Prezentul „Ghid pentru realizarea unei locuinte in mediul rural”, realizat de Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii se doreste a fi un material util

pentru autorităŃile publice locale şi populaŃia din mediul rural. Ghidul valorifică proiectele câştigătoare la concursul de soluŃii LocuinŃă unifamilială pentru mediul rural organizat de Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii, realizate de tineri studenŃi ai facultăŃilor de profil din Ńară. Materialul cuprinde noŃiuni orientative de bază, în domeniul construcŃiilor, necesare cu atât mai mult cu cât legislaŃia actuală (Legea 10/1995 privind calitatea în construcŃii) exceptează de la controlul calităŃii clădirile de locuinŃe cu parter şi parter plus un etaj şi anexele gospodăreşti situate în mediul rural şi în satele ce aparŃin oraşelor. ExperienŃa acumulată de Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii de-a lungul timpului, în activitatea de control, ne autorizează să atragem atenŃia asupra necesitaŃii respectării regulilor de construire şi în mediul rural, acolo unde fondul construit este, în general, îmbătrânit şi e nevoie, ca în activitatea curentă de construire şi consolidare, să se aleagă soluŃii viabile de rezistenŃă şi stabilitate şi, totodată, să se respecte tradiŃiile arhitecturale ale zonei. Inspector General de Stat Prof. dr. ing. Dorina Nicolina ISOPESCU

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

PERSPECTIVA

Suprafata construita = 136,60 mp Fundatii continue din beton Structura de rezistenta din stalpi si grinzi din lemn, placare cu rigips, termoizolatie din vata minerala 12 cm si strat de aer 3cm. Acoperis tip sarpanta din lemn, invelitoare tabla curatata termoizolata finisaje: tencuieli obisnuite, zugraveli var lavabil, pardoseli parchet laminat, placi mozaic prefabricat in baie-bucatarie, faianta pereti bucatarie pe inaltimea de 1,5 m. Tamplarie obisnuita din lemn

+ 6,75

+ 5,30

+ 2,83 + 2,55 + 2,10

SECTIUNE
+ 0,90 ± 0,00 ± 0,00 - 0,45

+ 6,75

+ 5,30

+ 2,55 + 2,10

FATADA
+ 0,90 ± 0,00 - 0,45

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

DEPOZITARE +CENTRALA TERMICA

TERASA

BUCATARIE SI LOC DE LUAT MASA

BAIE

DORMITOR

CAMERA DE ZI

HOL S=9,58mp Pardoseala mozaic

VESTIBUL

DORMITOR

CAMARA SAU CASA SCARII

PRISPA

PLAN PARTER-MOBILARE

hp.= 90

hp.= 90 278

DEPOZITARE +CENTRALA TERMICA S=3,68mp Pardoseala mozaic
52 19 41 90 210 19 57 120 74 20

hp.= 90

428

150

20

36

131

17

135 120

17

161

19

52

57 120

154

TERASA S=17,24mp Pardoseala mozaic

BUCATARIE SI LOC DE LUAT MASA S=12,97mp Pardoseala mozaic

BAIE S=4,52mp Pardoseala mozaic

300

90 210

80 210

81

19

81

80 210

19

245

131

19

131

20 22
36

DORMITOR S=7,89mp Pardoseala parchet

20

11

80 210

11

CAMERA DE ZI S=18,57mp Pardoseala parchet
hp.= 90 141.5 120

160 210

HOL S=9,58mp Pardoseala mozaic
341

281

99

90 210

171

80 210

15

19 11

80 210

161

VESTIBUL S=2,12mp Pardoseala mozaic
133 hp.= 90 298 19 90 210

hp.= 90 133 120

125

55

71

19

161

150

DORMITOR S=12.11mp Pardoseala parchet
19 133 148 20

131

hp.= 140

55

125

10 20

41

PRISPA S=16,09mp Pardoseala mozaic

± 0,00

CAMARA SAU CASA SCARII S=4.52mp Pardoseala mozaic

90

hp.= 90

PLAN PARTER

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

10 20

281

17

133 120 hp.= 90

19

133 120 hp.= 90

17

PERSPECTIVA
S. construita 63,20 mp, S. desfasurata 126,40 mp Fundatii continue din beton armat Structura zidarie portanta cu samburi si centuri de beton armat Tamplarie tamplarie exterioara PVC, interioara lemn pardoseala hol-bucatarie-baie mozaic turnat in camp continuu, parchet in camera de zi si dormitoare Finisaje: zugraveli lavabile, faianta pe h=1,5 m fatada tencuiala simpla Acoperis tip sarpanta din lemn de rasinoase cu invelitoare tabla termoizolata

FATADA INTRARE

SECTIUNE REPREZENTATIVA

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

PLAN PARTER

PLAN ETAJ
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

PERSPECTIVA

S. construita Fundatii Structura de rezistenta

Acoperis Finisaje: Tamplarie

= 115,00 mp din beton armat profile metalice zincate inchise cu placi OSB, si rigips, termoizolatie cu vata minerala planseu din profile metalice placat cu placi OSB si rigips, tencuieli subtiri impermeabile tip sarpanta din profile usoare sau lemn, invelitoare din tabla termoizolata tencuieli driscuite, zugraveli lavabile, pardoseli din lemn tratat, placaje gresie si faianta la baie si bucatarie. din PVC si geam termopan

FATADA INTRARE

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

CAMERA

S= 12.70 m.p.
BAIE

CAMARA

S= 2.90 m.p.
MOZAIC

S= 6.50 m.p.
VERANDA

S= 10.10 m.p.
CAMERA

S= 1.80 m.p. S= 9.30 m.p.

HOL

S= 10.70 m.p.

S= 11.30 m.p.

BUCATARIE

SERA

LIVING

S= 6.00 m.p.

S= 19.40 m.p.
TERASA

S= 7.60 m.p.

PLAN PARTER

SECTIUNE REPREZENTATIVA

FATADA LATERALA INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

PERSPECTIVA
S. construita S. desfasurata Fundatii Structura de rezistenta Acoperis Finisaje: Tamplarie = 134.7 mp = 210.5 mp continue din beton armat zidarie portanta din caramida plina cu stalpisori de beton armat tip şarpantă din lemn rasinoase si invelitoare din tigla tencuieli obisnuite, vopsitorii lavabile, pardoseala, gresie la baie-bucatarie-hol si podele laminate în camera de zi - dormitor exterioara PVC cu geam termopan si tamplarie interioara din lemn

SECTIUNE INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

PLAN PARTER

PLAN MANSARDA

FAłADA INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

PERSPECTIVA

S. construita Fundatie Structura de rezistenta Acoperis Finisaje

Tamplarie

134,70 mp continua din beton armat zidarie portanta de caramida cu samburi de beton armat, placata cu polistiren, compartimentari interioare din zidarie tip sarpanta din lemn de rasinoase, invelitoare din tabla profilata tip sau membrana bituminoasa pe astereala de lemn, termoizolata placi mozaicate prefabricate la hol, baie, bucatarie, dusumea scandura la dormitoare si camera de zi, zugraveli lavabile la pereti, faianta ph = 1,50 m la bucatarie si baie, PVC cu geam termopan si lemn la usile interioare

FATADA INTRARE

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

PLAN PARTER-MOBILARE

SECTIUNE REPREZENTATIVA

FATADA LATERALA INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

PERSPECTIVA
S. construita Fundatii Structura de rezistenta = 135,00 mp continue din beton zidarie portanta de caramida cu samburi si centuri de beton compartimentari interioare: panouri rigips pe structura metalica, zidarie 12,5 cm si 25 cm grosime, planseu din lemn tip sarpanta din lemn, invelitoare tabla cutata termoizolata tencuieli driscuite, zugraveli lavabile, pardoseli din lemn tratat, placaje gresie si faianta la baie si bucatarie. obisnuita din lemn

Acoperis Finisaje: Tamplarie

SECTIUNE TRANSVERSALA

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

PLAN PARTER

PLAN PARTER-MOBILARE INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

GHID PENTRU REALIZAREA UNEI CONSTRUCłII
Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii vine în sprijinul cetăŃenilor, prezentând parcursul legal care trebuie urmat pentru realizarea unei construcŃii. Etapele prezentate sunt cuprinse în legile care reglementează activitatea de autorizare şi construire, respectiv: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, normele de aplicare aprobate prin Ordinul nr. 1430/2005 al ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare. Sunt exceptate de la prevederile Legii nr. 10/1995 clădirile pentru locuinŃe cu parter şi parter plus un etaj şi anexele gospodăreşti situate în mediul rural. I. DOCUMENTE NECESARE REALIZARII UNEI CONSTRUCTII CONFORM PREVEDERILOR LEGALE Executarea lucrărilor de construcŃii este permisă numai pe baza unei autorizaŃii de construire sau de desfiinŃare, emisă la solicitarea deŃinătorului titlului de proprietate asupra imobilului teren şi/sau construcŃii, ori a altui act care conferă dreptul de construire sau de desfiinŃare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaŃiilor de urbanism, avizate şi aprobate conform legii. 1. CERTIFICATUL DE URBANISM constituie actul de informare prin care autorităŃile publice locale, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcŃiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinŃele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcŃie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării. În vederea eliberării Certificatului de Urbanism orice persoană fizică sau juridică interesată se va adresa autorităŃilor publice locale cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, cât şi elementele care definesc scopul solicitării. Certificatul de urbanism se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menŃionându-se scopul eliberarii. Certificatul de Urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcŃii. 2. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE constituie actul de autoritate al administraŃiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcŃionarea construcŃiilor. AutorizaŃiile de Construire se emit în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaŃiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii, de către presedintele consiliului judetean sau de catre primar (vezi Anexa). AutorizaŃiile de Construire se emit în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, pe baza documentaŃiei depuse la autorităŃile publice locale, care va cuprinde: a) certificatul de urbanism; b) dovada titlului asupra terenului şi/sau a construcŃiilor; c) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcŃii PAC; d) avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin Certificatul de Urbanism; e) dovada privind achitarea taxelor legale. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcŃii PAC, este extras din proiectul tehnic, elaborat conform conŃinutului cadru şi a prevederilor Certificatului de Urbanism a conŃinutului avizelor şi acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism, întocmit, semnat şi verificat, conform legii. DocumentaŃia tehnică incompletă se restituie solicitantului în termen de 5 zile, în vederea completării. Executarea lucrărilor de construcŃii se poate face numai pe baza Proiectului Tehnic şi a detaliilor de execuŃie. Autoritatea emitentă a AutorizaŃiei de Construire stabileşte o perioadă de valabilitate a acesteia de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările.

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Prelungirea valabilităŃii AutorizaŃiei de Construire se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni. Investitorul are obligaŃia să înştiinŃeze autoritatea emitentă a AutorizaŃiei de Construire precum şi Inspectoratul Teritorial în ConstrucŃii asupra datei la care vor începe lucrările autorizate. În situaŃia în care în timpul execuŃiei lucrărilor, şi numai în perioada de valabilitate a AutorizaŃiei de Construire, survin modificări de temă privind construcŃia autorizată care conduc la necesitatea modificării acesteia, titularul are obligaŃia de a solicita o nouă autorizaŃie, potrivit legii. Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcŃii PAC precum şi proiectele tehnice pe baza cărora se întocmeşte acestea, se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai în domeniul arhitecturii, construcŃiilor şi instalaŃiilor pentru construcŃii. 3. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCłII (CONSTRUIRE/DESFIINłARE) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcŃii se elaborează de colective tehnice de specialitate, persoane fizice sau juridice şi este extras din proiectul tehnic, în concordanŃă cu cerinŃele certificatului de urbanism, cu conŃinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta. ConŃinutul cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcŃii cuprinde piesele scrise şi desenate necesar a fi prezentate spre autorizare. Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor se întocmesc pentru: 1. autorizarea executării lucrărilor de construire PAC 2. autorizarea executării lucrărilor de desfiinŃare PAD 3. autorizarea executării organizării lucrărilor POE 3.1 Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcŃii PAC A. Piese scrise : 8 lista proiectanŃilor, cu numele completat în clar, calitatea proiectanŃilor şi partea de proiect pentru care răspund, şi semnăturile acestora;

8 memoriu general, cu descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcŃii şi care face referiri la amplasament, topografia locului, trasarea lucrărilor, clima şi fenomenele naturale specifice, geologia şi seismicitatea, categoria de importanŃă a obiectivului; 8 memorii pe specialităŃi, cuprinzând descrierea lucrărilor de arhitectură, structură de rezistenŃă, instalaŃii, dotări şi instalaŃii tehnologice, după caz, amenajări exterioare şi sistematizarea verticală. 8 date şi indici care caracterizează investiŃia, cuprinse în anexa la cererea pentru autorizare: suprafata construită desfăşurată, construită la sol şi utilă, înălŃimile clădirilor şi numărul de niveluri, volumul construcŃiilor, procentul de ocupare al terenului POT, coeficientul de utilizare al terenului CUT; 8
devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

8 anexe la memoriu: studiul geotehnic, referatele de verificare a proiectului, întocmite de verificatori atestaŃi de Ministerul Transporturilor, ConstrucŃiilor şi Turismului şi aleşi de investitori, fişe tehnice necesare obŃinerii avizelor în vederea emiterii Acordului unic din competenŃa emitentului autorizaŃiei, potrivit legii, cerute prin Certificatul de Urbanism, documentaŃii specifice necesare pentru obŃinerea, prin grija emitentului autorizaŃiei, a avizelor şi acordurilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecŃia mediului şi a sănătăŃii populaŃiei, avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a condiŃiilor speciale de amplasament sau a funcŃionalităŃii investiŃiei, obŃinute în prealabil de solicitant, acordul vecinilor, conform prevederilor legale în domeniu, exprimat în formă autentică, pentru construcŃiile noi, amplasate adiacent construcŃiilor existente sau în imediata lor vecinătate şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenŃie pentru protejarea acestora, pentru lucrări de construcŃii necesare în vederea schimbării destinaŃiei în clădiri existente, precum şi în cazul amplasării de construcŃii cu altă destinaŃie decât cea a clădirilor învecinate.
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

B. Piese desenate Planuri generale: plan de încadrare în teritoriu planşă pe suport topografic vizat de Oficiul de 8 Cadastru, Geodezie şi Cartografie, la scările 1:10.000; 1:5.000; 1:2.000 sau 1:1.000, după caz; plan de situaŃie privind amplasarea obiectivelor investiŃiei - planşă pe suport 8 topografic vizat de Oficiul de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, la scările 1:2.000; 1:500; 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează: 4 parcela cadastrală pentru care a fost emis Certificatul de Urbanism, descrisă prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaŃă, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziŃia şi înălŃimea la coamă a calcanelor limitrofe, poziŃia reperelor fixe şi mobile de trasare; 4 amplasarea tuturor construcŃiilor care se menŃin, se desfiinŃează sau se construiesc; 4 cotele construcŃiilor proiectate şi menŃinute, pe cele trei dimensiuni (cota +- 0.00, cote de nivel, distanŃe de amplasare, axe, cotele trotuarelor, aleilor, platformelor, etc.); 4 denumirile şi destinaŃiile fiecărui corp de construcŃie; 4 sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; 4 accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaŃiile prevăzute; planul privind construcŃiile subterane va cuprinde amplasarea acestora, în special a 8 reŃelelor de utilităŃi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziŃionarea căminelor, la scara 1:500. În cazul lipsei unor reŃele publice de echipare tehnico-edilitară, se vor indica instalaŃiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentarea cu apă şi canalizare. Planşe pe specialităŃi: = Arhitectură

Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează: planurile cotate ale tuturor nivelelor subterane şi supraterane, cu indicarea 8 funcŃiunilor, dimensiunilor şi suprafeŃelor; planurile acoperişurilor cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a 8 modului de colectare a acestora şi cu indicarea materialelor din care se execută învelitorile; secŃiunile caracteristice, care să cuprindă cota +- 0,00 , cotele tuturor nivelelor, 8 înălŃimile determinante ale acoperişului, - cotele la coamă şi la cornişă, fundaŃiile clădirilor învecinate la care se alătură construcŃiile proiectate; toate faŃadele, cu indicarea materialelor şi a finisajelor, a culorilor, cotate şi cu 8 indicarea racordării la nivelul terenului amenajat; în situaŃia integrării construcŃiei într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea 8 stradală prin care se arată modul de integrare în Ńesutul urban existent.

=

Structura

8 planul fundaŃiilor, redactat la scara 1:50, va releva: modul de respectare a condiŃiilor din studiul geotehnic, măsurile de protejare a fundaŃiilor clădirilor învecinate construcŃiilor proiectate, detalii de fundaŃii, proiect de structură complet pentru construcŃii cu mai multe subsoluri şi cel puŃin 10 niveluri.

=

InstalaŃii

8 schemele instalaŃiilor se prezintă parametrii principali şi schemele funcŃionale ale instalaŃiilor proiectate; 8 dotări şi instalaŃii tehnologice se vor prezenta: - desene de ansamblu; - scheme ale fluxului tehnologic.

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

3.2 Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinŃare PAD A. Piese scrise lista şi semnăturile proiectanŃilor, cu numele completat în clar, calitatea proiectanŃilor 8 şi partea de proiect pentru care răspund; memoriu date generale, cuprinzând: - scurt istoric: anul edificării, meşteri 8 cunoscuŃi, alte date caracteristice, - descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic, menŃionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care se prelevă, - fotografii color (9x12) ale tuturor faŃadelor, - descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului. fişe tehnice necesare obŃinerii avizelor în vederea emiterii acordului unic din 8 competenŃa emitentului autorizaŃiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism. B. Piese desenate Plan de încadrare în teritoriu planşă pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, la 8 scările 1:10.000; 1:5.000; 1:2.000 sau 1:1.000, după caz. Plan de situaŃie a imobilelor plan de situaŃie privind amplasarea obiectivelor investiŃiei planşă pe suport 8 topografic vizat de Oficiul de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, la scările 1:2.000; 1:500; 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează: 4 parcela cadastrală pentru care a fost emis Certificatul de Urbanism; 4 amplasarea tuturor construcŃiilor care se vor menŃine sau se vor desfiinŃa; 4 modul de amenajare a terenului după desfiinŃarea construcŃiilor; 4 sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; 4 plantaŃiile existente şi care se menŃin după desfiinŃare. Pe planşă se indică distinct elementele existente, cele care se desfiinŃează şi cele propuse pentru constructie. Planul privind construcŃiile subterane Cuprinde amplasarea acestora, în special a reŃelelor de utilităŃi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziŃionarea căminelor, la sc. 1:500. În cazul lipsei unor reŃele publice de echipare tehnico-edilitară, se vor indica instalaŃiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentarea cu apă şi canalizare. Releveul construcŃiilor care urmează să fie desfiinŃate Planşele se vor redacta la o scară convenabilă 1:100 sau 1:50, care să permită evidenŃierea spaŃiilor şi a funcŃiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeŃelor şi a materialelor existente: 4 planurile tuturor nivelelor şi planul acoperişului; 4 principalele secŃiuni: transversală, longitudinală, alte secŃiuni caracteristice; 4 toate faŃadele. 3.3 Proiectul de organizare a execuŃiei lucrărilor POE Proiectul de organizare a execuŃiei lucrărilor POE este necesar în toate cazurile în care se realizează o investiŃie. În situaŃia în care acesta nu se prezintă împreună cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, se va obŃine o autorizaŃie de construire separată de cea pentru investiŃia propriu-zisă. A. Piese scrise 8 lista şi semnăturile proiectanŃilor, cu numele completat în clar, calitatea proiectanŃilor şi partea de proiect pentru care răspund; memoriu tehnic care va cuprinde: descrierea lucrărilor provizorii: organizarea 8 incintei, modul de amplasare a construcŃiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale,

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

B. Piese desenate 8 plan general la lucrările de mare amploare se redactează o planşă întocmită conform planului de situaŃie privind amplasarea obiectivelor investiŃiei şi toate amenajările şi construcŃiile provizorii necesare realizării acesteia; La lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a execuŃiei lucrărilor vor putea fi prezentate şi în planul de situaŃie privind amplasarea obiectivelor investiŃiei. II. ACTIVITATEA DE PROIECTARE A CONSTRUCłIEI

PROIECTUL TEHNIC reprezintă documentaŃia (piese scrise şi desenate) care cuprinde soluŃiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiŃii şi în baza căruia se execută construcŃia (arhitectura, rezistenŃa, instalaŃii, semnalizare, detalii, etc.). În proiectul tehnic trebuie să se regăsească propunerile proiectantului privind „Programul de control în faze determinante pentru stabilitatea şi siguranŃa construcŃiei”, program care, în etapa de anunŃare a începerii lucrărilor este supus avizării organelor teritoriale ale Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii. Proiectul tehnic de execuŃie trebuie să fie verificat şi ştampilat de către verificatori de proiecte atestaŃi pe domeniile respective, conform prevederilor legale. Verificatorii de proiecte sunt aleşi de investitor. III. EXECUłIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCłII

OBLIGAłIILE ŞI RASPUNDERILE INVESTITORILOR Investitorii sunt persoane care finanŃează şi realizează investiŃii sau intervenŃii la construcŃiile existente, în sensul legii şi au următoarele obligaŃii referitoare la calitatea construcŃiilor: 8 stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare şi execuŃie pe baza reglementărilor tehnice, a studiilor şi cercetărilor efectuate; 8 obŃinerea avizelor şi acordurilor precum şi autorizaŃia de construire; 8 asigură verificarea proiectului prin specialişti verificatori de proiecte atestaŃi; 8 asigură verificarea execuŃiei lucrărilor de construcŃii prin diriginŃi de santier, pe tot parcursul lucrărilor; 8 acŃionează în vederea soluŃionării neconformităŃilor, a defectelor pe timpul execuŃiei lucrărilor; 8 asigură recepŃia lucrărilor de construcŃii la terminarea lucrărilor şi a perioadei de garanŃie; 8 asigură întocmirea CărŃii Tehnice a construcŃiei şi predarea acesteia către proprietar; 8 asigură expertizarea construcŃiei de către experŃi tehnici atestaŃi, în situaŃia în care la construcŃii se execută lucrări de intervenŃie: reconstruire, transformare, extindere, desfiinŃare parŃială şi reparaŃii, care se fac numai în baza unui proiect tehnic avizat de proiectantul iniŃial sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat, acestea fiind consemnate obligatoriu în Cartea Tehnică a construcŃiei.

OBLIGAłIILE DIRIGINTELUI DE ŞANTIER
8 verifică respectarea legislaŃiei cu privire la produsele pentru construcŃii; 8 asigura utilizarea produselor pentru construcŃii corespunzătoare si cu certificate de conformitate sau agrement tehnic; 8 verifică existenŃa AutorizaŃiei de Construire şi a termenului de valabilitate; 8 verifică concordanŃa între prevederile AutorizaŃiei de Construire şi proiectul tehnic; 8 preia amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului; 8 participă împreună cu proiectantul şi executantul la trasarea generală a construcŃiei şi stabilirea bornelor de reper; 8 predă executantului terenul rezervat organizării de şantier; 8 studiază proiectul, caietul de sarcini, prevederile privind tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcŃiilor; 8 verifică existenŃa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor şi a existenŃei expertizei tehnice, unde este cazul;

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

8 verifică existenŃa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor şi a existenŃei expertizei tehnice, unde este cazul; 8 verifică existenŃa programului de control a calităŃii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii; 8 verifică existenŃa şi valabilitatea avizelor şi acordurilor, precum şi modul de preluare prin proiect a condiŃiilor impuse de acestea; 8 urmăreşte realizarea construcŃiilor în conformitate cu prevederile proiectelor, a caietelor de sarcini, ale reglementărilor tehnice în vigoare şi ale contractului de execuŃie; 8 urmăreşte şi verifică respectarea tehnologiilor de execuŃie în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaŃia tehnică, în contractul de execuŃie şi în normele tehnice în vigoare; 8 interzice executarea lucrărilor de către persoane neautorizate; 8 participă la verificarea lucrărilor în fazele determinante, execută verificările prevăzute în reglementările tehnice şi semnează documentele întocmite urmare verificărilor; 8 asistă la prelevarea probelor de la locul de punere în operă a materialelor componente ale construcŃiei; 8 urmăreşte realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic pe tot parcursul execuŃiei acestora şi admiterea la plată numai a lucrărilor executate corespunzător calitativ şi cantitativ; 8 urmăreşte achitarea de către investitor a sumei echivalente cu 0,7% din valoarea investiŃiei către Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii, eşalonat, pe parcursul derulării lucrărilor; 8 transmite către proiectant sesizările proprii sau ale constructorului, dispun oprirea execuŃiei, demolarea sau refacerea, după caz a lucrărilor executate necorespunzător, în baza soluŃiilor elaborate de proiectant; 8 urmăreşte realizarea măsurilor sau a dispoziŃiilor proiectantului; 8 preia documentele de la constructor şi proiectant şi completează Cartea Tehnică a construcŃiei; 8 urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predă terenul deŃinătorului acestuia; 8 asigură secretariatul comisiei de recepŃie şi întocmirea actelor de recepŃie; 4 urmăreşte soluŃionarea obiecŃiunilor cuprinse în anexa la procesul verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor; 8 predă către investitor/utilizator documentele privind recepŃia şi Cartea Tehnică a construcŃiei, după efectuarea recepŃiei finale. OBLIGAłIILE ŞI RĂSPUNDERILE EXECUTANłILOR 8 începerea execuŃiei lucrărilor numai la construcŃii autorizate în condiŃiile legii şi sesizarea numai pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaŃi; investitorilor asupra neconformităŃilor şi neconcordanŃelor constatate în proiecte, în vederea soluŃionării; 8 asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinŃelor printr-un sistem propriu de calitate, cu responsabili tehnici cu execuŃia atestaŃi; 8 convocarea factorilor care trebuie să participe la fazele determinante şi asigurarea condiŃiilor necesare efectuării acestora; 8 soluŃionarea neconformităŃilor, a defectelor şi a neconcordanŃelor apărute în execuŃie, numai pe baza soluŃiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 8 utilizarea în execuŃie numai a produselor şi procedeelor stabilite prin proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, înlocuirea materialelor sau procedeelor prevăzute în proiect numai pe baza soluŃiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 8 respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuŃie pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzător; 8 sesizarea, în termen de 24 ore, a Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuŃiei lucrărilor; 8 supunerea la recepŃie numai a construcŃiilor care corespund cerinŃelor de calitate şi pentru care a predat documentele necesare întocmirii CărŃii Tehnice a construcŃiei; 8 aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control; 8 remedierea, pe cheltuiala proprie a defectelor calitative apărute din vina sa, în perioada de execuŃie sau de garanŃie stabilite prin contractul de execuŃie; INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

8 readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniŃială, la terminarea execuŃiei lucrărilor; 8 stabilirea răspunderilor tuturor participanŃilor la procesul de producŃie factori de răspundere, colaboratori, subcontractanŃi conform sistemului propriu de asigurare a calităŃii şi a prevederilor legale în domeniu. RECEPłIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCłII ŞI INSTALAłII AFERENTE RecepŃia este o componentă a sistemului calităŃii în construcŃii şi este actul prin care investitorul declară că acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve şi că aceasta poate fi dată în folosinŃă. Prin actul de recepŃie se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaŃiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaŃiei de execuŃie. RecepŃia lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente se efectuează la construcŃii noi sau la intervenŃiile în timp asupra construcŃiilor existente (reparaŃii capitale, consolidări, modificări, modernizări, extinderi, etc.) şi se efectuează în două etape: 8 recepŃia la terminarea lucrărilor; 8 recepŃia finală la expirarea perioadei de garanŃie. 1. RECEPłIA LATERMINAREA LUCRĂRILOR 8 executantul trebuie să comunice investitorului, printr-un document scris, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract; 8 comisia de recepŃie se numeşte de către investitor şi va fi alcătuită din minim 5 membrii, dintre care obligatoriu un reprezentant al investitorului şi un reprezentant al administraŃiei publice locale; ceilalŃi sunt specialişti în domeniu; 8 comisiile de recepŃie pentru construcŃii de locuinŃe parter, parter şi un etaj, cu înălŃimea la cornişă de max. 8 m., cel mult 4 apartamente, cu suprafaŃa max. 150 m2, pentru anexele gospodăreşti şi construcŃiile provizorii vor fi alcătuite din 2 membrii: investitorul sau proprietarul şi delegatul administraŃiei publice locale; 8 investitorul va organiza începerea recepŃiei în max. 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor, comunicând data stabilită membrilor comisiei, executantului şi proiectantului. ReprezentanŃii executantului şi ai proiectantului nu pot face parte din comisia de recepŃie, având calitatea de invitaŃi; 8 proiectantul, în calitate de autor al proiectului construcŃiei, va prezenta comisiei punctul său de vedere privind execuŃia construcŃiei; 8 la recepŃia clădirilor cuprinse în lista monumentelor istorice, investitorii sunt obligaŃi să includă în comisie o persoană desemnată de comisiile locale pentru monumente, ansambluri şi situri istorice; 8 comisia se întruneşte la data, ora şi locul stabilit şi poate funcŃiona numai în prezenŃa a cel puŃin 2/3 din membrii numiŃi. = Comisia de recepŃie examinează prin cercetare vizuală construcŃia şi analizează documentele conŃinute în cartea tehnică a construcŃiei, verificand: 8 respectarea prevederilor din autorizaŃia de construire precum şi avizele şi condiŃiile impuse; 8 executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaŃiei de execuŃie, cu respectarea exigenŃelor esenŃiale, conform legii; 8 referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea; 8 terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi în documentaŃie. La terminarea examinării, comisia va consemna observaŃiile şi concluziile în Procesul verbal de recepŃie şi în termen de 3 zile îl va înainta investitorului cu recomandarea de admitere sau respingere a recepŃiei. = Comisia de recepŃie recomandă amânarea recepŃiei când: 8 se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranŃa în exploatare a construcŃiei; 8 construcŃia prezintă vicii a căror remediere este de durată şi care dacă nu sunt realizate afectează utilitatea construcŃiei; 8 există dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi sunt necesare încercări pentru clarificare. = Comisia de recepŃie recomandă respingerea recepŃiei dacă: 8 se constată vicii care nu pot fi înlăturate, împiedicând realizarea exigenŃelor esenŃiale, fiind necesare expertize, reproiectări, refaceri de lucrări, etc. Procesele verbale de recepŃie la terminarea lucrărilor se difuzează, prin grija investitorului, catre executant, proiectant, organul administraŃiei publice locale emitente a AutorizaŃiei de Construire, organul administraŃiei financiare locale. INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII IV.

Constructorul este obligat să supună recepŃiei numai construcŃiile care corespund cerinŃelor de calitate şi pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii CărŃii Tehnice a construcŃiei. 2. RECEPłIA FINALĂ recepŃia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea 8 perioadei de garanŃie, prevăzută în contract; la recepŃia finală participă investitorul, comisia de recepŃie numită de investitor, 8 proiectantul lucrării, executantul; comisia de recepŃie finală examinează procesele verbale de recepŃie la terminarea 8 lucrărilor, finalizarea lucrărilor cerute de recepŃia la terminarea lucrărilor, referatul investitorului privind comportarea construcŃiilor şi instalaŃiilor în exploatare pe perioada de garanŃie. La terminarea recepŃiei, comisia de recepŃie finală îşi consemnează observaŃiile în Procesul verbal de recepŃie finală, înaintat investitorului împreună cu recomandarea de admitere (cu sau fără obiecŃiuni), de amânare sau respingere a recepŃiei. Procesele verbale de recepŃie finale se difuzează prin grija investitorului organului administraŃiei publice locale, emitent al autorizaŃiei de construire, executantului.

V.

CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCłIEI

Cartea Tehnică a construcŃiei reprezintă ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuŃia, recepŃia, exploatarea şi urmărirea comportării în exploatarea a construcŃiei şi instalaŃiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, documentele şi evidenŃele necesare pentru identificarea şi determinarea stării tehnice a construcŃiei respective şi a evoluŃiei acesteia în timp. Pentru realizarea unor construcŃii de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieŃii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăŃii şi a mediului înconjurător sunt obligatorii realizarea şi menŃinerea, pe întreaga durată de existenŃă a construcŃiilor, a următoarelor cerinŃe: rezistenŃă şi stabilitate, siguranŃă în exploatare, siguranŃă la foc, igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecŃia mediului, izolaŃia termică, hidrofugă şi economia de energie, protecŃia împotriva zgomotului. Asigurarea acestor cerinŃe revine tuturor factorilor implicaŃi în conceperea, realizarea şi exploatarea construcŃiilor, precum şi în postutilizarea lor. Factorii implicaŃi sunt: investitorii, cercetătorii, proiectanŃii şi verificatorii de proiecte, producătorii şi furnizorii de materiale pentru construcŃii, executanŃii şi responsabilii tehnici cu execuŃia, experŃii tehnici, proprietarii şi utilizatorii precum şi autorităŃile publice. RecepŃia construcŃiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentele de execuŃie şi cu documentele cuprinse în Cartea Tehnică a construcŃiilor. Urmărirea comportării în exploatare a construcŃiilor se face pe toată durata de existenŃă a acestora şi cuprinde ansamblul de activităŃi privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare, în scopul menŃinerii cerinŃelor esenŃiale de calitate. IntervenŃiile la construcŃiile existente se referă la lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinŃare parŃială precum şi la lucrări de reparaŃii, care se fac numai pe baza unui proiect şi care se vor consemna obligatoriu în Cartea Tehnică a construcŃiei. Investitorii sunt persoane care finanŃează şi realizează investiŃii sau intervenŃii la construcŃii, una dintre obligaŃiile prevăzute de lege fiind întocmirea CărŃii Tehnice a construcŃiei şi predarea acesteia către proprietar. Cartea Tehnică a construcŃiei cuprinde documentaŃia de execuŃie şi documentele privitoare la realizarea şi exploatarea acesteia, se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului construcŃiei, care are obligaŃia să o păstreze şi să o completeze la zi. Prevederile referitoare la exploatarea construcŃiei sunt obligatorii pentru proprietar şi utilizator. La întocmirea CărŃii Tehnice participă şi proiectanŃii, asigurând prin proiecte şi detaliile de execuŃie nivelul de calitate corespunzător cerinŃelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale, participând la recepŃia lucrărilor executate, la dispoziŃia comisiei în calitate de invitaŃi. INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Proprietarii construcŃiilor au obligaŃia păstrării şi completării la zi a CărŃii Tehnice a construcŃiei şi predarea acesteia, la înstrăinarea construcŃiei, noului proprietar. Administratorii şi utilizatorii construcŃiilor au de asemenea, obligaŃia folosirii construcŃiilor conform instrucŃiunilor de exploatare prevăzute în Cartea Tehnică a construcŃiei. Cartea Tehnică a construcŃiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuŃia, recepŃia, exploatarea, întreŃinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp a construcŃiei şi se definitivează înainte de recepŃia finală. Cartea Tehnică a construcŃiei conŃine documentaŃia de bază şi cuprinde următoarele capitole: 4 capitolul A documentaŃia privind proiectarea 4 capitolul B documentaŃia privind execuŃia 4 capitolul C documentaŃia privind recepŃia 4 capitolul D documentaŃia privind exploatarea, întreŃinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp precum şi jurnalul evenimentelor. Capitolul A - documentaŃia privind proiectarea va cuprinde: a) documente referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcŃiei şi avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului; b) documentaŃia tehnică care se referă la construcŃia respectivă (caracteristici, detalii de execuŃie pentru elementele structurii de rezistenŃă şi celelalte părŃi de construcŃie care asigură funcŃionalitatea şi siguranŃa în exploatare, schemele de instalaŃii realizate, cu toate modificările aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul execuŃiei construcŃiei); c) breviarele de calcul pe specialităŃi; d) indicarea distinctă a diferenŃelor faŃă de detaliile de execuŃie iniŃiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferenŃe; e) caietele de sarcini privind execuŃia lucrărilor. Capitolul B - documentaŃia privind execuŃia va cuprinde: a) autorizaŃia de execuŃie/desfiinŃare a construcŃiei; b) procesul verbal de predare al amplasamentului şi reperului de nivelment general; c) înregistrările de calitate efectuate pe parcursul execuŃiei lucrărilor, documente care atestă calitatea lucrărilor: rezultatul încercărilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor verbale de lucrări ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul de comunicări şi dispoziŃii de şantier, procese verbale de probe specifice şi speciale, etc.; d) procesele verbale de recepŃie teren de fundare, recepŃie fundaŃii şi structura de rezistenŃă, procese verbale de admitere a fazelor determinante; e) procesele verbale privind montarea instalaŃiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială şi consemnarea citirilor iniŃiale de la care încep măsurătorile; f) expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare rezultate ca necesare urmare unor accidente tehnice sau a unor greşeli produse în timpul execuŃiei; g) caietele de ataşament, jurnalul principalelor evenimente (inundaŃii, cutremure, temperaturi excesive, etc.). Capitolul C - documentaŃia privind recepŃia va cuprinde: a) procesele verbale de recepŃie (la terminarea lucrărilor şi cel final) precum şi alte acte anexate pe care comisia de recepŃie le consideră a fi necesar de păstrat în Cartea tehnică a construcŃiei; b) alte acte încheiate urmare cererii comisiilor de recepŃie pentru verificări sau cercetări suplimentare, cu menŃionarea rezultatelor obŃinute. Capitolul D - documentaŃia privind exploatarea, întreŃinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp va cuprinde: a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcŃiei, instrucŃiunile de exploatare şi întreŃinere, lista prescripŃiilor care trebuie respectate pe timpul exploatării; b) proiectele în baza cărora s-au efectuat, după recepŃia finală a lucrărilor, modificări ale construcŃiei faŃă de proiectul iniŃial efectiv realizat; c) actele de constatare a unor deficienŃe apărute după recepŃia executării lucrărilor şi măsurile de intervenŃie luate; d) proiectul de urmărire specială a construcŃiei (dacă este cazul); INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

e) procesul verbal de predare-primire a instalaŃiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a comportării construcŃiei (dacă este cazul); f) referatul cu concluziile anuale şi finale asupra rezultatelor urmăririi speciale (dacă este cazul); g) procesele verbale de predare-primire a construcŃiei în cazul schimbării proprietarului; jurnalul evenimentelor, respectiv: o evidenŃă a verificărilor periodice în cadrul urmăririi comportării în timp şi rezultatele verificărilor şi măsurătorilor, măsurile de intervenŃie în cazul constatării unor deficienŃe, evenimente excepŃionale (cutremure, inundaŃii, incendii, ploi torenŃiale sau căderi masive de zăpadă, prăbuşiri sau alunecări de teren, etc.),procesele verbale întocmite de organele de verificare, rezultatele controlului privind modul de întocmire şi de păstrare a cărŃii tehnice a construcŃiei. VI. RECOMANDĂRI PENTRU BENEFICIARII PROIECTELOR DE CONSTRUCłII DIN MEDIUL RURAL 8 Contractarea execuŃiei lucrărilor de construcŃii să fie efectuată, de regulă, cu firme autorizate, având în acest caz următoarele beneficii: 8 asigurarea controlului de specialitate pe tot parcursul execuŃiei lucrării, folosind sisteme acreditate de asigurare a calităŃii; 8 Acordarea de către firmele autorizate în efectuarea lucrărilor de construcŃii a unor termene de garanŃie rezonabile, diferenŃiate pe tipuri de lucrări, în funcŃie de materialele şi soluŃiile tehnologice folosite, conform prevederilor legale în domeniu. 8 Utilizarea materialelor conforme standardelor de calitate instituite în domeniul construcŃiilor, pentru a asigura: 4siguranŃa în exploatare a elementelor componente ale construcŃiei; 4evitarea viciilor structurii de rezistenŃă a construcŃiei; 4creşterea confortului termic al construcŃiei; 4rezistenŃa îndelungată a finisajelor interioare şi exterioare ale construcŃiei. 8 Executarea instalaŃiilor electrice cu personal autorizat, care să respecte standardele în domeniu şi să instaleze paratrăznete, asigurând totodată luarea măsurilor obligatorii de protecŃie împotriva electrocutărilor şi a incendiilor produse de viciile de execuŃie ale instalaŃiilor electrice. 8 Prevederea de modalităŃi ecologice, practice şi eficiente de evacuare a deşeurilor menajere şi a apelor uzate din gospodărie, fără a afecta vecinătăŃile proprietăŃii. 8 Asigurarea de mijloace suficiente pentru protecŃia împotriva incendiilor şi a calamităŃilor naturale, în funcŃie de specificul zonei de amplasare a locuinŃei şi a gradului de risc seismic; stabilirea căi de acces alternative, spre şi dinspre construcŃie, pentru a le folosi în cazul unei evacuări de urgenŃă, precum şi mijloace specifice, adaptate acestui scop. 8 Identificarea locurilor de maximă rezistenŃă a construcŃiei pentru a le folosi în vederea protecŃiei membrilor familiei pe timpul eventualelor calamităŃi naturale. 8 Declararea valoarii reale a construcŃiei la finalizare pentru a putea beneficia, la o valoare conformă cu realitatea, de eventualele despăgubiri acordate de stat în caz de calamitate. 8 Încheierea de poliŃe de asigurare cu firme specializate, pentru a transfera riscurile către asigurator, în conformitate cu reglementările legale din domeniu pieŃei asigurărilor. VII. INFORMAłII GENERALE PRIVIND ALCĂTUIREA CONSTRUCłIILOR

Pentru obŃinerea unor construcŃii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi menŃinerea, pe întreaga durată de existenŃă a construcŃiilor, a următoarelor cerinŃe: - rezistenŃă şi stabilitate; - siguranŃă în exploatare; - siguranŃă la foc; - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecŃia mediului; - izolaŃie termică, hidrofugă şi economie de energie; - protecŃie împotriva zgomotului. Aceste obligaŃii revin persoanelor implicate în conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcŃiilor, respectiv: investitorilor, proiectanŃilor, verificatorilor de proiecte, producătorilor şi furnizorilor de materiale de construcŃii, executanŃilor, proprietarilor, utilizatorilor, responsabililor tehnici cu execuŃia, experŃilor tehnici precum şi autorităŃilor publice. Lucrările de construcŃie trebuie realizate de personal tehnic specializat, asigurând nivelul de calitate corespunzător cerinŃelor prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuŃia atestaŃi, precum şi printr-un sistem propriu de asigurarea calităŃii. Verificarea calităŃii execuŃiei este obligatorie şi se efectuează de către investitor prin diriginŃi de specialitate sau prin agenŃi economici de consultanŃă. Elementele care alcătuiesc o construcŃie (Figura 1) se pot grupa în două capitole importante: infrastructura şi suprastructura. INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Figura 1

1. FUNDAłIE 2. PIETRIŞ 3. IZOLARE HIDROFUGĂ 4. SUPORT PARDOSEALĂ 5. UMPLUTURĂ 6. PĂMÂNT SĂNĂTOS 7. STÂLPIŞOR DIN BETON ARMAT 8. TROTUAR 9. CENTURĂ DIN BETON ARMAT 10. PLANŞEU

11. IZOLAłIE TERMICĂ 12. PERETE INTERIOR ZIDĂRIE 13. PERETE EXTERIOR ZIDĂRIE 14. BUIANDRUG 15. TÂMPLĂRIE 16. GLAF 17. POP 18. COSOROABĂ 19. CĂPRIOR 20. CLEŞTI

21. PANĂ 22. ASTEREALĂ 23. ÎNVELITOARE 24. JGHEAB 25. BURLAN 26. SAGEAC 27. PAZIE LEMN

1. INFRASTRUCTURA Partea de infrastructură a unei construcŃii este alcătuită din: fundaŃii, pereŃi subsol (dacă este cazul), hidroizolaŃii la fundaŃii şi pereŃii subsolului, placă suport pardoseală parter sau planşeu peste subsol (dacă este cazul), termoizolaŃii la soclu şi sub placa suport pardoseală, strat de ruperea capilarităŃii sub placa suport pardoseală. FundaŃia FundaŃia construcŃiei (Figura 2) este elementul care se află în contact direct cu terenul bun de fundare, transmiŃând acestuia încărcările din greutatea proprie a construcŃiei şi din încărcările accidentale acumulări de zăpadă, utilaje tehnologice, mobilier, persoane.
1. PERETE DE ZIDĂRIE 2. SOCLU 3. FUNDAłIE 4. SUPORT PARDOSEALĂ 5. STRAT HÂRTIE SAC 6. STRAT PIETRIŞ 7. UMPLUTURĂ BINE ÎNDESATĂ 8. IZOLAłIE HIDROFUGĂ 9. MASTIC DE BITUM 10. BORDURĂ + FUNDAłIE 11. TROTUAR 12. PĂMÂNT SĂNĂTOS

a)

Figura 2 INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

FundaŃiile prin modul de transmitere în terenul de fundare a încărcărilor pot fi: fundaŃii directe; 4 fundaŃii indirecte. 4 Terenul de fundare poate fi de mai multe feluri: 8 teren normal de fundare; 4 pământuri loesoide; 4 pământuri cu umflări şi contracŃii mari (contractil). 4 FundaŃiile sunt grupate funcŃie de terenul de fundare şi tipul structurii de rezistenŃă: 8 fundaŃii continue realizate sub pereŃi, pe toată lungimea acestora; 4 fundaŃii izolate (de tip pahar) la stâlpii structurii în cadre şi grinzi de 4 fundaŃie sub ziduri şi care se sprijină pe fundaŃiile pahar; fundaŃii realizate pe radier general de beton armat. 4 8 b) PereŃii subsolului PereŃii subsolului se realizează axat sub pereŃii structurali parter ai construcŃiei şi pot fi alcătuiŃi din: zidărie, soluŃie recomandată numai la pereŃii interiori ai subsolului, legată la partea 8 superioară cu centuri de beton armat; beton armat; beton armat şi zidărie la interior; sistem mixt: beton, zidărie de 8 cărămidă şi piatră; beton armat. Grosimea pereŃilor subsolului va fi cel puŃin egală cu grosimea pereŃilor de la parter, acceptându-se la nivelul soclului o retragere de max. 5 cm. faŃă de zidăria parterului. PereŃii şi planşeul peste adăpostul ALA (Aparare Locala Antiaeriana) se realizează din beton armat, conform prevederilor tehnice specifice. c) HidroizolaŃii la fundaŃii După locul de realizare, hidroizolaŃiile se împart în: hidroizolaŃii orizontale 4 hidroizolaŃii verticale. 4 Lucrările de hidroizolaŃii orizontale se execută la pereŃii interiori şi exteriori ai construcŃiei prin izolarea suprafeŃei de rezemare a zidăriei pe fundaŃii, pentru oprirea pătrunderii umidităŃii din fundaŃie în zidărie. Pentru întreruperea capilarităŃii pământului de sub stratul de beton suport al pardoselii parter se aşterne un strat de pietriş sau balast, in grosime de 10 - 12 cm. Lucrările de hidroizolaŃii orizontale sub ziduri pot fi de tip rigid, executate din mortar de ciment/nisip şi apastop sau din materiale bituminoase sub forma de folie montată pe toată grosimea peretelui, la o înălŃime de minim 30 cm. de cota trotuarului, realizate din două straturi de împâslitură bitumată sau carton asfaltat, lipite cu două straturi de bitum. În cazul unui teren cu nivelul apei subterane ridicat, apropiat de cota pardoselii subsol, se impune realizarea unei hidroizolaŃii orizontale şi sub placa suport pardoseală subsol. Lucrările de hidroizolaŃii verticale sunt lucrări de etanşare executate pe suprafaŃa exterioară a elementelor de construcŃie pentru protejarea împotriva umezirii prin infiltrarea umidităŃii din terenul de fundare sau exfiltrarea apei din interior spre exteriorul construcŃiei (de ex. rezervoare de apă). Lucrările de hidroizolaŃii verticale la subsoluri se aplică pe suprafeŃele verticale ale pereŃilor subsol aflaŃi în contact cu pământul, pentru a proteja construcŃia împotriva umidităŃii pământului şi se realizează de la nivelul tălpii fundaŃiei până la minim 30 cm. peste nivelul trotuarului de protecŃie sau al terenului. HidroizolaŃiile verticale se pot realiza prin: soluŃii hidrofuge aplicate prin vopsire pe suprafaŃa de izolat; 4 lipirea de materiale tip folie bituminoasă pe suprafaŃa care trebuie izolată şi 4 protejarea acesteia cu zidărie din cărămidă plină, grosime 12,5 cm.; utilizarea de folie de tip cauciuc plastifiat. 4 Lucrările de hidroizolaŃii orizontale se execută la pereŃii interiori şi exteriori ai construcŃiei prin izolarea suprafeŃei de rezemare a zidăriei pe fundaŃii, pentru oprirea pătrunderii umidităŃii din fundaŃie în zidărie. Pentru întreruperea capilarităŃii pământului de sub stratul de beton suport al pardoselii parter se aşterne un strat de pietriş sau balast, in grosime de 10 - 12 cm. Lucrările de hidroizolaŃii orizontale sub ziduri pot fi de tip rigid, executate din mortar de ciment/nisip şi apastop sau din materiale bituminoase sub forma de folie montată pe toatăgrosimea peretelui, la o înălŃime de minim 30 cm. de cota trotuarului, realizate din două straturi de împâslitură bitumată sau carton asfaltat, lipite cu două straturi de bitum.

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

În cazul unui teren cu nivelul apei subterane ridicat, apropiat de cota pardoselii subsol, se impune realizarea unei hidroizolaŃii orizontale şi sub placa suport pardoseală subsol. Lucrările de hidroizolaŃii verticale sunt lucrări de etanşare executate pe suprafaŃa exterioară a elementelor de construcŃie pentru protejarea împotriva umezirii prin infiltrarea umidităŃii din terenul de fundare sau exfiltrarea apei din interior spre exteriorul construcŃiei (de ex. rezervoare de apă). Lucrările de hidroizolaŃii verticale la subsoluri se aplică pe suprafeŃele verticale ale pereŃilor subsol aflaŃi în contact cu pământul, pentru a proteja construcŃia împotriva umidităŃii pământului şi se realizează de la nivelul tălpii fundaŃiei până la minim 30 cm. peste nivelul trotuarului de protecŃie sau al terenului. HidroizolaŃiile verticale se pot realiza prin: soluŃii hidrofuge aplicate prin vopsire pe suprafaŃa de izolat; lipirea de materiale tip folie bituminoasă pe suprafaŃa care trebuie izolată şi protejarea acesteia cu zidărie din cărămidă plină, grosime 12,5 cm.; utilizarea de folie de tip cauciuc plastifiat. c) Placă suport pardoseală parter La construcŃiile fără subsol este realizată prin turnarea unei plăci de beton slab armate pe un strat suport din pietriş sau balast cu grosimea de 10 - 12 cm., aşternut peste un strat termoizolator în vederea reducerii pierderilor de căldură prin placă. Pentru a se evita scurgerea laptelui de ciment din beton se aşează peste stratul de pietriş un strat de izolare (de ex. hârtie tip kraft).

Planşeul peste subsol Se realizează conform prevederilor din proiectul tehnic, grosimea stratului de beton şi armarea plăcii fiind calculate şi stabilite de proiectant, conform prevederilor normativelor şi instrucŃiunilor tehnice din domeniu. Dacă subsolul nu este încălzit, termoizolaŃia se va monta sub planşeul peste subsol. Grosimea sau tipul termoizolaŃiei precum şi prinderea acesteia pe elementele de construcŃie trebuie prevăzute prin proiect. TermoizolaŃia se montează pe faŃa rece a elementelor de închidere perimetrală. 2. SUPRASTRUCTURA Suprastructura unei construcŃii este alcătuită din: pereŃi portanŃi sau structură de rezistenŃă în cadre şi pereŃi de umplutură, pereŃi despărŃitori (de compartimentare), centuri, planşee şi buiandrugi din beton armat, scări de acces la nivelele superioare, acoperiş (care poate fi de tip terasă sau tip şarpantă) cu învelitoare din materiale bituminoase, ceramice sau din tablă. a) PereŃii portanŃi sunt pereŃii de rezistenŃă care preiau şi transmit la fundaŃii încărcări din propria greutate, încărcări provenite de la planşee şi acoperiş precum şi încărcările mobile provenite de la oameni, mobilier, zăpadă, vânt, cutremur, etc.
1. PERETE DE ZIDĂRIE 2. STÂLPIŞOR DIN BETON ARMAT 3. ARMĂTURĂ ANCORATĂ ÎN FUNDAłIE 4. ARMĂTURĂ ANCORATĂ ÎN ZIDĂRIE

d)

Figura 3 INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

PereŃii portanŃi la clădirile de locuit cu subsol, parter şi parter şi un etaj se pot realiza din: 4zidărie de cărămizi sau blocuri ceramice arse; 4zidărie din blocuri bca; 4zidărie din blocuri de beton cu agregate uşoare; 4pereŃi din lemn; 4pereŃi din chirpici sau piatră; 4pereŃi cu structură mixtă. PereŃii portanŃi din zidărie de cărămidă ceramică arsă se pot realiza din: 4cărămizi presate pline - dimensiuni 240x115x63 mm.; 4cărămizi şi blocuri ceramice cu goluri verticale dimensiuni: 290x140x88 mm., 290x240x138 mm., 365x180x138 mm. Mărci minime pt. cărămizi şi mortar, funcŃie de gradul de protecŃie antiseismică a construcŃiei şi numărul maxim de niveluri:
nr. maxim de niveluri 1 3 Gradul 6 Marca cărămidă 50 75 Marca mortar 10 25 Marca cărămidă 50 75 Gradul 7 Marca mortar 10 25 Gradul 8 Marca cărămidă 50 75 Marca mortar 25 50 Marca cărămidă 75 100 Gradul 9 Marca mortar 50 50

La construcŃiile de gradul de protecŃie antiseismică 8 şi 9 se vor prevedea numai cărămizi de calitatea I-a. PereŃii portanŃi din zidărie de cărămidă trebuie să îndeplinească condiŃiile: 8 grosimea zidurilor, determinată prin calcul întocmit de proiectantul de specialitate; 8 distanŃa între pereŃii portanŃi este determinată de înălŃimea şi numărul de niveluri, tipul planşeului şi de gradul de protecŃie antiseismică impus de zona de amplasare a construcŃiei; 8 amplasarea şi dimensionarea golurilor mari (uşi – ferestre) se face având în vedere condiŃiile impuse de prevederile normativelor tehnice privind satisfacerea cerinŃelor de stabilitate şi siguranŃă la sarcini verticale şi orizontale; 8 îmbunătăŃirea comportării pereŃilor la sarcinile verticale (greutatea proprie şi încărcări) şi la sarcinile orizontale (vânt, cutremur) se realizează prin: 4înglobarea în zidărie a stâlpişorilor de beton armat la intersecŃiile zidurilor portante; 4centuri din beton armat continui, pe tot perimetrul construcŃiei la partea superioară şi la toate zidurile; 4armarea locală a zidăriei cu armătură înglobată în rosturile orizontale. PereŃii portanŃi din zidărie bca se pot realiza din blocuri GBN, dimensiuni 600x250x200 mm. sau GBC, dimensiuni 490x240x200 mm; se pot utiliza pentru realizarea de construcŃii parter sau parter şi un etaj, cu respectarea condiŃiilor de asigurare la cutremure prin realizarea de stâlpişori din beton armat la intersecŃiile zidurilor sau ca zidărie de umplutură în cazul structurilor în cadre de beton armat. Pentru realizarea zidăriei se utilizează mortar adeziv. În cazul utilizării la pereŃii exteriori se recomandă şi realizarea unei termoizolaŃii exterioare, aplicată pe partea exterioară. PereŃii portanŃi din lemn se utilizează cu precădere la construcŃii turistice, construcŃii provizorii, case de vacanŃă şi locuinŃe din zonele montane, având capacitate de izolare termică şi fonică bună, greutate proprie redusă, uşurinŃa în execuŃie şi rezistenŃa bună la solicitări seismice. Pentru asigurarea rezistenŃei în timp la atacul insectelor şi ciupercilor precum şi asigurarea împotriva incendiului este necesară tratarea cu soluŃii ignifuge şi insecticide. Durabilitatea structurilor din lemn creşte dacă se iau măsuri de împiedicarea pătrunderii apei în lemn. PereŃii din lemn se pot executa din lemn brut, lemn prelucrat parŃial, lemn ecarisat (grinzi, stâlpi, dulapi, scânduri) sau din produse pe bază de lemn – PAL, PFL, OSB, etc. PereŃii portanŃi din chirpici se utilizează cu precădere la realizarea anexelor gospodăreşti şi a locuinŃelor în mediul rural, de confort şi durată de exploatare redusă, cu regim de înălŃime parter, expuse la o degradare rapidă în cazul pătrunderii umezelii în masa de chirpici. Pentru asigurarea unei durate de exploatare crescută, recomandabil este realizarea unei fundaŃii din beton înălŃate peste cota generală a terenului şi realizarea stratului hidroizolator orizontal, care să nu permită umezirea pereŃilor prin capilaritate. PereŃii portanŃi din piatră se utilizează la realizarea anexelor gospodăreşti şi spaŃiilor pentru depozitare. INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

PereŃii portanŃi cu structură mixtă se realizează prin combinarea diverselor materiale, care asigură preluarea încărcărilor şi rezistenŃă termică sporită, durabilitate mare în timp şi aspect plăcut, cum sunt: 8 pereŃi din beton armat monolit şi cărămidă la interior, sistem aplicat la realizarea unor spaŃii de locuit în demisoluri sau subsoluri; 8 pereŃi din piatră şi cărămidă, pentru subsoluri şi pereŃi de faŃadă, unde pot avea aspect decorativ; 8 pereŃi cu structură mixtă complexă – cărămidă şi piatră pe fiecare faŃă şi un strat de beton la interior. PereŃii despărŃitori au rolul de a asigura compartimentarea spaŃiului interior al construcŃiei pe funcŃiunile concepute prin proiectare şi se pot realiza din: zidărie de cărămidă ceramică arsă, zidărie din blocuri bca sau blocuri de beton cu agregate uşoare, lemn sau produse din lemn de tip sandwich, panouri rigips. PereŃii despărŃitori trebuie să asigure prin materialele alese şi grosimea lor izolarea fonică între spaŃiile create. La partea superioară a pereŃilor din zidărie se realizează o centură din beton armat pentru asigurarea conlucrării cu structura de rezistenŃă a construcŃiei. b) Structura de rezistenŃă în cadre din beton armat, monolit sau prefabricat, este alcătuită dintr-un ansamblu de stâlpi şi grinzi, care prin intermediul planşeului preiau încărcările permanente şi utile şi le descarcă prin fundaŃii în terenul bun de fundare. Închiderea şi compartimentarea spaŃiilor se realizează cu zidărie de umplutură, ancorată de structura de rezistenŃă. Zidăria de umplutură se poate realiza din cărămidă plină, cărămidă cu goluri, blocuri ceramice, blocuri BCA. c) Golurile de ferestre şi uşi, indiferent de dimensiunea şi poziŃia golurilor, se bordează la partea superioară cu buiandrugi din beton armat, rezemaŃi pe zidăria unde este realizat golul pe lungimea de minim 25 cm. (stânga/dreapta golului). d) Centurile din beton armat se realizează la partea superioară a tuturor zidurilor realizate din zidărie, interioare şi exterioare, asigurând o legătură continuă, la acelaşi nivel, între toate elementele construcŃiei şi planşeul din beton armat. Centura din beton armat este necesară şi în cazul în care planşeul este realizat din lemn sau alte materiale, care se reazemă şi sunt ancorate de centură. Centura din beton armat se realizează pe toată grosimea zidului, având înălŃimea minim 25 cm. şi se izolează termic pe suprafaŃa spre exterior. e) Planşeul este un element de rezistenŃă al construcŃiei, realizat pe suprafaŃă plană, de regulă în plan orizontal, împărŃind construcŃia pe verticală şi care preia încărcările permanente şi utile pe care le transmite elementelor de rezistenŃă pe care reazemă – zidărie portantă, grinzi şi stâlpi din beton armat sau din lemn. Planşeele pot fi realizate din: beton armat monolit; prefabricate din beton armat; planşee din lemn, cu grinzi şi suprafaŃa de circulaŃie din lemn; planşee din bolŃişoare de cărămidă pe grinzi metalice, etc. Dimensionarea planşeelor – stabilirea grosimii betonului şi armarea, dacă sunt de beton sau dimensiunile elementelor componente dacă sunt din lemn, se face de către un proiectant autorizat prin proiectul de execuŃie. f) Scările de acces în clădiri şi la nivele superioare sunt elemente componente ale suprastructurii, proiectate şi calculate de un proiectantul specializat care a întocmit proiectul casei şi care asigură legătura pe verticală între nivelele construcŃiei precum şi cu terenul pe care este amplasată casa. Scările pot fi compuse din: rampa, trepte şi contratrepte, podest de odihnă, balustrade de protecŃie, grinzi de vang. La realizarea unei scări se are în vedere relaŃia între înălŃimea treptelor şi lăŃimea acestora, respectiv: 2 h + L = 62 - 64 Scările pot avea forme diferite, în funcŃie de spaŃiul de amplasare şi materialele din care este alcătuită: 4scări interioare sau exterioare; 4scări cu rampe drepte sau rampe curbe; 4scări principale sau secundare; 4scări într-o rampă (sau două) sau scări balansate; 4scări cu trepte înalte sau joase. INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

8

8

În funcŃie de materialele din care se realizează componentele structurale, pot fi: scări realizate în sistem unitar, integral din: 4 beton armat monolit sau prefabricat; 4 lemn; 4metal; 4piatră. scări realizate în sistem mixt, cu: 4 vanguri din: - beton armat (turnate monolit sau prefabricat); - lemn (masiv, lamelar sau stratificat); - metal (oŃel, aluminiu) 4 trepte portante din: - beton (prefabricate, mozaicate); - lemn (masiv, lamelar, stratificat); - metal (oŃel, aluminiu); - piatră; - sticlă stratificată.

g) Acoperişul este subansamblul constructiv prezentat în Figura 4, format din elemente structurale şi nestructurale care închide clădirea la partea superioară, peste ultimul nivel construit. Învelitoarea este componenta exterioară a acoperişului care protejează clădirea împotriva agenŃilor naturali de mediu. După panta acoperişului se împart în: acoperişuri tip terasă, cu panta sub 7%; 8 acoperişuri tip şarpantă, cu pante mari peste 7%. 8 Acoperişul tip terasă este realizat pe planşeul peste ultimul nivel, pantele de scurgere ale apei fiind asigurate prin realizarea unui planşeu înclinat sau prin montarea cu pantă a materialelor care alcătuiesc hidro şi termoizolaŃia terasei. Acoperişul tip şarpantă asigură colectarea şi scurgerea apelor prin realizarea de versanŃi, jgheaburi şi burlane.
1. CENTURĂ DE BETON 2. PANŞEU 3. IZOLAłIE TERMICĂ 4. COSOROABĂ 5. CĂPRIOR 6. POP ÎNCLINAT 7. PANĂ 8. CLEŞTE 9. POP VERTICAL 10. PANĂ DE COAMĂ 11. COŞ DE FUM

Figura 4

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Tipul de spaŃii aflate direct sub acoperiş defineşte alegerea sistemului de alcătuire a acoperişului şi învelitorii, respectiv: mansarde; 8 poduri circulabile, de utilitate redusă sau ocazională; 8 8 poduri necirculabile, fără utilizare; 8 poduri tehnice. Pantele acoperişurilor sunt importante la alegerea tipului de învelitoare pentru care se asigură protecŃia la apă, în cadrul versantului aceasta poate fi constantă, continuă, cu rupere de pantă sau variabilă pentru versanŃii curbi. 8 8 8 Suportul direct al învelitorii poate fi alcătuit din: plăci de beton plane sau curbe; astereală din lemn sau alte produse lemnoase; pane, căpriori sau şipci din lemn, profile metalice sau din beton armat. La alegerea materialului pentru învelitoare se au în vedere condiŃii legate de: amplasarea construcŃiei din punct de vedere geografic; media cantităŃilor de precipitaŃii căzute şi tipul preponderent – ploaie, zăpadă; condiŃii impuse de specificul local. Tipuri de învelitori utilizate la acoperişurile tip şarpantă: învelitori din lemn: şiŃă sau şindrilă, folosite cu precădere în zona de deal şi munte, unde materialul local de construcŃie este lemnul, în special lemnul de răşinoase; învelitori din tablă: neagră, zincată, de aluminiu, de cupru, din tablă plană sau profilată, protejată prin vopsire; învelitori ceramice: Ńigle solzi, Ńigle profilate tip Marsilia, olane; învelitori din carton bitumat, folosite la construcŃii provizorii, în mediul rural, la construcŃii cu pantă mică, se remarcă prin durata de viaŃă redusă; învelitori din materiale plastice dure, armate cu fibră de sticlă tip PAS; învelitori din fibre bitumate protejate cu piatră naturală tip BARDOLIN, ONDULIN.

8 8 8

8 8 8 8 8 8

Acoperişurile terasă se realizează peste planşeul ultimului nivel şi pot fi circulabile sau necirculabile, straturile componente şi ordinea de montare fiind prevăzute de proiectantul autorizat prin proiectul de execuŃie, respectiv: stratul de difuzie vapori şi bariera de vapori, termoizolaŃie, şapă nivelare, strat difuzie vapori, hidroizolaŃie, protecŃie hidroizolaŃie.

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

PROCEDURA ELIBERĂRII CERTIFICATULUI DE URBANISM

Solicitant

Completează şi depune o cerere tip care va cuprinde elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, cât şi elementele care definesc scopul solicitării

Consiliu JudeŃean / Primărie

Analiză cerere

Se restituie in 5 zile, dacă: - nu este adresată corect; - nu e completată corect; - nu a plătit taxa; - nu se poate identifica terenul.

Se reŃine pentru eliberarea certificatului de urbanism

Eliberarea certificatului de urbanism în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menŃionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia, cu următorul conŃinut: - Regimul juridic al imobilelor: - situare în intravilan sau extravilan; - dreptul de proprietate asupra imobilului şi serviciile care grevează asupra acestuia; - extras din documentaŃiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului sau din regulamentul aprobat care instituie un regim special asupra imobilului (zone protejate, interdicŃii temporare sau definitive de construire, zone declarate de interes public s.a.) - Regimul economic al imobilelor: - folosinŃa actuală; - destinaŃia stabilită prin documentaŃiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobate; - reglementări fiscale specifice localităŃii sau zonei respective - Regimul tehnic al imobilelor: - procentul de ocupare a terenului (P.O.T.); - coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.); - dimensiunile şi suprafeŃele minime sau maxime ale parcelelor; - echipare cu utilităŃi; - circulaŃia pietonilor şi autovehiculelor, accesele şi parcajele necesare; - alinierea terenurilor şi a construcŃiilor faŃă de străzile adiacente terenului şi distanŃele construcŃiilor faŃă de proprietăŃile vecinilor; - înălŃimea construcŃiilor şi caracteristicile volumetrice ale acestora; - sistemul constructiv şi principalele materiale de construcŃie permise; - înfăŃişarea construcŃiei, expresivitatea arhitecturală, echilibrul compoziŃional, finisajele, etc. – dacă acestea sunt prevăzute în regulamentele aprobate; - modul de executare al construcŃiilor; - lucrările conexe de interes public necesare funcŃionării obiectivelor. - EnunŃarea avizelor şi studiilor necesare la depunerea proiectului pentru autorizaŃia de construire Certificatul de urbanism se semnează de către preşedintele Consiliului JudeŃean sau de Primar, după caz, de Secretar şi de Arhitectul Şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al administraŃiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuŃiilor stabilite conform legii.

Înscrierea în registrul Certificatelor de Urbanism

Se face publică lista Certificatelor de Urbanism emise

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

PROCEDURA ELIBERĂRII AUTORIZAłIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINłARE

Solicitant

Completeaza si depune o cerere tip impreuna cu certificatul de urbanism, dovada titlutlui asupra terenului si/sau a constructiilor, proiectul tehnic pentru autorizarea lucrarilor de constructii, avizele si acordurile legale stabilite prin certificattul de urbanism, dovada privind achitarea taxelor legale

Consiliu JudeŃean / Primărie

Analiză cerere

Se restituie in 5 zile, dacă: - nu este adresată corect; - nu e completată corect; - nu a plătit taxa; - nu se poate identifica terenul.

Se retine pentru eliberarea Autorizatiei de Construire

Eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. Conditii care pot fi puse de emitent: - amplasare, destinatia, alcatuirea functionala si constructive, infatisarea constructiei; - utilizarea domeniului public; - protejarea proprietatilor particulare in vecinatate; - protectia mediului; - prevenirea si stingerea incendiilor. Autorizatia de construire/desfiintare se semneaza de catre presedintele Consiliului Judetean sau de Primar, dupa caz, de Secretar si de Arhitectul Sef sau de catre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

Cu 5 zile inainte de inceperea lucrarilor, titularul anunta in scris emitentul AC/AD

Cu 30 de zile inaintea inceperii lucrarilor, titularul anunta in scris Inspectoraratul de Stat in Constructii

Inscrierea in registrul Autorizatiilor de Construire/Desfiintare

Se face publica lista Autorizatiilor de Construire/Desfiintare emise

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

PRECIZĂRI privind completarea formularului

"CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM" 1) - Numele şi prenumele solicitantului: - persoană fizică sau - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia şi a calităŃii solicitantului în cadrul firmei. 2) - Pentru persoana fizică, se completează cu date privind domiciliul acesteia; - Pentru persoana juridică se completează cu date privind sediul social al firmei. 3) -Alte elemente de identificare, în situaŃia în care adresa poştală nu asigură identificarea imobilului: 4 fişa bunului imobil, sau 4extras de Carte Funciară, sau 4elemente de reper, general cunoscute, sau 4 numărul de ordine şi suprafaŃa de teren înscrise în Registrul agricol, sau 4plan topografic, sau 4plan de situaŃie din cadrul unor studii şi/sau planuri urbanistice elaborate în zonă. Pentru localităŃile care dispun de planuri topografice, se vor anexa planuri la scara 1:500 si 1:2000, cu indicarea imobilului. 4) - Se completează cu elemente care definesc scopul emiterii Certificatului de Urbanism, selectate din următoarele categorii (pozitiile 4.1. - 4.5.): 8 4.1. Autorizarea executării lucrărilor de construcŃii

4.1.1. Lucrări de construire - se vor înscrie denumirea investiŃiei şi se va specifica în care categorie se încadrează, conform enumerării de mai jos: a) - lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaŃie sau de reparare a construcŃiilor de orice fel, precum şi a instalaŃiilor aferente acestora; b) - lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcŃii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecŃie, stabilite conform legii; c) - lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare, privind căi de comunicaŃie, reŃele şi dotări tehnico-edilitare, noi capacităŃi de producere, de transport, de distribuŃie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare si de retehnologizare a celor existente; d) - împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaŃii verzi, parcuri, pieŃe şi alte lucrări de amenajare a spaŃiilor publice; e) - lucrări de foraje şi excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospecŃiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări; f) - lucrări, amenajări şi construcŃii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea; g) - organizarea de tabere de corturi, căsuŃe sau rulote; h) - lucrări de construcŃii cu caracter provizoriu, chioşcuri, tonete, cabine, spaŃii de expunere situate pe căile şi spaŃiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataŃiilor agricole situate în extravilan; i) - cimitire - noi şi extinderi. 4.1.2. Lucrări de desfiinŃare - se va înscrie denumirea construcŃiei/amenajării şi se va specifica în care categorie se încadrează, conform enumerării de la pct. 4.1.1. 4. 2. - OperaŃiuni notariale privind circulaŃia imobiliară (vânzări, cumpărări, concesionări, cesionări, 8 dezmembrări, parcelări, comasări, partaje, succesiuni, etc.). 4.3. - Adjudecarea prin licitaŃie a proiectării lucrărilor publice. 8 4.4. - Cereri în justiŃie. 8 4.5. - Alte scopuri. 8

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN / PRIMARIA PRESEDINTE / PRIMAR Nr ....... din ................. CERTIFICAT DE URBANISM Nr. ..............din...................

Urmare cererii adresate de.......................................cu domiciliul /sediu in judetul........................municipiul/orasul/comuna........................satul...........................strad a.........................nr.......bl.........sc.....et.......ap.......telefon/fax.............................., email...................................................inregistrata la nr..... .........din....................... In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, se CERTIFICA: Pentru imobilul teren si /sau constructii situat in judetul .........................................................., municipiul/orasul/comuna........................, satul...................., sectorul......., cod postal..........strada................................nr.........bl............sc........et............ap.........sau identificat prin ....................... In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr........... /..............., faza PUG/PUZ/PUD, aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local ...................nr........./..... 1 REGIMUL JURIDIC ...................................................................................................................................... 2. REGIMUL ECONOMIC ...................................................................................................................................... 3. REGIMUL TEHNIC ...................................................................................................................................... Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat / nu poate fi utilizat in scopul declarat pentru/intrucat: ...................................................................................................................................... 4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE: a) b) c) Titlul asupra imobilului(copie legalizata) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii : PAC PAD POE Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic

c.1. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: □ alimentare cu apa □ canalizare □ alimentare cu energie electrica □ alimentare cu energie termica □ gaze naturale □ telefonie □ salubritate □ transport urban

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Altele □ c.2. Avize si acorduri privind: □ securitatea la incendiu □ protectia mediului □ □ protectia civila □ sanatatea populatiei

Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant: d.1.Avize /acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau serviciilor descentralizate ale acestora: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... d.2. Alte avize/acorduri: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... d.3. Studii de specialitate: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Documentele de plata ale urmatoarelor taxe: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Către, Presedintele Consiliului judetean ............................................................. Primarul1 CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAłIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINłARE Subsemnatul1...................................................................,CNP|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cu în judeŃul ................................................... ...............

satul..................................sectorul..........cod postal..........................strada.................... nr........bl............sc............et.........ap.......telefon/fax..............e-mail ............................... În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea AUTORIZAłIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINłARE Pentru imobilul-teren şi/sau construcŃii-situat în judeŃul...................

..................satul ................................. sectorul................................ cod poştal ................strada ..................... nr. ................... bl............... sc. ......... et. .......ap. .... Cartea funciară ......................................................................................................................................... Fişa bunului imobil. sau numărul cadastral În vederea executării lucrărilor de : ................................................................................. În valoare de: .................................................................................................................. respectiv de .................................................... - arhitect/conductor arhitect cu drept de semnatura, inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr. ,in onformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata. Proiectul de arhitectura din cadrul documentatiei PAC / PAD a fost luat in evidenta Filialei teritoriale......................a Ordinului Arhitectilor din Romania cu nr.............................din............................. respectiv de............................................ - arhitect cu drept de semnatura, in conformitate cu prevederile Legii 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata.

1

Se completează, după caz: - Primarul General al municipiului Bucureşti - Primarul sectorului ___ al municipiului Bucureşti - Primarul municipiului................................................... - Primarul oraşului ................................................... - Primarul comunei ......................................................

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Verificarea proiectului (PAC, PAD), în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a fost efectuată de(7)
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Durata executării lucrărilor, solicitată în baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcŃii - PAC/PAD/POE" anexat prezentei, este de ...................luni/zile. Anexez prezentei cereri: 1. Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizată): ..................... 2. Certificatul de urbanism nr..................................... din ...... (copie) 3. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, în două exemplare, compus din: ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... 4. Urmatoarele „Fise Tehnice” insotite de documentatiile necesare obtinerii avizelor/acordurilor 5. cerute din Certificatul de urbanism, in vederea emiterii Acordului unic: .............................................................................................................. ...................................................................................................................... 6. Urmatoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism, altele decat cele cuprinse in ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... 7. Acordul unic: ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... 8. Anexa la „Cererea pentru emiterea Autorizatiei de construire/desfiintare” completata cu tate 9. elementele necesare descrierii lucrarilor pentru care se solicita autorizatia. 10. Lista documentelor de plata a taxelor legale in vederea autorizarii: ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte si ma angajez sa respect in cunostiinta prevederilor legii, Autorizatia de construire si documentatia aferenta vizata spre neschimbare. Data.................................... Semnatura .....................

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN / PRIMARIA PRESEDINTE / PRIMAR Nr.............din................ AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE /DESFIINTARE Nr. ....................din....................... Urmare cererii adresate de1 d-na/dl................................................................................... cu domiciliul/sediul2 in judetul..............................municipiul/orasul/comuna ......................... satul..............., sectorul......................., cod postal........... strada...................nr...............bl.........sc……..et......ap...telefon / fax .............................., email ..............................inregistrata la nr......................din....................................... In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, se AUTORIZEAZA: EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE /DESFIINTARE pentru: 3 ............................................................................................................................................. - pe imobilul teren si/sau constructii situat in judetul ............................... municipiul/orasul/comuna ................................., satul.....................sectorul....,cod postal........ strada…...................... nr….bl..........sc.......et......ap..... . Cartea funciara4 Fisa bunului imobil sau nr. cadastral - lucrari in valoare de5 ......................................................................................... - in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC) desfiintare (PAD) nr.: 6..................... elaborat de______________________________cu sediul in judetu l____________________ localitatea __________________ strada_________________________nr. bl. sc. et. ap. respectiv de - architect cu drept de semnatura, in conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de architect, republicata. CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A. DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/ PAD VIZATA SPRE NESCHIMBARE IMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE, FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE. Nerespectarea intocmai a documentatiei vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor sii acordurilor obtinute) constituie infractiune sau contraventie, dupa caz, in temeiul prevederilor art. 24 alin. 1, respectiv art. 26 alin. 1 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata. Orice alte lucrari sunt interzise. Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatiei constituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art. 20 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata si poate atrage raspunderea disciplinara a arhitectului. B. TERMENUL DE VALABILITATE ALAUTORIZATIEI este de luni/ zile de la data emiterii, interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate. C. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de luni/zile calculata de la data inceperii effective a lucrarilor ( anuntata in prealabil ), situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intraga durata de executie a lucrarilor autorizate. ______________________________________________________ 1 Numele si prenumele solicitantului 2 Adresa solicitantului 3 Denumirea lucrarii, descrierea concisa a lucrarilor autorizate, precum si alte date extrase din PAC/PAD 4 Se completeaza cu datele extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil, dupa caz 5 Valoarea lucrarilor, declarata de solkicitant, inscrisa in cererea de autorizare, calculate in functie de suprafata construita desfasurata a constructiilor ori valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente din devizul general al investitiei 6 Se completeaza cu nr. proiectului si data elaborarii *) Se va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

D. TITULARULAUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT : 4Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul model F.17 ) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul model F.18) la Inspectoratul de Stat in Constructii , impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate. 4Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii, conform formularului anexat autorizatiei (formularul model F. 19) la Inspectoratul de Stat in Constructii al judetului/mun. Bucuresti, odata cu convocarea comisiei de receptie. in perfecta stare autorizatia de construire si 4Sa pastreze pe santier documentatia vizata spre neschimbare, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toata durata executarii lucrarilor. 4In cazul in care, pe parcursul executarii lucrarilor, se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic, etc. ), sa sisteze executarea lucrarilor, sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei, precum si Directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national. 4Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si de protectie a mediului, potrivit normelor generale si locale. materialele care 4Sa transporte la nu se pot recupera sau valorifica, ramase in urma executarii lucrarilor de constructii. zile de la 4Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de terminarea efectiva a lucrarilor. 4La inceperea executiei lucrarilor, sa monteze la loc vizibil ''Panoul de identificare a investitiei” (Vezi anexa nr. 8 la Normele metodologice). 4La finalizarea executiei lucrarilor, sa monteze la loc vizibil ''Placuta de identificare a investitiei ''. 4In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie, sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia, cu cel putin 15 zile inantea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor). 4Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizarii investitiei. 8Toate constructiile proprietate particulara se declara, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a Autorizatiei de Construire/ desfiintare ( inclusiv durata de executie a lucrarilor). 4Sa solicite “Autorizatia de securitate la incendiu” dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut avizul de securitate la incendiu. PRIMAR, numele si prenumele semnatura SECRETAR, numele si prenumele, semnatura ARHITECT-SEF*, numele si prenumele semnatura Taxa de autorizare in valoare de lei ........................................... a fost achitata conform chitantei nr.....................din ........................................... Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct / prin posta la data de.........insotita de..............( ) exemplar(e) din documentatia tehnica, impreuna cu avizele si acordurile obtinute, vizate spre neschimbare.

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIłIEI*)
ŞANTIER ÎN LUCRU VEDERE DE ANSAMBLU

Denumirea şi adresa obiectivului ............................................................ Beneficiarul investiŃiei .............................................................................. (numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul) telefon ...................................................................................................... Proiectant general .................................................................................... (numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul) telefon ...................................................................................................... Constructor ............................................................................................... (numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul) telefon ....................................................................................................... Numărul autorizaŃiei de construire/desfiinŃare şi numărul autorizaŃiei de organizare de şantier (dacă este cazul) ............... din data de ................ Eliberată de ............................................................................................... Termenul de execuŃie a lucrărilor, prevăzut în autorizaŃie ........................ Data începerii construcŃiei ........................................................................ Data finalizării construcŃiei ........................................................................

NOTĂ: 1. Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm (literele având o înălŃime de cel puŃin 5 cm), confecŃionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor. 2. Vederea de ansamblu poate fi: fotografie după machetă, o perspectivă sau o faŃadă reprezentativă (principală) a investiŃiei. ___________ *) Modelul pentru panoul de identificare a investiŃiei este cel stabilit prin Ordinului Ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 63/N din 11 august 1998.

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr.......din.........privind lucrarea.............................................executata in cadrul contractului nr……………………………...........din ...............................,incheiat intre.............si intre................pentru lucrarile de .......................................1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr............. eliberata de.............la .................., cu valabilitate pina la ................................ 2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul .............., fiind formata din: ............................... (nume si prenume) 3. Au mai participat la receptie: ...................... (nume si prenume) ... 4 ...............................(calitatea) . Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: .............................................................................................................................................. .............................................................................................. 5.Comisia de receptie recomanda urmatoarele:................................. .............................................................................................................6. Prezentul proces-verbal, continind .... .file si ... anexe numerotate, cu un total de ... file, a fost incheiat astazi ......................... la .... ..............in ... exemplare. Comisia de receptie*) Investitor/proprietar: Delegat al administratiei publice locale: *) Nume, prenume si semnatura.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA Nr.....din...…………..privind lucrarea………………………………... autorizata cu nr………….....din..........., cu valabilitate pina la ……………......, de catre 1 …………………………………………..... . . Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul …………...........,fiind formata din:...………………………………… 2 ............................................................................... (nume si prenume) . Au mai participat la receptie: ................................ (nume si prenume) 3 ..................................................(calitatea) . Comisia de receptie finala, in urma examinarii lucrarii si a documentelor, a constatat urmatoarele:………………………………………………………………. 4 ……………………………………………………………………………………………... . 5 Valoarea obiectului este de……………... lei, conform listei anexa 1. . In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune:…………………………………………………………………………………………… 6 ……………………………………………………… . Prezentul proces-verbal, continind ... file si ... anexe numerotate, cu un total de …......file, a fost incheiat astazi............. la ..., in .... exemplare. Comisia de receptie finala*) Investitor/proprietar Delegat al administratiei publice locale: *) Numele, prenumele si semnatura.

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Precizări privind eliberarea Autorizatiilor de construire
Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede la art. 4 următoarele: 8 AutorizaŃiile de Construire/desfiinŃare (Certificatele de Urbanism) se emit de preşedinŃii consiliilor judeŃene, de primarul general al mun. Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor mun. Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor pentru executarea lucrărilor, după cum urmează: a) preşedinŃii consiliilor judeŃene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se execută: 1. pe terenuri care depăşesc limita unei unităŃi administrativ teritoriale; 2. în extravilanul comunelor, cu excepŃia construcŃiilor reprezentând anexe gospodăreşti şi ale exploataŃilor agricole, până la 100 mp. b) de primarii municipiilor, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al acestora, cu excepŃia celor care se execută pe terenuri care depăşesc limita unităŃii administrativ teritoriale. c) de primarul general al mun. Bucureşti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută: 1. pe terenuri care depăşesc limita administrativ teritorială a unui sector şi cele din extravilan; 2. la construcŃii reprezentând monumente istorice, clasate sau în procedură de clasare, potrivit legii; 3. lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reŃele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafaŃă, de transport şi de distribuŃie, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, telecomunicaŃii – inclusiv fibră optică, precum şi lucrări de modernizare şi/sau reabilitări pentru străzile care sunt în administrarea primăriei municipiului Bucureşti. d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepŃia: celor care se construiesc pe terenuri care depăşesc limita administrativ teritorială a sectorului şi cele din extravilan, a lucrărilor la construcŃii reprezentând monumente istorice, clasate sau în procedură de clasare potrivit legii precum şi la lucrările de modernizări, reabilitări, extinderi de reŃele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafaŃă, de transport şi de distribuŃie, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, telecomunicaŃii – inclusiv fibră optică, precum şi lucrări de modernizare şi/sau reabilitări pentru străzile care sunt în administrarea primăriei mun. Bucureşti, inclusiv branşamente şi racorduri aferente reŃelelor edilitare. e) de primarii oraşelor, pentru: - lucrările care se execută în teritoriul administrativ al acestora, cu excepŃia celor realizate pe terenuri care depăşesc limita unei unităŃi administrativ teritoriale; - la construcŃii reprezentând monumente istorice, clasate sau în procedură de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în zonele construite protejate, în zonele de protecŃie a monumentelor istorice, definite potrivit legii şi în ansamblurile de arhitectură şi siturile istorice unde solicitantul va obŃine avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor, pe baza documentaŃiilor de urbanism avizate şi aprobate conform legii şi cu avizul arhitectuluişef al judeŃului. f) de primarii comunelor, pentru lucrările care se execută: 4în intravilanul localităŃilor componente, în vederea realizării de locuinŃe individuale şi a anexelor gospodăreşti ale acestora, precum şi, cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeŃene în vederea executării lucrărilor la celelalte categorii de construcŃii; 4 la construcŃii reprezentând monumente istorice, clasate sau în procedură de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în zonele construite protejate, în zonele de protecŃie a monumentelor istorice, definite potrivit legii şi în ansamblurile de arhitectură şi siturile istorice unde solicitantul va obŃine avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor, pe baza documentaŃiilor de urbanism avizate şi aprobate conform legii şi cu avizul arhitectuluişef al judeŃului. 4 în extravilanul comunelor pentru construcŃii reprezentând anexe gospodăreşti şi ale exploataŃiilor agricole, până la 100 mp.

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

REGLEMENTĂRI TEHNICE ÎN CONSTRUCłII
P 100 - 1/2006 C 83 – 1975 P 7 – 2000 P 10 – 1986 NP 001 – 1996 C 169 – 1988 NE 012 – 1999 NE 013 – 2002 C 11 – 1974 C 28 – 1983 P 59 – 1986 P 85 – 1996 C 130 – 1978 P 2 – 1985 CR6-2006 C 17 – 1982 P 104 – 1983 P 113 – 1981 Cod de proiectare seismică Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri C 83 - 75 - Îndrumător privind executarea trasării de detaliu in construcŃii Normativ privind fundarea construcŃiilor pe pământuri sensibile la umezire Normativ privind proiectarea si executarea lucrărilor de fundaŃii directe la construcŃii Cod de proiectare si execuŃie pentru construcŃii fundate pe pământuri cu umflări si contracŃii mari Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaŃiilor construcŃiilor civile si industriale Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat Cod de practica pentru execuŃia elementelor prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat InstrucŃiuni tehnice privind alcătuirea si folosirea in construcŃii a panourilor din placaj pentru cofraje InstrucŃiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel – beton InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton Normativ pentru proiectarea construcŃiilor cu pereŃi structurali de beton armat InstrucŃiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor Normativ privind alcătuirea, calculul si executarea structurilor din zidărie Cod de proiectare pentru structuri din zidărie InstrucŃiuni tehnice privind compoziŃia si prepararea mortarelor de zidărie si tencuiala InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea si executarea pereŃilor si acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat InstrucŃiuni tehnice privind proiectarea, executarea si recepŃionarea pereŃilor despărŃitori din panouri prefabricate pe baza de produse lemnoase InstrucŃiuni tehnice pentru executarea zidăriilor din piatra bruta Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrările de zidărie Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din otel , ale construcŃiilor civile , industriale si agricole Calculul si alcătuirea elementelor structurale din beton , beton armat si beton precomprimat Ghid pentru proiectarea scărilor si rampelor la clădiri Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scărilor pentru circulaŃia pietonala in construcŃii Normativ pentru proiectarea construcŃiilor din lemn Îndrumător privind utilizarea in construcŃii a plăcilor din lemn şi a plăcilor din fibre de lemn Ghid privind execuŃia protecŃiilor prin hidrofobizate a materialelor de construcŃie aparente (lemn, beton, cărămida, piatra naturala si artificiala)

C 193 – 1979 C 14 – 1982 C 150 – 1999 STAS 10.107/0– 90 GP 089 – 2003 NP 064 – 2002 NP 063 – 2002 NP 005 – 2003 C 36 – 1986 GE 030 – 1997

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

LEGISLAłIE ÎN CONSTRUCłII
Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 10/1995 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, cu modificările si completările ulterioare precum si Normele metodologice de aplicare aprobate prin Ordinul nr. 1430/2005 al ministrului transporturilor, construcŃiilor si turismului. privind calitatea in construcŃii , modificata prin H.G.R. nr. 498 / 2001 , privind reactualizarea limitelor amenzilor contravenŃionale si prin Legea nr.587/2002 - pentru modificarea art.40 republicata cu modificările si completările ulterioare. Legea administraŃiei publice locale privind amenajarea teritoriului si urbanismul; Legea nr. 289/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. privind protejarea monumentelor istorice; Legea nr. 259/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protecŃia monumentelor istorice; Legea nr. 258/2006 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 43/2000 privind protecŃia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naŃional. ServituŃi privind regimul juridic al contravenŃiilor aprobata prin Legea nr. 180 / 2002 cu modificările si completările ulterioare privind gospodărirea localităŃilor urbane si rurale si Legea nr. 515/ 2002 de aprobare a OrdonanŃei Regulament general de urbanism - republicat,cu modificările si completările ulterioare Ghidul primarului şi al consilierilor locali. SoluŃii constructive pentru realizarea locuinŃelor în mediul rural cu respectarea cerinŃelor din Legea nr. 10/1995. privind evaluarea conformităŃii produselor cu modificările si completările ulterioare si HG de aplicare. privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice , aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 325/2002 si O.G.R. nr. 174/2002 , privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate Regulament privind controlul de stat al calităŃii in construcŃii Regulament de recepŃie a lucrărilor de construcŃii si instalaŃii aferente acestora şi H.G. nr. 940/2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcŃii

Legea locuinŃei nr.114/1996 Legea nr.215/2001 Legea nr.350/2001

Legea nr.422/2001

Codul Civil O.G.R. nr. 2/2001 O.G.R. nr. 21/2002 H.G.R. nr.525/1996 GE 040-1999

Legea nr.608/2001 O.G.R. nr. 29/2000

H.G.R. nr.272/1994 H.G.R. nr.273/1994

H.G.R. nr.766/1997

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times