You are on page 1of 75

ANORGANSKI OTROVI

Arsenipirit

Cinabar

TO SU SE PRIJE ZVALI MINERALNI OTROVI

ZAJEDNIČKE ZNAČAJKE
TOKSIKOKINETIKE METALA
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Mogućnost postojanja u elementarnom, ioniziranom i
organometalnom stanju – bitne razlike u kinetici.
Apsorpcija ioniziranih oblika uglavnom probavnim sustavom i
preko dišnih putova (aerosoli ili pare), a organometalnih svim
putovima. Pare samo kod žive.
Značajno vezanje na bjelančevine i druge makromolekule (SH
skupine važna mjesta vezanja)
Vrlo često duboko skladištenje
Eliminacija iz organizma uglavnom spora i često je uključena
eneteralna reapsorpcija.
Za ubrzanje eliminacije daju se kelirajuća sredstva za uklanjanje
metala iz skladišta – eliminacija kelata pretežno mokraćom ili
primjenom hemodijalize.

ALUMINIJ
Niti minerali, niti
soli, a još manje
elementarni
aluminij imaju
veze s
toksikologijom.
Jeste li bili u Obrovcu?

Ubrzanje davanjem deforoksamina uz primjenu hemodijalize.TOKSIKOKINETIKA ALUMINIJA • APSORPCIJA: Soli aluminija teško se otapaju i apsorpcija preko probavnog sustava ne postoji (samo kod teških oštećenja sluznica). . Podaci o aluminijskoj prašini kažu da nastupaju aluminoze uz pojavu aluminijske encefalopatije. Dobar prelazak iz dijalizacijske tekućine u krv. • RASPODJELA: Vezanje na albumin i transferin te skladištenje u mozgu i kostima. • ELIMINACIJA: Izrazito spora izlučivanjem preko žuči.

. • Preporučeno mjerenje koncentracija Al -normalne <10 μg/l -kronična dijaliza do 50 μg/l -klinički simptomi >200 μg/l Sisak 1995.OTROVANJE ALUMINIJEM • Prvi pokazatelj encefalopatija (do toga da s pacijentom nije moguće komunicirati). a osteoporoza se ubrzano razvija.

ARSENOV TRIOKSID (CAS 1327-53-3) Karc. vrlo otrovno za oraganizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) . izaziva opekotine. Kat. može izazvati rak. 1 OZNAKE UPOZORENJA R28-34-45-50/53 (vrlo otrovno ako se proguta.

industrija boja i čipova. arsin i organometalne tvari (dimetilarsinova kiselina) • PROBLEMI: onečišćenje okoliša otpadom. • Oblici: arsenit i arsenat ioni.ispiranje. a voda za piće zbog geoloških razloga . .OPĆENITO O ARSENU • IZVORI: poljoprivreda.

• Za keliranje daje se BAL (posebno kod arsina) te penicilamin – česte nuspojave za oba sredstva. Slabo prolazi krvno – moždanu barijeru uz dugo zadržavanje. Visoke koncentracije u kosi. U tubulu konverzija arsenata u otrovniji arsenit.TOKSIKOKINETIKA ARSENA • APSORPCIJA: Preko probavnog sustava i pluća za ione (arsenit je lipofilniji). • RASPODJELA: Vezanje na globuline preko SH skupina i nakupljanje u jetrama. • DJELOVANJE: Akutno inhibicija oksidativne fosforilacije te piruvatnih i sukcinatnih oksidativnih putova. Arsenit se može apsorbirati preko kože. Slabo prolazi u mlijeko i kroz posteljicu. . plućima i slezeni. • ELIMINACIJA: Bifazična preko bubrega. arsin preko pluća i organometalni preko probavnog sustava.

slabost). cijanoza. konvulzije). koma.DJELOVANJE ARSENA • AKUTNO: 20-30 min nakon ingestije nespecifični GI simptomi (povraćanje. . krvavi proljev. depresija miokarda (hladna koža. delirij. abdominalna bol). cerebralni edem (glavobolja. letargija. Smrt nastupa u roku 24 h do 4 dana.

itd. pojava lokaliziranih edema. gangrenozne promjene. karcinom.KRONIČNI UČINCI ARSENA • Promjene na koži (hiperpigmentacija i hiperkeratoza). suhoća u grlu.) gangrene keratoze rak .

DIJAGNOSTIKA • ANALIZA U MOKRAĆI: Nakon akutne izloženosti i praćenja eliminacije uz primjenu antidota (koncentracije iznad 100 μg/l – sumnja na izloženost. JE LI STVARNO OTROVAN? . 1-3 mg na 100 g kose akutna izloženost). iznad 200 μg/l –akutna izloženost koja zahtjeva hospitalizaciju) • ANALIZA U KOSI: Za dokazivanje izlaganja (0.ARSEN-LAB.1 do 0.5 mg na 100 g – kronična izloženost.

. -Dvojbeni podaci o onečišćenju okoliša. -Rijetka otrovanja. Nezamjenjiva modra galica. -Nije važan toksikološki problem.BAKROVE SOLI -Široka uporaba.

BAKROV (I) OKSID (CAS: 1317-39-1) OZNAKE UPOZORENJA R: 22 (štetno ako se proguta) .

. -Ima ga i u dimu cigareta. -Znak modernog vremena.KADMIJ -Globalno zlo. -Iskustva s njim su loša.

vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može ostaviti dugotrajne štetne posljedice u vodi) . može smanjiti plodnost. 2.KADMIJEV SULFAT (CAS 10124-36-4) Karc.2. može izazvati nasljedna genetska oštećenja. Repro kat. otrovno ako se proguta i vrlo otrovno ako se udiše. može štetno djelovati na plod. Muta. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju preko pluća ili preko probavnog sustava. kat. 2 OZNAKE UPOZORENJA R45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 (može izazvati rak. Kat.

pušenje. pesticidi. spalionice otpada. uz industrijske objekte. preradi PVC. ljevaonicama metala (cink i olovo) • IZVORI IZ OKOLIŠA: kisele kiše.OPĆI PODACI O KADMIJU • IZVORI OTROVANJA NA RADNOM MJESTU: u proizvodnji baterija. izradi boja. • POZNATI SLUČAJEVI: Bolest Itai-Itai .

Nakupljanje u pankreasu. jetrima i bubregu.TOKSIKOKINETIKA KADMIJA • APSORPCIJA: Preko probavnog sustava i pluća (biološka raspoloživost ne veća od 10%) • RASPODJELA: Vezanje specifično na metalotionein (niskomolekularna bjelančevina). • ELIMINACIJA: Izrazito spora s Te 16-33 godine • UBRZANA ELIMINACIJA: Kod akutnog izlaganja CaNa2EDTA. .

a umire se zbog cirkulatornog kolapsa. . Na usta iritacija probavnog sustava i drugi nespecifični znakovi (povraćanje. • KRONIČNO: Teška oštećenja bubrega i pluća. bolovi u trbuhu). Oporavak brz.OTROVANJE KADMIJEM • AKUTNO: Kod udisanja tipični iritans s mogućim razvojem edema pluća. proljev.

VAŽNOST KONTROLE • MJERENJE KONCENTRACIJA U RADNIKA IZLOŽENIH KADMIJU (koncentracija >7μg/l u krvi – znatna izloženost. povišenje koncentracije mokraćnog metalotioneina) • NADZOR NAMIRNICA I VODE ZA PIĆE .

KOBALTOV ACETAT (CAS: 71-48-7) OZNAKE UPOZORENJA R: 22/21/22 (štetan ako se udiše. u dodiru s kožom i ako se proguta) .

kat.KOBALTOV KLORID CAS: 7646-79-9 Karc. 2 OZNAKE UPOZORENJA R:49-22-42/43-50/53 (može izazvati rak ako se udiše -štetan ako se progutaudisanje i dodir s kožom može prouzročiti preosjetljivost.vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) .

SOLI KOBALTA -Široka uporaba. -Nije značajan toksikološki problem. . -Soli različite otrovnosti.

KOBALTA SE BOJE

Simulacija širenja
oblaka nakon
eksplozije prljave
nuklearne bombe.

KROMOVI SPOJEVI

Otrovnost ovisi o
valenciji. Ključni
problem je
krom(VI)

KROMATI(VI); (CAS 1333-82-0)
Karc.kat 1;Muta.kat 2; Repro.kat 3

OZNAKE UPOZORENJA
R45-46-49-24/25-26-35-42/43-48/23-62-50/53 (može
izazvati rak, može izazvati nasljedna genetska
oštećenja, eksplozivno u smjesi sa zapaljivim
materijalom, otrovno u dodiru s kožom i ako se
proguta, vrlo otrovno ako se udiše, izaziva teške
opekotine, udisanjem i u dodiru s kožom može
izazvati preosjetljivost-opasnost od teških oštećenja
zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, može
smanjiti plodnost, vrlo otrovno za organizme koji žive
u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi)

DETALJ OBNOVE SUNCOKRETA VAN GOGA . slikarske boje. KOJE SE VIŠE NE KORISTE (prerada kože. sredstva za pranje – kromsulfatna kiselina još uvijek se nalazi u laboratorijima). • U OKOLIŠU SU POKRETNI ALI BRZO SE REDUCIRAJU U NEŠKODLJIVE TVARI.MJESTO KROMATA DANAS • ZABRANJENE TVARI.

. a moguća je i preko kože npr. • Akutni učinci nisu značajni.UČINCI KROMATA • Apsorpcija je dobra preko probavnog sustava. kod oštećenja s kromsumpornom kiselinom. a od kroničnih je najgora kancerogenost i štetni učinci na koži. KROMATNI DERMATITIS.

staklo. Čuvajte se kristala i domaćih rakija! .OPĆI PODACI O OLOVU • IZVORI ONEČIŠĆENJA U OKOLIŠU: talionice. destilacija žestokih pića. na Grenlandu od 1780. automobili (danas 100 m sa svake strane autocesta koncentracije olova previsoke. spalionice. do danas koncentracije mu porasle 20 puta) • DRUGI IZVORI: Keramičko posuđe.

kat 1 OZNAKE UPOZORENJA R61-33-48/22-50/53-62 (može štetno djelovati na plod -opasnost od učinaka nakupljanja.OLOVOV ACETAT CAS:301-04-2 Repro. moguća opasnost od smanjenja plodnosti) . Štetno:opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi.

može dovesti do smanjenja plodnosti.TETRAMETIL OLOVO (CAS 75-74-1) Repro. opasnost od efekata nakupljanja. u dodiru s kožom i ako se proguta. 1 OZNAKE UPOZORENJA R26/27/28-33-61-62-50/53 (vrlo otrovno ako se udiše. opasnost od štetnog djelovanja na plod. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i ostavlja dugotrajne štetne posljedice u vodi) .kat.

UBRZANA ELIMINACIJA: Iz plitkih skladišta s EDTA. a u djece do 40%. OLOVO MIJENJA SASTAV KOSTI! . a iz kostiju preko 20 godina. Organometalno olovo se dobro apsorbira svim putovima.TOKSIKOKINETIKA OLOVA • • • • APSORPCIJA: Ionsko olovo iz probavnog sustava odraslih s biološkom raspoloživosti 10-20%. RASPODJELA: Skladišti se u eritrocitu s Te 35 dana. ELIMINACIJA: Sporo preko bubrega.Preko pluća 5070% kad su čestice aerosola <1 μm. a iz dubljih s penicilaminom ili BAL-om.

povraćanje) • Encefalopatički završavaju smrću (delirantno stanje s halucinacijama.OPĆI SIMPTOMI SATURNIZMA • Opći sasvim nespecifični (umor. mučnina. opstipacija. koma i smrt) • Kod preživjelih epilepsija. neuropatija vidnog živca) . nesanica) • Gastrointestinalni najvažniji (kolike. razdražljivost. mentalna retardacija. konvulzije.

• INHIBICIJA AKTIVNOSTI MITOHONDRIJSKE FEROKELATAZE.BIOKEMIJSKI UČINCI OLOVA • INHIBICIJA AKTIVNOSTI DEHIDRATAZE DELTA – AMINOLEVULINSKE KISELINE UZ NAKUPLJANJE SUPSTRATA. MJERI SE AKTIVNOST ENZIMA ILI SUPSTRATA. MJERI SE KONCENTRACIJA SLOBODNOG ERITROCITNOG PROTOPORFIRINA. • ANEMIJA . KOJA PREVODI PROTOPORFIRIN IX U HEM.

KRONIČNO IZLAGANJE OLOVU • JASNO DOKAZANA REPRODUKTIVNA OTROVNOST • NEJASNI DOKAZI O KARCINOGENOSTI NA NEKIM ORGANIZMIMA • NJEGOVI SPOJEVI SU NA LISTAMA ZABRANA RIBE NE LAŽU! RAK! .

OD KUD TALIJ? • PESTICIDI (talijev acetat kao rodenticid – zabranjen) • INDUSTRIJA BOJA (talijev sulfat) I TERMOMETARA • DRUGO (npr. homeopatski pripravci talija. a ima ga i u literaturi) .

SOLI TALIJA OZNAKE UPOZORENJA R: 26/28-33-51/53 (vrlo otrovan ako se udiše ili proguta. otrovno za organizme koji žive u vodi. opasnost od učinka nakupljanja. može dugotrajno štetno djelovati u vodi) .

Opisana i nazalna apsorpcija. Hemodijaliza neučinkovita.TOKSIKOKINETIKA TALIJA • APSORPCIJA: Dobra apsorpcija soli preko probavnog sustava i pluća (vrlo sitni aerosoli). Prolazi kroz posteljicu. Enteralna reapsorpcija znatna. • RAZVRSTAVA SE U ZABRANJENE TVARI . • UBRZANA ELIMINACIJA: Kelirajuća sredstva neučinkovita. • ELIMINACIJA: Isključivo preko žuči s Te 2 dana. • RASPODJELA: Volumen raspodjele odgovara tjelesnoj vodi.

.3 mg/l ukazuju na teško otrovanje). • PRIKLADNO: rentgen abdomena Nisu svi bez kose zbog otrovanja talijem.DIJAGNOSTIKA OTROVANJA TALIJEM • KRV: Samo za potvrdu intoksikacije – nema korelacije s učinkom (koncentracije iznad 0. • MOKRAĆA: neprikladna • KOSA: alopecia i crna pigmentacija u 95% slučajeva 4 dana nakon ingestije.

A GLAVNI UZROK SU LIJEKOVI • TOKSIČNO PODRUČJE >20 MG/KG (4 tablete kod desetogodišnjeg djeteta) • LETALNO PODRUČJE (180-300 mg/kg) .ŽELJEZO NIJE OTROV. A OPET • JEDNO OD NAJČEŠĆIH OTROVANJA U USA.

Opisan slučaj apsorpcije preko oštećene kože kod radnika koji je upao u bazen napunjen željezovim kloridom.TOKSIKOKINETIKA ŽELJEZA • APSORPCIJA: Preko probavnog sustava s varijabilnom biološkom raspoloživošću. • UBRZANA ELIMINACIJA: Desferoksamin uz ili bez hemodijalize. . • RASPODJELA: Vezanje na transferin • ELIMINACIJA: Spora u normalnom stanju (dnevni gubitak 2 mg) Kod terapije pripravcima željeza Te 2-6 h.

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA OTROVANJA ŽELJEZOM • • • • 0-1 MG/L normalno područje 1-3.5 mg/l slabo otrovanje 3-5 mg/l vjerojatno teško otrovanje 5-10 mg/l definitivno teško otrovanje • >10 mg/l vjerojatno fatalno otrovanje .

.

DOSTA! . sve manje u laboratorijima. ONEČIŠĆENJE VODA. a ostaje onečišćenje (uglavnom spalionice otpada). • ORGANOMETALNA ŽIVA: Izbačena iz poljoprivrede (fungicidi) i ostaje jedino problem okoliša (Minamata i slični slučajevi) • TEŽAK PROBLEM ZBRINJAVANJA OTPADA NEMA VIŠE OVAKVIH PLOMBI.ŽIVA JE POSTALA PROKLETA • ELEMENTARNA I IONSKA ŽIVA: U industriji i poljoprivredi sve manja zastupljenost.

ŽIVA ORGANOMETALNA OZNAKE UPOZORENJA R26/27/28-33-50/53 (vrlo otrovno ako se udiše. opasnost od učinaka nakupljanja. u doticaju s kožom i ako se proguta. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) .

preko pluća i kože. Metil živa se nakuplja u mozgu i krvi. NAJČEŠĆI UNOS METIL ŽIVE PREKO RIBA . b. RASPODJELA a.TOKSIKOKINETIKA ŽIVE APSORPCIJA a. jetrima i srcu. Anorganska se koncentrira u bubregu i ne prolazi znatno placentarnu barijeru. Anorganska živa preko probavnog sustava (5-17% biološka raspoloživost) i preko pluća (aerosoli) c. Problem oksidacije. Organometalna živa preko probavnog sustava (90% biološke raspoloživosti). Alkil žive bolje prolaze krvnomoždanu barijeru i placentalnu nego aril žive. Deponiranje u bubregu. c. Organometalna prolazi sve barijere. Elementarna živa preko pluća b. Elementarna živa brzo prelazi sve barijere pa i krvno-moždanu odnosno placentarnu.

DMPS) prikladni i za druge oblike žive 3. Aril živa se brže eliminira. Ionska živa mokraćom nešto brže od elementarne c. DERIVATI BAL-a: (npr. 2. Jedan od tipičnih učinaka žive je na zubno meso. Kod kroničnih otrovanja nije prikladan. Te oko 70 dana. UBRZANA ELIMINACIJA 1. BAL: Kod jakih otrovanja anorganskom živom dok je kod drugih oblika upitna njegova učinkovitost.TOKISIKOKINETIKA ŽIVE II ELIMINACIJA: a. PENICILAMIN: Prikladan za anorgansku i elementarnu živu. Elementarna živa polako oksidrana mokraćom s Te 40-60 dana b. Organometalna uglavnom preko stolice uz izrazitu enterohepatičku cirkulaciju. .

NAJGORE S METIL ŽIVOM Kakvo je stanje kod nas? .

propast gingive. bolovi u usnoj šupljini. ispadanje zubi. razdražljivost. oštećenja bubrega MINAMATA! .VAŽNIJI UČINCI ŽIVE • Metalni okus u ustima. halucinacije. promjena ličnosti. kronični umor. gubitak pamćenja. živin tremor. hipersalivacija.

.AZBESTI SU ZABRANJENI Korištenje je bilo pretjerano na svim mogućim mjestima zbog izvrsnih izolacijskih svojstava i relativno niske cijene. Danas ne znamo što s njegovim otpadom.

kat.AZBEST (CAS 1332-21-4) Karc. 1 OZNAKE UPOZORENJA R45-48/23 (može izazvati rak. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem) ZABRANJENI PROMET I UPORABA .

AZBEST I KARCINOMI .

UVOZILI GODIŠNJE 2.AZBESTOZE I RAK PROBLEM JE IZRAZITO OZBILJAN I U NAS.000 t .

1% AZBESTA • DANAS TO KOD NAS ZAVRŠAVA SVAGDJE .ŠTO UČINITI S AZBESTNIM OTPADOM? • OPASNI OTPAD JE ONAJ KOJI SADRŽI VIŠE OD 0.

BIJELI FOSFOR (CAS 12185-10-3) OZNAKE UPOZORENJA R: 17-26/28-35-50 (samozapaljivo u dodiru sa zrakom. vrlo otrovno ako se udiše ili proguta. izaziva teške opekotine vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi) .

KORIŠTENJE FOSFORA • INDUSTRIJA • VOJSKA U RATU FOSFORNE GRANATE ZNATE LI KOJI SLUČAJ IZ HRVATSKE? ŽRTVA IZ IRAKA .

35 (vrlo otrovna ako se udiše. izaziva teške opekotine) . u dodiru s kožom i ako se proguta.FLUOROVODIČNA KISELINA (CAS 7664-39-3) OZNAKE UPOZORENJA R:26/27/28.

FLUOROVODIČNA PRAKSA • PROIZVODNJA I UPORABA OGRANIČENI (npr. proizvodnja kristala) AKCIDENT S FLUOROVODIČNOM OZLJEDE S HF .

FOSFORNA KISELINA (CAS 7664-38-2) OZNAKE UPOZORENJA R: 34 (izaziva opekotine) .

PODACI O FOSFORNOJ • INDUSTRIJA UMJETNIH GNOJIVA • DETERGENTI (PRED ZABRANAMA) PROBLEM ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA .

izaziva opekotine.HIDRAZIN. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) . 2 OZNAKE UPOZORENJA R10-23/24/25-34-43-45-50/53 (zapaljivo. (CAS 302-01-2) Karc. u dodiru s kožom i ako se proguta. može izazvati rak.kat. otrovno ako se udiše.

PODACI O HIDRAZINU • PROIZVODNJA TEHNOLOŠKE VODE • RAKETNO GORIVO • SINTEZA VOJNO ONEČIŠĆENJE .

KOH (CAS 1310-58-3) OZNAKE OPASNOSTI R22-35 (štetno ako se proguta. izaziva teške opekotine) .

KOH PODACI • IZUZETNO OBIMNA PROIZVODNJA • POTROŠNJA NA BROJNIM MJESTIMA TEŠKE OZLJEDE KOŽE POSLJEDICE AKCIDENTA .

otrovno ako se proguta.KALIJEV NITRIT (CAS 7758-09-0) OZNAKE UPOZORENJA R8-25-50 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može izazvati požar. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) .

• Protuotrov metilensko modrilo (za pomoć methemoglobin reduktazi) .PODACI O KNO3 • VOJNA INDUSTRIJA – EKSPLOZIVNA SREDSTVA • OKSIDANSI U INDUSTRIJI • KONZERVIRANJE HRANE GLAVNI PROBLEMI • Methemoglobinemija (vezanje željeza u Fe3+ oblik.

NITRATI • GOLEME KOLIČINE – UMJETNA GNOJIVA • NE RADI TAKO JAKU METHEMOGLOBINEMIJ U KAO NITRITI • U CRIJEVU BAKTERIJSKIM METABOLIZMOM PRELAZE U NITRITE (KARCINOGENI NITROZAMINI) VAŽAN JE MONITORING! • TEŽAK PROBLEM ONEČIŠĆENJA VODA SJEĆATE SE NESREĆE U ŠIBENIKU? .

KLOROVODIČNA KISELINA (CAS ZA HCl 7647-01-0) OZNAKE UPOZORENJA R34-37 (izaziva opekotine. nadražuje oči) KLOROVODIČNA NEMA CAS BROJ .

stoljeće Žrtva nesreće s HCl .PODACI O HCl • PROIZVODNJA U MILIJUNIMA TONA • JEFTINA I ČESTO KORIŠTENA U SVIM SEGMENTIMA PRIVREDE I DOMAĆINSTVIMA • ČESTE NESREĆE (plinoviti HCl i zakiseljavanje tla) Alkemičar Jabir 14.

izaziva teške opekotine) .DUŠIČNA KISELINA (CAS:7697-37-2) OZNAKE UPOZORENJA R8-35 (U dodiru sa zapaljivim materijalima možeizazvati požar.

DUŠIČNA PODACI • INTERMEDIJER U SINTEZI UMJETNIH GNOJIVA • RAKETNI OKSIDANS .

SUMPORNA KISELINA (CAS 7664-93-9) OZNAKE UPOZORENJA R35 (izaziva teške opekotine) .

SUMPORNA PODACI • GODIŠNJA PROIZVODNJA U DESECIMA MILIJUNA TONA • ČESTE NESREĆE U PROMETU • VELIKO ONEČIŠĆENJE OKOLIŠA U PROIZVODNJI • ŠIROKA UPORABA KAŽNJENA ŽENA S BLISKOG ISTOKA .

izaziva teške opekotine.VODIKOV PEROKSID (CAS 7722-84-1) OZNAKE OPASNOSTI R: 8-35-20/22 (u dodiru sa zapaljivim materijalom može uzrokovati požar. štetno ako se udiše ili proguta) .

PODACI O H202 • ŠIROKA UPORABA – OKSIDANS • VAŽAN ZA LJEPOTU KOSE IMA GA I NA MARSU! PRVO SE POPRSKA S H2O2 PA ONDA PERE .

TO NIJE NI IZDALEKA SVE • Što je zapravo cement. cink ili selen)? . a što je vapno? • Koliko se treba bojati kamene ili staklene vune? • Što je sa zeolitima (novine kažu da iseljavaju jedno selo u Turskoj zbog zeolita)? • Imate li kakvu ideju o dobroj temi što se tiče anorganskih otrova (npr.