Live@edu Services Course

H ng d n s d ng Windows Live Messenger

Outlook Live or Windows Live Hotmail Windows Live Messenger Windows Live SkyDrive Office Live Workspace Windows Live Spaces + Windows Live Writer Windows Live Groups
2

Windows Live Messenger

Windows Live Messenger
Cài Thêm t Windows Live Messenger a ch liên l c

G i tin nh n chat Qu n lý danh sách chat Cá nhân hóa Messenger Chia s nh i n tho i Truy c p Messenger t

3

Windows Live Messenger

Windows Live Messenger
V i Windows Live Messenger b n có th chat và gi liên l c v i ng nghi p và sinh viên c a mình theo th i gian th c và hoàn toàn mi n phí. Hàng tri u ng i ang s d ng Messenger m i ngày M t s tính n ng tuy t v i b n có c khi s d ng Messenger: Trò chuyên, tán g u (chat) theo th i gian th c Tán g u theo nhóm lên t i 20 ng Gi liên l c v i b n bè Trò ch i t Chia s ng tác v i hình nh và âm thanh h tr nh và t o video ng n i cùng m t lúc Cá nhân hóa t i u: ch nh s a Messenger theo s thích c a b n

bi t thêm thông tin truy c p: http://messenger.live.com

4

Windows Live Messenger

Cài

t Windows Live Messenger

Cài

t Windows Live Messenger

N u máy vi tính c a b n ch a cài t Windows Live Messenger on your PC, hãy download mi n phí t i http://download.live.com/messenger Máy tính c a b n ph i k t n i v i Internet. N u b n ã cài Messenger hãy chuy n t i slide 9.

Nh p ch n Download.

Nh p ch n Run.
Windows Live Messenger

6

Cài

t Windows Live Messenger

Ch n l i Run.

Nh p ch n Messenger và cài

t.

N u b n mu n cài t nh n ch ng trình khác c a Windows Live cùng m t lúc b n có th tick vào nh ng h p tho i t ng ng.

7

Windows Live Messenger

Cài

t Windows Live Messenger

Nh p ch n Continue. B n nên ki m tra h pSet your search provider cài t Bing là m c nh trong h p Set your home page cài MSN làm trang ch .

t

Messenger s t

ng m

Nh p tài kho n Windows Live ID và m t kh u, ch n Sign in. Ki m tra h p tho i Remember me h th ng t ng nh p tài kho n c a b n khi kh i ng vào Messenger Ki m tra Remember my password b o m t m t kh u Ki m tra h p Sign me in automatically n u b n mu n h th ng t kh i ng Messengekhi b t máy tính và có k t n i v i Internet.
8

Windows Live Messenger

Thêm a ch liên l c

Thêm a ch liên l c (ti p theo)
Nh p ch n Add a contact ho c add people you know. N u b n ch n add people you know ti p theo hãy th c hi n b c 7.

Nh p Instant messaging address (nick) c a ng i mà b n mu n thêm vào Messenger. N u ng i ó có s b n có th nh p s nh n t c thì t i h Nh p ch n Next. i n tho i di ng i n tho i và g i tin

10

Windows Live Messenger

Thêm a ch liên l c (ti p theo)
G i l i nh n n u b n mu n. nh p ch n Send invitation.

B n có th thêm ng i này vào m c ti u s tr c tuy n c a mình n u mu n.

Nh p ch n Close.

11

Windows Live Messenger

Thêm a ch liên l c
N u b n ch n add people you know:

Nh p tên c a b n ô tr ng và ch n Save. Ki m tra h p tho i bi t tên b n. m i ng i có th

12

Windows Live Messenger

Thêm a ch liên l c (ti p theo)
Nh p a ch email c a ng i mà b n mu n thêm vào s a ch Messenger và ch n nút m i tên. Nh p ch n Select from your contact list thêm vào nh ng ng i ã có trong danh sách liên l c t hòm th c a b n. T t c nh ng a ch s d ng Windows Live Hotmail có s n trong danh sách liên l c s ddwwojc t ng thêm vào danh sách Windows Live Messenger (không áp d ng cho tài kho n Outlook Live.)

B n có th g i thêm l i m i vào ph n bên d i và ch n Send invitation g il i m i.

13

Windows Live Messenger

Thêm a ch liên l c (ti p theo)
L pl ib khác cho c 3 và 4 n h t. i v i nh ng liên h

Màn hình s hi n thi liên h ó ang không online cho n khi b n c a b n online và ch p nh n l i m i.

14

Windows Live Messenger

Gi i thi u c a s Messenger

C a s chính
Tiêu nh cá nhân và thông i p tr ng thái Các nhóm T o nhóm Nút hi n th tr ng thái: Xanh lá cây: available ( ang online) Tr ng: offline : ang b n Away: không ng i tr c máy

Chia s thông i p ng n và tr ng thái Truy c p nhanh t i hòm th Th hi n nút th c tiêu n hi n th th c n

16

Windows Live Messenger

C a s chính
Th c n chính:

B n có th chia s nh, file ho c i n tho i hình, ch i game hay th c hi n các ho t ng khác nh m i ch i game, chat ho c ch n không cho ai ó th y b n ang online.

Hình nh hi n th

B t, t t webcam

Khung chat

C a s chat hi n th n i dung chat

17

Windows Live Messenger

G i tin nh n t c thì (chat)

G i tin nh n t c thì (chat)
Nh p úp vào contact trong danh sách mà b n mu n chat.

Ho c b n có th nh p chu t ph i vào contact ó và ch nSend an instant message.

19

Windows Live Messenger

G i tin nh n t c thì (ti p theo)
C a s chat s hi n ra.

Gõ n i dung chat vào khung chat gõ Enter g i tin nh n

20

Windows Live Messenger

G i tin nh n t c thì (ti p theo)
L a ch n các bi u t ng c m xúc, nháy m t (hình ng) th hi n c m xúc c a b n. S d ng hình c i tr thúc vào c a s chat và t o âm thanh gây chú ý v i b n chat khi h ch a tr l i b n. Nh p ch n nút bi u t ng c m xúc phía d i ph n gõ n i dung chat hi n th các bi u t ng c m xúc.

21

Windows Live Messenger

Qu n lý danh sách chat

Qu n lý danh sách chat
Nháy ch t ph i vào contact mà b n mu n qu n lý. B n có th ch n m t trong nh ng l a ch n sau: Ch n contact: khi b n ch n m t contact nào ó ngh a là ng i ó s không th chat hay th y tr ng thái online c a b n Xóa contact: xóa b contact trong danh sách chat Ch nh s a contact: b n có th ch nh s a thông tin c a các contact

23

Windows Live Messenger

Thay

i trên Messenger

Thay

i trên Messenger

B n có th tùy ch nh Messenger theo cách riêng c a mình! Hãy nh p ch n m i tên th xu ng ngay bên ph i tên c a b n.

Ch n tr ng thái phù h p v i b n Nút tr ng thái s hi n th màu s c t ng ng v i tr ng thái c a b n m i ng i có th theo dõi trên c a s Messenger c a h .

25

Windows Live Messenger

Thay

i trên Messenger (ti p theo)

Nh p ch n Change display name và nh p tên mà b n mu n hi n th và ch n OK.

Tên c a b n s xu t hi n trên c a s danh sách chat c a các b n mình.

26

Windows Live Messenger

Thay

i trên Messenger (ti p theo)

Nh p vào danh sách m i tên th xu ng và ch n Change display picture... ch n hình phù h p nh t v i tâm tr ng c a b n. B n có th ch n hình t Regular pictures: hình ph bi n Ch n Webcam picture.. ch p hình t webcam ho c ghi hình o n video dài 4 giây. Ch n Dynamic picture.. ch n hình t webcam hay o n video 4 giây. n nh nh ng bi u t ng phù h p cho t ng hình hay video. B n có th ch n m t trong các hình v a n nh làm hình hi n th cho mình Nh p vào Browse.. máy. ch n hình t

27

Windows Live Messenger

Thay

i trên Messenger (ti p theo)

thay i phông n n, màu n n trong c a s danh sách hãy ch n danh sách trong ph n m i tên th xu ng và Change scene... Ch n m t trong nh ng hình n n ã có s n ho c nh p vào Browse... l y hình t máy tính. i màu ch n ô màu ho c ch n ôMore colors... Ch n Apply th y s thay i.

nh p ch n OK khi b n ng ý v i hình và màu s c mình ch n thay i thông i p trên thanh tr ng thái hãy gõ ph n mà b n mu n hi n th vào vùng tr ng và Enter s d ng tr ng thái ó. Thông i p mà b n hi n th s giúp b n bè c a b n bi t tâm tr ng c a b n, hay b n ang âu, ang làm gì.
28

Windows Live Messenger

Chia s hình nh

Chia s hình nh
chia s nh v i m i ng i trên Messenger, m c a s và chat v i ng ó r i ch n Photos.

i

Ch n nh mà b n mu n chia s ch n Open.

nh b n ch n s c chèn vào trong h i tho i b n và b n c a b n có th th y.

30

Windows Live Messenger

Truy c p Messenger t tho i di ng

i n

Truy c p Messenger t

i n tho i di

ng

Mobile Messenger kgiúp b n d dàng gi liên l c và liên h v i b n bè b t c n i âu và b t k lúc nào. truy c p hãy nh p URL sau vào trình duy t c a máy i n tho i: Mobile.live.com

32

Windows Live Messenger

Truy c p Messenger t

i n tho i di

ng (ti p theo)

V i d ch v Mobile Messenger b n có th : Gi liên l c v i m i ng i khi b n ngay c trong nh ng cu c h p, trên xe buýt hay nh ng n i b n không th nói to c. Xem s l c. a ch và thêm a ch liên

Xem tr ng thái c a nh ng contact khác (xem h ã ng nhâp hay ch a, hay ang ng nh p trên i n tho i di ng). Tán g u v i nhi u ng cùng m t lúc. i theo nhóm

Chia s c m xúc v i nhau.

33

Windows Live Messenger

Windows Live Messenger: Th c hành & Th o lu n
Hãy th c hi n các thao tác sau: Cài Thêm t Windows Live Messenger a ch liên l c

G i tin nh n chat Qu n lý danh sách liên l c Cá nhân hóa Messenger Chia s nh i n tho i th o lu n và Truy c p Messenger t

Sau m i ph n th c hành b n s có th i gian t câu h i cho ng i h ng d n
34

Windows Live Messenger

© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. Active Directory, ActiveSync, Encarta, Forefront, Microsoft, Outlook, Windows, Windows Live, Windows Mobile, Windows Server, Windows Vista, SharePoint, Silverlight, SkyDrive, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

35

Windows Live Messenger

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful