcijas snieganu saistb ar
sples gaitu.
10. Turnra organizatori:
empionta galvenais tiesnesis - Raitis Timma, tlr.26134166, raitis.timma@gmail.com
empionta veckais tiesnesis - Jnis Voroilovs, tlr.26133036, johnkr@inbox.lv