P. 1
4 WL Hotmail Participant Guide 1.2

4 WL Hotmail Participant Guide 1.2

|Views: 4|Likes:

More info:

Published by: thang.le@hotmail.com on Apr 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2010

pdf

text

original

Live@edu Services Course

H ng d n s d ng Windows Live Hotmail

Windows Live Hotmail Windows Live Messenger Windows Live SkyDrive Office Live Workspace Windows Live Spaces + Windows Live Writer Windows Live Groups
2

Windows Live Hotmail

Windows Live Hotmail
Vi t và g i email Thêm s ki n Thêm danh sách liên h Create a Category Truy c p nhi u tài kho n email Access Multiple Email Accounts Truy c p Windows Live Hotmail t i n tho i di ng

3

Windows Live Hotmail

Windows Live Hotmail
V i Windows Live Hotmail b n có th c và g i th trên Web hay trên i n tho i di ng c a mình. Ng i s d ng d ch v Hotmaill mi n phí c a Live@edu liên l c v i b n bè và ng i thân m t cách d dàng và t n h ng các l i ích: Gi i pháp email, truy c p m i lúc m i n i H p th dung l ng 5GB Th m c giúp qu n lý th , nhóm th L ch và chia s l ch Truy c p mail t i n tho i bi t thêm thông tin truy c p: http://windowslive.com/Online/Hotmail

4

Windows Live Hotmail

ng nh p Windows Live Hotmail
M m t trình duy t và vào c ng i n t c a tr ng b n ho c nh p http://home.live.com. Nh p tài kho n Windows Live ID và m t kh u c a b n, nh p ch n Sign in.

Nh p Mail vào t i trang ch c a Windows Live.

5

Windows Live Hotmail

Mô t hòm th (Inbox)

Th m c ng t t d n n các d ch v khác c a Windows Live

Emails

6

Windows Live Hotmail

Vi t và G i email

G i m t email
g i m t email, nh p vào New. Xu t hi n c a s so n th m i.

Nh p a ch email c a m t trong nh ng ng i tham d khóa h c vào ph n To và a ch email c a m t thành viên khác vào ph n Cc ng g i cho h

Nh p ch

th vào ph n Subject.

Nh p n i dung th vào ph n bên d

i

8

Windows Live Hotmail

G i email cùng v i file ính kèm
ính kèm file nh p ch n Attach.

Nh p ch n File và ch n Open.

ng d n

n file ó

File ính kèm s hi n lên trong m c Attachments. Sau khi hoàn thành b c th , nh p ch n Send.

9

Windows Live Hotmail

G i email cùng v i file ính kèm (ti p theo)
N u ây là l n âu tiên b n truy c p và s d ng tài kho n email này, nh p ch n verify your account. B n ph i xác nh n tài kho n email tr c khi b n b t u s d ng nó. Vi c xác nh n này giúp Microsoft ng n ch n vi c t ng t o tài kho n và g i th rác.

Nh p các ký t trong hình và ch n Continue.

Nh p ch n Close.

10

Windows Live Hotmail

G i email cùng v i file ính kèm (ti p theo)
B n s th y m t thông báo email c a b n ã c g i. N u l n u tiên b n g i th n m t a ch ch a có trong danh sách liên h c a b n Hotmail s t ng a ra l a ch n b n thêm ng i ó vào danh sách c a mình giúp b n d dàng h n t ng vi c g i th nh ng l n sau. Nhâp thông tin vào ph n First name và Last name. Nh p ch n Add to contacts.

11

Windows Live Hotmail

Tr l i th
Nh p ch n Inbox.

nh p ch n th c n tr l i

12

Windows Live Hotmail

Tr l i th (ti p theo)
Ng i g i th tr tr l i c a b n. Nh p ch n Reply. Ch có ng i g i m i nh n a ch mail trong ph n Cc s nh n c th này. c th . không c s nh n c th

L u ý: khi b n tr l i m t b c th thì n i dung c a th ó s phía d i th m i c a b n nh ng không bao g m file ính kèm tr c ó.

Nh p n i dung tr l i và ch n Send g i

13

Windows Live Hotmail

Tr l i t t c
Nh p ch n th mà b n mu n tr l i t t c .

Nh p ch n Reply All. M i ng i trong ph n To và Cc c mail tr l i c a b n. u nh n

L u ý: khi b n tr l i m t b c th thì n i dung c a th ó s phía d i th m i c a b n nh ng không bao g m file ính kèm tr c ó.

Nh p n i dung tr g i

l i và ch n Send

14

Windows Live Hotmail

Chuy n ti p th (Forward)
Nh p ch n th mà b n mu n chuy n ti p Nh p ch n Forward.

Khi b n chuy n ti p th b n ph i ch n a ch ng i nh n và ng nh n. Th c chuy n ti p s bao g m c file ính kèm trong th g c. L u ý: khi b n chuy n ti p th thì toàn b n i dung c a th ó s xu t hi n bên d i th m i c a b n.

Nh p n i dung tr l i và ch n Send .

g i

15

Windows Live Hotmail

Xóa th
ánh d u vào ô vuông bên c nh th mà b n mu n xóa

Nh p ch n Delete. Th mà b n ch n s th m c xóa. c chuy n vào

16

Windows Live Hotmail

T o th m c
t o th m c m i nh p ch n Manage folders.

Ch n New.

Nh p tên c a th m c m i và ch n Save.

17

Windows Live Hotmail

T o th m c m i (ti p theo)
Th m c m i ã xu t hi n trong danh sách th m c con trong hòm th c a b n. Th m c m i giúp b n có th l c, s p x p các th vào ó b ng cách kéo th th có n i dung liên quan vào m t th m c con.

Nh p ch n Inbox.

18

Windows Live Hotmail

Di chuy n th
Ch n ô vuông bên c nh th mu n di chuy n.

Nh p vào m i tên th xu ng m c Move. Ch n vào tên c a th m c mà b n mu n di chuy n t i.

19

Windows Live Hotmail

Di chuy n th (ti p theo)
Nh p ch n vào th m c mà b n mu n xem th . B n có th di chuy n th t th m c nào t i th m c khác b ng cách kéo th th ó.

20

Windows Live Hotmail

Chuy n

n th rác
c xác

Ch n vào ô vuông bên c nh th nh là th rác.

Nh p ch n vào danh sách m i tên th xu ng Move to. Ch n Junk.

Th c ch n s chuy n vào th m c Th rác

21

Windows Live Hotmail

Thêm s ki n

Thêm s ki n
Nh p ch n vào danh sách m i tên th xu ng More. Ch n Calendar. Ho c ch n Calendar phía d places. i Related

N u ây là l n u tiên b n s d ng l ch trong Hotmail b n s ch n múi gi chu n trong danh sách. Nh p ch n Go to your calendar.

23

Windows Live Hotmail

Thêm s ki n (ti p theo)
Nh p ch n th Month và ch n ngày di n ra s ki n thay ti n. i tháng n vào m i tên lùi ho c

Nh p ch n vào danh sách m i tên th xu ng New. Nh p ch n Event.

24

Windows Live Hotmail

Thêm s ki n (ti p theo)
Nh p tên c a s ki n vào m c What. Nh p a ch g p m t vào m c Where. u và k t thúc c a s

Nh p th i gian b t ki n.

Nh p ch n Add more details ng i.

m im i

25

Windows Live Hotmail

Thêm s ki n (ti p theo)
Nh p ch n Invite people.

Nh p a ch email c a ng m i ho c ch n To. N d d c

i b n mu n

u b n ch n To, trong th People, ánh u nh ng ng i b n mu n g i ng n t i ho c ch n ô Select All ch n t t cbox.

Nh p ch n Close.

26

Windows Live Hotmail

Thêm s ki n (ti p theo)
Nh p ch n vào danh sách m i tên th xu ng Send Reminder. Ch n th i i m thích h p ng i v cu c h p. nh c m i

Nh p nh ng thông tin mà b n c n và ch n Save.

Cu c g p ã xu t hi n trên l ch c a b n..

27

Windows Live Hotmail

Thêm liên h

Thêm liên h
Nh p ch n People.

Ch n New.

29

Windows Live Hotmail

Thêm liên h (ti p theo)
Nh p thông tin chi ti t c a liên h m i và ch n Save and Close B n ph i i n ít nh t 3 ph n First name, Last name, và E-mail. N u b n mu n liên h ó hi n th khác b n có th nh p vào ph n Display as tên mà b n mu n hi n th ví d nh eric.wong@contosouniversity.net có th hi n th là Professor Wong. Nh p ch n Save. Liên h m i c a b n ã c thêm vào trong danh sách liên h (Contact List).

30

Windows Live Hotmail

T o nhóm

T o nhóm
Nh p ch n vào danh sách m i tên th xu ng Categories. Nh p ch n New category. Nhóm là danh sách các a ch liên l c th ng xuyên c a b n và cb nx p vào m t nhóm nào ó. V i danh sách nhóm b n có th th cho c nhóm mà không ph i g i cho t ng ng i m t n a.

Trong h p New category, nh p tên c a nhóm.

32

Windows Live Hotmail

T o nhóm (ti p theo)
thêm a ch liên h , hãy nh p a ch email ho c tên c a liên h ó trong danh sách liên h c a b n. Khi b n ã ch n t t c m i ng danh sách nhóm ch n Save. i có trong

B n s quay tr v màn hình Manage categories.

33

Windows Live Hotmail

T o nhóm (ti p theo)
Danh sách nhóm ã xu t hi n trong danh sách Categories c a b n.

34

Windows Live Hotmail

Truy c p nhi u t i kho n email

Truy c p nhi u tài kho n email
Nh p ch n danh sách trong m i tên th xu ng Options. Ch n More Options.

Trong ph n Manage your account, nh p ch n Send and receive mail from other e-mail accounts. B n c ng có th vào m c này t Inbox b ng cách ch n Add an e-mail account.

36

Windows Live Hotmail

Truy c p nhi u tài kho n email (ti p theo)
Nh p ch n Add an e-mail account.

Nh p a ch email và m t kh u, sau ó ch n Next.

37

Windows Live Hotmail

Truy c p nhi u tài kho n email (ti p theo)
Ch n nút m i n. l a ch n th m c cho th

N u b n mu n ki m tra th m t th m c m i hãy ch n A separate folder, và nh p tên c a th m c m i vào. N u b n mu n ki m tra th trong các th m c có s , nh p ch n An existing folder, trong danh sách th xu ng ch n th m c b n mu n ki m tra th . Ch n nút bên c nh các bi u t ng màu mà b n mu n xu t hi n khi có th m i n. Th m i n c a a ch email th hai s c ánh d u b ng màu mà b n ã ch n. Nh p ch n Save. Nh p ch n Go to inbox.
38

Windows Live Hotmail

Truy c p nhi u tài kho n email (ti p theo)
Email m i s xu t hi n trong danh sách th m c c a hòm Hotmail. T t c các th g i n tài kho n này s ct ng chuy n n hòm th Hotmail c a b n.

39

Windows Live Hotmail

Truy c p Windows Live Hotmail t i n tho i di ng

Truy c p Windows Live Hotmail t
B n có th ki m tra hòm th Hotmail c a mình t i n tho i di ng khi b n ang i trên ng.

i n tho i di

ng

bi t thêm thông tin v cách truy c p Hotmail t i n tho i di ng. Nh p ch n danh sách th xu ng trong ph n More Ch n Mobile.

41

Windows Live Hotmail

Truy c p Windows Live Hotmail t (ti p theo)
For most mobile phones: Enter mobile.live.com into your mobile device¶s browser, and log in using your Windows Live ID. You are now ready to send and receive messages from your phone. You can also access your Windows Live Hotmail using SMS. For more information check out: http://www.windowslive.com/Mobile

i n tho i di

ng

42

Windows Live Hotmail

Truy c p Windows Live Hotmail t (ti p theo)
Máy Windows Mobile: Tìm bi t ng email ho c Look for the email or Messaging trên th c n chính c a a tho i. Nh p ch n Windows Live Hotmail và nh p Windows Live ID c a b n N u b n không tìm th y bi u t ng, truy c p vào a ch If you can¶t locate the icon on your phone, visit the Windows Live for Mobile site xem thông tin chi ti t.

i n tho i di

ng

43

Windows Live Hotmail

Truy c p Windows Live Hotmail t (ti p theo)
Máy iPhone: N u ây là l n trên máy : Tìm bi u t i n tho i. u tiên b n cài t tài kho n email

i n tho i di

ng

ng email trên màn hình chính c a

Trên trang Add Account page, nh p ch n other và ch n Windows Live ID và m t kh u c a b n. N u b n ã cài tho i tr c ó : Tìm bi u t Xác t tài kho n email trên i n

ng Setting trên màn hình chính.

nh tùy ch n Mail, Contacts, Calendars.

Phiá d i Accounts, ch n Add Account r i ch n Other. Nh p Ch n a ch Windows Live ID và m t kh u. ây tìm hi u thêm.

44

Windows Live Hotmail

Truy c p Windows Live Hotmail t (ti p theo)
Máy Nokia: Xem danh sách các i n tho i Nokia phù h p: Nokia.com/windowslive

i n tho i di

ng

Máy Blackberry: Truy c p Blackberry section of the Windows Live for Mobile site xem danh sách các máy Blackberry phù h p.

45

Windows Live Hotmail

Windows Live Hotmail: Th c hành và Th o Lu n
Hãy th c hi n các thao tác sau: Vi t và G i Email Thêm s ki n Thêm danh sách liên h (Contacts) Tao nhóm Truy c p nhi u tài kho n email Truy c p Windows Live Hotmail t i n tho i th o lu n và

Sau m i ph n th c hành b n s có th i gian t câu h i cho ng i h ng d n.
46

Windows Live Hotmail

© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. Active Directory, ActiveSync, Encarta, Forefront, Microsoft, Outlook, Windows, Windows Live, Windows Mobile, Windows Server, Windows Vista, SharePoint, Silverlight, SkyDrive, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

47

Windows Live Hotmail

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->