You are on page 1of 5

Telugu sex stories: వదన

December 2, 2014 by admin

Telugu sex stories “ఆహ..అలగ..నమమదగ…. చకకడ….ఊక…ఆహ…కతకతల….ఇష…..ఆబగ ఉకడకడ…..ఇకక చకకడ…..నలకన లపలక తయయకడ…ప
ప జ…”

“లకజ…నవవ బతల మట
ట కకట
ప డతకట నక ఇకక కస రగపతకద……పక మకడ…పపప న కడబగ షప చసవ…చడ ఈ పత బకక ….సవసనలత తడ తడగ….మట
చల వడ గ అయపతకద.”న రమమలన వడ గ తస వవరకగ నకతననర , వ వర నకడల బజ గ ఉననపడ అసకకలపతకగ తల పకకక తపప. ఒకకసర ఒళళ జలదరకచకద. చనన
ల ఉననయ.చరనవవత వడన చస, ఎడక చయయ మ వర తల మకచ తస
గడ కటక లకచ మ దకగలట న నవవత చససననడ. మ వర చససనన పక పజ క న కళళ అరమడపల
కటక వప చపసస మధయ వలన, ఉకగరక వలన కదప వడక హయ చపప. వడ కడ చతస కకద దనన నలపకకటననట
గ లద..”
ట సపష
ట క గ తలసస కద.“ఛ..వధవ…ఏకట
ట ఆ పన…..సగ

వడ వకక చసస గట
గ …లకజ…చకకచకవ……”అన ఆయన మడ
ట గ అనన వడక వనపడట
ట . అద మ అయనననకన ఆయన నకడక ఆప“న పళళక పక చకడనక నకకదక సగ
డ నన

ల వ ప తపపర. ఇపడ ఆయన కళళ న మహక వప ఉననయ. న రకడతడల మధయల ఆయన తల ఉకడబట
ట కటక లన న మరద కనబడ అవకశమ లద. న మరద ల వ ప కసగ చసస

మఆయన మడ
డ న న నట
డ న కడసస కనబమమలఎగరస ఎల ఉకద అన కళ
ప క తసకనన.ఆయన మడ
ప తన అడగ న మరదన. వడ ఒక సర ఆర వళళ, ఇకకసర తమమదవళళ చపకచ
అదరకద అనన ఎకక ప
ట షన ఇచచడ. వడ చపపన 6-9 ఆకగల నక చల బగకద.
“ఏమకడ….రకడ…ఇక ఆగలన….మ మగతననన న ఆడతననక చరచకడ”

మతసగ గణగ, మ ఆయన లచన తడలక ఎదరగ గకతకకరచననర. ఆయన లవడ బగ నగడ యద
డ నక రడ అయయకద. నమమదగ మడ
డ న న పక క ఆకచర. పపదల ఆబగ

ఆయనదనన దగ
గ రగ లకకననయ, నమమదగ ఆయనద న దకట
ట లక
ప క దరతకద.“ఆ….ఆబబ….సమమగఉకదర……లకజ కడక……అలగ….నమమదగ తయయ….అబబ…పట
పమ దరతననట
ట భల సమమగ దరచతననవరయ…. న మగడ…”

మ ఆయన దడ
డ పరసగ లపలక దగకద. ఇక దకపడ మదలయయకద. న పక ల ఆయన అవశక గభ గభ మన గద
డ తకద. దబబ దబబక నక గకత ల తడ ఆరపతకద. న మగడ కడ
ఇకత బగ దకగగలడ అనపకచట
ట దకగతననర, ఆయన దకగతకట మకచక దనక అనగణకగ చపడ చసస కద. కటక ల న మరద చత కట
ట డ కడ తర సస యక జరకకటకద.

“ఆ….అ..మమ……అ..అ…అ..బబ…….ఏమ ….దకగ …..త….. నన…. వ .ర….న మగడ…..పక చచచపతకదర….దమడ….దకగర…..న రకకమగడ…..”మ ఆయన న
పకన లగ లగ దకగతననర. ఒక చతస న చళళ పసకత ఇకక చతస న తడన గట
ట గ పట
ట కన ఎగరగర పటససననర. పక పచచడ అయపతకద. ఒక అయద నమషల అల కమమ

కమమ కరచకననర. నక భవప
ట పస కలగకద కన ఇకకకకచకసప దకగ త బగకదనపకచకద, నగనక గ పడకనన న పరదలన రసస ఆయన నమమదగ నననఆయన మదక తసకననర.
ఆయన మహక న చళళ మధయ ల పట
ట నన ఒకసర కటక వకక చస. న మరద న నగన దహనన చసస ఇకక చయయ ఆడసస న ఉననడ, న గద
డ వడక పకయర గ కనగడతకద. పపక
అనపకచ ననవడక ఎదరగ తరగ మ అయనన దగ
గ రగ హతసకనన. ఇపడ వడక న చకడ
ప పకయర గ కనబడతననయ, వడ ఇకక HP కడతన ఉననడ. నమషక….రకడ

నమషల……మడ నమషల…..సననగ గరక వనబడకద. మ ఆయన అలసట గ పడకననర. నన లచ పసవ లస ల నట వస నమమదగ వకటకట ల వ ప నడచ, పల
ప ల అడగలసస నన
వకటకట
గ ర వడఅరచయయ త
ర క అయకద, వడ నమమదగ న వనక నడచడ. నడసస న న పరదలన సమమగ రససనడ. రకడ పర
డ దగ
ట లన ఎడక చస గద
ప క వళళ. న మరద క అర

తడమతననడ. వకటకట
గ ర ఆత
ట మకచడ, న చళ
ట కగ తడమతననడ, నన వడ పడగన చతలకతసకన “రర…న
ప కవళ
ప గన ఒకకసరగననన ఆక
ప న పసకత న తడమదల దగ
రకకమగడ…..మగలన కత నవవతరచ……లపల ఇకక దరదగన ఉకదర”

రహసయక గ గణగ,…వడమడ
డ న లకగ లకచ ల బ టక తసడ, బడ ల ల ట వలగల నల
ట మద మప చస వడక
ట లగ బగ నగడ ఉకద.. నన గడక ఆనకన న కల ల పకలప కచన గట
ప గరళళ కర
న పక లక దర చపకచ.

“న మద
డ ల వదన…..నక తలస న పక న కసక దచ ఇకకడ తరసస వన..అకదక కరచకకకడ..న దమమ కసక అలనఉకచ…..లకజ……ర….”“అబబ…ఏకటర..వదనన పట
ట కన
ల పయననన మట”
లకజ అకటవ…అకతల లకగ లపత లకవ

“అదమ లదకడ వదన గర …మ చల
డ న ల సపగ దగసడ.“అబబ…..మళళ…న
ప గర కసక న బల
ప కయ తపకచపతకద. మకద లపలక తయయనయకడ…”అకట న పకలక వడ మడ
పకల దరద రగతకద ర,,,,,మరద…తకదరగ దకగర……వధవ…..”

వణ
గ రగ లకకనన…న పకలక ల స పగ దరచ దకపడ మదలట
ణ దగ
ట డ, నక చల తమమరగ ఉకద.ఆ…ఆఅ……అమమ….ఆక….అక…..దకగ..అలన…..ఇకక….ఆ….ఆ….”

న మరద దబబ దబబ క నక మత పతకద, గర చస గచచతననడ లవడన పకల, న అరప ల బటక రకకడ ఒక చతస న నర మస ఇకక చయయన న గద
డ మద వస దకగతననడ. ఒక
నమషక పట న బకకన హనక చస ననన మకదక వకగ పట
గ ర వడ లవడ వచచగ తగలతకద. ఒద
ట డ, గద
డ దగ
డ ననట
ట చస వడ వకక, కన అసకల వనట
ట లడ, ఇక వనడన రకడ
చతల కచన గట
ట మద వస పట
ట కన వకగనన. ఇపడ న పక ఉబబ వడ లవడక కరక
ట ల హట ల ఉకద. నమమదగ న వనక నకచ గటననదరచడ,“ఆహ……
అమమ….నపప….నమమదగ…..లకజకడక…అద పకర….గట
ట గ అరవలన ర…..జగరసగ దకగర..న రకకమగడ….”

నక సమమగ ఉకద వడ వకగపట
ట దకగతకట…న నడమన ఆసరగ చసకన లగ లగ గద
డ తననడ వడ మడ
డ క నమసకరక చల బలమకద వడ బలపక ల…అల ననన ఒక పద
నమషలపట నటగ దకగ దకగ జగటగ న పర
డ కక గ ఉకద.
ట ల మద కరచసడ. లచ నకచనన కన పకకత బద
“గడమరనకగ…వదన గర….బగననర..“

అద అల
ప ర నవవ, కనబమమల కకచక ల పకతస న కళ
ప పలక చసస అడగడ.
“గడ మరనకగ మరద గర….ఎల జరగకద ప
ట యణక..అతస గర, మమగర ఎల ఉననర, నవవకకడవ మతసక ల డడవ చసవ“
“అకత బగన ఉననరదన.. నవవల ఉననవ, ఇకట
ప ఎవవర లరగ ఫల
ప ఎకజయ ఆ…?”

ఆప
ట శన అడగతననపడ వడ కళళ న సళ
ప న తడమతననయ, అదగ..అకకడ వడ నక నచచద. కళళతన కడప చససస డ వధవ.

ల న ఫగర..??”
“ఆక…ఎకజయ…కన నవవమ చసవ, అవన పద
డ ళళద
డ ర అకట సకటమకట కబట
ట వళళరనవవమట నయన అనన రజల అకకడ…ఎవర

న నకచ ప
ట శన క సమధనమ వడక ఎకకవకట, నన ఎదర చలప ప
ట శన కడ సకధకచసరక వడ ఉకకర బకకరయడ, కకచక తడబట ల బ టక తలసస కద. ప
ట శన అడగ ఇకక పజ తసకకదమన
మకదక వకగ. ల పటక పనన పట
ట లదమ అద కసస జరపయ మహననత శఖరల బయట పడయ. బల
ప క గరకచ చమ క చపపల నన గమనకచ లప చనన గడ కళ
ప న చళ
ప లయల

ల న. నయస పపర పజ
ఇరకకననయ, బ
ట ల దదప కనబడ
డ య. ఇకకకచక మకదక వగత అసల పరసగ ల బటక వచచసస యమ అననకత ఉబబ ఉన
ట లన న బయల రకడ వడక ల నక జకట
చతలక తసకన కడ ల పట న సరచయయల, అలగ వదలసరక నమమదగ న పకకన వచచ కరచననడ
“ఏకట మరద గరక చనవ ఎకకవవతకద …..”

ఓరకకట త చసస అనన, అకసమతసగ వడ చయయ న నడక మద పడకద. ఒకకసర వయయవల
ట ల కరకట తగలనట
డ మట అననట
ట .
ట కద. మతసగ కళళ మసకనన. ఇక వడక అడ
“అబబ…న మద
డ ల వదన…ఎకత కలకతననరకడ…మ ఎతసల ననన చకపతననయ…. వదన…కకచక వటన తకచచ..ప
ప జ……”
న ఒళళ న సవధనక ల లనలద, ఐన అనన ఒకకసర అపపజపపలక బట
ట పత వడ సపడ క కకచక బ
ట క వస..

పకకత చతసడగ ఉకద. నన కళళ ప ల న గదలక వచచడ. మగడ ల బ టకళళనపడ ఇల దకగవణ గ గ ఉకద. “వదన…ఇపడ నవవ ఎల ఉననవ తలస………………. పకకకకకచవ. న గటక లపలక దరచకవలన న పలకవ చల ఆశ గ ఎదర చసస కదర…. “కరక ట వదనమమ…. ఈ పరస స తల ప మరద త వయకచకవడక ల తపప లద. .. అతన దడ ప కల ప తరగ మరద వకక చస అపపటక అతన పపట వపపస డ వస. ల పన పకరటక ఎకకవ “ఏకటవదన…. లపల బ ట మద కడ మచచకల బగ కనబడతన ట లదమ నలక రకగ జకట ఒడపగ పట ట కననడ. ఈ రజ వడవసస డన తలసకన వడత ఇకద తకదరగ దకగచచకన ఛకస వససకదనకల. ప నకదక మనసలన ఆయనక థకకక చపకనన. “ఆహ…మరద….అల తడమకయయ…సగ గ గ ఉకద. చతన న మరద మడ డ మద ట యర మద ఉననడ. ఈ వడ న మగడ లవడ క లద. “వదన….మరద….. అబబ దకగలట అకట ఇలగ మదలవవల..నవవతననర.లకజకడక….మగడ లనపడ వచచదకగ వడన ఏమకటర?” “రకక మగడ అకటరనకకట” సగ గ గ గణగ. చకళళ మళళ చసకవచచ కన మకద మ ఆయన రకకడ ఒక మకచ పట వయకచకవలన ఉకద.న ససనల దగ గ రక రకకడ. లకగ వపపకకడన కకద పకట న లగడకత న పక మద ఇకక కకత ఆససదన ఉకద.. రకడ తడలన నననగ రససననడ. న పట ట మద సననతక గ ప కల ప తపపడ. వడ నల ఆరటపడడక లద. కలజ రజల ప ఎకతమకదన చకపవ. జరచతననయ. మ అననయయ క తలసస. వల డ లపల నకచ ఎగరగర పడతకద.రర ఈ వదన పరదల నవ అననట ట ట మద చయయస నలక న ల బ టక పట “న……ఒద డ ద డ …బతలచచససననయ………వదన గర……. చనన వచచ న కళ ప దగ ల కద. “ఒరయ మరద….మరద…ఇకత ఎల పకచవయయ… చససన కడప నకడపతకద.” మదక లకకనన….న మకదరక ఎతసగఉకద.చకపకర…. హకక వపపటపడ వడ వళళ న చన ట డ కవడక వల ట క గ మట ప నన సవతకత ప డగలగతనన. అబబ మ ఆయన దనకకటబగ నగడ కనబడతకద.ఇష……ఆ…” లపల చల ఇబబకదగ ఉకద. న మరద నమమదగ న లకగ న ల పక లపతననడ. అకతగన నవవత ఎల?” అమయకకగ అడగతననడ. తరగ ల పకకక న పపపన పగలదయర.వడ చయయ న పక మద వసస డన. అలగనడచకకట మ బడ పడకనన.. నన కళళమసకన ఆ ఆనకదనన ఆసవదససనన.ఒద డ ల చపపన . పకట ల చసన దగ ప న మడ వడ భజక నభజననతకతకద.ర ఇకక ఆగలన …మళళ ఆయనచచసస ర. కడప నకడ దకగచచకన దదప 10 రజల ప నన బగ సలపలగ ఉననయ. న పర ట ల ప పదనన తకత వణ ణ చస కననకట ట ..” నజకగన సగ గ గ ఉకద. మమమలన ఆ రజ బ డ కట ట కననన తలస“ ట . కడ ల వ ప చననన అయయ నకకబడచకన జకట ట లకచ సదమన లగ పడచన కనబడతననయ. మకచక మద వల పకకక తరగ ట క గ ఉకద. ల పకకకబతననవగ ఇక న ఇష ట క…. తపలకట కమకచల.ఇకదకటనకచ ఎదరచససనన. నననగ ఉనన న తడల వడ చతక సహకరసస ల పల పక ల కద వడ వల ఏ కణన ల నన న కననసకపదన తకచచ.న తడల నననగ ఉకటయ. వడ బల ప కయ చసస నక నరఊరపతకద.. జకట “అబబ…చనన…. సర కన నన న చళళన. అకకడ ల బ టక తస కడవలనపసస కద.ఇపడ వడ లవడ ల స పగ న పకల దగపయకద.చకపతననవ మరద…. వడ చయయ పడగన నపలక మత ట ట క అలర ల న. ఒడపగ న పకట న కకదక లగసడ. “ఆ…అబబ…. ఇవళ మనద డ ర శభనమ. “అమమ…. న చళళ చససకట నక బత సనమల డ చళళ భమల గరస ససననర. మరక ఫరవలదల మ అననయయ కడ చల బతల వగతర ననన దకగటపడ” చనన వడ దగ గ ర నక మహమటమమకద. ణ ఏమకటర? అద వషయకవడ అదగతననడ.నవవ నజకగ లకజ లన ఉననవ. ట మద సమమగ రససననడ. కన ఆయనద అసల లవడమ కష డ క లక వళళ. కకద కననగహ మద ఎకకవ దదష ట పడతననడ.“ “ఛ…ఏకటయయ ఇద…. సళ మసకన వడ వడ సపరర ల క ఎదరచససనన. నక దరద బగ ఎకకవతకద. ఇకక న పక ల తసవకట న గకత ల నకచ ల బ టక వససకదమనయయ…” అప ట యతనక గ ల బతక అనస. పకకక తరగ పడకననకదక న ఎడక పరద పకక భగక ఎతసగ ఉకద.చపపగ. వడ గ తగలకద. అకకడనకచ పరగట ట లప వడ లఘవకగ న ల పట పట ట కననడ. పకన ఎల తడమల కడ తలద. “వదనమమ….. అయన ఇకక కననపకకట న భరస దకగడగ. మ ఆయన ఈ రజ ల బటక వళ ట మద చయయపడకద. ఒక చనన న ల పక పకగకచ నపల న నట ప క తసకననడ.వదనన ఎవర “అనయయక వదన…ఇనన నధల ఎదరగ పరచ ననన మట గ ర నకచ ఎనన సర ట కవద డ కట ఎల. ననననమమదగ వల గ ర నకచ చసస అచచక మ అయన లన ఉననడ. వడ న గద డ ల వప ఆబగ చససననడ. చల కల గ ఉననడ.ఎకదకల పసకతవ?” గమగ అడగన ప ట మకచ న పలకల ట శనక వద చయయ మర రచచపతకద. వడక కవలకనవ వడ వతకకకటననడ. వడ న పక భగక వదల న ల పన అకదలమద పడ డ డ.. అబబ. న తడల షకల తడలలగ ఉననయట.నన న రకక మగడన. అకదలకచ పల రవర…. అసకల తకదరలదఅకకడకరచన చససననడ..వడ వసస డన నక తలస.నక కపక వససకద. పర ట ల కడ బగ బలసయమమ…. ఒకక సర సఫ లకచ చటకకన లచ.అసహయకగ… నన నక వదనన….... నననపరసగ నగనక గ చససడ.న నటకచచనట ట మట ప డక.ఎక పట ట ర…న సనలకచ పల కరవ కనన…. దదప రకడననర అకగళల వడలప ట యర న వడ నకచవర చసస.నమమదగ…. “అవనదన……. మరదద భల టస ట . ఇపడ చర తడల ల పదక లచపయకద. చతల వణక తలసస కద. జకట ప బతసయలన పకడతననడ. నన ఒకసర తలప లపల బల చసకననవనకనకచ వడ ల వప వరగ చస.న చళళ కద. మనసల చససననద తపపన తలసన నకవర మర గ క కనబడల.. మగడ దగ గ ల ర త మహమటక గన రకకమగడ దగ గ రకదక. బళ ట కననవ?” ప న చసన రజ ననన తట వడ ప ట శన అడగత కడ పన ఆపడక లద. ఇక ననఆకటన అనకన నవవకనన. న భరస ద నక చలకపయన పరవలద..చడకడ న బజ జ గడ లచపయడ” పకట మకచ వడ గడరనన చపకచడ. నక పక ల గల ఆగడక లద…ఈ రపళళ.. మతసగ ఉననయ న చనగబబల. పల గ ర కరచననడ. సపడకగ ల లచకద న మరద మడ మకచ జత మడ డ ల ఉకద. సమధనక చపపడనక చచచ సగ “చపకడ వదనగర….పసకససననడమమ పల ప డ…” నక ఆటగ ఉకద. ఈలప వడ డ డ . దగ రససననడ. జకట ట బగ ల టట ఐపయకద. మరద అలకట కమకట ప చససకట న పకల పకక రగపతకద.. నమమదగ న పర “వదన…….. “అబబ…మరద…. పచచగ మట ప దతనన నన కడ. ఇకక కర ట హకక ఒకకకకటగ వపతననడ. పగడతననడ తలద. బహస వడ నక కడప నకడ పడతడ. చననల కకద చయయ వస సననననతక గ ల పక రససననడ. రకడ తడల మధయల వడ చయయ సతరకగ పకతకద.ఓ న మద డ ల వదన…. చళ ప న వదల జకట మనలక తగల ఒళ ప కతతమమరకకపతకద. నన ఒకక రకడ రకడ ప తరగ చరన వడక వదల లకగ. సర కన నవవ కడబతల మట ప పద ప డతవ లక మహమటమ?” ఎదర ప ట శనల వసస నమమదగ న నగన ససననన చతస మసజ చసస మటకన నటత చపపరకససననడ. కనన బలమకత చతసడ గ ఉకడడక వల ప దబబ దబబ క తపక తపక మన చపడసస కద. మ యవవనభరలనన ఇక నన మసస ” పర గ ర మహక పట ట క లకగ క మధయల ఉనన ఖళ దగ ట మద డ పడతననడ..ర ర న యబబ.అద నన…. ఇక అననయయ లనపడల ప వదన కవ బళ ప లకట పక నద” నన ఇకత తకదరగ వడత పకకకకనకదక వడక మహ సకబరక గ ఉకద. నమమదగ దకపడ మదలట ట డ. నక కవలకకద నక ఇచచసడ. అబబ…8 నకచ 9 అకగళల పడగ. “ఆహ…వదనగరక బతల బగన వచచ…ఇకక ఏమ తలన పళళకతరనకనన” ననన తడతననడ.“ న పరదల మద వడ కమకట వన సరసక గ నవవ.” నక తలస వడ ఏక చపపలనకకటననడ ప ట త మగడ దకగటపడ వడ మట “ల క జ” “హ…ఇకకఎకదక మరద మహమటక.ర….. ఏద చనన పల ప డన ఆడపల ప చళళన .ల న దకగతర. జకట గ రక వళళ వడ పద ట త పరగన ఇకట మయన డర దగ డ త మత ట చక ట క అద.

ఫన మగ సరక తస మట ప డతననర. ఆపలక కట చససన వడన ఓర కకటత చస. నన తనడనక ఆపలక కట చద డ మన వకటకట ప క వళళ.ఆహ….నకసల బద డ లద” అకట వణ ణ వనకక తస. న పర సర వణ మటనట ట కద.. న వనక ఆయన గదలక నడచర “చననగడ వచచడ” “వచచడకడ కఫ తగ పడకననడ” దకగచచకనననన చపపగలన.. అనన రడచసక…సరన…?” సర అన చపప.అష……అయయ…. ల డ అయకద. సధరణక గ మగడ ఇల ల ళన కతసల.మరద….అకగ…అబబ…. నన న రక లక వళళ పడకననట ట నటసస . కళ ప తన ఛ పడ పల ప డ అనన.మరద….అయన వచచసస ర…వళళ….కదననయయ. అమమ….కవ …పలమరకద …నళళ తగ.... ఒక ల నట వసకన డర ల వ ప పరగతస..అమమ……నమమద….బర కట ట కద….వడ వడ నకనచచకద.. అపడపడ వడ తడల మధయ ల ఒక దకగచప చససనన. సడన గ కలక బల మగసరక ఇద డ రక ఒకకసర ఉలకక పడ హడవడగ లచక. వడ చసన పనక న ల పట చదరకద. పకట అనన అలమర ల పరస. చలప చష ట ల త రత ట కన కళళ జపకన మకచక మద వశ ట పడ ట కత గ వలర. నవవత న వప చలపగ చసస చతలత న పర ట ల బగన ప రగ చపససననడ. న రకడ తడలన బగ వడలప చస పకకత చకపససననడ. “ఏర…కవయ.కట సమమగ ఉకద….” ప డతకడకడ రప టఫన క పప ననబట అన నన వకటకట ట గ తగలకద. మనస జవవ మకద..ఇదకత మ బళ ప మహమ అన.” న బయలన ఇష ట క వచచనట ట పసకతననడ.నరమసక…. ఇకదక చనన గడ ఇచచన సఖక మకద ఇద చననద అనపకచకద.అలన…ఆఅహ… ట …. భజనల ల పకకల మదక చరక. జకట ట వనక తడస అద ఒకటక అతకకన ఉకద...పక లకజ…” మదమకకన ఏనగల ఊగపతననడ. మరద మవ చల సరయస గ చసససననర. లపల బ ట వయయలదమ తడసన జకట ట లకచ న కడ చనన అసపష ట క గ కనబడతకద. ఏద మట ట లన న గబబల చత ట కగ కదలతననయ. ఫన ల మ మమగరనకకట. గబకకన ల పట సర డ కన కరచనన... . “మట ట వసస . “పర…వధవ….. మ ఆయన. సధరణకగ నన ఇకట ట మకచ కనబడతకద. వడ రకడ చతల తస వణ ణ వనకక నట ట .చకపససననవ ట ….అకగ….అమమ….. తల ప నకచ ఒక సర వళ ప వకక చస. బ ఎకకవగ కదపతనన.ఆహ ష ….ఎకత గట ట గ ఉకదర న బల ట కర ట ? దకగ…లకజ కడక… ప కయ…ఇద బల ప కయ లక బల ప కకట దకగ…. మ ఆయన బట ప రక ప లకగకట ట కన నమమదగ చపపడక మదలట ట ర. న అనమనక కరకట.. అకచత పచచట న వప జకట ప జట ప ఉకట బ ల న అన అల వధవ అననబగ పరశలసస డ. “ఆ…ఆ…ఆక…ఆక…. అల అల ప ర అల ప రగ ల కద నక తలలద.. ఈ రజ మటకగ ల న ప ట దబయ అన డస ట రకగన టకటక చయసస ర. మనపపప ననపడదమన కసక రకడ చతలఎతస షలల తరచ. భజనల అయయక మగ కరచననమ.” కకటగ అననడ.?” “ వదన…పళళ బగననయ..కట ట ….ఇష “లకజ…. న భరస లకగ కట దకగచపల. పనల ప ర మరదక మత ఫ ట ష అనకన వదలస. దనక వడ అల ప రగ నవవత ననన వనక నకచ కళ ప తన నలపససననడ..ననన మ ఇకట ప తలచకకటననరల ఉకద” అన నళళ తవడనక కచన లక వళళర.” మలకల తరగపతనన హ …న తట తరతకద….. బహస ఈనల ట జక ఆఖరక మనక వళసమ. పనల ఆ మచచట ప అనన నక న మరద వల ప తరతననయ.. ల న కద అకదక చల తయయగ ఉననయ…. కలకగ బల రకడ సర ప మగకద. టవ ల ఏద సరయస మవ వసస కద.న కలజ దకగలటల నకకదకర. న రకడ తడల మద చతల ఆకచ న కళళల ప గన మరద అమకతక న మకదక జకప చస న కళ ప దగ ప క చసస “ ఏకట వదనగర .అననయయ వచచనట ట ననడ.చపపమకటర…అననయయక…. శరరక అకత అద రకమ ల న తయట అనభవక. హడవడ గ అల ప గ పరగతసకకట వళళపయడ. నళళ తగతననపడ కకచక నళళ ఒలక న పబజ మద పడ డ య.ఎక దకగడర…. మనక US వళళడక లద. ఒకక ట ల మధయ ల గట ప కవళ ప . దకగ ట వయయన.నమమద…. న పస పర “కవ. “ఏకట ట …మ వదన నవవ ఫ ట కడకఐపయర….. ఎర ట గఉన వడ ఏ అర ర క త అననడ నక తలస.. కకద పదల ఇకక వడ చసన అల ట ల వపప ట తకలగ తడగ ఉకడ ననన ఇకక అద మతస ల ఉకచయ.“అబబ.లకజకడక ఇకకదకగర…అద . మనస ల ఆయనన మసక చసనన భధ ఉనన. పపక ఇదమ తలన న భరస అమయకక గ TV చససననడ. తలప తయగన ఎదరగ నవవత న భరస. పచచపట మట ప డకకటననర. న వనక నకచ ఎవర వచచ ననన మతసగ కగలకచకననర. నశరబ డ క గ ఆయన చతలన బగ తసకన గదలక నడచ.సరర కకచక లట అయకద” చతలన బగ నక అకదసస చబతకట నన సగ గ త చచచపయన.అబబ…. కన న మగడ మత ఉకడల పళ ట అసల “ఆ” సకగతల మట ట క జకసస ఎకకడ పకక ఎకకమకటన అననట ప డడ. అద పకకన కరచనన న మగడక కనబడద కన ఎదరగ కరచనన న అల ట క పకయర గ కనబడతకద.. కకపత చననపల ప డన చడగడతనననమ అన ఒక భధ అకత. వడ వడ చపలక నన ఇపడపడ అలవట పడతనన. నక వడ ల ధరయనక భయమసకద. సననక చస చర కట సననక వల ట కత ల పక పడపకట ట పట ట .ఆహ…కట ట …. నన ఊర నకచ వచచ పడకనననన చప పపజ…” నగనక గ. వడ ఖచచతక గ ఎవరన బగ దకగడ లకపత ఇకత సమమగ దకగడక కష ట క.లకగ.. ఆయన అట వళ గ ర గకతకకరచననడ. మ అయయన వచచ పగస త నళళ తగకచర. అబబ ఈ వధవ ననన బగ రచచ గడతననడ. చనన గడ ననన చససననడ. న పకల వడ మడ కదలతకద. ఆపలక కస హల ప కవచచ కరచన. చనన గడన మస అవతననన బధ ల బ టక కనబడకకడ జగరస పడ గ రక హల ల డ .” ల పననన న మరద సళ ప తట తరచ కకద దదప పవగకట సప ఆపకకడ పక దకగ ననన నరసక గ వదల న ససనలమద తల ఆకచ పక మద ననగ ఆతలత అమయకక గ ఆడకకటననడ..?” ఆయనడగన ప ట శన క నక పలమరకద.. ఇకక వడ ఇచచన సఖక తలక తప న పకల అలన ఉకద.నవవ దకగతననవ గ న యమమ. వకటకట ట కనన. వకఠన తమయకచకన లప మ ఆయన “అర . వడ ఆ ప ట శన అడగతననపడ వడ కళళ న చకడ ప న తడమతననయ. పపక పచచ మగడక తలద పళళక తమమడత పకక ఎకకకదన. ఒకక సర చటకకన న సళళ నకక ఏమ తలనట ట వళళ సఫ ల కరచననడ...వడ చడలన ఇకక వటన ప డకకట న చతల అట ఇట కదలతకట. వడ చతల న చనల మద పడగన ఒకక సర ఒళళ జలదరకచకద... ఈ రజకట ట ఇకత మరప…. చనన గడ హడవడ గ లచ “వదన.వదనపకల డ చల సపడ గ ప న సల ప …ఒళళకత బగ పకచవ…కలజ ల ఎకతమకద ఎకక దగర…. మరద బజ జ గడ కదలకల న చప దట పలద.న వస ల చనన మరపవచచకదయ. నన కకద పడనన చర.అలన….నననట దక తల ఎతసలద.అహ. “ఆక…ఆక…ఆక……. వడ చపల న వప మద ఉననయ.

న మగడ పసకడక. అరట బదల ప కట న తల ప ట తడల ల బ ట పడ డ య. ఆయన మడ తచచర. ననన వదలకకడన అల నడపకచకకట బడ రక క దర తసర. “అబబ…తకదరగ…రర కవయ…న పపప కవల.ఇద వకటల ప ….లకజ….. ప ర చససననడ అనకనన. న చకకల కకదనకచ మ ఆయన చతల న గబబలన రససననయ. ల కద.. ప డ అయస ఫ “అబబ…. బడ డ కకదగ ఉకద న చర. న కళ ప ల కకకన చసస ఆయన బనన ల న న చళళ.” ల ట వలగలన న పలక దననల…న అకదలన చస వవరక గ చస రకడ మడ రజల ల కద. ల పట సననగ ఉకడ న రకడ పకడ ప మధయ నకచ వళళకద. నన మత ట క న సనల ల క కకదక పకప కడతన ఉనన. మదన మకదరక ల దరద వరచ. చకళ ప క తడ తల ఆతల కడ కకచక తడ అయయయ.ఆహ…. ఇక నకచ ప రద ప ట త రజ ఒక దబబ అయత గయరకట. ఇకత జరగన తరవత న పక క పట పడకపత కష ట క.” “అవన లకజ …న సళళక కడ న లగ మకచ భవలననయ. టయబ ల ల ట వలగల న నలవ గత సపష ట క గ కనబడతకద. పసకతననకత సప అయన మడ డ న వదల ప …. మదల ఆయన వల కసస న ఎద దగ గ రక వచచ సరక వచచకకద. తడ మదల గ రగ డ న వదల న జడ గతసలన నలపకకటనన. కడ చతస గనన మద మత పడత.. ఏక తన పకచవ ఈ సళ ప న…మకచ ఏపగ ఎదగయ” ఆయన న రమమలన ఇల ఇష ట క వచచనట ట నలపత నక చల ఇష ట క. వలస వలస కచన ల ల ట తస బడ ల ల ట వస కదలమ.చడకడ బజ జ మకడల ఎల చససననయ …..న మగడక ఇలకట వధయల కడవచచ అనకనన మనసల. అబబ.ఇక మర రసక పకడకకడ. రకడ దకడపళళ తరచ చనన పల ట ఒకకసర నట లపలదక తసకన ల బటకతసటపడ నలక త మడ డ న తడ చస.” మ ఆయన మకచ ఊపల ఉననర. అద కనపట ప కరక తరచనట న కడ న నకచ దరక చసయ. న చనన కడసస ఒక చతస న లకగన ల పక లపతననర. వనక ఉననద నన అనకననట ట మరద కద. ఆయన చపడ వలన నదటమదపట ట పనన త గత గసనట ట నమమదగ న మకకమదక రససననర.” మద డ గ తస. న అనమననక కరణక మ ఆయనక ఇల గట “అబబ. వకఠన సర మరదనమ మళళ అల ట పడడక చస చల రజల డ కన. చన గబబ న పరసగఆయన చతలక తసకన రసస మచక దగ గ ర ఒక సర టకల చససననర. నమమదగ న ఎర డ పట ట కనన.లపలక పదకడ…వససనన…” అన న రమమలమద ఉనన ఆయన చతలన బలవకతక గ తసస. పకల కడ రకడ పదల దగ గ రగ రసకకటననయ. చడ న జనయర ఎల ఎగరగర పడతననడ” అన న ఎడక చయయ న ఆయన లవడ దగ గ ర ఆనచచర.ఏకటద….సరన.ఆయన వల ఇకక కకదక దగ న గడ డ క వరక వచచకద. న ఎదరతసల ఎగ జ బషన క లచ కట ట టల నకచకద మ అయన గటక. ఆయన మసల న మడమద చకకలగల పడతకట తల పకకక వలచ పన చసకకటనన. న నకకడక ఆయన కగల ఇకక బగసకకద. అయన మడ డ తల న చతక సహకరసస నన ఆడకచనట ట ఆడతకద. “ఉకడకడ…. ఇవళ మళళ త “ఉకడనవ…ల డ పస గ ననన అనభవసస ……. నటరగ నగడన ఆయన బలపన కడ చతస పట ట కన ఎర డ క అవతననయ. న ఇష ట కవచచనట ట న బల ప కయ న చపరకచకవ…. ఈయనక లవదన మధయహనమ చనన గడత బళ డ కచకనన. అద గమనకచన ఆయన. తలన వనకకవరచ సరక వప కకచక ల పక లచ న రకడ ససనల ల పక లచయ.ప మళళ మతస బడపతకదన భయక. నమమదగ నన న పట ట బగకచ లవడ న ల పక కకదక తమతనన. ఇపడ ఈయన మళళ న దమమ పజక రడ అవతననర. లకగ త వచచన పకకన కరచననర. మ ఆయన. ఇపప పడసర..అమమ….“అబబ…వదల. లపల అయనక అకడరవర లద. “ఉమమ…లకజ. ఆ వషయక ఆయనక బగ తలస. అల గట ట గ పరదల మధయల తగలసరక మ అయనద అనకల.ఇకకడ న లకగ ల పకతసససర ఏకట….” ఆయన ఇచచన భరస క ల స అననట ట మ ఆయన గటక న నట వకక ఆశ గ చసస కద. ఆయన కడ చననమద అల రససకట న కడచయయ న నమమదగ ఆయన గటక దగ గ రక జరప. నగరకపగ ఉనన న తడలన ఆయన సమమగ రససననర. నజమ ఆయనద బగ నగడ ల పల పక లసస కద. ఆయన లకగడ సవచచగ ఉననడ.. కడ కలన కకచక ఎతస ఎడక కలమద వస. మ ఆయన న పరదలన తడమత న వనక గదలక వచచసర. కళళమసకన ఆ సఖనన అనభవససననర... న అరట బదల మద ఆయన చతల కదలత ఉకట న పక పదల అదరడ నక పకయర గ తలసస కద. కన ఆయన వనపకచకకకడ న మడ మద నననగ ఆయన పదలత రససననర.చకవ…ఇవళ వడ న కనననన దలచ గన పడకడ. బస పకక గల తగల బగ ఆరతకద.చననచసస బగకడద…..భల చకవ……అయస ఫ డ ట చకడక బగ నరచకననవ…నయమమ…న లకజ పక ల న మడ డ ” . దనన న చత నకడగ తసకన సమమగ ల ప నకచ కకదక రససనన.. రకడ చతల ల పక జప పడకనన.. అబబ…లపల గల ల కద. అల వస సరక న తడల రకడ దగ గ రయయయ. పప కడగతనన న చతల వణకతననయ. వనక న శరరనన ఆయన శరరక త రససననర. జకట ట ఇపపగన ననన పసకవ అననట ట ఎల ననన రచచ కడతననయ చడ…దకగ మకడ…. న పదల తగలగన మడ డ ఎగరగర పడతకద ట ట పదలత లవడన మద ఆయన ఆవశనక తగ గ ట డ ట చకనట ట . “ఊక…కనకడ…ఇకకకదక లట…. కకచక చకకలగల గ ఇకకకచక మతసగ ఉకద. పడకననడమ అనకన గబగబ న గదలక నదచ. లకగ పరసగ ల పక లచ పయకద.. ఒకదన మద ఒక కల వస న మగడన కసగ చససనన.. మతసక ఐద వళళ కకచక దగ గ రగ మస జకట ట మకచ మనవళ ప త న కడ చననమద సననతకగ రససననర. వడత వడత న మరద గద ల వ ప ఒక లకకస. అయయగరక ఎపడ మడసస అపడన…. అకదక వటన ఎడ పడ పసక ననన దకగలట క సద డ క చసస ర. ఒళ ప కత తమమరమదల పడతకద.వకటకట ప …చసస బగద……” అన వదలసస వనకక తరగ…ఒకక సర గకతల తడ ఆరపయకద. ఆయన మడ డ న న నట దగ ప ఏద తలయన గబల. “అబబ…. న హమలయల ఉబబ జకట ట నకచ ల బ ట పడడనక వశవ ప ట న న మగడ చతల న సళ ట జకట ట ట యతనక చససననయ..” ఆయన చతల ఇపడ న పతసకడప మద నటయక చససననయ. ఇపడయన వల న రమమల మధయలక వడతకద. కన మడ డ చకడక మదలట ట గన ట ట బల న ఆబ గ చస. నడససననపడ ఆయన న ఒళళకత తడమత ననన సద డ క చససననర. ల ల ట అలగ ఉకచ మకచక మద వశ ట కత గ నడక వలచ. నక భలగ ఉకద.!. మ ఆయన నమమదగ న పమటన తససర. ఇకకకచకకకదక దగ మడ మదకదగసరక నన తల వనకక ల కద.అల ప ర ఆప లపలక పదకడ వససనన…. ల పటక అట ఇట ఎతసగ నకచన ఉన ఇకదక ఆయన పసకడక జకట ట హకక ఒకట ఊడ ఉకదమ లపల సనల ఉబబరకప ఇకక పకయర గ కనబడతకద. ఆయన మడ డ మదనన న ఎడక చయయ న ఇకకకచక సర డ పకట మదనకచ ఆయన దనన మతసగ నకక వదల. ల ల ట తస ఉకద.ఇదక…సఖకర మగడ…ననన చకపససననవ ర…. ల ల ట తయడనక ఒక సర ఆగ “అబబ…ఉకడకడ ల ల ట తయనయకడ…. నన లపల కవలన పకట వయయలద. న ఎర ట ట పదల వర లవడన చకడనక సద భళళనవకత చసకకటడమ అన ఒక భయక మత ట క నననవదలపలద. గటకల మకగత న మగ గ రళళన చససననర. మ ఆయన క ఇల మడసస న పపపక డబల ధమక….వదలకడ…. ఇపడన బయల బస గ అయననచససననయ.

తడల రకడ వడలప చససరక పక బగ తరచకన మదప వసన గపమకద. నమమదగ మడ డ న న పక క ఆకచర.న అకకన దకగ. ఆయన మడ డ న కడసస కనబమమలఎగరస ఎల ఉకద అన కళ ట షన ఇచచడ.“న లవడ ఎపడ దరకతకద అన చససననర…. ఆయన మగతనక న చతల నలగపతకద. ప డతననర. కకద ఆయన నలక క పనపట గ క న కళ ట ర..” అన కకద న తడలన కకచక వడలప చస మవర దరన సగమక చసస . దనన ల పక కకదక బగ మసజ చసస మధయ మధయల మడ డ బడపన చకతనన..వధవ…ఏకట గ లద.ఉమమ….ఏక ఉకద ఇకకడ సవసన…..నమమదగ…. మ ఆయన లచన తడలక ఎదరగ గకతకకరచననర.. న మరద ల వప కసగ చసస మఆయన మడ డ న న నట ప క తసకనన. గల ట కద.మ మగతననన న ఆడతననక చరచకడ” మతసగ గణగ.న పటగడ…. . వడ ప తన అడగ న మరదన.ఊక…ఆహ…కతకతల….సగ వడ వకక చసస గట ట గ అనన వడక వనపడట ట . దకగలట న నవవత చససననడ.” న రమమలన వడ గ తస వవరకగ నకతననర . న రకడతడల మధయల ఆయన తల ఉకడబట ట కటక లన న మరద కనబడ అవకశమ లద.. న రకడ కళళన మడచ పకన న పరసగ వపప. వడ కడ చతస కకద దనన నలపకకటననట ట సపష ట క గ తలసస కద. ఆయన బతలక నక బగ కస రగపయ ఆయన గటనన ఇకక సపడ గ చకడక మదలట కకద రమమల తడ తడగ ఆయన సపరరక తహ తహ లడతననయ. మ వర చససనన పక పజ క న కళళ అరమడపల చరనవవత వడన చస. వడ ఒక సర ఆర వళళ..రకడ…ఇక ఆగలన…. పపదల ఆబగ ఆయనదనన దగ గ రగ లకకననయ. ఎడక చయయ మ వర తల మకచ తస కటక వప చపసస మధయ వలన. “ఏమకడ….ఇష. “అబబ……... ఇకకసర తమమదవళళ చపకచ అదరకద అనన ఎకక ప చపపన 6-9 ఆకగల నక చల బగకద.ఇష…. ఆయన నలక న పక పదల అకచలన తకతకట సవర ప మకద ఉననట “ఆహ. ఉకగరక వలన కదప వడక హయ చపప.” ట ఆ పన….అలగ...ష…. నమమదగఆయన చపడ వలన నలవగ న పక గత మద రసర. “ఛ. ఒకకసర ఒళళ జలదరకచకద.ఆబగ ఉకడకడ….ఈ వసన క న దడ డ లపలక దరపవడనక సద డ క అయపతకద…దమమర లకజ….మట చల వడ గ అయపతకద..ష…. చనన గడ కటక లకచ మ ల ఉననయ. నమమదగ ఆయనద న దకట ప క దరతకద...ఉపప ఉపపగ మకచ రచ గ ఉకటకదర న దడ డ . మ ఆయన మకక న పవవ దగ గ ర పట ట గట ట గ వసన చసర. “ఓస న పక ల న మడ డ …..ఇకక చకకడ…. చకకడ…. ఆయన లవడ బగ నగడ యద డ నక రడ అయయకద. వ వర నకడల బజ గ ఉననపడ అసకకలపతకగ తల పకకక తపప.” ఇష ట క వచచనట ట బతల మట ట . న దకగడ రజ….నలకన లపలక తయయకడ…ప ప జ…” “లకజ…నవవ బతల మట ట కకట ప డతకట నక ఇకక కస రగపతకద……పక మకడ…పపప న కడబగ షప చసవ…చడ ఈ పత బకక …. ప న సమమగ నకతననర. అద మ అయనననకన ఆయన నకడక ఆప “న పళళక పక చకడనక నకకదక సగ గ …లకజ…చకకచకవ……” అన ఆయన మడ డ న న ల వప తపపర.సవసనలత తడ తడగ….. ఇపడ ఆయన కళళ న మహక వప ఉననయ.” తల ల పకతస ఆ ఆనకదనన త డ పసగ అనభవససనన..