You are on page 1of 76

INDUSTRIJSKE ORGANSKE

KEMIKALIJE
1. Troše se i stavljaju u
promet u golemim
količinama (samo u
Hrvatskoj više milijuna
tona godišnje)
2. Onečišćenja se javljaju
tijekom njihove
proizvodnje, uporabe i
zbrinjavanja.
3. Nesreće s njima
ostavljaju teške
posljedice

Kao obično, objekt na kraju
Grada.

ALIFATSKI UGLJIKOVODICI
• PLINOVITI KAO
BUTAN
• TEKUĆI POPUT
OKTANA
• ČVRSTI POPUT
PARAFINA
• IMA VRLO
OPASNIH

EKSPLOZIJA BUTANA

BUTAN
CAS 106-97-8
R12 (vrlo lako zapaljivo); S9-16 (čuvati
spremnike na dobro provjetrenom mjestu,
čuvati odvojeno od izvora paljenja –
zabranjeno pušiti)
APSORPCIJA: preko pluća
RASPODJELA: prolazi barijere, ali nema
nakupljanja
ELIMINACIJA: pretežno preko pluća uz slabu
biotransformaciju, a T1/2 oko 2 h.
Nema otrovanja! Smrt može nastupiti zbog
hipoksije, ako prije toga ne odletite u zrak.

može izazvati nasljedna genetska oštećenja) . može izazvati rak.kat.Muta. 3 OZNAKE UPOZORENJA R12-45-46 (vrlo lako zapaljivo.3-BUTADIEN CAS:106-99-0 Karc.1. 1. kat.

Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta. . vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi. nadražuje kožu.OKTAN (predstavnik tekućih) CAS: 111-65-9 R11-38-50/53-65-67 (lako zapaljivo. pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu) Nema otrovanja! Smrt može nastupiti zbog hipoksije.

3. koji su opasni. . OPASNI JEDINO AKO SADRŽE KARCINOGENE TVARI.ČVRSTI ALIFATSKI UGLJIKOVODICI 1. A OSTALI BEZ OPASNIH SVOJSTAVA: PARAFINI BITUMENI ASFALTI PRAKTIČKI NEMA APSORPCIJE Nije uvijek sve bezazleno. Ima tih materijala u cestogradnji. 2.

• NJIHOVA OPASNA SVOJSTVA SU UGLAVNOM POZNATA.AROMATSKI UGLJIKOVODICI • PROIZVODE SE U EU. OVIME SU OBUHVAĆENI I INTERMEDIJERI TE NUSPRODUKTI. STAVLJAJU U PROMET I KORISTE U GODIŠNJIM KOLIČINAMA OD NEKOLIKO MILIJUNA TONA. • PREDSTAVLJAJU ZNAČAJAN PROBLEM UGROZE ZDRAVLJA LJUDI I OKOLIŠA. .

kat. nadražuje oči i kožu.Muta. štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta) . 1. lako zapaljiv.2 OZNAKE UPOZORENJA R45-46-48/23/24/25-11-36/38-65.BENZEN (CAS 71-43-2) Karc. opasnost od teških ozljeda zdravlja udisanjem. može izazvati nasljedna genetska oštećenja. u dodiru s kožom i ako se proguta. (može izazvati rak. Kat.

• RASPODJELA: Prolazi sve barijere. Izlučivanje preko pluća te preko žuči i bubrega u obliku konjugata s glukuronskom i sulfatnom kiselinom.TOKSIKOKINETIKA BENZENA • APSORPCIJA: Preko pluća s biološkom raspoloživošću 3070%. • ELIMINACIJA: Složena biotransformacija uz formiranje izrazito toksičnih epoksida (odgovorni za karcinogenost. Apsorbira se i preko kože. a problem je koncentriranje u koštanoj srži i mlijeku. . a nešto slabijom preko probavnog sustava.

od benzinskih postaja do rada s bojama i lakovima.GLAVNI PROBLEM KARCINOGENOST • Najpoznatiji učinak leukemija • Javljaju se i drugi tumori • Zaštita na mnogim područjima slaba. .

štetan ako se udiše. nadražuje kožu) . u dodiru s kožom i ako se proguta.KSILEN (CAS 1330-20-7) OZNAKE UPOZORENJA R10-20/21-38 (zapaljiv.

štetno: može uzrokovati oštećenje pluća ako se proguta. 3 OZNAKE UPOZORENJA R11-38-48/20-63-65-67 (lako zapaljivo. nadražuje kožu. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. kat.TOLUEN (CAS 108-88-3) Repro. moguća opasnost od štetnog djelovanja na plod. pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu) .

2. 4. 3. 5. VEĆI DIO NJIH KANCEROGENI NASTAJU U SVIM TERMIČKIM PROCESIMA S UGLJIKOVODICIMA GLOBALNO ONEČIŠĆENJE SVIH MEDIJA OKOLIŠA APSORBIRAJU SE SVIM PUTOVIMA PROLAZE SVE BARIJERE I DEPONIRAJU SE .POLICIKLIČKI AROMATSKI UGLJIKOVODICI (PAH) 1.

može štetno djelovati na plod.kat.kat. . Repro. može smanjiti plodnost. Muta.BENZ (a) PIREN CAS:50-32-8 Karc. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. 2. 2. može izazvati nasljedna genetska oštećenja.2 OZNAKE UPOZORENJA R45-46-50/53-6061 (može izazvati rak.kat.

PAH-ovi nastaju svuda Kad radite roštilj na ugljen razmislite o tome koliko udišete i jedete benzpirena! .

STALNI MONITORING Emisije su prevelike. . Terenski kit za mjerenje.

Benzin (sadrži benzen>0. štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. kat. Štetno: može izazvati oštećenja pluća ako se proguta) . nadražuje kožu.1%) (CAS: 86290-81-5) Karc. 1 OZNAKE UPOZORENJA R12-38-45-51/53-65 (vrlo lako zapaljivo. može izazvati rak.

Kat.NAFTNI PLIN (sadrži butadien >0.Karc. 1 OZNAKE UPOZORENJA R: 12-45 (vrlo lako zapaljivo. može izazvati rak) .1%) CAS 68476-85-7.

izbjegavati ispuštanje u okolišpridržavati se posebnih uputa. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) OZNAKE OBAVIJESTI S36/37-61-62 (nositi odgovarajuću radnu odjeću i rukavice.STL. ako se proguta ne izazivati povraćanje.LOŽ ULJE (CAS 68334-30-5) Karc. Kat. 3 OZNAKE UPOZORENJA R40-51/53 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima. hitno zatražiti pomoć liječnika i pokazati naljepnici ili spremnik) .

POTEŠKOĆE S NAFTNIM DERIVATIMA • Često visok sadržaj benzena • PAH-ovi • TCDD • OLOVNI ALKILI (benzin) • VISOK SADRŽAJ SUMPORA • TEŠKI METALI • UČINAK STAKLENIKA • DRUGO Znate li koliko se godišnje utrži na naftnim Derivatima? .

NAFTA JE PROKLETA. lakova i razrjeđivača do sredstava za odmašćivanje) DRUGO (građevinarstvo na sve strane. često uz korištenje izrazito opasnih proizvoda punih PAH-ova) KATASTROFA PRESTIGE ŠTO MISLITE O PROJEKTU DRUŽBA ADRIA? . ALI LJUDI BEZ NJE NE MOGU • • • • • PRIJEVOZ (enormne količine u brojne produkte pregradnje. a nesreće sve češće) ENERGETIKA (uglavnom bazirana na naftnim derivatima) PRERAĐIVAČKA KEMIJSKA INDUSTRIJA (nafta je osnovna sirovina) PROMET (na svakom mogućem mjestu nalazite naftne derivate od boja.

ALKOHOLI • PROIZVODNJA U MILIJUNIMA TONA GODIŠNJE • SVE VIŠE SE KORISTE KAO GORIVA • NEZAMJENJIVI U SINTEZI • OTAPALA BEZ KOJIH SE NE MOŽE • PIJANACA JE SVE VIŠE .

otrovno ako se udiše. u dodiru s kožom i ako se proguta) ANTIDOT ETANOL .-opasnost od vrlo teških trajnih oštećenja ako se udiše. u dodiru s kožom i ako se proguta.METANOL (CAS 67-56-1) OZNAKE UPOZORENJA R11-23/24/25-39/23/24/25 (lako zapaljivo.

METANOL NAM PUNO ZNAČI • IZUZETNO VAŽNO GORIVO ZA MOTORE S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM • OTAPALO IZBORA U MNOGIM SLUČAJEVIMA .

• ELIMINACIJA: 10-20 puta manji afinitet za alkoholnu dehidrogenazu od etanola.7 l/kg. Te 1420 h. Prolazi sve barijere. a mala preko kože. . Biotransformacija preko formaldehida do mravlje kiseline (oštećenja očnog živca). • RASPODJELA: Vd=0.TOKSIKOKINETIKA METANOLA • APSORPCIJA: Visoka preko probavnog i dišnog sustava. Hemodijaliza uz davanje alkohola metoda izbora kod liječenja. a kod predoziranja Te=30-35 h.

ETANOL CAS 64-17-5 OZNAKE UPOZORENJA R:11 (lako zapaljivo) NIJE TAKO BEZAZLEN KAKO SE ČINI! ALKOHOLIZAM JE SVJETSKI PROBLEM .

Zato braćo pijme.KORIŠTENJE ETANOLA • GORIVO ZA MOTORE • OTAPALO U INDUSTRIJI • ZA UŽIVANJE (milijuni tona godišnje) SKUPLJI JE OD METANOLA. voda nek stoji! .

ZNA BITI I PROBLEMA Tako je to kad nema dosta WC. .

a moguća preko kože. • ELIMINACIJA: Većinom biotransformacijom preko alkoholne dehidrogenaze (saturabilna). Ubrzana eliminacija hemodijalizom (kod koncentracija viših od 2. a mali dio preko pluća i bubrega.6 kg/l. • INTERAKCIJE: Izrazito mnogo podataka za lijekove i otrove. .TOKSIKOKINETIKA ETANOLA • APSORPCIJA: Visoka preko probavnog i dišnog sustava.5 g/l obvezno). Prolazi sve barijere. • RASPODJELA: Vd = 0.

a kod nekih se to pretvara u ekscesno ponašanje • Slijedi s mučninom. vrtoglavicom. INTERINDIVIDUALNE RAZLIKE OGROMNE – PUNO OTROVANE DJECE! . pospanošću • U kasnijoj fazi se javljaju teži znakovi poput metaboličke acidoze. povraćanjem. a može završiti sa smrću. nesvjestice i kome.OTROVANJE ETANOLOM • Kreće s euforijom i dobrim raspoloženjem.

NE TROŠIMO ETANOL ZA PIĆE NEGO ZA DRUGE POTREBE NEKI MISLE DA ĆE ETANOL ZAMIJENITI NAFTU KAO ENERGENT. .

ETILENGLIKOL (CAS: 107-21-1) OZNAKE UPOZORENJA R22 (štetno ako se proguta) ANTIDOT ETANOL .

) .KORIŠTENJE ETILENGLIKOLA • RASHLADNI UREĐAJI (Izrazito velike količine u prometu) • OTAPALO U INDUSTRIJI Zbog otrovanja danas posebni propisi vezani uz stavljanje etilenglikola u promet (dodavanje gorkih tvari. itd. držanje na posebnim mjestima.

• RASPODJELA: Kroz cijelu tjelesnu vodu poput tipične amfoterne tvari. a uz primjenu etanola kao antidota oko 17 h.TOKSIKOKINETIKA ETILENGLIKOLA • APSORPCIJA: Skoro isključivo preko probavnog sustava uz visoku biološku raspoloživost. . Problem krajnji produkt biotransformacije oksalna kiselina zbog teških oštećenja bubrega. Te 3-5 h. Terapija davanjem etanola uz hemodijalizu. • ELIMINACIJA: Složena biotransformacija oksidativnim putom. Afinitet za alkoholnu dehidrogenazu 100 puta niži nego za etanol.

(CAS 108-95-2) Muta. 3 OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-34-48/20/21/22-68 (vrlo otrovno ako se udiše. u dodiru s kožom i ako se proguta. moguća opasnost od nepovratnih učinaka) .FENOL. izaziva opekotine.Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. putem kože i ako se proguta.kat.

cigarete) .VAŽNOST FENOLA • KEMIJSKA INDUSTRIJA • SADRŽE GA BILJKE • ONEČIŠĆENJE OKOLIŠA • DRUG (npr.

TOKSIKOKINETIKA FENOLA
• APSORPCIJA: Preko probavnog sustava
biološka raspoloživost 70%. GVI na
radnom mjestu 5 ppm. Kod polijevanja na
kožu tipična oštećenja kao s kiselinama.
Potrebna duga dekontaminacija pranje
vodom (sat vremena)
• RASPODJELA: Kroz tjelesnu vodu.
• BIOTRANSFORMACIJA: u glukuronide

• HEMODIJALIZA TEHNIKA IZBORA

HALOGENIRANI UGLJIKOVODICI
• VAŽNA
INDUSTRIJSKA
OTAPALA
• SREDSTVA ZA
ČIŠĆENJE I
ODMAŠĆIVANJE
• OTAPALO U
LABORATORIJIMA
• KEMIKALIJE ZA
POSEBNE SVRHE
(npr. PCB)
• ONEČIŠĆENJE (npr.
Halometani, dioksini,
itd.)

DANAS GLOBALNO ONEČIŠĆENJE

DIKLORMETAN
(CAS 75-09-2)
Karc. kat. 3

OZNAKE UPOZORENJA
R40 (ograničena saznanja o
karcinogenim učincima)

SADRŽE GA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE • Najmanje je otrovan od svih halogeniranih ugljikovodika • Zbog visoke cijene ide samo u maloprodaju. . Kod nas ga vjerojatno nema.

nadražuje kožu. Štetno: opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem ili gutanjem) OZNAKE OBAVIJESTI S36/37 (nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitne rukavice) . 3 OZNAKE UPOZORENJA R22-38-40-48/20/22 (štetno ako se proguta. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. kat.KLOROFORM (CAS 67-66-3) Karc.

UPORABA • Davno korišten za anesteziju. ali odbačen zbog hepatotoksičnosti • Današnja uporaba uglavnom kao industrijsko otapalo ili rjeđe za zaštitu materijala .

u dodiru s kožom i ako se proguta. Otrovno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. opasno za ozonski omotač.UGLJIKOV TETRAKLORID CAS: 56-23-5. Kat. štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) . ograničena saznanja o karcinogenim učincima. Karc. 3 Oznake upozorenja: R:23/24/25-40-48/23-59-52/53 (otrovno ako se udiše.

1. štetan ako se udiše) .2-DIKLORETAN (CAS 107-06-2) OZNAKE UPOZORENJA R11-20 (lako zapaljiv.

kat. kat. štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) . nadražuje oči i kožu.TRIKLORETILEN (CAS 79-01-6) Karc. pare mogu izazvati vrtoglavicu i pospanost. 2. Muta. 3 OZNAKE UZPOZORENJA R45-67-36/38-52/53 (može izazvati rak.

PROBLEM ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA • Zbog široke uporabe u odmašćivanju danas globalno onečišćenje • Stabilan u okolišu (POP) i na kritičnim mjestima se obavlja remediacija. autoservisi ga koriste. Remediacija je spora i skupa. .

otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) . kat. 3 OZNAKE UPOZORENJA R40-51/53 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima.TETRAKLOROETILEN (CAS 127-18-4) Karc.

TETRAKLORETILEN UPORABA • ODMAŠĆIVANJE U ZAŠTITI MATERIJALA • KEMIJSKE ČISTIONICE • DOMAĆINSTVA • GLOBALNO ONEČIŠĆENJE VODE .

vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) .POLIKLORIRANI BIFENILI CAS 1336-36-3 OZNAKE UPOZORENJA R33-50/53 (opasnost od učinaka nakupljanja.

UPORABA • TRANSFORMATORS KA ULJA • HIDRAULIČKA ULJA • ULJA ZA IZMJENJIVAČE TOPLINE BOLEST YUSHO – RIŽINO ULJE .

DANAS GA SE BOJIMO Kud sa starim Transformatorima? .

TOKSIKOKINETIKA PCB • APSORPCIJA: svim putovima visoka • RASPODJELA: Prolazi kroz sve barijere i snažno se skladišti u masnom tkivu. Te u drugoj fazi 10 mjeseci. Znatan prijelaz u mlijeko kod dojenja. • Nema tehnike izvantjelesne eliminacije. . • ELIMINACIJA: Ekstremno spora i ovisna o izlasku iz skladišta.

opasnost od učinaka nakupljanja. u dodiru s kožom i ako se proguta. može štetno djelovati na plod. može smanjiti plodnost. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. .DIOKSINI I FURANI OZNAKE UPOZORENJA R26-27-28-33-45-50/53-60/61 (vrlo otrovno ako se udiše. može izazvati rak.

NASTANAK DIOKSINA SVI PROCESI IZGARANJA ORGANSKOG MATERIJALA BEZ DOVOLJNO KISIKA I KOD TEMPERATURA NIŽIH OD 1.100 OC -energane -spalionice otpada -motorna vozila -čeličane -šumski požari -odlagališta odpada .

VIJETNAM • DEFOLIJANTI (triklor fenoksioctena kiselina .

DRUGI SLUČAJEVI • SEVESO • JUŠČENKO • BELGIJSKA JAJA .

PODACI O KARCINOGENOSTI • PODACI NISU DOVOLJNO POUZDANI • NAJGORI OTROV KOJI JE ČOVJEK PROIZVEO • GLOBALNO ONEČIŠĆENJE POP .

3 OZNAKE UPOZORENJA R23/24/25-34-40-43 (otrovno ako se udiše. kat. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost) . Karc. u dodiru s kožom i ako se proguta.FORMALDEHID (>25%) CAS 50-00-0. izaziva opekotine moguća je opasnost od teških ozljeda očiju.

UPORABA FORMALDEHIDA • Proizvodnja iverice • Proizvodnja izolacionih materijala • Konzerviranje • Sirovina u sintezi • Problem onečišćenja zraka i voda .

TOKSIKOKINETIKA FORMALDEHIDA • APSORPCIJA: Svim putovima • RASPODJELA: Kroz cijelu tjelesnu vodu • ELIMINACIJA: BUBREGOM • OŠTEĆENJA OĆNOG ŽIVCA ZAŠTITA U LABORATORIJU .

MRAVLJA KISELINA (>90%) CAS 64-18-6 OZNAKE UPOZORENJA R: 35 (Izaziva teške opekotine) OZNAKE OBAVIJESTI S: 1/2-23-26-45 (čuvati izvan dohvata. u slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba potražiti savjet liječnika-ako je moguće pokazati naljepnicu) . ne udisati pare. ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti pomoć liječnika.

GDJE SE NALAZI MRAVLJA • Biljke i životinje • Konzerviranje i silaža • drugo .

• ELIMINACIJA: Bubregom.TOKSIKOKINETIKA MRAVLJE • APSORPCIJA: Preko probavnog sustava i kože uz lokalno uništavanje barijera (krvarenja) • RASPODJELA: Dobra kroz cijeli organizam. a dolazi do oštećenje bubrega i jetre. a kod otrovanja hemodijaliza. .

OCTENA KISELINA CAS 64-19-7 OZNAKE UPOZORENJA R10-35 (zapaljivo. izaziva teške opekotine) .

kat. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. opasnost od teških ozljeda očiju. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi) . N. 3. Karc. opasnost od nepovratnih oštećenja zdravlja. 3. Oznake upozorenja: R: 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50 (otrovno ako se udiše.ANILIN. putem kože i gutanjem. CAS: 62-53-3 T. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem. u dodiru s kožom i ako se proguta. Muta. kat.

ACETONITRIL (CAS 75-05-8) OZNAKE UPOZORENJA R11-20/21/22-36 (lako zapaljivo. u dodiru s kožom i ako se proguta. štetno ako se udiše. nadražuje oči) CIANOGENA TVAR .

KORIŠTENJE ACETONITRILA • INDUSTRIJSKO OTAPALO • LABORATORIJSKA KEMIKALIJA .

TOKSIKOKINETIKA ACETONITRILA • APSORPCIJA: SVIM PUTOVIMA DOBRA • RASPODJELA: KROZ CIJELU TJELESNU VODU • ELIMINACIJA: BIOTRANSFORMACIJA (do cijanida) I ELIMINACIJA BUBREGOM ANTIDOT: NATRIJEV TIOSULFAT .

2 Oznake upozorenja: R45-11-23/24/25-37/38-41-43-51/53 (može izazvati rak.AKRILONITRIL CAS: 107-13-1. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. nadražuje dišne putove i kožu. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) . otrovno ako se udiše. Karc. kat. vrlo lako zapaljivo. opasnost teških ozljeda očiju. u dodiru s kožom ako se proguta.

kat. može izazvati preosjetljivost udisanjem i u doticaju s kožom: štetno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) . 3 Oznake upozorenja: R26-36/37/38-40-42/43-52/53 (vrlo otrovno ako se udiše: nadražuje oči.TOLUEN DIIZOCIJANAT CAS: 26471-62-5. dišne putove i kožu. Karc. ograničena saznanja o karcinogenim učincima.

kat. otrovan ako se udiše. moguća opasnost od smanjenja plodnosti. opasnost od teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju.NITROBENZEN CAS 98-95-3 Karc. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) . Muta kat. 3. 3 OZNAKE UPOZORENJA R: 40-62-23/24/25-48/23/24-51/53 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima. u dodiru s kožom i ako se proguta.

UPORABA NITROBENZENA • ORGANSKA SINTEZA • OTAPALO PROIZVODNJA DILJEM SVIJETA UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE VODA OD NITROBENZENA .

• RASPODJELA: Odlazi u masne dijelove organizma • ELIMINACIJA: tvorba glukurinida • UBRZAVA OKSIDATIVNU FOSFORILACIJU .TOKSIKOKINETIKA NITROBENZENA • APSORPCIJA: Izvrsna preko kože (potrebna hitna dekontaminacija) i probavnog sustava.

DIMETILFORMAMID (CAS 68-12-2) Repro. nadražuje oči) . štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. 2 OZNAKE UPOZORENJA R61-20/21-36 (može štetno djelovati na plod. kat.

u dodiru s kožom i ako se proguta. trenje.NITROGLICERIN CAS: 55-63-0 Oznake upozorenja: R3-26/27/28-33-51/53 (udarac. vrlo otrovno ako se udiše. otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) . opasnost od učinaka nakupljanja. vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu vrlo lako izazvati eksploziju.

1% JOŠ NEKOLIKO PREDAVANJA. .000 INDUSTRIJSKIH KEMIKALIJA I TREBALI BI DA IH PROĐEMO SAMO 0.NEMA VIŠE SMISLA UKUPNO JE 116.