You are on page 1of 2

telugu boothu kathalu-వదన కటటబట

December 7, 2014 by admin

త న బడ
telugu boothu kathalu-గత మ అటదల వదన . ఎటత చసన తరగన అటదట అమద . ఇద
ద ర పల
డ సననన నడమ . ఇక కథలక వళత .. మ
ల ల తల
ల ఐన బటకట సడలన సళళ లత

త య వదన చల
త య కడ చల బగటటటద . ఒక రజ వదన న వళళ ఇటట దగ
వదన ఇటట
గ ర దటప
త మ వటటర . మమయయ బజనస టరర తరగతవటటడ .. మ అత య
ల అత య
ల ల మత
త య త న ట వసకన వన
రమమన అననయయ చబత వళళవలస వచచటద . ఇటటక వళళ సరక సయటత
ద . సల
త ట ఐటద . అత య
ల కదలక నడస త తలసతట ద . భజనల అయయక ఆరగ మద కరచన
త య పల తసక రవడనకన లపల వళళటద
కబర
ల చపకటటననట . అత య

అటతల కరటట పయటద . ఏద అయత అద అయయటదల అన వదన చయ పట
ట కనన …ఏమ
త టద అన అడగటద . చత గట
ట గ నకక వదలస . కసపటక కరటట వచచటద . వదన కళళలక
త య నక నద
చసన .తన కళళ ఎర
త బడ వననయ . పల రగన తగస మల
త వసతట దన లపల వళ
ల కబర
ల చపకటటననట . అత య
ల పయటద . కసపటక మల
ల కరటట పయటద .

ఈసర నడమ మద చత వస నకకన . తన ఏమ అనలద .నన చరవ తసకన సల
త టద తలద వదన న బజ
జ గడ మద చత త
ల మద రటడ చతల వస నకక వదలస . కసపటక ఏమ

మసజ చయడట స
ట ర
ట చసటద . నన సల
ట ర
ట చశన . మల
ల న పసకడట స
ల గ జకట వపపసన . తన చనన గ మలగత వటద . వదన న బటగర వదన బడ రట లక వళదమ అన

గమ గ అడగన . తన చవ చననగ ఓక అన అనటద . చపడ చయకటడ గదల దరమ . కరటట వచచటద .వదన పల పటగలన కళ

ల ర చడలన వటద అన అడగ . తన సగ
త ..చ పడ పల
ల డ … అన నవవటద . నన బడ త ల ట వలతర ల తన సల
ల న చసత పసకసగన . ఇటత ల న పయటట జప తపన ఇటకవరద చత పడనట
ల అనపటచటద . సడన గ

వనకక తరగ చస సరక అతయయ . ఒకసర గ షక తననన .ఇటత ల వదన నవవత ఈసర వస త ననన ఏద చస మగ
గ ల క దటచదమనకననమ . నవవ మ వలల పడ
డ వ అటట
త య పయటట వపపస డ
తన కడ సనన న నట క అటదటచటద . కటద అత య
డ అపపటక గట
ట పడ వటద ,నట
ట కన చకతవటద బటపర ఆఫర దరక సరక
త యర న లగసటద .న మడ
ల పట

బజ
డ వనన మగడక కరక పడతటద అన
జ గడ దరదమన తటదర పడతననడ . వదన అడగటద న మద ఎననళ
ల నటచ వటద కరక అన. న సమధనట రకమటద ననన చస త మడ
త య అటద .. నన చనన గ నవవ మడ
త య నట
అత య
డ చకడన ఆసవదసతన న . కసపటక వదన ర ర న మద
ద ల మరద ఈ బవ ల చద వయ అన అత య
డ లగస ననన బడ మద
ల నటచ మడ
క తససటద . ఇద
గ ట చపటచర . కసపటక బజ
ద ర మడ
డ న కడవసగర . వదన ఎటత ఆనభవట వననదనల వట
ట కయలన నమరత గళళత సవరసత ..ఽఅహ సవర
జ గడ చవరక
వచచశడ . ఇక చల ఆపటడ అన న మడ
డ న వదన పక ల దరచడనక రడ అయయన . అటతల ….ఒక వచత
త ట జరగటద ..

పకక రట నటడ తలప తసకటట వచచర వదన అకక బవ .. వచచరగన బట
గ డనక రడ
ట ల వపకటట బడ ఎకకసర . నక ఇదటత కల నజమ అర
ర ట కలద . గత వదన న దన
త య బడ కటద నటడ కటడట తస న మడ
అయయన . అటత ల అత య
ర మన లపల దసకళ
డ క తడగటద . వదన పక బగ రసల వరడట త మడ
డ తయగన సర
ల టద . లగ
కమమతవటట వదన మలగ త వటద ….

త య వళళ సరసల
బడ తప ఒకపకక నన వదన గత దన
గ లడకనతన నట . మర పకకన అత య
ట 2-3 వపలక నక అయపయటద . వదన పకకన
ల మనగ పయర . మదట సర కబట

త మద
త య వళళ కడ తటదరగన చల
పడకన సల
ట న . తన తన అటదమ
త న చతలత న మడ
డ న సవరదసత నప
ద ల వర
ర ట కరపటచటద . అత య
డ ర . నన
ల త ఆడటట మదల పట
ల బడ
ఆత
త ట ఆపకలక వదన సల
త దనన వళళల కద అన అటద . నన ఇటక రటడ
ల న చకత ఏటట మ దల గల అన అడగన . వదన సమయట వచనపడ చపత తటదరగ పడక రప ప
వసకటదమన మరట చశన . దనక మ వదన ఈరజ బజ
జ గడక సల ఓపన ఐటద కద … మటద వటద సల
త పయటద
ల పటడగ ఇక పడక అన న మద చతల వసకన నద

తల
ల ర లవగన చక చక రడ అయపయ మ ఊరక వచచసమ . మ ఇటటక వచనపపట నటడ వదన ఏకటతట గ ఎపడ దరకతటద అన ఎదర చడటట లన ఒక వరట గడచపయటద
.ఒకరజ అననయయ ఆఫస క వళళడ . మ అమమ ననన గడ క వళళర . నన బయట నటడ వచసరక వదన వటట గద ల వటద . మల
ల గ వళ
ల వటసకనన . చత న నడమ తప వస
త వస నమరత ఆగర న రటక మడ
నకకత రవ న సల
డ గ తటదర ఎటదక తనస నమమద గ
జ గడ వడ చల
ల రణ బజ
ల రచ అన అననన . గత ఒక చత న పయటట జప ఫ

సయటత
గ కన
డ మ అన అటద . ఎటత హయ గ అనపటచటద . చతలన అలగ తప క జరప సల
ట ర చశన . వదన మల

త ట వరక దన
ల న పసకడట స
ల గ మలగత ఆగర .. అటట .మడ
న జప తస లగటద . వదన కదలక అన చపప చరన నడమ దక ఎత త న మడ
డ వదన గడ
డ ల పట
ట రద
ద న . వదన ఇక ఆగలకపయటద . డ తసయర అన మలకల తరగటద . ఆలగ
సటక న పట
గ తననవ ర ననన కట
ట కన వటగ మననన మడ
డ న పక ల దటచ వపతవటట వదన బగ మలగత అబబ ఎమ దన
ట కబఎద అదదష
ట వటతరల అన పగడటద .
కసపట క ఇద
ద రక కరపయటద . కస త ఫ
త ష అప ఐ భజనల చస బడ రట లక దరమ

త య మమయయ ల పళళలన మరచకన దటగన సన
త న చడగన న మడ
బడ రట లక వళళగన వదన ఒక డవడ పట
ట టవ ఆన చసటద . దటట
డ 9”క
ల మ అమమ ననన అత య
ల వన

త న చప మ ,మ ఇటట
చరటద . వదన న వళళ కరచపట
ట కన సల
డ నమరత చసమ . వదన ఇపపటక
ల పసకత వదన న మడ
ల అటదర గల త ఎటదక ఇల రగల పతననర

అన అడగన . దనక వదన ఇల చపప సగటద ” ఒక సవమజ ఇటటక వచచ నపడ ఇటట
ల వళళవర ఆయనక సరగ సపరయల చయలదట . దనక అయన కపటచ వళళ తపడ మర
మర ఎల
గ తన కలట గడపటడ అన సపటచ వళ
ల పడ దన
ల పయడట “
కన అద మన వళళక వరట ఐటద ఽన నవవత న మడ
డ న చక సగటద

వదన అల ఎటదక నవవతననవ అన అడగ . దనక వదన నట
డ న తస చతలత వట
ట కయలన నమరత ఇల చపపటద . ఆ శపట వలన మక ఇటతట అదదష టత
ల నటచ న మడ

దకకటద . రజ ఎవరత దటగటచ కటటమ మక తలద . సవర
గ సఖలన అనబవసతన నట . ఈ మధయ couple swapping లక బ ల మ అననయయ చరడ . వరట వరట కత త మడ
డ లత

సరదల తరత వటద . అన ఇక ర తప క వచచ తసయ న మడ
డ న అటట తన బడ తప న పడకటద . నన లగ ఒక పట పడచ న మడ
డ త … వదన తయన బధ త మలగత ఇటక
త త వటద
గట
గ లన కరక ఎకకవ
ట గ డటగ పక చరగ పవల నన నలగపవల అన అరసత ఉటద . ఆరజ 2-3 రటడ ల వసకన తదప త పడ
డ మ . కన నక మ వదన అకక న దన

ఒక రజ కలజ నటడ వచపడ నటర కవలన మ ఫ
త టడ కరణ వచడ మ ఇటటక . వడ ఇటచమటచ న లగ వటటడ . వచచ రగన నన న రట ల దరన నటర వతక వణన
తటదరగ పటపద
ద మ అన . కసపటక బయట చనన గ కవ అన కక వనపడటద . బయటక వచచ చస త వదన చతల కరణ గడ మడ
డ ……….. ఏమ
త టద అర
ర ట కలద ..

వదన లచ హడవడ గ లపల క వళళపయటద . నన వచచ కరణ మడ
డ పట
ట కన చసన చల బగటద వడ మడ
డ . చత త ఆడసత ఆడగన ఏమ
త టద ర అన . వడ కటద కలక ఏటద
అటటటదన కటద క వటగ చసతట డగ వదన వచచ వటక నటడ వటసకన పయటట వపపస డ
డ న పట
ట కన ఇట తపపటద ననన చస అరచ ఇల లపల పరపయటద
త యర లగస మడ

అన అననడ . నన అడగన మ వదన న దటగతవ అన, దనక వడ ఒక ఛనర ఇవవ ర నక న వదన పక దటగ ఛనర ఇసత న అన అననడ . నన కచన లక వళ
ల వదన న వటసకన
న మద
గ గరట ఎల ? నక
ద ల లటజ వడ ద బన కడ కలద ఫ
డ .. నక పక పవనట చసక అననన . వదన క వడ మడ
డ మద ఎకకడ ఆశ ఉననట
త ష మడ
ల టద . సర మర. మగ
త న తడ వటట బగటటద కద అన
ఎవర

వదన కరణ త నవవ ఒపకటట వడ వదన న నక అపపచపత న నడ . లప జ వదన ఒపక అన …చర లగసన . జకట తప న సల
ల నకకత హల తకవచన . ఇటతలక కరణ గడ

అనన వపప
ద సకన మడ
డ చతత పట
ట ఆడసతన నడ . వదన పరగతతక న వళ
డ న నట
ట కన చకడట స
ట ర
ట చసటద . నన అనన బట
ట ల తసస వదన వటక చర జకట తసస లటగ
ల వడ మడ
ల పట

. దన క గత ల తపన చత త వతన గట త వస అడమత రత వదన చతల వదలటచకన తన చత న న మడ గ లక దనచటద డ ఫ డ క మర పక న సమరపటచకటటన నవవత అటద . కసపటక చనన గ వన స ల క వచసరక త ట …… వదన సకర గ రడ అయ బద ద కటద చర త హసక గ నవవత వలకమ చపపటద . కరణ గద గత న వనకనటడ వటసకన మడ డ న త ట గ వటద గత పక కనన . నన పరగ పరగన ఇటటక చరకనన . న మడ డ పయటట లన గట ట పడటద . కరణ వటటన వళళ వదన క ఫన చస నన మ ఫ త టడ ఇటట ల త తసకవచన . గత కరణ న వదలస న పదలత లప లక చసటద . నన వళ ట ర చశన . పర ద తననడ . వళ ల సల ల మద దడ చశన . ఏమ త టద తలద ఇటతదక వచ చ క ఏద బట గ డనక . సరళ సల ట ల వపపస కరణ గడ పకకల పడకటద నన తవరగ రడ అయయన సరళ న దన ల మటచ కటడల ల వననయ పక నట గ వటద . నక అర ర ట కలద ఎవరన మగ త క న మడ ………. నన గత సల ల పసకత వళళ కరచ పట గ కసగర . కరణ మమలన చసత ఎల వటద ర . పక ట త లక రద రటడ మడ ఊపల గట ట గ ఊప మడ డ న బయటక తస గత న చకమననన . కరణ మ వదన గత న సల ట కన పసకత . నన కసప అల ల వడయ తసకననట . నన గత న వదలటచకన సరళ న బడ తపన తస మడ డ న పక ల దరచశన . ఇపడ కద మరద గర బజ జ గడ ప త తపట చప ట భజనల అయయక మదల పడదట అనటద . కరణ గద ఈ గయప ల సరళ పక ల వడ మడ డ న దరచసడ . లప త లక రగన నన సరళ న వటసకన పసకడట స వననన చనన ఆకరడటట ఐటద తవర గ ర అన / . ఇటట ల గల క తరగదమన బయటక వచన . ఇదటత న ట ల పసకడట ఆప న మడ అడగడ . నన గత కసప పడకన లచ ఫ అల చల ట ర ట అయటద . వదన నట ల న కరచసడ వడ . మ గత కరణ వట ట కయల న నమరత గమ గ మద ద లత ఒకరన ఒకర వటసకన సటబరల ల పట ల మనగ తలతననర . మదయ ల నన గత మ పస ల కనపడకటడ న ట కన వళళ రసక త డలన లన గత ఫన ల వడయ తయడట స ట ర ట చసమ . బచ రడ ల నడసత వననన . చకట పడటట త సరళ కరణ ల వళ ల పయర . నన తమకటత కళళ మసకన చకడనన ఎటజయ చసతన నన .బటడ వపపస సల డ న పట ట కన కరణ మ ల పసకత పక లక వల దరచ కలకత కసప ఎటజయ చసమ. కరణ గడ మ వదన గత రటడ రటడ క రడ అయయర . సరళ కరణ ల కమర త వ ప చసత కత గ దన మడ డ వదన పక సల త ష అప అయ తన వటట గద ల దరటద . నన సరళ త గనటగ మ వదన లటజ ఎల చకతటద అన సల డ న తన నటక అటదచన తన యమ మజగ చకతటద . నన మడ డ నలప కటట నక ఇపడ న బటగర బటతలత ఆదకవలన వటద అటట తన సల ట గ . వదన కరణ గడ వలపయన మడ మరద మడ ర ప సకర ఎటజయ చద డ క మటచ పక ఇసత న నవత కద ఇపడ రమమన మ వదన న నలగరట గ ద ట అన .. . తన ల వడ వదన సరళ న తబ క ఫ త త ఎట అనకటద ఏమ తన వదలటచకన లపల క పరపయటద అకకడ మ వదన గత కరణ గడ నగనట గ పడకన నలపకనతన నర .